Page 1

@ômóîłóàüØ

ça‹Žï÷@@õŠbï’ì@ôäbäˆ @õ‡äóiìŠó@ô슆@ói æŽîíî‹Ðbä@Žßóè@熊a‰jÜóè

‫ﺳﻴﺎﺳﻰ‬

@ì@ŠìíØbi@ôÄai @ôÙŽïäb“ÙÜóè @ @õ†‡ïu

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

õónïàüØ@õìa‹Ø‡äóóq @Šó@óÜ@õ‡äòìbä òŽïè@õŠbØìbè@ônîíŽïq @ @çbØóïïäbn†ŠíØ

òŠbàˆ

UQQ

www.kurdistanukurd.com

çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy@ôäb Šü÷

@ @çó¸@QUP  RPPY@çó÷ìˆ@õU@@QSXX@ça†ŠòŒüu@õQU@ôåîóè@@

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

@@ @@ @@ @@ ‫@@ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪی هﺎوﺑﻪﺷﻰ‬ @Šó@óÜ@Ûbq@ì@Û‡y @@ @@ @ @熊a‰jÜóè @@ @@ @@ @@ @@

@õŠa†ŠûŒ@ì@ôîûŠòŠó@ói@ó“Øó’bq@üi@ÚŽïmóЊò†@LõŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè ôiïy@ôïbï@õŠónÐò†@óØ@a‡’óiìbè@ôØóîóàbåäbîói@óÜ ça†ŠòŒüu@õY@õˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôî†aŒb÷@ômŠbq@ì@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† çbîì⁄i@a‡@äa‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè@μàóîò†@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ ÚŽïmóЊò†@ónŽî‹Ùi@ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@çóØò†@aìa†@lïy@ìì†@Šóè@Lòìò†‹Ø çaŠü @ôäbåŽïéÙŽïq@üi@ÛóîbmòŠó@ónŽî‹Ùi@Lì@ôîûŠòŠó@ói@ó“Øó’bq@üi @@Na‡äa‹Žï÷@ôïbï@õaìóèí’óØ@óÜ óÜ@aìa†@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ì@çbn†ŠíØ@ôî†aŒb÷@ômŠbq óäóÙi@熊a‰jÜóè@ôŽïäþáÝà@çóØò†@ça‹Žï÷@ôn @ ò‡åi@ôäýó @솊íØ@¶ó  ìaìòŠ@òŒaí‚a†@ôä†“Žïq@ìòŠói@ìŠü @óäbåŽïè@üi@ÚŽïmóЊò†@ì@ÚŽïäa‡îóà ôäbØóïïäóèŠóÐ@ì@ômóîłóàüØ@ì@õŠìíib÷@ì@ôbï@ì@ôîòìómóä @@Nçbîü‚ Žî‹q@‹ŽïÜìóè@õŠb’@óÜ@ça†ŠòŒüu@õQ@õˆûŠ@a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@Šóè ì@ça‹Žïåàbîóq@ì@lïy@ìì†@Šóè@õŠóåŽîíä@ôîŠa@‡’ói@ói@ÚŽïäa‹ÑäüØ ìó÷@ônŽîíÜóè@õòŠbi@óÜ@‘bi@üi@çbn†ŠíØ@ôäbØóäóîó aŠ@ôäaŠóåŽîíä Nì@ íš@òíŽîŠói@Lça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè@õòŠbi@óÜ@óiïy@ìì† bèòìŠóè@ìóäa‹ÑäüØ@Žî‹q@ãó÷@õòŠbi@óÜ@ÚŽïmŠüqaŠ@a†óîòŠbàˆ@ãóÜ@Šóè @@NòìóååŽîí£@BÛbqB@ì@BÛ‡yB@ô’óiìbè@õóàbåäbîói @@

@ói@Âäò†@óáŽï÷@Zôia‹èü@⁄Üì‡ióÈ æîò†ò†@çbàü‚@¶ó @ôäbØóïîŒaí‚a† ôiììŠŠóØ@õ‡éŽïà@õ†bn@óÜ@a†@ômbibƒnåï÷ óÜ@ôia‹èü@N†@ ‹Ø@•óÙ“Žïq@ôÙŽîŠbmì óÜ@μäaímò†@óØ@a†@òìói@õòˆbàb÷@a†@ôäbØómì üi@ÚŽïmóЊò†@ìíØòì@òŠbªó÷@@ô䆊a‰jÜóè ÚÜóØ@†ŠíØ@¶ó @ôäbØóïîŒaí‚a†@õ @ aŠb÷@óäbåŽïè ói@Âäò†@óáï÷@‡äbîóîaŠ@ì@æî‹iŠòì ìói@Âäò†@ìíÙÜói@Læîò†bä@ôiììŠŠóØ õò†bà@X@óÜ@óØ@æîò†ò†@óäbïîŒaí‚a† Šó ó÷@Lòìa‹Ø@Ž¶@ôbi@a†ìa‹i@ìbä@õóàbäŠói ôäbØóïîŒaí‚a†@óÜ@æàóØ@ôÙŽï ’ói@ôš @@Nçbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ômì@a†ób@i@ìó÷@õò‰ŽîŠ†@óÜ@Šóè@ôia‹èü õü‚@@ôäbØóïïåŽïÜói@ói@ôiììŠŠóØ@Šó ó÷ L’bi@熋Ø@ôŽïuójŽïu@ì@òìóîbà@Ša†bÐòì óîòìó÷@Âä‹ @òìóîbàóä@Ša†bÐòì@Šó ó÷@ãłói çbàü‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@ôäììŠ@ói@óáŽï÷ Šó@óÜ@õóÔ@‹maì†@ì@òìaŠb÷@ómòìbåŽïè @@Nòìóåîò†ò†@a†@õìbš@ói@ì@æîóØò† @@

ôia‹èü@⁄Üì‡ióÈ@ZŒ@ íï䆊íØ@ì@çbn†ŠíØ óÜ@óØ@a‡ÙŽîŠbmì@óÜ@ôbï@ôØýbš çaíîŠóà@õŠb’@óÜ@a†@ÛóîòìóäìíiüØ Âäò†@óáŽï÷@óØ@‡äbîóîaŠ@L†‹Ø@ô’óÙ“Žïq çbàü‚@õóØóÜó @ôäbØóïîŒaí‚a†@ói ìó÷@üi@熊a‰jÜóè@ômóЊò†@óÜ@ì@æîò†ò† @@Næî‹ ò†Šòì@ÚÜóØ@ónóióà Šaíš@Lì솋iaŠ@õˆûŠ@õòŠaíŽï÷@ôia‹èü ôØóîòìóäìíiüØ@óÜ@ça†ŠòŒíu@õQS ó¿ó’

@eíä@ôÙŽïÙŽïrò†@üi@æà@Zbàbiü÷ @ò‹Žï÷@ómóàìímbè

Lòìóáåïji@çbäbáÝíà@ìbÙî‹àó÷ ôåm‹ ŽîŠ@õbàóåi@ŠóóÜ@óØ@Ûóïî‡äòíŽïq @@Nfi@óäóîý@ìì† çbàìíàóè@óáŽï÷@ômì@bèòìŠóè@bàbiü÷ ì@õ‰ïmì‡äím@õˆ†@ói@òìóØóî@ói@fiò† ômłóèˆûŠ@óÜ@ôØìbä@ôØóš@ô‹m@ìŠûm óäaìó÷@ì@μ @ nòíiaŠ@oaŠòíŽïä @@Nçbàìíàóè@Šó@üi@çó’òŠóè ôØóš@õóàbäŠói@ói@pòŠbió@bàbiü÷ ômóîü‚@ôÐbà@ça‹Žï÷@Zô @ mì@ça‹Žï÷@ôØìbä óÜ@ÚÜóØ@óäaŒaíƒïn’b÷@ôØóîòíŽï ’@ói fibä@ãłói@Le‹iŠòì@ôØìbä@õòŒì ÚŽïäbqòŠü @ónŽïji@oaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ ŠóóÜ@ôîŠ@ óióØŠ@ôäbmłì@õòìó÷@üi @@NçóÙi@ôØìbä@ôØóš@ói@´“îó a‹ò† ãó÷@Žßaìóè@ôäbØòìbšŠó@ôŽïq@ói ôäbmłì@õŒaí“Žïq@Žßó óÜ@bàbiü÷@õòŠbmì ìíØòì@ìòìómüi@ììŠóiììŠ@lòŠóÈ ôäbØómóbï@ôäaŠü @óÜ@Ûóîóäb“ïä ì@lòŠóÈ@ôäbmłì@ŠójäaŠói@bÙî‹àó÷ @@NçóØò†@ŽðÜ@õìbš@ôàþï÷

óÜ@bÙî‹àó÷@õŠbàüØŠó@bàbiü÷@ÛaŠbi †‹Ø@ô’óÙ“Žïq@òèbÔ@õüÙäaŒ@óÜ@óØ@a‡ÙŽîŠbmì ôäb@Øóïî‡äòíŽïq@eìóîò†@bÙî‹àó÷@óØ@‡äbîóîaŠ eíäóÜ@Šó@çbáÝ íà@ôäbmłì@Žßó óÜ eíä@ôÙŽïÙŽïrò†@üi@æà@Zô @ mì@ìòìónŽî‰Žîa‹ia† @@Nò‹Žï÷@ómóàìímbè óÜ@†‹Ø@óîóäbánàfi@ó’óØ@ìóÜ@ôbi@bàbiü÷ ôäbéïu@óÜ@ÚŽï’ói@çaíŽïä@óÜ@a†ì솋iaŠ@ôäłb ó’óØ@ìó÷@Zô @ mì@ììíi@a†bÙî‹àó÷@ì@ãþï÷ bm@ãìí@ mbè@æà@ìòìónŽîìò‹i@fiò†@óïîóäbánàfi ôäbØóïî‡äòíŽïq@õòìóån’Ša†@üi@eíä@ôØóîóŽîŠ

@ @Zçb’bà‹Ø

@ @†ŠíØ@ôäaìý@a†@ômbibƒnåï÷@ôØóîòìóäìíiüØ@óÜ @ @òìóååŽîí‚ò† BkïÔòŠ@õó÷B õ†ìì‹ ôÜb@SP@õìì‰Žïà@óÜ@Šbu@ãóØóî@üi@óØ@õòìó÷@õüè@ói@çaìó÷@óØ ôÙŽï ’ói@a†@ôòŠ@ôÙŽîìaŠ‡äóîó aŠ@óÜ@ôiììŠóØ@a†ì솋iaŠ ìòì솋Ø@ŽßìíióÔ@õ†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@óÜ@ãóØ@‡äóšŠóè Žôq@ômóЊò†@†Ší@ Ø@ìíØòì@óáŽï÷@Lòìa†@ôäbï䆋Ø@ŽôuójŽïu@ôåŽïÜói a†óîòìóäìíiüØ@ìóÜ@Nb@Ùi@ŽôuójŽïu@ôäbØóïïåŽïÜói@óØ@æîò†ò† ì@ðîòìómóä@óïîŒaí‚a†@Šó@óÜ@çbïn‚óu@pbØìbè@çaŠa‡’ói çaìó÷@óØ@‡äbîóäbîaŠ@ìòìóm‹ @a††ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóÙïma‹Øíº† @@Næibä@çbïäbØóïîŒaí‚a†@õŠa†Šójò†

õŠb@Øìbè@ói@ì Bôäb’bà‹Ø@ôäaŠaìò‡åŽîí‚@ì@çaŠb؇åŽîí‚ õòŠói@솊íØ@ôäaŠb؇åŽîí‚@ôÙïma‹Øíº†@ðïmóïØóî ìíØòì@ômóîbóØ@æî‡äóš@ì@ìíšòíŽîŠói@†ŠíØ@ñìím‹Øóî ñìím‹Øóî@õòŠói@õ‰Žïiómì@‡äóáèòŠóÐ@âïyòŠ@ŠínØì† ìì†@õŒbïnáï÷@çòìb‚@ôia‹èü@⁄Üì‡ióÈ@L†ŠíØ õìí“Žïq@õŠóåŽîíä@ì@Bp @ łóèˆûŠB@õìa‹‚a†@õóàbäìímììóy õiò†@ôàòŠóØ@†ìíÉóà@ì@ïÝuóà@óÜ@ç@ aíîŠóà@ôÙÜó‚ ‡îó@bnüàbà@솊íØ@ôäaŠb؇åŽîí‚@ôÙïma‹Øíº†@ðïmóïØóî ìóå@õŠb’@õìí“Žïq@õóÉàíu@ãbáï÷@ôàbïy@ôåî†óyýó óÜ@çbîòŠbªó÷@õŠa‡’ói@ôäbØòŠbØüè@ì@çìíi@Ša‡’ói@NNN ói@çbïäa‡äò†@õŠbØüè@bèòìŠóè@ì@õŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè òìò†‹Ø@çbïäììŠ@çaŠa‡’ói@Nò@ ìò†‹Ø@çììŠ@ ô @ iììŠóØ@õ‡éŽïà

õˆûŠ@óØ@æî‡äbîó aŠ@ôŽïq@çbà‹ŽïåÜaìóè@òìóäb’bà‹Ø@õŠb’@óÜ a†@ômbibƒnåï÷@ôØóîòìóäìíiüØ@óÜ@ça†ŠòŒüu@õQQ@ó¿ó’ìì† ôiììŠóØ@ói@Âäò†@üi@ì@_æîóÙi@õŠa‡’ói@üiB@õìbä@‹Žîˆ@óÜ@óØ ì†ŠíØ@ôäò†óà@ì@ôbï@ðïmóîbóØ@çbîò†@ói@Bæîò‡i Ša‡’ói@†ŠíØ@õŒaí²†aŒb÷@ôäaŠb؇åŽîí‚@óÜ@ìbšŠói@ôØóîòŠbàˆ ôì슆@õòìó䆋،Šói@õa‹ Žîì@ôäaŠb؇åŽîí‚@ì@çaìý@Lçìíi L†ŠíØ@ôï bï@ôäbïäa‡åîŒ@õ†aŒb÷@ô䆋Øaìa†@ìóäaŒaí²†aŒb÷ çaŠb؇åŽîí‚@Nò@ ìò‡åŽîí‚@ðîa‹ÙŽïm@ói@çbîBk @ ïÔòŠ@õó÷B@õ†ìì‹ õóåŽîì@õòìó䆋،Šói@ói@a†óîòìóäìíiüØ@ìóÜ@†ŠíØ@ôäaìý@ì õŠbîŒaí‚@NNN@ìŠóäbàóØ@†aŒŠóÐ@ìíØòì@ôbï@ôäbïäa‡åîŒ @@Nçìíi@†ŠíØ@ôbï@ôäbïäa‡åîŒ@õ†aŒb÷ õìa‹ƒÙŽîŠB@Ûa†bu@õìa‹ƒÙŽîŠ@õŠbØìbè@ói@óîòìóäìíiüØ@ìó÷

@@ @@

@ôäbäa‡îŒaìbïu@ì@ãón @ôØóîüè@Lôåïîb÷@ì@ôîòìómóä @ @çbØóäa‹îóÔ@ôïØòŠó

bîŠì@Š†bÔ

õìímìóy@Ûóî@óÜ@çbnšìíÜói@õ‡äòìbä@Lça‡ïèaŒ òìóîü‚@ói@ôîìbåŽîí‚@õìa†ììŠ@ÚŽïÜóàüØ@a†ì솋iaŠ ói@Šó@ôÙŽîˆíØü‚@a†@ça†ŠòŒüu@õW@óÜ@Noî† óÜ@ôÙ@ Žïjàüi@HóÝÜa‡åuI@@Bç@ a‹îa@ôÝà@oàìbÕà@”jåuB óÜ@òŠb’@ìó÷@ôäbØóïõvïói@õBôá bÐB@ ôòŠíŽîŠ òìíi@Lìòìò‡äbÔóm@a†Bk @ Übïia@æia@ôÝÈB@ômìó à ôØóîòŠbàˆ@ô䆋Ø@Ša‡åî‹i@ì@‘óØ@RU@ôån’íØ@õüè ôäbnò†óiŠbØ@òìa†ììŠ@ãó÷@õaì†@ˆûŠ@S@N‹mbîŒ ôóØ@S@òŠb’@ìóÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ óóØ@S@ìó÷@Na@†@Ša†óÜ@ÚÜó‚@õìbšŠói@óÜ@çbïšìíÜói çbnò†óiŠbØ@ãłói@Lçìíi@a @óîòìóåïÔóm@ìóÜ@”Žïq ìó÷@ôäþïàbÈ@üi@ôäóàóÔóm@ôäbåŽïè@ôäaìbm@ói õQP@ó¿ó“Øóî@õˆûŠ@Aça†@çbîŠa†@óÜ@Lòìa†ììŠ ãbáï÷@L‡ïàó¨ì‡ióÈ@õìóÜìóà@ÚŽïmbØ@ça†ŠòŒüu ói@çbØóïõåäí@ôåïîb÷@ôïmóîbóØ@ì@Šb’@õóÉàíu ôòŠíŽîŠ@óÜ@õ‡äòíŽïq@ ìbè@ì@õ†Šò†ìbè@ônóióà õW@õˆûŠ@ômbòŠbØ@ôäbØóïïäbiŠíÔ@õòìó䆋Ø@†bî ì@•‹Žïè@Šói@ómìóØ@Lìíji@Ša‡’ói@La†@ça†ŠòŒüu ôšŠó ó÷@NBç@ bØóïï‚ó’@‘bjïÜB@ôïmóîbØìí ìó÷@ãłói@LìíšŠò†@póà⁄@ói@ó’‹Žïè@ãóÜ@ìa‹iìbä ônóè@ôäaˆììŠì@õüè@ói@ìíi@óïïmóîbØìí óÜ@LìóØòŠb’@ôšìíÜói@ôÙÜó‚@ôïå@ ïîb÷@ì@ôîòìómóä ì@¶íiaŒ@çbîóiŠûŒ@óØ@çbØóÉï’@ì@çaìó÷@çaíŽïä ”îŠbªó÷@Na@‡õììŠ@çaˆ‹rÜóéÙŽïq@μäbnï ì@ôàaïä@õŽïè@ói@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbnò†óiŠbØ ì@píØŠó@ì@æm‹ @ì@ò@Šìím@ôÙÜó‚@óÜ@熋Ø@óÔóm ãó@Ü@Nò@ 솋Ø@ŠíŽïè@çbîóØóÈŒòì@ôàaïä@ ômóàìíÙy çaŠˆíØ@‘óØ@QP@óÜ@‹mbîŒ@a†@•óäbïïàaŠb÷bä@ì@ @õŒüÜb÷ @@Nçìíi@Ša‡åî‹i@óÙî†@ôØóîòŠbàˆ@ì ì@ì솋iaŠ@ôÜb@SP@ôäbØóäa‹îóÔ@óÜ@ÚŽîŠìb÷ õòìbà@óÜ@ça‹Žï÷@ôäbØóïïàaŠb÷bä@ì@õŒüÜb÷@ôîˆüÜü÷û‹Ø çbáŽïq@a†@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôïmòŠa‡młóò†@óîò†@ S òìómóä@Lõóäbšìbä@ì@õìòŒŠó@ìó÷@fÜò† ôióèŒóà@ì@μîb÷@ôäaìò‹îóq@ì@ça‹Žï÷@ôäbØónò‡åi Ž¶@çbïmłì@ôïòŠ@ôióèŒóà@ì@μîb÷@óÜ@Œaìbïu ì@ça‹îóÔ@ìó÷@ôäbØóïïØòŠó@ò‡äòìbä@Læîˆò† LçbnšìíÜói@Lçbn†ŠíØ@NçóäbïîŒüÜb÷ Šó@óØ@çb°biŠòŒb÷@ì@çbnŒí‚@LçbnäóáØŠím çbî@Læäa‹Žï÷@õìa‹ÙŽïÜ@ŠûŒ@ôäýó @ôäbán“ïä@ì@õìòŒ ôåïîb÷@ìì†@ìòìómóä@ìì†@óØ@Ûóîóšìbä@ìŠb’@Šó è Ûóî@bäóq@óÜ@òìòŠójàaŠóibä@ôuŠóàíÜóè@ói@Œaìbïu õ‡ïèb’@Lìbäóiìbä@çbî@@ôàaìò†Šói@ói@Læîˆò† b Œò†íàa†@ìŽïè@Žßó óÜ@ÚÜó‚@ôäbØòŠóiŠói@ì@fäþáÝà ì@çbnò†óiŠbØ@Lì@ômóÜìò†@ôäbØòŠóÙmíØŠó ôåïîb÷@ì@ôîòìó@móä@ôäbäa‡îŒaìbïu@ ì@ ã@ ón@ôäþïàbÈ ì@çìíš@a‡ŽîŠý@ói@çbØó“ŽïØ@”îŠbu@ÚŽî‡åŽïè@Nçìíi bî@òìómóä@ìì†@ôäbØóÜûŠ@çaíŽïä@ôïØüØbä@ôäòŠ •óàó÷@Nò@ ím‹ @òìü‚@ói@çbïióèŒóà@ìì†@ôäaìò‹îóq ôàónï@óØ@òím‹ @õòìbšŠó@òìóïõnaŠ@ìóÜ óÜ@LoóÕäó÷@ói@ì@óäbîb b÷@Lpłì@ôïmòŠa‡młóò† ôÙŽïióèŒóà@ìòìómóä@óÜ@ÚŽïäbóØ@Ûóîóšìbä@Šóè õŒa‹àb÷@ì@ãïäbÙïà@óÜ@ÚŽï’ói@ói@ò솋Ø@çbïmójîbm õˆ†@óÜ@ôióèŒóà@ì@ôîòìómóä@ôäbäa‡îŒaìbïu@ì@ãón @@NóÙî†@ôÙŽïióèŒóà@ìòìómóä @@ U@@ß


@QSXX ôäa†ŠòŒüu@õQU

ói@ônîíŽïq@ÚŽïmbØ@ïè@ôàþï÷ üi@òìíióä@ÚÜó‚@ôäò† âî‰ŽîŠ@ìíÙÜói@Lõü‚@ômóïïÈìì‹’óà a†@ômòŠóåi@ôäìíäbÔ@óÜ@ôäììŠ@ói ômóïïÈìì‹’óà@óØ@òì솋Ø@ôbi òìóïïäbb÷@ôåïàaŠóÐ@óÜ@ãaïä ômójîó@ Ì@ôäbàòŒ@óÜ@ìòìa Šòì óéïÔóÐ@¶òì@òìó÷@LçbàòŒ@ôàbáï÷ õóäìí¹@ìó÷@Nó@ nò†ói@ômłóò† a†@•ómłì@ìóÜ@óØ@òìbåŽïè@óïØŠím@óÜ õŠòìbi@ìi@ói@póïïÈìì‹’óà Zô @ mì@ì@Žõ ò†Šòì@òìóïïnïÜbàóØ õŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@Žô iaì@Šó ó÷ óÜ@Žôäaímbä@ÚŽïmbØ@ïè@çbn†ŠíØ óÜ@ì@çbØóïïbï@óîbØ Lb@Ùi@õŠa‡’ói@a†@çbØó䆊a‰jÜóè çìíäbÔ@ôŽïq@ói@óÙäíš @@Nòìa†@ãïÜbàóØ@ói@ômóïïÈìì‹’óà bèòìŠóè@bäóräa†Œóî@ŽîŠói óØ@òìò†‹Ø@òìó÷@Šó@óÜ@ôn‚óu çaíŽïä@óÜ@ónŽîíÜóè@õŒaìbïu@ãó÷ çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØóiïy üi@çaìó÷@õŠòìbiìi@Šó@ómbØbä@ŠbØ ônŽîíÜóèìbè@ìòìóäìíjÙîä@ÚŽïÜ @@NçbØóïïäbn†ŠíØ@óäóîý@ì@lïy @@

@Nò†ŠíØ bèòìŠóè@ôºŠóØ@ŽßbàóØ a†@ÚŽîŠbï‹q@ôàłòì@ói@pòŠbió ónŽïibä@çbîónŽîíÜóè@ãó÷@bîb÷@óØ õì⁄i@ì@•‹q@ìòìóåmìóØŠìì†@õüè çbØóïíØ@óäóî@ý@ì@lïy@õ‹mbîŒ pòŠbió@óØ@óïïn’ì‹@ŠûŒ@Zômì çbàŒaìbïu@ônŽîíÜóè@ÛóîóÜóóà@ói ómbØbä@ŠbØ@pbØ@ïè@òìó÷@LŽôióè çbº‡äòíŽïq@ì@ômóîbnû†@Šó aì†ói@ò‹ŽïÜ@ìóÙî†@ôäbØóiïy@Žßó óÜ õî‹Øóî@üi@Žßìóè@•ì솋iaŠ@óÜ@‹mbîŒ @@Næîò†ò†@ônŽîíÜóèìbè@ì a†óäa‹ÑäüØ@Žî‹q@ìóÜ óÜ@ôn‚óu@•bäóräa†Œóî@æŽïíy ômbió‚ìbè@ì@õ‡äòíŽïqìbè@Šó ôäbØýbš@ìòìòŠò†@óÜ@çbØóiïy ãó÷@ìòìò†‹Ø@ü‚íŽïä óÜ@ÚŽïØóî@ìíØòì@ô’óïïmbió‚ìbè Ûbq@ì@Û‡y@ônŽîíÜóè@ôäbØòŠbØüè @@NòìbåŽïè ômŠbq@ôØûŠó@õ‹Žïu ôàłòì@óÜ@çbn†ŠíØ@õ†aŒb÷ ónŽîíÜóè@ãó÷@óØ@a†@ÚŽîŠbï‹q õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ@ói@póïïÈìì‹’óà õŠbàüØ@Z‡äbîóîaŠ@La†bä@ôàþï÷

çóîý@óÜ@a†@çbØónb÷@æî‹mŒŠói òìóïîŠbàüØŠó@ôäbØa‡î‡äbØ óÜ@ðîòìómóä@ô䆊aìłóè@ói@ÓaÉŽï÷ Šóè@ì@Žõ‹Ùi@a†@ôàþï÷@õŠbàüØ ôàóØ@ôÙŽïnb÷@óÜ@‡äóš ãóØóî@üi@LŽô ia†@”ïäbØóïîŒaí‚a† Lóàbåäbîói@ô䆋؊ò†@ói@òŠbu •óÙ“Žïq@õŠóòŠbš@üi@óàbäŠói a†@ônaŠ@óÜ@•òìó÷@óØ@çóÙi õòìóåmììi@ômbió‚@ôàbØb÷ ôäbØóiïy@ói@óäbn†ŠíØ@ôïbï ôäaŠó’üÙŽïm@ì@çüïîŒüqü÷ @@Nòìü‚íŽïä ôÙŽï’ói@óÜ@bèòìŠóè@ôºŠóØ òˆb@àb÷@õa‹Žîì@a‡ïäbØóÔ@õóÙî† õó@ ÜóàüØ@ôäbØóäaŠü @ói@熋Ø ìó÷@Šó@óÜ@óáŽï÷@Zô @ mì@Lçbn†ŠíØ ìòìó䆋،Šói@üi@óØ@æîòŠòìbi ì@ðîòìómóä@óïîŒaí‚a†@õaŠb÷@óäbåŽïè óÜ@ónîíŽïq@çb¹bØóÙïma‹ØíáŽî† Næ@ î‹iŠòì@ÚÜóØ@çbØómóЊò†@ìíàóè òìaŠ‡äóîó aŠ@óÜ@ÛòìŠóè ôŽïq@ói@òìímbè@a†@çbàóØó’óiìbè ãó÷@ôäbØó䆊a‰jÜóè@õóû@‹q@ômìòŠ çbáŽïq@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@õóÜí‚ õaŠb÷@óäbåŽïè@üi@póЊò†@óîaì òìóÙÜó‚@çóîý@óÜ@çbØóïîŒaí‚a† õòìóäa†@ãłòì@•bq@Šóè@ìóîóè ói@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy LôiììŠóØ@õóØòìaŠ‡äóîó aŠ óÜ@‡äóš@Šóè@”îìóìíà@æŽïíyà óØ@a‹Ø@Šbšbä@a†àóØ@ôÙŽïnb÷ òíŽï’ìbè@ôÙŽîìaŠ‡äóîó aŠ@”îìó÷ ìíØòì@ôÙŽïóØ@póäbäóm@ìbÙiŠò† ói@Žßb@T@óÜ@óØ@†a‰ä@õ†ó¼ó÷ ¶ó @ômíØ@ Šó@òíŽï’@æî‹m‡äìím ói@”îìó÷@La†@Žô q@ò‰ŽîŠ†@õ†ŠíØ óØ@òì‡@ äbîóîaŠ@Žôiìíi@”îŠbšbä ômòŠóåi@ôäìíäbÔ@õQU@õ‡äói@Žôiò† ãó÷@õaŠb÷@óåmbè@óØ@N@Žõi@òíŽîŠói òìóäbØa‡î‡äbØ@çóîý@óÜ@óäbbi ¶ó @ômbió‚@ôàóèŠói@bïäóm@ìbïäóm

@ @płì@õü‚íŽïä@óÜ@lïy@ôäbàa‡äó÷@ôÍïÝióm@ôïØýbš

@@†bibéà †bibéà@õŠb’@óÜ@ça†ŠòŒüu@õQQ@õˆûŠ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôïåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@ôäaŠó’üÙŽïm@ì@çbàa‡äó÷ @@†‹i@òíŽîŠói@çbïïÍïÝióm@ðïØýbš@a†ì⁄iŠói@ôÙŽïnb÷@óÜ ì‡ïèó’@ôäaŠójŽîŠ@õóåŽîì@ì‹Žïníq@ì@oØa‹m@ì@âÝïÐ@óƒìíä@ça†ó@@ói@lïy@ôäaŠó’üÙŽïm@a†óïïØýbš@ìóÜ õóäbåŽîí’@ìóÜ@ÚŽï’ói@Nò@ ìüi@ììŠóiììŠ@ÚÜó‚@ôàŠó @ôØóïîŒaí“Žïq@Žßó óÜ@óØ@òìò†‹Ø@ì⁄i@çbîìýó @õRS@ôäa‡ïèó’ LkmíÔ@‡îó@ôØŠbq@ôäbØóäłüØ@ìóšíØ@Lò†aäóóy@õó›äa‡îóà@ZóÜ@μnî‹i@çìíš@òíŽîŠói@a‡Žïm@çbïïÍ@ ïÝióm@ðïØýbš@óØ @@NNN@ì@õïà@X@ôäbØóšíØ@LçbïäóèŠóÐ@Lçbî‹Øíà@ôäbØóšíØ@Lçb ò†aŒb÷@LŽñ‹‚@ôØòŠó  @@łóÔ@μîb ôØóïïØýbš@óÜ@łóÔ@μîb@õŠb’@óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@ôäbàa‡äó÷@bèòìŠóè X@óàbåäbîói@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@çbïma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôï @ bï@õŠónÐò†@õóàbåäbîói@óÜ@óƒíä@ça†ó@ói@a‡õÍïÝióm @@Nòìò†‹Ø@ì⁄i@ðiììŠóØ@õ‡èóà@õóØóïîò†bà óÜ@çbïïbï@õŠónÐò†@õìa‹äóîó aŠ@a‡äbîóØóïïØýbš@óÜ@ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@ôäbàa‡äó÷@óÜaìóè@ãó÷@ôŽïq@ói ì⁄i@lbÙïm@õò†bu@ì@ãìíÈóà@QTôäbnŠ@ óäíè@LŠóîŠbØ@ôàbÔó’@LæØbàó÷@Lb †a†@L†bèóu@Le†@ãòŠí‚@ôäbØóØòŠó  @@Nòìò†‹Ø

@ @@çła‡åà@ôïäbéïu@õˆûŠ@ói@pójîbm@ôòŠíŽîŠ@ôäìíšòíŽîŠói @ @çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôïbï@õŠónÐò†@õóÙåi@óÜ

õˆûŠ@õóäüi@ói@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@õŽîŠbq@Žßa‡åà@õ‡äòìbä@LRPPY@ôäó÷ìˆ@õQ@ó¿ó’ìì†@õˆûŠ@õûŠòíïäaì† õŠónÐò†@ói@Šó@ôäbØóäüÜb@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@çbïäbØóÜbàóåi@ì@lïy@ôäbØóràóØ@ôäła‡åà@õŠa‡’ói@ói@Lçła‡åà@ôïäbéïu ônò†@BçbïäB@ôqìì‹ @ôŽïØŠórÜóè@ói@óØóòŠíŽîŠ@õbmòŠó@N†@ ‹i@òíŽîŠói@õòˆûŠ@ìói@pójîbm@ôÙŽïòŠíŽîŠ@ôbï òìóäüi@ãói@ôÙŽïàbîóq@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôîŽîŠbrÜa‡åà@õ‡@äòìbä@ô‹qŠói@ôÌa‡i@¶óÈ@ŽîŠói@çb’bq@N†@ ‹Ø@Žðq @@N†‹Ø@•óÙ“Žïq ôÙ“ïm@Lçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ì@lïy@ôäbØóràóØ@ôäła‡åà@óÜ@熋Ø@ðîbiŒûq@õa‹Žîì@a†@õóØóàbîóq@óÜ@ôÌa†íi ì@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰@ ŽîŠ@ômłóò†@‹Žîˆ@óÜ@†ŠíØ@ôäła‡åà@õŠa숆@ì@ômóàbèóä@óÜ@‹q@ôäbîˆ@ô‚û†ìŠbi@Šó@ón‚ bèói@ì@çbØbbî@a†bïä†@ôÙïma‹Øíº†@ì@ìímìóÙ“Žïq@ôäbmłì@óÜ@Šó ó÷@LóØ@†‹Ø@òìói@õòˆbàb÷@a†óïî‡äòíŽïq@ìóÜ çbïïnäò‹ @ì@çóØò†@çła‡åà@ôÐbà@ôäìíi@ìaŠŽîŠbq@ì@ça‡Üóè@ìó’ó @ìò†ŠòìŠóq@ói@póà‚@ó@ ÜóàüØ@ôäbØóïîŠìínÝØ ói@ìòìì‡äbqó@a†@çła‡åà@Šó@ói@çbïï @ ŠóàóÜüØ@ì@Žßbm@ôÙŽïäbîˆ@óØ@æäbØó@ äìíäbÔ@òìó@ ÷@a†@ça‹Žï÷@óÜ@ãłói@LçóØò† çła‡åà@õíŽïÜ@Šó@óÜ@õò@ i@óäbØóïïm@óîłóàüØ@õŠìínÝØ@ômìóØìíÜóè@ì@ãŠüä@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽï’ói@òìó÷@L”îàä@ÛóîóÝq @@Nòìín‚@õó’óä@ìó’ó @óÜ@ìòì‡äaŠbm õüäb’@LóØóòŠíŽîŠ@õóÙî†@ôØóîó ‹i@N†@ ‹Ø@‹mòìaŒaŠ@õóØóòŠíŽîŠ@Bü−ó B@õóàbäŠói@ôäóî‡ïàüØ@çb’bq •óÙ“Žïq@òìò‡äóàò‹èói@ôÜa‡åà@ÚŽïÜóàüØ@çóîý@óÜ@óØ@ìíi@ô›îbš@μáï@ìímb‚@ôåïìíä@óÜ@Bç@ b’ìóØ@óÔónÔómB @@Nça‹Ø@•óÙ“Žïq@òìó’ó ìbš@ôÜa‡åà@ÚŽïÜóàüØ@çóîý@óÜ@òìóäb’ó @ìóÙåï’@ò‹müØ@ôäaŠü @‹maì†@Na‹Ø @@@Nça‹Ø@•óÙ“Žïq@òìóäła‡åà@çóîý@óÜ@óØ@ìíi@ôäaŠü @ì†ìì‹@ì‹ÉŽï’@óòŠíŽîŠ@ãó÷@õóÙî†@ôÙŽï’ói@ôå‚b÷íŽïä ììŠóiììŠ@çaŠa‡’ói@õŒaí“Žïq@Žßó óÜ@óØ@ìíi@Bó@  ìaŠbm@ôäbØò‹müØB@ôqì‹ @ôŽïØŠórÜóè@óØóòŠíŽîŠ@ô’ói@μîaì† @Nòìüi

R

Y

@@UQQ@òŠbàˆ

@@@ õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè@ói@pòŠbió@ÚŽïäa‹ÑäüØ@Ž î‹q @ @ìíš@òíŽîŠói@‹ŽïÜìóè@óÜ@Ûbq@ì@Û‡y@üi

ôiïy@ìíØòì@óáŽï÷@òìòì솋iaŠ ôäìíša†aì†ói@õ†Šì@ói@pa‹Øíº† ìòì솋Ø@çb¹†Ša‰jÜóè@õóû‹q çbØýbš@ônŽîíÜóè@óáŽï÷@üi@bèòìŠóè ôäò†óà@ì@ôbï@ôäaŠó’üÙŽïm@ì òìóäbàý@ói@płì@ñü@ ‚íŽïä@óÜ@†ŠíØ Žßó óÜ@”ïäaìó÷@óØ@óåî‹ @ŠûŒ @Nμä@a‡äbØó䆊a‰jÜóè@ô䆋Ø@püÙîbi ôï@ bï@õŠónÐò†@ôàa‡äó÷ óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ói@†ŠíØ@ômbió‚@Zô @ mì@a†ò‰ŽîŠ† ì@çbØýbš@pójîbmói@ì@ôn“  ãóÜ@płì@õü‚íŽïä@ôäaŠó’üÙŽïm õaì@ôÙŽîŠbØ@a†@ðîaì†@õóäłb óÜ@a†@płóò†@íŽïä@óÜ@óØ@ò솋Ø õŠb’@óÜ@Šóè@òìóÙî†@ôØóîýóÜ òìín“îóŽïq@çbáÜaìóè@òìón’ò†Šó ò†Šóu@쌆@ÚŽïÜóàüØ@óØóîòìbà@óØ ôŽïq@ói@Nò@ íïå›Üóè@ÚÜó‚@ói@çbïäóm óÜ@óäaìó’@çbØòŒ†@óÜaìóè@ãó÷ õóŽîŠ@óÜ@çò†ò†@çłbà@õb Šò† òìòŠóÙ’üéŽïi@ôÙŽîŒb @òŠüu •üèfi@çbØóÜbàóåi@ôäbàa‡äó÷ çbïäbØóÜóq@ì@ßóØ@çb’bq@ì@çóØò† a†ˆûŠ@‡äóš@õòìbà@óÜ@Nç@ óØò†@çłbm óÜ@õŒ†@óîòíŽï’@ãói@Šbu@æî‡äóš bm@ìòìa‹Ø@o’ò†Šó@ôÙÜó‚ ïè@ôàaïnåï@ ÷@ôäbØòŽïè@•bnŽï÷ ìó÷@ô䆋Ø@Šój@ò†@üi@çbïÙŽïÜìóè @@Nòìa†óä@óäaŒ† ôÙÜó‚@óÜ@ÚŽï’ói@óbi@ôäbîb’ óîóè@çbîòìó÷@ôäbàí @o’ò†Šó ônïÐ@ói@óîò†Šóu@쌆@ò‡äbi@ìó÷@óØ ômììŠì@ aŠ@pbÈþnï÷@ômòŠaŒòì @@Nòì솋Øfq@oò†@çbïÙÜó‚ @@

ìó÷@õŠóióåm‹ @ôäbØòŠbØüè ôäbØóiïy@óÜ@òŒaìbïu@ónŽîíÜóè çbïäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@õóÙî† óÜ@ôºŠóØ@ŽßbàóØ@Nòìò†‹Ø@ô’ óØ@a†òìói@õòˆbàb÷@a†bmòŠó ôiïy@õòŠbu@ãó÷@ônŽîíÜóè ô䆊a‰@ jÜóè@ói@pòŠbió@pa‹ØíáŽî† •bnŽï÷@bm@õŠbàüØŠó õü‚íŽïä@óÜ@ìòìíióè@ômìóÙò† ôäbØýbš@çóîý@óÜ@pójîbm@ói@płì òìò†ŠíØ@ôäò†óà@ì@ôbï @@Nòìa‹Ø@Ž¶@õŠûŒ@ôØóïîŒaí“Žïq ónŽîíÜóè@ãó÷@Zô @ mì@ôºŠóØ a†@ÚŽîˆûŠ@‡äóš@õòìbà@óÜ@ì‹qìínØ ôÜb@óÜ@ìíÙÜói@Lòìa óä

Ûóî õˆûŠ@õûŠòíïäaì† ç@ a†ŠòŒüu@õQP@Ló¿ó’ pòŠbió@ôäóàóqbš@ôÙŽïäa‹ÑäüØ óÜ@õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè@ói ôºŠóØ@ŽßbàóØ@çaŽîŠói@üi@ça‹Žï÷ ôiïy@ôbï@õŠónÐò†@ôàa‡äó÷ æŽï íy@ì@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ômŠbq@ôØûŠó@õ‹Žïu@bäóräa†Œóî @@NìíšòíŽîŠói@çbn†ŠíØ@õ†aŒb÷ óïî@óäóàóqbš@óäa‹ÑäüØ@ìó÷ õòìóäìíiì⁄i@õaì†@ói@óØ çóîý@óÜ@•óiìbè@õìaŠ‡äóîó aŠ ì@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy Laói@çbn†ŠíØ@õ†aŒb÷@ômŠbq bäóräa†Œóî@æŽïíy@ì@ôºŠóØ@ŽßbàóØ

@ôäaìý@âîŠ@ói@Šó@ôÙŽïóØ@‡äóš @ @çóØò†@†bnÈíà@ŠûŒ@ói@o’ò†Šó B çbn†ŠíØ B ói@a†óïî‡äòíŽïq óÜ@ÚŽïÜóàüØ@óØóîòìbà@Lçìín“îó õŠb’@ôäbØó’û‹Ð@Ûbî‹m@ìŠíƒï ŠüuìaŠüu@õìíäbïi@ói@o’ò†Šó óäóiò†@òŠb’@ìó÷@ôäaìý ôØòŠó @õŠbîó@õóäbƒ’ü‚óä ìòìíi@ßìbØ@bnŽï÷@óØ@çaŒbjäbu ŠûŒ@ói@L熋Ø@ô @ móîbØìí@õa‹Žîì Öóm@Žôq@çbî‹î†ó‚íà@õ†aìóà @@NçóØò† ìó÷@óØ@õóîòìbšŠó@ìó÷ ômì@Læîìì‡äbîó aŠ@Žôq@õóäbîŠbïäaŒ óîòíŽï’@ãói@ìý@æî‡äóš@bnŽï÷@bm@óØ óÜ@óqìì‹ @ìó÷@çóîý@óÜ †bnÈíà@òìóº‰ŽîŠ@ôäaìaŽî‹Øói Nçìa‹Ø

ì@âî‰ŽîŠ@ói@Šó@ôÙŽïóØ@‡äóš õŠb’@ôÙŽïØòŠó @óÜ@•û‹Ð@Ûbî‹m ‹î†ó‚íà@õ†aìóà@ŠûŒ@ói@o’ò†Šó @NçóØò†@Öóm@òŠb’@ìó÷@ôäaìý@ói ìó@Ü@õóäbîŠbïäaŒ@ìó÷@õò‹Žîí @ói @@Zõò‰ŽîŠ†

@ @æîò†ò†@çbàü‚@¶ó @ôäbØóïîŒaí‚a†@ói@Âäò†@óáŽï÷@Zôia‹èü@⁄Üì‡ióÈ

ôìíäòŠbš@ói@ŠójàaŠói@çbïäìíióä@†Šbàó‚@ì@†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôbï@õŠa‡’ói@ói@pòŠbió@bèòìŠóè@ôia‹èü †@ Šbàó‚@ì@Âäò†@Žôi@çbàü‚@ôìíäòŠbšói@ói@ŠójàaŠói@ì@μi@a†@ça‡îóà@óÜ@ó“ïàóè@Žôiò†@óØ@‡äbîóîaŠ@Lçbîü‚ óÜ@póÔ@ì@çóè@a†@çbØóàbÔó’@óÜ@ãaìò†Šói@ŠìíØbi@ôÙÜó‚@óØ@òìóîbåŽïè@çbn†ŠíØ@@õŠìíØbi@óÜ@õóäìí¹@ìó÷@Lμióä ì@æîóÙi@óîóäìí¹@ìóÜ@ìbš@Žôiò†@•óáŽï÷@LçóØò†@póÜìò†@ói@f“Øó’bq@óîüi@Šóè@Læibä@ŽÞÐbÌ@çbîü‚@ôäbØóïîŒaí‚a† @@NHdtpIÚïma‹Øíº†@õbÜóàüØ@ômŠbq@ìíØòì@ôÙŽïiïy@óåïji@a†ìímbèa†@óÜ@æîò‡i@Žßìóè@póäbäóm ômóÜìò†@óáï÷@Zô @ mì@ì@p‹ @†a‰ä@õ†ó¼ó÷@ômóÜìò†@óÜ@õóå‚òŠ@a‡õäbØ@óÔ@õóÙî†@ôÙŽï’ói@óÜ@ôia‹èí xŠó‚@a†@õóØómłì@õí‚ìbä@óÜ@Žôiò†@ómóÝÝïà@ìó÷@õóîbàŠó@LŽõìbä@çbáïäóàóm@ŠaŒóè@UP@ômóÜìò†@LŽñìbä@çbáïbàò‹Žïè @@Ne‹Ùi @@Na‹Ø@Ž¶@õŒaí“Žïq@òìóäaíiò†bàb÷@çóîýóÜ@ôia‹èü@⁄Üì‡ióÈ@õóäbÔ@ãó÷@óbi@ôäbîb’@


‫ˆ‪@@UQQ@òŠbà‬‬

‫‪S‬‬

‫‪RPPY ôäó÷ìˆ@õU‬‬

‫ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪی هﺎوﺑﻪش‪:‬‬

‫@‬

‫ﺑﺎ هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺳﻪرﮐﯚﻣﺎری ﺑﮑﻪﯾﻨﻪ دهرﻓﻪﺗ‪‬ﮏ ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪرهوﭘ‪‬ﺸﺒﺮدﻧﯽ وﯾﺴﺖ و داﺧﻮازه ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯿﯿﻪﮐﺎن‬ ‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﺰهﮐﺎن!‬ ‫ﮔﻪﻻﻧﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑﺮاوی ﺋ‪‬ﺮان!‬ ‫رۆ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐﻮرد!‬ ‫ﻧﺰﯾــﮏ ﺑــﻪ دووﺣــﻪوﺗــﻮوی دﯾﮑــﻪ‬ ‫هـــــــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧـــــــﯽ دهورهی دهﯾـــــــﻪﻣـــــــﯽ‬ ‫ﺳﻪرﮐﯚﻣﺎری ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا ﺑﻪر‪‬ﻮهدهﭼ‪ .‬ﻟﻪ‬ ‫و‪‬ﺗـــﺎﻧﯽ د‪‬ﻤـــﻮﮐ‪‬ات و ﭘ‪‬ـــﺸﮑﻪوﺗـــﻮودا‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺑﯚ هﻪرﮐﺎم ﻟﻪ ﺋﯚرﮔﺎﻧـﻪﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ـﻮهﺑـﻪری دهرﻓـﻪﺗ‪‬ﮑـﻪ ﺑـﯚ دهرﺧـﺴﺘﻨﯽ‬ ‫وﯾﺴﺖ وداﺧﻮازی ﺧﻪ‪‬ﮏ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎﯾﻪک‬ ‫ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗـﯽ ﺋـﻪوان‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟـﻪ‬ ‫و‪‬ﺗــﺎﻧﯽ دواﮐــﻪوﺗــﻮو و ﺧــﺎوهن ر‪‬ﮋﯾﻤــﯽ‬ ‫ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘ‪‬ﺮی وهک ﺋ‪‬ﺮاﻧﯽ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ زۆرﺟﺎر‬ ‫ﺋـــﻪو ﻧـــﻪرﯾﺘـــﻪ ﺋـــﺎزادو د‪‬ﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ـــﻮهرۆﮐـــﯽ ﺧـــﯚی ﺑـــﻪﺗـــﺎڵ دهﮐـــﺮێ و‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاره ﺳﻪرهڕۆﮐﺎن ﺗﺎ ﺑﯚﯾﺎن ﺑﮑـﺮێ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪهﮐﯚﺷﻦ وهک ﺋﺎﻣﺮاز‪‬ﮏ ﺑﯚ ڕهواﯾﯽ‪-‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺸﯿﻦ ﺑﻪﺣﮑﻮوﻣﻪﺗﻪﮐﻪﯾﺎن ﮐـﻪ‪‬ـﮏ ﻟـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ۆﺳﻪی هﻪ‪‬ﺒﮋاردن وهرﺑﮕﺮن‪.‬‬ ‫ﻟـــﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧـــﯽ ژ‪‬ـــﺮ دهﺳـــﻪ‪‬ﺗـــﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری ﺋ‪‬ﺴﻼﻣﯿﺪا دﯾﺎردهی ﺷـ‪‬ﻮاﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮهرۆﮐـﯽ هـﻪ‪‬ﺒـﮋاردن زﯾـﺎﺗﺮ ﻟـﻪ هـﻪﻣـﻮو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺎﯾــﻪک ﺑــﻪرﭼــﺎوه‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﻟــﻪ زۆر‬ ‫و‪‬ﺗـــﯽ دﻧﯿـــﺎدا ﭘ‪‬ـــﺸ‪‬ﻞ ﮐﺮدﻧـــﯽ ﻗـــﺎﻧﻮون‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻓﻪوﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ وهﮐﯿﻪﮐﯽ‬ ‫هﺎوﻧﯿــﺸﺘﻤﺎﻧﺎن و ﺑــﻪرﺗــﻪﺳــﮏ ﮐﺮدﻧــﻪوهی‬ ‫د‪‬ﻤﻮﮐ‪‬اﺳـــــﯽ‪ ،‬ﻟـــــﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧـــــﺪا ﻗـــــﺎﻧﻮون و‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑﻨﻪڕهﺗﯿﯿﺶ ﺳﻪرﭼﺎوهی‬ ‫ﺳــــﻪرهﮐﯿــــﯽ ﺟﯿــــﺎوازی و هــــﻪ‪‬واردن و‬ ‫ﭘ‪‬ـــــﺸ‪‬ﻞﮐﺮدﻧـــــﯽ ﻣـــــﺎﻓﯽ ﺑـــــﻪراﻧﺒـــــﻪری‬ ‫ﻣﺮۆﭬــﻪﮐﺎﻧــﻪ‪ .‬ﻟــﻪم ﺳﯿــﺴﺘﻤﻪدا ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی‬ ‫ﮐــﻪﺳــ‪‬ﮏ ﺑﺘــﻮاﻧ‪ ‬ﺧــﯚی ﺑــﯚ ﭘﯚﺳــﺘﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎ‪ ،‬ﺑـﻪﭘ‪‬ـﯽ‬ ‫دهﻗـﯽ ﻗـﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑﻨـﻪڕهﺗـﯽ دهﺑـ‪ ‬ﻟـﻪﺑـﺎری‬ ‫ڕهﮔــﻪزهوه ﭘﯿــﺎو ﺑــ‪ ،‬ﻟــﻪﺑــﺎری ﺋﺎﯾﯿﻨــﻪوه‬ ‫ﻣﻮﺳﻮ‪‬ﻤﺎن و ﻟﻪﺑﺎری ﻣﻪزهﻪﺑﻪوه ﺷـﯿﻌﻪی‬ ‫دوازده ﺋﯿﻤﺎﻣﯽ ﺑ‪ ،‬ﮐﻪ هﻪر ﺑـﻪ ﯾـﻪﮐـﻪم‬ ‫ﻣــﻪرج ﻧﯿــﻮهی ﺋــﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــﻪڵ واﺗــﻪ‬ ‫ژﻧﺎن ﻟـﻪ ﻣـﺎﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪاﺗﯚری ﺑـ‪ ‬ﺑـﻪش‬

‫ﺑﺎ ﺑﻪ هﻪﻣﻮوﻻﯾﻪک‬ ‫هﻪوڵ ﺑﺪهﯾﻦ ﺋﻪم‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪ ﺑﮑﻪﯾﻨﻪ‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎی ﭘﺎﺷﻪﮐﺸﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻪرهڕۆﯾﯽ و ڕ‪‬ﮕﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﮔﯚڕان ﻟﻪ‬ ‫ﮐﻪش و هﻪوای‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و‪‬ﺗﺪا ﺧﯚش‬ ‫ﺑﮑﻪﯾﻦ و ﺑﯿﮑﻪﯾﻨﻪ‬ ‫ﺳﻪﮐﯚﯾﻪک ﺑﯚ‬ ‫هﻪ‪‬ﻨﺎﻧﻪوهی هﻪﻧﮕﺎوی‬ ‫ﮔﻪورهﺗﺮو ﮐﺎرﯾﮕﻪرﺗﺮ‬ ‫@@‬

‫دهﺑــــﻦ و ﺑــــﻪ ﻣــــﻪرﺟــــﻪﮐــــﺎﻧﯽ دﯾﮑــــﻪش‬ ‫هﺎوﻧﯿـــﺸﺘﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻏـــﻪﯾـــﺮی ﻣﻮﺳـــﻮ‪‬ﻤﺎن و‬ ‫ﻣﻮﺳــﻮ‪‬ﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻏــﻪﯾ ـﺮی ﺷــﯿﻌﻪو ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت‬ ‫ﺷــﯿﻌﻪی ﻏــﻪﯾــﺮی دوازده ﺋﯿﻤــﺎﻣﯽ دهﺑﻨــﻪ‬ ‫هﺎوﻧﯿــــﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﻠــــﻪدوو‪ .‬ﺧــــﯚ ﺋــــﻪﮔــــﻪر‬ ‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧ‪‬ﮏ هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﻣﻪرﺟﺎﻧﻪﺷـﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا ﺑﻦ ﺑـﻪ‪‬م ﺑـﻪهـﻪر هﯚﯾـﻪک ﺟ‪‬ﮕـﻪی‬

‫ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎ‪‬ﻮ‪‬ﻨﻪی ﺷﻮوڕای ﻧﯿﮕﺎﺑﺎن‬ ‫ﺗ‪‬ﭙـــــﻪڕن‪ ،‬ﺑـــــﻪ‪‬م ه‪‬ﻨـــــﺪێ ﺟﯿـــــﺎوازﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎوی دهﮔﻪڵ دهورهﮐﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮو ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ﺑﻪدﯾﺎر دهﮐﻪون‪ .‬ﻟﻪواﻧﻪ‪:‬‬ ‫_ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺷﭙ‪‬ﻮی ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺮان ﺳـــﻪرهڕای ﺋـــﻪو هـــﻪﻣـــﻮوه داهﺎﺗـــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ـــﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧـــﻪﮐـــﺮاوه ﮐـــﻪ ﻟـــﻪ ﺋﺎﮐـــﺎﻣﯽ‬

‫ﺋﻪو ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﯾﻪ ﺧﺴﺘﯚﺗﻪ ﺑﻪرﭼـﺎو‪ .‬ﺋـﻪﻣـﻪ‬ ‫ﺟﻤﻮﺟـــــــﯚ‪‬ﮑﯽ ﻟـــــــﻪﻧ‪‬ـــــــﻮ ﻧـــــــﻪﺗـــــــﻪوه‬ ‫ﺑــﻪﺷــﺨﻮراوهﮐــﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧــﺪا وهڕ‪‬ﺨــﺴﺘﻮه ﺑــﯚ‬ ‫ﺋـــــﻪوهی ﺟـــــﯚر‪‬ﮑﯽ دﯾﮑـــــﻪ ﭼـــــﺎو ﻟـــــﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪم ﺟﺎره ﺑﮑﻪن‪ ،‬ﮐﻪ ﺋﻪﻣﻪش‬ ‫ﺑﻪﻧﯚرهی ﺧﯚی ﺑﯚﺗﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ و‬ ‫د‪‬ـــــﻪﺧﻮرﭘـــــﻪی "ڕ‪‬ﺒـــــﻪر" ی ر‪‬ـــــﮋﯾﻢ و‬

‫ﺋ‪‬ﻤﻪ هﯿﻮادارﯾﻦ ﮔﻪﻻﻧﯽ ﺑﻨﺪهﺳﺘﯽ ﺋ‪‬ﺮان و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻠﻤﻼﻧ‪‬ﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺑﮑﻪﻧﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧ‪‬ﮏ و دهرﻓﻪﺗ‪‬ﮏ ﺑﯚ‬ ‫ه‪‬ﻨﺎﻧﻪﮔﯚڕو ﺑﻪرهو ﭘ‪‬ﺸﺒﺮدﻧﯽ داﺧﻮازه ڕهوا ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ و ﻓﻪرهﻪﻧﮕﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن‪ .‬ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﺎوهڕﻣﺎن ﺑﻪ وﺷﯿﺎری و‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧﻪوهی هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﺰهﮐﺎﻧﻤﺎن هﻪﯾﻪو ﭘ‪‬ﻤﺎن واﯾﻪ دهﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻪم ﺟﯚره‬ ‫دهرﻓﻪﺗﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪت ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﺋﺎواﺗﻪ ﻟﻪﻣ‪‬ﮋﯾﻨﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺪا ﺑﻘﯚزﻧﻪوه‪@@.‬‬ ‫ﭘــــﻪﺳــــﻨﺪی ﮐﺎرﺑــــﻪدهﺳــــﺘﺎﻧﯽ ﺳــــﻪرهوهی‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ت ﻧﻪﺑ‪ ‬ﺋﻪوه دهﮔﻪڵ زۆر ﮐـﻪﻧـﺪو‬ ‫ﮐﯚﺳــﭙﯽ ﺟﯚراوﺟــﯚر ﺑ ـﻪرهوڕوو دهﺑ‪‬ﺘــﻪوه‪.‬‬ ‫ﺗﺎزه ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮ ﺋـﻪواﻧـﻪﺷـﺪا ﮐـﻪ ﻟـﻪو ﮐـﻪﻧـﺪو‬ ‫ﮐﯚﺳﭙﺎﻧﻪ ﺗـ‪‬دهﭘـﻪڕن هـﻪﻣﯿـﺸﻪ ﻣـﯚرهی‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿـــﺸﺎﻧﮑﺮاوی "ڕ‪‬ﺒـــﻪر" هـــﻪﯾـــﻪ ﮐـــﻪ‬ ‫هـــﻪﻣـــﻮو ﺋـــﺎﻣﺮاز‪‬ﮑﯽ ڕهواو ﻧـــﺎڕهوا ﺑـــﯚ‬ ‫دهرﭼﻮواﻧــﺪﻧﯽ ﺑــﻪﮐــﺎر دهه‪‬ﻨــﺮێ و ﮐــﻪم‬ ‫واﯾــــــﻪ ﺧــــــﻪ‪‬ــــــﮏ ﺑﺘــــــﻮاﻧﻦ ﻟــــــﻪﻧ‪‬ــــــﻮ‬ ‫دهﺳﺘﺒﮋ‪‬ﺮﮐﺮاوهﮐﺎﻧﯿﺸﺪا ﯾﻪﮐ‪‬ﮏ ﺑﻪ د‪‬ـﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن هﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮن‪.‬‬ ‫هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧـــﯽ دهورهی دهﯾـــﻪﻣـــﯽ‬ ‫ﺳــﻪرۆکﮐﯚﻣــﺎری ﮐــﻪ ﺑــﻪدوای ﭼــﻮار‬ ‫ﺳــــﺎڵ دهﺳــــﻪ‪‬ﺗــــﺪارﯾﯽ ﻣــــﻪﺣﻤــــﻮودی‬ ‫ﺋــــﻪﺣﻤــــﻪدیﻧــــﮋاد ﻣــــﯚرهی د‪‬ﺨــــﻮازی‬ ‫ﺧﺎﻣﻨـــﻪﯾﯿـــﺪا دێ‪ ،‬ﺑـــﻪ ﺑـــﻪراورد ﻟـــﻪﮔـــﻪڵ‬ ‫ﺑــــــﻪﺷــــــﯽ زۆری دهورهﮐــــــﺎﻧﯽ دﯾﮑــــــﻪ‬ ‫ﺟﻤﻮﺟــﯚ‪‬ﮑﯽ زﯾــﺎﺗﺮی ﺗ‪‬ــﺪا دهﺑﯿﻨــﺮێ و‬ ‫ﺧـــــــﻪ‪‬ﮑـــــــﯽ ﺋ‪‬ـــــــﺮان ﺑـــــــﻪ هـــــــﻪﻣـــــــﻮو‬ ‫ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗـﻪﮐﺎﻧﯿﯿـﻪوه ﮐــﻪ زۆرﯾـﺎن ﺑـﻪ دهﺳــﺖ‬ ‫ﭼــﻮار ﺳــﺎڵ ﺳــﻪرﮐﯚﻣــﺎرﯾﯽ ﺋــﻪﺣﻤــﻪدی‪-‬‬ ‫ﻧـــﮋادهوه ﭼ‪‬ـــﺸﺘﻮه‪ ،‬ﺑـــﻪ ﺟـــﯚر‪‬ﮑﯽ دﯾﮑـــﻪ‬ ‫ﺑـــﻪرهورووی ﺋـــﻪو هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧـــﻪ دهﺑﻨـــﻪوه‪.‬‬ ‫ﺋــﻪﮔــﻪرﭼــﯽ ﺋــﻪﻣﺠــﺎرهش وهک هــﻪﻣــﻮو‬ ‫ﺟــﺎرهﮐــﺎﻧﯽ دﯾﮑــﻪ ﺧﯚﮐﺎﻧﺪﯾــﺪﮐﺮدن ﺋــﺎزاد‬ ‫ﻧــﻪﺑــﻮوهو ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮ زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ‪٤٧٠‬ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪادا‬ ‫ﺗــﻪﻧﯿــﺎ ﭼﻮارﮐــﻪس‪ ،‬ﺋــﻪوﯾــﺶ ﻟــﻪ ڕووﻣــﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳـــــﺮاوهﮐـــــﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـــــﺎری ﺋﯿـــــﺴﻼﻣﯽ‬

‫ﭼﻮوﻧﻪﺳﻪری ﻧﺮﺧﯽ ﻧﻪوت ﻟﻪ ﭼﻮارﺳـﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮوﻣﻪﺗﯽ ﺋﻪﺣﻤﻪدیﻧﮋاددا دهﺳﺖ ر‪‬ﮋﯾﻢ‬ ‫ﮐـــﻪوﺗـــﻮهو ﺳﯿﺎﺳـــﻪﺗـــﯽ ﺋـــﺎژاوهﮔ‪‬اﻧـــﻪی‬ ‫ﺳﻪراﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐـﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧـﯽ‬ ‫ﻟـــﻪ ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕـــﻪی ﺟﯿﮫﺎﻧﯿـــﺪا ﻟـــﻪﮔـــﻪڵ‬ ‫ﺗـــﻪرﯾـــﮏ ﮐـــﻪوﺗﻨـــﻪوهو ﺑـــ‪ ‬ﺋﯿﻌﺘﯿﺒـــﺎری‬ ‫ﺑﻪرهوڕوو ﮐﺮدوه‪ ،‬وهزﻋ‪‬ﮑـﯽ واﯾـﺎن ﭘ‪‬ـﮏ‬ ‫ه‪‬ﻨــــﺎوه ﮐــــﻪ هــــﻪﻣﻮوﮐﺎﻧﺪﯾــــﺪاﮐﺎن ﺑــــﻪ‬ ‫ڕاﺷـــﮑﺎوﯾﯿﻪﮐـــﯽ ﮐـــﻪم و‪‬ﻨـــﻪوه ڕهﺧﻨـــﻪ‬ ‫ﻟــﻪﮐﺎرﻧﺎﻣــﻪی ﺋــﻪﺣﻤــﻪدیﻧــﮋاد دهﮔــﺮن و‬ ‫ﺋـــﻪﻣـــﻪ ﺑـــﻪرادهﯾـــﻪک ڕ‪‬ﺒـــﻪری ﻧﯿﺰاﻣـــﯽ‬ ‫ﻧﯿﮕﻪران ﮐﺮدوه ﮐﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی ﻗﺎﻧﻮون‪،‬‬ ‫ﺑــﻪﺋﺎﺷــﮑﺮا ﭘــﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ و ﺑــﻪرﮔﺮﯾــﯽ ﻟــ‪‬‬ ‫ﺑﮑــﺎو ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت هــﻪوڵ ﺑــﺪا دهﻧﮕــﯽ ﺑــﯚ‬ ‫ﮐﯚﺑﮑﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ ﻟﻪ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﺑـﻪردهوام و‬‫ﭼﺎوﻧــﻪﺗﺮﺳــﺎﻧﻪی ﮔــﻪﻻﻧــﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑــﺮاوی‬ ‫ﺋ‪‬ــﺮان و ﺑــﻪﺗﺎﯾﺒــﻪﺗـــﯽ ﮔــﻪﻟــﯽ ﮐـــﻮردداو‬ ‫ﺑـــﻪهـــﻪوڵ وﺗ‪‬ﮑﯚﺷـــﺎﻧﯽ ﺑـــﻪﺷـــ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ‬ ‫ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻪدهﻧﯿﯽ ﮐﻮرد ﻟـﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮﺧـــــــــــﯚی و‪‬ت‪ ،‬دوو ﮐﺎﻧﺪﯾـــــــــــﺪای‬ ‫ڕ‪‬ﻔﯚڕﻣﺨــــــﻮاز ﺳــــــﻪرﻧﺠﯿــــــﺎن ﺑــــــﯚﻻی‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی هﻪرهﮔﺮﻧﮕﯽ ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ـﯽ ﺋ‪‬ـﺮان‬ ‫واﺗــﻪ ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪی ﺑــ‪‬ﺑــﻪﺷــﯿﯽ ﮔــﻪﻻﻧــﯽ‬ ‫زۆرﻟ‪‬ﮑــﺮاو ڕاﮐــﺸﺎوهو ﺑــﯚ ﯾــﻪﮐــﻪم ﺟــﺎر‬ ‫دوای ﯾــﻪﮐــﻪﻣــﯿﻦ دهورهی هــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧــﯽ‬ ‫ﺳــــــــﻪرۆکﮐﯚﻣــــــــﺎری هــــــــﻪرﮐــــــــﺎم‬ ‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯿﺎن ﺑﯚ ﺟﯚر‪‬ﮏ ﭼـﺎرهﺳـﻪری‬

‫دارودهﺳﺘﻪﮐﻪی‪.‬‬ ‫دهﺑـــــ‪ ‬ﺑﮕـــــﻮﺗﺮێ ﺋـــــﻪوهی ﻟـــــﻪ‬ ‫ﺑــﻪرﻧﺎﻣــﻪی هــﻪردوو ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪا ﺑــﻪﺗﺎﯾﺒــﻪﺗــﯽ‬ ‫ﻣﯿﺮﺣﻮﺳــــ‪‬ﻦ ﻣﻮوﺳــــﻪوی دا هــــﺎﺗﻮه زۆر‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﺮ ﻟﻪ داﺧـﻮازهﮐـﺎﻧﯽ ﮔـﻪﻟـﯽ ﮐـﻮردو‬ ‫ﮔــﻪﻻﻧــﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑــﺮاوی دﯾﮑــﻪی ﺋ‪‬ﺮاﻧــﻪو‬ ‫ﺑﻪهﯿﭻ ﺟﯚر ﻧﺎﮔﺎﺗﻪ ﺋﻪوﻣـﺎف وﺋﺎزادﯾﯿﺎﻧـﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿـﺪا ﺑـﯚ ﮔـﻪﻻن‬ ‫ﻟــﻪﺑــﻪر ﭼــﺎو ﮔﯿــﺮاون و ﮔــﻪﻻﻧــﯽ ﺋ‪‬ــﺮان‬ ‫ﺧــــﻪﺑﺎﺗﯿــــﺎن ﻟــــﻪﭘ‪‬ﻨــــﺎودا دهﮐــــﻪن‪ .‬ﺑــــﻪ‪‬م‬ ‫دﯾﺴﺎﻧﯿﺶ ﺟ‪‬ﯽ ﺧﯚﺷﺤﺎ‪‬ﯿﯿﻪ ﮐﻪ ﺧـﻪﺑـﺎﺗﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ﮔــﻪﻻﻧــﻪو ﭘ‪‬ــﺸﮑﻪوﺗﻨــﯽ ﺑﯿﺮوﺑــﺎوهڕی‬ ‫ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧــــﻪ ﮐــــﺎر‪‬ﮑﯽ ﮐــــﺮدوه ﮐــــﻪ‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﻧﻪﺗﻪواﯾـﻪﺗـﯽ و ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧـﻪوه ﻟـﻪ‬ ‫دۆزﯾﻨــﻪوهی ڕ‪‬ﮕــﺎ ﺑــﯚ ﭼــﺎرهﺳــﻪرﮐﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﮐــــﻪوﺗﯚﺗــــﻪ ﺑــــﻪرﻧﺎﻣــــﻪی ﮐﺎﻧﺪﯾــــﺪاﮐﺎﻧﯽ‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺳـﻪرۆکﮐﯚﻣـﺎری و وهک‬ ‫ﯾــﻪﮐ‪‬ــﮏ ﻟــﻪ ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪ ﮔﺮﻧﮕــﻪﮐــﺎﻧﯽ‬ ‫دواڕۆژی و‪‬ت ﭼﺎوی ﻟ‪‬ﮐﺮاوه‪.‬‬ ‫ڕاﺳﺘﯿﯿﻪﮐﯽ ﺗﺎ‪‬ﻪ ﮐﻪ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪی‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ت و ﭘ‪‬ـــﻮهﻧـــﺪﯾﯽ ﻧ‪‬ـــﻮان ﺋﯚرﮔﺎﻧـــﻪ‬ ‫هــــﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ــــﺮاوهﮐــــﺎن و دهﺳــــﻪ‪‬ﺗــــﻪﮐــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑــﻪرهوژوورﺗــﺮ ﻟ ـﻪ ﻗــﺎﻧﻮون‪ ،‬ﺑــﺎرودۆﺧ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﻟـــــﻪﺋ‪‬ﺮاﻧـــــﺪا ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧـــــﺪوه ﮐـــــﻪ ﺷﺎﻧـــــﺴﯽ‬ ‫ﺑـــﻪڕ‪‬ـــﻮهﭼـــﻮون و ﺟ‪‬ﺒـــﻪﺟ‪‬ﺒـــﻮوﻧﯽ وادهو‬ ‫ﺑــﻪ‪‬ﻨــﻪﮐــﺎﻧﯽ ﺋــﻪوﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﯚراﻧــﻪش زۆر‬ ‫ﻟــﻪﺳــﻪرێ ﻧﯿــﻪ و ﭘــﺎواﻧﺨﻮازان دهﺗــﻮاﻧﻦ ﺑــﻪ‬ ‫ﮐﻪ‪‬ﮏوهرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪو دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﺑ‪‬ﺳﻨﻮوره‬

‫ﮐﻪ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن داﻧﺎوه ﭘ‪‬ﺸﯽ هﻪر ﺟﯚره ﺋﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕ‪‬ﮑﯽ ﭘﯚزهﺗﯿﻒ ﺑﮕﺮن‪ .‬ﺑﻪوﺣﺎ‪‬ﻪش‬ ‫ﻗﺒﻮو‪‬ﯽ ڕاﺳﺘﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑﻪ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪی ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯽ ﺋ‪‬ﺮان و ﺑﻪ‪‬ﻨﯽ راﺷﮑﺎواﻧﻪی‬ ‫ه‪‬ﻨﺪ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﮐﺎن ﺑﯚ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺋﻪم وهزﻋﻪ وادهﮐـﺎ ﮐـﻪ ﮔـﻪﻻﻧـﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑـﺮاوی‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ڕۆ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐـﻮرد ﺋـﻪﻣﺠـﺎره ﺑـﻪ ﺟـﯚر‪‬ﮑﯽ دﯾﮑـﻪ ﺑ‪‬واﻧﻨـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ۆﺳﻪی هﻪ‪‬ﺒﮋاردن‪.‬‬ ‫ﻣــﻪهــﺪی ﮐـــﻪڕڕووﺑــﯽ ﻟـــﻪ ﺑــﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣـــﻪی ﺗﺎﯾﺒــﻪت ﺑـــﻪ" ژﯾﺎﻧﺪﻧــﻪوهی ﻣـــﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪ ﻗﻪوﻣﯽ و ﻣـﻪزهـﻪﺑﯿﯿـﻪﮐـﺎن" دا ﺋـﻪﮔـﻪرﭼـﯽ ﻟـﻪﺟﯿـﺎﺗﯽ )ﻣﻠـﺖ( ‪ ،‬وﺷـﻪی‬ ‫)ﻗﻮم( ﺑﻪﮐﺎر د‪‬ﻨ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﯚر‪‬ﮏ دان ﺑـﻪ ﻓـﺮهﭼـﻪﺷـﻨﯿﯽ ﺋـﻪﺗﻨﯿﮑﯿـﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧـﺪا دهﻧـ‪ ‬و‬ ‫ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺋــﻪو ڕاﺳــﺘﯿﯿﻪ دهدرﮐ‪‬ﻨــ‪ ‬ﮐــﻪ ﮐــﻪﻣﺎﯾــﻪﺗﯿﯿــﻪ ﻧــﻪﺗــﻪوهﯾــﯽ و ﻣــﻪزهــﻪﺑﯿﯿــﻪﮐــﺎن‬ ‫زۆراﯾﻪﺗﯿﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﭘ‪‬ﮏ د‪‬ﻨﻦ‪ .‬ﺋﻪو ﺋ‪‬ﺮان ﺑﻪهﯽ هﻪﻣﻮو ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﯿﻪﮐﺎن دهزاﻧـ‪ ‬و‬ ‫ﺑﻪرﺗﻪﺳﮏ ﮐﺮدﻧﻪوهی ﻟﻪﺳﻪر ﺗﺎﻗﻤ‪‬ﮏ ﯾـﺎن ﻗـﯚ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒـﻪﺗـﯽ ﺑـﻪﮔـﻪورهﺗـﺮﯾﻦ زو‪‬ـﻢ و‬ ‫هــﻪڕهﺷــﻪ ﺑــﯚ ﺳــﻪر ﯾــﻪﮐﯿــﻪﺗــﯽ و هــﺎوﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪﯾﯽ ﺋ‪‬ــﺮان دادهﻧــ‪ .‬ﻧــﺎوﺑﺮاو ﺟﯚراوﺟــﯚرﯾﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﻧﻪک ﺑﻪ هﻪڕهﺷﻪو ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ‪‬ﮑﻮو ﺑـﻪ دهرﻓـﻪﺗ‪‬ـﮏ ﺑـﯚ ﭘ‪‬ﺸﺨـﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان ﭼﺎو ﻟ‪ ‬دهﮐﺎ‪ ،‬ﺋﻪو ﻗﺎﻣﮏ ﻟﻪﺳـﻪر زۆر ﻟـﻪو ﺟﯿﺎوازﯾﯿﺎﻧـﻪ دادهﻧـ‪ ‬ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﺑـﻮاره‬ ‫ﺟﯚراوﺟﯚرهﮐﺎﻧﺪا دهرهﻪق ﺑﻪ ﮔﻪﻻﻧﯽ زۆرﻟ‪‬ﮑﺮاو ﺑﻪﮐـﺎر ﺑـﺮاون و داوای داﺑـﻪشﮐﺮدﻧـﯽ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ت و داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎوﭼﻪﯾﯿﻪﮐﺎن دهﮐﺎ‪ .‬ﺳـﻪرهﻧﺠـﺎم ﺑـﻪ‪‬ﻨـﯽ ﺟ‪‬ﺒـﻪﺟـ‪-‬‬ ‫ﮐﺮدﻧــﯽ ﺋــﻪو ﺋــﻪﺳــ‪‬ﻧﻪی ﻗــﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑﻨــﻪڕهﺗــﯽ دهدا ﮐــﻪ ﭘ‪‬ــﻮهﻧــﺪﯾﯿﺎن ﺑــﻪ"ﻗــﻪوﻣــﻪﮐــﺎن و‬ ‫ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪ ﻣﻪزهﻪﺑﯿﯿـﻪﮐـﺎن"ه وه هـﻪﯾـﻪو ﺗﺎﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ﭘـﺸﺖ ﮔـﻮێ ﺧـﺮاون‪ .‬ﻟـﻪ هـﻪﻣـﻮوی‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ﺋﻪوهﯾﻪ ﮐﻪ ﭼﻮوﻧﮑﻪ دهزاﻧ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ ﺑﯚﺧﯚی ﻟﻪ زۆر ﺑﺎرهوه ﮐﯚﺳﭙﯽ‬ ‫ﺳﻪر ڕ‪‬ﮕﻪی ﺋﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕه‪ ،‬ﺑﺎس ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﯽ دهﺳﮑﺎری ﻟﻪو ﻗﺎﻧﻮوﻧﻪدا د‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪ ﮔﯚڕێ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ هﻪﻣﻮو ڕواﻧﯿﻨـﯽ ﺗـﺎزهو ﻣﻮﺳـﺒﻪﺗـﻦ و ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺘﻪ وهک هـﻪن)ﻧـﻪ زﯾـﺎﺗﺮو ﻧـﻪ‬ ‫ﮐﻪﻣﺘﺮ( ﭼﺎو ﻟ‪‬ﺑﮑﺮ‪‬ﻦ و وه‪‬ﻣﯽ ﺷﯿﺎوﯾﺎن ﭘ‪ ‬ﺑﺪر‪‬ﺘﻪوهو ﻟﻪ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑﻪرهو ﺑـﺎش و‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎﻧﯽ ﺟﯚر‪‬ﮑﯽ ﻧـﻮێ ﻟـﻪ ﺋﯿـﺪارهو ﭘ‪‬ـﻮهﻧـﺪﯾﯿـﻪ ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﯾـﻪﺗـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯿﯿﻪﮐﺎﻧـﺪا‬ ‫ﮐﻪ‪‬ﮑﯿﺎن ﻟ‪ ‬وهرﺑﮕﯿﺮێ‪ .‬ﺑﻪ ﻟﻪﺑﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ هﻪﻣﻮو ﺋﻪواﻧﻪی ﻟﻪ ﺳﻪرهوه ﺑﺎس ﮐـﺮان‪،‬‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻨﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﮐﯽ ﺋﻪوﺗﯚ ﺳﻪرهڕای ﮐﻪم و ﮐﻮوڕﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ و ﻟـﻪﮔـﻪڵ ﺋـﻪوهی‬ ‫ﺧﺎوهﻧﻪﮐﻪی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺋ‪‬ﻤﻪو ﮔﻪﻟﻪﮐﻪﻣﺎن ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﮔﻪﻟﯽ ﮐﻮرد و ﮔﻪﻻﻧﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪهﺳـﺘﯽ دﯾﮑـﻪی ﺋ‪‬ﺮاﻧـﻪ‪ .‬ﺋ‪‬ﻤـﻪ هﯿـﻮادارﯾﻦ ﮔـﻪﻻﻧـﯽ ﺑﻨـﺪهﺳـﺘﯽ ﺋ‪‬ـﺮان و ﺑـﻪﺗﺎﯾﺒـﻪﺗـﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﻧــﯽ ﺧــﻪ‪‬ﮑــﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻠﻤﻼﻧ‪‬ــﯽ هــﻪ‪‬ﺒــﮋاردن ﺑﮑــﻪﻧــﻪ ﻣــﻪﯾــﺪاﻧ‪‬ﮏ و‬ ‫دهرﻓﻪﺗ‪‬ـﮏ ﺑـﯚ ه‪‬ﻨﺎﻧـﻪﮔـﯚڕو ﺑـﻪرهو ﭘ‪‬ـﺸﺒﺮدﻧﯽ داﺧـﻮازه ڕهوا ﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری و ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ و ﻓﻪرهﻪﻧﮕﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن‪ .‬ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑـﺎوهڕﻣـﺎن ﺑـﻪ وﺷـﯿﺎری و‬ ‫ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧﻪوهی هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﺰهﮐﺎﻧﻤﺎن هﻪﯾﻪو ﭘ‪‬ﻤﺎن واﯾﻪ دهﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻪم ﺟﯚره دهرﻓﻪﺗﺎﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪت ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﺋﺎواﺗﻪ ﻟﻪﻣ‪‬ﮋﯾﻨﻪﮐﺎﻧﯿﺎﻧﺪا ﺑﻘﯚزﻧﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺑﺎوهڕی ﺋ‪‬ﻤﻪ ﮐﻪ‪‬ﮏ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎﮔﺎﯾﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧﻪی ﮔﻪﻻﻧﯽ ﺑﻪﺷﺨﻮراوی‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐﻮرد ﻟﻪ م دهرﻓﻪﺗﻪ دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﺋﻪم ﻗﺎزاﻧﺠﺎﻧﻪی ﻟﻪﭘﺸﺖ ﺑﻦ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺑﻪ دۆﺳﺖ و دوژﻣﻦ ﻧﯿﺸﺎن دهدهن ﮐﻪ ‪ ٣٠‬ﺳﺎڵ دژاﯾﻪﺗﯿﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ داﺧﻮازهﮐﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻧـﻪﯾﺘﻮاﻧﯿـﻮه ﺋـﻪوان ﻟـﻪ داواﮐﺮدﻧـﯽ ﻣﺎﻓـﻪﮐﺎﻧﯿـﺎن ﺳـﺎرد‬ ‫ﺑﮑﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮑﻮو ﺋﻪوان ﺧﺎوهﻧـﯽ ﺋﺎﻣـﺎﻧﺠﻦ و هـﻪرﮐـﺎت دهرﻓـﻪﺗﯿـﺎن ﺑـﯚ ﺑـ‪‬هﺧـﺴ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫راﺷﮑﺎوی وﯾﺴﺖ و داﺧﻮازهﮐﺎﻧﯿﺎن د‪‬ﻨﻨﻪ ﮔﯚڕێ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﮐﻪ دهرهﺗﺎﻧ‪‬ـﮏ ﺑـﯚ هـﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧـﯽ ﺑـﻪرﻧﺎﻣـﻪی ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪاﮐﺎن ﻟـﻪ ﺋﺎراداﯾـﻪو‬ ‫هﻪرﻧﻪﺑ‪ ‬ﻟﻪ ه‪‬ﻨﺪ‪‬ﮑﯿﺎﻧﺪا ﺋﺎوڕ ﻟﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ داﺧﻮازه ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯿـﻪﮐﺎﻧﯿـﺎن دراوهﺗـﻪوه‪ ،‬هـﻪم‬ ‫ﺋﻪم دهرﻓﻪﺗﻪ ﺑﯚ دهرﺑ‪‬ﯾﻨﯽ وﯾﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯿﺎن دهﻗﯚزﻧﻪوهو هﻪﻣﯿﺶ دهﺳﺘﯿﺎن ﺋﺎوا‪‬ﻪ دهﺑـ‪ ‬ﺑـﯚ‬ ‫ﺋـــﻪوهی ﻟـــﻪ دواڕۆژدا ﻓـــﺸﺎر ﺑـــﯚ ﮐﺎﻧﺪﯾـــﺪاﮐﺎن ﺑ‪‬ـــﻨﻦ ﺗـــﺎ وهﻓـــﺎدارﺑﻮوﻧﯽ ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑـــﻪ‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻨﻪﮐﺎﻧﯿﺎن و ﺟﯿﺪدی ﺑﻮون ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﻪﺟ‪‬ﮕﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪهن‪.‬‬ ‫وهﺧﺘ‪‬ﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﻓﻪﻗﯿﮫﯽ ﻣﺎﻓﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧـﯽ ﺋـﺎزادی ﻟـ‪‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫زهوت ﮐﺮدوون و ﻟﻪڕاﺳﺘﯿﺪا ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻣﺎﻓﯽ هﻪ‪‬ﻨﻪﺑﮋاردﻧﯽ ﭘ‪ ‬داون‪ ،‬دهﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻪو ﻣﺎﻓﻪ ﺑﯚ‬ ‫ڕهﺗﮑﺮدﻧــﻪوهی ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪای د‪‬ﺨــﻮازی"وﻟــﯽ ﻓﻘﯿــﻪ" و ﺧــﻪﺑــﺎت ﺑــﻪ دژی وﯾــﺴﺘﻪﮐــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﯾﺎردهراﻧﯽ ﺋـﻪﺳـﻠﯿﯽ ﺋـﻪو ﺳﯿـﺴﺘﻤﻪ ﺑـﻪﮐـﺎر ﺑـﻪرن‪ .‬ﺑـﺎ ﺋـﻪوهش ﺑﮕـﻮﺗﺮێ ﮐـﻪ هـﻪو‪‬ـﯽ‬ ‫ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮواﻧﻪی ﺧﻪ‪‬ﮏ زۆر ﺑﺎش دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﺋﯿﺮادهی ﮔﯚڕان ﺳﻪر ﺑﺨﺎت و ﺋ‪‬ﺮان ﺑﺨﺎﺗﻪ‬ ‫ﻗﯚﻧﺎﺧ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎزهوه‪ .‬ﺋﻪزﻣﻮوﻧﯽ دهورهی ﺣﻪوﺗﻪﻣﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺳﻪرﮐﯚﻣﺎری و دهورهی‬ ‫ﺷﻪﺷﻪﻣﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﻣﻪﺟﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪﮐﯽ زﯾﻨﺪووی ﺋﻪم ڕاﺳﺘﯿﯿﻪن‪.‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺑــﻪ هــﻪﻣﻮوﻻﯾــﻪک هــﻪوڵ ﺑــﺪهﯾــﻦ ﺋــﻪم هــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧــﻪ ﺑﮑــﻪﯾﻨــﻪ ﺳــﻪرهﺗــﺎی‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﭘﺎﺷﻪﮐﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻪرهڕۆﯾﯽ و ڕ‪‬ﮕﻪ ﺑﯚ ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﮔﯚڕان ﻟﻪ ﮐﻪش و هﻪوای ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ‬ ‫و‪‬ﺗﺪا ﺧﯚش ﺑﮑﻪﯾﻦ و ﺑﯿﮑﻪﯾﻨﻪ ﺳﻪﮐﯚﯾـﻪک ﺑـﯚ هـﻪ‪‬ﻨﺎﻧـﻪوهی هـﻪﻧﮕـﺎوی ﮔـﻪورهﺗـﺮو‬ ‫ﮐﺎرﯾﮕﻪرﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺟﻠﯿﺴﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ‬

‫دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ‬ ‫ﺣﯿزﺑﯽ د‪‬ﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫‪١٣٨٨/٣/٩‬‬ ‫‪٢٠٠٩/٥/٣٠‬‬

‫ﭘﺎرﺗﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬


@QSXX ôäa†ŠòŒüu@õQU

T

Y

@@UQQ@òŠbàˆ

@ @õ‡äòìbä@õónïàüØ@õìa‹Ø‡äóóq

@

@ @@öõŠbØìbè@öóäbnû†@öb@ôî‡äòíŽïq@ôäìíióè@ôïnîíŽïq@õòŠbi@óÜ @ @a†@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@çaíŽïä@óÜ@ômbió‚ìbè ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè@öóäbnû† a†@çbàìí“Žïq@ôäbïŽîŠìbè@ÿó óÜ NæîóÙi@‹mõ†‡ïu@ö@‹mbîŒ ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ ói@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† õìì‰Žïà@ôåm‹ @ìbšŠóióÜ óÜ@ômóbï@öóàbäŠói@L•óiìbè ößíjàó@L@Úîä@ÚŽïÜ@a†@ @Šaíi@ŠûŒ ôiïy@ÿó óÜ@•óiìbè@õbáŽïè La‡äa‹Žï÷@ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ümìó÷@ôØóïî‡äòíŽïq@ôäbåŽïéÙŽïq Šóè@”Žïq@óÜ@óiïy@ìó÷@Žßó óÜ oîíŽïq@ói@a†@óÙî†@ôÙŽïiïy L@õ‡äòìbä@õónïàüØ@@NfäaŒò† ôîò†bàb÷@õòìó䆋Ùmbqìì†@õa‹Žîì ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôîŠójŽîŠ ÃüÜbî†@ì@´“ïäa†@üi@çbn†ŠíØ lïy@ìì†@Šóè@ôîŠójŽîŠ@çaíŽïä@óÜ ì@õ‡äòíŽïq@õòìó䆋Ùîbb÷@üi ó‹q@Šó@óÜ@òìóåîŠí aŠ@ìi üi@LçbØòŠa‡î‡äòíŽïq@ì@•óiìbè óÜ@óÝ óÐ@ìó÷@ôÙŽïrò† ôiïy@çaíŽïä@ôî‡äòíŽïq ôiïy@ö@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† Lç@ a‹Žï÷@ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† óÜ@ôäóèbàóè@öõŠbØìbè ò†bî@ìó@ äüi@ô䆋iòíŽîŠói ì솊óè@çaíŽïä@óÜ@óØ@çbØóïîì쉎ïà öìbï’@ôÙŽïn’@ói@Læ’óiìbè@a†@ý õóÜb@RP@NfäaŒò†@ìb−í  ŠínØì†@ômò†bèó’ õŠbØ@LöìíÝbÔ@çb¼ò‹Üì‡ióÈ öçbn†ŠíØ@óÜ@ŠüuìaŠüu La†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@płì@õòìòŠò† õŠbØìbè@üi@ÛóîbmòŠó@fäaímò† ãóuŠó@çaíŽïä@óÜ@õìbäóèìbè@ ö òŠójŽîŠ@ìó÷@õó@ ŽîŠ@ôäaŠò†ò‰ŽîŠ† a†@lïy@ì솊óè@íŽïäóÜ@ò‡ïèó’ @@NŽôi ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ@ Šói@óÜ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ãó÷@ôØûŠòí Žïä@ôîbØbäììŠ ìŠbî‹i@Lì@òìa‹Ø‡åóq õQT@õò‹äüØ@ôäbØò†ŠbraŠ ŠbØ@ìí“Žïq@óÜ@‹móäbØýbš@L@lïy öb@ôî‡äòíŽïq@ôåmbéÙŽïq@üi ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè@öóäbnû† ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@çaíŽïä@óÜ LìbØò†@a†@çbn†Š@ íØ@ômłóèˆûŠ ôäbØóäóîý@ìì@ a‹ƒÙŽîŠ@òŠa†aíïè òìóäbï @ìói@Šóè@•óÙî† ôiïy@õŒaìóäbi@õììŠìòŠói @@Nòìóåji@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† @@ @@ôî‡äòìbä@õónïàüØ

@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ @@@@õRU@bm@RS@õòìóäìíiüØ @@õìbmóè@õQSXX@õŠóàóäbi ôåïîaŒ@õRPPY@õbà@õQU@bm@QS

@@ @@

LöbØò†@•ü‚@a†@ìímbèa†@óÜ@‹mbîŒ òìa‹ƒÙŽîŠ@ôîŠóîŠbØ@ãóè öìa†ììŠ@ŠóóÜ@çbØóïïbï ói@Ša‡î‡äòíŽïq@ôäbØòŠü íÜb÷ ômłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@ô‹q ‹mbîŒ@ŠóiaŠói@‡äóš@Lçbn†ŠíØ @@NbØò† ôiïy@Žßó ó@ Ü@õ‡äòíŽïq@óÜ @Za‡äa‹Žï÷@ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† õQT@õò‹äüØ@õaì†@óÜ Lòìóäbn†ŠíØ@ôma‹Øíá@Žî†@ôiïy ôäbnû†@óÜ@ŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ óÜ@Lòìóäłìíu@ôäaŒü܆@ì@lïy Lçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@õü‚íŽïä óÜ@ì@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@óÜ ói@çbïî‡äòíčïq@Lpýì@õòìòŠò† Lôbï@õŠónÐò† ì@çbØóïïmóîaŠóåŽîíä ôiï@ y@ôäbØóïïmóîbóØ òìóäbn†ŠíØ@ôma‹Øíº† òìó÷@çbïÜìóè@ìaìa†@Lìòím‹  ìò@ ìóäìíi@Úîä@ÚŽïÜ@òìíi çaíŽïä@óÜ@@óäbnû†@ôî‡äòíŽïq ì@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@NŽôióè@ça‹Žï÷ üi@çbáåïäaŽïq@ì@‘bqí@ìŽîŠ ìó@ äaŒü܆@ôÙŽïÜìóè@ìíàóè pbqìì†@óäaŒaíƒïmóïØóî ôØóîòìóäa‡àłì@Ûòì@NòìóåîóØò† óîaìa†@ãói@•óäb‹qŠói @@Zμäóîó ò†aŠ õónïàüØ@õóäaìŠ@óÜ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä ôiïy@ôäìíjmóÜ@òìóäbn†ŠíØ óÜ@ça‹Žï÷@ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† öÿbm@ôÙŽîìa†ììŠ@a†@ QSXU@ õïîbq òìómbØ@ìóÜ@Nì@ íi@ìaŠŒaí‚óä çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ìó÷@ŠóóÜ@öòìíi@aì@ôŽïq óØ@òìíi@Šìí@õónŽîíÜóè óÜ@òíïäaím@çbàóä@Šó ó÷ òìóÙŽïq@a†@ÚŽïiïy@õòíŽïšŠaíš a†@lïy@ìì†@óÜ@Žõ‹Øò†@μi öæîóÙi@aŠa†íà@òìóÙŽïq çbàóäbïäbnŠb’@ ôÙŽïmìóØíÜóè a†@Øóî@ÿó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@Nfióè õaŠ@pbØ@ìó÷@Šóè@çbn†ŠíØ ôØóïî‡@ äòíŽïq@ónîíŽïq@óØ@‡äbîó  ôäbïŽîŠìbè@ÿó óÜ@çbàóäbnû† õò†bàb÷@öfióèa†@çbàìí“Žïq ì@ômbió‚ìbè@póäbäóm@öõŠbØìbè ôØóîòíŽïšŠaíš@óÜ@ôäbºóqìbè @@@Næîa†@ìímbèa†@óÜ@‹mòŠìó  õ‡äòìbä@õónïàüØ óîòŠòìb@i@ìó÷@ŠóóÜ@•bnŽï÷ ôiïy@a†ì@ 솋iaŠ@óÜ@õóäłìóè@ìó÷ ôäìa†@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ãł@ ói@Lçìíi@ŠóîŠbØ@öfuói üi@çbØóÜìóè@a†@ìímbèa†@óÜ@fiò† öb@ôØó ïî‡äòíŽïq@ôäbåŽïéÙŽïq

óäóîý@ì@ìa‹ƒÙŽîŠ@ì@lïy@çaíŽïä ômłóèˆûŠ@ôäbØóïïbï ónîíŽïq@ì@Žõ‹Øò†@La‡äbn†ŠíØ ì@æm‹Øóî@ì@æmìóÙÙŽîŠ@õóÌbåi Šó@ ó@ Ü@çbï’óiìbè@ômbió‚@ìŠbØ ý@ìíàóè@õóuŠóà@ìói@LŽõŠ‰Žî‹ia† ôîòìómóä@ì@ôn“ @õ‡äòìòˆŠói ì@wäaŒbÔ@@”Žïq@óäó£ Nòìóïîòìa‹ƒÙŽîŠ@õ‡äòìòˆŠói ôiïy@a†@óïî‡äòíŽïq@ãóÜ ´“ïäa†@üi@çbnŠíØ@ôma‹ØíáŽî† õŠbØìbè@ô‹q@Šó@óÜ@ÃüÜbî†@ì Žßó óÜ@ômbió‚ìbè@ì ôäa‡îóà@íŽïä@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ L@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôïbï ôäbäa†@Lì@Žôäbäa†@ÚŽïuŠóà@ïè ói@ÃüÜbî†@ì@´“ïäa†@üi@xŠóà ôäbåŽïéÙŽïq@õóŽîŠ@Šó@ôrüØ çbî@ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè çaíŽïä@óÜ@Ûóïïm@óïØóî@òŠüuŠóè ômłóèˆûŠ@ôäb@Øòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy õónïàüØ@NfäaŒò†@çbn†ŠíØ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä ü@i@ÛóîbmòŠó@Ûòì@Lçbn†ŠíØ ì@ônŽîíÜóèìbè@ôä‡äaíä Šbïå“Žïq@ôîìím‹Øóî@ôäa‡äb“ïä Šó’@ôä‡äbîó aŠ@õóÜb@ SP@ bØò† óÜ@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õˆ†@óÜ Lòìóïïàþï÷@õŠbàüØ@çóîý üi@ÚŽïmóЊò†@ói@e‹Ùi •óiìbè@õŠbØ@öônŽîíÜóèìbè ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@çaíŽïäóÜ ôiïy@Na@†@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ a†ì솋iaŠ@ôÜb@Ûóî@ó@ Ü@óáŽï÷ öóäüi@ìóÜ@ÚŽïÜóàüØ@õŠbïå“Žïq ÚïmóЊò†@Ûòì@õóäbïîŠòìòi õŠbØ@öônŽîíÜóèìbè@üi æmìóÙŽïqìbš@öŠa‡î†@óÜ@L•óiìbè ôäbØóïï bï@òìa‹ƒÙŽîŠ@ÿó óÜ a†@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ õòìó÷@ÿó óÜ@Ne @ Šü @ómòìbåŽïè Ž¶@õŒaí“Žïq@LóîóØûi@ãó÷ Lòìa‹äaŒ@•bi@ôÙ@Žïn’@ói@öòìa‹Ø a†òìò†‹Ø@óÜ@õóØó䆋َïuójŽïu N@òìüi@ììŠ@ìòŠói@oЋ @ÿó óÜ ãó÷@óÙî†@ôÙŽîŠbu@bnŽï÷ òìóåîó‚ò†@òŠbïå“Žïq bi@Nçaìíàóè@ô−ŠóŠói ôäbàŠóÐ@ôäìíšŠò†@õóÜbSP ói@æîóÙi@†ŠíØ@¶ó @õˆ†@†béïu ôäa‡äb“ïä@üi@ÚŽïmóЊò† ôîìím‹Øóî@ì@ônŽîíÜóèìbè óÜ@a†óïî‡äòíŽïq@ã@ óÜ@öçbàü‚ õŠbØ@a†@ŠüuìaŠüu@ônb÷ ììŠóiììŠ@Næ@ îóÙi@•óiìbè ölïy@óáŽï÷@õòìóäìíi ôäbØóïï@bï@òìa‹ƒÙŽîŠ ÿó óÜ@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ói@çbØòŠü íÜb÷@öìa†ììŠ@öóäüi ôØóîòíŽï ’@ói@öoŽîíÜóè@Ûóî ãóè@Lóäaìím‹Øóî@öÂäò‡Øóî ôïmbió‚ìbè@öõŠbØìbè@üi@ óŽîŠ

óÜ@†ŠíØ@õòìóåmììi@ói@õŠûŒ öòì‡äbîó @çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ óÈŒòì@ãó÷@ôäb“ŽïØ@ò‰ŽîŠ† õìímbèa†@óÜ@ó’òŠóè õóäaŒaí²†aŒb÷@õòìóåmììi öçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôÙÜó‚ ölïy@çaíŽïä@ôî‡äòíŽïq @@@NbØò†@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ ôäìíi@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† óÜ@ìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@æî‡äóš ói@a†@çb’üÙŽïm@öôbï@ôäa‡îóà Lì@ŽôäaŒò†@ôîbb÷@ôÙŽïn’ ôØóîò†Šbî†@Ûòì@@ôiïyò‹Ð ãłói@NbØò†@Ž¶ìbš@Úïma‹ØíáŽî† öâÜb@ôî‡äòíŽïq@ôäìíióä çaíŽïä@óÜ@ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè ói@a†@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@ìó÷ ó܆ŠíØ@õòìóäýìíu@ôäbîŒ óiì@çbn@ †ŠíØ@ômýóèˆûŠ ôî‡äòíŽïq@Šó@üi@Ûóïï ‹móà óÜ@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@ìó÷ @@NfäaŒò†@a†ìímbèa† ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ ìó÷@ŠóóÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† •óiìbè@ôÜb‚@ŠûŒ@óØ@óîòŠòìbi ôäbØóäóîý@öŽïè@çaíŽïä@óÜ óØ@çóè@a‡äbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ õóÌbåi@óåji@æäaímò†@çaìó÷ óån‚@fi@ói@ì@æmìóÙÙŽîŠ çóÙäbïi@ÚŽïäóîý@ïè@õŽîìaŠóq óàóè@ôÙŽïåmìóÙÙŽîŠ@õbàóåi@ói ì@pbió‚@ói@Šòìbi@Nóäóîý ì@õŠümbnÙî†@õˆ†@çb’üÙŽïm õŠbnÐòŠ@ì@òìò†‹Ø@ì@póbï ôäaŠa‡mýóò†@õóäaŠa†ŠûŒ ì@ŽÞÙ’@óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ óÜ@pbió‚@L@a†ŠüuìaŠüu@õòíŽï’ LÄû‹à@ôÐbà@Lôa‹Øíá@Žî†@õìbåŽïq Lçbäˆ@ôÐbà@Lôîòìómóä@ôÐbà çbØóïïmóîýóà@ üØ@ì@ðäò†óà@óÐbà óÜ@ÛóïØòì@ôåïäaì@ Š@ì@Šòìbi@ŠûŒ@ì óÜ@çbØòŠüuìaŠüu@ó‹q@õòŠbi

ói@Nóïîì쉎ïà@ôØóïïnîíŽïq ôïnîíŽïq@ôïä‹ @ói@ça‡−Šó çaíŽïä@óÜ@ômbió‚ìbè@ì@õŠbØìbè çbØò‹Žïmbió‚@óïïbï@òŽïè ìaìa†@ói@Ûóîòìóäa‡àýì@Ûòì@Lìa† ì@Œü܆@ôÙÜó‚@ôïäaìŠòìbš ãóÜ@çbn†ŠíØ@õŒaí²†aŒb÷ ôî‡äòìbä@ónïàüØ@La†@óïî‡äòíŽïq Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ãóÜ@õü‚@ônŽîíÜóè@ì@óäaìŠ ZììŠ@ómb‚ò†@òŠüu@ãói@òìóîòŠbi óÜ@ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@çaíŽïä @@Zçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy Šó@óÜ@ò‰ŽïàóÜ@çbn†ŠíØ ômbió‚ìbè@öõŠbØìbè@ôïníŽïq ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@çaíŽïä@óÜ ôŽïq@a‡äbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ óÜ@a†@óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@Lìòím‹ a† ô͎@ÚŽïäb’üÙŽïm@öÿìóè@ïè õ‡äòìbä@õónïàüØ@Nò솋Øóä ìó÷@ŠóóÜ@fq@óÙî†@ôÙŽîŠbu ŠóóÜ@LöòìónŽî‹ ò†a†@óäłìóè ôäìíióä@óØ@óîòŠòìbi@ìó÷ ôî‡äòíŽïq@öômbió‚ìbè@öõŠbØìbè ölïy@çaíïä@óÜ@âÜb ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ ôÙŽïäbîŒ@öŠòŠòŒ@a†çbn†ŠíØ

@@AŽîŠói@ôäbäbán“ïäìbè õŒaí²†aŒb÷@ôÙÜó‚ @@@Açbn†ŠíØ ôäbØóïï@bï@óäóîý@öŽïè @@Açbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† óÜ@óØ@a†@õü‚@õòìóäìíiüØ õŠóàóäbi@õRUbmRS@ôäaˆûŠ õòŠbi@óÜ@L@pbè@ÚŽïq@a†QSXX ôî‡äòíŽïq@ôäìíióè@ôïnîíŽïq öõŠbØìbè@öóäbnû†@öb ölïy@çaíŽïä@óÜ@ômbió‚ìbè ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ •bq@La†@çbn†ŠíØ ö†Šì@ôÙŽïä‡äbäóÜóè ãó÷@LóîóÜóóà@ãó÷@õóäóîýóàóè @@@N†‹Ø@‡åóq@õóîóàbäóÜói a†@ôîaì†@õóÜb@‡äóš@ãóÜ ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy ôÙŽïäa‹îóÔ@öõŒüÜb÷@ói@çbn†ŠíØ óÜ@Šó ó÷@NæîŠóqfm@a†ôîü‚íŽïä çbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy@a†@ì솋iaŠ a†Øóî@Žßó óÜ@çbïØüØbä@öó“ŽïØ a†@ôîaì†@õóÜb@‡äóš@ãóÜ@Lìíióè ölïy@õü‚íïä@óÜ@óäb“ŽïØ@ìó÷ ÿóè@çbîŠó@a†@”ïäbØòìa‹ƒÙŽîŠ õüè@ói@çìíi@ãb−òŠó@öa† ñü‚íŽïä@ó@ Ü@ça‹ia†@ÚŽïÜ@öçìíjmóÜ öçìíjmóÜ@ãó÷@ôàbØb÷@óÜ@Na@†@çaìó÷ æî‡äóš@û‹àó÷@a†@óäbäa‹ia†@ÚŽïÜ óÜ@ôbï@õìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy ômłóèˆûŠ@ôïbï@ôäa‡îóà @@@Nóîóè@çbîŠììŒíy@a†@çbn†ŠíØ ölïy@a†@ì솋iaŠ@ óÜ@Šó ó÷ ôäbØóï@ ïbï@òìa‹ƒÙŽîŠ òìó‚a†@ói@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ Ûóî@ õŠìò†@óÜ@ôäaím@çbîóä@póÔ õòíŽïšŠaíš@óÜ@öòìóåjiüØ Šóè@çbî@ÛóîòŠói@LÚŽïÐþïnøï÷ a†@óÙî†@ôÙŽïåm‹Øóî@òŠüu óÜ@û‹àó÷@LçóÙi@õŠbØìbè@òìóÙŽïq ÚŽïÜ@ö@çìíjmóÜ@ìó÷@ôàbØb÷ çbØóïî‡äòíŽïq@a†@óäbäa‹ia† óØ@ÚŽïå’óš@ói@Nç@ ìíi@”î‹mŒüÜb÷ Šó@ómün‚@õòŠó óm@ösüØ óØ@æm‹Øóî@íõŠbØìbè@õóŽîŠ

@öômbió‚ìbè@öõŠbØìbè@ôäìíióä @ölïy@çaíïä@óÜ@âÜb@ôî‡äòíŽïq @a†çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ @õòìóåmììi@ói@õŠûŒ@ôÙŽïäbîŒ@öŠòŠòŒ òì‡äbîó @çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ


RPPY ôäó÷ìˆ@õU

ôïäónò†@ì@õŠaˆóè@ì@æ’ójŽïi@çbïïÙîa† ôånƒò†@ôïmòŠbï‹qŠói@çbïäbØóÜbàóåi ì@”ïäaìó÷@õünó÷@ómün‚@ôäaŽï‚@õíî‰i La†@çbØaŠŒóà@ì@…bi@ì@ @óšìíàóÜ@çì솋Ø@õŠbšbä ói@La‡äbØóäb‚òŠíØ@ì@Ûìí›i@ó ŠbØ@ì@ãbÔó’óÜ Šó@óÜ@òìóäbàóš@o“q@ì@õŠójÜüØ@ì@õò† ì@çbØìbi@ì@çbÙîa†@ôàó‚@a‡äbØóäìóm@Ša† ôŽïuói@ì@æŽïä@ÿüØóÜ@çbîü‚@ôäbØòŠìó  ói@pbØ@ì@õíî‰i@•ü‚@ì@”îbb÷@ìòìóäbóy ôïÙbä@Lô’ü‚@ì@•ŒŠòì@ìóîbØ@ói@熋i@Šó çaŒŠóè@çbïäbØóäìó‚@ì@çbîü‚@ôóŽïi@ì@•óÜ óîóäła‡åà@ìó÷@üi@óáŽï÷@ôàó‚@NçóÙi@•û‹Ð ìbäói@õìbä‹Žîˆ@óÜ@çbïîòìómóä@ôbåŽïq@ì@‘bäí’ ìòìóååŽïnò†@Ž¶@a†ò†ŠòìŠóq õaíïèói@óîóäýíqóq@ìó÷@üi@çbá“ïäbî‹ ónó‚ ‡äóš@bïäóm@óØaŠóØaŠ@çbîóäła‡åà@õŠbàíÔ@ìóîbØ ãłói@LòìóäìóØò†@Šìì†@çbïäbØò‡ä@í @óÜ@ÚŽïni pbó Šóà@çbØóïîòŒói@Žôi@óåïà@õó²‹’ ì@μ’@ì@çbïåïäóÙŽïq@ìbÔbÔ@ôàŒói@ómb‚ò† @@NçbïäbØóäaŽï‚@ô’üØ@ónŽîìa†@Šüqó’ @@AçbØó’ó ìbš@óÜa‡åà@AçaŽîŠói ôån‚@eŠòì@ì@âòŠíŽîŠ@ô䆋iòíŽîŠói Lçó÷ìˆ@õQ@õˆûŠ@óÜ@õ†b’@ì@ô’ü‚@ôÜbÄóäŠbØ ìóÜ@ÚŽï’ói@bïäóm@a†@çła‡åà@ôïäbéïu@õˆûŠ ãłói@Næ@ îóÙi@ôäła‡åà@üi@fiò†@óáŽï÷@óØóîóäaŠbØ ìóÜ@óáŽï÷@ôØŠó÷@ôåî‹ @ì@ôïØòŠó@ô’ói ìó÷@ôåîŠü @ì@ômóîaŒòŠbä@ôåî‹iŠò†@a†òìbåŽïq a†@çła‡åà@Šóói@õóÜbm@óäbîˆ@ìó÷@óØ@óîóÈŒòì ôäła‡åà@óØ@æîòìó÷@õŠbîŒaí‚@óáŽï÷@Nòì‡äbqó ì@póåîóói@ôäła‡åà@ìíàóè@솊í Ø ôïnŽï óØ@õìbï’@ôäbîˆ@Lçbéïu@õìaŠíƒ’ói Lei@Ž¶@çbîŽîŠ@Lfióè@çbîü‚@ôïäbåï÷ •ü‚@ôäbîˆ@Lfióè@çbïmóïïåàó÷@ì@”îbb÷ Zf @ ióè@çbîòìóäbìóš@ì@熋Ø@ŠbØ@fi@ì@ìíî‰i ì@çbàŠò†@ìaìò†@ì@ç‡åŽîí‚@ômbäbÙáï÷ @@Nf‹Ùi@μia†@üi@çbîŠójäaŠói@fi@õò†ŠòìŠóq ì@çła‡åà@ôäbîˆ@óÜ@çaŠü @õaíïè@ói@ ìóÜ@Ša‡’ói@ôäła‡åà@•òíŽï÷@ì@çaìó÷@ô−aŒbÔói @@Næi@•ó ììŠ@ìòiói@íŽïÜ@ì†b’@Šóè@a†@ó䉎ïu @@ôîŽîŠbrÜa‡åà@õ‡äòìbä @@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ @@RPPYOVOQ

U

@@UQQ@òŠbàˆ

@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôîŽîŠbrÜa‡åà@õ‡äòìbä@ôàbîóq @ @Aòìóäła‡åà@ôïäbéïu@õˆûŠ@õóäüi@ói@ ói@ÿa‡åà@çaŠaŒóèói@óØû‹àó÷ NæåŽî†@ç‡åŽîí‚ a†@çb@Øóäb‚ìím‹ @óÜ@òìóïîŠbÙäaìbm@õüè a†@çbï“Žïm@ì@çóØò†@ŠórŽïm@çbïïÜa‡åà@ôäóàóm

çbïån“îó ói@bm@æäaìŠòìbš@õóäła‡åà@ìó÷@çŠûŒ òìòŠa‡Žï@ômóqói@ôÜbQX@ôäóàómói ôŽïuóÜ@”ïäła‡åà@õˆ†@õ‰ïmì‡äím@NæŽî‹aíÜóè a†óÜóàüØ@õŠìínÝØ@óÜ@õó“îŠ@óØ@õü‚ óÜ@òìóïïäbØòíŽï’@ìíàóèói@ìòìbmíØa† ôïmòŠbï‹qŠói@ì@fšò†òíŽîŠói@çła‡åàŠó ì@çbäŠbØŠóiòì@Lóäbïïmóåîóói@ìó÷@ìíàóè óÜ@çbïä‡äa‹ia†@ì@çła‡åà@ôÐbà@õóäb䆋Ø@Þï“Žïq óÜ@çbïïnŽï óØ@õìbï’@솊óŽïi@ì†b’@õbïä† @@Nóîa†@çbØòŠìó @õünó÷ ô’ìòŠ@óáŽï÷@ôŠíÔ@ôàó‚@óØû‹àó÷ óÜ@óØ@óäbàóØóäbán“ïä@õ†ŠíØ@ôäła‡åà@õŠbióÜbä ói@ça‹Žï÷@õóÙî†@ôäbØóåŽîí’@ôäła‡åà@ìbš ìó÷@Nò@ ìóåŽïØìì‹qò†@ìòìóåŽïìóšò†@pbÔ‡äóš ôäbàŒ@ói@ç‡åŽîí‚@óÜ@póäbäóm@óØ@õóäła‡åà

çbï“ïïnäò‹ @ì@çóØò†@çła‡åà@ôÐbà@ôäìíi óØ@æäbØóäìíäbÔ@òìó÷@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ãłói@LçóØò† çła‡åà@Šó@ói@çbïï ŠóàóÜüØ@ì@ÿbm@ôÙŽïäbîˆ

òìó÷@”îàä@ÛóîóÝqói@ìòì‡äbqó@a† ómìóØíÜóè@ì@ãŠüä@óÜ@ŠìŒ@ôÙŽï’ói Šó@óÜ@õòi@óäbØóïïmóîłóàüØ@õŠìínÝØ ìó’ó @óÜ@ôäaìó÷@ìòì@ ‡äaŠbm@çła‡åà@õíŽïÜ õóÜóàüØ@ôäła‡åà@óØû‹àó÷@Nò@ ín‚@ó’óä ôäbØò†Šbî†@ôïØòŠó@ôäbïïäbiŠíÔ@óáŽï÷ Næ@ äbïäbØónŠóqŠó@ôîŠbÙŽïi@ì@õŠaˆóè@Ûòì üi@õóäła‡åà@ìóÜ@ç‹q@çbØóàbÔó’@óØû‹àó÷ bî@çbîü‚@üi@ÚŽïäbäòììŠbq@ô䆋Øa‡îóq õŠbØ@ì@õ‹Žïnò†@ôÙîŠó‚@çbîóØóäaŽï‚ Næ@ äbØóäb‚@ŠbØ@ìó ŠbØ@óÜ@‘ŠíÔ@ôîónóu ômłóèˆûŠ@óÜ@ÿa‡åà@çaŠaŒóè@óØû‹àó÷ ômŠíÙò†@ì@õŠaˆóè@õüèói@a†çbn†ŠíØ çbî@•ójŽïi@ç‡åŽîí‚@óÜ@çbïäbØóÜbàóåi óÜ@Œaì@òìóïîŠbšbä@õììŠóÜ@ìôÝšòíïäói

@@Zõò‰ŽîŠ†

@ì@ôîòìómóä@ôäbäa‡îŒaìbïu@ì@ãón çbØóäa‹îóÔ@ôïØòŠó@ôØóîüè@Lôåïîb÷ a†@ça‡ïèaŒ@ôäbØòìa†ììŠ@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@”îŠbªó÷@Ûòì@Šóè õóåïÔónaŠ@õüè@ói@ça†@çìíióä@ò†bàb÷@płì@ôäaŠa‡młóò†@Lçbánî† ó“ïàóè@Ûòì@Lì@æŽïåi@a†@çbØóïõåïîb÷@ì@ôàìóÔ@óäa‹îóÔ@õòìóäìíjmbqìì† ì@ãa‡Éï÷@ói@L솋iì@ bä@çbØóïïàaŠb÷bä@ì@õŒüÜb÷@õŠbØüè@ói@çbïïØòŠò†@ônò† fäaŒóä@óîóè@fØ@ãłói@Nò@ ìóäìíi@óØóÜóóà@õììŠóiììŠ@Lôàaïä@ômóàìíÙy Lça‹Žï÷@õòìòŠò†@óÜ@Ûóä@LóäbmbòŠbØ@òŠüu@ãó÷@ôäbÜóè@ôïÝó÷@õüè óàónï@ìó÷@õ†í‚@íŽïä@óÜ@oaŠ@ì@ça‹Žï÷@õü‚íŽïä@óÜ@ìíÙÜói õóØóÌbåi@ôàþï÷@õŠbàüØ@Nó@ ÜaŒ@a‡äa‹Žï÷@Šóói@óØ@óîa†@óïïmòŠa‡młóò† ìíàóè@LìòìaŠŒóàa†@ôåïu@ì@ôåïîb÷@Lôîòìómóä@ô䆊aìłóè@ì@ãón@ŠóóÜ õŠójŽîŠB@óÜ@LçŽîŠbrîò†@ì@çóiò†@òíŽîŠói@óº‰ŽîŠ@ãó÷@õóäbóØ@ìó÷ ìŠb’@æînò†òŠìì†@óÜ@ÚŽïnò†óiŠbØ@óÜíÔ@ìòŠüà@Šóè@bm@òìòBãaïä ìŠbî‹i@ì@çbØòìa‹Ø‡åóq@ì@ @çbØóäìíäbÔ@ôŽïq@ói@Šó ó÷@LçbØò‡äó  ì@ãón@ô䆋iòíŽîŠói@çbîŠbØ@LçóÙi@ŠbØ@óº‰ŽîŠ@ìó÷@ôäbØò†ŠbraŠ õìbä@‹Žîˆ@óÜ@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@õˆ†@óÜ@ômóàŠízŽïi@ì@ômóîbØìí@ì@çbäa‡îŒaìbïu ôÙÜó‚@õ‹ió@õóbØ@ÛóîóŽïu@Šóè@óÜ@óîüi@Šóè@Nóîa†@ŠüuìaŠüu ôäbØb Œò†@ì@ãa†@Šó@óåmíØò†@Žßóè@Ú@ŽïåŽîí’@ìíàóè@”Žïq@Lìíi@‹q@ìa‹ÙŽïÜŠûŒ @@N牎îŠò†a†@Šóói@ôäbîü‚@ôîòŠím@LìóïïmòŠa‡młóò†@óàónï@ìóiŠó ôäbäa‡îŒaìbïu@ì@ãón@ô‹q@Lò솋Ø@õaì@ó’óïïnaŠ@ãó÷@Šóè a†@õŠbàüØŠó@õòŠìò†@μàóîò†@ð䆊a‰jÜóè@ômìòŠ@óÜ@ôåïîb÷@ì@ôîòìómóä ÚÜó‚@õòìóäìíi@ììŠóiììŠ@ì@æm‹ @oŽîíÜóè@üi@ÛóîóÌbåi@Ûòì@LìòìónŽïi@×òŒ @@Ne‹Øò†@ŽðÜ@õìbš@Ló䆊a‰jÜóè@ãó÷@Žßó óÜ @@

æäa’bäŠóè@Lçbn†ŠíØ@çbàóØónîìó’ü‚ Lóîóè@a†@çbØò‹ŽïàˆˆûŠ@óÜ@òìòìbä@ìói@ÚŽîˆûŠ ì@ôÜbm@ôàˆìóm@‹Žîˆ@óÜ@æäa“i@Šó ó÷@çbî

@ôÌa‡i@¶óÈ ôåŽïØìì@‹q@póÔbm@ôäbîˆ@ôäbØóïîŠa숆 ômò‹óy@õóbäóè@bïäóm@a†@çbïäbØóäaŽï‚ @@@Næ“ŽïØò†@ÿóè@üi@ômóåîóà@•ói@ì óÜóàüØ@ìíàóè@óÜ@çła‡åà ôäbØó‚óîbi@‹q@óîbàŠó@ói@a‡äbØóïïäbåï÷ Óbà@ôånaŠbq@õa‹Žîì@ì@æŽî‹äò†@a†óÜóàüØ õìímbèa†@ôîŠóiòíŽîŠói@üi@çbïïnŽï óØ@ì ãłó@i@LæŽî‹Øò†@ò†ŠòìŠóq@•óÜóàüØ ôäa‹Žï÷@ôäła‡åà@ãóuŠó@솊íØ@ôäła‡åà ìóîóåîˆ@ìóÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@ônò‡åi a†@òŠaíi@ì@•óØ@òŠüu@ìóÜ@çbîˆ@óÜ ììín“îóŽïq@ôäbmłì@óÜ@Šó ó÷@Næ’ójŽïi bèói@ì@çbØóäìíäbÔ@a†bïä†@ôÙïma‹ØíáŽî† ói@póà‚@óÜóàüØ@ôäbØóïîŠìínÝØ ìaŠŽîŠbq@ì@ça‡Üóè@ìó’ó @ìò†ŠòìŠóq

@Aoîìó’ü‚@ôäła‡åà óäaíïà@ì@oîìó’ü‚@ôäbØìbiì@Úîa† @@AçbØòŽîŠói õˆûŠ@Lçó÷ìˆ@õQ@õóäüi@ói@óØû‹àó÷ Ûóî@õŠìò†óÜ@ò‹ŽïÜ@òìóäła‡åà@ôïäbéïu òìó’óäüi@ãóiŠóè@LòìómóåîìíiüØ ìíàóè@ô“ŽïÙ“Žïq@ãŠó @ôØóïîbiŒûq óÜ@Ša‡’ói@ôäła‡åà@ì@çbn†ŠíØ@ôäła‡åà @@NæîóØò†@a‡äbàóØó䉎ïu çbàìíàóè@óØû‹àó÷@õòìó÷@ÿó óÜ ò‹ŽïÜ@òìóïï’ü‚@ì@ô’ó ói óÜ@æm‹ ŽîŠ@õa‹Žîì@bm@òìómóåîìíiüØ ÚîŠó’@ói@çbü‚@çbïäbØóÐbà@ì@çła‡åà çbïäbØóïï’üƒ܆@ì@õ @ †b’@ô’óiìbè@ì âŽïq@ïè@óØ@a‡’òìó÷@ÿó óÜ@ì@μäai Šóè@ói@ì@”ïÙïmbüi@óïä@•ü‚ òíŽïÜŠó@ôåî’@õòi@Ûóîìíäbïi ì@fi@ìóÜbØ@óäła‡åàìó÷@ôäbØóÙbä õˆ‹š@çbîòìó䆋Øi@ì@ÿbîó‚@ôïÙbä óØ@õòìó÷@õüè@ói@ãłói@LeìóØ@fm ôåîbéïu@ì@ômójîbm@õˆûŠóÜ@ì@û‹àó÷ óÜ@Šóè@óØ@ômóîü‚@ôŽïu@a‡äła‡åà ôäbîˆ@ô‚û†ìŠbi@ÿó óÜ@õ‡äòíŽïq óÜ@†ŠíØ@ôäła‡åà@óØ@Lça‹Žï÷@ôäła‡åà ìóÜ@ÚŽï’ói@”ïäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ‡äóš@ì@ÛóïïnaŠ@‡äóš@Lçómóáï’óy ììbš@Šói@óåîó£@ÿbm@ôÙŽïäóº† @@NæîóÙi@Ž¶@çbïÙŽïbi Óbà@ìŠòìón‚ói@ôäła‡åà@óØû‹àó÷ õˆûŠ@a†@ÚŽïmbØóÜ@çbéïu@õìaŠŽîŠbq óØ@ç‰Žïu@ómû†‹Ø@çbîü‚@ói@pójîbm Lça‹Žï÷@ôäła‡åà@õŠûŒ@òŠóè@ô’ói óäbán“ïä@ôäła‡åà@pójîbmói

@ @ñóäüi@ói@ð’ü‚òŠó@ðàbîóq

@@

òìóäò‰Üb“@ñòŠóàóÜbÔ@LòŠìó @ñ‡äóàŠóäíè@ðîaì†@ðšüØ@

üi@ÚŽîŠbó‚ ói@LóäŒóà@ò‡äóàŠóäíè @@NæäaŒò†@çbîü‚ çbn†ŠíØ@ðma‹ØíáŽî†@ðiïy ðÙŽîŠbó‚@ói@òŠóàóÜbÔ@ðäa‡nò†óÜ ðšüØ@ñóäüi@ói@LöŽðäaŒò†@ðîòìómóä öŒŠói@ò‡äóàŠóäíè@ìó÷@ðîaì† ðÜìíÔ@ðò†ìbè@Lónîìó’ü‚ ñŠb’@ðÙÜó‚@LñóØóÜbàóåi@ói@ñü‚ öça‹ ü÷@ña‹ ÙŽïm@öçbØüi óÜ@óÜbÔóàbà@ðäbnîìó’ü‚ płì@ñòìòŠò†@öçbn†ŠíØ ðbqí@öμäaŽïq@öŽîŠ@NŽðäóîó ò†aŠ óÙÜó‚@ìó÷@üi@çbá“ïäbîbq@Žð i óÜ@ñóbå óàó÷@öçaŒŠ†óÔ ðmłóèˆûŠ@ñŠóäaŠó ñŠb’@ò‡äbîó @çbîü‚@Lòìóäbn†ŠíØ ìói@çbîòŠóàóÜbÔ@ðàŠóm@LöçbØüi ðÙŽî‡äóàŠóäíè@ñìbï’@ñòŠüu öÂäóèŠóÐ@ó i@ðØóîòìómóä@öçŒóà @@N†Šbr@Ûb‚@ói@Lóîìín“îóŽïm @@ @@çbn†ŠíØ@ðma‹ØíáŽî†@ðiïy @@ç‡äbîó aŠ@ðäüïïàüØ QSXX@ðäa†ŠòŒüu@ñR @@

@@

ñóäò‰Üb“@ìó÷@Lò†aŒ⁄Üì‡ióÈ ’Š†@ö†Šì@îìó’ü‚ ðîaìłbà@Lì@ íi@çbàóØóäbán“ïä ‡äóà@Šóäíè@NæØ@Žð Ü@ðîŠbvØóî óÄû‹à@ìó÷@LòŠóàóÜbÔ óØ@ìíi@ónû‡Äû‹à@öŠòìŠóräbán“ïä îìó÷@Lñü‚@ðäóàóm@ðîa‰ŽîŠ†ói òìómóä@ðàó‚@Löçaíu@ðäbn†ŠíØ ñóbäóè@ói@ŽßóÙŽïm@ñóØónò‡åi ñŠüÝÙÜüÐ@Lö@ñü‚@î‹ b÷ ñó−óq@ @ói@Lö†‹Ø@ñóØòìómóä öŒüói@ñóÜbä@ói@ö@æŽïÕÜí‚Šóäíè ói@ð䆋Ø@Lñ @ óØóÜb“@Žîì⁄i ñììŠí B@öBñ @ †aŒb÷@ðäbiB LöñóØòìómóä@ðØbm@Ûbm@ñBðäbØóî @@Nç‡äbîó @ðäbéïu@ðŽîí @ói öñóØóÜbàóåi@óÜ@Šóè@LóÜbÔ@óàbà L†‹àóä@çbØüi@ñŠb’@ðÙÜó‚ ñŠóäaŠó@ðè@òŠóàóÜbÔ ñòìómóä@ìíàóè@ðè@Lçbn†ŠíØ óÜ@óÜbÔ@óàbà@‹mbîŒ@•óàóÜ@Nì@ íi@†ŠíØ N†@ ‹à@ðmóîbÄû‹à@öðäaíu@öŠóäíè öçbn†ŠíØ@ðma‹ØíáŽî†@ðiïy ñŒaí²†aŒb÷@öðîòìómóä@ñòìóåmììi óØ@”ïäbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ@óÜ @Açbn†ŠíØ@ðäaŒ@Š†óÔ@ðÙÜó‚ öñü‚@Lçò‰Üb“@ñòŠóàóÜbÔ öÐó@ói@çìíji@LñóØóÜb“ @@AòŠóàóÜbÔ@‹àóä@ñ‡äóàŠóäíè@ñóÜbàóåi ìó÷@ðîaì†@ðšíØ@LçbîŠójàbîóq Š†bÔ@LòŠìó @ñ‡äóàŠóäíè@La‡Übàó÷@ðäa†ŠòŒüu@ðäbà@ðÙŽïrnò†@óÜ @@


@QSXX ôäa†ŠòŒüu@õQU

Ša‡Øóš@ôÜbi@ôäbØòŠbàò†ói õaŠòŠó@ @óäbîüè@ãói@N@ f“‚óiò† KCK@çbØón‚òŒ@ìíàóè ói@´“îó bm@fäóîó ò†aŠ ôäìíiŽïu@ìàbÔó@ôØóïïn’b÷ óÜ@†ŠíØ@¶ó @ôäbØóÙïma‹ØíáŽî†@óÐbà Ûóš@a†@óïØŠím@ôïmòŠóåi@ôäìíäbÔ ü‚@õbmaì@ói@òìó÷@óÙäíš@@æŽïäbäa† ôäbîŒói@ì@e†@òìó䆋Ø@oò†aŠ @@Nfiò†@ìaìóm@†ŠíØ@õòìóåmìi @@ãb−ó÷ pìóØŠò†@ìíàó@è@õò‹Žîí ói@ ô−aŒbÔó@  i@Žïè@ôäłbi@çbØbma†@ì Nó@ îa†@ça@Ší @óÜ@ŠìíØbi@õòìóåmìi ôšŠóè@ôäìíš@”ŽïqìòŠói@üi@ãłói ôÜbi@ónîíŽïq@†ŠíØ@ô‹q@õ‹mbîŒ õŠónØbÐ@ôä‹ @”ïÄai@õŠa‡Øóš ãóÜ@ì@e‹iìbšŠói@óÜ@ôîòìómóäíŽïä oîíŽïq@õìbäóè@a†@òŠaíi õ‹Žïu@ L@ †óàb÷@μ à@NòìónŽïåŽïÜóè çbn†ŠíØ@æŽïØbÅubàüØ@õŠóiòíŽîŠói o“q@ói@óáŽï÷@B@fÜò†@a‡Ùîímì@óÜ @Žðm@óÜb@ô@çbàü‚@¶ó ói@´ói ìó÷@ó’òìó÷Šóè@Lμ’üØò† ôäbØþîŠó @ómòìa†@õóïî‹ aŠü‚ çbîü‚@õò†a÷@ói@æäaíni@óØ@PKK ümbä@õŽïè@ãó îìì†@õˆ† óÜ@ónb÷@ãói@ìòìóånòíi Bæîói@bnŽï÷@õóåmìóØŠó ”Žïq@†ŠíØ@L†@ óàb÷@μ à@õaì‹iói õî‹Øóî@ói@ônîíŽïq@ó@ Ùî†@ôäbmłì Nóïä@çaìói@ônîíïq@ì@óîóè ôÄai@ìa‹iìbä@ôäìíšüi@õóäaìó›Žïqói ói@´“îó @üi@çbn†ŠíØ õóäaìŠói@ônîíŽïq@æmìóØŠó Nó@ îóè@ôîòìómóäíŽïä@õŠónØbÐ@õŠbióÜ óØ@õò‡äòìó÷@a†òíŽïä@ãóÜ óØónîíŽïq@PKK@Šó@ òìónŽîŠó ò† ôïmóîaˆ†@õŠa†Šójnò† ìbïäbnî‹i@LbÙî‹àó÷@ôÙîˆíÜû‡îb÷ çýóuí÷@pójîbmói@ì@fi@Þï÷a‹ï÷ ÿó óÜ@ôäbØòŠa‡î†@õóäbïà@óÜ •‹Žïè@ò‡äòìó÷@a†@ôäaŠòŽîŠbq Nì@ a‹iìbä@ôäbmóÜìò†@Šó@ómbØóä ôbï@ôäa‹Žî†òìbš@õóÔ@ôŽïqói ŠójäaŠói@bÙî‹àó÷@ômóîaˆ†@óÜ@ÚŽï’ói óiïy@ìó÷@ôäìíiónóiaì@üi@PKK @@NòìónŽîŠó ò†@òìóîò‹ÙÐ@ìói õ @ ‹i‹ b÷@ìíi@Šbî‹i@‡äóšŠóè@ ôîbmüØ@çó÷ìˆ@õQ@ômìóÙŽîŠ@KCK łì‡ióÈ@õaìa†@Šó@óÜ@ãłói@Žôi@Žðq Lòìóåmìì@ i@ôÜbŽïÜ@@ôÜbi@ì@çýóuü÷ ìíàóèói@óÙî†@ôÙŽîŠbu@õòìó÷@üi Œaí‚Šó’@†ŠíØ@óØ@eŠ‡i@çb“ïä@bïä† ôÙŽïäb’@ì@çbmòŠò†@bèòì@ Šóè@ìóïä õóÜóè@ói@bm@eŠ‡i@póÜìò†@ói@‹mbîŒ õòŠbšóîŠ@óÜ@i@ìòìónŽï›i@a‡îü‚ ô䆋َïrnò†@ìóäbïïn’b÷@ì@ÞïÅ bm@ónói‹ b÷@ìó÷@LòìómbÙi@ÃüÜbî† õómìói@Nò@ ìóîa‹Ø@‰ŽîŠ†@…bióm@õQU ói@ìíi@oïíŽïq@õòìó÷@Úîbi@Þïàóu e‹Ùi@ŠóòŠbš@Šó’ Šó@óÜ@óîüi@ìòìa‹ØŠóòŠbš ì@Úïma‹ØíáŽî†@õŠóòŠbš @Žðq@†ŠíØ@ô‹q@õóäbïïbï óîòìó÷@Žïèói@õóäbáï’@Nç‹ ò†a† ôÜby@óÜ@ˆûŠ@õaì†@óÜ@ˆûŠ@õŠb“Ð@óØ õòìóåmììi@ôä‡äóòŠóq a†ìímbèa†@óÜ@†ŠíØ@ôîŒaí²†aŒb÷ bÙi@Šbšbä@ÛŠím@ômłóò†@ì@ÛbÅu ì@ç‹ Šòì@Úîbi@õóàbîóq@ìó÷ óÜ@õŠbÙäaŠü @•óàó÷@õ‹Žîí ói @@NæåŽïi@ÚŽïq@a‡äbîü‚

V

Y

@@UQQ@òŠbàˆ

@ @õ†‡ïu@ôÙŽïäb“ÙÜóè@ì@ŠìíØbi@ôÄai @@ôäbƒŽï’@çóóy@Zç @@

@@NbÙi

ôàb−ó÷@óÜ@óØìíäóè@ ôäbØò†ŠíØ@õóîò†@æî‡äóš@ômbió‚ ô‹q@ôä@†‹ØŠóòŠbš@LŠìíØbi æî‹mbîŒ@ìˆûŠ@ômóibi@ómüi@†ŠíØ ôäbØóäa쇎ïÜ@Ne‹Øò†ŠóóÜ@õóÔ

ìòŠói@ìbšŠói@ôÙŽïnb÷@bm@ŠìíØbi ì@‘‹m@ôÌbäüÔ@ìòìíš@”Žï q ôäbØò†ŠíØ@ìòìì‡äaŠórŽïm@ôïØûŒŠóÜ ói@´“îó @óÜ@płì@õ @ óîóšŠbq@ãó÷ @@Nçbïå܆@ì@ãóu‹mb‚@æmìóØŠó ôäìíšòíŽîŠói@ôŽïqóifq

Nb@Ùi@•ó‹q@ãó÷@õŠóòŠbš ôÜbÅïnÐ@õü‚ìónaŠ@ô“‚óq ôäaˆûŠ@óÜ@óØI@ †óàb÷@õŠóäíè@ì‡äbš ôäüîÐóÜóm@óÜ@Hì@ íšòíŽîŠói@a†ì솋iaŠ ôÄai@ôî@ Žïèói@õóäb“ïä@a†ROJ ômó@ Üìò†@ôåmbèa†@Ûüšói@ìŠìíØbi

pójîbmói@ì@ AKP@ ôäbØłbi@ó‹qŠói óØ@òìói@pòŠbió@ßí @łì‡ióÈ ô‹q@æî‹mòŠìó @†ŠíØ@ô‹q e‹Ùi@ŠóòŠbš@fiò†@ìóîóïØŠím ôï bï@ômbïiò†ó÷@íŽïä@ôäbØüibm æî‡äóš@óØ@òìì‡äbÙ’@õóïØŠím ómóibi@ìó÷@Šó@@óÜ@熋ØóÔ@óÜb óØ@aŠ†ò†@ãóÜóÔóÜ@póäbï‚@Ûòì çìíi@óšŠbq@óšŠbq@ìòŠói@óïØŠím ìíàóè@a†ó ‚bäüÔ@ãóÜ@ãłói@Nbiò† õómì@ói@Nòìbàóä@çbïäìíi@óäbàó÷ õóäüØ@ôàa‡äó÷@Ûóîbi@Þïàóu ì@ÛbÅu@íŽïä@óÜ@KCK@õŠóiòíŽîŠói ì@´î†@a†@ÛŠím@ômłóò† ô‹q@ŠójàóèóÜ@Œaìbïu@ôïmóîbÙîä õóäìíšüi@ìó÷@‡äóšŠóè@Nçóè@ @†ŠíØ õŠóòŠbšói@õŠòìbi@óØ óîóè@ó‹q@ìó÷@ôÙïma‹ØíáŽî† ˆûŠ@ãłói@óïïä@ÿaŒ@ôäìíšüi@ìòŒaìý óäbáï’@öeìóØò†@”Žïq@ˆûŠ@õaì†@óÜ õŠò‡Žîˆ@ón@Žïi@a†ìím@bèa†@óÜ@Žõ‹Øò† õòìó÷@ô䆋؊óòŠbš@üi@ÚŽïäþq õìbä@†ŠíØ@õó“ŽïØói@çbîü‚@óØ @@Nçóiò† ãó÷@ãóØ@ôäý@ôäìíàŒó÷@T óØ@b‚ò†@ñ @ Šò†@ôîaì†@õóÜb@‡äóš ßó @ôånaŠbq@ôäbØòŽïè@ôäìíióè ôØóïî‹Žîíi@çbn†ŠíØ@ôäbØbïš@óÜ ÿbŽïÜ@ôÄbïi@ôäbØýbš@ói@ŠûŒ ôïà@ Šón“q@ói@çaìó÷@ì@f“‚óiò† çbïäbØóïîŠbØaìa†@ŠóóÜ@Ša‡Øóš@ôÜbi ÜbÙî†aŠ@ˆûŠ@Šóè@póäbäóm@ì@çŠìí a‡mbió‚@ôäa‡îóà@óÜ@ìí“Žïq@óÜ •óàó÷@Šóè@NæåŽîíäò†@ôØýbš õŽîŠbqói@óïØŠím@ômóÜìò†@bØò†aì õHômóîaˆ†I@ômóîbÙîä@òìò‹mbîŒ óÜ@Nb@Ùi@òìóåmìì@ i@ôÜbŽïÜ@ôÜbi ì@Âåïnà@a†@ŠójäaŠói ìó÷@ìŠìíØbi@ôäbØóäa‡äb“ïqü‚ òŒbm@ôØóîòŒì@eŠ†ò†@õóäb슆

Lôîü‚íŽïä@ôäbØóÜüuí»@ì@ôØýbš ô ïä‹ @DTP@ôäaŠóiòíŽîŠói üi@ôîòìómóäíŽïä@õŠónØbÐ eí @o“q@†ŠíØ@ô‹q@õŠóòŠbš ói@a†òìbåŽïq@ãóÜ@ì@çó‚bä ôÙŽïÜó ŠóÐó@ôäa‡àb−ó÷ ´“ @  ïäa†@ìbqììŠí÷@üi@ÚïmbàüÝrî† ómŠbq@ôäaŠbnäbáÜŠbq@ÿó óÜ ômóàŠbî@eìóäbîò†@çbØòŠüuìaŠüu òŒû†@ãó÷@õŠóòŠbš@üi@”ïäaìó÷ óŽîŠ@óÜ@çóØò‡ŽïÜ@çbîaìa†@ì@æ“ŽïÙiaŠ Šó@üi@Šb“Ð@òìóäbïäbØómóÜìò† ói@Þ@à@bm@æåŽïi@óïØŠím@ômóÜìò† bèòìŠóè@Na@‡i@†ŠíØ@ôäbØóïîŒaí‚a† bqììŠí÷@ôïmóïØóî@ôäb‹qŠói óÜ@KCK@óØ@òìóäóØò†@Ša†b b÷ õ‹i‹ b÷@ŠóiìóàóÜ@Âäbà@æî‡äóš Šó@óÜ@ìòì‡äbîó aŠ@õóäóîþØóî ô‹q@@ôÙïma‹ØíáŽî†@õŠóòŠbš òìó÷@ãłói@Le @ ‹ ò†a‡Žïq@†ŠíØ ça†ò‰ŽîŠ†@ói@óØ@óîóïØŠím@ômóÜìò† óÜ@çbØóïîŒbiŠó@óäüïaŠóqü÷@ói ìòŠìí@Šó’@ô䆋Ø@ãaìò†Šói@Šó üi@õ†‡@ ïu@ôÙŽîìbäóè@a†òìò†‹Ø@óÜ @@Ne‰Žîìbä@õŠóòŠbš ôÄai@õŠa‡Øóš@ôÜbi@S a†ò†@Žßìóè@bäaím@ôŽïq@ói@ŠìíØbi ói@Šbšbä@óïØŠím@ômóÜìò† ãóÜ@ìbÙi@†ŠíØ@ô‹q@õŠóòŠbš Šó ó÷@fäóîó ò†aŠ@a†òìbåŽïq ÃüÜbî†@çaìó÷@ÿó óÜ@ÛŠím@ômóÜìò† ô @ 䆊a‰jÜóè@ì@DTP@bi@bØbä Âäò†Šói@Ûòì@†ŠíØ@õóÜóàüØ LŠbàüØŠó@ôån“ïäa†@NbÙi@ÿìíjÔ õ‹îŒòì@ì@ça‹îŒòì@ÛûŠó CHP@ôØûŠó@ì@óïØŠím@õòìòŠò† DTP@ôØûŠóìbè@ÿó óÜ ômłóò†@óØ@óîòìó÷@õŠò‡äb“ïä Šbšbä@ŠûŒ@ôØóîò†aŠbm@õ‡äòìbä ßìíjÔ@Âäò†Šói@Ûòì@DTP@óØ@òìíi

NóîóïØŠím ôÄai@õŠa‡Øóš@ôÜbi@R ô䆊a‰jÜóè@ôäìíš@òíŽîŠói@üi@ŠìíØbi RPPY@ôŠbà@õRY@ôäbØóïïäaìòŠb’ Âäbà@‡äóš@La‡àaŠb÷@ôØóîaŒóÐ@óÜ õ‹i‹ b÷@çbØó䆊a‰jÜóè@”Žïq õóîb@‹Žîˆ@óÜ@N‡@ äbîó aŠ@õóäóîþØóî ì@õŒbjÝŽïÐ@õaŠòŠó@a†KCK@õŠbî‹i DTP@ LóïØŠí @ m@ômóÜìò†@ôîŠbØón‚b a‡äbØóïïäaìòŠb’@ô䆊a‰jÜóè@óÜ@ôäaím Nf @ åŽïi@oò†ói@•bi@ôÙŽïåmìóØŠó ì@ômóyòŠbä@óîóÜóóà@ãó÷ Ž¶@ôØŠím@ômóÜìò†@ôäìíiòŠìím ôÙŽïÜüqó’@•óîüè@ãói@ìòìómìóØ ô䆋Ø@Šóójn†@ì@æm‹ @ôäaìa‹ÐŠói õDTP@ôäbàa‡äó÷@ì@çaŠóiòíŽîŠói @@N†‹Ø@Žðq@oò† õìímóy@ìì@ †@@ Ûóî@óÜ@DTP ì@Âåïnïà@æî‡äóš@a†ì솋iaŠ ŠaŒóè@çbîò†@õŠa‡’ói@ói@ôäaíŽïrŽîŠ Lÿíjäbnï÷@Lçaì@ôäbØòŠb’@óÜ@‘óØ No @ ‚@ŽõŠòì@NNNNö@ ôqüÝ@LæŽïà ô䆋Ø@ŠaŒóàŠó’@õa‹ Žîì@çaŠa‡’ói oójÜüÔ@ì@æm‹ @¶üqó’@ìó÷ ÛŠím@ômóÜìò†@óÜ@çbîaìa†@Lóäbä†‹Ø õ@‹i‹ b÷@ôÅïmòŒüq@ôàłòì@†‹Øò† üi@ìòìóma‡i@KCK@õóäóîþØóî †ŠíØ@ô‹q@õóäbïïn’b÷@õŠóòŠbš Âäò†@Žôi@DTPB@Nf @ åi@ìbäóè Bç@ óÙi@Âäò†@Žôi@çbØóØóš@LçóØóà ì@Âåïnïà@ìó÷@ôïØòŠó@ô슆 ói@ça‰ŽïiŠbmì@Nìíi@óäbäaíŽïrŽîŠ òìòŠûŒ@ôØóïî‹Žîíi@ì@õŒŠóiòŠì ôäaŠóiòíŽîŠói@Šó ó÷@óØ@‡äbîóäbîaŠ çìíi@ôîKCK@ômóàüm@ói@DTP óáŽï÷@çìa‹Ø@Šóójnò†@ì@çìa  çbàìíàóè@LæîKCK@çbàìíàóè DTP@ì@KCK@óÙäíš@æîPKK óàó÷@Nç@ †ŠíØ@¶ó @õò†a÷@õŠóåŽîíä ôÄai@óØ@óîóïïnaŠ@ìó÷@õŠò‡äb“ïä

ói@La‡i@@ŽðÜ@ô“îŠûŒ@ôÙŽïäbîŒ óÜ@óØìíäóè@ŠìíØbi@ôÄai@óäaìó›Žïq õü‚@‹mŽïèói@óÙî†@ôÙŽïmbØ@Šóè óÜ@ˆûŠ@õaì†@óÜ@ˆûŠ@ì@fåŽîíäò† @@Nóîa†@çb“ÙÜóè eŠ†ò†@ÿìóè@a†òŠbmì@ãóÜ ì@ç‡äóòŠóq@μîaì† õŠìíØbi@ôÄai@ôäbØóäìíšóÅ“Žïq óÜ@óÄai@ìó÷@õòïàbåî†@ì@płì ì@ÆïmbäÜb÷@õòìóåîŒû†@ômóïäüš ììŠóiììŠ@üi@ìb−í @õòŠbšóŽîŠ ì@x@ ŠóàíÜóè@ÿó óÜ@òìóäìíi @@Ne‹Ùi@óÄû‹’@çbØómbé“Žïq çbØò‹Žïmbió‚@óÄû‹à@Q ôäìíiò†bàb÷@ôäaìŠòìbš õò‹Žîí @ói@çbØóuŠóàíÜóè oò†@çb’bq@bm@μä@çbîŒaíƒ܆ o‚ó@ô‚û†ìŠbi@ìíÙÜói@ Læ@ i@ŠbØói õóŽîŠ@óÜ@ì@ç‹ ò†@ìbšŠóióÜ@Ša숆@ì òìó䆋ØóäbåïÐü‚@öçbåŽïèa† çbØóïïnîìa‡Žïq@ìóòŠóØ óÜ@óäaŠò†óåÜüØ@çaìó÷@NæåŽî‹Ðb÷ò† æ’üØò‡Žïm@ôîaŠb÷@ôuŠóàíÜóè@õˆ† Œaíƒ܆@ôÙŽï’ìòŠ@õaŠb÷@óäbåŽïè@üi@ì ãó÷@ôîbå’ûŠ@ŠóióÜ@Nç@ óØò†@pbió‚ ôÄai@õŠa‡Øóš@ôÜbi@a†órïäò‹q õŠaíi@óÜ@pójîbm@ói@LŠìíØbi ôäaŽîŠbrmłì@ôïm@óàŠbî@ói@a†Bõ††bàB ãóÜ@ìbØò†@óäbåïÐ@õü‚@†ŠíØ ìŽïè@ïè@õìaŠ@ ‡Žî‹ @a†òŠaíi ãó÷@Šó@óÜ@Nó@ ïä@ôäbïi@ôÙŽïmóÜìò† ôÙ“ïm@‹Žîˆ@óÜ@ìóîbàóåi ôîòìómóä@ôØóïî‰ïmaï÷ óØ@aŠb÷@ómümbè@Žïèói@ôÙŽïä‡äbîó aŠ Šbï’íè@óÜ@õŠóîŠbØ@ôÙŽïÜûŠ oò†ói@üi@ÚÜó‚@ôäa‡äbè@ìòìóä†‹Ø ãóÜ@Nó@ îóè@çbïäbØóÐbà@ôäbåŽïè HçaŠbu@Ûòì@ŠóèI@a†óäbïîaì† ôîŠ@ bØìbè@ói@óïØŠím@ômóÜìò† õŠûŒ@ôÙŽïÜìóè@ôäbØóäbºóqìbè çbåŽïè@Šb“Ð@õóŽîŠ@óÜ@bm@Šó @ón‚ ômóÜüà@LÛŠbáïäa†@ômóÜìò†@üi ÿbmói@ROJ@ôäüîÐóÜóm@ôäb’òì ìó÷@ôäaŠóiòíŽîŠói@NòìómbÙi ôîbbî@ôÜìóè@õaŠòŠó@óäüîÐóÜóm oÙ’@ìòìó䆋ÙÜóšìíq@üi óÜ@LóïØŠím@ôäbØó−bàb÷@ôäbåŽïéŽïq Šó ó÷@æäóîó ò†aŠ@a‡mbØ@çbàóè ôäb’òì@óÜ@óŽîŠ@ÛŠbáïäa†@ômóÜìò† fi@çaìó÷@e‹i@ROJ@ôäüîÐóÜóm a‡àóØ@ôØóîòìbà@óÜ@ì@μä@ÆïmbäÜb÷ çbàóè@ói@ó@Ùî†@ôÙŽïäüîÐóÜóm ÞŽïäü@ ‹Žïq@ì@ÛûŠòíŽïä@LóòŠóØ bnŽï÷@Šóè@óäìí¹@üi@NŠó óäó‚ò† ói@çbïïäbb÷@õóÙî†@ôÙŽïÜbäbØ oŽïm@õòíŽï’@ói@BSTERKB@õìbä ôäa‹‚a†@õŠó ó÷@óÜ@óØ@òìínƒŽîŠòì ôîb’üi@fäaímò†@a†ROJ TV óàó÷@Nò@ ìómbÙi@‹q@ROJ@ôäìíióä ŠìíØbi@ôÄai@óØ@óîòìó÷@õŠò‡äb“ïä ôØóîóŽîŠ@Šó ó÷@ìóïä@ÆïmbäÜb÷fi ìòìónŽîŒû†ò†@óÙî†@õóŽîŠ@ç‹i@Ž¶ ômóÜìò†@óØ@òì솋Ùîaì@•óàó÷ a†Šaíi@ÚŽî‡åŽïè@óÜ@ãóØ@ôäý@ÛŠím ói@ça†@ì@fi@ó“Øó’bq@ói@Šbšbä óÜ@‘bi@ì@fåia†@†ŠíØ@ô‹q

ôîŒaí²†aŒb÷@õŠóÄóm Ûòì@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi óÜ@LŽïèói@ôä‹Žî†üà@ôånƒÙŽîŠ õò†ó@ôäbØbn’óè@õbmòŠó ìóÜ@Na‡Üóè@ñŠó@a†ì솋iaŠ õììŠóiììŠ@óïØŠím@a†óàò†Šó ìòìónŽïiò†@õŒbiŠó@ôØóîbnŽî†íØ ìòŠói@ómłì@ìó÷@ôï bï@õaŒóÐ ói@óØ@fšò†@‹mbîŒ@ôÙŽïäa‹‚a† BŠ@ bäóØ@@ ‡äòìbäB@¶íàŠüÐ@õò‹Žîí ôØóïîb’üi@óå’óš@ï@è@bïäómóä óÜ@õ‡äòìbä@ômóÜìò†@õŽïè ìíÙÜói@ìíióä@ôäìíi@a‡äbn†ŠíØ óÜ@”îŽïèói@ôÙŽî‡äòìbä@óäaìó›Žïqói óÙî†@ôÙŽïåî‹iŠò†@ói@Nìíi@a†aŠb÷ ôÙŽïuŠóàíÜóè@óÜ@ŠìíØbi@õŠóÄóm óØ@a‡Üóè@ñŠó@a†Ša숆@ì@o‚ó ôïØýbš@æîØìí›i@ôäbmòŠò† ôØóîý@óÜ@Nì@ íióä@ôbï óÜ@òŠóÄóm@ìó÷@òìó ’óÙî† óÜ@æm‹ Šòì@óäaì@ó@ i@òìbmòŠó ômóîìínîì@Lìí“Žïq@ôäbØó’Šü’ ôØóîaìb÷@ói@ì@õŠbØò†bàb÷@ói a‡äbØòŠaíi@õóiŠûŒ@óÜ@‡äó¹þq ói@o“q@ìòìónŽïåŽïÜóè@ìbäóè †ŠíØ@õòìómóä@õŽïè@ìò†a÷ õaŠòŠó@óäbîüè@ãói@Nfnóji õóÙîä@óïØŠím@ômóÜìò†@óØ@òìó÷ ôäbØòŽïè@ôn“rÜbq@ói@óÜb@SP ôäbØòŽïè@ì@bqììŠí÷@ìbÙî‹àó÷@ìümbä ôä‡äbÙ’@Ú@  Žïm@ôÜìóè@óØóšìbä a†ò†@ŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@¶ó @ô’Šü’ ó’Šü’@ãó÷@òíïäaínîóä@Ûóä@ãłói òíïäaínîóä@ìíÙÜói@fåŽïÙ“jÙŽïm

çbØò‹Žïmbió‚@óÄû‹à @ôäaìŠòìbš @ôäìíiò†bàb÷ @ói@çbØóuŠóàíÜóè μä@çbîŒaíƒ܆@õò‹Žîí ŠbØói@oò†@çb’bq@bm @ô‚û†ìŠbi@ìíÙÜói@æi @Ša숆@ì@o‚ó óÜ@ì@ç‹ ò†@ìbšŠóióÜ @öçbåŽïèa†@õóŽîŠ @òìó䆋ØóäbåïÐü‚ @ìóòŠóØ @çbØóïïnîìa‡Žïq @ @æåŽî‹Ðb÷ò†


W

RPPY ôäó÷ìˆ@õU

@ôäaŠóibäóq @çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ @üi@çbïånaí aŠ@õaìa† @ @çóØò†@ãóéŽï@ômłì õRPPY@ôäó÷ìˆ@õR@õˆûŠ ôäaŠóåŽîíä@çóîý@óÜ@ôåïîaŒ çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäaŠóibäóq çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@Žôuón“ïä óÜ@ìbšŠói@ôÙŽï’ói@õŠa‡’ói@ói@ì ói@ÚŽîŠbåï@LçaŠóibäóq ìó“@ŽïØ@ô䆋Ø@Žõímììbm@ônóióà çaŠóibäóq@ônîì@ì@çbØónЋ  @@Npbè@ÚŽïq ói@òŠbåï@ãó÷@õbmòŠó õŠóåŽîíä@ìì†@ôäbØómì ônò†@çaŠóibäóq@õìaŠ†Ž‹î‰jÜóè ôäbØóÜìóè@óÜ@çbïbi@óØ@†‹Ø@Žðq õbîŠbïïàíØ@Žßó óÜ@çbîü‚ Žßó óÜ@ì@æŽï÷íî@óÜ@çaŠóibäóq Šó@óÜ@óØ@†‹Ø@âŽîŠóè@ômóàíÙy ”îìó÷@Lçìaì†@Šòìóm@Žô çbî@Lça‹Žï÷@üi@çbîòìóäaŠó  ôäaŠóibäóq@ôäbîˆ@ô䆋Ø’bi çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@Žôuón“ïä ãóéŽï@ômłì@üi@çbïånaí aŠ@çbî @@Nòìíi çbïbi@çaŠóibäóq@ôäaŠóåŽîíä æŽï÷íî@Žßó óÜ@óØ@†‹Ø@òìóÜ õòìó÷@Šó@óÜ@òìíióè@çbîó“ŽïØ çaŠóibäóq@õŠûŒ@òŠóè@õóiŠûŒ@óØ óäbánà@ ì@ óîóè@çbïïbï@õó“ŽïØ óØ@Žõ‹Øbä@ôàþï÷@õŠbàüØ@ói ônîì@ì@çbîóØómłì@òìóåŽîŠói ômłì@üi@óäbïåní aŠ@@çaŠóibäóq @@@ãóéŽï ãó÷@õóÙî†@ôÙŽï’ói ô䆋Ø@õŠa‡’ói@òŠbåï Šó@óÜ@ça쇎ïÜ@üi@ìíi@çaŠóibäóq õóiŠûŒ@óØ@çbïäbØónЋ @ìó“ŽïØ Žßó óÜ@çbïmóîaˆ†@çbîŠûŒ@òŠóè ì@†‹Ø@ça‹ Žï÷@üi@çbîòìóäaŠó  ãóéŽï@ômłì@üi@´aí aŠ@ñaìa† çbïäbîˆ@ô‚û†@ô䆋Ø’bi@çbî ôØóïïmłììbè@Ûòì@óØ@†‹Ø ôäbîˆ@ôÐbà@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi @@NŽôióè@çbï䆋Ø@ŠbØ@ì ôØóîòíŽï’@ói@çaŠóibäóq ô‚û†ìŠbi@Šó@óÜ@çbîóÝ @ìbšŠói óÜ@Šóibäóq@Ûòì@çbîü‚@ôäbîˆ Nì@ íióè@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi óÜ@ÚŽïØóî@óØ@ó bi@õbŽïu „Žï ’@óØòŠbåï@ôäaìíiŠa‡’ói ô‹qŠói@õ‹Žïu@bmóÐ ðïmóïØóî@ôØóî@õ‡äójÜóà óÜ@óØ@ìíi@çbn†ŠíØ@ôäbán“ïä õn“q@a†@pŠíØ@ôØóîómì õŠbØaìa†@üi@ômóàíÙy@ì@õü‚ òìóÜ@ôbi@ì‡äbîó aŠ@çaŠóibäóq çbîü‚@ôäò†@”ïäaìó÷@óØ@†‹Ø üi@çaŠóibäóq@ôäò†@Žßbq@óäó‚ò† bm@ì@çbïäbØó“ŽïØ@ô䆋؊óòŠbš óîóè@çbïmłóò†@õóîóŽïu@ìó÷ Žßó óÜ@òìóïbàüÝrî†@õóŽîŠ@óÜ õóŽîŠ@óÜ@ìŠbî‹i@ôäbØò‡äòìbä õŠbàüØ@Žßó óÜ@òìómóàíÙy ìó÷@õŠóòŠbš@üi@ôàþï÷ @@Nçò†ò†@Žßìóè@óäbnЋ @ìó“ŽïØ @@

@@UQQ@òŠbàˆ

@ @ZŠ†bÔ@Šbióu@Šün؆@ŠüïÐû‹q

@òìómóïÜìíøóà@ói@ŠûŒ@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØóïïbï@òŽïè @òìím‹ @ìbš@ŠóióÜ@çbïäbn†ŠíØ@õŠìí’bi@ôÙbä@õŠbi@ìòìóäłìíu

õ†ó¼ó÷@†bà@Zóäbº†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôîbmüØ@ì@ãóèìì†@@ô’ói@@@@@@@@@@@@@@@ ìíØòì@bm@æäbîü‚@õŠbi@õŠa†b b÷ oŽïi@Šìí’bi@ôَíØ Nb@Ùi@çaìó÷@õŠbi@üi@ÚŽïä‡äbäóÜóè õŠbi@õŠa†b b÷@‹mbîŒ@çaìó÷@Žôi@ÂäòŠ çbØón’@a†ò‹ŽïÜ@óÙäíš@æiŠìí’bi õŠûŒ@ÚÜó‚@ìò‹mòìa‹Ø@Lò‹mŠbî† õìbš@ói@çbØón’@ì@õˆò†@ò‹ŽïÜ a‡mbØ@çbàóè@óÜ@ãłói@LŽôåïiò†@õü‚ ŽôÜò†@ìíØòì@Žôäaímò†@ÚŽïäóîý@ìíàóè çììŠ@’bi@ói@ŠûŒ@õü‚@õóØòŠbi LóÙî†@ô @ äbØóäóîý@üi@òìómbÙi ì@õü‚@ôäbØóïï‹móà ìó÷@ìì@ ìŠómb£@õü‚@ôäbØóïîŒaí‚a† ìbš@”Žï q@óÜ@Žô iò†@óØ@õóäbn’ LòìóÙî†@ô @ äbØóäóîý@óÜ@ŽõŠ†i õüè@ónŽïiò†@óàó÷@NììŠ@ómb£ üi@’bi@@ôån“îóŽïm@óØ@õòìó÷ Øóî@ôäbØóïîŒaí‚a†@üi@Øóî@õŠbi Žôäaímò†@ìØóî@ôäbØóïï‹móà@üi ôÙŽîŒaíŽï’@Žôiò†@ãłói@LŽôi@ÛóîóŽîŠ bïäóm@@@Žôióä@ Ú@ Žïäa‹ÑäüØ@óØ@ Žôiaì ì@Žõ‹Ùi@óÔ@ÚŽî‡åŽïè@ìòìónŽïiüØ Žôiò†@ìíÙÜói@@LŽõ‹ÙiŠò†@óàbåäbîói ãó÷@LŽõ‹Ùi@o슆@Ž¶@ôØóîó䉎ïÜ Šóè@Lb@Ùi@çìíša†aì†@ó@ i@óîó䉎ïÜ óäb“ŽïØ@ìóÜ@ìíi@o슆@Ûóîó“ŽïØ óäóîý@ói@bÙi@õ‡äòíŽïq@ìòìónŽïÜüÙi ŽõŠ†óäóŽîŠ@ìòìóäbØòŒaìbïu ìíØòì@òìómaì‹i@ÚÜó‚@‹môÙŽîŠbu ói@ãłói@NB‹ÑB@ ômóÜby@Šó@ŽôÜò† õó’ói@ãó÷@óØ@õòìó÷@õüè ÚŽïÜóàüØ@õò†û @çbn†ŠíØ @a†@ óàò†Šó@ãóÜ@òìíi@óÜóóà Žßó óÜ@óäbØóïî‡äòíŽïq@@ó䆊a‰jÜóè õóÜóóà@@Lõ‡äòìbä@ômóàìíÙy óØ@õóäbšìbä@ìó÷@óäbØóšìbä òìó÷@Šói@óÜ@Lò@ ŠóóÜ@çbïØüØbä ómòìíš@Žôn‚óä@óØóÜóóà@óîaíáŽïq ”Žïq@óØ@õóîŠí @ì@ãŠó @ìó÷@ìòìaì† a‹Øò†@òíŽïÜ@ôbi@Âäbà@Žô @ìì† NŽõ‹Øbä@ŽŽ¶@ôbi@òíŽï’@ìói@bnŽï÷ ô䆋Ù’óia†@óØ@Žõ†@òíŽîìóÜ@”ïàó÷ çbàóè@óäìí¹@üi@óïä@çbØòŠbØ ìó÷@ôÙîŠó‚@óØ@ômóîa†‹ØŠó ãó÷@ôÙîŠó‚@Žôiò†@óîóäýóóà óîóè@òìói@ônîíŽïq@LŽôi@•óÜóóà ìbÙi@üi@ô“ï÷@ðmójîbm@ôØóîó䉎ïÜ@óØ ôbï@ôäbØòŠìó @ó“ŽïØ@óÜ@ÚŽïØóî çbØòŠbØ@óØ@óîóàó÷@óáŽï÷@õómłì@ãóÜ Šóè@óØ@òìa‹Øóä@•óia†@ô’bi@ói Ûóîb Œò†@Šóè@ÚŽïqìì‹ @Šóè@ÚŽïäóîý ì@Žô i@õü‚@ôäbØòŠbØ@ôÙîŠó‚ ‹mô @ äbØóäóîý@üi@óÙî†@ôäbØòŠbØ ”Žïq@ónŽî†@aì@ìíØòì@N@ŽôÝŽïéi@Žôuói ômójîbm@ói@çóîý@çbàóè@ŠbuŠûŒ@ìbš óÜ@Žôiò†@òìòŠó@ŠûŒ@ônb÷@Šó@óÜ ìòìónŽïÜüÙi@çbØóÜóóà@ìíàóè @@@@@@@NŽôi@çbØó‹q@ìíàóè@ôÙîŠó‚ @@

ói@òìóÜ@bïu@ìóîóè@ÚŽïäa‹ÑäüØ ô䆋Ø@Žïèói@üi@†ŠíØ@ônaŠ ôØóîó@ ŽîŠ@@ôäbØòîŠ@ôîìím‹Øóî @@@_óîóè@a†ãò†Šói@óÜ ôånói@óîaíáŽïq@ZŠ@ †bÔ@Šbióu ô슆@óÜ@Šìì†@aì@ôÙŽïäa‹ÑäüØ Žßìóè@óØ@ñòìóÜ@Šìì†@ì@ôbï ÚŽî‡åŽïè@ômóà‚@ónŽî‹£@ôäbî@ŽõŠ‡i ìó÷@bî@çóîý@ãó÷@ðmójîbm@ômóbï Ltìì‹ @ìó÷@bî@tìì‹ @ãó÷@Lçóîý LónîíŽïq@ŠûŒ@ôÙŽîŠbØ@òìó÷@óîaíáŽïq óÜ@ÚŽïØóî@óÙäíš@òìó÷@üi@Žôióä@ïè

ìó÷@óîòìó÷@çbØòŠìó @ó“ŽïØ óáŽï÷@õóäbïïbï@òìa‹ƒÙŽîŠ òìóÙŽïq@póäbäóm@çbïÙŽî‡åŽïè ünÑ @òìóÙŽïq@çbïÙŽî‡å@ Žïè@Læ“ïäbäa† 熋Ø@ünÑ @òìó÷@ŠóióÜ@NçóØbä õòŠbiŠò†@çbîü‚@ôÈŒòì@õòŠbiŠò† ìíàóè@üi@ò’bi@@óØ@õòìó÷ ôÙŽîìbäóè@õü‚@üi@ôäbî@LÚŽïäóîý ìó÷@õìíàóè@õòìóäìíiüØ@Lóä‹  óÜ@çb@ïïØ@ üØbä@çbïÙŽî‡åŽïè@óØ@óäaŽïè çbïäaíŽïä@çbïÙŽî‡åŽïè@ìóîóè@a†çaíŽïä çbîòìóäìíiüØ@Lóïä@•bi@ŠûŒ Šó@óÜ@çbï䆋ØóÔ@ìòìóÙŽïq çbîìíàóè@óØ@çbØóïïn“ @@óÜóóà ì@ôäbØó−aŒbÔ@ìòìónŽî‹ ò† L@ óÙŽïäóîý@ìíàóè@üi@ôäbØóäbîŒ ŽôjäòŠ@Nó@ ’bi@ôÙŽîìbäóè@óîaíáŽïq ô䆋،b@ôbi@a†ò‹ŽïÜ õò‹äüØ@ìíØòì@Ûóîòìa‹ƒÙŽîŠ a†aŠb÷@óÜ@ómóibi@óÜ@ôn’@ì@ôîòìómóä ôäaíni@üm@@óØ@óîòìó÷@bïäóm@LŽôióä ói@ŠûŒ@ì@ônóji@aì@ôÙŽïäa‹ÑäüØ óÜ@ôîòaì‹Ø@ói@ì@póïÐbÐó’ Šóè@ìòìónïÜüÙi@çbØóÜóóà ìi@ÚŽïqìì‹ @Šóè@LÚŽï óØ N@ŽñŠü @ónŽïåŽïi@õü‚@ôäbØóäìíšüi bî@płóèˆûŠ@ôäbØò†ŠíØ@óäìí¹@üi ‹mbîŒ@ŠûŒ@Šìí@ Øbi@ôäbØò†ŠíØ

ôäbnò†óiŠbØ@Šó ó÷@‹mbîŒ@óîaíáŽïq óïï@ äóìbè@ìó÷@ÚŽî‡åŽïè@óáŽï÷ ì@熋ØóÔ@ômbØ@óÜ@‹mbîŒ@ç‹ óäaŠ ÚŽî‡åŽïè@üi@a†çbïäa‡åóq çbî@óäbmłì@ìó÷@ôäbnò†óiŠbØ õ‡äòíŽïq@ômójîbm@ôn’@ÚŽî‡åŽïè båï ó÷@Nó@ îóäbmłì@ìó÷@Žßó óÜ@ômójîbm a†ô @ îaì†@õóäłb@ìóÜ@Žôióä@ïè ôÙŽïmìóØíÜóè@L@Žõ‹åïibä@aì@ôÙŽïn’ ìóÜ@I@Žôäóîói@çbîŒ@óØ@Žõ‹åïibä@aì NHòìóÙî†@ôäbØóäóîý@óÜ@@òìý ôäbØóïïbï@òŽïè@óîaíáŽïq

ômłóèˆûŠ@”ïmójîbm@ói@çbn†ŠíØ ìòìómóïïbóy@ói@ŠûŒ@çbn†ŠíØ òìómóïïÜìíøóà@ói@oóè@ói õòìbà@óÜ@Nò솋Ø@çbïmìóØìíÜóè ôÙbä@õŠbi@a†ó@ äłb@ìíàóè@ìó÷ ìbš@”Žïq@óÜ@çbïäbn†ŠíØ@õŠìí’bi òŽïè@óØ@a‹Øò†@òìóÜ@‘bi@ Nòìím‹ ìíàóè@çbn†ŠíØ@ôäbØóïïbï óØ@õòìóÜ@òìóäóÙi@i@ìòìóåiüØ ói@óØ@Žõ‹åia†@aì@ôØóïî‰ïmaï÷ LŽõŠŽîŠbri@óïïäóìbè@ìó÷@ômójîbm ì@õŽîŠbqò†@óäìíàŒó÷@ãó÷@çüš@üm ôäóîó bä@ÚŽïäbîŒ@ïè@a‡mbØ@çbàóè@óÜ óîaíáŽïq@òìó÷@Šói@óÜ@L‹mô @ äbØó’ói@ói ôånói@üi@õŒaí‚a†@bn“Žïè Šó@óÜ@熋ØóÔ@aì@ôÙŽïäa‹ÑäüØ ôÝŽïè@ÚŽïÜóàüØ@ôäb@äa†@ìóÜóóà@ìó÷ õŒbiŠò†@ÚŽïäóîý@ïè@òìó÷@üi@Šìí üi@ónîíŽïq@ŠûŒ@ôÙŽîŠbØ@óîaíáŽïq@bØóä @@N@Ûóîý@ìíàóè ô䆋Ø@Žïèói@üi@Zçbn†ŠíØ ìóÜ@çbáŽîí @ŠûŒ@†ŠíØ@ôîìím‹Øóî ò‹äüØ@†ŠíØ@óØ@Žôiò†@òŠbïå“Žïq æåŽïi@ÚŽïq@ôîòìómóä@ôäa‹ÑäüØ@çbî çbØóïî‰ïma@óÜóóà@Šó@óÜ@ì Nó@ móibi@ãóÜ@ôn’@ì@Žôióè@æmìóÙÙŽîŠ bm@a†óÌbäüÔ@ãóÜ@óîaì@çbnŽïq@òíŽï÷ ìò‹äüØ@bèòì@üi@póЊò†@‡äóš

@@_bØbä@óÙî† ìó÷@ôåm‹ aŠ@ZŠ@ †bÔ@Šbióu óØ@õòìó÷@çaíŽïä@óÜ@óïïäóìbè ôäbØó’ói@ôäbØóïïbï@òŽïè õŠbi@õŠa†b b÷@çbn†ŠíØ@õóÙî† ì@æi@çbn†ŠíØ@õó’ói@ãó÷@ôÙbä óÜ@ç‹i@õ @ ìbš@ŠóióÜ póbï@óÜ@a†çbïmìóØíÜóè óØ@õòìó÷@çaíŽïä@óÜ@ìa†çbïä†‹Ø çbî@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ômóàìíÙy õó@’ói@ãóÜ@õ†Ší@  Ø@ômłóò† óØ@bØóä@aì@ôÙŽîŠbØ@ïè@a†çbn†ŠíØ õŒû†@ói@ì@Žôäóîói@óäaŽïè@ìói@çbîŒ çbn†ŠíØ@õóäb’ói@ìóÜ@†ŠíØ ói@óåm‹ aŠ@ôäóìbè@ãó÷@NŽôäóîói L×a‹ŽïÈ@ôäbn†ŠíØ@üi@ônaŠ óîaíᎎïq@ìóïä@çbb÷@ŠûŒ@ôÙŽîŠbØ ŠûŒ@ôÙŽîŠbØ@ìòŠa숆@ŠûŒ@ôÙŽîŠbØ üi@@Nç@ bØóäóîý@ìíàóè@üi@ómó¼òŒ ôäbØó’ói@ôäbØóïïbï@òŽïè ômóàìíÙy@üi@@ì@çbn†ŠíØ@õóÙî† óÜ@ãłói@Nçbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè óØ@óîóè@xŠóà@ÚŽïÜóàüØ@a†ôîbmüØ æi@‡äóibq@Ûóîý@ @ìíàóè@æäaímò† μä@Ûóîòìómóä@bïäóm@óáŽï÷@ü‚@NôŽïq Šó ó÷@NŽôi†‹Ø@çbàŠbØ@a†òŠaíi@ìóÜ òìóáåŽïi@Úîä@ŠûŒ@ôØóîóäìí¹ ômóÜìò†@õìbä@ói@óîóè@ÚŽïmóÜìò† ôÙŽï ’ói@ãłói@Lçb°biŠòŒb÷ õìbä@ói@a†ç@ a‹Žï÷@óÜ@óîóè@”ïä‹  ïè@óáŽï÷@a†ómóÜby@ìóÜ@Lçb°biŠòŒb÷ óäìí¹@üi@Žôibä@Ž¶@Žõí @çbàaì@ôÙŽïn’ ôäìíióè@õüè@ói@óØ@bÙi@òìóÜ@‘bi a†ç@ a‹Žï÷@íŽïä@óÜ@òìóqìì‹ @ìó÷ çb°biŠòŒb÷@ômóÜìò†@ôäbØóïî‡äòíŽïq N@ŽôjmìóÙŽïm@õŠûŒ@õó“ŽïØ@ça‹Žï÷@ì ôn’@ÚŽî‡åŽïè@óäòŠ@a‡ŽîìóÜ@ómójÜóè õóŽïu@a†ò‹ŽïÜ@óØ@Žôióè@ômójîbm ì@xŠóà@ÚŽïÜóàüØ@óØ@óïä@ô䆋Ø@‘bi ãłói@LòŒaìbïu@óîóè@ômóîaŠó’ óäìí¹@üi@Žõ‹åïiò†@Šbu@ÚŽî‡åŽïè ìò‹Žï÷@óåŽî†@çbmłì@ôäbnò†óiŠbØ ì@Žõ‹Øò†@Ž¶@çbîŠûŒ@ôØóïîŒaí“Žïq óÜ@LŽõŠ†ò‡Üóè@a†ç@ bïÜbi@ì@çb’@ói@ŠûŒ ôÙîŠó‚@óäbmłì@ìó÷@a‡mbØ@çbàóè Næ@ äbn†ŠíØ@ô䆋Ø@çbà솊üi üi@Nóîò@ †bîŒ@ÚŽî‡åŽïè@çbîóàó÷@óîaíáŽïq ôØóîó@ äb“ïq@óäaˆûŠ@ãóÜ@óäìí¹ ò‹ŽïÜ@òímbè@ôäbî@Lòìómòìa‹Ø@ôäa‹Žï÷ ìó÷@ãłói@LbÙi@a‡îóq@òŠbq ói@ò‡äòìó÷@óáŽï÷@õóäbnò†óiŠbØ ôäbî@Lçò†ò†@Žßóè@a†çbïÜbi@ì@çb’ ôÙŽîŠbØ@Žôjmbè@ìó÷@óØ@õòìó÷@ìíØòì óîaíáŽïq@NbÙi@üm@üi@òŠìó @ŠûŒ Lòìóï@ ïbàüÝrî†@õòíŽïšŠaíš@ónŽïšbä ì@çb‚òíî†@ôÙŽîŠbØ@óÜ@‹mbîŒ@óàó÷ ìíØòì@Žôšò†@õ‹îb’óÈ@õŠa‡äaíïà õòŠaìóÔ@ìì†@ôåîói@óÜ@õòìó÷ òìó÷@Šói@óÜ@NŽð i@a†óïïmóÜìò†íŽïä

óÜ@Šó ó÷@Zçbn†ŠíØ òì@ óåŽîŠói@òìóäbn†ŠíØ@õŠìíØbi òìóÜ@çb@áŽîí @Šbu@ŠûŒ@LŠìí’bi ôäbØó’ói@ìíàóè@õ†ŠíØ@óØ@Žôiò† óÜ@ónîíŽïq@çbn†ŠíØ@õóÙî† ôånaŠbq@õŠbØìbè@óØ@çbîŠó õŠìí’bi@ôáŽîŠóè@ôäìíàŒó÷ õŠòìbi@ói@Nç@ óÙi@çbn†ŠíØ òŠüu@@æäaímò†@çaìó÷@çbnibäóu ói@ì@çóÙi@ÛóïîŠbØìbè ômłóò†@òìóïï’óØóäaìó›Žïq @Žôäaímò†@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi ôäbØó’ói@õ†ŠíØ@ôØóïîŠbØìbè ÚŽî‡åŽïè@Šbu@Šbu@óÙäíš@_bÙi@óÙî† çóîý@óÜ@õóå‚òŠ@ì@ôîóÝ  Ž¶@õóÙî†@ôäbØó’ói@ôäbØò†ŠíØ ôånaŠbq@õìbä@ói@óØ@òìómümìóØ ìŽïè@òìóäbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØóäóîý ìòìím‹ aŠ@çbîü‚@ôØýbš õŠbØìbè@”ïáŽîŠóè@ômóàìíÙy ôäbØó’ói@óÜ@†ŠíØ@õòìóåmììi

@@ @@ @Šbu@ÚŽî‡åŽïè óäìí¹@üi@@Žõ‹åïiò† @ôäbnò†óiŠbØ @ìò‹Žï÷@óåŽî†@çbmłì @ôØóïîŒaí“Žïq @ì@Žõ‹Øò†@Ž¶@çbîŠûŒ @ì@çb’@ói@ŠûŒ @a†çbïÜbi @óÜ@LŽõŠ†ò‡Üóè @ìó÷@a‡mbØ@çbàóè @ôÙîŠó‚@óäbmłì @ô䆋Ø@çbà솊üi @ @æäbn†ŠíØ

@@


@QSXX ôäa†ŠòŒüu@õQU

ã@ óÜ@Žðiaì@ðŽïq@çbî@LŽðiaŠü @ôàþï÷ òíŽîŠói@†aŒb÷@ô䆊a‰jÜóè@a†@óº‰ŽîŠ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@óÙäíš@LŽðšò† ôäbØòìóäa‡ÙŽïÜ@ðŽïq@ói@çbn†ŠíØ öômóîbóØ@Žßó óÜ@‰ŽîìaŠ@ói@ì@ñü‚ ôïäò†óà@ö@ôbï@ôäbØýbš ötìì‹ @bèòìŠóè@öpłì@õü‚íŽïä ôäbqòŠü @íŽïä@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ òìójäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôïbï ôšŠó ó÷@óØ@òín“ îó @óàbØb÷ ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@Žñ‹Øbä@çaìŠòìbš LòìónŽîìóÙi@Žð Ü@õ‹îó@ôÙŽïäaŠü  ó䆊a‰jÜóè@ãóÜ@Žñ‹Øò†@ãóÙïäý@ãłói ÚÜóØ@òìòŠaí‚@õóäbnóióà@ãó÷@üi @@@ZŽõ Šòì ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@Žõ‹Øò†@Q üi@ôbï@ôÙŽïmóЊò†@ónŽî‹Ùi öôbï@óïîŠbØaìa†@õaŠb÷óäbåŽïè 솊íØ@ôäbØóïîòìómóä ¶óïäbmíq@ìòŒì@ôån‚Šó òì N†ŠíØ@ôäaŠò‡äò†@ôbï öõŠa‡’ói@ô䆋؊a‡−bàb÷@@R@ óÜ@†ŠíØ@ô䆋Øóä@õŠa‡’ói @@Na†@çbØó䆊a‰jÜóè óÜ@ÚŽî†‹q@ô䆋Ø@o슆@S@ öμ“äó ìaŠbm@ôäíïîŒüqü÷@çaíŽïä ö@ôäò†óà@ö@ôbï@ôäbØýbš ômłóèˆûŠ@õóÜóàüØ@ôn“ ói @@@@Na†@çbn†ŠíØ @@

óÜ@ì@çbØaŠóÜíí÷@ô䆋Ù−aŒbÔ †a‰ä@õ†ó¼ó÷@ô−aŒbÔ@ói@a‡ïnaŠ @@_Žôiò†@ìaìóm La‡ïnaŠ@óÜ@Zô @ àaìóÔ@ßþvï÷ ôäóîý@Ûòì@LŒaí‚ûˆbåi@õòŠói ó’탎ïq@çbîòìó÷@B†@ a‰ä@õ†ó¼ó÷B çíš@LŽõ‹Ùi@âî‹yóm@熊a‰jÜóè@óØ Nó@ îa†óîaŒóÐ@ìóÜ@çbïåmìóØŠó@çaìó÷ ŠûŒ@ôÙŽïÜó @çóîý@ó’ü‚@çbïŽïq ça†@í‚íŽïä@óÜ@óØ@Ûýbš@ì@õ†‡ïu ìóÜ@óÙäíš@LçóÙi@âî‹yóm@熊a‰jÜóè Nò@ ‹mbîŒ@”ïiíÜóÔóm@õŠó ó÷@a†ómbØ ŠûŒ@çaìó÷@æióä@Ša‡’ói@ÚÜó‚@Šó ó÷ çbîü‚@ôÙÜóØ@æäaímò†@ôäbb÷@ói ónŽïšò†@âî‹yóm@ôÜóØìì†@ì@ç‹iŠòì ì@ômóîbóØ@ì@Ûbm@õìbš@íŽïä @@NæØýbš@ü‚íŽïä@óÜ@óØ@ÚŽïÜóäóîý ãó÷@ôàbØb÷@òíŽï÷@õŠòìbi@ói óÜ@ÚŽïäaŠü @õüè@ónŽïiò†@óäb䆊a‰jÜóè @@_a‡äa‹Žï÷ •óàó÷@ZôàaìóÔ@ßþvï÷ Šó ó÷@óØ@õòìói@òìómòìaói aìó÷@Žôi@ãóØ@ÚÜó‚@õŠa‡’ói Šó ó÷@N@ŽõìóØò†@Šó@†a‰ä@õ†ó¼ó÷ ìì†@çóÙi@õŠa‡’ói@ŠûŒ@ÚÜó‚ õ‡éŽïà@I@çaŒaí¬ŠüÑŽîŠ@õìaŠíŽïÜbq Hõìóìíà@æŽïíy@à@ì@ôiììŠóØ óÜ@óØómóibÔòŠ@ì@ãóîìì†@õŠìò†@óåŽî† õŠòìbi@ói@N@Žôiò†@a†óäaì†@ãó÷@çaíŽïä Šó ó÷@a‡î‡äbØ@ìì†@ãóÜ@ãbØ@Šóè@Læà Šó ó÷@póäbäóm@Lãóîìì†@õŠìò†@óåŽïi Žßó óÜ@õòìóìíà@æŽï íy@à óØaŒóÐ@LŽði@”î†a‰ä@õ†ó¼ó÷ Šó ó÷@óäaŠü @ãó÷@ãłói@NŽõŠ†Šü ò† @ iììŠóØ@õ‡éŽïàB ì‹mì⁄i@Šói@LŽôi@Bô ãó÷@LŽôi@õìóíà@Šó ó÷@ãłói@ò’bi õŠa@íi@óÜ@bïäóm@æà@óäaŠü íÜb÷ õìó@ íà@çíš@Lâåïi@õò†@a‡îŠìíib÷ õüi@õón’@ìó÷@ôäbØóàbäŠói@ôŽïq@ói õó“ŽïØ@Lóîóè@ôØòŠó@ôïmóîbä‹  ôÐbà@ì@ôäò†óà@õ†aŒb÷@ì@óïîŠìíib÷ õóàbäŠói@óÜ@NNNNì@ôäbán“ïäìbè ônîìóÜìó÷@õüi@ì@μä@a†@ôØòŠó @@@Nóïïä @@

X

Y

@@UQQ@òŠbàˆ

@ @ôbï@ôÙŽïmóЊò†@Ûòì@熊a‰jÜóè

ça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè@솊íØ ôàa‹èói@łìóÈ íŽïä@ôäbØónò‡åi@òìómóä@×óyŠò† @@NŽñ‹Øò†@ìò‹îóq@ça‹Žï÷@õbïÐa‹ íu çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy óîaì@ôŽïq@óØ@òìóîóäaìŠ@ãóÜ@ãóè ômłóèˆûŠ@ôïbï@õòìóåmììi ôïØóäbîˆ@ôØóïïnîíŽïq@çbn†ŠíØ öômóîłóàüØ@óÄai@ôån‚Šó òì@ói ö@çbØóïïäò†óà@ö@õŠòìbàóu çbØóïïbï@óàó @íŽïä@üi@òìóäaŠó  ìì†@Ûóî@óØ@òìó÷@ŠóióÜ@ãóè@ö@óîóè ói@‡äóšŠóè@LõŠbàüØŠó@õa‡î‡äbØ óÐbà@óÜ@çbïbi@LŽð i@”îŒaìý ìò솋Ø@çb¹bØóïïmóîaìómóä óäbåŽïè@ôäìíió@ Åi@õüibm@ðmójîbmói ôäýó @ôîìa‹ÙŽïÝàón@ð‹q@õŠü  ón@ îíŽïq@Lòì‡äbÙ’@çbïäa‹Žï÷ ô䆊a‰jÜóè@ômüÙîbi@ômóbï @@NŽi@ýòì@õŠbàüØŠó Ûòì@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@•òìó÷ õbïäó’ü @óÜ@óØ@çóîý@ÚŽî‡åŽïè òìóäbïäbØóäüØ@óåïäaìŠ@õbïäì† ôiïy@óïä@óîbmaì@ìói@LæäaìŠò† ômóbï@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† õŠbàüØ@ói@pòŠbió@ôïn“  μŽïi@Šó ó÷@ZôàaìóÔ@ßþvï÷ ìó÷@μåïiò†@òìóåîóÙi@õïÜbäb÷ ìó÷@Šó@óÜ@bnŽï÷@óØ@õóäbäóîý õŠa‡’ói@Žôiò†@óØ@çòŠìbi La†óäb䆊a‰jÜóè@ãóÜ@@Žôióè@çbîóäbØýbš I@a†ìí“Žïq@õŠìò†@óÜ@óØ@æÙŽïÜóäóîý ôÜb@óÜ@ãóîüä@¶í‚@ô䆊a‰jÜóè 솋Ø@âî‹yóm@çbï䆊a‰jÜóè@Ha†QSXT æŽîí’@ìŠóîŠbØ@óØ@a†@çbïäb“ïä âïÙyóm@õŠónÐò†B@Ûòì@NçŠóäa† LçbØóïïióèŒóà@ôÝÝïà@LBpò‡yòì óÜ@bèòìŠóè@ì@Bç@ a‹îa@õ†aŒe@o›éäB ôäbØýbš@õóiŠûŒ@çbà@ ü‚@ôäbn†ŠíØ NNN@ì@Äû‹à@ôÐbà@Lôäò†óà@Lðbï póäbäóm@솋Ø@âî‹yóm@çbï䆊a‰jÜóè bÐónàI@çaŒaí¬ŠüÑîŠ@õìaŠíŽïÜbq óØ@ìíi@oîíŽïq@pbØ@ìó÷@óØ@HμÈíà óÜ@óáŽï÷@bnŽï÷@ãłói@LŽõ‹Ùi@âî‹yóm óÜ@âî‹yóm@óØ@æîóîaì‹i@ìó÷@Šó ôäb“ïä@a†ì솋iaŠ@ôÜb@Šaíš@õòìbà ìó÷@üi@ãŽîŠ@Nó@  ïïä@ŒbŠbØ@óØ@a† ãó÷@óØ@óîóè@@óäbäóîý@ì@tìì‹  Lòì솋Ø@âî‹yóm@çbîóäb䆊a‰jÜóè çbØóäaìŠ@õóiŠûŒ@bnŽï÷@ãłói ómaì@L熊a‰jÜóè@ôº‹yóm@óØ@óîòìó÷ ça‹Žï÷@õü‚íŽïä@õaŒóÐ@óÜ@óØ@õòìó÷ çbïn슆@ôÙŽïØŠò†@ì@çìín“îó óåŽïm @@Nóïïä HaŠóÜíí÷I@Œaí‚ûˆbåi@ôäóîý âî‹yóm@熊a‰jÜóè@óØ@óØòŠóäbî@ìó÷ ôäý@ôØóïîŠa‡’ói@ói@ì@Žõ‹Ùi B†@ a‰ä@õ†ó¼ó÷B@ çbàí @Žôi@LòìóàóØ õŠa‡’ói@Šó ó÷@ãłói@ŽõìóØò†Šó óáŽï÷@õŠòìbi@ói@LŽôi@ŠûŒ@ÚÜó‚ ói@a†óäaíŽïä@ìóÜ@ì@çaŒaí¬ŠüÑîŠ ìói@NŽõìóØò†Šó@ôiììŠóØ@pójîbm ôÜb@Šaíš@óØ@æîó ò†@òìói@óïŽïq âî‹yóm@óØ@ômóîìì‡äb¾ó@ì솋iaŠ ãóÜ@Žôiò†@ìóïïä@Œb@ŠbØ óäbØýbš@ôØóîòíŽï’@ói@a†óäb䆊a‰jÜóè ô−aŒbÔ@ói@âî‹yóm@ì@μi@Ša‡’ói òŠaíi@óÜ@óØ@õóäbØýbš@ìó÷@ìü‚íŽïä @Nóïïä@çóØò†@ŠbØ@a‡äbØòŠüu@ói@Šüu oibäóu@õóäbÔ@ãó÷@ôŽïq@ói ì@熋Øóä@õŠa‡’ói@μŽïÝi@Žõ‹Øò† õüè@ónŽïiò†@L熊a‰jÜóè@ôº‹yóm

ôÙŽïmóbï@Žðiò†@båï ó÷@LŽði @@NŠói@óä‹i@óÙî† óÜ@ÚŽï’ói@õóïŽîíä@óäaìŠ@ãó÷ çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØóiïy ô @ ma‹ØíáŽî†@ôiïy@çbîòìó“Žïq@óÜ ôØóîòìóä‡åŽîí‚@óÜ@óØ@çbn†ŠíØ ôäbØóïïnaŠ@óÜ@óäóîýóàóè@öŽßìíÔ ômłóèˆûŠ@óÜóàüØ@õóØû‹àó÷ óÜ@öça‹Žï÷@öçbn†ŠíØ ôäbØò†ünŽïà@ðïbäŠbó‚ òìbšŠó@òìómbió‚@õìí“Žïq Šói@ôäbà@‡äóš@õòìbà@óÜ@LŽñ‹ ò† ômóîíïäaím@a†@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ ŠóóÜ@õìbšŠói@õòìóäa†ŠbØ öŠüØ@öôäò†óà@ì@ôbï@ôäbØýbš ôäbØóïïäò†óà@öôbï@óÜóàüØ óÜ@ÚŽï’ói@ŠóóÜ@póäbäóm@ì@†ŠíØ ”îŠbàüØŠó@ôäbØòŠüma‡î‡äbØ óÜ@ÚŽî‡åŽïè@ÚŽïå’óšói@NŽðióè ói@Šó ó÷@”ïäbØòŠüma‡î‡äbØ ð‹q@òìíi@”ïÙïnØbm@õòíŽï ’ a†ç@ bïäbØóàbäŠói@óÜ@çbØòìómóä óàón@ìói@ça††@öòìóma‡i@ÂäòŠ óÜb@ð@óØ@æŽïåia†@óäbäóîýóàóè

ìaìóm@ôîb b÷@Žði@òìíi@•aì@õŠbu òíŽïq@õóÜóàüØ@ôäbØóïïnaŠ@óÜ óå’óš@ãó÷@Žñ‹Øò†@óîüi@NòìíiŠbî† ÚŽîŠüu@ói@óäb䆋Ø@püÙîbi ôäbqòŠü @óÜ@òìóån‚@ÚîŠómü‚ öçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôïbï @@NŽñŠ‡i@ãóÜóÔ@óÜ@ça‹Žï÷ óå’óš@ãó÷@ôåŽîŠóä@ôÙŽïäóîý@ óØ@òìíi@òìó÷@óÙïþØ@óåïäaìŠ ói@μ“äó ìaŠbm@ôäüïîŒüqü÷ ôäbØ@ ýbš@óÜ@òìóïîìbäbàí @ôÙŽîìbš ì@Žð äaì‹i@płì@ôîü‚íŽïä@ôïbï ói@çaìó÷@¶óïäbmíq@ìbäaím@Žðäaímóä ö@õŠòìbàóu@ômbió‚@ô−aŒbÔ ôåîŠói@ôÙŽïÄai@ôån‚@Šó òì ÚÜóØ@óäaŒaíƒbäí’@ö@ômóîłóàüØ @@NŽñ‹ Šòì ÚŽï’ói@óØ@óîóÜbm@óïïnaŠ@ãó÷ ãó÷@Šó@óîbåŽïè@õóäaŽïè@ãóÜ ói@Ûóîòìóäìíša‡Žïq@òŠòìbi Šó ó÷@NòìóäóÙi@a†@çbïäbØóåïäaìŠ píÙîbi@çbØó䆊a‰jÜóè@çŠbšbä@Šóè üi@õŠbØ@ÚŽïå’óš@ói@Žðiò†@çóÙi Šbî†@†ŠíØ@ôäó@a†ìóÜ@óØ@çóÙi

òìó÷@õüè@ómüi@•òìó÷@a†@ônaŠ óÜ@†ŠíØ@ôäó@ìŠìò†@óØ óÜ@çbî@Žðióä@Šbî†@a†@çbØó䆊a‰jÜóè çþÐ@ô−aŒbÔ@ói@a†p @ óÜby@æî’bi ôîŒa‹àb÷@ôÙÜóØ@a‡î‡äbØ@ŠbïÐ@çbî @@NŽõ ŠòìŽðÜ ö†ŠíØ@ói@õ‡äòíŽïq@õòìó÷ óîóè@òìóäbØóïïbï@óiïy püÙîbi@ômóbï@LóØ@óîòìó÷ çóîýóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@ôä†‹Ø ômłóèˆûŠ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ölïy òíïäaínîóä@Šóè@Ûóä@òìóäbn†ŠíØ LŽðióè@ôïbï@ôÙŽïmìóÙò† õòìóåmìóØŠìì†@ôŽïq@ói@Žðq@ìíÙÜói ôïbï@ôäbqòŠü @óÜ@óäaŽïè@ìó÷ •óïŽïq@ãói@ì@ça‹Žï÷@öçbn†ŠíØ õüè@ói@ìóÜóàüØ@ôäbØóïïnaŠ óånƒÙŽîŠ@ðîŒaìý óäaŽïè@ãó÷@ôäbØóïîŠòìbàóu õ‹mŒaìý@ìàóØ@ôîŠóîŠbØ pójîbm@ói@óØ@ÚŽïå’óš@ói@Nòìíióè ìó÷@a†@ôîaì†@ôÜb@QP@@ QR@óÜ æîàóØ@ó䆋Ø@püÙîbi@óå’óš póäbäóm@öòìíióè@õòìóäa†ŠbØ

pójîbm@ói@ì@熊a‰jÜóè@ óÜ@õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè óÜ@ó“ïàóè@óØ@óïŽïq@ìói@a†@ça‹Žï÷ a†@ôbï@õìa‹‚a†@ôÙŽï ’óØ ómóЊ@ †@ìó÷@pbØ@ïè@çìíšòíŽîŠói ói@a†@çbïŽïm@Žôäaíni@†ŠíØ@óØ@çìíióä ó−bàb÷@ô䆋i@”Žïq@ììŠ@ ói@ô−aŒbÔ çaìóÜ@ôäbØóïïmóîaìómóä@öôbï õŠó’@óàóÜ@óu@N@Žñ‹ Šòì@ÚÜóØ Žßó óÜ@õ‡äòìbä@ômóàìíÙy ômíØŠó@ö†ŠíØ@ôäüïîŒüqü÷ ômłóèˆûŠ@ôÙÜó‚@ôÙïmbánï õòìó÷@õüè@ómüi@”ïäbn†ŠíØ õóiŠûŒ@†ŠíØ@ôäüïîŒüqü÷ çbî@çóÙi@püÙîbi@çbØó䆊a‰jÜóè ói@a†ç@ aìóÜ@çóØóä@ô“ïmüÙîbi@Šó ó÷ ôäììŠ@ôÙŽï−bàb÷@æŽîí’ ãó÷@õüØ@N@Žðióä@òìóïïbï õòìó÷@õüè@ómóäìíi@óäaŠbØüè ômłóèˆûŠ@ôÙÜó‚@ôîŠa‡’ói ói@öçbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@çbn†ŠíØ õŠbàüØ@ÛûŠó@ôä†a‰jÜóè@pójîbm ôäbØóåŽîí@ ’@Žßó óÜ@†ŠìaŠói@ói@a† óÜ NŽði@òìòŠaí‚@óÜ@ŠûŒ@óÙî†

@@ZôàaìóÔ@ßþvï÷

@ü‚íŽïä@ôäbØýbš@õìbš@íŽïä@ónŽïšò†@âî‹yóm@ôÜóØìì† õ†ó¼ó÷@|Žî†bà@Zóäbº† Žõ‹@  Øò†@õóäbÔ@ãó÷@ôŽïq@ói óÙŽïmóЊò†@óäb䆊a‰jÜóè@ãó÷@óØ@μŽïÝi ôäý@æäaíni@çbØóïïmóîbàóØ@õòìó÷@üi óååŽïi@çbîü‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@ãóØ @@_ŽõŠü òˆbàb÷@ónîíŽïq@Zô @ àaìóÔ@ßþvï÷ âîŠóÙÜì‡ióÈ@Šín؆B@óØ@ãóÙi@òìói ŠóiìóàóÜ@Ûóîòìbà@óØ@B•ì‹ †‹Ø@ôiììŠóØ@õbÌb÷@óÜ@ôäaíïn“q L†‹Ø@wäŠó@@Žôu@ôÙŽïÜb‚@óÜ@ôbi óáŽï÷@Šó ó÷@óØ@ìíi@òìó÷@”îìó÷ ói@Âäò†@Læîò†ò†@ôiììŠóØ@ói@Âäò† óØ@æîò†ò†@ôiììŠóØ@ôäbØóàbäŠói ôÙŽïÜó óàbäŠói@ôäbØóàbäŠói ì@ç‹Žî†üà@LìímìóÙ“Žïq@L†Šbäaìb÷ óÜ@@Nó@ îóäbnû†@Äû‹à@ìóäaŒaí‚ó’ó  ì@çbäˆ@ôÐbà@LçbØóåïàóØ@ôÐbà@õŠaíi óØ@óîòìó÷@NNN@@ì@õŠìíib÷@õŠaíi@óÜ@ Šó ó÷@ì@ôiììŠóØ@ôåmbè@a‡ïnaŠ@óÜ ói@Ž i@ìòìónŽïåŽïi@Âäò†@ôiììŠóØ ÛóîaŒóÐ@a‡ïnaŠ@óÜ@LŠbàüØŠó a†óîaŒóÐ@ìóÜ@óáŽï÷@óØ@ŽôåŽï‚òŠò† æîóÙi@çbàü‚@ôäò†óà@õŠbØ@μäaíni ìó÷@ì@çóÙi@ó’ó @çbØóàbäˆûŠ@ì ôÜb@Šaíš@õòìbà@óÜ@óØ@õóäaŠb’í  ¶ìóÔ@ói@N@ŽôåŽïàóä@çìíi@óè@a†ì솋iaŠ óÜ@ÚŽï−òŠB@Žõìóéäbàò†@óáŽï÷@‹Žïqíq ÛóîaŒóÐ@ì@Bò@ ìóåîóÙi@ãóØ@çbØó−òŠ óØ@õó‚û†@ìó÷@óØ@ôØýbš@üi@Žôi@ÚŽïq ói@a†ì솋iaŠ@ôÜb@Šaíš@õòìbà@óÜ òŠaíi@ôäbØýbš@pójïä pbqìì†@Lìíióè@òìóäbØòŠüuìaŠüu @@NŽôi@Žôq@ôîbmüØ@ìòìónŽïióä ìóÜ@ìb@ š@çíš@ôàaìóÔ@õbÌb÷ õbŽîŠ@óØ@çóØò†@óäbnŽîíÜóè óäb䆊a‰jÜóè@ãói@ŠójäaŠói@çbﺋyóm ÚÜó‚@óÜ@aìa†@ì@Šói@ómòììím‹  @@_çóØóä@õŠa‡’ói@óØ@çóØò†

ãó÷ NNNN@ì@ŽôåŽïàóä@H†ŠíØ@ói@ŠójäaŠói a‡Üb‚@QR@õòíŽï šŠaíš@óÜ@ómóibi óäbàbåŽïè@ôiììŠóØ@õ‡éŽïà@Žßó óÜ @@N†‹Ø@õŒaí“Žïq@ìa‹iìbä@ì@ŽõŠü  ô @ Ðbà@õìa‹ƒÙŽîŠ@òŠa‡î†@ìó÷@•bq õòŠói@Lçbn†ŠíØ@ôÄû‹à ônŽïØóî@솊íØ@õìím‹Øóî †ŠíØ@ôäaŠb؇åŽîí‚@ôÙïma‹ØíáŽî† çbîìíàóè@ôiììŠóØ@õ‡éŽïà@Žßó óÜ ìa‹iìbä@ôîò††bà@o’óè@õóàbåäbîói ôÐbà@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@HôiììŠóØI @@Nòìòìíi@ì⁄i@çbØóïïmóîbàóØ LõóäbÔ@ãó÷@ôŽïq@ói@bîb÷ ôÄû‹@ à@ôÐbà@óÜ@ôØüØa†@õìa‹ƒÙŽîŠ 솊íØ@õìím‹Øói@õòŠói@Lçbn†ŠíØ ôäaŠb؇åŽîí‚@ôÙïma‹ØíáŽî†@ônŽïØóî ôiììŠóØ@õbÌb÷@óÜ@ôäaíïn“q@†ŠíØ @@_çóØò† Ûòì@ì@ÛòìŠóè@Zô @ àaìóÔ@ßþvï÷ Äû‹à@ôäbØóÐbà@üi@ŠbØ@óØ@ÚŽîìa‹ƒÙŽîŠ ÚŽîìaŠíŽïÜbq@ïè@óÜ@ôäaíïn“q@æîóØò† çbàü‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@bïäóm@ì@æîóØbä õìím‹Øóî@õòŠói@ãłói@Lòìì‡äbîó aŠ ôÙïma‹ØíáŽî†@ônŽïØóî@솊íØ õóàbåäbîói@óÜ@†ŠíØ@ôäaŠb؇åŽîí‚ õ‡èóà@óÜ@çbïäaíïn“q@a‡ïòŠ óØ@óîaì@çbîaì‹i@ìòì솋Ø@ôiììŠóØ Žôäaímò†@ôiìì@đŠóØ@ôäbØóàbäŠói çbØóåïàóØ@ôäbØóïîŒaí‚a†@óÜ@ÚŽï’ói ìbÙi@μia†@a‡äa‹Žï÷@õü‚ìbä@óÜ ì@ç‹Žî†üà@ôäbØóàbäŠói ãó÷@Žôäaímò†@óØ@óîóäaŒaí‚ó’ó  óÜ@pójîbmói@óØ@õóäaŠb’í @ãó÷@ìaŒóÐ üi@a†B†@ a‰ä@õ†ó¼ó÷B@ôàò†Šó ì@ŽôåŽïÙ“i@òìíi@çbØóïïmóîbàóØ@Šó ôäò†óà@ôäbØýbš@üi@’bi@ôØóîaŒóÐ óÜ@çbØóåïàóØ@ônîì@ô䆋Ø@μia†@ì @@NŽôåŽïi@ÚŽïq@a‡äa‹Žï÷@õü‚íŽïä

ñìa‹ƒÙŽîŠ@ñ‰Žïiómì@LBðàaìóÔ@ßþvŽï ÷B@ñò‰Žîìímì@ãó÷@Zòˆbàb÷ †ŠíØB@Žßó óÜ@a‡mójîbm@ðÙŽîŠa‡î†@óÜ@Lçbn†ŠíØ@ðÄû‹à@Àbà@óÜ@ðØüØa† îíŽïq@ói@óØómóibi@ðä‹ @ŠóióÜ@Bçbn†ŠíØB@Nòìóîa‹Øì⁄i@BŽßbäbØ @@NòìómbÙi@ñì⁄i@öŽŽîŒóia†@ò‰Žîìímì@ãó÷@ðäaŒ

ônŽïØóî@솊íØ@õìím‹Øóî óÜ@†ŠíØ@ôäaŠb؇åŽîí‚@ôÙïma‹ØíáŽî† Žßó óÜ@çbáÙŽïån“ïäa†@ça‹Žï÷@ôäbØüÙäaŒ Ûòì@óáŽï÷@Nì@ íióè@a†@ôiììŠóØ@õ‡èóà Lçbn†ŠíØ@ôÄû‹à@ôÐbà@õìa‹ƒÙŽîŠ ómòìbåŽïè@çbàü‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@bïäóm óÜ@ôäaíïn“q@óØ@õòìó÷@ì@ŽõŠü  òŠbØ@ìó÷@LæîóÙi@pójîbm@ôÙŽîìaŠíŽïÜbq õóäbïîŒaí‚a†@ìó÷@ãłói@LæîóØbä çbØòìaŠíŽïÜbq@ói@a†ò†bà@ QR@óÜ@çbàü‚ L”ïäbØóïîŒaí‚a†@Nòìì‡äbîó aŠ ça†òŠa‡Žï@óÜ@õa@õòìóäb’òíÜóè pójîbm@ói@çbØóïïmóîbàóØ@Lça‹Žï÷@óÜ Ûòì@õłbi@ôÙŽïÜónüq@†ŠíØ òŠìó @õŠóiòíŽîŠói@ì@çbØómòŠaŒòì óäaìŠ@ìó÷@LŽõŠ‡i@Žôq@ômłì@õHçýóØI üi@óØ@õó䆊aìłóè@ì@ômóïïåàó÷ pójîbmói@I@óîóè@çbØóïïmóîbàóØ

ôÐbà@óÜ@ôØüØa†@õìa‹ƒÙŽîŠ ónŽïäaìŠò†@çüš@çbn†ŠíØ@ôÄû‹à ôàóîò†@¶í‚@ôäbØó䆊a‰jÜóè ì@óäaìŠ@ì@ça‹Žï÷@õŠbàüØŠó a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@ôäbØòìóäa‡ÙŽïÜ @@_óïïš æäaŒò†@ÛòìŠóè@Zô @ àaìóÔ@ßþvï÷ ôÐbà@ôäò†óà@ôÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@Ûòì@óáŽï÷ Žßó óÜ@@õ‡äòíŽïq@óÜ@LÄû‹à ôàóîò†@¶í‚@ôäbØó䆊a‰jÜóè çbánŽîíÜóè@ça‹Žï÷@õŠbàüØŠó óØ@çbàü‚@ôäbØóïîŒaí‚a†@óØ@óîòìó÷ ì@ôäbán“ïäìbè@ôÐbà@ói@ôî‡äòíŽïq Žßó óÜ@Lóîóè@òìóÄû‹à@ôÐbà õŠbàüØŠó@ônüq@ôäbØòìaŠíŽïÜbq Ûòì@N‡@  äbîóäbàaŠ@ì@ŽõŠü @óîbåŽïè ôÄû‹à@ôÐbà@õìa‹ƒÙŽîŠB@çŠa†b b÷ õòŠói@Žßó óÜ@Bçbn†ŠíØ


RPPY ôäó÷ìˆ@õU

ói@póäbäóm@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@ìóîóè ãó÷@e‹äaímbä@òìó“ï@ a‹ØíáŽî†@õüè ãłói@Le‹Ùi@ŠóòŠbš@óïîbiómbä óÜ@ó䆋Øò‹Žî‰i@õŠaíi@ôa‹ØíáŽî† óÜbî‡îb÷@ìbèói@çaíŽïä çbØóØbm@üi@a‡äbîˆ@ôäbØòŠüuìaŠüu @@NfåŽïÕÜí‚ò† @@òˆŠìì†@îŠíà bm@QYUU@ôÜb@óÜ@òˆŠìì† ôïbåÜóàüØ@õbnüàbà@QYXU óÜ@ìó÷@Nì@ íi@îŠbq@õüÙäaŒ@ôïbï óiïy@La‡îü‚@õóØóäb@iìbäói@ójŽïnØ ôäbØóánï@çaíŽïä@óÜ@çbØóïïbï La‡ïiïy@ôánï@ì@熊a‰jÜóè ói@óØ@òìóîòŒû†@ôØóïî‡äòíŽïq ãói@Nòìa‹bä@BòˆŠìì†@ôäíäbÔB ô䆊a‰jÜóè@ôánï@óØ@óîbmaì Lìa‹ä@pbïäíi@õŠbØb@õóåîŠûŒ a†ìóÜ@óØ@õŠóåŽîíä@Ûbm@ôÄbïi@ŠóóÜ Âäò†@æî‹mŠûŒ@óØ@Ûóîa‡î‡äbØ çbáÜŠbq@ôïŠíØ@LòìónŽïåŽïi õüè@ónŽïiò†@LfåŽî†@oò†òì ìì†@ôÙŽïánï@ôäìíiŽïu ói@òìóÙî†@ôØóîý@óÜ@Nôiïy ôîò‰ŽîŠ@ôánï@õìó÷@ôäìíšüi óÜ@‹mbîŒ@ôäìíiŽïu@ói@ômóàŠbî õaŠói@ôn“ ói@Nb@ Øò†@lïy@ìì† õòŠbàˆ@çaíŽïä@óÜ@òˆŠìì† ôÙŽïÄbïi@Šóè@óÜ@çbØóïïŠíØ óiïy@õòŠbàˆ@ì@熊a‰jÜóè Nó@ îóè@Ûóïî‡äòíŽïq@a‡młì@ôäbØòŠìó  õŠbØüè@ìì†@ìó÷@ôäìíšüi@ói ôäìíi@o슆@õüè@ómüi@ôØòŠó õŠbØüè@çbïØóî@Zó@ ïî‡äòíŽïq@ãó÷ õŠbØüè@çbïàòìì†@ì@ôÙïåÙïm õŠbØüè@óÜ@oóióà@NóïïäììŠò† óiïy@ôîbäaím@fi@LãóØóî Âäò†@ôäbåŽïénò†òì@óÜ@çbØóØìí›i Ûbm@çòìb‚@ôîóåîŠûŒ@ôánï@óÜ óÜ@oóióà@ìóïîa‡î‡äbØ@Ûbm@ôÄbïi ôïÝîóàfi@Lãòìì†@õŠbØüè ôäa†û‹ŽïÐ@ói@pòŠbió@óäaŠòŠ‡äò† óØ@õóäbiïy@ìói@çbîü‚@ôäbØóäò† ôàbØb÷@óÜ@Lóïä@çbïåmìóØŠó@õbäaím a‡ïnaŠ@óÜ@La†òŠbØüè@ãó÷@õ†‹ØŠbØ üi@óäbiïy@óå’óš@ãó÷@ôäbØóäò† óØóïïØòŠó@ó@iïy@ìì†@óÜ@ÚŽïØóî ôánï@ÚŽïmbØ@ãłói@Nfšò† ìì†@ìóÜ@ãbØ@ïè@Lóïîò‰ŽîŠ@ôäbáÜŠbq óÜ@ìóïä@çbïîŠóÙŽïmŠbØ@òŠbØüè çbØóØìí›i@óiïy@õòŠbàˆ@a‡àbØb÷ ôäbØóïïŠíØ@ôäbåŽïè@oò†òì@üi La†óánï@ãóÜ@Nb@Øò†@†bîŒ@çbáÜŠbq ‡äóš@熊a‰jÜóè@ôäbØóÄbïi õòŠbàˆ@ôšŠóè@Nμîa‡î‡äbØ Lfi@‹mŠûŒ@çbØóÄbïi@ôäbØóïïŠíØ çbØóiïy@óÜ@‹mŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ Nf @ ióè@çbîŠóåŽîíä@æäaímò† æm‹ a‡Žïq@õa‹ Žîì@‹maì†@ôäaŠóìíä LòˆŠìì†@ôäìíšüi@ôïn슆@ŠóóÜ ìì†@ìó÷@óØ@ò솋Ø@òìói@çbîòˆbàb÷ bm@óîóäaìóÜ@a‹Ø@çbïbi@õòŠbØüè a‡“ïäbØóïîò‰ŽîŠ@óánï@óÜ@Ûóîò†aŠ ôäìíäbÔB@çaìó÷@óï@Žïq@ãói@Nç@ óÙi@ŠbØ ómün‚@óå’óš@ãói@çbîBòˆŠìì† ç†Ša‰jÜóè@ôÄbïi@óØ@ÚŽïmbØ@ZÛóîŠó Lfi@õŠóåŽîíä@Ûbm@çbî@ôŠíØ@Ûbm lïy@ìì†@ói@çbØóiïy@õòŠbàˆ õòŠbàˆ@bm@ãłói@Lfiò†@Ša†Šìíå ôÄbïi@óÜ@çbØa‡î‡äbØ@ì@çbØóïïŠíØ õòŠbàˆ@LbÙi@‹mbîŒ@a‡䆊a‰jÜóè @@NbØò†@†bîŒ@”ïäbØòŠìó @óiïy

Y

@@UQQ@òŠbàˆ

@

@ @ôa‹ØüáŽî†@õŠè@ôäbäó“Žïq @@wäbàb÷@Zõ†ŠíØ@üi@Nì@@@@@@@@@@@@@@@@

”ŽïØó“îŠ@çbØóïïmóîłóàüØ@ó“ŽïØ Lõ†aŒb÷@LòìòììŠ@ãóÜ@Šóè@ì@çóÙi íŽïä@óÜ@”ïmóîaŠóióØŠ@ì@•óiìbè ôa‹ØíáŽî†@LçìŠb÷@õaŠói@Nçóiò† fiói@a@‡ä‹Žî†íà@ôàò†Šó@óÜ •ü‚@ôÙŽïmóÜìò†@ô䆋ØŽïu ôäbmòŠò†@óØ@HçaŠòŒí’ü‚I@ íî‰i Ûbm@ôåm‹ Šòì@†ìí@üi@oîíŽïq çbØóÙïma‹ØíáŽî†@óïî†aŒb÷@óÜ óÜ@ãłói@Nó@ ïä@õbmaì@LfåŽïÕÜí£ Lìó÷@ôäìíšüi@ói@òìóÙî†@ôØóîý óÜóàüØ@óÜ@ôäbØóî@ô䆋ØŽïu óÙäíš@Lóïä@ôîò†‹Ø@a‡äbØóä‹Žî†íà ŠóóÜ@òŠìó @ôîómbéÙŽïq@¶órüØ õóÜóàüØ@ôäa‡ÜóèŠó@õóŽîŠ çìŠb÷@õaŠói@Nç@ óè@a‡äbØóî ôïäbØóî@ô䆋ØŽïu@üi@ça‡Üìóè bïäóm@La†óÜóàüØ@óÜ@ìaìóm ŽðÜ@ôáîŠbnïÜbmím@ì@ôîûŠòŠó @@NòìónŽîìóØò† @ QYYWI@μÜ‹Žïi@bîaîb÷ @@HQYPY ôïbï@ôÐíÝïÐ@LμÜ‹Žïi óÜ@ììíi@Úîa†@óÜ@@bîŒímý@óÜ@…Šóšìbè òŠbmì@Nõ‡åŽîí‚@çbnÝåï÷ õìbä@‹Žîˆ@óÜ@ìó÷@õóØóäbiìbäói óØ@HQYUXI@Bõ @ †aŒb÷@õbmaì@ìì†B Šbmì@Šaíš@ôjŽïnØ@óÜ@‹maì† a†HQYVYI@õ†aŒb÷@õòŠbiŠò† ôäbØbàóåi@õ‹Üóè@Lòìóîa‹Øì⁄i õ†aŒb÷@ói@pòŠbió@ìó÷@ôäbØaŠìi ìì†@a‡ŽîìóÜ@ìó÷@Nóïïa‹ØíáŽî†@ì ôåŽîŠó÷@ì@ôåŽîŠóä@ôî†aŒb@÷@ôÙàóš ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷@Nò@ ìómbØò†bïu@ÚŽïÜ óÜ@çìíiŒbiŠò†@õbmaì@ói@óØ ônîì@ì@ça†ŠòíŽïnò† LóîóÙî†@õìó÷@õóäbîûŠòŠó óÜ@Nf @ åŽî†@ÚŽïq@âïÜaïÜ@õŠóèìóu ói@óØ@ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷@a†ŠójäaŠói ôŽïq@ói@òìò†‹Ø@õbmaì Lóïïn“ @õŒòìb÷@ôäbØóïïnîíŽïq ì@ôîûŠòŠó@@õbàóåi óÙî†@ôÙŽïåmì@ói@NóáîŠbnïÜbmím òìói@ônîíŽïq@ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷ Šóèìóu@õóäbîŒòìb÷@ô’ói@óîóè ìŠbÙòìóè@ô’ói@õììŠó@ónŽî‹£ óØ@õòìó÷@Nò@ ìòìó÷@õóäbîŒòìb÷bä ói@ôn“ ói@óîóäbîŒòìb÷@ì@o슆 õŠbî†@òìóäaî†@çbî@óÜóàüØ@õüè òìòììŠ@ãóÜ@ì@e‹Øò†@óbåŽïq@ì oòìŠò†@õbmaì@ói@ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷ Lóäaî†@ônîì@ói@çìíi ôî‡äòìòˆŠói@óØ@BÚŽïäaî†B Ûbm@BõóäbîŒòìb÷B@ @ì@BóåïÔónaŠB òŠè@ãó÷@Šóè@NçóØò†@óbåŽïq ì@âîŠbnïÜbmím@õbàóåi@õü‚üi ÚŽïq@ç‹Žî†íà@õn“ @ôîûŠòŠó ôäaŠbÙïØüØa†@a‡ïnaŠ@óÜ@NfåŽî† çóØò†@Šbšbä@Ûbm@LôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷ ìóÜ@μÜ‹Žïi@ôn“ ói@Nf @ i@†aŒb÷ ôa‹ØíáŽî†@óØ@ìíi@a†óîaì‹i çbØóØbm@a†ìóÜ@óØ@óÙŽïánï çaíŽïä@óÜ@熊a‰jÜóè@ôäbmòŠò† Nó@ îóè@a‡äbïäbØòŠüuìaŠüu@ò‹Žî‰i òŒaíƒ܆@bèói@çaíŽïä@óÜ@òŠbî† ôîbiómbä@ó“ïàóè@a‡äbØóïîû‹à

ãóè NaŠ†ò†@@ãóÜóÔ@óÜ@ôn“ ìüûŠ@Ûòì@ôäbØaŠó܇îb÷@óÐíÝïÐ Ûòì@ôäbØónïÜbøîŠ@ónîŠüïm@ãóè õŒa‹àb÷@ói@çbïïa‹ØíáŽî†@Lãbéåni wäaŒbÔ@çbî@õ‡äòìòˆŠói@ô䆋Ùåïia† ói@ãłói@Nbäò†a†@ôn“ @ôî†b’@ì ôÙàóš@ïràü’@ôäìíšüi ôÙŽïÙàóš@Lôn“ @ôî‡äòìòˆŠói bèòìŠóè@Nó@ îóäbîaŠóÜbîó‚@ì@çììŠbä òìa‹Øóäbº‹ @óÜ@ÚŽïØóî@ìó÷ ôäbØóäüØ@òŠüïm@ôäbØóïïØòŠó ômìóØíÜóè@ómaì@ôa‹ØíáŽî† ôÄbïi@óÜ@ôÄû‹à@õóäa‡äóàŒòìb÷ ìíiaì@ôŽïq@ìòìò†‹Øò†@pòŠ@aóbï óäìóØò†@ôn“ @ói@ça‡äóàûŠb’@óØ òŠóåÜbq@õŠû‡äbi@‹Žîˆ Nò@ ìó“ïmóbï@ ôäbØóäa‡äóàŒòìb÷bä Žßó óÜ@Lümìó÷@ôÙŽïåïäaìŠ@òŠbî† õòŠbiŠò†@ìó÷@ôïØòŠó@ôåïäaìŠ Žßó óÜ@póbï@õŠaŒbi@ôîòíŽï’ìbè õaŠói@Nì@ íióè@ôîbiómbä@łbØ@õŠaŒbi a‡ïnaŠ@óÜ@ôa‹ØíáŽî†@ïràü’ ô䆋Øò‹Žî‰i@üi@óÙŽî†ünïà ‹m†Šì@ôÙŽïåmì@çbî@çbäbÅmóbï ìó÷@õüè@ói@ça†Šbî‹i@üi@óÙŽî†ünïà óÜ@çbîü‚@ômłóò†@óØ@óäaŠójŽîŠ ôäbØóäò†@ŠóóÜ@ômóîaŠóióØŠ òìòììŠ@ãóÜ@Næ@ åŽî†@oò†òì@ÚÜó‚ òŠüïm@óÜ@õóäbn’@ìó÷@ìíàóè bèói@ói@a‡ïa‹ØíáŽî†@ôäbØóÙïþØ ôî‡äòìòˆŠói@óåŽîì@üiI@çaŠ†‹Žïàˆò† Lõ†aŒb÷@LômóîbØbm@Lôn“  ói@eŠ†ò†@çbîóØóŽïu@HôäbØóî óäbánà@ @ì@æî’bi@Ûòì@ôa‹ØíáŽî† ô䆋Øò‹Žî‰i@õŒaíŽï’@æî‹mìa‹ÙŽïq ôäa†ììŠ@fiói@LçaŠa‡młóò† ôa‹ØíáŽî†@LŽïubä@ì@õ‰ïmì‡äím üi@òìaí@@õ†ünïà@bïäóm@ì@æî’bi @@NôîûŠòŠó@óÜ@熊aíiü‚ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@HQYPU@@QYXSI@çìŠb÷@çíáŽî† õŠóìíä@ì@ÓíÝïÐ@LçìŠb÷ ô @ äa‹äóîý@óÜ@LôäòŠóÐ ììíi@ôa‹ØíáŽî†@ôn‚óŠó ì@âï’bÐ@LâïäüàüØ@ôïmóîaˆ† ôŽïq@ìó÷@N†@ ‹Øò†@ôáîŠbnïÜbmím LÄû‹à@õbèói@ì@õ†aŒb÷@óØ@ìíiaì òŠè@õŠójŽï@óÜ@bïäóm ôàò†Šó@ôäbØòŒaíƒïäbØóî çìŠb÷@Næ@ äìíi@μia†@õìbï’@a‡ä‹Žî†íà ì@ôa‹ØíáŽî†@ôjŽïnØ@óÜ óÜ@ôïØüØa†@a‡áîŠbnïÜbmím ôÙïma‹ØíáŽî†@ìaŠó ò‹Ð@ @¶óánï ¶óánï@Ûòì@…Šóšìbè ôØŠó÷@N†‹Ø@ôäò†óà@ì‡äó¹ìíäbÔ ói@óäbánï@ãó÷@ôïØòŠó ìòìóåî@‹ óä@Lìó÷@ôäìíšüi ì@ç‡äaŒóia†@ìíÙÜói@Lòìó䆋ÙØbq õó“ŽïØ@õòìó䆋Ø@ãóØ õŠóèìóu@NóäbØóïïmóîłóàüØ LômóîaŠóióØŠ@ôa‹ØíáŽî† ì@õŠüuìaŠüu@ì@õ‡äó¹ìíäbÔ óïî‡äòìòˆŠói@ì@õ‹ ü÷@ôîò‹Ð La†ŠójäaŠói@óÜ@óäbØóïïmóîłóàüØ Žßìóè@çbØò‹ŽïnïÜbmím@óánï ônïÜbî‡îb÷@ôØóîòíŽï’@ói@çò†ò†

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ì@ôîbî‡îb÷@ôØìbi@ói@õóïubmb÷ óÜ@LòìómòìaŠb’@a‡ïnóä@óÜ@Žïèói ìŠa‡@ młóò†@çbî@ŠójŽîŠ@õý óäbØìbi@Žßbàb÷@òìaŠŒóàa† Ne @ Šó ò†@a†@õaì†@ói@a‡äbØóïïbï ôa‹ØíáŽî†@ô䆋ØŽïèói@üi@ómaìóØ ŠójäaŠói@óÜ@B†í‚B@ónîíŽïq a†B†@ í‚@çbiB@ ì@Bæ@ àB@ ôîŠó“ŽïØaŠ ôÙŽïØŠó÷@B†í‚B@Ne‹Ùi@Žïèói B†í‚B@Lóîóè@õóäa‡äóàŒòìb÷ ôÄbïi@ô䆋Ø@çaìò‹Ð@ói@ônîíŽïq óïîŠòì†a†@ó Ø@óîóè@Šè@ì@ôîbäaŒ ŠóóÜ@çbØóïîŠbØb÷@ì@ôîbèói òìòììŠ@ãóÜ@Nçò‡äói@ìó÷@õbàóåi ôä†“ŽïqìòŠói@óÜ@çbîbäaŒ ôØóïïnŽîŠbï‹qŠói@a‡õa‹ØíáŽî† ò†ŠòìŠóq@ô−bàb÷@Nó@ îóè@çbïä‹  fiò†@a‡ïa‹ØíáŽî†@õŠaíi@óÜ óÜ@ônŽîŠbï‹qŠói@ônóè@ôäbåŽïéÙŽïq ôäbåŽïèŠbØói@ômbØ@óÜ@a‡Øbm a‡’óàó÷@Žßó óÜ@Nfi@a‡młóò† ‘ói@ôäììŠò†@ì@õ‹ÙÐ@õò†ŠòìŠóq ôäbØóÜbî‡îb÷@õ†óåmbè@ìíÙÜói@Lóïä ói@ônîíŽïq@ôa‹ØíáŽî† Ûòì@ôïbï@¶óàïäbÙïà ì@çbØómłóò†@õòìó䆋Øbïu a‡“îØóî@Šóói@çaìó÷@ôî‹Žî†òìbš płóò†@ìó÷@ôäìíšüi@ói@Nóîóè ì@ôäb“ŽîŠóq@ôïØòŠó@õŠbØüè bïäóm@ìóäbØóïïmóîłóàüØ@ó“ŽïØ óÜ@LóÜóàüØ@ì@Ûbm@ôîŠb ŒŠ@ôîóŽîŠ õ‹mbîŒ@ôšŠóè@ô䆋،aìý @@NòìómòìaŠb’@a‡młóò†@õómbéÙŽïq @ QYUPI@ïràü’@ÒŽîŒìˆ @@HQXXS HbàóäI@ ”î‹mí÷@óÜ@ïràü’ çóïîì@õüÙäaŒ@óÜ@ììíi@Úîa†@óÜ a†QYSR@ ôÜb@óÜ@ì‡åŽîí‚@ôîŠìíib÷ õ @ üÙäaŒ@óÜ@솋Ø@ôšüØ@bÙî‹àó÷@üi òìóåmì@óäaì@ói@ônò†@†ŠaìŠbè õóØóäbiìbäói@ójŽïnØ@óÜ@ìó÷@N†‹Ø ì@âïÜbïí@LõŠa†óîbàŠó@ómaì óÜ@ôbi@a†HQYTSI@ôa‹ØíáŽî† üi@ÚŽîŒaíŽï’@Ûòì@ôa‹ØíáŽî† L†‹Ø@ôbï@ôäaŠójŽîŠ@ô䆋ÙîŠbî† “Žïq@ôäbØónîŠüïm@a‡ÙŽïmbØ@óÜ çbïïa‹ØíáŽî†@óÜ@wäbàb÷@Ûòì õóäaìŠ@óÙî†@ôÙŽïåm@ì@ói@NôäaìŠò† óäbåïjnaŠ@ôa‹ØíáŽî†@óÜ@ïràü’ Nó@ äaŒaí©bî‡îb÷@Ûóä@Lìíi ôîŠóÙŽïmŠbØ@ìó÷@ôäbØóäìíšüi ôäa‡ÜóèŠó@ŠóóÜ@çbîŠûŒ ôbï@ôáïÜaŠíÝq@õóäb£bmíÔ óqìì‹ @ôïa‹ØíáŽî†@çbî @@Nìíióè@a†bÙî‹àó÷@óÜ@çbØò†Ša‰jÜóè õŠû‡äbi@‹Žîˆ@óÜ@ïràü’ La‡Žîü‚@ôäbØó@ ïîŠìíib÷@ýbmíà óäaŠóióØŠ@ôÙŽîŠaŒbi@ói@ômóbï æŽîí’@ói@ÚÜó‚@a†ìóÜ@óØ@‡äbéií’ ì@çòìóäbîü‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói üi@çbØóïïbï@òŠóÙîŠbî ÚÜó‚@ôäò†@ôäbåŽïénò†òì óÜ@Nç@ óØò†@ômóîaŠóióØŠ@òìóÙŽïq ói@ôa‹ØíáŽî†@La‡äbØóÙïþØ@òŠüïm üi@póàìíÙy@ôàŠüÐ@æî’bi õ‡äòìòˆŠói@ì@oîì@õ†óäbåŽïè

HW I

@@@@@@@@@@@

óÜ@çbØóïïmóîłóàüØ@óqìì‹ @ôïä‹  oa“q@a†@ôïa‹ØíáŽî†@ôánï ôäbàí @òìóîòŠbi@ãóÜ@ìòìò†‹Øò† ômóÜìò†@ôïä‹ @Šó@ón‚ò† ói@Nô @ a‹ØíáŽî†@üi@fuüØ@ìŽïèói a‡ïnaŠ@ @óÜ@çbØóØbm@ìó÷@ôäìíšüi óqìì‹ @ói@pòŠbió òìaŠŒóàa†@ì@çbØóïïmóîłóàüØ ìbïÝØ@Ûòì@ôäbØóïïmóÜìò†bä õŠa†bÐòì@ói@oóè@çbØóïïmóïØóî ×óèŠò†@Ûóä@LçóØò†@õìaŠ‡Žî‹ @ì ãóÜ@NfuüØ@ìòŠìó @ômóÜìò†@ói ãó÷@ôa‹ØíáŽî†@õbàóåi@òìòììŠ õòìó÷@üi@ì@çóäbqìì‹ @ìòìaŠŒóàa† Žïèó@i@ì@ç‹ŽîŠŽîŠbri@çaìó÷@óØ ôïm@óÜìò†@ômłóò†@fiò†@LæŽî‹Ùi ôØóïîŠa†bÐòì@Ne @ ‹Ùi@fuüØbä@ìŒaìý ìíÙÜói@Lóïä@çbîóäbÔbm@ôïbï ìóîò‹Ð@ìóäa‡äóš@çaìó÷@ôîŠa†bÐòì Lõ†aŒb÷@ôånaŠbq@ôuŠóà óå’óš@ãó÷@ôånaŠbq a‡’óàó÷@Žßó óÜ@Nó@ îóäbïîŠa†bÐòì ói@a‡õóÙî†@ôäbØóàóèŠói@óÜ@ôÙý ì@póÜìò†@ô䆋،aìý@õŠè óqìì‹ @ô䆋ØŽïèói ìòìóîbàóä@Ša†bÐòì@çbØóïïmóîłóàüØ õòìó÷@üi@óØ@ìíi@óàó÷@•óÜói õ†aŒb÷@ì@ôäbØóî@ôäbØóÜbî‡îb÷ óÜ@póÜìò†@fiò†@LæŽî‹Ùi@ónŽîìb÷ ôïnîìa‡Žïq@ô䆋Ø@μia†@õìbåŽïq òìòŠaí‚@ôäbØóåïš@ôbà óå’óš@ãói@Nb@Ùi@ça†ŠòíŽïnò† ¶aïÜ@õŠ@ è@óÜ@ò†Šìò†Šì@ôÙý õ‹mbîŒ@ôØóïî‹ ü÷@ìòìómìóØ@Šìì† óÜ@N†@ ‹Ø@a‡îóq@âïÜbïí@ói ómaì@a‡îü‚@ôä‹ @ôàóèŠói@μîaì† HQYTXI@bÙî‹àó÷@óÜ@ôa‹ØíáŽî† óÜ@ôa‹ØíáŽî†@óØ@bØò†@òìóÜ@‘bi óÜ@óîbàŠó@õüè@ói@a‡ä‹Žî†íà@õbïä† Žßò‡äó @La‡äbîˆ@ôäbØóÄbïi@ìíàóè Žßó ó@ Ü@a‡ïnaŠ@óÜ@óïŽïq@ãói@ìòìíi @@Nòìómóîbä@õŠa†óîbàŠó @ QYWXI@ßíý@‡ÜûŠbè @@HQYPR ôïbï@õbäaŒ@Lßíý ôäbØüÙäaŒ@õbnüàbà@ì@ôîbÙî‹àó÷ óØ@ìíia†@óîaì‹i@ìóÜ@LÞŽïî@ìü bÙï’ ôä†@ “Žïq@ìòŠói@õóŽîŠ@óÜ@e‹Øò† ôÄbïi@óÜ@ônäaŒ@ôîŠbï’ì óØ@μi@Ša†aíïè@a‡móbï ì@õ†óåŽïi@ôa‹ØíáŽî†@ôäbØbàóåi õìbäóè@üi@ìó÷@ôäa‹Žî‡Üóè@óÜ@óŽîŠ ôjŽïnØ@óÜ@ìó÷@Nei@ça‹îóÔ a‡móbï@ì@ôäììŠò†@ôïbäŠbó‚ óÜ@Ûbm@óØ@bØò†@òìóÜ@‘bi@HQYSPI õŠóiììŠìò†@Žßó óÜ@çaŒb@õŠbØ çbî@B†í‚B@ôØŠó÷@óØ@Šüi ìó÷@Žßó óÜ@LóîBü@ ï÷B ìóäbîŒü@óïî‹ŽîŠ@ì@ça†ŠòíŽïnò† ó@  Ü@óØ@fiò†@ììŠìòŠói@óäbïîaŠói òìòB†@ í‚@çbiB@ì@BæàB@ôÄbïi õ‡äóš@Nòím‹ @çbîòìbšŠó oóè@Ûbm@LbØò†@ó’ó @B†í‚B a‡Øìbi@õónîŠümü÷@óÜ@óØ@bØò†@òìói Žßó óÜ@Nò@ ìa‹Ø@Hó@ ÍÜbjàI@õ @ ‰Žïiò‡ŽîŒ ãó÷@Šóè@ôîû‹à@ôØbm@a‡’óàó÷

óî’ói@æŽïíy@Zç@@

HQXUY@QYURI@ôîíîò†@çbu ôÐíÝïÐ@ôîíîò†@çbu õHaŠó †ìíI@oïmbá a‹q ónîŠíŽïm@óÜ@ÚŽïØóî@ói@LôîbÙî‹àó÷ Ne @ Š†‹Žïàˆò†@ôa‹ØíáŽî†@ôäbØòŠìó  õüÙäaŒ@õóÐóÜóÐ@@õbnüàbà@ìó÷ bïjàíÜíØ@õüÙäaŒ@‹maì†@ìü bÙï’ çbØóÄû‹à@ôîíîò†@õaŠói@Nìíi Lóïä@çbîŠü óä@ìŽïu@¶ón’ì‹ Nç@ a†@çaŠü @óÜ@ãaìò†Šói@ìíÙÜói ça‡Üóè@ì@çaŠü @óÜ@ãaìò†Šói@Äû‹à óØ@aìŠò†@ÚŽï−bàb÷@ìòŠói@ìóîa† ìó÷@ôäìíšüi@ói@Nó@ ïä@μbä@õìbï’ ó−bàb÷@ói@@´“îó @üi Lõ†aŒb÷@ómaì@çbØóÙïma‹ØíáŽî† bïäóm@LæmìóÙ“Žïq@ì@ôäbØóî òŒa‹àb÷@óÜ@ÚÜóØ@e‹äaímò† óÜ@Ne Šòì@çbØóÙïma‹ØíáŽî† Lôa‹ØíáŽî†@Nòìóïîíîò†@õóäaìŠ ôØóïî‡äòíŽïq@oäaŒ@ìò†ŠòìŠóq Žßó óÜ@çbîŠóØŽïèói@ìóäóîý@ìì† ôåm‹ òŠóq@Nó@ îóè@Øóî ói@ônîíŽïq@Lôa‹ØíáŽî† Nó@ îóè@Úïma‹ØíáŽî†@õò†ŠòìŠóq üi@Šaíi@õü‚@Ûòì@”ïa‹ØíáŽî† æmìóÙ“@Žïq@ì@oäaŒ@õó’ó  ôîíîò†@õaì‹ i@ói@NfåŽïÕÜí‚ò† Lóïïa‹ØíáŽî†@õbàóåi@ôäbØóî ò‡äói@óîaì‹i@ãó÷@ŠóóÜ@ôa‹ØíáŽî† ì@çŒòìb÷@ôäòìb‚@ÚÜó‚@ìíàóè@óØ õòìó÷@ŠóióÜ@ÚŽïqìì‹ @çbî@Ûbm@ïè ôäìíi@‹m‡äóàŒòìb÷@ì@ôîbäaŒ@ôÐý póàìíÙ@ y@a†@çaî†@Šóói@Lóîóè @@NbÙi óÜ@ ô @ ïåŽîŠóä@ôî†aŒb÷@ôîíîò† ìòìò†‹Ø@bïu@ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷ ôuŠóà@ói@ôïåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷ ôåŽîŠóä@ôî†aŒb÷@Nf @ äaŒò†@ôa‹ØíáŽî† óÜ@çìíi†aŒb÷@õbmaìói@bïäóm õbmaì@ói@bïäóm@ì@ônò† ôäa†ŠòíŽïnò†@óÜ@çìíi†aŒb÷ ói@ôåŽîŠó÷@ôî†aŒb÷@ãłói@Lóäaî† ô䆋Øò†ŠòìŠóq@üi@óäa‡Üìóè@õbmaì a‹mí @ÛòìŠóè@NHü‚I@†í‚ ôîò†ŠòìŠóq@õbèói@ôïa‹ØíáŽî† óäa†aŒb÷@õóäbº†@óÙäíš@Lóîóè ìbØò†@ò†ŠòìŠóq@ôn“ @õaŠìi óÜ@Nf @ åŽî†@Šbi@ôîüØ@ôäbîˆ@üi@ÚÜó‚ a†@oäaŒ@ì@ôa‹ØíáŽî†@çaíŽïä óÙäíš@Lóîóè@Úîä@ôØóïî‡äòíŽïq a‡ïa‹ØíáŽî†@óÜ@Œaíƒ܆@õŒaíŽï’ ì@çìíàŒó÷@óÜ@ó ïïnî‹i ìŠè@óÜ@ãaìò†Šói@õòìó䆋ÙïÔbm •óàó÷@ìa‡äbØómóbï@ìŠòìbiìi @@NónäaŒ@õŒaíŽï’@çbàóè @ QYUPI@ôÙý@‡ÜûŠbè @@HQXYS ôïbï@ônîŠüïm ôäbØüÙäaŒ@õbnüàbà@LõïÝåï÷ ôäòìb‚@ì@çò‡äóÜ@솊aìŠbè Ûòì@õòŠìó @ôÙŽïÜóàóèŠói LHQYSSI@ôa‹ØíáŽî†@ôäa‹îóÔ a‡ÙïnØa‹q@ì@õŠüïm@óÜ@póÜìò† ômóÜìò†@õónîŠümü÷@ìHQYSUI bàóåi@ôÙý@Nìíi@HQYQYI@ ç‹Žî†íà ì@ôa‹ØíáŽî†@ôäbØóäbîaŠó ò‹Ð @@


@QSXX ôäa†ŠòŒüu@õQU

ôäbéïu@ôäíåïbÅäüØ@óÜ@çła‡åà@ôÐbà @ @a†@ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ@ôäbØóäìíäbÔ@óÜ@ì

QP

@@UQQ@òŠbàˆ

@@õ‡äóiìŠó@ô슆@ói@ça‹Žï÷@@õŠbï’ì@ôäbäˆ @ @æŽîíî‹Ðbä@Žßóè@熊a‰jÜóè

Y @@

ôyínÐ@çbnŽîíØ

@Na†ó䆊a‰jÜóè@ìó÷@õˆûŠaì†@óÜ@Œaíƒ܆ ói@e‹Øò†@óØ@óÐþnøï÷@ìó÷ SU@óÜ@μŽïåi@õìbä@Žïèói@ôØóïïäbºóqìbè VPP@ó@ Ü@ ‹@ mbîŒ@ì@çbäˆ@õìa‹ƒÙŽîŠ@ì@tìì‹ ŠûŒ@@Lò@ ímbè@Ú@ Žïq@ü‚óiŠó@ôïmóîbóØ ôäbØónaí‚@óäaìbÙ’aŠ@ì@çììŠ@ói ÛûŠó@üi@a†@ÛóîóÜłó @óÜ@çbîü‚ ómòìbåŽïè@ça‹Žï÷@õìímbèa†@õŠbàüØ ç@ bØóÐbà@ôîŠ@ óiaŠói@õŠbîŒaí‚@@N‘biŠói æ@ ÙŽï䆊aìłóè@òŠüu@ìíàóè@õòìóåî‹@ì NÄû‹à@õòìóäbìóš@õüè@ónŽïiò†@óØ óØ@çŠòìbi@ìó÷@ŠóóÜ@çbîìíàóè ôuŠóà@”Žï q@ômóïïåu@õŠóiaŠói ói@´“îó @üi@Nóïõa‹ØíáŽî†@ôåmbéî†òì ì@ôäbåï÷@ì@pa‹ØíáŽî†@ôØóîóÜóàüØ ô @ äbØónaí‚@ó@ Ü@ò@ ìóäa†Šìb÷@ LŠòìŠóq†a† ô @ ’óiìbè@ì@çììŠ@ô @ naí‚@óàó÷@@Nçbäˆ p @ bïåi@ì@çóàí−ó÷@ììa‹ƒÙŽîŠ@ìó÷@ìíàóè ônóióà@ói@óØ@óîóäbïïmóîbóØ@ì ç@ bäˆ@ðäbØónaí‚@óÜ@ÚŽï’ói@ôåmbéî†òì ôuŠóàíÜóè@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØói@ì @NòìbåŽïè@ÚŽïq@çbîóÐþnøŽï÷@ìó÷@熊a‰jÜóè ì@ Žïèói@ô @ Øóîòìóåmììi@ôäìíi@ói ÛûŠó@bîb÷@a‡äa‹Žï÷@óÜ@çbäˆ@õìín“îóŽïq ô @ äbØónaí‚@f @ äaímò†@ì@ ímbèa†@õŠbàüØ eí @o“q@ça‹Žï÷@õóÜóàüØ@õòíïä @@@Nìímbèa†@@üi@òìóåïÝŽî†@õóØóàłì@_b£ õóŽïu@ìóä‹ @õòìó÷@ãłói íŽïäóÜ@óØ@óîóïî‡äòíŽïqìbè@ìó÷@óîaíïè ì@çìíšüiìi@ói@çbäˆ@õòìóåmììi òŠüu@ìóÜ@òìòŠüuìaŠüu@õóäaìŠ õ @ óäb“ïä@ò@ ìó÷@Nf @ iò†@o슆@a†óäbmbØ òìóåmììi@ôîìín“îóŽïq@ìó’ó  a‡äa÷@óÜ@û‹àó÷@óØ@óäbØóïïäò†óà ó@ Ø@óîòìó÷@óÙî†@ôÙŽïäóîý@Nóîóè@çbïäìíi æ@ în‚ó@ó@ Ü@póäbäóm@pbØ@ìíàóè@çbäˆ æîbóy@óÜ@ìa‡äbØóuŠóàíÜóè üi@òìa†@çbïäb“ïä@a‡äbØómbØ ô @ Øóïïmłììbè@óÜóàüØ@ôä†“ŽïqìòŠói óÜóóà@ŠójäaŠóióÜ@ì@çŠóîŠbØ Nμ @  ä@pòìbÐómfi@a‡äbØòŒbìíäòŠbš òìó÷@@óØ@óîòìó÷@ä‹ @ãłói a@‡äa÷@ó@ Ü@ç@ bäˆ@õòìóåmììi@òŠbªóØóî ói@ói@ì@@ü‚óiŠó@@ìaìóm@ôØóîòíŽï’@ói ìíàóè@ò@ ìòŒaìbïu@ôäìíšüiìi ì@oaí‚@ì@ç‹ ò†@Ûóî@çbØòìa‹ƒÙŽîŠ ôä‹ @õòŠüà@Ûóî@óÜ@çbïäììŠ@ôîŠbØaìa† ãó÷@Nóîóè@ŠbàüØ@ÛûŠó@ómaì@óàaïä@ãó÷ ô @ ÙŽïåmìóØŠó@õòìó@÷@ÿó óÜ@óåm‹Øóî La‡äa‹Žï÷@ó@ Ü@çbäˆ@õòìóåmììi@üi@óîóÙî† póäbäóm@•ìímbèa†@õŠbàüØ@Û@ ûŠó fi@”ïäbØòŒaí‚óäüØ@òŠóè@óÜ@Šó ó÷ óÜ@ô’üqìbš@fäaímbä@óÙî†@ôš NbÙi@Ûóîòìóåmììi@ôäbØóïîŒaí‚a† ì@ða‹Øíº†@ì@õ†aŒb÷@@ômìòŠ Šóè@Lóîó’ó @óÜ@ììŠ@õŒaíƒïäbØóî ôåàaŒ@æî’bi@fäaímò†@ó@ ’òìó÷ óäbîa‡î‡äbØ@ìó÷@ôäbØó슆@ôåmbéî†òì ôäa†@óÜ@óäbïŽïØŠójŽïØ@û‹àó÷@óØ@fi ìó÷@Na†@ÂäòŠìbäòŠ@ì@çaíu@ô슆 ôïäbéïu@õóàbåäbîói@óØ@õóäb슆 ã@ óØ@ óÙîŠó‚@a‡äbïnb÷óÜ@”ïÄû‹à@ôÐbà óîòìó÷@Šóè@‹‚b÷@õóÔ@AAfåŽî† çŠbšbä@ôàþï÷@õ @ ŠbàüØ@ ôäaŠa‡młóò† ôäbØónîì@ôáïÝóm@ì@òìóäò‡i@@ãłì ì@çaŠbÙmbió‚@ìíàóè@ì@çbäˆ @@@Næi@ómłì@ìó÷@ôäaŒaí²†aŒb÷ @@

ãaìò†Šói@ì@çbäˆ@ômbió‚@ôàóèŠói õóÜóàüØ@óÜ@çbîómbió‚@ìóÜ@çìíi a†@•ìímbèa†@óÜ@Ne @ ‹åia†@a‡äa‹Žï÷ Ûòì@ôî‡@ ïÝØ@ôØóîòŠüà@bî@âî‰ŽîŠ ói@aìŠóè@fäaímbä@ŠbàüØ@ÛûŠó a†óäbïîŒaí‚a†@ãó÷@Šóói@ôäbb÷ Nb@£@çbïŽîí @o“q@ì@fi@pòŠ ói@ÿ†@@eìóîbä@çbäˆ@õòìóåmììi ìó÷@NbÙi@•ü‚@óäaìó÷@ôäbØó슆 ã@ óÜ@Nó@ îóè@õü‚@õŒaí‚a†@ì@â’슆 L‹mìím‹Øóî@óÙî†@ôÙŽîŠbu@òìóîòŠbi ôäbØaìòŠ@ónŽîíÜóè@ŠóóÜ@‹mŠìí ôÙŽïäa‡îóà@ómümbè@õü‚ ÚŽïóØ@óØbnŽï÷@@Nòìòbóy ônüq@óÜ@çbî@LeŠ†‹Žî‰iò‡Üóè

@@ôÌa‡i@¶óÈ @ì@çła‡åà@ói@Ša‡î‡äòíŽïq@ôäbØónåŽïàüÙî†@ìóÜói@æîåî‹ @óÜ@ÚŽïØóî @ôÜb@óÜ@óØ@óäła‡åà@ôïäbéïu@ôïäíïbÅäüØ@Lçaìó÷@õäbéïu@ôÐbà @õìa‹ƒÙŽîŠ@ôïn“ @õŠüØ@çóîý@óÜ@ìa†@ôåïîaŒ@õQYXY @”ïäa‹Žï÷@ôïàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ@Nòìa‹Ø@‡åóq@òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä @a†@õìbmóè@õQSWR@ôÜb@óÜ@õóäíŽïäbÅäüØ@ìó÷@òìóäa‹Žï÷@ômłì@çóîýóÜ @ìó÷@ôØìŠòíŽïä@a†@ÚŽïåŽîí’@Šóè@óÜ@ì@pbØŠóè@Bõ @ óuŠóà@ìói@ò솋Ø@ûˆaì @płì@ôäbØóïïàþï÷@óå@Žîí’íŽîŠ@ì@ôîü‚íŽïäóäìíäbÔ@ÿó óÜ@óäíŽïäbÅäüØ @ìó÷@BNe‹ óä@fuójŽïu@òìóäa‹Žï÷@ômóàìíÙy@çóîý@óÜ@Lfióè@ôîbiómbä @õóÜóàüØ@Lòìbåîa†@a†óäíŽïäbÅäüØ@ìóÜ@õü‚@ôïmóàa‡äó÷@üi@ça‹Žï÷@õóuŠóà @óÜ@ça‹Žï÷@ôäbØóïïnòìŠò†@ì†íèóÈóm@ÿó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@ôîòìómóäíŽïä @Lò솋Ø@ôäû†Š†@ì@õìaíŽï“ŽïÜ@Šó@ô’ìím@ôäbïäbØóÐbà@ì@çła‡åà@õòŒìóy @ôä‡äbîó @pŠüqaŠ@ì@õŠò‡Üaìóè@õónïàüØ@çóîý@óÜ@ôàaìò†Šóiói@•óîüiŠóè @ôäbØóÜóàüØìŠüØ@çóîý@óÜ@bèòìŠóè@ì@H@õ@Šb÷@@ ôI@óØóäíŽïäbÅäüØ @ìòìa @Ž¶@õóå‚òŠ@òìóäła‡åà@ôÐbà@ì@Äû‹à@ôÐbà@ôånaŠbq @çóîýóÜ@òìóäa‹Žï÷@ôïàþï÷@ôº‰ŽîŠ@õü@ èói@çła‡åà@ôÐbà@ôäbØóïîŠbÙÝï“Žïq @@Nòìa‹Ø@ãìíÙyóà@òìóäbäóîý@ìó÷ @ì@çüïäbÅäüØ@Šóè@óÜ@ômóàa‡äó÷@ôäbØóïï@ ä‹q@óÜ@ÚŽïØóî @óØ@a†ò†@†íèóÈóm@ãa‡äó÷@ômóÜìò†@óØ@óîòìó÷@a†@ôäbéïu@ôØóîóàbåäbºóq @ôäbØ@ óïîü‚íŽïäóäìíäbÔ@óÜ@çaŠü @a‡äbØóïîòìóäíŽïäóäìíäbÔ@ôîbØbäììŠ@‹Žîˆ@óÜ @ÿbQV@õaì†@ça‹Žï÷@ãłói@Nb@Ùi@a‡Žïm@çbïàŠüÑŽîŠ@çbî@fåŽïi@ÚŽïq@a†@õóØómłì @póäbäóm@ì@ÚŽïäaŠü @ïè@bnŽï÷@bm@a†óäíŽïäbÅäüØ@ãóÜ@õü‚@ôïmóàa‡äó÷ @çbïäbØóÐbà@ì@çła‡åà@ô−aŒbÔ@ói@a†@płì@ôäbØóäìíäbÔ@óÜ@ôÙŽïàŠíÑîŠ @a†@ôàþï÷@ôäa‹Žï÷@óÜ@ç@ bïäbØóÐbà@ì@çła‡åà@ô’ìòŠ@•óîüiŠóè@Nò솋Øóä @ì@õŠaˆóè@óÜ@çbàóØómłì@ôäła‡åà@õóiŠûŒ@Nó@  åŽîŒón܆@ìŠbióÜbä@ŠbvØóî @ômbäbÙáï÷@ôäìíióä@ì@熊aìłóè@oò†@ói@çaìó÷@Læîˆò†@a†@ômóåîóói @ôØóîóåîˆ@óÜ@çbîˆ@ì@ç‡åŽîí‚@ì@o’a‡éŽïi@póäbäóm@ì@ãò†Šó@ôîò†ŠòìŠóq @õììŠóÜ@ómłì@ìó@ Ü@ÿa‡åà@ŠaŒóè@ça†@ ó@ói@Næ@ ŽïÜbäò†@çbïïnŽïóØ@õìbï’ @ó@äìíäbÔ@póäbäóm@ôî‹Žî†òìbš@ìì@ bš@óÜ@Šìì†@ì@çìa‹ä@ŠbØ@Šóiòì@òìóïîŠbšbä @ômbÈó@ì@ãóØ@ônò‡Ôóy@ói@Lóº‰ŽîŠ@ìó÷@õŠbØ@ôäbØóïîˆíØóÐbà@óÜ@‹q @ôn’a‡éŽïi@ômóïïåàó÷@ì@ôïnäò‹ @fiói@a‡äbØóØìí›i@ó ŠbØ@óÜ@òìòŠûŒ@õŠbØ @ôäbØóïîónóu@b@äaím@ô䆋Ø@•û‹ÑäaŒŠóè@ô @ ÙîŠó‚@òìòŠbØ@õóáïi@ì @@@Næäbîü‚ @ôÙŽï’ói@óØ@ò솋Ø@õaì@płì@ôîŠìíib÷@õŠbióÜbä@ô‚û†@ì@õŠaˆóè @fq@çbïäìíš@óäb£bmíÔ@ì@ç‡åŽîí‚@ômóЊò†@ça‹Žï÷@ôäła‡åà@óÜ@ŠûŒ@ŠbvØóî @õò‰ŽîŠ@NæåŽïi@ç‡åŽîí‚@óÜ@Œaì@ôÝšòíïäói@æiŠbšbä@õòìó÷@çbî@LeŠ†óä @ò†bàói@ŠbïnÉï÷@ôäbïäbiŠíÔ@ììíj’ím@ôäła‡åà@L@ ãbÔó’Šó@ôäła‡åà @ì@çaìbm@Šói@ó䆋i@oò†@õüè@ói@ìa‹Ø‡äói@ôäła‡åà@LçbØòŠój’üè @óÙî†@ôÙŽïØóî@Lóäìíi@‹mò‡îŒ@ì@çb“ÙÜóè@óÜ@ììŠ@ãaìò†Šói@óØ@”ïîŠbÙäaìbm a†ómbØ@ãóÜ@Le @ ‹äò†a†@a‡õŠbàüØŠó @ãa‡ÉŽï÷@ômóibi@Nó@ îa†@ça‹Žï÷@óÜ@çła‡åà@ôÐbà@ôäa‹Žî†òìbš@ôäbØóïïäaŠóïä@óÜ ôÙŽ î Šbu@òíïäaŒ@çbï’bi@ôÙŽ ïÜóè@ói @ìíàóè@õóäaìó›Žïq@ça‹Žï÷@óØ@õü‚@ôŽïu@óÜ@a†@”ïäa‹Žï÷@óÜ@çła‡åà‹@Žïà@ôä†‹Ø płì@ôäaŠa‡młóò†@óÜ@ììŠ@óÙî† @ôàóØóî@õóÝq@çbØóïïäbéïu@óäíŽïäbÅäüØ@ìóàbåäbºóq@ói@ôäbØóïïnòìŠò† óáŽï÷@ôäbØóïîŒaí‚a†@óØ@òìóäóÙi @ì@ôïÜa‡åà@ôÙàóš@Nó@  îóè@a†@çbéïu@óÜ@çła‡åà‹Žïà@ô䆋Ø@ãa‡ÉŽï÷@óÜ aìŠóè@òíŽï÷@ì@çaìòŠ@ôØóïîŒaí‚a† @ì@çìíióä@ÛüØ@óØ@óîóäbåî‹ @óÜb‚@ìóÜ@ÚŽïØóî@ôïÜa‡åà@ì@ÿa‡åà@õóbåŽïq @NçŠóqfm@a‡äbîŠóói@æäaímbä@çbb÷ @Lôbï@ôäbØóÄbïi@õŠbï‹qŠói@ôäbØò‡äòìbä@ôØóïïäò†üØ@ôäìíióä óïî‹ÙÐ@óäóîý @ì@çła‡åà@üi@õŠûŒ@õó“ŽïØ@ôïÜa‡åà@ôÙàóš@Šó@óÜ@ômóîłóàüØ@LôäìíäbÔ @ça‹Žï÷@óåŽîì@üi@Nò@ ìómòìbä@çaìó÷@ôäbØóÐbà@ô䆋Ø@ôäìíäbÔói@ói@ça‡Žïq@óŽîŠ ôäbäˆ@õòìóåmììi@@ôäbØòŠüuìaŠüu @ì@ômóîóè@@çbØóïîòìómóä@íŽïä@óäíŽïäbÅäüØ@ói@óØ@õóïïnòìŠò†@ìó÷@ôŽïqói õŒaìbïu@ôåm‹ @ìbšŠóiòì@fi@ça‹Žï÷ @ìó÷@ìíàóè@çła‡åà@óØ@fåŽï¾ói@óîóbåŽïq@ìó÷@òŠbšbä@LŽôjq@ óè@fiò† Lôåïîb÷@L@ ôbï@ôä@ìíšüi@ìi@óÜ @ôäbØóäìíäbÔ@ãłói@Nòì†@ ‹ióåîaŠ@çbïäóàóm@óÜ@æÜb@QX@bn“Žïè@óØ@çóäbóØ ìbåŽïq@óÜ@NNNì@ôîòìómóä @Nç@ ła‡åà@õŠbØ@ôäìíäbÔ@ôïqói@Zç@ óØò†@‘bi@óÙî†@ôÙŽïn’@płì@õü‚íŽïä ì@Ó @ bà@” @ îìó÷@ @ ä‹ @ôØóîóÜóóà @Šóiòì@óïä@õüi@ÚŽîŠbØ@çòìb@‚@ïè@ì@æÜb@QU@Šaí‚@óØ@çóäbóØ@ìó÷ ì@çbØó@ ïïäbåï÷@ó@ ïî†aŒb÷ @ôäb›Ø@óÜ@μïnî‹i@çła‡åà@òìó“ïïåïîb÷@ì@ôÈŠó’@õììŠóÜ@Nf @ åi@çbîŠbØ ôØóîóÜóàüØ@ô䆋Ùn슆 @õììŠóÜNò@ íïbäóä@çbîü‚@bn“Žïè@óØ@ÿb@QU@‹Žîˆ@ôäaŠíØ@ì@ÿbY@Šaí‚ òìóäbìóš@ó@ Ü@Šìì†ói@ì@ŠòìŠóq†a† @õüèói@óØ@æÜbQU@‹Žîˆ@ôäbóØ@ŠíØ@çbî@Ø@@çła‡åà@òìó“ïïbï ôî‡äòíŽïqìbèB@õìbä@ó@ i@a†ómłì@ìóÜ @õŠbØ@óÜ@õŠa‡’ói@æäaímbä@çìín@ “îó óä@μbäü‚@ôäóàómói@bn“Žïè@õòìó÷ õŠü @óäbåŽïè@üi@çbäˆ@õòìóåmììi @a†@õŒbiŠó@bèòìŠóè@ì@ôÙäbi@ôàaïä@óÜ@Nç@ óÙi@a‡äbØ@ó䆊a‰jÜóè@ì@ôbï a†B熊a‰jÜóè@óÜ@çbØóïîŒaí‚a† @”ïmłì@ôî‹ŽïàˆŠó@ì@õ Šbàb÷@ôàaïä@óÜ@ì@æÜbQX@‹Žîˆ@ôäbóØ@Lçła‡åà çbïØóîóÜłó @ìò@ ím‹ @çbïØóî @óÜ@Œaìbïu@õóbåŽïq@ì@æmìóØóåÙîŠ@ìó÷@Næ@ ÜbQP@‹Žîˆ@ôäbóØ@çła‡åà@a† ì@ôn“ @õaŠìi@ãò†Šói@ómün‚ @ãóØóî@óÜ@ì@a†òìò†‹Ø@óÜ@óØ@ò솋Ø@õaì@ôÜa‡åà@ôÙàóš@ì@ôï܇åà@óÜ@òØóî NŠ@ bàüØ@ÛûŠó@ónŽïiò†@õóóØ@ìó÷ @ì@ômóîłóàüØ@õóåŽîí’@ì@póáï’óy@õììŠóÜ@çła‡åà@ô‚ûŠbi@a†@ìbäóè óÜ@õ‹äóîý@óä@ó’óiìbè@óàbäŠói@ìó÷ @ì@熋Ø@ŒbiŠò†ü‚@ói@óŽîŠ@ì@fióä@ìbš@Šói@ì@çììŠìŠbî†@çbïïbï óÜ@óä@e‹Øò†@õ†ói@a‡Žïm@ôÙŽïybäóu @ô‹q@ói@Ša‡î‡äòíŽïq@ôäbØòŠbï‹qŠói@ò‡äòìbä@ì@çb‹qŠói@õòìóåü‚ õìó÷@ãłói@Nìa‹ÙîŠbî†@ ôØóîa‡î‡äbØ @ Š‡i@çbïäbØ@ ó“ŽïØ@ì@çła‡åà @ŽôØ@Bÿ@ a‡åà@Bó@ Ø@õòŠbï‹q@ìó÷@óïŽïq@ìói@Ne ôäaìŠòìbš@çbäˆ@óîòìó÷@ó ä‹  @ôÙŽïàłì@a†@ôàþï÷@õŠbàüØ@ônò‡åi@ôäa‹Žï÷@óÜ@bn“Žïè@LòìónŽî‹ ò† ìíÙÜói@Lμä@ìímbèa†@ô‚û†ìŠbi @ôïàaìò†@Šói@ómaì@•òìó÷@ìóïä@ôÉÔaì@õbàóåi@Šó@óÜ@oaŠŠó ÛóîóŽîŠ@a†ó‚ûŠbi@ìóÜ@@æ’üØò‡Žïm @çła‡åà@óØ@a†@ÚŽïmbØ@óÜ@Zó@ Ø@õòìó÷@ómì@aì†@Nç@ ła‡åà@ôÐbà@ô䆋ÙÝï“Žïq 熋Ø@óbåŽïqü‚@‹mbîŒ@üi@òìóååïji @ÚŽî‡äòìbä@ììa‹ƒÙŽîŠ@ïè@ãłói@æåŽî†@ÚŽïq@ça‹Žï÷@ômóáï’óy@õETP@ói@Úîïä ôÙŽïuŠóàíÜóè@õaŠb÷@óäbåŽïè@üi@ì @çaŠü @eìóïi@ìbÙi@çbïäbØóÐbà@óÜ@ôØüØa†@a†@ôn“ @ônb÷@óÜ@óïä@a‡äa÷@óÜ @ôìíäòŠbš@ì@çbîˆ@ôäbØóäóº†òŠìì†@LfåŽïi@ÚŽïq@a†@çaìó÷@ô‚û†@óÜ @@NæåŽîíäò†@ŠóóØ@ì@çaˆ@‹q@aìŠóè@a†ómłì@ìóÜ@çła‡åà òìóÝîóáï÷ ãói@õ‡äòíŽïq@ômóîłóàüØ@õòŠóqý@üi@çbnäbØómóibi@ô䊆bä@üi @@Zç‹i @@

komelayeti@hotmail.com

Lómłì@ìó÷@ôäbäˆ@üi@pójîbmói@òìíi póäbäóm@ÚÜó‚@@óØ@ò솋Ø@õaì@óàó÷ òŠüu@ìói@ ói@çbï“î@Šòìbi@õóäaìó÷ óÜ@çŠbšbä@Lóïä@óäb䆊a‰jÜóè ó@ i@ç@ ìíi‡äóibq@ì@b@bî@õòíŽïšŠaíš óîóè@ó@ Ø@õóánï@ìó÷@ômbàanÝï÷ ì@õ @ †aŒb÷@ìòŠói@æŽîŠói@ÛóîóäˆûŠ@óÜ Nçb“ŽïÙÜóè@óbäóè@üi@ÛóîóŽîŠ Šó ó÷@@fióä@‹îó@óäòŠ@óîüi ‡äóš@óÜ@ììŠ@æ@ ióè@ÚŽïäbÙÜó‚ ôØóîóÔ@óØ@çóÙi@Ûóîa‡î‡äbØ ôØóîóäaìŠ@çbî@çóØò†@’bi çbØó“ŽïØ@ói@pójïä@çbî‹młòìb÷ ói@熋Ù’üƒ܆@òŠbî†@Nóîóè Lóïä@ôÙŽî†ìí@ïè@çbïàbØŠóè

ÿb@Šaíš@Šóè@ça‹Žï÷@óÜ ô䆊a‰jÜóè@üi@òìa‹Ø@õŠbî†@ÚŽîŠbu •bnŽï÷@NŠ@ bàüØ@ÛûŠó Lóîó䆊a‰jÜóè@ìó÷@õ‡äóiìŠó N†aŒb÷@ôÙŽï䆊a‰jÜóè@Ûóä@pójÜóè òìóäbibïä@@õaŠí’@çóîýóÜ@óÙäíš ÚŽï óØ@‡äóš@óØ@e‹Øò†@õŠbî† çbïäò†@ÚÜó‚@çòìó ÷@õónîb’ ÚŽïäˆ@ïè@a†óäaìó÷@í@Žïä@óÜ@Nçò‡ifq ôäaŠó@çóîýóÜ@óÙäíš@Le‹åïibä õónîb’@çˆ@òìóº‰ŽîŠ@ìó÷ aì@ôÙŽïnüq@fäaíni@óØ@óïäòìó÷ ôÔò†@ôŽïqói@Ne @ ‹i@òìünó÷ói ŠbàüØŠó@L”ïï@ mòŠóåi@ôäìíäbÔ Nf @ i@ìbïq@òìòŒó òŠ@õŠbi@óÜ@fiò†

Nón’@Ûóî@Šóè@óØóàbØb÷@óÙäíš õòíŽï šŠaíš@óÜ@”ïäaìó÷@óäììŠ óÜ@ ìa†óº‰ŽîŠ@ã@ ó÷@ôïmòŠóåi@õbbî La‡õmóàìíÙy@ôáØíy@õóîb@‹Žîˆ ó@ Ø@çbïä@bØóåŽïÜói@ì@ßìóÔ@ó@ i@ æäaímbä NòìóååŽï·@Ša†bÐòì@çò†ò†@ôÙÜó‚ói ça‹Žï÷@ôäbäˆ@óä‹ @õòìó÷@ãłói óØ@óîòìó÷@ç‹i@õìbšŠóióÜ@fiò† óäaŒbm@óåŽïÜói@ì@ßìóÔ@ãói@fibä Nç@ óÙi@•ü‚fq@ô܆@çbî@æŽîíî‹ÑÜóè ìó÷@õŠbï’ì@ôäbäˆ@óÜ@•òìó÷@Šóè bmòìó÷@Ne @ ‹Øò†@çaìŠòìbš@ómłì ói@óÜóè@ãóÜ@eìóäbîò†@òŠbªó÷ ôäbØòŒaí‚a†@ì@oîì@ô−aŒbÔ ói@ì@ç‹ Šòì@ÚÜóØ@çbîü‚ ŠóiaŠóióÜ@òìò‹mŠûŒ@ôÙŽïmóïu óÔòì@a‡äbïäbØóÐbà@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq ôØóîòìóåmììi@òŠbªó÷@çbäˆ@NæŽïi ói@óîòìóåmììi@ìó÷@Nó@ îóè@çbîŽïèói õŠòìbi@ì@Žïè@ói@Šìínó÷@o“q ÚÜóØ@óäa‡îóà@ãóÜ@eìóîò†@õü‚ óÜ@õ‹äóîý@õòìó@÷@fiói@Ne‹ Šòì LbÙi@ìa‹Ø@õŠbî†@ôØóîa‡î‡äbØ@ïè ãò†Šói@óäó‚ò†@çbîü‚@ôäbØónaí‚ ô‚ó’@ì@ôn“ @õaŠìi@ìíàóè • @ òìó÷@òŠbî†@Nì@ ímbèa†@õŠbàüØŠó çbäˆ@õòìóåmììi@óØ@óïä@óîbäbà@ìói ì@ôàþï÷@õŠbàüØ@f @ iaì@ôŽïq õóØóïîŠóiòíŽîŠói@ôánï ìòŠ@ ói@ì@ò@ ímbè@Š@ óói@ôÙŽîŠü íÜb÷ Šó ó÷@Nò@ ìbä@õòìbäóè@ôa‹ØíáŽî† õó“ŽïØ@óÜ@‘bi@Ûóîa‡î‡äbØ@û‹àó÷ ói@fiò†@òìóïîbïå܆ói@bØò†@@çbäˆ

ì@e†@óîòíŽï’@ãói@óÜb@SP@òìó÷ @@NaìŠò† óÜ@熊a‰jÜóè@õ‡äóiìŠó@óÜ@ õóÜóóà@óÙî†@ôÙŽîŠbu@üi@a‡äa‹Žï÷ bèòìŠóè@ì@çbäˆ@ôåmìłbqü‚ ôbï@¶buòŠ@õòˆaòìónò† ì@‘bi@Šói@òìómbè@ôåî† ôánï@ôäa‹ óå‚òŠ@õòìóäa‡ÙŽïÜ Nôàþï÷@@õŠbàüØ@õŠòìŠóq†a†bä õŠbàüØ@ôäbnò†óiŠbØ@ãłói fi@ÿó óÜ@ô’bnŽï÷@bm@ôàþï÷ ãó÷@üi@çbïäììŠ@ôØóîòìóäa‡ÙŽïÜ ÛòìŠóè@@Nò솋Øóä@óîòˆaìónò† ônüq@üi@çˆ@ÛóîòŠbàˆ@çbánî† ìíi†‹Ø@‡î‡äbØ@çbîü‚@õŠbàüØŠó òìóäbibïä@õaŠí’@çóîýóÜ@ãłói óÙî†@ôÙŽîŠbu@üi@ì@òìóäa‹Ø@pòŠ ììíš@oò†@óÜ@çbîóÜóè@ìó÷ ôŽïØŽïØ@óÜ@ôäaínäbîóä @@NçóÙi@õŠa‡’ói@a‡äbØó䆊a‰jÜóè õý@óÜ@a†óäaˆûŠ@ã@ óÜ@ãłói LõŠbàüØ@ÛûŠó@ôäbØòìaŠíŽïÜbq ôåïÜói@ì@â’슆@ôŽïØŽïØ ìóàŠó @óäaímìóÙ“Žïq@õŠüuìaŠüu  @ õìó÷@” @ ïqòì@e @ ìóîò†@óØóîŠóè ÚŽîìaŠíŽïÜbq@‡äóš@póäbäóm@NeìóÙi óÜ@‘bi@a‡äbïäbØó슆@óÜ çaíŽïä@ôäbØó䆊aìłóè@õòìóåî‹ Nç@ óØò†@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ìbïq@ì@çˆ ôïmòŠa‡młóò†@ÿbŠaíš óÜ@óÙî†@ôÙŽïØóî@óØ@†aˆóä@õ†ó¼ó÷ ì@píØŠó@óÜ@‹q@óÌbäüÔ ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbØóïîûŠòŠó


‫ˆ‪@@UQQ@òŠbà‬‬

‫@@‬ ‫@@‬

‫‪QQ‬‬

‫‪@óÜ@bÕïüà@ì@Šóäíè@õì쉎ïà@õòŠbi@óÜ@ÛóîómŠíØ‬‬ ‫@‪@ @a‡naŠòíŽïä@ôäbØò†ó‬‬ ‫÷‪@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ •òŠb‬‬

‫‪õìbÕÜü‚@çbØóïîŠóäíè@óàóèŠói‬‬ ‫‪ì@õŠìíib÷@ôuŠóàíÜóè‬‬ ‫‪Šói@óÜ@ìa†ó‚bš@ìóÜ@NμmóîłóàüØ‬‬ ‫‪ôäb ŠŒbi@ Lp‬‬ ‫‪@ bèa†@ôäbåŽïè@oò†ói‬‬ ‫‪õòìóåîŠü @ì@e‹ ò†@òŠóq‬‬ ‫‪ôåï’óia†@ôîbmòŠó@õŠóóiŠó‬‬ ‫‪õa†ìóímb@ôåmbéÙŽïq@ìłbØ‬‬ ‫‪óäaŠü @ìó÷@NòìónŽîìóØò‡ŽïÜ‬‬ ‫†‪õÜíÔ@ôåïbä@õüè@òìónŽïiò‬‬ ‫†‪ói@Nç@ bØó’óiìbè@ò†Šbî‬‬ ‫‪ì@ÛûŠòíŽïä@õòìóäìíibïu‬‬ ‫‪õØóî@óÜ@Ûóîò†Šbî†@õòíŽïšŠaíš‬‬ ‫÷‪ãŠüÐ@óØ@fiò†@fš@óîbåŽîì@ìó‬‬ ‫†‪óÜ@NbÙi@”ï÷@ü‚óiŠó@fäaímò‬‬ ‫‪õó’ó @ìóîóäbº‹ @ìó÷@çaíŽïä‬‬ ‫‪ŠbØ@ôäìíi@ôîŠürq@ì@çbàb‬‬ ‫‪õüè@ónŽïiò†@óØ@Hô——¦I‬‬ ‫÷‪a†@ãbØb÷@óÜ@ì@H†‹ªI@õó“Žî‡äó‬‬ ‫‪òíŽïšaŠíš@ôîü‚óiŠó‬‬ ‫‪õ†aŒb÷@Nò@ ìónŽîìóØò‡ŽïÜ@ôäbØóïïåîòŒ‬‬ ‫‪ônóióà@ói@ßó½ím@ÚŽî‡åŽïè‬‬ ‫÷‪fi@Iü@ ‚óiŠó@¶ó †ünïà@ôä‡äa‹Ðb‬‬

‫‪@@@@@@@@ãóvåŽïq@ô’ói‬‬

‫@@‬

‫‪μ’ó‬‬ ‫‪Üb÷@Zì‬‬

‫‪õŠò‡äb“ïä@Hô‬‬ ‫‪@ îaŠa†@ôïäaìŠòìbš‬‬ ‫‪Nò@ ‹mbîŒ@õìí“q@ì@çbàb@õó’ó ‬‬

‫‚‪ïè@fi@òŠbî†@I@çbîü‚@póà‬‬ ‫‪óäaŠaíi@ìó÷@õìí›Žïm@H@ÚŽïnóióà‬‬

‫†‪ói@óÜóàüØ@ôäbnò†ójmłóò‬‬ ‫÷‪óäó£@Šóäíè@óØ@õòìó÷@ô−bàb‬‬

‫†‪@@Nç‹Žî‰iò‬‬ ‫÷‪õóàò†Šó@ìó÷@ôäbØòŠü íÜb‬‬

‫‪bnüàbà@ôàóÜóÔ@óÜ@çbàŒ@ôäóòŠ@õóÙì‹m‬‬ ‫‪@ @a†@çbïî†ó¼ó÷@łì‡ióÈ@ýóà‬‬

‫‪ôäþó @μàó÷@Zç‬‬

‫ﺋ‪‬ﻤـــــﻪش ﺑ‪‬ﺘـــــﻮو ﻟـــــﻪ ﺳـــــﻪر زﻣـــــﺎن و‬ ‫ڕ‪‬ﺰﻣـــﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ﯾـــﻪآﮕﺮﺗـــﻮو ﭘ‪‬ـــﻚ ﻧـــﻪﯾـــﻪﯾـــﻦ و‬ ‫ﭘ‪‬هوﯾﯽ ﻟـ‪ ‬ﻧـﻪآـﻪﯾـﻦ‪ ،‬ﺑﺎﺷـﺘﺮ واﯾـﻪ هـﻪر ﻟـﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎوه دهﺳﺘﯽ ﻟ‪ ‬هـﻪ‪‬ﮕـﺮﯾﻦ و ﻟـﻪوه زﯾـﺎﺗﺮ‬ ‫ﺧﯚﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪوو ﻧﻪآﻪﯾـﻦ و وازی ﻟـ‪ ‬ﺑ‪‬ﻨـﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺮ و ﺋﻪﻧﺪ‪‬ﺸﻪﯾﻪآﯿﺶ آﻪ هﻪﻣﺎﻧﻪ وا ﭼﺎآﺘﺮه‬ ‫ﺑـــﻪ زﻣﺎﻧ‪‬ـــﻚ ﺑﯿﻨﻮوﺳـــﯿﻦ آـــﻪ ڕ‪‬ﺰﻣﺎﻧـــﻪآـــﻪی‬ ‫دروﺳﺖ و ڕهﺳﻪﻧﻪ و ﺗ‪‬ﯽ دهﮔﻪﯾﻦ ﺑـﺎ دواﯾـﯽ‬ ‫ﺗﻮوﺷﯽ ﭘﻪژﯾﻮاﻧﯽ ﻧﻪﺑﯿﻦ و ﻧﻪ‪‬ﯿﻦ ﺑﻪ ﺟـﺎرێ‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﯽ و‪‬ﺮاﻧﻢ ﺋﻪوﯾﺸﻢ ﭼﻮو ﺋﻪﻣﯿﺸﻢ ﭼﻮو‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ـــﺴﺘﺎ ﻟـــﻪ ﺑﺎﺷـــﻮوری آﻮردﺳـــﺘﺎن ﺋـــﻪو‬ ‫هــﻪﻣــﻮو ﮔﯚﭬــﺎر و ڕۆژﻧﺎﻣــﻪ و آﺘ‪‬ﺒــﻪ ﺑــ‪‬و‬ ‫دهآﺮ‪‬ﺘﻪوه ﺑﻪ‪‬م دهﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ د‪‬ﻨﯿﺎﯾﯿﻪوه ﺑ‪‬ﻢ ده‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻪدﯾﺎن ﺗﻪﻧﯿـﺎ آﺎﻏـﻪز ڕهش آﺮدﻧـﻪوهﯾـﻪ و‬ ‫ﺑﯚﻧﯽ زﻣـﺎﻧﯽ آﻮردﯾﯿـﺎن ﻟـ‪ ‬ﻧﺎﯾـﻪ‪ .‬زۆری و‬ ‫ﺑــﯚرﯾﯽ ﻧﻮوﺳــﻪر و ﺷــﺎﻋﯿﺮی ﻧــﺎدهرۆﺳــﺖ و‬ ‫ﺑ‪‬وآـــﺮاوهی ﻧﺎﺑـــﻪرﭘﺮﺳـــﺎﻧﻪ ﺑﻮوﻧـــﻪﺗـــﻪ درم و‬ ‫ﭘﻪﺗﺎی زﻣﺎﻧﻪآﻪﻣﺎن‪ ،‬ﺷـ‪‬ﻮه زﻣـﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ڕهق و‬ ‫ﺗـــﻪق و هــــﻪﻟﻠــــﻪق ﻣـــﻪﻟﻠــــﻪق و ﻧﺎﺣــــﻪزﯾــــﺎن‬ ‫داﻣــﻪزراﻧــﺪووه و ﭘ‪‬ــﯽ دهﻧﻮوﺳــﻦ آــﻪ ﻟــﻪ ژ‪‬ــﺮ‬ ‫آﺎرﺗ‪‬ﻜﻪری ﻋﻪرهﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻮرآﯽ دان‬ ‫و ﻧﻪ ڕ‪‬ﺰﻣﺎﻧﻪ آﻮردﯾﯿﻪآﻪ دﯾﺎره‪ ،‬ﻧﻪ هﯿﭻ آﺎم‬ ‫ﻟــﻪو ﺳــ‪ ‬زﻣﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﻪواوی ﭘ‪‬ــ‪‬هوی ﻟــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﺰﻣﺎﻧﻪآﻪﯾﺎن دهآﺮێ‪.‬‬ ‫ﻧﻮوﺳﻪران و ﻗﻪ‪‬ﻪم ﺑـﻪدهﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺋـﻪﻣـ‪‬ۆ‬ ‫ﺑﻪ داﺧﻪوه ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻪﻟﻼﻣﻪی دههﺮ دهزاﻧﻦ‬ ‫و ﻓﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻣــﻪدرهآــﯽ زاﻧــﺴﺘﮕﺎﯾﯽ و ﭘﻠــﻪ و‬ ‫ﭘﺎﯾﻪی ﻓﻪرهـﻪﻧﮕـﯽ و ﺋـﻪدهﺑﯿﯿـﻪوه ﻟ‪‬ـﺪهدهن و‬ ‫ﺗـــﻪﻧﺎﻧـــﻪت دهﻣﺎرﯾـــﺎن ﻧـــﺎه‪‬ﻨ‪ ‬ﻧﻮوﺳـــﺮاوهی‬ ‫ﺷﺎﻋﯿﺮان و ﻧﻮوﺳﻪراﻧـﯽ ﻗـﻪدﯾـﻢ ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﻨـﻪوه و‬ ‫ﺑــﻪ آﯚﻧــﻪﭘــﻪرﺳــﺖ و ﺳــﻪﻟــﻪﻓﯿﯿــﺎن ﻟــﻪ ﻗــﻪ‪‬ــﻪم‬ ‫دهدهن‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ﺋـﻪﮔــﻪر ﭼﺎو‪‬ـﻚ ﻟـﻪ ڕاﺑــﺮدووی‬ ‫@@‬

‫ﺋﻪدهﺑﯽ آﻮرد ﺑﻜﻪﯾﻦ‪ ،‬ﺑﯚﻣﺎن دهردهآﻪوێ آـﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﻪران و ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﻧﻪﻣﺮ چ ﺧﺰﻣﻪﺗ‪‬ﻜﯿﺎن‬ ‫ﺑـــﻪ زﻣﺎﻧـــﻪآـــﻪﻣـــﺎن آـــﺮدووه و هـــﻪر آﺎﻣﯿـــﺎن‬ ‫آﯚ‪‬ــﻪآــﻪﯾــﻪآــﯽ ﻗــﺎﯾﻢ و ﭘﺘــﻪور ﺑــﻮون ﺑــﯚ ﺋــﻪو‬ ‫ﻣﯿﭽﻪ ﺑﻪرﯾﻦ و ﺑﻪرزهی زﻣﺎﻧﯽ آﻮردی و ﻟﻪ‬ ‫ﻣـــﻪﺗﺮﺳـــﯿﯽ ﺑﻮوﻣـــﻪﻟـــﻪرزه و ﺗ‪‬ـــﻚ ﺗـــﻪﭘـــﯿﻦ‬ ‫ﭘﺎراﺳـــﺘﻮوﯾﺎﻧﻪ و ﺑـــﻪ ﺟـــﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺷـــ‪‬ﻮه هـــﻪﺗـــﺎ‬ ‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆﯾﺎن ه‪‬ﻨـﺎوه و داوﯾﺎﻧـﻪﺗـﻪ دهﺳـﺖ ﺋ‪‬ﻤـﻪ‪.‬‬ ‫ﺗــﻪواوی ﻣــﺎوهی ﺗــﻪﻣــﻪﻧﯿــﺎن ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺋــﻪو‬ ‫هــــﻪﻣــــﻮو آــــﻪموآــــﻮوڕی و ﻧــــﻪﺑــــﻮوﻧﯽ و‬ ‫ﭼـــﻪرﻣـــﻪﺳـــﻪرێ و آـــﻮ‪‬ﺮهوهرﯾﯿـــﻪی ﺑﻮوﯾﺎﻧـــﻪ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎرﯾﯿﺎن ﻟﻪ زﻣﺎن و ﺋﻪدهﺑﻪآـﻪی ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫آـــــﺮدووه و ﺧــــــﻮ‪‬ﻨﯽ د‪‬ﯿـــــﺎن ﺧــــــﻮاردووه و‬ ‫ﺳﻮوآﺎﯾﻪﺗﯿﯿﺎن ﭘ‪‬ﻜﺮاوه و ﺑﻪﻧﺪ و ﺋﻪﺷﻜﻪﻧﺠﻪ و‬ ‫زﯾﻨﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﺎن آ‪‬ﯾﻮه و ﺗﺎﻣ‪‬ﯿـﺎن آـﺮدووه‬ ‫و زﻣﺎﻧــﻪآــﻪﯾــﺎن ﺑــﻪ ڕۆﺣــﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧــﻪوه ﮔــﺮێ‬ ‫داوه و هـــﻪﺗـــﺎ دواﯾـــﯿﻦ ﺳـــﺎﺗﯽ ژﯾﺎﻧﯿـــﺎن ﺑـــﯚ‬ ‫ﮔــﻪﺷــﺎﻧﻪوهی هــﻪو‪‬ﯿــﺎن داوه و ﺧــﻪﻣﯿــﺎن ﺑــﯚ‬ ‫ﺧﻮاردووه و ﺑﻪو ﺋﺎواﺗﻪوه ﺳﻪرﯾﺎن ﻧﺎوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫زۆرﺑﻪی ﺋﻪو ﺷﺎﻋﯿﺮ و ﻧﻮوﺳﻪراﻧﻪش ﻟﻪ‬ ‫ﺣﻮﺟﺮهوه ﺳﻪرﯾﺎن هﻪ‪‬ﺪاوه و ﺣﻮﺟﺮه دهور‪‬ﻜـﯽ‬ ‫ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﺑـﻪرﭼـﺎوی ﺑـﻮوه ﻟـﻪ ﺑﻮوژاﻧـﻪوه و‬ ‫ﭘﻪرهﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ زﻣﺎن و ﺋﻪدهﺑﻪآـﻪﻣﺎﻧـﺪا‪ .‬هـﻪر ﻟـﻪ‬ ‫ﻣﻪﻻی ﺟﺰﯾﺮی و ﺋﻪﺣﻤﻪدی ﺧﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻟﯽ و‬ ‫ﻣﻪﺣﻮی و ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎدر و ﺑ‪‬ﻜﻪس و ﭘﯿﺮهﻣ‪‬ﺮد‬ ‫و ﺳــﺎﻟﻢ و آــﻮردی و ﺑ‪‬ﺨــﻮد و ﺣــﻪﻣــﺪی و‬ ‫وهﻓﺎﯾﯽ و ﺣﻪرﯾﻖ و ﻗـﺎﻧﻊ و ﺳـﻪﯾﻔﻮﻟﻘـﻮزات و‬ ‫ﺣﻪﻗﯿﻘـﯽ و ﺋـﺎوات و ﺧﺎ‪‬ـﻪﻣـﯿﻦ و ﻗﺰ‪‬ﺠـﯽ و‬ ‫زهﺑﯿﺤـــﯽ و هـــﻪژار و ه‪‬ﻤﻨـــﻪوه ﺗـــﺎ دهﮔﺎﺗـــﻪ‬ ‫ڕاوﭼﯽ و ﻧﻮوری و‪ ...‬هﻪﻣﻮو ﻟﻪ ﺣـﻮﺟﺮهوه‬ ‫هــﻪ‪‬ﻘﻮ‪‬ﯿــﻮن و هــﻪر آــﺎم ﺋــﻪﺳــﺘ‪‬ﺮهﯾــﻪآــﻦ ﻟــﻪ‬ ‫ﻗــﻮژﺑﻨﯽ ﺣــﻮﺟﺮهی ﮔ‪‬ــﯿﻦ و دووآــﻪ‪‬وی و‬

‫آــﻮن ﺗ‪‬ﺒــﻮوهوه هــﻪ‪‬ﺗــﻮون و ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﯽ‬ ‫زﻣﺎن و ﺋﻪدهﺑﻪآﻪﻣﺎﻧﯿﺎن ڕووﻧﺎك و ﮔﻪﺷﺎوه و‬ ‫زرﯾﻮهﺑﺎران آﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺟ‪‬ﯽ ﺧﯚﯾﻪﺗﯽ ﻟ‪‬ﺮهدا ﺑﯚره ﮔﻠﻪﯾﯿﻪك ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳــﺘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺋــﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺣــﻮﺟﺮه ﺑﻜ ـﻪﯾــﻦ و‬ ‫ﻟ‪‬ﯿﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﺑﯚ ﺑ‪‬ﺪهﻧﮕﻦ و دهﻧﮓ هﻪ‪‬ﻨﺎﺑ‪‬ن‬ ‫و ﺳــﻪر هــﻪ‪‬ﻨــﺎدهن؟ ﺑــﯚ ﺋﺎﺳــﯚی ﺣــﻮﺟﺮه ﺗــﻪم‬ ‫ﮔﺮﺗﻮوﯾﻪﺗﯽ و ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی ﻟ‪‬ﻮه هـﻪ‪‬ﻨﺎﯾـﻪ‪ .‬ﺧـﯚ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎآﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﻟـﻪ هـﻪﻣـﻮو ﺑﺎر‪‬ﻜـﻪوه‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻪﻻ و ﻓﻪﻗ‪‬ﻜﺎﻧﯽ ﻗﻪدﯾﻢ ﺗ‪‬ﺮ و ﺗﻪﺳﻪﻟﺘﺮ و‬ ‫ﭘﯚﺷﺘﻪ و ﭘﻪرداﺧﺘﺮ و ﺑ‪‬ﺧﻪﻣﺘﺮن و ﺋـﺎزادﯾﯽ‬ ‫ﻗﻪ‪‬ﻪم و ﺑﻪﯾﺎﻧﯿﺶ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ زﯾﺎﺗﺮ هﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻟﻪوه زﯾﺎﺗﺮ ﺧﻮ‪‬ﻨﯽ ﺧﯚم ﺗﺎڵ ﻧﻪآﻪم و‬ ‫ﻗﺴﻪی هﻪق و ڕهق ﻧﻪدرآ‪‬ﻨﻢ و د‪‬ﻧﯽ ﻧﺎﺳﻚ‬ ‫و ﺷــ‪‬ﻌﺮاوی و هﻮﻧــﻪراوی ﻟــﻪ ﺧــﯚم ﺷــﻠﻮێ‬ ‫ﻧﻪآﻪم و در‪‬ﮋدادڕی وهﻻ ﻧ‪‬ﻢ‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪﮔـــﻪر ﺑـــﻪ ﭼـــﺎو‪‬ﻜﯽ هـــﻪﻗﺒﯿﻨﺎﻧـــﻪ و‬ ‫ﺳﺎدﻗﺎﻧﻪوه ﺑ‪‬واﻧﯿﻨﻪ ﺑﻮاری ﭘﻪﺧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻪردهم‬ ‫ﻟــﻪ ﺋــﻪدهﺑﯿــﺎﺗﯽ آﻮردﯾــﺪا ﻟــﻪ دوای ﻣﺎﻣﻮﺳــﺘﺎ‬ ‫هﻪژار‪ ،‬ﻗﻪ‪‬ﻪﻣﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﻣﻪﻻﻋـﻪﺑـﺪو‪‬ی‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪدﯾﺎن ﻟﻪو ﺑﻮارهدا ﻟﻮوﺗﻜﻪﯾﻪ و ﭘﺎراوی و‬ ‫ﻧﺎﺳﻜﯽ و ڕهواﻧﯽ و ڕهﺳﻪﻧﺎﯾﻪﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪو‬ ‫آﻪ‪‬ﻪ ﻧﻮوﺳﻪره ﻣﺮۆڤ ﺗﻮوﺷﯽ ﺳـﻪرﺳـﻮڕﻣﺎن‬ ‫دهآﺎت‪ ،‬زﻣﺎن و وﺷﻪ و زاراوه و دهﺳﺘﻪواژه و‬ ‫ﭘﻪﻧﺪ و ﻗـﺴﻪی ﻧـﻪﺳـﺘﻪق ﻟـﻪ دهﺳـﺘﯿﺪا وهآـﻮو‬ ‫ﻣ‪‬ﻮ واﯾـﻪ و ﻟـﻪ داﻧـﺎن و ڕﯾـﺰ آﺮدﻧـﯽ وﺷـﻪدا‬ ‫ه‪‬ﻨـــﺪه ﻣﯿﻌﻤـــﺎر‪‬ﻜﯽ زاﻧـــﺎ و ﻣﺎﻣﯚﺳـــﺘﺎﯾﻪ و‬ ‫ه‪‬ﻨﺪێ ﺟﺎر ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ڕ‪‬ﻚوﭘ‪‬ﻜﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﭘـﻪﺧـﺸﺎﻧﻪآﺎﻧﯿـﺪا دهﮔﺎﺗـﻪ ﺋﺎﺳـﺘ‪‬ﻚ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﻪر ﻣﻪﺳﺖ دهآﺎ و وهك دهرو‪‬ﺶ ﻟﻪواﻧﻪﯾﻪ‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﯽ ﻟ‪ ‬ﺑ‪ ‬و ﺷﺎﮔﻪﺷﻜﻪ ﺑ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳـــﺘﺎ ﺋـــﻪﺣﻤـــﻪدﯾﻴـــﺎن ﻟـــﻪ ﺑـــﻮاری‬

‫‪RPPY ôäó÷ìˆ@õU‬‬

‫‪a†@õóäbîbáŽïè@ìóÜ@μäaímò†@çbäüî‬‬ ‫‪óäóèŠóÐ@óÜ@óØ@òìóåîŒû‡i‬‬ ‫‪ò†‹Øò†@õŠóîŠbØ@òìóäbØóäbŽïi‬‬ ‫‪óäìíi@çbØóäbŽïi@Nç@ bØóïïäbäüî@Šó‬‬ ‫‪ó‚óîbi@ó@ Ø@õòìó÷@õüè‬‬ ‫‪ôØóîòíŽï’@ói@çbØóïïäóèŠóÐ‬‬ ‫‪óäìíi@ì@æåŽïni@ó’ó @n“ ‬‬ ‫‪Šó@óÜ@μ“‚ói@õŠbïäaŒ@õüè‬‬ ‫‚‪ì@ôîü‚óiŠó@”îìó÷@óØ@çbîü‬‬ ‫‚‪ìòìómìóÙŽïÜ@ôäbÙŠü‬‬ ‫‪ìŠóäíè@ôîŠìíib÷@ôuŠóàíÜóè‬‬ ‫‪ôïmóîbäó“Žïq@çbîóØóäóèŠóÐ‬‬ ‫‪Šói@ôàó›åŽïq@õò†ó@óÜ@N†‹Ø‬‬ ‫‪Lôäb ŒŠbi@ôïäa†óäb‚@a†@μîaŒóÜ‬‬ ‫’‪ôîóÜbàóåi@ôïäa†óäb‚@ôåŽîí‬‬ ‫‪LŠü‚@ñ‬‬ ‫†‪@ ìí@ÚŽïáÔbm@ìòìónŽî‹ ò‬‬ ‫’‪‰ŽïÜ@ôïmóî⁄Žï‚@ômóÜìò†@ói@æŽîí‬‬ ‫†‪õò†óI@ìa†ó‚bäüÔ@ìóÜ@NçóØò‬‬ ‫‪õŠóäíè@Hμ‬‬ ‫‪@  îaŒ@óÜ@Šói@ôàóvåŽïq‬‬ ‫‪ìbØò‡Žïq@oò†@çbäüî@ôÙïþØ‬‬ ‫†‪Lçbîó‚bš@ìó÷@õŠóäíè@NeíÙ“qò‬‬ ‫‪ç⁄àó‚@ôàò†Šó@õŠóäíè@ói‬‬ ‫‪çb@ï“îìóÜ@Š@ ói@õŠóäíè@ì@HÚïþØI‬‬ ‫‪HÚï÷bØŠb÷I@çüØ@ôàò†Šó@ói‬‬ ‫‪a†óàò†Šó@ìóÜ@N†@ ‹Ø@†òŒìbä‬‬ ‫‪báïnåï÷@æî‹m@ÚÜóØ@ói@ì@æîåî‹ ‬‬ ‫‪ói@òìóåŽîŠŒû†ò†@çbØóïïn’ì‹‬‬ ‫‪a†@ÚŽïàóèŠói@Šóè@óÜ@óØ@ÚŽîŠüu‬‬ ‫‪ìòŠói@ôîû‹ @ì@ônŽîŠó @o’ì‹‬‬ ‫‪@@Np‹ @çbïØóî@çóiòŠ@õŠóäíè‬‬

‫‪ìóÜ@çbäüî@ôÙïþØ@õŠóäíè‬‬ ‫‪ôàóvåŽïq@õò†óI@a†óàò†Šó‬‬ ‫‪óÙàóš@ãó÷@õbmaì@ó i@HŒNt‬‬ ‫÷‪Nìíióä@ÚïþØ@õü‚@õóïîû‹àó‬‬ ‫‪ì@õ‡äó¸ójîbm@çòìb‚@ìíÙÜói‬‬ ‫‪ìóÜ@Nì@ íi@õü‚ói@pójîbm@õóåŽîì‬‬ ‫‪a†@çbäüî@óÜ@ôa‹ØíáŽî†@a†óîò†ó‬‬ ‫‪ôäbØòŠìíå@ì@få@Žïnò†@ó’ó ‬‬ ‫‪ãóØ@Äû‹à@ôóØó@ Øbm@õ†aŒb÷@Šó‬‬ ‫†‪ì@püØ@ìó÷@ôbi@Nò@ ìóåiò‬‬ ‫‪ìŠóràóÜ@óäìíiò†@óØ@õóäa‡äói‬‬ ‫‪óÜ@Šóè@õ†aŒb÷@ãò†Šói@õòŠó óm‬‬ ‫‪ónîŠóä@Nìíióä@a†@”ŽîŠü ‬‬ ‫‪Ûòì@õóäbnîŠóä@ìó÷I@çbØóïïmaà‬‬ ‫‪ôØóîòìóä@üi@òìóØóîòìóä@óÜ@paà‬‬ ‫†‪óÜ@NæŽî ò‡Üóè@Hò@ ìónŽïåŽïàò†@ óÙî‬‬ ‫‪a†óîò†ó@ìó÷@ôàóîìì†@õòíïä‬‬ ‫‪ŠóóÜ@óØ@LŽõíä@ôÙŽïÜóÙàóš‬‬ ‫‪õó“Žî‡äó÷@@ oäaŒ@õó‚båi‬‬ ‫‪çìímbè@ãóèŠói@LôïåîòŒ@ì@ôÙîˆüÜ‬‬ ‫‪çbØóïïäa†óäb‚@óäbàŠb÷@õóŽïu‬‬ ‫†‪õòìóåmììi@Nòìóä‹ ò‬‬ ‫‪ôåm‹ òŠóq@ì@çbØóïîbnÐí‬‬ ‫‪ì@ôÐóÜóÐ@ôÙŽïäaŠü @óØ@ãïÜaïÜ‬‬ ‫‪Ló@ ïïmóîłóàüØ@ôyûŠ@õòìóäa‡äòŠ‬‬ ‫‪Šóói@ôa‹ØíáŽî†@ìa†ò‡ÜóèŠó‬‬ ‫‪óÜ@Nfiò†@ŽßaŒ@a†óÜóàüØ@ìŠóäíè‬‬ ‫‪ó½ím@a†óîò†ó@ìó÷@ôîbmüØ‬‬ ‫‪ì@çbØóïîŠa†Œü@@ ôîŠó @o’ì‹‬‬ ‫‪æiò†@åî‹ @a†Šóäíè@óÜ@ônŽï›Øbm‬‬

‫ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺋﻪدهﺑﯽ و آﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ و هﻮﻧﻪری‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯿﺪا هﻪو‪‬ﯽ داوه و ﻗﻪ‪‬ﻪﻣﻪ ﺑﻪﺑ‪‬ﺷﺖ و‬ ‫ﺑــﻪﺗﻮاﻧﺎآــﻪی وهك آﺎﻧﯿــﺎوی ﺑــﻪهــﺎران وﺷــﻪی‬ ‫ڕهﺳﻪن و ﭘـﻪﺗﯿـﯽ آـﻮردی ﻟـ‪ ‬هـﻪ‪‬ﻘﻮ‪‬ﯿـﻮه و‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨـــﻪری ورﯾـــﺎ و آـــﻮردیزان و ﺷـــﺎرهزای‬ ‫زاراوهی ڕهﺳـــــﻪﻧـــــﯽ ﻣﻮآﺮﯾـــــﺎن دهزاﻧـــــﻦ چ‬ ‫ﺳﯿﺤﺮ‪‬ﻚ ﻟﻪ زﻣﺎن و آﻪﻻﻣﯽ ﺋﻪو زاﺗـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ‬ ‫ﺑﻪرزهداﯾﻪ‪.‬‬ ‫ڕۆﻣﺎﻧﯽ »ﮔﻪﻟﺤـﯚ« ﮔـﻪﻧﺠﯿﻨـﻪﯾـﻪآـﯽ‬ ‫دهو‪‬ﻪﻣﻪﻧﺪ و ﺑﻪﻧﺮﺧﯽ ﺋﻪدهﺑﯿﯿﻪ آﻪ آﻪﻻوڕ‪‬ﮋه‬ ‫ﻟﻪ وﺷﻪی ڕهﺳﻪن و ﭘﻪﺗﯿﯽ آﻮردی‪ .‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺋـــــﻪوهﺷـــــﺪا ڕۆﻣـــــﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ڕهﺧﻨـــــﻪﮔﺮاﻧـــــﻪ و‬ ‫ﺗــﻪوسﺋــﺎﻣ‪‬ﺰه و ﺋﺎﻣــﺎژه ﺑــﻪ ﺑﯿــﺮ و ﺑــﺎوهڕ و‬ ‫ﺧﻮراﻓـﺎﺗﯽ آﯚﻣــﻪ‪‬ﮕــﺎی آــﻮردهواری دهآــﺎ و‬ ‫دهﯾﺎﻧﺪاﺗﻪ ﺑﻪر ﭘﻠﻼری ﺗﺎﻧﻪ و ﺳﻪرآﯚﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺑــﻮاری ﺋﺎﯾﯿﻨﯿــﺸﺪا دهﯾــﺎن آﺘ‪‬ــﺐ و‬ ‫وﺗــﺎری ﺑــﻪﻧﺮﺧــﯽ ﻧﻮوﺳــﯿﻮه و ﺑــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهﯾــﻪآــﯽ‬ ‫ڕۆﺷـــﻨﺒﯿﺮاﻧﻪ و ﺳـــﻪردهﻣﯿﯿﺎﻧـــﻪ ﺋـــﺎوڕی ﻟـــﻪ‬ ‫ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪ ﺋﺎﯾﯿﻨﯿﯿــﻪآــﺎن و ﺑــﺎرودۆﺧﯽ دﯾــﻦ و‬ ‫ﻣﺮۆڤ داوهﺗﻪوه و هﻪروههﺎ زۆرﺑﻪی ﮔـﻪوره‬ ‫ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺋﻪدهب و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪﺳﻪر آﺮدۆﺗﻪوه و‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ژﯾﺎن و ﺋﺎﺳﻪوارﯾﺎن ﻧﻮوﺳﯿﻮﯾﻪﺗﯽ‬ ‫و ﺗﯿﺸﻜﯽ ﺳﻪرﻧﺠﯽ ﺧـﺴﺘﯚﺗﻪ ﺳـﻪرﯾـﺎن و ﺑـﻪ‬ ‫آﯚﻣــــﻪ‪‬ﮕــــﻪی آــــﻮردهوارﯾــــﯽ ﻧﺎﺳــــﺎﻧﺪون‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺋﻪﺣﻤﻪدﯾـﺎن ﺋـﻪو ﮔـﻪوره ﭘﯿﺎواﻧـﻪی‬ ‫ﺑــﻪ ﭼﯿــﺎی ﺑــﻪرز ﺷــﻮﺑﮫﺎﻧﺪووه و ﻟــﻪ ڕاﺳــﺘﯿﺪا‬ ‫هــﻪر واﺷــﻪ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜــﻪ ﮔــﻪوره ﭘﯿــﺎواﻧ‪‬ﻜﯽ وهك‬ ‫ﻋــــﻪﻟﻼﻣــــﻪ ﻗﺰ‪‬ﺠــــﯽ و ﻋــــﻪﻟﻼﻣــــﻪ ﻣــــﻪﻻ‬ ‫ﺋﻪﺑﻮوﺑﻪآﺮی ﻣﻮﺳﻪﻧﯿﻒ و ﻣﻪﯾﯚﺳﻔﯽ ﺋﻪﺳﻪم‪،‬‬ ‫ﺑﻮداغ ﺳﻮ‪‬ﺘﺎن و ﻣﻪﻻﺟﺎﻣﯽ و‪...‬‬ ‫هﻪروههﺎ ﭼـﻪﻧـﺪ ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨـﻪوهی ﺋـﻪدهﺑـﯽ‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻮه ﻟﻪواﻧﻪ وهﻓﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺑ‪‬غ‪ ،‬ﻣﻪوﻟﻪوی‬ ‫و ﺋﺎﺳــﻪوارهآــﺎﻧﯽ ﻟــﻪ دهﻻﻗــﻪﯾــﻪآــﯽ ﻧﻮ‪‬ــﻮه‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮهوهرﯾﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ هﻪژار‪ ،‬ﺷـ‪‬ﻌﺮ و هـ‪‬ﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﯾﺎد‪‬ــﻚ ﻟــﻪ ﻣــﻪﻻ آــﻪرﯾﻤــﯽ ﻓﯿــﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺷــﻮ‪‬ﻦ‬ ‫داﻧﺎﻧﯽ ﻗﻮرﺋﺎن و ﺣﻪدﯾﺲ ﻟﻪ ﺳﻪر ﺋﻪدهﺑﯿﺎﺗﯽ‬ ‫آﻮردی‪ ،‬ﺳﻮوآﻪ ﺋﺎوڕ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﻣ‪‬ﮋووی زﻣﺎن و‬ ‫و‪‬ﮋهی آﻮردی و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻪﻧﺰ و ﺗﻪوس و‪...‬‬ ‫هـــﻪروههـــﺎ ﭼـــﻪﻧـــﺪ وﺗـــﺎری ﺋـــﺎﯾﯿﻨﯽ و‬ ‫ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ ﻧﻮووﺳﯿﻮه‪ :‬وهك‪ :‬آﻮرد و ﺋﯿﺴﻼم‪،‬‬

‫ڕۆژ زهوی ﻣﺎﻧــﮓ ﺋــﺎو‪ ،‬هــﻪوا‪ ،‬ﺑﯿــﺮهوهرﯾــﯽ‬ ‫آﺎرهﺳﺎﺗﯽ ﺟﻪرﮔﺒ‪ ‬و د‪‬ﺘﻪز‪‬ﻨـﯽ هـﻪ‪‬ـﻪﺑﺠـﻪ‪،‬‬ ‫زﺳﺘﺎﻧﯽ د‪‬هﺷﯽ آﻪوڵ ﺳﭙﯽ ﺗ‪‬ـﯽ ﺗـﻪﻗﺎﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺟ‪‬ﮋﻧــﯽ ﻧــﻪورۆز و ﭘــﻪﯾــﺎم و ﺑﯿــﺮهوهرﯾﯿــﻪآــﺎﻧﯽ‬ ‫و‪...‬‬ ‫ﻟـــﻪ وﺗـــﺎری »ﺷـــ‪‬ﻌﺮ ﭼﯿﯿـــﻪ و ﺷـــﺎﻋﯿﺮ‬ ‫آ‪‬ﯿﻪ؟ ﺷﯿﻌﺮ آﻪ‪‬ﻜﯽ ﭼﯿﯿﻪ و زﯾﺎﻧﯽ ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫ﺷﯿﻌﺮی آﯚن و ﻧﻮێ ﺗﻪوﻓﯿﺮﯾـﺎن ﭼﯿﯿـﻪ؟«دا‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪ زۆر ﺷﺘﯽ ﺟﻮان و ﻧﺎﺳﻚ دهآﺎت و‬ ‫دهﻓﻪرﻣ‪» :‬ﺷﯿﻌﺮ ﮔـ‪ ‬و ﮔﺮﭘـﻪی د‪‬ﻧ‪‬ﻜـﻪ‬ ‫آﻪ ﻣﻪﻧﺠﻪ‪‬ﯽ د‪‬ﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﺋﯿﻨـﺴﺎﻧ‪‬ﻜﯽ دﯾﻜـﻪ‬ ‫ﻟــﻪﺳ ـﻪر آﻮاﻧﻮوﯾــﻪآــﯽ ﺳــ‪ ‬آﻮﭼﻜــﻪ وهآــﻮڵ‬ ‫د‪‬ﻨ‪ ‬و ﺋﻪو آﻮﭼﻜﺎﻧﻪش ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪١‬ـ ـ ﺷــﻌﻮور‪‬ﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗــﯽ و هــﻪﺳــﺖ و‬ ‫ﺧﻮﺳـــﺖ و دﯾـــﺘﻦ و ﺑﯿـــﺴﺘﻨ‪‬ﻜﯽ آـــﻪ دهﺑ‪‬ﺘـــﻪ‬ ‫هــﯚی ﺋــﻪوه ﺷــﺎﻋﯿﺮ ڕهﻧــﮓ و دﯾﻤــﻪﻧــﯽ وا‬ ‫دهﺑﯿﻨ‪ ‬و ﺑﺎﻧﮓ و هﺎواری وا دهﺑﯿﺴﺘ‪ ‬آﻪ‬ ‫هﻪﺗﺎ ﺋﻪو هﺎواری ﻧﻪآﺮدووه و دهﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻪآﺮدوون‪ ،‬ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ هﻪوا‪‬ﻜﯿﺎن ﻟﻪوان‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوه‪ ،‬وهآﻮو ﺋﻪوهی آﻪ هﻪر ﺋﻪو دوورﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺑــﻪ ﺳــﻪر ﭼﺎوﯾﯿــﻪوه ﺑــ‪ ‬و هــﻪر ﮔــﻮ‪‬ﯽ ﺋــﻪو‬ ‫هﻪﺳﺖ و ﺧﻮﺳﺘﯽ ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﺑﺒﯿﺴﺘ‪!‬‬ ‫آﻮﭼﻜﯽ دووﯾﻪم دهزﮔﺎﯾـﻪآـﯽ ﯾـﻪآﺠـﺎر‬ ‫ﺑــــﻪآــــﺎری ﺑﯿﺮﺗﺎﺷــــﯿﻦ و ﭼــــﺎوﮔﯚڕﯾﻦ آــــﻪ‬ ‫ﺷــﺎﻋﯿﺮ‪‬ﻚ ﺑــﻪ ه‪‬ــﺰی ﺋــﻪو دهزﮔﺎﯾــﻪ دهﺗــﻮاﻧ‪‬‬ ‫دوو آــﺎران ﺑﻜــﺎ‪ ،‬ﯾــﻪآــﻪم‪ :‬دوورﺑﯿﻨــﯽ دﯾﺘﻨــﯽ‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ــﻚ ﺑــﯚ دﯾﺘﻨــﯽ ڕاﺳــﺘﻪﻗﯿﻨــﻪآــﺎن ﺋــﻪوهﻧــﺪه‬ ‫ﺑﻪﺗﯿﻦ و ﮔـﻮڕم و ﻗﯚﭼـﺎغ ﺑﻜـﺎ‪ ،‬آـﻪ هـﻪق و‬ ‫ﻧﺎهـــﻪق و ﭼﺎآـــﻪ و ﺧﺮاﭘــــﻪ ﺑـــﻪ ڕهﻧﮕ‪‬ﻜــــﯽ‬ ‫ﯾـــﻪآﺠـــﺎر زهق و زﯾﻨـــﺪوو ﺑﺒﯿـــﻨﻦ‪ .‬دووﯾـــﻪم‪:‬‬ ‫دوورﺑﯿﻨﯽ دﯾﺘﻨﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ وههﺎ ﺳﻪرهوﺑﻦ آﻪن‬ ‫آﻪ ﺷﺘﯽ زۆر آﻪم و ﺑ‪‬ﯾﺎن ﺑﻪ زۆر و زهوهﻧـﺪ‬ ‫وهﺑﻪر ﭼﺎوی ﺧﻪن!‬ ‫آﻮﭼﻜﯽ ﺳ‪‬ﯿﻪم‪ :‬ه‪‬ﺰی داڕﺷـﺘﻨﯽ ﺑﯿـﺮ‬ ‫و ﻟــﻪ ﻗﺎ‪‬ﺒــﺪاﻧﯽ ﺧــﻪﯾــﺎڵ آــﻪ ﺷــﺎﻋﯿﺮ‪‬ﻚ ﺑــﻪ‬ ‫ﺟﯚر‪‬ﻜﯽ ﺋﻪوهﻧـﺪه هﻮﻧـﻪرﻣـﻪﻧﺪاﻧـﻪ ﺋـﻪو ﺑﯿـﺮ و‬ ‫ﺧــﻪﯾﺎ‪‬ﻧـــﻪ دادهڕ‪‬ــﮋێ و ﻗﺎ‪‬ﺒـــﻪآﺎﻧﯿــﺎن ﭘ‪‬ـــﻚ‬ ‫دهﮔﺮێ و هﺎوﺗﺎﯾﺎن دهآﺎ و ﺟـﻪﻣـﺴﻪرهآﺎﻧﯿـﺎن‬ ‫هــﺎوڕهﻧــﮓ و هــﺎودهﻧــﮓ دهآــﺎ و ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻨﯿﺎن دهآﺎ‪«....‬‬

‫‪ãó÷@ômóïïåîòŒ@ì@ônŽîŠóáèòì@ì‬‬ ‫‪õŠìíib÷@ôàïÜaïÜ@õ‹iŠò†@ó‚bäüÔ‬‬ ‫‪ãó÷@ôÙÜó‚@NóïîŠýb@ÚÜó‚@ì‬‬ ‫‪õóäaíŽïq@ìŠòíŽïq@ói@Äû‹à@óàò†Šó‬‬ ‫‪‹mbîŒ@ì@æäaŒò†@ÚŽïn’@ìíàóè‬‬ ‫‪æäbîü‚@ói@Šìínó÷@o“q@ìŠa†ŒŠóÔ‬‬ ‫‪@@NçbïäbØòqbi@ì@lbi@bmóè‬‬ ‫‪õüè@ói@ a†@ãòŠaíš@õò†óóÜ‬‬ ‫’‪ôÙŽï ìíäòŠbš@LçbØòŠìí’ìŠó‬‬ ‫’‪Nò@ ìóm‹ @õŠóäíè@ôåŽîìa†@ãìí‬‬ ‫‪çbØónŠórÜóè@Šó’@õaì†@ôÙäíš‬‬ ‫‪ì@çbØò‡äóàóÜìò†@ì@eíä@ôåïš@óØ‬‬ ‫÷‪óÜ@óØ@õóäaín“îóŽïq@òŒbm@ìó‬‬ ‫‪òìóïïäb ŠŒbi@õó’ó @õŠóóîb‬‬ ‫‪ói@Lòìóm‹ ò†@ça‡îóà@óäìíjmbè‬‬ ‫÷‪ôånaŠbq@ô−bàb‬‬ ‫‪çbîü‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói‬‬ ‫‪ói@a†Šóäíè@õŠaíi@óÜ@çbïäbåŽïèŠóiòì‬‬ ‫‪ôåm‹ a†@Šóói@oò†@ônóióà‬‬ ‫‪aì†@ói@òìóÜ@N†@ ‹ÙŽïq@oò@ †@Šóäíè‬‬ ‫‪ói@óØ@Šóäíè@ôîò‡äó bqû@ ‹q@ômìòŠ‬‬ ‫‪ÚÜóØ@ói@ìŠüuìaŠüu@ônóióà‬‬ ‫‪ì@ô“‚ói@‰Žï š@LaŠü @NNNNNNN‬‬ ‫‪õóŽïu@çbØóïïbåäaíu@òŠòíŽïq‬‬ ‫‪ómìóØ@Šóäíè@ìòìóm‹ @çbïØûŠòíŽïä‬‬ ‫‚‪ôå@ ïš@õò‡äó bqû‹q@póà‬‬ ‫†‪@@Nòìò‡äóàóÜìò‬‬ ‫@@‬

‫آﻪ ﺑﻪ ﺑ‪‬وای ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ وه‪‬ﻣﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﺷﯿﻌﺮ ﭼﯿﯿﻪ ﺑﻪ دهﺳﺘﻪوه داوه‪ .‬ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋﻪو‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳــﺘﺎ ﺑــﻪڕ‪‬ــﺰ و زاﻧﺎﯾــﻪ وردﺑﯿﻨﺎﻧــﻪﺗــﺮﯾﻦ‬ ‫وه‪‬ﻣﻪ ﺑﯚ ﺋﻪو ﭘﺮﺳﯿﺎره‪ .‬ﻟﻪو وﺗﺎرهدا زۆر ﺑ‪‬‬ ‫ﻻﯾــﻪﻧﺎﻧــﻪ ﺷــﯿﻌﺮی ﻧــﻮێ و ﺷــﯿﻌﺮی آــ‪‬ﺶ و‬ ‫ﺳﻪروادار هﻪ‪‬ﺪهﺳﻪﻧﮕ‪‬ﻨ‪ ‬و ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪو ﺧﺎ‪‬ﻪ‬ ‫ﮔﺮﯾﻨﮕﻪش دهآـﺎ ﺷـﯿﻌﺮی ﻧـﻮێ ڕهﻧﮕـﻪ ﻻی‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهآﺎﻧﯽ دﯾﻜﻪ ﻧـﻮێ ﺑـ‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﻟـﻪ ﻻی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪی آﻮرد ﺳﻪدان ﺳﺎ‪‬ﻪ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهی ﺑﻪﯾﺖ و‬ ‫ﺣﻪﯾﺮان و ﺑﻪﻧﺪهآﺎن آﻮﺗﺮاوه و ﻣﻨﯿﺶ ﺑﻪش ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﯽ ﺧﯚم ﺋﻪو ڕاﯾﻪی دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ـﻨﻢ و ﻟـﻪوهﺗـﺎ‬ ‫دهﺳﺘﻢ ﻗﻪ‪‬ﻪﻣﯽ ﮔﺮﺗﻮوه و ﺑﯿﺮم ﺑـ‪‬ی آـﺮدووه‬ ‫هﻪر ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪو ﺑﺎوهڕه ﺑﻮوم و ﺷـﯿﻌﺮی ﻧـﻮ‪‬ﻢ‬ ‫ﺑــﻪ در‪‬ــﮋه ﭘ‪‬ــﺪهر و آﺎﻣــ‪ ‬ﺑــﻮوی ﺑــﻪﯾــﺖ و‬ ‫ﺣﻪﯾﺮان و ﺑﻪﻧﺪهآﺎن زاﻧﯿﻮه‪ .‬ﺷـﯿﻌﺮﯾﺶ ﺋـﻪﮔـﻪر‬ ‫ﺷــﯿﻌﺮ ﺑــ‪ ‬ﻟــﻪ هــﻪر ﻗﺎ‪‬ــﺐ و ﻓﯚڕﻣ‪‬ﻜــﺪا ﺑــ‪‬‬ ‫ﺷــــﯿﻌﺮه و ﺷــــﯿﻌﺮی ڕاﺳــــﺘﻪﻗﯿﻨــــﻪش ﯾــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎو‪‬ﻨﻪی زهﻣﺎن‪ ،‬ﺋﺎو‪‬ﻨﻪﯾﻪك آﻪ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮه‬ ‫ﮔﯿﺮاﺑــ‪ ‬ﯾــﺎن ﺑــ‪ ‬ﭼﻮارﭼ‪‬ــﻮه ﺑــ‪ ‬ﮔﺮﯾﻨــﮓ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﻪوهﯾﻪ ﺟـﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﺣـﻪزی و‬ ‫هﻪﻗﯿﻘﻪﺗﯽ ژﯾﺎن و زﻣﺎن و آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪ ﻧﯿـﺸﺎن‬ ‫ﺑﺪا‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ آﯚﺗﺎﯾﯿــﺪا ﺟــﺎر‪‬ﻜﯽ دﯾﻜــﻪ ﺗﻜــﺎ ﻟــﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﻪران و ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧﯽ ﻻو دهآﻪم ﺋﺎﮔﺎﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧـــﻪآـــﻪﻣـــﺎن ﺑـــ‪ ‬و هـــﻪوڵ ﺑـــﺪهن زﻣـــﺎﻧﯽ‬ ‫آـــﻮردی ﺑـــﻪ ﺷـــ‪‬ﻮهی دروﺳـــﺖ و ڕ‪‬ﺰﻣـــﺎﻧﯽ‬ ‫دروﺳــﺘﻪوه ﻓ‪‬ــﺮ ﺑــﻦ و ﭘ‪‬ــﯽ ﺑﻨﻮوﺳــﻦ‪ .‬ﺋــﻪوهش‬ ‫ﺗﻪﻧﯿـﺎ ﻟـﻪ ﺳـﺎﯾﻪی ﻗـﻪ‪‬ـﻪم و ڕ‪‬ﺒـﺎزی ﮔـﻪوره‬ ‫ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﮔـﻪﻟـﻪآـﻪﻣﺎﻧـﺪا وهدهﺳـﺖ دهآـﻪوێ و‬ ‫دهﺗــﻮاﻧﯿﻦ ﺗﯿﻨﻮاﯾــﻪﺗﯿﻤــﺎن ﻟــﻪ آﺎﻧﯿــﺎوی ﺑﯿــﺮ و‬ ‫زاﻧﺴﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ڕهﺳﻪﻧﯽ ﮔﻪوره ﭘﯿـﺎواﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫وهك ﻣﺎﻣﯚﺳــﺘﺎ هــﻪژار و ﻣﺎﻣﯚﺳــﺘﺎ هــ‪‬ﻤﻦ و‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ڕاوﭼـﯽ و ﻣﺎﻣﯚﺳـﺘﺎ ﺋـﻪﺣﻤـﻪدﯾـﺎن‬ ‫ﺑﺸﻜ‪‬ﻨﯿﻦ و ﭘﺎراو ﺑﯿﻦ و در‪‬ﮋه ﭘ‪‬ﺪهری ڕ‪‬ﮕﻪ‬ ‫ﭘﺎك و ﺑ‪‬ﮕﻪردهآﻪﯾﺎن ﺑﯿﻦ‪.‬‬


KURDISTAN The Organ of Kurdistan Democratic Party

No. UQQ@ U June RPPY

ôîaìłbàóÜ@Šói@

a‡ïàþï÷@õŠbàüØ@óÜ@póÜìò†@íŽïä@óÜ@póÜìò†

ôäb¼òŠ@aíïè

ÚÜó‚@ôäò†@ó@ i@płì@ôïÝó÷@ôäbnò†ói@Šbî‹i@La‡ïàþï÷@õŠbàüØ@óÜ NHó@ îóè@õŠûŒ@ŠbvØóî@ôÙŽïmłóò†@óØ@ãaïä@õŠójŽîŠ@ÛòìI@æŽîŠ†‹Žî‰ibä@Žßóè Lóïä@çbîümìó÷@ôÙŽïmłóò†@ãóè@La‡i@fq@çbïäò†@fäaímò†@ÚÜó‚@óØ@•óäaìó÷ óÜ@õŠüma‡î‡äbØ@óÙäíš@Næ@ àaïä@õa‡î‡äbØ@ìíÙÜói@Lμä@ÚÜó‚@õa‡î‡äbØ@ãóè üi@a‡î‡äbØ@Ûòì@óäbóØ@ìó÷@bïäóm@çbibï@ ä@õaŠìí’@Lìóïä@†aŒb÷@a‡äa‹Žï÷ ôŽïq@õü‚üi@óØ@LòìónŽïÝŽî†@NNN‡@ nè@ì@ïÝuóà@ì@õŠbàüØŠó@Ûòì@ôäbØónüq çbïïmóïyýó@çbibïä@õaŠìí’@óØ@a‡’óîa‡î‡äbØ@ò‡äòìó÷@íŽïä@óÜ@Næ@ i@•bi õaŠìí’I@õŠójŽîŠ@ói@Šó@ôäbØb Œò†@ìŽïè@ì@ãaïä@õŠójŽîŠ@LbØò†@‡ïï÷óm wïói@LçaŠa‡bq@õbqí@LHç@ üîîìóÜóm@ìüî†aŠ@Lü‚íŽïä@ômòŠaŒòì@ @Lçbibïä ìó÷@bî@a‡î‡äbØ@ìó÷@ôån‚@Šó@ôÜìóè@LòŠüuìaŠüu@õóŽîŠ@óÜ@L@NNNì ìó÷@ìíàóè@@õaŠòŠó@Šó ó÷@Nó@ äbïnóióà@çbîü‚@üi@óØ@çò†ò†@óäbîa‡î‡äbØ õa‡î‡äbØ@ì@ôéïÔóÐ@ômóîþîì@ôàónï@ói@Bb@äB@çbïäaím@ÚÜó‚@LóäbrüØ óÜ@Ûóîò†aŠ@bm@óØ@ç‹Žî‰i@Žßóè@ÚŽïØóî@ì@æŽï Ýi@óàónï@ìó÷@õŒaíƒ܆ Lóîóè@ôîŒaìbïu@ãaïä@ôïÝó÷@ôäbnò†óiŠbî‹i@õa‡î‡äbØ@Žßó óÜ@a†òìó䆋Øi ìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ìó÷@ôäbØòŠbØ@ìíàóè@çò†ò†@Žßìóè@òìóÙî†@ôäbØóŽîŠ@óÜ@pbØ@ìó÷ çbïrüØ@ŠüuìaŠüu@õòíŽï’@ói@Lì@ òìóäóÙi@Žßóšìíq@ó䳆óibäòìaŠ†‹Žî‰jÜóè@bî @@NçóÙi@o슆@üi ôïÜòì@õŒaíƒ܆@õa‡î‡äbØ@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@La†QSWV@ôäa†ŠòŒüu@õR@óÜ óÜ@N†@ Ša‰jÜóè@çbïàómb‚@ì‡äbÙ’@ÚŽïm@Hì@ íi@õŠìíä@Öïmbä@óØI@çbïéïÔóÐ óÜ@ŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@ômóïïyýó@ôšŠó ó÷@a‡“ïàó’ó’@ôïÝuóà@ô䆊a‰jÜóè ìói@Lòìóîa‹Ø@pòŠ@òìóäbibïä@õaŠìí’@çóîý@óÜ@ÚÜó‚@õŒ@ aíƒ܆@ôäbØa‡î‡äbØ ‡ïï÷óm@çbïmóïïyýó@@ôšŠó ó÷@óØ@†Ša‰jÜóè@çbïÙŽïäbóØ@ÚÜó‚@•óÜby ãó÷@õòìó÷@üi@Nç@ ìíióä@ãaïä@õŠójŽîŠ@ì@çaŽîŠbqóäüØ@ô܆@ói@ãłói@Lìíia‹Ø óØ@•òŠa†Šìíå@ómłóò†@ò‡äòìóÜ@æäaímóä@óïÝuóà@ìó÷@ìòŠbàüØŠó ói@Šó@ôäbØb Œò†@ì@ãa†@ì@ãaïä@õŠójŽîŠ@Lç‹iŠòì@ÚÜóØ@ô’bi@ói@Lìíjäbîóè ì@çb Šü÷@çbîò‡äòìó÷@Lì@o‚@ŠbØòì@a‡móÜìò†@íŽïä@óÜ@@çbïÙŽïmóÜìò†@Lìa‹iìbä båŽïè@ŠbØ@ói@@çbØóïïäìíäbÔ@ì@ôòŠ@õ‡äòìbä@ì@çb Šü÷@ôjîŠómìbè@õ‡äòìbä a‡ïnaŠ@óÜ@Aòìóå@ŽïÜìí¡@a‡äbî@ü‚@ônŽïq@óÜ@æäaímóä@ïÝuóà@ìŠbàüØŠó@óØ Šó@óÜ@•órüØ@òìíàóè@ìó÷@óØI@ÚÜó‚@õòìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ò†béïä@ìì†@ìó÷ ôäaŠò†Šbî‹i@ô܆@ói@pbØ@Šóè@LHó@ îóè@çaìó÷@ôÙïma‹ØíáŽî†@ô䆊a‰jÜóè@õóŽîŠ ónŽïiò†@bïäóm@ìbïäóm@çbîŠbØ@Lçìíióä@õŠa‡młóò†@ôánï@õóåïÔónaŠ óïïäìíäbÔbä@ò‡äòìbä@ì@çb Šü÷@õóäbïåŽïÙ’@ŠbØ@ì@ça‹îóÔ@ìó÷@õòìó䆋ÙÜóšìíq @@NçóØò†@o슆@çbîüi@çbØójîŠómìbè (iranhrdc) ç@ a‹Žï÷@óÜ@Äû‹à@ôÐbà@ôäbØóàbäóÜói@õ‡äòìbä@ôîòŒbm@ói òìaŠŒóàa†@ìb Œò†@ôïäìíäbÔbä@ì@ôåŽïéä@ôïØýbš@ŠóóÜ@ôÙŽïmŠüqaŠ bm@QSWVI@ôàómb‚@ôîŠbàüØŠó@ôàò†Šó@óÜ@kîŠómìbè@ôäbØóïî‹Üaìóè ói@Šó@óØ@óäbïïäìíäbÔbä@òìaŠŒóàa†@ì@tìì‹ @ãó÷@Nò@ ìómû†‹Øì⁄i@La†HQSXT òìóäaŽîŠbqóäüØ@çóîý@óÜ@çìíi@ôîaŒóÔ@ômłóò†@ì@çbØóïïmóÜìò†@b Œò†@ì@ãa† Nçìa‹åŽïè@ŠbØ@ói@a†@ôàómb‚@ôàò†Šó@óÜ@płóò†@ô䆋Ø@ŽßûäüØ@üi ì@ç‡äb‹m@ìó’òŠóè@çbîŠbØ@LóäbjîŠómìbè@òìaŠŒóàa†@ãó÷@fÜò†@óØómŠüqaŠ óØ@òìíi@óäbóØ@ìó÷@Lì@ôbï@ôäaŠbîóä@LçaŒaí¬ŠüÑîŠ@ô䆋ÙmíÙàò† ì@õŠb؇åŽîí‚@ôäbØýbš@LçbìíäóàbäˆûŠ@Np @ ‹ ò†@çaŽîŠbqóäüØ@óÜ@çbîóå‚òŠ óäaìaŠŒóàa†@ìó÷@ôäbØóïïØòŠó@ó−bàb÷@óÜ@ôäò†óà@õóÜóàüØ@ôäbØýbš ‹Žîˆ@óÜ@óØ@ça ò†aŠ@a†óäbäb²‡äói@ìóÜ@óäbîb Œò†@ãó÷@ôäbïäbiŠíÔ@Nçìíi ôØóîòíŽï’@ói@çaìó÷@Nçìíióäa†@B@płì@ôäbØóäb²‡äói@õìa‹ƒÙŽîŠB@ôî‹Žî†òìbš õŠììˆ@óÜ@ŠûŒ@ôØóîòìbà@üi@ìa‹Øò†@Žßó óÜ@çbîòìóåïÜüÙŽïÜ@óäbï“yòì ŠaŒb÷@ì@póîŒó÷@L”ï䆋؆aŒb÷@”Žïq@póäbäóm@Nça ò†aŠ@a†@ôóØóØbm @@NçaŠ†ò† Lôìíbu@Lpłì@ôïèbäóm@ôäa‡ÙŽïm@Ûòì@ôäaìbm@ói@çbØòìa  ãaïä@ôäb‹qŠói@ói@ômóàŠízŽïi@ìóäbŽïi@ôäbmóÜìò†@üi@õŠbïäaŒ@õòìó䆋ØüØ óØ@æŽïåia†@óäbäaìbm@ìói@ça†@óØ@ça‹Øò†@†aŒb÷@•óuŠóà@ìói@Nç@ a‹Øò†@Šbjäaìbm çbîüi@LçíŽîïÄóÜóm@óÜ@òìóäìíiì⁄i@üi@LçbØójîŠómìbè@óïî‹Üaìóè@b Œò† ôäbØóàbäóÜói@õ‡äòìbä@ôîa‹vï÷@õŠóiòíŽîŠói@Bç@ óà‡ŽîŠ@ŽôåŽîŠB@Nμìíäò† ìó÷@ôåŽïéä@ôïØýbš@ôîì⁄iŠói@ì@ôîbnäbqBZf @  Üò†@Lça‹Žï÷@óÜ@Äû‹à@ôÐbà bnÐóè@ómŠüqaŠ@æîŠa†aíïè@óáŽï÷@Nó@ äììŠbä@ça‹Žï÷@õòìòŠò†@ìü‚íŽïä@óÜ@óäbîb Œò† æîŠa†aíïè@bèòìŠóè@Nf @ ia†@ìbÔ@óÜ@õóäbïïØýbš@ìóÜ@ÚŽï’ói@çbàóØóïîòŠóqý @@BNòìóåióä@pbqìì†@óäbïïØýbš@ìó÷@óÙî†@ôÙŽîŠbu a†óäaˆûŠ@ãóÜ@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@õòŠìò†@μàóîò†@ô䆊a‰jÜóè@óØ@bnŽï÷ ômóîþîì@ôánï@Žßó óÜ@ÚÜó‚@ @ôŽïäþáÝà@üi@óÙî†@ôÙŽïmóЊò†@Lfšò†@òíŽîŠói ìóÜ@ÚÜó‚@Šó ó÷@Nó@ îa†@ÚÜó‚@ãò†ŠóióÜ@óàónï@ìói@òìóåmí @bä@ì@ôéïÔóÐ ì@ôòŠbä@òìaŠŒóàa†@ãó÷@óÙî†@ôÙŽîŠbu@LçìóÙi@Šó@a†óïïäþáÝà ìóÜ@óŽîŠ@LìòìóäóØò†@o슆@a‡ÙŽïmóÜìò†@íŽïä@óÜ@ÚŽïmóÜìò†@LóäbïïäìíäbÔbä óÜ@ìòìóåŽï“Øóä@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@fiò†@Nç@ óØò†@çbîaìa†@Ú@ Üó‚@óØ@ç‹ ò†@óäbäaŠü  Žßóšìíq@çbïäbØómìóÙò†@ì@õìò‹“Žïq@LóÙî†@ôÙŽîŠbu@õòìó÷@üi@æia†@ça‡îóà ói@Lçìa†@Žðq@çbïäò†@õóäbàbäŠói@ì@â’슆@ìóÜ@ÚŽï’ói@æäaíni@LìòìónŽî‹Øóä @@NçóÙi@fuójŽïu@ôàþï÷@õŠbàüØ@ìòŒbm@õŠbàüØŠó @@@http://www.iranhrdc.org@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NòìbšŠó @

@@

@@Za†@oŽïä‹Žïnåï÷@ôïäbéïu@õŠüm@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäò†@üî†aŠ@öBçbn†ŠíØB@õóàbäˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØüáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@ õŠórÜbà

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ZôåŽïéä@ômþïÙ’óm@ôäüÐóÜómPPYVTWWPQYPQVUX@@ @ www.radiokurdistan.net @@info@ kurdistanukurd.org @info@ kurdistanukurd.com@ dengikurdistan@gmail.com @ Kdp.Tashkilat@gmail.com @ @@ www.kurdchannel.com : Hotbird: X - MHZ: QQVPT @TashkilatXR@yahoo.com @Radiopdk_Iran@yahoo.com@ @@ Polarization: Horizental - S R: RWUPP - FEC: UOV @@Tel: PP YVTWWPQUYWRVX www.kurdistanukurd.com @

çbnŽîíØ@õbäbè

@çˆ@ôåà@ôäbåï÷@ìóäaŒaíƒïäbØóî@õŠaìbè@ì@bäbè@ôä‡äbîó @üi@óÙŽîŠójåïà

Zòìaì†@òŠüuói@õójŽîì@ìó÷@õìbä@Šó@óÜ@‘ìíå þjŽîì æŽîí’@ói@çaŠó B@ì@ômóàŠbî@õaìa†@õbmaì@ói@bäbè@óØ a†@õŠaìò†ŠíØ@õóÜóàüØ@óÜ@óÙäíš@ì@BòìóòŠ†bî‹Ð ì@çüØ@bŽîŠìbbî@ì@oîŠóä@‹Žîˆ@óÜ@çbäˆ ômóïïÝÔóÈ@ìòìó@ åŽï“ïÝqò†@a†@çbØòìínójÔóš ôØóîòíŽïšŠaíš@óÜ@ôäˆ@†ŠíØ@õóŽÜóàüØ@õŠýbìbïq üi@óÙŽîŠójåïà@ó þjŽîì@@ãó÷@Nò@ 솋Ø@ôäa‡åîŒ@a†Šóióäóm @@NÚŽïäˆ@õóäaŒaíƒïäb óî@õŠaìbè@ì@bäbè@ôä‡äbîó  óäb“ïäìbä@ãó÷@ôäa†Šó@æäaímò†@‹mbîŒ@õŠbïäaŒ@üi @@NçóÙi@óïïnŽïäåï÷ www.kwestanftohi.blogfa.com

ìóäaìŠ@üi@òìa‹Ø@çb‚Šóm@òímbè@a‡õóØóbåŽïq ŠóóÜ@óäbnŽîíØ@‘ìíå þjŽîì@ôäbØóäìíšüi óiB@NçbØóïïmóîłóàüØóÜóóà@ì@çˆ@ô‹q óÜ@ôäbØóîbä@ôäb@iŠíÔ@çˆ@LBÚ@ îa†@õˆûŠ@õìíäbïi ô䆊aìłóè@õòìóå@ î‹ @üi@LBa†ŠbØ@õŠaŒbi óÜ@‰ŽîŠ†ìŠìì†@ôØóîóŽîŠ@çbäˆ@õˆ†@óÜ@ôåïu ÛûŠó@ô䆊a@‰jÜóè@óÜ@çbäˆ@õŠa‡’ói@ LBó“Žïq ói@ça‹Žï÷@õŠbï’ì@ôä@bäˆB@a†@ôš@ìbåŽïqóÜ@ŠbàüØ ç†Ša‰jÜóè@õ‡äóiìŠó@ôäbØó슆 ãó@ ÷@ôäbØómóibi@æîŽîíä@óÜ@LæŽîíî‹ÐbåÜóè @@@Nçó þjŽîì a‡äbØòŠbï‹q@ôàłòì@óÜ@bèòìŠóè

@õ‹ïà@æŽïy@ŠóåŽïèŠò† @ @†‹Ø@çbîˆ@óÜ@ôîaìbøÜbà @@ @@

@@ @@ @@ @@ pbè@Žß†@õónÜóu@ô’ìím@Lb@àaŠ†@ìüäb’@õŠaíi@óÜ@ŠóåŽïèŠò†@õ‹ïà@æŽïy @@N†‹Ø@ôîaì†@ôšüØ@ôäbáŽïÝ@õŠb’@ôåmìóØbî‹Ð@ñóäbƒ’í‚óä@óÜ@ì ôïäüîÐóÜóm@ò−Œ@‡äóš@ói@a†@ôîaì†@õóÜb@‡äóš@ìó÷@õìbà@óÜ@õ‹ïà óäóóyB@ì@B @ ïÜüq@õó’òŠB@LBçbØóØóÜüš@ôàó‚B@LBçaŒòìó@ ä@Šü‚B@Ûòì @@NŽôåŽïbåi@çbØóïíØ@óäüîÐóÜóm@ôäaŠóåïi@ói@õü‚@ôäaím@Bõ‡äóÐ Úîa†@óÜ@ÛíØŠóØ@õŠb’@óÜ@QYUW@ôÜb@õ‹ïà@æŽïy@Žõ‹míi@ónîíŽïq bèòìŠóè@ìòím‹ Šòì@õü‚@õóØò‡ŽîŒ@óÜ@õŠóäíè@õ‰ŽïÜíØ@õóàbäaì‹i@ìòìíi ôÜbäbØ@õbàaŠ†@ô’ói@óÜ@ì@çbn†ŠíØ@ôäa‡äóàŠóäíè@ôïmóïØóî@ôàa‡äó÷ @@N†‹Øò†@õŠbØ@a†@Ûb‚@ì@pb†ŠíØ

@

@

Lô þjŽîì@ôäb“ïäìbä@Bçbnî@ŽíØ@õbäbèB ôØýbš@ôyínÐ@çbnŽîíØ@‘ìíå þjŽîì õóbåŽïq@òŠüªói@óØ@óäbäˆ@õŠaíi Zb@Øò†@õü‚@õóØóïïnŽïä‹Žïnåï÷@õòŠóqý õŠaìbè@ìbäbè@ôä‡äbîó @üi@óÙŽîŠójåŽïà ÚŽïÜbà@Lçˆ@ôåà@ôäbåï÷@ìóäŒaíƒïäbØóî @NçbØóïïmóîłóàüØ@óÜóóà@ì@çˆ@ô‹q@üi óÜ@ÛòìŠóè@ó þjŽîì@ìó÷@ôØûŠòíŽïä @@

@Šó@óÜ@ôîò‡äó bqû‹q@ôÙŽïáÝïÐ @ça‹Žï÷@õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè @ @òìómìóÙŽïÜ@ômóîaŒòŠbä

@@ ôÙŽïáÝïÐ@óÜ@‹mbøïm@@ôÙŽîŠónØó÷@òŠbî‹i@óØ@a†@óÜaóè@ìó÷@õaì†@ói ôäbØòaŠíŽïÜbq@óÜ@ÚŽïØóî@üi@õ‡ïuóà@‡ïuóà@ôîŠ@ óåŽïèŠò†@ói@ôîò‡äó bqû‹q ôäbØóäaíu@òŠóäíè@õóäbºóq@ôäóàí−ó÷@LŽði@ãóèŠói@ça‹Žï÷@õŠbàüØŠó pòŠbió@çbîü‚@ôïmóîaŒòŠbä@a†@óäa‹ óå‚òŠ@ôØóîóàbä@óÜ@çbå@õŠb’ @@Nõ‹iŠò†@ŠóåŽïèŠò†@õòŠbØ@ìói ôn’ìòŠ@ì@ônòìŠò†@óØ@òìa‹Ø@ŠóåŽïèŠò†@óÜ@aìa†@a†@óîóàbä@ìóÜ ÚÜó‚@ôn“ @õaŠìi@ô䆋ia†@ŽñŠýói@üi@ì@ŽõŽîŠbri@õü‚@õŠóäíè òìómòìa‹åŽïè@ŠóåŽïèŠò†@iòì@a†@óîóàbä@ìóÜ@Nb@Øóä@Šóäíè@óÜ@ôîûˆbøÙÜóØ óïîŠbî@ìóàó @üi@Ûóä@óîóÜóàüØ@õòìóäbåŽïè@b b÷òì@üi@Šóäíè@óØ ônò†@óÜ@Šóäíè@ô䆋Ø@óØün@îóÜ@ói@óîüi@Šóè@LçbØóïïbï @@NóÙŽî‡äóàŠóäíè@õóŽïq@óÜ@õŠìì†@ì@ôïn’ìòŠbä@ôÙŽîŠbØ@çbäamóbï @@

@ @†‹Ø@çbîˆ@óÜ@ôîaìbøÜbà@Žßb“@õŠüma‹ráï÷ fàŠì@ðÜü @öçaì@ðÜü @öŠbjŽîŠŒ@a‡îòŠaˆóq ñóØòŠìó @òŒìóy@ñünó÷@ón‚@çbïnò† ìóÜ@óÜbÔóàbà@ðšüØ@Nçbî‹ @ÿíØ@ói@öçbØüi L‹i@Þîóà@ðÝ @ói@ü‚@óØ@ìíióä@óäbšüØ ça†bî@óÜ@ÿíØói@ðÙŽïäòíï’@ñaì†@öç‹Žïrò† ñBò@ ‹i@Þîóà@Ł B@ ðÜóóà@ó Šóà@ìó÷@NòìónŽï›i ò‡äóàŠóäíè@ìó÷@óîbmóè@bmóè@ìòìón‚@ûŠ†òì Nòìì‡åîŒ@ @a†@ÿb“@ñŒü@öóÜbä@óÜ@óäŒóà óØ@ìíi@óóØ@ìó÷@çò‰Üb“@ñòŠóàóÜbÔ@óÙäíš öçbjî†ó÷@ñŠüØ@íŽïä@óîbåŽïè@òìó‚b’@óÜ@ðÜb“

@@

óÜ@LŽßb“@õŠüma‹ráï÷@LòŠóàóÜbÔ ðyûŠ@ìòŠói@a†@çbn†ŠíØ@ñŠbjàó‚@ðØóîòŠaíŽï÷ óÜ@çbán“ïä@ðäbØò‹àóä@ò‡äóàŠóäíè@ñŒŠói ói@õóØóÜaìb÷@óäüØ@õý@bmóè@ìa†@ôÜbi@õóÔó’ õa‹Žîì@ìbnòìóä@æî‹Ð@óÜ@òìóåŽïÙ’óÜbä@ôåŽîìa† õóØòŒŠóiŠó@bïš@ôäò‡äóiòì@ôÜbq@Ûò‹îŒ æîŠóiŠói@ôÙŽïÜbÄóäŠóØ@óÜ@ìòìóîa†@çbØüi@õŠb’ L@ça‡äóàŠóäíè@L@çaìý@ìíàóè@õŠa‡’ói@ói@a† ói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäłóàüØ@ì@çaŠóìíä óÜ@‹q@ð Šóà@óÜ@öaŠ†‹Žïró÷@óØb‚@ìó÷@ð’òìbi

ï÷@Nç @ bØónﺆbØb÷@öçaŠb؇åŽîí‚@öçajå’ûŠ bïäóm@ÿb“@ŽðÝi@fäaímbä@‘óØ@ìó÷@ñaì† @@@Nóäbäaí’@ñ‹Žïàb÷ LeŠò†@ónŽî†@òìò‹Žïàb÷@ìó÷@ñììŠó @óÜ@ñòìó÷ N Nòìì‡åîŒ@ðÙŽïÄû‹à@ìíàóè@@ð܆@ñóbäóè ðäòíï’@ðäò†@óÜbÔóàbà@ðÜb“ ðàò†@ðÙïäóè@öa†@ñîŒóÉÜì‡ióÈ ðuó‚@ñòìóä‡äaìý@öçaìò‡îó@ðäa†óÙÝîìb÷ ö‡äóàbï@ðäbØóåî‹i@ñóÙ@ö@ìaíŽï’Œbä öçbåóà@ö†ìí¼óàŠü’@ðäbØłbÙ õóØ‹ä@öça‡Ìíi@öó÷@ðäbØóïî‹Žïåï’ Nóäbn†ŠíØ@ðäbØóà@ ómóiŠó@bïš@öŒòìòŠ ñŒüói@ðäóèb÷@òŠóàóÜbÔ@ðÜb“@ðäò† çaŠaŒóè@ï’@öûŠaí@öòîbq@öòîŒb÷@öñ‹Ù’óÜ ðäbØóÜû†ö‹š@íŽïä@Žîí’ìŠó@Žði@ðîìa‹  @@óîì쉎ïà

@@

Rojnamey Kurdistan Jemare 511  
Rojnamey Kurdistan Jemare 511  

Rojnamey Kurdistan Jemare 511