Page 1

Cenni kogł osz eń

Rekl amanapi er wsz ejst r oni e

300zł

450zł

650zł

Ws z y s t k i epodanec enys ąc enami net t o.Doc enyogł os z eni anal eż y dol i c z y ć23% VAT . Podanewy mi ar ymoduł óws ą or i ent ac y j nei mogąs i ęni ez nac z ni ez mi eni ć . Zl ec eni enaz ami es z c z eni eogł os z eni apr z y j muj emydoś r odypopr z edz aj ąc ej t y dz i eńemi s j i . Mi l ewi dz i anawc z eś ni ej s z ar ez er wac j ami ej s c a–s z c z egól ni ew pr z y padk uogł os z eńoduż ej powi er z c hni Kl i enc i dok onuj ąpł at noś c i got ówk ąl ubpr z el ewem wedł ug uz godni eńzwy dawni c t wem.

Wy dawni c t wo HORNKr z y s z t ofRy mani ak ul .Si k or s k i ego54 63800Gos t y ń NI P:6961621976 REGON:300675987

Rekl amaw moduł ach

40zł

80zł

120zł

160zł

200zł

80zł

160zł

240zł

320zł

400zł

120zł

240zł

360zł

480zł

600zł

160zł

320zł

480zł

640zł

800zł

200zł

400zł

600zł

800zł

1000zł

240zł

480zł

720zł

960zł

1200zł

www. k ur i er gos t y ni a. pl r edak c j a@k ur i er gos t y ni a. pl r ek l ama@k ur i er gos t y ni a. pl +48660691843 +48661402101

Kont obank owe: mBank :781 14020040000310248889173

Ceny reklam  
Ceny reklam  

ceny reklam

Advertisement