Page 1

0


@@

@ñŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñŒbØbq @ @óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†

‫ﺷﺎﺧﺔﻭﺍﻥ ﺷﺆﺭِﺵ‬ 2003

‫ﺳﺎﻝﹶ‬

1


@ôäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñŒbØbq@Zçb“ïäìbä @@óäbÄû‹à @@ •Šü’@çaìó‚b’ Zïìíä @@@ãóØóî@ðqbš@Ztbš @@2003@Zÿb @@300 Zˆam @@Zñóäbƒqbš ÚŽïjäŠüè@oïŽïm@ZÊói@ñóåŽîì @@ òŠóìíä@üi@béäóm@õòìóäa‡qbšóÜ@ìõŠbÙnò†@ôÐbà

2


‫ﺛﺼﺸﻜﺔﻛﺔﺷﺔ ﺑﺔﻫﺔﻣﻮﻭ ﺋﺔﻭ ﻣﺮﺅﻇﺎﻧﺔﻱ ﺑﻮﻭﻧﺔ ﻗﻮﺭﺑﺎﱐ ﺛﺆﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﺛﺎﻛﺘﺎﻭﻱ ﺭِﺓﻃﺔﺯﻱ ﻭ ﺑﺔﻋﺔﺭﺓﺑﻜﺮﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﺔﻧﺎﺭِﺓﻭﺍ ﻟﺔﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﺑﻮﺑﺎﺛﲑﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺓﺭﻛﺮﺍﻥ‬

‫‪3‬‬


ÛûŠòìbä @@ 6NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ðîaŠói 8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ôØó“Žïq 14 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@õìbnØbq@ñì쉎ïà@ðØóîómŠíØ@N1 @@14 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ÛíØŠóØ@ðmóïäbn†ŠíØ@1.1 @@17 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ÙiòŠóÈói@õì쉎ïà@ôØóîómŠíØ@2.1 @@21 a†óîò†ó@ãó÷@ñbmòŠó@ì@ì솋iađŠ@õò†ó@ðîbmüØóÜ@çbØóîŠìíå@óšìbä@ð‚û†ìŠbi@3.1 @@22 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ÙiòŠóÈói@ì@õŒó òŠ@õìbnÙq@ôÙàóš@õóbåŽïq@4.1 31 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN çbàòŠbÔò†Šói@ðäbØòŠaìb÷@ðäìíšüiìi@N2 @@32 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@ðäbØòŠaìb÷@N1.2 @@35 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN çbØòŠaìb÷@ð䆋َïq@üØ@ì@熋؊ò†@ðäbØòŠbØüè@N2.2 @@39 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ÙiòŠóÈói@õŠóòŠbš@õŠó ó÷@ì@UN@ôÜûŠ@N3.2 @@42 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ÙiòŠóÈói@õòìóäa‡šŠóqŠói@ômóïäüš@N4.2 @@43 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ÛíØŠóØ@ôîŒó òŠ@õóàbåbä@N5.2 45 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ãb−ó÷ 6.2 48 NNNNNNNNN óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ð䆋ØìbnØbq@N3 @@48 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN òìó䆋ÙäììŠ@e‡äóè@ìóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ZbmòŠó@1.3 @@50 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN òìóåïÜüÙŽïÜ@ñŠbï‹q@N2.1.3 @@51 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN †ünïà@ì@Šüøïm@N3.1.3 @@51 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN õïÝåï÷@õó ‡åŽîí‚@ìóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@N2.3 @@52 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ñóbåŽïq@N1.2.3 @@53 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ñóÙ›ŽîŠ@N2.2.3 @

çbïnŽîíÜóè@ì@BçbØónîŠa‡ïÜüB@oîŠa‡ïÜü@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@N3.2.3 @@55 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ça†ŠòíŽïnò†@pòŠbió

@

çbïnŽîíÜóè@ì@BçbØónïÜaŠíÝqB@oïÜaŠíÝq@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@N4.2.3 @@57 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ça†ŠòíŽïnò†@pòŠbió @@59 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@õòŠbiŠò†@Œaìbïu@ŽîíÜóè@N5.2.3 @@60 NNNNNNNNNNNNNNNNN a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@óÜ@1991@ðÜb@õóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@N3.3

4


62 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 熋ØóÄaŠ@N4.3 @@62 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN a‡äbØòŠüøïm@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@N1.4.3 @@62 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN _çóØò†@óØó“ŽïØ@ñ‹îó@çbØónïÜaŠíÝq@çüš@N2.4.3 @@63 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN _çóØò†@óØó“ŽïØ@ñ‹îó@çbØónîŠa‡ïÜü@çüš@N3.4.3 @@65 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN a†óäbnïÜbîŠ@ðÙŽï−Šó@‹ŽîˆóÜ@óØóšìbä@ì@çbéïu@N4.4.3 69 NNNNNNNNNNNNNNNNNN @óØó“ŽïØ@ì@çbØòŠüøïm@ðîìb−í ói@pòŠbió@ÚŽïä‡äbäóÜóè@N5.4.3 @@ 78 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN çbØòìbšŠó

@@

5


@ @ðîaŠói @ðîa‰ŽîŠ†ói Nñü‚ónŽî‹ ò†@pbòŠbØ@ìbî‰î†a‹m fÜó @bèòìŠóè@ ñŠb ŒŠ@ì@ðîü‚óiŠó@ îŠóqaŠ@ fÜó @†ŠíØ@ñìì‰Žïà @çbîìbš@ ça†ŠíØ@ ñaìòŠ@ Àbàói@ pòŠbió@ ðäbéïu@ ðäaŠa‡młóò†@ òŠìó @ ãónïi@ ñò†ó@ ðmójîbmói@ ì솋iaŠ@ ñò†óìì† @ñòìóåmììi@ ð䆋ÙmíØŠó@ ìòìó䆋ْüàb‚óÜ@ çbîŠa‡’ói@ bî@ òìím‹ óåÜóè@ çbî‡äóèói@ ìòì솋Ùäbî‹îó@ ãóØói@ ~òíï’üq @b÷óÜ@ ìòìíi@ Œaìý@ a‡mbØìŠbi@ fÜó óÜóØ@ ñü‚†ŠíØ@ ñŠónØbÐ@ ì‹m@ ñŠónØbÐ@ ìóäaŠónØbÐ@ ãó÷@ Nòì솋Ø@ †ŠíØ@ ñŒaí²Šb ŒŠ @Šó @óïïä@ìb−í bäŠûŒ@óîüi@Npb óä@ôîü‚óiŠó@ìõ†aŒb÷ói@ï Šóè@†ŠíØ@ñòìómóä@ñòìó÷@ñüèómóäìíi@òìíióä@a‡îŠbï‹qŠói @ìòìa‹Øa‡Üó óÜ@ çbïmìóØíÜóè@ òíŽï’@ æîqa‹‚óióØ@ HñóäbmóÜìò‡ŽïiI@ õóäbmbnŽïi@ òìómóä@ ìóÜ@ óÙŽïØóî@ †ŠíØ@ ðäüïbä@ ~µŽïÝi @@Na‡äbéïuóÜ@ómbnŽïi@õòìómóä@æîäb“Žïi @üÙäaŒ@ôäaŠb؇åŽîí‚@ômójîbmói@ðØŠbáïäa†@ñŠóåŽîí‚@ðä‡äbîóŽïmüi@bmòŠó@~óØìímŠóq@ãó÷@ð䆋Ùqbš@ì@µìíäóÜ@oóióà @ãó÷@ ómaì@ ~ìíi@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ ônò‡åi@ ðäbn†ŠíØóÜ@ †ŠíØ@ ðmbió‚@ ðmbòŠbØóÜ‹q@ ì@ Âä‹ @ ðÙŽï’óióÜ@ ÛŠbáïäa†@ ðÙÜó‚@ ì @ãłói@ Nòìómòìa‹Øì⁄i@ ìòìa‹ìíä@ a‡ïîòŠóqý@ 120@ ôÙŽïØìímŠóq@ ñòíŽïšŠaíšóÜ@ ôØŠbáïäa†@ ðäbàŒói@ bmòŠó@ óîòìóåïÜüÙŽïÜ @ðäajå’ûûŠ@ìŠóåŽîí‚@ñòìó÷üi@ ~ñ†ŠíØ@óàóÙïi@ôäa’biói@ãaì@~ñü‚ónŽî‹ ò†@eíä@ôäóîý@e‡äóè@ óØómóibi@@õòìó÷@õüèói @ónîb@ ì@ ŠbÄü @ ì@ óàbäˆûŠóÜ@ óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ãó÷@ ðäbØómóibióÜ@ Ž¶ó @ óØ@ oŽî‹míi@ ónîíŽïq@ Nçbïnò†ŠóiónŽîìóÙi@ ”íØ @@Nòìómóäìa‹Øì⁄i@a‡äbØóíØ @ÛóîýóÜ@ óØ@ ~ãóØóî@ ô’óiói@ pòŠbió@ ômójîbmói@ ~óïïä@ óØóïØŠbáïäa†@ óqbš@ íØòì@ oàínØ@ óïíØ@ óqbš@ ãó÷@ òŠbî† @ômbn@ ôä‡äaŠŒóàa†@ õbmòŠóóÜ@ lòŠóÈ@ ì@ †ŠíØ@ çaíŽïä@ ôØüØbä@ õì쉎ïà@ ì@ ôn“ ói@ †ŠíØ@ õì쉎ïà@ õómŠíØ@ òìínîìíàóä @õŠbïäaŒ@ìòìa‹Øa‡Žïm@ôäaŠü @B熋ÙiòŠóÈói@õì쉎ïà@õómŠíØB@ô’ói@ ôäa‹Žï Šòì@ïØóîýóÜ@~õ†ŠíØ@óàóÙi@bnŽï÷@bm@òìóÔa‹ŽïÈ @@Nòìa‹Ø†bîŒ@õŠbïäaŒ@bî@òìa‹Ø@çaŠü ò†Šìì@eìóÜìò‹ŽïÜ@õòìóÜóu@óàó÷@NŠóómòìa‹‚@õ‹mbîŒ @óåïìíä@ ôÙŽïäa‹Žï Šòì@ béäóm@ ÛóîýóÜ@ ómaì@ ~òìónŽî‹Øò†ì⁄i@ õü‚@ íØòì@ õóÙîä@ óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ ôàóïŽï@ ì@ ãòìì†@ ô’ói @ôÜbóÜ@ ãa†ó@ ôáŽîˆŠ@ ôäb‚ìŠ@ ô“Žïq@ ìòìa‹ìíä@ a†@ 2002@ ôÜbóÜ@ óØómóibi@õòìó÷ŠóióÜ@ óÙî†@ ðØóîýóÜ@ ~óîóØóïØŠbáïäa† @ôîbå’ûŠ@ ŠóióÜ@ ~óîóè@ òìóàa†ó@ ôäb‚ìŠ@ ô“Žïq@ õóØóîŠbïàaŠ@ ó‚û†ìŠbiói@ õ‡äòíîóq@ óîüi@ ~òì횊ò†@ tbšóÜ@ a†@ 2003 @@NòìóàóÙi@õì⁄i@ì@õ†ŠíØ@óàóÙïi@õü‚@íØòìóØ@ôäaŒ@•biói@ãaì@òìóàó÷ @ñŠìíå@ ôäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbäóÜ@ lòŠóÈ@ 솊íØ@ çaíŽïä@ õŒó Š@ ôØüØbä@ ŠóónŽî‹‚ò†@ o‚óu@ a†óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ãóÜ @ì@æŽî‹Øò‡iòŠóÈói@a‡Ôa‹ŽïÈ@ðäbØóØóî@õaì†óÜ@Ûóî@óáŽîˆŠ@çóîýóÜ@óØóîò†ó@ñóÙîä@aìóØ@ñóäbšìbä@ ìó÷@~çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚ @ôÙïnïÜüq@ Šói@ ðîò‡å’íØóiŠûŒ@ ÛíØŠóØ@ ñóšìbä@ ì@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ñòìó÷ŠóióÜ@ NoŽîŠ†ò†@ çbï䆋ÙiòŠóÈói@ ðÜìóè @@@NoŽîŠ†ò†@óîóšìbä@ãói ôä‹ @‹mbîŒ@óîüi@~òìímìóØ@õŒó òŠ@õìbnØbq@ì@熋ÙiòŠóÈói @bÙîŠóàó÷@ ôÙïnïÜüq@ ìõ‡äòìòˆŠói@ bèòìŠóè@ ×a‹ŽïÈ@ õbnŽï÷@ õó“ŽïØói@ òŠa‡nòíîóq@ òìòïØóîýóÜ@ óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ãó÷ @@NoŽîŠ†ò‡ŽïÜ@ñü‚@a†óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ôîbmüØóÜ@•óäóîý@ãó÷@óîüi@~×a‹ŽïÈ@ì@ãa†ó@ðáŽîˆŠói@ŠójàaŠói @@ @óäaŒü܆@ aìóØ@ ~ãóÙi@ óäaŽîŠói@ a‹i@ ìó÷@ ìíàóè@ ì@ õ‡äòŒ@ çaíîŠóà@ ŽîŠói@ ña‹i@ õŠûŒ@ ôbqí@ a†ò‹ŽïÜ@ eìóàò† @@@Nㆋ؉ŽîŠ†üi@çbïmóàŠbî@ônò†@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@ôäbØòŠaìb÷@ìbä@õóØòìóåïÜüÙŽïÜóÜ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

6


@@

@@ @@ @@ @@ @@

7


@@ @ @ôØó“Žïq @~òìbäòŠóÐ@ ìòŠìó @ õbïäbnîŠói@ ôäbØónïÜbïäüÜüØ ómłì@ çóîýóÜ@ a†@ 1921@ ôÜbóÜ@ ×a‹ŽïÈ@ ðmbn@ ð䆋Ùn슆@ ñaì† @ðÜìóè@ òìòïÝåï÷@ çóîýóÜ@ ×a‹ŽïÈ@ ñìa‹Ùn슆@ òŒbm@ ômbnói@ Hçbn†ŠíØ@ õŠìí’biI@ Łíà@ ðmóîþîì@ ðä‡äbÙÜ@ òìóØóîói @ðä‡äbÙÜóÜ Šói@×a‹ŽïÈ@óîüi@~ìíi@æî‹àóy@ñbïš@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚ói@óäbØóîóØ@Łíà@ðmóîþîì@’ì‹@ñŠìíå@NaŠ†üi @@@Nb“Øò†@oî‹Ùm@ñŠb’@ñììŠó@bm@ñŠìíØbi@ñŠìíåóØ@a‹ói@ìa‡Ìói@ômóîþîìóÜ@òìíi@î‹i@~òìóïŽïq@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚ @ômłìói@ôÝíà@ðmóîþîì@ðä‡äbÙÜ@a‡ïÙŽîŠbî‹ióÜ@aói@bÅŽïäòˆóÜ@a†@16.12.1924@óÜóØ@a‡ØóîòìóäìíiüØóÜ@çýó @ðÜóàüØ @õììŠaí‚@ ôä‡äbÙÜ Na‹ÙŽïuójŽïu@ òìò†‹Øói@ òìóÔa‹ŽïÈói@ çbn†ŠíØ@ ñììŠaí‚@ ôä‡äbÙÜ@ a†@ 1925@ ôÜbóÜ@ ~1‡äbîó aŠ@ ×a‹ŽïÈ @óäìóÙi@ çbØòïÝåï÷@ ðäb’ójäb’@ ×a‹ŽïÈ@ õìaŠŒóàa†òŒbm@ ôiòŠóÈ@ ðmóàíÙy@ ñòìó÷@ ñüèòìíi@ òìóÔa‹ŽïÈói@ çbn†ŠíØ @ðÙÜó‚@ çaíŽïä@ ðØüØbä@ ô䆋َïrnò†@ õbmòŠó@ •óàó÷@ Nìa‹Ùn슆òŒbm@ ôÔa‹ŽïÈ@ ð䆋ØàbÔó@ ì@ ça†ŠíØ@ ð䆋ÙmíØŠó @õaì†óÜ@ Ûóî@ ómóàíÙy@ òìbìóÜ@ Šóè@ Nìíi@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ õòíŽïšŠaíšóÜ@ lòŠóÈ@ õaìò‹äbàŠóÐ@ ì@ oò†łbi@ ñòìómóä@ ì@ çbn†ŠíØ @ì@ ñŒó òŠ@ õìbnØbq@ ðÙïnïÜüq@ Nòìa‡Žïqò‰ŽîŠ†@ Œaìbïu@ ôîa‹Žï‚@ ìòíŽï’ói@ çbíØ@ ô䆋Ùïmóîaˆ†@ ôÙïnïÜüq@ ×a‹ŽïÈ@ ôäbØóØóî @@@@Nòìíióè@õò‰ŽîŠ†@a†óØóïØüØbä@ÿó óÜ@óäbïjîŠóm@熋ÙiòŠóÈói @ŠbvŽïÜó @bî@òìa‹bä@熋ÙiòŠóÈóiói@òìò†ŠíØ@çóîýóÜ@~òìa‹Øìò‹îóq@òìóÔa‹ŽïÈ@ðäbØóáŽîˆŠ@çóîýóÜ@õóîŒó òŠ@òìbnØbq@ìó÷ @ìíàóè@ì@çŒaìbïu@a‡ïnaŠóÜ@ãłói@~òìóä‹ ò‡Øóî@çóîý@fÜó óÜ@óÙàóš@ìì†@ãó÷@NoŽî‹Øò†@†òŒìbä@熋ÙiòŠóÈói@ôÙàóš@ói @õaìò‹äbàŠóÐ@ ñòìómóäóØ@ ñóïîŒó òŠ@ òìbnØbq@ ìói@ ómójîbm@ 熋ÙiŠóÈói@ ðÙàóš@ Nóïïä@ 熋ÙiòŠóÈói@ ñŒó òŠ@ ôÙŽîìbnØbq @ô䆋ØìbnÙq@ ÛóîýóÜ@ ómaì@ 熋ÙiòŠóÈói@ ômŠíØóiŠûŒ@ NpbØò†@ ñìò‹îóq@ ìa‹ÙîŠbî†@ ñóåïàóØ@ ðØóîòìómóä@ õˆ†@ lòŠóÈ @ð䆋ٓïåŽïu@ì@lòŠóÈ@ðäbåŽïè@ ‹m@ðØóîýóÜ@~a‡äbïåŽîí’óÜ@lòŠóÈ@ô䆋ٓåŽïu@ì@çbåŽïè@ì@ìaîìóä@ôÙŽîŒó òŠóÜ@Ûóîóšìbä @ðàŠüä@ ì@ oîŠóä@ ì@ la†@ ìŠìínÜóØ@ ~çbàŒ@ ~ðmóîaìómóä@ ñóàbåbä@ îŠü @ bèìŠóè@ ~a‡nò†‹Žîˆ@ ñóåïàóØ@ Žîí’óÜ@ lòŠóÈ @îíŽïq@ pbØìíàóè@ lòŠóÈ@ ò†Šó@ ñòìómóä@ ñòìó÷@ fiói@ óàó÷@ ~ðiòŠóÈ@ üi@ ìa‹Ùnò†‹Žîˆ@ ðØóîóåïàóØ@ ðmóîłóàüØ @@@NoŽïióè@oò†‹Žîˆ@ñóåïàóØ@naí aŠói @~òìóïîŠbïàaŠ@ôäbàŒ@ìbä@ ómümbè@óïï䉎ïàóÜ@õŠbïàaŠ@ðÙŽïÙàóš@íØòì@óÙàóš@ãó÷@aìó÷@~óïîŒó òŠ@õìbnØbq@ôÙàóš@ôšŠóè @î‹q@õómììói@óàó÷@~òìóîbØómbè@çbØómòìóä@õbmòŠóóÜ@çüØ@õbïÄþí íî@ôäbØóïånŽï÷@fäþáÝà@ÿó óÜ@ŠbªóØóîüi@•óàó÷ @bî@ õŒó òŠ@ õŒbØbq@ õŠa†‹Ø@ ãłói@ NHJ.J. Preece in Human Right Quarterly 1998: 818I@ çüØbu @‹maì†@ ì@ oaŠòìbä@ ì@ ììŒ@ ôäbØò†óüi@ ìóäüØ@ fÜó @ ôØóîò†Šbî†@ ìaîìóä@ ôØóîóåïàóØ@ bî@ òìómóä@ õòìó䆋ÙØbq @õŠbØüè@ NòìíiŒaìbïu@ a†bïubïu@ ôåŽîí’@ ì@ pbØóÜ@ ìa‹ØóåŽïÜŒóy@ ñòìómóä@ ì@ tì‹ @ ñŒbØbq@ ôÅïmüà@ ìŠbØüè@ NòìónŽîŠó ò† @ì@ôîŒó òŠ@õŠbØüè@ŠóióÜ@ñŠûŒói@熋ØìbnØbq@a‡äbàû‹àó÷@ôäbéïuóÜ@NoŽïi@õŒó òŠ@bî@bîˆüÜû‡îb÷@~ôåïîb÷@e‹Øò†@熋ØìbnØbq @ìaîìóä@ ì@ ìa‹ØóåŽïÜŒóy@ ðÙŽîŒó òŠóÜ@ ìa‹ÙîŠbî†@ ôØóîóšìbä@ ñòìó䆋ÙØbq@ ~ómaì@ õŒó òŠ@ õìbnØbq@ ômŠíØói@ Nóïîòìómóä @ôØóîóšìbä@ ô䆋؊ó üà@ oò†łbi@ õòìómóä@ ô−bàb÷@ ì@ oóióà@ NÿaŒ@ ì@ oò†łbi@ ôØóîòìómóä@ bî@ ðÙŽîŒó òŠ@ çóîýóÜ @@Nòìómóä@Ûóî@ôäò‹Øóî@ôÙŽïmbn@ôäbåŽïénò†ói@òŠüªói@~õü‚üi@òìa‹ÙîŠbî† @ómaì@~óïîŒó òŠ@óØó䆋ØìbnØbq@õŠbØüè@aìó÷@~×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@ônò†‹Žîˆ@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäói@òŠa‡nòíîóq@õòìó÷ @~óØó䆋ØìbnØbqóÜ@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@ô−bàb÷@NoŽî‹Øò†ìò‹îóq@òìóÔa‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@çóîýóÜ@ìóîa†aŠb÷óÜ@õŒó òŠ@õŒbØbq@ôÙïnïÜüq @ì@ìa‹ÙiòŠóÈói@ìaìóm@ôØóîóšìbä@ôäbåŽïénò†ói@ÛóîýóÜ@òŠüªói@~õü‚üi@óäbØóîŠìíå@óïäbn†ŠíØ@óšìbä@ô䆋؊ó üà @×a‹ŽïÈ@ônò‡åi@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@õòìó䆋ØØí›i@‹mbîŒ@ïØóîýóÜ@~a†óäbšìbä@ãóÜ@ôiòŠóÈ@ôäò‹Øóî@ôØóîóÜóàüØ @@Nòìa‹bä@熋ÙiòŠóÈói@ói@òìò†ŠíØ@çóîýóÜ@óïîŒbØbq@õóû‹q@ãó÷@óîa‹Ù’b÷@Ûòì@NoŽïia†bäaímóÜ@bm @ôáŽîˆŠ@~a†@ 1991@ôÜbóÜ@òìóäbØóäbºóqìbèòŽïè@çóîýóÜ@ 36@ ôàaŠb÷@ôäûŒ@õóšìbä@ô䆋ÙîŠbî†@ ì@ìa‡äóØ@ôäóu@õaì† @Nòìa‡Žïqò‰ŽîŠ†@ônó‚ói@ 36@fÝŽïè@Šaí‚@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@õŒó òŠ@õìbnØbq@ôÙïnïÜüqói@õò‰ŽîŠ†@×a‹ŽïÈ@õŠóØ a† @a‹Øłaì@ ônò†@ ×a‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ òŠüªói@ ~çbn†ŠíØ@ õììŠaí‚@ ô䆋ْóia†@ õüè@ òìíi@ 36@ ôîbïå܆@ ðäûŒ@ ô䆋ÙîŠbî† N26Nß@~1998@~ôäbióÜbm@ñŠìíä@N† 1

8


@ôä‡äaŠŒóàa†@ì@熋ÙîŠbî†@•óîüiŠóè@~óØóäûŒ@Šaí‚@óäìóØò†@õóäbïäbn†ŠíØ@óšìbä@ìó÷@ìíàóèóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ô䆋Øò†bïqóÜ @@@N†ŠíØ@ôäbîaŒòŠb’óÜ@fÜó @õ‡äìím@õóå‚òŠ@ŠóiómòìímìóØ@ãaŠb÷@ôäûŒ@õóšìbä @ôäbØò†aŒb÷@ óšìbä@ üi@ †ŠíØ@ ômójîbmói@ õòŠaìb÷@ ŠaŒóè@ çbîò†@ ôåmbè@ õüèónîìíi@ ó䆋ÙiòŠóÈói@ ôÙïnïÜüq@ ãó÷@ ôàb−ó÷ @ìó÷@ NçóØò‡šüØ@ bqìŠìó÷@ ômójîbmói@ çbéïu@ õïäbmłì@ ìòŠói@ ìòìóååŽïàbä@ a‡äbn†ŠíØóÜ@ óäaŠóibäóq@ ãóÜ@ fÜó @ Nçbn†ŠíØ @çbîòìóäbà@óäaŠaìb÷@ìóÜ@fÜó @ NæŽî‹Øò†@ ”ïåŽïu@a‡äbØòŠaìb÷@ôäbØóràóØóÜ@fØóîóÜ@òìóååŽïàò†@a‡äbn†ŠíØóÜ@óØ@õóäaŠóibäóq @õóäaìó÷@@Nón‚ó@a‡äbØóràóØóÜ@çaŠòŒí @ì@çbîˆ@aìóØ@óîòìó÷@óîò†Šbî†@ãó÷@ôäbØòŠbî†@òŠbØüèóÜ@fØóî@~óïïmbØ@a‡äbØóràóØóÜ @õóÙÜó‚@ ãó÷@ ‹m@ ðØóîbmaìói@ Næî‰i@ ‹m@ Žîí’óÜ@ æäaímbä@ ìóïïä@ çbïîaŠa†@ ôØóîbäaím@ ïèóØ@ çóäaìó÷@ ‹mbîŒ@ òìóååŽïàò†óØ @æäaíni@íØbm@~oŽî‹Ùi@óØó“ŽïØ@ôÙŽîŠóòŠbš@aìóØ@óîóè@çbîaíïè@óäaŠaìb÷@ãó÷@õóiŠûŒ@òŠbî†@NæmŠíÙnò†@ìŠaˆóè@òìónŽïåïàò†óØ @@Nçbîü‚@õ‡ŽîŒ@òìóåŽîŠói @@ @ôØóïä‹ @ a‡ïäbéïu@ ôŽîíä@ ôàónï@ õòíŽïšŠaíšóÜ@ Æû‹à@ ôäbØóÐbà@ ô䆋ÙîŠb ŽîŠbq@ †Šb@ ôäóu@ ôåmbéïîbmüØ@ õaì† @ça†ŠòíŽïnò†@ ì@ ìbäóåmbè@ ómaì@ ~†‹Ù’ü‚@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@ õò†Šbî†@ õóîbØóåmbè@ üi@ ñbŽîŠ@ óàó÷@ NaŠ‡Žïq@ õ‹mbîŒ @•óiìbè@ õŠbnïÝïà@ ôäaŠòíŽïnò†@ fÜó @ òìbìóÜ@ NóäbÄû‹à@ ômóàŠbî@ ônóióàói@ a†ü‚óiŠó@ ôÙŽïmbn@ õü‚ìbä@ õŠbiìŠbØóÜ @õóäbäa†ŠòíŽïnò†@ãó÷@õóäìí¹@Nìíióä@a†ò‡äòŒóàóÜ@a††Šb@ôäóu@ômbØóÜ@óØ@~òìa†@ çbîììŠ@óäbÄû‹à@ômóàŠbî@ônóióàói @@@Nïè@ì@üÄüüØ@~óåüi@~çbn†ŠíØ@õììŠaí‚@~óäaìóÜ@a†@çbîììŠ @Šóè@ íØòìóä@ ~a†ìa‡äóØ@ ôäóu@ õaì†@ ð‚û†ìŠbióÜ@ ×a‹ŽïÈ@ ôáŽîˆŠ@ ônò‡åi@ ôäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbäóÜ@ õŒó òŠ@ õŒbØbq @ðŽïÜ@ìaìóm@Ša‡młóò†@ôäbmbn@òŠìó @ì@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@íÙÜói@~óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õíèónŽïji@ ðäaínîóä @õóÜóàüØ@ õŽîŠóqòŠì†óØ@ ômójîbmói@ ~çóÙi@ ñìa‹iaíïè@ ô’ìím@ †ŠíØ@ aìóØ@ †‹Ùîaì@ ŠûŒ@ ôØóîò†aŠbm@ óàó÷@ Nçìíi@ Âäò‡Žïi @ñü‚@ ôäò†@ òìíïäaínîóä@ †ŠíØóØ@ õòìó÷@ ôäbØóä‹ ŠûŒ@ òŠbØüèóÜ@ fØóî@ NaŠ‡åïiò†@ †ŠíØ@ õó“ŽïØ@ ŠójàaŠói@ ôîòìómóäíŽïä @ìa‹äa‡Žïräa†@ õŠbïàaŠ@ ôØóîòŠaìóÔ@ †ŠíØ@ õòìómóä@ óîòìó÷@ çbØòìím‹Øóîòìómóä@ Ûòì@ ¶bäíïbäŠónäó÷@ ôÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@ ónŽïäóîói @ì@ ôîòìómóäíŽïä@ õóÙî†@ ñìa‹ƒÙŽîŠ@ bî@ UN@ õü‚ìónaŠ@ ôàa‡äó÷@ ónŽïji@ fäaíni@ íØbm@ ~óïïä@ õü‚óiŠó@ ôÙŽïmbn@ ómaì @@@@@Nôäbéïu@õò‡åŽï ó÷@ìbä@ómb£@õü‚@ôäbØó“ŽïØ @fÜó óÜ@õŒó òŠ@õìbnØbq@bî@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ôä‡äbÙ’@õó“ŽïØ@ òìóäbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óïî‡äòíîóq@ôÙïnïÜüq@õóäaìŠóÜ @ô“îbb÷@ ì@ õ‹ a‹ÙŽîŠ@ õìbšòŠ@ fiò†@ ÛóîýóÜ@ ómaì@ NòŠa‡nòíîóq@ òìóïïmóîaìòŠ@ ì@ õ‹ a‹ÙŽîŠ@ çaíŽïä@ õbàþî†ói@ òìóäóîý @ôäbØónò†‹Žîˆ@òìómóä@bî@óåïàóØ@õóiŠûŒ@óàó÷@@NoŽîi@çbîŽîŠ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ónîíŽïq@ïØóîýóÜ@~oŽî‹Ùi@ôîòìómóäíŽïä @~òìò†Šb@ ôäóu@ õaì†óÜ@ òì솋Øa‡îóq@ õ‹mbîŒ@ ôä‹ @ Æû‹à@ ôäbØóÐbàóÜ@ æm‹ ŽîŠ@ õòìó÷@ ÿó óÜ@ NòìónŽî‹ ò†@ çbéïu @eín“q@ çbïmóàŠbî@ õŠaìbè@ a†Šbi@ fÜó óÜ@ Nóàaìò†Šói@ óäaìbÙ’aŠ@ a‡äbéïu@ ôåŽîí’@ fÜó óÜ@ Æû‹à@ ôäbØóÐbà@ ô䆋ÙÝŽï“Žïq @óîüi@ NoŽîŠ†båŽïq@ ôŽîí @ çbïäbØóÐbà@ ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ ìòìóä‡äbìóš@ çbØómbn@ õóäýbäíïbä@ õ‡äòìòˆŠói@ ŠóióÜ@ bî@ oŽî‹‚ò† @@@@@Nóîóè@ôîòìómóäíŽïä@õa‹Ù’b÷@ì@çììŠ@ôäbåŽïräa†@ì@õŠb ŽîŠbq@~õn“qói@çbïnîíŽïq@çbØónò†‹Žîˆ@òìómóä@ìóåïàóØ @@@ @ôäbn†ŠíØóÜ@ 熋ÙiòŠóÈói@ ìõŒó òŠ@ õìbnØbq@ õòŠbiŠò†@ óØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ~óîa†@ oò†ŠóióÜ@ óØ@ @ õóØìímŠóq@ ãó÷ @oŽîŠ†ò†@Žßìóè@òìóîòŠbióÜ@ìa‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@õìbnØbq@ŠóónŽî‹‚ò†@o‚óu@a†óØòìóåïÜüÙŽïÜóÜ@Na‡Ôa‹ŽïÈ@ônò‡åi @ôØóîómŠíØ@ bèòìŠóè@ óØóšìbä@ ì@ ÛíØŠóØ@ ôäìíjïäbn†ŠíØ@ õòŠbiŠò†@ ÛóîómŠíØ@ bmòŠó@NòìónŽîŠ‡i@ Šbï‹q@ e‡äóè@ ôàłòì @ôäìíšüiììi@ónŽîŠ†ò†@wäŠó@çb’bq@~ììŠónŽî‹‚ò†@ óÙî†@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ì@ ÛíØŠóØ@õóšìbä@ô䆋ÙiòŠóÈói@õì쉎ïà @æî‡äóš@ì@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ ðÜûŠ@ ŠójàaŠói@ çbïnŽîíÜóè@ ~熋ÙiòŠóÈói@ ói@ pòŠbió@ çbàòŠbÔò†Šói@ ôràóØ@ ôäbØòŠaìb÷ @ŠóóåïŽî†@ ‹maì†@ Nòìa‹bä@ ômóîa‡äóš@ õ†ünïà@ ómaì@ ÆïmbnïnäbÅØ@ õ†ünïàóióØ@ ÛóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ômóàŠbîói@ óÙî†@ ñŠbï‹q @õŠó ó÷@ ì@ çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@ óïî‡äòíîóqói@ Ša‡nòíîóq@ ñŠüøïm@ e‡äóè@ ôîbå’ûŠ@ ŠóióÜ@ õŒó òŠ@ õìbnØbq@ õó“ŽïØ @ôäóîýóÜ@ ç‡äbäóÜóè@ ìóÄaŠ@ õ†Šììói@ óäóîý@ ãó÷@ NóØó“ŽïØ@ õŠóòŠbš@ ì@ ç‡äbnòì@ ônóióàói@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò† @ì@×a‹ŽïÈ@ì@ãa†ó@ðáŽîˆŠói@ŠójàaŠói@bÙîŠóàó÷@ôÙïnïÜüqóÜ@‘bi@ ômŠíØói@ a‡ïîbmüØóÜ@Nõü‚ónŽî‹ ò†@òìóÙîráï÷@ì@õŠüøïm @@NoŽî‹Øò†@†ŠíØ @@ @@ @@ 9


@@

@@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ 10


@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

11


@@

< @ @熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@õìbnØbq@õì쉎ïà@ôØóîómŠíØ@N1 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@

12


@@ @@

13


@ @熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@õìbnØbq@ñì쉎ïà@ðØóîómŠíØ@N1 @ì@ ÛíØŠóØ@ ôäìíjïäbn†ŠíØói@ pòŠbió@ ÛóîómŠíØ@ bmòŠó@ ômóîü‚@ õbŽïu@ ~óØóïîì쉎ïà@ óäóîý@ ìbäóåï›i@ õòìóÜŠói @e‡äóè@ æîò‡Üìóè@ çb’bq NììŠóåîó‚ò†@ 熋ÙiòŠóÈói@ õì쉎ïàói@ pòŠbió@ ÛóîómŠíØ@ òìó÷@ ñaì†@ ~òìóåîóÙäììŠ@ óØóšìbä @@@NììŠóåîó£@熋ÙiòŠóÈói@ìõŒó òŠ@õìbnØbq@ôäbØóÙàóš@ñòŠbiŠò†@ìb−í @ôØóîòìó䆋ÙäììŠ@bèòìŠóè@óbåŽïq @ @ÛíØŠóØ@ðmóïäbn†ŠíØ@1.1 @ìòm@ôîaìò‹äbàŠóÐ@‹ŽîˆóÜ@a†bïubïu@ðàò†ŠóóÜ@ì@æîaŒóÜ@Šói@õììŒ@õì쉎ïàóÜ@ÛíØŠóØ@õŠb’@õ†í‚@ì@ÛíØŠóØ@õóšìbä @a†Œaìbïu@ômbØóÜ@ óØ@óäaŒüè@ìòm@ãó÷@~‘bäì쉎ïà@fÜó @ôåmí ói@ Nòìíi@a‡äbØò†bà@ ì@ôäbnïà@~õŠüè@~ômü @~üÜüÜ@ôäbØòŒüè @óîòŠbjàóÜ@~óäüØ@ŠûŒ@ÛíØŠóØ@õŠb’@õ†í‚@ô䆋Ùn슆@N熊íØ@õòìómóä@ôäaqbiíibi@~óäìíi@Šüma‹ráï÷@ì@płóò†@ôäòìb‚ @ô−ŒŠói@ ÓŠbà@ âîŠóÙÜì‡ióÈ@ ⁄Üì‡ióÈ@ ôbi@ ôŽïqói@ óäìí¹üi@ ~çóè@ Œaìbïu@ ôäìíšüi@ fÜó @ óØòŠb’@ õìbä@ õòŠbióÜ@ ì @õìbäói@ ÚŽîŠb’@ ~òìím‹ Šòì@ bïubïu@ õòìbšŠó@ fÜó @ óÜ@ õ†ìí@ ôäbØòŠbïäaŒ@ üi@ óØ@ Ba†ì쉎ïàóÜ@ ÛüØŠbØB@ ôØìímŠóqóÜ @çbØóîŠüè@fmbØ@Nòìíi@a†bnŽï÷@ôØíØŠóØ@õŠb’@ÚîäóÜ@òŠìíb @õŠb’@ãó÷@~òìa‹Ùn슆@òìóäbØóïmü @çóîýóÜ@BŠìíb B @ðîaìò‹äbàŠóÐ@çbØóî‡ïà@bî@çbØò††bà@fmbØ@NBaŒüäB@üi@òìíîŠü @çbîŠìíb @ìbä@~oò†ómòìím‹ @çbîóØóšìbä@ðîaìò‹äbàŠóÐ @ómòìa‹Ø@ bî@ ómòìíi@ òìbä@ ãó÷@ ì쉎ïà@ ôån“îûŠ@ ÿó óÜ@ ï÷@ @ ~BÛüØŠbØB@ üi@ òìíîŠü @ çbîóØòìbä@ ~òì솋Ø@ çbîóØóšìbä @@@2BÛíØŠóØB @~óäìí¹üi@ Ûòì@ õŒaìbïu@ ñìbä@ ôbi@ ~pbØò†@ òìbšŠó@ fÜó @ üi@ òˆbàb÷@ a‡îóØóbióÜ@ ”îìó÷óØ@ ôäbióÜbm@ õŠíä@ N† @a†bïubïu@ôàò†ŠóóÜ@Œaìbïu@õŒüè@ìòm@çóîýóÜ@óäaìbä@ãó÷@NpbØò†@N‡nè@ÛŠóØ@~ôåï‚ŠóØ@~çbØóàŠó @~bÐaŠŠó÷@~b£aŠŠó÷ @]@ÛòŠóØI@óÜ@HÛìíØŠóØI@õìbäB@~fÜò†óØ@pbØò†@ôjèòì@ÖïÐüm@õóØóäìíšüiói@òˆbàb÷@õŠíä@N†@çb’bq@ Nòìa‹mí @ÛíØŠóØói @õó’ì@ Šó@ ómòìa‹‚@ ~e†ŠbØói@ æm‹ŽïÜŒbä@ ì@ ônîìó’ü‚@ ìòìó䆋Ø@ Ûìí›i@ üióØ@ ~ HukI@ õ‡äój’bq@ ìòìa Šòì@ HłóÔ 3 Bòìíi@Žïu@óïîbàóåi@ãó÷@ŠóóÜ@õbnŽï÷@õóîòíŽï’@ãói@HÛìíØŠóØI@õó’ì@òŠüªói@ìòHÛòŠ@fØI@óØ@ãóØóî@õìa Šòì @çbØóÜüäóà@~çbØóàþï÷@óiòŠóÈ@~çbØóŠbÐ@çóîýóÜ@ôn“ ói@çbn†ŠíØ@ômłì@ìômójîbmói@óîóšìbä@ãó÷@a‡ïåïîaŒ@ñì쉎ïàóÜ @óØóšìbä@ õó䆋Ùnò†@ ìó÷@ ínò†@ ãó÷@ N熋Ø a†@ ì@ •‹Žïè@ Šói@ ómümìóØ@ a‡äbØóïäbíÈ@ óØŠím@ ì@ çbØóîìóÐó@ bèòìŠóè @õòìó÷@ ômójîbmói@ ~òìíióè@ ŠûŒíàóØ@ çbîü‚@ ñŠóîŠbØ@ ì@ 熋َïmŠbØ@ òìbïubïu@ õóäbŽïi@ õŠóØ a†@ õòìómóä@ çóîýóÜ @@@NóØóšìbä@ôäaín“ïäa†@ôånï÷@ìõŒó òŠ@ômbéÙŽïq@bèòìŠóè@ômóîłóàüØ@ôàŠüä@ì@ŠìínÜóØ@~µîb÷@óiòŠa‡nòíîóq @ü‚ìónaŠbä@ òìaì†ói@ ò†Œb’@ õò†óóÜ@ çbn†ŠíØ@ ômłì@ õòŠìó @ ôÙŽï’ói@ íØòì@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ì@ ÛíØŠóØ@ õóšìbä @ôäbîb’†bq@NòìaŠ†‹iòíŽîŠói@òìóäbØò†ŠíØòà@çóîýóÜ@ü‚ìónaŠ@óØóšìbä@ãłói@~çbØóïäbíÈ@óØŠím@ôîaìò‹äbàŠóÐ@‹ŽîˆómìóØ @óÔbvå@ãó÷@Nòì솋Ø@ çbîŠììŒòŠb’@ ôÔbvå@ôîaìò‹äbàŠóÐ@ò‡Äóy@õò†ó@ôîbmüØ@bm@òìò†Œb’@õò†ó@ôîbmüØóÜ@çýò†Šó÷ @çbØóäbibi@ çb’bq@ Nòìíi@ óÔbvå@ ãó÷@ õ‡äòìbä@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ~ü‚ómüm‹ @ ôØíØŠóØ@ ì@ ôäbáŽïÝ@ ~‹ŽïÜìóè@ ôäbØóšìbä @õóšìbä@a‡“ïäaìó÷@ôàò†ŠóóÜ@Nòì솋Ø@1851@ôÜbbm@çbîóØóšìbä@ôîaìò‹äbàŠóÐ@oò†óm‹ @a‡äaìó÷@ôåŽîí’óÜ@çbïmłóò† @pòŠbió@Šbàb÷@ì@õ‹ŽïàˆŠó@óäbàò†Šó@ìó÷@bm@òŠbî†@ Nòìíi@a†óíØ@òŠaìóÔ@ãó÷@ @õòíŽïšŠaíšóÜ@ÛíØŠóØ@õŠb’@ì@ÛíØŠóØ @õòìó÷@Nòìíi@çüš@a†óäbàò†Šó@ìóÜ@ôånŽï÷@ômbéÙŽïq@eŠ‡äaŒbä@óîüi@~òìa‹Øóä@õŒó òŠ@ômbéÙŽïq@õòíŽï’@ì@ÛíØŠóØ@õóšìbä@ói @@@Nòìíi@ŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ@a†óØóšìbäóÜ@†ŠíØ@õŒó òŠ@ìòìíi@a††ŠíØ@ôîaìò‹äbàŠóÐ@‹ŽîˆóÜ@óîóšìbä@ìó÷@ónîìóäóÜói @熋Øò‡äòŒóà@ì@ç‡ä⁄àó‚ói@@bu@‹ŽïàˆŠó@ì@Šbàb÷@e‡äóè@a‡nïi@õò†ó@õbmòŠó@ìò†Œüä@õò†ó@ôîbmüØóÜ@ì@‹maì† @ÒîŒüu@õŠbîŒa‡äó÷@ìŠóìíä@ ~óäìí¹üi@Nçìa‹Ø@òìóäbŽïi@ôÙÜó‚@çóîýóÜ@ÛíØŠóØ@õóšìbäói@pòŠbió@~oŽïi@ ‹m@ ñòíŽï’@bî @a†@ 1879@ ôÜbóÜ@ óØ@ a‡ØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ õòíŽïšŠaíšóÜ@ ìòì솋Ø@ ôØíØŠóØ@ ôäa†Šó@ 1873M1872@ ôÜbóÜ@ óØ@ Úïä‹îˆ @óØòŠb’@ôäaín“ïäa†B@fÜò†@ìòì솋Øò‡äòŒóà@ŠaŒóè@ 15@bm@ 12@ói@ôØíØŠóØ@õŠb’@ôäaín“ïäa†@õòŠbàˆ@~òìì‡äbîó @ôqbšói @‘íàbÔ@ óÜ@ ôàb@ æî†óàó’@ ÛŠím@ñŠóìíä@ ôbi@ ôŽïqói@ @ .4B熊íØ@õìíàóè@ ïäaìó÷@ çóàŠó÷@ ôäaŽï‚@Þš@ 40@ óÜóu @Nòìa‹Ùqbš@ÛŠbáïäa†óÜ@a†@ 2001@ôÜbóÜ@@Ba†ì쉎ïàóÜ@ÛüØŠbØB@ôØìímŠóq@ N48M20@Nß@~2001@a†ì쉎ïàóÜ@ÛüØŠbØ@~ô−ŒŠói@Nã@NË@⁄Üì‡ióÈ 2 @ôØíØŠóØói@ e‡äóèóØ@b£aŠó÷@ óîaíîý@ ~òìa‹ìíä@ òì@ bÙÐíÙäbî@ çóîýóÜ@ óØ@ HçüØ@ ôÔa‹ŽïÈI@ ôØìímŠóq@ üi@ 熋Øòˆbàb÷ói@ ð−ŒŠói@ ÓŠbà@ NË@ ⁄܇ióÈ @óÜ@‹mbîŒ@íÙÜói@òìíióä@ÛüØŠbØ@õŠbÔb÷óÜ@Šóè@íØòìóä@b£aŠó÷B@~fìíäò†@a†@ 35@òŠóqýóÜ@ìòìíióä@ÛíØŠóØ@õŠb’@eŠüu@ïèói@~æäaŒò†@õbnŽï÷ @@@NBa‡młóèˆûŠ@õŠìí’bi@ñýói@òìóØüØŠbØ@õŠb’óÜ@òŠì†@‹móàüÝïØ@b−óqì†ó @@@N20@Nß@~1998@ôäbióÜbm@õŠíä@N†@ 3 N26@Nß@~2002@~„îŠbnÜa@ò‹ØaŒ@ôÐ@óÝyŠ@ÛíØ‹Ø@óÜ@Š†bÔ@Šbióu@N† 4

14


@ômóîþîì@ónŽîìóØò†@ÛíØŠóØ@õŠb’@~òìa‹Ùqbš@ßüjàónó÷óÜ@a†@ 1896@ôÜbóÜ@ìóïäbíÈ@ôØóîbïqüÝÙåï÷@óØ@a†@ãþÈýa @õŠa횊óóÜf@ óØ@ æóØ@ ŠaŒóè@ ô@ 30@ ôäaín“ïäa†@ õòŠbàˆ@ ìòŠììŒòŠb’@ ômóÜbï÷@ õ‡äòíŽïä@ ìa‡äbn†ŠíØóÜ@ Łíà @@N@ 5‹m@ñŒó òŠ@ì@lòŠóÈ@~ÛŠímóÜ@µnî‹i@ïäaìó÷@ì@熊íØ@õóØóäaín“ïäa† @~òìa‹Ø@a†@ 1925@ôÜbóÜóØ@ÛíØŠóØ@õŠb’@ôånŽï÷@ômbéÙŽïq@ì@çaín“ïäa†@õòŠbàˆói@pòŠbió@a‡ïÙŽîŠbàb÷óÜ@çýó @ôÜóàüØ @ôŽïqói@ æiòŠóÈ@ õE18@ ì@ çbáØŠím@ õE19@ ~†ŠíØ@ õE63@ óØ@ ~òìbäa†@ ‘óØ@ 138.850@ ói@ õŠb’@ ôäaín“ïäa†@ õòŠbàˆ @çbàóèóÜ@×a‹ŽïÈ@õbìó÷@ômóîb’†bq@ômóàíÙy@óbi@ôäbîb’@@Nóäìíi@†ŠíØ@bìó÷@óØòŠb’@õŠbî†@ôØóîóiŠûŒ@ómaì@NóØòŠbàb÷ @@N@6òìbäa†@çaín“ïäa†@õòŠbàˆ@E59.5@ói@ÛíØŠóØ@õŠb’óÜ@õ†ŠíØ@õòŠbàˆ@a‡ïÙŽîŠbàb÷óÜ@ì@a‡Üb @ìòì솋Ø@ôàóØóî@ôÜóîóÐ@b’@õónaŠb÷@ 1930@ôÜbóÜóØ@a‡ïØóîóàbäóÜ@Ãói@ ôØòŒ@µàó÷@†óàóyíà@†ŠíØ@ôìíäì쉎ïà @ôäaín“ïäa†@ õE51@ óØ@ òìímbè@ a‡îbïm@ ~óîbnóè@ ðŽïq@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ômóîaŠóiòíŽîŠóióØ@ pbØò†@ òŠbàb÷@ ìó÷@ üi@ báŽïè@ a‡îbïm @@N7çóÙî†@õŒó òŠói@Šó@õE7.5@ì@æiòŠóÈ@õ@E20@~æäbáØŠím@õE21.5@~熊íØ@óØòŠb’ @ìó÷@ÛóîýóÜ@óÙäíš@~oŽî‹Ùi@çbî‹îó@òìóå‚òŠ@õìbšói@ónîíŽïq@óäaŠbàˆ@ãó÷@aìóØ@óîòìó÷@e‹míi@a†ò‹ŽïÜ@ónîíŽïq@õòìó÷ @ôåïäaímóä@bî@óØó䆋؊bàb÷@õ†ünïà@ôäóîýóÜ@@bu@õŠíØìíàóØóÜ@µä@•ójŽïi@~çìa‹Ø@a†óäbàò†Šó@ìóÜ@õóäbî‹ŽïàˆŠó@ìŠbàb÷ @çbîŒaìbïu@ çbØóä‡ä⁄àó‚@ bî@ çbØó䆋Øò‡äòŒóà@ ‹m@ ðØóîýóÜ@ ~a‡äbØòŠbàb÷@ ômbØóÜ@ çaín“ïäa†@ õìaìóm@ ôîò†bàb÷@ ô䆋ÙÜû‹äüØ @õómbéÙŽïq@ õòíŽï’@ ì@ ômóïäüš@ bèòìŠóè@ ì쉎ïà@ ŠóóÜ@ çbîìaìóm@ ðîaŒòŠb’óØ@ çìa‹Ø@ òìóÙŽïÙÜó‚@ çóîýóÜ@ ŠbvŽïÜó @ ìóîóè @õbmòŠóóÜ@Šóè@òŠbî†@Nòìíióè@a‡n“qóÜ@çbîŠbïàaŠ@ônóióà@çbØòŠbàb÷@ŠbvŽïÜó @õòìóÜóu@óàó÷@Nòìíióä@a†óØòŠb’@õŒó òŠ @õóšìbäói@pòŠbió@çbØóî‹ŽïàˆŠó@òìaŠ‡Üìóè@òìóiòŠóÈ@ì@ïÝåï÷@~ÛŠím@Ûòì@õbïubïu@ôäóîý@çóîýóÜ@òìóàónïi@õò†ó @ìbÙ’aŠ@ ôä‡äaíŽï’@ ì@ Šbî†@ õŒaìbïu@ óîüi@ ~òìóåìíåi@ a‡äbîü‚@ ôäbØóî‡äòìòˆŠói@ ôîbå’ûŠŠóióÜ@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ì@ ÛíØŠóØ @ñììŠaí‚@ŠóóÜ@ïÝåï÷@ì@ÛŠím@ômójîbmói@óäbäóîý@ãó÷@ôŽïäþáÝà@~óîò†Šbî†@ãó÷@õŠbî†@õŠbØüè@ @N oŽîŠ‡åïiò†@a‡äbØòŠbàb÷óÜ @ìòìóäóÙàóØ@†ŠíØ@õòŠbàˆóÜ@óäbîìínîì@óÙî†@ñóØóîýóÜ@ÛŠím@~ÛóîýóÜ@lòŠóÈ@ìïÝåï÷@ómaì@çóîý@ì솊óè@Nòìíi@çbn†ŠíØ @õóiŠûŒ@†ŠíØ@õŒó òŠ@aìóØ@çóÙi@òìóÜ@ôÜüÙä@òìíïäaím@çbîóä@a‡’òìó÷@ÿó óÜ@ãłói@~æŽïåia†@‹mŠûŒói@‹m@ôäbØòŒó òŠ@õòŠbàˆ @ôÙŽïÙÜó‚@ì@çìaŠ†óä@ãb−ó÷@ÚŽïäóîý@õŠbïàaŠ@ônóióàói@óØ@õóäbä‡ä⁄àó‚@bî@õóäaŠbàb÷@ì‹ŽïàˆŠó@ìó÷@õòŠbiŠò†@Næäaín“ïäa† @pŠíØ@ ôØóîòìbà@ çbïÙŽïÜó @ óäaìó÷@ Nµä@ •ójŽïi@ õŠíØíàóØóÜ@ ïØóîýóÜ@ ~æàóØ@ ŠûŒ@ ÛóîýóÜ@ ~çìa†@ ôàb−ó÷@ çóîþŽïi@ ìò‡îý @Ša†b b÷@ ~fjè@ ç‡ä⁄àó‚@ ì@ ç‹ØŠbàb÷@ ŠóóÜ@ çbîŠóîŠbØ@ e‹Øò†óØ@ ŠónØbÐ@ fÜó óÜ@ fšò‡Žïqaì@ ŠûŒ@ ìòìómóäìbà@ a†óØóšìbäóÜ @çóîýóÜ@ ~Hòìa†@ çbïàb−ó÷@ óÙî†@ ôÙÜó‚óØ@ çbØòŠbàb÷@ õóiŠûŒ@ õò‹Žîí óiI@òìíi@ óiŠûŒ@ a†óØóšìbäóÜ@ õü‚óØ@ †ŠíØ@ Næîìíióä @õ‹ŽïàˆŠó@òìíïäaínîóä@ï Šóè@fjØóîüèŠóè@ŠóióÜ@ ~oŽî‹äò†a†@óØóšìbä@ôîì쉎ïà@ôäòìb‚ói@†ŠíØ@ìóäbŽïi@ôbäì쉎ïà@fÜó  @@@@@NeójjŽïq@õìaìóm@ôn“q@ì@Âä‹ @ôîŠbàb÷@ôØóîóÜói@ónŽïji@e‹äaíni@íØbm@~pbÙi@òìbäòìbä@óØòŠb’@ìóšìbä @ŠóóÜ@ôbi@òìóïÐa‹ íu@õóäaìŠóÜ@ Œaìbïu@õŠóìíä@ì@ ìa‹ƒÙŽîŠ@çóîýóÜ@òìíi@çbn†ŠíØ@õŠìí’bióØ@Łíà@ômóîþîì @‘íàbÔ@ a‹Ùbi@ ŠóiìóàóÜ@ ÛòìŠóè@ NòìaŠ‡ŽïÜ@ ñü‚@ ŠûŒíàóØ@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ òŠüªói@ Nòìa‹Ø@ õóØòŠìíå@ üi@ báŽïè@ ìòìa‹Ø @õŒbiŠó@ ô‹qŠóióØ@ Œ‡äüà†ó÷@ NfåŽïbäò†@ çbn†ŠíØ@ ì@ Łíà@ ômóîþîì@ óiŠó@ ôÙŽîŠb’@ Ûòì@ ÛíØŠóØ@ ~ôØŠím@ ôàþÈýa @~òìíióè@ †ŠíØói@ ŠójàaŠói@ çbîóäaˆ†@ ônŽîíÜóèóØ@ òìíi@ óäaïÝåï÷@ òŠóÐó÷@ ìóÜ@ fØóî@ ìòìíi@ a‡äbØónïióÜ@ ôäbáŽïÝ @@.9çbn†ŠíØ@õó“‚óä@ìbäómün‚@ôØíØŠóØ@õŠb’@~òìb“ŽïØ@ôäbn†ŠíØ@üióØ@a‡Øóîó“‚óäóÜ @õŠb’@ õììŠó@ bm@ óØòŠìíå@ Na‹ói@ ìa‡Ìói@ ômóîþîì@ óÜ@ ìíi@ ônî‹i@ ~a‹åŽîŠŒóàa†@ a†@ 1921@ ôÜbóÜ@ óØ@ ×a‹ŽïÈ@ ômbn @çaíŽïä@ ôØüØbä@ õòìó÷@ õaì†@ óäìí¹üi@ N‘båmłóèˆûŠ@ ìòìbšŠó@ fÜó @ ôŽïqói@ óàó÷@ ~òìímbè@ æî‹àóy@ õbïš@ Šaí‚@ oî‹Ùm @ônóióàói@ a‡ïÙŽïmŠüqaŠóÜ@ çýó @ ôÜóàüØ@ ~ìíi@ ‡äìím@ a‡äbØónïi@ õbmòŠóóÜ@ Łíà@ ômóîþîì@ ŠóóÜ@ ÛŠím@ ìïÝåï÷ @pbØò†@ òìó÷@ ŠóóÜ@ o‚óu@ ì@ pbØò†@ Łíà@ ômóîþîì@ õŠìíå@ üi@ òˆbàb÷@ ~óØó“ŽïØ@ ôä‹ @ ôäóîý@ e‡äóè@ õòìó䆋ÙäììŠ @‹mbîŒ@ paŠíÐ@ õŠbiììŠ@ ŠóóÜ@ HoïèI@ bèòìŠóè@ ~óÝ°†@ õŠbiììŠ@ ŠóóÜ@ Hoî‹ÙmI@ bî@ æî‹àóy@ õbïšóÜ@ ×a‹ŽïÈ@ õŠìíåóØ @×a‹ŽïÈóÜ@ÚŽï’ói@çaˆûŠóÜ@ÚŽîˆûŠ@ïè@~óîa†ŠóóÜ@ôØüØbäóØ@@Łíà@ômóîþîì@ómaì@õóØb‚@ìó÷@ ~fìíäò†@bèòìŠóè@NoŽîŠóqbåŽïm N16@Nß@~2002@~õ†ììa‡Üa@ôäíÈ 5 N17@~ß@ìí“Žïq@õòìbšŠó@çbàóè 6 N29@Nß@~2002@~„îŠbnÜa@ò‹ØaŒ@ôÐ@óÝyŠ@ÛíØ‹Ø@óÜ@Š†bÔ@Šbióu@N† 7 ‫~@آﺮآﻮك رﺣﻠﺔ ﻓﻰ‬ôØìímŠóq@óÜ (1958-1850) ‫ اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻻﺛﻨﻰ ﻟﺴﻜﺎن آﺮآﻮك ﺧﻼل ﻗﺮن‬, ‫ ﺟﺒﺎر ﻗﺎدر‬.‫د‬I@óäaì‹i@‹mbîŒ@ñŠbïäaŒ@üi 8 N24 .‫ ل‬,2002 ,‫@ﻋﻮﻥﻰ اﻟﺪاوودى‬ô䆋Øò†bàb÷ ,‫زاآﺮة اﻟﺘﺎریﺦ‬ N60@Nß@~1997@~ŠìíÐóÌ@⁄Üì‡ióÈ 9

15


@bèòìŠóè@~Œ‡äüà†ó÷@ì@µnïÙïä@Þïbi@~óäìí¹üi@óäbŽïi@ õóÙî†@ðÙÜó‚@bî@çbbåmłóèˆûŠ@ì@çbìíäì쉎ïàóÜ@ fÜó @Nòìíióä @õóàó÷@ôåíy@×aŒò‹Üì‡ióÈ@ì@ðîaŠóàb@ÖîbÐ@~Ûbjó‚@‹Øb’@N†@~æŽïy@ÞîŒbÐ@N†@íØòì@lòŠóÈ@ôäaŠóìíä@ì@‘ìíäìì‰ïàóÜ @@N10óäbn†ŠíØ@@ôn’ì‹@õŠìíå@æî‹àóy@õbïš@aìóØ@óîaì@çbïŽïq@òìóäóØò‡mbqìì†@òìòŠó @õE55.2@ çbØò†ŠíØ@ óîaì@ ðŽïq@ ÛíØŠóØ@ õŠb’óÜ@ †ŠíØ@ õòŠbàˆói@ pòŠbió@ a‡ïÙŽïåïìíäóÜ@ Ûbjó‚@ ‹Øb’@ N†@ Šóè@ @@.11òìbåŽïéÙŽïq@a‡äbØb−óqóÜ@çbîóØòŠb’@ôäaín“ïäa† @ôäaín“ïäa†@ õa†óóÜ@ E48.3@ ~òìa‹Ø@ òìóÔa‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ çóîýóÜ@ a†@ 1957@ ôÜbóÜ@ óØ@ õò‹ŽïàˆŠó@ ìó÷@ õò‹Žîí ói @óäaŠbàˆ@ãó÷@~çb¸í @ŠóiìóàóÜ@íØòìŠóè@ .12æäbáØŠím@õa†óóÜ@ E21.4@ì@æiòŠóÈ@ õa†óóÜ@ E28.2@~熊íØ@ÛíØŠóØ@õŠb’ @ÛóîýóÜ@ ~çìa‹Ø@ bìó÷óØ@ õóäaŠbàb÷@ ì@ õ‹ŽïàˆŠó@ ãó÷@ e‹Øò†@ çbàí @ óÙäíš@ ~oŽî‹Ùi@ çbî‹îó@ òìóå‚òŠ@ õìbšói@ fiò† @@NæiaŠ†@ãb−ó÷@óäbØbrnò†@ìóäbäóîþŽïi@‹m@ðØóîýóÜ@~æióÜóéŽïi @ìó÷@ ìíàóè@ãłói@~µä@ •ójŽïi@õŠíØíàóØóÜ@çbØóä‡ä⁄àó‚@ìŠbàb÷@õòìbšŠó@õòìó÷@ÿó óÜ@~a‹mí @ a†òìòŠóóÜ@õòìó÷ @bèòìŠóè@~æŽïäò†@a†óØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ@õŠb’óÜ@†ŠíØ@ôäaín“ïäa†@ôîóåîŠûŒói@ça†@~a‹Øüi@çbîòˆbàb÷@òìòŠóóÜ@õóäaìbšŠó @@@NæŽïäò†a†@çbn†ŠíØói@óØóšìbä @õaì†óÜ@ Ûóî@ ómóàíÙy@ çóîýóÜ@ ŠûŒ@ ôÜìóè@ ~òì@ 1963@ ôÜb@ õóØbmò†íØ@ õaì†óÜ@ ômójîbmói@ òìaì†ói@ çbØónŽï’óÜ @õómbéÙŽïqói@pòŠbió@õóäaŠbàb÷@ì@õŠbïäaŒ@ìó÷@óîüi@~òìaŠ†@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@õŒó òŠ@ômbéÙŽïq@ôåîŠü @üi@a‡Ìói@ôäbØóØóî @õómbéÙŽïq@ ôäa‡äb“ïq@ üi@ e‹äaímbä@ ÚŽîŠüu@ ïèói@ óîüi@ ~òìíi@ òìaì†óÜ@ çbîŠbïàaŠ@ ônóióà@ ~çìa‹ØóØ@ óîóšìbä@ ãó÷@ õŒó òŠ @@@NæŽî‹åŽïéiŠbØói@óØóšìbä@õŒó òŠ@õóåïÔónaŠ @çüš@bnŽï÷@íØbm@çaìó÷@µäai@íØbm@~æîóÙi@bÙîŠóàó÷@ì@bqìŠìó÷@ ôäbmłì@õòìbšŠó@e‡äóè@ôÙŽî‹îó@ ômóîü‚@õbŽïu @óîbïqüÝÙåï÷@óäbmłì@ìó÷@ôäbØòìa‹ÙŽïqŠòìbi@ì@Âä‹ @òìbšŠóóÜ@fØóî@òŠbî†@Næbåîò†@ì@ çóØò†@ÛíØŠóØ@õŠb’@ õ‹îó @ôäbØòŠa†ìbä@bïqüÝÙåï÷óÜ@fØóî@Nõü‚ónŽî‹ ò†@a‡äbØòŠaíi@ìíàóèóÜ@òìó䆋ÙäììŠ@ì@õŠbïäaŒ@çaìa‹ÐŠói@ôÙŽïäóèŠóÐ@íØòìóØ @N×a‹ŽïÈ@ômłóèˆûŠ@õŠìíØbióÜ@óÙŽîŠb’@ÛíØŠóØ@@ZpbØò†@ÛíØŠóØ@õóbåŽïq@óîòíŽï’@ãóióØ@óîbïäbnîŠói@õbïqüÝÙåï÷@çbéïu @òìóïŽïq@ŠóÐò‡äóàó’@õbŽîŠ@ì@ôØòŠó@õìa‹ØìbmÔ@õbŽîŠói@óØ@óîòìa‡Ìói@õììŠóóÜ@âØ@ 233@ómaì@Þïà@ 145@óØòŠb’B @@@13B×a‹ŽïÈ@ôäbn†ŠíØ@ôáŽîŠóèóÜ@‘û‹ aŒ@õbïšò−Œ@Úîä@ónŽîìóØò†@ÛíØŠóØ@Nòìómòìaói @óÙŽîŠb’B@ ZpbØò†@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ õóbåŽïq@ òìòŠaí‚@ õóîòíŽï’@ ãói@ ðîbÙîŠóàó÷@ õbïjàüÜüØ@ õüÙäaŒ@ õbî‡ïqüÝÙåï÷ @óîóÝŽîìóäa†@ì@çínîòŒ@~òíïà@~óØüÜ@íØòì@ôäbØóàóèŠói@ôÙŽîŠaŒbi@ÛíØŠóØ@NNNNNóÔa‹ŽïÈ@ômìóä@õŒbó“ïq@õŠónäó@ì@×a‹ŽïÈóÜ @õóiŠûŒ@ Nõü‚ónŽî‹ ò†@ µîaŒóÜ@ Šói@ ÿb@ 3000@ õòìbbq@ ì@ ŠaìóåŽîí’óØ@ òìa‹Ùn슆@ ÚŽïåŽîí’óÜ@ ÛíØŠóØ@ Na†óØóšìbäóÜ N14熊íØ@ôäbäaín“ïäa† @ôØíØŠóØ@õŠb’@õóbåŽïq@a‡ïqbš@æîŽîíäóÜ@~òìa‹bä@ôØŠbáïäa†@õòŠìó @õbïqüÝÙåï÷@óióØ@ôØŠbáïäa†@õbïqüÝÙåï÷ @ìbqìŠìó÷@ôäbmłì@õbïqüÝÙåï÷óÜ@ÛíØŠóØ@ômóïäbn†ŠíØB@ôäb“ïäìbä@‹ŽîˆóÜ@ôÙŽïmóibióØ@îŒóÈ@†ó¼ó÷@~òì솋Ø@õ†Šììói @óÜbš@õŠb’@ZÛíØŠóØB@Zòìóìíåîò†@õü‚íØòì@”ïåà@~õ†ŠíØ@ómû†‹Ø@õóØóïØŠbáïäa†@óbåŽïq@ìòìíïìíä@Ba†bÙîŠóàó÷ @ò‡äòŒóà@ aì@ ~†a‡Ìói@ õŠíØbi@ âØ@ 250@ ~ómòìímìóØ@ ~óäbn†ŠíØói@ Šó@ ì@ ×a‹ŽïÈ@ ômłóèˆûŠ@ õŠíØbi@ ónŽîìóØò†@ ~çbØómìóä @pìóä@ õóÜíÜ@ òìóØíØŠóØóÜ@ ~oŽïåŽïéi@ ÚŽïq@ çbéïu@ ìíàóè@ ômìóä@ ôØò†óî@ E7M5@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ôäbØómìóä@ óÜbš@ oŽî‹Øò† @õbäaímóÜ@ãóØ@ôØóîò‰ŽîŠ@~òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä@õŠìíib÷@õóÔìíÝib÷@õüèói@ãłói@~paìŠò†@bïØŠím@ì@çbåiíÜ@ìbîŠí@ìòŠói @ôäaín“ïäa†@õòŠbàˆ@~‘û‹ aŒ@õbïš@ò−Œ@o“ïäóm@ónŽîìóØò†@ÛíØŠóØ@NoŽî‹åŽïèò†@ãóèŠói@ÛíØŠóØ@õŠb’@ôäbØómìóä@óÜbš @~òì@ 1970@ôÜb@õaì†óÜ@ãłói@~çìíi†ŠíØ@ÛíØŠóØ@õŠb’@ôäaín“ïäa†@õóiŠûŒ@“Žïq@~oŽïiò†@‘óØ@ 500.000@õóÙîä @@NBóîa†òìóäìíiŒŠóióÜ@lòŠóÈ@õòŠbàˆ@a‡“îŠójàaŠóióÜ@ì@oŽïšò†@ôàóØ@ìòììŠ@ÛíØŠóØóÜ@†ŠíØ@õòŠbàˆ N42M39Nß@~2002@~„îŠbnÜa@ò‹ØaŒ@ôÐ@óÝyŠ@ÛíØ‹Ø@óÜ@‡á«@ÞïÈba@ÞïÝ‚@N† 10 N34Nß@~2002@~„îŠbnÜa@ò‹ØaŒ@ôÐ@óÝyŠ@ÛíØ‹Ø@óÜ@Š†bÔ@Šbióu@N† 11 N82@Nß@~1998@~ôäbióÜbm@õŠíä@N† 12 @@@N46695NßNÞÙïmŠb÷ObïäbnîŠói@õbïqüÝÙåï÷13 @ãó÷@ õ‹îó@ ãa‡ïäbè@ õòìó÷@ ~ó䆋Ùbi@ ôäbîb’@ NóÙi@ Hhttp://www.britannica.com/eb/article?eu=46695I@ ônîb@ õ‹îó @ôäbmłì@ õbïqüÝÙåï÷óÜ@ ÛíØŠóØ@ômóïäbn†ŠíØ@ ZóØòŠbmìì@ ôäb“ïäìbä@ Nìíi@ òìóîòŠbjàóÜ@ îŒóÈ@ †ó¼ó÷@ ÛbØ@ õóØòŠbmìì@ ~ãóÙi@ óäbîbïqûbÙåï÷ @N2002@õŠójáŽïnrŽï@~a†bÙîŠóàó÷@ìbqìŠìó÷ 14 @@ônîb@õ‹îó Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2003. @@NóÙi http://www.encyclopedia.com/html/k/kirkuk.asp

16


@õŠb’@ üi@ çbîììŠó@ õóîòíŽï’@ ãóÜ@ ôØóîóbåŽïq@ bÙîŠóàó÷@ ìbqìŠìó÷@ õóÙî†@ ôäbØbïqüÝÙåï÷óÜ@ fÜó @ ~óåmí @ ôäbîb’ @bî@ ü‚ìónaŠ@ óÙî†@ ðäbØbïqüÝÙåï÷óÜ@ fÜó @ bèòìŠóè@ 熋Øüi@ çbàòˆbàb÷@ õóäbîbïqüÝÙåï÷@ ãó÷@ òŠbî†@ Nóîóè@ ÛíØŠóØ @@@@N熊íØ@•óØòŠb’@ôäaín“ïäa†@õóiŠûŒ@óîaì@çbïŽïq@ì@çóØò†@ÛíØŠóØ@õŠb’@ômóïäbn†ŠíØ@üi@báŽïè@ü‚ìónaŠbä @òìó÷@ üi@ báŽïè@ ~ììŠóîa‹‚@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ì@ ÛíØŠóØ@ õóšìbä@ ômóïäbn†ŠíØói@ pòŠbió@ òìòŠóóÜ@ õòìó÷@ ôn“ ói @ó“ïàóè@ ìòìíi@ ça†ŠíØ@ ôØb‚@ çbàû‹àó÷@ ôàò†Šóbm@ ìòìóåîaŒóÜŠói@ õììŒ@ õì쉎ïàóÜ@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ìóšìbä@ aìóØ@ ~çóØò† @õììŠaí‚@ ôn’ì‹@ õŠìíå@ ôîì쉎ïà@ õòìbšŠó@ fÜó @ ôŽïqói@ bèòìŠóè@ ~æîìíi@ †ŠíØ@ ô’óØóäaín“ïäa†@ õòŠbàˆ@ õóiŠûŒ @@NòìaŠ‡åŽïáÜó@çbéïu@ôäbîaŒòŠb’óÜ@fÜó @çóîýóÜ@óïnaŠ@ãó÷@òŠbî†@Nóåî‹àóy@õbïš@çbn†ŠíØ @ @@熋ÙiòŠóÈói@õì쉎ïà@ôØóîómŠíØ@2.1 @ñì쉎ïàói@pòŠbió@óîüi@~pa†ò†@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@óÜ@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ói@ðä‹ @‹mbîŒ@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ñòìó÷ŠóióÜ @àóØ@ ‹m@ ðäbØóšìbä@ ôbi@ ómaì@ ~ÛíØŠóØ@ ñŠb’@ ì@ ÛíØŠóØ@ ñóšìbä@ ñì쉎ïà@ Šó@ óåîó‚ò†@ o‚óu@ ‹mbîŒ@ 熋ÙiòŠóÈói @óÙäíš@~oŽïibä@‰ŽîŠ†@ŠûŒ@óØóïîì쉎ïà@óbióØ@âŽïÝi@òìó÷@ónîíŽïq@~óØóïîì쉎ïà@ón’ŠaŒí @ìbä@óåïŽïi@ñòìóÜŠói@ãłói@NoŽî‹Øò† @ðØóîòìó䆋ÙäììŠ@ ói@ ôä‹ óØ@ óØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ íÙÜói@ ~óïïä@ 熋ÙiòŠóÈói@ ôîì쉎ïà@ ðØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ãó÷ @~óïîì쉎ïà@ómŠíØ@óbi@ãó÷@a‡ïnaŠóÜ@Npa†ò†@óïmóîbÄû‹à@óäaìbm@ãói@ŠójàaŠói@ðîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ðäò‡Žïi@ñóäbïnäaŒ @@@@Na†óÙî†@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ó䆋ÙiòŠóÈói@ðmŠíØ@ìa‹Žï‚@ðØóîòìóån‚i @çììŠ@ðØóîóÜói@ì@òìíi@a‡äbØóïäbb@ñŠüma‹ráï÷@ðmłóò†@‹ŽîˆóÜ@a‡àþï÷@ðäìíia‡îóq@”Žïq@ðàò†ŠóóÜ@çbn†ŠíØ @óØóšìbä@üi@‹m@’@ì@ðäb ŠŒbi@üi@lòŠóÈ@e‹Øò†@Nóïïä@òìónò†ói@a‡äbn†ŠíØóÜ@lòŠóÈ@ðäaín“ïäa†@ðäìíiói@pòŠbió @çb’bq@ ì@ ãþï÷@ ðäìíia‡îóq@ ñaì†@ Næiìíi@ ãóØ@ ŠûŒ@ bî@ æiìíióä@ óäòŠ@ óØóšìbä@ ðäaín“ïäa†@ íØòì@ çbïäìíi@ ãłói@ ~³mbè @çbn†ŠíØ@~òìóàþï÷@ðiòŠóÈ@ñ‹Ù’óÜ@çóîýóÜ@Ûí›i@ñbïb÷@ì@oaŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@ðäbØóšìbä@ð䆋Ø a†ói@熋Ùnò† @ñìbä@ ‹ŽîˆóÜ@ ñó’‹Žïè@ ãó÷@ NçbØóàþï÷@ óiòŠóÈ@ ñì⁄iŠói@ ô’‹Žïè@ Šói@ ómìóØ@ a‡ïåïîaŒ@ õ@ 637@ ôÜbóÜ@ Šbu@ µàóØóî@ üi @óØóšìbä@ðäbáÜííàbä@ðäýó @ð䆋Ùàþï÷ói@ó䆋Ø a†@ì@•‹Žïè@ãó÷@óióà@òŠbî†@NóØóšìbä@Šó@óîa‹Ø@a†@ 15BßbÑäó÷B @~òìóäa‹ÙØbq@ ì@ a‹“ŽïÙÜóè@ çbîó“îŠ@ ì@ ÃòŠ@ ò‡å’íØ@ ðØóîò†aŠói@ óØóšìbä@ ðäbØóäüØ@ óåïîb÷@ ì@ ŠìínÜóØ@ a‡àb−ó÷óÜ@ óØ@ ~ìíi @óäa‡äŠ†@ŠûŒ@çbn†ŠíØ@Šóüi@ãþï÷@ðÜbÑäó÷@ñóØó’‹Žïè@òŠbî†@NçaŠ‡åŽïqó@ãþï÷@ì@lòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@ì@µîb÷@a‡äbïåŽîí’óÜ @@@Nòìíi@çìíš@ì@‡äó›Žïi@H16”îŒó òŠ@a†óšìbä@Ž¶ó óÜI@ïîb÷@ðØóïîŒbØbq@ì@òìíi@ñìbåŽîí‚@ì @ðiòŠóÈ@ñŒüè@ãóØóî@xòŠŒó‚@ôÝŽï‚@~òìóiòŠóÈ@ñ‹Ù’óÜ@çóîýóÜ@çbn†ŠíØ@ð䆋Ø a†@ñaì†@òìbšŠó@e‡äóè@ðŽïqói @óØóÜíu@ ì@ ñŠí’b÷@ ì@ †ŠíØ@ óÜ@ ñóØóäaín“ïäa†@ ómbØ@ ìóÜ@ Šói@ Łíà@ òŠbî†@ Nòìa‹ÙŽïvn“ïä@ a‡Ýíà@ ñŠb’óÜ@ óØ@ òìíi @ÞŽï‚@~HñŠbÙäa‹Žîì@ì@ÂäóuóÜ@‹q@ñ‰ŽîŠ†@ì@Šìì†@ðÙŽïäłb@ñaì†I@ãþï÷@ñŠìínÜóØ@ì@µîb÷@ðäìíiàbÔó@•bq@N17òìímbéÙŽïq @ãłói@ Nòìómòìa‹Ø@ üi@ çbØòíŽï’óÜ@ ÛóîòíŽï’ói@ a‡àò†ŠóióÜ@ çbn†ŠíØ@ ñììŠaí‚@ üi@ çbïåmbè@ ñŠaíi@ lòŠóÈ@ ðäbØòm@ ì @lòŠóÈ@ðäaŠa‡młóò†@ÿó óÜ@çbØò†ŠíØ@ðØüØbä@ŠóióÜ@Šbî†@ðØóîò†aŠói@•óàó÷@~óšìbä@Ž¶ó @óäói@çbïnŽïjïäaím@fšbåŽïqaì @@Na†óØóšìbäóÜ @fšbåŽïqaì@a†óÙî†@ðäbØóåŽîí’óÜ@~fn“îó @ðiòŠóÈ@‹mììŒ@óØ@Łíà@ñŠb’óÜ@óu@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@üi@lòŠóÈ@mbè @ói@Šó@ðäaŽï‚óÜ@ŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@~H1831M1750I@a‡ïäbíÈ@ðÙïÜbàóà@ðàò†Šó@óÜ@íØbm@~fiìíi@ümìó÷@ðØóîòíŽï’ói @ðäbíÈ@¶aì@ñb’bq@póy†óà@ðàò†Šó@óÜ@çb’bq@N18ça‹Ù“ïåŽïu@Šìí½óà@ì@xaŠóÔ@ðäbØóšìbä@óÜ@Šíju@ì@ñóm@ðäbØóÝŽï‚ @³ï÷@~óÉïiòŠ@~kÉØ@~âŽï܆@~òäóÈ@~Šóàó’I@ðäbØóÝŽï‚@ói@Šó@ðiòŠóÈ@ðäaŽï‚@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@~H1914M1869I@a‡Ìói@óÜ @ì@µÔóäb‚óÜ@ómaìI@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@ñŠìíå@ôîa‰ŽîŠ†@ói@a‡äbØò†ŠíØ@ñóšìbä@Ž¶ó @óÜ@Hñóm@ì@ça‡àó¨íió÷@~Šíju@~‘ìó÷ @Šó@üi@a‡äbï’‹ŽïèóÜ@çbäbáÜííà@ãþï÷@ña†í‚@a‡ÜbÑäó÷@ðmòŠíóÜ@NòìímbéÙŽïq@póîb÷@ 77@óÜ@ì@óäb÷ŠíÔ@’óè@òŠbàˆ@ômòŠí@ñìbä@ßbÑäó÷ 15 @ð䆋ØaìòŠ@ üi@ ŠbªóØóî@ ßbÑäó÷@ ðmòŠí@ NçbØòŠóØŠó’@ ðäbØómìóÙnò†@ ì@ çbØóîŠbÙäłbm@ ì@ çbØó’‹Žïè@ óma†ò†@ ðmóîaìòŠ@ ìa†ó÷@ çbè@ çbäbáÜííàbä @Nó@BóîŠbÙäłbm@bî@@熋ÙäłbmB@@óØó’ìì@ñbmaì@NòìímbèŠbØói@BŠ†óiB@ñŠó’ @òììŠ@óØóÅïmüà@ôšŠó ó÷@ãłói@Nòìíi@ïîb÷@óØóîŒbØbq@ìóØó’‹Žïè@HŠbØüèI@ðÅïmüà@óÙäíš@~òìíi@ïîb÷@ðØòŠó@ðØóîòíŽï’ói@óØóïîŒbØbq@ 16 @ñŒaìbïu@ ñüèói@ bïu@ ðÙŽîŒó òŠ@ ói@ Šó@ ðÙÜó‚@ ìímbèŠó @ ~oŽî‹i@ òìóîü‚ói@ ñŒó òŠ@ ñŒbØbq@ ðØŠüà@ e‹Øò†@ ~òìíi@ ïîb÷@ ñóØóäììŠ@ ìa‹Ù’b÷ @óàó÷@óîüi@~òìóåŽî‹Øò†@Ûbq@ì@æŽîŠ†‹iò†@ìbäóÜ@ÚŽîŒó òŠ@ñŠûŒ@ì@ÿóàüØói@ðÙŽïÙÜó‚@óÙî†@ðØóîbmaìói@Nça‹ØˆíÙÜóàüØ@bî@ça‹Ø‹Ô@çbïåïîb÷@ðäìíšüi @~çbØóàþï÷@óiòŠóÈ@ò†ói@†ŠíØ@ñŠóØŠó’@ì@ÿa‡åà@ì@çˆ@çaŠaŒóèói@òŠbî†@Nfi@ðšŠóè@óØóÅïmüà@buìó÷@~ó’óØóÙÜó‚@ñŒó òŠ@ðØóïîŒbØbq @NóØóšìbä@ð䆋ÙÜìbØ@ì@ç‡äbmí@~熋Ùäłbm@óÜ@óu@óàó÷@~òìóäaŠó óä@ì@çìíš@æŽîí’ìŠóŽïi@ì@çaŠ†‹i@Þî†ói@bî@çaŠˆíØ@ì@aŠ†@çbîŠóóÜ N11@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 17 N13@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 18

17


@üi@ çbîóäbiòŠóÈ@ ãó÷@ ð䆋ٓåŽïu@ a†óšìbä@ ŠûŒóÜ@ ì@ aŠ†@ çbï䆋َïuón“ïä@ ðÜìóè@ HñŠóiìŠìò†@ ì@ Łíà@ bm@ òìóïïÜò‡äóà @ì@ óØóšìbä@ ðäbØò†ŠíØ@ çaíŽïä@ óÜ@ ça†a‡ÙŽïq@ ì@ Šó’@ ì@ ðØüØbä@ ñüè@ ónîìíi@óäbiòŠóÈ@ ãó÷@ ð䆋ٓïåŽïu@ òŠbî†@ .19Šóòìíš @Ž¶ó óÜ@ãłói@~çóÙiŠò†@çbØòìímbè@óiòŠóÈ@Šìí½óà@ì@xaŠóÔ@Ûòì@Žîí’@e‡äóèóÜ@óäbîíïäaím@çbØò†ŠíØ@NçbØòìímbè@óiòŠóÈ @@N20òìa‹Øóä@üi@çbîòìó÷@a†óšìbä @ìó÷@~a@Š‡åŽïÙÜ@×a‹ŽïÈ@ñìa‹Ùn슆@òŒbm@ðmbnói@òìóm‹ ò†@ð“ïØíØŠóØ@ñóšìbäóØ@Łíà@ðmóîþîì@a†@1925@ðÜbóÜ @@Na‹Ùn슆@òìóïäòŠóÐ@ì@ñïÝåï÷@ðàïÜbî‹ráï÷@çóîýóÜ@a†@1921@ðÜbóÜ@ñómbn @ðmóîþîì@ðä‡äbÙÜ@ñaì†@~a@‡ØíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ñòŠbióÜ@óîaŒòŠb’óØ 21ð @ äbióÜbm@ñŠíä@N†@ @ðbi@ðŽïqói @ñbmaì@óä‡äóÙÜóè@Žßbš@ãó÷@Na†óØó@ šìbäóÜ@pìóä@ðÜbš@ðä‡äóÙÜóè@óåmìóØ@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@ìòŠìó @ñbïäbnîŠói@~×@ a‹ŽïÈói@Łíà @ñŠb’óÜ@ðmójîbmói@a†óØóšìbäóÜ@çbï䆋َïuón“ïä@ìŠûŒ@ðÙŽîŠbÙŽî‹Ø@ðäbåŽïè@ñüèòìíióØ@~ìíi@ŠûŒ@ðÙŽîŠbØ@ð䆋Ùn슆 @ÓŠbà@łì‡ióÈ@aìóØ@e‹míi@ónîíŽïq@Nç@ ìíi@lòŠóÈ@ñòìómóäói@Šó@óäaìímbèòŒbm@òŠbÙŽî‹Ø@ãó÷@ñŠûŒ@ðÙŽï’ói@Na‡ØíØŠóØ @bm@pìóä@ñbïäbràüØ@ñóäaŠbÙŽî‹Ø@ìó÷@óîaíïŽïq@ì@óïïä@a†óäìíšüi@ãó÷@ÿó óÜ@~ó@ ØíØŠóØ@ñŠb’@ñì쉎ïà@ðØóîaŒòŠb’@óØ@ð−ŒŠói @@.22çìíi@†ŠíØ@çbîóiŠûŒ@çbØb−óq@aŠòìbä @ñŠóšüØ@ñŒüè@óiŠó@ðiòŠóÈ@ôäaŽï‚óÜ@fÜóàüØ@~×@ a‹ŽïÈ@ñü‚ìbä@ñ‹îŒòì@ñŠóàíÈ@bÐónà@a†1925@ðÜbóÜ@Šóè @óÜ@ñóm@ì@Šíju@ðäbØóiòŠóÈ@òŒüè@ðäaŽï‚@fÜóàüØ@òíŽï’@çbàóèói@~ç@ †‹Ø@ð“ïåŽïu@xaŠóÔ@’ò†@óÜ@ìbåŽïè@ñ@HjI @@.23†‹Ù“ïåŽïu@a‡îŠóiìŠìò†@ì@Łíà @~ç@ †‹ÙïŽïuón“ïä@a†óØóšìbäóÜ@ìbåŽïè@ñîŒó òŠ@óiŠó@ñŠbÙŽî‹Ø@oóióàói@òŠìó @ñbïäbnîŠói@~ó@ îaíïŽïq@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† @ðmóîb’†bq@ðáŽîˆŠ@No @ ŽïåŽïàóä@a†óØóšìbä@Šóói@†ŠíØ@ðäìíjÜaŒ@ómaì@ðäbåïàû†@ìòìóååŽïàóä@ðîóiŠûŒói@†ŠíØ@ñòìómóä@íØòìbm @óîaíïŽïq@ì@ñŠíä@N†@ @ñóäìíšüi@ãó÷@ÿó óÜ@óîbióm@Š†bÔ@Šbióu@N†@@Nì@ íiŠa‡’ói@óäbØłbš@çbØòïÝåï÷@ñóÙïnïÜüq@ãóÜ@×a‹ŽïÈ @ãóØ@a†óØòŠb’óÜ@†ŠíØ@ðÜûŠ@ì@æåŽïÙ“i@@a‡ØíØŠóØ@óÜ@†ŠíØ@ðä@båïàû†@óØ@†‹Øò@ †@òìó÷@üi@çbîŠbØ@ì@oîíäbîò†@çbØòïÝåï÷ @ñòìóäb’òíÜóè@ì@çb‚ìŠ@ñaì†I@ðäbíÈ@ðØŠím@ðäaŠójäbàŠóÐ@ì@ŒbiŠóóÜ@Ž¶ó @óØ@a†@çbîbŽîŠ@ñòìó÷@ñóÜói@ói@~òìóäóÙi @13@ñòìóäbàói@ñbŽîŠ@ïÝåï÷@óàóÜ@óu@~³Žïuó@ n“ïä@ìòìóååŽï·@a†íØŠóØ@óÜ@òìóäbïäaŽï‚@ì@çbîü‚ói@Hð @ äbíÈ@ñŠüma‹ráï÷ @a†óØòŠb’óÜ@çbØóíØ@ó ‡åŽîí‚@a‡ÙŽïmbØóÜ@óØ@Na@†@ÛíØŠóØ@ñŠb’óÜ@çìíi@ðäbíÈ@ñòìbbq@óØ@ðØŠím@ñó ‡åŽîí‚ @@@.24a†1923@ðÜbóÜ@ó ‡åŽîí‚@•ó’@óån“îó ò†óä @óîaíiò†@óîòˆû‹q@ãó÷@ñò‹Žîí ói@Nìíi@Hó@ °ìóy@ñ‹@Žî†ìb÷@ñòˆû‹qI@n’Ša†@a‡äbØóïóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ñòŠìó @ðÙŽîìbäóè @e‹äaíni@òŠüªói@Nì@ íi@Ú’ì@ðØóîóšìbäóØ@ó°ìóy@’ò†@üi@aì‹i@òìóØí›i@ðŽîŒóÜ@~e @ Š‡äóÙjÜóè@ìb÷@ñòŠìó @ðØóîó üu @ðäbió@Übm@ñŠíä@N†@Næ@ Žî‹Ùi@fuón“ïä@a†óØóšìbäóÜ@lòŠóÈ@ðäbØóÝŽï‚óÜ@e‡äóè@ì@e‹Ùjn슆@a†óØóšìbäóÜ@çaŠòŒí @ì@çbîˆ @ça‹ÙŽïuón“ïä@a†ó°ìóy@ñóšìbäóÜ@ñóäbiòŠóÈ@ìó÷@ñòŠbàˆ@~a†1957@ðÜbóÜ@×a‹ŽïÈ@ðäaín“ïäa†@ñŠbàb÷@ñò‹Žîí óiB@~fÜò† @@@N25@B‘óØ@27705@ón“îó  @óÜ@ðmóîb’bq@ðmóàíÙy@íÙÜói@~ì@ íjmìóØ@熋ÙiòŠóÈói@ðÙïnïÜüq@ŠóióØ@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@óu@òìbšŠó@e‡äóè@ðŽïqói @ì@Šb’@óÜ@‹m@ðè@ì@çbØóïÝîóÐ@ò†ŠíØ@ðmójîbmói@óÜ@ñŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@Hð @ äa‹Žï÷@ðmóïÉiómI@ñìbä@‹ŽîˆóÜ@~a@†ì솋iaŠ@ñò@ †ó@ðäbØóÝš @óÜ@Šóè@N†@ ‹Ø@ça‹Žï÷@ñŠò†óiŠò†@óïäaÔ@ì@óäbƒnÐóä@~ç@ bóuìòŠ†ói@~p @ íØ@~ý@ ìóÜóu@~ð @ Üò‡äóà@~µ @ Ôóäb‚@ðäbØóÙšûŠb’ @lòŠóÈ@Šó@ð@’óia†@çb’bq@ì@ñà@ðè@óäa‹Ø@@ìa @a†Šóói@ò†@a†@ óäbšìbä@ãóÜ@ça†ŠíØ@ñŠûŒ@ðÙŽîŠaŒíîìòŒ@a‡äbØóÝš @~†@ ‹Øò†bïq@H‫ﺕ ﻮﻃﻴﻦ اﻟﻌﺸ ﺎﺋﺮ‬I@ñìbä@‹ŽîˆóÜ@çbïiòŠóÈ@ð䆋ٓåŽïu@ðØóîòˆû‹q@ðmóîb’bq@ðmóàíÙy@a†1948@ðÜb@óÜ@Nça‹Ø @~Š@ óÑÈóÜóm@ðäbØón’ò†ó@ Ü@lòŠóÈ@ñŒüè@e‡äóè@ð䆋َïuón“ïä@üi@a‡äa†ŠíØ@ñŠaŒíîìòŒ@ì@Ûb‚@ŠóóÜ@çbîb ì†Šü÷@fÜóàüØ @@N†‹Ùn슆@Šbäó’@ì@ŠòŒóy Nìí“Žïq@ñòìbšŠó@çbàóè 19 N15M13@ZòŠóqþÜ@ìí“Žïq@ñòìbšŠó@çbàóè 20 NMedyaTV@~2000@ðäüîïÄóÜóm@mìóÙŽïqìbš 21 @ñbïäbràüØóÜ@bìó÷@óØ@òìíïìíä@ñ†ŠíØ@ñŠbÙŽî‹Ø@Ž¶ó @õìbä@a‡îóØójŽïnØóÜ@~@ 2001~ÛŠbáïäa†@~a†ì쉎ïàóÜ@ÛüØŠbØ@~ð−ŒŠói@ÓŠbà@NË@⁄܇ióÈ 22 @ŠóóÜ@ïjŽïm@çbàóè@~a‹ØŒb@a†@9.3.2003óÜ@a‡å béåqüØóÜ@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñŒó òŠ@ñŒbØbqói@pòŠbióóØ@a‡ÙŽîŠbåïóÜ@Nòì솋Ø@çbîŠbØ@a‡mìóä Nìíióè@ñŠíä@N†@ñóîŠbïäaŒ@ãó÷ N20@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 23 www.kirkuk.dk .8:‫ ص‬,‫ ﻗﺮن و ﻥﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺮیﻚ و ﺕﻌﺮیﺐ‬:‫ آﺔرآﻮك‬,‫ ﺟﺒﺎر ﻗﺎدر‬.‫ د‬24 N52@Z1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† 25

18


@ðÝŽï‚@fÜóàüØ@ð䆋َïuón“ïä@üi@ñ‡äí @ça†óói@×a‹ŽïÈ@ðmóîb’bq@ðmóàíÙy@a†@1958M1945@ðäłb@çaíŽïäóÜ @N†@ ‹ÙŽïuón“ïä@óäbïäbn†ŠíØ@óšìbä@ãóÜ@ðiòŠóÈ@çaŠaŒóèói@솋Ùn슆@çbƒŽï’@ì@Šbäó’@ðäbØóšìbä@óÜ@lòŠóÈ@ñŠóšüØ @@N26óåîìíi@óäbšìbä@ìó÷@ðäaín“ïäa†@ñóiŠûŒ@a‡äbƒŽï’@ì@Šbäó’@óÜ@1957@ñŠbàb÷@bm@ça†ŠíØ@ñòŠbàˆ@a‡’òìó÷@ÿó óÜ @ì@pìóÙnò†@çbî‹mbîŒ@ðmłóò†@çbØónïÜbäíïbä@óiòŠóÈ@òìó@ 1958@ðÜb@ñŒíàóm@ñ14@ð’Šü’@ñüèói @ðäa‡ÙŽïmóÜ@çbïqa‹‚@ðÜûŠ@a‡ØíØŠóØ@ñŠb’óÜ@çbØónïÜbäíïbä@óiòŠóÈ@N×@ a‹ŽïÈ@ðÙïnïÜüq@ŠóóÜ@ìíi‹mbîŒ@çbîŠóîŠbØ @a†óØòŠb’óÜ@ñòìó÷@ñüèòìíi@óàó÷@~a@‹Žï @†ŠíØ@õóåîŠûŒ@ì@ñŠìí’b÷@ì@çbáØŠím@ì@lòŠóÈ@ðäbØóåïàóØ@çaíŽïä@@ñ‡äòíîóq @a†1959@ð @ ÜbóÜ@a†óØòŠb’óÜ@ñìbåŽîí‚@ì@òŠìó @ðØóîaŠóè@òŠüªói@~o @ Žïi@‹mŽïèói@a‡äbîíŽïäóÜ@óäbîŒó òŠ@ðŽïäþáÝà@ì@ðØüØbä @ì@lòŠóÈ@ó‹qói@ì@Hð @ Üó›Ôóióm@ãŒbäI@ìì†@ñbqí@ðØûŠó@ðmójîbmói@ñóäbnŠóq@Œó òŠ@ðÙïnïÜüq@ñüèói@@27a‡îììŠ @ñüèói@Næ@ ÝŽïéjŽïuói@óØóšìbä@çbØò†ŠíØóÜ@fÜó @†‹Ùîaì@óàó÷@~´ @ ’íØ@ì@æm‹ @~ç@ bäìaŠ@ŠóióåmìóØ@çbØò†ŠíØ@‹m@ðäbØóäbáØŠím @‹m@ðäbØóîŠìíå@óšìbä@bèòìŠóè@ì@ÛíØŠóØ@ñŠb’@çbØò†ŠíØ@ñŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@a†1961@ðÜ@bóÜ@ßíÝîó÷@ô’@Šü’@ðäbÜóè @óàó÷@N†@ ‹ÙŽïq@oò†@óäaì⁄iŠói@çbØóåï“䆊íØ@óšìbä@Šó@üi@ñü‚@ð’‹Žïè@âîŠóÙÜì‡ióÈ@ðáŽîˆŠ@a‡’óàó÷@ÿbqóÜ@~æÝŽïèò‡Žïuói @a‡ïnaŠóÜ@óØ@~ó@ Ùî†@ðäbØóåŽîí’@ì@xaŠóÔ@ @ ’ò†@~Š@ ìí½óà@~Û@ íØŠóØ@ñŠóiìŠìò†@ñŠûŒ@ðÙŽî‡äí @ð䆋ÙÜüš@ñüè@òìíi @@NòìónŽî‹ÙjŽïÜ@@ñü‚íØòì@a‹äaímóä@”î‹maì†@ì@a‡äb“ïq@a‡äbØóšìbä@nŽï÷@ñómbéÙŽïq@ŠóóÜ@ñü‚@ñŠóîŠbØ @òŠüªói@~p @ ‹ a†@a‡młóò†@Šóói@çbïnò†@çbØónïÜbäíïbä@óiòŠóÈ@~a†1963@ðÜbóÜ@çbØóïÈói@ñbmò†íØ@ñaì†óÜ @ðØóîòíŽï’ói@óØóšìbä@ð䆋ÙiòŠóÈói@ðäbióÜbm@ñŠíä@N†@ @ðbi@ðŽïqói@Nì@ íi@qa‹‚@ì@‹mŒüÜb÷@óØóšìbä@ñ @ ŠbïàaŠ@ð‚û†ìŠbi @×a‹ŽïÈ@ñbqí@ðäbäìaŠ@ìŠbàýóq@ŠóióåmìóØ@ñŠbïàaŠ@ðØłbšóÜ@çìíiŠìì†@ì@çìíi@”ïäóîþŽïióØ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷@~†@ ‹Ùî†bîŒ@ìbšŠói @~ç@ a‹Ùn‚óm@a‡Øb‚@ÿó óÜ@ì@çaŠ‡ÙŽïm@a‡äbØóïmìóä@óÜbš@ñŠóiìŠìò†@ì@ÚîäóÜ@‡äí @ò†Žï@13@NBð @ àìóÔ@‘òŠóyB@ðmójîbmói @óØ@‡äí @36@ðäbØò†ŠíØ@òìín“ïäa†@ìíàóè@Nò@ ìóäa‹‚Šìì†@×a‹ŽïÈ@ñïäbØòŠb’@üi@óäbmbéŽî†@ãó÷@ðäbØóäaín“ïäa†@bèòìŠóè @ói@bnóè@âŽîˆŠ@Nç@ a‹ÙŽïuón“ïä@l @ òŠóÈ@a‡äbïåŽîí’óÜ@ì@ça‹Ø@熋؊bi@ñŠbšbä@çbîˆò†@a†iìì†@ñóÙšûŠb’@ñŠóiìŠìò†@ì@ÚîäóÜ @âŽîˆŠ@N‡@ äaŠŒóàa†@ðiòŠóÈ@ñŠbÙŽî‹Ø@çaìó÷@Žîí’óÜ@ì@pìóä@ðäbØbïäbràüØóÜ@†ŠíØ@ðäaŠbÙŽî‹Ø@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@ðäa†ýŠbØóÜ @@@N.28‡nè@ðiòŠóÈ@üi@‹m@Žîí’@ŠûŒ@ìóäb£bmíÔ@ì@ãbÔó’@ñìbä@îŠü ói@†‹Ùïnïò† @~µ @ Ôóäb‚@~Û@ íØŠóØ@ðäbØòŠb’@a‡îbïmóØ@òìò†‹Øì⁄i@ðäbØb ŽîŠbq@ñbbî@a‡@ Ìói@ðmóàíÙy@a†@1.7.1963@ðmìóÙŽîŠóÜ @ðØb‚ói@ì@ñ‹ia†@Hð @ äbáŽïÝ@ñb ŽîŠbq@òìíia‹Ø@a†óØbbîóÜ@óØI@çbn†ŠíØóÜ@ðäbØóîŠìíå@óšìbä@ñóÙšûŠb’@Ž¶ó @ì@Šbäó’ @üi@ñìóàó÷@lónØóà@ì@a†@çbØóî‡îŽï÷@ò†ŠíØ@ð䆋ÙiŠóÈói@ðÜìóè@a‡Ìói@ðáŽîˆŠ@a‡Üb@çbàóèóÜ@Šóè@@.29熋Ø@‘ìíäìbä@ðiòŠóÈ @a†Šbäó’@ñóšìbäóÜ@bîŠí@ñŠìíå@Úîä@ðäa†ŠíØ@ñ‡äí @11@ðäaín“ïäa†@âŽîˆŠ@òìóîaŠí@ÿb@bm@N†@ ‹Ùäb‚Šóm@ónóióà@ãó÷ @~ò@ ìóm‹ @ó‚ói@31ð @ ’òìbåŽî‡äóØ@ñóšìbä@çbØóïàìóÔ@‘òŠóy@ð’‹Žïè@@N30ç@ †‹Ù“ïåŽïu@ðŽïÝàòŠûŒ@ñb ì†Šü÷óÜ@ì@oaí aŠ @óäa‹‚@ì@ça‹Ø@Šóójnò†@óäa‡äí @ãó÷@ðäbäaín“ïäa†@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@~ç@ a‹ØŠíqb‚@ì@ça‹åŽïmí@‡äí @32@a†óîóšìbä@ãóÜ @@.32ça‡åîŒ @ñŠüu@ìòíŽï’@~a@Š‡Žïq@ñò‰ŽîŠ†@熋ÙiòŠóÈói@ðÙïnïÜüq@ðmìòŠ@~a†1968@ðÜbóÜ@çbØóïÈói@ðàòìì†@ñbmò†íØ@ñaì† @Àbà@óäìí¹üi@~p @ bÙi@ò†bïq@ñü‚@ðäbØónóióà@òìbbî@ñbŽîŠóÜ@a‡ïÜìóè@a‡Ìói@@ðáŽîˆŠ@çbîòŠbªó÷@~p @ ‹ @òìóîü‚ói@ðŽîíä @ñòìòŠò†@ñïåŽîí’@üi@òìóäaaí @çbØò†ŠíØ@bnüàbà@ì‡äóàŠbØ@~ò@ ìóîaŠ‡äó@çbØò†ŠíØóÜ@´’û‹Ðíåî‹Ø@ìíäb‚@ì@ñìòŒ @~ì@ íjn“ŽïéŽïu@çbîóØóšìbä@bî@ÛíØŠó@ Ø@ñŠb’@çbîü‚@ñììŒòŠb÷ói@bî@çìíiaaí aŠóØ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷@ìíàóè@~Û@ íØŠóØ@ñŠb’ @ñóšìbä@ðäaín“ïäa†@ñ‹ŽïàˆŠó@ðŽîíä@ñïÙŽîŠbàb÷@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@Na@‹Ø@çbîòìóäaŠó @ñóÌò†óÔ@ì@aŠ†óä@çbîòìóäaŠó @ñbŽîŠ @ói@ñ†‹Ø@ì@ñŠü @ðØíØŠóØ@ñŠb’@ñìbä@âŽîˆŠ@Nç@ a‹Ùìíäìbä@çüØ@ñìín“ïäa†ói@çbØòìímbèòŒbm@óiòŠóÈ@ìíàóè@~†@ ‹Ø@ðØíØŠóØ @Nñ @ Šü @ðiòŠóÈ@ñìbä@üi@ðØíØŠóØ@ñŠb’@ìbä@ðäbØóàbÔó’@ì@ÛòŠó @ðäbØóíØ@òìbä@ìíàóè@bèòìŠóè@~@Bâïá÷ómB N23M22@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 26 NH143@Z1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N†I 27 NH69M63@Z1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N†I 28 N26@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ@ 29 Nìí“Žïq@õòìbšó@çbàóè 30 @Ž¶@çbïmìóä@óäbmìóä@òi@ãóÜ@e‡äóè@~óîóè@pìóä@òi@150@ñóÙîä@a†óîóšìbä@ãóÜ@~ò‹ŽïÜìóè@’ò†@ñ‡äóàóÜìò†@pìóäói@ðØóîóšìbä@òìbåŽî‡äóØ 31 @ZòŠóqý@N2001@~Š†bä@òìbØ@ïìíä@a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ì@´aí aŠ@çaíŽïäóÜ@òìbåŽî‡äóØ@ŽïnØ@ñ‹îó@Ne‹åŽïèbäŠò†@Ž¶@çbïmìóä@çbïÙŽî‡äóè@ì@e‹åŽïèò†Šò† N23 N37@ZòŠóqý@N2001@~a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ì@´aí aŠ@çaíŽïäóÜ@òìbåŽî‡äóØ@~Š†bä@òìbØ 32

19


@æî‡äóš@Nò@ ìíäbïi@ãói@ça†ŠíØ@ñìíäb‚@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@ðäa‡ÙŽïm@ì@çbØò†ŠíØ@óØòŠó @ìbäóÜ@eíä@ðàbÔó’@ð䆋Ùn슆 @ãó÷@Nç@ a‹ÙŽïuón“ïä@a†óäbïŽîíä@óØòŠó @ãóÜ@ì@çaŠ‡åŽïè@lòŠóÈ@çaŠ@ aŒóèói@ì@ça‹Ùn슆@a‡ØíØŠóØ@ñŠb’@ìbäóÜ@eíä@ðØòŠó  @~ó@ mbäŠóÌ@~p @ óïØa“ï÷@~Û@ óÙ@~ @ ïaì@~ @ Èói@~ó@ ÐòŠóÈ@Zç@ ìíi@óäbàó÷@ça‹Ùn슆@çbØbnÐóy@aŠòìbä@bm@ñóäbØòŠó  @çbîòŠbq@òìóáŽîˆŠ@çóîýóÜ@óäaìímbè@óiòŠóÈ@ìó÷@ñòìóÜóu@óàó÷@NNN‡nè@æàóøÜŠû†@~óïîŠíy@~ò‡yòì@~ómŠí’@~óiìì‹È@~xbuóy @e‡äóè@ð䆋Ùn슆@ñbŽîŠóÜ@•óàó÷@~†@ ‹Ø‹mŽïèói@a†óØóšìbäóÜ@ñü‚@ðîbqí@ñŽïè@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@Nç@ aŠ‡ïmóàŠbî@ì@óîaŠ† @@@N33ñŒbiŠó@ðØóîóäb‚óØû‹Ð@ì@eíä@ñòŠìó @ñó ŒbiŠó @ñóØóïÐa‹ üº†@ì@ñŒó òŠ@ómbéÙŽïq@ìa‡ØíØ@ ŠóØ@ñóšìbä@Šóói@çaŠü @òìóïÐa‹ íu@ñììŠóÜ@îì@a†@1976@ðÜbóÜ@âŽîˆŠ @òŠüªói@Nñ @ Šü @ðäbØb ŽîŠbq@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ñŠìíå@ì@o’Ša†@ðäbØb ŽîŠbq@ñòìóånƒÙŽîŠ@ñbbî@ónóióà@ãó÷@üi@~fåŽïi @ñ‹ÑØ@ñaŒóÔ@Nò@ ìónî‹Ùm@ñb ŽîŠbqói@õ‡äbÙÜ@ìòìò†‹Øbïu@ÛíØŠóØóÜ@òìóäbØóÙšûŠb’@ì‡äí @ìíàóèói@ñìímbàŠí‚@Œìì†@ñaŒóÔ @@N34a‡Žî‹ @òìóïäbáŽïÝ@ñb ŽîŠbqói@ðÜbàó›àóš@ì@ŠýóØ@N‡äbíä@òìóÜbî†@ñb ŽîŠbqói @@a†1925-1975@çaíŽïäóÜ@a‡ØíØŠóØóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ðÙïnïÜüq@ðàb−ó÷@~1M1@ñón“‚ @@@ 1977

1957

1925

Œó òŠ

E37

E48

E61

†ŠíØ

E16

E21

E29

çbáØŠím

E44

E28

E8

lòŠóÈ

@ñ2@a†óóÜ@ñóÙîä@ïäbØóïmóîbàóØ@Nó@ îóšìbä@ãó÷@ðîòìómóä@ñŠbi@îŠü @ðÜìóè@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ZH1998I@ðäbióÜbm@ñŠíä@N†@ZòìbšŠó @ì@ñŠíØíàóØóÜ@óäaŠbàˆ@ãó÷@óbi@ðäbîb’@Nç@1977@ðÜb@bm@ì@æäüØ@@óäaŠbàˆ@ãó÷@òŠbî†@Nb@åŽïèò‡ÙŽïq@çbïØíØŠóØ@ñŠb’@ðäaín“ïäa†@ðàóuŠó @ìóäbäóîþŽïi@çìa‹Ø@ñóäaŠbàb÷@ìó÷@óØ@óîa†òìóÜ@çbàí @a‹mí @Ûòì@óÙäíš@No @ Žî‹Ùi@çbî‹îó@óå‚òŠ@ñìbšói@fiò†@óîüi@~µ @ ä@•ó@ jŽïi@òìó䆋؊aí‚ @@@NæiaŠ†@ãb−ó÷@óäbØbrò†

@@ @ñŠb’@ìbä@ðäbØbïu@òìómóä@óiŠó@ðäaín“ïäa†@ñòŠbàˆ@Šóói@òŠìó @ðäaŠü @aìóØ@eìóØò†Šbî†@òìó÷@a†@ H1.1I@ñón“‚óÜ @ñ@E61@a†óóÜ@a†1925@ðÜbóÜ@çbØò†ŠíØ@NóØòŠb’@nŽï÷@ñómbéÙŽïq@ñìbšŠói@ðÙŽïåîŠü @ñüèómìíióØ@~òìímbè@a‡ØíØŠóØ @ñü‚@íØòì@óàó÷@ãłói@~çìíióØòŠb’@ñìbÙ’aŠ@ðØóîóiŠûŒ@ómbØ@ãó÷@ìòìbåŽïéÙŽïq@çbïØíØŠóØ@ñŠb’@ðäaín“ïäa†@ðàóuŠó @ñòŠbàˆ@ðšóØ@NE37@ómòìín“îó @óØ@a†@ 1977@ðÜbóÜ@òìíi@òíïäói@ñóÙîä@ìòìíîŒóia†@†ŠíØ@ñòŠbàˆ@ñò‰ŽîŠ@ìòìóîbàóä @ìòìómòìíiŒŠói@ a†1977@ ðÜbóÜ@ ~òìbåŽïéÙŽïq@ a†1925@ ðÜbóÜ@ çbïäaín“ïäa†@ ðàóuŠó@ ñ@ E8@ béäómóØ@ çbØóiòŠóÈ @ðÜbóÜ@òìíi@òíïäói@çbîòŠbàˆ@ñò‰ŽîŠ@òíŽï’@çbàóèói@çbáØŠím@ðmóîbàóØ@Nòì솋Ø@ñ†bîŒ@pbÕ›åŽïq@ómaì@~E44@ómòìín“îó  @@@NE16@ómòìín“îó @ìòìòŠaí‚@ómòìímbè@E29@óÜ@ómaì@~1977@bm@òì@1925 @aŠòìbäóÜ@ òìíi@ a†aŠb÷óÜ@ ðàŠó ói@ a‡’óÙî†@ ðäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbäóÜ@ 熋ÙiòŠóÈói@ ì@ òìó䆋ÙØbq@ ðÙïnïÜüq@ òŠbî† @ñŒó òŠ@ñìíäbïiói@‹m@Žîí’@ì@µÔbäó‚@ì@ a‡Ìói@ðäbØóïÝîóÐ@ò†ŠíØ@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@âŽîˆŠ@a†1975@ðÜbóÜ@Na‡äbØbnÐóy @~@aŠüØ@~ˆûŠóiŠói@~ôŠói@~ýóØ@~x‹i@ZçbØóØòŠó @ñìbäI@ðØòŠó @•ó’@âŽîˆŠ@óÜb@ìó÷@Šóè@NbäŠò†òì@×a‹ŽïÈóÜ@ðäa‹Žï÷ @@@.35ðiòŠóÈ@üi@Šbäó’@ñŠóiììŠìò†@ðäbØò‡äí @îŠü @ìbäói@bnóè@âŽîˆŠ@a‡mbØ@çbàóèóÜ@Na‡ÙŽïm@a†Šbäó’@ñŠb’@ìbäóÜ@HaŠó @a†óäa‡äí @ìóÜ@ì@båŽïè@ðiòŠóÈ@çb’bq@ì@oaí aŠ@a†òìbåŽî‡äóØ@’ò†@óÜ@õ‡äí @29@ðäbäaín“ïäa†@@âŽîˆŠ@a†1976@ðÜbóÜ @üi@ñŠü @ðäaŠó Šó@ñ‡äí @ñìbä@ì@iìì†@ñaŒóÔ@Šó@ón‚@òìóïmóîaŠóiòíŽîŠói@ñììŠóÜ@ñóäa‡äí @ãó÷@N熋Ø@ðŽïuón“ïä @@N36@ç‡äóàóÜìò†@pìóä@ðäbØói@çbïÙŽïÜó @óäa‡äí @ìó÷@óbi@ðäbîb’@N‘†íÔ @~ÛíØŠóØ@ ðäbØòŠb’@ óiŠó@ ðäbØóäa†òìb÷@ ò‡äí @ ð䆋Ùäbà솊üi@ ì@ •‹Žïè@ ómìóØ@ âŽîˆŠ@ òìaì†ói@ çbØbn’óè@ aŠòìbäóÜ @‹ŽîˆóÜ@âŽîˆŠ@ ~a†1987@ðÜb@óÜ@çb’bq@NpìóØ@óäa‡äí @ãó÷@ðÙÜó‚ói@ŠûŒ@ðÜbà@ì@ðäbï @ðÙŽïäbîŒ@N‹ŽïÜìóè@~óîüØ@~Šìí½óà

N72M70@Z1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† 33 NóÙi@84M83@òŠóqý@1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N†@ñ‹îó@bèòìŠóè@N44Nß@~çbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@ñbïÐa‹ üº†Müåmó÷@~1995@~ŠìíÐóÌ@⁄Üì‡ióÈ 34 N32M31@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 35 N46@ZòŠóqý@N2001@~a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ì@´aí aŠ@çaíŽïäóÜ@òìbåŽî‡äóØ@~Š†bä@òìbØ 36

20


@óäbïmłìbè@ ðÙŽïÐbà@ ìíàóèóÜ@ òŠüªói@ ~óäa‡äí @ ãó÷@ ðäaín“ïäa†@ Šóón‚@ ñŠìíib÷@ ñûŠbàó @ BñŠa‡ï÷@ ŠìyóàB@ ñŠbî‹i @@NæÝŽïjŽïuói@çbïäbØò‡äí @ŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@ñòìó÷@ñüèòìíi@óàó÷@òŠbî†@Nça‹Ù’ójŽïi @ì@ ‰ïmì‡äìím@ ŠûŒ@ a†ŠümbnÙî†@ Žïy@ ãa†ó@ ðîaìò‹äbàŠóÐ@ ‹ŽîˆóÜ@ ìa‡äbØbn’óèóÜ@ 熋ÙiòŠóÈói@ ì@ 熋ØìbnØbq@ ðÙïnïÜüq @xaŠóÔ@ ì@ Šìí½óà@ ~ÛíØŠóØ@ ðäbØóšìbäóÜ@ çbØò†ŠíØ@ ñòŠbàˆ@ ñò‰ŽîŠ@ îŒóia†@ ñüèòìíióØ@ ~aŠ‡Žïq@ ñò‰ŽîŠ†@ óäbïîŒójŽïi @ÿó óÜ@ 熋ØìbnØbq@ ðÙïnïÜüq@ Nòìòìíi@ ŒŠói@ ŠûŒ@ çbØóiòŠóÈ@ ñòŠbàˆ@ ñò‰ŽîŠ@ a†òìó÷@ ñŠójàaŠóióÜ@ ~ò‡å’íØ@ ðØóîòíŽï’ói @ñ†ói@a‡ïîbüåîˆóÜ@óØ@ü‚óm‹ ò†@ñóäbäb“ïä@ãó÷@ìíàóè@ßbÑäó÷@ð’‹Žïè@NóÙmíÜ@ón“îó @ßbÑäó÷@ñóØó’‹Žïè@ð䆋َïq@oò† @ì@ça‹Ø@Šóójnò†@~çaŠˆíØ@ÿóàüØói@ÚÜó‚@~Šó òìíjmóØ@çbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@ìíàóè@ñˆ†óØ@a†óØóäüïaŠóqü÷óÜ@NæŽî‹Øò† @ðäa†òìb÷@ì@ÚÜó‚óÜ@çbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@ðäaìa‹ÐŠói@ðÙŽîŠóiììŠ@ðmŠíØói@~ça‹ØŠíqb‚@ì@çłbm@‡äí @çaŠaŒóèói@~çaŠ†‹i@Þî†ói @e‡äóè@óïîaì†@ãói@NçaŠ†‹iìbäóÜ@ì@çaŠˆíØ@ñìíàóè@îìó÷@fióä@ñaŠómíØbm@~çaŠ†‹i@”ïÝî†ói@óØ@ñóÙÜó‚@ìó÷@Nòìóîa‹ÙØbq @ðäbmłì@ì@ ðiòŠóÈ@ñ‹ïà@ðmłì@üi@†ŠíØ@ñìa‹ÙÜbÑäó÷@ ðäb›Ø@ì@çbäˆ@n’û‹Ð@üi@báŽïèóØ@oò†Šói@ómóäìímìóØ@oåŽïàíØò† @ŠûŒ@ åŽïàíØò†@ ðäìíia‹Ù’b÷@ ðäaìŠòìbš@ ì@ çŠûŒ@ ßbÑäó÷@ ñóØóîˆíÙÜóàüØ@ ðäbØóäaìbm@ òŠbî†@ .37çóØò†@ ðiòŠóÈ@ ñóÙî† @bèòìŠóè@~çbn†ŠíØ@ñ‡äí @ 4000@óÜ@‹mbîŒ@ðä‡äbmí@ì@ça‡ÙŽïm@~ßbÑäó÷@ñóØóîˆíÙÜóàüØ@ðàb−ó÷@NoŽî‹Øò†@òìóîòŠbjàóÜ @@@Nìíi@†ŠíØ@ðÄû‹à@182000@óÜ@‹mbîŒ@ð䆋؊jäí’@ì@æm‹  @†ŠíØ@ ðmbéŽî†@ 779@ a‡îŠóiìŠìò†@ ì@ ÛíØŠóØ@ ñóšìbäóÜ@ béäómói@ a†1988@ ðÜbóÜ@ a‡ÜbÑäó÷@ ñì⁄iŠói@ ð’‹Žïè@ ‹ŽîˆóÜ @ìó÷@ñòŠbàˆ@Nça‹Ø@Šjäìí’@ì@ça @çbîóiŠûŒ@óäbmbéŽî†@ãó÷@ðäbØò†ŠíØ@òìín“ïäa†@Nça‹Ùn‚óm@a‡Øb‚@ÿó óÜ@bî@çaŠ‡åŽïmí @@N38çìíi@çaŽï‚@37726@ça‹ØŠò†@ì@a‹ÙŽïq@çbïšüØ@a‡îŠóiìŠìò†@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñóäbmbéŽî†@ãóÜóØ@ñóäbäaŽï‚ @ómŠbq@ çaíŽïäóÜ@ o‚ó@ ðØóïØüØbä@ ìó“ŽïØ@ a†òìòì솋iaŠ@ ñò†ó@ ðàòìì†@ ñòíïäóÜ@ aìóØ@ e‹míi@ ónîíŽïq@ a‡ïîbmüØóÜ @çbØóîŠìíå@ óšìbäói@ ŠbuŠûŒóØ@ ôäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbä@ ŠóóÜ@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ ðäbØóØóî@ ñaì†óÜ@ Ûóî@ óáŽîˆŠ@ ì@ †ŠíØ@ ðäbØóîŠbïàaŠ @ñìa‹ióäa†@ðÙŽï’óiói@íÙÜói@~òìíïäaŒóä@çbØò†ŠíØ@ñóšìbäói@õóäbåŽîí’@ãó÷@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@óbi@ðäbîb’@Nòìíióè@æŽîŠ†‹iò†ìbä @@.39çìbäa†@ðiòŠóÈ@ðØb‚ @@ @ @a†óîò†ó@ãó÷@ñbmòŠó@ì@ì솋iađŠ@õò†ó@ðîbmüØóÜ@çbØóîŠìíå@óšìbä@ð‚û†ìŠbi@3.1 @a‡Ìói@ðáŽîˆŠ@ðåš‹Žîˆ@óäìóØò†óØ@ñóäbšìbä@ãó÷@ómaì@36@ðÝŽïè@ñììŠaí‚@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñìbnØbq @~a††Ší@ Ø@ðÙÜó‚@ìbäóÜ@ŠûŒ@ðØóïäaŠóïä@ì@ðäbaŠóè@ð䆋Ùn슆@ñüè@ómòìíi@óàó÷@Nó@ îóè@ñò‰ŽîŠ†@òìóäbrŽïi@ì@ðàaìò†Šóiói @@@NçbØóîŠbïàaŠ@ómŠbq@ì@ìa‹ƒÙŽîŠ@ìóØòjå’ûŠ@óÙÜó‚@ðmójîbmói @~ó@ îóäbšìbä@ãó÷@ðäbØò†ŠíØ@ðäbäìaŠ@ì@´aí aŠ@~ç@ †‹ØŠò†@~e @ ‹Øò†@ìò‹îóq@óäaˆûŠ@ìóîa†aŠb÷óÜ@bnŽï÷@ñó䆋ØìbnØbq@ìó÷ @fiò†@bî@~ã@ óØóî@Zb@ŽîŠ@ìì†@ãò†Šói@óåŽî‹‚ò†@çbØò†ŠíØ@~a@‡ØíØŠóØ@ñŠb’@ìbäóÜ@ðmójîbmói@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@óäìí¹üi @Šó @~ãòìì†@Nç@ óji@a‡äbîü‚@ÿó óÜ@çbïäbØóØó@ì@ßóqíÜóØ@eŠ†ò‡Žïq@çbîbŽîŠ@a†òŠbi@ãóÜ@~ç@ óÙi@üØ@×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@ìòŠói @ãóÜ@~ç@ óÙi@üØ@36@ðîbïå܆@ðäûŒ@ìbä@ðäbØò†aŒb÷@ò†ŠíØ@óšìbä@ì@ììŠó@ìòŠói@æŽî‹Øò†Šbšbä@aìó÷@×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@üi@æšóä @~ç@ ‹Žî‰iò‡Üóè@ãòìì†@bî@ãóØóî@ñbŽîŠ@bî@çbØò†ŠíØ@Nç@ óji@a‡äbîü‚@ÿó óÜ@çbïäbØóØó@ì@ßóqíÜóØ@eŠ†bä@çbîbŽîŠ@a†òŠbi @çbîü‚@~ç@ ‹Žî‰iò‡Üóè@ãòìì†@ñbŽîŠ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷@Na@‡äbïäaqbiíibi@ì@çbîü‚@ñ‡ŽîŒóÜ@óäbîóäbîŠbšbä@ð䆋ٚüØ@a†Šbi@ì솊óèóÜ @@@NpbØò†@çbïäaìŠòìbš@o‚ó@ðÙŽïäbîˆ@ìòìóäŒû†ò†@a‡äaŠóibäóq@ñ󠊆bš@ìbäóÜ @æîˆò†@a‡äaŠóibäóq@ðràóØóÜ@õóäaìó÷@ì@36@ðîbïå܆@ðäûŒ@ñóšìbä@ðäbØòŠóibäóq@ò†ŠíØ@ñòŠbàˆB@~f @ Üò†@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† @óîòŠbàˆ@ãóÜ@çó@Øò†@üØ@×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@üióØ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷@ñòŠbàˆ@bèòìŠóè@~æ@ iò†@‘óØ@ŠaŒóè@†ó@100000@ñóÙîä @@.40Bµä@àóØ@æi‹mbîŒ @óäaˆûŠ@ìóîóè@õò‰ŽîŠ†@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@ônò†@‹Žîˆ@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@óäaìbšŠói@熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq @ñŠbïàaŠ@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ì@‡äòìbä@bèòìŠóè@óàbäˆûŠ@fÜó @çóîýóÜ@a‡äbïäbØóšìbäóÜ@çbØò†ŠíØ@ð䆋؊ò†@ì@çbäìaŠ@~´ @ aí aŠ @@@NæŽîŠ‡äóîó ò†aŠ@ì@ìbšŠói@óåŽî‹‚ò†@a†bïubïu

Kurdishmedia.com, 2003.07.15 37 NóÙi@”î@108@òŠóqý@ñón“‚@ñ‹îó@äììŠ@ðØóîóåŽîì@n Šòì@üi@N107@Z1998@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† 38 NMedya TV@óÜ@ðäüîïÄóÜóm@mìóÙŽïqìbš@~2000@çbíÈ@†í¼óà@N† 39 NMedya TV@óÜ@ðäüîïÄóÜóm@mìóÙŽïqìbš@~2000@ðäbióÜbm@ñŠíä@N† 40

21


@bm@a†2000O1O1@ñˆûŠóÜ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷@ñòŠbàˆ@~f @ ìíäò†@eíä@ðäbn†ŠíØ@ñóàbäˆûŠ@Zó@ äìí¹üi@a‡äbîìbäóÜ 41 @ðäüïïàüØ@òìóîòŠbi@ãóÜ@Šóè@. æ@ äaŽï‚@96@óiŠóóØ@‘óØ@531@ómòìín“îó @a‡äbà@f@ñòìbàóÜ@ómaì@a†2000O4O1 @ò†‹Žîˆ@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ñòŠbiŠò†@ñü‚@ðäb“ŽîŠóq@çbØòìím‹Øóîòìó@ móä@ðÄû‹à@ðäbØóÐbà @ðäbØóÐbà@ñóäłb@ðmŠüqaŠóÜ@N42p @ bØò†@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠóÜ@óîŒbØbq@ðÙïnïÜüq@ãó÷@ðä‡äbnòì@ñaìa†@ì@e‹iò†Šò†@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ @ðàaìò†ŠóióÜ@‘bi@a†@16@òŠóqýóÜ@~ò@ ìíšŠò†@a†2001@ñŠòíî@ŽïÐóÜ@òìbÙîŠóàó÷@ðäbØòìím‹Øóî@ómłì@çóîýóÜ@óØ@Æû‹à @ñóäa†ŠíØ@óäaŽï‚@ìó÷@ñòŠbàˆ@~f @ ìíäò†@óäìí¹üi@~p @ bØò†@a‡Ìói@ðmłóò†@ò†‹Žîˆ@ðäbØóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ñìbnØbq 43 @@@N æŽî‡ÙŽïq@‘óØ@875@óÜóØ@çaŽï‚@155@ómòìín“îó @çìa‹ØŠò†@a†2000@ðmìóy@ì@Ûóî@ðäbà@çaíŽïäóÜóØ @ì@pbØò†@a‡ØíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ðÙïnïÜüq@ðàaìò†ŠóióÜ@‘bi@a†2002O1O8@ñˆûŠ@ðÙŽïÜaìóèóÜ@bî‡ïà@”íØ @ÛíØŠóØ@ñŠb’@ðäbØò†ŠíØ@õŠaŒíîìòŒ@ì@ìíäb‚@î‹Ø@üi@×a‹ŽïÈ@ñïäbØòŠb’@ðäbØóiòŠóÈóÜ@aìa†@a‡Ìói@ðmóàíÙy@~fìíäò† @fìíäò†@bèòìŠóè@Np @ bÙi@çbb÷üi@çbïäbØóïîaŠa†@òŠbØóØ@pa†ò‡Žïq@çbï@’òìó÷@ŽïÜói@bèòìŠóè@~p @ bØò†@çaŒŠóè@ð‚‹äói @üi@òŒbm@ñìíäb‚@2200@óîaì@ð“îŒbïä@ìòì솋ْóia†@a‡äbØóiòŠóÈ@ò‡äóàŠbØ@Šóói@ñìòŒ@óšŠbq@1500@a‡Ìói@ðmóàíÙy @çbØò†ŠíØ@òìa@‹ØŠò†@ñòŠbàˆ@aìóØ@fäóîó ò†aŠ@óØòìbšŠó@bèòìŠóè@NpbÙn슆@çbØòìímbè@òŒbm@óiòŠóÈ@ò‡äóàŠbØ @~f @ ìíäò†@a†2002O1O21@ñˆûŠ@ñ57@òŠbàˆóÜ@ðmłìbè@ñóàbäˆûŠ@@N44‘ @ óØ@575@ómòìín“îó @a†ì솋iaŠ@ðäbà@fìì†óÜ @a‡Ìói@ðáŽîˆŠóØ@çbîóäbiòŠóÈ@ìó÷@ñŠbàýóq@ÛòŠóØ@ñóÙšûŠb’@ñììŠaí‚@ónŽîìóØò†óØ@Úàbàó’@ñóšìbä@ðäbØò†ŠíØ@òŠbïmíu @ðÜìóè@bqí@ñŠbØìbèói@a‡Ìói@ðáŽîˆŠ@~ôìíäò†@óØòìbšŠó@Nòìa†@~òŠóÄò†@ãó÷@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ómóîìbåŽïè @~f @ ìíäò†@a†2002O4O26@õˆûŠóÜ@pbió‚@õóàbäˆûŠ@@N45p @ bØò†@óîóšìbä@ãó÷@ðäbØò‡äí @ð䆋ÙiòŠóÈói@ì@熋Ø a† @~ò@ ìbÜóè@çŠìí½óà@õ @ b ŽîŠbqói@ŠóóØ@óqónÜü @ìóåï’@ò†‹ @ôäbØò‡äí óÜ@lòŠóÈ@ô䆋َïuón“ïäói@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy @a†óØóàbäˆûŠóÜ@bèòìŠóè@Nç@ †ŠíØ@çbïäbØóäòìb‚óØ@çìa‹ÙŽïuón“ïä@óäbîìòŒ@ìó÷@ŠóóÜ@óäaìa‹åŽïèòŒbm@óiòŠóÈ@ãó÷@óbi@ôäbîb’ @@N46çìa‹ÙiòŠóÈói@ìòìómìóäìa‹ÙØbq@†ŠíØóÜ@õìaìómói@‡äí @140@õóÙîä@a†òìbåŽî‡äóØ@ì@xaŠóÔ@õóšìbäóÜ@~òìímbè @@ @…û†ìŠbi@bèòìŠóè@~a@‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@õŒó òŠ@õìbnØbq@ôäìíióè@Šóóån‚@Ú“ïm@ônóióàói@~ò@ ìòŠó@õóäbàóÜ@óu @Œü܆@ñŠò†a‹i@e‡äóè@ñŠbØìbèói@~æ@ îˆò†@a‡äaŠóibäóq@ôràóØóÜ@õóäaìó÷@ômójîbmói@çbØòŠaìb÷@ò†ŠíØ@ôäaŠòŒí @õòíŽï’@ì @ómaì@@ãłòì@ìŠbï‹q@ônïÜ@ômóàŠbîói@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@NaŠ@ †@ãb−ó÷@BçbàòŠbÔò†ŠóiB@ôràóØ@ôäbØòŠaìb÷@ìbäóÜ@ÛóîòìóåïÜüÙŽïÜ @ð’óióÜ@Na‹ÙŽïuójŽïu@Qualitativ Methode@Research@ômóîa‡äóš@õ†ünïà@õòìóåïÜüÙŽïÜ@õbŽîŠói @ì@熋ÙiòŠóÈói@@ðÙïnïÜüqói@pòŠbió@çbàòŠbÔò†Šói@ðäaŠóibäóq@ðràóØ@ðäbØòŠaìb÷@ðäìíšüiìi@æîò†ò†@ÿìóè@a†ìímbèa† @çüš@çó䆋ÙiòŠóÈói@ãó÷@ñü‚ìónaŠ@ðäbiŠíÔóØ@çaìó÷@µäai@Nµ @ äai@Šbï‹q@e‡äóè@ñòŠbiŠò†@çbïnŽîíÜóè@bèòìŠóè @@Næåïiò†@çüš@çbØòŠóòŠbš@ì@çbîóØó“ŽïØ@óåäaìŠò† @ @熋ÙiòŠóÈói@ì@õŒó òŠ@õìbnÙq@ôÙàóš@õóbåŽïq@4.1 @ð @ äbØòŠ@ üu@bèòìŠóè@~ñ @ Œó ò@Š@ñìbnØbq@ôÙàóš@ñòŠbiŠò†@Ûóîòìó䆋Ùäìì@Š@ó@ mŠíØ@ìóbåŽïq@e‡äóè@eŠ†ò†@ÿìóè@a†ò‹ŽïÜ @ôÙàóš@ÿó óÜ@ôä‹Ø†ŠìaŠói@ì@ç@ †‹ÙiòŠóÈói@ô @ Ùàóš@õòìó䆋Ùäìì@Š@ìóbåŽïq@ŠóóåïŽî†@çb’bq@Nì@ ìŠónŽî‹£@熋ØìbnØbq@ñ‹m @@@NØóîóÜ@çbïmóîbÙîä@ì@õŒaìbïu@ómaì@~õŒó òŠ@õìbnØbq @@@ @ðÙàóš@ómaì@óØóÙàóš@ñ†í‚@~a@†bqìŠìó÷óÜ@ãïÜbäíïbä@ñŠaíióÜ@óîaŒòŠb’óØ@î‹q@çüØbu@Š@ óÑïäóu@ðbi@ñò‹Žîí ói @ñŒó òŠ@ì@ @ nŽï÷@ðŽïäþáÝà@ñüèói@ìòìóäbØó90@ñbmòŠóóÜ@ŠbªóØóî@üi@ìóïŽîíä@ðÙŽïÙàóš@BñŒó òŠ@ñìbnØbqB @üi@òìónŽî@Šó ò†@ìóäüØ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ñò†Š@ bî†@ómaì@ïàüäóÐ@ãłói@N47òìóîŠbïàa@Š@ðäbàŒ@ìbä@ómbè@a‡äüØ@ñbïÄþí íîóÜ @çóîýóÜ@a†bïØŠímóÜ@çbØóïäóàŠó÷@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@Zóäìí¹üi@~ç@ óè@òìóîòŠbi@ãóÜ@•óäìí¹@fÜó @òŠbî†@Nì@ 솋iaŠ@ðäbØò†ó 2000@ðÝî‹qó÷@ñbmòŠó@eíä@ðäbn†ŠíØ@ñóàbäˆûŠ 41 The Kurdistan Observer 18.4.2000 42 U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices.February 2001: Iraq, pp, 16. 43 KurdishMedia.com 08/01/2002 44 N2002O1O21@ñˆûŠ@@57@òŠbàˆ@~ðmłìbè@ñóàbäˆûŠ 45 The Kurdistan Observer 07/05/2002 46 J. J. Preece in Human Right Quarterly 1998: 818. 47

22


@ñìbnØbq@Nã@ óØóî@ðäbéïu@ñŠó’@ñaì†@a†bîŠbÜíióÜ@çbØóïäbàû@Š@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@Na†1915@ðÜbóÜ@òìóØŠím@ðmłóò† @òìünïm@ñóØbqí@çóîýóÜ@ðmaì‹Ø@ŠaŒóè@çbîò†@n’íØ@~a@‡àòìì†@ðäbéïu@ñŠó’@ðmbØóÜ@BoüØüÜüèB@çbØóØóÜíu@ñŒó òŠ @çb@b÷@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ðÙàóš@ñóbåŽïqB@~f @ Üò†@a‡îŒó ò@Š@ñìbnØbq@ñŠaíióÜ@óÙŽïîaŒòŠb’óØ@ÓüÙÜbïi@@Þïi@íŽîŠ‡äó÷@@N‡nè@NN @a†‡îbüåîˆ@ì@´aí a@Š@bèòìŠóè@çaín“ïäa†@ñŠb‚ì@Š@îŠü @ì@熋ٓŽïÙÜóéÙŽïm@ŠûŒói@çaí@ŽïäóÜ@óØó@ îò†Šbî†@óÙäíš@~óïïä @ómaì@ñŒó ò@Š@ñìbnØbqóØ@~b@i@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@óÜaì@Æû‹à@bî@e‹míi@“ @ðØóîòíŽï’ói@e‹äaímò†@ãłói@Nf @ åŽîíäò†@ñü‚ @ ~ @ ïîb÷@ñŠbØüè@ŠóióÜ@a†ìa‹ÙîŠbî†@ @ðØóîóšìbäóÜ@ìa‹ØóåŽïÜŒóy@ @ì@ìaîìóä@ðÙŽïqì‹ @bî@ðÙŽïÙÜó‚@ñòìó䆋ÙØbq@ì@´“Žïèóä @óióà@e‹Øò†@ó@ Ùî†@ð @ Øóîbmaìói@N 48Bf @ iòìóØóîói@óäaŠónØbÐ@ìóÜ@e‡äóè@bî@a‡îˆüÜû‡îb÷@bî@ñ‰ïma@~ñŠbïàaŠ@~ñŒó òŠ @ñüèóåji@ïîb÷@ñŠbØüè@e‹Øò†@óäìí¹üi@~e @ ‹Ùi@ò@ †bïq@a†Œaìbïu@ñòíŽï’óÜ@bèòìŠóè@fiŒaìbïu@ñŒó ò@Š@bî@nŽï÷@ñìbnØbq @óØòìa‹ØóåŽïÜŒóy@óåïîb÷@óiŠó@ðÙÜó‚@ómaì@~òìónŽî‹Øò†@Ûbq@óØòìaïìóä@óåïîb÷@a‡îbïmóØ@~a‡ØóîóšìbäóÜ@ñŒbØbq @ìó@ Ùî†@ñ @ òíŽï’ói@bî@òìóåiò†@´aí a@Š@ñììŠìòŠói@bî@æŽî‹Øò†‹Ô@ìòìóåŽî‹Øò†@Û@ bq@bî@çŠüi@çbîü‚@ñóØóåïîb÷@æŽî‹Øò†Šbšbä @çbïnî‹Ø@~ç@ bØóäbïnî‹Ø@ì@çbØóàþï÷@~í@ u@ì@ãþï÷@çaíŽïä@ïîb÷@ñŠó’@óäìí¹üi@Ne @ Š†ò†@ãb−ó÷@óØóîŒbØ@ bq@‹m@ñŠüu @@@Nçìíi@ñŒbØbq@ñü‚ìónaŠ@ñŠbØüè@a‡naŠòìbä@ì@ììŒ@ðäbØò†óóÜ@çbØóÙïÜümbØ@ì@oäbnmû‹q@bî@íu@ì @óäìí¹üi@óÙäíš@Nf @ i@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ïîb÷@ñìbnØ@ bqóÜ@oóióà@ó“ïàóè@óïïä@xŠóà@aìóØ@e‹míiòìó÷@ónîíŽïq@a†ò‹ŽïÜ @ïîb÷@ü@ i@çŠüi@çbîü‚@ñóØóåïîb÷@çìa‹ØŠbšbä@ìòìa‹ÙŽïÜ@çbîŠûŒ@Hçbïäìíi@oò†‹Žîˆ@ì@çbïäbÙ’@ñaì†I@ÚŽïÙÜó‚óØ@òìíiaìŠbu @ñŒó ò@Š@óäbîíïäaí@ m@òŠüªói@~ò@ ìì‡äbîóŽïuói@çbîóØaìa†@ìòìì‡äaíä@çbïšóÙÝà@Hç@ †‹Ø‹Ô@ð‹móÜI@óÙÜó‚@ãó÷@~oò†łbi @ŠbuŠûŒ@ãłói@~ñ @ Œó ò@Š@Ûóä@óïåïîb÷@ðÙŽï䆋ØìbnØbq@óØó䆋ØìbnØbq@a†òŠbi@ãóÜ@óîüi@Nç@ ŽîŠbri@çbîü‚@ñóØóšìbä@ì@çbîü‚ @óÙäíš@~ó@ ØóîŒbØbq@ñóåïÔónaŠ@óióà@”ïmójîbmói@~ó@ ïïä@çbb÷@@ñŒó ò@Š@ì@ïîb÷@ñìbnØbq@ñòìó䆋Øbïu@ØóîóÜ @òìbnØbq@üi@fi@ÚŽïÌbäüÔ@óØóïåïîb÷@òìbnØbq@óÙî†@ôØóîýóÜ@~ç@ ò‡i@ììŠ@òìóØóîói@óØóîŒbØbq@ñŠüu@ì솊óè@ÛóîýóÜ@e‹Øò† @a‡ÙŽïmłì@bî@a‡Øóîó@šìbäóÜ@çbØó@ åïàóØ@ñòŠbiŠò†@òìb−í @ðmójîb@mói@óàó÷@~a@‡äb“ïq@ñü‚@a‡åïîb÷@ñìbä‹ŽîˆóÜ@b@î@óØóîŒó òŠ @ïîb÷@ñìbnØbq@óäìí¹üi@~ @ ïîb÷@ñìbnØbq@ñóäìí¹@@Nçó@ Ùî†@ñ @ Œó ò@Š@ì‹m@ @ ïîb÷@óiŠó@oò†łbi@ñòìómóä@ìóiŠûŒóØ @ñìbnØbq@çbØóàþï÷@óiòŠóÈ@~ò@ ìóàþï÷@ðiòŠóÈ@ñ‹Ù’óÜ@çóîýóÜ@çbØóšìbä@ð䆋Ø a†@ðmbØóÜ@a‡äbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷óÜ @~‡@ äbqó@çbîü‚@ñóØóåïî@b÷@ìòìò†‹Ù’ò@Š@a‡äbØóšìbäóÜ@çbî‹m@ðäbØóåïîb÷@ì@’ò†ŠòŒ@ïîb÷@ómaì@~†@ ‹Ø@çbïäbØóšìbä@ïîb÷ @çbîü‚@ñŒó ò@Š@çbïäaím@çbØò†ŠíØ@~†@ ‹Ø‡åóq@çbîòìa‹i@ðäóîý@ïîb÷@ì@ça‹ÙšóÙÝà@a†óšìbä@ŠûŒóÜ@çbØò†ŠíØ@ñòìó÷@•bq @Šói@çìíióä@熋Ø@Šü’@Šó@õò†bàb÷@a‡åŽîí’@e‡äóèóÜ@õóäbØò†ŠíØ@ìó÷@ãłói@Nò@ ìóååŽï·@a‡äbîü‚@ñóØóšìbäóÜ@ì@çŽîŠbri @@NæmìóØ@”îŒó òŠ@ñìbnØbq@Šói@òŠüªói@~òìóîa‹@çbîìüm@ì@æmìóØ@õˆíÙÜóàüØ@ñìłb’ @oaŠòìbä@ðäbØò†ó@ðäbØóîŒbØbq@ì@eíä@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@çaíŽïä@ðä‹ @ñŒaìbïu@Ó @ üÙÜbïi@Þïi@íŽîŠ‡äó÷@ðŽïqói@bèòìŠóè @ì@çbîˆ@ñbŽî@Š@Ûóîóšìbä@ðäaí@ n“ïäa†@ómaì@~ì@ íióè@æîŠü ü‚@ñŠaíi@bî@ðäb’@a‡äüØ@ðäbØóïåïîb÷@óîŒbØbqóÜóØ@~óîòìó÷ @ãó÷@a‡ä‹Žî†üà@ñóäaÝŽï’@ñŒó ò@Š@ðÙŽï䆋ØìbnØbqóÜ@Nò@ ìóîbjîŠüi@ìímbè@ïîb÷ói@çbîü‚@ðäüØ@ïîb÷@Šó @aŠ†ò†@çbîòìóäbà @ðäbàóä@”îìó÷@óîóè@bŽîŠ@Ûóî@béäóm@ómaì@~eŠ†‹iò†@ìbäóÜ@bî@aì‹i@fiò†@bî@óØòìaîìóä@óåïàóØ@~óïïä@a†aŠb÷óÜ@òŠaíi@bî@óäb’ @@@.49a†óØóšìbäóÜ@óîóØóåïàóØ@òìómóä @aìò@Š@ì@oaŠói@ìa‹ÙîŠbî†@ñbîˆüÜû‡îb÷@Ûóî@béäómói@óØ@eŠüuói@~o @ Žïi@ñˆüÜû‡îb÷@e‹Øò†@ñŒbØbq@óióà@ómaì@ðÅïmüà @oaŠbä@ìaìòŠbä@ói@ìeŠ†båŽïq@çbîbŽîŠ@ó@ Ùî†@ñ @ aì‹iìi@ìbîˆüÜû‡îb÷@Nì@ aìóm@ìóîóè@ñbŽïu@bîˆüÜû‡îb÷@Ûóî@ómaì@~eŠ‡äò†a† @~µ @ š@~ç@ üØ@ðm@óïÄü@I@a‡äbØónïäüàüØ@ómłìóÜ@fÜó óÜ@~óäìí¹üi@Næ@ ŽîŠ†‹iò†ìbäóÜ@ìòìóåŽî‹Øò‡Øbq@òŠüªói@~æŽîŠ‡äò†a† @ì@ðäìíjnò†łbi@ñóîb@‹ŽîˆóÜ@òŠbî†@Nóîóè@ãïÜbïü@ñbîˆüÜû‡îb÷@ì@oïäüàüØ@ðmŠbq@üi@bŽïu@béäóm@HbîŠüØ@õŠìíØbi@~biíØ @ðmóîbåïš@ñìbnØbq@Žñ‹Øò†@a‡ïnïÜbïü@ðàónï@ðäìíjÜaŒ@ðäbØóïîbmòŠó@óÌbäüÔóÜ@a‡àïÜbïü@ñbîˆüÜû‡î@b÷@ðä‡äbqó @a숊íió›áïä@ìa숊íi@Ûòì@‹m@ð @ äbØóåïš@ìfiò†@oò†łbi@Bó@ äaŠbÙŽî‹ØB@ïšóØ@µš@Ûóî@ómaì@~eŠ‡j@ Žïq@ñìaìóm@ðmóîaìòŠ @@Nñü‚ónŽî‹i@óÙî†@ñŒbØbq@熋ØìbnØbq@e‹Øò†@óîüi@NæŽîŠ†‹iò†ìbäóÜ@ìòìóåŽîŠ‡åŽï’òìò‡Üóè @òŠüu@ãóÜ@Nò@ ìóîbØónŽïi@ñŒbØbq@óäbnïÜbäíïbä@ñŠbØüè@ŠóióÜ@ómaì@~o @ Žïi@òìòŒó ò@Š@ñŒaìbïu@ñüèói@熋ØìbnØbq@e‹Øò† @ì‹m@ñ @ Šüu@ñììŠìòŠói@bî@æŽîŠŒaí ò†a@Š@bî@òìóåŽî‹Øò†@Û@ bq@ìa‹ØóåŽïÜŒóy@ì@ìaîìóä@ðÙÜó‚@bî@ñòìómóäóàóØ@a†óîŒbØbq @@@Nòìóåiò†@ñŒbØbq@õóÙî†@ñòíŽï’ Bell-Fialkoff in Foreign Affairs, 1993: 110 48 Bell-Fialkoff i Foreign Affairs. 1993:111 49

23


@bî@´aí aŠB@Zp @ bØò†@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ñóbåŽïq@òŠüu@ãói@ðÙìûŒbà@Œû†bm@çbØòìím‹Øóîòìómóä@óiŠó@ðìíåmŠüqaŠ @ðmłóò†óØ@nŽï÷@õ @ óÙî†@ð @ ÙŽïqì‹ @çóîýóÜ@a†ìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbäóÜ@ŒaìbïuŒó ò@Š@ómaì@nŽï÷@ðÙŽïqì‹ @ñòìóån‚Šìì† @a‡ØóîóšìbäóÜ@ÞïÅï@ðäaín“ïäa†@ñóäbÙïmbàónï@ðØóîŒbØbq@ñbŽîŠóÜ@e‹Øò†@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@Nóîòìónò†ói@ñóØóšìbä @ðØóîóšìbäóÜ@ìaîìóä@ì@ŒaìbïuŒó òŠ@õóÙî†@ð @ ÙŽïqì‹ @ñòìó䆋ÙØbq@ñŠbØói@óîaìò‹äbàŠóÐóØ@nŽï÷@ðÙŽïqì‹ @ómaì@NBoŽïi @@N50fnò‡Üóè@a†ìa‹ÙîŠbî† @ðmòŠóåi@ð−bàb÷@óÙäíš@~ó@ îa†ŠóóÜ@ñaŠóè@ì@ðØüØbä@Bó@ Øb‚@bî@óîóšìbäB@a‡ïna@ŠóÜ@î‹q@çüØbu@ŠóÑïäóu@ðŽïqói @Ûóîóšìbä@pa†ò†@ÿìóè@Ša‡młóò†@nŽï÷@ðqì‹ @ómaì@Nó@ îóØóšìbä@ð䆋؊ó üà@ìaîìóä@ðÙÜó‚@ñŠûŒói@naí aŠ @béäómói@óØóšìbä@ðäaín“ïäa†@òŠüªói@~ó@ Øóšìbä@ð䆋؊ó üà@ @ óióàói@òìómbÙi@Û@ bq@Œaìbïu@Œó ò@Š@ñó@ Ùî†@ôÙŽïqì‹ óÜ @óïånŽï÷@ðäòŠ@Û@ óî@ðäbåŽïénò†ói@a†ò‹ŽïÜ@ðØòŠó@ð−bàb÷@Næ@ iò†@çbîü‚@aìò‹äbàŠóÐ@ì@oò†łbi@ñòìómóä@óiŠó@ðÙÜó‚ @òŠbî†@~ð @ îòìómóä@ðäóòŠ@ðmóÜìò†@ómaì@óÜbäíïbä@ðäóò@Š@ðmbn@ðäbåŽïénò†ói@òŠüªói@~ñŒó ò@Š@ðäòŠ@Û@ óî@ómaì @´“îó üi@óÙŽïÌbäüÔ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@óîòíŽï’@ãói@Nç@ óè@Œó ò@Š@Ûóî@ómaì@òìómóä@Ûóî@béäóm@a‡Übäíïbä@ðäóò@Š@ðÙŽïmbnóÜ @ãóÜ@‹mbîŒ@ÚÜó‚@naí aŠ@ì@熋ٚüØ@~ñŒó òŠ@ðŽïäþáÝà@~óîaì@ð @ Žïq@î‹q@ŠóÑïäóu@bèòìŠóè@Nßbäíïbä@ðäóòŠ@ðmbnói @çbØòŠìíå@ì@oŽî‹Øò†@çbØòŠìíå@ñŠbÙnò†@bî@@Ûóîóšìbä@ñó“‚óä@ñŠbÙnò†@fmbØ@òìóîbØóåŽî†@a†óäbmbØ@ìŠbi @@N51óîóè@a‡Øb‚@ìóšìbä@ŠóóÜ@ðØüØbä@óØ@ñóäbåŽîí’@ìóÜ@ðmójîbmói@óàó÷@~æŽîŠ†Šü ò† @ðØóîòìbàóÜ@ì@áŽïèói@ìò†Šì@ò†Šì@bî@oŽïi@‰ïmì‡äìím@ìa‹Žï‚@ŠûŒ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@e‹Øò†@~ @ î‹q@ŠóÑïäóu@ðbi@ðŽïqói 52 @. pa@‡iìì@Š@a‡@äóu@ðmbØóÜ@bî@a‡iìì@Š@a‡ïn’b÷@ì@ðàaŠb÷@ðäìíióè@ðmbØóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@e‹Øò†@bèòìŠóè@No @ Žïi@a†‰ŽîŠ† @~o @ Žî‹Øò†@óÌò†óÔ@òìómóäóàóØ@ñŠìínÜóØ@ì@çbàŒ@a†òŠbi@ãóÜ@~e‹Ùi@fuójŽïu@ü‚ìónaŠbä@ðØóîòíŽï’ói@ñŒbØbq@e‹Øò† @ðÜóàüØóÜ@òìómóäóàóØ@ñŠûŒói@ðØóîòìóä‡ä‡äaím@ó@ Ùî†@ðØóîbmaìói@NN‡@ nè@@e‹Øò†@Ša†Šìíå@ça‡ä‡åŽîí‚@ñbŽî@Š@bî@ça‡ŽïqŠbØ @ìòíŽï’@Šóèói@ñŒbØbq@a‡ïnaŠóÜ@NH@assimilation@çüïþïáïó÷@e‹mí ò†@óïû‹q@ãóiI@a‡nò†łbi@ñòìómóä @ðØóîóåïàóØ@bî@ðÙŽïqì‹ óÜ@òìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbä@ñòìó䆋ÙØbq@ãb−ó÷@~o @  Žïi@ðäüšŠóè@óØò†ünïà@bî@oŽïi@ÛóîbŽîŠ @@NfåŽïéi@oò†ói@ðîòìómóä@Ûóî@ðäòŠ@Ûóî@ðØóîóšìbä@bî@ðÙŽïmbn@fäaíni@oò†łbi@ñòìómóä@bØò†aì@óàó÷@~ìaîìóä @ŠbØói@a‡îŒó òŠ@ñŒbØbq@ðÙàóš@ðmbïuóÜ@e‹äaímò†@óÙŽïÙàóš@熋ÙiòŠóÈói@ aìó÷@~熋ÙiòŠóÈói@ðÙàóš@ói@pòŠbió @óîbmaì@ãói@~çbïuØóîóÜ@çbØòíŽï’óÜ@fîòíŽï’ói@ðÙàóšìì†@ a‡ïnaŠóÜ@ãłói@~òìóä‹ ò‡Øóî@a‡äóîý@fÜó óÜ@óÙäíš@~oŽî‹åŽïéi @ðšŠóè@~oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@oŽïia‡ØóïŽîíØŠóèóÜ@ñŒó òŠ@ðÙŽï䆋ØìbnØbq@òŠüu@ìíàóè@üi@“ ói@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ðÙàóš@ óØ @ñŒbØbq@ðÙŽîŠüu@‹m@ðØóîýóÜ@~ñü‚ónŽî‹ ò†@ðîŒó òŠ@ñŒbØbq@ðäbØóî‡äó¸ójîbm@ì@ÛŠüà@ìíàóè@ ÛóîýóÜ@~ó䆋ÙiòŠóÈói @ì@pójîbm@ñŠüu@熋ÙŠbÐói@ì@熋ÙØŠímói@ðäbØóÙàóš@Ûòì@熋ÙiòŠóÈói@ómaì@Nóîóè@ñü‚ói@pójîbm@ðØŠüàóØ@óïîŒó òŠ @ñŠa†‹Ø@ì@•óiìbè@ðÜb‚@òŠbî†@ ~óîóè@çbîü‚@ñ‡äó¸ójîbm@ì@ÛŠüà@óäbîŒbØbq@ãóÜ@ÚŽïØóî@Šóè@~æîŒó òŠ@ñŒbØbq@ ñŒaìbïu @fŠóè@ñììŠìòŠói@a†bïubïu@ðàò†Šó@ì@pbØóÜ@ŠûŒíàóØ@†ŠíØ@ðäüïbä@óbi@ðäbîb’@Nóîóè@çbàíŽïi@a‡äbïäaíŽïäóÜ@ìí›ØóîóÜ @ñòìómóäóØ@oŽî‹åŽïèò†@ŠbØói@óïîŒbØbq@òŠüu@ãó÷@üi@béäóm@熋ÙiòŠóÈói@ðÙàóš@NòìónŽïiò†@ìòìómüi@çbØóîŒbØbq@ñŠüu @oŽî‹åŽïèò†@ ŠbØói@ ÛóïîŒbØbq@ òŠüu@ üi@ béäóm@ bèòìŠóè@ NoŽîŠ†ò†@ ãb−ó÷@ òìóiòŠóÈ@ çóîýóÜ@ ì@ fnò‡Üóè@ ðŽïq@ lòŠóÈ @ñòìómóä@ ñómüióÜ@ óØòìaîìóä@ òìómóä@ ñòìóä‡äaím@ bî@ ~óØòìbàóä@ òìómóä@ Žîí’óÜ@ óiòŠóÈ@ ð䆋ٓïåŽïu@ óióàóØ @@NóîóØóû‹q@ñbèói@æî‹mŒŠói@ì@æîä‹ @óîòíŽï“àói@~óÜaäó@ðØóîbèói@lòŠóÈ@ñŒó òŠ@a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@óÜ@ómaì@Na‡iòŠóÈ @ì@ a†ìa‹ÙîŠbî†@ ðØóîóšìbäóÜ@ ìaîìóä@ ðÙŽîŒó òŠ@ bî@ ðØóîòìómóä@ ðä‡äbØónÜóè@ ÃòđŠ@ ómaì@ 熋ÙiòŠóÈói@ ðÙàóš @ðÙŽîŒó òŠ@ðmóîaìómóä@ñóàbåbä@ìbáï@ì@ŠìínÜóØ@îŠü @bî@~a†óØóšìbäóÜ@lòŠóÈ@ñŒó òŠói@Šó@ðÙÜó‚@ð䆋ٓïåŽïu @ì@ ñŒbØbq@ ñóû‹q@ e‹Øò†@ Na†ìa‹ÙîŠbî†@ ðØóîóšìbäóÜ@ a‡iòŠóÈ@ ñòìómóä@ ñómüióÜ@ ñòìóä‡äaím@ ì@ ôiòŠóÈ@ üi@ ìaîìóä @@@NæŽîŠ‡i@ãb−ó÷@a‡åŽîí’@ì@pbØ@ÛóîóÜ@òìóØóîói@òìóä‡äaím @ðÙÜó‚@ çóîýóÜ@ òìóØóîói@ 熋ÙiòŠóÈói@ ì@ ñŒó òŠ@ ñìbnØbq@ ómaì@ óØòíŽï’@ ì솊óèüi@ ó䆋ÙiòŠóÈói@ ðÙàóš@ ãó÷ @ñóû‹q@òŠbî†@ Nü‚ómòìím‹ @ðäóîý@ì솊óè@ì쉎ïà@ðîa‰ŽîŠ†ói@óØóîŒbØbq@ñóû‹q@óÙäíš@~oŽî‹åŽïèò†@ŠbØói@òìóäbn†ŠíØ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZóäaìóÜ@~oŽïióè@ñŠüu@‡äóš@e‹Øò†@熋ÙiòŠóÈói@ðäa‡àb−ó÷ J. J. Preece. i Human Right Quarterly, 1998: 821 50 Nìí“Žïq@ñòìbšŠó@çbàóè 51 J. J. Preece i Human Right Quarterly 1998: 822 52

24


@oŽî‹Øò†‹Ô@fÜ@ñìaîìóä@ðØóîóåïàóØ@ìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbä@a‡îóäbïàóÜóØ@ÛóîŒbØbq@ómaì@~熋Ø‹Ô@ì@ñŒbØbq@ ZãóØóî @ðÙŽîŒó òŠóÜ@òìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbä@ñòìó䆋ÙØbq@a†óØòŠbØóÜ@ðØòŠó@óióà@ómaì@ NoŽî‹Øò†@fuón“ïä@fÜ@ðiòŠóÈ@ì @@NóîóØóîóšìbä@ð䆋ÙiòŠóÈói@ì@lòŠóÈbä@ñìaîìóä @lòŠóÈ@ð䆋ٓïåŽïu@ì@óØòìaîìóä@òŒó òŠói@Šó@ðÙÜó‚@ð䆋؊ò†@bî@´aí aŠ@ómaì@~熋؊ò†@ ì@´aí aŠ@Zãòìì† @óØòìaîìóä@ óÙÜó‚@ ð䆋؊ò†@ bî@ naí aŠ@ ñüèói@ bî@ óîóû‹q@ ãó÷@ NóØòìa‹ØŠò†@ bî@ óØòìaŠŽîí aŠ@ óÙÜó‚@ Žîí’óÜ @ñóÜóàüØ@ñómüióÜ@çbîòìóä‡äaím@ðÜìóè@çb’bq@ì@ðiòŠóÈ@Âäò‹Øóî@ðØóîóšìbä@üi@a†ŠóóÜ@aŠóè@ñìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbäóÜ @üi@ a†ŠóóÜ@ ó“ŽïØ@ ðØóîóšìbäóÜ@ óØòìaîìóä@ óÙÜó‚@ ðä‡äaŠóqŠò†@ bî@ ð䆋؊ò†@ ñüèói@ bî@ ~ñ†ónŽî†@ a‡iòŠóÈ@ ñòìómóä @pìòŒ@Ž¶@ñóØóäbáïn“ïä@ì@Ûb‚@óØòìa‹ØŠò†@óÙÜó‚@a‡äbîòŠbjàóÜ@NlòŠóÈ@ñòìómóä@ðmłóò†@ñòìòŠò†@ñóÙî†@ðØóîóšìbä @òŠbî†@ ~fibä@ a‡iòŠóÈ@ ìbäóÜ@ çbîòìóäaím@ ð‹móà@ ì@ fšò†Šò†@ lòŠóÈ@ ñòìómóä@ ò†óÜ@ çbïìíäòŠbš@ ãłói@ ~e‹Øò† @@@@Nòìóåiò†@Šbî†bä@ðÙŽïìíäòŠbš@ñììŠìòŠói@ŠûŒ@ñŠó ó÷ói @ð䆋ٓïåŽïu@ì@lòŠóÈ@ðäbåŽïè@óÙî†@ðØóîbmaìói@@~lòŠóÈbä@ñŒó òŠ@ðmóîaìómóä@ðØŠüà@îŠü @ì@çbåŽïè@lòŠóÈ@ZãóïŽï @la†@ìŠìínÜóØ@~çbàŒ@~ðmóîaìómóä@ñóàbåbä@îŠü @a‡mbØ@çbàóèóÜ@bèìŠóè@a‡nò†‹Žîˆ@ñóåïàóØ@bî@ñòìómóä@Žîí’óÜ@lòŠóÈ @bî@ Ûóîòìómóä@ ðäbnŠb’@ ñbáï@ ~óÜóàüØ@ ~æŽîí’@ ìóšìbä@ ñìbä@ ~‘óØ@ ñìbä@ ~ðmóîłóàüØ@ ðàŠüä@ ~ÊíiíÝu@ ~oîŠóä@ ì @bî@´aí aŠói@îíŽïq@pbØìíàóè@ lòŠóÈ@ò†Šó@ñòìómóä@ñòìó÷@fiói@óàó÷@~ðiòŠóÈ@üi@ìa‹Ùnò†‹Žîˆ@ðØóîóåïàóØ @üi@oò†‹Žîˆ@ñòìómóä@ñbáï@ì@ oïnïÜbnåŽïà@ñóäbïmòŠóåi@îŠü @ óÙî†@ðØóîbmaìói@NoŽïióè@oò†‹Žîˆ@ñóåïàóØ@ ð䆋iìbäóÜ @ónîŠóä@ ì@ o’ìòŠí‚@ ì@ ãŠüä@ Ûòì@ ðmóîaìómóä@ ðØŠüà@ îŠü @ ì@ 熋iý@ bèòìŠóè@ NóäbiòŠóÈ@ ðØóîbáï@ ì@ oïnïÜbnåŽïà @ñìbä@îŠü @~oò†‹Žîˆ@ðÜóàüØ@bî@ñòìómóä@ñìbi@ì@çüØ@ðîò†ŠòìŠóq@ì@ôîì쉎ïà@ñŠbïäaŒ@îŠü @ì@熋iý@~çbØóïmóîłóàüØ @ðmŠíØói@ ~oò†‹Žîˆ@ ðÙÜó‚@ ñóåî‹Žî†@ ðäìíšüiìi@ bèòìŠóè@ òìó䆋Øi@ ìòìóäa‡ÙŽïÜ@ ñòíŽï’@ ñòìóåî‹@ ~‘óØ@ ì@ æŽîí’ @ñòìómóäói@ðiòŠóÈbä@ñóäbnïÜbäíïbä@bî@õóäbîŒó òŠ@ðÙŽïån“îóŽïm@ì@báï@óØ@ñóäbÙàóš@ìbèói@ãó÷@ìíàóè@ñòìóåî‹ @ìòìó䆋Øi@ òŠüu@ ðä‡äbqó@ ~eíä@ ðmóîłóàüØ@ ðÙŽïäbîˆ@ òíŽï’@ ì@ oîŠóä@ ì@ ãŠüä@ ðä‡äbqó@ çb’bq@ ~çò†ò†@ oò†‹Žîˆ @Na‡nò†‹Žîˆ@ ñóåïàóØ@ bî@ òìómóä@ Šóói@ lòŠóÈ@ ñŠóØ a†@ ñòìómóä@ ñŠìínÜóØ@ ì@ báï@ ðä‡äbqó@ ~eíä@ ðØóîòìóäa‡ÙŽïÜ @ì@æŽî‹Ùi@‹Ô@óîòìómóä@ãó÷@ñòìó÷@fiói@~óØónò†‹Žîˆ@òìómóä@ðäbØóÄû‹à@ïnïÜbnåŽïà@ì@ðmóîaìómóä@ñbáï@îŠü @òŠüªói @ì@ ïÜbnåŽïà@ ðîóåï›åi@ðÙŽïäaŠü @ ÛóîýóÜ@ íÙÜói@~òìónŽî‹Øbå’òŠ@ ì@ eŠ†‹ibä@ ìbäóÜ@ óØónò†‹Žîˆ@ òŒó òŠ@ ómaì@NæŽîŠ†i@ ìbäóÜ @ðØòŠò†@ómaì@ñŠb‚ìŠ@ìbáï@ðmòŠóåi@ðÙŽïäaŠü @‹m@ðØóîýóÜ@~oŽî‹Øò†@óØónò†‹Žîˆ@òìómóä@ðäbØóÄû‹à@ñ†í‚óÜ@ðäììŠò† @@NoŽî‹Øò†@ónò†‹Žîˆ@òìómóä@ãó÷@ðäbîˆ@ñóšìbä@ì@óÜóàüØ@~çbØóóØ @~ÿóàüØói@ n’íØ@ ñbŽîŠóÜ@ ì@ oŽïi@ ñìbåŽîí‚@ ì@ ü‚ìónaŠ@ e‹Øò†@ 熋ÙiòŠóÈói@ ñóäbïubïu@ óû‹q@ ãó÷@ ðäa‡àb−ó÷ @ómaì@oŽî‹Ùi@fuójŽïu@a†îŠb“Ð@‹ŽîˆóÜ@ì@áŽïèói@ì@ü‚ìónaŠbä@bî@~oŽî‹Ùi@fuójŽïu@a‡îbüåîˆ@ómaì@熋ÙÜìbØ@ì@ç‡äbmí @ñóäbîŠümbnÙî†@ ñŠb“Ð@ ‹ŽîˆóÜ@ oîŠóä@ ì@ ãŠüä@ îŠü @ ~ðmóîaìómóä@ ñóàbåbä@ îŠü @ ~æŽîí’@ ì@ ‘óØ@ ñìbä@ îŠü @ ñüèói @ì@íäb‚@üi@çbäa†@xŠóà@~æm‹ @ç‡åŽîí‚óÜ@bŽîŠ@bî@æm‹ @ŠbØóÜ@bŽîŠ@Ûòì@óäbnŠóqŒó òŠ@ðä‡äbqó@xŠóà@óäìí¹üi@~a‡mbn @bî@ ñòìó䆋ْòŠ@ óØóàb−ó÷@ òŠbî†@ ~oŽïióä@ ñìbåŽîí‚@ bî@ oŽïi@ ñìbåŽîí‚@ óØó䆋َïuójŽïu@ NN‡nè@ ´’û‹Ð@ ì@ æî‹Ø@ ñìòŒ @@@@@@@NóîóØòìaîìóä@ì@lòŠóÈbä@òìómóä@ñòìóä‡äaím @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ñŒbØbq@ òŠüu@ ãó÷@ ðäa‡ÜóèŠó@ µàóØóî@ ì@ 熋ÙiŠóÈói@ ŠóóÜ@ Œaìbïu@ ðäìíšüi@ ìi@ e‹Øò†@ òìóïîì쉎ïà@ ñììŠóÜ @e‡äóè@ðmóîü‚@ñbŽïu@Nfióè@a‡iòŠóÈ@ò†łbi@ñòìómóä@ñómüióÜ@lòŠóÈbä@ò†‹Žîˆ@ñòìómóä@ñòìóä‡äaím@bî@óïîŒó òŠ @Z”ïäaìó÷@~ììŠóåîó£@òìóîòŠbjàóÜ@çìíšüi@ì@ñŠüøïm @ñììŠó@ íØòì@ lòŠóÈ@ ñó Šì†@ ñŠìì†@ ì@ Úîä@ ñóšìbä@ Ž¶ó @ ð䆋Ø a†@ ‹maì†@ ì@ ãþï÷@ ðäíia‡îóq@ ñbmòŠó@ ZãóØóî @ñóØòŒûq@ójŽïnØ@ì@ãþï÷@ïîb÷óÜ@NbqìŠìó÷@ñaìb÷ˆûŠ@ñììŠaí‚óÜ@ÚŽï’ói@ì@Ûí›i@ñbïb÷@ì@oaŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@~bÙî‹Ðó÷ @ðØóîò†aŠbm@ æiòŠóÈ@ñŒó òŠ@ñŠónØbÐ@ðä‹ @ñbèói@óØ@ðiòŠóÈ@ðäbàŒ@ì@lòŠóÈ@ñì쉎ïà@~lòŠóÈ@ðÄû‹à@~a‡äb÷ŠíÔ@ãþï÷ @ü‚ìónaŠbä@ bî@ ü‚ìónaŠ@ lŠóÈ@ ñó Šì†@ ðäbØóïiòŠóÈ@ óïmóîłóàüØ@ ónîŠóäíia†óÜ@ Ž¶ó @ bèòìŠóè@ NæŽî ò†aŠ@ ŒŠói@ Šbî† @çbïmójîbm@ ðØóîóîbq@ óäb÷ŠíÔ@ ðäbàŒóØ@ ðiòŠóÈ@ ðäbàŒ@ ì@ lòŠóÈ@ ñŠìínÜóØ@ ì@ óÜóàüØ@ óîòíŽï“àói@ ~çb÷ŠíÔ@ ìbä@ ómóäìímbè @ñŠónØbÐ@ ðä‡äbqó@ ðàïäbÙïà@ õŠóåŽîŠíÜóè@ ì üàóåîa†@ ónŽïji@ ðmóîíïäaím@ óàó÷@ òŠbî†@ NfmòìaŠ†@ a‡àþï÷@ ì@ çb÷ŠíÔóÜ @ãþï÷@ ðiòŠóÈ@ ñ‹Ù’óÜ@ óØ@ óïïä@ a†òìóÜ@ çbàí @ Na‡äbáÜííà@ ñónò†‹Žîˆ@ ì@ lòŠóÈbä@ ðÙÜó‚@ Šóói@ ðmóîbiòŠóÈ @ãþï÷@ ïîb÷@ çb’bq@ eŠóiìbäóÜ@ ìòìómbÙi@ Ûbq@ óØóäüØ@ óåïîb÷@ ðäaŠa†aìóè@ ì@ µîb÷@ òìa†@ ðÜìóè@ òì솋Ø a†@ ðÙŽïåŽîí’Šóè 25


@æŽîí’@e‡äóèóÜ@~ü‚ómüm‹ @ð“îŒó òŠ@ñŒbØbq@ŠbvŽïÜó @óïïåïîb÷@ñŒbØbq@ðØóîóû‹qóØ@óîóû‹q@ãó÷@NfåŽïqói@a‡ïåŽîí’óÜ @ãb−ó÷@òìaŠ‡äaímóä@a†‹m@Žîí’@e‡äóèóÜ@~òìaŠ‡àb−ó÷@ðÝšòíïäói@óÙî†@Žîí’@e‡äóèóÜ@ ~òìa‹ÙŽïuójŽïu@ìaìóm@a†óšìbä@ì @a†óØóäüØ@óåïîb÷@Žîí’óÜ@ñü‚@ñóØóåïîb÷@~òìbåŽïè@oò†ói@ñìaìóm@mìóØŠó@ãþï÷@ñ‹Ù’óÜóØ@ñóäbåŽîí’@ìóÜ@ NoŽîŠ‡i @ðàþï÷@ì@lòŠóÈ@ñòìó÷@a‡ïåŽîí’óÜ@ìòìaŠ†‹iíŽïäóÜ@òìa‹Ø a†@óåŽîí’@ìó÷@ðmóîłóàüØ@îŠóä@ì@ãŠüä@òŠüªói@~òìì‡äbqó @N53òìaŠ‡åŽïqó@a‡ïåŽîí’óÜ@lòŠóÈ@ì@ãþï÷@ñŠínÜóØ@ìòìómòìa‹Ù’òŠ@óØòìa‹Ø a†@óåŽîí’@ñŠìínÜóØ@ómaì@NòìaŠ‡åŽïqó@a‡Žïm @ðÙŽïmłóò†@ ðäìíjnaŠ@ ðmóîaìòŠ@ óÜ@ o’ŠaŒí @ ~óïïäbb÷@ ñóäbïÜaŠüà@ ðÙŽîŠòìbi@ ñòìóÜóu@ µîb÷@ ~oŽî‹míi@ ónîíŽïq @ì@ óîóäŒbi@ ãó÷@ ìbä@ ónŽï“ŽïÙiaŠ@ ÛóîóÜóàüØ@ ðäbØóØbm@ pa†ò†@ ÿìóè@ ì@ pbØò†@ bmìbéŽïi@ ñŒûq@ ñŠìíåŽïi@ ì@ ’ì‹bä @Ûòì@ñŒûq@ñbèòŠ@ì@’ì‹bä@ì@ðîû‹àbä@ðÙŽïmłóò†@ì@Ûbm@çaíŽïäóÜ@ðäbb÷@ì@ðäbï @~ðØòìbä@ñŽïèói@ðØóî‡äòíîóq @~óîóÜóàüØ@ ñóäbïmóîłóàüØ@ ì@ óäbïÜaŠüà@ îŠóäíia†@ ì@ ãŠüä@ Hóîaì@ ŠbuŠûŒ@ óØI@ a‡mbØ@ çbàóèóÜ@ ~pbÙi@ o슆@ Baí‚B @~óïïÙïnï÷@ì@ðÜaŠüà@ðÙŽî†üØ@óÜóàüØ@ðäbØóØbm@üi@ñòìóÜóu@µîb÷@ NoŽïåŽïèò†@ÚŽïq@ óîóÜóàüØ@ãó÷@ñŠìínÜóØ@óîòíŽï“àói @òŠüu@ ñòíŽïšŠaíš@ ì@ pójîbm@ ðÙŽïäa†íŽïq@ óØ@ ~ómójîbm@ ðÙŽïån“îóŽïm@ ì@ òìóäa‡ÙŽïÜ@ òŠüu@ ñŠínØì@ a‡mbØ@ çbàóèóÜ @òŠüªói@~pbØò†@òŠínØì@ãó÷@ñónŽîìb÷@çbØóÄû‹à@ì@pbØò†@o슆@çbØóÄû‹à@üi@ŠóiìŠìò†@ì@çbîˆ@ðmójîbm@ðÙŽïån“îóŽïm @ñŒbØbq@ ñbŽîŠóÜ@ óåîŠü @ ìó÷@ buìó÷@ ~a‡åïîb÷@ îŠü @ ñŠó ó÷@ óÜ@ Nf“‚óiò†@ óÜóàüØ@ ðäbØóØbmói@ pójîbm@ ðØóîóàbåbä @ì@ ŠónØbÐ@ ìó÷@ ìíàóè@ ðäaŠü @ ñbmaì@ ~oŽïióä@ ‰ïmì‡äìím@ bî@ oŽïi@ ‰ïmì‡äìím@ ~oŽïi@ óÙî†@ ñòíŽï’@ ì@ bŽîŠói@ bî@ oŽïi@ òìóïåïîb÷ @ì@ Šüu@ ðäaŠü @ ~óØóïïn’ì‹bä@ ómłóò†@ ðäaŠü @ ~óØóïäbb÷@ òŠòìbi@ ðäaŠü @ ‹m@ ðØóîbmaìói@ NçbåŽïè@ çbàìbäóØ@ óîóäbîbèói @ñŠínØì@ ðäaŠü @ ~óØóïÙïnï÷@ ì@ ðÜaŠüà@ ò†üØ@ ðäaŠü @ ~ìí“Žïq@ ñóØòŒûq@ ì@ ðäbb÷@ ì@ ðØòìbä@ óî‡äòíîóq@ ñòíŽï’ @ñóØóïmóîłóàüØ@ónîŠóäíia†@ì@ãŠüä@ðäaŠü @òŠüªói@~çbîˆ@ïäaì‹Žïm@ðäa†íŽïq@ðäaŠü @~ìí“Žïq@ñóØóån“îóŽïm@ìòìóäa‡ÙŽïÜ @@@@NóîóÜóàüØ@ñŠìínÜóØ@ì@óÜóàüØ@ðäbØóÄû‹à@ñóàbåbä@ðäaŠü @a‡àb−ó÷óÜ@~ìí“Žïq @lòŠóÈ@ ñó Šì†óÜ@ ãþï÷@ ðäbØòŠü’ìŠó’@ ì@ ãþï÷@ ðä‡äbîó aŠ@ ÿó óÜ@ 熋ÙiòŠóÈói@ ðàïäbÙïà@ óïîŠüøïm@ ãó÷@ ðŽïqói @“qóÜ@óäbnŠóqŒó òŠ@ðÙŽïnóè@Ûóîò†aŠ@@bm@ Nòìín“îìbè@ñìbäóè@ãóØóî@a‡ïåïîaŒ@ðàómìóy@ñò†ó@ðàóØóî@ñòíïäóÜ @îŠü @ŠûŒói@ìímbèŠó @ãłói@NóØòŠó @ðmójîbm@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ìòìó䆋ÙäììŠ@òìó÷@~òìíióä@bî@òìíi@a†óïïåïîb÷@óïîŒbØbq@ ãó÷ @òìóåî‹@ ì@ ç‡äbmí@ ~熋ÙÜìbØ@ ~ñˆíÙÜóàüØ@ ~ŠìínÜóØ@ ì@ ðmóîłóàüØ@ îŠóä@ ì@ ãŠüä@ îŠü @ ŠûŒói@ ~æŽîí’@ ì@ ‘óØ@ ñìbä @ñ‹Ù’óÜ@ ðäbØóïåïîb÷@ óïîŒbØbqóÜ@ óäa†Šbî†@ ìó÷@ µäai@ Šó ó÷@ òì@ ~µŽïåia†@ ñŒó òŠ@ ñŒbØbq@ ìòìóä‡äaím@ ðäbØóäb“ïäói @“Žïq@ íØòì@ Nü‚ómòìím‹ @ ð“îŒó òŠ@ ñŒbØbq@ ãþï÷@ ñóØóïåïîb÷@ óîŒbØbq@ µŽïÝi@ µäaímò†@ aìó÷@ ~çìíióè@ a‡àþï÷ @~ðiòŠóÈ@ ðäbàŒ@ óäa‡Žïq@ ðä‹ @ ñbŽïu@ ñòìó÷@ ãłói@ ~çóè@ a‡ä†‹ÙiòŠóÈóióÜ@ ñŒó òŠ@ ñŒbØbq@ ñóäa†Šbî†@ ìó÷@ ~æîaì‡ïŽïÜ @æÜaäó@ì@Âä‹ @ ñŠónØbÐ@ìbèói@ðiòŠóÈ@ñŒó òŠ@bèòìŠóè@ òìónŽî‹ ò†@çbØóïïmóîłóàüØ@bbî@ì@ãŠüäóØ@ðiòŠóÈ@ñŠìínÜóØ @ñŒó òŠ@ bèòìŠóè@ ðiòŠóÈ@ ñŠìínÜóØ@ ~ðiòŠóÈ@ ðäbàŒ@ a‡ä†‹Øòïàþï÷óÜ@ µäai@ Šó ó÷@ òì@ ~a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ ñóû‹qóÜ @ñaì†@µäai@Šó ó÷òì@~æÜaäó@ì@Âä‹ @ñŠónØbÐ@ HóÙî†@ðäbØòŠónØbÐóÜ@àä@ñóÝqói@ðiòŠóÈ@ñŒó òŠ@ñŠónØbÐI@54ðiòŠóÈ @ñì쉎ïà@ ~ðiòŠóÈ@ ñóÜóàüØ@ ì@ Æû‹à@ ~ðiòŠóÈ@ ðäbàŒ@ ~ãþï÷@ ñóØóïåïîb÷@ óïîŒbØbq@ ñaì†@ ì@ ÛóîóšìbäŠóè@ ð䆋Ø a† @çbØòíŽï’óÜ@ÚŽîòíŽï’ói@ðØóîóû‹q@熋ÙiòŠóÈói@ µŽïÝi@µäaímò†@aìó÷@~çìa‹äa†@Œûq@ì@ŒŠóiói@ðiòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@ì@ lòŠóÈ @ñóäbàþï÷bä@ òìómóä@ ìóÜ@ Ž¶ó @ ŠûŒíàóØ@ ì@ òìíi@ ãþï÷@ ñóØóïåïîb÷@ óïîŒbØbq@ ñòìa‹Øóäbïu@ ì@ ìa‹’üqóäa†@ bî@ ìa‹’üqa† @~ó䆋ÙiòŠóÈói@ì@ïîb÷@óïîŒbØbq@ãó÷@buìó÷@NçìímìóØ@ãþï÷@ñ‹Ù’óÜ@ð’‹Žïè@Šói@a†Œaìbïu@Žîí’@ì@pbØóÜ@óØ@òìómüm‹  @óàó÷@ òŠbî†@ Nòìa†@ çbîììŠ@ òìò†‹Ø@ ì@ Ša†‹Øói@ ~bä@ bî@ oŽïi@ òìóïïiòŠóÈ@ ñóäbnŠóqŒó òŠ@ ñóäbïåïÄü’@ ðÙŽïnóè@ ðàb−ó÷óÜ @òŠbî†I@òìa‹Ø@lòŠóÈói@ìaìóm@aìó÷@çbáÜííà@ómòìa‹Ø@ŠûŒói@bî@óäbïn’b÷@ÛóîòìómóäŠóè@óØ@óïïä@xŠóà@bî@óïïä@òìó÷@ñbmaì @ðØóîòìómóäŠóè@ óïïä@ a†òìóÜ@ çbàí @ ãłói@ ~Hòìa‡îììŠ@ Ûóîò†aŠbm@ òìómóäóàóØ@ e‡äóèói@ ŠójàaŠói@ ì@ a†Šbi@ e‡äóèóÜ@ óàó÷ @åŽïáïÝï÷@ìì†@ãþï÷@ì@lòŠóÈ@óÙî†@ðØóîòíŽï’ói@Nçìa‹Ø@ðiòŠóÈói@ñóØòŒó òŠ@ðäbØóä‹ @bèói@óÜ@ e‡äóè@ìa‹Ùàþï÷ói @~fiò†@ ómìóÙØóq@ ì@ Œaìý@ îìó÷@ çbïÙŽïØóîŠóè@ ñòìó䆋Øbïuói@ ~55çìaŠ‡Žî‹ @ òìóØóîói@ ñ‡äìímói@ ì@ çòìa‹Øóäbïu@ ÛóîóÜ @Ûóîóå‚òŠ@ì@çbàí @ïè@~æŽïäò†a†@Œûq@ì@oîìa†í‚@ðÙŽîŠbØ@ì@ãþï÷@ðmbyínÐói@ãþï÷@ñ‹Ù’óÜ@ñóäbîŠbØ a†@ó’‹Žïè@ ãó÷@çbäbáÜííà@òŠbî† 53 NæäaŒbä@aìòŠ@ì@‡åóqói@òìóîòŠbjàóÜ @ðÅïmüà@ ñòìó÷@ ñüèói@ ~òìíióè@ ðiòŠóÈ@ ñŒó òŠóÜ@ çbî‹mbîŒ@ ðä‹ @ ðiòŠóÈ@ ðäbàŒ@ ì@ ŠìínÜóØ@ ì@ µîb÷@ a‡àþï÷@ ðäbØóïåïîb÷@ óïîŒbØbqóÜ 54 @µŽïÝi@Žñ‹Øbä@óîüi@~æàþï÷@ïîb÷@ñòìa‹ØóäbïvØóîóÜ@ñŠónØbÐ@ðiòŠóÈ@ñŒó òŠ@ì@ì쉎ïà@ì@óÜóàüØ@ñòìó÷ŠóióÜ@ãłói@~òìíi@ïîb÷@óØóïîŒbØbq Nòìíióè@ñŠa†bmaì@ðä‹ @ðiòŠóÈ@ñŒó òŠ@ñŠónØbÐ@óïŽïq@ãói@Nçìíióä@Âä‹ @óîóè@Œó òŠ@ñŠónØbÐ@üi@çbïä‹ @ñóäbîbèói@ìó÷@bî@Œó òŠ@ñŠónØbÐ @NçìaŠ‡Žî‹ @òìóØóîói@ñ‡äìímói@lòŠóÈ@ñòìómóä@ì@ãþï÷@ïîb÷@~óÙî†@ïîb÷@fÜó óÜ@bïu 55

26


@ïîb÷óÜ@çónŽîìb÷@a‡iòŠóÈ@ñòìómóä@ñómüióÜ@óØ@lòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@ì@lòŠóÈ@ñì쉎ïà@ì@lòŠóÈ@ñóÜóàüØ@ínŽïiŠó @ðmójîbmói @ðÙŽïåŽîí’Šóè@óîüi@NfåŽïàbä@ñümìó÷@ðØóîbmaì@bî@ fåŽïàbä@bnŽï÷@ñóîòíŽï’@ãói@ðäìíi@ãþï÷@ïîb÷@aìó÷@òìóåŽî‹Ùibïu@ãþï÷ @•óäìíš@ãó÷@ñŽïèói@ì@ñŒaìý@ ~oŽïšò†@üi@ð“ïiòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@ì@ãŠüä@ ~çbàŒ@çbØòíŽï’óÜ@ÛóîòíŽï’ói@~oŽï›i@üi@ðàþï÷ @ðä‹ @ ñbèói@ ÚŽïÜóàüØ@ oŽïiìíš@ ÚŽïåŽîí’Šóè@ üi@ ãþï÷@ µŽïÝi@ e‹Øò†@ NeŠü ò†@ æŽîí’@ ì@ pbØói@ bî@ óØóäìíš@ ðîbŠíÔ@ ói @Šó ó÷@ bî@ òìì‡äbqó@ óØòìa‹Ùàþï÷ói@ òìómóä@ ðäbØóïîŒó òŠ@ bèóióÜ@ e‡äóè@ Žîí’@ óÜ@ ðiòŠóÈ@ ñòìómóä@ bî@ ñŒó òŠ @óØ@òìín’Ša†@ðØóîóåï›åi@òŠüªói@~çì솋َïm@ñŠbØ@ì@fmóäìa†@ñóäbïiòŠóÈ@ñŠûŒ@bî@ãóØ@ðÙŽïØŠüà@pbÙi@óàó÷@fjïäaínï’óä @ðiòŠóÈbä@ ðØóîòìómóä@ bî@ ÛóîóåïàóØ@ ðäbØóØbm@ ð䆋ÙiòŠóÈói@ ñóû‹q@ ó’óàó÷@ Šóè@ N熋ÙiòŠóÈói@ üi@ òŠò‡ïmóàŠbî @NçbáÜííàbä@ðØóîòìómóä@óàóØ@ óÜ@òäbb÷@ð䆋ÙiòŠóÈói@~çbáÜííà@ðØóîòìómóä@óàóØ@ómaì@~pbØò†@äbb÷@çbáÜííà @~óîa†ŠóóÜ@çbîóïï‹móà@ãó÷@lòŠóÈ@ò†łbi@ñòìómóä@ò†‹Žîˆ@ðäbØóïånŽï÷@bî@ðäbØòìómóä@óàóØ@bïäóm@óåmí @ñbŽïu @ðØŠüà@ bî@ çìa‹Ø@ ðiòŠóÈói@ çbîóØòìómóä@ ðäbØbèóióÜ@ e‡äóè@ aìó÷@ óäbØü‚óiŠó@ óäbáÜííà@ óiòŠóÈbä@ òìómóä@ ðšŠóè @~óïïä@ŠóóÜ@çbïäìíi@lòŠóÈói@ð‹móà@ì@fäóîó bä@çbîóØòìómóä@ð䆋ÙiòŠóÈói@ñbmaì@•óàó÷@Nòìím‹ Šòì@çbîóäbïiòŠóÈ @‹m@ ðØóîýóÜ@ ~oŽŽîŠü ò†@ æŽîí’ói@ ÛóîýóÜ@ óàó÷@ òŠbî†@ NóiòŠóÈ@ ðè@ Ûóîò†aŠbm@ óØ@ çóØò†@ ÚŽîŠìínÜóØ@ ñò†bïq@ çaìó÷@ ãłói @ómaì@ NoŽïiaì@ pbØìíàóè@ óàó÷@ óïïä@ xŠóà@ ãłói@ ~oŽîŠü ò†@ óåŽîí’@ ìó÷@ ñóØóäüØ@ òŠìínÜóØ@ ñŽïèói@ ñò†aŠ@ ói@ Ûóîò†aŠbm @òì@oŽïiò†@ÿaŒ@‹mŠûŒ@òìímbè@a‡ä†‹Øòïàþï÷@ÿó óÜ@óØ@lòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@aìó÷@oŽïi@Œaìý@óØóäüØ@òŠìínÜóØ@Šó @a‡ÙŽïmbØóÜ @@NoŽïiaì@pbØìíàóè@óàó÷@óïïä@xŠóà@a‹mí @íØòì@~òìóäaìó›Žïqói @òŠbî†@~ó䆋ÙiòŠóÈói@ñìłb’@ãó÷@Šói@ómóäìímìóØ@óÙî†@ðäbØóiòŠóÈbä@óäüïbä@Ûòì@†ŠíØ@ðäüïbä@óäìíšüi@ãó÷@ðŽïqói @íØòì@ òìóäaìím@ ò‡å’íØ@ ðØóîò†aŠbm@ a‡ïiòŠóÈ@ ñŠìínÜóØ@ ì@ òìómóä@ ñómüióÜ@ ì@ p‹ óäaŠ@ çbîü‚@ òìómóä@ Žñ‡äóè@ a‹mí @ Ûòì @@@@NbÙî‹Ðó÷@ñììŠó@ðäbØóïnjïÔ@ì@ñŠóiŠói@óäìí¹üi @@ @ñóäaìóÜ@ Ž¶ó @ ~oŽî‹míi@ ónîíŽïq@ ~æiò†@ òìóäbn†ŠíØ@ ñììŠaí‚ói@ pójîbm@ béäómói@ òìòŠaí‚@ ñóÙî†@ ðäbØóîŠüøïm @ìi@ ì@ çò‡i@ ãþï÷@ mbè@ ñbmòŠó@ ñòŠóÔóÜ@ çbîü‚@ eìóäbîbä@ ~çóØò†@ òìòŠaí‚@ ñóäbäìíšüi@ ãóÜ@ fØóî@ ñn“q @Ûòì@ NçiŠò†@ ãþï÷@ ðäìíia‡îóq@ ñbmòŠó@ ñòŠbiŠò†@ óäbÅïmóŽïä@ bî@ óäa‹ óå‚òŠ@ çbØòíŽï’óÜ@ fîòíŽï’ói@ ðÙŽïäìíšüi @fØóî@ ~óïïä@ çbb÷@ ìòìíibm@ ãþï÷@ ð䆋؋îó@ óå‚òŠ@ ñìbšói@ a††ŠíØ@ íØòì@ ðàþï÷@ ðØóîóÜóàüØóÜ@ óîa‹Ù’b÷ @ì@ bmìbéŽïi@ ì@ ŒŠói@ ì@ Ûbq@ ñŠòìbiìi@ óØbm@ Ûòì@ ãþï÷@ ñaŠìiói@ ôàŠüÑØóî@ ìóäóîþØóî@ çbäbáÜííà@ ~óîòìó÷@ çbØòŠbØüèóÜ @ðbi@ ñóäaìó÷@ bî@NoŽïióä@ ó“ŽïÙŽïi@ óäòŠ@ óån“îóŽïm@ ãóÜ@ 熋Ùäbàí @ óîüi@ ~æŽî‹Øò†@ òïÜbïü@ ì@ æŽî‹Øò†@ •ü @•ìóƒŽïi @ìói@çbîóäbánà@çaìó÷@óØ@oŽïi@òìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò†@bî@~òìóäóÙi@óäìíšüi@ãóÜ@ý@eìóäbîbä@ì@æäbáÜííà@çóØò†@熋ÙiòŠóÈói @@@NoŽïióä@~çóè@òìóîòŠbjàóÜ@óØ@ñóäbîì쉎ïà@óÜói @ðàò†Šó@ üi@ òìónŽîŠó ò†@ a‡äbn†ŠíØóÜ@ çbï䆋َïuón“ïä@ ì@ lòŠóÈ@ ðäbåŽïè@ óïîŠüøïm@ bî@ óäìíšüi@ ãó÷@ ðŽïqói@ Zãòìì† @òìa†@ðÜìóè@b’bq@pó¥óà@a†1872M1869@ðäłb@óÜ@Na‡àóèò†Œüä@ñò†ó@ðîbmüØóÜ@ðäbíÈ@ñb’bq@pó¥óà@ðmłóò† @fuón“ïä@ a†bïubïu@ Žîí’óÜ@ çbn†ŠíØ@ ñŠìí’bi@ ñììŠaí‚@ ðäbØóïïäbn†ŠíØ@ óšìbäóÜ@ çbØóiòŠóÈ@ òŠóšüØ@ òŒüèóÜ@ Ž¶ó  @ÛòìI@ a†óšìbä@ e‡äóèóÜ@ óäbiòŠóÈ@ òŒüè@ ãó÷@ ð䆋َïuón“ïäóÜ@ æmìóØŠó@ Šbî†@ ðØóîò†aŠbm@ ðmóîíïäaím@ òŠüªói@ ~pbÙi @ñóàó÷@ HŠí½óà@ì@xaŠóÔ@ÛòìI@ a†óšìbä@e‡äóèóÜ@òŠbî†@~fåŽïi@oò†ói@Hpb Šó’@ì@Łíà@ðäbØóšìbä@ì@ŒìŠ†óÜói@~¶ò‡äóà M1750@ðäłbóÜ@ÚïÜbàóà@ðàò†Šó@ì@‹mììŒ@ðàò†Šó@üi@òìónŽî‹ ò†@熋ÙiòŠóÈói@ óÙî†@ðÙŽïäíšüiói@NŠóómüšóä@üi @@56NòŠbîó @ì@xaŠóÔ@ñóšìbä@óäa‹åŽïè@Šíju@ì@ñóm@ðäbØóiòŠóÈ@òŒüè@ðäbØóäaŽï‚óÜ@ŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@óØ@a†1731 @óîaíïŽïq@óïîŠüøïm@bî@óäìíšüi@ãó÷@NòìóÔa‹ŽïÈói@çbn†ŠíØ@ñŠìí’bi@ðä‡äbÙÜ@ÿó óÜ@熋ÙiòŠóÈói@ð䆋َïq@oò†@ZãóïŽï @ð䆋Ùn슆@ÿó óÜ@NpbØò‡Žïq@oò†@òìòìa‹Ùn슆@ðÔa‹ŽïÈ@ ðmbnói@çbn†ŠíØ@ñó’ói@ãó÷@ðä‡äbÙÜ@Žßó óÜ@熋ÙiòŠóÈói @†ŠíØ@ñŒaí²Šb ŒŠ@ñòìóäłíu@ð䆋ÙmíØŠó@ðÜìóè@a‡îü‚@ïÝåï÷@ì@ïÝåï÷ói@Šó@ðmóîb’bq@ðmłóò†@çóîýóÜ@~×a‹ŽïÈ @çbïäaím@ ×a‹ŽïÈ@ ñbìó÷@ðiòŠóÈ@ ðmłóò†@ ì@ ïÝåï÷@ òŠbî†@ ~çbn†ŠíØ@ Šó@ óîa‹Ø@ óäa‡äŠ†@ ð’‹Žïè@ ónóióà@ ãó÷@üi@ ìaŠ† @ÿó óÜ@ Šóè@ Na‹Ø@ ×a‹ŽïÈ@ ñìaŠ‡åŽïqó@ ñŠíå@ ìbä@ ñŠbšbä@ †ŠíØ@ ðäüïbä@ òŠüªói@ NæiìímìóØŠó@ a†ŠíØ@ ð䆋ÙmíØŠóóÜ @ðäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbä@ bèòìŠóè@ Łíà@ ì@ ÛíØŠóØ@ ñóšìbä@ ~a†1925@ ðÜbóÜ@ ðàŠóÐói@ çbn†ŠíØ@ ñŠìí’bi@ ðä‡äbÙÜ @N†‹ÙŽïq@ò†@ò†Šì@ò†Šì@ óäbšìbä@ãó÷@ð䆋ÙiòŠóÈói@ðÜìóè@ 57ìòìóäa‹Øbïu@ çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóèóÜ@pìóä@óÜbšói@‡äóàóÜìò† N14M11@ZòŠóqý@N2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@~ñŠí½óà@ŠíÐóÌ 56 N306@Zß~2000@~çbmóÜìò†@õ‰ïmaï÷@ì@çbn†ŠíØ@~ðäò†óà@Žïíy 57

27


@çbï䆋َïuón“ïä@ì@lòŠóÈ@ñŠbÙŽî‹Ø@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@ðäbåŽïè@ì@pìóä@óÜbš@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@ðä‡äóÙÜóè@óïîŠüøïm@ãó÷@ðŽïqói @熋ÙiòŠóÈói@ ðäbØóïîbmòŠó@ òìbäóèói@ ~çbØóšìbä@ ñŒó òŠ@ ðmbéÙŽïq@ îŠü @ óióà@ ói@ a†óäbïäbn†ŠíØ@ óšìbä@ ãóÜ @@@NæŽî‹äò†a† @aìóØ@ óïïäaì@ ñý@ óïîŠüøïm@ ãó÷@ NæmìóØŠò†@ 熋ÙiòŠóÈói@ ðäbØò†Šbî†@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ ðä‡äaŠŒóàa†@ ñaì†@ ñóîò†@ ìì†óÜ@ ZãòŠaíš @ðîóåï›åi@ñbbî@ðŽïqói@çbØòïÝåï÷@íÙÜói@~òìóååŽîíni@a‡ïiòŠóÈ@ðØóîóÜóàüØ@ñòíŽïšŠaíšóÜ@†ŠíØ@óäbîìínîì@çbØòïÝåï÷ @çb’bq@ì@çbØóïmìóä@óÜbšóÜ@óØ@ñóäaŠbÙŽî‹Ø@ìó÷@bèòìŠóè@Nòìbä@ a†ŠíØ@ñóåïàóØ@ðäbØóîŠìínÜóØ@óÐbàói@çbïäa†@×a‹ŽïÈ@ñbìó÷ @Łíà@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@î‹ia†@‹m@ðØóîýóÜ@Nçìíi@óØóšìbä@ðäaín“ïäa†@ì@çìíi@†ŠíØ@çbîóiŠûŒ@óîaŠ†@çbîŠbØ@pìóä@ñó ŠbØ @a‡äbîŠìíib÷@ðä‹ @ŠóióÜ@óäbšìbä@ãó÷@ðÜûäüØ@’bi@óäbîìínîì@çbØòïÝåï÷@aìóØ@òìíi@òìó÷@ŠóióÜ@ ~çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóèóÜ @ðiòŠóÈ@ ðmłóò†@ çóîýóÜ@ ‹maì†@ ì@ çbØóïï@ aŠòìbäóÜ@ 熋ÙiòŠóÈói@ óîŠüøïm@ ãó÷@ ðŽïqói@ NçóÙi@ òìóäbîü‚@ çóîýóÜ @~ñ†ómòìímbè@ó°ìóy@ñìb÷@ñòˆû‹q@ð䆋َïrò†ói@óØóšìbä@ ð䆋ÙiòŠóÈói@ñìbäóè@æî‹mŠbî†@ Nòì솋َïq@ò†@òìa‡Ìói @óïiòŠóÈ@ òŒüè@ ð䆋ٓïåŽïu@ ìó°ìóy@ ðÙ’ì@ ì@ ðØbØói@ ðØbØ@ ’ò†@ ñòìó䆋Ùäa†òìb÷@ óîòˆû‹q@ ãó÷@ óióà@ òŠbî† @@@Nìíi@ïè@ì@Šíju@ì@‡ŽïiíÈ@ðäbØòŠóšüØ @“qóÜ@ lòŠóÈ@ ñóäbnïÜbäíïbä@ ìóäbnŠóqŒó òŠ@ ðÙŽîi@ ðäìíi@ üi@ báŽïè@ ~ðîbmüØ@ ñóäìíšüi@ ìì†@ ãó÷@ óbi@ ðäbîb’ @aìó÷@ ~óàóØóî@ ðäìíšüi@ ðšŠóè@ Nòìíi@ ðiòŠóÈ@ ðàïÜbäíïbä@ ñ†‹ØŠò†@ óØó䆋ÙiòŠóÈói@ ómaì@ ~pbØò†@ òìó䆋ÙiòŠóÈói @ñòìòŠó@ ñóØóbåŽïq@ ñ‹îó@ Šó ó÷@Nòìíi@óØóïåïîb÷@ óïîŒbØbq@ ñìbäóè@ ñìa‹’üqa†@ ðØóîóû‹q@ 熋ÙiòŠóÈói@ ñóû‹q @ðàïäbÙïà@ ì@ óû‹q@ ñò†Šbî†@ fÜó @ aìóØ@ óàb−ó÷@ ìó÷@ óåîó ò†@ aìó÷@ ~æîóÙi@ òìóïäbØòŠüu@ ìíàóèói@ 熋ÙiòŠóÈói @oò†@ çbØóäbáÜííàbä@ óÜó @ Šó@ üi@ ãþï÷@ ðiòŠóÈ@ ñ‹Ù’óÜ@ ð’‹Žïè@ ñbmòŠó@ Žßó óÜ@ Žïèói@ bî@ Œaìý@ 熋ÙiòŠóÈói @ì@çbàŒ@~òìì‡äbqó@ ñü‚@Ûóîóšìbä@ŠóèóÜ@ãþï÷@ïîb÷@óØ@óîbmaì@ãói@Nòìín“îìbè@ðàóØóî@ñìbäóè@òìbìóÜ@ì@pbØò‡Žïq @ñìaìómói@熋ÙiòŠóÈói@a‡åŽîí’@e‡äóèóÜ@ñòìóÜóu@óàó÷@~òìì‡äbróš@ŠûŒíàóØ@a‡ŽîìóÜ@ð“ïiòŠóÈ@ñŠìínÜóØ@ì@oîŠóäíia† @íÙÜói@~òìa‹Øóä@lòŠóÈói@óØòìa‹Ùàþï÷ói@òìómóä@ì@òìa†óä@ñììŠ@óàó÷@ a‡åŽîí’@Ž¶ó @ óÜ@a‹mí @íØòì@ãłói@Nòìa‹ÙŽïuójŽïu @@ @Nòìím‹ Šòì@ðiòŠóÈ@ðÙŽïØŠüà@bî@òìa‹Ø@ðiòŠóÈói@ñóØòìómóä@ðäbØbèóióÜ@e‡äóè@béäóm @@ @bm@ìóÙŽï䆋ØìbnØbq@òŠüu@@f @ nò‡Üóè@ðŽïq@†ŠíØ@ñòìómóäóàóØói@@ŠójàaŠói@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆ@ŠóØ@ñó䆋ØìbnØbq@ìó÷@bîb÷@ãłói @@_58f−í ò†@a†ììŠó@ñóäbbåŽïq@ãó÷@ÿó óÜ@Ûóîò†aŠ @Šbšbä@òìa@‹ØóåŽïÜŒóy@ì@ìaîìóä@ð @ Øóîòìómóä@†ŠíØ@ñòìómóäóàóØ@a‡Ôa‹@ ŽïÈ@ðáŽîˆ@Š@ò†‹Žîˆ@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ @ñòìó@móä@ìbäóÜ@çbîòìóäaímói@çbïìíäòŠbš@óäò@ŠóØ@çû‹i@×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@üi@f @ iò†@bî@bu@~æ@ ÝŽïéi@fuói@çbïäbØóš@ ìbä@e‹Øò† @ò†ŠíØ@n“îûŠ@Žîí’@óäa‡Žîí @fiói@óØó @ û‹q@ðàb−ó÷@Nçû‹i@ðîbïå܆@ðä@ûŒ@ñóšìbä@ì@ììŠó@üi@çbî@~f @ i@ìaìóm@a‡iòŠóÈ @a‡ÐüÙÜbïi@ì@ðÙîûŒbà@ðäbØóbåŽïq@ÿó óÜ@ó䆋ØìbnØbq@ãó÷@NóïîŒó ò@Š@ñìbÙ’aŠ@ðØóîòìó䆋ÙØbq@~çbØòìa‹ØŠò†@ì@ìaŠŽîí aŠ @~óï@ ïÙïmbàónï@ì@çóîb‚‰ŽîŠ†@çbØó@ šìbä@ð䆋ÙiòŠóÈói@bî@óØóä‹ØìbnØbq@Nò@ ìb−í @ìaìóm@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ñòŠbiŠò† @ñòìó䆋ÙØbq@óióàói@ì@wäbàb÷ói@òŠbî†@~o @  Žî‹Øò†@fuójŽïu@òìòìaŠ‰ŽîŠa†@ðäþq@ @ñò‹Žîí ói@óØóîŒbØbq@eŠüuói @~ò@ ìíióä@ñ‰ïmì‡äìím@ì@ðîa‹Žï‚@çbàóè@pbØìíàóè@óØó䆋ÙiòŠóÈói@bî@óØóîŒbØbq@N†@ ŠíØ@ñ @ Œó òŠ@ó@ Ü@çbØòìa‹ÙîŠbî†óšìbä @a‡îŒó ò@Š@ñìbnØbqóÜ@~b@Øò†@üi@ñòˆbàb÷@î‹q@ŠóÑïäóu@ÛòìŠóè@Nóîóè@ìò@ ìíióè@ñò‰ŽîŠ†@òìóäbrŽïi@ì@ðàaìò†Šóiói@ãłói @ñòìómóä@ómaì@~ò@ ŠóóÜ@ñaŠóè@ìóîa‡ï‹móàóÜ@ìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbä@~ò@ ìóîbØónŽî†@óäbnïÜbäíïbä@ñŠbØüè@ŠóióÜ@‹mbîŒóØ @ì@pbÙi@Šó üà@ñü‚üi@óØóšìbä@ñòìó÷üi@òìómbÙjØbq@çbØòìaîìóä@óåïàóØ@bî@òìómóä@ó@ Ü@óØóšìbä@pa†ò†@Žßìóè@oò†łbi @ðîŒó ò@Š@ðÙŽïmbnóÜ@Âäò‹Øóî@ðîŒó ò@Š@ðØóîóšìbä@ðäbåŽïéî†ói@òŠüªói@~o @ Žïi@ñü‚@ñòìómóä@óiŠó@béäóm@ñóØóäaín“ïäa† @ò†‹@Žîˆ@ðäbØóïäbn†Š@ íØ@óšìbäóÜ@ñóïîŒó ò@Š@ó䆋ØìbnØbq@ìó÷@ÿó óÜ@òìb−í @òìòŠó@ñóàó÷@Na@‡Übäíïbä@ðäò‹Øóî @†ŠíØ@ó@ Ü@ò†‹Žîˆ@ðäbØòìa‹ÙîŠbî†@óïäbn†ŠíØ@óšìbä@p @ a†ò†@ÿìóè@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@ómaì@Næ@ŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ @Nf @ åŽïjnò†ói@lòŠóÈ@ñòìómóä@ðäò‹Øóî@ðØóîbÜóàüØ@a†óØóšìbäóÜ@ì@pbÙiŠó üà@ñü‚üi@óØóšìbä@ñòìó÷üi@~òìómbÙØbq @Ûòì@òìíi@ñìbåŽîí‚@ì‰ïmì‡äìím@a‡àò†Šó@e‡äóèóÜ@óØóîŒbØbq@~óîó@ äbnïÜbäíïbä@ñŠbØüè@ŠóióÜ@óØóîŒbØbq@‹m@ðØóîbmaìói @í@ Øòì@òìa‹ÙŽïuójŽïu@@‹móäbåáŽïè@ì@òìíióä@ñ @ óïî‰ïmì‡äìím@ãó÷@a‡“ïmbØ@e‡äóèóÜ@~a@‡äbØbn’óè@ðîbmüØóÜ@ßbÑäó÷@ð’‹Žïè @@@NãaŠb÷@ôäûŒ@ôä‡äaŠŒóàa†@õaì†@ñóØóïîŒbØbq NpbØò†@bìó÷@ñóØó䆋ÙiòŠóÈóióÜ@‘bi@•óîüi@~òìa‹ìíä@ãa†ó@ðäb‚ìŠóÜ@Šói@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@~†‹Øüi@ãòˆbàb÷@a†óØóïØó“ŽïqóÜ@Ûòì 58

28


@ôäbØòŠüu@ì@óbåŽïq@ÿó óÜ@~p @ bØò†@õò†bïq@a‡ïnò†@‹Žîˆ@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@óØ@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@õóØóïîŒbØbq @óØ@ìbšŠói@óäìóØò†@óäb䆋ÙiòŠóÈói@òŠüu@ìó÷@ìíàóè@a†óØó䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@ìbäóÜ@Nò@ ìb−í @ìaìóm@a‡“ï䆋ÙiòŠóÈói @ìòìómóäìa‹@õìaìómói@ò†ŠíØ@óØ@ìaïìóä@õŒó òŠói@Šó@ôÙÜó‚@a†óšìbä@e‡äóèóÜ@~óäìí¹üi@Næ@ îaì†@çbïŽïÜ@a†òìòŠóóÜ @ìóÜ@f’ói@Nç@ ìa‹Ù“ïåŽïu@lòŠóÈ@a‡äbïåŽîí’óÜ@ì@çìaŠŽîí aŠ@çbØò†ŠíØ@a†óšìbä@e‡äóèóÜ@Nò@ ìa‹ÙŽïuón“ïä@a‡åŽîí’óÜ@çbïiòŠóÈ @ônò†łbi@õóÜóàüØ@ìbäóÜ@ç@ bîòìóäaím@ô @ nóióàói@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@~ç@ ìaaí aŠ@çbØóïiòŠóÈ@òŠb’@ìóšìbä@üi@õóäa†ŠíØ @ò†Šbî†@ôåîŠü @ìóšìbä@ì@æŽîí’@õìbä@~‘ @ óØ@õìbä@~õ @ Œó òŠ@õóàbåbä@ôåîŠü @ôÜìóè@a†óšìbä@e‡äóèóÜ@Nç@ ìaŠŽîí aŠ@a‡iòŠóÈ @óiòŠóÈóÜ@óu@íØbm@óàó÷@Nç@ ìa‹ÙŽïuón“ïä@ì@çìa‹åŽïè@lòŠóÈ@ôäaŽï‚@a‡“ïmbØ@çbàóèóÜ@ìòìaŠ†@çbØóïiòŠóÈbä@óïmóîłóàüØ @óîòíŽï’@ãói@NlòŠóÈ@óåji@ì@ç‹Üóè@çaìó÷@ômóîaìómóä@ì@ômóîłóàüØ@ôàŠüä@ìbáï@•óÙî†@õóØóÙÜó‚@~çbØòìímbè @@NoŽî‹åŽïèò†@ÚŽïq@ôiòŠóÈ@õòìómóä@ôäò‹Øóî@ôØóîóÜóàüØ @ñò‹Žîí ói@bèòìŠóè@ÒŽïäˆ@ñóàbåmìóÙŽîŠ@ñò‹Žîí ói@óÄû‹à@ðäbØóÐbà@ñìbÙ’aŠ@ð䆋ÙÝ“Žïq@ó䆋ÙiòŠóÈói@ì@熋ØìbnØbq@ãó÷ @ðä‡äbÙ’@ ì@ 熋ÙÝŽï“Žïq@ bèòìŠóè@ ~Æû‹à@ ðäbØóÐbàói@ pòŠbió@ çbØòìím‹Øóîòìómóä@ ñ@ 17@ ì@ 15@ ~12@ ~2@ ðÝÙïmŠb÷ @ðäa†ŠaŒb÷@ ìòìóä‡äbìóš@ ñóÌò†óÔóØ@ ñòŠbî‹i@ ìó÷@ ~ó@ UN@ óiŠó@ ð“îbb÷@ ðäóàí−ó÷@ ñ@ 688@ ñŠbî‹i@ ñìbÙ’aŠ @NpbØò†@×a‹ŽïÈ@ðäbäaín“ïäa† @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

29


@@ @ @çbàòŠbÔò†Šói@ðäbØòŠaìb÷@ðäìíšüiìi@N2 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

30

@@


@ @çbàòŠbÔò†Šói@ðäbØòŠaìb÷@ðäìíšüiìi@N2 @@

@@ @ðàä쌊ó@i@熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ð䆋َïuójŽïu@ñ‰ïmì‡äím@b÷@ñòìó÷@ÿó óÜ@çb¸í @ @ “Žïq@íØòìŠóè @Nò@ ìaŠ†@a‡äbn†ŠíØ@ñŠìí’bióÜ@熋ÙiòŠóÈói@ðÙïnïÜüqói@ò‰ŽîŠ†@ãłói@~ò@ ìíióè@a‡àónïi@ñò†ó@ðàòìì†@ñòíïäóÜ @ðØóîòíŽï’ói@~ @ Èói@ðmóàíÙy@ðåš‹Žîˆ@óäìóØò†óØ@ñóäaìó÷@~ã@ aŠb÷@ðäûŒ@ñììŠaí‚@ðäbØò†ŠíØ@a†bnŽï÷@ð‚û†ìŠbióÜ @bî@ça†ŠaŒb÷@ì@çbäìaŠ@ðäbØòŠa†‹Ø@ñóÙî†@ñŠüu@óÜóu@óàó÷@NæŽîŠŒaí ò†a@Š@ŠûŒói@bî@~æ@ Žî‹Øò†@熋ٚüØ@ñŠbšbä@ðØòŠó @ñŠbšbäóØ@ñóäa†ŠíØ@ãó÷@Nç@ a†aŠb÷óÜ@âŽîˆŠ@ò‡åi@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ìíàóèóÜ@ŠûŒ@ì@ãóØ@óØ@´’íØ@ì@熋؇äói @ðÝuói@béäómói@fiò†@bî@~×@ a‹ŽïÈ@ @ñììŠaí‚@ì@oaŠòìbä@ðäbØóïiòŠóÈ@òŠb’@üi@çû‹i@ì@çóÙiŠbi@fiò†@bî@~æ@ Žî‹Øò†@熋ٚüØ @üi@çûŠò†@ì@çóØò†Šbi@ì@ç‹Žî‰iò‡Üóè@ãóØóî@ñbŽîŠ@óØ@ñóäaìó÷@Nã@ aŠb÷@ðäûŒ@ìbä@ðäbØò†aŒb÷@óšìbä@üi@çû‹i@òìóäbîŠói@ðmììŠ @óàó÷@~òìó@åiò†@a†üàbä@ðØóîóÜóàüØóÜ@o‚ó@ñŠbî†bä@ðÙŽïäbîˆ@ñ @ ììŠóiììŠ@aìó÷@~×@ a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@ì@oaŠòìbä@ðäbØòŠb’ @Nò@ ìóååŽï·@a†óäbïiòŠóÈ@óåŽîí@’@ìóÜ@ðîó“ïàóèói@Šó @~ò@ ŒŠói@ŠûŒ@a‡iòŠóÈ@ñóÜóàüØ@ìbäóÜ@çbîòìóäaím@ñŠó ó÷@ñòìóÜóÙu @~òìóåŽï  ò†@a‡äaŠóibäóq@ðäbØóràóØóÜ@fØóîóÜ@çbïÙŽïÜó @~ç@ óØò†@çbn†ŠíØ@ðäbØò†aŒb÷@óšìbäóÜ@ììŠ@óÙî†@ñóäaìó÷ @~ç@ ‹Žî‰iò‡Üóè@çbéïu@ñóÙî†@ôäbmłì@bî@bqìŠìó÷@üi@çìíš@ñbŽîŠ@çbØòŠaìb÷óÜ@e‡äóè@Nóäbïäa@ìŠòìbš@Ša숆@ì@o‚ó@ðÙŽïäbîˆóØ @@@NpbØò†@çbïŽîŠòìbš@Šbî†bä@ðÙŽïìíäòŠbš@ì@ð‹móà@‹q@ðØóîbŽîŠ@•ó’ói@ãó÷ @òìóÔa‹ŽïÈ@ñ @ ŠóØ a†@ðáŽîˆŠ@çóîýóÜ@óØ@ó䆋ØìbnØbq@ðÙïnïÜüq@ñü‚ìónaŠ@ðÙŽïàb−ó÷@çbØò†ŠíØ@ðäìíiòŠaìb÷@òŠbî† @óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ðmóibi@n’óŽïm@‹mbîŒ@üi@óäaŠaìb÷@ãó÷@ðäìíšüi@ìi@ì@oŽîíÜóè@e‹Øò†@òìóîóäaìŠ@ãóÜ@No @ Žî‹Øò†@ò†bïq @ñó“ŽïØói@@ŠójàaŠói@óäbïîbb÷@òŠaìb÷@ãó÷@ðäìíšüi@ìiói@pòŠbió@ñŠbïäaŒ@ðmóïîü‚@ñbŽïu@Næ@ i@•bi@ðÙŽîŠò‡ïmóàŠbî @óäaŠaìb÷@ãó÷@ñŠòìbi@ìi@ì@oŽîíÜóè@Nç@ óïîŒbØbq@ãó÷@ñü‚ìónaŠ@ðäbiŠíÔ@óäaŠaìb÷@ìó÷@óÙäíš@~òìón@Žî‹ÙiüØ@ç‹ØìbnØbq @@@NoŽîŠ‡i@a‡äbn†ŠíØ@Ûòì@ðÙŽïåŽîí’óÜ@çbïnŽîíÜóè@ìiói@ðä‹ óØ@óîaì@ŠbªóØ@óÙäíš@~óä‹  @ômóîa‡äóš@õ†ünïà@ñ @ bŽîŠ@~o @ Žî‹åŽïèò†@Š@ bØói@óîòíŽï’@ãóÜ@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@üi@óØ@ñóäbïnäaŒ@bŽîŠ@ìóÜ@fØóî@òŠbî† @ìaì‹ i@ïäaŒ@óióàói@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ðäa‡àb−ó÷@üi@óîbŽîŠ@ãó÷@Nóî@Qualitative Methode@@Research @óäbïnäaŒ@ðØóïîŠa†b b÷@e‹äaímò†@òìóîóŽîŠ@ãóÜ@ÛóîýóÜ@óÙäíš@~a@‹äaŒ@•biói@~ç@ bîóØó“ŽïØói@pòŠbió@çbØòŠaìb÷@ŽîíÜóè @No @ Žî‹Ùi@o슆@çbïäìíšüi@ìi@ðmóïäüš@ŠóóÜ@ÛóîóåŽîì@e‹äaímò†@òŠüªói@~e @ iŠòì@çbØòŠaìb÷@ñaì‹i@ìiói@pòŠbió @ðÙïnïÜüq@ðäìíióä@bî@ðäìíióè@üi@Âä‹ @äaŒ@ðÙŽîŠónØbÐ@íØòì@e‹äaímò†@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ðàb−ó÷@‹m@ðØóîýóÜ @@NaŠ†‹Žî‰jÜóè@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ðäa‡àb−ó÷@Žîí’@üi@HçbàòŠbÔò†ŠóiI@ðäbØòŠaìb÷@ôràóØ@òŠbî†@NoŽî‹åŽïéiŠbØói@熋ÙiòŠóÈói @ãóÜ@_@ çüš@ì@ôšŠóióÜ@_pa†ò†ììŠ@ó䆋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@ñŒbØbq@òìó÷@bîb÷@µäai@aìóØ@~ó@ îòìó÷@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ðØòŠó@óióà @ì@ðîŒbØbq@ãó÷@“q@ðäbØòŠbØüè@æäaímò†@çbØòŠaìb÷@ñaì‹iói@óØ@~ò@ ìóáÜüÙi@óäaŠónØbÐ@ìóÜ@eìóàò†@~òìóîóäaìŠ @ÿìóè@~çbØòŠaìb÷@ðäaŠòŒí @ì@çbîˆ@ðmóïäüš@ìòíŽï’@ðmŠíØ@ðØóîòìó䆋Ø@Šóói@ñaì†@NòìóäóÙi@çììŠ@ó䆋ÙiòŠóÈói @~ò@ ìbïäó’ü @Ž¶ó óÜ@óîòìóå@ ïÜüÙŽïÜ@ã@ ó÷@ðØòŠó@ñŠbï‹qói@pòŠbió@çbØòŠaìb÷@ŽîíÜóè@ìaì‹i@ónŽîŠ‡i@wäŠó@oŽîŠ†ò† @@@Na†óØóšìbäóÜ@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðÜûŠ@a‡äbîíŽïäóÜ 31


@ç‹mŠûŒ@óäaìó÷@ñòŠbàˆóÜ@Ž¶ó @æ䆋ØìbnØbq@ðÙïnïÜüq@ðäbiŠíÔóØ@ñóäaŠaìb÷@ìó÷@ñòŠbàˆ@~a@‹Ø@üi@ñòˆbàb÷@“Žïq@ÛòìŠóè @ðàä@ì@ñŒŠóióÜ@ìóïïä@àbÔó@ðäaín“ïäa†@ñòŠ@ bàˆóØ@a‡@’aìb÷@ðÙŽïràóØóÜ@Næ@ îˆò†@a‡äbàòŠbÔò†Šói@Ûòì@ðÙŽïràóØ@óÜóØ @ðmóîa‡äóš@ñ†ünïà@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ðØóîòíŽï’@Nò@ ìómbÙiüØ@a†aìb÷@ôØóîòìóåï@ ÜüÙŽïÜ@ñómüióÜ@‘óØ@æî‹mŠûŒ@ómaìb÷ói@û‹à@~óîa† @Na@‹Ù’óia†@a‡óØ@200@Šó@ ói@Šbï‹q@ïÜ@óäa†@200@òŠbî†@Nóîa@‡äaìíiŠa‡’ói@Šóói@Š@ bï‹q@ïÜ@ðä‹Ù’óia†@ñbŽîŠóÜ @@Nçìíi@‘óØ@161@çbîòŠbàˆ@òìò‡äaŠó @çbïäbØónïÜ@ìòìóîa†@çbïàłòì@ñóäaìó÷ @@ @ @çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@ðäbØòŠaìb÷@N1.2 @óä‹ ò†@âŽîˆŠ@ò‡åi@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ðäbØòŠaìb÷óÜ@f’óióØ@ñóäbràóØ@ìóÜ@óÙŽïràóØ@~ç@ bàòŠbÔò†Šói@ðràóØ @‹ q@ì@ðîbmòŠó@ŠûŒ@ðÙŽïràóØ@~o @ Žî†@ÚŽïq@‹Üóèóå‚òŠ@ñŠbØb@ñŠ†bš@ÚŽïÜóàüØóÜ@óØ@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@Nçbîü‚ @çbïnóè@ðäììŠ@ói@çbîˆ@ðäbØóïîbmòŠó@óïnîíŽïq@ì@o @ îíŽïq@ðÙî‹móÜó÷@~Û@ bq@ñìb÷@ðäìíióä@ðäbØó“ŽïØ@NóïîŠíØíàóØóÜ Nóîóè@a‡äbåîìbè@ñbàŠó @ì@çbäbnŒ@õbàŠó@ÿó óÜ@çbîŠûŒ@ñó“ŽïØ@óØóràóØ@ôäaín“ïäa†@NoŽî‹Øò‡Žïq @•óia†@ðmóïäüš@ñ‹îó@óîaì’bi@a‡“ŽïqóÜ@ãłói@~æ@ i@ça‡Žïq@ðä‹ @ðäbîb’óØ@çóè@ŠónØbÐ@Ž¶ó @çbØòŠaìb÷ói@pòŠbió @ðÙŽïqì‹ @ò@ Šüu@@óÜ@òìómòìa†@çbïäbØòŠbï‹q@ðàłòì@ñóäbóØ@ìó÷@µäai@ì@æîóÙi@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ðäóàóm@ðäìíi @~ f @ äai@Š@ óåŽîí‚@í@ Øbm@~Š@ óåŽîí‚@üi@òìóäóàóm@ñóäaìŠóÜ@óØóîóåŽîì@ð䆋Ùn슆@a†ò‹ŽïÜ@oóióà@NòìóäŒû†ò†@ç@ bîü‚@a‡äóàóm Nòìómòìa†@çbïàłòì@ñóäaìó÷@æŽïØ @@ çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ðäóàóm@ðäìíj’óia†@ðmóïäüš@N1.2@ñŠbÙÝŽïè@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ M30@ðäbØóäóàóm@ðqì‹ óÜ@bî@ðäbØóÜbÄŠónåï÷óÜ@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@î‹mŠûŒ@eìóØò†Šò†@ @a†@1.2@ñŠbÙÝŽïèóÜ@íØòìŠóè @çaíŽïäóÜ@~òìa‹ÙŽïÜ@çbîŠbï‹q@ñóäbóØ@ìó÷@ñóiŠûŒ@óÙî†@ðØóîbmaìói@NòìóäŒû†ò†@çbîü‚@a†@59M50@ì@49M40@~39 @çaíŽïä@ónŽîìóØò†@çbïäóàóm@ñóäaìó÷@Næ@ åŽïèò†@ÚŽïq@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ñüØ@ña†óóÜ@E73@ì@ça†@ðÜb@60@bm@30@ðäóàóm @E4@béäóm@Nó@ îòíŽï’@çbàóèói@”ïäbØóïÜb@69M60@ðqì‹ @üi@óàó÷@Næ@ åŽïèò†@ÚŽïq@ña†óóÜ@E11@bïäóm@~ÿ@ b@29@ì@18 @@NçòìòŠóói@ìbnÐóy@óÜ@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@õa†óóÜ @@ @óóØ@ñ @ a†óóÜ@E28@~ò@ Šbî†@a†@1.2@ñón“‚óÜ@íØòìŠóè@aìó÷@~p @ bÙi@çbØòŠaìb÷@ñŠaìò‡åŽîí‚@b÷@ñ‹îó@û‹à@Šó  @õa@†óóÜ@E84@ómaì@Nò@ ìì‡åŽîí‚@çbïîbmòŠó@ô’ó’@bm@béäóm@çbØòŠò‡àłòì@õa@†óóÜ@E56@Nç@ Šaìò‡åŽîí‚óä@çbØòŠò‡àłòì @çbîŠaìò‡åŽîí‚@b÷@bî@çŠaìò‡åŽîí‚óä@bî@çbØòŠò‡àłòì@óóØ @@

@@ 32


@@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ñŠaìò‡åŽîí‚@b÷@N1.2@ñón“‚@ ãóuŠó

ìbïq

çˆ

28

19

9

Šaìò‡åŽîí‚óä

56

50

6

ðîbmòŠó@ô’ó’

12

11

1

ñ‡äòìbä

2

2

0

ðîò†bàb÷

1

1

0

óäbºóq

1

1

0

łbi@ôä‡åŽîí‚

100

84

16

ãóuŠó

@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@ZŠò‡àłòì@ðóØ@õòŠbàˆ@ _óïïš@oîŠaìò‡åŽîí‚@b÷@ZŠbï‹q@

@@

@ôqì‹ @óiŠó@òìómòìa†@çbîŠbï‹q@ðàłòì@óØ@ñóäbäˆ@ìó÷@õa†óóÜ@E93@ñò‰ŽîŠ@N1.2@ñón“‚@ñò‹Žîí ói@Nóàä@ŠûŒ NæàóØ@ŠûŒ@òŒŠói@çbïä‡åŽîí‚@b÷óØ@ñóäbóØ@ìó÷@bèòìŠóè@Nòìì‡åŽîí‚@çbïàóØ@ŠûŒóØ@çóäaìó÷@ì@çaŠaìò‡åŽîí‚óä @@@@ @a†óØón“‚@ðäbØò@ ŠbàˆóÜ@Ûòì@Næ@ îóÙi@2.2@ñón“‚@ñ‹îó@óîaì’bi@~ó@ ïŽîíØ@çbØòŠaìb÷@mbè@Žîí’@µäai@ñòìó÷@üi@@@@@ @çbØòŠaìb÷@ña†óóÜ@E6@béäóm@Nç@ ìímbè@òìóØíØŠóØ@ñŠb’@ñ†í‚óÜ@çbØòŠaìb÷@ña†óóÜ@E94@bî@ñóiŠûŒ@oŽîìóØò†Šò† @ñbïubïu@ñŠbØüè@e‹Øò†@æØíØŠóØ@ðÙÜó‚@çbØòŠaìb÷@õóiŠûŒ@ñòìó÷@ñüè@Nç@ ìímbè@òìóØíØŠóØ@ñŠóiìŠìò†@ñóÙî†@Žîí’óÜ @@Nfióè @@ çbØòŠaìb÷@mbè@Žîí’@N2.2@ñón“‚@@ ãóuŠó

óÙî†@Žîí’

@ñŠóiìŠìò†

ÛíØŠóØ

ÛíØŠóØ 100

0

6

94

@@@@@@@@@bî@eŠb’@óÜ@üm@ZŠbï‹q Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@ @@_oîìímbè@ÛóîóÙšûŠb’@@@

@@ @Nò@ ìóååŽï·@âŽîŠóè@çbàóèóÜ@ómaì@~òìóååŽï·@a‡äbîín“ŽïéŽïu@Žîí’@ÚîäóÜ@çóØò†@ììŒòŠb÷@çbØòŠaìb÷óØ@oŽïiòìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò† @ðîónóiaì@ŠóióÜ@•óàó÷@NðäbáŽïÝ@ì@ÛíØŠóØ@çaíŽïä@ónŽîìóØò†@ì@óïïä@Šìì†@ŠûŒ@ÛíØŠóØóÜ@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@µäaŒò†@Ûòì @üi@òìóØíØŠóØ@ñŠìì†@ñóÙî†@ðäb@ØóåŽîí’óÜ@ñóäa†Š@ íØ@òŠaìb÷@ãó÷@òŠbî†@Nò@ ìóäbîü‚@ñóØóšìbä@ì@âŽîŠóèói@óäaŠóibäóq@ãó÷ @òìóååŽïàò†@óäbšìbä@ìóÜ@óØóÙÜó‚@a†Šbi@Ž¶ó óÜ@Næ@ šò†@óÙî†@ðràóØ@ì@æŽîí’@üi@ŠûŒ@ñŠó ó÷ói@~æ@ Žî†@ãaŠb÷@ðäûŒ@ñóšìbä @Žîí’@ÚîäóÜ@óÙÜó‚@ãó÷@óäbïnóióà@óØóšìbä@ñ†ŠíØ@ðmłóò†@~o @ Žïi@òìó÷ŠóióÜ@e‹Øò†@Nç@ bîí“Žïq@Žîí’óÜ@óÙîäóØ @Šó @~ò@ ìóååŽîŠó @çbïi@æäaíni@ñòìó÷@ñaíïèói@~ò@ ìónŽïåŽï·@Žïèói@òìóØóšìbäói@çbïîónóiaì@ìòìóååŽï·@a‡äbîìí“Žïq NòìóîbØ@ómbè@a†ìímbèa†óÜ@ÚŽîŠóòŠbš @@ @ðàłòìóÜ@ Nç‹ ò†@ ñŠòì@ a†óØóràóØóÜ@ óØ@ çóïïmóàŠbî@ ãó÷@ ñónóiaì@ ðØòŠó@ ðØóîòíŽï’ói@ çbàòŠbÔò†Šói@ ðäbØòŠaìb÷ @@NçóØò†@ðØòŠó@ðØóîòíŽï’ói@ñ†ŠíØ@ðmłóò†@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷@~óØóïmóàŠbî@ðÜbäóØ@ìòìbšóói@pòŠbió@ÚŽîŠbï‹q @@@çbØòŠò‡àłòì@ña†óóÜ@E77@~òŠbî†@3.2@ñón“‚@óÜ@Ûòì @@ 33


@@çò†ò†@çbØòŠaìb÷@ðmóàòŠbî@ñóäaìa‹ƒÙŽîŠ @ì@płóò†@ìó÷@N3.2 ñón“‚@@

@@@

_ç‹ ò†Šòì@ðmóàŠbî@ìa‹ƒÙŽîŠ@bî@płóò†@ãbØ@çóîýóÜ@òíŽï÷ 21

çbØòìím‹Øóîòìómóä

77

ñ†ŠíØ@ðmłóò†

1

ñ†ŠíØ@ðmłóò†@ì@çbØòìím‹Øóîòìómóä

1

óÙî†@ñìa‹ƒÙŽîŠ

0

æî‹ bäŠòì@ðmóàŠbî@fmłóò†@bî@eìa‹ƒÙŽîŠ@ïèóÜ ãóuŠó

100

@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@ @@

@ðÙŽïäb@óØ@Nç@ óØò†@çbØòìím‹Øóî@òìómóä@ñ @ ìa‹ƒÙŽîŠ@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷@ña†óóÜ@E21@Nç@ óØò†@ñ†ŠíØ@ðmłóò†@üi@báŽïè @ðÜbäóØ@ìòìbšŠóói@pòŠbió@No @ Žî†@òì@ óÙî†@ñŒaí‚‹Žï‚@ñìa‹ƒÙŽîŠ@bî@òìóäóîý@ì솊óèóÜ@óØóïmóàŠbî@óîaì@çbïŽïq@ãóØ @óØŠó÷@ãó÷@ðØòŠó@ðØóîòíŽï’ói@ì@béäómói@ñ†ŠíØ@ðmłóò†@aìóØ@óîa†òìóÜ@çbàí @~ç@ bØòŠaìb÷@üi@ðmóàŠbî@ðØòŠó @@NoŽïäóîó ò†@çbØòŠaìb÷ói@óØóïmóàŠbî@òìóîü‚@çóîýóÜ@ü‚ìónaŠ@ì@ünó÷@ónŽî‹ ò† @ì@ìa†@~ð @ äóàò†Šaí‚@ðmóàŠbî@üi@ðmójîbmóióØ@~ç@ bØòìím‹Øóîòìómóä@ð @ 䆊aí‚ói@pìóä@ñ@986@ñŠbî‹i@óîa‹Ù’b÷@Ûòì @ì@“ ói@×a‹ŽïÈ@ðäbäaín“ïäa†@ìíàóè@üi@óäbØóïmóàŠbî@ðä‹ @ì@ðØòŠó@ðÜbäóØ@~ò@ ìa‹Ùäb‚Šóm@‹m@ðäbØóïnîíŽïq@ì@çbàŠò† @@Nðmójîbmói@çbØòŠaìb÷ @@ @üi@báŽïè@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ìíàóè@ñóÙîä@aìó÷@~ç@ ‹ ò†@õŠòì@çbØòŠaìb÷@ñóïmóàŠbî@ìó÷@ñŠüuói@pòŠbió @@NóÙi@4.2@ñón“‚@ñ‹îó@Nóîóäbäbà@ôäóàò†Šaí‚@óØóïmóàŠbî@ñŠüu@ómaì@NçóØò†@óäbäbà@ðäóàò†Šaí‚ @@ @@ @@ç‹ ò†@ñŠòì@çbØòŠaìb÷@ñóïmóàŠbî@ìó÷@ñŠüu@N4.2@ñón“‚@@ @@@@ðmóàŠbî@Šüu@ãbØ@a†òìòŠaí‚@ñóäbàóÜ@@@@ _ç‹ ò†Šòì@@@@@ 0

óäbäbà@ñóšíà@

1

‹m@’@ì@ðäóàò†Šaí‚@

99

óäbäbà@ðäóàò†Šaí‚@béäóm@

0

òŠbqói@ñóäbäbà@ðäóàò†Šaí‚@

0

‹m@’@ì@ðäóàò†Šaí‚@~óšíà@

0

æî‹ bäŠòì@ðmóàŠbî@ @ãóuŠó@

100

@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@ @@ @@

@óÙî†@ðØóîbmaìói@_òì솋Ø@’bi@ðäbØòŠaìb÷@ðäbîˆ@‡äóš@ìòŠò‡ïmóàŠbî@Ûóîò†aŠ@@bm@óîóäbäbà@ômóàŠbî@ãó÷@bîb÷@ãłói @çbØòŠaìb÷@õóiŠûŒ@~ò@ Šbî†@a†@2.2@ñŠbÙÝŽïèóÜ@ÛòìŠóè@_ó“‚ói†ìí@Ûóîò†aŠ@bm@óîóäbäbà@óïmóàŠbî@ãó÷@çbØòŠaìb÷@ñaì‹iói @@@çbïŽïq@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ña†óóÜ@E32@Npa†ò†@çbïmóàŠbî@ŠûŒ@ðØóîò†aŠói@~óîaì@çbïŽïq@a†óóÜ@E66@õò‰ŽîŠói @@ @@ 34


@@óäbäbà@ômóàŠbî@ô“‚ói†ìí@ì@ô’bi@ñò†aŠ@N2.2@ñŠbÙÝŽïè@@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@ @@ @óïmóàŠbî@ãó÷@~ó@ îaì@çbïŽïq@E2@ñò‰ŽîŠói@çbØòŠaìb÷@ðàóØ@Šû@ Œ@ðÙŽï’ói@béäóm@Np @ a†ò†@çbïmóàŠbî@•bi@ðØóîò†aŠói@~óîaì @@Nóïïä@ümìó÷@ðØóïmóàŠbî@óîóäbäbà @@ @ìíàóè@ ñóÙîä@ ~çbîü‚@ ðäbîˆ@ óåäaìŠò†@ çüš@ çaìó÷@ bîb÷óØ@ ñòìó÷@ ñŠbï‹q@ ìóØóràóØ@ ðäbØòŠaìb÷@ ðäbîˆói@ pòŠbió@@@ @5.2@õón“‚@õ‹îó@ Na†óØóràóØóÜ@çbïäbîˆóÜ@æîŒaŠbä@ŠûŒ@ómaì@~çóØò†@ta‹‚@ŠûŒ@ì@ta‹‚@ñòˆaìómóò†@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷ @@NóÙi @@ çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØóÜ@çbîˆ@5.2@ñón“‚@@@@@ @ _óäüš@a†óØóràóØóÜ@çbîˆ 0

•bi@ŠûŒ

0

•bi

1

ta‹‚óä@ì@•bióä

64

ta‹‚

35

ta‹‚@ŠûŒ

100

@ãóuŠó

@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@

@

@@ @@ @ @@@çbØòŠaìb÷@ð䆋َïq@üØ@ì@熋؊ò†@ðäbØòŠbØüè@N2.2 @ðáŽîˆŠ@ ò‡åi@ ðäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbäóÜ@ †ŠíØ@ ðäaín“ïäa†@ ñŠûŒói@ ð䆋َïq@ üØ@ ì@ 熋؊ò†@ ñŠbØüè@ Ž¶ó @ e‹Øò† @bîb÷@ ~òìóåïÜüÙi@ òìóÜ@ ðmóîü‚@ ñbŽïu@ a‡ïîaŠóióÜ@ eŠbu@ NòìóåïÜüÙi@ çbïåîä‹ óÜ@ æîò†ò†@ ÿìóè@ a†ò‹ŽïÜ@ Næióè@ a‡àa†ó @ñ‡ŽîŒ@ ì@ æŽîí’@ óäaìó÷@ ÛóîòíŽï’@ ðšói@ì@çüš@ _çìa‹Ø@ 熋ٚüØ@ ñŠbšbä@ óÙÜó‚@ ãó÷@ bîb÷@ _óäüš@óÙÜó‚@ãó÷@ðäìíiòŠaìb÷ @aìóØ@ çóØò†@ òìó÷@üi@ òˆbàb÷@ çbØòŠò‡àłòì@ óóØ@ ìíàóè@ eìóØò†Šò†@a†@ 6.2@ ñón“‚óÜ@ ÛòìŠóè@ _òìín“ŽïéŽïuói@ çbîü‚ @@@Nçì솋ÙîŠò†@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy @@ @@ @@ @@ 35


@@óØóÙÜó‚@ðäìíiòŠaìb÷@ñüè@ì@ïäüš@N6.2@ñón“‚@ 100

@

ãì솋ÙîŠò†@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy

0

òìín“ŽïéŽïu@ãü‚@ñ‡ŽîŒ@ñŠìíib÷@ñŠbØüè@ŠóióÜ

0

òìín“ŽïéŽïu@ãü‚@ñ‡ŽîŒ@pójîbm@õŠbØüè@ŠóióÜ

0

òìín“ŽïéŽïu@ãü‚@ñ‡ŽîŒ@ãü‚@ñììŒòŠb÷ói

0

@‹m@ñŠbØüè@ŠóióÜ ãóuŠó

100

@@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@ @@_òìín“ŽïéŽïu@pü‚@ðÜbà@ì@‡ŽîŒ@ðšŠóióÜ@ZŠbï‹q@@@

@@ @ðmóàíÙy@ çóîýóÜ@ óîóÙÜó‚@ ãó÷@ ñŠûŒói@ ðäa‡ÜóèŠím@ ì@ 熋؊ò†@ ~óÙÜó‚@ ìó÷@ ðäìíiòŠaìb÷@ ñü‚ìónaŠ@ ñŠbØüè@ ómaì @íÙÜói@~òìín“ŽïèóåŽïu@çbîü‚@ñ‡ŽîŒ@pójîbm@ñó“ŽïØ@ì@ðmóîłóàüØ@ñó“ŽïØ@bî@ñŠìíib÷@ñŠbØüè@ŠóióÜ@óäaŠaìb÷@ìó÷@Nòìa‡Ìói @@Nçìa‹ØŠò†@ŠûŒói@ñòìó÷ŠóióÜ @@ @ìó÷@ òì솋Ùîaì@ óØóîüè@ @ _òì솋Ø@ 熋ٚüØ@ ñŠbšbä@ bî@ òì솋؊ò†@ ñóÙÜó‚@ ãó÷@ ×a‹ŽïÈ@ ðáŽîˆŠ@ ðšŠóióÜ@ bîb÷@ ãłói @üi@báŽïè@a†óóÜ@E99@ñò‰ŽîŠói@çbØòŠaìb÷@~pb‚ò†@ñŠò†@7.2@ñón“‚@ÛòìŠóè@@_æiìaîìóä@a‡äbîü‚@ðmaŠì@쇎îŒóÜ@óäa†ŠíØ @e‹míi@e‹äaímò†@òŠüªói@Nçì솋ÙîŠò†@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@óîüi@~熊íØ@çaìó÷@ñòìó÷ŠóióÜ@ómaì@~çóØò†@ñŒó òŠ@ñŠbØüè @ìóïïä@ lòŠóÈ@ çbîŒó òŠ@ õòìó÷ŠóióÜ@ ”îìó÷@ ~çóØò†@ a‡ØíØŠóØ@ õŠb’óÜ@ ñŒó òŠ@ ðÙŽï䆋ØìbnØbq@ üi@ báŽïè@ çbØòŠaìb÷@ aìóØ @@@N熊íØ çbØòŠaìb÷@ò†ŠíØ@ð䆋؊ò†@ñŠbØüè@N7.2@õón“‚@@@ 99

@@@@@@

@@@@@@@@@@@†ŠíØóÜ@ÛíØŠóØ@eìóîò†@póàíÙy@ì@ㆊíØ@æà@õòìó÷ŠóióÜ òìómbÙi@Ûbq

0

@@@@ÛíØŠóØ@eìóîò†@póàíÙy@ì@báØŠím@õòìó÷ŠóióÜ@ òìómbÙi@Ûbq@çbáØŠímóÜ@

0

@@ãóÙî†@ðØóîóåïàóØ@óiŠó@ì@âïä@lòŠóÈ@æà@ñòìó÷ŠóióÜ@

0.5

@@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@õˆ†@âîŠbïàaŠ@ðØłbš@ŠóióÜ@

0.5

‹m@ñüè@ŠóióÜ@

100

ãóuŠó@ @@@ôšŠóióÜ@ZŠbï‹q@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@@@ @@_õì솋ÙîŠò†@a‡mü‚@ðÜbàóÜ@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@@@

@ @@@

@@ @ÛóîòíŽï’@ ói@ ì@ çüš@ óîòŠaìb÷@ óÙÜó‚@ ãó÷@ bîb÷@ aìóØ@ ~óäaŠaìb÷@ ãó÷@ ð䆋َïq@ üØ@ ì@ 熋؊ò†@ ðmóïäüšói@ pòŠbió@@@@ @a†bŽîŠ@ìì†@çaíŽïäóÜ@熊a‰jÜóè@ñŠbšbä@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@õa†óóÜ@E98@~òŠbî†@a†@ 8.2@ñón“‚óÜ@ÛòìŠóè@_çìa‹ØŠò† @fiò†@bî@Nçóji@a‡äbîü‚@ÿó óÜ@çbïäbØóØó@æäaímò†@a†òŠbjàóÜ@~×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@ì@oaŠòìbä@üi@çóÙiŠbi@fiò†@bî@Zçìa‹Ø @çbØòŠaìb÷óÜ@ãóØ@ðÙŽïÙÜó‚@béäóm@Nçóji@a‡äbîü‚@ÿó óÜ@çbïäbØóØó@fióè@çbïÐbà@ñòìó÷@fiói@~ãaŠb÷@ðäûŒ@ñóšìbä@üi@çû‹i

36


@ÚŽïØóî@ ïè@ aìóØ@ óäa‡Žïq@ ðä‹ @ ñbŽïu@ NæÝŽïéi@ fuói@ çbîü‚@ ðäbØóÜbà@ çìa‹ØŠbšbä@ bî@ çìa‹ØŠò†@ ‹m@ ñŠüu@ ìòíŽï’ói @Nfiìíióä@a‡ŽîŠü óÜ@õ‰ïmì‡äìím@ì@熋؊bšbäóØ@çóØbä@òìó÷@üi@báŽïè@çbØòŠò‡àłòìóÜ @@ @@a‡äbîü‚@ñ‡ŽîŒóÜ@çbØòŠaìb÷@ô䆋؊ò†@ðmóïäüš@N8.2@ñón“‚@@ @@96@@

@bî@~×a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@bî@oaŠòìbä@üi@çóÙiŠbi@òìóäbnäbØóØó@ì@çbmü‚ói@fiò†@bî@Zçbïmí ììŠó@üi@çû‹i@òìóäbmŠói@ôÝu@béäómói@fiò†

1

@@Šb’@ñòìòŠò†@óåîa†@çbïŽî‹Ð@솋Ø@ñŒbiŠó@ðÝïiüàümü÷@ìbäóÜ@çbîóáŽï÷

2

@@o“Žïè@fuói@çbàŠb’@ì@æîb‹m@óîüi@~æَïÜ@çbîó’òŠóè

1

@@Nµmłóè@æm‹ @ð‹móÜ@•óáŽï÷@~æîa†@çbïåm‹ @ñŠbî‹i

0

@@æîa‹ØŠò†@‹m@ñŠüu@ìòíŽï’ói

0

@@æîa‹Øóä@熋ٚüØ@ì@熋؊ò†@ñŠbšbä@óáŽï÷ @ ãóuŠó

100

@@@@@bî@fîòíŽï’@ói@ZŠbï‹q@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@

@@

@@_ça‹ØŠò†@eŠüu@@@ @@

@ðàb−ó÷@ •óØóïîŒbØbq@ ìòŒó òŠ@ ðîa†íu@ ŠóióÜ@ çbØòŠaìb÷@ ð䆋؊ò†@ ñŠbØüèóØ@ pìóØŠò†@ çbàüi@ ñòìó÷@ ñaì† @îŠü @ üi@ ðÙŽïÜìóè@ ïè@ ×a‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ bîb÷@ aìóØ@ µäai@ ðmóîü‚@ ñbŽïu@ ~óïïiòŠóÈ@ ñóäbnŠóqŒó òŠ@ ðàïÜbäíïbä @ñììŠìòŠói@çbØòŠò‡àłòì@ña†óóÜ@E98@ñò‰ŽîŠói@ 9.2@ñón“‚@ñò‹Žîí ói@_òìa†@óäa†ŠíØ@òŠaìb÷@ãó÷@ðîòìómóä@ñóàbåbä @@Nòìómóäìíi@çbïmóîaìómóä@ñóàbåbä@îŠü @ñŠbØaìa† @@ @@ðmóîaìómóä@ñóàbåbä@îŠü @üi@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@ðÜìóè@N9.2@ñón“‚ @ ãóuŠó

fÜói

@‹Žï‚óä

@@ 100

@îŠü @üi@òìbåŽïè@ñŠb“Ð bî@òìa†@ðÜìóè@eŠüu@ïèói@×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@bîb÷ 98

_oïmóîaìómóä@ñóàbåbä

2

@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ

@çbîü‚@ ì@ çbïmóîaìómóä@ ñóàbåbä@ îŠü @ üi@ çbîŠó@ ómòìín‚@ ñŠb“Ð@ ìòì솋Ø@ çbïŽïÜ@ ñaìa†@ ×a‹ŽïÈ@ ðmóàíÙy@ ómaì @òìòŠó@ ñóàó÷@ ðŽïqói@ Nòìómóäìíióä@ æîŠü @ Œó òŠ@ ñŠb“Ð@ ñììŠìòŠói@ çbØòŠaìb÷@ ña†óóÜ@ ìì†@ béäóm@ Næìíåi@ lòŠóÈói @a‹Ù’b÷ói@ çbïmóîaìómóä@ ñóàbåbä@ îŠü @ ŠûŒói@ ñbŽîŠóÜ@ lòŠóÈbä@ ñŒó òŠ@ óiŠó@ ðÙÜó‚@ ð䆋ÙiòŠóÈóióØ@ eìóØò†Šò† @@Nòìíia†aŠb÷óÜ

@@ 37


@~a‡Ôa‹ŽïÈ@ ðmóàíÙy@ ò‡åi@ ðäbØóšìbäóÜ@ ça†ŠaŒb÷@ ì@ çbäìaŠ@ ~熋Ùïäa‡åîŒ@ ì@ æm‹ ói@ pòŠbió@ a†óÙî†@ ðÙŽîŠbï‹qóÜ @ì@çbäìaŠ@ì@æm‹ óØ@çóØò†@òìó÷@üi@òˆbàb÷@çbîìíàóè@@NçóØò†@ñìbÙ’aŠói@óäa†Šbî†@ãó÷@ðäìíióè@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷@ìíàóè @@NóÙi@a†òìòŠaí‚óÜ@10.2@ñón“‚@ñ‹îó@Nòìíióè@ŠûŒ@ŠûŒ@ðØóîò†aŠói@ça†ŠaŒb÷@ñóÙî†@ñŠüu @@@a†íØŠóØ@õŠb’óÜ@ça†ŠaŒb÷@ì@çbäìaŠ@ì@æm‹ @ñò†aŠ@N10.2@ñón“‚@

@

_ìíióè@Ûóîò†aŠ@@bm@ça†ŠaŒb÷@ñóÙî†@ñŠüu@ì@çbäìaŠ@~æm‹ ŠûŒ@ŠûŒ@ðØóîò†aŠói

100 0

ŠûŒ@ðØóîò†aŠói@

0

ìíióä@ŠûŒ@ðØóîò†aŠói@

0

@ãóØ@ŠûŒ@ðØóîò†aŠói

0

ìíióä@eŠüu@ïèói@ ãóuŠó

100

Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ

@@ @_ça‹Øò†@fuón“ïä@ì@ça‹åŽïèò†@ômójîbmói@ÛíØŠóØ@õŠb’@ì@“ ói@çbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@üi@lòŠóÈ@ðäaŽï‚@bîb÷@ãłói @ðäbØóàłòì@ðàb−ó÷@_òìíi@a†aŠb÷óÜ@Ûóîò†aŠ@@bm@ÛíØŠóØ@õóšìbä@üi@òìóÔa‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@çóîýóÜ@lòŠóÈ@ðäaŽï‚@ðäbåŽïè @ôäbåŽïè@ óîaì@ çbïŽïq@ çbØòŠaìb÷@ ~òŠbî†@ a†@ 11.2@ õón“‚óÜ@ ÛòìŠóè@ NpbØò†@ óîò†Šbî†@ ãó÷@ ðäìíióè@ üi@ báŽïè@ òŠbï‹q@ ãó÷ @ðmóàíÙyóØ@ eìóØò†Šò†@ çbàüi@ çbØòŠaìb÷@ ðàłòì@ ñò‹Žîí ói@ Nòìíióè@ ðàaìò†Šóiói@ çbï䆋َïuón“ïä@ ì@ lòŠóÈ@ ôäaŽï‚ @•óàó÷@ ~çì솋Ø@ ôŽïuón“ïä@ a‡äa†ŠíØ@ ðØb‚óÜ@ ìòìbåŽïè@ ÛíØŠóØ@ õŠb’@ ìóØóšìbä@ üi@ ôiòŠóÈ@ ðäaŽï‚@ òìóäbq@ fi@ ×a‹ŽïÈ @@Nômójîbmói@ÛíØŠóØ@õŠb’@ìóØóšìbä@ôånŽï÷@ì@õŒó òŠ@ñómbéÙŽïq@ñò‰ŽîŠ@ìbïÐa‹ üº†@îŠü @ônóióàói @@çbï䆋ٓïåŽïu@ì@lòŠóÈ@ðäaŽï‚@ðäbåŽïè@ñò†aŠ@N11.2@õón“‚

@@

_ìíióè@Ûóîò†aŠ@@bm@òìóÔa‹ŽïÈ@ômóàíÙy@çóîýóÜ@lòŠóÈ@ôäaŽï‚@ðäbåŽïè@ñò†aŠ 100

ðàaìò†Šóiói@

0

òìbä@òìbä

0

ŠbªóØ@

0

@ï Šóè

0

aŒbä @ãóuŠó

100

Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@

@@

@ôÔa‹ŽïÈ@õŠóØ a†@ðmóàíÙy@aìóØ@~òìóäóØò†@çììŠ@òìó÷@ 11@ì@ 10@~@ 9~@ 8@ôäbØón“‚@ðäbØòŠbï‹q@ðàłòì@ðàb−ó÷ @îŠü @ ŠûŒói@ ôÜìóè@ ~Æû‹à@ ôäbØóÐbà@ ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ ì@ çbäìaŠ@ ì@ æm‹ @ ~熋َïq@ üØ@ ì@ ´aí aŠ@ ðäbØò†Šbî†@ ñò†bïq @õŠb’@ì@ôn“ ói@çbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@ lòŠóÈ@ôäaŽï‚@ô䆋ٓïåŽïu@ì@çbåŽïè@ bèòìŠóè@~çbØò†ŠíØ@ômóîaìómóä@ñóàbåbä @óšìbä@ õìaìóm@ ô䆋ÙiòŠóÈói@ ×a‹ŽïÈ@ ðmóàíÙy@ ô−bàb÷@ NpbØò†@ ðàaìò†Šóiói@ ìóäbïÙïmbàónï@ ~ômójîbmói@ ÛíØŠóØ @@Nômóïnò‡åi@ôäbØóïäbn†ŠíØ @@

38


@ @熋ÙiòŠóÈói@õŠóòŠbš@õŠó ó÷@ì@UN@ôÜûŠ@N3.2 @a‡àóØóî@ô’óióÜ@ÛòìŠóèI@óÙî†@ôäbØóîŠbïäaŒ@‹m@ðØóîýóÜ@~çóØò†@üi@ñòˆbàb÷@çbàòŠbÔò†Šói@ðäbØòŠaìb÷@ÛóîýóÜ@ÛòìŠóè @óšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ì@熋ØìbnØbq@ðÙïnïÜüq@ñò†bïq@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@~çóØò†@熋ÙiòŠóÈói@üi@òˆbàb÷@“ ói@Ha‹Ùbi @~óîòìó÷@òìóîòŠbjàóÜ@ìb−í @õŠbï‹q@ NpbØò†@ômójîbmói@ÛíØŠóØ@ õŠb’@ì@ôn“ ói@ãaŠb÷@ðäûŒ@ñììŠaí‚@ðäbØóïäbn†ŠíØ @çbØòìím‹Øóîòìómóä@bîb÷@_óïïš@ó䆋ÙiòŠóÈói@ì@熋ØìbnØbq@ãói@ŠójàaŠói@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ómaì@ UN@ŽîíÜóè@bîb÷ @ôä‡äbnòì@üi@ðš@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñìa‹ƒÙŽîŠ@bîb÷@_òìíî‹iŠò†@ó‚û†ìŠbi@ãói@pòŠbió@ñü‚@ôäb“ŽîŠóq@ÚŽîŠüu@ïèói @@_òì솋Ø@óïîŒó òŠ@óïîŒbØbq@ãó÷@ô䆋؊óòŠbš@bî @ðÙïnïÜüqóÜ@ ñ‹mòŠìó @ ì@ ‹młbi@ ðÙŽïÜûŠ@ çbØòím‹Øóîòìómóä@ ñìa‹ƒÙŽîŠ@ ~†Šb@ ôäóu@ ôåmbéïîbmüØ@ õaì†@ òŠbî† @õaì†óÜ@ ôn’b÷@ ô䆋ØàbÔó@ ðäüïaŠóqü÷@ æî‡äóš@ ðØŠó÷@ çbØòìím‹Øóîòìómóä@ óäìí¹@ üi@ NfmòìaŠ†@ a‡ÜbäíïbäŠónäó÷ @ôØüØbäóØ@ñóäbšìbä@ìóÜ@ñóäbÄû‹à@ðÙŽïäa†ŠòíŽïnò†@‡äóš@õn“q@bèòìŠóè@~òìím‹ @ünó÷ói@òìò†Šb@ôäóu@ðàò†Šó @óåüi@ZóäbåŽîí’@ìó÷@ñóäìí¹@NóäbåŽîí’@ìó÷@ómòû†Šbä@ôn’b÷@ô䆋ØàbÔó@ñŽïè@ìòì솋Ø@òìíia‡Žïm@çbïånŽï÷@ì@õŒó òŠ @@N‡nè@1999@üÄüüØ@~1992 @ói@ ŠójàaŠói@ çbØòìím‹Øóîòìómóä@ õìa‹ƒÙŽîŠ@ ôÜûŠói@ pòŠbió@ çbØòŠaìb÷@ ôäìíšüi@ ìi@ æîò†ò†@ ÿìóè@ a†ó’ói@ ãóÜ @çbîü‚@ ì@ çóØóïîŒbØbq@ ôäbiŠíÔ@ çbîü‚@ çaìó÷@ ~óîa†òìóÜ@ çbØòŠaìb÷@ ônŽîíÜóè@ ìaì‹i@ ôä‹ @ òŠbî†@ Nµäai@ 熋ÙiòŠóÈói @ì@ðäaŠóïäói@pòŠbió@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠói@ŠójàaŠói@çbØòŠaìb÷@õaì‹i@µäaibi@bmòŠó@ Næîˆò†@a†óØóšìbäóÜ @õìa‹ƒÙŽîŠ@ bîb÷@ ómaì@ Nóïïš@ ~óØóšìbä@ ô䆋ÙiòŠóÈói@ ì@ õŒó òŠ@ õìbnØbq@ õó“ŽïØ@ óÜ@ òìa‹ƒÙŽîŠ@ ãó÷@ ôäb“ŽîŠóq @ õóïïäb“ŽîŠóq@ ãói@ pòŠbió@ çbØòŠòìb÷@ õaì‹i@ _òìíî‹iŠò†@ 熋ÙiòŠóÈói@ ói@ ŠójàaŠói@ ðäb“ŽîŠóq@ çbØòìím‹Øóîòìómóä @õìa‹ƒÙŽîŠ@óïïäaì@çbïŽïq@a†óóÜ@E52@õò‰ŽîŠói@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@õóiŠûŒ@~òŠbî†@ a†3.2@ñŠbÙÝŽïèóÜ@ÛòìŠóè@ _óïïšUN @E40@õò‰ŽîŠói@çbØòŠaìb÷@õŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@Nóäb“ŽîŠóq@熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@õŒbØbqói@ŠójàaŠói@çbØòìím‹Øóîòìómóä @óîaì@ çbïŽïq@ çbØòŠò‡àłòì@ õa†óóÜ@ E8@ béäóm@ Nbä@ bî@ óäb“ŽîŠóq@ UN@æäaŒbä@ çaìó÷@ ómaì@ ~fäaŒbä@ òìóîòŠbjàóÜ@ fn’@ a†óóÜ @õó“ŽïØ@ói@ UN@óïïäaì@çbïŽïq@çbØòŠò‡àłòì@òŠaìb÷@õóåîŠûŒ@óÙî†@ðØóîbmaìói@Nóäb“ŽîŠóq@熋ÙiòŠóÈói@ói@ŠójàaŠói@ UN @@AòìóåîìíiüØ@aŒbä@õbèói@‹ŽîˆóÜ@çbØòŠaìb÷@õa†óóÜ@Þš@ãłói@Nóäb“ŽîŠóq@熋ÙiòŠóÈói 熋ÙiòŠóÈói@ói@pòŠbió@UN@ðäb“ŽîŠóq@N3.2@õŠbÙÝŽïè@@

@@_òìíî‹iŠò†@熋ÙiòŠóÈói@ói@ŠójàaŠói@ñü‚@ðäb“ŽîŠóq@UN@óîaì@oŽïq@ZŠbï‹q@@@@

@@ @@@@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@òìó÷@ óàó÷@ Nbä@ bî@ óäb“ŽîŠóq@ 熋ÙiòŠóÈói@ ŠójàaŠói@ UN@ æäaŒbä@ ~çbØòŠaìb÷@ ñòŠûŒ@ òŠbàˆ@ ãó÷@ óØ@ óäa†@ wäŠó@ õbŽïu @ôØóîòìó䆋ÙäììŠ@NæäaŒbä@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@ôÜûŠ@ói@pòŠbió@fn’@çbØòŠaìb÷@ñŠûŒ@ôÙŽïÙÜó‚óØ@pb‚ò†Šò† @~óîòìó÷@ óÙî†@ ðØóîòìó䆋ÙäììŠ@ NoŽïi@ a†óØóšìbäóÜ@ UN@ ôÜûŠ@ ŠóóÜ@ ñŠbïäaŒ@ ðàóØ@ e‹Øò†@ çbØòŠaìb÷@ õóïîb bøŽïi@ ãó÷

39


@UN@bîb÷@óØ@õòìóÜ@µäbïå܆@bèòìŠóè@~bä@bî@óäb“ŽîŠóq@ UN@bîb÷@óØ@õòìóÜ@µäbïå܆@çbØòŠaìb÷@aìóØ@fiòìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò† @@NçóÙi@BaŒbäB@õbèói@üi@òˆbàb÷@òØbš@çbîý@òìó÷ŠóióÜ@_pb£Šò†@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ðäb“ŽîŠóq@fäaíni@òìbnóè@eŠbØ@ïèói @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@@N2001@ôäbnŒ@ôäbáŽïÝ@NçóØò†@ça‡äb“ïqü‚@UN@ôäò‡Žïi@ŠójàaŠói@çbØòŠaìb÷ @@NÛNŒN@ðäüîïÄóÜóm@ðÑï’Šó÷@ZòìbšŠó

@çbØòŠaìb÷@ aìó÷@ ~òŠa‡nòíîóq@ 熋ÙiòŠóÈói@ õó“ŽïØ@ õŠóòŠbš@ bî@ ç‡äbnòì@ üi@ UN@ ôäbØòìò†‹Ø@ ìŠbØ@ ói@ ôšŠóè @@NììŠóäó²ò†@~ìíi@çbîóè@UN@ðäb“ŽîŠóqói@ŠójàaŠóióØ@oŽîíÜóè@çbàóè@õóÙîä@ómaì@NoŽïšò†@ìí“Žïq@õòìó÷óÜ@çbïnŽîíÜóè @ñìa‹ƒÙŽîŠ@ óØ@ óïïäaì@ çbïŽïq@ a†óóÜ@ E62@ õò‰ŽîŠói@ çbØòŠò‡àłòì@ õóåîŠûŒóØ@ ~pa†ò†@ ðäb“ïq@ 4.2@ õŠbÙÝŽïè @@NoŽïibnóè@eŠóòŠbš@õòìóåîŒû†@bî@ç‡äbnòì@ônóióàói@fîòìò†‹Ø@ìŠbØ@ïèói@çbØòìím‹Øóîòìómóä @@ @熋ÙiòŠóÈói@ôä‡äbnòì@üi@UN@õòìò†‹Ø@N4.2@õŠbÙÝŽïè@ @@@ @@NçbàòŠbÔò†Šói@ôäbØòŠaìb÷@õaì‹i@ìi@ñò‹Žîí ói @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@bî@ç‡äbnòì@üi@eŠbØói@ïèói@UN@óîaì@oŽïq@ZŠbï‹q @@@_òìbnóè@熋ÙiòŠóÈói

40


@ì@ ç‡äbnòì@ üi@ ôÙŽïn’@ bî@ ôÙŽîŠbØói@ UN@ æäaŒbä@ a†óóÜ@ E31@ õò‰ŽîŠói@ çbØòŠò‡àłòì@ òŠaìb÷@ õŠûŒ@ ôØóîòŠbàˆ@ çbî† @e‹Øò†@ ~òŠbï‹q@ ãói@ pòŠbió@ óäaŠaìb÷@ ãó÷@ õóïîb b÷@ fi@ ãó÷@ ôØóîòìó䆋ÙäììŠ@ Nbä@ bî@ òì솋Ø@ óØó“ŽïØ@ õŠóòŠbš @çbØòŠaìb÷@üi@óÙî†@ômóàŠbî@ì@ôäóàò†Šaí‚@ôäa‡Žïq@óÜ@UN@@õìłóÙŽïm@õòŠbiŠò†@çbîŠa†b b÷@óäòŠ@çaìó÷@aìóØ@oŽïi@òìó÷ŠóióÜ @Næåïji@熋ÙiòŠóÈói@õŠóòŠbš@bî@ôä‡äbnòì@ìóïmóàŠbî@ãó÷@çaíŽïäóÜ@Ûóî‡äòíîóq@òŠüu@~óïïä@çbb÷@çbîüi@ãłói@~oŽïióè @E7@ béäóm@ òŠbî†@ Na†óØóšìbäóÜ@ UN@ õìa‹ƒÙŽîŠ@ ôÜûŠ@ ì@ ðØłbš@ ŠóóÜ@ óîóäaŠaìb÷@ ãó÷@ õŠbïäaŒ@ ãóØ@ õóäb“ïä@ òìó÷@ çbî† Nóîbnóè@熋ÙiòŠóÈói@ôä‡äbnòì@bî@ŠóòŠbš@üi@eŠbØói@UN@aìóØ@óîaì@çbîaì‹i@çbØòŠaìb÷@õa†óóÜ @@ @@e‹äaímò†@bî@_oŽî‹åia†@ìb−í ói@熋ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@üi@ÚŽîŠóòŠbš@òŠüu@@e‹äaímò†@çbØòŠaìb÷@õaì‹iói@bîb÷@ãłói @ÚŽîŠóòŠbš@ ‡äóš@ òŠbï‹q@ ãó÷@ õòìóäa†@ ãłòì@ ô䆋Ùäbb÷@ üi@ _oŽî‹åia†@ ìb−í @ ì@ •biói@ ŠóòŠbšói@ Ûóîòìò†‹Ø@ ìŠbØ @ÛòìŠóè@NóÙîä@çaìó÷@ôäìíšüi@ìióÜ@óØ@ç‹Žî‰jÜóè@òŠóòŠbš@ìó÷@æäaíni@çaìó÷@íØbm@~çbØòŠò‡àłòì@óóØ@ãò†Šói@óîa‹‚ @ãòŠaíš@ õŠóòŠbš@ üi@ báŽïè@ a†óóÜ@ E79@ õò‰ŽîŠói@ çbØòŠaìb÷@ ñìbÙ’aŠ@ ôØóîóåîŠûŒ@ ~eìóØò†@ Šbî†@ a†@ 12.2@ õón“‚óÜ @熋ÙiòŠóÈói@ì@õŒó òŠ@ð䆋ØìbnØbq@õó“ŽïØ@üi@ŠóòŠbš@æî‹mìb−í @~óîaì@çbïŽïq@çbØòŠò‡àłòì@õóåîŠûŒ@ómaì@NçóØò† @熋ÙiòŠóÈói@ ôä‡äbnòì@ ônóióàói@ Šb“Ð@ ”îìó÷@ íØbm@ ~çbØòìím‹Øóîòìómóä@ ñìa‹ƒÙŽîŠ@ ŠóónŽî‹£@ Šb“Ð@ aìóØ@ óîòìó÷ @@NoŽî‹Ùi@çbïäbîˆ@ñŠb ŽîŠbq@ì@oŽî‹Ùi@çbØòŠaìb÷@õòìóäaŠó @õŠó üà@çb’bq@íÙÜói@~×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@Šóómb£ @@ @@ @@ @@熋ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@üi@ìb−í @õŠóòŠbš@N12.2@õón“‚@ @ @@ 15

@çbØòŠaìb÷@õòìóäaŠó @ô䆋؊ó üà@ônóióàói@UN@õŽîŠbq@ôn’b÷@õŽïè@õòìòìbäóåmbè@N1 @@Nçóîb‚‰ŽîŠ†@ôÙŽîŠóòŠbš@õòìóåîŒû†@ì

3

@üi@çóîb‚‰ŽîŠ†@ôÙŽîŠóòŠbš@ì@pbÙi@çbØòŠaìb÷@õòìóäaŠó @õŠó üà@ìòìòìbäónŽïi@bÙîŠóàó÷@N2 @NòìónŽîŒû‡i@óØó“ŽïØ

3

@çóîb‚‰ŽîŠ†@ôÙŽîŠóòŠbš@ì@çóÙi@çbníäa†@a‡Ìói@ðáŽîˆŠ@ÿó óÜ@õ†ŠíØ@ômłóò†@N3 NòìóäŒû‡i

79

@õòìóäaŠó @ì@熋ÙiòŠóÈói@ôä‡äbnòì@ônóióàói@”îìó÷@íØbm@UN@ŠóónŽî‹£@Šb“Ð@N4 NoŽî‹Ùi@Šó üà@çbØòŠaìb÷@ôäbîˆ@ôånaŠbq@çb’bq@~×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@Šóómb£@Šb“Ð@çbØòŠaìb÷

0

@@@aŒbä@N5

100

@@@ãóuŠó @@@@@ ôä‡äbnòì@ônóióàói@ZŠbï‹q@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@ @@@_oïäaŒò†@ìb−í ói@óäaŠbšbŽîŠ@ãóÜ@ãbØ@~ÚŽîŠóòŠbš@õòìóåîŒû†@ì@熋ÙiòŠóÈói@

@@

@@ @üi@ çbï䆋Øòˆbàb÷@ ôšóØ@ ~ìíióè@ UN@ õìa‹ƒÙŽîŠói@ ŠójàaŠói@ çbïÅïmó óä@ ôÙŽïnŽîíÜóè@ çbØòŠaìb÷@ aìóØ@ çbáïåïi@ “Žïq @a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ õó“ŽïØ@õŠóòŠbšóÜ@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@õbäaímói@çbîaì‹i@çaìó÷@aìóØ@pa†ò†@çb“ïq@òìó÷@~ãòŠaíš@õŠóòŠbš @ôØóîòìóäa‡ÙŽïÜ@NòìónŽîŒû‡i@óØó“ŽïØ@üi@eŠóòŠbš@ì@×a‹ŽïÈ@ŠóŠómb£@Šb“Ð@fäaímò†@UN@õìa‹ƒÙŽîŠ@óîaì@çbïŽïq@ìòìbà@Šóè @~òìímbè@ çbîìbä@ a†óØón“‚óÜ@ óØ@ óÙî†@ ôäbØòŠóòŠbš@ óïïäaì@ çbïŽïq@ çaìó÷óØ@ ~fiòìó÷@ e‹Øò†@ çbØòŠaìb÷@ õóàłòì@ ãó÷ @Ûòì@ Næšò†@ò‹mìb−í @ì@fšò‡Žîì@õbŽîŠ@‹mbîŒóØ@a‡ÙŽîŠóòŠbš@õýói@‹mbîŒ@òìó÷ŠóióÜ@NoŽïšò‡Žîì@ çbîbŽîŠ@bî@çóäbnïÜbîŠ @õó“ŽïØ@ õŠóòŠbš@ ônóióàói@ bÙîŠóàó÷@ õòìòìbäóåmbèói@ çbîaì‹i@ çbØòŠaìb÷@ ôàóØ@ ŠûŒ@ ôØóîòŠbàˆ@ òŠbî†@ a†óØón“‚óÜ @õó“ŽïØói@òŠa‡nòíîóqóØ@Ûóîó“ŽïØóÜ@õü‚@bÙîŠóàó÷@óïïäaì@çbîaì‹i@çaìó÷óØ@oŽïi@òìó÷ŠóióÜ@e‹Øò†@Nóîóè@熋ÙiòŠóÈói @çbîaì‹i@ ÚÜó‚óØ@ ~oŽïi@ òìó÷ŠóióÜ@ e‹Øò†@ bî@ NbïØŠím@ ô䆋ÙäbaŠóè@ õüèónŽïiò†@ ŠûŒ@ õŠó ó÷ói@ óØ@ ~pa‡i@ †ŠíØ@ õŠbïàaŠ @õŠaŒb÷@õóØóåîŠóqaŠ@õaì†@ óäìí¹@üi@~òì솋Ø@ça†ŠíØóÜ@ôn“q@bÙîŠóàó÷óØ@óäbîíïåïi@a†ì솋iaŠóÜ@óÙäíš@~òìbàóä@bÙîŠóàó÷ói 41


@NoŽî‹i@ çbØò†ŠíØ@Šó@üi@×a‹ŽïÈ@õbqí@õóäa‡äŠ†@ô’‹Žïèói@”Žïq@ìíióä@ò†bàb÷@bÙîŠóàó÷@a†óØòìòŠüØ@ômbØóÜ@ì@ 1991 @ôÙŽîŠóòŠbš@ ómbi@ òìóäbníäa†@ ì@ ü ínÑ @ õbŽîŠóÜ@ fäaíni@ õ†ŠíØ@ ômłóò†@ aìóØ@ ~óïïä@ •òìói@ çbîaì‹i@ çbØòŠaìb÷ @õŽïè@ómaì@NóàóØóî@õŠóòŠbšói@çbîaì‹i@çbØòŠaìb÷@õa†óóÜ@E15@béäóm@òŠbî†@a†óØón“‚óÜ@Ûòì@NŠóÙŽïqóäbánà@ôäóîb‚‰ŽîŠ† @ãói@ òˆbàb÷@ óàóØ@ ò‰ŽîŠ@ ãó÷@ óØ@ NpbÙi@ çbØòìaŠó @ òŠaìb÷@ ôäbîˆ@ ìòìóäaŠó @ ñŠó üà@ ìòìòìbäónŽïi@ UN@ õŽîŠbq@ ôn’b÷ @õòŠìó @ôÙŽîŽïè@fäaíni@UN@õìa‹ƒÙŽîŠ@óØ@õòìói@òŒaìý@çbîaì‹i@çbØòŠaìb÷óØ@~oŽïi@òìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò†@~çóØò†@óîòŠbšbŽîŠ @ŠóióÜ@ ”îìó÷@ ~òíïåïi@ a†ìí“ŽïqóÜ@ çbïäbØòìím‹Øóîòìómóä@ õŒaìý@ ÚÜó‚@ óÙäíš@ NoŽî‹Žïåi@ óØóšìbä@ üi@ õü‚@ ñŽîŠbq@ ôn’b÷ @Nòìa‹ƒÙŽîŠ@ãói@Šó@ôäbØóóØ@ôàóØ@ì@UN@ôäbØòŽïè@õŒaìý @@ @ @@熋ÙiòŠóÈói@õòìóäa‡šŠóqŠói@ômóïäüš@N4.2 @íÙÜói@ ~óïïä@ 熋ÙiòŠóÈói@ ŠójàaŠói@ UN@ ôÅïbq@ ônŽîíÜóè@ ì@ ôäò‡Žïi@ béäóm@ çbØòŠaìb÷@ õŠaŽïi@ õüè@ ómòìíi@ õòìó÷ @ì@ôn“ ói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚óÜ@ŠûŒ@õŠaŽïi@õbŽïu@ómóäìíi@”íØ@ôäbØòŠa‡młóò†@ómŠbq@ôîbäaínŽïi@ìóäbÅïbq@ônŽîíÜóè @µäai@ óîaìØbš@ ~熋ÙiòŠóÈói@ ói@ ŠójàaŠói@ òìóäa‡šŠóiŠói@ ìòìóäa†ŠbØ@ ômóïäüšói@ pòŠbió@ Nômójîbmói@ çbØòŠaìb÷ @ôáŽîˆŠ@õó䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@ãó÷@õˆ†óÜ@çbïØóîòìóäa‡šŠóqŠói@òíŽï’@@~çŒaìbïu@ônŽîíÜóè@ìi@ôäòìb‚óØ@çbØòŠaìb÷ @õòíŽï’@ ìì†@ üi@ báŽïè@ çbØòŠaìb÷@ µåïiò†@ ~æîóÙi@ a†òìòŠaí‚óÜ@ 13.2@ õón“‚óÜ@ õ‹îó@ Šó @ Nòìb−í @ fq@ ×a‹ŽïÈ @çbïŽïq@ìòìb−í @fq@çbïàòŠaíš@õòìóäa‡šŠóqŠói@òíŽï’@a†óóÜ@E56@õò‰ŽîŠói@çbØòŠaìb÷@õóåîŠûŒ@ NçóØò†@òìóäa‡šŠóqŠói @ôÙïnïÜüq@ çóÙi@ Šbšbä@ ×a‹ŽïÈ@ ôáŽîˆŠ@ õòìó÷@ üi@ ~çbéïu@ ôäbØòŽïèòŠìó @ ì@ UN@ õìa‹ƒÙŽîŠ@ ŠóónŽî‹£@ Šb“Ð@ fiò†@ ~óîaì @òŽïè@Šó@ónŽî‹Ùi@•‹Žïè@fiò†@~óîaì@çbïŽïq@a†óóÜ@E43@õò‰ŽîŠói@çbØòŠaìb÷@õìbšŠói@ôØóîòŠbàˆ@NfåŽïnòíi@熋ÙiòŠóÈói @ñ‰ïm@ì@‡äím@ì@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@ói@çbîaì‹i@óäaìó÷@óÙî†@ôØóîbmaìói@NçbØòìímbè@òŒbm@óiòŠóÈ@ì@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@ôäbØóîŒbiŠó @~çóØò†@ãòŠaíš@õŠó ó÷@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷@õóåîŠûŒ@õòìói@pòŠbió@Nóîóè@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@ô䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@õˆ† @×a‹ŽïÈ@æäaímò†@bÙîŠóàó÷@a‡äbîíŽïäóÜ@çbØòŽïè@ òŠìó @ìUN@béäóm@~óîaì@çbïŽïq@çbØòŠaìb÷@õóåîŠûŒóØ@~oŽïi@òìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò† @Nfnóè@òŠbØ@ãói@fäaímò†@‹mŽïèói@ì@‹mòŠìó @ôÙŽïmłóò†@béäóm@óÙäíš@NfåŽïnòíi@熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@çóÙi@Šbšbä @@@Na†1991@ôÜbóÜ@òìónŽï“Ùi@oŽîíØóÜ@çóÙi@Šbšbä@×a‹ŽïÈ@çbïäaím@óäaŽïè@ìó÷@aìóØ@oŽïi@òìó÷@oåŽïàí Šb÷@e‹Øò† @@ @@熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@õˆ†@Œaìbïu@ñòìóäa†ŠbØ@õŠó ó÷@N13.2@õón“‚ @@ @@ 1

@ôäìí›Üóè@ì@熋ØòŠím@õüèónŽïjióØ@e‹Øóä@fn’@ïè@N1 ×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy

43

@óiòŠóÈ@ì@âŽîˆŠ@ôäbØóîŒbiŠó@òŽïè@Šóó䆋ْ‹Žïè@N2 NçbØòìímbèòŒbm

0

@ì@çüØ@òìa‹Ù“ïåŽïu@óiòŠóÈ@Šó@üi@ç‡äbÔüm@ì@熋ْ‹Žïè@N3 NçbÙŽîíä

56

@~çbéïu@ôäbØòŽïè@òŠìó @ì@UN@ŠóónŽî‹£@Šb“Ð@fiò†@N4 @@@NfåŽïnòíi@熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@çóÙi@Šbšbä@×a‹ŽïÈ@õòìó÷üi

0

@@aŒbä@N5

100

ãóuŠó

@@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@

@@@@_oïäaŒò†@ìb−í ói@òìòŠaí‚@õóäbàóÜ@ãbØ@~×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@ô䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@õòìóäa‡šŠóqói@üi@ZŠbï‹q@@

@@ @@

@oŽïi@òìó÷@ŠóióÜ@e‹Øò†@~óîóè@Žïè@ðäbåŽïèŠbØói@ói@çbîaì‹i@~òŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@a‡ïnaŠóÜ@óØ@çbØòŠò‡àłòì@õ43@a†óóÜ @ãóÜ@óÜüm@fiò†@óîaì@çbïŽïq@óîüi@~çŠìíji@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@õóØó䆋ÙiòŠóÈói@ôäaìbm@ãóÜ@óïïä@çbb÷@çbîý@bî@æäaímbä@çaìó÷@aìóØ @ôä‡äbnòì@ üi@ óäbŽïi@ ì@ ôØòŠò†@ õŽïèói@ çbîaì‹i@ çaìó÷@ ~oŽïiòìó÷@ ŠóióÜ@ e‹Øò†@ bî@ NòìónŽî‹Ùi@ ×a‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ õóäaìbm

42


@Nóåîìíi@Âäò‡Žïi@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@õòŠbØ@ãó÷@ob÷óÜ@ó“ïàóè@óäbïØòŠò†@òŽïè@ìó÷@õòìó÷@õóÜóiói@~óïïä@熋ÙiòŠóÈói @@Nòìóma‡i@Žïèói@ó䆋ÙiòŠóÈói@ãó÷@ôšŠóqŠói@ónîíŽïq@ì@fäaímò†@õü‚@†ŠíØ@~óîaì@çbïŽïq@çaìó÷@bèòìŠóè @@@ @ @ÛíØŠóØ@ôîŒó òŠ@õóàbåbä@N5.2 @솊íØ@çaíŽïä@ôØüØbä@ôØìbä@ÛíØŠóØ@õŠb’@ôîŒó òŠ@õóàbåbä@~†‹Ø@üi@çbàòˆbàb÷@a‡àóØóî@ô’óióÜ@ì@“Žïq@íØòìŠóè @@@Nòìíi@a‡Ìói@ôäbØóØóî@õaì†óÜ@Ûóî@ómóàíÙy @óÜ@fîòíŽï’ói@a†bnŽï÷@ì@çüØóÜ@Œaìbïu@ômłì@ìòìómóä@óiŠó@õaŒòŠb’@ì@Šóìíä@Ž¶ó @aìóØ@a‹Ù’òìó÷@ðbi@íØòìŠóè @@@Ne‹åïiò†@òíŽï’@çbàóèói@a‡“ïäbØóïnïäaŒ@òìbšŠóóÜ@óàó÷@~òìbä@ÛíØŠóØ@ômóïäbn†ŠíØói@çbïäa†@çbØòíŽï’ @ôîŒó òŠ@õóàbåbäóÜ@çbïäbàí @ïè@ôn“ ói@†ŠíØ@ôäbîaŒòŠb’@ì@çbìíä@ìì‰ïà@~çbØóïäbn†ŠíØ@óïîŠbïàaŠ@ómŠbq@òŠbî† @@@Nóäbn†ŠíØ@ôÙŽîŠb’@ÛíØŠóØ@óîaì@çbïŽïq@ìóïïä@a‡ØíØŠóØ @NçbØòŠaìb÷@ ãò†Šói@ óîa‹‚@ óîòíŽï’@ ãóÜ@ ôÙŽîŠbï‹q@ ~ómóibi@ ãói@ ŠójàaŠói@ çbØòŠaìb÷@ ônŽîíÜóè@ ôåïäaŒ@ üi@ ìòìóîòŠbjàóÜ @çbïäbàí @ ”ïäaìó÷@ ómaì@ NæäaŒò†@ ça†ŠíØ@ õŠb’ói@ ÛíØŠóØ@ çbØòŠaìb÷@ ìíàóè@ pa†ò†@ ôäb¹b“ïq@ 2.14@ õón“‚@ ÛòìŠóè @çaìó÷@ÛóîýóÜ@óÙäíš@~òìa‹Øóä@çaìŠòìbš@óä@óïŽîíä@ôÙŽïn’@óä@çbØòŠaìb÷@õónŽîíÜóè@ãó÷@Nóïïä@a‡ØíØŠóØ@ômóïäbn†ŠíØóÜ @óšìbä@ì@ÛíØŠóØ@üi@pbió‚@óîò†ó@íïäóÜ@‹mbîŒ@†ŠíØ@‹m@ðØóîýóÜ@N熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@ôäbiŠíÔ@ómóäìíi@ì@熊íØ@çbîü‚ @@@NpbØò†@óÙî†@ôäbØóîŠìíå @@ @@ÛíØŠóØ@õŒó òŠ@õóàbåbä@14.2@õón“‚@ @ @@_óäbn†ŠíØ@ôÙŽîŠb’@ÛíØŠóØ@õŠb’@~óîaì@oŽïq@bîb÷ 100

@@fÜói

0

@@‹Žï‚óä

@@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@

@

@õòíŽï’@ ìòìóäa†ŠbØ@ ôbi@ bèòìŠóè@ ~a‹Ø@ 熋ÙiòŠóÈói@ ì@ õŒó òŠ@ õŒbØbq@ ôä‡äbnòì@ ômóïäüš@ ôbi@ a†ìí“ŽïqóÜ @a‡äbîìí“Žïq@ôåŽîí’@üi@çbîòìóäaŠó óÜ@çbïnŽîíÜóè@çbîü‚@çbØòŠaìb÷@bîb÷@ãłói@~a‹Ø@熋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@õòìóäa‡šŠóqŠói @@@_æî‰i@ôn’b÷ói@ì@oŽî‹Ùi@ñŠb ŽîŠbq@çbïäbîˆ@Šó @~çóØò†@çbîìí“Žïq@ôäbîˆ@ôåŽîí’@üi@òìóäaŠó @õììŒòŠb÷@çaìó÷@bîb÷@_óïïš @@ÛíØŠóØ@üi@òìóäaŠó @ô䆋Ø@ììŒòŠb÷@N15.2@õón“‚@@@@ @@

@@

_òìónïŽîŠói@pìí“Žïq@ôäbîˆ@ôåŽîí’@üi@eìómò† 99

fÜói

1

‹Žï‚óä

0

aŒbä ãóuŠó

100

@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ @@@

@@@@@ @@

@çbîìí“Žïq@ õ‡ŽîŒ@ üi@ eìóäbîò†@ a†óóÜ@ E99@ õò‰ŽîŠói@ çbîìíàóè@ õóÙîä@ ~òŠbî†@ a†@ 15.2 õón“‚@ óÜ@ ÛòìŠóè @@NoŽî‹Ùi@çbïäbîˆ@õŠb ŽîŠbq@ì@æî‰i@óäbïn’b÷@æäaíni@Šó @~òìóåŽîŠói@çò†bàb÷@çbØòŠaìb÷@ómaì@NòìóåŽîŠói @@ @Nóïïš@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@ôäbØòŠaìb÷@ônîìa‡Žïq@æî“ŽïqóÜ@ì@æîä‹ @@bîb÷@µäai@aŠ‡Üìóè@a†óØòìóåïÜüÙŽïÜ@õò‰ŽîŠ†óÜ @æäaŒò†@ôä‹ ói@õòìó÷@æäaíni@çbØòŠò‡àłòì@óóØ@õòìó÷üi@~a‹Ø@çbØòŠaìb÷@õónaŠb÷@òìa‹Ø@ôÙŽîŠbï‹q@ónóióà@ãó÷@üi @õòìóäaŠó @ E91@ õò‰ŽîŠói@ çbØòŠaìb÷@ õìbÙ’aŠ@ ôØóîóåîŠûŒ@ ~eìóØò†Šò†@ ìòŠbî†@ a†16.2@ õón“‚óÜ@ ÛòìŠóè@ Næìíåïi @NæäaŒò†@ônîìa‡Žïq@æî“ŽïqóÜói@~ÛíØŠóØ@üi@ÚŽï‚‹ä@Šóèói 43


@@çbØòŠaìb÷@ônîìa‡Žïq@æî“ŽïqóÜ@N16.2@õón“‚@ 6

ÛíØŠóØ@üi@Šó’ói@õòìóäaŠó @N1

3

õ†ómbè@ôn’b÷@Šó @~ÛíØŠóØ@üi@òìóäaŠó @N2

91

oŽïi@ÚŽï‚‹ä@Šóèói@íØŠóØ@üi@òìóäaŠó @N3

100

ãóuŠó

@@ @@@@@@ @@

@@@üm@õaì‹iói@ZŠbï‹q@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@@

@@@@@

_óïïš@òŠaìb÷@õòíŽï÷@ônîìa‡Žïq@æî“ŽïqóÜ@ì@æîä‹ @@@

@@@@@@@ @@

@çbØòŠaìb÷@õa†óóÜ@f@béäóm@NæäaŒò†@”ŽïqóÜ@ônîìa‡Žïqói@ÛíØŠóØ@üi@Šó’ói@õòìóäaŠó @çbØòŠò‡àłòì@ô’ó’@a†óóÜ @Šóèói@ ÛíØŠóØ@ üi@ òìóäaŠó @ ìbÙ’aŠ@ ôØóîóåîŠûŒ@ ómaì@ NæäaŒò†@ ônîìa‡Žïq@ æî“ŽïqóÜói@ ôn’b÷@ õ†óåmbè@ õaì†@ õòìóäaŠó  @~µä@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@ì@Šó’ói@õòìóäaŠó @ˆ†@çaìó÷@NæäaŒò†@çbØòŠaìb÷@ônîíŽïq@æî“ŽïqóÜ@ì@æîä‹ ói@ÛóîbŽîŠ@ìòíŽï’ @@NpbÙi@çbîòìóäaŠó @õŠó üà@Šó @~µä@óØó“ŽïØ@õóäbïn’b÷@ôÙŽîŠóòŠbš@õˆ†@òíŽï’@çbàóèói @NoŽî‹Øò‡Žïq@óè@a†16.2@õón“‚@ì@ 13.2@õón“‚@ôäbØóàłòì@çaíŽïäóÜ@Ûóïîbiómbä@òŠüu@aìóØ@~óäa†@wäŠó@ õbŽïu @õa†óóÜ@E91@a†16.2@õón“‚óÜ@ôšóØ@~çìíi@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@ÿó óÜ@çbØòŠaìb÷@õa†óóÜ@E43@béäóm@a†13.2@õón“‚óÜ @e‹Øò†@ NoŽïióè@ õüè@ Ž¶ó @ e‹Øò†@ óäbîa†íu@ óàłòì@ bî@ óîbïå܆bä@ ãó÷@ NoŽïi@ ”îŠó’ói@ Šó @ çòìóäaŠó @ ÿó óÜ@ çbØòŠaìb÷ @Hóäbïn’b÷@õŠóòŠbš@õbŽîŠ@bî@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@õbŽîŠ@ómaìI@bŽîŠ@óàbØ@õòìóÜ@µäbïå܆@çbØòŠaìb÷óÜ@Ž¶ó @~oŽïi@òìó÷ŠóióÜ @ñý@üi@õi@pbØò†@Šò‡àłòì@ôóØóÜ@aì@óØ@~oŽïi@çbØòŠbï‹q@ ôåî‹iŠò†@õŒaìbïu@õòíŽï’@ŠóióÜ@e‹Øò†@NóîbŽîŠ@æî’bi @@Nòìóma‡i@bïu@ØóîóÜ@ðàłòì@ì@oŽï›i@óÙî† @i@óäìí¹@üi@ ~òìòŠó@õóäbàłòì@ìó÷@íØòìóä@òìóîa‹Øò†@óÙî†@ôàłòìóÜ@i@~a‹äa†@óØòìa‹Ø@òŠbï‹qóØ@óbi@ôäbîb’ @ô䆋؊ó üà@íØòì@~çóÙi@a†óØóràóØ@óÜ@çbØòŠaìb÷@ôäbîˆ@õóäaˆûŠ@ôäbØóïîìa‡ŽïqóÜ@o’ŠaŒí @çbØóàłòìóØ@òìóîa‹Øò†@òìóÜ @e‹Øò†@~æäaŒò†@ônîìa‡Žïq@æîä‹ ói@òìóäaŠó @çaìó÷@óØ@ãłói@NN‡nè@ìb−í @ì@•bi@õŠ†bš@ôäa‡Žïq@~Úî‹móÜó÷@~Ûbq@õìb÷ @@@@NòìóäóØò†@óØóïØòŠó@ó“ŽïØóÜ@i@õò‡äòìó÷@òìóäóØbä@çbîóäaˆûŠ@ôäbØóïnîìa‡ŽïqóÜ@i@ò‡åŽïè@çaìó÷@~oŽïi@òìó÷ŠóióÜ @çaíŽïäóÜ@Šó’@ì@ôØüØbä@~a‹åŽïÙÜ@×a‹ŽïÈ@ômbnói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ð‹q@fiói@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@õòìòˆûŠ@ìóÜ@òŠbî† @çbïäbn†ŠíØ@ õóäbmłì@ ìó÷@ ìíàóè@ Nòìíi@ ãaìò†Šói@ a†@ a‡Ìói@ ôäbØóØóî@ õaì†óÜ@ Ûóî@ ómóàíÙy@ ì@ çbn†ŠíØ@ ôÙÜó‚ @òìóäìíibïu@ôäaìbm@ì@æäaŒò†@óäbnîŠûm@õŠbØ@ì@ôØbqbäói@çbïäìíi†aŒb÷@üi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôÙŽïÜìóè@ìíàóè@~òì솋Ø a† @ôÙïnØbmói@òìóäìíibïu@õó䆋؊bjäaìbm@ãó÷@ôàłòì@òìa†@çbïÜìóè@çbØóîŠbïàaŠ@ómŠbq@ a‡äbn†ŠíØ@õŠìí’bióÜ@NçbïÜbq@óäó‚ò† @ôàa‹ û‹qóÜ@ çbîòòìóäìíibïu@ õŠbØaìa†@ Šìí’bi@ ôäbØóíØ@ ómŠbq@ ~òìòì솋iaŠ@ õò†ó@ ôäbØóÝš@ óÜ@ Šóè@ Nòìóäò‡i@ óÙî† @çbïàüäümü÷@ ôÐbàói@ ´“îó @ ðÜìóè@ ì@ bäa†@ çbn†ŠíØ@ ôäbØòŠóØ a†@ ómbn@ ôØb‚@ ônŽïØóî@ üi@ çbîŽîŠ@ ì@ o“Žïèóä@ a‡äbîü‚ @õümìó÷@ ôØóîŠóîŠbØ@ ~ôîü‚óiŠó@ ômbió‚óÜ@ óäbåŽïèŒaì@ ì@ æîŠü @ ÚïnØbm@ ãó÷@ óbi@ ôäbîb’@ Nòìa†@ a‡Ôa‹ŽïÈ@ õòíŽïšŠaíšóÜ @æîàóØói@†ŠíØ@òìa†@çbïÜìóè@ÚŽîŠbØüè@ìòíŽï’@ìíàóèói@ì@òì솋Øóä@çbn†ŠíØ@õóäaŠóØ a†@ómbn@ãó÷@ônŽîíÜóè@ŠóóÜ @ôÙÜó‚ói@ŠójàaŠói@çbn†ŠíØ@ôäbØòŠóØ a†@ómbn@õbnŽï÷@ômìóØíÜóè@ì@ì솋iaŠ@ôäbØóîì쉎ïà@óÜói@Npb óä@õ†aŒb÷@ôÐbà @•bnŽï÷bm@ ì@ ì솋iaŠ@ õò†ó@ ôîa‰ŽîŠ†ói@ óÙî†@ ôØóîbmaìói@ Nçò†ò†@ õìbÙ’aŠói@ óîómü @ ãó÷@ ônaŠ@ ôèaìó @ ~çbn†ŠíØ @Œaí‚bïu@ ì@ oîŠûm@ ì@ Ûbqbäói@ òìóäbØòŠóØ a†@ ómbn@ çóîýóÜ@ ~oŽïia†@ Ûóî†aŒb÷@ òŠüu@ Šóè@ üi@ ôÜìóè@ †ŠíØ@ ôäüïbä @@@Nçìa‹äa† @@ @çaìó÷@~æ䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@õü‚ìónaŠ@ôäbiŠíÔóØ@çbàòŠbÔò†Šói@ôäbØòŠaìb÷@µäai@çbánîì@òìóîóäaìŠ@ãóÜ@Šóè @ìíàóè@ õóÙîä@ ~òŠbî†@ a†@ 17.2@ õón“‚óÜ@ ÛòìŠóè@ NæäaŒò†@ •biói@ ì@ çóØò†@ ììŒòŠb÷@ çbîü‚@ üi@ ÚŽïìíäòŠbš@ @ çbîü‚ @óóØ@ õa†óóÜ@ f@ béäóm@ NçóØò†@ ×a‹ŽïÈóÜ@ ôîü‚óiŠó@ ìòìóäìíibïu@ õììŒòŠb÷@ ~a†óóÜ@ E97@ õò‰ŽîŠói@ çbØòŠaìb÷ @ôåïäaŒ@òŠbï‹q@ãóÜ@oóióà@Næî‰i@òìóØóîói@a‡Ôa‹ŽïÈ@ômbn@õòíŽïšŠaíš@ìbäóÜ@ìa‡iòŠóÈ@ÿó óÜ@ó’bi@çbïŽïq@çbØòŠò‡àłòì NóäbØòŠaìb÷@õóåïÔónaŠ@ônîì

44


@@a†ò‡åîb÷óÜ@‘ìíäòŠbš@ômóïäüš@ì@çbØòŠaìb÷@N17.2@õón“‚@@@@ 3

a‡’óiìbè@ôÙŽïÔa‹ŽïÈóÜ@lòŠóÈ@ÿó óÜ@çbîˆ@

97

@ôiòŠóÈ@ôÔa‹ŽïÈóÜ@òìóäìíibïu@ì@çbîˆ@ü‚óiŠó@

0

aŒbä@

@@ @@

@ãóuŠó@

100

@@@Næî†ó@õò‰ŽîŠói@çbØòŠbàˆ@ZïjŽïm@N161@Z‘óØ@õòŠbàˆ@@@

@@@

@@@@@òìòŠaí‚@õóäbàóÜ@ãbØ@~oîóÙi@Šbî†@pü‚@ôìíäòŠbš@fióè@püi@üm@Šó @ZŠbï‹q@@@@@@ @@NôäaŒò†@•biói@@ì@oîóØò†@ììŒòŠb÷@@@

@@@

@@@ @@

@ @@ãb−ó÷ 6.2 @ôäbØóïäbn†ŠíØ@ óšìbä@ ôäbØò†ŠíØ@ ô䆋َïq@ üØ@ ì@ 熋؊ò†@ ôäbØòŠbØüèóÜ@ òìóåïÜüÙŽïÜ@ çbánóióà@ a†ó’ói@ ãóÜ @熋ÙiòŠóÈói@ ì@ õŒó òŠ@ õìbnØbq@ ôÙïnïÜüq@ õò†bïq@ ×a‹ŽïÈ@ ôáŽîˆŠ@ bîb÷@ µäai@ ìíi@ òìó÷@ çbánóióà@ Nìíi@ @ âŽîˆŠ@ ônò‡åi @_óïïš@óØó‚û†ìŠbiói@pòŠbió@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@ônŽîíÜóè@bèòìŠóè@_ÛóîòíŽï’@ói@ì@çüš@çb’bq@~pbØò† @ôäbØòŠaìb÷@ ônŽîíÜóè@ ì@ çìíšüi@ ìiói@ çbán“q@ ~óÙî†@ ôäbØòŠbï‹q@ ìóäbïØòŠó@ òŠbï‹q@ ìó÷@ õòìó䆋ÙäììŠ@ üi@ òŠbî† @@@Noói@~çó䆋ÙiòŠóÈói@ôÙïnïÜüq@ãó÷@ôäbiŠíÔóØ@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ @ôràóØ@ ôäaŠóibäóq@ Nãb−ó÷@ Ž¶ó @ óåïn“îó @ ì@ pìóØ@ oò†@ çbàŠbï‹q@ Ž¶ó @ ôàłòì@ óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ õüèói@ íØòì @ìóïïä@çbb÷@çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØóÜ@çbîˆ@NæØíØŠóØ@õŠb’@ôÙÜó‚@çbîóiŠûŒ@ì@熊íØ@çbîìíàóè@Šóè@õóÙîä@çbàòŠbÔò†Šói @óäbäbà@ôäóàò†Šaí‚@ômóàŠbî@ãłói@NoŽî‹Øò‡Žïq@çbïnóè@õìbÙ’aŠói@çbîˆ@ôäbØóîbmòŠó@óïnîìa‡Žïqói@pòŠbió@õŠíØíàóØ @@Næ’üƒ܆@ðŽïq@çbØòŠaìb÷@ì@pa†ò†@çbï’bi@ôØóïmóàŠbî @Šó@ çaìó÷@ óÙäíš@ ~çì솋Ø@ ô䆋ٚüØ@ ñŠbšbä@ ì@ çì솋ÙîŠò†@ ŠûŒói@ ×a‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ ~çbØòŠaìb÷@ ôàłòì@ õò‹Žîí ói @Nµä@ lòŠóÈ@ õóåîŠûŒ@ õòìómóä@ óiŠó@ óÙäíš@ ~çìa‹ØŠò†@ çbïäaqbiíibi@ õ‡ŽîŒóÜ@ ómaì@ Nµä@ lòŠóÈ@ ì@ 熊íØ@ õŒó òŠói @õŒó òŠói@çbØò†ŠíØ@òìa†@ôÜìóè@ìòìa†@ôäbØò†ŠíØ@ômóîaìómóä@ì@ôånŽï÷@õóàbåbä@ôåîŠü @ôÜìóè@×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@bèòìŠóè @õóÙî†@õŠüu@ìòíŽï’@bèòìŠóè@ça†ŠaŒb÷@ì@çbäìaŠ@~熋؇äói@ì@æm‹ @õŠûŒ@ôØóîò†aŠ@üi@báŽïè@çbØòŠaìb÷@Nfìíåi@lòŠóÈ @õŠb’@ üi@ lòŠóÈ@ ôäaŽï‚@ ãaìò†Šói@ ×a‹ŽïÈ@ ôáŽîˆŠ@ ~óÙïnïÜüq@ ãó÷@ ô䆋Øò†bïq@ ômbØìbè@ NçóØò†@ ça†ŠaŒb÷@ ìòìóä‡äbìóš @@NpbØò†@çbïŽïuón“ïä@òŠb’@ãóÜ@ì@fåŽïèò†@ÛíØŠóØ @óØ@õó䆋ÙÝŽï“Žïq@ìó÷@~çóØò†@Æû‹à@ôäbØóÐbà@õìbÙ’aŠ@ôÙŽï䆋ÙÝŽï“Žïq@üi@báŽïè@~óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ôäbØòŠbï‹q@ôàłòì @o“qói@ì@òŠüªói@NfåŽîíäò†@ñü‚@熋ÙiòŠóÈói@ì@õŒó òŠ@õŒbØbq@õòíŽï’óÜ@ì@oŽî‹Øò†@ò†bïq@òìóÔa‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@çóîýóÜ @@@NòìbÙ’aŠ@ôÙŽï䆋ÙiòŠóÈói@ì@õŒó òŠ@ôÙŽï䆋ØìbnØbq@pa†ò†ììŠ@õòìó÷@aìóØ@µŽïÝi@µäaímò†@~çbØòŠaìb÷@ôàłòìói@´ói @çbàóèói@Nóïïä@çb“ŽîŠóq@óØóîŒó òŠ@ó䆋ØìbnØbqói@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@~çbØòŠaìb÷@õóåîŠûŒ@ôäìíšüi@ðŽïqói @õòìó÷@Nòìbnóè@óïmóîbÄû‹à@óäaìbm@ãó÷@ôä‡äbnòì@üi@fîòìò†‹Ø@ìŠbØói@ UN@õìa‹ƒÙŽîŠ@aìóØ@~óïïäaì@çbïŽïq@çaìó÷@òíŽï’ @ãó÷@ôäbØóîüèóÜ@fØóî@~æäaŒbä@UN@õìa‹ƒÙŽîŠ@ôäbØóïØłbš@bî@ôÜûŠ@ŠóóÜ@fn’@çbØòŠaìb÷@õŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@ó−Šó@õbŽïu @õìa‹ƒÙŽîŠ@oŽïi@ôäüšŠóè@NoŽïi@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãói@pòŠbió@oîíŽïq@õòìó䆋ÙäììŠ@ì@õŠbïäaŒ@ôàóØ@ŠóióÜ@e‹Øò†@óïîb b÷@fi @~×a‹ŽïÈ@ ðáŽîˆŠ@ õó䆋ÙiòŠóÈói@ ôÙïnïÜüq@ ãó÷@ ôä‡äbnòì@ õüèónŽïji@ óäaŠóîŠbØ@ @ fäaíni@ óØ@ eŠbØói@ çbØòìím‹Øóîòìómóä @@NoŽïiŠbî†@òíŽïq@õUN@õìa‹ƒÙŽîŠ@õó−órŽïu@ì@ÿìóèóØ@熋ØìbnØbq@ôä‡äbnòì@ôÙŽîŠbØói@bî@NòìbnóåÜóè @aìó÷@ ~çbîìí“Žïq@ ôäbîˆ@ ôåŽîí’@ üi@ çbØòŠaìb÷@ õòìóäaŠó @ ìóØó“ŽïØ@ üi@ eŠóòŠbš@ õòìóåîŒû†ói@ òŠa‡nòíîóq@ õòìó÷ @õŠbšbä@ ×a‹ŽïÈ@ ômóàíÙy@ òìóîbŽîŠ@ ãóÜ@ íØbm@ UN@ õìa‹ƒÙŽîŠ@ ŠóónŽî‹£@ Šb“Ð@ fiò†óØ@ óîaì@ çbïŽïq@ çbØòŠaìb÷@ õóåîŠûŒ @ômóïäüš@ õŠbï‹q@ ôšŠóè@ NoŽî‹Ùi@ çbØòŠaìb÷@ ôäbîˆ@ ìòìóäaŠó @ õŠó üà@ çb’bq@ ì@ oŽî‹Ùi@ 熋ÙiòŠóÈói@ ôä‡äbnòì @çaìó÷@ómaì@NoŽî‹Øò†@òìóäbØòŽïè@òŠìó @ì@ UN@õbŽîŠóÜ@óàó÷@óîaì@çbîaì‹i@çbØòŠaìb÷@aìó÷@~ó䆋ÙiòŠóÈói@õòìóäa‡šŠóqŠói @õŠbšbä@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@õòìó÷@üi@bÙîŠóàó÷@ômójîbmói@çbéïu@ôäbØòŽïè@òŠìó @ì@ UN@Šó@ónŽî‹£@Šb“Ð@fiò†@óîaì@çbïŽïq 45


@üi@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@ói@çbîaì‹i@çbØòŠaìb÷óÜ@”îŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@ãłói@NçóÙi@熋ÙiòŠóÈói@ì@熋ØìbnØbq@ôäaìbm@ôä‡äbnòì @òŒbm@ óiòŠóÈ@ ì@ ×a‹ŽïÈ@ ôäbØóîŒbiŠó@ òŽïè@ ŠóónŽî‹Ùi@ •‹Žïè@ aìóØ@ eŠüuói@ Nóîóè@ 熋ÙiòŠóÈói@ õòìóäa‡šŠóqŠói @@NçbØòìímbè @çò†bàb÷@çbØòŠaìb÷@õóåîŠûŒ@Nçìímbè@òìóïŽïÜóØ@óÙî†@ôäbØóåŽîí’@bî@ÛíØŠóØ@õŠb’@òìóåŽîŠói@çò†bàb÷@çbØòŠaìb÷@ìíàóè @@@NæäaŒò†@çbîü‚@ônîìa‡Žïq@æî“ŽïqóÜ@ì@æîä‹ ói@•óàó÷@~òìóåŽîŠói@oŽïi@ÚŽï‚‹ä@Šóèói@bî@oŽïi@ÛóîbŽîŠ@ìòíŽï’@Šóèói @ôÙŽïäbîˆ@ çaìó÷@ ómaì@ NçóØò†@ ×a‹ŽïÈóÜ@ òìóäìíibïu@ õììŒòŠb÷@ìóïïä@ a‡ØíØŠóØ@ ômóïäbn†ŠíØóÜ@ çbïäbàí @ ïè@ çbØòŠaìb÷ @@@Na‡iòŠóÈ@ÿó óÜ@çbîˆ@ì@×a‹ŽïÈóÜ@çbîòìóäbàóÜ@æäaŒò†@’biói@a‡äa†ŠíØ@õü‚óiŠó@ôÙŽïmýìóÜ@ü‚óiŠó @ôràóØ@ôäbØòŠaìb÷@ônŽîíÜóè@ìaì‹i@ìi@~òìbåŽïè@çbánò†ói@a†óØòìóåïÜüÙŽïÜóÜ@õóäbàb−ó÷@ãó÷@aìóØ@e‹míi@ónîíŽïq @@Nòìóma†ò†@çbîü‚@çaìó÷@ôäìíšüi@ìióÜ@ÂäòŠ@ìóäbàòŠbÔò†Šói @@ @o“q@ ì@ 熋Ùn‚óu@ÛóîýóÜ@ ~óîóè@ óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ õìímbèa†@ ômóibi@ üi@ õbmaìóØ@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ ãó÷@ôäbØóä‹ @ óÜb‚ @ôàó‚ŠónàóØ@ì@Æïbq@ôÜûŠ@ôäa‡äb“ïq@‹m@ðØóîýóÜ@~ó䆋ÙiòŠóÈói@ì@@õŒó òŠ@ñìbnØbq@ôÙïnïÜüq@ôäìíióè@õòìó䆋ÙnaŠ @ì@ õŒó òŠ@ õìbnØbqói@ pòŠbió@ óäbÙîráï÷@ ì@ õŠüøïm@ ôØóîóÄaŠ@ ì@ òìóåïÜüÙŽïÜ@ a†ìímbèa†@ ô’óióÜ@ @ Nó@ UN@ õìa‹ƒÙŽîŠ @@NæîóØò†@óØó“ŽïØ@õŠóòŠbš@õòìóåîŒû†@ì@ç‡äbnòì@ônóióàói@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õŠó ó÷

46


< @ @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ð䆋ØìbnØbq@N3 @@ @@

47

@@ @@ @@


@ @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó òŠ@ð䆋ØìbnØbq@N3 @NæîóØò†@ óîò†Šbî†@ ìó÷@ Šóà@ ôäbØóäó‚òŠóÜ@ e‡äóè@ ì@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@ ôn“ @ ôÙŽï’ŠaŒí @ bmòŠó@ a†ó’ói@ ãóÜ @ìóØóîŠüøïm@ óäóîý@ ŠóóåŽî†@ òìó÷@ õaì†@ NæîóØò†@ ‹m†Šì@ ôØóîòíŽï’ói@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@ ôÙàóš@ õóbåŽïq@ çb’bq @ì@çbØónîŠa‡ïÜü@ómaì@óîóÙ›îŠ@ãó÷@ìbä@õóØóïØòŠó@ónaŠb÷@ì솊óè@ì@ôn“ ói@õïÝåï÷@õó ‡åŽîí‚@õóÙ›ŽîŠ@õóbåŽïq @‹äóîý@ôäìíšüiìi@e‡äóè@çb’bq@NóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@üi@óäaŠüøïm@ãó÷@ô䆋؋îó@ômóïäüš@bèòìŠóè@~çbØónïÜaŠíÝq @õŠìí’bi@õ1991@õóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ôÙŽïbi@ómŠíØ@buìó÷@NììŠóåîó‚ò†@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õò†Šbî†@õˆ†@ì @õó“ŽïØ@üi@óïîŠüøïm@ìì†@ãó÷@ô䆋؋îó@ñŠüu@ìóØòìóåïÜüÙŽïÜ@ômóibi@ô䆋ØóÄaŠ@ŠóóåïŽî†@òìó÷@õaì†@ NæîóØò†@çbn†ŠíØ @óØóšìbä@ õŠbïàaŠ@ ô‚û†ìŠbi@ õóåïÔónaŠ@ õììŠ@ õ‹îó@ òìó÷@ õaì†@ ~òìóåîóØò†@ çììŠ@ a‡ØíØŠóØ@ õóšìbäóÜ@ 熋ÙiòŠóÈói @@@NììŠóåîó‚ò†@óØó“ŽïØ@ì@çbØóîŠüøïmói@pòŠbió@ÚŽïä‡äbäóÜóè@~ììŠóåîó£@ó’ói@ãó÷@ôàb−ó÷@õòìóÜŠói@NæîóØò† @@ @ @@òìó䆋ÙäììŠ@e‡äóè@ìóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ZbmòŠó@1.3 @oò†@ìòìòìbäóåmbè@bî@HHumanitarian-Intervention@I@òìóïîŒbiŠó@ñŽïè@ñbŽîŠóÜ@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò† @@~ó@ äbÄû‹à@ðäa‡ïmóàŠbî@óióà@ ói@a†ü‚óiŠó@ðÙŽïmłì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@òìóîŒbiŠó@ñŽïè@ñbŽîŠóÜ@熋ÙÜóÙŽïm @N†@ Šb@ðäóu@mbéïîbmüØ@ñaì†@ó@ maì@Nì@ bšŠói@óäìóØò†@Šbî†@ðØóîòíŽï’ói@ò@ ìòì솋iaŠ@õò†ó@ôäbØómòìóä@õbmòŠóóÜ @óÙàóš@ñòìó÷ŠóióÜ@bèòìŠóè@~e†ŠbØó@i@ñŠbnïÝïà@bî@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñò†Šbî†@üióØ@BçüïäóÄŠónäó÷B@ðÙàóš @ñóØóÜbåï Šü÷@òíŽï’ói@óÙàóš@ãó÷@”ïåà@óîüi@~oŽî†ŠbØói@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@b÷óÜ@çaìa‹ÐŠói@ðØóîòíŽï’ói@ì@óîóØóÜbåï Šü÷ @@NâåŽïèò†ŠbØói@BçaŠòíŽïnò†B@ñ†ŠíØ@ðÙàóš@ÛómóÜ @@ @óäbä@üïäóÄŠónäó÷@ãó÷@óióà@~ò@ ìaŠb÷@ómòìímbè@òìóîŒbiŠó@ñŽïè@ñbŽî@ŠóÜ@ça†ŠòíŽïnò†@a††Šb@ð@ äóu@ðmbØóÜ @ìóÜ@Žñ‡äóè@Nò@ ìíi@óäýbäíïbä@ñ‡äò숊ói@ì@”ïîbb÷@ñŠb ŽîŠbq@ì@naŠbq@óióàói@íÙÜói@~ò@ ìíióä@óäbÄû‹à @òŽïè@ @ìì†@ð䆋ÙäbaŠóè@ì@çüï@bØüÄû‹q@ñüè@óåîìíióä@bèòìŠóè@~æîì@ íi@ðîóšìbä@ì@óåîìíióä@çaìa‹ÐŠói@óäbäüïäóÄŠónäó÷ @ì@ôîóšìbä@ñŽïè@çóîýóÜ@óäbäüïäóÄŠónäó÷@bî@óäbäa†ŠòíŽïnò†@ìó÷@Nç@ üØ@ðmóïÄü@ìbÙîŠóàó÷@ómaì@~ç@ béïu@ñóØòŠìó  @bïäaä@óm@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@Za@††Šb@ñŠó’@ðmbØóÜ@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@üi@óäìí¹@Nç@ ìaŠ†@ãb−ó÷@òìóØí›i @bî@óäa†ŠòíŽïnò†@ãó÷@Na†1979@ðÜb@óÜ@a†bî†üjàóØóÜ@ãbån@ŽïÄ@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@~a†1978@ðÜb@óÜ@a†a‡äb ü÷óÜ @Nòìbn@ óè@óØòŠbØói@ü‚óiŠó@ìbïäómói@Ú@ Žïmłì@óØbm@íÙÜói@~óåîì@ íióä@óäóîýóàóè@ì@ÿóàüØói@óäbîŒbiŠó@óäüïäóÄŠónäó÷ @~ç@ bïîòìómóä@ð“îbb÷@naŠbq@ì@熋Øü‚óÜ@ñ‹ Šói@ñìbä@@‹ŽîˆóÜ@çbîóØóäbîŒbiŠó@óäa†ŠòíŽïnò†@ómòìa†@çbïmóîaìò@Š@óäaìó÷ @çóîýóÜ 59Np @ bØò†@a‡ä†‹Øü‚óÜ@ñ‹ ŠóióÜ@ü‚óiŠó@ðmłì@“rÜbqóØ@çbØòìím‹Øóî@òìómóä@ñ@51@ðÝÙïmŠb÷@ðŽïqói@•óàó÷ @ðØŠó÷ói@óîü@ è@ìó÷@ŠóióÜ@ìóîóäbÄû‹à@ðÙŽîŠbØ@çbîóØóäa†ŠòíŽïnò†óÜ@oóióà@aìóØ@aŠ‡äóîó óäaŠ@òìó÷@òìóäbmłì@ìó÷ @óÙäíš@~òìím‹ òìü‚ói@çbîóäbÄû‹à@ðØóîòìó䆋ÙäììŠ@çbØóäüïäóÄŠónäó÷@a†Šbi@Ž¶ó óÜ@ãłói@~çìbÜóè@ça†ŠòíŽïnò† @ðäbØóáŽîˆ@Š@çóîýóÜóØ@ñóäaŠaŒb÷@ìóÜ@óäbmłì@ìó÷@ðÙÜó‚@a†bî†üjàóØ@ì@a‡äb ü÷@óÜ@óäìí¹üi@Nñ @ †ómòìímbè@•óäbÄû‹à@ñ†‹ØŠò† @ìbî†üjàóØ@ðÙÜó‚@çìíi@ãbånŽïÄ@ìbïäaäómóØ@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@‹m@ð @ Øóîbmaìói@Nç@ a‹ØŠb ŒŠ@çì@ íji@ð’ìím@òìóäbîü‚ @@Np‹ @óØóÙÜó‚@ñòìóä‡äbìóšói@çbï“Žïq@솋؊b ŒŠ@çbïäbØòŠaŒb÷óÜ@çbîa‡äb ü÷ @~ç@ óè@a††Šb@@ð@ äóu@ðmbØóÜ@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónä@ó÷ói@çbïäbÜóè@ìóØòŠìó @òŽïèìì†@ñòŠbiŠò†@•óäìí¹@òŠbî† @ðÜbóÜ@çbnäbÍÄó÷óÜ@bèòìŠóè@~a†1956@ðÜbóÜ@b@îŠbäóèóÜ@póïÄü@ŽïØóî@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@Zóäìí¹üi @a†1967@ðÜbóÜ@a‡àbånŽïÄóÜ@bèòìŠóè@~a†1954@ðÜbóÜ@ýbáïmaí óÜ@bÙîŠóàó÷@ñŒbiŠó@ðä@üïäóÄŠónäó÷@bèòìŠóè@Na†1979 @õ @ óäbnïÜbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@ŠóióÜ@ðØòŠó@ðØóîòí@ Žï’ói@~çbnó@ è@óäbäüïäóÄŠónäó÷@@ìói@póïÄü@ìbÙîŠóàó÷óØ@NN‡nè @Øóîói@ŠójàaŠói@çbïmłóò†@Žîí’@a†ò†@çbïÜìóè@çbîýì솊óè@òŠbî†@~ìíi@ç@ bîóäbnïÜbäíïbä@ð“îbb÷@naŠbq@ì@çbîü‚ @@@@NçŽîŠbri@çbïmóîaìómóä@ómaì@çbîóäýbäíbä@ð“îbb÷@naŠbq@óióàói@płóò†@ôäóŠbq@ìó“ŽïØìbè@ì@çóÙi@Žïèói @~a@†bqìŠó÷@ðmłóèˆûŠ@ðäbØónïÜbïü@ómłìóÜ@ônïÜbïü@ôàónï@ðäbàđŠa†@솊b@ñŠó’@mbéïîbmüØ@ñaì†óÜ @Na†bÙîŠ@ óàó÷@ðäbØòìím‹Øóî@ómłì@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@‹ŽîˆóÜ@Bñ @ Šýüq@Ûóî@ðàónïB@~ò@ ìóîbØómbè@ðäbéïu@ðŽîíä@ðÙŽïàónï @æm‹“Žïq@óióàói@óàó÷@~†‹Ø@ñ @ óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‡åóq@óäaŽïàbøuŠóà@çbéïu@ñóïŽîíä@óàónï@ãó÷ @@

48

Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 398 59


@ñü‚@ðÙÜó‚ói@ˆ†@ñóØóáŽîˆ@ŠóØ@a†ŠümbnÙî†@ðÙŽïmłìóÜ@ñˆíÙÜóàüØóÜ@æm‹“Žïq@ì@æm‹ a@Š@óäìí¹üi@~ó@ äbÄû‹à@ðmbòŠbØói @@@NpbÙîò† @“q@ðîòìómóäíŽïä@ñó@ ÜóàüØ@ò‰ŽîŠ†@ðØóîòìbàóØ@~óîóäbrïäò@ ‹q@ìóÜ@Žñ‡äóè@ñˆ†@a‡ïn @ aŠóÜ@óäbÄ@ û‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ .non-@ça†óäŠòíŽïnò†@bî@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì state-sovereignty@pbn@ñŠa†Šó@íØòì@ðrïäò‹q@N60Žóiò†@Žðq @ü‚óiŠó@ðÙŽïmłì@Àbà@ómaì@çüïäóÄŠónåï÷-çüä@ñóØóîïÝåï÷ói@bî@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðrïäò‹q@intervention @ðäbmłì@bî@ðÙŽïmłì@ô @ äa†ŠòíŽïnò†@ì@熋ÙÜóÙŽïmü‚@fiói@çbØóïî@ü‚ìbä@òŠbiìŠbØói@ŠójàaŠói@ðmóîŠbï@ ‹qŠói@ì@ça‹ŽïáØíyóÜ @@NóäbŽïi @çóîýóÜ@@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ð䆋Ùïmóîaˆ†@Nb@ïììŠ@ì@µš@óäìí¹üi@çóäbÄû‹à@ô @ äa†ŠòíŽïnò†@ñˆ†@aìóØ@çŠûŒ@płì @óäbmłì@ìó÷@çóÙiaì@ó@ Ø@æióè@üè@ŽðÜó @e‹Øò†@NŠ@ bî†@ðØòíŽï’ói@óØóïû‹q@ð䆋Ùn‚ó@ñüè@ómòìíi@~ò@ ìóäbmłì@ãó÷ @óäbmłì@ìó÷@aìóØ@ñòìó÷@ñüèói@óäìí¹@üi@N´ @ òìíi@ñˆ†@bî@çóÙi@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‹îó@óäa‹ óå‚ò@Š@ñìbšói @ðÙŽïmłì@ôåm‹“Žïq@óióàói@ÚŽïïû‹qóÜ@ñŠa‡’ói@eìóäbîbä@óîüi@~ç@ óäaŠü@ mbnÙî†@ðàónï@ì@âŽîˆŠ@ðäòìb‚@çbîü‚ @@NçóÙi@a‡ïmóîbÄû‹àói@ˆ†@ôÙŽïäaìbmóÜ@ŠümbnÙî†@õóÙî† @çaíŽïäóÜ@ðîbiómbä@ì@ðÙŽîŠbä@@ñüèói@òŒüÜb÷@ì@o‚ó@ðŽïÝibm@ðÙŽîŠbØ@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ð䆋َïuójŽïu@a‡ïnaŠóÜ @@@Na†Ša‡młóò†@ìòŠìó @ðäbmłì @Æû‹à@ð䆋؊b ŒŠ@óióàói@óäbÄû‹à@ðÙŽïäüïäóÄŠónäó÷@‡äóš@a†ì솋iaŠ@ñò†ó@ðäbØómòìóä@ñbmòŠóóÜ @~a†1991@ôÜbóÜ@×a‹ŽïÈ@ò‡åi@ðäbn@ †ŠíØóÜ@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@Zóäìí¹@Nñ @ †ómóäìímbè@îŠaŒb÷@ì@ñˆíÙÜóàüØóÜ @óióà@çbîaŒòŠb’óÜ@ŽðÜó @ñaì‹iói@Na†1999@óÜ@üÄüüØ@~a†1994@ðÜbó@ Ü@óåüi@~a@†‹maì†@ðÜb@óÜ@ÿbàü@bèòìŠóè @Nò@ ìa‹Ø@çbîŠójàaŠóióØ@ðäbØóîŠbÙäaì@ bmóÜ@óäbmłì@ãó÷@ðÙÜó‚@ð䆋؊b Œ@Š@ómaì@~ò@ ìíi@óäbÄû‹à@óäbäüïäóÄŠónäó÷@ìóÜ@ðØòŠó @~e @ ‹i@ðmóîbÄû‹àói@ŠójàaŠói@ïäaìbm@ì@ñˆí@ ÙÜóàüØói@”Žïq@ì@fÙŽïri@oóióà@ðmóîíïäaím@ó@ Øóäa†ŠòíŽïnò†@a‡äbïÙŽî‡äóèóÜ @bÙiŠbšbä@×a‹ŽïÈ@ñŠümbnÙî†@ðáŽîˆ@Š@ì@fåŽïéi@ìòŠüØ@ðmbòŠbØói@ðîbmüØ@ðäaím@a‡äbn†ŠíØóÜ@91@ðäüïäóÄŠónäó÷@óäìí¹üi @@@NãaŠb÷@bî@”îbb÷@ðäûŒ@a‹äìbäóØ@ñóîóšìbä@ìóÜ@ðmójîbmói@óàó÷@~fnòíi@ðäbØóäaìbmóÜ @ñóØóäa†ŠòíŽïnò†@mìóØóäŠó@ì@oÙ’@óäìí¹üi@~ò@ ìímbè@”ïnÙ’@ì@æmìóØ‹Žîˆ@ð’ìím@óäb@Äû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @@Na†ómłì@ãóÜ@bÙîŠóàó÷@ðäbØóîŒbiŠó@òŽïè@ñŠbšbäói@ñòìóäb“Ø@ì@ÿbàü @~Hìa‹ÙîŠbî@†@ì@ìaŠ†‹Žî‰jÜóè@I@çBíïnÙŽïÝŽïB@çbØóäüïäóÄŠónäó÷@óîaí óØ@òìaŽïÜ@çbîóå‚ò@Š@óäbäüïäóÄŠónäó÷@ìóÜ@e‡äóè @~ç@ óØò†Šbî†@ça†ŠòíŽïnò†@üi@ÚŽïmłì@a‡äbîŠìíib÷@ì@ñŠbïàaŠ@ñ‡äòìòˆŠói@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ómaì @@@NçìaŠ†‹Žî‰jÜóè@æŽî‹Øò†Šbî†@ça†ŠòíŽïnò†@üi@ñóäbmłì@ìó÷@ïØóîbmaìói @ómaì@ðma‡äóà@fiò†@~ò@ ìóïîŒbiŠó@ñŽïè@ñbŽîŠóÜ@@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@~ó@ îòìó÷@e ò†@Ž¶@ñóå‚òŠóØ@óÙî†@ðÙŽïÜb‚ @ðäóàí−ó÷@çóîýóÜ@He @ ‹Øò†@‡åóq@òìó“îbb÷@ðäóàí−ó÷@ðîó“ïàóè@ðäbàa‡äó÷@ðäò†@ñóiŠûŒóióØ@Šbî‹iI@õò†ŠbraŠ @fiò†@‹m@ðØóîbmaìói@Nó@ ïîbbîbä@çüïäóÄŠónäó÷ói@çbÜóè@båï ó÷@~eŠ‡i@fq@òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä@ð“îbb÷ @a†1991@ðÜbóÜ@ñóäa@†ŠòíŽïnò†@ìó÷@óäìí¹üi@Ne @ ‹Ùi@ñn“q@òìó@ UN@ð“îbb÷@ðäóàí−ó÷@çóîýóÜ@çüïäóÄŠónäó÷ @UN@óÜ@ðîbbî@ðÙŽïn“rÜbq@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ómaì@~ìíiaŠ†óä@fq@òìó“îbb÷@ðäóàí−ó÷@çóîýóÜ@ðma‡äóà@~a@‹Ø@a‡äbn†ŠíØóÜ @ðäa†ŠòíŽïnò†ói@eŠ†ò†@bŽîŠ@a‡îbïmóØ@~çüïäóÄŠónäó÷ói@Ša‡nòíîóq@ñ@7@ðÜbnïqóØ@ñò‹Žîí ói@•òìó÷@~ìíióä@òìó @~ç@ bn†ŠíØ@ñ91@ñóØóäüïäóÄŠónäó÷@ñòŠbiŠò†@Nf @ ia†aŠb÷óÜ@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷óÜ@ó’òŠóè@ìímbèŠó @ñŒbiŠó @ñŠbî‹i@ðä‹Ø‡åóq@ñ‹îó@•óå‚òŠ@ñìbšói@íÙÜói@~†@ ‹Øóä@çbîŒbiŠó@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@ñòìóÜóu@bïììŠ@ì@µš @ñóØóáŽîˆ@Š@ðäbØó’òŠóè@ì@•‹ŽïèóÜ@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@ìíiòìó÷@ð−bàb÷@ñòŠbî‹i@ìó÷@~†@ ‹Øò†@çbî@1991@ðÜb@ñ988 @@N61eŽîŠbri@ãa†ó @bèòìŠóè@~ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷óÜ@熋Øó’òŠóè@ñüèómòìíi@ça†ŠíØ@ñìòŠüØ@aìóØ@ìíióäaì@çbïŽïq@bïììŠ@ì@µš @e‹Øò†@Nf @ åŽïiŠbØói@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ñŠb ŽîŠbq@üi@ñŒbiŠó@ñŽïè@ìíi@óióàóØ@çóÙi@ÚŽîŠbïå“Žïq@ñn“q@oîìò‡äbîóä @fîò†a@Š@ómbi@òŠbî‹i@òŠüu@ãó÷@Ûòìóä@ñòìó÷@ð‹móÜ@~ãóØóî@Züi@òìónŽîŠói@a‡äa†ŠòíŽïnò†@ @ÿó óÜ@çbîóïîbiómbä@ìó÷@ñüè

Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 392 60 Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 401 61 Jackson and Sorensen, 1999: 163

49


@ðä‡äbÙ’@bî@ðäb@äŠü óÜ@ñüèónŽïiò†@òŠbïå“Žïq@òŠüu@ãó÷@ð䆋؇åóq@~ãòìì†@No @ Žî‹åŽïéiŠbØói@a@‡äbï’ü‚@çaìó÷@@ñˆ†óÜ@óØ @@.Non-Intervention@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðrïåî‹q @ðØóîóiˆ†@ðäìíšüiìióØ@óÙŽïmóibi@~Æ @ û‹à@ðäbØóÐbàóÜ@熋ÙîŠb ŽîŠbq@óióàói@ñŒbiŠó@ñŽïè@ðäbåŽïèŠbØói@ðmóibi @@Nóîó“ŽïØ@ì‹àín“à@ñbŽïu@ó“ïàóè@ìóîóè@ŠóóÜ @ìóÜ@ómaì@~ç@ ìíi@óäbÄû‹à@ÿbàü@ì@çbn†ŠíØ@óäìí¹üi@ðäbØóäa†ŠòíŽïnò†ó@ Ü@ðØòŠó@óióàóØ@óäa‡Žïq@ðä‹ @ñbŽïu @ñüèónŽïji@íØòìbm@ð‹móà@ìó’òŠóè@Šói@óäìíjmìóØóä@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@a†óäbäüïäóÄŠónäó÷ @@@NçbîóØóäa†ŠòíŽïnò† @óÙäíš@Nì@ íióè@a†óäbmłì@ìó÷@ðäbØóäüïäóÄŠónäó÷@ñŠbî‹i@ŠóóÜ@çbîìbšŠói@ìòŠìó @ðÜû@Š@ç‡äbîó a@Š@ìbî‡ïà@óbi@ðäbîb’ @aìb÷ˆûŠ@ðäbØb Œò†íàa†@ì@çaín“ïäa†@ðäb“ŽïØaŠ@wäŠó@ñüèòìíi@ìóäbšìbä@ìó÷@òìíia†@ð−Šó@aìb÷ˆûŠ@ñbî‡ïà@bìó÷ @ð‚û†ìŠbi@ì@ça†ŠíØ@ðÜóàüØói@młóè@Šóòìíjn‚@ð−Šó@bî‡ïà@fmbØ@óäìí¹üi@NŠ@ bî†@ðØóîòíŽï’ói@@bÙîŠóàó÷@ðmójîbmói @a†36@ð“îbb÷@ðÝŽïè@ð䆋؊bî†@ìòìò@ ìbäóåmbè@üi@çbØóäbºóqìbè@ómłì@ðäbåÜbqóÜ@ñŠbî†@ðÜûŠ@~ç@ bïmbòŠbØóÜ@‹q@ìŠbióÜbä @ñbî‡ïà@ð−Šó@óØŠóè@ãłói@No @ Žî‹ÙiŠb ŒŠ@ŠûŒ@ðÙŽïäbï @ì@e‹åŽïéi@óØòìò@ŠüØ@ðmbòŠbØói@ðîbmüØ@a‹äaím@òìóîbŽî@Š@ãóÜ@Nïi @òìaìb÷ˆû@Š@ðäbØb Œò†íàa†@ì@çaín“ïäa†@çóîýóÜ@@ça†ŠíØ@ñóØó“ŽïØ@ð‚óîbi@~†@ ‹Ø@ïØóîó“ŽïØ@ìïØóîóšìbäóÜ@ñìì@Š@aìb÷ˆûŠ N62 òìòìíi@ãóØ@òìòŠò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@çóîýóÜ@ @ðä‹ @bïäóm@a‡äbØóäa†ŠòíŽïnò†óÜ@aìóØ@~óîòìó÷@e‹Øò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñónaŠb÷@aìóØ@‹m@ðØóîóå‚òŠ @ìó÷@ñŠóòŠbš@eŠ†bä@ÿìóè@ðšóØ@~o @ ŽîŠ†ò†@óØómbòŠbØ@m‹ aŠ@üi@ça‡Üìóè@ìóØò‰äóm@ñóäbïmbØ@ðÙŽîŠóòŠbšói @óØò‰äóm@ðäa‡ÜóèŠó@ñüè@ómóäìíióØ@a†óäaŠbØüè@ìó÷@ñaì†ói@ómaì@~e @ ‹Ùi@çóØò‰äóm@ðmòŠóåi@ñŠónØbÐóØ@õóäaŠbØüè @@NóïïmbØ@ìóäóîb¦ŠíØ@óØóÙÜó‚@ñŠaŒb÷@m‹ aŠ@ïØóîbmaìói@Næšbäa† @ñóšìbä@ðÙŽï’óióÜ@36@ð“îbb÷@ðÝŽïè@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ñaì†óÜóØ@~óÔa‹ŽïÈ@ò‡åi@ðäbn†ŠíØ@óäìí¹@æî’bi @çbîŠb ŽîŠbq@ì@çbîü‚@ñìí“Žïq@ðäbØóåŽîí’@òìóåŽîŠói@çbïäaím@óØòŠ@ aìb÷@óÙÜó‚@ñŠbî†@ðÙŽï’ói@ónaŠ@~a@‹ØŠbî†@a‡äbn†ŠíØ @òŠónØbÐ@‹m@ð @ Øóîbmaìói@~a@‹Øóä@ŠóòŠbš@óØó“ŽïØ@ãłói@~o @ Žî‹åŽïéi@óØòìòŠüØ@ðmbòŠbØói@ðîbmüØ@a‹äaím@ónaŠ@~a‹Ùåïia†üi @ñòìóÜóu@òìó÷@Nòìóäbà@Š@ óòŠbš@fi@óØò‰äóm@ì@pbòŠbØ@ðäìíjn슆@ñüè@óäìíióØ@çbØóïmòŠóåi@ìóåïÔónaŠ @ðäbØòŽïè@üi@a‡Ìói@ðmóàíÙy@ðmłóò†@ò†‹Žîˆ@óäìóØò†óØ@@ì@ça†@36@ðäûŒ@ñòìòŠò†óÜóØ@ñóäbšìbä@ìó÷@ðäbØò†ŠíØ @@@Nòìóäbà@ñŠb ŽîŠbq@fi@ì@çaŠ‡ÝŽïéŽïuói@ãa†ó @ðÙŽïnЋ @~Û@ óîŠb ŽîŠbq@ïè@fi@ói@çbîòìóäbà@ì@ãa†ó@ðäbØòŽïè@üi@36@ðÝŽïè@ñììŠaí‚@ðäbØóšìbä@ðÙÜó‚@n“ŽïéŽïuói @ð䆋ØìbnØbq@üi@báŽïè@aìóØ@çŠûŒ@óÜói@Nò@ ìóåiò†@çbäìa@Š@ì@ça†ó−óÙ’ó÷@ìŠaŒb÷@ñììŠìòŠói@óäaˆû@Š@óÙÜó‚@ìó÷@NóîóåïÔónaŠ @@@N63oŽïåŽïèò‡ÙŽïq@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@E40@ôÝš@a†óóÜóØ@ñóäbšìbä@ìó÷@~çóØò†@a‡äbØóšìbäóÜ@ñŒó òŠ @~ç‹ŽïÜìóè@ñììŠaí‚@bèòìŠóè@ñŠóiìŠìò†@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@~çìímìóØ@óîŒó ò@Š@ñìbnØbq@ìó÷@Šói@‚óó@ i@ñóäbåŽîí’@ìó÷ @@@NoŽî‹Øò‡ŽïÜ@çbîó’òŠóè@çbàóè@”î‹m@ðäbØóšìbä@òŠbî† @ça†ŠíØ@ñ†aŒb÷@ñóšìbä@ðäbØómóàíÙy@bèòìŠóè@~ç@ óè@çóØò†@ñ†aˆóä@ñìbnØbq@üi@báŽïèóØ@ìbÙ’aŠ@ñóÜói@ñòìó÷@ÿó óÜ @ómbòŠbØ@ãó÷@ó@ Ø@ò@ ìbnóåÜóè@eŠóòŠbš@ïèói@UN@ðšóØ@~ò@ ìómû†‹Ø@ó䆋ØìbnØbq@ãóÜ@ðäbØòìím‹Øóîòìómóä@ñŠa†b b÷ @@NfåŽïnòìíi @ @òìóåïÜüÙŽïÜ@ñŠbï‹q@N2.1.3 @òŠbî†@~ìíi@óØómbòŠbØ@m‹ aŠ@a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚óÜ@91@ñóØóäa†ŠòíŽïnò†@ñìbšŠói@óióà@çb¸í @íØòì @óØómbòŠbØ@ðäa‡ÜóèŠó@ñóåïÔónaŠ@ñŠbØüèóØ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@ãłói@~f @ ÙŽïri@ónóióà@ãó÷@ðäaím@•ìímìóØ@ Šó@ðØóîò†aŠbm @솊íØ@õòìómóä@çaíŽïäóÜ@óàaìò†Šói@ñìbåŽîí‚@ðØóïŽïäþáÝà@ì@ðØüØbä@~ó@ åïÔónaŠ@õó“ŽïØ@bî@ŠbØüè@N†@ ‹Øóä@ŠóòŠbš@çìíi @òìóäbØóïäòŠóÐ@ìïÝåï÷@çóîýóÜ@a†1921@ðÜbóÜ@×a‹ŽïÈ@♣ðmbn@ñómb@ìóÜŠóè@~×@ a‹ŽïÈ@ðäbØóØóî@ñaì†óÜ@Ûóî@ómóàíÙy @ìaŠ†‹ióä@üi@ò†@òìóäbØóäbºóqìbè@ómłì@çóîýóÜ@óä@òìó@ UN@çóîýóÜ@óä@~óïîŠbïàaŠ@ðØóîó“ŽïØóØ@óØó“ŽïØ@NaŠ‡åŽîŠŒóàa† Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 404 N2000, Media Tv @óÜ@çbíÈ@†í¼óà@N†@~ðäbióÜbm@ñŠìíä@N†@ZðäüîïÄóÜóm@mìóÙŽïqìbš

62 63

@@NeŠ‡åŽïèò†ŠbØói@a†òìòŠaí‚óÜ@ìòìímbèŠbØói@BpóÜìò†B@õó’ìì@ômbïuóÜ@BpbnB@õó’ìì ♣

50


@ðáŽîˆ@Š@ðåš‹ŽîˆóÜ@ì@36@ðÝŽïè@ñììŠaí‚@óäìóØò†@aìóØ@ñóäbšìbä@ìó÷@ñbnŽï÷@ð‚û†ìŠbi@Na@Š†óä@ð䆋؊óòŠbš@ðÜìóè @ô䆋ÙiòŠóÈói@ì@@ñŒó ò@Š@ðÙïmbàónï@ðÙŽï䆋ØìbnØbq@ñììŠìòŠói@~ñ @ ŠóiìŠìò†@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ðmójîbmói@ça‡Èói @@N†‹Ø@õüi@çbàòˆbàb÷@a†ìì†@ì@Ûóî@ôäbØó’óióÜ@íØòìŠóè@Nòìómóäìíi@ãaìò†Šói @ïèói@UN@ðšóØ@~ò@ ìómòìa‹ØŠa†b b÷@ómbòŠbØ@ãóÜ@òìóäóîý@ @ŽðÜó óÜ@ìŠüuìaŠüu@ñòíŽï’ói@UN@õ @ ìa‹ƒÙŽîŠ@ò‡äóšŠóè @ŠóóÜ@”ïäbàòŠbÔò†Šói@ôràóØ@ôäbØòŠaìb÷@òŠbî†@ Nò@ ìbnóåÜóè@óïîŒó òŠ@ó䆋ØìbnØbq@ãó÷@m‹ a@Š@ñüèónŽïjióØ@eŠbØ @@Nçbióm@UN@ôäò‡Žïi @ãó÷@_@ fšò‡Žïm@ñbŽîŠ@óØómbòŠbØ@m‹ aŠ@óióàói@ @óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@Ûóî†a@Š@@bm@bîb÷@Zó@ îòìó÷@a†ò‹ŽïÜ@ìb−í @ñŠbï‹q @o‚óu@a†òŠbï‹q@ãó÷@ðàłòìóÜ@No @ ŽîŠ†ò†@a†òìòŠaí‚óÜ@ñòìóäa‡àłòì@ðÜìóè@ì@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ñó“ŽïØ@î‹iŠò†@òŠbï‹q @@@NòìóïîŒbiŠó@ñŽïè@ðäbåŽïèŠbØói@ñbŽîŠóÜ@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@ŠóónŽî‹‚ò† @@ @ @@†ünïà@ì@Šüøïm@N3.1.3 @ì@çìíàŒó÷ói@´ói@o“q@ómaì@ôÙîráï÷@ðäóîý@ì@ñŠüøïm@ðäóîý@~•óiìì†@Šó@ónŽî‹Øò†@•óia†@óØòìóåïÜüÙŽïÜ @@Na†óäbïnäaŒ@ñ‹Žî†ìbš@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@òìó䆋ÙïÔbm @oîaŠíÝq@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ðîŠüøïm@Zó@  Ü@µnî‹ióØ@ñŠüøïm@ñóÙ›ŽîŠ@ìì†óÜ@e‡ÙŽïq@óØóîŠüøïm@óäóîý @oîŠa‡ïÜü@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ôîŠüøïm@bèòìŠóè@~@Pluralist international society @µØòŠó@ðØóîóÙ›ŽîŠ@óiŠó@óØóîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@ì솊óè@~Solidarist@international society @ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚ói@óØ@International Society@@@óÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ðîŠüøïm@”îìó÷óØ @ñòŠbiŠò†@óîŠüøïm@óÙ›Žî@Š@ìì†@ãó÷@ðŽïÔómóàò†@bèòìŠóè@ðäìíšüi@ìiói@ðä‹ @a†óØóîŠüøïm@ðäóîýóÜ@Nòìa‹bä @ñìb−í óä@bî@ñìb−í @üi@ÛóîòíŽïšŠaíš@a†óäbîŠüøïm@ìó÷@ðäìíšüi@ðî@bå’ûŠ@ŠóióÜ@ómaì@No @ ŽîŠ†ò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @@NoŽî‹åŽïèò†@ÚŽïq@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò† @a‡ïäbéïu@ðŽîíä@ðàónï@ÿó óÜ@ŠûŒ@ðØóîò†a@Šbm@çbîü‚@òŠüøïm@ìì†@ìó÷@~ó@ îòìó÷ŠóióÜ@òŠüøïm@ìì†@ãó÷@ð䆊a‰jÜóè@ñüè @óäaŽïàbøuŠóà@óîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@ìì†@ãó÷@bèòìŠóè@Nòìì‡äb−í @~ðmóîìa‹ióäa†@ðÙŽï’ói@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@a‡îbïmóØ @@Nòì솋Ø@çbîóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñ‡åóq @ðäbØóÐbà@~ð @ móîaìòŠ@~p @ bn@ñŠa†Šó@~” @ îbb÷@ì@’b÷@Zí@ Øòì@ðÙàóš@ìbèóiói@a†ò†@ðä‹ @ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚ @ðmóibi@üi@óîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@ìì†@ãó÷@ð䆊a‰jÜóè@óîüi@~óîóè@a†óîòìóåïÜüÙ@ŽïÜ@ãóÜ@çbîŠûŒ@ñbmaì@ì@ðä‹ @óäbÙàóš@ãó÷@NÆû‹à @@@@NaŠ‡äaŒ@ìb−í ói@óØòìóåïÜüÙŽïÜ @e‹Øò†@Na@‡îŠóiìŠìò†@ì@ÛíØŠóØóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@ðmóibi@ŠóónŽî‹‚ò†@o‚óu@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ðÙîráï÷@ðäóîýóÜ @ómaì@óÝŽîínØó÷@ðÙŽïmóibi@a†óØóšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ì@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@~ãóØóî@Zf @  iìb−í @òìóäóîý@ìì†óÜ@óØómóibi @~e @ ‹Ùi@a†óäbîŠüøïm@ãó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@ómóibi@ãó÷@ŠóàóÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ@óîa‡îü‚@ñbŽïuóÜ@~ãòìì†@Nó@ îa†aŠb÷óÜ@bnŽï÷@óØóîó“ŽïØ @óØómbòŠbØói@ŠójàaŠói@çbØòìím‹Øóîò@ ìómóä@ðäò‡Žïi@óÙäíš@~ì@ ìŠónŽî‹£@óØóšìbä@ð‚û†ìŠbi@ñóåïÔónaŠ@ñìì@Š@bèòìŠóè @@NóäbàŠíŠó@ñbŽïu @óØóšìbä@ñŠbïàa@Š@ñóåïÔóna@Š@ð‚û†ìŠbi@ðmóïäüš@bèòìŠóè@óØó“ŽïØ@üi@óØóîŠüøïm@óÙ›Žî@Š@ì솊óè@ïäaì‹Žïm@òŠbî† @@@@NììŠóåîó‚ò† @ @@õïÝåï÷@õó ‡åŽîí‚@ìóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@N2.3 @óØóîŠüøïm@óäóîýói@e‹Ùjnò†@ñòìó÷@”Žïq@Zò@ ìòŠaí‚@ñóîòíŽï’@ãói@óØóîŠüøïm@óäóîý@ @ŠóónŽî‹‚ò†@o‚óu@a†ó’ói@ãóÜ @ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ðîŠüøïm@ñóÙ›ŽîŠ@çb’bq@~æ@ îóÙi@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@bî@ôäa†ŠòíŽïnò†@ðØóîóbåŽïq@óîaíØbš @ómaì@óØóîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@ì솊óè@ŽîíÜóè@ì@ç@ ìíšüiìióÜ@‹mbîŒ@a†‹@ maì†@ðäbØó’óióÜ@No @ Žî‹Øò†@ñóbåŽïq@ìòìónŽî‹Øò‡äììŠ @ç@ b’bq@ð’óióÜ@Nò@ ìóåîìóØò†@Úîä@oîŠa‡ïÜü@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñbÜóàüØ@bèòìŠóè@oïÜaŠíÝq@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñbÜóàüØ @~æå@Žîíäò†@çbîü‚@a‡’ói@ìì†óÜ@óØ@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠómóäó÷@ŠóàóÜ@bïu@ì@Ûóîóiˆ†@ŽîíÜóè@e‡äóè@óåîò†ò†@wäŠó @@NçóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñˆ†@ñóäaìó÷@ì@ç‹äóîý@ñóäaìó÷ @@

51


@ @@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ñóbåŽïq@N1.2.3 @óØómóibióÜ@‹mbîŒ@æîò†ò‡Üìóè@a†ó’ói@ãóÜ@ãłói@~a@‹mí @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñòŠbiŠò†@ÚŽïn’@a†óØóïØó“ŽïqóÜ @@Noò†óåîò‡i@ðØóîóbåŽïq@ìòìóåïi†Šì @~óÜóïïnî‹i@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñóäýbäüî†a‹m@n“îóŽïm@~ŠóÝîì@‘þÙïä@H‘bä@ÚïnïÜüqI@ÃüÜünïÜüq@ðŽïqói @ómłì@ãó÷@ðáŽîˆŠóÜ@æm‹“Žïq@óióàói@ü‚óiŠó@ðÙŽïmłì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØ@ñŠbÙnò†@òìóîbŽî@ŠóÜ@óØ@ÚŽîŠbØói@çbÜóè @@@N64@oŽî‹Øò†@a‡ïäbØóäaín“ïäa†@ðäa†ŠaŒb÷@ì@´’íØóÜ @Nó@ Äû‹à@ðäbØòŠaŒb÷@ñòìó䆋ØàóØ@ì@æm‹“Žïq@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷óÜ@oóióà@~Š@ ìí@ðšb‚@ðäìíšüi@ðŽïqói @óîòìó÷@ðäbîb’@óÙŽîŠòìóäìíi@Æû‹à@~ó@ îaì@ð @ Žïq@ì@fäò†a†@ÚïnïÜüqbä@ì@çóîþŽïi@ðØóîóbåŽïq@ói@óîóbåŽïq@ãó÷@Šìí@ðšb‚ @óîóbåŽïq@ãó÷@æŽï@Üò†@ì@ç‹ ò†@óîóbåŽïq@ãóÜ@óå‚òŠ@çbîaŒòŠb’@NoŽî‹Ùi@ñ @ Šb ŽîŠbq@çüïbä@ì@Œó òŠ@~â@ ‚ím@óäa‡Žîí @fiói @bî@óØürï÷óÜ@çbïäa@Šü @çbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@~æ@ ŽïÜò†@ça‹ óå‚òŠ@Nf @ äò†a†@Ûóî@Ûòì@a‡ÙŽïåŽîí’@ì@pbØ@ŠóèóÜ@óäbÄû‹à@ñŠa†‹Ø @üi@~ó@ îóè@çbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@üi@a@†íu@ñò@ ìóäa‡ÙŽïÜ@ì@´“îóŽïm@bèòìŠ@ óè@~e @ †a†Šóói@a†ì쉎ïà@ðäbØbïubïu@óàò†Šó @ðmóîbÄû‹àói@ˆ†@ðÙŽîŠbØ@ì@çaìbmói@a†‹m@ð @ ÙŽïàò†ŠóóÜ@ì@‹maì†@ðšóØ@~a@‹äaŒò†@’ì‹ói@ðmóîþîüØ@a‡ÙŽïàò†ŠóóÜ@óäìí¹ @@@N65aŠ‡äa† @ñŠbiìŠbØóÜ@f@ÝàòŠûŒ@ðÙŽïäa†ŠòíŽïnò†ói@çüïäóÄŠónäó÷@~e @ ì†ò†@ç@ a†ŠòíŽïnò†@ó@ Ü@óäa‹n“ @óØ@a†‹m@ ðØóîóbåŽïqóÜ @bèòìŠóè@~o @ Žî‹Ùi@fuójŽïu@ÚŽïmłì@‡äóš@bî@Ûóî@çóîýóÜ@e‹Øò†@çüïäóÄŠónäó÷@Nf @ äò†a†@ü‚óiŠó@ðÙŽïmłì@ðØòŠò†@bî@ü‚ìbä @òìómóä@ñbbî@bî@ŠómŠbš@ñò‹Žîí ói@Nf @ åŽïjnò†ói@ðmóîaìò@Š@ì@ñn“q@òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä@çóîýóÜ@e‹Øò† @bî@Ú@ Žï‚û†ìŠbióØ@a‡ÙŽîŠbióÜ@çüïäóÄŠónäó÷@óma‡i@ðmóîaìò@Š@óîóè@ñòìó÷@ðmłóò†@”îb @ b÷@ðäóàí−ó÷@~çbØòìím‹Øóî 66@ @@@N oŽîŠ‡åia†@”îbb÷@ì@’b÷@üi@ó’òŠóèói@Ûóîò‰äóm @~ò@ ìónŽïiò†@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ómaì@ôîòìómóäíŽïä@ôÙïnïÜüq@óÜ@óäbïrïäò@ ‹q@ðÙ@ŽïnЋ @ñììŠìòŠói@a‡ïna@ŠóÜ@çüïäóÄŠónäó÷ @ðmóïäüšóÜ@ñìaìóm@Àbà@ü‚óiŠó@ðmbn@órïäò@ ‹q@ãó÷@ñò‹Žîí ói@óØ@~p @ bn@ñŠa†Šó@ @Àbà@ðrïäò@ ‹q@ñüèó@ i@”îìó÷ @bî@óäbŽïi@ðÙŽïäóîý@ñŠbÙnò†@fiói@a‡äbØóïmóîłóàüØ@ì@ñŠìínÜóØ@~ñŠìíib÷@~ñ @ ŠbïàaŠ@òŠaíi@ð䆋iòíŽîŠói@ì@´’Ša† @ñŠa†Šó@ðrïåî‹q@ãó÷@ðä‡äbÙ@ ’ói@a†ü‚óiŠó@ðÙŽïmłì@ñü‚ìbä@ñ @ ŠbiìŠbØóÜ@ça†ŠòíŽïnò†@e‹ØŠò†@óîüi@Nó@ îóè@~a‡ïØòŠò† @@N67oŽîŠ‡åia†@ómbn @ñü‚ìóna@Š@ðä‡äbÙ’@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@bî@çüïäóÄŠónäó÷@çbîaŒòŠb’óÜ@fÜó @ðäìíšüi@ðŽïqói@a‹mí @íØòì @òìómóä@ñóÌò†óÔóØ@~H@7@I@2@ðÝÙïmŠó÷@~UN@ñŠómŠbš@ðŽïqói@•óàó÷@ó䆋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@ñŠa†@ Šó@ðäbØórïäò‹q @aìóØ@b‚ò†Šò†@òìó÷@óàó÷@Np @ bØò†@a†ü‚óiŠó@ðäbmłì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@熋ÙÜóÙŽïmü‚@ì@çaŠòíŽïnò†óÜ@çbØòìím‹Øóî @@Nóîa†ŠóóÜ@ñŠûŒ@ñ‹àín“à@ìò‹ÜóèŠbï‹q@ðÙŽïÙàóš@çüïäóÄŠónäó÷@ðÙàóš @ì@‹móäaŠa†Šíå@a†ò‡Üìóè@ónïÜaŠíÝq@ðÜbäüïbäŠónäó÷@ñbÜóàüØ@ñ @ óÙ›ŽîŠói@Šó@ôÙŽîŠbØŠüøïm@ìaŒòŠb’óØ@oååïÄ@NÃ@NŠ @ðÙŽïqì‹ @bî@ÚŽïmłì@çóîýóÜ@óØ@óØóïØłbš@çüïäóÄŠónäó÷B@Zf @ Üò†@ìbÙi@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ðÙàóš@ñóbåŽïq@‹m†Šìì @òìóîbŽîŠóÜ@óØ@~oŽïnò‡Üóè@ @ðŽïq@ßbäíïbäŠónäó÷@ðÙŽîìa‹ƒ@ ÙŽîŠ@bî@oŽî‹Øò†@fuójŽïu@płì@ÚŽïÜóàüØ@bî@płì@ìbä @Nó@ îóè@ðîbmüØ@ìbmòŠó@ìòŠa†Šìíå@óØóïØłbš@Nò@ ìóîbØónŽî†@a†ó@ Ùî†@ð @ ÙŽïmłì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@fÝàòŠûŒ@ðÙŽïäa†ŠòíŽïnò† @ð @ äbØóàbååm@ìóÙŽîŠóÜ@fØóîói@ŠójàaŠói@óÙŽïä‡@ äbÙ’@çbºóq@a‡ïnaŠóÜ@~ó@ ïîbbîbä@bî@óïîbbî@óïïä@xŠóà@óØóäa†ŠòíŽïnò† @~ó@ îóè@ðîbmüØ@ìbmòŠó@çüïäóÄŠónäó÷@ðšŠó ó÷@óîóbåŽïq@ãó÷@ðŽïqói@.68Bç@ bØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîóqói@Ša‡nòíîóq @@Na‡äbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óàbååmìóÙŽîŠóÜ@óÙŽïäbºóq@ðä‡äbÙ’@ãłói @óäa‹ óå‚ò@Š@ðÙŽîìbšói@~çb@Øónïäüï“ØûîŠ@e‹mí ò†@çbïŽïqóØ@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ñŠaíi@ðäbbäbbîóÜ@Šbî†@ðØóîóiŠûŒ @óØ@çóØò†@H4I@2@ðÝÙïmŠó÷@~UN@ñŠómŠbš@üi@òˆbàb÷@óäaìó÷@Nó@ äbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ô @ äìíi@ð @ îbbî@ì@ðîaìò@Š@óåäaìŠò† @@@Nóïîbbîbä@fÝàòŠûŒ@ñóäbîŒbiŠó@ðäa†ŠòíŽïnò†@ò‡äói@ãó÷@ðŽïqói

Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 393 64 Nìí“Žïq@ñòìbšŠó@çbàóè 65 Leksikon I statskundskab, 1997: 95 66 @@NòìbšŠó@çbàóè 67 Vincent, 1974: 3-19 68

52


@ðäa†ŠòíŽïnò†@óîaíäbïŽïq@~æ@ Žî‹iò†ìbä@oïäüï“ØûîŠ@ @ŠónäìbØ@óióØ@ðîòìómóäíŽïä@ñŠaíi@ðäbbäbbî@ñïÙŽïÜóàüØ @ðäìíšüiìi@ìì†@óbäbbî@óqì‹@ @ìì†@ãó÷@òŠbî†@íØòì@Ne @ Š‡i@ãb−ó÷@òìóÙŽïmłì@‡äóš@bî@Ûóî@çóîýóÜ@@bu@óïîbbî@óäbÄû‹à 69@ @@@. óîóè@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñòŠbiŠò†@çbïØóîói@ˆ†@ì@ÛóîóÜ@a†íu @@ @ @@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ñóÙ›ŽîŠ@N2.2.3 @ðàïÜbî@Š@ðäbØóäìíšüiìióÜ@e‡äóè@òìa‡ïÜìóè@ßbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@bî@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ðîŠüøïm@õóÙ›ŽîŠ @íØòì@ómaì@~ò@ ìómbÙiüØ@òìóØóîói@a†ü‚óiŠó@ñóÙ›Žî@Š@ÛóîóÜ@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@bbî@ì@ÚïþØ@ðàïÜaïÜ@~Ú@ ïþØ @@NðîòìómóäíŽïä@ðÙïnïÜüq@ómaì@ßbäíïbäŠónäó÷@ðÙïnïÜüq@ñŠaíi@ñü‚óiŠó@ðîŠüøïm@ðØóîóÙ›ŽîŠ @òìónŽîŠ‡åŽîŠó ò†@ðîbb÷@~Ú@ nïØa‹q@ì@ßaŠüà@~Š@ bØüè@ŠóóÜ@e‹ ò†óåï›åióØ@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ðØóîóÜóàüØóÜ@çbmłì@ðäìíi @@N70óïîïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ñóÙ›ŽîŠ@ãó÷@ðäbØóÙïþØ@òŠbØŠüøïm@ìaŒòŠb’óÜ@óÙŽïØóîóØ@ïmû‹ @ü üè@ói@òìónŽîóiò†@bî@üi @ãò†b÷@~oååÄ@NÃNŠ@ @~ÿ@ ói@ð܇Žïè@~o @ îaì@µmŠbà@~o @ ‚bqŠómìý@‹Žïè@Zç@ óäaìó÷@óîŠüøïm@óÙ›Žî@Š@ãó÷@ôäbØòŠbØŠüøïmóÜ@e‡äóè @@Nòìa‹Žï @a†óîóÙ›ŽîŠ@ãó÷@ðäbØóä‹ @óäìíšüiìi@ð䆋َïqó’ó @ì@´ƒ“ŽïqóÜ@çbîŠbî†@ðÜûŠ@óäaìó÷@NóÙî†@ðè@ì@pŠóiûŠ @óîóè@çbîü‚ói@pójîbm@ðØŠüà@ì@çbàŒ@ìó“ŽïØóØ@òìó䆋ÙïÔbm@ì@çìíàŒó÷@ð @ îòìómóäíŽïä@ðÙïnïÜüqB@~f @ Üò†@o @ îaì@µmŠbà @ì@óîaì@oîíŽïq@~o @ ŽîŠ‡i@çbØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîóq@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ì@n“îóŽïm@ðÜìóè@fiaì@oóióà@Šó @Nñü‚ónŽî‹ ò† @NBo @ ïiŠa‡’ói@òìaŠb÷óåŽî†@ñóäbîü ínÑ @ìóÜ@bèòìŠóè@~òìónïji@†Šì@Æû‹à@ðäb@Øòìó䆋ÙïÔbm@ì@çìí@ àŒó÷@ðäüïî†a‹móÜ@fiò† @ñŠbïàaŠ@ðäbníäa†@ì@Šü íÜb÷ói@óØ@óîóäaìó䆋ÙïÔbm@ì@çìíàŒó÷@ìó÷@Æû‹à@ñòìó䆋ÙïÔbm@ì@çìíàŒó÷óÜ@óióà@oîaì@µmŠbà @~çóØò†@õŠa‡’ói@a‡äbîbïm@çbmłì@ñŠa‡młóò†@ðÄû‹àóØ@õóäaŠü íÜb÷@ìó÷@~çŠa‡nòíîóq@óäýbäíïbäŠónäó÷@ñŠìíib÷@ì @@@N71Ša‡mýóò†@ñ‹m@ðÙÜó‚@ì@çbØómbàüÝrî†@~òìòŠò†@ñŠónïåïà@~płì@ðØûŠó@óäìí¹üi @~ô @ båäììŠò†@óîaì‹i@ìó÷@ñòìbšŠóB@~f @ Üò†@ÿói@ð܇Žïè@ßbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ñóÙ›Žî@Š@ðäüïî†a‹m@ñòŠbiŠò† @Hñ @ òìóäìíiòŠbi‡äóš@ìòŠbiìì†I@ð @ äbåŽïèa@Š@ñbäaímói@o“q@óäaŽïàbøuŠóà@óØ@óîòìó÷@ñŠbî†@ð @ ØŠüà@bèòìŠóè@~ó@ îbbî@ì@ì쉎ïà @fiò†@çbØóïîòìómóäíŽïä@óî‡äòíîóq@ðäbîaŒòŠb’óØ@óîòìó÷@ça†Šbî‹i@ðäbåŽïèa@ŠóÜ@ÿói@ð܇Žïè@óióà@NBo @ Žïnóiò†@ça†Šbî‹i @fiò†óØ@ñòŠbî‹i@ìó÷@~ç@ ói@ñü‚ónŽî‹ ò†@óäýaŠüà@‚ó@ðäa†Š@ bî‹i@ð䆊a‰jÜóè@ŠbvŽî‡äóèóØ@çbmłì@ñòìòŠò†@ðÙïnïÜüqóÜ @ðmójîbmói@ñŠbïàa@Š@ð−bàb÷@ìbèóiói@óØ@óîóäaŠbî‹i@ìó÷@ça†Šbî‹ióÜ@ÿói@óióà@Nò@ ìónŽî‹ÙiþØóî@óØó“ŽïØ@ìbä@ðäbóØ@çóîýóÜ @@@@N72çŠa‡nòíîóq@òŠóóÜ@çbî‹àín“à@ñóäaìó÷ @ðÙŽïàónïóÜ@óïïnî‹i@çbØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîóq@aìóØ@óïïäaì@çbïŽïq@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ñóÙ›ŽîŠ@ðäbîaŒòŠb’ @Nç@ óØò†@üi@ñó’bäbi@çbØónïÜbî@Š@Ûòì@òìbåŽïè@çbïÙŽïq@çbØómbnóØ@ÚŽïàónï@ómaì@çbmłì@ðàónï@bî@ßbäíïbäŠónäó÷ @@NßbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@bî@çbmłì@ñóÜóàüØóÜ@óïïnî‹i@çbØóïîòìómóäíŽïä@óî‡äòíîóq@~óîaíïŽïq@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚ @òìòìaìóm@ñŠbï’íè@ì@ñŠa†b b÷ói@płì@fÜóàüØóØ@òìóîbØónŽî†@ßbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@fmbØ@B@~f @ Üò†@ÿói@ð܇Žïè @ðšóÙÝà@çò†bàb÷@óäbmłì@ìó÷óØ@ñóîóÜóàüØ@ìó÷@ñóåï›åi@ŠóóÜ@óàó÷@~ç@ ûŠò†@a‡’óiìbè@ñbèói@ì@ñ‡äòìòˆŠói@ñaì†ói @ì@ìaŠŒóàa†óÜ@Øóî@ñŠbØìbè@ì@çóØò†ŠbØ@òìóØóîói@bèòìŠóè@~ò@ ìómóäìaói@•óiìbè@ñbbîói@óäbmłì@ìó÷@Næi@ðäbØbbî @@.73BçóØò†@a‡’óiìbè@ðäüïínïnïåï÷ @òì@~´Šóqü‚@çbØómbn@~æŽïÜò†@óØ@æäaŒò†@pìóšói@çbØóÙïþØ@ónïÜbîŠ@ñóîómü @ìó÷@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚ @•òìó÷@çaìó÷@bèòìŠóè@Nó@ îa‡äbîü‚@ðmójîbm@ñ‡äòìòˆŠói@ñóåï›åi@ŠóóÜ@béäómói@çbØómbn@çaíŽïä@mìóÙÙŽî@Š@ì@ñ‡äòíîóq @ðàónï@ómaì@p @ bn@ðàónï@óÜóïïnî‹i@çbØóïîòìóm@óäíŽïä@óïî‡äòíîóq@~æ@ ŽïÜò†@çbØóÙïþØ@ónïÜbîŠ@fmbØ@æäaŒbä@oaŠói @@NŠó’@ì@fäþáÝà@Šói@òìóäójibäóq@bî@òìóåŽîŠói@óîóè@çbîòìó÷@ðîò†bàb÷óØ@çbmłì @óïî‡äòíîóq@ ñ‹îóóØ@ ~óïïä@ oaŠý@ çbïäbØóÙïþØ@ óÜaïÜ@ ñóäbåïj’ó @ ðäìíšüi@ ñïÝåï÷@ ñó ‡åŽîí‚@ bèòìŠóè @’b÷@ì@æmìóÙ“Žïq@üi@ìòŠò‡ïmóàŠbî@çbéïu@ñóÜóàüØ@~óîaì@ çbïŽïqóØ@çóØò†@çbéïu@ñóÜóàüØ@Ûòì@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷ @@@Npa†ò‡Üìóè@ñŠbvØóî@ì@ðîbmóèbm Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 397 69 Knudsen, B. Tonny, 1999: 32 70 Jackson and Sorensen, 1999: 140 71 NòìbšŠó@çbàóè 72 Jackson and Sorensen, 1999: 143 73

53


@ïj’ó @ïØóîýóÜ@~ó@ ïïä@‡åóqý@ðäbØóÙïþØ@ónïÜbî@Š@ïj’ò@Š@ÛóîýóÜ@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@eìóØò†Šò†@Ûòì @a‡äbØóÜaïÜ@ì@çbØónïÜbîŠ@çaíŽïäóÜ@ñ‡äòìbåàbà@ðØóîbŽî@Š@ñïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ðmŠíØói@Nó@ ïïä@‡åóqý@ðäbØóÙïþØ@óÜaïÜ @@N74a‡äbØóïîòìómóäíŽïä@óî‡äòíîóq@ñŠaíióÜ@bïu@ìü‚óiŠó@ðØóîóÙ›ŽîŠ@íØòì@ómaì@~oŽî‹Žî‰iò‡Üóè@ñü‚üi @ð“îbb÷@ì@’b÷@~order@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@ð䆋َïqó’ó @ì@ñŠb ŽîŠbq@~ñ @ ïÝåï÷@ñó ‡åŽîí‚@ôäaŠbØŠüøïm@ñaì‹iói @ðäbmłì@ñünó÷óÜ@çbmłì@çaíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@~ñ @ ‹ a‹ÙŽîŠ@ñŠb ŽîŠbq@~óîaì@ç@ bïŽïq@bèòìŠóè@~æ@ “ŽïqóÜ@ðØŠó÷@ðîòìómóäíŽïä @@.75óîa†@Ša‡młóò†@ìòŠìó  @ñóÜóàüØ@ŠóóÜB@~f @ Üò†@ì@eì†ò†@ßbäíïbäŠónäó÷@@ðmóîaìò@Š@ì@HðîòìómóäíŽïäI@ß@ bäíïbäŠónäó÷@ñ‹ a‹ÙŽîŠóÜ@ÿói@ð܇Žïè @ñ‹ a‹ÙŽîŠ@ì@” @ îbb÷@fiò†@ÛóîýóÜ@ómaì@Npb@Ùi@ðmóîaìòŠ@ì@”îbb÷@ôäóîýì솊óè@ñìbšò@Š@aìóØ@ónîíŽïq@ßbäíïbäŠónäó÷ @ðäbØóïîóåï›åi@ó−bàb÷@m‹ aŠ@ì@ b−í @ì@熋Ùîn“q@ñüèónŽïiò†@óàó÷@~e @ ‹Ùi@ñŠb ŽîŠbq@ì@e‹ÙiŽïèói@ðîòìómóäíŽïä @@ZóäaìóÜ@ÚŽî‡äóè@æ−bàb÷@fÜóàüØ@çbØóîóåï›åi@ó−bàb÷óÜ@ÿói@ð܇Žïè@óióà@NBçbmłì@ñóÜóàüØ @ñóÜóàüØ@m‹ a@Š@ì@ñŠb ŽîŠbq@H3@N @ ’b÷@m‹ a@Š@ì@ñŠb ŽîŠbq@H2@Nç@ bØómbn@ñŠa†Šó@m‹ a@Š@ì@ñŠb ŽîŠbq@H1 @çbºóq@ì@æŽïÜói@~ñ @ ‰ïmì‡äím@ðîŠa†ŠíåóØ@çbîˆ@ðäbØóïmóîłóàüØ@òíïmbàŠüä@óåï›åi@ð䆋؊ó üà@ì@ça‡ïmóàŠbî@H4@Nçbmłì @ñìbšò@Š@fiò†B@~f @ Üò†@ÿói@ð܇Žïè@ïØóîýóÜ@Nñ @ ü‚ónŽî‹ ò†@‹m@ @ ’@ì@ñ @ àbÔó@m‹ a@Š@üi@çìíióèbäaím@~æm‹ aŠ @ì@çüïbä@~ç@ bØóïÜaŠüà@bbî@ðŽïqói@No @ Žî‹Ùi@a†óäýbäíïbäŠónäó÷@ðØóîóÜóàüØóÜ@”ïäbØóïÜaŠüà@bbî@ì@ðîòìómóäíŽïä@ðmóîaìòŠ @@ZóäaìóÜ@~òŠóóÜ@çbïØŠó÷@ì@óîóè@çbïÐbà@çbØómbn @ìíàóè@aìóØ@ñòìó÷@Àbà@H3@Nç@ a†óäŠòíŽïnò†@bî@熋ØóåÜóÙŽïmü‚@Àbà@H2@Nç@ a†Šbî‹ióÜ@çbØó@ mbn@ñü‚óiŠó@Àbà@H1 @@@.76BoŽî‹Ùi@a‡Üó óÜ@çbïmìóØóÜóè@óäbäbØóî@fiò†@çbmłì @óäóîýói@ñ‡äòíîóqóØ@ðmóîłóàüØ@ðäbîˆ@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@H1ZŠ@ üu@f@ŠóómbØò†@•óia†@ðî@‹ a‹ÙŽîŠ@ÿói@ð܇Žïè@óbi@ôäbîb’ @Nó@ îóè@òìóäbmłì@çaíŽïä@ñ‹ a‹ÙŽî@Šói@ñ‡äòíîóqóØ@ðîòìómóäíŽïä@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@H2@Nó@ îóè@òìóäbØóïmóîbÄû‹à@óî‡äòíîóq@ðäbØóä‹  @@@Nóîóè@o“ @íØòì@a‡ÙÜó‚@ì@Æû‹à@ìbäóÜ@æm‹ a‹ÙŽîŠói@ñ‡äòíîóqóØ@çbéïu@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@H3 @ðäbØòŠòìbiìi@a†óåï›åióÜ@óØ@ðmóîbÄû‹à@ðmóîaìòŠ@H1@ZŠ@ üu@f@ŠóómbØò†@•óia†@ðmóîaìò@Š@òíŽï’@çbèói@ÿói@ð܇Žïè @a‡ïîü‚óiŠóóÜ@çbmłì@ðäìíjäbØóî@ñi@a†óåï›åióÜ@óØ@çbmłì@çaíŽïä@ðmóîaìòŠ@H2@Nñ @ ü‚ónŽî‹ ò†@Æû‹à@ðäbØóÐbà@Šóà 77@ @@N òŠa‡nòíîóq@~o“ @íØòì@çbéïu@üi@ó’bi@ììb−í @@~ñŠbï‹qói@a†óåï›åióÜ@óØ@çbéïu@ðmóîaìòŠ@H3@Nñü‚ónŽî‹ ò† @ãłói@~ó@ mbn@ñŠa†Šó@ì@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðäbØórïåî‹q@ñˆ†@óäbÄû‹@ à@ðäüïäóÄŠónäó÷@~†‹Ø@ü@ i@çbàòˆbàb÷@“Žïq@Ûòì @ñü‚@ìbšŠói@ðØóîò†a@Šbm@Æû‹à@ðäbØóÐbà@m‹ Žî@Š@üi@ñŠbØaìa†@ðäìíiŠûŒ@ì@Æû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ ŽîŠ@îìa‡Žïq @ðîŠbïàaŠ@ñŠaíióÜ@çbîŠûŒ@ñ‹àín“à@aìóØ@çóäbmóibi@ìóÜ@pbn@ñŠa†Šó@ì@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ðÙàóš@ @ì솊óè@óîüi@Nòìì‡äbqó @fiò†@ÛóîýóÜ@Zó@ Ü@e‡ÙŽïqóØ@~ò@ ìbnòì@a‡Øó@ îbàþî†@ŠójàaŠóióÜ@ðîòìómóäíŽïä@@ñóÜóàüØ@a‡ïnaŠóÜ@Nó@ îa†ŠóóÜ@a‡ïîòìómóäíŽïä @No @ Žîi@Ž¶@çbîŽî@Š@Æû‹à@ðäbØóÐbà@fiò†@ïØóîýóÜ@~o @ Žîi@çbîŽî@Š@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@ñŠa†Šó@ðäbØórïäò‹q @ÿóÙŽïmü‚@ðrïåî‹q@bî@Æû‹à@ðäbØó@ Ðbà@bîb÷@~f @ ‹ri@û‹à@òìb−í @Nò@ ì솋Ùn슆@ñŠbî†@ðØóîó“ŽïØ@óîbàþî†@ãó÷@a‡ïnaŠóÜ @ñóÙ›Žî@Š@ñý@ãłòì@æîäìì@Š@ì@æîØbš@óäò@Š@ãłói@~ç@ óè@òŠbï‹q@ãó÷@üi@ãłòì@fÜó @òŠbî†@_æŽîia@Š@‹mŒŠói@熋Øóä @oîŠa‡ïÜü@ðÜbä@íïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ñóÙ›ŽîŠ@bèòìŠóè@HçbØónïÜaŠíÝqI@oïÜaŠíÝq@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ @@@NeìóÙnò†@HçbØónîŠa‡ïÜüI @ñóäbÐbà@ãó÷@béäóm@Û@ bm@bî@†@ í‚@ómaì@‡ïÅî‡åï÷@~æ@ ŽïÜò†@ì@çóØò@ †@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðrïäò‹q@ñn“q@çbØónïÜaŠíÝq @No @ Žîi@çbîŽî@Š@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@ñŠa†Šó@ðäbØórïäò@ ‹q@fiò†@óîüi@~ó@ îóè@fnŽîŠ‡îò†@òìó@ îóØómbn@çóîýóÜóØ @~ó@ ïïä@ @ àóØ@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@ñŠa†Šó@ðäbØórïåî‹qóÜ@çbïš@Æû‹à@ðäbØóÐbà@~æŽï@Üò†@óäbØónîŠa‡ïÜü@ðšŠóè @ðîóåï›åi@ðàa‡äó÷@H†@ í‚@bî@ÛbmI@♣‡ïÅî‡åï÷@~æ@ ŽïÜò†@bèòìŠóè@No @ Žî‹Ùi@ñ‹îó@a‡nb÷@çbàóèóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@fiò†@óîüi Jackson and Sorensen, 1999: 141 74 Jackson and Sorensen, 1999: 173 75 Jackson and Sorensen, 1999: 152 76 Jackson and Sorensen, 1999: 152-157 77 @ôäbàŒóÜ@~òìímbè e‹Øbå’óia†@óØ@fn’@bî@Ûbm@ómaì@individuum@ôåïmý@õó’ìóÜ@a‡mòŠóåióÜ@óïïØŠbáïäa†@ôØóîó’ìì@‡ïÅî‡åï÷@õó’ìì ♣ @~f @ åŽïèò‡îŠbØói@óØóîïÝåï÷@bmaì@çbàóèói@”ïØŠbáïäa†@ôäbàŒ@No @ Žî†ŠbØói@†í‚@bî@‘óØóØbm@ômbïuóÜ@individual@ßaì‡ïÅî‡åï÷@ói@a‡îïÝåï÷ Politikens @òìbåŽïèŠbØói@ãóîòíŽï’@ãói@óîüi@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@üi@òìb−í @óîaì@ãý@~•óØóïØŠbáïäa†@òíŽï’@ìóÜbäíïbäŠónäó÷@óØó’ìì@õòìó÷ŠóióÜ nudansk ordbog, 1994:533

54


@ça@†ŠòíŽïnò†@ónîíŽïq@ðØŠó÷@aìó÷@~a@‹ÙÝŽï“Žïq@a‡ÙŽïmbòŠbØ@ñòíŽïšŠaíšóÜ@ðäbØóÐbà@Šó @óîüi@~ó@ ÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ @ðØòŠó@ðmóibi@çbØónîŠa‡ïÜü@ì@çbØónïÜaŠíÝq@ñóäìíšüi@ìì†@ãó÷@òŠ@ bî†@N78o @ Žîi@óØómbòŠbØói@”Žïq@ì@e‹Ùi @@@NæîûŠò†@çbîŠóóÜ@ìòìóåîìóØò†@Úîä@çbïŽïÜ@‹mbîŒ@a†òìòŠaí‚óÜ@óîüi@óäbàóØòìóåïÜüÙŽïÜ @@ @ @ça†ŠòíŽïnò†@pòŠbió@çbïnŽîíÜóè@ì@BçbØónîŠa‡ïÜüB@oîŠa‡ïÜü@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@N3.2.3 @bbî@ÿó óÜ@ßaŠüà@ì@ñ‡äóüè@çò†ò‡Üìóè@a‡mbØ@çbàóèóÜ@ãłói@~ç@ ‹ ò†@çbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ñŽî@Š@çbØónîŠa‡ïÜü @@@N79æåŽï−íi@a‡äbØóÜbäíïbäŠónäó÷ @bbî@ðä‡äbqóa†@óîaíäbïŽïq@ì@çóØò†@çbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ðäüï@ínïnïåï÷óÜ@ñ‹ Šói@çbØónîŠa‡ïÜü @a†óäýbäíïbäŠónäó÷@ðØóîŠbØìbè@ñóîb‹ŽîˆóÜ@çbmłì@òŠüªói@~ó@ äbmłì@ôÜóàüØói@ìóäóîýóàóè@ðÙ@ ŽïØŠó÷@çbØóïîòìómóäíŽïä @ìó÷@ðäbØóÐbà@ìímbèŠó @óàó÷@~ç@ óÙi@ì@çò‡i@ÚŽïmbn@Šóè@ñn“q@ì@ðmóàŠbî@aìóØ@ünó÷ónŽîìóØò†@çbïØŠó÷@ì@fiò†@çbïÐbà @@@N80a‹ÙÝŽï“Žïq@ómbn @ðØŠó÷@ìóîóè@Àbà@a‡äbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ñóîb‹ŽîˆóÜ@”ïØbm@ómaì@‡ïÅî‡åï÷@~óîaì@çbïŽïq@çbØónîŠa‡ïÜü@ãłói @Næ@ ŽîŠ‡åŽïqóia†@†í@ ‚@ñóäbØŠó÷@ì@Óbà@ìó÷@a†Œb’@ñó“ŽïØ@ì@ìa‹ÙîŠbî†@ð‚û†ìŠbióÜ@óïîbbî@ìóîaìò@Š@óîüiŠóè@Nünó÷ónŽîìóØò† @@NoŽî‹£@fq‹Žîˆ@çbïäbØóÐbà@Šó @a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~òŠa‡nòíîóq@Ûbm@ÚŽïqì‹ @bî@Ûbmói@óØ@a†Œb’@ñó“ŽïØ@ì@…û†ìŠbióÜ@ómaì @ì@•óiìbè@ðÙŽïØŠó÷@ßbäíïbäŠónäó÷@ñ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@”îbb÷@ñŠb ŽîŠbq@~æ@ ŽïÜò†@çbØónîŠa‡ïÜü@‹m@ð @ Øóîbmaìói @ó“ŽïØ@ónîíŽïq@~æ@ ŽïÜò†@çaìó÷@ãłói@Nó@ îóäóîýóàóè@ì@•óiìbè@ðÙŽïØŠó÷@”ïÄû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ Žî@Š@ãłói@~óîóäóîýóàóè @Bfiò†B@bî@BónîíŽïqB@õbmaì@bî@õŠa†‹ØóØ@Ûóîó“ŽïØ@bî@Ûóîómìì@~ÚŽïmóibi@normativ@íïmbàŠüäI@çbØòíïmbàŠüä @@N81oŽïióè@çbïÜóàüØói@ì@•óiìbè@ðmóîaìòŠ@bî@ðîbbî@ñn“q@Hñü‚ónŽî‹ ò† @~óÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ñü‚ìónaŠ@ðàa‡äó÷@Æû‹à@~ç@ bØónîŠa‡ïÜü@ðäìíšüi@ðŽïqói@a‹mí @“Žïq@íØòì @béäóm@‡ïÅî‡åï÷@ðØŠó÷@ì@Óbà@bèòìŠóè@Næ@ ÜaŒ@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@Šóói@ìóîóè@çbïÜaŒ@ðÜûŠ@çbØómbn@ò‡äóšŠóè @ì@ðîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØói@òíŽï’@çbàóèói@óØóîó“ŽïØ@íÙÜói@~o @ ŽïiŠa‡nòíîóq@pbn@ñü‚ìbä@ðÙïnïÜüqói@óïïä@Ûóîó“ŽïØ @‡ïÅî‡åï÷@ì@pbnói@ÛŠó÷@ì@Óbà@óäan@ “ @çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@bbî@óÙä@íš@Nò@ Ša‡nòíîóq@a‡äbØóÜbäíïbäŠónäó÷@bbî @@@.82@oŽï“‚óiò†@çbîýì솊óè @Nf @ i@o @ îíŽïq@ìímbèŠó @óàó÷@~ç@ óØò†@płóò†@ìŽïè@ñüèói@•óiìbè@ñ‡äòìòˆŠói@ðä‡äbqó@ñn“q@çbØónîŠa‡ïÜü @ãaŠb÷bä@ìŒüÜb÷@ðÙŽï‚û†ìŠbi@fäaínióØ@fiaìb÷@ðÙŽïàónï@fiò†@çbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ðàónï@ðîŠóîŠbØ@~æ@ ŽïÜò†@çaìó÷ @•óiìbè@ñ‡äòìòˆŠói@ü@ i@a‡ÙŽïmbØóÜ@óØ@Žïè@ðäbåŽïèŠbØói@óäò†ò†@ðmóîaìò@Š@çbØónîŠa‡ïÜü@ó@ Ùî†@ðØóîbmaìói@Np @ bÙi@ÿûäüØ @”î†í‚@íÙÜói@òìónŽî‹ bä@”îbb÷@ì@’b÷@~ñ‹ a‹ÙŽîŠ@béäóm@•óiìbè@ñ‡äòìòˆŠói@~çaìó÷@ðäìíšüiói@NoŽïi@ñ‹ Šói @@N83òìónŽî‹ ò† @~ç@ óÙi@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@çò†bàb÷@bèòìŠóè@~ó@ ïîŠbØìbè@î‹iŠò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@~æ@ ŽïÜò†@çaìó÷ @ðmójîbm@ñ‡äòìòˆŠói@ì@oóióàüi@óma@ì@óïïä@Bç@ båŽïèŠbØói@ta‹‚B@óØóäa†ŠòíŽïnò†óØ@e‹ÙiŠbî†@ì@eŠ‡åŽïáÜói@ìímbèŠó  @óäüïäóÄŠónäó÷@ãó÷@~ç@ üïäóÄŠónäó÷@üi@ñŠbØaìa†@ñüèónŽïiò†@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@~æ@ ŽïÜò†@bèòìŠóè@Nó@ ïïä@ÚŽïmbn @ó@ ØòŠbØ@óîòìó÷@b@Žî@Š@æîØbš@‹m@ð @ Øóîbmaìói@~p @ b£Šò†@ì@e‹iŠò†@ñü‚@a‡äbØómbn@ñóäb’óiìbè@ðÙŽïnîìó@ Ü@ónîíŽïq @æäaŒò†@‹m@‡@ åóqói@ÿóàüØói@ì@•óiìbè@ðäüïäóÄŠónäó÷@çbØónîŠa‡ïÜüóØ@fäóîó ò†@òìó÷@óàó÷@Nfi@ÿóàüØói@ì@•óiìbè @¶bî‡îb÷@bî@ñŠbØaìa†óÜ@Œaì@çò†bàb÷@çbØónîŠa‡ïÜü@ãłói@N´ @ ò‡Üóè@ðŽïq@ÚŽïmbn@‡äóš@bî@pbn@ÛóîóØ@fäüïäóÄŠónäó÷óÜ @çaìó÷@ómaì@~o @ Žïi@a†‡îbüåîˆ@ñòíŽïšŠaíšóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ìímbèŠó @~æåŽïéi@Bÿ@ óàüØói@ðäa†ŠòíŽïnò†B @@.84çóØò†@•óäóîý@Ûóî@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñn“q@a†‡îbüåîˆ@ðäa†ììŠ@ðmbØóÜ

Jackson and Sorensen, 1999: 144-145 78 Knudsen, B. Tonny, 1999: 55 79 N52@ß@~òìbšŠó@çbàóè 80 Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 397 81 Knudsen, B. Tonny, 1999: 56 82 Knudsen, B. Tonny, 1999: 59-60 83 Knudsen, B. Tonny, 1999: 80 84

55


@Nó@ îa†@ò@ ìòŠaí‚óÜ@óØ@@oŽî‹ÙióåŽîì@H1.3Iñ @ ŠbÙÝŽïè@ðmóàŠbîói@e‹äaímò†@çüï@ äóÄŠónäó÷@üi@çbØónîŠa‡ïÜü@ð䆋؋îó @óióàói@óàó÷@~ç@ óØò†@çüïäóÄŠónäó÷@ñ‹îó@çbØónîŠa‡ïÜü@çüš@aìóØ@oŽîŠ†ò†@çb“ïq@òìó÷@a†óØóîŠbÙÝŽïèóÜ @òŠbî†@a†óØóîŠbÙÝŽïèóÜ@Ûòì@NÆû‹à@ðäbØóÐbà@bèòìŠóè@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@ð䆋؊ó üà@ì@çbåŽïénò†ói @ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷óÜ@ó’òŠóè@Ûóîó“ŽïØ@bî@Ûóîò‰äóm@Šó @~ç@ óØò†@ç@ a†ŠòíŽïnò†@ñn“q@çbØónîŠa‡ïÜü @ì@æm‹“Žïq@ç@ a†ŠòíŽïnò†@óióà@a†òŠbi@ìóÜ@Nð @ îòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ñ‹ a‹Ù@ŽîŠ@üi@ónîíŽïq@ì@Âä‹ @óàó÷@óÙäíš@~pbÙi @ô䆋Ø a†@õüèói@õóîò‰äóm@ìó@÷@~óäìí¹üi@Nó@ ïîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@ðî‹ a‹ÙŽî@Š@ñòìóånƒÙŽîŠ@ìóîó’ò@Šóè@n“Žïèóä @çbéïu@ìóØóšìbä@õ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@”îbb÷@üi@ó’òŠóèói@óØò‰äóm@Nò@ ìóîbØómbè@a†1990@ôîbmüØóÜ@òìóÔa‹ŽïÈ@çóîýóÜ@oŽîíØ @Šb@î†@ôØóîò†aŠbm@óØóšìbä@õ‹ a‹ÙŽîŠ@ìa‹Ø@×a‹ŽïÈ@õˆ†@óîó’òŠóè@ãó÷@ôån“Žïèóä@üi@õŠbnïÝïà@ôäüïäóÄŠónäó÷@òŠüªói@~a‹äa† @@@Nòìóîa‹Ùn슆 @ñn“q@óîüi@~ó@ ä‹ @ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@ñòíŽï’@çbàóèói@Æû‹à@ðäbØóÐbà@~óîaì@ç@ bïŽïq@çaìó÷@ãłói @ðäa†ŠòíŽïnò†@~óäìí¹üi@NçóØò†@ó@  äbÄû‹à@ðmbòŠbØ@ðä‡äbnòì@ì@æm‹“Žïq@óióàói@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @ôä‡äbnòì@bèòìŠóè@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õˆ†@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@ôäbØóîŠbÙäaìbmói@æm‹“@Žïq@ônóióàói@1991@ôŠbà@õóäbÄû‹à @ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“q@çò†bàb÷@çaìó÷@ãłói@~æäaŒò†@‡åóqói@ÿóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò†@çaìó÷@òŠbî†@NóØòìòŠüØ@ômbòŠbØ Nìíi@a†aŠb÷óÜ@õˆíÙÜóàüØ@ìòìóîŒû†@a†‡îbüåîˆ@õòíŽï’óÜ@õü‚@óØóïmóîbÄû‹à@ò‰äóm@ìímbèŠó @~çóØò†@óäóîý@Ûóî @@ çüïäóÄŠónäó÷@üi@çbØónîŠa‡ïÜü@ô䆋؋îó@N1.3@õŠbÙÝŽïè

ò‰äóm@

‡îbüåîˆ

@ õ‹ a‹ÙŽîŠ@üi@ó’òŠóè ôîòìómóäíŽïä@@@@@@

@@@ô䆋ÙÝŽï“Žïq @@@@ @@Æû‹à@ôäbØóÐbà@@

õŠbnïÝïà@ôäa†ŠòíŽïnò† @@@@ôäa†ŠòíŽïnò†@@@@ óäóîý@Ûóî@@@@@@

pbòŠbØ@ôä‡äbnòì

@@@@ôäa†ŠòíŽïnò† @@@@ ÿóàüØói@õóäbÄû‹à@@@ ó’òŠóè@ôä‡äbnòì @ pbòŠbØ@ôä‡äbnòì @ @ õòìóånƒÙŽîŠ@@@@ ”îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠ@

56


@ @ça†ŠòíŽïnò†@pòŠbió@çbïnŽîíÜóè@ì@BçbØónïÜaŠíÝqB@oïÜaŠíÝq@ðÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@N4.2.3 @çbmłìB@~f @ Üò†@a‡îbïmóØ@e‹Øò†óÄa@Š@òìó@ÿói@ð܇Žïè@çóîýóÜ@ßbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@üi@çbØónïÜaŠíÝq@n“îóŽïm @fiói@•óàó÷@~æ@ ibióm@(minimum-purpose)@Bo @ óióà@bî@wäbàb÷@æîàóØB@ŠóóÜ@æäaímò†@béäóm@çbØómbn@ómaì @ŠóàóÜ@ŠójàaŠói@ìóäóîýóàóè@ð @ äbåŽïräa†@ómaì@wäbàb÷@æîàóØ@ÿói@ð܇Žïè@ðŽïqói@NBçbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ðä‡äbqóa† @a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØóÜ@çbØbbî@ì@ñ‹ a‹ÙŽîŠB@~f @ Üò†@bèòìŠóè@N熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@ñŠa†Šó@ðäbØórïäò‹q 85@ @N Bç@ Ša‡nòíîóq@a‡äbîü‚@ðäbØóÜóàüØ@ìbäóÜ@óäbîbbî@ì@sïäò‹q@ìó÷@nƒ“ŽïqóÜ@çbØómbn@ñbäaímói@a‡“ŽïqóÜ @@b@m@bèòìŠóè@~a@‡äbîü‚@ðäbØómłì@ìbäóÜ@çbØórïäò@ ‹q@ìbbî@nƒ“Žïq@ì@æm‹ Žî@ŠóÜ@çbØómbn@ñbäaím@ñò†a@Š@‹m@ðØóîbmaìói @@Nòì솋ÙäbîŠbî†@çbØóïîòìómóäíŽïä@órïäò‹q@ìbbîóØ@çóäbîŠbØaìa†@ìó÷@b÷óÜ@Ûóîò†aŠ @eŠ†ò‡Üìóè@a‡îb@ŽîŠóÜ@ó@ Ø@e‹Ùi@‹@ îó@òìóØóîóäaì@ŠóÜ@çbØónïÜaŠíÝq@ð䆋ØóÄa@Š@ónîíŽïqB@~f @ Üò†@86æ@ ŒíåØ@ðäüm @ìóäbåmìóÙŽî@Š@ãóÜ@óÙäíš@~ñ @ †ómóäìímbè@çbØóàbååmìóÙ@ŽîŠ@ì@çbØóàbåäbºóq@ñüèóióØ@õóäbïîòìómóäíŽïä@bbî@ìó÷@ñìò‹îóq @çbïîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@óiŠó@HðäbØómbnI@ðäbàa‡äó÷@ñn“qóØ@òìóåîŒû‡i@@óäbrïäò@ ‹q@ìbbî@ìó÷@µäaímò†@a†óäbäbºóq @ìóîóè@çbïÐbàóØ@æäbØómbn@béäómói@çbØónïÜaŠíÝq@ðŽïqói@N87ò@ ìa‹åŽïq@çbïäa†@òìóäbîü‚@çbØóàa‡äó÷@çóîýóÜ@ìòìím‹ Šòì @@aìóØ@çóØò†Šbî†@òìó÷@çbîü‚@çbØómbn@óÙäíš@~e @ i@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðrïäò‹qóÜ@ŽîŠ@fiò†@~Š@ óónŽîìóØò†@çbïØŠó÷ @bèòìŠóè@Næ@ ŽîŠ‡åŽïqóia†@ÿóàüØói@ð䆋َïÜŠûŒói@e‹Øbä@óäbØŠó÷@ì@Óbà@ìó÷@Nó@ ïïš@•bi@ðäbîˆ@bî@ó’bi@çaìó÷@üi@ÚŽïäbîˆ@òŠüu @Àbà@üi@Žî@Š@òŠüªói@~o @ Žî‹i@ó@ åï›åi@òìóäbØómbn@ñ‡äóàaŒò@Š@ì@ñ@ n“q@ŠóóÜ@çbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ónîíŽïq@~æŽïÜò† @@NoŽîŠ‡åia†@a‡äbîü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@çbØómbn @ñŠa†Šó@ðäbØórï@äò@ ‹q@ðä‡äbÙ’@ñüèónŽïiò†@ñŒbiŠó@ó@maì@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@~ó@ îaì@ç@ bïŽïq@çbØónïÜaŠíÝq @ðmbïuóÜ@çüïäóÄŠónäó÷@óäòŠ@Nð @ îòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@ðäbàŠa†@ñüèónŽïiò†@óàó÷@~熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn @ðäüïäóÄŠónäó÷ói@ça‡Ðbà@Nß@ bäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ðäbàa‡äó÷@çaíŽïäóÜ@ðØüØbä@ì@ðîbiómbä@ñüèónŽïji@çìíjØüØ@ì@ðîbióm @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@e‹Øò†@ó@ Ùî†@ðØóîbmaìói@N @ äóu@üi@ŠbØüè@bî@熋ØóäbØbq@ðäbå@Žïénò†ói@ñüèónŽïji@e‹Øò†@óäbÄû‹à @@@.88@Šó’@ì@ðàaŠb÷bä@ñüèónŽïji @ŠóóÜ@ç‹ ò†a†@fq@çaìó÷@óÙäíš@~ò@ ìónŽîŒû‡i@ñü‚@ü@ i@çbØónïÜaŠíÝq@ñý@fåŽîí’@ðäbb÷ói@fäaímbä@Æû‹à@ðäbØóÐbà @fuói@pbn@üi@Ûbm@ómaì@‡ïÅî‡åï÷@@ðìíäòŠbš@a‡ïna@ŠóÜ@çaìó÷@Na@†‡ïÅî‡åï÷@Šóói@pbn@ñòìó䆋،Šói@ì@pbn@ò†łbi @ç‡äbîóŽïq@çbîŒ@ñüèónŽïiò†@óàó÷@~óîaì@ç@ bïŽïq@ì@çóØbä@ç‡äbqóa†@Àbà@ñóØûi@ñn“q@çbØónïÜaŠíÝq@òŠüªói@NæÝŽïèò† @ñaì†@Æû‹@ à@ðäbØó@ ÐbàóÜ@æm‹ Žî@Š@üi@ñŠbØaìa†@ñòìóäìíiŒŠói@ãłói@Nð @ îòìómóäíŽïä@ñ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@熋Øóä@@ÿóÙŽïmü‚@ðrïåî‹qói @üi@ñŠbî†@ðØóîó“ŽïØ@~a@‡ïäbéïu@ðŽîíä@ðàónïóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbàói@‹mbîŒ@ðäa‡ïä‹ @bèòìŠóè@~†@ Šb@ð@ äóu@mbéïîbmüØ @fîòíŽï ’ói@ÿói@ð܇Žïè@ðmójîbmói@çbØónïÜaŠíÝq@òŠbØŠüøïmóÜ@e‡äóè@òì솋Ùîaì@óàó÷@Nòì솋Ùn슆@çbØónïÜaŠíÝq @~ç@ óØò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‡åóq@fuŠóàói@óäaìó÷@ãłói@Nç@ óÙi@ó@ äbÄû‹à@ð @ äa†ŠòíŽïnò†@ñ‡åóq@çbØòíŽï’óÜ @ì@ÿóàüØói@ì@çóÙi@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@ðîòìómóäíŽïä@ñó@ ÜóàüØ@ðäbàa‡äó÷@@ñòŠìó @bî@ŠûŒ@ðØóîóiŠûŒ@ìímbèŠó  @fmbØ@~æ@ ŽïÜò†@óäbnïÜaŠíÝq@ìó÷@@NBç@ bØóàŠóä@ónïÜaŠíÝqB@e‹míi@óäaìói@e‹Øò†@No @ Žî‹Ùi@fuójŽïu@óäóîýóàóè @óäaŠìó @ómbn@ìó÷@üi@ð‹móà@æîàóØ@fiò†@bèòìŠóè@~e @ Š‡åia†@üi@ñŽî@Š@płì@ñŠa†Šó@fiò†@~ò@ ìóîbØónŽî†@çüïäóÄŠónäó÷ @~o @ ŽîŠ‡äò†a†@Œ@ Šói@çbØónïÜaŠíÝq@ñý@pbn@ñŠa†Šó@aìóØ@eŠ‡åïiò†@a†ò‹ŽïÜ@.89ç@ óØò†@ñŠa‡’ói@a†óÙïû‹qóÜ@óØ@fióè @ð䆋؋îó@e‹äaímò†@@Nó@  àóØ@ŠûŒ@a‡äbØónïÜaŠíÝq@ðäbéïuóÜ@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ð䆋؇åóq@ðäb’@bèòìŠóè @ç@ b“ïq@òìó÷@a†óØóîŠbÙÝŽïèóÜ@No @ Žî‹Ùi@óåŽîì@óîa†òìòŠaí‚óÜ@óØ@H2.3I@ñ @ ŠbÙÝŽïè@ðmóàŠbîói@çüïäóÄŠónäó÷@üi@çbØónïÜaŠíÝq @ì@’b÷óÜ@熋Øó’òŠóè@ñüèónŽïiò†@Ûóîò‰äóm@bî@Ûóîó“ŽïØ@fmbØ@~ç@ óØò†@pìóØíÜóè@çbØónïÜaŠíÝq@çüš@aìóØ@oŽîŠ†ò† @@NÆû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@õüèónŽïiò†óØ@bî@”îbb÷ @ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷óÜ@ó’òŠóè@Ûóîò‰äóm@fmbØ@~ç@ óØò†@ç@ a†ŠòíŽïnò†@ñn“q@ðàŠó ói@çbØónïÜaŠíÝq @õˆ†@õŒbiŠó@ôäüïäóÄŠónäó÷@~ó@ äìí¹üi@Nó@ “îbb÷@ì@ñ‹ a‹ÙŽî@Š@ñòìó䆋Ø@Ûb@š@a†óØóäa†ŠòíŽïnò†@ó@ Ü@çbï−bàb÷@NpbØò† Knudsen, B. Tonny, 1999: 67 85 @@Nòìíïìíä@BóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@@ì@ñïÝåï÷@ñb ‡åŽîí‚B@ŠóóÜ@ñóØaŠün؆@ñóàbä@ìòì솋Øìaìóm@ñŠbïàaŠ@äaŒ@æŒíåØ@ðäüm 86 Knudsen, B. Tonny, 1999: 68 87 Knudsen, B. Tonny, 1999: 84-85 88 Knudsen, B. Tonny, 1999: 71 89

57


@òŠüªói@çbjïÜbm@ôáŽîˆŠ@ôäa†ý@óØóä@a†ŠòíŽïnò†@ônóióà@òŠbî†@Na†2001@ôîbmüØóÜ@çbnäbÍÄó÷óÜ@çbjïÜbm@ôáŽîˆŠ @@@Nìíi@õ‹ a‹ÙŽîŠ@ì@”îbb÷@õòìó䆋ÙØbš@üi@ça‡Üìóè@çb’bq@ìóØó’òŠóè@ôån“Žïèóä @ñ‡äòíîóq@óàó÷@~óîaì@ç@ bïŽïq@óÙäíš@Nç@ óØbä@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ŠóióÜ@çaìó÷ @ñŠa†ŠóóÜ@óäbmłì@Àb@à@ðä‡äbÙ’@ì@µ“‚ójäbîŒ@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@~æ@ ŽïÜò†@çaìó÷@Nó@ îóè@òìómbn@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØói @~óïîòìómóäíŽïä@ðî‹ a‹ÙŽîŠ@ðäa‡ÙŽïm@ì@熋،aìý@çüïäóÄŠónäó÷@ðäa‡Žïq@Óbà@Nó䆋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ðrïäò‹q@ôä‡äbÙ’@bèòìŠóè @e‡äóè@ìóîóè@çbØónïÜaŠíÝq@õý@òìó䆋Øý@fàóØ@~a@‹mí @“Žïq@íØòì@N@Šó’@bî@ðàaŠb÷bä@ñüèónŽïji@e‹Øò†óØ @ì@çóÙi@ñn“q@çb@Øómbn@ñŠûŒ@ðØóîóiŠû@ Œ@ìímbèŠó @~çó@ Ùi@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‡åóq@óäò@Š@çbØónïÜaŠíÝqóÜ @@NoŽî‹Ùi@fuójŽïu@ÿóàüØói @@ @çüïäóÄŠónäó÷@üi@çbØónïÜaŠíÝq@ô䆋؋îó@N2.3@õŠbÙÝŽïè@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ò‰äóm@ ‡îbüåîˆ

@@ õ‹ a‹ÙŽîŠ@üi@ó’òŠóè ôîòìómóäíŽïä@@@@@

@Jôäa†ŠòíŽïnò† @ @@@õn“qói@óäbÄû‹à ŠûŒ@ôØóîóåîŠûŒ @

õŠbnïÝïà@ôäa†ŠòíŽïnò†

ó’òŠóè@ôä‡äbnòì @@

pbòŠbØ@ôä‡äbnòì@@@@@

ça†óäŠòíŽïnò†@ôrïåî‹q@ì@pbn@õŠa†Šóói@ç‡äbîóäbîŒ@

ôîòìómóäíŽïä@ô“îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠói@ç‡äbîóäbîŒ@

Âäóu@ô‹móà@ìôàaŠb÷bä@@@@

@@fi@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò† ŠûŒ@õóåîŠûŒ@õn“q@@@

@@@@ô䆋ÙÝŽï“Žïq @@@ @@Æû‹à@ôäbØóÐbà@

@ @@ õòìóånƒÙŽîŠ@@@@ ”îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠ@

@@@çbØónïÜaŠíÝq@ôàóØ@ôØóîòŠbàˆ@béäómJ @@NçóØò†@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“q @@

58


@ @@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@õòŠbiŠò†@Œaìbïu@ŽîíÜóè@N5.2.3 @ìó÷@ðmóibi@ñòìó÷@ñüèói@Nò@ ìónŽî‹åŽïéi@ó@ äbÄû‹à@ð @ äa†ŠòíŽïnò†@ñˆ†@bî@ñn“q@üi@óÜói@ì@oåŽïàí Šb÷@e‹äaímò† @ì@oŽîíÜóèóÜ@e‡äóè@Šó @oŽïiìb−í @e‹Øò†@óîüi@~ò@ Ša‡nòíîóq@òìóäbÄû‹à@ðäa@†ŠòíŽïnò†ói@ü‚ìóna@Š@óîòìóåïÜüÙŽïÜ @@@NììŠóåîó£@Œaìbïu@ñóÙî†@ðäìíšüi @óbäbbî@ì@ŠbïÜüÙŽïÜ@óÜ@µnî@‹i@çóØbä@ñn“q@ì@çóØò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‹îó@óäa‹ óå‚òŠ@ñóäaìó÷ @ó ‡åŽîí‚@bî@óÙ›Žî@Š@ÛóîóÜ@béäóm@óäa‹ óå‚ò@Š@ŽîíÜóè@bî@熋Øóä@ñn“q@NBçbØónïäüï“ÙîîŠB@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷ @~çbØónïÜbîŠ@çóîýóÜ@óäa‹ óå‚òŠ@ðäìíšüi@ì@oŽîíÜóè@Nçbïubïu@ñŠüøïm@ñóÙ›ŽîŠ@óiŠó@íÙÜói@~ç‹ bä@òìbšŠó @@NìbšŠói@óäìóØò†@ñìbÙ’aŠói@òìóäbØónïÜaŠíÝq@ì@çbØónïÜaïÜ @µnî‹i@ðØòŠó@ðØóîòíŽï ’ói@aìó÷@~ç@ óØò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñ‹äóîý@ì@ñn“qóØ@ñóäaìó÷@ðšŠóè @@NBçbØónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØB@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óbäbbî@ì@çbØónîŠa‡ïÜüóÜ @çbîón‚íq@a†òìòŠaí‚óÜ@aì@~ò@ ìómû†‹ØüØ@a‡Üb‚@o’óèóÜ@ðäbØóØóîóiˆ†@ìbïu@ón ŽîíÜóè@ìòìímbè@90ŠóÝîì@‘þÙïä @@@Nòìóåïìíäò† @@@ZììŠóåîó‚ò†@a†ò‹ŽïÜ@çóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñˆ†@bî@çŽïàb÷óå‚òŠóØ@ñóäbäìíšüi@ì@oŽîíÜóè@ìóÜ@Âä‹ @ôÜb‚@wåŽïq @ðmóîbÄû‹à@ðmbòŠbØ@ñóîbØóåmbè@ŠóióÜ@béäómói@eìóäbî@bä@çbØómbn@~ó@ îaì@ð @ Žïq@ónïÜbî@Š@ðÙŽîŠbïÜüÙŽïÜóØ@ÛŠbq@íÙïi H1 @ãói@a‡äbîóÜbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@béäómói@íÙÜói@~ç@ óÙi@ü‚óiŠó@ðÙŽïmbn@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØ@ðÜóÙŽïm@oò† @@@Nóä‹ @ý@çbîü‚@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@béäóm@çaìó÷@óÙäíš@~´ò‡Üóè@òŠbØ @ðmbòŠbØ@ì@ŠaŒb÷@ñóîbØóåmbè@ñüèŠóióÜ@íØbm@óïïä@çbîóäýaŠüà@ðÙŽïÐbà@çbmłì@~f @ Üò†@a†‹m@ðÙ@ŽïÜb‚óÜ@ÛŠbq@íÙïi H2 @ìóîóè@çbîü‚@ðäaín“ïäa†ói@ŠójàaŠói@çbïÐbà@béäómói@çbØómbn@Nç@ óÙÜóÙŽïm@‹m@ð @ młì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@oò†@ðmóîbÄû‹à @çbØóÙïnïÜüq@ðØŠó÷@aìó÷@~f @ ›ÙŽïm@ì@fåŽïéi@‘òŠóè@ÚŽïmbn@ìínŽïiŠó @NŠ@ óónŽîìóØò†@çbîü‚@ðäaín“ïäa†ói@ŠójàaŠói@çbïØŠó÷ NóÙî†@ðmbn@Ûóä@~æÜóè@eŠóòŠbšói@óîómbn@ãó÷@ðäaín“ïäa†@ì @óÙî†@ðØóîbmaìói@~æ@ åŽïèò†ŠbØói@çbîü‚@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@üi@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@çbØómbn H3 @ðÝÙïmŠb÷@~ó@ îaì@ç@ bïŽïq@´ïÜbî@Š@çbïØì솊óèóØ@ð܆ûŠ@Þïä@ì@Úäa‹Ð@‘bàüm@ Næ@ åŽïèò†ŠbØói@ta‹‚ói@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @ñ‹ Šói@ñìbä‹ŽîˆóÜ@ìóÙbä@ðÙŽïÜb‚@~p @ bØò†@płóò†@ìŽïè@ðäbåŽïèŠbØói@ñóÌò†óÔóØ@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñH4I@2 @a‡i@ÚŽïäüïäóÄŠónäó÷@ðäìíi@ðîbbî@@ñŠbî‹ióØ@çóîþŽïi@ðÙŽïàïäbÙïà@ñòìó÷ŠóióÜ@NoŽîŠ‡åŽïèò†@Š@ bØói@ta‹‚ói@a‡ä†‹Øü‚óÜ @NæåŽïèò†ŠbØói@çbîü‚@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@ï’üqa†@üi@ÛóîóäbØbq@Ûòì@óØóäüïäóÄŠónäó÷@çbmłì@óîüi@~óïïä @çbØómbn@~òìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ça†ŠòíŽïn ò†@Žîí’@ómaì@HòìaŠ†‹Žî‰jÜóèI@óîóäaíïnØóÝŽï @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò† H4 @‹m@ð @ Øóîbmaìói@N´ @ ò‡Üóè@çüïäóÄŠónäó÷ói@óîa‡ï‹móàóÜ@çbïmóîaìómóä@ñ‡äòìòˆŠói@óîaíäbïŽïqóØ@õóäbåŽîí’ @ @ìóÜ@béäómói @eín“q@ðšóØ@óîóè@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ói@îíŽïq@óîóè@æŽîí’@ìóîóäaìŠìì†@çüïäóÄŠónäó÷ói@çbmłì@ðäbÜóè @ñŠbØói@eìóäbîbä@aìb÷ˆûŠ@ðäbmłì@aìóØ@~a‹Ø@aìb÷ˆû@Š@ñónaŠb÷@óîóå‚òŠ@ãó÷@òìóàþï÷@ðäbmłì@çóîýóÜ@óäìí¹@üi@NoŽî‹‚ò† @N♣†@ ‹Ø@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@çbïäbØò†ŠíØ@üi@ñòìó÷@íØòì@æÜóè@a†óåüióÜ@çbØóäbáÜííà@ñŠb ŽîŠbq@óióàói@çüïäóÄŠónäó÷ @ôäa@†ŠòíŽïnò†ói@aìb÷ˆûŠ@ôäbmłì@ @ôäb@Üóè@õòŠbiŠò†@ò†ŠíØ@ôäbîaŒòŠb’óÜ@e‡äóè@õóîóå‚ò@Š@ìó÷@‹mìb−í @ôØóîóå‚òŠ @óšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@ôä‡äbnòì@üi@eŠbØ@ïèói@aìb÷ˆûŠ@ôšóØ@Na@†üÄüüØóÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ŠóióÜ@óäbÄû‹à @Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ôä‡äbnòì@üi@eŠbØ@ïèói@aìb÷ˆûŠ@bî@~ò@ ìbnóåÜóè@36@ôÝŽïè@õììŠaí‚@ôäbØóïäbn†ŠíØ NòìbnóåÜóè@oŽî‹Øò†@ìò‹îóq@a‡äbn†ŠíØ@õŠìíØbióÜ@òìbïØŠím@õbqí@çóîýóÜóØ @Àbà@ñŠbî‹ióØ@a†ìa‹ÙîŠbî†@ðÙŽïrïåî‹q@ŠóóÜ@fåmìóÙÙŽîŠ@bî@ðîbiómB@~f @ Üò†@ÿói@ð܇Žïè@oïÜaŠíÝq@ñŠbïÜüÙŽïÜ H5 @NBoŽïäóîó ò†@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@ñ‹ a‹ÙŽîŠói@çbîŒ@çüïäóÄŠónäó÷ói@ça†bŽîŠ@óîüi@~óïïä@pa‡i@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†

@@ Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 394 90 @ãó÷@a‡ïn@ aŠóÜ@Na@‹Ø@a‡’óåüióÜ@çüïäóÄŠónäó÷@†‹ióä@ñŠûŒ@óÙäíš@~ì@ íi@a‡äüØ@ñbïÄþí íîóÜ@çbØóïåüi@ñó“ŽïØ@ñbmòŠóóÜ@óîóå‚òŠ@ãó÷ ♣ @óîóå‚òŠ@ãó÷@~ãòìì†@Nó@ äbáÜííà@ñóiŠûŒ@óØóîòìómóä@çbØóïåüi@Ûòì@”íØ@~ã@ óØóî@óÙäíš@~ò@ ìb−í bä@çbn†ŠíØ@ìóåüi@ñó䆋Ø@†ŠìaŠói @@Npb‚ò†Šò†@†ŠíØói@ŠójàaŠói@çbØóàþï÷@ómłì@ðîììŠìì†@a‡ïnaŠóÜ

59


@@Zòì솋؊bî†@ðÜb‚@f@~çóØò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“qóØ@ñóäbnŽîíÜóè@ìó÷@ñòŠbiŠò†@ŠóÝîì@‘þÙïä @ì@’b÷@ð䆋ÙîŠb ŽîŠbq@béäómói@UN@ð−bàb÷@~æ@ ŽïÜò†@çbØónîŠa‡ïÜü@íØòì@çbØónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ H1 @ñ@56@ì@55@~H3I@1@ðÝÙïmŠb÷ói@òˆbàb÷@óäaìó÷@Nó@ “ïÄû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙîŠb ŽîŠbq@òíŽï’@çbàóèói@íÙÜói@~ó@ ïïä@”îbb÷ @ì@çûŠò†@‹mbîŒ@ßb û‡Øbà@îa‹à@ì@çbàîaŠ@ÞÙîbà@íØòì@ïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ@e‡äóè@Nç@ óØò†@çbØòìím‹Øóîòìómóä @Àbà@ÚŽïmbn@‡äóš@bî@ÚŽïmbn@óØbm@aìó÷@~f @ njÜóè@óäbÄû‹à@ðäa†Šò@ íŽïnò†@ñŠbØói@ìíióä@a‡îbäaímóÜ@UN@ìímbèŠó B@~æŽïÜò† @ñ@56@ì@55@~H3I@1@ðÝÙïmŠb÷@çbàóè@üi@báŽïè@óäaìó÷@NBó@ îóè@çbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@m‹“Žïq@óióàói@çbïäa†ŠòíŽïnò† @@NçóØò†@~pa†ò†@ñŒbiŠó@ðäüïäóÄŠónäó÷ói@bŽîŠóØ@UN @ì@óîóè@a‡“ïîòìómóäíŽïä@ñbbîóÜ@óäbÄû‹à@ð @ äa†ŠòíŽïnò†@ÀbàB@~æŽï@Üò†@çbØ@ ónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ H2 @ðŽïqói@ì@fîòíŽï’ói@çbmłì@ónîíŽïq@óäbîbbî@ãó÷@ðŽïqói@~p @ bn@ðÙïnØa‹q@ói@çŠa‡nòíîóq@ñóäbîbbî@ìó÷@NìbšŠóiónŽîìóØò† @çbmłì@NçóÙi@pìóØíÜóè@çbØóïîòìómóäíŽïä@bbî@ðàŠüä@nƒ“Žïq@ñüèónŽïiò†óØ@õóäbàbåäbºóq@ì@óàbååmìóÙîŠ@ìó÷ @ì@ñ‡åóq@çbîü‚@çaìó÷@óÙäíš@~ò@ ìóåŽïÜí¡@ì@çóÙi@pìóØíÜóè@òìa‹ÙîŠbî†@a‡äbØóàbååmóÙŽîŠóÜ@óØ@ñóîòíŽï’ìói@ónîíŽïq @~óäbàbååmìóÙŽîŠ@ìó÷@ðä‡äbÙ’@ì@ç‡äaŒói@~óîaì@çbïŽïq@çbØónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ@NBòì솋Ø@çbîóäbîbbî@ìó÷@ñŠüà NóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷óÜ@熋ÙîŠa‡’ói@ói@ça†bŽîŠ@ñüèónŽïiò† @~eŒaí£@ça†ŠòíŽïnò†óØ@a‡Äû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“ŽïqóÜ@‘bi@eŠ‡äaímò†@a‡ä†‹ÙÝŽï“Žïq@ðÙŽîŠìíå@ì@ÚŽïåŽîí’@óÜ H3 @óma†ò†@ðmóîaìò@Š@ìa†ò‡ŽïÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ðä‡äbÙ’@ðäòŒóØ@óïŽîíØóÜ@òŠìíå@ìó÷@ó@ Ùî†@ðØóîbmaìói@NoŽî‹Ùi @ìímbèŠó @~f @ nò‡Üóè@ça†ŠòíŽïnò†@ñŠbØói@ðîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ñóØ@óÙî†@ðØóîòíŽï’ói@Nó@ äbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @óîüi@Nó@ ïïä@òŠbï‹q@ãó÷@üi@çbìì@ì@Šbî†@ðÙŽïàłòì@çbØónîŠa‡ïÜü@ŠóÝîì@‘þÙïä@ðŽïqói@Nç@ a‹ÙÝŽï“Žïq@Æû‹à@ðäbØóÐbà @ñûïàóÜ@çbîˆ@ñó’òŠóè@ìínŽïiŠó B@~f @ Üò†óØ@oååïÄ@NÃNŠ@ @oïÜaŠíÝq@ñŠb@ïÜüÙŽïÜ@ñóØòìó䆋Ùäìì@Š@Šóiómbiò†@bäóq@ìó÷ @òìóï‹Žï íïä@ñbŽîŠóÜ@ñóäaìó÷@ìíàóè@ðÙïmbàónï@ðÙŽïån’íØ@ñüèòìíi@ìòìòìíiŒŠói@ò‡å’íØ@ðÙŽïîòíŽï’ói@a‡ØŠüîíïä @a‡ÙŽïmbØóÜ@~ˆ@ íÙÜóàüØ@ñò‡å’íØ@ðØóïmóï‹i@ñüèòì@ íi@ìòìòìíiŒŠóiaì@a‡äbibïi@ðÙŽïåŽîí’óÜ@çbîˆ@ñó’òŠóè@bî@~æŽî† @óàó÷@e‹Øò†@bî@óäòŠ@aìó÷@~ì@ íióä@a†óï‹qŠói@ìó÷@b÷óÜ@bî@fnjÜóè@eŠóòŠbšói@ìíióä@a‡îbäaímóÜ@ómłì@ìó÷@ðmóàíÙy N91@BfnjÜóè@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ðØŠó÷óióØ@pbÙi@ðîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@óÜaì @@@ @ @a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@óÜ@1991@ðÜb@õóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@N3.3 @óîüi@~ó@ îóè@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ðmóibiói@ñü‚ìóna@Š@ñ‡äòíîóq@a‡äbn†ŠíØóÜ@ 1991@ðÜb@ñóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @ì@çbØòŒaìý@ @óäóîý@a‡îóäbïàóÜ@~ó@ Øóäa†ŠòíŽïnò†@ðäóîb‚‰ŽîŠ†@ì@çóîb¦ŠíØ@ð−bàb÷@óåîò‡i@wäŠó@ðmŠíØói@ðmóîü‚@ñbŽïu @@NììŠóåîó‚ò†@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ðäbØónЋ  @”Žïq@aìóØ@ìíiòìó÷@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ð“ŽïqóÜ@ò@ Šóè@ì@Âä‹ @ð−bàb÷@@Zó@ ØóäüïäóÄŠónäó÷@ðäóîb¦ŠíØ@ð−bàb÷ @ðmbòŠ@ bØói@ðîbmüØ@òŠüªói@Nf @ åiìa@Š@ì@a‡iŠaŒb÷@ç@ bØò†ŠíØ@fäaímóä@ïš@ñòìó÷üi@~ç@ ‹i@×a‹ŽïÈ@ñbqí@ðäbØòŽïèói @ì@e‹åŽïéi@óØòìòŠüØói@ðîbmüØ@a‹äaím@óbi@ðäbîb’@Nò@ ìóåŽîŠói@çbîü‚@Žîí’@üi@æäaíni@çbØòŠaìb÷@ì@æåŽïéi@óØòìòŠüØ @a‹Ùn슆@òìóUN@çóîýóÜóØ@ñò†aŒb÷@óšìbä@ìó÷@üi@çbïäaím@çbØòŠaìb÷@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@òŠüªói@Ne @ ‹ÙiŠb ŒŠ@ŠûŒ@ðÙŽïäbï  @óÝŽïè@ãó÷@ñììŠaí‚@üi@a‹ØŠbšbä@×a‹ŽïÈ@ñbqí@ìíiòìó÷@~36@ðÝŽïè@ñììŠó@ónŽîìóØò†óØ@ñò†aŒb@÷@óšìbä@ìó÷@NòìóåŽîŠói @ì@ÛaŠü‚@íØòì@ñŠbšbä@ðmóàŠbî@pbØ@æî‹mììŒói@ìíiòìó÷@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ð“ŽïqóÜ@ñó@ Ùî†@ðÙŽï−bàb÷@NòìónŽï“Ùi @@Næäóîói@óØòìímìóÙŽïq@çbîŒ@ìòŠaìb÷@óÙÜó‚ói@çbàŠò†ììa†@ì@Ûb’üq @óØóäüïäóÄŠónäó÷@óîüi@~ò@ ìónŽî‹ bä@çbn†ŠíØ@ñììŠaí‚@ðäbØóšìbä@ìíàóè@36@ðÝŽïè@ñììŠó@ð“îbb÷@ðäûŒ@ãłói @ò†ŠíØ@ìó÷@Ne @ ŽîŠbri@óäbšìbä@ìó÷@ðäbØò†ŠíØ@ðäaínîóä@òŠüªói@~e @ ŽîŠbri@36@ðÝŽïè@ñììŠaí‚@ñóäbšìbä@ìó÷@ðäaínîóä @ìòìóäbà@ñŠb ŽîŠbq@fiói@~×@ a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ò†‹Žîˆ@óäìóØò†óØ@36@ðÝŽïè@ñ @ ììŠaí‚@ðäbØóšìbä@üi@òìóäaŠó óØ@ñóäaŠaìb÷ @âŽîˆ@Š@ò†‹Žîˆ@ñóäbšìbä@ìó÷@ðäbØòŠaìb÷@ìŠóibäóq@ñŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@Nã@ a†ó@ðáŽîˆ@Š@ðäbäìa@Š@ìó’òŠóè@ãò†Šói@òìóåmìóØ @@Nçbîü‚@ñìí“Žïq@ðäbØóšìbä@òìóåŽîŠói@ðäaínäbîóä@ï Šóè@ìa‹Žîíäbîóä @bî@çóîb¦ŠíØ@ñóäbîŠbïàa@Š@ðÙŽîŠóòŠbš@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbºóqìbè@ðäbmłì@Zó@ Øóäa†ŠòíŽïnò†@ðäóîb‚‰ŽîŠ†@ð−bàb÷ @Nç@ bnóåÜóè@óØó“ŽïØ@üi@óäbîŠbïàaŠ@ðÙŽîŠóòŠbš@òŠüu@ïèói@ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ómaì@~ì@ íióä@óØó“ŽïØ@üi@çbïäóîb‚‰ŽîŠ† Wheeler in Baylis and Smith, 1999: 396 91

60


@ì@ðîaŠa†@ðmóàŠbî@ìíi@çbïnóióà@Nì@ íi@óäbÄû‹à@ðmóàŠbî@çbïäóîb‚‰ŽîŠ†@óió@ à@ì@ìíi@óäbÄû‹à@çaìó÷@ðäóîb‚‰ŽîŠ†@ð−bàb÷ @ìòìóä‹Ùn슆@óióàói@~æ@ äóîói@çbØòìín“îóŽïq@çbîŒ@óšìbä@ì@ÚÜó‚ói@îŠüuóÜ@ðmóàŠbî@bèòìŠóè@ñŠìíib÷ @Nó@ ØóÙÜó‚@ðäbîˆ@ñòìó䆋Ø@ðîbb÷@ìòìóånƒÙŽî@Š@òŠüªói@çbn†ŠíØ@ðäbØòìaŠ‡ÙŽïm@ò‡äí @ìóÙšûŠb’@ñòìó䆋Ùäa†òìb÷ @ñbqí@ðäbØónò†óÜ@36@ðîbïå܆@ðäûŒ@ìbä@ðäbØóšìbä@ðäaín“ïäa†@ñŠb ŽîŠbq@aìóØ@ìíiòìó÷@‹m@ð @ äóîb‚‰ŽîŠ†@ðÙŽï−bàb÷ @çbºóqìbè@ðäbmłì@ðäóîb‚‰ŽîŠ†@ð−bàb÷@òŠbî†@Nç@ ‹i@óØóšìbä@Šóüi@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ðÙŽï’‹Žïè@Šóèói@bŽî@Š@ì@çóÙi@×a‹ŽïÈ @e‹Øò†@Nç@ óØò‡ŽïÜ@@ðbi@çaìó÷@ñó“îbb÷@ì@ðàaŠb÷@ìó÷@~o @ Žî†@ðîbmüØ@a†óØóšìbäóÜ@”îbb÷@ì@ @ðàaŠb÷@ñóîbØóåmbè@ÿó óÜ @ÿó óÜ@óØ@ñó“îbb÷@ì@ðàaŠb÷@ìó÷@bî@~fåŽîíäò†@ñü‚@a†óäbÄû‹à@ðØóîòíŽïšŠaíšóÜ@ñó“îbb÷@ì@ðàaŠb÷@ìó÷@e‹míi @@Nf−í ò†@a†òŠìó @ìóØóšìbä@ðäbmłì@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói @91@ñóØóäa†ŠòíŽïnò†@ñ‹îó@óäa‹ óå‚ò@Š@ðÙŽîìbšói@~ó@ ÜbäíïbäŠónäó÷@ðÙïnïÜüq@ñŠaíi@ðØóîaŒòŠb’óØ@92µ @ Ø@‡ÅïŽî† @oîíŽïq@Ûòì@çbØò†ŠíØ@ñŠb ŽîŠbqói@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ðäbÜóè@~ó@ îaíïŽïq@ì@pbØò†@a‡Ôa‹ŽïÈ@ò‡åi@ðäbn†ŠíØóÜ @@Zóäìíáä@üi@~óïïä@ì@ìíióä @eŠ‡åŽïéi@o @ ò†ói@a‡äbØò†ŠíØ@ì@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@çaíŽïäóÜ@òìóä‡äbníäa†@ñbŽîŠóÜ@óäbîŠbïàa@Š@ðÙŽîŠóòŠbš@ñòìóÜŠói@H1@ @@@No“ŽïéŽïuói@çbîóØóšìbä@Šò†ŠòíŽïnò†@ðäbmłì@ñŒbiŠó@ñŽïè @ñììŠaí‚@ðäbØóšìbä@üi@òìóåîaŠó óØ@ñóäaŠaìb÷@ò†ŠíØ@ìó÷@óï@ äaím@çbîóä@ì@óïïä@çbîóîbäaím@ì@ ó÷@UN@óiŠó@ðäa‹Žî†ìbš@H2 @ãó÷@~ò@ ìíi@a‡óØ@500@Šaí‚óÜ@ŠbvŽïÜó @UN@óiŠó@ðäa‹Žî†ìbš@ñòŠbàˆ@Nç@ ŽîŠbri@ðîbïå܆@ðäûŒ@ñòìòŠò†@ómaì@36@ðÝŽïè @Ћ @çbîü‚@ñòìóÜ@óuóàó÷@Np @ bÙi@çbØòìaŠó @òŠóibäóq@ñŠb ŽîŠbq@fäaínióØ@ñónîíŽïq@òŠbàˆ@ìóÜ@òàóØ@ŠûŒ@óîòŠbàˆ @@Nóîóè@a†óäbnîŠûm@ð’‹Žïèói@ŠójàaŠói@a‡äbîü‚@ñŠb ŽîŠbqóÜ@çbîŠûŒ @ð䆋ÙîŠb ŽîŠbq@ðmłóò†@ðäììŠóióØ@H@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ðäaŠóibäóq@ñŒŠói@ðäüïïàüØ@I@UNHCR@H3 @NfnjÜóè@ñü‚@ðäbØòŠbØ@ñìaìómói@bî@fåŽïqói@a‡Ôa‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@Šóói@ñü‚@ðäbØóîŠbØaìa†@òìíïäaínîóä@~fmòìaŠ†@ðäbØò†ŠíØ @@NpbÙi@a‡Äû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ ŽîŠ@ñ‹Žî†ìbš@òìóîbŽîŠóÜ@ìòìómbÙi@a‡ØíØŠóØóÜ@ÚŽïîb òŠbi@òìíïäaínîóä@óäìí¹üi @ðäbmłì@óiŠó@ðäbØóïäóu@óØû‹Ð@ðäbÜóè@~36@ðîbïå܆@ðäûŒ@ñòìòŠò†@ónŽîìóØò†@çbØò†ŠíØ@ñòŠìó @ðØóîóšìbä@H4 @a†óäbšìbä@ãóÜ@çbØò†ŠíØ@æäaímbä@óîüi@~ò@ ìónŽî‹ bä@36@ðÝŽïè@ñììŠaí‚@ñóäbšìbä@ãó÷@ôä@bØò†ŠíØ@ñ @ Šb ŽîŠbq@üi@çbºóqìbè @@NçŽîŠbri @ñŠìíib÷@ðmóàŠbî@ðàä@ì@ãóØ@ñò†aŠ@Nò@ ìíióä@oîíŽïq@Ûòì@òíŽï’@çbàóèói@ñŠìíib÷@ðmóàŠbî@~f @ Üò†@µØ@‡ÅïŽî†@bèòìŠóè @çbØò†ŠíØ@ñóšìbä@ñŠìíib÷@ð‚û†ìŠbi@Nç@ bîìí“Žïq@ðäbØóåŽîí’@üi@ŠûŒ@ðÙŽîŠóibäóq@ñòìóäaŠó @ðäìíióäbäaím@ñüèómòìíi @çóîýóÜ@fØóî@~ó@ Øóšìbä@Šó@ómòìa‹‚@ñŠìíib÷@ñûŠbàó @ìì†@Nò@ ìíiŠûŒ@ðÙŽïäbîŒ@ð’ìím@çbØûŠbàó @ñüèói @ðáŽîˆŠ@çóîýóÜ@óÙî†@õóØòìó÷@~òìónŽî‹ ò†@”ïäbØò†ŠíØ@ñóšìbä@ìóÔa‹ŽïÈ@ìíàóè@Šóüi@óØ@òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä @ñ688@ñŠbî‹i@ñìbÙ’aŠ@ðÙŽïä‡äbÙ’@çbØò†ŠíØ@Šóüi@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ñóØûŠbàó @NçbØò†ŠíØ@Šóüi@òìóÔa‹ŽïÈ @@N93pbØò†@×a‹ŽïÈ@ñ‹m@ðäbäaín“ïäa†@ì@çbØò†ŠíØ@ñòìóä‡äbìóš@ñóÌò†óÔ@ñòŠbî‹i@ìó÷@~óäbØòìím‹Øóîòìómóä @~†@ ‹Øóä@çbØò†ŠíØ@ì@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆ@Š@çaíŽïä@ñŠbïàa@Š@ðŽïäþáÝà@ðÜó@ ÙŽïm@çbîü‚@çbºóqìbè@ðäbmłì@a‹mí @a†òìòŠóóÜ@íØòì @@Nìíióä@òìónò†ói@óØó“ŽïØ@üi@çbïäóîb‚‰ŽîŠ†@bî@çóîb¦ŠíØ@ñóäbîŠbïàaŠ@ðÙŽîŠóòŠbš@òŠüªói @aì@ óØ@e‹míi@e‹Øò†@aìó÷@~o @ ò†@óåîò‡i@ÚŽïàb−ó÷Šò†@ìbšŠói@óäa‹‚@ðmŠíØói@a†òìòŠóóÜ@ñóäbàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@Šó  @a†óØóšìbäóÜ@ñŠbïàa@Š@ðàaŠb÷bä@Nò@ ìíióè@a‡äóîb‚‰ŽîŠ†@bî@çóîb¦ŠíØ@ð−bàb÷óÜ@@Ћ @bèòìŠóè@Œaìý@ðäóîý@óØóäa†ŠòíŽïnò† @ðäûŒ@ñóšìbäóÜ@ÚÜó‚@ðmóàŠbî@ðmóîíïäaím@béäóm@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñóäbÄû‹à@ðmóàŠbî@Nó@ àaìò†Šói@ìòìómòìbà@bnŽï÷bm @ñüèómòìíióä@ìòìíïäaínîóä@ðîbïå܆@ðäûŒ@bèòìŠóè@Nó@ îóè@Ћ @ìóïïä@oîíŽïq@íØòì@•óïmóàŠ@ bî@ãó÷@~p @ a‡i@a‡ïîbïå܆ @ìóØóîŠìíib÷@óäüï“Ùäb@ì솊óè@ŠóiómòìímóØ@36@ðÝŽïè@ñììŠó@ñóîóšìbä@ãó÷@ómaì@~ó@ ØóîŠìíib÷@ûŠbàó @ìì†óÜ@æm‹“Žïq @@@Nòìín“îóŽïq@ñŠûŒ@ðäbîŒ@òŠüªói @üi@ì@e‹iŠòíŽïÜ@ñ†ìí@òìíïäaínîóä@çbØòìím‹Øóîòìómóä@~ó@ îóè@a‡ïîbïå܆@ðäûŒ@ñóšìb@äóÜ@pìóä@ðäbØ@ñòìó÷@ÿó óÜ @ñŠbî‹i@eŠ‡äaímò†@òìóäbîŠüøïm@ðØóîóäaìŠóÜ@~µ @ Ø@‡ÅïŽî†@ñaì‹iói@Nf @ åŽïéi@ñŠbØói@óØóšìbä@ñŠìíib÷@ñŠbi@ð䆋Ø’bi

Keen in John Harriss (1995): 170 92 Keen in John Harriss (1995): 174 93

61


@ñbŽîŠ@óäaŠbî‹i@ãó÷@óÙäíš@Ne @ Š‡åŽïéi@Š@ bØói@ónóióà@ãó÷@üi@712@ì@706@òŠbàˆ@ñ@UN@óiŠó@ð“îbb÷@ðäóàí−ó÷ @@@.94çò†ò†@çbØóïmóîbÄû‹à@óïnîìa‡Žïq@ï’üqa†@üi@pìóä@n’û‹Ð @@ ‫ ِﺭﺍﻇﺔﻛﺮﺩﻥ‬.4.3 @ @@a‡äbØòŠüøïm@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠó ó÷@N1.4.3 @ómaì@NæîóÙióÄaŠ@a‡Ùîráï÷@ì@ñŠüøïm@ðäóîýóÜ@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ñŠbï‹q@æîò†ò†@Žßìóè@a†óØó䆋ØóÄaŠ@õòíŽïšŠaíšóÜ @õaì†@~òìóåîóØò†@çììŠ@ì@æîò†ò†@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@üi@óØóïîŠüøïm@ìì†@ô䆋؋îó@ñŠüu@ô−Šó @pòŠbió@ ÚŽïä‡äbäóÜóè@ çb’bq@ NæîóØò†@ òìóäbnïÜbîŠ@ ôØóîbïäó’ü óÜ@ óØóšìbä@ õŠbïàaŠ@ ô‚û†ìŠbi@ õ‹îó@ òìó÷ @@@@@NììŠóåîó‚ò†@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ôàb−ó÷@a‡ïîbmüØóÜ@ì@æîóØò†@óØó“ŽïØ@ì@çbØóîŠüøïmói @@ @ @@_çóØò†@óØó“ŽïØ@ñ‹îó@çbØónïÜaŠíÝq@çüš@N2.4.3 @Nó@ ä‹ ŠûŒ@çbØónïÜaŠíÝq@üi@”îbb÷@ì@ôn’b÷@ŠóóÜ@e‹ióåï›åióØ@çbØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîóq@m‹ a@Š@ÚŽïqíÙŽîŠ @ßbäíïbäŠónäó÷@ó@ maì@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@ìímbèŠó @~ç@ óØò†@çüïäóÄŠónäó÷@ñ @ n“q@ÚŽïmbØ@béäóm@çaìó÷ @ìóîó’òŠóè@ðä‡äbnòì@ça@†ŠòíŽïnò†óÜ@oóióà@çaìó÷@ïäa@ì‹Žïm@ðŽïqói@NHó@ Ùi@4.2.3@ð’ói@ñ‹îóI@ìíia‡ï‹móàóÜ @@NóïîòìómóäíŽïä@ðî‹ a‹ÙŽîŠ@ñòìóånƒÙŽîŠ@çb’bq @ñó@ Ùî†@ð @ äbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@bîb÷@~µ @ ‹qò†@a†òìòŠó @ @ñóàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ @@@_ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@üi@òìóäbäó’òŠóè@ñüè@ónîìíi@âŽîˆŠ@ò†‹Žîˆ @ñììŠaí‚óÜ@ã@ aŠb÷@ðäûŒ@ñóš@ ìbä@óåšò†@çbîŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@~æÝŽïéi@fuói@çbîü‚@ðäbØóšìbä@æŽî‹Øò†Šbšb@äóØ@ñóäa†ŠíØ@ìó÷ @óØóšìbä@ðäbmłì@óäóØò†ìì@Š@óäaŠóibäóq@ìòŠaìb÷@ãóÜ@”ïØóîòŠbàˆ@N×@ a‹ŽïÈ@ñììŠaí‚@óåšò†@”îŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@~a‡äbn†ŠíØ @ñ†í‚@üi@ñŠûŒ@ðØóïäa‹ Šbi@ì@ðäaŠóïä@óÙÜó‚@ãó÷@m‹ÜóèŠó@ì@æmłóè@Nb@qìŠìó÷@ðäbmłì@bî@bïØŠím@ì@ça‹Žï÷@íØòì @óåiìíi@fšbåŽïqaì@ãłói@~ç@ óØò‡Žïm@ñìì@ŠóØ@‹m@ñ @ óäbåŽîí’@ìó÷@üi@ðäa‹ Šbi@óåiìíi@e‹Øò†@bèòìŠóè@~ò@ ì솋Ùn슆@çbØò†ŠíØ @ð‹móà@ñüè@ónŽïjióØ@Hó@ naŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@oóióàI@ó@ Øóšìbä@ð“îbb÷@ì@’b÷@üi@ð‹móà@ìó’òŠóè@ñòìóäbä@ñüè @ñóšìbä@ñŒó òŠ@ñŒbØbq@ì@熋ÙiòŠóÈói@~óÙî†@ðØóîòíŽï’ói@óàó÷@mí @NðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@üi@熋Ùn슆 @ó’òŠóèóØ@~a@†óØóšìbäóÜ@Âäóu@ìŠó’@ü‚ìóna@Š@bî@çìíibqŠói@Šó’@ð‹móà@ñüèómóäìíióä@‹m@ð @ äbØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ @bî@ðäb“ŽîŠó@ q@óØóšìbä@ðäbmłìóÜ@fØóî@ïè@óîa‹Ù’b÷@Ûòì@‹m@ðØóîýóÜ@Np @ bÙi@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@bî@ñ‹ a‹ÙŽîŠóÜ @@@Nòìíî‹ióäŠò†@óïîŒbØbq@ì@熋ÙiòŠóÈói@ãói@ŠójàaŠói@çbîü‚@ðäaŠóïä @ó@ Ùî†@ð @ Øóîbmaìói@Nç@ óÙi@a†ó‚û†ìŠbi@ãóÜ@ÚŽïäüïäóÄŠónäó÷@ñn“q@çbØónïÜaŠíÝq@fšbåŽïqaì@a†óàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ @ñ‹ a‹ÙŽî@Š@Šóómb£@ü‚ìónaŠ@ð‹móàóØ@a†óØóšìbäóÜ@Âäóu@ìŠó’@ñüè@ómòìíióä@óïîŒbØbq@ãó÷@a‡ÙŽïmbØóÜ @ðä‡äbnòì@üi@ñŠbnïÝïà@ðÙŽïäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@µäò†bàb÷@çbØónïÜaŠíÝq@~ð @ îòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@bî@ßbäíïbäŠónäó÷ @ñüèónŽïji@óØó“ŽïØ@ìímbèŠó @~æ@ äaŒò†@ó’òŠóèói@Ûóîó“ŽïØ@fmbØ@çbØónïÜaŠíÝq@a‡ïnaŠóÜ@Nç@ óÙi@òŠüu@ãóÜ@ðØóîó“ŽïØ @ðØüØbäói@ðä‹ @‹mbîŒ@çaìó÷@ómaì@~f @ ióè@a‡ä@bmłì@çaíŽïäóÜ@Šó’@ðäìíibqŠói@üi@ñŠûŒ@ð‹móà@bî@çbmłì@çaíŽïäóÜ@Šó’@ì@ðØüØbä @óîüi@No @ ŽïiŠa‡nòíîóq@òìòŠìó @ðäbmłìói@çbØòíŽï’óÜ@ÛóîòíŽï’ói@óØó“ŽïØ@Šó @”ïmójîbmói@~ç@ ò†ò†@ç@ bØómbn@çaíŽïä @üi@ó’òŠóè@ì@ð‹móà@ñòìóäbä@ñüèómòìíióä@bî@a†óØóšìbäóÜ@çìíibqŠói@@Šó’@ñüèómòìíi@óä@óØó䆋ØìbnØbq@µŽïÜò†@óáŽï÷óØ @ð䆋ØìbnØbq@óïïä@a†òìóÜ@çbàí @óÙäíš@Nó@ äbØónïÜaŠíÝq@ñóån“îóŽïm@ãó÷@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@~ó@ Øóšìbä@ð“îbb÷@ì@’b÷ @üi@òŠbióÜ@ÚŽïmbØ@ìíàóè@ñóïØüØbä@ãó÷@~×a‹@ŽïÈ@ðáŽîˆ@Š@ì@†ŠíØ@ñòìómóä@çaíŽïä@‚óŠó@ðŽïäþáÝàóÜ@óÙŽï’ói@ñŒó òŠ @ñ‹m@ð @ äbmłìóÜ@†ŠíØ@ñó“ŽïØ@óÙäíš@~ @ “ ói@óØóšìbä@ð“îbb÷@ì@’b÷@Šó@üi@ð‹móà@ð䆋Øa‡îóq@ì@çìíi@‹mòŠìó  @bî@ó@ïàaŠb÷bä@ãó÷@ãłói@~ò@ ìíióè@a†óØóšìbäóÜ@ðàaŠb÷bä@ó“ïàóè@óîó“ŽïØ@ãó÷@ðàaìò†Šói@ñüèói@òŠbî†@Nó@ îa†aŠb÷óÜ@a†óØóšìbä @çbî@~p @ bÙi@Ša†‹Ø@ñŠbšbä@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ì@fåŽîˆóéi@Šìì†@ì@Úîä@ðäbmłìóØ@òìíióä@òìó÷@çbî@~ó@ ØóïØüØbä@ñòíŽï’ @@@Nòìíióä@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàü óÜ@ðäòìb‚@óØó“ŽïØ @üi@ñŠbØaì†@ñüè@ ónŽïji@e‹Øò†@~a@†ìa‹ÙîŠbî†@ðØóîóšìbäóÜ@ñü‚ónŽî‹ ò†@ñŒó ò@Š@ñìbnØbqóØ@õóîò‰äóm@ìó“ŽïØ@ìó÷ @ì@æŽîí’@üi@çbØòŠóibäóq@ñòìóäaŠó @üi@熋Ù’ü‚bŽî@Š@ìóØóîŒbØbq@ðä‡äbnòì@óióàói@ça†ŠòíŽïnò†@ìòìòìbäóåmbè Keen in John Harriss (1995): 175 94

62


@ñìbÙ’a@Š@ðÙŽï䆋ÙÝŽï“Žïq@ì@ç‡äbÙ’@ó@ Ùî†@ðäbØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñó䆋@ ÙiòŠóÈói@ì@ñŒbØbq@ãó÷@Nç@ bîü‚@ðäbØóšìbä @ðäaíïn“q@çaìó÷@óîüi@~p @ bØbä@çaŠóïä@ŠûŒ@çbØónïÜaŠíÝq@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ãłói@~ó@ Äû‹à@ðäbØóÐbà @ðäüïäóÄŠónäó÷@óîaì@ç@ bïŽïq@çaìó÷@óÙäíš@Nç@ óØbä@a@‡Äû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@béäóm@@ŠóióÜ@òìòìbäóåmbè@ì@ça†ŠòíŽïnò† @ôŽïqói@Nf @ äóîó ò†@熋Øóä@ÿóÙ@ Žïmü‚@ðrïäò@ ‹qói@çbîŒ@bèòìŠóè@~f @ äóîó ò†@ì@ aŠ†ŠòíŽïnò†@ðmłì@ðîŠa†Šóói@ç@ bîŒ@óäbÄû‹à @ì@ðàaŠb÷bä@ñüèónŽïji@e‹Øò†ó@Ø@ðîòìómóäíŽïä@ñ‹ a‹ÙŽî@Š@ð䆋iŠbióÜ@ñüèónŽïiò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@çaìó÷@ðäìíšüi @@@NæäaŒò†@’biói@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@ça†óäŠòíŽïnò†@çaìó÷@òŠüªói@NÂäóu @ç@ bïŽïqóØ@~ç@ óÙi@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñn“q@çbØónïÜaŠíÝq@fšbåŽïqaì@~Û@ íØŠóØ@ñóšìbä@@ð䆋ÙiòŠóÈói@ñòŠbiŠò† @@Nfäóîó ò†@óØóšìbä@ð“îbb÷@ì@’b÷@bî@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@ì@×a‹ŽïÈ@ðîŠa†Šóói@çbîŒ@óîaì @ŠóóÜ@çìíibióm@ómaì@~ó@ ïïä@a†ó@ äbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ŠóàóÜ@ìa‹ÙîŠbî†@ðÙŽïrïäò@ ‹q@ŠóóÜ@ðîbiómB@~f @ Üò†@ÿói@ð܇Žïè @çbîŒ@ça†ŠòíŽïnò†ói@ça†bŽî@Š@óîüi@~p @ a‡i@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ìòìòìbäóäìíš@ðmóîaìò@Š@ñŠbî‹i@fäaínióØ@ÚŽïrïäò‹q @çaìó÷@óÙäíš@~ç@ ‹ ò@ †@×a‹ŽïÈ@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@Žî@Š@çbØónïÜaŠíÝq@‹m@ðØóîýóÜ@NBf @ äóîó ò†@ßbäíïbäŠónäó÷@ñ‹ a‹ÙŽîŠói @ñórïäò@ ‹q@ìó÷@ómaì@NçóØò†@~a@‡äbïäbØóïîü‚ìbä@òŠbiìŠbØóÜ@çbïîü‚óiŠóóÜ@çbmýì@óma†ò†@ÓbàóØ@õórïäò@ ‹q@ìó÷@ñn“q @ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@ça†ŠòíŽïnò†@çaìó÷@ðäìíšüi@ðŽïqói@NfÝŽïèò†@fuói@çbîü‚@çbmłì@üi@çbØóïîü‚ìbä@@òŠbiìŠbØ@ìó“ŽïØóØ @@@Na†óØóšìbäóÜ@Âäóu@ðäìíibqŠói@óäòŠ@~ðàaŠb÷bä@ñüèónŽïiò†@çb’bq@ìóÔa‹ŽïÈ@ñŠa†Šó@ôä‡äbÙ’@×a‹ŽïÈ @ðØóîóiŠûŒ@ìímbèŠó @~ç@ óØò†@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñäóîý@a†Œb’@ì@pójîbm@ð‚û†ìŠbióÜ@çbØóàŠóä@ónïÜaŠíÝq @ÿóàüØói@óØóä@a†ŠòíŽïnò†@fuŠóàói@~ç@ óÙi@óØóäa†ŠòíŽïnò†óÜ@ñn“q@ðîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ðäbàa‡äó÷@ñìbÙ’aŠ @@@NoŽî‹Ùi@fuójŽïu @ì@熋ÙäbaŠóè@ñüè@ónîìíióä@a@†óÙî†@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ì@ÛíØŠóØ@ñ @ óšìbäóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@bî@熋ÙiòŠóÈói @Nó@ äbÄû‹à@ðäüïäóÄŠón@ äó÷@ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@ì@ça‡äò†@ñò†a@Š@ómbióØ@eŠüuói@~ð @ îòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ð䆋Ùäb“ŽîŠóq @ìbÙiŠbî†@ñü‚üi@a‡ïîòìómóäíŽïä@ñóÜóàüØ@ñò‡åŽï ó÷óÜ@æŽîí’óØ@aì@ðä‹ @ðÙŽïmóibi@ómüióä@óîŒbØbq@ãó÷@‹m@@ðØóîbmaìói @ñìbÙ’a@Š@ìŠûŒ@ðØóîóiŠûŒ@Šó @bèòìŠóè@~ó@ îbi@a‡îììŠ@ìóîbji@óàó÷@Šó @Nf @ åŽïqói@ìbÙi@oîí@Žïq@æm‹ òì@Šbî‹i@üi@ça‡äò† @çbîóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ñn“q@çbØóàŠóä@ónïÜaŠíÝq@a‹Øò†@a†òŠbi@ãóÜ@~óîbi†@ ‹Ùi@ça†ŠòíŽïnò†óÜ@çbïäaíïn“q@çbmłì @@@Nóîbi†‹Ùi @ìínŽïiŠó @~ç@ óØò†@ça†ŠòíŽïnò†@ñn“q@fmbØ@çbmłì@~ó@ îaíïŽïq@ÛŠbq@íÙïi@oïÜbî@Š@ñŠóÜüÙŽïÜ@a‹mí @ŠóiìóàóÜ@íØòìŠóè @ñŠbØüè@ŠóióÜ@óïïä@çbîóäýaŠüà@ðÙŽïÐbà@ç@ bØómbn@~ó@ îaíïŽïq@ìó÷@bèòìŠóè@Nð @ ‹@ móà@ónŽîìóÙi@çbïmóîaìómóä@ñ‡äòìòˆŠói @ðŽïqói@NHóÙi@a†@5.2.3@ð’óióÜ@4@ì@2@~1@ðäbØóÜb‚@ñ‹îóI@´jÜóè@çüïäóÄŠónäó÷ói@ðmóîbÄû‹à@ðmbòŠbØ@ómaì@óäbÄû‹à @ÛíØŠóØ@ñóšìb@ä@ð䆋ÙiòŠóÈói@ðä‡äbnòì@óióàói@óäbÄû‹à@ð @ äa†ŠòíŽïnò†@üi@ÚŽïäb’@bî@ÚŽîŠ@ ó ó÷@ïè@óäìíšüi@ãó÷ @ðäbmłì@ñóäbnïÜbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@ŠóóÜ@ÚŽïï‹móà@òŠüu@üi@báŽïèóØ@óïïä@Ûóîò†Šbî†@ïè@~ã@ óØóî@óÙäíš@Nó@ ïïä@a‡ŽîŠü óÜ @Nò@ ìóï‹móà@ómóäìímìóØóä@óØóîŒbØbq@ñüèói@óØóšìbä@ðäbmłì@ñóäbnïÜbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@ómaì@~pb@Ùi@a†óØóšìbä @çaìó÷@ðîŠbï‹qŠói@óàó÷@óîüi@~ç@ ò‡iŠòì@×a‹ŽïÈ@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@oò†@óïïä@çbîóäýaŠüà@Àbà@óØóšìbä@ðäbmłì@~ãòìì† @Nç@ óäbÄû‹à@ðäaŠòíŽïnò†@ñˆ†@óäaìbÙ’a@Š@ŠûŒ@çaìó÷@ìóîóäbnïÜbî@Š@ðÙŽïäìíšüi@óàó÷@~ç@ b¸í @ŠóiìóàóÜ@íØòì@Nóïïä @óäþÙïmŠb÷@ãó÷@ñò‹Žîí ói@Nç@ óØò†@UN@ñH7I@ì@H4I@2@ðÝ@ÙïmŠb÷@ìŠómŠbš@üi@òˆbàb÷@çbØónïäüï“Øòî@Š@ì@çbØónïÜbîŠ @ñóäbîbbî@ãó÷@ðŽïqói@ómaì@Nóïîbbîbä@ì@eŠ†båŽïq@ñbŽîŠ@‹m@ðäbmłì@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@ça†ŠòíŽïnò†@ì@熋Ø@ÿóÙŽïmü‚@ñŠbØ @熋ÙiòŠóÈói@ðä‡äbnò@ ì@”ïnóióà@ðšŠó ó÷@~ç@ ò‡iŠòì@×a‹ŽïÈ@ñü‚ìbä@ñŠbiìŠbØóÜ@oò†@óïïä@çbîüi@ó@ Ùî†@ðäbmłì@~UN @@@@NoŽïi@ñŒó òŠ@ñìbnØbq@ì @ @@_çóØò†@óØó“ŽïØ@ñ‹îó@çbØónîŠa‡ïÜü@çüš@N3.4.3 @ìímbèŠó @a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~ç@ óØò†@ñŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@óÜ@ðäaíïn“q@çbØónîŠa‡ïÜü@~a@‹Ùbi@ŠóiìóàóÜ@íØòìŠóè @ñòìóånƒÙŽî@Š@çb’bq@ìóîóØó’òŠóè@ðä‡äbnòì@óØóäa†ŠòíŽïnò@ †óÜ@”ïnóióà@Ne @ ‹Ùi@ô @ îòìómóäíŽïä@ñ‹ a‹ÙŽî@ŠóÜ@ó’òŠóè @ñüèóåiìíi@fšbåŽïqaì@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ò†‹Žîˆ@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ñóØóïîŒbØbq@çb¸í @íØòì@Nó@ “îbb÷@ì@ñ‹ a‹ÙŽîŠ @ðäaíïn“q@çbØón@ ïÜaŠíÝq@íØòì@çbØónîŠa‡ïÜü@óîüi@~ð @ îòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@üi@ó’òŠóè@ð䆋Ùn슆 @ì@ñ‹ a‹ÙŽîŠóÜ@çbîi@béäómói@çbØónïÜaŠíÝq@Ûòì@çbØónîŠa‡ïÜü@Šó @ @ò@ ìb−í @óàó÷@~ç@ óØbä@ñŒbiŠó@ðäüïäóÄŠónäó÷ @ñbbîóÜ@ñü‚@Àbà@‘óØóØbm@ómaì@‡ïÅî‡åï÷@~ó@ îaì@ç@ bïŽïq@çbØónîŠa‡ïÜü@ãłói@Nò@ ìóîbi†‹Ùi@ßbäíïbäŠónäó÷@ð“îbb÷ 63


@ð“îbb÷@ì@’b÷@b÷@çbàóèóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ ŽîŠ@ónîíŽïq@~æŽï Üò†@bèòìŠóè@~óîóè@a‡ÜbäíïbäŠónäó÷ @ñbŽïu@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@béäómói@~óîaì@çbïŽïq@çaìó÷@ómaì@NH@óÙi@3.2.3@ô’ói@ñ‹îó@I@eŠ‡åia†@ðîòìómóäíŽïä @æm‹ Žî@Š@‹m@ð @ Øóîbmaìói@Næ@ ’óiìbè@ôîŠ@ bï‹qŠói@ñbŽïu@”ï@ Äû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ Žî@Š@íÙÜói@~ó@ ïïä@•óiìbè@ôîŠbï‹qŠói @ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@òŠbî†@Nó@ äbmłì@ð’óiìbè@ðØŠó÷@ðîòìómóäíŽïä@ð“îbb÷@ì@’b÷@ñŠb ŽîŠbq@íØòì@Æû‹à@ðäbØóÐbàóÜ @ðäaíïn@“q@óäbïnóióà@çbØónîŠa‡ïÜü@a†òŠbi@ãóÜ@~ó@ Äû‹à@ðäbØóÐbà@ñìbÙ’a@Š@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@a‡ØíØŠóØ@ñóšìbäóÜ @ðäüïäóÄŠónäó÷@çaìó÷@ãłói@~Æ @ û‹à@ðäbØóÐbà@ðä‡äbÙ’ói@æäb“ŽîŠóq@çbØónîŠa‡ïÜü@Nç@ óÙi@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†óÜ @~ó@ îaì@ç@ bïŽïq@çaìó÷@óÙäíš@~æ@ ÜóàüØói@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñ‹äóîý@çbØónîŠa‡ïÜü@Nç@ óØò†@‡åóq@ì@æäaŒò†@’biói@ÿóàüØói @ñn“q@òìómbn@fÜóàüØ@çóîýóÜ@ónîíŽïq@ómaì@~ç@ bîü‚@ó@ ä‹i@óäóîýóàóè@ðØóïmóîaìòŠ@ónîíŽïq@çbØòíïmbàŠüä@ó“ŽïØ @ñò‡åŽï ó÷@ìbä@ómüšóä@óîó“ŽïØ@ãó÷@~ç@ b¸í @íØòì@~ç@ †‹ÙiòŠóÈói@ñó“ŽïØ@ñòŠbiŠò†@Næ@ Žî‹Ùi@ŽðuójŽïu@ÿóàüØói@ì@æŽî‹Ùi @òìóàó÷@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@Nb@ä@bî@bØò†@ñn“q@óiŠûŒ@bîb÷@buìó÷@~e @ ‹ÙiŠóóÜ@ðäa‡äò†@íØòìbm@çbØòìím‹Øóîòìómóä @@NçóÙi@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ðäaíïn“q@çbØónîŠa‡ïÜü@fšbåŽïqaì @óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ðšóØ@ì@ça‹ÙÝŽï“Žïq@Æû‹à@ðäbØóÐbà@a‡ÙŽîŠbióÜ@Šó @~f @ iò†@ðš@çbïnŽîíÜóè@çaìó÷@bîb÷@ãłói @‡îbüåîˆ@ìímbèŠó @~æ@ åŽïi@ÿóàüØói@ñŠbØ@ðÜbî‡îb÷óÜ@Œaì@çò†bàb÷@çbØónîŠa‡ïÜü@_e‹ óäŠòì@ÿóàüØói@ñn“q @ðØóîóbåŽïq@eŠ‡äaíni@óïïä@çbb÷@óîüi@~e @ ‹Ùiüi@ñŠüuìaŠüu@ñòìóäa‡ÙŽïÜ@e‹Øò†@‡îbüåîˆ@ðÙàóš@ãłói@N95ìíia†aŠb÷óÜ @a‡îbïmóØ@óïïä@ò‡îbüåîˆ@òŠüu@ @ãó÷@~óîa†aŠb÷óÜ@bnŽï÷@ñóîŒbØbq@ì@熋ÙiòŠóÈói@ãó÷@N96o @ ò†ónîò‡i@óÙàóš@ãó÷@üi@çììŠ @ðäüïäóÄŠónäó÷@ñn“q@çbØónîŠa‡ïÜü@fšbåŽïqaì@óîüi@No @ Žî‹Øò†@Šìíqb‚@ì@ça‹Žîì@óšìbä@ì@eŠˆíØò†@ÿóàüØói@ÚÜó‚ @@NfnjÜóè@óØóäa†ŠòíŽïnò†ói@ÚŽïmbn@béäómóióØ@a‡ÙŽîŠbióÜ@ómaì@~çóÙi@ÚŽïmłì@bïäóm@bî@óäóîý@Ûóî@ñóäbÄû‹à @Nç@ óÙi@a†Œb’@ñó“ŽïØ@ì@pójîbm@ð‚û†ìŠbióÜ@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ðäaíïn“q@óäbïnóióà@çbØónîŠa@‡ïÜü@bèòìŠóè @ðäbØóÐbà@ñìbåŽîí‚@ìóäa‡äŠ†@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@oóióà@bîb÷@_óïïš@Œ@ b’@ñò‰äóm@ìó“ŽïØ@bî@pójîbm@ð‚@ û†ìŠbióÜ@oóióà@ãłói @ðØóîò‰äómói@e‹Øò†óØ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ñóäbîìbåŽîí‚@ìóäa‡ä@Š†@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@óîaìŠbu@_ò‡îbüåîˆ@oóióà@bîb÷@_óÄû‹à @_fjïš@çbïnŽîíÜóè@çbØónîŠa‡ïÜü@fiò†@a†òŠbi@ãóÜ@Af @ åŽïèbä@oò†ói@óiŠûŒ@ñn“q@ôšóØ@~e @ Š‡åia†@Œb’@ìôîbb÷bä @@_çóÙi@óäóîý@Ûóî@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@ì@æåŽïéi@ÿóàüØói@ñŠbØ@ðÜbî‡îb÷óÜ@Œaì@çò†bàb÷@bîb÷ @‡ïÅî‡åï÷@ðØŠó÷@ì@ÓbàóÜ@‘bi@çbØónîŠa‡ïÜü@ómaì@oîŠa‡ïÜü@¶bäíïbäŠónäó÷@ñóÜóàüØ@ñòìó÷@ÿó óÜ @ðšóØ@~óäbmłì@ñóäóîýóàóè@ðØŠó÷@Æû‹à@ðäbØóÐbàóÜ@æm‹ ŽîŠ@~óîaì@çbïŽïq@òì@~ç@ óØò†@a‡ïîòìómóäíŽïä@ñbbî@ñòíŽïšŠaíšóÜ @Nò@ ìbäa†@çbîóØóîn“q@üi@çbïuŠóà@çaìó÷@ómaì@~f @ jÜóàüØói@Šó @ç@ óØò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@õ‡åóq@fmbØ@çaìó÷ @@Nóïïš@a†Œb’@ñó“ŽïØóÜ@çbØónîŠa‡ïÜü@àínØ@óióà@aìóØ@~oîói@òìóÜ@óïïä@çbb÷@bèòìŠóè @ôÜbó@ Ü@a‡äòìa@Š@ñóØóîˆíÙÜóàüØ@~ó@ äìí¹üi@~æ@ îìbåŽîí‚@ìóäa‡äŠ†óØ@óîóäb“ŽïØ@ìó÷@a†Œb’@ñó“ŽïØóÜ@çbïnóióà@çaìó÷@Šó  @ñìbnØbq@ñbnŽï÷@ñóîó“ŽïØ@ãó÷@ómaì@~Œ@ b’@ñó“ŽïØ@ðÙàóš@‹Žîˆ@ónŽîìóØbä@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñóØó䆋ÙiòŠóÈói@aìó÷@~a†1994 @~e @ ‹Øò†@ò†bïq@a†óïîaì†@ñóÜb@‡äóš@ãóÜ@òìa‡Ìói@ðáŽîˆ@Š@çóîýóÜóØ@ñóïîŒbØbq@ðÙïnïÜüq@ãó÷@òŠbî†@Nò@ ìónŽî‹ bä@ça†ŠíØ @ðäbb÷ói@fäaímbä@ó䆋ÙiòŠóÈói@ñó“ŽïØ@ãó÷@a†óàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@Nó@ îóè@ñŒ@ aìbïu@ðîa‹Žï‚@ìóïŽïqói@fq@~óïïä@ñìbåŽîí‚ @@@NfåŽïi@oò†ói@çbØónîŠa‡ïÜü@ðäaíïn“q @ñn“q@çaìó÷@~ça‹ÙÝŽï“Žïq@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ìímbèŠó @bèòìŠóè@~Æ @ û‹à@ðäbØóÐbà@Šóóäó‚ò†@o‚óu@çbØónîŠa‡ïÜü @ómaì@_óîa‡ŽîíØóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ñó䆋ÙÝŽï“Žïq@ñŠìíå@ãó÷@bîb÷@ãłói@Nç@ óØò†@óäbÄû‹à@ñóä@aŠóåŽïqóa†@ðäa†ŠòíŽïnò†óÜ @bîb÷@_óäbÄû‹à@ñòìòìbäóåmbè@bî@ça†ŠòíŽïnò†@óma†ò†@ðmóîaìò@Š@ìòìa‹ÙÝŽï“Žïq@Æû‹à@ðäbØóÐbà@e‹míi@e‹Øò†@ÚŽîŠìíå@óÜ @ñóšìbäóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@bîb÷@_æäaŒò†@ç‡äaŒóiói@Æû‹à@ôäb@ØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@a†òŠìíå@ãó÷@ôŽîíØóÜ@çbØónîŠa‡ïÜü @Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ì@ç‡äbÙ’@ðÜb‚@ómün“îó @âŽîˆŠ@ò†‹Žîˆ@õóÙî†@ðäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ì@ÛíØŠóØ @Æû‹à@ @ðäbØóÐbà@ðä‡äbÙ’@ñŠìíå@ñ†Šìì@ð䆋؊bî†@ñòŠbiŠò†@_fåŽïi@oò†ói@ça†ŠòíŽïnò†@ðî‡åóq@fäaínióØ @üi@òˆbàb÷@@Šó @NŠ@ óÝîì@‘þÙïä@mí ói@~ó@ ïïä@çbïäììŠ@ðÙŽïàłòì@çbØónîŠa‡ïÜü@~ç@ a†ŠòíŽïnò†@óma‡i@ðmóîaìò@Š@fäaínióØ @5.2.3@ð’óióÜ@çóØò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñn“qóØ@ñóäłb‚@ìó÷@‹ŽîˆóÜ@3@ðÜb‚@ñ‹îóI@e‹Ùi@oååÄ@ñóØóàłòì @óØó䆋ØìbnØbq@e‹míi@e‹Øò†@òŠbî†@NoååïÄ@ðäbØóuŠóà@‹ŽîˆónŽï›i@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ð䆋ÙiòŠóÈói@fšbåŽïqaì@aìó÷@H@óÙi@a† @ðäbØò†ŠíØ@Nf @ ia†@熋à@ð‹móàóÜ@ÚÜó‚@ðÜóàüØói@ðäbîˆóØ@óïïä@ñóïî‰ïmìì‡äìím@ìóîìbåŽîí‚@ìó÷@ãłói@~óïÙïmbàónï Knudsen, B. Tonny, 1999: 80 95 Ryan, Stephen 1995: 210 96

64


@çbØò†ŠíØ@ómaì@Nò@ ìónŽïåŽïàò†@ñìaŠŽîŠbqói@çbïäbîˆ@ãł@ ói@~æ@ Žî‹Øò†@熋ٚüØ@ì@´“îû@Š@ñŠbšbä@âŽîˆ@Š@ò†‹Žîˆ@ðäbØóšìbä @ñìb−í @ðØóîóäìí¹@eìóäb·@ìínŽïiŠó @Nç@ óÙi@üØ@ñ‡åóq@Šó @çóÙiŠb ŒŠ@熋à@ì@ça†ŠaŒb÷óÜ@çbîü‚@ðäbï @æäaímò† @òŠbî†@Na†1988@ðÜbóÜ@óÜbÑäó÷@õóäa‡îbüåîˆ@ð’‹Žïè@aìó÷@~ò@ ìóåïåŽïi@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ñóäa‡äŠ†@ì@ñìbåŽîí‚@ðÙŽïä‡äbÙ’ @@NoååïÄ@ðäbØóuŠóà@‹ŽîˆónŽï›i@fäaímò†@ßbÑäó÷@ñìbåŽîí‚@ìóäa‡äŠ†@ð’‹Žïè @óäþÙïmŠb÷@ìó÷@~çóØò†@UN@ñ56@ì@55@~H3I@1@ðäbØóÝÙïmŠb÷@üi@òˆbàb÷@çbØónîŠa‡ïÜü@~a‹mí @ŠóiìóàóÜ@íØòì @ÿóàüØói@ðäa†ŠòíŽïnò†@çbî†@ãłói@~ça‹@ ÙÝŽï“Žïq@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ìímbèŠó @~ç@ óØò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†óÜ@ñn“q @ðäóàí−ó÷@ñò‡åŽï ó÷@ómüšóä@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ð䆋ÙiòŠóÈói@çb¸í @íØòìŠóè@Ne @ Š‡äaŒò†@‡åóqói@òìóäaìó÷@çóîýóÜ @@Nbä@bî@e‹Øò†@ñn“q@òìóiŠûŒ@çóîýóÜóØ@eŠ‡äaŒbä@óîüi@~òìòUN@ð“îbb÷ @óäóîý@Ûóî@ñóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷óÜ@ðäaíïn“q@çbØónïäüï“Ùî @ îŠ@ŠónäìbØ@~a@‹Ùbi@a†@5.2.3@ð’óióÜ@íØòìŠóè @ñ56@ì@55@~H3I1@ðäbØóÝÙïmŠb÷@çbàóè@üi@òˆbàb÷@”ïäaìó÷@Nç@ óØò†@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ðä‡äbnòì@óióàói @ðäa†ŠòíŽïnò†@ì@ÿóàüØó@ i@ðäa†ŠòíŽïnò†@óäò†ò†@ðmóîaìò@ŠóØ@çbØónîŠa‡ïÜü@üi@óÙŽïàłòì@óàó÷@a‡ïnaŠóÜ@Nç@ óØò†@UN @óšìbä@ñóØó䆋ØìbnØbqóØ@†‹Øüi@çbàòˆbàb÷@a†ììŠóóÜ@íØòì@ìòìóàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@Næ@ äaŒbä@•biói@óäóîý@Ûóî @e‹Øò†@aìó÷@~ó@ Äû‹à@ðäbØóÐbà@ñìbÙ’a@Š@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@688@ñŠbî‹i@bèòìŠóè@UN@ñbbî@æî‡äóš@ðŽïqói@çbØóïäbn†ŠíØ @ñŠbØói@ÚŽïmbn@‡äóš@bî@ÚŽïmbn@ómaì@Nó@ äóîý@Ûóî@ñóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@ónŽîŠ‡i@ðmóîaìò@Š@òìóîŠüøïm@ðØóîóäaìŠóÜ @a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~ó@ ØóïîŒbØbq@ì@熋ÙiòŠóÈói@ðä‡äbnòì@óióàói@•óàó÷@~´ @ jÜóè@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ìòìòìbäóäìíš @@Nìíióä@a‡ï‹qŠói@b÷óÜ@UN@bî@båŽïèóä@oò†ói@ñóiŠûŒ@ñn“q@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ìímbèŠó  @ìó÷@ðŽïqói@~a@‹Ùbi@@çóØò†@çüïäóÄŠónäó÷@ñn“qóØ@ñóäłb‚@ìó÷@‹ŽîˆóÜ@a†@2@ôÜb‚@õ@5.2.3@ô’óióÜ@íØòìŠóè @~ó@ îóè@çbîóäbÄû‹à@ð@䆋Ø@ÿóÙŽïmü‚@ìòìòìbäóåmbè@Àbà@çbmłì@~pbn@ðÙï@ nØa‹qói@çŠa‡nòíîóq@ñóäýbäíïbäŠónäó÷@bîbbî @çbØónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ@N97f @ åŽïÙ“i@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óàbååmìóÙŽîŠ@bî@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@bbî@Ú@Žïmbn@ìímbèŠó  @ñóšìbä@ñóØó䆋ØìbnØbq@òìóàó÷@ðŽïqói@Np @ a†ò†@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†ói@Óbà@óäbåmìóÙÙŽîŠ@ìbbî@ãó÷@ðä‡äaŒói@~óîaì@çbïŽïq @ñü‚óØ@õóäbåmìóÙÙŽî@Š@ìbbî@ìó÷@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆ@Š@ómaì@~ó@ äbØóïîòìómóäíŽïä@b@bî@ì@æmìóÙÙŽîŠ@ðä‡äaŒói@ì@ç‡äbÙ’@ÛíØŠóØ @@ñóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@e‹Øò†@òìóàó÷@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@Np @ bØò†@ÞŽï“Žïq@ì@fåŽîŒóiò†@òì솋Ø@ñaáï÷@ìòì솋Ø@ñ‡åóq @@NòìóîŠüøïm@ðØóîóäaìŠóÜ@óàó÷@~oŽî‹Ùi@ŽðuójŽïu@ÿóàüØói@bî@óäóîý@Ûóî @@ @ @@a†óäbnïÜbîŠ@ðÙŽï−Šó@‹ŽîˆóÜ@óØóšìbä@ì@çbéïu@N4.4.3 @솊íØ@ñòìómóä@çaíŽïä@ñŠbïàa@Š@ðŽïäþáÝà@ñìa‹ióäa†@ðÙŽï’ói@a@†óÙî†@ðäbØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq @”ïäaìó÷@óïîŠbïàa@Š@fäþ@ áÝà@ãó÷@óîüi@~a@†óØóšìbäóÜ@ÚŽïmłì@‡äóš@Šó@ómòìa‹Ù’óia†@çbn†ŠíØ@@ñòìó÷ŠóióÜ@Nó@ Ôa‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ @fîòíŽï’ói@ìó“ïàóè@bîŠí@ìbïØŠím@~ça‹Žï÷@íØòì@ðäbmłì@óØó“ŽïØ@ómaì@Nóîóè@òìó“ïäaìói@ñ‡äòíîóq@bî@òìónŽî‹ ò† @çìa‹bä@çbîìíàóè@óîóè@çbíØ@ñóåïàóØ@ìòìa‹Ù’óia†@a†Šóói@çbïäbn†ŠíØ@ðØb‚@ñóäbmbn@ìó÷@NòìónŽî‹ ò†@çbØòíŽï’óÜ @bu@æäa†ŠíØ@ñ†aŒb÷@ñˆ†@óäbmbn@ìó÷@óîüi@~çóäbïa‹Øíº†bä@ðàónï@ðäòìb‚@ì@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ì@ç‡äbÙ’ói @Šóè@‹m@ð @ Øóîbmaìói@~ò@ Šbïnóè@ìŒüÜb÷@ŠûŒ@†ŠíØ@ñó“ŽïØ@•óîüiŠóè@NoŽïi@a@‡ïîü‚óiŠó@bî@oŽïi@a@‡ïàüäümü÷@ñòíŽïšŠaíšóÜ@ @ð䆋ØòŠìím@ì@熋ÙäbaŠóè@ñüèónŽïi@e‹Øò†@~ó@ äbmłì@ãó÷@ôÙŽïØóî@Šóè@ óÜ@†@ ŠíØ@ñóåïà@ óØ@üi@fia@‡ØóîòíŽï’@ŠóèóÜ@ÛóïmóàŠbî @@@@Na†óØóšìbäóÜ@óäbmbn@ãó÷ @bî@ò@ ìa‹Ù’óia†@a†Šóói@çbïäbn†ŠíØ@ñóäbmłì@ìó÷@ómaì@óØóšìbä@ðÙŽïmłì@ïè@ÛóîýóÜ@~a@‡ÙŽïmbØóÜ@ñòìó÷@ðîbå’û@Š@ŠóióÜ @ïè@‹m@ð @ ØóîýóÜ@~ò@ ìíî‹ióäŠò†@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñŒó òŠ@ñìbnØbqói@@ŠójàaŠói@çbîü‚@ðäb“ŽîŠóq@ì@ðäaŠóïä@~òì솋Ø a† @ñóšìbä@ñŒó ò@Š@ñìbnØbq@e‹míi@e‹Øò†@~ò@ ìa†óä@çb“ïq@óØó“ŽïØói@ŠójàaŠói@çbïäb“ŽîŠóq@Úîä@ìŠìì†óÜ@ó@ Ùî†@ðÙŽïmbn @ñ†í‚@ómaì@Nðîòìó@móäíŽïä@bî@o@aŠòìbä@ðmłóèˆûŠ@ñóšìbä@ð“îbb÷@ì@’b÷@üi@ð‹móà@bî@ó’òŠóè@ómüióä@ÛíØŠóØ @@@NfåŽîˆóÝ“i@çbéïu@ìóØóšìbä@pbÙiaìóØ@fîòíŽï’ói@òìóäbäŠó’@ð‹móà@ñüè@ómòìíióä@óØó“ŽïØ @ì@æäò‡Žïi@†ŠíØ@ðmóîbàóØ@ñòìóä‡äbìóš@ìóØó䆋ØìbnØbq@ob÷óÜ@bîŠí@ìbïØŠím@~ç@ a‹Žï÷@ómaì@óØóšìbä@ðäbmłìóØ @@@ZóäaìóÜ@~fióè@ñŠbØüè@fÜó @e‹Øò†@~ç‹ibäŠò†@ðäb“ŽîŠóq

Conners J. in Kreyenbroek, 2000: 94 97

65


@óîó“ŽïØ@ ãó÷@ ~óîaì@ çbïŽïq@ ì@ ç‹ ò†@ 熋Øóä@ ÿóÙŽïmü‚@ ðrïåî‹q@ ì@ ×a‹ŽïÈ@ ñŠa†ŠóóÜ@ ŽîŠ@ óäbmłì@ ìó÷@ ZãóØóî @ðäbØóîü‚ìbä@ ó“ŽïØ@ ì@ oЋ @ ðÜóÙŽïm@ çbîü‚@ óïïä@ çbîüi@ çaìó÷@ ìóîóè@ òìóÔa‹ŽïÈ@ ðîü‚ìbä@ ñŠbiìŠbØói@ ñ‡äòíîóq @@NçóÙi@×a‹ŽïÈ @a‡äbïäbØómłìóÜ@ †ŠíØ@ ñóåïàóØ@ çbîü‚@ çaìó÷@ óÙäíš@ ~çóØò†@ óØó䆋ØìbnØbqóÜ@ ð’üqìbš@ óäbmłì@ ìó÷@ Zãòìì† NòìóååŽïìóšò† ♣ @~æäaŒò†@oaŠ@ì’biói@†ŠíØ@ñó“ŽïØ@ñòŠbiŠò†@H@Status-quo@I@ üØ@‘ímbn@ðÙïnïÜüq@óäbmłì@ìó÷@ZãóïŽï @†ŠíØ@ñòìómóä@üióØ@ÚŽïäaŠü @ïè@eìóäbîbä@ì@çóØò†@üØ@‘ímbn@ðÙïnïÜüq@ñìò‹îóq@òìóîŠbï’íèói@çaìó÷@ómaì NòìónŽïåŽï·@ñü‚íØòì@çbîóØó“ŽïØ@çò†ò†@ÿìóè@ì@oŽïi@a‡äa†ŠíØ@ð‚û†ìŠbi@Šóói@fj’bi @ì@ ðÜaŒ@ óÙäíš@ ~µä@ ÛüØbä@ a‡ØíØŠóØ@ ñóšìbäóÜ@ ça†ŠíØ@ ð䆋ØìbnØbq@ ðÙïnïÜüq@ ÿó óÜ@ óäbmłì@ ìó÷@ ZãòŠaíš @~òìónŽîìóÙjŽïÜ@çaìó÷@üi@ñŠa‡ï‹móà@ñŠbïàaŠ@ì@ ñŠìíib÷@ðàbØb÷@e‹Øò†@ÛíØŠóØ@ñóšìbäóÜ@çbØò†ŠíØ@ò†łbi @ñóšìbä@óîa‹Ù’b÷@íØòì@NæåŽïi@oò†ói@a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚óÜ@Ûóïîü‚óiŠó@òŠüu@çbØò†ŠíØ@ìímbèŠó @óàó÷ @†ŠíØ@üi@ñ‰ïma@ñŠbïàaŠ@ì@ñŠìíib÷@ðÙŽïåŽîí’@óØóšìbä@óîüi@~ò‡äóàóÜìò†@pìóä@ôÜbšói@ðØóîóšìbä@ÛíØŠóØ NpbÙi@Žïèói@Šbî†@ðØóîò†aŠbm@òìóäóîý@ì솊óèóÜ@ìa†ìímbèa†óÜ@ça†ŠíØ@Žîí’@fäaímò†@ìóîóè @@ @óàó÷@~ç@ ìímìóØ@a‡Ìói@ðáŽîˆ@Š@ðîŒó ò@Š@ñìbnØbq@ðÙïnïÜüq@Šói@ŠûŒíàóØ@çbáØŠím@ðmóîbàóØ@~a@‹Ùbi@“Žïq@íØòìŠóè @bïØŠímóØ@_fnbåÜóè@ìbšŠói@ð@ÙŽîŠa†‹Ø@ïè@ ói@ìóäò†@fi@bïØŠím@ðšŠóióÜ@ãłói@NbïØŠím@ð䆋ÙäbaŠóè@ñüèónŽïji@e‹Øò† @ðrïåî‹q@ì@×a‹ŽïÈ@ñŠa†ŠóóÜ@Žî@Š@bïØŠím@Ha@Zó@ äaìóÜ@~f @ ióè@ñòìó䆋Ùäìì@Š@fÜó @e‹Øò†@~a@†óØó“ŽïØ@ob÷óÜ@óäò†@fi @~Âäóu@ðäìíibqŠói@ñüèónŽïji@a†óØó“ŽïØóÜ@熋Ø@ÿóÙŽïmü‚@ì@æm‹ Šòì@oŽîíÜóè@óäòŠ@Hl@Ne‹ ò†@ça†óäŠòíŽïnò† @çbî@Nó@ Øóšìbä@ð“îbb@÷@ð䆋iŠbióÜ@bèòìŠóè@bïØŠím@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@üi@ð‹móà@ìó’òŠóè@ñüèónŽïji@e‹Øò†óØ @ì솊óè@çaíŽïä@ñ‡äòíîóq@ðäa‹›q@ì@ð’ü‚bä@ñüèónŽïji@fšò‡Žïqaì@ŠûŒ@~@Šó’@ñòìóäbä@ónŽïäóîóîóä@óØó䆋Ø@ÿóÙŽïmü‚@Šó  @Ћ @ñü‚óØ@bïØŠím@ñŠìíib÷@ñŠbiói@æmìóÙäbîŒ@òŠüªói@~‰@ ŽîŠ†@ðØóîòìbà@üi@óäòŠ@~ò@ ìóïïäb ŠŒbi@ì@ñŠìíib÷@ñìì@ŠóÜ@płì @@@NòŒaìý@ìòŠûŒ @~e @ ‹ ò†@×@ a‹ŽïÈ@ðØb‚@ŽïØóî@ì@ñŠa†ŠóóÜ@Žî@Š@aìóØ@~ò@ ìómû†‹ØòŠbiìì†@ñòìó÷@a‡móЊò†@fÜó óÜ@bïØŠím@óbi@ðäbîb’ @òŠbî†@Nó@ îóè@a†óØóšìbäóÜ@H†@ ŠíØ@ñŒû†ói@Ša‡nòíîóqI@üØ@‘ímbn@m‹ a@Š@üi@ñŠûŒ@ðä‹ @bïØŠím@ñónŽîíÜóè@ãó÷@òŠbî† @ì@çŽîŠbri@óØóšìbä@ð“îbb÷@ì@äłói@çò†ò†@ÿìóè@ÛóîòíŽï’@ìíàóèói@çbn†ŠíØ@ð @ äaŠóØ a†@oóióà@óšìbä@ðäbmłì @üi@ð‹móà@ð䆋Ùn@슆@òŠüªói@ì@çbïŽïq@ç‡äbîóäbîŒ@ñüèónŽïji@e‹Øò†@†ŠíØ@ñó“ŽïØ@ð䆋ÙîŠbÙnò†@óÙäíš@~ç‹iaŠ @ñ‹ a‹ÙŽî@Š@üi@ñŠûŒ@ðØóîbmaì@fšò‡Žïqaì@óØóšìbä@ñ‹ a‹ÙŽîŠ@bî@”îbb÷@ì@’b÷@m‹ aŠ@Nçbïmóîaìómóä@ñ‡äòìòˆŠói @òìóïîŠbïàa@Š@ðäóîýóÜ@óØó“ŽïØ@ðÜóÙŽïm@çbîü‚@eìóäbîóä@Ša‡młóò†@ìòŠìó @ðäbmłì@òì솋Ùîaì@óàó÷@~ó@ îóè@òìóïîòìómóäíŽïä @ŽßóÙŽïmü‚@òŠbî†@Nf @ äóîói@ßbäíïbäŠónäó÷@ñ‹ a‹ÙŽîŠói@çbîŒóØ@ÚŽîŠbØóÜ@ç‹i@Š@ ìì†óiü‚@fšò‡Žïqaì@ŠûŒ@çaìó÷@@óÙäíš@NçóÙi @†ŠíØ@ñó“ŽïØ@ð䆋؋îó@bèòìŠóè@~†@ ŠíØ@ñŒû†ói@Ša‡nòíîóq@ñŠbïàa@Š@ðŽïäþáÝàóÜ@òŠìó @ðäbmłì@bèòìŠóè@UN@ð䆋Øóä @ãó÷@ñóÜói@ñŠbïàa@Š@ðØóîó“ŽïØ@Ûòì@óØó“ŽïØ@ðäbäóåŽïq@ça†@òŠüªói@~ñŠbïàa@Š@ðØóîó“ŽïØ@Ûóä@óäbÄû‹à@ðØóîó“ŽïØ@íØòì @@NçòìòŠó@õóîómü  @bèòìŠóè@~a@Š†@ãb−ó÷@çbàòŠbÔò†Šói@ðràóØó@ Ü@óØ@ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ðäbØòŠaìb÷@ìbäóÜ@óØ@ñóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãói@´ójn“qói @ñaìa†@e‹Øò†@óîüi@~ò@ ìbÙ’a@Š@ðØóïnaŠ@ñŒó ò@Š@ð䆋ØìbnØbq@~æ@ Žîì†ò†@熋ÙiòŠóÈóióÜ@óäaˆû@ŠóØ@‹m@ñ @ òìbšŠó@fÜó  @ÛíØŠóØ@ñóšìbä@ñóïîŒó ò@Š@ó䆋ØìbnØbq@ãó÷@ãłói@Ne @ ‹Ùi@óîŒbØbq@ãó÷@ðä‡äbnòì@óióàói@óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷ @ñn@“q@fäaínióØ@fîòíŽï’ói@~f @ “ŽïÙiaŠ@ñü‚@üi@Ša‡młóò†@ðäbmłì@ì‹m@ð @ äbmłì@ð−Šó@òíïäaínîóä@~f @ jØóîüè@Šóè@ŠóióÜ @ðmŠbq@oóióàI@æäbØò†ŠíØ@béäómói@~f @ iòìó÷ŠóióÜ@@e‹Øò†@óàó÷@Nf @ åŽïjnò†ói@óäbÄû‹à@ðÙŽïäüïäóÄŠónäó÷@üi@oîíŽïq @çbØò†ŠíØ@bèòìŠóè@Nó@ Øó‚û†ìŠbiói@æäb“ŽîŠóq@ì@çaŠóïä@ŠûŒóØ@Hó@ äajå’ûŠ@bèòìŠóè@ñŠbïàaŠ@ñóÜó@ àüØ@ììa‹ƒÙŽîŠ@~ñŠbïàaŠ @ïèóÜ@†ŠíØ@ñòìómóä@ñòìó÷ŠóióÜ@Nó@ ïïä@ðmbn@†ŠíØ@óÙäíš@~ó@ ïïä@a‡ä@bmłì@íŽïä@ñóÙî†@ @ñìa‹ƒÙŽîŠ@bî@UN@óÜ@çbîŠóåŽîíä @ðäbmłì@ð−Šó@fäaínióØ@†ŠíØ@üi@fjn‚ó@ŠûŒ@e‹Øò†@óîüi@~ó@ ïïä@ñü‚@ñü‚óiŠó@ðmbn@ðäòìb‚@çbn†ŠíØ@ðØóîóšŠbq @íØòì@…û†ìŠbi@ñòìóån“Žïè@ì@æm‹ aŠ@ómaì@üØ@‘ímbn@ô䆋Øìò‹îóq@~bnŽï÷bm@õóØòìímbè@òíŽï’ói@…û†ìŠbi@ómaì Status quo üØ@‘ímbn ♣ Nñü‚

66


@óïïä@‰ïmì‡äìím@ì@ñìbåŽîí‚@ò‡åŽïè@•óØó@ 䆋ØìbnØbq@ñŠüu@òŠbî†@Nf @ “ŽïÙiaŠ@óØó“ŽïØ@ñýüi@òŠìó @ðäbmłì@ðmójîbmói@‹m @ðäìíjnîíŽïq@óåîò†óä@eí @Šó @a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~ô @ äbéïu@ì@ß@ bäíïbäŠónäó÷@ðÙŽïäb“ŽïØaŠ@wäŠó@ñò†a@Š@ómbi@fäaínióØ @@@@N†ŠíØ@ðmbn @ñìbnØbq@bî@熋ÙiòŠóÈóióÜ@‘bi@ðmŠíØói@~a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@Æû‹à@ðäbØóÐbà@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@ñòŠbiŠò†@a‡ïÙŽïmŠüqaŠóÜ@UN @ìó@ Ùî†@ðäbØó“ŽïØ@î@Š@ónŽî‹‚ò†@熋ØìbnØbq@ñó“ŽïØ@ómaì@~ó@ Øóäaìbm@ðä‹ @ì@ðîòŠìó @Šóómb‚bä@o‚óu@ì@pbØò†@ñŒó òŠ @ì@pbØò†@æŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@a‡Ôa‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@çóîýóÜ@óØ@ñóäbäaìbm@ìó÷@ðäb“ïånò†@a‡îóØómŠüqaŠóÜ@UN@NeŠ†båŽïq@ñ‹mbîŒ@ðä‹  @@@.98pbØò†@a‡Ìói@ðmłóò†óÜ@óäbîŠbÙäaìbm@ãó÷@ðä‡äbnòì@ñaìa† @bèòìŠóè@UN@ñ56@ì@55@~H3I1@ðäbØóÝÙïmŠb÷@üi@òˆbàb÷@çbØónïäüï“ÙîîŠ@ŠónäìbØ@ì@oïÜü@óbäbbî @ñó“ŽïØ@a‹Ùbi@ŠóiìóàóÜ@íØòìŠóè@~ã@ óØóî@Nó@ ïîbbî@ça†ŠòíŽïnò†@óäbîbbî@ãó÷@ðŽïqói@~ç@ óØò†@pbn@ðÙïnØa‹q@ñbbî @~ãòìì†@Ne‹iŠòì@UN@ðäbàa‡äó÷@ñn“q@fäaíni@íØbm@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñò‡åŽï ó÷@ómüšóä@熋ÙiòŠóÈói @çbÜóè@NUN@ðØóîbbî@ì@ÞÙïmŠb÷@‡äóš@béäómóÜ@óØòŠó @ñ‹mbîŒ@ŠûŒ@óäbÄû‹à@ðäüäóÄŠónäó÷@ðäüïaŠóqü÷@n‚ŠbØói @ôîbióm@H2@Nç@ bØòŠìó @ómłì@ñn“q@ì@çb“ŽïØaŠ@wäŠó@H1@ZóäaìóÜ@~ó@ îóè@ŠónØbÐ@fÜó ói@îíŽïq@çüïäóÄŠónäó÷@ñŠbØói @ñŠbî‹i@ómaì@UN@ðma‡äóà@ðäbåŽïénò†ói@òŠüªói@~ó@ Øó“ŽïØ@ŠóóÜ@UN@ð“îbb÷@ðäóàí−ó÷@ðîó“îóè@ðäbàa‡äó÷@çaíŽïäóÜ @ð䆋؇åóq@H4@NóØó“ŽïØói@ðäbéïu@ñbî‡ïà@ðäa‡ïä‹ @ì@ñŠa†b b÷@H3@NçüïäóÄŠónäó÷@üi@UNõò†ŠbraŠ@bî @ñbmaì@òìbïØŠím@çóîýóÜ@1991@ñóØóäüïäóÄŠónäó÷@ð䆋؇åóq@óäìí¹üi@~a@†óØóšìbä@ðäbmłì@çóîýóÜ@óØóäa†ŠòíŽïnò† @üi@‹m@ñ @ ŠónØbÐ@ìóäaŠónØbÐ@ãó÷ôäìíióè@NN‡@ nè@óØóäüïaŠóqü÷@üi@oîíŽïq@¶óqíÜóØ@ìónŠóØ@ðäìíióè@H5@Nì@ íióè@ñŠûŒ @òìóØóîói@çbïäìíiò†bàb÷@ì@Øóîói@çŠa‡nòíîóq@óäaŠónØbÐ@ìóÜ@fÜó @N´îí@Žïq@ó@ äbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@ñŠa†‹Øói@çbÜóè @”ïäbØóÙïnïÜüq@ô @ äìíióè@îì@íÙÜói@~óØòŠbØ@ ói@çbÜóè@üi@óïïä@‘ói@bî‡ïà@ì@ç‡äbîó a@Š@ðäa‡ïä‹ @óäìí¹üi@N´îíŽïq @@@.99´îíŽïq@a†Ša‡młóò†@ðäbmłìóÜ@ðmójîbmói @ðäüïäóÄŠónäó÷@ñŠa†‹@ Øói@óäóîý@Ûóî@æäaímò†@ÚŽïmbn@‡äóš@bî@ÚŽïmbn@çbØónïäüï“Ùî @ îŠ@ŠónäìbØ@ôäìíšüi@ôŽïqói @ñ @ üè@bèòìŠóè@ça‹Ùbi@a†òìòŠóóÜ@ñóäbîüè@ìó÷@ŠóióÜ@óØóšìbä@ðäbmłì@~ç@ †‹ÙiòŠóÈói@ñó“ŽïØ@ñòŠbiŠò†@N´ó@ è@óäbÄû‹à @@N´jÜóè@ça†ŠòíŽïnò†@ñŠbØói@eìóäbîbä@‹m @ómłì@bîb÷@ãłói@Nó@ ØŠó÷@ãó÷@üi@fiìb−í @óäò@Š@bÙîŠóàó÷@ðäbØòìím‹Øóî@ómłì@íØòì@õŠa‡mł@ óò†@ñòŠìó @ðÙŽïmłì @ãóióØ@ç‹i@bÙîŠóàó÷ói@bŽî@Š@æióè@ŠónØbÐ@fÜó @e‹Øò†@_fnjÜóè@òŠbØ@ãói@fäaímò†@bî@eìóîò†@bÙîŠóàó÷@ðäbØòìím‹Øóî @~f @ njÜóè@çaŠòíŽïnò†@ðØŠó÷ói@bïäómói@bÙîŠóàó÷@Šó @Ha@ZóäaìóÜ@~f @ ióä@a†bÙîŠóàó÷@ñ‡äòìòˆŠóióÜ@çóÙiaì@bî@fnjÜóè@òŠbØ @òìóäbØóÙïnïÜüq@çóîýóÜ@ça†ŠòíŽïnò†@îì@ZóäaìóÜ@~óîóè@ðØòìbä@ñŠónØbÐ@æî‡äóš@ðäìíia†aŠb÷óÜói@îíŽïq@aìó÷ @ñónŠóØ@ìòìbšŠó@ðäìíióè@Nó@ Øó“ŽïØói@ðÙîŠóàó÷@ñbî‡ïà@ðäa‡ïä‹ @Nó@ îa†ŠbØŠóóÜ@óØ@ñóïmó@ îaŠóiòíŽîŠói@ìó÷@ðmójîbmói @Hl@NN‡@ nè@a†òŠbØ@ãóÜ@póàíÙy@ñn“q@òŠüªói@ì@ça†ŠòíŽïnò†@ñŠbØóÜ@ôÙîŠóàó÷@ðäbïmłìbè@ñn“q@NóØóØŠó÷ @No @ Žïióè@òìò†ŠíØ@ñŒû†ói@ñ‡äòíîóq@Ûóîó“ŽïØ@Šó @ômójîbmói@óàó÷@~e @ ‹ ò†@×a‹ŽïÈ@ðØb‚@ŽïØóî@ì@ñŠa†ŠóóÜ@Žî@Š@bÙîŠóàó÷ @eŠbØ@ïè@ì@e‹ ò†@×a‹ŽïÈ@ðØb‚@ŽïØóîóÜ@ŽîŠ@bÙîŠóàó÷@aìóØ@~òìómû†‹ÙäììŠ@bïØŠím@üi@ñòìó÷@Šbvåî‡äóš@bÙîŠóàó÷@óäìí¹üi @òŠüªói@ìóØóšìbä@ð“îbb÷@üi@fjï‹móà@e‹Øò†@†ŠíØ@õó“ŽïØ@ð䆋ÙîŠbÙnò†@óÙäíš@Nf @ äóîói@óäóîý@ãói@çbîŒ@pbØbä @bïØŠím@ñòìó÷@ñüèói@~ó@ ä‹ ý@ŠûŒ@õbïØŠím@bÙîŠóàó÷@Hx@Nf @ äóîó ò†@ñ‹ a‹ÙŽî@Šói@çbîŒóØ@a†óØóšìbäóÜ@ðàaŠb÷bä@ð䆋Ùn슆 @Np @ bØò†@bïØŠím@ð“îbb÷@ñìbšò@Š@ŠûŒ@bÙîŠóàó÷@óîüi@~a@†óØóšìbäóÜ@óîbÙîŠóàó÷@ñóåïàóÜ@ðäbºóqìbè@ìóîümbä@ðàa‡äó÷ @ñŠa†‹Øói@bÙîŠóàó÷@Šó @H†@Nfä@óîói@çbïäaíŽïä@õ‡äòíîóqói@çbîŒóØ@fnjÜóè@eŠbØ@ïèói@bÙîŠóàó÷@fšbåŽïqaì@bèòìŠóè @pbÙn@ 슆@üi@bïììŠ@ì@µš@Ûòì@õ‹m@ñ @ òìòŠìó @ðäbmłì@çóîýóÜ@Ћ @ìó“ŽïØ@òŠbØ@ãó÷@óäòŠ@~f @ njÜóè@çüïäóÄŠónäó÷ @fšbåŽïqaì@aìóØ@~µ @ ŽïÝi@µäaímò†@a†òìòŠó@ñóäbàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@Nò@ ìóånòìíi@óäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@õˆ†@ì @@NòìóØó“ŽïØ@ìbä@ónŽï›i@fia†bÙîŠóàó÷@õ‡äòìòˆŠóióÜ @ˆ†óØ@‹m@ð @ äbØóîŠbÙäaìbm@ì@熋ÙiòŠóÈói@ñó“ŽïØ@ò‡äóšŠóè@óîüi@~ó@ Ùbä@ìòŠbïnóè@ôŽïÝi@ñ‡äóš@ðØóîó“ŽïØ@†ŠíØ@ñŒû† @Šóè@e‹Øò†@~ó@ îóè@ç‡äbnòìói@ônîíŽïq@ìóîóè@òìóäbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@ói@ñ‡äòíîóq@æŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚ói @ðÙŽïmłì@Ne @ Š‡äai@×a‹ŽïÈ@ñŠòìŠó@ðä‡äbÙ’ói@ì@eŠ‡åia†@ñŠbïàaŠ@ð䆋ÙÜóÙŽïm@@o @ ò†ói@ðØòŠò†@ðÙŽï䆋ÙÜóÙŽïm@@oò† .2001@Þî‹qó÷@ñ18@~bÅŽïåîˆ@Zðäaín“ïäa†ói@ŠójàaŠói@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ðäbØóîŠbÙäaìbm@ŠóàóÜ@UN@ðmŠüqaŠ@98 Knudsen, B. Tonny, 1999: 185 99

67


@~ò@ ì솋Ø@a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚óÜ@ça†ŠíØ@ñü‚óiŠó@ðÙŽïmbn@ð䆋Ùn슆@ðÜìóèóÜ@ñó’òŠóè@Šbvåî‡äóš@bïØŠím@íØòì @ðÙŽïmbn@ð䆋Ùn슆@ñòŠbiŠò†@ñbïØŠím@ðäaŠóïä@2001@ñbà@õ16@ñˆûŠ@ôÝîò†@póïîŠíy@ñóàbäˆûŠ@óäìí¹üi @bèòìŠóè@Na‡iììŠ@óàó÷@ìímbèŠó @~‡äbîó aŠ@õóØóšìbä@ð䆋Ø a†ói@bïØŠím@ñó’òŠóè@bèòìŠóè@~ça†ŠíØ@ñü‚óiŠó @~ó@ îaì@ð@Žïq@bïØŠím@.100ò@ ìò†‹Ø@çbîü‚@ñóïäaŠóïä@ãó÷@ñòŠbiìì†@bïØŠím@üi@ÛN†Nt @ @ðØûŠó@ðäaŒŠbi@†íÉóà@ðÙŽïäa†aŠóóÜ @ìóîbïØŠím@ñóäýbäíïbä@ñ‡äòìòˆŠói@õˆ†@~a@‡Ôa‹ŽïÈ@ò‡åi@ðäbn†ŠíØóÜ@†ŠíØ@ñü‚óiŠó@ðÙŽïmbn@ôäìíjn슆 @aìóØ@óîóè@ñòìó÷@ô‹m@óÙäíš@~ò†ŠíØ@ñü‚óiŠó@ðÙŽïmbn@ñóîbØóåmbè@ñˆ†@bïØŠím@Nb@ïØŠím@ðØb‚@ŽïØóî@üi@óîó’òŠóè @@@NçóÙi@òìóäìíibïu@ñaìa†@ì@çŠóqaŠ@a†bïØŠím@ò‡åi@ðäbn†ŠíØóÜ@†ŠíØ@õóåïàóØ @’bi@æŽïíy@ãa†ó@ðáŽîˆŠ@ð䆋iý@ì@ça‡ŽïÜ@õóäbïîaì†@ãó÷@ð䆋Ùbi@‹mbîŒ@õüèói@bïØŠím@õóïäaŠóïä@ãó÷@ôŽîíä@ñóäìí¹ @òŠb@î†@Nf @ jnóióà@‹mbîŒ@fmbØ@ìíàóèóÜ@çbîòŠbØ@ãó÷@óióà@ðäbØóäbàóqìbè@ìbÙîŠóàó÷@fšò‡Žïqaì@Nì@ bšŠói@ónŽîìóØò† @~p @ bØò†@bïØŠím@ômóîaìómóä@õ‡äòìòˆŠói@ñìbšò@Š@bèòìŠóè@a†óØóšìbäóÜ@ôäbºóqìbè@ñbïØŠím@ðä‹ @ì@ÿûŠ@ñìbšò@Š@bÙîŠóàó÷ @ñŠümbäó@e‡äóè@ðÙŽïäa†ŠóóÜ@óäìí¹üi@~ò@ ìómû†‹Øbïå܆@×a‹ŽïÈ@ôØb‚@ŽïØóî@naŠbqóÜ@çbîbïØŠím@ðäììŠói@óîüi @ðØb‚@ŽïØóî@õŠb ŽîŠbq@ŠóàóÜ@çbîbÙîŠóàó÷@ŽîíÜóè@çbØòŠümbäó@~a†2002@ôÜb@ñ @ bmòŠó@óÜ@bïØŠím@üi@ðîbÙîŠóàó÷ 101 @ðäbióÜbm@ßýóu@fmbØ@~ò@ ìò†‹ØòŠbi‡äóš@ñü‚@õóïäaŠóïä@ãó÷@çbàóè@bïØŠím@N ò@ ìò†‹Ùmbqìì†@bïØŠím@ômóàíÙy@üi@×a‹ŽïÈ @ça†ŠíØ@õü‚óiŠó@ðÙŽïmbn@ôäìíjn슆@Šó@ jàaŠói@ðäaŠóïä@.102†@ ‹Ø@a‡Šbà@ðäbàóÜ@ñbïØŠím@ðäa†Šó@ÛNçNõ @ @ðØûŠó @ò†‹ØŠó@òìbä@òìbä@çbîìíàóè@ìòŠbî†@ñìbÙ’a@Šói@a‡äbn†ŠíØ@ðäbØòŠóØ a†@ómłì@ìíàóè@çóîýóÜ@a‡äbn†ŠíØ@ñììŠaí‚óÜ @@@@NçŽïàb÷ó’òŠóè@ŠbvŽïÜó @çbØòìó䆋؊a†b b÷@~òìóäóØò†@Ša†b b÷@óàóÜ@çbØò†ŠíØ @õììŠaí‚óÜ@õŠbnïÝïà@ôäüïäóÄŠónäó÷ói@a‡îü‚@õóäýbäíïbä@õ‡äòìòˆŠói@naŠbq@ìbåŽïq@ óÜ@óîò†bàb÷@bïØŠím@òŠbî†@íØòì @ÚŽïmbØ@béäóm@çbmł@ ì@æŽïÜò†óØ@~p @ bØò†@çbØónïÜbî@Š@ôäìíšüi@ñn“q@bïØŠím@õónŽîíÜóè@ãó÷@~f @ njÜóè@a‡äbn†ŠíØ @@Nòìóï‹móà@ómìóØ@çbïmóîaìómóä@ñ‡äòìòˆŠói@ìímbèŠó @~´ò‡Üóè@ça†ŠòíŽïnò†ói @e‹Øò†@óîüi@Nó@ äbØòìím‹Øóîòìómóä@õ688@õŠbî‹i@õa‹Ù’b÷@ð䆋ÙÝŽï“Žïq@×a‹ŽïÈ@ðáŽîˆŠ@ñŒó ò@Š@õìbnØbq@ðÙïnïÜüq @óäa@†ŠòíŽïnò†@a‡ÙŽïmbØóÜ@~o @ ŽîŠ†bä@òìóäbÄû‹à@ðäa†ŠòíŽïnò†@õbŽî@ŠóÜ@óïîŠbÙäaìbm@ãó÷@ôä‡äbnòì@ôÜìóè@ôšŠóióÜ@~µ‹ri 103 @ãó÷@ôàłòì@N a@‹ÙŽïuójŽïu@ìa‹Øaìò@Š@òìòŠbî‹i@ãó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@ôØòŠó@ôØóîòíŽï’ói@@1991@ôÜb@õóØóäbÄû‹à @688@õŠbî‹i@Nµä@a†aŠb÷óÜ@bnŽï÷@çìíi@a@†aŠb÷óÜ@a†@91ó@ Ü@bìó÷@õóäaŠónØbÐ@ì@xŠóàíÜóè@ìó÷@aìóØ@~ó@ îòìó÷@ðmŠíØói@òŠbï‹q @ðäaŠóibäóq@õbìó÷@ñŽïàbømbòŠbØ@ì@õ‡îˆa‹m@ð‚û†ìŠb@i@ìóØòŠìó @òìòŠüØ@ŠóióÜ@ôØòŠó@ôØòíŽï’ói@a†1991@ôÜbóÜ @ðîbióm@Nì@ íia‹Ø@óØòìòŠüØ@ômbòŠbØ@õónaŠb÷@ônó‚ói@bÙîŠóàó÷@ômójîbmói@aìb÷ˆû@Š@õbî‡ïà@ô−Šó@Na@‹Ø‡åóq@†ŠíØ @òìó’bïØŠím@çó@ îýóÜ@óØóäüïäóÄŠónäó÷@Nì@ íióè@ŠûŒ@ôØóîò†aŠbm@óäbÄû‹à@ñòìòìbäóäìíš@ŠóóÜ@a†òŠìó @ðäbmłì@çaíŽïäóÜ @fîòíŽï’ói@aìb÷ˆû@Š@ÛóîýóÜ@bèòìŠóè@Nì@ íiò†bàb÷@ì@ìíia†aŠb÷óÜ@óØóäüïaŠóqü÷@¶óqíÜóØ@ìónŠóØ@~ò@ ìbšŠó@Na‹Ø‡åóq @ìíi@ìa‡äóØ@ô@ äóu@ôَ؊ò†@óØòìòŠüØ@óÙäíš@~ô @ äaŒò†@Šbï‹qŠóiói@õü‚@a†óØómbòŠbØói@ŠójàaŠóióÜ@çbØòíŽï’óÜ @ãa†ó@ôáŽîˆŠ@õˆ†@×a‹ŽïÈ@ðäbäaín“ïäa†@ôåîŠóqaŠ@ì@çìíjï‚bî@ôäa‡äbè@‹m@ðØóîýóÜ@NçìíiŠa‡’ @ ói@a‡ï@Žïm@ü‚ìóna@Š@çaìó÷óØ 104 @@@N ììŠón‚@‹mbîŒ@a†óØómbòŠbØóÜ@õaìb÷ˆûŠ@õóØóîŠbï‹qói@~òìbÙîŠóàó÷@çóîýóÜ@æŽïíy @íØòì@Nµ @ ä@a@†aŠb÷óÜ@ÛíØŠó@ Ø@ñóšìbäóÜ@熋ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@õòŠbiŠò†@óäb‚û†ìŠbi@ì@xŠóàíÜóè@bî@óäaŠónØbÐ@ãó÷@bnŽï÷ @ôäaím@óØòìòŠüØ@Nó@ ïïä@a†aŠb÷óÜ@a†@UN@ô“îbb÷@ôäóàí−ó÷óÜ@×a‹ŽïÈói@Ša‡nòíîóq@ôäbØó“ŽïØ@ŠóàóÜ@ðØüØ@ì@ðîbióm@bìó÷ @üi@õóàó÷@ÛíØŠóØ@õóšìbäóÜ@çbØò†ŠíØ@ô䆋ØìbnØbq@ãłói@~òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä@õò‡åŽï ó÷@ìbäónŽï›i@óäaŠóîŠbØ @ð“îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠóÜ@ô‹móàói@çbîóØòìòŠüØ@”îbb÷@ôäóàí−ó÷@ðîó“ïàóè@ôäbàa‡äó÷óÜ@e‡äóè@bìó÷@Nòìa‹Øóä @aìb÷ˆû@Š@õbî‡ïà@Næ@ äai@ümìó÷@ôØóï‹móàói@bnŽï÷@õóïîŒó ò@Š@õìbnØbq@õó“ŽïØ@ãó÷@fšbåŽïqaì@ãłói@~ô @ äaŒò†@óØóšìbä @òìòŠó@õóäaìóÜ@óu@NN‡@ nè@çbØ@óØòìòŠüØ@üi@õòìó÷@íØò@ ì@òìa†óä@bnŽï÷@õóØó“ŽïØói@çbïä‹ @bÙîŠóàó÷@ômójîbmói @ô−Šó@ìòìóånòíi@熋ÙiòŠóÈói@õˆ†@óäaŠóîŠbØ@ìóäaìím‹Øóî@òìíïäaínäbîóä@oîíŽïq@íØòì@çbØò†ŠíØ@fšò‡Žïqaì @@Næ“ŽïÙiaŠ@óØó“ŽïØ@õýüi@ðäbéïu@õbî‡ïà@bèòìŠóè@òŠìó @ôäbmłì@~çbØòìím‹Øóîòìómóä The Kurdistan Observer 13/5/2001 100 The Kurdistan Observer 5/1/2002 101 The Kurdistan Observer 7/3/2002 102 Knudsen, B. Tonny, 1999: 183 103 Knudsen, B. Tonny, 1999: 179 104

68


@Ûóîó“ŽïØ@ìò‰äóm@Šóè@ÿó óÜ@póØíÜóè@òìóïîbîŠìói@ŠûŒ@óîüi@~ç@ Ša†b b÷@†ŠíØ@ñŒû†@ðÙbä@ì@ñŒüÜb÷@óÜ@òŠìó @ðäbmłì @õïäbmłì@çóîýóÜ@ŠûŒ@ôÙŽîŠb“Ð@õaì†@bÙîŠóàó÷@ðäbØòìím‹Øóî@ómłì@~ó@ äìí¹üi@Nç@ óØò†@óîóè@òìò†ŠíØói@ñ‡äòíîóqóØ @ôäüïaŠóqü÷@õ‡åóq@buìó÷@~ŠûŒ@ôÙŽïä‡äbäóÜóè@bèòìŠ@ óè@bïØŠím@õ‡äóàaŒòŠ@òì@~b@ïäbnîŠói@ðmójîbmói@aìb÷ˆûŠ @ôäbØóïmóîbÄû‹à@ómbòŠbØ@~pbÙi@óØóäa†ŠòíŽïnò†@õ‡åóq@ñòìóÜŠói@bÙîŠóàó÷@@.105†‹Ø@a†@91óÜ@ñóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò† @bÙîŠó@  àó÷@õbìó÷@ðØûŠó@ô’üi@xŠüu@óäìí¹üi@Nb@ äò†a†@×a‹ŽïÈ@ômbn@õü‚ìbä@õŠbiìŠbØói@ñ91@ôåîŠóqaŠ@õaì† @×a‹ŽïÈ@ôäbäaín“ïäa†@òØbš@ìíiaì@ð @ Žïq@ìbäa†@×a‹ŽïÈ@õü‚ìbä@õŠbiìŠbØói@ôÔa‹ŽïÈ@ìbä@ôäbØó“ŽïØ@ì@pbòŠbØ@a‡ïØóîómììóÜ @ñòìó÷@•üi@xŠüu@~†‹Ø‡åóq@õóäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@õŠa†‹Ø@bÙîŠóàó÷@fmbØ@@N106ç@ óÙi@çbîóØó“ŽïØ@õŠóòŠbš@çbîü‚ @@@Zômí @íØòìŠóè@~óîóäbÄû‹à@ô−bàb÷@óØóäa†ŠòíŽïnò†óÜ@oóióà@aìóØ@~òìò†‹Ùmbqìì†

@ómbòŠbØói@óäbáïäb“ŽîŠóq@ôàb−ó÷óÜ@æîóÙîò†@óáŽï÷@õòìó÷@ìíàóè@aìóØ@~òìóàóÙmbqìì†@òìó÷@eìóàò†@B @ómbòŠbØ@óîaíáŽïq@ãłói@~a@‡Ôa‹ŽïÈ@õü‚ìbä@õŠbiìŠbØóÜ@óäa†Šòínò†@òìó÷@æŽïÝi@e‡äóè@óäòŠ@NNNNçbØóïmóîbÄû‹à @@@.107@BpbÙjn슆@çbàòŠbØ@ãó÷@üi@ÚŽïån“îóŽïm@fäaímò†óØ@çòŠìó @ò‡åŽïè@çbØòŠóibäóq@ômbòŠbØ@~çbØóïmóîbÄû‹à

@ô−aŒbÔóÜ@çbØóuŠóàíÜóè@õóåïÔónaŠ@ñììŠ@aìóØ@~e @ ‹míi@e‹Øò†@a†òìòŠó@õóäbàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ @óäbÄû‹à@ôä@a†ŠòíŽïnò†@üi@óØóšìbä@ô‚û@ †ìŠbi@õóåïÔónaŠ@ñìì@Š@ó@ Ùî†@ðØóîòíŽï’ói@~µä@a@†óäbÄû‹à@ôÙŽïäüïäóÄŠónäó÷ @@Nµä@ŠóÙ’ü‚bŽîŠ @ça‹ óå‚òŠ@~óäbå‚ò@Š@ìóÜ@fØóî@~e @ ‹Øò†@ónaŠb÷@õóå‚ò@Š@fÜó @óäbÄû‹à@ðäüïäóÄŠónäó÷@aìóØ@~e @ ‹míi@ónîíŽïq@a†ò‹ŽïÜ @µä@ò†bàb÷@ãłói@~æåŽïnòíi@óäa‡äŠ†@ì@õìbåŽîí‚@ômbòŠbØ@çò†bàb÷@Šò†ŠòíŽïnò†@ôäbmýì@bî@çbØómbn@óîaì@çbïŽïq @ì@e ò†@UN@õìa‹ƒÙŽîŠó@ Ü@óå‚òŠ@Næ@ åŽïnòíi@ó@ Ùî†@ñ @ òíŽï’óÜ@õóäbÄû‹à@ômbòŠbØ@bî@õìbåŽîí‚@ãóØ@õóäbÄû‹à@ômbòŠbØ @oò†óÜ@çbï @óäbîü‚ŠóóÜ@ômóï‹i@ì@õŠaˆóè@ŠóióÜ@ÚÜó‚@a‡äbï@ ŽïmóØ@õóäbåŽîí’@ìóšìbä@ìó÷@ìbäón@ Žïšbä@UN@~æŽïÜò† @@@Nçò†ò† @ìó÷@‹m@ð @ äbØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ@õóšìbäóÜ@õŒó ò@Š@ô䆋ØìbnØbq@õŠbÙäaìbm@òŠbî†@~ò@ ìb−í @óáŽï÷@ñóØómóibi@üi@óîóå‚ò@Š@ãó÷ @~ç@ óÙi@ÿüš@çbîü‚@õóØóšìbä@æŽî‹Øò†Šbšbä@ó@ Øò†ŠíØ@óÙÜó‚@a‹Ùbi@íØòì@~ó@ ïîìbåŽîí‚@ãóØ@ìóïïä@õóïî‰ïmìì‡äìím@ìôîa‹Žï‚ @ãó÷@ôä‡äbnòì@üi@çbØòím‹Øóîòìómóä@ãłói@Næ@ ÝŽïèò‡Žïu@çbïäbØóšìbä@@òŠb›Žïi@~´ @ ’íØ@ì@ç‡äbÔüm@ô‹móÜ@•óØóÙÜó‚ @~ì@ íi Šóu@ì@õìbåŽîí‚@1991@ôÜb@õŠbèói@ôåîŠóqa@Š@õaì†@ômbòŠbØ@Nò@ ìbnóåÜóè@ümìó÷@ôÙŽîŠbØ@ïèói@óïîŠbÙäaìbm @Na@†ò†@oò†óÜ@çbïäbï @óäaˆû@Š@bàŠó@ì@ômóï‹i@õüèói@~×@ a‹ŽïÈ@õbqí@ôäbàì솊üi@ì@çaŠbi@t @ üm@õüèói@‘óØ@ça†óói @ôØóîò†a@Šbm@çbïäaím@ìóØó“ŽïØ@ìbä@ó@ å›i@aìb÷ˆû@Š@ôn’ŠóqŠóói@çbØòìím‹Øóîòìómóä@†‹ÙîaìóØ@ìíi@Šbî†@ôÙŽîŠbØüè@óàó÷ @@NæåŽïnòíi@óØómbòŠbØ@ìbšŠói @ðÙŽîŠbØ@ïèói@UN@ó@ ä@òŠìó @ôäbmłìóä@ôšóØ@~ó@ îa‹Ù’b÷@ôØóïna@Š@ç@ †‹ÙiòŠóÈói@ì@õŒó ò@Š@õìbnØbq@ôîŠbÙäaìbm@òŠbî† @óïîŠbÙäaìbm@ãó÷@ì@´óè@ça†ŠòíŽïnò†@õŠbØói@eìóäbîbä@bî@~çìbnóåÜóè@óØómbòŠbØ@ôä‡äbnòì@ônióàói@ümìó÷ @@Nóîa‡îü‚@ôŽïuóÜ@båŽïè@çbàìbä@a†òìòŠóóÜ@óØ@õóîóå‚òŠ@ãó÷@a†óàó÷@ðîbå’ûŠ@ŠóióÜ@NæåŽïnòíi @@ @@óØó“ŽïØ@ì@çbØòŠüøïm@ðîìb−í ói@pòŠbió@ÚŽïä‡äbäóÜóè@N5.4.3 @óØóîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@ì솊óè@üi@çüïäóÄŠónäó÷@aìóØ@çó‚ò†Šò†@òìó÷@òìóÙîráï÷@ì@õŠüøïm@ôäóîý@ì솊óèóÜ@çbØó䆋ØóÄaŠ@@@@ @Ûóîó“ŽïØ@ bî@ Ûóîò‰äóm@ ìímbèŠó @ ~çóØò†@ çüïäóÄŠónäó÷óÜ@ õn“q@ óØóîŠüøïm@ óÙ›ŽîŠ@ ì솊óè@ Nóîóè@ çbîŠûŒ@ õbmaì @çbØóîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ@aìó÷@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@ŠóónŽî†@‘bióØ@ãłói@NpbÙi@ôîòìómóäíŽïä@ô“îbb÷@ì@ôn’b÷óÜ@ó’òŠóè @óåäaìŠò†@óäa‹ óå‚òŠ@ŠûŒ@ðÙŽîìbšói@çbØónïÜaŠíÝq@a‹mí @íØòì@Nóîóè@çbîa†íu@ôäìíšüiìi@ìòìóäóØò†bïu@ ØóîóÜ@çbîü‚ @çaìó÷@ aìó÷@ óäbÄû‹à@ ôäüïäóÄŠónäó÷üi@ óäbïåïäaì‹Žïm@ ì@ æäbØónîŠa‡ïÜü@ ôšŠóè@ ~æåïj’òŠ@ ìóäbÄû‹à@ ôäüïäóÄŠónäó÷ @üi@ çbïuŠóà@ çbØónîŠa‡ïÜü@ ãłói@ NæäaŒò†@ ßbäíïbäŠónäó÷@ õóÜóàüØ@ ôØŠó÷ói@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@ ì@ çåïj’ó  @çbîü‚@çaìó÷@òŠüªói@~eŠ‡i@ãb−ó÷@ÿóàüØói@ónîíŽïq@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@óîaì@ çbïŽïq@ìóîóè@óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò† @ìímbèŠó @~çóØò†@óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“qóØ@õóäbàŠóä@ónïÜaŠíÝq@ìó÷@~òìóäóØò†@Úîä@çbØóàŠóä@ónïÜaŠíÝqóÜ @ôäóîý@òìòŠó@õóØó䆋ØóÄaŠ@ NçóÙi@ça†ŠòíŽïnò†@õŠa†‹Ø@õ‡åóq@ôîòìómóäíŽïä@õóÜóàüØ@ôäbàa‡äó÷@õŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ Knudsen, B. Tonny, 1999: 175 105 Knudsen, B. Tonny, 1999: 173 106 Knudsen, B. Tonny, 1999: 176 107

69


@õòŠbiŠò†@ NoîŠa‡ïÜü@ ¶bäíïbäŠónäó÷@ õóÜóàüØ@ ômójîbmói@ ~pb‚ò†Šbî†@ óØóîŠüøïm@ óÙ›ŽîŠ@ ì솊óè@ õŒaìý@ ìŽïèói @@Zçóäaìó÷@æŽîŠ‡åia†@Œaìýói@e‹Øò†óØ@õóäłb‚@ìó÷@~çbØónîŠa‡ïÜü @ãłói@ ~ça‹ÙÝŽï“Žïq@ Æû‹à@ ôäbØóÐbà@ ìímbèŠó @ ~çóØò†@ óäbÄû‹à@ ôäa†ŠòíŽïnò†@ õn“q@ çbØónîŠa‡ïÜü H1 @Šbî†@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ôä‡äaŒóióØ@õòŠìíå@ìó÷@üi@çbïäììŠ@ìŠbî†@ôØóîóbåŽïq@bî@Šbî†@ôØóîòìó䆋ÙäììŠ@çbØónîŠa‡ïÜü @óma‡i@ ômóîaìòŠ@ fäaíni@ òŠüªói@ ì@ pbÙiŠbî†@ óØóä‡äaŒói@ õŠìí@ ôÝŽïè@ fäaínióØ@ õòŠìíå@ ìó÷@ ómaì@ Nóïïä@ pbØò† @Šbî†@ ~ÛíØŠóØ@õóšìbä@ õŒó òŠ@ ô䆋ØìbnØbq@ ómaì@ çbàóØòìóåïÜüÙŽïÜ@ ômóibi@ õòŠbiŠò†@ óäìí¹üi@NóäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷ @óä‡äaŒói@ñŠìíå@ãó÷@õäììŠ@ì‹m†Šì@ôä‹ØŠbî†@óîüi@NòìónŽîŒû†ò†@õü‚@a†òŠìíå@ãó÷@ôŽîíØóÜ@óîó“ŽïØ@ãó÷@eŠ‡äaŒbä@ìóïïä @@NónîíŽïq@òìóäbØónîŠa‡ïÜü@çóîýóÜ @çbîóàó÷@I@æåŽïèò†@BŒ@ b’@bî@pójîbmB@õó“ŽïØ@ìò‰äóm@õìbä@óäbÄû‹à@ôäa†Šòí@Žïnò†@õn“q@üi@çbØónîŠa‡ïÜü H2 @ônîíŽïq@ìí“Žïq@ôÜb‚@õòíŽï’@çbàóèói@”îìó÷@Œb’@õò‰äóm@ìó“ŽïØ@ô䆋Ùbi@bî@ôäbåŽïèìbä@~H @ “Žïq@õòìói@òŠa‡nòíîóq @õˆíÙÜóàüØóÜ@oóióà@bîb÷@_óïïš@Œb@’@õó“ŽïØóÜ@oóióà@~e @ ‹Øò†@Šbï @ ‹q@óÙäíš@Nó@ îóè@‹m†Šì@ìäìì@Š@ôÙŽï䆋؊bî†ói @ì@çüØ@õó“ŽïØóÜ@oóióà@_æåŽïèò†@oò†ói@ça†ŠòíŽïnò†@üi@óiŠûŒ@õn“qóØ@óîóäb“ŽïØ@ãóÜ@oóióà@bîb÷@_óïîìbåŽîí‚ @óîó“ŽïØ@ãó÷@óïïä@Šbî†@~ç@ †‹ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@òŠbiŠò†@_óäbb÷@çbï䆋؊óòŠbšóØ@óîóäb“ŽïØ@ìóÜ@oóióà@_óäóîb‚‰ŽîŠ† Nbä@bî@Œb’@ì@pójîbm@õó“ŽïØ@ôÙàóš@‹Žîˆ@ónŽîìóØò† @ónŽîíÜóè@ãó÷@ônЋ @Nó@ äóîý@Ûóî@ô @ äa†ŠòíŽïnò†@ó@ Ü@æäaŒò†@Øbšói@ÿóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò†@çbØónîŠa‡ïÜü H3 @æäaímbä@çbØónîŠa‡ïÜü@ôšóØ@~f @ iìbÙ’a@Š@ì@ßbî@Š@ôØóïnaŠ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ì@ç‡äaŒói@ò‡äóšŠóè@~óîòìó÷ @óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@üi@óäóîýóàóè@ì@ÿóàüØói@ôØóïäaíïn“q@ìímbèŠó @óàó÷@~ç@ óÙi@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@õn“q @ãłói@Nì@ íi@a†aŠb÷óÜ@‡îbüåîˆ@ìímbèŠó @~æåŽïéi@Bÿ@ óàüØói@õn“qB@¶bî‡îb÷óÜ@Œaì@çò†bàb÷@çaìó÷@ò‡äóšŠóè@Nf @ ióä@a†aŠb÷óÜ @No @ ŽîŠ‡äóäa†@‡îbüåîˆói@óØó䆋ÙÝŽï“Žïq@ìínŽïiŠó @~ç@ óÙi@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïqó@ Ü@ô’üqìbš@a†Šbi@fÜó óÜ@fiò† @ô’üqìbš@fiò†@ì@çóÙi@çüïäóÄŠónäó÷@õn“q@çbØónîŠa‡ïÜü@fšbåŽïq@~Û@ íØŠóØ@õóšìbä@õóØó䆋ÙiòŠóÈói@õòŠbiŠò† @õ‡îbüåîˆ@õòíŽï’@a‡îbnŽï÷@õŠbióÜ@•óØóîŠbÙäaìbmóä@~ó@ îa†aŠb÷óÜ@ÿóàüØói@õn“qóä@a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~ç@ óÙi@óØóîŠbÙäaìbmóÜ Nòìím‹ Šòì @@ @@@ZóäaìóÜ@~óîóè@ð“îŽïèói@ôäóîý@oîŠa‡îaü@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@õóÙ›ŽîŠ@òŠbî† @çbØónîŠa‡ïÜü@ôäìíšüi@ì@oŽîíÜóè@~ó@ îóè@a‡ïäbéïu@ôŽîíä@ôàónïóÜ@õŠbî†@ôåŽîí’@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷ H1 @ôäbØóÐbà@õóîbq@ì@æŽîí’@ô䆋ØŽïèói@õüèónŽïji@fäaímò†@bèòìŠóè@~Æ @ û‹à@ôäbØóÐbàóÜ@æm‹ Žî@Š@üi@óä‹ @ôÙŽîŠò‡ïmóàŠbî @~ô @ móîbÄû‹à@ômóîaìò@Š@ìòŠói@òìóÜbäíïbäŠónäó÷@ômóîaìò@ŠóÜ@óÙŽîìbäóè@óàó÷@òŠüªói@Na@‡ïîòìómóäíŽïä@õóÜóàüØóÜ@Æû‹à @@NoŽîŠ‡åŽï‚‹äò†@‹mŒŠói@Æû‹à@õbèói@ì@oŽîŠ†ò†@Æû‹à@ôÐbàói@ðä‹ @çaŠbuóÜ@‹mbîŒ@ómaì @~ç@ óÙi@Æû‹à@ôäbØóÐbà@õòŠbiŠò†@çbïäbØóîŠüøïm@õòïÜbî@Š@æäaímbä@pbØìíàóè@çbØónîŠa‡ïÜü@õòìó÷@ÿó óÜ H2 @ómaì@Nç@ bØómbn@üi@óÙŽïä‡@ äbÔó’aŠ@ó@ −óq@ì@ñŠa†b b÷@a‡ïna@ŠóÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ôä‡äb‚‹ä@ŒŠóióÜ@çbîónŽîíÜóè@ãó÷@ãłói @ŠójàaŠói@çóÙi@õììŒòŠb÷@ì@eìóäbïi@ôšŠóè@óïïä@çbîüi@bî@çaímbä@ôäbb÷ói@aìŠóè@aìóØ@~æ@ äai@fiò†@ìónîíŽïq@çbØómbn NçóÙïi@çbîóØómłì@ôäaín“ïäa†ói @ì@•bi@ôäóîý@ÿóàüØói@õóäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@õŠa†‹Ø@ô䆋َïuójŽïu@oóióà@ÿóàüØói@ôäüïaŠóqü÷ H3 @õ‹mbîŒ@ôØóïäaíïn“q@e‹Øò†@óäbÄû‹à@ôÙŽïnóióàói@çbmłì@ôÜóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò†óØ@eŠüuói@Nó îóè@ô“îŽïèói @bî@oŽïi@ó@ äóîý@Ûóî@óØóäa†ŠòíŽïnò†@Šó @ómaì@No @ Žïi@óäóîý@Ûóî@óØóäa†ŠòíŽïnò†@Šó @õòìóÜ@fåŽïéi@oò†ói@ôîòìómóäíŽïä @oò†ói@ôîòìómóäíŽïä@õòŠìó @ôØóïäaíïn“q@fšbåŽïqaì@~o@Žïi@•óäbÄû‹à@óØónóióà@ôšŠó ó÷@´ó@ è@ðŽïq@ÚŽïmłì@‡äóš Nòäbb÷@ì@‹mŠbióÜ@熋Øa‡îóq@ñn“q@a†óäóîýóàóè@ôäa†ŠòíŽïnò†@ñŠbióÜ@ãłói@NfåŽïéi @ÚŽïàóØ@béäóm@~ç@ ˆ†@ì@æåïj’ò@Š@çaìó÷@~a@‹mí @“Žïq@íØòì@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õòŠbiŠò†@çbØónïÜaŠíÝq@ônŽîíÜóè @ìímbèŠó @~ç@ óÙi@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@õ‹ïn“q@çò†bàb÷@çbØóàŠóä@ónïÜaŠíÝqói@çìa‹bäóØ@çbØónïÜaŠíÝq@òŠbØŠüøïmóÜ @çaìó÷óØ@ómaì@N†@ ‹Ø@çbîóØóäa†ŠòíŽïnò†@õŠbØ@õ‡åóq@ôîòìómóäíŽïä@õóÜóàüØ@ôäbàa‡äó÷@ómaì@çbmłì@õŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ @íÙÜói@~ó@ ïïä@óØó“ŽïØ@bî@óØóîŠbÙäaìbm@ðîò‡äŠ†@bî@ôäìíi@ðîìbåŽîí‚@ŠóióÜ@çó@ Øò†@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ñn“q@õ‡åóq @oóióà@bîb÷@~µ‹ri@e‹Øò†@ãłói@Nò@ ìbåŽïè@oò†ói@ôäbmłì@õŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ@õn“q@óØóäa†ŠòíŽïnò†@aìóØ@óîòìó÷ŠóióÜ 70


@çbØóàŠóä@ónïÜaŠíÝq@òŠbî†@_óïîòìómóäí@Žïä@õóÜóàüØ@ôäbàa‡äó÷@ôäò†@õ4O3@ó@ Ü@oóióà@bîb÷@_óïïš@ŠûŒ@ôØóîóiŠûŒóÜ @@@Nóîóè@‹m†Šì@ô䆋؊bî†ói@ônîíŽïq@BŠûŒ@ôØóîóiŠûŒB@ôÙàóš@óîüi@~òìbäóäa†@òŠìíå@ãó÷@ô䆋ÙîŠbî†@üi@çbîŠbî†@ôØóîòŠbàˆ @ì@ôn’b÷@bî@õ‹ a‹ÙŽî@Š@Šóón‚@ô‹móà@Ûóîò‰äóm@bî@Ûóîó“ŽïØ@Šó @~ç@ óØò†@ça†ŠòíŽïnò†@õn“q@çbØónïÜaŠíÝq @õüèòìíi@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ìímbèŠó @~ç@ óØò†@çüïäóÄŠónäó÷@õn“q@bèòìŠóè@~ô @ îòìómóäíŽïä@ô“îbb÷ @íØòìŠóè@ãłói@Nó@ îóè@çbïnŽîíÜóè@çbàóè@”ïäbØónîŠa‡ïÜü@òŠbî†@~ç@ béïu@ì@ôîòìómóäíŽïä@ô“îbb÷@ì@ôn’b÷@üi@ó’òŠóè @ìòìóånóiò†@ç@ bØómbn@çaíŽïä@ôäóu@ì@ôØüØbäói@ó’òŠóè@bî@ô‹móà@ôäìíjn @ 슆@‹mbîŒ@çbØónïÜaŠíÝq@~a@‹Ùbi@“Žïq @çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óïî‡äòíîóq@bî@Ûóîóšìbä@üi@ü‚ìóna@Š@õó’òŠóè@ónŽïióäóØ@a‡ÙŽïmbn@ìbäóÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ôä‡äaŒói @Ne @ Š‡äò†a†@óîóè@õóØó“ŽïØóØ@õómbn@ìó÷@õü‚ìbä@@õŠbiìŠbØói@a†Šbi@ŠûŒóÜ@íÙÜói@ì@eŠ†båŽïq@òìóäaìó÷@çóîýóÜ@ôä‹ @ò‡åŽïè @~a@‡ØóîóšìbäóÜ@ÚŽïmłì@‡äóš@õòŠìó @ôØóîò‰äóm@ìó“ŽïØ@ôÙŽïrnò†@ónŽïji@ÚŽïmbn@õü‚ìbä@ôØóîó“ŽïØ@e‹Øò†@ãłói @@NÛóîóšìbä@ô“îbb÷@ŠóóÜ@ó’òŠóè@ónŽïji@ì@fåŽîŒóji@Šìíå@ôîü‚ìbä@ôØóîó“ŽïØ@e‹Øò†@‹m@ðØóîbmaìói @~ç@ aìó÷@ôåmí ói@~ó@  îóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õˆ†@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@a‹Ùbi@“Žïq@íØòìŠóè @ç@ bïŽïq@bèòìŠóè@N熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@bî@ça†óäŠòíŽïnò†@ì@pbn@ @õŠa†Šó@ôäbØórïåî‹q@ôä‡äbÙ’@õüèónŽïiò†@ça†ŠòíŽïnò† @ôä‡äbÙ’@íØòì@çbåŽïèŠbØói@ta‹‚ói@óÙäíš@~òŠûŒ@çbåŽïèŠbØói@ta‹‚ói@ô‹móà@õŠó ó÷@a‡äa†ŠòíŽïnò†óÜ@~óîaì @ô䆋Ùn슆@òŠüªói@~ @ äóu@õòìóäbä@ô‹móà@ì@ôàaŠb÷bä@õü@ èónŽïiò†@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@õŠa†Šó@ôäbØórïåî‹q @fšbåŽïqaì@aìó÷@~Û@ íØŠóØ@õóšìbä@ô䆋ÙiòŠóÈói@õó“ŽïØ@õòŠbiŠò†@Nô @ îòìómóäíŽïä@ô“îbb÷@üi@ó’òŠóè@ì@ô‹móà @óØó“ŽïØ@óÙäíš@~æ@ äaŒò†@×a‹ŽïÈ@õü‚ìbä@õŠbiìŠbØói@óØó“ŽïØ@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@ì@æi@ça†ŠòíŽïnò†@Žßó óÜ@çbØónïÜaŠíÝq @òìòŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ@çóîýóÜ@ô“în“q@bèòìŠóè@~óØóšìbä@õ‹ a‹ÙŽîŠ@üi@Šbî†@õó’òŠóè@ô䆋Ùn슆@õüèómòìíióä @bbî@ìóàbååmìóÙÙŽî@Š@õóîbóÜóØ@óîóî‹ a‹ÙŽîŠ@ãó÷@~õ‹ a‹ÙŽî@Š@üi@çbØónïÜaŠíÝq@ôäb“ŽîŠóq@óbi@ôäbîb’@Nòìa‹Øóä @õ‡äòìòˆŠói@ôîbå’ûŠ@ŠóióÜ@çbØómbnóØ@õóäbîbbî@bî@õóäbàbååmìóÙÙŽîŠ@ìó÷@~õ @ †ómòìímbè@a†óØóšìbäóÜ@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷ @çbîümìó÷@ôØóïä‹ @†ŠíØ@õóåïàóØ@ô @ mójîbmói@óØóšìbä@ôäbmłì@ìbä@ôäbØóåïàóØ@òŠbî†@Nòìín’Š@ç@ bîa†@a‡äbîü‚@õóäýbäíïbä @@@NòìaŠ†óåŽïq@a†óäbîbbî@ãóÜ @õü‚@a†ò†@ÿìóè@ŠûŒ@ôØóîò†aŠbm@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@õóÙ›ŽîŠ@aìóØ@~ç@ ó‚ò†Šbî†@òìó÷@çbàóØó䆋ØóÄaŠ @ŒŠói@ßbäíïbäŠónäó÷@ô“îbb÷@ì@õ‹@ a‹ÙŽî@Š@a‡îbïmóØ@~ç@ béïu@õóåïÔóna@Š@ì@ßbîŠ@õìì@Š@ÿó óÜ@òìb−í @’bi@bî@fåŽï−íi @õ‹ a‹ÙŽî@Š@bèòìŠóè@”îbb÷@ì@ôn’b÷@~熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@~pbn@õŠa†Šó@íØòì@ôäbØ@ bèói@aìóØ@~e @ Š‡åïji@e‹Øò†@NeŠ‡äò†a† @óàó÷@No @ Žî‹Øò†@óäbrïäò‹q@ìbèói@ãó÷@õìbšòŠ@a†óäýbäíïbäŠónäó÷@ôÙŽîŠbî‹i@Šóè@ôåm‹ ŠòìóÜ@NæŽî ò†a@Š@ŒŠói@a†óØóšìbäóÜ @óšìbä@ôäbmłì@ôåm‹ a‡Žïq@Ne @ ìóØò†Šò†@a‡’üi@xŠüu@õóØómììóÜ@íØòìŠóè@~ì@ íiaì@a†91@@@@õóØóäbÄû‹à@óäa†ŠòíŽïnò†óÜ @@NóäbØóïîòìómóäíŽïä@óäüØ@bî@óÜbäüî†a‹m@bbî@ôåm‹ aŠ@ŒŠói@õóÜói@×a‹ŽïÈ@ôØb‚@ônŽïØóî@ì@õŠa†Šó@ŠóóÜ @õóån“îóŽïm@ãó÷@ôîbå’ûŠ@ŠóióÜ@ì@çóØò†@ôbi@çbØónïÜaŠíÝq@õòìó÷@íØòì@òì@ ónŽî‹Ùi@çbåŽïèŠbØói@ta‹‚óÜ@i@ìímbèŠó  @a‡îbïmóØ@~õ @ †ómbè@熋ÙiòŠóÈói@õŠbÙäaìbm@õìíäbïiói@õŠbnïÝïà@ôÙŽïäüïäóÄŠónäó÷@ìímbèŠó @~e @ ‹míi@e‹Øò†@~a‡äaìó÷ @~p @ bÙi@a@‡Ôa‹ŽïÈóÜ@†@ ŠíØ@õó@ åïàóØ@õóäbîŠbïàa@Š@õn“q@@@Ša‡nòíîóq@ômbn@óäa‡Žîí @fiói@Šò†ŠòíŽïnò†@ômłì@bî@ôäbmłì @õŠóòŠbš@ôÜìóè@†ŠíØ@õóåïàóØ@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@óÙäíš@~a†óØóšìbäóÜ@Šó’@bî@ôàaŠb÷bä@õüèónŽïji@e‹Øò†@óàó÷@aìó÷ @Ûòì@óÙäíš@~p @ bÙi@óäó’óm@çbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@õ‹m@ð @ äbØóšŠbq@üi@e‹Øò†@óàó÷@Na@†ò†@‹mbîŒ@õ†aŒb÷@òŠüªói@ì@ôÙïnïÜüq @ôäbåŽïèŠbØói@ta‹‚@e‹Øò†@óïŽïq@ãói@Nç@ óè@a‡ä@bn†ŠíØ@õóÙî†@ðäbØóšŠbqóÜ@õ†aŒb÷@õòìóäłíu@æî‡äóš@ @bnŽï÷@óîa‹Ù’b÷ @ónŽïšò†@óäbÄû‹à@ômóàŠbî@ônóióàói@ça†ŠòíŽïnò†@ómaì@Na@†óØóšìbäóÜ@Âäóu@óäò@Š@ì@ôàaŠb÷bä@õüèónŽïji@ça†ŠòíŽïnò† @Âäò@ŠóØ@Šò†ŠòíŽïnò†@ômłì@ômójîbm@ônîì@ìòìómìóØŠìì†@ón@ óióà@ãóÜ@ìímbèŠó @~ç@ båŽïèŠbØói@ta‹‚ói@õóäb‚ @õïäbmłì@ìbïØŠím@õòìó÷@Ûòì@‹m@ð @ Øóîbmaìói@Na@Š†üi@ðÜìóè@ì@”Žïqóîa‹‚@òìóma‡i@çbïÙïnïÜüq@bî@çbîŠìíib÷@õ‡äòìòˆŠóióÜ @ça†ŠíØ@õü‚óiŠó@ômbn@ô䆋@ Ùn슆@ôÜìóè@óäbÄû‹à@õŠbØ@õìíäbïiói@aìóØ@~ò@ ìóåŽïÝîò†@ì@æŽïÝîò†@óØóšìbä@ì@ŠóØ a† @õòŠbióÜ@óØóšìbä@ôäbmłì@õóïï‹móà@ãó÷@Nõ @ ü‚@aìb÷ˆû@Š@õŠìíib÷@ì@õŠbïàa@Š@õ‡äòìòˆŠói@ŠóióÜ@•óàó÷@~eŠ†ò† @çóîýóÜ@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜ@õŠûŒ@õŠó ó÷@ôäìíióè@õüèói@•óàó÷@~e @ í Šói@ónŽîìóØò†@ìòìì‡äŒ@‹mbîŒ@bnŽï÷@~ça†ŠòíŽïnò† @ôäaìbm@ŠóióÜ@fîòíŽï’@ïèói@~ç@ óØò†@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜóÜ@‘bi@Ša‡młóò†@õïäbmłìóÜ@e‡äóè@ìbÙîŠóàó÷@óØ@òŠbî†@NòìbÙîŠóàó÷ @ôäaŠóïäóÜ@‘bi@a†óäaŠìó @ómłì@ãó÷@ô‹qŠói@ðäbØómììóÜ@fØóî@ïèóÜ@óÙäíš@~ó@ ïïä@çbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@ô䆋ÙiòŠóÈói @íÙÜói@Nó@ äbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@üi@fi@eŠóåÜbqóØ@eŠüuói@~òìa‹Øóä@õŒó ò@Š@õìbnØbq@õóäbÄû‹àbä@ôÙïnïÜüqóÜ@óäbmłì@ìó÷ @óîó’òŠóè@ãa†ó@ðáŽîˆŠ@~óîaì@çbïŽïq@óäaŠìó @ómłì@ìó÷@òŠbî†@~çóØò†@çbéïu@ìóØóšìbä@õ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@”îbb÷@üi@báŽïè@çaìó÷ 71


@ð @ äbmłì@ìbÙîŠóàó÷@a‹Ùbi@“Žïq@íØòìŠóè@No @ ŽîŠ‡ÝŽïèóä@óîó’òŠóè@ãó÷@fiò†@óîüi@~ç@ béïu@ìóØóšìbä@ô“îbb÷@ì@ôn’b÷@üi @~ç@ óØbä@çbØòŠìíå@õŠbÙnò†@ìóîóè@×a‹ŽïÈ@ðØb‚@ônŽïØóî@üi@çbîŽî@Š@çaìó÷@aìóØ@~ò@ ìómû†‹Ø@çbïmbqìì†@Ša‡młóò†@õ‹m @×a‹ŽïÈ@õìímbèa†@ômóàíÙy@ì@çbØò†ŠíØ@çaíŽïä@ôØüØbä@õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbš@õòìóåîŒû†óÜ@çbïbi@bnŽï÷bm@bèòìŠóè @ìòì솋Øóä@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@çbíØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@õòíŽï’@bî@ômóïäüšóÜ@çbïbi@bnŽï÷bm@çaìó÷@ó@ Ùî†@ðØóîbmaìói@Nòì솋Øóä @üi@çbïåŽïéä@ôÙŽïàa‹ û‹q@çaìó÷@óäòŠ@Nò@ ìaŠ‡åïióä@ìòìa†óä@òìónò†ói@çbíØ@õŠbïàa@Š@õó“ŽïØói@pójîbm@ôÙŽïàa‹ û‹q@ïè @ôäb‹qŠói@çaíŽïäóÜ@µåïi@Øóî@ì@熋Ùî‡äòíîóq@óïîaì†@ãói@òŠbî†@Nf @ jäbîóè@óäòŠ@~f @ ióä@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš @N×@ a‹ŽïÈ@õìa‹ÙäaìŠòìbš@ôäa‡ŽïÜ@õŠûŒ@õŠó ó÷@õüèói@•óàó÷@~ò@ ìíi@‹mbîŒ@a††ŠíØ@ôäb‹qŠói@ìbÙîŠóàó÷@ôäbØòìím‹Øóîómłì @òìbÙîŠóàó÷@çóîýóÜ@a‡Ôa‹ŽïÈ@õòíŽïšŠaíšóÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbšói@õ‡äòíîóqóØ@ÚŽïåmìóÙŽî@Š@ïè@bnŽï÷bm @@NòìaŠ‡äóîó óäaŠ@òìóîòŠbi@ãóÜ@òìò†ŠíØ@ôäb‹qŠói@çóîýóÜ@”ï›ïè@NòìaŠ‡åîó óäaŠ @ôÙŽïàa‹ û‹q@Šó ó÷@Nó@ ïïä@bî@óîóè@†ŠíØ@õó“ŽïØ@üi@òìbÙîŠóàó÷@çóîýóÜ@Žïàb÷ŠóòŠbš@ôÙŽïàa‹ û‹q@eŠ‡äaŒbä@óîüi @ü‚óiŠó@õŠónØbÐ@æî‡äóšói@óàa‹ û‹q@ãó÷@ôqa‹‚@ì@ô’bi@bî@õìb−í óä@ì@õìb−í @aìó÷@fióè@”ïåŽïé@ ä@õóäaŒaí‚ŠóòŠbš @ôäb‹qŠói@ìŠóåŽîíä@ôäbØóîŠbØaìa†@ôîìím‹Øóî@ì@ôîóáØüm@ì@õŽïèóiói@ÛóîýóÜ@ôØòŠó@ôØóîòíŽï’ói@óäaìóÜ@~òŠa‡nòíîóq @óØóšìbä@õìímbèa†@ôÙŽïäaŠü Šóè@ŠójàaŠói@çbqòŠü @ŠóóÜ@†ŠíØ@ôîìím‹Øóî@@ì@õŠbï’üè@ì@õŽïèóiói@bèòìŠóè@~†ŠíØ @üi@bÙîŠóàó÷@ônîì@ôäìíióè@õò†aŠ@ómaì@~ò@ ŠóòŠbš@ônóióà@bÙîŠóàó÷@Ûóîò†aŠ@bm@‹m@ðØóîýóÜ@NòŠa‡nòíîóq @ôÙŽïn’@ð @ àŠóÐ@ìa‹Ù’b÷ói@bÙîŠóàó÷@ôäb‹@ qŠói@ómaì@çaìó÷@~ó@ nîìóäóÜói@õòìó÷@N†@ ŠíØ@õó“ŽïØ@õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbš @@@Nòìímí óä@çbîóîòŠbi@ãóÜ @fšò‡Žïqaì@aìó÷@~Š@ bØŠóóÜ@æŽïíy@ @ãa†ó@ôäa†ý@ônóióàói@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜói@´ó@ è@‹m@ð @ äbmłì@ìbÙîŠóàó÷óØ@a‡ÙŽîŠbióÜ @òŠaìb÷@õó“ŽïØ@üi@”ïmbØ@ôØóîòŠbš@óäò@Š@ì@eŠ‡åŽïnòíi@çbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@õŒó ò@Š@ô䆋ØìbnØbq@ômbòŠbØóØ @‹m@ñ @ ŠbnïÝïà@ðäüïäóÄŠónäó÷@õóäìí¹@fÜó @Ûòì@•óàó÷@Nò@ ìónŽîŠŒû‡i@a†óäbÄû‹à@ômóàŠbî@ñòíŽï šŠaíšóÜ@çbØò†ŠíØ @ô’óäbÄû‹à@õ†‹ØŠò†@ãłói@~ò@ Šò†ŠòíŽïnò†@ômłì@õóäýbäíïbä@õ‡äòìòˆŠói@ôånaŠbq@a†óØòŠbØóÜ@ôØòŠó@ônóióàóØ @óäìí¹üi@Nõ @ ü‚@õóØóáŽîˆ@ŠóÜ@ìaŠ†ŠòíŽïnò†@ômłì@ôäaín“ïäa†@ô䆋؊b Œ@Š@õüèónŽïji@e‹Øò†@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ómaì@óîóè @õ‡äòìòˆŠói@ôånaŠbq@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ônóióà@ôšŠó ó÷@~a†1979@ôÜbóÜ@bî†üjàóØóÜ@ãbånŽïÄ@õóØóäa†ŠòíŽïnò† @õóØóäa†ŠòíŽïnò†@bî@Nça‹ØŠb@ ŒŠ@pürÜüq@õóØóáŽîˆ@Š@ôåšóÜ@bî†üjàóØ@ôÙÜó‚@òìóîüèìói@ãłói@~ì@ íi@ãbånŽïÄ@õóäýbäíïbä @ð“îbb÷@ì@ôn’b÷ói@ìíiŠa‡nòíîóq@ü‚ìóna@Š@çbîóØóäa†ŠòíŽïnò†@õüè@òŠbî†@~a@‡äbnäbÍÄó÷óÜ@ôäbäbºóqìbè@ìbÙîŠóàó÷ @õŠûŒ@ôÙŽïÙÜó‚@òŠüªói@Na@Š‡äò†a†@”îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠ@üi@ó’òŠóè@ì@ô‹móàói@çbjïÜbm@ôáŽîˆŠ@óÙäíš@~ç@ béïu@ìóØóšìbä @ò‡äóšŠóè@‹m@ðØóîòíŽï’ói@óàó÷@ôåmí @Nìíi@çbîŠb ŒŠ@çbjïÜbm@õóäaŠóåŽïüÝqa†@ôàónïóÜ@çbnäbÍÄó÷@ôäaín“ïäa† @ô’óäbÄû‹à@õ†‹ØŠò†@óØóäa†ŠòíŽïnò†@ãłói@~ì@ íi@çbîü‚@ìóØóšìbä@ð“îbb÷@ôånaŠbq@çbïnóióà@ôäbäbºóqìbè@ìbÙîŠóàó÷ @@@Nìíióè @~ò@ ìím‹ @çbîŽî@Š@ìòìíïäaŒ@Âä‹ ói@çbïÔa‹ŽïÈ@ôØb‚@ônŽïØóî@õîŠ@òŠìó@ @ôäbmłì@bnŽï÷bm@~a@‹mí @íØòì@ãłói @ãó÷@õóÜói@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õóäbîŠbïàaŠ@õŠóòŠbšóÜ@UN@ì@çbØòŠìó @ómłì@õŽîŠóqòŠìì†@ì@91@õóØóäa†ŠòíŽïnò† @×a‹ŽïÈ@ôØb‚@ônŽïØóî@õŽî@Š@ómaì@~ç@ óÙi@a‡Ôa‹ŽïÈ@õòíŽïšŠaíšóÜ@óØó“ŽïØ@õŠóòŠbš@a‹Øò†@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@òŠbî†@NçóïnaŠ @õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbš@ôå‚ím@ŠûŒíàóØ@çaìó÷@~a@‹mí @íØòì@ãłói@~ç@ ò‡i@”íØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@ôÜìóè@ì@ç‹i @ôåïäaì‹Žïm@çbàóèói@ì@´ó@ è@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@õŒbiŠó@ôäa†Šòí@Žïnò†ói@ôäbäbºóqìbè@ìbÙîŠóàó÷@ìímbèŠó @Næ@ mìóØóä@óØó“ŽïØ @熋ÙiòŠóÈói@ômbòŠbØ@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@aìó÷@~ò@ ìímí @çbîaì@Šóè@ð @ àŠóÐói@íØòì@çóÙi@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õ‹î@ó@çbîìí“Žïq @36@ôÝŽïè@õììŠaí‚@ôäbØóšìbä@ôäbØò†ŠíØ@òŠaìb÷@õó“ŽïØ@üi@ômbØ@óäòŠ@ôÙŽîŠóòŠbš@fšò‡Žïqaì@ŠûŒ@ì@fnòìò† @õŠóòŠbš@a†óäbÄû‹à@ômóàŠbî@õòíŽïšaíšóÜ@ì@ômbØ@õŠóòŠbš@ãłói@NòìónŽîŠŒû‡i@a†óäbÄû‹à@ômóàŠbî@õòíŽïšŠaíšóÜ @õóÜói@91@õóØóäa†ŠòíŽïnò†@õaì†@ôäìíàŒó÷@~ó@  ïïä@a‡äbn†ŠíØ@õììŠaí‚óÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØ@ôäóîb‚‰ŽîŠ†@ìóäbïmòŠóåi @@Nóîóè@óäbîŠbïàaŠ@ôÙŽîŠóòŠbšói@ônîíŽïq@óïîŠbïàaŠ@ôØóîó“ŽïØóØ@†ŠíØ@õó“ŽïØ@NçóïnaŠ@ãó÷@õìbÙ’aŠ @@@@ @Nì@ ìŠómb‚ò†@a‡@ïîòìómóäíŽïä@õüäb’@ŠóóÜ@çbØóïîòìómóäíŽïä@óäa†Šbî‹ióÜ@pbn@ôàaìò†Šói@ì@ÿaŒ@ôÜû@Š@çbàóØó䆋ØóÄaŠ @~æ@ åïiò†@a‡@ïîòìómóäíŽïä@õóÜóàüØóÜ@ôØòŠ@ ó@ôÜûŠ@pbn@óîaì@çbïŽïqóØ@~p @ bØò†@çbØónïÜaŠíÝq@ôäìíšüi@õn“q@óàó÷ @ŠóóÜ@çbîŠóîŠbØ@æäaímbä@çbØò†ŠíØóØ@õòìó÷@õa‹Ù’b÷@ôÙŽîŠónØbÐ@Nóïïä@õümìó÷@ôÙŽïÜû@Š@aìó÷@óØbm@ómaì@ò‡ïÅî‡åï÷@ôšŠóè @õü‚ìóna@Š@ôàa‡äó÷@òŠüªói@~ó@ ïïä@çbîü‚óiŠó@ômbn@çbØò†ŠíØ@aìóØ@óîòìó÷@~f @ ióè@ôîòìómóäíŽïä@õóÜóàüØ@õò‡åŽï ó÷ 72


@òìòŠó@ñóàó÷@‹m@ðØóîýóÜ@Nf @ ióè@a‡äbéïu@õ @ ò‡åŽï ó÷@ŠóóÜ@çbîŠóîŠbØ@ü‚ìóna@Š@æäaínióØ@µä@ð @ îòìómóäíŽïä@õóÜóàüØ @óîüi@Np @ bØò†@a‹Ù’b÷@òìa‹Øóä@Šbî†@üi@çbïØŠó÷@ì@Óbà@çbàóè@ì@µä@a‡äbØóî@ônb÷@ÛóîóÜ@‡ïÅî‡åï÷@ì@pbnóØ@õóïnaŠ@ãó÷ @bnŽï÷bm@~a@†‡ïÅî‡åï÷@ì@pbn@ÿó óÜ@熋ÙmìóØíÜóè@ôäbØóî@ôäìíi@oîíŽïq@õòŠbiŠò†@æŽïÝîò†@çbØónîŠa‡ïÜü@õòìó÷ @@@Nóïïä@a†aŠb÷óÜ@a‡naŠòìbä@ômłóèˆûŠóÜ@óäaìóÜ@a‡äbéïu@õóšìbä@fÜó óÜ @õóåïÔónaŠ@õìì@Š@ÿó óÜ@ôîbióm@ì@ç‡äb−í @‹mbîŒ@çbØónîŠa‡ïÜüóÜ@çbØónïÜaŠíÝq@aìóØ@µŽïÝi@µäaímò†@a†ò‹ŽïÜ @ÿó óÜ@Šbî†@ôØóîò†a@Šbm@çbØónïÜaŠíÝq@ôäìíšü@ i@ìóØûi@ÛòìŠóè@~ò@ Šbî†@a‡äbïäbØóäìíšüi@ìóØûiói@a†óØóšìbä@õómbéÙŽïq @@NæŽîŠ‡äò†a†@ŒŠói@ßbäíïbäŠónäó÷@ômóîaìòŠ@ì@õ‹ a‹ÙŽîŠ@a‡ÙŽïmbØóÜ@~pb‚ò†Šò†@õü‚@a†óØóšìbä@õóåïÔónaŠ@ì@ßbîŠ@õììŠ @ói@óäa‰äóm@ìó“@ŽïØ@òŠüu@ãó÷@óîüi@~ò@ Ša‡nòíîóq@nŽï÷@ôŽïäþáÝà@ì@ôØüØbäói@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@Šbu@fÜó  @~óäìí¹üi@NónîíŽïq@õóÙî†@ñ @ óäaŒbŠóòŠbš@õìbäóè@íÙÜói@~p @ óîbä@çbïîbmüØ@óØómbòŠbØ@ôä‡äbnòì@béäómói @ôÙŽï’óióÜ@ôäbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@çóîb¦ŠíØ@ôØóîòìbàüi@béäóm@a‡äbn†ŠíØ@õììŠaí‚óÜ@91@õóäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷ @‹Žîˆ@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@õ†aˆóä@õìbnØbq@õŠbÙäaìbm@òŠbî†@N†@ ‹Øóä@õóØó“ŽïØ@õ @ ŠóòŠbš@ãłói@~p‹ a@Š@a†óØóšìbä @ôäüïäóÄŠónäó÷@õónaŠb÷@óå‚ò@Š@e‹Øò†@óîüi@Nó@ Äû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ì@ç‡äaŒói@ôàaìò†Šói@a‡Ìói@ôáŽîˆ@Š@ônò† @õŠbØüè@õaì†ói@ôšóØ@~ç@ óØò†@ÚîŠó‚@ò‰@ äóm@ôä‡äbnòìói@çbîü‚@béäóm@Šò†ŠòíŽïnò†@ôäbmłì@aìóØ@~e @ ‹Ùi@óäbÄû‹à @ãó÷@õóäbïmòŠóåi@õŠóòŠbš@ôÜìóè@Šò†ŠòíŽïnò†@ôäbmłì@‹m@ðØóîbmaìói@Næ@ šbä@a†óØò‰äóm@ôäìíibqŠói @ôÙŽîŠóòŠbš@béäóm@çbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷@ôä‡äbnòì@òŠüªói@~ç@ ò†bä@óØò@ ‰äóm@õòìóäbä@õüèóåiò†óØ@õóäbïØòŠóòŠbØüè @@@NóîóäbïmòŠóåi@ì@çóîb‚‰ŽîŠ†@õŠóòŠbš@ôån‚aì†@ìóïïmbØ @óïîŠbïàa@Š@ó“ŽïØ@ãó÷@a‡ÙŽîŠbióÜ@Nó@ îóè@óäbïÙïnïÜüq@ôÙŽîŠóòŠbšói@ônîíŽïq@óØóîó“ŽïØ@a‡ÙŽïmbn@ìbäóÜ@ôånï÷@ôŽïäþáÝà @ôØó@ îóšìbä@üi@óØó“ŽïØ@ôäìíi‹mòŠìó @ìòìóåïÔóm@ô‹móà@pbØìíàóè@aìó÷@~ò@ ìónŽïåŽï·@çóîb‚‰ŽîŠ†@ôÙŽîŠóòŠbš@fiói @ôÙŽïmłì@‡äóšói@õ‡äòíîóq@ôånŽï÷@ôŽïäþáÝà@Šó @òìb−í @óàó÷@Nó@ îa‡ŽîŠü óÜ@a‡ÙŽïmbn@‡äóšóÜ@ôàaŠb÷bä@ô䆋Ùn슆@ì‹mòŠìó  @a†Šóói@çbïäbn†ŠíØóØ@oaŠòìbä@ômłóèˆûŠ@õóäbmłì@ìó÷@ìíàóèói@õ‡äòíîóq@†ŠíØ@õŒû†@óîa‹Ù’b÷@íØòì@Nf @ ióè@Ûóîóšìbä @òŠa‡nòíîóq@~ç@ óîb‚‰ŽîŠ†@ìóäbïmòŠóåi@õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbš@fiói@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õòìóäbà@ @óîüi@Nó@ îóè@òìa‹Ù’óia† @ô“îbb÷@ì@õ‹ a‹ÙŽî@Š@üi@熋Ùn슆@ó’òŠóè@òŠüªói@ì@ @ äóu@õüèónŽïji@óäòŠóØ@~ó@ Øóšìbä@ôàaìò†Šói@ôàaŠb÷bäói @üi@ó’òŠóè@ì@ô‹móà@çaìó÷óØ@~e @ i@çbØónïÜaŠ@ íÝq@ôäìíšüióÜ@óå‚ò@Š@e‹Øò†@òìòŠó@õóàó÷@ôŽïqói@Nç@ béïu@ìóØóšìbä @ôØóîó“ŽïØói@ÚŽïmbn@ìbä@õó“ŽïØ@ìòìóånóiò†@çb@Øómbn@çaíŽïä@õü‚ìónaŠ@ôØüØbäói@‹@ mbîŒ@ßbäíïbäŠónäó÷@ô“îbb÷ @@NæŽïäò†a†@ôîü‚ìbä @õŒaìbïu@çaìó÷@aìóØ@õòìóÜ@~e @ ‹Ùi@´ò‡Üóè@çüïäóÄŠónäó÷óióØ@õóäbmłì@ìó÷@õónaŠb÷@óå‚òŠ@e‹Øò†@‹m@ðØóîýóÜ @Na@‡äbîü‚@ôÙïnïÜüq@ì@õŠìíib÷@õ‡äòìòˆŠói@ôîbå’û@Š@ŠóióÜ@•óàó÷@~ç@ óØò†@a‡äbØó“ŽïØ@õŠóòŠbš@ômóïäüš@ìòíŽï’óÜ @çaíŽïä@ôäbníäa†@ôn’ŠóqŠó@ómaì@~ç@ óÙi@a†91ó@ Ü@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õóäbîŠbïàa@Š@ôÙŽîŠóòŠbš@çìíióä@ò†bàb÷@çaìó÷@óäìí¹üi @çìíiò†bàb÷@Šò†ŠòíŽïnò†@ôäbmłì@ãłói@Næ@ åŽïqói@eŠóòŠbš@ìa‡Ìói@Šóóäó£@Šb“Ð@ì@çóÙi@@a‡Ìói@ômłóò†@솊íØ @~ç@ ò‡i@a†1999@ôÜbóÜ@çüØ@õbïÄþí íî@ômíàíÙy@ì@çbjÜó÷@õóåïàóØ@çaíŽïä@ôØüØbä@üi@óäbÙïnïÜüq@ôÙŽîŠóòŠbš@ôÜìóè @~ü@ ÄüüØ@õóšìbä@ô“îbb÷@ì@ôîbïå܆@ô䆋Ùåïia†@çb’ @ bq@ìýì솊óè@çaíŽïä@ôäbníäa†@ô䆋Ùïn’ŠóqŠóói@çbÜóè@òŠüªói @ómòímbè@õóïÙïnïÜüq@òŠóòŠbš@ãó÷@õŠb ŽîŠbqóÜ@æàaìò†Šói@çaìó÷@ãłói@~ò@ ìímbèóä@õìaìómói@ôîbmüØ@óîó“ŽïØ@ãó÷@ôšŠó ó÷ @ÿó óÜ@óÄû‹à@ôä@bØóÐbà@õìbÙ’a@Š@ô䆋ÙÝŽï“ŽïqóØ@ÛíØŠóØ@õóšìbä@õŒó ò@Š@õìbnØbq@õŠbÙäaìbm@Šó @‹m@ðØóîýóÜ@NòìaŠb÷ @ôäbmłì@ômìóØíÜóè@õŒaìbïu@ŠójàaŠói@Šbï‹q@õóäb“ïä@e‹Øò†@~æ@ îóÙi@†ŠìaŠói@a†üÄüüØóÜ@çbØóïäbjÜó÷@õŒó ò@Š@õìbnØbq @íØòì@Nòìa @Ša‡młóò†@ôäbmłì@ì@UN@óÜ@óå‚òŠ@òìòìì@Š@ãóÜ@òŠbî†@Nµ @ Žïåia†@óîó“ŽïØ@ìì†@ãói@ŠójàaŠói@UN@ìŠa‡młóò† @õóØóîŒó ò@Š@ó䆋ØìbnØbq@õóïmóîa‡äŠ†@ìóïî‰ïmì‡äìím@ìó÷@a‡îbnŽï÷@õŠbióÜ@ÛíØŠóØ@õóšìbä@õóØóîŒó òŠ@òìbnØbq@çb¸í  @çbmłì@õ‹mbîŒ@ônîì@õòŠbiŠò†@òìóäóîóÙi@çbà“Žïq@õóå‚ò@Š@çbàóèói@òˆbàb÷@e‹Øò†@óîüi@~ó@ ïïä@õüÄüüØ@ôäbØóäbjÜó÷ @bèòìŠóè@NfióäŠbî†@òíŽïq@õóïî‰ïmì‡äìím@ìóïïmóîa‡äŠ†@ãó÷óØ@Ûóîó“ŽïØóÜ@‰ïmì‡äìím@ì@õìbåŽîí‚@õó“ŽïØ@õŠóòŠbšóÜ @ŠóióÜ@Ša‡młóò†@ôäbmłì@~f @ Üò†@õóîóå‚ò@Š@ìó÷@~æ@ îóÙi@òìa‹bä@BíïnØó@ ÝŽïBó@ i@õóîóå‚òŠ@ìó÷@üi@òˆbàb÷@eŠ‡äaímò† @ç‹Žî‰iò‡Üóè@çüïäóÄŠónäó÷@üi@óäbmłì@ìó÷@ì@´ò‡Üóè@ça†ŠòíŽïnò†@õŠbØói@a‡äbîóäýbäíïbä@õ‡äòìòˆŠói@ôîbå’ûŠ @@@Nf−í ò†@a‡äbîü‚@ôÙïnïÜüq@ì@õŠìíib÷@õ‡äòìòˆŠói@ÿó óÜóØ @ôäbmłìóä@ôšüi@~ì@ íi@×a‹ŽïÈ@õbqí@õóäa‡äŠ†@ôÙŽî‡îbüåîˆ@ì@熋ØìbnØbqóØ@çbØóÜbÑäó÷@ô’‹Žïè@~µ @ ‹ri@òìb−í @ãłói @òìóÙŽïäóîý@‡äóšóÜ@òŠbï‹q@ãó÷@ôàłòì@e‹Øò†@_ìí@ ióä@óîóäbÄû‹àbä@óïîŠbÙäaìbm@ãó÷@üi@çbïÙŽïàłòì@ïè@UNó@ ä@Ša‡młóò† 73


@ì솊óè@çaíŽïäóÜ@†Šb@ôäóu@bn“ŽïèóØ@ìíi@a‡ÙŽïmbØóÜ@ì@ìíi@a‡äbØbn’óè@ôîbmüØóÜ@ßbÑäó÷@ô’‹Žïè@~ãóØóî@NòìónŽîŠ‡i @~ç@ ŽîŠbri@õü‚@íØ@ òì@çbïmłóò†@ì@Žïè@õó“ŽïØìbè@a†ò†@çbïÜìóè@óØýì솊óè@óîüi@~ì@ íia†aŠb÷óÜ@płóèˆûŠ@ìaìb÷ˆûŠ@õŠóàóu @óšìbäóÜ@çbïmłóò†@õó“ŽïØìbè@ì@äłb@iói@çbîŒ@óîbjïäaäbïi@Šó @†‹Øò†óä@ÚŽîŠbØ@õìł@ óÙŽïm@çbïnò†@çaìó÷@bèòìŠóè @ãó÷@ôånaŠbq@óØòŽïŒ@ì솊óè@bìó÷@òŠbî†@Nó@ îbäìíióä@bïå܆@óØó“ŽïØ@õìímbèa†@ôàb−ó÷óÜ@Šó @bî@fäóîó ò†@a‡äbØbïubïu @ôäbØóÐbà@õŠb ŽîŠbq@bìó÷@~ãòìì†@Nç@ béïu@õ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@”îbb÷@õŠb ŽîŠbq@üi@ôäaŒò†@Âä‹ @ôÙŽîŠónØbÐó@ i@çbîóîó“ŽïØìbè @òŠbî†@~p @ łì@õü‚ìbä@õŠbiìŠbØói@òìóîaóiò†@‹mbîŒ@ì@ìíióä@a‡ïäbéïu@ônb÷@ŠóóÜ@bnŽï÷@õóîòíŽï’@ãói@ðä‹ @Æû‹à @ôàónï@üi@çbîŽîŠ@çbmłì@ìíàóè@솋Øò†@çbïmìóØíÜóè@ÚïnïÜüq@ßbîŠ@ôŽïqói@‹mbîŒ@Ša‡młóò†@ôäbmłì@bìó÷ @ómbn@ìói@béäóm@pbn@õü‚òìbä@õŠbiìŠbØóØ@õóàónï@ìó÷@Na†ò†@çb“ïqWestphalian System @çbïÜbÑnŽîì @b@î@óåïàóØ@ÿó óÜ@ôä@†‹ÙmìóØíÜóè@ômóïäüš@õŠbî‹i@õü‚@ì@ìíi@‘‹qŠói@õü‚@ómbn@ìó÷@ìòìónóiò†@õü‚ @Ûòì@çbïä‡äbÙ’@ì@ça ò†a@Š@ŒŠói@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@õŠa†Šó@ôäbØórïåî‹q@~ãóïŽï@@N108a@†ò†@a‡îóØóäaín“ïäa† @~ã@ òŠaíš@Na@‹Øò‡ŽïÜ@õòŠìó @ôØüØbä@õòìóäbä@ìòŠìó @ôäbmłì@ôä⁄Žïm@ô‹móà@óäbrïåî‹q@ãó÷@ôä‡äaŒói@óÙäíš@Nì@ íiaì@ìíibm @ôm@ójîbmói@õóïnŽîíÜóé@Žïi@ãó÷@õŠbî†@ôÙŽîŠbØüè@~†‹ÙŽïÜ@ô @ ’üqìbš@ãłói@ìíi@ßbÑäó÷@õóîóäa‡ä@Š†@óäaìbm@ãó÷@õŠa†b b÷@aìb÷ˆûŠ @aìb÷ˆû@Š@óîüi@N†@ ‹Øò†@ça‹Žï÷@õˆ†@çbïÔa‹ŽïÈ@õn“q@a‡äa‹Žï÷@ì@×a‹ŽïÈ@õóÜb@o’óè@ô@ äóuóÜ@çaìó÷@~ì@ íiòìó÷@bÙîŠóàó÷ @@@@Nfjäò†ói@óØóäaìbmóÜ@ìíióä@a‡î‡äòìòˆŠóióÜ @ìíäbïióÜ@bÙîŠóàó÷@òŠbî†@~e @ ‹Øò†@a‡młóò†óÜ@ãa†ó@ôäa†ý@ì@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜóÜ@‘bi@õìbÙ’a@Šói@ŠûŒ@bnŽï÷@óîa@‹Ù’b÷@íØòì @ãłói@~ò@ ìónŽïnóji@ãîŠûm@õˆ†@Šó’ói@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜ@pa†ò†@ÿìóè@bÙîŠóàó÷@Ne @ Šó ò†@õóØóäa‡ŽïÜ@ô䆋Øaìò@Š@üi@ÛóîóÜói@bî @~µ @ ‹ri@e‹Øò†@Nó@ îóè@pb£Šò†@ò‡ïÈbÔ@ßó÷@ôqì‹ ói@×a‹ŽïÈ@õŠa‡nòíîóqóØ@çìì@Š@ìa‹Ù’b@÷@õóÜói@õòìóåîŒû†óÜ@çbïnЋ  @óäò@Š@_×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜ@üi@ìb−í @ôØóîóÜói@ónŽïji@e‹Øbä@a‡äbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@õŒó ò@Š@ô䆋ØìbnØbq@ôäìíióè@bîb÷ @õŒbiŠó@ôÙ@Žïäa†ŠòíŽïnò†@Šóè@õóØóïmóîbÄû‹à@óäóîý@fäaíni@ãóØ@ôäóîýói@熋ÙiòŠóÈói@õóïîŠbÙäaìbm@ãó÷@õòìó䆋،Šói @òŠbî†@_çò†bä@óîó“ŽïØ@ãói@ümìó÷@ôØóïä‹ @çaìó÷@üi@ãłói@Np @ bÙi@a‡îóq@üi@õ‹mbîŒ@õn“q@ì@pbÙi@Žïèói@ìímbèa† @†ŠíØ@õŒû†@õò@ ŠbiŠò†@bÙîŠóàó÷@ônŽîíÜóè@Na@†óØóšìbäóÜ@ò†ŠíØ@õó“ŽïØ@õìa‹ióäa†@ôÙŽï’ói@ÛíØŠóØ@õóšìbä@ô䆋ÙiòŠóÈói @a‡ïäüîïÄóÜóm@ôÙŽïåmóÙŽïqìbšóÜ@bÙîŠóàó÷@õìí“Žïq@ôØûŠó@ô’üi@xŠüu@Nf @ jî†@òìóîü‚ói@õümìó÷@ôÙŽïäaŠü @fšbåŽïqaì @~f @ Üò†@òìóÔa‹ŽïÈ@õbqí@çóîýóÜ@óÙÜó‚@ìó÷@ôån’íØ@ì@çbäìa@Š@ômbòŠbØ@çb’bq@ìa†91@ôŠbàóÜ@ça†ŠíØ@ôåîŠóqaŠ@õòŠbiŠò† @ðîòìómóä@ô“îbb÷@õŠb؉Žîìa@Š@oÐû‹ØìbÙ@oåŽî‹i@bèòìŠóè@NBæ@ îóÙi@óäüØ@óïïØüØbä@ãó÷@õìłóÙŽïm@@çbàü‚@eìóäbàbä@óáŽï÷B @üi@×a‹ŽïÈ@ôäìíióšŠbq@õˆ†@ìòìò†‹Ø@õóØóšìbä@õó“ŽïØìbè@ôåm‹ a@Š@ôä‹ @ômbqìì†@a†‹m@ð @ ÙŽïåmóÙŽïqìbšóÜ@•üi@õbìó÷ @ôäbØómìì@ÿó óÜ@õümìó÷@ôØóïîŒaìbïu@eïi@ò†@òìóïïÙîŠóàó÷@ôäb‹qŠói@ôàò†óÜ@bnŽï÷@õòìó÷@N109ì@ íi@•ói@f @çbîóàó÷@Šbvåî‡äóš@óäìí¹üi@Nò@ ìóäóØò†@ôàaìò†Šóiói@×a‹ŽïÈ@ôØb‚@ônŽïØóî@ôÙä‹ @ômbqìì†@çaìó÷@~ãóØóî@Nó@ ïïä@a‡äbîìí“Žïq @õŠbïàaŠ@ôÙŽïàa‹ û‹q@ïè@bnŽï÷bm@bÙîŠóàó÷@~ãòìì†@N†‹Øüi@çbàòˆbàb÷@ŠóiìóàóÜ@íØòì@~òìómû†‹Ø@òŠbiìì†@bïØŠím@üi @ì@fåŽïi@ôÙïnïÜüq@ôØóîó“ŽïØ@Ûòì@óØó“ŽïØói@ça†@a‡îbïmóØ@ÚŽïàa‹ û‹q@ómaì@~o @ ò†@ómòìa†óä@ça†ŠíØ@õó“ŽïØ@õòŠbiŠò† @×a‹ŽïÈ@ôäaín“ïäa†@õóÙî†@ðäbØó“ŽïØói@ôäa†ŠíØ@õó“ŽïØ@ó“ïàóè@bÙîŠóàó÷@Nfia‡Žïm@óØó“ŽïØ@õŠóòŠbš@üi@ôÙŽïäþq @õó“ŽïØ@õŠbÙnò†@eìóîbä@ìí“Žïq@íØòì@bÙîŠóàó÷@aìóØ@b‚ò†Šò†@òìó÷@óàó÷@Na‡jŽïq@ @ôä‹ @bïuói@òìímbèóä@ìòìómòìínói @eŠbØói@bÙîŠóàó÷@fšbåŽïqaì@bèòìŠóè@~p @ bØò†@bïØŠím@õóäýbäíïbä@õ‡äòìòˆŠói@õìbšò@Š@bÙîŠóàó÷@óÙäíš@~p @ bÙi@†ŠíØ @fîòíŽï’ói@ÛíØŠóØ@õóšìbä@õŒó òŠ@õìbn@ Øbq@õŠbÙäaìbmói@ça‡ïä‹ @ìòìó䆋،Šói@óîüi@Nfnó@ è@få@Žï−ò‹i@õü‚óÜ@bïØŠímóØ @ì@熋ÙäbaŠóè@ü‚ìóna@Š@•óàó÷@Na@†óØó“ŽïØóÜ@óîbÙîŠóàó÷@ôä⁄Žïm@ŠûŒ@õŠó ó÷ói@솊íØ@õó“ŽïØói@óäa‡ïä‹ @çbØòíŽï’óÜ @çb‹qŠ@ ói@õbnŽï÷@õómìì@ôîbå’ûŠ@ŠóióÜ@òìòŠó@õóîòìó䆋Ùäìì@Š@ãó÷@òŠbî†@Nó@ îbïØŠím@ômójîbmói@ìóšìbä@ôäbmłì@ôäaŠóïä @@NóïïÙîŠóàó÷@ôä‡äbîó aŠ@ì @@ @ @@ãb−ó÷@N5.3 @ðîbå’û@Š@ŠóióÜ@Bó@ äbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õŠó ó÷@ì@ÛíØŠóØ@õóšìbäóÜ@õŒó ò@Š@ô䆋ØìbnØbqB@óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ômóibi @ì@ßbîŠ@õììŠ@bèòìŠóè@~o @ îŠa‡ïÜü@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ì@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ôäbØóîŠüøïm@óÙ›ŽîŠ @@NòìónŽî‹ÙäììŠ@aŠ‡Üìóè@~óØóšìbä@õóåïÔónaŠ Stephen and Daniel in David A. Lake and Donald R.,1998: 227 108 Saddam i kornet, TV program fra DR2, 2002 109

74


@~ç@ bØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîó@ q@ôäbØóäüïî†@ a‹m@ì@çüØ@bèói@Šóómb‚ò†@o‚óu@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ @Næ@ Žî ò†a@Š@ŒŠói@óîóè@ßbäíïbäŠónäó÷@õ‹ a‹ÙŽîŠ@üi@çbîbmaìóØ@熋Øóä@ÿóÙ@ Žïmü‚@ì@pbn@õŠa†Šó@ôäbØórïåî‹q@a‡äbïŽïmóØ @ç@ bïŽïq@çaìó÷@~Hòìó䆋Øý@fàóØóiI@çóäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷@õˆ†@ì@çò†bä@Æû‹à@ôäbØóÐbàói@ôä‹ @ò‡åŽïè@çbØónïÜaŠíÝq @@@NôîòìómóäíŽïä@õ‹ a‹ÙŽîŠ@ô䆋iŠbióÜ@õüèónŽïiò†@òŠüªói@~fäóîó ò†@”îbb÷@ì@ôn’b÷ói@çbîŒ@ça†ŠòíŽïnò†@~óîaì @ç@ bïŽïq@çaìó÷@ãłói@~ó@ ä‹ ý@çbïÜbäíïbäŠónäó÷@õ‹ a‹ÙŽî@Š@”ïäaìó÷@aìó÷@~ó@ nîŠa‡ïÜü@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ôšŠóè @ì@ôn’b÷@ô @ nb÷@çbàóèóÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ónîíŽïq@~æ@ ŽïÜò†@çaìó÷@Nó@ ä‹ @òíŽï’@çbàóèói@Æû‹à@ôäbØóÐbàóÜ@æm‹ ŽîŠ@~óîaì @çbØónîŠa‡ïÜü@NçóØò†@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“q@óäaŽïàbøuŠóà@bèòìŠóè@~eŠ‡åia†@a‡ïîòìómóäíŽïä@ô“îbb÷ @ÿóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò†@¶bî‡îb÷óÜ@Œaì@çò†bàb÷@ãłói@~æ@ äaŒò†@’biói@óäóîý@Ûóî@ôäa†ŠòíŽïnò†@ó@ Ü@ÿóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò† @@Nìíia†aŠb÷óÜ@‡îbüåîˆ@ôîŠbÙäaìbm@ìímbèŠó @~æåŽïéi @@@ @óîüi@~b@nóåÜóè@†ŠíØ@õŠbïàa@Š@õó“ŽïØ@ôäóîb‚‰ŽîŠ†óä@çóîb¦ŠíØóä@ôÙŽîŠóòŠbšói@1991@õóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò† @a‡äbn†ŠíØ@õììŠaí‚óÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@òŠüªói@~ò@ ìóäbà@óäbïmòŠóåi@ôÙŽîŠóòŠbš@fi@çbØóïmóîbÄû‹à@òŠaŒb÷ @@@NæŽîŠ‡åŽïnòíi@õŠbvØóîói@aŠ‡äaímóä @òìóÙŽîììŒóÜóØ@ÚŽï䆋ØìbnØbq@üi@báŽïè@~ó@ Øóšìbä@õbnŽï÷@ô‚û†ìŠbi@bèòìŠóè@~ó@ Øóšìbä@õì쉎ïà@õa‹Žï‚@ôÙŽïä‡äb“‚ìbš @õóšìbä@õŒbØbq@ôÜìóè@lòŠóÈ@ônò†łbi@õòìómóä@eŠüuóióØ@~ó@ îóäýbäíïbä@ð @ Åïmüà@ô’óØüè@ì@çóØò†@óîa†aŠb÷óÜ @õŒó ò@Š@ôäò‹Øóî@ôØóîó@ ÜóàüØ@fäaíni@íØbm@~pa†ò†@ìa‹Øó@ åŽïÜŒóy@õó@ Ùî†@õŒó òŠ@ìóåïàóØóÜ@‹m@ð @ äbØóšìbä@ì@ÛíØŠóØ @@NfåŽïéi@oò†ói@a†óäbšìbä@ãóÜ@lòŠóÈ @@ @õn“q@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@õóÙ›ŽîŠ@~óîòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@õóØóîŠüøïm@ó䆋ØóÄaŠ@ôŽïqói @ónïÜaŠíÝq@ónŽîíÜóè@ãó÷@Np @ bØbä@熋ÙiòŠóÈói@@ôä‡äbnòì@ônóióàói@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@óäbÄû‹à@ôÙŽïäa†ŠòíŽïnò† @Nó@ ïïä@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ôäbàa‡äó÷@õŠûŒ@ôØóîóiŠûŒ@“rÜbq@óØó“ŽïØóØ@a‡ÙŽïmbØóÜ@óàó÷@~ò@ ìónŽî‹ ò†@”ïäbØóàŠóä @~óîaì@ç@ bïŽïq@çaìó÷@óÙäíš@~ç@ óØbä@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ôäaíïn“q@çbØónïÜaŠíÝq@bèòìŠóè @@Nfäóîó ò†@ôîòìómóäíŽïä@õ‹ a‹ÙŽîŠ@bèòìŠóè@ô“îbb÷@ì@ôn’b÷ói@çbîŒ@óîòíŽï’@ãóÜ@ôäüïäóÄŠónäó÷ @~ó@ îóè@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@ô䆋Ùïäaíïn“q@üi@çbïuŠóà@çaìó÷@aìó÷@~ó@ nîŠa‡ïÜü@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ôšŠóè @ôäaíïn“q@µäò†bàb÷@”ïäaìó÷@~a@†óàó÷@ôîbå’û@Š@ŠóióÜ@óîüi@Næ@ äaŒò@ †@‡åóqói@ìØbšói@ÿóàüØói@ôäa†ŠòíŽïnò†@çaìó÷ @óäóîý@Ûóî@ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“q@çò†bàb÷@çbØónîŠa‡ïÜü@òŠbî†@Nç@ óÙi@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@óäbÄû‹à@ôÙŽïäa†ŠòíŽïnò† @~õ @ ˆíÙÜóàüØ@a‡îbnŽï÷@õòíŽï’óÜ@Û@ íØŠóØ@õóšìbä@õóä‹ÙiòŠóÈói@ãó÷@ãłói@Nì@ íia†aŠb÷óÜ@‡îbüåîˆ@õŠbÙäaìbm@ìínŽïiŠó @~çóÙi @òŠüªói@Nõ @ óØòìbi@óån“îóŽïmói@‡îbüåîˆ@ôÙàóš@‹Žîˆ@ónŽïšbä@óØóïîŒbØbq@óîüi@~õ @ ü‚ónŽî‹ bä@æŽîí’@ôä‡äbmí@ì@熋ÙÜìbØ @@@NçóÙi@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@çüïäóÄŠónäó÷@õn“q@çbØónîŠa‡ïÜü@fšbåŽïqaì @ì@”îbb÷@Šóüi@ó’Šóè@ì@ô‹móàói@çbmłì@çaíŽïä@õü‚ìóna@Š@ôØüØbä@ì@ ó“ŽïØ@‹mbîŒ@çbØónïÜaŠíÝq@óbi@ôäbîb’ @õ‡äòíîóqóØ@ôîü‚ìbä@ôØóîó“ŽïØ@fšò‡Žïm@õbŽî@Š@òŠbî†@NÚ@ Žïmbn@õü‚ìbä@ôØüØbä@ìó“ŽïØóÜ@æäaŒò†@ôîòìómóäíŽïä@õ‹ a‹ÙŽîŠ @†ŠíØ@õó“ŽïØ@üi@óàó÷@òŠbî†@Nç@ béïu@bî@ç@ aìa‹Ð@ôØóîóšìbä@ô“îbb÷@üi@ó’òŠóè@ì@ô‹móà@õüèónŽïji@óîóè@òìó“î‹m@ðmłìói @@@@Ne‹Ùi@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@õóÙ›ŽîŠ@õónaŠb÷@óå‚òŠ@òìóîòŠbi@ãóÜ@e‹Øò†@óïïŽïq@ãói@Nòìb−í  @BÆ @ û‹à@ôäbØóÐbà@ôä‡äaŒói@õŠìíåB@ôäìì@Š@솊ì@ôÙŽï䆋ÙîŠbî†@õòŠbiŠò†@çbïnЋ @çbØónîŠa‡ïÜü@óbi@ôäbîb’ @Šbî†@솊ì@ôØóîòìó䆋Ùäìì@Š@çaìó÷@bèòìŠóè@Nç@ a†ŠòíŽïnò†@óma‡i@ômóîaìò@Š@fäaínióØ@õóä‡äaŒói@õŠìíå@ãó÷@ómaì@~óîóè @Ûóîò‰äóm@bî@Ûóîó“ŽïØ@çüš@ì@õóØ@eŠ‡äai@óïïä@çbb÷@óîüi@~oò†@óäò†bä@BŒ@ b’@ì@pójîbm@õó“ŽïØB@ôÙàóš@õòŠbiŠò† @òìóïîbïå܆ói@óïïä@çbb÷@aìó÷@~ó@ îòìóåïÜüÙŽïÜ@ãó÷@ômóibiói@òŠa‡nòíî@óq@õòìó÷@Nò@ ìóÙàóš@ãó÷@õŠbi‹Žîˆ@ónŽï›i@fäaímò† @@Nbä@bî@òìóäbÙàóš@ãó÷@õŠbi‹Žîˆ@ónŽïšò†@ÛíØŠóØ@õóšìbä@ô䆋ØìbnØbq@bîb÷@~eŠ‡äai @aìó÷@~çìa‹bä@oïäüï“ØòîŠ@ŠónäìbØói@ì@çóØò†@óäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@õn“q@õóäbbäbbî@ìó÷@ôŽïqói @üi@õŠbÙÜóàüØ@ôuŠóà@óäaìó÷@òŠbî†@Nf @ šò‡Žïm@õbŽî@Š@òìóîŠüøïm@õóäaìŠóÜ@a‡ØíØŠóØ@õóšìbäóÜ@çüïäóÄŠónäó÷ @a‡ïnaŠóÜ@ãłói@Nó@ ïîbbî@•óäóîý@Ûóî@õóäbÄû‹à@ôäa†ŠòíŽïnò†@~óîaì@ç@ bïŽïq@ì@æŽïäbäa†@óäbÄû‹à@ôäüïäóÄŠónäó÷ @ónîíŽïqóØ@çóè@‹m@ñ @ ŠónØbÐ@fÜóàüØ@Nó@ îóè@ó@ Ùî†@ñ @ ŠónØbÐ@fÜó@  @ôäìíióèói@ônîíŽïq@óäbÄû‹à@õŠbØüè@ŠóióÜ@ça†ŠòíŽïnò† @çbmłì@ônîì@Zó@ äìí¹üi@óäaìóÜ@~oŽî‹Ùi@fuój@Žïu@õŒbiŠó@õòìòìbäóäìíš@ôäüïaŠóqü÷@eŠ‡äaíni@íØbm@~æ@ ia†aŠb÷óÜ@fiò†@bî 75


@ôäa‡ïä‹ @~UN@ô“îbb÷@ôäóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@çaíŽïäóÜ@Šbî†@ôÙŽïîbióm@bî@UN@õò†ŠbraŠ@ómaì@ôma‡äóà@~ça†ŠòíŽïnò†@üi @@NN‡nè@~óØóšìbä@ôäbmłì@õ‡äóàaŒòŠ@~óØó“ŽïØói@bî‡ïà@ì@ç‡äbîó aŠ @ônóióàói@óäbÄû‹à@ôÙŽïäa†ŠòíŽïnò†@ô䆋Ùîn“q@ì@ôäaíïn“q@õŠó ó÷@a‡äbàóØóîŠüøïmóÄaŠ@ôîbå’û@Š@ŠóióÜ@ì@ômŠíØói @@NóàóØ@ŠûŒ@熋ÙiòŠóÈói@õŠbÙäaìbm@ôä‡äbnòì @òìó÷@~òìónŽî‹Ùäìì@Š@óØóšìbä@õóåïÔónaŠ@ì@ßbîŠ@õìì@Š@aŠ‡Üìóè@òìóîbŽî@ŠóÜóØ@òìóØóÙîráï÷@óÄaŠ@õóäaììŠóÜ @ô䆋Ù“‚óä@bî@ô䆋؊bî†óÜ@çbïÜaŒ@ôÜûŠ@bèòìŠóè@~ó@ îóè@a†óØóšìbä@õüäb’@ŠóóÜ@çbïÜaŒ@ôÜûŠ@çbØómbn@aìóØ@eìóØò†Šò† @a†óØóšìbäóÜ@熋Øóä@ÿóÙŽïmü‚@ì@pbn@õŠa†Šó@íØòì@ôäbØórïäò@ ‹q@ìbèói@Nó@ îóè@ôàaìò†Šó@ iói@òìóäbØóïîòìómóäíŽïä@òŠbî‹i @çbéïu@ìóØóšìbä@ô“îbb÷@ì@ôn’b÷@ôånaŠbq@üi@Âä‹ @õŠónØbÐói@óäbrïäò@ ‹q@ãó÷@õŠb ŽîŠbq@óÙäíš@~æŽî‹Øò†@ ‹îó@ŒŠói @@@NæŽîŠ‡äò†a† @õóÜóàüØ@ôäbØóäìíšüi@ì@oŽîíÜóè@~µ @ ŽïÝi@óØò@ ìóåïÜüÙŽïÜ@ômóibi@õóØóÙîráï÷@ì@õŠüøïm@óÄaŠói@´ójn“qói@µäaímò† @ì@oaŠòìbä@ômłóèˆû@Š@õóšìbä@õŠbïàa@Š@õŠbi@õóåïÔóna@Š@õìì@ŠóÜ@Âäò@Š@Šbî†@ôØóîò†aŠói@oïÜaŠíÝq@¶bäíïbäŠónäó÷ @ónîŠa‡ïÜü@ @¶bäíïbäŠónäó÷@õóÜóàüØ@ôäbØóäìíšüi@ì@oŽîíÜóè@ôšŠóè@Nò@ ìóäò†ò†@çbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óïî‡äòíîóq @a‡ÙŽîŠbióÜ@ãłói@Nó@ ïïä@ŠóîŠbØ@óîòíŽï’@ìói@bnŽï÷bm@a‡äbØóïîòìómóäíŽïä@óïî‡äòíîóq@õüäb’@ŠóóÜ@õòìóäa‡äò@Š@õbäaím @ônŽîíÜóè@ìóØûi@e‹Øò†@bî@óäòŠ@aìó÷@~e @ Š‡jŽïq@çbî‹mbîŒ@ôä‹ @a‡äbØóÜbäíïbäŠónäó÷@óïî‡äòíîóqóÜ@Æû‹à@ôäbØóÐbàóØ @Ûóîò†aŠbm@çbØónîŠa‡ïÜü@ôäìíšüi@ìóØûi@òŠbî†@Næ@ åŽïéi@oò†ói@a‡äbØóïîòìómóäíŽïä@òŠaíióÜ@ônò†łb@i@çbØónîŠa‡ïÜü @Ûòì@a†ì솋ia@ŠóÜ@çbîŠbÙnò†óØ@óîóäbïîòìómóäíŽïä@bbî@ìóàbååmìóÙŽî@Š@ìóÜ@e‡äóè@ô䆋ÙîŠbÙnò†@ôÜìóè@bî@óîòìóäìíiììŠói @Np @ a†ò†@‹móäbÄû‹à@ôîòìómóäíŽïä@ôØóîóÜóàüØ@ìòŠói@çaŠü @ôÜìóè@çaìó÷@ôäbØón@ŽîíÜóè@ìóØûi@óîüi@~p @ a†ò†@òìíiaì@ìíibm @@@NeŠ‡jŽïq@ôä‹ @ôîòìómóäíŽïä@õ‹ a‹ÙŽîŠ@ì@”îbb÷@õòíŽï’@çbàóèói@Æû‹à@ôäbØóÐbà@çò†ò‡Üìóè@ì@eìóäbîò†@çaìó÷@óÙäíš @@ @ìbÙîŠóàó÷@ãłói@~oŽî‹Øò†@æŽïíy@ãa†ó@ôáŽîˆŠ@ôäa†ý@ì@×a‹ŽïÈ@ôäa‡ŽïÜóÜ@‘bi@‹mbîŒ@ÚŽïmbØìíàóèóÜ@bnŽï÷@òŠbî† @‹Žîˆ@óäìóØò†óØ@36@ôÝŽïè@õììŠaí‚@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbä@õŒó ò@Š@õìbnØbq@õó“ŽïØói@ôä‹ @òìínîíäbîóä@ôäaŠa†aìóè @ôäbéïu@ôn“ @ @õa@Šói@a‡Ìói@ôáŽîˆ@Š@ôäbØóäbÄû‹àbä@óîŠbÙäaìbm@õìì‡åîŒ@ôØóîóÜói@Ûòì@ì@çò‡i@a‡Ìói@ômłóò†@¶ûäóØ @oò†ói@çbîóØòìa‹ÙäaìŠòìbš@óäò@Š@óîŒbiŠó@óäa‡ŽïÜ@üi@Ûóïmóîaìò@Š@òìóîüèói@æäaínióØ@eŠüuói@~æ@ åŽïiŠbØói@ì@æäóîói @òìóîóäbïàóÜóØ@~f @ iŠa‡nòíîóq@a†óØóšìbäóÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØói@ŠójàaŠói@bÙîŠóàó÷@õŠü óä@ônŽîíÜóèói@e‹Øò†@•óàó÷@NæåŽïéi @ôÙŽïàa‹ û‹q@ïè@bèòìŠóè@~o @  Žî‹ ò†@×a‹ŽïÈ@ôØb‚@ônŽïØóîóÜ@ŽîŠ@~pbØò†@bïØŠím@õóäýbäíïbä@õ‡äòìòˆŠói@õìbšòŠ @òìóä‡äbìóš@õ‹m@ð @ äbØó“ŽïØ@ÿó óÜ@ÛíØŠóØ@õóšìbä@ô䆋ÙiòŠóÈói@ìòìì‡äbîó óäa@Š@†ŠíØ@õó“ŽïØ@üi@õóäaŒaí‚ŠóòŠbš @Bõ @ ŽîŠóqòŠìì†B@õŠü óä@ônŽîíÜóè@õòìó䆋Ùmbqìì†@•ó@àó÷@~f @ mòìaŠ†óä@ômójîbm@ôØóïä‹ @ì@çìa‹ÙÜóÙŽïm@a‡Ôa‹ŽïÈ@ìbäóÜ @@@Na†óØóšìbä@ì@×a‹ŽïÈóÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØói@ŠójàaŠói@óîbÙîŠóàó÷ @õaì†ói@ìòìíi@óØóšìbä@ôàŠb÷bä@õŠbî†@ôÙŽîŠbØüè@ì솋iaŠ@õò†ó@õì쉎ïà@ôîa‰ŽîŠ†ói@†ŠíØ@õó“ŽïØ@aìóØ@õòìó÷@õüèói @eŠüuói@~æiŠa†b b÷@óïnaŠ@ãóÜ@bÙîŠóàó÷@ômójîbmói@òŠìó @ôäbmłì@fšò‡Žïqaì@ŠûŒ@bèòìŠóè@~oŽîŠó ò†@a‡ÙŽîŠóòŠbš @~ç@ béïu@ìóØóšìbä@õ‹ a‹ÙŽî@Š@ì@”îbb÷ói@ç‡äbîó @çbîŒ@òŠüªói@~ô @ àaŠb÷bä@ôàaìò†Šói@ómaì@†ŠíØ@õŒû†@õòìóäbà@ŠóòŠb›Žïi @çaìó÷@bîb÷@bu@Nç@ óÙi@†ŠíØ@õŒû†@õ @ ‹îó@óÙî†@ôÙŽîìbšói@çbéïu@ôäaŠa‡młóò†@aìóØ@õòìó÷@õüè@ónŽïji@e‹Øò†@óàó÷ @õìímbèa†@ôàa‹ û‹qóÜ@ôä‹ @‡äóš@†ŠíØ@õŒû†@bîb÷@çbî@~ò@ ìa‹mí óä@ìóïïäŠbî†@òìó÷@bä@bî@ónò†ói@òìóîòŠbi@ãóÜ@çbïÙŽïn’ @@@Nóîòìa‹Ø@ôÙŽîŠbï‹q@òìó÷@~òìaŠ‡Žïq@òìbÙîŠóàó÷@çóîýóÜ@a†óØóšìbä @@

@@@ @@@@ @@ @@ @@ @@ 76


77


@ @çbØòìbšŠó ZôØŠbáïäa†@ì@õïÝåï÷@ôäbàŒói Jackson, Robert and Georg Sørensen, (1999): Introduction to International Relations. Oxford: University press. Baylis, John and Steve Smith, (1999): The Globalization of World Politics. Oxford: University press. Kundsen, B. Tonny, (1999): Humanitarian Intervention and International Society. Århus: University of Aarhus. Harriss, John, (1995): The Politics of Humanitarian Intervention. Lonon and New York: Pinter. McDowall, David, (2000): A Modern History of The Kurds. London And New York: I. B. Tauris. Kreyenbroek, G. Philip and Stefan Sperl, (2000): The Kurds, A contemporary overview. Lonon and New York: Routledge. Winrow, M. Gareth and Kamal Kirisi, (1997): The Kurdish Question and Turky: An Example of a Trans-state Ethnic Conflict. London: Frank Cass. Preece, J. Jackson: Humanitarian Right Quaterly, Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation: Changing State Practices and Evolving Legal Norms. (1998): Vol. 20, pp. 817-842. Bell-Fialkoff, Andrew: Foreign Affairs, (Summer 1993): A Brief History of Ethnic Cleansing. Gottlieb, Gidon: Foreign Affairs, Nations Without States. (1994): Vol. 73 No. 3, pp. 100-112. Vincent, R.J. (1974): Nonintervention and International Order, Princeton: Princeton University press. David A. Lake and Donald R., (1998): The International Spread of Ethnic Conflict: Minority Rights and the Westphalian Model by Stephen D. Krasner and Daniel T. Froats. Ryan, Stephen, (1995): Ethnic Conflict and international Relation.

78


U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices-2000. Released by the bureau of Democracy , Human rights, and Labor. February 2001. Waever, Ole, Introduktion til Studiet af International Politik (1992): København: Forlaget politiske Studier. Pedersen N. M., Goldmann K. & Osterud O., Leksikon I statskundskab: Intervention. (1997): København: Akademisk Forlag. Heinz Jacob (1988): Kurdistan og kurderne. København: Institut for Kultursociologi. Shorash, Shakhawan (2000): Kurdistan et glemt land i Staten, 2.årgang nr.4 Marts 2000, scient.pol.bladet, Syddansk Universitet. Shorash, Shakhawan (2000): Saddams etniske udrensning og bosættelse af palæstinensere, i Staten, 2.årgang nr.5 Maj 2000, scient.pol.bladet, Syddansk Universitet. TV program fra DR2, (2002). Saddam i kornet. The Kurdistan Observer January 26, 2001: Ethnic Cleansing in Kirkuk. Iraq Foundation. The Kurdistan Observer Marts 26, 2001: Iraq Continues Deporting Kurds. The Kurdistan Observer April 18, 2001: U.N. Rights Forum Condemns Iraq for “Terror”. The Kurdistan Observer May 16, 2001: Hurriyet daily: Turkey says Kurdish state in Northern Iraq grounds For War. The Kurdistan Observer June 1, 2001: April Conference Examines Arabizaition of Kirkuk. The Kurdistan Observer May 11, 2001: Turkey raises four main concerns to the Iraqi leader. The Kurdistan Observer April 01, 2002: U.S. senators seek to reassure Turkey over Iraq. The Kurdistan Observer May 07, 2002: Iraqi Report: Arabization Campaign Accelerates. The Kurdistan Observer June 23, 2002: Turkish Daily News June 12, 2002. Turkey Warns Kurds on Kirkuk: There Is a Red Line Not to Cros. The Kurdistan Observer, June 23, 2002: Turkish Daily News June 21, 2002. US Official: We don’t endorse KDP draft constitution.

79


KurdishMedia November 26, 2001: US-Turkish talk on moving troops to Kurdistan State to attack Saddam. KurdishMedia January 08, 2002: Ethnic cleansing and forced deportation continues in Kirkuk Brayety, KDP Kurdish-daily, Kurdishmedia News: Kurdismedia. Com May 23, 2002, Sources: May 23, 2002. Removal cost to Kurdistan per dead Arab sours to 4 Million Iraqi Dinars. Washington Post, January 8. 2003: After Calls on Turkey, U.S. Put on Hold FNs Charter: www.un.org/aboutun/charter/index.html. @@

ZôiòŠóÈ@ì@õ†ŠíØ@ôäbàŒói

@@Nçìíjïîü‚@õóäbƒqbš@~ÛŠbáïäa†@2001~a†ì쉎ïàóÜ@ÛüØŠbØ@Zô−Œ‹i@ÓŠbà@âîŠóÙÜì‡ióÈ@⁄Üì‡ióÈ @@NçaŒŠó÷@ôjŽïnØ@õóäbƒqbš@~‡îí@1998@~óîóšìbä@ãó÷@ôîòìómóä@õŠbi@ôåîŠü @ôÜìóè@ì@ÛíØŠóØ@õóšìbä@ZôäbióÜbm@õŠíä@N† @@NÚî‹mŠbr@õóäbƒqbš@~2000@âÜüéØün@~ãòìì†@ôqbš@~ãóØóî@ô Šói@~çbmóÜìò†@õbî‰ïmaï÷@ì@çbn†ŠíØ@Zôäò†óà@ôåŽïíy @@Nbî‡ïà@õóäbƒqbš@~1997@âÜüéØün@~çbn†ŠíØ@õŠìíå@ZŠìíÐóÌ@⁄Üì‡ióÈ @@NÚŽïqb÷@õóäbƒqbš@~1995@âÜüéØün@~çbn†ŠíØ@@õbïÐa‹ üº†@üåmó÷@ZŠìíÐóÌ@⁄Üì‡ióÈ @@N23@òŠbàˆ@~bî‡ïà@õóàbäˆûŠ@ôäbØòìa‹Øì⁄ióÜ@~‹ŽïÜìóè@~2002@~çbn†ŠíØ@ð䆋ÙiòŠóÈói@ZñŠí½óà@ŠíÐóÌ @@ N21@òŠbàˆ@~bî‡ïà@õóàbäˆûŠ@ôäbØòìa‹Øì⁄ióÜ@~2001~‹ŽïÜìóè@~a‡ä†‹ÙiòŠóÈói@ì@´aí aŠ@çaíŽïäóÜ@òìbåŽî‡äóØ@~Š†bä@òìbØ @@ @@NŠìíäóà@õóäbƒqbš@~1991@‡îí@~ì쉎ïà@ìòŠói@Zib@ÖïÐòŠ @@ @@Nõìbmóè@õ1369@ôäa‡äójŽîŠ@çaŠbm@Ó‡@õóäbƒqbš@~ôäbîŠ@†óàó«@ôäa‹Žï Šòì@~a‡nïi@ìò†Œüä@õò†óóÜ@†ŠíØ@Za‹ŽïšüØ@î‹Ø @N2002@õŠójáŽïnrŽï@~a†bÙîŠóàó÷@ìbqìŠìó÷@ôäbmłì@õbïqüÝÙåï÷óÜ@ÛíØŠóØ@ômóïäbn†ŠíØ@~Šbmìì@ZîŒóÈ@†ó¼ó÷ .‫ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻥﻴﻨﺎ‬,2002 ‫ ﺋﻮﺏﺴﺎﻻ‬,‫ آﺮآﻮك رﺣﻠﺔ ﻓﻰ زاآﺮة اﻟﺘﺎریﺦ‬:‫ﻋﻮﻥﻲ اﻟﺪاوودي‬ @@www.kirkuk.dk ,‫ ﻗﺮن و ﻥﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺮیﻚ و ﺕﻌﺮیﺐ‬:‫ آﺔرآﻮك‬,‫ ﺟﺒﺎر ﻗﺎدر‬.‫د‬ @@ @@NæåŽîŠóqò†Šò†@çbïäbØóšìbäóÜ@kî‹Èóm@õŽïè@Úàbàó’@ôn’ò†@ôäaŠbïmíu@Z2002O1O21@ñˆûŠ@@57@òŠbàˆ@~ðmłìbè @@ @@NpbØò†Šò†@ìímbàŠí‚òŒbmóÜ@†ŠíØ@×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ@Z2001O3O24@õˆûŠ@NN@òŠbàˆ@~eíä@ôäbn†ŠíØ @@

80


@ônò†‹Žîˆ@ôäbØóïäbn†ŠíØ@óšìbäóÜ@õŒó òŠ@ñìbnØbq@ZMedyaTV 2000@ðäüîïÄóÜóm@mìóÙŽïqìbš@ZôäbióÜbm@õŠíä@N†@~çbíÈ@†í¼óà@N† @@N×a‹ŽïÈ@ôáŽîˆŠ @@ @@N2002@õbmòŠó@~çbàòŠbÔò†Šói@ôràóØóÜ@†ŠíØ@ôäaŠóibäóq@ìbäóÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ @@

@@ZoŽïäŠónäó÷@ôäbØónîb http://www.encyclopedia.com/html/k/kirkuk.asp @@http://www.britannica.com/eb/article?eu=46695 Www.kurdistanobserver.com: Www.Kurdmedia.com www.kirkuk.dk www.hawlati.com www.eb.uk/kurdistan @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ 81


@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ 82


@@ <

83

Profile for kurdo cide

paktawi ragazi la karkuk  

nwseni shaxawan shorsh .paktawi ragazi lakarkuk

paktawi ragazi la karkuk  

nwseni shaxawan shorsh .paktawi ragazi lakarkuk

Profile for kurdocide
Advertisement