__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsrapport

2018

En alliansebank i


Om Odal Sparebank Odal Sparebank er en lokal og selvstendig bank som ble etablert 11. juni 1877, og har eksistert i snart 142 år. Visjonen vår har vært og er fortsatt: å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn. Med over 140 års tilstedeværelse, er vi den eldste bedriften i Odalen. Bankens bidrag til samfunnsnyttige formål har vært betydelig i bankens lange og stolte historie.

Odal Sparebank ønsker å utgjøre en forskjell for de vel 18.000 kundene våre der de fleste bor og virker i Kongsvingerregionen og Romerike. Banken vil gjerne vokse og få enda flere kunder. Vi vil være tett på våre privat- og bedriftskunder, og vi brenner for lokalsamfunnet. Gode lokalsamfunn trenger korps, idrettslag, ungdomsklubber, frivillighetssentraler og mange flere andre frivillige lokale helter. Odal Sparebank tror på mangfold og nærhet. Vi sponser og gir gaver til et stort antall organisasjoner og lag. Forretningsideen forteller hva banken skal være for hvem, og hvordan vi skal gjøre det. Med sterk lokal forankring skal vi gi våre kunder personlig økonomisk rådgivning, og tilby gode selvbetjeningsløsninger på digitale flater. Vårt mål er at vi skal være den beste banken på rådgivning, og på høyde med de beste på digitale løsninger. Med høyt kompetente medarbeidere i en bank med korte beslutningsveier finner vi gode løsninger for våre kunder. Odal Sparebank er en del av Eika Alliansen, der Eika Gruppen er vår leverandør av bankprodukter innen person- og skadeforsikring, sparing og plassering, og andre bankrelaterte produkter. Vi samarbeider tett med Eika for å sikre gode

2

produkter og digitale løsninger for våre kunder. Vi har stor tiltro til at Eika vil bidra meget positivt ovenfor oss fremover med sine leveranser til banken. Med 6,6 milliarder i forvaltningskapital inklusive lån i Eika Boligkreditt, er vi en av de større bankene av de 68 sparebankene som er tilknyttet Eika. I en finansbransje preget av store endringer, økte krav fra regulatorisk hold og økt konkurranse, ønsker vi fortsatt å være den personlige sparebanken kundene våre kan snakke med. Samtidig må vi levere effektive digitale løsninger. Det betyr også økte krav til å drive effektivt og lønnsomt, noe vi er rustet for med høyt kompetente medarbeidere og Eika som viktig samarbeidspartner. Samtlige 43 medarbeidere bor og virker i lokalmiljøet. De kjenner kundens hverdag og problemstillinger. Bedriftsavdelingen har samlet ressursene på Skarnes og Romerike for å kunne tilby næringskunder et bredt og godt tilbud. Dette er en nærhet vi har tro på. Dette koster, men gjør oss forskjellig fra andre banker. I sum skal den lokale tilnærmingen gjøre Odal Sparebank til den mest attraktive banken for folk flest i Kongsvingeregionen og Romerike.

Gaveutdeling på Sandsdagene


Innhold

Festningsspillet - vi stolt sponsor.

Sammendrag 2018

4

Hovedtall 2018

5

Leder

6

Eika Alliansen – styrker lokalbanken

8

Hendelser i 2018

9

Gavetildeling 2018

10

Kunden og Odal Sparebank i den digitale utviklingen

11

Nøkkeltall 12 Hva er viktig for banken framover

14

Årsberetning 2018

16

Resultatregnskap 25 Balanse 27 Kontantstrømoppstilling 30 Noteopplysninger til årsregnskapet

32

Revisjonsberetning 64

3


Sammendrag 2018

932

k

Vekst i antall nye kunder var i år på 932.

3,0

MILL. k

Banken bidro med vel 3 millioner kroner i sponsormidler, gaver og annen støtte i 2018.

77

18.483

POENG

Banken har totalt 18.483 kunder fordelt på 16.667 privatkunder og 1.856 bedriftskunder.

Vi har en langsiktig målsetting om å ha en KOI på minimum 80 poeng; over dette nivået vil vi oppnå at kundene blir våre ambassadører. Snittet for alle kundene i Eika på personmarkedet var 77 poeng, og vi gikk opp 2 poeng fra året før k og ligger nå jevnt med Eika-snittet på 77 poeng. Dette er et meget godt resultat.

7.160

43

Det er ved utgangen av 2018 7.160 aktive brukere av mobilbanken.

Med disse kompetente medarbeiderne hadde vi i 2018 mange gode, helhetlige møter med våre kunder som er med på å gi oss god kundetilfredshet.

2.771

19,3

Vi har 2.771 følgere på Facebook.

Skatt tilbake til samfunnet ble i 2018 19,3 millioner kroner.

4 k

ANSATTE

MILL.


Hovedtall 2018

66,3

MILL.

621,9

MILL.

Banken leverer et meget godt resultat på 66,3 millioner kroner etter skatt.

Sparebankens fond utgjør 621,9 millioner kroner ved utgangen av 2018. 64,8 millioner kroner ble i 2018 tilført sparebankens fond.

11,2

3,6

%

MRD.

Resultat etter skatt gir en egenkapitalavkastning på 11,2%, mot i fjor 10,3%.

Banken har 3,6 milliarder kroner i innskudd fra våre kunder, det er en nedgang på 1,0% fra 2017. Det gir en innskuddsdekning i forhold til utlån på 86,4%.

47,1

5,7

%

Kostnadsprosenten endte på 47,1% (57,1%). Ekstraordinære poster nevnt ovenfor, gjør at kostnadsprosenten er spesielt lav i forhold til i fjor.

21,9

%

Ved utgangen av 2018 har banken en kapitaldekning på 21,9%, det samme som i 2017. Banken er godt kapitalisert.

MRD.

Banken har 4,2 milliarder kroner i utlån på egen balanse. I tillegg har vi 1,5 milliarder kroner i utlån i EBK (Eika boligkreditt) som gir et samlet utlån på 5,7 milliarder kroner, som er vekst på 6,6% fra i fjor.

6,6

MRD.

Ved utgangen av 2018 hadde vi en forvaltningskapital på 6,6 milliarder kroner inklusive utlån i EBK på 1,5 milliarder kroner.

5


Året 2018 Etter over to år i sjefsstolen, kan jeg skrive under på at Odal Sparebank har det som skal til for å være en bank å regne med også i årene fremover! Vi leverer gode resultater, har økende kundetilfredshet og er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg de riktige folkene. Alt dette gjør at vi er godt rigget for ytterligere vekst og endringene som kommer fremover. Det er vi svært takknemlige og glade for. Alliansesamarbeidet med Eika gir oss en rekke fordeler vi ikke ville vært foruten. I tillegg til tilgang til gode produkter, får vi viktige stordriftsfordeler innenfor IT-drift og teknologiutvikling.

For deg og lokalsamfunnet Odal Sparebank er genuint opptatt av Romerike og Kongsvinger-regionen. Det er mange som kjemper om gunsten til 70.000 mennesker, noe som vi odølinger må ta som et bevis på attraktivitet. Skjerpet konkurranse kommer dessuten kundene til gode. Pris er et kortsiktig virkemiddel, da alle vet at en bank må ha inntjening. Denne forståelsen virker det som kundene våre har tatt innover seg. Selv om det å drive bank i dag er annerledes enn bare for få år siden, er kunden alltid i sentrum. For oss i Odal Sparebank er det fremdeles viktig å tilby manuell betjening. Derfor har vi investert i egne kundeverter ved hvert bankkontor. Samtidig vil digitalisering, og dermed større grad av selvbetjening, bli stadig mer gjennomgripende. Kundene vil få en enklere hverdag, der svært mye vil kunne ordnes på mobilen. Vi tror imidlertid på god rådgivning når de viktige valgene skal tas. Om kundene er i bankens lokaler, fysisk eller digitalt, i idrettshallen eller ute i bedriften, så skal banken være der for deg. Vi velger å knytte tettere bånd der andre velger seg bort. Odal Sparebank ønsker å være en del av det gode samarbeidet mellom næringslivet, frivillige organisasjoner, kommuner og alle med hjerte for lokalsamfunnet. Sammen skal vi utvikle våre lokalsamfunn. Vi skal bidra gjennom finansiering og andre banktjenester til utbyggere og bedrifter. Vi gir råd og veiledning og er med på å finansiere boliger til innflyttere i våre lokalsamfunn.

6


«Huggale folk» Kundesenteret vårt er lagt til vårt kontor på Skarnes. Senteret tar imot alle inngående henvendelser på en effektiv måte. Medarbeiderne kan hjelpe med veldig mye. Vi får hyggelige tilbakemeldinger om rask respons og «huggale folk». Som regel tas telefonen direkte, og det skal maks være ett ekstra «trykk» for å komme fram. Samtidig har vi valgt å benytte oss av Eika Gruppens nasjonale kundesenter på Gjøvik. Dette fordi det skal være lett å få kontakt med oss, det skal være kort vei til gode svar. Og ikke minst, så kan vi tilby kundene våre bedre service gjennom utvidet åpningstid på telefon fram til kl. 23.00 på kvelden. Idrett, musikk og teater Odal Sparebank støtter en lang rekke organisasjoner, lag og arrangementer i de fire kommunene banken er representert i. Vi har blant annet samarbeidsavtale med mange lokale idrettslag, som for eksempel Kløfta IL og Nord-Odal Idrettslag. Vi støtter også mange lokale kulturbærere, som Morodalsfestivalen, Festningsspillet, Audunbakkenfestivalen for å nevne noe. Dette er familievennlige arrangementer som samler store deler av våre kunder, og som er viktige for våre lokalsamfunn.

krav. For å svare på kravene har det vært viktig for bankene å levere sterke resultater. Slik Odal Sparebank gjør i 2018. Takk Jeg vil til slutt benytte anledningen til å rette en stor takk til alle bankens lojale kunder og alle med hjerte for lokalmiljøet for den tilliten dere har vist oss i 2018. Vi håper vår tilstedeværelse fortsatt vil bidra til at alle opplever at vårt kundeløfte blir realisert også i 2019 - «Være den foretrukne og mest kundevennlige banken i våre markedsområder»

Torleif Lilløy, Adm. banksjef

Soliditet skaper trygghet Finans har gjennomgående hatt et godt år. Det skyldes ikke minst lavere innkjøpspris på kapital store deler av året og dermed økte marginer. Så kan man spørre om ikke dette burde komme kundene til gode i form av lavere utlånsrente og høyere innskuddsrente. Jo, i en normalsituasjon. De fleste banker har imidlertid hatt behov for å bygge egenkapital grunnet strengere internasjonale og nasjonale soliditets-

7


Eika Alliansen – styrker lokalbanken Odal Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS. Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3000 ansatte. Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet. Med 200 bankkontorer i 148 kommuner representerer lokalbankene i Eika en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping og mange arbeidsplasser i norske lokalsamfunn. I januar 2018 sa 11 banker opp sine avtaler med Eika Gruppen og datterselskapene. Avtalene opphører når de respektive oppsigelsfrister utløper, de fleste med tre kalenderårs frist gjeldende fra 31.12.2018. De i dag 10 uttredende bankene (etter fusjon av Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank) er: Askim og Spydeberg Sparebank, Aasen Sparebank, Drangedal Sparebank, Klæbu Sparebank, Sparebanken 68 grader nord, Selbu Sparebank, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank og Ørland Sparebank.

8

LOKALBANKENE VED DIN SIDE Lokalbankene bidrar til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv i sine lokalsamfunn. Fysisk nærhet og rådgivere som har et personlig engasjement for den enkelte personkunden og det lokale næringslivet gir unike kundeopplevelser sammen med den digitale hverdagsbanken. Det er kundeopplevelsen som er lokalbankenes viktigste konkurransefortrinn og som har gjort at lokalbankene i Eika Alliansen har blant landets mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. EIKA GRUPPEN STYRKER LOKALBANKEN Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Konsernets kjernevirksomhet er gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser til lokalbankene for moderne og effektiv bankdrift. Konkret innebærer det leveranse av komplett plattform for bank-infrastruktur inkludert IT og betaling. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som sikrer integrerte, plattformuavhengige, digitale løsninger for lokalbankene og deres kunder. Eika Gruppen har også solide kompetansemiljøer som vurderer og avtaler viktige leveranser til bankene fra eksterne leverandører der disse velges. Produktselskapene i Eika Gruppen - Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling - leverer et bredt spekter av finansielle produkter, kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester. Eika Kundesenter og Eika Servicesenter leverer tjenester som sikrer lokalbankene effektiv kommunikasjon økt tilgjengelighet.

Utover disse leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene tilgang til kompetanseutvikling med Eika Skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice. I tillegg arbeider Eika Gruppen innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta lokalbankenes interesser på disse områdene. EIKA BOLIGKREDITT SIKRER LOKALBANKEN LANGSIKTIG FUNDING Eika Boligkreditt er lokalbankens kredittforetak som er eid av 66 norske lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved ut-stedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid søke finansiering der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt har en forvaltningskapital på drøyt 100 milliarder kroner og er følgelig en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.


Hendelser i 2018

JAN

20. januar arrangerte Slåstad IL det tradisjonelle Amundløpet. Arrangementet var godt besøkt og vi bidro med premier i alle klasser.

FEB

Årsregnskap for 2017 ble lagt fram, med et meget godt resultat; kr. 54,4 millioner kroner etter skatt.

MAR

Vi satte av 1,5 millioner kroner til gaver i 2018, og antall søknader på gavemidler var ca. 90. Vi hadde premieutdeling på årets stilkonkurranse for 8. klasse, og det var Sør-Odal ungdomsskole som gikk av med seieren denne gangen.

APR

Det var rekordmange deltakere på Kjentmannsmerket i 2017; hele 427 personer som fullførte merket. I april var det premieutdeling på Milepelen og mange fornøyde deltakere som fikk flotte premier fra Gunvor Skog.

MAI

De unge er en viktig kundegruppe for oss, og i mai lanserte vi UNG-filmer; 1 hovedfilm og 4 kortere filmer. En vellykket satsning som vi kommer til å videreutvikle. 26. mai var det igjen duket for Brandval Cup. Rekordmange lag var påmeldt; vi deltok på stand og hadde konkurranser.

JUN

16. juni gikk Morodalsfestivalen av stabelen, og med et flott vær og over 1800 deltakere så ble dette en ubetinget suksess. Vi bidro som stolt sponsor!

AUG

20. august, lunsjmøte på Skarneskontoret med fokus på gode betalingsløsninger for bedrifter og lag/foreninger, med besøk av Marianne Trædal fra Eika. Første helga i august, var det duket for årets happening for mange unge; Audunbakkenfestivalen. Vi var stolt sponsor, og ansatte var med og hjalp til under arrangementet.

SEPT

3. september; frokostmøte på Skarnes og lunsjmøte på Kløfta, med makro og pensjon som tema. Jan L. Andreassen holdt foredrag om makro og vår egen rådgiver Ola Nygård om tjenestepensjon. 20. september; kundearrangement i forbindelse med Festningsspillet, med 60 deltakere. Vi fikk vist oss fram som den gode støttespilleren i lokalsamfunnet, og fremhevet vår evne til å skape gode møteplasser.

OKT

Den årlige yrkesmessa for ungdomsskoleelever ble holdt i Sør-Odal Idrettshall, der vi hadde stand og snakket om bankyrket.

NOV

Også i år var vi med som en av hovedsponsorene til Odalsrevyen. Dette var siste forestilling i Idrettshallen i Sør-Odal, neste år blir det i Sør-Odals nye storstue; Glommasvingen skole.

DES

13. desember; julelunsj for regnskapsførere og større bedriftskunder på Sanngrund.

9


Gavetildeling 2018 LAG OG FORENINGER SOM HAR MOTTATT GAVEMIDLER I 2018:

Eidskog Røde Kors Elevrådet ved Garvik skole

Nord-Odal MX klubb Nord-Odal skolekorps

Anno museum Kongsvingerregionen (Odalstunet) Austmarka Vel Austvatn Vel

Festival F v/menighetene i Ullensaker Foreningen VB 51 Gatefotball NM, Kongsvinger Gjerdrum golfklubb Gjerdrum idrettslag

Nord-Odal skytterlag Nord-Odal Ungdomsklubb Norges Parkinsonforbund, avdeling Hedmark Odal Bygdekvinnelag Odal Fotoklubb

Borgen IL Brandval og Kongsvinger Travlag Brandval skolemusikk

Gjerdrum skolekorps Glommasvingen Janitsjar Glåmdal paintballklubb

Odal Helsesportlag Odal Husflidslag Odal og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund

Diabetsforbundet Odal Disenå Idrettslag “Diskoteket” DNT Odal

Glåmdal sykkelklubb Hauerseter Sportsklubb Nordkisa, håndballgruppa Høgskolestiftelsen, studentforeningen Jentekveld

Odal orienteringslag Odal Rockeklubb Oppstad grendelag Oppstad Samfunnshus SA

Kisen Miniatyrskytterlag Kløfta IL Kløfta skolekorps Knapper Vel Kongsvinger Danseklubb - Victory Dance Kongsvinger IL Ishockey Kongsvinger IL Turn Kongsvinger Kunstløpklubb Kongsvinger og omegn rideklubb Kunja Taekwondo Nord Odal Landsforeningen for slagrammede i Hedmark LHL Sør- Odal Morodalsfestivalen Nattravnene, Kongsvinger Nes- Revy og Amatørteater, barnegruppa

Radio Sentrum Royal Rangers Nord-Odal Rusken 4H Røyskatten 4H Sand jeger - og fiskeforening v/ lerdueutvalget Skarnes Håndball Slåstad Idrettslag Slåstad vannskiklubb Storsjøkoret Størjebygden skytterlag Sør-Odal Skolekorps Tronbøl aktivitetssenter Tronbøl Vel Ullensaker Bygdekvinnelag Ullensaker hagelag

Nord-Odal hornmusikk Nord-Odal Idrettslag

Vinger mekk & moro Øvre Romerike Handicapidrettslag

Vi støtter de unge - Prærien Olympics i Knapper, Nord-Odal

10


Kunden og Odal Sparebank i den digitale utviklingen Nordmenn er verdens mest digitale bankkunder. Kunder i Odal Sparebank er intet unntak, der nær 100% av kundene

For bedriftsmarkedet kan vi tilby en løsning for integrasjon (ERP) mellom banken og regnskapssystemet. Dette er en

våre har nettbank, og 42% har mobilbank av de kundene som potensielt kan ha det. Vi opplever at stadig flere kunder benytter mobilbanken til daglige banktjenester. Denne utviklingen har skjedd svært raskt, og det blir stadig flere funksjoner og løsninger i mobilbanken som

etterspurt tjeneste fra bedriftskundene og deres regnskapsførere, som vi er stolte av å kunne tilby. Det jobbes med en ny nettbankløsning både for privat- og bedriftsmarkedet, som er planlagt levert i 2019.

gjør at kunden løser det aller meste selv. Færre trenger å kontakte banken for å ordne enkle ting vedrørende sin privatøkonomi.

Det skjer også en digital revolusjon når det gjelder vår kommunikasjon i markedet. Annonsering og reklame er

Vi ble gjennom Eika medeier i Vipps i 2017, en betalingsløsning som har fått fotfeste i markedet som den beste løsningen. Vi har digital løsning for å bli kunde på nett,

ikke lenger via papirannonser eller brev, men skjer digitalt i form av SMS og nyhetsbrev. Banken er også synlig på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube. Vi informerer i svært liten grad i papirform.

og 20% av bankens nye kunder blir kunde gjennom denne kanalen. Kunden kan også søke lån på nett, og når lånet er godkjent kan kunden signere elektronisk, uten at det har vært nødvendig å være i fysisk kontakt med banken. 20% av våre lån kommer gjennom denne kanalen i dag, og 36% av alle lånesøknader blir underskrevet ved hjelp av E-signering. 80% av spareavtaler i fond blir etablert i mobilbanken av kunden selv. Alt i alt er dette gode tilbud til våre kunder som ønsker å løse ting selv når det passer dem – de som ønsker å snakke med en rådgiver gjør selvsagt det.

Informasjon finner kundene på vår hjemmeside eller i mobilbanken. Kundeadferd og måten banken jobber på i dag er endret mye de siste årene. Det fordrer endringsvilje hos både kunder og ansatte, og det jobber vi kontinuerlig med.

Klikk her for å se UNG-filmen vår!

Jørn Helgedagsrud, kundevert på Skarnes.

11


Nøkkeltall RESULTATREGNSKAP - TALL I MNOK

2014

2015

2016

2017

2018

Netto renteinntekter

96.761

100.606

110.860

115.865

111.695

Sum netto driftsinntekter

25.726

23.342

34.326

34.127

40.285

Sum driftskostnader

71.926

72.585

75.289

80.062

67.626

70 000

Netto tap på utlån og garantier

5.982

4.411

-2.760

-430

1.991

60 000

Gevinst / tap anleggsverdipapirer

50 000

inkl. kredittap på obligasjoner

4.720

-

339

-53

3.206

40 000

Resultat før skatt

49.299

46.952

72.996

70.412

85.569

30 000

Skatt

11.343

12.392

15.726

15.994

19.296

20 000

Resultat etter skatt

37.956

34.560

57.270

54.419

66.273

Resultat etter skatt i kroner

10 000 0

2014

2015 2016 2017

2018

BALANSE (UTVALGTE POSTER) - TALL I MNOK

2014

2015

2016

2017

2018

5.314.455

5.739.767

6.059.461

6.431.681

6.615.911

Forvaltningskapital

4.552.766

4.789.628

5.021.369

5.006.395

5.083.911

Brutto utlån egen balanse

3.911.511

3.994.536

4.237.010

3.960.793

4.191.231

Utlån i Eika Boligkreditt

Forvaltningskapital inkl. Eika Boligkreditt

Driftskostnader i % av driftsinntekter

761.689

950.139

1.038.092

1.409.300

1.531.992

61,0

Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt

4.673.200

4.944.675

5.275.102

5.370.093

5.723.223

59,0

Innskudd

3.229.659

3.421.785

3.559.925

3.659.727

3.621.842

57,0

Sparebankens fond

428.934

447.246

503.590

557.085

621.858

55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0

12

2014

2015 2016 2017 2018


LØNNSOMHET

2014

2015

2016

2017

2018

Rentenetto i %

2,23 %

2,10 %

2,26 %

2,32 %

2,23 %

Resultat før skatt i % av forvaltning

1,14 %

1,00 %

1,45 %

1,41 %

1,68 %

Egenkapitalavkastning i % etter skatt

9,23 %

7,90 %

12,05 %

10,25 %

11,24 %

62,34 %

60,50 %

57,50 %

57,11 %

47,10 %

0,15 %

0,11 %

-0,07 %

-0,01 %

0,04 %

Kostnadsprosent Netto tap på utlån i % av brutto utlån

Egenkapitalavkastning i % etter skatt 15,0 10,0

VEKST / FINANSIERING

2014

2015

2016

2017

2018

11,10 %

5,80 %

6,68 %

1,80 %

6,58 %

Innskuddsvekst

5,10 %

6,00 %

4,04 %

2,80 %

-1,04 %

Innskuddsdekning egen balanse

83,00 %

86,00 %

84,00 %

92,40 %

86,41 %

Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt

KREDITTKVALITET

2014

2015

2016

2017

2018

23,80 %

24,50 %

24,20 %

23,60 %

25,50 %

Misligholdte lån

35.711

51.738

21.353

24.576

34.710

Misligholdte engasjement (90 dager)

0,91 %

1,30 %

0,50 %

0,62 %

0,83 %

Bedriftslån i % av brutto utlån egen balanse

5,0 0,0

2014

2015 2016 2017

2018

Kapitaldekning i % 22,0

i % av utlån egen balanse

21,0

20,0 19,0

SOLIDITET

2014

2015

2016

2017

2018

18,0

9,42 %

9,30 %

10,05 %

11,12 %

12,26 %

17,0

Ren kjernekapital i %

17,66 %

18,33 %

18,91 %

20,07 %

20,17 %

16,0

Kjernekapital i %

17,66 %

18,33 %

18,91 %

20,07 %

20,17 %

15,0

Kapitaldekning i %

17,66 %

20,13 %

20,62 %

21,85 %

21,94 %

Egenkapital i % av forvaltningskapital

2014

2015 2016

2017 2018

13


Hva er viktig for banken framover? HJERTET I LOKALMILJØET Mange av våre kunder har som oss hjertet sitt i lokalmiljøet med idrettslag, skolekorps, grendelag og annen lokal aktivitet. Det er viktig for å skape levende og aktive miljøer som kan være med å gi befolkningsvekst og økonomisk vekst gjennom næringsutvikling. Banken ønsker kunder som er opptatt av hva som skjer i våre lokalsamfunn. Odal Sparebank ble i sin tid etablert for å gjøre «smaa Capitaler frugtbringende og kunne avhjælpe nogen Laanetrang i Præstegjeldet», som det står skrevet i bankens tidligste dokumenter. Hovedmålet var å trygge sparepenger, og yte lån til privat- og bedriftskunder for å skape vekst og bygge fremtid. Det er fortsatt et overordnede mål, snart 142 år etter etablering. Å GI NOE TILBAKE TIL LOKALMILJØET Avkastningen av bankens egenkapital skal være tilfredsstillende, og vi har tydelige mål for dette gjennom vår langsiktige strategi. Det er nødvendig for å trygge videre eksistens som selvstendig og lokal sparebank med god soliditet. Banken skal også gi av sitt overskudd til lokalmiljøet i form av gaver. I tillegg ytes betydelige sponsormidler til lag og foreninger. Disse bidragene kommer kunden og våre lokalsamfunn til gode.

for den enkelte kunde. Det kan være ved overgang til voksenliv, stifte familie, etablering av selskaper, sykdom, arv og lignende. Vår styrke er å se hele kunden og dekke de reelle behov kunden har. Kundesegmenter som peker seg ut som spesielt viktige for oss, er små- og mellomstore bedrifter og de unge. Sett i lys av god rådgivning som vårt største fortrinn, så er dette kunder som verdsetter våre tjenester spesielt godt. VÅR DIGITALE VIRKELIGHET I en verden med høy digital utvikling ønsker kundene i stadig større grad å løse de enklere banktjenestene selv gjennom mobilbank eller nettbank. I 2018 har det også vært en stor utvikling her. Gjennom Eika Gruppen er vi sikret et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø. Det investeres ressurser mer enn noen gang i utvikling av nye løsninger, og disse skal ivareta bankens nærhet til kunden gjennom de kanalene kundene bruker. Vi skal være tilstede med gode løsninger som er raske og enkle i hverdagen, og vi skal være tilgjengelige for kundene når de trenger det.

KUNDEOMSORG – BEDRIFTER OG DE UNGE Banken skal drive aktiv kundeomsorg og aktivt jobbe med å kontakte kunder. I det ligger at vi bryr oss om våre kunder og avdekker behov gjennom god rådgivning. Hverdagsøkonomien styrer mange av kundene våre selv via nettbank og mobilbank. Det er ved de viktige milepelene og

KOMPETANSE Det å ha høyt kompetente og engasjerte medarbeidere er viktig for å nå våre overordnede mål gjennom god rådgivning. Vi har 15 autoriserte finansielle rådgivere og 21 godkjente forsikringsrådgivere. I tillegg har vi innført autorisasjoner for rådgivere innen dagligbank og kreditt. De fleste ledere er salgsledersertifisert. Digital kompetanse er viktigere enn noen gang, og for å lykkes må vi ha riktig faglig kompetanse. Med dagens raske endringstakt i finans-

hendelsene i livet at banken ønsker å bidra med god rådgivning med avdekking av behov, og finne gode løsninger

bransjen blir vi aldri ferdig utdannet, men må ha kontinuerlig fokus på kompetanseheving.

14

KONKURRANSEDYKTIGE VILKÅR Banken skal tilby konkurransedyktige vilkår. Med et godt utbygd og bemannet kontornett gir det et visst kostnadstrykk som gjør at vi ikke evner å konkurrere med rene nettbanker når vi kun ser på pris. I Odal Sparebank får den enkelte kunde god rådgivning som en del av kundeforholdet, noe som gir en viktig merverdi. NETTVERK OG UTDANNING Odal Sparebank skal bygge nettverk og spille på lag med andre lokale aktører, som sammen med banken kan bidra med noe ekstra til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har samarbeid med flere næringshager og andre nettverk i regionene, slik som 7sterke og Innovasjon Gardermoen. Et godt samspill med skoler og bedrifter i våre markedsområder ser vi som viktig og nyttig for begge parter. Vi har tidligere delt ut stipend i Kongsvingerregionen rettet mot høyere akademisk utdanning i utlandet. Nå setter vi fokus på yrkesfag, idet vi ønsker å stimulere til flere lærebedrifter som skal tilby læreplasser i Kongsvingerregionen. Vi har inngått et samarbeid med Glåmdalen og Østerdalen Næringshagers opplæringskontor, GØNOK, høsten/vinteren 2018/2019 for å rekruttere lokale virksomheter. Hovedfokus vil ligge på tradisjonelle håndverksfag.

Klikk her for å se bedriftsfilmen vår!


1

2

3

1. Anne G. Rustad, kundeservice 2. Merete Braaten, Sand 3. Lars Petter Musiol, Kløfta 4. Berit Bredesen, Skarnes 5. Hanna Fredriksen, Kongsvinger 6. Maj-Britt Biller, Kongsvinger 7. Truls Evensen, Skarnes 8. Mona Nordby Kalko, Skarnes 9. Torgeir Thoresen Kløfta 10. Elin Smith, Sand

4

5

6

7

8

9

10

Klikk her for oversikt over alle ansatte

15


Årsberetning 2018 INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 66,3 millioner kroner etter tap og skatt i 2018. Resultatet er 11,9 millioner kroner bedre enn fjoråret. Årets resultat er preget av flere ekstraordinære poster med en netto positiv effekt på 15,5 millioner kroner eksklusive skatt. En positiv engangseffekt har vi fått ved at vi avsluttet ytelsesbasert pensjon og dermed fjernet en avsetning i balansen på dette. Det ble bokført gevinst i forbindelse med realisasjon av aksjer i BankID Norge, BankAxept AS og Vipps AS ved etablering av VBB AS. I tillegg har vi realisert gevinst ved salg av bygg. Større vedlikeholdsarbeider på to av våre lokasjoner har gitt en høy kostnadsføring på bygg. Totalt altså en netto positiv effekt på 15,5 millioner kroner.

Når det gjelder personmarkedet, så har vi ulike markedsandeler i våre markedsområder Odalen, Kongsvinger og Romerike. I Odalen har vi et godt fotfeste, mens vi i Kongsvinger og på Romerike har betydelig mer å hente.

Banken er solid og har et godt fundament for ytterligere å utvikle driften. Dette er viktig for å oppnå god vekst og resultater i kommende år, og imøtekomme myndighetenes krav for bankdrift. Sparebankens fond er på 621,9 millioner kroner med en kapitaldekning på 21,9%.

De unge Vi har sterkt fokus på rekruttering av nye kunder, spesielt i UNG-segmentet og Boliglån til unge (BLU), også her hadde vi en god utvikling i 2018. Vi merker i våre møter med kunder et sterkt behov for god rådgivning, og de unge er ikke noe unntak. Vi ønsker å rekruttere unge kunder til rådgivermøter og produktkjøp gjennom våre digitale løsninger. Vi skal styrke vår posisjon som et robust og trygt bankvalg overfor disse kundene.

Forvaltningskapitalen på egen balanse er på 5,1 milliarder kroner. Med tillegg av utlån via EBK på 1,5 milliarder kroner, er total forvaltningskapital 6,6 milliarder kroner. I dette ligger utlån til kunder på 5,7 milliarder kroner inklusive EBK. Det gir en utlånsvekst i 2018 på 6,6 %. Innskuddene endte på 3,6 milliarder kroner, en negativ vekst på 1,0%. Bankens rentenetto for 2018 ble 2,23%, en nedgang på 0,08% fra 2017. VEKST OG FREMTIDSUTSIKTER Overordnet vil våre kriterier for å lykkes i tiden framover være: • Kvalitet • Endringsledelse • Kontrollert vekst • Kostnadskontroll

16

Kongsvinger og Romerike er de områdene vi har store muligheter for å vokse. I Kongsvinger merker vi at de større regionale bankene er blitt mer passive i markedet, og at vi får stadig flere henvendelser med ønske om å bli kunde og om sponsorater. På Romerike og på Kløfta er vi alene som bank, og vi skiller oss ut fra mengden av andre banker som har etablert seg på Jessheim. I begge disse områdene har vi mye å hente; her gjelder det å kontakte og ta inn de riktige kundene.

Det vil bli gjort ulike markedstiltak fremover for å rekruttere nye kunder i disse markedsområdene, og også et fokus på bredderådgivning til eksisterende kunder. Bedriftsmarkedet Bedriftsmarkedet er et av bankens hovedsatsningsområder, og vi ønsker å øke bankens bedriftsandel de neste årene. Ved å samle to sterke bedriftsavdelinger lokalisert på Skarnes og på Romerike, er vi godt rustet til å rekruttere nye og gode bedriftskunder. Ingen andre banker i regionen har så mange bedriftsrådgivere som oss. Bedriftskundene

etterspør og trenger spesielt rådgivning i sitt daglige virke, og her kan vi virkelig utgjøre en forskjell. For å lykkes på bedriftsmarkedet med å ha de mest fornøyde kundene og økt markedsandel skal vi: • hjelpe kundene å avdekke og virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter • tilby SMB-kunden og lokalt næringsliv markedets beste kundeopplevelse gjennom helhetlig økonomisk rådgivning og enkle løsninger Vi skal være en coach og sparringspartner for kunden; aktivt hjelpe dem med å realisere både kortsiktige og langsiktige mål. Oppsummert i vårt og Eikas løfte til kunden: Din hjelp til å ta gode valg. Alltid.

MARKEDSFORHOLD Sysselsettingen økte med om lag 55 000 i løpet av 2018, i det som var et unormalt godt år for norsk økonomi. Handelsbalansen endte med overskudd på 288 milliarder kroner, godt hjulpet av relativt høye oljepriser, og en sterk amerikansk dollar det meste av året. Arbeidsledigheten målt ved Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå falt til 4,0% mot slutten av året, ned fra 4,2 % i 2017. BNP for Fastlands-Norge de 11 første månedene i 2018 var 2,4% over samme måneder i 2017. Konsumprisveksten i 2018 var 2,6%, omtrent det samme som lønnsveksten, som ventes å havne på 2,7% ifølge siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Den importveide kronekursindeksen, i-44 (kronen målt mot en handelsvektet kurv av valutaene i de 44 regionene og landene som vi importerer mest fra), endte om lag uendret fra 2017 til 2018, etter store svingninger gjennom året.


Boligprisene, målt ved Eiendom Norge sin indeks, steg i 2018 med 0,8% i samme periode. Kredittveksten var avtagende gjennom året, med en 12-måneders vekst for husholdningene på 5,4% i året til november, ned fra en vekstrate på 6,1% ved inngangen til året. Bankene tar markedsandeler, med en gjennomsnittlig utlånsvekst til husholdningene på 6,6% i samme periode.

oppfatning gir det framlagte årsregnskapet med balanse en rettvisende oversikt over bankens drift og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Norges Bank økte sin foliorente fra 0,50% til 0,75% i september. Rentene på nye nedbetalingslån med pant i bolig økte med 0,11 prosentpoeng i oktober, til 2,54%, etter å ha vært uendret siden desember 2017.

RESULTATREGNSKAP Resultat før skatt ble på 85,6 millioner kroner (70,4 millioner). Resultatet etter skatt på 66,3 millioner kroner (54,4 millioner) gir en egenkapitalavkastning på 11,2% (10,3%) som totalt sett er god.

Resultat etter skatt Tall i parentes er sammenligningstall for 2017, med mindre annet er oppgitt.

70 000 60 000 50 000

Antall konkurser var opp 12% i de tre første kvartaler av 2018, sammenlignet med samme periode året før. 2019 2019 ventes å bli et år med fortsatt god vekst i norsk økonomi hjulpet av en vekst på 10-15% i oljeinvesteringene. Usikkerheten er imidlertid stor, både som følge av at oljeprisen falt tilbake mot slutten av året, og fordi det er mange uromomenter internasjonalt i det nye år. BREXIT og handelskonflikten mellom USA og Kina er kanskje de viktigste risikoene, sammen med en alltids tilstedeværende fare for nye fall i oljeprisen. Oslo Børs var mot slutten av 2018 preget av den økende usikkerhet knyttet til utsiktene for verdensøkonomien i tiden fremover. Ned bare marginalt for året som helhet, men hele 12,5% lavere enn toppnoteringene i september.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak og god regnskapsskikk. Etter styrets

40 000 30 000 20 000 10 000 0

RENTENETTO Rentenettoen var på 111,7 millioner kroner (115,9 millioner). Dette tilsvarer 2,23% (2,31%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er i 2018 betalt 2,7 millioner kroner til Bankenes sikringsfond.

2014

2015 2016 2017

2018

2015

2018

Rentenetto i % 2,35

ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter endte i 2018 på 40,3 millioner kroner (34,1 millioner). I forbindelse med at vi skal kjøpe en seksjon i nybygget Samling på Sand i 2019/2020, har Nord-Odal kommune tatt over bankens gamle lokaler. Dette ga en regnskapsmessig gevinst på 3,0 millioner kroner. Mesteparten av provisjonsinntekter kommer fra formidlingsprovisjon fra EBK, forsikringsprovisjon og betalingsformidlingsprovisjon.

2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 2014

2016 2017

Det er et mål å oppnå høyere andel andre inntekter, ved å utvikle den delen av virksomheten som ikke er avhengig av bankens balanse og som ikke krever egenkapital. Disse inntektene må blant annet komme fra ytterligere salg av skade- og livs-/personforsikringer, salg av plasseringsprodukter og utlån utenfor bankens balanse via EBK.

17


Andre inntekter (NOK 1.000) 45 000

KOSTNADER Bankens totale driftskostnader i 2018 endte på 67,6 mil-

veksten skyldes i stor grad overføring av eksisterende og tilføring av nye lån til EBK.

lioner kroner (80,1 millioner), en kostnadsreduksjon på 15,5%. Det har vært flere engangseffekter som samlet påvirker resultatet med 15,5 millioner kroner, blant annet tilbakeføring av avsetning ytelsesbasert pensjon i forbindelse med avslutning av denne. På kjernedrift ser vi en god kostnadsutvikling med nedgang på flere områder.

Banken har en total portefølje på 1,5 milliarder kroner i EBK, en økning på vel 123 millioner kroner i 2018. EBK er en kilde til rimeligere finansiering av boliglån og gir avlastning på veksten i låneporteføljen på egen balanse.

40 000 Vi har stort fokus på verdiskapning til en lavest mulig pris. Samtidig må vi investere i framtida med bakgrunn i økte forventninger til digitale løsninger fra våre kunder, og behov for effektive verktøy i vår daglige drift. Vi har i løpet av 2018 oppgradert to av våre kontorer for å få et mer tidsriktig uttrykk og mer fokus på å hjelpe kunden på digitale flater.

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2014

2015

2016 2017

2018

Driftskostnader

TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bokførte netto tap på lån og garantier er i 2018 på 2 millioner kroner (0,4 millioner i inntekt). Tapene ligger fortsatt lavt i banksektoren, og i vår bank har vi gjort det over en lengre periode. Med satsning på bedriftsmarkedet er kvalitet i kredittarbeidet svært viktig. Banken vil fortsatt ha fokus på kredittkvalitet fremover.

90 000 DISPONERING AV RESULTAT FOR 2018 Resultat av drift og ekstraordinære poster - Skatt på resultat = Resultat for regnskapsåret - Avsatt til gaver for 2018 = Overført til bankens fond

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

kr. 85.568 kr. 19.296 kr 66.273 kr. 1.500 kr. 64.773

BANKENS UTLÅN Odal Sparebank har totale utlån til kunder på 4,2 milliarder kroner i egen balanse. Dette er en økning på 230 millioner kroner (økning på 245 millioner) fra foregående år, eller 5,8%. Banken har avlastet egen balanse for boliglån innenfor 60% til EBK med 1,5 milliarder kroner. Total utlånsvekst i 2018 er på 353 millioner kroner inklusive porteføljen i EBK, en total økning på 6,6%. Lån til privatkunder er økt med 213 millioner kroner mens lån til bedriftskunder er økt med 141 millioner kroner. Således utgjør utlån til privatpersoner på egen balanse 74% og lån til bedriftskunder 26%. Inkluderes utlån til EBK så utgjør utlån til privatpersoner 81% og utlån til bedriftskunder 19%. Et større bedriftsengasjement ble jobbet ut i løpet av året og bidro til en redusert bedriftsportefølje. Allikevel oppnådde vi en vekst på i overkant 15% på bedriftsmarkedet isolert sett. Målet er fortsatt å øke andelen av lån til bedriftsmarkedet med en kontrollert vekst, der hovedvekten av store bedriftsengasjement ligger i klassen 20-30 millioner kroner eller lavere.

30 000 20 000 10 000 0

18

2014

2015 2016 2017

BANKENS FORVALTNING Kun de vesentligste postene i balansen er kommentert.

MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Totale tapsavsetninger ble økt med 0,4 millioner kroner i 2018. Individuelle tapsavsetninger utgjør 9,8 millioner

Odal Sparebank har en forvaltningskapital pr. 31/12-18 på 5,1 milliarder kroner (5,0 milliarder) på egen balanse. I løpet av året vokste forvaltningskapitalen med 63 millioner kroner, hvilket tilsvarer en vekst på 1,3%. Den svake

kroner ultimo 2018, en reduksjon på 0,4 millioner kroner fra 2017. Gruppevise tapsavsetninger er ved årsskiftet 19,9 millioner kroner, noe som er 0,8 millioner kroner høyere enn i 2017.

2018


Misligholdte engasjement over 90 dager utgjør 37,5 millioner kroner (30,4 millioner) som er en økning på 7,1 millioner

(697 millioner) fordelt på 8 lån. Kommende år har vi forfall på 100 millioner i februar og 100 millioner i september.

kroner.

I tillegg har banken et ansvarlig obligasjonslån på 50 millioner kroner, og en trekkfasilitet på 177 millioner kroner i DNB. Trekkfasiliteten var ikke trukket per 31.12.18.

Det er i perioden konstatert tap på tidligere foretatt individuell nedskriving med 2,2 millioner kroner, og det har i perioden blitt avsatt økte og nye avsetninger på 4,1 millioner kroner. Samtidig er det tilbakeført individuelle nedskrivninger i perioden på 2,3 millioner kroner. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap, og gjør avsetninger i henhold til dette. Bankens kredittrisikoprofil er tilnærmet uendret, og nivået på misligholdte og tapsutsatte engasjement er fortsatt lavt.

BANKENS INNSKUDD OG INNSKUDDSDEKNING Odal Sparebank har innskudd fra kunder på kroner 3,6 milliarder kroner (3,7 milliarder). Dette gir en negativ vekst på 1,0%, som utgjør 39 millioner kroner. Innskuddsdekningen er 86,4% (92,4%) ved utgangen av 2018. Innskuddsdekningen inklusive utlån via EBK var 63,3% (68,2%).

LIKVIDITET OG OBLIGASJONER Banken er godt likvid. Likviditetsreservene er plassert i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner med til sammen 156 millioner kroner (372 millioner). I tillegg består likviditetsreservene av sertifikater og obligasjoner på totalt 559 millioner kroner (506 millioner). Banken har også en årlig rullerende oppgjørskreditt på 177 millioner kroner. Kreditten var per 31.12.18 ikke trukket på. Bankens LCR (Liquidity Coverage Ratio) pr 31.12.18 var på 164% (363%), som er over gjeldende myndighetskrav på 100% pr. 31.12.18.

FINANSIERING OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Banken har senior obligasjonslån på 746 millioner kroner

Likviditet, soliditet og inntjening vurderes løpende av kredittgivere, og har stor betydning for prisen på nye låneopptak for banken. Likviditet og kontantstrøm (se kontantstrømsanalyse) i virksomheten er kontinuerlig under oppfølging, og banken har god kontroll.

Total utlånsvekst 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0

GARANTIER Bankens garantiansvar var ved årsskiftet 144,8 millioner (107,2 millioner) kroner. 42,1 millioner kroner (29,5 millioner) av dette gjelder vårt garantiansvar ovenfor Eika Boligkreditt.

4,0 2,0 0

2014 2015 2016

2017 2018

BANKENS EGENKAPITAL – SOLIDITET Banken har en bokført egenkapital på 621,9 millioner kroner etter avsetninger til gaver. Det utgjør en egenkapitalprosent på 12,2% (11,1%) av forvaltningskapitalen ved årsskiftet. All egenkapital i Odal Sparebank var fram til emittering av ansvarlig lån på 50 millioner kroner i 2015, bankens egne opptjente penger - ren kjernekapital, den beste kvaliteten av egenkapital. Odal Sparebank har meget god soliditet å bygge videre drift på. Bankens årsregnskap er således utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Det tas årlig en gjennomgang av bankens kapitaldekning gjennom en intern kapitalvurderingsprosess (ICAAP). Utover dette vurderer styret soliditeten løpende. Kapitaldekningen, ansvarlig kapital i prosent av risikovektet balanse, er på 21,9% (21,9%) ved utgangen av 2018. Ren kjernekapitaldekning endte på 20,2% (20,1%). For Odal Sparebank er ren kjernekapitaldekning lik kjernekapital-

19


dekningen. Styret har i sitt ICAAP dokument mål om å ha en kapitaldekning på minimum 18,0%, ren kjernekapitaldekning

av kredittvurderingsprosessen. Banken yter i liten grad lån uten sikkerhet, og majoriteten av lånene i privatmarkedet

Markedsrisiko Banken skal ha lav til moderat markedsrisiko.

på 14,5%. Myndighetenes krav per 31.12.18 er på henholdsvis 15,5 % og 12,0%. Bankens kapitaldekningen er godt innenfor målene satt av myndighetene.

er i hovedsak sikret med realverdier i form av boligeiendom i bankens markedsområde. Det meste av utlånene ligger innenfor 80% av godkjent verdigrunnlag. Styret anser kredittrisikoen i boliglånsporteføljen til å være lav.

Markedsrisiko er risiko for tap som følge av endringer i markedsbaserte variabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. For Odal Sparebank vil dette være investeringer i egenkapitalinstrumenter og rentepapirer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften, som funding og rentesikring.

Banken er ikke involvert i noen rettstvister som vurderes å ha betydning for bankens soliditet eller lønnsomhet.

RISIKOFORHOLD Odal Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket. Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Styret foretar løpende vurderinger av de ulike risikoforholdene knyttet til bankens virksomhet med bakgrunn i underliggende policyer på de ulike områdene. Risikoeksponeringen skal til enhver tid være kjent og innenfor de rammene som er fastsatt av styret. Styret blir løpende oppdatert på de forskjellige risikoområdene. I tillegg blir styret forelagt en årlig gjennomgang av internkontrollen og en vurdering av de risikoer banken er eksponert for. Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko i tillegg til operasjonell risiko og bankens overordnede forretningsrisiko. Kredittrisiko Odal Sparebank skal ha en lav til moderat kredittrisiko. Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/ motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån. Risikoen styres løpende i henhold til kredittpolicy, kredittfullmakter og kreditthåndbok. Overvåking av risiko i porteføljen skjer blant annet ved hjelp av bankens risikoklassifiseringssystem som er en del

20

Banken låner primært ut kapital til bedriftsmarkedet i bankens lokalområder. Styret har som målsetting at lån til bedriftsmarkedet skal utgjøre maksimalt 25%, pr 2018 er den på 18%. Eksponering innenfor ulike bransjer, samt størrelse på enkeltengasjement blir rapportert styret kvartalsvis. Størsteparten av bedriftsengasjement er også sikret i fast eiendom. Likevel representerer bedriftslån en høyere risiko enn privatlånene. Utlånsporteføljen med tilliggende misligholdsrapporter og risikorapporter følges opp kvartalsvis. Likviditetsrisiko Odal Sparebank skal ha moderat likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Banken søker derfor å spre forfall på finansieringen på en fornuftig måte, med flere og mindre obligasjonslån. Det er også fokus på langsiktig finansiering samtidig som at kostnadsaspektet tas hensyn til. EBK er en viktig finansieringskilde for banken i denne sammenhengen. Per 2018 er 33% av bankens boliglån overført til EBK. Innskudd fra kunder er bankens største og viktigste finansieringskilde, og en god innskuddsdekning er derfor viktig med tanke på likviditetsrisiko. Innskuddsdekningen er pr utgangen av 2018 86,4% (92,4%) eksklusive EBK. Banken har en likviditetspolicy som følges, rapporteres og oppdateres årlig eller ved behov. Det utarbeides stresstester som fremlegges styret kvartalsvis, og banken har en beredskapsplan for håndtering av en eventuell likviditetskrise.

Odal Sparebank har egen policy som er styrende for eksponering av markedsrisiko, med rammer for investeringer i blant annet aksjer og obligasjoner. Når det gjelder aksjeplasseringer har vi marginalt utover strategiske plasseringer i blant annet Eika Boligkreditt og Eika Gruppen. Banken har en forvaltningsavtale med Eika Kapitalforvaltning, som ivaretar forvaltningen av bankens obligasjonsportefølje. Gjennom månedlige rapporter og tett dialog, bidrar det til at banken har god kontroll og styring på markedsrisikoen. Status for markedsrisiko rapporteres til styret kvartalsvis. Renterisiko Odal Sparebank skal ha lav renterisiko. Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom eiendeler og gjeld/egenkapital. Banken påtar seg lav renterisiko med få renteprodukter. Fastrentelån gis til kunder gjennom EBK. Banken har ikke fastrenteprodukter per nå. Renterisiko blir rapportert styret kvartalsvis. Risiko for hvitvasking Både internasjonale og norske myndigheter stiller krav til å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger. For at banken ikke skal bli benyttet til hvitvasking, må banken kjenne sine kunder. Det innebærer blant annet å kjenne kundens identitet og å forstå kundens transaksjoner. God kunnskap om våre kunder og deres bruk av bankens finansielle tjenester er derfor påkrevd. Arbeid mot hvitvasking er en viktig forutsetning for å kunne drive bank i Norge. En ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Denne loven gir sterke føringer for hvordan norske banker skal


jobbe for å avdekke og rapportere hvitvasking av penger. Odal Sparebank vil intensivere dette arbeidet i 2019, slik

i 2018 ett langtidsfravær med 50% sykemelding. Banken har god og tett oppfølging av sykemeldte, og tett dialog

i likestillingsloven, og det foreligger derfor ingen konkret tiltaksplan på området.

at banken sikrer at den er i tråd med gjeldende regelverk.

med NAV og IA kontakt. Banken jobber målrettet med tilrettelegging av arbeidsplassene for å redusere muskulære utfordringer, og har fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, bla via avtale med Salutis HMS. Bankens ansatte har helseforsikring som ett av flere viktige tiltak for å bidra til redusert sykefravær. Banken deltar i inkluderende arbeidsliv (IA).

Diskriminering Banken praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. For arbeidstagere som har nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet.

GDPR – Ny personopplysningslov I samsvar med EUs nye regler for personopplysninger har Odal Sparebank oppdatert sine personvernregler og systemene som behandler disse. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20.07.2018, og styrker kunders rett til vern av sine personopplysninger.

ORGANISASJON, KOMPETANSE OG ARBEIDSMILJØ Odal Sparebank hadde ved utgangen av 2018 43 (45) ansatte, som utgjør 41,9 (43,3) årsverk. Gjennomsnittsalderen i banken er 47 år. Odal Sparebank har som mål å være den banken som leverer de beste kundeopplevelsene, og kompetanseplanen definerer at det framover vil være viktig med høy fagkompetanse, men også kommunikasjons-, innovasjons- og vurderingskompetanse. Utvikling og vedlikehold av kompetansenivået er derfor et prioritert område. Finansbransjen har et stadig strengere regelverk å forholde seg til, og sammen med økte krav fra markedet tilsier det at vi skal ha dyktige medarbeidere med riktig erfaring, utdannelse og sertifisering. Banken er medlem av Finansnæringens autorisasjonsordninger, og er opptatt av at det til enhver tid er tilstrekkelig antall sertifiserte medarbeidere for områdene; kreditt, dagligbank, forsikring og sparing/plassering. Dette følges opp av personal- og organisasjonssjef og nærmeste leder som har det daglige oppfølgingsansvaret.

Bankens strategidokument definerer at medarbeiderne skal være offensive, kompetente og lojale. Alle skal bidra til tilfredse kunder ved å være hjelpsomme, personlige og pålitelige. Bankens etiske retningslinjer holdes høyt, og banken har også utarbeidet retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Alle aktuelle retningslinjer er tilgjengelig på bankens intranettsider. Medarbeidertilfredsheten er stabil. Eika og Odal Sparebank valgte ny leverandør, Kantar TNS, i 2017, som har mer fokus på jobbengasjement. MEI-indeksen (medarbeidertilfredshetsindikator) har økt fra 76 i 2017 til 81 i 2018, en god framgang, men noe under vårt mål på 85. Likestilling Ved årsskiftet var det 24 kvinner og 19 menn ansatt i banken. I bankens ledergruppe på 4 er det 1 kvinne og 3 menn. I bankens styre er det 2 kvinner og 4 menn, og i generalforsamlingen er det 16 medlemmer med 6 kvinner og 10 menn.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Odal Sparebank er en selvstendig bank der innskyterne velger representanter til det øverste styrende organet, generalforsamlingen. Valg av medlemmer til generalforsamling og styre skjer etter innstilling fra valgkomiteèn representert av innskytervalgte, kommunalt valgte og ett uavhengig medlem. De ansatte velger selv sine representanter, og kommunestyrene velger sine kommunerepresentanter. Generalforsamlingen består av 16 medlemmer. Ti av representantene er valgt av innskyterne. Fire av representantene er ansatte som er valgt av de ansatte i banken, mens to er kommunalt valgte. Minst 7 av medlemmene skal komme fra Odalskommunene, og inntil 3 kan komme fra de kommuner banken har kontorer i. Generalforsamlingen skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling.

Banken har rekruttert 8 nye medarbeidere i 2018. Søkermengden har vært god og banken oppfattes som en attraktiv arbeidsplass. Flere av de nyansatte har erfaring fra andre banker og har relevant kompetanse.

Banken har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklingsog avansemuligheter. Det gjennomsnittlige lønnsnivået innenfor sentrale stillingskategorier er lik uavhengig av

Bankens styre består av fem eksterne medlemmer i tillegg til en ansattvalgt. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler. Styret fastsetter bankens strategi og overordnede mål, og holder seg løpende orientert om bankens utvikling. Styret vedtar alle overordnede policyer og retningslinjer, som administrasjonen rapporterer til styret på. Det er vedtatt egne instrukser

Sykefraværet var i 2018 på 2,4% (3,1%) som er en nedgang fra 2017, og under bankens fastsatte mål på 3,6%. Vi hadde

kjønn, og er noe som følges opp internt i forhold til Hovedog Sentralavtalen. Det er styrets oppfatning at bankens personalforvaltning utøves innenfor rammen av intensjonene

for styret og administrerende banksjef. Styret representerer bankens revisjons- og risikoutvalg i tillegg til godtgjørelsesutvalg. Banken har ikke hatt bonusordning i 2018.

21


Banken er organisert i tre avdelinger med tilhørende banksjef pr ansvarsområde; Salg og rådgivning, Virksomhets-

Mål 4 God utdanning “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme

sammen med foreldre invitert inn i banken og lærer om sparing og kort. Etter fullført møte i banken, får de diplom

styring og Økonomi og stab. Ledergruppen består av disse tre banksjefene sammen med administrerende banksjef. Det er gjennom året gjort administrative justeringer av organisasjonen for å tilpasse seg marked og bankdrift, blant annet er nå våre to bedriftsområder Glåmdal og Romerike godt etablert.

muligheter for livslang læring for alle”.

som «Juniorøkonomer». I et samfunn snart uten kontanter er det viktig at barn lærer seg kortbruk tidlig. Vi inviterer også alle kunder inn til 18-årsmøte, det å bli myndig fører med seg både plikter og muligheter. Dette er et veldig viktig treffpunkt som vi prioriterer høyt.

SAMFUNNSANSVAR Ytre miljø Bankens virksomhet har i begrenset grad en direkte påvirkning på det ytre miljø. Det er ikke iverksatt tiltak av betydelig omfang for å redusere miljøbelastningen. Forsknings- og utviklingsarbeid Banken har ikke egne pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Dette ivaretas av Eika, spesielt med tanke på IKT og digital utvikling.

Ett av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Dette er sårbare grupper i samfunnet, som bør bli prioritert. Vi mener at vårt bidrag til ulike lag og foreninger bidrar til å holde utgiftene til hver familie nede, slik at alle skal ha mulighet til å være med på aktiviteter uavhengig av inntekt til foreldrene. Vår overordnede strategi for tildeling av gavemidler kan fattes slik: En del av bankens overskudd brukes til allmennyttige formål i bankens markedsområder. Gaveutdelingen skal i hovedsak prioriteres til lag og foreninger på grunnlag av kundeforhold, medlemstall, aktivitetsnivå og virksomhet. Vi ønsker fortrinnsvis å støtte prosjekter framfor daglig drift, og prosjekter med varig verdi vil bli vektlagt. Vi anser arbeid i barne- og ungdomsgrupper som viktig og vil bli prioritert.

Vi har i 2018 hatt flere gode arrangement med faglig innhold for personkunder og bedriftskunder. For eksempel frokost- og lunsjmøter om makro/ pensjon og julelunsj for regnskapsførere. Dette er gode bidrag til viktig bevisstgjøring og kunnskap hos kunder på aktuelle områder. Vi har også bidratt til arrangement som favner folk flest, for eksempel Morodalsfestivalen på Sand og Festningsspillet på Kongsvinger, der vi var en av hovedsponsorene. Odalsportalen, www.odalsportalen.no, er inne i sitt 12. år og er en informasjonskanal for begge bygdene. Portalen har hatt en oppsving etter å ha vært mindre aktiv en periode, og fra januar 2019 har portalen fått en oppfriskning både på design og innhold.

Samfunnsansvar Odal Sparebank har nedfelt i sin visjon å utgjøre en merverdi i de lokalsamfunn vi er en del av. Målet er å bidra til økt aktivitet og dermed flere gode aktivitetstilbud til folk flest, spesielt til barn og unge. Det lokale kulturlivet bidrar til økt bolyst, og mange lokale ildsjeler utgjør en stor forskjell - livet blir bedre for alle med deres innsats. Vi utgjør en forskjell for mange av disse med våre bidrag. Banken setter av 1,5 millioner kroner til gaver i årsoppgjøret etter 2018, som i 2017.

Banken bidrar ikke med de største engangsbeløpene, men har i større grad vært det gode smøremiddelet over tid med våre bidrag. Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med over 40 lag og foreninger, og bidro også i 2018 med gavemidler til om lag 80 ulike sammenslutninger med bakgrunn i 92 søknader. Samarbeidsavtalene representerer bidrag direkte og indirekte til mer enn 8.000 medlemmer og gavemidler gir bidrag som berører ytterligere noen tusen personer.

Nytt for 2019 er at vi inkluderer FNs bærekraftsmål i vår tildeling av gavemidler. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi fokuserer på målene 3 og 4:

Odal Sparebank har samarbeidsavtale med flere av skolene i våre områder. Vi støtter opp om aktivitet som gir utvikling til elever og lokalmiljøet. I tillegg ønsker banken å bidra til barn og unges forståelse for økonomi og samfunnsbygging. Vi drar gjerne ut til skolene og bidrar i timer som

Bankmarkedet har også i 2018 vært preget av at enkelte konkurrenter har hatt en svært offensiv prisstrategi på utlån. I dagens marked er innskudd i bank relativt lavt priset i forhold til annen finansiering i pengemarkedet. Fullservice-

Mål 3 God helse “Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”.

omhandler personlig økonomi. Vi er opptatt av å bidra til at unge får god forståelse for egen økonomi og hjelpe de til å legge gode fremtidsplaner. Som et ledd i dette har vi et eget opplegg for våre kunder som fyller 9 år. De blir

banker som oss må arbeide med effektivisering av driften. Samtidig må vi tilby merverdier gjennom vår lokale tilstedeværelse og den personlige rådgivning vi gir kunden. Mange kunder ser denne verdien.

22

MARKEDET FOR ODAL SPAREBANK Bankens markedsandeler i primærområdet i Odalen/ Sør - Hedmark oppfattes som høye og stabile selv om banken fortsatt kan vokse mer i Kongsvinger. Markedet på Romerike er det raskest voksende i landet, og banken er meget etterspurt med god rådgivning både i person- og bedriftsmarkedet. Vårt største vekstpotensial ligger på Kongsvinger og Romerike.


Bankens utfordring er å få betalt for merverdien vi bidrar med, og den sparte tiden kunden får ved enkelt å få bistand

nivå hjelper husholdningen til å betjene sine lån. Odal Sparebank fulgte renteøkningen til Norges Bank i september

Vi skal være overlegne på personlig rådgivning, og i paritet på digitale løsninger. Gjennom å lykkes på disse to områdene

og råd. Odal Sparebank satser offensivt på å øke sine markedsandeler i bedriftsmarkedet med en kontrollert vekst. Vi ser at det er et godt marked for små- og mellomstore bedrifter, som merker en vanskeligere kredittilgang hos de større bankene. Det oppfattes at lokalbankene har en annen praksis fordi de sitter nærmere låntakerne og markedet.

2018. Norges Bank har varslet en stigende rentekurve, og norske bankkunder vil kunne oppleve noe høyere rentenivå fremover.

vil banken nå sine langsiktige mål. Vår strategi og planer fremover skal bære preg av dette, og være styrende i forhold til hvordan vi leder og driver banken. Vi har fortsatt mye å utvikle i våre markedsområder som skal bidra til å sikre god og kontrollert vekst fremover.

Glåmdalsmegleren AS (Aktiv) ble et heleid datterselskap i 2017. Banken har også et godt samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling Kløfta. Begge meglerkontorene er lokaliserte i etasjen over bankkontorene. Dette samarbeidet ønsker vi å rendyrke ytterligere framover.

FRAMTIDSUTSIKTER 2018 var et relativt godt år for norsk økonomi, selv med mye internasjonal uro. Brexit, handelskrig mellom USA og Kina og faren for nye fall i oljeprisen truer internasjonal økonomi. Oslo Børs fikk en nedtur på slutten av året slik at hovedindeksen gikk noe ned. Boligprisene her hjemme steg med 0,8% i 2018, og sysselsetningen har økt med 55.000 i løpet av året. Odal Sparebank påvirkes av realøkonomiske forhold, og et relativt lav rente-

Odd Rune Andersen (leder)

Odal Sparebank ser ikke situasjonen som kritisk da vi har god kontroll på vår utlånsportefølje og har innarbeidet god arbeidsmetodikk med kredittkomitè og gode fagmiljøer på bedriftsmarkedet. Vi skal allikevel følge nøye med utvikling og ta grep om nødvendig. Vi mener å ha gode utsikter til å få en god og kontrollert vekst fremover sett i lys av den utvikling vi ser i markedet. Det er fortsatt flere regulatoriske krav som er på trappene som påvirker vår drift, og konkurransesituasjonen vil fortsette å være stram. Det vil gi stort press på vår rentemargin, som er vår desidert største inntektskilde. Økt satsning innen teknologi og produkter/systemer har ført til flere år med sterkt økte IKT kostnader. Dette har vært et viktig område både for oss som lokalbank og for Eika å styre på en god måte slik at vi oppnår størst mulig grad av gevinstrealisering i de prosjektene som iverksettes. Et godt samarbeid med Eika er viktig for å sikre gode og kostnadsriktige løsninger og produkter.

Karoline Bakli (nestleder)

Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift som tilfredsstillende. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er meget god.

TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret takker kunder, medarbeidere og tillitsvalgte for meget godt samarbeid også i 2018. Kundenes oppslutning om banken, ansattes meget solide innsats og engasjement, og tilsvarende meget godt arbeid fra de tillitsvalgte, bidrar godt til videre drift.

Sagstua, 7/2-2019 I styret for Odal Sparebank

Øyvind Rudshaug

Torleif Lilløy (adm. banksjef)

Vigdis Mellem

Karl Erik Rimfeldt

Jan Fredrik Nord (ansattes tillitsvalgte)

23


Fra venstre Vigdis Mellem - Jan Fredrik Nord - Karoline Bakli, nestleder - Odd Rune Andersen, leder - Ă˜yvind Rudshaug - Karl Erik Rimfeldt

24


Resultatregnskap Tall i tusen kroner

Noter

2018

2017

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

2.429

2.048

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder

146.520

152.099

Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner

7.600

6.603

Andre renteinntekter og lignende inntekter

173

-

Sum renteinnteker og lignende inntekter 156.722 160.749 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner

80

47

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder

27.676

27.483

Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer

12.999

13.065

Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

7

1.560

1.510

Andre rentekostnader og lignende kostnader

8

2.713

2.778

Sum rentekostnader og lignende kostnader

45.027

44.884

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

111.695

115.865

Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning

8.438

7.261

Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper

40

-49

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

8.478

7.212

Garantiprovisjoner 1.300 1.143 Andre gebyr- og provisjonsinntekter

32.706

28.434

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

9

34.006

29.577

Andre gebyr og provisjonskostnader

5.300

5.434

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

5.300

5.434

9

Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp -967 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6

-436 1.310 -93

-132 1.363 1.365 2.596

25


Tall i tusen kroner Driftsinntekter faste eiendommer

Noter

2018

2017

13 3.194 177

Sum andre driftsinntekter

3.194

177

Netto andre driftsinntekter

40.285

34.127

Sum driftsinntekter

151.980

149.992

Lønn 26.946 26.284 Pensjoner

10 -9.859 4.652

Sosiale kostnader 5.601 6.299 Administrasjonskostnader 30.047 31.631 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

11

52.735

68.866

Ordinære avskrivninger 2.233 1.689 Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

13

2.233

1.689

Driftskostnader faste eiendommer

5.504

2.752

Andre driftskostnader 7.154 6.756 Sum andre driftskostnader

14

12.658

9.508

Sum driftskostnader

67.626

80.063

Tap på utlån

1.991

-430

Sum tap på utlån, garantier m.v.

1.991

-430

2

Gevinst/tap 3.206

53

Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m. 3.206

53

Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat

85.568

70.412

15 19.296 15.994

Resultat for regnskapsåret

66.273

54.419

Til disposisjon 66.273 54.419

26


Noter 2018 2017

Overført til/fra sparebankens fond

64.773

Avsetning til gaver

1.500

1.500

66.273

54.419

Sum overføringer og disponeringer

21

52.919

Balanse EIENDELER - tall i tusen kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker

Noter

2018

2017

16

53.505

54.598

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 102.640 317.403 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

102.640

317.403

Kasse-/drifts- og brukskreditter

574.915

493.096

Gaveutdeling på Borgendagen

Byggelån 83.881 80.810 Nedbetalingslån 3.532.435 3.386.886 Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger

2

Individuelle nedskrivninger på utlån

2 -9.821 -10.186

4.191.231

3.960.793

Nedskrivninger på grupper av utlån

2 -19.917 -19.167

Sum netto utlån og fordringer på kunder

4.161.493

3.931.440

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige

115.035

179.958

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre

444.306

325.969

Sum sertifikater og obligasjoner

6

559.341

505.927

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis

173.284

179.016

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

6

173.284

179.016

Eierinteresser i andre konsernselskaper

1.576

1.837

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper

17

1.576

1.837

Utsatt skattefordel

15 891 5.427

Sum immaterielle eiendeler

891

5.427

27


EIENDELER - tall i tusen kroner

Noter

2018

2017

Maskiner, inventar og transportmidler

6.824

6.611

Bygninger og andre faste eiendommer

8.444

5.833

15.267

12.444

Sum varige driftsmidler

13

Andre eiendeler 2.257 2.178 Sum andre eiendeler

2.257

2.178

Opptjente ikke mottatte inntekter

10.346

6.087

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

3.310

5.012

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

13.656

11.099

SUM EIENDELER

5.083.911

5.021.369

2017

GJELD OG EGENKAPITAL - tall i tusen kroner

Noter

2018

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist

489

-

Sum gjeld til kredittinstusjoner

18

489

-

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid

3.138.637

3.179.305

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder

18

483.205

480.422

3.621.842

3.659.727

Obligasjonsgjeld 745.960 696.801 Temamøte makro og pensjon

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

19

745.960

696.801

Annen gjeld

32.682

31.688

Sum annen gjeld

20

32.682

31.688

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

11.120

9.663

Pensjonsforpliktelser

10

-

16.481

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

-

16.481

Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån

49.960

49.923

Sum ansvarlig lånekapital

19

49.960

49.923

SUM GJELD

4.462.053

4.464.284

28


GJELD OG EGENKAPITAL - tall i tusen kroner

Noter

2018

2017

Sparebankens fond

621.858

557.085

Sum opptjent egenkapital

621.858

557.085

621.858

557.085

5.083.911

5.021.369

21

SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar

22

102.744

77.640

Garantier til Eika Boligkreditt

22

42.089

29.537

Sagstua, 31. desember 2018 / 07. februar 2019 I styret for Odal Sparebank:

Odd Rune Andersen (leder)

Karoline Bakli (nestleder)

Ă˜yvind Rudshaug

Vigdis Mellem

Karl Erik Rimfeldt

Jan Fredrik Nord (ansattes tillitsvalgte)

Torleif Lilløy (adm. banksjef)

29


Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØM - tall i tusen kroner

2018

2017

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto utbetaling av lån til kunder

-232.044

275.965

Renteinnbetalinger på utlån til kunder

142.589

151.175

Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder

-37.885

99.802

Renteutbetalinger på innskudd fra kunder

-29.913

-30.290

Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner/innskudd i kredittinstitusjoner

489

-

Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/ renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner

2.356

2.030

Endring sertifikat og obligasjoner

-53.414

-138.819

Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner

7.436

7.488

Netto provisjonsinnbetalinger 28.705 24.143 Verdiendring på finansielle instrumenter og valuta

343

1.232

Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer

33.395

-43.000

Utbetalinger til drift

-76.974

-82.340

Betalt skatt -15.936 -15.972 Utbetalte gaver -1.231 -1.249 A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-232.084

250.165

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved investering i varige driftsmidler

-647

-1.452

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler

3.000

-

Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer

-28.464

-6.393

Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer

3.570

4.225

Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer

8.788

6.776

B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet

-19.578

3.156

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

30

Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

49.159

-132.679

Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

-13.272

-13.760

Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån

37

-

Renteutbetalinger på ansvarlige lån

-1.536

-1.473

C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet

34.389

-147.913

A + B + C Netto endring likvider i perioden

-215.856

105.408


KONTANTSTRĂ˜M - tall i tusen kroner

2018

2017

Likviditetsbeholdning 1.1 372.001 266.593 Likviditetsbeholdning 31.12

156.145

372.001

Likvidetsbeholdning spesifisert: Kontanter og fordringer pĂĽ Sentralbanken

53.505

54.598

Fordringer pĂĽ kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid

102.640

317.403

Likviditetsbeholdning

156.145

372.001

31


Noteopplysninger til årsregnskapet GENERELLE PRINSIPPER Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.

BRUK AV ESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger i hovedsak på utlån, som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld.

PERIODISERING AV RENTER, PROVISJONER OG GEBYRER Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Etableringsgebyr som bare dekker bankens direkte kostnader ved etablering av lånet blir inntektsført i sin helhet når lånet utbetales. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/ -tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den

32

enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet.

Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager.

FINANSSKATT Finansskatt ble innført på lønnsgrunnlaget fra 2017. Finansskatt på lønnsgrunnlaget beregnes i prosent med utgangspunkt i grunnlaget for arbeidsgiveravgift for de finansskattepliktige virksomhetene. Skattesatsen er 5%. Banken er finansskattepliktig.

Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger.

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene.

Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod.

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både bedrift- og personkunder. Bankens største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning.

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen


er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM – lån til personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet. Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens totale låneengasjement. Overtatte eiendeler Banken har pr. 31.12.2018 ingen overtatte eiendeler.

FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Det er ingen utestående derivatavtaler pr 31.12.2018. Renteinstrumenter utenfor balansen Banken har ingen renteinstrumenter utenfor balansen pr. 31.12.2018. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Verdipapirbeholdningen spesifiseres

og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Obligasjoner og sertifikater Bankens obligasjoner er klassifisert som omløpsmidler, og er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet eller antatt salgspris. Bankens pengemarkedsfond oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank, og måles til virkelig verdi. Aksjer og egenkapitalbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. På papirer som ikke omsettes på børs eller andre aktive markeder benyttes anskaffelseskost. Eventuelt innhentes uavhengig verdivurdering av enkeltpapirer. Dersom virkelig verdi av aksjene er klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Følgende lineære avskrivningssatser legges til grunn: Tomter Bankbygg/fast eiendom Inventar og innredning Personbil Kontormaskiner IKT-utstyr

0% 2% 10 - 20 % 20 % 20 % 33 %

PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Odal Sparebank avsluttet sin ytelsesbaserte pensjonsordning 01.02.2018, og har nå kun innskuddsbasert ordning. Bankens ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er bankens ansatte som ikke har anledning til å fortsette i den gamle ordningen, nå overført til felles AFP ordning. AFP ordningen anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning som behandles som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. DATTERSELSKAP Banken økte i 2017 sin eierandel i Glåmdalsmegleren AS fra 33 % til 100 %. Banken har med bakgrunn i regnskapsloven § 3-8.2 ikke utarbeidet konsernregnskap, da resultat- og balansestørrelsene i Glåmdalsmegleren AS ikke anses å ha betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Datterselskapet er balanseført etter egenkapitalmetoden.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi.

SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel per 31.12.2018 er beregnet med 25 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar

33


skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på

mål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet

bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden.

oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses.

OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr 31.12.2018.

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt.

LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån.

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko (herunder prisrisiko og renterisiko) og operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med fire nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert risiko. Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i note 4, renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i note 6. Bankens andre risikoområder: Operasjonell risiko Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av banken. Banken har utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner.

NOTE 1: FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING Odal Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket (se omtale i note

Strategisk risiko Risiko for at banken ikke skal “overleve”. Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for at verdiene av

3). Banken er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens resultat-

gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av konkurranse-

34

situasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. Omdømmerisiko Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2018 foretatt etter samme opplegg som foregående år. Det er foretatt systematisk gjennomgang av alle tiltak som banken har iverksatt for å redusere risiko. Den relative risiko er også vurdert mot de interne rutiner og instrukser og det rammeverk som er etablert i bankens systemer. Vurderingen har resultert i restrisiko, som er den risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av utvidede tiltak for å begrense risikoen ytterligere. Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Banken har ikke inngått kontrakter for 2018 som ikke er opplyst i regnskapet.

NOTE 2: KREDITTRISIKO Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/ motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån.


Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak:

2018 2017 SPESIFIKASJON AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Beløp % Beløp

-

Jordbruk, skogbruk, fiske

pant i fast eiendom registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør fordringer og varelager pant i bankinnskudd finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner kausjonister

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån.

%

198.676

4,8 %

213.175

5,4 %

Industriproduksjon

48.904

1,2 %

40.814

1,0 %

Bygg og anlegg

154.873

3,7 %

92.527

2,4 %

Varehandel, hotell/restaurant

76.374

1,8 %

59.547

1,5 %

Transport, lagring

12.523

0,3 %

12.430

0,3 %

Finans, eiendom, tjenester

482.119

11,6 %

422.040

10.7 %

Sosialt og privat tjenesteyting

95.125

2,3 %

87.348

2,2 %

Offentlig forvaltning

-

0,0 %

-

0,0 %

Sum næring

1.068.595

25,7 %

927.881

23,6 %

Personkunder

3.122.635

75,0 %

3.032.911

77.1 %

Brutto utlån

4.191.230

3.960.792

Individuelle nedskrivninger

-9.821

- 0,2 %

-10.186

-0,3 %

Gruppenedskrivninger

-19.917

- 0,5 %

-19.167

-0,5 %

Netto utlån til kunder

4.161.491

100,0 %

3.931.439

100,0 %

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK)

1.531.992

1.409.300

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

5.693.483

5.340.739

MAKSIMAL KREDITTEKSPONERING 2018 Lønnstakere o.l. Utlandet

Ubenyttede

Ind.

Brutto utlån

kreditter

Garantier

3.101.024

210.541

46.368

21.611

25

Maks

nedskriv.

-

kreditteksp.

5.194

3.352.740

-

21.637

Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg

I tillegg til kontraktsfestede forpliktelser, har banken per 31.12.18 avgitt lånetilsagn på 40,9 millioner kroner fordelt på 33,3 millioner kroner på bedriftsmarkedet og 7,6 millioner kroner på personmarkedet.

198.676

27.636

48.904

9.642

154.873

29.399

75 856 73.969

- 1.800 -

226.387 57.602 258.241

Varehandel, hotell/restaurant

76.374 14.006 5.380 2.027 93.733

Transport, lagring

12.523 3.288 6.105 100 21.816

Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Offentlig forvaltning Sum

482.119

42.302

11.580

-

536.002

95.125

3.936

500

700

98.861

- 20.000 4.191.230

360.777

-

144.833

- 20.000 9.821

4.687.018

35


2017 Lønnstakere o.l.

Ubenyttede

Brutto utlån

kreditter

Garantier

3.019.928

221.147

35.777

Ind.

Maks

nedskriv.

kreditteksp.

Utlandet

12.983

45

-

Bygg og anlegg

92.527

33.081

Varehandel, hotell/restaurant

59.547 13.709 4.982

4.483

3.272.369

-

13.028

betjeningsevne for kunder som innvilges kreditt, samt krav til sikkerhet i engasjementene. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer.

Bankens kredittrisiko består hovedsakelige av små enkeltrisikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. Etablert Næringssektor fordelt: risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i samsvar Jordbruk, skogbruk, fiske 213.175 16.992 195 - 230.362 med bankens risikovilje. Modellen for gruppenedskrivning Industriproduksjon 40.814 8.805 691 1.878 48.431 bygger på bransjeinndeling av kundene.

Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting

182.895

12.430 1.699 5.105 358 18.876 12.900

2.641

2.065

435.515

87.348

2.290

500

875

89.262

- 20.000 3.960.792

Maksimal kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garantier henvises til note 22. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivninger. Risikovurdering Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer som en integrert del av bankens kredittvurdering og saksgangsprosess. Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i bedrifts- og personmarkedsporteføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og tap. Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. mislighold. I forbindelse med vurderingen

36

-

527 77.711

422.040

Offentlig forvaltning Sum

57.287

330.667

-

107.177

- 20.000 10.186

4.388.450

av kvalitet samt migrasjon i bankens utlånsportefølje ble det fra og med 31.12.15 benyttet et nytt risikoklassifiseringssystem, basert på 10 friske risikoklasser og 2 klasser for hhv. misligholdte engasjement og engasjement med individuelle tapsnedskrivninger. Utvidelsen av antall klasser bidrar til at endringer (migrasjon) på kundenivå vil være synlig på et tidligst mulig tidspunkt. Dette vil også bidra til et bedre totalbilde av utviklingen av kvaliteten i bankens utlån. Modellen inneholder ikke vurderinger basert på sikkerhetsverdier og kundens risikoklasse er derfor en sammensetning av eksterne og interne data som gir kunden en sannsynlighetsvurdering av fremtidig mislighold (PDverdi). Systemet bygger på en sammensetning av data for kundeadferd (behaviour-modell), samt en modell for innhenting av generisk score.

Risikoklassifisering De fleste utlån er tilfredsstillende sikret ved pant, kausjon o.l. Det er få lån av betydelig størrelse. Bankens kredittstrategi bygger på en sunn og god kvalitetsmessig vurdering av utlån. Porteføljen overvåkes kontinuerlig, med vekt på lån med restanser. Banken opererer hovedsakelig i et meget oversiktlig geografisk område med god kunnskap om kundene, boligpriser mv. Av samlede lån til kunder på 4.191 millioner kroner er hele 75,5 % utlånt til personkunder og 86,6 % gitt til kunder i segmentene Odal, Kongsvinger og Romerike. Banken benytter et saksgangssystem som kvalitetssikrer kredittbehandlingen. Ved vurdering av kredittsaker legges det vekt på betalingsevne og sikkerhet. Styret får en jevnlig rapportering av innvilgede lån og oversikt over restanseog overtrekkslister. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med utlån.

Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. Det

Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet er delt i 10 friske risikoklasser, hvor gruppe 1-3 representerer liten risiko og hvor gruppe 8-10 er lån med høy risiko. Risikoklasse 11 er lån i mislighold, og risikoklasse 12 er tapsutsatte engasjement. Banken vektlegger risiko ved prising

er utarbeidet kreditthåndbok med policyer og rutiner, samt administrativ fullmaktsstruktur for styring av kredittrisiko. Herunder ligger klargjøring av krav til dokumentasjon og

av sine engasjementer. Det er således normalt med en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. De lån som har lavest rente har også tilsvarende lav risiko.


Ved utgangen av 2018 er 100% av lån og 100% av garantier risikoklassifisert. For engasjement under 1.000 kroner gjennomføres ikke risikoklassifisering. Banken vektlegger risiko ved prising av utlånsengasjementer, noe som også fremgår av prislisten. Andel av brutto lån med lav risiko utgjør en lavere andel ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. Årsaken til dette er overføring av godt sikrede lån til EBK i løpet av året. Det er gjennomført en grundig vurdering av bankens største engasjement, samt alle tapsutsatte engasjement kvartalsvis gjennom året. Banken hadde per 31.12.2018 formidlet lån til Eika Boligkreditt (EBK) på til sammen 1.532 millioner kroner. Per 31.12.2017 var 1.409 millioner kroner formidlet til EBK. Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. Bankens utlån gjennom EBK gjelder nye lån og refinansiering av lån som tidligere har ligget på bankens balanse. Banken er gjennom avtalen med EBK pliktig til å ta tilbake lån som er i mislighold til egen balanse. I 2018 har banken tatt tilbake 8 lån fra EBK, med et samlet lånebeløp på 10,6 millioner kroner. Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 1,5 millioner kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset.

RISIKOKLASSIFISERING

Personmarked 2018 Lav risiko, klasse 1-3

Ubenyttede

Brutto utlån

kreditter

Ind.

Garantier

nedskriv.

2.418.435

188.205

46.112

-

Middels risiko, klasse 4-7

506.830

14.844

125

-

Høy risiko, klasse 8-10

159.428

7.601

132

1

-

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

35.620

- 5.194

83

-

-

3.120.396

210.651

46.369

5.194

-

Personmarked 2017 Lav risiko, klasse 1-3

2.460.898

203.841

35.059

-

Middels risiko, klasse 4-7

390.331

16.859

295

-

Høy risiko, klasse 8-10

135.933

892

422

-

40.319

-

-

40

50

-

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

3.027.521 221.642

35.776

4.483 - 4.483

Bedriftsmarked 2018 Lav risiko, klasse 1-3

384.241

91.561

15.253

-

Middels risiko, klasse 4-7

555.425

48.131

73.430

-

Høy risiko, klasse 8-10

100.754

10.103

9.217

-

30.384

326

564

4.627

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

30

5

-

-

1.070.834

150.126

98.464

4.627

Lav risiko, klasse 1-3

327.738

57.335

48.732

-

Middels risiko, klasse 4-7

461.684

45.685

17.918

-

Høy risiko, klasse 8-10

115.443

5.976

4.651

-

28.376

20

99

5.703

Bedriftsmarked 2017

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 Ikke klassifisert Totalt

30

9

933.271 109.025

- 71.400

5.703

37


Generelle vurderinger Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert

FORFALL LÅN

på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfordeling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi, påvirkning fra utlandet samt lokale markedsforhold.

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12. Sikkerhets Sum for- stillelser for 2018

Personmarked Tapsnivået i personmarkedet har vært lavt de siste årene. Et relativt lavt rentenivå vil gi positiv stimulans til husholdningenes økonomi, noe som betyr økt betalingsevne. Stigende arbeidsledighet og høyere krav til sikkerhet betyr at privatøkonomien rammes og at det blir vanskelig å betjene lån for en tid. I tillegg er det større usikkerhet i makrobilde, slik at det vil være risiko for noe økning i tap fremover. Bedriftsmarked Fremtidige tap er forventet å komme fra engasjementer i risikoklassene 8, 9 og 10. For risikoklasse lav risiko (1, 2 og 3), forventes fremtidige tap å bli minimale. Banken ønsker å øke andelen av lån til bedriftsmarkedet. Dette vil kunne føre til risiko for flere tap i bedriftsmarkedet. Banken jobber aktivt med kredittkvalitet, og porteføljen følges opp tett opp av banken.

Personmarked Bedriftsmarked Sum

0-30 dg

31-90 dg

67.420

4.825

91-180 dg 2.166

180-360 dg Over 360 dg 3.871

1.060

falte utlån forfalte utlån 79.342

93.830

7.685

-

-

-

-

7.685

8.000

75.105

4.825

2.166

3.871

1.060

87.027

101.830

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12. Sikkerhets Sum for- stillelser for 2017

0-30 dg

31-90 dg

91-180 dg

180-360 dg Over 360 dg

falte utlån forfalte utlån

Personmarked

52.687 4.275 3.409 3.278 7.935 71.584 96.475

Bedriftsmarked

14.907 5.703

Sum

67.594 9.978 3.791 3.278 7.935 92.576 120.759

382

-

- 20.992 24.284

MISLIGHOLD Misligholdte lån 2018 2017 2016 2015 2014

Det forventes at gjennomsnittlig tap innenfor personmarkedet og bedriftsmarkedet holdes innenfor maksimalt 0,15 % av lånemassen for 2019-2020. Forfalte lån Forfalte lån under 30 dager per 31.12.2108 har økt i forhold til 2017. Forfalte engasjement over 30 dager er relativt stabil sammenlignet med fjoråret.

Misligholdte lån i alt

37.522

30.349

27.784

58.970

40.297

Individuelle nedskrivninger

-2.812

-5.773

-6.431

-7.232

-4.586

Netto misligholdte lån i alt

34.710

24.576

21.353

51.738

35.711

2018

2017

Fordeling av misligholdte lån

2016

Personmarked 16.081 24.591 9.972 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske

-

-

4.633

Industriproduksjon 679 1.479 Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester

38

761 - 20.001

- 1.822 2.075

2.435 165 6.056

Sosial og privat tjenesteyting

-

382

4.523

Misligholdte lån i alt

37.522

30.349

27.784


Mislighold Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin

Tapsutsatt Med tapsutsatte engasjement menes engasjement som

på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt etter 90 dager etter at overtrekket fant sted.

banken har tatt en tapsavsetning på, men som ikke er i mislighold.

Pr. 31.12.2018 hadde et bedriftsengasjement på 20 millioner kroner innenfor næringssektor eiendom et mislighold på kr. 1.400. Engasjementet er ikke i mislighold januar 2019.

Tapsutsatte lån Øvrige tapsutsatte lån i alt

2018 2017 2016 2015 2014 32.059

18.560

15.157

20.527

22.489

Individuelle nedskrivninger

-7.002

-4.413

-4.504

-5.774

-6.649

Netto øvrige tapsutsatte lån i alt

25.057

14.147

10.653

14.753

15.840

Fordeling av øvrige tapsutsatte lån

2018

2017

2016

Personmarked 21.765 16.388 11.202 Næringssektor fordelt: Industriproduksjon

3.695

472

-

Varehandel, hotell/restaurant

5.033

1.700

960

Transport, lagring

1.566

-

1.800

Sosial og privat tjenesteyting

-

-

1.195

Tapsutsatte lån i alt

32.059

18.560

15.157

Stolt sponsor av Audunbakkenfestivalen

39


TAP OG NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån

2018

2017

Individuelle nedskrivninger 01.01.

10.186

10.935

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden

-2.173 -

-1.301 1.197

Nye individuelle nedskrivninger i perioden

4.070

1.958

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

-2.262

-2.603

Individuelle nedskrivninger 31.12.

9.821

10.186

Nedskrivning for tap på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Banken har ingen nedskrivninger for tap på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner verken i 2018 eller i 2017. Resultatførte renter på lån som er nedskrevet Renter på lån som er nedskrevet er for 2018 resultatført med kr 0,3 millioner kroner.

Konsentrasjonsrisiko Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, måles Personmarked 5.194 4.483 også store engasjement. Ansvarlig kapital pr. 31.12.18 er kr 619 millioner. Banken har innvilget 3 store utlåns engasjement ved utgangen av 2018 (større enn 10 % av Næringssektor fordelt: ansvarlig kapital). Ved måletidspunktet er rammene av Jordbruk, skogbruk, fiske - kundeforholdet lagt til grunn. Alle rammene er ikke fullt Industriproduksjon 1.800 1.878 opptrukket pr. 31.12.18. Det største utlånsengasjementet Varehandel, hotell/restaurant 2.027 527 var på 12,1 % av ansvarlig kapital. Engasjementet er innenTransport, lagring 100 358 for bransjen eiendom. Finans, eiendom, tjenester - 2.065 Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring

2018

2017

Sosial og privat tjenesteyting

700

875

Individuelle nedskrivninger på utlån i alt

9.821

10.186

Nedskrivninger på grupper av utlån

2018

2017

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.

19.167

19.100

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån

750

67

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12.

19.917

19.167

Tapskostnader utlån/garantier 2018 2017 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån

-365

-749

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

-

-

Periodens endring i gruppeavsetninger

750

67

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger

2.173

1.302

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger

328

93

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

-603

-1.143

Periodens tapskostnader 2.283 -430

40

Lovmessig grense for store engasjement er 25 % av ansvarlig kapital. Bankens kredittstrategi tilsier at store engasjement skal følges opp minimum kvartalsvis. I følge bankens kredittstrategi skal intet engasjement overstige 15 % av ansvarlig kapital. Med engasjement med én enkelt kunde forstås også summen av engasjementer for to eller flere motparter når disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre. Eksponeringen mot bankens kunder er ellers godt spredt geografisk, hensyn tatt til bankens markedsandel. For å sikre diversifisering er det gitt rammer for eksponering i bransjer, fylker og per kunde.


2018 2017 Utlån fordelt geografisk inkl. EBK

Beløp

%

Beløp

%

2.007.900

35,1 %

1.815.577

33,8 %

Kongsvinger

1.041.722

18,2 %

1.003.989

18.7 %

Romerike

1.909.121

33,4 %

1.895.941

35,3 %

Andre

764.479

13,4 %

654.580

12,2 %

Brutto utlån inkl EBK

5.723.222

100,0 %

5.370.087

100,0 %

Odal

Banken hadde per 31.12.2018 1.532 millioner kroner i Eika Boligkreditt (EBK), som er fordelt på de geografiske områdene. Utlån til virkelig verdi Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha

flytende rentebetingelser. Bankens kredittpåslag for disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin ville bli lagt til grunn for nye utlån på balansedagen. Balanseført verdi av lån med flytende rentebetingelser ansees derfor som beste estimat på virkelig verdi. Banken har ingen utestående utlån i egen balanse med fast rente.

Resultatførte renter på lån som er nedskrevet

2018

Resultatførte renter på lån som er nedskrevet

291

Bokført verdi av lån med betalingslettelser

2018

Bokført verdi av lån med reforhandlede betingelser

1.502

41


NOTE 3: ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (hybridkapital) og tilleggskapital (ansvarlig lånekapital). Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte bufferkrav slik at minstekravene til ren kjernekapitaldekning nå er 12 % og til kapitaldekning 15,5 %.

Kapitaldekning 2018 2017 Sparebankens fond 621.858 557.085 Sum egenkapital

621.858

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

-52.457

557.085 -27.727

Sum ren kjernekapital

569.401

529.358

569.401

529.358

Ansvarlig lånekapital

50.000

49.923

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

-40

-3.081

Sum tilleggskapital

49.960

46.842

Netto ansvarlig kapital

619.361

576.201

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

2018

2017

Fondsobligasjoner Fradrag for overgangsregler for fondsobligasjoner Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Finansdepartementet fastsatte den 20.12.2017 krav til uvektet kapitalandel for banker og andre finansieringsforetak. Kravet er satt sammen av et minimumskrav på 3% og et bufferkrav. Systemviktige banker skal oppfylle et samlet bufferkrav på 3%, mens andre banker skal oppfylle et bufferkrav på 2%. Odal Sparebank har gjennom sin interne kapitalvurderingsprosess ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i 2018 satt mål om ren kjernekapital på 14,5 %, og en kapitaldekning på minimum 18,0 %. Ny ICAAPprosess vil gjennomføres i 2019. Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en eksponeringskategori og gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. Kapitaldekningen blir rapportert iht. Basel III/CRD IV. Banken har pr 31.12.2018 ikke mottatt Pilar 2-krav fra Finanstilsynet. Det forventes at banken mottar Pilar-2 krav i 2019.

Sum kjernekapital

Stater - - Lokal regional myndighet

11.256

32.556

Offentlig eide foretak

-

-

Institusjoner

23.593

20.077

Foretak 211.009 263.612 Massemarked - Pantsikkerhet eiendom

1.944.816

1.767.491

Forfalte engasjementer

121.153

26.499

Høyrisiko engasjementer - Obligasjoner med fortrinnsrett

35.076

23.002

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

19.996

62.953

Andeler i verdipapirfond

23.571

21.841

Egenkapitalposisjoner

66.003

60.302

Øvrige engasjementer 87.641 97.163 CVA-tillegg - Ansvarlig kapital i andre finansinst.

-

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko

2.544.115

2.375.496

-

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko

279.473

261.953

Sum beregningsgrunnlag 2.823.588 2.637.449

42


Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

2018

2017

Kapitaldekning i %

21,94 %

21,85 %

Kjernekapitaldekning

20,17 %

20,07 %

Ren kjernekapitaldekning i %

20,17 %

20,07 %

Bufferkrav 2018 2017 Bevaringsbuffer (2,50 %)

70.590

65.936

Motsyklisk buffer (2,00 %)

56.472

52.749

Systemrisikobuffer (3,00 %)

84.708

79.123

Sum bufferkrav til ren kjernekapital

211.769

197.809

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %)

127.061

118.685

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav

230.570 212.864

Odal Sparebank bidrar til realisering av kunst i rundkjøringer i Sør-Odal.

Konsolidering av samarbeidende grupper Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. Banken har en eierandel på 1,71 % i Eika Gruppen AS og på 1,82 % i Eika Boligkreditt AS. 2018 2017 Ren kjernekapital

619 276

-

Kjernekapital 633 787 Ansvarlig kapital

698 181

-

Beregningsgrunnlag

3 480 279

-

Kapitaldekning i %

20,06 %

-

Kjernekapitaldekning i %

18,21 %

-

Ren kjernekapitaldekning i %

17,79 %

-

Uvektet kjernekapitalandel i %

8,66 %

-

43


NOTE 4: LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer

benyttet per 31.12.2018. Banken hadde per 31.12.2018 innestående 2,6 millioner kroner i bundne skattetrekksmidler

å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Bankens eksponering for likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og tap av innskudd.

i Grue Sparebank.

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Restløpetid for hovedpostene i balansen Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er trukkede kasse/driftskreditter tatt med under kolonne 0-1 mnd på linjen for utlån til kunder. Innskudd fra kunder er rapportert i kolonnen uten løpetid. Dette er i tråd med Finanstilsynets forskrift for slik rapportering. Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på kort og lang sikt. Et sentralt mål er utviklingen i innskuddsdekningen, som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Banken har et mål på innskuddsdekning eksklusiv EBK på minimum 75 %. Innskuddsdekning eksklusiv EBK utgjør ved årets utgang 86,4 % mot 92,4 % året før. Etablerte ordninger med lån i Norges Bank, trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det er avtalt en trekkmulighet på 177 millioner kroner på bankens oppgjørskonto i DNB. Trekkmuligheten er ikke

44

LCR (Liquidity Coverage Ratio) er myndighetenes mål på bankers størrelse og kvalitet på likviditetsbuffer. Bankens LCR var 164 % pr. 31.12.2018. Myndighetens krav til LCR var pr. 31.12.18 på 100 %, mens vi har et internt mål på 130%. Likviditetssituasjonen vurderes som tilfredsstillende for banken.

Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst. Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik. Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler

< 1 mnd. - -

1-3 mnd. - -

3-12 mnd. - -

1-5 år - -

22.119

37.392

396.749

748.023

4.953

70.947

73.189

409.528

Over 5 år

U.løpetid

Sum

-

53.505

53.505

-

102.640

102.640

-29.738

4.161.493

-

559.341

2.986.948 723

- - - - - 174.860 174.860 32.072

32.072

27.072

-

108.340

-

469.938

-

1.157.551

-

2.987.672

-

333.339

5.083.911

Sum

GJELD OG EGENKAPITAL

< 1 mnd.

1-3 mnd.

3-12 mnd.

1-5 år

Over 5 år

U.løpetid

Gjeld til kredittinst.

-

-

-

-

-

489

489

Innskudd fra kunder

-

326.267

-

-

-

3.295.575

3.621.842

Obligasjonsgjeld

-

100.232

Ansvarlig lån

-

-

-

Øvrig gjeld

-

-

-

-

-

43.802

43.802

Egenkapital

-

-

-

-

-

621.858

621.858

Sum gjeld og egenkapital

-

3.961.723

5.083.910

426.499

99.967

99.967

545.761

-

49.960

-

595.721

-

-

745.960

-

49.960


NOTE 5: RENTERISIKO Banken er eksponert for renterisiko knyttet til tap av rente-

Renterisiko oppstår som følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding.

netto. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenetto i banken. Renterisiko reduseres ved at innlån og utlån i høy grad tilpasses samme rentebetingelser. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Ettersom bankens innlån fra kunder og utlån til kunder løper til flytende rente, er det ingen reell risiko på denne aktiviteten. Det er ingen utlån til fast rente eller fastrenteinnskudd pr 31.12.2018. Fastrentelån formidles via EBK. Alle rentepapirer har flytende rente, og bankens renterisiko knyttet til rentepapirer er derfor begrenset. Styret har utarbeidet rammer for renterisiko på rentebærende papirer. Det foretas en løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer.

Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først forta renteendringer på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler. En endring i markedsrenten vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser for hovedposter i balansen Ved endring i markedsrentene kan ikke banken foreta renteendringer for alle balanseposter samtidig dersom disse har ulik bindingstid. En endring av markedsrentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Renterisikoen omfattes også av den

direkte effekt en renteendring vil ha på balanseposter med og uten rentebinding. Ingen beholdning er bundet over 3 måneder og renteforfallene fordeler seg i den 3 måneders perioden. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er innenfor fastsatte rammer. Tid fram til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen.

Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER

U.løpetid

Sum

Kont./fordr.sentralbanker

-

-

-

-

-

53.505

53.505

Utl./fordr. til kredittinst.

-

-

-

-

-

102.640

102.640

-

-

- 4.161.493

4.161.493

-

-

Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik.

< 1 mnd.

- 70.112

1-3 mnd.

- 482.512

3-12 mnd.

6.716

1-5 år

Over 5 år

Aksjer

-

-

-

-

-

Øvrige eiendeler

-

-

-

-

-

Sum eiendeler

- 174.860 32.072

559.341 174.860 32.072

70.112

482.512

6.716

-

-

4.524.570

5.083.911

< 1 mnd.

1-3 mnd.

3-12 mnd.

1-5 år

Over 5 år

U.løpetid

Sum

-

-

-

-

-

489

489

-

3.621.842

GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinst. Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld

- 125.000

Ansvarlig lån

-

Øvrig gjeld

-

Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

- 125.000

-

-

- 3.621.842

620.960

-

-

-

-

745.960

49.960

-

-

-

-

49.960

-

-

-

-

43.802

-

-

-

-

621.858

-

-

- 4.287.990

670.920

43.802 621.858 5.083.910

45


NOTE 6: MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst forårsaket av endringer i markedsparametere som rente, valutakurser, aksje- eller råvarepriser. Markedsrisiko som banken står overfor er hovedsakelig renterisiko og inkluderer potensielle svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller finansielle instrumenter knyttet til en markedsbenchmark (NIBOR flytende pengemarkedsrente) som følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige kontantstrømmer for finansielle instrumenter til flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i markedspriser, enten forårsaket av spesifikke faktorer knyttet til et individuelt finansielt instrument eller utsteder, eller faktorer som påvirker alle instrumenter handlet i et marked. Dette kan for eksempel omhandle endringer i priser eller volatilitet på aksjer, aksjeindekser eller råvarer. Rentepapirer, aksjederivater og råvarederivater er eksponert for denne risikoen. Det vesentligste av markedsrisiko relaterer seg til verdipapirmarkedet representert ved egne verdipapir- beholdninger. Hovedtyngden av bankens portefølje er plassert i likvide obligasjoner med begrenset risiko for store fall i markedsverdi. Obligasjonsporteføljen er forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS som har spesialkompetanse innen området. Forvaltningen er underlagt rapporterings- og posisjonsrammer fastlagt av styret i banken. Rammene skal begrense risikoen, og disse rammene gjennomgås minst én gang i året. Bankens samlede markedsrisiko vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet og Baselkomiteen. Banken har ingen inngåtte derivatavtaler pr 31.12.2018. Aksjer i tilknyttede selskaper, konsernselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av prisrisikoen på aksjer, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko. Banken har ingen vesentlig valutaeksponering per 31. desember 2018.

46

SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER

Nominell

Anskaffelses

Bokført

Markeds -

verdi

kost

verdi

verdi

Utstedt av det offentlige Stater og statsgaranterte

Børsnoterte

30.000

29.929

29.929

29.951

Ikke børsnoterte

36.000

36.125

36.094

36.231

Lokale og regionale myndigheter

Børsnoterte

22.000

22.088

22.024

22.044

Ikke børsnoterte

27.000

26.987

26.987

26.991

Sum utstedt av det offentlige

115.000

115.129

115.035

115.217

Utstedt av andre Stater og statsgaranterte

Ikke børsnoterte

9.000

9.235

9.052

9.052

Institusjoner

Børsnoterte

10.733

10.794

10.765

10.767

Ikke børsnoterte

74.000

74.376

74.162

74.238

Obligasjoner med fortrinnsrett

Børsnoterte

225.000

225.157

224.926

225.904

Ikke børsnoterte

125.000

125.546

125.402

125.591

Sum utstedt av andre

443.733

445.108

444.306

445.551

Sum sertifikater og obligasjoner

558.733

560.237

559.341

560.768

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Det er etablert interne retningslinjer for sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Retningslinjene regulerer forhold til disse, og det skal vektlegges god spredning på utstedere. Det er bestemt maksimum eksponering pr. utsteder og det skal investeres i likvide obligasjoner. De fleste obligasjoner er regulert i forhold til 3 mnd. NIBOR, og følgelig blir renterisikoen lav. Det

Børsnoterte obligasjoner og sertifikater inkluderer ikke verdipapirer notert på ABM.

skal videre kun investeres i obligasjoner med lav til moderat kredittrisiko, med hovedvekt på de med lav risiko. Følgelig er mesteparten av bankens obligasjoner enten statsgaranterte, i kommuner eller i finansinstitusjoner.

inkludert rentefond.

Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/ eller forvalters observerte markedsverdier, og alle papirer er i NOK. Avkastningen i likviditetsporteføljen ble 1,1 % i 2018. Den effektive renter i likviditetsporteføljen per rapporteringstidspunktet var 1,4 % og er beregnet som et vektet gjennomsnitt av verdipapirer i likviditetsporteføljen,


AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING

Antall

ANLEGG

aksjer kost verdi verdi

Org. nr

Navn

Anskaffelses

Bokført

Markeds -

Børsnotert

937 885 822 Høland & Setskog Sparebank

3.500

385

385

937 889 275 Sparebank 1 Ringerike Hadeland

4.101

509

509

791

909

406

406

1.042

8.510

1.300

1.300

2.156

Visa Inc

Sum børsnoterte

885 621 252 Eika Boligkreditt AS

913 571 436 Gjerdrum Næringshage AS

916 148 690 Spama AS

937 894 805 Kvinesdal Sparebank

979 319 568 Eika Gruppen AS

19.880.669

83.608

83.608

83.498

30

30

30

100

10

10

10

9.851

985

894

837

413.285

20.627

20.627

59.926

979 391 285 Eiendomskreditt AS

4.835

536

536

575

980 602 095 Odal Næringshage Utvikling AS

1.000

100

100

100

918.713.867 Vipps AS

4.414

1.962

1.962

2.257

918.713.867 Vipps AS

1.866

5.528

5.528

7.385

30

Sum ikke børsnoterte

20.316.050

113.385

113.294

154.618

Sum anleggsaksjer

20.324.560

114.684

114.593

156.774

Deponerte obligasjoner i Norges Bank som kan pantsettes Deponerte verdipapirer i Norges Bank gir låneadgang. Markedsverdien av de deponerte obligasjoner utgjør ved årsskiftet 238,0 millioner kroner. Låneverdi fratrukket haircut er 217,9 millioner kroner. Banken har i tillegg deponerbare papirer på til sammen 137,2 millioner kroner som ikke er deponert. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Beregningen av virkelig verdi bygger i vesentlig grad på tilgjengelig kursinformasjon, diskonterte kontantstrømmer, emisjonspris/transaksjonsverdi eller kostpris.

fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

322

Ikke børsnotert

inntil 0,5 %. Fondet investerer i verdipapirer med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-

Banken har andeler i pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II, Eika Sparebank, Eika Kreditt, Eika Likviditet og Eika Pengemarked. Finanstilsynet har presisert at andeler i verdipapirfond skal klassifiseres som aksjer og andeler og at avkastningen skal klassifiseres som inntekter fra aksjer og andeler og ikke renteinntekter. Pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II Fondet investerer kun i obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap, samt bankinnskudd. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Dette innebærer at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng kan medføre en endring i fondets kurs på

Eika Pengemarked Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, utstedt av eller garantert av stater, fylkeskommuner og kommuner og industri og selskaper hvor kredittkvaliteten er minimum BBB-. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år. Eika Sparebank Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, hovedsakelig utstedt av norske sparebanker. Fondet har også anledning til å investere i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Eika Sparebank kan kun plassere i eiendeler med risikovekt 50 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning. Eika Kreditt Fondet investerer i rentebærende verdipapirer med høy til moderat kredittrisiko. Fondet investerer i selskaper norske og internasjonale høy-rente papirer, fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Fondet plassere også i rentepapirer i norske og internasjonale industripapirer. Fondet investerer hovedsak i verdipapirer med 100 % risikovekt. Eika Likviditet Fondet investerer i rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon. Fondet investeres i verdipapir som er godkjent for pantsetting i Norges Bank, eller papirer som oppfyller de til enhver tid gjeldende kravene for pantsettelse i Norges Bank. Fondet er godkjent som LCR Nivå 2A-eiendel.

47


NOTE 6: MARKEDSRISIKO RENTE OG AKSJEFOND

Org. nr

Navn

Antall

Anskaffelses

Bokført

Markeds -

andeler kost verdi verdi

Børsnotert

983 900 232 Pengemarkedsfondet

Pluss Likviditet II

Sum børsnotert

5.260

5.305

5.351

5.351

5.260

5.305

5.351

5.351

Ikke børsnotert

Eika Likviditet

9.941

10.041

10.084

10.084

Eika Pengemarked

9.773

10.040

10.080

10.080

Eika Kreditt

7.603

8.000

7.974

7.974

Eika Sparebank

24.686

25.057

25.201

25.201

52.003

53.138

53.339

53.339

Sum rente og aksjefond

Sum verdipapirer med variabel avkastning

20.381.823

173.177

173.333

215.464

Anleggs-

Endringer i 2018

aksjer

Inngående balanse

86.516

Tilgang 2018

31.629

Avgang 2018

-6.736

Gevinst/tap/nedskrivning Utgående balanse

Vi støtter Skarnes håndball. Her bilder fra håndballskolen og da Hanna Pekeberg fikk pris for årets spiller! Jørn Helgedagsrud overrakte prisen fra Odal Sparebank.

48

3.185 114.594


NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/-TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER OG VALUTA Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner

2018

2017

69

354

Kurstap ved omsetning av obligasjoner

-438

-620

Kursregulering obligasjoner

-598

133

Netto gevinst/-tap obligasjoner

-967

-132

Kursgevinst ved oms. av aksjer og andeler Kurstap ved oms. av aksjer og andeler Kursregulering aksjer og andeler

-436

1.363

Netto gevinst/-tap aksjer og andeler

-436

1.363

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta

1.310

1.365

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer

-93

2.596

Gevins/tap og nedskrivning på verdipapirer klassifisert som anleggsmidler

2018

2017

Nedskrivning/reversering av nedskrivning

-

-

Tap ved omsetning av aksjer

-

-

Gevinst ved tildeling av aksjer - VN Norge AS

-

-

Gevinst ved tildeling av aksjer og fusjon - VBB AS Gevinst ved omsetning av aksjer - andre Netto gevinst/-tap på aksjer klassifisert som anleggsmidler

2.363

-

843

53

3.206

53

Gjennom realisering av aksjer i BankID AS, BankAxept AS og VIPPS ved opprettelse av VBB AS, er det resultatført en gevinst på totalt 3,2 millioner kroner.

49


NOTE 7: RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Lånenes betingelser er spesifisert i note 19. Odal Sparebank tok opp et ansvarlig lån på 50 millioner kroner den 5. februar 2015. Lånet er tatt opp i norske kroner. Lånet har løpetid på 10 år, men har calldato 5. februar 2020. Lånet er bokført til nominell verdi med fradrag av periodisert underkurs.

NOTE 8: ANDRE RENTEKOSTNADER Lov om finansforetak og finanskonsern pålegger alle banker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 millioner kroner som en innskyter har i en bank som er medlem av Bankenes Sikringsfond. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person. Innbetaling til Bankenes Sikringsfond er beregnet på bakgrunn av et gjennomsnitt av innskudd og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret samt første og andre kvartal i innbetalingsåret. I tillegg benyttes kjernekapitaldekning ved foregående årsskifte. Ny beregningsmetode for avgift til Sikringsfondet er vedtatt. Avgift for 2019 er stipulert til 2,4 millioner kroner. Avgift for 2018 er beregnet til 2,7 millioner kroner.

NOTE 7: RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

2018

2017

Ansvarlig lånekapital

1.560

1.510

Sum renter ol. kostnader på ansvarlig lånekapital

1.560

1.510

Andre rentekostnader

2018

2017

Avgift til Sikringsfondet

2.712

2.613

NOTE 8: ANDRE RENTEKOSTNADER

Rentekostnad på skattegjeld og øvrige rentekostnader Sum andre rentekostnader

156

2.713

2.769

NOTE 9: PROVISJONSINNTEKTER OG PROVISJONSKOSTNADER Provisjonsinntekter

2018

2017

Garantiprovisjon

1.223

1.144

Formidlingsprovisjon Betalingsformidling Verdipapirforvaltning og -omsetning

402

201

8.430

7.415

2.629

2.479

11.861

9.516

Provisjon ved salg av forsikringstjenester

7.324

6.930

Andre provisjons- og gebyrinntekter

2.136

1.892

34.006

29.577

Provisjon Eika Boligkreditt

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Provisjonskostnader

2018

2017

Transaksjonsavgifter og lignende

3.884

4.246

478

315

Betalingsformidling, interbankgebyrer Andre provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

50

1

938

873

5.300

5.434


NOTE 10: PENSJON Tjenestepensjon

av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjons-

Sparebanken er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har dette i form av innskuddsbasert pensjon. Bankens ytelsesbaserte pensjon ble avsluttet 01.02.18. Banken fikk i denne sammenheng en positiv engangseffekt i forbindelse med tilbakeføring av avsetning i regnskapet på netto 13,8 millioner kroner.

ordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende år.

AFP - ytelsesbasert flerforetaksordning De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering

Økonomiske forutsetninger

Avtale med adm. banksjef Det er avtalt egen lederpensjonsavtale med adm. banksjef. Dette er en supplerende innskuddspensjon. Oppstår det forhold som gir grunnlag for avskjedigelse eller oppsigelse som skyldes hans egne handlinger, faller avtalen bort.

2018

2017

Diskonteringsrente

2,60 %

Forventet avkastning

2,60 %

Lønnsregulering

2,50 %

G-regulering

2,25 %

Pensjonsregulering

2,25 %

Arbeidsgiveravgift-sats

16,80 %

51


NOTE 10: PENSJON - RESULTAT Pensjonskostnader 2017

Sikret

Årets pensjonsopptjening inkl. renter og arbeidsgiveravgift (AGA)

1.633

Rentekostnad netto forpliktelser

399

Administrasjonskostnader

103

Arbeidsgiveravgift

359

Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning

2.493

Pensjonskostnader 2018

Sikret

Netto oppgjør ved avvikling av ordningen

-13.812

Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning

- 13.812

NOTE 10: PENSJON - BALANSE Pensjonsforpliktelsen / Pensjonsmidler 2017

Sikret

Estimert brutto pensjonsforpliktelse

52.675

- pensjonsmidler (markedsverdi)

-38.564

= Pensjonsforpliktelser (netto) 14.111 + Arbeidsgiveravgift

2.371

Netto pensjonsforpliktelse

16.481

Pensjonsforpliktelsen / Pensjonsmidler 2018

Sikret

Netto pensjonsforpliktelse

Årets totale pensjonskostnad: Betalt pensjon Kostnadsført AFP Kostnadsført innskuddsbasert ordning (OTP) Kostnadsført innskuddsbasert kompensasjonsordning Netto oppgjør ved avvikling av ytelsesbasert foretakspensjon Gruppeliv Årets pensjonskostnader

52

-

2018

2017

-

2.492

310

425

2.871

1.411

772

-

-13.812

-

167 562 -9.692

4.890


NOTE 11: LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Øvrige personalutgifter

2018

2017

25.920

25.473

925

811

-9.859

4.652

4.783

5.590

920

709

8.753

8.874

Utdanning, reiser, diett, biler mv.

549

672

Rekvisita

793 825

EDB-kostnader

Honorarer eksterne tjenester Telefon, porto

15.875

16.728

1.383

1.655

52.735

68.866

Antall ansatte pr 31.12.

43,0

45,0

Antall årsverk pr 31.12.

41,9

43,3

Gjennomsnittlig antall årsverk i året

42,6

44,0

Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader

Gaveutdeling på Kløftadagen

53


NOTE 12: LÅN OG YTELSER Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente, og er grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad, men reduserer bankens renteinntekter tilsvarende.

NOTE 12: LÅN OG YTELSER

Lønn og

Pensjons-

honorarer

ordning

Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt etter samme vilkår som for bankens øvrige kunder, og er sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån og garantier. Det er forøvrig ikke avtalt noen form for opphørsvederlag eller lignende, verken til adm. banksjef eller til styrets leder.

godtgjørelse Sum

Lån

Ledende ansatte Adm. banksjef

Torleif Lilløy

1.900

841

168

2.909

2.096

1.016

158

34

1.208

2.755

Mette Skjerven

937

149

37

1.123

1.103

Banksjef virksomhetsstyring Petter Saghaug

828

62

34

924

2.709

Banksjef salg og rådgivning Odd Håvard Bratli Banksjef økonomi og stab

Reduserte renteinntekter knyttet til rentesubsidiering av lån til ansatte utgjør for 2018 0,7 millioner kroner.

Annen

Sum ledende ansatte

4.681 1.210 273 6.164 8.663

Styre Leder

Odd Rune Andersen

Nestleder

Karoline Bakli

178

178

3.113

85

85

Styremedlem Vigdis Mellem

81

81

Styremedlem Karl Erik Rimfeldt

85

85

Styremdelem

Øyvind Rudshaug (tiltrådt i mai)

75

75

Styremedlem

Gunhild T. Vatne (fratrådt i mai)

30

30

-

65

65

-

22

1.097

621

6.731

Ansattemedlem Jan Fredrik Nord Ansattemedlem Camilla Henricsson Samlede ytelser og lån til styret

22 621

-

-

1.500 1.021

Generalforsamlingen Leder

28

28

-

De øvrige medlemmene av forstanderskapet

163

163

22.894

Samlede ytelser og lån til generalforsamlingen

191

191

22.894

54

-

-

2018

2017

Samlede lån til ansatte med rentesubsidierte rentevilkår:

36.359

34.653

Samlede lån til ansatte med ordinære rentevilkår:

13.741

24.902

Samlede lån til ansatte

50.100

59.555


NOTE 13: VARIGE DRIFTSMIDLER

Anlegg u.

Drifts-

utførelse

midler

Bygninger Sum

Kostpris 01.01.2018 2.153 15.872 12.730 30.755 Aktivering/rellassifisering -1.367 - 1.367 Tilgang Avgang Kostpris 31.12.2018 Akkumulerte avskrivinger 01.01.2018

- 1.359 5.114 6.473 -

- -1.417 -1.417

786 17.231 17.794 35.811 -

10.644

7.667

18.311

Tilbakeførte avskrivninger på utrangerte driftsmidler - - - Ordinære avskrivinger

-

1.670

563

2.233

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2018

-

12.314

8.230

20.544

786

4.917

9.564

15.267

Bokført verdi 31.12.2018

Herav utleid Balanseført Fasteiendom

Eiendomstype

Areal m2

Hytte på Hafjell

Hytte

60

Sparebankgården Skarnes

Bankbygg

1.210

areal m2

verdi 31.12

- 146

487 6.485

Sum 6.972

I forbindelsen med at Odal Sparebank kjøper en seksjon i nytt Bibliotek og Bankbygg på Sand, Samling, er de gamle lokalene på Sand solgt til Nord-Odal Kommune. Dette gav en regnskapsmessig gevinst på 3 millioner kroner.

55


NOTE 15: SKATT Skattekostnaden består av: Betalbar skatt: 25 % av skattemessig resultat. For mye eller for lite avsatt betalbar skatt ved fjorårets ligning.

NOTE 14: ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader

2018

2017

Driftskostnader fast eiendom

5.505

2.752

Honorar ekstern revisor Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Knyttes til periodisering av skatt på inntekts- og kostnadsposter hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. Det er i 2018 avsatt 1,1 millioner kroner i forventet formuesskatt. Dette er kostnadsført under andre driftskostnader i resultatoppstillingen. Andre skattebegrep: Resultatforskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige resultat deles i: - Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader, skattefrie inntekter. - Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom regnskaps og skattemessige periodiseringer som skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntekts føres over tid.

414

437

1.083

1.322

Andre kostnader leide lokaler

432

191

Maskiner, inventar og transportmidler

634

936

Forsikringer

126

394

Ordinære tap

346

158

4.119

3.318

12.658

9.508

Leie av lokaler

Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva

268

97 96 - 6 6

67

414

437

NOTE 15: SKATT Beregning av betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller

2018

2017

85.568

70.412

-8.216

-5.352

-18.142

-5.537

Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt

59.210

59.524

Betalbar skatt på årets resultat, 25 %

14.802

14.881

Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Endring i utsatt skatt ført mot EK Sum skattekostnad

56

311

2018 2017 14.802

14.881

4.536

1.354

-42

-49

-

-192

19.296

15.994


NOTE 15: SKATT Betalbar skatt fremkommer som følger:

2018

Formuesskatt

1.098 1.013

2017

Inntektsskatt

14.802 14.881

Sum betalbar skatt

15.900

Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler

15.894

Endring

2018

2017

1.038

-2.018

-3.056

Pensjonsforpliktelser

16.481

-

-16.481

Gevinst og tapskonto

1.174

1.411

237

-582

-896

-314

Obligasjoner og andre verdipapirer Avsetninger Over-/underskudd Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel- Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+)

- -1.800 -1.800 31 -261 -292 18.142

-3.564

-21.706

4.536

-891

-5.427

Endring i skattesats Sum bokført utsatt skattefordel

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 25% skatt av resultat før skatt 25% skatt av permanente forskjeller For mye/lite avsatt skatt tidligere år Formueskatt Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

-891

-5.427

2018 21.666 -2.329 -42 1.098 20.393

Vi har hatt et godt samarbeid med Kongsvinger IL Ishockey bredde de siste to årene, og fornyer avtalen med klubben ytterligere ett år.

57


NOTE 16: KONTANTER OG INNSKUDD I NORGES BANK Kontanter og fordringer på sentralbanker

2018

2017

Kontanter i norske kroner

5.424

6.611

Kontanter i utenlandske valutasorter

179

238

Innskudd i Norges Bank

47.902

47.749

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker

53.505

54.598

Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk Kontanthåndtering. Odal Sparebank har ansvaret for kursrisiko, bokføring og rapportering av utenlandsk valuta.

NOTE 17: OVERTATTE EIENDELER Banken har ved utgangen av året ingen overtatte eiendeler.

NOTE 18: EIERANDELER I DATTERSELSKAPER Vi har inngått samarbeid med Studentforeningen i Kongsvinger.

Selskapets navn Glåmdalsmegleren AS

Kontor-

Selskaps-

Antall Eier/stemme

Total EK

kommune kapital aksjer andel Kongsvinger

100

100

1

Resultat

2018 1.012

Bokført

2018 Verdi 221

Sum

1.576 1.576

Endringer i 2018 Inngående balanse

1.837

Resultatandel -111 Utbytte fra forrige år

-150

Utgående balanse

1.576

Banken økte i 2017 sin eierandel i Glåmdalsmegleren AS fra 33 % til 100 %. Transaksjoner i 2018 mellom Odal Sparebank og Glåmdalsmegleren AS har vært relatert til daglig bankdrift. Det har ikke i 2018 vært gjennomført andre transaksjoner mellom partene.

58


NOTE 19: GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA KUNDER

2018 2017

Gjeld og gjennomsnittlig rente 31.12.

Beløp

%

Beløp

Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist

489

0,25 %

-

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

489

0,25 %

-

%

Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid

3.138.637

-

3.179.305

-

Med avtalt løpetid

483.205

-

480.422

-

3.621.842

0,75 %

3.659.727

0,76 %

Sum innskudd fra og gjeld til kunder

Rentene er rapportert som gjennomsnittlig rentekostnad for hhv. 2018 og 2017. Banken har ikke innskudd utover ordinære bankinnskudd. Innskudd fra kunder Lønnstakere og lignende Utlandet

2018 2017 Beløp % Beløp % 2.654.711

73,3 %

2.645.085

72,3 %

21.639

0,6 %

23.704

0,6 %

Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske

49.096

1,4 %

52.961

Industriproduksjon

18.545

0,5 %

19.520

0,5 %

131.362

3,6 %

168.882

4,6 %

Varehandel, hotell/restaurant

62.563

1,7 %

68.724

1,9 %

Transport, lagring

29.459

0,8 %

24.842

0,7 %

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

243.317

6,7 %

235.894

6,4 %

Sosial og privat tjenesteyting

199.205

5,5 %

197.745

5,4 %

Bygg og anlegg

Offentlig forvaltning Sum innskudd

1,4 %

211.945

5,9 %

223.370

6,1 %

3.621.842

100,00 %

3.659.727

100,00 %

2018 2017

Innskudd

Beløp % Beløp %

Odal

2.063.555

57,0 %

2.090.281

57,1 %

Kongsvinger

416.314

11,5 %

380.433

10,4 %

Romerike

753.494

20,8 %

815.803

22,3 %

Andre

388.479

10,7 %

373.210

10,2 %

3.621.842

100,00 %

3.659.727

100,00 %

Sum innskudd

59


NOTE 20: GJELD OPPTATT VED UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER Utestående pr 31.12.2018 Obligasjonslån

Låne-

Siste

Bokført

Amort-

opptak

forfall Pålydende

Verdi

isering

Nominell rente

NO0010728561

19.12.2014 12.02.2019

100.000

100.232

Bullet

Nibor + 0,80 %

NO0010778863

14.11.2016 14.11.2021

100.000

100.794

Bullet

Nibor + 1,17 %

NO0010771660

02.09.2016 02.09.2019

100.000

99.967

Bullet

Nibor + 0,77 %

NO0010802044

09.08.2017 09.06.2022

75.000

74.963

Bullet

Nibor + 0,78 %

NO0010808710

20.10.2017 20.10.2020

125.000

125.000

Bullet

Nibor + 0,68 %

NO0010831357

06.09.2018 06.09.2023

75.000

75.004

Bullet

Nibor + 0,76 %

NO0010831365

03.09.2018 03.06.2021

75.000

75.000

Bullet

Nibor + 0,44 %

NO0010839590

17.12.2018 17.06.2020

95.000

95.000

Bullet

Nibor + 0,42 %

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

745.000

745.960

Ansvarlig lån NO0010729924

05.02.2015 05.02.2025

60

50.000

49.960

50.000

49.960

Bullet

Nibor + 2,00 %


NOTE 21: SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD Annen gjeld

2018

2017

Bankremisser

861

698

Betalingsformidling

138

727

Skyldige offentlige avgifter

107

93

14.802

15.894

Betalbar skatt Skattetrekk

1.719 2.153

Leverandørgjeld

3.373 3.079

Annen gjeld ellers

11.681

9.044

Sum annen gjeld

32.682

31.688

NOTE 21: EGENKAPITAL Egenkapital 01.01.2018 Årsoppgjørsdisposisjoner Egenkapital 31.12.2018

Overført til Sparebankens fond Avsetning gaver Sum

Spb. fond 557.085

Egenkapital 557.085

64.773 64.773 621.858

621.858

2018

2017

64.773

52.919

1.500

1.500

66.273

54.419

I forbindelse med disponeringen er det avsatt 1,5 millioner kroner til gaver som er bokført som annen gjeld.

61


NOTE 22: GARANTIANSVAR Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i EBK. EBK har som krav at lån skal være innenfor 60 % forsvarlig verdigrunnlag. Bankens kunder har pr 31.12.18 lån for 1.532 millioner kroner i EBK.

NOTE 22: GARANTIANSVAR Garantiansvar

Betalingsgarantier Kontraktsgarantier

Banken har også en avtale med EBK om kapitalstøtte. Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov for ansvarlig kapital for å nå sitt kapitalmål på 10 %. Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har i sin risikostrategi krav om at overskuddslikviditeten minst skal dekke 75 % av likviditetsbehovet de nærmeste 12 måneder. I tillegg skal EBK sin overskuddslikviditet være minst 6 % av innlånsvolumet. Likviditetsforpliktelsen er inngått i en Avtale om kjøp av OMF (Note Purchase agreement). Forpliktelsen om kjøp av OMF fra EBK utløses kun hvis markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet i OMF-markedet, og derfor må utstede obligasjoner direkte til eierbankene. Pr. 31.12.2018 var likviditetsforpliktelsen til EBK beregnet til 0 kroner.

62

2017

4.969

4.729

27.931 23.818

Andre garantier Garantibeløpet overfor EBK er todelt: Tapsgaranti: Den samlede tapsgaranti er begrenset til 1 % av bankens utlånsportefølje i EBK, minimum 5 millioner kroner eller 100 % av låneporteføljen hvis den er lavere enn 5 millioner kroner. Banken plikter å dekke 80 % av konstaterte tap på lån i portefølje formidlet til EBK, og EBK kan motregne overskytende del på 20 % i ubetalte provisjoner til alle eierbanker, proratarisk fordelt ut fra den enkelte banks andel av utlånsporteføljen på det tidspunkt tapet konstateres, i en periode på inntil 12 måneder fra tap konstateres.

2018

Samlet garantiansvar ovenfor kunder

69.844

49.092

102.744

77.640

Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantiansvar

42.089

29.537

144.833

107.177

Garanti til Bankens Sikringsfond

-

Garantier til Eika Boligkreditt AS

-

2018

2017

Saksgaranti

26.769

15.444

Tapsgaranti

15.320

14.093

Samlet garantiansvar ovenfor Eika Boligkreditt AS

42.089

29.537

Total andel av garantiramme

2018 2017

Garantier fordelt geografisk

Beløp % Beløp %

Odal

62.047

42,8 %

42.296

39,6 %

5.185

3,6 %

4.591

4,3 %

75.495

52,1 %

58.184

54,3 %

2.106

1,5 %

2.106

2,0 %

144.833

100,00 %

107.177

100,00 %

Kongsvinger Romerike Andre Sum garantier

Banken har kjøpt aksjer i EBK for netto 22,2 millioner kroner i 2018. 6,6 millioner kroner er rettede emisjoner for at EBK skal nå sitt kapitalmål. I tillegg har vi kjøpt aksjer for 15,6 millioner kroner i forbindelse med rebalansering i forhold til størrelsen på vår portefølje i EBK.


NOTE 23: NØKKELTALL

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert

2018

2017

Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP Kostnadsvekst siste 12 mnd

47,1 %

57,1 %

-15,5 %

6,3 %

Egenkapitalavkastning*

11,2 %

10,3 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP)

22,2 %

17,4 %

Innskuddsmargin hittil i år

0,29 %

0,16 %

Utlånsmargin hittil i år

2,58 %

2,77 %

Netto rentemargin hittil i år

2,23 %

2,32 %

Resultat etter skatt i % av FVK

1,32 %

1,09 %

Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen

25,5 %

23,4 %

Andel lån overført til EBK - kun PM

32,9 %

31,7 %

Innskuddsdekning

86,4 %

92,4 %

2018

2017

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert

Soliditet Ren kjernekapitaldekning

20,17 %

20,07 %

Kjernekapitaldekning

20,17 %

20,07 %

Kapitaldekning

21,94 %

21,85 %

Leverage ratio

10,79 %

10,19 %

Likviditet LCR

164 363

63


Revisjonsberetning

64


Odal Sparebank - stolt sponsor av Nord-Odal IL, ski.

65


Sentralbord: 62 97 00 66 kundeservice@odal-sparebank.no www.odal-sparebank.no

En alliansebank i

Profile for Kurér Grafisk

Odal Sparebank årsrapport 2018  

Odal Sparebank

Odal Sparebank årsrapport 2018  

Odal Sparebank