Page 60

Tips til montering

ngen 60 med broddene opp Fest et et tau i de to ringene i enden av kjettingen og heng tauet i traktorribbene som vist. Kjør kjetting sakt

Pålegging Pålegging Pålegging av av av Lilleseth Lilleseth Lilleseth Lettkjetting Lettkjetting Lettkjetting 5,7mm 5,7mm 5,7mm Pålegging Pålegging Pålegging av av av Lilleseth Lilleseth Lilleseth Lettkjetting Lettkjetting Lettkjetting 5,7mm 5,7mm 5,7mm Pålegging Lilleseth Lettkjetting 5,7mm

roddene Fest et et tau i de ito enden av kjettingen heng tauet i traktorribbene som vist. Kjør sakte på hjulet ngen medopp broddene opp Fest etto etringene tau ringene i enden avog kjettingen og heng tauet i traktorribbene somkjetting vist. Kjør kjetting sakt avi de “Easy On” Lettkjettinger 5,7 mm

1

2

3

4

en når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side. Før endelenkene gjenom ringene på hver side og ned sidkjettinglenker som er for lange og å skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast.. ngendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side. gjenom ringene på ringene hver sidepåoghver nedside i sidekjettin en når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene påFør hverendelenkene side. Før endelenkene gjenom og ned nker som er for lange og å skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast.. sidkjettinglenker som er for lange og å skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast.. Legg Legg Legg ut kjettingen ut utkjettingen kjettingen med med med broddene broddene broddene oppopp opp Fest Fest Fest et et et et tau ettau et tau i tau de i tau to de i de ringene to to ringene ringene i enden enden i enden kjettingen avavkjettingen kjettingen og kjetting heng ogogheng heng tauet tauet tauet i traktorribbene i på traktorribbene i traktorribbene somsom som vist.som vist. vist. KjørKjør Kjør kjetting kjetting kjetting sakte sakte sakte påsakte hjulet påpåhjulet hjulet ut kjettingen med broddene opp Fest et et i de to ringene iav enden av kjettingen og heng tauet i traktorribbene vist. Kjør kjetting på hjulet Legg utLegg kjettingen med broddene Fest et i de to ringene ii enden av Kjør sakte hjulet. Legg Legg Legg ut kjettingen ut ut kjettingen kjettingen med med broddene med broddene broddene oppopp opp Fest Fest et Fest et et et tau et et tau i de tau i de toi de ringene to to ringene ringene i enden i enden i enden av av kjettingen av kjettingen kjettingen og og heng og heng heng tauet tauet tauet i traktorribbene i traktorribbene i traktorribbene som som vist. som vist. Kjør vist. Kjør kjetting Kjør kjetting kjetting sakte sakte sakte på på hjulet på hjulet hjulet

To viktige hensyn ved bruk av lettkjettinger

opp.

kjettingen og heng tauet i traktorribbene som vist.

Ikke for lite luft i dekkene, slik at dekksidene buler, husk dekksiden

6 7 To viktige hensyn vedskal bruk av lettkjettinger • Lettkjettingene ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst p To viktige hensyn ved bruk av lettkjettinger

5

• •

Ikke luft i dekkene, slik at dekksidene buler, husk dekksidene er svak Dette hindre stor dekkslitasje, dekksidene blir ikke så dekksiden utsatt. • for lite Ikke for lite luft i dekkene, slik og at dekksidene buler, husk Lettkjettingene skal ikke skal strammes hardt til dekket, de sittelaløst på hjulet. • Lettkjettingene ikke strammes hardt tilladekket, de sitte løst p Dette hindre stor dekkslitasje, og dekksidene blir ikke så utsatt. Dette hindre stor dekkslitasje, og dekksidene blir ikke så utsatt.

Stopp Stopp Stopp traktoren traktoren traktoren nårnår kjettingendene nårkjettingendene kjettingendene møtes møtes møtes og fest ogogfest låsearmene festlåsearmene låsearmene i sidekjettingene i sidekjettingene i sidekjettingene på hver påpåhver hver side. side. side. Førside. Før endelenkene Førendelenkene endelenkene gjenom gjenom gjenom ringene ringene ringene på hver påpåhver hver side side side og ned og ogned ined sidekjettingene i ned sidekjettingene i sidekjettingene Stopp traktoren når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver Før endelenkene gjenom ringene på hver side og i sidekjettingene Husk Husk Husk å Husk kutte å åkutte kutte sidkjettinglenker sidkjettinglenker sidkjettinglenker somsom som er for ererfor lange for lange oglange å ogog skru å og åskru skru sjaklene sjaklene sjaklene nedned ined sidekjettingen ined sidekjettingen i sidekjettingen godtgodt godt fast.. fast.. fast.. å kutte sidkjettinglenker som erlange for å skru sjaklene i sidekjettingen godt fast.. Stopp Stopp Stopp traktoren traktoren traktoren nårnår kjettingendene når kjettingendene kjettingendene møtes møtes møtes og og fest og fest låsearmene fest låsearmene låsearmene i sidekjettingene i sidekjettingene i sidekjettingene på på hver på hver side. hver side. side. FørFør endelenkene Før endelenkene endelenkene gjenom gjenom gjenom ringene ringene ringene på på hver på hver side hver side og side og ned og ned i ned sidekjettingene i sidekjettingene i sidekjettingene Husk Husk Husk åtraktoren kutte å kutte å kutte sidkjettinglenker sidkjettinglenker sidkjettinglenker som som er som for er er for lange for lange og og å skru og å skru å Før sjaklene skru sjaklene sjaklene nedned i ned sidekjettingen i sidekjettingen i sidekjettingen godt godt fast.. godt fast.. fast.. side Stopp når kjettingendene møtes oglange endelenkene gjennom ringene på hver Husk å kutte sidekjettinglenkene som er for

Pålegging av Lilleseth 5,7mm Stiftkoblinger nr. Lettkjetting 5 genial reperasjonslenk til lettkje fest låsearmene i sidekjettingene på hver side.

8

og ned i sidekjettingene.

lange og skru sjaklene ned i sidekjettingen

godt fast. ToTo To viktige viktige viktige hensyn hensyn hensyn ved ved ved bruk bruk bruk avav av lettkjettinger lettkjettinger lettkjettinger To viktige hensyn ved bruk av lettkjettinger til lettkjettinge Stiftkoblinger nr. 5 genial reperasjonslenk Stiftkoblinger 5 genial reperasjonslenk til lettkje • • • •Ikke Ikke Ikke for for lite forlite luft liteluft luft i nr. dekkene, i idekkene, dekkene, slik slik slik at slik dekksidene atatdekksidene dekksidene buler, buler, buler, husk husk husk dekksidene dekksidene dekksidene er svake erersvake svake Ikke for lite luft i dekkene, at dekksidene buler, husk dekksidene er svake STIFTKOBLINGER NR. 5 GENIAL REPARASJONSLENKE KJETTINGER To viktige viktige viktige hensyn hensyn hensyn ved ved ved bruk bruk bruk av av av lettkjettinger lettkjettinger lettkjettinger • To • • To Lettkjettingene Lettkjettingene skal skal skal ikke ikke ikke strammes strammes strammes hardt hardt hardt til dekket, tiltil dekket, dekket, la de laTIL lade sitte de sitte løst løst løst påløst på hjulet. påhjulet. hjulet. •Lettkjettingene Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, lasitte de sitte på hjulet.

• • •Dette Ikke Ikke Ikke for for lite for lite luft lite luft iluft dekkene, i dekkene, i dekkene, slik slik atdekksidene at dekksidene at dekksidene dekksidene buler, buler, buler, husk husk husk dekksidene dekksidene dekksidene er er svake er svake svake Dette Dette hindre hindre hindre stor stor stor dekkslitasje, dekkslitasje, dekkslitasje, ogslik og dekksidene og dekksidene blirblir blir ikke ikke ikke såikke så utsatt. så utsatt. utsatt. Dette hindre stor dekkslitasje, og dekksidene blir så utsatt. • • • Lettkjettingene Lettkjettingene Lettkjettingene skal skal skal ikke ikke ikke strammes strammes strammes hardt hardt hardt til til dekket, til dekket, dekket, la la dela de sitte de sitte sitte løst løst løst påpå hjulet. på hjulet. hjulet. Dette Dette Dette hindre hindre hindre stor stor stor dekkslitasje, dekkslitasje, dekkslitasje, ogog dekksidene og dekksidene dekksidene blirblir ikke blir ikke ikke såså utsatt. så utsatt. utsatt.

Stiftkoblinger Stiftkoblinger Stiftkoblinger nr.nr. nr. 5nr. genial 55genial genial reperasjonslenk reperasjonslenk reperasjonslenk tiltil lettkjettinger tillettkjettinger lettkjettinger Stiftkoblinger 5 genial reperasjonslenk til lettkjettinger

Stiftkoblinger Stiftkoblinger Stiftkoblinger nr.nr. nr. 5 5genial 5genial genial reperasjonslenk reperasjonslenk reperasjonslenk tiltillettkjettinger tillettkjettinger lettkjettinger

tkjetting 5,7mm ferdig montert stramme kjettingen for mye

7mm ferdig montert kjetting 5,7mm ferdig montert kjettingen forutmye kjettingen for med broddene strammeLegg kjettingen mye opp Lilleseth Lettkjetting 5,7mm

3 stk. stiftkoblinger. Monteringstau og denne monteringsanvisningen følger med stiftkoblinger. hvert par. 3 stk. Monteringst

monteringsanvisningen følger m 3 stk. stiftkoblinger. Monteringstau og den 3 stk. stiftkoblinger. Monteringst hvertm Fest et et tau i de to ringene i enden av kjettingen og heng tauet imonteringsanvisningen traktorribbene som vist. Kjør kjetting sakte følger på hjulet med monteringsanvisningen følger

LILLESETH KJETTING AS Tronbøl Industriområde LILLESETH KJETTING AS AS LILLESETH KJETTING LILLESETH LILLESETH LILLESETH KJETTING KJETTING KJETTING AS AS AS LILLESETH KJETTING AS

Lilleseth Lilleseth Lilleseth Lettkjetting Lettkjetting Lettkjetting 5,7mm 5,7mm 5,7mm ferdig ferdig ferdig montert montert montert ferdig montert. Husk, ikke Lilleseth Lettkjetting 5,7mm ferdig montert Husk Husk Husk ikkeikke ikke å stramme å åstramme stramme kjettingen kjettingen kjettingen for for mye formye mye stramme kjettingen for mye. Husk ikke å stramme kjettingen for mye

Lilleseth Lilleseth Lilleseth Lettkjetting Lettkjetting Lettkjetting 5,7mm 5,7mm 5,7mm ferdig ferdig ferdig montert montert montert Husk Husk Husk ikke ikke å ikke stramme å stramme å stramme kjettingen kjettingen kjettingen forfor mye for mye mye

3 stk. 33stk. stk. stiftkoblinger. stiftkoblinger. stiftkoblinger. Monteringstau Monteringstau Monteringstau og og denne ogdenne denne 3 stk. stiftkoblinger. Monteringstau og denne monteringsanvisningen monteringsanvisningen monteringsanvisningen følger følger følger med med med hvert hvert hvert par. par. par. monteringsanvisningen følger med hvert par.

3 stk. 3 stk. 3 stk. stiftkoblinger. stiftkoblinger. stiftkoblinger. Monteringstau Monteringstau Monteringstau ogog denne og denne denne monteringsanvisningen monteringsanvisningen monteringsanvisningen følger følger følger med med med hvert hvert hvert par. par. par.

TO VIKTIGE HENSYN VED BRUK AV LETTKJETTING (GJELDER BÅDE 5,7 OG 7MM)

2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334 Tronbøl Industriområde Tronbøl Industriområde LILLESETH LILLESETH LILLESETH KJETTING KJETTING KJETTING AS AS AS firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no 2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334 2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334 firmapost@lilleseth.no firmapost@lilleseth.no firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no www.lilleseth.no www.lilleseth.no firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no 2100 2100 2100 Skarnes Skarnes Skarnes Tlf. Tlf. Tlf. 62961522 62961522 62961522 Fax Fax Fax 62962334 62962334 62962334 firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no firmapost@lilleseth.no firmapost@lilleseth.no firmapost@lilleseth.nowww.lilleseth.no www.lilleseth.no www.lilleseth.no

• Ikke for lite luft i dekkene, slikTronbøl atTronbøl dekksidene buler, husk dekksidene er svake Tronbøl Industriområde Industriområde Industriområde Tronbøl Industriområde • Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst påFax hjulet. 2100 2100 2100 Skarnes Skarnes Skarnes Tlf. Tlf. Tlf. 62961522 62961522 62961522 Fax Fax 62962334 62962334 62962334 2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334 Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekksidene blir ikke så utsatt. Tronbøl Tronbøl Tronbøl Industriområde Industriområde Industriområde

Stopp traktoren når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side. Før endelenkene gjenom ringene på hver side og ned i sidekjettingene Husk å kutte sidkjettinglenker som er for lange og å skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast..

Din bestilling gjør du på tlf.: 62 96 70 40 eller firmapost@lilleseth.no. Se også www.lilleseth.no

Profile for KurerGrafisk

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019

Lilleseth Kjetting prisliste  

2018 / 2019