Page 1

@ômóîłóàüØ

@ôäbïäbiŠíÔ@çbäˆ @õŠaŒbi@óÜ@ôäbØóîbä @ @a†ŠbØ

‫آﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ‬

ðäbØóïŽïìaŠ†@óÜ@ãbØ@ïè @ @ãó÷@Žñìóéäbîbä@×a‹ŽïÈ @öŽïèói@ómłì@ @ @Žði@ìím‹Øóî

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

òŠbàˆ

www.kurdistanukurd.com

çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy@ôäb Šü÷

UPY

Lõóà@õQ@õóäüi@ói @ôäbéïu@õˆûŠ @ @ŠbÙŽî‹Ø

@ @çó¸@QUP  RPPY@õóà@õU@@QSXX@Šóàóäbi@õQU@ó¿ó’@Žô@@

@ @ZõîŒóÈ@‡ïÜb‚

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

@@ @@ @@ @@ @ôäbØó䆊a‰jÜóè @@ ÚŽïmóЊò†@õŠbàüØŠó@@ @õaŠb÷@óäbåŽïè@üi @@ @çbØóïîŒaí‚a† @@ @@ @@ @@ @@

@çbØóàó @íŽïä@ónŽïåŽïi@ôîóåàb‚@ÚŽîŠüu@ói@ça‹Žï÷@Žßó óÜ@ó“ŽïØ@óÜ@óÙîŠó‚@bÙî‹àó÷@ôŽîíä@õòŠa‡ï÷ @@ @@

ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ@õ‰ŽŽïiómì@Zôbï@ô’ói@Bçbn†ŠíØB ói@@U@KQ@ôqìì‹ @õóïŽîíä@òŠ@ bïå“Žïq@@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† óÜ@HçaŠbm@Žßó óÜ@bÙî‹àó÷@pójîbm@ói@U@KQ@ôuŠóà@Žô i@õ‰Žîìímì@ómaìI@ça‹Žï÷ ôŽîíä@õòŠa‡ï÷@íŽïä@óÜ@óØ@‡äbîóîaŠ@õBçbn†ŠíØB@ói@a†@pójîbm@ôÙŽïäaì‡ŽïÜ ôàa‹èói@łìóÈ ói@a@†@ç@ a‹Žï÷@õó“ŽïØ@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@ó@Ø@óîa†@ŽñŠü@  @óÜ@òìó÷@ôbi@a†bÙî‹àó÷ @¶í‚@ô䆊a‰jÜóè@õò†aì@õòìóäìíjÙîä@ói @ îóåàb‚@¶óÈI@ça÷@õŠójŽîŠ@ÚŽîŠüu @”ïäbØòŠüma‡î‡äbØ@ôïìíäìbä@õŠbàüØŠó@ôàóîüä íŽïä@ónŽïåŽïéi@óîbèòŠ@ôÙŽïmłóò†@çòìb‚@óØ@Hô @@NòìóØóàó  @ó“ŽïØa‹−Šó@õòìó÷@ãłói@Nò@ 솋Ø@fq@ônò† @@ZóØ@óîòìó÷ ìíàóè@õòìòŠó@óÜ@ça‹Žï÷@óÜ@ŠójŽîŠ@óØ@õòìói@òˆbàb÷@ói@õ @ îŒóÈ@‡ïÜb‚ o’óè@õŠó’@ói@çbåŽïéï@ îbmüØ@ômóïäüš@ôbi@bØò†@ãóØóî@ õ @ óÔ@ìóÙŽïäìíäbÔ @óä@@çbØa‡î‡äbØ@óÜ@ãbØ@ïè@bnŽï÷@bm@ ôŽïq@ói@Zômì@ @ì@ @pbéŽïq@ôîbmüØ@ôåîóàí@ ‚@õŠbî‹i@ói@óØ@ça‹Žï÷@ì@ @×a‹ŽïÈ@çaíŽïä@õóÜb @ãò†Šói@ómün‚@çbïîŠìíib÷@ì@ôbï@ôØóîóàbäŠói ói@ôî‡äòíŽïq@óØ@a†HçýóØIò@ Šìó @ômóbï@óÜ@ŠbàüØŠó@ça‹Žï÷@óÜ@õòìó÷ @ìbšŠói@Ûóîò†aŠbm@ôîŠbÙäaŠü @óÜ@çbïbi@óä@ì@ÚÜó‚ @@Nò솋Ø@a†@âîŠ@ôäbØómóbï@óÜ ôØòŠó@õŠbî‹i@ìóïä@ôÙŽïmłóò†@ïè@Žôióè@òìóïïn“ @õ‡äòìòˆŠói@ì@póïïåàó÷ @a‡’óÜí‚@ãóÜ@ìí“Žïq@ôäbØóÜí‚@ìíàóè@Ûòì@ ôŽîíä@õòŠa‡ï÷@LŽôšò†Šò†@òìómłì@ìó÷@õŠójŽîŠ@çó@ îý@óÜ@òìòŠbi@ìóÜ@òìòŠóØþØóî@ì @õ‹Üóè@óØ@ü‚óiŠó@õa‡î‡äbØ@ôåmìóØŠò†@üi@Šaíi ôóØ@Ûòì@ìòìóØóàó @íŽïä@ónŽïåŽïi@ôîóåàb‚@¶óÈ@óØ@óîa†@òìó÷@ôÜìóè@óÜ@bÙî‹àó÷ @@Nòìb‚òŠóä@fi@óäaŒaí²ŠbÙäaŠü @õóàbäŠói ŠóàóÜ@õîŒóÈ@Nb@Ùi@a†@Žßó óÜ@õóÜóàbà@a‡äa‹Žï÷@Žßó óÜ@õó@ “ŽïØ@óÜ@ôØòŠó @ôîŠüma‡î‡äbØ@ãò†Šói@ôäbØóïïäìíäbÔ@órüØ@ Žßó óÜ@ôØìbä@õó“ŽïØ@Šó@óÜ@xŠóà@Žôi@ói@óØ@ça‹Žï÷@ói@UKQ@ôäbmłì@Žõíä@õŠbïå“Žïq @@NNNì@ômóîü‚@ôŽïu@óÜ@Šóè@çbØóióèŒóà@ôåäí a‡îóØóäa쇎ïÜ@õò‰ŽîŠ†@óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàüØ@õ‰Žïiómì óîa†@ò@ ìbåŽïq@ìóÜ@òŠbïå“Žïq@ìó÷@óØ@†‹Ø@õa‹Ù’b÷@Žõ‹Ùi@ÃüÜbî†@çaŠbm@ôäaŠa‡młóò† @μäaì‹ i@òìó“íØ@ñbïäó@  ’ü @óÜ@Šó ó÷ ì@çbníäa†@õóäb‚@ónŽïšò†@bî@”îòìó÷@Lóîa†@ã@ ò†ŠóióÜ@õóŽîŠ@ìì†@ça÷@óØ@†‹Ø@õ†bîŒ ìbàóåi@ÚŽïÜóàüØ@íŽïä@ónŽïåŽïéïi@a‡àbØb÷@óÜ@õòìó÷@üi@ŽñŠ‡i@ça‹Žï÷@ói@óäbánà@ÚŽîŠüu@óØ @ôØóîóäaìŠ@çüïîŒüqü÷@ôäbØóiïy@óÜ@ÛóîòŠbàˆ ÚŽïÜóàüØ@ì@óîó“Øó@ ’bq@ÚŽîŠüu@a‡îü‚@óÜ@óàó÷@óØ@ômóÜìò†íŽïä@õóÜóàüØ@Žßó óÜ@æmbéÙŽïq æäóîói@ônójåi@ói@çò‡i@Žßìóè@a†óîòíŽïšŠaíš@ìóÜ@ì@ôîòìómóäíŽïä@õóàó @ìbbî @ói@ì@eŠü @ómòìbåŽïè@熊a‰jÜóè@ói@pòŠbió@çbîŽîíä ômóÜìò†íŽïä@õóÜóàüØ@ôäbØóïîŒaí‚a†@ôàłì@óÙîòìó÷@bî@LòìónŽîìóØò‡ŽïÜ@ôîü‚í@ Žïä@ôàb−Šò† ômóï@ äüš@õ‡äòíŽïq@ó@ Ü@bÙî‹àó÷@ô @ Žîíä@õòŠa‡ï÷@üi@óïïäbb÷ŠbØ@ÚŽîŠ@ üu@•óàó÷@ì @ôàłì@Šó ó÷@ò솋Ø@çbØa‡î‡äbØ@óÜ@çbîaìa†@ÚŽîŠüu ôŽîíä@õòŠa‡ï÷@ìbàbiü÷@a†@•ómóÜby@ãóÜ@N@Žôiò†@Šìí@õü‚@õóØòˆû‹q@ŠóóÜ@ìòìóma†bä LôäìíäbÔ@ôåîŠó@ iŠói@ôÙ@Žïäa‡îóà@óÜ@ça‹Žï÷@ôn“ ó@ i@óØ@a‡äa‹Žï÷@Žßó óÜ@熋Ø@óÜóàbà @Lòìóäò‡i@çbn†ŠíØ@õóÜóàüØ@ôäbØóïîŒaí‚a† ômóÜìò@ †íŽïä@õóÜóàüØ@óÙîòìó÷@@üi@ìí“Žïq@õòŠa‡ï÷@ìbšóÜ@ò‹młòìb÷@ŠûŒ@ônò†@bÙî‹àó÷ ômóÜìò†íŽïä@õóÜóàüØ@õììŠóiììŠ@óîó“ïØ@ìó÷@ŠóóÜ@ômóïïåàó÷@ì@ôbàüÝrî† @õaŠòŠó@NŠ@ óióä‹ ò†@âî‹yóm@óÜ@Œaìbïu@ôÙŽïnŽîíÜóè ì@õŠìíib÷@Lôbï@õó“ŽïØ@ÚŽïÜóàüØ@õììŠìòŠói@ça‹Žï÷@òŠüu@ìói@ì@a@‡i@çbè@ça‹Žï÷@õˆ†@‹mbîŒ @@NŽði@ÚŽïÅïmbä‹ŽïnÜb÷@ô䆊a‰jÜóè@ói@Šbšbä@ìòìónŽïji @õóÜóàüØ@ôäbØò†Ša‰i@óÜ@ónò†@‡äóš@òìó÷ @ì@ôäóèŠóÐ@ôîŠbØaìa†@ÚŽî‡åŽïè@@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ NòìómbÙi@ômóÜìò†íŽïä@õóÜóàüØ@Žßó óÜ@õ†‡ïu@ôïmóïïåàó÷ @ómóäbîín‚@pójîbm@ói@ìò솋Ø@óÜýó @çbïîŠa‡ï÷ @Œaí¬ŠíÑîŠ@ói@õü‚@õóÜüÔ@ìó÷@ôäbØa‡î‡äbØ@ãò†Šói @õ†ói@bnŽï÷@bm@õòìó÷@•óÜby@ìói@NfåŽïbäò† @óäbîa‡î‡äbØ@ìóÜ@ãbØ@ïè@óØ@óîòìó÷@e‹Øò† @õóÜóàüØ@ôäbØóïîŠbØaìa†@õòŠóÔ@óÜ@ü‚@òínîíäbîóä @óØ@óîóïïnaŠ@ìó÷@õóäb“ïä@•òìó÷@Nç@ ò‡i@çbn†ŠíØ óÜ@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ômóàìíÙy ô@Üa‡åà‹Žïà@W@óîŠí@ôØóîb †a† @•bnŽï÷@a‡ïàþï÷@õŠbàüØ@ôánï@ó@ Ü@熊a‰jÜóè ó¿ó’@Ûó@î@õˆûŠ@óØ@a†@ÚŽîìaŠ‡äóîó aŠ @ì@Ûìí›i@ŠûŒ@ôäaŠü @õòìbšŠó@ónŽïji@òíïäaínîóä ‹ b÷@ì@õ‹Žï ò@ ìaˆb÷@ômóàüm@ói@õ†ŠíØ ô’‹Žïè@òìómû†‹Ø@õì⁄i@Šóàóäbi@õQS @íŽïä@ôäbØóÜüÔ@ôŽïäþáÝà@ôäa‡îóà@ómüi@‹mŠûŒ óÜ@La‡Übàó÷@õŒûŠìóä@óÜ@õòìóä†‹Ø ò‡äí @Šó@üi@ça‹Žï÷@ôîaìóè @@Npłóò† 솋Ø@ôîb †a†@óØóóy@õb ŽîŠbq @ õŠbàüØ@ôánï@óÜ@†ŠíØ@õóåïbä@ìó÷@ôŽ ïq@ói ô äbn  †ŠíØ@ôáŽ î Šó  è@ôäbØóïîŠìíå   óîaì@çbïŽïq@”ïï@bï@ôäa‹Žî†òìbš ò솋Ø@ó@ młì@ìóÜ@õaìa†@ì@òì†@ ‹Ø@ãìíÙyóà @õóäaìŠ@óÜ@òìóäa†Šìb÷@ói@ìóîóè@ôïàþï÷ ôóÐóÔ@íŽïä@üi@Žßa‡åà@ô䆋ٓŽïÙÜóq @@NŽôåŽïi@óäb’‹Žïè@ãói@ôîbmüØ @pòŠbió@@óº‰ŽîŠ@ãó÷@õóäaŠóÙmíØŠó@ìóäaŠbÙåàˆì† ói@ˆ†@óØ@óîòŠìó @ôÙŽïäaìbm@Lb †a† @óÜ@Šìì†@ì@çóá ò†@ôÙŽïn’@óäòŠ@çbn†ŠíØ@ói @@NŽõŠ†ò†@ãb−ó÷@çła‡åà@ôÐbà ôäbØóïîŠìíå@óšìbä@ça‹Žï÷@òŠbu@ãóØóî ãó÷@óØ@òímbè@a†óîóàbåäbîói@ãóÜ@ @ôäbØóïïbï@óiïy@óÜ@ÚŽï’ói@óØ@fåŽîíåi@ôäaìŠòìbš ôîaìóè@õòíŽï’@ói@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè ôåŽîí’@óÜ@ÚÜó‚@ô䆋ØaŠ@õüè@ómüi@ó’‹Žïè @ì@ôbï@ôäbØýbš@óÜ@ÚŽï ’ói@ì@çbn†ŠíØ @@NŽõ‹åia†@òŠbnÐòŠ@ãó÷@üi@ÚŽîŠìíå û†ó @ßýó’@òìóîòŠbi@ìóÜ @@NçbïäìíjŽïuón“ïä @Žîíä@ôØóîóäaìŠ@çbn†ŠíØ@õóÜóàüØ@@ôäbØò†Ša‰i õŠóåŽîíä@ì@ôïmóîa†‹ØŠó@ôàa‡äó÷ òíïä@òíïä@óäbšìbä@ãó÷@ãłói@LbÙi@çbà†Šíi a†óäbïîaì†@ãóÜ@óîòˆbàb÷@ôŽïu ì@çaŠa‡bq@õbqí@ôäbØóäbƒqím@çóîý@óÜ õˆûŠ@ôäbîóiòŠói@ça‹Žï÷@ôäbØó äbƒqüä @ô䆊a‰jÜóè@”îìó÷@@ 熊a‰jÜóè@ói@pòŠbió çbäì†òìaŠ@ômìòŠ@ óîŠí@ôäaŠa‡młóò† óÜ@óîŠí@õ†ŠíØ@ôqóš@ômŠbq @@NŠóióä‹i@@õŠbàüØŠó @@Nçìa‹Ø@çaŠbjqím@òìóäa‹Žï÷@ô’ómŠó÷ ôäbØ@ôäbØò‡äí @HŠóàóäbi@õQRIó¿ó’ õaìb÷ˆûŠ@ôäbØò†ŠíØ@ô @ 䆋Ø@nò†@ì õaìóä@üî†aŠ@ó i@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè @wäbàb÷@òì‡äbîóõaŠ@çaŠbm@‡äóšŠóè óÜ@‘łóàŠóä@Lû‹Žïè@L‹Žï @ôäbi@LÒŽï  @óØ@e‹ bä@òìbšŠó@òìòìóÜ@ümìó÷@ôØóîóäaìŠ ôä‰Žïu@óÜ@ìòìómû†‹Ø@‹š@çbïäbn†ŠíØ ói@çła‡åà@ô䆋Ùïîb †a†@Z‡äbîó aŠ ôäbØóÙåi@ôäa‡ŽïÜ@óäbäbà†Šíi@ì@çaŠbjqím@ìóÜ õaì†@ói@ì@†‹Ø@çaŠbjqím@æŽîívåŽïq@õóšìbä @çbî@çþÐ@óÜ@òïvÈí@ à@ôäaìŠòìbš@e‹Øò†@fiaì@çbáŽïq @ôäaŠójŽîŠ@õóäaìŠ@ÚŽî‹q@óÜ@çbî@e‹Ùi@a‡î‡äbØ@ŠbïÐ óÜ@‹mbîŒ@bnŽï÷@bm@òìóÜbàó÷@õŒûŠìóä óÜ@ó@ u@õ‹Žï ò@ ìaˆb÷@ì@ôbï@ômóàüm ôäbnò†óiŠbØ@ãłói@Lòìíi@Ûa‰q@ôäbØòŽïè ôïäbb÷@õŽïè@ô @ äbØò‹ŽïnqíØ@ôÝŽïè@a†ìó÷ @ì@çbn†ŠíØ@ói@pòŠbió@ôàþï÷@õŠbàüØ  ï @ ÙŽ ï młì@ïè@óîŠí@ôº‰Ž î Š bïubïu@ômóàüm@ói@çbíØ@RPP @õóäbåŽîí’@ãó÷@òì‡äbîó @çbîaŠ@óšìbä @@N†‹Ø@çbà†Šíi@çbîóäa‡äí @ìó÷@ça‹Žï÷ @óÜ@óïŽîíä@óåïäaìŠ@ãó÷@N@ŽõŠüi@†ŠíØ@õòìóåmììi @@Nò솋Ø@nò† ónîíŽïq@óîüi@bØbä@ôŽïuójŽïu Nóïä@Ž¶@õóäaŽïè@ìó÷@õóÙåi@çìa‹Ø@çbà†Šíi óàó÷@a†@ôîaì†@ôÜb@‡äóš@õòìbà@óÜ @òìb@šŠó@òìóïïbï@õŠbØ@õóÙî†@ôØóîóäaìŠ @óàó @óÜ@Žô iò†@†ŠíØ@óîaì@ôŽïq@óØ@Žõ‹ ò† õó“‚óä@õŠò‰ŽîŠa†@ŠóÑÌaŠ@æŽïy @a†ŽîìaŠóq@óÜ@ì@Žôióè@ôîò†bàb÷@a†çbØóïïbï ôÝŽïè@üi@çó¸@ŠaŒóè@ XUP@Lça‹Žï÷@ôîŠaˆóè @òìó÷@ôäaìŠòìbš@çbî@Žôióä@çbØòìa†ììŠ@õŠóÙŽïÜìbš òìó÷@bn“Žïè@ômì@ì‡äbîó aŠ@çaŠbm@óÜ@ðîŠaˆóè @ì@Žôi@o슆@ÚŽïäaŠü @płóò†@õ‡äòìbä@óÜ@Žôióä Šó ó÷@ìòàóØ@õü‚@õóåïÔónaŠ@õò@ †aŠ@óÜ @ói@N@Žôióè@çbØóïîŽîìaŠóq@óšìbä@Šó@óÜ@õòìóäa†ŠbØ ôäìíi@ì@õŠìíib÷@ôäbìłóè@ôŽïq@ói @ Žôi@Šbšbä@Šóè@†ŠíØ@”îŠó ó@ ÷@óïŽîíä@óäaìŠ@ìó÷@ôŽïq ôàóÙ@ïäý@ô䆋Øóä@μia† ôàa‡äó÷@ôäbàòŒ@†aìóu@‡îó lbïy@a†@çbØóÜbàóåi@óÜ@ôibmíÔ@ìŠb؇åŽîí‚ LôÌb’óÜ@LÛaŠü‚@ôäbØóïïnîìa‡Žïq ôïÝuóà@ôïm@óîłóàüØ@ôäüïïàüØ @ÛóîòíŽï’@ói@óîaì@’bi@LbÙi@âî‹yóm@çbØó䆊a‰jÜóè @a‡Žïm@õ†ŠíØ@ôîbŠíÔ@Ûóîý@óÜ@óØ@bÙi@ôº‹yóm ŠaŒóè@XUP@óÜ@‹mbîŒ@ŠûŒ@õŠaˆóè@ôÝŽïè@LŽõ‹Ùi Šóè@üi@æŽï ’bà@ì@ìíäb‚@Lðîò†ŠòìŠóq Žßó óÜ@‰Žîìímì@óÜ@ôàþï÷@õaŠí’ @ôَﺋyóm@õóåîŒóè@•óÙî†@ôØóîý@óÜ@ì@ŽõìóØŠò† @@NóïïóØ@U@ôØóîóÜbàóåi@üi@çó¸ @ mì@ a†‹@ éŽïà@õ‹ŽïåÜaìóè@ôäaˆb÷ @NbÙi NæîŠaˆóè@ôÝŽïè@ôäbØóäb“ïä@ÛóîóÜbàóåi Šó ó÷@Zô @@Npłóò†@ôäb’Šó@óäó£@‘ŠíÔ ò‡åŽïè@çaŠbm@óÜ@xŠó‚@ômì@ôäbàòŒ ŠaŒóè@ XUP @ói@a†@çaŠbm@óÜ@õŠaˆóè@ôÝŽïè @òìa‹ƒÙŽîŠ@ì@lïy@μŽïÝi@òìómòìbà@a†ô Šó  è@ôØaŠü  ‚@ôàó  Ù ïäý@a†òí  Ž ï ä@ìó  Ü õŠbî†@a‡“Ž ï q@óÜ@Ž ô iò†@ Z ô @ mì@ôäbàòŒ @ îbmüØ@óÜ æäaímò†@bïäóm@çbØò‡äóàŠbØ@óØ@óäa‹  óÜ@õŠüÜbØ@ŠaŒóè@ìì†@ôäa‹Žï÷@ôØóîóÜbàóåi õ†ó@óÜ@XP@bm@WP@ò@ ìó÷@μŽïåia†@ @çó¸ @Žõìóéïi@Šó ó÷@†ŠíØ@õòìóåmììi@ì@ @çbØóïïäbn†ŠíØ óÜ@õŠaˆóè@ô Ý ï Ž è@ÛóîóäaíŽ ï q@@ói@óØ@Ž õ ‹Ùi @@NçóÙi@μia†@çbØóïîbmòŠó@óïïnîìa‡Žïq õaŠòŠó@ãłói@Nó@ äó¸@ŠaŒóè@XUP@çaŠbm õŠbî†@õŠòíŽïq@ @ •ò@ ìó÷@óØ@óîa†@ÚŽîˆûŠ Nç@ a†@õŠaˆóè@ôÝŽïè@‹Žîˆ@óÜ@çbØóïïäaŠbm @ì@ôåï“äó ìaŠbm@ôîbŠíÔ@‹Žîˆ@óÜ@Ûóîò†aŠbm ôäüïïàüØ@óØ@ômì@bèòìŠóè@ôäbàòŒ @@Na†@ça‹Žï÷@óÜ@óïîŠaˆóè@ôÝŽïè@ôä†‹Ø ôÝŽïè@ô䆋ÙîŠbî†@ói@pòŠbió@ôäbàòŒ @çbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷@ôïbï@õaŒóÐ@óÜ@òìóåmìóØŠìì† @ ia†@ôuŠó‚@óØ@õòìó÷ õŠbî†@ômóibi@a†@ïÝuóà@óÜ@ômóîłóàüØ õíî‰i@ô䆋Ø@μ Žôiò†@Zô @ mì@a†óÙî†@ôäbØòŠb’@óÜ@õŠaˆóè @•ü‚ìónaŠbä@õòíŽï’@ói@póäbäóm@ì@ŽõŠò†@ónŽïi ô䆋Ø@õŠbî†@çb b@äŠbØ@õŠòìbi@ói bm@‘biŠói@óåïåŽî†@õŠaˆóè@ôÝŽïè@ôä†‹Ø oaŠ@òìó÷@Šó ó÷@óäa‹ @a†@çaŠbm@óÜ@óäaˆûŠ ìóïä@ônäaŒ@a†ˆûŠ@óÜ@Šýû†@Ûóî@ômbèa† çbØòŠb’@ô‚û†ìŠbi@ôŽïq@ói@õŠaˆóè@ôÝŽïè @ÚÜóØ@çbØóïïäìíäbÔ@óÙómŠói@òŠaíi@óÜ@Žôiìíi õŠaˆóè@ô @ ÝŽïè@‹mììŒ@ôšŠóè@BòbЊB@õ‹îŒòì óÜ@çaŠbm@ôÙÜó‚@õ†ó@óÜ@XP@bm@WP@òìó÷@Žði @@NŽõ‹Ùi@õŠbî† @óàó @íŽïä@ónŽïåŽî£@õü‚@ónîíŽïq@LŽõ‹ Šòì ômbèa†@ôŽ ïq@ói@BòbЊ@B@ômòŠaŒòì@Žôiò† @@Nça†@õŠaˆóè@ôÝŽïè@‹Žîˆ @@ @@NŽðäóîóiaŠ@a†@ça‹Žï÷@óÜ NòìóäbØóïïbï õŠbî†@õŠaˆóè@ôÝŽïè@a†ˆûŠ@ó Ü@Šýû†@ìì† æŽïÜò†@ômóîłóàüØ@ôäbbäŠbØ @@

@ @熊a‰jÜóè@õóàó @솊íØ

@ôÜa‡åà‹Žïà@W@bîŠí@ôäaŠa‡młóò† @ @†‹Ø@ôîb †a†@†ŠíØ

ôîaìóè@ô’‹Žïè@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ômóàìíÙy @†‹Ø@ãìíÙyóà@ôäa‹Žï÷

ôÝŽïè@‹Žîˆ@óÜ@çaŠbm@ôÙÜó‚@õ†ó@óÜ@XP @ça†@õŠaˆóè


‫‪Y‬‬

‫ˆ‪@@UPY@òŠbà‬‬

‫‪R‬‬

‫‪@QSXX õŠóàóäbi@õQU‬‬

‫†‪@õïÅŽï÷@†ŠüÜ@Žßó óÜ@bïäbnî‹i@óÜ@Û‡y@õŠa‡î‬‬

‫‪@õb †a†@óÜ@ôÑîŠó’@ŽßbàóØ@çaìóàbäˆûŠ@ôäa‡åîŒ@ôáØíy‬‬ ‫‪@ @òìóîa‹Ø@‡ï÷óm@a†òìóäìíša‡Žïq‬‬ ‫@@@‬

‫ﺑﮑﺮێ‪.‬‬

‫ﺣــﻮﮐﻤﯽ ‪ ٣٠‬ﺳــﺎڵ ﺑــﻪﻧــﺪﮐﺮاﻧﯽ ﭼــﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و رۆژﻧﺎﻣــﻪوان ﮐــﻪﻣــﺎڵ‬ ‫ﺷﻪرﯾﻔﯽ ﻟﻪ دادﮔﺎی ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوهی ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا ﭘﻪﺳﻪﻧـﺪ ﮐـﺮاوهﺗـﻪوه و‬ ‫و‪‬ای ﺋﻪوهش ﺑ‪‬ﯾﺎری دوورﺧـﺴﺘﻨﻪوه ﺑـﯚ زﯾﻨـﺪاﻧ‪‬ﮏ ﻟـﻪ ﺑﺎﺷـﻮوری ﺋ‪‬ﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻪردا‬ ‫ﺳﻪﭘﺎوه ‪.‬‬ ‫ﭘﺎش ﭼﻪﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ ﭼﺎوهڕواﻧﯽ ﺑﯚ داﺷﮑﺎﻧﯽ ﺣﻮﮐﻤﯽ ‪ ٣٠‬ﺳﺎڵ ﺑـﻪﻧـﺪﮐﺮاﻧﯽ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪوان ﮐﻪﻣﺎڵ ﺷﻪرﯾﻔﯽ‪ ،‬ﻟﻪ دادﮔﺎﯾﻪﮐﯽ ﻓﯚرﻣﺎ‪‬ﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺑ‪ ‬ﺑﻪﺷﺪارﯾﯽ ﺧﯚی ﯾﺎن‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰهرهﮐﻪی‪ ،‬ﻧﻪک ﺣﻮﮐﻤﻪﮐﻪ ﺑﯚ ﺟﺎر‪‬ﮑﯽ ﺗﺮ ﭘﻪﺳـﻪﻧـﺪ ﮐﺮاﯾـﻪوه ﺗـﻪﻧﺎﻧـﻪت ﺋـﻪﻣﺠـﺎره‬ ‫ﻧﺎوﺑﺮاو ﺑﯚ زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﻨﺎب دوور ﺧﺮاﯾﻪوهو ﺑ‪‬ﯾﺎره ﻟﻪ ﭼﻪﻧـﺪ رۆژی داهـﺎﺗﻮودا رهواﻧـﻪی‬

‫ﺋﻪو زﯾﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪﮐــﯽ ﺗــﺮهوه‪ ،‬ﺳــﻪرهرای‬ ‫ﺋــﻪوه ﮐــﻪ ﻧﯿﺰﯾــﮏ ﺑــﻪ ﺳــﺎ‪‬ﮏ ﺑــﻪﺳــﻪر‬ ‫ﺑــــــــﻪﻧــــــــﺪﮐﺮاﻧﯽ ﺋــــــــﻪو هﺎوﮐــــــــﺎرهی‬ ‫ﺑﯚرۆژهــﻪ‪‬ﺗــﺪا ﺗ‪‬ﭙــﻪڕ دهﺑــ‪ ،‬ﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ‬ ‫ﺋﯿــﺰن ﺑــﻪ ﺑﻨــﻪﻣﺎ‪‬ــﻪﮐــﻪی ﻧــﻪدراوه ﮐــﻪ‬ ‫ﭼﺎوﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻮڕهﮐﻪﯾﺎن ﺑﮑﻪوێ و ﺗﺎﮐﻪ‬ ‫ﯾﻪﮐﺠﺎر ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻪﻟﻪﻓـﯚن ﻗـﺴﻪی‬ ‫ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ ﺑﮑــﻪن و ﺑــﻪ ﭘ‪‬ــﯽ ه‪‬ﻨــﺪ‪‬ﮏ‬ ‫زاﻧﯿــــﺎرﯾﯽ ﭘــــﺸﺘﺮاﺳﺖ ﻧــــﻪﮐــــﺮاوه ﺋــــﻪو‬ ‫ﺣﻮﮐﻤﻪی ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻪر ﮐﻪﻣﺎڵ ﺷـﻪرﯾﻔـﯽ‬ ‫دا ﺳﻪﭘﺎوه‪ ،‬ﺣﻮﮐﻤﯽ ‪ ٣٠‬ﺳﺎڵ زﯾﻨﺪان ﺑﻪ‬ ‫ﺑـــــ‪ ‬ﺋﯿﺰﻧـــــﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗـــــﻪ‪ .‬ﻟـــــﻪم ﺑـــــﺎرهوه‬ ‫ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ﻪی ﺋﻪو رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﻪ ﺑﻪﻧﺪﮐﺮاوه‬ ‫ﺑـــــﻪ ﺟﯿـــــﺪدی ﻧﯿﮕـــــﻪراﻧـــــﯽ ﺧﯚﯾـــــﺎن‬ ‫رادهﮔـــــﻪﯾـــــﻪﻧـــــﻦ و داوا ﻟـــــﻪ ﮐـــــﯚڕ و‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰهری ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ‬ ‫دهﮐـــــــــﻪن ﮐـــــــــﻪ ﺑـــــــــﻪ دژی ﺋـــــــــﻪو‬ ‫هــﻪ‪‬ــﺴﻮﮐﻪوﺗــﻪی ﮐﺎرﺑــﻪدهﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــﺮان‬ ‫دهﻧﮕـــﯽ ﻧـــﺎرهزاﯾـــﻪﺗﯿـــﯽ ﺧﯚﯾـــﺎن ﺑـــﻪرز‬ ‫ﺑﮑﻪﻧﻪوه‪.‬‬

‫‪@ @ŠíÕäí@õŠb’@ôäbØóäbniò†@óÜ‬‬ ‫‪@ @òìónŽî‹Øò†@ì⁄i@Šój’üè@õò†bà‬‬ ‫‪@NòìónŽî‹Øò†@ì⁄i@çbïibmíÔ‬‬ ‫‪õŠb’@ôÙÜó‚@óØ@ça‹àíÈ@àó÷@óÜaìóè@ãó÷@ôŽïq@ói‬‬ ‫÷‪õŠb’@ôäbØóäbniò†@óÜ@LòŒbjäbu@ìóäbèóÑï‬‬ ‫‪ì⁄i@a†ìþiŠói@ôÙŽïnb÷@óÜ@Šój’üè@õò†bà@ŠíÕå‬‬ ‫†‪ì@çbïibmíÔ@õóÜbàóåi@ômóîaŒòŠbä@•bq@NòìómbØò‬‬

‫آﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ ‪٣‬ی دواﻧﯿﻮهڕۆی رۆژی‬ ‫‪٢١‬ی ﺋــﺎورﯾﻠﯽ ‪ ٢٠٠٩‬ﺑــﻪڕ‪‬ــﺰ ﻣــﻪوﻟــﻮود‬ ‫ﺳـــﻮاره‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪری ﺣﯿﺰﺑـــﯽ د‪‬ﻤـــﯚﮐﺮاﺗﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟـﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﭼـﺎوی ﺑـﻪ ﻟـﯚرد‬ ‫ﺋ‪‬ﺮﯾــﮏ ﺋ‪‬ﭭﯿﺒــﺮی‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕــﺮی ﺳــﻪرۆﮐــﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻟـﯚردهﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آﻪوت‪.‬‬ ‫ﻟــــﻪو دﯾــــﺪاره دا ﮐــــﻪآــــﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮو‬ ‫ﻧﯿـــﻮ‪‬ﮑﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧـــﺪ ‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪری ﺣﯿﺰﺑـــﯽ‬ ‫دﯾﻤـــــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــــﺘﺎن ﻟـــــﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـــــﺎ‬ ‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ـﮏ ﺑـﺎس و ﺑﺎﺑـﻪﺗـﯽ ﭘ‪‬ـﻮهﻧﺪﯾـﺪار‬ ‫ﺑــﻪ ﺋ‪‬ــﺮان و ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﻟــﯚرد‬ ‫ﺋ‪‬ﭭﯿﺒـــﺮی ه‪‬ﻨﺎﯾـــﻪ ﮔـــﯚڕێ‪ .‬ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪری‬ ‫ﺣﯿـــــﺰب ﺑﺎﺳـــــﯽ ﻟـــــﻪ ﺑـــــﻪردهواﺑـــــﻮوﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻠﮑﺎرﯾﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫ﮐﯚﻣــﺎری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ ﮐــﺮد و ﻟــﻪ دواﯾــﯿﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾـــﻪﺗـــﻪﮐـــﺎﻧﯽ ڕ‪‬ﮋﯾﻤـــﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان و ﺑـــﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﻧﺎﻟﻪﺑﺎری زﯾﻨـﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﮔــﺮﺗﻦ و ڕاﭘ‪‬ﭽﮑﺮدﻧــﯽ ڕۆژ‬ ‫ﻟﻪ ﮔﻪڵ ڕۆژ زﯾﺎﺗﺮی ڕۆژﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎن‪،‬‬ ‫ﭼﺎﻻﮐــﺎﻧﯽ ﻣــﻪدهﻧــﯽ و ژﻧــﺎن‪ ،‬ﮔﯿﺮاﻧــﯽ‬ ‫ﻻوان ﺑــﻪ ﺗﯚﻣــﻪﺗــﯽ هﺎوﮐــﺎری ﻟــﻪﮔــﻪڵ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﻪ ﮐﻮردﯾﯿﻪآﺎن وﺋﻪﺷﻜﻪﻧﺠﻪداﻧﯿﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻧﺎو ﭼﺎ‪‬ﻪ ڕهﺷﻪﮐﺎﻧﯽ ڕ‪‬ﮋﯾﻢ و ﺋﯿﻌـﺪاﻣﯽ‬

‫زﯾﻨــﺪاﻧﯿﺎن ﺑــﻪ ﺗﯚﻣــﻪﺗــﯽ هــﻪ‪‬ﺒــﻪﺳــﺘﺮاوی‬ ‫ﺟﯚراوﺟـــﯚر‪ ،‬ﺑـــﯚ ﺟ‪‬ﮕـــﺮی ﺳـــﻪرۆﮐـــﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻟـﯚردهﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دووا‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺑﻪﺷ‪‬ﮑﯽ دﯾﮑﻪی دﯾﺪارهﮐـﻪ دا‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺣﯿﺰب ﺑﺎﺳﯽ ﻟﻪ وهزﻋﯿﻪﺗﯽ ﺋﻪو‬ ‫ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ـــﻪ ﻟـــﻪ ﭘـــﻪﻧﺎﺑـــﻪراﻧـــﯽ ﮐـــﻮرد ﻟـــﻪ‬ ‫ﺗﻮرﮐﯿـــﻪی ﮐـــﺮد ﮐـــﻪ ﺳـــﺎ‪‬ﻧ‪‬ﮑﯽ زۆره‬ ‫ﻟـﻪوێ ﻣﺎوﻧـﻪوه و ﺳـﻪرهڕای ﺋـﻪوهی ﮐـﻪ‬ ‫ﻟـــﻪﻻﯾـــﻪن ڕ‪‬ﮑﺨـــﺮاوی ﯾﻮﺋ‪‬ﻨـــﻪوه وهﮐـــﻮو‬ ‫ﭘــــﻪﻧﺎﺑــــﻪر وهرﮔﯿــــﺮاون‪ ،‬ﺑــــﻪ‪‬م دهو‪‬ﺘــــﯽ‬ ‫ﺗﻮرﮐﯿــﻪ ﺋﯿﺰﻧــﯽ ڕۆﯾــﺸﺘﻦ ﺑــﯚ و‪‬ﺗــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻮروﭘﺎﯾﯿﺎن ﭘ‪ ‬ﻧـﺎدهن و ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎ ﺋـﻪوان ﻟـﻪ‬ ‫وهزﻋﯿـــﻪﺗ‪‬ﮑـــﯽ زۆر ﺧﺮاﭘـــﯽ ڕۆﺣـــﯽ دا‬ ‫ژﯾﺎن ﺗ‪‬ﭙﻪڕ دهﮐﻪن‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪﺳ‪‬ﻜﯽ دﯾﻜﻪی دﯾـﺪارهآـﻪی‬ ‫دا ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺋ‪‬ﺮﯾـﮏ ﺋ‪‬ﭭﯿﺒـﺮی‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕـﺮی‬ ‫ﺳﻪرۆﮐـﯽ ﻣـﺎﻓﯽ ﻣـﺮۆڤ ﻟـﻪ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﯚردهﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ‪‬ﻨـﻪری ﺣﯿـﺰب ﻟـﻪم‬ ‫و‪‬ﺗــﻪ‪ ،‬ﺑــﻪڕ‪‬ــﺰ ﻣــﻪوﻟــﻮد ﺳــﻮاره و‪‬ــ‪‬ای‬ ‫ﺑﺎﺳــــــﻜﺮدن ﻟــــــﻪ رواﻧﮕــــــﻪی ﺣﯿﺰﺑــــــﯽ‬ ‫د‪‬ﻤــــــــــــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳــــــــــــﺘﺎن ﺑــــــــــــﯚ‬ ‫هــــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧــــﻪآــــﺎﻧﯽ ﺋــــﻪم دهورهﯾــــﻪ ﻟــــﻪ‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪآﺎﻧﯽ ﺳﻪرۆآﯚﻣﺎری ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان‪،‬‬

‫ﻟـــﻪ ﭘ‪‬ـــﻮهﻧـــﺪی ﻟـــﻪ ﮔـــﻪڵ ﻗـــﺴﻪآـــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳــﻪرۆآﯚﻣــﺎری ﺋ‪‬ــﺮان ﻟــﻪ آﯚﺑﻮوﺗــﻪوهی‬ ‫ژﻧ‪‬ــــﭫ‪ ،‬ﺋــــﻪﺣﻤــــﻪدی ﻧــــﮋادو ﺟــــﯚری‬ ‫رواﻧﯿﻨــﯽ ﻧــﺎوﺑﺮاوی ﺑــﯚ ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪآــﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ وهﺳﻒ آﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﻪوهر‪‬ﮑﯽ دﯾﮑﻪی داﻧﯿـﺸﺘﻨﻪﮐـﻪ‬ ‫هــــــــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧــــــــﯽ ﺋــــــــﻪو دواﯾﯿﺎﻧــــــــﻪی‬ ‫ﺷﺎرهواﻧﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿـﻪ ﺑـﻮو ﮐـﻪ ﺗﯿﺎﯾـﺪا‬ ‫ﮐﻮردهﮐﺎن ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻨ‪‬ﮑﯽ ﺑﻪرﭼﺎوﯾﺎن ﺑﻪ‬ ‫دهﺳــﺖ ه‪‬ﻨــﺎ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ داﺧــﻪوه و‪‬ﻣــﯽ‬ ‫ﺗﻮرﮐـــﻪﮐـــﺎن ﺑـــﯚ ﺋـــﻪم ﺳـــﻪرﮐـــﻪوﺗﻨـــﻪی‬ ‫ﺧـــﻪﻟﮑـــﯽ ﮐـــﻮرد ﮔﯿـــﺮان و ﻗﯚ‪‬ﺒـــﻪﺳـــﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧـــﯽ دهﯾـــﺎن ﮐـــﻪس ﻟـــﻪ ﺋـــﻪﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ‬ ‫)دﺗﭗ( ﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﻟــــــﯚرد ﺋ‪‬ﭭﯿﺒــــــﺮی ﻟــــــﻪﮔــــــﻪڵ‬ ‫ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ ﻟﻪ ﮔﯿﺮاﻧﯽ ﻻواﻧـﯽ ﮐـﻮرد ﻟـﻪ‬ ‫ﺗﻮرﮐﯿــﻪ دوای هــﻪ‪‬ﺒــﮋاردن‪ ،‬ﺧﯚﺷــﺤﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﺧــــﯚی ﻟــــﻪ ڕ‪‬ــــﮋهی ودهﺳــــﺖ ه‪‬ﻨــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷــﺎرهواﻧﯿــﻪﮐــﺎن ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﮐــﻮردهﮐﺎﻧــﻪوه‬ ‫دهرﺑــ‪‬ی و وﺗــﯽ ﮐــﻪ ﺗــﺎزه ﭼﺎوﯾــﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﺋـــﻪﺣﻤـــﻪد ﺗـــﻮرک ﺳـــﻪرۆﮐـــﯽ ﭘـــﺎرﺗﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕـــﻪی د‪‬ﻤـــﯚﮐﺮاﺗﯽ ﮐـــﻪوﺗـــﻮه و‬ ‫هﯿﻮای ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﮐﯿﻪ ﺋـﻪو ﺋـﺎڵ و‬ ‫ﮔﯚڕاﻧﻪ ﺑﻪ ه‪‬ﻨﺪ وهرﺑﮕﺮێ و ﻣﻪﺳﻪﻟـﻪی‬ ‫ﮐﻮرد ﭼﺎرهﺳﻪر ﺑﮑﺎت‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﻪ ﻟـﻪو دﯾـﺪاره دا ﮐـﻪ‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ دﯾﺪار ﻧـﻮێ ﮐﺮدﻧـﻪوه‬ ‫ﺑﻮو‪ ،‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺣﯿﺰب ﻟﯿﺴﺘ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻧﺎوی‬ ‫زﯾﻨــﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﺋ‪‬ﻌــﺪام ﮐﺮاواﻧــﯽ‬ ‫ﮐــﻮرد ﻟــﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧــﯽ ﭘ‪‬ــﺸﮑﻪش ﺑــﻪ ﻟــﯚرد‬ ‫ﺋ‪‬ﺮﯾــﮏ ﺋ‪‬ﭭﯿﺒــﺮی‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕــﺮی ﺳــﻪرۆﮐــﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻟـﯚردهﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪Lóîbnüàbà@íŽïäói@ìó÷@Šó@óÜ@łbÙ@ô䆋؊bàüm‬‬ ‫‪üi@òìóÙŽïäbniò†@óÜ@bïäóm@a@ìíØòì@çbîìa‹iìbä‬‬

‫‪@õó“ŽïØ@Šó@óÜ@ÚŽîŠüØ@îí@óÜ@Šbu@ãóØóî@@üi‬‬ ‫‪@ @Žôšò†@òíŽîŠói@†ŠíØ@ôäaŠóibäóq‬‬

‫†‪@@Nò솋Ø@ŽÞÔóä@òŠb’@ìó÷@õóÙî†@ôÙŽïäbniò‬‬ ‫‪óÜ@çb’bà‹Ø@õb ŽîŠbq@óÜ@ŠíÕäí@õŠb’@ôäbØóäbniò†@óÜ‬‬ ‫‪íŽïä@óÜ@Šój’üè@õò†bà@òìóäbØbnüàbà@óÜ@ÚŽïØóî@çóîý‬‬ ‫@@‬

‫†‪@ @ôîóäbi@õìý@f@ôäa‹ØŠóójò‬‬ ‫‪a†ì솋iaŠ@õˆûŠ@‡äóš@óÜ‬‬ ‫‪õìý@ S@ âîŠ@ôäbØóïïmóïåàó÷@òŽïè‬‬ ‫‪bm@ìò솋Ø@Šóójò†@çbîôîóäbi‬‬ ‫÷‪ï@è@çbïìíäòŠbš@óÜ@•bnŽï‬‬ ‫‪@@Nóïä@a‡nò†@ŠóióÜ@ÛóïîŠbïäaŒ‬‬ ‫‪òŽïè@óÜaìóè@ãó÷@ôŽïq@ói‬‬ ‫÷‪QQ@õìó’@âî‰ŽîŠ@ôäbØóïïmóïåàó‬‬ ‫‪R@ ììŠó@ôŽïå−@õ‡äí @óÜ@Šóàóäbi‬‬ ‫‪ôäbØòìbä@ói@çbîò‡äí @ìó÷@õìý‬‬ ‫‪⁄Üì‡ióÈB@ ì@Bõ‬‬ ‫‪@ †ó¼ó÷@çbíÈB‬‬ ‫÷‪Šóójò†@Bó‚b’@ò†ó¼ó‬‬ ‫†‪üi@çbîü‚@Žßó óÜ@ì@çóØò‬‬ ‫’‪ói@Nçóiò†@Šbî†bä@ôÙŽïåŽîí‬‬ ‫‪bm@çbØóïîŠbïäaŒ@õò‹Žîí ‬‬ ‫÷‪ìóÜbàóåi@óÜaìóè@ãó÷@ô䆋Øò†bàb‬‬ ‫‪ïè@òìý@ìì†@ìó÷@õŠbØíóØ‬‬ ‫‪ói@pòŠbió@çbïØóïîŠbïäaŒ‬‬

‫‪Y õìó’@óäbi‬‬ ‫‪Š óàóäbi‬‬ ‫‪ôäaŠìíá÷óà‬‬ ‫÷‪ôÙŽîìý@pbÈþnï‬‬ ‫‪õìbä@ói@óÜb@RU‬‬ ‫‪‡ïÜb‚B‬‬ ‫«‪óÜ@Bò@ †aŒ†ó¿ó‬‬ ‫‪a‡îü‚@õóØóÜbà‬‬ ‫†‪çóØò†@Šóójò‬‬ ‫‪ÚŽî‡äóè@bèòìŠóè@ì‬‬ ‫‪ŠóióÜ@çbïäbØòŠíØ@ôìíäòŠbš‬‬ ‫†‪ò†bàb÷@”ïäb‹qŠói@ìóïä@a‡nò‬‬ ‫‪Šóójò†@õŠbØüè@çìíióä‬‬ ‫‪çììŠ@çbïäbØóÜbàóåi@üi@çbï䆋Ø‬‬ ‫‪@@NòìóäóÙi‬‬ ‫‪Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@Šóè‬‬ ‫†‪õŠb’@óÜ@çaìý@ôäa‹ØŠóójò‬‬

‫‪ìíØòì@ìa‹iìbä@ômójîbm@¶óqíÜóØ‬‬ ‫‪çbîü‚@Žßó óÜ@kŽïnØ@ì‹ŽïmíïràüØ‬‬ ‫†‪ó@ Üaìóè@ãó÷@ô䆋Øò†bàb÷@bm@Nçóiò‬‬ ‫‪õòŠbi@óÜ@ÛóïîŠbïäaŒ@ïè‬‬ ‫‪ŠóióÜ@”îìa‹iìbä@ôìíäòŠbš‬‬ ‫†‪Nóïä@a‡nò‬‬ ‫@@‬

‫‪ï÷í@óÜ@Šbu@ãóØóî@üi‬‬ ‫‪ôäaŠóibäóq@õó“ŽïØ@Šó@óÜ@ÚŽîŠüØ‬‬ ‫‪‡äóš@õŠa‡’ói@ói@†ŠíØ‬‬ ‫‪ìóÜ@õŠóibäóq@õŠbiìŠbØ@ôÙŽï‹qŠói‬‬ ‫‪ì@‘båÐbà@‡äóš@bèòìŠóè@ìómłì‬‬ ‫‪õó“ŽïØ@Šó@óÜ@aŒòŠb’@‘óØ@‡äóš‬‬ ‫‪@@NŽôšò†@òíŽîŠói@†ŠíØ‬‬ ‫‪óÜ@†ŠíØ@ õŠìínÝØ@õìa‹ƒÙŽîŠ‬‬ ‫‪ãó÷@üi@õŠbØò†bàb÷@óØ@ï÷í‬‬ ‫‪a†@ÛóïîŠa†b b÷@óÜ@Lòì솋Ø@òŠüØ‬‬ ‫†‪ôäbØóïïäbn†ŠíØ@ãóuŠó@óÜ@aìa‬‬ ‫†‪ìóÜ@óØ@bØò†@ï÷í@õìín“ïäa‬‬ ‫‪‡äóš@óÙäìíš@Læi@Ša‡’ói@a†òŠüØ‬‬ ‫‪õŠóibäóq@õŠbiìŠbØ@ôÙŽï ‹qŠói‬‬ ‫‪‡äóš@bèòìŠóè@ì@ï÷í‬‬ ‫‪a†òŠüØ@ìóÜ@ómłì@ìó÷@ôÙŽïbåÐbà‬‬ ‫‪ìóå‚òŠ@üi@@Žõí @ì@çóØò†@óÔ‬‬ ‫‪ì@çóØò†@çaŠa‡’ói@ôäìíšüiìi‬‬ ‫†‪ô‚û†@õŠa†b b÷@Žõìóäbîò‬‬

‫‪@@Næi@†ŠíØ@ôäaŒaí‚bäóq‬‬ ‫@‪óÜ@†ŠíØ@õŠìínÝØ@õìa‹ƒÙŽîŠ‬‬ ‫‪óÜ@wäbàb÷@óØ@òìì‡äbîóîaŠ@ï÷í‬‬ ‫‪Zó@ Ø@óîòìó÷@òŠüØ@ìó÷@ôånói‬‬ ‫‪ói@çbØòŠa‡î‡äòíŽïq@óäb Šü÷B‬‬ ‫‪óÜ@ü‚ìónaŠ@çaŠóibäóq@õó“ŽïØ‬‬ ‫‪솊íØ@õaŒòŠb’@ôäbóØ@õŠaŒ‬‬ ‫‪õó“ŽïØ@óÜ@çaŠóibäóq@õŠóåŽîíä‬‬ ‫‪ì@æiŠa†b b÷@†ŠíØ@ôäaŠóibäóq‬‬ ‫‪‹mbîŒ@”íØ@ôäaŠóibäóq@bèòìŠóè‬‬ ‫’‪ï÷í@ômłì@ôäbØbbî@õaŒòŠb‬‬ ‫‪@@BN³i‬‬ ‫‪óÜ@‘óØ@‡äóš@a†òŠüØ@ìóÜ‬‬ ‫‪ì@çóØò†@óÔ@çaŠóibäóq@ôäaŠóåŽîíä‬‬ ‫‪Šbmì@óØ@õóäbóØ@ìó÷@bèòìŠóè‬‬ ‫‪@@ZóÜ@μnî‹i@çóØò†@•óÙ“Žïq‬‬ ‫‪Šói@Lô‬‬ ‫‪@ mûq@üb÷@ŠbîŒa‡äó÷@‬‬ ‫‪ì@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@ìì†@Šóè‬‬ ‫‪솊íØ@õó“ŽïØ@óÜ@‘bi@õìóäaŠóÐ‬‬

‫‪ôäìíiòŠaìb÷@ôäbØòŠbØüè@bèòìŠóè‬‬ ‫‪@@NbØò†@çbØò†ŠíØ‬‬ ‫‪ÞŽï üÐ@Êüî@äbè@ŠínØì†@‬‬ ‫‪çaŠóibäóq@ôäbîˆ@Šó@óÜ@L‘bäbbî‬‬ ‫‪@@NbØò†@óÔ@ï÷í@óÜ‬‬ ‫‪ßbïü@óÜ@ÚïÜóš@¶óÈ@‬‬ ‫÷‪õŠaíi@óÜ@aŒòŠb’@ìŠónîbiŠb‬‬ ‫‪@@NçaŠóibäóq@ôäbØóÐbà‬‬ ‫‪óÜ@çbà@õ†ì‹m@ìímb‚@‬‬ ‫‪ì@ç‹îŒíÜ@ôäünäbØ@ôäüïa‹ïà‬‬ ‫’‪õó“ŽïØ@õŠaíi@óÜ@aŒòŠb‬‬ ‫‪@@NçaŠóibäóq‬‬ ‫@@‬ ‫‪@@@@Zçb“ïä@ììbä‬‬ ‫‪BruderKlaus‬‬ ‫‪Kirche‬‬ ‫‪@@,Pilatusstrasse 13‬‬ ‫[‪@@. 6010 Kriens‬‬ ‫@@‬


RPPY õóà@õU

ÚómŠói@ŠûŒ@”îŒaí¬ŠüÑîŠ@ôÜbi óîbäbà@ìói@•òìó÷@ãłói@Lòìómüi çaíŽïä@óÜB@ôÙîˆüÜ@ói@bïäóm@óØ@óïä ta‹‚@ói@Âäò†@a†qa‹‚@ì@ta‹‚ óÜ@õŠa‡’ói@ì@Bæîò‡i ìíÙÜói@NæîóÙi@çbØó䆊a‰jÜóè ãóÜ@ÚŽïnîíÜóè@ìŠbÙŽîŠ@ónîíŽïq óØ@Šói@ónŽîi@a†óuŠóàíÜóè ôØóïîŠóîŠbØ@ìŠa†bmaì@ôØóïîbŠíÔ -æ@ i@òìómóä@N@Žôióè@õìbšŠói a†• @ òíŽïä@ãóÜ@ì@çbØónò† ói@æäaímò†@płóèˆûŠ@ôäbØò†ŠíØ ò†Šbî†@ãó÷@Žßó óÜ@ÆïnØó÷@ôØóîaìb÷ óÜ@çbïäbØóïîŒaí‚a†@ì@çóÙi@óÜóàbà õìa‹ÙîŠbî†@ììa‹ØóbåŽïq@ôÙŽïàŠüÐ ZãóØóî@NììŠ@óäó£@a†ôbåÐbà o슆@ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@õŠbîŒaí‚ ôïmŠóåi@õbbî@õŒaìbïu@Žô i@ì õò††bà@ÚŽî‡åŽïè@óØ@æi@ôîóØìíäóè ”îìaìómbä@ôØóîòíŽï’@ói@‡äóšŠóèI òìómóä@ôÐbà@ói@pòŠbió@HŽôi Nò@ ím‹ @ü‚óÜ@çbØòìŠaíƒ’ói ôäìíäbÔ@ói@òìóäìíša‡Žïq@Zãóîìì† ônïÜ@õòìòŠó@óÜ@ômòŠóåi óÙäíš@Nç‰Žîìbi@çbïäbØóïîŒaí‚a† ô @ äìíäbÔ@ óÜ@çbØóÐbà@õŠûŒ@ôÙŽï’ói ãó÷@NçìaŠ‡åŽï−í óä@a†ômòŠóåi ãón@òìómóä@ôbäí’@óäìíäbÔ óàóØB@Ûòì@bïäóm@çbØòìa‹ÙŽïÜ ôØóîòˆaìónò†@óØ@Bòìómóä ãói@N@Žôbäò†@ôàŠóÐ@ói@óïîŠìínÜíØ óØ@†ŠíØ@ôîòìómóä@ôbäí’@óïŽïq ì@ôbï@ôäbØóÐbà@ôuŠóà”Žï q Ž¶@õb’by@óïîòìómóä@õŠòìŠó ôØóïîŒaìbïu@a‡mòŠóåi@óÜ@ì@Žõ‹Øò† ì@ãïÈói@Žßó óÜ@õümìó÷ @@Nóïä@a†ãïÜbàóØ ôåm‹ @ìbšŠóióÜ@ói ì@ŽßbŽïÜ@õŠó@ Äóm@ôäbØóïîŠíØíàóØ ôäbØóäónb÷@ì@ŽßbŽïÝï÷ Žõ‹äaímò†@Ûóîò†aŠ@bm@Lçbïàò†Šói üi@ÚŽîŒa‹àb÷@Ûòì@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ L†ŠíØ@ô‹q@ô䆋Ø@ÄòˆûŠói óÜ@óÜóàüØ@ôäbØóØbm@ôånƒÙŽîŠ õŠó@ó䆋i@ì@çbïäbØónaí‚@ìbåŽïq ÚÜó‚@ôîòìómóä@õŠbï’íè@ônb÷ Šóè@NŽõŠ†iŠòì@Ž¶@ôÙÜóØ òŠóq@Žðäaímò†@ÚŽïmbØ@ÚŽîŠóÄóm çbØómóЊò†@ìíàóè@óÜ@óØ@ŽôåŽïni ì@çbØónaí‚@ô䆋Ùbi@üi LŽõ‹iŠòì@ÚÜóØ@çbï䆋Ø@ŽôuójŽïu ãóÜ@”ïmóЊò†@æîØìí›i@póäbäóm @@Na†óä@ïØ@óÜ@a†òìbåŽïq bm@ŠûŒ@ôØóîòìbà@‡äóšŠóè ôäbØó䆊a‰jÜóè@ôäìíšòíŽîŠói ãó÷@ãłói@òìbàóä@õŠbàüØŠó ôäbØóä‡äbîó aŠ@óÜ@óîóÜóóà ôØóîòíŽï’@ói@a††ŠíØ@ôäüïîŒüqü÷ óÜ@bm@òìómòìa†óä@ôäòŠ@ümìó÷ ôÙŽïÜó ã@ a‹ û‹q@õóŽîŠ ôåm‹ Šòì@üi@ÚÜó‚@òìóäaŠóå’ûŠ Nç@ óÙi@òïÝïiíà@ŠóîŠbØ@ônŽîíÜóè õŠò‡äb“ïä@a‡îü‚@óÜ@õü‚@•óàó÷ üi@õ†‡ïu@ôÙŽïÜìóè@óØ@óîòìó÷ çbØómóЊò†@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ óÜ@H” @ ïØìí›i@ôÙŽïmóЊò†@Šó ó÷I @@@Nóïä@a†aŠb÷ @@@@ @@

S

@@UPYòŠbàˆ

@ @ÚŽïmóЊò†@õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè @@

@

çbØóïîŒaí‚a†@õaŠb÷@óäbåŽïè@üi@

ôäbƒŽï’@çóóy @@NμóØ@çüïÝïà ìói@熋Ø@òˆbàb÷@ônîíŽïq óØ@óîa†òìóÜ@òìòŠó@õóäłb‚ Žßó óÜ@óäa‹ óå‚òŠ@ôØóîünÑ  ónŽïi@ŽßbŽïÜ@ômbió‚@ôäbqòŠü  ãó÷@ôäbØýbš@õòìó÷@üi@NòìaŠb÷ óäłb‚@ìó÷@ôåm‹ @ìbšŠóióÜ@ói@òŠaíi ô‹q@ìbåŽïq@óÜ@æäaíni@’bi @@NæåŽîíåi@ôØýbš@a†ôîòìómóä óÜ@ãbÙ›ïè@óØìíäóè@bm óÜ@óvŽïi@õŠbàüØŠó@ôäaìaŠíŽïÜbq çbïäa††@Lôîò‡äó bqû‹q@ôáïàínäbq ói@×óèŠò†@óØ@òìbäóä@a†óáÜìŒ@ìói õ‡èóà@óäìí¹@üi@N@Žõ‹Øò†@ça†ŠíØ ôäaìaŠíŽïÜbq@óÜ@ÚŽïØóî@ôiìŠŠóØ óØ@ômóîìímí @çaŒaí¬ŠüÑîŠ aíni@Šó ó÷@ãłói@ãò†bä@ôåŽïÜóiB ÚÜóØ@ôïŽïuü‚@ôäbØó䆊a‰i@óÜ oŽï’ò†@óîómì@ãó÷@NBã‹ ò†Šòì LŽôi@ìa‹iìbä@ôîínaŠ@õŠò‡äb“ïä a†ìímbèa†@óÜ@Šó ó÷@óÙäíš ì@ãón@ôån“Žïèóä@üi@ÚŽîìaŠíŽïÜbq ÚŽî‡åŽïè@ôîaŠb÷@ôïmóÜa†óÈŽôi õümìó÷@ôØóïïnäòŠó @a‡i@”ïåŽïÜói óÜ@óäbåŽïÜói@ìó÷@ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@üi ôánï@óÜ@óØ@pójîbmói@Nóïä@a†aŠb÷ ŠbàüØŠó@a†ça‹Žï÷@ôïbï ôŽïq@ói@ìóïä@ümìó÷@ôÙŽïmłóò† çbØómłóò†@õŠûŒ@ôÙŽï’ói@çìíäbÔ ãa†bàB@ôéïÔóÐ@¶òì@ônò†@óÜ ôØóîý@óÜ@Nò@ ìa‹Ø@ßüqüäüà@a†B‹áÉÜa ôïØòŠó@ôÙŽï ’ói@•óÙî† óÜ@çbØónò†æ@ i@òìómóä@ôäbØóÐbà çìaŠ‡åŽï−í óä@a†ô @ mòŠóåi@ôäìíäbÔ õóØòŠóqìó÷@”îŠbàüØŠó@ì óäìíäbÔ@ãó÷@õŠóÙŽïuójŽïu@Žôäaímò† çbØó䆊a‰jÜóè@ôàbØb÷@óïŽïq@ãói@NŽôi ì@xŠóàíÜóè@Žßó óÜ@Žôi@Ûóïïš@Šóè ômóàìíÙy@ôîóØìíäóè@ôäbØòŠbî‹i õŒû†@pójïä@ói@pójîbmói@õ‡äòìbä ôØóïîŒaìbïu@çbØónò†æ@ i@òìómóä @@NŽôibä@õŠûŒ @@Zãb−ó÷ ôàò†Šó@óÜ@‡äóšŠóè a††a‰äõ†ó¼ó÷@õ†ìí¼óà çìíäbÔ@õòìòŠò†@ômìóØíÜóè Lôbï@Lôäò†óà@ôäbØýbš@Žßó óÜ ì@õŠb؇åŽîí‚@ì@çbäˆ@õòìóåmììi õòŠóq@‹mbîŒ@çbìíäóàbäˆûŠ pójïä@ói@ôàó‚ŠónàóØ@Nòì‡äó óÜ@LçbØòìbà‰ŽîŠ†@óäa‡åîŒ@ôáØíy ô Šóà@póäbäóm@ì@ça†òŠa‡Žï  ‹mbîŒ@a†ç@ bØóäa‡åîŒ@óÜ@õìbäbàí  ôÜbi@õóîb@‹Žîˆ@óÜ@ôn“ ói@Nòìíi ómóbï@ìó@÷@ì@Æïm‹ŽïäüØ õóÙïma‹ØíáŽî†bä@ìŠóåŽïÔüm õìò‹Žïq@õóØóåïibØ@ì†a‰äõ†ó¼ó÷ ôïØýbš@ìŠbØ@ômóЊò†@çóØò† ìíàóè@ãò†Šói@óÜ@ŽßbŽïÜ@ì@ôäò†óà póäbäóm@ì@çbØónò†æ@ i@òìómóä

QU@ôØóîóàbåîŒaí‚a†@a†õŠbàüØŠó ô䆋Ø@ŽßìíjÔ@ói@ì@ ôìíä@çbïïÜb‚ òìóåïÈíà@bÐóníà@çóîý@óÜ Hì@ ò‹“Žïq@ôäaŒaí¬ŠüÑîŠ@õìaŠíŽïÜbqI ãłói@N†‹Ø@ìa‹iìbä@óÜ@çbïäaíïn“q ì‡äóèòŠ@òŠbªó÷@ôäbØóïïØýbš õ‹mŒŠói@ì‹mì⁄iŠói@ôÙŽïnb÷ óîüi@Nòìím‹ @òìóîü‚ói Žõ‹Øò†@ìóîóè@ômójîbm@ôØóïïåî‹  ôÙ@ Žïrnò†@ôäbØbáŽïè@óÜ@ÚŽïØóî@ói óÜ@ŽßbŽïÜ@ômbió‚@õóû‹q N@ŽõŠ‡i@ãóÜóÔóÜ@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ìó÷@ôä‡äbäóÜóè@ìòìóä‡åŽîí‚@ói ì⁄i@óØìíäóè@bm@õóäbàbåäbîói •òìòŠaí‚@õóäłb‚@ãó÷@òìóäìa‹Ø @@Zæäa‡Žïq@ôåî‹ @ì@òˆbàb÷@ôäbîb’ õŠaíi@ôäbØýbš@ónîíŽïq@HQ ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@tìì‹ @ì@ŽßbŽïÜ ì@ôäóèb÷ìbè@ói@ôäò†óà@õóÜóàüØ òìò‹mbîŒ@ôîìím‹Øóî üi@Nò@ ìaŠb÷@óåŽïi@çbïäbØóïîŒaí‚a† ôäbØò†ŠíØ@¶óïäbnq@æäaíni@õòìó÷ çóÙi@ò@ ïÜbäbØ@ì@ÆïnØó÷@płóèˆûŠ Šójàóèó@ Ü@ŠóîŠbØ@ôØóîaìb÷@ói@ì ãó÷@bm@çbàí @Žôi@Nç@ ìóÙiŠò†@‡äòìbä ãó÷@òìaŠb÷@ómóîóä@óîóÜóóà ç@ òìb‚@æäaímbä@óäłüuí» płóò†@óØ@æi@ümìó÷@ôØóïîbŠíÔ @@NæåŽïia†@Ûüš@ói ì@ôäò†óà@ôäbØýbš@óÜ@ÚŽî‡åŽïè@HR †ŠíØ@õŒû†@óÜ@LçbØóÜbŽïÜ@óqìì‹  ŽßìíÔ@ôïÙïånï÷@ôÙŽï ‹q@Ûòì çbï“î‹qì‹š@ôØóîóàbäŠói@ì@æäaìŠbä Nó@ ïä@Žôq@ó‹q@ãó÷@õŠóòŠbš@üi ôn“ @ôØóîòíŽï’@ói@çbØóïîŒaí‚a† ôØóîòíŽïšŠaíš@ìaŠb÷@óåŽî† çbïïbåÐbà@õìa‹ÙîŠbî†@ììa‹ØóbåŽïq ça†ŠíØ@õŒaí‚a†@Šbu@ÚŽî‡åŽïè@Nóïä Bõ @ ‡äóàûŠb’@ôäbØóÐbàB@ ôÙàóš@üi óØ@óîa‹Ù’b÷@‹q@NòìónŽî‹Øò†@ãóØ óáŽï÷@ôäbØóÐbà@bïäóm@ìa‹iìbä@ôÙàóš ãłói@bØò†@Šóiónò†@Ûbm@Ûòì -æ@ i@ôØóîòìómóä@Ûòì@†ŠíØ@ô‹q @@NbØbä@ŠóòŠbš@oò† ôÙŽïÜó Ú@ àóš@ô䆋i@ŠbØói@HS óàóØB@ì@Bç@ a‹Žï÷@õòìómóäB@ ìíØòì ì@pbïiò†ó÷@óÜ@B†@ ŠíØ@õòìómóä ìóàbåäbîói@ìóÜ@ÚŽï ’ói@õŠbmí  ôàä@õŠò‡äb“ïä@a†óäaìaŠ‡äbîó aŠ ÚŽï’ói@ôîòìómóä@ôîŠbï’íè@ônb÷ ìì†@Šóè@Nó@ îóÜóàüØ@ôäbØò†Ša‰i@óÜ ômbïiò†ó÷@óÜ@ìa‹Ùbi@ôÙàóš ôØóîbmaì@çòìb‚@a†ôbï ôÙŽïmłì@ça‹Žï÷@Nçìa‹ÙîŠbî† ô䆋iŠbØói@ìóîòìómóäò‹Ð óÜ@Bç@ a‹Žï÷@õòìómóäB@õòˆaìónò† †ŠíØ@óÙî†@ôØóîý@óÜ@Nó@ îóÜóè@a‡Žïu ôäbØò†ŠíØ@ìóïä@Bòìómóä@óàóØB ôØóîbïÐa‹ íu@çòìb‚@płóèˆûŠ QP@óÜ@‹mbîŒ@ôÙŽïmóáï’óy@ììa‹ÙîŠbî†

õbïä@ó’ü @óÜ@ìü‚óiŠó óÜ@òìò†ŠíØ@ômójîbm@ôäbØónaí‚ ói@ì@æäaì‹i@çbØó䆊a‰jÜóè@õóÜóóà Žßó óÜ@Ša‡uŠóà@ì‡äó¹þq@ôØóîaìb÷ @@NçóÙi@óÜóàbà@óîò†Šbî†@ãó÷ ¶í‚@μàóîò†@õŠóiòŠói@óÜ

bî@ŠbàüØŠó@õ‹Žïu@LpòŠaŒòì ói@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ôïmóîbØûŠó ói@•òìó÷@NõŠbàüØŠó@ôäbàŠóÐ ôäb@Øò††bà@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq@õìbÙ’aŠ ôäìíäbÔ@õQSU@ìQSS@LQRT @NóïïmòŠóåi

óÜ@õŠbàüØŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè çóîý@óÜ@ôäbîí‚a†@æî@‡äóš@La†ça‹Žï÷ ì@õŠìínÜíØ@Lôbï@ôäbØýbš òìóäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ômóîłóàüØ ôn“ @ôØóîòíŽï’@ói@ìòìóäa‹Øì⁄i õóåïnaŠ@a†ç@ bïàbØ@Šóè@óÜ õóÜóàüØ@ôäìíi@æ’óšò‹Ð ìbåŽïq@óÜ@ìòìómòìbåŽïè@iòì@çbïäa‹Žï÷ ÚŽïàón@ì@ôîìaŠíƒ’ói@ôån“Žïèóä çbØón@ò‡åi@òìómóä@pójïä@ói@óØ óÜ@ÚŽï’ói@ói@çbîòˆbàb÷@Žõ‹Øò† çaìó÷@Nò@ 솋Ø@†ŠíØ@ôäbØónaí‚ ôäbäa†@ói@óäbîìínîì@óå’óš@ãói òŠaíi@óÜ@óÙ›ŽîŠ@ÚŽî‡åŽïè ôØóîaìb÷@ói@a†çbØòŠüuìaŠüu ÚŽïå’óš@ì@çìóÙi@Šò†@ÅïnØó÷ çaíŽïä@óÜ@ôäóèb÷ìbè@ì@ôîìím‹Øóî õŠóÙŽïmŠbØ@üi@ü‚óiŠó@ôäbØýbš óåŽïi@a†çbØó䆊a‰j@Üóè@óÜ@‹mbîŒ a†óäaìaŠ‡äbîó aŠ@ìóÜ@NòìaŠb÷ Ša†b b÷@õ‡äòìbä@ômóàìíÙy ôäaìaŠíŽïÜbq@Šó ó÷@óØ@òìómòìa‹Ø óØ@ÚŽïáÜìŒ@ì@ôÔóybä@õŠbàüØŠó ôàŠóÐ@ói@Žõ‹Øò†@ça†ŠíØ@ŠójäaŠói Lõòìó䆋Ø@ìíiòŠóÔ@üi@ì@æbäóä çóØóä@•óÙ“Žïq@ìb−í @õŠbÙŽîŠ ôîò‡äó b@qû‹q@ôáïàínäbq@ói@æäaímbä õì⁄iŠói@õŠa‡’ói@ôäaìŠòìbš óÜ@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôÙÜó‚ @@Næi@a†çbØó䆊a‰jÜóè a†•ìí“Žïq@ôäbØóÜí‚@óÜ@‡äóšŠóè La‹Øò†@õ†ói@óå’óš@ãóÜ@õóÜìíu óÜ@†ŠíØ@ôäaŒaí¬ŠüÑîŠ@óäìí¹@üi õìí“Žïq@¶í‚@ôäbØó䆊a‰jÜóè

ó@ Ø@õóäbïîŒaí‚a†@ìó÷@HR ôåîŠü @õìaŠ‡Žî‹ @çbïåmbéî†òì ça‡−Šó@ói@NóïïmŠóåi@ôäìíäbÔ ìòìóäìíša‡Žïq@ôïmóïäüš@óØ@òìói õò††bà@óÜ@ômòŠóåi@ôäìíäbÔ@ôåîŠü  ôåïi”Žïq@a†óäìíäbÔ@ãó÷@õQWW õóiŠûŒ@ôåmbéî†òì@óïŽïq@ãói@Lòaì‹Ø çbØónò†æi@òìómóä@ôäbØóÐbà ìíØòì@Nó@ îó‹q@ìó÷@õìaŠ‡Žî‹  ôäaìaŠíŽïÜbq@ôäbØóuŠóà@ôåîŠü  ôäbóØ@óØ@ÚŽïå’óš@ói@õŠbàüØŠó çbîü‚@æäaíni@”ïäbäˆ@ìóÉï’@ò‹îóÌ ìó÷@bî@Nç@ óÙi@a‡î‡äbØ@ónüq@ìó÷@üi ói@çbïî‡äòíŽïq@óØ@õóäbmóibi ôïbï@ôîŠóiòíŽîŠói@õŠünØû óØ@óîóè@òìóäb@Øónò‡åi@òìómóä Úàóš@õòíŽï šŠaíš@óÜ@ŽõŠ‡äaímò† bî@ôàüäümü÷@Ûòì@ôÙŽïÜó  bèòìŠóè@N@Žõ‹Ùi@Žõímìbm@a†ãïÜaŠ‡ïÐ õbbî@óÜ@óØ@õóäbmóibi@ìó÷ ìŒaìý@ôØóîòíŽï’@ói@a†ômòŠóåi óäaìóÜ@Nòìa‹ÙŽïq@çbîòˆbàb÷@ìaìómbä ôŠbÐ@ôäbàŒ@bïäóm@óØ@ QU@ õò††bà Nò@ ìa†@ãóÜóÔóÜ@ôàŠóÐ@ôäbàŒ@Ûòì ôäbmłì@óÜ@óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@òìó÷ ïè@a†çbàŒò‹Ð@ìòìómóäò‹Ð ‡äóš@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@üi@Ûóïî‹ŽîŠ óîüi@a‡mòŠóåi@óÜ@ìóïä@ ôàŠóÐ@ ôäbàŒ õŠbÙnò†@óîò††bà@ãó÷@Žô iò† @@NŽõ‹Ùi õóïïbï@óÉïÔaì@ìó÷@õaŠòŠó a‹ÙŽïq@õòˆbàb÷@òìòŠó@óÜ@óØ@ça‹Žï÷ †ŠíØ@ôäbØò†Ša‰i@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽï ’ói ôïbäí’@ôØóîóØóî@Ûòì@Žõìóäbîò†

Žßó óÜ@a†ç@ a‹Žï÷@óÜ@çbØó䆊a‰jÜóè ôäbmłì@óÜ@óÙàóš@ãó÷@õìbi@õbmaì óÜ@Nó@ îóè@õŒaìbïu@a†Úïma‹ØíáŽî† ôØ@ óîóû‹q@熊a‰jÜóè@a‡ïnaŠ ìòìóånaí @õóäaŒaí‚ôn’b÷ Šó@óÜ@óØ@ómłóò†@ôŽïØŠüŽïu póàìíÙy@ôäa†Šbî‹i@ômóïäüš óÜ@ãłói@Nó@ îóè@õìbšŠói@õŠóîŠbØ õŠünØû@õüè@ói@a†ça‹Žï÷ íŽïä@ôäbØó“ŽïØìbè@ì@płóò† ì@çbØó䆊a‰jÜóè@Lôbï@ôánï ôäbØó䆊a‰jÜóè@pójîbmói ômójîbm@ôÙŽï’ìòŠ@õŠbàüØŠó ói@płóò†@õómbéÙŽïq@Nóîóè ŠbàüØŠó@óØ@òìaŠ‰ŽîŠa†@ÛóîòíŽï’ Šói@óÜ@Nóïä@õümìó÷@ôÙŽïmłóò† ôàómb‚@†ó¿ó«@óØ@ìíi@òìó÷ óØ@‡äbîó ò‡îaŠ@ìí“Žïq@õŠbàüØŠó õóØóîBô›mbØŠa‡mB@óÜ@ìó÷ Nó@ ïä@‹mbîŒ@êïÔóÐ@¶òì@õóåïìíä ô‚û†@õòìóäbåŽïèiòì@ônîíŽïq óîa†òìóÜ@a†ça‹@Žï÷@óÜ@çbØó䆊a‰jÜóè óîò†Šbî†@ãó÷@Žßó óÜ@çüš@Žõ‹äai@óØ óÜ@Žõ‹Øò†@üÜó @_Žõ‹Ùi@óÜóàbà üi@ÚŽïmóЊò†@Ûòì@çbØó䆊a‰jÜóè LçbØóïîŒaí‚a†@õììŠ@óån‚ óÜ@솊íØ@ô‹q@ô䆋Ø@ÄòˆûŠói ŽôuójŽïu@üi@熋ْü‚@óŽîŠ@a†ãbØb÷ ôäbØónaí‚@óÜ@ÚŽï ’ói@ôäìíi ÚÜó@ Ø@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@õ†ŠíØ @@_ŽõŠ†iŠòì@Ž¶ ôäìíäbÔ@ói@ça‡−Šó@ói †ŠíØ@ôäbØónaí‚@ça‹Žï÷@ôïmòŠóåi HQ@Zæ@ Žî‹Øò†@•óia†@•ói@ìì†@ói a†ó@ äìíäbÔ@ìóÜ@çbØónaí‚@óÜ@ÚŽï’ói •óØìíäóè@bm@ãłói@çìa‹Ø@ôåïi”Žïq õò††bà@ìíØòì@Nç@ ìa‹Øóä@òïnØa‹q ÚÜóØB@óØ@ômòŠóåi@ôäìíäbÔ@õQU çbØóïïÜbØ@ üÜ@óäbàŒ@óÜ@æm‹ Šòì ç‡åŽîí‚@ì@HçbØónò†æ@ i@óäbàŒI Žßbq@óÜ@çbØóäb£bmíÔ@óÜ@ôäaìói çbî@Bò솋Ø@†aŒb÷@a†ôŠbÐ@ôäbàŒ óÜ@‘bi@ôäììŠ@ói@óØ@ QY@ õò††bà Ûóî@Ûòì@ôÐbà@óÜ@çìíi@‡äóà†ìí ßó @Šóè@óÜI@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@ìíàóè@üi ìŒó òŠ@ì@ÂäòŠ@Šóè@bî@ŽÞŽï‚@ì õò†bà@bèòìŠóè@NbØò†@HÚŽïäbàŒ ói@òˆbàb÷@óØ@ãó’ó’@ì@oïi ìŠüØ@Llïy@ôäbåŽïéÙŽïq@ôî†aŒb÷ ì@ôäò†óà@¶ó NGO@ Lçóàí−ó÷ Ûbm@õóäa†aŒb÷@õŠa‡’ói@ì@ôÑåï •óÜóóà@ÚŽî‡åŽïè@NbØò†@a†çaìóÜ õóÌò†óÔ@ômòŠóåi@ôäìíäbÔ@óØ@çóè ôÙŽïnîŠóä@ìíØòì@ãłói@çì솋Øóä õìaìóm@óÜ@ìa‹ìíäóä@ôbï ŠbØói@a†ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäóàóm óÜ@æm‹ óäŠòì@ÚÜóØ@óäaìóÜ@Nçìa‹i ôäbØóïîŠóiòíŽîŠói@@ ôbï@ò†Ša‰i ónb÷@óÜ@çbØóîô @ åäí@bî@†ŠíØ ìíØòì@La†ô @ nŽîŠóiòíŽîŠói@ôäbØòŒŠói @@


@QSXX õŠóàóäbi@õQU

B@ õ‡ïuóà@‡ïàóyB@ Ûòì@õŠbÙŽî‹Ø õóÙmíÜ@óå@õŠb’@óÜ üi@ôàþï÷@õŠbàü@ Ø@ôäbØòŠb’í ìói@ãłói@Nb@‚ò†Šò†@óÄai@ìó÷@Šó óÜ@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai@òìó’óÜby ça‹Žï÷@óÜ@ì@ômójîbmói@çbn†ŠíØ õü‚@ôŽïqŠó@óÜ@ôn“ ói óÜbäbØ@óÜ@ìòìbnòìaŠ ãbØb÷@ói@üi@ p @ bió‚@ôäbØòŠüuaŠüu õóäaŒaíƒÔóè@ @ôäb’üÙŽïm@ôån“îó  óîüi@Šóè@Ne @ ‹ ò†Šòì@ÚÜóØ@õü‚ õòìóåmììi@ãóîaì‹i@ìó÷@Šó@óÜ óØ@óÅïnÙŽî‰iü÷@ôØóïïnaŠ@õŠbÙŽî‹Ø ôïäò†óà@ômbió‚@óÜ@ÚŽï’ói@Ûòì ì@e‹Øò†@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ òìóÅïnŽîŒüq@õóŽîŠ@óÜ@ónîíŽïq ‡äóš@Šóè@Le‹Ùi@òïÜbäbØ ça‹Žï÷@ôîŠìíib÷@õŠbióÜbä@ô‚û†ìŠbi ìó÷@ôàóØ@ônò‡Ôóè@ì a‡îŠaˆóè@ôÝŽïè‹Žîˆ@óÜ@õóäaŠbÙŽî‹Ø ìóáïi@ô䆋Øóä@μia†@Læîˆò† LóäaˆûŠ@õŠbØ@õŠûŒ@ômbÈó üi@ôäbï @ômóïïåàó÷@ôäìíióä ôäbºóq@La†ŠbØ@ômbØ@óÜ@çaŠbÙŽî‹Ø Hb›àa@‡ïÑI@ì@ômbØ çaŠbÙŽî‹Ø@ÿó óÜ@çbØòŠa†óäb‚ŠbØ õò†aŠ@bm@ŠbÙŽî‹Ø@õóŽïq@óØ ãä@ŠóåŽïéàóèŠói@ôØóîóÝîüØ óØ@õŠbÙŽïi@õó“ŽïØ@LòìómbØò† çaŠbÙŽî‹Ø@õóiŠûŒ@õììŠìòŠói ìó ŠbØ@ôäa‹‚a†@LòìónŽïiò† fi@ói@çbØòŠóåŽïéàóèŠói@óäb‚ŠbØ çbîò†@ói@ô䆋؊ò†@ì@Ûóîüè@ïè Óbà@fi@õŠbÙŽî‹Ø@ça†óói@ò‹i@ì ì@ôîó“ïq@ôØóîóäaíïn“q@ïè@óØ ôäaŠbÙŽî‹Ø@õò†Šbî†@Lóïïä@çbïîaŠa† óÐbà@ìíàóè@óÜ@óØ@õŒŠòì ôîbb÷@ôÙŽîŠbÙŽî‹Ø@ôäbØóïîbmòŠó çbîìíàóè@õaŠòŠó@ì@æ’ójŽïi üi@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbØòŠb’í  ôäaìaŠìíÜóè@ì@çbØýbš@Šó õóîòìóåmììi@ìó÷@õŠbØ@õŠbÙŽî‹Ø õŠûŒ@õòŠó óm@ìò솋Ø@Ša숆@ŠûŒ òìó’óÜby@ìói@Nô @ àò†Šói@ómün‚ ói@płóèˆûŠ@ôäbØóïíØ@ómŠbq ôØŠó÷@òìónaŠ@ì@tóš@ôÑîóm óØ@óÄai@ìóÜ@Šìb÷@óäbïäb’Šó òŽïè@ì@ßóïïäbnq@ìó÷@çòìb‚ ìòìóäò‡i@óîóîòŠìó @óïîbåï÷ Ûóîóäüi@ìˆ@ û‹Üb@Ûòì@ŠbÙŽî‹Ø@õˆûŠ ŽðÜb@ì@çbØò‹ŽïàˆˆûŠ@óÜ@bïäóm Ûóîóàbåäbîói@çbî@Šbmì@ói@ÚŽîŠbu Žïèói@óÙäíš@LçóØóä@póÈbäóÔ ì@ôbï@óÄai@ôäìíi õbmòŠó@çbØóïïmóîłóàüØ õaŠb÷@óäbåŽïè@ì@熋Ø@ÄòˆûŠói Nóîóäa‹Žïmbió‚@ôŽîíä@ôØóîóû‹q ôÄai@a†@•òíŽïä@ãóÜ@òŠbî† óÜ@Nóîóè@õü‚@ôäó@õŠbÙŽî‹Ø ìó÷@ìíàóè@âŽïÜò†@a‡ïîbmüØ óuŠóàíÜóè@ìóÜ@õóäaŠbÙmbió‚ ì@ça‹Žï÷@õòŠbióÜbä@ì@ìa‹‚a† ìóÜ@çb’üÙŽïm@ôÙîŠó‚@a‡äbn†ŠíØ õóÙî†@ôŽîŠóäó@Šóè@ìòŠaíi Læ“îbn@ìŽîŠ@õóŽïu@Læmbió‚ ïè@Lfia†@ÚŽîˆûŠ@óØ@óîaíïè@ìói ïè@ônò†@ói@ÚŽïäbåï÷ @@NòìónŽïìóšóä@óÙî†@ôÙŽïäbåï÷ @@

T

Y

@@UPY@òŠbàˆ

@ŠbÙŽî‹Ø@ôïäbéïu@õˆûŠ@Lõóà@õQ@õóäüi@ói @

@@‘b‚@âïèaï÷@ãaŠb÷ õü‚@õóåïÔónaŠ@ôØûŠòíŽïä ôåî‹ @ãłói@Nò솋Øóä@ô‚óäóm çaìó“Žïq@ôäaŽïÜ@ì@õ‹îˆ@ìóÄai@ìó÷ óîòìóåmììi@ìó÷@ôäbäó“Žïq@ì μäai@óØ@eìóØò†Šò†@fmbØ ìíàóè@Ûòì@õŠbÙŽî‹Ø@õòìóåmììi ôäbØóïïbï@@ ômóîłóàüØ@óÄai õü‚íŽïä@óÜ@ça‹Žï÷@ômłì@õóÙî† çìíi@Šìínó÷@o“qói@ì@płì ì@ça‹Žï÷@õŠbÙŽî‹Ø@ôåïš@õŽïèói õaŠòŠó@òìaŠŒóàa†@çbn†ŠíØ Šó@ôäóØórüØ@ì‡äóØ@ìíàóè

ì@ça‡åîŒ@ì@æm‹ @ì@õóŽîŠ ì@oaí‚@óîíïäaím@õó’òŠóè ôÙŽïnb÷@ó@ Ü@ôäbØaìòŠ@ónîì ãóÜ@Nb@Ùi@ÄòˆûŠói@a‡ïäbéïu@õŒŠói õŠóÐó@μäaímò†@òìóîòŠbi ôäóàí−ó÷@ôàóØóî@õiò† Ûòì@HILOI@ŠbØ@ôîòìómóäíŽïä ÿó óÜ@óØ@òìóåïåŽïi@óÜói õòìaŠŒóàa†@ÚŽî‡åŽïè@ôäb‹qŠói õóäb‚@Ûòì@õŠóåŽïmóÜóƒÜóè @Žð“ïäa†@ôàþï÷@õŠbàüØ@õŠó ŠbØ õóåïÔónaŠ@ôäaŠójŽîŠ@ôäa†Šó@ì bî@†‹Ø@ôäa‹Žï÷@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai ôäaŠbÙŽî‹Ø@ôåm‹äbà@μäaímò† NNì@ @ôîa†bäbØ@ì@ôîbqììŠí÷ óÜ@ô䆋Ø@ôäaíïn“q@ônóióàói õŠìíäóà@ì@ôzÜb@õ†ìí¼óà @@@òìóåïŽïåi@óäìí¹@ói@üÝäbü÷ õŠbØŠó@óåmbè@õaì†@óÜ ôŽïqói@ì†a‰ä@õ†ó¼ó÷@ômóÜìò† ì@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai@çbØóïïäaìŠòìbš ìó÷@ôäaŠ@ ó’üÙŽïm@ì@çbäó“Žïq òìóåmììi@óÜ@Ûòì@òŠaíi ì@ça‹Žï÷@õóÙî†@ôäbØòŒaíƒÔóè ìŠb’í @Šói@óåmìóØ@çbn†ŠíØ ìó−óÙ’ó÷@ì@ça‡åîŒ@ìó’òŠóè óØ@ÚŽî‡åŽïè@õŠûm@póäbäóm õìŠíÜóè@ì@ìa‹bä@ôïmóîb

õaŠòŠó@NòìóîaŠ†ò†@ãłòì@æb÷ ôàþï÷@õŠbàüØ@•óäaìó÷ ómóØòŠóy@ìói@”Žï q@ôäaínîóä ói@ŠûŒ@bm@ãóØ@óØ@e‹i@óäŒóà óÐbà@õaìa†@ìòìa‹Ø@´ƒÙŽîŠ æm‹äbà@L†‹Øò†@õü‚@ôäbØóïîbbî ôäbØbïubïu@óåŽîí’@óÜ@çaŠbÙŽî‹Ø@ì ôåm‹äbà@ZÛ@ òì@çbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷ ômóØ’@ôäbØòÐü’ õŠójŽîŠ@ói@çaŠbm@ôäa‹ íiímí÷ ôåm‹äbà@BìíÝäbü÷@õŠìíäóàB ‹Ù“ïäI@ôäaŠbÙŽî‹Ø@ôäóîb‚‰ŽîŠ†

Šó@•ìí’@õŠb’@óØ@LHó@ rm@oÑè Ûóîòìbà@üi@ôäbnŒí‚@õb ŽîŠbq@ói Nì@ íjn‚@Žðq@óÜ@õìaìóm@ói õüÙ’@ói@ô䆋iòíŽîŠói@bèòìŠóè Ûòì@óØ@ŠbÙŽî‹Ø@õˆûŠ@ôòŠíŽîŠ ¶óåŽîí’@óÜ@óäłb@ôÙŽïnîŠóä çbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷@õŠüuìaŠüu çbïn“ @Lfšò†@òíŽîŠói ôÄai@óØ@çóïnaŠ@ìó÷@õŠóåŽï¾ó Ûòì@çbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø ÆïnØó÷@ì@ìì‡åîŒ@ôÙŽïÄai ìóàbäŠói@çòìb‚@ìòìa‹ƒÙŽîŠ ói@ì@ômóîü‚@ói@pójîbm@õòˆû‹q ŁŽïÐ@ôšŠóqŠói@ŽßbÙî†aŠ@ôØóîòíŽï’ ói@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbØóä@þïq@ì ôä‡äaŠŒóàa†@Lòìómòìa†@õü‚ ì@ìa‹ƒÙŽîŠ@ìbÙî‡äó@ça†óói HÞÙ“mI@ìaŠí’@ì@çóàí−ó÷ ÛòìóØ@õŠbÙŽî‹Ø@õü‚óiŠó ô䆋Ø@ŠóîŠbØ@üi@ÚŽïÅïmbä‹ŽïnÜb÷ ò†‹Ùnò†@òìa‹ƒÙŽîŠ ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbØóïîŠbÙŽî‹Ø õŠbàüØ@õŠó ŠbØ@õóäb‚B@Ûòì ìó@÷@õŠóåŽï¾ó@Bôàþï÷ @@NçóïnaŠ óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@a†@ônaŠóÜ õòìó䆋Ø@ÿbmói@üi@ÚŽïÜìóè@ïè ì@ôbäí’@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai

ômbió‚@óÜ@Œaì@oîìóéäbîò† ìóÙî†@ôÙŽîŒaíŽï’@ì@æåŽïi@õŠa‡Øóš ôÙŽïmóØòŠóy@óÜ@pbió‚@ôŽîíä óÄai@ìó÷@Nç@ óÙŽïq@oò†@a‡ïäò†óà õWP@õóîò†@ôäbØbmòŠó@óÜ ì@ßóq@ì@oƒÙŽîŠ@õü‚@õìbmóè óØ@ómóØòŠóy@ìó÷@ì@o“îìbè@õüq ôåïš@ôäbØónîì@ì@oaí‚ ‘bi@òìóîü‚@ôäbàŒ@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø ômóØòŠóy@õóŽïu@L†‹Øò† õóäa‹Žï’Šü’@ì@õŠa‡Øóš Nòìóm‹ @ @ônï÷ü÷bà@@ ônåïåÜ

ì@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø@õòìóåmììi ôÙŽïÌbäüÔ@òìíibä@ôŽïq@a‡äbn†ŠíØ çbn†ŠíØ@a†òíŽïä@ìóÜ@LòìòŒbm õŠóäó@μîaì†@ì@μàóØóî@Ûòì Ûòì@çb’üÙŽïm@ì@ça†í‚Šói ìó÷@Hõ @ Šýb@óÝÐbÔI@ó“ïàóè ói@ìòìíi@pbió‚@õòŠaíi ô‚‹ä@ói@õóÜûŠ@çbîò†@ ô䆋Øa‡ïÐ óØ@Bô @ îòì@Ïa‹š@ôÜbàóuB@ Ûòì ÚîŠbm@õòŠa‡Žï@ômóq@ói ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbnŠóq òŒaí‚a†@ô‚‹ä@Lì@ íi@‡ïèó’ @@@Nòìa†@õü‚@ôäbØaìòŠ płóò†ói@ì@WV@ ôÜb@õaì†@óÜ íŽïä@ôäaŒaí¬ŠüÑîŠ@ìbäói@ôån“îó ói@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôánï ‹mŠbióÜ@ôïbï@ôÙŽï’óØ@póÜaìŠ ôäbåŽïéÙŽïq@ì@´ƒÙŽîŠ@üi òíjmbè@NNNìbÙî@‡äó@ì@çóàí−ó÷ ómb@ìóÜ@Šóè@ãłói@LòìaŠb÷ ì@ça‹Žï÷@ôîŠbÙŽî‹Ø@ôÄai@a†óäbn‚òì óÄai@õa‹ Žîì@çbn†ŠíØ æî‹mŠa숆@óÙî†@ôäbØóïïäò†óà ŠórŽïm@õü‚@ôäbîˆ@ôäbØómbØ óÜ@Ûóî@õŠbÙŽî‹Ø@ôäbØýbš@N†‹Øò† õóäaìòŠ@ì@oójÜüÔ@Ûóî@õaì† ôåm‹äbà@ì@ça‹Øò†@ça‡åîŒ ì‹ b÷@ói@çaŠb ÙŽî‹Ø@õóäaŒaíƒÔóy

õóäbmóÜìò†@ìóÜ@ŠûŒ@Šóè@óÙäíš ŠbÙŽî‹Ø@õˆûŠ@Ûòì@çbïÙŽîˆûŠ LòìóäbØò‹ŽïàˆˆûŠ@ómün‚ õóáïi@óÜ@ŠbÙŽî‹Ø@ôäbØóÐbà ì@ômóîłóàüØ@ì@õŠaŒímóà‚ õóáïi@bm@ò‹i@òìóïïäbàŠò† ì@ôåï“äóäb‚@ôÐbà@ì@õŠbÙŽïi õbÙî‡äó@ì@ômóïØóî@ôäbåŽïéÙŽïq õìa‹@ Ø@õŠbî†@ômóÈb@ì@õŠbÙŽî‹Ø ÞŽï“Žïq@NNNì@ óäaìímìóy@õŠbØ ói@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai@NçóØò† ôäb’üÙŽïm@õóåïàóÜ@õì솋iaŠ @ ôbï@óÄai@õóäb‚@ónŽîìóØò† ì@çbØóåïi@o’Š†@óïïmóîłóàüØ õòíŽïšŠaíš@íŽïä@ómòìa‹‚@Šbu@ŠûŒ óÜ@ì@ônïäüàüØ@ôîˆüÜüî‡ï÷ ói@ì@ãïØŠbà@õŒbjŽîŠ@õŠójŽï  bîŠbnÜû‹q@ôîŠümbnÙî†@õìbä òŠóq@ôäb’üÙŽïm@ìòì‡äó@õó’ó ìó÷@ï÷@‡äóš@Šóè@Lòìa‡Žïq LŠbÙŽî‹Ø@óÜ@óïïØû†ümŠü÷@óbåŽïq ì@ôîbiò‡ŽîŒ@ìŠbØ@õŽïè õìbi@ìí“Žïq@Ûòì@NNNìŠa†óîbàŠó óåmbè@•bq@pójîbm@óiI@òìbàóä ômóÜìò†@ôäbØòˆû‹q@õóîbØ ìbqììŠí÷@óÜ@çaŠòŒí’ü‚ LHp @ óïÄü@ôïmóïØóî@ôäb‚ììŠ ÚŽïØóî@õŠbÙŽî‹Ø@õòìóåmììi@@ãłói ì@ômóîłóàüØ@óÄai@æîäŒóà@óÜ Nóäbéïu@õbnŽï÷@ôäbØóïïbï i@óÜ@•òìó÷@fibä@‡äóš@Šóè óØ@õóäbmłì@ìó÷@ôŽïq@ói@æîóÙi ômóïäüš@ì@õˆò†@a‡Žïm@õŠbÙŽî‹Ø ói@óäbmłì@ìó÷@ôäìíi‡äójŽïq ói@ì@õŒaí¯bØóî@ôäbØbàóåi õbŽîŠìbbî@ì@õŠòìŠóq†a† pbÈó@TX@óåŽîì@üi@LŠbØ@õóäý†bÈ ô䆋Ø@μia†@bî@a†ìímìóy@óÜ@ŠbØ ììa‹ƒÙŽîŠ@ôäbåŽïéÙŽïq@ôÐbà@ìóáïi ì@õŠbÙŽî‹Ø@õü‚óiŠó@ @õbÙî‡äó óîòìóåmììi@ìó÷@ôbäí’@NNNN ÚŽî‡åŽïè@óÜ@Šbu@ÚŽî‡åŽïè@LeŠü ò† çòìb‚@óØ@‡ï÷í@Ûòì@ômłì ì@õŠìíib÷@õŒŠòü i@ôÙŽïnb÷ õŠbÙŽî‹@ Ø@ôÄai@óïïäaŠòŒí’ü‚ õóäb‚@ónŽîìóØò†@õóØòŠóqìó÷ ói@Šó@õ†ŠòŒ@õìa‹ƒÙŽîŠ@ÚŽî‡åŽïè ómóØòŠóy@ìó÷@Šóè@ãłói@LpóÜìò† ónŽîìóÙi@óÙî†@ôÙŽïmłì@óÜ@óäòŠ bî@ôåŽïéä@ôÙŽïmóØòŠóy@õóäb‚ õ‰ïmì‡äím@póäbäóm@ìóäa‹Žï’Šü’ @@NòìónŽîìóÙi@ŽðÜ ì@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai @@çbn†ŠíØ a‡äbn†ŠíØ@óÜ@õŠbÙŽî‹Ø@ôÄai @ ôbï@ì@ôäò†óà@ôÙŽïÄai@Ûòì õóîò†@ôîbmüØ@óÜ@ômóîłóàüØ õòìó䆋،Šói@ói@ì@õìbmóè@õVP Bç@ bØóäb‚ŠbØ@óÜ@pbió‚B@ ô슆 tóš@¶ómìòŠ@óÜ@ÚŽî‡åŽïè@çóîý@óÜ óØ@òìaŠb÷@ómbè@ônïäüàüØ@ì

óØ@óîòˆûŠ@ìó÷@õóà@ôØóî@õˆûŠ ôån@ïi@ói@ìŠbÙŽî‹Ø@õbáŽïè@ói@ìíi óÜ@óØ@óîó’ì@ìó÷@òˆûŠ@ìó÷@õìbä LòìónŽïåò†@a‡Äû‹à@ôÙ“Žïà@íŽïä ìíàóè@ónîíŽïq@NòŠbÙŽî‹Ø õˆûŠ@Ûòì@óáŽï÷@ôäbîˆ@ôäbØòˆûŠ ôäbn†ŠíØ@óÜ@ìŠbàˆó÷@ónŽïi@ŠbÙŽî‹Ø õŽîŠ@ÚŽîŠbÙŽî‹Ø@ìíàóè@a‡nò‡åi Lei@ŽðÜ@õü‚@ôïäbåï÷@ììbï’ òŽïè@ì@ÞŽïäbnq@ìó÷@ŠbÙŽî‹Ø õŠóåŽîìi@Ûòì@óØ@óïïäbåï÷ çbåŽïèa†@õbäaím@ãaìò†Šói@óÜóàüØ õóØómłì@üi@ôäbåŽïéàóèŠói@ì ìíàóè@óÜ@òìó‚a†ói@ãłói@Lóîóè ôäbmłì@ìíàóè@óÜ@ìa‡Üb@ôäbØòˆûŠ Ûòì@õóà@õQ@õˆûŠ@bïäóm@a†bïä† Žßó óÜ@õ‡äòíŽïqìbè@ôïäbéïu@õˆûŠ óÜ@‹mŠûŒ@óØ@òìa‹Ø@õŠbî†@çaŠbÙŽî‹Ø Nf @ šò†@ôîbáŽïè@ôÙŽïmóØòŠóy

@a†òíŽïä@ìóÜ @Ûòì@çbn†ŠíØ @μîaì†@ì@μàóØóî ça†í‚Šói@õŠóäó @Ûòì@çb’üÙŽïm@ì @óÝÐbÔI@ó“ïàóè õòŠaíi@ìó÷@HõŠýb @ói@ìòìíi@pbió‚ @çbîò†@ô䆋Øa‡ïÐ @ô‚‹ä@ói@õóÜûŠ @ôÜbàóuB@Ûòì @óØ@Bôîòì@Ïa‹š @õòŠa‡Žï@ômóq@ói @ôäbnŠóq@ÚîŠbm @ôàþï÷@õŠbàüØ ô‚‹ä@Lìíi@‡ïèó’ @ôäbØaìòŠ@òŒaí‚a† @ @Nòìa†@õü‚


U

RPPY õóà@õU

õóåŽîì@a†@óòŠí@ ŽîŠ@ìóÜ@öfšò†@òíŽîŠói ôäóàóqbš@ôåàˆì†@ôäaŠójŽîŠ@æî‹mòŠìó õŠójŽîŠ@ôîóåàb‚@õóåŽîì@Le‹äò†a† ìíàóè@õòìòŠó@óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ @@@NóäbØóåŽîì ôàþï÷@õŠbàüØ@•óÜby@ìói ìó÷@NŠ@ ói@ómüm@‹ @õ†ìí@fi@ôØóîóŽîŠ ìíàóè@ói@a†@•ü‚í@ Žïä@óÜ@bi@óº‰ŽîŠ öóàbäˆûŠ@ômíØŠó@óÜ@ôÜüÔ@òìóîbäaím ãłói@LôjïÜbáÜóè@çbìíäóàbäˆûŠ óÜ@óØ@‹Žîíi@ôäbìíäóàbäˆûŠ@ôïmóîaŒb÷ bm@LæŽïäò†a†@óîbà@çbîü‚@ôäbï  sØ@Âäò†@öpíØŠó@ìó÷@ôØóîò†aŠ ßóšìíq@ôïàþï÷@ôîŠbàüØ@õóä†‹Ø õóÙî†@õŠûŒ@ôØóîòŠbàˆ@Nòìómû†‹Ø ôäbìíäóàbäˆûŠ@çóîý@óÜ@óàbäˆûŠ ö†ŠíØ@ói@ça‹Žï÷@õŒaí²†aŒb÷ płì@õòìòŠò†@óÜ@òìóÙî†@ôäbØòìómóä ói@ŒóÌbØ@ŠóóÜ@Šó ó÷@óØ@æšò†Šò† ói@ãłói@ÚÜó‚@oò†@óäó ò†@pó¼òŒ õóŽîŠ@óÜ@çbî@oŽïä‹Žïnåï÷@õüè öüî†aŠ@Ûòì@õóÙî†@ôäbØóäóîó aŠ óu@Nç@ ó ò†@ÚÜó‚@ôŽîí @ói@çüîÄóÜóm õüè@ói@a‹mí @Ûòì@•óäbàóÜ ç‡äbîó aŠ@ôîˆüÜüåÙïm@ôåmìóÙ“Žïq ¶üqó’@ Š@ ójäaŠói@ óÜ@æäaímbä@çbmóÜìò† Nç@ ‹i@fq@ô“Žïq@ö´òìaŠ@a†@‡äbîó aŠ çaŠaŒóè@LôäüîÄóÜóm@ôÜbäbØ@çbîò† õ‡äòíŽïq@ôÝïîbòì@öônŽïä‹Žïnåï÷@ônîb çbîbäóq@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@óØ@óîóè@ôn“ ói öônaŠ@óÜ@óäaìó÷@õóŽîŠ@ @óÜ@öçóiò†@üi óäbàó÷@Nçó ò†@çbØòìa†ììŠ@ôïn슆 ômíØŠó@õòìó䆋ÙÜóšìíq@óÜ ôäìíióä@öóîóè@çbîŠìò†@a†@ôäóàóqbš ôàþï÷@õŠbàüØ@óÜ@æî‹iŠò†aŠ@ôî†aŒb÷ ãłói@LòìóäóØò†@ìíiòŠóÔ@Ûóîò†aŠ@bm@a† õŠüäb@ô’òŠ@õŠójŽï@•óÜby@ìói ìíàóè@a†bä@óŽîŠ@ôàþï÷@õŠbàüØ ôäóàóqbš@ôî†aŒb÷@ói@ça‹Žï÷@ôîbÙîŠbm @@@@@@@@@@NòìónŽïi@ÛbäììŠ @@ ‫ آـﻪ‬‫ ﺑﮕـﻪﯾـﻪﻧـ‬‫ﺮان و ﺳـﻮرﯾﻪ ﺗـ‬‫ ﺋ‬،‫آﻪ ﺗﻮرآﯿﻪ‬ ‫ﺗـــﻪ ﻧﺎآـــﺎت ﻟـــﻪ دژی‬‫هﺎوآـــﺎرﯾﯽ ﺋـــﻪو دوو و‬ .‫ﺮاق‬‫آﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋ‬ ‫ـﺮان‬‫ﺸﻪ ﻟﻪ ﮔـﻪڵ ﺋ‬‫ ﺋﻪﮔﻪر آ‬،‫ﻟﻪ آﯚﺗﺎﯾﯽ دا‬ ،‫ﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬‫ﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ دهو‬‫و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺒ‬ ‫ ﻣـﻪﺳـﻪﻟـﻪی آـﻮرد زۆر‬‫ﺋﻪو آﺎﺗﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ دهﺑ‬ .‫ﺮاﯾﯽ ﻟﻪ دهﺳﺘﻮوری آﺎری ﺧﯚی داﺑﻨ‬‫ﺑﻪ ﺧ‬ :‫ﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ‬‫ﭘﻪﯾﺎم دان ﺑﻪ ﺋ‬ ‫ــﺮان و‬‫ــﻮهﻧﺪﯾﯿــﻪآــﺎﻧﯽ ﺋــﻪﻣﺮﯾﻜــﺎ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺋ‬‫ﭘ‬ ‫ﺴﺘﺎ ﺑﻪو ﺟﯚه ﻧﯿﻪ آﻪ ﺋﯿﻤﻜﺎن ﺑـﺪات ﺑـﻪ‬‫ﺳﻮرﯾﻪ ﺋ‬ ‫ﺋــﻪﻣﺮﯾﻜــﺎ آــﻪ ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪی آــﻮرد ﻟــﻪ ﺋــﻪم دوو‬ .‫ﺘﻪ ﮔﯚڕێ‬‫ﻨ‬‫ﺗﻪدا ﺑ‬‫و‬ ‫ﺮان ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ ﺋﻪوهن آـﻪ ﺋـﻪﻣﺮﯾﻜـﺎ‬‫ﺳﻮرﯾﻪو ﺋ‬ ‫ﺗـﻪ ﺷـﯚڕش‬‫ﮔﻪرهآﯿﻪﺗﯽ آﻪ آﻮردی ﺋﻪم دوو و‬ ‫ﺸﻪ ﺑﯚ ﺋﻪو‬‫ﻮاﻧﺪن و ﺳﻪرﺋ‬‫ﺘﻪ هﯚی ﺷ‬‫ﺑﻜﻪن و ﺑﺒ‬ .‫ﮋﯾﻤﻪو ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت رووﺧﺎﻧﺪﻧﯿﺎن‬‫دوو ر‬ ‫ﻧــﻪوهﯾــﻪآــﯽ‬‫ــﯽ ﺧــﯚش ﻧﯿــﻪ ﺟﻮ‬‫ﺋــﻪﻣﺮﯾﻜــﺎ ﭘ‬ ‫ﺑﻪرﺑﻪرﯾﻨﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـﺴﺘﯿﯽ آـﻮرد ﻟـﻪ ﻧﺎوﭼـﻪآـﻪ‬ ‫ﻜـﯽ ﺋـﺎوادا ﻣـﻪﺟـﺎل ﺑـﯚ‬‫ـﻪﺗ‬‫ ﻟﻪ ﺣﺎ‬،‫ﺘﻪ ﮔﯚرێ‬‫ﺑ‬ ‫ـﻪ‬‫ـﺮ رووﻧﺎآـﺎﯾﯽ ﺧﺎ‬‫ﺖ آـﻪ ﻟـﻪ ژ‬‫ﻨ‬‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﺎﻣ‬ .‫ﻜــﺮاودا آــﺎر ﺑﻜــﺎت‬‫ﺳــﻪرهآﯿﯿــﻪآــﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣــﺎژه ﭘ‬ ‫ ﺋﻪم ﭘـﻪﯾﺎﻣـﻪ ﺑـﺪا‬‫ﻪﺗﯽ ﺗﺎزهی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ دهﺑ‬‫دهو‬ ‫ﻨﯽ آﺎر ﻧﺎآـﺎت ﺑـﯚ‬‫آﻪ چ ﺑﻪ ﺋﺎﺷﻜﺮاو چ ﺑﻪ ﻧﮫ‬ ‫ﺮان و ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﯚ ﺷـﻪڕو‬‫ﺗﻪﺷﻮﯾﻘﯽ آﻮردهآﺎﻧﯽ ﺋ‬ .‫ﺷﯚڕش‬ :‫ﺳﻪرﭼﺎوه‬ PREVENTING CONFLICT OVER KURDISTAN. HERRI J. BARKEY CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNTIONL PEACE

Šû‹Žïm@póäbäóm@öãa‡ÉŽï÷@Ló−óÙ’ó÷ ôïàþï÷@õŠbàüØ@Nfiò†@ììŠ@ìòŠó i õìbšŠói@ö×òŒ@òŠóè@õóäìí¹@ça‹Žï÷ óº‰ŽîŠ@ãó÷@óïä@ÿb@NóîóÈŒòì@ãó÷ ôÐbà@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq@ói@pòŠbió ôån‚a†@LaŠöi@ôåî‹iŠò† öó−óÙ’ó÷@öæm‹ @LçbØóàbäˆûŠ üi@ãa‡ÉŽï÷@ôáØíy@ô䆋؊ò† ãó÷@Ne @ ‹Øóä@ãìíÙyóà@çbìíäóàbäˆûŠ ö‘ìíäóàóàbäˆûŠ@çbîò†@óº‰ŽîŠ õòìòŠò†@óÜ@õŒaí²†aŒb÷@õŠóìíä Šû‹Žïm@a†@ü‚íŽïä@óÜ@póäbäóm@öpłì öçaŠóìíä@ôåŽîí‚@ói@ônò†@öòì†‹Ø ö×óè@ôä@bàŒ@óÜ@óu@óØ@çaÈb’ ôìíäóàbäˆûŠ@ôØŠó÷@öõ‰ŽîínaŠ Nò@ Šìí@Lòìíióä@fq@çbîóÙî†@ôÙŽïØóš ôäajØbäììŠ@öçaŠóìíä@õŠbn’üØ ói@óØ@a†@QSWW@õïîbq@óÜ@ça‹Žï÷ ômbÈþïnï÷@ômòŠaŒòì@õŠìínò† çìíš@òíŽîŠói@ôàþï÷@õŠbàüØ ãó÷@õìbšŠói@òŠóè@õóäìí¹ ôàþ@ ï÷@õŠbàüØ@õóàbäŠbØ@NóîóïïnaŠ çbìíäó@ àbäˆûŠ@öóàbäˆûŠ@ômíØŠó@óÜ Šó@óåmbè@õbmòŠóóÜ@Šóè@óØ@a† Zô @ mí @óØ@ôåîóàí‚@õaínÐ@ói@òìóîŠbØ fq@oò†@LæåŽïÙ“i@çbïäbØóàóÜóÔ óîóàbäŠói@ãóÜ@óØ@ó’òŠ@ò‡äòìó÷@LbØò† òìa‹ƒÙŽîŠ@ômŠüqaŠ@ô@Žïq@ói@Nf @ −í bä@a† ôÐbà@õ‹äóîý@ôäbØóïîòìómóäíŽïä ça‹Žï÷@æî‹ iŠò†@aŠöi@ôî†aŒb÷@öÄû‹à öóäbìíäóàbäˆûŠ@ôäa‡åîŒ@æî‹mòŠìó  ói@òŠüu@ãói@ça‹Žï÷@ŽôÜb@ìíàóè ômójîbm@ói@Ne @ ‹bäò†@çbéï@ u@ôÙÜó‚ ói@pòŠbió@†ŠíØ@ôäbìíäóàbäˆûŠ ôäìíi@ö@Ûóîý@óÜ@ôîòìómóä@ôîŒaìbïu õó’ói@ãóÜ@óäaŒaí²†aŒb÷@õòìóåmììi óÜ@”î‹mbîŒ@@óÙî†@ôØóîý@óÜ@a†@ça‹Žï÷ ‹Žîˆ@óÜ@ça‹Žï÷@õóÙî†@ôäbìíäóàbäˆûŠ ö@ça†ó−óÙ’ó÷@öpíØŠó@ö@Šb“Ð ãa‡ÉŽï÷@ôï‹móà@çbïØóîòŠbàˆ@póäbäóm ŠóóÜ@óÜb@‡äóš@NòŠóóÜ@çbïäa‹Ø îŠbq@óÜ@óØ@a†@ÚŽïòŠíŽîŠ@óÜ@Ûóî

@@UPYòŠbàˆ

@ @a‡äa‹Žï÷@óÜ@ôäóàóqbš@ô‚û†@óÜ@ÚŽîŠìb÷ ôÐìì‹Èóà@bÐónà óÜ@póäbäóm@öfäò†a†@çbmóÜìò† çbî@çbmóÜìò†@ônÙ’@öæmìóØŠó õòŠüà@‡äóš@çbî@ÛóîòŠüà@ôäaŠü aŠü‚@óÜ@Nó@ îóè@õŠìò†@a†@”îŠa‡młóò† ôäbØòŠüma‡î‡äbØ@óïä a†@çbmłì@óÜ@ômóîaŠójŽîŠöõŠbàüØŠó ôÍïÝióm@õŠbØ@ói@ôä‹ @ò‡äìó÷ óîaì@õŠbu@ôäóàóqbš@Nçò†ò† bØò†@Šbšbä@ÚŽî‹îŒòì@LÚŽîŠa‡młóò† @@NòìónŽï“ŽïÙi@ŠbØ@óÜ@oò† ôäóàóqbš@ôäìíi@•óäbàóÜ@óu ìþàó÷fi@ôÙŽïÐbà@üi@òìónŽîŠó ò† a†@çbØóÄû‹à@ói@óŽîŠ@óØ@Äû‹à@õýìó÷ óÐbà@ìó÷@NçiŠ@ ò†@çbîü‚@õaŠöi ö@‘óØ@ïè@fiò†@Úîa†óÜ@Äû‹à@ÿó óÜ pìòŒ@ôŽïÜ@óïä@õòìó÷@ôÐbà@ÚŽîŽïè@ïè çìíäbÔ@õòíŽïšŠaíš@óÜ@óÐbà@ìó÷@NbÙi a‡Žïm@ôåî‹điŠò†@ôî†aŒb÷@óØ@ÚŽïäìíäbÔ@La† ôî†aŒb÷@óØ@ÚŽïå’óšói@fia‹Ø@Šóiónò† ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq@õüè@ónŽïióä@ÚŽïÄû‹à NeŠ‡åŽï−í ò†@LóÙî†@ôÙŽïÄû‹à@ôî†aŒb÷ ói@ôäóàóqbš@ça‹Ø@‘bi@õóäaìó÷ †aŒb÷@ôïäóàóqbš@óÜ@‘bi@ö†aŒb÷@õòíŽï’ a†@çbéïu@ôäbmłì@ìíàóè@óÜ@Nìíi ìíàóè@óÜ@ãłói@Lóîóè@ôäóàóqbš óïä@õ†aŒb÷@a†@çbmłì@ìíàóè@óÜ@öÚŽïåŽîí’ ôäóàóqbš@Nf @ ióè@ôäóàóqbš@ôî†aŒb÷@bm Šó@ è@Nó@ îóè@a†@”îŠümbnÙî†@ôäbmłì@óÜ çbï@ïåàóqbš@”ïäbØòŠümbnÙî†@a†@fuóÜ ôäbîü‚@ôäaìbq@óÜ@póäbäóm@öóîóè öçbïäaŠóìíä@ö@çbîü‚@üi@NæŽï äò† óÜ@òŠbî†@óØ@μìíä@ôÐbà@çbïäbØòìbïq Šóè@Nó@ îóè@a†@çbïmłóò†@õ‡åóq õ‹îóÌ@ÚŽîŠóìíä@çbî@ÚŽïìíäóàbäˆûŠ öça @ÿó óÜ@fìíåi@óàó÷

@ @@Ha†@ôäóàóqbš@ôî†aŒb÷@ôïäbéïu@õˆûŠ@óÜI

ônaŠ@óÜ@öfåïiò†@óÜóàüØ@õòìòŠóØ õŠóió‚ói@öŠbï’ì@ôäa†‰îì@a† o슆@ôn“ @õađŠöi@NóîóÜóàüØ íŽïä@óÜ@ômóîaŠójŽîŠ@õŠìò†@öbØò† óÜ@ÚÜó‚@Ne‹Žï ò†@a†@óÜóàüØ bäóq@a†@çbïäbØóïïbï@ónŽîíÜóè õóŽîŠ@óÜ@öôäóàóqbš@Šói@óäóiò† çbØòìa†ììŠ@ìíàóè@òìóïïäóàóqbš Nç@ ó ò†@ÚŽïàbØb÷@ói@öæåŽïäóò†ÿóè Šó@óÜ@ôîŠóîŠbØ@Šóè@Ûóä@ôäóàóqbš ŠóóÜ@æŽîí’@ìíÙÜói@óîóè@óÜóàüØ

Ûòì@ôäóàóqbš@óäbàóÜ@óu öçbmóÜìò†@ômłóò†@õòíŽïšŠaíš ô @ äóàóqbš@Lóïä@Ša†Šìíå@çbmłì a†@çbéïu@ìíàóè@Šóói@ômłóò† óÜ@ÚŽïmłóò†@öpóàìíÙy@ïè@Nóîóè õ‰ïm@õìbš@öóïä@çì@ôäóàóqbš@õìbš çbïäbØìò†‹Ø@ ìŠ@ bØb÷@ìíàóè@ôäóàóqbš óîóè@o’@ãóØ@öfåïi@ò†@ta‹‚@öÛbš@ói õìbš@Šói@óÜ@òìóïï@ äóàóqbš@õüè@ói •óîüi@Šóè@Nf @ i@òìaŠb’@ÚÜó‚ Ša†@ b b÷@öòìòŠóØ@Šbï’ì@ôÜûŠ@ôäóàóqbš

çbØòìím‹Øóî@òìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ õQSI@õbà@õS@õˆûŠ@a†@QYYS@ôÜb@óÜ ôî†aŒb÷@õˆûŠ@Ûòì@õHŠóàóäbi ôäa‹Ø@õŠbî†@Nò@ 솋Ø@õŠbî†@ôäóàóqbš ôäóàóqbš@ôî†aŒb÷@óÜ@æm‹ ŽîŠ@üi@ÚŽîˆûŠ òìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@çóîýóÜ ôä‹ @õóäb“ïä@òìóäbØòím‹Øóî íŽïä@óÜ@@ôäóàóqbš@ôîŠóîŠbØö @@Nóîa†@ôäbéïu@õóÜóàüØ óÜ@ôäóàóqbš@ôîŠóîŠbØ@öŠìò† Ûóîò†aŠ@ói@a†@ômóîbÄ@ û‹à@õóÜóàüØ@íŽïä ômłóò†B@õìbä@ò‰Žïàó@ Ü@óØ@óä‹  çìíäbÔ@ômýóò†@•bq@çbîBãòŠaíš Nò@ ìbäa†@üi@@õŠòì†a†@ö熋iòíŽîŠói@Lçbäa† óØ@a†@óàò†Šó@ãóÜ@ômójîbm@ói ìó÷@ôäóàóqbš@óä‡äbîó aŠ@ôàò†Šó ”ïäaŠbu@óÜ@õóïîŠóîŠbØ@öŠìò† ”î‹mbîŒ@a†@ìímbèa†@óÜ@çbàíŽïi@öò‹mbîŒ õòíŽï’@ói@@ôäóàóqbš@û‹àó÷@@Nfiò† õòíŽï ’@ói@@ŒóÌbØ@ŠóóÜ@ìa‹ìíä ói@@LoŽïä‹Žïnåï÷@Šó@óÜ@ôäûÙïÜó÷ ÚŽïå’óš@ói@‹îíóm@çb@î@Âäò†@õòíŽï’ öŠìì†@óåŽîí’@çaíŽïä@óÜ@ôî‡äòíŽïq a†@pŠíØ@ŠûŒ@ôØóîòìbà@óÜ@çbØóÙîä ômbØ@öæŽîí’@õŠìíå@óØ@òìbåŽïè@ÚŽïq óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@Nòì‡äaŒói ÚŽïàò†Šó@ïè@ç‡äbîó aŠ@ ôîˆüÜüåÙïm aìb÷@ôäbØó’ói@öçbéïu@û‹àó÷@õò†a@Š@ói ói@Nç@ ìíióä@a†@õ‡äòíŽïq@óÜ@a‹Žï‚ öç‡äbîó aŠ@ôîˆüÜüåÙïm@ôïmóàŠbî õóäaŠóåŽïèŠíŠó@öa‹Žï‚@ôåmìóÙ“Žïq ”î‹ma‹Žï‚@óäbïî‡@ äòíŽïq@ìó÷@õˆüÜüåÙïm öŽîíä@ôäóîý@öæiò† a†@ìímbèa†@óÜ@”î‹mŠóåŽïèŠíŠó @@@Ne‹ ò†@òìóîü‚ói

@ôîòìómóäíŽïä@ôn’b÷@üi@òŠbšóŽîŠ@õ‡äòìbä@ôäbØòŠbïå“Žïq @†ŠíØ@ô‹q@õòŠbi@óÜ@çünåï’aì@óÜ

‫ﭽــﻪواﻧــﻪی ﺟﯿــﺎوازی ﻧــﻪﺗــﻪواﯾــﻪﺗــﯽ و‬‫ﺑــﻪ ﭘ‬ ‫ﺮاﻧﯿﯿــﻪ‬‫ﻓــﻪرهــﻪﻧﮕــﯽ ﻟــﻪ ﺑــﻪﯾﻨــﯽ آــﻮردهآــﺎن و ﺋ‬ ‫ﺮاﻧﯿﯿﻪآﺎن آﻮﻟﺘﻮوری آﻮردﯾﺎن زﯾﺎﺗﺮ‬‫ ﺋ‬،‫ﺷﯿﻌﻪآﺎن‬ ‫ راﺑﺮدووی ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋﻪو آﻮﻟﺘﻮوره‬.‫ﻗﺒﻮڵ آﺮدووه‬ ‫ۆژهﯾﻪآـﯽ ﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﻪآـﯽ‬‫ﺮان ﺑﻪرهو ﭘ‬‫دهﯾﺘﻮاﻧﯽ ﺋ‬ @@ .‫ﮔﻪورهو ﺋﻪﻧﮕﺮاﺳﯿﯚﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪرێ‬ ‫ ﺣﯿﺰﺑـــــﯽ‬:‫ـــــﺰی ﺳﯿﺎﺳـــــﯽ آـــــﻮردی‬‫دوو ه‬ Bçbn†ŠíØB@ZòìóïïïÝåï÷@óÜ@Nì ‫ـــﻪ‬‫ــﺮان و آﯚﻣــﻪ‬‫دﯾﻤــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن ـ ﺋ‬ ‫ﺮاق داﻣـﻪزراﻧـﺪو‬‫ رهﺣﻤﺎﻧـــﻪی ﺑـــﻪ ﺳـــﻪر ﺑﺎرهﮔﺎآﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪ آﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋ‬‫ﯾﺎﺳـــﺎی ﺳـــﻪﺧـــﺖ و ﺑـــ‬ ‫ــﺸﯿﺎن ﺑــﻪ‬‫ــﺮاق ﭘ‬‫ﺒﻪراﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟـﻪ ﻟــﻪ ﺑــﻪراﻣﺒــﻪردا آــﻮردهآــﺎﻧﯽ ﻋ‬‫ ر‬.‫ﻧﺎوﭼﻪآﻪدا ﺳﻪﭘﺎﻧﺪ‬ ‫ﺗـﯽ آﯚﻣـﺎری هﻪﻣﻮو ﺟﯚره ﭼﺎﻻآﯿﯿﻪﮐﯽ ﭼﻪآﺪارﯾﯽ ﺋﻪو دوو‬‫ـﺮدهﺳـﻪ‬‫ﺪاره داو ﻧﺎوﭼﻪآﺎﻧﯽ ژ‬‫ﺳ‬ ‫ـﺮان ﺋـﻪﻧﺠﺎﻣﯿـﺎن‬‫ﺸﺘﺮ دژ ﺑﻪ ﺋ‬‫ﺣﯿﺰﺑﻪ ﮔﺮت آﻪ ﭘ‬ .‫ﺮاﻧﻪوه ﮔﺮێ داﯾﻪوه‬‫ﻜﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺋ‬‫ﺑﯚ ﺟﺎر‬ ‫ آـﻪ‬PJAK ‫ ﻟـﻪ ﺑـﻪراﻣﺒـﻪردا ﮔﺮووﭘـﯽ ـ‬.‫ﺑﺎرزاﻧﯽ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﻗﻮﺗـﺎر آـﺮدو رای آـﺮد دهدا‬ ‫ﻧﻪی دواﯾـﯽ دا‬‫ﻜﯽ ﭘـﻪآـﻪآـﻪﯾـﻪو ﻟـﻪو ﺳـﺎ‬‫م ﺑـﻮوﻧﯽ ﻟـﻪ ﻣﮫﺎﺑـﺎدو آـﺎراﺑﻮوﻧﯽ ﻟـﻪ آﯚﻣـﺎر ﻻﺑﺎ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ـﺪاوهو ﻟـﻪﮔـﻪڵ ﺋـﻪوهﺷـﺪا آـﻪ ﻧـﻪﺑﯚﺗـﻪ‬‫ﻧـﻪوهی ﺳﻪری هـﻪ‬‫ﻜﯽ ﺳـﻪرهآﯿـﯽ ﺟﻮو‬‫ﺋﻪوی آﺮده ﻗﺎرهﻣﺎﻧ‬ ‫م ﺑـــﻪ‬‫ـــﺮان ﺑـــﻪ‬‫ﻣـــﻪﺗﺮﺳـــﯿﯿﻪآـــﯽ ﮔـــﻪوره ﺑـــﯚ ﺋ‬ . ‫ﭘﺎن ـ آﻮردﯾﺴﻢ‬ .‫ﺰهآﺎﻧﯽ ﺧﻮﻟﻘﺎﻧﺪوه‬‫ﮕــﺎی ﺑــﻪ ﭼﺎﻻآﯿﯿﻪآﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮﺳﯿﺎن ﺑﯚ ه‬‫ ﺷــﺎ ر‬،‫ﭽــﻪواﻧــﻪی ﺗﻮرآﯿــﺎ‬‫ﺑــﻪ ﭘ‬ ‫ﺮاق‬‫ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﮋاك ﻟﻪ ﭼﯿﺎآﺎﻧﯽ آﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋ‬ ‫وآــﺮاوهی ﻓــﻪرهــﻪﻧﮕــﯽ و‬‫ﻚ ﺋــﺎزادﯾﯽ ﺑ‬‫ﻨــﺪ‬‫ه‬ ‫ـــﺮان آـــﻪ‬‫ﮋﯾﻤـــﯽ ﺋ‬‫ﻚ آــﻪ ﺑﯿـــﺎﻧﻮوی ﺋـــﻪوهی داوهﺗـــﻪ ر‬‫ﻧ‬‫ ﺑــﯚ ﺳــﺎ‬،‫آﻮﻟﺘــﻮوری ﺑــﯚ آــﻮردهآــﺎن داو‬ ‫ﻚ ﻟــﻪ ﻧﺎوﭼــﻪآــﺎﻧﯽ ﺑﻜــﺎت و‬‫ﻨــﺪ‬‫آﻮردهآﺎن ﻟﻪ ﻓـﯚڕﻣﯽ ﺋﺎﺷـﻜﺮای ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿـﺴﺘﯽ ﺗﯚﭘﺒــﺎراﻧﯽ ه‬ ‫ــﺮان و‬‫ﻨــﻪری ﺋــﻪوهی آــﻪ ﺋ‬‫آــﻮرد آــﺸﺎﻧﻪوه دهﯾــﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑــﻪ آــﻮردی ﭼــﺎپ و هــﻪروههــﺎ ﺑﯚﺗــﻪ ﭘﺎ‬ ‫ﻨـﯽ ﺗﻮرآﯿﺎ هﺎوآﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﯿﺘﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪ‬‫ﺰهآﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻧﮫ‬‫ ه‬.‫وﮐﺮاوهﯾﺎن هﻪﺑ‬‫ﺑ‬ ‫ـــﻮهﻧﺪﯾﯿـــﻪ‬‫ﺮان ـ ﺳﺎواك ـ ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی ﺋﯿﺰﮔﻪﯾﻪآـﯽ دژی ﭘـــﮋاك و ﭘـــﻪآـــﻪآـــﻪ ﺑﻜـــﻪن و ﭘ‬‫ﺋ‬ ‫ﻮه ﻧـﻪﺑـﻮو ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـــﯿﯿﻪآـــﺎن ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر ﺣﯿـــﺴﺎﺑﯽ وﯾﻼﯾـــﻪﺗـــﻪ‬‫م ﺋﻪوه ﺑﻪ هﯿﭻ ﺷ‬‫آﻮردﯾﺎن آﺮد ﺑﻪ‬ .‫ـﺪاﻧﯽ ﯾﻪآﮕﺮﺗﻮوهآﺎن ﺑﻪرز ﺑﻜﻪﻧﻪوه‬‫هﯚی ﺋﻪوهی آﻪ آﻮردهآﺎن واز ﻟﻪ ﮔـﻪﺷـﻪﭘ‬ .‫ﻨﻦ‬‫ﻨﯿﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑ‬‫ﻜﺨﺮاوی ﻧﮫ‬‫ر‬ ‫ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ‬‫ دهﺗﻮاﻧ‬،‫ﻪﺗﯽ ﺗﺎزهی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬‫دهو‬ ‫ﻤـﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن ﺑﻜـﺎت ﺑـﯚ‬‫ـﻮان آـﻮردو ﻟﻪ ﺣﻜﻮوﻣـﻪﺗـﯽ هـﻪر‬‫ـﺸﻪی ﻧ‬‫ آ‬١٩٧٩ ‫ﯽ‬‫ﻟﻪ دوای ﺳﺎ‬ ‫ﺮان‬‫ﻮهﻧﺪﯾﯽ ﺧﯚی ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋ‬‫ﯽ ﭘ‬‫ﯽ ﺋﻪوهی ﻟﻪ آﺎﻧﺎ‬‫ﮋﯾﻤﯽ ﻧﻮ‬‫ ر‬.‫ﺪاﯾﻪوه‬‫ﺮان ﺳﻪری هﻪ‬‫ﮋﯾﻤﯽ ﺋ‬‫ر‬ ‫ــﺸﻪی و ﺳــﻮرﯾﻪ آــﺎر ﺑﻜــﺎت ﺑــﯚ ﺑﺎﺷــﺘﺮآﺮدﻧﯽ وهزﻋــﯽ‬‫ﻜﯽ ﻟــﻪﮔــﻪڵ آ‬‫ﻜﮫــﺎﺗﻨ‬‫ﺋــﻪو آــﺎت هــﯿﭻ ﭘ‬ ‫ﺗﻪو ﻟﻪ هﻪﻣﺎن آﺎﺗﯿﺶ دا‬‫ آﯚﻣـﺎری آﻮردهآﺎﻧﯽ ﺋﻪم دوو و‬.‫ﺪا ﺑﻪدی ﻧﻪآﺮا‬‫آﻮردو ﺧﻮاﺳﺘﻪآﺎﻧﯽ ﺗ‬ ‫ــﺮان و ﺳــﻮورﯾﻪ‬‫ ﭼــﺎوهڕواﻧــﯽ ﺑــﯚ آــﻮردی ﺋ‬‫ـﯽ دا آـﻪ ﺑـﻪ هـﯚی ﻧﺰﯾﻜﺎﯾـﻪﺗـﯽ ﻧـﺎﺑ‬‫ﺋﯿـﺴﻼﻣﯽ هـﻪو‬ .‫ﻮهﻧﺪﯾﯿﻪک دروﺳﺖ ﺑﻜﻪن‬‫ﻮان آﻮردو ﻓﺎرﺳﻪآﺎن هﺎوﭘ‬‫رهﮔﻪزﯾﯽ ﻧ‬ ‫ وا ﺑﻜﺎت‬‫ واﺷﯿﻨﮕﺘﯚن دهﺑ‬،‫ﻟﻪ ﻻﯾﻪآﯽ ﺗﺮهوه‬ .‫ﺖ‬‫ﻚ ﺑ‬‫ﭘ‬

‫ـﻨﺞ ﺧـﺎڵ‬‫ ﭘ‬،‫ـﻚ هـﺎﺗﻮوه‬‫ ﻻﭘﻪڕه ﭘ‬٥٠ ‫راﭘﯚرﺗﻪآﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬‫ﺮێ دهو‬‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎن دهآﺎت و رادهﺳﭙ‬ ‫ﻮهﻧﺪی ﻟﻪﮔﻪڵ ﻗـﻪزﯾـﻪی آـﻮرد ﻟـﻪﺑـﻪرﭼﺎوﯾـﺎن‬‫ﻟﻪ ﭘ‬ :‫ﺑﮕﺮێ‬ ‫ﻜﯽ دﯾﻤـﻮآﺮات‬‫ـ ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮآﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‬١ ‫ﻜــﯽ ﻣــﻪﺷــﺮوﻋﯽ آــﻮردی ﻟــﻪ‬‫و ﻓﯿــﺪراڵ و هــﻪرﯾﻤ‬ .‫ﻋﯿﺮاق‬ َ ‫ﺑﺎآﻮوری‬ .‫ﺸﻪی آﻪرآﻮك‬‫ﻤﻨﺎﻧﻪ آ‬‫ـ ﭼﺎرهﺳﻪرآﺮدﻧﯽ ه‬٢ ‫ــﻮان‬‫ﻜﯽ آــﺎرا ﻟــﻪ ﻧ‬‫ــﻮهﻧــﺪ‬‫ــﺪاﻧﯽ ﭘ‬‫ـ ـ ﭘــﻪرهﭘ‬٣ .‫ﻤﯽ آﻮردﺳﺘﺎن‬‫ﺗﻮرآﯿﻪو هﻪر‬ ‫ــﺸﻪی آــﻮرد و‬‫ﻤﻨﺎﻧــﻪی آ‬‫ـ ـ ﭼــﺎرهﺳــﻪری ه‬٦ .‫ﺗﻮرك ﻟﻪ ﺗﻮرآﯿﻪ‬ ‫ﮑــﯽ وردﺗــﺮ ﻟــﻪ ﺑــﺎرهی‬‫ﺮواﻧﯿﻨ‬‫ــﺪاﻧﯽ ﺗ‬‫ــ ﭘــﻪرهﭘ‬٧ .‫ﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ‬‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی آﻮرد ﻟﻪ ﺋ‬ :‫ﺮان‬‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻗﻪزﯾﻪی آﻮرد ﻟﻪ ﺋ‬ ‫ آﻮردهآﺎن ﺑﯚ ﯾﻪآﻪم ﺟـﺎر ﺋـﻪﮔـﻪرﭼـﯽ‬،‫ﺮان‬‫ﻟﻪ ﺋ‬ ‫ــﺖ ﺗﻮاﻧﯿــﺎن ﯾــﻪآــﻪم‬‫ﺑــﯚ ﻣــﺎوهﯾــﻪآــﯽ آــﻮرﺗﯿﺶ ﺑ‬ ‫ آﯚﻣﺎری ﻣﮫﺎﺑﺎد ﺑﻪ‬.‫ﻨﻦ‬‫ﻚ ﺑ‬‫آﯚﻣﺎری ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚ ﭘ‬ ‫ﭘـــﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﺳـــﯚﭬﯿﯿﻪت داﻣـــﻪزرا ﻟـــﻪ ﺳـــﻪرهﺗـــﺎی‬ ‫و ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﻣﻪﻻ ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ‬١٩٤٦ ‫ﻪآﺎﻧﯽ‬‫ﺳﺎ‬ ‫ﻤـﯽ‬‫ـﺴﺘﺎی ﺣﻜﻮوﻣـﻪﺗـﯽ هـﻪر‬‫ﺑﺎوآﯽ ﺳﻪرۆآـﯽ ﺋ‬ ‫م ﻟـﻪ آﯚﺗـﺎﯾﯽ ﺋـﻪو‬‫ ﺑﻪ‬.‫آﻮردﺳﺘﺎن ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی آﺮا‬ ‫ـــــﺮان‬‫ـــــﺰهآـــــﺎﻧﯽ ﺳـــــﻮﭬﯿﯿﻪت ﻟـــــﻪ ﺋ‬‫ﻪدا ه‬‫ﺳـــــﺎ‬ ‫ﺮ‬‫ﺮان ﻧﺎوﭼﻪآﺎﻧﯽ ژ‬‫ﮋﯾﻤﯽ ﺋ‬‫ ر‬.‫ﭘﺎﺷﻪآﻪﺷﻪﯾﺎن آﺮد‬ ‫ﻚ‬‫ﻨـــﺪ‬‫ﺗـــﯽ آﯚﻣـــﺎری داﮔﯿـــﺮ آـــﺮدهوهو ه‬‫دهﺳـــﻪ‬

،‫ ﻣــﺴﻜﯚ‬،‫ﻮﻧــﻪﺗــﻪوهﯾــﯽ ﻟــﻪ واﺷــﯿﻨﮕﺘﯚن‬‫ﮕﺎﭼــﺎره ﺑــﯚ ﺋﺎﺷــﺘﯿﯽ ﻧ‬‫ﻧــﺎوهﻧــﺪی ر‬ ‫ـﺸﮕﯿﺮی آـﺮدن ﻟـﻪ ﻧـﺎآﯚآﯽ ﻟـﻪ ﺳـﻪر‬‫ﺮ ﻧـﺎوی "ﭘ‬‫ﻚ دا ﻟﻪ ژ‬‫ﻞ ﻟﻪ راﭘﯚرﺗ‬‫ﺑﺮۆآﺴ‬ "‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی آﻮرد‬ ‫ﮕﺎﭼــﺎرهی‬‫ــﺸﻨﯿﺎرو ر‬‫ــﻚ ﭘ‬‫ آﯚﻣــﻪ‬،(‫ﻨــﺮی ﺟــﯽ ﺑــﺎرﮐﯽ‬‫آــﻪ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن)ه‬ ‫ ﺋـﻪم‬.‫ﻪﺗﯽ ﺋـﻪﻣﺮﯾﻜـﺎ ﻟـﻪ ﺑـﻪر ﭼﺎوﯾـﺎن ﺑﮕـﺮێ‬‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎن آﺮدووه ﺑﯚ ﺋﻪوهی دهو‬ @@


@QSXX õŠóàóäbi@õQU

ŠóóÜ@óïä@çbb÷@La‡äbîü‚@çaíŽïä ñìaìóm@ðîŠbØìbè@óîó“ŽïØ@ãó÷ aŠói@óÙäíš@Nç@ óÙi@ñØóî Žñìóéäbïi@Šó ó÷@óØóîó“ŽïØ@óàó÷ ónîíŽïq@LçóÙi@ñŠbØìbè ìòìóäóÙi@þØóî@•óÙî†@ðäbØó“ŽïØ ŠóióÜ@Nò@ ìóäŒû‡i@üi@çbïÙŽîŠóòŠbš ãó÷@ŠóóÜ@@“ ói@óàó÷ ðäbØó“ŽïØ@ŠóóÜ@@öóîó“ŽïØ ñ†‡ïu@ñü ínÑ @ónîíŽïq@•óÙî† öâŽîŠóè@ðmóàìíÙy@çaíŽïä@óÜ öŽðióè@a†@a‡Ìói@ðmóàìíÙy †Šì@ðØóîòíŽï ’@ói@çò‡jÜìóè wåŽïq@ìó÷@ö@çbØó“ŽïØ@óÜ@òìóåÜüÙi üi@ñü‚@ðmbØ@óØ@ñóîónïàüØ ça‹äa†@óäb“ŽïØ@ãó÷@@ô䆋؊óòŠbš çbïäbØó“ï÷@öæŽî‹£@ŠbØòì bèòìŠóè@NçóÙi@ŽðuójŽïu öæ“ïåia†@Žðiò†@çbØóïïmóîa†‹ØŠó óäb“ŽïØ@ãó÷@üi@ñŠóòŠbš óÜ@”ì@ói@æäaíni@ìòìóäŒû‡i @@NòìóåÜüÙi@”ïØìíØŠóØ@ñó“ŽïØ üuB@ñü‚@ðmbØ@Zçbn†ŠíØ ö†‹Ø@ðØìíØŠóØ@ðäa†Šó@Bç‡îbi ðØìíØŠóØ@ñó“ŽïØ@ð䆋؊óòŠbš ðŽïu@ói@çbØóïïØìíØŠóØ@üi ìíàóè@Žðiò†@óØ@‡äbîóîaŠ@öo“Žïè çbîü‚@ÛìíØŠóØ@ðäbØómbéÙŽïq ŠóóÜ@Šbî‹i@öçói@ÚŽïåmìóÙÙŽîŠói a†ò‹ŽïÜ@Nç@ ò‡i@çbîü‚@ðìíäòŠbš ãó÷@bîb÷@óîòìó÷@Šbï‹q óØ@óîbä@ìòìóÜ@ç‡îbi@ñónŽîíÜóè ãóÜ@Žñìóéîbä@bàbiü÷@ðmóàìíÙy ói@öbÙi@ça†Š@ òíŽïnò†@a†óîó“ŽïØ ìbïq@ñü‚@Žñìóéîbä@ñ†ŠíØ@ðÜìóÔ a‡ïnaŠ@óÜ@bÙî‹àó÷@çbî@LbÙi@ta‹‚ ñó“ŽïØ@üi@ðmójîbm@ðØóîóàbäŠói _óïä@ÛìíØŠóØ üi@Ûóä@ZçbíÈ@†í¼óà ïè@üi@bÙî‹àó÷@LÛìíØŠóØ ðØóîóàbäŠói@a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@Ûóîó“ŽïØ a‡îü‚@óÜ@•óàó÷@Nóïä@ðmójîbm ðmóàìíÙy@Nç@ bØó“ŽïØ@óÜ@óÙŽïØóî óåmbè@ñbmòŠó@óÜ@Šóè@•bàbiü÷ óáŽï÷@óØ@ðmóîìímì@òìòìóïîŠbØŠó çbØóïïÔa‹ŽïÈ@üi@×a‹ŽïÈ çbîü‚@ çò†ò‡Üìóè@NμÝŽïèò‡Žïuói ãłói@Lòìóäó£@Šìì†@çbØó“ŽïØ@óÜ Žðibä@bèòìŠóè@Nó@ ïïn’ì‹@óàó÷ óØ@Žð›i@i@óÜ@çbòìó÷ ÛóîòíŽï ’@ói@×a‹ŽïÈ@Žñìóéäbï’bä ì@Žði@a‡@Žïm@ñó“ŽïØ@óØ@æÝŽïéi@Žðu çaìó÷@òìóäüi@ãói@LñíŽï“i@ónŽïji öóîa‹Ù’b÷@çbîaŠ@UN@ìíØòì ðäbØómbéÙŽïq@óØ@çóîaì‹i@ìó÷@ŠóóÜ ðäbØóäóîý@öÛìíØŠóØ@ñŠb’ öçò‡jÜìóè@òìóÙŽïq@×a‹ŽïÈ@ñóÙî† çbîü‚@öÛóîòŠbšóŽîŠ@óäói Šó ó÷@öçóÙi@ŠóŠbš@çbØó“ŽïØ çìóØóä@ÚŽîŠ@Ûóî@Žßó óÜ@çbîü‚ çbïîŠbØìbè@óÙî†@ ð @ äóîý@óàónó÷ çbb÷@ðÙŽïn’@•óàó÷@ãłói@NbÙi ói@ÚŽïäóîý@Šóè@óÙäíš@óïä Šóè@öòìómbØò†@i@ÛóîòíŽï ’ ñaŠ@a‡îü‚@ñýói@a†ò‡Üìóè@ÚŽïäóîý æà@ñý@óàó÷@òìó÷@ŠóióÜ@NŽð“ŽïÙi ð䆋َïuójŽïu@öóÙîŠüïm@ðÙŽïn’ öóîbÙî‹àó÷@ñaŠ@óàó÷@Nó@ ïä@çbb÷

V

Y

@@UPY@òŠbàˆ

@@ZçbíÈ@†í¼óà@N†

@ @ãó÷@Žñìóéäbîbä@×a‹ŽïÈ@ðäbØóïŽïìaŠ†@óÜ@ãbØ@ïè @ @Žði@ìím‹Øóî@öŽïèói@ómłì@ @@ñ†ó¼ó÷@|Žî†bà@Z熋Øò†bàb÷ Žðiò†@òìó÷@Šói@óÜ@Næi@•óiìbè ñòŠbïå“Žïq@ìó÷@ãłói@N@Žði@•óiìbè ðmóàìíÙy@ŽðÜò†@óØ@aŠünº†

ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@Žßó óÜ@a‡Ìói çò‡jÜìóè@òìóÙŽïq@çbn†ŠíØ ðmóïäüš@ŠóóÜ@çìóÙÙŽîŠ ìó÷@òŠbî†@LòŠb’@ìó÷@ð䆋ØòŠa‡Žï÷ ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@Žðiò†@pbØ a‡Ìói@ðmóàìíÙy@öçbn†ŠíØ ŠóòŠbš@çbîü‚@ðäbØó“ŽïØ Øóî@ðîbØìbè@æäaíni@öoŽïi†‹Ø ãó÷@aïi@æà@ñòìó÷@ãłói@NçóÙi óÜ@ÚŽï’ói@çóîý@óÜ@òŠbïå“Žïq óÜ@ÚŽî‡äóè@öçbáØŠím@ðäbØóäóîý ŠûŒ@ÛìíØŠóØ@ðäbØóiòŠóÈ@óäóîý Žñìóéäbîbä@óÙäíš@Nò@ ìa‹Øóä@‡åóq Žðióè@ñŠìò†@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè Žñìóéäbîò†@‹mbîŒ@öa†óîó“ŽïØ@ìóÜ òìa†óÌói@ói@ñ‡äòíîóq@óØó“ŽïØ @@NŽðióè óÜ@óu@Šün؆@Zçbn†ŠíØ ÚŽïÜóàüØ@μåïiò†@LQTP@ñò††bà óÜ@óÙî†@ñìa‹ŽïórÜóè@ñó“ŽïØ bîb÷@Nó@ îóè@a†@a‡Ìói@ö‹ŽïÜìóè@çaíŽïä óØ@óîaínŽïq@a†óäb“ŽïØ@ãó÷@ñbäóq@óÜ Žðióè@ìb−í @ðÙŽïàïäbÙïà@òìó÷ öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy òìòŠbi@ãóÜ@a‡Ìói@ðmóàìíÙy ói@æäaíni@öçóÙi@Øóî@ðîŠbØìbè _çói@ÚŽïåmìóÙÙŽîŠ Šó ó÷@Zç@ bíÈ@†í¼óà çaíŽïä@ñóÙî†@ðäbØó“ŽïØ ðmóàìíÙy@öâŽîŠóè@ðmóàìíÙy æäaímóä@öæŽî‹Øóä@ŠóòŠbš@a‡Ìói óÜ@Žðióè@çbï’bi@ðØóî‡äòíîóq

üi@ãóÙïäýI@ðØóîòŠbšbŽîŠ òìb−í @H@Žði@”ïmŠ@ íØ@ðØóîòìbà òìíàóè@ìó÷@ðŽïq@ói@a‡mòŠóåi@óÜ@bî

üi@ðîbàóåi@ñŠóòŠbš@óÜ@óïïnî‹i óÙïma‹Øüº†@ðÙŽïn’@öóîó“ŽïØ@ìó÷ óØóšìbä@ðÙÜó‚@ñaŠ@Žñìóéîò†@óØ

@çbn†ŠíØ@ðïäbºóqìbè@ìíØòì@óáŽï÷ @óÙäíš@Lóîóè@QTP@ñò††bà@ói@çbàaì‹i óØòŠbî‹i@ìóîòìóÜ@äaìa‹Ð@ŠûŒ@QTP@ñò††bà @ @Ûóä@óØóšìbä@ðÙÜó‚@oò†@óma†ò† ðbï@ñŽïè@ãó÷@bî@çóîý@ìó÷@çóîý@ãó÷ @ŠûŒ@óàó÷@Nðbï@ñŽïè@ìó÷@ö @ôÙÜó‚@óÙäíš@ònaŠ@ìÙïma‹Øíº† @ðäò†@a††aŒb÷@ðÙŽïàû‡äa‹ÑîŠ@óÜ@óØóšìbä @ @çò†ò†@çbîü‚ ö@‹ŽïÜìóè@çaíŽïä@óÜ@óØ@ñóîó“ŽïØ ñó“ŽïØ@‹q@ðÙŽîŠb’@óÜ@Lóîóè@a‡Ìói óäóîý@ìì†@ìó÷@a‡ØìíØóØ@Ûòì óØ@•óiìbè@ðØóîòŠa‡ï÷@æäaímò† òíŽîŠói@LbÙi@òŠb’@ìó÷@ðmóà‚ _çóji ñììŠ@óÜ@ZçbíÈ@†í¼óà Ž@ð iò†@ÛìíØŠóØ@óØ@ñòìó÷ òìó÷@LŽðióè@ð’óiìbè@ðØóîòŠa‡ï÷ ‡äóš@ÛìíØŠóØ@óÙäíš@NónaŠ çbîìíàóè@Žðiò†@öóîa‡Žïm@ñòìómóä a‡ï䆋ØòŠa‡ï÷@öçò†‹iòíŽîŠói@óÜ

Žñìóni@óØ@”ïØóîóšìbä@NŽñ‹iŠòì óÜ@Žðiò†@LñóÙi@ñŠbî†@ðìíäòŠbš ÚÜó‚@ðäò†@a††aŒb÷@ðÙŽïàû‡äa‹ÑîŠ Šbî‹i@ñü‚@ÚÜó‚@Žðiò†@Nñ‹iŠòì a†Šóói@çbïn’@Ûóä@pa‡i @@NŽïqói Žñ‹mìò†@ÛòìŠóè@Zçbn†ŠíØ LaŠünº†@ðäbØòŠbïå“Žïq@óÜ@ÚŽïØóî ñŠb’@ð’óiìbè@ñòŠa‡ï÷ ðmóàìíÙy@çóîý@óÜ@óØìíØŠóØ ðmóàìíÙy@öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè óàó÷@óîaínŽïq@bîb÷@Lòìa‡Ìói

óÜ@óïïnî‹i@aŠünº†@ñóØómŠüqaŠ çbØóäóîý@üi@ÚŽîŠbïå“Žïq@‡äóš Lçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙyI LçbØóiòŠóÈ@L×a‹ŽïÈ@ðmóàìíÙy ðîŠbØìbè@óØ@HNNöçbØóäbáØŠím óÜ@öæ“ïåia†@òìóÙŽïq@öçóÙi@Øóî üi@ÚŽîŠóòŠbš@òìó üÜbî†@ñóŽîŠ çbîü‚@ómaì@NòìóäŒû‡i@çbØó“ŽïØ üi@çbïmójîbm@ðØóîòŠbšóŽîŠ ìíÙÜói@Lòìbäóäa†@çbØó“ŽïØ üi@ÛóîóÌbåi@ónŽïji@óàó÷@Žñìóéäbîò† òìóÙŽïq@óäbäóîý@ìó÷@ñòìó÷ NÛ@ óîòŠbšóŽîŠ@ói@çói@öæ“ïåia† Nò@ ìbäa†@çbîŠbïå“Žïq@‡äóš ìó÷@üi@çbØóäóîý@çò†ò‡Üìóè çbŽïÜ@öæŽï åia†@óäaŠbïå“Žïq óÜ@ÚŽîŠóòŠbš@óäói@ìòìóåÜüÙi óäaŠbïå“Žïq@ìó÷@Na@‡äbîü‚@çaíŽïä Nóîa‡Žïm@ðÅ@ ïmóŽïä@ö•bi@ðäóîý @Ša†b b÷@æà@ñòìó÷ ìóÜ@bnŽï÷@†ŠíØ@ðïmóîa†‹ØŠó óäòŠ@öòìónŽïÜüØò†@óäaŠbïå“Žïq ói@ñü‚@ðàłì@a†óäaˆûŠ@ìóÜ bèòìŠóè@ì@òìóma‡i@aŠünº† a‹Ù’b÷@ñòíŽï’@ói@óäòŠ ìóÜ@ð’ü‚@ŽîíÜóè @@NŽðäóîóiaŠ@a†óïî‡äòíîóq çbØóäóîý@ðîŒaí“Žïq@Zçbn†ŠíØ ói@aŠünº†@ñómŠüqaŠ@ìóÜ @@_òìíi@ÛóîòíŽï’ æà@ñòìó÷@ Zç@ bíÈ@†í¼óà ïjŽïm@ÚŽïäóîý@Šóè@@Ša†b b÷ Nóîóè@ómŠüqaŠ@ìó÷@ŠóóÜ@ñü‚ ïè@óØómŠüqaŠ@ãóØbä@aì‹ i N@Žði†‹Ø@ñŒaŠ@ðmòìaìómói@ðÙŽïäóîý çbØóäóîý@óîaíáŽïq@æà ð’óÙ“Žïq@çbîü‚@ðäbØóïïåïjŽïm çbØóäóîý@ì@UN@LaŠünº† çbàíŽïi@”ïäaìó ÷@NçóØò† óÜ@óîóè@çbîü‚@ðäìíšüi Na@†óäbïïåïjŽïm@ìó÷@Žßó óÜ@ñ‡äòíîóq ÚŽïäóîý@ïè@aïi@æà@ñòìó÷ ñóäaŠbïå“Žïq@ìó÷@ðmòìaìómói öò솋Øóä@‡äóóq ðŽïÝi@óØ@μä@òìó÷@”ïäbØòŠbïå“Žïq Žði@Šbî‹i@bî@Žñ‹Ùi@‡åóq@Žðiò† çbØóäóîý@†í‚@bî@öŽñ‹Ùi@‡åóq üi@çbØòŠbïå“Žïq@Nç@ ‹jîŠòì@Žðiò† ôŽïÜ@çbØóäóîý@óØ@óîòìó÷ ìóÜ@çbîü‚@ñaŠ@ìòìóåÜüÙi óïŽïq@ìói@óîüi@Næ@ ŽïÝi@a†óïî‡äòíîóq Žßó óÜ@çbØóäóîý@pa†ò‡Üìóè@@UN ÛóîòŠbšóŽîŠ@óäói@öŽia†@ñ‡Øóî †ŠíØ@Ûòì@óáŽï÷@NçbØó“ŽïØ@üi a†óïî‡äòíîóq@ìóÜ@óØ@óîaì@çbáŽïq ón@îíŽïq@Žñ‹Ùi@ÚŽîŠbïå“Žïq@Šóè LŽñ‹i@ìbšŠóióÜ@QTP@ñò†bà QTP@ñò††bà@óáŽï÷@ñý@óÙäíš

ðïbï@ðäbqòŠü @óÜ@ Zòˆbàb÷ çaíŽïä@óÜ@ö“ ói@×a‹ŽïÈ ö@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy öoЋ @ÚŽïÜóàüØ@ðmójîbmói@a‡Ìói ói@óäaˆûŠ@óØ@óîóè@ñ†‡ïu@ñó“ŽïØ öçbØbî‡ïà@óÜ@ŠüuìaŠüu@ñŒaíŽï’ çbØòŠò†Šbî@‹i@óÜóàüØ@öŠüØ ó“ŽïØ@ìóÜ@ÚŽïØóî@N‘ @ biŠói@óäìóØò† ñbbî@ñQTP@ñò††bà@óäbä‹  ðîbb÷@üi@óØ@óÔa‹ŽïÈ@ðïmòŠóåi óšìbä@ð‚û†ìŠbi@ñòìóä†‹Ø óØ@ñóäbšìbä@ìó÷@bî@çbØòìa‹ia† Nò@ ìa‹Ø@çb‚Šóm@ò@ ŠóóÜ@çbïØüØbä •bq@óØ@óäaŠb’@ìóÜ@ÚŽïØóî óÜ@ãa†ó@ðmóàìíÙy@ðäb‚ììŠ óØ@óØìíØŠóØ@ @ñŠb’@a†RPPS@ðÜb ðîþØóî@ðìíäòŠbš@•bnŽï÷@bm a†ì솋iaŠ@ñòìbà@óÜ@Nòìómüióä ñŠóåŽîíä@LBaŠünº†@çbÅïnB óÜ@×a‹ŽïÈ@óÜ@çbØòìím‹Øóî@òìómóä ð’óÙ“Žïq@óØ@a‡ÙŽïmŠüqaŠ öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy ò솋Ø@ôÔa‹ŽïÈ@ðmóàìíÙy óÜ@ÛìíØŠóØ@óØ@ò솋Ø@ñŠbïå“Žïq ðáŽîŠóè@ð @ móàìíÙy@ìì†@Šóè@çóîý ói@òìa‡Ìói@ðmóàìíÙy@öçbn†ŠíØ N@Žñ‹Ùi@òŠa‡ï÷@•óiìbè@ðØóîòíŽï’ ôbi@ìòìóäa‡ÙŽïÜ@•óàó÷@çbàíŽïi ói@îíŽïq@óØ@Žñ‹ ò‡Üóè@ŠûŒ ãóÜ@Nó@ îóè@çìíša†aì†ói óÜ@bèòìŠóè@ì@a†óïî‡äòíîóq ñó“ŽïØ@ÚÜóàüØ@Žßó óÜ@ñ‡äòíîóq ö‹ŽïÜìóè@çaíŽïä@óÜ@óØ@óÙî†@ðïu ñóÜóóà@öçóè@a†@a‡Ìói ðäbØòŠìíå@ð䆋ÙäaŠbjqüm öça‹Žï÷@çóîý@óÜ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè ðmóàìíÙy@ðïäò‡Žïi@öòìóïØŠím ónaŠb÷@çbáÙŽîŠbï‹q@‡äóš@La‡Ìói LBç@ bíÈ@†ìí¼óà@Šün؆B ñìa‹bä@ðbï@ðïmóîbóØ ðïäbºóqìbè@ïÜ@ðàa‡äó÷@ö†ŠíØ óàó÷@óØ@ò솋Ø@çbn†ŠíØ @@NômóîóØóÔò† ‘br@ŠûŒ@bmòŠó@Zçbn†ŠíØ ãó÷@üi@çbmómbØ@ãó÷@ñòìó÷@üi ãóØóî@Ûòì@N†@ ‹Ø@çb‚Šóm@ò‰Žîìímì ðïmóîa†‹ØŠó@ μåïiò†@ LŠbï‹q öÛìíØŠóØ@ói@pòŠbió@†ŠíØ bnŽï÷@bm@çbØòìa‹ia†@óšìbä ð䆋Ø@ @ŽðuójŽïu@ŠóóÜ@ò‹ a‡Žïq ðïmòŠóåi@ñbbî@ñQTP@ñò†bà ðmŠüqaŠ@óÜ@bîb÷@N@ŽßaŠ‡ŽïÐ@ðÔa‹ŽïÈ óØ@a†BaŠünº†@çbÅïnB ðÜaŠ‡ïÐ@ðmóàìíÙy@ð’óÙ“Žïq ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@ö×a‹ŽïÈ ãó÷@ò‡äóš@bm@òìa‹Ø@çbn†ŠíØ @@_òìa @ìbšŠóióÜ@óîbàóåi a‡ïnaŠ@óÜ@ Zç@ bíÈ@†í¼óà


RPPY õóà@õU

ìói@öçbØó“ŽïØ@óÜ@óÙŽïØóî@•óàó÷ ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@óîòíŽï’ üi@ñó“ŽïØ@LçóØò†@Œaìý@çbn†ŠíØ óäó‚ò†@‚òŒ@öçóØò†@o슆 ðÜìóè@óØ@ãóØbä@aì‹i@óîüi@NŠó ói@óäb“ŽïØ@ìó÷@óØ@Žðia†@çbîòìó÷ çaíŽïä@óÜ@óäbäóîý@Žði@ðØóîòíŽï’ @@NŽñ‹Ùi@ŠóòŠbš@a‡Ìói@ö‹ŽïÜìóè ðšŠó ó÷@Šün؆@Zçbn†ŠíØ L†‹ÙŽïq@çbmòˆbàb÷@”ïØóîò†aŠbm óØ@Šbï‹q@μîaì†@ìíØòì@ãłói ói@ñ‡äòíîóq@•ò‡äòìó÷@óäòŠ ói@ãłói@LŽðióä@òìóØóbi@ñŠòìóm oibäóu@ñaŠ@óØ@ðäaŒ@ânîíŽïq ð䆋Ø@çŠbjàüi@öçaŠbjqüm@ŠóóÜ óÜ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðäbØòŠìíå òìóïØŠím@öça‹Žï÷@𺉎îŠ@ìì†@çóîý ìó÷@ŠóóÜ@‘óØ@ÚŽî‡äóè@Nóïš çbåŽïèŠb’í @üi@@ðÙÜbà@óØ@çóîaì‹i ãó÷@âŽîŠóè@ðmóàìíÙy@Šó@üi a‡îü‚@ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@óäaŠbjqüm bnŽï÷@bm@óîüi@LŽïiò† òíŽï÷@Lòìíióä@ñìbï’@ðÙŽïnŽîíÜóè _æŽïÜò†@ðš@òìóîòŠbi@ãóÜ çbàíŽïi@ZçbíÈ@†í¼óà çaíŽïä@óÜ@ðmóïïåàó÷@ðîŠbØìbè öça‹Žï÷@öðÙÜbà@ðmóàìíÙy@öóïØŠím Nóîóè@a†@ðÙÜbà@ðmóàìíÙy ðÙÜbà@ðîŠbØìbè@•bÙî‹àó÷ óïïmóïïåàó÷@óïîŠbØìbè@ìó÷@NpbØò† öóïØŠím@ðmóàìíÙy@çaíŽïä@óÜ@óØ ðmóàìíÙy@öðÙÜbà@ðmóàìíÙy óîóè@a†@ðÙÜbà@ðmóàìíÙy@öça‹Žï÷ ìíàóè@óØ@óØóîòíŽï’@ói@‹mbîŒ óÜ@ÛóîòíŽï’@ói@Žñìóéäbîò†@Ûóîý ðᎎîŠóè@ðmóàìíÙy@ðîbäaím ñŠìí’bi@ðÙÜó‚@öçbn†ŠíØ ói@óàó÷@Nò@ ìóäóÙi@ãóØ@çbn†ŠíØ çbîü‚@ð‚û†ìŠbi@Šó@üi@ð‹móà ìó÷@ïiò†@óîòìó÷@ŠóióÜ@NæäaŒò† òìíi@óØ@óäa‡ŽïÜ@óØû‹Ð@ói@öçaŠbjqüm ðmóàìíÙy@ìóäaˆûŠ@ðÙŽïn’@ói öbØbä@ÛóîóÔ@ïè@a‡Ìói ðÙŽîŠbØ@ïè@öbØbä@ñŠaŒóàŠó’ öça‹Žï÷@Žßó óÜ@ò솋Øóä@ñ†‡ïu óäa‡ŽïÜ@öçŠbjqüm@ìó÷@óØ@óïØŠím ö†‹Øóä@ñ†‡ïu@ñŠbØ@óØ@Nç‹iaŠ óÜ@óØ@óîbäbà@ìói@†‹Øóä@ðbi Nó@ ïä@ñˆ†@óîòíŽï’@ìói@a‡ØûŠòíŽïä ÚŽïØóî@•òìó÷@ìóîóè@ón’@ìó÷@óîüi ŠóòŠbš@Žðiò†@óØ@óîóäb“ŽïØ@ìóÜ ðáŽîŠóè@ðäa‡ŽïÜ@óÙäíš@NŽñ‹Ùi ñü‚@óØû‹Ðói@ötüm@ói@çbn†ŠíØ ðá@ŽîŠóè@óÙäíš@L×a‹ŽïÈ@ðäa‡ŽïÜ@ómaì ö×a‹ŽïÈ@óÜ@óÙŽï’ói@”ïäbn†ŠíØ çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ñŠìíå ÞŽï“Žïq@òìó÷@öóÔa‹ŽïÈ@ñŠìíå óîüi@Nó@ Ôa‹ŽïÈ@ðîŠòìŠó@ðä†‹Ø ói@a‡Ìói@ðmóàìíÙy@Žð iò† Žðq@ðîbmüØ@óØ@pa‡jÜìóè@ÛóîòíŽï’ ðî‹ Šói@öbÙi@ñŠaŒóàŠó’@ö@ŽŽïi @@NbÙi@ŽðÜ @@ Šün؆@‘br@ŠûŒ@Zçbn†ŠíØ @üi@‘br@ZçbíÈ@†í¼óà Næi@ímìóØŠó@N•òíŽï÷

Nb@Øò†@çbïîŠbØìbè ðîŠbØìbè@NNNìUNLbÙî‹àó÷ Šó ó÷@ãłói@NçóØò† ñ†í‚@çóîý@óÜ@ñŠóƒ“Žïrnò† LŽðióä@òìó äbØóïïÔa‹ŽïÈ@óäóîý Žði@óÙî†@ðÙÜó‚@óØ@óïä@ðäbÙáï÷ ŠóòŠbš@çbØó“ŽïØ@çaìó÷@ðmbióÜ öóäaìó÷@ñó“ŽïØ@óàó÷@óÙäíš@çóÙi üi@ðÙŽîŠóòŠbš@çò‡jÜìóè@Žðiò† @@NòìóäŒû‡i Žßó óÜ@ñ‡äòíîóq@óÜ@Zçbn†ŠíØ a†óäb“ŽïØ@ãó÷@ð䆋؊óòŠbš UNì@ bÙŽî‹àó÷@ói@çbmòˆbàb÷@bïäóm ò‹ŽïÜ@N†@ ‹Ø@ðØòŠò†@ðäóîý@ìíØòì óØ@ãóÙi@òŠbï‹q@ìó÷@ó’üƒáŽïq

ói@×a‹ŽïÈ@ŽðìaŠ†@ðäbmłì@ðÜûŠ óÜ@óïØŠím@öça‹Žï÷@ðmójîbm a†óäb“ŽïØ@ãó÷@ð䆋Ø@ŠóòŠbš æäaímò†@ò‡äóš@bm@Næ@ åïiò†@çüš ìó÷@bnŽï÷@bm@bîb÷@öæi@Šò‡ïmóàŠbî ói@çbØó“ŽïØ@óØ@òìa‹Žï @çbîóÜûŠ öŽð›i@a‡ÅïmòŒüq@ðØóîónaŠb÷ _æŽî‹Ùi@ŠóòŠbš ñŠòìbi@ói@ Zç@ bíÈ@†í¼óà óÜ@ãbØ@ïè@öça‹Žï÷@ìóïØŠím@æà Žñìóéäbîbä@×a‹ŽïÈ@ðäbØóïŽïa슆 N@Žði@ìím‹Øóî@öŽïèói@ómłì@ãó÷ öŽði@Œaìý@×a‹ŽïÈ@Žñìóéäbîò† ð‚û†ìŠbi@óÜ@çbîü‚@ð−aŒbÔ •óïØŠím@öça‹Žï÷@Nç@ ‹iŠòì@×a‹ŽïÈ òìóØóîý@óÜ@Nç@ aì@Šóè@çbàíŽïi öçóÙi@Œaìý@†ŠíØ@ñ@Žïè@Žñìóéäbîò† Nç@ óÙi@‹mŒaìý@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè ÚŽîˆûŠ@ìíàóè@æåïiò†@ìíØòì óØû‹Ð@ói@öçóØò†@ðäaŠbjqüm çbîaì‹i@çbîü‚@óÙäíš@Nçò†ò‡ŽïÜ Lóïä@çbîü‚@ðäbØò†ŠíØ@Àbà@ói ñŠóiìó÷@ñ†ŠíØ@Žñìóéäbîbä@óîüi óÜ@N@Žðióè@ñbäaím@öŽïè@Šìíå öæåïibä@Šìò†@òìó’óÙî†@ðØóîý ŠóòŠbš@üi@çò†bä@”ïÜìóè@ïè çaíŽïä@ðäbØó“ŽïØ@ðä†‹Ø öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy ó“ïàóè@òìóäaìó›Žïq@ói@La‡Ìói o‚òŒ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ŠóóÜ ñ†ŠíØ@‰ @ói@çóÙïi@óØ@çóØò† ñ†ŠíØ@öçbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ Na†óØóØóq@ì@çbn†ŠíØ@ñŠìíØbi

Žñìóéäbàbä@Nò@ íî†@ñ‹mŠûŒ Nò@ Ší’ìŠó’@ìó÷@ìbä@òìóåïŽîŠói òìó÷@”ïØóîý@ìíàóè@Žðiò†@ãłói ŠóòŠbš@çbØó“ŽïØ@Šó ó÷@óØ@æäai ìòŠói@öæåŽïnò†òŠóq@LæŽî‹Øóä öŽðšò†@ÆïmóŽïä@ðÙŽïäóîý óäòŠ@Nò@ Ša‡Øóš@”îŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚ ð䆋Øóä@ŠóòŠbš@ðàbØb÷@óÜ öŽ i@o슆@ðØüØbä@a‡äbØó“ŽïØ óØ@òìóäóÙi@òì@ óÜ@i@ÚÜó‚@Žñ‡äóè Nç@ óÙi@ŠóòŠbš@çbØó“ŽïØ@Ûóš@ói NŽñ‹Øbä@ŠóòŠbš@”ïØóš@ói@óØ i@‹m†Šì@Žðiò†@æà@ñŠòìbi@ói@óîüi öðÙÜbà@ðmójîbmói@NòìónŽî‹ÙjŽïÜ óÙäíš@La‡Ìói@ðmóàìíÙy

ŠóóÜ@çbî‹mbîŒ@ðØóïïmóîb‹qŠói ð䆋؊óòŠbš@üi@Žð iò†@Nóäb’ Nç@ óÙi@ñŠóƒ“Žïrnò†@çbØó“ŽïØ çóÙi@ñŠóƒ“Žïrnò†@Šó ó÷ ”ïäbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy çò†bàb÷@çbØóäóîý@ìíàóè@Nóî†bàb÷ ñòìó÷@üi@çóÙi@ñŠbØìbè@óØ çbØó“ŽïØ@üi@ÛóîòŠbšbŽîŠ ”ïØòŠò†@ðäóîý@ìòìóäŒû‡i

W

@@UPYòŠbàˆ

óÜ@öçó£@ŽîìaŠóq@†ŠíØ@Žñìóéäbîò† a†óäbšìbä@ãó÷@ð䆋ØòŠa‡ï÷ ðÙŽïn’@òìó÷@Nç@ óØóä@ñŠa‡’ói ì@çbØóåmìóÙÙŽîŠ@Žßó óÜ@ìónaŠbä óÜ@òìó÷@N@Žð−í bä@ðmòŠóåi@ñbbî ðäaíŽïä@ðØüØbä@ói@ñ‡äòíîóq@a‡îü‚ Nó@ îóè@òìa‡Ìói@öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè öçbn@†ŠíØ@ðáŽîŠóè@Šó ó÷ öçbjmìóÙÙŽîŠ@a‡Ìói@ðmóàìíÙy ìó÷@Lóîbi†‹Ø@ŠóòŠbš@çbïäbØó“ŽïØ óîòíŽï’@òìói@ìíiò†óä@aì@•óîó“ŽïØ ŠóòŠbš@äbb÷@ìaìóåîóä@óÜ óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@ómaì@Na‹Øò† ìíàóè@æiò†@o슆@çbØóšìbä ìói@çbïî‡äòíîóq@Ûóîò†aŠbm ðmóàìíÙy@çaíŽïä@ñóäbïØüØbä ðmóàìíÙy@öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè óØ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@Šó ó÷@Nó@ îóè@a‡Ìói ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy@çaíŽïä@óÜ óîóè@a‡Ìói@ðmóàìíÙy@öçbn†ŠíØ ói@öðmòŠóåi@ñbbî@ðŽïq@ói ŠûŒ@LŽñ‹Ùi@ŠóŠbš@æmìóÙÙŽîŠ ìóÜ@çóè@bnŽï÷@óØ@óÙî†@ñó“ŽïØ òŠóóÜ@çbïØüØbä@óØ@ñóäbšìbä ðØóîónaŠb÷@ìòŠói@æåŽïnbä@òŠóq @@Næiò†@ŠóòŠbš@öqa‹‚ óÜ@óÙî†@ðÙŽïmóibi@Zçbn†ŠíØ çbØbî‡ïà@óÜ@Šbu@ŠûŒ@óØ@óîa†@aŠb÷ óîòìó÷@”îìó÷@@‘biŠói@ónŽîìóØò† òìóÜ@‘bi@òìóäa‡ÙŽïÜ@Žñ‡äóè@óØ çaíŽïä@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@Šó ó÷@óØ@bØò† çaíŽïä@ö“ ói@çbØóäóîý öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàìíÙy ðmójîbmói@a‡Ìói@ðmóàìíÙy ðÜb@óÜ@×a‹ŽïÈ@LæŽî‹@ Øóä@ŠóòŠbš òìóïîü‚íŽïä@ðÙŽîŠó’@óÜa†RPPY ãó÷@òíŽï÷@ñŠòìbi@ói@NŽôÝ ò† Žðäaímò†@ò‡äóš@bm@óîòìóäa‡ÙŽïÜ _Žði@oaŠ óáŽï÷@ZçbíÈ@†í¼óà ÛóîòíŽï’@ìíàóè@ói@Žñìóéäbàò† ×a‹ŽïÈ@N@Ší’ìŠó’@óÜ@μi@Šìì† ”íØ@ìòíî†@ŠûŒ@ñŠí’ìŠó’

@ói@çbîaì‹i@çbîü‚@óÙäíš@ça‹Žï÷@ìóïØŠím @óîüi@Lóïä@çbîü‚@ðäbØò†ŠíØ@Àbà @öŽïè@Šìíå@ñŠóiìó÷@ñ†ŠíØ@Žñìóéäbîbä @Šìò†@òìó’óÙî†@ðØóîý@óÜ@NŽðióè@ñbäaím @ŠóòŠbš@üi@çò†bä@”ïÜìóè@ïè@öæåïibä ðmóàìíÙy@çaíŽïä@ðäbØó“ŽïØ@ðä†‹Ø @ói@La‡Ìói@öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè @ðáŽîŠóè@ŠóóÜ@ó“ïàóè@òìóäaìó›Žïq @‰ @ói@çóÙïi@óØ@çóØò†@o‚òŒ@çbn†ŠíØ @ñ†ŠíØ@öçbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ@ñ†ŠíØ @ @a†óØóØóq@ì@çbn†ŠíØ@ñŠìíØbi

ói@ðÙŽïmłóò†@a†ò‡Üìóè@ì⁄iŠói ì@bÙi@ŽßaŒ@aŠó ‡äòìbä@ðmòìaìóm ðmóàìíÙy@ðmłóò†@Ûóîò†aŠbm ói@Nò@ ìómbÙi@Ša†Šìíå@”ïáŽîŠóè ãó÷@ðäa‹Øóä@ŠóòŠbš@òíŽï÷@ñaŠ ðm@óàìíÙy@ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@óäb“ŽïØ _óïä@a†a‡Ìói ñòìó÷@æà@ZçbíÈ@†í¼óà óØ@ãòŠìbi@ìó÷@ŠóóÜ@L@Ša†b b÷ óÜ@óïä@ñóÜóq@a‡Ìói@ðmóàìíÙy öa†óäb“ŽïØ@ãó÷@ð䆋؊óòŠbš ò솋Øóä@ðîŠóƒ“Žïrnò†@aŠói ðŽïq@óÙäíš@Nç@ bï䆋؊óòŠbš@üi óäòŠ@pbØ@ðäìíi@ŠórŽïm@Žßó óÜ@óîaì çb@îü‚@öŽði@Œaìý@âŽîŠóè@ðmóàìíÙy ñììŒaŠóm@a‡àbØb÷@óÜ@öæi@‹mŽïèói öæ“ŽïÙiaŠ@a‡äbîü‚@ñýói@Žïè çaìó÷@ð−aŒbÔ@ói@çbØó“ŽïØ a‡’òìbåŽïq@ãóÜ@NæŽî‹Ùi@ŠóòŠbš ðmłóò†@òìó䆋ÙàóØ@ñaìa† LðmòŠóåi@ñbbî@îŠü @LâŽîŠóè NNNì@ @a‡Ìói@ðmłóò†@ð䆋؆bîŒ çbîómóÈbäóÔ@ìó÷@ãłói@NçóØò† ìó÷@Žðiò†@çaìó@ ÷@óÙäíš@NónaŠbä ðmóàìíÙy@Žßó óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ öçóÙi@ŠóòŠbš@óäbîóè@âŽîŠóè bèòìŠóè@NçóÙi@”îŠóƒ“Žïrnò† ðiòŠóÈ@Žßó óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷ ñŠóòŠbš@Žð iò†@óäbîóè@óåäí óÉï’@bïäóm@×a‹ŽïÈ@ñó“ŽïØ@NçóÙi ñŒaŠ@Žðiò†@•óåäí@ðiòŠóÈ@Lóïä Nç@ óÙi@ñŒaŠ@Žðiò†@”íØ@LçóÙi öðÙÜbà@Žðiò†@æà@ñŠòìb@i@ói@óîüi ñŠóƒ“Žïrnò†@ñóØómóàìíÙy ðmóàìíÙy@Žßó óÜ@ü ínÑ @öçóÙi ñòìó÷@üi@çóÙi@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè Nç@ óÙi@ŠóòŠbš@óäb“ŽïØ@ãó÷ óàó÷@üi@”ïäbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè ñaì†@Šóè@Šó ó÷@ãłói@Lóîò†bàb÷ ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@o‚òì@æŽïÝi@öçó£ a‡@ äaìó÷@ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@öóîa†@óáŽï÷ óäìí¹@üi@Nó@  ïä@oaŠ@òìó÷@óïä ð“îbb÷@ð‚û†ìŠbi@bnŽï÷@ïiò† ‹mbîŒ@çbØó“ŽïØ@Lòìíi@qa‹‚@×a‹ŽïÈ xŠóà@Nò@ ìíi@‹mbîŒ@òìóåïÔóm@Lçìíi ñ‡äòìòˆŠói@óÜ@ó“ïàóè@o‚òì@óïä o‚òì@òìóäaìó›Žïqói@LŽð i@a‡äaìó÷ óÜ@pbØò†@‹mbîŒ@ó“ŽïØ@Šbu@Žñ‹ i @NŽðiò†@àónó÷@çbØó“ï÷@ö×a‹ŽïÈ çbØó“ŽïØ@m‹ aŠ@Zçbn†ŠíØ a‡Ìói@ðmóàìíÙy@óØ@ñòíŽï’@ìói ìó÷@ðŽïq@ói@öa†ò†@üi@ðÜìóè Žð q@çbmòˆbàb÷@óØ@ñóäbïîŠbØaìa† @a‡àbØb÷@óÜ@óîaínŽïq@L†‹Ø çaíŽïä@óÜ@ñóÙî†@ðØóîó“ŽïØ óÜ@ðmójîbmói@ì@“ ói@çbØóäóîý a†@a‡Ìói@öçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@çaíŽïä _òìónŽîìóÙjŽïÜ óäb“ŽïØ@ãó÷@Zç@ bí@ È@†í¼óà æà@ñŠìbiói@Næ@ Žî‹Ùi@ŠóòŠbš@Žðiò† æŽî‹Øóä@ŠóòŠbš@Šó ó÷ Nò@ ìónŽîìóØò‡ŽïÜ@ñó“ŽïØ@öñ‰ïmì‡äím ŽÞíà@óÜ@LçóÙjŽïÜ@ìbš@óäìí¹@üi óØ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@Laìóåîóä@óÜ çaíŽïä@óÜ@ŽÞíà@óÜ@çìíjn슆 ïÜ@ìBbi†óyB@ïÜ ïÜ@ìBç@ bn†ŠíØ@ ðïäbºóqìbèB çaìó÷ Naìóåîóä@õBðmóîa‹iB

ìíØòì@Žðäaímbä@Žïji@Šó ó÷ óäòŠ@LŽñ‹Ùi@ŽðuójŽïu@oîíŽïq õóÙî†@ðÙŽîi@”ïäaìó÷ ìó÷@çò‡jÜìóè@ìòìóäóÙjŽïÜ LÛìíØŠóØ@óÜ@óØ@ñóäb“ŽïØ óÙŽï’ói@”íØ@öçóè@NNNöŽÞíà õóÙî†@ðÙŽîi@Žðiò†@óäb“ŽïØ@ìóÜ óØ@òìóäóÙi@òìóÜ@i@ìòìóäóÙjŽïÜ üi@çóÙi@çbØóäóîý@ðîŠbØìbè@çüš Šó @ ó÷@Lóäb“ŽïØ@ìó÷@ð䆋Ø@ŠóŠbš üi@æŽîŠóŽïÜ@öæÝŽïéi@ôŽïu@aìŠóè ðÙŽïn’@ìó÷@çbØóäóîý@ñ†í‚ ãóè@æà@ñaŠ@ói@Nóïä@çbb÷ ðäbØóäóîý@ì@UN@ãóè@ìbÙî‹àó÷ óÜ@çóÙi@çbïîŠbØìbè@Žðiò†@•óÙî† @@Na†óäb“ŽïØ@ìó÷@ð䆋؊óòŠbš ñŠbî‹i@ìínŽïi@Šó ó÷@Zçbn†ŠíØ ñŠb’@ðäbØómbéÙŽïq@óØ@aŠ†@òìó÷ æmìóÙÙŽîŠ@ @ói@çbîü‚@ÛìíØŠóØ Lç‹Žî‰jÜóè@ÛóîbŽîŠ@ñØóî@Žßó óÜ bnŽï÷@ðuŠóàíÜóè@óÜ@óîaínŽïq@bîb÷ õŠó ó÷@a†óÜb@‡äóš@ãóÜ@ãóÙïäý a†óäbmbéÙŽïq@ãó÷@çaíŽïä@óÜ@æmìóÙÙŽîŠ μåïiò†@Ûòì@bnŽï÷@óÙäíš@Nóîóè óÜ@çbØómbéÙŽïq@óÜ@ãbØŠóè óÔ@òìóäbîü‚@ñ‡äòìòˆŠói ñ‡äòìòˆŠói@ñò‹Žîí ói@öçóØò† çbØó“ŽïØ@Žßó óÜ@óÜóàbà@çbîü‚ _çóØò† ìíØòì@óáŽï÷@ Zç@ bíÈ@†í¼óà ói@çbàaì‹i@çbn†ŠíØ@ðïäbºóqìbè ñò††bà@óÙäíš@Lóîóè@QTP@ñò††bà óØòŠbî‹i@ìóîòìóÜ@äaìa‹Ð@ŠûŒ@ QTP óØóšìbä@ðÙÜó‚@oò†@óma†ò† @@@Ûóä ñŽïè@ãó÷@bî@çóîý@ìó÷@çóîý@ãó÷ óàó÷@Nð @ bï@ñŽïè@ìó÷@ö@ðbï óÙäíš@ònaŠ@ìÙïma‹Øíº†@ŠûŒ ðÙŽïàû‡äa‹ÑîŠ@óÜ@óØóšìbä@ôÙÜó‚ Nç@ ò†ò†@çbîü‚@ðäò†@a††aŒb÷ çbïš@óØóšìbä@ðÙÜó‚@ñóåîŠûŒ óàó÷@N@Žñ‹Øò†@ŽðuójŽïu@ìó÷@oîì μäaímò†@öóäììŠ@öçbb÷@ðÙŽïn’ ŠóióÜ@Næ@ îóÙi@ŽðuójŽïu@óîòíŽï’@ìói †ŠíØ@óäìí¹@üi@μŽïÜò†@óáŽï÷@óàó÷ ðÙŽïäò†@çbáØŠím@Lóîóè@ ðÙŽïä† ìóîóè@ðÙŽïäò†@lòŠóÈ@Lóîóè ðÙŽïäò†@ÚŽïäóîý@Šóè@“ ói óØóšìbä@ðÙÜó‚@ãłói@Lóîóè ñò††bà@ðŽïq@ói@çbîŠûŒ@ñóiŠûŒ öçò‡i@çbîü‚@ðäò†@æäaímò†@QTP öçóÙi@ñŠbî†@çbîü‚@ðìíäòŠbš NòÙïma‹Øíº†@ŠûŒ@ðÙŽïn’@óàó÷ ö’bi@ðŽïq@çbàóàó÷@óáŽï÷ òìó‚a†ói@ãłói@LònaŠ ‡åóq@ý@çbîóàó÷@óÙî†@ðäbØóäóîý æŽïÜò†@çbï“ïÙŽî‡åŽïè@póäbäóm@ìóïä ïè@ói@óàó÷@Nò@ ìbàóä@ QTP@ ñò††bà óÙäíš@Lóïä@oaŠ@ÛóîòíŽï ’ Nó@ ïîbbî@ðØóîò††bà@QTP@ñò††bà óîóè@ðmòŠóåi@ñbbî@ãa†bà ñaŠ@ói@ì@óîóè@”îQTP@ñò††bà ð䆋Ø@ŽðuójŽïu@óáŽï÷ ìó÷@üi@ó’bi@ðØóîòŠbšbŽîŠ @@Nóîó“ŽïØ óØ@μåïiò†@Zçbn†ŠíØ ðØóîòíŽï ’ói@ðÙÜbà@ðmóàìíÙy @@


@QSXX õŠóàóäbi@õQU

@óïØŠím@ôäbÙÜ@ói @ômóïØóî@ói @LòìbqììŠí÷ @Žßó óÜ@ômóïØóî @Ûòì@ôäbmłì @LóîŠìí@LçbåiíÜ @ì@ça‹Žï÷@L×a‹ŽïÈ @ónŽïiò†@Þï÷a‹ï÷ @ãó÷@NŠìíåìbè @óïîŠìíåìbè ŠûŒ@ôîŠìíå@õó“ŽïØ @ôïmóïØóî@üi @Žßó óÜ@bqììŠí÷ @ômłóèˆûŠ @òìaì†ói@oaŠòíŽïä @óÜ@òìó÷@Lfiò† @bnŽï÷@óîa‡ÙŽïÜby @bqììŠí÷@ôïmóïØóî @òìóïØŠím@õüè@ói @óÜ@õóäb“ŽïØ@ìó÷ @òìómû†‹Ø@õü‚@ŽßüØ @@HTPI@Ne‹Žïi@a†óšìbä@óÜ@ìbšŠói óÜ@ÚŽî‡åŽïè@•òìóÙî†@ôØóîý@óÜ óÜ@bqììŠí÷@ômóïØóî@ôäbàa‡äó÷ ôäìíiŠìíåìbè@@çóîaì‹i@ìó÷@Šó L×a‹ŽïÈ@Lça‹Žï÷@Žßó óÜ@óïØŠím ì@çbnäóàŠó÷@LóîŠìí õó“ŽîŠb÷@ìó“ŽïØ@LçbnuŠí  Nf @ iò†@òìaì†ói@ômóïØóî@üi@Žîíä ôäa‡ŽïqòŠóq@μŽï Üò†@çaìó÷ bqììŠí÷@ôäbØòŠìíå ìó’óäó @LõàbÔóbä ìòìónŽîìóØò†@Žð Ü@ônîŠûm fibä@bqììŠí÷@ômóïØóî@óîaì@çbïŽïq óšìbä@ôŽï ìaŠ†@ónŽïji ìói@HTQI@NçbØòŠa†ó“ŽïØ ói@ômìòŠ@ôšŠó ó÷@òìó’óÜby ‡äóš@Šóè@bqììŠí÷@óÜ@çìíjàa‡äó÷ ”î‰ŽîŠ†@ìŠìì†@ôØóîòìbà oóióà@ãłói@Lfäóîb£ Lfi@óïØŠím@õìaìóm@ôïmóàa‡äó÷ ŠóóÜ@ôåŽîŠó÷@ôîŠóîŠbØ@ôäaímò† Nf @ i@μÄbä@ômłóèˆûŠ@õàbÔó @@HTRI @@

X

@@UPY@òŠbàˆ

@ @òìbqììŠí÷@ôïmóïØóî@ói@óïØŠím@ôäbÙÜ@ãò†Šói@ôäbØòŠóràóÜ

Y

ãòŠaíš@ô’ói@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôáïyòŠ@bèóm@Zì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò†aŒôuby@ßýóu óÜ@ÚŽïØó î@ói@óîóäbïîü‚íŽïä õìímbèa†@ôäbØó“ŽïØ@ìóÜóÙÜóØ @@NeŠ†‹Žïàˆò†@bqììŠí÷@ôïmóïØóî @@ôîbïÐa‹ íu@õŠünØbÐ@HX@@x bm@óØ@õóäaŠbØüè@ìóÜ@ÚŽïØóî ôäbØóäbníäa†@ômìòŠ@bnŽï÷ ôïmóïØóî@ói@õóïØŠím@ôäbÙÜ óîòìó÷@òìómû†‹Ø@‰ŽîŠ†@õbqììŠí÷ óÜ@ómłì@ìó÷@ôØb‚@õESb@ïäóm@óØ a†bqììŠ@ í÷@ôîbïÐa‹ íu@õŠìíå •ó‚û†@ìó÷@Šóè@ìòímìóÙÜóè óÜ@õŠûŒ@ôØóîó’óäó @ì@‘bi òŠìíå@fiò†@óØ@õòìó÷@õòŠbi eíØ@bm@bqììŠí÷@ôäbØóåïÔónaŠ BNe @ Šü @ómòìbåŽïè@fióè@çbîò‰ŽîŠ† ìóÜ@póibi@ãóØóî@@HSYI

ROW@ ãóÙïäý@òìbqììŠí÷@ôïmóïØóî ììŠ@a†ŠbØ@õaì†@ói@ÛŠím@çüïÝïà ôŽïq@ói@NçóØò†@bqììŠí÷@óÜ ôîŠìíib÷@ôäüïïàüØ@õò‡äŒóà ói@óïØŠím@ôäbÙÜ@bqììŠí÷ †ŠbïÝïà@ RX@ LòìbqììŠí÷@ôïmóïØóî óïïmóïØóî@ìó÷@üi@ûŠüî •òìóÜ@óu@HSWINe‹ ò‡Üóè çòìó÷@ôäaŠóïä@çbØóïîbqììŠí÷ óÜ@óïØŠím@ôäìíjàa‡äó÷@ói ôšüØ@ìa†bqììŠí÷@ôïmóïØóî ìòŠói@òìómłì@ìóÜ@ŠbØ@õŽïè ónŽïji@LômóïØóî@õóÙî†@ôäbmłì ì@õŠbÙŽïi@õò‰ŽîŠ@ôäìíi†bîŒ@õüè óÜ@ÚŽïØóî@óØ@çaŠbÙŽïi@õò†aŠ Nó@  îbqììŠí÷@ômóïØóî@ôäbØó“ŽïØ

õò†aŠ@ìbqììŠí÷@ðmóïØóî óäüïïàüØ@óÜ@ôäbØòŠóåŽîíä ôäbáÜŠbq@ì@çbØòŠüuìaŠüu ‹mbîŒ@ÚŽî‡åŽïè@póäbäóm@a†bqììŠí÷ ìóäaŠóÐ@Ûòì@ôäbmłì@óÜ çbnïèóÜ@ìbïÜbnï÷@ìïÝåï÷ çüïÝïà@XS@ói@çbáÜb÷@Nfiò† òìómóáï’óy@õŠaíi@óÜ@òìóóØ ôàa‡äó÷@ômłì@æî‹mòŠìó ”îìó÷@óØ@óîbqììŠí÷@ôïmóïØóî eŒìaŒ@ôåîŒóia†@ói@ça‡−Šó@ói óÜ@ìímbèa†@ôäbØóîò†@óÜ ‹ q@ónŽïiò†@óïØŠím@@La†bqììŠí÷ Nô @ îbqììŠí÷@ômłì@æîmóáï’óy óÜ@póáï’óy@ô䆋Ø@†bîŒ@õò‰ŽîŠ õ‡äòìbåàbà@õòíŽï’@ói@óïØŠím

ôäìíiŠìíåìbè@La†óïî‡äòíŽïq Žßó óÜ@bqììŠí÷@ôïmóïØóî ôäbÙÜ@ói@NónaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ LòìbqììŠí÷@ômóïØóî@ói@óïØŠím Ûòì@ôäbmłì@Žßó óÜ@ômóïØóî ì@ça‹Žï÷@L×a‹ŽïÈ@LóîŠìí@LçbåiíÜ ãó÷@NŠ@ ìíåìbè@ ónŽïiò†@ Þï÷a‹ï÷ ôîŠìíå@õó“ŽïØ@óïîŠìíåìbè Žßó óÜ@bqììŠí÷@ôïmóïØóî@üi@ŠûŒ òìaì†ói@oaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ bnŽï÷@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@òìó÷@Lfiò† õüè@ói@bqììŠí÷@ôïmóïØóî ŽßüØ@óÜ@õóäb“ŽïØ@ìó÷@òìóïØŠím óØ@‡äóš@Šóè@Nòìómû†‹Ø@õü‚ μÄbä@ômłóèˆûŠ@ôäbØóäa‹îóÔ Šó@óäóØò†@ŠbØ@ü‚ìónaŠ ói@óïïmóïØóî@ìó÷@ãłói@LômóïØóî õbäaím@ì@ÞŽïäbnq@ôäìíióä@õüè ŠóòŠbš@üi@a‡ïmóïØóî@óÜ@ŠóîŠbØ óîóšìbä@ìó÷@ôäbØóäa‹îóÔ@ôä†‹Ø ôÙŽïÜûŠ@bÙî‹à@ ó÷@Ûòì@e‹Øbä@ôŽïq

ômìòŠ@ÚŽî‡åŽïè@ôäìíi@Ùï÷ý ôä‡äbqó@LóïØŠím@ôïbï Ûòì@@ ônŽîŠa†Šìíå@ÚŽî‡åŽïè ì@•üqŠó@ô䆋ØóÌò†óÔ ôäìíi@’bi@LHl @ bvyI@ •üqłbi LbqììŠí÷@õíŽî‰j’ü‚@ô‚û† óïØŠím@óÜ@üØ@õŠò‡ïmóàŠbî óÜ@òìó÷@NçbqììŠí÷@ìòŠói ôšüØ@õŠó@óäìíšB@óîa‡ÙŽïÜby ôäìíióä@õüè@ói@ôîü‚íŽïä ôäbØóšìbä@óÜ@pbäbÙáï÷ õŠaìó@b÷@ì@płóèˆûŠ çaíŽïä@õŠó’@õóäaŠbÙÜìbØ ôäaŠbÙŽî‹Ø@ômŠbq@ì@•ómŠó÷ ôóØ@çbäüïÝïà@çbn†ŠíØ Ûòì@ôäbØòŠìó @òŠb’@õòŠaìb÷ ìàŒó÷@Lßíjäbnï÷@LaŠbÙäb÷ HSXI@BNò솋Ø@óÙî†@ôäbØòŠb’ ôäìíjàä@ìa†ŠbØ@óÜ@çìíiaŒòŠb’bä óØ@õŠbÙŽïi@ì@pbèa†@ônb÷ óšüØ@ìó÷@õóØòŠbØüè

ìó÷@ŠóióÜ@NòEQOY@óÜ@‹mbîŒ ói@õˆ†@õóäbóØ@ìó÷@óäaŠbØüè ômóïØóî@óÜ@óïØŠím@ôäìíjàa‡äó÷ õŒŠói@õóŽïq@ôäaŠóïä@çbqììŠí÷ íŽïä@óÜ@çbáÜííà@õóïØŠím Nç@ a†@bqììŠí÷@ôäbØóïïzïóà óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@òìó÷@HSSIB ômóáï’óy@ô䆋Ø@†bîŒ@õò‰ŽîŠ ôîbqììŠí÷@@ôäbmłì@óÜ@ÚŽî‡åŽïè Nò@ íîŒóia†@‹Ñï@ õòìòŠaí‚@ìòŠói òìóÜ@çbØóïîbqììŠí÷@bèòìŠóè ôäò†@õò†aŠ@óØ@æäaŠóïä òìaŠŒóàa†@óÜ@óïØŠím a‡äaìóÜ@óØ@a‡äbØóïîbqììŠí÷ õò‰ŽîŠ@ôŽïq@ói@ça‡äò† ôäóàí−ó÷@ìíØòì@ómóáï’óy bqììŠí÷@ôäbá@ÜŠbq@ì@HSTI@ bqììŠí÷ @@HSVIBNfi@‹mbîŒ@HSUI @@üØ@@õò†Šbî†@HW@@x çóîaì@‹i@ãó÷@ŠóóÜ@çaŠbØóÄaŠ ói@óïØŠím@ôäbÙÜ@õaì†@Šóè

ŽßìíióÔ@òìóóØ@ãóØ@çóîý@óÜ óïØŠím@õóÜóàüØ@ìòìa‹Ø ôØóîóÜóàüØ@ómüióä@ôn“ ói •òìóÜ@óu@HSQINôîaìb÷ˆûŠ ôäbØòŠóåŽïéÙŽïq@ÚŽïØóî@ói@ãþï÷ ì@ôäóèŠóÐ@õòŒa’ óïØŠím@õóÜóàüØ@ôïmóîłóàüØ ói@óïØŠím@ôäbÙÜ@ói@NeŠ†‹Žïàˆò† õò‰ŽîŠ@LòìbqììŠí÷@ôïmóïØóî óØóî@ìó÷@ôäbØóäbáÜííà ìòìónŽïi@ò†@ŒŠói@óïïbï óØ@ômóïØóî@ôïåïîb÷@ôîóšŠbrØóî ôäóèŠóÐ@õó‚båi@Šó@óÜ òìaŠŒóàa†@póïïzïóà@ôåïîb÷ óîüi@Nfšò†@ÚŽïm ôïØòŠó@õŠóràóÜBfšò‡Žîì ómóibi@óïØŠím@ôïmóàa‡äó÷ çbØóïïmóîłóàüØ@@ ôïäóèŠóÐ ôîŠìíib÷@ônb÷@óÙäíš@Næi õóäbmłì@ìóÜ@ŠûŒ@óÜ@óïØŠím óØ@bqììŠ@ í÷@õ‡äòìbä@ì@płóèˆûŠ ómóäìíi@a‡ïîaì†@õóäłb@ãóÜ óïä@qa‹‚@Šóè@Ûóä@ãa‡äó÷ LòìòŠaíi@ŠûŒ@óÜ@ìíÙÜói ÛûŠó@Lóîüi@Nó“î’bi õŠûŒ@ôÙŽïÜìóè@óïØŠím@ôäa‹îŒòì Lãa‡Éï÷@õa@ôån“Žïèóä@üi ói@‹mŠûŒ@ôÐbà@ôäa†@ìó−óÙ’ó÷ óØû‹àó÷@Nòìa†@óïØŠím@óÜ@†ŠíØ ói@óïØŠím@ôäbÙÜ@óÜ@ôäaíïn“q ãóØ@òìbqììŠí÷@ôïmóïØóî ómün“îó @póäbäóm@ìòìómüi ói@”î‹mü÷@NEUP@ó@ Ü@àóØ õŠbàýóq@ñòìóäbåŽïèiòì Šó@üi@ôäbíÈ@õŠüma‹ráï÷ óØ@Laìb÷ˆûŠ@õbqììŠí÷ ãói@Lòìóm‹ @ô“ï“î‹mí÷ ó@ ïä@a†òìó÷@Žßó óÜ@óîòíŽï’ òìbqììŠí÷@ômóïØóî@ói@óïØŠím ÚŽî‡åŽïè@LòìóÙî†@ôØóîý@óÜ@NŽôÙÝi óØ@õòìó÷@ŠóióÜ@ŠbØóÄû‹’ óïØŠím@ômóáï’óy@õEXOYY õóäìó‚@ìó÷@Žßó óÜ@æäbáÜííà æŽï Üò†@çaìó÷@Nμä@a†óïØŠím ôØóîóäbîB@bqììŠí÷@ôïmóïØóî çbØóØŠím@ póäbäóm@ ì@Bóïïzïóà ‹mbîŒ@•óÙî†@ôäbØóäbáÜííà@ì ôïzïóà@@ôØóïïmóïØóî@ói ôØóïäaŠóïä@bèòìŠóè@NæäaŒò† üi@çbØóØŠ@ ím@ôšüØ@õòŠbióÜ@ŠûŒ BNó@ îa†@aŠb÷@óÜ@bqììŠí÷@ôïmóïØóî @@HSRI ôbåmóáï’óy@õómbéÙŽïq@HV@x@ õŠûŒ@Ûóîò†aŠ@bm@ômóáï’óy õóÙî†@ôäbmłì@ìbš@óÜ@óïØŠím bqììŠí÷@ôïmóïØóî@ôàa‡äó÷ ôÙŽïÜbåï@Ûòì@ó“ïàóè bqììŠí÷@ôïmóïØóî@üi@òìòŠóØbîŠì çüïÝïà@VU@ói@óïØŠím@Nìíiaì ói@f ji@Šó ó÷@òìómóáï’óy bqììŠí÷@ôïmóïØóî@ôàa‡äó÷ ôäbmłì@æî‹mŠóäa‡åŽîí’@óÜ@óÙŽïØóî

@ ôäóèŠóÐ@õómbéÙŽïq@HU@@ x @@ômóîłóàüØ ôäbØóïîŒaìbïu@óÜ@´“îóŽïm ì@ôäóèŠóÐ@ómbéÙŽïq@çaíŽïä ìóïØŠím@ôäbØóïïmóîłóàüØ Lóåî‹ @óîüi@bqììŠí÷@ôïmóïØóî õóiŠûŒ@õaì‹@i@ói@óÙäíš õŠü@ nØa@LçaŠbØóÄû‹’ ìó÷@ôäóèŠóÐ@ì@ôïmóîłóàüØ ôäbÙÜ@ôïØòŠó@ônóiŠói@ómłì ôïmóïØóî@ói@óïØŠím õaŠòŠó@bmaì@NóîòìbqììŠí÷ óäbníäa†@óÜ@óØ@õòìó÷ ôäbÙÜ@çbïî‡äòíŽïq@óØ@a†óäbïïàŠóÐ La†bqììŠí÷@ômóïØóî@ói@óïØŠím ìó÷@ôbï@ì@õŠìíib÷@ôîŒaìý ãłói@LμØ@ òŠó@õŠòìóm@ómłì o“q@óÜ@óØ@ômòŠóåi@õó“ŽïØ ôäa††@a‡“ïäbØòìa‹‚a†@ó Šò† LôäóèŠóÐ@óäónb÷@@òìa‹äa‡Žïq òìó÷@Næ@ äbØóïïåïîb÷@ì@ômóîłóàüØ lóuòŠB@óØ@óîómóibi@ìó÷@oaŠ 솋Ø@ôbi@”îBç@ bÌû†Šó÷@kîóm õŠóràóÜ@Zô @  mì@òìóîòŠbi@ìóÜ LóïØŠím@ôïmóàa‡äó÷@ôïØòŠó HRXIB@NóïïäóèŠóÐ@õó“ŽïØ ôØûŠó@LíìŠbi@Þï÷íäbà@òŒí‚ LbqììŠí÷@ôïmóïØóî@ôäüïïàüØ ói@´“îó @üi@óïØŠím@B‡äbîóîaŠ ómbi@fiò†@bqììŠí÷@ôïmóïØóî HRYI@BŠ@ ýüÙï@ôØóïïa‹ØíáŽî† óÙŽïmłì@óïØŠím@óîa‡@ ÙŽïÜby@óÜ@ìó÷ ç@ üïÝà@VU@ói@çbáÜííà çbîŠûŒ@ôØóïî‹ @ ü÷@ìòìómóáï’óy ôÙÜó‚@Nó@ îóè@ãþï÷@ôåïîb÷@ói ói@Šó@óØ@õòìóÜ@Šói@ómłì@ìó÷ ói@Šó@æi@ÛŠím@ôäóèŠóÐ Nμàþï÷@ômóïïäbnŠb’ óÜ@ŽßbàóØ@bÐónà@ôšŠó ó÷ ÚŽî‡åŽïè@ôäaím@a‡Üb@QU@õòìbà òìóäìíjÙîä@üi@õü‚@ônóióà ìó÷@ì@fÙŽïri@aìb÷ˆûŠ@ôäóèŠóÐ@óÜ òìóï“ïäbØò‹Žïu@çóîý@óÜ@ómìòŠ ãłói@LaŠ‡Žïq@õò‰ŽîŠ† ô‚bä@ói@ãþï÷@õòìóäìíiŠü ’ ÚŽîŠüu@a†óïØŠím@õóÜóàüØ ôánï@çaíŽïä@óÜ@ôàïÜaìì† a†óÜóàüØ@õŠbmí @ì@ôbï ôäbØóÜìóè@óîüi@Ne @ Šü @ómòìbåŽïè ôäbmłì@õîŠ@óäìíš@üi@óïØŠím õŠó’@õaì†@òìóïîbqììŠí÷ N†@ ‹ÙŽïq@ônò†@ôäbéïu@ôàóîìì† @@HSPI ì@ômóîłóàüØ@óïîaŠb÷@óïïnaŠ ìó÷@óïØŠím@ôäbØóïïäóèŠóÐ çbîóïØŠím@óÜ@çbØónïÝï÷@óØ@õbåŽîì oa“q@òìa†@òìónò†ói ”ïäüïaïä‹Žî†íà@NòìóäóØbä HbáŽïèI@ôäbØómóÜaìŠ@òíïäaínîóä óÜ@ómłì@ìó÷@ôïnîŠóä@ôäóèŠóÐ ómb£@μîb÷@ììb@ji@íŽïä çbØóïïÜaïÜ@ó‚óîbi@NòìòŽîìaŠóq


RPPY õóà@õU

õaì†@óÜ@ÚŽîŠbï‹q@NòìóïîïÝåï÷ òìóîü‚@ói@ôÝïà@ôåîòŒ@óàó÷ ÚÜó‚@bîb÷@óØ@ìíi@óàó÷@†‹Ø@ÚîŠó‚ ôîbäaím@ì@oäaŒ@a‡ïa‹ØíáŽî†@óÜ ôäbäa†@üi@çbïnîíŽïq@ôî‹ÙÐ ¶ómóbï@õŠói@óåm‹ @ì@çìíäbÔ ói@Nb@ä@çbî@fiò†@ŠóîŠbØ@ì@o슆 ìó÷@Ûòì@ÚÜó‚@Þïà@ôäìíšüi ô’ü‚óä@ói@oóè@óØ@çóäb’ü‚óä õaìò†@çbîü‚@üi@ãłói@LçóØò† ÚÜó‚@òŠbî†@ì@æäaŒbä@çbîü‚@õ†Šò† ôîŠbïå“Žïq@ôäbàŠò†@æäaímò† ômòŠ@çbî@ç‹ Šòì@çbäbÅmóbï a‡“ïmóbï@óÜ@ómaìóØ@NòìóäóÙi ómóbï@óØ@çóè@ÚŽïÜóbäŠbØ õìbšŠói@óäó‚ò†@çbØón슆 ôjŽïnØ@óÜ@Þïà@óïŽïq@ãói@NÚÜó‚ õòŠbiŠò†@ÚŽïÜó @ôåïjŽïm Šó@óÜ@ìa‹åmbïäíi@ômóàìíÙy üi@óÜói@a†@HQXVQI@ômóîaŠóåŽîíä ÚÜó‚@ôäaŠóåŽîíä@óØ@òìónŽïåŽî†@óàó÷ ì@ôîbäaím@çbîü‚@üi@ÚÜó‚@ì ôäbäa†@üi@çbïnîíŽïq@ôîìímbéŽïÜ Nó@ ïä@熋Ø@póàìíÙy@ì@çìíäbÔ ôäìíi@ìó÷@õaŠ@ói@a‡’óàó÷@Žßó óÜ ŽßûäüØ@üi@çaŠóåŽîíä@ì@çbáÜŠbq @@N´îíŽïq@póàìíÙy@ôä†‹Ø ìó÷@n‚íq@ôïa‹ØíáŽî†@ómaìóØ Šó@óÜ@Ûóîý@óÜ@óØ@óîómóàíÙy ôäaŠóåŽîíä@ì@óåîŠûŒ@õaŠ@õó‚båi òìóÙî†@ôØóîý@óÜ@Nf @ i@çaìó÷ ômłóò†@ì@Âäò†@óÜ@†ìí óÜ@BaŒòŠb’@ôïmóîbàóØB ŠbiìŠbØ@ôîŠóiòíŽîŠói@ì@çbäa‡äìíäbÔ Þïà@òìòìììŠ@ãóÜ@Ne @ ‹ Šòì ÚŽïäüïïàüØ@óØ@†‹Øò†@õŠbïå“Žïq ôäbàa‡äó÷@óØ@e‹äa†@çbäa‡äìíäbÔ@üi çbîaŒòŠb’@ì@çajå’ûŠ@íŽïä@óÜ@ìó÷ òŠbïå“Žïq@óÜłó @ì@e‹Ùi@õŠbî† ‡åóq@ônóióà@ói@çbØóïïäìíäbÔ õìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ôäaŠóåŽîíä@ói@ça‹Ø bèòìŠóè@Þïà@Nç@ óÙi@Šbïå“Žïq@ÚÜó‚ ôÙÜó‚@óØ@†‹Øò†@õŠbïå“Žïq çbî‹mbîŒ@ôäò†@ôÐbà@Šaìò‡åŽîí‚ ôánï@Þïà@ôäìíšüi@ói@Nfióè óØ@ôîò‰ŽîŠ@ôïnîaŠóåŽîíä ôîò†bàb÷@ô䆋Ø@μia†@õóØó−bàb÷ óqìì‹ @pójîbm@ói@L@çbØóïïmóîbàóØ õbàóåi@çbØòjå’ûŠ@ììín“îóŽïq ómaìóØ@N†@ ‹Øò†@Âäóìbè@õóåîŠûŒ ì@oäaŒ@ôïnîíŽïq@Šó@óÜ@Þïà óÜ@ôîòŠbàˆ@õóåîŠûŒ@ì@ôäaŽïÜ ì@†‹Øò†@ôî‹ a‡Žïq@a†@ôa‹ØíáŽî† óåïÔónaŠ@ôa‹ØíáŽî†@ìíi@aì@ôŽïq ümìó÷@ôØóîómbéÙŽïq@ói@ônîíŽïq ìó÷@õaŠ@ói@óäaìó›Žïq@ói@Nóîóè Šó@óÜ@ìa‹ä@pbïåi@ôïa‹ØíáŽî† ôØóïïa‹ØíáŽî†@ôîòŠbàˆ@õóåîŠûŒ ì@Âäò†@õü‚@Ûòì@óØ@ìíi@ón‚b óïŽïq@ãói@Nóïä@ôÙŽïäìíšüi Lóîbà@ãóØ@õóåîŠûŒ@ôïa‹ØíáŽî† ôïnŽïØbm@ìò‹èói@óÜ@ô’üqìbš õóÕïÜó@ì@×ìòŒ@ìbØò†@çbîbäaŒ oò†łbi@a†óÜóàüØ@óÜ@Šòìbàóu @@@NbØò† LôîòŠbàˆ@ôïa‹ØíáŽî† óÙäíš@Lóîón‚b@ôØóïïa‹ØíáŽî† óïîŒaìbïu@óÜ@ô’üqìbš Nb@Øò†@ÚÜó‚@çaíŽïä@ôäbØóïïn’ì‹ ôïa‹ØíáŽî†@La†ŠójäaŠói@óÜ ó@½ím@óÜ@ãbØ@Šóè@üi@óåïÔónaŠ ìŒìíÑä@LóÜóàüØ@ôäbØòŠóåŽïéÙŽïq Ne @ ‹ ò†@ìbš@ŠóióÜ@ìbï’@õŠìò† óåïÔónaŠ@ôïa‹ØíáŽî†@ómaìóØ ÚŽïÜ@óØbm@ôïmóîaŠóåŽîíä@ômbïuóÜ õŠaíi@LçbØòŠbàˆ@‹ q@ì@ì⁄i óqìì‹ @üi@ômóîaŠóåŽîíä òìaŠŒóàa†@óÜ@çbØòŠüuìaŠüu @@NfåŽî†@õŠbî†@ói@a‡äbØóïïbï

ôäaìó÷@ì@a†fq@òŠóq@çbØóÙäbi@Šó çbØòŠóåŽïìóš@óåïš@ônò†ìbè@ói çbØó“ŽïÙmó¼òŒ@óåïš@ôäbåàˆì†@ì ôïa‹ØíáŽî†@ÛóîŠóóÜ@Na@†@ãóÜóÔ@óÜ õaŠòŠó@ôäüØóu óÜ@ôäbîŒ@ÚŽî‡åŽïè@LôäbØóïîŠa†Šìíå ôï@a‹ØíáŽî†@õóäbîaŠó ò†Ša‰i@bàóåi @@Na†@bÙî‹àó÷

@@@HQXPV@@QXWSI@Þïà@pŠaín@çbu

óØ@Þïà@pŠaín@çbu óÜ@óïîïÝåï÷@ôïbï@ôÙŽïÐíÝïÐ ì@õ†aŒb÷@ôäbØòŠìó @ónîŠüïm üi@a†@ôÜìóè@ì@ìíi@ôa‹ØíáŽî† ômóîłóàüØ@¶óîŒbØbš@õòìó÷ õòìó䆋ÙÜìíÔ@ìbåŽïq@óÜ óÜ@ÚŽï’ói@Ûòì@@a†ôa‹ØíáŽî† òŠè@Na@‡i@ìb @ bq@âïÜaïÜ@ônîŠóä õòŠbiŠò†@Þïà@ôäbØóïîaŠói ôîŠóÙŽïmŠbØ@‹Žîˆ@óÜ@ôa‹ØíáŽî† ãbénåŽïi@ôà‹Žïu@õòìó䆋Øi a†@õïÝåï÷@õaŠó †ìí@ôÐíÝïÐ a†óîaì‹i@ìóÜ@a†bmòŠó@óÜ@ìó÷@Nìíi Lôn“ @ôäò†@ôÐbà@@ìíi üi@òìaŠb’@ì†aŒb÷@ô䆊a‰jÜóè Nó@ ói@ôa‹ØíáŽî†@ô䆋ØŽïu óäaŒa‹àb÷@óå’óš@ãó@ ÷@Lìó÷@õaŠói póàíÙy@ôïÜò‡äó @óÜ@õóŽîŠ ìó÷@ôïØòŠó@õŠbØüè@óØ@p‹ ò† çbØóïïn“ @ónò†óiŠbØ@ôäa‡Üìóè óïî‡äòìòˆŠói@ìbåŽïq@óÜ óÜ@óïŽïq@ãói@Nì@ íi@a†@çbØóïïmójîbm LòìóÝïà@õóäbîaŠó †ìí@õóäaìŠ ò†ìí@ãó÷@ôäòìb‚@ôa‹ØíáŽî† ôïÜò‡äó @óØ@ìíi@óïïmòŠóåi ãói@Šóè@ì@†‹iò†@íŽïä@ó@ Ü@ôïbï õüè@ói@Ûóä@LaŠ†ò†@ìbbq@óîüè ômóîbØbm@ì@õ†aŒb÷@óåŽîì@üi@óØ@òìó÷ ôäbØóÄû‹à@ôäbØóïîbàóåi@óÐbà@bî õaì†@ãłói@N†@ ‹Ø@μia†@’bi óäaìŠ@ãóÜ@Þïà@@Ûóîòìbà ìòìómìóØ@Šìì†@óîóäbîaŠó †ìí ônîŠóä@ôîŠóîŠbØ@‹Žîˆ@ómìóØ@‹mbîŒ bèòìŠó@ è@ì@ôäòŠóÐ@ôáïÜbïí ôÔìíÔíy@õóÐóÜóÐ

Y

@UPYòŠbàˆ

@ @ôa‹ØüáŽî†@õŠè@ôäbäó“Žïq @@wäbàb÷@Zõ†ŠíØ@üi@Nì@@@@@@@@@@@@@@@@

óÜ@ôäbØóî@õbî‡îb÷@óÜ@õn“q óÜ@ìó÷@N†@ ‹Øò†@a†@ôa‹ØíáŽî† üi@ça‡äò†@ôÐbà@õòìóäìíjäaìò‹Ð 솋Øò†@ôïØüØa†@çbØòŠaˆóè@óåïš ói@õŠbàüØ@ônîŠóä@ìíia†@Žßìóè@óÜ Nò@ ìónŽïåŽîˆíji@õóØóïîüûŠ@bmaì ôïa‹ØíáŽî†@a†@•óàó÷@Žßó óÜ ô @ Ðbà@õŠbîŒaí‚@bïäóm@ôäüØóu çbØónŽïq@ôr@òìbïq@üi@Ûóî@Ûòì ôäbØóÝîüØ@ì@çbäˆ@ì@ìíi óÜ@çüØóu@Nòìóm‹ ò†óä a‡îü‚@ôîŠbàüØ@ÛûŠó@ôàò†Šó óÜ@ÚÜó‚@õŠòìbàóu@ôäbØóÐbà@óÜ ìŒ@ ìíÑä@çòìb‚@óqìì‹ @ŠójäaŠói Šóè@N†@ ‹Øò†@ôïØüØa†@çbØónò†łbi õŠbîŒaí‚@ìó÷@òìòììŠ@ãóÜ ÛûŠó@õü‚ìónaŠ@ô䆊a‰jÜóè òìóÙÜó‚@õŠòìbàóu@çóîý@ó@ Ü@ŠbàüØ ìíi@Hç@ †Ša‰jÜóè@ôvŽïÜbØ@ômbïu@óÜ@I ônóióà@ói@õìbäóè@ÚŽî‡åŽïè@ì çòìb‚@óqìì‹ @ôÜûäüØ ôîŠóiòíŽîŠói@õb Œò†@ôäbØòŒìíÑä ói@çüØóu@Nò@ ìóîbåŽïÜóè@bÙî‹àó÷ óØ@ìíiaì@ôŽïq@pójîbm óïïmòŠó@ì@çbØóïîŠbÙäaìbq ómłì@ôäbØóÙäbi@ôäbØóïïäìíäbÔ ôïäbØóî@õbàóåi@LçbØòìím‹Øóî ìbØò†@ÞŽï“Žïq@ça‡äóàûŠb’@çaíŽïä ôäb ŠŒbi@òŽïè@ôîûŠò‡ŽîŒ@ômłóò† ôäbîˆ@Šó@ói@çbØóïîŠìíib÷@ì ãó@ Ü@Nb@Øò†@ìónq@a†ô @ îbb÷@ôÙÜó‚ õˆ†@pbió‚@ói@ônò†@òìòìììŠ ãb−òŠó@솋Ø@óäbïïmòŠó@ìó÷ Nìíi@ìímìóØŠó@a†ómbió‚@ìóÜ ÛûŠó@ôàòìì†@¶í‚@óÜ@çüØóu üi@õü‚@ôäbØòŠbàýóq@L@a‡õŠbàüØ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

HV I

ôäìíšüi@ói@Nôìíä@õŠbmì fiò†@Ha†óäaŠbmì@ìóÜI@çüî†bà La‡ÙÜó‚@Šó@ói@Šóè@Ûóä@póàìíÙy ¶ûäüØ@a‡ï’ü‚@Šó@ói@ìíÙÜói ì@ômóîaŠóåŽîíä@ôánï@Nfióè póàìíÙ@ y@ôïmóîb‹qŠói@ôäbáÜŠbq ãłói@LbØò†@μia†@ÚÜó‚@õý@óÜ ônò†łbi@ôäb@qó@óÜ@óŽîŠ@Žôäaímbä Šó@ói@óåîŠûŒ@ôîûŠòŠó@ì õaŠ@ói@Ne @ ‹i@a‡äbØóïïmóîbàóØ ì@μš@ŠûŒ@óÜ@óÜóàüØ@çüî†bà ói@ìòímbè@ÚŽïq@ômóîłóàüØ@ôqìì‹ óqìì‹ @ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@ôn“  ŠójäaŠói@óÜ@çbØóïïmóîbàóØ ôäbØòìím‹Øóî@óïî‡äòìòˆŠói çüî†bà@Nò@ ‹Üóè@Šbó‚@a†óåîŠûŒ óÜ@ìa‹ä@pbïäíi@õŠbàüØ@óÜ@ìíiaì@ôŽïq ôîò‹Ð@La‡ïÜaŠ‡ïÐ@Šó çbØóqìì‹ @ì@çbØóïî‡äòìòˆŠói óÜ@óŽîŠ@óØ@fiò†@ò‡äòìó÷ ì@ìím‹Øóî@ôØóîóåîŠûŒ@ôåmbéÙŽïq ãó÷@çüî†bà@Ne‹ ò†@óšŠbrØóî ôä‡äbÜói@ŠójäaŠói@óÜ@õòŠè ìóÜ@óØ@eŠü @óîbåŽïè@a‡ÙŽïäbóØ ômóàìíÙy@çìíia†@óîaì‹i ómłì@óÜ@bïäóm@ôa‹ØíáŽî† ôïàaìò†Šói@õbäaím@@a‡äbØóØìí›i óÜ@õìbšŠói@ôÙŽîŠìò†@ìó÷@Nóîóè ôïmòŠóåi@ôäìíäbÔ@ôäa‹Ø‡åóq ôàóØóî@õòìa‹ÙØbš@ò†@ìbÙî‹àó÷ @@Nìíióè@a†@ômòŠóåi@çìíäbÔ @QXTUI@çüØóu@ûŠ‡äó÷ @@HQWVW ÛûŠó@μàómìóy@çüØóu ŠójäaŠói@óÜ@ì@ìíi@bÙî‹àó÷@õŠbàüØ La‡õäüî†bà@ôïa‹ØíáŽî†@ônîŠóä

@@@@@@@@@@@

çaíŽïä@óÜ@õŠbØb÷@ì@ôbï@ônîì ói@pòŠbió@óØ@a†óäbØbm@ìó÷ çìíä@bÔ@çbîü‚@ôäbîˆ@õŒaíŽï ’ bïäóm@ôäbØóî@ì@õ†aŒb÷@NæŽïäò†a† ói@熋Ø@póàìí@ Ùy@óÜ@ô’óiìbè@óÜ ãóÜ@NeìóØò†Šò†@a†@ü‚@Šó ‹Žîˆ@óÜ@õ‡äím@ói@ÞîíØü@ m@òìòìììŠ @@Nìíi@a†üûŠ@Ûaˆ@çaˆ@ôîŠóÙŽïmŠbØ ô @ ïa‹ØíáŽî†@õòŠbiŠò† a@†óîaì‹i@ìóÜ@ÞîíØüm@LôîbÙî‹àó÷ b@Ùî‹àó÷@ôïbï@ôánï@óØ@ìíi ô @ ï‹móà@õìaìóm@ói@fäaímbä @Žßó óÜ@Nf @ ÝŽïèóä@óåîŠûŒ@ôîûŠòŠó ô @ ÙÜó‚@ôäìíiŠa†ò‹èói@a‡’óàó÷ ô @ äbåŽïéÙŽïq@óÜ@bÙî‹àó÷ ô @ äò†óà@õóÜóàüØ@ôäbØòìaŠŒóàa† ã@ óØ@óÝîóà@ãó÷@a‡äbØóÄbïi@ìíàóè@óÜ ô @ äa‡ÜóèŠó@  @óÜ@óŽîŠ@ìòìómbØò† N@ e @ ‹ ò†@ôîü‚óiŠó@õŠbi ô @ äò†óà@õóÜóàüØ@ôäbØòìaŠŒóàa† Ú@ ŽïÜó óäb£bmíÔ@Ûòì@bÙî‹àó÷@óÜ õ @ óäaì@a‡äaìóÜ@ÚÜó‚@óØ@çaì ô @ ánï@óÜ@Næ@ iò†@‹ŽïÐ@ôa‹ØíáŽî† ó@ å’óš@ãói@a†bÙî‹àó÷@ôïa‹ØíáŽî† ô @ ïäbØóî@õŠè@çaíŽïä@óÜ ô @ äbØòìaŠŒóàa†@ì@Úïma‹ØíáŽî† õ @ ‡äòíŽïq@ôäò†óà@õóÜóàüØ ô @ ØóîónŽîìb÷@ãłói@Ne @ ‹Øò†@o슆 ì@ôbï@òìaŠŒóàa†@óÜ@óØ@pójîbm b@Ùî‹àó÷@ôäbØóïïmóîłóàüØ ô @ äbmłì@óÜ@ôîbäb@ói@LòìbÕÜí‚ ó@ i@óÙäíš@LòìónŽïibä@òŠbiìì†@óÙî† ô @ îŠa‡młóò†@çaíŽïä@óÜ@ôn“  ô @ äbåŽïéÙŽïq@ôÝîóà@óØ@ÚÜó‚ ìóîóè@õóåîŠûŒ@ôîûŠòŠó ô @ äbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ìòìaŠŒóàa† ô @ Ýîóà@óØ@ôäò†óà@õóÜóàüØ a@†@õìó÷@ŠójäaŠói@óÜ@çbnòìaŠ o @  슆@òìóäìíi@ììŠóiììŠ@Lóîóè ìó÷@LÞîíØü@ m@ôäìíšüi@ói@Nfiò† ŠûŒ@ôØóîò†aŠ@bm@ómójîbm@ónŽîìb÷ õ @ a‹åïîb÷@ôyûŠ@ôîìb−í @ôàóèŠói a@‡õ†aŒb÷@ôyûŠ@Žßó óÜ@çbnmû‹q ç@ bnmû@‹q@õaåïîb÷@óÙäíš@Nòìíi ì@õ†aŒb÷@Lça‡Üìóè@ ì@ ó’ó @ŠóóÜ ó@ Ü@ôîŠóÙn슆@ì@çb’üÙŽïm õ @ †aŒb÷@Nb@Øò†@õ‹ a‡Žïq@a‡äbéïu ç@ bØóïïäò†óà@ómóÝîŒóÐ@ói@ônîíŽïq Þ@  îíØü@ mû†@ôäìíšüi@ói@ìóîóè õ @ üè@ói@çbØóïïäò†óà@ómóÝîŒóÐ N@ a@‹Øò†@μia†@òìóäbnmû‹q@õaåïîb÷ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @QXSVI@çüî†bà@áïu @@HQWQU ôäaŠóäa†ó‚båi@óÜ@çüî†bà μàòŠaíš@ìbÙî‹àó÷@ôïa‹ØíáŽî† Nì@ íi@ómłì@ìó÷@õŠbàüØ@ÛûŠó ónîŠüïm@óÜ@ÚŽïØóî@ói@ìó÷@bèòìŠóè LaŠ†‹Žïàˆò†@ôa‹ØíáŽî†@ôäbØòŠbî† ôŽîíä@ôïmòŠóåi@ôäìí@ äbÔ@óØ@ÚŽïmbØ üi@ça‹Ø@‡åóq@üi@bÙî‹àó÷ ‹Žî‡äbÙŽïÜó÷@LaŠ†‹Žïä@çbØóáŽîŠóè çüî†bà@áïu@ @óÜ@õa@ìa†@çünÝïàbè óÜ@bïåïu‹ŽïÄ@õŠóåŽîíä@Ûòì †‹Ø@ômòŠóåi@ôäìí@ äbÔ@ôäüïäbÅäüØ ói@Bôu@çbuB@Žßó óÜ@ìíØòì@bm ôäa‹Ø‡åóq@óÜ@ôØüØa†@ônóióà ôäbØóàbäˆûŠ@óÜ@ômòŠóåi@ôäìíäbÔ ãói@Næ@ ìíåi@ÚŽïÜó Šbmì@a†@ÛŠüîíïä a‹ìíä@Šbmì@wåŽïq@ìbn’óè@óå’óš çb@ïäbiìbä@oïÜaŠ‡ïÐ@ói@‹maì†@óØ üä@ì@oïi@çüî†bà@N†‹ØŠò†

@

óî’ói@æŽïíy@Zç@@

@ QXUYI ÞîíØímì†@ôÙŽïÜb÷ @@@QXPU õ‡äóài@ì@çaŒìì‰Žïà@LÞîíØím ói@Šó@ôäòŠóÐ@ôïbï ì@ìíi@ça†óäb‚@ôØóîóÜbàbåi óÜ@õóØóÜbàóåi@õòìó÷@õaŠòŠó ôäbîŒ@a†@bäòŠóÐ@ô’Šü’@ômìòŠ ìíia†@óîaì‹i@ìóÜ@LpìóØ@Žõì@õŠûŒ Lôa‹ØíáŽî†@ôîóÜbàóåi@õŠè@óØ õaì@ôØóïîaìòŠ@õ†aŒb÷@ómaì óÜ@Žõ‹Øbä@óØ@òìbåŽïè@oò†òì üi@ìó÷@N@Žõ‹Ùi@õ‹ aŠü‚@a‡õŠójäaŠói ômóîb’bq@ó@ Ü@õ‹n“q@ói@õü‚ õóå“Žïq@óÜ@sïÝïÐ@ôîíÜ@ôÜaïÜ ìòìómìóØ@Šìì†@õü‚@ôïäa†óäb‚ âïÜaïÜ@óÜ@ôØüØa†@ói@†‹Ø@ônò† çaíŽïä@õa†ìóà@óÜ@ìó÷@Nô @ a‹ØíáŽî†@ì ôàa‡äó÷@QXUQ@ bm@ QXSY@ ôäbØóÜb õüè@ói@ìì@ íi@çaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷ çíŽïÝqbä@õbnŽî†íØ@Žßó óÜ@ômóîaˆ† ôbï@õó“ïq@óÜ@Œaì@ìíi@Šbšbä óÜ@ìó÷@ôàóèŠói@æîä‹ @NŽô åŽïi ìì†@ôjŽïnØ@a†@ôa‹ØíáŽî†@õŠaíi TPI@ bÙî‹àó÷@óÜ@ôa‹ØíáŽî†@ôï Šói ôïØòŠó@ ôä‡äbÜói@Nìíi@HQXSU óØ@óîòìó÷@La†ójŽïnØ@ìóÜ@ÞîíØüm ôÙŽïäbéïu@Lç‹Žî†íà@ôäbéïu ôäbmòŠò†@ï÷@ìóÙïma‹ØíáŽî† Šó@óÜ@aìòŠ@õónîŠímü÷@ôäaŠŒóàa† ôa‹ØíáŽî†@óÜ@Œaìbïu@ôØóîbàóåi ônîì@óÙî†@ôØóîómì@ói@Lòìbàóä ôî‡äó¸ójîbm@æîä‹ @LôäbØóî LóïŽîíä@ômóbï@ì@ç‹Žî†íà@ôäbéïu õóäbánï@ìó÷@óîó@ äaìóÜ@‡äóš@Šóè çìbnòìaŠ@çbØóÄû@ ‹à@õŠè@Šó@óÜ ôäbîˆ@ô’òŠòŠbš@bî@ôîŠòìón‚ói NòìónŽîìóÙi@Ž¶@çbïïbï óîóäaìóÜ@Ûóîý@ óÜ@ôäbØóî@ônîì ì@ômòŠó@óå’óš@Šóè íŽïä@óÜ@ôóØóØbm@ôØóïî‹mŠó çbØòŠa‡młóò†@õóiŠûŒ@óÜ@ì@ŽõŠói N@ŽôåŽïi@ãóèŠói@óäbîûŠòŠó@ôÝîóà@a† ôäbØóî@óÜ@ümìó÷@ôØóîòìóä‡åŽîí‚ ói@õü‚@üi@óØ@óïïmóîbØbm@õˆ† ôäbØóïîbàóåi@óÙàóš@óÜ@ÚŽïØóî õaì‹i@ói@N@ŽõŠ†‹Žïàˆò†@ôa‹ØíáŽî† ónŽïiò†@óåîŠûŒ@ôîû@ŠòŠó@ÞîíØüm ôäb‚ììŠ@ÚŽïm@ì@çìíi@Œaìý@õüè ôäbØóäóàí−ó÷@ìòìaŠŒóàa† ôn“ @ rÜbq@ói@óØ@ôäò†óà@õóÜóàüØ ŠójäaŠói@óÜ@õ‹ Šói@ôïØòŠó ì@æŽîŠ†‹Žïàˆò†@póÜìò†@õónîŠímü÷ ôäbï @Žßó óÜ@õü‚@üi@•óàó÷ ôa‹ØíáŽî†@Nó@  îbiómbä@ôa‹ØíáŽî† óïî‡äòíŽïq@ói@ônîíŽïq óäóàí−ó÷@ìó÷@ì@çbØóïïäò†óà ì@Ûbm@õŠò‡Žî‹ @óØ@óîóäbïïmóîłóàüØ ôîò†bàb÷@óÜ@Nóîóè@æmóàìíÙy óäóàí−ó÷@ì@ôäò†óà@õóÜóàüØ Žïu@ÚŽï‚û†@a†@çbØóïïmóîłóàüØ Žô Üò†@ôŽïq@ÞîíØüm@óØ@Žô iò† óîóäaìóÜ@ìó÷@õaŠ@ói@ì@ôîü‚óiŠó óØ@bÙi@Œaìý@ômóîbØbm@ò‡äòìó÷ ‹Žîˆ@óäìóÙi@ôîbä@b@ói@çbØóØbm ìòìóïïn“ @õaŠìi@ôïnò†łbi õbèòŠ@ômóàíÙy@õŠbnЋ @póäbäóm bïäóm@óØ@æi@óäŠa‡młóò†@ìó÷ ì@ðmóîłóàüØ@ôïäbØóî@õò†aì ôØóîý@óÜ@Nçò†ò†@Žôq@çbïîŠìíib÷ óÜ@ôäbØóî@ônîì@òìóÙî† fäaímò†@a‡ä‹Žî†íà@õóÜóàüØ ónŽïji@ì@fióè@ôïåŽîŠó÷@@ôàb−òŠò† @@


QP

@QSXX õŠóàóäbi@õQU

Y

@@UPY@òŠbàˆ

@ @a†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@ôäbØóîbä@ôäbïäbiŠíÔ@çbäˆ

A_çóióä@ôäłbm@ói@òìbà@ôš

@@

@@ónîíŽïq@ŠûŒ@”ïmóîłóàüØ@ôuŠóàíÜóè@Lbbî@óÜ@óu@La†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@ìa†ÿóàüØ@óÜ@çbäˆ@õŠììŒíy@üi @@ôyìínÐ@çbnŽîíØ

ôÌa‡i@¶óÈ

@Šóè@LÛóîó@ÜóàüØ@Šóè@ôïbï@ì@ômóîýóàüØ@ì@õŠìínÝØ@ôbäí’ @Nó@ îóîòìómóä@ìó@ @ÜóàíØ@ìó÷@õŠìínÝØ@ô ìbš@ìó@ ‚båi@ì@ÛóÜóšòŠ@Ûóîòìómóä @ôŽîíØ@óÜ@ì@õìímbè@aŠ@ŽõíØóÜ@ì@ @ôš@_@ ôŽïØ@ŽôÜò†@oŽïq@óØóîó ììŠ@óbäí’@ìó÷ @óÜ@_òím‹ @oŽïu@a†@ôîû‹à@õŠbîˆ@ì@póïäbnŠb’@ì@ômóîbÄû‹à@õìì‰Žïà @ò†Šì@æî‹mˆbq@ì@æ@ î‹móÙ› @óÜ@óbäí’@ìó÷@a†@õŠìínÝØ@ômaà@ôïbåÜóàüØ @@NŽõ‹ ò†@òìü‚@óÜ@çbØóïîŠìínÝØ@óäóîý@æîä‹ @bmóè@òìóäbØòŠìínÝØ @ì@õ†bà@óàóèŠói@ì@ßbî‹mbà@ìó÷@ìíàóè@Ûóîòìómóä@Šóè@õŠìínÝØ@ômaà @ì@‘bäìí’@ì@çóØò†@óîòìómóä@ìó÷@õìì‰Žïà@óÜ@jÈóm@óØ@óîóäbïõìóåÈóà @óÜ@óïnî‹i@ómaà@ìó÷@Nç@ ó‚ò†Šò†@a†@ì쉎ïà@õìò‹ŽîŠ@óÜ@óîòìómóä@ìó÷@õóàbåbä @óîóäaìóÜ@õóäbîóÙïnäóÈ@óàóèŠói@ìó÷@ì@ßóqíÜóØ@LçbØó ïîì쉎ïà@òŠaìóåŽîí’ @ómaà@òìó÷@a†@ônaŠ@óÜ@ì@Žôi@óîòìómóä@ìó÷@õì쉎ïà@ôîa‰ŽîŠ†@ói@çbïäóàóm @ì@bèóiìŠòìbiLoîŠóäì@la†Lìì‰Žïà@óÜ@‘bi@óØ@óØóîòìómóä@Šóè@ôäbØóïîŠìínÝØ @óîòìómóä@ìó÷@ôä‡äa‹Ðó÷Šóäüè@ì@ @çbîˆ@ôïmóïïä@üš@ì@ @çbØóïmóîłóàüØ@ó‚óîbi @@NçóØò† @ôäbØóïîŠìínÝØ@ómaà@a†@ßbiüÝ @ôàò†Šó@óÜ@óØ@a†@ÚŽïmbØ@óÜ@ãłói @ô䆋Ø@ôäbéïu@ói@ôÜìóè@óÜ@çbïîòìómóä@ôbåŽïqì@‘bäí’@Ûòì@çbØòìómóä @çó@ îýóÜ@çbn†ŠíØ@ômýóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@õòìómóä@ôäbØóïî@ŠìínÝØ@ómaà@Lça† @LŽõŠ†ò†@ôä‡äaíŽï’@¶ì@ óè@LŽõŠ†‹iò†@ @çłbmói@òìóäa‹Žï÷@ôïà@ þï÷@ôº‰ŽîŠ @ãó÷@ô−bàb÷@ì@ @oóióà@ì@ŽŽõŠ†‹iò†@íŽïä@óÜ@a†@ôäò‡Žïi@óÜ@í@Žõ‹›Žïqò†@òìóÙŽïm @ìó÷@ô䆋Ø@•ói@Žôi@ì†@ ŠíØ@õòìómóä@ô䆋Ø@óÝïáïb÷@ìòìó@ ä‡äaím@•óîóû‹q @@NômóîóÜbŠaŒóè@‡äóš@õì쉎ïàì@paà@óÜ@òìómóä @ãóØóî@Nó@ åî‹ @ŠûŒ@üè@‡äóš@ói@Ûóîòìómóä@Šóè@õŠìínÝØ@ômaà@ôånaŠbq @ìó÷@ôäbØó@ïîì쉎ïà@ó@ äaŠü @ìì@ 솋iaŠ@ìì@ ì‰ŽïàóÜ@jÈóm@ómaà@ìó÷@óØ@ñòìó÷ @ôîa‰ŽîŠ†@ói@óîòìómóä@ìó÷@ôäìíi@ç@ üš@ì@ @ŽôØ@ì@ @ômóïïš@ì@ @çóØò†@óîòìómóä @@Nçò†ò†@üi@õ†óîb’ì@çóØò†@‘bi@a†@õóØóïîì쉎ïà @óÜ@ìíÙÜói@òìó@ïîìóåÈóà@õììŠ@óÜ@Šóè@Ûóä@ó@ïî@ŠìínÝØ@ómaà@ìó÷@ãóîìì† @ì@âîŠím@ômóÉäó@ói@òŠóq@Žôäaímò†@ìóîóè@õŠûŒ@ô‚óîbi@òìó“bà@õììŠ @ói@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ@ãłói@Na@‡i@óäaìó@ móä@ìó÷@õŠaŒí @ì@o’ó @õŠaŒbi @ôäþqì@ôîbîŠì@ói@ì@ @ÚÜó‚@ôîŠìíib÷@ì@ @ôîŠ@ ìínÝØ@ôîŠaˆóè@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ @†ŠíØ@õòìómóä@ôbäí’@õòìóä‡äbnó÷@ì@ @ç‡äaíŽï’@ônóióà@ói@ì@ @òìómójîbm @óÜ@õómóÝÝïà@ìó÷@ôäbØó@ïî@ì쉎ïà@òŠaìóåŽîí’@òìa‹Ø@õüi@õò‡äòìó÷@óÜó @ìóÜ @óÜ@ìò@ 솋Ø@ç@ łbm@ ô @ äbØóÙïnäóÈ@ ì@ @ßóqíÜóØ@L@ òìa†@ÚŽïm@çbn†ŠíØ@ômýóèˆûŠ @õìò‹@ŽîŠ@óÜ@Ûóîòìómóä@Ûòì@†ŠíØ@õìì‰@Žïà@õóŽïq@óÜ@õjÈóm@ôš@a†òíŽïä @@Nò솋i@õíŽïä@óÜ@Lò솋Ø@a†ì쉎ïà @†ŠíØ@õòìómóä@Š@ ó@ói@Šó’@ôä‡äbqó@õaì†@ói@aì†@ça‹Žï÷@ôïà@ þï÷@ôº‰ŽîŠ @õóiŠûŒ@ìaŠ‰ŽîŠa†@üi@çþq@a†@”Žïq@óÜ@õóàbäŠói@ôŽïq@ói@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@óÜ @ìbqí@õó@Üüà@ìóÙåiì@p‹ @ôäbn†ŠíØ@ôäbØómłó@ Ô@õìaìóm@ói@Úîä @ôîìì‰Žïà@õŠaìób÷@ôš@òìóåi@óÜ@ì@ @ç†a@ŠŒóàa†@Ž¶@ôäbØòŠómíØŠó@b Œò†íàa† @Šbu@Ûóî@ôÙŽï’ói@ì@ça‹i@çłbm@óiòìóäbîü‚@çbîý@óÜ@Šóè@ìíi@ôîbjäa‹ @ì @ôäbØóïîì@ 쉎ïà@òŠaìób÷@ì@ @ßóqíÜóØ@ô䆋i@çłbm@ói@Nç@ aŠ‡åŽïmìóÐ@çbï“îŠûŒ @õłóÔ@~@ Ôó@õŠb’@õBóîíŽîŒB@õłóÔ@LçbØüi@ðï›îłóÔ@@õ‡äí @óÜ@Bô›îłóÔB @õíäbïi@ói@ìó@ ÌòŠóm@õó›‚bi@ô’a†@õbéó÷@ìa@ìbÙïä@ì‡äóÙÐ@ òŠó’@óÜ@çaŠbà @òŠaìób÷@ôå@çbØüi@õŠb’@óÜ@Š@ a†Šó@õłóÔ@õŠaŒbi@óÙîŠbm@ô䆋Ùn슆 @¶óqíÜóØ@çaŠaŒóè@ô䆋i@çłbm@ói@ìòìóåîŒû†ì@óåŽîí’@@ìó÷@ôäbØóïîì쉎ïà @õóØìí@š@ôÙŽï’ói@óÜ@ç@ óïîđ‹i@ç@ łbm@ìó÷@ôØìí›i@ŠûŒ@ôÙŽï’ói@ìóäìí@ ¹@óÙïnäóÈ @@Nçbn†ŠíØ @ôïØòŠbvØóî@ôäìíšíŽïä@óÜ@ôÜaìóè@ñòìóäìíiì⁄i@a†@•óîòìbà@ìóÜ@Šóè @óÜ@óÜ@ó@ Ù’üØ@õłóÔ@ôä‡äb‚ììŠì@çbØüi@õŠb’@óÜ@‡äóØòŠóÔ@õì쉎ïà@õŠaìób÷ @a†@óïäaŠóïä@ìói@õòŠóq@Ûóîóäbƒ’ü‚óä@ô䆋Ùn슆@õíäbïi@ói@Ôó@õŠb’ @ôäbØóÜûŠ@õòìóåmbèb b÷@ói@õaŠòŠ@ ó@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ@ôäb‹@ qŠói@óØ @ò‰ŽîŠ†@aìŠóè@çbîŠìíqóÜóØ@ômaà@óÜ@õŠb ŽîŠbq@üi@çbïäb@’üÙŽïm@ì@ßìóè@솊íØ @†ŠíØ@¶ó @ôäbØó@ïî@ì쉎ïà@òŠaìóåŽîí’@ôä‡äbmìóÐ@ì@熋ií@ Žïä@óÜ@ômóbï@ói @òˆû‹q@õìbä@‹Žîˆ@óÜ@ìóäaŠbuónÜb @ŠûŒ@âî‰ŽîŠ@óØ@óîa†@òìóÜ@‹îó@NçóØò† @Ûòì@óå@Žîì@üi@L”Žïq@ómbiò†@õü‚@õóäbåïÄü’@ômóbï@a‡äbØóïîŠaŒímóà‚ @Šó@ îóà@ÛóïŽïu@ïè@óÜ@Ôó@õŠb’@óÜ@óîóäbƒ’ü‚ó@ ä@ìó÷@ô䆋Ùn슆@ôŽïÝi @ôîŠ@ ìínÝØ@ômaà@óØû‹àó÷@AA@Žôióä@óÜó@ Ù’üØ@ômłóÔ@o“ïäóm@óÜóu@LŽôibä @ça‹Žï÷@ôïàþ@ ï÷@ôº‰ŽîŠ@óØ@Ûóîýó@ Ü@Nó@ îa†@ô‹móà@óÜ@òìý@ìì†@óÜ@†ŠíØ@õóáŽï÷ @ôØóîýóÜ@ìa†ò†@ô䆋iíŽïä@óÜ@ì@ç‡äbmìóÐ@ì@ç‡äaíŽï ’@ôÜìóè@ÚŽïåàˆì†@Ûòì @ŠbØ@‹Žîˆ@óÜ@ìa†ü‚@ óiŠó@ôïbï@ôÙŽïäbïØ@ì@póàìíÙy@ôäìíióä@óÜ@•óÙî† @biò†@Ú’@óîbäaím@ìŽïè@ìó÷@àóØ@a†@çìíi@ôäbéïu@ói@ôäbØóÜüqó’@ôîŠóÙŽïm @õŠò†@ìbÙi@ó@ nóuŠói@a†ô @ îòìómó@ äíŽïä@õbÜóàüØ@óÜ@†ŠíØ@ô @ båŽïq@ì@‘bäí’ @@Nb£ @õóÜóàüØ@ôäbØóØbm@ìíàóè@ôäb’Šó@óm@b‚ò†@‘ŠíÔ@ôÙŽïØŠó÷@•òìó÷@Šóè @óØ@çbØòjØbäììŠ@óäóîý@ìŠüØ@ì‡äòìbä@LçbØóïbï@óiïy@pójîbm@óiì@õ†ŠíØ @ ì@ônb÷@ónîíŽïq@Næ@ i@Žôq@Šó@óÜ@ìŠ@ bïnóè@òìòŠbjàóÜ@òìóïîŠbï’ì@ói @ôîŠbï’ @ómaà@ìŠ@ aìób÷@õŠò†óiò†aŠ@óÜ@ôïåî‹ @Žßó ó@ Ü@õ‡äòíŽïq@ @óÜ@ÚÜó‚@ôïn“  @óÜ@çbØóïî@òìómóäíŽïä@ò‡äòìbä@ìŠüØ@ì‹mŠó@ @ónŽï›i@çbàóØòìómóä@ôäbØóîŠìínÝØ @çbàí @Žði@@óØ@†ŠíØ@ðîŠìínÝØ@ômaà@Šójàóè@óÜ@âîŠ@õŠa†‹Ø@ì@póbï @eŠ†óä@çï÷@@ìò@ ìóåŽî‹Ùi@Ša†b b÷@óïïmóîbÄì‹à@ì@ @póïäbnŠb’@õìì‰ïà@ó@ Ü@ÚŽï’ói @ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@ói@ò‰ŽîŠ†@òìóïîóÜòìb÷@oò†ói@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ@óØ @@Na‡i@õü‚@ôäbØóïåïÄü’@ómóbï@ì@çþïq @@

ôÙŽîŠììŒíy@a†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@çbäˆ ìó@  Ü@óïä@óîbäbà@ìói@Lóîóè@çbîìbšŠói ÿa‡åà@ìó@  ïä@ôïä‹ @óÜbàóåi@a†óäbmłì Nò@ ìa‹‚@eí @o“q@òìóÙîa†@çóîýóÜ ôïmóîb‹qŠói@ìbïq@ì@çˆ@a‡äaìóÜ ì@çˆ@õŠbØ@bäóq@óÜ@Lóîóè@çbï’óiìbè ômbïåi@ììa‹ƒÙŽîŠ@ÚŽï@ÜóàüØ@a†@ìbïq Nó@ Übàóåi@ói@póà‚@üi@çóè@ŠüuìaŠüu ì@ßóè@óÙî†@ôØóîòíŽï’@ói@çbî ì@Úîa†@çbî@ìbïq@ì@çˆ@üi@çbØómó‹Ð ôåm‹ Šòì@óÜ@Úîa†@çüš@Næ@ Øóî@Ûòì@Ûìbi ói@´“îó aŠ@bî@çìíi@ÿa‡åà@üi@póÜüà óÜ@”îìbïq@L@e‹ ò†Šòì@ÚÜóØ@ÿa‡åà üi@õòŠaíi@ìó÷@òìóïïmóîłóàüØ@õŠbi póÜüà@a†ÿb@óÜ@óØ@òìa‹Ù’ü‚ õŠbiìŠbØ@óÜ@fi@ÚîŠó’@@ì@e‹iŠòì óÜ@çbïØì솊óè@õòìó÷@üi@a†óÜbàóåi üi@ì@ç‹ Šòì@ÚÜó@ Ø@Ûóî@Ûòì@çbØóÜóè @@NçóÙi@çbîóØómłì@ói@ìóÜbàóåi@ômóà‚ ôîŒaìbïu@ŠûŒ@óîóè@a‡äa‹Žï÷@óÜ@õòìó÷ ò‹ŽïÜ@Na†ìímìóÙ@ “Žïq@ôäbmłì@ÿó óÜ@óîóè óÜ@çbïäbØóÜóè@ìíàóè@Úîa†@çbî@çˆ óîòíŽï ’@ìói@•óØómłì@ìòìa†@oò† õòíïä@óÙäíš@f›i@”ŽïqìòŠói@fäaímbä óÜ@óïä@õŠa‡’ói@õaŠbØ@õŽïè ôäbmłì@óÜ@ãłói@Na‡äbåŽïéàóèŠói õóîóåïàòŒ@ìó÷@póàìíÙy@a†ìímìóÙ“Žïq ÚÜóØfi@òŽïè@ìó÷@óä@óØ@òìbåŽïè@ÚŽïq @@Nfji@õìaíŽï’@ô’ìím@óÜbàóåi@óä@e‹Ùi óÜ@çbäˆ@õò‰ŽîŠ@õòìó÷@ÿó óÜ@û‹àó÷@ Lóîa†@ç‡äóòŠóq@óÜ@a‡äa‹Žï÷@õŠbØ@õŠaŒbi õóäbnЋ ì @ìó÷@õüè@ói@ãłói Ûòì@LóäbîóŽîŠ@ŠóóÜ@çbäˆ@•bnŽï÷ a†ìóÜ@•bn@Žï÷@óØ@LóÜóàüØ@õŠìínÜíØ ðmóîbÙîa†@ôØŠó÷@ìó@ Übàóåi@ói@´“îó aŠ LfäaŒò†@çbäˆ@ôï@ ØòŠó@ôØŠó÷@ói óØ@ç‹Žî‰i@Žßóè@óäaŠbØ@ìó÷@‹mŠûŒ@@çŠbšbä ôØóîbèói@òìó@  ïïmóîłóàüØ@õŠbi@óÜ üi@çbî‹mbîŒ@ôÙŽïmbØ@ìóîóè@çbîàóØ NNNì@ÿa‡åà@ói@´“îó aŠ@üi@òìónŽïÝŽî† üi@Šaíi@a†@•óäaŠbØ@óå’óš@ãóÜ çbî@Nò@ Œaìý@æmìóÙ“Žïq@ì@ômóîaŠóióØŠ óÜ@ŠûŒ@ôÙŽï ’ói@óäìí¹@üi ôäbØóïîbäaím@ói@çbîŠòì@ bi@çbØòŠbÙäòìb‚ ói@ŠbØ@ÚŽî‡åŽïè@μä@ò†bàb÷@ìó@ ïä@çbäˆ ìbïq@ì@çˆ@@Šó ó÷@póäbäóm@L@çò‡i@çbäˆ Ûòì@çbîóØòŠbØ@ì@çóÙi@ŠbØ@ÛóîóŽïu@óÜ ôè@óÜ@çˆ@õóšìíà@@”ïäbî†@fi@Ûóî õŠbØ@õŽïè@ói@óÙäíš@Nò@ àóØ@óØòìbïq çbäˆ@óîüi@Ne @ ‹Øò†@çˆ@óÜ@ìbš@ìì†@óÝq Šói@óäìóØò†@óØ@æäbØóóØ@μàóØóî ãóØóî@ìŠ@ bÙäòìb‚@ôàón@ì@âÜìŒ @NòìónŽî‹äóò†fÜ@çbîŠbØ@æ“ïäbØóóØ óÜ@fØŠói@fØ@ì@ôîìì‡äóó’ó  óÜ@óÙŽïØóî@La†û‹àó÷@ôîŠìíib÷@õbïä† üi@NÚ@ Žïmłì@Šóè@ôäbØóä‹ @óÜóóà óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ónói@óà@ìói@´“îó  ôØóïïnîíŽïq@çbäˆ@ôîbäaím@ìŠ@ bØ@õŽïè ôØŠó÷@•òìó÷@@Nòìa‹ØóäfÜ@b’by ôuŠóàíÜóè@óØ@óÙŽïmłì@Šóè@ômóàìíÙy óÜ@æäaíni@bm@fåŽïi@ÚŽïq@çbäˆ@üi@ŠbióÜ çbïÜûŠ@a‡młì@ôîìímìóÙ“Žïq@ì@õŠìíib÷ @@@@@Nfióè ç@ bäŒ@çíäbØB@ônîb@óÜ@çbØòŠbàb÷ @@çìa Šòì@Bça‹îa @@@N @@ @@

óÜ@óîò‰ŽîŠ@ìó÷@Nò@ ìíióè@çbîŠììŒíy çíïÝïà@UOQ@ómüi@a†QSUU@ôÜb a†óäłb@ìóÜ@ÚŽîŠüu@ói@N‘óØ ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@Ûýbš@ôäbäˆ@õò‰ŽîŠ õ†bîŒ@E@SOU@õóÙîä@óäłb õŠbØŠóóåmbè@õaì†@ãłói@Nòì†‹Ø ôäb’üÙŽïm@ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ a†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@@çbäˆ@ôîŠìíib÷ ôÜb@óÜ@ì@o“îûŠ@ôàóØ@ìòŠói çíïÝïà@QOS@ón“îó @@a†QSVU ça‹Žï÷@õŠó’@õüè@ói@ãłói@N‘óØ õaŠb÷@óåmbè@ì@×a‹ŽïÈ@ì çbî†@Lpójîbm@ôÙŽïuŠóàíÜóè òìò†‹Ø@ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@çbîììŠ@@çbäˆ †b@îŒ@óÜ@@õììŠ@ŠbØ@ôäbäˆ@õò‰ŽîŠ@ì õò‰ŽîŠ†@óäìíi†bîŒ@ãó÷@ì†@ ‹Ø@çìíi ìì†@óÜ@a†QSWU@ôÜb@óÜ@ìòìíióè óØ@ÚŽîŠüuói@Nõ @ ŠórŽïm@‘óØ@çíïÝïà óÜ@a†ŠbØ@õ@ŠaŒbi@óÜ@çbäˆ@õò‰ŽîŠ ôÜb@óÜ@@ììíi@EX~X@LQSVU@ôÜb ôØóîý@óÜ@@NEQR@ón“îó @a†QSWU ì@ôîb@ b÷@ôàbØb÷@óÜ@òìó’óÙî† ìa@‡äbéïu@óÜ@ômóïïåu@õŠbï’ì ìó‹q@ãó÷@ôäìíjïäbéïuói õóÜóàüØ@ŠóóÜ@ôîŠóîŠbØ çbäˆ@ô−aŒbÔ@ói@xŠóàíÜóè@Lça‹Žï÷ ÚŽîŠüu@ói@Nò@ ímbèa†@Šóói@ôäaŠü  ìó÷@ìíàóè@õaŠòŠó@bnŽï÷@óØ çóîý@óÜ@óØ@óäb@ïîbbî@óïî‹ŽîŠ òìóáØby@@ôánï@ìb Œò† óÜ@çbäˆ@ @òìbqó@a‡äbîŠóói

ôîü‚óiŠó@üi@ìa†ŠbØ@ôäa‡îóà@óÜ Nç@ ò‡ïi@fiò†@çbîü‚@ôîŠìíib÷ õaì†@Nç@ ò‡i@óîbèói@ìó÷@ónîíŽïq a†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@çbîŠìì@ Œíy@õòìó÷ ô䆋iòíŽîŠói@óÜ@çbîbäaím@ìbróš ôåm‹ ìbšŠóióÜ@fiói@a‡ÙŽîŠbØ@Šóè Læäaímò†@ómbØìó÷@La‹Ø@‡åóqŒó òŠ ïè@óÜ@ì@çóÙi@aìa†@‹mbîŒ@õóšìíà @@@Næióä@•ü‚@çbîü‚@ôÙŽïÔóy õóäbmłì@@ìó÷@æîqa‹‚@óÜ@ÚŽïØóî õŠóiaŠóibä@ôØóîóäaìŠ@óØ ômłì@òŽïèói@a‡Žïm@ômóïïåu õŠbØŠó@óåmbè@õüè@ói@Nóäa‹Žï÷ ãóÜ@çbäˆ@ça‹Žï÷@ôïàþï÷@ôº‰ŽîŠ óÙî†@õŠaíi@ŠûŒ@Ûòì@a‡’òŠaíi óÜ@@Na@ìòŠbä@ôä@†Šaìłóè@Šói@óåmìóØ õŠbØ@Šóóåmbè@ôàóØóî@õóîò† õò‰ŽîŠ@a†ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ EV@Šó@ómbè@òì@EQT@óÜ@ŠbØ@ôäbäˆ ôäbäˆ@õò‰ŽîŠ@õòìó÷@ÿó óÜ@Lò Lìíš@Šó@ìòŠói@Šaìò‡åŽîí‚ õóÝq@óØ@ÚŽïäbäˆ@pójîbmói ìóÜ@ìò@ ìíióè@çbói@ôîŠaìò‡åŽîí‚ óÜ@ìíi@óäìí¹@æî’bi@ça‹Žï÷@òìòŠbi ãłói@õŠóiìŠìò†@ôäbmłì@ìbš ôäbáØby@ôïòŠ@ômóbï@õüèói ìóÜ@òíïäaínîóä@ŠbØ@õŠaŒbi@ómłì@ìó÷ Ne @ ‹iŠòì@ÚÜóØ@óîaŠbØ@ìòŠìó @òŽïè póïïáØby@ômóbï@@ì@çbØbbî ô䆊aìłóè@óÜ@òìíióè@çbïä‹ @ ôÜûŠ ìŠìínÜíØ@@ôåm‹Žïu@ì@õŒó òŠ

õóàbåäbîói@õRS@õò††bà@óÜ Zò@ ímbè@a‡Äû‹à@ôÐbà@ôïäbéïu ói@LbÙi@ŠbØ@óîóè@ôÐbà@ÚŽïóØŠóèB õü‚@üi@ŠbØ@@õü‚@õŒaíƒ܆ ôuŠóàíÜóè@õŠbîŒaí‚@Le‹Žî‰jÜóè ŠbØ@üi@fi@óäaŒaíƒ܆@ìóäaŠòìŠóq†a† ômóàŠbî@a‡õŠbØfi@ŠóiaŠói@óÜ@ì @@Ne‹Ùi fi@ói@óîóè@ôÐbà@‘óØ@ìíàóè Ûòì@õŠbØ@ŠójäaŠóióÜ@LõŒaìbïu Ne @ ‹iŠòì@Ûóî@Ûòì@õóšìíà@a‡Øóî õòìó÷@ôÐbà@bØò†@Šb@Ø@óØ@‘óØŠóè õíî‰i@üi@ó䳆bÈ@ôØóîóšìíà@óîóè õóØóÜbàóåi@ì@õü‚@ôäbîˆ @@NNNNNBe‹iŠòì óÜ@ÚŽïØóî@û‹àó÷ ôîìì‡äóó’ó @ ôäbØóïî‡äó¸ójîbm õìbšŠói@ôîŠa‡’ói@ÚŽïmłì@Šóè õŠa‡’ói@Na@†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@óäbäˆ ônaí‚@La†ŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@çbäˆ ì@çbØónïåïáïÐ@õìaìóm@ô’óiìbè ì@çbäˆ@ôäbØóî@ôÐbà@ôäa‹äóîý çbäˆ@õŠìíib÷@ôäb’üÙŽïm@Nóäaìbïq ì@çbäˆ@ôäìíiŽïèói@õüè@ónŽïiò† õˆ†@ôäbØòŠóiŠói@õŠaíi õòìòŠò†@ì@óÜbàóåi@íŽïä@ðïäbØóîbä ãói@Nb@Øò†@•ü‚@çbäˆ@üi@óÜbàóåi óÜ@æäaímò†@äbb÷@çbäˆ@óå’óš a‡äbïäbØóÐbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@ŠójàaŠói ãón@üi@Þà@ì@çóÙi@ôäbØòŠóiŠói üi@bèòìŠóè@Lì@æ“ŽïØóäaŠ

ì@Šò†ómóäìímbè@çbïäbØóÜbà ìíàóè@ói@BbäB@óÙîŠó‚@•óÜóàüØ çbäˆ@óØ@fÜò†@óäbîbbî@ìó÷ ãłói@Nò@ ìóäbØóÜbà@òìónŽïåŽî‚ò† óÜ@çbäˆ@õóîò‰ŽîŠ@ãó÷@”ïäbî† ìbš@óÜ@ça‹Žï÷@óÜ@a†ŠbØ@õŠaŒbi •bnŽï÷@çbéïu@ôäbmłì@õóiŠûŒ @@Nóîóè@õŠûŒ@ôØóîa†ìóà a†ìímìóÙ“Žïq@ôäbmłì@óÜ@Šó ó÷

Lòìóïîbbî@õŠbi@óÜ Nçˆ@òˆ†@ônîŠóä bÙïi@eìóéïi@çˆ@óØ@ÚŽîŠbØ@Šóè@üi ìbïq@Nó@ nîíŽïq@†‹Žïà@ôî‡äóàaŒòŠ õŠbØ@óÜ@õ‹ŽîŠ@çbb÷@ŠûŒ@fäaímò† ônîŠóä@ómüi@óîbbî@ãó÷@NbÙi@çˆ ómaì@La‡äa‹Žï÷@õóÜóàüØ@óÜ@ìím‹Žïu ì@oŠóqŠó@@ói@ìbïq@bïäóm ì@e‹bäò†@óÜbàóåi@õŠóåŽïéäbä ì@Úîa†@Ûòì@”ïäˆ@õóŽïq@ìóŽïu @@Ne‹bäò†@a‡Übà@óÜ@Šóìbè Ûóî@õóÙîä@a†QSTU@fÜb@óÜ a‡äa‹Žï÷@õŠbØ@õŠaŒbi@óÜ@çˆ@çíïÝïà

ôîìímìóÙ“ïq@ì@çbåŽïéàóèŠói ôÙÜóØ@òŽïè@ãó÷@@ónîíŽïq@”ïmłì @@@NeiŠòìfÜ õŠ@ bÙmbió‚@óäˆ@ÛŠíjàaØíÜ@aŒûŠ ôäbäˆ@L@ bîŠbnïÜû‹q@õòìóäłìíu ïè@ìò@ ìòŠbØ@õŠaŒbi@óå›i@a†ò‡äbè õò†@ìó÷@Ne @ ìóä@çbï“ïÙŽîŒbïnáï÷ ìó÷@óå›i@eŠbu@óîò@ ìó÷@Âä‹ @pí  çìíi@ÿa‡åà@üi@óä@Nòìóäa‡îóà óä@Lç‹ Šòì@ñ†bîŒ@ômóÜüà Nç@ ‹ Šòì@”ïî†bîŒ@ônò‡Ôóy çbïäìíi@üi@çbäˆ@ @óØ@óÙŽï‚‹ä@ìòìó÷

òìóÝîóáï÷@ãói@õ‡äòíŽïq@ômóîłóàüØ@õòŠóqý@üi@çbnäbØómóibi@ô䊆bä@üi @@Zç‹i

komelayeti@hotmail.com


RPPY õóà@õU

@@í ò†@ðŽïq@ó“ïàóè@âÙîa† @@ó Šóà@ñ†aŒb÷@fi@îˆ @@çbîˆ@ói@bäbà@ï“‚ói@üi @@ó Šóá“Žïq@ói@³i@æiaŠ @@ @@JJJ @@ñbäbà@æîäaíu@ó Šóá“Žïq @@óî@ðmóîaŒb÷@ì@ð‹móä @@”ï ŠóiíÝu@æî‹mŒû‹Žïq @@óîðmóîb Šóá“Žïq@ð Šói @@JJJ @@a†@æà@ðï ܆@íŽïä@óÜ@âÙîa† @@óäbîˆ@ñbäbà@æî‹mŒìó @@‹moîìó’ü‚@ŠûŒ@ìóÜ@ãłói @@óäbán“ïä@ðØb‚@ì@ìb÷ @@çaŒüè ÚŽïáÔbm@@ òìbàŠì@çbïÔaì@óäóº† óÜ@óäˆ@óÜóq@ói@Næ@ î‹ ò†@ìò‹q@çbï܆ õŠìì†@ @çbäˆ@ì@ŽõŠò†@óååŽî†@óØò‹ióÔ @@Nòìóäó‚ò† çbïÙŽîŠa‡bq@ói@ôŠbÐ@ói@ýóà @@ZŽôÜò† a@Š@òŠb›ïi@Š†bà@†‹ ‹@lbäóu@ Nò@ ‡’@óäíî†@ì@o£‡i@Lôåïiôà âè@ìa@߆@‹ b‚@ói@õ†ôà@òŒbua @@Nâïäí£@Œb¹@oïà@õìŠ@‹i@ò‡’ çbØó’ì@Nb@ä@ŽôÝi@Žõ‹Žîìbä@†Ší Šó ìòìóäü‚ò†@Âäóq@a†õììŠ@ ó @óÜ Šói@çìíi@õŒaŠ@õ @ óäb“ïä@ói@õŠó Šó@óÜ@ŽõìóÜ@Šóè@Nòìóma†ò† ôåÑØ@óÜ@ì@çü“îò†@ڎói Žßó óÜ@Nò@ ìóáŽî†@ü‚òì@Næ›Žïqò† ‰Žîíä@ìòínóia†@ã‰Žîíä@ôÙÜó‚ a†â@ åŽî†Š@ói@ÚŽïnò†@çb’bq@NãóØò† Nb@ Ùi@õíÐbÈ@aí‚@ôiòŠbî@@ âåŽî† ŽßíØói@òìóåà@o“q@óÜ@ÚŽîìý ÚŽïnò†@ìòìóàò†ò†@Šìb÷@Nõ‹ ò† @@NâŽïäò†a†@ôäb’@Šó@óÜ LŽôibä@çbî‹ @üi@‡ïèó’@Lõ‹ óà@ óÜ@ôŽîí @ôŽïÜò†@òìóØ@õóÜüm@üm @õ‹ ò†@ìòìbnòìaŠ@Nóïä@bØóÔ Šìì†@óØòŠü @óÜ@ôÙÜó‚ Žßó óÜ@”ïä‰Žî‹Žïq@NòìóäìóØò† õbäóq@óÜ@æà@ìòŠíØ@Lçóiò†@çbîü‚ @@Næîìín“ïäa†@óØòŠü  üi@ÞŽïØ@ômbïu@óÜ@çbói@ìì† ôäbÐ @üi@oò†@òŞŠíØ@Nòì‡äbÔóš Šó@óÜ@ì@ŽôåŽî†Šò†@ÚŽïÙîˆbà@ìbiò† @@ZŽôìíäò†@òìòŠó@ôÝŽïØ bmóÝÝïà@ô܆@óÜ@ õ @ óäaìó÷@ç‹àbäB @@Bæîˆó÷ @ aìŠò†@ì@Žônò‡Üóè@çb’bq ü‚óÜ@çbØóm@@ ãû‹i@Žôiò†@”ïåà òì@ãŠó@ìbØbä@óÜ@ânóè@ãò†ò† @âåŽî†@Žßóè@ãìbš@@ŽõìóØò†@ڎói @@NNNN@âåà@òìó÷@ü‚@”îb÷ @@

@

õŒŠó÷@ôä‡äóÙÜóè@ói@oò†@ì ói@ça†@aímbä@‹mbîŒ@òìóÜ@NbØò† Úîä@ôŽïÜ@ò†Šì@ò†Šì@Nâ@ åŽïi@a†â Šóu õbäóq@óÜ@@óïä@âŽïÜ@õb b÷@Nòìó·ò† Nã@ ó‚ò†@Žßóè@Žõí @ì@â“ïäò†a† Ûòì@@çbî‹ @ói@ŽßóÙŽïm@ôØóïäaŠü  @@@NŽßbåà@õòìóä‡äaìý ÚŽî‹ióÔ@õò†Šbî†@ò†Šì@ò†Šì ôäbØóäbq@ò†Šói@@ ŽõìóØò†@Šbî†òì ôàŠóm@Na@†ò†ý@Šó@óÜ@pó¼òŒ@ @ói ói@@ ŽõìóØò†@Šò†òì@ÚŽîìý Nò@ ìaŠ‰Žïä@òìóØónóq@ì@ŽßünäbqaìóØ ôåŽïn“q@@óîa†@Žôq@óÜ@ô“ï’ìóØ ôÜłó’@õìbšíàò†@ìíàóè@N暎õ‹  ìó÷@Šói@óÜ@@Žõ†a†@â܆@ói@NóåŽîí‚ @@Nã‹à@pó嚎õ‹ @óåŽïn“q ìòìóØòŠü @íŽïä@ónŽïšò†@牎îq õŠó@ìó÷@Na†õ @ ìì†ói@”ïåà çbàòìóÔ@ãłói@Nô @ Ôý@æà@ì@ŽôåŽî‡Üóè @ŽõŠaí‚@òìónŽïiò†Šói@NŽôÙ’bä@ôŽïq Šó@NŽõ†@a†çbàŠó@ói@ÚŽîŠójŽï  òìóÙŽïäbšü @ói@ÚŽïäaí’@@âåŽî†Ž@Žßóè óÜ@Lòìbóqóy@òŠbî†aì@LòìbnòìaŠ çb¹bï @N@Žñ†@ÿóè@ŽñŠaí‚@ìòŠói@‹q ãłói@N@ŽñŠüšò†@ŽðÜ@Žîí‚@öóÔòŠb÷ ói@ç‰Žîq@N@Žõ‹Øbä@Žôq@çbá“ï›ïè @ûŠ@õóè@@ûŠ@õóè@@õ‹ ò†@łó ôÜüØbØ@ìŠó@ììŒ@ììŒ@NûŠ@âÜbàó’ @@@NbØò†@bà ónóèò†@Žõ‹à@oÙîa†@@ Žßbàó’@ Aô @ nbåÜóè@üi@òìó÷@çbï @Žßbàó’@ ói@ì@Žôiò†@†íƒŽïi@‹qóÜ@Žßbàó’@ @ãìím‹îa†@‘‹m@NŽõìóØò†@a‡îŠó óÜ@Nã@ ìímbè@üi@ò‹Žï÷@æà@@ãóÙi@ bäóq@óÜ@ì@ŽõŠò†@óáŽî†@óØò‹ióÔ ãŠó@ì@âŽïÙ’ì‹mò‡Üóè@ڎói @@Nãó‚ò†a† N@Žõ†@ÚŽïäò†@óäò†@òìòŠaí‚@óÜ ì@Ûóîýóà@Nâ@ åŽî†@Žßóè@Šó óÜ@Ša‡bq@ìì†@ì@ÚŽïmóáï’óy Nç@ ìaŠóÜóè@Šó@ìòŠói@òìó“Žïq ãóØóØóš@óÜ@Na†ò†@bè@ÚŽïnóè @òìónŽî†@ãiòì@‹q@óÜ@@âŽîŠó ò† Nò@ ìíi@oØóš@õóØ@üm@_ôš@ôØóš @@NŽõŠó@óåŽî†@@òìóá“ïäò†a† ìó÷@ôånî†@ói@ìíàóè@ôÙÜó‚

ôØóïîû‹ @ì@Þîóà@óå’óš@Šóè@Lìíi õ†òŠ@ìbäò†@ýòì@a†ô @ “ŽïØìbè@õýói Bæ’@çþqB@ói@óîüi@Nò@ ìò†‹Øò† ói@Úîä@ôÙŽïqíÙŽîŠ@bä@õŒaìb÷I @@N†‹ØŠò†@õìbä@Hçüïbàþ؆I õŠóåïi@μäaímò†@óØbnŽï÷ õŠbmí @ì@õ†üÝŽïà@ôîŠóÙŽïmŠbØ Nμ @ i@a†aìb÷ˆûŠ@õbqììŠí÷@óÜ@ôäbäüî a†Bb@î‹Žïqì‹ráï÷B@ óÜ@óØ@ÚŽîŠüu@ói òìóäaŠbq@ì‰Žîíä@ôåïîb÷@óÜ@óØ a†@pójîbm@¶ó ˆûŠ@óÜ@ì@pbèò‡ÙŽïq ói@tì‹ @ÚŽïmbØ@Lìíšò†@òíŽîŠói ôŠüØ@òìómíäbîò†@ôåïmý çbïàłòì@ôäbäüî@ói@ŠójäaŠói ì@Â@äòŠ@çbïäbØòŒaìb÷@óØ@òìóäa†ò† Nì@ íiŠbî†@òíŽïq@ôïäbäüî@ôäüi Šaí@šI@ çbØóÝï−ó÷@ìŠbmì@póäbäóm óòŠíŽîŠ@óØ@HÞï−ó÷ õóŽïÝØ@óÜ@La†tbq@ôäbØóïïåïîb÷ òìóäbØó’óÔ@çóîýóÜ@ïq@æŽï Šbu@ãóØóî@a‹Øò†@•óÙ“Žïq@HkèaŠI ôäbäüî@ói@”ïîaì†@ì@ôåïmý@ói óÝqüØ@ •óØìíäóè@Nòìóîa‹åŽîí‚ò† õóŽïÝØ@óÜ@óØ@Bb@îíÝÜb÷B@ õ‹ÉŽï’ ãaìò†Šói@òìómòìbà@a†@ BÂåïØŠbiB óÜ@ôäbäüî@ì@ôåïmý@ôäbàŒ@ói a‡äbØóïïmójîbm@óòŠíŽîŠ ô‚bš@Ûòì@bàûŠ@óÜ@NòìónŽî‹åŽîí‚ò† ôäóàòŒ@@ çóàòŒ@Lçbäüî@ôåî‹ŽîŒ Nì@ íi@ômóïäbnŠb’@ì@æmìóÙ“Žïq õ‹ ü÷@çbïäbØòŠüma‹ráï÷@õóiŠûŒ ói@çbîŠûŒ@@ômóàŠbî@ì@çìíi@bÕïíà òŠóäíè@ìó÷@ôåm‹ òŠóq@ìó’ó  óØ@‡äó@õìò@‹i@Ûóîò†aŠ@ói@N†‹Ø μÅîóq@ìómì@fi@çbîüäb’@ÚŽî‡åŽïè †‹iò†@òíŽîŠói@òìbÕïíà@ói@bïäóm •bqI@Nâ@ ïàünäbq@æŽï Üò†@ôŽïq@óØ i@óÜ@õìaìóm@ói@âïàünäbq@Ûóîòìbà óØ@õòìó÷@bm@ìòìüš@çbØóïïàûŠ ôäóïïàüØ@μÝqbš@¶Šbš õìì‡åîŒ@bàóåï@õìímìóÙÜóè @@Nòìò†‹Ø @@

óØòÐü’ Nò‹îaŠ@ò‹ŽïÜ@@onò† ŽõŠíq@ŽôÜò†@òìóîìbàŠí@Šó@ói N@ŽôåŽï’òìò†aŠ@ÚŽîŠó@_ón’ò†@ìóÜ âÜbq@òìó¹ììŠò†@óÜ@ÚŽîŽïè üi@óäai@@ òŒóia†@•üm@Žôäò†òíŽïq Nã@ Œóiò†a†@ìó÷@Žßó óÜ@N@Žôšò†@ŽõíØ a@ìŠò†@ì@õóØóïÜóm@óma†ò†@oò† a†ôäbÔóm@×óm@ôَ @ói@ ói@Šóè@Úîä@ìŠìì†@NŽõŠó ò‡Üóè LŽôiò†@aìb÷@óØò†‹ @óÜ@Nãòìóîaì† ómb ò†@N@Žôi@çì@âŽïÜ@âÜóîbä @ Žônòìò†aŠ@ÛóîóÙÜüqóm ì@ÛóîòŒü @ì@Žô äò†a†@õóØóïÜóm ói@ì@ŽôåŽîŠŒóàò†a†@õóØóÜó−óà bm@Nò@ ìónŽïiò†@Šaí‚ìòŠó@a†óØò†‹  ìòŠói@Nâ@ åïiò†@@@ bØò†@Šómóè@ãìbš ŽõŠó÷@@ òìbàŠì@âÔaì@NaìŠò†@ôàüš @@NNN@çbî@ónŽï’@òìó÷ ÛóîòŒü @ói@ÚŽïåîójÈóà@•bq Šaí@õìí“q@@òìónŽîŠó ò†@òìòìb÷ ì@Žônò‡Üóè@ììŒ@ãłói@Nòìíi ìŠìbÙšíØ@Šó@ómb‚ò†@óØòìb÷ ôØóîòŠóáŽïq@Na†ò†@õ‹ b÷ ŽôåŽî†Šò†@õóØóïÜóm@óÜ@L•óÜüÙš

QQ

@UPYòŠbàˆ

@óÜ@bÕïüà@ì@Šóäíè@õì쉎ïà@õòŠbi@óÜ@ÛóîómŠíØ

@@ @@

@ @a‡naŠòíŽïä@ôäbØò†ó@ μ’ó Üb÷@Zì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãóïŽï@ô’ói

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ •òŠb÷ @a†@çüØ@ôàûŠ@óÜ@bÕïíà

I@õïÈ@ôäbØómóîb÷@õòìóä‡åŽîí‚ ‹ÉŽï ’@óÜ@óÙŽîŠüu@pslameduc ónŽîìb÷@Hò@ ìóååŽîí‚ò†@Âäò†@ói@óØ ôäìíi@ónŽîìb÷@ôàbØb÷@óÜ@Nçìíi

eŠü @óÜ@bÕïíà@a†@çbØó䉎ïu NçbØó@ ïïåïîb÷@óòŠíŽîŠ@bmóè@ìíia† bàûŠ@óÜ@bÕïíà@õóåïà óÜ@Šói@Žßb@SPPP@üi@òìónŽîŠó ò†

ôäŒóà@õŠüma‹ráŽï÷@çbäüî@õaì† õò†ó@wåŽïq@óØ@a‡Üóè@ñŠó@ãûŠ ôäóèŠóÐ@a†bmòŠó@óÜ@N‡äbîb‚

óÜ@çìíi@‹q@óØ@çbØóŽïÝØ@õbÕïíà õbÕïíà@Žßó óÜ@ôîòìaŒaŠ@ì@ôÙbä õb@áïnåï÷@óØ@ôäbäüî@ôÙïäüÐüáŽïè õ‹ÉŽï’@õòìóä‡åŽîí‚@ói õŒaìb÷@Lìíióè@òìóïïäbna† NpbéÙŽïq@ðmóîbzïóà@õóŽïÝØ Šóè@çbØó@ ïïäbäüî@óåmì@ói@oîíŽïq a†ómüä@Žßó óÜ@ôäbØó ‹i@ôÙŽïn’ çbî†òŠ@òìóîbjm‹ óä@ôØóî õbÕïíà@Ûòì@ìòìò†‹Øò† óÜ@çbîü‚@õ‡äím@ói@ôïÝuóà óîbÕïíà@ìó÷@N†@ Šaíiò†@ãïmbàì‹Ø a†ç†‹iòí@ŽîŠói@óÜ@õòìó÷@õüè@ói ôäìíšòíŽîŠói@õòíŽï’@Žßó óÜ Ûóî@Ûòì@çbØóïïåîb÷@óòŠíŽîŠ

@@NμîaŒ çbØòŠa†óä@ìŠaˆóè@a†ómłì@ìóÜ õ‰ŽïjïäaŠü @ìŠbïäòˆ@ói@çìíiò† ôäaŠü @õóîòíŽï’@ìói@ì@ÛûŠó  @@Nçìíi@a‡îóq@ÛûŠó @õ‰Žïi ìŠb’óiŠb’@óäa‰ŽïjïäaŠü @ìó÷ ì@ãbÔó’@óÜ@ì@çaŠó ò†@ @‡äí ói‡äí  ì@õŠbïäòˆ@a‡äbØóïïn“ @óåŽîí’ -ô @ nò†Šóm@póäbäóm@ì@õ‰ŽïjïäaŠü  ŽßbÔŠó@ôŽïq@ÚÜó‚@óØ@†‹Øò†@çbî óïqüØ@ói@a‹Žïqü÷@‹maì†@ì@çìíiò† @@Npbè@ÚŽïq@óäaìóÜ@ç†‹Ø ôŽïu@a†@ãûŠ@óÜ@póïï@ zïóà@óØ ôŽïqüÝïà@ @ôäbØó½ím@p‹ @õü‚ Žßó óÜ@ôåïmý@ì@ôäbäüî

ñŠû‡äbi@ì@ñŠóîŠbØ@‹Žîˆ@óÜ@@ôàûŠ ìíàóè@óÜ@ìíi@a†@çbØóïïäbäüî p‹ ò†ŠòíŽïÜ@õ†ìí@òìóÙŽîŠaíi óØ@òìbÕïíà@õ @ Šaíi@óÜ@ômójîbmói óÜ@çbØóïïàûŠ@Nìíi@Âåî‹ @ŠûŒ bÕï üà@õ‹ŽïÐ@òìóäbØóïïäbäíî òŒb@ìbÕïíà@òŠüªói@Nçìíi a‡àûŠ@óÜ@çbØóïïäbäüî@óïîbÕïíà a†òìó÷@õaì†@ói@ì@ìbiói@çìíi Na@‡Üóè@çbîŠó@ôàûŠ@õŠbÕïíà çbîòíŽîŠói@õóäbäŒóà@óàóèŠói@ìó÷ õbÕïíà@ô䆋iòíŽîŠói@L熋iò† ó䉎ïu@ì@ôåïîb÷@óòŠíŽîŠ fiò†@pójÜóè@Nç@ ìíi@çbØóïîŠbiŠò† ì@ôäaíïà@óÜ@‹mbî@Œ@e‹míi@•òìó÷

ô ÜìíòŠ@pbió‚

@ @ïîbq@ôîŠbbq

Žôq@õóäbÙîa†@ôØóïîòŠìó óÜ@Aó@ äaíu@ôÙŽîq@çóš@Lòíï“‚ói ôÙŽïïÜóm@N@ŽôØóÝšò†aŠ@â܆@òìü‚ ôŽïÜò†@Nò@ ìb“ŽïØaŠ@ôÔý@ŠóióÜ@ôäói ói@Nò@ Œü @ìóàóÝibÔ@ì@tbÔ@óÜ@ò‹q N @ aìŠò†@ôŽïm@òìò‹mbîŒ@ôÙŽï−Šó ŠíŽïè@ìò솋Ø@oà@ôäbØóÙàbÔ •bq@ãłói@@ŽõŠó@ónŽïåŽî†@ônà NŽõŠaí‚@òìóma†ò†@õŠói@ÚŽîŠò†óÔ ôåï@Šó@óÜ@ôäbØónò†@çbî† ôÙŽïäˆ@Ûòì@Nò@ ìómbØò†@üØ ÛóîóÙìì‹i@N@ŽôåŽîˆò‡îaŠ@ŠóióÜa‡åà @@NŽõ†@a†âÙ“Žïà@ói ôš@õi@óÜ@óäˆ@ìó÷@óîa†í‚@ Nò@ ìómümbè@iòì@ôš@@ óîa† @ òìbà@ïmóÔ@a†õìbš@óÜ@ÚŽïà‹Ð óÜ@ìbš@ì@Žõ‹iò‡Üóè@õŠó@‹q@óÜ ÛûŒŠóÜ@ôÙŽïäò†@ói@NbØò†@üb÷ ôäbiŠíÔ@ói@óØbØ@@ ŽôÝŽî†@Âäbi

æîŒóia†@óÜ@çìíi@Šaí@ôäaàò†@bïäóm @@Nò’bi ôäbØòÐbà@ìó‚@ò†Šì@ò†Šì çbîò†@ìó‚@óØóî@óØóî@ìòím‹ a† õó䉎îq@ìó÷@ãłói@Nòìómbi ôäbØóš‹š@óÜ@‹q@òìbš@@ ãŠójàaŠói @@Nãìbš@ómòíî‹i@çbØì‹m@Žôi ôŽïÜò†@”ïåà@N@Žôbä@ãò†@ôŽïÜò† Ûóïîb’@óÜ@Ûòì@Nó@ àíî†@ÛóîbŽïu@óÜ òì@LμnŽïiìíi@òìóÙŽïq@ÚŽïåï’@çbî @@Nòìómóîbä@ãi Nã@ óØò†@ÚŽîì⁄@íŽïÜ@ìŠó@ói Nb@‚ò†a†@õŠó@òìóäa‡àłì@Žôi@ãłói @@_üi@_ôš@ôäbî ìòìb“ŽïÙÜóè@ô’òŠ@ôÙŽï“ŽïÙÜóè õŠìí@Žßí @õŒìó@ôØóîóØòŠbš õóäbïr@óÜbm@ìó÷@óîòìóÜüØ@ói æi@óÜ@Žßby@ói@óØ@õŠó LçìímìóØ@Šbî†òì@òìóîóØóÙšóÜ

‹ q@óØ@ óìíiô @ åïà@Žôán“îó @óØ õŒŠó÷òì@bjn“Žîìłóè@oò†@@ìíji ôn‚ó@ói@çbØóbäóè@@ pìóØò†óä @@NŠò†óåmbèò† Šó@óÜ@ÚŽïä‰Žîq@ói@ŠójäaŠói @ †‹Ø@ãaŠóè@ì@ân“ïäa†@ÛóîóîbqŠaíš ŽõŠòì@òìbàóä@Žôu@Ðü’@ôØbØ @@NòìóØ âäò†@óÜ@ôŽîí @pímò†@ãłói óÜ@ŽôØóî@ÚŽîŠò†óÔ@•bq@Nìíióä óÜ@ŽõŠó÷@Z†@ ‹Ø@õaŠóè@òìón“q @@_õûŠbä@üi@æà@çbàŠó  ìòìaŠó @òìóïÜóÔ@ói@óØòÐü’ N@Žôi@‹q@•óîbqŠaíš@ìó÷@bi@Zômí  @õ†óä@âïÜb‚@õóîbqŠaíš@òìa†@ãŠìb÷ ói@çb’bq@Nì@ íibà@Šìí@ãŠó @@NpìóØ@ŽõŠòì@ôÝîbÔbä ìó÷@õŠaí@üi@@ ôäaŒò†@ãóä _Žôšò†@ŽõíØ@üi@_ãìíi@óìíiôåïà @@


KURDISTAN The Organ of Kurdistan Democratic Party

No. 509@ 5 May 2009

ôîaìłbàóÜ@Šói@

www.kurdistanukurd.com @

www.radiokurdistan.net @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ZôåŽïéä@ômþïÙ’óm@ôäüÐóÜóm

@@info@ kurdistanukurd.org @info@ kurdistanukurd.com@ www.kurdchannel.com : Hotbird: 8 - MHZ: 11604 Polarization: Horizental - S R: 27500 - FEC: 5/6

dengikurdistan@gmail.com @ @Radiopdk_Iran@yahoo.com@ @@Tel: 00 9647701597268

009647701901658@

Kdp.Tashkilat@gmail.com @ Tashkilat82@yahoo.com

@@ @@

@Lðäóàóqbš@ôî†aŒb÷@Šó@üi@•‹Žïè @ @óïïmóîbÄû‹à@Šó@üi@•‹Žïè

bîŠì@Š†bÔ

@@Za†@oŽïä‹Žïnåï÷@ôïäbéïu@õŠüm@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäò†@üî†aŠ@öBçbn†ŠíØB@õóàbäˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØüáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@ õŠórÜbà

ôî†aŒb÷@ôïäbéïu@õˆûŠI@õbà@ôäbà@ôàóéŽï@õóäüi@ói@Lÿbàó÷ æî‹iŠò†@aŠìi@ôî†aŒb÷@ì@Äû‹à@ôÐbà@óÜ@ôØüØa†@ôäbØò‡äòìbä@LHôäóàóqbš ônŽîíÜóè@ì@óàbåäbîói@La‡õîòìómóäíŽïä@ì@ôîóšìbä@Lôîòìómóä@ônb÷@óÜ ôäbØórüØ@Šó@óîbäa†@çbïÙàbÔ@çaìó÷@Nì@ íióè@çbï“ŽïØa‹−Šó@ì@Âä‹ ôäaŠbîóä@ì@çbåàˆì†@ô䆋Ø@aíîŠ@õa‹Žîì@Lì@ðìíäóàbäˆûŠ@ôî†aŒb÷@ãò†Šói ì@æî‹ iŠò†aŠìi@ôî†aŒb÷@ôäbïäbiŠíÔ@óÜ@çbîŽîŠ@Lóïî†aŒb÷@ìó÷ óäìín@ãó÷@ôäaŠóåŽîí‚@ô−Šó@òìóîóäüi@ãói@Nb@ä@aŒb÷@ôäbìíäóàbäˆûŠ @@Zμ“ŽïØò†aŠ@a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@@ça쇎ïÜ@ìì†üi @@Z@çbìíäóàbäˆûŠ@ôîòìómóäíŽïä@ôäüïaŠ‡ïÐ@õóàbåäbîói óÜ@çbmóàìíÙy@ônŽîíÜóè@çbìíäóàbäˆûŠ@ôî@òìómóäíŽïä@ôäüïaŠ‡ïÐ Nf @  äaŒò†@óäaŠbØbîŠ@ì@óäbàó‚ŠónàóØ@ói@òìóïïäóàóqbš@ôî†aŒb÷@õòŠbi ì@ôîììŠìì†@LŠüäb@ôä‡äbqó@ói@a‡äbéïu@õŠóäaŠó@óÜ@çbØómóàìíÙy •óàó÷@Šóè@Lìó ‹Žî‡Üóè@õŠaíŽïÜ@Šó@ómû†‹i@çbïäbØóàbäˆûŠ@Lôàó‚ŠónàóØ @@NçbØóïïäò†óà@óïî†aŒb÷@ì@ôa‹Øíº†@ô䆋؊a†Šìíå@õüè@ói@òìíi Šó@óån‚@Šb“Ð@ì@ça‹ŽïåÜaìóè@ôåm‹ @õ‹Žî†òìbš‹ŽîˆóÜ ììŠ@õ‡äímói@LçbïäbØóïîŠbïäaŒ@ôäbØòìbšŠó@ôäa†ìbÔóÜ@üi@çbìíäóàbäˆûŠ óÜ@óäaŠóåŽï‹m@ôØóîaìóèí’óØ@ôåmbéÙŽïq@õüè@•óàó÷@Šóè@Nó@ äìíi†bîŒ@óÜ Lü‚ìónaŠbä@ì@ü‚ìónaŠ@ôØóîòíŽï’@ói@Šüäb@óØ@óîa†@ÚŽïäóîó aŠ@õŠbØ ôîòìómóäíŽïä@ôäüïaŠ‡ïÐ@òìóîüè@ãói@Šóè@Nõ @ ü‚@õŠbØ@õbŽîŠ@ói@bØò† õóyû†@ôäa‹ÑäüØ@óÜ@õü‚@ôïmóîaŒòŠbä@ôäa‡äb“ïä@üi@çbìíäóàbäˆûŠ ôäaˆûŠ@óÜ@ŠómóÔ@ômóÜì†@ì@üÙäíî@õüè@ói@óØ@†‹Øóä@ôîŠa‡’ói@a†@ŠómóÔ Lì@pbè@ÚŽïq@a†HQSXX@õŠóàóäbi@õQS@ì@QRI@RPPY@õbà@ôäbà@õS@ì@R [póÜaìŠ@ói]@óØ@fšò†@òíŽîŠói@ÚŽïmłì@óÜ@óäa‹ÑäüØ@ãó÷@‡äbîó @õaŠ ãłói@LbØò†@†aŒb÷@ôïìíäóàbäˆûŠ@ôîòìómóäíŽïä@ôÙŽî‡äòìbä@óÜ@ôäaíïn“q ôÙŽïäóàí−ó÷@bî@ômóïØóî@a†bä@õü‚@ômłì@ôäbìíäóàbäˆûŠ@ói@bŽîŠ ômbïu@óÜ@çbìíäóàbäˆûŠ@ôîòìómóäíŽïä@ôäüïaŠ‡ïÐ@Næ@ åŽïi@ÚŽïq@ü‚óiŠó óØ@ìíi@Ša‡’ói@a†@ÚŽïòŠíŽîŠ@óÜ@LŠómóÔ@õóyû†@ôäa‹ÑäüØ@óÜ@õŠa‡’ói ói@æîò‹yói@óÜ@çüïaŠ‡ïÐ@ôîóšìbä@õŠónÐò†@õòìóäa‹Ø@õóäüi@ói óÙäíš@Np @ bè@ÚŽïq@ôìíäóàbäˆûŠ@ôÔþ‚ó÷@ô䆋i@ŠììˆìòŠói@ônóióà a‡Žïm@ôäbìíäóàbäˆûŠ@ôäò†@óØ@óÙŽïåŽîí’@eìó÷@ãóØ@ôäý@óîaì@ôŽïq @@Neïiò† ôî†aŒb÷@ôïäbéïu@õˆûŠ@õóäüi@ói@çíà@ôØ@çbi@ôàbîóq @@Zòìóïïäóàóqbš ”ïîb b÷@LóïõmòŠóåi@ôØóïõnîíŽïq@ç@ bîˆ@õó’ó @üi@ìb÷@óØ@aì@Šóè çaŠü @ì@熋ØbåŽîì@ŠóàóÜ@óáŽï÷@ôäbØbäaím@ôïàaìò†Šói@ì@´aŠbq@üi ói@ÚÜó‚@Lfia†@çaŠó @óÜ@†aŒb÷@ôØóîòíŽï’@ói@õŠbïäaŒ@õómbØ@ìó÷@NónîíŽïq ÚŽïmbØ@ãłói@Næ@  iò†@Šbîóm@çbïäbîˆ@ô䆋ÙÜûäüØ@üi@oîíŽïq@õŒa‹àb÷ Leifq@ô“Žïq@LôÙïåÙïm@õüè@ói@@Lôbï@õüè@ój@ š@õŠbïäaŒ@ôäaŠó  @@N´òìò†@Lçb’üÙŽïm@üi@óáŽï÷@ôäbØbäaím Äû‹à@ôÐbà@ôïäbéïu@õóàbåäbîói@ôäaŠò‰ŽîŠa†@LŠóiìóàóÜ@ÿb@oŽï’ üi@ÚŽïÄû‹à@Šóè@ôÐbàB@óØ@‡äbîó @çbîaŠ@a†óîóàbåäbîói@ìó÷@õQY@õò†bà@óÜ õbŽîŠ@óÜ@çìíšüi@ì@õŠbïäaŒ@ôå@ î‹iŠò†@óØ@Læî‹iŠò†@ì@òìó䆋Øi@ôî†aŒb÷ ômìòŠ@óØ@òìóîüè@ìói@BNf @ bäbä@Šìíå@LòìónŽî‹ ò†@”ïïäóàóqbš ì@ßaŠüÝq@L†aŒb÷@ôïäóàóqbš@ôä‡äbnó÷òŠóq@Lòìíi@Žïèói@çìíjïäbéïuói Nò@ ín‚óäŠò†@õü‚@bnŽï÷@aŠóÔói@pbØ@ïè@óÐbà@ìó÷@ôïä‹ @ì@ü‚óiŠó Lì@ôäóàóqbš@ôåmìóÙ“Žïq@õü@ è@ói@çìíi@çbØóïïÙîˆüÜüåÙŽïm@óåmìóÙ“Žïq ôïäbØóî@ói@´“îó aò†@üi@çaìíàóè@ôÐbà@Ûòì@ç‡äbîó aŠ@ômbïiò†ó÷ @@NòímbèfÜ ôäbØóØóÜüØ@óÜ@ÚŽïØóî@ói@ü‚óiŠó@ì@ìaŠŽîŠbq@L†aŒb÷@ôä‡äbîó aŠ óÜ@Lðäóàóqbš@ôî†aŒb÷@Šó@üi@•‹Žïè@Ne @ Š†‹Žïàˆò†@ôa‹ØüáŽî†@ì@ôn’b÷ LômóîbÄû‹à@Šóüi@•‹Žïè@LôîòìómóäíŽïä@õbbî@Šó@üi@•‹Žïè@a‡õnaŠ çbØòìím‹Øóî@òìómóä@óØ@óîóäbn’@ìó÷@ìíàóè@ì@õ†aŒb÷@Šó@üi@•‹Žïè çbìíåÜaìóè@óØ@òìóÜ@‹mbîŒ@óÙî†@ôÙŽïmbØ@Šóè@óÜ@æà@óîüi@Šóè@NóäbîŠbØaìa† Lì@aŠóïä@L•‹Žïè@Šói@óäìóØò†@‹mbîŒ@ˆûŠ@ói@ˆûŠ@çbéïu@õŠóäaŠó@óÜ @@Nò†@‡Žïàíèbä@LòìónŽî‹ÜüØbä@çbïŽïÜ@õ†Šìói@óäbäaìbm@òŠüu@ãó÷@ÚŽïmbØ õóÜb@VP@óÜ@oaŠ@Lì@ôäóàóqbš@ôî†aŒb÷@ôïäbéïu@õˆûŠ@óÜ çbØóÜóàüØ@ìíàóè@óÜ@aìa†@La†@Äû‹à@ôÐbà@ôîòìómóäíŽïä@õóàbåäbºóq Šó@üi@çaŠój’‹Žïè@ô䆋Ø@ôîb †a†@üi@ÚŽïÜìóè@ïè@óÜ@bm@ãóØò† óØ@ãóØò†@óäbóØ@ìó÷@ìíàóè@ôbqí@æà@Nç@ óØóä@Ύ@çbìíäóàbäˆûŠ ôîŠbïäaŒ@ô䆋Ùåïia†@ói@pòŠbió@a‡õ‹móà‹q@ì@Ša숆@ôÙŽïuŠóàíÜóè@óÜ Ûóîý@ìíàóè@óÜ@aìa†@@Nç@ óØò†@ìì‡äbà@óáŽï÷@üi@çbîü‚@Lóäbäóîýfi@ì@†aŒb÷ LæØóîfu@Šóè@óÜ@La‡õäóàóqbš@ôånaŠbq@ì@õ†aŒb÷@õìbåŽïq@óÜ@ãóØò† @@Næ’üÙifm

ôäìíiŠb@ïnóè@Šó@ónŽî†@óäa‹îˆ@ì@ôbï@ôÙŽîŠa†‹Ø ó@ Ü@‘bi@ì@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØŠó@ô䆊a‰jÜóè@õóÜí‚@ @ãó÷ ói@õóØóàbîóq@ì@†ŠíØ@ô䆋Øóä@ì@熋ÙîŠ@ a‡’ói@ôïä‹ óÜ@çb’bq@Nb@Øò†@ôàþï÷@ ômłóò†@ìòìòŠò†@ôäbmłì ì@Žõì†ò†@ì@ í“Žïq@ôäaŠbàüØŠó@ôäbØóåŽïÜói@õòŠbi ì@†Ší@ Ø@çaŒaí¬ŠüÑŽîŠ@ói@pòŠbió@õü‚@ôäbØóïïåïjŽïm õìóìíà@æŽïíyà@ómaì@óÜí‚@ãó÷@õìaŠíŽïÜbq @@NììŠómün‚ óÜ@‹mbîŒ@ôîŠ@ bïäaŒ@üi@Žôäaímò†@ŽîŠói@õŠóåŽîí‚ óïïnŽïä‹Žïnåï÷@óäb“ïäìì@ bä@ãó÷@ôäa†Šó@ó þjŽîì@ãó÷@Šó @@ZbÙi http://www.helwist.com/

ôiïy@õóàbä@La†@ôbï@ôàþï÷ õ‹îŒòì@üi@çbn†ŠíØ@ôäb“ŽïÙmó¼òŒ ãòŠaíš@¶bÑäó÷@LâŽîŠóè@ômóàìíÙy@õü‚íŽïä ì@ôäaŠü @NN@çüîÐóÜóm@ìüî†aŠ@Nôåïi@çüš óÜ@ÚŽïÜóàüØ@NNN@ì@óÜóqói@ôØóîóÙìì‹i@ì@çbàŒ @@Nçó þjŽîì@ìó÷@ôàóØóî@õŠóqý@ôäbØómóibi õìbä@‹Žîˆ@óÜ@ó þjŽîì@ãó÷@ô @ móibi@æîŽîíä ìa†@ç@ a‹Žï÷@ôïÝuóà@óÜ@†ŠíØ@ôäaŠóåŽîíäB ôåïìíä@óÜ@Bp @ ò‡yòì@ôáïÙyóm@õŠónÐò† ìbäói@ò†ŠíØ@óÜ@‘bi@õŠóäóèb÷@òìbØ Šóìíä@Nb@ Øò†@a‡äa‹Žï÷@óÜ@çbØòŒaíƒyþï÷ Ûòì@熊@ a‰jÜóè@õòìó䆋Ùï’@ìóbåŽïq@õa‹Žîì

@@ @@ @@ @@

@

@

@oŽïä@oŽîíÜóè@ô þjŽîì

@ôïmóîłóàüØ@@ôbï@ôÙŽï þjŽîì

@@Nóîü‚óiŠó çbØóïïnaŠ@çüš@ZÛòì@ôäbØómóibi LŽôi@熊a‰jÜóè@ˆûŠ@ìíàóè@bi@_μåŽïäóÜóè üî‡ïÄ@Lìbmóè@ôïäüÑàó@LßbÑäó÷@òîbq ômłóò†@‹Žîˆ@ôäa‹Žï÷@óÜ@L†bïnÉï÷@óÜ@ÚŽïrïÝØ

‫ﻜﯽ ﺗﻪﻧﺒﻮوری ﻟﻪ‬‫ﺮﺗ‬‫ﻋﻪﻟﯽ ﺋﻪآﺒﻪر ﻣﻮرادی آﯚﻧﺴ‬ ‫ﻮهﺑﺮد‬‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪڕ‬ ‫ﻣﻮرادی ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ هﻮﻧﻪری ﻣﻮزﯾﻜﯽ ﺗـﻪﻧﺒـﻮور ﺑـﯚ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮواﻧﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣـﻪآـﻪ دوا آـﻪ زۆرﺑـﻪﯾـﺎن ﻗﻮﺗـﺎﺑﯿﯽ‬ .‫زاﻧﻜﯚ ﺑﻮون‬ ‫ﺮﺗﻪآــﻪدا‬‫هــﻪروههــﺎ ﻟــﻪ ﺑ ـﻪﺷــﯽ دووهﻣــﯽ آﯚﻧــﺴ‬ ‫هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪی ﻣﻮزﯾﻜﺰاﻧﯽ ﻧﺎوداری آﻮردﺳﺘﺎن ﻋـﻪﻟـﯽ‬ (‫ﯿﻪﺗﯿﯽ آﻮڕهآـﻪی )ﺋـﺎرش‬‫ﺋﻪآﺒﻪر ﻣﻮرادی ﺑﻪ هﺎوڕ‬ ‫ ﺗـﺎر و دهف ﭼـﻪﻧـﺪﯾﻦ‬‫ ﺳـ‬،‫ﺮژهﻧﯽ ﺗﻪﻧﺒﻮور‬‫وهآﻮو ﺋﺎﻣ‬ .‫ﺸﻜﻪش آﺮد‬‫ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮزﯾﻜﯽ رهﺳﻪﻧﯽ ﭘ‬ ‫ـــﮋهی آـــﺎر و ﭼﺎﻻآﯿﯿـــﻪ‬‫ﻧـــﺎوﺑﺮاو هـــﻪر ﻟـــﻪ در‬ ‫ﺮی‬‫ـﺴﺘﺎ ﺑـﻪ ﺋـﺎﻣ‬‫هﻮﻧﻪرﯾﯿﻪآﺎﻧﯿـﺪا ﻣـﺎوهﯾـﻪك ﺑـﻪر ﻟـﻪ ﺋ‬ ‫ﯿــــﻪﺗﯿــــﻰ ﺋــــﯚﻻش ﺋــــﻮزدهﻣﯿــــﺮ‬‫ﺗــــﻪﻧﺒــــﻮور ﺑــــﺔ هﺎوڕ‬ ‫ﻜـﯽ ﺗﻮرآﯿـﻪﯾـﻪ ﺑـﻪ‬‫ﻪﻣﻪی ﺧـﻪ‬‫ﮑﯽ ﺑﺎﻏ‬‫ﺮژهﻧ‬‫ﮐﻪﺋﺎﻣ‬

‫ﻜﺮدﻧــﯽ ﻣــﻪﻗﺎﻣــﻪ ﻣـﻪﺟﻠﯿــﺴﯿﯿﻪآــﺎﻧﯽ ﺗــﻪﻧﺒــﻮور و‬‫ﻜـﻪ‬‫ﺗ‬ ‫ــﮏ ﻟــﻪ ﺷــﺎری‬‫ﻣــﻮزﯾﻜﯽ ﺗﻮرآﯿ ـﻪ ﺑــﯚ ﻣــﺎوهی ﺷــﻪو‬ ‫ﻜﻰ هﺎوﺑـﻪش‬‫ﺗﯽ ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟـﻪ آﯚﻧـﺴﯿﺮﺗ‬‫ﺳﯿﻮﯾﻞ ﻟﻪ و‬ ‫دا ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﭘﺎرﭼـﻪ ﻣـﻪﻗـﺎﻣﯽ ﻣـﻪﺟﻠﯿـﺴﯽ ﺗـﻪﻧﺒـﻮوری‬ ‫ﺗـﯽ‬‫ﻧﺎوﭼﻪی آﺮﻣﺎﺷـﺎن و ﻣـﻮزﯾﻜﯽ ﻋـﻪﻟـﻪوﯾـﺎﻧﯽ و‬ @@.‫ﺸﻜﻪش آﺮد‬‫ﺗﻮرآﯿﻪﯾﺎن ﭘ‬

‫هﻮﻧﻪرﻣـﻪﻧـﺪی ﻣـﻮزﯾﻜﺰاﻧﯽ آـﻮرد‬ ‫ﺮی‬‫ﻋــﻪﻟــﯽ ﺋــﻪآﺒــﻪر ﻣــﻮرادی ﺑــﻪ ﺋــﺎﻣ‬ ‫ــﻚ ﻟــﻪ‬‫ﺗــﻪﻧﺒــﻮور ﻟــﻪم رۆژاﻧــﻪ ﻟــﻪ ﯾــﻪآ‬ ،‫ﺗــــــﯽ ﺑــــــﻪرﯾﺘﺎﻧﯿــــــﺎ‬‫زاﻧﻜﯚآــــــﺎﻧﯽ و‬ ‫ﮋﯾﻨـﻪوهﯾــﯽ ﺗـﻪﻧﺒــﻮوری‬‫ﻜﯽ ﺗﻮ‬‫ﺮﺗ‬‫آﯚﻧـﺴ‬ .‫ﺸﻜﻪش آﺮد‬‫ﻧﺎوﭼﻪی آﺮﻣﺎﺷﺎن ﭘ‬ ‫ﮋﯾﻨــﻪوهﯾﯿــﻪ آــﻪ‬‫ﺮﺗﻪ ﺗﻮ‬‫ﺋـﻪم آﯚﻧــﺴ‬ ،‫ﻜﮫـــﺎﺗﺒﻮو‬‫ﻟـــﻪ دوو ﺑـــﻪﺷـــﯽ ﺟﯿـــﺎواز ﭘ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒـــﻪت ﺑـــﻮو ﺑـــﻪ ﻧﺎﺳـــﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣـــﻮزﯾﻜﯽ‬ ‫ﻣـــﻪﻗﺎﻣـــﻪآـــﺎﻧﯽ ﺗـــﻪﻧﺒـــﻮوری ﻧﺎوﭼـــﻪی‬ ‫ ﻟــﻪ ﺑــﻪﺷــﯽ ﯾــﻪآــﻪﻣــﯽ ﺋــﻪم‬.‫آﺮﻣﺎﺷــﺎن‬ ‫ﺮﺗﻪدا هﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪ ﻋﻪﻟـﯽ ﺋـﻪآﺒـﻪر‬‫آﯚﻧﺴ‬

@õbäaím@ói@õ‹Žï Šòì@ôåŽïíy@‡îó@aŒòŠ @†‹Ø@ôîaì†@ôšüØ@‘ŠbÐ

BçbØóïîŠìòi@õˆ†B@LB@póáÙïy@âîŒbä ôØüØa†B@ì@ì‹Übà@òŠ‡äb÷@õBaíïèB@ì ì@‹mŠb@ßüq@ çaˆ@õBç@ ajØbäììŠ@óÜ@ç†‹Ø @@Nçò‡äóÜ@Ûbu@ôàóèŠói@Bìíšìì‹ib÷B

óÜ@õìbmóè@QSPU@ôÜb@ôåŽïíy@‡îó ôäbØóïî‡äòíŽïq@ôàüÝrî†@ìbïä†@ómbè@Þjîò†Šó÷ óäaŠóÐ@óÜ@@a†óÕÜ@ãóÜ@Šóè@çb’bq@ì@p‹ Šòì QV@ôäóàóm@óÜ@ìa‹iìbä@Na@†@ç‡åŽîí‚@ói@õò‰ŽîŠ† @@N†‹Ø@ça‹Žï Šòì@ói@ônò†@òìóïïÜb μnî‹i@ôäbØó‚‹äói@óàóèŠói@óÜ@ÚŽî‡åŽïè õBÖ @ “ïÈ@ôÜbîó‚B@LBç@ bØóïiò†ó÷@òŒbjŽîŠB@óÜ μÝqbš@¶Šbš@õBo @ îý@âîýB@ì@ôØŠí @âïØbà ôäbØòíŽï’@μîaì†Bì@ @aíàbØ@‹ŽïjÜb÷@õBçíÈbmB@ì

õbäaímó@ i@õ‹Žï Šòì@ôåŽïíy@‡îó@aŒòŠ ôäóàóm@óÜ@Šóàóäbi@õQQ@ôåîóè@õˆûŠ@‘ŠbÐ ôîaì†@ôšüØ@ô’ü‚óä@õüè@ói@a†@ôÜb@XS @@N†‹Ø ô’ìím@òìóÜb@Šbq@óÜ@ôåŽïíy@‡îó çbÙ“îq@õómì@ói@ì@ìíjmbè@ô’ü‚óä Šóè@LìíibåŽïè@çbïÙÝš@ôäbØóï@ôÙŽï’ói ômbØ@bm@ òìò@ ì솋iaŠ@ôäbà@õò†@ Œbq@óÜ@•óîüi @NìíjmìóØ@óäbƒ’ü‚óä@óÜ@ô䆋à

@ @çbàaŠìóè@ôîŠìínÜíØ@ôÜbÅïnŽïÐ@ãòìì†@ôäìíšòíŽîŠói

@

@NììŠ@óîa‹‚@çbàaŠìóè@õóšìbä ôØóîòŠbàˆ@ôäìíi@ò†bàb÷@ói@óÜbÅïnŽïÐ@ãó÷ ì@çbn†ŠíØ@ôäbØóšìbä@ôäbØbïubïu@óäaíïà@õŠûŒ ãóîìì†@õˆûŠ@ììíšòíŽîŠói@âŽîŠóè@õŠóiììŠìò† òŠüØ@‡äóš@ì@ôäbáŽïÝ@õjå’ûŠ@ôÜüè@òìóîaŠŒü æî‡äóš@bèòìŠóè@ì@pbè@ÚŽïq@çaÈb’@üi@ÚŽî‹ÉŽï’ @@Na‹Ø@Œb@çbàaŠìóè@õò‡îó@ŠóóÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ

õˆûŠ@çbàaŠìóè@õŠìínÜíØ@ôÜbÅïnïÐ@ãóîìì† ì†‹ÙŽïq@ônò†@Žßbèò†ŠòŒ@õ‡äí @óÜ@ì솋iaŠ@ôåîóè Žô@õòìbà@üi@a†@Œaìbïu@õó ‹i@ì@•ói@æî‡äóš@óÜ óÜ@óvŽïi@a†@óÜbÅïnŽïÐ@ìóÜ@Nìíi@ãaìò†Šói@ˆûŠ ôäa†Šó@ìóØóšìbä@ôÙÜó‚@ôŽïØŠórÜóè@ì@Âäóèb÷ ôàóèŠói@ ô䆋Ø@•óÙ“Žïq@ì@çbäbÅnójÜóè@ôÜbà õòìóånaí @Ûìíi@ôäóèb÷@LõŠóäíè@ì@ôiò†ó÷

@ @Žõíä@õìa‹Ø@tbš

@ @çbäˆ@õŠbÄü @ôŽîíä@õòŠbàˆ

@@ @@ @@ @@ @@ @@ Nòìóîa‹Ø@ì⁄i@ì@tbš@çbäˆ@õŠbÄü @õRQ@òŠbàˆ õŠüuìaŠüu@ômó@ibi@ÚŽïÜóàíØ@çbäˆ@õóîòŠbàˆ@ãó÷ ômŠüqaŠ@bèòìŠóè@ì@ôbï@Lôiò†ó÷@LômóîłóàüØ ôäbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ ô @ äbäˆ@ôïm@óïØóî@ôäb’íÙŽïmìŠbØ @@Nòím‹ @ü‚@óÜ

@@

Rojnamey Kurdistan Jemare 509  

Rojnamey Kurdistan Jemare 509

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you