__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsrapport

2017

En alliansebank i


Om Odal Sparebank Odal Sparebank er en lokal og selvstendig bank som ble etablert 11. juni 1877, og har eksistert i snart 141 år. Visjonen vår har vært og er fortsatt: å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Med over 140 års tilstedeværelse, er vi den eldste bedriften i Odalen. Bankens bidrag til samfunnsnyttige formål har vært betydelig i bankens lange og stolte historie.

Odal Sparebank ønsker å utgjøre en forskjell for de 18.500 kundene våre som bor og virker i Kongsvingerregionen og på Romerike. Banken vil gjerne vokse og få enda flere kunder. Vi vil være tett på våre privat- og bedriftskunder, og vi brenner for lokalsamfunnet. Gode lokalsamfunn trenger korps, idrettslag, ungdomsklubber, frivillighetssentraler og mange flere andre frivillige lokale helter. Odal Sparebank tror på mangfold og nærhet. Vi sponser og gir gaver til et stort antall organisasjoner og lag. Forretningsideen forteller hva banken skal være for hvem, og hvordan vi skal gjøre det. Med sterk lokal forankring skal vi gi våre kunder personlig økonomisk rådgivning, og tilby gode selvbetjeningsløsninger på digitale flater. Vårt mål er at vi skal være den beste banken på rådgivning, og på høyde med de beste på digitale løsninger. Med godt kompetente medarbeidere i en bank med korte beslutningsveier finner vi gode løsninger for våre kunder. Odal Sparebank er en del av Eika Alliansen, der Eika Gruppen er vår leverandør av bankprodukter innen person- og skadeforsikring, sparing og plassering, og andre bank-

relaterte produkter. Vi samarbeider tett med Eika for å sikre gode produkter og digitale løsninger for våre kunder. Vi har stor tiltro til at Eika vil bidra meget positivt ovenfor oss fremover med sine leveranser til banken. Med 6 milliarder i forvaltningskapital inklusive Eika Boligkreditt, er vi den 17. største banken av 69 i Eika Gruppen. I en finansbransje med store endringer, økte krav fra regulatorisk hold og økt konkurranse, ønsker vi fortsatt å være den personlige sparebanken kundene våre kan snakke med. Samtidig må vi levere effektive digitale løsninger. Det betyr også økte krav til å drive effektivt og lønnsomt, noe vi er rustet til med godt kompetente medarbeidere og Eika som viktig samarbeidspartner. Med 45 medarbeidere som bor og virker i lokalmiljøet kjenner man kundens hverdag og problemstillinger. Bedriftsavdelingen har samlet ressursene på Skarnes og Romerike for å kunne tilby næringskunder et bredt og kompetent tilbud. Dette er en nærhet vi har tro på. Dette koster, men gjør oss forskjellig fra andre banker. I sum skal den lokale tilnærmingen gjøre Odal Sparebank til den mest attraktive banken for folk flest i Kongsvingerregionen og på Romerike. Jubileumsutstilling på Odalstunet i juni

2


Innhold Sammendrag 2017

4

Hovedtall 2017

5

Leder

6

Eika Alliansen – styrker lokalbankene

7

Hendelser 2017

8

Gavetildeling

9

Kunden og Odal Sparebank i den digitale utvikling

11

Nøkkeltall

12

Langsiktig målbilde

14

Årsberetning 2017

16

Resultatregnskap

25

Balanse

27

Kontantstrømoppstilling

30

Noter

32

Revisors beretning

64

Jubileumsutstilling på Odalstunet i juni

3


Sammendrag 2017

838

k

3,0

MILL. k

Vekst i antall nye kunder var i år på 838.

Banken bidro med vel 3 millioner kroner i sponsing, gaver og stipend i 2017.

18.505

75

Banken har totalt 18.505 kunder fordelt på 16.326 privatkunder og 2.179 bedriftskunder.

Snittet for alle kundene i Eika på personmarkedet var 78 poeng. Vi ligger litt under snittet med 75, men likevel med et meget godt resultat. For bedriftsmarkedet ligger vi 1% under Eika-snittet, tilnærmet uendret fra 2016.

POENG

k

4

8.651

45

Det er ved utgangen av 2017 8.651 som har lastet ned vår mobilbank.

Med disse kompetente medarbeiderne hadde vi i 2017 mange gode, helhetlige møter med våre kunder som er med på å gi oss god kundetilfredshet.

2.486

16,0

Vi har 2.486 følgere på Facebook.

Skatt tilbake til samfunnet ble i 2017 16,0 millioner kroner.

k

MILL.


Hovedtall 2017

54,4

MILL.

557,1

MILL.

Banken leverer et meget godt resultat på 54,4 millioner kroner etter skatt.

Sparebankens fond utgjør 557,1 millioner kroner ved utgangen av 2017. 52,9 millioner kroner ble i 2017 tilført sparebankens fond.

10,3

3,7

%

Resultat etter skatt gir en egenkapitalavkastning på 10,3%, mot i fjor 12,1%.

57,1

%

MRD.

Banken har 3,7 milliarder kroner i innskudd fra våre kunder, det er en vekst på 2,8% fra 2016. Det gir en innskuddsdekning i forhold til utlån på 92,4%.

4,0

MRD.

Kostnadsprosenten endte på 57,1%, en nedgang fra i fjor på 0,4%.

Banken har 4,0 milliarder kroner i utlån på egen balanse. I tillegg har vi 1,4 mrd i utlån i EBK (Eika boligkreditt) som gir et samlet utlån på 5,4 mrd, som er vekst på 1,8% fra i fjor.

21,9

6,4

%

Ved utgangen av 2017 har banken en kapitaldekning på 21,9%, mot 20,6% i fjor. Banken er godt kapitalisert.

MRD.

Ved utgangen av 2017 hadde vi en forvaltningskapital på 6,4 milliarder kroner inklusive utlån i EBK på 1,4 mrd.

5


Utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn For Odal Sparebank har 2017 vært et begivenhetsrikt år, på mange plan. Banken har vært gjennom flere store endringer, og nå er det jeg som skal være med å løfte

Odal Sparebank leverer i 2017 et sterkt resultat, og vi mener at vi er godt posisjonert for nye utfordringer som vi med sikkerhet vet vil komme. Som lokal sparebank er det vårt mål å kunne følge opp dagens utvikling uten å kaste gode og tradisjonelle sparebankverdier over bord. I et slikt perspektiv blir det viktig å tilpasse gamle levedyktige verdier til dagens krav.

banken videre inn i fremtiden. Det er en oppgave jeg går til med stor motivasjon.

Odal Sparebank ble opprettet 11. juni 1877 for å betjene NordOdal og de nære områder med banktjenester. I 2017 feiret banken sitt 140-årsjubileum. Vi er stolte av å ha en lang historie, og over å være odølingenes eldste nålevende bedrift. På vei inn i fremtiden har vi satt oss høye mål om å ta godt vare på kundene våre, vi skal vokse og vi skal være lønnsomme. Vi skal fortsatt være en viktig bidragsyter i det samfunnet vi er en del av, samtidig skal vi ta vare på det som er annerledes og unikt ved Odal Sparebank. Vi har aldri trolig sett konturene av større endringer enn det vi gjør nå. Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen vil endre på måten vi bruker banktjenester og hvordan vi kommer til å jobbe framover. Mange nye muligheter og utfordringer vil åpenbare seg. Da må vi sørge for at vi oppdaterer vår verktøykasse og verdiplattform, slik at vi har den rettesnoren og kraften vi trenger for framtidig utvikling.

Vi har også i 2017 opprettet og tilsatt flere nye stillinger med hovedvekt på betjening av næringslivet. Dette gir oss muligheter for bedre oppfølging og kontakt fra vår side. Partnerskap står sentralt i EIKA- alliansens strategi for hurtig og kostnadseffektiv innovasjon og utvikling, og avtalen med Vipps er således en av de viktigste strategiske beslutningene EIKA-alliansen har gjort på flere år – og en fantastisk mulighet for oss lokalbanker. De beste og enkleste løsningene vinner slaget om kunden. Det skal vi fortsette å jobbe for. Hver eneste dag, kombinert med fysisk tilstedeværelse. Som lokalbank er vi stolte av å kunne bidra til at over 70 lag og foreninger i våre markedsområder får virkeliggjort sine drømmer gjennom våre gavemidler. Vi har i tillegg samarbeidsavtaler med over 40 ulike lag og foreninger. Sponsorater og gaver er med på å styrke merkevaren Odal Sparebank. Tettere samarbeid med våre samarbeidspartnere vil gi økt støtte til lokalsamfunnet. Jeg vil til slutt benytte anledningen til å rette en stor takk til alle bankens lojale kunder og alle med hjerte for lokalmiljøet for den tilliten dere har vist oss i 2017. Vi håper vår tilstedeværelse har bidratt til at dere opplever vårt kundeløfte som den lokalbanken vi ønsker å være; - utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn

Om kundene er i bankens lokaler, fysisk eller digitalt, i idrettshallen eller ute i bedriften, så skal banken være der for deg. Vi velger å knytte tettere bånd der andre velger seg bort. Vi ønsker å være tilstede for våre kunder når viktige økonomiske beslutninger tas.

6

Torleif Lilløy Adm. banksjef


Eika Alliansen – styrker lokalbanken Odal Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS. Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3000 ansatte. Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet - og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. 9. januar 2018 sa 11 banker opp alle avtalene med Eika Gruppen og datterselskapene. Avtalene opphører når de respektive oppsigelsfrister utløper, de fleste med tre kalenderårs frist. De 11 uttredende bankene utgjør: Askim og Spydeberg, Aasen, Drangedal, Klæbu, Harstad, Lofoten, Selbu, Sparebanken DIN, Stadsbygd, Tolga-Os og Ørland.

og norsk samfunns- og næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement for lokalsamfunnet og som tilbyder av økonomisk rådgiving, kreditt og finans- produkter tilpasset lokalt næringsliv og folk flest. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant landets mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Med 69 lokalbanker med 200 bankkontorer i 148 kommuner representerer lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping og arbeidsplasser i mange norske lokalsamfunn.

hetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice. I tillegg arbeider Eika Gruppen innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta lokalbankenes næringspolitiske interesser på disse områdene.

EIKA GRUPPEN STYRKER LOKALBANKEN Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken».

EIKA BOLIGKREDITT SIKRER LOKALBANKEN LANGSIKTIG FUNDING Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er eid av 67 norske lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid søke finansiering der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker.

LOKALBANKENE VED DIN SIDE Lokalbanker har bidratt til økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Lokalbankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring av egen strategi og sin lokale merkevare. Nærhet og personlig engasjement for kundene og lokalsamfunnet, kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov og bedriftenes lokale marked, er lokal-

Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens kunder. Eika Gruppen utvikler og leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift, samt løsninger og kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene, lokalsamfunnet og ikke minst for kundene. Konkret innebærer det blant annet å levere en komplett plattform for bank- infrastruktur, inkludert IT, betalingsformidling og digitale tjenester som nett- og mobilbank. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som investerer store ressurser i utvikling av nye, digitale løsninger for lokalbankene. Produktselskapene i Eika Gruppen - Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling - leverer et bredt spekter av finansielle produkter,

bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene i Eika Alliansen er dermed unike og viktige økonomiske bidragsytere til vekst og utvikling for både privatpersoner

kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester. Utover disse leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene tilgang til kompetanseutvikling med Eika Skolen, virksom-

Eika Gruppens samlede leveranser sikrer lokalbankenes konkurransedyktighet slik at de kan bygge videre på sin sterke, lokale markedsposisjon.

Eika Boligkreditt har en forvaltningskapital på om lag 100 milliarder kroner og er følgelig en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

7


Hendelser i 2017

FEB

MAI

SEPT

Årsregnskap for 2016 legges fram, med beste resultat i kroner noensinne.

11. mai arrangerer vi Næringsdag på Romerike, i samarbeid med Aurskog Sparebank og Totens Sparebank.

Vi er med og arrangerer Dronningslaget Golf på Kongsvinger og Dølisjøen Rundt på Slåstad.

Vi arrangerer kundetur til Peru, og ca 40 kunder blir med oss på tur.

MAR Antall søknader på gavemidler er 86 stk. Vi har premieutdeling på årets stilkonkurranse for 8. klasse og er med Barnas Turlag og arrangerte «Odalen ut på tur» på Sand.

JUN 11. juni er bankens bursdag; vi fyller 140 år! Vi feirer med stor jubileumsutstilling på Odalstunet, med utstilling av gammelt bankutstyr og jubileumsbok deles ut gratis til alle som vil ha. Veldig mange er innom oss og mimrer om gamle dager.

NOV Vi arrangerer Generasjonsskifte i landbruket,

Vi inviterer ansatte med på tur til Alicante, og det blir en meget vellykket tur der vi bygger teamet Odal Sparebank.

APR

AUG

Det er rekordmange deltakere som har fullfører Kjentmannsmerke i 2016; hele 427. I april er det premieutdeling og mange fornøyde deltakere som får flotte premier fra Gunvor Skog.

Vi drar med kundene på ut igjen, denne gang til Røros og Trondheim, med Elden-spelet som et av høydepunktene.

8

Vi lanserer ny film rettet mot bedriftsmarkedet og profilerer oss som «den personlige bedriftsbanken» i Kongsvinger-regionen og på Romerike.

Vi er med og arrangerer Brufest på Skarnes, med Vazelina Bilopphøggers som hovedattraksjon. Dagen blir en suksess med egen stand og masse folk ute i gatene både på dagen og ikke minst på konserten på kvelden.

både i Kongsvingerregionen og på Romerike. 18. november inviterer vi til bokkveld sammen med Nord-Odal bibliotek, der Hans Otto holder foredrag fra vår jubileumsbok. Vi inviterer til jubileumsfest på Kongsvinger Festning 25. november, der vår 140 års historie danner en fin ramme rundt arrangementet. Vi er hele 95 personer til bords!


Gaveutdeling 2017 KOR OG KORPS Kammerkoret Ters Pink Kløfta skolekorps Nord-Odal skolekorps Ullensaker skolekorps Sør-Odal skolekorps Kongsvinger skolekorps Nord-Odal hornmusikk Brandval skolemusikk BARNE OG UNGDOMSARBEID Ullensaker bygdeungdomslag Gjerdrum amatørteater Åreppen 4H Rusken 4H Skarnes Røyskatten 4H IDRETTSLAG Gjerdrum Idrettslag Gjerdrum golfklubb Miklagard golfklubb Nord-Odal MX-Klubb Team Odal Kisen MSL Håndballgruppa Borgen IL Kongsvinger Kunstløpklubb Kløfta idrettslag Skarnes Håndball Tørmoen skytterlag Brandval IL Slåstad IL Kongsvinger IL Ishockey, bredde Nord-Odal Idrettslag - Prosjekt Torpet

Nord-Odal Idrettslag - hovedlaget Nord-Odal Idrettslag - Stigruppa i Mo Borgen IL KIL turn Kongsvinger Danseklubb, Victory Dance Kongsvinger Fortress KULTUR/HISTORIE Odalstunet Hofoss historieforening Odal Husflidslag Oppstad Grendelag Oppstad samfunnshus KRISTELIGE FORENINGER Royal Rangers, Nord-Odal Den norske kirke, Hovin Menighet VELFORENINGER Tronbøl Vel Austvatn Vel Lund Grendehus, Kløfta Knapper Vel Sand Sentrumsforening Ruud Vel og Grendehus Nord-Odal Rotaryklubb

Odal Rockeklubb Nord-Odal Skytterlag Odal Helsesportlag Nord-Odal Sanitetsforening Foreningen VB 51 Sand jeger- og fiskeforening Sør-Odal frivilligsentral LHL Sør-Odal Ullensaker bygdekvinnelag Odal bygdekvinnelag Mental helse Nord-Odal Slåstad Grendeutvikling Radio Sentrum, nærradio i Kongsvinger Odal og omegn lokallag Norges Fibromyalgiforbund Kongsvingerkarusellen DNT Odal Sør-Odal sanitetsforening Mo båtforening Sør-Odal båtforening Kongsvinger Sjukehus, føden

ANDRE ORGANISASJONER Kvinnenettverket i Sør-Odal “Diskoteket” Odal Fotoklubb Øvre Romerike Fritidsklubb for fysisk funksjonshemmede

9


10


Kunden og Odal Sparebank i den digitale utviklingen Nordmenn er verdens mest digitale bankkunder. Kunder i Odal Sparebank er intet unntak, der nær 100% av kundene

Det skjer også en digital revolusjon når det gjelder vår kommunikasjon til markedet. Annonsering og reklame er

våre har nettbank, og 50% har mobilbank. Vi opplever at stadig flere kunder benytter mobilbanken til daglige banktjenester. Denne utviklingen har skjedd svært raskt, og det blir stadig flere funksjoner og løsninger i mobilbanken som gjør at kunden løser det aller meste selv. Færre trenger

ikke lenger via papirannonser eller brev, men skjer digitalt i form av SMS og nyhetsbrev til kundene, og ved å være synlige på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube. Informasjon vi publiserer er nå i svært liten grad i papirform og er heller å finne via vår

å kontakte banken for å ordne enkle ting vedrørende sin privatøkonomi.

hjemmeside eller i mobilbanken. Kundeadferd og måten vi jobber på i dag er helt noe annet enn hva det var for bare 2-3 år siden. Det fordrer endringsvilje hos både

Vi ble gjennom Eika medeier i Vipps i 2017, en betalingsløsning som har fått fotfeste i markedet som den beste løsningen. Vi har også løsning for å bli kunde på nett. 30% av bankens nye kunder blir det gjennom at de selv gir

kunder og ansatte, og noe vi jobber med kontinuerlig.

de nødvendige opplysninger gjennom vår portal. Kunden kan også søke lån på nett, og når lånet er godkjent kan kunden signere elektronisk, uten at det har vært nødvendig å være i fysisk kontakt med banken. 20% av våre lån kommer gjennom denne kanalen i dag, og 29% av alle lånesøknader blir underskrevet ved hjelp av e-signering. Hele 80% av spareavtaler i fond blir etablert i mobilbanken av kunde. Alt i alt er dette gode tilbud til våre kunder som ønsker å løse ting selv når det passer dem – de som ønsker å snakke med en rådgiver gjør selvsagt det. Odal Sparebank skal være på høyde med konkurrentene på digitale løsninger, og overlegne på personlig rådgivning. Jørn Helgedagsrud, kundevert på Skarnes.

11


Nøkkeltall RESULTATREGNSKAP - TALL I MNOK Resultat etter skatt i kroner 70 000 60 000 50 000

2014

2015

2016

2017

83 535

96 761

100 606

110 860

115 865

Sum netto driftsinntekter

20 561

25 726

23 342

34 326

34 127

Sum driftskostnader

62 013

71 926

72 585

75 289

80 062

Netto tap på utlån og garantier

3 845

5 982

4 411

(2 760)

(430)

Gevinst / tap anleggsverdipapirer

40 000

inkl. kredittap på obligasjoner

30 000 20 000 10 000 0

2013

Netto renteinntekter

2013

2014

208

4 720

-

339

(53)

Resultat før skatt

38 446

49 299

46 952

72 996

70 412

Skatt

10 454

11 343

12 392

15 726

15 994

Resultat etter skatt

27 992

37 956

34 560

57 270

54 419

2015 2016 2017 BALANSE (UTVALGTE POSTER) - TALL I MNOK

2013

2014

2015

2016

2017

4 796 872

5 314 455

5 739 767

6 045 461

6 430 669

Forvaltningskapital

4 135 072

4 552 766

4 789 628

5 021 369

5 021 360

Brutto utlån egen balanse

3 545 398

3 911 511

3 994 536

4 237 010

3 960 793

Utlån i Eika Boligkreditt

Forvaltningskapital inkl. Eika Boligkreditt Driftskostnader i % av driftsinntekter 60,0 59,5 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5

12

2013

2014

2015 2016 2017

661 800

761 689

950 139

1 038 092

1 409 300

Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt

4 207 198

4 673 200

4 944 675

5 275 102

5 370 093

Innskudd

3 074 479

3 229 659

3 421 785

3 559 925

3 659 727

Sparebankens fond

392 478

428 934

447 246

503 590

557 085


LØNNSOMHET

2013

2014

2015

2016

2017

Rentenetto i %

2,11 %

2,23 %

2,10 %

2,26 %

2,32 %

Resultat før skatt i % av forvaltning

0,97 %

1,14 %

1,00 %

1,46 %

1,41 %

Egenkapitalavkastning i % etter skatt

7,39 %

9,23 %

7,90 %

12,05 %

10,25 %

63,65 %

62,34 %

60,50 %

57,50 %

57,11 %

0,11 %

0,15 %

0,11 %

(0,07 %)

(0,01 %)

Kostnadsprosent Netto tap på utlån i % av brutto utlån

Egenkapitalavkastning i % etter skatt 15,0 10,0 5,0

VEKST / FINANSIERING

2013

2014

2015

2016

2017

11,80 %

11,10 %

5,80 %

6,68 %

1,80 %

Innskuddsvekst

6,50 %

5,10 %

6,00 %

4,04 %

2,80 %

Innskuddsdekning egen balanse

87,00 %

83,00 %

86,00 %

84,00 %

92,40 %

Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt

KREDITTKVALITET

2013

2014

2015

2016

2017

19,00 %

23,80 %

24,50 %

24,20 %

23,60 %

Misligholdte lån

31 277

35 711

51 738

21 353

24 576

Misligholdte engasjement (90 dager)

0,88 %

0,91 %

1,30 %

0,50 %

0,62 %

Bedriftslån i % av brutto utlån egen balanse

i % av utlån egen balanse

0,0

2013

2014

2015 2016 2017

Kapitaldekning i % 22,0 21,0 20,0 19,0

18,0 SOLIDITET

2013

2014

2015

2016

2017

9,49 %

9,42 %

9,30 %

10,05 %

11,12 %

Ren kjernekapital i %

18,53 %

17,66 %

18,33 %

18,91 %

20,07 %

Kjernekapital i %

18,53 %

17,66 %

18,33 %

18,91 %

20,07 %

Kapitaldekning i %

18,53 %

17,66 %

20,13 %

20,62 %

21,85 %

Egenkapital i % av forvaltningskapital

17,0 16,0 15,0

2013

2014

2015 2016 2017

13


Langsiktig målbilde HJERTET I LOKALMILJØET Mange av våre kunder har som oss hjertet sitt i lokalmiljøet med idrettslag, skolekorps, grendelag og annen lokal aktivitet. Det er viktig for å skape levende og aktive miljøer som kan være med å gi befolkningsvekst og økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Banken ønsker kunder som er opptatt av hva som skjer i våre lokalsamfunn. Odal Sparebank ble i sin tid etablert for å gjøre «smaa Capitaler frugtbringende og kunne avhjælpe nogen Laanetrang i Præstegjeldet», som det står skrevet i bankens tidligste dokumenter. Hovedmålet var å trygge sparepenger, og yte lån til privat- og bedriftskunder for å skape vekst og bygge fremtid. Det er fortsatt et overordnede mål, snart 141 år etter etablering. Å GI NOE TILBAKE TIL LOKALMILJØET Avkastningen av bankens egenkapital skal være tilfredsstillende, og vi har tydelige mål for dette gjennom vår langsiktige strategi. Det er nødvendig for å trygge videre eksistens som selvstendig og lokal sparebank med god soliditet. Banken skal også gi av sitt overskudd til lokalmiljøet i form av gaver, i tillegg ytes betydelige sponsormidler til lag og foreninger. Disse bidragene kommer kunden og våre lokalsamfunn til gode. KUNDEOMSORG Banken skal drive aktiv kundeomsorg og aktivt jobbe med å kontakte kunder. I det ligger at vi bryr oss om våre kunder og avdekker behov gjennom god rådgivning. Hverdagsøkonomien styrer mange av kundene våre selv via nettbank og mobilbank. Det er ved de viktige milepelene og hendelsene i livet at banken ønsker å bidra med god rådgivning med avdekking av behov, og finne gode løs-

14

ninger for den enkelte kunde. Det kan være ved overgang til voksenliv, stifte familie, etablering av selskaper, sykdom, arv og lignende. Vår styrke er å se hele kunden og dekke de reelle behov kunden har. VÅR DIGITALE VIRKELIGHET I en verden med høy digital utvikling ønsker kundene i stadig større grad å løse de enklere banktjenestene selv gjennom mobilbank eller nettbank. I 2017 har det også vært en stor utvikling her. Gjennom Eika Gruppen er vi sikret et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø. Det investeres ressurser mer enn noen gang i utvikling av nye løsninger, og disse skal ivareta bankens nærhet til kunden gjennom de kanalene kundene bruker. Vi skal være tilstede med gode løsninger som er raske og enkle i hverdagen og vi skal være tilgjengelige for kundene når de trenger det. KOMPETANSE Det å ha høyt kompetente og engasjerte medarbeidere er viktig for å nå våre overordnede mål gjennom god rådgivning. Vi har 16 autoriserte finansielle rådgivere, i tillegg er alle i dagligbankfunksjoner autorisert innen sitt område, og vi er i gang med å kredittsertifisere alle rådgiverne. De fleste lederne er salgsledersertifisert. Digital kompetanse er viktigere enn noen gang, og her må vi lykkes samtidig med at vi har riktig faglig kompetanse. Med dagens raske endringstakt i finansbransjen kan vi aldri se oss som ferdig utdannet, og må påregne kontinuerlig kompetanseheving. KONKURRANSEDYKTIGE VILKÅR Banken skal tilby konkurransedyktige vilkår. Med et godt utbygd og bemannet kontornett gir det et visst kostnadstrykk som gjør at vi ikke evner å konkurrere med rene

nettbanker når vi kun ser på pris. I Odal Sparebank får den enkelte kunde god rådgivning som en del av kundeforholdet, noe som gir en viktig merverdi. NETTVERK Odal Sparebank skal bygge nettverk og spille på lag med andre lokal aktører, som sammen med banken kan bidra med noe ekstra til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker å representere et kompetansemiljø som sikrer god rådgivning for kunders økonomi. Et godt samspill med skoler og bedrifter i våre markedsområder ser vi som viktig og som kan være nyttig for begge parter. Vi har også samarbeid med flere næringshager.


Odal Sparebank er en lokal og selvstendig bank som har eksistert i 140 år, og ble etablert 11. juni 1877. Bankens hovedformål er å betjene folk flest og små/mellomstore bedrifter med gode banktjenester i våre markedsområder Odal, Kongsvinger og Romerike. Vi skal gi våre kunder personlig rådgivning, og tilby gode selvbetjeningsløsninger på digitale flater med mobilbank og nettbank. Vår strategi er at vi skal være den beste banken på rådgivning, og på høyde med de beste på digitale løsninger. 4 Med godt kompetente medarbeidere2i en bank med korte beslutningsveier finner vi gode løsninger for

7

våre kunder. 3

8

Odal Sparebank er en del av Eika Alliansen, der Eika Gruppen er vår leverandør på bankprodukter innen person- og skadeforsikring, sparing og plassering, og andre bankrelaterte produkter. Vi samarbeider tett med Eika for å sikre gode produkter og digitale løsninger for våre kunder. Med 6 milliarder i forvaltningskapital inklusive Eika Boligkreditt, er vi den 12. største banken i Eika Gruppen.

I en finansbransje med store endringer, økte krav fra regulatorisk hold og økt konkurranse ønsker vi fortsatt å være den personlige sparebanken kundene våre kan snakke med. Dette sammen med gode selvbetjeningsløsninger. Det betyr økte krav til å drive effektivt og godt, noe vi er rustet til med godt kompetente medarbeidere og Eika som viktig samarbeidspartner.

5 Vi har snart 19.000 kunder. Banken har en sterk lokal forankring spesielt i odalskommunene, og bidrar med vesentlige beløp til lokalt kultur- og idrettsliv. Det er 1. en Elin Smith, Nord-Odal viktig del av vår visjon; vi skal gi merverdi til kunder og C. Haugen, Nord-Odal 2. Lena lokalsamfunn. 3. Trond Strøm, bedriftsmarked Romerike 4. Jon André Kleppe, bedriftsmarked Kongsvingerregionen 5. Andrea Wick, Romerike 6. Øystein Damlien, Sør-Odal 7. Margrete Løkkeberg, støtteavd. 1

8. Camilla Henricsson, Kongsvinger

6

15


Årsberetning 2017 INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 54,4 millioner kroner etter tap og skatt i 2017. Resultatet er 2,9 millioner kroner lavere enn fjoråret. Da bar resultatet preg av blant annet ekstraordinære inntekter fra Visa Norge, ekstraordinære renteinntekter på større tvangssalg og innkommet på tidligere avsatt tap. Til sammen utgjorde ekstraordinære poster i 2016 17 millioner kroner. Således er årets resultat svært godt når vi ser på ren kjernedrift.

Kongsvinger og Romerike er de områdene vi har store muligheter for å vokse. I Kongsvinger merker vi at de større regionale bankene er blitt mer passive i markedet, og at vi får stadig flere henvendelser med ønske om å bli kunde og om sponsorater. På Romerike og på Kløfta er vi alene som bank, og vi skiller oss ut fra mengden av andre banker som har etablert seg på Jessheim. I begge disse områdene har vi mye å hente; her gjelder det å kontakte og ta inn de riktige kundene.

Banken er solid og har et godt fundament for ytterligere å utvikle driften. Dette er viktig for å oppnå god vekst og resultater i kommende år, og imøtekomme myndighetenes krav. Sparebankens fond er på 557,1 millioner kroner med en kapitaldekning på 21,9%.

Vi har sterkt fokus på rekruttering av nye kunder, spesielt i UNG-segmentet og BLU (Boliglån for unge). Vi merker i våre møter med kunder et sterkt behov for god rådgivning, og de unge er ikke noe unntak. Vi skal posisjonere vårt konkurransefortrinn med personlig rådgivning, helhetlig økonomisk kompetanse og lokal forståelse. Vi ønsker å rekruttere unge kunder til rådgivermøter og produktkjøp gjennom våre digitale løsninger. Vi skal styrke vår posisjon som et robust og trygt bankvalg overfor disse kundene.

Forvaltningskapitalen på egen balanse er på 5,0 milliarder kroner. Med tillegg av utlån via EBK på 1,4 milliarder kroner, er total forvaltningskapital 6,4 milliarder kroner. I dette ligger utlån til kunder på 5,4 milliarder kroner inklusive EBK. Det gir en utlånsvekst i 2017 på 1,8 %. Innskuddene endte på 3,7 milliarder kroner, en vekst på 2,8%. Bankens rentenetto for 2017 ble 2,32%, en økning på 0,06%.

Det vil bli gjort ulike markedstiltak for å rekruttere nye kunder i disse markedsområdene, og også et fokus på bredderådgivning til eksisterende kunder.

• Aktivt lederskap • Kontrollert vekst • Endringsdyktighet • Bruk av verktøy

Bedriftsmarkedet er et av bankens hovedsatsningsområder, og vi ønsker å øke bankens bedriftsandel de neste årene. Ved å samle to sterke bedriftsavdelinger lokalisert på Skarnes og på Romerike, er vi godt rustet til å rekruttere nye, gode bedriftskunder. Ingen andre banker i regionen har så mange bedriftsrådgivere som oss. Bedriftskundene etterspør og trenger spesielt rådgivning i sitt daglige virke, og her kan vi virkelig utgjøre en forskjell.

Når det gjelder personmarkedet, så har vi ulike markedsandeler i våre markedsområder, Odalen, Kongsvinger og Romerike. I Odalen har vi et godt fotfeste, mens vi i Kongsvinger og på Romerike har betydelig mer å gå på.

For å lykkes på bedriftsmarkedet med å ha de mest fornøyde kundene og økt markedsandel skal vi: • bistå dem å virkeliggjøre planer og mål • tilby SMB-kunden og lokalt næringsliv markedets

VEKST OG FREMTIDSUTSIKTER Overordnet vil våre kriterier for å lykkes i tiden framover være:

16

beste kundeopplevelse gjennom helhetlig økonomisk rådgivning og enkle løsninger hjelpe kundene å avdekke og virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter

Vi skal være en coach og sparringspartner for kunden; aktivt hjelpe dem med å realisere både kortsiktige og langsiktige mål. Oppsummert i vårt og Eikas løfte til kunden: Din hjelp til å ta gode valg. Alltid.

MARKEDSFORHOLD Norsk økonomi Norsk økonomi vendte tilbake til normal vekst igjen i 2017, etter svak utvikling i de foregående to år, drevet av økte boliginvesteringer og god vekst i det private konsum. BNP for Fastlands-Norge økte med om lag 2% i 2017 skal en tro et gjennomsnitt av prognosegivere, med en vekst i privat konsum på hele 2,5% fra året før. Boliginvesteringene økte markert, drevet av de senere års sterke prisvekst for brukte boliger. Arbeidsledigheten målt ved arbeidskontorene falt fra 4,4% i desember 2016 til om lag 4,0% ved utgangen av 2017. Et strammere arbeidsmarked som ikke ser ut til å ha gitt økt lønnspress dette år. For 2017 vil lønnsvekst bli om lag 2,5%. Konsumprisveksten steg med normale 1,8% fra 2016 til 2017. 2017 var året da prisene i boligmarkedene i Norge fikk et markert omslag, med en nedgang i andre halvår etter flere år med sterk prisvekst. Boligprisveksten i hovedstaden fikk det sterkeste omslag, men omslaget var tydelig også i våre andre storbyer. Statistisk Sentralbyrås bruktboligindeks for Norge i 4. kvartal i 2017 var 4% lavere enn toppen i 1. kvartal


samme år. Norges Bank holdt rentene uendret gjennom året, med en foliorente på 0,5%.

bidrag som både ga rom for skattelette, og for om lag 10.000 flere offentlige ansatte gjennom året.

Kredittveksten for husholdninger var på 6,4% fra november 2016 til samme måned i 2017. Husholdningenes gjeld er nå rekordstor, til tross for at boligprisene har falt tilbake. For å bremse låneveksten innførte Finanstilsynet forsommeren 2017 nye og strengere retningslinjer for forbrukslån. Boliglånsforskriften fra desember 2016 ble videreført, og bankene fikk krav om økt motsyklisk kapitalbuffer, opp fra 1,5 til 2,0%, fra januar 2018.

Ved utgangen av 2017 var utsiktene for 2018 gode for de fleste næringer utenom boligbygging hvor tidene er mer usikre enn de har vært i senere år. Konsensusestimater tilsier at vi får en vekst på om lag 2% i Fastlands-Norges BNP.

Hverken boligprisfall, innstramninger i boliglånsforskriften eller nye retningslinjer for forbrukslån har så langt klart å få ned gjeldsveksten merkbart. Husholdningenes høye gjeldsbyrde var en sårbarhet i økonomien i 2017, en sårbarhet som vedvarer inn i 2018. Norske foretak økte sin gjeld med 4,9% i året til november 2017, hjulpet av en bedring i utsiktene for næringslivet. Egenkapitalbevis viste en sterk utvikling gjennom 2017. OSEEX, som er delindeksen for egenkapitalbevis på Oslo Børs, steg med 25% gjennom året. Kronekursen svekket seg gjennom 2017 med om lag 3%. Dette til tross for at oljeprisen løftet seg fra 59 USD per fat for Brent Blend, til 62 USD i løpet av året. En endring som normalt skulle gi styrket kronekurs. Utenrikshandelen ble hjulpet av økte oljepriser, og Norge endte med et handelsoverskudd på 160 milliarder kroner for 2017, opp 12.7% fra året før. I senere år har økt oljepengebruk bidratt til økonomisk vekst. I 2017 økte bruken av oljepenger målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 12 milliarder kroner, motsvarende 0,4% av BNP for Fastlands-Norge. Et solid vekst-

Resultat etter skatt 60 000 5 0000 40 000

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak og god regnskapsskikk. Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskapet med balanse en rettvisende oversikt over bankens drift og økonomiske stilling ved årsskiftet. Tall i parentes er sammenligningstall for 2016, med mindre annet er oppgitt.

30 000 20 000 10 000 0

2013

2014

2015 2016 2017

2014

2015

Rentenetto i % 2,35

RESULTATREGNSKAP Resultat før skatt ble på 70,4 millioner kroner (73,0 millioner). Resultatet etter skatt på 54,4 millioner kroner (57,3 millioner) gir en egenkapitalavkastning på 10,3% (12,1%) som totalt sett er god.

2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05

RENTENETTO Rentenettoen var på 115,9 millioner kroner (110,9 millioner). Dette tilsvarer 2,32% (2,26%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er i 2017 betalt 2,6 millioner kroner til Bankenes sikringsfond.

2,00 2013

2016 2017

17


Andre inntekter (NOK 1.000) 35 000

ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter endte i 2017 på 34,1 millioner kroner

vi gjort det over en lengre periode. Med satsning på bedriftsmarkedet er kvalitet i kredittarbeidet svært viktig. Banken vil

(34,3 millioner). 4,4 millioner kroner av fjorårets inntekter var salg av Visa Norge slik at årets provisjonsinntekter har en god vekst. Veksten ligger i økt portefølje og bedre margin fra EBK, i tillegg til forsikringsvekst. Provisjonsinntekter stammer i stor grad fra formidlingsprovisjon til EBK, forsikringsprovisjon og betalingsformidlingsprovisjon.

ha fokus på kredittkvalitet fremover.

30 000 Det er et mål å oppnå høyere andel andre inntekter, ved å utvikle den delen av virksomheten som ikke er avhengig av bankens balanse og som ikke krever egenkapital. Disse inntektene må blant annet komme fra ytterligere salg av skade- og livs-/personforsikringer, salg av plasseringsprodukter og utlån utenfor bankens balanse via EBK.

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2013

2014

2015

2016 2017

Sum kostnader (NOK 1.000) 90 000 80 000 70 000

KOSTNADER Bankens totale driftskostnader i 2017 endte på 80,1 millioner kroner (75,3 millioner), en kostnadsvekst på 6,3%. Det er i 2017 økning på IKT-området gjennom leveranser fra Eika, samt finansskatt på 5% som kom i 2017, og som gir mest kostnadsvekst. Kostnadsprosenten i forhold til totale inntekter ble 57,1% (57,5%) justert for verdipapirer, 53,4% (51,9%) om vi har med verdipapirinntektene.

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2013

2014

2015 2016 2017

Vi har stort fokus på verdiskapning til en lavest mulig pris, samtidig som vi løpende tar en del kostnader for å investere i framtida med økte krav til digitale løsninger fra våre kunder, og effektive verktøy i vår daglige drift. Vi er også ved årsskiftet i gang med å oppgradere to av våre kontorer for en mer digital tilpasset kundesone. På Skarnes gjør vi en større endring med samlokalisering av PM og BM som skal forsterke dette samarbeidet.

TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bokførte netto tap på lån og garantier er i 2017 positiv med 0,4 millioner kroner (2,8 millioner i inntekt). Det vil si at vi har inntektsført på tidligere avsetninger for tap i løpet av året. Tapene ligger fortsatt lavt i banksektoren, og i vår bank har

18

DISPONERING AV RESULTAT FOR 2017 Resultat av drift og ekstraordinære poster - Skatt på resultat = Resultat for regnskapsåret - Avsatt til gaver for 2017 = Overført til bankens fond

kr. 70.412 kr. 15.994 kr 54.419 kr. 1.500 kr. 52.919

BANKENS FORVALTNING Kun de vesentligste postene i balansen er kommentert. Odal Sparebank har en forvaltningskapital pr. 31.12.17 på 5,0 milliarder kroner (5,0 milliarder) på egen balanse. I løpet av året vokste forvaltningskapitalen med 15 millioner kroner, hvilket tilsvarer en vekst på 0,3%. Den svake veksten skyldes i stor grad overføring av eksisterende og tilføring av nye lån til EBK. Banken har en total portefølje på 1,4 milliarder kroner i EBK, en økning på vel 371 millioner kroner i 2017. EBK er en kilde til rimeligere finansiering av boliglån og gir avlastning på veksten i låneporteføljen på egen balanse.

BANKENS UTLÅN Odal Sparebank har totale utlån til kunder på 4,0 milliarder kroner i egen balanse. Dette er en reduksjon på 276 millioner kroner (økning på 245 millioner) fra foregående år, eller -6,5%. Banken har avlastet egen balanse for boliglån innenfor 60% til EBK med 1,4 milliarder kroner. Total utlånsvekst i 2017 er på 95 millioner kroner inklusive porteføljen i EBK, en total økning på 1,8 %. Lån til privatkunder er økt med 191 millioner kroner mens lån til bedriftskunder er redusert med 96 millioner kroner. Utlån til privat sektor utgjør 83% av porteføljen og bedriftskunder 17%.


Et større engasjement på vel 70 millioner gikk ut av våre bøker i løpet av året og bidro til redusert BM portefølje.

LIKVIDITET OG OBLIGASJONER Banken er godt likvid. Likviditetsreservene er plassert i

Målet er fortsatt å øke andelen av lån til bedriftsmarkedet med en kontrollert vekst der hovedvekten av store BM engasjement ligger på 20-30 millioner eller lavere.

Norges Bank og andre kredittinstitusjoner med til sammen 372 millioner kroner (267 millioner). I tillegg består likviditetsreservene av sertifikater og obligasjoner på totalt 506 millioner kroner (367 millioner). Banken har også en årlig rullerende oppgjørskreditt på 177 millioner kroner. Kreditten var per 31.12.17 ikke trukket på.

MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Totale tapsavsetninger ble redusert med 0,7 millioner kroner i 2017. Individuelle tapsavsetninger totalt utgjør 10,2 millioner kroner ultimo 2017, en reduksjon på 0,7 millioner kroner fra 2016. Gruppevise tapsavsetninger er ved siste årsskifte 19,2 millioner kroner. Misligholdte engasjement over 90 dager utgjør 30,4 millioner kroner (27,8 millioner) som er en økning på 2,6 millioner kroner.

Bankens LCR (Liquidity Coverage Ratio) pr 31.12.17 var på 363% (299%), godt over myndighetskravet på 100% pr. 31.12.17. Banken er godt likvid ved årsskiftet grunnet forfall på obligasjonslån i starten av 2018 på 72 millioner og forventet økt utlån spesielt i første kvartal.

Det er i perioden konstatert tap på tidligere foretatt individuell nedskriving med 1,3 millioner kroner, og det har i perioden blitt avsatt økte og nye avsetninger på 3,2 millioner kroner. Samtidig er det tilbakeført individuelle nedskrivninger i perioden på 2,6 millioner kroner.

FINANSIERING OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Banken har senior obligasjonslån på 697 millioner kroner (830 millioner) fordelt på 7 lån. Kommende år har vi forfall på 72 millioner i februar og 125 millioner i oktober. I tillegg har vi et ansvarlig obligasjonslån på 50 millioner kroner, og en trekkfasilitet på 177 millioner kroner i DNB. Trekkfasiliteten var ikke trukket per 31.12.17.

Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Bankens kredittrisikoprofil er tilnærmet uendret, og nivået på misligholdte og tapsutsatte engasjement er fortsatt lavt.

Likviditet, soliditet og inntjening vurderes løpende av kredittgivere, og har stor betydning for prisen på nye låneopptak for banken. Likviditet og kontantstrøm (se kontantstrømsanalyse) i virksomheten er kontinuerlig under oppfølging, og banken har god kontroll.

BANKENS INNSKUDD OG INNSKUDDSDEKNING Odal Sparebank har innskudd fra kunder på 3,7 milliarder kroner (3,6 milliarder). Dette gir en innskuddsvekst på 2,8%, som utgjør 100 millioner kroner. Innskuddsdekningen, innskudd i prosent av utlån, er på 92,4% (84,0%) ved utgangen av 2017. Innskuddsdekningen inklusive utlån

GARANTIER Bankens garantiansvar var ved årsskiftet 107,2 millioner kroner (107,1 millioner). 29,5 millioner kroner (30,8 millioner) av dette gjelder vårt garantiansvar ovenfor Eika Boligkreditt.

via EBK var 68,2% (67,5%).

19


BANKENS EGENKAPITAL – SOLIDITET Banken har en bokført egenkapital på 557,1 millioner kroner

rådene. Risikoeksponeringen skal til enhver tid være kjent og innenfor de rammene som er fastsatt av styret. Styret

Likviditetsrisiko Odal Sparebank skal ha moderat likviditetsrisiko.

etter avsetninger til gaver. Det utgjør en egenkapitalprosent på 11,1% (10,1%) av forvaltningskapitalen ved årsskiftet.

blir løpende oppdatert på de forskjellige risikoområdene. I tillegg blir styret forelagt en årlig gjennomgang av internkontrollen og en vurdering av de risikoer banken er eksponert for.

Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Banken søker derfor å spre forfall på finansieringen på en fornuftig måte, med flere og mindre lån. Det er også fokus på langsiktig finansiering samtidig som at kostnadsaspektet tas hensyn til. EBK er en viktig finansieringskilde for oss i denne sammenhengen, der vi gjennom 2017 har overført en betydelig andel. Innskudd fra kunder er bankens største og viktigste finansieringskilde, og en god innskuddsdekning er derfor viktig med tanke på likviditetsrisiko. Innskuddsdekningen er pr utgangen av 2017 92,4% (84,0%) eksklusive EBK.

All egenkapital i Odal Sparebank var fram til emittering av ansvarlig lån på 50 millioner kroner i 2015, bankens egne opptjente penger - ren kjernekapital, den beste kvaliteten av egenkapital. Odal Sparebank har meget god soliditet å bygge videre drift på. Bankens årsregnskap er således utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Det gjennomføres årlig en gjennomgang av bankens kapitaldekning gjennom en intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP). Utover dette vurderer styret soliditeten løpende. Kapitaldekningen, ansvarlig kapital i prosent av risikovektet balanse, er på 21,9% (20,6%) ved utgangen av 2017. Ren kjernekapitaldekning endte på 20,1% (18,9%). For Odal Sparebank er ren kjernekapitaldekning lik kjernekapitaldekningen. Styret har i sitt ICAAP dokument mål om å ha en kapitaldekning på minimum 18,5%, ren kjernekapitaldekning på 15,0%. Myndighetenes krav per 31.12.17 er på henholdsvis 15,5 % og 12,0%. Bankens kapitaldekningen er godt innenfor målene satt av myndighetene.

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko i tillegg til operasjonell risiko og bankens overordnede forretningsrisiko. Kredittrisiko Odal Sparebank skal ha en lav til moderat kredittrisiko. Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån. Risikoen styres løpende i henhold til kredittpolicy, kredittfullmakter og kreditthåndbok.

Banken er ikke involvert i noen rettstvister som vurderes å ha betydning for bankens soliditet eller lønnsomhet.

Overvåking av risiko i porteføljen skjer blant annet ved hjelp av bankens risikoklassifiseringssystem som er en del av kredittvurderingsprosessen. Banken yter i liten grad lån uten sikkerhet, og majoriteten av lånene i privatmarkedet er i hovedsak sikret med realverdier i form av boligeiendom i bankens markedsområde. Det meste av utlånene ligger innenfor 80% av godkjent verdigrunnlag. Styret anser kredittrisikoen i boliglånsporteføljen til å være lav.

RISIKOFORHOLD Odal Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket. Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Styret foretar løpende vurderinger

Banken låner primært ut kapital til bedriftsmarkedet i bankens lokalområder. Styret har som målsetting at lån til bedriftsmarkedet skal utgjøre maksimalt 25%, pr 2017 er den på 18%. Eksponering innenfor ulike bransjer, samt størrelse på enkeltengasjement blir rapportert styret kvartalsvis. Størsteparten av bedriftsengasjement er også sikret i fast eiendom. Likevel representerer bedriftslån en høyere risiko enn privatlånene. Utlånsporteføljen med tilliggende mislig-

av de ulike risikoforholdene knyttet til bankens virksomhet med bakgrunn i underliggende policyer på de ulike om-

20

holdsrapporter og risikorapporter følges opp kvartalsvis.

Banken har en likviditetspolicy som følges, rapporteres og oppdateres årlig eller ved behov. Det utarbeides stresstester som fremlegges styret kvartalsvis, og banken har en beredskapsplan for håndtering av en eventuell likviditetskrise. Markedsrisiko Banken skal ha lav til middels markedsrisiko. Markedsrisiko er risiko for tap som følge av endringer i markedsbaserte variabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. For Odal Sparebank vil dette være investeringer i egenkapitalinstrumenter og rentepapirer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften, som funding og rentesikring. Odal Sparebank har egen policy som er styrende for eksponering av markedsrisiko, med rammer for investeringer i blant annet aksjer og obligasjoner. Når det gjelder aksjeplasseringer har vi marginalt utover strategiske plasseringer i blant annet Eika Boligkreditt og Eika Gruppen. Banken har en forvaltningsavtale med Eika Kapitalforvaltning, som ivaretar forvaltningen av bankens obligasjonsportefølje. Gjennom gode rapporter og tett dialog bidrar det til at vi har god kontroll og styring på markedsrisikoen. Området rapporteres styret kvartalsvis.


Renterisiko Odal Sparebank skal ha lav renterisiko.

benyttet vi AVANTAS som er et treningsopplegg der trening registreres. Dette premieres med blant annet bidrag til støtte-

forsamlingen. Valg av medlemmer til generalforsamling og styre skjer etter innstilling fra valgkomiteèn representert

Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom eiendeler og gjeld/egenkapital. Banken påtar seg lav renterisiko med få renteprodukter. Fastrentelån gis til kunder gjennom Eika Boligkreditt, mens vi ikke har noen fastrenteinnskudd produkter pr nå. Renterisiko blir rapportert styret kvartalsvis.

foreningen for kreftsyke barn. I tillegg har alle bankens ansatte mulighet til å trene gratis to ganger i uken. Deltakelse på treningsarrangement dekkes også inntil et visst beløp.

av innskytervalgte, kommunalt valgte og ett uavhengig medlem. De ansatte velger selv sine representanter, og kommunestyrene velger sine kommunerepresentanter.

Banken har som følge av naturlig avgang og endring, rekruttert tre nye medarbeidere i 2017. Søkermengden har vært god og banken oppfattes som en attraktiv arbeidsplass.

ORGANISASJON, KOMPETANSE OG ARBEIDSMILJØ Odal Sparebank hadde ved utgangen av 2017 45 (46) ansatte som utgjør 43,3 årsverk (44,6). Gjennomsnittsalderen i banken er 47 år.

Likestilling Ved årsskiftet var det 26 kvinner og 19 menn ansatt i banken. 3 av bankens ledergruppe på 9 består av kvinner. I bankens styre er det 4 kvinner og 2 menn, og i generalforsamlingen er det 16 medlemmer der 7 er kvinner og 9 menn.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer. Ti av representantene er valgt av innskyterne. Fire av representantene er ansatte som er valgt av de ansatte i banken, mens to er kommunalt valgte. Minst 7 av medlemmene skal komme fra Odalskommunene, og inntil 3 kan komme fra de kommuner banken har kontorer i. Generalforsamlingen skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling.

Odal Sparebank ønsker å ha høyt kompetente medarbeidere som skal bidra til meget god rådgivning til våre kunder, og til at vi driver banken med høy grad av kvalitet og effektivitet. Finansbransjen har et stadig strengere regelverk å forholde seg til. Sammen med økte krav fra markedet tilsier det at vi skal ha dyktige medarbeidere med riktig erfaring, utdannelse og sertifisering. Banken er medlem av Finansnæringens autorisasjonsordninger, og er opptatt av at det til enhver tid er tilstrekkelig antall sertifiserte medarbeidere for områdene; kreditt, forsikring og sparing/plassering. Dette følges opp av og personal- og organisasjonssjef og leder som har det daglige oppfølgingsansvaret. Sykefraværet var i 2017 på 4,4% (3,1%) som er en økning fra 2016 og over fastsatt mål på 3,6%. Vi hadde i 2017 tre langtidssykemeldinger, to ansatte med 100% og en ansatt med 50% sykemelding. Banken har god og tett oppfølging av sykemeldte, og tett dialog med NAV og IA kontakt. Banken jobber målrettet med tilrettelegging av arbeidsplassene for å redusere muskulære utfordringer. Vernerunden i 2017 hadde fokus på fysisk arbeidsmiljø. Vi har avtale med Salutis HMS for å få ytterligere fokus på Helse – Miljø – Sikkerhet. Bankens ansatte har helseforsikring som ett av flere viktige tiltak for å bidra til redusert sykefravær. Banken deltar i inkluderende arbeidsliv (IA). Også i 2017

Banken har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklings- og avansemuligheter. Det gjennomsnittlige lønnsnivået innenfor sentrale stillingskategorier er lik uavhengig av kjønn, og er noe som følges opp internt i forhold til Hoved- og Sentralavtalen. Det er styrets oppfatning at bankens personalforvaltning utøves innenfor rammen av intensjonene i likestillingsloven, og det foreligger derfor ingen konkret tiltaksplan på området. Diskriminering Banken praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. For arbeidstagere som har nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Odal Sparebank er en selvstendig bank der innskyterne velger representanter til det øverste styrende organet, general-

Bankens styre består av fem eksterne medlemmer i tillegg til en ansattvalgt. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler. Styret fastsetter bankens strategi og overordnede mål, og holder seg løpende orientert om bankens utvikling. Styret vedtar alle overordnede policyer og retningslinjer, og som administrasjonen rapporterer til styret på. Det er vedtatt egne instrukser for styret og administrerende banksjef. Styret representerer bankens revisjons- og risikoutvalg i tillegg til godtgjørelsesutvalg. Banken har ikke hatt bonusordning i 2017, men det ble utbetalt en godtgjørelse til den enkelte på et likt kronebeløp som en påskjønnelse for stor innsats og engasjement gjennom et krevende omstillingsår. Administrerende banksjef leder banken sammen med åtte ledere, som utgjør ledergruppen. Banken er organisert i tre avdelinger med tilhørende banksjef pr ansvarsområde; Salg og rådgivning, Virksomhetsstyring og Økonomi og stab. Fra 2018 vil øverste ledergruppe bestå av disse tre sammen med administrerende banksjef. Det er gjennom året gjort administrative justeringer av organisasjonen for å tilpasse seg dagens marked og bankdrift, blant annet er nå våre to bedriftsområder Kongsvingerregionen og Romerike godt etablert.

21


SAMFUNNSANSVAR Ytre miljø

bygging. Vi er opptatt av å bidra til at unge får god forståelse for egen økonomi og hjelpe de til å legge gode fremtids-

Bankmarkedet har også i 2017 vært preget av at enkelte konkurrenter har hatt en svært offensiv prisstrategi på ut-

Bankens virksomhet har i begrenset grad en direkte påvirkning på det ytre miljø. Det er ikke iverksatt tiltak av betydelig omfang for å redusere miljøbelastningen.

planer. Som et ledd i dette har vi et eget opplegg for våre kunder som fyller 9 år. De blir sammen med foreldre invitert inn i banken og lærer om sparing og kort. Etter fullført møte i banken, får de diplom som «Juniorøkonomer». I et samfunn snart uten kontanter er det viktig at barn lærer seg kortbruk tidlig. Vi inviterer også alle kunder inn til 18-årsmøte, det å bli myndig fører med seg både plikter og muligheter.

lån. I dagens marked er innskudd i bank relativt lavt priset i forhold til annen finansiering i pengemarkedet. Fullservicebanker som oss må arbeide med effektivisering av driften. Samtidig må vi tilby merverdier gjennom vår lokale tilstedeværelse og den personlige rådgivning vi gir kunden. Mange kunder ser denne verdien. Vår utfordring er å få betalt for den merverdien vi bidrar med, og den sparte tiden kunden får ved enkelt å få bistand og råd. Odal Sparebank satser offensivt på å øke sine markedsandeler i bedriftsmarkedet med kontrollert vekst. Vi ser at det er et godt marked for små- og mellomstore bedrifter, som merker en vanskeligere kredittilgang hos de større bankene. Det oppfattes at lokalbankene har en annen praksis fordi de sitter nærmere låntakerne og markedet.

Forsknings- og utviklingsarbeid Banken har ikke egne pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Dette ivaretas av Eika, spesielt med tanke på IKT og digital utvikling. Samfunnsansvar Odal Sparebank har nedfelt i sin visjon å utgjøre en merverdi i de lokalsamfunn vi er en del av. Målet er å bidra til økt aktivitet og dermed flere gode aktivitetstilbud til folk flest, spesielt til barn og unge. Det lokale kulturlivet bidrar til økt bolyst, og mange lokale ildsjeler utgjør en stor forskjell - livet blir bedre for alle med deres innsats. Vi utgjør en forskjell for mange av disse med våre bidrag. Banken setter av 1,5 millioner kroner til gaver i årsoppgjøret etter 2017, som i 2016. Banken bidrar ikke med de største engangsbeløpene, men har i større grad vært det gode smøremiddelet over tid med våre bidrag. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med over 40 lag og foreninger, og bidro også i 2017 med gavemidler til om lag 72 ulike sammenslutninger med bakgrunn i 86 søknader. Samarbeidsavtalene representerer bidrag direkte og indirekte til mer enn 8000 medlemmer og gavemidler gir bidrag som berører ytterligere noen tusen personer. Det er gjennom flere år brukt ressurser på å skrive bankens historie, som ble lansert høsten 2016. Samtidig med bankhistorie er det også i stor grad bygdehistorie. Boka har blitt veldig godt mottatt, og vi har nå snart gitt bort 1500 bøker. Jubileumsboka foreligger også i digitalt format, noe som skolene har stor nytte av. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med flere av skolene i våre områder. Vi støtter opp om aktivitet som gir utvikling til elever og lokalmiljøet. I tillegg ønsker banken å bidra til barn og unges forståelse for økonomi og samfunns-

22

Vi har i 2017 hatt arrangement med faglig innhold for personkunder og bedriftskunder; for eksempel Næringsdag på Romerike i mai og kurs i generasjonsskifte på høsten. Dette er gode bidrag til viktig bevisstgjøring og kunnskap hos kunder på aktuelle områder. Vi har også bidratt til arrangement som favner folk flest, for eksempel Brufesten på Skarnes, som samlet flere tusen i august. Det er nå vedtatt å bygge felles Bibliotek- og bankbygg, og vi mener dette er et stort løft for både kommunen og banken – det viser at begge parter ønsker å satse på kommunen og sentrum. Målet er at dette skal bli et sentralt møtested i Sand til beste for innbyggere, kommune og bank.

Vi har et godt samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling Kløfta. Aktiv Eiendomsmegling Kongsvinger har vi nå overtatt helt og sitter som 100% eier av selskapet. De er begge lokaliserte i etasjen over bankkontorene.

MARKEDET FOR ODAL SPAREBANK Bankens markedsandeler i primærområdet i Odalen/ Sør Hedmark oppfattes som høye og stabile selv om vi har mye

FRAMTIDSUTSIKTER Mye har pekt i riktig retning gjennom 2017. Den økonomiske veksten blant våre handelspartnere har tatt seg opp de siste årene, og arbeidsledigheten har gått ned. Vi ser det samme i Norge med blant annet en god utvikling på Oslo Børs der hovedindeksen steg med over 19%. Oljeprisen har økt til kr 62,- pr fat, og rentene er stabilt lave. Konkurranseevnen har økt og sammen med ekspansiv finanspolitikk har dette bidratt til en oppgang i økonomien. Etter år med sterk boligprisvekst opplevde vi i 2017 et boligprisfall på 2,1%, der fallet i Oslo var på 6,2%, som ble sterkest rammet av den nye boliglånsforskriften. Det har ikke vært den samme utvikling i bynære områder eller i distriktene. Odal Sparebank ser ikke situasjonen som kritisk da vi har

å vokse på i Kongsvinger. Markedet på Romerike er det raskest voksende i landet, og banken er meget etterspurt med god rådgivning både i person- og bedriftsmarkedet. Vårt største vekstpotensial ligger på Kongsvinger og Romerike.

god kontroll på vår utlånsportefølje og har innarbeidet god arbeidsmetodikk med kredittkomite og gode fagmiljøer på bedriftsmarkedet. Vi skal allikevel følge nøye med utvikling og ta grep om nødvendig. Vi mener å ha gode utsikter til

Odalsportalen, www.odalsportalen.no, er inne i sitt 11. år og er en informasjonskanal for begge bygdene. Portalen har vært lite aktiv en lengre periode, men fra januar 2018 har vi fått på plass ny redaktør og en ny giv. Bladet Odalstidende har i en årrekke blitt gitt ut med kommune- og bankinformasjon fire ganger i året. Dette bladet hadde sin siste utgave i oktober 2017.


å få en god og kontrollert vekst fremover sett i lys av den utvikling vi ser i markedet.

forhold til hvordan vi leder og driver banken. Vi har fortsatt mye å utvikle i våre markedsområdet som skal bidra til å sikre god og kontrollert vekst fremover.

Det er fortsatt flere regulatoriske krav som står på trappene som påvirker vår drift, og konkurransesituasjonen vil fortsette å være stram. Det vil gi stort press på vår rentemargin, som er vår desidert største inntektskilde. Økt satsning innen teknologi og produkter/systemer har ført til flere år med sterkt økte IKT kostnader. Dette har vært et viktig område både for oss som lokalbank og for Eika å styre på en god måte slik at vi oppnår størst mulig grad av gevinstrealisering i de prosjektene som iverksettes. Et godt samarbeid med Eika er viktig for å sikre gode og kostnadsriktige løsninger og produkter. Vi skal være overlegne på personlig rådgivning, og i paritet på digitale løsninger. Gjennom å lykkes på disse to områdene vil banken nå sine langsiktige mål. Vår strategi og planer fremover skal bære preg av dette og være styrende i

Odd Rune Andersen (leder)

Vigdis Mellem

Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift som tilfredsstillende. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er meget god.

TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret takker kunder, medarbeidere og tillitsvalgte for meget godt samarbeid også i 2017. Kundenes oppslutning om banken, ansattes meget solide innsats og engasjement, og tilsvarende meget godt arbeid fra de tillitsvalgte, bidrar godt til videre drift.

Sagstua, 5/2-2018 I styret for Odal Sparebank

Karoline Bakli (nestleder)

Camilla Henricsson (ansattes tillitsvalgte)

Gunnhild Tovseth Vatne

Karl Erik Rimfeldt

Torleif Lilløy (adm. banksjef)

23


Fra venstre: Gunhild Tovseth - Odd Rune Andersen, styreleder - Karoline Bakli, nestleder - Karl Erik Rimfeldt - Vigdis Mellem - Camilla Henricsson

24


Resultatregnskap Tall i tusen kroner

Noter

2017

2016

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

2.048

2.341

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder

152.099

150.970

Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner

6.603

6.090

Sum renteinnteker og lignende inntekter

160.749

159.401

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner

47

60

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder

27.483

28.618

Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer

13.065

15.747 1.587

Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

7

1.510

Andre rentekostnader og lignende kostnader

8

2.778

2.530

Sum rentekostnader og lignende kostnader

44.884

48.541

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

115.865

110.860

Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning

7.261

10.811

Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper/konserselskaper

(49)

70

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

7.212

10.880

Garantiprovisjoner 1.143

910

Andre gebyr- og provisjonsinntekter

28.434

24.596

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

9

29.577

25.506

Andre gebyr og provisjonskostnader

5.434

5.607

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

5.434

5.607

9

Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp (132) 1.263 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 1.363

950

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater

1.365

1.155

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6

2.596

3.368

25


Tall i tusen kroner

Noter

2017

2016

Driftsinntekter faste eiendommer

177

179

Sum andre driftsinntekter

177

179

Netto andre driftsinntekter

34.127

34.325

Sum driftsinntekter 149.992 145.185 Lønn 26.284 24.504 Pensjoner

10 4.652 2.632

Sosiale kostnader 6.299 4.281 Administrasjonskostnader 31.631 32.433 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

11

68.866

63.851

Ordinære avskrivninger 1.689 1.607 Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

13

1.689

1.607

Driftskostnader faste eiendommer

2.752

2.446

Andre driftskostnader 6.756 7.385 Sum andre driftskostnader

14

9.508

9.831

Sum driftskostnader 80.063 75.289 Tap på utlån

(430)

(2.760)

Sum tap på utlån, garantier m.v.

(430)

(2.760)

2

Gevinst/tap 53 339 Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m. 53 339 Resultat av ordinær drift før skatt

70.412

72.996

Premieutdeling Kjentmannsmerke 2017 Skatt på ordinært resultat

15 15.994 15.726

Resultat for regnskapsåret

54.419

57.270

Overført til/fra sparebankens fond

52.919

55.770

Avsetning til gaver Sum overføringer og disponeringer

26

21

1.500

1.500

54.419

57.270


Balanse EIENDELER - tall i tusen kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker

Noter

2017

2016

16

54.598

58.942

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 317.403 207.651 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

317.403

207.651

Kasse-/drifts- og brukskreditter

493.096

446.943

Byggelån 80.810 88.057 Nedbetalingslån 3.386.886 3.702.010 Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger

2

Individuelle nedskrivninger på utlån

2 (10.186) (10.935)

3.960.793

4.237.010

Nedskrivninger på grupper av utlån

2 (19.167) (19.100)

Sum netto utlån og fordringer på kunder

3.931.440

4.206.975

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige

179.958

90.473

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre

325.969

276.635

Sum sertifikater og obligasjoner

6

505.927

367.108

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis

179.016

133.418

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

179.016

133.418

6

Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper

415

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

17

415

Eierinteresser i andre konsernselskaper

1.837

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

17

1.837

Utsatt skattefordel

15 5.427 6.781

Sum immaterielle eiendeler

5.427

6.781

Maskiner, inventar og transportmidler

6.611

7.272

Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler

13

5.833

5.409

12.444

12.681

27


EIENDELER - tall i tusen kroner

Noter

2017

2016

Andre eiendeler 2.178 1.749 Sum andre eiendeler

2.178

1.749

Opptjente ikke mottatte inntekter

6.087

6.077

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

5.012

4.598

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

11.099

10.675

SUM EIENDELER 5.021.369 5.006.395

GJELD OG EGENKAPITAL - tall i tusen kroner

Amundløpet 2017

Noter

2017

2016

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid

3.179.305

3.009.028

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid

480.422

550.896

3.659.727

3.559.925

Sum innskudd fra og gjeld til kunder

18

Obligasjonsgjeld 696.801 894.481 Egne ikke-amortiserte obligasjoner

-

(65.000)

696.801

829.481

Annen gjeld

31.688

31.189

Sum annen gjeld

20

31.688

31.189

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

9.663

10.154

10

16.481

22.170

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

16.481

22.170

Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån

49.923

49.887

Sum ansvarlig lånekapital

19

49.923

49.887

SUM GJELD

4.464.284

4.502.805

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

19

Pensjonsforpliktelser

28


GJELD OG EGENKAPITAL - tall i tusen kroner

Noter

2017

2016

Sparebankens fond

557.085

503.590

Sum opptjent egenkapital

557.085

503.590

557.085

503.590

5.021.369

5.006.395

21

SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar

22 77.640 76.244

Garantier til Eika Boligkreditt

22

29.537

30.819

Sagstua, 8/2-2017 I styret for Odal Sparebank

Odd Rune Andersen (leder)

Vigdis Mellem

Karoline Bakli (nestleder)

Camilla Henricsson (ansattes tillitsvalgte)

Gunnhild Tovseth Vatne

Karl Erik Rimfeldt

Torleif Lilløy (adm. banksjef)

29


KONTANTSTRØM - tall i tusen kroner

2017

2016

Netto utbetaling av lån til kunder

275.965

(241 785)

Renteinnbetalinger på utlån til kunder

151.175

150 799

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder

99.802

138 140

Renteutbetalinger på innskudd fra kunder

(30.290)

(31 356)

renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner

2.030

2 261

Endring sertifikat og obligasjoner

(138.819)

59 438

Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner

7.488

6 378

Netto provisjonsinnbetalinger

24.143

19 898

Verdiendring på finansielle instrumenter og valuta

1.232

2 418

Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer

(43.000)

(725)

Utbetalinger til drift

(82.340)

(73 399)

Betalt skatt

(15.972)

(13 227)

Utbetalte gaver

(1.249)

(1 111)

A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

250.165

17 730

Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved investering i varige driftsmidler

(1.452)

(1 739)

Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer

(6.393)

Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer

4.225

339

Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer

6.776

10 898

B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet

3.156

-4 544

(14 043)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

30

Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

(132.679)

20 633

Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

(13.760)

(16 225)

Renteutbetalinger på ansvarlige lån

(1.473)

(1 554)

C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet

(147.913)

2 854

A + B + C Netto endring likvider i perioden

105.408

16 040


KONTANTSTRØM - tall i tusen kroner

2017

2016

Likviditetsbeholdning 1.1

266.593

250 553

Likviditetsbeholdning 31.12

372.001

266 593

Likvidetsbeholdning spesifisert: Kontanter og fordringer på Sentralbanken

54.598

58 942

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid

317.403

207 651

Likviditetsbeholdning

372.001

266 593

31


Noter til regnskapet GENERELLE PRINSIPPER Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling.

de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet.

Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.

FINANSSKATT Finansskatt ble innført på lønnsgrunnlaget fra 2017. Finansskatt på lønnsgrunnlaget beregnes i prosent med utgangspunkt i grunnlaget for arbeidsgiveravgift for de finansskattepliktige virksomhetene. Skattesatsen er 5 prosent. Banken er finansskattepliktig.

BRUK AV ESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

PERIODISERING AV RENTER, PROVISJONER OG GEBYRER Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Etableringsgebyr som bare dekker bankens direkte kostnader ved etablering av lånet blir inntektsført i sin helhet når lånet utbetales. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året

32

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både bedrift- og personkunder. Bankens største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennom-

gangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet.


Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM – lån til personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet. Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens totale låneengasjement. Overtatte eiendeler Banken har pr. 31.12.2017 ingen overtatte eiendeler.

FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Det er ingen utestående derivatavtaler pr. 31.12.2017. Renteinstrumenter utenfor balansen Banken har ingen renteinstrumenter utenfor balansen pr. 31.12.2017.

Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig).

høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi.

Obligasjoner og sertifikater Bankens obligasjoner er klassifisert som omløpsmidler, og er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet eller antatt salgspris. Bankens pengemarkedsfond oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank, og måles til virkelig verdi.

Tomter Bankbygg/fast eiendom Inventar og innredning Personbil Kontormaskiner IKT-utstyr

Aksjer og egenkapitalbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. På papirer som ikke omsettes på børs eller andre aktive markeder benyttes anskaffelseskost. Eventuelt innhentes uavhengig verdivurdering av enkeltpapirer. Dersom virkelig verdi av aksjene er klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er

Følgende lineære avskrivningssatser legges til grunn: 0% 2% 10 - 20 % 20 % 20 % 33 %

PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Odal Sparebank følger IAS 19 for pensjonskostnader. Pensjonskostnadene er gjenstand for årlig aktuarberegning. Pensjonskostnadene blir bokført under personalkostnader i resultatregnskapet. Differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene, korrigert for effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig i forkant av årlig aktuarberegning. Differanse mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. Bankens ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er bankens ansatte som ikke har anledning til å fortsette i den gamle ordningen, nå overført til felles AFP ordning. AFP ordningen anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av bankens andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdsmessig andel, behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie.

33


DATTERSELSKAP Banken har i 2017 økt sin eierandel i Glåmdalsmegleren AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert

Operasjonell risiko Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge

fra 33% til 100%. Banken har med bakgrunn i regnskapsloven § 3-8.2 ikke utarbeidet konsernregnskap, da resultatog balansestørrelsene i Glåmdalsmegleren AS ikke anses å ha betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån.

av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av banken. Banken har utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner.

Datterselskapet er balanseført etter egenkapitalmetoden.

SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel per 31.12.2017 er beregnet med 25% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden.

NOTE 1: FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING Odal Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket (se omtale i note 3). Banken er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens resultatmål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses.

OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr 31.12.2017.

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt.

LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs.

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko (herunder prisrisiko og renterisiko) og operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med fire nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert risiko.

Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid.

34

Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i note 4, renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i note 6. Bankens andre risikoområder:

Strategisk risiko Risiko for at banken ikke skal “overleve”. Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. Omdømmerisiko Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2017 foretatt etter samme opplegg som foregående år. Det er foretatt systematisk gjennomgang av alle tiltak som banken har iverksatt for å redusere risiko. Den relative risiko er også vurdert mot de interne rutiner og instrukser og det rammeverk som er etablert i bankens systemer. Vurderingen har resultert i restrisiko, som er den risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av utvidede tiltak for å begrense risikoen ytterligere. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Banken har ikke inngått kontrakter for 2017 som ikke er opplyst i regnskapet.


NOTE 2: KREDITTRISIKO Kredittrisiko

2017 2016 SPESIFIKASJON AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Beløp % Beløp

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/ motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/ motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån.

Jordbruk, skogbruk, fiske

213.175

5,4 %

Industriproduksjon

40.814

Bygg og anlegg

92.527

Varehandel, hotell/restaurant

%

224.634

5,3 %

1,0 %

38.603

0,9 %

2,4 %

150.048

3,6 %

59.547

1,5 %

56.313

1,3 %

Transport, lagring

12.430

0,3 %

11.878

0,3 %

Finans, eiendom, tjenester

422.040

10.7 %

477.428

11,3 %

Sosialt og privat tjenesteyting

87.348

2,2 %

64.986

1,5 %

Offentlig forvaltning

-

0,0 %

-

0,0 %

Sum næring

927.881

23,6 %

1.023.889

24,3 %

Personkunder

3.032.911

77.1 %

3.213.122

76.4 %

Brutto utlån 3.960.792 4.237.011 Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: - pant i fast eiendom - registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør - fordringer og varelager - pant i bankinnskudd - finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner - kausjonister

Individuelle nedskrivninger

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt.

2017

(10.186)

(0,3 %)

(10.935)

(0,3%)

Gruppenedskrivninger (19.167) (0,5 %) (19.100) Netto utlån til kunder

3.931.439

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK)

1.409.300

100,0 %

1.038.092

4.206.976

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

5.340.739

5.245.068

(0,5%) 100,0 %

MAKSIMAL KREDITTEKSPONERING

Lønnstakere o.l. Utlandet

Ubenyttede

Ind.

Brutto utlån

kreditter

Garantier

3.019.928

221.147

35.777

12.983

45

Maks

nedskriv.

-

kreditteksp.

4.483

3.272.369

-

13.028

Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske

I tillegg til kontraktsfestede forpliktelser, har banken per 31.12.17 avgitt lånetilsagn på 38 millioner kroner fordelt på 36 millioner kroner på bedriftsmarkedet og 2 millioner kroner på personmarkedet.

213.175

16.992

195

40.814

8.805

Bygg og anlegg

92.527

33.081

Varehandel, hotell/restaurant

59.547 13.709 4.982

Transport, lagring

12.430 1.699 5.105 358 18.876

Sosial og privat tjenesteyting Offentlig forvaltning Sum

57.287

1.878

230.362

Industriproduksjon

Finans, eiendom, tjenester

691

- -

48.431 182.895

527 77.711

422.040

12.900

2.641

2.065

435.515

87.348

2.290

500

875

89.262

- 20.000 3.960.792

330.667

-

107.177

- 20.000 10.186

4.388.450

35


2016 Ubenyttede

Ind.

Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. Det Maks er utarbeidet kreditthåndbok med policyer og rutiner, samt

administrativ fullmaktsstruktur for styring av kredittrisiko. Herunder ligger klargjøring av krav til dokumentasjon og Lønnstakere o.l. 3.202.827 188.689 36.992 2.994 3.425.515 betjeningsevne for kunder som innvilges kreditt, samt krav Utlandet 10.295 18 - - 10.313 til sikkerhet i engasjementene. Risiko i porteføljen blir kontiNæringssektor fordelt: nuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for misligJordbruk, skogbruk, fiske 224.634 21.124 2.695 360 248.093 hold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. Industriproduksjon 38.603 5.056 841 453 44.047

Bygg og anlegg

Brutto utlån

kreditter

Garantier

nedskriv.

kreditteksp.

50.679

1.547

222.097

400

76.302

150.048

22.916

Varehandel, hotell/restaurant

56.313

15.306

Transport, lagring

11.878

904

6.701

2.265

17.218

477.428

13.245

2.866

2.916

490.623

64.986

3.112

1.205

-

69.303

Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Offentlig forvaltning Sum

5.084

- 20.000 - - 20.000 4.237.011

Maksimal kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garantier henvises til note 22. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivninger.

290.371

107.063

10.935

4.623.510

Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. mislighold.

Risikovurdering Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer som en integrert del av bankens kredittvurdering og saksgangsprosess. Banken benytter et risikoklassifiserings-

I forbindelse med vurderingen av kvalitet samt migrasjon i bankens utlånsportefølje ble det fra og med 31.12.15 benyttet et nytt risikoklassifiseringssystem, basert på 10 friske risikoklasser og 2 klasser for hhv. misligholdte engasjement og engasjement med individuelle tapsnedskrivninger. Utvidelsen av antall klasser bidrar til at endringer (migrasjon) på kundenivå vil være synlig på et tidligst mulig tidspunkt. Dette vil også bidra til et bedre totalbilde av utviklingen av kvaliteten i bankens utlån. Modellen inneholder ikke vurderinger basert på sikkerhetsverdier og kundens risikoklasse er derfor en sammensetning av eksterne og interne data som gir kunden en sannsynlighetsvurdering av fremtidig mislighold (PD-verdi).

system for å overvåke kredittrisiko i bedrifts- og personmarkedsporteføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og tap.

Systemet bygger på en sammensetning av data for kundeadferd (behaviour-modell), samt en modell for innhenting av generisk score.

36

Bankens kredittrisiko består hovedsaklig av små enkeltrisikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. Etablert risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i samsvar med bankens risikovilje. Modellen for gruppenedskrivning bygger på bransjeinndeling av kundene. Risikoklassifisering De fleste utlån er tilfredsstillende sikret ved pant, kausjon o.l. Det er få lån av betydelig størrelse. Bankens kredittstrategi bygger på en sunn og god kvalitetsmessig vurdering av utlån. Porteføljen overvåkes kontinuerlig, med vekt på lån med restanser. Banken opererer hovedsakelig i et meget oversiktlig geografisk område med god kunnskap om kundene, boligpriser mv. Av samlede lån til kunder på 3.961 millioner er hele 76,5% utlånt til personkunder og 83,4% gitt til kunder i segmentene Odal, Kongsvinger og Romerike. Banken benytter et saksgangssystem som kvalitetssikrer kredittbehandlingen. Ved vurdering av kredittsaker legges det vekt på betalingsevne og sikkerhet. Styret får en jevnlig rapportering av innvilgede lån og oversikt over restanseog overtrekkslister. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med utlån. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet er delt i 10 friske risikoklasser, hvor gruppe 1 representerer liten risiko og hvor gruppe 8, 9 og 10 er lån med høy risiko. Risikoklasse 11 er lån i mislighold, og risikoklasse 12 er tapsutsatte engasjement. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er således normalt med en relativ


sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. De lån som har lavest rente har også tilsvarende lav risiko.

RISIKOKLASSIFISERING

Ved utgangen av 2017 er 99,9% av lån og 100,0% av garantier risikoklassifisert. For engasjement under 1.000 kroner gjennomføres ikke risikoklassifisering. Banken vektlegger risiko ved prising av utlånsengasjementer, noe som også fremgår av prislisten. Andel av brutto lån med lav risiko utgjør en lavere andel ved utgangen av 2017 enn ved utgangen av 2016. Årsaken til dette er overføring av godt sikrede lån til EBK i løpet av året.

Det er gjennomført en grundig vurdering av bankens største engasjement, samt alle tapsutsatte engasjement kvartalsvis gjennom året. Banken hadde per 31.12.2017 formidlet lån til Eika Boligkreditt (EBK) på til sammen 1.409 millioner kroner. Per 31.12.2016 var 1.038 millioner kroner formidlet til EBK. Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. Bankens utlån gjennom EBK gjelder nye lån og refinansiering av lån som tidligere har ligget på bankens balanse. Banken er gjennom avtalen med EBK pliktig til å ta tilbake lån som er i mislighold til egen balanse. I 2017 har banken tatt tilbake tre lån fra EBK, med et samlet lånebeløp på 2,6 millioner kroner. Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 14 millioner kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset.

Personmarked 2017 Lav risiko, klasse 1-3

Ubenyttede

Brutto utlån

kreditter

Ind.

Garantier

nedskriv.

2.460.898

203.841

35.059

-

Middels risiko, klasse 4-7

390.331

16.859

295

-

Høy risiko, klasse 8-10

135.933

892

422

-

-

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

40.319 40

50

-

3.027.521

221.642

35.776

- 4.483 - 4.483

Personmarked 2016 Lav risiko, klasse 1-3

2.751.546

149.339

36.101

-

Middels risiko, klasse 4-7

327.635

18.914

275

-

Høy risiko, klasse 8-10

105.458

1.994

602

-

25.185

15

15

2.994

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

47

-

-

-

3.209.871

170.262

36.993

2.994

Lav risiko, klasse 1-3

327.738

57.335

48.732

-

Middels risiko, klasse 4-7

461.684

45.685

17.918

-

Høy risiko, klasse 8-10

115.443

5.976

4.651

-

28.376

20

99

5.703

Bedriftsmarked 2017

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

30 933.271

9 109.025

- 71.400

5.703

Bedriftsmarked 2016 Lav risiko, klasse 1-3

362.120

48.289

11.716

-

Middels risiko, klasse 4-7

525.089

55.066

52.145

-

Høy risiko, klasse 8-10

121.266

16.275

5.756

-

18.628

473

453

7.941

37

6

1.027.140

120.109

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

- 70.070

7.941

37


Generelle vurderinger Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert

FORFALL LÅN

på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfordeling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi, påvirkning fra utlandet samt lokale markedsforhold.

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12. Sikkerhets Sum for- stillelser for 2017

Personmarked Tapsnivået i personmarkedet har vært lavt de siste år. Et relativt lavt rentenivå vil gi positiv stimulans til husholdningenes økonomi, noe som betyr økt betalingsevne. Stigende arbeidsledighet og høyere krav til sikkerhet betyr at privatøkonomien rammes og at det blir vanskelig å betjene lån for en tid. I tillegg er det større usikkerhet i makrobilde, slik at det vil være risiko for noe økning i tap fremover. Bedriftsmarked Fremtidige tap er forventet å komme fra engasjementer i risikoklassene 8, 9 og 10. For risikoklasse lav risiko (1, 2 og 3), forventes fremtidige tap å bli minimale. Banken ønsker å øke andel av lån til bedriftsmarkedet. Dette vil kunne føre til risiko for flere tap i bedriftsmarkedet. Banken jobber aktivt med kredittkvalitet, og porteføljen følges opp tett opp av banken. . Det forventes at gjennomsnittlig tap innenfor personmarkedet og bedriftsmarkedet holdes innenfor maksimalt 0,15% av lånemassen for 2018-2019. Forfalte lån Forfalte lån under 30 dager per 31.12.2107 har økt i forhold til 2016. Forfalte engasjement over 30 dager er relativt stabil sammenlignet med fjoråret.

0-30 dg

31-90 dg

91-180 dg

180-360 dg Over 360 dg

falte utlån forfalte utlån

Personmarked

52.687 4.275 3.409 3.278 7.935 71.584 96.475

Bedriftsmarked

14.907 5.703

Sum

67.594 9.978 3.791 3.278 7.935 92.576 120.759

382

-

- 20.992 24.284

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12. Sikkerhets Sum for- stillelser for 2016 Personmarked Bedriftsmarked Sum

0-30 dg 23.041

31-90 dg

91-180 dg

10.020

767

4.558

454

27.599

10.474

- 767

180-360 dg Over 360 dg

falte utlån forfalte utlån

-

5.429

39.257

42.000

-

2.342

7.354

9.000

-

7.771

46.611

51.000

MISLIGHOLD Misligholdte lån 2017 2016 2015 2014 2013 Misligholdte lån i alt

30.349

27.784

58.970

40.297

37.123

Individuelle nedskrivninger

(5.773)

(6.431)

(7.232)

(4.586)

(5.846)

Netto misligholdte lån i alt

24.576

21.353

51.738

35.711

31.277

Fordeling av misligholdte lån

2017

Personmarked

24.591

2016 9.972

2015 16.909

Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske

-

4.633

Industriproduksjon 1.479

2.658

- 1.225

Mislighold Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt

Bygg og anlegg - - -

etter 90 dager etter at overtrekket fant sted.

38

Varehandel, hotell/restaurant

-

2.435

-

Transport, lagring

1.822

165

-

Finans, eiendom, tjenester

2.075

6.056

34.215

Sosial og privat tjenesteyting

382

4.523

3.963

Offentlig forvaltning

-

Misligholdte lån i alt

30.349

- 27.784

- 58.970


Tapsutsatt Med tapsutsatte engasjement menes engasjement som banken har tatt en tapsavsetning på, men som ikke er i mislighold.

Tapsutsatte lån

2017 2016 2015 2014 2013

Øvrige tapsutsatte lån i alt

18.560

15.157

20.527

22.489

22.513

Individuelle nedskrivninger

(4.413)

(4.504)

(5.774)

(6.649)

(5.432)

Netto øvrige tapsutsatte lån i alt

14.147

10.653

14.753

15.840

17.081

Fordeling av øvrige tapsutsatte lån

2017

2016

2015

Personmarked 16.388 11.202 9.965 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske - - - Industriproduksjon 472

- 517

Bygg og anlegg - - - Varehandel, hotell/restaurant

1.700

960

1.200

Transport, lagring

-

1.800

4.420

Finans, eiendom, tjenester

-

Sosial og privat tjenesteyting

-

- 1.195

251 4.174

Offentlig forvaltning - - - Tapsutsatte lån i alt

18.560

15.157

20.527

Næringsdag på Romerike i mai. Adm. banksjef Torleif Lilløy med dagens konferansier Else Kåss Furuseth.

39


TAP OG NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån

2017

2016

Individuelle nedskrivninger 01.01.

10.935

13.006

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning

(1.301)

-

Økte individuelle nedskrivninger i perioden

1.197

1.087

Nye individuelle nedskrivninger i perioden

1.958

3.652

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

(2.603)

(6.810)

Individuelle nedskrivninger 31.12.

10.186

10.935

Nedskrivning for tap på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Banken har ingen nedskrivninger for tap på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner verken i 2017 eller i 2016. Resultatførte renter på lån som er nedskrevet Renter på lån som er nedskrevet er for 2017 resultatført med kr 1,2 millioner.

Lån med reforhandlede betingelser Fra 01.01.2018 blir det krav om å registrere og rapportere Personmarked 4.483 2.994 kunder som har fått innvilget lettelser i vilkår grunnet økonomiske vanskeligheter. Banken vil rapportere kvartalsNæringssektor fordelt: vis på dette i 2018. Banken har ingen engasjement av Jordbruk, skogbruk, fiske - 360 betydning med reforhandlede betingelser i 2017. Industriproduksjon 1.878 453 Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring

2017

2016

Bygg og anlegg

-

-

Varehandel, hotell/restaurant 527 1.547 Transport, lagring 358 400 Finans, eiendom, tjenester

2.065

2.265

Sosial og privat tjenesteyting

875

2.916

Offentlig forvaltning

-

-

Individuelle nedskrivninger på utlån i alt

10.186

10.935

Nedskrivninger på grupper av utlån

2017

2016

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.

19.100

19.100

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12.

67 19.167

19.100

Tapskostnader utlån/garantier 2017 2016 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån

(749)

(2.071)

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

-

-

Periodens endring i gruppeavsetninger

67

-

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger

1.302

139

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger

93

116

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

(1.143)

(944)

Periodens tapskostnader (430) (2.760)

40

Konsentrasjonsrisiko Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, måles også store engasjement. Ansvarlig kapital på 31.12.17 er kr 576 millioner. Banken hadde 2 store utlånsengasjement ved utgangen av 2017, (større enn 10% av ansvarlig kapital). Det største utlånsengasjementet var på 12,1% av ansvarlig kapital. Engasjementet er innenfor bransjen eiendom. Lovmessig grense for store engasjement er 25% av ansvarlig kapital. Bankens kredittstrategi tilsier at store engasjement skal følges opp minimum kvartalsvis. I følge bankens kredittstrategi skal intet engasjement overstige 15% av ansvarlig kapital. Med engasjement med én enkelt kunde forstås også summen av engasjementer for to eller flere motparter når disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre. Eksponeringen mot bankens kunder er ellers godt spredt geografisk, hensyn tatt til bankens markedsandel. For å sikre diversifisering er det gitt rammer for eksponering i bransjer, fylker og per kunde.


2017 2016 Utlån fordelt geografisk inkl. EBK

Beløp

%

Beløp

%

1.815.577

33,8 %

1.732.888

32,9 %

Kongsvinger

1.003.989

18.7 %

907.025

17,2 %

Romerike

1.895.941

35,3 %

1.889.524

35,8 %

Andre

654.580

12,2 %

745.667

14,1 %

Brutto utlån inkl EBK

5.370.087

100,0 %

5.275.104

100,0 %

Odal

Banken hadde per 31.12.2017 1.409 millioner kroner i Eika Boligkreditt (EBK), som er fordelt på de geografiske områdene. Utlån til virkelig verdi Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha

flytende rentebetingelser. Bankens kredittpåslag for disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin ville bli lagt til grunn for nye utlån på balansedagen. Balanseført verdi av lån med flytende rentebetingelser ansees derfor som beste estimat på virkelig verdi. Banken har ingen utestående utlån i egen balanse med fast rente.

Utlån virkelig verdi 2017

Bokført

Virkelig

verdi verdi Utlån til kunder med flytende rente Utlån til kunder med fast rente

3.960.793 -

3.960.793 -

Sum 3.960.793 3.960.793

41


NOTE 3: ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (hybridkapital) og tilleggskapital (ansvarlig lånekapital). Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte bufferkrav slik at minstekravene til ren kjernekapitaldekning nå er 12% og til kapitaldekning 15,5%.

Kapitaldekning 2017 2016 Sparebankens fond 557.085 503.590 Sum egenkapital 557.085 503.590 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

(27.727)

(27.714)

Sum ren kjernekapital

529.358

475.876

Sum kjernekapital 529.358 475.876 Ansvarlig lånekapital 49.923 49.887 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Finansdepartementet fastsatte den 20.12.2016 krav til uvektet kapitalandel for banker og andre finansieringsforetak. Kravet skal gjaldt fra 30.06.2017 og er satt sammen av et minimumskrav på 3% og et bufferkrav. Systemviktige banker skal oppfylle et samlet bufferkrav på 3%, mens andre banker skal oppfylle et bufferkrav på 2%. Finansdepartementet fastsatte den 20.12.2017 krav til uvektet kapitalandel for banker og andre finansieringsforetak. Kravet er satt sammen av et minimumskrav på 3% og et bufferkrav. Systemviktige banker skal oppfylle et samlet bufferkrav på 3%, mens andre banker skal oppfylle et bufferkrav på 2%. Odal Sparebank har gjennom sin interne kapitalvurderingsprosess ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i 2017 satt mål om ren kjernekapital på 15%, og en kapitaldekning på minimum 18,5%. Ny ICAAPprosess vil gjennomføres i 2018. Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en eksponeringskategori og gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. Kapitaldekningen blir rapportert iht. Basel III/CRD IV. Banken har pr 31.12.2017 ikke mottatt Pilar 2-krav fra Finanstilsynet.

42

(3.081)

(6.827)

Sum tilleggskapital 46.842 43.060 Netto ansvarlig kapital

576.201

518.936

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

2017

2016

Stater - - Lokal regional myndighet

32.556

14.192

Institusjoner 20.077 19.293 Foretak 263.612 344.137 Pantsikkerhet eiendom 1.767.491 1.506.902 Forfalte engasjementer 26.499 21.458 Obligasjoner med fortrinnsrett

23.002

18.149

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

62.953

41.212

Andeler i verdipapirfond

21.841

11.131

Egenkapitalposisjoner

60.302

52.405

Øvrige engasjementer 97.163 242.737 Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko

2.375.496

2.271.616

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko

261.953

244.763

Sum beregningsgrunnlag 2.637.449 2.516.379 Kapitaldekning i %

21,85 %

20,62 %

Kjernekapitaldekning

20,07 %

18,91 %

Ren kjernekapitaldekning i %

20,07 %

18,91 %


NOTE 4: LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer

lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er trukkede kasse-/driftskreditter tatt

Etablerte ordninger med lån i Norges Bank, trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i finansmarkedet er nødvendige

å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Bankens eksponering for likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og tap av innskudd.

med under kolonne 0-1 mnd på linjen for utlån til kunder.

kapitalkilder for å fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det er avtalt en trekkmulighet på 177 millioner kroner på bankens oppgjørskonto i DNB. Trekkmuligheten er ikke benyttet per 31.12.2017. Banken hadde per 31.12.2017 innestående 2,6 millioner kroner i bundne skattetrekk i Grue Sparebank.

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Restløpetid for hovedpostene i balansen Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens

Innskudd fra kunder er rapportert i kolonnen uten løpetid. Dette er i tråd med Finanstilsynets forskrift for slik rapportering. Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på kort og lang sikt. Et sentralt mål er utviklingen i innskuddsdekningen, som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Banken har et mål på innskuddsdekning eksklusiv EBK på minimum 75%. Innskuddsdekning eksklusiv EBK utgjør ved årets utgang 92,40% mot 84,02% året før.

Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER

< 1 mnd.

Kont./fordr.sentralbanker

-

Utl./fordr. til kredittinst. Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik.

-

-

-

583.676

34.897

3-12 mnd. - - 142.282

1-5 år

Over 5 år

- - 708.979

U.løpetid

Sum

-

54.598

54.598

-

317.403

317.403

-29.353

3.931.440

2.490.959

16.659 38.004 127.191 323.222

Aksjer

851

LCR (Liquidity Coverage Ratio) er myndighetenes mål på bankers størrelse og kvalitet på likviditetsbuffer. Bankens LCR var 363% pr. 31.12.2017. Myndighetens krav til LCR var pr. 31.12.17 på 100%. Årsak til høy LCR per 31.12 er at banken har tatt høyde for et forfall på obligasjonslån i starten av 1. kvartal, samt forventet utlånsvekst. Likviditetssituasjonen vurderes som tilfredsstillende for banken.

- 505.927

- - - - - 180.854 180.854

Øvrige eiendeler Sum eiendeler

1-3 mnd.

Likviditetsindikator 1 (over 1 år) var 114,07% pr. 31.12.2017, mens Likviditetsindikator 2 (over 1 måned) var 121,99%. Begge nøkkeltall er beregnet konsolidert med Eika Boligkreditt.

31.147

31.147

600.335

-

72.901

-

269.473

-

1.032.201

-

2.491.810

-

554.648

5.021.369

< 1 mnd.

1-3 mnd.

3-12 mnd.

1-5 år

Over 5 år

U.løpetid

Sum

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinst.

- - - - - - -

Innskudd fra kunder

-

Obligasjonsgjeld

-

Ansvarlig lån

-

-

-

Øvrig gjeld

-

-

-

-

-

57.832

57.832

Egenkapital

-

-

-

-

-

557.085

557.085

Sum gjeld og egenkapital

-

3.940.948

5.021.368

333.696

72.000

405.696

- 124.948

124.948

-

- 3.326.031

3.659.727

499.853

-

-

696.801

49.923

-

-

49.923

549.776

-

43


NOTE 5: RENTERISIKO Banken er eksponert for renterisiko knyttet til tap av rente-

Renterisiko oppstår som følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding.

netto. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenetto i banken. Renterisiko reduseres ved at innlån og utlån i høy grad tilpasses samme rentebetingelser. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Ettersom bankens innlån fra kunder og utlån til kunder løper til flytende rente, er det ingen reell risiko på denne aktiviteten. Det er ingen utlån til fast rente eller fastrenteinnskudd pr 31.12.2017. Fastrentelån formidles via EBK. Alle rentepapirer har flytende rente, og bankens renterisiko knyttet til rentepapirer er derfor begrenset. Styret har utarbeidet rammer for renterisiko på rentebærende papirer. Det foretas en løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer.

Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først forta renteendringer på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler. En endring i markedsrenten vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser for hovedposter i balansen Ved endring i markedsrentene kan ikke banken foreta renteendringer for alle balanseposter samtidig dersom disse har ulik bindingstid. En endring av markedsrentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet.

Renterisikoen omfattes også av den direkte effekt en renteendring vil ha på balanseposter med og uten rentebinding. Ingen beholdning er bundet over 3 måneder og renteforfallene fordeler seg i den 3 måneders perioden. Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav. En renteendring på 1% vil gi en årlig effekt på resultatregnskapet på 0,8 millioner kroner. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er innenfor fastsatte rammer. Tid fram til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen.

Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER

< 1 mnd.

1-3 mnd.

3-12 mnd.

1-5 år

Over 5 år

U.løpetid

Sum

Kont./fordr.sentralbanker

-

-

-

-

-

54.598

54.598

Utl./fordr. til kredittinst.

-

-

-

-

-

317.403

317.403

-

- 3.931.440

3.931.440

Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik.

- 115.822

- 376.256

- 12.998

851

-

Aksjer

-

-

-

-

-

Øvrige eiendeler

-

-

-

-

-

Sum eiendeler

- 180.854 31.147

505.927 180.854 31.147

115.822

376.256

12.998

851

-

4.515.442

5.021.369

< 1 mnd.

1-3 mnd.

3-12 mnd.

1-5 år

Over 5 år

U.løpetid

Sum

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinst.

- - - - - - -

Innskudd fra kunder

-

Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån

-

-

-

- 3.659.727

446.853

-

-

-

-

-

3.659.727 696.801

49.923

-

-

-

-

49.923

Øvrig gjeld

-

-

-

-

-

57.832

57.832

Egenkapital

-

-

-

-

-

557.085

557.085

-

-

- 4.274.644

5.021.368

Sum gjeld og egenkapital

44

249.948

249.948

496.776


NOTE 6: MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst forårsaket av

Dette kan for eksempel omhandle endringer i priser eller volatilitet på aksjer, aksjeindekser eller råvarer. Rentepapirer,

endringer i markedsparametere som rente, valutakurser, aksje- eller råvarepriser. Markedsrisiko som banken står overfor er hovedsakelig renterisiko og inkluderer potensielle svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller finansielle instrumenter knyttet til en markedsbenchmark (NIBOR flytende pengemarkedsrente) som følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige kontantstrømmer for finansielle instrumenter til flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i markedspriser, enten forårsaket spesifikke faktorer knyttet til et individuelt finansielt instrument eller utsteder, eller faktorer som påvirker alle instrumenter handlet i et marked.

aksjederivater og råvarederivater er eksponert for denne risikoen. Det vesentligste av markedsrisiko relaterer seg til verdipapirmarkedet representert ved egne verdipapirbeholdninger. Hovedtyngden av bankens portefølje er plassert i likvide obligasjoner med begrenset risiko for store fall i markedsverdi. Obligasjonsporteføljen er forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS som har spesialkompetanse innen området. Forvaltningen er underlagt rapporterings- og posisjonsrammer fastlagt av styret i banken. Rammene skal

begrense risikoen, og disse rammene gjennomgås minst én gang i året. Bankens samlede markedsrisiko vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet og Baselkomiteen. Banken har ingen inngåtte derivatavtaler pr 31.12.2017. Aksjer i tilknyttede selskaper, konsernselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av prisrisikoen på aksjer, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko. Banken har ingen vesentlig valutaeksponering per 31. desember 2017.

SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER

Nominell

Anskaffelses

Bokført

Markeds -

verdi

kost

verdi

verdi

Utstedt av det offentlige Stater og statsgaranterte

Børsnoterte

36.000

36.125

36.125

36.259

Lokale og regionale myndigheter

Børsnoterte

102.000

102.192

102.163

102.237

Ikke børsnoterte

41.655

41.679

41.671

41.676

Sum utstedt av det offentlige

179.655

179.996

179.958

180.171

Utstedt av andre Stater og statsgaranterte

Ikke børsnoterte

9.000

9.235

9.173

9.173

Institusjoner

Børsnoterte

Ikke børsnoterte

2.851

2.851

2.851

2.857

84.000

84.281

84.147

84.304

Obligasjoner med fortrinnsrett

Børsnoterte

Ikke børsnoterte

Sum utstedt av andre

190.000

189.856

189.775

190.800

40.000

40.023

40.023

40.202

325.851

326.245

325.969

327.336

505.506

506.241

505.927

507.507

Sum sertifikater og obligasjoner

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Det er etablert interne retningslinjer for sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Retningslinjene regulerer forhold til disse, og det skal vektlegges god spredning på utstedere. Det er bestemt maksimum eksponering pr. utsteder og det skal investeres i likvide obligasjoner. De fleste obligasjoner er regulert i forhold til 3 mnd. NIBOR, og følgelig blir renterisikoen lav. Det skal videre kun investeres i obligasjoner med lav til middels kredittrisiko, med hovedvekt på de med lav risiko. Følgelig er mesteparten av bankens obligasjoner enten statsgaranterte, i kommuner eller i finansinstitusjoner. Børsnoterte obligasjoner og sertifikater inkluderer ikke verdipapirer notert på ABM. Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/ eller forvalters observerte markedsverdier, og alle papirer er i NOK. Den gjennomsnittlige effektive renten på obligasjonsbeholdningen på rapporteringstidspunktet er 1,51% og fremkommer som avkastning gjennom året fordelt på gjennomsnittlig beholdning.

45


Deponerte obligasjoner i Norges Bank som kan pantsettes Deponerte verdipapirer i Norges Bank gir låneadgang. Markedsverdien av de deponerte obligasjoner utgjør ved årsskiftet 152,6 millioner kroner. Låneverdi fratrukket haircut er 145,7 millioner kroner. Banken har i tillegg deponertbare papirer på til sammen 85 millioner kroner som ikke er deponert. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Beregningen av virkelig verdi bygger i vesentlig grad på tilgjengelig kursinformasjon, diskonterte kontantstrømmer, emisjonspris/transaksjonsverdi eller kostpris. Banken har andeler i pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II, Eika Sparebank og Eika Pengemarked. Finanstilsynet har presisert at andeler i verdipapirfond skal klassifiseres som aksjer og andeler og at avkastningen skal klassifiseres som inntekter fra aksjer og andeler og ikke renteinntekter. Pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II Fondet investerer kun i obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap, samt bankinnskudd. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Dette innebærer at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng kan medføre en endring i fondets kurs på inntil 0,5%. Fondet investerer i verdipapirer med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

Ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner

2017

2016

Sparebank1 SMN

-

1.001

Sum

-

1.001

Bokført

Markeds -

NOTE 6: MARKEDSRISIKO Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning ANLEGG

Antall

Omløp

aksjer kost verdi verdi

Org. nr

Navn

Anskaffelses

Børsnotert

937 885 822 Høland & Setskog Sparebank

4

385

385

357

937 889 275 Sparebank 1 Ringerike Hadeland

4

509

509

783

Visa Inc

1

406

406

850

Sum børsnoterte

9

1.300

1.300

1.991

Ikke børsnotert

885 621 252 Eika Boligkreditt AS

913 571 436 Gjerdrum Næringshage AS

913 851 080 BANKID Norge AS

916 148 690 Spama AS

937 894 805 Kvinesdal Sparebank

979 319 568 Eika Gruppen AS

979 391 285 Eiendomskreditt AS

14.607

61.452

61.452

61.202

30

30

30

30

0

174

174

174

0

10

10

10

10

985

894

837

408

19.895

19.895

49.939

5

536

536

575

980 602 095 Odal Næringshage Utvikling AS

1

100

100

100

SDC AS

5

2.124

2.124

2.244

Sum ikke børsnoterte

15.065

85.307

85.216

115.111

Sum anleggsaksjer

15.074

86.607

86.516

117.102

Eika Pengemarked Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, utstedt av eller garantert av stater, fylkes-

Eika Sparebank Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, hovedsakelig utstedt av norske sparebanker. Fondet har også anledning til å investere i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, fylkeskom-

Til opplysning så ble det i 2016 totalt resultatført 4,74 millioner knyttet til salg av eierandel i Visa. I resultatregnskapet ble 4,4 millioner klassifisert som «Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning» og 0,34 millioner som «gev./tap på verdipapirer som er

kommuner og kommuner og industri og selskaper hvor kredittkvaliteten er minimum BBB-. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år.

muner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Eika Sparebank kan kun plassere i eiendeler med risikovekt 50 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

anleggsmiddel».

46


NOTE 6: MARKEDSRISIKO RENTE OG AKSJEFOND

Org. nr

Navn

Antall

Anskaffelses

Bokført

Markeds -

andeler kost verdi verdi

Børsnotert

983 900 232 Pengemarkedsfondet

Pluss Likviditet II

Sum børsnotert

44

44.732

44.852

44.852

44

44.732

44.852

44.852

Ikke børsnotert

Eika Pengemarked

23

23.601

23.776

23.776

Eika Sparebank

23

23.707

23.873

23.873

90

92.039

92.500

92.500

Sum rente og aksjefond

Sum verdipapirer med variabel avkastning

15.164

178.646

179.016

209.602

Anleggs-

Endringer i 2017

aksjer

Inngående balanse

82.894

Tilgang 2017

4.852

Avgang 2017

(1.254)

Gevinst ved salg av aksjer Utgående balanse

24 86.516

NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/-TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER OG VALUTA Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner Kurstap ved omsetning av obligasjoner Kursregulering obligasjoner Netto gevinst/-tap obligasjoner

2017

2016

354

81

(620)

(831)

133

2.013

(132)

1.263

Vi har en flerårig samarbeidsavtale med Audunbakken festivalen!

Kursregulering aksjer og andeler

1.363

950

Netto gevinst/-tap aksjer og andeler

1.363

950

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta

1.365

1.155

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer

2.596

3.368

47


NOTE 7: RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Lånenes betingelser er spesifisert i note 19. Odal Sparebank tok opp et ansvarlig lån på 50 millioner kroner den 5. februar 2015. Lånet er tatt opp i norske kroner. Lånet har løpetid på 10 år, men har calldato 5. februar 2020. Lånet er bokført til nominell verdi med fradrag av periodisert underkurs.

NOTE 7: RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

2017

2016

Ansvarlig lånekapital

1.510

1.587

Sum renter ol. kostnader på ansvarlig lånekapital

1.510

1.587

Andre rentekostnader

2017

2016

Avgift til Sikringsfondet

2.613

2 517

NOTE 8: ANDRE RENTEKOSTNADER

NOTE 8: ANDRE RENTEKOSTNADER Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle banker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Rentekostnad på skattegjeld og øvrige rentekostnader

Fondet plikter å dekke tap inntil 2 millioner kroner som en innskyter har i en bank som er medlem av Bankenes Sikringsfond. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person.

NOTE 9: PROVISJONSINNTEKTER OG PROVISJONSKOSTNADER

Innbetaling til Bankenes Sikringsfond er beregnet på bakgrunn av et gjennomsnitt av innskudd og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret samt første og andre kvartal i innbetalingsåret. I tillegg benyttes kjernekapitaldekning ved foregående årsskifte. Ny lov om innskuddsgaranti og krisehåndtering er til behandling i Finanskomiteen, og innstillingen skal etter planen behandles i Stortinget 6. mars 2018.

156

13

2.769

2.530

Provisjonsinntekter

2017

2016

Garantiprovisjon

1.144 909

Sum andre rentekostnader

Formidlingsprovisjon

7.415 7.764

Verdipapirforvaltning og -omsetning

2.479

1.905

Provisjon Eika Boligkreditt

9.516

6.957

Provisjon ved salg av forsikringstjenester

6.930

5.824

Andre provisjons- og gebyrinntekter

1.892

1.947

29.577

25.506

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Provisjonskostnader

2017

2016

Transaksjonsavgifter og lignende

4.246

4.738

315

286

Betalingsformidling, interbankgebyrer Andre provisjonskostnader

Avgift for 2018 er beregnet til 2,7 millioner kroner.

48

201 200

Betalingsformidling

Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

873

583

5.434

5.607


NOTE 10: PENSJON Tjenestepensjon

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger

Beregningen av pensjonsmidlene og påløpte forpliktelser gjøres på balansedagen. De estimerte verdier korrigeres hvert

Banken er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Dette kravet er oppfylt ved at det ble etablert en kollektiv innskuddsordning 01.03.2012. I tillegg har banken en ytelsesbasert ordning som omfatter 24 yrkesaktive medarbeidere og 13 pensjonister. Denne ordningen opphører ved fylte 85 år. Den tidligere usikrede driftspensjon for alderen 85-87 år ble avsluttet i 2016. Beregning av forpliktelsene knyttet til den ytelsesbaserte ordningen gjøres i samsvar med IAS 19.

kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende år.

år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse.

AFP - ytelsesbasert flerforetaksordning De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP- ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen.

Økonomiske forutsetninger

Avtale med adm. banksjef Det er inngått egen lederpensjonsavtale med adm. banksjef. Dette er en supplerende innskuddspensjon. Oppstår det forhold som gir grunnlag for avskjedigelse eller oppsigelse som skyldes hans egne handlinger, faller avtalen bort. Årlig aktuarberegning DNB Pensjonstjenester AS v/ Gabler As har foretatt beregninger iht IAS 19. Beregningene baserer seg på informasjon pr 31.12.2017 og knytter seg til den kollektive ytelsesbaserte pensjonsforsikring.

2017

2016

Diskonteringsrente

2,30 %

2,60 %

Forventet avkastning

2,30 %

2,60 %

Lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

G-regulering

2,25 %

2,25 %

Pensjonsregulering Arbeidsgiveravgift-sats

Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del av pensjonsforpliktelsen. Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. Videre er omkostningene ved pensjonsordningen inkludert i pensjonskostnaden.

2,25 %

2,25 %

16,80 %

16,80 %

Levetiden er beregnet i livsforsikringsselskapets tabell K 2013 BE.

49


NOTE 10: PENSJON - RESULTAT Pensjonskostnader 2017

Sikret

Årets pensjonsopptjening inkl. renter og arbeidsgiveravgift (AGA)

1.633

Rentekostnad netto forpliktelser

399

Administrasjonskostnader

103

Arbeidsgiveravgift

359

Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning

2.493

Pensjonskostnader 2016

85 - 87 år

adm banksjef

Årets pensjonsopptjening inkl. renter og arbeidsgiveravgift (AGA)

1.890

-

-

Rentekostnad netto forpliktelser

385

-

-

Administrasjonskostnader

85

-

-

Arbeidsgiveravgift

45

-

Effekt avvikling Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning

- 2.406

-

(2.416)

1.331

(2.416)

1.331

Årets totale pensjonskostnad:

2017

2016

Betalt pensjon

2.492

2.960

Aktuar, sikret ordning Kostnadsført AFP Kostnadsført innskuddsbasert ordning (OTP) Effekt avvikling. Usikret ordn. 85 - 87 år Usikret ordn adm banksjef Gruppeliv Årets pensjonskostnader

50

Usikret ordn. Usikret ordn.

Sikret

-

(554)

425

432

1.411

452

-

(2.416)

-

1.331

562 4.890

556 2.762


NOTE 10: PENSJON - BALANSE

Usikret ordn.

Pensjonsforpliktelsen / Pensjonsmidler 2017

adm banksjef

Sikret

Estimert brutto pensjonsforpliktelse

52.675

-

- pensjonsmidler (markedsverdi)

(38.564)

-

= Pensjonsforpliktelser (netto)

14.111

-

+ Arbeidsgiveravgift

2.371

-

Netto pensjonsforpliktelse

16.481

-

Usikret ordn. Usikret ordn.

Pensjonsforpliktelsen / Pensjonsmidler 2016

Sikret

Estimert brutto pensjonsforpliktelse

55 110

85 - 87 år -

adm banksjef

- pensjonsmidler (markedsverdi)

(39 753)

-

-

= Pensjonsforpliktelser (netto)

15 357

-

5 000

+ Arbeidsgiveravgift

1 812

-

-

Netto pensjonsforpliktelse

17 170

-

5 000

5 000

Kundetur Trondheim - Røros

51


NOTE 11: LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn

25.473

23.691

811

813

4.652 2.632

Arbeidsgiveravgift

5.590 3.515 709

767

EDB-kostnader

8.874 8.709

Salgs-/reklame-/representasjonskostnader

2.877 4.149

Utdanning, reiser, diett, biler mv. Rekvisita Honorarer eksterne tjenester Telefon, porto

672

1.690

825 987 16.728

15.017

1.655

1.881

68.866

63.851

Antall ansatte pr 31.12.

45,0

46,0

Antall årsverk pr 31.12.

43,3

44,6

Gjennomsnittlig antall årsverk i året

44,0

45,0

Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader

52

2016

Pensjoner Øvrige personalutgifter

Alfa og omega stevne på Borgen

2017


NOTE 12: LÅN OG YTELSER

Lønn og

Pensjons-

honorarer

ordning

Annen godtgjørelse Sum

Lån

Ledende ansatte Adm. banksjef

Torleif Lilløy

1.697

862

165

2.724

2.446

935

85

49

1.069

2.883

Mette Skjerven

855

107

33

995

2.044

Banksjef virksomhetsstyring Petter Saghaug

750

40

39

829

3.041

4.237

1.094

286

5.617

10.414

Banksjef salg og rådgivning Odd Håvard Bratli Banksjef økonomi og stab

Sum ledende ansatte

Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente, og er grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad, men reduserer bankens renteinntekter tilsvarende. Reduserte renteinntekter knyttet til rentesubsidiering av lån til ansatte utgjør for 2017 0,7 millioner kroner.

Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt Styre etter samme vilkår som for bankens øvrige kunder, og er Leder Odd Rune Andersen 188 188 3.318 sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån og garantier. Nestleder Karoline Bakli 88 88 Styremedlem Vigdis Mellem

93

93

Styremedlem Karl Erik Rimfeldt

88

88

Styremedlem

Gunhild Tovseth Vatne (fra mai)

751 -

93

93

Ansattemedlem Camilla Henricsson

69

69

1.149

-

Ansattemedlem Petter Nybakk

10

10

2.859

- Samlede ytelser og lån til styret

629

-

-

629

Obligatorisk tjenestepensjon er pliktig. Banken har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene. Det er forøvrig ikke avtalt noen form for opphørsvederlag eller lignende, verken til adm. banksjef eller til styrets leder.

8.077

Generalforsamlingen Leder

28

28

-

De øvrige medlemmene av forstanderskapet

66

66

12.548

Samlede ytelser og lån til generalforsamlingen

94

94

12.548

-

-

2017

2016

Samlede lån til ansatte med rentesubsidierte rentevilkår:

34.653

37 251

Samlede lån til ansatte med ordinære rentevilkår:

24.902

31 616

Samlede lån til ansatte

59.555

68 867

53


NOTE 13: VARIGE DRIFTSMIDLER

Anlegg u.

Maskiner/

utfrørelse

Inventar

Kostpris 01.01.2017

Bankbygg hytte, tomter Sum

701 15.872 12.730 29.304

Tilgang 1.452

-

- 1.452

Avgang - - - Kostpris 31.12.2017 2.153 15.872 12.730 30.755 Akkumulerte avskrivinger 01.01.2017

-

Ordinære avskrivinger

- 1.342 347 1.689

9.302

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2017

-

10.644

7.320 7.667

16.622 18.311

Bokført verdi 31.12.2017 2.153 5.228 5.063 12.444

Herav utleid Balanseført

Utdeling av gavemidler under Sandsdagene i juni

Fasteiendom

Eiendomstype

Areal m2

areal m2

Eiendom på Sand

Bankbygg

600

-

-

Tomt på Sand

Tomt

1.300

-

38

Sparebankgården Skarnes

Bankbygg

1.210

Hytte på Hafjell

Hytte

60

146 -

verdi 31.12

4.538 487

Sum 5.063

54


NOTE 14: ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader

2017

2016

Driftskostnader fast eiendom

2.752

2.446

Honorar ekstern revisor

437

421

1.322

1.153

Andre kostnader leide lokaler

191

153

Maskiner, inventar og transportmidler

936

852

Forsikringer

394 98

Leie av lokaler

Ordinære tap

158

479

Andre driftskostnader

3.318

4.229

Sum andre driftskostnader

9.508

9.831

NOTE 15: SKATT Skattekostnaden består av: Betalbar skatt: 25% av skattemessig resultat. For mye eller for lite avsatt betalbar skatt ved fjorårets ligning. Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Knyttes til periodisering av skatt på inntekts- og kostnadsposter hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. Det er i 2017 avsatt 1,0 millioner kroner i forventet formuesskatt. Dette er kostnadsført under andre driftskostnader i resultatoppstillingen.

Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva

268

282

96 93 6 9 67

37

437

421

NOTE 15: SKATT Beregning av betalbar skatt

2017

2016

Resultat før skattekostnad

70.412

72.996

Permanente forskjeller

(5.352)

(9.374)

Endring midlertidige forskjeller

(5.537)

(3.159)

Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt

59.524

60.463

Betalbar skatt på årets resultat, 25 %

14.881

15.116

Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Endring i utsatt skatt ført mot EK Sum skattekostnad

Andre skattebegrep: Resultatforskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige resultat deles i: - Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader, skattefrie inntekter. - Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom regnskaps og skattemessige periodiseringer som skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

2017 2016 14.881

15.116

1.354

878

(49)

(76)

(192)

(191 )

15.994

15.726

55


NOTE 15: SKATT Betalbar skatt fremkommer som følger:

2017

2016

Formuesskatt, inngår i andre driftskostnader

1.013

906

Inntektsskatt

14.881 15.116

Sum betalbar skatt

15.894

Oversikt over midlertidige forskjeller

Odal Sparebank - stolt sponsor av Nord-Odal IL

2017

2016

Varige driftsmidler

(309)

(3.056)

(2.747)

Pensjonsforpliktelser

5.688

(16.481)

(22.170)

Gevinst og tapskonto

(59)

Obligasjoner og andre verdipapirer

389

(314)

(703)

Avsetninger

-

(1.800)

(1.800 )

Korreksjon IB

-

-

119

237

296

Over-/underskudd

(172) (292) (119)

Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel-

5.418

(21.706)

(27.124 )

Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+)

1.354

(5.427)

(6.781)

Endring i skattesats

-

Sum bokført utsatt skattefordel

(5.427)

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

2017

25% skatt av resultat før skatt

17.603

25% skatt av permanente forskjeller

(1.338)

For mye/lite avsatt skatt tidligere år Endring utsatt skatt ført mot EK Endring utsatt skatt korrigert av IB utsatt skatt Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

56

Endring

16.022

(49) (192) (30) 15.994

- (6.781)


NOTE 16: KONTANTER OG INNSKUDD I NORGES BANK Kontanter og fordringer på sentralbanker

2017

2016

Kontanter i norske kroner

6.611

11.060

Kontanter i utenlandske valutasorter

238

245

Innskudd i Norges Bank

47.749

47.637

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker

54.598

58.942

Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk Kontanthåndtering.

Odal Sparebank har ansvaret for kursrisiko, bokføring og rapportering av utenlandsk valuta.

NOTE 17: EIERANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAPER Selskapets navn Glåmdalsmegleren AS

kontor-

Selskaps-

Antall

kommune

kapital

aksjer

Kongsvinger

100

100

Eier/stemme andel 100 %

Total EK 2017 991

Resultat 2017 151

Sum

Bokført verdi 1.837 1.837

Endringer i

2017

Inngående balanse

415

Kjøp 1.541 Salg Tap

-

Resultatandel (49) Utbytte fra forrige år

(70)

Utgående balanse

1.837

Banken har i 2017 økt sin eierandel i Glåmdalsmegleren AS fra 33% til 10 %. Transaksjoner i 2017 mellom Odal Sparebank og Glåmdalsmegleren AS har vært relatert til daglig

bankdrift. Det har ikke i 2017 vært gjennomført andre transaksjoner mellom partene.

57


NOTE 18: GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA KUNDER Gjeld og gjennomsnittlig rente 31.12.

2017

2016

Innskudd fra og gjeld til kunder

Beløp

Beløp

%

%

Uten avtalt løpetid

3.179.305

-

3.009.028

-

Med avtalt løpetid

480.422

-

550.896

-

3.659.727

0,76 %

3.559.925

Sum innskudd fra og gjeld til kunder

0,82 %

2017 2016

Innskudd fra kunder

Beløp % Beløp %

Lønnstakere og lignende Utlandet

2.645.085 23.704

72,3 % 0,6 %

2.614.347

73,4 %

21.978

0,6 %

Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon

52.961

1,4 %

1,4 %

19.520

0,5 %

18.327

0,5 %

168.882

4,6 %

161.282

4,5 %

Varehandel, hotell/restaurant

68.724

1,9 %

102.470

2,9 %

Transport, lagring

24.842

0,7 %

28.616

0,8 %

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

235.894

6,4 %

212.645

6,0 %

Sosial og privat tjenesteyting

197.745

5,4 %

197.193

5,5 %

Offentlig forvaltning

223.370

6,1 %

151.707

4,3 %

3.659.727

100 %

3.559.925

100,00 %

Bygg og anlegg

Sum innskudd

2017 2016

Innskudd

Beløp % Beløp %

Odal

2.090.281

57,1 %

2.017.657

56,7 %

Kongsvinger

380.433

10,4 %

407.334

11,4 %

Romerike

815.803

22,3 %

754.888

21,2 %

Andre

373.210

10,2 %

380.046

10,7 %

3.659.727

100,00 %

3.559.925

100,00 %

Sum innskudd

Rentene er rapportert som gjennomsnittlig rentekostnad for hhv. 2017 og 2016.

58

51.360


NOTE 19: GJELD OPPTATT VED UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER Utestående pr 31.12.2017 Lånetype/ISIN

Låne-

Siste

opptak

forfall

Pålydende

Bokført

Amort-

Verdi

isering

Nominell rente

Obligasjonslån NO0010708993

28.03.2014 05.02.2018

72.000

Bullet

3m Nibor + 0,68 %

NO0010728561

19.12.2014 12.02.2019

150.000

149.963

72.000

Bullet

3m Nibor + 0,80 %

NO0010748353

26.10.2015 26.10.2018

125.000

124.948

Bullet

3m Nibor + 1,08 %

NO0010778863

14.11.2016 14.11.2021

50.000

49.982

Bullet

3m Nibor + 1,17 %

NO0010771660

02.09.2016 02.09.2019

100.000

99.956

Bullet

3m Nibor + 0,77 %

NO0010802044

09.08.2017 09.06.2022

75.000

74.952

Bullet

3m Nibor + 0,78 %

NO0010808710

20.10.2017 20.10.2020

125.000

125.000

Bullet

3m Nibor + 0,68 %

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

697.000

696.801

Lånetype/ISIN

Låne-

Siste

opptak

forfall

Pålydende

Bokført

Amort-

Verdi

isering

Nominell rente

Ansvarlig lån NO0010729924

02.05.2015 02.05.2025

50.000

49.923

Bullet

3m Nibor + 2,00 %

Call 05.02.2020

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av ansvarlig lånekapital

50.000

49.923

59


NOTE 19: GJELD OPPTATT VED UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER Utestående pr 31.12.2016 Lånetype/ISIN

Låne-

Siste

Bokført

Amort-

opptak

forfall Pålydende

Verdi

isering

Nominell rente

Obligasjonslån NO0010699085

10.12.2013 10.02.2017

125.000

125.013

NO0010699085 (Tilbakekjøp av egne oligasjoner)

(33.000)

(33.000)

NO0010715972

Bullet

3m Nibor + 0,85 %

Bullet

3m Nibor + 0,46 %

11.08.2014 11.08.2017

170.000

170.031

NO0010715972 (Tilbakekjøp av egne oligasjoner)

(32.000)

(32.000)

NO0010708993

28.03.2014 05.02.2018

175.000

174.796

Bullet

3m Nibor + 0,68 %

NO0010728561

19.12.2017 12.02.2019

150.000

149.857

Bullet

3m Nibor + 0,80 %

NO0010748353

26.10.2015 26.10.2018

125.000

124.885

Bullet

3m Nibor + 1,08 %

NO0010778863

14.11.2016 14.11.2021

50.000

49.960

Bullet

3m Nibor + 1,17 %

NO0010771660

02.09.2016 02.09.2019

100.000

99.939

Bullet

3m Nibor + 0,77 %

Sum gjeld stiftet ved av verdipapirer

Lånetype/ISIN

Låne- opptak

830.000

Siste forfall

Pålydende

829.481

Bokført

Amort-

Verdi

isering

Nominell rente

Ansvarlig lån NO0010729924

05.02.2015 05.02.2025

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av ansvarlig

50.000

49.887

Bullet

50.000

49.887

lånekapital

60

3m Nibor + 2,00 %

Call 05.02.2020


NOTE 20: SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD Annen gjeld

2017

2016

Bankremisser

698

732

Betalingsformidling

727

913

Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt

93

100

15.894

16.022

Skattetrekk

2.153 1.680

Leverandørgjeld

3.079 3.402

Annen gjeld ellers

9.044

8.340

Sum annen gjeld

31.688

31.189

NOTE 21: EGENKAPITAL

Annen gjeld Egenkapital 01.01.2017 Endring i estimatavvik pensjoner direkte mot egenkapitalen - før skatt Skattekostnad estimatavvik Årsoppgjørsdisposisjoner Egenkapital 31.12.2017

Overføringer og disponeringer Overført til Sparebankens fond Avsetning gaver Sum

Spb. fond 503.590

Egenkapital 503.590

769

769

(192)

(192)

52.919 52.919 557.085

557.085

2017

2016

52.919

55.770

1.500

1.500

54.419 57.270

I forbindelse med disponeringen er det avsatt 1,5 millioner kroner til gaver som er bokført som annen gjeld.

Odal Sparebank - stolt sponsor av Gjerdrum IL, ski

61


NOTE 22: GARANTIANSVAR Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i EBK. EBK har som krav at lån skal være innenfor 60% forsvarlig verdigrunnlag. Bankens kunder har pr 31.12.17 lån for 1.409 millioner kroner i EBK. Garantibeløpet overfor EBK er todelt: Tapsgaranti: Den samlede tapsgaranti er begrenset til 1% av bankens utlånsportefølje i EBK, minimum 5 millioner kroner eller 100% av låneporteføljen hvis den er lavere enn 5 millioner kroner. Banken plikter å dekke 80% av konstaterte tap på lån i portefølje formidlet til EBK, og EBK kan motregne overskytende del på 20% i ubetalte provisjoner til alle eierbanker, proratarisk fordelt ut fra den enkelte banks andel av utlånsporteføljen på det tidspunkt tapet konstateres, i en periode på inntil 12 måneder fra tap konstateres. Banken har også en avtale med EBK om kapitalstøtte. Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov for ansvarlig kapital for å nå sitt kapitalmål på 10%. Emisjonsbeløpet for Odal Sparebank i Q1 2018 er 2,9 millioner kroner. Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har i sin risikostrategi krav om at overskuddslikviditeten minst skal dekke 75% av likviditetsbehovet de nærmeste 12 måneder. I tillegg skal EBK sin overskuddslikviditet være minst 6% av innlånsvolumet. Likviditetsforpliktelsen er inngått i en Avtale om kjøp av OMF (Note Purchase agreement). Forpliktelsen om kjøp av OMF fra EBK utløses kun hvis markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet i OMF-markedet, og derfor må utstede obligasjoner direkte til eierbankene.

62

NOTE 22: GARANTIANSVAR Garantiansvar

Betalingsgarantier

2017

2016

4.729

4.588

Kontraktsgarantier

23.818 30.763

Andre garantier

49.092

40.893

Samlet garantiansvar ovenfor kunder

77.640

76.244

Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantiansvar

29.537

30.819

107.177

107.063

Garanti til Bankens Sikringsfond

-

Garantier til Eika Boligkreditt AS

2017

-

2016

Saksgaranti

15.444

Tapsgaranti

14.093 10.381

Samlet garantiansvar ovenfor Eika Boligkreditt AS

29.537

20.438 30.819

2017 2016

Garantier fordelt geografisk

Beløp % Beløp %

Odal

42.296

39,6 %

46.944

4.591

4,3 %

6.586

6,2 %

58.184

54,3 %

47.822

44,7 %

Kongsvinger Romerike Andre Sum garantier

Pr. 31.12.2017 var likviditetsforpliktelsen til EBK beregnet til 0 kroner.

43,8 %

2.106

2,0 %

5.710

5,3 %

107.177

100 %

107.063

100 %

Banken har kjøpt aksjer i EBK for netto 4 millioner kroner i 2017 for at EBK skal nå sitt kapitalmål.


NOTE 23: NØKKELTALL

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert

2017

2016

Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP Kostnadsvekst siste 12 mnd

57,1 %

57,5 %

6,3 %

3,7 %

Egenkapitalavkastning*

10,3 %

12,1 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP)

17,4 %

15,3 %

Innskuddsmargin hittil i år

0,16 %

0,25 %

Utlånsmargin hittil i år

2,77 %

2,61 %

Netto rentemargin hittil i år

2,32 %

2,26 %

Resultat etter skatt i % av FVK

1,09 %

1,17 %

Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen

23,4 %

24,2 %

Andel lån overført til EBK - kun PM

31,7 %

24,4 %

Innskuddsdekning

92,4 %

84,0 %

2017

2016

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert

Soliditet Ren kjernekapitaldekning

20,07 %

18,91 %

Kjernekapitaldekning

20,07 %

18,91 %

Kapitaldekning

21,85 %

20,62 %

Leverage ratio

10,19 %

9,26 %

Likviditet LCR

363 299

Likviditetsindikator 1 (inkl. EBK)

114,07

107,38

Likviditetsindikator 2 (inkl. EBK)

121,99

114,77

63


Revisjonsberetning

64


Victory Dance

65


Sentralbord: 62 97 00 66 kundeservice@odal-sparebank.no www.odal-sparebank.no

En alliansebank i

Profile for Kurér Grafisk

Årsrapport 2017  

Odal Sparebank

Årsrapport 2017  

Odal Sparebank