Page 1

Kultowe Juwenalia

Marcin Kydryñski

Na naukê nigdy nie jest za póŸno „Ulica Studencka” Kitesurfing

Odkryj moc latawca

Prof. Tadeusz Piecuch

Chcia³em byæ piosenkarzem Aut. Andreas Torneberg

NowoϾ na Osiedlu Akademickim


2

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Œwiadomoœæ

P

i¹te wydanie „Kuriera Akademickiego” tym razem kierujemy nie tylko do studentów, ale równie¿ do m³odzie¿y licealnej. Tegoroczni abiturienci w maju zmierz¹ siê z maturami, a potem stan¹ przed wa¿n¹ decyzj¹ w ¿yciu – czy podj¹æ studia, a jeœli tak, to na jakiej uczelni. Mniej wiêcej w tym samym czasie braæ studencka odda siê beztroskiej zabawie podczas juwenaliów, by w czerwcu przyst¹piæ do sesji egzaminacyjnej. Tegoroczne œwiêto studentów w Koszalinie to prawie tydzieñ konkursów, zabaw i koncertów. Naprawdê zapowiada siê cieka-

Piotr Zaczek, redaktor naczelny

wie. Wystêp zespo³u Kult na Osiedlu Akademickim PK z pewnoœci¹ bêdzie cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Jak wa¿na jest Politechnika Koszaliñska dla samego Koszalina i regionu chyba nikogo nie trzeba przekonywaæ. Dziwi mnie jednak deprecjonowanie przez niektórych koszaliñskiej uczelni w obliczu ni¿u demograficznego, z którym zmaga siê wiêkszoœæ szkó³ wy¿szych w kraju. Proszê sobie wyobraziæ Koszalin bez Politechniki. Jak by wtedy on wygl¹da³? Pewna znajoma odpowiedzia³a mi: „Wtedy Koszalin by³by pustyni¹”. Ja natomiast widzia³bym go ja-

Weso³y Korowód ¯aka!

D

obr¹ informacjê otrzymali studenci politechniki, którzy pobieraj¹ stypendia rektora dla najlepszych studentów. Jest ono przyznawane na jeden semestr dla 9 procent najlepszych studentów danego kierunku (studia stacjonarne i niestacjonarne). W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 bêd¹ oni otrzymywaæ na swoje konta bankowe o 100 z³otych wiêcej. Podzia³ stypendiów rozk³ada siê nastêpuj¹co: I stopieñ (20% studentów) – 600 z³ II stopieñ (30% studentów) – 500 z³ III stopieñ (50% studentów) – 400 z³ Stypendia za dobre wyniki w nauce pobiera na politechnice oko³o 570 osób. O jego przyznanie mog¹ staraæ siê studenci od drugiego roku studiów. (red)

Wielka Bitwa Wodna w roku 2013. To w³aœnie na pocz¹tku Tygodnia Kultury Studenckiej wyst¹pi tegoroczna gwiazda, czyli zespó³ Kult. Koncert zaplanowano na godz. 20:00. Œroda to dzieñ disco polo. Wieczorem na scenie przy Kreœlarni wyst¹pi¹: Veegas, Basta oraz Piêkni i M³odzi. Wczeœniej odbêd¹ siê m.in. eliminacje sportowe, Dyktando Akademickie oraz 3. Fina³ Studenckiego Karaoke z Radiem Jantar. Nastêpnego dnia coœ

dla siebie znajd¹ fani hip-hopu. Odbêdzie siê Fina³ Bitwy Mc’Freestylowej. Gwiazdami wieczoru bêd¹: raper Sobota oraz Sokó³ i Marysia Starosta. Na pi¹tek studenci zaplanowali atrakcje muzyki klubowej. Na scenie zagra niemiecki DJ Shog i holenderska grupa 4 Strings. Jeœli ktoœ nie przepada za takimi klimatami, mo¿e wybraæ siê do amfiteatru na organizowany w ramach Dni Koszalina

Nasz Lew PR-u

Monika Kaczmarek-Œliwiñska, z Instytutu Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej Politechniki Koszaliñskiej, zosta³a laureatk¹ tegorocznych Lwów PR. Doktor Monika Kaczmarek-Œliwiñska otrzyma³a najwy¿sz¹ nagrodê w kategorii edukacja. Laureatka jest nauczycielem akademickim, ekspertem ds. Public Relations, autork¹ ksi¹¿ek i artyku³ów z zakresu PR, a tak¿e cz³onkini¹ m.in. Rady Etyki Public Relations. Lwy PR to plebiscyt organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Wybierane s¹ w nim najwybitniejsze osobowoœci PR w Polsce – w trzech sektorach gospodarki: publicznym, biznesie i edukacji. Kryteria oceny zawieraj¹ udokumentowane osi¹gniêcia zawodowe kandydatów, nowatorskoœæ

Fot. Archiwum

Wy¿sze stypendia

Fot. Adam Paczkowski (3)

J

stosowanych przez nich rozwi¹zañ oraz przestrzeganie etyki zawodowej i spo³ecznej. Gratulujemy sukcesu. (red)

ko miasto emerytów i rencistów. Na szczêœcie jest inaczej. Politechnika œci¹ga do Koszalina m³odych, którzy tutaj siê ucz¹, pracuj¹ i z czasem zak³adaj¹ rodziny. O tym warto pamiêtaæ. Gdyby nie Uczelnia, to Koszalin ju¿ dawno nie mia³by statusu miasta powy¿ej 100 tys. mieszkañców. W tym wydaniu „Kuriera” szczególnie polecam wywiad z Marcinem Kydryñskim – bardzo ciekawa osobowoœæ, dla mnie cz³owiek nie z tej bajki. Dziêkujê serdecznie tym, którzy nas wsparli. Tradycyjnie – ¿yczê mi³ej i ciekawej lektury. •

Rowerem na bitwê wodn¹

bêd¹ inne ni¿ T eka¿dejuwenalia poprzednie. Czym bê-

Tegoroczne juwenalia naprawdê bêd¹ kultowe? uwenalia to czas, kiedy studenci siê bawi¹. Ale to tak¿e czas, w którym Samorz¹d Studentów chce siê wykazaæ. Nowy zarz¹d zawsze ma swoje pomys³y. Podobnie jest w tym roku, chocia¿ studenci postanowili zachowaæ pewien schemat, który ju¿ przyj¹³ siê w Koszalinie. Ka¿dy dzieñ wype³niaj¹ inne atrakcje powi¹zane z jakimœ tematem przewodnim. Tradycyjnie, Tydzieñ Kultury Studenckiej otworzy nieoficjalnie spektakl w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym (poniedzia³ek 19 maja). We wtorek wszystko ruszy ju¿ pe³n¹ par¹. Organizatorzy postanowili przywróciæ w tym roku Korowód ¯aka, co bardzo cieszy wielu studentów. – Brakowa³o mi tego pochodu w zesz³ym roku – mówi Tomek. – To œwietnie, ¿e znowu bêdziemy mogli wszyscy przejœæ ulicami miasta – dodaje jego kole¿anka. Oficjalne rozpoczêcie TKS-u odbêdzie siê tym razem na Osiedlu Akademickim. Tam te¿ zostanie otwarta ul. Studencka. Wtorkowe popo³udnie, podobnie jak w ubieg³ym roku, zapowiada siê rockowo.

3

koncert Moniki Brodki. Sobota natomiast, znowu bêdzie wodna. O godz. 15:00 na terenach podo¿ynkowych odbêdzie siê kolejna Wielka Bitwa Wodna. – Ta atrakcja ju¿ na sta³e wpisa³a siê w program naszych juwenaliów – mówi £ukasz Janocha, przewodnicz¹cy Parlamentu Studentów. – Z tego, co wiem, pomys³ przechwytuj¹ te¿ inne miasta – dodaje. Jeszcze przed bitw¹, studenci wezm¹ udzia³ w Sp³ywie na byle czym. Wieczorem zaœ, w amfiteatrze odbêdzie siê koncert zespo³u Kombii. Uwagê wielu osób przegl¹daj¹cych program tegorocznego TKS-u zwróci³a równie¿ doœæ póŸna pobudka. – O 9:00?! Za moich czasów syrena stra¿acka budzi³a ju¿ o 6:00! – komentuje na Facebooku Natalia. – W zesz³ym roku by³a o 7:00, ale to dobrze, ¿e teraz bêdzie mo¿na pospaæ choæ trochê d³u¿ej – cieszy siê Asia.

d¹ siê wyró¿niaæ? Organizatorzy Koszaliñskiej Masy Krytycznej zaproponowali now¹ atrakcjê dla studentów – Juwenaliow¹ Masê Krytyczn¹. Bêdzie to rowerowy przejazd ulicami Koszalina jak najwiêkszej liczby rowerzystów. Cz³onkowie Masy Krytycznej spotykaj¹ siê zwykle w ostatni pi¹tek miesi¹ca o godz. 18, ale tym razem zrobi¹ wyj¹tek i wyjad¹ na ulice w sobotê przed Wielk¹ Bitw¹ Wodn¹. Ka¿dy studencki rowerzysta jest mile widziany. (uc) Koszaliñski TKS to jak zawsze koncerty, grillowanie i mnóstwo zawodów, konkursów. Ciekawe, czy studentom uda siê sprawiæ, by te juwenalia by³y naprawdê „kultowe”. Magdalena Sobolewska Szczegó³owy Program 36. Tygodnia Kultury Studenckiej na str. 10.


4

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Komentarz

Ranking ma zanczenie? Zbli¿a siê kolejny Ranking Szkó³ Wy¿szych. Na którym miejscu znajdzie siê tym razem Politechnika Koszaliñska?

Fot. Urszula Cienkowska

W

tlerka – skwitowa³ pewien przedstawiciel uczelni. Czy naprawdê jest a¿ tak Ÿle, jak przedstawiaj¹ to osoby krytykuj¹ce jakoœæ kszta³cenia na Politechnice Koszaliñskiej? Rzeczywiœcie, wœród

uczelni technicznych na 23 sklasyfikowane, nasza uczelnia znalaz³a siê na 19. miejscu, jako ostatnia politechnika. Jednak w rankingu kierunków wypada du¿o lepiej. Na przyk³ad mechanika i budowa maszyn

Komentarz

Fot. Magdalena Sobolewska

ed³ug ostatniego rankingu opublikowanego w maju u.br. przez miesiêcznik „Perspektywy”, wœród 83 uczelni akademickich Politechnika Koszaliñska znalaz³a siê na 62. miejscu. To o dwa oczka wy¿ej ni¿ rok wczeœniej, ale oczywiœcie zawsze jest nad czym pracowaæ. W rankingu brane s¹ pod uwagê ró¿ne kryteria, m.in. presti¿, innowacyjnoœæ, efektywnoœæ naukowa i umiêdzynarodowienie. Okazuje siê jednak, ¿e miejsce uczelni w rankingu mo¿e rzutowaæ na mo¿liwoœci zatrudnienia jej absolwentów. Pewna ogólnopolska spó³ka og³osi³a listê uczelni, w których powinni siê kszta³ciæ jej pracownicy. Na liœcie nie znalaz³a siê koszaliñska uczelnia. Sk³oni³o to niektórych do oceny jakoœci kszta³cenia na politechnice. 62. miejsce zosta³o uznane za przejaw powa¿nych problemów, które trzeba jak najszybciej rozwi¹zaæ. – Takie ataki przypominaj¹ k¹sanie du¿ej uczelni przez ma³ego ra-

Prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszaliñskiej Ostatnio pojawiaj¹ siê niepochlebne opinie o Politechnice Koszaliñskiej. Liczê siê jednak z tym, ¿e jako najwiêksza szko³a

wy¿sza na Pomorzu Œrodkowym zawsze bêdziemy tematem do dyskusji. Ka¿da uczelnia jest miejscem debaty i swobodnej wymiany myœli. Doskonale wiêc rozumiem, ¿e sami stajemy siê obiektem oceny. Wzbudzamy zainteresowanie, bo Politechnika Koszaliñska jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji w mieœcie i regionie. Stanowimy du¿¹ firmê zatrudniaj¹c¹ blisko tysi¹c pracowników i kszta³c¹c¹ dziewiêæ tysiêcy studentów. Dajemy otoczeniu sta³y impuls do rozwoju i stanowimy wa¿ny element ¿ycia nie tylko naukowego, ale równie¿ gospodarczego.

Nasz¹ wizytówk¹ jest dobra kadra naukowo–dydaktyczna, nowoczesna baza dydaktyczna i bogata oferta kszta³cenia. Myœlê, ¿e to dziêki temu udaje siê nam skutecznie zachêciæ m³odzie¿, ¿eby uczy³a siê na Politechnice Koszaliñskiej. Co roku – mimo g³êbokiego ni¿u demograficznego – przyjmujemy na studia trzy tysi¹ce nowych studentów. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e to w³aœnie my najlepiej zapobiegamy odp³ywowi m³odych ludzi z Koszalina do du¿ych miast. Jestem spokojny o poziom kszta³cenia na Politechnice Koszaliñskiej. Obser-

zajê³a 16. miejsce (na 25), a jeœli chodzi o pozosta³e kierunki techniczne PK zajmuje 13. miejsce wœród 30 uczelni ujêtych w rankingu. Kolejna klasyfikacja ju¿ w maju. (ms) wujê uwa¿nie, jak radz¹ sobie w ¿yciu zawodowym nasi absolwenci. Cieszy mnie, ¿e zajmuj¹ wa¿ne stanowiska w lokalnych przedsiêbiorstwach, urzêdach, instytucjach samorz¹dowych, uruchamiaj¹ w³asny biznes. Ich sukces to dowód na to, ¿e uczelnia dobrze wywi¹zuje siê z powierzonego jej zadania. Mamy satysfakcjê, ¿e przez 46 lat dzia³alnoœci przyczyniliœmy siê do wykszta³cenia elit, które decyduj¹ dzisiaj o rozwoju Koszalina i regionu. 44 tysi¹ce absolwentów Politechniki Koszaliñskiej stanowi ogromny potencja³ i nie mo¿na go lekcewa¿yæ. •

Magdalena Sobolewska, studentka Politechniki Koszaliñskiej NajwyraŸniej zarz¹d ogólnopolskiej spó³ki nie rozumie, co kryje siê pod pojêciem ranking uczelni wy¿szych. Na koñcowy wynik sk³ada siê przecie¿ bardzo wiele czynników. Wa¿nym kryterium w Rankingu Uczelni Wy¿szych jest np. umiêdzynarodowienie. Przyci¹gnijmy na PK wiêcej zagranicznych studentów. Koszalin ma 12 oficjalnych miast partnerskich w 9 krajach. Mo¿e warto wspó³pracowaæ tak¿e w dziedzinie szkolnictwa. Moim zdaniem ocena jakoœci kszta³cenia politechniki wzroœnie, gdy wzroœnie te¿ jej presti¿. Obecnie w naszym kraju praktycznie ka¿dy mo¿e zdobyæ wy¿sze wykszta³cenie. Przepustk¹ na studia jest banalnie prosta matura. Jeœli coœ zbyt ³atwo przychodzi, nie traktuje siê tego powa¿nie. Dlatego wielu koszaliñskich maturzystów mówi: „Z³o¿ê papiery do Warszawy, Krakowa, Poznania… Jak siê nie uda, to przecie¿ na PK dostanê siê nawet w paŸdzierniku”. A gdyby Politechnika Koszaliñska zaczê³a uchodziæ za uczelniê, na któr¹ wcale nie tak ³atwo siê dostaæ? Skoro m³odzi sk³adaj¹ dokumenty na te „najlepsze” uczelnie, to mo¿e drzemie w nich instynkt zdobywcy. Na studia czêsto przychodz¹ osoby, którym wcale nie zale¿y na wykszta³ceniu. Chc¹ raczej zakosztowaæ studenckiego ¿ycia, a mo¿e trochê d³u¿ej pobyæ dzieckiem. Po co tak szybko iœæ do pracy, skoro i tak jej nie ma dla m³odych… Na szczêœcie, nie wszyscy tak myœl¹. Wielu chce siê rozwijaæ i bêd¹ to robiæ niezale¿nie od tego, na jakiej uczelni studiuj¹. Wystarczy pomóc rozwin¹æ ich potencja³. Mimo ¿e Politechnika Koszaliñska nie jest idealn¹ uczelni¹, uwa¿am, ¿e nie mo¿na zakazaæ absolwentom dokszta³cania siê w niej. •

Antidotum na ni¿ demograficzny? Pañstwo polskie pomo¿e ukraiñskim studentom?

Fot. Archiwum

8

kwietnia br. po posiedzeniu Rady Gabinetowej prezydent Bronis³aw Komorowski zapowiedzia³ wsparcie dla studentów ukraiñskich, którzy studiuj¹ w Polsce. Koszt studiów dla m³odego obywatela Ukrainy w naszym kraju wynosi oko³o 2 tys. euro rocznie. Studentami ze wschodu zaczyna interesowaæ siê tak¿e Politechnika Koszaliñska. W koszaliñskiej uczelni studiuje zaledwie kilku studentów z Ukrainy. To niewiele w porównaniu z trendem tzw. „ukrainizacji”, jaki w ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ w szko³ach wy¿szych. Od 2005 roku liczba studentów z Ukrainy w Polsce wzros³a prawie piêciokrotnie. Stanowi¹ oni najwiêkszy odsetek obcokrajowców na naszych uczelniach – prawie 10 tys. osób. Tu¿ za nimi s¹ obywatele Bia³orusi – prawie 3,4 tys. (raport z 2013 roku). – Chêtnie widzia³bym wiêcej studen-

Miasto Iwano–Frankiwsk (hist. Stanis³awów) po³o¿one w zachodniej Ukrainie, licz¹ce ok. 220 tys. mieszkañców, od 2010 roku jest miastem partnerskim Koszalina. Znajduje siê tam m.in. Iwano–Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu. tów z Ukrainy równie¿ na naszej uczelni. Mamy wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsc w salach wyk³adowych, jak równie¿ w akademikach – mówi prof. Tadeusz Bohdal, rektor PK.

Politechnika ma podpisane umowy z niektórymi ukraiñskimi uczelniami, ale dotycz¹ one wspó³pracy naukowej: wymiany nauczycieli akademickich, prowadzenia wspólnych

badañ czy poszukiwania partnerów przemys³owych. – Z przyjemnoœci¹ podpisa³bym równie¿ umowê o wspó³pracy dydaktycznej – dodaje Tadeusz Bohdal. Pomys³ na wiêksz¹ iloœæ studentów z Ukrainy w naszym mieœcie podoba siê Romanowi Bi³asowi, absolwentowi PK, który pe³ni funkcjê prezesa Zarz¹du Zwi¹zku Ukraiñców w Koszalinie. – Oczywiœcie, ¿e studenci z Ukrainy mogliby studiowaæ w Koszalinie. Ka¿dy nowy student, to kolejne pieni¹dze dla miasta. Studenci z zagranicy wynajmuj¹ mieszkania, kupuj¹ ¿ywnoœæ i tym samym wp³ywaj¹ na rozwój Koszalina. Im wiêcej studentów, tym lepiej. Dobrze by³oby, gdyby Koszalin postrzegany by³ w Polsce jako miasto studenckie, otwarte na nowych mieszkañców, w tym równie¿ na studentów zza wschodniej granicy. Gdyby ukraiñscy studenci rozpoczê-

li studia na Politechnice Koszaliñskiej, to zwi¹zek gotów jest im nawet pomóc. – Zwi¹zek Ukraiñców zawsze wspiera osoby, które s¹ w potrzebie. Jesteœmy w stanie pomóc takim studentom np. poprzez wyp³acanie im stypendiów socjalnych – dodaje Roman Bi³as. Przeszkod¹ w studiowaniu Ukraiñców w Polsce z pewnoœci¹ jest wysokie czesne. Wobec trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej od kilku miesiêcy znajduje siê ten kraj op³aty za studia ukraiñskich obywateli w naszym kraju mog¹ ulec zmianie. Nie wyklucza siê ca³kowitego ich zniesienia. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wy¿szego nie mówi „nie”. Dok³adna analiza ró¿nych pomys³ów na poprawê sytuacji ukraiñskich studentów ma zostaæ przeprowadzona wspólnie z resortami spraw zagranicznych, finansów oraz Konferencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich. (pz)


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

5

Modernizacja i remont Osiedla Akademickiego

Fot. Urszula Cienkowska

Dwa zadania za ponad milion z³otych.

W

przysz³ym roku akademickim poprawi siê standard ¿ycia studentów, którzy mieszkaj¹ w koszaliñskich akademikach przy ulicy Rejtana. W przerwie wakacyjnej od czerwca do paŸdziernika planuje siê przeprowadzenie w domach studenckich niezbêdnych prac remontowych, utrzymuj¹cych ich stan techniczny na w³aœciwym poziomie oraz wykonanie dwóch zadañ g³ównych, które poprawiaj¹ warunki u¿ytkowania Osiedla Akademickiego. Pierwsze – opiewaj¹ce na kwotê ok. 600 tys. z³otych – obejmuje remont wewnêtrznej drogi osiedlowej wraz z umiejscowionymi

w niej instalacjami, przebudowê chodników z wymian¹ nawierzchni, krawê¿ników i obrze¿y trawnikowych. Planowane jest wykonanie nowych, trwa³ych, nawierzchni na ci¹gach pieszych wydeptanych przez mieszkañców osiedla. Wszystkie nawierzchnie na drogach i chodnikach zostan¹ wykonane z kostki betonowej o normatywnych parametrach. Lokalizacjê zmieni tak¿e œmietnik, który zostanie zabudowany. Wyremontowane zostan¹ podjazdy pod wsypy na œmieci i podjazdy pod pomieszczenia techniczne przy DS 2 i DS 3. Drugie wa¿ne zadanie, które bê-

dzie kosztowaæ ok. pó³ miliona z³otych, dotyczy remontu pomieszczeñ piwnic w DS 3, wraz z wymian¹ instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wymian¹ posadzek, remont zsypów na œmieci oraz pomieszczeñ technicznych i sanitarnych. Remontem zostan¹ objête równie¿ pomieszczenia klubu bilardowego, si³owni i fitness. Planowana jest dzier¿awa wyremontowanych pomieszczeñ osobom zainteresowanym prowadzeniem takiej dzia³alnoœci. – Wykonanie pozosta³ych prac remontowych, takich jak: odnowienie pow³ok malarskich w poR E K L A M A

kojach, na klatkach schodowych, korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, remont lub wymiana posadzek, drzwi, elementów instalacji sanitarnej, kabin natryskowych, brodzików itp. kosztowaæ bêdzie ok. 100 tys. z³otych – mówi Micha³ Malatyñski, z-ca kanclerza uczelni. Atrakcj¹ osiedla staæ siê mo¿e ,,Ulica Studencka”. Wniosek na jej budowê wp³yn¹³ do kancelarii Uczelni od przedstawicieli Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej. Szczegó³y dotycz¹ce lokalizacji, technologii oraz terminu wykonania tej drogi s¹ w trakcie uzgodnieñ.

Wartoœæ ogólna zaplanowanych do wykonania remontów i modernizacji Osiedla Akademickiego Politechniki Koszaliñskiej na 2014 rok wyniesie oko³o 1,2 miliona z³otych. Pieni¹dze na wy¿ej wymienione zadania pochodz¹ z Funduszu pomocy materialnej dla studentów zasilanego z bud¿etu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Miejmy nadziejê, ¿e czerwcowe prace nie bêd¹ przeszkadzaæ studentom w nauce do sesji egzaminacyjnej, a lepszy standard ¿ycia nie prze³o¿y siê na wy¿sze op³aty za akademik. (pz)


6

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Bieg umys³ów œcis³ych

W tegorocznej edycji konkursu „Bieg po indeks”, organizowanego ju¿ po raz 18. przez Politechnikê Koszaliñsk¹ dla maturzystów, bra³o udzia³ 600 uczniów z 23 szkó³, g³ównie z Pomorza Œrodkowego.

Fot. Adam Paczkowski

K

onkurs, podobnie jak w roku poprzednim, przebiega³ w 3 turach: dwa etapy odby³y siê drog¹ elektroniczn¹, zaœ trzeci – tradycyjnie, zakoñczony by³ fina³em w obiektach Politechniki Koszaliñskiej, do którego nauczyciele wytypowali 307 uczniów. Uczestnicy mieli do rozwi¹zania 5 zadañ do wyboru z matematyki, fizyki lub informatyki. 30 osób uzyska³o punkty z zakresu 73-100 pkt. i s¹ to laureaci konkursu. Pierwsze trzy miejsca tegorocznej edycji „Biegu po indeks” zajêli: Piotr Miœ (I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Dubois w Koszalinie, zdoby³ 100 pkt.), Adrian Bukowski (I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Dubois w Koszalinie, 99 pkt.), Mateusz Kaszyñski (II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W. Broniewskiego w Koszalinie, 98 pkt.). – Konkurs mia³ wysoki poziom. M³ody cz³owiek móg³ sprawdziæ

Tegoroczni laureaci „Biegu po indeks” z Tadeuszem Bohdalem, rektorem PK i Danut¹ Zawadzk¹, prorektor ds. kszta³cenia. swoje umiejêtnoœci i dowiedzieæ siê, nad czym trzeba jeszcze popracowaæ – powiedzia³ Piotr Miœ, zwyciêzca tegorocznego konkursu. Miejsca w pierwszej 10 laureatów zajêli uczniowie z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Dubois

w Koszalinie (7 miejsc) oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W. Broniewskiego w Koszalinie (3 miejsca). – Cieszê siê, ¿e moi uczniowie stanêli na wysokoœci zadania. Zawsze ich wspieram i chcia³bym, ¿eby zawsze by³o ich jak najwiê-

cej w tym konkursie – powiedzia³ Pawe³ Rudecki, matematyk z liceum im. Dubois. Wœród 30-osobowej grupy laureatów konkursu znaleŸli siê w wiêkszoœci uczniowie pochodz¹cy z Koszalina, jeden laureat pochodzi z Drawska Pomorskie-

go. – Najbardziej z nagrody ucieszy siê nasza pani nauczycielka biologii, gdy¿ nasz uczeñ wygra³ mikroskop – powiedzia³a Katarzyna Kêpa, nauczycielka informatyki i matematyki z drawskiego liceum. Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników fina³u to tegoroczni maturzyœci (92 %), a tylko 8 % uczestników stanowi³y osoby z klas przedmaturalnych. Wœród uczestników konkursu prawie po³owa osób zadeklarowa³a chêæ podjêcia studiów w Politechnice Koszaliñskiej. Od kilku lat nagrod¹ w konkursie nie jest tytu³owy indeks. Nie pozwalaj¹ na to przepisy rekrutacyjne. Uczelnia zapewnia stypendia w wysokoœci 3000 z³, 2500 z³ i 2000 z³ dla trzech najlepszych laureatów konkursu, którzy rozpoczn¹ studia na PK. Dodatkowymi nagrodami dla najlepszych by³y tablety, ksi¹¿ki oraz mikroskop. (pz)

Sokrates zaprasza w swoje szeregi

S³awomir Mirocha z ko³a Sokrates za kamer¹.

S

tudenckie Ko³o Naukowe Sokrates, dzia³alnoœæ przy Studiu HD Platon Politechniki Koszaliñskiej, rozpoczê³o w grudniu 2013 roku. Jego cz³onkowie – studenci ró¿nych kierunków kszta³cenia – aktywnie uczestnicz¹ w realizacjach telewizyjnych, prowadz¹ programy, zbieraj¹ informacje. Maj¹ wp³yw na dobór tematów, praktykuj¹ przy obs³udze sprzêtu, a przede wszystkim zdobywaj¹ pierwsze doœwiadczenia zawodowe. Opiekunem ko³a jest dr in¿. Robert Suszyñski, koordynator i producent Studia HD Platon oraz pe³nomocnik rektora uczelni ds. informatyzacji, a prezesem – Marcelina Marciniak, obecnie studentka Wydzia³u Nauk Ekonomicznych (drugi stopieñ) Politechniki Koszaliñskiej. – Dla absolwentki kierunku dzienni-

karstwo, takie spotkanie z kamer¹ jest nie tylko œwietn¹ przygod¹, ale przede wszystkim mo¿liwoœci¹ zdobycia nowych doœwiadczeñ, a szerzej – praktyki w zawodzie – mówi Marcelina. – Pracujemy z osobami, które s¹ profesjonalistami, od wielu lat pracuj¹ z kamer¹ i dziel¹ siê z nami swoimi umiejêtnoœciami. Dlatego bardzo zachêcam studentów do wst¹pienia w nasze szeregi – dodaje. – Ko³o Sokrates jest dla nas wa¿nym elementem realizacji projektu, a ludzie, którzy je tworz¹ szybko staj¹ siê czêœci¹ naszego zespo³u i równie szybko ucz¹ siê telewizyjnego rzemios³a – mówi Piotr Paw³owski, redaktor naczelny studia. – We wspó³czesnych mediach liczy siê otwartoœæ, kreatywnoœæ, samodzielnoœæ, komunikatywnoœæ i szeroki zakres kompetencji. Wszystkie te cechy ma-

Fot. Studio HD Platon

Fot. Piotr Zaczek

Ko³o, które przygotowuje do pracy w telewizji.

Przedstawiciele Politechniki Koszaliñskiej, na czele z prof. Tadeuszem Bohdalem, rektorem uczelni i prof. Danut¹ Zawadzk¹, prorektor do spraw kszta³cenia, spotkali siê w Brukseli z Martinem Schulzem, przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego (kandydatem na szefa Komisji Europejskiej), i Markiem Prawd¹, ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej, oraz polskimi parlamentarzystami: prof. Bogus³awem Liberadzkim (kwestorem europarlamentu) i prof. Adamem Gierkiem. W wyjeŸdzie studyjnym uczestniczy³a ekipa Studia HD Platon Politechniki Koszaliñskiej oraz studenci z dzia³aj¹cego przy studiu Ko³a Naukowego Sokrates. j¹ lub nabywaj¹ cz³onkowie Sokratesa. Jestem przekonany, ¿e po zakoñczeniu wspó³pracy ze studiem bêd¹ dobrze przygotowani do podjêcia pracy w mediach. Telewizyjne Studio HD Platon powsta³o w grudniu 2010 roku. Z kampusu przy ulicy Rac³awickiej, latem 2011 roku, zespó³ przeniós³ siê do budynku D (Wydzia³ Elektroniki i Informatyki) Politechniki Koszaliñskiej przy ulicy Œniadeckich 2. Mieœci siê tutaj redakcja oraz studio nagrañ z nowoczesnym sprzêtem.

Studio zajmuje siê relacjonowaniem wydarzeñ z ¿ycia uczelni, rozmów miêdzy innymi z wyk³adowcami, dokumentowaniem realizacji projektów organizacji studenckich. Wspó³pracuje ze studentami, lektorami, organizacjami studenckimi i grafikami. Wydawc¹ jest in¿. Andrzej Antosz, kierownik Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych, a zespó³ – poza naczelnym – wspó³tworz¹: Roman Barcikowski (re¿yser, operator, dziennikarz) oraz Pawe³

Spisak i Jacek Wiêckowski (operatorzy i monta¿yœci). Materia³y studio publikuje w internecie, na swojej stronie domowej: www.studiohd.koszalin.pl oraz na w³asnym kanale na YouTube. Ko³o zorganizowa³o w kwietniu tego roku nabór cz³onków. Wci¹¿ jednak poszukuje studentów zainteresowanych zdobywaniem doœwiadczeñ w dziedzinie dziennikarstwa i technik telewizyjnych. Kontakt: pawlowski@tu.koszalin.pl. Anna Jakubowska


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Instytut Technologii i Edukacji

7

Instytut Technologii i Edukacji otwiera studentom nowe perspektywy interdyscyplinarnego kszta³cenia w zakresie nowych technologii i nowocze-

snych metod kszta³cenia, stwarzaj¹c platformê ³¹cz¹c¹ wiedzê techniczn¹, humanistyczn¹, spo³eczn¹ i zdrowotn¹. Ukszta³towana w toku studiów sylwetka nowoczesnego absolwenta ³¹czyæ bêdzie elementy wychowania technicznego i zawodowego z humanistycznym, co odpowiada potrzebom rynku pracy. Szczególny nacisk k³adziemy na zdobycie umiejêtnoœci samokszta³cenia i uczenia siê przez ca³e ¿ycie w zakresie zdobytego zawodu i w odkrywaniu nowych dziedzin wa¿nych dla rozwoju osobistego i rozwoju cywilizacyjnego. Wysoka pozycja Instytutu w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego i uzyskana kategoria naukowa „A”, œwiadcz¹ o ogromnym potencjale nauczycieli akademickich. Wysoka jakoœæ badañ naukowych przek³ada siê na nowoczesnoœæ i aktualnoœæ treœci programowych w zakresie kszta³cenia. Jesteœmy przekonani, ¿e w przysz³oœci sprawdzi siê przyjêta formu³a Instytutu Technologii i Edukacji i jego misja, jak¹ jest "kszta³cenie przysz³ych in¿ynierów, nauczycieli i wychowawców na kierunkach technicznych i humanistycznych w obszarze nowoczesnych technologii i rozwi¹zañ cywilizacyjnych". Cieszymy siê, ¿e jesteœmy lepsi od wielu podobnych jednostek w Polsce, ¿e staliœmy siê swoist¹ wizytówk¹ uczelni i stanowimy pewnego rodzaju wzorzec, który nale¿y poleciæ pozosta³ym wydzia³om. Z bardzo wysokiej oceny zadowoleni mog¹ byæ studenci czterech kierunków studiów prowadzonych w Instytucie. prof. Tomasz Krzy¿yñski, dyrektor Instytutu Technologii i Edukacji

In¿ynieria biomedyczna

In¿ynieria biomedyczna jest dziedzin¹ wiedzy ³¹cz¹c¹ nauki techniczne, biologiczne oraz medyczne. Mo¿na j¹ zaliczyæ do g³ównych (obok in¿ynierii genetycznej) czynników decyduj¹cych o postêpie wspó³czesnej medycyny. Studenci tego kierunku nabêd¹ umiejêtnoœci korzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oraz zostan¹ przygotowani do wspó³pracy z lekarzami w zakresie doboru, obs³ugi i eksploatacji aparatury medycznej. Rodzaje studiów: Praca po studiach: – 4-letnie (stacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie), – szpitale, kliniki, ambulatoria i poradnie, – 4-letnie (niestacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie). – jednostki badawczo-rozwojowe zajmuj¹ce siê badaniami w obszarze in¿ynierii Dostêpne specjalnoœci: biomedycznej, – Informatyka medyczna, – przedsiêbiorstwa produkuj¹ce aparaturê medyczn¹ i sprzêt rehabilitacyjny, – Nanotechnologie biomedyczne, – publiczne i niepubliczne certyfikowane centra terapii i rehabilitacji. – Radiologia i radioterapia.

In¿ynieria materia³owa

In¿ynieria materia³owa jest jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê dziedzin nauki i techniki. Stanowi podstawê ka¿dej ga³êzi nowoczesnego przemys³u. £¹czy w sobie kilka dyscyplin naukowych, m.in.: fizykê, chemiê, mechanikê i informatykê. Studenci tego kierunku uzyskaj¹ kwalifikacje do projektowania i wdra¿ania technologii materia³owych. Nabêd¹ umiejêtnoœci pozwalaj¹ce na œwiadome kszta³towanie struktury i w³aœciwoœci materia³ów wykorzystywanych przez nowoczesny przemys³. Rodzaje studiów: Praca po studiach: – ró¿ne ga³êzie przemys³u: narzêdziowy, samochodowy, materia³ów budowlanych, – 3,5-letnie (stacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie), elektroniki u¿ytkowej, sprzêtu gospodarstwa domowego, sprzêtu medycznego, – 3,5-letnie (niestacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie), – firmy produkuj¹ce biomateria³y, implanty i wszczepy medyczne, – 1,5-roczne (stacjonarne) II stopnia (magisterskie), – dzia³y konstrukcyjne przedsiêbiorstw, – 1,5-roczne (niestacjonarne) II stopnia (magisterskie). – dzia³y produkcji wytwarzaj¹ce i przetwarzaj¹ce materia³y, Dostêpna specjalnoœæ: – dzia³y doradztwa technicznego w zakresie transferu materia³u i technologii, – du¿e jednostki naukowe. – Pow³oki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie.

Pedagogika

Pedagogika jest dziedzin¹ nauk spo³ecznych. Jako kierunek studiów mo¿e byæ partnerem innych dyscyplin naukowych, szczególnie tych opartych na pracy z ludŸmi w kontekstach edukacyjnych, szkoleniowych, zarz¹dzania i organizacji. Powi¹zana jest tak¿e z naukami medycznymi, ekonomicznymi i technicznymi. Student tego kierunku przygotowany jest do dzia³alnoœci prospo³ecznej oraz do aktywnoœci w ró¿nych obszarach dzia³añ edukacyjnych. Posiada umiejêtnoœci prowadzenia badañ, dostrzegania oraz samodzielnego rozwi¹zywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalnoœci. – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Rodzaje studiów: – Oligofrenopedagogika, – 3-letnie (stacjonarne) I stopnia (licencjackie), – Mediacje i negocjacje spo³eczne, – 3-letnie (niestacjonarne) I stopnia (licencjackie), – Opieka nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi, – 2-letnie (stacjonarne) II stopnia (magisterskie), – Nauczanie jêzyka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. – 2-letnie (niestacjonarne) II stopnia (magisterskie). Praca po studiach: Dostêpne specjalnoœci: – ¿³obki, przedszkola, szko³y masowe i specjalne, œwietlice szkolne, œrodowiskowe i terapeutyczne, – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, – poradnie specjalistyczne, placówki opiekuñczo-wychowawcze, oœrodki edukacyjno-rehabilitacyjne i szkolno-wycho– Edukacja i rehabilitacja osób niepe³nosprawnych, wawcze, – Pedagogika resocjalizacyjna, – kuratorskie oœrodki pracy, policyjne izby dziecka, zak³ady karne, zak³ady poprawcze, schroniska dla nieletnich, – Psychopedagogika, – sanatoria, hospicja, organizacje pozarz¹dowe i stowarzyszenia, – Prewencja patologii i zagro¿eñ spo³ecznych, – placówki rewalidacyjne, zajmuj¹ce siê osobami niepe³nosprawnymi, – Pedagogika opiekuñczo-wychowawcza, – instytucje pomocy spo³ecznej oraz wczesnej interwencji. – Wychowanie fizyczne,

Mechatronika Mechatronika jest nauk¹ spajaj¹c¹ piêæ dziedzin wiedzy: mechanikê, elektronikê, informatykê, automatykê i robotykê. Student tego kierunku posi¹dzie wiedzê w zakresie projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urz¹dzeñ. Zostanie przygotowany do pracy w przemyœle elektromaszynowym, motoryzacyjnym i placówkach eksploatuj¹cych i serwisuj¹cych uk³ady mechatroniczne. Rodzaj studiów: – 4-letnie (stacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie), – 4-letnie (niestacjonarne) I stopnia (in¿ynierskie), – 2-letnie (stacjonarne) II stopnia (magisterskie), – 2-letnie (niestacjonarne) II stopnia (magisterskie). Specjalnoœci: – Aparatura medyczna i urz¹dzenia rehabilitacyjne (studia I stopnia), – Mechatronika i diagnostyka pojazdów (studia I stopnia), – Systemy monitorowania i sterowania (studia I stopnia). – Systemy radiologii i radioterapii (studia II stopnia).

Praca po studiach: – dzia³y projektowe firm wytwarzaj¹cych uk³ady mechatroniczne, – jednostki badawczo-rozwojowe i dzia³y badawcze firm, firmy produkuj¹ce systemy odnawialnych Ÿróde³ energii, – stanowiska nadzorcze systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych, – placówki s³u¿by zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urz¹dzeñ diagnostyki medycznej i rehabilitacji, – dzia³y konstruktorskie firm bran¿y protetyki i urz¹dzeñ rehabilitacyjnych, – centra radiologii i radioterapii, stacje diagnostyczne.

Organizacje studenckie: • Samorz¹d Studentów ITiE, • Studenckie Ko³o Naukowe MFP, • Studenckie Ko³o Naukowe Studio EIGA, • Ko³o Naukowe Terapia Zajêciowa, • Studenckie Ko³o Naukowe Mechatronics, • Klub Rajdowy Politechniki Koszaliñskiej, • Yacht Club Politechniki Koszaliñskiej. Politechnika Koszaliñska, Instytut Technologii i Edukacji, ul. Œniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 94 348 66 01, www.itie.tu.koszalin.pl


8

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Dobroczynna Noc Poety

We wtorek 15 kwietnia w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym odby³ siê Charytatywny Wieczór Wielkanocny. Jego organizatorem by³o Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszaliñskiej (SWRPK).

470 z³otych – mówi Pawe³ Michalak, honorowy przewodnicz¹cy SWRPK. – Najwiêkszym zainteresowaniem ze strony zaproszonych goœci cieszy³y siê oczywiœcie obrazy. Dzie³o Krzysztofa Reæko–Rapsy zosta³o zlicytowane na kwotê 1010 z³otych, zaœ obraz Zbigniewa Murzyna sprzedano za 810 z³otych – dodaje. Dochód ze sprzeda¿y cegie³ek na spektakl oraz przedmiotów przeznaczonych na licytacjê – jak co roku – zostanie przeznaczony na stypendia dla niepe³nosprawnych studentów Poli-

Fot. Adam Paczkowski (2)

U

czestnicy imprezy najpierw obejrzeli przedstawienie ,,NOC POETY, wiersze i piosenki Jonasza Kofty”, a potem wziêli udzia³ w licytacji przedmiotów aukcyjnych. Pod m³otek posz³o 46 udekorowanych œwi¹tecznie strusich jaj, jak równie¿ cztery obrazy autorstwa znanych koszaliñskich malarzy: Zbigniewa Murzyna i Krzysztofa Reæko–Rapsy. Aukcjê poprowadzi³ Kuba Grabski. – Z licytacji uda³o siê zebraæ 5820 z³otych, zaœ dochód ze sprzedanych cegie³ek wyniós³ 4

techniki Koszaliñskiej. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego (200 z³otych miesiêcznie) jest œrednia ocen na poziomie minimum 4,0. – Gale charytatywne stowarzyszenia maj¹ trzy cele: wspieranie studentów, kultywowanie tradycji œwi¹tecznych i promocjê Politechniki Koszaliñskiej – dodaje Genowefa Charkiewicz, nowa przewodnicz¹ca stowarzyszenia. W tym roku SWRPK wychodzi do mo¿liwie szerokiego grona sympatyków Uczelni z nowym przes³aniem – „Wykszta³cenie, to styl i jakoœæ ¿ycia w XXI wieku”. Stowarzyszenie niedawno uruchomi³o swój profil na Facebooku, którym zarz¹dza grupa m³odych ludzi. (pz)

Zawód dziennikarz

O przysz³oœci zawodu dziennikarza, znaczeniu krytyki filmowej mówiono podczas 3. Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Studenckich.

T

egoroczna edycja konferencji odby³a siê w dniach 9 – 11 kwietnia. Jej organizatorem by³o Studenckie Radio Frycz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W spotkaniu wziê³y udzia³ 23 redakcje mediów studenckich z ca³ej Polski, w tym Radio Jantar PK. Uznani dziennikarze poprowadzili panele dyskusyjne skierowane do studenckich dziennikarzy. W dyskusji otwieraj¹cej konferencjê pn. „Dziennikarz. Zawód przysz³oœci?”, wziêli udzia³: Marek Balawejder, dyrektor informacji RMF FM, Leszek Dziura, dyrektor TVP Kraków oraz Wojciech Harpuna, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”. Zainteresowaniem cieszy³o siê czwartkowe spotkanie z Micha³em Oleszczykiem, krytykiem filmowym i dyrektorem Festiwalu Filmów Fabularnych i Krótkometra¿owych w Gdyni. Ostatniego dnia konferencji Blanka Baranowska, zastêpca Dyrektora Informacji RMF FM uœwiadomi³a studentom, ¿e praca w serwisie informacyjnym to nie tylko pisanie wiadomoœci w oparciu o to, co znajdziemy w internecie. To ciê¿ka i ¿mudna praca, która kosztuje wiele nerwów i zdrowia, ale daje mnóstwo satysfakcji. Uczestnicy zwiedzili na koniec krakowski oddzia³ TVN–u i redakcjê RMF FM. Adrian Warwas

Modne ko³o naukowe Studentki wzornictwa projektuj¹ i tworz¹ nowe kreacje.

Fot. Urszula Cienkowska (2)

I

nstytut Wzornictwa jest jednostk¹ Politechniki Koszaliñskiej, która rozwija siê bardzo szybko. Ostatnio zmodernizowane zosta³o jedno pomieszczenie w budynku M (ul. Rac³awicka) na pracowniê ubioru i tkaniny. Ponadto, czêœæ pracowni przeniesiono do budynku E i dokupiono ró¿ne maszyny. To udogodnienie wykorzysta³o Studenckie Ko³o Naukowe The North Fashion, które powsta³o w paŸdzierniku ubieg³ego roku. Ko³o tworzy jedenastoosobowa grupa, sk³adaj¹ca siê w wiêkszoœci z osób z I stopnia studiów kierunków wzornictwo oraz architektura wnêtrz. Studenci chc¹ przede wszystkim pokazaæ modê tworzon¹ w Instytucie Wzornictwa. Jego opiekunem jest pani Alina Adamczak, zaœ prowadz¹cym Marta Borowska. – Chcia³yœmy, aby projekty z pracowni ubioru i tkaniny nie by³y chowane przed oczami widzów, ale

Studentki z The North Fashion w swojej pracowni.

Casting w Kreœlarni na modelki do pokazu w Teatrze Variete Muza.

prezentowane na presti¿owych pokazach – mówi Marta. – Zale¿y nam na profesjonalnych sesjach zdjêciowych, z których powstan¹ katalogi. Obecnie dziewczyny szyj¹ lalki dla Fundacji Kiwanis, które trafi¹ na aukcjê, a zdobyte pieni¹dze zostan¹ przekazane biednym dzie-

na modelki. 3 lipca cz³onkowie ko³a planuj¹ zorganizowaæ pokaz mody w Teatrze Variete Muza. – Jest to bardzo presti¿owe miejsce – mówi¹ jednym g³osem studentki. Tematem przewodnim jest „Geometria”, do której inspiracj¹ by³ temat „Szeœcian” na Art and Fashion Festival w Starym

ciom – dodaje Marta. W maju studenci planuj¹ pojechaæ na Fashion Week do £odzi. Indywidualnie bior¹ te¿ udzia³ w ró¿nych konkursach ogólnopolskich i miêdzynarodowych. W dniach 28–29 marca w klubie studenckim Kreœlarnia dziewczyny przeprowadzi³y casting

Browarze w Poznaniu. Studentki bardzo chc¹ tworzyæ nowe kreacje oraz promowaæ swoje projekty na rynku. Przed nimi du¿o pracy. ¯yczymy dziewczynom powodzenia w bran¿y modowej i sukcesów w przysz³oœci. Urszula Cienkowska


Kurier Akademicki

CV – jak napisaæ, ¿eby odnieœæ sukces

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

9

Studenci szukali pracy na targach

Poradników o tym, jak pisaæ CV i jak to CV powinno wygl¹daæ jest mnóstwo. Wystarczy wpisaæ odpowiedni¹ frazê w wyszukiwarce internetowej i mamy niemal gotowe wzorce, tysi¹ce porad. Jednak prawid³owe CV nie mo¿e byæ kopi¹ jednego z wielu. Musi byæ jedyne, niepowtarzalne, skrojone na miarê.

Fot. Archiwum Biuro Karier (2)

D

obre CV powinno byæ przedstawieniem naszych umiejêtnoœci i kompetencji w odpowiedzi na konkretn¹ ofertê pracy. Oznacza to, ¿e do ka¿dej oferty konstruujemy oddzielne dokumenty aplikacyjne w odpowiedni sposób dobieraj¹c w nich poszczególne informacje dotycz¹ce swojej kariery zawodowej. Inaczej bêdzie wygl¹da³o CV osoby z d³ugoletnim doœwiadczeniem zawodowym, inaczej CV studenta lub œwie¿o upieczonego absolwenta bez wiêkszych doœwiadczeñ zawodowych. Inaczej CV pisane w odpowiedzi na konkretn¹ ofertê pracy, a jeszcze inaczej ogólne CV, które zawiera wszystkie kluczowe informacje istotne z perspektywy ¿ycia zawodowego i kierowane jest do wielu firm, pisane z nadziej¹, i¿ któraœ z nich w przypadku przysz³ych rekrutacji skorzysta z naszego doœwiadczenia. Jeszcze inaczej wygl¹daæ powinno CV ekonomisty, handlowca, ksiêgowego, grafika, czy specjalisty ds. komunikacji wizualnej. S¹ jednak pewne standardy i kanony, których nie sposób pomin¹æ lub ignorowaæ przy pisaniu CV. Jednym z nich jest zasada, ¿e CV musi byæ czytelne i w miarê zwiêz³e. Takie, które pozwoli osobie odpowiedzialnej za rekrutacjê na szybk¹ weryfikacjê danych, o które chodzi pracodawcy. Rekruter czasem ma kilkanaœcie sekund na przejrzenie CV. Im d³u¿ej bêdzie musia³ szukaæ w nim odpowiedzi na pytanie, czy dany kandydat spe³nia podstawowe kryteria rekrutacji (np. wykszta³cenie, odpowiednie doœwiadczenie zawodowe, znajomoœæ jêzyków), tym mniejsze szanse, ¿e trafi on do grupy osób, które nale¿y zaprosiæ na rozmowê kwalifikacyjn¹. Drug¹ zasad¹, równie wa¿n¹, a nawet najwa¿niejsz¹ jest prawdomównoœæ. W CV nie k³amiemy! Ka¿de, nawet drobne miniêcie siê z prawd¹ zostanie wczeœniej czy póŸniej wykryte. Tak jak w ¿yciu, taki i w CV – „k³amstwo ma krótkie nogi”, a wstyd i z³a opinia po takiej wpadce bêd¹ ogromne. Trzecia z zasad, po czêœci wi¹¿¹ca siê z pierwsz¹, to tzw. za-

sada odwróconej chronologii. Wszystkie daty w CV odnosz¹ce siê do wykszta³cenia, doœwiadczeñ zawodowych itd. powinny byæ wpisywane w odpowiedniej kolejnoœci. Rekrutera interesuje najbardziej to, co robimy teraz lub robiliœmy w niedalekiej przesz³oœci (to powinno znaleŸæ siê na samej górze), a nie to co robiliœmy 5 czy 10 lat temu. Podzia³ CV na dzia³y, odpowiednie dobranie czcionki, przejrzystoœæ wpisów, umieszczenie ich na jednej stronie formatu A4 – to ju¿ tylko kolejne kanony, które ho³duj¹ zasadzie czytelnoœci i przejrzystoœci. W zale¿noœci od potrzeb mog¹ byæ bardziej lub mniej rygorystycznie przestrzegane. Bez wzglêdu na to, czy nasze CV spe³nia powy¿sze wymogi, czy te¿ od nich nieznacznie odbiega, zasad¹ fundamentaln¹ jest ta, która mówi, ¿e nasze CV musi byæ tak skonstruowane, aby umo¿liwiæ nam przebicie siê przez setki dokumentów aplikacyjnych innych kandydatów do pracy i osi¹gn¹æ sukces w postaci zaproszenia nas na rozmowê kwalifikacyjn¹. O tym, czy nasze CV odniesie „sukces” mog¹ czasem decydowaæ drobne niuanse. Warto wiedzieæ np., ¿e umieszczenie zdjêcia w CV (o ile jesteœmy na nim przedstawieni w sposób profesjonalny) mo¿e czasem zwiêkszyæ nasze szanse na sukces o kilkanaœcie do kilkudziesiêciu procent. W przypadku podobnych dokumentów pod wzglêdem doœwiadczeñ i umiejêtnoœci w wielu przypadkach rekruterzy s¹ o wiele bardziej sk³onni zaprosiæ na rozmowê kwalifikacyjn¹ osobê, która umieœci³a w CV swoje zdjêcie ni¿ osobê, która tego nie zrobi³a.

Czy ¿eby otrzymaæ pracê wystarczy zwyczajne bia³o-czarne CV w formie papierowej? Czasem tak, bo od formy wa¿niejsza jest oczywiœcie treœæ. Ale jeœli chodzi o zawody wymagaj¹ce kreatywnego myœlenia, niestandardowego podejœcia do pracy zawodowej czy pokazania, ¿e potrafi siê wyjœæ poza ramy pewnych standardów, to bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê „odjechane” pomys³y. Mo¿na podaæ wiele przyk³adów z bran¿y reklamowej, artystycznej, PR, gdzie kandydaci uzyskali sukces rekrutacyjny wysy³aj¹c CV w formie prezentacji multimedialnej, teledysku czy przedstawiaj¹c CV w formie billboardu 5x3 metry wyklejonego naprzeciwko okien siedziby firmy, informuj¹cego, ¿e to w³aœnie JA jestem najlepszym kandydatem na konkretne stanowisko. Sk¹d mieæ pewnoœæ, ¿e nasze CV jest tym, które mo¿e przykuæ uwagê komisji rekrutacyjnej? Jeœli mamy w tym wzglêdzie w¹tpliwoœci nale¿y udaæ siê ze swoimi dokumentami aplikacyjnymi do fachowca, czyli doradcy zawodowego. On ka¿dorazowo ch³odnym okiem zweryfikuje, czy CV jest profesjonalne i napisane tak, aby zminimalizowaæ ryzyko niepowodzenia. Krzysztof G³owacki Dyrektor Biura Karier Politechniki Koszaliñskiej, doradca zawodowy. Zachêcamy do skorzystania z bezp³atnych porad w Biurze Karier – zapisy w Moim Centrum Kariery na stronie www.kariera.koszalin.pl lub tel. 94 347 89 28 (9.00-15.00).

W czwartek 20 marca w Politechnice Koszaliñskiej po raz 12. odby³y siê Akademickie Targi Pracy. Organizatorem imprezy jest Biuro Karier Politechniki Koszaliñskiej wraz ze Stowarzyszeniem Millennium. Jak co roku, targi odbywa³y siê w holu uczelni przy ulicy Œniadeckich 2. Zaprezentowa³o siê ponad 40 firm z Koszalina i regionu. Oferowa³y miejsca pracy dla specjalistów, ale równie¿ praktyki, sta¿e i szkolenia dla pracowników niewykwalifikowanych. W ramach imprezy odby³a siê równie¿ debata na temat e-commerce. Wziêli w niej udzia³ m.in.: prof. Tadeusz Bohdal, rektor PK i Piotr Jedliñski, prezydent Koszalina. Podczas innego panelu dyskusyjnego uczestnicy rozmawiali o pisaniu CV i w³aœciwym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakoñczy³a siê ona sukcesem – czyli przyjêciem do pracy. (red)

„Wiedzê masz? Wygraj sta¿!” Konkurs dla studentów ekonomii.

V

IWA Entertainment og³asza kolejny projekt edukacyjny skierowany do studentów Politechniki Koszaliñskiej, a zw³aszcza studentów kierunków ekonomicznych pt. „Wiedzê masz? Wygraj sta¿!” Konkurs odbêdzie siê 9 maja o godz. 13.00 w Politechnice Koszaliñskiej w auli g³ównej przy ul. Kwiatkowskiego 6E. Studenci powalcz¹ o p³atny sta¿ w Dziale Marketingu i Projektów Specjalnych w siedzibie firmy przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie. – Przeprowadzaj¹c ten konkurs chcemy sprawdziæ wiedzê z zakresu online marketingu. Test (jednokrotnego wyboru) bêdzie sk³ada³ siê z 60 pytañ. Na jego rozwi¹zanie uczestnicy bêd¹ mieli 60 minut. Ostatnie 10 pytañ bêdzie zadanych w jêzyku angielskim – mówi Micha³ Mêtlewicz z VIWA Entertainment. Dla zwyciêzcy, czyli osoby, która napisze najlepiej test oraz przejdzie pozytywnie rozmowê kwalifikacyjn¹ czeka p³atny sta¿ + 300 z³. Osoby, które napisz¹ test nieco gorzej, ale zakwalifikuj¹ siê do pierwszej pi¹tki, równie¿ otrzymaj¹ po 300 z³. Aby wzi¹æ w nim udzia³ nale¿y wype³niæ formularz zg³osze-

niowy na stronie: http://viwa.me/marketing/ . O czym bêdzie test? Jeœli takie skróty jak: SM, SEO, SEM, CPC, CPM, CPL, CTR nie s¹ ci obce. Jeœli interesujesz siê trendami obecnymi w internecie, œledzisz rozwój us³ug, kreatywnie i krytycznie podchodzisz do zastosowañ biznesowych i marketingowych. Znasz jêzyk angielski w stopniu co najmniej pozwalaj¹cym na czytanie anglojêzycznych materia³ów. Jesteœ pasjonatem internetu, jesteœ pomys³owy, kreatywny i chcesz ci¹gle zdobywaæ now¹ wiedzê i umiejêtnoœci. To spróbuj swoich si³. (red) R E K L A M A


10

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Program 36. Tygodnia Kultury Studenckiej (19–25 maja) 16:30 - Akademicki Turniej we Flanki (Plac za DS 3) 18:00 - Grillowanie (Osiedle Akademickie) 20:00 - Koncerty (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia): Sobota, Fina³ Wielkiej Bitwy Mc'Freestylowej, Sokó³ i Marysia Starosta 23:00 - Afterparty w KS Kreœlarnia

PONIEDZIA£EK 19.05.2014 19:00 - Sztuka w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym. WTOREK 20.05.2014 9:30 - 13:00 - Konferencja Studentów i M³odych Pracowników Nauki (Kampus przy ul. Rac³awickiej 15-17) 13:00 - 14:00 - Weso³y Korowód ¯aka (z ul. Rac³awickiej na Osiedle Akademickie) 14:00 - 14:30 - Bitwa Rektor vs. Prezydent (Osiedle Akademickie) 14:30 - 14:45 - Otwarcie ul. Studenckiej (Osiedle Akademickie) 14:45 - 16:00 - Guitar Hero (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia) 16:00 - 20:00 - Wystêp supportów Rockowych (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia): T-34, Parafraza, Bacteryazz, Pampeluna 20:00 - 23:00 - Koncert zespo³u KULT (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia) 23:00 - Afterparty w KS Kreœlarnia

PI¥TEK 23.05.2014 9:00 - Pobudka! (Osiedle Akademickie) 9:30 - Œniadanie (Osiedle Akademickie) 11:00 - Zmagania wydzia³ów [cz.2] (Plac za DS 3) 12:00 - Fina³ Turnieju Pi³ki Siatkowej (Boisko miêdzy DS 2 a DS 3) 12:30 - Kanapko¿ercy (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 13:00 - Próba Prawdziwego In¿yniera (Plac miêdzy DS 1 a DS 2) 14:30 - Kurczako¿ercy (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 15:00 - Turniej DSJ (Sala konferencyjna PSPK) 16:00 - Miss Juwenaliów (Plac za DS 3) 17:00 - Grillowanie (Osiedle Akademickie) 17:30 - Pokaz Tañca (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia) 18.00 - 20.00 – Koncert Moniki Brodki (Amfiteatr – w ramach Dni Koszalina organizowanych przez miasto) 20:00 - Koncerty (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia): Dj Shog, 4 Strings 23:00 - Afterparty w KS Kreœlarnia

ŒRODA 21.05.2014 9:00 - Pobudka! (Osiedle Akademickie) 9:30 - Œniadanie (Osiedle Akademickie) 11:00 - Turniej Pi³ki Siatkowej (Eliminacje - Boisko miêdzy DS 2 a DS 3) 12:00 - Zmagania Akademików [cz.1] (Plac za DS 3) 12:30 - Turniej FIFA 14 na konsoli PS3 (PUB ¯ak Pod Kresk¹) 14:00 - Dyktando Akademickie (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 16:00 - Fina³ Studenckiego Karaoke (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia) 17:00 - Sa³atko¿ercy (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 18:00 - Grillowanie (Osiedle Akademickie) 20:00 - Koncerty (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia): Veegas, Basta, Piêkni i M³odzi 23:00 - Afterparty w KS Kreœlarnia

SOBOTA 24.05.2014 9:00 - Pobudka! (Osiedle Akademickie) 9:30 - Œniadanie (Osiedle Akademickie) 10:30 - Sp³yw na byle czym (Park Ksi¹¿¹t Pomorskich - Dzier¿êcinka) 13:00 - Wszystko¿ercy (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 15:00 - Wielka Bitwa Wodna (Tereny podo¿ynkowe) 19:00 - Grillowanie (Osiedle Akademickie) 20.00 – Koncert zespo³u Kombii (Amfiteatr - w ramach Dni Koszalina organizowanych przez miasto) 20:30 - Fina³ Ligi Mistrzów (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 23:00 -Wielkie Afterparty w KS Kreœlarnia

CZWARTEK 22.05.2014 9:00 - Pobudka! (Osiedle Akademickie) 9:30 - Œniadanie (Osiedle Akademickie) 10:00 - Fina³ Turnieju Pi³ki No¿nej (Orlik przy ul. G³owackiego - za Basenem) 11:00 - Zmagania Akademików [cz.2] (Plac za DS 3) 12:30 - Pizzo¿ercy z Pakman pizza & shisha caffe (Parking przy KS Kreœlarnia - Namiot) 13:00 - Zmagania Wydzia³ów [cz.1] (Plac za DS 3) 14:00 - Turniej Karciany (Sala konferencyjna PSPK) 15:30 - Eliminacje do fina³ów bitwy Mc'Freestylowej (Scena na parkingu przy KS Kreœlarnia) 16:00 - P¹czko¿ercy (Parking przy KS Kreœlarnia – Namiot)

Wstêp na koncert KULT studenci – 7 z³*, pozostali - 35 z³. Wstêp na pozosta³e koncerty przed KS Kreœlarnia studenci – 5 z³*, pozostali - 20 z³. * z³oty napój w cenie biletu Redakcja nie odpowiada za zmiany w programie

Fot. Adam Paczkowski (4)

Tak by³o rok temu


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

11


12

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

„Witamy w tej piêknej klimatyzowanej sali” Na pocz¹tku kwietnia w krakowskiej Rotundzie odby³a siê 30. PAKA, czyli przegl¹d amatorskich kabaretów, dziêki któremu od lat na sceny ogólnopolskie trafiaj¹ kabarety, które Polacy znaj¹ i kochaj¹.

Fot. Marta Mackiewicz (2)

J

ubileuszowy festiwal rozpocz¹³ siê na rynku krakowskim 2 kwietnia. Po tym hucznym otwarciu by³y koncerty i konkurs, który w tym roku wygra³ kabaret „7 minut Po”. W tym roku na PAKÊ pojecha³y cztery studentki z Radia Jantar Politechniki Koszaliñskiej. Uczestniczy³y m.in. w koncercie „2 sceny, 2 oblicza, 2. dekada”, wspominaj¹cym zwyciêzców festiwalu podczas drugiej dekady istnienia tego wydarzenia. Wœród nich byli m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Limo, Grupa Rafa³a Kmity, Kuzyni czy Ireneusz Krosny. Wszystko by³o urozmaicone wspomnieniami sprzed lat prowadz¹cego Adama Grzanki, zdjêciami twórców i wykonawców PAKI z czasów ich m³odoœci, czy skeczami nie do powtórzenia, wyœwietlanymi na rzutniku. Nawet s³ynna niewygoda i brak klimatyzacji (studentki podpisa³y siê pod petycj¹ Piotra Ba³troczyka o zamontowanie jej w CK Rotunda) nikomu nie przeszkadza³y w dobrej zabawie. Po koncercie wys³anniczki Radia Jantar

rozmawia³y z kilkoma gwiazdami wieczoru. – Robert Górski (na zdj. po lewej) i prowadz¹cy imprezê Adam

Grzanka zapewniali, ¿e bêd¹ s³uchaæ Radia Jantar – mówi¹ dziewczyny. Karolina Lipko

Studentki z Radia Jantar w studiu RMF FM.

Koszalin Z³odzieje to¿samoœci widziany z okien I D Czy mamy prawo do prywatnoœci w sieci?

Widok na koszaliñskie muzeum.

Fot. Rafa³ Traczyk

o 1 maja br. mo¿na przesy³aæ fotografie w ramach akcji „Koszalin z okien”. Organizatork¹ jest Urszula Cienkowska, studentka III roku wzornictwa wraz z Koszaliñsk¹ Grup¹ Fotograficzn¹ „W obiektywie”. Swój widok z okna mog¹ pokazaæ równie¿ koszaliñscy studenci, którzy mieszkaj¹ w akademikach albo na stancjach. – Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy jedynie zrobiæ zdjêcie widoku okna, przez które najczêœciej wygl¹damy – wyjaœnia Urszula. – Do tego nie potrzeba wcale profesjonalnego sprzêtu, wystarczy aparat w komórce. Zdjêcia zostan¹ pokazane na wystawie w Ratuszu, otwartej podczas Dni Koszalina. Wernisa¿ odbêdzie siê 27 maja tego roku o godz. 16.30. Nale¿y zrobiæ co najmniej dwa zdjêcia: widok z okna bez ramy okiennej oraz drugie z ram¹. PóŸniej wystarczy przes³aæ je koszalinzona adres kien@gmail.com. Minimalne rozmiary zdjêæ to 2896x1936 pikseli (5,6 Mpx). W imieniu naszej redakcyjnej kole¿anki Uli serdecznie zapraszamy do udzia³u w tej akcji. (red)

Fot. Marcin Soko³owski

Pochwal siê innym mieszkañcom miasta swoim widokiem.

Widok na Park Ksi¹¿¹t Pomorskich. W dali – koszaliñski amfiteatr.

nternet w dzisiejszych czasach sta³ siê nieod³¹cznym elementem naszego ¿ycia. Dynamiczny postêp zwi¹zany z odkrywaniem jego nowych zastosowañ, przeniós³ ca³y aparat komunikacyjny na inne urz¹dzenia elektroniczne. Dziêki temu nie trzeba siedzieæ przy komputerze, ¿eby móc przegl¹daæ bogactwa internetu. Dostêpny jest ju¿ w komórkach, czy nawet w telewizorach. Po³¹czenie internetowe – stacjonarne lub mobilne – posiada ju¿ ponad 2 miliardy osób. Jest to prawie jedna trzecia ca³ej populacji ludzi, a liczba odbiorców wci¹¿ roœnie. Œmia³o mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e internet jest jednym z najwa¿niejszych mediów komunikacyjnych i informacyjnych. Baza internetowa od czasu swoich narodzin – a by³ to rok 1969 – rozros³a siê na tyle imponuj¹co, ¿e wrêcz niemo¿liwie. Sk³ada siê na ni¹ przesz³o bilion stron poœwiêconym praktycznie wszystkim tematom. Gdyby wykluczyæ archaiczne i ma³o powszechne jêzyki, z pewnoœci¹ znaleŸlibyœmy ka¿de s³owo i jego definicje niezale¿nie od jego pochodzenia. Jednak s³owa to nie jedyny instrument, jakim mo¿emy siê pos³ugiwaæ. Na ogromne iloœci terabajtów danych sk³adaj¹ siê trudne do zliczenia zbiory zdjêæ, nagrañ wideo, audycji dŸwiêkowych, a tak¿e samych grafik. Jest to ogromna kopalnia wiedzy i jaskinia rozrywki, s³u¿¹ca nie tylko do dostarczania przyjemnoœci. Mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e informacja – jako jednostka wiedzy – ma aktualnie wiêksz¹ wartoœæ ni¿ jakakolwiek fizyczna waluta. Jednak im bardziej poddajemy siê wirtualnym uciechom,

beztrosko podró¿uj¹c po pajêczej sieci, zapominamy o jej transparentnoœci. Niezale¿nie od miejsc, które odwiedzamy, pozostawiamy w nich po sobie niezmywalne „odciski palców”. Swoista kartoteka poczynañ w internecie, tworzy siê tu¿ za naszymi plecami. Mo¿e to byæ wszystko. Pocz¹wszy od ulubionych stron, odtwarzanej muzyki, filmów, koñcz¹c na rozmowach przez portale spo³ecznoœciowe. Chocia¿ posiadamy u³udê prywatnoœci i anonimowoœci, w sieci komputerowej dla niektórych „osób” zawsze bêdziemy Kowalskim\¹. Bior¹c pod uwagê oderwanie siê od idei bezpieczeñstwa w internecie, jak¹ proponowano poprzez ustawê ACTA, nieœwiadomie narzucono nam nowoczeœniejsz¹ wersjê ochrony u¿ytkowników. Tylko z t¹ ró¿nic¹, ¿e sprawa nie dotyczy ju¿ stricte ochrony w³asnoœci intelektualnej. Na naszych oczach tworzy siê niebezpieczna awangarda bezpieczeñstwa w sieci. Pe³ny monitoring ruchu. Dane u¿ytkowników w ka¿dej chwili mog¹ staæ siê jawne za pomoc¹ wniosków wystosowanych przez instytucje pañstwowe i s¹dy. Wystarczy zaledwie podejrzenie o naruszenie jakiegoœ prawa, a ju¿ znajdziemy siê na celowniku konkretnych podmiotów. Wielkie firmy, takie jak Google, Facebook b¹dŸ Apple od dawna wspó³pracuj¹ z rz¹dami pañstw i udostêpniaj¹ na ich proœbê wszelkie dane dotycz¹ce swoich klientów. Ka¿de wystukane na klawiaturze s³owo, umieszczona fotografia, film, stanowi¹ cenne Ÿród³a informacji i mog¹ byæ wykorzystane jako rzeczywiste dowody. Na ich podsta-

wie agencje rz¹dowe potrafi¹ nawet stworzyæ profil psychologiczny i poczuæ siê do odpowiedzialnoœci obserwowania osób ze sk³onnoœciami do pope³nienia przestêpstwa. Trzeba podkreœliæ, ¿e teorie te nie s¹ wyssane z palca. WeŸmy pod uwagê program PRISM, który kontroluje agencja CIA. System zosta³ zbudowany w celu ochrony USA i jego obywateli, jednak pobierane informacje nie dotycz¹ tylko rezydentów, a ca³ego œwiata. Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e s³u¿by specjalne maj¹ mo¿liwoœæ zbierania informacji na temat obywateli bez posiadania nakazu s¹dowego. Pojêcie ochrony danych osobowych od dawna istnieje ju¿ tylko w s³ownikach i czasopismach naukowych. Temat dla wiêkszoœci mo¿e okazaæ siê b³ahy i na si³ê wyci¹gany, by odwróciæ uwagê od prawdziwych problemów. W koñcu, co mamy do ukrycia? Kadry z przypalonym ciastem, filozoficzne rozterki o tym, ¿e œwiat jest niesprawiedliwy, bo Ania dosta³a z egzaminu 5, a ja 2 lata w zawieszeniu za plagiat. Fakt, jest to ca³kiem banalne, gdy¿ w ¿aden sposób podebrane informacje nie s¹ w stanie nam zaszkodziæ. Agenta Jamesa to nie bêdzie kompletnie obchodziæ. Aczkolwiek granica zaciera siê w bardzo newralgicznym miejscu, jakim jest prawo do prywatnoœci. Czym jest prywatnoœæ, jeœli chocia¿ jedna osoba na œwiecie bezkarnie mo¿e zobaczyæ, kim jestem? Odarty z szat król nie jest ju¿ w³adc¹, a jedynie b³aznem, z którego mog¹ siê œmiaæ b¹dŸ oskar¿yæ o ekshibicjonizm. Grzegorz Rosa


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

13

Przez 45 lat pracy zawodowej, wci¹¿ j¹ uwielbia. Ma dobry kontakt ze studentami. Kocha muzykê i œpiew. Jednak ca³kowicie odda³ siê pracy naukowej. Z prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Piecuchem rozmawia Magdalena Kordyla.

Byæ profesorem – to wci¹ga J

I nie jest Pan jeszcze zmêczony intensywnoœci¹ swojej pracy? Przez te 45 lat by³em dwa razy na krótkich wczasach. A tak, w praktyce jestem ca³y czas w pracy. Naukowcy, a jest ich nie tak ma³o mojego pokroju, s¹ bardzo zaanga¿owani emocjonalnie w swoj¹ pracê. Wiêkszoœæ profesorów, których znam lubi swoje zajêcie. Byæ profesorem – to wci¹ga. To ciekawa praca. Nauka jest œwiatem niezwykle interesuj¹cym. Tak samo dydaktyka, bo praca z m³odzie¿¹ wymaga wielkiego zaanga¿owania. Wspó³praca z m³odzie¿¹ daje du¿o satysfakcji, je¿eli ma siê z ni¹ dobry kontakt. To siê tak ³adnie nazywa: wzajemna wspó³praca.

nek i Tampere. Kontrakt obejmowa³ ca³y tydzieñ koncertowania oprócz poniedzia³ków. Musia³em wybraæ miêdzy karier¹ naukow¹ a muzyk¹. W ostatniej chwili zdecydowa³em siê zostaæ na uczelni.

Fot. Izabela Piecuch

ak wygl¹da Pana dzieñ po powrocie z pracy, gdy mo¿e Pan odpocz¹æ? Ja nie wracam z pracy i praktycznie nie odpoczywam. Pracujê g³ównie noc¹. Zasypiam nad ranem na dwie, trzy godziny. I to mi musi wystarczyæ. Od czasu do czasu k³adê siê po po³udniu, ¿eby jakoœ uzupe³niæ si³y, ale praktycznie pracujê na okr¹g³o. W³aœnie mija 45 lat mojej pracy zawodowej.

Czy 45 lat temu wiedzia³ Pan ju¿, ¿e chce zrobiæ karierê naukow¹? Jeszcze wtedy siê waha³em. Z jednej strony mia³em stypendium naukowe z Katedry Mechaniki, skoñczy³em swoje studia, które trwa³y 11 semestrów z wyró¿nieniem i dosta³em propozycjê zostania w Katedrze Przeróbki Kopalin Politechniki Œl¹skiej. Z drugiej strony by³ mój zespó³ muzyczny, w którym œpiewa³em. Powsta³ on ju¿ w liceum i by³em do niego przywi¹zany. D³ugo graliœmy i ca³kiem dobrze nam to wychodzi³o. Dostaliœmy propozycjê wyjazdu za granicê. Dok³adnie do Finlandii do Helsi-

Dlaczego nie wybra³ Pan muzyki? Mój g³os jest, a w³aœciwie by³, operowy. Taki mocny baryton o du¿ej skali, który jest bardzo podatny na wszelkie przeziêbienia. I ja siê tego najbardziej obawia³em. Gdybym wiedzia³, ¿e mój g³os jest odporny na infekcje, chrypki, wiatry i przeci¹gi, to wybra³bym muzykê. Zosta³bym nie tyle muzykiem, co profesjonalnym piosenkarzem. Czy muzyka jest dalej Pana hobby i towarzyszy w Pana ¿yciu? Co dwa lata staram siê zaœpiewaæ w trzecim dniu organizowanej przeze mnie Konferencji Naukowej, na tzw. Uroczystej Sesji. Na uroczystej kolacji jest obecna ca³a elita koszaliñska i nie tylko. Oprócz tego kilkadziesi¹t tys. moich nagrañ rozesz³o siê po ca³ej Polsce. Mo¿na ich pos³uchaæ równie¿ na mojej stronie internetowej. R E K L A M A

Muzyka jest jedynym Pana hobby? Jest jeszcze sport. By³em prezesem pi³karskiego klubu Gwardia Koszalin. Poprowadzi³em go z moim zespo³em do pierwszej ligi. Niestety, wtedy nie by³o tyle pieniêdzy. Dosta³em dwadzieœcia tysiêcy z³ na rok z Ratusza na prowadzenie ca³ego klubu. To skandalicznie ma³o. Mia³em wspania³y zarz¹d. Tu trzeba wymieniæ dyrektora Dariusza Chanulaka (WIDAR), który bardzo pomóg³ mi tak¿e od zera zbudowaæ pi³kê rêczn¹ AZS Politechnika. Je¿eli chodzi o sport to zawsze Pan tylko kierowa³, by³ trenerem i opiekunem? Uprawia³em sport, kiedy by³em w liceum. Dwa lata trenowa³em w szkó³ce pi³karskiej Stadion Chorzów. A w trzeciej i czwartej klasie gra³em w pi³kê rêczn¹ w Starcie Katowice. W tej samej dru¿ynie gra³ ze mn¹ przysz³y reprezentant Polski Helmut Pniociñski. By³em równie¿ bankiem informacji trenera Antoniego Piechniczka, gdy prowadzi³ BKS Bielsko (obecnie Podbeskidzie) i Odrê Opole.

A podró¿e? Lubi Pan podró¿owaæ? W tej chwili nie mam na to czasu. Ograniczam siê tylko do wyjazdów s³u¿bowych. Nie mia³em takiego hobby. Jestem raczej domatorem. A jeœli chodzi o dalekie podró¿e, to chcê zacz¹æ najpierw od Polski. W Polsce jest przecie¿ tyle piêknych miejsc, których nie widzia³em. A chcia³bym tam byæ. Gdyby zdrowie mi dopisa³o, to przede wszystkim zwiedza³bym Polskê. Mam jeszcze kilka miejsc, w których chcia³bym byæ. Koszalin i okolica s¹ przepiêkne. Jedyne, czego mogê ¿a³owaæ to tego, ¿e zbyt póŸno siê tu przeprowadzi³em. Poza tym uczelnia jest wspania³a, a ludzie pozytywni. A jacy s¹ studenci? Studenci te¿ s¹ znakomici. Wybrali mnie Belfrem Roku 2012 i Najlepszym Wyk³adowc¹ Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej, Œrodowiska i Geodezji. Lubimy siê i to nie podlega dyskusji. Szczególnie dziêkujê studentom za wyró¿nienia, bo przyznaj¹ mi je szczerze, te wyró¿nienia ceniê sobie najbardziej. •


14

Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec2014 r.

Biblioteka wczoraj i dziœ

Czytanie ksi¹¿ek umiera? Czy niebawem tradycyjna ksi¹¿ka stanie siê obiektem muzealnym? A w naszych domach i bibliotekach bêdzie mo¿na czytaæ tylko e-booki?

Sonda

S

Czy korzystasz z biblioteki uczelnianej?

Fot. Archiwum

Agnieszka Ratkiewicz (23 l.), studentka IV roku pedagogiki: Nie korzystam z biblioteki uczelnianej, poniewa¿ nie posiada ona potrzebnego dla mnie ksiêgozbioru. Za to czêsto odwiedzam bibliotekê pedagogiczn¹. Tam zawsze znajdê potrzebne mi informacje.

Fot. Urszula Ajzyk (8)

tatystyki nie s¹ zbyt optymistyczne. Z badañ przeprowadzonych przez Bibliotekê Narodow¹ wynika, ¿e a¿ 60% Polaków w ubieg³ym roku nie przeczyta³o ani jednej ksi¹¿ki. By temu zapobiec, biblioteki organizuj¹ ró¿ne akcje. Chc¹ pokazaæ, ¿e czytanie mo¿e sprawiaæ mnóstwo przyjemnoœci. Wiele bibliotek organizuje konkursy recytatorskie. Mo¿na wyst¹piæ z wierszem w³asnego autorstwa lub zaprezentowaæ twórczoœæ innego autora. Biblioteki pamiêtaj¹ tak¿e o najm³odszych. By udowodniæ im, ¿e czytanie ksi¹¿ek to szansa na prze¿ycie niesamowitej przygody i poznanie tajników wiedzy organizuj¹ tematyczne czytanie dla najm³odszych. Ka¿da biblioteka ma swój sposób. Wa¿ne, by by³o to ciekawie zorganizowane i przyci¹ga³o klientów. Nie tak dawno Koszaliñska Biblioteka Publiczna, chc¹c zaprzeczyæ statystykom, zorganizowa³a akcjê: „A my czytamy”. Czytelnicy mogli wys³aæ do biblioteki swoje zdjêcia z ulubion¹ lub aktualnie czytan¹ ksi¹¿k¹. Do biblioteki nap³ynê³o sporo zdjêæ, z których utworzono ciekaw¹ fotogaleriê. Biblioteka uczelniana przy ulicy Rac³awickiej najczêœciej jest odwiedzana przez studentów na pocz¹tku semestru oraz przed sesj¹. Z regu³y przychodz¹ studenci kierunków mechanicznych oraz geodezji. A przecie¿ ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie. Bazy on-line zawieraj¹ materia³y ze wszystkich dziedzin wiedzy. S¹ to nauki techniczne oraz matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne,

Elena Gretkowska, starszy bibliotekarz PK. spo³eczne i ekonomiczne, a tak¿e informatyczne, medyczne oraz prawne. Bazy dostêpne s¹ we wszystkich komputerach sieci uczelnianej. – Studenci odwiedzaj¹cy bibliotekê uczelnian¹ s¹ bardzo otwarci i chêtnie korzystaj¹ z moich rad. Oczywiœcie czasami zdarzaj¹ siê wyj¹tki, ale rzadko – mówi Ma³gorzata Piotrowska, która bardzo lubi swoj¹ pracê i cieszy siê, ¿e mo¿e mi³o i m¹drze porozmawiaæ ze studentami. Zaznacza tak¿e, ¿e jest du¿a grupa osób, które czytaj¹

sporo ksi¹¿ek na temat swoich naukowych zainteresowañ. – To zas³uga internetowych rezerwacji. Student mo¿e w domu zarezerwowaæ potrzebn¹ ksi¹¿kê i gdy przychodzi do biblioteki, ta ju¿ na niego czeka – dodaje pani Ma³gorzata. – Na terenie Politechniki Koszaliñskiej istnieje te¿ biblioteka cyfrowa. S¹ to zeskanowane, nawet najstarsze, ksi¹¿ki nale¿¹ce do ksiêgozbioru uczelni – mówi Renata Kisiel, dyrektorka Biblioteki G³ównej. Dodaje, ¿e

Sonda

w zbiorach znajduje siê repozytorium prac wyk³adowców uczelni. Czêœæ biblioteki musi byæ wirtualna, ale tradycja nie zginie. Biblioteka posiada dwa skanery. To dziêki nim wiele ksi¹¿ek jest udostêpnionych elektronicznie. Jak dodaje Ma³gorzata Piotrowska: – E-booki to wymóg dzisiejszych czasów. Jest to fajna sprawa i jest na nie coraz wiêksze zapotrzebowanie. A niestety kiedyœ w magazynach miejsce siê skoñczy. Urszula Ajzyk

Czy czytasz ksi¹¿ki? Jakie? Maciej £uczków (23 lata), student III roku informatyki: Oczywiœcie, ¿e czytam ksi¹¿ki. Moje ulubione gatunki to fantastyka, krymina³y oraz ksi¹¿ki o tematyce popularno-naukowej.

Aleksandra D¹dera (20 l.), studentka I roku finansów i rachunkowoœci: Na co dzieñ lubiê czytaæ ksi¹¿ki o tematyce dramatycznej. Natomiast ostatnio przeczyta³am powieœæ popularnego w naszym kraju Paulo Coelho pt. „11 minut”.

Martyna Liput (23 l.), studentka IV roku pedagogiki: Najchêtniej siêgam po krymina³y, thrillery, rzadziej po ksi¹¿ki o tematyce obyczajowej. Lubiê ksi¹¿ki naukowe, szczególnie te dotycz¹ce psychologii. Ceniê sobie tak¿e poezjê oraz reporta¿e.

Patryk Andryszczuk (21 l.), student II roku filologii angielskiej: Czytam ksi¹¿ki o tematyce politycznej, ekonomicznej, historycznej i ogólnie o filozofii. Moje ulubione to: „Etyka Wolnoœci” Murraya N. Rothbarda i „Atlas Zbuntowany” Ayn Rand.

Karol Guga³a (22 l.), student IV roku mechatroniki: Korzystam z biblioteki. W ksi¹¿kach szukam wiedzy zwi¹zanej bezpoœrednio z zagadnieniami omawianymi na zajêciach, jak równie¿ siêgam po literaturê zwi¹zan¹ z tematem swojej pracy dyplomowej. Adrianna Ropalska (22 l.), studentka II roku dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej: Zagl¹da³am do biblioteki. Niestety wiêkszoœæ pozycji, które s¹ mi potrzebne na zajêcia, to albo nie ma ich w ogóle, albo ju¿ zosta³y wypo¿yczone. Krystian Studziñski (22 l.), student III roku dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej: Nie jestem czêstym goœciem w bibliotece uczelnianej przy ul. Rac³awickiej. W tamtejszych ksiêgozbiorach spor¹ czêœæ zajmuje literatura zwi¹zana raczej z kierunkami in¿ynierskimi. Dlatego korzystam z biblioteki wojewódzkiej i nie planujê tego zmieniaæ.

Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹? Konferencja na temat kreowania wizerunku.

S

tudenckie Ko³o Naukowe Public Relations „Futura”, które dzia³a w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej PK ju¿ po raz pi¹ty organizuje Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ „Public relations - sztuka skutecznej komunikacji”. Odbêdzie siê ona 12 maja (poniedzia³ek) br. (rozpoczêcie o godzinie 10.00 w auli Politechniki Koszaliñskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6E). Tematem przewodnim tegorocznej letniej edycji konferencji

bêd¹ rozwa¿ania nad wizerunkiem osób i organizacji. Zaproponowane tematy w formie prelekcji maj¹ odpowiedzieæ na pytanie: „Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹ – czy to prawda?”. Studenci wybrali taki temat, poniewa¿ chcieli zwróciæ uwagê na to, jak bardzo wa¿ny jest wizerunek w dzisiejszym œwiecie i w jaki sposób wp³ywa on na dzia³anie osób publicznych, firm, organizacji czy ka¿dego z nas. Co bardziej siê op³aca? Kreowanie wizerunku za

wszelk¹ cenê, nawet manipuluj¹c i oszukuj¹c odbiorców, czy jednak uczciwe, mo¿e czasami trwaj¹ce d³u¿ej i wymagaj¹ce wiêcej wysi³ku, ale rzetelne komunikowanie siê ze swoim otoczeniem i tworzenie w jego œwiadomoœci obrazów, które w efekcie z³o¿¹ siê na pozytywny obraz osoby czy organizacji? Nikt nie opowie o tym lepiej ni¿ osoby, których wizerunek – z racji pe³nionych funkcji – lub wizerunek ich organizacji, odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, jak równie¿ osoby,

które zajmuj¹ siê jego kszta³towaniem. Prelegentami V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Public relations - sztuka skutecznej komunikacji” bêd¹: dr Monika Kaczmarek-Œliwiñska (pracownik naukowy INiKS oraz doradca i trener w zakresie komunikowania siê i public relations), dr Piotr Szarszewski (pracownik naukowy INiKS oraz ekspert medialny), p³k. dr Dariusz Kryszk (g³ówny specjalista Departamentu Prasowo-Informacyjnego

MON), Micha³ Mêtlewicz (manager ds. public relations w Viwa Entertainment), Jacek Wezgraj (psycholog, dzia³acz w Stowarzyszeniu Lepszy Koszalin) oraz Kamil Newczyñski (bloger SocialTalk.pl). Udzia³ w konferencji jest bezp³atny. Wiêcej informacji na jej temat mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Ko³a Futura (http://futura.skn.tu.koszalin.pl/) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/PRFutura). Bartosz Oleœ


Kurier Akademicki

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Z Marcinem Kydryñskim, radiowcem, podró¿nikiem i fotografem, rozmawia Magdalena Sobolewska.

15

Marzenia? Nie nad¹¿am ich mieæ C

siê w³aœnie z cisz¹, ze stanem kontemplacji, zagl¹daniem w g³¹b siebie. Ale nie przeszkadza to w podziwianiu pejza¿u. Bardzo czêsto te chwile g³êbokiego namys³u nad w³asnym ¿yciem przychodz¹ w jakimœ bajecznie piêknym miejscu.

zym jest dla Pana sjesta? Pierwsze skojarzenie, to oczywiœcie program, który prowadzê w radiowej Trójce. Ale moja Siesta jest w³aœciwie zaprzeczeniem sjesty. Zawsze staram siê nie spóŸniæ, byæ w miarê trzeŸwy. Nie przychodzê te¿ przejedzony, bo wtedy trudno siê skupiæ i cz³owiek rzeczywiœcie ma tylko ochotê siê po³o¿yæ. Dlatego swoj¹ sjestê prze¿ywam dopiero po Sieœcie radiowej.

Wróæmy do audycji. £¹czy Pan bardzo ró¿norodn¹ muzykê. Co taki mix ma daæ s³uchaczowi? Przede wszystkim poczucie, ¿e muzyka jest jedna. Bardzo konsekwentnie unikam muzyki, która mi siê nie podoba. Ale oprócz tego, nie mam ¿adnych ograniczeñ. W Sieœcie muzyka klasyczna spokojnie wspó³istnieje obok jazzu, muzyki popularnej, etnicznej. Chocia¿ staram siê prowadziæ s³uchacza za rêkê po w miarê przemyœlanych œcie¿kach. Te utwory zawsze s¹ w jakiœ sposób po³¹czone. Zawsze staram siê burzyæ granice. Patrz¹c z szerszej perspektywy, by³oby to chyba bardzo dobre dla œwiata, ¿eby nie broniæ granic, ale je znosiæ. Wszystkie granice nale¿y znosiæ? Tak, z reszt¹ nie ja pierwszy to wymyœli³em. Moim zdaniem Unia Europejska fantastycznie pokaza³a, ¿e zniesienie tych zupe³nie podstawowych granic jest bardzo dobre. To, ¿e nie atakuj¹ nas podstêpni celnicy czy stra¿nicy daje tak¹ swobodê, wolnoœæ i poczucie, ¿e mo¿emy wszystko. Oczywiœcie jest w tym trochê niebezpieczeñstw, ale ich nie da siê ca³kiem unikn¹æ. I tyle.

Cieszy mnie uroda modelki…, choæby mia³a 90 lat

Fot. Jacek Marcinkowski (2)

Lubi Pan te chwile? Sjesta jest t¹ cudown¹ chwil¹, kiedy wy³¹czamy czêœciowo nasze zmys³y. Zostawiamy tylko te, które s¹ nam w danej chwili absolutnie niezbêdne. I – nie odkryjê tutaj nic nowego – relaksujemy siê, cieszymy muzyk¹ lub urod¹ pejza¿u.

Marcin Kydryñski (ur. 24 maja 1968 w Warszawie) - dziennikarz muzyczny, kompozytor, autor tekstów, producent, podró¿nik i fotograf. Od 23 lat prowadzi autorskie programy w „Trójce”, od 2001 roku niedzieln¹ Siestê. Partner Anny Marii Jopek, wspó³twórca wielu jej piosenek jako autor tekstów i kompozytor. Fotograf wspó³pracuj¹cy niegdyœ z National Geografic. Od 2011 r. dyrektor artystyczny gdañskiego Siesta Festivalu.

bie za z³e ten protekcjonalizm, z jakim traktowa³em niejednokrotnie wielkich artystów. To taki mój wyrzut sumienia. Dlatego potem pomyœla³em, ¿e tak naprawdê warto poœwiêcaæ czas wy³¹cznie rzeczom, które siê kocha. A jest takie miejsce na ziemi, które najbardziej Pan kocha, gdzie czuje siê Pan najlepiej? Odwiedzi³ Pan ju¿ tyle krajów. Nie ma takiego miejsca. Cierpiê na tak¹ dolegliwoœæ, która codziennie ka¿e mi myœleæ, ¿e ¿ycie jest gdzie indziej. Zdarza mi siê byæ w jakimœ miejscu szczêœliwym, spe³nionym, ale to trwa tylko jakiœ czas. Potem myœlê sobie: „Owszem, jest tu bosko, ale byæ mo¿e powinienem teraz byæ zupe³nie gdzieœ indziej”. Wa¿ne dla mnie miejsca, to nasz dom na ¯oliborzu, farma nad Liwcem, Lizbona i Afryka. Te cztery miejsca wyznaczaj¹ moj¹ ¿yciow¹ geografiê i bêd¹c w ka¿dym z nich, myœlê z têsknot¹ o pozosta³ych trzech.

¯ycie jest za krótkie i zbyt trudne, by traciæ czas na mówienie o przykrych rzeczach

Ale ta jedna granica jest – muzyka, której Pan nie lubi. Jaka to muzyka? Nasze ¿ycie jest stanowczo za krótkie i zbyt trudne, by traciæ czas na mówienie o przykrych rzeczach. Kiedy by³em dziennikarzem muzycznym, czasem pisa³em recenzje. Zdarza³o siê, ¿e by³y one niepochlebne. Teraz mam so-

Co jest najbardziej fascynuj¹ce w poznawaniu nowych miejsc? Oprócz tej ucieczki, czy poszukiwania szczêœliwego miejsca. Ciekawoœæ. Od dzieciñstwa chcia³em podró¿owaæ, by³em ciekawy œwiata. To taki wieczny g³ód, który do dzisiaj nie zosta³ zaspokojony. Czasami ogl¹dam dok³adn¹ mapê, np. Afryki i czujê, ¿e nie mogê powiedzieæ, ¿e znam chocia¿by Sierra Leone. Bo nagle dostrzegam, ¿e w jakimœ zak¹tku jest ma³a wioska, do której mo¿e nigdy nie dotrê. Nie dowiem siê, jacy ludzie tam ¿yj¹, jak im z oczu patrzy, jaki jest tam pejza¿ o zmierzchu. Uwielbiam spêdzaæ czas nad mapami i wyobra¿aæ sobie, jak wygl¹daj¹ te miejsca. Chocia¿ wiem, ¿e nie wszêdzie mogê byæ i godzê siê z tym.

grafujê czub tej ³odzi na œrodku kadru i pejza¿, jaki temu z przodu towarzyszy. I to jest chyba jedyny przypadek, kiedy na moich zdjêciach nie ma ludzi. Ale z drugiej strony przecie¿ s¹ – ktoœ musi t¹ ³ódk¹ dowodziæ, ktoœ j¹ wykona³. Najczêœciej jednak zajmujê siê fotografi¹ uliczn¹, reportersk¹, rzadziej robiê ustawiane portrety. Cieszy mnie uroda modelki w nadzwyczajnie piêknym œwietle o z³otej godzinie, choæby mia³a 90 lat. Ale najbardziej lubiê porz¹dkowaæ chaos rzeczywistoœci, wybieraæ pewne elementy, uk³adaæ je, by stworzyæ wra¿enie, ¿e œwiat jest stworzony w jakimœ porz¹dku. Zawsze poszukujê z³o¿onoœci, czegoœ skomplikowanego, w czym mogê dostrzec ten ³ad. To trudne, ale daje ogromn¹ satysfakcjê.

Podró¿uje Pan bardziej w poszukiwaniu obrazów do fotografowania, czy dŸwiêków? Muzyki tak naprawdê poszukujê w sklepach p³ytowych. Jestem doœæ staroœwiecki, wiec nie u¿y-

wam do tego narzêdzi internetowych. Uwielbiam p³yty. Natomiast wyjazdy, to zazwyczaj ucieczka przed muzyk¹. W ten sposób czyszczê mój twardy dysk, ¿eby potem na nowo cieszyæ siê muzyk¹, która wczeœniej byæ mo¿e mnie zmêczy³a. Moj¹ ukochan¹ muzyk¹ w podró¿y bardzo czêsto jest cisza. Te szczêœliwe momenty, o które pani pyta³a wi¹¿¹

Staram siê prowadziæ s³uchacza za rêkê po w miarê przemyœlanych œcie¿kach

Moja ciekawoœæ ka¿e mi jeszcze zapytaæ o fotografiê. Chyba zawsze s¹ na niej ludzie. Chyba nie istniej¹ w mojej fotografii zdjêcia, które nie s¹ o ludziach. Jeœli ju¿, to s¹ to pojedyncze kadry. Kiedy p³ynê jak¹œ ³ódk¹, czó³nem, kajakiem, to foto-

Jest jeszcze coœ takiego, co chcia³by Pan osi¹gn¹æ, zobaczyæ? Jestem w takim momencie, ¿e coraz mniej rzeczy mogê zaczynaæ zupe³nie od pocz¹tku. Chocia¿ maj¹c 40 lat poszed³em do szko³y podstawowej jako uczeñ klarnetu, potem sam uczy³em siê graæ na saksofonie. Maj¹c lat 45 zacz¹³em siê uczyæ francuskiego. Ale w³aœciwie trudno powiedzieæ, ¿e mam jakieœ marzenia. Mo¿e siê to wydawaæ bardzo smutne, ale ja po prostu nie nad¹¿am ich mieæ. Natychmiast realizujê prawie wszystkie pomys³y, têsknoty, pragnienia. Mam jeszcze takie marzenia, na które cz³owiek ma znikomy wp³yw – ¿eby dzieci by³y zdrowe, ¿eby by³ pokój na œwiecie. A resztê realizujê w 5 minut. •

Podczas wywiadu przed spotkaniem autorskim w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka w Œwieszynie.


16

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Monika Kaczmarek-Œliwiñska (wyk³adowca PK)

OKIEM PR-OWCA

Ile prywatnoœci w naszej wolnoœci online? Jakiœ czas temu, czytaj¹c któr¹œ z ksi¹¿ek

o nowych mediach natknê³am siê na dwa cytaty, które wynotowa³am, jak zwykle obiecuj¹c sobie, ¿e w miarê wolnego czasu stan¹ siê one kanw¹ kolejnego artyku³u naukowego. Pierwszy z cytatów odnosi siê do nowych-innych zachowañ w mediach spo³ecznoœciowych: „Ludzie nie tylko przyzwyczaili siê ju¿ do dzielenia wiêkszymi iloœciami informacji i coraz ró¿niejszymi ich rodzajami, ale s¹ tak¿e sk³onni otwieraæ siê z tym przed coraz wiêksz¹ liczb¹ ludzi. [Jest to] norma spo³eczna, która wyewoluowa³a z czasem” (Mark Zuckerberg). Drugi cytat mo¿na interpretowaæ w kilku wymiarach: „Problem z mediami spo³ecznoœciowymi pole-

Arkadiusz Wilman (student PK)

S£OWEM PISANE

Quo vadis Polibudo? Politechnika

Koszaliñska to nie kanclerz. Sprawy polityczne na bok. Wypowiadam siê z perspektywy studenta, który uwa¿nie obserwuje to, co dzieje siê w lokalnych mediach. Gdybym stworzy³ sobie obraz naszej uczelni na podstawie artyku³ów w miejskich gazetach, czu³bym siê jak mieszkaniec prywatnego folwarku Artura Wezgraja. Na dodatek, beznadziejnie prowadzonego. Pola przy Œniadeckich nieurodzajne, na Kwiatkowskiego zwierzêta g³oduj¹, a na Rac³awickiej… Nawet nie chcecie wiedzieæ. Kampania przedwyborcza nabiera coraz wiêkszych rozmiarów. Jej uboczne

Kurier Akademicki ga na tym, ¿e s¹ szerokie na tysi¹c osób i g³êbokie na dwa cale” (Malcolm Gladwell). £¹cz¹c oba cytaty warto przemyœleæ nasze zachowanie w sieciach spo³ecznoœciowych. Czêsto mówi siê, ¿e przestrzeñ online daje nam wolnoœæ, mo¿liwoœæ kreacji i autokreacji czy tworzenia obszarów prywatnych. Ale mo¿e tylko ulegamy z³udzeniu prywatnoœci i wolnoœci? Czym jest wolnoœæ w sieci? Czy jest to heglowskie pojmowanie „wolnoœci od” i „wolnoœci do”? Czy funkcjonuj¹c w przestrzeni social media cieszymy siê nieskrêpowan¹ wolnoœci¹, pozwalaj¹c¹ nam realizowaæ siê wed³ug w³asnych potrzeb i ku w³asnemu rozwojowi? Czy sami nie nak³adamy sobie ograniczeñ, aby „lepiej” prezentowaæ siê? A prywatnoœæ? Zak³adaj¹c nawet ograniczenie widocznoœci czêœci swych zasobów przed nieznajomymi czy niechcianymi u¿ytkownikami sieci, czy mo¿na mówiæ o prywatnoœci, gdy grona naszych znajomych coraz czêœciej oscyluj¹ wokó³ setek ni¿ kilku osób? Gdzie jest granica prywatnoœci w sieci? Czy udostêpniamy ze swojego ¿ycia, emocji, myœli tyle, ile w tradycyjnym œwiecie? Warto chwilê pomyœleæ o naszej w³asnej granicy wolnoœci i prywatnoœci zanim umieœcimy w spo³ecznoœciówce kolejny link, status, komentarz czy fotkê. • efekty nie powinny wp³ywaæ na ogólny wizerunek i wewnêtrzne nastroje tak potê¿nego organizmu jakim jest Politechnika. Czekam na dzieñ, kiedy Dzia³ Studencki oraz Dzia³ Promocji i Planowania na powa¿nie wezm¹ sprawy w swoje rêce. Mo¿na oczywiœcie ca³e ¿ycie wychodziæ z za³o¿enia, ¿e deszcz pada, gdy na nas pluj¹. Rozwi¹zanie ma³o ambitne i nieprofesjonalne. W kadrze INiKS-u znajdziemy prawdziwych specjalistów od PR-u. Mo¿e warto skorzystaæ z ich wiedzy. Kampania wizerunkowa z zamówionymi tekstami wo³a o pomstê do nieba. Dopisek „artyku³ sponsorowany” pod kilkoma akapitami pe³nymi zachwytów na temat ¿ycia studenckiego w Koszalinie wzbudza uœmiech politowania. Tymczasem my mamy kogo „eksponowaæ” w mediach. Wielu studentów, kó³ i organizacji studenckich osi¹ga sukcesy na arenie ogólnopolskiej, czasem i miêdzynarodowej. Krótkie wzmianki o nich pojawiaj¹ siê w uczelnianym newsletterze i na tym zazwyczaj koniec. Przeciêtny student nie wie, kim jest nasz kanclerz, ale doskonale zdaje sobie sprawê z tego, ¿e z powietrza, l¹du i klawiatury jego uczelnia dostaje od³amkowym. Za czyje grzechy?! •

Piotr Szarszewski (wyk³adowca PK)

ŒWIAT ZZA KATEDRY

Student i efekt czystej ekspozycji W 1968 roku amerykañski

psycholog spo³eczny polskiego pochodzenia Robert Zaj¹c opisa³ pewne interesuj¹ce zjawisko. Mianowicie osoby wystawione na oddzia³ywanie ró¿nych bodŸców bardziej lubi³y te z nich, które prezentowane by³y im po prostu czêœciej. Dzia³o siê tak nawet wówczas, kiedy same bodŸce nie mia³y dla nich ¿adnego znaczenia (chiñskie ideogramy), b¹dŸ te¿ demonstrowane by³y przez tak krótki czas, ¿e nie mog³y byæ œwiadomie odebrane. Zjawisko to zosta³o przez badacza okreœlone mianem efektu czystej ekspozycji (ang. mere exposure effect). Nie mo¿e zatem dziwiæ fakt, ¿e efekt ten wykorzystywany jest przez specjalistów od reklamy. Maj¹ oni œwiadomoœæ, ¿e je-

Micha³ Gabryszewski (absolwent PK)

NIEKONIECZNIE PO STUDENCKU

Polski grill Nie wierzê meteorologom. Uwa¿am, ¿e pro-

gnozy pogody s¹ zupe³nie zbêdne. No, bo logicznie rzecz bior¹c, skoro taki ekooszo³om... Wróæ! Specjalista unijny od spraw klimatycznych wie, ¿e za sto lat czeka nas nastêpna epoka lodowcowa na skutek ocieplenia klimatu, a taki dy¿urny meteorolog nie potrafi przewidzieæ choæ w 50% czy bêdzie padaæ czy nie, to coœ jest nie tak. W g³êbokim powa¿aniu mam oœwiadczenia

R E K L A M A

¿eli klient bêdzie musia³ dokonaæ wyboru pomiêdzy dwoma produktami, zawsze siêgnie po ten, który jego mózg rozpozna jako znajomy. Staraj¹ siê zatem umieœciæ w przestrzeni spo³ecznej tak wiele znaków wi¹¿¹cych siê z danym dobrem, jak to tylko mo¿liwe i na ile staæ ich zleceniodawców. Równie¿ politycy wiedz¹, ¿e ich szansa na zdobycie g³osu jest silnie skorelowana z rozpoznawalnoœci¹. Dlatego uczestnicz¹ w ka¿dym spo³ecznym wydarzeniu, niezale¿nie od tego, czy pozostaje ono w polu ich kompetencji i zainteresowañ, czy te¿ nie. Co ciekawe, zjawisko to wykorzystywane jest tak¿e przez studentów. Niekiedy nieco cynicznie. Mowa oczywiœcie o tych z nich, którzy pojawiaj¹ siê na pierwszych, a nastêpnie dopiero na ostatnich wyk³adach, próbuj¹c w ten sposób zapaœæ w pamiêci prowadz¹cego zajêcia i byæ mo¿e nawet podœwiadomie pozyskaæ jego sympatiê. Niestety muszê ich zmartwiæ. Badania pokazuj¹, ¿e jeden kontakt z bodŸcem to mo¿e byæ zbyt ma³o, aby wywo³aæ jak¹kolwiek reakcjê. Dlatego sugerujê zdecydowanie czêœciej pojawiaæ siê na wyk³adach. Wówczas szansa skutecznego oddzia³ywania na póŸniejszego egzaminatora znacz¹co wzrasta. Tak¿e oddzia³ywania za poœrednictwem tego, co w tym uk³adzie najwy¿ej oceniane, czyli… wiedz¹. • dotycz¹ce temperatury i opadów. Bêdzie la³o albo nie. Bêdzie ciep³o albo zimno. Ca³a filozofia. Dlatego nie kupujê na „zaœ” worka wêgla, podpa³ki i nie mro¿ê kie³bas kupionych okazyjnie. Chocia¿ chêæ nieodparta we mnie drzemie, aby siê uzbroiæ. Przygotowaæ siê na sezon. Jednak nie bêdzie mi nikt dyktowa³ kiedy mam zacz¹æ. Przy dobrej pogodzie po prostu nakupiê tego ca³ego majdanu i jazda na dzia³kê, teren przy akademikach, czy nad jezioro. Byleby sobie pogrillowaæ. Grill. To przecie¿ narodowy sport Polaków, a ja jako Polak z krwi i koœci wprost nie mogê siê doczekaæ obracania miêska nad ro¿nem. ¯adne tam sushi, fitness cluby, pstrykanie fotek kwiatkom i inne trendy zajêcia. Czasem jak patrzê na szeroko rozumiane „spo³eczeñstwo”, mam wra¿enie, ¿e wstydz¹ siê naszej kultury maj¹c j¹ za obciach, za to upajaj¹ siê tzw. zachodnim lifestylem. Bo jak Polak zrobi grilla przy piwku to wiocha, ale amerykañskie barbecue to wy¿sze sfery. Co to, to nie! Po naszemu spêdzê czas! Swojsko i z polotem. Kie³basy, browary... Jak mawia³ filozof Ferdynand. To jest istota wiosny. I ¿aden pogodynek nie zepsuje mi humoru w oczekiwaniu na ciep³e dni. Dni grillowania. •


Kurier Akademicki RECENZJA - FILM

Nicolas W. Refn – Tylko Bóg wybacza Adrian Warwas

Twórca kultowego (nie bójmy u¿yæ siê tego s³o-

wa) filmu „Drive” powraca z nowym dzie³em: elektryzuj¹c¹ histori¹ o krwawej zemœcie. Julian (Ryan Gosling) jest w³aœcicielem klubu w Bangkoku, w którym walcz¹ tajscy bokserzy. Interes œwietnie prosperuje, póki jego brat, Billy nie zostaje zamordowany. Na ¿¹danie matki (Kristin Scott Thomas) bohater musi dokonaæ krwawej wendetty. G³ównym podejrzanym jest emerytowany policjant Chang, nazywany w gangsterskich krêgach Anio³em Zemsty... Mroczna opowieœæ zmienia siê jednak w dramat, w którym widz siê dos³ownie zatraca. Zdjêcia autorstwa Larry’ego Smitha hipnotyzuRECENZJA - P£YTA

Within Temptation – Hydra Piotr Zaczek

Wielu fanów, w tym równie¿ ja, czeka³o na szósty album Within Temptation – Hydra. Tym razem holenderska formacja zaprosi³a do wykonania niektórych utworów kilku znanych wokalistów. Na p³ycie znalaz³y siê dwie superprodukcje, które s¹ jej wizytówk¹. Pierwsza – najbardziej chyba zbli¿ona do sympho-metalu – to piosenka „Paradise (What about us?)”, w którym na prawach goœcia zaœpiewa³a Tarja Turunen (by³a wokalistka Nightwish). Dla mnie muzyczna petarda. Druga – bardzo popularna ostatnio w naszym kraju – to kompozycja „Whole world is

j¹ od pierwszych sekund. Jednak powtarzaj¹ce siê sceny zmêcz¹ niejedno oko. Czy¿by re¿yserowi zabrak³o taœmy do krêcenia filmu? Obraz w pewnym stopniu ratuje muzyka Cliffa Martineza. Nicolasa Windinga Refna mo¿na kochaæ, jak i nienawidziæ. Nie brakuje mu wyczucia smaku do oryginalnych rozwi¹zañ. I nie chodzi mi tylko o trylogiê „Pusher” czy „Drive”. Bêd¹c po seansie wszystkich filmów re¿ysera, mogê potwierdziæ, ¿e „Tylko Bóg wybacza” jest jego najs³abszym obrazem w dotychczasowym dorobku. Warto jednak zaopatrzyæ siê w ten obraz – dla Kristin Scott Thomas, której Crystal jest najbardziej oryginaln¹ kreacj¹ w dorobku aktorki oraz dla kilku nawi¹zañ do klasycznych filmów spod znaku „kina karate”. Film bêdzie dostêpny na polskim rynku dvd od 9 maja. Dystrybutorem jest Gutek Film. •

RECENZJA - KSI¥¯KA

Liza Marklund – Szczêœliwa ulica Monika Gruntkowska

Kto jeszcze nie da³ siê porwaæ talentowi pisar-

skiemu szwedzkiej autorki, niech szybko nadrabia zaleg³oœci. Liza Marklund powraca z dziesi¹t¹ czêœci¹ cyklu krymina³ów opowiadaj¹cych o dziennikarce œledczej Annice Bengzton. Piêtnastoletnie doœwiadczenie dziennikarskie Lizy daje o sobie znaæ i nie ma mowy o sfa³szowanym odwzorowaniu œwiata mediów. Kiedy przedsiêbiorca i kontrowersyjny polityk Ingemar Lerberg zostaje odnaleziony ledwo ¿ywy w swoim w³asnym domu, Annica pracuj¹ca w du¿ej szwedzkiej redakcji otrzymuje zlecenie wyjaœnienia okolicznoœci zdarzenia. Od pocz¹tku mno¿y siê sporo pytañ. Gdzie znik-

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

nê³a ¿ona Lerberga? Czy œmieræ miejscowego w³óczêgi ma z nim jakiœ zwi¹zek? Poza tym sprawy komplikuj¹ siê przez falê nienawiœci skierowan¹ w stronê redaktora naczelnego „Kvallspressen”. Powieœæ jest absorbuj¹ca. Sprawia, ¿e nagle pragniemy z uporem g³ównej bohaterki rozwi¹zaæ ka¿d¹ przedstawion¹ zagadkê i doprowadziæ sprawy do koñca. Jest tak¿e realistycznym obrazem zale¿noœci jakie zachodz¹ pomiêdzy mediami a spo³eczeñstwem. £¹cz¹c go z poprzednimi dziewiêcioma seriami, obserwujemy liczne przemiany wspó³czesnych mediów oraz prze³amany stereotyp idyllicznej wizji szwedzkiego przedmieœcia. Wiele ksi¹¿ek Marklund zosta³o ju¿ zekranizowanych. Kto wie, mo¿e i ta powtórzy sukces poprzednich i trafi do kin. Koneserzy skandynawskich krymina³ów na pewno nie bêd¹ zawiedzeni. •

watching”, z udzia³em Piotra Roguckiego, znanego lidera Comy. Utwór ten do tego stopnia spodoba³ siê m³odym odbiorcom muzyki, ¿e podczas œwi¹t znalaz³ siê nawet na szczycie Gor¹cej 20 Radia Eska. Kawa³ek ten nagrano te¿ z udzia³em Dave’a Pirnera, ale moim zdaniem nasz Roguc jest bardziej wyrazisty. Podoba mi siê równie¿ utwór „And we run” w wykonaniu Sharon i znanego amerykañskiego rapera Xzibita, choæ niektórym jego nawijka nie przypad³a do gustu. Hitem móg³by byæ utwór ,,Edge of the World”, gdyby ca³y utrzymany by³ w ³agodniejszym klimacie. Prawie ca³oœæ albumu leci na fortissimo, ¿e momentami ciê¿ko wytrzymaæ. Ale to rzecz gustu. Wiêkszoœæ piosenek to pop-rockowe piosenki. Na pewno ka¿dy fan WT znajdzie na p³ycie coœ mi³ego dla siebie. • R E K L A M A

Good Vibe Festival II. edycja muzycznej imprezy w Domku Kata.

Z

godnie z zapowiedziami, bardzo dobrze przyjêty ubieg³oroczny Festiwal Good Vibe, doczeka³ siê kontynuacji. Za³o¿enia imprezy pozostaj¹ niezmienne. Na scenie w Domku Kata zaprezentuj¹ siê m³ode, polskie zespo³y, które reprezentuj¹ pozytywne, „czarne” brzmienia z pogranicza funku, soulu i hip hopu. Festiwal organizowany przez Centrum Kultury 105 odbêdzie siê w dniach 16 i 17 maja. (pi¹tek i sobota). Pierwszego dnia zagraj¹ dwa zespo³y: Eugeniusz Kowalski i Flue. Pierwsza grupa przyjedzie z Poznania i zaprezentuje ciep³e, ³agodne R&B z bardzo

ciekawym wokalem Micha³a Sobierajskiego. Flue przyjad¹ a¿ z Krakowa i zagraj¹ bardziej tanecznie oraz dodadz¹ skrecz DJ’a Plasha. Drugi dzieñ to pokaz umiejêtnoœci skreczu wielokrotnych mistrzów w tej dziedzinie, czyli grupy Modulators, w sk³ad której wchodzi Dj Eprom, DJ Ben i Dj Krótki. Muzycy zaprezentuj¹ najwy¿szy œwiatowy poziom turntablismu, czyli sztuki w³adania gramofonem i mikserem. Na sam koniec zagra zespó³ Rasmentalism w sk³adzie Ras, Ment i Dj Tort. Ostatnia p³yta Ramentalism pt. „Za m³odzi na heroda” zosta³a uznana przez wielu za najlep-

szy album rapowy w Polsce w roku 2013. Wszystkie bilety na koncerty tej grupy sprzedaj¹ siê na pniu. Ostatnio zostali tak¿e og³oszeni jako artyœci na festiwal Open’er. Good Vibe Festival rozwija skrzyd³a i staje siê now¹ mocn¹ mark¹ Koszalina. Koncerty rozpoczynaæ siê bêd¹ o godz. 20:00. Bilety – jednodniowe w cenie 19 z³, karnety dwudniowe za 29 z³ – s¹ do kupienia w kasie CK105 i kasie Kina Kryterium oraz na stronie www.ck105.koszalin.pl. Afterparty: 16 maja w Centrali Artystycznej, a 17 maja w Klubie Plastelina. (red)

Wielka majówka

D¿em Session z Radiem Jantar

W

ydzia³ In¿ynierii L¹dowej, Œrodowiska i Geodezji, Wydzia³ Mechaniczny i Instytut Technologii i Edukacji zapraszaj¹ na najwiêksz¹ imprezê integracyjn¹. W tym roku Majówka odbêdzie siê 9 maja (pi¹tek) w Oœrodku Universal w £azach. Pocz¹tek o godz. 10.00. Zbiórka na parkingu Politechniki przy ul. Œniadeckich 2. Pierwsze autokary ze studentami wyrusz¹ do £az ju¿ o godz. 9.30. – Przygotowaliœmy wiele atrakcji, konkursów i gwarantujemy œwietn¹ zabawê. W zesz³ym roku bawi³o siê z nami ponad pó³ tysi¹ca studentów Politechniki Koszaliñskiej. W tym roku chcemy pobiæ ten rekord frekwencji – mówi Rafa³ So³-

W

tys, przewodnicz¹cy samorz¹du Wydzia³u Mechanicznego. Majówkowe talony w cenie 10 z³ (przedsprzeda¿) oraz 15 z³ (w tej

cenie m.in. kie³baski, grochówka, transport w obie strony) do nabycia u organizatorów imprezy. (red)

tym roku przypada 20. rocznica œmierci Ryszarda Riedla, legendarnego polskiego muzyka, lidera zespo³u D¿em. Z tej okazji Radio Jantar Politechniki Koszaliñskiej organizuje koncert pn. D¿em Session, który odbêdzie siê 7 czerwca (sobota) w klubie Kawa³ek Pod³ogi w Koszalinie. Najbardziej znane przeboje autorstwa Ryszarda Riedla m.in. „Wehiku³ czasu”, „Whisky”, „Sen o Victtorii” zagraj¹ zespo³y bluesowe. – Tym koncertem chcemy oddaæ ho³d tej legendzie polskiej muzyki. Piosenki Ryszarda Riedla maj¹ charakter uniwersalny i s¹ bardzo popularne w œrodowisku studenckim – mówi¹ organizatorzy imprezy. Pocz¹tek koncertu o godz. 20.00. Wstêp 10 z³otych. •

17


18

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Poznaj œwiat kitesurfingu K

itesurfing to odmiana windsurfingu. Ró¿ni siê od niego tym, ¿e si³¹ napêdow¹ nie jest ¿agiel a latawiec, który utrzymuje kitesurfera na wodzie i umo¿liwia oddawanie wysokich skoków. – W powietrzu wszystko zale¿y od naszej wyobraŸni i umiejêtnoœci – mówi Krzysztof Walczak, jeden z pomys³odawców sekcji kitesurfingu i instruktor na zajêciach. Niestety w tej dyscyplinie same dobre chêci i motywacja nie wystarcz¹, potrzebny jest równie¿ sprzêt. Niezbêdnymi akcesoriami s¹ tutaj oczywiœcie deska, latawiec oraz bar, trapez i pianka. Kitesurferzy z Koszalina Sk¹d w ogóle pomys³ na sekcjê kitesurfingow¹ w Koszalinie? – Koszalin ma bardzo dobre warunki, by uprawiaæ kitesurfing. Mamy w pobli¿u 2 jeziora oraz morze. Uwa¿am, ¿e okolice naszego miasta s¹ jednym z najlepszych miejsc do uprawiania tego sportu w Polsce. Dla porównania warszawiacy, by pop³ywaæ na desce musz¹ pokonaæ prawie 500 km w jedn¹ stronê. My mamy zaledwie 10 km do morza – mówi Krzysztof Walczak. Warto przybli¿yæ tê dyscyplinê sportow¹, gdy¿ ju¿ we wrzeœniu w Mielnie zostan¹ zorganizowane Mistrzostwa Europy w kitesufringu. Zapisy do sekcji Sekcja kitesurfingowa jest na etapie powstawania i formowania. Zajêcia zazwyczaj odbywaj¹ siê w œrody o godzinie 19.00 w hali

sportowej przy ulicy Rac³awickiej. Najbli¿sze spotkania zaplanowane s¹ na 30 kwietnia oraz 8 maja. Cz³onkowie sekcji poznaj¹ tê dyscyplinê od podstaw. Szkolenie teoretyczne jest niezbêdne. Chêtni do p³ywania na desce musz¹ poznaæ sprzêt, jego obs³ugê oraz zasady bezpieczeñstwa. Zajêcia praktyczne zaczynaj¹ siê od treningu z ma³ym latawcem, tzw. szkoleniówk¹. Dziêki takim æwiczeniom, praktykant wyrabia w sobie nawyk sterowania latawcem. Cz³onkowie sekcji ,,na sucho” praktykuj¹ na polanie przy hali. – Pierwsze zajêcia by³y poœwiêcone teorii, na nastêpnych bêdziemy uczyæ siê opanowania sztuki latawca, a kolejn¹ nasz¹ ide¹ jest Zatoka Pucka. Chêtni bêd¹ mogli pojechaæ na szkolenie praktyczne na wodzie. Mam nadziejê, ¿e z czasem po³kniemy bakcyla kitesurfingu – mówi Dariusz Dworaczyk, opiekun sekcji. Instruktorem na zajêciach jest student informatyki Krzysztof Walczak, któremu pomaga studentka pedagogiki Anna Wójcik. – Jedyn¹ rzecz¹, jakiej wymagamy od praktykantów to ciekawoœæ na nowe doœwiadczenia. Wszystko inne przyjdzie z czasem, poniewa¿ kitesurfing „wci¹ga”. Byæ mo¿e uda nam siê te¿ przeprowadziæ zajêcia na jeziorze Jamno. Osobom, które maj¹ ju¿ swój sprzêt s³u¿ê oczywiœcie rad¹ i pomoc¹ – dodaje Krzysztof Walczak. Na Facebooku dzia³a ju¿ grupa „Sekcja KITE – Politechnika Koszaliñska”, tam mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej na temat spotkañ. Krzysztof Goñka

Fot. Magazyn ¯eglarski TVN

M³odoœæ, pasja, ¿ywio³ i emocje – tak w skrócie mo¿na opisaæ kitesurfing. Entuzjaœci tego sportu z naszej uczelni postanowili za³o¿yæ sekcjê sportow¹, by zaszczepiæ studentom mi³oœæ do deski i latawców.

Z Krzysztofem Walczakiem, studentem informatyki i instruktorem kitesurfingu rozmawia Krzysztof Goñka.

Kitesurfing „wci¹ga”

Co jest esencj¹ kitesurfingu? Ca³a zabawa polega na sterowaniu latawcem, który dziêki swojej du¿ej mocy utrzymuje nas na wodzie oraz pozwala na oddanie wysokich skoków. Przy silnym wietrze loty trwaj¹ nawet do 10 sekund. Wówczas wydaje siê, ¿e ju¿ nigdy nie opadniemy na wodê. Dlatego te¿, ka¿dy ucz¹cy siê krzyczy i wyje z radoœci zawsze trzy razy: podczas jazdy na brzuchu za latawcem, po pierwszym udanym œlizgu oraz w chwili zrobienia pierwszego skoku. PóŸniej ju¿ nie ma odwrotu i ka¿dy chce tylko skakaæ wy¿ej i wy¿ej. Jak wygl¹da dotychczasowe zainteresowanie sekcj¹ wœród studentów? Na pocz¹tku zastanawialiœmy siê, czy rzeczywiœcie znajd¹ siê chêtni studenci, u których uda siê zaszczepiæ pasjê

do kitesurfingu. Nasze obawy zniknê³y po pierwszym spotkaniu, na którym pojawi³o siê 12 osób. Mo¿e wydawaæ siê, ¿e to ma³o, ale nie dla nas. Cieszymy siê z ka¿dej nowej osoby, która pojawia siê na naszych spotkaniach i ca³y czas czekamy na kolejnych chêtnych. Sk¹d macie sprzêt niezbêdny do uprawiania tego sportu? Czy macie wsparcie ze strony uczelni? Je¿eli mowa o wsparciu uczelni, to tak naprawdê pomys³ na stworzenie sekcji kite podsun¹³ nam pan Dariusz Dworaczyk, który z wielkim zaufaniem i entuzjazmem podchodzi³ do naszych dzia³añ. Uwierzy³ w nas i w nasz¹ pasjê do kitesurfingu, za co jesteœmy mu bardzo wdziêczni. Uczelnia udostêpnia nam salê, w której odbywaj¹ siê spotkania. Sprzêt niezbêdny do prowadzenia sek-

Studenci graj¹ o puchary

Yacht Club Politechniki Koszaliñskiej przygotowuje siê do sezonu ¿eglarskiego.

Grad goli i wiadra potu Ogromna liczba meczów, grad goli, kontuzje i kontrowersje – turniej przyniós³ wiele emocji. Futsalowcy rozpoczêli swoje rozgrywki w listopadzie. To pierwsza edycja Uczelnianej Ligi Futsalu rozgrywanej w takiej formule. Do ligi zg³o-

Punkt, set i mecz Dosyæ póŸno, bo w kwietniu do boju stanêli koszaliñscy mi³oœnicy siatkówki. Liga, tak jak

w przypadku futsalu, przyci¹gnê³a uwagê wielu studentów i pracowników naszej uczelni. Rozgrywki s¹ organizowane przez KU AZS PK oraz Radê Sekcji Pi³ki Siatkowej klubu, pod okiem kierownika SWFiS, Marka Garnuszewskiego. Do rywalizacji zg³osi³o siê dziesiêæ zespo³ów, które graj¹ systemem ka¿dy z ka¿dym do dwóch wygranych setów. Zespó³ tworzy dru¿yna mieszana – na boisku musz¹ przebywaæ przynajmniej dwie kobiety, a maksymalnie ekipa mog³a zg³osiæ dwunastu graczy. – Pomys³ stworzenia ligi wyszed³ od pana Marka Garnuszewskiego, a ja i Sebastian KudŸba zostaliœmy realizatorami. Zg³osi³o siê wiele osób i pomys³ wypali³. Najwa¿niejsza jest dobra zabawa, w koñcu to amatorska liga – mówi Roksana Nowacka, studentka dziennikarstwa. Turniej posiada swój w³asny fanpage na Facebooku (Liga AZS), na którym regularnie umieszczane s¹ wszystkie informacje dotycz¹ce ligi. Zawody rozgrywane s¹ zazwyczaj we wtorki i w czwartki od godziny 17.00 na hali przy ulicy Rac³awickiej. Krzysztof Goñka

Fot. Archiwum

C

si³o siê dziesiêæ zespo³ów, które graj¹c systemem ka¿dy z ka¿dym i wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w futsalu rozgrywa³y sezon zasadniczy. Po pierwszej fazie szeœæ najlepszych ekip rozegra³o pó³fina³y, które wy³oni³y trzech finalistów maj¹cych wyst¹piæ w turnieju o Puchar Prezesa AZS. W finale rozegranym 10 kwietnia zagra³y Zau³ek R¹bino, Czarnuszki oraz FC Emeryci. Po zaciêtych bojach i wielu piêknych bramkach mistrzem zosta³a dru¿yna Czarnuszków, która wygra³a oba spotkania w fina³ach. Zwyciêzcy otrzymali od organizatorów pami¹tkowe puchary. – Chodzi nam o ideê i o to, by o¿ywiæ halê, a rozgrywki zawsze s¹ najlepsz¹ form¹. Liczymy na inicjatywê studentów. Mam nadziejê, ¿e nastêpn¹ edycjê poprowadz¹ oni sami od A do Z przy naszym niewielkim wsparciu – mówi Dariusz Dworaczyk, jeden z organizatorów ligi. Nowe rozgrywki ju¿ w drugiej po³owie paŸdziernika.

Czy kite to pasja? Chyba nie, dla takich ludzi jak ja to po prostu styl ¿ycia, takie nasze uzale¿nienie. Spróbowa³em tego sportu kilka lat temu, wci¹gnê³o mnie i teraz po prostu nie wyobra¿am sobie nie p³ywaæ d³u¿ej ni¿ 2 tygodnie. Uda³o mi siê pogodziæ pasjê z prac¹, poniewa¿ w wakacje jestem instruktorem na pó³wyspie. Oczywiœcie s¹ te¿ minusy – piasek w samochodzie i w mieszkaniu, ale da siê z tym ¿yæ.

Nabior¹ wiatru w ¿agle

Sezon ligowy KU AZS PK rozwin¹³ siê w najlepsze. Swoje rozgrywki zakoñczyli ju¿ futsalowcy, natomiast na starcie rywalizacji stanêli siatkarze. zas spêdzany na hali przy ulicy Rac³awickiej to nie tylko obowi¹zkowe zajêcia wychowania fizycznego w czasie roku akademickiego. Sekcje AZS ¿yj¹ swoim ¿yciem, a najlepszym sposobem na czynny udzia³ jest uczestnictwo w rozgrywkach, które podnosz¹ ducha rywalizacji i pozwalaj¹ regularnie i aktywnie spêdziæ wolny czas. W bie¿¹cym roku akademickim studenci wraz z opiekunami doszli do wniosku, ¿e warto powo³aæ dwie ligi w ramach KU AZS PK. W listopadzie wyruszy³a Uczelniana Liga Futsalu, której rozstrzygniêcia poznaliœmy 10 kwietnia. Natomiast na pocz¹tku miesi¹ca powo³ano ciesz¹c¹ siê sporym zainteresowaniem siatkarsk¹ Ligê AZS.

cji udostêpni³ nam £ukasz Koñski – nasz przyjaciel i w³aœciciel szko³y kitesurfingowej Board&Kite. W zesz³ym tygodniu dotar³y do nas z Warszawy nowe latawce komorowe do szkoleñ. Gdyby nie ich pomoc, bardzo ciê¿ko by³oby prowadziæ zajêcia. Sprzêt to podstawa.

G

rupa oko³o 15 studentów politechniki – cz³onków klubu, uczestniczy w kursie na stopieñ ¿eglarza. Yacht Club PK rozpocznie sezon 17 maja br. na przystani w Unieœciu. Studenci pod okiem instruktorów bêd¹ p³ywaæ po jeziorach Jamno oraz Drawsko, jak równie¿ po Ba³tyku. W paŸdzierniku br. odbêd¹ siê Regaty o Puchar Rektora. Dodajmy, ¿e Yacht Club PK posiada kilka jachtów m.in. 9–metrow¹ kookaburrê. (red)


Oferty pracy

*** Restauracja Laguna poszukuje osoby na stanowisko: kelner / kelnerka. Miejsce pracy: Ustka. CV ze zdjêciem nale¿y wysy³aæ na adres: cv@dagmor.pl *** Villa & Taverna Rafa poszukuje osoby na stanowisko: pokojowa. Miejsce pracy: Mielno. CV nale¿y wysy³aæ na adres: villarafa@villarafa.pl *** Oœrodek Wypoczynkowy BALTIVIA poszukuje osób na stanowisko: recepcjonista / recepcjonistka. Miejsce pracy: Mielno. CV oraz list motywacyjny prosimy wysy³aæ na adres: praca@baltivia.pl. *** Sklep Spo¿ywczy "S³oneczko" Wojciech Korzeniowski poszukuje osób na stanowisko: sprzedawca. Miejsce pracy: Ch³opy. Kontakt telefoniczny: 606 249 828.

*** Apartamenty Bursztynowe Komnaty poszukuj¹ osób na stanowisko: pomocnik do prac porz¹dkowych oraz przyjmowania goœci. Miejsce pracy: Dar³ówko. Kontakt telefoniczny: 600 437 013. *** Lodziarnia Anna Grzesiewska – KuŸmicka poszukuje osób na stanowisko: sprzedawca w lodziarni. Miejsce pracy: Unieœcie. Kontakt telefoniczny: 600 411 224. *** Falabella–Jantar poszukuje osób na stanowisko: sprzedawca kosztownoœci. Miejsce pracy: Ko³obrzeg. CV ze zdjêciem nale¿y wysy³aæ na adres: falabella–jantar@wp.pl. Wiêcej informacji o ofertach pracy na stronie:

www.kariera.koszalin.pl Oferty pracy opracowa³o Biuro Karier Politechniki Koszaliñskiej przy ul. Rejtana 17.

Konkurs Mamy dla Was 40 zaproszeñ do Fitnesstudio DomiNika. Co musisz zrobiæ, by wygraæ ca³odniow¹ wejœciówkê?

Redaktor naczelny Piotr Zaczek Sekretarz redakcji Magdalena Sobolewska Redakcja i wspó³pracownicy Arkadiusz Wilman, Aleksandra S³awiñska, Magdalena Kordyla, Grzegorz Rosa, Micha³ Gabryszewski, Urszula Cienkowska, Jacek Marcinkowski, Monika Gruntkowska, Monika Kaczmarek–Œliwiñska, Piotr Szarszewski, Urszula Ajzyk, Adrian Warwas, Bart³omiej Zambrzycki, Anna Jakubowska, Krzysztof Goñka

Korekta Magdalena Sobolewska, Piotr Zaczek Sk³ad i ³amanie Tomasz Stukan Kolporta¿ Studenckie Ko³o Dziennikarskie Politechniki Koszaliñskiej Wydawca Wydawnictwo PerMedia S.A. 75–411 Koszalin ul. Partyzantów 17 Druk Media Regionalne. Koszalin Druk pokrywaj¹ w ca³oœci sponsorzy i reklamodawcy. Nak³ad 5000 egz. Kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.

P

o zwyciêstwie w pierwszej rundzie Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów, zawodnicy KRPK przygotowuj¹ siê do udzia³u w kolejnych zmaganiach. Ju¿ w sobotê 26 kwietnia w Debrznie ko³o Cz³uchowa rozegrana zostanie 2. runda Pucharu Motul RallyLand Cup 2014. Wœród kibiców i mi³oœników sportów samochodowych kr¹¿y opinia, ¿e s¹ to obecnie najbardziej presti¿owe i widowiskowe zawody rajdowe w Polsce. – Udzia³ z cyklu Motul RallyLand Cup to dla nas ogromny zaszczyt – mówi pilot rajdowy £ukasz Bury. – Ka¿dy start daje du¿o potrzebnych w tym sporcie doœwiadczeñ i poprawia umiejêtnoœci – dodaje.

Miesi¹c póŸniej, 25 maja cz³onkowie KRPK stan¹ do walki w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Organizowany przez AutomobilKlub Koszaliñski 3. Rajd Ziemi Wa³eckiej to dla cz³onków KRPK wystêp przed w³asn¹ publicznoœci¹. Zawody na w³asnym terenie to dodatkowa presja – mówi¹ rajdowcy z KRPK. To dla nich wielka satysfakcja. Postaraj¹ siê nie zawieœæ. – Teraz musimy skupiæ siê na treningach i najbli¿szych startach. Rajdy nie wybaczaj¹ tym, którzy nie maj¹ czasu na przygotowania – mówi Kazimierz Kamiñski, prezes Klubu Rajdowego Politechniki Koszaliñskiej. (red)

R E K L A M A

S U D O K U

Redakcja ul. Rejtana 15 Dom Studenta nr 1, pok.9 75–507 Koszalin tel. (94) 347–89–09 e–mail: k.akademicki@gmail.com kurierakademicki.com.pl

19

Cz³onkowie Klubu Rajdowego Politechniki Koszaliñskiej (KRPK) konsekwentnie realizuj¹ swoje cele w sezonie 2014.

*** Oœrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Syrena poszukuje osoby na stanowisko: recepcjonistka/recepcjonista. Miejsce pracy: Mielno. CV nale¿y wysy³aæ na adres: tzawadzki@syrena–mielno.pl.

*** Sma¿alnia Ryb Przystañ Rybacka poszukuje osób do pracy w kuchni lub za lad¹. Miejsce pracy: Unieœcie. Kontakt telefoniczny: 501399717. *** Z.U.P.H. "Koplast1" poszukuje osób na stanowisko: pomoc kuchenna/obs³uga baru. Miejsce pracy: Ch³opy. Kontakt telefoniczny: (94)316 57 77, 662 895 020.

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Trwa sezon rajdowy

Ekoszop Alicja PyŸlak poszukuje osób na stanowisko: pokojówka/sprz¹taczka. Miejsce pracy: Sarbinowo. CV nale¿y wysy³aæ na adres: alootka88@gmail.com.

Fot. Klub Rajdowy PK

PPHU Hortulus Iwona Bigoñska poszukuje osoby na stanowisko: asystent kierownika dzia³u handlowego na okres maj – paŸdziernik. Miejsce pracy: Dobrzyca. CV oraz list motywacyjny nale¿y wysy³aæ na adres: biuro@hortulus.com.pl

Kurier Akademicki

1. Polub profil Kuriera Akademickiego https://www.facebook.com/k.akademicki 2. Polub funpage fitnesstudio DomiNika https://www.facebook.com/fitnesstudio.dominika. 3. Udostêpnij informacjê o konkursie. 4. Napisz komentarz: Idê do Fitnesstudia DomiNika. Rozstrzygniêcie konkursu na FB do 26.05.2014. Wejœciówki bêd¹ wa¿ne do 30.06.2014. W konkursie mog¹ uczestniczyæ tylko osoby pe³noletnie.


20

Kwiecieñ – czerwiec 2014 r.

Kurier Akademicki

Kurier akademicki nr 5