Issuu on Google+

Nie boimy siê pisaæ prawdy DWUTYGODNIK - WYDANIE BEZP£ATNE

NAK£AD 2 TYS. EGZ.

NR 11/2013

17 CZERWIEC 2013

SKA¯ONE

GRYFICE UWAGA!

maj¹ doœæ Gryfic Godziny otwarcia sklepu: Poniedzia³ek - Pi¹tek: 7.00-19.00 Sobota: 7.00-18.00 Niedziela: 10.00-18.00

Tel. sklep: 91-38-452-40 Tel. hurtownia: 91-38-438-68

5

Wójt Rewala o Gryflandii

4

S¹d orzek³-Szczygie³ blokowa³ Gryflandie!


FELIETON

Zmiany, zmiany, zmiany...

RODBUD GRYFICE

Czasami w ¿yciu tak jest, ¿e trzeba podj¹æ decyzjê wbrew w³asnym przekonaniom, wbrew w³asnemu sumieniu, wbrew samemu sobie. Bêd¹c z Pañstwem przez spory okres czasu, stara³am siê byæ wiarygodna, przedstawiaæ sytuacjê takimi, jakie s¹ faktycznie, choæ czasem nie by³o to ³atwe. W dniu dzisiejszym, rozpoczyna siê nowy rozdzia³ Kuriera Gryfickiego, jednak nie ja bêdê kapitanem tego statku. Nie jest to po¿egnanie, a raczej przekazanie sterów kole¿ance, która bêd¹c osob¹ niezale¿n¹ jestem pewna, bêdzie rzetelnie informowaæ Pañstwa o wa¿nych wydarzeniach, maj¹cych miejsce w naszym piêknym mieœcie. Jak wspomnia³am nie jest to po¿egnanie, bo nadal czynnie bêdê wspieraæ gazetê, oraz uczestniczyæ w ¿yciu Gryfic, jednak pe³ni¹c jednoczeœnie funkcjê dyrektora Centrum Rozrywki Kapitol w Gryficach, który serwuje mieszkañcom nie tylko sam¹ rozrywkê ale i kulturê, nie mogê – tak jak bym tego chcia³a, mieszaæ siê do polityki lokalnej. Nie mogê te¿ jednoczeœnie zarz¹dzaæ oœrodkiem rozrywki i kultury i byæ na bie¿¹co w innych dziedzinach. Wielokrotnie te¿, gro¿ono mi palcem i stawiano na szali m.in. wspó³pracê szkó³ gminnych z kinem etc. To wszystko znacznie wp³ywa na fakt zaistnia³ych zmian na stanowisku redaktora naczelnego Kuriera Gryfickiego. Z ¿alem oddajê pióro, ale te¿ obiecujê, ¿e nadal bêdê :) Joanna Butyñska Czasami wszystko tak szybko siê zmienia, ¿e nie potrafimy nad¹¿yæ za rzeczywistoœci¹. Gazeta jest miejscem, w którym Ty czytelniku w wolnej chwili mo¿esz przeczytaæ o wszystkim czemu nie mia³eœ czasu siê przyjrzeæ podczas zabieganych dni. Do tej pory informowaniem zajmowa³a siê Joanna Butyñska. Od tego numeru now¹ naczeln¹ Kuriera Gryfickiego bêdzie moja skromna osoba. Z pewnoœci¹ kilka drobnych rzeczy ulegnie zmianie ale jedno bêdzie niezmienne. Stawiam sobie za cel, aby Kurier Gryficki by³ gazet¹ gdzie znajdzie siê tylko i wy³¹cznie prawda. Nie tylko ta, która jest przyjemna, ale równie¿ ta trudna i stawiaj¹ca wiele pytañ, na które dociekliwie bêdê szukaæ odpowiedzi. Wasze problemy s¹ naszymi problemami. Dzwoñcie, piszcie, a ja zrobiê wszystko aby Wasz problem przesta³ istnieæ. Jestem pe³na optymizmu i wiary w ludzi, z którymi bêdê mia³a mo¿liwoœæ od teraz wspó³tworzyæ gazetê, któr¹ trzymasz w rêkach. Bardzo dziêkujê Asi za wsparcie i pomoc, na któr¹ mog³am i mogê zawsze liczyæ. Dla mnie to nowy pocz¹tek. Dla Ciebie czytelniku to kolejna dawka informacji, które pomog¹ Ci spojrzeæ na Gryfice z jasnej strony mocy. Patrycja Szapiel Redaktor Naczelna

Zarz¹d Powiatu Gryfickiego informuje, ¿e w dniu 20 czerwca 2013 r. w siedzibie tut. Starostwa zosta³ wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomoœci lokalowej stanowi¹cej gara¿, bêd¹cej w³asnoœci¹ Powiatu Gryfickiego, po³o¿onej w Gryficach przy ul. 3 Maja, przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Szczegó³owoœæ wykazu dostêpna jest na tablicy og³oszeñ tut. Starostwa oraz na stronie internetowej www.gryfice.pl oraz http://spow.gryfice.ibip.pl

Grzegorz £abêdzki ul. Bracka 13, Gryfice

501 234 596

SPRZEDA¯ KOSTKI BETONOWEJ ORAZ GRANITOWEJ

ODBUD


10

REFERENDUM

AKTUALNOŒCI

3

Przez 3 dni pó³ miasta by³o sparali¿owane informacj¹ o zaka¿onej wodzie w kranach. Z pó³ek w sklepach zniknê³y wszystkie butelki wody mineralnej. Urz¹d i s³u¿by miejskie „zwariowa³y”.

Cola sparali¿owa³a Gryfice.

Bakteria e coli wykryta przez sanepid sparali¿owa³a nie tylko pó³ Gryfic, ale równie¿ umys³y wielu urzêdników. Takie wra¿enie odnosimy, gdy obserwujemy sytuacje po wszystkim, kiedy zacz¹³ opadaæ kurz. Jesteœmy œwiadkami przedstawienia, które ma spowodowaæ, ¿e mieszkañcy pomyœl¹ „wiadomo, ¿e nic nie wiadomo”. Tak z reszt¹ zatytu³owa³ tekst na temat konferencji burmistrza i kierownictwa ZGK dziennikarz Radia PLUS Gryfice, który ukaza³ siê na profilu radia. Fakty Co wiemy? Wiemy, ¿e informacja o zagro¿eniu pojawi³a siê ju¿ w pi¹tek. Urzêdnicy wiedzieli o tym i nie wiele zrobili. Wiemy, ¿e oficjalna informacja ujrza³a œwiat³o dzienne w niedzielê. Wiemy, ¿e pó³ Gryfic i kilka wiosek, w wodzie, która trafi³a do nich w kranach mieli prezent w postaci odchodów. Wiemy, ¿e wybuch³a panika, nad któr¹ nikt nie by³ w stanie zapanowaæ. Wiemy, ¿e w baniakach dostarczanych przez ZGK znaleziono równie¿ bakterie. Takie s¹ fakty. Media i w³adza Przez ten czas odciera³y do nas ró¿ne informacje. Zbli¿one do gryfickiego establishmentu Gryfickie Radio Plus w niedziel na swoim profilu krzycza³o: ZGK dostarcza ludziom ska¿on¹ wodê. 12 czerwca kolejna bomba. Pañstwowy Inspektor Sanitarny w G r y f i c a c h poinformowa³, ¿ e w o d a dostarczana odbiorcom przez ZGK jako woda zastêpcza, na ulicy Trzyg³owskiej ( przy PKS Gryfice ) jest zanieczyszczona bakteriami grupy coli. Inspektor zobowi¹za³ Burmistrza Andrzeja Szczyg³a do wycofania beczkowozu.

ZAKAZ SPO¯YWANIA WODY!!!! Jak uda³o siê nam nieoficjalnie dowiedzieæ od wczoraj z podejrzeniem zatrucia ska¿on¹ wod¹ przyjêto na oddzia³ ogólny SPZZOZ Szpital Specjalistyczny „Medicam” w Gryficach 11 pacjentów – taka informacja pojawi³a siê w bliskiej burmistrzowi stacji radiowej w Gryficach. Równie¿ Wiceburmistrz Waldemar Wawrzyniak naciska³ na superportal24 by informowa³o ludzi o ska¿eniu. Z naszych informacji wynika, ¿e inne media nie dosta³y tej informacji. Same dociera³y do Sanepidu. Urzêdnicy dbali jednak o to by „wa¿ne” informacje, tam gdzie nale¿y dociera³y skutecznie. Oto wpis z poniedzia³ku 10 czerwca na profilu Radia: WIADOMOŒÆ Z OSTATNIEJ CHWILI!!!! Jak poinformowa³ nasz¹ redakcjê w rozmowie telefonicznej zastêpca burmistrza Gryfic pan Waldemar Wawrzyniak. W wyniku prowadzonych prac maj¹cych na celu eliminacjê z sieci wodoci¹gowej bakterii E.Coli poprawi³a siê, jakoœæ wody w miejscowoœci Trzyg³ów. Woda w tej miejscowoœci jest ju¿ zdatna do spo¿ycia. Przez ca³y ten czas, codziennie, kilka godzin po komunikatach Sanepidu pojawia³a siê informacja p³yn¹ca z Urzêdu Miejskiego z Gminnego Biura Kryzysowego o kolejnych ulicach objêtych zaka¿eniem oraz o miejscach gdzie podstawiono beczkowozy. Z tego co dzisiaj wiemy ZGK posiada³ ju¿ informacje o tym ¿e „wyniki jasno dowodz¹ ¿e ¿adnego ska¿enia w mieœcie nie by³o”, jednak wtedy o tym nie informowa³. Dlaczego? Tego nie wiemy. Jeszcze 10 czerwca na stronach Urzêdu pojawi³a siê informacja o kolejnych ulicach objêtych zakazem z podpisem na koñcu: Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gryficach na bie¿¹co monitoruje jakoœæ wody. Jak tylko bêdzie to mo¿liwe zostanie przywrócona mo¿liwoœæ korzystania z wody na w/w ulicach i w miejscowoœciach. Zero informacji o próbkach wskazuj¹cych na brak zaka¿enia. Za akcjê dostarczania wody zastêpczej odpowiada Zak³ad Gospodarki Komunalnej. To ta firma stanê³a pod prêgierzem opinii publicznej za b³êdy pope³nione w czasie kryzysu. Tym razem w mediach nie bryluje nowy dyrektor Radecki, a wypuszczaj¹ „starego wyjadacza”. W tym samym dniu, gdy gruchnê³a wieœæ o ska¿onej wodzie w beczkowozach, Andrzej Durbaj³o z ZGK wystêpuje w telewizji z kolejnym hitem: ZGK od pocz¹tku wiedzia³, ¿e woda nie jest ska¿ona. Na konferencji prasowej, na zarzut dotycz¹cy ska¿enia wody w beczkowozie, ten sam Durbajo twierdzi, ¿e wodê w baniakach zapewne skazili sami ludzie, którzy czerpali wodê z baniaków. Wiêc by³a ska¿ona czy nie?


4

AKTUALNOŒCI

Odkrêcanie kota ogonem Kiedy opad³ kurz i czysta woda znowu zaczê³a p³yn¹æ. Okaza³o siê, ¿e woda nie by³a zaka¿ona…Tak twierdzi ZGK. Ten sam ZGK, który zosta³ oskar¿ony o dostarczanie ludziom wody ska¿onej bakteri¹. Có¿ z tego, ¿e Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zleci³ zbadanie próbek w dwóch w Kamieniu Pomorskim i Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej – Sanitarnej w Szczecinie, skoro ZGK zleci³ swoje próbki w prywatnych laboratoriach. Wa¿ne, ¿e prawda nie zostanie ustalona. Bêdzie kilka prawd. WyobraŸmy sobie zatem tak¹ oto sytuacje. W jakimœ oœrodku wybucha salmonella, sanepid robi kipisz, przedstawia dowody na istnienie salmonelli w jajecznicy podanej kolonistom, a w³aœciciel sto³ówki twierdzi, ¿e ma w nosie sanepid bo on zleci³ u pana

Czeœka badania i ten potwierdzi³, ¿e jego jajecznica jest super. Spisek Próbki w niezale¿nych laboratoriach, opóŸnienie w informacji, b³êdy sanepidu w przedstawianiu po której strona Regi jest zagro¿enie, ludzie którzy sami skazili baniaki z wod¹ a do tego wszystkiego jeszcze niejasna sytuacja KTO ZA TYM STOI? Spisek. W tym samym czasie gdy w referendum chc¹ odwo³aæ Szczyg³a, nagle zatruta woda... Nie wierzymy w spiski, wierzymy w fakty. A fakty s¹ druzgoc¹ce dla s³u¿b podleg³ych burmistrzowi. Nie mamy pretensji do Szczyg³a. Myœlimy nawet, ¿e robi³ to co móg³. Mamy pretensje do ludzi, którzy poci¹gaj¹ za sznurki w ZGK i do urzêdników. Za to, ¿e nie poinformowali ludzi o zagro¿eniu, za to ¿e informacje traktowali wybiórczo, za to ¿e nie ma porz¹dnego systemu i strategii zarz¹dzaniu w przypadku takiego kryzysu, za to ¿e podstawiono ludziom beczkowóz z „zaka¿on¹” wod¹. Nie chcemy s³uchaæ bzdur, ¿e ludzie sami zanieczyœcili. To trzeba by³o ustawiæ pojemnik, którego by nie zanieczyœcili. A¿ strach siê baæ co by siê sta³o, gdyby to nie wirus e coli, który mo¿e jedynie spowodowaæ d³u¿szy pobyt w toalecie, a powa¿na bakteria skazi³a wodê. Wniosek z tej ca³ej akcji jest jeden: w³odarze w ZGK zamiast politykowaæ, zwalniaæ ludzi i bawiæ siê w spiski zajmijcie siê tym do czego was stworzono. S³u¿eniu mieszkañcom Gryfic!

Jako klub Ziemia Gryficka, w stu procentach popieramy dzia³ania ZGK w sprawie wk³adki do wody w postaci e coli !

Ojaaaa i po co PSL zacz¹³ wspó³pracowaæ ze Szczyg³em..Same problemy przez to...

Chcia³bym szanownej Radzie powiedzieæ i¿ podwy¿ki cen wody spowodowane s¹ wk³adk¹ e coli, ZGK robi³o wszystko aby woda by³a bardziej energetyczna...

I co ja teraz zrobiê?! W takie d³ugi wpêdzi³em TBS, ¿e nawet na swoj¹ pensjê nie mam :( Chyba, czas siê przytuliæ do ZGK...

(luk)

S¹d Rejonowy w Szczecinie postanowi³ ( w dniu 21 maja br. ), i¿ odmawia Andrzejowi Szczyg³owi dopuszczenia do udzia³u w sprawie w charakterze uczestnika postêpowania w sprawie wniosku Lokalnej Grupy Dzia³ania Gryflandia o zmianê wpisu w rejestrze. Wszystkie skargi Andrzeja Szczyg³a, które doprowadzi³y do przed³u¿ania wpisania do rejestru KRS nowych w³adz Gryflandii, zosta³y oddalone. S¹d jednoznacznie potwierdzi³, ¿e Andrzej Szczygie³ nie jest ju¿ stron¹ w sprawie.

S¹d postanowi³ - Szczygie³ nie jest stron¹. Koniec gry na zw³okê. Pomimo gry na zw³okê ja-k¹ zastosowa³ A n d r z e j Szczygie³ by obroniæ swoje stanowisko w Gryflandii, okaza³o siê, ¿e nie mia³ racji. S¹d przyzna³ racjê Saciowi jako nowemu przewodnicz¹cemu Gryflandii. Przez blisko rok prawnicy Szczyg³a ( pytanie czy za prywatne czy publiczne œrodki ) zasypywali S¹d skargami i odwo³aniami. Radni lojalni wobec Szczyg³a, pohukiwali na sesjach, ¿e zrobiono zamach na Gryflandiê, ¿e nie dzia³a bo dosz³o do zmian, ¿e miliony przepadaj¹...Dziœ wiemy, ¿e za przeci¹ganiem czasu sta³ Andrzej

9

ONI TEGO NIE POWIEDZIELI

Szczygie³. Kto na tym straci³? Mieszkañcy ma³ych miejscowoœci. Przedsiêbiorcy. Miliony raczej mo¿na uznaæ za utracone. Oto harmonogram dzia³añ podejmowanych przez Andrzeja Szczyg³a by nie dosz³o do zmian w Gryflandii. Dzia³añ w obronie "sto³ka" przewodnicz¹cego Gryflandii. Rok 2012 21 czerwca nowy Zarz¹d Gryflandii sk³ada wniosek o wpis zmiany w rejestrze stowarzyszeñ 24 wrzeœnia Andrzej Szczygie³ sk³ada wniosek o niedokonywanie zmian w rejestrze stowarzyszeñ, 16 paŸdziernika Andrzej Szczygie³ ponownie wnosi o niedokonywanie zmian w rejestrze stowarzyszeñ, 5 listopada S¹d wzywa Szczyg³a do wykazania, i¿ wynik postepowania dotyczy jego praw,

OG£OSZENIA OG£OSZENIE Starosty Gryfickiego Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 193 poz.1287 wraz ze zm.) oraz na podstawie rozdzia³u 2 §34 i §55 ust.2 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz.454) Starosta Gryficki zawiadamia w³aœcicieli nieruchomoœci, ¿e wszczête zosta³o postêpowanie w sprawie :

Modernizacji ewidencji gruntów dla obrêbu Lêdzin po³o¿onego w gminie Karnice.

Zadzwoñ lub napisz do naszej redakcji...

Do wykonania czynnoœci technicznych zwi¹zanych z wy¿ej wymienionym opracowaniem zosta³a upowa¿niona firma wy³oniona w wyniku przetargu nieograniczonego: ” GEOMAR” SPÓ£KA AKCYJNA z siedzib¹ w Szczecinie 70-487 Szczecin, ul. Piotra Skargi 23 S TAR O S TA Kazimierz Saæ


8

KASZANA I BURAKI W gazecie w której szlifuje swoje dziennikarstwo „Maryœka od drewna” napisali ostatnio, ¿e Saæ ju¿ ma przegran¹, bo nie pokazuje siê z marsza³kami, pos³ami i wojewodami. Gdyby od tego zale¿a³o zwyciêstwo w wyborach, kto obok ciebie stoi i jak¹ wstêgê przecina to Szczygie³ by ju¿ dawno nie by³ Burmistrzem Gryfic.

ZGK wtopi³ na wodzie w Gryficach. Nie doœæ, ¿e miesi¹c temu zaaplikowali mieszkañcom podwy¿ki to w beczkowozie dorzucili jeszcze wodê z wk³adk¹. To tak w ramach promocji.

S³yszeliœmy, ¿e Chabowski na Prezesie TBS 150 tysiêcy zarobi³. Wierzchowski, który teraz jest Wiceprezesem te¿ pewnie ze 130 tys. przyj¹³. Pensje jak w firmach notowanych na gie³dzie. Ciekawe ile musi czynszowników z TBS zasuwaæ na jednego z nich. Policzmy: Za³ó¿my, ¿e jedna rodzina odpala œrednio 300 miesiêcznie na TBS. To wychodzi nam, ¿e 41 mieszkañ musi zap³aciæ miesiêczny czynsz w terminie, ¿eby znalaz³a siê kasa na koncie prezesa. To nam wychodzi taki œredni blok. Trawestuj¹c premiera Anglii - Nigdy tak wielu nie zrobi³o tak wiele by tak nieliczny móg³ dobrze ¿yæ :)

Na plakatach reklamuj¹cych z³o¿enie podpisu pod referendum za odwo³aniem Szczyg³a, pojawi³a siê ksiê¿niczka Leia z Gwiezdnych Wojen, z tekstem Stañ Po Jasnej Stronie Mocy. Pomys³ niez³y. Leia sta³a na czele Rebelii i walczy³a z Lordem Vaderem oraz Imperatorem. Chocia¿ na pieñku mia³a te¿ z Jab¹ goœciem przypominaj¹cym trochê ropuchê…

Gryficki szpital Ÿle wp³ywa na mêskoœæ. Ca³a wierchuszka Platformy Obywatelskiej przestraszy³a siê swojej kole¿anki z Goleniowa, która tupnê³a szpilkami i panowie zdecydowali, ¿e nie maj¹ ¿adnych problemów a w szpitalu wszystko gra. Na ostatniej Radzie Spo³ecznej g³osowali jak trzeba, pod bacznym okiem pos³anki, która jak wiemy potrafi zwolniæ nie jednego lekarza. Dostali chyba cynk ze szpitala w Goleniowie. I gdyby nie ten Saæ to w tym szpitalu w Gryficach te¿ by³by spokój i cisza jak…nie powiemy gdzie bo by nas na cmentarz wywieŸli.

WISIENKI NA TORCIE Moda na seniora 13 czerwca b.r. w GDK odby³ siê pokaz mody pod has³em „Moda na seniora", którego organizatorem by³ Dom Pomocy Spo³ecznej w Gryficach. Wype³niona publicznoœci¹ sala oklaskiwa³a propozycje modowe w czterech kategoriach: wieczorowej, wizytowej sportowej i ekstremalnej. Na scenie zaprezentowa³y siê piêkne seniorki i seniorzy ze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, Zwi¹zku Kombatantów, Zwi¹zku Sybiraków i mieszkañcy DPS. Goœcie mieli równie¿ okazjê pos³uchaæ gry na flecie i na skrzypcach w wykonaniu dziewczynek ze szko³y muzycznej w Gryficach .Wielk¹ owacj¹ zosta³ przyjêty pokaz mody œlubnej. W sukniach zaprezentowa³y siê wolontariuszki z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Chrobrego w Gryficach. Trzeba przyznaæ ,¿e wszyscy seniorzy wypadli œwietnie bo wiek nie stanowi bariery, liczy siê stan ducha ,osobowoœæ i pozytywne nastawienie. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za wsparcie imprezy. “

FRASZKI I POWIASTKI ZNIK¥D...

Zadajê pytanie (Choæ myœl idiotyczna): Czy w ogóle samotnoœæ Mo¿e byæ dziedziczna?

O G£UPOCIE I KOMPLEKSACH

To mogê wyjaœniæ Bez pomocy leksów: G³upota - to m¹droœæ! Tylko bez... kompleksów

7 listopada Andrzej Szczygie³ w imieniu odwo³anego Zarz¹du ponownie wnosi o oddalenie wniosku, przywo³uj¹c argumentacje tak¹ sam¹ jak we wczeœ niejszych wnioskach, 12 listopada Andrzej Szczygie³ wysy³a pismo do Sadu informuj¹c ¿e jest cz³onkiem Gryflandii jako osoba fizyczna od 23 kwietnia 2008 roku, 23 lsitopada S¹d wzywa Andrzeja Szczyg³a do z³o¿enia uchwa³y podjêtêj przez zarz¹d Gryflandii o przyjêciu Andrzeja Szczyg³a w poczet cz³onków, 3 grudnia Andrzej Szczygie³ odpowiada, ¿e sta³ siê cz³onkiem automatycznie na zebraniu, które przekszta³ci³o siê w Walne Zebranie Cz³onków,

O PROCESACH I STARZENIU SIÊ

Procesów siê bojê Zw³aszcza uwiêzienia! Bo ju¿ jestem w stadium Procesu... starzenia.

O W£OSACH SIWYCH I... £YSYCH

O w³osy mnie pytasz Serdeczny kolego? Wolê mieæ dwa siwe, Ni¿ jednego... ³ysego!?

Cdn. Andrzej Sucholas

Rok 2013 26 lutego S¹d odmawia Andrzejowi Szczyg³owi udzia³u w sprawie, Andrzej Szczygie³ zaskar¿a orzeczenie S¹du, 21 maja S¹d odmawia Andrzejowi Szczyg³owi dopuszczenia do udzia³u w sprawie w charakterze uczestnika postêpowania. Ps. Je¿eli S¹d uzna³, ¿e Andrzej Szczygie³ nie reprezentuje Gryflandii, od 21 czerwca 2012 roku, to kto reprezentowa³ to stowarzyszenie prze rok czasu? Kto podpisywa³ faktury? Kto i na jakiej podstawie wyp³aca³ pensje? Kto podejmowa³ decyzje finansowe?

11 grudnia kolejne pismo Andrzeja Szczyg³a do S¹du, w którym informuje ¿e zapozna³ siê z kontrol¹ Marsza³ka i ma zastrze¿enia do jego kontroli, Poprosiliœmy o komentarz Wójta Rewala, Cz³onka LGD Gryflandia - Roberta Skrabusrkiego. Kurier Gryficki - Dlaczego Gryflandia nie funkcjonuje?

Z t¹ wod¹ to niez³e jaja. Durbaj³o z ZGK mówi, ¿e woda nie by³a ska¿ona. Szczygie³ przeprasza. Durbaj³o, ¿e wodê w beczkowozie skazili mieszkañcy. To za co Szczygie³ przeprasza? To gryficzanie powinni przeprosiæ, ¿e z nieumytymi ³apami po czyst¹ wodê przychodz¹!

O SAMOTNOŒCI DZIEDZICZNEJ

5

AKTUALNOŒCI

R o b e r t Skraburski Gryflandia nie funkcjonuje g³ównie z p o w o d u nieporozumienia wewnêtrznego, jakie powsta³o w Zarz¹dzie stowarzyszenia. Konflikt ten doprowadzi³ do powstania dwóch Zarz¹dów, które wnios³y do s¹du o swoj¹ rejestracjê. K.G. Dlaczego Marsza³ek Województwa wstrzyma³ finansowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania? R.S. Na spotkaniu Zarz¹du Gryflandii z Marsza³kiem, które odby³o siê w Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie ka¿da ze stron przedstawi³a swoje pogl¹dy. Marsza³ek po wys³uchaniu poprosi³ o wstrzymanie rejestracji do czasu wyjaœnienia konfliktu. Jednak jedna grupa nie dotrzyma³a s³owa i zarejestrowa³a swój Zarz¹d co skomplikowa³o sprawê i Marsza³ek by³ zmuszony wstrzymaæ finansowanie. Dopiero wyrok s¹du mo¿e wyjaœniæ sprawê i przywróciæ finansowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania. K.G. Czy prawd¹ jest, ¿e na pierwszym przed wyborczym spotkaniu Zarz¹du Gryflandii na wniosek burmistrza Gryfic zostali przyjêci nowi

Ÿród³o: rega24.pl

cz³onkowie oraz ustalono datê kolejnego spotkania Zarz¹du na której mieli zostaæ przyjêci nowi cz³onkowie z innych gmin? Dlaczego nie dosz³o do kolejnego spotkania posiedzenia Zarz¹du a zdecydowano o zwo³aniu Walnego Zebrania Cz³onków niezgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami? R.S. Mowa tutaj o spotkaniu Zarz¹du, gdzie dokonano przyjêcia nowych cz³onków stowarzyszenia. Niestety nie mogê tego potwierdziæ poniewa¿ niestety na tym spotkaniu by³em nieobecny i trudno jest mi wypowiadaæ siê w tym temacie. Jednak mogê potwierdziæ, i¿ do kolejnych spotkañ Zarz¹du nie dosz³o, gdy¿ by³o one odwo³ywane. K.G. Czy prawd¹ jest, ¿e na spotkaniu u Marsza³ka Województwa, dawnego Zarz¹du Gryflandii, dosz³o do sytuacji w której dotychczasowy przewodnicz¹cy Andrzej Szczygie³ zadeklarowa³, ¿e je¿eli on nie zostanie ponownie wybrany przewodnicz¹cym to nie zostanie nikt a Gryflandii nie bêdzie. Czy s³owa tej b¹dŸ podobnej treœci pad³y po tym jak Marsza³ek pozostawi³ przedstawicieli samych by doszli do porozumienia miêdzy sob¹? R.S. Deklaracje, które zosta³y ustalone w trakcie spotkania z Marsza³kiem to na pewno takie, i¿ cz³onkowie Zarz¹du nie bêd¹ podejmowaæ dalszych czynnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹. Niestety, jednak jedna ze stron nie dotrzyma³a s³owa. Jako osoba uczestnicz¹ca w spotkaniu nie bêdê komentowa³ wypowiedzi, które pad³y pod wp³ywem emocji podczas rozmowy. Dziêkujemy za rozmowê.


6

OG£OSZENIA

7

OG£OSZENIA

OG£OSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 206, poz. 2603 z póŸn. zm.)

Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ niezabudowana oznaczona numerem dzia³ki 59 o pow. 1,4072 ha, po³o¿ona w Cerkwicy, gmina Karnice przy skrzy¿owaniu dróg wojewódzkich 103 i 110 (w bezpoœrednim s¹siedztwie gminy Rewal, 10 km od Rewala), woj. zachodniopomorskie, KW 14711. Konfiguracja terenu p³aska, lokalizacja dzia³ki korzystna. Na dzia³ce znajduj¹ siê fundamenty po starym wyburzonym budynku. Nieruchomoœæ znajduje siê w rejonie uzbrojenia w sieæ: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i elektroenergetyczn¹. Otoczenie nieruchomoœci stanowi¹ nieruchomoœci gruntowe niezabudowane oraz zabudowa jednorodzinna. Brak obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Szczegó³owe warunki zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomoœci zosta³y okreœlone w decyzji o warunkach zabudowy nr 31 znak: PP-7334/31/2009 z dnia 04.12.2009 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie hali handlowo-us³ugowej, wiaty oraz budynku gospodarczego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ oraz zobowi¹zañ wobec osób trzecich.

OG£OSZENIE O PRZETARGU Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Karnicach ul. Kasztanowa 1/7, OG£ASZA PRZETARG W FORMIE USTNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA¯ LOKALU MIESZKALNEGO – ODRÊBNEJ W£ASNOŒCI LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYMPARTEROWYM przy ulicy Osiedlowej 5/3 w Karnicach, o powierzchni u¿ytkowej 45,2 m2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z WC) z mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddaszabezpoœrednio nad mieszkaniem. Cena wywo³awcza : 44.000,Wysokoœæ wadium : 4.400,Minimalne post¹pienie : 440,Wysokoœæ ceny wywo³awczej, ustalono na podstawie operatu szacunkowego okreœlonego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Wadium stanowi 10% ceny wywo³awczej a minimalne post¹pienie stanowi 1 % ceny wywo³awczej. Uczestnik przetargu winien wp³aciæ wadium na rachunek bankowy Spó³dzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Karnicach – Bank Spó³dzielczy Gryfice o/ Karnice nr konta 13937600010010493920050002 w terminie do dnia 16.07.2013r. dogodz. 9,00.

Cena wywo³awcza – 339.300,00 z³ Wadium – 34.000,00 z³

Przetarg odbêdzie siê dnia 19 lipca 2013r. o godz. 10.00 w Biurze SM „LOKATOR” w Karnicach ul. Kasztanowa 1/7.

WÓJT GMINY KARNICE og³asza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w Cerkwicy

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i prawne, je¿eli najpóŸniej do dnia 17 lipca 2013r. wp³ac¹ wadium w pieni¹dzu w podanej wy¿ej wysokoœci na konto Urzêdu Gminy Karnice Bank Spó³dzielczy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028. Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 lipca 2013r. o godz. 12.30 w Urzêdzie Gminy w Karnicach pokój nr 11

Treœæ niniejszego og³oszenia oraz dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Karnice (pok. Nr 8), tel. 91 38 77 224 oraz na stronie www.bip.karnice.pl WÓJT GMINY KARNICE og³asza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych w Karnicach Nr Pow. dziaùki w m2 55/17

817

55/18

1137

Ksiæga wieczysta SZ1G/00020531/8

Przeznaczenie

Cena Wadium wywoùawcza /w zù/ /w zù/ 40.200,00 4.100,00 49.900,00

5.000,00

41.300,00

4.200,00

45.500,00

4.600,00

55/25

Sposób zagospodarowania 840 SZ1G/00020531/8 nieruchomoúci zostaù ustalony w decyzji o warunkach zabudowy 1036 SZ1G/00020531/8 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . 971 SZ1G/00020531/8

45.200,00

4.600,00

55/26

1418 SZ1G/00020531/8

65.900,00

6.600,00

327/3

1592

59.200,00

6.00,00

55/19 55/24

SZ1G/00020531/8

brak

Licytanci przybyli na przetarg musz¹ przedstawiæ Komisji dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 „WARUNKI PRZETARGU W FORMIE USTNEJ LICYTACJI na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego w Karnicach ul. Osiedlowa 5/3”. Obecnie, lokal stanowi przedmiot najmu dla osoby fizycznej, która nieskorzysta³a z prawa pierwokupu. Potencjalni nabywcy, mog¹ dokonaæ wizji lokalnej budynku w którym znajduje siê lokal przeznaczony do sprzeda¿y oraz pobraæ WARUNKI PRZETARGU w Biurze Spó³dzielni. Spó³dzielni przys³uguje prawo odst¹pienia od przetargu bez podania przyczyny. Zarz¹d SM „LOKATOR” w Karnicacach

Termin przetargu 22 lipca 2013r. godz. 9.00 22 lipca 2013r. godz. 9.30 22 lipca 2013r. godz. 10.00 22 lipca 2013r. godz. 10.30 22 lipca 2013r. godz.11.00 22 lipca 2013r. godz. 11.30 22 lipca 2013r. godz. 12.00

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 23 % . W przetargu mo¿e braæ udzia³ ka¿dy kto do dnia 17 lipca 2013 r. wp³aci w gotówce w/w wadium na konto Urzêdu Gminy Karnice Bank Spó³dzielczy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028. Ka¿da z nieruchomoœci stanowi odrêbny przedmiot przetargu. Wadium powinno byæ wp³acone ze wskazaniem numeru dzia³ki, któr¹ uczestnik przetargu zamierza nabyæ. Treœæ niniejszego og³oszenia oraz dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Karnice (pok. Nr 8) oraz na stronie www.bip.karnice.pl

DROBNE OG£OSZENIA Zamiescimy Twoje ogloszenie GRATIS! Og³oszenia mo¿na wysy³aæ na adres: og³oszenia@kuriergryficki.pl


Kurier Gryficki_17_czerwiec-2013