Page 1

@ @R@òŠbàˆ RPQP pbØò‡îŠò†@HÛbšI@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš@ðØìíØŠóØ@ðÕÜ@Lpłì@ñòìòŠò†@ì@òìbä@óÜ@‡îbüåïu@ì@ßbÑäó÷@ð‹q@ói@ómójîbm@ðÙŽîŠbÄü

@Œbïnáï÷@ðäòìb‚ @ @†ìí¼óà@ðÜóÈ @@ @@ŠóìíäŠó

@@Na†@RR@ðÜbÑäó÷@ì@ó¡ó Üóè@ñ†bî@óÜ@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš@ðàbîóq J @@@Žðäóîó bä@‡îbüåîˆ@ñbmaì@ñˆíÙÜóàüØ@J @@çaí‚@póîbÙïy@aì†@ð Šóà@J @@ò솋ØòŠìó @Ûìbi@Žðiói@çbïØóîòìóä@çóè@çbáÙŽïäbÙîa†@óØ@µäai@bi@J @@‘û‹îbØ@ñóàbäó Üói@ì@ó¡ó Üóè@ì@ßbÑäó÷ @ @J @@†‹Ø@@ŠóòŠbš@@ðäbØòìa‹ÙÜbÑäó÷@òìaqüm@óÜ@@@ÚŽîŠbu@ñóÙ“îq@ìó÷@J @@Nçìíi@Ša‡’ói@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@Šbjäaìbm@ðîb †a†@óÜ@@çüš@çbØóïïn’ò†Šó@J @@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@ñóØóÝîaŠŒíÈ@J @@aŠ†@a@Âäóu@ñŠbjäaìbm@Ûòì@@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@J @@ICC@ðmó Üìò†íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@ì@bÙîŠóàó÷@J

١٠٢ðuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó@î†ò‹óä@„Žï’@ðáïèaï÷@„Žï’@ñóØòìó䆋ÙäììŠ@üi@ÚŽïàłòì@J

@

ßbÑäó÷@J @@Žßý@ðÄû‹à@ï’óàŠó @J Ûbš@–@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš@ñü‚ìbä@ñìò‹îóq@ì@ãa‹ û‹q@J

@ @óåäòŒ@ŠóîaŒ @@ @@çaŠóìíä@ñónò† @ @óåäòŒ@‡ïÈó@óàóy @ @‡ïÈó@ðuby@ï÷ @ @kïóy@æáŽïè @ @@âbÔ@òàóy @ @µyíà@@çaí’ @@ @@sîbm @ @ÖïÐòŠ@‹Žï܆ @ @Óbu@ð ói@‡ïàü÷ @@ @@ @@æîaî† @ @çbibi@ãb−ó÷ @@

@ @ÛíØŠóØ@–@çbn†ŠíØ@Zçb“ïäìbä òìa‹Ø@tbš@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@ðäaìý@ì@ñjå’ûŠ@ðmòŠaŒòì@ðØŠó÷@ŠóóÜ@óîòŠbàˆ@ãó÷@ZïjŽïm Q


@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

‡îb@û†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš

ŠûŒ@ðØóîò†aŠ@bm@òìó‚a†ói@ì@Šó

óÜ@ðäbiŠíÔ@UPPP óÜ@‹mbîŒ@ñóØóàbØb÷@LaŠ†

ì@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ðäb‚ììŠ@•bq

.çìa‹ƒŽîín“q

Lìíi@†ŠíØ@ð−ó @ì@q@ì@Žßa‡åà@ì@çˆ

ì@ßóàüØói@ñŠü @ça†ó@ñòìóåîŒû†

óïîìbïáïØ@òŠìó @ó’‹Žïè@ãóÜ@Šói@òŠbî†

Lìíi@Ša‡åî‹i@QPPPP@óÜ@‹mbîŒ@bèòìŠóè

ãò†Šói@óÜ@óäbØûš@ìó÷@ñòìóäa‹Žï

QYXXMRMRS@óÜ@ðÔa‹ŽïÈ@ðÈói@ðáŽîˆŠ ðäaìbm@ðäa‡àb−ó÷@ðÙîŠó‚@òìò

óØ@ç@ bØòìíiŠb ŒŠ@òìímìóØŠói@óÜ@ŽðÜó  ìó÷@ñaì†@ðäłb@óÜ@çìíjmìóØ@Šaˆ@Šói

Š ü óiŠü @ðÈói@ðáŽîˆŠ@ðîò‡äŠ†@Lb †a† ìó÷@Nì@ íi@a‹Ù’b÷@’bi@çbéïu@ìíàóè@üi

ðÙÜó‚@ñŠbî†@ðÙŽï ’ói@ð䆋iìbäóÜ

ì@a†@oò†óÜ@çbïäbï @óäaìbm

ñˆ†@óÜ@ñì@ bïáïØ@ðØóš@óØ@ñóáŽîˆŠ

La‡äbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@óÜ@ìíi@çbn†ŠíØ

ì@Êóà@ðÜaìóè@óäaˆûŠ@”ïàaìò†Šói

a‡n@ò‡åi@ðäbn†ŠíØ@ðÝïÅ@ðäbïmłìbè

L‡îbüåîˆ@ðäaìbm@ðäbØóäaíŽïq@ðŽïq@ói@óØ

ÚŽïÜóàüØ@ Lò@ ìónŽî‹Øò†@ì⁄i@çbïÜbm@ðäbîˆ

.båŽïè@ŠbØói

@†í‚bî@L@çb“ŽïØó“‚óä@ñŒaíŽï’@óÜ@

ói@û‹àó÷@íØb@m@óäaì‡åîŒ@óïïäbiŠíÔ@ãóÜ

ñQV@ óÜ@óØ@ñóîóäbïîòŒójŽïi@ó’‹Žïè@ìó÷

@ Šói@ñóqìì‹ @ìó÷@ð䆋Ùäb“ïånò†@ óÜ ñì⁄iŠói@ñììŠ@óÜ@@LæmìóØ@óØòìłb’

òìóîóäbÄû‹à@b@ä@òìò†‹Ø@ìó÷@ðäbØòŠaŒb÷ óäóiò†@ðmóåîóà@ì@ŠaŒb÷@óÜ@‹q@ðÙŽïäbîˆ

ðäaín“ïäa†@ñˆ†@óÜ@a†@QYXX@ðŠbà ãb−ó÷@ó¡óÜóè@ñŠb’@ñ†ŠíØ@ðÝïÅ

R


ì@†‹Øóä@ðmòŠ@×a‹Žï÷@ñòíŽïšŠaíš

ñ‡îbüåîˆ@ñóÜb@RQ ñ†b@î@Žßbàó÷

ðmóïäüš@ì@Šüu@ñììŠ@óÜ@çbî@LóØòìò†‹Ø

ðîóØ@Lb †a†@óäaŠ†óä@óÙî†@ðäaŠbjäaìbm

ì@ó¡óÜóè@ðäbØóäaìbm@L†ŠíØ@ðÜó

óÜ@熋Øóä@ñŒaìbïu@L熋iìbä@óÜ@ì@Šbn’íØ

óÜ@ì@ðÔa‹Žï÷@óîa‹Ø@†ŠíØ@ñ‡îbüåîˆ

ì@o‚óm@ Lò@ ìóåîóØò†@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@ßbÑäó÷

ñòŠbàˆ@Lìb@ïq@ì@çˆ@ì@ßa‡åà@çaíŽïä

LòìóîaŠ‡ÝŽïè@a‡Ôa‹Žï÷@ñòíŽï šŠaíš

ïÜbäíïbä@ðïåïÐü’@@ðáŽîˆŠ@ðubm

LðäbØóïîû‹à@ì@ñ†bà@óäbîŒ@LçbïäbiŠíÔ

ì@òìóîa‹ÙØbq@çaìbm@óÜ@×a‹Žï÷@ðmóÜìò† ‘óØ@ói@‡îbüåîˆ@ðäaìbm@La‹Ø@ð“îbn

LòìaŠ‡åŽïØónÜóè@óÜb@W@ðiòŠóÈ@ðÈói ðäbØóäbÄû‹àbä@ì@oŠóqŒó òŠ@óäìó‚

ðäaìbm@ñòíŽï šŠaíš@ónŽï šò† ðäaìbm@ói@òìłb’@ìó÷@Lòìò‡îbüåîˆ

çaŠbjäaìbm@óÜ@Žñ‡äóè@Lòìóîa‹ÙØí›i@ì@a‹Ø

ñòìómóä@ì@ìb÷@Šó@ðÕÝi@óäìíi@ãïÈói

ðäaìbmN@†‹ØŠò†@ñìbä@ìa‹Ø†òŒìbä@ßbÑäó÷

ñüèói@ãłói@aŠ‡äa†@üi@çbîa

çbîò†@çaìó÷@íØò@ ì@ìíšóä@ìbä@óÜ@†ŠíØ

†ŠíØ@óØ@ìíiòìó÷@óïïäbiŠíÔ@óÙÜó‚@ãó÷

ñ‡äòìòˆŠói@ì@ñŠbïàaŠ@ðäa†ŠòíŽïnò†

ñb †a†@ñ‡äaŠŒóàa†@òìó‚a†ói@Noaí‚

. çìíi

MQMRUñ @ ŠaìŠói@óÜ@bm@çìaŠ†bäóq@ñŠbïàaŠ

ðäbØóäaìbm@üi@óØ@ðÔa‹Žï÷@ôäaìbm@ñłbi

La‡ÜbÑäó÷@ñ‡îbüåîˆ@ñóäa‡äŠ†@ð’‹Žïè@óÜ

ña@@‡ïuóà@çóóy@ðÜóÈ@béäóm@ RPQP Na‹ÙŽïuójŽïu@a†Šóói@ñìbqó

ì@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@çaìbm@L‡îbüåîˆ ð‹q@Žðiói@LòìaŠŒóàa†@Âäóu@ðäaìbm

ŠjåŽîí’@†ŠíØ@ðÄû‹à@QXRPPP@ñóÙîä ì@óÙšûŠb’@ì@Šb’@æî‡äóš@Lça‹Ø

çìa‹Ø@†ŠíØ@ðÜó @ói@ˆ†@óØ@ðäbØóäaìbm

ðŽïqói@ì@aŠŒóàa†@†ŠíØ@ðäbiŠíÔ@ñòìómóä

óÜ@óu@òŠbî†@Lça‹Ø@ça‹Žîì@‡äí @çaŠaŒóè

Lça‹Ø@ŽßóÙŽïm@óÙî†@ðäbØóäaìbm@Žßó óÜ

òíŽîŠói@çbØóïiòŠóÈ@ì@ðÔa‹Žï÷@óà‹Žïm

L@çbØòìímbèóä@Šbàˆ@óÜ@óïîŠíib÷@óäbîŒ

ãó÷@óØ@òìaŠ†@ÚŽï@Üìóè@ìíàóè@ÚŽîŠüuói

ñ@Šóqìó÷@ðÙŽîŠbØ@•óàó÷@Lðšò†

ó@ïäbiŠíÔ@íØòì@”îŠaŒóè@ça†óói

Lç‹jiŠòì@óäbïÔa‹Žï÷@ðØŠüà@óäbäaìbm

ðäbiŠíÔ@ñòìómóä@ói@ŠójàaŠói@ìíiaìòŠbä

çbïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ@ì@çbØòìíiŠb ŒŠ @

†ŠíØ@ñòìómóä@ói@çbîónóiaì@òŠüªói

Na‹Ø@ò†ŠíØ@ñòìómóä@óØ@‡îbüåîˆ@ðäaìbm

ðäbîŒ@ì@çìíi@çóîb‚ŽîŠ†@ñbàìa‹m@ð’ìím

ñó“ŽïØ@ðàb−ó÷Šò†@íØòì@ì@ŽŽïàóä . @æåŽîíäóä@çbîü‚@ðîòìómóä

óÜ@óîbi@ðîòìómóäíŽïä@b@ †a†@óîaíiò† Lóîaíi@Šìì†@×a‹ŽïÈ@ðmóÜìò†@ò†

çbïmóîłóàüØ@ì@ðäììŠò†@L슇äóm çaìó÷@ñý@ÛóîòíŽï’ói@LpìóÙŽïq@ò‡å’íØ

ãó÷@ó¡óÜóè@ð䆋ÙäŠbjîbáïØ@ðäaìbm

ì@ü‚óiŠó@LóäbØbrnò†@ì@çóîþŽïi

Nòìímbèóä@ðîbmüØ@‡îbüåîˆ

ðäaìbm@óÜ@Lóîóäa‡äŠ†@ì@ðîìì‰Žïà@óäaìbm

LbibÜóè@ðäbØóØŠó÷@ói@óäýbå“ïÐû‹q

ŠaŒóè@ça†ó@ðŽïÝà@òŠûŒói@ñòìóånaí

óîa‹‚@ì@òìóîa‹‚@Šìì†@ßbÑäó÷@ñ‡îbüåîˆ

óäaäóîý@L@×a‹Žï÷@oò†@òìónŽîŠ‡i@Ûóä

b 솊ü÷@üi@çbïäbiŠíÔ@ðäaìbáŽïuói@óÜ

óÜ@ÚŽîŠüu@ói@LóÙ@ î†@ðîóØ@Žñ‡äóè@ñaì†

òíŽîŠói@Žï›Ôa‹Žï÷@ñŠóîŠbØ@‹Žîˆ@óÜ

ñóÙî†@ðÙŽîìbäóè@çbÙŽïÝàòŠûŒ

óÜ@Lòìóîa‹ÙØí›i@ŠûŒ@óØóäaìbm@Ûóîý ßbÑäó÷@ñ‡îbüåîˆ@ðäaìbm@óÜ@ïØóîý

ììŒ@óïîaìòŠbä@ãó÷@ðàb−ó÷@NoŽï›i ŠümbnÙî†@ðàa†ó@íØòìŠóè@LpìóØŠò†

ì@ŠümbnÙî†@ðáŽîˆŠ@ñóäaŠb؇îbüåîˆ óØ@Lìíi@×a‹Žï÷@ðÈói@ñ†ŠíØòˆ†

ðäaŠbiŠaˆ@ðäaìbm@óØ@ @Lòìóîa‹‚Šìì†@ìaìóm

óÜ@ßbÑäó÷@ñ‡îbüåîˆ@ðØòŠó@ñŠbjäaìbm

ì@ìíi@Šbî†bä@ðÙŽïìíäòŠbš@ñóØóàbØb÷

ðäaìbm@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@ó¡óÜóè

ñbmaíà@ó@Ø@ðäaìbm@Šó@óÜ@RPPW@ðÜb

ð‹móà@äaìa‹Ðói@ðÙŽî‡îbüåîˆ@ñŠó ó÷

ñˆ†@óÜ@ìíi@×a‹Žï÷@ðmóàíÙy@ñ‡îbüåîˆ

ðäaìbm@ñłbi@ñb †a†@çóîýóÜ@Þîóuì†

ñóàò†Šó@ãó÷@ðáŽîˆŠ@íØòìŠóè@Na‹Øò†

NaŠ†@ãb−ó÷@a†@QYXX@ðÜb@óÜ@†ŠíØ

ì@aŠ†@a†Šóói@ðä‡äbÙå‚@ña@òìóÔa‹Žï÷

ñìaìóm@ð䆋iìbä@óÜ@óióà@×a‹Žï÷

óÜ@óîòŠìó @óäaìbm@ãó÷@a‹Øaì@bèòìŠóè

óÜ@Š†ó@a†ónÔíà@ðqì‹ @çóîýóÜ@çb’bq

a‡äbn†ŠíØ@ñŠí’bi@óÜ@†ŠíØ@ñòìómóä

ÚŽîŠüuói@LìíšóäŠò†@×a‹Žï÷@ñòíŽïšŠaíš ói@bm@òì@ óØóïîb †a†@ðÙŽïrnò†@ñˆûŠ@óÜ

ãa†ó@óÜ@ñäóîý@Šòì†a†@ LaŠ†òŠa‡Žï ñòìómóä@ói@ðmóîbØí@b †a†@óÜ@L†‹Ø

×a‹Žï÷@ðáŽîˆŠ@óäbn‚ój’ü‚@ãłói@Nìíi ðäþq@ðäaínîóä@ì@ìì‰Žïà@ñìa†@ómìóØ

a†RPQPMQMQWñ @ ŠaìŠói@óÜ@n“îó @bmüØ

óÜ@b †a†@La‹Ø@çbïäbiŠíÔ@ì@†ŠíØ

. pa‡jŽïq@ò‰ŽîŠ†@ñóäaŠb؇îbüåîˆ

ìì†@ãó÷@ñòŠaìóÔ@ðîòŠìó @b÷@óÜ@ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè@ðäaìbm@ì솊óè@ñóÜb@RR@ñŠòìa†bî@bi @ @oŽïi@óäaìbm S


çbàóÜŠóq@ìbä@óåïïäóîói@a‡äbéïu@ðäbmýì óÜ@ŠûŒ@ói@Âäóm@çbáïäaím@LçbØbî‡ïà@ì üi@çbïØóîòŠbàˆ@ì@µå›Üóè@çaŠbjäaìbm Læ@ îóÙi@çb“ïånò†@pójîbm@ðäbØb Œò† ðäò†@ÚŽïåŽîí’@ì@pbØ@ìíàóè@óÜ ñ†a†@ðäbï @çbáïäaím@ì@µi@çbïäbiŠíÔ ìò‹i@çbàóØóÜó @ðäaŒü܆@ìbäóÜ@ðäíäbÔ ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@çbáïäaím@N@æîò‡i@Žðq ð‹q@ì@µå@ŽïÜóè@ìó‚óÜ@çbn†ŠíØ ðäbàóÜŠóq@ìbä@óåîóji@‡îbüåîˆ ŠóóÜ@çbîìbäóè@ñŠb’í @ì@çbn†ŠíØ bäaím@ðŽïqói@çbáïäaím@NæîóÙi@o슆 ðÙÜó‚@üi@ðäbiŠíÔ@ñòìómóä@ñaìòŠ@Àbà òìóîòŠbjàóÜ@ì@òìóåîóÙäììŠ@çbn†ŠíØ . òìóåîóÙi@çbîŠbï’íè La†óäa†bî@ãó÷@ñŠòìa†bî@óÜ@”ïÜbàó÷ ì@çbïäbiŠíÔ@ñŠ@ bØíóØ@ói@çbºóq Šó@óÜ@L@ æîò†ò†@çbàóØóÜó @ðäaŒü܆ L@µiò†@ãaìò†Šói@çb¹bØóïïØýbš@ìŠbØ LæŽî‹Øóä@ðîb †a†@çaŠbjäaìbm@ìíàóè@íØbm ì@oŽî‹Øóä@’bi@çbïäbiŠíÔ@ðäbîˆ@ñŠbi ìíàóè@óÜ@´’íØ@†ŠíØ@ói@ðîbmüØ óÜ@LoŽî‹åŽïèóä@a‡äbn†ŠíØ@ðäbØóšŠbq ŽÞ@Læîò†ó@ ä@ŽßüØ@çb¹bØó“’üØ@ì@Žßìóè ì@òìóåîóØóä@çaŠbjäaìbm@ì@çaŠóØ a†@óÜ ðÜaìóè@ãaìò†Šói@a†ìímbèa†@óÜ N´ @ ïji@òìóØbš@óÜ@‹mbîŒ@ðmìóÙò† ñò‡î‡àón@ðÜó @ói@çbºóq@bèòìŠóè Àbà@óÜ@ñ‹ Šói@Læîò†ò†@çbn†ŠíØ óÜ@ì@æîóØò†@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ðÄû‹à .µibä@Âäò‡Žïi@a‡äbØóîŠbÙÝŽï“Žïq ðÙïnïÜüq@•bn@Žï÷@bm@òŠbî† ñóšìbä@óÜ@†ŠíØ@ð䆋ØìbnØbq

òìóîŠbïàaŠ@ì@ðäíäbÔ@ñììŠóÜ@ðä‹ óÙŽïäbåŽïräa†@óàó÷@óÙäíš@ Ló@ îóè@ŠûŒíàóØ ón@Žïiò†@óØ@òìòŠbjäaìbm@ðmóÜìò†@ çóîýóÜ ßbÑäó÷@ïbä@üi@†íói@ðØóîóàbäóÜói La@‡ïäbéïu@b÷@óÜ@‡îbüåîˆ@Ûòì b †a†@òìbmòŠó@óÜ@æib¬ óÜ@ñó¡óÜóè@ñŠb’@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ ßbÑäó÷@ñ‡îbüåïu@ñóû‹q ŠóóÜ@ñòìóäa‡äòŠ@•óàó÷Lñ‹ia† ói@ˆ†@ðäaìbm@ói@ñòìói@bäa†@b †a†@ñŠbî‹i . ‡äbbä@ðmóîbÄû‹à ð䆋؋Ô@ðäbØóäaìbm@ói@pòŠbió çbáŽïq@çbØóïÝîóÐ@ñìbnØbq@ì@çbØóïäaŒŠbi ñòìómóä@üi@ï Šóè@óîb †a†@ãó÷@óîaì ŠóóÜ@Šbî‹i@óïïä@aìòŠ@ì@óïïä@aìòŠ@†ŠíØ ðäŠa‡młóò†@óØ@pa‡i@óäbäaìbm@ãó÷ ãó÷@Lòìa†@çbïàb−ó÷@×a‹Žï÷@ñìí“Žïq ì@äóîý@òìóäóîý@ŠûŒ@óÜ@óîb † ìíàóè@ãó÷@ñaì†@óÜ@Lòìb−í ìbä ðîb †a†@óîaíiò†@a‡äbîììŠ@ñóÜa‡äóÙ ðØóîb †a†@ónŽîŠ†i@óäbîóØ@ãó÷ ò†@óÜ@ìì†@ñòìómóäíŽïä@ðäóî⁄Žïi lòŠóÈ@ñòìómóä@ì@×a‹Žï÷@ðmóÜìò† ðäbØóîŒaí‚a†@òìó‚a†ói@ãłói@N“ ói ñŠbØìbè@ói@†ŠíØ@ðäbiŠíÔ@ñòìómóä oŽî‹‚ò†@Žñín“q@†ŠíØ@ðäaŠa‡młóò† . oŽî‹Øò†@ŽîìaŠóq@ì ðäłb@ñòìbà@óÜ@Ûbš@Ûòì@óáŽï÷ ð‹q@çbáïäaím@La†ì솋iaŠ óåîŠói@çbàóØóÜó @ð䆋؇îbüåîˆ ðØýbš@ŠûŒ@ì@ðîòìómóäíŽïä@ñłbi@b÷ ãb−ó÷@ó‹q@ìó÷@ð䆋Ùäbéïuói@üi ŠûŒ@óÜ@ó‹q@ìó÷@çbáïäaím@Læîò‡i

ŽðÜbäóØ Nç@ ìíj bøŽïi@ðŽïÜ@ðäbéïu@ñbî‡ïà †‹Øóä@ôäbØóïîb †a†@ð“‚óq@óïÔa‹ŽïÉÜó÷ ðÔa‹Žï÷@ðØóïîb †a†@ðîaìòŠbä@•òìó÷@L Np @ a†ò†@çb“Žïq@óîòŠìó @ómaìbä@ãó÷@üi óØóïîb †a†@ð䆋َïrnò†@ñ†í‚@ ðÙÜó‚@ìíàóè@ì@ìíi@óÙî†@ðÙŽïÜa‡äóÙ ñòìòŠò†@ì@çbn†ŠíØ@ðäa†‰îì@çòìb‚ b †a†@ñŠbî‹i@La@†ŠaŒb÷@ðäbn†ŠíØ ì@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm@ói@ðä‡äbbä ðÜóÈ@Šóói@b †a†@ñŠbî‹i@ð䆋َïuíjŽïu ð䆋ØìbšòŠ@Žði@ói@‡ïuóà@çóóy ðäaìbm@ñbq@óÜ@ðäa†a@ðîbbî@ñòìbà ðäa†ŠaŒb÷@ñóÙî†@ðÙŽïäóîý@ó¡óÜóè .ìíi@òŠb’@ãó÷@ðäbïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ çbÄ@äa‹Ð@ðîb †a†@ó@ åmí @ðäbîb’ ðÙŽîìbäbè@L@‡äóÜüè@ðmłì@óÜ@pa‹äb÷ óÜ@óäaìbm@ìó÷@ïbä@üi@ìíi@Âä‹  a‡ïîbmüØ@ñŠbî‹i@óÜ@L@a‡ïäbéïu@b÷ óÜ@pa‹äb÷@çbÄ@ñŠbjäaìbm@ói@òˆbàb÷ üi@ð䆊bä@ì@ñìbïáïØ@ñŠaˆ@ðäb ŠŒbi ðäaìbm@óÜ@Ša‡’ói@ói@La‹Ø@Èói@ðáŽîˆŠ ðØóîììŠ@óïî@b †a†@ãó÷@Na@‹Ø‹îó@ @Âäóu ðäaŠbjäaìbm@óÜ@ÚŽï’ói@ñòìaŠb’@ðä‹  ðäaìbm@ñììŠ@óÜ@ñò†Šóq@ì@†‹Ø@a‹Ù’b÷ ó ŠbØ@ì@‘óØ@ñìbïáïØ@ñŠaˆ@ðäbäb ŠŒbi . òìóîa‡Üóè@çbØóïîaìb÷ˆûŠ ðäaìbm@ŠóóÜ@ðÔa‹Žï÷@ñb †a†@ðäbØòŠbî‹i L@‡îbüåîˆ@ói@ïbä@ì@ßbÑäó÷ a‡ïîü‚ìbä@ðÙŽïnb÷@óÜ@óÙäaìbm@ðäbåŽïräa† ðÝà@óÜ@ì@a‹Ø@‘óØói@óØóäaìbm@ì@ìí i ñŠbÙÝŽï“Žïq@Lò@ ìóîa‹Ø@×a‹Žï÷@ðmóÜìò† ãłói@La‹Ø@ðäbiŠíÔ@ñòìómóä@ói@ŠójàaŠói ‡îbüåîˆ@ðäaìbm@ói@óØóäbåŽïräa†@béäóm

@ @a‡äbéïu@óÜ@ñìbïáïØ@ðØóš@ð䆋ØóÌò†óÔ@ñˆûŠ@óåîóÙi@SMQVçb’üÙŽïm@ì@Žßìóè@ói@bi T


çóîýóÜ@ì@a‹Øóä@Žßó óÜ@çbîòìóåï‹rŽïÜ ìó÷@LçìaŠ†@bäóq@òìóíØ@ðmłóò† ðáŽîˆŠ@ðmóàŠbî@ñóäbîŒbØóš@bïäbràüØ ñŠaˆ@ðäbØbïäbràüØ@Lòìa†@çbïÈói ïè@L×a‹ŽïÈ@óîa†@çbîìbïáïØ Lòìa‹Øóä@a‡Üó óÜ@çbïØóîòìóåï‹rŽïÜ ñaìa@†@Lòìómóäìa‹Øóä@çbØóäbîŒ@ñìíiòŠóÔ Lòìa‹Øóä@†ŠíØ@ñòìómóä@óÜ@熊íjŽïÜ

ì@ðmłìbè@RQ@Šóói@ãa‡Éï÷@ña ðäbà@ ‡@ äóš@óÜ@óØòŠbî‹i@ð䆋َïuójŽïu .... ðmłìbè@ìì†@Šóói@ì솋iaŠ ñŠbiŠó@a‡äbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@óÜ

ñòíŽï’@ói@熋ØìbnØbq@bî@La†ìa‹ÙîŠbî† ói@†ŠíØ@ðÜó @ñòìóä‡äbìóš@ì@óÙî† óšŠbq@ìíàóè@óÜ@ŠüuìaŠüu@ñòíŽï’ Ló@ àaìò†Šói@a‡äbn†ŠíØ@ðäbØòìa‹Ø a†

ðiòŠóÈ@ðÈói@ðáŽîˆŠ@ðäb‚ìŠ ñòìómóä@ñòìó÷@Žßó óÜ@LŠb؇îbüåîˆ

ñòìóä‡äbìóš@ðàaìò†Šói@óäìí¹@üi

ñìb−í @ðÜóè@a†ó’ói@ãóÜ@†ŠíØ

ì@çbåîàó’@ì@ãþï÷@ì@o’ò†Šó@ì

aí‚@ãłói@Lb‚òŠ@üi@ðîìì‰Žïà

†bibéà@üi@òìóbáÜó@ì@üØbà@óÜ@@ça†ŠíØ ì@óšìbä@ì@a†íàbÈ@ì@ìíÝ“àbÔ@ì@†óàb÷

ñŠûŒ@òŠóè@ð’ói@ðìíäòŠbš@bn“Žïè óïïä@ÚŽïäóîý@Lò@ ìa‹äaŒóä@çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷

†ŠíØ@ñìa‹Ø‡îbüåîˆ@ðÜó @ðîóåï›åi

ðäbïäbiŠíÔ@ðàŠóm@ñòìóäbåŽïè@ñŠìí“à

ì@ðîòìómóä@ñ‡äòìòˆŠói@Šóóäa‹ÙÜaŒ ðÙÜó‚@ð‹q@Žði@çbn†ŠíØ@ñŠí’bi

ça†ŠíØ@ói@çbn†ŠíØ@ñaìb÷ˆûŠ@óÜ@çìíi

óØ@ñómłì@ãói@òìóîaŠ‡åŽïÙÜ@çbn†ŠíØ

bîŠí@ðáŽîˆŠ@ðäbØóäa‡åîŒ@ñòìó䆋Ø‹q

bn“Žïè@Lpaí£@‡îbüåîˆ@ì@ßbÑäó÷ ð›Ø@ì@Žßa‡åà@ça†ó@ói@ðìíäòŠbš ì@‡äóàóÜìò†@ói@óØ@†ŠíØ@ñìa‹ÙÜbÑäó÷ ðmłì@íØòì@ðiòŠóÈ@ðäbmłì@ @ðäbØbóà Nó@ ïïä@Šbî†@çìa‹’û‹Ð@ïåŽîí’@ì@‹ïà ñŠbØaìa†@çbîò†@bn“Žïè@ñòìóÜóu çbàóØòìa‹Ø‡îbüåîˆ@óÜó @ñóÙî†@ñaìòŠ ñ†@ómóäìímbèóä@çóè ”ïÜbàó÷@Ûbš@M@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš ðØýbš@ói@ì솋iaŠ@ðäłb@Ûòì

çbØaŠómŠbq@óïî‡äòìòˆŠói@L@a‹ä@òìýói

N†@ ‹Ø@‡îbüåîˆ@ì@ßbÑäó÷@ñ†ŠíØ ŠóóÜ@ðäaŠóïä@ì@çbÙŽï“Øó’bq ì@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ðíäòŠbš ñòìóäìíiòŠbiìì†@ñŠó ó÷@ð‹móà óÜ@ó@åm‹ óåŽîí @ðàb−ó÷@çbØóäaìbm ðÙÜó‚@ðäbØónîì@ì@oaí‚ ñüèói@ì@a†bnŽï÷@ñòŠbi@ãóÜ@Nçbn†ŠíØ çaíŽïä@óÜ@óäbánà@ì@aì‹i@ðäìíióä

ìó÷@ñ†bî@çbéïu@ðmłì@ŠûŒ@óÜ@ÂäòŠóàóè bèòìŠóè@LòìómbØò†@çbïäbiŠíÔ@ì@óäbäaìbm

òŠbiìì†@L×a‹ŽïÈìbä@ðäbØóäóîý

ðàŠóÐ@ói@×a‹ŽïÈ@ðmóàìíÙy@æîóØò†@aìa†

ð‹móà@ñìíàóè@a‡äbØòìbäóè ‹mbîŒ@pbòŠbØ@ñòìóäìíiòŠbiìì†

óÜ@pbÙi@†ŠíØ@ðÜó @óÜ@熊íjŽïÜ@ñaìa† . ‡îbüåîˆ@ðäaìbm@ðäa‡àb−ó÷@Šójàóè LpŠbq@ãóuŠó@ñŒaìóäbi@Ûbš@pbØìbè ðäbàa‡äó÷@o“ @ì@çbØóÜóàüØ@Lìa‹ƒÙŽîŠ

ì@Šbî‹i@óÜ@†ŠíØ@ðäìíiŽîaìŠóq

. òìó“ŽïqóååŽî† óÜ@Žñ‡äóè@Lçb@Øóäaìbm@óÜ@Žßb@RR@•bq ŠûŒ@Lça‹äŠü @óÜ@çbïäbäbiŠíÔ@ðäbØónîì

@N @ “ ói@çbn†ŠíØ@ñóÙî†@ðäbØòŠb’ ðmłììbè@ñóàbåbä@ð䆋ÙïÜüÙä@óäí¹üi ì@a‡äbîü‚@ðäa‹îbqíibi@ðØb‚@óÜ ñòìó䆋ÙmòŠ@N†@ ŠíØ@ðäaŠó’üÙŽïm@ói ðäajå’ûŠ@ñŒaìóäbi@óÜ@bïØŠím@ðáŽîˆŠ ñŠìíØbi@óÜ@’b÷@üi@ðäbéïu@ì@†ŠíØ ñóàbåäbºóq@ð䆋Øóä@ûˆaì@ì@a‡äbn†ŠíØ ñaìa†@ñóäbàbåäbºóq@ìóÜ@ŽðÜó @ì@bàûŠ ì@ñˆíÙÜóàüØ@ðØóš@ð䆋ØóÌò†óÔ ì@çbäìaŠ@Nç@ óØò†@Äû‹à@Àbà@óÜ@æm‹ ŽîŠ ŠóóÜ@ça†ŠíØ@ð䆋Ùïäa‡åîŒ@ì@ça†a óÜ@ñ‹ Šói@bî@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@ói@çaì† ña‹Ù’b÷@ðäaíïn“q@ñó’óäbi@Lñ†aŒb÷ ð’‹Žïè@N@@‡îbüåïu@óÜ@óqóèóu@ðäaŠó üi@ça‹Žï÷@ì@bïØŠím@ïàòŒ@ì@ðäbb÷ ì@ç‡äbmí@Lçbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@Šó ñŠò†óiŠò†@ì@Šíå@ðäbØò‡äí @ðäa‡ÙŽïm Àbà@óÜ@熋Ø@ðÜüÙä@NçbØóåï“ä‡äí 

Lçóè@ÛóïŽîíØ@ŠóèóÜ@pbØò†@†ŠíØ@ðÜó ñòìóäìíiüØ@ì@•óiìbè@ñŠbØ@üi

óÜ@ÚŽïÜó @Lñ†@ómóäìímbèóä@çbØónîì@óÜ

ñŠóàíÈ@ñóØóäbàbu@‹Žîˆ@óÜ@çbàìíàóè

†aŒb÷@a‡îŠbïàaŠ@ñóäó @ì@çþq@‹Žîˆ@óÜ ì@çaŒóàòŠ@ÖîŠbm@óäìí¹üi@I@æŽî‹Øò†

ói@†ŠíØ@ðÄû‹à@ð䆋ÙmíØŠó

ç†aŒb÷@çaŠbjäaìbm@óÜ@ŠûŒ@LH @ ió@âîŠóØ

ðäbØóäa‡åîŒ@ð䆋Ø@‹q@Na‡äbn†ŠíØ

ãó÷@m‹ aŠŒŠói@óióàói@LŠòìb‚ ðîím‹Øóî@ðä‡äb¾ó@ì@óäbä‹ @óäüi ðäbåŽïè@oò†ói@ñìbåŽïqóÜ@L†ŠíØ@ðÜó 

æŽî‹m‹ ò†@ð’óäaìó÷@ì@ç†aŒb÷@çaŠbjäaìbm

çbØó’bu@LòìóåŽîŠí@ò†@ñ†aŒb÷@ói@ì

ó’ói@óÜ@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚ ðàaìò†Šói@bèòìŠóè@La†óäaìa‹Ø a† ñŠíØbi@ì@płóèŠü‚@óÜ@òíŽï’@æî‹mò‡äŠ† ðä‡äbqó@ì@†ŠíØ@ðäaŒaí²†aŒb÷@ói@ça‹Žï÷

†ŠíØ@ðîòìómóä@ŽïØóî@ñˆûŠ@ónŽïji@@SMQV bi U


ì@òì솋ÙîŠbî†@‡ïèó’@ói@çbïäaŠbÙäaìbm

ïàómbà@ñˆûŠ@ói@oŽî‹ÙiSOQV MW

ðÙÜó‚@o“ @üi@’b÷@ì@ñ†aŒb÷

.æŽî‹Ùi@a‹Ù’b÷@Šòìbàóu@üi çbn†ŠíØ@ðmóàìíÙy@ónîíŽïqMQS

a@‡äbn†ŠíØ@ðäbØóšŠbq@ìíàóè@óÜ@“ b÷@óÜ@æîò‡jÜìóè@ónîíŽïq@L

.çbn†ŠíØ ñóÜbRR@ñ†bî@óÜ@óáŽï÷@ñŠbØaìa†

ðäbïäbiŠíÔ@ðäaìbáŽïuói@ðäbîˆ@ ó@ i@ðä‹

ñ†bî@ðäbn†ŠíØ@ì@ðîòìómóä

ñ†bî@óÜ@La††Ší@ Ø@ðÜó @ð䆋؇îbüåîˆ

Lð @ ÝîóÐ@ Lç@ aŠbibïáïØ@ Ló@ ¡óÜóè@ LßbÑäó÷I

ì@ó¡óÜóè@ðäbØóäaìbm@ñŠóäaŠó

ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè@ðäbØóäaìbm@ñóÜb@ RQ

Lçbïäa‡åîŒ@LŽñŒ†łóÔ@LðäaŒŠbi

.òìóåîóÙi@ßbÑäó÷

:çóäbàó÷@L

ì@pa‡i@NH@‡nè@çaìaŠŒaí aŠ@Lçaìa‹Ùàa‡Éï÷

†ŠíØ@ðäaŠa‡młóò†@æîŠbØaìa†MX

ðäaŠbjäaìbm@ð䆋Ùïîb †a†@ónîíŽïq MQ

:ónîíŽïq@óäìí¹üi ðmóàŠbî@çbn†ŠíØ@ðmóàíÙy•

óÜ@BŠ@ òìb‚ŠóàíÈB@ ñóØòìb‚ìŠ@òìíäb‚ óØ@L@óäb‚òŒüà@ói@çóÙi@ó¡óÜóè@ñŠb’

L@oŽîŠ‡jŽïq@ñò‰ŽîŠ†@@ó¡óÜóè@ì@ßbÑäó÷ óÜ@çbïnò†@òìónŽî‹i@óäaìó÷@ìíàóè

üi@oîíŽïq@ñˆüÜüÙîb@ì@ðmóîłóàüØ

çbàóîaìa†@ãó÷@ŠbªóØóî@üi@ RPPW@ðÜb

ói@L@òìíióè@óäaìbm@ìó÷@ðäa‡àb−ó÷

ðäbØómìóØóq@ì@q@LçˆòíŽïi@ìíàóè

.†‹Ø

RVT@ çbîòŠbàˆ@óØ@òìóäbØò†ŠíØ@ó’bu

ñ†@ðäbïäbiŠíÔ@ì@çaŠbibïáïØ@ì@‡îbüåîˆ

ñóÜb@RR@ñŠòìa†bî@üi@æîŠbØaìa†MY

.òŠbÙäaìbm

. pbÙi@Šó üà

L@ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè@ðäbØóäaìbm

ðäbØóïîˆíÙÜóàüØ@ðäaŠbÙäaìbm@ñìb äMR

LðmóàŠbî@çbn†ŠíØ@ðmóàíÙy•

ì@ó¡óÜóè@ñóäb‚òŒüà@ð䆋Ùnì슆

ðïÜüq@ónŽîŠ‡i@pbØ@æî‹mìŒ@ói@†ŠíØ

ì@ò†ŠòìŠóq@ðuŠó‚@ì@ñ‹Žî†ìbš çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷@óäaŽï‚@ðäłbåà@ðä‡åŽîí‚

æîŠa†aíïè@ L@oŽïjmbè@Žðq@ðîbmüØ@ßbÑäó÷ ð䆋Ùn슆@üi@ìbäóè@òìbnŽï÷@óÜ

.ßíqŠónåï÷ âîŠóØ@ì@çaŒóàòŠ@ÖîŠbm@ðäaŠó؆aŒb÷MS

.ñü‚@ñünó÷@ónŽî‹i

.oŽî‹åi

Šóè@L@b †a†@óåŽîŠ‡i@ðÙió

üi@çbn†ŠíØ@ðmóàíÙy@ónîíŽïq•

ãóèŠói@óÜ@ñóäaìó÷@ìíàóè@æîŠbØaìa†MQP

ãó÷@ŠójàaŠóióÜ@Ûóîòìóåü‚

üi@óäaŒŠóiŠó@ðÙŽïäbîˆ@ñòìó䆋Ùn슆

ðmòŠaŒì@óÜ@ñìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïè

.µäaŒò†@óÙî†@ðÙŽïäaìbm@ói@óïîŠbØaìa†

óîa‡îbäaímóÜ@ðšŠóè@çbØóïïäbiŠíÔ@óäaŽï‚

Ûòì@Læ‹qŠói@ñŒb@iŠó@ñŒbó“ïq

ðäaŠa‡åî‹i@ñŠaŒb÷@ói@ðîbmüØ@ónîíŽïqMT

.pbÙi@•bi@çbïäaŠòŒí @ì@Šó @ómbƒïi ñ†ünïà@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy•

Lb@ †a†@óåŽî‹“ŽïÙiaŠ@ðØòŠó@ñŠbÙäaìbm ‡ï’òŠ@‹àbÈ@Ûòì@ðäbóØ@óäìí¹@üi

ðàłòì@ì@oŽî‹åŽïéi@ñìbïáïØ@ðØóš ó䆊bä@ói@L@òìónŽîŠ‡i@çbïäbØóïîŠbØaìa†

ðäbØòŠaìóåŽîí’@ñòìóåî‹@üi@ìb−í

ðØóš@ðäbåŽïè@ãóèŠói@ð‹qŠói

óÜ@熋؊óòŠbš@üi@çbîòìòŠò†

ŠóóÜ@ó¡óÜóè@ì@ßbÑäó÷@ðmbòŠbØ

ñŒbó“ïq@ðmòŠaŒì@óÜ@ñìbïáïØ

.çaŠò‡äbè@ðäbØóäbƒ’ü‚óä

. Šói@ónŽî‹i@a‡äbïäbiŠíÔ

çóîýóÜ@òìó‚a†ói@óØ@L@ñŒbiŠó

Næ@ Žî‹Ùi@a‹Ù’b÷@çbØó’‹ÝîbÐ@ìíàóèMU

ñˆûŠ@Ûòì@SMQV@ðÔa‹Žï÷@ðmóàíÙyMQT

.a‹Ø†aŒb÷@òìóäbØóïïÙîŠóàó÷

Èói@ð’bÐ@ðáŽîˆŠ@ðäaŠbØìbè@ãóuŠó

ðØóš@ðäbåŽïèŠbØói@ð䆋ØóÌò†óÔ

çbn†ŠíØ@ðmóàìíÙy@ónîíŽïqMQQ

ói@LæŽî‹Ùi@ðîb †a†@òìó“ïäbØò†ŠíØ@ói

ói@ßbÑäó÷@ñˆûŠ@Ûòì@TMQT@L@@ñìbïáïØ ñaìa†@ðàŠóÐói@ì@oŽïbåi@ðàŠóÐ

ómŠbq@ì@ÞïÅ @ @ðïäbiŠíÔ@çaíŽïäóÜ@ðîa†íu Ûóî@L@pbØóä@a‡äb‹qŠói@ì@çbØóïïbï

ðØóîüè@Šóè@çbî@ðiïy@ñ‡äóibq@ñüè . oŽî‹Øóä@‘óØóÜ@ð’üqìbš@‹m

Lp @ bÙi@†ŠíØ@ñòìómóä@óÜ@熊íjŽïÜ

.oŽïióè@a‡äbn†ŠíØ@óÜ@ça‡ïèó’@ïÜ

ðØóš@ð䆋Ùïmóîaˆ†@ñˆûŠ@óiSOQV@MV

ñˆíÙÜóàüØ@Žßbq@óÜ@óäbäaìbm@ìó÷@ónîíŽïq

óÜ@ça‡ïèó’@ïÜ@ónîíŽïqMQR

óÙäíš@ Lo @ Žî‹båi@a‡äbéïu@óÜ@ñìbïáïØ

ñò†‹Ø@Ûòì@a†Šìínò†@óÜ@çbØóïïäaŒŠbi

ãó÷@L@òìónŽî‹ØÙØbq@çaŠbÙäaìbm

ó@ ¡óÜóè@Šóüi@ñìbïáïØ@ð’‹Žïè

ðäaìbm@bèòìŠóè@NoŽïró›i@‡îbüåîˆ

ì@oŽî‹Ùi@a‹Ù’b÷@Šòìbàóu@üi@•ónïÜ

ói@ˆ†@óïîìbïáïØ@ð’‹Žïè@æî‹mòŠìó

ð䆋ÙiòŠóÈói@ì@çbØóïïÝîóÐ@ñìbnØbq

ì@•bu@óØ@æŽîŠ‡i@a@•óäaìó÷

.a‡Žîíä@ðàò†Šó@óÜ@ÞïÅ@ðÙÜó‚

ò†ŠíØ@üØüÜüè@ßbÑäó÷@ì@çbn†ŠíØ@ñ@báï’ûè@ó¡óÜóè V


ðÙŽïäbîˆ@æäaíniLòìómòìa‹ióä

Šóè@Lçbïån’bä@üi@óØóäaìbm@ñbïÐa‹ íu

ì@“ ói@熋ÙiòŠóÈói@ì@çbØóî‡îŽï÷

ì@æŽî‰i@Žðq@ñóäa‡äó¸óÐòŠó’

åŽïàíäóà@ð䆋Ùn슆@a†óåŽîí’@ìóÜ

Àa‹ òŠóq@‹Žîˆ@óÜ@a†Šínò†@óÜ@´aí aŠ

.çóÙi@Žðq@ðäbïäbØóåî‹i@ñŠóòŠbš

.ßbÑäó÷

ì@æåŽï båi@çaìbm@íØòì@a‡mójîbm

ðmłììbè@ðäa‡ïèó’@çaíŽïä@óÜ@ñŒaìbïuMR

ñaìa†@×a‹Žï÷@ðmóàíÙy@Žðiò†MRQ

òŠbiìì†@ðäbºóq@ðÔa‹Žï÷@ðmóàíÙy

.oŽî‹Øò†@çbØómŠbq@ì

ðmłóèŠü‚@ðäbïäbiŠíÔ@óÜ@熊íjŽïÜ

.pbÙi@Šüà@a†ìímbèa†@óÜ@çbîòìóäìíióä

oŽî‹Øò†@a‡äa‡ïèó’@çaíŽïä@óÜ@ñŒaìbïuMS çbØó‹qŠói@ò‡ïèó’@ñóšíà@ñŒaìbïu@ì

@ @pój@ îbm@ói@@pbÙi@çbn†ŠíØ ì@o’ò†Šó ì@oŽïåi@óäbäaìbm@ìói@ça†@Lò†ŠòŒ

ðäbîŒ@ñìíiòŠóÔ@ðÔa‹Žï÷@ðmóàíÙyMQU ð䆋ÙiòŠóÈói@ì@ñˆíØüØ@ðäbïäbiŠíÔ

Šóäó@ñŠó’üÙŽïm@ðäa‡ïèó’@ì

ðØóš@ðäaìímìóÙŽïÜ@çbîŒ@ñì@ íiòŠóÔ

. òìómbÙi@†ŠíØ@ðÜó

.òŒŠói@ðØóîò†aŠ

óÜ@Èói@ðäbØóïîˆíÙÜóàüØ@ì@ñìbïáïØ

ðäbïäbiŠíÔ@ñìíiòŠóÔ@ónîíŽïqMQV

ðäa‡ïèó’@çaíŽïä@óÜ@ñŒaìbïuMT

ðmłóèŠü‚@ðäbØòìímìóØŠói@óšìbä

ðmóàìíÙy@L@òìónŽî‹Ùi@ðÝîóÐ

.oŽî‹Øò†@çbØóiïy

.ünó÷@ónŽî‹i@a‡äbn†ŠíØ

ò‡ïèó’@üi@óäa‡ïèó’@”ïäbn†ŠíØ

ñóÙî†@ðäbØóšŠbq@ðäaìa‹ØŠûmMU ‡ïèó’@ói@Šìí’bi@óÜ@çbn†ŠíØ

ðîóØ@o’ò†Šó@ðäaìbm@ónîíŽïqMRR ðîb †a†@ì@òìónŽî‹Ùi@üi@ðmójîbm

.pbÙi@µia†@çbïäbØòŒŠóiŠó óØ@ñóäbmłì@ìó÷@Šóóån‚@Šb’í MQW

.æŽîŠ†‹Žïàˆbä

. oŽî‹Ùi@a†óäaìbm@ãóÜ@çaŠbjäaìbm

óióàói@Lòìómû†Šb’@çbïäaŠbjäaìbm

ñŠbØíóØ@ñóšíà@ñŒaìbïuMV

ðäbØó Šóá“Žïq@ðîóØ@ónîíŽïqMRS

ì@òìòìbä@óÜ@b †a†@üi@çbï䆋ٓŽïÙÜóq

óšíà@Žßó @óÜ@ça‡ïèó’@ì@çbïäbiŠíÔ

ðîóØ@ñóØóïîb †a†@óÜ@çaí’@ðäa†Ší 

. ×a‹Žï÷@ñòìòŠò†

.óäbáŽîŠ@ì@çbb÷@çbØłbi

ì@oŽî‹Ùi@üi@ñòˆbàb÷@a†@ó¡óÜóè

óÜ@ñ†ŠíØ@ñ‡äòìòŠ@ónîíŽïqMQX

‡ïèó’@ói@çaìa‹ÙåŽîí’ìŠóŽïiMW

ðäaŠbjäaìbm@bèòìŠóè@LòìónŽîŠ‡ÜüÙjïŽïÜ

çb“ïånò†@óÜ@ì@çaŠbjäaìbm@ñòìóåîŒû†

çbîŠbØíó@ Ø@ñìíiòŠóÔ@ì@æŽîŠ†‹Žïàˆbä .òìómòìa‹Øóä

ðîb †a†@ì@b †a†@óåŽîŠ‡i@óäaìbm@ãó÷ . æŽî‹Ùi

Ûbš@ñŠbØìbè@ì@oŽïi@Šbï’íè@çbïä†‹Ø L@çbïä‡äbîó @ðîb †a†@ói@óÜ@çóÙi

ì@b ŽîŠbq@ói@ó¡óÜóè@ð䆋Ø@ñŠbî‹iMRW

çbn†ŠíØ@ðmóàíÙy@ónîíŽïqMRT

Šaä@Šbjäaìbm@ñòìóåîŒû†@ðmójîbmói

ãóØóîL@òŠb’@ãóÜ@üÙäaŒ@ð䆋Ø@aìb÷

ì@pbÙi@çbïäbiŠíÔ@óÜ@熊íjŽïÜ@ñaìa†

ìíàóè@ì@ð÷aŠóàb@ÖïÐòì@ì@ðuòŠŒó‚

ói@ìòì솋Ø@çbàaìa†@óåîìíi@ìa‹ƒÙŽîŠ

çbïånƒŽîín“q@ŽßbQX@ñìíiòŠóÔ

a@‡äaŠbjäaìbm@ïÜ@óÜ@çbîìbä@ñóäaìó÷

çbáŽïq@ŽðÜòìLµ @ äaŒò†@ð’bi@ðÙŽîìbäóè

. òìómbÙi

.òìómóä솋Ø@çbàì⁄i

ŽïÜói@óÜ@ð䆋َïuójŽïu@ónîíŽïq@óîaì ónŽï›i@ì@oŽïšŠò†@熊a‰jÜóè@ñó’óäbi

naí aŠ@ì@çbà솊üi@ðîóØMRU çbØóäaìbm@ñłbi@ñb †a†@óÜòŒ†łóÔ@ñŠb’

bïäbràüØ@ìó÷@ónîíŽïqMQY ói@çbîìbïïáïØ@ðØóš@ñóäbïîŒbØóš

.òìóÙïma‹q@ñŠaíi

ðäbïäbiŠíÔ@ñŠòìa†bî@Lo @ ŽîŠ‡i@Žðq@ðä‹

çbØóäbîŒ@ñìíiòŠóÔ@Lòìín’û‹Ð@Èói

Žîí’@óÜ@ŽñŒ†łóÔ@ñüÙäaŒ@ónîíŽïqMRX

ììŠòŠòŒ@ñìíiòŠóÔLoŽî‹m‹iaŠ@ŒŠói

‘‹qŠói@ðØóîý@ìíàóè@óÜ@aìa†@ LòìóäóÙi

ñóšìbäLòìónŽî‹Ùi@ça†òìb÷@ñü‚

.òìónŽî‹Ùi@çbïäbØóäbîŒ

ìóÜ@ÛóïïåŽïéä@Šóè@LæîóØò†@Ša†b b÷@çbî

üi@òìónŽî‹Ùi@óØòŠóÄò†@óÜ@ñŠìíå

ñŠbØíóØ@ñóšíà@ð䆋؆bîŒMRV

ì@ñ†ŠíØ@ñaŠìi@üi@oŽïióè@a†òŠaíi

ðäb ŠŒbi@ñŠaíi@óÜ@óØóšìbä@ñòìóä‡äaˆíi

ì@EUPñ‹ i@ói@ça‡ïèó’@ì@çaìa‹ÙÜbÑäó÷

.çóÙi@ña‹Ù’b÷@ðäbéïu

Žîí’@óÜ@çbïäbiŠíÔ@åŽï¹üà@ì . oŽî‹Ùi@o슆@QYWTñóØóäaìbm

òìóáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@çóîýóÜ@EQX ð䆋Ø@’bi@üi@óÑïmòŒüq@ðÙŽîìbäóè

óåŽî‹£@çbØóÜìóè@ìíàóè@ónîíŽïqMRP Žði@ì@ìa‹ÙÜbÑäó÷@ñòìóåîŒû†@üi@Šó

‡îbû†ŠíØ@@ñ‹Žî†ìbš Kurdocide Watch www.kurdocide.com kurdocide@hotmail.com QVMRMRPQP

:ãłóiL@çbïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ@ðäbîˆ@ñŠbi

ñòìóäbåŽïè@ì@çbØòìa‹ÙåŽîí’ìŠó

ñìbïáïØ@ðØóš@ðäaŠa‡åî‹i@bnŽï÷@bmMQ

ì@çbn†ŠíØ@üi@çbïäbØóàŠóm@ñòìbbq

üi@çbîónîb’@ðØóîóšíà

ðîbŠíÔ@óÜ@Úîä@Ûóîóšìbä@ð䆋ÙîŠbî†

W


‡îbüåïu@ói@pòŠbió@Šìíq@çóóy@ñàó÷@bnüàbà@@Žßó óÜ@@‰Žîìímì

@@

†óàó«@†ìí¼óà@¶óÈ@Zôäa†Œb ì@çüïäaíäüØ@óšìbä@ðäbmóÜìò†@a‡’òìó÷

çbàŒ@La‡“Žïq@óÜ@@Na@†@ðä‡åŽîí‚@ói@ñò‰ŽîŠ†

ñˆ†@óÜ@çbïäbØóïîòìómóäìbä@óÜüØümû‹q

ðbåäbàŒ@óîaì†@ì@@ðïÝåï÷@ðiò†ó÷@ì

ì@‡åóq@êäbmóîbåïu@ìó÷@ðäa†òíŽïnnò†

ó@ i@ça†ò‰ŽîŠ†@üi@QYWR@óÜ@@N‡åŽîí‚

ìó÷@çbïïnîì@ÚŽïmbØ@Šóè@Lòì솋Øaáï÷

QYXY@óÜ@ì@bÙî‹àó÷@@üi@ìíš@ðä‡åîí‚

ì@çóØò†@•üàaŠóÐ@óäbïåŽïÜói@ì@çbºóq

ðÜb@óÜ@ì@†‹Ø@ìaìóm@ðä‡äbîó aŠ@ñaŠínØì†

µÅŽïÜ@ÛŠbà@@Nó@ äbmóîbåïu@ìói@çóØò‡nò†

ðäbØüÙäaŒ@óÜ@a†bäbØ@óÜ@ónŽï÷@bm@QYXW

‡îbüåŽïu@La†ò‡äójÜóà@ìóÜ@ŽðÜò†

ðÙîŠó‚@ínäaŠím@ì@büÙåØ@ì@Šü‡åîì

ðäìíàŒó÷@Nb@åïnï÷@Ûóä@óîò‡ïÈbÔ

ÚŽïØóî@Nò@ ìíi@òìóåïÜüÙŽïÜ@ì@æmíØ@‘Šò†

òìò†Œüä@ñò†ó@ñ‹‚b÷@óÜ@óšìbä@ñì쉎ïà

ì@âïÜbäüïbäB@Žïn@ Ø@LðäbØòìa‹ìíä@óÜ

ñòìóäa‡ÙŽïÜ@ìó÷@ðäìíi@oìŠì†@ónŽï÷@bm

óØ@ò@BQYXUMQYQX@ Lçbn†ŠíØ@óÜ@çbàŒ

@@Nòìín‚Šò†

ìòìómòìíiì⁄i@ðïÝåï÷@ói

LñŠbïäaŒ@LñŠbï’ì@Lòìó‚a†@ói@

@

@@NIIðØŠímŠó@ómòìaŠ†‹Žï Šòì

ìói@pòŠbió@òìóåïÜüÙŽïÜ@ì@LoäaŒ

‡äóš@bmòŠó@bnüàbà@ŽîŠói@ZQ@Šbï‹q

ðbï@ðäóèŠóÐ@óÜ@óäbmóîbåïu

ðä‡äaŠŒóàa†@@ñaì†@óÜ@pójîbm@ói@óÙŽïÜb

Nò@ ìíi@ãóØ@ŠûŒ@a†óšìbä@ì@çbn†ŠíØ

MQMV@ @@õŠaìŠ@êj@‡îbû†ŠíØ@õ‹î†ìbš

bn“Žïè@óØ@Žðäai@òìó÷@‘óØ@ãóØ@óäòŠ

óäa@ìbm@ñóïû†@ŠóóÜ@熋؊bØ@LòìòRPPR

‡îbüåŽïu@ñˆ†@ðäüïäaíäüØ@ðìíå“Žïq

ói@ˆ†@ðäaìbm@L‡îbüåïuB@çbØòŠìó

ñ‰Žîìímì@a†BçbØòìím‹Øóî@òìómóäB@óÜ

a‡îóq@ðä‹ @BÂ @ äóu@ðäaìbm@LðmóîbÄû‹à

ñónò†@óØ@ìíia‹Øóä@‡åóq@ì@a‹Øò‡ŽïÜ

b÷@óÜ@óäa‡Žïq@ðä‹ @ãó÷@òíŽï÷@Lòì솋Ø

ñRY@ óÜ@óØ@óäbïîŒaí‚a†@ìóÜ@†ŠíØ@ñŠóåŽîíä

‡îbüåïu@ñŒû†@ðä‡äbbä@üi@çaìa‹ÐŠói

ñ‹ŽïnŽî‹ÙŽï@ð’óÙ“Žïq@QYTX@ñàaíä

@@_æåŽïäóò‡Üóè@@çüš

L†‹Ø@ðäbØòìím‹Øóî@òìómóä@“

ÛŠbà@L‡îbüåïu@ðÙŽï ìíäì쉎ïà@Zãłòì

ð−Šó@ì@båŽïèŠbØò†@ñ‡îbüåŽïu@ñó’ì

ðÜû†óäóÈB@ñóšìbä@ŽðÜò†@LµÅŽïÜ

ñ‡îbüåŽïu@üi@b“ŽïØaŠ@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ìó÷

ì@çüØ@ðäbnäóàŠóè@óØ@BpłóèˆûŠ

ðÙŽïÜaìóè@Lóîaì†@Žßb@ò†Œbq@@N†@ ŠíØ@ðÜó

Ûòì@Žðiò†@òìónŽî‹ ò†@çbn†ŠíØ

óÜ@bïä†@ðäbØüî†aŠ@ì@óàbäˆûŠ@ðåî‹ @òŠóè

ìóÜ@Nµbåi@B‡îbüåïu@ñ‡äójÜóàB

ñŠbàüØ@óØ@ìíi@òìó÷@a†QYVS@îìbè

ñò†ó@ðäłb@‹‚b÷@óÜ@La†ò‡äójÜóà

ðmóÜìò†@oŽïÄü@ŽïØ@ óî@ì@çbnÜìíÌóà

ì@ðäbíÈ@ðmóÜìò†@bnŽï÷@bm@òìò†Œüä

ðÙîŠó‚@óØ@†‹ØŠbjäaìbm@çbïÔa‹ŽïÈ

ìó÷@×a‹ŽïÈ@ðmóÜìò†@ì@óïïØŠím@ñŠbàüØ

óÜ@ânóióà@Nò†ŠíØ@ðÜó @ñ‡îbüåŽïu

ðäýó @ñˆ†@óÜ@çbîómóîbåïu@óå’óš@Žð

óØ@óîòìó÷@óäaìa†ììŠ@ìì†@ìói@熋Øòˆbàb÷

MM@òì솋Ø@†ŠíØ@ì@ñŠü’b÷@ì@ðäóàŠóè

ñ‡îbüåŽïu@ðbi@ñòìó÷@ðÔbiŠó@âŽïÝi

@ îŠó’@ðmóîbåïuB@LB‡îbüåïuB ì@Bð

LŽñŠü @ómòìímbè@ò‰Žïà@óÜ@†ŠíØ@ðÜó 

Žßó óÜ@NBð @ móîbÄû‹à@ñˆ†@ðmóîbåïuB X

ói@@ñŠbî‹i@”Žïq@@ò‰Žîìímì@@ãó÷@BZôåïjïm óÜ@@ó¡óÜóè@ðäaìbm@@ïbä@‡îbüåïu òìóäbØóäaìbm@ñłbi@ñb †a†@çóîý @@N@BòìaŠ‡àb−ó÷ @@ ó Šóá“Žïq@ñŽïè@ìínŽïi@Šó ó÷II óÜ@@ÚÜó‚@ð䆋؊b ŒŠ@ü‚@óÜ@Žm‹äbïŽîŠ æà@ðäìíšüi@ói@La†@ßbÑäó÷@óÜ@@ó¡óÜóè ì@òìín‚@ð‹móà@óÜ@çbîóØóÙÜó‚@ðäbîˆ kŽïïy@ðîŠó’@ðmóîbåïu@Ûòì@Žñ‹Øò† @@@@@@N@HHŽñ‹Ùi ì@çbØóïîì쉎ïà@ómóÕïÔóy@ñaì†@ói@çaŠó  ðØŠó÷@çbØóïïnaŠ@@mì@óÜ@çb‹móä n“ @ðØóîòìóä‡åŽîí‚üiL@óäajå’ûŠ †Ší@Ø@ñ‡îbüåïu@@ð‹q@ŠóóÜ Žßó @óÜ@çb¾óóm@ì‹Žïm@ðÙŽïåmìóÙŽïqìbš Šìíq@çóóy@ñàó÷@bnüàbà @@Nòìa‡àb−ó÷ †bibèóà@óÜ@QYTS@@óÜ@Šìíräóóy@àó÷@HH ðîbmòŠó@ðä‡åŽîí‚@ŽñìóÜ@ì@bïä†@ómbè çaŠbm@ñüÙäaŒ@óÜ@ì@†‹Ø@ìaìóm@ðî‡äòìbäì


ñòìóäìíiüØ@ña‡åŽïuó÷@@íŽïä@@ónŽî‹£

çbîóbi@ìó÷@ñ†@ñòìòŠóÜüÙŽïÜ

ãóØ@ŠûŒ@ómóîbåŽïu@ìói@pòŠbió@ðèb b÷

@@NçbØòìím‹Øóî@òìómóä@“

@@NHòì솋؊bàüm

@@@@Nòìíi

ðÔa‹Žï÷@ðäbØóäaìbm@ñłbi@ñb †a†@ZR@Šbï‹q

@çaŠbu@óÜ@‹mŠûŒ@ênŽï÷@a‡’òìó÷@Žßó óÜ

Èói@ðº‰îŠ@ðÜbÑä@ó÷@ñòˆû‹q@

‡îbüåïu@ðäaìbm@Ûòì@ðÜbÑäó÷@ðäaìbm

êäbmóîbåïu@Žð@ìó÷@ðbi@ói@ŽñŠ@ †ò†@…óîbi

‡îbüåŽïu@Ûòì@òìbmòŠó@óÜ@a‹Øò†

bmòŠó@ñó¡óÜóè@ðäaìb@m@ðšóØ@Lðbä

æà@Lóîóè@•bi@ðmìóÙò†@ÚŽî‡åŽïè@ì

ì@óïîŠbïäaŒ@ìó÷@çbØ@óiïy@ãłói@Žñ‹båi

L‡äbbä@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm@Ûòì

”ïäbÙŽïîbmòŠó@òìbäóè@bn“Žïè@óîaíáŽïq

Šbjäaìbm@óº‰îŠ@ìó÷@óØ@ìíióä@çbîóïîŠbï’ì

oŽïióè@b †a†@õóû‹q@óÜ@Ûóïîb’üi@Šó ó÷

ìó÷@m‹ŽïÝŽîŠ@ì@ñŠbï’ì@ñòìó䆋Øì⁄i@üi

óØ@ñóäbmóÜìò†@@ìóÜ@Nç@ óÙi@‡îbüåŽïu@ói

@@_çóäbàbØ

@@Nòìa óåÜóè@óäbmóîbåïu

óÜ@Lìíi@a†óšìbä@ñŠbiìŠbØ@óÜ@çbïnò†

@

ðïÜó @ñŠbàüØ@ðmóàìíÙy@ñóàbä

çbîòŠ@ŠbàüØ@ÛûŠó@póàìíÙy@ñb Œò†

ìó÷@ñóàbäŠbØ@ñìaìóm@ñòìóäìíša‡Žïq

òìómóä@@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@üi@çbnÜìíÌóà

ñòˆû‹q@Ûòì@ó¡óÜóè@ì@ßbÑäó÷@bÙî‹àó÷@óÜ

ðmŠíØ@ói@aímò†@ãłói@Lóïïä@ãóîb †a†

NQYVS@ñW@ð @ äbà@ñ@R@óÜ@çbØòìím‹Øóî

Šói@óÜ@ãłói@a‹ÙŽïÜ@ðbi@‡îbüåŽïu

ì@ta‹‚@ðŽïÝi@bmóè@b †a†@ñŠbØ@óØ@âŽïÝi

ðbi@óØ@òìa‹Ø@aìa†@La†óîóàbä@ìóÜ

ì@ñŠóÙóÈ@ì@ðbï@ðî‡äòìòˆŠói

ì@ãa†ó@ð䆋ØóàóØb«@@Nì@ íi@oìŠì†bä

ðmóàìíÙy@ñ‡îbüåïu@ðmóbïB

‡äóš@óÜI@‚b÷@ŽðÜ@çbîü‚@ðŽîí @ñŠìíib÷

ðîìì‰Žïà@ðÙŽïmó‹Ð@ñóØ@òŠbîò†ìónò†

B†ŠíØ@ðÜó @ñˆ†@óÜ@×a‹ŽïÈ@ñŠbàüØ

‡äóš@ì@BŠ@ ìbq@bnäbàbB@ a†ì솋iaŠ@ðÜb

ðmóЊò†@ónŽï÷@æà@Zãłòì@

ðäbØòŠóiŠói@üi@êšìbä@ðäýó @üi@ìíi

Y

@


µäaímò†@bîb÷ZSt@ZS@Šbï‹q

ðäbà†Šüi@LçbØóïïàìíi@óÜó @ñŠbn’íØ

ñòìó÷@üi@L@óäbmóîbåïu@Žð@ìó÷@ð䆋Ø

ñŠòíŽïq@ói@‡îbüåïu@@ðäbØòŒó òŠ

ñìbïáïØ@ðäbà†Šüi@LðØaŒb bä@ì@báï’û‹Žïè

ói@ðÙŽïiïy@ì@ÚŽïmóàìíÙy@ðØûŠó

ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè@ðäbØóäaìbm@óÜ@ðäbéïu

ìíió÷@óÜ@çbïäa‡åîŒ@ñó−óÙ’ó÷@Lãbåmóîì

óäbmóîbåïu@ìó÷@ðäaìbm@ói@płóò†

ói@üi@@Ûóïïäaíïn“q@@ÛòìLòìóåîŒû‡i

óØ@óïïä@‹îó@bu@Nñ @ óiüàbäbnäaí @ì@kîò‹Ì

ìó÷@ðàbØb÷@óÜ@ì@LæŽî‹Ùi@ðîb †a†

Šó ó÷Ló@  Øóäaìbm@@ðä‡äbbä@çbéïu

bmóè@ìí›Žïq@ðÜb@•ó’@ì@ð@bÙî‹àó÷

‹mŠûŒ@ñŠbï’ì@ÚÜó‚@ãóè@La†óàóØb«

çbm‹mbîŒ@ðØóîòìó䆋ÙäìŠ@òìóîòŠbjàóÜ

òìómóä@ñ‡îbüåŽïu@ðäüïäaíäüØ

ì@çbnò†óiŠbØ@ãóè@ì@çó£@oò†òì

@@@@N_oŽïióè

”ïÙŽïmbØ@ì@bÙi@‡åóq@çbØòìím‹Øóî

óÜ@ì@ónŽï÷@óÜ@LçbØóáØby@óiïy

ðäüïäaíäüØ@ìínŽïi@Šó ó÷@Zãłòì

óØ@bäa†@üi@xŠóà@ì@pŠó’@ñò‡äòìó÷@ñ†‹Ø

L×a‹ŽïÈ@ñòìòŠò†@óÜ@ì@×a‹ŽïÈ@óÜ@La†ìímbèa†

ñóåï›åi@ói@æîóÙi@QYTX@ñ‡îbüåŽïu

Žðäaímóä@óäbmóîbåïu@ìó÷@ðÙŽïïäbiŠíÔ@Žïè

óØ@æäai@òìóàóØ@ðäýói@çbî@òìóåŽïåî‹ri

óØ@âŽï Ýi@Žð iò†@L‡îbüåŽïu@n“îóŽïm

óØ@•ónŽï÷@Nb@ †a†@ómbjïi@ì@bÙi@ñŠbjäaìbm

Žäóm@ì@Šbjäaìbm@óØ@Žði@ÚŽîˆûŠ@óîóäaìóÜ

óÜ@ŽïîòŒójŽïi@ì@ðîò‡äŠ†@bïäóm@‡îbüåŽïu

ßb@‡äóš@ñaì†@çbØòìím‹Øóî@òìómóä

@@NæŽî‹Ùi

@ @ðäòŒì‹iòŒ ìó÷@ñŠòíŽïq@ói@Nê@ ïïä@a†Šó’

ðîbåïu@ñb †a†B@ ðä‡äaŠŒóàa†@üi@ça‡Üìóy

êáØby@ì@bÙî‹àó÷@ðî‡äòìòˆŠói@ói@

ñòìó÷@üi@LH@ìì†@ñò†bàI@êäüïäaíäüØ

ðäìíäbÔ@a†QYYX@ @ðÜb@óÜ@BðîòìómóäíŽïä

ì@ãa†ó@La‡Ìói@ðäbØòŒbm

Žðiò†@Žñ‹båi@‡îbüåŽïu@Ûòì@ÚŽïmóîbåïu

QRP@ L†‹Øò†bàb÷@ça‡äò†@üi@ñóîb †a†@ìó÷

ì@óàóØb«@óÜóqói@ŠûŒ@ñòŠbîò†ìónò†

óØòŠóØómóîbåïu@ðmóïïä@çbî@oóióà

póÜìò†@RQL†‹Ùäbî‡åóq@póÜûò†

bïäóm@óïî‡äòìòˆŠói@ìó÷@Nç@ a‹Ø@ãa‡Éï÷

Lðîòìómóä@ðqìì‹ @Ûóî@êØ@Žði@òìó÷

póÜìò†@W@bïäóm@ì@La†óä@çbïäò†

ì@ðïmóïïåàó÷@ì@ðîŠó’@ð‚û†ìŠbi

ŽñŠóiìbä@óÜ@ïîb÷@çbî@LðîŒó òŠ@LðïàìóÔ

L×a‹ŽïÈ@LbÙî‹àó÷@–@†‹Ø@çbïïmóîaˆ†

Šó ó÷@@Nì@ íióä@×a‹ŽïÈ@ðîŠóÙóÈ

Nð @ ÙŽï’ói@çbî@Žði@óØóqìì‹ @ñìaìóm@@bu

‹îó@bu@@NŠ@ ómóÔ@ì@µš@ì@ïÜ@LÞï÷a‹Žï÷

ãí @ì@p‹’@çbîóØó“ŽïØ@bióè@”ïmóïïåàó÷

ŠóióÜ@ó䆋iìbäóÜ@ìó÷@ónîíŽïq@bèòìŠóè

ðÙŽïîb †a†@oîíîóä@bÙî‹àó@÷@óØ@óïïä

ì@çìbi@ŠûŒ@óäbmóîbåŽïu@Žð@ìó÷@N†‹Øò†

ðîŒó òŠ@Lçìíi@ðàìóÔ@Lçìíi@ðîòìómóä

ñóØóiïy@ì@ãa†ó@ìímbéŽïÜ@ì@ÚŽïqìíÙŽîŠ

ñŽïè@ãłói@çóÙîò†@çbØómóàìíÙy@‹mŠûŒ

óØ@ŽðióäbóØ@ìó÷@ðäìíi@ïîb÷@çbî@çìíi

bÙî‹àó÷@Lbia‹Ø@òìó÷@Šó ó÷@Nb@Ùi@óàóØb«

çaŠbu@óÜ@‹m†bîŒ@ónŽï÷@”ïmóàìíÙyò‹îóÌ

Èói@ðº‰îŠ@óåŽîì@üi@Nç@ óiò†@çbîìbä@óÜ

ì@óïïØŠím@LðäbØòŠbîò†ìónò†@ì@ñü‚

çbØómóàìíÙy@@N@Žðäò†a‡Žïq@ò†

BñŒaí²ŒaìbïuB@ñìíäbïi@ói@ñ†ŠíØ@Šó ó÷

óäbmóîbåïu@ìó÷@ˆûŠ@Šóè@óØ@Þï÷a‹ï÷

ñb Œò†@ì@ãò†@ÚŽïmłì@Žï è@óÜ@Žñìóäbîbä

oïäüàüØ@ÛòìI@ðbï@ñaì‹ i@çbî

ðäbØóïîbqììŠí÷@óäbºóqìbè@ì@LçóØò†

ì@ŠbàüØ@ÛûŠó@L‹îŒòì@ÛûŠóI@ðîŠóiaŠ

ói@Lbjn’íØ@H‡nè@ì@çìíi@ßaïÜ@Lçìíi

ñòŒbm@ðäbáØby@Nç@ ìíiò†@ó“ŽïØ@ð’ìím

póÜìò†@ñ†bïäíi@ì@Hç@ bØóáØby@êiïy

ìó÷@LQYTX@ðäüïäaíäüØ@ñò‹Žîí

ìó÷@ðäbiŠíÔ@çb@îü‚@óØ@L•a‡Ìói

ói@ÚÜó‚@ñaì‹i@Žñìóäbîò†@ì@æŽî‹ÙiŠbjäaìbm

Na@Š†ò†óä@ãóÜóÔóÜ@‡îbüåŽïu@òŠbn’íØ

oóè@çbîòìó÷@Lçìíi@óäbmóîbåïu

ŽŽï·@µmói@ðmóÜìò†@ñb Œò†@ì@póÜìò†

çìíi†ŠíØ@ŠóióÜ@ñ†ŠíØ@Šó ó÷@ãłói

çbï’ü‚@LâØby@Ûòì@LóØ@†‹Øò‡Žïq

ói@póÜìò†@óØ@óïïØŠím@óÜ@ÛòìI

‡îbüåŽïu@Ûòì@ñóØómóîbåïu@Lbjn’íØ

óäbmóîbåïu@ìó÷@óØ@Žðiò†@òìói@çbïnîíŽïq

ìó÷@NH@ŽñŠ‡äò†a†@‘ò†óÔíà@ðÙŽî†bïäíi

ðÙŽïïîŠìíØì@ãóØ@@•òìó÷@Na‹Øò‡ibïy

ðäaìbm@ói@çbïàa†ó@ììŒ@@ì@çóÙi

熋؇îbüåŽïu@Àbà@Žñìóäbîò†@óäbmóÜìò†

ñóå‚òŠ@”îŠûŒ@óØ@óîóäüïäaíäüØ@ìó÷

ì@†‹Ø@ãí @ì@p‹’@Þîóuì†@ðmóîbåïu

óØ@LbÙî‹àó÷@ðmóÜìò†@Nç@ ŽîŠbri@çbîü‚@üi

íïä@óÜ@‹mbîŒ@ŽñˆíØüØ@óîüi@ŠóèI@òìaŽïÜ

Ûòì@òìó÷@æà@NbåŽïè@b †a†@ói@çbïîbmüØ

óÜ@LŽðäò†a†@pa‹ØüáŽî†@òŠóè@ói@ñü‚

ðäłb@óÜ@ñŽïäû@ ‡äó÷@óÜ@oïäüàüØ@çüïÝà

ñˆ†@óÜ@ì@óšìbä@ðäýó @ñˆ†@óÜ@ÚŽïäþïq

ŠûŒ@óÜ@óäbmóîbåïu@ìó÷@ðäa†òíŽïm@oò†

N@ŽñŠ‡äbäa†@‡îbüåŽïu@Ûòì@QYVVMQYVU

ðÜó @ñ‡îbüåŽïu@ì@ßbÑäó÷@ðäaìa‹ÙïäbiŠíÔ

Šó ó÷@Nò@ “ŽïqóÜ@çbØóïîŠümbnÙî†@ómóÜìò†

ðîa‹ÙŽïm@ói@ð䆋iìbä@óÜI@ ónóióà@ìó÷@bu

Nâ@ Žïäò†a†@ïnÝÐ@ì@ñŠüb÷@ì@ðäóàŠóè

a‡Ôa‹ŽïÈ@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@Šóè@Èói@ ðº‰îŠ

ì@óäa‡äŠ†@n’íØ@ói@bïäóm@HÚŽï’ói@ói@çbî

ì@jå’ûŠ@ì@†ŠíØ@ðmóîaŠóiaŠ@ñŠìò†

óÜ@bÙî‹àó÷@L†‹Øò†@ñóäbmóîbåïu@ìó÷

Šóè@óåŽîì@üi@Nê@ îbä@ÚŽïq@´’íØ@çb‹ióÜ

@@Nó−Šó@ðŽïu@ŠûŒ@”ïbï@ðØýbš

óåŽîì@üi@Lðmóîì솋Ø@a†bïä†@ñŠóäaŠó

QP


ßó óÜ@ñóäaŠóØŠü’Šó@ðÙŽîŠbnÐòŠ

ìó÷@ðîbŠíÔ@óÜ@òìóïïbï@ñììŠ

Žßa‡åà@ñòìó䆋َîíu@óàóèìì†@ñò†bà@ìó÷

ðŽï@ñò†bà@ì@†‹Ø@ìaŠ‡äbЊ@ðÙŽïïïäa‡åîŒ

@@@@NòìómbØbä@ãóØ@ómóîbåïu

çbàŒ@îŠü @óióà@óØI@ðibi@ì@Úîa†@óÜ

óÙäíš@†‹ÙÝŽï“Žïq@ñíŽïåŽîˆ@ðäüïäaíäüØ

a†óØó“ŽïØìb@è@óÜ@ça‹Žï÷@ðäìíi@ZU@ Šbï‹q

NŽð äò†a†@‡îbüåŽïu@ói@HòŠìínÜìíØ@ì

óÜ@óäaŠóØŠaŒóàŠó’@ñòŠbnÐòŠ@ìó÷

óÜ@òìóØìíØŠóØ@ñóØómìóä@ðäa‡ŽïÜ@óÜ

òìó÷@Èói@ðiïy@óióà@Šó ó÷

ñóäüïäaíäüØ@ìó÷@óïïØŠím@[ŽñŠ†ò‡àóÜóÔ

ðäbäa†@a‡îaì†@ói@LQYXV@ñŠóiünØü÷

L†ŠíØ@ð @ Üó @ñìaìóm@çbî@ÚŽï’ói@óØ@Žðiìíi

ói@òìómòìaói@ì@òì솋Øaáï÷

ñóšìbä@ŠûŒ@óÜ@çaŠa‡bq@ñb òŠbi

ói@Žñ‹Øò†@ŽñŠóiìbäóÜ@Lçìíi†ŠíØ@Šói@óÜ

@@NHêîò†bà@ìó÷@ð䆋ØìbšòŠ

üi@•óiìbè@ñŠbàýóq@ómb ò†@bm@çbn†ŠíØ

La‡’òìó÷@Žßó óÜ@NµŽï åia†@‡îbüåŽïu

òŠbî†@@Zça‹Žï÷@ñŠìò†@ói@pòŠbió

oò†@óîa†@ñóäbèói@Ló¡óÜóè@Šó

ðº‰îŠ@ñóäaìó›Žïq@ói@LÈói@ðiïy

ì@×a‹ŽïÈ@ðØb‚@üi@ça‹Žï÷@ñ‰ŽîŠ‡nò†

ìó÷@bîb÷@Lçaìbm@ðäa‡àb−ó÷@üi@òìóÈói

ðäìíi@ói@bäò†@ðäa†@LóïïØŠím@ïÜbàóØ

ì@ñŠóØóóÈ@ñóŽïq@ðä‡äaŠŒóàa†

ói@M@@Zó@  Ü@óîóè@ðÙŽïÜûŠ@@@òŠa†‹Ø

ŠûŒ@ñóÜói@ãłói@ÚŽïîòìómóä@Ûòì@†ŠíØ

ðäbn†ŠíØ@ðäbØóiïy@ð䆋ÙîŠbØìbè

óÜ@M@ì@Lóäbäaìbm@ìó÷@ïbäóä@@‡îbüåïu

ð䆋iìbä@óÜ@ðmóbï@ðä‡äb¾ó@üi@óîóè

ãa†ó@ói@a†@ñìíäbïi@ça‹Žï÷@Žßó óÜ@×a‹ŽïÈ

@@Nça†ŠíØ@ñˆíÙÜóàüØ

Žßó óÜ@LóåŽîì@üi@NB†@ ŠíØ@Ûòì@†ŠíØB

ói@ñìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïèŠbØò†@üi

üi@La†@ðîòìómóäíŽïä@ðÔìíÕy@óÜ@Zãłòì

óÜ@ñ†ŠíØ@ói@ç‡åŽîí‚@‘Šò†@La‡’òìó÷

ñò‹Žîí @ói@ãłói@@Na@†ó¡óÜóè@óÜ@ðmójîbm

Ûòì@ñŠóÙóÈ@ñòìò†‹Ø@ñòìó÷

Lça‹Žï÷@ì@óïïØŠím@ñóäaìó›Žïq@ói@La‡Ôa‹ŽïÈ

Žïè@çbî@ÚŽïmóÜìò†@ïè@LB@Šó’@ðäìíäbÔB

ñˆ†@ðmóîbåïu@ì@ðîŠó’@ðmóîbåïu

óÜ@kî‹Èóm@ðmóbï@ãłói@Lìíi@ìbi

ïè@óÜ@LðmóÜìò†Mñ @ ‹îóÌ@ðÙŽîŽïè

óÜ@óvŽïi@LŽñ‹båi@‡îbüåïu@ì@ðmóîbÄû‹à

ói@a†@ñ†@ñŠaíi@o“ @óÜ@ì@놊òìŠóq

ñòì@Àbà@LÚŽïîóäbèói@ïè@ói@a‡ÙŽï‚û†ìŠbi

Žð iò†@Lpóïïä@ì@oóióà@ñó“ŽïØ

Lkî‹Èóm@ðmóbï@@Na‹Ø@ ò†ìbšòŠ@a‹Ù’b÷

@@@@@N @ bÙi@óäbmóîbåïu@ìó÷@óïïä @

N@Žði@ðîòìómóäíŽïä@ðÙŽîŠó’@•óØòŠó’

ñŠínÜíØ@ì@çbàŒ@îŠü @ðmóbï@óØ

WR@ó¡óÜóè@ðäaìbm@óÜ@ZUŠbï‹q

óØòìa†ììŠ@La†òŠó’@ìóÜ@ça‹Žï÷@ðäìíi

ìíi@çbn†ŠíØ@Àa‹ üáŽî†@ì@†ŠíØ

çbî@çaí’@ðäa†Ší @óÜ@óÜóàüØ@ñó Šóá“Žïq

òŽïè@ñòìò†‹Ø@ì@bØò†@ðîòìómóäíŽïä

ói@@bu@óîóäa‡îbüåŽïu@ðÙŽïmóbï

ãa‡Éï÷@‹maì†@ì@ça @Þî†@ói@çbî@çaŠˆíØ

Ûòì@Žñ‹Øò†@ça‹Žï÷@ðäbØóïîŠóÙóÈ

@@@NÂäòŒì‹iòŒ@ói@@Žðia‹Ø@áŽïè

Ûòì@óîóïû†@ãó÷@@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Lça‹Ø

ðmóîbÄû‹à@ñˆ†@ì@ðîŠó’@ðmóîbåïu

‡îbüåïu@ó¡óÜóè@bîb÷@ZT@Šbï‹q

ói@•óÙ“Žïq@ó¡óÜóè@ñóïû†@óÜ@ÚŽï’ói

ðŽï @ñò†bà@ñò‹Žîí @ói@@NŽñŠ‡åia†

ðîòŠìó @óÜ@LêØóäaìbm@ñòŠaìóÔ@óÜLoŽïióä

Šbï‹q@La‹åŽïèŠò†@ðŽïÜ@ŽðÜòì@La‹Ø@b †a†

óÜ@póäbäóm@LHQYTYI@íŽïåŽîˆ@ðäüïäaíäüØ

òìóïîbbî@ñìŠ@óÜ@@óØóäaìbm

óÜ@Lê Šóá“Žïq@WR@ìó÷@ñˆíÙÜóàüØ@óîòìó÷

óØ@ñóäaìó÷@ãóè@La‡“ïîü‚ìbä@ñŠó’

@@_òìómbØò‡àóØ

çbïØóîòŠbàˆ@ð䆋Ø@ãa‡Éï÷@a‡äbîìbä

óØ@ñóäaŠóØŠó’@ìó÷@ãóè@ì@µäŠóØŠó’

ðäìíäbÔ@ðbi@Šó ó÷@Zãłòì@

óäaìbm@óÜ@ÚŽïäaìbm@@ñbq@ónŽïšò†

LæiŠa‡åî‹i@Lçò‡iòìónò†óiü‚

ñaì†@pójîbm@ói@LæîóÙi@ðîòìómóäìbä

ðîbbî@ŽîŠbï‹qŠói@bîb÷@_çbØòŠìó

çbî@LæióäŠa‡Øóš@L³’ü‚óä

µŽï Ýi@Žñ‹Øò†@L‡îbüåŽïu@ðäüïäaíäüØ

óÜ@óïïš@ça‹Žï÷@ðàþï÷@ñŠbàüØ

ðóØB@Ûòì@Žð iò†@æia @‚óîói

Šó ó÷@@Næäóìbè@póîbåïu@ÚŽï @Šóè

@@_óäaìbm@ìó÷@ðäa‡àb−ó÷

Žðiò†@ómaì@Žñ‹ÙjÜó óÜ@çbîŠbnÐòŠ@BìaŠŽîŠbq

ŽñˆíØüØ@óØ@ŽŽï¾óïi@Žñìóïi@ÚŽï óØ

ðÙŽïnóióà@@ói@aŒbä@æà@Zãłòì@

HðîòŒói@óiI@çbîóäbÄû‹à@ñŠbnÐòŠ

a‡“Žïq@óÜ@Žðiò†@ìíióä@‡îbüåŽïu@ó¡óÜóè

ó Šóá“Žïq@ðbi@ðîaŒóÔ@çbî@ðbï

ì@óäaŠóØŠaŒóàŠó’@ñŠbnÐòŠ@ì@LŽñ‹ÙjÜó óÜ

Èói@ðº‰îŠ@óØ@ŽŽï¾ói@òìó÷

óÜ@çbîóÜóàüØ@ðäbØòìa‹Ùàa‡Éï÷

Žðuójnò†@ðàa‡Éï÷@ì@êäaŠóØŠü’Šó

ói@Lñ†ŠíØ@ðÜó @ð䆋iìbäóÜ@óióà

ŠóióÜ@óäò@ Š@[òìbåŽïèŠò†@óØò‡äòìŠóq

ðÙŽïmbØ@LóåŽîì@üiI@Žñ‹ÙióÌò†óÔ@Žð iò†

Nì@ íióä@LðÙŽï’ói@çbî@ðîa‹ÙŽïm

ói@ãa†ó@ðº‰îŠ@bïäóm@óØ@Žðiìíi@òìó÷

ì@‡äbЊ@ðäýóuü÷@⁄Üì‡ióÈ@óïïØŠím

ŠûŒ@QYXX@ð‚û†ìŠbi@üi@aì@ðÙŽïÜý‡ïnï÷

òŠbî†@N@æŽï åia†@óØómóîbåïu@ñŠbï‹qŠói

a†óïïØŠím@ñłb÷@‹Žîˆ@óÜ@ðîìaójnò†ói

‡îaìüåŽïu@óØ@µŽïåia†@ñaì@bi@Nó@ ïïä@çbbè

ðäbáØby@çaíŽïä@óÜ@•óäbnû†@ðî‡äòíŽïq

Lòìò†‹Ø@ñì⁄i@a†bïä†@óÜ@ì@p‹Üóè@ñóåŽîì

óÜ@òìó÷@Nì@ íi@ñŠó’@ðmóîbåïu@ì@ìíióä

QQ

@


çbî‡åóq@çb¾Šbq@óÜ@bn“Žïè@ãłói

bm@òìónïi@ñò†ó@óÜ@Zãłòì@

@

æà@ñò‡äòìó÷@Nó@  îóè@çaŠbm@ì@a‡Ìói

óÜ@ ‹@ mbîŒ@Þïîa‹ï÷@ì@bÙî‹àó÷@Nòì솋Øóä

ðäbéïu@ñŠó’@ñaì†@ðmójîbm@ói@LbnŽï÷

ì@•ómŠó÷@óØ@óîòìó÷@âŽï Ýi@aímò†

ìó÷@ðäbØòŠóiŠói@ÚŽïmóÜìò†@o“

çbn†ŠíØ@ðäbØóïïbï@óiïy@Lãòìì† @

ð’ómŠó÷@ÛòìI@ ðàþï÷@ðº‰îŠ@ñŠa‡bq

LóïïØŠím@ña‹Žîì@ì@òì솋Ø@çbîóîb †a†

ñŽïè@ñˆ†@óÜ@ðîŠa‡Øóš@ðmbió‚@‡äóš@óÜ@

ìóÜ@H×a‹ŽïÈ@ì@êïïØŠím@ì@Þï÷a‹ï÷

µš@ì@LêïììŠ@Lça‹Žï÷@L×a‹ŽïÈ@LêïîŠìí

@ êïïØŠím@ì@×a‹ŽïÈ@ì@ça‹Žï÷@ñŠa‡Øóš

ðîˆíØüØ@ì@òìóåŽïåî‹qbä@óäbmóîbåïu

òŠbî†@N@æbäóä@ðòŠ@ói@êîb †a†@ìó÷

@ @Nò@ ì솋Ø@çbïîŠa‡’ói ŠûŒ@óäaŠó’@ìó÷@ ãłói

ðäbØó Šóá“Žïq@Ûòì@ðîŠó’@ðäa‡åîŒ

Zç@ b †a†@ñˆ†@óäbmóÜìò†@ìó÷@óïïä@‹îó

ñ@óäbïïÄû‹à@ðäìíäbÔB@ñóäaìŠ@óÜ@ãóØ

@@NæŽïäò†a†@ðÈŠó’@ðÙŽïØŠó÷@êi@êÜóàüØ

ì@òì솋Ø@çbïïmóîbåïu@a†ì솋iaŠ@óÜ@ãóè

ñòìóäa‡ÙŽïÜ@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@Bð @ îòìómóäíŽïä

üi@òìóäa‹Žï÷@ðäbåŽïè@ñüèói@II@ZV@ Šbï‹q

@@NênŽï÷@ãóè

”î†@ñíŽïä@ói@óäìíäbÔ@ìó÷@N@ëìa‹ÙŽïÜ

ðîbbî@ÛóïïmóîŠbï‹qŠói@@Lçbn†ŠíØ

Žð @Lãòìì†@ðäbéïu@ñŠó’@ñaì†@

çìíäbÔB@ bî@B@Šó’@ðäìíäbÔB@ Ûòì@òìa‹bä

ñünó÷@ónŽîìóØò†@ðÔþ‚ó÷@ì@ðbï@ì

×a‹ŽïÈ@ì@ça‹Žï÷@ì@óïïØŠím@@ðmóÜìò†

ðîŠbäòŠói@ðäìíäbÔB@ çbî@B@Šó’@ÀŠ@ íÈ@ì

ñò‡äbà‹Ð@La†@çbîŠbî‹iB@ñóäbóØ@ìó÷

çbîB@Šó’@ðäìíäbÔB@ñ@ŠûŒ@ðÙŽï’ói

ñòìaŠaŒ@•bqìò‹ŽïÜ@æàI@BóäaŠa‡Øóš

óäóîý@ânóióà@B†‹Ø@çbïäbØòŠó’

óäìíäbÔ@ìó÷@óØ@óäbîŠóóÜ@ì@†‹Ø‡åóq

NHâåŽî†ŠbØò†@BŠ@ ó’@ðäìíäbÔB@ñmŠíØ

@@HHNóäbØóïíØ

ìóÜ@ãbÙ›ïè@ãłói@Nç‹iìbšŠóiò†

óÜ@óïïnî‹i@óØ@LóäìíäbÔ@ìó÷@óióà

ÚÜó‚@”ïÜbÑäó÷@óÜ@ì@ó¡óÜóè@ðäaìbm@óÜII

Nç@ ìíióä@óäìíäbÔ@ìói@‡äójŽïq@óäbmóÜìò†

ÆŽïåŽîˆ@@ðäbØóÜüØümû‹q@ì@çbØóäüïäaíäüØ

óÙäíš@LçóÙi@ŒbiŠò†@çbîü‚@oîìóäbîò†

ñòìa‹ƒÙŽîŠ@óØ@LçbØ@óïíØ@êiïy

LQXYYIêèý@ì@HRPPU@LQYWY@LQYTYI

Èói@óÜ@çbïÙŽïäaìbm@ìíàóè@ïi@”Žïq

@ìóÜ@çbîb b÷@ŠûŒ@ðÙŽïîòìbà@üi@LµmóÜìò†bä

ðäìíäbÔB@ì@óàbåäbºóq@‡äóš@ì@@H @ QYPW

çìíi@‹ŽîŠ@‘‹qŠói@ÚŽî‡äóè@ãłói@L†‹Øò†

çbï“ï䆋؇åóq@ñóŽîŠ@Lòìíióä@óäìíäbÔ

óØ@óîòìó÷@LBðîòìómóäíŽïä@ðïЊíÈ

LóÙÜó@ ‚@ìó÷@ð䆋Ø@Šb ŒŠ@ü‚@@ãò†Šói@óÜ

çbïäbØóäìíäbÔ@ŠbiìŠbu@ì@ŽðmòìaŠ†óä

çaŠóØŠó’@ðäbØóïïnŽï‹qŠói@ì@ëìò†‹Ø

óØóäaìbm@ì솊óè@ðäbïäbiŠíÔ@ñóiŠûŒ

óÜ@êïîŒaìbïu@ìó÷@ðÔbiŠó@Nòì솋ÙÝï“Žïq

pòŠbió@Iç@ bóØóÔbm@ì@çbmóÜìò†@ómaìH

ìó÷@ñóäaìó÷@LçónŽîíÜóè@ãó÷@ðäbiŠíÔ

Žñ‹Øò‡äaìŠòìbš@LŠó’@ðäóîý@ìì†@çaíŽïä

ói@ì@Hç@ a†Šó’@óÜ@ñóäaìó÷I@çbîü‚@ói

@†‹Ø@oì슆@çbîóïî‹ŽîŠ

ì@óïïš@óäìíäbÔ@ìó÷@æäai@”ïäbØóiïy@óØ

ðÙÜó‚@ómaìH@Bì@ aŠŽîŠbq@ðóØB

_çbîünó÷@ónŽîìóØò†@@ÛóïmóïîŠbï‹qŠói

Žßó @óÜ@ó Šóá“Žïq@ñŠbnÐòŠ@NçóÙjîìbšòŠ

ìó÷@óåŽîì@üi@@NbÙi@Òî‹Èóm@IŠóØóäŠó’

@@NHH

ói@Žðiò†@póÜìò†@ñŽïè@Žßó óÜ@ì@ÚÜó‚

ì@óäa‡äŠ†@ñŠbnÐòŠ@óäbäìíäbÔ@óÜóàüØ

ò†@ì@ó−óq@î‹ i@Lçłbm@ì@ñŒ†@II

N@ŽñŠ‡åŽïäójÜóè@óäìíäbÔ@ìó÷@ñóäaíŽïq

çbî@ŠóØóäŠó’@ðÙ@Üó‚@ñˆ†@óÜ@óäbïîòŒójŽïi

ì@ÂäŒbi@ì@óÝïníäó÷@üi@çbïmłììbè

óäbmóÜìò†@ìó÷@Ûòì@•ó Šóá“Žïq

óÜ@ì@Hì@ aŠŽîŠbq@ðóØI@ ŠóÙóÈMñ‹îóÌ

@Žßbà@ðä†äłbm@ói@ì@óØòŠb’@ðÙäbi@î‹i

ñóäaìó÷@ói@ŽŽïîó óä@ŠaŒb÷@óØ@ŽîŠóóÜ

ñ‚óî@ì@æàˆì†@ðäaŠóØŠó’@ñˆ†

ìó Šóá“Žïq@çóîý@óÜ@ÚÜó‚@ðäbØì†@ì

óØ@ñóäaŠóØŠó’@ìó÷@çbî@µä@ŠóØŠó’@óØ

ðmóîbåïu@Ûòì@ì@æØò†óÌò†óÔ@ðîŠó’

ói@Šb’@ð䆋Ø@çłbm@çb’bqLòìóäaŠa‡bq

çbî@Lçìa‹Ø@Ûóš@LçìíiŠa‡åî‹i

‡îbüåŽïu@ì@Äû‹à@ñˆ†@ðmóîbåïu@ì@ðîŠó’

ðàþï÷@ñŠbàüØ@çóîý@óÜ@“

Žði@ÚŽïîüè@Šóè@ói@çbî@çìa‹Ø‚óî

óÜ@Nç@ óØò‡îŠbî†@üi@ña@ì@çóØò‡ŽïÜìbš

óÜòìóïîbbî@ñìŠ@óÜ@µäaímò†@Lòìóäa‹Žï÷

ŠûŒ@ ðÙŽïn’@Nò@ ìbàóä@çbï䆋؊ó’@ñbäaím

ðîbåïu@ñb †a†B@òìò@RPPR@ðÜb

òì@_æîóÙi@çbî‡äói@æŽïÜüq@ÚŽïäaìbm@@ñîŠ

ðÙÜó‚@Žßó óÜ@ó Šóá“Žïq@ñŠbnÐòŠ@óåî‹ 

ói@óà@óØ@òìímbè@ÚŽïq@BðîòìómóäíŽïä

@@NHH_òìónŽî‹îò†@ÚŽïmóàüm@@@Šbjmóàüm

L‰ŽîŠ†ìŠì†@ðÙŽïîòìbà@üi@Nò‡äí ìŠb’

óØ@óîóäbóØìó÷@ð䆋ØóàóØb«

ì@‘óØ@ìó÷@bîb÷@óäbäaìbm@ìó÷@ñbqóÜII

ñóŽïu@ì@Šó’@ðäa‡îóà@ói@çìíi@çbØò‡äí

bm@@NçbØómóîbåïu@Žð@ói@çìa‹ØŠbjäaìbm

ðäbåŽïè@óÜ@ìíióè@çbïnò†@óØ@ñóäbäóîý

ñŽïè@îˆ@ì@ëìóäaˆìíi@ì@òìóäbóy

çìíi@póÜìò†@QQQ@LŽßbìó÷@ñŠa†b÷@ðäbà

ñaìa†@óïïä@çbïØŠó÷@Ša‡bq@ñbqí

La†ó‚û†ìŠbi@ìóÜ@N†ŠíØ@ñŠóØŠó’

”ïmóÜìò†@SX@ì@óîb †a†@@ìó÷@ðàa‡äó÷@ói

ñìíiòŠóÔ@ì@çóÙi@óÙÜó‚@ìóÜ@熊íjŽïÜ

ŠûŒ@ó Šóá“Žïq@ð䆋ØíŽï‚ói@ì@熋iòíŽîŠói

òì솋Øaáï÷@çbîóØb †a†@ðäaŠŒóàa†@ñŠaŠóÔ

@@NHH_òìóäóÙi@çbïäbØóäbîŒ@óÜ@ÚŽï’ói

QR


ñŠürq@ì@ŠòŽîŠbq@çóè@ðšŠó ó÷

@@NHQVW@ì@QTUMQSW@ðäbØòŠóqý

çb@Øò‡äí @ðÙÜó‚@ñünó÷@ómìóØò†@Šbu

óäb−óÙ’ó÷@ìó÷@óØ@ðîòìómóäìbä@ðÔìíÕy

Žð@ñòìó÷@üi@ónîíŽïq@ŠûŒ@ðÙŽïmbió‚

çbîü‚@ðäaínäbîò†@ŠûŒ@ðÙŽïmó¼òŒ@ói@óØ

Næ@ Žï äò†a†@ðîŠó’@ðmóîbåïu@ói

Nò@ ìóåŽî‹Øóä@ómbqìì†@óØómóîbåïu @

ðäìíi@La‡mbØ@çbàóè@óÜ@@N@ çŠói@òíŽîŠói

ðäbØòìa‹Ø a†@êšìbä@óÜ@”ïÝï÷a‹ï÷

ó@ äbbi@ìó÷@ñ‹ŽïÐ@çbîü‚@Žðiò†@çbØóiïy

ðÙÜó‚@La‡äbØò‡äí @óÜ@ó Šóá“Žïq

ðmóîbåïu@ðÙîŠó‚@çb÷@Šóè@µnÝÐ

ì@ì솋iaŠ@ì@çóÙi@Šó’@ðäbØóäìíäbÔ@ì

ì@aŠŒóà@ì@płbà@ì@Žßbà@ì@çbØò‡äí

ì@óïïmóîbÄû‹à@ñˆ†@ðmóîbåïu@ì@ðîŠó’

ðÙŽïîòíŽï’@ói@çbîü‚@ñòìò†‹Ø@ñónŽï÷

ð−bàb÷@ò†‹Øò†@ðäbïäbïäbØòìbïäbØ

@@@NŽñ‹Øò‡ŽïÜ@ðäò‡Žïi

bèòìŠóè@NæåŽïäójÜóè@óäa‹ óå‚òŠ

ói@熋Ùäa‹Žîì@ì@Šbn’íØ@ì@çbà솊üi

ãb−ó÷@çbn†ŠíØ@óÜ@çaìbm@ŠûŒ@ZWŠbï‹q

ói@ónîíŽïq@µä@a‡äbØóiïy@óÜ@ñóäaìó÷

ìínŽïi@Šó ó÷@NpóÜìò†@ð“îóu@ò†

óÜLâïŠò†@@üi@@òì@ŽðäŠbÔ@óÜ@@çìaŠ†

ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ói@çìíiŠìínó÷@o“q

ü‚@óÜ@Žm‹äbïŽîŠ@ó Šóá“Žïq@ñŽïè

ñŠb’@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ@üi@òìóÜbÑäó÷

çbØóiïy@ñŠbnÐòŠ@ì@Ša†‹Ø@äaŒ

óÜ@@ó¡óÜóè@óÜ@@ÚÜó‚@ð䆋؊b ŒŠ

ì@ðäaŒŠbi@XPPP@ð䆋؊i@æŽîí’@ì@ó¡óÜóè

ðmóîbåïu@ðäbØòŠóiŠói@ì@æåŽïäóÜóè

ðäbîˆ@æà@ðäìíšüi@ói@La†@ßbÑäó÷

ð䆋Ùäbà솊üi@LðÝîóÐ@ŠaŒóè@çbîò†

ñ†ünŽïà@Nç@ óÙi@ðmóîbÄû‹à@ñˆ†@ì@ðîŠó’

ì@òìín‚@ð‹móà@óÜ@çbîóØóÙÜó‚

óÜ@ó¡óÜóè@ì@ñŒ†łóÔ@ðäbØòŠb’

ñòìó÷@üi@Bð @ ØòŠaŒ@ñ쉎ïàB@ñòìóåïÜüÙŽïÜ

kŽïïy@ðîŠó’@ðmóîbåïu@Ûòì@Žñ‹Øò†

ð䆋Ùjî‹Èóm@ì@´aí aŠ@ì@QYWTðÜb

Žñ‹ÙiŠbàüm@†ŠíØ@ñŠa‡Øóš@ñŽïè@ñŠbnÐòŠ

@@@@@@NŽñ‹Ùi

ð’ìíàóèL@çbØòìa‹ia†@óšìbä@ì@ÛìíØŠóØ

ónîíŽïq@NóÙÜóØói@ŠûŒ@òìónŽîŠ‡jÙŽïÜ@ì

LŽŽïÜ@ãb b÷@æà@ñò‡äòìó÷@bnŽï÷@bm

ói@a††ŠíØ@ðbï@ðäóèŠóÐ@óÜ

ðäbØóäìíäbÔ@ì@Šó’@ói@pòŠbió@ñŠbï’ì

BÄû‹à@Àbà@ñ‹Žî†ìbšB@ñòìa‹ƒÙŽîŠ

Šbî‹i@ðš@ì@ŽðØ@_çóiò†@çbîìbä@‡îbüåïu

a†Šó’@óÜ@ðîò‡äŠ†@ð䆋Ùïmóîaˆ†@ì@Šó’

ð䆋ÙÝŽï“Žïq@òìa@‡ïÜìóy@‹mŠûŒ@LHHRWI

@@ñóäb‚@óÜ@óäbäaìbm@ãó÷@óØ@çò†ó÷

âŽïÝi@•òìó÷@@Žðiò†@@N@Žñ‹Ùi@‹mŒŠói@ì@ÜìíÔ

Nb@ÙiŠbàüm@ ç@ bn†ŠíØ@ ó@ Ü@B@Šó’@ðäìíäbÔB

@@_ça‡ÙŽïäaìbm

óÜ@ðîò‡äŠ†@ðàóèŠói@óäbäìíäbÔ@ìó÷@óØ

óÜ@‡îbüåŽïuB@Žï nØ@óÜ@@êvŽïi

óØ@†‹Ø@âbi@a‡“Žïq@óÜ@Zãłòì

ðäbØò†ó@ñbqìŠí÷@óÜ@òŠó’@ñŠ†óiò†aŠ

ñòìóäa‡ÙŽïÜ@ì@熋؊bàüm@óØ@BNNNa‡Ôa‹ŽïÈ

òìómóä@ñ@QYTX@ðäüïäaíäüØ

ì@QY@ðäbØò†ó@pójîbm@ói@òìýìói@QX

a†QYYU@ðÜb@óÜ@Lìíi@ßbÑäó÷

ðmójîbmói@ðäbØóäìíäbÔ@ì@çbØòìím‹Øóî

óØ@óïïä@òìó÷@óäìíäbÔ@ìó÷@óióà@@NRP

ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ói@pòŠbió@ðØóîòìóåïÜüÙŽïÜ

ðîbåïu@ñb †a†B@ðäbØóàóèŠói

oóióà@@N@Žði@ðîbmüØ@ñŠbvØóî@ói@Šó’

óÜ@ëìò†‹Øì⁄i@óïïØŠím@óÜ@Šó’@ðäìíäbÔ

ü@ i@æ’bi@ðÙŽïîòìbšŠó@BðîòìómóäíŽïä

ãłói@N@Žðióäa‡äŠ†@àóØ@Šó’@óØ@óîòìó÷

ì@Ûóš@mŽîí aŠB@ñ‹Žî†Šó@‹Žîˆ

LóåŽîì@üi@Nó@ äaìa†ììŠ@ìó÷@Šó@óÜ@ça†Šbî‹i

Lóåî‹ @ŠûŒ@óäìíäbÔ@ìó÷@a‡’òìó÷@Žßó óÜ

óÜ@Šó’@ðäbØóäìíäbÔ@ð䆋ÙÝŽï“Žïq

Žð@ðäbØòŠüu@o“ @óîb †a†@ìó÷

çìíäbÔ@ñŒa‹àb÷@ói@Žðiaì@çbáŽïq@Žðibä

ói@ì@òì솋Ø@ñŠbî†@ñ†Šì@ @ói@óØómóîbåïu

Šó’@Žïîò‡äŠ†@ói@ðîbmüØ@µäaímò†

óåmóà@Nëìómû†‹Ø@ñì⁄i@çbàŒ@‡äóš

ì@bÙî‹àó÷@ðmóÜìò†@ìì†@LóåŽîì@üi@NµåŽïi

Weapons Transfers I@Bó@ ïïØŠím and Violations of the Laws ìóÜ@NH@of War in Turkey

ói@LBâ@ ÷a‹§a@çbØŠcBLñóØóïïiòŠóÈ

pa‹ØüáŽî†@ói@çbîü‚@óØ@LÞï÷a‹ï÷

ói@ónîíŽïq@ì@óîa†@oò†ŠóióÜ@ðäbbè

óÜ@Šó’@ðäìíäbÔ@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@óÜ@LæŽïäò†a†

@@ZòìónŽî‹Ùiì⁄i@ì@ñ†ŠíØ@ói@Žñ‹Ùi@‚íq http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/EE MXQQF-BTRQD-WC-FBWYXPV

ói@ì@çàaìò†Šói@ñ†@ðmóÜûò†@ŠûŒ

PFA/YYYWTAQTFW /Element_of_Crimes_Arabic @@@.pdf ñóàbØŠóè@çì솋i@pìbä@ñóäaìó÷

BŠó’@ðäìíäbÔB@ðäìíäbÔ@ðÙŽïîòíŽï ’ Bðîòìómóäìbä@ðmbÅuB@ì@çóØò‡ÝŽï“Žïq ñó−óÙ’ó÷@LóåŽîì@üi@Nb@îbä@Âäò†òì@çbïŽïÜ ì@kîò‹Ììíió÷@ðäbØóïïäa‡åîŒ ðïòŠ@ðÙŽïîòíŽï’@ói@ñóiüàbäbnäaí òìa‹bäóä@ðîŠó’@ðmóîbåïu@Ûòì @ QS

ðmóÜìò†@óØ@ŽñìóØò†Šò†@óîòìóåïÜüÙŽïÜ LÛ@Û@t@ñˆ†@óÜ@a‡îü‚@ñŠó’@óÜ@óïïØŠím ðäìíäbÔB@Úïmbáïnï@ðÙŽïîòíŽï’@ói óØ@•bÙî‹àó÷@ì@Lòì솋ÙÝŽï“Žïq@ñBŠó’ ìóÜ@a†ò†@óïïØŠím@ð’ómŠó÷@ðmóàŠbî ìó÷@LbèòìŠóè@N@ónò†ìbè@a†óäbmóîbåïu ìó÷@•bØ@Û@t@óØ@ðÜò†@óîòìa‹ƒÙŽîŠ óÜ@àóØ@ãłói@Lòì솋ÙÝŽï“Žïq@ñóäìíäbÔ óäaì‹i@óåŽîì@üiI@@Np @ óÜìò†@ñŠa‡Øóš@ñŽïè


ðÜó @ñˆ†@óÜ@óäbmóîbåïu@ìó÷@ðäbØòŠóiŠói

ðäóàŠóè@çbî@çìíi@ñ‡îŒóî@LçìíióØóÜìíu

ñü‚@ðmójîbm@ñòìóäa‡ÙŽïÜ@ì@ç‡äbäóÜóè

ñóäa‡äŠ†@ñó−óÙ’ @ ó÷@ðÙŽïmbØ@@_bÙi@†ŠíØ

ðÙÜó‚@óÜ@ÚŽï’ói@ðäìíi@ñŠü’b÷@ì@çìíi

üi@çbïn“ @ðÙŽïáØíy@Žñ‹Øbä@ì@ónîíŽïq

ì@ìíia‹Ù’b÷@kîò‹Ììíió÷@ðäbØóïïäa‡åîŒ

óåŽîì@üi@@NŠ@ óóäŠói@çbï’‹Žïè@çbn†ŠíØ

óØ@âŽïÝi@aímò†@ò‡äòìó÷@ãłói@LãóØŠò†

ì@ðmóîbóØ@ì@Äû‹à@Àbà@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ŠûŒ

ò†ìbè@Ûòì@L†ŠíØ@ðäaŠóiaŠ@óÜ@ÚŽï’ói

ðmóîbåïu@ì@ðîŠó’@ðmóîbåïu@çbîóiŠûŒ

ñ‡äím@ói@‹m@ðäbmłì@ì@bÙî‹àó÷@ñbî‡ïà

ŽðÜó @ñ‡îbüåŽïu@óÜ@LðäbíÈ@ðmóÜìò†

ÚŽï’ói@ñóäaìó÷@òŠbî†@ì@µïmóîbÄû‹à@ñˆ†

Lp‹ @bÙî‹àó÷@ðmóÜìò†@óÜ@çbîóå‚òŠ

N†‹Ø@çbïîŠa‡’ói@a†@ñŠü’b÷@ì@ðäóàŠóè

Nç@ ìaŠ‡äa†@‡îbüåŽïu@Ûòì@çìíi@ßbÑäó÷@óÜ

óÜ@ì@çbn†ŠíØ@óÜ@ÚŽî†ŠíØ@‡äóš

óØ@óîòìó÷@ðbï@ì@ðÔþ‚ó÷@ðØŠó÷

ìóÜ@òíŽï÷@Ûòì@óØ@Lñóäaìó÷@ónîíŽïq

ói@†‹Ùäbïnò†@płì@ñòìòŠò†

xŠóà@ì@pŠó’@Žð i@ói@ì@ñìbÙ’aŠói

•bi@ðÙŽïÜìóy@LçóØò†@pbió‚@a†òŠaíi

çbï’‹Žïè@ì@bÙî‹àó÷@üi@熋ØóäbØbq

ðäaŠóiaŠ@ð䆋ÙîŠa‡’ói@ói@ŽñŠ‡åjäa††

ì@òìóäa‡ÙŽïÜ@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@üi@çò‡i

çbîbÙî‹àó÷@óØ@ñóäaìó÷@Šó@ò†‹iò†

ìó÷@ì@Lómóîbåïu@ @ìóÜ@ñ†@ðÙÜó‚@ì@†ŠíØ

ðÜó @ñ‡îbüåŽïu@ñìì‰Žïà@ð䆋؊bàüm

æà@Nð @ îŠó’@ðmóîbåïu@ói@†‹Øò†Šbjäaìbm

ñaìa†@ì@LŽñ‹Ùi@ãìíÙyóà@@óäìíiŠa‡’ói

ðäìíi‹ŽïÐ@ói@îíŽïq@•òìó÷@N†ŠíØ

ómóbï@ì@çìíšüi@ìó@ ÷@óîaì@âŽïq

çbØòìa‹Ø‡îbüåŽïu@ñòìbbq@óÜ@熊íjŽïÜ

ì@‡îbüåŽïu@ñìì‰Žïà@ì@ñŠüŽïm

ñŠbäòŠói@Žðäaímbä@óïïnïÜbäüïbä

ðmóÜìò†@ñòìó÷@üi@ŽñŠ‡jÜìóy@ì@Žñ‹Ùi

ðàóèŠói@ÚŽî‡åŽïè@Nó@ îóÙî†@ðäbØómóîbåïu

ðîìbnØbq@ì@‡îbüåŽïu@Ûòì@ðmóîbåïu

Nñ @ ü‚@ðmóîbåïu@ói@Ž i@ça††@êïïØŠím

ðmójïä@ói@óîóè@ñòìó÷@ãłói@óîóè@•bi

NŽði@çbn†ŠíØ@óÜ@‡îbmŠbqb÷@ì@ðîŒó òŠ

n“îóŽïm@üi@ñŠ‡jÜìóy@Žðiò†@LbèòìŠóè

Šóè@òìa‹Ø@ónŽï÷@bm@óØ@póîbåïu@ÚŽïîbïä†

óÜ@bÙi@ðäò‡Žïi@Žñìóïïi@ðÙŽïóØ

ì@òìóäìíiŠbï’ì@üi@ì@‡îbüåŽïu

•bi@ðÙŽïàóèŠói@óåŽîì@üi@Nó@ ïïä@ïè

ì@póÜìò†@ìó÷@ñóäb@ïî‡îbüåŽïu@ñòìò†‹Ø

Šóàó@ Ü@ÚŽïîý@o“ @ñòìó䆋؊bï’ì

ð›Ù“Žïi@ÞïÈbáï÷@ñòìóåïÜüÙŽïÜ

çbîB†@ ŠíØ@û†B@ói@óØ@ñóäaìómóä

ì@Šó’@ì@‡îbüåŽïu@çaíŽïä@ðî‡äòíŽïq

@@@@NóáïŠò†@ñ‡îbüåŽîˆ@ói@pòŠbió

òìóØbq@ðÙŽï܆@ói@Žðäaímbä@Žðäò†a†

ðàaïä@ì@póÜìò†@ì@æî†@ì@âïÜbäüïbä

ñŽîŠóq@ñü‚@üi@†ŠíØ@@bîb÷ZXŠbï‹q

Nb@Ùi@†ŠíØ@ðÜó @ñ‡îbüåŽïu@ðäbØòŠóiŠói

ì@ñŠa†óîbàŠó@pójîbmói@ðmóîbåïš

‡îbüåïuóÜ@òìíióä@ò†@bîb÷@_óØbq

ì@óïîòìómóäìbä@ðÙŽïmóîbåïu@‡îbüåŽïu

a†Šó’@óÜ@ðîò‡äŠ†@ì@Šbn’íØ@NâïÜbî‹ráï÷

Šó ó÷@_a†ì쉎ïà@óÜ@óÙî†@ðØóîòìómóä@ïè

Šóè@óÜ@LóóØ@o“ @ðäb’Šó@ðØŠó÷

Ûòì@‡îbüåŽïu@ãłói@óîóè@ò‰Žïà@óÜ

óïïš@çb¹bØóïïÔþ‚ó÷@óØŠó÷@óîóè

LŽði@ÚŽïîòìómóä@Šóè@óÜ@ì@Žði@ÚŽïïŽïu

NŽñ‹Øò‡ŽïÝîìbš@Bç‹Žî†üàB@ðÙŽïîò†Šbî†

@@@_ì쉎ïà@ói@@ŠójàaŠói

ÚŽïóØ@Šó ó÷@@Nb@Ùi@ómóîbåïu@ìó÷@ðmóîaˆ†

ì@‡îbüåŽïu@ñ‡äòíŽïq@n“îóŽïm

ñ†@ðÙŽïîòìómóä@ïè@çbî@†ŠíØ@Zãłòì

Ûòì@bÙi@ðmójîbm@ðÙŽî‡îbüåŽïu@ñŠbÙåï÷

ói@îíŽïq@ónïä‹Žî†üà@ì@ða‹ØüáŽî†

âŽïÝi@Žðiò†@ãłói@Nó@ ïïä@Žîìb‚@ðÙŽïîì쉎ïà

@@Na‡jŽïq@ñò‰ŽîŠ†@ì@bÙi@ò†ìbè@óîìó÷

çb’üÙŽïm@Nó@ îóè@ðîìì‰Žïà@ì@ñŠüïm@ñŠbØ

çbî@†ŠíØ@ðÜó @ñìaìóm@ðïåŽîìb‚b@ä@òìó÷

ñ‡îbüåŽïu@Šóè@ïÜbäüïbä@ðmóbï

ñ†@ðäýó @Žßó @óÜ@óäbnû†@ñ‡äòíŽïq@üi

óåïš@ð÷@óïïØbqbä@ìó÷@Nó@ ïïä@ñ†@ðäýó

ñŒaìbïu@ì@óåî‹ @Žð q@ñü‚@ñòìómóä

ói@”îìó÷@LŽð ìbè@ðäýó @pójîbm@ói

ðî‡äòìòˆŠói@üi@óØ@óäbØòŠa‡młóò†

óØ@ñómóÜìò†@ìó÷@çaíŽïä@óÜ@Žðäbäa†

ŠûŒ@LïÜbäüïbääó÷@ðÙŽïäbï

ì@çó‚ò‡ŽîŠòì@ñìbåŽîí‚@ñŠó’@çbîü‚

ói@óØ@ñòìómóä@ìó÷@ì@bØò†@‡îbüåŽïu

ñˆ†@aŠ@ói@Žñìóïi@ðÙŽïóØ@NónîíŽïq

òìó÷@Nç@ ò†ò†a†Øóî@ðäbï @ói@ðÙÜó‚

óÜ@L@óäìí¹ @ @üi@Nb@Øò†@‡îbüåŽïu@ñì@ñìbä

óÜ@oò†@Žð iò†@Žð i@ómóîbåïu@ìó÷

†ŠíØ@ñŠó’@Šóè@óäaŠó’@ìó÷@óØ@óîa‹Ù’b÷

Ûòì@L×a‹ŽïÈ@ðäbØóïîŠü’b÷@a‡’òìó÷@Žßó

Nò@ ìónŽïiŠìì†@ïÜbäüïbä@ðäìíšüi

ómòŠbàó÷@Nóïïä@†ŠíØMñ‹îóÌ@ì

LæmìóØ@ßbÑäó÷@ñìb“ŽïÜ@Šóiòì@†ŠíØ@ðÜó

ða‹ØüáŽî†@Ûòì@Þï÷a‹ï÷@ðَíØ

a†ò†a†@çbîØóî@ói@ó“ïàóè@çbØóïíØ

pòŠbió@†ŠíØ@ðáïÜbäüïbä@ñŠbmí @óÜ

ðmóîbåïu@ói@Žðäóä@ça††@ì@bÙjŽïÜìbš

ñˆ†@óÜ@çbî‹Øíà@Lçłò†Šó÷@ñˆ†@óÜ@çbibiI

çbØóïîŠü’b÷@ðbi@ãóØ@ŠûŒ@ßbÑäó÷@ói

Þï÷a‹ï÷@ñ‡îbmŠbqb÷@ì@ðîŒó òŠ@ðîìbnØbq

ì@pòìbÌb÷@ì@àó÷@ì@çb‚@NH‡@ nè@ì@çbibi

ŽñˆíØüØ@ð’ìím@çaìó÷@ðŽïÜò†@LŽñ‹Øò†

ói@Žðäaímò†@çüš@µnÝÐ@ðÜó @ñˆ†@óÜ

ŽðmbØìíàóè@L熋ÙmììŠìaŠ@üi@„Žï’

ðäaìó÷@Èói@ðº‰îŠ@çbî@çìíióä

ñŒŠóiŠó@ói@ì@ðîaìòŠ@ì@aŠ

Lçìíi@ðzïóà@ñìíäbïi@ói@çìíiò†bàb÷

QT


âŽïÝi@Žðiò†@ãłói@Nó@ ïïä@Žîìb‚@ðÙŽïîì쉎ïà

µŽï Ýi@Žñ‹Øò†@báï’û‹Žïè@@ðäbà†Šüi

óiò@ ŠóÈ@ðšŠóè@LbèòìŠóè@NòìüiìíšióÜ

çbî@†ŠíØ@ðÜó @ñìaìóm@ðïåŽîìb‚bä@òìó÷

Ú’@a†òìóÜ@óäòŠ@Nì@ íi@ñŠó’@ðmóîbåïu

ì@ŽñŠ‡äò†a†@ò†ŠíØ@ðš‹è@àˆì†@ói

óåïš@ð÷@óïïØbqbä@ìó÷@Nóïïä@ ñ†@ðäýó

ðmóîbåïu@ó¡óÜóè@ñŠ@ bn’íØ@óØ@Žðióä

ñˆ†@óÜ@Èói@ðº‰ŽîŠ@Žïîò‡äŠ†

ðî‡äòìòˆŠói@üi@óØ@óäbØòŠa‡młóò†

ðîì쉎ïà@ñó ‹i@óÜ@Šó ó÷@ãłói@ìíi@ðîŠó’

@@@@@@@@NŽñ‹Øò‡’üàaŠóÐ@çbØóÉï’

ì@çó‚ò‡ŽîŠòì@ñìbåŽîí‚@ñŠó’@çbîü‚

ì@póbï@óÜ@ì@æîóÙjŽïÜ@ñìbš@a†@ñü‚

ðäbØóäaìbm@ðä‡äbbä@çbéïu@ói@@ZYŠbï‹q

òìó÷@Nç@ ò†ò†a†Øóî@ðäbï @ói@ðÙÜó‚

òìýìói@QYXV@ðäýb@ðÈói@ñòìò†‹Ø

óØóÜíu@ì@@çóàŠó÷@@ñòìó÷@@Ûòì@@†ŠíØ

†ŠíØ@ñŠó’@Šóè@óäaŠó’@ìó÷@óØ@óîa‹Ù’b÷

óÜ@ÚŽï’ói@Ûòì@ì@òìóåîóØóä@ðŽîíu

ì@oŽîŠ†i@üi@@ò†@çüšLa†@çbïàb−ó÷

ómòŠbàó÷@Nóïïä@†ŠíØMñ‹îóÌ@ì

ñìbš@ßbÑäó÷@ñ‡îbüåŽïu@ñòˆû‹q

@@_oŽî‹åi@üi@ñìbäóè@òíŽîíØ@óÜ

a†ò†a†@çbîØóî@ói@ó“ïàóè@çbØóïíØ

N@Žñ‹båi@‡îbüåŽïu@Ûòì@ðiò†@LæîóÙjŽïÜ

onóióà@Šó ó÷@Zãłòì@Zãłòì@

ñˆ†@óÜ@çbî‹Øíà@Lçł@ ò†Šó÷@ñˆ†@óÜ@çbibiI

Žñˆ†@ðÙŽïmóîbåïu@ @çbî@ðîŠó’@ðÙŽïmóîbåïu

ÛòìI@†ŠíØ@ñ‡îbüåŽïu@çüš@óØ@óîòìó÷

ì@pòìbÌb÷@ì@àó÷@ì@çb‚@NH‡@ nè@ì@çbibi

‡îbüåŽïu@óÜ@ÚŽï’ói@Žðäaímò†@ðmóîbÄû‹à

LŽñŠ‡åŽïbåi@çbéïu@ói@Žðiò†@HßbÑäó÷

ŽðmbØìíàóè@L熋ÙmììŠìaŠ@üi@„Žï’

bØbåŽïq@oò†@ìì†óia‡Øóî@‡îbüåŽïu@NŽði

ðäb’üÙŽïm@ói@îíŽïq@òì@ó÷@âŽïÝi@ðiò†

Lçìíi@ðzïóà@ñìíäbïi@ói@çìíiò†bàb÷

óÜ@óØ@óÙŽïîóû‹q@ì@LŽðibä@ìaìóm@ì

óïïmóîłóàüØ@ì@ðäìíäbÔ@ì@ðbï@Lñ‹ÙÐ

ðäóàŠóè@çbî@çìíi@ñ‡îŒóî@LçìíióØóÜìíu

ðmóbï@ì@òìò†‹Ø@ÚŽïîò−Œ

ðÙŽïäbåï÷@ìíàóy@ðäb’Šó@ðØŠó÷@ì@

ðÙÜó‚@óÜ@ÚŽï’ói@ðäìíi@ñŠü’b÷@ì@çìíi

ðÙŽïmbØ@Lóîüibu@N@Žñ‡ÙŽïq@êäaŠó؆ìíibä

ì@ç‡äbbä@üi@òŒaí²†aŒb÷

óåŽîì@üi@@NŠ@ óóäŠói@çbï’‹Žïè@çbn†ŠíØ

ói@†‹Ø@ñó¡óÜóè@ñìa†ììŠ@×a‹ŽïÈ@ñb †a†

ó@Ü@ó@ äbmóîbåïu@Žð@ìó÷@ð䆋ÙïäbØòŠóiŠói

ò†ìbè@Ûòì@L†ŠíØ@ðäaŠóiaŠ@óÜ@ÚŽï’ói

ðÙŽîŠbØ@çìíióä@ çbî@çìíi@‡îbüåŽïu@ðbi

@@@@Nçbn†ŠíØ

ŽðÜó @ñ‡îbüåŽïu@óÜ@LðäbíÈ@ðmóÜìò†

óÜ@Èói@ðº‰îŠ@Šó ó÷@N†@ ‹Ø@îb’bä

òìóïîòíŽï ’ìbè@ñìŠ@óÜ@bîb÷@ZQP@Šbï‹q

N†‹Ø@çbïîŠa‡’ói@a†@ñŠü’b÷@ì@ðäóàŠóè

óÜI@ìíi@‡îbüåŽïu@ðÙîŠó‚@a†QYXX

ói@báï’ûè@ðäaìbm@µäaímò†

óØ@óîòìó÷@ðbï@ì@ðÔþ‚ó÷@ðØŠó÷

ì@ça‹Žï÷@ñŠó’@ói@óîòˆû‹q@ìó÷@ì@Ha‡ÜbÑäó÷

”ïnüØüÜüè@ì@ó¡óÜóè@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ

xŠóà@ì@pŠó’@Žð i@ói@ì@ñìbÙ’aŠói

Žñ‹Øò†@çüš@Lìíji@‹m‰ïmì‡äím@êÔaÈ

çbØó’óiìbè@óÜb‚@_µåŽïéií“i@ßbÑäó÷@ói

ðäaŠóiaŠ@ð䆋ÙîŠa‡’ói@ói@ŽñŠ‡åjäa††

_òìónŽî‹ÙjŽîíu@óîòˆû‹q@ìóÜ@ó¡óÜóè

ì@óäaìbm@@R@ìó÷@çaíŽïä@óÜ@µäaímò†

ìó÷@ì@Lómóîbåïu@ìóÜ@ñ†@ðÙÜó‚@ì@†ŠíØ

Zß@ bÑäó÷@ì@obØüÜüè@Šó@òìóáŽîŠói

bîb÷@_òìóåîŒû‡i@ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè

ñaìa†@ì@LŽñ‹Ùi@ãìíÙyóà@@óäìíiŠa‡’ói

obØüÜüè@Lçì@ íi@‡îbüåŽïu@çbïØì솊óè

òŠüu@@ñóäb‚@óÜ@oüØüÜüè@ìbáï’ûè

çbØòìa‹Ø‡îbüåŽïu@ñòìbbq@óÜ@熊íjŽïÜ

ì@oïäíïèó@óØ@óïïåî†@ðÙŽîíŽïä

@@_çìa‹Ø@ñ‡äói@îŠ@ÚŽïäaìbm

ðmóÜìò†@ñòìó÷@üi@ŽñŠ‡jÜìóy@ì@Žñ‹Ùi

ìóÜ@ñ†ìíèóî@ïÜbäüïbä

báï’û‹Žïè@ì@obØüÜüè@Zãłòì@

Nñ @ ü‚@ðmóîbåïu@ói@Ž i@ça††@êïïØŠím

ñ†@ðäaìóÜ@ñòìó÷@üi@òìbä@çbîò‡îbüåŽïu

ì@ìíi@‡îbüåŽïu@obØüÜüè@NçŒaìbïu

n“îóŽïm@üi@ñŠ‡jÜìóy@Žðiò†@LbèòìŠóè

üi@ðmójîbm@ðÙŽï‚‹ä@ì@ëìóäóÙi@ðŽîíu

Nð @ îŠó’@ðmóîbåïu@báï’û‹Žïè

ì@òìóäìíiŠbï’ì@üi@ì@‡îbüåŽïu

@óØ@óïïåî†@ðÙŽîíŽïä@”ŽïÜbÑäó÷@[æŽïäa†

óióà@ì@póïïä@óÜ@óØóïîŒaìbïu

ŠóàóÜ@ÚŽïîý@o“ @ñòìó䆋؊bï’ì

ñóØómóîbåïu@óÜ@Èói@ðïåî†bä@ðº‰îŠ

ðäbà†Šüi@ói@bÙî‹àó÷@@Nó@ îa†@óØómóîbåïu

@ì@Šó’@ì@‡îbüåŽïu@çaíŽïä@ðî‡äòíŽïq

@@@Nëìbä

oîìò‡îóä@ðØaŒb bä@ì@báï’û‹Žïè

ðàaïä@ì@póÜìò†@ì@æî†@ì@âïÜbäüïbä

ñŽîŠóq@ñü‚@üi@†ŠíØ@@bîb÷ZQQŠbï‹q

óÜ@Lð @ ÙŽï’ói@çbî@ñìaìóm@Lçüqaˆ@ñòìómóä

ì@ñŠa†óîbàŠó@pójîbmói@ðmóîbåïš

‡îbüåïuóÜ@òìíióä@ò†@bîb÷@_óØbq

óØ@oîìóäbîò†@çbØóïîŒbä@ãłói@ŽñŠóiìbä

a†Šó’@óÜ@ðîò‡äŠ†@ì@Šbn’íØ@NâïÜbî‹ráï÷

Šó ó÷@_a†ì쉎ïà@óÜ@óÙî†@ðØóîòìómóä@ïè

ñŠbvØóîói@çbØbàûŠ@ì@ñ†ìíèóî@ðÜó

Ûòì@‡îbüåŽïu@ãłói@óîóè@ò‰Žïà@óÜ

óïïš@çb¹bØóïïÔþ‚ó÷@óØŠó÷@óîóè

ì@çbàa‡äóøàóØ@ñŠbn’íØ@ói@ì@çŠóiìbäóÜ

NŽñ‹Øò‡ŽïÝîìbš@Bç‹Žî†üàB@ðÙŽïîò†Šbî†

@@@_ì쉎ïà@ói@@ŠójàaŠói

ñ†@ðqìì‹ @ì@çbØónïäüàüØ

ì@‡îbüåŽïu@ñ‡äòíŽïq@n“îóŽïm

ñ†@ðÙŽïîòìómóä@ïè@çbî@†ŠíØ@Zãłòì

N@òìóäóÙi@BæŽîìb‚B@çbîóØòŒó òŠ

QU

@

@


obØüÜüè@ñò@ Œìíà@ñ†@ðŽïu@óÜ

Ûòì@b@Ùi@ðmójîbm@ðÙŽî‡îbüåŽïu@ñŠbÙåï÷

ói@îíŽïq@ónïä‹Žî†üà@ì@ða‹ØüáŽî†

Mò@ ìómóä@ð䆋ØŽïèói@üi@çóØò†Œb

@@Na‡jŽïq@ñò‰ŽîŠ†@ì@bÙi@ò†ìbè@óîìó÷

çb’üÙŽïm@Nó@ îóè@ðîìì‰Žïà@ì@ñŠüïm@@ñŠbØ

”ïäbn†ŠíØ@óÜ@LÞï÷a‹ï÷@ðmóÜìò†

ñ‡îbüåŽïu@Šóè@ïÜbäüïbä@ðmóbï

ñ†@ðäýó @Žßó @óÜ@óäbnû†@ñ‡äòíŽïq@üi

üi@ó¡óÜóè@ñŠòìòi@ì@ßbÑäó÷@ñòŒìíà

ñŒaìbïu@ì@óåî‹ @Žð q@ñü‚@ñòìómóä

ói@”îìó÷@LŽð ìbè@ðäýó @pójîbm@ói

çbn†ŠíØ@ðmóàìíÙy@ð䆋ÙÜüÔíºbÔ

óØ@ñómóÜìò†@ìó÷@çaíŽïä@óÜ@Žðäbäa†

ŠûŒ@LïÜbäüïbääó÷@ðÙŽïäbï

üi@òŒìíà@ðäbäa†@òŠbî†@NŽñŠ‡åŽïèò†ŠbØò†

ói@óØ@ñòìómóä@ìó÷@ì@bØò†@‡îbüåŽïu

ñˆ†@aŠ@ói@Žñìóïi@ðÙŽïóØ@NónîíŽïq

ìó÷@ñòìóäbåŽïèiòì@ì@熋؊bàüm

óÜ@L@óäìí¹@üi@Nb@Øò†@ò‡îbüåŽïu@ñì@ñìbä

ðäìíšüi@óÜ@Žðiò†@Žði@ómóîbåïu@ìó÷

ãłói@ónîíŽïq@ŠûŒ@óäbmóîbåïu

Ûòì@L×a‹ŽïÈ@ðäbØóïîŠü’b÷@a‡’òìó÷@Žßó

ðَíØ@@NòìónŽïiŠìì†@ïÜbäüïbä

ñQVI@êïîŠòìòi@ìó÷@ðäbåŽïèŠbØò†

LæmìóØ@ßbÑäó÷@ñìb“ŽïÜ@Šóiòì@†ŠíØ@ðÜó

ì@bÙjŽïÜìbš@ða‹ØüáŽî†@Ûòì@Þï÷a‹ï÷

ñQT@‡îbüåŽïu@ñˆûŠ@Ló¡óÜóè@ñŠa†b÷

pòŠbió@†ŠíØ@ðáïÜbäüïbä@ñŠbmí @óÜ

ðîìbnØbq@ðmóîbåïu@ói@Žðäóä@ça††

ó¡óÜóè@BåàíïäbàB@ì@òŒìíà@L@T@ðäbà

çbØóïîŠü’b÷@ðbi@ãóØ@ŠûŒ@ßbÑäó÷@ói

ñˆ†@óÜ@Þï÷a‹ï÷@ñ‡îbmŠbqb÷@ì@ðîŒó òŠ

ðäò†@ð䆋Ø@sØ@üi@HßbÑäó÷@ì

ŽñˆíØüØ@ð’ìím@çaìó÷@ðŽïÜò†@LŽñ‹Øò†

ì@aŠ@ói@Žðäaímò†@çüš@µnÝÐ@ðÜó

Àbà@ð䆋؊bÙåï÷@ì@óäa‹ óå‚òŠ

ðäaìó÷@Èói@ðº‰îŠ@çbî@çìíióä

ìó÷@ðäbØòŠóiŠói@ñŒŠóiŠó@ói@ì@ðîaìòŠ

ì@óäbmóîbåïu@ìó÷@ðäbØóïïäbiŠíÔ

óiòŠóÈ@ðšŠóè@LbèòìŠóè@NòìüiìíšióÜ

_bÙi@†ŠíØ@ðÜó @ñˆ†@óÜ@óäbmóîbåïu

ðÙŽïîòìò†‹Ø@ça‡äóàûŠb’@ð䆋Ùäò‡Žïi

ì@ŽñŠ‡äò†a†@ò†ŠíØ@ðš‹è@àˆì†@ói

ñóäa‡äŠ†@ñó−óÙ’ó÷@ðÙŽïmbØ

óØ@Žði@òìó÷@Žðiò†@oóióà@@Nónîb’bä

ñˆ†@óÜ@Èói@ðº‰ŽîŠ@Žïîò‡äŠ†

ì@ìíia‹Ù@ ’b÷@kîò‹Ììíió÷@ðäbØóïïäa‡åîŒ

ì@çbØòŒìíà@LçbØòˆûŠ@LçbØìó䆋؆bî

@@NŽñ‹Øò‡’üàaŠóÐ@çbØóÉï’

ì@ðmóîbóØ@ì@Äû‹à@Àbà@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ŠûŒ

ð䆋Ø‹ióåi@ñòˆû‹q@óÜ@ÚŽï’ói@çbØóîbåïi

ÚÜóØ@‡îbüåŽïu@óÜ@”ïäbØómóÜìò†

ñ‡äím@ói@‹m@ðäbmłì@ì@bÙî‹àó÷@ñbî‡ïà

ó@ Ø@ñòìói@çò‡i@ðmóàŠbî@ì@æi‡îbüåŽïu

ì@çŽîŠbri@çbîü‚@ñòìó÷@üi@ç‹ ò†Šòì

Lp‹ @bÙî‹àó÷@ðmóÜìò†@óÜ@çbîóå‚òŠ

ðÙŽïäbîˆ@ó@ ¡óÜóè@ì@ßbÑäó÷@ðäbØòìbbq

Àbà@ñaìa†@óØ@ça‡äóàûŠb’@ói@çò†óä@óŽîŠ

óÜ@ì@çbn†ŠíØ@óÜ@ÚŽî†ŠíØ@‡äóš

ñòìó÷@Ûóä@Žðióè@çbïïmóàŠíyói@ì@ðîbb÷

ðÙŽïîòìóåïÜüÙŽïÜ@LóåŽîì@üi@@Nç@ óÙi@çbîü‚

ói@†‹Ùäbïnò†@płì@ñòìòŠò†

ñaì@ãa†óB@Zæ@ ŽïÝi@çbïŽïq@ì@æŽî‹Ùi@Âäò‡Žïi

ðmóÜìò†@óØ@ñòì@ói@pòŠbió@òìa‹Ø@ŠûŒ

çbï’‹Žïè@ì@bÙî‹àó÷@üi@熋ØóäbØbq

ì@ãa†ó@ðäìíióä@ói@ói@ñŒaŠ@LæÙŽïÜ

çbØónïäìíïèó@ñóiŠûŒ@ì@Þï÷a‹ï÷

çbîbÙî‹àó÷@óØ@ñóäaìó÷@Šó@ò†‹iò†

@@@@@@@BAbîóä @ Šò†@oäò† @

óäbØbq@ñòìó÷@üi@æåŽî†ŠbØò†@obØüÜüè

æà@Nð @ îŠó’@ðmóîbåïu@ó@i@†‹Øò†Šbjäaìbm

ïìíä@óÜ@pŽîŠói@çbánïi@ZQR@Šbï‹q

ðäbán“ïä@ð䆋Ø a†@üi@çóÙi

ómóbï@ì@çìíšüi@ìó@ ÷@óîaì@âŽïq

ðäóèŠóÐ@óÜ@†ŠíØ@ói@pójîbm@ð’ói

ìó÷@ðìíäòŠbš@Àbà@ì@çbØóïïåïnÝÐ

ñŠbäòŠói@Žðäaímbä@óïïnïÜbäüïbä

ìóÜ@Šó ó÷Lòì솋Ø@oîŠa‡’ói@a†‡îbüåïu

ñìbnØbq@ói@çò‡iò‰ŽîŠ†@ì@çóÙiŠbÙåï÷@êÜó

ðîìbnØbq@ì@‡îbüåŽïu@Ûòì@ðmóîbåïu

@@@_oîóÙi@üi@çbáÙŽïbi@òìóîòŠbi

ìó÷@ñˆ†@óÜ@ðîŠó’@ðmóîbåïu@ì@ðîŒó òŠ

NŽði@çbn†ŠíØ@óÜ@‡îbmŠbqb÷@ì@ðîŒó òŠ

@

ðbiB@ZæŽïÜò†@çbØónïäìíïèó@NóÜó

óÜ@bÙi@ðäò‡Žïi@Žñìóïïi@ðÙŽïóØ

ñbïqüÝÙïäó÷B@ çbî@@ÒîŠbÈó¾ümò÷a†

ó@ áŽï÷@LóØóà@çbØóïïåïnÝÐ@ð䆋ÙmíØŠó

ì@póÜìò†@ìó÷@ñóäbïî‡îbüåŽïu@ñòìò†‹Ø

Bð @ îŠó’ói@ñˆ†@ðmóîbåïu@ì@‡îbüåŽïu

ŠójàaŠói@óÜ@@BAæ@ îìíi@obØüÜüè@ð’ìím

çbîB†@ ŠíØ@û†B@ói@óØ@ñóäaìómóä

ói@bÙî‹àó÷@óÜ@a‡ Šói@Žð@óÜ@óØ@ðìíä

çüšB@Zµ @ ŽïÝi@Žðiò†@La†ómóbï@ìó÷

òìóØbq@ðÙŽï܆@ói@Žðäaímbä@Žðäò†a†

ŠóìíäŠó@Nòìüiì⁄i@ðïÝåï÷@ðäbàŒ

Žðiìíi@obØüÜüè@ð’ìím@ðÙŽïîòìómóä

Nb@Ùi@†ŠíØ@ðÜó @ñ‡îbüåŽïu@ðäbØòŠóiŠói

óÜ@óØòìa‹ìíä@Žðibä@óØ@ã‡äbîó aŠ@ðŽïq

obØüÜüè@ñ†@ðÙŽïîòìómóä@Žðäaímò†

ì@óïîòìómóäìbä@ðÙŽïmóîbåïu@‡îbüåŽïu

ñìì‰Žïà@ðbi@@æà@N@Žði@‹mbîŒ@ó’ì@UPPP

ðîŠòìòi@”ïäbn†ŠíØ@óÜ@@B_bÙi

Šóè@óÜ@LóóØ@o“ @ðäb’Šó@ðØŠó÷

ñˆ†@ì@ðîŠó’@ðmóîbåïu@ì@‡îbüåŽïu

ðbï@ñóàó @ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè

LŽði@ÚŽïîòìómóä@Šóè@óÜ@ì@Žði@ÚŽïïŽïu

bn†ŠíØ@ðäbØóšìbä@o“ @óÜ@ðmóîbÄû‹à

ì@ìa‹Ø a†@ïnÝÐ@óÜ@Šó ó÷@N@Žñ‹Øò‡Žïq

ÚŽïóØ@Šó ó÷@@Nb@Ùi@ómóîbåïu@ìó÷@ðmóîaˆ†

óÜ@ãB†ŠíØB@ðbi@æà@Zãłòì@

QV


üi@ñò†óîb’@ìó÷@ì@òìómbØò†bäbà

æà@ðäìíšüi@ói@ãłói@@NòìímbèóäŠbØò†

ìó÷@Žñ‹Øbä@a†ó’ì@UPPP@óÜ@òŠbî†@N†‹Ø

La†ò‹ŽïÜ@NBa@ŠˆíØ@çaìbm@Žð iB@ZòìónŽïåŽî†

òì솋؊aìóÜüØ@ñóØóäbàŒ@óØ@ñòìó÷

LðmŠíØ@ói@póäbäóm@@Lêîì쉎ïà@ón“

ãłói@Nó@ ïïä@ðmóîbåïu@ñbäbà@çaìbm

La‡äbàŒ@óÜ@óïïnïÜbäüïbä@ðäìíšüi

ðÜìóy@ãłói@òìónŽî‹Ùi@ð’@ì@Žñ‹ÙiŠbàüm

ðmbi@óÜ@çbîBç@ aìbmB@ ò‡äòìó÷@çaŠóìíä

ñìaìóm@Žñìóîò†@óØ@LóïîŠóïmóq@ânóióà

à@ðÙŽïbi@ŠóìíäŠó@@Na†@ãü‚

ìó÷@óÙîŠó‚@LòìbåŽïèŠbØò†@BpóîbåïuB

ì@ó’ì@ðmójîbm@ói@LìaŠŒaí‚@ñó’ì

óØ@ñ‹‚b÷@ð’ói@ãìíiŠbšbä@ì@†‹ØŠüäb

óïîŠóïmóq@òŒbjŽîŠ@ìó÷@Nb@Øò†a‡îóq@óîbäbà

ðäbàŒ@óÜ@LðiòŠóÈ@óÜ@ìa Šòì@ñòìŠaŠaŒ

óäbmóîbåïu@ìó÷@ð䆋ÙïäbØòŠóiŠói@ðbi

ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@a†bäóŽîŠ@óäbîûŠòŠó

a†@ñ†ŠíØ@óÜ@LóåŽîì@üi@N@ŽiŠò†òì@ñ†ŠíØ

ŠûŒ@ìíi@çbn†ŠíØ@óÜ@ì@płìŠaíš@óÜ

óäbàŒ@ñòìaŠaŒ@ì@ó’ì@ñì@ b“ŽïÜ@ñŠbäòŠói

aì@’@Šó ó÷I@ñ†ŠíØ@Ûó@ ÜóšòŠ@ói@ñó’ì

a‹ØŠüäb@óØ@ñòìó÷@NòìóàóÙi@pŠíØ

ñŠìíä@N†@ @LóåŽîì@üi@N@Ži@çbØòìímìóÙ“Žïq

óÜ@ó’ì@ìó÷@ì@óïïä@Bç@ ìíäbÔB@üi@HŽðióè

ðÜó @ñóiì‹uóm@ãìíjïìíä@óØ@ìíi@òìó÷

ì@óäìíäbÔ@ñŠürq@ñü‚@óØ@LðäbióÜbm

ñü‚@”ïiŠóÈ@ì@òìa Šòì@ðiŠóÈ

Leo KuperI@‹qìíØ@üïÜ@ñóÔ@†ŠíØ

ñòìaŠaŒ@ñŽïqói@ðäóèŠóÐ@Žßòìóè

bu@Nò@ ìím‹ Šòì@ðäbäìíî@óÜ@ñBç@ ìíäbÔB

óØ@ŽŽï¾óò†@H‡@ îbüåŽïu@ðìíäì쉎ïà

ðîóäaŠóÐ@ì@ðiŠóÈ@ì@ñ†ŠíØ@ói@ðäìíäbÔ

ò‰Žïà@óÜ@ŠûŒ@óØ@LBçìíäbÔB@æŽî†@çaŠóïmóq

üi@B熋؇îbüåŽïu@ÀbàB@çbmóÜìò†@ŽðÜò†

ìó÷@üi@ðäaìbm@ñó’ì@Lòìbäa†@ðïÝåï÷@ì

ómòìíi@ì@òìímbèŠbØò†@a†@ñ†ŠíØ@óÜ

òìómóä@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@çóØò†ìbšòŠ@çbîü‚

Lçaìbm]ã‹u@ZòìbåŽïèŠbØò†@óäb’ì

ì@çò†ò‡Žî‹Ð@Lñ†ŠíØ@ðäbàŒ@óÜ@ÚŽï ’ói

ìó÷@N@Žñ‹ØbåŽïq@ð›ïè@”ïäbØòìím‹Øóî

âÙy@@Lçaìbm@Žð i]öñ‹i@Lçaìbm]óº‹u

æäaŒbä@ì@æŽïäò†a@†@ðmbi@óÜ@ñBbbîB@ñó’ì

Þï÷a‹ @ ï÷@ñòìó÷@ðmbióÜ@óîbïqüÝÙŽïäó÷

ÓaÈa@L熋؊bjäaìbm@ñŠbî‹i]óäa†ýbi

ðäóèŠóÐ@ZÓ @ buB@Nó@ ïïÜìíÌóà@bbî@óØ

ì@‡îbüåŽïu@ói@óØ@bÙi@‘bi@ÚŽïmłì@Ûòì

âî‹¤@ì@Lçaìbm@ói@çbåäa†]kä‰Übi

ðqbšI@Bñ†ŠíØMñïÝåï÷@ðïäbÐ

ðmóîbåïu@ì@‡îbmŠbqb÷@ì@ðîŒó òŠ@ðîìbnØbq

âŽï q@æà@NŠbjmóàüm@ð䆋؊bjäaìbm]âénà

ñó’ì@Žð@üi@ñbbî@ñó’ì@HRPPS@ãóéŽï

çbbè@ì@Ûìí@LòìaŠŒóàa†@@ðîŠó’

ìóÜ@I@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@Žñìóäb·@Šó ó÷@óîaì

rule,

I@ðïÝåï÷@ñŒaìbïu

ãòìì†@òìó÷@@Nb@Øò‡ŽïÜ@ðäò‡Žïi

óÜ@Ha@‡äbØóïïnäaŒ@ñŠaíi@óÜ@@a†òŠaíi

üi@òìbåŽïèŠbØò†@Hregulation, law

óiI@óbi@ìói@pòŠbió@bïïqüÝÙŽïäó÷

ómóbï@ìó÷@LŽðiŠbØò†@a†@ðîüÙäaŒ@ñò†aŠ

ðiòŠóÈ@óÜ@ìaŠŒaí‚@ñó’ì@ñòìó÷

ðÙŽïàóèŠói@bibî‹i@ì@ìíi@Hð @ ïÝåï÷@ðäbàŒ

óäaì‹iI@NµŽïåiýòì@ @Žðiò†@óîóäaŠóïmóq

Žðäaímóä@óØ@ðÙŽïäbàŒ@ãłói@NŽŽïèóäŠbØò†

ñóäaìŠ@óÜ@ó@ äbbi@ìó÷@óØ@ŽñŠ‡åia†@aì

ðäóèŠóÐB@LðäbióÜbm@ñŠìíä@ŠünØì†

ñŠbØói@Žñ‹iŠò†@óäb’ì@ì@ ó÷@ñŒaìbïu

ói@Ûóä@bÙi@óäbmóîbåïu@ìó÷@ðäbØóïïäbiŠíÔ

MðäòŠóÐMñ†ŠíØMðiòŠóÈ@ZðäìíäbÔ

ìó÷@Nb@îbä@ðîjå’ûŠ@ì@ðî‹ÙÐ@ðäb’üÙŽïm

熋Ø@óäbØbq@ói@ì@çbmóÜìò†@ñ‡äòìòˆŠói

 @ îb@êÜ@ RPPV@ Lãòìì†@ðqbšLBñïÝåï÷ http://www.pertwk.com/pdf/ @@Farhangi_qanuny.pdf @@

ìaìóm@ðiŠóÈ@ðäbàŒ@ñó䆋Ùïïmóîaˆ†

@@@NÞï÷a‹ï÷@Ûòì@ñŠóÙmóîbåïu@üi

ìaìóm@ñóØóäbàŒ@ì@óîóäbnŠóqŒó òŠ

ñìŠ@óÜ@óïïä@aì@oŽïq@ZQSŠbï‹q

@@Nòì솋؊aˆóè

ñŠaíi@óÜ@@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@òìóäóèŠóÐ

LóåŽîì@üi@Nó@ îaìŠóè@a‡“î‡îbüåïu@ðbi@óÜ

Šaˆóè@òìò‡îbüåïu@ðäbØó‹q@ì@ðîbbî

ðàìíéÐóà@üi@ðïmóq@ðÙŽïîó’ì@ñ†ŠíØ

çbàŒ@ðäaŠürq@pbØbä@@oîíŽïq@bîb÷@_oŽïi

ðmbi@óÜ@çbØŠóïmóq@ì@êïïä@BpóîbåïuB

ðäbàŒ@ð䆋Ø@@‡äóàóÜìò†@üi@çò‡i@ÚŽïÜìóè

NæåŽî†ŠbØò†@BçaìbmB@ñó’ì@póîbåïu

@@Nñ†ŠíØ

üi@NçŒaìbïu@BpóîbåïuB@ ì@BçaìbmB@ ãłói

ñŠaíi@óÜ@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@ŽðÜói@Zãłòì

ãa†óB@óØ@µŽïÝi@µäaímò†@óåŽîì

ðbi@üi@LòìóïïÔìíÕy@ì@ðäìíäbÔ

ìóÜ@NB‡îbüåŽïu@ðibÙmŠa@ói@a‹ØŠbjäaìbm

ìaìóm@Lñ†@ðÙŽïbi@o“ @ì@‡îbüåŽïu

ñBãbémaB@ñbäbà@熋؊bjäaìbm@La†ónŠ

ñüè@ói@ÚŽïîò†aŠ@bm@•òìó÷@@NòŠaˆóè

óÜ@óØ@Žßb‚@ðäóèŠóÐ@ðØóî@ð Šói@Nóîóè

ðmłóò†@ðäìíióä@Š@ ói@óÜ@óØ@êîòìó÷

Bbäí B@ói@çaìbm@Lòìüi@ì⁄i@a†@QYVP

ŠûŒ@a†òŠaíi@ìóÜ@ñ†ŠíØ@ðäbàŒ@Lðbï

@@

QW


@@SU@ðuìóÐ@ñŠb’óníà @@@ãì횊ò†@Šbjäaìbm@Šó L@aŒbä@Šbjäaìbm@ói@ãü‚@æà @@ãóÙi@熊ìíjŽïÜ@ñaìa†@ãò†bàb÷ ðîó¡óÜóè@çaŠü @ðäa†Œb

bmóÐ@ñìbä@pbØìbè@Nçóiò†@ÚŽîŠbjäaìbm ñýbi@ñb †a†@ðäaŠbjäaìbm@ïÜ@óÜ@Ãói ðäbà@óÜN@òìímbè@a‡ÜbÑäó÷@ðäbØóäaìbm ì@ßìóè@êi@Lãìíi@çbn†ŠíØ@óÜ@a†ŠóiünØü÷ ãó÷@âïäaím@ÚŽîŠò†a‹i@‡äóš@@ðmóàŠbî ãb−ó÷@Ûói@bmóÐ@@Žßó óÜ@óåmìóÙŽïqìbš @@Nãò‡i @@_óïŽïØ@Ãói@bmóÐ@Oðîó¡óÜóè@çaŠü 

ìbäóiìbä@Læîˆò†@çbn†ŠíØóÜ@bnŽï÷@ì@òìì†‹Ø çbîü‚@üi@óäbØbq@ì@æŽîì†ò†@çbØbî‡ïà@üi bm@ñóäaìóÜ@óÙŽïÙî@Ûói@bmóÐ@ðÜN@çóØò† a‡íØ@ðØóîbî‡ïà@ïèóÜ@bnŽï÷ ìó÷@çóîý@óÜ@Šbu@ŠûŒ@ãłóiNòìímìóØóäŠò† LçóØò†@ŠbØ@a‡ÜbÑäó÷@ñŠaíi@óÜ@ñóäaìa‹ƒÙŽîŠ ñ‹î†ìbš@@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðmójîbmói Ûòì@Ãói@bmóÐ@ñìbä@{Ûbš}‡îbû†ŠíØ QX

ñóäbóØ@ìóÜ@óÙŽïØóî@Óbu@ð ói@bmóÐ a‡Èói@ðáŽîˆŠ@ðàò†ŠóóÜ@óØ wåŽïq@ðÙŽïuìóÐ@ðäòìb‚@ìòìíiŠb’óníà Èói@ðáŽîˆŠ@ðäb‚ìŠ@bmNë@ ìíi@ðóØŠaŒóè ì@çbn†ŠíØ@òìómbè@çb’bqNìíia‡ÌóióÜ @@NóïŽïuón“ïä@ŠýóØ@ñ‹Žîˆbi@óÜ@bnŽï÷ ñóäb’bu@ÛûŠó@ìŠbónìíà@ìóÜ@ÚŽî‹i çbïÈói@ðáŽîˆŠ@ðmóà‚@ñü‚@ðmbØ


@@_aa‡ÙŽïàò†Šó@@óÜ@OçaŠü

@@NNóïmŠbq@ðbï@ðiónØóà

ñŠíØ@Ãói@bmóÐ@@ãìbä@æà@OÃ @ ói@bmóÐ

óÜ@La†óØóÜbÑäó÷@ðàò†ŠóóÜ@Oà @ ói@bmóÐ

oîìíibqí@óÜ@óØ@ñóàò†ìó÷@OçaŠü

ñb’bqóàóy@ñŠíØ@@Ã@ói@âîŠóØ

Šb ŒŠ@âÙÜó‚@”ïÝîìóm@„Žï’@ñóšìbä

@ ìíšò†@ñŒaìý@ìòŠói@ñ†ŠíØ@ñòìóåmììi L@

@@Nó ói@ìò‹ó²óØ

@@Nòì솋Ø

Šóè@•ómbØ@ìó÷Nìíi†‹ÙŽïq@ò†@ßbÑäó÷

ð’óiNâ@ ÔaÈ@ñŒbiŠó@ñ‰ïÜüØ@ñì횊ò†

çò‡i@Þîìóm@„Žï’@óÜ@æmbè@ðÔaÈ@ñbqí

@@_†‹Øò†@pó Šóà‰Žïq@ñŠbØìbè

@@NñŠa‡ï÷

óàò†@ìó÷Nì@ íjŽïÜ@ñŠûŒ@ñó Šóà‰Žïq@óØ

@@ðÜóiOÃói@bmóÐ

@@N‡ïáÈ@ñóÝq@óán’ó bm@òìóàbà@bqíóÜ

„Žï’ì@ðäbïàŠó @çbàb@ì@bmóÐ@ŠóàíÈ

@@_çüš@OçaŠü

“ @ðîŠa†@µàó÷@”ïÙŽïàò†Šó

@@Nçìíi@ŽñìóÜ@ŠóÑÈóu

@@óîóè@óîb’@ŠaŒóè@OÃói@bmóÐ

@@N@ãìíi@@ŽßbØín“Ø

@@

@@NóåŽïéi@óäbmóîb’@ìóÜ@ÚŽïØóî@ñìbä@OçaŠü

ómbè@Èói@ðiïy@ÚŽïàò†@@O@çaŠü

ÚŽï’bu@ÛûŠó@ìŠb’óníà@Šóè@OçaŠü @

No @ Žïiìíi@ÛóîóÝïÙ’ìíà@Šó @OÃ @ ói@bmóÐ

ñ‡Žïè@ñ‡Žïè@pýóò†Šó

@@Žðäa†ò†@ãŠóió‚

bî@†‹ØŠò†@bqí@óÜ@ðäbØò†ŠíØòŠóÐó÷

buL@òì솋Ø@Šb ŒŠ@熋à@óÜ@âóØŠaŒóè

@@_†Šbäò†@a‡ŽïØói@pŠóió‚@OçaŠü @

üm@ìíi@çüšL@熋Øò†@ï“äóäb‚

ìó÷@ìíiò†@oŽïi@óäbÔ@ìó÷@ðŽïq@ói@Šó

@Na†ò†óØóàìóÔ@ìíàóè@ói@ãŠóió‚@OÃói@bmóÐ

@@_oïmìóØóä@òìýb’@ìó÷@Šói@ìòìónîbà

ò‡äòìó÷@æà@oïÜò†@L@òìómbØò†@ãò†

@@ðÝjŽïq@ãìbä@Ûóî@_æŽïØ@óàìóÔ@ìó÷@OçaŠü

@ ói@bmóÐ ŠóÐó÷@Ûòì@†ŠíØ@bèò†ó@OÃ

@@_òìòììŠ@ìóÜ@oïŽïÜò†

ðšüØ@bnŽï÷@óØ@póÉÐòŠ@ðuby@Oà @ ói@bmóÐ

óØ@Ðíà@îÈ@óäaìóÜ@Lòìóäbà@bqí@óÜ

ßbÑäó÷@‘óØìì†@ðäaŒò†aì@ üm@Oà @ ói@bmóÐ

@@Nò솋Ø@ðîaì†

ñŠóÙóÈ@ðmbØòŠóy@óÜ@ìíióÔ‹Ð@‡÷bÔ

@üm@Nó@ îbäìíiìì‡åîŒ@bnŽï÷@óóØ@QXRPPP

×bvåîüØ@ìòØbi@bm@òìa‹ŽïÜ@Lòìa‹Ø

@ íŽïä@óÜ@ò‡i@Žðq@ãìíä‡îŒ@ðÙŽïØóî@ñìbä@OçaŠü

oŽïiìíióä@ðØýbš@óØ@ÚŽîŠóÐó÷@ŠóèNa‡Ìói

@@N@òìa‹Ø@ßbÑäó÷

ðÙŽïnüq@óàò†ìó÷@óØ@ðmŠbq@bî@ðmóïØóî

óÜ@òìó÷@bbî@ðäa‡ÙŽïm@ñüè@ónŽïiìíióä@ì

ðÙŽïiby@Šó @ãłói@aŒò†@aŒò†@OçaŠü  @

@@NoŽïibàa‡äbîˆ@óÜ@bnŽï÷@ì@oŽïiìíióè@ðä‹

@@Nòìómòìbà@bqí

@ì@•bu@ÛûŠó@ñòŠbàˆ@üi@†Šì

ñ†ó¼ó÷@ðÜýóu@Oà @ ói@bmóÐ

Šbšbä@oîìíia†bqí@óÜ@ÞŽïàò†@OçaŠü

æîóÙi@ñ†ŠìaŠóiì@æîóÙi@çbØòŠb’óníà

ñóàóy@ðÜíòŠLãónûŠ

@@_ðÈói@ónïji@oîa‹Øóä

熋àóÜ@óîaí @óØ@ñóïîòŠbàˆ@ìó÷@Žßó óÜ

@@N‹m@ðóØbèòŠaŒóèLÖïÐüm

ìíàóè@ãa‹Øóä@Šbubä@çüš@OÃói@bmóÐ

ñòŠbàˆ@ìíiò†L@ç솋Ø@çbîŠb ŒŠ

ãóØóî@æà@ì@µä@ìa‹bä@ðäbóØ@óäbàó÷OçaŠü @

ðÈóiL@ìíi@ðÈói@ðÔa‹ŽïÈ@ðÙŽîŠó’ói

àóØ@óîòŠbàˆ@ìóÜ@ŠûŒ@ŠûŒ@çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷

@@Nânïji@òìbäìì†@ãó÷@òŠbu

@@Noî‹Ùm@óÜ@Ûòì@ìíi‹mŠûŒ@ðäbáïÝóÜ

@@Nça‹ÙÜbÑäó÷@óØ@óîaìíi @

@@_@òìò†‹Øò†@Ša†b b÷@póäbàó÷@çüš@@OçaŠü 

ìbäói@Šóè@ãìíióä@ñ‡ï÷bÕÈ@ðÈói@ãłói

ãbèóäüïÝà@òímìíàóä@æà@ü‚@Oà @ ói@bmóÐ

ói@ãòìóäìíiüØ@ãìímbè@OÃói@bmóÐ

óàìíšò†óä@”ï@ ÙŽîŠbu@ðÜbNã@ ìíi@ðÈói

ŽðÜói@L@âŽïÜò†@óØ@óîóÔ@óàó÷Lë솋Ø@Šb ŒŠ

ÛûŠó@ìíàóè@óØ@òì솋Ø@ãóØóuìóÐ

@@Nòìóïiïy@ñòìóäìíiüØ

@@Nòì솋؊b ŒŠ@âóØ@bèòŠaŒóè@æà

ãóÈí»óà@‹àb÷@† @ ó@ @Lòìíia‡Žïm@ðÙŽïmò’óÈ

@@_òì솋Ø@oïmóîb Šóá“Žïq@OçaŠü 

óØ@ðÝi@Žðq@âÙîä@ðØóîòŠbàˆ@ó’bi@OçaŠü @

óäbnÐóè@óäbÈí»óà@‹àb÷@ãó÷@ìíióè

óÜ@ãìíiŠbØìbè@ãýói@‹Žï‚óä@OÃ @ ói@bmóÐ

@@_çì솋Ø@pŠb ŒŠ@üm

òímì@bïŽïq@ì@çì솆‹ÙŽïq@@ãòìóäìíiüØ

@@Na‡äbïÜó

@@N@ŠûŒ@çŠûŒ@OÃói@bmóÐ

ñ‹mb‚@üi@µÝi@çbïŽïq@ì@óqa‹‚@…û†ììŠbi

_çüš@ì@çì솋Ø@oîŠbØìbè@pbÙš@OçaŠü

NRPPPL@QPPP@‡äóš@ðäbî@ŠûŒ@OçaŠü @

NòìòŠaí‚@óåmbèó÷óäLòìòŠaí‚@óåŽïi@ŠójàóƒŽïq

çòì솋Ø@âîŠbØìbèVS@ðÜb@@Oà @ ói@bmóÐ

@@RPPPP@LQPPPPL

óîb’@b−óq@óØ@…a†òŠóÔ@óÜ@ˆûŠ@ãóØóî@bmóè

ì@ÓüÙåï’⁄Ø@ðØóš@óØ@Šbu@ãóØóîüiL

òìó÷@oŽïióäòŒóà@ói@Šó @OÃói@bmóÐ

@@Na†@pb−@âÜbà@bèòŠaŒóè@óîóè

ㆊbä@æà@@•Šü’@ìbä@ómbè@Óüåïàó

òín“Žïéàóä@òìóØóÜí L@…a†òŠóÔ@ñóšìbä

bî@ó Šóá“ŽïqL@òìòŠaí‚@ónŽïi@Žð Ø@O@çaŠü 

@@Nçbîüi

@@N@æmbè@çbîíàóè@oŽî‹ÙjÜbÑäó÷@çbïÙŽïØóî @@_æmbè@ŽñíØ@üi@OçaŠü @

@@_çbØóåï“ä‡äìí

Žßó óÜ@ãìíi@ðiïy@ñóÕÜóy@ÛóîóÜ@æà

@@çbØóåï“ä‡äìí @OÃói@bmóÐ

ðàa‡äó÷@@bnŽï÷@óØ@ðäbîóiˆûŠ@äíî

QY


@@_†‹Øò†@a‡äbîóØóîòìómóä@ðmbió‚@óÜ a‡Žïm@ñóáŽï÷@ðŽïu@ó Šóá“Žïq@Oà @ ói@bmóÐ

æà@ðÜò†@oïåŽîì‡i@ÚŽîŠb’ónà@Šóè@óØ

æà†Šbä@çb’bq@ì@Šb’üi@æmbè@Oà @ ói@bmóÐ

@@Nòì솋Ø@Šb ŒŠ@âóØ@ŠaŒóè@ò‡äòìó÷

@@NçóîaŠòŒ@üi

òìóÜ@óuL@æîìíi@ŠûŒ@óáŽï÷@Lòìóîìíiò†óä

@@NçóØò†@ûŠ†@çbîìíàóè@óäaìó÷@OÃói@bmóÐ

ì@oaŠbq@bï“ïäbØóØóš@póäbäóm

ñ‹m@ðäaìó÷@póàíÙy@óàò†@ìó÷

@@_oîóØò†@oaŠ@üm@ñó÷@OçaŠü @

üi@†Šbä@çbîü‚@ÛómóÜ@bï“ïäbØóÜòˆb÷

a‹Øò†óä@æîìíiŠûŒ@óáŽï÷@N†‹Øò†ò†bjï÷

@@NãóØò‡naŠ@æà@ðÜói@OÃói@bmóÐ

@@NçóîaŠòŒ

@@NòìóåîŠb“i@çbàü‚@ìíàóè

oäaŠòŒí @ì@@oîìíia†bqí@óÜ@óØ@üm@Oç@aŠü 

ãóØóàìóÔ@ìíàóè@ñŠa†Šóió‚@ãaìò†Šói@æà

ñòìó÷@ŠóióÜ@@òìbbq@òìó÷@bu@OçaŠü

@@_Šb’óníà@ói@oîìíi@üiìíi@•bi

âŽïÜ@üm@ãłóiNò@ ì솋Ø@çbØómbé“Žïq@óÜ

ñaŠói@LóÑïÐó‚@bî@•bu@ói@³i@æŽîŠˆí óä

óáŽï÷@xìóÐ@ãóØóî@óîaíió÷@@Oà @ ói@bmóÐ

Lçì솋Ø@pŠb ŒŠ@ñóäaìó÷@æŽïØ@oï‹qò†

@@_pbØò†@òìbbq@ãói@aì‹i@ŠóåŽîí‚@üm

N@†‹Ø@çbàÐòŠ@óáŽï÷@ãłói@óîa†‹Ùi@çbáÝïÙ’óm

óäaìóÜ@û‹i@pü‚Nó@ ïä@†bî@óÜ@bîìbä@çŠûŒ

óïnaŠ@òìó÷@óäbîü‚@ðÑîóØ@Oà @ ói@bmóÐ

@@_æŽïØ@òíŽï÷@OçaŠü @

ð ói@bmóÐ@ðÝi@çì솋Ø@ãŠb ŒŠ@óØ@ó‹ri

@@NâŽïÝîò†@æà

ãü‚@âØbØNÓ @ bu@ðmò‹’óÈ@Oà @ ói@bmóÐ

@@_bä@bî@çbnŽïq@òìa†@ñŠóió‚@Óbu @

ü›iL@óÑïÐó‚@ónŽïji@òìímìóä@âóØ@ói@æà

@@NÃóiŠa†Šó

üm@óîaí @@ñóäaìóÜ@âbäbä@‘óØ@æà@OçaŠü 

ŠûŒói@æà@çbn†ŠíØ@óÜ@óåŽïéi@ÚŽïÜbà

çbàóØómò’óÈ@óÜ@‘óØ@YPP†@ ‹Ø@çbàb’bàóm

@@NãóÙjŽïÜ@çbîŠbï‹q@bm@çì솋Ø@pŠb ŒŠ

@@Nãü‚@ñŠa‡Øóš@ói@oŽïi†‹Ø@bîóØòŠíØ

óàò†@ìó÷@Nó@ maínŽïi@ð ói@Šòíäó÷@ñý@ @ómìíš

ãaìò†Šói@ì@Ûòì@Oà @ ói@bmóÐ

bà@çbïåà@ðäbØòì⁄Žïq@çìímbè@çbîü‚

ñ@T@ðuìóÐ@ñò†bïÔ@ómaínŽïi@ð óiŠòíäó÷

ò솋Ø@çbØóuìóÐ@ÛûŠó@ói@ãòìóäìíiüØ

óàóÙäbïi@bm@òì솋@ Ø@çbîónaì@bî@òì솋Ø

óÜ@”ïÙŽî‡äóè@L@ðäbáïÝ@óÜ@†‹Øò†

bî@ña‹iL@ðàbàL@ñŠíØ@çbïÙŽîŠûŒ@@óØ

@@NŠa‡Øóš

@@L‹ŽïÜìóè@üi@çìíš@çbàóØómò‹’óÈ

óØ@çìímì@âïqL@òìíi@…b’@óÜ@ðÙŽïóØ

óØ@oïäaŒbä@Šbjäaìbm@ói@pü‚@@OçaŠü @

óØ@†‹Ø@æà@óÜ@çbîaìa†@pò‹’óÈ@o“ @ï÷

@@Nçò‡jŽïq@çbîŠóió‚

@ì@òìòì@íiò†@ò†bjï÷@ñŠbšìì†@†ŠíØ@ÚŽïàò†

ðmò’óÈ@ðäbØó−ó @bm@âåŽïéi@ÚŽïq@xìóÐ

ÚŽïÜb@@bî@Úäbà@ìì†@bî@ˆûŠò†@Šbu@ìíàóè

ói@ìíia†@oÜbq@•üm@a‹Øò†@ßbÑäó÷

@@N@ãóÙi@Šb ŒŠ@Êóà@óÜ@Óbu

@@Nçì솋Ø@ãŠa†Šóió‚@çbØó’è@óÜ@Šói

@@_†‹Øò†@omóà‚@ìòìóÈói

ðäaímò‡îóä@Ã @ óiŠíäó÷@üi@ñó÷@OçaŠü @

ãŠb ŒŠ@oïŽïÜò†@üm@óØ@ñóäaìóÜ@O@çaŠü 

…bm‹à@ói@ãü‚@æà@‹Žï‚óä@OÃói@bmóÐ

ìíiŠb’óníà@”îìó÷@ü‚@_pbÙi@çbîŠb ŒŠ

çììbà@a‡äbîˆ@óÜ@bnŽï÷@ì@@çì솋Ø

ðmóà‚@óàíïäaím@óÙäíš@aŒò†

@@No“îûŠŠò†@ò†

ãó÷@ðbi@çaˆûŠ@óÜ@ÚŽîˆûŠ@çbïÙŽïïóØL

ðmò’óÈ@óióà}@ãóÙi@ãóØóàìóÔ

@ ói@bmóÐ ìíi@Ûí›i@ìó÷@ñóØóuìóÐ@@‹‚b÷@OÃ

@@_òì솋Ø@ñüm@ñòŠbØ

æà@ðÜói@ {çaŠü @ O@ †ŠíØ@ðàìóÔ@Ûóä@ óÐbu

xìóÐ@ò†@æîìíi@ŠûŒ@Óbu@ðmò’óÈ@•óáï÷

Žßbà@ìóÜbà@âšbä@æà@ü‚@Œbä@OÃ @ ói@bmóÐ

@@Nòì솋Ø@âáØómò’óÈ@ðmóà‚

@@NæØò†óä@ð’ói

çbîü‚@ãłóiL@@ãóÙjŽïÜ@çbîŠbï‹q@ì@âîŠói

âïäaím@óØ@aŒò†Šòìón‚ói@ói@ãü‚@”îŠûŒ

Šbóníà@ói@çìíi@óÜ@onóióà@ðäbî@OçaŠü

@@NçóØò†@ÓaÉï÷

bèòŠaŒóè@ì@ãóÙi@ãóØóàìóÔ@ðmóà‚

Šó@ðäbóØ@ð䆋؊b ŒŠ@béäóm

@@ë솋Ø@çbïÐaÉï÷@ŽñíØóÜ@OçaŠü @

Šb ŒŠ@×óÔó«@ð Šóà@óÜ@âÐbu@ð−ó 

@@_òìíi@póØómò’óÈói

@@NÚŽïåŽîí’@ìíàóè@óÜ@OÃói@bmóÐ

@@Nòì솋Ø

ðióÜóm@òìó÷L@ìíiaì@çóÉióm@OÃ @ ói@bmóÐ

ðä‡äbîó aŠ@ñóÈóibnà@ãaìò†Šói@æà@OçaŠü  @

ãónaì@ãìíš@çìíibàa‡Éï÷@óÜ@bèò†ó

@@Nìíi@ñü‚@óØómò’óÈ

ãóä@ìòínïi@ãóä@bnŽï÷@bm@ãóØò†@ñ†ŠíØ

Nç@ ìbåŽïè@ãŠò†@ãa‡Éï÷@ñŠìˆ@óÜ@ì@ò솋Ø

@ ìó’òŠóè@‹ŽîˆóÜ@çbmóØómò’óÈ@üi@OçaŠü

ñüm@ñóØbš@ðbi@ÚŽïóØ@òìómì‡åŽîí‚

ãìíš@òìa @òìóÜójàíÔ@ó@ i@òíióè@ÚÜó‚

@@_@ìíia‡ï‹móà

pŠb ŒŠ@a‡ÜbÑäó÷@ðàò†@óÜóØ@@oŽïi†‹Ø

@Næv@óÜ@ò솋Ø@ãŠò†@ìò솋Ø@üi@ãónaì

óÜ@´’ìíÙîò†@ŠóÙóÈ@óØbØ@OÃói@bmóÐ

@@NoŽïi†‹Ø

óÜ@âÙÜó‚@òŠìó@ñóàóÙyóà@ñŠìˆ@óÜ

@@Næm‹äbîò†@líåu@óÜ@ìó›àóÜó’

@@_çì솋Ø@ñŠb ŒŠ@ŽðØ@ñó÷O@Ãói@bmóÐ

@@Nòì솋Ø@Šb ŒŠ@ãa‡Éï÷

ãóèLó Šóá“Žïq@ói@çìíióä@üi@ñó÷@O@çaŠü 

@@NãóØò†@ümóÜ@Šbï‹q@æàL@Œbä@OçaŠü @

óÜ@ñóäaìóÜ@ò†bî@óÜ@oÙŽïóØ@ñìbä@OçaŠü @

çbï“îŠa‡’ói@ãóè@ì@†‹Øò†Šb ŒŠ@çbîü‚@ðäbîˆ RP

òìóàóØò†@òŠbiìì†@òìó÷@Šóè@æà@OçaŠü @


p @ aìa†@ñìóÜ@@Šó @Nòìó“ïäbn†ŠíØ ŠbØíóØ@ðÙŽïäaŽï‚@‡äóš@çbº‹ @ó’bi@OçaŠü  @@_çì솋Ø@pŠb ŒŠ@ãa‡Éï÷ @ @@_oîûŠò†@òìóäóÙi b †a†@óÜ@çìíš@óäbïàŠó @ãóÜ@ìa‹ÙÜbÑäó÷ ñóàóy@L@çóè@ã‡ïèb’@Oà @ ói@bmóÐ âÍïÝióm@ãóØómóàíÙy@Šó @OÃói@bmóÐ üm@@ñòìói@Lpˆ†óÜ@†‹ØŠbàüm@çbîłbÙ @@Nâšò†@ìó“àó÷@Šóè@pbÙi Šòì†a†@buìó÷L@òì솋ÙÜbÑäó÷@oäbîŠbØíóØ

@@Nóäa‡ïèb’@ìóÜ@êÙŽïØóî@†í¼óà@ðuby @@_óîóè@oîŠaìóåŽîí‚@OçaŠü @

@@ðÜói@OŽðÜói üi@âšbä@omìì@“Žïq@üm@ñó÷@O@çaŠü ìó÷Lo䆋Ønò†@üi@oŽî‹Žïäò†@ÚŽïïÜüq@‡äóš @ @@Na‡Ìói@ñb †a† •üm@bîL_b †a†@üi@oïšò†@çbŽïÜó óÜ@óàò† ðäaŠbjäaìbm@ñìbä@ïÜ@óàó÷@OçaŠü  çbàü‚@ñóØómóàíÙy@Šó @OÃói@bmóÐ óášbä@pbØóä@Žðq@ã‹àó÷@ßýóu@ãbà@bm@oïŽïÜò† ðäbØóäaìbm@ñłbi@ñb †a†@óÜ@óØ@óÜbÑäó÷ ðäbàŠóÐ@Žði@ãłói@ãûŠò†@pbÙjŽïq@bàŠóÐ TP@ñóÙî@ ä@óØ@b‚bÈ@îbi@ðbióÈ@óÙäíšN@b †a† ñìbä@óàó÷@LëìíšŠò†@a‡Ìói@óÜ@@ßbÑäó÷ @@NãûŠbä@çaìó÷ †íÉóà@@ÛbØ@bm@ñìíjmìí @@L@òŠóóÜ@ñìa† æà@oŽïåŽï¾óïi@ðäaím@ÚŽï óØ@Šó  @@Nb †a†@óášbä@pbØóä@Žðq@ã‹àó÷

@@@_a†ónïÜ@ãóÜ@óîüm @@N@êåà@ñìbä@ðÜói@OÃói@bmóÐ

@ @@ Šbjäaìbm@ói@pü‚@Šó @óîóè@pìbä@üi@OçaŠü  @@_N@oïäaŒbä ìó÷L@óàíïìíä@†ŠíØ@ñˆ†@óØ@òìónŽîŠŒû‡i ãü‚@óÙäíš@a‡äbïÜó @óÜ@ãûŠó÷@łòì@Oà @ ói@bmóÐ âØóîóÔòŠòì@bî@òìín’ìíØ@âïÙŽî‹Žï’óÜóØ

@@NaŒbä@Šbjäaìbm@ói pìbä@Šbjäaìbm@Ûòì@óîb †a†@ìóÜ@O@çaŠü  @@_oïäaŒò†Noîìa‹Øaìa†@ìòímbè @@NçóÙi üi@Ûóä@çbn†ŠíØ@óÜ@ò‹Žï÷@ñb †a†@@üi@ãłói

âàa‡Éï÷@Šbu@W@bi@Lãa‡Éï÷@üi@ãò†bàb÷@ómbØ

@@Na‡Ìói@ñb †a† ŽñŠòìbšNaŒò†@ðÜói@ŽðÜói@OÃói@bmóÐ @@Nçójäb·@æŽïi@@bi@ãóØò† ñóäb’@熋à@óÜ@òìa†@pbuóä@â−ó  •bnŽï÷@bm@ü‚@a‡Ì@ói@üi@oïšbä@üi@OçaŠü  @ æàL@ò솋Øóä@ãóqa‹‚@‹mbîŒ@óØbš@óÜ@æà

@@_×a‹ŽïÈ@óÜ@µÙï’ói@@óáŽï÷ Šbjäaìbm@ÚŽïóØ@Šó @@üm@ñaŠói@OçaŠü  @@Nçìa† òìóåà@Šóói@Žï›Ôa‹ŽïÈ@ŽñŠbu@üm@Oà @ ói@bmóÐ ñìa†@ì@çóØò†@o’a†bî@ñìbä@üi@oŽïióä

ãŠói@æà@çìa @ì@çìíia‹Ù’b÷@ðiïy

ìíàóè@oîóÙîò†@üm@ñóÔ@ìó÷@Oç@ aŠü

@@NóØóà

@@_çóØò†@m‹

@ ói@bmóÐ Û@ òì@çóØò†@óÔ@çbàóè@çbØòŠb’óníà ìó÷@‹Žîˆ@óÜ@a††ŠíØ@ñłb÷@‹ŽîˆóÜ@ãbè@ㆊíØ@æà ðäóóy@ýóà@ñìbä@ü‚@Oà @@N³mìóÙŽîŠ@ñŠóóÜ@ñòìó÷ @@LâŽî‹Ùi@ðîb †a†@oîìóàò†@a†óîłb÷ ðÙ@ ŽîŠíØ@ì@ñóØóäˆ@óØ@ëìímbè@ðîa‚ûŠ @@NæŽïÜbäaì@çaìó÷@bä@OÃói@bmóÐ póÕïÔóy@ðbiL@ãóØbä@Žï›Ôa‹ŽïÈ@æà@@OçaŠü  @@Nòìa‹Ø@ßbÑäó÷ @ ç‡äbîó aŠ@üi@çbïàbØŠóè@æŽïÜò†aì@bi@OçaŠü  ñó÷@LoîóØò†@†ŠíØ@ñłb÷@ðbi@üm@L@ãóØò† aì@ðØóîóÜóóà@óÜ@òŠbî†@OçaŠü  @ @@Nòì솋Ø@ñüm@ñóÔ@çbàóè@oŽïiaìì† ìò‡yòì@ @@ñłb÷@†‹Øò†@üi@pŠó’@ñóîłb÷@ìó÷ ói@Šóè@ÚŽïóØ@ñìbä@a†òŠìó @ìŠbïnóè @@N@óäbîì솋Ø@ómaìóØ@ñò†@OÃói@bmóÐ ì@ÚŽïäbi@óàó÷_íióä@Èói@ñóïØa“ï÷@ìóîŠíy @@NoŽî†@óÜóè @@_†‹Ø@ðÜbÑäó÷@ŽðØ@ómaìóØ@ñó÷@OçaŠü  @ çóØ‹m@ñŠ@ b’ónà@üm@ñaŠói@Oà @ ói@bmóÐ

@ ói@bmóÐ @@_óïäaìóèìì† âŽïÝi@ãóØbä@ñŠbÙåï÷@æà@Oà @@NóàìíiŠbjvï÷@çbîòìó÷@bä@OÃói@bmóÐ ãìíiŠb’óníà@æà@Lãìíióä@Šb’óníà

òìóÝÔóÈ@ónŽï šó÷_òì솋Ø@ðÜbÑäó÷ óÜ@óîóè@Žïè@L@âŽïÝi@Žðq@oÙŽïn’@bi@Oà @@Lòì솋Ø@óà‚@òìóŽîŠ@ìóÜ@ãłói @ ói@bmóÐ ãa††ó@_oŽïi†‹Ø@ðÜbÑäó÷@Šb’óníà ñìbïq@ñóØòŠaí‚@bm@òìóîóØòŠó@óÜ@çbn†ŠíØ ë†íb÷@ói@pü‚@ðäa†‰îì@ðäbî@O@çaŠü @@Lòì솋Ø@bÑäó÷@æà@ðmìì@ñü‚@ñóÔói ãa††ó@üi@çbï“ï÷@ì@êäìíi@µy@ãa†ó @@_oïäaŒò† @ @ @ @ ói@bmóÐ ìbš@çbØòŠb’óníà@ì@•bu@Šó @OçaŠü  ñóäòìó÷N@béäóm@ói@ãìíióä@æà@Šóè@ü‚@Nëì†‹Ø óÜ@â−ó @æî‡äóš@ðÜói@Oà óØ@óîbäìíióä@×aÈ@ñbqí@ðÌb a‡nî‹Ùm@óÜ@òìíióè@a‡äbn†ŠíØ@óÜ@ðÈói çbïŽïq@òìa†@ãóšìíàLòì솋Ø@Šb ŒŠ@´’íØ @@Nçìa†@âïmóàŠbî ìóîóè@çbn†ŠíØ@óÜ@çbîaìóm@ðîaŒòŠb’ @@Nòìíióä@ò‡äòìó÷ ói@pü‚@ÚŽîŠüu@ïè@ói@ðäbî@O@çaŠü  çbiìbŽîŠ@pìóÙ’ó÷@ìbïš@íÜû†@ì‡äìí  a‡Ìói@óÜ@@ ãóØò†@Ûóîb †a†@óÜ@‘bi@æà@OçaŠü  @ @@_oïäaŒbä@Šbjäaìbm ñbqí@óîbäìíióä@óäbàó÷@@Šó@  L@çaŒòŠb’ LßbÑäó÷@ðäbØóäaìbm@ói@òìíi@pójîbm@óØ

@ ói@bmóÐ _pbÙi@ßbÑäó÷@òŠüu@ìói@ðäaínîò†@ðÔaÈ ì@òìa‹ÙŽïqŠòìbi@a‡äbéïuóÜ@ì@ðàŠóÐ@ðØóîb †a† Šbjäaìbm@ói@ãü‚@Šó L@ýòìóä@Oà óÜ@çbïäbØóåï“ä‡äìí @çìíióä@çaìó÷@Šóè ói@òìónŽî‹ ò†@×a‹ŽïÈ@ìíàóè@ð“ïäbØòŠbî‹i @@Nb †a†@üi@âšò†@bnŽï÷@ai @ RQ


êØ@ç솊bä@üi@ãŠóió‚@òìóäbØómò’óÈ @@NçóÙi@Žßüš@çbïäbØóåŽîí’ çbïÜbÑäó÷@oïäaŒ@ÚŽïÜbóÜ@Š@ ói@çüš@OçaŠü @ @@_çóØò† @ ói@bmóÐ üi@çbàóÙì‹i@ŠóiòìóÜ@Oà @@N@pbèò† ñòíŽï÷@“Žïq@ÚŽïÜb@ðäbî@OçaŠü  @ óØ@òìóäa‹ØŠa†b b÷@çbØòŠb’óníà @@_çóØò†@çbïÜbÑäó÷ óØ@òìóåîa‹Ø@Ša†b b÷@óáŽï÷@OÃói@bmóÐ

ðmbØ@óÜ@üm@oŽïi@óäbÔ@ãó÷@ðŽïqói@O@çaŠü ò†aŠ@ì@båŽïèò†Šò†@a‡äbØómìóÙ’ó÷ @@_熋Øò†@çbïÔa‹ŽïÈ@ñbqí ì@oîìíjòŠ†bî‹Ð@ìón“î‹Ð@a‡ÜbÑäó÷ @ ói@bmóÐ ïè@Nò@ ìíi@ÚÜó‚@ð䆋؊b ŒŠ@Šóè@pó“ïqìŠbØ óáŽï÷@òìóäaìó›Žïq@ói@Oà Lòì솋Øóä@ðuójŽïu@omóàíÙy@ðÙŽïäbàŠóÐ çbîbäbØò‡äí @ì@çóÙiaŠ@óØ@a†ò†@çbàŠóió‚ @@_oŽïÜò‡ïš óØ@@óîóè@ó@ îb’@bèò†ó@Næ@ ÝŽïéjŽïu @@N@ò솋Øãóä@çüš@bi @ @OÃói@bmóÐ Nç@ óÙiaŠ@óØ@òìa†óØóÙÜó‚@ói@çbàŠóió‚ ðzÜbóàóy@LðäbØòŠíØ@ì@ÓŠbà@ñóàóy @@_ÚŽïäbàŠóÐ@òŠüu@@OçaŠü  @ @@Nçòìó÷@ðmóîb’@Šbn‚íà @ ói@bmóÐ üi@LæîìíšŠò†@µàóØ@ói@óäí¹üi@Oà @@Næîì횊ò†@‹m@ðmbjuaì Lçbî‹ @ói@†‹Ø@ânò†@a‡àóØòŠóÔóà@óÜ ðäbàŠóÐ@ðŽïqói@ì@ãìíi@ðàaïä@ðÙŽïuìóÐ@æà ÖïÐüm@ñóàóy@ì@@ãónûŠ@ñ†ó¼ó÷@ŽñìóÜ

óØ@çbØóÈóàóª @ @üi@òìòìaŠü‚@óåŽïi@ì

ãóšìíà@ì@òì솋Ø@ìóØíÜóè@ñŒbiŠó †Šbä@âÜìóè@Nç@ ìíjn“ïäa†@póÉÐòŠ@ðuby@ì @@Nòìíióè@ãŠa‡Øóš@ŠaŒóè@UNòím‹ Šòì póàíÙy@ðäaàò†@@óÙäíš@çóÙiaŠ@çbîüi

çóîóä@Šó Lìíia‹Øò‡àb÷@çbîüi

a†ŠójàaŠói@óÜ@ìíi@oîíŽïq@ómaìóØ@O@çaŠü

çóÙi@Žßüš@çbïäbØóšìbä@µäóîóiaŠ@çbïŽïq

ìbä@ómbè@ìíjÝÔbÈ@ñòìó÷@buNçóØò†ŠòŠòŒ Žð i@ñòìó÷L@aŠˆíØóä@ì@çbØóÈóàóuíà @@Nìíióïn‚ói†ói@ìó÷@ð’ìím@ìíi@ŽÞÔóÈ bî@bqí@òìòŠaí‚@óïäbåŽïè@Žð Ø@O@çaŠü @@_üm@ðäbØòŠa‡Øóš ðØóîójïmóØ@Lóibiò†@@{WP}@Oà @ ói@bmóÐ ðÙŽïuìóÐL@ó@ b‚@paíÔ@QPP@LðÈóІóà çbàóäbàó÷L@ŽÞÐü’@æî‡äóš@ì@‹îìbÌóà @@Nçìíi@a‡Üó óÜ ìíióè@çbîŠa‡’ói@óäbàó÷@aŒò†@O@çaŠü  @@_ìíjïš@òíï÷@ðÜûŠ@ñó÷L óÜ@æîìíi@ÚŽîŽïè@†òŠóª@óáŽï÷@Oà @ ói@bmóÐ @@Npbïnyó÷üi@a‡äbïØóm @@@_ìíiaŠ†‹ŽïrŽïq@çbnÙŽïØŠó÷@@OçaŠü  @ @@ïè@OÃói@bmóÐ Èói@ðiïy@òìóÝÔó÷@ónŽïšò†@O@çaŠü  çbmüi@pbÙi@ÓŠó@ŠûŒ@ðØóîòŠbq ”ïmaŒbïnáï÷@Úî‹i@ì@•bi@ðØóîóšìíà béäóm@oŽïåŽïéäbni@ñóØbqí@Žßó óÜ@Lpa‡i @@_熋Øb’bàóm@üi óØ@ìíi@çb¸bjuaì@bä@OÃói@bmóÐ @@Næîì‹i@a‡äbïØómóÜ çbn“ïÜbnïÔ@ðmbjuaì@ómaìóØ@OçaŠü  @ @@_òìíióè

@@Npbjäbîò†

@ @@_oîóÙi@üi@çbîŠbØ ñŠbÄü @ðäbØòŠbàˆ@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@OçaŠü  @@NłòìòŠó÷L@çüš@ñó÷@OÃói@bmóÐ çbØóåî‹Žî†@ó Šóá“Žïq@ñóÜóàüØ@óØ@bïš óÜ@çbØó ŠóáŽïq@óÜ@ÚŽïØóîL@pbØò†@ñŠò† @@_òín’ìíØ@pó Šóá“Žïq@OçaŠü  @ @@_ãü‚@†ói@OÃói@bmóÐ ðàò†Šó@ðäbØóîŠòì†bî@ñòìóäa‹Žï 

ñóšìbä@óÜ@óØ@òìónŽî‹Žï ò†@a‡ÜbÑäó÷ @@Nüm@ðäbàŠóÐ@ói@bî@pü‚@†ói@OçaŠü  @ æà@ðäbàŠóÐ@ói@óä@ãü‚óä@Oà @ ói@bmóÐ óÜ@çbîü‚@ÚŽïäaŽï‚@‡äóš@…a†òŠóÔ

@@NòìaŠˆíØóä@ó Šóá“Žïq ‹maì†@ãłói@Lìíia†Šb’óy@a‡ÙŽïmìóÙ’ó÷ ñbqí@ò†aŠ@ìòìóåäbïîŒû†@çbØó’bš @ ï÷@òín’ìíØóä@pó Šóá“Žïq@Šó @ñó÷@OçaŠü  pòˆbàb÷@“Žïq@Ûòì@òìbäa†@ðØ@üi@oåïàóØ üi@æäbbä@”ïäaìó÷@熋Ø@çbïÈói @@_ðš@oŽïŽïÜò†@òìòŠbi@ãóÜ@ñó÷L@Êóà @ @@_a‡Žïq æîìín“ïäa†@ @Žñ†@óÜ@bî@a†Šb’ìbäóÜ@Oà @ ói@bmóÐ

@@_çìíi@ŽðØ@ð’bu@OÃói@bmóÐ

@ @@Nòì솋Ø@çbàóäbšìbä@ìó÷@ñŠb ŽîŠbq ãłói@çìíi@ŽðØ@ð’bu@@Œbä@æà@OçaŠü  Ãói@bmóÐ@oïÝi@òìó“Žïq@ónŽïi@ÚŽïØóî@bi ðè@óïäaìóÜNç@ ìíi@•bu@óîòìó÷@Âä‹  ãŠa‡Øóš@ŠaŒóèUPPP@ æàNò@ ín’ìíØ@ñó Šóá“Žïq

@@Næiìíiüm

@ Žïq ò†@‹ŽîˆóÜ@ó¡óÜóè@bm@òìò÷@óÜ@òìíióè çbîóäbäaŽï‚@ìó÷@oïÜò†@êØó Šóá“ @@Nòì솋Ø@׊bi@ói@@âïÝóm @@Nòìíia‡åà @ ói@bmóÐ ‡äóš@òŠìíóÝà@óÜ@æŽïÜò†@OçaŠü  ׊biL@òìíióä@æà@ðÉmbÔ@òìó÷@Oà @@N@ãìíiò‹ŽïÜ@”ïåàLìíi@ìímbàŠí‚Œím@óÜ Èói@ñbqí@ói@âïÝóm@oÙŽïóØŠaŒóè ðšNçì솋Ø@çbïÜbÑäó÷@”ïäaìó÷@ìò솋Ø Šaä@Šbjäaìbm@Žßó óÜ@׊bi@ãłói@OçaŠü  @@_òìòŠbi@ìóÜ@oïŽïŽïÜò† ìíàóè@’ŠóqŠó@ðuòŠŒó‚ @@Nçì솋Øóä@âáïÝóm@æà@OÃói@bmóÐ

@@_óïäaì@†‹Øò†@çbîóØóû‹q

ðuòŠŒó‚Šaä@ónaŠ@OÃói@bmóÐ @@_熋Ø@ðáïÝóm@ŽðØ@ñó÷@OçaŠü @ Âäbà@LV@ÚŽïäbà@LˆûŠaíš@æà@OÃói@bmóÐ óáŽï÷@ñóÙåi@@ãłói@òì솋Ø@’ŠóqŠó ÛûŠó@ñóŽîŠ@óÜ@@Šóiì@ òìóÜ@ÚŽïÜbL RR

@Næîìíi@çbØóÐbu@ñŠóÄò†@óÜ@óáŽï÷@ìíibïu


Žßbà@Žñìóäbmó÷@ŠûŒói@òíŽï÷@Nç@ óîóà@çìíjmì

óØ@òìómòímbè@póÔóÐaíà@ðmì@çb’bqL×óÝîóÐ

@@bä@OÃói@bmóÐ

@@{ìí›Üóè@ÚŽïàóØ@a†ò‹ŽïÜ}çóÙÜìbØ@óáŽï÷

ñìóÜ@†í@ðÈóàóª@üi@çójäbïi

@@_oŽî‹Øò†@çüš@OçaŠü @

þï÷@çóØbä@ïè@æ“ïäó÷a†@íŽï÷

@@NçóØ@çbïŽïuón“ïä

Š ó’@Nìíióä@ßbnïÔ@óÙäíš@OÃói@bmóÐ

òì솋Ø@çbnîó Šóá“ŽïqóäLoŽïióäóÔ

óáŽï÷L@çbvïÜíÔ@üi@òìòìbä@óåîíš@óáŽï÷@çb’bq

@@N†‹Ùäbàóä@óáŽï÷Nìíióä

@@Nïèóä

æàL@@‡äb‚ìŠò†@ŽÞÐü’ói@çbïäbØò‡äí @ñ‡äbàó÷

óÜ@ìíióä@çbmŠìò†@ïè@òíŽï÷@ðäbî@OçaŠü @

ãóÜbÈ@ðàbénï÷@óïä@çbn›ïè@‹mbîŒòìóÜ

póàíÙyNâåŽï‚@ ì‹i@‡äí @bm@ìíióä@âÝÐü’

@@_a†óäa‡äí @ìó÷@ñòìòŠaí‚@óäbåŽïè

@@N†ŠíØ@óäóØò†@çbmü‚@ì@çóØò†

@@Nç‡äb‚ì@‹îò†

@@łìóä@OÃói@bmóÐ

•ìóÜ@Lâïä@ñ‡åè@ü‚@ㆊíØ@łòì@OçaŠü @

ò‹ŽïÜ@óäbÙÜó‚@ãó÷@ðîłíÔ@óåîíš@óáŽï÷@ÚŽïàò†

çbnîŠa‡’ói@óä@ì솋Ø@çbmŠó’@óä@OçaŠü @

âàóØómóÝÝïà@ñòŠói@ä‹

@@NçbØóÈóàóª@ìbä@óäìíšóä@Lòìóäìíibà

ñó÷N†@ ‹Ø@a†óØóÙÜó‚@ñòìòŠaí‚@óäbåŽïè@óÜ

ãóØbä@oàbénï÷@æà@òì@Lòìín“ŽïèóåŽïu

çbîûŠ†@ŽïÜói@ì@ç†äbîóä@bî@çìíšóä@OçaŠü @

@@_ìíibåŽïè@bÐó@ì@ÒîóØ@üi@çbîòíŽï÷

@@NãóØò†Šbï‹q@béäóm

@@N_çìíia‡Žïq

@N†‹Øò†@çbàb’bàóm@Šóè@łòì@O @ Ãói@bmóÐ

oîóØbä@òìó÷@‘bi@üi@ñó÷@OÃ @ ói@bmóÐ

@@@aŒbä@OÃói@bmóÐ

çbiò‹éïà@ò‡åŽïè@ðÔa‹Žï÷@ñbqí@@OçaŠü @

ó Šóá“Žïq@bèòŠaŒóè@@üi@âÔaŒŠó÷@óØ

ìíjm‹ Šòì@ñaì@ñŠbïäaŒ@póàíÙy@@òìó’ýìóÜ

ì@çóØóä@ïè@†‹Ø@ßíióÔ@ñòíŽï÷@óÜ@ìíi

üm@_çì솋Ø@óà‚@ì@ò솊bä@çbÙŽî†ì

Nòìím‹@ Üóè@çbïØóš@póàíÙy@ñˆ†@óäbàó÷@óØ

@@_çóÙióØó‚û†@ñb’bàóm@béäóm

ü@m@oïŽïÜò†@òìónîóØò†@òŠbiìì†@òìó÷Šóè

üi@aŒbäL@çbï䆋i@ì@熋Ø@çbîŠaí@ðîìa†@ï÷

@@LłòìŠó÷@OÃói@bmóÐ

‹ÐbØ@ãŠójàóÍŽïqN@çóiò†@çbïŽîíØüi@ómíïäaŒ

@@N熋i@çbïŽîíØ

ˆûŠ@ãòìì†@ìˆûŠ@ãóØóî@Šó ó÷@óÙiaì‹i

‹‚b÷@Nç@ ì솋i@çbïŽîíØ@üi@ânŽïjïäaŒ@Šó @oŽïi

@_çóiò†@çbïŽîíØüi@óØ@ðäaŒò‡móä@ðäbî@OçaŠü @

@@Na ò†óä@‘óØ@òìòŠaí‚@ómóîbåmbéi

@@NçŠóØŠa‡î‹i@ŠûŒ@@oäbØòŠbï‹q @

@@NŠójàóÍŽïq@ói@óä@OÃói@bmóÐ

óÜ@çbïäbØómò’ó@ È@ÛûŠó@çaìó÷@ãłói

çì@òì‰Žïà@ìó÷@óîóè@ãì쉎ïà@óÜb@WPP@æà

@@_çóiò†@çbï Šóà@üi@óØ@@ðäaŒò‡móä@OçaŠü  @

òìòŠaí‚@óåïŽî†@çbïmì@æmbè@òìòˆûŠ@ãòì†

óîóè@ãì‰Žïà@óîóè@ò’óÈ@æàL@ãóØbä

ó@ ä@póÙï÷ýóà@óióä@âÔłóm@ói@óä@OÃ @ ói@bmóÐ

æàL@òìòŠaí‚@óåŽïi@óïä@â÷òŠ@æà@ì@”ïåà

@@NãóÙi@çì@ãò쉎ïà@ìó÷@ðšói@ŠójàaŠói

@@NðäaŒò‡àóä@çbÈŠíÔ@ói

@@NãóØbä@çbnmóïÜíøóà@ðÜíàóyóm

ãóÙi@üm@ñóiób«@ãìímbèóä@æà@OçaŠü @

@ üm@Ûòì@ÚŽïóØ@òìóÝÔó÷@ón@Žïšbä@‹‚b÷OçaŠü

_@ óïä@Ûóî@ói@ˆ†@póîóÔ@ãó÷@O@çaŠü

UPPP@çòìb‚@@ìa†Šbïnóè@aì@ðÙŽïnüq@óÜ

ãòìì†@ìˆûŠ@ãóØóî@@Šó @oïŽïÜò†@ÛóîýóÜ

@@N@âåŽïèò‡Žïuói

ì@oïi@a‡äbØòìa†ììŠ@ñó Šóu@ìbäóÜ@ìŠa‡Øóš

çbï›ïè@òìòŠaí‚ómóîbåmbéi@ˆûŠ

óÜ@oîóØò†@ðäa†‰îì@Žði@üm@Oà @ ói@bmóÐ

üi@ü‚Nç@ óiò†@ñíØ@üi@óÙÜó‚@ìó÷@oïäaŒóä

L@熋Øò†@ãŠb ŒŠ@ì@pbèò†óäŠóói

ãü‚@ðØŠó÷@âìíäóàbäˆûŠ@æà

üi@ómíïäaŒ@çó¸óyL熋iò†óä@çbîbàóåï

óïä@ãaŠ@æà@æmì@âŽïq@oïïÜò†@‹m@ðØóîýóÜ

@@Nçóiò†@çbïån’ìíØ

çbnmóïÜíøóà@ðÜíàóyóm@ìòìòŠaí‚@óåŽïi

ÚŽîŠbï‹q@Ûóä@oŽîìóàò†@ãü‚@óØ@ãóØò†@ pòŠóØ@RP”î“Žïq@‹‚b÷@OÃói@bmóÐ òŠbï‹q@ìó÷@óîóäaìóÜ@buNo @ Žïi@üm@ð܆@ói @NòìóäbïäbåŽïè@ìóî‹bä@ìòŠbàóÈ@ò†‹i@çbíØ

@@_ãóØbä

@@NbnäbØòŠbï‹q ÚŽîŠbï‹q@@ãłói@ãóØbä@ðäa†‰îíŽïi@OçaŠü @

@@Nòìóîa†óä@ðàłòì

@@N@oŽïi@x‹«@üm@ñý

‡äóš@ü‚L@òìíiŒaìbïu@çbîóàó÷@O@çaŠü

óØóÝàóy@ñ‡ÈbÔ@ãìíi@‡ïáÈ@ãü‚@ñìóÜ@æà

Šó @ì@óØóåmìóÙ@ Žïqìbš@óÜ@Šói@Ûòì

ŠaŒóè@QXRL@ @çóÙi@çbïïÐóä@çìíióä@ÚŽï óØ

@@N†b÷íÐ@‡ïÕÈ@Lìíi‡ïÕÈ

ðàłòì@oïäaímò†@ìíióä@Žßói@oÙŽîŠbï‹q

@@Nçìíi@‘óØ

@@_@ìíi†ŠíØ@OçaŠü

ñòŠbiìì†@•bnŽï÷buL@òìónîò†óä

üi@óäaìó÷@óØ@æäai@çbØòŠb’@ìbäóÜ@ÚÜó‚

@@Nìíi@lòŠóÈ@bä@OÃói@bmóÐ

ìíióä@Žß†ói@oÙŽîŠbï‹qŠóèN@òìóàóØò†

çò‡i@çbï䆋؊b ŒŠ@ðÜìóè@ì@çóiò†@´’íØ

óåŽïi@óÙÜó‚@ìó÷@pa‡ióŽîŠ@óØ@†‹ÙŽïÜ@ãbÙm

@@NòìòŠò†óà@ðàłòì

ìbäóÜ@@üm@çüš@La‡îììŠ@Žßbàó›àóš@óÜ@ÛòìL

bi@òìòŠaí‚@ónŽî†@ñòìó÷@ðmì@ NòìòŠaí‚

@ ói@bmóÐ Šó L@òìóàò†óä@ãłòì@üi@OÃ ãü‚@ŠóóÜ@@óîaì@ñbäbà@òìóàò†óä@ãłòì

_çóiò†@çbŽîíØ@üi@òíïäamóä@@oîìíióØòìa†ììŠ

@@NoŽïi

âŽï qL@ãóÙi@ðäaímò†@âïš@æà@OÃói@bmóÐ

üi@†‹Ø@ðØóîóÙì‹i@ìíiòìó÷

RS


Lìó÷@Šaí‚@ðäbóØ@Žßó @óÜ@ñó÷@OçaŠü  @

@@Nðmóîín’ìíØ@Šb’óníà

@@NãóØò†@ðmbrï÷

@@_bÐónóà@çaì’ìóä@óäìí¹üi

æî‹m@ðmóîbóØ@Žði@ì@æî‹mŒìý@oŽïi@paì‹i

@@_òíî†@oàa†ó@OçaŠü @

@@Nòìíjàóä@bä@OÃói@bmóÐ

çbØòŠb’óníà@Lãa†ó@ŠójàaŠói@‘óØ

@@ðÜói@OÃói@bmóÐ

@@_òìóåîŠü @óàbä@ñó÷@OçaŠü  @ ñóŽîŠ@óÜ@æà@ãłói@bä@@Oà @ ói@bmóÐ òìóäbïŽïq@âî‡äòíîóq@òìó¹bØómóÈbàóu @@Nòìíióè @@_çüš@OçaŠü  ç⁄Ð@óØ@ðäaàò†@óäí¹@üi@Oà @ ói@bmóÐ ói@ñ‡äòíîóq@óïiòŠ@ç⁄Ð@óÜ@‘óØ çbïÔaŒŠó÷@ì@熊aí‚@ì@óîóè@òìó Šóá“Žïq 솋Øò‡ŽïÜ@âï’íqìbš@”ïåàL@oŽî‹Žïäò†@üi òŠüu@ãó÷@ðäbîL@†‹Øò†óä@ãóÔ @@Nòìíióè@ãóäbî‡äòíîóq ïè@Žßó óÜ@âî‡äòíîóq@ü‚ìónaŠ@ãłói @@Nòíióä@Ûóîò†‹ØŠó oÜìóè@oîìíiŠb’óníà@ÚŽïàò†@@OçaŠü  @ òìòŠó@b÷@ŠóóÜ@ñ‡äòíîóq@òìa†óä @@_oîóÙi@oì슆 @@N‹Žï‚óä@OÃói@bmóÐ @@_üi@OçaŠü  @ @@N@ëì솋Ùàóä@OÃói@bmóÐ @@_oîb‹mò†@pü‚óÜ@üi@OçaŠü  @ ãb‹mò†@ãü‚ó Ü@łòìòŠó÷@OÃói@bmóÐ ça†‰îì@ðiNç@ ìíjáÜaŒ@óäbàó÷@çüš@ñó÷ óîóè@âî‡äòíîóq@óîbïäaäbïi@Šó @L@çìíi çbïÜa‡åà@óä@ãü‚óäNㆋØò†@çbîò†bjï÷ @@Nân“Žïè†óä ñŽîŠ@ìóîóè@bbî@ói@paì‹i@O@çaŠü  @@_oî‹ ò‡ŽïÜ @@ŽðÜói@OÃói@bmóÐ @ ìí“Žïq@ðØòŠbï‹q@OçaŠü  ð‚û†ìŠbi@Šó NòìóàóØò†òŠbiìì† ñóØ@aŒbä@LaŠü @‹m@ðØóîòìbà@çbn†ŠíØ

ò†‹ØŠó@ói@ŠójàaŠói@Äû‹à@æî‹mŒaìýNçìíi

@@_Šbu‡äóš@OçaŠü @

ãìíi‹îŒòì@ÚŽïàò†@OÃói@bmóÐ @@NæîìíióáŽï÷@@çbØóïîbqí@ì@ðiïy @ @@ “ @ñŠa‡åïàó÷@óióà}Nóàíî† üi_çbm†‹Ø@üi@çìíiŒaìý@@ë‡åŽïè@Šó @O@çaŠü 

@@{óÜbØín“Ø

@@_oŽî‹åŽïÙ“i@çbmóï‚ó’@†‹Ø@çbnÜíióÔ óØ@ñómbØìó÷@ñó÷@OçaŠü @@_oîìíiŠb’óníà bèóäüïÝà@Lò솋Ø@çb¸óà‚@òŠíØ@Oà @ ói@bmóÐ @@Nò솋Ø@Šb ŒŠ@熋à@óÜ@çbá−ó 

@@Nòíî‡àóä@OÃói@bmóÐ

óÝŽï“ïi@òˆíÙïi@µÜò†@Šóè@óäa†‰îíŽïi@ÚÜó‚ ãóØómò‹’óÈ@ñ‹mb‚ŠóióÜ@•óØóî‹îŒòì @@L@ãü‚@aí‚@ói@Ûóä@ã†‹Ø L†‹Ø@ñòìó÷@†‹Ø@ñóàó÷@Ûói@bmóÐ@µÜbäL ðÙÜó‚@a‡åïàóØ@óÜ@Lòìa†@ðÙÜó‚@ðmóàŠbî ìíióè@ðÙŽî‹îŒòì@ÚŽïmò‹’óÈ@Šóè@óÙäíš ómóà솋Ø@òìím‹ @ãó Šóá“ŽïqNòìa†@pbuóä ói@ãìíi@”ïåà@ï÷L@ìí@ jäbàóä@óáŽï÷ ÚŽî†aìó @ñó÷Nò@ 솋Ø@âó‚Šóà@çb’bq@ìŠa‡Øóš ñóÝq@óØ@ŽßbØínØ@“ @ñŠa‡åïàó÷ @@Nìíióè@ñ‹îŒòì @@oŽïÝîbä@_oïÜò†@óäbn’@ãó÷ ŠóóÜ@âØóïqbÔ@óåmìóÙŽïqìbš@ãói@aŒò†@æà ãa†ó@ðáØíy@çüš@OçaŠü  @@_oïåŽïäóò‡Üóè @Næìíäò†@ãŠóóÜ@‘óØ@bèòŠaŒóè@òìónîóØò† @ ói@bmóÐ ãó÷L@òìímì@ㆊíØ@ïÜíóà@óÜ@ÚŽîŠûŒ@ói@æà æàL@òìì‰Žïà@ãa†ó@ðáØíy@Oà ŠóióÜLòì솋ÙÜíióÔ@âïnŽï ’bš@ñóïq@ó’ì çüš@oïäaŒbä@pü‚@Nâ@ åŽïäóïÜóè@aímbä @@NãóÙi@ãóØóàìóÔ@ðmóà‚@ñòìó÷

@@_ìíi

ðš@ói@ŠójàaŠói@ãóàó÷@æà@üm@ñŠŒóäói oŽîìóàò†@ìíi@çüš@aŒò†@æà@OçaŠü @@Nòìíi@çüš@óØ@ânïjïi@ëìüm@ðàò†óÜ @ òím‹ óäŠòì@âÙŽïn’a†bq@ïè_oŽïi†‹Ø @ ói@bmóÐ â›ïè@óïä@âàü‚@ðØóîìíäb‚@•bnŽï÷bmL oïäaŒò†@’bi@æàóÜ@pü‚@Oà @@Nìíi@çüš ‡äóš@æà@oŽïÜò†@üm@ÚŽïmbØ@ómaìóØLóïä

@ bïn’a†bq@óÜ@íiò†@ò솋Ø@âïÝóm@âóØŠaŒóè óØ@ânïji@•ümóÜ@oŽîìóàò†@ãłói@OçaŠü @@Nòìíi@çüš @@NoŽîìóØ@oò†@âÙŽïióØóà @ ói@bmóÐ ãóØ@çbïàóØóuìóÐ@”ïÜbÑäó÷@ñaì†@póäbäóm óäL@òìíi@߆bÈ@âŽïÝi@oŽîìómò†@Oà @@Nòíióä@߆bÈ @@NㆋÙäbîŠò†@ãìíiŠóÐó÷@â’ü‚@ì@ìòì†‹Ø @ ðÜ@ñŠ†óÌ@ŽðØ@Lìíia‹ìíä@pbè@ÚŽïibnØ@çb’bq ߆bÈ@óØ@oïŽïÜò†@ò‡åŽïè@Šóè@OçaŠü  ï÷L@oŽî‹Ùi@üi@ñòìóäb“‚bïqìbš@bi@òìa‹Ø üi@ónä‡äbäóÜóè@ìíàóè@òìó÷_òìíióä @@NãóØójmìŠ@üi@ìbqí@üi@òìóäaŠó @çbï“ïåà

@@_ãa††ó

Lìíiˆ@ íØìbïq_@âŽïÝi@ðš@ñó÷@Oà @ ói@bmóÐ ßýóu@ãbà@Žßó óÜ@p‹Žîˆói‹Žîˆ@ñ‡äòíîóq@OçaŠü  @ @@_òìíióè ñü‚@ìó÷Nì@ íiòìó÷@oïŽïÜò†@ðšNì@ íi@ÞmbÔ

ðmłóò†@ÚŽïiïy@ïè@óØ@ÚŽîŠüuói

@@_@ñü‚@ðó’@Žßó óÜ@OÃói@bmóÐ ói@çbØón’@ìíàóè@óØ@†‹Ø@ÀaÉï÷ ç⁄Ð@ðmóîìímì@ñü‚@Nò@ ìíi@ñü‚@ðäbàŠóÐ @@@ðÜói@OçaŠü  @

oŽïióä@ñóäaìbä@ãó÷@ðäa†ò‡Üa†@ì@ñn“q

@@Nòìíjàóä@‹Žï‚óä@OÃói@bmóÐ æŽïÜò†òíŽï÷@ãłói@óàìín’íØ@æà@‘óØ

LoŽîŠü ò†@Šóè@âåïj’ó @ãłóiLoŽîŠí ò†

RT


@@_çìíi‡äóš

@@Nçbïn’íØ@LÐíà

üi@ça‹Øìa†@ì@@çìímbè@a†ónïÜ@ãóÜ@óØ

SXP@üi@ŠaŒóè@SWP@@Oà @ ói@bmóÐ

‡ï÷bÔ@ói@ìíióè@ñóm@ó÷Šíu@ìó÷@‘óØ@OçaŠü @

ónïšò†@Loîüm@çbïÙŽïØóî@óØ@@b †a†

@@N@çìíiò†ŠaŒóè

@@_Šó’@üi@ãûŠbä@oïÝi@ÚŽïÔóÝîóÐ

pü‚óÜ@ðØüØa†@ñìóÜ@ìb †a†@ãò†Šói

ìŠb’óníà@óÜ@óóØ@SUP@ãóÜ@O@çaŠü

ò‹’óÈ@æàL@ðäaínà†@æà@b÷@Oà @ ói@bmóÐ

@@_oîóÙi

Šbjäaìbm@ói@çbî‡äóšL@çbØó’bš@ÛûŠó

@@Nçìíi@ãŠìò†Šaíš@óÜ@‘óØŠaŒóèUNìíjn“qóÜ

ðšóÙÝà@ì@ãûŠò†@ðÜói@OÃói@bmóÐ

@@_ò‰ŽîŠ@óiL@oïäaŒò†

ŠóÑÈóu@óÜ@üm@ðmì@LãóØò†@oàa‡Éï÷@ðmì@łòì

@@Nò†bbî

@@Noïä@‹mbîŒ@ÑŽïi

óÙäíšL@†‹Ø@ ó@ îüi@ãòŠbï‹q@ãó÷@OçaŠü @

@@N@lò†ó÷@ì@×þ‚ó÷

Šó @LoîóÙi@ãa‡Éï÷@æà@üm@oïäaímbä@ì

Šaä@ßbÑäó÷@ñŠbjäìbm@ñü‚@ðmbØ

óäaìóÜ@ÚŽîìbä@‡äóš@oïäaímò†@OçaŠü @

@@Nóïä@ãóÜóè@æà@òì솋Ø@ðØóîóÜóè@ŠóÑÈóu

ãò†ŠóiómìóØ@ÛŠb¹a†@óÜ@@ðuòŠŒó‚

Žði@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@ìíióè@Oà @ ói@bmóÐ

@@_oŽïŽïÝi

ðmì@Lóibj ó@ㆋØ@ðÈbåÕï÷@ðšói@ðîaì†

†‹Øò‡ŽïÜ@çbïÙŽîŠbï‹q@Šóè@Lb †a†

óîóè@çbmŠ†aìóØ@çbmü‚@òíŽï÷@Oà @ ói@bmóÐ

ìóØŠóióÜ@póØóîŒbiŠó@óÝu@•bi@ñŠíØ

ñòŠbuŠóè@a‡ÜbÑäó÷@óÜ@ðÜûŠ@ói@pòŠbió

@@NòìóäŒû†@çbïi@ì@çóÙiŠbï‹q@æäaímò†

ò†óàóŽîŠ@ñìóÜ@û‹ iì@ónóji@póØójmììŠ

æà@píîò†@ÚŽïàò†L@òìóîbåŽïèò†@ðÙŽîìbbq

@@NâìíäóàbäˆûŠL@óïä@㊆bØ@æà@OçaŠü @

ð›Ø@ì@çˆ@óÜ@a‡Èóm@ðÔa‹ŽïÈ@ñŒbiŠó

ìóÜL@òìíióä@æà@ðÉmbÔL@ãìíióäŠa†b b÷

‘ó@ Ø@ñìbä@óïä@ãüi@”ïåà@Oà @ ói@bmóÐ

@@NçóÙi@póØóàìóÔ

æà@Lãìíj’ü‚óäLãìíjmóÜüà@óÜ@æà@a†ómbØ

@@NâåŽïéi

ðà†Šbä@òŠüuìói@łóÝï÷@óèþï÷ý@ðÔóèói

ñaì@ðäbîN@òŠbØ@ìó÷@üi@òìa†óä@bàŠóÐ

ãóØóàìóÔL@ãóØóäaŽï‚@L@ãóØómò‹’óÈ

@@Nãìíšò†óä@óîbà†‹Ùi@ðïàa‡Éï÷@µ ó÷

ðÜûŠ@ïè@a‡ÜbÑäó÷óÜ@óØ@†‹Ø@ñü‚óÜ

óáji@ì@ãò‡i@Šóió‚@â›i@pa†bä@ãóŽîŠ

óÜ@ò‡ïèb’@ÓŠb@à@ñóàóy@òìó÷@aí‚ói

@@Nòìíióä

@@N‚íà

ÞïàŠói@UP@pbè@ÚŽîŠóÐó÷Lòìa†@ãŠóÐó÷

a†ò‡åîb÷@óÜ@óîb †a†@ìó÷@Šó @@OçaŠü 

@ ì@ðîòŒójŽïi@ðäbóØ@oïäaŒò†@ðäbî@OçaŠü

ìíibáŽïu@ìíió Šóá“Žïq@ðè@óØ@pbji@ÞîìŒb 

ìbbq@ìó÷@Ûòì@•üm@bîb÷@ìíiŒb

ì@•bu@ÛûŠó@íïä@óÜ@×þ‚óøŽïi

óàóØómò‹’óÈ@ðè@oîójïi@oïäaímbä@ìL

@@_òìónïåŽïèbä

@@_çìíióè@a‡äbØòŠb’óníà

×ó’Šói@óàa†@”ïåà@ãójîò†@ðmìL

æŽîí’@ç⁄@Ð@@òìímì@ãóä@æà@Oà @ ói@bmóÐ

@@óàíÝÈóà@ðÜói@OÃói@bmóÐ

@@Na‡ÜóéŽïm@âÔó’ŠaŒóèL

bî@ãín’ûŠóä@bîL@òìíióä@æà@ðÉmbÔ

bî@çìíi@óåîŠûŒ@Lçìíiò†@‡äóš@O@çaŠü

ñóáŽï÷@omì@“Žïq@üm@OçaŠü @

@@NãìíióåŽîìóÜ

@@_óåïàóØ

‘óØ@æîØí@ì@æî‚‹åŽïi@çbØòŠb’óníà

Âäóu@üi@oîûŠóä@Šó @@ì@çbïŽïq@ãłói

@@çìíi‡äóš@aŒbä@@OÃói@bmóÐ

ñŒbiŠó@ó‹qŠói@ãò†Š@ óióÜ@æîìíi

@@NæîóØò†@oàa‡Éï÷

ñììŠóÜ@oïäaím@çüš@ñó÷L@a‡äbØóïiïyì

@@_oïmì@ðq@ñaì@ŽðØ@OçaŠü @

ñŠbØüè@bî@@ãa†ó@@@üi@òìíi@ìóäbîŒü܆

”ïÙîŠóÐó÷@ì@oïnòíi@a‡ÔóÝîóÐ@‡ï÷bÔ

@@N×óÝîóÐ@‡ï÷bÔ@OÃói@bmóÐ

@@_ìíióè@‹m

@@_×ó’@Šói@ónîò‡i

oî‹jŽïÜ@Žðîí @óä‹ @ŠûŒ@óàó÷L@ãûŠbä@ì

lò†óøŽïi@çbîü‚Šóè@łòìóä@OÃ @ ói@bmóÐ

ân“q@Lìíióè@ãbäaím@æà@‹‚b÷@OÃ @ ói@bmóÐ

@@NoŽïióè@çbnäa†‰îì@Šó

ñ‹mbîŒ@ñŽîŠ@üm@ðÙîì⁄Žïq@óØbm@@Nç@ ìíi

@@N@ìíi@o“qóÜ@ò’óÈ@Lìíióè

@@Nóîóè@a†‰îì@ãü‚@ð’ói@łòì@OçaŠü @

@@NçaìóÜ@Ûòì@Èói@ñý@òìíióè

ìó÷@üi@çbïiby@çaìó÷@üm@ñaŠói@üi@OçaŠü

ãûŠbä@çóÙi@âàa‡Éï÷@Šó @ì@@Oà @ ói@bmóÐ

ŽßûŠ@ñiò†ó÷@a‡móbï@óÜ@O@çaŠü

@@_†‹Øò†@óäbn’@òŠüu

@@çbîìbä@óášbä@óåà@ðàìóÔ@óàó÷

ó@ qa‹‚@çìbäòíŽïq@ðÜbq@ñŒü܆@bîN@oŽïåïibä

@@N@†‹Øò‡äbîóä@çüš@ñó÷@OÃói@bmóÐ

óÝu@û‹ i@ÚŽîŠüu@ói@ó’bi@ðmì

@@_òíi@çbïàbØ@üm@ñaŠóiN@òŠbq@bî@çóÙi

óÜ@Šb’ónüà@ì@•bu@ÛûŠó@‡äóš@OçaŠü @

@@NŠói@óÙi@oäbØóîŒbiŠó

òìíiòìó÷@ŠóèL@òìíióä@òŠbqOÃ @ ói@bmóÐ

@@_@çìíióè@çbn†ŠíØ

@_ìíi@ðš@óÔóÝîóÐ@‡ï÷bÔ@ìó÷@ñìbä@OçaŠü

ðàb−ó÷@óÜ@çbîóäaŠbØ@ãó÷@ó’bi@OçaŠü @

ónŽîŠói@ñü‚@ðmóîìínîì@óäaìóÜ@Ûóî@Šóè

@@NçìíjóØ@SUP@ñóÙîä@OÃói@bmóÐ

@@âî‹Ø@çbåÉÜì‡jÈ@OÃói@bmóÐ

Žðq@ðÙŽîŠbØ@çb’bq@ì@òìó“Žïq

çbïäbØòŠa‡Øóš@ãóuŠó@ñó÷@O@çaŠü

ßbáØì@ßýóu@ãbà@óîa†@ãŠóió‚@çb’bq

RU


@@NãóØbä@çbîü’üàbè @@_çóØbä@pü’üàbè@”ïäaìó÷@OçaŠü @@Nãýómóäìímbè@łòì@OÃói@bmóÐ @@_@ŽðØ@óäí¹@üi@@OçaŠü  @ @@NâåŽïéi@üi@ÚÜó‚@ñìbä@OÃói@bmóÐ @@_ñˆò†@ðš@ói@Ãói@bmóÐ@OçaŠü  @ @ ói@bmóÐ û‹áï÷_âîˆò†@ðšói@ðäaŒó÷@Oà ãóØóïåï“äóäb‚@óØ@ㆋØ@üi@çbïäüÐóÜóm @@Nòì횊ò† @@_ŽñíØóÜ@OçaŠü  @ @@a‡Ìói@óÜ@OÃói@bmóÐ @@_oîbîˆò†@ðš@ói@“Žïq@ñó÷@OçaŠü  @ @@Nãìíi@µ“äóäb‚@ñŠóÐó÷@OÃói@bmóÐ ãüi@bn @  Žï÷@oŽïÜò†@üm@ñó÷@O@çaŠü  @@Nòì횊ò† @@Nóîóè@@âïåï“äóäb‚@ìì†@æà@OÃói@bmóÐ

@@ðÜói@OÃói@bmóÐ

óØ@pìóØŠò†@b †a†@óÜ@Šó @O@çaŠü  @@_çóØò†@püšìímbè@OçaŠü  @ @@ßýóu@ãbà@ñý@óàíš@ãü‚@æà@OÃói@bmóÐ óÜ@熊ìíjŽïÜ@ñìa†@oîò†bàb÷L@oîŠbjäaìbm @@_@ñóØ@OçaŠü 

ñüi@ümbî@pbØò†@üi@oäüÐóÜóm@OçaŠü ñìa†@çbàíŽïi@oŽïi†‹Ø@ãóÜóè@Šó  @@N@ãóØò†@熊ìíjŽïÜ @@_oîóØò† @ aŒbä@óÜóè@ói@ãü‚@æà@ãłói ”ïåà@óä@ì@pbÙîò†@ìó÷óä@‹Žï‚óä@@Oà @ ói@bmóÐ ìó÷@òŠbî†@N @@NpbØbä@â“îŠbØaìbè@ïè@òì óØón’@aŠ@ï÷@æiò†@ŠûŒ@‡ïèb’@ómbØ ðÙŽïóØ@ïè@Žßó @óÜ@oî‡äòíîóq@ñó÷@OçaŠü 

ãü‚@óÜL@ç‹ ò‡ŽïÜ@ãŽîŠ@ìóîóè@âØóî†aŒb÷@ìíàóè

@@Nòìóà‹ò†@çbî‹m @@_ò‹mŠûŒ@çbïàbØ@OçaŠü @ òŠûŒ@óØóî‹îŒòì@ñìó÷@çóÉióm@Oà @ ói@bmóÐ @@Nòìa‹Ø@ãüi@bnŽï÷@óØ óîóè@ãqbiìbi@ñŒŠó÷@•óàóÜ@óu @@Lóîóè@bØì†L ãóÜ@óïä@â›ïè@omìì@“Žïq@üm@OçaŠü  ”ïØóîìíäb‚@ðäòìb‚@póäbäóm@ìómłì @@Nâïä

@@NoïŽî‹Ùi@ðîb †a†@a‡äóîþŽïi@ðØóîb †a†

@ ói@bmóÐ @@ãóØóÜbàóåióÜ@ì ãò†bàb÷@”ïåà@óàò†@ìó÷@Žð÷@Oà @@ãóØbäaŠ@ü‚Nóïîb †a†@ìó÷@üi oì슆@ñ‡äòíîóq@òìa†óä@oÜìóè@ñó÷@OçaŠü  @ @@_a‡äbïÜó @óÜ@oîóÙi ãüi@ò‹m@ÒîŠó’@òìbà@óàóm@ÚŽïÜb@‡äóš @@@‹Žï‚óä@OÃói@bmóÐ ãü‚@bî@ãóÙiaŠ@ðmbïu@óÜ@a‡åv@óÜ

@@Nñ‹îŒòì

ñìó÷@oŽî‹iŠó@óàó÷@Šó @bä@OÃ @ ói@bmóÐ

@@NçìóØò†@Šbî†ói

@ @@_óîóè@ðmŠbq@bî@@ðmóïØóî@ðmóîa†‹ØŠó oïäaìbnŽïi@bî@oîŠbi@aìbm@çbàíŽïi@@OçaŠü @@Nóáïä@‘óØ@ïè@Žßó óÜ@bä@OÃói@bmóÐ óÜ@òìóÜóiói@óØ@oŽîìóØò†Šbî†ói@ÚŽïmbØ

ðè@ãóè@@ñ‡ïàóÈ@ðè@Oà @ ói@bmóÐ

@@_

@@_oîóÙi@póØómóÝÝïà

•bq@Žßb@µàòìì†L@Žßb@Žßòìó÷@Oà @ ói@bmóÐ ñaìa†@aŒò†@ñ‹‚óÐ@ói@OÃói@bmóÐ @@NãóÙi@ãü‚@ðàìóÔ@óÜ@熊ìíjŽïÜ @@@@Lò‹Žï÷@üi@ãòìóåmbè

@@_µš@OçaŠü @

oî‹ ò†Šòì@ï“äóäb‚@ìì†@ðäbî@OçaŠü 

@@Nòìíióä@‹mbîŒòìóÜNç‹Žïri

@@_üi@OçaŠü

@@NòìóàŠb“i

òìóØŠbáïäa†@óÜ@oibäóu@üm@OÃ @ ói@bmóÐ

@@N@ãóØò†@ñóÈóibnà@ðÜói@OÃói@bmóÐ

ñó÷_@òìó“Žïq@óàŠói@ãü‚@òŒbmNoŽïÝi@ðš

@@_òìòŠbiìóÜ@oïïÜò†@ðšNµmŠbq

@@Nò‹ a‹Žîí @üm@_ãóÙïi@üi@ñó÷@OÃói@bmóÐ bÌb÷@âbÔ@ñóÜóóà@óÜ@pb  b÷@O@çaŠü  @@_óîóè @ @@òìím‹ @âŽîí @OçaŠü  òìbåŽïè@æà@üi@oÜb‚@ò‡äòìó÷@ì@oîìímbè âÙÜó‚@ðmóàŠbî@oŽïÜò†@”îìó÷@O@çaŠü  óÙŽïÜíøóà@ìó÷@ñó÷L@oîìín“ïäa†@æà@ŠójàaŠói çbàìíàóè@ì@ëì솋Ø@ðmŠbq@üi@â“ï÷@Lòìa† @Nóïš@Àò†óè@ì@óØòŠó @ðš@óîa‹ibØ@ãó÷@oŽïÜbä

@@NpbØò†ûŠ†@OÃói@bmóÐ

ói@ðÙŽïniòŠ@@óàó÷@ãłói@OÃói@bmóÐ @ üm@óÙäíš@†‹Ø@ãòŠbï‹q@ìó÷@óîüi@æà@OçaŠü @@_óîóè@òìóä óØóšbä@óÜ@oîìa‹bä@oïÐbu@ðm‹’óÈ@ÛûŠó ðäbóØ@ßó óÜ@çóØò†Œóy@•óäb‹qŠói@ìó÷@L ãłói@óïä@òìónŽïq@iòŠ@aŒò†@OçaŠü  @@Npbè@a‡áÜbîó‚@ói@ÚŽîŠbï‹q@Ûòì @@N´óji@ñ‡äòíîóq@a†ìa‹bä

óØ@óîóè@âïÈaŠòŒ@ñŒŠó÷@bä@@Oà @ ói@bmóÐ

@ ói@bmóÐ ðmò’óÈ@ÛûŠó@æà@ónaŠ@OÃói@bmóÐ âbÔ@ðÔŠóÈ@àˆì†@Šóè@æà@Oà ìòŠói@ìíàóè@æîò†óÜìóè@óáŽï÷@ãłói@âÐbu ãìíiŠb’óníà@”ïÙïmbØ@@ãìíibÌb÷

ŠóóÜ@ü‚Nò@ ìómòìbà@ãüi@ãòqbi@óÜ

póäbï‚@Lçò‡i@Âäò†@†‹Ø@ @üi@Lçû‹i@ðmóîa†ŠíØ

@@_oîóØbä@ãóiób«@•òìó÷ @ ìòìómòìbà@üm@ü@i@paàói@ãłói@OçaŠü @@_óïäaì@Lóîüm@ðè@bnŽï÷ ðè@ómòìíi@óäbà@ìì†@òìó÷@Oà @ ói@bmóÐ

@@Nòínîìóä@â’ü‚@ï Šóè

@ @@N@çóØóä@†ŠíØ@óÜ Žßó óÜ@oïäòíîóq@a†bnŽï÷@óÜ@OçaŠü  @@_@óîóè@†ŠíØ@ðäaŠa†ó¸óbï ߎ ó óÜ@oî‡äòíîóq@ŠýóØ@óÜ@ò‹ŽïÜ@ñó÷@OçaŠü  @ @@_óîóè@ðmŠbq@ì@ðmóïØóî

@@ŽðÜói@OÃói@bmóÐ

ãłói@âbäò†@çbîìíàóè@OÃói@bmóÐ

@@_ŒŠói@b÷@ŠóóÜ@OçaŠü @

RV


çbîóáŽï÷@çbîü‚@çbØóØûŠó

@ ì@pü‚@ðuŠó‚@@ómaìóØ@OçaŠü

@@N@ãü‚

çbïmìì@çbîý@ómóàìíšNòì솋ØìíÐbÈ

@@_oŽïuò†Šò†@pü‚@ðäbÐ óÜ@o“ïäbØóîbáïy

@@_ìíi@ŽðØ@ðè@”ŽïqìòìóÜ@ñó÷@OçaŠü @

@@Noïä@ta‹‚@üm@µi@ta‹‚óáŽï÷ óîóè@ÚŽïn’@@óäai@ò‡åŽïè@ãłói@O@çaŠü çbØóØûŠó@óØ@@ðmłìbè@ðÔóè@æŽïÜò†@ðŽïq @@NçóÙi@a‡Žïm@ñóÜó‚a‡à@óïä@çbîüi oŽïi@ÚŽïóØ@bi@ó’biò†@Žð÷@Oà @ ói@bmóÐ

@ ói@bmóÐ ãü‚@â“ïäbØóîbáïy@ñòŠbq@ðÜói@Oà @ ói@bmóÐ ìíi@òìóyýóÐ@oò†ói@Oà @@NâŽïq@òìóîa†ò‡äbîóä @@Nãò‡îò† óîóè@oÙŽïn’@Šó @ümNb@àóä@ãŠbï‹q@æà@çaŠü  ì@熋Ø@âîŒaŠ@òŠbq@ói@ðîìa†@bmóè @@Nãüi@òìóäbî‡äaŠó  @@ðÝïi

ónŽïi@òìín’ìíØ@âïÙŽî‹Žï’óÜóØ@æà@oŽïÝi

oîìímbè@üm@âŽïÝi@ðš@’@Oà @ ói@bmóÐ póšìíà@òìóïmóïØóî@çóîýóÜ@O@çaŠü @@_óîóè @ @@NoîóØò†@ãóáÙyóà

ñòìó÷@N@óîòìa‹Ø@ðäbîóibmL@âïqbÔ@Šói

béäóm@ãóØbä@‘óØ@ñóàóÙyóà@æ@à@bä@OçaŠü

@@Nóïä@ãŠbåî†@Ûóî@łìóä@OÃói@bmóÐ

Šó L@òìa @óàbäóÜói@çóm@SP@æŽï Üò†

óÜ@aŠˆíØò†óä@‘óØóî@óîaìíi@óåïÔónaŠ

@@_oäbØóîbáïy

ñˆ†@bî@òìímbè@óqa‹‚@ói@æà@ñìbä@a†óäaìóÜ

@ ói@bmóÐ @@Na‡äbn†ŠíØ ðØìbi@ñŠìóÔói@ìí @Oà @@{µäóÙŽïq}Npì@ñòìó÷@ñóóØìó÷ ãłói@ã‹ bä@Šòì@Ûóîý@ïè@óÜ@òŠbq@æà

oŽïi@bi@òìín’íØ@âïÙŽïóØ@ì@óàý@ðióÜóm @@NòìónŽîˆíÙ·

bi@òíïìíä@a†óäbàbäóÜói@ìóÜ@âÙŽïn’@†ŠíØ @@NçóØóåŽïq@â¼òŠ Ûói@bmóÐ@ñóäaìó÷@æŽïÜò†@ónaŠ@OçaŠü @ ãò†Šóiói@ç‹Žîìbä@çì솋ÙÜbÑäó÷@ñŠbØíóØ @@_çóÙiŠòŒìíØ@bmóØóÜbà  @ ïi@póØb Šò†Šói@pü‚@üm@@Oà @ ói@bmóÐ onò†ói@Ûóš@L@pbÙi‰ŽîŠ†@oäóàóm@aí‚ @@_a‡àóØóÜbà@ŠóióÜ@ñ† b Šò†ŠóióÜ@ãŠa‡Øóš@bè@óØ@æà@OçaŠü  @@N‹m@ðäbØómbØ@üi@aŒbä@ï÷N@ñ†óä

@ @@NãóØò†@Šbï‹q çüïÝà@UP@ðäbà@óîóè@ìó÷@ñüäò†@OçaŠü æà@Ûòì@ñ†ŠíØ@QP@Šó @óibïå܆@Oà @ ói@bmóÐ ì@pü‚@üi@oî‹ ò†Šòì@ðmóïØóî@óÜ@Šbåî†

@@Lç‹ ò‡ŽïÜ@ãîŠ@çbîìíàóè

ãaìò†@ì@óîbnüàbà@ãóØòŠóìbè@ómòìó÷ ìíàóè@ói@@ñòìói@O@çaŠü @@Læîˆò†@ìó÷@ñòŠbq@ói@ì@pbØò† ói@üi@ï÷@çò†ò†@‹m@ðäbØòŠb’óníà ”ïåà@bi@LoŽïåŽïèò†@óÔ@óÔ@æŽïÜò†@OçaŠü 

@@Nçò†óä@ð’üm

@@Ûói@‹m@ñŠbï‹q@ÚŽî‡äóè çbØòŠb’óníà@ñói@ŠûŒ@oïäaŒbä@ñó÷ ñaì†_@çbn†ŠíØ@üi@òìónîaŠó @ñóØ@OçaŠü @ ðuŠó‚@@çìín“ïäa†@ãòŠóØíàìŒòŒóÈíà @@_“Žïq@bî@ìíi@ãa††ó@ðáŽîˆŠ@ðäb‚ìŠ óÜ@çbïäbØóîbáïy@ì@çb‚òíî†@ì@çbîü‚ @@_ç‹ ò†Šòì@ðmŠbq@ì@ðmóØóïî ãbà@ñý@óàìíš@òìó¸bè@óØ@Šóè@Oà @ ói@bmóÐ

@ ói@bmóÐ @@Lßýóu ò솋Øóä@óÈóua‹à@æà@‹‚b÷Oà @@@Nçò‡i@âŽïq@óØ @@_@ìíi@ñóØ@OçaŠü

çbØómbéŽî†@óàûŠó÷@âÐòŠó’ói@Oà @ ói@bmóÐ @@Lç‹iò†Šó@üi@ãŠìbØ

@@_Žðäò‡àò†@ÚŽïmóióbåà@óiOÃói@bmóÐ

@@Y~S~RPPT@OÃói@bmóÐ

@@_@üi@OçaŠü @

üšìímbè@pü‚@ñììŒòŠb÷@ói@ðäbî@OçaŠü

@@_oîìíi@a‡Ìói@óÜ@Šóè@ómbØìó÷@bm@OçaŠü @

@@@@üi@ðäaŒó÷@OÃói@bmóÐ

@@_oîóØò†

@@ŽðÜói@OÃói@bmóÐ

@@‹Žï‚óä@OçaŠü @

ãü‚@ñììŒòŠb÷ói@łìòŠó÷@OÃói@bmóÐ aíîóy@ñìóÜ@òŠìíóÝà@óášò†LâîŠó ò† @@Nç‹iò†Šó@üi óÜ@óäaìó÷@óØ@óïäòìó÷@ŠóióÜ@OçaŠü  @@_ç‹ ò‡ŽïÜ@pŽîŠ@óîüi@æÐbu@ðmò’óÈ NãbmóƒŽïi@óØ@æäaŒò†@bä@bä@OÃói@bmóÐ @@NãbmóƒŽïi@æà@óØ@çbïå܆@çaìó÷ óäbóØ@ìó÷@Žßó óÜ@òìímìóÙŽîŠ@O@çaŠü  @@_òìa‹ÙÜbÑäó÷@çbîŠbØíóØ@óØ@oï“ïäa† @@NbäbïØóm@óÜ@ãbè@ˆûŠìó’@OÃói@bmóÐ

@ ói@bmóÐ ñòŠói@ñòŠbî‹i@ìó÷@oïäaŒò†@O@çaŠü ò‹ŽïÜ@ìòìím‹ @ãü‚@ñŽîŠ@æà@Oà ñaì†@óØ@òìónŽî‹ bä@óäbóØìó÷@çbn†ŠíØ ì@ãóÙi@lóÜóm@ãû‹ i@bnï÷@Lãìín“ïäa† @@_çbn†ŠíØ@üi@òìómóäìaŠó @ãa††ó@ðäb‚ìŠ Ûí›i@ãü‚@òìó÷L@çò‡jŽïq@ãòŠbq bîb÷_òì솋؊ò†@ñaì@ñ‹àó÷@ŽðØ@Oà @ ói@bmóÐ ìŒbäóm@ìóàìíšóä@òìó÷@ŠóióÜNòìóàóØò† @@_òì솋؊ò†@çbïmaíÐóÈ@µäóØóØûŠó@ìì†

@@Nòì솋Øóä

òŠbq@ÚŽîŠüu@ïèói@ðäbî@OçaŠü @@NãóØò†@óØòŠbî‹i@óÜ@‘bi@æà@OçaŠü  @ @@_oî‹ bäŠòì@ðmóïØóîóÜ @ ói@bmóÐ üi@µšóÙÝàNç@ ‹äb·@æŽïi@biò†@Žð÷@Oà @ ói@bmóÐ @@NÚŽîŠbî‹i@ìíàóè ñŠòì@üm@ì@æà@ÀòŠó’ói@bä@Oà @@NæîûŠò†@çóÙi@çbàaìa†@ÛóîóÔò†@ b†ŠíØ@ðÙŽîŠbåî†@êÉiìŠ@Lã‹ bä âŽïÜò†@”ïåàNó@ îóè@òìòŠbiìóÜ@Šbî‹i@oïïÜò†@üm RW

@@Nòìím‹ óäŠòì


@@Næán’û‹Ð óàìíš@óØ@pbØóäaì‹i@‘óØ@óîóäaìóÜ @@NìíjŽïq@ãŠbåî†@ŠaŒóè@UP@a‡Ìói ñbiòŠbØ@ñòŠbq@ðäaínàóä@Âäbà@V@ñaì† ñŠíä@ñý@óàìíš@óîüiNã@ ò‡i@â’óØóÜbà ñò†bïÔ@ðàa‡äó÷@óàò†@ìó÷L@ðî†óy çbàóè@óÜ@a‡îŠóÐó÷@óÜL@ìíi@ñ‹míÔ @@Nðbäò†@çbàØóî@ìíi@æà@ñòŠìò† üi@âÙŽîŠbØ@íÙÜói@ãŠbÙŽïi@ðŽïq@ìì @@NòòìónîŒû‡i Žßb@X@_óïä@póšìíà@üm@çüš@ñó÷@ðmì ìóïä@â›ïè@łòìóä@ììNoîìíiŠb’óníà @@Nãíî‹i@çbîóØóšìíà ì@ãóØóîŠóÐó÷@üi@òìóï¹aŠó @ìíiòìó÷ òìa‹@ ƒÙîŠ@óÜ@Šb’óníà@óïà†‹Ø µàó÷@óàìíi@çb’bqNa‡äbØóîŠòìbàóu ìíiaì@•òìó÷N@ óÈaŠòŒ@ðmòŠaŒòì@ðàbÈ üi@oîìò†@çbŽïÙŽïØóî@Óbu@ðmò‹’óÈóÜ æà@òìóîŒ@û†óä@çbïóØL@ónüq@ìó÷ @@NoŽïióä ì@ãóÙïi@oîìò‡àóä@bmŠóóÜ@”ïåà Ša‡åïàó÷@ói@çóÙi@ðšbä@bî@çóÙi@çaì ìó÷@üi@òìómbè@æà@ñìbä@a‡ïîbmüØ@óÜL @@N@ãóÙi@Ûóîónaì@ïè@ñòì@ðiNónüq ì@xìóÐ@ÛûŠó@æŽïÜò†@O@çaŠü  çbîŠûŒ@ðØóîòŠbq@çbØòŠb’óníà ñìbä@‘óØ@ŠûŒ@ñòìóiL@pìóØò†@oò† ãłói@a‡äbØóÑïÐó‚@óuìóÐ@óÜ@@@òìíióè ð’óšìíà@óä@ì@p‹ ò‡Üóè@ðØóšóä óäìíšò†@çbØóšìíà@ìíàóèN@ p‹ ò†Šòì @@NòìóäbØòŠb’ónìíà@ñbÐ  çbØòŠb’óníà@ì@•b@u@ÛûŠó@†í‚bî çbîü‚@üi@çbïØóîò‰ŽîŠ@ÚŽîŠa‡Øóš@ŠóèóÜ oŽïÜò†@ðš@Lñ‹ iò†@çbïäbØóšíàóÜ @@_ìòŠbiìóÜ

óîóšìbä@ãó÷@üi@òì솊bä@@çbn ói@bmóÐ@òíŽï÷

@@_ŽñíØóÜ@OçaŠü

ómòìíi@ãłóiLoŽîŠói@ìbäóÜ@ó Šóá“Žïq@bm ò‹ŽïÜL@òŠìíóÝà@óÜ@OÃói@bmóÐ @@N†í@óÜNŠýóØóÜL ñŠóÄò†@óÜ@ó Šóá“Žïq@ð䆋Øó’ó @ñŠbØüè @@{Na‡äbïàŠó @ì@…a†òŠóÔ ÚŽî‹Žïà‰mbØ@•bq@oŽî‹àò‡ïÜ@@çbïÙŽïóØŠóè @@NçbîóØó‹q@üi@âšò† ðäb÷ŠíÔ@çû‹ i@ì@ò†íuìóà@óîóàbä@ìó÷ @@Nâåïjäbîò†@Šbu@S@ñónÐóè @@Nçò‡i@†óyŠó üi@†‹i@çbïåà@Nã@ óÙi@üi@p‹m@ðÙŽïn’@ðbi@bi ãóØòŠbîó@ói@@ìó’òíïä@óîóèaì@ñŠbu @@NâîŠó ò†@ì@òìòŠò†óášò† @@ça†òŠa‡ŽïóÜ ì@ãóibä@Ú’@ãü‚@óÜ@ïè@ñòìó÷@ŠóióÜ @@_ìíi@ÚŽïÜb@@OçaŠü  @ ×a‹ŽïÈì@çbn†ŠíØ@óÜ@@óïä@ÚŽïóØ @@Nìíi@YQ@ðÜb@OÃói@bmóÐ @@NoŽïióè@ãý@ðÙŽïióÜóm ìíàóè@üi@óØ@ÚŽîŠbî‹i@ói@çb’bq çbØóäaìbm@ñłbi@ñb a†@óÜ@üm@ãłói@OçaŠü  @ ììòìóm‹ @ð“ïåà@ìíšŠò†@çbØòŠb’óníà @@Noîìa‹Øaìa† óÜ@ˆûŠ@óäa†@SP@Nì@ íi@ãŠb ŒŠ@ãa‡Éï÷@óÜ @@@óàbÈ@òìó÷L@óïä@ïèòìó÷@OÃói@bmóÐ @@U@ñójÈí’@óÜ@ãìíi@ñ†a‹Ñåï÷ óÙŽïmóÜìò†@ñb a†a†@óïä@ïè@çüš@OçaŠü  @ @@_ìíjbØüè@OçaŠü  @ @@N×a‹ŽïÈ@ðmóÜìò†@ñìbäói óÜ@óîaí @óØ@ìíiòìó÷@ŠbØüè@OÃói@bmóÐ Šb’óníà@ðšŠóè@çaìó÷@OÃói@bmóÐ @@Nòì솋Ø@âïÝóm@ãŠýóØ@æà@a‡åîŠóqaŠ ìòìbåŽïè@a‡îóØòìbä@‹Žîˆ@ói@çbïÙŽïmó‚@òìíi @_†‹Ø@ðáïÝóm@ŽðØ@ÛíØŠóØ@ñó÷@ìì@”ïåà ðmbrï÷@Žðiò†@Nò@ ìóØónïÜ@ómóäbîìín‚ ãóàòìbÕà@Ûóî@pbèó Šóá“Žïq@a‡åîŠóqaŠ@óÜ @@NæîŠbjäaìbm@óáŽï÷@óØ@çóÙi @@N†‹Øóä ñìa†@óîb †a†@ìó÷@óØ@oïäaŒbä@ñó÷@OçaŠü  çbØòŠbóníàóÜ@ÚŽîŠûŒ@Ûòì@üi@OçaŠü  @ çbîòíŽï÷@óØ@òì솋Ø@ñ†ŠíØ@ðmłóò†óÜ üi@oîìíšLìòìónîbàóä@çbn†ŠíØ@óÜ@•üm @@_çóÙi@âïÝóm @@_ãa††ó@ðmýóò†@‹Žîˆ@üi@a‡Ìói ü‚L@çóÙi@çbáïÝóm@biò†@Oà @ ói@bmóÐ ãóØóàìóÔ@ðmójîbm@Àì슌@òìó÷@Oà @ ói@bmóÐ @@µibä@ðbÈ@óáŽï÷ @@Nìíi ãó÷@Šóói@çóÙi@çbàaìa†@ÚŽïmbØ@Šóè @@Nãò†bàb÷@óäaìbš ò‹ŽïÜŠó L@çìíia‡Ìói@óÜ@ãóØóäaŽï‚ììŠbØíóØ @@N†‹Øò†@ãa‡Éï÷@çbïäbîìíàóèL@óîbàìíi a‡åv@óÜ@bi@òìbà@óàóm@Žßbìì†@æà @@NŠóóàójïi ñóàóy@Šbu@ð@ân’ûaŠò†óä@aí‚ói@bäó÷ @@NóîóÜóóà@ìó÷@üi@ãýüi@pbè@†íá«@ðuby óïä@ÚŽïóØ@ü‚aŒ@bm@ò‹ïi@òìò‹ŽïÜ@óibïå܆ óÜ@óäbàó÷@bïÈ@ñóàóy@ì@kîóm@„Žï’@ì@æà n’íØ@ðióió@ónŽïiìíi@Ûói@bmóÐ @@NoŽïia†@ÚŽïóØóÜ@ãŠój‚@bîNðÙŽïÜa‡åà ì@çóóy@ðÝÈ@ðäbàŠóÐ@óiN@æîa @a‡Ìói Nòì솋Ø@çb¸óäbï‚@óîaí @óØ@æîa @ãa††ó óÜ@æà@ŠóóÜ@óîóè@lbnØ@òìóäaìó›Žïqói @@Nòìóàbà@ŠbÙïi@a‡Ìói@óÜ@Žßbìì†@çb’bq óØ@a‡Ìói@àó÷@üi@òìóïäbáïÝ@àó÷ a‡Žïm@ãüi@ñ†Šbä@äíî@óÑïÜó‚@ñ†óyŠó @@_oîbîˆò†@Žðš@ói@ñó÷@OçaŠü  @ @@}òìa‹ìíä @ ói@bmóÐ ìíióè@â’@ŠóÐ@ì@ßóqíÜóØ@Žñ‡äóè@Oà @@ RX


ìŠíØ@ãó÷@ña†óyóm@ì@âî‰i@ò‹ŽïÜ@aímò† @@NãóÙi@†ŠíØ@ñóàŠóåîí‚@ó›Ø

@_óïäaì@a‹Øò‡Žïq U óÜ@Šó @óÙi@Šbï‹q@û‹i OÃói@bmóÐ òìóàóØóîŒbiŠóóÝq@ñüèói@æà@Oà @ ói@bmóÐ

@@LoŽïjm‹ Šòì@âóØóÜ@‹mbîŒ@‹äbî†

ãŠíØaí‚L@ãìín“ïäa†@ãü‚@üi@bmòìó÷

@@@ãa‹Øò†óä@óäbéï÷@ãíi@‡ïáÈ@óØ ãý@ðØìbi@òìín“ïäa†@ò‹ŽïÜ@@òŠíØ@ìó÷

ãóØòìómóä@ói@óà‚@Šó @oŽîˆíÙi

óäbéï÷@Š@ ûŒ@çbØòŠb’óníà@ñóiŠûŒ@ãłói ó‹ri@ðØìbi@óÜ@û‹ i@òìíióè@ðuìóÐ

ómìíi@ñìíàóè@óäbàó÷@ãłói@NoŽïi†‹Øóä @@Nãüi@ñìbŽïqbä

ðäbáïÝ@ñóØòŠónîóóÜ@aí‚óiL@ça‹Øò† ‘óØóÜ@â›ïè@‹mb@îŒ@òŠbåî†@U@ìóÜ@óäai L@ça†ò†@çbïÔó’Šói@ì@æm‹ ò‡äbîa† @@Nòìím‹ Šòì

óØ@L@óáŽï÷@ðÝà@óäó‚ò†@óäaŠbn’íØ@ìó÷

@@NçóÙióÔ@a‹Žîìò‡äbîóä òìín“ïäa†@ò‹ŽïÜ@óØ@òŠíØ@ãó÷@ðØìbi

ðmóî솋Ø@ðÔaÈ@ñbqí@ñìíàóè

@@Nãìíšò†@b ŽîŠbq@ìbä@bm@æà@bä@æà@ãłói YP@Šóè@ñòŠbq@òìíióè@ðóØYP

óäbn†ŠíØ@ãó÷@ñ†Šói@ói@ †Šói@óäaìó÷L

_ça†ò†óä@ñ†a†@óØóïmóîb’bu@ómaìóØ@OçaŠü ”ïåàL@p‹ ò†Šòì@æàóÜ@ñóØóóØ

@@N@çìa†óä@çb“ïq@ãóŽîŠ@æà@ü‚NçaŒòŠb’

@@łìóä@OÃói@bmóÐ ói@ça‡ÝïmŠói@üi@æî‹iò‡ŽïÜ@ãŠbåî†@U@ðØóî

ãaŠ†a@oïióè@ìóÙò†@ñìó÷@ñ‹ióÜ ãóØ@ãóØóuìóÐ@óÜ@çbïóØ@QUPP@ñòìói

óÜ@@âóØ@ðàýòì@bnŽï÷@bm@æà @N‹m@ðóØ@ì@paŠóib¬ì@”îóu@@ì@æàó÷ ãóØó@ î@óàó÷@Lëìómòìa†óä@çbìíäóàbäˆûŠ ìíi@ãóšìíà@Šbåî†@XPPP@óäbäbà@ãü‚

@@Nòìóîa‹Ø@ãóØ@â’óØòŠbq@ì@ìò솋Ø

oïäaŒò†@Šó @bu@Nòìóàò†ò†@ãłòì@òŠbu âàü‚@@ñóšìíà@@ìóÜ@Šbu@ŠûŒ

óäai@ó‹ri@ŠýóØ@ðäaìòŠb’@óÜ@û‹i

NòìòŠóØóà@ñì⁄i@pbØò†@oì슆@üi@ãó“ŽïØ

ñò÷a†@û‹iNã@ ìbä@ói@óîóè@Ûóîíäb‚

@ Lòìíióè@pŠa‡Øóš@ UPPP@üm@ðäbî@OçaŠü ìóîóè@pü‚@ðäbØóÔói@pìa‹i@Šó @OçaŠü 

ÛóîòŠb@îó@ïè@óäai@×a‹ŽïÈ@ñüšìímbè

óÜ@üi@ï÷L@oïäaŒò†@çbïnaŠói oŽïjm‹ Šòì@pŠbåî†@U@ÚŽïóØ@ŠóèóÜ

ðŽïq@ãa†ó@óØ@Næà@ñìbäói@óîóè

@@_oï‹mò†@ñòìó䆋Øìþi óÜ@óu@Šbåî†@RUPPP@ómbØò†@@òìó÷

@@Nâjï“‚ói T@ómbØìó÷@ìíi@pbrï÷@òìó÷@Šó

@@_ìíjïšüi@póàó÷N@pü‚@ñóØóuìíà @@N@òŠûŒ@ÓòŠó“Žïi@‹‚b÷@OÃói@bmóÐ pbØŠóy@ðmbïЊó@üi@òìó÷@Oà @ ói@bmóÐ ÚÜó‚@biL@êäaì@óÜ@òìa‡nïš@üm@bu@OçaŠü @

@@Nðàò‡mò†@•ýói@ói@óîóè@ãòŠbï

@@N@pbÙióÔ ùîŠbm@ðmbjuaì@ì@熊í‚@ì@æîåi@ì

oŽïibä@@㋪@ì@ˆíØìbïq@ò‡åŽïè@æà@Šó

óäbàóÜ@ãóÔ@Ûóî@Šó @łòì@OÃói@bmóÐ@ óäaìóÜ@ÞïmŠói@ÛòìNì@ íi‹m@’@Žñ‡äóèì

@@oŽïi†‹Ø@kóØ@âÙïn’

@@NpbÙi@óàŠíy@Žði@aí‚@LoŽïióÜóè

@@NñŠóómòìín‚ @

@@N‹m@ðäbóØ@ìaíïÜ@‹àb÷@ðÝïmŠói

ói@âïÝóm@ãóØóuìóÐ@óØ@æà

@ ñ‹Žî†ìbš@ñìbäói@óîóè@ÚŽîìa‹ƒÙîŠ@OçaŠü ñóšìíà@póàíÙy@üi@ñó÷@OçaŠü 

óÔóm@‘óØ@†‹Ø@bàŠóÐ@†‹Øó Šóá“Žïq ‘ó@ Ø@ãłói@Nó@ îónÜb @òìó÷@ñó÷L@pbØóä

@@_Žðäa†ò†óä òìbäìbä@çbîüm@óäaìó÷@{Ûbš}‡îb@û†ŠíØ @@_òìòŠbi@ìóÜ@oïïÜò†@ðšL@çbï›ÜbÑäó÷@ñà çbîìa†óØ@ãłói@çüš@bi@OÃói@bmóÐ

@@NpbØbä@óäb’bi@òŠbØ@ãó÷@ðbi

@@NæŽïÝi@bi@bu@OÃói@bmóÐ ça‡ÝïmŠói@ðmbØ@ðäaàò†@bî@†‹Øò†

Ãói@bmóÐ@oŽïìíäò†@óibj ó@ó›Øìó÷

óØ@oîìíjn’óŽïm@aì@oåmbèóÜ@Šói@üm@òŠbî† ðäaŒò†aì@ümL@ãò‡îóä@ðäaímò‡àóä@òìímbè

@@Nóäbï›ÜbÑäó÷@ñà

óØ@ãłóiNò@ ˆíØìbïqì@㋪@ì@ÞmbÔ@Ûó@ i@bmóÐ æî Ýà@æî‹iŠó@ò‹ŽïÜ@NóØŠb¹a†@ò‹Žï÷

@@_wØ@ãbØ@OçaŠü @

oïäaŒò†@ïjàò†@ìóØóäbqòŠü @Šó@ónïŽî†

obi@“Žïq@üm@ñòìó÷@OÃói@bmóÐ @@N†‹Ø óÜ@òìa‹ƒÙŽîŠ@óïä@Ø@òìó÷@Oà @ ói@bmóÐ @@NpbØò†ŠbØ@a‡ÜbÑäó÷@ñŠaíi @ ói@bmóÐ üi@òìa‹ƒÙ÷Š@ìó÷@ñó÷@ó’bi@Oà Žßó óÜ@ñóØóuìóÐ@Óbu@bmóÐ@oïÜbä

@@Nòìíióè@´’íØ

@@Nóïäaì ìíàóè@oŽïi@@póäbÔìói@O@çaŠü oïmóîbóØ@ãìímbèóä@òìó÷@üi@æà@OçaŠü  óÜ@ãìímbè@òìó÷@üi@béäómLâåŽïäóÜóè

@@Nòìín’ûŠ@ÞïmŠóiüi@póØòŠbq @@Nìíiaì@ðÜói@OÃói@bmóÐ

ÚŽïìíäóàbäˆûŠ@Ûòì@ì@âbåni@òìóÙîä ói@ŠójàaŠói@ó±Šó’@æî‹mŒaìý@oŽïi@paì‹i @@NãóÙi@ónaŠb÷@pŠbï‹q@Úî‡äóè

@Nçìíi@çbØòŠb’óníà@×aÈ@ðmóàíÙy

çüš@@ßbÑäó÷@ñà@Šó @OÃ @ ói@bmóÐ çbnïmóîbØí@omì@“Žïq@Ûòì@O@çaŠü  RY


pü‚@ñaì‹i@ói@oŽïióè@oîŠbØaìa†@Šó OçaŠü  ñòìóåmìi@ói@âïÝóm@@a‡Øóu@TVPP @@_çóØò†@ŽðšójŽïu@püi

@@Npbïnzï÷@ðÙîïè@òìíi@óØ@†‹Ø†ŠíØ

@@çóÙîò†@łòìòŠó÷@OÃói@bmóÐ oàýòì@çaìó÷@ñ‹i@óÜ@aímbä@æà@OçaŠü @ ò‹ŽïÜ@ìó÷L@âïäàóØ@óØŠ†@óÈó@óÜ@æà@ü‚ oàłòì@æäaímò†@çbîü‚Nòìóàò‡i QR@ñìóÜ@bnŽï÷@ìíi@æà@ðØóîòŒò‹Ðóà@‹àb÷

@@Nòìómò‡i

@@Nòìbäa†@üi@çbîóîbáïy çóÙi@ãüi@Šó @óÙäíšNã@ óØbä@çbïua‹zï÷@æà

@_oŽïÜ@p‹ Šòì@ñóäbØóš@ìó÷@ŽðØ@OçaŠü  @ @@Nçìíi@çbîü‚@OÃói@bmóÐ

æìíäò†@çbØóàbäˆûŠ@óÜ@‹m@ðäbóØ@ìüm ÚŽïóØ@oŽïiò†@ãłói@OçaŠü üi@†‹Ø@ñòìó÷@ðmóïØóî@솋Ø@ñóàó÷@ðmŠbq LoŽïi†Šbàˆ@@ñóäbØóš@ìó÷@@ì@oŽïiìíiò‡àb÷ ïè@óîó‹m@ìó@  ÷@ŠóióÜ@ŠóèNÃói@bmóÐ ðØóš@ò‡åŽïè@óØ@Loïi†‹Ø@ñûˆaì@buìó÷ @@Nã‹ bäŠòì òŠbØ@ãó÷@ü‚@Lòím‹ Šòì@Ãói@bmóÐ@óÜ âï“‚ójnŽïq@ñómóЊò†@ãó÷@üi@‘bqí

@@Noî‹Øbä@ò‹mü @ói ðmóàíÙy@aŒíš@Oà @ ói@bmóÐ a†ómbØìóÜ@æàN@p‹ @ñŠòì@ó Šóá“Žïq @@Lãìíióäò‹ŽïÜ o“ŽïéŽïu@òìóäbØóØóš@ói@ãóØóuìóÐ@æà @@Na‡Ìói@üi@ãíš@ì óäbØóš@ìó÷@ðì@ íäòŠbš@oïäaŒbä@OçaŠü  @ @@_ìíjïš bè@çbn†ŠíØ@óÜ@†ŠíØ@ñý@bè@OlLÓ @@Nòìò†ŠíØ@ñŒbiŠó@‘ò†òì SPNóÑîŒbÔ@VPP@ÂäóÑm@TVPP @N•Šü’@ðÙÜíà@òìíi@ñìíàóèLðîóÙïi @ ìó÷@’a†bq@óÜ@p‹ Šòì@o›ïè@OçaŠü  @@_a†óäbØóš ì@óîóè@óàŠíy@bmòìó÷@OÃói@bmóÐ @@Nç‹ ò†@ŽðÜ@ãŽîŠì ãŽîŠ@çüš@óîóè@âÙŽî‹mb‚@æäaŒóä@Šó  @@Nç‹ ò† oŽî‹ ò†@pîŠ@‹mbîŒ@ý@ãbØ@O@çaŠü  @@_ðmŠbq@bî@ðmóØóî @@Nçbîý@ì솊óè@łòì@OÃói@bmóÐ ñaìa†@bm@ãóØbä@ßþÍnï÷@òŽîŠ@ìó÷@æà ðä‡äaŠŒóàa†@ñìa†@bî@òŠbï@bîNãóÙiòŠbq @@NãóÙi@ÚÜó‚

SP


@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ@ì@ßbÑäó÷@a†@ñŠûŒ@ðÜìóè@ñ‡äóÜüè@ðïÜüq @@oŽî‹båi@‡îbüåïu@ói@çbn†ŠíØ@ðäbïmłììbè @@óåmìóÙŽïqìbš@ãó÷@ðäa‡àb−ó÷@üi@ñ‹i@ñbŽîŠ@‹móàüÝïØ@ça†ó@óØ@ñŒbÔ@†béïä@çbÅØýbš@ì@Šóìíä@ì@ŠbîŒa‡äó÷@ñŠbØìbè@ói@L†óàó«@†í¼óà@ðÜóÈ@ðäa†Œb

ðmóïäüš@ñóû‹q@ŠóóÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ

a‹m‹ Šòì@ìaìóm@ñŠbïäaŒ@óåmìóÙŽïqìbš@ãó÷@ñaì† óÜ@ìíi@ŠbÙäaìbm@ãóØóî@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð

óÜNa@Š†@ãb−ó÷@×a‹ŽïÈ@üi@óäa†bà@ìó÷@ð䆊bä

óÜ@ñìbïáïØ@ñò†bà@ð䆋Ø@ò†Šbäóè@Šó@óÜ ðäa‡àb−ó÷@óÜ@ð䆋Ùï’óiìbè@ŠójàaŠói

QYXT@ ðÜb@ñŠóiünØü÷@ðäbà@aŠòìbä

ðïÜüq@N×@ a‹Žï÷@üi@òìóma‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@çóîý †ŠíØ@ðÜó @ói@ŠójàaŠói@çŒóà@ðäaìbm

ãói@熋Ùïäb ŠŒbiLa‹ØŠò†@Ûóîbbî

ð䆋Ø@ò†Šbäóè@ŠóóÜ@ñ†Šì@ñŠbïäaŒ@ñ‡äóÜüè ðäa‡åîŒ@íïä@ì@Žßb@òäb’@ói@ìa‹Ø@ðîb †a†

ñ‡äóÜüè@ðïÜüq@Na@‹Ø@óÌò†óÔ@òìóäa†bà

üi@òìóma‹äb÷@çbÄ@çóîý@óÜ@ñìbïáïØ@ñò†bà ðäaìbm@ðäa‡àb−ó÷@ðäaìbm@ói@LaŠ†@a

I@ çbØòìím‹Øóî@òìómóä@ói@†‹Ùî‡äòíîóq

ð䆊bä@béäóm@Np @ ‹ Šòì@bÙîŠóàb÷@óÜ@×a‹Žï÷

çbïïš@µäai@ñòìó÷@üi@Lòìò@HãüÙäíî

Šaíš@ìóÜ@Lñ†@’@Ûóä@ñìbïáïØ@ñò†bà çaìì†@Žßó @óÜ@ü ínÑ @a†óåmìóÙŽïqìbš@ãóÜ

ì@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@Šó@óÜ@òìíïäaŒ

@ ïåÙ“q@ñóäaŽîŠói@ìóÜ çaŠaŒóè@óÜ@òŠìó @ðØóîóïû†@óîòíŽï š ìó÷@ŠóóÜ@çbî‡u@

LòìóïîìbïáïØ@ñò†bà@ói@ð䆋Ùïäb ŠŒbi

ãóuŠó@ñóÈóibmíà@La‹Ø@ò†bàb÷@óàbäóÜói ì⁄i@ì@çbØaàbØ@ñìbš@óÜ@Šìì†@óîóïû†

ñónòŠóØ@çóm@QTPP@óØ@†‹Ø@çbîa‹Ù’b÷

LŽßb‚@ói@Žßb‚@LŒóÌbØ@ói@ŒóÌbØ@LóØóÐóÜóà ãóÜ@óØII@a‡àb−ó÷@çbîóåŽîì@ìbä@ñòìó䆋Ø

ò†Šbäóè@TDG@ñìbïáïØ@ñò†bà@ñìb‚

Žßó @óÜ@Na@‹Ø@ñ†Šì@ói@óàbä@óÜói@ói@óàbä@óÜói ì⁄i@çbîóåŽîì@ðäaím@çbàóä@a‡’óåmóÙŽïqìbš

ñìb‚@ñónòŠóØL×a‹Žï÷@üi@òì솋Ø

‹š@ñü ínÑ @ñ‡äóÜüè@ð ‹àí @ðïÜüq

ðØóš@ð䆋Ùn슆@üi@ìíi†Šbä@ð’óÙî†

ìíi@a‹Ù’b÷LóäbîŠbïäaŒ@ìó÷@Šó@óÜ@LaŠ‡àb−ó÷ ñŠa‡’ói@òíŽîíØ@óÜ@ïÜüq@ZŠbï‹q

ói@LHHçíibm@_@æîŠb@II@ñìbïáïØ

ðäłb@ñbmòŠó@óÜ@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@óØ ðma@‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@ð䆋Ùïîb †a†@ñóû‹q

ð ‹àí @óÜ@pbØìbèNŠ@ ûŒ@ŠûŒ@ðØóîòŠbióÔ

çbØbn’óè@ñóîò†@ðîbmüØ@íØbm@òìóäbØbn’óè

óØ@La‹Ø@a‡îóq@ìaìóm@ñŠbïäaŒ@•a‡äóÜüè

ò†Šbäóè@ñìbïáïØ@ðØóš@ðÜòìó÷@ñ†aìóà Žßó @óÜ@móÙŽïqìbš@ñòìó÷@•bqZ@ãłòì

@@N´aŠ@óäbîŠbïäaŒ@ìó÷@oŽïåŽï¾óîò†

@ Üb@óÜ@Û‹ŽïÄ@oŽïä@ðäüîÐóÜóm ñóäbîìbïáïØ@ò†bà@ìó÷@ñaìa†@N×@ a‹Žï÷@üi@òìì†‹Ø a†@RPPSð

ò†bàb÷@çbîóïû†@TNO@ì@FFCD

ñŒbó“ïq@óÜ@Lóäìíi@ŠóåŽïè@ŠbØói@ìì†@òìì†‹Ø ðmóàŠbî@†‹Ø@òìóÜ@ðbiLa†@ãb−ó÷

ñò†Šbä@ñ‹ i@ì@pbØ@ŠóóÜ@L†‹Ø

ŠbØói@ñìbïáïØ@ðØóš@ð䆋Ø@oì슆@ì@ÞïÅ ðØóš@n‚@oò†@ói@üi@òìa†@ðàa†ó

ìíàóè@a‡äbïäbØómŠüqaŠ@óÜLçbØónòŠóØ

T D @I@ñò†bà@béäóm@“ @ñüØ@Nó@ äìímbè çbánò†@óîóåï›åi@ìó÷@Šó@óÜLñìbïáïØ

ìóÜ@Nóîa‡Žïm@ñ†Šì@ói@ðäbØóïîŠbïäaŒ

ãói@Nò@ ì솋Ø@a‡îóq@×a‹ŽïÈ@üi@ðäóm@QTPP@HG ŠóóÜ@µåÙ“q@ðäa‡àb−ó÷@ói@†‹Ø

pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@óØ@pìóØŠò†@ @òìóäaŠbàb÷

üi@óäa†bà@ìó÷@a‹äaŒ@çbØò†bà@óÜ@òŠûŒ@òìa‡äó÷ æî‡äóš@óÜ@òìòíi@çìŠ@ðîaì†LðäbØómì

ñìb‚@ñónòŠóØ@ò‡äóš@ðäbØbïäbràüØ@ì

ñŒbó“ïq@üi@Ûóä@òìímbè@ŠbØói@óÙî†@ñŠbØ ì@òì솋Ø@ðbi@•ó@ Ùî†@ñŠbÄü @ì@óàbäˆûŠ

ò†Šbäbè@ñìbïáïØ@ðØóš@ð䆋Ùnì슆

@@NñŒbiŠó@ñŠbiìŠbØ@üi@bmaì@LÞïÅ ñŠbØüè@óàó÷@Lòìa†@ãb−ó÷@mìóÙŽïqìbš

óØ@a‹äaŒ@òìóïïû†@ìóÜ@N×@ a‹ŽïÈ@üi@òì솋Ø

çbïäbØò†bà@ñ‹Žî†ìbš@a†òŠaíi@ìóÜ@çbØòŠürq ”ïÙîŠóàó÷@ðä‡äbîó aŠNìíi@óØóïîb †a†

ñìbïáïØ@ñò†bà@Šüu@‡äóš@ì@ðš@×a‹ŽïÈ

óäa†bà@ìó÷@æäai@熋Ø@ŠóóÜ@çbïåïåÙ“q@L†‹Ø ðä‡äbîó aŠ@ðŽïq@óiLìíi†‹Ø@ðbi@“Žïq

ì@òìím‹ @ñŠòì@ì@òì솋Ø@ò†Šìbè

ŠbØói@ðšüi@òì@çìímbè@ŠbØói@çüš@ì@µš äa‹ÐLçbØbn’óè@ðîbmüØ@óÜ@ðÙîŠóàó÷

@@Nòìíjîóè

@@N_æŽî† üi@òì솊bä@ñìbïáïØ@ñò†bà@pa‹äb÷@çbÄ

ŠûŒ@ÛóîòŒa‡äó÷@ói@•óØò‹i@pìóØŠò†

ói@Lçìíia‹Ø@çbîóiŠûŒ@bÙîŠóàó÷@ì@çüqaˆ@óÜ ðÙîŠóàó÷@ð ‹àí @òìóîòŠbi@íÜL×a‹Žï÷

ð䆋Ø@oì슆@üi@óîa‹Ù@’b÷@ì@çìŠLìíi

óÜ@óióÔóÈ@ñŠò‡äói@üi@çìíia‹Ø@çaìòŠ@bîbïÜbnï÷

ñŒbiŠó@ñŠbiìŠbØ@óÜ@ì@ñìbïáïØ@ðØóš

ì@×a‹ŽïÈ@üi@çìaŠ†@ ‹Žïä@óÝŽî‹m@ói@òìó“ŽîìóÜ@熊í÷ ói@†‹Ø@ò†@ðÙîŠóàó÷@ð ‹àí 

NoŽî‹åŽïèò†@ŠbØói

@@Na‡Ìói@ñŠb’ óÜ@Lpa‹äb÷@çbØbïäbràüØ@ìíäb‚@óÜ@µåÙ“q SQ

@@NÂäóu

@@NHH@òìóåîóÙi

@@_pbè@üi@òíŽîíØ@óÜ@ñŒbÉï÷@L†‹Ø

@@NçbáŽïq@ð“‚ói@ñ†Šì@ñŠbïäaŒ


Læi@‡îbüåïu@óäbû‹q@ãó÷@ñòìói@bäóä

çbáÙÜó‚@óiLóîó“ŽïØ@ãóÜ@æîóØò†@†ŠíØ@ðÜó óîòíŽï ’@ãói@óØóû‹q@ìíia‹Ù’b÷@óîüi

ìó÷@Šbªó@  Øóî@ìíi@•ü‚@ðŽïq@ïÜüq

ñŒb @óiLòìómòìbìóš@ómóÝïà@ãó÷@‡äbîó aŠ 熋Ø@ò†bàb÷@Šbu@ãóØóî@Lòìó“Žïq@ómüš

ìíi@•ü‚bä@ðŽïq@ŠûŒ@ãłóiLaŠ†@òŠbî‹i

@@NòìaŠˆíØ@ŽßóàüØ@ói@ìòìaŠ†@ðŽïÜ@ñìbïáïØ óîóû‹q@ìó÷@ìíàóè@LðäbåŽïè@ŠbØói@ðîaì†

ðmóÕïÔóè@ŠóóÜ@ñü‚@ñŠbî‹i@b †a†

ñómbmbrï÷@ìói@æîóØò†@†ŠíØ@ðÜó @ñn“q a†óØóïû†@óÜ@ñ†Šì@ói@ñ‰ŽîŠ†@ìŠì†@ói

@@NñŠü @òìò‡îbüåïu@óÜ@óØóäaìbm

ì@ñ‡u@ðØóîb †a†@ðäa‡àb−ó÷@ói@óäbàóè@óØ

@@Nóîóè

@@_a @pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@çüš@Z@Šbï‹q

@ îíŽïq@ðmbÐóÜóà@ñòìó÷@ñaì†@óÜ @@NòŠbjäaìbm@ãói@ŠójàaŠói@óäaŠòìŠóq†a† ói@o

ŠóóÜ@ñŠbjmóàüm@ñòìó÷@ñaì†@óÜ@Z@ãłòì

ðäbØóäaìbm@Šó@óÜ@†‹Ø@çbàòìóåïÜüÙŽïÜ ì@çbåŽïè@ói@†‹Ø@çbánò†@La‹‚@oò†

‹Žîˆ@óîa‹‚@Lòìòíi@Ïb@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð

µn“îûŠ@Lïu‹Ð@LòíŽîŒ@Lóqónqü @Ló¡óÜóè ìó÷@NÚ@ Üó‚@ì@Žßby@†óîb’@ð䆋Ø@a‡îóq

ŽðØ@Žßó @ @óÜ@µäai@ñòìó÷@üiLòìóïî‹Žî†ìbš

ðmaìa†@ŠóóÜ@Lo’ò†Šó@ñŠb’@üi óÜ@ßò†Šó‚@ñŒb @çbî‡äb¾ó@óäa†óîb’

üi@LpbØò†@ü ínÑ @LoŽïnóiò†@ñ‡äòíîóq

ðmóàìíÙy@ðäaíïn“q@òì@ça‹Žï÷@ðmóàìíÙy üi@óäaìó÷@óØLòìímbè@ŠbØói@òìóÔa‹Žï÷@çóîý

ðš@oŽîìóîò†@ì@pbØò†@ðš@LoŽïšò†@ŽñíØ

ñòìó÷@üi@o’ò†Šó@ñŠb’@üi@æîìíš@ðäa‹Žï÷ ì@çìíi@ãa†ó@ñónò†ìŠa†@óÜ@çbîü‚

Lòìò†Šì@ñ‹Žî†ìbš@‹Žîˆ@óîa‹‚@bmaì@L_@ @pbÙi

Læî@óÙi@çbàü‚@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ì@µåÙ“q óÜ@çìíi@Úîä@ì@ìíi†‹Ø@çbïÜó @óÜ@çbîŠbØ

a‹äaŒ@óØ@RPPTMQRMV@ñŠaìŠói@óÜ

óÜ@çbàŠa‡î†@ì@pìóØ@çbØóïïäbiŠíÔ@ói@çbàìbš Nç@ bØòŠbïnóè@óïîŠbïäaŒ@ói@´“îó

óÜ@LoŽïÝŽïéi@Žðuói@a‡äóÜüè@oŽîìóîò†

@@Na†@ãb−ó÷@çbïÜó ð“‚ói@çbîŠbïnóè@ñŠbïäaŒ@çbØò†óîb’

@@Na @òìóïäbØbnäbu@ói@ñü‚@ñóØóÜbà

M×a‹ŽïÈ@ñŠó’@ðmbØ@óÜ@çbàüi@ìíi@a‹Ù’b÷ ðîbmüØ@ìbmòŠó@ðäłb@çaíŽïä@óÜ

ç‡äbîó aŠ@ Š@ ó ó÷@µŽïÝi@µäaímò†@Z@ Šbï‹q

òìóÔa‹ŽïÈ@çóîý@óÜ@ñìbïáïØ@ðØóš@a‡äa‹Žï÷ oì슆@ì@熋Ø@a‡îóq@Šó@óÜ@LçbØbn’óè

Lóîa†‹Øóä@Žßó @óÜ@çbîóåmìóÙŽïqìbš@ìó÷

ói@ˆ†@òìímbè@ŠbØói LñìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïè@ŠbØói@ì@熋Ø

@@N_a bä

ñŠb’@óÜ@†‹Ø@çbàòìóåïÜüÙŽïÜLçbØóïïäa‹Žï÷

@@Na‡Ôa‹Žï÷@óÜ@ðä‡äbîó @ìòìóånaí 

ìíàóè@óÙäíš@LµŽïÝi@aì@µäaímbä@bäZ@ãłòì

Ûóä@ñóØóïîìòŒ@ïåÙ“q@LòŠóàó« ŠbØói@ñóØ@†‹Ø@çbàòìóåïÜüÙŽïÜ@òìó÷@ñaì†

ñaì†@bïu@ìa‹ÙîŠbî†@ÚŽîŒaíŽï’@ói@ÛóîóîŒóÔ

ñ†Šì@ói@Lça†bióÈ@ñóš@ ìbä@óåîìíšLñóØóÙÜó‚ óÜ@LðäbåŽïè@ŠbØ@ói@ñìì‰ŽïàLòìímbè

ñŠbØüè@bî‡ïà@a†ò‹ŽïÜ@ónaŠ@LæîìóØò†

ŠbØ@ói@ðäbØbŽïu@Lp‹ @çbØò†óîb’@óÜ@çbáŽîí  ñónïàüØ@ì@Ûbš@ðåïnƒïn@ñìa‹ƒÙŽîŠ

ðäa†@âØíy@ì@m‹ @ì@óØóîb †a†@ðØòŠó

pìóØŠò†@Lïi@ðŽïÜ@çbºìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïè Šó@óÜ@Lp‹ Šòì@çbºŠbïäaŒ@ó¡óÜóè

@@Nìíi

@@Nòìímbè@ŠbØói@óîóšìbä@ìóÜ@ñìbïáïØ@ðØóš ñóiŠûŒ@LçbîŠaŒb÷@ñŠüu@ì@çbØóïïäbiŠíÔ

ìíióä@ÚŽïäóîý@ïè@ñŠóîŠbØ@bîb÷@ZŠbï‹q

pŠüqaŠ@L†‹Ø@a‡îóq@çbà‹mbîŒ@åŽïàüØû†@çb’bq ì@pìóØ@çbïŽïq@çbàìbš@óØ@çbØóïïäbiŠíÔ

ð䆋Ø@ðîb †a†@üi@pòŠaŒì@ìòíŽï÷@Šó@óÜ

ŠbØói@Lçìíia‹ìíä@ßbÑäó÷@ŠóóÜ@ìa‹ìíä@ì ñŒb @ói@†‹Ø@çbïÜó @óÜ@çbàóÜóàbà

@@N_@çbàóÜŠbq@Lìa‹ƒÙŽîŠ@LlïyL_

çóóy@ðÜóÈ@ð@ÜûŠ@LñìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïè æîqa‹‚@•òìó÷Nç@ ìíji@Ša‡åî‹i@ßò†Šó‚

óáŽï÷@Lòìíióä@ì@óïïä@aì@çóÔþnï÷Z@ãłòì

ŠbØói@ðäbàŠóÐ@LÞàbØ@æŽïíy@ðmŠüqaŠ@L‡ïuóà ñŠóîŠb @óØ@óïîìbïáïØ@ñò†bà@ñŠüu

ìíi@òìóäbàü‚@óÜ@óØòŠbî‹iLçaìóÜ@æîŒaìbïu

oîaŠ@çbàíïè@ðmŠüqaŠ@LñìbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïè ðÌbäüÔ@bm@oŽïäò†a†@Ša@‡àaŒ@ðÄû‹à@ŠóóÜ

Žßó @óÜ@óØóåmìóÙŽïqìbš@•bq@òì

ñóäbmbØ@ìóÜ@‡ïuóà@çóóy@ðÜóÈ@ðäò†@Lû

Žðq@ñòˆbàb÷@Ûòì@Û‹ŽïÄ@oŽïä@ðäüîÐóÜóm

æî‹mòŠìó @LpbØò†@çbØò†ŠíØ@n’íØ@ñaìa† ñòìó÷@ðbi@çbØóïäbiŠíÔ@óÜ@ÚŽïØóî

@@Na‹Ø@ðîb †a†@ìòìóîa‹Ø@üi@ñóïû†@aŠ†

†a†@ðmòŠaŒì@ì@ïÜüq@óîóØ@ãóÜ@µåÙ“q ñŒb @óØLpa‡i@oŽïÜ@ßò†Šó‚@óØ@òì솋Ø

çbÄ@äa‹Ð@Šó ó÷@a‡ÙŽïmóÜby@óÜ@Z@ Šbï‹q

@@Na†@çbïàb−ó÷ LòŠûŒ@ñŠaŒb÷@ò‡äóš@pa‡i@oŽïÜ@ñìa‹èòˆ

Šóè@L@ bîaíióä@çóòŠ@ñ‡äóÜüè@pa‹äb÷

çbàaíïè@ì@ìí@ i@•ü‚@ðŽïq@çbá܆@ŠûŒ@ñòìó÷ oŽïibä@pŠb ŒŠ@ì@oïÜbäò†@ñòíŽïq@熋à@bm

@@_@aŠ†ò†@a@ìa‹Øò†@ðîb †a†

ŠbªóØóî@b †a†@ìíi@òìó÷@bä@pbïåi@ŠóóÜ

@@N熋à

@@Nò†@óÜ

ðîb †a†@üi@óä‹ @Žßb‚@Žð@ŽðÜói@Z@ ãłòì

a‡äaŠbibïáïØ@ì@ßbÑäó÷@óÜ@ñòìó÷@a†@ñŠbî‹i óÜ@æîìíi@ãaìò†Šói@óáŽï÷

@@Z@熋Ø

ñò†‹Ø@òìímbè@a††ŠíØ@Šóói ðmóàŠbî@ñ‡äóÜüè@ðmóàìíÙyLµåÙ“q

ñ‡äóÜüè@ñóàbåbä@IIoŽïi@ñ‡äóÜüè@MQ

@ äbïäbiŠíÔ@ðîbbî ñóû‹q@óÜ@‹maì†@ŽðÜòìLò‡îbüåïu Šbàüm@łbÙ@üi@†‹Ø@ ð ðäa†@ì@òìò†‹Ø@Žßbmói@ñòŠbî‹i@ãó÷@òìóäíša‡Žïq ñn“q@ì@çaín“q@óáŽï÷@pbØìbèNç†‹Ø SR


@@

@NHH oŽïióè

ãb−ó÷@ñ‡äóÜüè@ói@ŠójàaŠói@çaìbm@Šó ó÷MR Npa‡i Npa‡i@ãb−ó÷@óØóäaìbm@a‡äóÜüè@ìbä@óÜ@Šó ó÷MS ðäa†@ãb−ó÷@ñìì‰Žïà@ói@ónòíîóq@çaìbm òìóåïŽîŠó ò†@‡îbüåïu@ðäaìbm@üi@LòìóØóäaìbm ðîb †a†@Šbjmóàüm@a†ómóÜby@S@ãóÜNQYWP@üi @@NoŽîŠ†ò†@a@ì@oŽî‹Øò† ìbqó@ña@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@Šó ó÷@Z@Šbï‹q ñü‚@ðîbb÷@ðäb@îˆ@bîb÷@L†‹Ø@ìaìóm@a‡îŠóói @@N_@òìómbØò†@Žðq@oò† ñóØóäaìbm@ŠóóÜ@ŠbvØóî@ÚŽîŠbÙäaìbm@ŠóèZ@ãłòì Lòì솋Ø@ðš@òìa‹äaŒ@óáŽï÷@ñýLoŽîŠ†ò†@a Žðq@oò†@ñü‚@ðîbb÷@ðäbîˆ@ñóØa@ñaì† @@NbÜóàüØ@ìbä@òìónŽîŠó ò†@ìòìómbØò† @@

SS


ST


a‡ÜbÑäó÷@óÜ@çb¹bØòîŒb÷@óÙîa† ò솋ØòŠìó @Ûìbi@Žðiói@çbïØóîòìóä@çóè@çbáÙŽïäbÙîa†@óØ@µäai@bi

߆ìb÷@ŠóÐòà

ó“îŠ@óÜ@ì@çbàóä@ì@Ûóîb@ÜóàüØ@ñòìóåî‹@ñóàbäŠói@ßbÑäó÷@ðmbòŠbØ@óØ@ñòìó÷@Žßó @óÜ a‡’òìó÷@Žßó @óÜLì@ íi@oaŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@ñòŠìó @ì@çüØ@ðØóîòìómóä@ñì‰Žïà@ðäbåŽïèŠò† ñaì†@óÜ@ì@ímbèa†@óÜ@ì@ÛòìbmLó@ îòìómóä@ãó÷@ñímbèa†@üi@ìíi@ÛóîóàbäŠói@n’Ša†@ì@熋Øò†bïq æåŽïÜbåi@òìóäaìbm@ãó÷@ðäbØòŠû@ Œ@ó“ŽïØ@oò†@ói@ÛóîòíŽï’@ói@ómóÝïà@ãó÷@ðäbØóØbm@óØómbòŠbØ ìó÷@ìíàóèLç@ óÙi@óäbäaìbm@ãó÷@ðäbØòìa‹Ùn슆@ó“ŽïØ@ñŠóòŠbš@@a‡Ùîä@ðØóîímbèa†@óÜ@æäaímóä ðØóîòíŽï’ói@a‡îü‚@óÜ@ñü‚@çbî†@òìónŽîìóØó÷@ñˆíÙÜóàüØ@ðäaìbm@óÜ@óØ@ñóäaŠìó @ìŠûŒ@ó“ŽïØ ói@óàó÷@æåŽïàó÷@Žðuói@óØóäaìbm@óÜ@óØ@ @óîóäbóØ@ìó÷@ñòìbbq@ñ‹m@ðÙŽî‡îbüåïu@ðÙïmbàümü÷ ói@óØóäaìbm@a‹äaímóä@ìíîŠóq@Žðm@a†óØóäaìbm@Šóói@ŠûŒ@ðØóîòìbà@Šó ó÷@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@”ïmójîbm óÜ@ðäìŠ@ói@•óäbàó÷@ìíàóè@Læ@ Žî‹Øóä@ŠóòŠbš@a†ü‚ìbä@óÜ@ð“ïäbØóåî‹i@ì@Žñ‹båi@‡îbüåïu @@NçìóØó÷Šò†@óØómbòŠbØ@ñaì†@óÜ@ì@a†@ßbÑäó÷@ðmbòŠbØ

SU


òìbïq@çóîý@óÜ@熋Ø@Žð q@ðmóîbØí

óäbÙîa†@ãó÷@æäbØóäaŽï‚@ñíŽî‰i

ói@ßbÑäó÷@ðäbØòìbbq@ðäbØòŠìó @ó“ŽïØ

@@N@çìa‹Øóä@Šb ŒŠ@òìóäbØóï‹i

H@çbïäbØó Šói@ì@ÞuI@çbîòìòŠò†

Lç@ ìa‹ØóäŠóòŠbš@ìŠûŒ@ÛóîòíŽï’

üi@ñŽîŠ@Ûóîòìóä@ómbòŠbØ@‡äó š

ßbÑäó÷@òìbïq@ñŒü@üi@•ür’òŠ

ìíàóè@óÜ@µŽï Ýi@µäaímó÷@póäbäóm

ÚŽïmóàíÙy@ì@Žðióä@ñü‚@ðäbØómbòŠbØ

óÜ@Œü@óÜ@ç‹q@òìó“ï‚bä@óÜ@çbïäbØòìa‹Ø

Šbî†@ói@çbîóäaˆûŠ@ðäbîˆ@ðäbØómìóØíÜóè

ì@pbÙi@†aŒb÷@çb¹bØómbòŠbØ@ðäaŠbjäaìbm

óØ@póïäbåï÷@ðäbØbäbà@óÜ@ðäaíu

LçbÜóèLæmìó‚@I@ðmbØ@óÜ@ŽñìóØó÷

Šó ó÷@pbÙi@çb¹bØóîŒûq@ói@ñŠbî ñò†Šì@ò†Šì@ð䆋à@ñbäbà@óäbàó÷

çbïØìbi@óØ@çbïäbØóÜbåà@ói@òìóå“‚ójîó÷ @@N@òíïåïióä

óÜ@H‡nèNNNñŠì†@Lñbïäóm@L熊aí¯bä ói@a†óØóäaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@ìíàóè

ñòìbbq@óØ@oŽïióä@Ûóîòìómóä

ñý@Úïm@bØ@çbîˆ@ñbäbáŽïi@ì@çbîˆ@‚ó

•óàó÷@a‡äaï‚@óÜ@Ûìbi@ðäbàóä@”ïmójîbm

çbïàŠó @óÜ@ó¡óÜóè@óÜ@çb¹bØómbòŠbØ

óÜ@üm@óØ@ŽñìóØó÷@Šò†@óäaîŒb÷@óÙîa†@ãó÷

óÜ@Ûìbi@ðÜûŠ@óØ@ñòìó÷@ðáØíy@ói

æäaímóä@ðäbØóØb@m@ì@æiòìýóØ@çaí’@ì

LðäbØóäłüØLð @ äbØò†bu@ñ‰i@a‡ØóîbÜóàüØ

ómaì@óîóØóäaŽï‚@ðØòŠó@ðÜûŠ@a‡äaŽï‚

bïäóm@Žðia‹Øóä@‰ŽîŠb@çbïäbØóåî‹i@ì@æî‰i

ì@ðàíÙy@b Œò†@ìíàa†LðäbØòŠb’

çbàbè@ói@bíØ@ðäaŽï‚@óÜ@Ûìbi@ðäbàóä

Lpb£@Žðq‹Žîˆ@çb¹bØóîŠòìŠó@ÚŽïóØ a‡ÙŽïmbØ@óÜ@òì@Lo @ Žî‹àó÷@ñóØ@òìómóä@ñó÷

çbî a†@ìbïq@Šói@óÜ@Šó@ðäbØóïåîb÷ çíi@ñìbïq@Žði@ì@çíi@çˆ@óîüi@oŽïi†‹Ø

óàó÷@ Ló@ îóØóäaŽï‚@ðäbàóä@ñbäbà@òíŽï’ Žîí’@óÜ@òìóånaí @ñó“ŽïØ@ñaŠòŠó

çbàü‚Læ@ îˆíÙi@çbàü‚@ñì‰Žïà@çbàü‚

Ûòì@óäbÙîa†@ãó÷@a†óäbîbÜóàüØ@ãóÜ

òì@ì‹m@ðÙŽïåŽîí’@üi@òìóîü‚@ðäóòŠ

†aŒb÷@ñb †a†@Žði@ói@çb¹bØòŠbjäaìbm

ìòŠ@ ói@æi@óØóäaìbm@ñŠbjäaìbm@óØ@ñòìó÷

†bïåi@òŠbiì†@ì@æŽîí’@ð䆋Øa‡îóq@ì@çíióä

óÜ@ìbš@ì@æîò‡i@çbîbäóq@ì@æîóÙi

óØ@pbØó÷@Žï qaŠ@熋à@ðmóq@ãò†Šói

ñ@Žñíä@ðÙŽïäaŽï‚@ŽñíäóÜŠó@ñòìóäbä

óáŽï÷@ñóØ@µ’üri@çbïäbØómóäbï‚

ìŠínÝØ@ì@bÜóàüØ@ñ†ýóu@ðäbØò†ýóu

LÚ@ îa†@çbî@Ûìbi@ñŒü@Žði@ìŠa‡åî‹i

ìíàóè@ñüØ@óØ@Læîì‡åîŒ@ðØóîòìómóä

@@N@çŠóiìŠìò†@ì@æîb÷

†bïåi@ßbÑäó÷@ñaì†@óÜòŠìó @ðmbòŠbØ

üi@oŽï“ŽïØó÷@Šó@a†óÜóàüØ@óÜ@•óäbàó÷ ŠójäaŠói@Ûbm@ñbáïnåï÷@Žði@ðäíi@o슆

ÚŽïmłóò†@óØ@@ómbòŠbØ@óîüi Ûóîòˆû‹q@ìŒü‹q@ðØóîó’ì@ÛóîbÜóàüØ

óàa‡äó÷@ìòŒaìómŠóq@óäaŽï‚@ñòìóäbä •bnŽî@bm@óØ@ìíi@çbØóäaŽï‚@ðäbØòìa‹ia†

óàó÷@Lò@ ìómóä@ì@Ûb‚@ìbÜóàüØ@ói

óäaŒü@ói@óÙîa†@ãó÷@üi@ðÙŽîˆûŠ@póäbäóm

ðmóîłóàüØ@ðØóîòíŽï’@ói@óäbäaŽï‚@ãó÷

ðiy@ñbÜóàüØ@óØ@ñòìó÷@ñaŠòŠó

æÜbÑäó÷@ñaì†@ñ†ŠíØ@ðäˆ@ñàòŠ@óØ@Žðióä

Lò@ ìómò솋Ø@óä@o슆@çbïäbØóäaŽï‚

ðäbØóØbm@óÜ@aìa†@ó“ïàóè@ñ†ŠíØ@ñbnŽï÷

óØ@æibà@Žðuói@ò@ ìóÙŽïmbòŠbØ@óÜ@ì

ìó÷@ìíàóè@ðäíi@ñüè@ói@çbî†@”îìó÷

üi@çbnïnîìó’ü‚@bïäóm@bi@óØ@pbØó÷

ñòŠìó @ðÙŽïmbòŠbØ

óØóäaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@üi@óØ@ñóäb“ŽïØ

çbØóäˆ@ì@oŽïióè@płóò†@ðäbØòìbïq płì@çbî†@•óàó÷@Lòìóäa‡åîŒ@óäó£

ñ†ŠíØ@ñbÜóàüØ@póäbäómLóïmóîbÄû‹à óØ@óäbÙîa†@ãói@ŠójäaŠói@óÔòŠ@Žß†@ò‡åŽïè

óîóè@çaŽï‚@ÛóîòíŽï’@ói@çìíi@o슆 ì@æ›Ø@ñóØóäaï‚@ðäbàa‡äó÷@ìíàóè@óØ

ðäbØóäˆ@üi@çbibïi@ói@pbØó÷

I@ñ‹’bq@óäbîbèói@Žði@ì@ðàóØ@ói@ŠûŒ

óØ@pbØó÷@çbïn’ŠóqŠó@çbï“ïÙîa†

çbîˆ@ñóåïÔónaŠ@ñbäbà@ãłóiLbÜóàüØ

óØ@çìbäa†@üiH@çbïäbØòìa‹ÙÜbÑäó÷@óäˆòíŽïi

óîóè@çbîòŠìó @ñó“ŽïØ@òŠbiì†@bnŽï÷

óîòìó÷@Hß@ bÑäó÷@ðäbÙîa†I@óäbÙîa†@ãó÷@ñý

óÜ@@çbá“ïäbØóïäaìóäbàŒ@b Œò†@póäbäóm

óÜ@æ›Ø@a‡mbÙØóî@@óÜ@óäbàó÷@LóÙäíš

oŽïióè@çbàŒü@çóÙi@çbà‹ŽïÐ@çbïäaím@óØ

ó@  Ü@“ ói@@ìa†óîóÜóóà@@ãó÷@ob÷

òì@Ø@ói@ŠójäaŠói@bÔòŠ@Žß†@ðØóîbÜóàüØ

ñóáŽï÷@oŽîíi@‘ü‚@çb¹ˆ@æØ@çbî‹ŽïÐ

òìbä@çbïäbØòìbbq@@ì@ßbÑäó÷@ñŠaíi

çìímbè@òìó“Žî†ý@óÜ@ì@çŠaìò‡åîí‚óä

ãó÷@ðÜbà@ìŒü@óÜ@ßbÑäó÷@ðäbØòìbbq ðäbîˆ@çaìó÷@æîíi@ò†ŠòìŠóq@bîóäbÙîa†

ðÙŽïÜûŠ@ïè@çbØóïØòŠaŒŠó •ò†b@ðØóîòíŽï’ói

çbïäbØóà‚@óÜ@óïä@çbï“ïóØ a†óäbäaŽï‚@ãóÜ@óîüi@ Lp @ bÙi@çbïn’ŠóqŠó

óÜ@óu@•óáŽï÷@ð“‚ói@óáŽï÷@ói@çbîü‚

•bq@ñòìó÷@ñaŠòŠóóàó÷Lòìa‹Žï óä

ìó÷LÛ@ ìbi@ðäbàóä@Šbî†ì@Ûìbi@ñíi@çì@ðÜûŠ

ì@çaìó÷@ñŒü@ì@îìó’ü‚

ÚŽïÙîa†@ðäbØòŠaŒb÷@òìa‹äaímóä@ßb@oïi

æÙîa†@ãóè@óØ@òìómò솋Ø@çbî‹q@óäbÙîa†

@@Nµä@‹m@ðÙŽïn’@çbîüi@îìó’ü‚

ì@´’íØ@óÜ@ìòìónŽî‹Ùi@ãóØ@óäbÙîa†@ãóÜ

ñŠóØa‡îóq@Læ“ïäˆ@ @ì@çìbïq@Ûìbi@ãóè@ì

SV


a‡@íØ@ðäa‹áØíy@ðiy@ðàónï@óÜ

oŽî‹Ùi@óåïš@ãói@•óÙ“Žïq@”ïÙŽï−aŒbÔ

Žðq@çbîŒü@óïä@‘óØ@óäaîŒb÷@óÙîa†@@ãó÷

óØ@ñóäbàbäŠói@ìòˆû‹ q@ìó÷@ìíàóè

óÜ@çbî†bánÉï÷@óØómbòŠbØ@óÜ@Šói@ómaì

ìbïq@LŒ@ ü@óÜ@ç‹q@çbîü‚@ðšóØ@Žð“‚óji

ly@Žðió÷@Lò@ ìòŠbØ@ñóàbäŠói@óåŽî‹‚ó÷

@ îbmòŠó@ñónòŠóØ@Šó ì@Žßbà@óÜ@ìíi@ð

òŠìó @ìbïq@çaìó÷@ðšóØ@ŽñˆíØ@çbîó÷

òìòŠó@ói@çbîŠòìŠó@oŽïi@çbïäòìb‚

óØómbòŠbØ@ñaì†@óØ@òìòŠò†@óÜ

ðšóØ@æŽî‹Øó÷@‹îó@Ûí@óiLçóØó÷

ñìbä@ñòìóån“Žïè@ìì‡åîŒói@Ûòì@pbÙi

òíŽï’@çbàóè@ói@•bnŽï÷Lb@àóä@•óäbàó÷

òìóå“‚óió÷@bÜóàüØ@ói@ñŒûq@çaìó÷

ð䆋Ø@çbna†@ói@ì@ðäbØò†‹ØŠó üi@béäóm@ŠbØ@ð䆋Ø@ãóèaŠóÐ@ì@ðäbØòŠó’

óäbïîbmòŠó@òŒa‹àb÷@ìó÷@Šó@óÜ@ŠbØ@Šóè ì@çbïäbØóÜbà@óÜ@çbïäbîˆ@ñíŽî‰i@üi@çóØó÷

æîóáŽï÷@òìó÷@æŽïÜó÷@çbáŽïq@çaìó÷@óîüi bÜóàüØ@ói@òìóäbØòìýóØ@óÜ@çbáØóîòìóä

@ äbØò‡äòí@ îóq@ìínò† ìíàóè@ðäbäìbä@ Lð

óØ@çbïäbØòŠbØ@Žîí’@ì@çbîŠóiìŠìò†@óÜ

Šb ŒŠ@çb¹aìó÷@óØ@æîóáŽï÷@òìó÷Lð“‚ói

ì@çbØò†bu@çbØóØŠbq@Ûòì@çbØóåŽîí’

ói@ŠójàaŠói@LóîóäaˆûŠ@ñŠbÙŽî‹Ø

ñŠóåŽîŠŒóàa†@óØ@ñóäbïbï@ìó÷@Ûóä@†‹Ø

ðäbØò†‹ØŠó@ñìbäói@çbØóïn“ @óåŽîí’

óÜ@òì@ãóØ@ðØóîóšíà

@@N@a†bÜóàüØ@óÜ@æån’íØ@ðäbØbäbà

ðäbäìbä@üi@ÚÜó‚@ðäa‡äbè@òì@ì@çbîü‚

óØ@ñòìó÷@ñaŠòŠó@óàó÷Lçbï“ïäbØòŠb’

óØ@ñóäbïmóàbèóä@ìó÷@ìíàóè@ñaŠòŠó

ìò†‹ØŠó@ñìbä@ói@çbïäbØóÜbåà ŠójäaŠói@óÜ@Lò@ ìóäbîü‚@ðäbØóÜíjàí

ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ìŠbØ@ðäbØómòŠaŒòì çbîóä@•bnŽï÷@ì솋iaŠ@ðäbØómóàíÙy@óÜ

a‡äbàóØbÜóàüØ@óÜ@çˆ@óÜ@ó’ói@ãó÷ ÛóîóàbäŠói@bnŽï÷bm@ðšóØ@Lóäbîìb“ŽïØ

ìó÷@n‚@ŽîìaŠóq@a‡’óäbàó÷@ìíàóè

ì@çb›Ø@ðäbØó“ŽïØ@æîØí›i@òíïäaím

ðäíi@Ša†b b÷@òìóÙîäóÜ@üi@óïä

çbïäbØòŠaŒ@ b÷@óØ@bÜóàüØ@ñóîòŠìó @óåïš

ñŠó ó÷@çbî†@óîüi@çóÙi@ŠóòŠbš@çbäˆ

çbïäbØóîŠíØ@ìíàóØ@ìó“ŽïØ@ì@çbïäbØòŠaŒb÷

ñìbä@ð䆋Ø@i@óÜ@ìòín’óš@‹mŠûŒ

æäaíni@óØ@oŽî‹Øbä@ŽðÜ@çbîòìó÷@ðäaìŠòìbš

òìóïnò†@ói@a‡äbîóäaˆûŠ@ðäbîˆ@óÜ@óØ

ì@çbïäbØòìa‹Ùäa‹Žîì@ò‡äí

ðäbØòŠìó @ó“ŽïØ@ÛóîòíŽï’@ïè@ói

óÜ@óu@çbîŠûŒ@ñóiŠûŒ@óØ@LæåŽïÜbäó÷

óïä@ÚŽïäóîý@bnŽï÷@óîüi@LçbïäbØòŠbØíóØ

ò‹i@ì@çóÙi@ŠóòŠbš@ßbÑäó÷@ðäbÙîa†

ðäbîˆ@ðäbåŽïè@oò†ói@üi@Hñ @ ŠbØ@Žñ‹ØI

ì@çbÙîa†@ðäbØòŠaŒb÷@óÜ@póàíÙy@óÜ ðmbòŠbØ@ì@ßbÑäó÷@ðäb−ó @ì@çłbåà

L@Žðióä@çb“îŠbØ@ñóàbäŠói@óÜ@Šóè@óäòŠ ðäa†ìŠóÜ@Šóè@óäb“ŽïØ@ãó÷@ìíàóè@ñüØ

ðÙŽïÜbuóà@ïè@óÜ@çbïîaŒòŠb’@çbîóäaˆûŠ ñóiŠûŒóØ@ñòìó÷@ñüèói@óïä@a‡äbîˆ@ñ‹m

óØ@óïä@ÚŽïåŽîí’@òì@pbjŽïm@ó¡óÜóè

çbî‹mbîŒ@ñòìóäbìóš@ìòŠìó @ðmbòŠbØ

ðäbØòìbìóš@Žñ†ý@ïš@óÜ@çbîŠûŒ

bïm@ðÜbÑäó÷@òìónŽîŠ‡åŽîí£@bïm@ñó¡óÜóè

óäbïäbØóàb−òŠò†@ð‹qŠói@póàíÙy

ðØŠó÷@óäbàó÷@ìíàóè@óØ@Læäbn솊íØ

ñòìó÷@üi@óïä@ÛóîòŒaìŠò†@oŽî‹Ùi@óa‹î†

†aŒb÷@ðàb−òŠò†@ð‹qŠói@çüš@Ûòì

ì@âŽîŠóè@ðmóàíÙy@ðäbØóåïibØ@ðØòŠó

òìónŽïÝŽïéi@ñì‡åîŒ@ói@çbàòØaŒ@óÜ@ßbÑäó÷

óÜ@óÜbÑäó÷@ðäaŠbjäaìbm@ðäa†bäóq@ì@熋Ø

óØ@óîóäaŠa†‡äòíîóq@ómòŠaŒòì@ììó÷@ìíàóè

ñò†bàb÷@ì@çíi@ðàaìò†Šói@ói@ìó“ïàóè@ì @@NoŽïióè

@@N@a‡Ôa‹ŽïÈ@ì@çbn†ŠíØ

Ûòì@óîóè@çbïØŠó÷@a‡ïmóîłóàüØ@ñŠ@ aíi@óÜ óØ@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ììŠbØ@ðmòŠaŒòì

ñü‚@ly@óØ@óäbÙóm@óÜbäóØ@ìóÜ@óu óÜ@bïäóm@óØ@ñü‚@ðÜbà@ói@ðmóîì†‹Ø a‡ÜbÑäó÷@ðmójîbm@ñˆûŠ@ì@çbØóäa†Šó ñòìó÷@ña@ŠòŠó@óàó÷@ Lò@ ìóäó‚ó÷@çbài óÙóm@ójÜbÔ@ìóÜ@ßbÑäó÷@ìíió÷@óØ ð䆋Ø@†bîŒ@óÜ@bïäóm@óØ@óîa‹åŽïéiŠò† çbïäbØòŠbØ@ìíóØ@ðŠaì@ñóšíà ñü‚@póàíÙy@ìíió÷@íÙÜói@Žñ‹Ùi@ïmóÔ ßbÑäó÷@ðäbØóïmóàbèóä@ìíàóè@ðäòìb‚@ói

Û @ óîòìóä@ómbòŠbØ@‡äóš ñ@ ü‚@ðäbØómbòŠbØ@üi@ñŽîŠ Ú @ ŽïmóàíÙy@ì@Žðióä ç@ b¹bØómbòŠbØ@ðäaŠbjäaìbm ó@ i@ñŠbî@ì@pbÙi@†aŒb÷ pbÙi@çb¹bØóîŒûq

ðàb−ó÷@óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ@ìóÜ@Šóè@Žðäai

ðäaŠ@ãíÙy@óÜ@Žßb@ò†ˆóè@ñóÙîä ðÙŽïÜí‚@póäbäóm@bnŽï÷@bm@ðÜbàü‚ ó“ïq@ðäíi‹ŽïÐ@üi@ðîbmòŠó@ðäíi‹ŽïÐ ìíàóè@Lòìómòìa‹Øóä@üi@çbïäbØóïnò† Ûóä@óØóŽïmłì@ìíàóè@Àbà@óäa†b@ón’@ãó÷ òì@çbØóÜbÑäó÷@ñòìbbq@ðäb@äˆ@bïäómói ìóÜ@ðÜbØín“Ø@ðÙŽïåŽîí’@ìó ŠbØ@ïè ãóÜ@ì@Ûòìbm@òìóm@òìa‹Øóä@a†óäbšìbä òìómbÙiüØ@óäbàó÷@ñŠbØ@ò†@óäb ŠbØ oŽî‹iŠòì@çbïäbØbäaím@óÜ@†í

SW


@@

æäˆ@ñòìó÷@ŠóióÜ@óØ@ñóäaŠb@Ø@çòìb‚@ìó÷

çbî@ðäò†óà@ñò†ŠòìŠóq@ðäbØóäaì@óÜMQ

ìó÷@bm@òìa†@çbîìŠ@òìóØómbòŠbØ

Žðq@çbîŠbØ@ãóØ@ðØóîòŠbq@ói@ŠójäaŠ@ói @@N@ç솋Ø

a‡äbØóïmòŠóåi@óäb£bmíÔ@óÜ@ LbïmóîbÄû‹à oŽî‹Ùi@çb‚Šóm@üi@çbïmójîbm@ðÙŽï ’ói

óîóè@ñŠó ó÷@a†ímbèa†@óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ ðØóîòìó䆋Ø@Ûí›i@ìíàóè@óîüi@çò‡iìŠ

o’a†bq@ì@ñ†bà@ð䆋Ø@ßíj@óiMl

ñŠbØa‡ïÐ@ì@ðî솋iü‚@óÜ@ñàòŠ@Ûòì

ìíàóè@ói@a†ü‚ìbä@óÜ@ßbÑäó÷@ðäaìbm

@@@çbï䆋Ø

bïäì†@ðäbØ@òìómóä@ñóiŠûŒ@ @çüš@Ûòì@Šóè

Šó@óÜ@ðmóîòìó䆋Ø@Ûí›i@çbØòŠòíŽïq

ñóäbÙîa†@ìó÷@ìíàóè@ð䆋Ø@µ“äóäb‚MQ

ñóäbóØ@ìó÷@üi@òŠbØ@ãói@´ó÷@Žßóè

•óàó÷@La@‡ïÜìò†@ì@ðØòŠò†@b÷

ðîbbî@ðäóàóm@ñìŠó@óÜ@çbïäóàóm@óØ

@@N@çìíi@ðî솋iü‚@óÜ@ñàòŠ@óØ

çbàü‚@óØ@oŽïäóîó ó÷@òìó÷@ñbäbà@çbî†

@@N@óîòìóïïåï“äóäb‚ üi@çbb÷@ñŠbØ@ðÜóè@ñòìóåîŒû†MR

ìbä‡åŽîí‚@üi@æŽîiMR óäb£bmíÔ@pójïîbmóiLçbØóäb£bmíÔ

óÜ@óØ@µîóäb“ŽïØ@ìó÷@ìíàóè@ñŠóåŽïÕÜí‚ üi@çò†ó÷ìŠ@bíØ@ðmłóò†@ñóîb

ói@óîóè@çbïä@†‹ØŠbØ@ñìŒòŠb÷@óØ@ñóäaìó÷

ì@ßbÑäó÷@ðØûš@ðbi@çbØóïmòŠóåi

ŠójäaŠói@ßbÑäó÷@ðäaìbm@ñòìó䆋Ø@Ûí›i

ìóäaˆûŠ@ðŽî‹Ø@ìóØóåŽîí’@ñìbšòŠ@ÚŽïuŠóà

ñòìóä@üi@ßbÑäó÷@ñaì†@ðäbØòŠaŒb÷

@@Nly@ðäbØóîŠòìŠó@ð䆋ØòŠìó @ói

LoŽïia‹Ø@bïm@슇äóm@@ðäbîˆ@ð“îbb÷

ì@çbØómbòŠbØ@ói@ì@çóÙi@ìímbèa†

ðäbÙîa†@ð䆋Ø@ßíj@ói@ñòˆû‹qM

üi@ŠbØ@ðÜóè@ñòìóåîŒû†@Žßó óÜ@óàó÷

@@N@çóÙi@bå’b÷@çbïäbØóïmóàbèóä

@@Z@ßbÑäó÷

óÜ@çbïäa†@ðmóàŠbî@ì@çbïäbØóÜbåà

òŠaíi@ãói@pójîbm@ðäbØómòŠaŒòìMS

i@óÜ@ßbÑäó÷@ðäbÙîa†@ñòìó÷@üi@òìò‹ŽïÜ

@@Na‡ä†‹Ø‹ŽïÐ@ìò†ŠòìŠóq@ðäbØòŠaíi çíjŽïuón“ïä@Žîí’@ð䆋Ø@o슆MS

ñüØ@Šó@óÜ@òŠìó @ì@“ @ðØóîòˆì‹q ì@çbïäbØóïmóåîóà@ìó−óÙ’ó÷@ììŠaŒb÷

ñàòŠ@óåji@ó“ïàóè@ì@òìóåšóä Žðió÷@LÛìbi@Žði@ðØóîòìóä@ð䆋ØòŠìó

ÚŽï@’ói@Ûòì@a‡îbïm@æi@ò†íb÷@óØHíäb‚I

óÜ@‹maì†@Lì@Žñ‹Ùi@ò†bàb÷@çbïäbØóïnîíŽïq

çbïäbØòŠaŒb÷@ó@Ü@•bnŽï÷@ìímbèa†@ñòìóä

@@NçbïäbØòŠaŒb÷@ñòìó䆋ÙàóØ@óÜ

@@N@oŽî‹Ùi@Šó@óÜ@ñòìóåîím@a‡äbØüÙäaŒ

ðä‡äbÕÜí‚@ói@”îìó÷@LòìóåîóÙi@Ša†b b÷

Ûòì@ÚŽïåŽîí’@ð䆋Ø@o슆MT

òŠb’@ì@çbØóïn“ @óåŽîí’@ñóiŠûŒ@óÜMU

ìì‡åîŒ@ói@ñìbï’@óØ@çbîüi@ÚŽîŠbØ

n“îó @Ûóîói@ìòìóäíiüØ@üi@ÚŽîŠónäó

óåŽîí’@óÜ@Úî@ ä@ðäbØóåŽîí’@ì@çbØòŠìó

ìì‡äbà@ì@wäòŠ@ñìbï’@ì@çbîòìóån“Žïè

ói@a‡ïîbïm@ça†í“q@ì@çbÙîa†@ìíàóè ðîbnüàbà@ÚŽïuŠóà@ói@Lðîò†íb÷

pójîbm@ñóäb‚òŒüà@çbØóîŠaŒí @ìín’ó  ì@Êói@ì@Þu@óØ@oŽî‹Ùi@o슆

@@@N@oŽïi@çbïäbØóäíi ãó÷@µäaŒó÷@çbàíàóè@óØ@óïäbïm@ðäbàí

LoŽïibïm@ðäbØóïäìŠò†@óäbåŽïèaŠ@ói@pójîbm

ìíàóè@ì@çbîóäaˆûŠ@ðäbîˆ@ðäbØónòŠóØ

óÜ@óÜb@ìì†@ìínïi@óäbÙîa†

@NçbïäbØóïäìŠò†@òŠaŒb÷@ñòìó䆋ÙàóØ@üi

üi@oŽîŠŽîŠbri@bïm@çbïäbØóïn“ ón’

•òŠ@ðÝu@ì@çìa‹ ia†@çbïäbØòŠóìbè

ðØóîòˆû‹q@‡äóš@ð䆋Ø@o슆MU

çbïäbØòŠaŒb÷@óÜ@”ïäbïi@ðäbÙÜó‚@ñòìó÷

ñŠì†@ðÙŽïà‹Ð@ì@ç‰@Žïšó÷@ŠaŒb÷@æ’üqó÷

ói@üi@ñóØómbèa†@óØ@ðäb ŠŒbi@ì@ñ‰ïma

@@Næi@b b÷@ói@çbïäbØóîŠbØa‡ïÐ@óÜ@ì

óÜ@çbïäóàóm@çbîŠûŒ@ñóiŠûŒ@ç‰ŽîŠó÷

ãó÷@ðäíi@àòŠ@ói@ìòìóån“Žïè@ìì‡åîŒ

ñŠbØ@ìóàbäŠói@óÜ@ÚŽï ’ói@ói@³iMV

bnŽï÷@óØ@óîòìóäbŠíÔ@òŠbØ@ìó÷@ñìŠó

ðmóàŠbî@òì@Lo @  Žî‹Ùi@ÓŠó@óäbÙîa† Žðq@ðØìbi@Žði@ñ‹m@ðäłbåà@ì@çbÙîa†

ì@çóÙi@ŠóóÜ@çbï“ï÷@ì@çbØóä‡äbîó aŠ Ša†b b÷@ŽðÜ@ñímbèa†@ì@bnŽï÷@ðäbØòìóä

bnŽï÷@óäóàóm@ãó÷@óØLçóÙîó÷@óäaˆûŠ ñ†ŠíØ@ðØbm@çóîý@óÜ@óåm‹ŽïÜ@ŽîŠ@ñìbï’

@@NoŽîŠ‡i

@@NòìóäóÙi

ìíàóè@ðŽïqói@óîüi@òìóíØ@ðmóàíÙy@ì

@@

ñóäbóØ@ìó÷@ìíàóè@üi@ñbbî@ñaMW

óÜ@û‹àó÷@óäbÙîa†@ãó÷@oŽïió÷@çbØòŠòíŽïq

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Šóè@ói@çbïÜbÑäó÷@ðÙŽïÙîa†@óØ

üi@òìóåŽîŠŒaíi@çbïmóàbèóä@ ðäbîˆ@ñóÝq

@@

çbîó÷@çbî@LoŽïjn’íØ@oŽïi@òìóØóîíäbïi

oŽïi@çbïåm‹ aŠ@ŒŠói@ñìbï’@óØ@ÛóîóÝq

@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

òì@Lì@ @çò†ó÷@çbîŠaŒb÷@çbî@çˆíØ ìíàóè@Šó@ói@ðîbbî@ðîa@ðä‡äbqó

@@ZÛòì @@@ñbmóè@bmóè@ð䆋Ø@ßíj@óiMa

SX


‘û‹îbØ@ñóàbäóÜói@ì@ó¡óÜóè@ì@@ßbÑäó÷ Š‡‚@ðuby@ðÕïÐó’

@@N†‹Øò†@ßbÑäó÷@ðäüØ@ðmóîaìòŠ@üi

@NŽñ‹i@ñü‚@ðŽïu@óØóåïìíä

o’óè@ìó@ Ü@ñìbä@ìí“Žïq@ðÔaÈ@ðáŽîˆŠ

ãón’óè@ðmóîb÷@µàóØóî@ßbÑäó÷

òìaŠŒaí‚@óäóîý@òìó“ŽïqóÜ@ŽñŠbu

óÜ@óØ@ñòì⁄iŠói@óïîŠbÙäaìbm@òìłb’

ñóØóÔò†@óØ@óäb÷ŠíÔ@ðmòŠí

Ûòì@âŽîˆŠ@óØ@ñóØóïåî†

óšìbä@Šó@ò†‹Ø@QYXX@ðÜb

[ÞÔ@ßbÑäýa@æÈ@ÚäíÝøîB@Zòìímbèaì

ðmóîaìòŠ@ðÙŽï ’üqò†Šóq

ðäbØòìłb’@bä@çbn†ŠíØ@ðäbØbïubïu@

aízÝ–a@a@aíÕmbÐ@ßí‹Üaì@ @ @ßbÑäýa

bvå÷@LãóØò†@‘bi@båŽïèò‡îŠbØói

ñŠbî‹i@ñaì†@Mß@ bÑäýa@pþ¼M@ßbÑäó÷

ça@êÜíìŠì@a@aíÉï aì@âÙåïi@paˆ

äóàüïØû†@ð䆋Ùbi@Šó@óášò†

ñ†a†@ñûˆaíïq@ßbÑäó÷@ñb †a†

@@NBµåàüà@ânåØ

ì@óØóïîŠb؆ŠìaŠói@óäóîý@ì@@‘û‹îbØ

@@Nóîa†aŠb÷óÜ@ó¡óÜóè

ñó’ì@óÜ@oóióà@a†ò‹ŽïÜ@bìó÷

@@Nãb−òŠò†@çb’bq

òìóîóäüi@ìói@ðmóîü‚@ñóïu

óÜ@Šaˆóè@bnüàbà@Ûòì@ßbÑäó÷

ñìbä@‹ŽîˆóÜ@çbØòìłb’@o’óè@Šóè

çbØóäaìbm@ñìbä@óÜ@ðŽîý@Læîò‡jÜìóè

Zo @ ŽïÜò†@a‡äb÷ŠíÔ@ñÐóm

ðØû‹î†óÜ@Nç@ ìíi@òìóÜbÑäó÷

ì@òìóåîóÙi@çìa‹iìbä@ßbÑäó÷ói@ói@óØ

Lbä@çbî@Žði@BÂ @ äóu@ðmìóÙò†B

ñbqí@ðäaŠóÙmíØŠó@ì@ŠóåŽïüÝqa†

ðÜb@óÜ@óØ@ÚŽïnäóàüïØû†@Žßó óÜ

ŽßbàìŠó@çbî@Žði@Žßbà@Šóè@oóióà

ìó÷@ìíi@çbïnîŠóä@ómòìíi@a‡“ïÔaÈ

ñŠbàüØ@ðäbØóïäóØ@óÜ@QYXU

@ ìóÜ@óáŽï÷@ïjŽïm@ñóŽïu@ LòìóØóîói

óäó£@LóäbïïÄüè@ì@çìòŽïÔ@òìò†‹Ø

ðáŽîˆŠ@ñˆ†@bïÕî‹Ðb÷@ñŠìí’bi

a†ò‹ŽïÜ@íÙÜói@Lóïïä@a†óåïìíä

òŠó’@N @ ðïåî†@ðØóîò†Šóq@‹Žîˆ

çbØónŽïq@ðr@ñ‡îbmŠbqb÷

ðmóàíÙy@ñóØóäbåŽïÜìbä@óÜ@oóióà

ñìbä@Nb@äò†ìbä@aìŠóè@”ïäbØóîŠóÙÜìbØ

Næ@ îóÙi@†ŠìaŠói@LçìíšŠò†

ì@ðîìì‰Žïà@ðmóîaìòŠ@óîaí @NóÈói

a‡äa‹Žï÷M×@ aÈ@ñŠó’@óÜ@‹mbîŒ@ðïåîb÷

‡äóq@óióàói@•óØó䆋؆ŠìaŠói

@@Nòìa‡Žïq@ñóäbïïÜü÷

ŠóØŠó’@ñýì솊óè@N@òìóîa†@ðäòŠ

ðäó“Žïq@ì@æm‹ ŠòíŽïÜ

ÔòŒ@ ó@ Øóïåî†@óäóîý@LóÙî†@ ðÙŽïÜb‚

óäaìbä@ìó÷@ðäbåŽïèŠbØóióÜ@çb

@@NŽði@æm‹ÜóéŽïråŽîí’

óióà@Šóè@”îìó÷@LòìómbØò† @

@@Nòìò†‹Øóä @

óåïìíä@ìóÜ@óáŽï÷@óióà

óØ@L@óîòìón“qóÜ@ðäa‡’üu@ðmóîaìòŠ

ñˆ†@×aÈ@ñbqí@ðäbØòŠó’@ãłói

ñòŠbiŠò†@ó䆋Ùbi@LóîŠb؆ŠìaŠói @

ìíi@bqí@ðäbØóiüè@ì@•ói@ñìbä

óØ@ì@óîì⁄iŠói@ìói@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚

@ ä‹ @ŠûŒ@ðÙŽï‹q ì@@ŠóåŽîˆìŠì@ì@Â

ðàþï÷@ðiòŠóÈ@ñò†‹ØŠó@ñìbäói

Šóè@oóióà@La‹äò‡ŽïÜ@ñòìbä@ìó÷

ñóÔ@‹mbîŒ@íØbm@ŒbìíäòŠbš

ñbqí@çbî†@çbï’òìó÷@NŠa†ìbä

Nç@ ìíi@óäbäaìbm@ìó÷@ð䆋ْüqò†Šóq

ìó÷@‹maì†@íÙÜói@LŽñ‹Ùi@ŠóóÜ

òìóïïäìíjn슆@ðmbØóÜ@Šóè@×aÈ

òìóäaŠó @ðibïy@ŠóóÜ@ñìò‹ @âŽîˆŠ

ðÙŽïàb−òŠò†@Ûòì@òŒbïå“Žïq

SY


çbáïmóîaìómóä@ð‹q@ñóäóîýóàóè

óäòŠ@ a†óäbäaìbm@ìó÷@ñìbä@ŠójàaŠóióÜ

üi@Lòìín“îûŠ@ñŠóóÜ@bb÷@oîŠóä

@@NòìónŽïÙ’ò†

LŽðióè@bnŽï÷@ì@ì솋iaŠ@óÜ@aì@ðäò†

ðÔaÈ@ðuìóÐ@µàóàóØóî@óäìí¹

Lóäìíšüi@ìó÷@ñòìó䆋Ùï’@‹mbî@Œ@üi

óäbäaìbm@ìóÜ@ßbÑäó÷@ñìbä@Žðibä@ŽðÝi

ðmóÜìò†@ðäìíjn슆@ñ‡äóiìŠóóÜ

ñóbåŽïq@Šó@óášò†@a†ò‹ŽïÜ

Lòìíióä@ßbÑäó÷@òìó÷@óÙäíš@LŽñ‹åi

ãbáï÷–@ñìbä@a‡ÔaÈ@ï“äb’

ñûˆaíŽïq@ì@@‘û‹îbØ@äóàüïØû†

ãóè@óîaŠ@ìó÷@ŠóóÜ@çbï“ïåm‹ a‡Žïq

ì@óî‹@ñìbä@N@ìíi@MãŒbØ@ñbíà

ãłói@LñóØóîŠóîŠbØ@ì@ça‡ÜŠóèŠó

LòìónŽîŠó ò†@î†@ðäóîý@üi@çbî†

ðäbØóÔóÝîóÐ@ì@óÔÐ@ì@aíïÜ@ì@@xìóÐ

ì@熋Ùbi@óÙäíš@LðmŠíØ@ói

ta‹‚@üi@çbï’ûŠóq@óÜ@”îìó ÷

óØ@[çbn†ŠíØ@óÜ@ðÔaÈ@ñbqí

äóàüïØû†@óÜ@ìaìóm@n“îóŽïm

óîaŠ@ìó÷@Nß@ bÑäó÷@ðÙàóš@ðäbåŽïèŠbØói

ìó÷@†‹Ø@çbïÜbÑäó÷@ðäbØóäaìbm

@@NŽñìò†@ñ‹m‰ŽîŠ†@ðbi@ìa‹iìbä

ðàŠóÐói@ñ‡äóiìóÜói@ŠójàaŠói@óÜ

ñìì‰Žïà@ñóäaŠbî†@òìbä@ì@@ò†‹ØŠó

@@

ìói@çbØóäaìbm@ðäa‹bä@ì@âŽîˆŠ@ðäbäìbä

ñü‚@ðmbØ@óØ@çì@ íi@ãþï÷@ì@ lòŠóÈ

ðáŽîˆŠ@ðmòŠóè@ðàò†ŠóóÜ@‘û‹îbØ

ðØóîý@óÜ@Nò@ ìónŽïåŽïàò†@bàóåi@Žði@Lòìbä

a†óØóšìbä@óÜ@çbïmóàþï÷

bÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi@ñ‡îbmŠbqó÷

Žñ‹mí ò†@ðŽïq@ñòìó÷@üi@òìó’óÙî†

óvŽïi@ŽäòŠ@•òìó÷@Nòìómû†‹Øì⁄i

@@Nòìóîa‹Øì⁄i

ÛûŠòìbä@Žði@Šóè@BŠbjnÈýa@†ŠB

ðmóîaìòŠ@ñaì†ói@çaŠó @ñóîóÄaŠ@ìóÜ

óáŽîˆŠ@ìó÷@ðàŠóÐói@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ

@@NòìónŽïåŽïàò†

”îìó÷@Loò†@óma‡i@•óÙî†@ñbmaì

QYYP@bm@QYTX@óÜ@bÕî‹Ðó÷@óÜóØ@ìíi

ñóäüóÜ@†ŠíØ@Žñ‹Øò†@çüš@ãłói

Žñ‹míi@Ûòì@Nòìóåmbè@ñbmaì

‡îbmŠbqó÷@Nì@ íi@ŠbØ@ŠóóÜ

ðîbmüØ@ñóšŠò†@âŽïÝi@’bi@çbî@b †a†

@@NBòìóåïmbè@çbî†aìB

ðäbàŒ@ðØóîó’ì@Apartheid

熊íjŽïÜ@ð‹q@üi@Žßìóè@b †a†@ñŠbî‹i

óØû†Šbq@óäóîý@ñòŠbØüè@ìó÷

ñbmaì@ó@ ïîbÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi@ì@ ñ‡äóÜüè

BŠ@ bjnÈýa@†ŠB@Žñ‹mí ò†@ðŽïq@ñòìó÷@ì@

òìómbØò†@ÜíÔ@HóØóØóI

óióà@NŽðäóîó ò†@òìó䆋Øbïu

ñóïmóîaìòŠ@ìó÷@ÛóîòíŽï’ói@Lòìóma@‡i

ðäbØóïäbiŠíÔ@î†@ñóàbåbä

ñŒó òŠ@ñòìó䆋Øbïu@•óØóáŽîˆŠ

üi@ta‹‚ói@oîíîò†@âŽîˆŠ@ñü‚@ðmbØ

Šóè@óÙäíš@LóÜbÑäó÷@ðäbØóäaìbm

•òŠ@ì@@oŽïq@ð @ r@ómaì@Lìíi

LòìónŽï ‹rjïŽïÜ@ì@@ŽŽïiŠbØói@ñü‚

ìóÜ@Lç@ ìíi@ãþï÷@çbîìíàóè

•óîüi@Nò@ ìómbÙi‹îb÷@ÛóîóÜ@çbØónŽïq

†ŠíØ@çbîòŠbªó÷@NòìónŽïji@@óäaìó›Žïq

ñü‚@ðmbØ@@óØ@çìíi@•óäbóØ

Hòìó䆋ØbïuI@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ@ói

”ïmójîbmói@Lçbéïu@ãò†ŠóióÜ

òìbä@ìó÷@ò†@@ŠóóÜ@çbïäaqbi

QP@óáŽîˆŠ@ìó÷@N†@ ‹ØŠò†@ñìbä

üi@ðàþï÷@ì@ðiòŠóÈ@ðäbéïu

çbïÔaÈ@ñbqí@ðäbØórïm@ñóäaŠbî†

ð䆋ØónóuŠói@üi@ñóàbåäíäbÔ

ñóäbïmóîaìòŠ@ðäìíi@bŽîŠónaŠ

ìóÜ@Nç@ ìa‹Ø@ãþï÷@Lòìíi@òìòìbäói

ŠóóÜ@òìó䆋Øbïu@ðä‡äbróš

ì@óäbÄû‹à@ðÙŽïÐbà@Ûòì@ðäbØóïîŒaí‚a†

óïïÜüjáï@óäóîý@ñ†í‚@a†óäbäaìbm

óØ@ñòìói@LoŽïq@ì@Œó òŠ@ñbàóåi

ìóÜ@óÙäíš@LŽŽïiŠbØói@óäbïàþï÷

@ @ à@óÜ@çbØóïíØ@óïàþï÷ ì@pìó

Šóói@çbØóåïàóØ@ónŽïq@ðr

ð−aŒbÔói@óØóšŠò†@a†òŠbi

@@NçìaŠ†Šaíióä@çbØýóà@ì @ @ @çb÷ŠíÔ

@@

çìíi@òìóÜbÑäó÷@ñìbä@‹ŽîˆóÜ@çbØòìłb’@o’óè@Šóè TP


•òŠ@ðmbió‚@Žßó óÜ@ŠbØìbè

ŠûŒ@çbîòŠbØ@ìó÷ NçbØónŽïq@ðr

Ša‡@młóò†@çbØónŽïq@•òŠ@ñóåîŠûŒ

Žñ‹i@ñü‚@ðäaínîóä@âŽîˆ@ Š@a‡äbØónŽïq

ðäa‡Žïqò‰ŽîŠ†@Žßó óÜ@Lb“ŽïØ@ñò‰ŽîŠ†

ñò‹Žîí ói@N†‹ØŠò†@Læi@ŽßaŒ@ì

a†òŠb’í @ìó÷@‹ŽîˆóÜ@ñŠbšbäói@ì

Lìíi@bŽïÝØ@Šóè@óØ@òìóä‡äbìóš

ÛóîóÜ@ýì솊óè@çbØóäíäbÔ

ðmŠbq@Žßó óÜ@ç‡äbníäa†@ómìóØ

•òŠ@ñb@ŽïÝØ@çbîòŠbªó÷@ãłói

ðäbØóØòŠó @óÜ@[òìóäìíia‹Øbïu

çbïØóØûŠó@ì@@ðäbán“ïä@ñò‹äüØ

ìó÷@óÙî‡ïš@çbØónŽïq

ì@üšímbè@ðbq@LçìíjŽïuón“ïä

QYYP@ óÜ@ìíiòìó÷@Na@†þŽî‡äbà@çüÝïä

æî†@ñìbäói@ñóîòìóä‡äbìóš

NN‡nè@ì@@óäbƒn“Žïš@ì@çbØóäbàŠóÐ @

ÛûŠó@‹maì†@ì@bàóä@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ

@@NaŠˆóqóåŽïq

Nò@ ìóäìíia‹Øbïu@Ûóî@óÜ@çbîìíàóè

ìíi@ì@òìòŠò†@ómbè@ça‡åîŒ@óÜ@þŽî‡äbà

QUR@a†QYUX@ðÜíÝîó÷@ñ @ QS@óÜ@óîüi

Ûòì@çbØónŽïq@•òŠ@òŠüªói

@@NÛûŠóói

ðäbØòŠa‡Üü÷@òìbïq@ì@ó’óÔ

”î‹mŠaí‚@ìòŠói@ìì†óÝq@ðmłìbè

ðØóîóàbäóÜói@‘û‹îbØ@ñóàbäóÜói

ì@òìóäìíiüØ@płì@ðäbØbŽïÝØ

ŠójàaŠóióÜ@ðmŠíØói@Nça‹Øò†@‹îó

Žð@a‡îbïm@Lìíi@î†@ñìa‹ìíä

bmaì@‘û‹îbØ@ñìbäói@çbïØóîóàbäóÜói

òìóä‡äbìóš@ìó÷

ïîb÷@ñóäaìŠ@óÜ@ñòŠòìóm

ìóÜ@Nò@ ìò†‹Øì⁄i@Hæ@ míïnaŠ@ðmbI

çbØónŽïq@•òŠ@a†óîóäbnŠóqŒó òŠ

@@Nòìòìíia‡ÙŽïÜ@ðäbïnî‹Ø

óÜ@çbïïåî†@ñóå‚òŠ@a†óîóàbäóÜói

Lòìóäłíu@ì@@ça†Œbü‚@óåm@ìóØ

ça‡äóš@ãói@óØónåŽïàüïØû†@ðîaŠói

óäbïäbïnî‹Ø@ó’óÔ@ìó÷@ìíàóè@ì@ âŽîˆŠ

ðmŠbq@ñóîb@‹ŽîˆóÜ@”îŠûŒói

@@Zìíi†‹ÙŽïrïnò†@òìòŠaí‚@ñóäbnŠ

ðäa‡Žïqò‰ŽîŠ†@ñóîbà@ómó@ äìíi@óØ@p‹

bïÕî‹Ðó÷@ñììŠaí‚@ñò‹äüØ

Np @ bè@aŠ@ðmb@No @ “îóŽïq@pbØ@B

ìó÷@ììŒ@Šóè@N‡@ îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ

óØ@LþŽî‡äbà@çüÝïä@ðmóîbØûŠóói

ÚŽïäónb÷@ð’ìím@bÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi

òìòìíjiì⁄i@płì@óÜ@ónäóàüïØû†

•òŠ@çaŠaŒóèói@a‡mbió‚@ðàb−ó÷óÜ

@qa‹‚@•ìímbèa†@ðäbØóäbà@ì@òìíi

ì@‡äaŠóq@ñóØóáŽîŠóè@ñŠìíå@‹maì†

òŠbÙmbió‚@ì@bäa†@ŠóóÜ@ðäbï @oŽïq

Šóè@óåïÔónaŠ@ðmb@‘û‹îbØ@NŽðiò†

ì@bÕî‹Ðó÷@ñŠòí“ïØ@ñóÙî†@ðäbmłì

çbïäbØóäa‡åîŒ@”ïäbØóïïiy

Lóïïä@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ@üi@béäómói

ð“ïäbéïu@ì@aìb÷ˆûŠ@ì@bqìŠìó÷@çb’bq

óäbïäa‡åîŒ@ì@óÜ@”ïÙŽïØóî@Lòìó䆋Ø‹q

Ûòì@óáŽï÷@Nó@ ’bŽïÝØ@üi@íÙÜói

ñn“q@Ûóîýìíàóè@óÜ@Lòìóm‹

óÜ@Žßb@RW@óØ@ìíi@þŽî‡äbà@çüÝïä

æîò†ò†@Žßìóè@ÃüÜüïm@ŽðÜóàüØ

”ïmójîbmói@[a‹Ø@óØónäóàüïØû†

@@Nòìóîbà@a†bäa‡åîŒ

ñbmaìóÜ@çbàìì‰Žïà@üi@òìóäaŠó ói

ì@çbéïu@ðäbØbŽïÝØ@çóîýóÜ

ó“ŽïØa‹−Šó@ì@ Âä‹ @a†ò‹ŽïÜ@ñòìó÷

ŠûŒ@…û†ìŠbi@Næ@ îói@óäbïï üÜüïm

ñìaìómói@âŽîˆŠ@óàói@NòìóäbÙïmbÄ

a‡ÜbÑäó÷@ðäbØóäaìbm@Žßó óÜ@†ŠìaŠói@üi

óÜ@ŠûŒ@üi@NòŠa숆@ŠûŒ@ì@ta‹‚ @

Nòìóîa‹äóŽïÜ@ñóØóïïåî†@óïmóîaìòŠ

ðr@N@óîóØóïåî†@óäóîý@@LòìónŽî†

‘û‹îbØ@çbØóïîbÕî‹Ðó÷@óäbïnî‹Ø

üi@ŠóîŠbØ@ðÙŽîŠbØüè@òìíi@óØò†‹Ø

ói@ça‡ïmóîaìòŠ@üi@çbØónŽïq

ña†óyóm@aí‚@íØbm@òŠbióÜ@ðÙŽïmóЊò†

Nò‡å’íØ@ñóäbïbï@ðäìíiŽîìaŠóq

Lçbîòìóä‡äbìóš@ì@@çbîóØóáŽîˆŠ

óØíäóè@NpbÙi@ìa‹åŽïqó@ñŠbî‹i

ì@†‹Ø@çbïmüÙîbi@çbmłì@çb’bq

†‹iò†@ÚŽïn’@ìíàóè@üi@çbîbäóq

ìó÷@Šó @óÙäíš@LóØbå‹m@ŠûŒ@óØòŠbi

ì@óàó÷@Nòìóîbà@béäómói@óØóáŽîˆŠ

ðè@a‡’bŽïÝØ@óÜ@[@bŽïÝØ@•óäaìóÜ

b@ nŽï÷@ì@ì솋iaŠ@óÜ@aì@ðäò†@óäòŠ@a†óäbäaìbm@ìó÷@ñìbä@ŠójàaŠóióÜ @ Žñ‹åi@óäbäaìbm@ìóÜ@ßbÑäó÷@ñìbä@Žðibä@ŽðÝi@LŽðióè TQ


ŽîíÜóè@a‡ïŽïm@Žñóji@çbn†ŠíØ

ìí“Žïq@ðäóîý@ì솊óè@óØ@Lìíi†‹Ø

óØó‚û†ìŠbi@Žð›i@oò†@óÜ@ómóЊò†

ì@pìó à@ì@Ša‡młóò†@Ûòì@Lãþï÷

póÜìò†@ñbŽïÝØ@ì@@póÜìò†

óÜ@ñbmaì@aìó÷@LŽðióè@ñò‰ŽîŠ†@aìŠóè

ðäbØóïïàþ@ï÷@ò‡äóàŠè@ì@ýóà

Šó@òìónŽïi@Lìíi†‹Ø@çbï’üàaŠóÐ

@ üi@b@ŽïÝØ@ðä‡äaŠû†@ì@ça‡nò†

Šbî†@ñìbÙ’aŠ@ì@ðäììŠ@ói@çbn†ŠíØ

@@Nçbîˆ@ðäbqòŠü

ðäbïvåØb÷@ìíàóè@ì@@çbØóäbïnî‹Ø

ìó÷@ŽñŠ‡i@Žßìóè@çb’bq@LŽñ‹Ùi

ðáŽîˆŠ@Šóè@Ûòìóä@ónäóàüïØû†@ãói

ðä@ó@óÜ@bïÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi

ñ‡äóàaŒòŠ@ónäóàüïØû†

a‡ïÜó óÜ@íÙ@Üói@Lìíi@aíîŠ@‡îbmŠbqó÷

Nb@î‹ @âïÜó’Šü÷@üi@bïÈ@Nóîa‡Øó«

ì@ ðiòŠóÈ@ðäbéïu@óÜ@çbïäbØóäb’ìbè

Šó@ðäbØbŽïÝØ@ì@ðïåîb÷@ðäaìbïq

ì@Šb’@ðäb‚ììŠ@ðmbó Šóà@üi@ìó÷

ðàłòì@ì@ ŽñiŠòì@ŠóóÜ@ðàþï÷

óØ@îb÷@ðÙŽîìbïq@ìíàóè@ì@ póÜìò†ói

ÚÜó‚@ðäłóàüØ@ñó Šbn’íØ

@@ZóäaìóÜ@òìónŽîŠ‡i@‘‹q@ŽðÜóàüØ

aíîŠ@†‹Øò†@çbîóØóáŽîˆŠ@“rÜbq

@@NBbî‹ ò†

@@_çìíi@çbáÝíà@çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷@bîb÷

ðØóîòìbàóÜ@ð’óØóàb−ó÷@Lçìíi

ñ‰ŽîŠ†ói@a†óØónåŽïàüïØû†@óÜ@çaìó÷

çaìbm@ßbÑäó@ ÷@ðäbØòìłb’@ñ†í‚@bîb÷

|ïóà@ì@aí‚@óØ@çóØò†@òìó÷@ðbi

@@_çìíi

Lµä@ì@ç@ ìíióä@çbnŽïq@ðr@ðè@Š@óè

@@_çìíi@çbáÝíà@çaŠóåŽïÜóéŽïq@bîb÷

@ òŠ@oŽïq@ðè@íÙÜói ìíàóè@ì@Šüi@ì@•

@@_òìíi@aìòŠ@bîb÷ Bç@ bîŠbjnÈýa@†ŠB@Àbà@çbïäbiŠíÔ@bîb÷ @@_óïïä ãłòì@óÙî†@ðîb÷@ça‡äóš@ì@óäbîb÷@ìó÷ @@NòìóåŽîŠ‡i óØ@”ïmójîbmói@òŠüu@ìóÜ@ðÙŽîŠbØ ŠûŒ@ðØóîòìóäa‡äòŠ@óîa‡ŽîŠü óÜ@b †a† Šó@ómbØò†@ŒbÙäaŠbØ@ñóäbïŽîŠó÷ @@NNçb¹bØaìòŠ@óÐbà@ðmìòŠ ŠóóÜ@çìíiaŒòŠb’@‹mbîŒ@üi@ZïjŽïm @@ZòŠaíåi@‘û‹îbØ Het uur van de waarheid, het Kairos document van @NZuidafrikanse christenen @@Ten Have, Baarn QYXV @@ @@ @@ @@

Š@ óè@Ûòìóä@ónäóàüïØû†@ãói L@ ìíi@aíîŠ@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ ð @ äaìbïq@a‡ïÜó óÜ@íÙÜói Š@ ó@ðäbØbŽïÝØ@ì@ðïåîb÷ ð @ ÙŽîìbïq@ìíàóè@ì@@póÜìò†ói  @ “rÜbq@óØ@îb÷ çìíi@aíîŠ@†‹Øò†@çbîóØóáŽîˆŠ @NpìóØŠò†@a‡mŠíØ ðØû‹Ø@Šó@òìóåïŽïi@òìò‹ŽïÜ ìóÜ@oóióà@bîb÷@LçbàóØóbi @@_óïïš@ó䆋؆ŠìaŠói ðäbØóäaìbm@ìí“@Žïq@ðáŽîˆŠ@óîa‹Ù’b÷ Nò@ ì솋Ø@a‡ÜbÑäó÷@ñìbä@‹ŽîˆóÜ a‡ïàþï÷@ðäbéïu@óÜ@•óØóäaìbm Lòìóîa†óä@ñóäbïŽîŠóä@ðØóîòìóäa†ŠbØ ðàþï÷@ðÙŽïäa‹ÑäüØ@óÔóè@óîüi ðäbØóïåîb÷@òìbïq@ñŒaí‚a†ói TR

ì@ aŠ@ìbåŽïqóÜ@ |ïóà@LµmóîbÄû‹à NðäbiŠíÔ@ó@ müi@a‡îŠóq†a†@ì@ñ†aŒb÷ @ ñóØ@óïØòŠó@òŠòìóm@ŽðóÜ@çaìó÷ çbïïÜü÷@ðäóîý@çbîóØóàbäóÜói L•ói@Žð@Šó@òìíi†‹Ø@•óia† ñìaìómói@óØ@LpóÜìò†@ð üÝïm@ðäóîý póÜìò†@óÙäíš@Lòìò†‹Ø@çbïmòŠ ì@òìóä‡äbìóš@üi@óîb@Ûòì@î† òìóåï‹qŠói@ì@ a@@óÜ@òìóå@ü‚ ðäóîý@”ïàóèìì†@NbåŽïèò†ŠbØói ñbŽïÝØ@”ïmójîbmói@L@bŽïÝØ@ð üÜüïm ðÙŽïnŽîíÜóè@óØ@çbØónŽïq@ðr †‹Øò†@çbîaìa†@Lìíióè@çbîóäaìò‹äbïà ìíàóèóÜ@Žñí @ì@Ži@òìóäìíjn’b÷ ðibïy@ŠóóÜ@•òìó÷@LŽñi@Ûóîý Lìíi@çbØónŽïq@•òŠ@ñaìòŠ@Àbà Nò@ ìò†‹ÙmòŠ@çbï’ónŽîíÜóè@ ìó÷@óîüi ð üÝïm@çìíiŒaí‚a†@óØ@ãóéŽï@ðäóîý ñaìa†@|ïóà@óØ@ñü‚@Ûòì@î†


@@Š‡‚@ðuby@ðÕïÐó’

üi@òìóäaŠó @ói@òìóïïn“ @ñŠbï‹qŠói

ì@ïîb÷@bèói@ðmaà@ŠóóÜ

ðØûŠó@|Üb@†ó¼ó÷@ãóèŠóiN†@ŽîŠói

LòìóåîóÙjï’@Lpóibi@ì@òíŽï’ìbè@ñŠbi

ómłì@ì@bÜóàüØ@ðäbØóïïÔþ‚ó÷

ì@oïi@ñ†bî@óÜ@çbn†ŠíØ@ðmóàíÙy

ñìbäóÜ@Ûóîý@æîò†ò‡Üìóè@a†ò‹ŽïÜ@ãłói

ðäaìbm@ó@  i@ŠójàaŠói@çbØóïïàþï÷

ì@pbòŠbØ@ñˆû‹Üb@µàómìóy

Hç@ ìa‹iìbä@ßbÑäó÷@ói@óØI@çbØóäaìbm

óÜ@aíni@íÙÜói@L†ŠíØ@ð䆋؇îbüåïu

ŠaŒóè@o’óè@ð䆋ÙåŽîí’ìŠóŽïi

ÚŽïnäóàüïØû†@Žßó óÜ@ì@òìóåîóÙi

ói@ììŠóàóƒïi@a†óåïìíä@ãó÷@ðŽîímìì†

ð“‚óibmaì@ðØóîómì@a‡ïäaŒŠbi

HQYXUI@ðÜb@óÜ@óØ@æîóÙi@ñ†ŠìaŠói

ómaì@LóØòŠòìóm@ì솊óè@ñòìó÷@ñaíïè

ðØóîóÝqüØ@óÜ@N†‹Ù’óÙ“Žïq

ñŠìí’bi@ñŠbàüØ@ðäbØóïäóØ@óÜ

ì@póàíÙy@ðØûŠó@ñŠbmí @ðÔò†

ñóØóÔò†@óØ@LñóØòŠbmì

ðr@ñ‡îbmŠbqb÷@ðáŽîˆŠ@ñˆ†@bÕî‹Ðó÷

óåji@æà@ñóäìíša†aì†ói@ãó÷@ðØûŠòìbä

Žßó óÜB@Zð @ Üò†@LóîóîòíŽï“àói

@@Nçì횊ò†@çbØónïq

ì@äaìa‹Ð@ñŠbÙï’@üi@ÚŽïåŽîìóè

ç@ aŠaŒóè@ìó÷@ð䆋ÙåŽîí’ìŠóŽïi

óåïìíä@ìóÜ@óáŽï÷@óióà

ñäììŠ@ðØóîòìóä‡äbäóÜóè

ì@‡îbüåïu@ì@ßbÑäó÷@óÜ@Lò†ŠíØ

Š óàóÜ@ó䆋Ùbi@LóîŠb؆ŠìaŠói

ñì솋iaŠ@ðäbØóäò@ ‡Žïi@ónŽîíÜóè

ñóäaìó÷@ŽîíÜóè@La‡äaŠbibïáïØ

@ŠóåŽîˆìŠì@ì@@Âä‹ @ŠûŒ@ðØóîóÜóóà

@@Nðàþï÷@ñłb÷@ñ‹Üóè@ðäbmłì

ŠójàaŠói@òìóåšbäióÜ@çìíjäbán“qóÜ

ìói@L@Žñ‹Ùi@Š@ óóÜ@ñóÔ@‹mbîŒ@íØbm

o’óè@ì@óÜ@ñìbä@Lìí“Žïq@ðÔaÈ@ðáŽîˆŠ

ì@ãó‚ìbè@Ûóîòìómóä@ð䆋Ø‹Ô@ói

Ûòì@òŒbïå“Žïq@ìó÷@‹maì†@ñò‡Žïàí÷

ðÜb@ñ @ òì⁄iŠói@óïîŠbÙäaìbm@òìłb’

a‡’òìó÷@Žßó óÜ@ãłói@Lçìíjäbàn“q

ñü‚@ðŽïu@óØóåïìíä@ðàb−òŠò†

ðäbØbïubïu@@óšìbä@ñHQYXXI

ðàþï÷@ì@lòŠóÈ@ðäbmłì@óÜ@çbáïîóÝ

@@NBAŽñ‹i

ñb †a†@NBß@ bÑäýa@pþ¼B@bä@çbn†ŠíØ

ì@ìbš@óØ@óîóè@‹m@ðäbmłì@óÜ@ÚŽî‡äóè@ì

òìaŠŒaí‚@óäóîý@òìó“ŽïqóÜ@ŽñŠbu

ðŽïq@ói@”îHßbÑäó÷I@ðäbØóäaìbm

ìó÷@ŠójàaŠói@óÜ@ì@ íjn‚a†@çbïŽîí

ðÙŽï’üqò†Šóq@Ûòì@âŽîˆŠ@óØ@óØóïïåî†

Lłbi@ðÔaÈ@ðäaìbm@ñb †a†@ðäìíäbÔ

@@@NBAa†óîóäbÄû‹àbä@óäaìbm

LãóØò†@ ‘bi@LbåŽïèò‡îŠbØói@ðmóîaìòŠ

óÜ@Ûóîónò†@Šóói@ñü‚@ðáØíy

óàóØò†@òìòŠó@ñóÔò†@ìó÷@a†ò‹ŽïÜ

ð䆋Ùbi@Šóóášò†@b−ó÷

@@N‡äbróš@a‡äaŠbjäaìbm

ðäbØòììŠ@óÜ@Ûóîòìóäìíša‡Žïq@ð ìbš

óäóîý@ì@‘ @ û‹îbØ@åŽïàüïØû†

æîò†ò‡Üìóè@La†óåïìíä@ìóÜ@óáŽï÷

ÛòìŠóè@Lðîû‹à@ì@“ @ŽîŠbï‹qŠói

@@Nãb−òŠò†@”î‹maì†@LóØóîŠb؆ŠìaŠói

ðäóîý@ñììŠóÜ@Âä‹ @ðÜb‚@Žñ‡äóè

ÚŽï䆋ÙnòíÜóè@ð ìbš@óàóÙîò†

TS


óïïàþï÷@óäóîý@ñ†í‚@a†óäbäaìbm

båŽïéîŠbØói@Èói@ðáŽîˆŠ@óØ@óîóäbåŽïÜìbä

‹ŽîˆóÜ@çbØòìłb’@o’óè@Šóè@ómójÜóè

ì@@çb÷ŠíÔ@ì@@pìó à@óÜ@@óØóïíØ

òìłb’@ðäa‡ŽïrïmóîaìòŠ@üi

ðØû‹î†óÜ@Nçìíi@òìòHßbÑäó÷I@ñìbä

@@NòìaŠ†Šaìíióä@çbØýóà

@N†ŠíØ@ñˆ†@óÜ@ñü‚@ðäbØóïîˆíÙÜóàüØ

ñbqí@ðäaŠóÙmíØŠó@ì@ŠóåŽï üÝqa†

óäòŠ@óäbäaìbm@ìó÷@ñìbä@ŠójàaŠóióÜ

ó@ Øóïïåïî†@óäóîý@óØ@óÙî†@ðÙŽïÜb‚

ðÙŽîŠbØ@Šóè@ÚŽïnîŠóä@ómìíi@a‡“ïÔaÈ

ŽðÝi@Žðióè@bnŽï÷@ì@ì솋iaŠ@óÜ@aì@ðäò†

Šóè@”îìó÷I@òìómbØò†@ÔòŒ

òìa‡äbïÜìóè@ŽðiaŠ‡àb−ó÷@a†óå’óš@ìóÜ

LŽñ‹åi@óäbäaìbm@ìóÜ@ßbÑäó÷@ñì@ bä@Žðibä

òìóäa‡’üu@ì@ðmóîaìòŠ@ióàói

Lïî†@ðØóîò†Šóq@‹Žîˆ@óäóƒïi

Lòìíióä@ßbÑäó÷@òìó÷@óÙäíš

bqí@ @ðäbØóiüè@ì@• @ ói@ñìbä@óØ@LHoŽî†

@óäóu@ì@Šó’óÜ@ðmójîbmói

ãóè@óîaŠ@ìó÷@ŠóóÜ@çbï“ïåm‹ a‡Žïq

ðiòŠóÈ@ñò†‹ØŠó@ñìbäói@ìíi

ðÙŽîìbä@òìa‡äbïÜìóè@La‡äbØóïîŠóÙÜìbØ

òìónŽîŠó ò†@ïîb÷@ðäóîý@üi@çbî†

çbî†@çbï’òìó÷@NŠ@ a†ìbä@ðàþï÷

Lïîb÷@ñìbä@N@ŽñŠ‡åjŽïÜ@ñóäaíŽï’@ìóÜ

ta‹‚@üi@çbï’ûŠóq@óÜ@”îìó÷

ðmbØóÜ@Šóè@×aÈ@ñbqí

Ha‡äa÷@M@×aÈI@ñŠó’@óÜ@‹mbîŒ

óîaŠ@ìó÷@Nó@ ÜbÑäó÷@ðÙàóš@ðäbåŽïèŠbØói

üi@LÚŽïnîŠóä@óïmóî솋Ø@òìóïäìíjn슆

”îŠóØŠó’@ñý@ì솊óè@@Lòìóîa†@ðäòŠ

bàóåi@Žð i@âŽîˆŠ@ðäbäìbä@ðàŠóÐói@óÜ

ðÔaÈ@ðuìóÐ@µàóàóØóî@óäìí¹

óäaìbä@ìó÷@ðäbåŽïèŠbØói@óÜ@çb

üi@òìó@ ’óÙî†@ðØóîý@óÜ@NòìónŽïåŽïàò†

ðmóÜìò†@ðäìíjn슆@ñ‡äóiìŠóóÜ

ðäbØòŠó’@ŽðmbØ@ãłói@Lòìò†‹Øò†óä

BŠbjnÈýa@†ŠB@Žñ‹mí ò†@ðŽïq@ñòìó÷

ñbíà@ãbáï÷@ñìbä@×aÈ@ï“äb’

çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ñˆ†@×aÈ@ñbqí

@@NòìónŽïåŽïàò†@ÛûŠòìbä@Žði@Šóè

ìaíïÜ@ì@x@ ìóÐ@ì@óî‹@ñìbä@Nì@ íi@MãŒbØ

òìóäaìbä@ìói@ì@óîì⁄iŠói@ìói

ñóäü@óÜ@†ŠíØ@Žñ‹Øò†@çüš@ãłói

óÜ@ðÔaÈ@ñbqí@ðäbØóÔóÝîóÐ@ì@óÔ‹Ð

çbïŽïÜ@oóióà@LçaŠ‡àb−ó÷

ðîbmüØ@ñóšŠò†@âïÝi@’bi@çbî@b †a†

†‹Ø@çbïÜbÑäó÷@ðäbØóäaìbm@óØ@çbn†ŠíØ

ói@ìíi@ ó@ äbäaìbm@ìó÷@ð䆋ْüqò†Šóq

熊ìíjŽïÜ@ð‹q@üi@Žßìóè@b †a†@ñŠbî‹i

ñóäaŠbî†@òìbä@ì@ò†‹ØŠó@ìó÷@ñìbä

ðäìíiŠòìŠó@üi@@âŽîˆŠ@ñòìóäaŠó

BŠ@ bjnÈýa@†ŠB@Žñ‹mí ò†@ðŽïq@ñòìó÷@ì@

óØ@çìíi@ãþï÷@ì@@lòŠóÈ@ñìì‰Žïà

ðmbyínÐ@ì@ßbÑäó÷@ðäüØ@ðmóîaìòŠ

ñóïmóîaìòŠ@ìó÷@ÛóîòíŽï’ói@Lòìóma@‡i

a†óØóšìbä@óÜ@ñü‚@ðmbØ@çbïmóàþï÷

@@@Nðàþï÷

ta‹‚@ói@oîìóîò†@âŽîˆŠ@ñü‚@ðmbØ

óvŽïi@ŽäòŠ@•òìó÷@Nòìómû†‹Øì⁄i

ãón’óè@ðmóîb÷@µàóØóî@ßbÑäó÷

LòìónŽï‹rjïŽïÜ@ì@@ŽŽïiŠbØói@ñü‚üi

ðmóîaìòŠ@ñaì†ói@çaŠó @ñóîóÄaŠ@ìóÜ

Zñ @ óØóÔò†@óØ@óäb÷ŠíÔ@ðmòŠí

†ŠíØ@çbîòŠbªó÷@_òìónŽïji@óäaìó›Žïq

”îìó÷@Lòìónò†óma@‡i@•óÙî†@ñbmaì

óÝÜ@ßbÑäýa@ÞÔ@ßbÑäýa@æÈ@ÚäíÝøîB

ðäbéïu@”ïmójîbmói@Lçbéïu@ãò†ŠóióÜ

Žñ‹míi@Ûòì@N@óîH@òìóåmbèI@ñbmaì

âÙåïi@paˆ@aízÝ–a@óÝÜa@aíÕ@ mbÐ@ßí‹Üaì

ðäìíjŽîŠónaŠ@üi@ðàþï÷@ì@ ðiòŠóÈ

@@BN@Aòìóåïmbè@çbî†aìB

ânåØ@ça@óÜíìŠ@ì@óÝÜa@aíÉï aì

ì@@óäbÄû‹à@ðÙŽïÐbà@Ûòì@ðmóîaìòŠ

óØû†Šbq@óäóîý@ñòŠbØüè@ìó÷

@@NBµåàìíà @

óÙäíš@L_ŽŽïéiŠbØói@óäbïàþï÷

@LòìómbØò†@ÜíÔ@HóØóØóI

ñó’ì@óÜ@oóióà@a†ò‹ŽïÜ@bìó÷

ð−aŒbÔ@ói@óØóšŠò†@a†òŠbiìóÜ

ðäaìbm@ðäbØóïïäbiŠíÔ@î†@ñóàbåbä

óÜ@Šaˆóè@bnüàbà@Ûòì@ßbÑäó÷

çbáïmóîaìómóä@ð‹q@ñóäóîýóàóè

ãþï÷@çbîìíàóèŠóè@óÙäíš@LóÜbÑäó÷

Zo @  ŽïÜò†@a‡äb÷ŠíÔ@ñÐóm

@@AòìónŽïÙ’ò†

ðmbØ@óØ@çìíi@•óäbàþï÷@ìóÜ@Lóäìíi

Lbä@çbî@Žði@BÂäóu@ðmìóÙò†B

Lóäìíšüi@ìó÷@ñòìó䆋Ùï’@‹mbîŒ@üi

òìbä@ìó÷@ò†ói@çbïäaqbi@ñü‚

ŽßbàìŠó@çbî@Žði@Žßbà@Šóè@oóióà

åŽïàüïØû†@ñóbåŽïq@Šó@óášò†

çbïÔaÈ@ñbqí@ðäbØórïm@ñóäaŠbî†

óïïä@óáŽï÷@ïjŽïm@ñóŽïu@LòìóØóîói @

ì@ça‡ÜóèŠó@ñûˆaíŽïq@ì@@‘û‹îbØ

ìóÜ@Nò@ ìím‹ Šòì@çbîóÙŽîíä@óÜü÷@òìíjŽïÜ

ìóÜ@óØónóióà@íÙÜói@La†óåïì@ íä@ìóÜ@

TT


ói@âŽîˆŠ@óàói@NòìóäbÙïmbÄ@ì@@çbéïu

óÜ@óØ H@þŽî‡äbà@çüÝïäI ðmóîbØûŠó

LðmŠíØ@ói@ãłói@LñóØóïîŠóîŠbØ

ŽðÜ@ñóØóïïåî†@óïïmóîaìòŠ@ñìaìóm

çaŠaŒóè@ói@a‡mbió‚@ðàb−ó÷

ìaìóm@ïn“îóŽïm@ì@ 熋Ùbi@óÙäíš

üi@ŠóîŠbØ@ðÙŽîŠbØüè@òìíi@Lòìóîa‹äó @

Lbäa†@ŠóóÜ@ðäbï @oŽïr’òŠ

ñ‹m‰ŽîŠ†@ðbi@ìa‹iìbä@åŽïàüïØû†@óÜ

ò‡å’íØ@ñóäbïbï@ðÙŽïäìíi@ó Šóqý

çbïäbØóäa‡åîŒ@”ïäbØóïï@ iy@òŠbÙmbió‚

@@NŽñìò†

ì@†‹Ø@çbïmüÙîbi@çbmłì@çb’bq@ì

óäbïäa‡åîŒ@ì@óÜ@”ïÙŽïØóî@L熋Ø‹q@Žðq

ðáŽîˆŠ@ðmòŠóè@ðàò†ŠóóÜ@‘û‹îbØ

ãó÷@ñŠû‡äbi@Lòìóîbà@béäómói@óØóáŽîˆŠ

HRWI@ óØ@Lìíi@ñü‚@Hþ@ Žî‡äbà@çüÝïäI

bÕî‹Ðb÷@ñŠìí’bi@ñ‡îbmŠbqó÷

ðmbió‚@Žßó óÜ@ŠbØìbè@óïïäò‡Øóî

@@Nòìóîbà@a†bäa‡åîŒ@@óÜ@Žßb

@@Nòìóîa‹Øì⁄i

ñü‚@ðäaínîóä@âŽîˆŠ@La‡äbØó@ nŽïq@•òŠ

ó“ŽïØa‹−Šó@ì@ Âä‹ @a†ò‹ŽïÜ@ñòìó÷

óáŽîˆŠ@ìó÷@ðàŠóÐ@ói@‡îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ

a†òŠb’í @ìó÷@‹ŽîˆóÜ@ñŠbšbäói@ì@@Žñ‹i

a†HßbÑäó÷I@ðäbØóäaìbm@Žßó óÜ@†ŠìaŠói@üi

HQYYPMQYTXI@óÜ@bÕî‹Ðó÷@óÜ@óØ@ìíi

ðmŠbq@Žßó óÜ@ç‡äbníäa†@ómìóØ

N@óîóØóïïåî†@óäóîý@òìónŽî†

‡îbmŠbqó÷@NìíiŠbØŠóóÜ

çbîóØóØûŠó@ì@ðäbán“ïä@ñò‹äüØ

ó@ i@ça‡ïmóîaìòŠ@üi@çbØónŽïrïr

@ ‡äóÜüè@ðØóîó’ì@HApartheidI ì@ ñ

ðáŽîˆŠ@HQYYPI@óÜ@ìíiòìó÷@Nþî‡äbà

çbîbäóq@çbîòìóä‡äbìóš@ì@çbîóØóᎠ@ îˆŠ

ñbmaì@óØ@ó@ îbÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi

þî‡äbà@ÛûŠó@‹maì†@ì@bàóä@‡îbmŠbqó÷

•óäaìóÜ@†‹iò†@ÚŽïn’ìíàóè@üi

óióà@N@Žðäóîó ò†@òìó䆋Øbïu

ói@ìíi@ì@òìòŠò†@ómbè@ça‡åîŒ@óÜ

ñóïäóØ@a‡’óïäóØ@óÜ@[óïäóØ

Lìíi@ñŒó òŠ@ñòìó䆋Øbïu@•óØóáŽîˆŠ

@@NÛûŠó

ŠûŒ@çbîòŠbØ@ìó÷@NçbØónŽïq@ðr

çbØónŽïr’òŠ@ì@o @ Žïq@ðr@ómaì

ðØóîóàbäóÜói@‘û‹îbØ@ñóàbäóÜói

ðäa‡Žïqò‰ŽîŠ†@Žßó óÜ@Lb“ŽïØ@ñò‰ŽîŠ†

ðáŽîˆŠ@ói@•óîüi@Nò@ ìómbÙi‹îb÷@ÛóîóÜ

Žð@a‡îbïmóØ@ìíi@î†@ñìa‹ìíä

ãłói@LóïäóØ@óÜ@Šóè@óØòìóä‡äbìóš

N†@ ‹ØŠò†@ñìbä@Hòìó䆋ØbïuI@‡îbmŠbqó÷

ðäbïnî‹Ø@îb÷@ñóäaìŠ@óÜ@ñòŠòìóm

çbØónŽïr’òŠ@ñóïäóØ@çbîòŠbªó÷

üi@ðäìíäbÔ@ò†HQPI@óáŽîˆŠ@ìó÷

@@Nòìòìíia‡ÙŽïÜ

ñìbäói@ñóî@òìóä‡äbìóš@ìó÷@óÙî‡ïš

ñ‡äbróš@ð䆋ØónóuŠói

Np @ bè@aŠ@ðmb@NBo @ “îóŽïq@pbØB

@@Na‹Øóä@ŽßìíjÔ@Žðq@æî†

ñòìói@L†‹ØŠò†@ñŒó òŠ@ñòìó䆋Øbïu

ÚŽïäónb÷@ð’ìím@bÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi

ðäbØóïïåî†@òìbïq@ì@ó’óÔ@HQURI@ óîüi

Šóói@ç@ bØóåïàóØ@ónŽïq@ðr@óØ

qa‹‚@•ìímbèa†@ðäbØóäbà@òìíi

ì@òìóäìíiüØ@płì@ðäbØóïäóØ

ì@Ša‡młóò†@çbØónŽïr’òŠ@ñóåîŠûŒ

Šóè@óåïÔónaŠ@ðmb@‘û‹îbØ@NŽðiò†

ómaìI@‘û‹îbØ@ñìbäói@çbïØóîóàbäóÜói

çbØóäìíäbÔ@ñò‹Žîí ói@NæŽî‹ÙjÜaŒ

Lóïïä@‡@  îbmŠbqó÷@ðáŽîˆŠ@üi@béäóm@ói

ìóÜ@Nò@ ìò†‹Øì⁄i@Hæ@ mìí @aŠ@ðmb

óÜ@bm@òìóäìíia‹Øbïu@ÛóîóÜ@ýì솊óè

Ûòì@óáŽï÷@Nó@ ’óïäóØ@üi@íÙÜói

â@ ŽîˆŠ@óÜ@çbïåî†@ñóå‚òŠ@a†ónåŽïàíïØû†

ðbq@ì@çìíjŽïuón“ïä@ðäbØóØòŠó

ói@æîò†ò†@Žßìóè@ÃüÜüïm@ÚŽïÜóàüØ

p‹ @óäbïäbïnî‹Ø@ó’óÔ@ìó÷@ìíàóè@ì

ì@ ó@ äbƒn“Žïš@ì@ ç@ bØóäbàŠóÐ@ì@üšímbè

ð üÜüïm@ñbmaìóÜ@çbàì쉎ïà@üi@òìóäaŠó 

ðáŽîˆŠ@ðäa‡Žïqò‰ŽîŠ†@ñó@ îbà@ómóäìíi@óØ

Ûòì@çbØónŽïr’òŠ@òŠüªói@LNN‡nè

ŠûŒ@ì@ta‹‚@ŠûŒ@…û†ìŠbi@Næîói

óÜ@ónäóàüïØû†@ìó÷@ììŒ@Šóè@N‡îbmŠbqó÷

”î‹mŠaí‚@ìòŠói@ìì†@óÝq@ðmłìbè

óäbïnî‹Ø@óÜ@ŠûŒ@üi@NòŠa숆

ñŠìíå@‹maì†@òìòìíjiì⁄i@płì

ìó÷@ŠójàaŠói@óÜ@ðmŠíØói@Nça‹Øò†‹îó

ðÙŽïmóЊò†@‘û‹îbØ@çbØóïîbÕî‹Ðó÷

ñóÙî†@ðäbmłì@ì@‡äaŠóq@ñóØóáŽîŠóè

a†óîóäbnŠóqŒó òŠ@òìóä‡äbìóš

ñŠbî‹i@ña†óyóm@aí‚@íØbm@òŠbióÜ

ì@bqìŠìó÷@çb’bq@ì@bÕî‹Ðb÷@ñŠòí“ïØ

ì@ç@ a†Œbü‚@óåmìóØ@çbØónŽïr’òŠ

@ bÙi@ìa‹åŽïqó ŠûŒ@óØòŠbi@óØìíäóè@Np

óÜ@Nò@ ìóm‹ @ð“ïäbéïu@ì@aìb÷ˆûŠ

ñóîb@‹ŽîˆóÜ@”îŠûŒ@ói@Lòìóäłíu

ómóЊò†@ìó÷@Šó @óÙäíš@LòŠa숆

óØónäóàüïØû†@ñn“q@Ûóîýìíàóè

ói@bÕî‹Ðó÷@ñììŠaí‚@ñò‹äüØ@ðmŠbq

ðä@bØóïäóØ@çóîýóÜ@”ïmójîbmói@[a‹Ø TU


çbïäbiŠíÔ@ @bîb÷@_òìíi@aìòŠ@bîb÷@_çìíi

ñaìa†@|ïóà@óØ@ñü‚@Ûòì@î†

ñò‰ŽîŠ†@aìŠóè@óØó‚û†ìŠbi@Žð›jnò†óÜ

@@_óïïä@BçbîŠbjnÈýa@†ŠB@Àbà

ìí“Žïq@ðäóîý@ì솊óè@óØ@Lìíi†‹Ø

ðäaŠû†@ì@ç@ a‡nò†óÜ@ñbmaì@aìó÷@LŽðióè

óÙî†@ñH_bîb÷I@ça‡äóš@ì@óäbîb÷@ìó÷

póÜìò†@ñ@óïäóØ@ì@@póÜìò†

ìíàóè@ì@çbØóäbïnî‹Ø@üi@óïäóØ

@@NNNòìóåŽîŠ‡i@ãłòì

@@Nìíi†‹Ø@çbï’üàaŠóÐ

óÜ@bÕî‹Ðó÷@ñŠìí’bi@ðäbïvåØb÷

b †a†@óØ@”ïmójîbmói@òŠüuìóÜ@ðÙŽîŠbØ

ðáŽîˆŠ@Šóè@Ûóä@ónäóàüïØû†@ãói

Nb@î‹ @âïÜó’Šü÷@üi@bïÈ@Nóîa‡Øóyóà

òì솋ØŠò†@ñü‚@ðáØíy

a‡ïÜó óÜ@íÙÜói@LìíiaíîŠ@‡îbmŠbqó÷

ì@Šb’@ðäb‚ììŠ@ðmbó Šóà@üi@ìó÷

ñóäbïŽîŠó÷@ŠûŒ@ðØóîòìóäa‡äòŠ

Šó@ðäbØóïäóØ@ì@ïî†@ðäaìbïq

”Žïq@óÜ@óØ@Lbî‹ ò†@Ú@Üó‚@ñó Šbn’íØ

óÐbà@ñìa†@ðmìòŠ@Šó@ómbØò†@ŒbÙäaŠbØ

óØ@îb÷@ðÙŽîì@ bïq@ìíàóè@ì@ póÜìò†ói

ðÙŽïrnò†@óäbnŠ@‡äóš@ìó÷B@ìíi

@@Nçb¹bØaìòŠ

LçìíiaíîŠ@†‹Øò†@ñóØóáŽîˆŠ@“rÜbq

@@Nçìíi@óØónåŽïàüïØû†

@@

a‡àóØ@ðØóîòìbàóÜ@ð“îóØóàb−ó÷

ðbi@ñ‰ŽîŠ†@ói@óØónåŽïàüïØû†@óÜ@çaìó÷

@@NpìóØŠò†

ðè@Š@óè@|ïóà@ì@aí‚@óØ@çóØò†@òìó÷

ðØû‹Ø@Šó@òìóåïŽïi@òìò‹ŽïÜ

ðè@íÙÜói@Lµä@ì@çìíióä@çbnŽïq@ðr

ìóÜ@oóióà@bîb÷@LçbàóØóbi

ìíàóè@ì@Šüi@ì@@•òŠ@oŽïq

@@_óïïš@ó䆋؆ŠìaŠói

ì@ aŠ@ìbåŽïqóÜ@|ïóà@LµmóîbÄû‹à

ðäbØóäaìbm@ìí“Žïq@ðáŽîˆŠ@óîa‹Ù’b÷

NðäbiŠíÔ@òìíi@ñŠòìŠóq†a†@ì@@ñ†aŒb÷

•óØóäaìbm@Nò@ ì솋Ø@ßbÑäó÷@ñìbä@‹ŽîˆóÜ

ñóØ@óïïØòŠó@òŠòìóm@ŽðóÜ@çaìó÷

ðØóîòìóäa†ŠbØ@a‡ïàþï÷@ðäbéïu@óÜ

çbïåïî†@ðäóîý@çbîóØóàbäóÜói

óÔóè@óîüi@Lòìóîa†óä@ñóäbïŽîŠóä

ðäóîý@L•ói@Žð@Šó@òìíi†‹Ù’óia†

ñŒaí‚a†ói@ðàþï÷@ðÙŽïäa‹ÑäüØ

ñìaìómó@ i@óØ@LpóÜìò†@ð üÝïm

Žñóji@çbn†ŠíØ@ðäbØóïïåîb÷@òìbïq

ïîb÷@póÜìò†@óÙäíš@Lòìò†‹ÙäbïmòŠ

Ûòì@Lãþï÷@ŽîíÜóè@a‡ïŽïm

ì@òìóä‡äbìóš@üi@óîb@Ûòì

ò‡äóàŠè@ì@ýóà@L@pìó à@LŠa‡młóò†

òìóåï‹rŽïÜ@ì@a@óÜ@òìóåü‚

ì@@ðäììŠói@çbn†ŠíØ@ðäbØóïïàþï÷

ðäóîý@”ïàòìì†@LbåŽïèò†ŠbØói

ŽñŠ‡jÜìóè@çb’bq@LŽñ‹ÙjîŠbî†@ñìbÙ’aŠ

”ïmójîbmói@LóïäóØ@ð üÜüïm

ñ‡äóàaŒòŠ@ónåŽïàüïØû†@ìó÷

óØ@çbØónŽïq@ðr@ñóïäóØ

ì@@ðiòŠóÈ@ðäbéïu@óÜ@çbïäbØóäb’ìbè

Lìíióè@çbîóäaìò‹äbïà@ðÙŽïnŽîíÜóè

ðàłòì@ì@@ŽñiŠòì@ŠóóÜ@ðàþï÷

Žñí @ì@Ži@òìóäìíjn’b÷@†‹Øò†@çbîaìa†

@@ZóäaìóÜ@òìónŽîŠ‡i@‘‹q@ŽðÜóàüØ

ŠóóÜ@•òìó÷@LŽñi@Ûóîýìíàóè@óÜ

_çìíi@çbáÝ íà@çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷@bîb÷

LçbØónŽïr’òŠ@ñaìòŠ@Àbà@ðibïy

çaìbm@ßbÑäó÷@ðäbØòìłb’@ñ†í‚@bîb÷

Lòìò†‹ÙmòŠ@çbï’ónŽîíÜóè@ìó÷@óîüi

çbáÝíà@çaŠóåŽïÜóéŽïq@bîb÷@_çìíi

ð üÝïm@çìíjîŒaí‚a†@óØ@ãóï@Žï@ðäóîý

TV


 @ äa‹Ð@Šbjäaìbm@ðîb †a†@óÜ@@çüš@çbØóïïn’ò†Šó _oŽîìò†@çbïïš@bnŽï÷@ì@çìíi@Ša‡’ói@pa‹äb÷@çbÄ òìaiüm@Zðäa†Œb

ñŠb@’@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ@ðîóØ óÜ@ŽðàŠóè@ó’òŠ@ñ‡äí @ì@o’ò†Šó çbmüÜb÷@ðäbØò‡äí @ð䆋ÙäaŠbibïáïØ@Žßbq ðmłóèˆûŠ@óÜ@üå’@ñŠb’@ì@ò†ŠòŒ@ì ðäbØóîóØ@ì@@çbn†ŠíØ ì@ó¡óÜóè@ñŠb’@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ ñòíŽîŒ@ñb òŠbi@ì@óqónqü @ñ‡äí  óÜ@ðäaìa‹Ð@ói@çìíi@óäbîóØ@ìó÷@@HÊ“yI ìòìóåïÜüÙŽïÜ@@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@ñb †a† @@Na‹Ø@ŠóóÜ@çbïäíša†aì†@ói ð䆋ÙîŠa‡’ói@Šó@óån‚@Ú“ïm@üi óÜ@o’ò†Šó@ñŠb’ ìì†@Žßó óÜ@çbáÙŽïåmìóÙŽïqìbšLóØb †a† òŠb’@ãó÷@ðäbïäbiŠíÔ@ñóÜbàóåi@ðóØ óÜ@Ûóî@Šóè@óÜ@µnî‹i@óØ@òìa†@ãb−ó÷ ì@ðºŠóØ@ðáïyòŠ@ðubyZ@çaŽîŠói @@Nãò‡Ôó÷@Šìíq@îŒóÈ@ñóÜb @@N_†‹Ø@çbmb †a†@ñŠa‡’ói@çüšZt@ ñŠa‡’ói@üi@óáŽï÷@óØ@ RPPT@ ðÜbZ@ ãłòì íïÝiò†@ð@ðq@ü÷@ñóäłb@ðäa‹ÑäüØ óiL@a‡äóÜüè@ðmłì@üi@æîìíjmbè@ü÷ ðØ‹ŽïÄ@oŽïä@ðäüîÐóÜóm@óÜ@pìóÙŽîŠ Žñí @çbàìó÷@m‹ @ðÜaìóè@ñ‡äóÜüè ðÜóÈ@ÛbØ@ñóŽîŠ@óÜ@•óáŽï÷LìíjŽïÜ ðïÜüq@ói@çbº @ ‡äòíîóq@òìóïáïyòŠ TW


çbïäbiŠíÔ@ì@ŠóØłbÙ@íØòì@òìóáŽï÷@ñý

Š†bÔL‡Žïyaì@ðºŠóØ@çóóyLãò‡Ôó÷

òìóÙŽïq@çbáØì솊óèL†@ ‹Ø@òìóÜíqŠónäó÷

ðmóîbÄû‹à@ói@ì@çbàóØóÜó @ói@•óÙ“Žïq

òì@Bò@ †aŒ@Óì‹Èóà@þîóÜ@LŠ@ ìíq@ç@ýìóà

ìóÜLa†@çb¹†‹ÙîŠa‡’ói@ŽïÜói

ðäbéïu@óÜ@ñìbïáïØ@ðØóš@ðäbïäbiŠíÔ@ì

ì@üå’@ñŠb’@ðäbïäbi@ŠíÔ@Žßó óÜ@bèòìŠóè

ì@óÜói@ìó÷@a†óåmìóÙŽïqìbš

ðmójîbm@ðmìóÙò†@ói@”ïóØLæîóØò† çbîü‚@üi@çbïäbiŠíÔ@oŽïäaŒóä@ñü‚

ìò†ŠòŒL†@ ‹Ø@n“ïäa†@óäbi@ðmüÜb÷ ”ïäaìóÜ@çaŠbm@ì@ça†bib÷@ì@‹èó“àòŠí‚

çbàa†@ìíi@çbáŽïq@óØ@ñóäbnåŽïàüØû† çb¹bïäbØòŠbï‹q@ðàłòì@òì@çbïŽïq

ŽðÜòìLç@ ómìóÙò†@ìó÷@ñ‡äòìb‚

@@Nça‹ÙîŠbî†@ÚŽîŠóØłbÙ@‡äóš

çbïmì@æîìíi@ìaìóm@óØ@çb’bqLòìóîa†

óîóè@óäa@ìó÷@ìíàóè@üi@çbºŠaŒíbqí

ŽðØ@òíŽï÷@ñŠòŽîŠbq@ì@ŠóÐó@ðuŠó‚@Zt

òìóåîóØò†@çbnäbi@ìíi@çbnŽïq@çbàŠbØ

ì@Šòì†a†@Ûòì@@òì@ìa‹ƒÙŽîŠ@Ûòì@

@@N_†‹Øò†@ïia†

ÚŽïäbà@‡äóš@•bqNÚŽîŠóØłbÙ@Ûòì

@òì@ŠòŽîŠbq@Ûòì@L@“ @ñŠbØaìa†

çóîý@óÜ@çbØóïïuŠó‚@ñìaìómZãłòì

ŽîŠói@’ŠóqŠó@ói@ñŠòì†a†@ðÙŽî‡äb’

òì@ñ‡äóÜüè@Übïü@ðmŠbq@@Ûòì b †a†@ðäaˆûŠ@óÜ@ñóäbóØ@ìó÷@bèòìŠóè

ñŠbàüØ@póbøîŠ@ðÔíÕy@ñŠónÐò† ñò‡äòìó÷@ŽðÜòìLa@‹Ø@µia†@òìóäa‹Žï÷

òìómóä@ñŠóåŽîíä@ì@æÑîóm@‡Žî‹Ð ñŠaíi@óÜ@ìíi@Šürq@óØ@çbØòìím‹Øóî

çìíi@çbáŽîí‚@óäb‚@ì@çìíi@a‡äbáÜó @óÜ

ñü‚@çbàóØòìa‹ƒÙŽîŠ@ìíàóè@ìí“Žïq

òìóåïÜüÙŽïÜ@ðïÜüq@ì@ñìbïáïØ@ðØóš

çb‚@bjîŒ@ì@ðáïyòŠ@ðÜóÈ@ãbàB@óäìí¹

ðuby@óbi@ðäbîb’Nò@ ì솋Ø@ïia†

óÜ@ˆûŠ@ìì†Lo @ ’ò†Šó@ñŠb’@üi@æmbè

Ûb@Ø@ì@@†í¼óà@ðÜóÈ@ì@‡ïÈ@ì@µmŠbàL

óÜ@‹mbîŒ@ñòìbà@üi@‡Žïyaì@âîŠóØ@ðáïyòŠ

bmòŠóLò@ ìóäbà@o’ò†Šó@ñŠb’

ì@Žßbåà@ì@Žßbà@ìíàóè@ìbäí‚@ì@Š†bÔ@àó÷

çóàí−ó÷@ñŠóåŽîíä@ðäb“ïäìbä@ói@ÚŽïäbà

ðäóàí−ó÷@ñbäb“ïq@óÜ@ñŠa‡’ói

üi@æmbè@ÚŽîŠbu@ñóäaìó÷@ì@@çbïäbnû†

ìòìóîbà@‡äóÜüè@óÜ@ñü‚@ðuŠó‚@ŠóóÜ

çbïn’ò†Šó@ñŠb’@ñìbïáïØ@ðäaŠa‡åî‹i

ì@óäbóØ@ìó÷@ñìaóm@æîŠa†aíïè@òìNb †a† ðÈói@ðáŽîˆŠ@ñŠbØìbè@ñóäbïäbràüØ

@Nìíi@Ša‡’ói@a†b †a†@ðäbØóóÜóu@óÜ@òì ðîb †a†@ói@üi@óïïš@çbmòˆû‹qZt

ìó÷@ìíàóè@ðäa†Šó@çb’bq@ì@†‹Ø ð’‹Žïè@Šói@óäìíjmìóØ@†‹Ø@çbîóäbîbŽïu

ðØóš@ðäòìb‚@ónŽïji@óØ@òìa†@çbïÔa‹Žï÷

óÜ@çbîìbä@ñóäbïäbràüØ@ìó÷@ðä‡äbîó

Žßó óÜ@@çbïåmìóÙŽïqìbš@‹maì†@ì@ñìbïáïØ

äa‹Ð@Ûòì@Šóè@ˆíÙÜóàüØ@ì@ñìbïáïØ

@@NBòìímbè@a†óØóïû†

óbi@ðäbîb’@ñòìó÷Na@‡àb−ó÷@@çaŠa‡åî‹i

óäaŠòìŠóq†a†@ðîb †a†@ói@pa‹äb÷@çbÄ

ñü÷@ðu@æŽï ÷@íØòì@Šóè@óáŽï÷Zãłòì

ðØóïîŒaí“Žïq@óØbäb“ïq@ãò†ŠóióÜ

òìLç@ ói@çbîü‚@ña@ói@òì@æŽîŠ†‹Žïri

òŠbØ@ìó÷@µäaìímbä@ñbïäóm@ói@ðäò†óà

@@Na‹Ø@óØò‡äb’@óÜ@ñòŠìó @ñŠòìbàóu

ðØóš@óØ@ñóäbmłì@ìó÷@ñìaìóm ñŠbØìbè@ói@çbîü‚@üi@óîóè@çbîˆíÙÜóàüØ

ñ‹mb‚@óiLünó÷@óåî‹i@óîòŠìó ðàb−ó÷@óäbàóè@óØ@ÚŽïmóî†ì‡yóà

a†òˆûŠ@R@ìó÷@ñò@ ìbà@óÜ@óØò‡äb’ óÜ@‘óØ@QVŽßó óÜ@çbïåmìóÙŽïqìbš

ì@ðÙÜó‚@ðäbØóïîìómóä@íŽïä@óäbàŒb

íŽïä@óäbàŒb@Šó ó÷@bàó÷Læîò‡i

†‹Ø@ñìbïáïØ@ðØóš@ðäaímìóØŠói

æîói@óÜ@çbØóïîìbïáïØ@ðØóš@ðmóÜìò†

óîü÷@ðu@µ÷@òì@çbØóïîòìómóä

ðóØ@ça†ó@óbi@ðäbîb’@ñòìó÷L

ðØóš@Žði@ðÙŽïäbéïu@ì@çŠói

çbàŠbØìbè@çbØómóÜìò†@ @òì@çbØóïïäò†óà

ñŠa‡’ói@üi@ìíióè@çbïîò†bàb÷@óÙî†

óÜ@ÚÜó‚@ìíàóè@oŽïióè@çbàˆíÙÜóàüØ

ì@bïäbràüØ@ìó÷@ñìaìóm@óÜ@µäaímò†Læi

æÑîóm@ŽîŠói@a‡îbmüØ@óÜNó@ Øb †a†@óÜ@熋Ø

ðàaŠb÷@ói@oŽïi@Û@ óîòìómóä@ì@Œó òŠ@Šóè

ì@´’û‹Ð@ì@熋،b@óÜ@óØ@ñóäbÙÜó‚

ò‡äòìó÷@óàóØ@çb¸bØ@ñòìó÷@ŠóióÜ@ðmì

NæŽî‰i@òìóÙŽïq@ñ†aŒb÷@ì@’b÷

ì@çbåŽïè@ŠbØói@ì@熋Ø@ŠbjàóÈ@ì@ç‡äbîó @@NæîóÙi@łbÙ@òìíióè@çbïÜûŠ@NNNN

óÜ@óäìŠ@çbàüi@ì@óói@óåmìóÙŽïqìbš ãb−ó÷@Âäóu@ðäaìbm@o’ò†Šó@ñŠb’

ðÙÜó‚@ói@æŽï Üò†@ðš@a‡ïîbmüØóÜZ@t

ìó÷@Šó@óÜ@Žðàò†ò†@çbn“ïåŽïÜóiL@òìaŠ†

@@N_çbn†ŠíØ

ña@ì@ãóÙi@ñ‹ Šói@ómbòŠbØ

ðÙŽïmìóÙò†@óïîb †a†@ãó÷Z@ãłòì

Ûòì@óäaìbä@ãó÷@óäaìóÜ@Nã@ ò‡i@Šbjmóàüm

óÜLò@ ìíióä@óåŽîì@ðîòìómóä@@ì@ðmóîbÄû‹à

Šíq@îŒóÈ@óÜbZ@ ça‹Ø@ñŠbî†@ŠóØłbÙ

TX


Û @ òì@@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð aŠ†@a@Âäóu@ñŠbjäaìbm

òìaqüm@ZæmìóÙŽïqìbš

óÜ@ãłói@Lòìbbî@ñììŠ@óÜ@ìíjm‹ Šòì ói@ìíióè@ðä‹ @ðØóïî‡äòíîóq@a‡ïnaŠ ðÙŽï Šói@óØ@òìómóÜìò†@æî‡äóš óäaìóÜ@Lì@ íjï“‚ói@Žðq@ðîòìómóäíŽïä b÷@ŠóóÜ@Nça‹Žï÷@ì@×a‹ Žï÷ Nóîóè@ñŠûŒ@ðØóïïä‹ @L”ïäbn†ŠíØ ðïäbiŠíÔ@‘óØ@çaŠaŒóè@ñòìó÷ŠóióÜ ðäbóØ@ðäbØóÜóqóš@óïïäb ŠŒbi@ò† @@Næma‹äb÷@íØòì @ a‹äb÷@Šbjäaìbm@óÜ ì@óäóu@ñŠbjäaìbm@ Lp ñb †a†@ñŠbî‹i@óÜ@ðäììŠ@ói@•óàó÷ pa‹äb÷@ña@pójÜóè@Nò@ ìímbè@a‡î‡åÜüè ìó÷@ðîbmóèbmóè@ðäa‡åîŒ@çbî@oŽïi@ÚŽîˆûŠ

ðîb †a†@ì@@‡îbüåïu@ð‹q@ñŠaíi

ŠóóÜ@Šbî‹i@aì†@@RPPYMVMSP ñˆûŠ

óÜ@òì솋Ø@ðîŠa‡’ói@Êóà@ðÙŽïäb ŠŒbi

ói@‹mbîŒ@ñŠbïäaŒ@üi@NçaŠbÙäaìbm ñŠbî‹i@aì†@ói@pòŠbió@ðäaŒ@çbánîíŽïq

ñb †a†@çóîý@óÜ@pa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@ña ðäaŒ@çbbi@ói@@La@Š†@òìóïî‡äóđÜüè@ñłbi

óÜ@ì@a†ŠíØ@ðÝïÅï@ðäbóØ@n’íØ ñìbä@a‹Ù’b÷@ói@•óØòŠbî‹i@ðÔò†

NæîóÙi@ónaŠb÷@ñŠbï‹q@ÚŽïÜóàüØ@b †a†

ÚŽïÜóàüØ@Žßó @óÜ@æmìóÙŽïqìbš

Šbî‹i@aì†@ðÔò†@@ónïäaìŠò†@@çüš@@ZQt

óÜ@@òŠaíi@ìóÜ@†ŠíØ@ñŠürq@ðmóîbóØ

ÚŽïäaìbm@@ðäa‡àb−ó÷@ói@@pa‹äb÷@@bîb÷@L_

üiLæ@ îóÙi@Œb@a‡äóÜüè@@ðmłì

@@N_òìaŠ†a

ìóäìíàŒó÷@ìó÷@ñ‹mbîŒ@ñòìóä‡åŽîí‚

@@NJçìa‹ÙäaŠbi‹èòˆ@Lçìínƒnò†ói

ÚŽïØóî@Lpa‹äb÷@çbÄ@äa‹Ð@ðîóØ@Zãłòì ‡äóš@ãóÜ@óØ@ñóäaŒüÜb÷@óîóØ@ìóÜ@ìíi

@@Nò‡åîb÷@óÜ@’bi@ñŠbØ@üi@çbä@ìbäóè ñóäaìó÷@†ŠíØ@ñ‡îbüåïu@ðäaŠbjäaìbm

bïäbràüØ@çaíŽïä@ðä‹ @ðØóîóäŒbi@pa‹äb÷ ìíi@×a‹Žï÷@ñŠóØ a†@ì@çbØóïîaìb÷Šü‚

ñŠb’@óÜ@ðî‡åÜüè@ñb †a†@a‡ïîaì†@ñóÜb

óäaìbm@ðäa‡àb−ó÷@ói@çŠbÙäaìbm

Nìíi†‹ÙÙîŠó‚@òìóîü‚ói@a‡îbèý

ómüi@çaŠò‡äbè@çbïÙŽï’ói@çbØòŠìó

ñŠbióÜ@ðšŠó ó÷@óØóîóØ

ñŠòìŠóq†a†@oò†@óÜ@çbïåmłóè@Žîí’

ñümìó÷@ðØóïïä‹ @òìóïïmóÜìò†íŽïä

óïîb †a†@ãóÜ@æm‹ Šòì@çìíàŒó÷@óiL

ñìa‹ƒÙŽîŠ@ãłói@LaŠ†óåŽïq

óÜ@oŽî‹åi@’bi@ñìbäóè@oŽî‹äaímò†

ì@ðŽïÜ@ìí@ ióä@b bøŽïi@çbØòìím‹Øóîòìómóä La@‹Øò†@ðî‹Žî†ìbš@Ûóîò†aŠbm@âŽïÝi@aímò†

@@Nò‡åîb÷ ñìa‹ƒÙŽîŠ@óÜ@çaìó‚bi@ŽñŠìbè

ðÙŽïmóÑï@óîóØ@ãó÷@ðšŠó ó÷@óÙäíš

ðîóØ@óÜ@çbØòìím‹Øóîòìómóä

ðïîü‚íŽïä@a‡åÜüè@üi@ì@ñ‡åÜüè

óÜ@@óîaŒòŠb’@ì@pbØò†@ŠbØ@bïÐþ íî

óÜ@ìíi@Âä‹ @ñòìó÷@íÙÜói@Ló@ ïïä@óä‹  Ûòì@ìa‹iíŽïä@óØ@bqó@òìó÷@a†óØóïîb †a†

ì@ŽñíŽîŒ@ì@ó¡óÜóè@Ûòì@ðäbØóåŽîí’ ñŠóØ a†@çóîýóÜ@óØ@òìímb@è@óqónqü  ðîüi@pa‹äb÷@óØ@ñòŒb @ìói@òìóïïÔa‹Žï÷

üi@ðîìbïáïØ@ñò†bà@ðäbåŽïénò†òì@üi ˆíØüØ@ðØóš@ð䆋Ùn슆@óióà ìó÷@NòìóïïÔa‹Žï÷@ñŠóØ a†@çóîýóÜ ñ‡îbüåïu@ðmóáÜóè@óÜ@•óäbØóš óîaìíiò†@óîüiŠóè@Næ@ mbèŠbØói@a†ŠíØ LÂäóu@ñŠbjäaìbm@ñŠbiŠó@Šbjäaìbm

TY


bïäbràüØ@ì@płì@ìó÷@ìíàóè çbØòíŽï’@óÜ@ÛóîòíŽï’ói@ñóäbïïäb ŒŠbi ð’óÙ“Žïq@çbïïnïuüÜ@ðîn“q ð䆋Ø‹Ô@óÜ@òì솋Ø@Èói@ñŠóØ a† ðÜìóè@oŽïiò†@ì@çŠbjäaìbm@La†ŠíØ No @ ŽîŠ‡i@çbï䆋Ùïîb †a† ói@béäóm@Šóè@”ïäbØóïîn“q Ló@ ïïä@òìò‡å’íØ@ñŒb @ð䆋ْóÙ“Žïq ðïïnŽïäüš@rŽïîŠ@íÙÜói ñóäb‚@ónŽïšò†@Šóè@ð“ï䆋Ùn슆 ðÙŽïÜó bïäbràüØ@òìòììŠ@ìóÜ@Nòìóäaìbm ðîb †a†@oŽïiò†@a‡åÜüè@ì@bïäbáÜó÷@ðäbmłì @@NæŽî‹Ùi @@Nòìóïîb †a†@ìóÜ@@ÚŽïäíàŒó÷@ì@‡äóqZUt Lb@qìŠìó÷@ðäbmłì@L @ ìí @“Žïq@Ûòì üi@oŽïiò†@NæåïmûŠ@ì@óÜói@ì@Šbàüm@ðmłì ìó÷@ðäþq@’bi@ò‡åïîb÷@ðÙŽîŠbØ@Šóè üi@”íØ@ðmłónò†@ì@oŽî‹åia†@óäbn’ Lò@ ìó“Žïq@ónŽî†@óØ@ñaì@ @ðÙŽîŠbØ@Šóè üi@ñŠürq@ðmbïÜóàóÈ@ðÙŽîŠììˆ Š ürq@ðÙŽïäbóØ@óØ@ì@pbÙjåïia† ñòŠbØ@ìó÷@mìóØŠó@üi@çŠójîòíŽîŠói aŠói@óÙäíš@N” @ Žï q@ómòìímbè@óØ ì@Ûbš@ñìa‹ƒÙŽîŠ@üi@µäaŽïq@ì@ŽîŠ@Žßó óÜ ñüè@óäìíi@ñóäbóØ@ìó÷@ìíàóè ‘ó@ i@óäaìó÷@Lò@ Šbî‹i@ìó÷@ð䆋Ùn슆 çóîýóÜ@óäaŠbØ@ìó÷@oŽïiò†@ì@µä ðàŠóÐ@ói@òìóïíØ@ðmłónò† @@NoŽî‹ÙjŽïÜ@ðïäaíïn“q @@çaìó‚bi@ŽñŠìbè @@ óÜL@Šìí’bi@óÜ@béäóm@@óîóŽïu@Žð@ìó÷@

@•

ó’òŠLo’ò†Šó@ð䆋ÙäaŠbibïáïØ@b †a† •òŠó¼óà@@ì@üå’@ì@püÜb÷@ì@ò†ŠòŒLŽðàŠóè @@Nçìíi@ça‹Žï÷@ì@çbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ@ðäbØóîóØ

ì@çìímìóØ@ ðîìbïáïØ@ñŒb @ñìłb’@Šói@óØ

ì@ðîb †a†@”î‡îbüåïu@ðäaìbm@ŠóóÜ

ðäbïäbØóïî†bà@óÜói@ì@çbØóïïäbiŠíÔ@ñòŠbàˆ çaìó÷@ãłói@Nó@ îa†‹Ùi@b †a†@ð’óÙ“Žïq

@@NóîaŠ‡iŠóóÜ@ñŠbî‹i ómümbè@a†ò‹ŽïÜ@@ñóäbäaìbm@ìó÷@ZRt

a‡äbïnò‡åi@óÜ@ó¡óÜóè@ì@ßbÑäó÷@ñb †a†

ìó÷@ðäaìbm@óÜ@@òàóØ@ŠûŒ@@òìó“Žïq

óàó÷@üi@oŽïiò†@L†@ ‹Øóä@çbïïèaì@ðïš@ Lìíi

ðäaŠbibïáïØ@Èó@ i@óØ@@ñóäbåŽîí’

@@NAoŽî‹Ùi@çaìŠòìbš@ŽðÜ@çbïïš

óÜ@@ñòìó÷@üi@@oŽî‹Ùi@ðšLç솋Ø

ð‹q@ñòìó÷@üi@@oŽî‹Ùi@@ðšZSt

óå’óš@ãóÜ@ðØóîb †a†@Šóè@a†ìímbèa†

çbîLðq@ ìŠìó÷@ðØóîb †a†@óÜ@@‡îbüåïu ðàŠóÐ@ói@ðîaìb÷ˆûŠ@ðÙŽïäbàóÜŠbq

“ @ðÙŽïîóØ@oŽî‹äaíni@òìó“Žïq@ómbè ŠójàaŠói@@ò‹óÔíà@ŽðØLoŽî‹Ùi@ò†bàb÷

pa‹äb÷@ñb †a†@a†òŠaíi@ãóÜ@bîb÷LoŽî‹båi

@@Nóàói

@@N_bÙŽïqóä@ñóØó−bàb÷

òìóÜ@ŠûŒ@çbØóäaìbm@a‡ïnaŠóÜ@Zãłòì

ðäìíióä@ñó“ŽïØ@LóáŽï÷@ñó“ŽïØ@Zãłòì

béäóm@a†óØòŠbî‹i@óÜ@æà@Lçìíi@‹mŠûŒ

µŽï Üò†@óÜb@çbîò†@óáŽï÷@NónåŽïàíØû†

ãóqónqü @ì@@ŽñíŽîŒ@ì@ó¡óÜóè@ðäbØòìbä

bnŽï÷@íØòìbm@ðšóØ@Ló@ äbn†ŠíØ@ÛíØŠóØ

ðÔò†@óÜ@çbïîbmüØ@ñóàó÷@Nïi

ó’ìòŠ@ìó÷@ŠóóÜ@çbbi@ŽïnØ@ìì† oŽïiò†@”î‡îbüåïu@ð‹q@üi@NAóïïä

Ûí @ìíia‹ìíä@óÜóè@ói@a†óØòŠbî‹i @@Nóqóm

ói@ì@æîóÙi@ñŠbàüm@óïïä@ì@óîóè@ðšŠóè

ìíàóè@óÜ@çbØóïïàó‚ŠónàóØ@pójÜóè

Nì@ ìŠóåîó¯bïi@bqìŠìó÷@ðäbØóäbàóÜŠóq@ðäbàŒ

ðØóïîaŒòŠb’@óáŽï÷@LóîòìóäbáØóîý

çbî†@ì@æi@ãaìò†Šói@oŽïiò†@”ïäbØóÜìóè

ì@òìíióä@a†óäbû‹q@ìóÜ@çbàümìó÷

óÜ@i@’bi@ñ†ŠíØ@ðmłónò†@oŽïiò†

ÛóîbmòŠó@ónŽïiò†@òìa‹Ø@ð’òìó÷

@@NòìómbÙiòŠbØ@ìó÷@ðïä‹ ñó−bàb÷@ìó÷@pa‹äb÷@ðîb †a†@âŽïÝi@aímbä

üi@çbàü‚@’bi@a†ìímbèa†@óÜ@íØòìbm æà@Næ@ îóÙi@ò†bàb÷@òŠüu@ìóÜ@ðÙ@ŽîŠbØ@Šóè

óØó䆋Ùïîb †a†@ñ†í‚@óÙäíš@LòìbÙŽïq

ãó÷@ðîóØ@óÜ@Ûóïïàó‚ŠónàóØ@Šóè

óiïy@ðŽïäþáÝà@ói@ðî‡äòíîóq

ðmłónò†@üi@òìóà‹Žï ò†@a†òŠbjäaìbm

•óïîb †a†@ìó÷@Nì@ íióè@òìó“ïäbØóïî‡åÜüè

ðØóïïä‹ @óîaìíiò†@çaìó÷@Nñ†ŠíØ

Lò@ ìì‡äb¾óóä@ñ†ŠíØ@ðÜó @ñ‡îbüåïu

ðØóîóÜói@ìíàóè@ì@óîa‡i@ðŽïq@çbîìaìóm

ñ‹îó@Âäóu@ðÙŽîŠbjäaìbm@íØòì@íÙÜói

Ló@ Øb †a†@ðàò†Šói@ómóîbn£@çbîìaìóm

a‡åÜüè@ñb †a†@Šó ó÷@Nòì솋Ø@ñŠbjäaìbm †òŒìbä@‡îbüåïu@ói@”ïÜbÑäó÷@ðäbØó’‹Žïè

æî‡äóš@ðäbåŽïè@ì@oåŽïàíØû†@óäaìóÜ ì@ñbèý@üi@òìóäbn†@ ŠíØ@óÜ@Žßby‡Žïèb’

ónîíŽïq@ì@óïïä@‘ói@Šó è@bn“Žïè@LpbÙi

ñììŠóån‚@’bi@óäìíiò†@óØ@îŠûŒ

ðäbàóÜŠóq@Ûòì@ñ‹mŒŠói@b÷@ŠóóÜ

íØòì@ðÙŽïóØ@óØ@ñòíŽîŒ†@óäaìbm@ìó÷

@@NòìóåŽî‹Ùi‹š@çbØóÜìóè@bqìŠìó÷

†ŠíØ@ðÝïÅï@ðÙÜó‚@ñˆ†@óÜ@pa‹äb÷@çbÄ

óîóïû†@ãó÷@ðŽïq@ói@@æŽïØ@óäbmłì@ìó÷ZTt

òŠbjäaìbm@ãó÷@ðîóØ@üi@Nðmóîì솋Ø

‹Ô@óÜ@òìóÈói@ðäaŠbØìbè@ñbq@óåšò† @@Na††ŠíØ@ð䆋Ø

òìóàóØ@ðäóîýói@ñ†ŠíØ@ðmłónò† ñóäbšìbä@ìó÷@ñŠbàb÷@æî‡äóš@óîaìíiò†

UP


ICCðmóÜìò†íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@ì@bÙîŠóàó÷

òìaqüm

òìa‹ÙîŠbî†@Œìó@ðäòŠ@óiLòì솋Ø@çbîûˆaì@@RPPWðÜb@bm@@ñóäbmłì@ìó÷ ÚŽîŠüu@ïè@ói@óîb †a†@ãó÷N@oŽî‹iòŠò†

çbîóØòŠbî‹i@ð䆋؇äóóq@ñŠbî‹i

”Žïq@ðäbØóäaìbm@Šó@üi@òìóåŽîŠó bä ñóäbmłì@ìó÷@NRPPRMWMQñìì‰Žïà

ñü‚@óØLpłìVVón“îó òìóäíiüØ

ÚŽïmbØ@óÜ@òìóØb †a†@ói@æiò†@oòíîóq çbîü‚@ðäaŠbjäaìbm@ðîb †a†@@æäaímóä üiLo @ Žïnò‡Üóè@óØŠó÷@ìói@b †a†LçóÙi

çbàóè@óÜ@çbîòŠbàˆ@ŽðÜòìLa†

óÜ@ QYYXð @ Üb@óÜ@bàûŠ@ñóàbåäbºóq@òˆûŠ

NñŠóóÜ ðäìíi@ŠbØói@oò†@ñbmòŠó@óÜ

ðmóÜìò†@íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@ðäbåŽïéÙŽïq

bnŽï÷@bm@“ @ñŠbØaìa†@Lòìb †a†

ñûˆaì@óØ@bÙîŠóàb÷@ì@bïìŠ@ì@‡åïè@ì@µš ìòì솋Øóä@bnŽï÷@íØbm@çbîóØóäb¿óq

ì@ðma‹Øíº†@ñüäüØLa‡äó ü÷BóÜ

Àbn@ñŠaíi@óÜ@b †a†@Nç@ ‹ ò‡ŽïÜ@ñóå‚òŠ ìaìóm@óu†íi@ð䆋ÙîŠbî†@ì@@çaŠójäbàŠóÐ çbØòìím‹Øóî@òìómóä@óÜ@óîü‚óiŠó Nóîóè@ýì솊óè@çaíŽïä@óÜ@æmìóÙÙŽîŠ@ãłóiL ñòŠbàˆRPPWðàòìì†@î‹“m@íØbm ón“îó @òìb †a†@ói@çaìíi@oòíîóq ñbbî@ñûˆaì@•óÙî†@ðmłìTQLpłìQPU çbïÕî‡óm@@ãłói@òì솋Ø@çbîbàûŠ

óÜ@óäłb@ì@@oŽî‹bäò†@çbéïu ãóÜLò@ ìónŽî‹Øò†@†bî@@çbéïu@ñŠóbmŠó

ça†Šbî‹i@üi@ìíi@oîíŽïqVPbéäóm

NoŽïióä@çbîŠb ŒŠ@a@óÜ@çaŠbjäaìbm@ñòìó÷

ãaìò†ŠóiL@ñòíŽïq@óäìíióä@oòíîóq

óÜ@@ñŠòìŠóq†a†@@ñˆûŠ@ói@WMQWñˆûŠ

ñóäbäaìbm@ìó÷@ŠóóÜ

üi@@ÛóîbmòŠó@òìíi@óØLìíi@@Úîa† ó@Ü@@ñóØb òŠbi@óØLð @ @ð@ñb÷@ói@ìa‹bä Nóîa‡äóÜüè@ñbèý@ñŠb’ òìómóä@ðäóàí−ó÷@QYYXðÜb

BŠ@ üЊa†@ì@oaŠòìbä@ñbÕî‹Ðó÷

ñóØòŠbî‹i@@ñòˆû‹ q@çbØòìím‹Øóî

ñóï@ û†@ìòì솋Ø@ñòìóåïÜüÙŽïÜ ñŠbÙäaìbm@æî‡äóš@ì@òìómû†‹Ø

óÜ@çìíi@î‹i@”ïäbØòˆ†Lˆ†Wì@ @Âäò‡Žïi

î‡äóš@m‹ @ñŠbî‹i@@ìòì솋Ùïîb †a† Nòìa†@ð’óÙî† ói@æiò†@oòíîóq@@ñóäbmłì@ìó÷ ñ @ ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@ñì쉎ïà@ñaì†@Lòìb †a† ì@pbØò†@ò†bïq@ñü‚@ðmłóò†@b †a† çbØóïîŠbÙÝŽï“Žïq@ob÷@óÜ@@oŽîíÜóè UQ

RQì@Žßó óÜ@płì@QRPó@  i@†‹Ø@‡äóóq ãóÜ@ÛóîŠóè óÔL×a‹ÈLµšLÞ@ ï÷a‹ï÷LbÙîŠóàb÷BZóäbmłì NBçóàóîLbïjïÜLŠóm • @ bq@ñŠbšbä@ói@ìíi@óØòŠbî‹i@òìò‹ŽïÜ ìíi@oòíîóqVPò@ Šbàˆ@ðmłì@ñòìó÷ póÜìò†QPb@mòŠó@ RPPRMTMQQóÜLñòíŽïq


@@RPPYóàóy@óàbà@çaŠü@@ñ†bî@óÜ@@ð@ð@ñb÷@ñb †a†@@ãò†ŠóióÜ@@ça†ŠíØ@@ðäa‡äb“ïqü‚ ói@æi@‡äóibq@òìóØóäa‹îóÔ@ói@oòíîóq

NaŠ†‹Žî‰jÜóè@Âäò†@ñüØ@ói

ómłì@ñòŠbàˆ@@RPPY@ðÜüîRQóÜNòì솋Øóä

íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@ðäbØòŠbî‹i

ðäóàí−ó÷@a†@RPPU@ñŠaŒb÷SQóÜ

płì@QQPó@ n“îó @b †a@†@ói@çbØónòíîóq

ŠóàíÈ@m‹ @ñŠbî‹i@b †a†Lòìóïîòìómóä

çbØòìím‹Øóîòìómóä@ð“îbb÷

ûˆaì@çbîóØóàbäbºóq@ñóäbmłì@ìó÷@ñòŠbàˆL

ñ‹îŒòì@çìŠbè@†ó¼ó÷@@ì@’ói@çóóy

ñb †a†@üi@@†Šbä@ñŠüЊa†@ñóïû†

NpłìQSYón“îó @òì솋Ø

ðÜóÈ@ì@ðmóîbÄû‹à@ñŠbiìŠbØ@üi@póÜìò† ŽðÜòìL†@ ‹ØŠò†@‡îí−óu@ðØûŠó@kï’üØ

ñŠbî‹i@pbØìbèLðmóÜìò†íŽïä@ðäaìbm óØ@òìóäóàí−ó÷@óÜ@ìíšŠò†@pójîbm

熊í÷@ì@@ðmüjïu@béäóm@ðiòŠb÷@ðäbmłì@óÜ b †a†@“ @@ñŠbØaìa†Nb@ †a†@óÜ@æàa‡äó÷

ói@âïÝóm@‘óØ@@ìíióä@ò†bàb÷@ça†í

ñóäbäóîý@ìó÷@ñìaìóm@ì@ça†í

ì@óïïåïnäóuŠó÷@@ñüjàbØü÷@üåîŠüà@îíÜ

UR


ì@Âäóu@ì@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäbØóäaìbm

ZóÜ@òŠa†Šìíå@ðmłóò†

NpbÙi@b †a†

ói@bÙîŠóàó÷@ðäbäóä@ça†L‡@ îbüåîˆ@ðäaìbm

óÜ@ÚŽïØóî@ðmłììbè@ŠbÙäaìbm@Šó ó÷M

’ói@ŠóàíÈ@ð䆋؊óójnò†@ðäbàŠóÐ

Ûòì@ðÙŽîŽïŒ@òŠìó @‡äóš@Žßó óÜ@óØb †a† ðmójîóè@óÜ@bïìŠ@ì@@‡åïè@ì@µš

ðmłì@Šó ó÷@çbîBoŽïi@ãa‡äó÷@ðäbmłì NBð䆋Ø@ðîb †a†@ói@oŽïi@ñŒaŠ@Šbjäaìbm

ñóäaìbm@ìó÷Lb@ †a†@ñìì‰Žïà@óÜ@ìíi@óåŽîíŽïi n’í@ Ø@ói@@†‹ÙŽïq@ò†@RPPS@óÜ

ðäb“ïä@Œaìý@ìòìómû†‹ÙàóØ@@ñóØb †a†

ðÙŽïmłì@@ñìòŒ@ŠóóÜ@óØóäaìbm@Šó ó÷@M

çbØóïîŠüЊa†@óÜ@‘óØSPPPPPÚîä

ñŠòìŠóq†a†@ðØóîòˆû‹q@Ûòì@ŽðÜòìLpa†ò†

ìó÷@çbîBa@Š‡àb−ó÷@b †a†@óÜ@ãa‡äó÷

ñ‡äí @ì@Žßbà@ðä‡äbmí@Žßbq@óÜLo @ “îó 

ðŽïq@óäbmłì@ìó÷@ðäbäóä@ça†@a‡äbéïu@óÜ

òìaŠ†@ãb−ó÷@ŠóóÜ@ñóØóäaìbm@ñómłì

ì@çbäˆ@ñŠbàýóq@ì@çbØóïîŠüЊa†

ì@ðîbŠíÔ@ì@pójîóè@óÜ@òíïäaínîóä

óØóäaìbm@ŠóóÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ@oŽïi@ñŒaŠ

ñìa‹ƒÙŽîŠB@çła‡åà@ð䆋ØóÝîüØ

ó“ïàóè@ðmóîbÄû‹à@ Lò@ ìómbÙjàóØ@ðîaìòŠ óäaìbm@ñòìóäìíi@òŠbiì†@óÜ@æm‹ŽîŠ@üi

NBoŽî‹Ùi@ðîb †a†@ŠbÙäaìbm@ì@oŽî‹Ùi ñŒaìý@ðÜb‚@óØ@ñóäbäóîý@ìóÜ@@ÚŽïØóî

ðäaìaŠˆíØ@ñòŠbàˆ@ðäbéïu@ì슇äóm ðÙï§ói@ñóïÔbmL†‹ÙîŠbî†WPPPPói

ìíàóè@ŽîŠbï‹qŠói@ì@çbØòŠìó

ìa‹bä@çaŠbjäaìbm@ðîòìómóäíŽïä@ñb †a†

QQXQTR@ói@ðäbïäbiŠíÔ@ñòŠbàˆ@ CRED

pójîbm@ói@çbØóÄû‹à@ðäbîˆ@óÜ@ðmóîbÄû‹à

ðäa†@bÙîŠóàb÷@ Ló@ îòìó÷@ð@ð@ñb÷@ói

ñŠaŒb÷@ñ@T@óÜNB†‹ÙîŠbî†@ðäbiŠíÔ

ìói@pa†ò†@ðîaìòŠ@çbØónò‡åi@òìómóä

óîb †a†@ãó÷@LbnŽï÷@íØbm@òìbäóä@a‡Žïq

ŠóàíÈ@m‹ @ñóàbån’a†bî@@b †a†LRPPY

Nóïîb †a†

óÜ@ñŠòìŠóq†a†@ñb †a†@ói@òìa‹bä@Ûòì

óÜ@@pbØìbèN†‹ØŠò†@ñ’ói

o@Žî‹Žï ò†@òŠìó @ŠûŒ@ðÜûŠ@û‹àó÷La‡äbéïu

óÜS@m‹ @ñŠbî‹i@RPPXñŠójàóÄüä

óïîŠbÙÝŽï“Žïq@ðäa‡àb−ó÷@ói@æm‹“Žïq@üi pójîbm@óiLa‡äbéïu@óÜ@çbØòŠìó

ò†‹Ô@íió÷@‹yói@a‡äbîìbä@óÜL†@ðäaŠó óÜ@Lb@ †a†@üi@ìíš@ñü‚@óØL@ìíióè

@ñì쉎ïà@@ñóåï“Žïq@ì@b †a†@ì@bÙîŠóàb÷ a‡ïÜó óÜ ðäbØónŽîíÜìóè@óÜ@pbØ@ìíàóè@bÙîŠóàó÷ ŽñíØ@óÜ@ñ‡äòìòˆŠói@Lòìíi@óäóîý@ìì† ói@ðŽîí @ï÷Lòìíi@ò†bàb÷@@oŽïiìíi ðäaíïn“q@L@òìa†óä@ðîaìòŠ@ì@@ñŠòìŠóq†a† ðäaìbm@ñb †a†@ðäìíi@Š@ bØói@oò†@óÜ ì@bïÄþÌüî@ói@pójîbm@ðmóÜìò†íŽïä óÜ@òì솋Ø@ña‡äaìŠ bèòìŠóèLa†BQYYTLQYYSBðäbØóÜb üi@ðmóÜìò†@íŽïä@ó›áïä@ñb †a† ì@BRPPSBbî†üjàóØ@ì@BRPPPBçüïÜa ÛóîòíŽï ’@ìíàóèói@@ãłóiLBRPPVBçbåjÜ Nòìómòìbnòì@ð@ð@ñb÷@ñììŠ@ìòŠói çìíiŠa‡’ói@çünåÝØ@ñòŠ@ a‡ï÷@ðäb‹qŠói æmìóÙÙŽîŠ@ói@óØ@ñóäbä‡äbíäa†@ìóÜ ðîóåï›åi@ðäìíäbÔ@ŠóóÜ@@o“îó  íŽïä@óàbäbºóq@ìó÷LbàûŠ@ñóàbåäbºóq ð䆋؇äóóq@ñóåï›åi@ŠóóÜ@ñóïmóÜìò†

ìa†@b †a†@óÝîü‚@ñ†óîb’@RPPYðmbií’

ŠbØói@oò†@ñbmòŠó@óÜ ñŠbØaìa†@Lòìb †a†@ðäìíi ìó÷@ŠóóÜ@@bnŽï÷@bm@“  ñóäbäaìbm ñüäüØLa‡äó ü÷BóÜ ñbÕî‹Ðó÷@ì@ðma‹Øíº† BŠüЊa†@ì@oaŠòìbä ñóï@û†@ìòì솋Ø@ñòìóåïÜüÙŽïÜ æî‡äóš@ì@òìómû†‹Ø ìòì솋Ùïîb †a†@ñŠbÙäaìbm î‡äóš@m‹ @ñŠbî‹i Nòìa†@ð’óÙî†

N@a‹Ø@†aŒb÷ óïîŠüЊa†S@ìói@pòŠbió@“ @ñŠbØaìa† óîüiLb@ †a†@üi@æŽïi@çò†bàb÷@ìíàóèZ@ ðmì üi@çbïåm‹ @ñŠbî‹i@pbØbä@oîíŽïq a‹Ù’b÷@ñ†@ñóØóäaì†@ñìbäLæîóÙiŠò† NbnŽï÷@íØbm@òìa‹Øóä ðäbØòŠìó @óäaìbm@ìóÜ@béäóm@@b †a† ói@ˆ†@ðäaìbmL@Šó’@ðäaìbmL‡îbüåïuBÛòì ñaì†@óÜ@óØ@LòìónŽïÜüØò†@BðmóîbÄû‹à N´ŽïiaŠ†@ãb−ó÷RPPRMWMQ@ñŠaìŠói ói@çbåŽïè@@ðîbmüØ@üi@@pa†ò‡Üìóè@b †a† ì@a@óÜ@@çaŠbÙäaìbm@ðäìíi@Šb ŒŠ NñŠòìŠóq†a† b †a†@çìíi@òìó÷@Žßó óÜ@płì@ŠûŒ ñüèói@ãłóiLoŽïióè@ðäbéïu@ðmłóò† ðòŠóè@óäìíšüi@ãó÷@bÙîŠóàb÷@ðîaŒòŠbä ñbïÐa‹ íu@ñŠìíå@@bnŽï÷NbåŽïè

íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@‹maì†L@a†QYYX@ðÜb@óÜ US


ðÜüÔ@ìì†@ñóàbäbáºóq@óØ@pbÙi@óäbmłì

ñbbî@ðÙŽïàanÝï÷@ïè@bèòìŠóèLóØb †a†

NaŠŒóàa†@ð@ð@ñb÷@ói@ìa‹bä@ðmóÜìò†

âïÝóm@ói@pòŠbió@çóØbä@ûˆaì@Žßó óÜ

MQRMSQ@óÜ@ð䆋Øûˆaì@ói

ð䆋؊aíàóè@ói@oîìóîò†@bÙîŠóàb÷

@Nb †a†@ói@ðäbïmłììbè@ð䆋Øóä

ñŠbî‹i@@•óàóiLpbØbäRPPP

ói@oŽïi@oòíîóq@òìóØóàbäbºóq

ðÙîŠóàó÷@ðŽî‹äüØLRPPR@ðÜb@óÜ ñŠbàýóq@ñìbäói@a†@Ûóîbbî@ŠóóÜ@ñŠbî‹i

ð䆋Øûˆaì@óÜ@a†@ñòìóäìíiŒó’bq NóØóàbäbºóq

ói@póÈbäóÔ@ðäaínäbîóä@@ãłóiLòìóØb †a† ð䆋؊aíàóè@üi@oŽïåŽïéi@óÙî†@ðäbmłì

ðäaŒbiŠó@óîbbî@ìó÷@ðŽïq@ói@Lñbèý

‹Žîˆ@óÜ@b †a†@óîa†òìó÷@Žßó @óÜ@bÙîŠóàb÷

ãa‡äó÷@ónŽïji@íØbm@b †a†@ñóàbäŠói

ŠójàaŠói@óÜ@oŽîŽîŠbqò†@ðÙîŠóàó÷

üiLo @ Žïi@a‡“îbb÷@ðäóàí−ó÷@ðmłóò†

ñŒbiŠó@ñb Œò†@ð‹m@ñüèóiLa‡îbïm

ói@@bèòìŠóèNó@ ïîb †a†@ãó÷@ñòìóåï‹rŽïÜ

ñˆ†@óÜ@ünïÄ@îì@ÚŽïmbØ@Šóè@ñòìó÷

ói@ñìb Šbi@ðîb †a†@óÜ@Bçü bnåqBbÙîŠóàb÷

ðäaŠójäbàŠóÐ@†‹@ ÙïÌbbî@bbî@çbàóè@ðŽïq

ì@oŽïåŽïéi@ŠbØói@ðäbØòŠbØ@ì@Šbî‹i

N@oŽî‹i@ðäbïmłìbè@ói@ÛûŠóiLpóbï

ðîòìómóäíïä@ñb †a†@ñŠbØìbè@ðmóÜìò† ñbèý@ñŠbàýóq@ñbbîB@ói@óØ@çóÙi@çaìbm

óÜL@òìóîü‚@ðmó¼òŠ@‹Žîˆ@ónŽîìóÙi bÙîŠóàb÷@òìò@RPPRMUMVñŠaìŠói

ñò†aì@ðîbmüØ@ñˆûŠ@óÜ@bÙîŠóàb÷ ñûˆaìL@a†RPPPMQRMSQ@óÜ@a‡䆋Øûˆaì

ìíàóè@óîbbî@ìó÷@ðŽïq@óiNBòìa‹bä

óØb †a†@Šó@óÜ@ñóäaŠbîóä@ŽîíÜìóè

ðäaŠóïä@pbØìbèL†@ ‹Ø@bàûŠ@ñbbî@ŠóóÜ

ÛóîbŽîŠ@Šóè@ÛûŠó@ónŽîŠ†ò†@ÚŽïÐbà

ðàŠóÐ@ói@ñòìó÷@•bq@Lp‹ Šòì

ŠûŒ@óØóàbäbºóq@óØ@‡äbîó aŠ@òìóÜ@ñü‚

Šóè@ð䆋؆aŒb÷@üi@Šói@ónŽî‹i

‡ÝŽïÑàaŠNòìò†‹ÙmòŠ@ñóØòìó䆋Øûˆaì

ñòŠìó @ñŠóióÜóØ@ì@ìó÷@üi@Ša‡äbîŒ@ðÜb‚

ÚŽïóØ@Šóè@çbî@ðÙîŠóàó÷@ðØóïïmłììbè

ñaì†@bÙîŠóàb÷@ðmbØìó÷@ñ‹ Šói@ñ‹îŒòì

bèòìŠóèL@ ãü‚Zð @ mì@çünåÝØ@ÛûŠóLóîa‡Žïm

çbî@òìón@ŽîŠ‡jÝ @bÙîŠóàb÷@ðäaŠbØìbè@óÜ

Zð @ mì@b †a†@óÜ@bÙîŠóàb÷@ð䆋Øó“Øó’bq

çbïåŽîíåŽîŠ@æŽî†@æà@ñaì†@óÜ@ñóäbØûŠó@ìó÷

òìòìa‹iìbä@ñb †a†@çóîý@óÜ@oŽî‹Ùi@ðäa‡åîŒ çbî@Šóói@oò†@ìó÷@ðäbàŠóÐ@ói@çbî

póäbäómNóïïä@ðmóïïÈŠó’@b †a† ˆ†@@†‹Ø@ñŒbiŠó@ðÜí‚a†óm@@ñó’òŠóè

ói@•óÙ“Žïq@óîóàbåmìóÙَ@ãó÷@ãóØbä çìíi@oòíîóq@üi@pbÙi@çaq@ðäóàí−ó÷

NoŽïi@ðäa‡åîŒ

ói@âïÝóm@ðäbïmłììbè@@ÚŽïmłì@Šóè@ói

ñbŽïu@ñóäłb‚@ìó÷@íØbmLòìb †a†@ói

ñŒbiŠó@ðäbØóØbm@naŠbq@ñbbî@•üi

ìì†@ñóàbåäbºóq@bèòìŠóèNçóÙi@b †a†

NæŽîŠ†‹ióäý@çóáŽï÷@ðäbàí

óÜ@ìíi@óå‚òŠ@óØL†‹Ø@ûˆaì@ðÙîŠóàó÷

æm‹“Žïq@üi@oói@çbmłì@Žßó óÜ@ðÜüÔ

óÜ@ðäìíšŠò†@óÜ@ónÐóèS”Žï q@çünåÝØ

bèòìŠóèLð @ îòìómóä@íŽïä@ðäaìbm@ñb †a†

ói@ðäbïmłììbè@ð䆋ÙáïÝóm@óÜ

üi@ìa‹ÙîŠbî†@ñˆûŠ@aì†@óÜL@ ðr@ðÙ’üØ

ñóäaìó÷@ìíàóè@ñŠbØìbè@î‹i@ñó’òŠóè ói@ˆ†@çóØò†@b †a†@ñŠb@Øìbè@óØ@†‹Ø

ðØóîbbî@ RPPTð @ Üb@óÜ@póäbäómLb †a† †‹Ø@ñóÌò†óÔ@oØŠä@ñìbä@ói@†‹ØŠò†

MSQñ @ ŠaìŠói@óÜ@óØóàbåäbºóq@ð䆋Øûˆaì ðmì@ì@†‹Ø@ûˆaì@@ñóØóàbåäbºóq@@RPPPMQR

@Nðäbïmłììbè

ìói@•óÙ“Žïq@@‡ïíîói@ìa‹bä@ñŠbØìbè

òìó÷@ñbäbàói@póÔ@熋Øûˆaì@óÜ@wäbàb÷Z

ói@pòŠbió@bÙîŠóàb÷@ñbnŽï÷@ŽîíÜóè ðmóÜìò†@íŽïä@ðäaìbm@ñb †a† ‡äím@ñóå‚òŠ@Šói@ómìóØ@•üi@ñòŠa‡ï÷ üi@ñóäbïmóîaˆ†@ŽîíÜóè@ói@pòŠbió ñ‡äóiìŠó@óÜ@ðîòìómóäíŽïä@ðäaìbm@ñb †a† ò‡äóšŠóèLa@‡ïmłóò†@ðàóØóî@ðÜb@Šaíš ŠóóÜ@çbØòìím‹Øóî@ómłì@ðmaŒíÐóyóm ”Žïq@üi@òìónŽîŠó ò†@ìa‹iìbä@ñb †a† óÜ@@ñìa‹ÙîŠbî†@ói@ì@•üi@ðàò†Šó

çbî@òìóØóàbäbáºóq@ói@µi@‡äóibq@óïïä

ó@ Ü@pbØ@ìíàóè@bÙîŠóàó÷ ó@ äóîý@ìì†@ðäbØónŽîíÜìóè @ŽñíØ@óÜ@ñ‡äòìòˆŠói@Lòìíi  @ ï÷Lòìíi@ò†bàb÷@@oŽïiìíi ì@ @@ñŠòìŠóq†a†@ói@ðŽîí òìa†óä@ðîaìòŠ UT

ñò‰ŽîŠ†@óÜ@Lñ @ òíŽïq@µi@oòíîóq ãòìòŽïu@üi@âîŠb ˆüàb÷Z@ðmì@a‡ïäbØóÔ üi@oŽî‹Žïä@óä@óØóàbäbáºóq@óîòìó÷ @ ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@üi@çaq@ðäóàí−ó÷ ì@ñ Nð䆋؇äóóq “ @ñŠa‡åïàó÷@ RPPRMUMV@ ñŠaìŠói@óÜ@ ðàŠóÐ@ói@çbØòìím‹Øóî@òìómóä ðàŠóÐ@ói@bÙîŠóàb÷@L‡äbîóîaŠ óÜ@oŽïi@ÚŽï’ói@oŽîìóîbä@òìì‡äbîóîaŠ


ñŠþïè@ñóŽîŠ@óÜ@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷ ðmìóÙŽîŠ@ó¿ó“våŽïq@@ñˆûŠ@óÜ@òìóäünåÝØ ‚ónîbq@ðiû‹îbä@ñŠb’@óÜ@ RPPY@MXMV La@†ìa‹Øóä@çaìŠòìbš@ðÙŽîìbäóè@óÜLòìbïåïØ óÜL@ìa‹ibä@ñb †a†@ð−aŒbÔ@ói@a†@ðÙŽïäa쇎ïÜ ñŠþïè@ìímb‚@çbáïåïi@Ûòì@a‡îóØóäa쇎ïÜ óØ@ñ‹ iŠò†@ñü‚@ðäaŠóïä@çünåÝØ ìóÜ@óïïä@ÚŽï ’ói@bnŽï÷@íØbm@bÙîŠóàb÷ ðmóàìíÙy@ìíi@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@óàó÷@Nóïîb †a† óîóè@çbïnîì@‡äbîóîaŠ@ðiì‹îbä ñaì†@ðäbØóäa‡äb“ïqü‚@ðäaŠbjäaìbm ñŠbÙÝŽï“Žïq@ŠûŒ@óØ@bïåïØ@ðäbØó䆊a‰jÜóè ð@ð@ñb÷@ñb †a†@óÜ@òìòíjŽïÜ@ñòŠìó  NæŽî‹Ùi@ðîb †a† ói@pòŠbió@çünåÝØ@ñŠþïè@ñóØóäa쇎ïÜ oŽïåŽîíäò†@ñü‚@‹mìí“Žïq@óÜ@àŠóä@b †a† ñˆûŠaì†@üi@óîa‡Žïm@ðÑïmòŒüq@ñóäb“ïä@ì üi@ñü‚@ñŠbîóä@•üi@ñòŠa‡ï÷LóØb †a† òìómóä@Ûòì@ðäbØóïïmóÜìò†íŽïä@òìa‹ƒÙŽîŠ çbØóïmóÜìò†@íŽïä@òìa‹ƒÙŽîŠ@ì@çbØòím‹Øóî ñòŠa‡ï÷@ŽîíÜóè@ŽðÜòìLò@ ìò†Šb’@bä ónŽîíÜóè@ìóÜ@òŒaìbïu@ŠûŒ@bàbiü÷@ðŽîíä

óÜLç@ aq@ðäóàí−ó÷@óÜ@pa‹Øíº† ìímb‚@çaq@ðäóàí−ó÷@ðàa‡äó÷@a‡äbîìbä ãó÷@ð䆋Øûˆaì@ðmóîaˆ†@çünåÝïØ@ñŠþïè bnŽï÷@@µäai@bi@@ŽðÜòìNa@‹Ø@óîóàbäbºóq ói@pòŠbió@@çünåÝØ@ñŠþïè@ìímb‚ ói@bÙîŠ@ óàb÷@ðäìíióä@oòíîóq çünåÝØ@ñŠþïè@Lo @ ŽïÜò†@ðš@òìóØb †a† @ mì@bïåïØ@óÜ ì@…a†@ói@@oóèZð ñòìó÷@ñüè@ói@æîóØò†@ßíÔ@ðÙŽîŠóóØ óÜ@óïïä@ãa‡äó÷@çbØòìím‹Øóî@ómłì a†@óØ@ðîòìómóä@íŽïä@ðäaŠbjäaìbm@ñb †a† ì@Âäóu@ðäaŠbjäaìbm@ðîb †a†@üi@aŠŒóà ì@çbØóïîˆíÙÜóàüØ@ðäaŠò‡àb−ó÷ ói@ˆ†@ñóÙî†@ðäbØóäaìbm ñb †a†@ói@çìíióä@‡äóibqNBðmóîbÄû‹à çóîý@óÜ@çaŠbjäaìbm@ðmóÜìò†@íŽïä ðÙŽîŠóóØ@a‡ïnaŠ@óÜ@òìbÙîŠóàb÷ ói@oŽïióä@‡äóibq@óØ@bÙîŠóàb÷@üi@óîòŠìó  ñü‚@óØLò@ ìóïîòìómóä@íŽïä@ñŠòìŠóq†a† a‡äbéïuóÜ@ñŠòìŠóq†a†@ñŠòŽîŠbq@ói ðÑïmó óä@ŽîíÜóè@pbØìbèNoŽïäaŒò† b Œò†@ói@ŠójàaŠói@pb‚ò†Šò†@bÙîŠóàb÷ NçbØóïïmóÜìò†@íŽïä

xŠóà@ŽðÜ@N• @ üi@ñòŠa‡ï÷@ñóäaìòŠ‡äím ì@ŠbØ@óÜ@ðäaíïn“q@•óîòŠa‡ï÷@ãó÷@óïïä ói@ãłóiLp @ bÙi@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ìóÜ@ŠûŒ@ðØýbš @ì@oŽïiò†@ìaìóm@bÙîŠóàb÷@ñóÉàí@ð−aŒbÔ ðØýbš@ì@ŠbØ@ói@ŠójàaŠói@ðäbØónŽîíÜóè Žïèói@çbîóŽïq@ì@oŽîŠü ò†@çbïÙŽï’ói óØ@L@ð@ð@ñb÷@@pójîbm@ói@@pbØò† ó“ŽïØóÜ@óäóîý@bnŽï÷@@ü‚ìónaŠ NçbØóïîòìómóä@íŽïä@òŠa†bî‹móà òìa†@@ñŠbî‹i@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷@‹mbîŒ@•óàóÜ ð@ð@ñb÷@ñò‹äüØ@óÜ@ìímbèa†@ðÜb ðÙŽîìbäóè@ñü‚üi@•óàó÷Lp @ bÙi@ñŠa‡’ói

@RPPRMUMV@ñŠaìŠói@óÜ @òìómóä@“ @ñŠa‡åïàó÷ @ðàŠóÐ@ói@çbØòìím‹Øóî @ói@bÙîŠóàb÷@L‡äbîóîaŠ @òìì‡äbîóîaŠ@ðàŠóÐ @óÜ@oŽïi@ÚŽï’ói@oŽîìóîbä óØb †a†

ò†@òìóäünåÝïØ@ðàò†Šó ðàò†ŠóóÜ@oŽî‹Øò†@çaŠòìbšL†‹ÙŽïq Šaíš@ãó÷@ñaì†@ì@bàbiü÷@@ÛaŠbi@ÛûŠó ŽðÜòì@No @ Žïi@ãaìò†Šói@•óÜb ï@ j“Žïq@óîa†òìóÜ@óØóïîŠbÙäaŠü ì@oŽîíÜóè@óÜ@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷@oŽî‹Øò† ŠójàaŠóióÜ@@oŽïi@àŠóä@a‡ï䆋ØóÜóàbà Žð i@ðäaíïn“q@ñóäb“ïä@ì@óØóïîb †a† üi@ŽðÜòìL@òìónò†@ói@pa‡i@熋Øûˆaì òìó÷@ïj“Žïq@ñòíŽïq@çìíi@oòíîóq ñ†@ónŽïi@ìímbèa†@ðÙîä@ñòìbà@óÜ@@oŽî‹Øbä ŠûŒ@NóØóïîb @ †a†@óÜ@ÚŽï’óiónŽïji@bÙîŠóàb÷@ì ómłì@ñòìó÷@üi@óîa†aŠb÷@óÜ@@ðîü‚ìbä@ñüè ói@oŽïióä@oòíîóq@çbØòìím‹Øóî óÜ@óïïnî‹i@@çbïåîä‹ @òìóØb †a† ìó÷@üi@@Žî‹äüØ@@@ð䆋Ùïmóîaˆ† ‹ q@ð‚û†ìŠbi@óÜ@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷Lóïîb †a† ðbï@ñò‰äóm@ì@ça‹îóÔ@óÜ oŽïäaímbä@a†bnŽï÷@ðmóîłóàüØLñŠìíib÷L óÜ@pójîbm@ói@pbji@òŠó’@ìó÷@üi@oò† ðäóàí−ó÷@ì@Žî‹äüØ@ì@çü bnåq@Žßó  b Œò†@pbØìbè@NNNNNì@ñ‹Üaìóè@ì@çaq ça†@üi@çŠbîóä@ìí“Žïq@íØòì@çbØóïîŒbiŠó ómłì@çóîý@óÜ@óïîb †a†@ìói@çbä ómłì@bnŽï÷@pójîbm@ói@ LòìóäbØòìím‹Øóî ñòìòŠò†@óÜ@ñ‹mbîŒ@ñŽïè@çbØòìím‹Øóî ì솊óè@óÜ@pójîbm@ói@óîóè@çbØòŠìíå òŠûŒ@ñŠó ó÷Bç@ bnäbÍÐó÷@ì@×a‹Žï÷B@ðmłì ðäa‡àb−ó÷@ói@熋؊bjmóàüm@Šói@ónŽîìóÙi ìòìóåï‹rŽïÜ@ì@ñŠbÙÝŽï“Žïq óäbmłì@ìó÷@ì@@ñü‚@@ÚŽïmbØL熋Ùïîb †a† NAçóÙi@óØóàbäbºóq@ñûˆaì ðmŠbq@ðäbàa‡äó÷@çóîý@óÜ@@ñü‚@ðmbØ póäbäómLçaŠóåŽîíä@ðäó@àí−ó÷@óÜ@ñŠbàüØ ïÜ@ðäbàa‡äó÷@óÜ@ŠûŒ@çóîý@óÜ

‹mŽïèói@óïîb †a†@ãó÷@ñóŽïq@ì@ó’bi UU


ómłì@ãóÜ@@†ŠíØ@@ñˆûŠaì†@Šó@üi ñòìóäìíióä@òŠbiì†@@àaŒ@ä‹ Lóîóè ðmóîbÄû‹à@ói@@ˆ†@ðäaìbm@@ì@@ñˆíÙÜóàüØ ói@†ŠíØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜLñ @ Šójàóè@óÜ@óäóu@ì óÜ@@òŠa‡’ói@@òŠìó @üq@ŠûŒ bîónb÷@ãóÜ@óîaíiò†@ðmóïîŠa‡młóò† óÜ@×a‹Žï÷@ò‡äóšŠóèBLó@ îbåŽïéjÜóè@@ñìbäóè ói@òìíi@oòíîóq@RPPUMRMQUñŠaìŠói Žïè@Žði@çb’bqLòìóØóàbåäbºóq æàLBòìómüi@çbáï’óq@@Ûó îòìó䆋ÙäìŠ ãó÷@ð䆋Øóä@ûˆaì@üi@ŠbØüè@@æîä‹  ZòìóáåŽîŠó ò†@Žßb‚@S@üi@@óîóàbåäbºóq óàó÷L×@ a‹Žï÷@óÜ@bÙîŠóàb÷@ðäìíiMQ ãó÷@×a‹Žï÷@Šó ó÷LóÜb‚@æî‹mŽïèói ðmbØ@óÜ@ü‚ìónaŠ@pbÙi@ûˆaì@óîóàbäbºóq ÓòŠóm@ónŽïiò†@b †a†@a‡îŠbÙÝŽï“Žïq ì@ŠóØ@ a†@ðmłì@ñŠbÙÝ@Žï“Žïq@ói@ŠójàaŠói ñóäaìó÷@bÙîŠóàb÷@ñŽïè@ðäbàa‡äó÷ òŠbî†Lp @ bØò†@ðîb †a†@@çóØò†@ñŠbÙÝŽï“Žïq a@ì@ðäbØóàa‡äó÷@ðîb †a†@óÜ@bÙîŠóàó÷ ðäbØòŠbî‹i@óÜ@óÙÜóiLó@ ïïä@ðØbi@òìóïïäbïäa† ðäbïmłììbè@ðäa†@a@ói@oŽï‹mò†@b †a† NçbØòŠìó @óäaìbm@ói b÷@ðàä@ì@óØb †a†@ @ðä‹ @ïäaŒóäMR

ñb †a†@ðÄòˆûŠ@òìíi@ŠüЊa†@ñóïû† ìói@ŠójàaŠói@ðmóÜìò†@íŽïä@ðäaìbm ’ói@ŠóàíÈ@ðmóàìíÙy@ñóäbîŠbÙÝŽï“Žïq bÙîŠóàb÷LóáŽîŠóè@ìóÜ@a†@ðàb−ó÷ ñŠbî‹i@ì@p‹ Šòì@ñóÙî†@ðÙŽïnŽîíÜóè “ @ñŠbØaìa†@ðØóàüØ@ì@ðäaíïn“q Šó@ón“îó @ŠbØ@póäbäómNa@†@ñóØóïû† ŠbØói@ñó’òŠóè@îaŠ@aïÜò‡äüØ@ñòìó÷ ðäbmłì@ðÜìóè@ói@ˆ†@†‹Ø@ñünïÄ@ðäbåŽïè L” @ îbb÷@ðäóàí−ó÷@óÜ@bäòŠóÐ@ @ì@µš ãò†ŠóióÜ@æi‹ŽîŠ@oîìóäbîò†@óØ ŠóàíÈ@ói@pòŠbió@Šbî‹i@ðäìíšŠò† ìì†@bÙîŠóàb÷@@pbØ@@ìíàóè@ómaìóØN’ói póäbäómLò@ ìím‹ Šòì@@ŽîíÜìóè@óäbïÔbÐ ñb †a†@@ñìaìóm@ói@@ñóàò†Šó@ìóÜ pìíu@ÚŽîŠbî‹i@óØ@ŽðÜòìLòìómû†‹ÙmòŠ ñìbš@ðäbØóïî‡äòìòˆŠói@ @Žßó @óÜ@oŽïiìíi ñ“Žïq@ðäbØónŽîíÜóè@ob÷@óÜ

ðmòŠ@@‹mìí“Žïq@ðäbØûŠóL pbØò† ñŠa‡’ói@Ûóä@òìò†‹Øò†@çbîòìó÷ ò‹i@@çóÙi@ðäbØóäłb@ñò‹äüØ oîìóäbîbä@ì@çóÙi@ð“ïäaíïn“q ì@báŽïè@@•óàó÷Læ@ “‚óji@Žð q@ðmóîaìòŠ ñòìó÷@ñŠó ó÷@ì@ó’bi@ñóäb“ïä oòíîóq@üi@@oŽïi@çbäìbäóè@@oŽî‹Øò‡ŽïÜ ðäóîb‚‰ŽîŠ†@ñòìbà@óÜ@òìóØb †a†@ói@@çìíi Nò‡åîb÷ ñòŠa‡ï÷L@òìb †a†@ói@çìíi@oòíîóq@üi ói@póÈbäóÔ@óîóè@òìói@îíŽïq@bàbiü÷ oòíîóq@üi@oŽïåŽïéi@ñŒbiŠó@ñb Œò† ñòìó÷@•bq@”îìó÷LòìóØb †a†@ói@çíi çünåÝØ@ì@ • @ üi@ñòŠa‡ï÷@ñóäaŠbïå“Žïq@ìó÷ ð䆋Ø@Šaíàóè@üi@†‹Ø@çbï’óÙ“Žïq ó䆋Ø@Šaíàóè@ìó÷@ðäa‡àb−ó÷@”ŽïqLb †a† ðäaíïn“q@@ÛóîòíŽï’@ïèói@Šümbäó@VW ñü‚@üi@•óàó÷LóÜìóè@ìóÜ@@çóØbä

Nòìì‡äbÔìíä

b †a†@ói@çìíi@oòíîóq@óîòìó÷@ñ‹iŠò†

óØóàbäbºóq@ð䆋Ø@@ûˆaì@ì@@×a‹Žï÷

NòìaŠ†@òŠìò†@@‡äójÜóm@ŠûŒ oòíîóq@Žði@oŽïäaímò†@@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷@@

çóîý@óÜ@@óîóàbåäbºóq@ãó÷@@ð䆋Øûˆaì ñŠûŒ@ðÙŽïmóïáèó÷@@òìóÔa‹Žï÷@ðmóÜìò†

óiLb@éäóm@ói@óïïä@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷@ñbäaím@óÜ

Ûòì@oŽïi@@ŠbØìbèL@òìóØb †a†@ói@çìíi ñb Œò†@óÜ@@熋ÙîŠa‡’ói

ãó÷@ðÜûŠ@ói@熋Øóä@oóè@ì@ñŠbï’íè

ì@ñŠíƒï@ñŠbØìbèL熋iòíŽîŠói

Nòìóäb‹qŠói@çóîý@óÜ@óïîb †a†

ì@ðbï@ðäaíïn“q@ì@ðbàüÝjî†

ìbä@óÜ@ñŒaí‚Šó’@ðyìŠ@ðäbàMS N@oò†Šó@@ñòìómóä@ðäaŠa‡młóò† aì@@ðØóîünóqóÜbq@@ãŠa†aíïè@@a‡ïîbmüØ@óÜ ñŠbØíóØ@@çóîý@óÜ@@oŽî‹åŽïéi@@ÚŽïq ì@çbØóïïbï@ @óäóîý@ì@pŠbq@ì@çbïäbiŠíÔ òìóïïäò†óà@ñóÜóàüØ@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ çóÙi@Šbšbä@ðÔa‹Žï÷ì@@†ŠíØ@ðäaŠa‡młóò†

ò@ ìb †a†@ói@çìíi@oòíîóq@üi  @ îíŽïq@bàbiü÷@ñòŠa‡ï÷L ó@ i@póÈbäóÔ@óîóè@òìói ü@ i@oŽïåŽïéi@ñŒbiŠó@ñb Œò† òìóØb †a†@ói@çíi@oòíîóq

ð’óÙ“Žïq@ðîaŠa†@ì@ðÙïnïuüÜ ói@@îíŽïq@ŠûŒ@@b †a†@ò‡äóšŠóèNpbÙi ìó÷@@ðäaíïn“q@ì@bÙîŠóàb÷@ðäìíi@oòíîóq ñ‹ Šói@ðäbØóàa‡äó÷@óÜ@ŠûŒ@@ãłói@@óîóè ñóäbîŒbØbš@ìó÷@@ðäa‡àb−ó÷@óÜ@çóØò† çb“ïä@aì@ñìó÷@üiLoŽîìóîò†@bÙîŠóàb÷ ñünóqóÜbq@‹Žîˆ@óäìóØbä@çò‡i NòìbÙîŠóàb÷ ÚŽïmbØLa@‡’üi@ÛûŠó@ðàò†Šó@óÜ@

N@çóÙi@ûˆaì@óîóàbåäbºóq@ãó÷ @ UV


@

@ @@ñóØòìó䆋ÙäììŠ@üi@ÚŽïàłòì @ @@î†ò‹óä@„Žï’@ðáïèaï÷@„Žï’ QPR ðuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó

@@ðîó ójî†@âïŠò† DarsimRPPV@hotmail.com

ð’bu@ÛûŠó@ð−ŒŠói@æî†ò‹óä

Žßó óÜ@âØóîóäbº†@ñòìó÷@ñaì†@@

LçbØóØìí@ó’bu@ñHQPRI@ðuìóÐ

óÜ@óØóäbº†@Lìa†@ãb−ó÷@bî‡ïà@ñóàbäˆûŠ

íØòì@ñóÜóq@ói@ðØóîòìó䆋ÙäììŠ

ñˆûŠ@ñHTTVI@òŠbàˆ@ñHQTI@òŠóqý

ñóàbäˆûŠ@üi@æà@ðäbØóÔ@üi@ÚŽïàłòì

a†HS~X~RPQPI@ðmìóÙŽîŠ@Ló¿ó“Žï

ðmłìbè@ñóàbäˆûŠ@Nìíi†Šbä@ðmłìbè

ðàłòì@óÜ@a†óØóäbº†@óÜ@Lòìóîa‹Øì⁄i

ñìbä‹ŽîˆóÜ@ñìa@‹iìbä@ñóØòìó䆋ÙäììŠ

Za†bî‡ïà@ñóàbäˆûŠ@ðÙŽîŠbï‹q

ÚŽîŠb’óníà@çóîýóÜ@Ûóîòìó䆋ÙäììŠI Hæ@ î†ò‹óä@„Žï’@âïèaï÷@„Žï’I@ñìbäói

óØóîòìóåmììi@óØ@çaŠü @ñòìóåmììi Àbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@óÜ@‘bi@ŠbuŠûŒ

òŠbàˆ@ñHQWI@òŠóqý@óÜ@a†H†@ ŠíØ@ðÜó @üi

çaìó÷@LpbØò†@çaìa‹ÙÜbÑäó÷@ñŠbØíóØ

ðmìóÙŽîŠ@Ló¿ó’Šaíš@ñˆûŠ@ñHVUQI

ìbäóÜ@çbïäbØóïï›ÜbÑäó÷@ñóŽïu@‡äóš@bm

@Nòìómû†‹Øì⁄i@a†HT~X~RPQPI

a‡àłòì@óÜ@_òìómû†‹Ø@çbîü‚@ðäbØòîŠ

óuìóÐ@ñHQPRI@ðuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó@@

”ïäaŠü @ñòìóåmììi@Zóàímìí 

ðbi@a‡îóØòìó䆋ÙäììŠ@óÜ@çbØóØìí

ðäaŠbjäaìbm@ðäa†ò‡Üa†@óÜ@òŠa‡’ói

ð’bu@ŠaŒóè@wåŽïq@óØ@pbØò†@òìó÷ ñýói@”ïÙŽï’bu@ÛûŠó@Šóè@Lìòìíióè

ì@•bu@ÛûŠó@ìì†@ñìbä@LßbÑäó÷ âï−ŒŠói@æî†ò‹óä@@„Žï’@ðáïèaï÷

ñ†ŠíØ@ŠaŒóè@óÜ@‹mŠûŒ@ðäbîˆ@òìóàóØ

óØ@ñóäb’bu@ÛûŠó@ìó÷@íØòì@Lòì솋i

ðóØ@ò†Œb’@ñìbä@ìa‹iìbä@NòìínaŠbq

ìó÷@Nç@ a†óîòìóåmììi@ìó÷@ðäbØòîŠ@ìbäóÜ

ì@çì솋Ø@ñŠb ŒŠ@熋à@óÜ@óØ@òì솋ØŽîŠ

çì솋i@ãìbä@óØ@ñó’bu@ÛûŠó@Žð

ðØóîó’òŠóè@óîòíŽï“àói@a‡“ïîbmüØ@óÜ

ðäbØóàbäóÜói@ñò‹Žîí ói@çbïÙŽïŠóè

óîaì@ãaíïèI@Zo @ ŽïÜò†@óØ@pbØò†@òìaŠ†Šb’ òŠbiìì†@óä‡äaŠŒìbä@ãó@ ÷@‹m@ðÙŽîŠbu

çbïäbØóÜbÑäó÷@ñŠa‡’ói@Lò‡äói@ñý çbï“ï䆋Ønò†@ðäbàŠóÐ@ìòì솋Ø

ìòìóäbä@òìaˆb÷@ñüè@ónŽïji@ìòìónŽïióä

×a‹Žï÷@@ðäbØóäaìbm@ñłbi@ñb †a†@çóîýóÜ

NH†ŠíØ@ðÜó @ìbä@ðØòŠóiìì†

@Nòì횊ò†@üi

ìíàóè@ìó÷@çüš@ãó båŽïm@ì@aŒbä@@

ÛûŠó@Žð@ìó÷@ðäbåŽïèìbä@ñaì†@@

òŒò‹Ðóà@ñò‡äbàŠóÐ@Lóäb’bu@ÛûŠó

„Žï ’@ðáïèaï÷@ìíiòìó÷@Ló’bu

UW


@ @@ @ @@ Šaä@æØìŠ@ÖîŠóÐ@×a‹Žï÷@ñbqí @ @@ ñ‹Žïu@LðuòŠŒó©ó÷@âîŠóÙÜì‡ióÈ ÖïÐòì@ðïn“ @ðmaŠbjƒnï÷@ñŠóiòíŽî@Šói@@ ñò‡äbàŠóÐ@Lð÷aŠóàbÜó÷@†íàóy@ÞïvÈ @ @@ â’bè@çbnÜí@æØìŠ@aíïÜ@ãóØóî@ðÔóÝîóÐ @

@@

AAçìíiò†@‹q@aìb÷

@@

ð䆋Ùbi@æî†ò‹óä@„Žï’@ðáïèaï÷@@

LòŠìóÜó÷@ñóàbäˆûŠ @ I@ZòìbšŠó@M

óuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó@ðäbØóäaìbm

Ló¿ó“Øóî@ñˆûŠ@ñHVUSVI@ñòŠbàˆ

Lì@oŽïäaŒò†@ç‡äaŠŒìbä@ói@çbØóØìí

bèòìŠóè@LHQW~T~QYXXI@ðmìóÙŽîŠ ñHVWWWI@ òŠbàˆ@LóîŠíéá§ó÷@ñóàbäˆûŠ

çóîýóÜ@çbïäbØóäaìbm@ð䆋Ùbi@òŠbiìì† ñòìóäbä@ñŠbØüè@ói@oŽïi@òìóÙŽïóØ@Šóè

ðmìóÙŽîŠ@Ló¿ó“Žï@ñˆûŠ

ðÜó @ðäbØòîŠ@ìbä@ðØòŠóiìì†@ìòìaˆb÷

âïèaï÷@„Žï’@óØ@LVß@LHU~T~QYXXI

•óàó÷@óØ@LpbØò†@‹Žî†ìbä@ñ†ŠíØ

æŽïíy@óáÈíä@‘ŠbÐ@æØìŠ@aíïÜ@ãóvåŽïq

ðäaŠóØŠó’@Zo @ ŽïÜò†@ð−ŒŠói

ìóÜ@ìa‹iìb@ä@ìóîòìaŠ†Šb’@ðØóîó’òŠóè

H‹m@ðqa‹‚@ìbïq@çaŠaŒóè@ì@ñìbïó÷

çbîŠóîŠbØ@ñŠa‡’ói@çbàóØóuìóÐ

ŠóóÜ@ò†Šóq@óØ@pbØò†@ñóäbóØ

Žßó óÜ@çbî‹Žîˆói@‹Žîˆ@ñ‡äòíîóq

NHa†ìì†@ì@Ûó@  î@ðäbØóÜbÑäó÷@óÜ@òì솋Ø LwåŽïq@LÛóî@ðäbØóÜbÑäó÷@ói@pòŠbió

ðäbØòíŽï’ìbè@ì@ìó÷@ðäbØóäaìbm @@@Nòìóäò†ò‡Üóè

ðšóØ@LoŽïiìíióè@†ŠíØ@ðmóîa†‹ØŠó ßbÑäó÷@†ŠíØ@ŠaŒóè@†ó@ìì†@óÜ@‹mŠûŒ

•Šü’I@Zò@ ìbšŠó@Lpìóy@ì@•ó’

ìòìó䆋ÙäììŠ@üi@ÚŽïàłòì@íØòì@@

óàó÷@óØ@µïŽïåia†@aì@bi@ó’bi@_oŽïia‹Ø

ðmóÜìò†@솊íØ@ßbÑäó÷@LŽßíòŠ@ðuby

„Žï’@ðáïèaï÷@ñóØòìaŠ†Šb’@ó’òŠóè

íØòì@óØ@ÚŽï’bu@ÛûŠó@Šóè@ìónaŠ

„Žï’@NHQVW@LQTX@ðäbØòŠóqý@L×a‹Žï÷

ñìaìóm@Lð−ŒŠói@îŒóÈ@æî†ò‹óä

ðbi@HQPRI@ðuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó

Lð−ŒŠói@îŒóÈ@æî†ò‹óä@âïèaï÷

òìłb’@óÜ@ìa‹iìbä@ðäbØóïîŠa‡’ói

Šb ŒŠ@ñ†ŠíØ@ŠaŒóè@óÜ@‹mŠûŒ@L@òì솋Ø

òŠbàˆ@ñŠbàüØ@ðàíŠóà@ðŽïqói

ó@ Ø@LììŠóàó‚ò†@a‡äbØóÜbÑäó÷@ðäbØóäa‡äŠ†

ðuìóÐ@HSVVI@†ŠíØ@ü‚@Nòì솋Ø

ñbïÜa†óà@LŠbàüØ@ðmóîbØûŠó@ñHQPRTI ’a†bq@ó@Ü@òì@ ím‹ Šòì@ð @ móîaŒb÷@ìbäói

ñbî‡ïqüÝÙåï÷I@ðØìímŠóq@óÜ@óÙŽï’ói ð䆋؇îbû†ŠíØ@ì@ßbÑäó÷@ðäaŠbjäaìbm

ÚŽï’bu@ÛûŠó@Šóè@Lòìíióè@ðäb’bu LoŽïi†‹Ø@Šb ŒŠ@ñ†Ší@Ø@ŠaŒóè@óÜ@‹mŠûŒ

îŒóÈ@æî†ò‹óä@âïèaï÷@N@a‡ÜbÑäó÷

óØ@Hç@ bn†ŠíØ@ñŠìí’bi@ðÜó

ómb ò†@çbØòìa‹Ø@Šb ŒŠ@ñüØ@@ómbØìó÷

ñHQPRI@ðuìóÐ@ñ@Šb؉ŽîìaŠ@Lð−ŒŠói

tbš@a†ìímbèa†@ðàóØ@ðØóîòìbàóÜ

•óàó÷@N‘óØ@ŠaŒóè@HTPPI@ñóÙîä

ñb †a†I@çóîýóÜ@LçbØóØìí@óuìóÐ

@NòìónŽî‹Øò†ì⁄i@ì@oŽî‹Øò†

óîaíiaì@Šó ó÷@óÙäíš@LaŠ@óÜ@òŠìì†

ñüèói@LòìòH×@ a‹Žï÷@ðäbØóäaìbm@ñłbi

a†òìòŠóóÜ@ìa‹iìbä@ðØìímŠóq@óÜ@@

ŠaŒóè@HRPPI@óÜ@‹mŠûŒ@†ŠíØ@ìíiò†óä

ðäbàŠóÐ@La‡äbØóÜbÑäó÷@óÜ@ð䆋ÙîŠa‡’ói òŠbàˆ@LìòìíšŠò†@ð䆋Ønò†

ðuìóÐ@ð’bu@ÛûŠó@ðbi@óîòíŽï“àói Zòìa‹Ø@çbØóØìí@óuìóÐ@ñHQPRI

Šó ó÷@ü‚@Aóîa‹Ùi@ßbÑäó÷@Žð Ü@ðóØ Šóè@óØ@ñóîòŠbàˆ@ìó÷@ñòíïä@µŽï Ýi

ñó@ Øòìbä@ómaì@LŽðmòìaŠ†@ñHTRQKTI

âïèaï÷@„Žï’@LHQPRI@ðuìóÐ@ñŠb؉ŽîìaŠI

óÜ@oŽïi†‹Ø@ñŠb ŒŠ@ÚŽï’bu@ÛûŠó

ñìbä@ïÜ@óÜ@òìómüi@òŠbiìì†

ð−ŒŠói@îŒóÈ@æî†ò‹óä@„Žï ’

óÜ@”î‹m@ñóØòíïä@Lìòìíi@çbØóÜbÑäó÷

ÛûŠó@ìì†@Šó ó÷@NH@çbØòìa‹Øaìa†

ðäbØóÜbÑäó÷@ñŠa‡’ói@LHñŠììŒòŠb’I

LçbØòìa‹Ønò†@ó Šóá“Žïq

íØòìbm@ãłòì@óåŽî†@”î‹m@ñóØó’bu

óØbnŽï÷@Nòì솋Ø@çbîHWKVKUKRKQI

óånƒÙŽîŠ@Lðbï@ðäbïäa‡åîŒ

óÜbÑäó÷@óÜ@”ïäaìó÷@ñŠa‡’ói@ðbi

çaì‹Žï’ìóä@ðäaŠü @ñòìóåmììi@óiŠó

òŠa‡Žï@ói@çbØòìaŠ†@a@ì@çbØóïïåŽïéä

@NììŠóàó£@a‡äbØòìbä†ói

ð䆋Ø@ñŠa‡’ói@ói@pòŠbió@NóîbÐónà ðäbØóÜbÑäó÷@ñìłb’@óÜ@ìa‹iìbä@ðuìóÐ

ßbÑäó÷@ðóØ@†ŠíØ@ómbØìó÷@Lòìíi óÜ@ð“ïØóïïäa‡åîŒ@óä@bèòìŠóè@La‹Øò†óä

@@@ìì†@ì@Ûóî

”ïÈói@ðäbØóäa‡åîŒ@óä@aŠ†ò†@òŠa‡Žï

@ @@@@ @@

UX

ìbäói@ðäbØŠó÷@ÛûŠó@LçbØóïïmójîbm

ðÔóÝîóÐ@ñò‡äbàŠóÐ@Lð÷bnÜó÷@†ó¼ó÷


@ @ñü‚ìbä@ñìò‹îóq@ì@ãa‹ û‹q @ @Ûbš@–@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš RPPY@ãóïŽï@ñò‹äüØ@ñìa‹Ø‡äóóq@ Kurdocide watch – CHAKRPPR

ñìbïáïØ@ñŠaˆ@a†QYSX@ì@QYSW@ðäłb

Lñ‡äûŠüi@ðäbØòìímíè@LóØóÜíu

ðmóÜìò†@çóîýóÜ@†ŠíØ@ð䆋iìbäóÜ@üi

çbØóïïåüi@La‡äaìŠ@ðäbØóïïmím

óÜ@”î“Žïq@óØ@òìímbèŠbØói@ òìbïØŠím ðäóàŠó÷@ðÜó La†òQYQUðÜb

@@@Nçìa‹Ø@óÙî†@ðäýó @çbØóïîŠíЊa†ì óÜ@ñŠbØ a†@ðäóàóm@ðîa‰ŽîŠ†ói

ÚŽîíïä@ì@çüïÝà@óÜ@‹mbîŒ@ @ì@†‹Ø‡îbüåïu

ì@Žñ†òŠb’@L‡äí @çaŠaŒóè@La‡äbn†ŠíØ

pbØìbè@L†@ ‹i@ìbä@óÜ@ðäóàŠó÷@ðmłììbè

Nç@ ìa‹ØŠìíqb‚@ ì@ @çìaŠ‡åŽïmí@óÙšûŠb’

óÜ@ça‹Øóä@•ójŽïi@”ïäbØóäbî‹

ðàò†Šó@ì@pbØóÜ@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚

óÜ@ QYXW@ ðÜb@ñŠbèóióÜ@NñˆíÙÜóàüØ

çìa‹ØŠò†@çbîŠaŒóè@ça†óói@a†bïubïu

ðmłóèŠü‚@ðäaíîŠóà@ì@óäbi@ðäbØò‡äí íØòì@ðïmòìbå’ü‚@ðäbØò‡äí @Lpłìì

LÛŠím@a‡äbïåŽîí’óÜ@ì@çìaŠŽîí aŠ@çbî Nçìa‹ÙŽïuón“ïä@lòŠóÈ@ì@‘ŠbÐ

płìì@ñŠìí’bi@ðäbïÜbi@ì@çbò탎ï’

ŠûŒói@çbî@òìaŠ‡äóŽïÜ@çbîóàbåbä

’ò†@Šó@ñŠb’@‹maì†@bèòìŠóè

ñ‰ŽîŠ‡nò†@Lçìa‹ä@ìì†òìaŠ@LòìaŠ†Šü

ñŠb’@µàóØóî@íØòì@płìì@ðmłóèŠü‚

Lçìa‹Ùïäa‡åîŒ@LçbîŠó@@êmòìa‹Ø

ñ‡îbüåîˆ@óÜ@ñìbïáïØ@ñŠaˆ@Lçbn†ŠíØ

òìbnØbq@ìó÷@Nç@ ìa‹ØŠjåŽîí’@ì@çìaŠ‡åŽïЊ

ðmŠbà@@óÜ@Nò@ ìímbè@ŠbØói@a‡äa†ŠíØ

çóîý@óÜ @ @ @êäbïïÙïmbàónï

ñìbïáïØ@ð’‹Žïè@æî‹mòŠìó @a†QYXX ñìì‰Žïà@ óÜ@ÞïÅ@ðÙÜó‚@ ói@ŠójàaŠói

ìó÷@ìíàóè@Nò@ ìa‹Øò†bïq@ òìóäaŠóØ a† †ŠíØ@ñòìómóä@ðäìíiói@ŠójàaŠói@óäbäaìbm

ñŠóØ a†@ðmóÜìò†@çóîýóÜ@a‡ïmóîbÄû‹à

ŠóióÜ@óîòìómóä@ãói@Šó@ðäbàa‡äó÷@ì

ðî‹ ŠójŽïi@ð @ ÙÜó‚@Šó@óîa‹Ø@ @ @×a‹Žï÷

@@@NçìaŠ‡àb−ó÷@çìíi@†ŠíØ

Nç@ bn†ŠíØ@ñŠìí’bi@óÜ@ó¡óÜó@ è@ñŠb’

óÜ@çbïÝ@çbn†ŠíØ@ðäaŠóØ a†

ðäbØóšìbä@óÜ@a‡Üb@çbàóè@êÜ@Šóè

íØòì@ @ñìa‹ØóÌò†óÔ@ðØóš@ðäbåŽïèŠbØói

LçbïàŠó @LçbåŽïíŽï ì@ðmóîbØóÜbi@Lðmòìbå’ü‚Lóqónqü 

õˆíÙÜóàüØ@ôäa‡àb−ó÷@ì@ñìbïáïØ@ñŠaˆ ðäbØò†ŠíØ@ô䆋؇îbüåîˆ@Nòìómû†‹Øóä

a‡äbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@óÜ@çbåî†bi

óÜ@płì@ñŠìíØbi@ðáïŠò†@ñóšìbä UY

@ÛûŠòìbä @@ @@ðØó“ŽïqNQ @@óbåŽïqNR @@çbØó−bàb÷NS @@ü‚ìbä@ñìò‹îóqNT @@ü‚ìbä@ñìò‹îóq@ñüÙ’bqNU @@ @@ðØó“ŽïqNQ @@ ì@Žñíä@ðàò†Šó@óÜ@çbn†ŠíØ La‡äbØóïîòìómóä@@ómóÜìò†@ðäìíjn슆 ðäb‚ììŠ@ñaì†óÜ@ðmójîbmói@bèòìŠóè ðäóu@ðïîbmüØ@ì@ðäb @ íÈ@ñŠüma‹ráï÷ çóîý@óÜ@ñŠü íÜb÷@LãóØóî@ðäbéïu ‹Žîˆói@ì@a‹ÙŽïq@òìbïubïu@ñŠóØ a† bm@ì@a†óîòìbà@ìóÜ@Lòìóîbà@ðîónò† ñììŠìòŠói@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@bnŽï÷ ñòìóä‡äaím@ðÜìóè@ì@òìóä‡äbìóš @ ŠójàaŠói@ñóäbäaìbm@ìó÷@Lçìíi@ãaìò†Šói @ àóØ@çìa‹Ø@çbn†ŠíØ@ðÜó ói ìóÜ@µä@ íØòì@ñ‹m@ðäýó @ŠójàaŠói@ñóäbäaìbm LçóàŠó÷@LbÙîŠóàó÷@ðäbØóäbî‡åï÷


óÜ@ðîü‚@ñómŠaìb÷@ðàòìì†@ñò‹äüØ ðàüäüÝq@óÜ@bèòìŠóè@Loói@bïäbáÜb÷ óÜ@óØ@a‡Øbš@ñóàóy@óàbà@çaŠü@‡ïèó’ óÜ@RPPY@ñŠòíïäòˆ@ñRUMRTñŠaìŠói ñìbäLaói@a‡äóÜüè@ðáïéäŠb÷@ñŠb’ ói@ˆ†@ó¡óÜóè@ñ‡äòìbäB@óÜ@‡äòìbä M†@ ŠíØ@ðÜó @ñ‡îbüåïu@ì@熋ÙÜbÑäó÷ ñ‹Žî†ìbšB@üi@aŠü @òìòB@Ûbš ì@RX@LRW@ðäaˆûŠ@óÜ@NBÛbšM‡îbû†ŠíØ ñò‹äüØ@La†RPPY@ñŠójàóÄüä@ñRY óÜ@ÛŠb¹a†@ðmłì@óÜ@ðîü‚@ðàóïŽï  óäa‹äüØ@ìó÷@Na‡Žî‹ @Žïåb÷@ñ‹Žîˆbi íØòìbm@çìíi@•bi@ŠûŒ@ðÙŽîŠí 

ì@ðàó‚ŠónàóØ@L熋ØióÜ@ñüèói ó¡óÜóè@ñóïïû†@ói@ŠójàaŠói@ðäò‡Žïi ðîòìómóä@ñìbnØbq@ðmóbï@ì@ßbÑäó÷@ì@ óÜ@Lçbn†ŠíØ@ðäbØóšŠb@q@ìíàóè@óÜ óÜ@óØ@ÚŽîŒaìóäbiói@RPPRMQMV@ðmìóÙŽîŠ Lòìóîa‹Ø@ì⁄i@oŽïä@çbn†ŠíØ@ñŠórÜbà

ói@ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ì@‡îbüåîˆ ñóäbïîŠbÙÝŽï“Žïq@ìó÷@ìíàóè@ì@ðmóîbÄû‹à çìa‹Ø@çbn†ŠíØ@ðÄû‹à@À@ bà@ói@ŠójàaŠói @@Npbiò†@òíŽîŠói@æŽî‹Øò†@ì @@ @@ZçbØó−bàb÷ ðÙŽî‡äójÜóàI@ðä‡äaŠŒóàa†@üi@ça‡Üìóè@MQ ói@pójîbm@ðïnäaŒ@ñòìóåîím ñŠí’bi@óÜ@Hç@ bïïäbn†ŠíØ@ñ‡îbüåîˆ ñóÙî†@ðÙŽï ’ói@Šóè@ì@a‡äbn†ŠíØ ðä‡äaŠŒóàa†@ñŠaíi@óØ@çbn†ŠíØ @@@Züi@NoŽïióè ðäaìbm@ñòìóäìíiòŠbiìì†@ @óÜ@æm‹“Žïq@Oc

Nç@ óØò†@ðmóîbÄû‹àói@ˆ†@ì@Âäóu ñìbnØbq@ì@òìóä‡äaím@L熋ÙiòŠóÈói

ŠaŒóè@ QXR~PPP@ ì@ QYXS@ ðÜbóÜ@ðäaŒŠbi

NðäaŒ@oîíŽïqói@çbîaì@ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@ oŽïäŠónäó÷@ñŠüm@ŠóóÜ@bmòŠó çbn†ŠíØ@ñŠììˆI@ÚÜünÜbq@ñóŽîŠóÜ

ŽðÜ@ñ @ óÙî†@ðÙÜó‚@ì@b“ŽïØ@ñò‰ŽîŠ†@ ðäìíjnîíŽïq@êØ@LòìòìíiüØ

ðäbØòŠbØ@LçbØóïïma‹Øíº†@òŠòíŽïq@ì ðäbØóäaìbm@ðäbØó‹q@ŠóóÜ@ñü‚

ðäaìbm@ì@ñŒó òŠ@ñìbnØbqói@òˆbàb÷@

ñü‚ìbä@ì@çaŠò‡äóè@ðäbïïäbn†ŠíØóÜ ðäìíi@ì@òìóäìíiüØ@ñŠìò†óÜ@çbn†ŠíØ

@@NoŽî‰Žî‹ia†

sïäò‹q@ói@çìíi‡äóibq@ói@Lóîü‚óiŠó

óÙî†@ðè@ì@âïŠ@ò†@ì@a†ìíàbÈ@L@çbmłóÔ

Ûóîónò†@a‡ÙŽïrnò†óÜ

ì@ŠbØói@ñò‰ŽîŠ†@HçaŒaíƒåmìóÙ“Žïq

îì@ óä@†ìí@ðÝïÅï@ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ

ì@ŽðäŠbÔ@LŽñŒ†łóÔ@ðäbØóîˆíÙÜóàüØ

ì@çbØóïïÝîóÐ@ò†ŠíØ@ñóäbïÙïmbàónï ì@çbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@óÜ@çbØóî†Žï÷

La‹äóîó aŠ@ßbÑäó÷@ì@ó¡óÜóè@ïràóØ

a‡îü‚@ðäbØòŠbØ@ói@’bi@óØòìa‹ƒÙŽîŠ ñìímbèa†@ðäb@Øòìbäóè@ðäþq@ì@òìónŽï›i @@ZóbåŽïq

@@@Na‹Ø@óäbšìbä@ãó÷@ðäaŠbiŠaˆ

óåïràóØ@ãó÷@Na@‡îü‚@ðäbØóïØýbš

çòìb‚@ì@‹mòŠìó @ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ Nò@ ìó“ŽïqóîbåŽïè@ñ‹mŠìì†@ðØóîüb÷

XPPP@ñóÙîä@ðîˆíÙÜóàüØ@La‡Ôa‹Žï÷ ðÜb@@óÜ@ßbÑäó÷@ñóû‹q@óÜ@‘óØ çaŠaŒóè@ð䆋؊íqb‚@Žßó óÜ@La†QYXX ñŠìí’bi@ñóÙšûŠb’@ì@Žñ†òŠb’@ì@‡äí  ðäaìbm@ðäìíi@ñóÜói@çbn†ŠíØ @@NæåŽï¾óò†@‡îbüåîˆ ì@ðîòìómóä@óÐbà@óÜ@熋ÙïÜüÙä ðäbàŒ@ð䆋ØóÌò†óÔ@ì@çbØóïïäóèŠóÐ Lçbn†ŠíØ@ñŠìíØbi@óÜ@ñ†ŠíØ ì@çbØò‡äí @ñóäbïŽïÝà@òŠûŒ@naí aŠ

LÚÜünÜbq@óÜ@a‡ØóîòìóäìíiüØ@óÜ@a‡Üb

NNN@ì@çbØòŠaìóåŽîí’@ðäa‡ÙŽïm@üi@ça‡Üìóè ðmóbïóÜ@óîóÙî†@ðÙŽï ’ói@L‡nè

üi@aŠ†Šü @ßbÑäó÷@ì@@ó¡óÜóè@ïràóØ ìò‹îóq@çòìb‚@ñü‚óiŠó@ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ

@@@NòìaŠ‡àb−ó÷@†ŠíØ@ðÜó

çbàóè@ñŠóiünØü÷@ðäbàóÜ@ìíiòìó÷

ó¡óÜóè@ñ‡äòìbäB@ ñìbä@ói@Lãa‹ û‹q@ì ðÜó @ñ‡îbüåîˆ@ì@熋ÙÜbÑäó÷ói@ˆ† Ûbš@ñ‡äòìbä@íØòì@óØ@LBHÛbšI@†ŠíØ

ói@ˆ†@óØ@L‡îbüåîˆ@ì@ñŒó òŠ@ñìbnØbq óÜ@熋ÙïÜüÙä@ðmóbï@òíŽï’@çbàóè@ói Lòìò†ŠíØ@ñìbäói@Ûóîòìómóä@ðäìíi ñaìb÷ˆûŠ@óÜ@熋Ùjî‹Èóm@ðmóbï

ñò‹äüØ@ãóØóî@a†RPPVMVMS@ @ êÜ@Nìíi

 @ m‹ a†Šóói@oò†@ì@çbn†ŠíØ òíŽîŠói@bbîói@ça†ŠíØ@ñŠaŒ@ì@ñìòŒ

æÜüØ@ñ‹Žîˆbi@óÜ@bïäbáÜb÷@óÜ@ñü‚@ñìì‡åîŒ a‡Øbš@ðäóàóm@ñóîòìbà@ãóÜ@Noói

@@NoŽî‹ ò†@òìbšŠó@†ŠíØ@ói@ˆ†

ãaìò†Šói@a‡ïäbØóïØýbš@ì@ŠbØóÜ@ì@ @a‹bä

ðäbØòŠaíi@óÜ@Âä‹ @ðØýbš@ì@ŠbØ@ÚŽïÜó  ðä‡äbîóïîb †a†ói@ì@‡îbüåîˆ@ðä‡äbbä ñ@RMQóÜ@Nç@ ìaŠ†@ãb−ó÷@çaŠbjäaìbm Ûbš@ñ‡äòìbä@La†RPPWñŠójàóî†

VP

ðîòìómóä@ñìbnØbq@ðmóbï@óÜ@oŽïšò†@ @@ ñ‹Žî†ìbš@ðäìíjn슆@ñìì‰Žïà @@‡îbû†ŠíØ @@


óÜ@çbî@ü‚ìbä@óÜ@Lçb¹bØóïïØòŠó ð䆊bä@ãłói@Lpłì@ñòìòŠò†

ŠóóÜ@ìaìóm@ðîŠbïäaŒ@ñòìó䆋ØüØ Oì óÜ@Ûóî@Šóè@ðäbïïäbiŠíÔ

ì@ñˆíÙÜóàüØ@LñŒó òŠ@ñìbnØbq ì@ñŠìínÜóØ@LñŠìíib÷@ñ‡îbüåîˆ

ðmóÜìò†íŽïä@ñb †a†@üi@çbØóïû†

òŠü @ì@çbØóïîˆíÙÜóàüØ

ðÜó @ói@ŠójàaŠói@ðmóîłóàüØ

çbàóØóÜó @ñŒû†@ói@póà‚@æî’bi

üi@ça‡Üìóè@bèòìŠóè@LçbØóÜóàüØ@ói

@@@Nçbn†ŠíØ

ñŒû†@ð @ 䆋i@óîüi@LoŽïäóîó ò†

ðìíäòŠbš@ð䆋Øa‹Ù’b÷

ð䆋ÙnåŽïàíïØû†ói@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@Ol

ðÜó @ñ‡îbüåîˆ@ì@çbØóîˆíÙÜóàüØ

ñŠó’@ðäbïïäbiŠíÔ@ì@çbØòìa‹ÙÜbÑäó÷

ñüè@ómóäìíi@óØ@ñóäbäaìbm@ìó÷@ñìaìóm

òŠüu@ãóÜ@ðØóîb †a†@üi@çbn†ŠíØ ðØŠó÷@LóîóáŽï÷@ðîŒaí‚a†

ðì@ íäòŠbš@bnŽï÷bm@óØ@Lü‚ìbä @@Nóïïä@Šbî†@çbïÙŽîŠûŒ

ñˆíÙÜóàüØ@ðäbØóäaìbm@ì@ñŠbØüšłóÔ ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäbØóäaìbm@ì@Âäóu@ì

@@ZóØ@óäbàóØòìa‹ƒÙŽîŠ

óáïm@ðäaŠó @ói@ça†ò‰ŽîŠ†@MR

Šóè@çóîý@óÜ@La‡äbn†ŠíØ@óÜ

ì@çaŠbÙäaìbm@ŠóóÜ@ñŠbïäaŒ@M

ïåÙ“q@ì@òìóåîŒû†@üi@çbØóîŠürq

@@@NoŽïiìíi@òìóÙŽïmłóò†

@@NòìómbÙiüØ@çbïäbØóäaìbm

ñòìó䆋ØüØ@LçbØóÜóàüØói@òŠü

ói@ˆ†@ñóäbäaìbm@ìó÷@ðä‡äbbä@Ox

@@NpbÙi@Šbàüm@ŠóóÜ@çbîłbÙ@M

ñòŠbàˆ@ŠóóÜ@ìaìóm@ì@†Šì@ñŠbïäaŒ

ðîŒbØbq@ðÜìóè@Ûòì@çbïïäbn†ŠíØ

ì@oŽî‹jÜóè@çbØòìímłóè@ðŽïråŽîí’@M

ñòŠbàˆ@ì@óàbåbä@LçbØóÜóàüØóiòŠü

ò‡äòìbä@óÜ@‡îbüåîˆ@ì@ñŒó òŠ

@@NòìónŽîŒû‡äbïi o슆@üi@çbïmójîbm@åŽïàíäüà@M

NçbØóÜóàüØóiòŠü @Žîí’@LçbïäbiŠíÔ óØ@LÛóîóäb‚òŒüà@ñòìó䆋Ø@MS

ðä‡äbbä@bèòìŠóè@La‡äbØóïîòìómóäíŽïä ðäbéïu@ói@çbØóîˆíÙÜóàüØ@óäaìbm

ðÝÝïà@b÷@ŠóóÜ@ñòìó÷@üi@LpbÙi

ôäaìbm@ðäbØòìbbq@ì@ßóqíÜóØ@ìíàóè

ŽïnØ@ð䆋Ùqbš@ñóŽîŠ@óÜ@òìòŠò†

@@@NæŽî‹Øóä@†bî@óÜ@ÚŽîŠbÙäaìbm@Ûòì

ðäbØóäaìbm@ðäbïäbiŠíÔ@ì@ßbÑäó÷

ì@çbØóïïäbïi@ó@  äbàŒ@ói@ðîóàbäóÜói

ói@Šbjäaìbm@ðäbmóÜìò†@oŽïiò†@MU

ói@ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ì@ñˆíÙÜóàüØ

ðáÝïÐ@ì@âÝïÐ@ðäbåŽïéàóèŠói

ðäbØóäaìbm@ói@ça†@pójîbm@õbbî

ì@óàbåbä@Lçbn†ŠíØ@óÜ@ðmóîbÄû‹à

NóäbmbòŠbØ@ìó÷@ŠóóÜ@ñŠónåŽïàíØû†

ói@ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ì@‡îbüåîˆ ì@æŽï åi@a‡äbn†íØ@ðÜó @ðmóîbÄû‹à

ñŠbî‹i@LçbïäbiŠíÔ@ðäbØóàbäó@ Üói åŽïàüïØû†@ì@óåŽîì@ì@çbØóäaìbm

ðäbØómbòŠbØ@ð䆋ÙïÝÝïàói@O† óióà@ói@L‡îbüåîˆ@ì@ñˆíÙÜóàüØ

ì@ðÜaŠüà@ì@ðäa†‰îì@ðÙŽïØŠó÷@Ûòì

LóåŽîì@ì@çbïäbiŠíÔ@ñìbä@ì@ŠüuìaŠüu

ðØóïîŠbï’íè@ð䆋Ùnì슆

熊ìíjŽïÜ@ñaìa†@ðàŠóÐói@”ïmóîbÄû‹à

ðäbØòìóäa‹Žï @ì@ò†ŠìíiŠó

Na@†óÜóàüØ@íŽïäóÜ@óäbnû‡Äû‹à

bèòìŠóè@LçóÙi@çbn†ŠíØ@ðÜó óÜ

ðäbïäbiŠíÔ@ì@ßbÑäó÷@ðäaìíiŠb ŒŠ

ìó÷@ñòìó䆋َïu@ñbŽîŠóÜ@•óàó÷

óäbîŒ@ñìíiòŠóÔ@ó@ äbmłì@ìó÷@ðmóàíÙy

ì@Âäóu@ì@ñˆíÙÜóàüØ@ðäbØóäaìbm

ðäbØóÌbäüÔ@ðäbØójŽïnØ@ìbä@óÜ@ óäbmóibi

LçbØóïïmóîłóàüØ@ì@ñŠìíib÷@ì@ðîû‹à

ñóàbä@LðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm

pbØìbè@Na@‡äbn†ŠíØ@óÜ@ç‡åŽîí‚

LçìímìóØ@óØòìa†ììŠ@Žîí’@óÜ@óØ @@@NòìóäóÙi @

ðäbØòìóåîím@ì@äaŒ@ì@ðº†bØó÷ òìa‹ƒÙŽîŠ@ðmŠüqaŠ@ì@kŽïnØ@LòŠaíi@ãó÷

oŽî‹Ùi@üi@ñŠbØ@”ïÝÝïà@b÷@ŠóóÜ ì@Šbåïáï@ð䆋،b@ñóŽîŠ@óÜ

ˆ†@ðîbbî@ñłbÙ@ñòìó䆋،Šói@ MV

‡nè@NNNó@ äaìbm@ìó÷@Šó@óÜ@çbØóïïäbéïu

ãói@pójîbm@ŽïnØ@ì@ŠbÄü @ð䆋Ùqbš

óØ@ñóäbmóÜìò†@ì@bïäbràüØ@ìói

@@@NoŽî‹i@ü‚óÜ

@@Nómóibi

óÜ@çbîŠbÙäaìbm@ðáŽîˆŠ@ñŠbØìbè

ðäaŠò‰ŽîŠa†I@ çaŠbjäaìbm@ð䆋ٓŽïØ@ MT

ì@Šürq@ðäbÙÜó‚@ðäbåŽïèaŠ@Oë

Lòìóånaí @ì@熋Ùn슆@L´’û‹Ð

ì@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ñóØûi

Šó@óÜ@òìóåîˆüm@üi@ðº†bØó÷

ðäa‡ŽïqòŠóq@L @ ïuüÜ@ðïmóàŠbî Nòì솋Ø@ñˆíÙÜóàüØ@ì@ðîbïáïØ@ðØóš

LôäaŠò‰ŽîŠa†@ó“‚óä@L‡îbüåîˆ üi@Hð @ äbØòŠbØìbè@LðäaŠóÙŽïuójŽïu

ì@çbØóÜóàüØóiòŠü @ðäbØóàŠóm ðäbîaŒòŠb’@ì@çbïäbØóÜóqíÜóØ

ñˆûŠ@ð䆋ÙîŠbî†@üi@ça‡Üìóè@MW

ó−bàb÷@óÜ@óÙŽïØóî@Lb †a†

@@NçbØóÜóàüØ@ói@òŠü @ñòìóäa‡Üóè

VQ


Šó ó÷@oŽî‹ÙjîŠbî†@çbïìíäòŠbš

ðäbåŽïéî†ói@ì@çbïïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ

ói@ˆ†@ðäbéïu@ñˆûŠ@Ûòì@SOQV

@@Nçìbà

ð䆋Ùåïia†@óÜ@çbïäbØaìòŠ@ónaí‚

ônb÷@óÜ@ðîbïáïØ@ðØóš@ðäbåŽïèŠbØói

@üi@H熋؊bØI@çb’üÙŽïm@MQR

ì@çbØóïîbmòŠó@óïïnîìa‡Žïq@ì@íäb‚

Ûòì@TOQT@ñˆûŠ@bèòìŠóè@Lçbéïu

ðäbØóïäbiŠíÔ@ð䆋؊óòŠbš ì@Âäóu@ì@ñˆíÙÜóàüØ@ðäbØóäaìbm

ìbä@ðîbb÷@ðäbîˆ@üi@çbîòìóäaŠó @@NóÜóàüØ

Šó@óÜ@ßbÑäó÷@õ‡îbüåîˆ@ñˆûŠ @@@Nðäbn†ŠíØ@b÷

bèòìŠóè@LðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm

ñŠbi@ð䆋Ø’bi@üi@熋؊bØMQQ

ŒŠói@ì@çbØóäaìbm@ñòìó䆋؆bî@MX

ñˆíÙÜóàüØ@ðäbØóäaìbm@ñaì†@ðäbØòìóä

ói@çbïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ@ðäbîˆ

ðäbïäbiŠíÔ@ñŠòìa†bî@m‹ aŠ

óØ@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ì

óÜ@çbïmbèa†@ñŒaìbïu@ñòìó䆋ÙàóØ

òŠbØ@óÜ@ÚŽïØóîL@çbàóØóÜó

ñŠaˆ@õŠaìóåîí’@ñòìbbq@ñüèói

ñŒaìbïu@LçbØłbi@óšíà@çòìb‚@Žßó

Šóè@LóäbàóØò‡äòìbä@ðäbØóïïØòŠó

ñˆíÙÜóàüØ@ðØóš@ì@ñìbïáïØ ñììŠ@óÜ@çbî@ì@òìaìómbä@çbïn슇äóm

âŽîŠóè@b÷@ŠóóÜ@óšíà@æî‹mŒŠói ì@çbïäbiŠíÔ@ñóšíà@æîàóØ@Žßó óÜ

óäa†bî@ãó÷@òìóïïä‹ @ói@óäłb@óîüi @@ZòìómbØò†

@@N牎ïšò†@ŠaŒb÷@òìóïïäìŠò†

oŽïibä@ç@ a‡ïèó’@ñŒŠóiŠó@ñóÜbàóåi

ðîìbïáïØ@ðäbïäbiŠíÔ@ñòìó䆋؆bî@Ma

ðÜó @ðîŠbï’üè@ðäa‡ŽïqòŠóq@MQS

@ Žïi@‹mbîŒ@ò†@ói@Ûóî ìíàóè@pbØìbè@No

ì@VORX@ñŠaìŠói@óÜ@o’@ò†Šó@õŠb’

ðmójîbmói@ì@“ @ói@çbn†ŠíØ

ça‡ïèó’@ñóšíà@çaíŽïä@óÜ@ÛóïîŒaìbïu

ñŠaìŠói@óÜ@ôäŠbÔ@ñˆíÙÜóàüØ@ôäaìbm

ói@pòŠbió@LçbïäbiŠíÔ@ñŠbØíóØ

ðÜó @ñ‡îbüåïu@ðäbïäbiŠíÔ@ì

@@NÚŽïÜb@ìíàóè@õ@YOR

ðäbØóäaìbm@óióà@ðØûŠòìbä

熋ÙîŒaìbïu@ì@熋ØóÝq@ì@çbn†ŠíØ

a†íàbÈ@ðäbïäbiŠíÔ@ñòìó䆋؆bî@Ml

ói@ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ì@‡îbüåîˆ çbïïäbiŠíÔ@Àbà@bèòìŠóè@L@ðmóîbÄû‹à

ì@ðmóîbiïy@ñóåï›åi@ŠóóÜ ïÜ@LoŽïåŽïàóä@ónîíŽïq@ðîóÜbàóåi

@@N@ÚŽïÜb@ìíàóè@õ@QQOQS@ñŠaìŠói@êÜ ñ‡îbüåîˆ@ðäaìbm@ñòìó䆋؆bî@ Mt

üi@ñóäbîbbî@óŽîŠ@ìó÷@ì

ì@‡îbüåïu@ðäbïäbiŠíÔ@ì@ça‡ïèó’

ìíàóè@QQMQV@ñŠaìŠói@óÜ@âïŠò†

@NŠói@óåŽî‹i@oŽî‹Øò†@çbïäbåŽïénò†ói

o @ äaŠóräa‹m@@ñòíŽï’@ói@çbïäbØóšíà

aŒòŠ@„ï’@ôäa†òŠa‡ŽïóÜ@ñˆûŠ@I@ÚŽïÜb

óÜ@ì@ÜóèŠói@ì@ðmóîaˆ†@MQT

@@ZónîíŽïq@pbØìbè@LòìónŽî‹Ùiì⁄i

@@@NHðäbÙŽîŠìbè@ì

óàóØ@ói@ŠójàaŠói@ÚŽïäaìbm@Šóè@ðäa†ìbÔ

óØ@ðmłììbè@ðäa‡ïèó’@ìíàóè@M

ðäbïäbiŠíÔ@ñòìó䆋؆bî@Mp

ñìín“ïäa†@ðäbØóïåîb÷@ì@ðmóîaìómóä ðäaíïn“q@LoŽîŠ‡i@ãb−ó÷@çbn†ŠíØ

çìa‹Ø@‡ïèó’@Èói@ðáŽîˆŠ@ò†ói ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm@ñ‡ïèó’@Ûòì

ñŠaìŠói@óÜ@çbØóïïÝîóÐ@ñ‡îbüåîˆ óÜ@çbØóïïäaŒŠbi@ñ‡îbüåîˆ@ì@TMQP

çbîŠójàaŠói@ñóäbäaìbm@ìó÷@ðä‡äbbä@óÜ

òìòŒbïnáï÷@ñììŠ@óÜ@ì@æŽî‹båi

@@@NÚŽïÜb@ìíàóè@õ@WMS@ Q@ñŠaìŠói

@@Na†ì솋iaŠ@óÜ@òìaŠ‡àb−ó÷

a‡î†@ðäa‡ïèó’@Žßó óÜ@çbîŒaìbïu

ñbäaím@ð䆋ØŽïèói@üi@ça‡Üìóè@MY

ì@ŠüØ@ìóÜ@熋ÙîŠa‡’ói@MQU

@@NoŽïióä

ñŠaíi@óÜ@ßbÑäó÷@ñìbáŽïuói@ðäbäˆ

ðäa‡àb−ó÷@ói@ˆ†@ñóäaìóäìíiüØ

ðäbïmłìbè@ì@çaŠó’üÙŽïm@ìíàóè@M

óÜ@ñjØbäììŠ@LñŠìíib÷@LðmóîłóàüØ

ì@Âäóu@ì@ñˆíÙÜóàüØ@ðäbØóäaìbm

óÜ@óØ@çbn†ŠíØ@ñóÙî†@ðäbØó’ói

ói@ŠüuìaŠüu@ñòˆû‹q@ñóŽîŠ

ói@ŠójàaŠói@ðmóîbÄû‹à@ói@ˆ†@ðäaìbm @@N@a‡äbéïu@óÜ@oŽî‹‚ò‡ÙŽîŠ@çýó

‡ïèó’@Ûòì@çìa‹ØŠûm@Šìí’bi ñòìóåîŒû†@ðÜìóè@ì@æŽî‹båi

ì@ðîü‚ìb@ä@òìa‹ƒÙŽîŠ@óÜ@æm‹ Šòì†í ì@ça‡Žïqó’ó I@NçbØóïïmóÜìò†íŽïä

ðäaíïn“q@‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš@ MQV

@@NoŽîŠ‡i@ómbòŠbØ@ìó÷@ðäaŠbjäaìbm

üi@pójîbm@ðïnîìa‡Žïq@ðä‹Ùåïia†

@@ZóÜ@pbØò†

óØ@çbåŽîí’ìŠóŽïi@ìíàóè@M

óïïnîìa‡Žïq@çòìb‚@bèòìŠóè@ì@çłbåà

ìa‹bä@ðîòìómóäíŽïä@ðäaìbm@ñb †a†@M

‡ïèó’@Ûòì@óïïä@Šbî†@çbïìíäòŠbš

@@NHçbØóïïmójîbm

@@NICC@ói

a‡Ùîä@ðØóîòìbà@óÜ@†í‚bî@LæŽî‹båi

ð䆋Øìa‹ƒÙŽîŠ@üi@ça‡ÜìóèMQP

VR


@@Na‡àa‹ û‹q@ì@ìò‹îóq@ñòíŽïšŠaíš

@ ò‹äüØ@MV

ñìa‹ƒÙŽîŠ@óÜ@熋Ùïäaíïn“q@M

@Nóîóè@m‹ óå‚òŠ@ì@Œbïå“Žïq@Àbà@MS

@@

ìa‹@bä@ñìbïáïØ@ðØóš@ð䆋ØóÌò†óÔ

Nóîóè@ðäbåŽïèŒaì@ì@熋Ø‹@ü‚@Àbà@MT üi@ñłbÙ@ñòìó䆋،Šói@Àbà@MU

@@Zçìíjàa‡äó÷@ZS@ñ‡äói @@

@@NOPCW@ói ì@Žßìóè@ì@ŠbØ@óÜ@熋Ùïäaíïn“q@M

@@Nóîóè@ónïàüØ@ñ‹mììŠó@ðäbØóäb Šü÷

ì@óîóäa‡äóàìŒòŒb÷@çìíi@ãa‡äó÷@ói

Àbà@ðäbØóïäbéïu@òìa‹ƒÙŽîŠ@ð“’üØ

@@

ñóäbuŠóà@ãói@LÚŽïóØ@Šóè@üi@óîòìa‹Ø

@@NÄû‹à

@@Zãa‡äó÷@ðäbØóØŠó÷@ZU@ñ‡äói

@@ZòìòŠaí‚

üi@ÚŽïÜìóè@ìíàóè@óÜ@熋Ùïäaíïn“q@M

@@

@@NoŽïióä@àóØ@Žßb@QV@óÜ@ðäóàóm@MQ

ì@Âäóu@ð䆋Ø‹ióåi@ì@’b÷@ðä‡äbqó

óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@ãóØ@ðäóîý@pa‡i@Žßìóè@MQ @@NoŽïi@ìaŠíÜóè@a‡Øbš@ðäbØóäb Šü÷

‡äòìbä@ðàa‹ û‹q@ì@ìò‹îóq@ói@ñaì‹i@MR òìónŽïi†‹Ø‹q@ðmóàa‡äó÷@ðàŠüÐ@ì@oŽïióè

ì@ôàümó÷@ðØóš@ð䆋ØóÌò†óÔ b÷@óÜ@µà@ð䆋ØóÌò†óÔ@ì@ðîí“Žïè

ì@ñ†bà@ðmóàŠbî@pa‡i@Žßìóè@MR

ñ‹Žî†ìbš@óØ@oŽïióè@òìói@ñaì‹i@L

@@N‡nè@NNNðäbéïu

@@N@ëìómbÙiüØ@Ûbš@üi@ñìóåÈóà

óØ@óîa†òŒû†@ìó÷@ðmóà‚@óÜ@‡îbû†ŠíØ

ð䆋Øó@ Ìò†óÔ@óÜ@熋Ùïäaíïn“q@M

ì@ŠbØ@ðäb“ïånò†@ñü‚@ãa‡äó÷@MS

@@NòìaŠŒóàa†@a‡îìbåŽïq@óÜ

@@@Nçła‡åà@ð䆋؊a‡Øóš

óÜ@ÚŽïuŠóàói@pbØò†@ñü‚@ôäaŠíÜóè

@@@N@pa‡i@ðmóàa‡äó÷@ñóäì @ íib÷@MS

ðØýbš@ìŠbØ@óÜ@ðäaíïn“q@M

a‡Øbš@ðàa‹ û@‹q@ì@ìò‹îóq@ñòíŽïšŠaíš

ðØóîb †a†@óÜ@ìbï’bä@ðÙŽïäaìbmói@MT

ì@ãïnaŠ@ói@ˆ†@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ

@@NoŽïšóäŠò† Žîí’@ðŽïqói@Ûýbš@ðàa‡äó÷@MT

ì@oŽïiaŠ†óä@a@a†ìa‹ÙŽïq@Šòìbi ˆ†@óØ@oŽïi†‹Øóä@a†óäbäaìbm@ìóÜ@ñŠa‡’ói

@@NñŠa†óÝîüØ@ì@ŠóqŒó òŠ ðmbió‚@ìŠbØ@óÜ@熋Ùïäaíïn“q@M

ìóÜ@ñóäbØŠó÷@ì@Óbà@ìó÷@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ

@@@NçìaŠ†@ãb−ó÷@†ŠíØ@ðÜó @ói

@@NñŽîŠbq@óåîˆ@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ

@@@Nünó÷@ónŽî‹ ò†@òìímbè@a†òìò‹îóq

ñŠíƒï@ðØóîb Œò†@ïè@ðàa‡äó÷@ MU

@@

óÜ@pbØ@ñò‹Žîí ói@Ûýbšbä@ðàa‡äó÷@MU

póÜìò†@çbî@LŠóØ a†@ðäbmłìì@ói@Šó

@@ü‚ìbä@ñìò‹îóq

@@@NoŽïiò†@Ša‡’ói@a‡äbØóïØýbš

@@NoŽïióä@ÚŽïmŠbq@ì

@@

@@ @@ðmóïàa‡äó÷@ðäa‡nò†óÜ@ZV@ñ‡äói

@@ @@

@@Zìa‹ƒÙŽîŠ@ñìbä@ZQ@ñ‡äói @@

@@

@@Zãa‡äó÷@ðäbØóÐbà@ZT@ñ‡äói

@@ÛbšM‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš

ãó÷@ìbäóÜ@ÚŽï óØ@Šóè@ðmóàa‡äó÷

m‹ Šòì@Àbà@çbØómłìì@ñónïàüØ

@@

@@ZŠó ó÷@oŽî†@ðîbmüØ@a†òìa‹ƒÙŽîŠ

ÚŽïmłìì@Šóè@Šó @Lóîóè@çbïäbàa‡äó÷

ðàŠóÐ@ói@bî@ìa‹ìíä@ói@ñü‚@MQ

ð’ói@ómbØìó÷@ìíióä@ñónïàüØ

@@NoŽïäóîójîaŠ

ñóÐbà@ìó÷@‹Žï ŠbØ@ñónò†@nƒÙŽîŠ

Np @ bÙi@ŠbØ@ãa‹ û‹q@ì@ò‹îóq@ói@ˆ†@MR óØ@m‹ Šòì@ðäbØóuŠóà@óÜ@ÚŽïØóî@bî

@@NoŽîŠ†ò‡Žïq Àbà@Ûýbš@ðÙŽïàa‡äó÷@Šóè@MQ

@@Npa‡i@oò†óÜ@òìa Šòì@ðŽïq

Šóè@üi@óîóè@ðäa‡äò†@ì@熋؇î‡äbØü‚

üi@‡äòìbä@ð䆋ØüÙ’bq@ói@ðÜìóè@MS

LÛbš@ðäbØóäb Šü÷@óÜ@ÚŽïäb Šü÷

ìa‹ÙîŠbî†@ðîŠbïàaŠ@ðÙŽïäóîý@çbî@pŠbq

ãa‡äó÷@ñìa‹ÙîŠbî†@ñòìbà@ñò‹Žîí ói

óÜói@ói@ñòìó÷@•bq@”îìó÷@Npa‡i

@@NòìóîóäaìŠ@ãóÜ@ðäbØóÐbà@ì@çìíi

@@NoŽî‹åŽï¾óò†

óÜ@óîóè@ðØýbš@ì@ŠbØ@Àbà@MR VS

@@Kurdocide Watch - Chak @@ ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbØóäb Šü÷@ZR@ñ‡äói @@ZÛbšM‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš @@ @@@ðäbÙä‰ïÜ@ì@çbmłìì@ñónïàüØ@MQ @@ðäbØó’ói@ì@‹Žï ŠbØ@ñónò†@MR @@çìíšaì†ói@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñóä‰ïÜ@MS @@“ @ñòìóäìíiüØ@MT @@ãüïåïÝq@MU


oŽïiò†@‡äòìbä@üi@ñòìóäaŠó @ñaì†

çbî@çbàa‡äó÷@çóîýóÜ@òìóÜói@ói

ì@lïy@Šóè@ñŠbØìbè@ÚŽïóØŠóè@ MT

oŽïia‡Žïm@ñòìóåï‹rŽïÜ@ðîò†bàb÷

HUQEI@ ñóåîŠûŒ@ðäò†@ói@ òìóäbØóäb Šü÷ @

óØ@pbÙi@ÚŽïmóÜìò†@ì@òìóåmììi

@@NoŽïi†‹Ùn슆@ðØóîó“ŽïØ@Šó ó÷ @@

@@NoŽî‹Øò†@‡äóóq@óØòŠbïå“Žïq ì@łbÙ@Àbà@ìaŠ†a@ðàa‡äó÷@MT

ðäaìbm@ðäa‡àb−ó÷@ói@oŽïnò‡Üóè ˆ†@ðäaìbm@ì@Âäóu@ðäaìbm@ì@‡îbüåîˆ

@@çbmłìì@ñónïàüØ@Z@QP@ñ‡äói

óîóè@a†óØa@ñŠbî‹i@ói@ñòìóäìíša‡Žïq

çbïnò†@“Žïq@çbî@LðmóîbÄû‹à@ói

@@

ñónïàüØ@ñóŽîŠ@óÜ@a†ˆûŠ@SP@ñòìbà@óÜ

@@NoŽïiìíióè@a†óäbäaìbm@ìóÜ

ñŠóåŽîíä@ì@ðîóåï›åi@ñóØóî@MQ

a@†ómłì@ìóÜ@ênïàüØ@Šó ó÷@NòìóîóØómłì

Šbu@R@ðàŠóÐ@ñóàbä@ói@Šó ó÷@MU

ñómłìì@ìóÜ@óØbš@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðàŠóÐ

óÜ@aìó÷@a†óä@ãb−ó÷@ñòŠbØ@ìó÷@Lìíióä

ðrïåî‹q@óÜ@óØ@òìónŽïia‹Ø@Ša†b b÷

@@Nðmóîbïm@óØ ãa‡äó÷@U@bm@S@a‡ÙŽïmłìì@Šóè@óÜ@MR

ñóä‰ïÜ@ì‹Žï ŠbØ@ñónò†@ñóŽîŠ ñóØòŠb@Ø@òìóäìíša†aìì†ói@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ

Šó ó÷@çbî@Lòìa‡îý@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@ñŠbØ ñóäa†ý@ìó÷@ŠóóÜ@oŽïia‹Ø‹@ÚŽîŠbu

@‹mbîŒ@ãa‡äó÷@ U@L@æåŽïèò†@ÚŽïq@ÛóîóÙåi @

@@@NoŽïäóîó ò†@ãb−ó÷ói@ñü‚

ñŠbØ@ðrïåî‹q@óÜ@òìíjîóè@óØ

@@NæåŽïéjÙŽïq@ónïàüØ@æäaímò†

@@

ÚŽïäa†ý@Šóè@òìó÷@ñaì†@Lðîòìa‹ƒÙŽîŠ

ðäbØó’ói@oŽïäaímò†@ónïàüØ@MS

@@ãa‡äó÷@ðäbåŽïèŒaì@ZY@ñ‡äói

ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@ñŠbØ@ðäbØórïåŽî‹q@óÜ

LðîaŠa†@Ûòì@ðäbØòŠbØói@pójîbm

òìóäb“ŽïÙnò†@óÜ@ÚŽïàa‡äó÷@Šóè@MQ

ñŒbïå“Žïq@óØ@õòìó÷@ñüè@ónŽïiò†

N‡nè@ç‡äbîó aŠ@LçbØóïî‡äòíîóq

óÜ@òìó䆋ÙäììŠ@óïä@”ïuŠóà@@Lò†aŒb÷

ñónò†@ò†Š@ó@ i@ónŽî‹£@ð䆋؊ò†

@@NpbÙi@o슆 ÛóîónïàüØ@Š@ óè@ónîíŽïq@MT

ðäbåŽïèŒaì@óuŠóà@ãłói@pa‡i@@òìóîòŠbi ñóàbä@ñóŽîŠóÜ@ì@ðàŠóÐói@ñü‚

@@N‹Žï ŠbØ @@òìóåï‹rŽïÜ@ðäbØòŠüu@ZW@ñ‡äói

óØ@pbÙi@ñü‚@ñóäłb@ðäa‹ÑäüØ

@@NoŽïåŽîóiaŠ@òìóïàŠóÐ

@@

LñóØò‹Žïu@LónïàüØ@ð‹qŠói@a‡îbïm

óÜ@oò†@ðàŠóÐ@ðä‡äbîó aŠ@Žßó óÜ@MR

@@òìó䆋؊a†b b÷@MQ

ì@ónïàüØ@ìbä@ðäbØóä‰ïÜ

ñónïàüØ@óÜ@ð䆋؇äóóq@ìòìóäb“ŽïØŠbØ

@@熋Ø‹@MR

@@NæŽî‹Øò†@ñŠbî†@çbïäbØó‹qŠói

ìíàóè@‹Žï ŠbØ@ñónò†@bî@ñóØómłìì

ìbä@ña@æî‹m‡äìím@L熋ØŠò†@MS

Hðîbb÷bäI@ómŠaìb÷@ñòìóäìíiüØ@MU ónïàüØ@ðäbàa‡äó÷@ñóåîŠûŒ@ðäò†@ói

@@Npa†ò†@oò†óÜ@ðmóàa‡äó÷@ðÙŽïÐbà QT@bm@óîóè@ñüi@ìa‹åŽïèŒaì@ðàa‡äó÷@MS

@@Nóîòìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷ @@

ðmłóò†@ì@oŽîóiò†@UQE

ñóØòŠbØ@ñò@ ìóäb“ŽïÙnò†óÜ@óÜ@ˆûŠ

ðäbØómłóò†@ZX@ñ‡äói

@@Nóîóè@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@ñŠü íÜb÷

çbàóè@Šó@òìónŽîŠói@ì@òìónŽïjäbáï’óq

ì@òìóåï‹rŽïÜ@ð䆋َïuójŽïu

Žðiò†@ónïàüØ@ð‹qŠói@ñìaŠíŽïÜbq@ MV

Žðiói@ìí“Žïq@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@üq

@@ðäbØòŒaíŽï’

@@NoŽïiìíi@Ûýbš@ðàa‡äó÷@Âäbà@•ó’

@@NãŠüÐ@ñòìó䆋Ø‹q

@@

ü‚ìóna@Š@ónïàüØ@ð‹qŠói@MW

òìb“ŽïØŠbØ@ êÜ@oò†@ðàa‡äó÷@Šó ó÷@MT

Lòìóåï‹rŽïÜ@Àbà@çbØónïàüØ@MQ

@@N‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðàa‡äó÷@ónŽïiò† ñŠó ó÷@óÜ@ónïàüØ@ð‹qŠói@MX

oŽïi†‹Ø@ðäbàa‡äó÷@ì@Ûbš@ói@ðmóîbØìí ðàŠóÐ@ói@@Žðiò†@aìó÷@ìónŽîŠói@îì

çbïä†@ ‹ØŠò†@ì@ça†a@L熋؊a†b b÷ @@@Nóîóè

bî@çóîb‚‰ŽîŠ†@ð’ü‚óä

aì†@ì@pbÙi@熊íjŽïÜ@ñaìa†@Ûóîóàbäói

óÜ@ðØŠó÷@ãa‡äó÷@Šó ó÷@MR

ðØóîüè@Šóè@ŠóióÜ@ñòìóåmìóØŠìì†

†í‚bî@òìóîóØónïàüØ@ñóŽîŠ@óÜ@”îŠbu

õ @ ónïàüØ@ñììŠó@ðäbØóäb Šü÷

ói@ñ†@ðÙŽïàa‡äó÷@bî@‹Žïu@aìó÷@LóÙî†

üi@oŽî‹Ùi@üi@ðäa‡äò†@òìłbi@ðäb Šü÷

üi@béäóm@ð䆋؊ò†@ñŠbî‹i@Lìíióè

ónŽî‹ ò†@ðäbØòŠbØ@çbàa‡äó÷@ñn“q

@@NñòìóäaŠó

@NòìónŽîŠó ò†@‡äòìbä@ðäb Šü÷@æî‹młbi

ñóŽîŠ@óÜ@bî@熊a‰jÜóè@ói@íØbm@ünó÷

óÜ@òìb“ŽïØŠbØ@óÜ@oò†@ðàa‡äó÷@MU

a@ñŒbïå“Žïq@ñììŠóån‚@•bq@ MS

VT


ñò‹äüØ@ñŒbïå“ïq@Àbà@MR

@@NæäbØóî@a‡młóò†@ì@Óbà@óÜ@a†ónïàüØ @

Žñíä ðÙŽïóØ@ëìónïàüØ@ôäa‹ÑäüØ

ñòìóäìíiüØ@óØ@Lóîóè@çbîómŠaìb÷ @@Npa†ò†@ŠóóÜ@ðîbmüØ@ñŠbî‹i@“

@@NçóØò†@òìóäìíiüØ@óäbäbà@ @ MV ì@熋Ø‹ @Lòìó䆋؊a†b b÷@Àbà@MW

ãa‡äó÷@Âäbà@•ó’@ñaì†@ãa‡äó÷NY

•óia†@çbØòŠbØ@a‡äbîü‚@çaíŽïä@óÜ@MS

ó@ Ü@ÛòìŠóè@óîóè@ðmóàa‡äó÷@ñòìóä‡äóŽïÜ

@@NçóØò†

@@Nòìímbè@a†HRI@ðÜb‚@Lo’óè@ñ‡äói

óåîŠûŒ@ñŠbî‹i@ói@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ MT

Âäbà@•ó’@ñaì†@Ûýbš@ðàa‡äó÷@MX

ì@çbØóåŽïÜóØ@ñòìóä†@ ‹Ø@‹q@ñbäaím

mìłbq@ì@ç‹Ø‡î‡äbØü‚@Àbà@Lçìíi@ãa‡äó÷

@@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ZQQ@ñ‡äói

ñónò†@ñòŠbàˆ@ð䆋؆bîŒ ðŽïqói@óîóè@çbî‹Žï ŠbØ

@@Nóîóè@õ‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðmóàa‡äó÷@üi @@

ðäb Šü÷@æîmłóò†ói@ì@æîäaìa‹Ð@MQ

@@NçbØóïïnîìa‡Žïq

@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ìbä@ðäbØó’ @ @ @ZQR@ñ‡äói ói

ói@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðäbØòŠbî‹i@MU

çbØóî‡äòíîóq@Z@óÜ@µnî‹i@çbØ@ó’ói@MQ

ðîbiómbä@Šó ó÷@Læiò†@Âäò†@ñóåîŠûŒ

Lç‡äbîó aŠ@LHòìòŠò†@ì@çbn†ŠíØI

oò†Šói@ónŽî‹‚ò†@óØómóibi@Lìíióè

ÀóÜóà@Lçþq@ì@ìòˆû‹q@LðîaŠa†@ì@´ƒÙŽîŠ

Nç@ ìíša†aì†ói@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñóä‰ïÜ

@@@NçaŠbjäaìbm

ŠbØ@ñóàbäŠói@Lpóbï@ð䆋َïuójŽïu

ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñóä‰ïÜ@ñŒbïå“Žïq @@NoŽïiò†@Ša‡nòíîóq@çìíšaì†ói

ðàa‡äó÷@óäb’ói@ãó÷@ð‹qŠói@MR ñìaŠ†‹Žî‰jÜóè@óØ@ç‹Žï ŠbØ@ñónò†

@@Npa†ò†@ãb−ó÷

@@

@@Nçò‹äüØ

@@ò‹äüØ@ZQTñ‡äói

óÜ@æŽî†@ÚŽïq@ÚŽï ’ói@Šóè@ðäbàa‡äó÷@MS

û†ŠüØ@ñ‹Žî†ìbš@ðäb Šü÷@æî‹młbi@MQ

Hó@ ä‰ïÜI@•ói@çbàóè@ðäb‹qŠói@ì@‘‹qŠói

ŒbíäòŠbš@ñŠbî‹i@a‡îbïm@óØ@L@ò‡îb

@@@Nçbmłì@ñónïàüØ@óÜ

L熋؊bØ@ñŒaíï’@ñòŠbiŠò† L‡îb@û†ŠíØ@ñ‹î†ìbš@ðäbØó−bàb÷

oîíŽïq@ðŽïqói@ÚŽï ’ói@Šóè@MT @@Npa†ò†@ãb−ó÷@ñü‚@ñòìóäìíiüØ

ðíäòŠbš@ì@ðîòìa‹ƒÙŽîŠ@ñómbéÙŽïq

ói@pójîbm@ðqì‹ @ÞŽïáï÷@ÚŽï’ói@Šóè@MU

@@NoŽîŠ†ò†@óØò‡äòìbä

ãó÷@ñüÙ’bq@óÜ@óØ@NoŽïiò†@ñü‚

ói@ÚŽîŠbu@Žßbìì†@Šóè@MR

ñŠbî†@ðäbåŽïèŠbØói@ðäbØbbî@a†òìò‹Žïq

ãóuŠó@ðäaŠóåŽîíä@ðäìíiò†bàb÷

@@Nòìa‹Ø

ñ‹Žî†ìbš@ñóÙî†@ðäbØóØóî@ì@çb Šü÷

ì@óäb’ói@ãóÜ@Ûóî@Šóè@ðäbØóØŠó÷@MV

óØ@ñóäbmłì@ì@ óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@‡îbû†ŠíØ NoŽîóiò†@@óîa‡Žïm@ñ‡äòìbä@ñónïàüØ

ñŠbî†@ÛóîüÙ’bq@ói@çbïmłóò†@ñŠìíå @@Nòìa‹Ø

ñò‹äüØ@oŽïäaímò†@ìa‹ƒÙŽîŠ@MS

@@

@@NoŽïnóji@a‡nîíŽïq@ðmbØ@óÜ@ómŠaìb÷

@@@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðäbØóÐbà@ZQS@ñ‡äói

L‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðäbàa‡äó÷@MT

@@

ðäìí@ ša†aì†ói@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñóä‰ïÜ

ñòìóäìíiüØ@óÜ@@çbï䆋ÙîŠa‡’ @ ói@Àbà@MQ

ŠóèóÜ@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðäbàa‡äó÷@MU

@@NoŽîŠ†‹Žî‰iò‡Üóè@a‡Žïm ãa‡äó÷@Âäbà@V@Ûýbš@ðàa‡äó÷@MU

a‡äbØónïàüØ@ñóäłb@ðäa‹ÑäüØ@ì@ðîbb÷ @@@Nóîóè

ðäbàa‡äó÷@ãóuŠó@Žßó óÜ@ì@çónïàüØ

VU

@@NoŽîŠ†‹Žî‰iò‡Üóè üi@ñü‚@ð䆋؇î‡äbØ@Àbà@Lçìíi @@Nóîóè@ò‹äüØ @@ @@ ‡îbû†ŠíØ@ñ‹Žî†ìbš@ðmóîaŠóåŽîíä@Nêîłbi ñü‚ìbä@b÷@ŠóóÜ@pbØò† @@Nçbéïu@ì@çbn†ŠíØ ì@´’Ša†@L熋iòíŽîŠói@MR a†ò‹äüØ@ìì†@çaíŽïä@óÜ@çbØóïØýbš@ì @@ZóÜ@oŽî‡ÙŽïq@MS @@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ñŠbïn’ŠóqŠó@J ñónò†@ñŠbïn’ŠóqŠó@ñ‹Žïu@J @@‹Žï ŠbØ @@Šìí’bi@ñłbi@ñónò†@ðàa‡äó÷@S@J @@płóèˆûŠ@ñónïàüØ@ð‹qŠói@J @@ŠìíØbi@ñónïàüØ@ð‹qŠói@J @@Aaìb÷Šü‚@ñónïàüØ@ð‹qŠói@J @@çbØómłì@ñónïàüØ@ð‹qŠói@J çbØóî‡äòíîóqI@ çbØ@ó’ói@ð‹qŠói@J LHòìòŠò†@ì@çbn†ŠíØ@üi@‘óØ@RI ì@ò@ ˆû‹q@LðîaŠa†@ì@´ƒÙŽîŠ@Lç‡äbîó aŠ @@N@çaŠbjäaìbm@ÀóÜóà@Lçþq óÜ@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ðäbàa‡äó÷@MT óÜ@óu@LæŽîŠ†‹Žî‰iò‡Üóè@ò‹äüØ @@Nçbmłì@ñónïàüØ ðäbØòŠbî‹i@ñ‡äóibq@Læi@a‡ÙŽïmłì


@@NpbÙi@çbØónïàüØ

oŽî‹Øò†@óØ@La†óäóØ@ì@bÙîŠóàó÷@LbïÜaí÷

üi@óîóè@mìłbq@ü‚@Àbà@LoŽïiìíi

@@

@@@NoŽîŠ‡i@ÚŽîŠbu@bî@Šbu@ìì†@ói

@@N@çbØłbi@óäb Šü÷

@@ìa‹ƒÙŽîŠ@ñòìóäb’òíÜóè@ZQW@ñ‡äói

ñìín“ïäa†@ðäbàa‡äó÷@ñóäìíib÷@MR

@@

@@ a†ò‹äüØ@nóióä@ñŠó ó÷@óÜ@MQ

oaŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@ì@çbn†ŠíØ ðîŠìíib÷@ñŠbi@ðŽïqói@çbîü‚@çbØónïàüØ

@@“ @ñòìóäíiüØ@ZQU@ñ‡äói óÜ@óØ@LÛóîòìóäìíiüØ@óÜ@óïïnî‹i@MQ

ò‹äüØ@nói@üi@熋äbi@ñaì†

@@NçóØò†@ðîŠbî†@çbn†ŠíØ@ðäbØó’ói

Šó@ðmbš@ðØóîb Œò†@ñóŽîŠ

óÜ@LÂäbà@VMS@çaíŽïä@óÜ@Šbuìì†

ì@‘óØ@ðuŠóà@Žði@ðØóàüØ@MS

ñìaìóm@ì@oŽîóiò†@òìónŽïäŠónå÷

ñŠbî‹i@La†ómŠaìb÷@ðØóîòìóäìíiüØ

@@NçbØòìa‹ƒÙŽîŠ

@@NæiŠa‡’ói@óîóè@çbîüi@çbàa‡äó÷

ŠóóÜ@ìì†@ñŠbî‹i@ói@òìóäb’òíÜóè

üi@ìa‹Ø@çb‚Šóm@ðïmóÜìò†@ðØóàüØ@MT

ì@ðØýbš@Šó@óÜ@çaì‡ŽïÜ@üi@MR

@@NoŽîŠ†ò†@çaìíiŠa‡’ói@ðŽï ói@oŽî‹“‚óiò†@ìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbàb@ MR

@@NçbØóÜóàüØ@ì@ŠüØ@ì@@ìa‹ƒÙŽîŠ ì@òìa‹Øì⁄i@óÜ@ìímìóÙnò†@ðmbèa†@MU

ónЋ @ŠóóÜ@ü ínÑ @LµràóØ oŽîíÜóè@ì@aŠìi@LçbØóïîü‚ìbä

çbî@ñü‚@’óšìbè@ðÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ

ð䆋Øa‡îóq@ðäbØòˆû‹q@ì@çbØóàóèŠói

óØ@ˆûŠ@ðäbØómóibi@ŠóóÜ@òìóåŽîŠü

óäbïîû‹à@ðÙŽîŠaíi@üi@bî@o @ û†@Äû‹à

@@NðîaŠa†

Lóîóè@òìò{Ûbš}@ói@çbî‡äòíîóq

ìì†@oŽïiò†@•óàó÷@LoŽî‹Øò†@çb‚Šóm

ìó÷@ñ‹i@ì@ðîaŠa†@ðäbØòìbšŠó@MV

@@NoŽîóiò†@“ @ñòìóäìíiüØ@

ñŠbî‹i@ìíiò†bàb÷@ðäbàa‡äó÷@ðŽï@üi

bèòìŠóè@Lðmóîóè@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@óØ@ñóïîaŠa†

ðÙŽîŠììˆ@óÜ@“ @ñòìóäìíiüØ@MS

@@@Nçò‡i@ŠóóÜ

çbàa‡äó÷@óÜ@oŽïibä@ðäbØóïïuŠó‚@ðmóïäüš

Šó@ðmbš@ðØóîb Œò†@ðmójîbm

ðäbØó−bàb÷@mbéî†ói@ñŠó ó÷@óÜ@MS LòìónŽï’òìò‡Üóè@ìa‹ƒÙŽîŠ@La†ìa‹ƒÙŽîŠ

ðîaŠa†@ð’ói@ónóióà@ìó÷@üi@No @ Žïi@òìaŠb’ ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ÚŽïmŠüqaŠ@ói@àóØ@bî@óäłb

ðŽïqói@çbî@ÚŽîŠbu@Âäbà@S@a‡nŽïäŠónå÷ @@NoŽîóiò†@oîíŽïq

a†ómŠaìb÷@ðØóîòìóäìíiüØ@óÜ@•òìó÷

@@NòìómbØò†@Ša†b b÷@ŽðÜ

ì@Œaìóäbi@ói@óäaìóäìíiüØ@ãó÷@MT

ðŽï @ŠóóÜ@ìì†@ñŠbî‹i@ói

ñü‚ói@pójîbm@ñŠbî‹Žïàˆ@LðîaŠa†@MW

@@NæŽîóiò†@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ñaìa†

ìói@”îìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbàb@NçaìíiŠa‡’ói

@@NoŽïiò†

ñŠìínò†@ómb‚ò†@óäaŠbî‹i@ìó÷@ MU

a†R@ ñó ‹i@óÜ@óØ@pb ò†@óàb−ó÷Šó

ðîaŠa†@ð’ói@ð‹qŠói@ŠóóÜ@MX

óïîü‚ìbä@òìò‹îóq@ãó÷@óØ@òìóîŠbØ

@@@Nòìa‹Ùbi @@

ÛóïïØýbš@Šóè@ðä훎ïm@ñ‹i@ó@ Ø@LóäbØónïàüØ ðuŠó‚@íØòìbm@LpbÙi@‘bi@a‡ïäbØómŠüqaŠ@ óÜ

ðäbØbïubïu@óäb Šü÷@ói@płóò†@Ûòì @@@Nòíï“‚óióä@ñòìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷

@@ñŒbäb’@ðàa‡äó÷

@@Næi@æ’ûŠ@çbØóïïØýbš@ðä훎ïm@ì

ñónò†@óÜ@@Û@ óîó“ŽïØ@Šó @MV

Àbà@ðäbØòŠaíi@óÜ@ñóäaìó÷@ìíàóè@ M

çóîý@óÜ@ðàŠóÐ@ðØóîóàbä@ói@óäłb@MY

ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñóä‰ïÜ@ì@‹Žï ŠbØ

a‡äbØòìa‹ÙŽïÝàón@òìómóä@ì@Äû‹à

Zó@ Ü@aìa†@òìò‡äòìbä@ðîaŠa†@“ @ð‹qŠói

aìó÷@a‹Øóä@ŠóòŠbš@çìíša†aì†ói

ñŒû†@ñŒü܆@ì@ŠbØìbè@çbî@æØýbš

óÜ@‡äóàóÜìò†@ðäbóØ@LâŽîŠóè@ðmóàíÙy

NòìómbØò†@ñþØóî@“ @ñòìóäìíiüØ

ðä‡äbbä@üi@Žßìóè@ì@熊íØ@ðäbØó“ŽïØ

ói@熋ÙØóàüØ@üi@oŽî‹Ùi@çaŠò‡äóè@ì@ü‚ìbä

çóîýóÜ@“ @ñòìóäìíiüØ@MW

†ŠíØ@ðÜó @ói@×óèŠò†@ñóäbäaìbm@ìó÷ b÷@óÜ@æŽî‹Øò†@ì@çìa‹Ø

ìó@  ÷@ñìbä@Ûóîóàbåbqí@ói@‹maì†@LÛbš ðØóàüØ@óØ@òìónŽî‹Ùiì⁄i@óäbäóîý@ì@‘óØ

ì@‹Žï ŠbØ@ñónò†@ñŠbïn’ŠóqŠó @@NoŽïšò†òíŽîŠói@òìóîóØò‹Žïu

ðàa‡äó÷@Ûòì@oŽî‹Øò†@a‡ïmóÜìò†íŽïä

oŽîìóäbîóä@çbîü‚@Šó óà@Lò솋Ø@çbïØbš

@@

@@NæŽî‹Ùi@çb“ïånò†@ñŒbäb’

@@òìónŽî‹Ùi@ì⁄i@çbîìbä

@@ðäbØòìbšŠó@ì@ðîaŠa† @ @ZQV@ñ‡äói

@@

óÜI@òìóäìíiüØ@“ @ðîaŠa†@ð‹qŠói@ MQP

SP@ãó Ùïäý@ðmóàa‡äó÷@ñóäìíib÷@MX

ðîaŠa†@ð‹qŠói@ói@HòìónŽïäŠónåï÷@ñóŽîŠ

LbqìŠìó÷@ðäaín“ïäa†@üi@óäłb@óîûŠüî

VV


VW

govari topzawa jmara 2  
govari topzawa jmara 2  

govari topzawa jmara 2 ,govareki warzia taibat ba genocide gali kurd labashuri kurdistan ,chawderi kurdocide dari akat

Advertisement