Page 1

‫ﯾﻪﺗﯽ‬‫ﮐﯚﻣﻪ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫آﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ‬

@Šój’üè@õò†bà ômóîłóàüØ@ôØóîó“ŽïØ õóàbåbä@õòìóåî‹@bî @ @ôîòìómóä

@Žßó óÜ@Ûóîóäbº† @ @ôºŠóØ@ŽßbàóØ

òŠbàˆ

UPW

www. kurdistanukurd.com

çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy@ôäb Šü÷

@†ó¿ó«@õŒbÔB @óÜ@ìíi@ÚŽïÜí @BìíiaììŠ@a†@çbibïi

@ @çó¸@QUP  RPPY@ôÝîŠìb÷@õT@@QSXX@õòíŽïÜóØb‚@õQU@ó¿ó’@@@

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

@@ @@ @@ @@ @@ @‘óØB@bî@ãû‡äa‹ÑŽîŠ @@ @õòíŽïÜóØb‚@õBóåïióä@@ @ @QSUX @@ @@ @@ @@ @@

@ @ZôºŠóØ@ŽßbàóØ

@@

òìa‹“‚óióä@ôÙŽïèbäí @a†óÌbäüÔ@ãóÜ@ônŽîíÜóèìbè@ì@ôäò†ìbè@óÜ@òìóåü‚

ì@çbn†ŠíØ@õó’ói@ìóÜ@†@ ŠíØ@ñòìómóä@ôäbšíŽõi@ômbió‚@ôàbØb÷@DTP@ôåmìóØŠó@ŽôÜò† aìa†@ôä‡äóòŠóq@ói@”Žïq@Žôäaímbä@ÚŽïrüØ@ïè@óØ@óîóïïnaŠ@ìó÷@ôån‚Šò†@bèòìŠóè @@NŽõ‹i@çbØóïîòìómóä

@@HòìóåŽîí£@a†@ôäbn†ŠíØ@õòŠóqý@óÜ@óØò‰Žîìímì@ôÔò†I @@

‫@ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑﯚ‬óÜ ‫ﮏ‬‫ﻠ‬‫ﻮهﭼﻮوﻧﯽ ﭘﺎﻧ‬‫ﺑﻪڕ‬ ‫اﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن‬‫ﻤﻮآ‬‫ﻨﻪراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ د‬‫ﻧﻮ‬

‫ﻚ‬‫ﻠ‬‫ﻞ ﭘﺎﻧ‬‫ﯚﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﻟﻪ ﺑﺮۆآﺴ‬‫ﻚ ﻟﻪ ﺳﺎ‬‫ ﻟﻪ ﯾﻪآ‬٢٠٠٩ ‫ی ﻣﺎرﺳﯽ‬٣١ ‫رۆژی‬ . ‫ﻮه ﭼﻮو‬‫ﺮاندا ﺑﻪر‬‫اﺳﯽ و آﻮرد ﻟﻪ ﺋ‬‫ﻤﻮآ‬‫اﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﭘﺮﺳﯽ د‬‫ﻤﻮآ‬‫ﻨﻪراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ د‬‫ﺑﯚ ﻧﻮ‬ ‫ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺋـﻮرووﭘـﺎ ﻟـﻪﺳـﻪر ﻟﯿـﺴﺘﯽ‬،‫ ﭘﺎوﻟﯚ آﺎﺳﺎآﺎ‬:‫ﻞ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮون ﻟﻪ‬‫ﻮهﺑﻪراﻧﯽ ﭘﺎﻧ‬‫ﺑﻪڕ‬ ‫ ﺋﺎﻧــﺪرێ ﺑــﺮی‬،‫ــﺮان‬‫ﭘﻮرﺗــﻪﻏــﺎل و ﺋــﻪﻧـﺪاﻣﯽ هــﻪﯾﺌــﻪﺗــﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯿــﯽ ﭘﺎرﻟﻤــﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘــﺎ ﺑــﯚ آﺎروﺑــﺎری ﺋ‬ ‫ﻤــﺎن و ﺋــﻪﻧــﺪاﻣﯽ آﯚﻣﯿﺘــﻪی‬‫ﻓﯿﻠــﺴﻮﻓــﯽ ﻧﺎﺳــﺮاو و ﺋــﻪﻧــﺪاﻣﯽ ﭘﺎرﻟﻤــﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘــﺎ ﻟــﻪﺳــﻪر ﻟﯿــﺴﺘﯽ ﺋﺎ‬ ‫ﻜﺨـﺮاوی ﮔـﻪل و ﻧـﻪﺗـﻪوه‬‫ﻨـﻪری ر‬‫ و ﺋﺎﻧـﺪرﯾﻮ ﺳـﻮوان ﻧﻮ‬،‫ﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﮐـﺎﻧﯽ دهرهوه ﻟـﻪ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘـﺎ‬‫ﭘ‬ .‫ﻞ‬‫ﻦ ﭘﯽ ﺋﯚ( ﻟﻪ ﺑﺮوآﺴ‬‫ﻪﺗﻪآﺎن )ﯾﻮو ﺋ‬‫ﺪهو‬‫ﺑ‬

٢ ‫ل‬ óäb²‡äói@óÜ@aìŠóè@õŠbÙŽî‹Ø@ôØýbš ‡äím@õó−óÙ’ó÷@Žßó óÜ@ì@ça† Ûòì@a†óäaíŽïä@ìóÜ@ì@çìíi@ììŠìòŠói òìòìíi@ì⁄i@a†@çbØóÜaìóè@óÜ@“Žïq óÜ@@õŠbÙŽî‹Ø@ôØýbš@‡äóš çbïäì@ íi†aŒb÷@óÜ@Šói@óå@õóäb‚ìím‹  @@NòìaŠ†@Ž¶@çbïÔýó’@‹iòŒ@çbîò†@ói çbn†ŠíØB@ óØ@Žõ‹míi@ónîíŽïq ãó÷@ô䆋Øò†bàb÷@óÜ@BŒíï䆊íØ@ì óäbîŠbïäaŒ@ì@ói@ôn“q@bïäóm@a†óäaŠbàb÷ ôäa‹ŽïåÜaìóè@çóîý@óÜ@óØ@òìínói óšìbä@ìŠb’@óÜ@òìóîü‚ ômłóèˆûŠ@ôäbØòŠüuìaŠüu @@Nçìín“îó @ôŽïq@òìóäbn†ŠíØ @@

Žô@óÜ@óØ@ò솋Ø@òìói@õòˆbàb÷ †ŠíØ@ôäbán“ïäìbè@RY@a†ïîbq@ôäbà UQ@ìŠa‡åî‹i@‘óØ@SQ@LçìaŠˆíØ @@Nçìa‹Ø@Šóójò† S@óîòìbà@ìóÜ@@Šóè@óbi@ôäbîb’ çbïäbï @õìb@äbàí @õòíŽï’@ói@‘óØ ôáØíy@”ïóØ@T@ìòìa†@oò†óÜ @@@Nòì횊ò†@üi@çbïàa‡ÉŽï÷ ü@i@Šb“Ð@a†óîòìbà@ãóÜ@bèòìŠóè õŠb؇åŽîí‚@ôäbØýbš@Šó ôäbØýbš@‡äóš@ìòì‡äó õòŠóq ìŠóójò†@†ŠíØ@ôîŠb؇åŽîí‚ Nòìómòìa‹i@üi@çbïŠíÔ@ôáØíy pójîbmói@”ïîŠbÙŽî‹Ø@ôäbØýbš@ô‚û† æî‡äóš@ìòŠbióÜbä@ŠûŒ@óå@õŠb’@óÜ

ôiïy@ôbï@õŠónÐò†@ôàa‡äó÷@ôºŠóØ@ŽßbàóØZ@Bçbn†ŠíØB õóàbäˆûŠ@ôäb@n†ŠíØ@õòŠóqý@Žßó óÜ@a†@ÚŽî‰Žîìímì@óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† a‹Ù’b÷@ˆûŠ@ômóibi@‡äóš@Šó@óÜ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôäìíšüiì@ i@çbn†ŠíØ @@N†‹Ø ói@òŠbî‹i@óØ@õóäa‹ÑäüØ@ìói@pòŠbió@a†@Ú@ŽîŠbï‹q@ôàłòì@óÜ@ôºŠóØ ônaŠói@Zô @ mì@LŽô›i@òíŽîŠói@çbn†ŠíØ@õóšŠbq@Šaíš@Šóè@ôäbØóiïy@ôîŠa‡’ói üi@óäa‹ÑäüØ@ìó÷@óØ@ŽôäaŒbä@Ž¶@õaì@ô›ïè@‘óØ@ai@æà@õò‡äòìó÷@bnŽï÷@bm ôÙŽïäa‹ÑäüØ@Šó ó÷@ãłói@NNNNN@Žõóiò†@õóØ@ì@Žô iò†@Ša‡’ói@Žô Ø@Lóïš ì@bÙi@†ŠíØ@ôîòìómóä@õó“ŽïØ@ôïn@ “ @ôÈŒòì@óÜ@‘bi@Žôiò†@LŽôi@ôîòìómóä ìóÜ@õóäbäóîý@ìó÷@ì@ììŠ@ @ómb£@oîíŽïq@Ûòì@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@ôäbØóŽîŠ ´“îóŽïm@ÚŽïÜ@üi@Žõ‹Øò†@òŒbm@•ó@ àó÷@ì@æi@Ša‡’ói@LçŠóîŠbØ@a†óîòìóåmììi ìó÷@çbî@Žïè@ãó÷@ô䆋ÙØ@ óš@óÜ@‘bi@Žôäaímbä@ôîòìómóä@ôÙŽïäa‹Ñäü@ Ø@ìíiaìóØ @@NbÙi@Žïè óÜ@‘bi@a†@ò‰Žîìímì@ìóÜ@‘bi@bèòìŠóè@ôbï@õŠónÐò†@õóàa‡äó÷@ìó÷ ì@lïy@õòìó䆋Ø@Ú@îä@ÚŽïÜ@üi@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôäbØóÜìóè ói@óäaŽïè@ãó÷@a†@ìímbèa†@ó@ Ü@õòìó÷@üi@bØò†@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäbØóäóîý ôäbØó“ŽïØ@õììŠóiììŠ@ôäò‡Ø@ óî@ói@ì@òìóØóîói@ì@çói@Úî‰ma @ @ôÙŽïåmìóÙÙŽîŠ Zô @ mì@òìóîòŠbi@ãóÜ@ì@òìóåji@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@¶ó ói@Ša‡î‡äòíŽïq NNNNì@óäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@õŒaí‚a†@ôàóØ@ôäý@óîòìóäìíjÙîä@ÚŽïÜ@ãó÷ Nòìa‹“‚óióä@ôÙŽïèbäí @a†@óÌbäüÔ@ãóÜ@ônŽîíÜóèìbè@ì@ôäò†ìbè@óÜ@òìóåü‚ Úïm@a‹ØíáŽî†@õóÜóàüØ@ômŠbq@ôåmìóØŠó@bèòìŠóè@ôºŠóØ@ŽßbàóØ ì@ŽôäaŒò†@Âåî‹ @ói@ô@äbn†ŠíØ@õŠìíØbi@óÜ@çbØóïáŽîŠóè@ó䆊a‰jÜóè@óÜ HDTPI

a‹Ø@płó‚@‡äòì†ìíióØ@Öî†ó@†óàó«

a†üÙ’ói@ôÙŽïòŠíŽîŠ@óÜ@ómłó‚@ãó÷ ìíšòíŽîŠói@çò‡äóÜ@óÜ@òìóäüi@ãói@óØ @@Na‹Ø@ìa‹iìbä@ói@•óÙ“Žïq bnŽï÷@óØ@‡äòì†íióØ@Öî†ó@†óàó« ômóàüm@ói@òìa‹Ø‡@äói@a†@æîíŽï÷@ôäa‡åîŒ@óÜ QP@ ôäbán“ïä@ôïèbäóm@Žßó óÜ@熋Ø@ômóîaˆ† @@Nòìbqó@a†Šó@ói@ôäa‡åîŒ@Žßb

ôìíäóàbäˆûŠ@ômłó‚ •óÙ“Žïq@bïäbnî‹i@ôÜb@ðîòìómóäíŽïä †ŠíØ@õìa‹Ø‡äói@ôìíäóàbäˆûŠ@ó i @@Na‹Ø@‡äòì†ìíióØ@Öî†ó@†óàó« ôÄû‹à@ôÐbà@õìa‹ƒÙŽîŠ õòìaŠŒóàa†@óØ@‡äbîóîaŠ@çbn†ŠíØ bïäbnî‹i@ôäbØóïïäóàóqbš@ómłó‚ †óàó«@LH†ŠaíŽï÷@‘‹q@”ïnî‹iI ôìíäóàbäˆûŠ@‡äòì†ìíióØ@Öî†ó õìa‹ƒÙŽîŠ@ô‹qŠói@솊íØ@õìa‹Ø‡äói Ûòì@ôäbn†ŠíØ@ôÄû‹à@ôÐbà ôÜb@ðîòìómóäíŽïä@ôìíäóàbäˆûŠ ômłó‚@솊a‰jÜóè@ôåïîaŒ@õRPPY Žôq@õòìaŠŒóàa†@ãó÷@ômójîbm @Nô“‚ói

@ @a†@QSXW@çbnŒ@õóäbà@Žô@óÜ

@ì@çìaŠˆíØ@†ŠíØ@ôäbán“ïäìbè@QSP@õóÙîä @ @çìa‹Ø@Šóójò†@ìŠa‡åî‹i

X ì@ôbï@ôØýbš@QS óäaŠbàb÷ Lçìa‹Ø@Šóójò†@ôäò†óà@ôØýbš ôàa‡ÉŽï÷@ôáØíy@ôbï@ôÙŽïØýbš ×óy@ôÝèó÷@ôÙŽïØýbš@ìòìómòìa‹i@üi @@Nòìa‹Ø@ãa‡ÉŽï÷ BŒíï䆊íØ@ì@çbn†ŠíØ@B

õQSXW ôäbnŒ@ôäbà@Žô@óÜ óÜ@Äû‹à@ôÐbà@ô‚û†@a†@õìbmóè Žô@†ŠìaŠói@ói@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ qa‹‚@Žßb@çbàóè@õïîbq@ôäbà ôäbán“ïäìbè@QSP@õóÙîä@ìòìíi òìóº‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè@çóîý@óÜ@†ŠíØ @Nçìa‹Ø@Šóójò†@ìŠa‡åî‹i@ì@ìaŠˆíØ õ‡äòìbä@óØ@ÚŽîŠbàb÷@ôŽïq@ói BŒ@ íï䆊íØ@ì@çbn†ŠíØ@B@ôÜaìóè çbnŒ@ôäbà@Žô@óÜ@ò솋Ø@õò†bàb÷ çóîý@óÜ@†ŠíØ@@ôäbán“ïäìbè@QS@a† QU@LçìaŠˆíØ@òìóº‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè ”ïóØ@YR@ìŠa‡åî‹i@‘óØ ìó÷@ôŽïq@ói@Nçìa‹Ø@Šóójò†

@ôäbØóïïbï@òˆbàb÷ @ @DTP@ôåmìóØŠó

@@ @@

ôàa‹èói@łìóÈ

@ôäbØóïïäaìòŠb’@õòŠbªó÷@ô䆊a‰jÜóè@óÜ @a†HòíŽïÜóØb‚@õYI@‘Šbà@õRY@ômìóÙŽîŠ@óØ@a†óïØŠím @ói@óØ@Úïma‹ØíáŽî†@õóÜóàüØ@ômŠbq@LìíšòíŽîŠói @ìbšŠói@ôÙŽïåmìóØŠó@ôäaím@Lòìa‹bä@õ†ŠíØ@ôÙŽïmŠbq @óšìbä@ôïäaìòŠb’@QPP@õóÙîä@ì@ŽôåŽïi@oò†òì @@NŽõ‹i@òìónò†ói@çbØóåï“䆊íØ @õìaìóm@ói@Úîä@õóiŠûŒ@óÜ@DTP ôåmìóØŠó @pŠíØ@a†òìóÜ@bïäóm@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@ôäbØóšìbä @ì@ÛûŠòíŽïä@óØ@ÚŽïiïy@Žô iaì@çbáŽïq@óØ@òìónŽïibä @ôÜûäüØ@ômóîíïäaím@óîóè@ôíØ@ôÙŽïbäí’ @çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@ôäbØóšìbä@ôäbØóïïäaìòŠb’ @çbîòíŽîŠói@Žßb@‡äóš@õòìbà@üi@ì@Žõ‹i@òìónò†ói @õòˆbàb÷@ì@ãbîóq@ÚŽïÜóàüØ@õ‹Üóè@ìíÙÜói@LŽõŠói @@NŽônŽîŠ‡i@çbï−Šó@ômóîü‚@õbŽïu@óØ@ó“ïïbï @óÜ@õóïîóàaŠbØ@ìó÷@bäóq@óÜ@DTP@ôåmìóØŠó @a†@çbØóïïäaìòŠb’@ôîŠóiòíŽîŠói@óÜ@a†ìí“Žïq@¶í‚ @ôî@Šbï’ì@õó’ó @õóäb“ïä@ÚŽïn’@Šóè@óÜ@Šói@Lìíjîóè @çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@õóÜóàüØ@óÜ@óïîòìómóä@ì@ôbï @óàbäŠbØ@ôåm‹ ìbšŠóióÜ@ói@†ŠíØ@ôäaŠò‡äò†@•óîüi@Na† @õòìó÷@õaŠòŠóI@óiïy@ãó÷@ôäbØó−bàb÷@ì@póbï@ì @ói@Hò@ ìa‹bäóä@õ†ŠíØ@ôÙŽïiïy@Ûòì@ôàŠóÐ@ói @ãó÷@Na@†@Žôq@çbïäò†@æîŠói@ŠbvØóî@ôØóîòíŽï’ @õóäb“ïä@ôäììŠ@ói@ŠûŒ@DTP@óÜ@òì⁄iŠói@óïîn“q @çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@ôîòìómóä@ôÄai@óîòìó÷ @óØ@ümìó÷@õŒŠói@ôÙŽïnb÷@ómün“îó @òìóïï’ü‚ói @ói@a†óïØŠím@õü‚íŽïä@ôäbØóïïbï@ó“ŽïØìbè@óÜ@Žôäaíni @óä‹ @ôÙŽîìbäóè@•óàó÷@N@ŽõìóØŠò†@òìóîü‚@õóbåŽïq @òìóïîŠa‡ï÷@õŠbi@óÜ@õòìóÜ@óu@†ŠíØ@õòìó÷@üi @òìó÷@ìòŠói@LŽôióè@a†@õü‚@ôäbØóšìbä@Šóói@ôÜûäüØ @ôäb¾Šbq@óÜ@‹mbîŒ@ôïŠíØ@ôäbåŽïè@oò†òì@ói@aì‹i @@NŽôi@Ša‡’ói@a†@”ïîŠóiòíŽîŠói@ômłóò†@óÜ@a†óïØŠím @DTP@ôåmìóØŠó@õóÙî†@ôïbï@ôØóîòˆbàb÷ @õaì†ói@óØ@ìíi@óïîòìómóäíŽïä@ì@ôîbî‡ïà@òìóäa‡äò†@ìó÷ @ô−aŒbÔ@ói@òìóäóîý@ŠûŒ@óÜ@•óîòìóäa‡@ äò†@ãó÷@Npbè@a† @õŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@ô‹q@ôäìíi@ôîòìómóäíŽïä@ói @@Nóäbn†ŠíØ @ Ša‡młóò†@ômŠbq@Šóói@æmìóØŠó @óØ@@AKPõ @oîòìóîò†@ìóÅïmbÄ‹ŽïäüØ@ôàþï÷@ôÙŽïiïy @ói@RPPW@ôïäb¾Šbq@ô䆊a‰jÜóè@Ûòì@çbï’òŠbªó÷ @õŠìíØbi@ôÙÜó‚@ôïióèŒóà@ônóè@óÜ@æm‹ ŠòíÙÜóØ @ôäììŠ@ôØóîòˆbàb÷@LòìónŽîŠói@çbØó䆊a‰jÜóè@çbn†ŠíØ @õŠìíØbi@õóÜóàüØ@óØû@‹àó÷@õòìó÷@üi@óîóÙî† @LóïïióèŒóà@ôØóîóÜóàüØ@õòìó÷@õaŠòŠó@çbn†ŠíØ @Žõ†@bm@ì@a†bä@çbØóïïØòìý@ó‹q@ói@ôä‹ @óÙî†@ôš @òìòìa@íÜ@ôØó@ îbŽîŠ@ìíàóè@óÜ@aìŠò†@@òìó÷@ìòŠói@‹mbîŒ @óÐbà@Šó@óÜ@õ‹ a‡Žïq@HNNNNì@ @ça‡äb“ïqü‚@L熊a‰jÜóèI @@NòìómbÙi@ôäbØóïîòìómóä @õóÙî†@ôäbØóšŠbq@óÜ@DTP@ôåmìóØŠó @õòìóäa‡äòŠ@Ha@†@çbØbî‡ïà@óÜ@pójîbmóiI@”ïäbn†ŠíØ @†ŠíØ@ôïbï@ôÄai@üi@ÚŽïåmìóØŠó@ói@ì@òìíióè@ô’bi @ãó÷@μŽï Ýi@μäaímò†@óîüi@Nò@ ìaŠ†@ãóÜóÔ@óÜ@ôn“ ói @óÜ@†ŠíØ@ôäó@õ‹mbîŒ@ôäìíi@Žïèói@ì@óåmìóØŠó @óÜ@óvŽïi@òìóïîbïå܆@ói@a†óïØŠím@ôäbØóïïbï@ó“ŽïØìbè @ôäìíi‹mŽïèói@Šó@óÜ@ôîŠóîŠbÙä@bn†ŠíØ@õŠìíØbi @ì@çbn†ŠíØ@õóÙî†@ôäbØó’ói@óÜ@†ŠíØ@ôîòìómóä@ôÄai @ôáŽîŠóè@ômó@ àìíÙy@ôïbï@õóŽïq@ôäìíi@Žïèói @@@@NŽôiò†@”ïäbn†ŠíØ@õŠìí’bi

@@


‫‪Y‬‬

‫در‪‬ﮋهی‪:‬‬

‫ˆ‪@@UPW@òŠbà‬‬

‫‪R‬‬

‫@@‬

‫‪ôäaŠóåŽîíä@üi@bqììŠí÷@ôäb¾Šbq@óÜ@ÚŽïÝŽïäbq@ôäìíšòíŽîŠói‬‬ ‫‪@çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy‬‬

‫ﻟــﻪ ﺳـﻪرهﺗــﺎی ﺑــﻪرﻧﺎﻣــﻪآــﻪدا ﺋﺎﻧــﺪرﯾﯚ‬ ‫ﺳــﻮوان ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪری "ﯾــﻮو ﺋــ‪‬ﻦ ﭘــﯽ ﺋــﯚ" ﻟ ـﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪآﯿﯿﻪآﯽ آﻮرﺗﺪا‬ ‫ﺑﻪﺧ‪‬ﺮهﺎﺗﻨﯽ ﺑﻪﺷﺪاراﻧﯽ آـﺮدو ﭘﺎﻧ‪‬ﻠـﻪآـﻪی‬ ‫آــﺮدهوه‪ .‬ﭘﺎﺷــﺎن ﭘــﺎوﻟﯚ آﺎﺳــﺎآﺎ‪ ،‬ﺋــﻪﻧــﺪاﻣﯽ‬ ‫هﻪﯾﺌﻪﺗﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎ ﺑـﯚ آﺎروﺑـﺎری‬ ‫ﺋ‪‬ـــــﺮان ﻣـــــﻪﺑـــــﻪﺳـــــﺖ ﻟـــــﻪ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨـــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرهآﻪی ﺷﯽ آﺮدهوه آﻪ ﺑﺮﯾﺘـﯽ ﺑـﻮو‬ ‫ﻟـــﻪ ﮔـــﻮ‪‬ﮕﺮﺗﻨﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪراﻧـــﯽ ﭘﺎرﻟﻤـــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻮرووﭘﺎ ﻟﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـﯽ د‪‬ﻤـﻮآﺮاﺗﯽ‬ ‫آﻮردﺳﺘﺎن ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺳﯽ‬ ‫و دۆﺧﯽ آﻮردهآﺎن ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮاندا‪ ،‬ﺑـﻪﺗﺎﯾﺒـﻪت‬ ‫آﻪ آﺎﺗﯽ ﺑﻪﺳﺘﻨﯽ ﭘﺎﻧ‪‬ﻠﻪآﻪ هﺎوآﺎﺗﯿﺶ ﺑﻮو‬ ‫ﻟـــــﻪﮔـــــﻪڵ ﺳـــــﯿﯿﻪﻣـــــﯿﻦ ﺳـــــﺎ‪‬ﻮهﮔـــــﻪڕی‬ ‫ر‪‬ﻔﺮاﻧﺪۆﻣﯽ ﺟﻤﮫـﻮرﯾﯽ ﺋﯿـﺴﻼﻣﯽ‪ .‬ﭘـﺎوﻟﯚ‬ ‫آﺎﺳــﺎآﺎ ﭘﺎﺷــﺎن هــﻪر آــﺎم ﻟــﻪ وﺗ ـﺎرﺑ‪‬ﮋاﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎﻧ‪‬ﻠﻪآﻪی ﻧﺎﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾــﻪآــﻪﻣــﯿﻦ وﺗــﺎری ﭘﺎﻧ‪‬ــﻞ‪ ،‬ﺑﺎﺳــ‪‬ﻜﯽ‬ ‫هــﻪﻣــﻪﻻﯾــﻪﻧــﻪ ﺑــﻮو آــﻪ ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﻣــﺴﺘﻪﻓــﺎ‬ ‫ﺷﻪ‪‬ﻤﺎﺷﯽ‪ ،‬ﺋﻪﻧـﺪاﻣﯽ دهﻓﺘـﻪری ﺳﯿﺎﺳـﯿﯽ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن و ﺑﻪرﭘﺮﺳـﯽ‬ ‫آﯚﻣﯿﺘﻪی ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪرﯾﯽ ﺣﯿﺰب ﻟﻪ دهرهوهی‬ ‫و‪‬ﺗﻪوه ﭘ‪‬ﺸﮑﻪش آﺮا‪.‬‬ ‫ﺷــﻪ‪‬ﻤﺎﺷــﯽ و‪‬ــ‪‬ای ﺳــﭙﺎس آــﺮدن ﻟــﻪ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘ‪‬ﺮاﻧﯽ ﺋﻮرووﭘـﺎﯾﯽ ﺑـﯚ ر‪‬ﻜﺨـﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺋﻪو دهرﻓﻪﺗﻪو ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺑﯚ ﮔﻮ‪‬ﮕﺮﺗﻦ‬ ‫ﻟـــﻪ رﯾﻮاﯾـــﻪﺗـــﯽ ‪ ٣٠‬ﺳـــﺎڵ دﯾﻜﺘـــﺎﺗﯚری و‬ ‫ﺳﻪرآﻮﺗﯽ آﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻗﻮرﺑـﺎﻧﯽﯾـﺎﻧﯽ ﺋـﻪو ﺳﯿـﺴﺘﻤﻪوه‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻧﯚراﻣﺎﯾــﻪآــﯽ ﮔــﺸﺘﯿﯽ ﻟــﻪ ﻣــﻪﺳــﻪﻟــﻪی‬ ‫آﻮرد ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان و ﺧﻪﺑﺎت و ﺳﯿﺎﺳﻪﺗـﻪآـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ روو‪.‬‬ ‫ﻧـــــﺎوﺑﺮاو و‪‬ـــــ‪‬ای وهﺑﯿﺮه‪‬ﻨﺎﻧـــــﻪوهی ﺋـــــﻪو‬ ‫راﺳـــﺘﯿﯿﻪ آـــﻪ ﮔـــﻪﻟـــﯽ آـــﻮردو ﺣﯿﺰﺑـــﯽ‬ ‫د‪‬ﻤــﻮآﺮات هــﻪر ﻟــﻪ ﺳــﻪرهﺗــﺎوه ﻣﺎهﯿﯿــﻪﺗــﯽ‬ ‫دژهﻣﺮۆﯾــﯽ و ﺋــﺎﻧﺘﯽ د‪‬ﻤــﻮآﺮاﺗﯿﻜﯽ ﺋــﻪو‬ ‫ر‪‬ﮋﯾﻤﻪﯾـﺎن ﺑـﯚ دهرآـﻪوﺗﺒـﻮو و هـﻪ‪‬ﻮ‪‬ـﺴﺘﯽ‬ ‫راﺷــــﻜﺎوﯾﺎن ﻟــــﻪ ﺑــــﻪراﻧﺒــــﻪردا ﮔﺮﺗﺒــــﻮو‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣـــــــﺎژهی ﺑــــــــﻪ ﻓ‪‬ـــــــ‪ ‬و ﺗﺎآﺘﯿﻜــــــــﻪ‬ ‫ﺟﯚرﺑﻪﺟﯚرهآﺎﻧﯽ ر‪‬ﮋﯾﻢ ﺑﯚ دهﺳﺘﻪﺑﻪرآﺮدﻧﯽ‬ ‫هـــــﻪرﻣـــــﺎﻧﯽ ﺧـــــﯚی و ﯾـــــﻪك ﻟـــــﻪوان‬ ‫ﺷﺎﻧﯚﺳــﺎزﯾﯽ هــﻪ‪‬ﺒــﮋاردن آــﺮد‪ .‬ﻣــﺴﺘﻪﻓــﺎ‬ ‫ﺷ‪‬ﻤﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻟﻪﺑـﻪرﭼـﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ آﺎرﻧﺎﻣـﻪی‬ ‫ﺳــــﯽ ﺳــــﺎ‪‬ﻪی ر‪‬ــــﮋﯾﻢ و ﺑــــﻪ ﺋــــﻪﻧﺠــــﺎم‬ ‫ﻧﻪﮔﻪﯾﺸﺘﻨﯽ ﻓـﺸﺎره ﻧ‪‬ـﻮدهو‪‬ـﻪﺗﯿﯿـﻪآـﺎن ﺑـﯚ‬ ‫ﺑﻪﺧﯚداﭼﻮوﻧﻪوهی ﺋﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺗﯽ آﻪ‬ ‫ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان ﭼﺎوﭘﯚﺷﯽ و ﺳﺎﺗﻮﺳـﻪودا ﻟـﻪﮔـﻪڵ‬ ‫آﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟـﻪﻻﯾـﻪک و ه‪‬ﺮﺷـﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰاﻣﯽ ﻟﻪﻻﯾـﻪﮐـﯽ دﯾﻜـﻪوه‪ ،‬ر‪‬ﮕـﻪﯾـﻪآـﯽ‬ ‫دﯾﻜــــﻪ هــــﻪﯾــــﻪ آــــﻪ ﺑﺮﯾﺘــــﯽﯾــــﻪ ﻟــــﻪوهی‬ ‫آﯚﻣــــﻪ‪‬ﮕــــﻪی ﺟﯿﮫــــﺎﻧﯽ ﺑــــﻪﺗﺎﯾﺒــــﻪﺗــــﯽ‬ ‫ﺋﻮرووﭘــــــﺎیﯾــــــﻪآــــــﺎن ﯾﺎرﻣــــــﻪﺗﯿــــــﺪهری‬ ‫ﺋﯚﭘﯚزﯾــــــــــــــــﺴﯿﯚﻧﯽ د‪‬ﻤــــــــــــــــﻮآﺮات و‬

‫ﭘ‪‬ـــﺸﻜﻪوﺗﻨﺨـــﻮازی ﺋ‪‬ـــﺮان و ﺑـــﻪ ﮔـــﺸﺘﯽ‬ ‫ﮔـــﻪﻻﻧـــﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان ﺑـــﻦ ﺑـــﯚ ﮔـــﻪﯾـــﺸﺘﻦ ﺑـــﻪ‬ ‫د‪‬ﻤﻮآﺮاﺳﯽ‪ .‬د‪‬ﻤﻮآﺮاﺳـﯽﯾـﻪك آـﻪ ﺑـﻪﭘ‪‬ـﯽ‬ ‫ﻧﺎوﺑﺮاو ﺗﻪﻧﯿﺎ آﺎﺗ‪‬ﻚ دهﺗﻮاﻧ‪ ‬راﺳﺘﻪﻗﯿﻨـﻪ و‬ ‫ﺳﻪرآﻪوﺗـﻮو ﺑـ‪ ‬آـﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـﻪی ﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﯽ‬ ‫ﮔــﻪﻻﻧــﯽ ﺋ‪‬ــﺮان ﺑﻜﺎﺗــﻪ ﯾــﻪآ‪‬ــﻚ ﻟــﻪ ﺑﻨﺎﺧــﻪ‬ ‫ﺳﻪرهآﯽﯾﻪآﺎﻧﯽ ﺧﯚی‪.‬‬ ‫ﭘــــﺎش وﺗــــﻪآــــﺎﻧﯽ آــــﺎك ﻣــــﺴﺘﻪﻓــــﺎ‬ ‫ﺷﻪ‪‬ﻤﺎﺷﯽ ‪ ،‬ﺑـﻪڕ‪‬ـﺰ ﺋﺎﺳـﯚی ﺣـﻪﺳـﻪن زاده‬ ‫ﺋــﻪﻧــﺪاﻣﯽ آﯚﻣﯿﺘــﻪی ﻧــﺎوهﻧــﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑــﯽ‬ ‫د‪‬ﻤـــــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــــﺘﺎن و ﺑـــــﻪرﭘﺮﺳـــــﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ــﻮهﻧﺪﯾﯿــﻪ ﻧ‪‬ﻮﻧــﻪﺗــﻪوهﯾﯿــﻪآــﺎﻧﯽ ﺣﯿــﺰب ﻟــﻪ‬ ‫دهرهوهی و‪‬ت ﺑﺎﺳــــ‪‬ﻜﯽ ﺳــــﻪﺑــــﺎرهت ﺑــــﻪ‬ ‫هﯚآﺎرهآﺎﻧﯽ ﻧﺎآﺎرﯾﮕﻪر ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﻪﺗـﯽ‬ ‫رۆژﺋــﺎوایﯾــﻪآــﺎن ﺑــﻪﺗﺎﯾﺒــﻪت ﯾــﻪﮐﯿــﻪﺗﯿــﯽ‬ ‫ﺋﻮرووﭘــﺎ ﻟــﻪﺑــﻮاری ﺋﯿــﺴﻼﺣﯽ آﯚﻣــﺎری‬ ‫ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯽ و د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﺰاﺳـــﯿﯚﻧﯽ ﺋ‪‬ـــﺮاندا‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﻜﻪش آــﺮد‪ .‬ﺣــﻪﺳــﻪن زاده وﺗــﻪآــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚی ﺑﻪ وهﺑﯿﺮه‪‬ﻨﺎﻧـﻪوهی ﺋـﻪو ﭘـ‪‬هﻧـﺴﯿﭙﺎﻧﻪ‬ ‫دهﺳﺖ ﭘ‪ ‬آﺮد آﻪ ﻟﻪ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻪ داﻣﻪزر‪‬ﻨـﻪر‬ ‫و دهﻗﻪ ﺑﻨﻪڕهﺗﯿﯿﻪآﺎﻧﯽ ﯾﻪآﯿﯿﻪﺗﯽ ﺋﻮرووﭘﺎدا‬ ‫ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﻧﺎوی ﺑﻨﻪﻣﺎآﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ دهرهوه‬ ‫و ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﻪﺗﯽ هﺎوﺑﻪش ﭘﻪﺳﻨﺪ آﺮاون و ﻟـﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮ واﻧﯿﺸﺪا ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪو ﭘ‪‬هﻧﺴﯿﭙﺎﻧﻪ‬ ‫آــﺮد آــﻪ ﺑــﻪ ﺟﯚر‪‬ــﻚ ﺋﯿــﺪﺋﺎﻟﯽ هﺎوﺑ ـﻪﺷــﯽ‬ ‫ﺋــــﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ آــــﻮرد و ﺳــــﻪراﻧــــﺴﻪری‬ ‫ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺸﻦ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳـــــﯚی ﺣـــــﻪﺳـــــﻪن زاده و‪‬ـــــ‪‬ای‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺳﻪ‪‬ﺣﯿﯿﻪﺗﻪآﺎﻧﯽ هﻪرﯾﻪك‬ ‫ﻟــــــﻪ ﭘﺎرﻟﻤــــــﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘــــــﺎ و داﻣــــــﻪزراوه‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﮑﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﯾﻪﮐﯿﯿـﻪﺗـﯽ ﺋﻮرووﭘـﺎ ﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ دهرهوهی ﺋﻪو ر‪‬ﮑﺨﺮاوهدا‬ ‫ﮐﺎﻧــــﺎﻟ‪‬ﻜﯿﯽ ﻧ‪‬ــــﻮان ﮔﻮﺗــــﺎر و آــــﺮداری‬ ‫داﻣــﻪزراوه ﺋﻮرووﭘــﺎﯾﯿــﻪﮐــﺎن ﻟــﻪ ﻣﺎﻣــﻪ‪‬ــﻪ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﭘﻪروهﻧﺪهی ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان‬ ‫دا زهق آــــﺮدهوه‪ .‬ﻟــــﻪﻻﯾــــﻪک ﭘﺎرﻟﻤــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻮرووﭘـــﺎ ﺑـــﻪ ﺗﻮﻧـــﺪﺗﺮﯾﻦ و راﺷـــﻜﺎواﻧﻪﺗـــﺮﯾﻦ‬ ‫زﻣـــﺎن آﺎرﻧﺎﻣـــﻪی ﭘ‪‬ـــﺸ‪‬ﻠﻜﺎراﻧﻪی ﻣـــﺎﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮۆڤ ﻟﻪﻻﯾﻪن ر‪‬ﮋﯾﻤـﯽ ﺗﺎراﻧـﻪوه ﻟـﻪ ﻗـﺎو‬ ‫داوهو ﻟﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎرﻧﺎﻣﻪآﺎﻧﯿﺪا ﺑﻪ رووﻧﺘﺮﯾﻦ ﺷ‪‬ﻮه‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻟـﻪ ﺋـﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ ﺋ‪‬ـﺮان و ﻟـﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ــﻮ ﺋــﻪواﻧــﺪا ﭼﺎﻻآــﺎﻧﯽ ﻣــﻪدهﻧﯿــﯽ آــﻮرد‬ ‫دهرﺑ‪‬ﯾــﻮه‪ ،‬ﻟــﻪﻻﯾ ـﻪآــﯽ دﯾﻜــﻪوه داﻣــﻪزراوه‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﮑﺎرهﮐﺎﻧﯽ وهك ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ وهزﯾﺮان‬ ‫و آﯚﻣﯿــﺴﯿﯚﻧﯽ ﺋﻮرووﭘــﺎ ﺑــﻪ ﭼــﻪﺷــﻨ‪‬ﻜﯽ‬ ‫زﯾﺎﻧﺒــﻪﺧــﺶ ﭘﺮﺳــﻪآــﺎﻧﯽ ﻣــﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ و‬ ‫ﻣـــﺎﻓﯽ ﮔـــﻪﻻﻧـــﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿـــﺎن ﻟـــﻪﻧ‪‬ـــﻮ ﻓﺎﯾﻠـــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻨﯿﯿـﻪﺗﯿﯿـﻪﮐـﺎن ﺑـﻪﺗﺎﯾﺒـﻪﺗـﯽ ﭘـﻪروهﻧـﺪهی‬ ‫ﻧــﺎوﮐﯽدا ﺷــﺎردۆﺗﻪوهو ﺳــﻪرهڕای هــﻪﻣــﻮو‬ ‫ﺋــــﻪو ﺳــــﻪرﭘ‪‬ﭽﯿﯿﺎﻧــــﻪش آــــﻪ آﯚﻣــــﺎری‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟﻪو ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪیﯾـﻪدا در‪‬ـﮋهی داوه‪،‬‬ ‫ﺋــــﻪو داﻣــــﻪزراوه ﺟ‪‬ﺒــــﻪﺟ‪‬ﮑﺎرﯾﯿﺎﻧــــﻪ ﺑــــﻪ‬ ‫در‪‬ﮋهداﻧﯽ ﺑ‪ ‬آﯚﺗﺎﯾﯽ ﻣﺸﺖ و ﻣ‪‬هﮐﺎن و‬

‫ﺑـــﻪ ﺑـــﻪﺧـــﺸﯿﻨﯽ ه‪‬ﻨـــﺪ‪‬ﻚ دهﺳـــﻜﻪوت ﻟـــﻪ‬ ‫ﺑـــــــﻮاری ﻗﻮو‪‬ﻜﺮدﻧـــــــﻪوهی هﺎرﯾﻜـــــــﺎرﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽدا هــﻪﻣﯿــﺸﻪ وهﺧﺘــﯽ زﯾﺎدﯾﯿــﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش ﺑﻪ ر‪‬ـﮋﯾﻢ آـﺮدووه و ﻟـﻪ راﺳـﺘﯿﺪا‬ ‫ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻪﺣﻜﯿﻤﯽ ﻣﻪوﻗﻌﯿﯿﻪﺗﯽ ﺋﻪو‬ ‫ر‪‬ﮋﯾﻤﻪ آﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳــﯚی ﺣــﻪﺳــﻪن زاده ﻟــﻪ آﯚﺗــﺎﯾﯽ‬ ‫ﻗــــﺴﻪآﺎﻧﯿــــﺪا و‪‬ــــ‪‬ای ﺑــــﻪراورد آﺮدﻧــــﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪآﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎو ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯿـﻪآـﺎن و‬ ‫ﺋــﻪو ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿــﻪ ﻻﻧﯿﻜــﻪم ﺳــﻪﻣﺒﻮﻟﯿــﻚ و‬ ‫روا‪‬ــﻪﺗﯿﯿﺎﻧــﻪ آــﻪ ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﺋﯚﺑﺎﻣــﺎوه ﻟــﻪو‬ ‫ﭘ‪‬ــﻮهﻧﺪﯾﯿــﻪدا آــﺮاون‪ ،‬ﮔــﻮﺗﯽ ﺑــﻪداﺧــﻪوه ﻟــﻪ‬ ‫ﭼــﻪﻧــﺪ ﻣــﺎﻧﮕﯽ راﺑــﺮدوودا ﺋــﻪو هــﻪﺳــﺘﻪی‬ ‫ﮔﻪﻻﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮان آﻪ ﺑﻪرژهوهﻧـﺪی وان ه‪‬ـﺸﺘﺎ‬ ‫ﻧﻪﺑﯚﺗﻪ ﻓﺎآﺘﻪر‪‬ﻜﯽ دﯾﺎر و ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی ﻧ‪‬ﻮ‬ ‫هﺎوﮐ‪‬ﺸﻪی ﻧ‪‬ﻮان رۆژﺋﺎواﯾﯿـﻪآـﺎن و ﺋ‪‬ـﺮان‬ ‫زﯾﺎﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮوه ‪.‬‬ ‫ﺳــ‪‬ﯿﻪﻣــﯿﻦ ﺑﺎﺳــﯽ ﭘﺎﻧ‪‬ــﻞ آــﻪ ﻟــﻪﻻﯾــﻪن‬ ‫ﮔﻮ‪‬ــــﻪ ﺷــــﻪرهﻓﻜــــﻪﻧــــﺪی‪ ،‬ﺑــــﻪرﭘﺮﺳــــﯽ‬ ‫ﯾﻪآﯿﯿﻪﺗﯽ ژﻧﺎﻧﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎﻧﻪوه‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش آﺮا ﺗﻪرﺧﺎن آﺮاﺑﻮو ﺑﯚ ﭘﺮﺳﯽ ژن‬ ‫ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ژﻧﺎﻧﯽ آﻮرد ﻟﻪ ژ‪‬ﺮ دهﺳﻪ‪‬ﺗـﯽ‬ ‫آﯚﻣـــﺎری ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯽدا‪ .‬ﺷـــﻪرهﻓﻜـــﻪﻧـــﺪی‬ ‫ﺳـــﻪرهﺗـــﺎ ﭘﯚﻟ‪‬ﻨﺒـــﻪﻧﺪﯾﯿـــﻪآـــﯽ ﺳـــﻪرﭼـــﺎوه و‬ ‫هﯚآﺎرهآـﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑـﻪراﺑـﻪری و ﺳـﺘﻪم ﻟـﻪﺳـﻪر‬ ‫ژﻧـــﺎن آـــﺮدو رووﻧـــﯽ آـــﺮدهوه آـــﻪ ﺑـــﻪ چ‬ ‫ﺷــ‪‬ﻮهﯾــﻪك ﺑــﺎری آــﻪﺳــ‪‬ﺘﯿﯽ ﻧﺎﺑــﻪراﺑــﻪر ﻟــﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ــــﻮان ژن و ﭘﯿــــﺎوداو ﻗــــﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺳــــﺰای‬ ‫ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ ﺳـــﻪرﭼــﺎوهﯾـــﻪﮐــﯽ ﺳـــﻪرهآﯿـــﯽ‬ ‫ﻓــﻪرهــﻪﻧﮕــﯽ ﺗﻮﻧــﺪوﺗﯿﮋﯾﯽ ﺑ‪‬ﺒﺎآﺎﻧــﻪی ﻧ‪‬ــﻮ‬ ‫آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪ ﺑﻪ دژی ژﻧﺎﻧـﻪ‪ .‬ﭘﺎﺷـﺎن و‪‬ـ‪‬ای‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪ آﻪﻣﭙﻪﯾﻨﯽ ﯾﻪك ﻣﯿﻠﯿـﯚن ﺋﯿﻤـﺰا‪،‬‬ ‫رهوﺗﻪ ﺳـﻪرهآﯿﯿـﻪ ﻓ‪‬ﻤﯿﻨﯿـﺴﺘﻪآـﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧـﯽ‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎن آﺮد آﻪ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮون ﻟﻪ ژﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿـــﺴﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻓ‪‬ﻤﯿﻨﯿـــﺴﺘﻪ ﻣﻮﺳـــﻮ‪‬ﻤﺎﻧﻪآـــﺎن‪،‬‬ ‫ﺳــــــــﯿﻜﯚﻻر ﻓ‪‬ﻤﯿﻨﯿــــــــﺴﺖ و رادﯾﻜــــــــﺎڵ‬ ‫ﻓ‪‬ﻤ‪‬ﻨﯿــﺴﺖ‪ .‬ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ ﺟــ‪ ‬ﺑﻮوﻧــﻪوهی‬ ‫ﭼﺎﻻآﺎﻧﯽ آﻮردی ﺑﻮاری ﻣﺎﻓﯽ ژﻧﺎن ﻟﻪو‬ ‫ﭘﯚﻟ‪‬ﻨﺒﻪﻧﺪﯾﯿﻪدا‪ ،‬ﮔﻮ‪‬ﻪی ﺷـﻪڕهﻓﻜـﻪﻧـﺪی‬ ‫ﮔ ـﻮﺗﯽ‪ :‬ژﻧــﺎﻧﯽ آــﻮردی ﭼــﺎﻻآﯽ ﻧ‪‬ﻮﺧــﯚ‬ ‫زۆرﺗـــــﺮ دهآـــــﻪوﻧـــــﻪ ﺧﺎﻧـــــﻪی ﺳـــــ‪‬ﻜﯚﻻر‬ ‫ﻓ‪‬ﻤ‪‬ﻨﺰﻣــﻪوهو ﺑــﻪﺷــ‪‬ﻜﯿﺶ ﻟــﻪواﻧــﻪ آــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫دهرهوه ﭼﺎﻻآﻦ رادﯾﻜﺎڵ ﻓ‪‬ﻤ‪‬ﻨﯿﺴﺘﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻟــــﻪهــــﻪرﺣﺎ‪‬ــــﺪا ﻓ‪‬ﻤ‪‬ﻨــــﺰم ﻟــــﻪ رواﻧﮕــــﻪی‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿﻪوه ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪ ‬وهك ﻣﯚرآﯽ ژﻧـﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﺎﻻآﯽ آﻮرد ﻟﻪ ﻗﻪ‪‬ﻪم ﺑﺪرێ‪ .‬ﮔﻮ‪‬ﻪی‬ ‫ﺷــﻪڕهﻓﻜــﻪﻧــﺪی ﭘﺎﺷــﺎن رووﻧــﯽ آــﺮدهوه آــﻪ‬ ‫ﺑــﯚﭼﯽ ﭼﺎﻻآــﻪ آــﻮردهآــﺎﻧﯽ ﺑــﻮاری ژﻧــﺎن‬ ‫هﻪﻣﯿـﺸﻪ ﻟـﻪﮔـﻪڵ ﻓـﺸﺎرو ﺳـﺰای ﻗﻮرﺳـﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪڕهوروون و هﯚآﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﮔﻪڕاﻧﺪهوه ﺳـﻪر‬ ‫ﭼﻪﻧﺪی ﻓﺎآﺘﻪری وهک ﻟ‪‬ﺪراﻧﯽ ﺗﯚﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﻣﻮﺣــﺎرب و ﭘ‪‬ــﻮهﻧــﺪی ﻟــﻪﮔ ـﻪڵ ﺋــﻪﺣﺰاﺑــﯽ‬ ‫ﺋﯚﭘﯚزﯾـــــﺴﯿﯚن‪ ،‬دهﺳـــــﺘ‪‬اﻧﻪﮔـــــﻪﯾـــــﺸﺘﻨﯽ‬ ‫ﭼﺎﻻآﺎﻧﯽ ژﻧﯽ آﻮردی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚ ﺑﻪ آﻪﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮﺗﻮو ﻟﻪ دهﺳـﻪ‪‬ﺗـﺪا ﺑـﯚ داﮐـﯚﮐﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن‪ ،‬ﻧــﻪﺳــﻪﻟﻤ‪‬ﻨﺮاﻧــﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﻤــﻪﻧــﺪﯾﯽ‬ ‫دۆﺧﯽ ژﻧﺎﻧﯽ آﻮرد ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﻟﻪﻻﯾﻪن آﯚڕو‬ ‫آﯚﻣــﻪ‪‬ــﻪ ﭼﺎﻻآــﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﯿــﻪآــﺎن‪ ،‬ﺳــﻪرهﻧﺠــﺎم‬ ‫دﯾــﺴﺎن ﺋــﻪوه آــﻪ ژﻧــﺎﻧﯽ آــﻮرد ﻧــﺎﺗﻮاﻧﻦ و‬ ‫ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫﻪوێ ﻟﻪ ر‪‬ﮕﻪی ﺧﯚ هﻪ‪‬ﻮاﺳﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺋﯿــﺴﻼم و ﻣﻮﺳ ـﻮ‪‬ﻤﺎﻧﻪﺗﯿﯿــﻪوه ﺑــﻪرﭘــﻪرﭼــﯽ‬ ‫ﻓﺸﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪرﯾﺎن ﺑﺪهﻧﻪوه‪ .‬ﺷﻪرهﻓﻜﻪﻧﺪی‬ ‫ﭘﺎﺷﺎن ﺋﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻪﺑـﻮوﻧﯽ ﺋﯿﻤﻜـﺎﻧﯽ ﺟﯿـﺪدﯾﯽ‬ ‫‪S@õŠóqý@üi‬‬

‫‪@QSXX õòíŽïÜóØb‚@õQU‬‬

‫‪KNC@õò‹äüØ@üi@ãbîóq‬‬ ‫‪õò‹äüØ@μàóØóî@ì@oïi@HKNCI@bÙî‹àó÷@óÜ@†ŠíØ@ôîòìómóä@õò‹äüØ@a‡Šbà@õRX@ò@RW@ôäaˆûŠ@òóÜ‬‬ ‫‪ìó÷@üi@óØ@çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy@õ‡äòìbä@õónïàíØ@õ‰Žïiómì@õîŒóÈ@‡ïÜb‚@Nb@åŽïè@ÚŽïq@ õ‬‬ ‫‪@ ü‚@õóäłb‬‬ ‫‪@@ZóîòŠüu@ãói@õóØóÔò†@óØ@ò솊bä@ôÙŽïàbîóq@Lìíia‹Ø@o“Žïè@Âäbi@óîò‹äüØ‬‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﺰان ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮهی ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﮐﻮرد ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑـﺎ‬ ‫! ‪KNC‬‬ ‫ﺳ‪‬و‪‬ﮑﯽ ﮔﻪرم‬ ‫ﭘ‪‬ﺑﻪدڵ ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳـﺘﻨﯽ ﮐـﯚﻧﮕﺮهﮐـﻪﺗـﺎن ﻟـ‪ ‬دهﮐـﻪﯾـﻦ و‬ ‫و‪‬ــ‪‬ای ﺋــﻪوهش ﺳﻮﭘﺎﺳــﺘﺎن دهﮐــﻪﯾــﻦ ﮐــﻪ ﺑــﯚ ﺑــﻪﺷــﺪارﺑﻮون ﻟــﻪ‬ ‫ﮐﯚﻧﮕﺮهﮐﻪﺗـﺎن دا ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ـﺸﺘﻨﺘﺎن ﮐـﺮدووﯾﻦ‪ ،‬ﺑـﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾـﺴﺖ دهزاﻧـﻢ‬ ‫ﻟــﻪوه ﮐــﻪ ﺳــﻪرهڕای ﺋﯚﮔﺮﯾﯿــﻪﮐــﯽ زۆر ﺑـﯚ ﺑــﻪﺷــﺪارﺑﻮون ﻟــﻪو‬ ‫ﮐﯚﻧﮕﺮهﯾﻪ دا ﻧﻪﻣﺘـﻮاﻧﯽ ﺑـ‪‬ﻢ و ﻟـﻪ ﮔـﻪ‪‬ﺘـﺎن ﻟـﻪ داﻧﯿـﺸﺘﻨﻪﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐـﯚﻧﮕﺮه دا ﺑـﻢ‪ ،‬داوای ﻟ‪‬ﺒـﻮوردن ﺑﮑـﻪم‪ .‬هـﻪروههـﺎ ﭘـ‪‬ﻢﺧﯚﺷـﻪ‬ ‫ﺳـــﻪﺑـــﺎرهت ﺑـــﻪ ﺑـــﺎرۆدۆﺧﯽ ﺧـــﻪﺑـــﺎت و ﻣـــﻪﺳـــﻪﻟـــﻪی ڕهوای‬ ‫ﻧــﻪﺗــﻪوهﮐــﻪﻣــﺎن ﻟــﻪ هــﻪﻟﻮﻣــﻪرﺟــﯽ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎ دا‪ ،‬ﮐــﻪ ﺑــ‪‬ﮔﻮﻣــﺎن‬ ‫ﻧ‪‬ﻮهرۆﮐﯽ ﺑﺎﺳﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮهی ﺋ‪‬ﻮهش ﭘ‪‬ﮏد‪‬ﻨ‪ ،‬ﺳﻪرﻧﺠﺘﺎن‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪو ﭼﻪﻧﺪ ﺧﺎ‪‬ﻪی ﺧﻮارهوه ڕاﺑﮑ‪‬ﺸﻢ‪:‬‬ ‫هــﻪﻣﻮوﻣــﺎن دهزاﻧــﯿﻦ ﮐــﻪ ﮐــﻮرد ﮔــﻪورهﺗــﺮﯾﻦ ﻧــﻪﺗــﻪوهی ﺋــﻪم‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﻪﯾﻪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺋ‪‬ـﺴﺘﺎش ﻟـﻪ دهو‪‬ـﻪﺗـﯽ ﻧـﻪﺗـﻪواﯾـﻪﺗﯿـﯽ ﺧـﯚی‬ ‫ﺑ‪‬ﺑﻪﺷﻪ و هﻪروا ﺑﻪ ژ‪‬ـﺮدهﺳـﺘﯽ ﻣـﺎوهﺗـﻪوه‪ .‬ﺳـﻪرهڕای ﺧـﻪﺑـﺎت‪،‬‬ ‫ﺗ‪‬ﮑﯚﺷـــﺎن و ﺧﯚﺑـــﻪﺧﺘﮑﺮدﻧـــﯽ ڕۆ‪‬ـــﻪﮐـــﺎﻧﯽ ﺋـــﻪو ﮔـــﻪﻟـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ﺳﻪراﻧﺴﻪری ﺳـﻪدهی راﺑـﺮدوو دا ﺋـﺎوات و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠـﻪﮐـﺎن وهدی‬ ‫ﻧـﻪهـﺎﺗﻮون‪ ،‬ﺑـﻪ‪‬م ﺋـﻪو ﺧـﻪﺑﺎﺗـﻪ در‪‬ـﮋهی هـﻪﺑـﻮوه و ﮔﻮﻣﺎﻧﯿـﺸﯽ‬ ‫ﺗ‪‬داﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﻪرهڕای ﮐﻪﻧﺪو ﮐﯚﺳﭗ و هﻪورازو ﻧﺸ‪‬ﻮی ﺳﻪر‬ ‫ڕ‪‬ﮕـﻪ‪ ،‬ﺗـﺎ ﮔـﻪﯾـﺸﺘﻦ ﺑـﻪ ﻗﯚﻧـﺎﺧﯽ ﺳـﻪرﮐـﻪوﺗﻨـﯽ ﯾـﻪﮐﺠـﺎری‬ ‫ﻧﺎﺑ‪‬ﺘﻪوه ‪.‬ﺑﻪ ﺧﯚﺷﯽﯾﻪوه ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺳﻪدهی ﺑﯿﺴﺖ‬ ‫و ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﺒــﻪت ﻟــﻪم ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪی دواﯾــﯽ دا ﮐــﻪ ﺳــﻪدهﯾــﻪﮐــﯽ ﻧــﻮێ‬ ‫دهﺳـﺘﯽ ﭘـ‪‬ﮐـﺮدوه‪ ،‬ﻣـﻪﺳـﻪﻟـﻪی ﮐـﻮرد و ﺧـﻪﺑﺎﺗـﻪ ڕهواﮐـﻪﺷـﯽ‬ ‫ﮔﻮ‪‬ﺰراوهﺗﻪوه ﺑﯚ ﻗﯚﻧﺎﺧ‪‬ﮑﯽ ﻧﻮێ و ﮔﻪﺷﻪ ﮐﺮدﻧ‪‬ﮑﯽ ﮔﻪورهی‬ ‫ﺑﻪ ﺧﯚﯾﻪوه دﯾﻮه‪ .‬ﻟﻪ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻗﻪوارهی دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯿﯽ ﮐﻮردی ﺷﮑ‪‬ﯽ ﮔﺮﺗـﻮهو ﻟـﻪ هـﻪﻣـﻮو ﭘﺎرﭼـﻪﮐـﺎﻧﯽ‬ ‫دﯾﮑـــﻪی ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯿﺶ ﺧـــﻪﺑـــﺎﺗﯽ ﮐـــﻮردو ﮐ‪‬ـــﺸﻪی ﮐـــﻮرد‬ ‫ﮔﻪﺷـﻪﮐﺮدﻧ‪‬ﮑـﯽ ﺑـﻪرﭼـﺎوی ﺑـﻪ ﺧﯚﯾـﻪوه دﯾﺘـﻮه‪ .‬ﻟـﻪ ڕاﺳـﺘﯽ دا‬ ‫ﻣ‪‬ﮋووی ﮐﻮرد ﻟﻪ ﺳﻪردهﻣﯽ زاﻧﺴﺖ و ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰم دا ﺋﺎﺳﯚﯾﻪﮐﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﯽ ﺑﻪ ﺳﻪر دا ﮐﺮاوهﺗﻪوهو ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺋﯿﺪی ﮐـﻮرد ﻟـﻪ ﻣـﻪﯾـﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژهﻪﻻﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮهڕاﺳﺖ دا ﺋﻪو ﻓﺎﮐﺘﯚره ﻟﻪﺑﯿﺮﮐﺮاوه ﻧﯿـﻪ‬ ‫ﮐـﻪ ﺳـﻪرﻧﺠـﯽ ﻧـﻪدر‪‬ﺘـ‪ ‬و ﻟـﻪ هﺎوﺳـﻪﻧﮕﯿﯿـﻪﮐـﺎن دا ﻻﻧـﯽﮐـﻪم‬ ‫ﻟﻪﻗﻪدهر هﻪ‪‬ﮑـﻪوت و ﺑـﺎرودۆﺧﯽ ﺟـﻮﻏﺮاﻓﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯿﯽ ﺧـﯚی‬ ‫ﺣﯿــﺴﺎﺑﯽ ﺑــﯚ ﻧــﻪﮐــﺮێ‪ .‬هﺎوﮐــﺎت ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺋــﻪوهش هــﻪﺳــﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ و ﺗ‪‬ﮕـﻪﯾـﺸﺘﻨﯽ ﻧـﻪﺗـﻪواﯾـﻪﺗـﯽ ﺑـﻪ رادهﯾـﻪﮐـﯽ دﯾـﺎ و‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎو ﮔﻪﺷﻪی ﮐﺮدوهو هﻪﻣﻮوی ﺋﻪواﻧﻪش ﻧﯿﺸﺎﻧﻪی ﺋﻪر‪‬ﻨـﯿﻦ‬ ‫و ﺋﻪوه دهﺧـﻪﻧـﻪ ﭘـ‪‬ﺶ ﭼـﺎو ﮐـﻪ هـﻪم هـﻪﻟﻮﻣـﻪرﺟـﯽ ﺧـﻪﺑـﺎﺗ‪‬ﮑﯽ‬ ‫هﻪﻣﻪﻻﯾﻪﻧﻪ ﻟﻪﺑﺎرﺗﺮهو هﻪم ڕۆ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟﻪ ﺋﺎﯾﻨﺪه دا ﭘﺘﻪوﺗﺮ‬ ‫و وﺷﯿﺎراﻧﻪﺗﺮ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی دهﺳﺘﻪﺑﻪرﮐﺮدﻧﯽ ﻣـﺎﻓﯽ ڕهوای ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫هﻪﻧﮕﺎو هﻪڵد‪‬ﻨﻨﻪوهو ﻟﻪ ﮐﻪرهﺳﻪو ﺋﺎﻣﺮازه ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﻟـﻪ ﺑـﻮاره ﺟﯚراوﺟـﯚرهﮐـﺎﻧﯽ ﺧـﻪﺑـﺎت دا ﮐـﻪ‪‬ـﮏ وهردهﮔـﺮن‪.‬‬ ‫دﯾﺎره ﻟﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ و ﻟﻪو ﺑﺎرو دۆﺧﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪدا ﮐـﻮرد‬ ‫ﺑﻪردهوام ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺑﻪ ڕاﮐ‪‬ﺸﺎﻧﯽ ﺳﻪرﻧﺠﯽ ﺑﯿﺮو ڕای ﮔﺸﺘﯿﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫــﺎﻧﯽ‪ ،‬ڕ‪‬ﺒــﻪراﻧــﯽ و‪‬ﺗــﻪ ﮔــﻪورهﮐــﺎن و ﮐــﯚڕو ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ــﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪﮐﺎن ﺑﯚ ﻻی ﻣﻪﺳـﻪﻟـﻪی ﺧـﯚی هـﻪﯾـﻪو ﮐـﯚﻧﮕﺮهی‬ ‫ﻧــﻪﺗــﻪوهﯾــﯽ ﮐــﻮرد ﮐــﻪ ﻟــﻪ و‪‬ﺗــﯽ ﺋــﻪﻣﺮﯾﮑــﺎو ﻟــﻪ ﮐــﻮردهﮐــﺎﻧﯽ‬ ‫داﻧﯿــﺸﺘﻮوی ﺋـــﻪو و‪‬ﺗــﻪ ﭘ‪‬ـــﮏهــﺎﺗﻮه‪ ،‬دهﺗـــﻮاﻧ‪ ‬دهور‪‬ﮑــﯽ‬

‫هﻪ‪‬ﺴﻮوڕاواﻧﻪ ﻟﻪو ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪیﯾﻪ دا ﺑﮕ‪‬ێ‪.‬‬ ‫ﺳـﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ وهزﻋــﯽ ﮐـﻮرد ﻟــﻪ ڕۆژهــﻪ‪‬ﺗــﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﮐــﻪ‬ ‫ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرهﮐﯿﯽ ﺗ‪‬ﮑﯚﺷـﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـﯽ د‪‬ﻤـﯚﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬وهک‬ ‫هﻪﻣﻮو ﭘﺎرﭼﻪﮐﺎﻧﯽ‬ ‫دﯾﮑﻪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﯽ دهﮔﯚڕێ داﯾﻪ‪ .‬ﻟﻪو‬ ‫ﺑﻪﺷﻪش هﻪﺳﺘﯽ ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ و ﺑﯿﺮی ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﮐﯽ ﺑﻪرﯾﻦ‬ ‫هﺎﺗﯚﺗـﻪ ڕوو و ﺳـﻪرهڕای زهﺑـﺮوزهﻧﮕ‪‬ﮑـﯽ ﮐـﻪم و‪‬ﻨـﻪ ﮐـﻪ ڕ‪‬ﮋﯾﻤـﯽ‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋ‪‬ـﺮان دهرﺣـﻪق ﺑـﻪ ﺧـﻪ‪‬ـﮏ و ﺗ‪‬ﮑﯚﺷـﻪراﻧـﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد‪ ،‬هﻪر ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎی هﺎﺗﻨـﻪ ﺳـﻪر ﮐﺎرﯾﯿـﻪوه‪ ،‬ﺑـﻪﮐـﺎری‬ ‫ه‪‬ﻨﺎوهو ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش هﻪر در‪‬ﮋهی هﻪﯾﻪ‪ ،‬ﺧﻪ‪‬ﮏ ﻧﯿﺸﺎﻧﯿﺎن داوه ﮐﻪ ﻟـﻪ‬ ‫داواﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ڕهوای ﻧﻪﺗﻪواﯾـﻪﺗﯿـﯽ ﺧﯚﯾـﺎن دهﺳـﺖ ﻧﺎﮐ‪‬ـﺸﻨﻪوهو‬ ‫ﺗـﻪﻧﺎﻧـﻪت ﺑـﻪ ﮔـﻮڕﺗﺮو ﻟ‪‬ﺒﺮاواﻧـﻪﺗـﺮ ﺧـﻪﺑـﺎﺗﯽ ﺑـﺆ دهﮐـﻪن‪ .‬هـﻪرﭼـﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨــﻪوهی ﮐــﻮرد ﻟــﻪو ﺑــﻪﺷــﻪی ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﭘ‪‬ــﺸﺘﺮ ﻟــﻪ ﺷــ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺟﯚراوﺟـﯚری ﺧــﻪﺑــﺎت و ﺑـﯚ و‪‬ﻨــﻪ ﺧــﻪﺑــﺎﺗﯽ ﭼـﻪﮐﺪاراﻧــﻪ ﮐــﻪﻟﮑــﯽ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﻮه‪ ،‬ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ و ﺑـﻪ ﺗﺎﯾﺒـﻪت ﻟـﻪم ﺳـﺎ‪‬ﻧﻪی دواﯾـﯽ دا ﺧـﻪ‪‬ـﮏ‬ ‫ﺧﻮازﯾـــﺎری ﺋــــﻪوهن ﮐــــﻪ ﻟــــﻪ ڕ‪‬ﮕــــﺎی ﺧــــﻪﺑــــﺎﺗ‪‬ﮑﯽ ﻣــــﻪدهﻧــــﯽ و‬ ‫ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﯾﺎﻧﻪوه داﺧﻮازه ڕهواﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑ‪‬ﻨﻨﻪ ﮔﯚڕێ و ﺑـﯚ دهﺳـﺘﻪﺑـﻪر‬ ‫ﮐﺮدﻧﯿﺎن هـﻪوڵ ﺑـﺪهن‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ڕ‪‬ﮋﯾﻤـﯽ ﮐﯚﻣـﺎری ﺋﯿـﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋ‪‬ـﺮان‬ ‫هــﻪر ﺑــﻪ " دﯾــﺪی ﺋــﻪﻣﻨﯿــﻪﺗــﯽ" و ﻟــﻪ ڕواﻧﮕــﻪی دهﺳــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑــﯽ‬ ‫ﺳــﺘﻪﻣﮑــﺎری ﺳــﻪرﮐﻮﺗﮑــﻪرهوه دهڕواﻧ‪‬ﺘــﻪ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن و ﺋﺎﻣــﺎده ﻧﯿــﻪ‬ ‫دهرﻓﻪﺗﯽ هﯿﭻ ﭼﻪﺷﻨﻪ ﺗ‪‬ﮑﯚﺷﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﯾﺎﻧﻪ چ ﻟـﻪ ﺑـﻮاری‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻧﻪﺗـﻪواﯾـﻪﺗـﯽ و چ ﻟـﻪ ﮐﺎﻧـﺎ‪‬ﯽ ه‪‬ﻨﺎﻧـﻪ ﮔـﯚڕی ﻣـﻪﺳـﻪﻟـﻪی‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ دا ﺑﺪاو ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﻪ دهﯾـﺎن ژن و ﭘﯿـﺎوی ﺗ‪‬ﮑﯚﺷـﻪری‬ ‫ﮐــﻮردی ﺑــﻮاری ﻣــﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ‪ ،‬ﻣــﺎﻓﯽ ژﻧــﺎن و ﻟــﻪ ﺳــﻪرﯾــﻪک‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗﮑﺎری ڕ‪‬ﮕﺎی ﺗ‪‬ﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﻣﻪدهﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﭼﺎ‪‬ﻪﮐﺎﻧﯽ ڕ‪‬ﮋﯾﻢ دا ﺑﻪﻧﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺋﻪﺷﮑﻪﻧﺠﻪ دهﮐﺮ‪‬ﻦ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت‬ ‫ه‪‬ﻨﺪ‪‬ﮑﯿﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻣﻪرﮔﯿﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻪر دا ﺳﻪﭘﺎوه ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪﯾﻪﮐﯽ ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺳﻪرﻧﺠﯽ دﯾﮑـﻪ ﻟـﻪ ﭘ‪‬ـﻮهﻧـﺪی ﻟـﻪ ﮔـﻪڵ‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋ‪‬ﺮان دا ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﻗـﻪﯾﺮاﻧـﯽ ﺋـﻪﺗـﯚﻣﯿﯽ ﺋـﻪو‬ ‫و‪‬ﺗﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﻪﻣ‪‬ﮋه و‪‬ﺗﻪ ﯾﻪﮐﮑﺮﺗـﻮوهﮐـﺎﻧﯽ ﺋـﻪﻣﺮﯾﮑـﺎ‪ ،‬ڕۆژﺋـﺎوا و‬ ‫ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ــﯽ ﻧ‪‬ﻮﻧــﻪﺗــﻪوهﯾــﯽ ﺑــﻪﺧﯚﯾــﻪوه ﺧــﻪرﯾــﮏ ﮐــﺮدوه و ﺷــﻮورای‬ ‫ه‪‬ﻤﻨﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ڕ‪‬ﮑﺨﺮاوی ﻧﻪﺗﻪوه ﯾﻪﮐﮕﺮﺗﻮوهﮐﺎن ﺗﺎ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪ ﭼـﻪﻧـﺪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرﻧﺎﻣﻪش دا داوی ﻟﻪو ڕ‪‬ﮋﯾﻤﻪ ﮐـﺮدوه ﮐـﻪ دهﺳـﺖ ﻟـﻪ ﭘﯿﺘﺎﻧـﺪﻧﯽ‬ ‫ﺋﯚراﻧﯿﯚم هﻪ‪‬ﺒﮕﺮێ‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋ‪‬ﺮان‬ ‫هﻪر ﻟﻪ ﺳﻪر ﺋﻪو ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾﻪﯾﺎن ﺳﻮور ﺑﻮون‪ .‬ڕاﺳﺘﯽﯾﻪﮐـﻪی ﺋـﻪوهﯾـﻪ‬ ‫ﮐﻪ ڕ‪‬ﮋﯾﻤﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﭘ‪‬ﺒﻪﻧﺪی ﯾﺎﺳﺎ و ڕ‪‬ﻮﺷﻮ‪‬ﻨﻪ ﻧ‪‬ﻮﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﯽﯾـﻪﮐـﺎن‬ ‫ﻧﯿـﻪ و ﺧـﯚی ﻟـﻪ ﺑـﻪراﻣﺒـﻪرﯾـﺎن دا ﺑـﻪ ﺑـﻪرﭘـﺮس ﻧـﺎزاﻧﯽ‪ .‬دﯾـﺎره ﺋـﻪو‬ ‫ڕ‪‬ﮋﯾﻤﻪ ﺑﺎﯾﻪﺧ‪‬ﮏ ﺑﯚ ﻣﺎﻓﯽ ﻣـﺮۆﭬ‪‬ﺶ داﻧـﺎﻧ‪ ‬و وهک دهزاﻧـ‪‬ﻦ ﺗـﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﻪ دهﯾﺎن ﺟﺎر ﻟﻪ ﺳﻪر ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻠﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﻻﯾـﻪن‬ ‫ﮐﯚڕوﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻪ ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗﻪوﯾﯿﻪﮐﺎﻧﻪوه ﻣﻪﺣﮑﻮوم ﮐﺮاوه‪ .‬ﺑﻪ ﺑ‪‬وای ﺋ‪‬ﻤـﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﺋﻪو ڕ‪‬ﮋﯾﻤﻪ ﻟﻪ ﺳﻪر ﮐـﺎر ﺑـ‪ ،‬ﻧـﻪ ﺑـﻮاری ﺗ‪‬ﮑﯚﺷـﺎﻧﯽ ﻣـﻪدهﻧـﯽ‬ ‫دهﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ دهرﻓﻪﺗﯽ ﺧﯚﻧﻮاﻧـﺪﻧﯽ ﭘـ‪‬دهدرێ‪ ،‬ﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻧـﻪﺗـﻪوهﮐـﺎن د‪‬ﺘـﻪ دی و ﻧـﻪ ﻗـﻪﯾﺮاﻧـﯽ ﺋـﻪﺗـﯚﻣﯿﺶ ﭼـﺎرهﺳـﻪر‬ ‫دهﮐــﺮێ‪ .‬ﺋــﻪو ﺷــﺘﺎﻧﻪو ﻟــﻪ ﺳــﻪرﯾــﻪک ﭼــﺎوهڕواﻧﯿــﯽ داﻣــﻪزراﻧــﯽ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤ‪‬ﮏ ﮐﻪ ﺑﻪرهو د‪‬ﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ هﻪﻧﮕﺎو ﺑﻨ‪ ،‬ﺗﻪﻧﯿـﺎ ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ‬ ‫د‪‬ﺘﻪ دی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﯿﻤﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﻓﻪﻗﯿﮫﯽ هﻪڵﺑﻮهﺷـ‪‬ﺘﻪوه‪ .‬ﭘ‪‬ﻤـﺎن‬ ‫واﯾــﻪ ﻟــﻪو ﺑــﻮارهدا‪ ،‬ﺑــﯚ ﺗ‪‬ﮕــﻪﯾﺎﻧــﺪﻧﯽ ﮐﺎرﺑــﻪدهﺳــﺘﺎﻧﯽ و‪‬ﺗــﻪ‬ ‫ﯾــﻪﮐﮕﺮﺗــﻮوهﮐـــﺎن و ڕاﮐ‪‬ــﺸﺎﻧﯽ ﺳــﻪرﻧﺠﯿـــﺎن ﺑــﯚ ﺋــﻪو ڕاﺳـــﺘﯿﯿﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺗ‪‬ﮑﯚﺷﻪراﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮهﮐﻪﺗﺎن دهﺗﻮاﻧﻦ دهوری ﺷﯿﺎوی ﺧﯚﯾﺎن هﻪﺑ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﮐﯚﺗـﺎﯾﯽ دا ﺟـﺎر‪‬ﮑﯽ دﯾﮑـﻪش ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯿﺘـﺎن ﻟـ‪ ‬دهﮐـﻪﯾـﻦ و‬ ‫ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻨﺘﺎن ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺧﺰﻣﻪت ﺑﻪ ﻧﻪﺗﻪوه ﭼﻪوﺳﺎوهﮐﻪﻣـﺎن دا ﺑـﻪ‬ ‫ﺋﺎوات دهﺧﻮازﯾﻦ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻟﯿﺪ ﻋﻪزﯾﺰی‬ ‫وﺗﻪﺑ‪‬ﮋی ﮐﯚﻣﯿﺘﻪ ی ﻧﺎوه ﻧﺪﯾﯽ‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ د‪‬ﻤﯚﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫‪26/3/ 2009‬‬


RPPY ôÝîŠìb÷@õ ôÝîŠìb÷@õT

ìó÷@æi@bïå܆@Nç@ óØò†@çbnäbØò‡ïèó’ óÜ@çbïäbï @óäa‡ïèó’@ìó÷@õóîóŽîŠ ôØóîóŽîŠ@Lòíï“‚ói@a‡îìbåŽïq ó−bàb÷@ôåmbéî†òì@bm@ìòŒûq ò‡ïèó’@ì@çbnäbØóÜûŠ@ôäbØòŒŠói ŠaíjŽîŠ@‹q@ì@ãaìò†Šói@çb¹bØòîŒb÷ òìý@ìíàóè@ãó÷@ôåmbè@NòìónŽïåŽïàò† õîŠ@üi@òŠòìŠóräbán“ïä@ì@Ãóàó÷ói ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ômóîb Šóá“Žïq ôØóîý@óÜ@ì@Ûóîý@ó@Ü@çbn†ŠíØ ômbió‚@ôä‡äbnó÷òŠóq@òìóÙî† õŠóäaŠó@óÜ@õŠòìbàóu@ì@ôäò†óà ôäaìý@ÚŽïåŽîí’@Šóè@ì@çbn†ŠíØ Lõˆò†@Ž¶@çbíØ@õjØbäììŠ òŒbjŽŽîŠ@ì@ça‡ïèó’@ói@õŠa†bÐòì @@NóäbîóØòŒûq @@ ìíàóè@õ†bî@óÜ@ì⁄ çbn†ŠíØ@õŠb ŒŠ@õóŽîŠ@ôäa‡ïèó’ Žô @òìóäaìíàóè@õììŠó@óÜ@ì ì@ìíÝbÔ@ì@õŒbÔ@Z‡@ ïèó’@õŠójŽîŠ @@Nõ‡äóÙÐòŠó’ ômbió‚@ŽõìóØŠó óÜ@†ŠíØ@¶ó @õóäaŒaí²Šb ŒŠ @@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ õŒŠóiŠó@õóÜbàóåi@óÜ@ì⁄ @@Nça‡ïèó’ @@ @õŠbiìŠbØ@ôäüïïàüØ @@ôïmóîłóàüØ çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy @õQSXX@õòíŽïÜóØb‚@õQP @@õìbmóè ôåïîaŒ@õRPPY@ôŠbà@õR @@

çbØónäaŒ@ìóäb£bmíÔ@ôäbîbnüàbà ì@çóØò†@ŠbØ@òìóàóØ@õóšìíà@ói ìbï’@õóšìíà@õaìa†@ÚŽïmbØ@Šóè 熋Ø@ôäa‡åîŒ@ì@ça‡ŽïÜ@ói@çóØò† çbàóiŠûŒ@Nò@ ìónŽîŠ†ò†@çbïàłòì õˆ†@ói@çbáïåîóàí‚@ônŽîíÜóè óØ@òi@óÜ@çaŠóìíä@ì@çajØbäììŠ BæåŽïÙ“i@çbïäbØóàóÜóÔB@ômí õóØóŽîŠ@ôäaŠò†ò‰ŽîŠ†@ì@ça‹maà Lãaïä@õŠójŽîŠ@ôîóåàb‚@ômójîbmói ìŠói@ómüm‹ @õìa‹iìbä@õóŽîŠ@çbàóè çajØbäììŠ@ôØóïïmóîbåàˆì†@ïè@óÜ Œaí²†aŒb÷@ìibïu@ôäaŠóìíäì @@Nò솋Øóä@çbïï͎ •bnŽï÷@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ çóîý@óÜ@ì솋iaŠ@õóîò†@Žô@Ûòì òíŽï ’@æî‹m‡äím@ói@òìóº‰ŽîŠ@ãó÷ bmóè@NŠ@ ó@ónŽî‹Øò†@çbï’‹Žïè ôäbmòŠò†@Žôi@ì@õŠbÙŽïi@•bnŽï÷ Nò@ íïå›Üóè@ôäaín“ïäa†@ói@ôäóm õìì‰Žïà@óÜ@óÜói@Ûòì@õòìó÷@ãłói a†@çbn†ŠíØ@ô‚Šóšìbè ãói@âî‰ŽîŠ@óØ@óîòìó÷@òìónŽïåŽïàò† óØ@@õóäòŒì‹iòŒ@ìó÷@ìíàóè ói@†ŠíØ@¶@ ó @òíïäaínîóä@ŽôåŽîíåîò† ói@‡Žïàí÷@Žôäaímbä@ì@ŽôåŽïi@a‡Øüš íŽïäóÜ@a‡îìb厎ïq@óÜ@pbió‚@ì@õŠb ŒŠ @@Nbji ”ïäa‹Žï÷@õŠóäaŠó@ôÙÜó‚ óÜ@çìíi@Šb ŒŠ@üi@òìóïï’ü‚@ói õŠbàüØ@ômłóò†@ôäòŒòìó’ õòíŽï ’@ì@ŽÞÙ’@ói@ôàþï÷ õòìó÷@üi@çóØò†@pbió‚@ŠüuìaŠüu ì@ãón@ì@õŠümbnÙî†@ói@ôîbmüØ ãó÷@Žßó óÜ@ì@æåŽïi@òìóäbìóš @@@Nç‹Žïri@çbîŠü @ói@a†óº‰ŽîŠ õŒŠóiŠó@õóÜbàóåi ôiïy@솊íØ@¶ó @Aça‡ïèó’ ói@õŒbäb’@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†

S

@@UPW òŠbàˆ

@ @õóäüi@ói@ômóîłóàüØ@ôäüïïàüØ@ôàbîóq @@ ŠûŒ@óÜ@Šò†óåÜüØ@ì@oóè@ói@ôäaìý õQP@õˆûŠ@óÜ@ômójîbmói@ìa†óäüi ôäa‡ïèó’@õˆûŠI@òíŽïÜóØb‚ ì@æm‹ @óÜ@‘‹m@Žô@i@a†@Hçbn†ŠíØ ôïäbán“ïä@ôØŠó÷@Ló−óÙ’ó÷ ôäa†Šó@ì@æäóîó ò†@ @Žôuói@çbîü‚ ì@ôäbïŽîŠìbè@ìaìó“Žïq@õüÙÝ  çóØò†@çbn†ŠíØ@õóÙî†@ôäa‡ïèó’ óÜ@õŠa†bÐòì@ìŽîŠ@õóåïÜí óubm@ì óÜ@Šó@Næ@ Žïäò†a†@çbïäbØüÙÝ @Šó çbîŽîŠ@ì@çò†ò†@ça‡ïèó’@õóÜbàóåi Ú’@Žôi@óäbåïÜŽîŠ@ãó÷@ì@ç‹ ò†@Ž¶ ìaìó“Žïq@õŒbjŽîŠ@ói@õŠa†bÐòì@õbáŽïè ãóuŠó@ì@õóØòŠó’üÙŽïm@óiïy õóŽîŠ@ôäaŠó’üÙŽïm@ì@çaŠbÙmbió‚ @@Nóïïnò‡åi@óÜ@†ŠíØ@¶ó @õŠb ŒŠ ôº‰ŽîŠ@óÜb@ô@õòìó÷ Šó@ói@õü‚@ôàþï÷@õŠbàüØ ãóÜ@òì‡äbqó@a‡äa‹Žï÷@ôäýó  ôäbØò‰Žîím@ì@μš@ìíàóè@a†óîòìbà òíŽï ’@æî‹m‡äím@ói@çbàóØómłì çb@äˆ@ômójîbmói@òìómóäìaŠ‡åŽïìóš ôÐbà@Žô i@ì@ãón@æî‹mŠûŒ@Žßó óÜ õ‡äói@ì@püØ@ì@çìíi@ììŠìòŠói óÜ@ìòìa‹‚@çbïÝà@óÜ@ôîóÝîüØ Nç@ ìa‹Ø@•ójŽïi@Óbà@æîïîbmòŠó ôbï@ôäa‡åîŒ@ŠaŒóè@çbîò† ôäa‡åîŒ@ŠaŒóè@ça†ó@ói@ì@çìaŠˆíØ ìŠaŒb÷@òíŽï ’@æî‹móäa‡äŠ†@ói ìŠürq@çaŠaŒóè@ói@Nç@ ìaŠ†@óiòŠŒóu Nçìa‹ØŠò†@çbïäbØòŠbØ@óÜ@ìímbéŽïÜŠbØ

òìóäbn†ŠíØ@ôäa‡ïèó’@õˆûŠ õaìó“Žïq@ói@†ŠíØ@¶ó @ìíàóè ‡ïèó’@õˆûŠ@óÜ@ì@æäaŒò†@ôäbîü‚ ôäa‡ïèó’@õˆûŠI@ói@óØ@a‡ïä†‹Ø õ†bî@òìa‹Ø@‹Žî†ìbä@Hçbn†ŠíØ ì@pbió‚@óÜ@ŽîŠ@ìòìóäóØò† @@Nç‹ ò†@õóØóïõŠbØa‡ïÐ óÜ@óØ@óïä@òìaŠb’@AçaŽîŠói çbî@Ûóî@ôåŽîí‚@a‡Üb@ôÙŽîˆûŠ@ìíàóè õŒûq@ôØb‚@‡ïèó’@‡äóš ãłói@Nò솋Ø@μ äòŠ@çbïäbán“ïä óØ@òìóîüè@ìói@òíŽïÜóØb‚@õQP@ õˆûŠ a‡Žïm@õ†ŠíØ@õŠbàüØ@ÛûŠó@ãóØóî ômójîbm@ôï@ åî‹ @Lòìa‹Ø@‡ïèó’ ôiïy@óÜb@‰Žïà@óÜ@óîüiŠóè@Nóîóè õòˆûŠ@ãó÷@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ìbä@çbn†ŠíØ@ôäa‡ïèó’@õˆûŠ@Ûòì @@Nòìbä ìb’aŒòŠóàóy@Šó ó÷ ôäbØòŒŠóióÝq@ónò†óiŠbØ õŒíÑä@ì@ômóîbóØ@óÜ@õóØóº‰ŽîŠ Lçb‹mò†@†ó¿ó«@õŒbÔ@aìó“Žïq óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ óÜ@óîüi@Šóè@ì@Žô‹mò†@ô’óØüÙÝ  a‡îóØómóàìíÙy@óÜ@Žßb@ô@õòìbà ôî†aŒb÷@õíåïm@ôÙÜó‚@òìa†óä@õóŽîŠ üÙÝ @Šó@óå›i@çbn†ŠíØ ìòìó’óÜby@ìói@ãłói@NõóØòŒûq õóäòŒì‹iò@ Œ@ìíàóè@ãó÷@Žßó óÜ Lâî‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè@ì@çbnò†óiŠbØ óÜ@†ŠíØ@¶ó @õìaŠóè@ôäłóàüØ ômójîbmói@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ

@Nçìíia‹Ø@ãa‡Éï÷ õóØ󺉎îŠ@ìb’aŒòŠ@óàóy ìó÷@ôäa†òŠa‡Žï@óÜ@ói@ôäaŒò‡äbîaì õòìóäłìíu@Lò‡ïèó’@óÜüq óÜ@†ŠíØ@¶ó @õŒaí²Šb ŒŠ píØŠó@çbïäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ @@Nòìì†‹Ø õìónq@õò†a÷@ì@oîì@ãłói ìó÷@ôîóÌbåi@fi@†ŠíØ@¶ó  ôÙäíš@N‡äb¾ó@õóäìíšüi ôäaŠaíjŽîŠ@óØ@‡äbîb‚óä@õò‡åŽïè ì@çˆ@ói@aìó“Žïq@õŒûq@õóŽîŠ o“Žïéäbîóä@ì@ça‡îóà@óåmbè@òìòìbïq NòìónŽïåŽï·@ŠaíjŽîŠ@fi@óîóŽîŠ@ãó÷ ôäaìŠbØ@õîŠ@õòìóäìíi@‰ŽîŠ† bm@òìómbØ@ìóÜ@†ŠíØ@¶ó @ôäa‡ïèó’ @@NçóïïnaŠ@ãó÷@õŠóåŽï¾ó@bnŽï÷ ôäaŠŒóàa†@ômbØ@óÜ@Šó ó÷ ‡ïèó’@•bq@ì@çbn†ŠíØ@õŠbàüØ ôÙ“ïm@ô’óØòŠójŽîŠ@ôäa‹Ø ôØóîóšìbä@ŠbàüØ@õŠò‡ïØbäììŠ òìóïï’ü‚@ói@Lìíjm‹ @a†@ôÙómŠói Šó@è@ì@çbn†ŠíØ@ìíàóè@bnŽï÷ õˆò†@ŽðÜ@ôَíØ@óØ@ÛóîóŽïu ói@çbíØ@¶ó @õaìó“Žïq@ôàbîóq ôäbåŽïéî†òì@üi@ìòìínïi@Žß†@ôŽîí  Næ@ ’üØò‡Žïm@ôäbØòŒŠói@ó−bàb÷ üi@bïäóm@‹àóä@õaìó“Žïq@õ‡ï÷@bnŽï÷ ôiïy@ôäa‹äóîý@ì@ãa‡äó÷ ì@ßíjàó@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† ìíÙÜói Nóïä@ãbéÝï÷@õòìbšŠó

@

õ‹Žïmbió‚@ôÙÜó‚ @@Açbn†ŠíØ õŒŠóiŠó@õóÜbàóåi @@Aça‡ïèó’ @@AçbØòŽîŠói@óäaíïà @@Aoîìó’ü‚@ôäbïŽîŠìbè õòíŽïÜóØb‚@õQP@û‹àó÷ ôäa‹Ø‡ïèó’@Šóói@Žßb@VR@LQSXX õŠbàüØŠó@†ó¿ó«@õŒbÔ ôiïy@õaìó“Žïq@ì@çbn†ŠíØ NeŠóqò‡Žïm@a‡äbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† Žßb@õòíŽïÜóØb‚@õQP@õˆûŠ@óÜ ì@†ó¿ó«@õŒbÔ@aìó“Žïq@a†@QSRV ì@õŒbÔ@ôÑîó@ôäb‚@æŽïíyóàóy ói@õŒbÔ@õŠ†ó@ôbÕÜíió÷ b’aŒòŠ@óàóy@õü‚ìónaŠ@ôäbàŠóÐ †bibéà@õŠb’@õa‹šŠaíš@ôäa‡îóà@óÜ @@NçaŠ†@òŠa‡Žï@óÜ Šóè@õòíŽïÜóØb‚@õQW@õˆûŠ æî’bi@óÜ@‘óØ@Šaíš@óÜb@ìó÷ ŠbàüØ@õó Šóá“Žïq@õŽïè@ôäaŠóÐó÷ Šóói@çbïàa‡Éï÷@ôäbàŠóÐ@†bibéà@óÜ ”ïäbØüi@õŠb’@óÜ@Nbqóa† ói@ôÝà@çbØüi@õŽïè@õò‡äbàŠóÐ óÜ@”î“Žïq@Na‹Øa†@òŠa‡Žï@ômóq a†QSRUõ @ óàó’òŠ@ôäbà@õRV@ õˆûŠ ôäbäaíïn“q@æî‹mŠa†bÐòì@óÜ@‘óØ@ QQ ôäbØómò’óÈ@ÛûŠó@bmaì@LŠbàüØ LÔó@ôØŠìó @ì@ô ói@⁄ÜìîóÐ

@@õò‰ŽîŠ†

@ôma‹Øíº†@ôiïy@ôäaŠóåŽîíä@üi@bqììŠí÷@ôäb¾Šbq@óÜ@ÚŽïÝŽïäbq@ôäìíšòíŽîŠói @@çbn†ŠíØ

@ @ìü‚íŽïä@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäa‡ïèó’@õˆûŠ

‫ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪآﺎﻧﻪوهو دۆﺧﯽ ﺧﺮاﭘﯽ ﺋﻪوان ﻟﻪ ﺑﻮارهﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﭘﯿﺸﻪﯾﯽدا آﺮدو‬‫ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوه ﻟﻪ دۆﺧﯽ ژﻧﺎﻧﯽ آﻮرد ﻟﻪ ﻻﯾﻪن داﻣﻪزراوه ﻧ‬‫ﻟ‬ ‫ﻮهﻧﺪﯾﺪار ﺑﻪ ژﻧﺎن وهك دﯾﺎردهی ﺧﯚﺳﻮوﺗﺎﻧﺪن‬‫ﯾﻪﺗﯿﯿﻪآﺎﻧﯽ ﭘ‬‫ﻜﯽ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﺪهر ﺑﻪ ﭘﻪرهﮔﺮﺗﻨﯽ زﯾﺎﺗﺮی آﺎرهﺳﺎﺗﻪ آﯚﻣﻪ‬‫ﺋﻪو ﺷﺘﺎﻧﻪی ﺑﻪ ﻓﺎآﺘﻪر‬ ‫ﻮﺧـﯚی‬‫ﻮان ﺑﺰوﺗﻨـﻪوهی ژﻧـﺎن ﻟـﻪ ﻧ‬‫ﻮهﻧﺪﯾﯽ ﻧ‬‫ﻪ ﺷﻪرهﻓﻜﻪﻧﺪی ﻟﻪ آﯚﺗﺎﯾﯽ وﺗﺎرهآﻪﯾﺪا ﭘﺎش ﺷﯿﻜﺮدﻧﻪوهی ﭘ‬‫ ﮔﻮ‬.‫ﻪم دا‬‫و هﯽ دﯾﻜﻪ ﻟﻪ ﻗﻪ‬ ‫ ﺳــﺘﻪﻣــﯽ ﺟﻨــﺴﯽ و ﺳـﺘﻪﻣــﯽ ﻣﯿﻠﻠﯿــﯽ ﺑــﻪ ﯾــﻪﮐــﻪوه ﮔــﺮێ داو ﺳــﻪﻗــﺎﻣﮕﯿﺮ آﺮدﻧــﯽ‬،‫ت‬‫ت و ﺑﺰوﺗﻨــﻪوهی ژﻧــﺎﻧﯽ آــﻮرد ﻟــﻪ دهرهوهی و‬‫و‬ .‫ﺸﺘﻨﯽ هﻪردووآﯿﺎﻧﺪا ﺑﻪدی آﺮد‬‫ﻤﻮآﺮاﺳﯿﯽ ﻟﻪ ﻧﻪه‬‫د‬ ‫ﻨﻪری ﺣﯿﺰب ﺑﯚ آﺎروﺑﺎری ﯾﻪآﯿﻪﺗﯿﯽ‬‫ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن و ﻧﻮ‬‫ﮕﺮی آﯚﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ د‬‫ ﺟ‬،‫ﺋﻪﻣﺠﺎر آﺎوهی ﺋﺎهﻪﻧﮕﻪری‬ ‫ﺮه ﺋﻮرووﭘﺎﯾﯿﻪﯾﺎﻧـﻪی‬‫ﯾﻨﯽ ﺋﻪﻣﻪﮔﻨﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺋﻪو ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘ‬‫ ﺋﺎهﻪﻧﮕﻪری ﭘﺎش دهرﺑ‬.‫ﺸﮑﻪش آﺮد‬‫ﻞ وﺗﺎری ﺧﯚی ﭘ‬‫ﺋﻮرووﭘﺎ ﻟﻪ ﺑﺮوآﺴ‬ ‫ﻮﺧﯚﯾﯽدا و‬‫ﮋﯾﻤﯽ آﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧ‬‫ﺴﻮوﮐﻪوﺗﯽ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧﻪی و ر‬‫ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪ هﻪ‬،‫ﻨﺎﺑﻮو‬‫ﻚ ه‬‫ﻠﻪآﻪﯾﺎن ﭘ‬‫ﮐﻪ دهرهﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧ‬ ‫ﻣـﯽ داوای رهواو ﺧـﻪﺑـﺎﺗﯽ ﺋﺎﺷـﺘﯿﺨﻮازاﻧﻪی‬‫ـﻚ آـﻪ هـﻪﻣﯿـﺸﻪ و‬‫ﮋﯾﻤ‬‫ ر‬،‫ﻮﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﯽدا آـﺮد‬‫ﮋﯾﻤﻪ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧ‬‫ﻜﺪهراﻧﻪی ﺋﻪو ر‬‫آﺮداری ﺗ‬ ‫ ﺗﻪوهری ﺳﻪرهآﯿﯽ ﺑﺎﺳﻪآﻪی ﺋﺎهﻪﻧﮕﻪری ﺑﻪ ﺋﻪو ﭘﺮﺳﯿﺎره ﺟﻪوهﻪریﯾﻪدا‬.‫ﺮۆرو آﻮﺷﺘﺎر داوهﺗﻪوه‬‫ﻪﮐﺎﻧﯽ ﮔﻪﻟﻪآﻪﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪرآﻮت و ﺗ‬‫رۆ‬ ‫ﻮهﯾـﻪك دهآـﺮێ ﺋﺎﻣـﺎﻧﺞ و ﺋـﺎرهزووه‬‫ ﺑﻪ چ ﺷـ‬،‫ﻮهآﺎﻧﺪا‬‫ﺪراوﯾﯿﻪآﺎﻧﯽ هﻪﻣﻮو ﺑﻮارو ﭼﻮارﭼ‬‫ﻜﻪوه ﮔﺮ‬‫دهﮔﺮﺗﻪوه آﻪ ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم و ﭘ‬ ‫ﻜﯽ آﺎرﯾﮕـﻪرو ﺋﺎزاﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ دژی‬‫ﻨـﯽ آـﺎرآﺮد‬‫ﻨﻪ هﻪو‬‫ﺮان ﻟﻪ ﻣﻪﯾﺪاﻧﯽ آﺮدهوهدا ﺑﻜﺮ‬‫ﻪﺗﯽ و ﮔﻪﻻﻧﯽ ﺋ‬‫ﻮدهو‬‫ﮕﻪی ﻧ‬‫هﺎوﺑﻪﺷﻪﮐﺎﻧﯽ آﯚﻣﻪ‬ ‫ ﺟﯽهﺎﻧﯿﯿـﺎن ﺗـﻪﻧﯿـﺎ ﻟـﻪ آـﻪﺷـﯽ ﺋﺎﺳـﻤﺎن و‬:‫ﻮهﻧﺪﯾﯿﻪدا آﺎوهی ﺋﺎهﻪﻧﮕﻪری ﮔﻮﺗﯽ‬‫ ﻟﻪو ﭘ‬.‫ﺮاندا‬‫ت ﻟﻪ ﺋ‬‫ﺗﺎﻗﻤﯽ ﮔﻪﻧﺪهڵ و ﺳﻪرهڕۆی دهﺳﻪ‬ ‫ﮑﻮو ﻟﻪﺳﻪر زهوﯾﺶ ﺧـﻪﺑـﺎت ﻟـﻪﮔـﻪڵ‬‫ ﺑﻪ‬،‫ﺮدا ﻗﺎزاﻧﺠﯽ هﺎوﺑﻪﺷﯽ وهك ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی ﭘﻠﻪی ﮔﻪرﻣﯿﯽ ﮔﯚی زهویﯾﺎن ﻧﯿﯿﻪ‬‫ﺋﺎﺗﻤﯚﺳﻔ‬ ‫ﯚزی و‬‫ ﻧـﺎوﺑﺮاو ﻟـﻪﺳـﻪرآﺎرﻣﺎﻧـﻪوهی آﯚﻣـﺎری ﺋﯿـﺴﻼﻣﯽ آـﻪ ﺳـﻪرﭼـﺎوهی دهﯾـﺎن ﺋـﺎ‬.‫ﺘﻪوه‬‫ﻜﯿﺎﻧﻪوه دهﺑﻪﺳﺘ‬‫زۆر ﭘﻪﺗﺎو ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﭘ‬ ‫ آﺎوهی ﺋﺎهﻪﻧﮕﻪری ﻟﻪ آﯚﺗـﺎﯾﯽ‬.‫ﻪم دا‬‫ﻧﻪ ﻟﻪ ﻗﻪ‬‫ﻚ ﻟﻪو ﭘﻪﺗﺎ و ﻣﻪﺗﺮﺳﯽﯾﻪ ﮔﻠﯚﺑﺎ‬‫ﻮﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﺪاﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﻪآ‬‫دﯾﺎردهی ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺪار ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧ‬ ‫ﺮه ﺋﻮرروﭘﺎﯾﯿﻪآﺎن ﺑﯚ دهﻧﮕﺪاﻧﻪوه ﺑﻪﺧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ آﻮردﺳﺘﺎن‬‫ﺴﺘﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘ‬‫ﻧﻪ آﻪ ﺗﺎ ﺋ‬‫ای ﺳﭙﺎس ﻟﻪو هﻪو‬‫ﻗﺴﻪآﺎﻧﯽدا و‬ ‫ـﻮ‬‫ﺪاﻧﯽ هﺎوﻓﻜﺮی و هﺎوآﺎرﯾﯿﻪآﺎن و ﮔﻪورهآﺮدﻧﻪوهی ﺑﺎزﻧﻪی ﺋـﻪو ﻻﯾـﻪن و آـﻪﺳـﺎﯾﻪﺗﯿﯿـﻪی ﻧ‬‫ﻜﺮدﻧﻪوهو ﭘﻪرهﭘ‬‫ داوای ﻗﻮو‬،‫ﺮان داوﯾﺎﻧﻪ‬‫و ﺋ‬ . ‫ﮋﯾﻤﻪ ﻧﺎﺑﻪﺳﺘﻦ‬‫ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺋﻮرووﭘﺎی آﺮد آﻪ ﭼﯽ دﯾﻜﻪ هﯿﻮای ﺧﯚڕاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎآﺒﻮوﻧﯽ ﺋﻪو ر‬ ‫ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـﺘﺎندا هـﻪرﯾـﻪك ﻟـﻪ ﺋـﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ‬‫ﻨﻪراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ د‬‫ی هﻪرآﺎم ﻟﻪ وﺗﺎرهآﺎﻧﯽ ﻧﻮ‬‫ﻮﺑ‬‫ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﻮﺗﻨﻪ آﻪ ﻟﻪ ﻧ‬ ‫ای رووﻧﺎآﺎﯾﯽ ﺧﺴﺘﻨﻪﺳﻪر‬‫ی آﻪ و‬‫ﻮهﻧﺪی ﻟﻪﮔﻪڵ ﺗﻪوهره ﺑﺎﺳﻜﺮاوهآﺎﻧﺪا دهرﺑ‬‫ﺋﻮرووﭘﺎ ﭘﺎوﻟﯚ آﺎﺳﺎآﺎ و ﺋﺎﻧﺪرێ ﺑﺮی ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪﭘ‬ ‫ﻨﻪراﻧـﯽ ﺣﯿﺰﺑﯿـﺎن‬‫ ﻟﻪﺳﻪرﯾﻪک ﺗﻪﺋﯿﺪی رواﻧﮕﻪآﺎﻧﯽ ﻧﻮ‬،‫ﻦ‬‫ﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﻟﻪ ﺑﻪرﭼﺎو ﺑﮕﯿﺮ‬‫ﻚ ﻻﯾﻪﻧﯽ دﯾﻜﻪ آﻪ ﻟﻪ رواﻧﮕﻪی ﺋﻪواﻧﻪوه ﭘ‬‫آﯚﻣﻪ‬ ‫ﻠﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑـﻮون‬‫ﻮﯾـﺴﺘﯿﯽ ﺷـ‬‫ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﻟﻪﻣﻪڕ ﺟﯿﺪدی ﻧﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺋﻪﮔـﻪری هـﻪر ﭼـﻪﺷـﻨﻪ ﮔـﯚڕان ﻟـﻪ ﻣﺎهﯿﯿـﻪﺗـﯽ آﯚﻣـﺎری ﺋﯿـﺴﻼﻣﯽدا و ﭘ‬ ‫اواﻧـﻪی ﺧﯚﯾـﺎن ﻟـﻪ‬‫ﺒ‬‫ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻟـﻪ ﭘـﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻟ‬‫ﻨﻪراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ د‬‫ ﻟﻪو ﺑﺎرهوه ﭘﺎۆﻟﯚ آﺎﺳﺎآﺎ ﻧﻮ‬.‫ﮋﯾﻤﻪدا آﺮد‬‫ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺋﻪو ر‬ ‫ﮋهداﻧﯽ‬‫ﺨﺴﺘﻦ و در‬‫ ﻟﻪﺳﻪر ﺟ‬، "‫ هﻪرﭼﯽ " ﺑﺮﯾﺶ‬.‫ﻨﯿﺎ آﺮدهوه‬‫ﺮاندا د‬‫ﻤﻮآﺮاﺳﯽ و ﺑﯚ ﻣﺎﻓﻪ ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯿﯿﻪآﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪ ﺋ‬‫ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ آﻮردهآﺎن ﺑﯚ د‬ .‫ﯽ داﮔﺮت‬‫ﻮهﻧﺪی و هﺎوآﺎرﯾﯿﻪآﺎن ﭘ‬‫ﭘ‬ ‫ﻤﯽ آﻮردﺳﺘﺎن‬‫ﻨﻪری ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﯽ هﻪر‬‫ﻠﻪدا ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ آﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯽ و ﻻﯾﻪن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺑﻮرهﺎن ﺟﺎف ﻧﻮ‬‫ﮕﻪی ﺑﺎﺳﻪ آﻪ ﻟﻪو ﭘﺎﻧ‬‫هﻪروههﺎ ﺟ‬ ‫ﻨـﻪری ﭘـﺎرﺗﯽ ﺳـﻪوزی‬‫ﻞ و ﻧﻮ‬‫ ﻟـﻪ ﺑﺮوآـﺴ‬-‫ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن و آﻪﻧﻪآﻪ –آﯚﻧﮕﺮهی ﻧـﻪﺗـﻪوهﯾـﯽ آـﻮرد‬‫ﻨﻪراﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ د‬‫ ﻧﻮ‬،‫ﻞ‬‫ﻟﻪ ﺑﺮوآﺴ‬ .‫ﮕﺮﺗﻨﻪوه هﺎﺗﺒﻮون‬‫ﻜﯽ رۆژﻧﺎﻣﻪوان و آﺎرداری ﺋﻮرووﭘﺎﯾﯿﺶ ﺑﯚ ﯾﺎدداﺷﺖ هﻪ‬‫ﻠﮋﯾﻚ ﺑﻪﺷﺪار ﺑﻮون و ﭼﻪﻧﺪ آﻪﺳ‬‫ﺑ‬

@ @a aŠ@ŒŠói@płì@õòìòŠò† ì@õŠójŽîŠ@ôä@bàa‡äó÷@Ló óá“Žïq ôäbàa‡äó÷@óÜ@ìbšŠói@ôØóîòŠbàˆ çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@lïy õüÙÝ @ôäa†Šó@bmòŠó óÜ@”î‹maì†@솋Ø@çbïäa‡ïèó’ õŠónÐò†@ôäbØóÙåi@óÜ@ÚŽïØóî òìóäüi@ãói@ÚŽïòŠíŽîŠ@ôbï a†óØóòŠíŽîŠ@óÜ@NìíšòíŽîŠói ômóîłóàüØ@ôäüïïàüØ@ôàbîóq çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy çóóy@ŽßìíòŠó@ ¼@ŽîŠói@çóîýóÜ ìa‹@Ø@•óÙ“Žïq@òìòŠìíq ôäaìý@ômóïØóî@ôäbØóàbîóq Lçbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôma‹ØíáŽî† ôma‹ØíáŽî†@ôäbäˆ@ômóïØóî õ‹ Šói@ôäóàí−ó÷@ì@@çbn†ŠíØ ôäbØóïïbï@óïäa‡åîŒ@óÜ bèòìŠóè@ì@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ça‡ïèó’@õóÜbàóåi@ôàbîóq ìóÜ@óbi@ôäbîb’@NòìóäaŠ‡åŽîí‚ pójîbm@õ†ìì‹@ ‡@ äóš@a†óòŠíŽîŠ ôäa‡äóàŠóäíè@çóîýóÜ@òˆûŠ@ìói @@Na‹Ø@•óÙ“Žïq@òìóïîŠóäíè@õŠüØ ”ïmłì@õòìòŠò†@óÜ ôma‹Øíá@Žî†@ôiïy@ôäbØónïàíØ L‡Žï÷í@ôäbmłì@óÜ@çbn†ŠíØ æî‡äóš@NNNNNì@ a‡äbØ@L‰ŽîìŠüä @@N†‹i@òíŽîŠói@çbïòŠíŽîŠ @@

ôäbØòŠüuìaŠüu@óšìbä@ìŠb’ LçýíŽî†@L†bibéà@Ûòì@çbn†ŠíØ Lüå’@LpóiòŠ@Lo’ò†Šó ô䆋iòíŽîŠói@ói@NNNNì@Šb“äaq õ†bî@óÜ@çbîŽîŠ@ôÍïÝióm@ôïØýbš @@Np‹ @çbn†ŠíØ@ôäa‡ïèó’ óÜ@a†óïî‡äòíŽïq@ìóÜ@Šóè õŠónÐò†@ôäbØóÙåi@óÜ@ÚŽïØóî ôma‹Øíá@Žî†@ôiïy@ôbï çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@çbn†ŠíØ Lìíš@òíŽî@Šói@üÙ’ói@ôÙŽïòŠíŽîŠ ì@Š†bØ@óÜ@‘óØ@ça†ó@a†ìóÜ@óØ

ì@çbàa‡äó÷@Žßbàó÷ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôäaŠó’üÙŽïm ôÙÜó‚@aìŠóè@ì@çbn†ŠíØ óÜ@‹mŠí @ói@†ŠíØ@õ‹Žïmbió‚ ôäa@‹Ø@‡ïèó’@õ†bî@ì솋iaŠ@ôäłb çbn†ŠíØ@õŠbàüØŠó@ãóØóî õˆûŠ@ì†óàó«@õŒbÔ@aìó“Žïq ŒŠói@çbïäbn†ŠíØ@ôäa‡ïèó’ @@Np‹ aŠ òìòˆûŠ@ãó÷@õóäüi@ói ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@ôäaŠó’üÙŽïm óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy

@@


@QSXX õòíŽïÜóØb‚@õQU

ÚŽîŒa‹àb÷@ói@çìíióä@Lì@çbØòŒaí‚a† ìŠümbnÙî†@ôÙŽïánï@oò†@óÜ ôbï@òŠbnÐòŠ@ìó÷@La†ìímìóØaì† ômłóèˆûŠ@ôÙÜó‚@óØ@óîóäbîb b÷@ì ôäbØòˆûŠ@ãóØóî@óÜ@çbn†ŠíØ õŠbàüØ@õŠbØ@Šó@óåmbè óÜ@ŠbuŠûŒ@LbnŽï÷@bm@òìóïïàþï÷ •óàó÷@Nòìa†@çbïäb“ïä@çbîü‚ õŒŠói@ônb÷@üi@òìónŽîŠó ò† ÃòŠ@ì@çaìó÷@ôïbï@ôån“îóŽïm ôØóîòìóåmììi@ôäbmíØa†@ó“îŠ@ì çbîíŽïä@óÜ@Úïma‹ØíáŽî†@ @ì@ôîòìómóä óÙÜó‚@ìó÷@ôî‡äòíŽïq@ìŠìíå@Na† Šóè@ì@çaŠa‡młóò†@Žßó óÜ ói@Ûóä@LômóàìíÙy@ôÙŽïánï ì@ô @ îóÙÝîìb@õììŠ@óÜ@ì@pìóÙŽîŠ õò‹Žîí @ói@ìíÙÜói@LôÜbîóƒ’ü‚ ãó÷@ôäbØónîì@ói@ãłòì @@Ne‹Øò†@õŠbî†@óîòìóåmììi @@óÔ@aì† ôàþï÷@õŠbàüØ@óÜb@SP õòìóäìíi@‰ŽîŠ†@ãłói@Nò@ ŠbØ@ŠóóÜ ìói@a†ò†@póïÈŠó’@óä@çóàóm ôäìíjîŒaŠ@üi@óîóÜói@óä@Lìóº‰ŽîŠ Nóîô @ móàìíÙy@óàónï@ìóÜ@ÚÜó‚ õ†óîb@’@ãaìò†Šói@óáŽï÷ çóîý@óÜ@󺉎îŠ@ìó÷@õòìó䆋ÙmòŠ óØ@òìó÷@Šóè@Næ@ îòìóäa‹Žï÷@ôÙÜó‚ ôÙÜó‚@ôäaŠójŽîŠ@ì@çbäó“Žïq õaìa†@óäaìbÙ’aŠ@ça‹Žï÷ ôäbØóäìíäbÔ@õòìóä‡äb“‚a‡Žïqìbš óÜ@μ @ îb÷@ôîbïu@õaìa†@L󺉎îŠ@ìó÷ õòìóäìíjmŠíØ@õaìa†@LpóÜìò† òìaŠŒóàa†@ì†bèóä@ônò† ô䆊a‰jÜóè@õaìa†@LçbØóåŽïqóü‚ ‹Žîˆ@óÜ@ãû‡äa‹ÑŽîŠ@õaìa†@ì†aŒb÷ õìa‹ƒÙŽîŠ@ôî‹Žî†òìbš LçóØò†@a‡äbØòìím‹Øóîòìómóä óánï@ìóÜ@çaìó÷@ôîŠaŽïi çaìó÷@Nf @ äóîó ò†@óîômóàìíÙy ì@õŠümbnÙî†@õŠü@u@æîqa‹‚ õìbä‹Žîˆ@óÜ@ôîûŠòŠó ôÔbm@La†@çbîBõŠíé»B óÜ@çbîˆ@ôäìíàŒó÷@Lòìómû†‹Ø ðïmóàìíÙy@ôÙŽïmłó@ ò†@õŠójŽï -ô @ àþï÷@ôØûŠ@ òíïä@ói@‹ŽïnïÜbmím ŠûŒ@ôÙŽï‚‹ä@Lìóîóè@çbîòìóî õóäbäìíàŒó÷@ãó÷@üi@çbï“ïäa‹  SP@ô’bq@bnŽï÷@Nòìa†@çbîü‚ ãû‡äa‹ÑŽîŠ@eíä@óÜ@Šó@Šó ó÷@LŽßb çbàóè@óÙî†@ôÙŽîŠbu@ì@e‹Ùi õQP@ôàû‡äa‹ÑŽîŠ@õŠbï‹q õììŠìòŠói@QSUX@õòíŽïÜóØb‚ óØ@òìónŽî‹Ùi@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚ LBó@ ä@çbî@fÜói@Lôàþï÷@õŠbàüØB ôÙÜó‚@õEYP@òìóîô @ îbïå܆@ói BbäB@çbïàłòì@óäbîb b÷@ça‹Žï÷ ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäaŠójŽîŠ@Nfiò† ôÜìíÔ@õóŽïq@ói@@òìíàóè@ìó÷@óØ a‡äa‹Žï÷@ôÙÜó‚@íŽïä@óÜ@çbîóØóº‰ŽîŠ ’bi@‘óØ@ìíàóè@óÜ@LæŽïÜò†@Žßóè ói@óîüi@LçŠa†b b÷@óîônaŠ@ìóÜ ô @ ÙŽïàû‡äa‹ÑŽîŠ@üi@Þà@Šüu@ïè ôÙŽï䆊a‰jÜóè@óå’óšŠóè@çbî@óÙî† ”ïî‡äím@ói@ŠûŒ@ì@çò†bä@†aŒb÷ õòŠbi@óÜ@Ûóîaìa†@Šóè@õˆ† õbbî@ói@òìóä‡äb“‚ìbš Lôàþï÷@õbàüØ@ôïmòŠóåi @@Nòìóånòìò† @@ @@

ì@Žßóîa‹Žîí @ói@ça‹Ø@Lç‹Žî‰iò† NóäaìaŠŒóàa†@ìó÷@õ‹àó÷Šói ói@çbïïmóîb’@ôº‰ŽîŠ@óØ@ÚŽïÙÜó‚ LìóØóánï@ôîŠümbnÙî†@õüè ì@Óbà@ì@ôa‹ØíáŽî†@ô䆋ÙmìòŒ ôäbØóïïmòŠóåi@óïî†aŒb÷ Lìíi‡äb‚ììŠ@çbäbán“ïäìbè Šóói@çbïïmóàìíÙy@ôÙŽïánï Šóè@Ûóä@óØ@†‹Ø@ŽßaŒ@a‡äbîü‚ ôÐbà@ì@ôa‹ØíáŽî†@ì@õ†aŒb÷ ŠûŒ@óÜ@L熋Øóä@μia†@üi@ôÄû‹à @@Nòìóäa‹Žï @õòìaì†@üi@òìó“îŠbi ôÙÜó‚@ônŽîíÜóè ôàû‡äa‹ÑŽîŠ@ói@Šójä@aŠói@çbn†ŠíØ @@QSUX@õòíŽïÜóØb‚ ói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôïåŽîíåŽîŠ óîô @ bï@òìa‹ƒÙŽîŠ@ì@çbn†ŠíØ ôÙŽïnŽîíÜóè@ LóÙî†@ ôäbØòìò‹“Žïq ôäbØó’ói@ôÙÜó‚@Žßó óÜ@Œaìbïu õ‡äòíŽïq@óÜ@çbïäa‹Žï÷@õóÙî† NŠ@ óióm‹ @a†óàû‡äa‹ÑîŠ@ìó÷@Žßó óÜ ìóÜ@‡äbîó @çbîaŠ@çaìó÷ óÙäíš@æibä@Ša‡’ói@a†óàû‡äa‹ÑŽîŠ LìóÜìíjÔ@çbïï@ móîb’bq@ôº‰ŽîŠ@óä õŠbàüØ@üi@Âäò†@çò†bàb÷@óä @æäaŒbä@óØ@çò‡i@ôàþï÷ õòŠbióÜ@ìóîóè@ôÙŽïØûŠòíŽïä óØ@çaìó÷@ôäbØòŒaí‚a†@æîä‹  @ móîòìómóä@ôÐbà@ì@ôa‹ØíáŽî† -ô La‡ÙŽïÜby@óÜ@Nó@ îa†@çaŠbi@óÜ@ôš@Lóî ôn“ @ôÙŽïnŽîíÜóè@ónŽîíÜóè@ìó÷ lïy@oò†@ói@płóò†@Lì@ìíi üi@Lìíi@òìóäbØò†ŠíØ@òìa‹ƒ@ ÙŽîŠ@ì óäìíš@ì@ãû‡äa‹ÑŽîŠ@óÜ@õŠa‡’ói óŽîŠ@ça‡äò†@ôäbØóÔìì‡å@Šó óÜ@•óÜby@ìói@Na@ óä@‘óØ@óÜ ôäbØóšìbä@ìŠb’@õŠûŒ@ô’ói ÚÜó‚@æîàóØ@La‡äbn†ŠíØ Lì@çìíi@ãû‡äa‹ÑŽîŠ@õŠa‡’ói Na@†@ôàþï÷@õŠbàüØ@üi@çbïäò† @ móàíÙy@óánï@ìó÷@”ïÙŽïmbØ -ô ôbi@“Žïq@õóîòíŽï ’@ãói@óî òŠüä@Lìa‹Ø@õŠbî†@ça‹Žï÷@üi@La‹Ø ô䆊a‰jÜóè@Šó@ón“îó  bm@çaŠóåŽîŠŒóàa†@ôïÝuóà óánï@ìó÷@ôØûŠòíŽïä ìó÷@bî@LbÙi@õŠbî†@óîômóàìíÙy õòŠìò†@ãóØóî@ô䆊a‰jÜóè@õómbØ óÜ@ôÝÝïà@õaŠìí’@ôïÝuóà a†@†aŒb÷@ôØóîaìóèí’óØ õóÜłó@  @óØ@”î‹maì†@LìíšòíŽîŠói òŒbm@ôàaïä@ôïmòŠóåi@õbbî ôÙÜó‚@La Šòì@üi@ôäò† çaìó÷@õòìó“ŽïqóÜ@ì@çbn†ŠíØ ói@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy a†@çbïÜìóè@Lòìóîô @ îb b÷@ì@õŠbï’ì Nf @ ióè@çbîü‚@ói@pójîbm@ôÜûŠ ôÙÜó‚@õóäaìó›Žïq@ói@çaìó÷ ômbïu@óÜ@ça‹Žï÷@õóÙî†@ôäbØó’ói üi@ÚŽîŒa@‹àb÷@ói@³i@õòìó÷ ôÙŽïánï@ô䆋ØàbÔó Lìa‹bäóä@ì@çììŠbä@ôïmóàìíÙy üi@óäbàïäbÙïà@ì@póЊò†@ãóÜ ì@çbîü‚@ôäbØónîì@õŠü @óäbåŽïè ômìòŠ@ŠóóÜ@çbäa‡åŽîí’ ì@õ†aŒb÷@ô−aŒbÔ@ói@çbØòìa†ììŠ Lôîòìómóä@ôÐbà@ì@ôa‹ØíáŽî† æm‹ Šòì@ÚÜóØ@Np @ ‹ Šòì@çbïÙÜóØ ôäbåŽïénò@ †@ói@üi@çbØómóЊò†@óÜ õŠü @óäbåŽïè@ãóÙïäý@bî@çbØóÐbà

T

Y

@@UPW@òŠbàˆ

@

QSUX@õòíŽïÜóØb‚@õBóåïióä@‘óØB@bî@ãû‡äa‹ÑŽîŠ bîŠì@Š†bÔ ôäbnò†óiŠbØ@ì@çaŠójŽîŠ@æî‹mŒŠói LæŽîŠ†‹Žî‰iò†@Žßóè@ÚÜó‚@ôäò†@ói óÜ@óîóè@çbïÜûŠ@ÚÜó‚@ì ìóØóánï@ô䆋iòíŽîŠói a†çbîü‚@ômłì@õŠbiìŠbØ óÜ@ŠûŒ@LHõŠìí@é»@ôánïI Nò@ ’bi@õŠümbnÙî†@ôÙŽïánï ômóîb’bq@ôåï“ä@Žôu@ôánï Lìíia‹ä@Ž¶@BõŠìíé»B@õìbä ô“îBôàþï÷B@ôÙŽîìbåÜòìb÷ ói@çbï›ïè@•óäbàó÷@N@Žßbq@òìíiaŠ† üi@çbîìì†@Šóè@Lì@çìíióä@pìóÙŽîŠ ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@ôä‡äbmóÜóƒÜóè çbîaì@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@Nçìíi ôánï@Šó ó÷@òìò†‹Øò†i óÜ@aì†ìóàóÜ@Lç‹Žî‰jÜóè@õŠbàüØ ça†Šbî‹i@ì@płóò†@ô䆋iòíŽîŠói çbîü‚@ômłì@ôìíäòŠbš@Šó@óÜ òìó’óîüè@ìói@N@Žôiò†@çbïîŠa‡’ói ômłóò†@óÜ@çbïÙŽïäìíàŒó÷@óØ òìóäüØ@óÜ@ãþï÷@ì@ìíióä@ôåïîb÷ ôäbîˆ@ôäbØóåŽîí’íŽîŠ@õòìbšŠó ôØó@îô @ îbiómbä@Lìíi@çbïïmóîłóàüØ õòŠaìóÔ@çaíŽïä@óÜ@çbîümìó÷ a†ô @ àþï÷@ôØûŠòíŽïä@ì@õŠbàüØ ói@•óàó÷@N†@ ‹Øò†óä@Žôq@oóè ôánï@óÜ@óu@óØ@õü‚@õóŽïu ôØóîóåîŒí @Bôàþï÷@õŠbàüØB bm@ìíióä@a†@ãò†ŠóióÜ@çbîóÙî† @@Nç‹Žî‰i@ôÜóè üi@ÚÜó‚@ôäa‡äò†@ãłói õìbåŽÜòìb÷@ói@õŠbàüØ@ôÙŽïánï ì@ôåîóàí‚@ônò†@ Lòìóîôàþï÷ üi@ôäbØòŠa‡młóò†@ò‡äí‚b÷ ômóÝ‚@õòìó䆋ÙÜbmói ói@õŠbàüØ@ôánï@ôÙïma‹ØíáŽî† óåŽîí’íŽîŠ@ôä‡äbróš@õüè ôî@bïu@N†@ ‹Ø@łòìb÷@òìóäbØóîôåïîb÷ óÜ@ÚŽïØóî@óØ@póÜìò†@óÜ@μîb÷ óÜ@Lóîôa‹ØíáŽî†@ôäbØbàóåi õòŒbm@ôïmóàìíÙy@ôánï üi@ÛóîóŽïu@ @Šóè@Ûóä@La‡äa‹Žï÷ μ @ îb÷@ìíÙÜói@Lbàóä@õŠü @óäbåŽïè ôäbØóäìíäbÔ@õòìbšŠó@ói@a‹Ø Nóîô @ móàìíÙy@óánï@ìó÷ õóÔóÝmíà@ômóîþîìB@ôÝó÷ ôàónï@õóÌbåi@õ†Šói@BêïÔóÐ Lìa‹ä@pbïåi@ŠóóÜ@õòŒbm ôánï@õBoîŠíé»B óÜ@ôåm‹ Šòì@ÚÜóØ@ì@ômóàìíÙy óÜ@LÚÜó‚@ôäa‡äò†@ì@熊a‰jÜóè õŠìíå@fi@ômłóò†@ôŽïq@Šó@ i Nç@ a‹Ø@ôäbiŠíÔ@a†Bê@ ïÔóÐ@ôïÜòìB ìbbî@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@Šóè õóàþï÷@ìó÷@ôäbØóåŽîí’íŽîŠ ô Šói@Lìíia†@üi@çbïäò†@ÚÜó‚ LìbäŠa†@ãaïä@óÜ@BoîŠíé»B ŽðÜ@ôÙïma‹ØíáŽî†@ômóÝ‚ óäb Šü÷@ì†béïä@NòìóîaŠ‡åŽïnó÷ ç@ ìíi@çbØóîHô @ ib—näaI@æŽïqóü‚ ãónï@ôïØòŠó@õŠò†Šbî‹i@ói ìŠbàüØŠó@ì@ïÝuóà@Lì@płì@ì çbïÜóè@ÚÜó‚@óØ@çbØaŠìí’

ôäbåŽïéÙŽïq@ôî†aŒb÷@Lôäóàóqbš Lôbï@õìa‹ƒÙŽîŠ@ì@lïy ôbï@õòìóäìíiüØ@ìŠüØ@ôî†aŒb÷ Nì@ íióä@çbïØóîbŽïu@ @a†óánï@ìóÜ óÜ@ça‹Žï÷@ôäbØòìómóä •ójŽïi@çbïäbØóÐbà@æîïîbmòŠó óå’óš@Šóè@Lì@çìíia‹Ø ôàón@ô䆋iý@üi@çbïÙŽïÜìóè üi@póäbäóm@bî@ôîòìómóä ôäóèŠóÐ@ì@çbàŒ@õòìóä‡äaˆìíi píØŠó@õ‡äím@ói@Lçbïîòìómóä Šóè@•ómóïÈŒòì@ãó÷@Na‹Øò† óàóy@ôàò†Šó@ói@ìíióä@pójîbm ôàò†Šó@óÜ@NõìóÝèóq@õaŒòŠ ’bi@òìóÜ@óØóÈŒòì@La†çb‚aŒòŠ õó@ Žïu@óÜ@Šó ó÷@Nìíióä óÙî†@ôÙŽïóØ@L•b’aŒòŠóàóy óÜ@Šóè@ômóîb’@ôánï@ìbjmbè ôÙŽïäaŠü @Lòìóîbibà@õü‚@ôŽïu a†óÈŒòì@ãó÷@Šó@ói@ômòŠóåi óÜ@ômóîb’bq@ôánï@Npbèò†óä pbØ@ïè@óØ@ôïmłóèˆûŠ@ôÙŽïmłì Lìíjî†óä@òìóîü‚ói@ôa‹ØíáŽî† óÜ@óvŽïi@òìò†‹Ø@ói@ôäaímò‡îóä μ’@Ž¶@õóÙî†@ôÙŽïn’@õŠümbnÙî† ôäýó @ô’Šü’@óïŽïq@ãói@NòìónŽïi õòíŽïÜóØb‚@ôàû‡äa‹ÑŽîŠ@ì@ça‹Žï÷ ìŠìì†@ôäóàóm@õŠbàüm@óØ@LUX òìóÙŽïm@ôïmóîb’@ôánï@õ‰ŽîŠ† ìòŠói@ôîìì‰Žïà@ôÙŽîìbä@óè@Lb›Žïq @@Np‹Üóè@”Žïq õŠbàüØB@ói@ça‡äò† ìíi@òìaì†@üi@òìóäaŠó @Bôàþï÷ @@_çì훓Žïq@ìòŠói@bî óîa‹Ù’b÷@ôÙŽïn’ óØ@ômóàìíÙy@ôÙŽïánï

@@Zçòìóäìíi†Šì@Ž¶@ì@ç†‹Ø ôäóàóm@ói@çb@åŽïè@ôîbmüØ óÜ@ômóîb’@õóÜb@ RUPP@ ôàaïä @@a†ça‹Žï÷ ôåmìóØŠó@ói@ôšŠó ó÷ õRR@óÜ@ça‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’ ômóîb’bq@ôº‰ŽîŠ@La†ça‡äójŽîŠ õQP@ ôàû‡äa‹ÑŽîŠ@ãłói@Lìíib‚ììŠ R@õóØóàbØb÷@óØ@LUX@õòíŽïÜóØb‚ ôäóîý@@ aŠ‡äóîó aŠ@‹maì†@ˆûŠ ói@ôÙïma‹ØíáŽî†@ì@ôäìíäbÔ õóÜb@RUPP@ôánï@ôäbäýòì óÙäíš@Na†@ç@ a‹Žï÷@óÜ@ômóîb’ -ô @ n“ @ôÙŽïàû‡äa‹ÑŽîŠ@óÜ@òŠbªó÷ ôäbØóÔìì‡å@õóŽîŠ@óÜ@ìa† ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@Lòìóäa‡äò† ômbïu@óÜ@çbîóÙî†@ôÙŽïàónï †Ša‰i@Žßóè@ômóîb’bq@ôàónï õˆ†@óîüi@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@Nìíi ì@æîŠóqaŠ@ômóîb’bq@ôánï ìíàóè@óÙäí š@çbî‡äb‚ììŠ oò†@óÜ@płì@ômłóò† Lìíiìbä@õBb’B@óØ@a‡ÙŽï óØ a†í‚@õŠójŽï @Bb’B@LòìüjiüØ õŠümbnÙî†@LõìòŒ@Šó@óÜ@ìíi ôÙŽïäóîý@ìíàóè@Šó@ói@ôÜbi Nì@ íib“ŽïØ@a‡ÙÜó‚@ôäbîˆ ì@õ†aŒb÷@óÜ@ÚŽîŠaìóåŽîí’ Šóè@ìa‹Øò†óä@õ†ói@ôa‹ØíáŽî† õ‡äím@ói@ÛóïïmóîaŒòŠbä@óå’óš Žô @Šóè@Na‹Øò†@píØŠó ì@çbäa‡äìíäbÔ@LôîaŒóÔ@ômłóò† çóîý@óÜ@HpóÜìò†I@õŠóiòíŽîŠói Nç@ a‹Øò†@ŽßûäüØ@òìb’ ói@çbïäóm@Šüäb@ì@ôîûŠòŠó ôî†aŒb÷@Nìíjïå›Üóè@ÚÜó‚

õòíŽïÜóØb‚@õQR@óÜ ôäbØóàbØb÷@La†õ @ ìbmóè@õQSUX ôánï@ô䆋ÙîŠbî†@üi@ãû‡äa‹ÑŽîŠ ômóîb’@ôº‰ŽîŠ@õaì†@ôïmóàìíÙy õò‹Žîí @ói@Na@Š‡äóîó aŠ@a‡äa‹Žï÷@óÜ õEYY@ói@Úîä@LóäbàbØb÷@ìó÷ ôánï@üi@çbïäò†@çaŠò‡äò† @@Nìíia†@Bôàþï÷@õŠbàüØB õòíŽïÜóØb‚@ôàû‡äa‹ÑŽîŠ@óÜ ìì†@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@La†QSUX õŠbàüØB@Zìíi@ŠóióÜ@çbîóŽîŠ õ‡ï÷@NB_@ bä@çbî@ŽôÜó@i@Lôàþï÷ ói@ôšŠó ó÷@Nì@ íióä@ãóï@ Žï@õóŽîŠ ãbáï÷@Lôäb−óÐòŠ@õóÔ Šó ó÷@ÚÜó‚B@õìíjmí  æäaímò†@óîóè@çbîóÙî†@ôÙŽïäìíšüi ça‡äò†@ô Šói@ôn“q@óÜ LpbØ@ìó÷@ãłói@HQIBæ@ ìíåïi Noïióä@õóîóÔ@ãó÷@‘óØ LŽôia‹Ø@•ümìó÷@ôØóîóÔ@Šó ó÷ Ûòì@ÚŽîŠüu@ïè@ói@òìó÷ õìbš@LÚÜó‚@üi@óÙî†@ôØóîóŽîŠ ôäaŠa‡młóò†@Šó ó÷@NŽõ‹Øbä@Ž¶ ômójîbmói@ì@ãò†Šó@ìó÷ oò†@çbïnóióà@Lôåîóàí‚ ô䆊a‰jÜóè@óÜ@ÚÜó‚@ô䆋Ø@łòìb÷ çbîü‚@õŒaíƒ܆@ôánï@õŠüu Šüu@Ûóî@ômbïu@óÜ@Lóîaíi@a† ‡äóš@LômóàìíÙy@ôánï Šbïå“Žïq@çbîŒaìbïu@ÚŽïÜ@ôánï çbîü‚@ônîì@ói@ÚÜó‚@bm@†‹Øò† ói@Âäò†@a†ç@ aìó÷@çaíŽïä@óÜ ói@çaìó÷@Nçò‡i@çbïÙŽïØóî Lòìóîô @ îb b÷@ói@ì@oóÕäó÷ óÜ@óvŽïi@óÙî†@ôØóîóŽîŠ õŠbàüØB@ô䆊a‰jÜóè ÚÜó‚@üi@çbîBôàþï÷ ìíi@çììŠ@Šû@ Œ@ôÙŽïn’@Nòìón“Žïèóä óØ@ômóîb’bq@ôº‰ŽîŠ@@ÚÜó‚@óØ a‡îìbåŽîí‚@ôÙŽï’Šü’@óÜ@ôîòŒbm@ói Nç@ ‹Žî‰ibä@Žßóè@@çbîìíi@‡äb‚ììŠ õŠbàüØB@ôánï@óÜ@óvŽïi ôÙŽïn’@óØ@”îBôàþï÷ õóØûŠòíŽïä@õòŠbi@óÜ@çbîümìó÷ óÜ@çbîóÙî†@ôÙŽïánï@LôäaŒò†óä ôäò†@bm@ìíióä@a†ç@ a‡äò†@ô Šói óÙîŠó’@ì@ôåîóàí‚@Nç@ ò‡i@Žô q æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@ôäbØómłóò† íŽïä@óÜ@ômóîb’@ôº‰ŽîŠ@ôîìaŠŽïi@óÜ üi@çbïïnîìó’ü‚@ìŽîŠ@Lìa‡ÙÜó‚ çbØò‡äí‚b÷@óØ@@ãþï÷@ôåïîb÷ ìó÷@çìíjmìóØóä@bî‹Ð@bn“Žïè ói@ómóîbåïu@ì@çaìbm@òìíàóè üi@çbïäò†@@ çóÙi@òìóîìbä Šó@è@óØ@p‹ Šòì@ÚÜó‚@óÜ@ÚŽïàaïä óÜ@Aó@ ïš@ôäaäbîò†@çbîü‚@üi ô’ìím@çbïäa‹Žï÷@ôÙÜó‚@a‡ïnaŠ @@N†‹Ø@Bóåïióä@‘óØB@ôîŠbî Žßb@SP@•bq@óØ@bnŽï÷ óîBóåïióä@‘óØB@ìó÷@õ†bî Âä‹ @ôÙŽïÜb‚@‡äóš@LòìóåîóØò† òìòìa†ììŠ@ìói@çbïî‡äòíŽïq@óØ Šó@óÜ@ónŽîíÜóè@ôäbîb’@Lóîóè


RPPY ôÝîŠìb÷@õ ôÝîŠìb÷@õT

ì@òìómìóØŠìì†@óåŽîí’@ìóÜ@ôîììŒ òìó÷@No“ŽïèŽô u@çbà†bibéà ói@pòŠbió@ìíi@ÚÜó‚@õòìò†‹Øˆ† @@@NB†óàó«@õŒbÔ@ôäa†òŠa‡ŽïóÜ ìóÜ@ÚŽïØóî@çbàíŽïi üi@aìó“Žïq@óØ@õóäbäŒóà@ómìóÙò† ìíi@òìó÷@båŽïè@õŠbî†@ói@õóØòìómóä óîòìómóä@ãó÷@Šbu@μàóØóî@üi@óØ ì@oò†@óm‹ @õü‚@ôìíäòŠbš a‡ïnaŠóÜ@No @  ’óš@ôî†aŒb÷@ôàbm ôÙÜó‚@ônîì@ì@õ†aŒb÷@õíŽï‚b÷ ônò†óåm‹ @üi@çbn†ŠíØ aìó“Žïq@õý@óÜ@çbîü‚@ôìíäòŠbš Šóè@Nìíi@òìóÙŽïn’@ìíàóè@ììŠó@óÜ ”ïäa†ŠíØ@óØ@óîòìó’óîóäü@ãóÜ ó−bàŠb÷@óåäaìŠò†@òìòŽîŠ@ õìbšói ì†óàó«@õŒbÔ@ôäbØóïîû‹à@쌊ói ì@õ‰ŽïjnaŠ@bèòìŠóè •bn“Žïè@ì@ìa‹iìbä@õŠòìŠóräbán“ïä õóäaìbšŠói@ómóÑ@ @ì@sïäò‹q@ìói ¶ìóÔ@ói@×óè@ói@ì@çŠa†bÐòì@aìó“Žïq †óàó«@õŒbÔ@LìíÝbÔ@ŠínØì† @@NìíiaìŠ@bäbibïi@óÜ@óØ@ìíi@ŽôÜí  ôäa†òŠa‡Žï@óÜ@õˆû‹Üb@óÜ õŠòìòi@ì@†bî@La††óàó«@õŒbÔ Lò†aŒ@ ‹Žï’@¶óÈ@Ûòì@ôäbóØ LôuììŒbà@‡ïàóy@LôÔììŠbÐ@†ó¼ó÷ çbáŽïÝ@L‹ÙŽïÑäó’ìòŠ@⁄Üì‡ióÈ ÞïÈbáï÷@LòŠaìb÷@ýóà@LôåïÈíà ì@LôÑüî@îŒóÈ@Lò†aŒÒîŠó’ çbî@óØ@óÙî†@õ‹Žïmbió‚@çbîò† çbî@ì@aìó“Žïq@ôìíäòŠbšìbè@óäìíi ô−íØ@óÜ@çbïäóàóm@ôÙŽï’ói ŒŠói@L†‹i@Šóói@a†b’@ôäbØóäa‡åîŒ üi@çbîŽîŠ@õŠó@ì@μåŽï‚‹äò† @@@@NμåŽîìóäò†a† @@

óØ@òìóm‹Žï ò†@çbïŽïq@¶íÕÐóuóä õó@Øòìómóä@óÜ@ôî‹ Šói@óÜ@aìó“Žïq ìa@ì†ò†@òìòìaìóm@ôØóïî‹Žîíi@ói òìó@äa‡åîŒ@ô−íØ@óÜ@æà@Zpíîò† ômóÜìò†@ói@ì@ã‹iò‡Üóè@Âäò† çŠbjmóàüm@òíŽï÷@óØ@âŽï Üò†@ça‹Žï÷ ôØb‚@óØ@çòíŽï÷@òìó÷@Nó@ áŽï÷@Ûóä Šó ó÷@Nò@ 솋Ø@ a†@çbmóáŽï÷ ói@ça†ŠíØ@ìíàóè@póÜìò† óîaì@’bi@LŽô äaŒò†@ŠbÙmóäbï‚ ì@Žõ‹Üóè@çbn†ŠíØ@óÜ@oò† çbïnŠóqç@ bán“ïä@ói@”îŠó ó÷ ôäbØòŠbiìŠbØ@ò’biaì@LŽô äaŒò† @@NBŽõ‹Žïri@çbîü‚@ói@çbîü‚ óÜ@o솊óÐ@†íj’ómŠó÷ ói@pòŠbió@õü‚@ôäbØóïîŠòìòi ì@Ûb‚@óÜ@•bq@La†b’@õŠóÐó ômóàìíÙy@ìì†@ôäa†ŠòìæŽîí‚ çbn†ŠíØ@ì@çb°biŠòŒb÷@ôîòìómóä ŠóÐóB@Z@Žôìíäò†@óîóšìbä@ìó÷@üi ôÙŽî‹iòŒ@Ûòì@b’@üi@çbn†ŠíØ@üi ì@‡äòíŽïqìoò†@Nìíšò†@ôyììŠ óØ@ìíjmì@çbïŽïq@b’@ôäbØòŠb؉ŽîìaŠ ôÙÜó‚@óÙäíš@Lçbn†ŠíØ@ónŽïšóä õŠòìbi@b’@Nç@ òŠìím@óîóšìbä@ìó÷ ói@ÚÜó‚@óØ@ìíiaìô @ Žïq@ì@†‹Øò†óä ÚŽïrïu@ói@Næ@ šò†@òìóïîŒaí“Žïq óØ@Nμ @ mìóÙŽîŠòì@çbn†ŠíØ@ìòŠói õìaìóm@ói@Šb’@†bibéà@óåïn“îó  ó@ Üóq@ói@ÚÜó‚@Nì@ íi@ÞïnÈóm ì@o‚a†@çbïäbØóäbØìì† ŽômbØ@N†@ ‹Ø@Žßüš@çbïäbØóàbÔó’ óØ@a‹šŠaíš@ôäbqòŠü @óåïn“îó  òŠa‡Žï @óÜ@a‡ŽîìóÜ@†óàó«@õŒbÔ ôäbØłb÷@ói@õìbš@b’@LìíiaŠ† óØ@pìóØ@†óàó«@õŒbÔ@ômóàìíÙy çbïäbØóÜbà@ôØŠò†@ŠóóÜ@ÚÜó‚ õò†ŠbraŠ@Šó@óÜ@Nìíia‡äbïÜóè ói@ìa‹iì@ bä@Lb’@õŠóiììŠìò†@ôäbóØ

óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@õòìòŠò†@ômòŠaŒòì@õ‰Žïiómì La‡º‰ŽîŠ@ôäüîîìóÜóm@Žßó óÜ@ÚŽî‰Žîìímì ÚŽïäbníäa†@ì@õ‡äòíŽïq@òŠüuŠóè@ô䆋َïrnò† ómłì@ìó÷@óÙîòìói@òìónói@õbÙî‹àó÷@Žßó óÜ Ûòì@ôàþï÷@õŠbàüØ@a‡“Žïq@óÜ@Žôiò† ômí @ì@Žôbåi@ôàŠóÐ@ói@ôàümó÷@ôÙŽïmłóò† çaíŽïä@ôäbØó“ŽïØ@LçbØóïî‡äòíŽïq@ôbi@óÜ@Šói@óáŽï÷ @@Nóîóè@çbàbÙî‹àó÷@ì@ça‹Žï÷ Šóè@ôb@ï@õŠaíi@ôäbîaŒòŠb’@õaŠ@ói@ çaŠbm@ômóàìíÙy@õó@ Žïu@ói@óÙî†@ôÙŽïmóàìíÙy õbmòŠó@ò†‹Øò†@õbàbiü÷@õóàbîóq@ìó÷@óîaìíi ì@çbníäa†@ói@ì@Žõíä@ôÙŽïÜüuí»@ôÙŽïrò† Šóiónò†@õü‚@üi@õŠûŒ@ôÙŽïäaíq@ì@çbÔ@ÃüÜbî† ì@ôîìímìóÙÙ@ îŠóm@óÜ@ôäa‹Žï÷@õòŠbØ@ãói@ì@†‹Øò† óÜ@õóåî‹ŽîŒ@óÜóè@ãó÷@ì†@ ‹Øò†@Šb ŒŠ@õ ó’ü  @@Na†ò†óä@ïØ óØ@òìóåïåŽïiiòì@ónîíŽïq@òŠbî† ô’ìòŠ@a†bàbiü÷@õóØóàbîóq@óÜ@òìó‚a†ói õìaìómói@ça‹Žï÷@õü‚íŽïä@ôïbï@ì@ômóîłóàüØ ãói@òˆbàb÷@bïäóm@a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@ì@ìíia‹ØióÜ ‡ïÈó@”Žï q@ò@ ìóÜ@Ûóîòìbà@óØ@ãóØò†@óÜb‚ ôäb“ŽïØò‰ŽîŠ†@óØ@õìíjmì@ôäììŠ@ói@çbîŠbuóy ôäb‚ììŠ@ôï‹móà@La‡äa‹Žï÷@óÜ@bnŽï÷@ô‚û†ìŠbi •óàó÷@Šóè@ì@õ†‡ïu@ôÙŽïmóibi@ómû†‹Ø@ôº‰ŽîŠ @@@NâîŠ@ôäaŠójŽîŠ@óÜ@ÚŽîŠûŒ@üi@ÛóîóàŒò†‹Žïà@ómüi ìòìòŠò†@óÜ@bàbiü÷@ômóÜìò†@Žôi@ÚŽïäüšŠóè ôäbåŽïéÙŽïq@ì@‰ŽîìaŠ@ôÜbÔŠó@bÙî‹àó÷@õòìòí Žïä ãói@ì@çaŠbm@ôº‰ŽîŠ@õˆ†@óÜ@óïŽîíä@ôØóîòŠói óÜ@Žôäaímò†@õóäaŠaíäŠìì†@ì@óäa‹îˆ@ómìóØíÜóè ôäbØòŠbÙŽîŠ@ì@ãïäbÙïà@õìaìóm@óØ@ŽôÝi@a†ìímbèa† óÜ@óu@ôØóîòŠbšóŽîŠ@ïè@ï÷@ì@båŽïèŠbØói Ú’@çŠbm@ôº‰ŽîŠ@Žßó óÜ@òìóäìíiììŠóiììŠ óØ@çó‚ò‡îŠò†@”ïäbØóäb“ïä@N†‹iò†óä Š ó’@ôäìíàŒó÷@íØòìŠóè@âî‰ŽîŠ@ôäaŠa‡młóò† ì@çaŒb@óäóØò†ììŠ@ÚŽïmbØ@bïäóm@×a‹ŽïÈ@Žßó óÜ Šbšbäói@ì@òìaŒa‹m@ŠbØ@óÜ@ŠbØ@ï÷@óØ@æmìóÙÙŽîŠ @@NæåŽîŠíÕÜóè@‹èòˆ@õóbØ@Žôiò† @@

U

@@UPW òŠbàˆ

@ @BìíiaììŠ@a†@çbibïi@óÜ@ìíi@ÚŽïÜí @†ó¿ó«@õŒbÔB Šìíq⁄ Üì‡ióÈ ‹îˆóè

õü‚@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi óïïnaŠ@ãó÷@õŠóåŽï¾ó @@Nóîò‹ óåÜóèb’by †@ óàó«@õŒbÔ@aìó“Žïq ÚŽïåŽîí’@ómbØò†@ô“îbàŠóÐ@õó †a† ôäbØaìòŠ@óÐbà@óÜ@ðî‹ Šói@üi ì@ômóîaŒb÷@ói@ì@õóØòìómóä ôØûŠòí@Žïä@òìóåŽîíŽïi@ôØóïî‹Žîíi õòìómóä@ô@ äòŠìbäòŠ@ôäbåàˆì† óØ@ôÑîŠó’@çaìŠó@Na@†ìbÔóÜ@õ†ŠíØ a†óïï“îbàŠóÐ@b †a†@ìóÜ@õü‚ aìó“Žïq@òìó÷B@Z@ŽôÜò†@Lòìíi@Ša‡’ói õb †a†@óØ@ìíi@†óàó«@õŒbÔ bèòìŠóè@NBò@ ìòŠbï‹q@‹Žîˆ@òìíi†‹i

ói@ìò@ ìò†‹Ø@p @ òŠ@õbàbiü÷@ôïØbqŒbïä@ônŽîˆ@póàìíÙy@ôäbØòŠüuìaŠüu ãóÜ@Šóè@BZô @ mí @a†bàbiü÷@ôàłì@óÜ@õü‚@õóäbÔòŠóÝÜóØ@ì@ìbi@õŒaíŽï’ ói@óØ@oîŠûm@ôî‹äóîý@Ûòì@ça‹Žï÷@õòìómóä@a†óïîbiŒûq@ôàbîóq bàbiü÷@óØ@óîa†@ÚŽïmbØ@óÜ@óàó÷@Nòìa‹åŽïbä@óîòìóïïØìbä@ôØóš@õaì† ôäaìó÷@ìò@ ìómû†‹Ø@bïu@âî‰ŽîŠ@óÜ@õìaìómói@ôäa‹Žï÷@ôîbb÷@ôäbïïmłììbè -@ ïèói@ì@òì‡ä⁄àó‚@üÙ’ói@ì@òŠìó @ôØóï@ïmóäbnŠb’@ôäbäòìb‚@Ûòì

ôäbán“ïä@ó“ïàóè@a‡ïäbØóäa쇎ïÜ ôÙŽïäbán“ïä@Ûòì@ôäbn†ŠíØ •óïïnaŠ@ãó÷@ì@bäò†a†@oò‡Øóî óÜ@a‡ïäbØóïî‹ Šói@óÜ@ô’bi@ói ì@çììŠ@a‡ïmóîb’bq@ôº‰ŽîŠ@õb †a‡Žïi õŠòì†a†@ói@ììŠ@óØ@ÚŽïmbØ@LòìbšŠói ýóàB@Z@ŽôÜò†@ômóÜaìŠ@õb †a†

óäbŽïi@ôÙŽï óØ@ôäaŒŠbi@bÐónà ì@ìb÷@ãó÷@ôÙÜó‚@ìíÙÜói@Lóïïä ôäbán“ïä@çbn†ŠíØ@ì@óîóØb‚ ôîŠa‡’ói@bèòìŠóè@ì@NBômóîü‚ õŠò†óåÜüØ@õó Šóá“Žïq@ça†ó çbîò†@õŠììŒíy@ì@ôäaŒŠbi ì@ŠìíØbi@õ†ŠíØ@ôïmóîbóØ

óØ ìíi@ŽîŠbq çbán“ïä@ìŒaíƒïn’b÷ ô @ äbîˆ@ò@ ìóÙŽïq@ói@õìónq@ôØóîaì‹i ìónq@õ‡äòíŽïq@ôäìíi@ì@óäbïïn’b÷ ì@ìíióè@ŽðìaŠ†@ôäbmłì@Žßó óÜ@•bi ô’bi@ói@òìóîóäü@ãóÜ@Šóè ômóîaìómóä@ôàón@ói@ônóè ôä‡äaŠŒóàa†@ói@ì@ìíi†‹Ø@õóØóÜó  óÜ@çbn†ŠíØ@õŠbàüØ@ômóàìíÙy L†ŠíØ@õòìómóä@õìì‰Žïà ôäóá ò†@ì@òŒaìbä@ôØóîòŠbšóŽîŠ óÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØ@õŠóòŠbš@üi @@@No“ŽïèŽðuói@Šb †bî@ói@õü‚ õŠbàüØŠó@Ûòì@aìó“Žïq ì@æmìb‚b÷@óÜ@çbn†ŠíØ

ôäìíi‡ïèó’@óÜ@óØ@ŽôÜb@Šóè ó“ïàóè@ôå’óšŠó@ì@çbàòŠbÔ õŒbÔ@LçbàóØòìómóä@ôäbàŠóè ôØóîòŠóqý@LŽõŠŠóqò‡Žïm@L†óàó« óÜ@‹q@õì쉎ïà@ŠóónŽïšò†@‹môåî‹ŽîŒ õaìòŠ@ì@óäaŒaíƒÔóè@ômbió‚@õŒbäb’ õŠóäaŠó@óÜ@çbàóØòìómóä @ì@ôîòŠìím@”ïmbØìbè@ì@a‡äbn†ŠíØ ì@ûŠòŠó@󺉎îŠ@óÜ@ŠûŒ@ôØóïîŠaŽïi @@@@@NŽôåŽïnò†òŠóq@çbØòŠümbnÙî† õˆûŠI@ òíŽïÜóØb‚@õò†@AŽôÜói ói@‹mô @ ÙŽïÜb@L”ïÜbàó÷@Hça‡ïèó’ L†@ óàó«@õŒbÔ@ôäa†òŠa‡ŽïóÜ@Šó ôma‹Øüº†@ôiïy@ôØûŠó õŠbàüØ@õŠóåŽîŠŒóàa†@ì@çbn†ŠíØ Nõ @ ŠórŽïm@çbn†ŠíØ@ôÙïma‹Øüº† õò†@ôäbîói@õŠaíš@‹Žïà‰mbØ óÜ@Lõìbmóè@õQSRV@õòíŽïÜóØb‚ õŒbÔ@L†bibèóà@õa‹šŠaíš@ôäbqòŠü ôÑîó@æŽïy@†óàó«@L†óàó« ômóàìíÙy@õ‹ Šói@õ‹îŒòìI@ õŒbÔ ì@Hçbn†ŠíØ@ôîòìómóä õŠóåŽîíäI@ õŒbÔ@õŠ†ó@ôbÕÜíió÷ õQT@¶í‚@óÜ@†bibèóà@õŠb’ Šbî†@ôïbï@ômóîbóØ@ì@çb¾Šbq çóîý@óÜ@Hçbn†ŠíØ@õŠa†ìbä@ì ô’ómŠó÷@ôäa‰áåŽîí‚@ì@çaˆí؆ŠíØ @@@NçaŠ†@òŠa‡Žï@óÜ@òìóïïmóîb’bq ôØóïïmóîbóØ@ †óàó«@ õŒbÔ õìì‰Žïà@óÜ@ìíi@ìímìóÙÜóè@ìŠbî† õíŽï“ä@ì@ŒaŠìóè@óÜ@‹q@ômbió‚ õŠóäaŠó@óÜ@†ŠíØ@õòìómóä ôÙŽïma‹Øüº†@aìó“Žïq@ Na†çbn†ŠíØ

ì@bÙî‹àó÷@çaíŽïä@ô Šbi@bàbiü÷@õóØóàbîóq@aí‚a† @ @_òìónŽïåŽîìòŠò†@ça‹Žï÷

û‹š@Nl

ôîóåàb‚@NBò@ 솋Øóä@ça‹Žï÷@ôäýó @ôäìíio @ îŠûm@óÜ@ôbi@ÚŽï−üÝØ -ô @ äaíïn“q@Ûòì@õìí“Žïq@ôäbØóïîŒaí‚a†@õòìó䆋Ùmbqìì†@ói@‹maì† @ n“rÜbq@bèòìŠóè@ì@ôäbØóåàˆì†@óÜ@熋Øóä ì@Þïîa‹ï÷@óÜ@熋Øóäô óàbäŠói@ô“Žïqó䆋i@ônóióà@ó@ i@õóØ󺉎îŠ@üi@ìaìóm@ô䆋ْü‚Šaíi N@Žõ‹ bä@Žßóè@ÛóïîŠbÙäaŠü @ïè@õóØ󺉎îŠ@óØ@o²Šò†@ôäbØóïïØìbä õóàbäŠói@óÜ@ó“Øó’bq@æîØìíš@óØ@õììíjmí @•óïîaì†@ã@ ói@ôîóåàb‚ @@NHça‹Žï÷@ôº‰ŽîŠ@òìóåŽîíƒïiI@ãþï÷@ôïmòìaìóm@ônÙ’@ómaì@ðØìbä Šóói@õŠìí@ôÙŽïmó‚@õóäbÔ@ãói@a‡ïnaŠóÜ@ôîóåàb‚@ ì@båŽïè@a‡młì@ìì†@çaíŽïä@ôî‡äòíŽïq@ô䆋Ø’bi@üi@bàbiü÷@õóØóïîŠbØaìa† óÜ@Šóè@ìò@ ìóäbåõŒüÜb÷@ì@熋،bó“ŽïØ@Šó@óÜ@òìò†‹Ø@ôn‚óu@aìŠóè ”îŠóiìóàóÜ@ˆûŠ@‡äóš@Nb@äa†@‰Žîìímì@üi@ôÙŽïÜóuŠóá“Žïq@òìbnŽï÷

NNNŽõ†o @ ò†òì@óäa‹Žï÷@ôïm@óäbnŠb’@ì ìói@oaŠ@”ïîbmüØ@õónŠ@ãó÷@N óÜ@æm‹ óäŠòíÙÜóØ@óØ@óïîbäbà -‘ @ ‹qŠói@ì@óäbïïn’b÷@õòŠbšóŽîŠ õòìóåmìóØŠìì†@õbäbà@ói@çìíióä óÜ@óäbîóØ󺉎îŠ@ì@ça‹Žï÷@ôäaŠa‡młóò† @@@@Nça‹Žï÷@ôïmóäbnŠb’ óØ@ŽôÜò†@bàbiü÷@ômóÜìò† ñü@ ‚@ôäbØómóbï@ói@Žõìóîò† ì@òìónŽï›i@a‡äa‹Žï÷@ói@pòŠbió üi@ômó@ îbnû†@ônò†@óîò†bàb÷ ìói@Šóè@ìb@Ùi@‰ŽîŠ†@ça‹Žï÷@ômóàìíÙy ô’óäaŠò‡äbè@ì@Ša†ììˆóà@óàbîóq üi@çaŠbm@ôº‰ŽîŠ@ôäbØòìíäbïi@Žõìóîò† òìa‹ƒÙŽîŠ@ô䆋ØóäõŠbÙîŠbè ãó÷@ì@Žõi@çbØóïîòìómóäíŽïä çóîýóÜ@ô’bnŽï÷@õónŽîíÜóè ôÙŽîìbäóè@ói@òìóïïäbØóäbºóqìbè ói@•óäbmłì@ìó÷@ìò@ ìa‹äa†@ôåŽîŠó÷ çaŠbm@ôº‰ŽîŠ@óÜ@çbîaìa†@çbîü‚@õòŠüä óäaìŠ@ãói@ôåŽîŠó÷@ôàłì@óØ@ò솋Ø @@@Nòìóma‡i@bÙî‹àó÷@õóïŽîíä õóàbîóq@ãói@bàbiü÷@ôšŠó  ñò†bàb÷@õóØómłì@óØ@o²Šò† La‡äa‹Žï÷@Žßó óÜ@òŠóåmbïåi@õ‰Žîìímì óÜ@âî‰ŽîŠ@õŠójŽîŠ@ôîóåàb‚@ãłói õóØòŒbïå“Žïq@ói@òìò†‹؈†@μàóØóî ôØóïŽîŒìì‹qóÜóq@ì@çaìa†óÜóè@ói@bàbiü÷ ì@‡äbmíÕÜóè@óØóÜóóà@óÜ@õü‚@òìòŠûŒ óÜüÔ@õnŽîíÜóè@óÜ@ñ“Žïq@üi

ì@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@a†óàbîóq@ìóÜ@bàbiü÷ ì@òìòììŒaŠóm@ôØóîbm@ón‚óä@ôº‰ŽîŠ Šóè@óïïäaìŠ@òìòŒaìbïu@õóäü@ìì†@óÜ õa‹Žîì@ìa‹iìbä@Nó@ äaìì†@ìóÜ@ãbØ ôäŒóà@ì@ôîòŠìó @ôåm‹ aŠŒŠói ôÙŽïäbàŒ@ói@LçbØóïïäa‹Žï÷@ôïmóäbnŠb’ -ôŽïq@òìó’ó @õììŠ@ó i@ì@óäbïïn’b÷ ôïmóäbnŠb’@õŠa†b b÷@óáŽï÷@NNN@Zæmí  ìbÙî‹àó÷@ôÙÜó‚@Næ@ îòíŽï÷@õòŠìó  òíŽï÷@ôäbØómìóÙò†@çbéïu ãó÷@ô‚bä@óÜ@NNN@NæåŽï‚‹äò†ŒŠói ôÙŽîˆûŠ@üi@ÛóïïåŽï à@La†óäb䉎ïu LóáŽï÷@ôäbØóÜûŠ@üi@Ûóîaíïè@L’bi LóáŽï÷@ôäbØóÜbàóåi@üi@ôèbäóm ì@óáŽï÷@ôäbØóÜóàüØ@üi@æmìóÙ“Žïq Šb’óy@çbØòìómóä@çaíŽïä@ôïn’b÷ ó Œü‚@ìaíïè@óäbàó÷@NòìaŠ† óäìó‚@óäbàó÷@Næ@ äbØó’óiìbè ói@bèòìŠóè@bàbiü÷@NæäbØó’óiìbè ói@ôîŠa‡’í@ è@ìbÙ’aŠ@ì‡@ äím@ôÙŽîióÜ Zômí @ìa†@âî‰ŽîŠ@ôäaŠóiòíŽîŠóiŠbØ ó’ü‚ôŽïq@çbØòìím‹Øóî@ómóîþîì ôåŽîí’@ónŽï›i@ça‹@ Žï÷@ôïàþï÷@õŠbàüØ ôÜóàüØ@ì@ŠüØ@íŽïä@óÜ@õü‚@õìbï’ óä@•óàó÷@ôäìíiŠó üà@ì@a†ôäbéïu õüè@ói@çbî@Šûm@õóŽîŠ@óÜ õóŽîŠ@óÜ@ìíÙÜói@LòìòŠó’@õónòŠóØ õŠbi‹Žîˆ@ó@ äìíš@ì@óäbïïn’b÷@ôÜìóè õ†í‚@óØ@óåïÔónaŠ@ôïmòŠbï‹qŠói ÚÜó‚@ôÕïÔóè@ôäŒóà@õóäb“ïä@•óàó÷

ì@ça‹Žï÷@ôïàþï÷@ôº‰ŽîŠ óØ@òìòQSUX@ôÜb@óÜ@bÙî‹àó÷ ômó‚@õìò‹Žïq@ìbäói@ôäaŠb؇åŽîí‚ õóäb‚ŽîíÜbi@Šóói@çbïnò†@ãbáï÷ ôî‡äòíŽïq@Lp‹ a†@çaŠbm@óÜ@bÙî‹àó÷ Nóïä@a†@Ûóî@Žßó óÜ@çbïÙïmbàüÝrî† óÜ@ómłì@ìì†@ìó÷@çaí@ Žïä@ôî‡äòíŽïq ‹  qìa‹q@a†ì솋iaŠ@õóîò†@Žô @õòìbà ì@õŒüÜb÷@ì@”ŽïØóá“ŽïØ@óÜ@òìíi ôäìíšüi@Žõ‡äóè@ôåî‹iŠò†@õaŠòŠó bÙî‹àó÷@ôäaŠójŽîŠ@çóîý@óÜ@óäaŒaíƒïn’b÷ La‡ïîaì†@õóäłb@ãóÜ@òìóäa‹Žï÷@ì òìóîòŠbjàóÜ@ümìó÷@ôØóïîŠbÙäaŠü  bàbiü÷@Û@ aŠbi@óïîaì†@ãóÜ@Nò@ ìa†óä@õììŠ õóŽîŠ@óÜ@òìíi@òìó÷@õŠbîŒaí‚ ô@ðîŠbÙåàˆì†@ói@ðîbmüØ@òìò‰Žîìímì @@NŽôi@ómłì@ìì†@ìó÷@çaíŽïä@õóÜb óØ@a‡îómbØ@ìóÜ@oaŠ@AŽôÜói õŠbîŒaí‚@òìó܆@óÜ@ça‹Žï÷@ôäbØòìómóä a‡ïîìbmóè@ôŽîíä@ôÜb@óÜ@óØ@çìíi@òìó÷ ì@Žõ‹›ŽïqòìóÙŽïm@âî‰ŽîŠ@õóåiìó Šbi óº‰ŽîŠ@ìó÷@ôî‹ä@ôäóà@ óm@ói@ôîbmüØ ói@bÙî‹àó÷@õŠbàüØŠó@bàbiü÷@LŽô i ómłì@ìó÷@õìí“Žïq@ôäaŠójŽîŠ@õóäaìó›Žïq a‡îŒûŠìóä@ôàbîóq@óÜ@Šbu@μàóØóî@üi ì@ça‹Žï÷@ôäbïïmłììbè@ò†‹ÙîììŠ ói@òŠbî†I@âî‰ŽîŠ@ôäaŠa‡młóò† òŠüªói@ì@Hp @ ójîbm@ôïbï@ônóióà ômb@Ø@óÜ@óØ@ôäbØóåŽïÜói@óÜ@ÚŽïØóî N†‹Ø@ŽôuójŽïu@õìíia†@a‡䆊a‰jÜóè @@


@QSXX õòíŽïÜóØb‚@õQU

@@@Nóîóè@çbïmłì õòìóåmììi@ôäbØýbš@ôn“ @ói Ûòì@póïïåu@õóÜóóà@çbäˆ ì@ŠbàüØ@ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè@ôuŠóà æäaŒbä@o슆@ói@óÙî†@ôÙŽïnüq@Šóè oîíŽïq@@ómaìóØ@Nò@ ìóäóØò†@ômòŠ@ì çóÙi@a‡ÙŽï䆊a‰jÜóè@óÜ@õŠa‡’ói@bØò† çbîü‚@óÜ@óÐbà@ìó÷@a†ìóÜ@óØ ÚŽïäˆ@Šó ó÷@póäbäóm@@NòìómòìaŠ‡äó ômóîþîì@ôàaïä@ói@‘óØ@æî‹mŠa†bÐòì ôÐbà@óäˆ@õòìó÷@ŠóióÜ@fi@”ïéïÔóÐ @@Nóïä@ôåmìłbqü‚ óÜ@bnŽï÷@óØ@óîòìóåmììi@ãó÷ óÜ@ì@òìa‹bä@‹mbîŒ@pbØ@ìíàóè ôäbØónû‡Äû‹à@óÜóàüØ@ìŠüØ@çóîýóÜ Le‹Øò†fÜ@ôïäaíïn“q@òìóäbéïu ì@oŽîíÜóè@@òŠbªó÷@aí‚a† óÜ@熋Ø@õŠa‡’ói@üi@ôØóîóàbäŠói @_óîóè@a‡õŠbàüØ@ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè •óîóÜóóà@ãó÷@Šó ó÷@bnŽï÷ ŠbàüØŠó@õa‡î‡äbØ@æäaímbä@çbäˆ@óØ ìó÷@Šó@óåïŽî†@LæŽï åia†@ý@ìóÜ@Læi óàbäŠói@@çbØòìbïq@a‡î‡äbØ@óØ@ó‹q ÿó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@çbïÙŽï슆@ì ôØóîa‡î‡äbØ@bîb÷@_óîóè@a†@ça‹Žï÷@ôäbäˆ óÜ@熋؊bØ@óØ@eìóØò†@ÿóè@ümìó÷ çˆ@ôïäbØóîbä@õòìó䆋ÙàóØ@õìbåŽïq õóàbäŠói@@ói@bÙi@a†ìbïq@ì ïè@aí‚a†@_õü‚@ôïmbibƒïnåï÷ ôÈŒòì@ô䆋Ù’bi@LÛóîa‡î‡äbØ üi@ça‡Üìóè@ì@ça‹Žï÷@ôäbäˆ@ôåŽîŒón܆ ì@ãón@ìíàóè@ìó÷@ôån“Žïèóä ì@wäbàb÷@Ûòì@Lçbäˆ@õˆ†@óïï’ójŽïi •óäbàóÜ@_Šü @ónŽïåŽî†@õü‚@õóàbäŠói çbibïä@õaŠìí’@bîb÷@ä‹  ‡ï÷@óm@ümìó÷@ôØóîa‡î‡äbØ@ômóïïyýó üi@çbïÙŽîŠò‡äbè@çbäˆ@fiò†@ü‚@_bØò† Lfióè@a†@熊a‰jÜóè@óÜ@õŠa‡’ói õa‡î‡äbØ@æäaímò†@óä@ÚŽïmbØ óîóè@Ûóîa‡î‡äbØ@óä@ì@æi@õbàüØŠó õˆ†@õŠóiaŠóibä@ì@ãón@ô䆋iíŽïäóÜ õü‚@õóàbäŠói@ì@â’슆@ói@bÙi@çaìó÷ @çaìó÷@üi@熊a‰jÜóè@óÜ@õŠa‡’ói ói@óïä@’bi@bîb÷@_óîóè@ôÙŽî†ìí õóäb“ïä@ói@óØ@æäóîóiaŠ@õìbÙ’aŠ Ûòì@ì@çbäˆ@ôäa‹ƒŽîín“q@óÜ@õŠaŽïi ôäˆ@ói@ˆ†@ôº‰ŽîŠ@óÜ@ômóîaŒòŠbä ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@ôàþï÷@õŠbàüØ @@_çóØò†@âî‹yóm @@

çb›Ø@õò‰ŽîŠ@óØ@æ’üƒ܆@òìói@çbäˆ ‹mbîŒ@çaŠíØ@óÜ@a‡äbØónäaŒ@óÜ òìaŠb÷@ónŽî†@òŠbï‹q@ìó÷@ãłói@Nòìíi ì@b b÷@òŽïè@ìó÷@õ‡äóš@a†óóÜ@óØ óÜ@@æäaímò†@òŠaìò‡åŽîí‚ óÜ@ì@ça†Šbî‹i@ôäbØò‡äòìbä a†ómłì@ìó÷@ôîŠóiòíŽîŠói@ôäbØónüq òìó‚a†ói@_òìónŽïi@çbîbŽïu óàó÷@bîb÷@N@ãóØ@ŠbvØóî@ôØóîò‰ŽîŠ ì@ômóîbóØ@ói@óïä@ômóîbØìí óØ@õóäbäˆ@ìó÷@_çbäˆ@ôäbØóïîbäaím ôîbäaím@ì@Žïè@çbàí @fiói æî‹mŒŠói@ôåm‹ Šòì@ì@póïî‹î†íà ôïbï@ì@ôîa‹vï÷@ôäbØónüq

ôî†aŒb÷@õŠaŒbi@ôäìíi@ ôîò†bàb÷@ôïmóîa‹Ðò†@ìóîbàŠó õŠaŒbi@óÜ@bqììŠí÷@ôïmóïØóî @@a†óîbàŠó ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@ôîbäaím@ õŠaíi@óØ@ônŽïàa‡äó÷@ôäbØbŽîŠ ôïmóïØóî@ôîaŠa†@ì@õŠìíib÷@Lôbï @@Žõ‹ ò†@ü‚óÜ ói@çìíi@oòìŠò†@ Žßó óÜ@õü‚@ôäbØó“ŽïØ@õŠóòŠbš ôäbØóïïåŽîíåŽîŠ@ôŽïq@ói@óÙî†@ôäbmłì @@çbØòìím‹Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ üi@óïØ@ Ším@ôäìíi@oòìŠò†@ õŠóòŠbš@õìbåŽïq@óÜ@ça‡Üìóè ôŽïq@ói@‘ŽïÔ@ô‹q@õóäbïn’b÷ õìa‹ƒÙŽîŠ@ôäbØóàbäŠbî‹i ôäbåŽïéÙŽïq@óØ@çbØòìím‹Øóîòìómóä ôîbb÷@üi@ìb−í @ôÙŽï ’óØ Žßó óÜ@”ïäbØóïî‡äòíŽïq@õòìóä†‹Ø @@HXI@NòìónŽî‹ ò†@‘ŽïÔ õóäbmóibi@ìói@´ói@o“q L‘biŠói@óåmbè@a†òŠbmì@ìóÜ ôäbØóåî‹ @òŠóràóÜ@oïäaímò† ììaìóm@ôäìíi@ãa‡äó÷@ói@ãò†Šói ôïmóïØóî@óÜ@óïØŠím@ôîó“ïàóè •óia†@óäbîbmòŠó@ìói@a†bqììŠí÷ @@NæîóÙi @@ @@

ôïmóïØóî@NóäbØóïïäóàŠó÷@õˆíØüØ ìbšŠóióÜ@õaìa†@óäaÝŽï ’@bqììŠí÷ ìóÜ@ôåïîb÷@ônóiŠó@ôÐbà@ônäò‹ ôÐbà@ôåïbä@Nò@ 솋Ø@ómłì ôÙŽïØóî@óïØŠím@óÜ@çbØóåïàóØ ôïmóïØóî@óØ@óäbØó‹q@õóÙî† ôŽïq@ói@Žõìò†@õóïØŠím@óÜ@bqììŠí÷ pìóØíÜóè@bqììŠí÷@ôäbØò†Ša‡äbn ómłì@ìó÷@ôäbØò†ŠíØ@ìíàóè@óØ@bÙi pýóèˆûŠ@õŠìí’bi@óÜ@çbîóiŠûŒ@ óØ ‘‹q@μîaì†@Nò@ ìónŽî‹ ò†@æîˆò† õîŠ@óäìíš@üi@óîóïØŠím@õìb−í  ómóibi@ìó÷@óØ@òìbqììŠí÷@ôïmóïØóî òìóïmóïØóî@çóîý@óÜ@Žô iò†@bïäóm @@@@HWI@NòìónŽî‹Ùi@oa“q çbïbi@õóäbn’@ìó÷@ôŽïq@ói Lõ†aŒb÷@õ‡äójŽïq@Žôiò†@óïØŠím@a‹Ø ìó÷@ôäa†@ì@Äû‹à@ôÐbà@ì@ôa‹ØíáŽî† ômóïØóî@óØ@Žôi@óäbïmòŠóåi@óïî†aŒb÷ ói@ìíi@óïØŠím@Nb@Øò†@çbïîŠbî† SU@ôŽïq@ói@óØ@ôäb’Šó@ôØŠó÷ NbÙ@ i@çbníäa†@ômóïØóî@ÿó óÜ@ò†bà üi@óäbuŠóà@ìó÷@ÛbéåŽïqüØ@ôån“ïäa† ôïmóïØóî@óÜ@óïØŠím@ôäìíi@ãa‡äó÷ @@@NbØò†@õŠbî†@bqììŠí÷ ¶ó ìaŠŒóàa†@ôîàbÔó@ ì@ãŒóä@Lôa‹ØíáŽî†@õŠóÙåïia† ôÐbà@ôånaŠbq@ì@Äû‹à@ôÐbà@Lbbî @@çbØóåïàóØ

V

Y

@@UPW@òŠbàˆ

õŠbàüØ@ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè@óÜ@çbäˆ@ôîŠa‡’ói @ @_a†@ôš@ìbåŽïqóÜ@ ôyìínÐ@çbnŽîíØ

ì@ôòŠ@ói@a‡õŠbàüØ@ÛûŠó Nò@ ìaóifÜ@çbîóîóŽîŠ@ãó÷@ôîbbî õòŠìò†@ô䆊a‰jÜóè@μàóîò†@òìó÷ Lfšò†@òíŽîŠói@óïîŠbàüØ@ÛûŠó çbäˆ@óØ@õòìóÜ@bïu@bnŽï÷@bm@ôšóØ a‡î‡äbØ@çbîü‚@óïä@çbîòì@ ó÷@ôÐbà •ónüq@ãó÷@üi@õóäaìbïq@ìó÷@LçóÙi ïè@Lò솋Ø@a‡î‡äbØ@çbîü‚ óÜ@Šü íÜb÷@üi@çbïØóîóàbäŠói a†ómłì@ãó÷@ôäbäˆ@ômóïïÈŒòì ô䆋ÙîŠa‡’ói@ómaìóØ@Nòìíióäfq ôánï@ôî‹n“q@óÜ@óu@çbäˆ _Žôäóîó ò†@ÚŽïn’@@ôàþï÷@õŠbàüØ ô@äbØóÐbà@ôäa‹äóîý@ŠbuŠûŒ

ômóÜa†óÈbä@óÜ@ç‹q@óØ@óîóäbîbbî@ìó÷ çbäˆ@Nç@ bäˆ@õˆ†@óÜ@ôäbØóîbä@ì ôÐbà@ôäbåŽïénò†ói@õŠbîŒaí‚ ‡äóš@Šóè@Nçaìbïq@ÿó óÜ@æäbØóî ôÐbà@óØ@@a†óäb䆊a‰jÜóè@ìóÜ@çbäˆ õòìó÷@õaíïè@ói@Lóîóè@çbïäa‹Žî‰jÜóè Šò†Šbî‹i@õŽïè@óÜ@æi@ÚŽï’ói@@æäaíni õŠìínÜíØ@ãłói@Lò솋Ø@çbïîŠa‡’ói ôrüØì‡äóØ@ŠûŒ@ì@õŠýbìbïq@ôÜaŒ ôº‰ŽîŠ@óØ@‡nè@ì@ômóîłóàüØ@õóÙî† çbïïäaíïn“q@ôàþï÷@õŠbàüØ ôäbØóÜìóè@@eŠbu@ìíàóè@LbØò†fÜ ììŠóiììŠ@oЋ ì @ÿó óÜ@ôäaìó÷ ìói@òíïäaínäbîóä@çbäˆ@Nòìómû†‹Ø óÜ@ì@fióè@çbîŠóåŽîíä@ónîíŽïq@õòŠüu çbîŒbìíäòŠbš@ô“‚óä@a‡äbØòŠbî‹i @@@Nfji ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè@ãłói çbäˆ@óØ@òìóîóäaìŠ@ìóÜ@õŠbàüØ çbï䆋Ø@a‡î‡äbØü‚@ôÐbà@aì†ìóàóÜ óÙî†@ôäbØó䆊a‰j@ Üóè@@ÿó óÜ@Lóïä Ûóä@óØ@ÚŽï䆊a‰jÜóè@Nó@ îóè@õŒaìbïu ìíÙÜói@óïä@a‡Žïm@çbäˆ@üi@ôÙŽïmóÙò† ói@ô’a‹Ù’b÷@ôØóïïmóîbØìí ìóÜ@Nó@ îa‡Žïm@çˆ@ôïmóîbóØ ça‡äò†@üi@bïäóm@çbïäbäˆ@a†ó䆊a‰jÜóè ôäa‡äò†@Nça‹Žî‰jÜóè@üi@Ûóä@eìò† õŠbàüØ@ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè@óÜ@çbäˆ çbîü‚üi@óØ@õòìói@óäa‡äò†@La† óäa‡äò†@Lμä@ónüq@ìó÷@õónîb’ õŠìíÉ’@ì@ŁÔó÷@çbîü‚üi@óØ@õòìói Nóïä@çbîónüq@ìó÷@ô䆋iòíŽîŠói a‡ÙŽï䆊a‰jÜóè@óÜ@Žôiò†@ôšüi@óîaìóØ óäìíšüi@ãó÷@óØ@çóÙi@õŠa‡’ói ô䆊a‰jÜóè@ÿó óÜ@Šó ó÷@_fåŽï¾óò† La‡ïÝuóà@ôäaŠóåŽîíä@ì@çbØaŠìí’ óŽîŠ@ñŠýbìbïq@õìbróš@õŠìínÜíØ ìó÷@çbäˆ@ónîíŽïq@õòŠüu@ìói@a†bä ô䆊a‰jÜóè@óÜ@Lç‹iŠòì@óäbnüq

ì@çbn@ òìaŠ@ãó÷ Nò솋Ø Šó ó÷@çbäˆ@õóäbïïäbØòŠóiŠói ãóØ@ôäý@@Lfi@ìíióä@çbï“ïmìóÙò† ói@õìaìóm@ói@âŽî‰ŽîŠ@òín“Žïéäbîóä üi@çbäˆ@õòìóä‡äa‚@óØ@ôäbØó−bàb÷ çbîòìóån‚Šìì†@ì@çbØóÜbà@ôåiˆíÔ ôäbØóä‹ @óïïmóîb‹qŠói@ì@ÛŠó÷@@óÜ @@Nbi@Lòìíi@bÜóàüØ@íŽïä ôäbØóÜìóè@ìíàóè@õaŠòŠó ôäbåŽïénò†òì@ônóióà@ói@çbäˆ Lçaìbïq@ÿó óÜ@çbØóî@ôÐbà ôäa‡îóà@óÜ@çbäˆ@õóŽïq@•bn“Žïè Nó@ îa†@ãä@ŠûŒ@ôÙ@ Žïnb÷@óÜ@a‡móbï ômóbï@õüèói@•óàó÷ óîa†@ça‹Žï÷@Šóói@ÿaŒ@ôïÙîˆüÜü÷‡ï÷ ìíàóè@óÜ@ôäbäˆ@õˆ†@ói@熊aìłóè@óØ ôÙŽïmóbï@ómû†‹Ø@a‡äbØòŠaíi óÜ@æm‹ ŠòíÙ@ÜóØ@ói@Lì@ôòŠ çˆ@çaíŽïä@ôäbØóïïÙîˆüÜüïi@óïîŒaìbïu ì@ÛŠó÷@ŠûŒ@óÜ@ôäbäˆ@L@ìbïq@ì ôäbØòŠaíi@óÜ@ômóîb‹qŠói ô−aŒbÔ@ói@a‡ïbï@ì@ômóîłóàüØ bmòìó÷@Nò@ ìómün‚@Šìì†@çaìbïq Lμåïiò†@ôäììŠ@ói@ô’óØóàbØb÷ óÜ@çbäˆ@ôn“ @ói@õòìó÷@õüè@ómüi Ûòì@ôäbØòŠóîŠbØ@ì@Âä‹ @ónüq LõŠbàüØ@ÛûŠó@LõŠòì†a† ŠûŒ@ì@òìòŠò†@ômóbï@ô䆋iòíŽîŠói óÜ@Nb@Ùi@•ójŽïi@Âä‹ @õóÙî†@ônüq a‡ïàþï÷@õŠbàüØ@ôïmòŠóåi@õbbî Bô @ bï@ßbuŠB@bïäóm@óØ@òímbè ÛûŠó@ônüq@óîóè@çbîòìó÷@ôÐbà õó’ì@Nfi@a‡nò†óÜ@çbïîŠbàüØ ôŽïq@ói@@ì@bmaì@Ûòì@@”îBßbuŠB ìbïq@õbäbà@ói@çbØóïî@bbî@òìóäa‡ÙŽïÜ @@@NòìómòìaŠ‡ÙŽïÜ û ‹àó÷@óØ@ÛóîóÜóóà@æîä‹  õŒaíƒÐbà@õòìóåmììi@ãò†ŠóióÜ ôåîŠü @õóÜóóà@Lóîa†@ça‹Žï÷@ôäbäˆ

ôäóàóm@ôÜb@μàóïõ@óÜ ói@ì@a‡äa‹Žï÷@ôïàþï÷@õŠbàüØ@ôº‰ŽîŠ μàóîò†@ô䆊a‰jÜóè@óÜ@òìóäìíi@Úîä óÜ@‹mbîŒ@LõŠbàüØ@ÛûŠó@õòŠìò† óÜ@‹ q@bbî@õŠójŽï @ÚŽïmbØ@ìíàóè Šó@ói@óº‰ŽîŠ@ìó÷@ôäbØó䆊aìłóè a‡äa‹Žï÷@ôäbäˆ@ôäbîˆ@ôäbØòŠaíi@ìíàóè ìíàóè@õaŠòŠó@NbØò†@ôîbŠíÔ e‹Øbä@Lçbäˆ@õˆ†@çbØaìòŠbä@ó䆊aìłóè óäa‡îóà@óÜ@çbîóäbØýbš@ôîŠa‡’ói ì@ôäóèŠóÐ@ôäbØòŠüuìaŠüu •óàó÷@Næåïióä@a‡õmóîłóàüØ ôî‹ aŠü‚@ì@pbió‚@üi@òìónŽîŠó ò† ìíàóè@õaŠòŠó@óØ@ómłì@ìó÷@ôäbäˆ ôº‰ŽîŠ@óØ@ÛóîòŠó óm@ì@süØ ómìóîìbåŽïè@ôàþï÷@õŠbàüØ ì@çbØbbî@üi@çbïÝà@LçbïŽîŠŠó ðäˆ@óØ@óº‰ŽîŠ@ìó÷@ôäbØónaí‚ Lìì†@óÝq@ômłììbè@ómû†‹Ø ça‹Žï÷@ôäbäˆ@õòìóåmììi@Nòìb“ŽïØóäaŠ ŒaíƒÐbà@ôØóîòìóåmììi@Ûòì@û‹àó÷@óØ ômóîłóàüØ@õìì‡äóó’ó @ì õòìóåî‹@õóÜóóà@Lóîóè@ôäb’üÙŽïm a†@çbØbbî@óÜ@ôïåïu@ô䆊aìłóè Np @ bió‚@ôïØòŠó@ô‹q@ómû†‹Ø ça‹Žï÷@ôäbäˆ@ôäb’üÙŽïm@ì@ÿìóè@òŠbî† óïî†aŒb÷@ì@Óbà@ói@´“îó @üi õ‰ŽîŠ†ìŠìì†@ôØóîì쉎ïà@çbïäbØaìòŠ õŠbØŠó@óåmbè@ÿó óÜ@ãłói@Nóîóè bbî@ôä‡äbqó@ìóº‰ŽîŠ@ìó÷ ì@pbió‚@LçbØóäbnŠóqóäüØ ôÙŽï‚bäüÔ@”ïäbäˆ@ôïäbØòŠóiŠói óÜ@‹mbîŒ@Np @ ‹ @òìóîü‚@ói@õn‚ó ói@çbäˆ@õòìóåmììi@fiò†@ÚŽïÜbŠaíš ì@‹mŠûŒ@ôÙŽïåïmìŠí  õˆ†@òìòŠûŒ@ôÙŽïäìíiü‚óiŠòìbi ói@óØ@òìómòìbnòì@ÚŽïánï óÐbà@óÜ@ôäbäˆ@ôîbbî@ì@ôòŠ •óifi@çbïäbØóïïbï@ì@ôäò†óà

@òìbqììŠí÷@ômóïØóîói@óïØŠím@ôäbÙÜ@ãò†Šói@ôäbØòŠóràóÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ãóèìì†@ô’ói@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ôáïyòŠ@bèóm Zì@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@ò†aŒ@ôuby@ßýóu L‘ŽïÔ@õó“ŽïØ@òˆbàb÷@μäaímò† ôÐbà@ì@õ†aŒb÷@ô‹q@LçbØò†ŠíØ @@@ZæîóÙi@NNNì@Äû‹à õìaìóm@ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@ ì@ÛbéåŽïqüØ@ôäbníäa†@ôäbØóåŽïÜói @@Nôbï@ôîŒbØbš ìbbî@ô䆋Ø@Âäóèbàóè@ ÿó óÜ@óïØŠím@ôäbØóïîü‚íŽïä@bŽîŠ @@bqììŠí÷@ôïmóïØóî ôäbØóÜóàüØ@õ‰Žîìímì@ õóÙî†@ôäbØó@ ÜóàüØ@Žßó óÜ@óïØŠím @@bqììŠí÷@ôïmóïØóî õ†aŒb÷@ô‹q@LóÙŽî†@ôÙŽïmóibi ó‹q@ìó÷@óØ@óïØŠím@óÜ@óåî‹iŠò†aŠ õò†bà@ói@õü‚ìónaŠ@õ‡äòíŽïq ómłì@ìó÷@ômòŠóåi@õbbî@õSPQ o“q@ói@óïØŠím@ômóÜìò†@Nóîóè bnŽï÷@bm@Lóîò†bà@ìói@´ói Ûòì@õóïØŠím@õìa‹bä@ŠûŒ@ôäbóØ ìòìb’òíŽïÜ@ôäbìíäóàbäˆûŠ HÛ@ íàbq@çbèŠí÷@ÛòìI@ôäaŠóìíä õŠbïnóè@ôÙŽïmóibi@Nòìa†@a ô䆋Ø@ßìíjÔ@ì@μbä@LóÙî†

ói@a†QYXP@õóîò†@óÜ@ì@Âäò‡Žïi ôäaˆûŠ@óÜ@óu@La‹Ø@üšłóÔ@õìaìóm õaŠó @ãþï÷@ômŠbq@ôàŠóÐ@òíïä bèòìŠóè@ìBoîŒb @ôÝà@LëbÑîŠB LŠóîŠbØ@ôØóîòìò†‹Øˆ†@LçbàòŒ ì@çbØóäbîó aŠ@óÜ@óîaìa†@ìói@×óèŠò† ãłói@Nòìa‹åïióä@a‡äbáÜŠbq QYWP@ì@QYVP@õóîò†@ôäbØónïÝï÷ Lõ‹ióäŠò†@çbïØóïïmóîaŒòŠbä@ïè çìíi@óîaì‹i@ìó÷@Šó@óÜ@ôÙäíš ì@Úïma‹ØíáŽî†@ôÙŽïánï@óäòŠ ò†ìíb÷@ì@ç‹Žî†íà@ôÙŽïäb îˆ pó äbäóm@Nfi@Šóiónò† ”ïäbáÜŠbq@õòìòŠò†@ôäüïîŒüqü÷ çbîŠóîŠbØ@ôØóîòìò†‹Øˆ†@ïè @@HVI@Nìíióä õóäbïÙàóš@ôåŽïnói@Hl @@óØóbi ì@‘‹q@çbàí @Žôi ìó÷@õóŽîŠ@Šó@óÜ@ÚŽïÜó ŠóràóÜ Šó@óÜ@çbïîŠóîŠbØ@óØ@çóîóû‹q õîŠ@íŽïä@üi@óïØŠím@ôäìíš pójîbm@ói@Nó@ îóè@bqììŠí÷@ôïmóïØóî

ßaŒü÷@pbØìbè@NŽõ‹Ùi@ümìó÷ ói@ôÙŽï’ói@Lóîaìa†@ìó÷B@Z‡äbîóîaŠ óïØŠím@ìóîóïØŠím@ôäìíi@ôîaìb÷ˆûŠ ôäbmłì@õîŠ@ónŽïšò†@õŠó üà@ói óÜ@póäbäóm@ìó÷@NòìóïîbqììŠí÷ óÜ@óïØŠímB@a†@ô’óØójŽïnØ õŠüïm@Šó@óÜ@çbî†@Ba@†bqììŠí÷ çbØaŠó bqììŠí÷@óØŠím@ônïÜbàóØ ì‹Žïm@ói@μäaímò†@Nò@ ìómbØò†@o‚óu õŠóåÜbq@óÜ@‘bi@¶óóm bm@ãłói@ LæîóÙi@ßaŒü÷@õóåïÔónaŠ õaìa†@ói@ôî‡äòíŽïq@õóïŽïu@ìó÷ òìbqììŠí÷@õóÜóàüØ@óÜ@óïØŠím ìó÷@Šó@óÜ@ÛŠím@ôäb‹qŠói@Lóîóè ôàò†Šó@óÜ@ómóibi@ìó÷@çóîaì‹i ôÙŽïmóibi@a‡mŠóåi@óÜ@òìóØŠímbmb÷ õŒbïä@õŠò‡äb“ïä@ì@ôÙîˆüÜüî‡ï÷ óÜ@Nó@ äìíi@ôîaìb÷ˆûŠ@ói@üi@óïØŠím ‘bi@õ @ óäbmóibi@ìó÷@ìíàóè@a‡ïnaŠ ôäbØóïïäaìŠòìbš@õòìóäa‡äòŠ@a‹Ø óÜ@Nó@ îbqììŠí÷@õóÜóàüØ@óÜ@óïØŠím õQR@óÜ@óØ@a†@çüïîŒüqü÷@ôäìíióä òìóº‰ŽîŠ@çóîý@óÜ@a†àbnr

ìó÷@Û@ óïï‹qaŠ@ôŽïq@ói óäaˆŠ@La†QYXV@ ôäó÷ìˆ@óÜ@ õóäbóØ çbîóîaìa†@ìó÷@Šóè@çbØóàbÔó’@Šó õ‹äóîý@EUQ@Z†@ ‹Ø@ßaŒü÷@óÜ bïäóm@ìbqììŠí÷@õŠìíib÷@õóÜóàüØ ónŽï›i@óïØŠím@çìíi@òìó÷@õˆ†@ XOW ìóÜ@Šóè@NòìóîóÜóàüØ@ìó÷@õîŠ çìíióè@ŠûŒ@ôÙ@ ŽïÜó‹q@a†óàò†Šó @@Nóîbia‹Ø@ŠóóÜ@çbïbi@ìíiò†@óØ óÜ@‘óØ@ŠûŒ@a‡ïïnaŠ@óÜ płì@óØ@a†òŠbï‹q@ìó÷@ôàłòì LòìónŽïÙ’ò†@ý@ãbØ@ìòŠói@HóïØŠímI @@@Nçbóióyò† o@óè@ói@óïØŠím@ôäbØónïÝï÷ õŠbiì@ ŠbØ@óÜ@熋Ø@ônŽîŠbï‹qŠói@ói ßaŒü÷@õˆ†@ôØòŠò†@ì@ôîü‚íŽïä ‹Žîˆ@óÜ@ ç@ bîü‚@ômbió‚@ói@çbïåïmì‹ óäbîaŠóàþï÷@@õóäaìŠ@õìbä ìóÜ@ßaŒü÷@ŠûŒ@õóäbáï’@ói@Nô“‚ói üi@†‹Øò†@ônóè@a†óuŠóàíÜóè ïè@óØ@a‡i@çb“ïä@õòìó÷ ôåm‹ óÙ›ŽîŠ@õòŠbi@óÜ@@ÛóïïäaŠóïä ôØóîaìa†@ónîíŽïq@Nó@ ïä@ôäìíi@a‡młì


RPPY ôÝîŠìb÷@õ ôÝîŠìb÷@õT

õòŠìó @ôäbmłì@pójîbmói@òìòŠò† óïî‡äòíŽïq@õóŽîŠ@óÜ@ìímìóÙ“Žïq ìó÷@óåïäóîói@òìóäbØóïïbàüÝïq† ôÙŽîŠóòŠbš@óÜ@i@óØ@ómóÈbäóÔ óÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØ@üi@ôn“  NòìóäóÙi@a†@oaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ ÚŽïäa‹ÑäüØ@Šóè@óåî‹ @õòìó÷ õó“ŽïØ@Šó@óÜ@‘bi@üi@Žõóji õ‡äòìòˆŠói@õìbšòŠ@ónîíŽïq@†ŠíØ ìbÙi@çbn†ŠíØ@ôäbØóšŠbq@ìíàóè ôä†“Žïq@ìòŠói@üi@Žôi@Šò‡ïmóàŠbî üi@ôäa‡ïmóàŠbî@솊íØ@õòìóåmììi õüè@ói@çbïäbØó“ŽïØ@õŠóòŠbš ói@´“îó @õóŽîŠ@ô䆋Ù’ü‚ @@NçbïäbØómaìb÷ çóØò†@òìóÜ@‘bi@çbØòŠbàb÷ òŽïè@æî‹mòŠìó @óÜ@ÚŽïØóî@óØ óÜ@Žôi@pkk@óØ@çbØóïíØ ìbØbä@õŠa‡’ói@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi õòìòŠò†@õ‹îŒòì@çbubibi@¶óÈ óäa‹ÑäüØ@ìóÜ@ôäaíïn“q@óïØŠím ómbÙïi@pkk@óØ@μÝŽïèbä@ômì@ì†‹Ø Žôibä@ì@õü‚@ôåŽîŒbjàŠ@ôäa‡îóà çóè@ÚŽïÙÜó‚@bnŽï÷@NŽô i@Ša‡’ói óïØŠím@óØ@ÚŽïäa‹ÑäüØ@óØ@æ‹qò† Ž¶@ôäaíïn“q@ôàþï÷@õŠbàüØ@çbî ôäa‹ÑäüØ@ónŽïiò†@õóØ@òìó÷@bÙi @@_ôîòìómóä 熋Ø@㌊óÈ@Zô @ ºŠóØ@ŽßbàóØ çbî@óïîòìómóä@óäa‹ÑäüØ@ãó÷@aŒbä õò‡äòìó÷@Nó@ ÙŽïnóióà@@ói@ìbä óÜ@âŽîŠóè@ômóàìíÙy@ôØûŠó õ‡äbØŠ†@a‡ïäaìóàbäˆûŠ@ ôÙŽïäa‹ÑäüØ óÜ@‘bi@üi@bØò†@ÚŽïäa‹ÑäüØ@ôbi Šó ó÷@Na@†óšìbä@óÜ@†ŠíØ@ôn’b÷@Šó Šaíš@Šóè@bi@óïš@ôjîóÈ@Žôi@òìó÷ ìóîŠí@ìóïØŠím@ì@ça‹Žï÷@ômóÜìò† çbØóïíØ@óiïy@Žßó óÜ@æŽïi@×a‹ŽïÈ óÔ@óîóÜóóà@ìó÷@Šó@óÜ@æ“ïåia† ‘bi@Šó ó÷@aŒò†@ò‡äòìó÷@NçóÙi †ŠíØ@LŽôi@ôîòìómóä@ôäa‹Ñäü@ Ø@óÜ ôäbØó“ŽïØ@óÜ@‘bi@ìóØóîòìómóä ça‹Žï÷@ìóïØŠím@LbØò†@õü‚ õˆ†@ì@çóØbä@Ž¶@ôäaíïn“q ôÈŒòì@æà@õaì‹i@ói@Nòìóånòìò† óÜ@Žõ‹ båÜóè@•bnŽï÷@ôïbï @@NŽõóji@aì@ôäa‹ÑäüØ@‹ŽïÜìóè âŽï q@Šbï‹q@μîaì†@ìíØòì òíŽï÷@ônŽîíÜóè@óØ@ai@ó’ü‚ óÜ@DTP@ôåmìóØŠó@ói@pòŠbió óïØŠím@ôäbØóïïäaìòŠb’@ô䆊a‰jÜóè õŠóîŠbØ@òìó÷@óØ@óîaì@çbnŽïq@_óïš õóäbïn’b÷@õŠóòŠbš@Šó@óÜ çbn†ŠíØ@õó’ói@ìóÜ@†ŠíØ@õó“ŽïØ @@_Žôióè ói@Zô @ ºŠóØ@ŽßbàóØ ìó÷@ôàbØb÷@ó¹aìŠò†@òìóïïÜbz’ü‚ ômŠbq@ôåmìóØŠó@Nó䆊a‰jÜóè ôäbØóšìbä@óÜ@pa@‹ØíáŽî†@õóÜóàüØ Žô i@ômbió‚@ôàbØb÷@çbn†ŠíØ ó’ói@ìóÜ@ò†ŠŠíØ@õòì@ ómóä@ôäbšì ìó÷@ôån‚Šò†@ì@çbn†ŠíØ@óÜ Žôäaímbä@ÚŽïrüØ@ïè@óØ@óîóïïnaŠ aìa†@ôä‡äóòŠóq@ói@”Žïq DTP@N@Žõ‹i@çbØóïîòìómóä ì@”Žïq@ómü@ m‹ @¶ìíÕÈóà@ôØóîóŽîŠ óîóè@óïØŠím@óÜ@õóïïa‹ØíáŽî†@ìóÜ μäaímbä@Nòím‹ Šòì@ô’bi@ôÙÜóØ òŠbš@ó䆊a‰jÜóè@ãó÷@μi@çaìŠòìbš N@Žô i@òìaì†@ói@ô’óØóïïbï a†ô @ äb¾Šbq@ô䆊a‰jÜóè@óÜ@ãŠa†aíïè çbî’bi@ômòìóÙnò†@ì@ãbØb÷ òìó÷@ôbi@μäaímò†@Šbu@ìó÷@NŽôióè ò‡äóš@çbØó䆊a‰jÜóè@æîóÙi õŠóòŠbš@Šó@óÜ@çbïîŠóîŠbØ @NŽôiò†@†ŠíØ@õóÜóóà@õóäbïïn’b÷ @@ @@

æäaíni@Žßb@ãó÷@óØ@óîóè@Ûóîaíïè õóÙî†@ôäbØòˆû‹q@ìòˆû‹q@ìó÷ ôäbØòŽïè@õî‹Øóî@ói@Ša‡î‡äòíŽïq @@_çó£Šó@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ Žôi@óáŽï÷@ZôºŠóØ@ŽßbàóØ óäbmóibi@ìó÷@õòìó÷@ŠóióÜ@ì@μäaíïè ìíàóè@ói@õ‡äòíŽïq@òìóáŽï÷@ŠòŒóä@óÜ fi@oîíŽïq@pbØ@Šóè@óîóè@òìóØóîý ôäbåŽïéÙŽïq@ôÜìóè@ì@æîóØò†@ôbi μŽï Üò†@óáŽï÷@Næîò†ò†@ôäò†ìbè ÚŽïmbØ@Lóïä@ÛóîòŠói@ÚŽïmbØ Lóïä@ãaìò†Šói@ôØóïïäbºóqìbè ìó÷@ŠóóÜ@æîò‡i@Žßìóè@fiò† Ûóî@”Žï q@óåŽî†@õóäbÈìŒìóà ôàóØ@ôäý@•óàó÷@ì@μi@oŽîíÜóè Nó@ äbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäaìŠòìbš ói@ôÜbiü÷@†‹Ùîóä@”ïÙŽïäóîý@Šó ó÷ òì@ óå@ü‚@ãłói@Nõ @ ü‚@õünó÷ ãóÜ@ônŽîíÜóèìbè@ì@ôäò†ìbè@óÜ @@@Nòìa‹“‚óióä@ôÙŽïèbäí @a†óÌbäüÔ @@

ômłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@ôîòìómóä óÜ@óÙŽï’ói@çbàí @fi@óØ@çbn†ŠíØ õˆ†@ôäbØóàaìò†Šói@óïî‹Žïäþïq óÜ@†ŠíØ@ôîòìómóä@õòìóåmììi ói@Nç@ bn†ŠíØ@ôäbØó’ói@ìíàóè óØóîóÜóóà@•óàó÷@óáŽï÷@õŠòìbi ôäbØóiïy@ì@ íàóè@ónîíŽïq@óØ çóÙi@ónòíÜóè@õŠóóÜ@płóèˆûŠ õòìóäa‡šŠóqŠói@üi@çò‡i@Žßìóè@ì

ôÙŽïmóibi@óÜ@‘bi@ó’ü‚@âŽïq ói@pòŠbió@”îìó÷@Næ@ îóÙi@Œaìbïu óØ@‹ŽïÜìóè@óÜ@óïîòìómóä@ôäa‹ÑäüØ N@Žô›i@òíŽîŠói@õóà@ôäbà@fšò‡Žïq ìíØòì@óîóè@ôäaŠóïä@ÚŽî‡åŽïè ôäbØòŽïè@ô䆋Ø@Ûóš@õŠbî‹i ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ì@pkk @bnŽï÷@bm@òíŽï÷@NNNì@çbn†ŠíØ õŠa‡’ói@bîb÷@_óîóè@@çbnÙŽïnŽîíÜóè @@_çóØò† ônaŠ@ói@Zô @ ºŠóØ@ŽßbàóØ óØ@çóØò†@ÛóîóÜóóà@óÜ@Šbï‹q ãìíi@ônïi@Žõí @æà@õò‡äòìó÷ ìó÷@N@ŽôäaŒbä@Ž¶@õaì@ô›ïè@‘óØ a‡ïŽïm@Žô Ø@Lóïš@üi@óäa‹ÑäüØ LŽõóiò†@õóØ@ì@Žô iò†@Ša‡’ói ãłói@Nó@ ïä@ãìíÝÈóà@bnŽï÷@bm@ïè ôäa‹ÑäüØ@Šó ó÷@æŽïÜò†@òíŽï÷@Ûòì ôÈŒòì@óÜ@‘bi@Žôiò†@LŽôi@ôîòìómóä †ŠíØ@ôîòìómóä@õó“ŽïØ@ôïn“  òìóåmììi@ãó÷@ôäbØòŠbšóŽîŠ@ìbÙi ómb£@oîíŽïq@Ûòì@óïîòìómóä çbî÷óm@õóäbäóîý@ìó÷@ì@‘biŠói æi@Ša‡’ói@óîóè@a†óîòìóåmììi@ìóÜ ÚŽïÜ@üi@Žõ‹Øò†@òŒbm@•óàó÷@ì ôÙŽïäa‹ÑäüØ@ìíiaìóØ@N´“îóŽïm Ûóš@óÜ@‘bi@Žôäaímbä@ôîòìómóä óÙî†@õŽïè@ìó÷@bî@Žïè@ãó÷@ôä†‹Ø bïäómóä@óáŽï÷@Žßby@Šóè@ói@NbÙi óÜ@æîóØò†@õŒaí“Žïq@bnŽï÷ ìíÙÜói@ôîòìómóä@ôÙŽïäa‹ÑäüØ ò솋Ø@aìa†@çbàòìó÷@ŠbuŠûŒ@ìò‰ŽïàóÜ õbïä†@ói@ììŠ@ónîíŽïq@†ŠíØ@óØ NŽôióè@ô’óiìbè@ôÙŽïäbàŒ@òìòŠò† ÚŽî‡åŽïè@óÜ@óu@óîaì@âŽïq@æà ó’ói@óÜ@ômójîbm@ôîŒaìbïu õòíŽï’@óØ@a‡äbn†ŠíØ@ôäbØbïubïu ôäbØóïî‡äòíŽïq@ì@póbï@ì@pbió‚ óäb’ói@ìóÜ@ãbØŠóè@õòìóåmììi Ûóî@†ŠíØ@õóÜóóà@LbØò†@õŠbî† õbïä†@ŽõŠ‡i@Žßìóè@Žôiò†@ìóîóÜóóà

@Noò‡Øóî@ì@Âäò‡Øóî@õòíŽï’@ói æŽïÜò†@‹ óå‚òŠ@ÚŽî‡åŽïè òŠüu@ãó÷@óØ@õòìó÷@õŠbØüè ì@çììŠ@ôÙŽïàbØb÷@óäbåmìóÙŽïqìbš Žð Ü@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@üi@õŠbî† ìó÷@póÔ@óØ@óîòìó÷@LòìónŽîìóØbä õaì†@óÜ@μä@ò†bàb÷@óäaŽïè çììŠ@ôØóîòíŽï’@ói@çbØòìóäìíiüØ çbîü‚@ôäbØóäìíšüiìi@ÓbÐó’@ì ‘bi@ÚÜó‚@üi@òìbî‡ïà@ôŽîŠ@óÜ æŽïÜò†@òìóîòŠbi@ãóÜ@òíŽï÷@NçóÙi a‡äbØóÜaìóè@óÜ@bnŽï÷@bm@ôšüi@_ôš óÜ@‘bi@ïè@òìónŽî‹Øò†@ì⁄i@óØ ì@Žõ‹Øbä@óäaìóäìíiüØ@ìó÷@ôØûŠòíŽïä a‹Ù’b÷@çbØóäóîý@ôäìíšüiìi @@_e‹Øbä óØ@õòìó÷@ZôºŠóØ@ŽßbàóØ üi@çbîŠbï‹q@‹ óå‚òŠ@ÚŽî‡åŽïè óïä@‹îó@ôÙŽïn’@fiò†@o슆 lïy@ìì†@pbØŠóè@e‹Øbä@ü‚@ãłói ìíàóè@çóØò†@Ša‡î†@òìóØóî@ói ôàbØb÷@ói@bu@çóØò†@ôbi@õòìó÷ •òìòŠò†@üi@Lbä@bî@çó ò†@•óiìbè æà@•bnŽï÷@ÛòìŠóè@Ne @ ‹Ùi@‘bi ónaŠ@ãłói@Nã@ óÙi@òŠbØ@ìó÷@@aímbä ì@e‹Ùi@‘bi@óäb‹q@ìóÜ@ÚŽî‡åŽïè@óØ pójïä@ói@NÚ@ Üó‚@õìbšŠói@ónŽî‹£ Šó ó÷@”ïÙŽïäóîý@Šóè@ôäìíšüiìi ôä‡äbîó aŠ@óÜ@æäaímò†@eìóäbïi @@NçóÙi@ôbi@a‡äbîü‚ @Ša†b b÷@õóîóŽïu@ìó÷@bm óÜ@•ì솋iaŠ@ôÜb óØ@çbnnîì@a‡ØóïîŠóƒ“Žïrò† ô @ äò†ìbè@ói@L‰Žîìýó @ õRX@ õˆûŠ óÙî†@ôäbØóiïy@ìíàóè@Žßó óÜ ôÙÜó‚@ôî‡äòíŽïqìbè@õˆûŠ@ìíØòì ôàþï÷@õŠbàüØ@õˆ†@çbn†ŠíØ •ónóióà@ãó÷@üi@ì@çóÙi@õŠbî† ãłói@NçóÙi@•óiìbè@õŠbØ õŠó@”ïmbØ@ìó÷@çbnäbØóÜìóè bnŽï÷@•óÜby@ìói@bîb÷ Np‹ óä

W

@@UPW òŠbàˆ

@@ZôºŠóØ@ŽßbàóØ

@ãóÜ@ônŽîíÜóèìbè@ì@ôäò†ìbè@óÜ@òìóå@ü‚ @ @òìa‹“‚óióä@ôÙŽïèbäí @a†óÌbäüÔ @@Šìíq†ó¼ó÷@æŽïíy@Zóäbº†

i@óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@a†ì솋iaŠ ïè@ô䆋Ø@¶óàóÈ@ì@òìóä†‹Ø ômíØŠó@ì@ça‡ŽïÜ@óiŠòŒ@üi@ÚŽïäþïq płó@  èˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@õòìóåmììi ôÙÜó‚@ãłói@Nò솋Øóä@ô²Š† çbïäbØóiïy@ôäb’üÙŽïm@ì@çbn†ŠíØ ìó÷@ŠójäaŠói@óÜ@óäbîíïäaím@bïäómóä ônb÷@ìíÙÜói@ç‹iaŠ@ü‚@a†óäbäþïq óÜ@†ŠíØ@õòìóåmììi@õì⁄iŠói óØ@ÛóîóŽïu@ómòíîó @płóèˆûŠ @ ‹Ùi@òíŽïq@ôîŒbäb’@fiò† Šó ó÷@Ne óÜ@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@ômbió‚ õŠbàüØ@ô’‹Žïè@õbmòŠó@ôäbØóÜb õŠûŒ@ói@çbn†ŠíØ@Šó@üi@ôàþï÷ L…b’@óÜ@ìíi@õŠa‡Øóš@ômbió‚ òìómû†‹Ø@õììŠ@ómbió‚@ìó÷@bnŽï÷ ì@çbn†ŠíØ@ôäbØò‡äí @ìŠb’íŽïä ÷óm@ói@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ì@póbï@óÜ@æm‹ Šòì ìíàóè@çbïäbØóiïy@ôäbØóïõåŽîíåŽîŠ ómò솋Ø@çbïäbn†ŠíØ@ôäbØòŠb’ òìòììŠ@ãóÜ@Np @ bió‚@ôäa‡îóà ŠóÙ’üƒ܆@ôÙŽïäìí›“ŽïqìòŠói óØ@óîfuói@a†ò‹ŽïÜ@Nç@ óØò‡Žïq@oóè ôäbšíŽïi@ôäb’üÙŽïm@óÜ@‘bi õŠaíi@ôäa‹Žïmbió‚@ì@çajå’ûŠ ôäò†óà@ôäbØýbš@ì@Äû‹à@ôÐbà ônŽîíÜóè@ì@çb’üÙŽïm@óØ@æîóÙi ŠóóÜ@@õ÷óm@çbîfuói@ì@óäa‹Žîíi õŠòìbàóu@ ômbió‚@ôä‡äó@ó’ó  õŠbàüØ@ãłói@Nòìí i@ìbšŠói õü‚@ôÉïÔaì@õììŠ@Ûòì@Lôàþï÷ òìóåmììi@ãó÷@õŠójŽîŠ@ói@çbØóiïy üi@òìa†@ôÜìóè@ãaìò†Šói@ì@fbäò† ÚÜó‚@Žßó óÜ@lïy@õ‡äòíŽïq@ôåî‹i bnŽï÷@bm@óØ@çbØóiïy@ô䆋،aìý@ì Nç@ aìó÷@üi@òíióè@õóäaìó›Žïq@ôàbØb÷ óÜ@ü‚í@Žïä@óÜ@Šó ó÷@õòŠbØ@ãó÷ ôàa‡Éï÷@ì@æm‹ @ì@píØŠó@õóŽîŠ ò솋i@òíŽîŠói@òìò†ŠíØ@ôäa‹Žïmbió‚ LçaŠójŽîŠ@õŠû‹Žïm@õüè@ói@òìòŠò†@óÜ ôàa‡äó÷@ìó Šóá“Žïq@슆bØ @@Nòìa‡Žïq@ò‰ŽîŠ†@LçbØóiïy óáŽï÷@ô−Šó@õóŽïu@õòìó÷ óÜ@óØ@óÙŽïäaŠü @L@a†óäbïîaì†@ãóÜ@ìíi õŠbàüØ@ôîóšìbä@ômóbï õŠbàüØ@Ne‹åïiò†@a†ôàþï÷ õìbä@fiò†@×óy@ói@óØ@ôàþï÷ Le‹åia†@ŠóóÜ@õŠûm@õŠbàüØ ìòíŽï ’@ìíàóè@óÜ@õŠûm@“Žïq ôä‡äbróš@üi@a‡îü‚@õ†bÉió÷ ói@ça‡ŽïqòŠóq@ì@õü‚@ôäbØómóbï òìí@  i†‹Ø@a†óšìbä@óÜ@õü‚@õŒíÑä ói@ãłói@LôòŠ@ômóbï ói@ì‹qínØ@ì@õìa‹äóîó óäaŠ ómû†‹Ø@õììŠ@ì⁄iŠói@ôØóîòíŽï’ üi@ça‡Üìóè@ì@ôbàíÝrî†@õŠbØ óÙî†@ôØóïî‡äòíŽïq@ô䆋Ø@o슆 óÜ@NôäbØóäau@ìŠò†@ÿó óÜ ì@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@bmóè@òìóïØŠím póäbäóm@ôiòŠóÈ@ôäbmłì@ì@×a‹ŽïÈ Žßó óÜ@Nõ†ìíÉ@ôäbniòŠóÈ Žßaìóè@ÚŽî‡åŽïè@õòìóäìíiì⁄i@•òìó÷ õü‚í@Žïä@óÜ@ôäbØòŒbm@óàbäŠói@óÜ óÜ@óîóÙî†@ôØóîòíŽï’@óØ@çbn†ŠíØ õìóåmììi@õˆ†@õ‹Žïäþïq

ôäbØóiïy@ @bnŽï÷@bm Na†ò† òìó’ó@ áŽï÷@ôiïy@ói@płóèˆûŠ âî‹yóm@ôØóš@ói@ó“ïàóè õŠbàüØ@ôäbØó䆊a‰jÜóè@õììŠóiììŠ bïäóm@Nò@ ìómòíi@ça‹Žï÷@óÜ@ôàþï÷ ô䆊a‰jÜóè@óÜ@”îìó÷@ÚŽîŠbu ôäbØò‡äí @ìŠb’@ôäbØaŠìí’ ôÙŽïnŽîíÜóè@lïy@çbn†ŠíØ óÜ@çb¸í @”îìó÷@Nì@ íióè@õŒaìbïu õŠóåŽîíä@çbnî†@Šó ó÷@ÚŽïåŽîí’ üi@óîa‡î‡äbØ@çbmü‚@õóåïÔónaŠ âî‰ŽîŠ@ói@Šó@ôÙŽïóØ@õòìó÷ Žðq@ôäò†@LòìónŽïåŽïèóä@Âäò† óÜ@óº‹yóm@ãó÷@Nçò‡i âî‰ŽîŠ@póÔ@óØ@a‡ÙŽïuŠóàíÜóè ÚÜó‚@ôÉïÔaì@ôäaŠóåŽîíä@òín“Žïéîóä òìa†ó@ä@õóŽîŠ@ì@çóÙi@a‡î‡äbØ@ü‚ ì@†aŒb÷@ôØóîa‹uóà@óÜ@熊a‰jÜóè ÚÜó‚@ì@f›i@òíŽîŠói@a†@Úïma‹ØíáŽî† óÜ@Šìì†@ói@óäa†aŒb÷@òíïäaínäbîóä óÜüm@ìòìóåï‹rŽïÜ@ô‹m ŠûŒ@çò‡i@çbîü‚@ôäò†@òìóäbnó÷ aŒóÐ@ãó÷@•bnŽï÷@Nòìíi@fuói ôäbb÷@óÜ@óïîìbàóm a‡äa‹Žï÷@ôäbØó䆊a‰jÜóè òìó÷@óáŽï÷@ôbi@NòìómòíîìòŠóä ôàbØb÷@Šó ó÷@óØ@òìíi ãó÷@óØ@óîòìó÷@çb¹bØòìóäa‡ÙŽïÜ æîóÙi@熊a‰jÜóè@ôº‹yóm@•òŠbu òìóåîó£@ôbó÷@õóÜóóà@ìì† Ûóî@ói@ãóØóî@Nò@ ìóäbàü‚@õóàbäŠói 熊a‰jÜóè@oŽîíÜóè@Ûóî@ì@Âäò† õŠbÙŽîŠ@ãóîìì†@LæîóÙi@âî‹yóm óÜ@âî‹yóm@ô䆋i@òíŽîŠói@ômóïïäüš a‡äbn†ŠíØ@óÜ@pójîbm@ói@ì@ @ça‹Žï÷ ôäa‡îóà@óåï›i@aì@ì@e‹Ùi@óÉïÜbmíà ôàþï÷@õŠbàüØ@óØ@òìóº‹yóm Næ@ îóÙi@õóØóubi@ôäa†@ói@Šíjuóà õòìó䆋Øì⁄i@bïäóm@âî‹yóm õý@óÜ@‘óØ@Šóè@ì@Ûóîóàbåäbîói ü‚@ŽßüØ@óÜ@bïäóm@òìóîü‚ f @ ióä@óïïmóîb‹qŠói@ìó÷@õòìóä†‹Ø •ó@ØŠó÷@ìó÷@Nó@ îa‡äbàünó÷@óÜ@óØ ÚŽïiïy@ói@bïäóm@†‹Ø@âbi@óØ @@Ne‹Øbä@fuójŽïu ìì†@bnŽï÷@âŽïÝi@•òìó÷ L熊a‰jÜóè@ômbØ@üi@òìbà@ôäbà ŽðÜ@ôØóîóÜóq@ïè@fibä@óîaì@âŽïq çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚@LæîóÙi ŠaŠóÔ@Šó ó÷@ìóîóè@õü‚@ôîŠbï’íè a‡º‹yóm@óÜ@fi@oîíŽïq@ì@fi ”Žïq@ˆûŠ@QP@fi@Ša‡’ói Žßó óÜ@õü‚@fäa@ímò†@”ï䆊a‰jÜóè Nb@£@Ûóî@çbØóiïy@ônîíÜóè ôàþï÷@õŠbàüØ@ômóïèbà@μäaŒò† ôäaŠü @ôäaìŠòìbš@ôibä@ìòìaŠü óä •bnŽï÷@bm@ãłói@æîóÙi@”î‹îó ôÙÜó‚@óÜ@ça†Šüäbà@ôäa‡îóà Nòìaóióä@çbØóiïy@ì@çbn†ŠíØ óÜ@òìòìa‹Ø@õìbš@ói@ónîíŽïq óÜ@”ïØìí›i@ôÙŽïÜbánzï÷@ìíàóè @@Næîò‡i@Šbî‹i@ì@μäaì‹i@çaŠü  Šìì†@熊a‰jÜóè@óÜ@Šó ó÷ ôÙŽïmóibi@Šó@óåï›i@òìóåîìóØ õŠbàüØ@õ†í‚@óØ@åî‹  ôÜb@SP@óÜ@æäaŒò†@Nóïïàþï÷

a†ì솋iaŠ@õìímìóy@ìì†@óÜ Žßó óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@lïy@õóiŠûŒ õòì@ óäìíiüØ@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ìóÜ@oóióà@óØ@a‹äóîó aŠ@NbåŽïéÙŽïq õŠbØ@ŠóóÜ@æmìóÙÙŽîŠ@óäaŠa‡î† õò@ ìóäìíi@Úîä@ÚŽïÜ@ì@•óiìbè ôÜb@óÜ@óîóäbiïy@ìó÷@õ‹mbîŒ ôØûŠòíŽïä@ôbi@e‹Øò†@Na†ìímbèa† @@_õóÙi@üi@çbàóäaŠa‡î†@ìó÷ ìó÷@Zô @ ºŠóØ@ŽßbàóØ ôÜb@ôäbØòˆûŠ@μîaì†@óÜ@õóäaŠa‡î† ôäbØómóøîóè@ @çaíŽïä@óÜ@ì솋iaŠ ì@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy óÜ@óØ@oû†@ôbï@ôäóîý@‡äóš æØýbš@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ì@ça†Šó@õò‰ŽîŠ†@óÜ@pbéÙŽïq ŠûŒ@Nç@ ìíi@a†ìí“Žïq@ôäbØòŠa‡î† Žßó óÜ@óØ@óîóè@ôn“ @õóÜóóà óäòŠ@óäbnû†@òìa‹ƒÙŽîŠ@ìóÜ@ŠûŒ ãóØ@ôäý@bî@fi@Ûóî@Ûòì@çb¹ìíšüi óÜ@ümìó÷@ôØóïîŒaìbïu üi@ãaìò†Šói@ì@fióä@a‡äb¹bØóäìíšüi ì@çbØóäìíšüi@õòìóäìíi@Úîä çbïbi@ônŽîíÜóè@Ûóî@ói@´“îó  ŠûŒ@òìóÜ@Œaìbïu@Nò@ ìóåîóØò†@Žð Ü ónŽî†@Âä‹ @ô‹q@ÚŽî‡åŽïè@Šbu μäaŒò†@ônîíŽïq@ói@óØ@òìaŠb÷ ôyò‹móà@a‡äb¹bØónû†@Žßó óÜ Øóî@óÜ@´“îóŽïm@Žßó óÜ@ì@æîóÙi ônŽîíÜóè@ói@´“îó @ôÜìóè ónŽîíÜóè@ãó÷@Næ@ îò‡i@•óiìbè óïîŠ@ ììŠòŒ@ó“ïàóè@óØ@ó’óiìbè õ‰ïma@ôÝîbóà@ŠóóÜ@óäòŠ õòìóåmììi@ói@õ‡äòíŽïq@óØ@fi ôÝîbóà@ŠóóÜ@bî@fióè@òìò†ŠíØ @@Nfi@ôÙïnØbm@ôÈòŒìóà ìì†@óÜ@óáŽï÷@ôiïy@òŠbî† •bq@pójîbm@ói@ìa†ì솋iaŠ@ôÜb ôåî‹ @lïy@õQT@õò‹äüØ ŠóóÜ@‘bi@ói@òìa†@õ‹mbîŒ ãó÷@óáŽï÷@NÚ@ î‰ïma@ôÙŽïåmìóÙŽîŠ ói@´“îó @õòíŽï šŠaíš@óÜ@òŠbØ ‹Žîˆ@óÜ@μåïiò†@a†@Ûóïïmóäbºóqìbè ì@•‹q@óîaì@çbáŽïq@Nf @ ia†@ÚŽîìbä@Šóè óiïy@õóäbïîaì†@ãó÷@ôîì⁄i ói@ì@płóèˆûŠ@ôäbØóïïäbn†ŠíØ ôäb@Øóqa‹‚@òŠaìób÷@pójîbm ãóÜ@çbØóiïy@@ôäìíj’óia† Nò@ ìónŽî‹Ùi@ìíiòŠóÔ@fiò†@òìóîóŽîŠ Ûóî@ôšŠóè@płóèˆûŠ@ôäbØóiïy çbïåàˆì†@Ûóî@æi@ÚŽî‡äóš@Šóè@ì@æi çþïq@Ûóî@õììŠóiììŠ@ìóîóè ãóÜ@ÚŽïØóî@õˆ†@Šó ó÷@ü‚@Nòìóåiò† òíŽîŠói@¶óàóÈ@ôäþïq@•óäbiïy Nç@ óØbä@Žð Ü@ô−aŒbÔ@çbï›ïè@f›i ôÙŽïbi@ìíØòì@óbi@@ãó÷@óîüi @@Nóîa‡äb¿ò†@ŠóióÜ@ó“ïàóè@Âåî‹  ãóÜ@óØ@óÙî†@ôØóîóÜóóà õý@ói@ô䆋Ø@‘bi@a†óäaŠa‡î† ômóïïäüš@Lìíi@Âåî‹ @òìóáŽï÷ òíŽîŠói@Žßó óÜ@òìóäìíi@ììŠóiììŠ ÛûŠó@ôäbØó䆊a‰jÜóè@ôäìíš æäaŒò†@Ûòì@Nó@ îa†@ça‹Žï÷@óÜ@õŠbàüØ ôàþï÷@õŠbàüØ@óÙî†@ôäbà@ìì† ãb−ó÷@õŠbàüØ@ÛûŠó@ô䆊a‰jÜóè @@


@QSXX õòíŽïÜóØb‚@õQU

@æî‹mòŠìó @LDTP@ôåmìóØŠó @ @õŒbÔ aìó“Žïq@ôyûŠ@üi@•a†bq

@ @@ @@ @@

ãaŠb÷ a†òˆûŠ@ìó÷@Šóói@ÿb@VR@Lóïîìbmóè@õ@QSXX@õòíŽïÜóØb‚@õQP@õìó’ LbåŽïè@a†@Ûüš@ói@õŠóØ a†@õü‚@ôîŒbjäbï ói@†ŠíØ@õŠbàüØŠó@ãóØóî@óØ ì@ôäłbÄóè@ì@õŒbÔ@ôäa†òŠa‡ŽïóÜ@ói@ìíiaì@ôŽïq@õòŠóØ a†@ìó÷@NeŠóqò‡Žïm òìóïäbØbïÜí‚@ìíàóèói@†ŠíØ@õŒû†@óîbmóèbmóè@üi@çaìó÷@ôïÙîïÐ@ô䆋i@íŽïäóÜ ói@çbn†ŠíØ@ôäbØóšŠbq@ìíàóè@óÜ@õóäaŠóØ a†@ìó÷@LŁ @‹Žîˆ@ónŽï šò† çbíØ@¶ó @ôäbØaìòŠ@òŒaí‚a†@ôàłì@Ûóš@ì@píØŠó@ì@ÂäòŒì‹iòŒ ó@i@çbíØ@ÛóîýóÜ@ça‹Žï÷@ônò‡åi@ôäbn†ŠíØ@óÜ@õóäaìó÷@Lòìómòìa† Nç@ †‹Øò†@çbîüšłóÔ@òìóÙî†@ôØóîý@óÜ@솋Øò†@‹Žî†ìbä@ÓòŠó’@ói@õŽîŠbqŠìíå ‹Žî†ìbä@ô‚b’@ôØŠím@ói@çbíØ@LóïØŠím@ônò‡åi@ôäbn†ŠíØ@óÜ@õóäaìó÷ çbïÝŽïØ@õ‹ b÷@õíŽïØ@Šó@óÜ@paŠaŠb÷@ô’Šü’@ôòŠóè@õaì†@óÜ@솋Øò† ãłói@BNò@ ìa‹ä@Šü @óÜ@ò‹ŽïÜ@ôÜbîó‚@ôäbn†ŠíØ@BZô @ ìíä@çbîŠó@óÜ@ì‡äbÔóš õŠaìbè@ói@a†òíŽïÜóØb‚@õQP@õìó’@óÜ@LŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@õòìómóä@ôäbØóÜûŠ ôäbåŽïéî†òìbm@ì@æŽïqŠó@óÜ@oäbØóÜûŠ@Lòìó£@ãaŠb÷@aìó“Žïq@Zç@ bïmì@òìòŒŠói @@NæåŽïèbä@pbió‚@óÜ@Œaì@Êóàóäaíu@õaìó“Žïq@ìaìb@õŠbàüØ@ôäbØòŒŠói@ó−bàb÷ ŠìíØbi@óÜ@LeŠóqò‡Žïm@a†@†ŠíØ@ôîòìómóä@ô䉎ïu@LŒûŠìóä@Šóói@ˆûŠ@ QP óói@óîóäüi@ìíàóè@ìó÷@Lça‡ïèó’@õˆûŠ@płóèˆûŠ@óÜ@ìóïïmóäbàòŠbÔ@õìímìóy ôÙŽï’ói@ óÜ@ ‹môÙŽîŠbu@ †ŠíØ@ óØ@ fÕÜí£@ bèòì@ ôïbàóy@ ôÙŽï’óØ@ õòìó÷@ üi õü‚@ õìíjäì@ õóàbåbä@ ì@ ôîòìómóä@ õò†a÷@ óÜ@ õóØòìa‹Ø@ •óia†@ ómłì ÚŽî‡åŽïè@ôäaìòŠb’@ô䆊a‰jÜóè@bïäóm@ŠìíØbi@ôäbØó䆊a‰jÜóè@NeìóØŠò†@çòìb‚ói æmí @ BbäB@ õòŠìó @ ôÙŽïàû‡äa‹ÑŽîŠ@ ìíÙÜói@ Lçìíióä@ óïybä@ ì@ aŒóÔ@ ìŠb’ õŠóåŽîíä@ Ûòì@ DTPòìóïï’ü‚@ ói@ ŠûŒ@ Nçbn†ŠíØ@ óÜ@ ìíi@ ŠóØ a†ói ôŠbà@õRY@õóØó óåî‹ @ìòŠìó @óàû‡äa‹ÑŽîŠ@ŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@¶ó @õóåïÔónaŠ bïä†@ õ‹m@ ôäbØóåŽîí’@ ìbqììŠí÷@ óÜ@ óØ@ çbØó䆊a‰jÜóè@ ôäa‹Žî†òìbš@ õìbš@ ŠóióÜ ÚŽïmbØ@No‚Šò†@çbn†ŠíØ@õó’ói@ìóÜ@õ†ŠíØ@ôîbŠíÔ@ì@òìò†‹i@çìíjmbè ìó÷@ ‡äbîó ò†aŠ@ ôäbØó䆊a‰jÜóè@ ôàbØb÷@ ôØŠím@ õTRTINT@ ôäüîîíÝm óÜ@ôäbØóiïy@ôäò†@õò†aŠ@çüîîíÝm@õó’b’@ŠóóÜ@óØ@óïØŠím@õóîó“‚óä óØ@o“îóŽïm@bïä†@ìíàóè@La†ò†@çb“Žïq@çbn†ŠíØ@ìóïØŠím@ôäbØbïubïu@óåŽîí’ ôŽïäí @BZæŽïÜò†@ôŽïq@çbØóØŠím@õóåŽîí’@ìó÷@ómaì@óïØŠím@ômłóèˆûŠ@õŠìí’bi ”îìó÷@ ì@ óîóè@ õóÙî†@ ôÙŽîìbä@ BHGUNEY ANATOIiI@ ¶ümbäb÷ ôîòìómóä@ôÙŽïnŽîíÜóèói@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@ôÙÜó‚@Nçbn†ŠíØ@Lóäbn†ŠíØ çbî‡äb¾ó@ ì@ çìíi@ Ša‡’ói@ a‡ä†Ša‰jÜóè@ óÜ@ ìí“Žïq@ ôäbØòŠbu@ óÜ@ Œaìbïu@ ì Nfåïi@ õ†òì@ ”ïäbØó−bàb÷@ æî‹mŠa숆@ ì@ æî‹mòŠìó @ fäaímò†@ ¶ó @ õò†a÷ õŠb’@ õbyìŠ@ ì@ âïŠò†@ ôäbØòŒŠóiòíŽïØ@ ì@ çaì@ ¶ü @ ì‹ØóiŠbî†@ õłóÔ ç†Ša‰jÜóè@ ôäaìíiŠa‡’ói@ ôäò†ói@ BçbïjïÔòŠ@ õó÷@ B@ õ†ìì‹@ çaŠójàóÍŽïq óÜ@ DTP@ bm@ †‹Ø@ õaì@ ôäaìòŠb’YY@ ôïmóîbØûŠó@ ôäbåŽïénò†òì@ Nòìómìò† ì@ AKP@ômóÜìò†@ôïŽïuü‚@ôÅïmbä‹ŽïnÜb÷@ónŽïji@çbn†ŠíØ@ôäbØóåŽîí’@õóiŠûŒ ìbÙi@Šbàüm@ŠìíØbi@õŒaí²Šb ŒŠ@õòìóåmììi@üi@òŠìó @ìóäbïàò†Šó@ôØóïîaìòŠ Žõíä@ôÙŽïÌbäüÔ@ìòŠói@ó‹q@ìó÷@ìbÙi@ÄòˆûŠ@ói@ŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@ô‹q@fäaíni ì@ômóîü‚@ôäò†@çòìb‚@a‡ïŽïm@†ŠíØ@óØ@ôbï@ôäbîˆ@ôŽîíä@ôÙŽïÌbäüÔ@LŽõŠói óÜ@ õóîóàbåbä@ ìó÷@ LòìímìóØŠò†@ çòìb‚@ ói@ õü‚@ õóàbåbä@ ìò†a÷@ óÜ ì†a†@ ômŠbq@ ôäbØóïîŠaŒímóà‚@ ói@ ônÙ’@ a‡äbØó䆊a‰jÜóè@ ôŽïäþáÝà óØ@æåŽïi@a†óïïnaŠ@ìói@ça†@†‹Ø@Šbšbä@ôØŠím@ôäaŠa‡młóò†@LìbåŽïè@ça‡Žïqó’ó  ôäümŠbØ@ õŠaŒímóà‚@ Šó@ ói@ ôîòìómóä@ õóàbåbä@ a†óäb䆊a‰jÜóè@ ìóÜ õŠìíØbi@ ôÙÜó‚@ ôïbï@ õŠbï’ì@ õŒŠói@ ônb÷@ NòìímìóØŠó@ a‡äaŠóØ a† óØ@ŽõìóØò†Šò†@ŽômbØ@óîóÜóóà@ìó÷@ôåî‹ @ìó“îbn@ìŽîŠ@õóŽïu@çbn†ŠíØ QR@õŠìíib÷@ômóØbq@óÜ@LôäbØóØóš@ìŒa‹àb÷@ìíàóè@óÜ@æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@ AKP óÜ@ ŽÞŽïÐím‹Ð@ bm@ ò‹i@ òìóïïäaìò†Šóu@ ôánï@ ì@ μîb÷@ ì@ õŠýû†@ †ŠbïÝïà ôòŠóè@a‡äbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@LNNN@ì@çbäŠóiòì@bàóm@ìó’òŠóè@ì@çbØó䆊a‰jÜóè çbØó䆊a‰jÜóè@”Žïq@bm@õóîDTP@@ìó÷@L†‹Ø@Žßüš@DTP@üi@ôäbn†ŠíØ@ìbåŽïè LbØò†@ ŠìíØbi@ ôäbØòŠb’@ ôáØíy@ bnŽï÷@ a‹Øò†@ ‹Žî†ìbä@ pkk@ ôïbï@ ôÜbi@ ói ìbqììŠí÷@ ì@ …b’@ óÜ@ ômbió‚@ ôäbØòŒaíŽï’@ ìíàóè@ óØ@ òŽîŠ@ õóŽïu@ óÜó @ ìó÷ ói@óäaŒaí‚a†@ìó÷@ô‚‹ä@óîò†bàb÷@ì@Žõ‹ ò†Šòì@Ž¶@çbïÙÜóØ@ìòìómòíîŒû†@òìòŠb’ ì@ ôåïîb÷@ õóåïàóÜ@ õómbéÙŽïq@ óîò†bàb÷@ õóîóÜóàüØ@ ìó÷@ Na‡i@ æŽîí‚@ õŠbiììŠ ôäbiŠíÔ@ óäbn’@ ìó÷@ ìíàóè@ ì@ Žôåi@ Žôq@ ‹Žîˆ@ óÜ@ õü‚@ ô‚üm@ ôîò’óÈ ïmóÔ@ ôÐbà@ ói@ õ‡ï÷@ òìóïîbïå܆@ ói@ LbÙi@ ôîòìómóä@ ô−bàb÷@ ì@ õ‡äòìòˆŠói òìóÜ@ ì@ ŽômóÜó‚båÜóè@ NNN@ ì@ õŠìíib÷@ ômóØbq@ ì@ çüîîíÝm@ ì@ õŠìínÜíØ@ õìa‹Ø Šóè@Žôi@Ûóïïš@Šóè@”îŠümbnÙî†@æî’bi@ìòŠóØ a†@Šóè@ŠóØ a†@óØ@b ò‡Žïm @@NòŠümbnÙî† ôîòìómóä@ôÐbà@õòìó䆋Ø@ïmóÔ@óØ@´“îóŽïm@”ïØŠím@ôäbäaímóbï õŠóòŠbš@Žôäaímbä@La‡îŠìínÜíØ@õŠbØb@õŒbïnáï÷@ÚŽî‡åŽïè@õòíŽïšŠaíš@óÜ õóŽîŠ@óØ@òìímìóØŠò†@çbîüi@çaŠbu@óÜ@äììŠ@ŠûŒ@bn@ Žï÷@ìbÙi@†ŠíØ@õŒû† ìóîa†@†ŠíØ@ô‹q@õóäbïn’b÷@ô䆋Ø@ŠóòŠbš@óÜ@bqììŠí÷@ôïmóïØóî@üi@´“îûŠ òŠìíå@õòìòŠò†@ì‹Ž ïÜìóè@ì@ßüjäbnï÷@ìaŠbÙäb÷@óÜ@ïš@bi@”ïäaìó÷ @a†óîòŠbàˆ@ãó÷@õ B†aŒb÷B@õŠóqý@óÜ óÙäí  š@LæŽ î Š  ó   óä@a††Ší òŠbš@õaì†ói@óïØŠím@ôäbØò†‹Ùò† @ @NòìónŽî‹Øbä@ì⁄i@BÆîóqB@õØ@õŒû†@õŠó ó’í  @@Nçbn†ŠíØ@ôn‚ónŽïq@õ‹ØóiŠbî†@óÜ@óîò‹ŽïÜ@ŠóòŠbš @@Bçbn†ŠíØB@ @@ @@

X

Y

@@UPW@òŠbàˆ

@ôäaŠóØ a†@ôäbØóàí’@ónóióà@솊íØ@ôîòìómóä@ôäa‹ÑäüØ @ @çbn†ŠíØ @@@NNN@ì@Žõ‹i óØ@Žõ‹mí ò†@ ŠbuŠûŒ õŠìí’bi@ôäbØómŠbq ôÌbäíÔ@çbn†ŠíØ ìò솋Ø@ŠórŽïm@çbïî‹Žï’Šü’ ôŽïq@ói@óØ@çŠbšbä@óØìíäóè ôÙŽïmŠbq@ôäbØòŠòíŽïq ÊÔaì@Ša‡młóò†@ôïbï Žßó óÜ@óÜóàbà@óäbåïi póÔ@ãłói@LçóÙi@çbØó“ŽïØ ónŽïji@óîóÜóóà@ãó÷@Žõ‹Øbä õòìóåmìóØŠìì†@üi@ÚŽîìbbq ì@sïäò‹q@óÜ@óäaŽïè@ãó÷ ŠójäaŠói@çbïîòìómóä@ôØŠó÷

@ôióä@ŽôÔóÐ@çbàb ô üÜbî†@ìóÜóàbà@õŠüu óÜ@ó’ói@ãó÷@ôäbØóïïØòŠó ôáŽîŠóè@ôäb‹qŠói@ì@çbäbÅmóbï üi@ôïØòŠó@ô‹móà@ Nóäbn†ŠíØ ôäb‹qŠói@Žßó óÜ@çbn†ŠíØ õŠìí’bi@ôäìíàŒó÷@Šó ôîbäb@ói@LæîóÙi@ça‹Žï÷@ìóïØŠím óÜ@†ŠíØ@ômbió‚@Lçbn†ŠíØ ì@μäaŒ@ãóØóiü‚@óØ@ŽõìóØò†Šò† Lóïä@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ìŠìíØbi æm‹ Šòì@Œbïnáï÷@Žôi@ói@ça†Œbïnáï÷ ôäbØòìa‹aíÜóè@ó“ŽïØ@ìíÙÜói ôåïäaìŠ@òíŽï’@óÜ@óÙŽï’ói ôáŽîŠóè@ôbï@ômłóò† ŠójäaŠói@óÜ@†ŠíØ@ôäbnò†óiŠbØ çbïåîåî‹ @ó Ø@Lóäbn†ŠíØ båï ó÷@Na†óäbmłì@ãó÷@ôäb‹qŠói óÜ@†ŠíØ@ôïbï@õŠbmí @õŒaìý õbnŽï÷@õóäaŠójŽîŠ@ìóÜ@ÚŽï’ói ó‹qŠói@ ô @ äbØóïîŒaí‚ò‡ŽîŒ@ŠójäaŠói @ôŽïq@ói@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi ôîŒbØbš@ì@çbØóiòŠóÈ@óïïåŽïÄí’ ôÄai@óåŽîì@üi@æäaímò†@ÚŽïÙîˆüÜ õòŠa‡ï÷@ô䆋Ø@Øýbš@ì@õŠa‡ï÷ õŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@õŒaí²Šb ŒŠ ì@çþq@ôäìíióä@ì@âŽîŠóè ãóÜóÔóÜ@oîŠûm@ói@çbn†ŠíØ óÜ@ó’ói@ãóÜ@õŠìíib÷@ôØóïî‰ïma

üi@òìó䆋؆bî@ôòŠíŽîŠ@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@óÜ@òìó‚a†ói óØ@Žõ ò†@ÚŽïóØ@óÜ@ŽîŠ@ì@Žõ‹Øò†@Œb@aìó“Žïq@ôÜüè@óÜ@ôåîóàí‚ òŠüu@ãó÷@óØ@óïä@çììŠ@Lò솋؊ò†@†ŠíØ@¶ó @õˆ†@õ†béïu@õaínÐ ìón“q@óÜ@çbïïbï@ôÙŽïmóïïÝÔóÈ@@óäb“‚ójäbîŒ@ómìóØíÜóè çüš@óîóÜóóà@ãó÷@a†@ôbàüÝrî†@ôЊíÈ@ì@ôbï@@ôäóèŠóÐ@óÜ L熋Ø@póbï@õŠóäíè@õìbbq@ói@óØ@ŽõŠ†‹Žïäóò‡Üóè @ @NNN@ì@Žõ‹i@õóØò†ýóu@ì@ŠóØ a†@óÜ@ŽîŠ@Ûóîìómóä õóÙî†@ô @ äbØóšŠbq@ói @@Nçbn†ŠíØ óÜ@äłbi@ôåm‹ aŠ ìóïîòìómóä@óØŠó÷@ãó÷@çaíŽïä Žßó óÜ@ôî‡äòíŽïq@õŒaíŽï’ LçaŠbm@ôäbØómłóò† ôÙŽîŠa‰à@Ö“º†@ìaŠbÙäb÷ ónîíŽïq@óØ@óåî‹  ×a‹ŽïÈ@óÜ@†ŠíØ@ôäaŠójŽîŠ Šó@óÜ@õónò@ íÜóè@‹mbîŒ õìbä@‹Žîˆ@óÜ@ì@çóÙi a‡äbåïi@ÊÔaì@ômóbï póïïÈŠó’@ômóà‚@óäìóØóä ôïÙ@ îïÐ@ômíØŠó@ói@ça‡Žïq ô @ äbØóšŠbq@óÜ@†ŠíØ@¶ó  óÜ@çaìó÷@õìbnØbq@ìóÙî† @@NòìóäaŠóØ a†@çóîý óØ@óäbàa‹Žïm@ôŽïu ôäbnò†óiŠbØ@ìbî‡ïà ì@wäbàb÷@óÜ@óïØŠím ôäa‹ÑäüØ@ ôäbØóïîŠbØò†Šì ‹ŽïÜìóè@óÜ@†ŠíØ@ôîòìómóä ómŠbq@ìíØòìbm@çaŠa†b b÷@q †ŠíØ@ôäbØóÅïnØó÷@ì@Ûýbš ômłóèˆûŠ@ìŠìíØbi@óÜ ãó÷@Šóè@N@çbn†ŠíØ óäbàí @ãó÷@óîóÜóóà ãó÷@óØ@bØò†@‹mŽïèói óÜ@q@óäa‹ÑäüØ ôäbmłì@õ‡äòìòˆŠói óîa†@çbn†ŠíØ@õŠóØ a† ãóÜ@†ŠíØ@¶ó @ìíØòìbm Na†óäbmłì @@

óÜ@Šóè@çbï’ü‚@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Lçò‡i ôåmìóØŠó@üi@õŠa‡Øóš@õ†ünŽïà Nò@ ìím‹ Šòì@çbïÙÜóØ@çbîóØómbió‚ óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@bèòìŠóè@óàó÷ ì@çaŠbm@ôäaŠa‡młóò†@bn“Žïè ôáŽîŠóè@ói@ça†@ôàŠóÐ@ói@aŠbÙäb÷ ôäbnò†óiŠbØ@Næ@ Žïäbä@çbn†ŠíØ óÜ@Žô i@Žßó óÜ@ô’bnŽï÷@óïØŠím ÚÜóØ@×a‹ŽïÈ@õŠìíØbi@õòˆaìónò† óïØŠím@ôäbØbî‡ïà@ì@ç‹ ò†Šòì ôäaŠójŽîŠ@LÛóïïmóîbØí@ìíØòì ói@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@†ŠíØ ì@çóØò†@†òŒìbä@ò’óÈ@ÛûŠó Ûòì@Šóè@”ïäa‹Žï÷@ôäbnò†óiŠbØ óÜ@ìbš@BôÝ«B@õòŠa‡ï÷@ìì† ì@çóØò†@çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè õ‹îŒòì@Bô @ Ùnà@‹éšíåàB@ ôäa†Šó ça‹Žï÷@ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ@õòìòŠò† ôäbáŽïÝ@ @ì‹ŽïÜìóè@üi@bïu@ói Nó@ îóïïnaŠ@ìó÷@õŠóåŽï¾ó óäbïïmóîbØìí@ @òŠüu@ìó÷@õaŠòŠó çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@óÜ@òìó‚a†ói üi@òìó䆋؆bî@ôòŠíŽîŠ Œb@aìó“Žïq@ôÜüè@óÜ@ôåîóàí‚ óØ@Žõ ò†@ÚŽïóØ@óÜ@ŽîŠ@ì@Žõ‹Øò† †Š@ íØ@¶ó @õˆ†@õ†béïu@õaínÐ òŠüu@ãó÷@óØ@óïä@çììŠ@Lò솋؊ò† @óäb“‚ójäbîŒ@ómìóØíÜóè ìón“q@óÜ@çbïïbï@ôÙŽïmóïïÝÔóÈ ôЊíÈ@ì@ôbï@ôäóèŠóÐ@óÜ çüš@óîóÜóóà@ãó÷@a†ôbàüÝrî† õìbbq@ói@óØ@ŽõŠ†‹Žïäóò‡Üóè Ûóîìómóä@L熋Ø@póbï@õŠóäíè õóØò†ýóu@ì@ŠóØ a†@óÜ@ŽîŠ

@@Nóäbn†ŠíØ ì@õüè@ói@óØ@Ûóîóšìbä ô @ ØóîóàbäŠói@ì@çþq@ôäìíióä õŠìíib÷@ôîóåï›åi@ì@çóîb‚‰ŽîŠ† óÜ@ôäbØóïïnîìa‡Žïq@æîØìí›i LbØò†@μia†@ŽôìaŠ†@ôäaŠóØ a† óÜ@@ÚŽïmb@ìíàóè@òìóïîbïå܆@ói ônb÷@óÜ@@ìa†Šbmí @ônb÷ ómłì@ãó÷@Žßó óÜ@a†ð @ bï@õóÜóàbà ììŠóiììŠ@õŒaìý@ói@a†óäaŠóØ a† ò솋Ùîaì@•óàó÷@Šóè@ìòìónŽïiò† †ŠíØ@ôîòìómóä@ôäa‹Ñä@üØ@óØ ì@póЊò†@ónŽïji@ü‚ìónaŠbä ónóióà@õaŠb÷@óåmbè@üi@ÛóîüØó Nçbn†ŠíØ@ôäaŠóØ a†@ôäbØóàí’ õóäaŒaí²Šb ŒŠ@ôÄai ìŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ@õòìómóä ãó÷@çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ óÜ@óØ@Žõ‹Øò†@õ†ói@a‡Žïm@õóÝïäbnq ôáŽîŠóè@ôäbØóïïbï@ó“ŽïØìbè a‡ïäbØ@Žð ìaŠ†@Žßó óÜ@çbn†ŠíØ Ûóïïnäò‹ @ìŠb’í @ômŠbØ@ìíØòì ìó÷@ôäa†ŠòíŽïnò†@óÜ@æm‹“Žïq@üi LŽõi@ŠòíŽïÜ@ôÙÜóØ@óäbåàˆì† òŠónØó÷@òìó‚a†ói@ãłói çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@ôäbØóïïbï ãó÷@õòìóånüÔ@ômbïu@óÜ ôÜìóè@óÜ@ãaìò†Šói@óÝïäbnq ô䆋Øóä@õn“q@ói@óØ@ça†òìó÷ ômójîbmói@†ŠíØ@õŒaí² @ Šb ŒŠ@ôÐai Lçbn†ŠíØ@õŠìíØbi@óÜ óïØŠím@Žßó óÜ@çbïäbØóïî‡äòíŽïq @@NNN@ì@ç‹ aŠ@ãŠó  õ‹îó@õ†Šì@ói@Šó ó÷

@

ì@Žßaìóè@ìó÷@ôŽïq@ói Lòìómóäìíi@ì⁄i@óØ@õóäbïîŠbïäaŒ óäaììŒ@ãói@óîaì@Šbî‹i õìbä@‹Žîˆ@óÜ@æîŠói@ôØóîòìóäìíiüØ óÜ@B†@ ŠíØ@ôîìómóä@ôäa‹ÑäüØB ôäa‹ÑäüØ@N@Žô›i@òíŽîŠói@‹ŽïÜìóè ìbî‡ïà@çóîý@óÜ@ìa‹iìbä õ†Šì@ói@ ò@ ìóïØŠím@ôäbØónïÜbäŠûˆ òìòŠbi@ãóÜ@ì@Žõ‹Øò†@õ‹Žî†òìbš óÜ@òìóäa‡ÙŽïÜ@ì@pŠüqaŠ@æî‡äóš Nò@ ìómüi@ì⁄i@a†óïØŠím@ôäbØòŠbÄü a‡äa‹Žï÷@ôäbØbî‡ïà@óÜ@bnŽï÷@bm@ãłói ÛóïîŠbÙï’@ì@Žßaìóè@óå’óš@ïè @@NŽõìóØbä@ìbšŠói ãó÷@óØ@óïä@çììŠ@bnŽï÷@bm ãóÜ@óØ@õóäbäóîý@ì@pŠbq çóäbàbØ@Læiò@ †@Ša‡’ói@a†óäa‹ÑäüØ @ônŽïØòŠó @óäa‹ÑäüØ@ãó÷@ì õŒaí“Žïq@ãłói@LŽô ÙŽïri@ÚŽï−bàb÷ ôånói@óÜ@çbØóØŠím@ónïÜbäŠûˆ çbàí @ÚŽïÜóàüØ@ÚŽïäa‹ÑäüØ@bèòì óïØŠím@ôäbØbî‡ïà@LòìaŠb÷@ónŽïåŽî† òì‡äaˆììŠì@çbîóäbáï’@ì@‘bi@ãó÷ ôîbmüØ@óÜ@óØ@Ûóîóàbåäbîói@óÜ@óØ LòìónŽî‹Øò†@ @ì⁄i@a†óäa‹ÑäüØ@ãó÷ óØ@Žõ‹Øò†@ pkk@ óÜ@aìa†@ôàŠóÐ@ói ì@ŽôåŽïi@õŠa‡Øóš@ômbió‚@óÜ@Œaì ôÙŽïäóîý@æî‡äóš@óÜ@bèòìŠóè çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@ôäüïîŒüqü÷ óØ@Žõ‹Øò†@aìa†@Û‡y@ì@Ûa‰q@óåŽîì@üi ôÙŽïÜíuí»@óå’óš@Šóè@óÜ ôÙîïÐ@õŠììŒíyI@õŠa‡Øóš ômłóèˆûŠ@ôØb‚@óÜ@Hó Šóá“Žïq òˆbàb÷@ôŽïu@Nç@ ‹Žîíji@ ü@ ‚@çbn†ŠíØ bnŽï÷@bm@òŠa‰à@ãó÷@óØ@ó䆋َïq Ûóîóäbáï’@ìŠó ó÷@ônb÷@óÜ@bïäóm ãó÷@ÚŽïäóîý@ïè@ì@Žõ‹Øò‡ŽïÜ@ôbi oa“q@õóäbïîŠbØò†Šì @@Nòìómû†‹Øóä óØ@óîóàó÷@óîa‹Ù’b÷@óÙîòìó÷ çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@ôäbØóäóîý PDK@ìYNK@pójîbmói òì@ ó÷@Šó@óÜ@õ‹ a‡Žïq@ãaìò†Šói ôÙŽïäóîý@ïè@ói@óŽîŠ@óØ@òìóäóØò† õŠìíØbi@ì@płóèˆûŠ@õ†ŠíØ ôáŽîŠóè@ôØb‚@óÜ@çò†bä@çbn†ŠíØ Ûóîóéju@ôn“q@ìíØòì@çbn†ŠíØ òŠüu@ãói@ì@ç‹ Šòì@ÚÜóØ çbn†ŠíØ@ôáŽîŠóè@ôäbØóïî‡äòíŽïq @NçóÙi@ŒüÜb÷@óïØŠím@ì@ça‹Žï÷@Žßó óÜ ò‹ óåÜóè@b’by@ôØóïïnaŠ ómì@ óÙò†@ôånaŠbq@óØ çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@ôäbØóïîòìómóä ì@pŠbq@ìíàóè@ôïäbán“ïä@ôØŠó÷ ì@ôbï@òìa‹ƒÙŽîŠ õ‹môäbØóšŠbq@ôäbØò‹Žï’Šü’ Žô’bä@pbØìbè@ãłói@Lóäbn†ŠíØ õòíŽï šŠaíš@óÜ@óîóÜóóà@ãó÷ ãó÷@çóîý@óÜ@pbió‚@ôåm‹ aŠ óàóÜ@óu@Nò@ ìónŽîŠ‡jÙŽïÜ@òìóäaŽïè õŠì@ í’bi@ôäbØómìóÙò†@ôånaŠbq a†@ãóØóî@õóuòŠò†@óÜ@çbn†ŠíØ ómŠbq@ì@çb‹qŠói@õünó÷@óÜ


RPPY ôÝîŠìb÷@õ ôÝîŠìb÷@õT

ãłói@LâŽîŠˆíØò†@æà@BZŽð Üò† ðäaìbm@ói@òíŽï÷@ìímbèa†@ñòìóä ì@pbØò†@ãìíÙyóà@æà@n’íØ üi@óîbmóèbmóè@óïîŠaŒóàŠó’@ìó÷ @@BNòìónŽïåŽïàò†@òíŽï÷ òìòŠbi@ãóÜ@†óàó«@ñŒbÔ bïå܆@ãłói@LâŽîŠˆíØò†@æà@BZŽðÜò† ñìímbèa†@ðäbØóÜûŠ@ìíàóè@æi ñŒbÔ@óåiò†@ãbØŠóè@çbn†ŠíØ ói@æió÷@Ûóî@Šóè@ì@ÚŽî†óàó« ñìbä@óØ@ómóÕïÔóy@ìó÷@ñ‹Üóèłb÷ @@Nóäbn†ŠíØ BZŽðÜò†@ñ‹‚b÷@pa‹Ôí æà@óØ@òìímbè@òìó÷@ðmbØ@bnŽï÷ •òíŽï÷@ì@ãû‹i@熋à@ìòŠói ãbØ@ãłói@Lçbmü‚@ðäbîˆ@ñaì†ói óÜ@ñ’bi@ñìímbèa†@óáŽï÷@óÜ@Ûóî ðóØ@a†í‚@óÜóu@óàó÷@óîa‡“Žïq @@BNoŽïäaŒbä@‹m ð䆋à@ñòŠbióÜ@ñŒbÔ ìòŠói@bnŽï÷@BZŽðÜò†@òìóîü‚ ŠóióÜ@bïäóm@Lâšò†@Êóà@ñq ðäaˆûŠ@óÜ@oîì@ãóä@ñòìó÷ ì@âÝŽïéjŽïuói@ãóØòìómóä@a‡móåîóà oò†@bán“ïä@ì@Ûb‚@óÜ ói@熋Ø@póà‚@æà@Nã‹Üóè ñbqbm@솊a‰jÜóè@ㆊíØ@ñòìómóä ðmóàŠbîói@Nã@ ìbnòìaŠ@”ïäbï çbåàˆì†@ñ‹‚b÷@LçŒóà@ðäa†Œóî ðäbØómì@ãŠa†aíïè@NμåŽîŒóiò† æmìóØŠó@N@Žði†‹Ø@ŽßìíjÔ@çbnåà @@@Nçbåàˆì†@üi@çbàóä@ìòíŽï÷@üi ì@†íi@ozï—ä@bà@†a‹àB@ ì@âØ@a‡‚bi@oÜaíy@@@@âïnÑ  @@BâïnЊ @@ZãbØb÷ ðäbàŒ@LpóÕïÔóy@ðäbàŒ ói@”ïmóîbÄû‹à@ì@óÄû‹à@ð’óiìbè NŽñ‹Øò†@óbåŽïq@ñŒaí¦óÕïÔóy óÜ@óØ@ñóäbÄû‹à@ìó÷@ðäbàŒ@óîüi çbïäbîˆ@×óy@ŠóóÜ@a†ìì‰Žïà ì@oЋ @ð’ìím@b@î@òì솋Ø@o‚ói ì@ìì‰@Žïà@óÜ@çìíi@ó−óÙ’ó÷@ìŠaŒb÷ a‡“ïäbàŒ@póäbäóm@ì@Àa‹ íu ðîa‹Ù’b÷ói@ì@Žðibä@Ša†Šìíå çbî@†bibéà@ì@æŽïmb÷@óØ@Žñ‹åïiò† óÜ@çbäüî@ì@çbn†ŠíØ@μŽïÝi@’bi ñŒbÔ@ð䆋Ø@ðîb †a†@ðmb@Ø RSPP@Žña‹ Žîì@@pa‹Ôí@ì@†óàó« ÚŽïÜ@ò‡äóš@ðäóàòŒ@ña†ìóà@Žßb ŠóóÜ@çbàa‹Žïm@ói@Nò@ ìóåiò†@Úîä ðÙŽïÙîˆüÜ@ói@ì@óäbïîb †a†@ìó÷ ìói@μäaímò†@Hðîa‹Õnï÷I ì@çbn†ŠíØ@óØ@æîói@•óàb−ó÷ ñòŒaìŠò†@ìì†@Ûòì@çbäüî çbîŠûŒ@ò‡äóšŠóè@LpóïïäbnŠb’ LŽï“‚ói@ðmóîbÄû‹àói@ì@ì쉎ïàói óÜ@çbïØì솊óè@ðmìóÙnò†@ãłói ñò‡äòìó÷@póÕïÔóy@óÜ@ì@ñ†aŒb÷ Žðibä@pójÜóè@Nò@ ìíióä@çbîìaŠ† ðäìíióè@óØ@òìóåîŠói@ióÜ@òìó÷ ñŒbÔ@ì@çbäüî@óÜ@ÚŽïma‹Ôí ìó÷@çbn†ŠíØ@óÜ@ÚŽî†óàó« çbØóÄû‹à@óØ@æåŽï¾óò†@óïïnaŠ ò†a÷@óØ@ ñómbØ@ìóÜ@çbØòìómóä@ì bèòìŠóè@Nç@ †aŒb÷@æi@†aŒb÷@çóØò† çbàüi@”î‹m@ðØóïïnaŠ ì@çbØóÄû‹à@óØ@ŽñìóØò†Šò† ðîòŠìó @Žði@æäaímò†@çbØòìómóä ïè@ì@ÚŽïÄû‹à@ïè@ãłói@L@æi†aŒb÷ ñ†aŒb÷@Žði@ói@æäaímbä@Ûóîòìómóä @@Næi@òŠìó  @@

Y

@@UPW òŠbàˆ

@@@@@@@@@@@@ì@óÐóÜóÐ@ñ‡ïèó’@ð䆋Ø@ðîb †a†@çaíŽïä@óÜ@ڎìaŠói @ @ða‹Øíº†@ñ‡ïèó’

@

ð Übz’ü‚@†aéŽïi

ïè@ŽŽîì†@bm@óØ@pbØò† óÜ@ñü‚@Lbäò†óäa†@üi@ðÙŽï‚óîbi æà@Nò@ ‹m@ŠbÙmóîbåïu@‘óØ@ìíàóè ì@‘ìínÝïà@Nâ@ bäò†@•bi@ìó÷ ì@çóØò†@Šbjäìbm@æà@ðäbïŽîŠìbè ì@çbîü‚@bm@çò†ò†@âån’íØói ðóØóØbm@ñ‡äòìòˆŠói@ñóäaìó÷ æåïiò†@æŽïmb÷@óÜ@‹mŒŠói@çbîü‚ @Nçò‡i@çbïäbØaìòŠbä@òŠbØói@ò‰ŽîŠ† ð @ äbàŒ@óÜ@”î†óàó«@õŒbÔ ò@ ìóîBð @ äaŒŠbi@bÐónà@ýóàB • @ bi@ñòíŽï÷@bÐónà@ýóà@BZŽðÜò† p @ óÔ@pí @à@ói@ìó÷@Nòíïbä L@ ãóØóä@ãü‚@ðèbäí @Žði@ói@óäbánà L@ a‡îŠa†ŠûŒ@ðmbØ@óÜ@òíŽï÷@çíš æ@ îäa†‰îì@Žði@ì@æî‹m‰Žî‹åŽîí‚ ð @ mbØóÜ@쌊óÈ@Šó@ðÄû‹à @ìŒbjõîbîŠ@a‡młóò‡Žïi • @ bi@æà@Næ@ äbØóÄû‹à@æî‹mììŠìì† ó@ i@´“îó @üi@òíŽï÷@aŒò† ” @ Žïq@Lçbmü‚@ñ‡äòìòˆŠói @üi@çbn䆋à@ña@†‹Ø@ðîb †a† BNãì솋؊ò†@ ð䆋؊bjäaìbm@•bq@pa‹Ôí 熋à@ña@ðä‡äbqó@ì òíŽï÷@BZŽðÜò†@La‡îŠóói 熊ìíjŽïÜ@ñaìa†@æà@LóîaíäbnŽïq 熋à@ð‹m@óÜ@çbî@LãóØò† ò†@æŽïmb÷@óÜ@´“îûŠ@ñŠbîŒaí‚ ói@çbîˆ@ðäbØóbäóè@μîaì†@bm Nâ@ î‰i@a†ó ìaŠbm@óÜ@ì@ñŠò†óiŠò† Šó ó÷@ì@ãóØbä@bèòì@æäai@•bi póÕïÔóy@ì@×óy@óÜ@Žðiaì@Šbî‹i †‹à@ña@•óÙî†@ñŠbu@†ó ‡åŽîí@a†í‚@ói@LŽñ‹Ùi@‡å @ óq@üi ãóÜ@o@ ò†@óØ@ãü‚ò† Šó ióÜ@ì@ã‹ båÜó è@óïîŠóå’ûŠ ì@póÐaŠó’@ŠóióÜ@bèòìŠóè@ì@ãü‚ ‘óØ@óÜ@æŽïmb÷@ðîòŠìó  ‘óØ@üi@•üä‹Ø@ìòìóáŽîŠbqbä póÕïÔóy@ãłói@ã‹àò†@æà@Nãóibä @@BNoŽî‹àbä@ìòìì‡åîŒ@Šóè ìó÷@ðàłì@óÜ@†óàó«@ñŒbÔ ýóà@Žßó óÜ@ôšüi@óØ@a†òŠbï‹q _òìímìóØóä@ðäaŒŠbi@bÐónà Šbu@‡ä@óš@bÐónà@ýóà@BZŽðÜò† óØ@ㆊbä@üi@ðàbîóq üi@çbn†ŠíØ@ðäbØó Šóá“Žïq üi@æà@ãłói@LŽñ‹Žïåi@æà@ñ†aŒb÷ ñòìó÷@ŠóióÜ@L†‹Øóä@âÜìíióÔ@ãü‚ ðmóáÔ@ÚŽï Šóà@bè@ òìb÷@Šó ó÷@óØ æà@Nó@ ïîŒbäb’@ñó@ Žïu@Žðiìíi@æà óØ@ìíia†@ãóØòìómóä@ói@âåŽïÜói óÜ@bîˆ@Nâ@ ÝŽïèbä@çbïŽïu@ói@póÔ üi@â“ï䆋à@ì@òìíi@çaìó÷@Žßó  Šó @aŒò†@•bi@æà@N@Žðiò†@çaìó÷ ñóÜüm@òíŽï÷@âÝŽïéjŽïu@†bibéà@ínŽïi †bibéà@ðÙÜó‚@n’íØ@ói@æà ñòìó÷@ŠóióÜ@óîüi@NòìóååŽïnò† a‡àóØòìómóä@ñŠb ŒŠ@ñóŽîŠ@óÜ ñŠaŒóàŠó’@bèòìŠóè@ì@âŽîŠˆíØò† ói@ãü‚@bä@çbán“ïä@ì@a†í‚ @@BNaŒò†@Šòìón‚ói μ @ îaì†@óÜ@pa‹Ôí a‡îóØó䆋Ø@ðîb †a†@ðäbØó’ói

熋à@póäbäóm@La†ŠbàüØ@ðäbØòˆûŠ ói@ça†ò‰ŽîŠ†@óÜ@óØ@ñü‚@ðäbîˆ@ì ÂäòŠ@a†@çìíi@âïÝóm@çbî@Šó’ óÜ@“ @ðäa‡äò†@ói@òìóma†ò† óÜ@ì@Žñ‹Žïrò†@†bibèóà@ðmìó à LÚÜó‚@“ @ñò†a÷@ŠójäaŠói ŽßìíióÔ@Êóà@ì@çìíi@âïÝóm @@NpbØò† ñˆ†óÜ@óØ@ñóàbäbÉî‡ï÷@ìóÜ òìa‹Ø@Šbàüm@łbÙ@Ûòì@pa‹Ôí pbØò†@óqa‹‚@pa‹Ôí@BZòìímbè Np @ aò†ò†@@ãb−ó÷@ìbï’bä@ñŠbØ@ì óÔ@çbØóïïåŽïéä@ói@pòŠbió@ìó÷ N@Žðäò†a†@×óy@ói@×óybä@ì@bØò† çbîa†í‚@ðÜíÙä@bèòìŠóè@ìó÷ @@BNpbØò† BZ@ŽðÜò†@a‡àłì@óÜ@pa‹Ôí ãó÷@aŠ@æäaímbä@póÔ@òíŽï÷ ì@æåŽï¾ói@çbmü‚@ñóîbȇï÷ ñˆ†@óÜ@æà@óØ@çò‡i@çb“ïä bèòìŠóè@Nânòìò†aŠ@çbîa†í‚ Šóói@ðäaŒóä@ì@Þèóu@æäaímbä @@BNæåŽïqói@a†óÜóàüØ pòŠbió@”î†óàó«@ñŒbÔ ñˆ†óÜ@óØ@ñóäbnaŠbä@ómóàüm@ìói Šó @òíŽï÷@BZŽð Üò†@çìa‹Ø@Šbàüm L@ çóÙi@æà@üi@ÚŽïäbn‚íi@Žñìóéäbmò† óØ@òìóäŒû‡i@ÚŽïn’@ãóÙïäý ì@Žði@Šòìbi@ìó@ äbánà@ñóŽïu ìó÷@NŽði@a‡Žïm@ðÙŽïmóïÉïÔaì òìínójÜóè@çbnåàüi@ñóäbn‚íi ói@õ‹ Ð@ìòìb−í óä@ñìaìóm@ói @@BNóïä@òìóïïnaŠ@Šó pòŠbió@çbî†@pa‹Ôí Šbàüm@ñˆ†óÜ@óØ@ñóàbäłbÙ@ìói ói@æà@óäaìó÷@BZŽðÜò†@òìa‹Ø •ü‚@ì@òŠóqóäaí‚@ì@†bÑï÷ Šbjmóàüm@çbán“ïä@nîìóä æŽïmb÷@üi@æà@a‡ÙŽïÜby@óÜ@çóØò† æà@ðäaìbm@bïäóm@Nòì@ 솋Ø@ãŠó’ NómóÕïÔóy@ì@aŠ@ð䆋Øa‹Ù’b÷ ñŠbï‹q@ói@ŠójäaŠói@ñŒbÔ ðäìíiòŠím@ñòŠbiŠò†@Šòì†a† òìó÷@Àbà@æà@BZŽðÜò†@ñü‚ ói@ ðmóàŠíy@Žði@óØ@ãò†bä@‘óØói ói@æà@óØìíäóè@Np @ bÙi@ãóØòìómóä ói@†ŠíØ@ñòìómóä@óÜ@ñ‹ Šói@ñüè ñ‡Žï÷@æà@Nã@ ìa‹Ø@ãíÙyóà@熋à Nó“ïïä@ça†@oò†óÜ@üi@âÙŽïn’ ãü‚@ña†í‚@óÜ@aì@ñòìó÷ óÜ@çìíi@‡ïèó’@ómaì@Loîìóéàò† ânò†òì@çbán“ïä@ì@μîb÷@ñóŽîŠ ñììŠ@ói@ãŠa†aíïè@ìòìbåŽïè ña†í‚@ñŠa‡î†@óàû‹i@òìòŠìí @@BNãü‚ ñóÙî†@ðÙŽï’ói@óÜ@pa‹Ôí ðbi@a‡îóØó䆋Ø@ðîb †a† çaìíi@Ša‡’ói@üi@B‘ìínÝïàB ãó÷@óØ@‘ìínÝïà@BZ@ŽðÜò†@ìbØò† Lòíïìíä@æà@ñˆ†@ñóàbäbȇï÷ ìíàóè@ñòìó÷@ŠóióÜ@ñü‚ Ûìí@ói@æŽïmb÷@ðÙÜó‚@ñŠbiìŠbØ oåŽïàüï؆@ì@óÜói@Žðiói@ì@Žðäò†a† ûŠ@ †ói@ì@bØò†@çbîb †a†@“Žïéäbi óäbmóibi@ìóÜ@ñ‹ Šói@ì@ñŠòŽîŠbq

ói@çbnäbáï÷@ì@æbäbä@a†í‚ ãóÙïäý@Lóïïä@kŽïnØ@ì@kŽïóy òìíàóè@ìó÷@üi@Næ@ i@‹Žïàaíu@ÚŽîŒüm LòìínójäbnÜóè@óØ@ñóîûŠ† Nó@ ïïä@çbn’óÜói@Ûóî@póäbäóm çbmü‚@üi@ÚŽîŠìíå@ïè@óØ@çòíŽï÷ bïäóm@òíŽï÷@Næ@ Žïäbäa†@bbî@ì@ÚÜó‚@ì ðäbnò†@łbi@ðäbàŠóÐ@æäaímò† @@NB‘ói@ì@çóÙi@ŽðuójŽïu@çbmü‚ ñóÙî†@ðÙŽï’ói@óÜ@pa‹Ôí ÚŽïmbØ@Äû‹à@BZ@ŽðÜò†@a‡îü‚@ðîb †a† ì@†‹i@ÚŽîŠbØ@üi@ò† Lp‹ ünó÷òì@ðØóïïmóîb‹qŠói a‡Žïm@ðÙŽïmóà‚@òŠbØ@ìó÷@Šó ó÷ ×óybä@bî@×óy@ói@bïäóm@Žðió÷@LŽði Ûóä@La‡i@ðä‹ @òŠbØ@ìó÷@ðäìíi ð‹móà@óØ@ŽŽïäóÜóè@òŠbØ@ìó÷ ð‹móà@Šó ó÷@b@u@bä@çbî@òŠa† ðäa†@ãb−ó÷@üi@pbji@oò†@ìíióä óäìí¹@a†ò‹ŽïÜ@pa‹Ôí@Nò@ ŠbØ@ìó÷ pa†ò†@ò‰ŽîŠ†@ì@òìónŽïåŽî†@Þï’b÷@óÜ ð䆋à@çaíŽïä@óÜ@Þï’b÷@Šó óà@BZ LãŠó’@ðäbîˆ@ì@óäa‡äó¸óÐaŠó’ ðàłì@óÜ@bîb÷@_†Ša‰ióåÜóè@ð Šóà óäaìbïq@BZp @ íîóä@a†@çbØòŠbïå“Žïq Ûòì@ñòìó@ ÷bm@Lò’bi@ã‹· Lpłóò†@Žði@ì@Ûìí@ðÙŽïÄû‹à Nã@ óÙi@ŠìŒ@ñìòŒ@ðîbŠíÔ@bïäóm póÕïÔóy@Aæ@ Žïmb÷@ðÙÜó‚@ñó÷ ñü‚@ñó@ ŽîŠ@óØ@ÚŽïóØ@Nóîóàó÷ Ûóïï‹móà@ïè@oŽïibä@Z@ðbä oîíŽïq@Šó ó÷@ì@Žñ‹i@ìbš@ŠóióÜ æà@üi@熋à@NŽñ‹·@óäaìbïq@ìíi ðÙŽîŠbØ@ì@âi@óîòìóÜ@Øí›i ì@póÕïÔóy@ì@×óy@ói@ˆ†@aìòđŠbä óÜ@æà@BNã@ ò‡i@ãb−ó÷@aŠ LB @ ïÜíq@ðÑàb÷B@LBb@îa†@ñbmüqB çóîýóÜ@óØ@ÚŽïmbØ@ì@Bçíï܆B ñˆ†óÜ@ŽðiaŠ‡Žïq@bàŠóÐ@òìòíŽï÷ òì솋Ø@ãŠó’@ãóØómłì@ðäbåàˆì† Nò@ íïåïi@çbîˆ@óÜ@Øí›i@†‹à@ì ìì‡åîŒ@ðäbàŠóÐ@óØ@•óØbnŽï÷ ói@çaŠó @ì@póÕïÔóy@ñòìóä†‹Ø âÄû‹à@ðÕïÔóy@ðäììŠò†@æŽîí’ ð‹móà@óÜ@Šó ó÷@bîb÷@òìaŠ‡Žïq óå’óš@Šóè@çbî@熋à Žßüš@Šóäó@ @‹m@ðØóïï‹móà Šó ó÷@æà@@_Žðibä@‡å@óqbä@ãóÙi óîbmaì@ìói@óîbi†‹Ùi@âÙŽîŠbØ@bèòìb÷ Lbi†‹Ø@çì@ãü‚@熋à@ð‹m@óÜ üi@âîbia‹Ø@o“Žïéäbi@biò†@ãò†ìó÷ ðØóîŒbäb’@óäaìbïq@ð䆋à@Nb@ †a† @@NNNNóîòŠìó  ñŒbÔ@aìó“ŽïqB@μäaibi BZò@ ìóma†ò†@ÚŽïàłì@@B†óàó« ÚŽîˆûŠ@bèòìb÷@üi@ãü‚@ò‰ŽïàóÜ@æà óÜ@óØ@ñòìó÷@Lòìíi†‹Ø@ò†bàb÷ âŽîŠˆíÙi@a‡àóØòìómóä@ñóŽîŠ ì@óîa†í‚@ðmó¼òŠ@bïäómóä ñŒbäb’@ãü‚@ñóäaìbïq@ð䆋àói @@NãóØò† òŠbiìì†@óïïnaŠ@ìó÷@a†ò‹ŽïÜ üi@†óàó«@ñ @ ŒbÔ@óØ@ŽñìóØò†Šò† üi@ñóØòìómóä@ðÔóy@ðäa‡äb“ïä μîaì†@óÜ@Lðîü‚óiŠó@ì@ñ†aŒb÷

óÜ@pa‹Ôí NŽði@ìbàa†@bïäì†@ói ÚŽïÔŠóÐ@B@a†óØó䆋Ø@ðîb †a† Bð @ š@ói@Žðiò†@ñ‹‚b÷B@ ì@BbØò† ìó÷@n“ŽïéŽïuói@ói@ì@Žðäò†ýòì ìó÷@Šó@ónŽïåŽî†@Äû‹à@óäb“ïÝØ ìói@熋Ø@óäbánà@ì@óîaì‹i ðmóîbóØ@ñóäb“ïä@óØ@ñóïïnaŠ Ûóä@Lóäa†ü‚Šói@ì@×þ‚ó÷@ì ì@Žð“Øó’bq@ì@ñ‡ Žïàíèbä bèòìŠóè@ìó÷@Nç‡äaìóäa†Šó ìíØòì@óä@BaíÔómB@ðÙàóš ìíÙÜói@LB‘‹mB@ì@Bpò†bjïÈB BðîìímbéŽïÜB@ ì@Bç@ ìíi@ìbï’B@ Ûòì ì@BÄ@ û‹àB@ ñ‡äòíŽïq@ì@@ŽŽî†ŠbØói ñ‡äòíŽïq@Ûòì@BpóbïB ì@Bç@ ìíi@ìbï’B@LBÄû‹àB ÛóîóÙšíØ@Žð@óÜ@BðîìímbéŽïÜB óbåŽïq@ãó÷@NpbØò†@óbåŽïq ðÜb‚@ãóØóî@ónŽïiò†@óä†‹Ø ñŒbÔ@ì@pa‹Ôí@çaíŽïä@ð’óiìbè çaìó÷@ðmóîbóØ@óÜ@óØ@†óàó« ãłói@LBðbïB@ðÙŽïÜóÄû‹à a‡mbÙäbàóè@óÜ@ì@BðÔþ‚ó÷B @@NŽŽî†@ãóèŠói@BìímbéŽïÜB Ûòì@óÐóÜóÐ@ñŠójàóÍïq ì@póbïB@†óàó«@ñŒbÔ@ÀóÜó a†@B×@ þ‚ó÷B@ ðÙàóš@óÜ@B×þ‚ó÷ ÀóÜó‚@Ûòì@aìó“@Žïq@ì@oŽïåïiò† óÜ@BŒaí²†aŒb÷B@ ì@BŒaí¦óÕïÔóyB a‡îü‚@ñóØóàbä@póïòì ðäbîˆ@ˆûŠ@‡äóš@üi@BNNNBŽðÜò† Læ’û‹Ðóà@çbmü‚@a†bïäì†@óÜ@‹mŠûŒ ‹mbîŒ@çbmü‚@ðîb b÷@ì@oäaŒ póäbîó‚@Lçü‚óä@íî‹Ð@bm@çóÙi ðmóäbîó‚@óä@LçóØóà@Øóîói ðäbï @LôÜbà@ðmóäbîó‚@óä@ðbï ìaí‚@ñý@ŠbÙmóäbîó‚@Nð @ ìíàbä@ì óÜ@póäbîó‚@ì@ó’òŠ@ììŠ@ÚÜó‚ B@ìòìónŽîŠó ò†@òìó÷@üi@a‡àbØb÷ ì@ñ†aŒb÷@ì@Ži@çbnÙŽïmłì@Šó ó÷ ãò†@ìó÷@Žðióè@çbm@ðîü‚óiŠó ì@Žßbà@N@Žðiò†@çbnÙŽïn’@ìíàóè ñìò‹ @óÜ@ìì‹ib÷@ì@çbàb @@NBóîa‡î†aŒb÷ óÜ@pa‹Ôí@ðäbØómì òìó@ äbnŠ@ãói@a‡îóØó䆋Ø@ðîb †a† Šó ó÷@B@óØ@pbØò‡Žïq@oò† o슆@ì@oaŠ@Žñìóé· Ûóîóäb“ïä@æîØìí›i@LãóÙióÔ ñbÉî‡ï÷@óÜ@póÕïÔóy@óÜ Šói@ó@ Ü@ìíióä@a†@æà@ðäbØóïïÈò†íà ðäbØóbi@óÜ@ãbÙ›ïè@óØ@ñòìó÷ Nìíióä@póÕïÔóy@ñ‹Üóè@çaìó÷ ñòíŽï÷bu@@ãóØò†@ãü‚@ñóÔ@æà Žðiò†@çbØòŠòì†a†@ì@æŽïmb÷@ðÙÜó‚ óÜ@aŠ@ì@×óybäóÜ@×óy wäŠó@Nò@ ìóäóÙibïu@aŠbä ðš@ì@×óy@ðš@μäai@bi@çò‡i @@NóÔóybä ñŒbÔB@ðäbØómì@a†ò‹ŽïÜ óØ@òìónŽî†iòì@çbàB†óàó« ð䆋Ø@ðîb †a†@ñbmòŠó@óÜ@çüš Zó@ Ø@òìóma†ò†@Šòì†a†@ðàłì@a‡îü‚ ‰ŽîìbØ@‹m@ðäaìó÷@ð䆊aí‚@•òíŽï÷B ì@óïïä@çbnåî†@Šó ó÷@NBçóØò†

òŠbØb’@óÜ@ÚŽïØóî@ñˆüÜüqb÷ ãóÜ@çìímþÐó÷@Nò@ ì쉎ïà@ðäbØòŠìó ñòìó÷@Lñü‚@ðàóÜóÔ@ói@a†ójŽïnØ a†ìaìóm@ðÙŽïÄû‹à@ðäììŠò†@óÜ@óØ çìímþÐó÷@Nò@ ìómbØò†@ìì‡åîŒ@óîóè ói@pa‹Ôí@LñˆüÜüqb÷@ïìíäói ìa‹iìbä@ðäbØómì@ì@ŽŽïbäò†@óáŽï÷ ×ò†ìbÔò†@a‡îóØóïîì쉎ïà@b †a†@óÜ @@NòìónŽïåŽïèò† Ûòì@çìímþÐó÷@Žð šò‡Žîì ðma‹Ôí@Lñü‚@ñbnüàbà@ðibmíÔ óáŽï÷@ói@òìíi@óØ@ñòíŽï’@ìói@Šóè òìóî@ðîbïå܆@ói@óîüi@NŽði‡äbbä óØ@æîóÙi@òìó÷@ñbÉî‡ï÷@μäaímò† LñóØó䆋Ø@ðîb †a†@ì@pa‹Ôí óÜ@çìímþÐó÷@óØ@óîóÔò†@ìó÷@Šóè @@NðmóîìbåŽïè@a‡îˆüÜüqb÷ Bð @ Ôò†@óÜ@Ûóîòìóäa†Šìb÷@ói ð䆋Ø@ðî@b †a†@ðÔò†@ì@BñˆüÜüqb÷ ì@B†óàó«@ñŒbÔ@aìó“ŽïqB üi@çbàóïïnaŠ@ìó÷@LðäbïŽîŠìbè ðäóàòŒ@õòìbà@óØ@òìónŽïiò†@çììŠ òíïäaínîóä@Žßb@RSPP@óÜ@‹mbîŒ LŽñŠüi@ŽaŠ@ì@póÕïÔóy@ñbáï Äû‹à@ói@ñòìó÷@ìíÙÜói BpóÕïÔóyB@óØ@òìì‡äb¾ó BæŽîí’B@ì@BpbØBì@B@òŠü óä @@Nóïïä@îŠü @ðîbäaím pa‹Ôí@ŽðmbØ@óäìí¹@üi üi@ÚŽïmbØ@oäaŒ@ ì@ @ñ†aŒb÷@BZŽðÜò† ÚŽïmóÕïÔóy@óØ@óÙÜóØói@Äû‹à òˆbàb÷@ŽðmbØ@çbî@NBŽðióè@ðäìíi ÛóïîŒóybä@ì@ðqa‹‚@Šóè@BZpbØò† òìbïäì†@ñ†í‚@óÜ@Lóîóè@a†bïäì†@óÜ ñóØòìbšŠó@ìíÙÜói@óïïä ðmóÕïÔóy@Žði@üi@òìónŽîŠó ò† üi@çbàóïïnaŠ@ìó÷@a†ò‹ŽïÜ@LBÄû‹à LçbØóÄû‹à@óØ@ŽñìóØò†Šò† çbØóïîì쉎ïà@óÌbäüÔ@ì@çbØó“Žî‡äó÷ @@NæÙîä@ÚŽïÜ@ò‡äóš ðÜìóè@ìíàóè@a†òŠbmì@ãóÜ ð䆋Ø@†ŠòìaŠói@ói@óØ@óîòìó÷@óáŽï÷ ð䆋Ø@ðîb †a†@óÜ@çbØómì@ðÔò† ð䆋Ø@ðîb †a†@ì@Bpa‹ÔíB ì@B†óàó«@ñŒbÔ@aìó“ŽïqB òŠü óä@óïïnaŠ@ìó÷@LðäbïŽîŠìbè çbØóïïÕïÔóy@óÄû‹à@óØ@æîó£Šò† ñ‹ Šói@ì@póÕïÔóy@ðä‡äb¾ó@üi Úîä@Øóî@óÜ@ò‡äóš@póÕïÔóy@óÜ pbØ@m‹ @ìbš@ŠóióÜ@ói@ìòìóåiò† LðmóîbóØ@ñ‡äòìòˆŠói@ì@æŽîí’@ì ðäbï @æiò†@ò†bàb÷@póäbäóm a‡móÕïÔóy@ìbåŽïq@óÜ@çbï’ü‚ @@NçóÙi@ðäbiŠíÔ ð䆋Ø@ðîb †a†@óÜ@pa‹Ôí çüš@óØ@a†ò†@çb“ïä@a‡îü‚ Bð @ móÕïÔóy@ŽðiB@ñˆ†@óÜ@μäaímò† a‡mbÙäbàóè@óÜ@ì@μnòíi õóäaìŠ@óÜ@Nμ @ åŽï¾ói@ðmóÕïÔóy ñbmaì@ói@BßþÕïnï÷B@ òìóma‹Ôí BbåÍnï÷B@ óä@Lóä‹ @ðîü‚óiŠó póuby@Žði@ì@çìíi@Œbïä@Žði@çbî ñŽïèB@ñŠòŽîŠbq@ìó÷@Nçìíi Äû@ ‹à@ì@óîBðmóîbóØB@ì@B×þ‚ó÷ Šójä@aŠói@óØ@Žïibä@ òìó÷@ñìbï’@ói @@


@QSXX õòíŽïÜóØb‚@õQU

QP

Y

@@UPW@òŠbàˆ

@ @bî@ômóîłóàüØ@ôØóîó“ŽïØ@Šój’üè@õò†bà

@@

@ @ôîòìómóä@õóàbåbä@õòìóåî‹@

ôÙŽïÝŽî†üà@Ûòì@ãa‡ÉŽï÷@¶íØ@ôØóš @ @A@ômóîłóàüØ@ômíØŠó

‘b‚@âïèaï÷@ãaŠb÷

ôÌa‡i@¶óÈ ‹Žîˆ@óÜ@õü‚@ômŠüqaŠ@μîaì†@熊íjŽïÜ@ôïîìómóäíŽïä@õìa‹ƒÙŽîŠ õS@õˆûŠ@óÜ@ôïåîaŒ@õBRPPX@ôÜb@ôäbØóàa‡ÉŽï÷@ì@Êóà@õa@B@õìbä ôÜb@óÜ@ómŠüqaŠ@ìó÷@ôŽïqói@Nò@ ìò†‹Ø@ì⁄i@a‡Übàó÷@õòíŽïÜóØb‚ ”ïäa‹Žï÷@ômłì@ì@çìa‹Ø@ãa‡ÉŽï÷@a‡äa‹Žï÷@óÜ@‘óØ@STV@ãóÙïäý@a†ì솋iaŠ õü‚üi@ôàóèìì†@õóÝq@a‡äbéïu@ônb÷@óÜ@çbØóàa‡ÉŽï÷@óÜ@òŠbàˆó÷@ìói @@Nò솋Ø@üqbm ôn“q@ô’ómŠüqaŠ@ãó÷@üi@熊íjŽïÜ@ôîò@ ìómóäíŽïä@õìa‹ƒÙŽîŠ@òŠbî† ì@tìì‹ @ì@çbØóîôn“ @óäóîó aŠ@ôäbØ@ óÜaìóè@ì@‘bi@ìŠbàb÷@ói ìó÷@ôäbØóîô @ àŠóÐ@òìaŠ‡äóîó aŠ@ì@Äû‹à@ôÐbà@õ @ ŠóÙïØüØa†@ôäbØóäóîý •óîüi@Š@ óè@Nf @ šò†@òíŽîŠói@a‡Žïm@çbïàa‡ÉŽï÷@õa@óØ@òínói@óäbmłì ì@tìì‹ @ìó÷@ôîŠbØìbè@a†@ôîaì†@õóÜb@ìì†@Ûóî@ãóÜ@ôšŠó ó÷ Lóîóè@a‡äa‹Žï÷@óÜ@çbî@Äû‹à@ôÐbà@óÜ@熋ÙïØüØa†@ôbåŽïq@õóäbäóîý ôäłb@óÜ@ÕïÔò†@ì@o‚íq@ì@ †Šì@ôÙŽïmŠüqaŠ@ô䆋Ø@ò†bàb÷ói@ôïmóàŠbî òíŽîŠói@ói@Ša‡î‡äòíŽïq@ôäbØóîô @ naŠ@ó@ Ø@òŠbî†@‹q@ãłói@Lò솋Ø@ì솋iaŠ a†@ómŠüqaŠ@ìóÜ@óØ@óîòìóÜ@‹@ mbîŒ@ŠûŒ@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ã@ a‡ÉŽï÷@õa@ôäìíš ôîòìómóäíŽïä@ômóïïyýó@çòìb‚@ôÙŽî‡äòìbä@ìínŽïi@Šó ó÷@ìòímbè Lünó÷@ónŽîìóÙi@ôäa‹Žï÷@óÜ@Äû‹à@ôÐbà@ô’ìòŠ@ô䆋Ø@õ‹Žî†òìbš@ôØŠó÷ naŠ@ì@ ‹m†Šì@òìóÜ@ŠûŒ@ôÙŽïmŠüqaŠ@ô䆋Øò†bàb÷@üi@Šaíi@q@çbàíŽïi ômóî@Ša‡młóò†@ÿb@SP@õòìbà@óÜ@Nf @ iò†@@•ü‚@a†óîõ @ ‡äòíŽïq@ìóÜ ô䆋iòíŽî@Šói@ì@熋Ø@fuójŽïu@óØ@õòì@ ó÷@a‡äa‹Žï÷@ôïàþï÷@ôº‰ŽîŠ õìíäbïi@ìónòŠóØ@ómüiB@óïïäbb÷@ôÙŽî‹àó÷@Ûòì@õŠòìŠóq†a† õìíäbïi@ói@çbïàóè@bm@Lpłì@ôîŠóiòíŽîŠói@ì@ôbï@ôäaŠó üäb’ õŒaíŽï’@æî‹m‰ïmì‡äím@ó@ ÜóàüØ@ô“îbb÷@ì@ãŒóä@ô䆋Ùåïia† Ž¶@õìbš@ôîbb÷@Š@ ûŒ@ôÙŽïn’@Ûòì@a†ómłì@ìóÜ@Äû‹à@ôÐbà@ôîŠbÙÝï“Žïq ôØóš@ó@ Ü@âîŠ@a†@ôåïîb÷@ômóïïÈŠó’@ì@ôîaìòŠ@õŠójŽï@‹ŽîˆóÜ@ì@e‹Ùi õóŽïq@ô䆋Ø@‹mŽïèói@üi@ômó@ îłóàüØ@ômüØŠó@ôÙŽïÝŽî†üà@Ûòì@Lãa‡ÉŽï÷ Ne @ ‹iŠòì@Ž¶@ôÙÜóØ@aìŠóè@a†@płóò†@ôŠíØ@óÜ@õòìóäbà@ @ q@íõü‚ ôàaìò†Šói@ômìòŠ@a†@ÚŽïmbØ@óÜ@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ãa‡ÉŽï÷@õa@ô䆋Ø@fuóŽjïu póäbäóm@ì@ãa‡ÉŽï÷@ô䆋i@òíŽîŠói@óØ@eíŽïqò†@õü‚@ôäb“ÙÜóè@ì õóÙî†@ôäbmłìóÜ@Lfióä@a†@płì@RT@óÜ@bïäóm@ã@ a‡ÉŽï÷@õa@ô䆋؊ò† Nòìómòìa‹@a‡äbmłì@ôïîaŒóÔ@ôánïóÜ@ì@òìa @ÿóè@ônŽîìaìóm@ói@bïä† ô @ äòìb‚@U@Šóiò@ ì@çbØó@àa‡ÉŽï÷@õò‰@ ŽîŠ@æî‹mŠûŒ@a‡’ómłì@RT@ãó÷@íŽïä@óÜ ça‹Žï÷@óØ@@ŽõìóØò†@bÙî‹àb÷@ì@çbnØbq@LçbniòŠ@ óÈ@Lça‹Žï÷@Lμš@ôäbmłì •òìóÜ@ó@ u@Nó@ îa†@çbéïu@óÜ@óïõ @ ‡äói@îŠ@ìó÷@ôàóèìì†@õóÝq@ôäòìb‚ õŠóØì@ bšòŠ@ôäbmłì@ì@ íàóè@óÜ@q@òìóåïîaŒ@õ@QYYP@ôÜb@óÜ@ça‹Žï÷ a†@Šbjäaìbm@ôäła@‡åà‹Žïà@ì@çła‡@ åà@Šó@óÜ@õóîa@ìó÷@ã@ a‡ÉŽï÷@õa ôäíïäbÅäüØ@õü‚@ça‹Žï÷@óØ@óîa†@ÚŽïmbØ@óÜ@•òìó÷@ìò@ 솋i@òíŽîŠói ãó÷@õ@SW@õ‡äói@ôŽïqói@ìòíïbä@ôòŠói@ôäła‡åà@ôÐbà@ôïäbéïu ôÐbà@ôîòìómóäíŽïä@õóàbäŠbu@õU@õ‡äói@ôàó’ó’@ôÜb‚@ìóäíŽïbÅäüØ óäaŠbjäaìbm@ìó÷@Šó@@óÜ@ãa‡ÉŽï÷@ôáØíy@fibä@ôbï@ì@ôäò†óà çbïäóàóm@a†@óäbäaìbm@òŠüu@ìó÷@Š@ ói@óä†n†@ômbØ@óÜ@óØ@ô›iòíŽîŠói @@@Nòíi@ÿb@QX@óÜ@àóØ q@HRPPYI@a‡“ï@Übàó÷@ôàóØóî@ôäbà@S@õòì@ bà@óÜ@a‡Ù@ ŽïÜby@óÜ Lòìíš@òíŽîŠói@Šó@óÜ@çbïàa‡ÉŽï÷@õa@a†@ça‹Žï÷@óÜ@‘óØ@RPP@óÜ óÜ@oóióà@çaŠbu@ÛòìŠóè@âî‰ŽîŠ@ôîaŒóÔ@õb Œò†@ôäb‹qŠói ìó@ ÜóàüØ@õòìó䆋Ø@‰Øbq@üi@óäbŠíÔ@a@ì@ ó÷@ô䆋َïuójŽïu ôîbiómbä@õü‚@òìó÷@Šóè@ãłói@LòìóååŽîŠó ò†@çbØóäaìbm@õòìóåî‹ Nó@ îóè@a‡äbØóïõ @ îòìómóäíŽïä@bbî@óÜ@a@õóbå@Žïq@æîïØòŠó@ÿó óÜ ì@Šbjäaìbm@ôØbm@üi@ìíi@Ši@ôàŠüä@õòìóä‡äaŠó @a@óÜ@oóióà õòìó÷@Šó@óÜ@æØüØ@bïä†@ôäbbåÐbà@ìíàóè@ãłói@Lóîa†@ì@ óÜ@õŒbØbš ìói@´“îó@  @ôïØòŠó@ôrüØ@ìŠóràóÜ@õü‚@ãa‡ÉŽï÷@õa@óØ çbØó@àa‡ÉŽï÷@õaói@ça‡õ @ îaìòŠ@üi@âîŠ@ôîaŒóÔ@ôäb‹qŠói@Nóîó−bàb÷ ôØó@ îaŠ@μîb÷@ôäaŠürq@ãłói@´óiò†@çbØóïõ @ åïîb÷@óÔò†ói@o“q çbØóïïåïîb÷@b@îŠ@ì@ bbî@ìíàóèóØ@óîaì@çbïŽïq@ça@ìó÷@Nó@ îóè@çbîóÙî† õbäaím@a†@çbØóïï@ móîłóàüØ@óäaŠü @ì@çóàòŒ@ôäìí›@“@Žïq@ìòŠói@ÿó óÜ ôÙäíš@LòŠbî†@òìó÷@•òìò†‹Øói@NæŽîŠ†@Šüi@fiò†@ì@óîóè@çbïäaŠü  ómłì@ó@ Ü@ŠûŒ@óÜ@óØ@μåïiò†@ìó@ ïä@a‡äbéïu@óÜ@çbáÝíà@ômłì@bïä@óm@ça‹Žï÷ ç‡äb−í @ü‚@ó@ i@óäbmłì@ìó÷@ôäbØóîô @ îü‚íŽïä@bbî@a‡äbØóïï@ àþï÷ ôº‰ŽîŠ@ãłói@òíïåïi@òìóäbîü‚ói@çbïäaŠü @Äû‹à@ôÐbà@ôäbØbbî@ÿó óÜ Ûòì@a†@ôbï@ômłóò†@ìŽïè@õómbéÙŽïq@óÜ@ãa‡ÉŽï÷@a‡äa‹Žï÷@ôïàþï÷ ôäbnò†ó@ i@płóò†@ôî‡äòìòˆŠói@ì@póà‚@óÜ@ôØòŠó@ôÙŽîŽïèý i@õ‹Øbä@•óº‰ŽîŠ@ãó÷@õòìóäbà@bm@ì@e ò†Šòì@Ž¶@ôÙÜóØ@a†@âî‰ŽîŠ çaŠbi†Šói@ìòìóån’íØ@ì@ãa‡ÉŽï÷@õa@a†@óánï@ìóÜ@óØ@òìónŽî‹Ùi@òìóÜ ˆûŠ@ÿó óÜ@ˆûŠ@óØ@óîòìó÷@Âïä‹ @ôÜb‚@a@†@ôîbmüØ@óÜ@ãłói@Ne @ i@ÿóè ì@e @ ïiò†@òìóäa‹@ Žï÷@õóÜóàüØ@ô‚bä@ó@Ü@ã@ a‡ÉŽï÷@õˆ†@ôäò†@ @‹mbîŒ ôäbØóÜìóè@çaŠbu@óÜ@‹mbîŒ@Äû‹à@ôÐbà@õŠòŽîŠbq@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ì‡äòìbä @@Nçó‚ò†@ÚîŠ@òíŽîŒ†@óîa@ìó÷@õòìóåî‹@üi@çbîü‚ @@

L•óiìbè@ôäbîˆ@ôäbåŽïéÙŽïq@õŠbi@óÜ ôÙŽîìbš@ói@LNNNì@ @ômóîłóàüØ@õ‰ïnŽî‹q ónŽïiò†@òìó÷@Šóè@Le @ ‹Øò†@‹îó@Ûìí ôàóéŽï@ôäbéïu@ô−ó @óØ@òìó÷@õüè a†ìímìóØaì†@ônaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ@óÜ ôØóïï’ü‚@óØ@eŠói@ÚŽïn’@üi@bäóq üi@pŠíØ@ôØóîòìbà@üi@õ†‹Ùnò† ôäbØòŠa‡î‡äòíŽïq@óäb Šü÷@Nb@Øò†@o슆 wäó @LõŠóÙmíØŠó@çˆ@ôº‰ŽîŠ

ì@çbïÐü@ì@çłóÔ@ìfäŠbÔ f@õŠó’@ì@”ïàbÔìŠb ôÄû‹à@õŠòìòi@óÜ@NNNìóäbà ôîìì‡åîŒói@Šóè@La†@†ŠíØ ì@çììíi@Œaìý@ói@òìómòìbà ôŠüÙî†@õòìóäb’òíÜóè ôÙŽïäa‡îóà@óÜ@õŠa‡Øóš@ômbió‚ õŠbàüØ@La†@Šaíàóè@ìłòìb÷@Šói ìóÜ@a‡Žîíä@ôÙŽîìbäóè@óÜ@ôàþï÷

bî@æî‹i@óÜby@ìói@aŒbäI @@NHμäóÙŽïq óº‰ŽîŠ@ìó÷@ôàþï÷@õŠbàüØ ìíàóè@óØ@óîòŠó üäb’@ò‡äŠ† üi@ŠûŒ@ôØóîòŠbq@ò‹i@ÚŽïÜb ÿó óÜ@ôäbØòŠóiŠói ò†bà@ôäbØóïï›‚bšbÔ ça‹Žï÷@ômłóèˆûŠ@ôäbØòŠój’üè ôÙŽîŽïè@a†òíŽïä@ãóÜ@ìbØò†@xŠó‚

bïäóm@Ûóä@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôåŽïó‚ óÜ@çaìý@õòìóån‚Šìì†@üi@Ú@ŽïÜìóè@ïè üi@ŠbØ@ô䆋Ø@μia†@ìŠój’üè@õò†bà ôÙŽïmóbï@ói@ìíÙÜói@Lçò†bä@çaìó÷ a††ŠíØ@ô @  äaìý@ŠójäaŠói@óÜ@õ‡îbmŠbqb÷ íŽïä@óÜ@‹m@õò‡äòìó÷@ì@ç‹ ò†@oŽîíÜóè çbïáÔíä@óäìíi@ô’ìím@óØ@õòìa‰Žï @ìó÷ ói@ç@ ìíi@•ìím@æîójŽïm@òìóÜ@bi@NçóØò† õŠóòŠbš@b@i@óïï@ ’ü‚óä@ Š@ óØ‹@õò†bà Šój’üè@õò†bà@æîójŽïm@bi@LæîóÙi Lóïä@òŠìó @ômóîłóàüØ@ôØóîó“ŽïØ ôîòìómóä@õóàbåbä@õòìóåî‹@ìíÙÜói ôÙŽïÜó @ômóÐaŠó’@ôäbäfq@‹ŽîˆóÜ@ì @@NóäbàòŠbÔ @@@ZçbØòŽîìaŠóq SPPP@ômóîb’bq@õò−Œ@Zç@ bè@Q @@@μš@ômłì@õóÜb Bç@ bØóåïåb÷@ónà@Bô @ ’Šü’@ R Na†@õììŠ@μš@ômłì@óÜ@õQYQQ@ôÜb@óÜ óÜ@pbió‚@õì쉎ïà@ì@çìíàŒó÷@S óïïnaŠ@ìó÷@çbØónò†‹Žîˆ@ómłì ì@pbió‚@óØ@ÚŽïåŽîí’@óÜ@fåŽï¾óò† ónЋ @ìó÷@ô’ìím@óîóè@çb’üÙŽïm ômłì@óäìí¹@üi@Næibä@óäbïïmóîłóàüØ õˆ†@ômbió‚@õóäüiói@óØ@μnóÜóÐ õò†bà@Ûòì@õó“ŽïØ@ŠûŒ@Þï÷a‹ï÷ bî@e‹åïibä@a‡Žïm@ô’û‹Ñ’@óÜ@ìŠóØ‹ @@VP@õóîò†@ôäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ZŠ@ a‡Øóš@õŠbï’û‹Ð@ôánï@T ói@óØ@âî‰ŽîŠ@õŠa‡Øóš@ôäaìaŽî‹Øói Šój’üè@õò†bà@Úïmbánï@õòíŽï ’ @@@Næ’û‹Ðò†

μîaì†@õòìóäaˆíØ@pbØìbè@óîóû‹q ó@  Ü@õŠa‡Øóš@ômbió‚@ôäbØa‹š òŠbràü‚@õó@ Žïu@ói@HSIçbn†ŠíØ õŒŠò†@õŠó@ói@b’íïmbØ@ì Êóàóäaíu@õ†ŠíØ@ôäb−ó õŠbØ@ôr@õ‡îbüåîˆ@N†‹Øò† ìóÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ@ì@†‹Ø@õü‚ òŠbjäaìbm@æî‹m@ôØòŠó@a†óîóïû† õˆíÜóàüØ@óÜ@õaì@ôš@óîaì@âŽïq@óØ ônò†ói@ôåüi@ôäbØóäbáÜííà ói@Šìí’bi@ôäbØò†ŠíØ@ì@ïÔüíÝïà ì⁄i@Nó@ ïä@àóØ@ãa†ó@ônò† õìa‹ƒÙŽîŠ@ì@Úïmbánï@õòìóä†‹Ø oò†@ì@Šój’üè@õò†bà ÚÜó‚@ôäbb÷@ôån“îó a‹Žîì ôä‡äaŠŒóàa†@ì@çaìý@pójîbmói HTI@ õŠa‡Øóš@õŠbï’û‹Ð@ôánï ôr@õ‹èò@ ˆ@õa†ìó@ì@óÜóàbà@üi óÜ@ôà@ þï÷@õŠbàüØ@õò‡äìó÷ çbn†ŠíØ@óÜ@ôäbØóàìí’@ó−bàb÷ @@Nòìómû†‹Ø@Úîä ôäììŠò†@ LômóîłóàüØ@ó“ŽïØ óÜ@õÙŽïØóî@LçbØóïîóÜbàóåi@ì †ŠíØ@ôäaìý@ôäìíi@•ìím@ôäbØóîüè †ŠíØ@ôäb−ó @NòŠ@ óØ‹@õ†aìóà@ói ó@ Ü@çbîóiŠûŒ@óØ@òìói@ça†@wäŠó@ói ìó“ŽïØ@ô’ìím@òìóïîŠìíib÷@õŠbi ìíØòì@”îŠìíib÷@ì@´Ð‹  Lçbîˆ@ôïØòŠó@ôØóîóÌbåi ‹Žîˆ@ómb‚ò†@çbîˆ@õ‹m@ôäbØó’ói Šó ó÷@óäìí¹@üi@Nõ @ ü‚@õŠóîŠbØ Lfióä@•bi@ôîŠìíib÷@õŠbi@ÚŽïóØ

óÜ@ônî‹i@òŠìó @ŠûŒ@ôäbåï÷ òŽïè@ì@çbØóïï›‚bšbÔ ìóÜ@âî‰ŽîŠ@ôäbØóïïàaïnåï÷ oò†@ì@æŽîŠˆíØò†@a†òŠìíå Šój’üè@õò†bà@ŠûŒ@ôÙŽî‹i@Šóói LÛbî‹mI@òìóïïäbØòŠüu@ói LÛa‹Ø@Ló’ìí’@Lÿbnî‹Ø@L”ï’óy Lça@íu@õŠbà@La†í‚@ôÙŽïà‹Ð HNNNNì@‘a‹ @Lμîû‹Žïè@LμЊüà @@Ne ò† òìó÷@ÿó óÜ@pbØìbè@ãłói ôäaìíi@•ìím@õòŠbàˆ@ˆûŠóiˆûŠ óåŽîí’@óÜ@Šój’üè@õò†bà Nf @ åŽïnò†@òŠóq@ça‹Žï÷@ôäbØbïubïu ói@çbn†ŠíØ@ô‚û†ìŠbi@a†òíŽïä@ìóÜ ómłì@ìó÷@õì솋iaŠ@ói@ça†@wäŠó LòìóïïmóîłóàüØ@ì@õŠìínÝØ@õŠbi@óÜ ça‹Žï÷@õ‹m@ôäbØó’ói@ó@Ü@Šó ó÷ XT@ ôÜb@Nó@ ïä@’bi@fióä@‹m@ta‹‚ Hõ @ †ŠíØ@@ ôŠbÐI@ôØóîóàbäˆûŠ óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@płóò†@ói@Šó ôäìíióè@óÜ@ôbi@a‡îü‚@ôäbØòŠbàˆ •ìím@ôóØ@ŠaŒóè@†ó@õóÙîä õb ŽîŠbq@óÜ@Šój’üè@õò†bà@ói@ìíi ôàþï÷@õŠbàüØ@Nì@ íi†‹Ø@çb’bà‹Ø ôáïnïÜ@ìíib÷@ÚŽîŠüu@eìóéîò† íŽïä@óÜ@Hô @ bï@ôïàóƒŽïiIôbï La†@ça‹Žï÷@ôäbØóØbm@ì@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚ æî@‹mòŠìó @ì@æî‹m‹ a@Šü‚@pójîbm@ói L@ ómłì@ìó÷@ôî‹Žï’Šü’@õŠóäó õŠbàüØ@NbÙi@@Žïu@çbn†ŠíØ@ómaì ì@õŠbÙÜì@ bØ@ìŠó’@•bq@ôàþï÷ çbn†ŠíØ@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽîŠbn’íØ óÜ@õÙŽîŠüu@óîa†@ônò† óÜ@N†ŠíØ@õòìómóä@õ‡îbüåîˆ ôîŠòìòi@•bnŽï÷@a†@ÚŽïÜby

õ‡äòíŽïq@òìóÝîóáï÷@ãói@ômóîłóàüØ@õòŠóqý@üi@çbnäbØómóibi@ô䊆bä@üi @@Zç‹i

komelayeti@hotmail.com

ôîbiò‡ŽîŒ@ìŠbØ@ôäìíi@a‡îóq@B a†óÜóàüØ@óÜ@pbèa†@õòìó䆋ØüØ@ì õóÜóàüØ@ôäbØóåïš@õ‡Žïè@õ‡Žïè ìó÷@çbéïu@ï÷@ìòìò†‹Ø@×òŒ ìíióä@óïîbmòŠó@ì@ @μš@fi@óäüàüØ Nfióä@a‡Žïm@ôØóïîŒaìbïu@ïè@óØ óÜ@‘bi@H@„îŠbm@uIâïåïà‹ŽïnŽî† ìíàóè@óÜ@ŠóåŽïìóš@ìòìbòìóš a†@ômóîbÄû‹à@ôäbîˆ@ôäbØóÌbäüÔ ômłóò†@õóîbØ@óåmbèói@NbØò† ìó÷@çbØóïïnïÜbïäüÜüØ@òŠüma‹ráï÷ ôäa‡îóà@ómìóØ@óaí‚@ì@‘bi ômłì@ìòìómóä@ÚŽïÜó @ìòìóÙïma‹q ìòŠìó @õìímìóØóä@”Žïq@ômbèa†fi ôïäüÜüØ@ói@çìíi@Ûìí›i ì@õŠbØ a†@ôàò†Šó@ôäbØòŽïŒ çbØòŠóØ a†@ómóÜìò†@NãïÜbïäüÜüØ üi@ŒaíŽï’@ì@ÚïnØbm@ŠûŒ@óÜ ì@çłbm@ôäbØóàbäŠói@ô䆋iòíŽîŠói ômbèa†@ôåm‹ @a†Šó@ói@oò† çbïÙÜóØ@çbØónò†‹Žîˆ@òìómóä æîÜóqóš@óÜ@ÚŽïØó@ î@ãłói@Np‹ Šòì ìó÷@ôäbØóïîaìb÷ˆûŠ@ôäbØómóbï õìbä‹Žîˆ@óÜ@ì@μš@ômłì@óÜ@ãò†Šó No @ ‚Šò†@õü‚@a†@Ûbî‹m@õŠó’ ômłóò†@óØ@ÚŽïäìíïÐó÷ óÜ@HQI@ôäbè@ôäbîb’bq@ôîóäbÐó÷ ômbØ@b@m@솋Ø@ÂäòŠ@fi@μš ónà@Bô @ äbi@íŽïäói@ô’Šü’ •bq@póäbäóm@ì@HRIBçbØóåb÷ óÜ@ÚŽïØóî@ôØûŠói@”îìó÷ æî‹m‡äóàóÜìò†@ì@æî‹mòŠìó  óÜ@Na@†óäŠói@çbéïu@ôäbØómłì óÜ@ì@a†@ãï@ Übî‹ráï÷@íŽïä@ôàò†Šó õ†aŒb÷@õŠaŒbi@ôánï@üŽøä oò†@‹Žîˆ@ômłì@ŠûŒ@a‡ïäbéïu ôÐbàói@ì@pbè@çbîŠb ŒŠ ãłói@L´“îó @çbîü‚@ôìíäòŠbš ômóïïäbnŠb’@ôÙäý@çbn†ŠíØ ‹Žîˆ@ó@Ü@oaŠòíŽïä@ômłóèˆûŠ Šaíš@ói@ìíi@a†@çaŠóØ a†@ônò† õŠümbnÙî†@ôº‰ŽîŠ@ìóšŠbq õìa‹Ø a†@ôäbØó’ói@óÜ@ŠüuìaŠüu òìónò†@ói@çbïmłóò†@ómłì@ìó÷ ômłóèˆûŠ@óÜ@•bnŽï÷@Np‹  òìíi@a‡îóq@ÛóîóàŒòíŽî†@çbn†ŠíØ Ûbî‹m@õŠó’@õì쉎ïà@õÙŽîŠbu@óØ ìó÷@fÜói@Nò@ ìómbØò†@pbqìì† BZf @ Üò†@óØ@ónaŠ@ØŠ@ bà@õóîómì ÚŽîŠbu@LòìónŽïiò†@pbqìì†@ìì‰Žïà BNõ‡ŽïàüØ@”ïÙŽîŠbu@ì@õ‡Žîˆa‹m

@óÜ@•bnŽï÷ @çbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ @òìíi@a‡îóq@ÛóîóàŒòíŽî† @õì쉎ïà@õÙŽîŠbu@óØ @pbqìì†@Ûbî‹m@õŠó’ @ìó÷@fÜói@NòìómbØò† @óØ@ónaŠ@ØŠbà@õóîómì @pbqìì†@ì쉎ïà@BZfÜò† @ÚŽîŠbu@LòìónŽïiò† @”ïÙŽîŠbu@ì@õ‡Žîˆa‹m @ @õ‡ŽïàüØ


RPPY ôÝîŠìb÷@õ ôÝîŠìb÷@õT

@@çˆóu @@âåŽïi@ômüi@òìóäüi@ãói@@âîŠbî†@oŽïi@ôš@ôäaàóä@Šóè âåŽï a†@bØó−óq@ò†bî@ãó÷@üi@ãüà@Ûòì@ãìímbè@ ŠóiónîóÙïi@âåŽïi@‘a‹Ø@LÂäbà@õóÑî‹m@óÜ@ôäaínàóä@ Šó@ónîóÙïi@óäóèb÷@ãóÜ@Lâå›i@ÚŽïubm@ò‹Žïnó÷@óÜ@ oŽïi@çaŠbj Üí @Šb’@ôäbb÷@òìòˆû‹àó÷@ô’ü‚ói@Zbi@ @@oŽïi@çb‚a‹š@ì@ôØbäììŠ@‹q@üm@ô ܆@Ûòì@”îŠb’@õìó’ òìómû†‹i@õü‚@õìò‹ @a‡ïäaíu@óÜ@óÙŽîˆûŠ@@ òìómüiüØ@a†òˆûŠ@ãóÜ@ÿb@ôäaˆûŠ@ìíàóè@ôïäaíu@ @@fåŽîˆ‹qò†@ìłí @ì‹móÈ@aŠb’@Šóói@•@Bbi@Bõóå’@aì @@fåŽïbåi@ümói@õü‚@oŽî†@f ÝïŽèò‡Žïu@Łš@ìó Üí Šóè @@oïîŒaŠ@ôŽïÜ@pü‚@fiòŠüu@ìói@pòŒbm@ô Üb@fiŒûq@oŽïÜ @@oîŒaí“Žïq@üi@oŽîŠ@ŠóóåŽïi@òìò‡äó‚ói@ôäbØòˆûŠ @@ôäbáŽïÝ@Šb›Žïi@| Üb @@

@@NNNâŽîíi@o’ü‚@õòìóÜŠói @@Q @@óØóà@âåïäóÙŽïq@õ‹ŽïÐ @@òìò†‹Ø@ãìbš@çbî‹ ói@õòìòˆûŠ@ìóÜ @@bïäómói@æà @@_ãó ò‡Žïm@çbî‹ @ôäbàŒ@óÜ @@R @@ânò†@íŽïä@òŠó‚óà@onò† @@e‹ óä@üm@ôäòŠ@ânò†@bi @@a‡ÙŽï䆋Ø@óÔìóm@óÜ@Ûòìóä @@eŒ‡i@oäòŠ@Ûóîó Üû‰ïØ @@S @@òìóáå@ói@fäóà@pŠó @@ã‹ óä@üm@ôäüi@ò‡åŽïè@bi @@ôiŠìì†@âŽïÜóØ@â‹mò†@ŠûŒ @@_ã‹·@üm@õóäüi@ìó÷@fiói @@T @@óØóà@ãìbš@õ‹îó@ò‡åŽïè @@âÕ’bÈ@‡äóš@ôäaŒò†@pü‚ @@a‡ÙŽï䆋؋îó@óÜ@óäòŠ @@ã‹jŽïm@oáÙŽîŒóy@õm @@U @@òìóàíŽïÜ@ói@fäóà@píŽïÜ @@çb¹bØòíŽïÜ@ôäaíŽïä@óÜ@aŒò†@æà @@óïä@ÚŽïåïàóØ@LÚŽîŠóäó @@çói@Ûóîói@Šó @ãłói @@æi@‡ïèó’@çbïÙŽïØóî@fió÷ @@V @@óåŽïèóà@ãìbä@‘óØ@õýóÜ @@ôŽîìó÷@â’ü‚@æäaŒóä@bi @@ì@Ö’óÈ@ôäbØómbib@bm @@ì@ônîìó’ü‚@ôäbØó›‚bi @@_æŽïmìíóä@æà@ôäbØó−óq @@W @@óØóà@ÿóÙŽïm@óbäóè @@Ž‚òŠ†@ôÕÜ@Ûòì@bØóä @@ì@ã‹ óä@pbióå’@õó Šói @@òìóáŽïÙ“i@a†üm@a†Šóói @@X @@bà‰Ô@ói@óåŽïèóà@onò† @@òìónŽïibä@onò†@õóŽïu @@âÙîa†@ôäbØóØüqóš@óÜ@ômóî‹q‹q @@_âØìbi@ônò†@õóØóäbšü  @@Y @@fäóà@ìbäóè@báŽïq@ÿó óÜ @@óäa‹ @ôÙŽîŠbØ@æàüi @@Šûm@ì@õ†aŒb÷@ômóØóÝàóà@óÜ @@_óäa†a@ônîìó’ü‚ @@QP @@ôŽïÝi@ÚŽïn’@ïè@õòìóÜ@Šói @@ãói@熊íiŽ¶@õbäbà@óÜ@óÙi@ã‹ŽïÐ @@âj’ü‚@óäbèbäí @ìóÜ@bm _ânò†@óäaŠ†@õŠbî†@ói @@Š‡‚@âïèaï÷@ÿaˆóØ

Lìíi@ôîbmòŠó@ŠûŒ@óØ@La‡äaïi óåïàòŒ@Nòìüji@ÚómŠói ômòŠŒóy@õóåŽîì@õóØóïïØòŠó ômòŠŒóy@ô’ìbi@óÜ@|ïóà Šìíä@ôØóîóäbàŠó‚@óØ@ìíi@a‡àóî‹à Nì@ íi@Šbî†@òìóîŠb‚ìŠ@õŠìò†@ói óÜ@ó@ àò†Šó@ìó÷@ôîŠbîŒa‡äó÷ NóÙîä@ŠûŒ@ÚïäíÐ@¶üq@õbÕïíà ÚïnäbàûŠ@õŒaíŽï’@Šó@óÜ@bmòŠó ôäbØóïî‡äó¸ójîbm@óØ@ôîûŠò† Šìínó÷@õóØóÜüØ@LŒójàí •bq@Lìíi@Ša†Šaíî†@ì@Šìínó÷ ôŽïu@Âïmí @õŒaíŽï’@Ûóîòìbà ôäbØò†ó@óÜ@ôn“ @ói@Nòìóm‹  ôîûŠóÅ’bq@ô’ìím@Šóäíè@a‡åïÄbä bÕïüà@a†òíŽïä@ãóÜ@ãłói@Lìíi óÜ@Nò@ ìò‹m@ôÙŽï‚û†@ómìóØ ìíàóè@óØ@a‡ÙŽïuŠóàíÜóè çaŠŽïèa†@ì@ça‹Ø@i@óÜ@çbØòŠóäíè óÜ@bÕïíà@óÙäíš@òìóäìíi@ÿbØ@ì ôîŠóîŠbØ@‹Žîˆ@óÜ@ì@óŽïÝØ@póà‚ õü‚@ôäaŠü @ôåŽïnói@Lìíi@a†ìó÷ @@Na†@ó’ó @ói@õò‰ŽîŠ†@ìaíŽïq a‡åïÄbä@ôäbØò†ó@óÜ@@@@ ‡äbnó÷@õò@ Šóq@bÕïüàf @ i@õŒaìb÷ ói@çbØóïïåïîb÷@óÔò†@o“ @ì ôÙŽïäò†@óØ@òìóäa‹åŽîí‚ò†@Âäò† ‡äóšŠóèI@båŽî†@ÚŽïq@çbîìím‹Øóî óÜ@çbîŠüuìaŠüu@ôÙŽïÜó Œb ãłói@LHb@åŽî†@ŠbØ@ói@a†bÕïüà õbÕïüà@õŠûŒ@ôÙŽï’ói çìíi@æ@ î‹š@Œaìb÷@μÄbä@ôäbØò†ó ÚŽî‡åŽïè@óÜ@bïäóm@ôšŠó ó÷ õòˆb@àb÷@a‡ïÕïüà@ôìíånò† ãłói@ìòìa‹Ø@çbØòŒb@ói@pójîbm çóÜói@çbØóïïiò†ó÷@óbåŽïq@ìóåŽîì a‡’ó‚bäüÔ@ìóÜ@óØ@õòìó÷@Šó@óÜ Šói@óÜ@óŽïÝØ@Nò@ ìa‹åŽïèŠbØ@ói@Œb ôåïîb÷@”Žï q@óÜ@Œb@óØ@õòìó÷ ‹ÑØ@ói@óåïîb÷@óÜ@a‡ïzïóà õìbšŠói@ôÜûŠ@a‡äbØóïîìb Šbi Šóè@ói@Na@Š†ò†óä@Žðq@õììŠ@ìíióè ói@Úîä@ôäbØóÜb@óÜ@fi@ÚŽïmìóÙŽîŠ @Œb@õ‹Žïàb÷@òìý@ìói@ôåïîaŒ@QQPP @@Nòìóm‹ a†@õóŽïÝØ@ÚŽïàˆìóm@Ûòì @@ @@ @@

powerd by blogfa.com

ôïnò†łbi@óÜ@óŽîŠ@õòìó÷ ì@ÛóÜóšòŠ@õóäaŠbØón‚b óå’óš@ãói@Nei@çbàb oîìóîò†@çü‹ÑŽïu õü‚ìónaŠ@ôïa‹ØíáŽî† ôánï@Žßó óÜ@ÚïþØ ôïmóîaŠóåŽîíä@ôïa‹ØíáŽî† çü‹ÑŽïu@NbÙi@ónŽîìb÷@ç‹Žî†üà óÜ@æm‹ @ó@ ŽîŠ@õŠbîŒaí‚@bèòìŠóè óÜ@ça‹ŽîŒŠòì@ôîìòŒ@õòìóäìíiüØ ì@Ûìí›i@¶óqìì‹ @ônò† Šó@ói@õìòŒ@ô䆋Ø@•óia† õaŠói@Lìíi@a‡õìòŒfi@ôäbóØ fi@ói@ôbï@ôï’óiìbè@ìó÷ Ûóîò†aŠ@óÜ@çìíi@‡äóà†ìí Nì@ íióä@ôîò†‹Ø@LônŽîŠa‡äòìb‚ õ‹äóîý@ói@ìó@ ÷@òìòììŠ@ãóÜ ò‹ ŽîŒŠòì@ôïa‹ØíáŽî†B @@Na‹äò†a†@BçbØò†aŒb÷ @@

QQ

@@UPW òŠbàˆ

@óÜ@bÕïüà@ì@Šóäíè@õì쉎ïà@õòŠbi@óÜ@ÛóîómŠíØ

@@ @@

@ @a‡naŠòíŽïä@ôäbØò†ó@ @ãóØóî@ô’ói

ói@Šó@ôäbØóäb£bmíÔ@óÜ@ŠíØ Nç@ ìíiò†@bÕïüà@õ‹ŽïÐ@a†óŽïÝØ a†ó@ŽïÝØ@óÜ@ìíióä@çbîüi@çbäˆ ì@Óbà@ô䆋ÙÝŽï“Žïq@Nç@ ‹›i@ôäaŠü çbØóÄû‹à@ôïóØóØbm@ôïmóîbóØ ìóÙmìíÜ@ón“îó @a†óàò†Šó@ìóÜ ôåmìíÙ“q@ìó’ó @õŠaíi ômòìaìóm@ói@çbïäbØóïîbäaím ì@płóò†@ìói@Nòìóäa‹ ‹îó@ŠûŒ@òìóŽïÝØ@õómóïïáØby óÜ@Ûóî@ò†ó@õòìbà@óÜ@óØ@óïä bÕïüà@a‡åïÄbä@ôäbØóØóî@õaì† Nò@ ìa‹Ø@fš@ìò@ ìa‹äa†@μîb÷@üi@bïäóm ôäbîˆ@õòìóäa‡äòŠ@Šóäíè@ôÙäíš óÜ@óïî‡äó¸ @ ójîbm@ìó÷@LóîóåïÔónaŠ ì@fåŽîíäò†@õü‚@a†bÕïüà ìó÷@õbÕïüà@çüš@NeìóØò†Šò† ‡äóšI@ÚïäíÐ@¶íq@óàò†Šó õó‚båi@Šó@óÜ@ì@òìíi@Hôäò† ôäò†@Ûóî@bî@çbØóïî†íäíà@òŒaìb÷ õóØóïî‡äó¸ójîbm@NòìaŠŒóàa† õŒaìb÷@õ†üÝïà@æî‡äóš@ôä‡äaŠóqaŠ ôîbïäóm@ói@óØ@LómbØìbè@ìü‚óiŠó óïä@ôä‡äaíäü‚@õbäaím@ì@óïä@Âåî‹  @ü‚óiŠó@ô“ŽïØ@ì@ânîŠ@çòìb‚@ì õó@ äb“ïä@æîØìí›i@póäbäóm@ì@μä ìói@Nó@  ïä@Šbî†@òíŽïq@ô“ïäüàŠbè ôqì‹ @õòíŽï’@ói@fiò†@óØ@òŠüu õüØóÜ@Ne @ ‹Ùi@fuójŽïu@pbØìbè@ì ôäaíu@ôÙŽïàóèŠói@óäbïî†üÝïà@ @ìó÷ @@NfÕÜí‚ò†@õŠóäíè ìó÷@õŠóäíè@ôÙäíš óÜ@ìóŽïÝØ@póà‚@óÜ@óàò†Šó a‡ÙómŠói@ììa‹‚a†@ôÙŽï ’óØ ó’ó @õŠó ó÷@Lòìím‹ @ôá›ïi a†óŽïÝØ@õòìòŠò†@óÜ@熋Ø ÚŽïÜ@ŠûŒ@çbØòŠóäíè@óîüi@Lòìíióä ôØóïî‡äòíŽïq@ì@òìóäìíi@Úîä óÜ@óØ@a@ŠŒóàa†@a‡äaíŽïä@óÜ@çbî‹qì‹š õŠbØòíŽï’@Nì@ íióä@õóåŽîì@a†ì쉎ïà õ†ünŽïà@ôäaìbq@óÜ@Hô’bÕÔóäI ãòŠ@ aíš@ì@çbØóïïäò†óà@ómóÝîŒóÐ õüè@ói@ÚÜó‚@ôïmóîaŠóåŽîíä Nòìóïïn’ì‹@ôïnŽïäa†óäb‚ ôäbåŽïéÙŽïq@çü‹ÑŽïu@ñbî‡îb÷ óØ@ìíi@Ûìí›i@ôÙŽïÜó Šb“móÜìò† †ó@õóÙîä@çbîóàbØ@Šóè üi@Šaíi@ì@Žõ‹i@ü‚@óÜ@óÜbàóåi ü‚ìónaŠ@ôïa‹ØíáŽî† ìó÷@a‡’óàó÷@Žßó óÜ@NfåŽïÕÜí£ e‹Øbä@óØ@òìói@ça‡−Šó@ói óÜ@bÙî‹àó÷@Ûòì@õòŠìó @ôÙŽïmłì òŠb“móÜìò†@ôánï@õóŽîŠ eŠ†i@òíŽî@Šói@òìóäbØóØìí›i Šbïå“Žïq@ôïÜaŠ‡ïÐ@ôánï@ óîüi óäaŠb“móÜìò†@ìó÷@a†ìóÜ@óØ@†‹Ø a†‹mòŠìó @ôÙŽïÜó ŠbàüØ@íŽïä@óÜ ôÙÜó‚@ô @ äaŠóåŽîíä@Nò@ ìóåiò†@üØ íŽïä@óÜ@ìíiò†@óäaŠbàüØ@ìó÷ oäaŒ@ôïn’ì‹@ôïmóäa†óäb‚B üi@æŽîŠ†‹Žî‰i@Žßóè@a†Bp @ óÝîŒóÐ@ì

@@@

μ’ó Üb÷ Zì

ìóÜ@ôØóîa@ì@òŠa‡Žï @ômóq Nç@ ‡äbqóò†@a†@ Šó@ói@çbîóå’óš õ‹‚ü÷@ì‹‚b÷@òìó’óÜby@ìó i õQTUP@ói@Úîä@LμÄbä@ôäbØò†ó

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ •òŠb÷

õìì‰Žïà@óÜ@ÿb@ŠaŒóè μÄbä@ôäbØò†ó@ói@bqììŠí÷ óÜ@ó‚bäüÔ@ìó÷@Ne‹bäò† òìóïïåïîaŒ@õTUP@Úîä@ôäbØóÜb

õó’ó @ô‚bäüÔ@LôåïîaŒ çbîòŠóq@çbØòŠb’@Nì@ íi@ õjØbäììŠ óÜ@Nç@ aŠŒóàa†@çbØüÙäaŒ@ì@‡äbnó÷ ôØóïîŒaìbïu@a‡åïÄbä@ôäbØò†ó ôäbØóåïš@çaíŽïä@ómìóØ@‹îó öçaŠbïmíu@LöçbØó óiòŠò† óÜ@çbØó óiòŠò†@Nô @ åïîb÷@ôäaìbïq óÜ@ì@a‡äbïäbØòìónq@ì@âîbÔ@łóÔ ìb@äóq@a‡äbØóÔò‡äó‚@õóäŒbi óØ@LçaŠbïmíu@Nì@ íjm‹ @çbîíŽïóq póáï’óy@õómbéÙŽïq@æî‹mŠûŒ ì@õŠaˆóè@ói@Lçìíi o“ @Nç@ bîˆò†@òìóïîŠóóàŠóš ônóè@óÜóàüØ@ôäbØò‰Žîím@ì@μš ômłóò†@ôîìín“îì‹ò†@ói @@N†‹Øò†@ãûŠ@ôïÙïÜímbØ@õóŽïÝØ ói@óØ@õòìó@÷@õa‹Žîì@óŽïÝØ õŠè@ì@μäaìŠ@ì@óäaìŠ@Šó @ìíi@ÿaŒ@a‡åïÄbä@ôäbØò†ó •bÕïüà@õìì‡åîŒ@ômìòŠ@ôáØby æî‹mónóuŠói@Nìíi ôäbØó’óÔ@@ çbØóäaŒbÕïíà ôäła‡åà@Nç@ ìíi@ ó@ŽïÝØ@õŠbÙmóà‚

ôäbåŽïéòŠóè@ói@pbØìbè ônò†@òìóàûŠ@ôîŠüma‹ráï÷ Bô @ ÙîŠbmB@ ô‚bš@õŠóåïi@솋Øfq õòìóäb’òíÜóè@ÚŽïÜI@Nìíi ôàûŠ@ôäbØónÜóè@@ãûŠ@ôîŠüma‹áï÷ LHó@ ŽïÝØ@ôäìíi@Žïè@ói@ìaìb÷ˆûŠ æîÙîŠbm@ói@ó‚bäüÔ@ìó÷@μäaímò† ìbä@bqììŠí÷@õì@ ì‰Žïà@ô‚bäüÔ ôåïîb÷@ôåïjäbéïu@ôÙäíš@LæîŠói ôäbØòŠaíi@ìíàóè@Šó@ói@ôÜbi ôÄû‹à@ôïäóèŠóÐ@ì@õ†bà@ôäbîˆ ôØŠó÷@Nì@ íib“ŽïØ@a‡ïîaìb÷ˆûŠ ôåïåÙ“q@õìa‹ƒÙŽîŠI@çüïaïäó÷ ôïÙïÜümbØ@õóŽïÝØ@óÜ@Šòìbi óÜ@熋Ùî‹ Šói@Ha@‡åïÄbä@ôäbØò†ó ì@oäaŒ@ôØóîó’ó @óå’óš@Šóè ça†@ó−óÙ’ó÷@•bq@Nì@ íi@çbåŽïèa† ‹Žî†ìbä@Œbiì†bu@ói@ì@ça†a@ çbåŽïèa†@ôäüi@õóäbóØ@ìó÷@ôä†‹Ø @ pbèò†@Ž¶@çbïïåŽïÙ’@óÙ›ŽîŠ@ì ói@ça†@熋Øò†@çbîŠbšbä õŠó@ói@ì@æŽïåi@a‡äbîóØóäaìbm çbî@ì@ç‡äbmìíçbîò†@ôîìì‡åîŒ

LpóàìíÙy@ôî‹ ü‚òì@ÛŠó÷ ôïa‹ØíáŽî†@ôäbØbàóåi çü‹ÑŽïu@Næ@ åŽî†@ÚŽïq@ôîbÙî‹àó÷ ói@çbØóÄû‹à@ìíiaì@ôŽïq ðmóîłóàüØ@ôn’ì‹@ôØóîòíŽï’ ônóióà@ói@ì@μbï@ì óïîbäaím@ôäa‡ŽïqòŠóq çbîü‚@ôäbØóïïn’ì‹ óÜ@ô’óiìbè@ó i@çbïnîíŽïq ìó÷@õaŠói@Nóîóè@a‡móàíÙy ói@ônîíŽïq@ôbï@ôï’óiìbè ãóÜ@Šóè@ì@ìíi@õŠìíib÷@õbäaím óÜ@õn“q@òìòììŠ çòìb‚@ì@ça‹ŽîŒŠòì@ôïa‹ØíáŽî† @@N†‹Øò†@çbØóïï−íŽïä@óïîìòŒ õbàóåi@Šaíš@çü‹ÑŽïu ôa‹ØíáŽî†@üi@ôïØòŠó ôï’óiìbè@ãóØóî@Zìíibäa† ôïäbØóî@ãó@èìì†@Lôbï Šó@ óÜ@çbåŽïèaŠ@ãóïŽï@LõŠìíib÷

çü‹ÑŽïu@‘bàüm @ @HQXRVQWTSI

óî’ói@æŽïíy@Zç

wäbàb÷@Zõ†ŠíØ@üi@Nì

çü‹ÑŽïu@‘bàüm õŠbàüØ@ÛûŠó@μàóïŽï ôäaŠbÙïØüØa†@óÜ@ÚŽïØóî@LbÙî‹àó÷ óÜ@ómłì@ìó÷@ôîü‚óiŠó õŠóìíä@LïÝåï÷@õbîŠüma‹ráï÷ õóàbäŠbu@ôïØòŠó ìbÙî‹àó÷@ôîü‚óiŠó ôïØòŠó@ônîŠóä@õŠóäa†ó‚båi ómaì@ôîbÙî‹àó÷@ôïa‹ØíáŽî† Nì@ íi@ôäü‹ÑŽïu@ôïa‹ØíáŽî† çü‹ÑŽïu@ôäbØóäìíšüi LôäbØóî@Lõ†aŒb÷@õòŠbiŠò† ò‡äóàûŠb’@ôï’óiìbè ìa‡móbï@óÜ@çbØòìín“îóŽïq @@


KURDISTAN The Organ of Kurdistan Democratic Party

No. 507@ 4 Apr 2009

ôîaìłbàóÜ@Šói@

@ì@õŠò‡îóy@Œbnàíà@bnüàbà @ @K21@õŠbÄü @õòˆû‹q

bîŠìNË

@@Za†@oŽïä‹Žïnåï÷@ôïäbéïu@õŠüm@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäò†@üî†aŠ@öBçbn†ŠíØB@õóàbäˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØüáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@ õŠórÜbà www.kurdistanukurd.com @

www.radiokurdistan.net @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ZôåŽïéä@ômþïÙ’óm@ôäüÐóÜóm

@@info@ kurdistanukurd.org @info@ kurdistanukurd.com@ www.kurdchannel.com : Hotbird: 8 - MHZ: 11604 Polarization: Horizental - S R: 27500 - FEC: 5/6

dengikurdistan@gmail.com @ @Radiopdk_Iran@yahoo.com@ @@Tel: 00 9647701597268

@ @@

ì⁄i@K21@õŠbÄí @õHpójîbm@õòŠbàˆI@T@òŠbàˆ@a†óäbîaì†@ãóÜ òìóîòŠbàˆ@ãóØóî@óÜ@Šóè@LHRQ@õò†ó@ôäbn†ŠíØIK21@õŠbÄí @Nòìüi ãó÷@õQ@òŠbàˆ@ôånî†@ õaì†óiaì†@Šóè@LõóØóïõnaŠ@Nã@ ìb“ŽïØaŠ@ô−Šó Œbnàíà@bnüàbà@ôäbØómó¼òŒ@ì@Žßìóè@óÜ@çbåŽïÜŽîŠ@Ûòì@ânîì@LòŠbÄí  óØòŠbÄí @ôäìíšŠò†@õóäüi@ói@ÚŽïn’@LHK21õ @ ŠóìíäŠóIõŠò‡ïy •bi@âŽïq@”ïØóîò†aŠ@bm@Na@‹Øóä@ãüi@ìíi@Ûóîüè@Šóè@ói@ãłói@Nâìíåi çbïnò†@ôäbØòŠbØìbèìŒ@ bnàíà@bnüàbà@õóÜìóè@ìó÷@ai@ìíi ô䆋؊ò†@óÙäíš@N@ŽôåŽî†@ãaìò†@‡äóš@ì@ŽõíØ@ómb ò†@Lò솋ÙŽõq ôØóîò†aŠ@bm@ôÜìóè@ói@õŠóqý@TPP@@ UPP@ôòì@ôÙŽîŠbÄí @ôÙŽïqíÙŽîŠ ì@ôàìíÙy@ôÙŽîìaŠŒóàa†@ì@b Œò†@ôäìíi@o“q@óÜ@Žôi@ì@ôóØ@óØbm@ŠûŒ ì@‘‹qŠói@ìó÷@bî@ãó÷@ôïÜbà@ômóááïè@õ‡Žïàíè@ói@Lì@ômóÜìò† @@Nómó¼òŒ@ói@ŠbvØóî@ôÙŽîŠbØ@LŒü܆@ôïmóîbóØ K21@õŠbÄí @õòŠbàˆ@T@a†@ÚŽïÜb@óÜ@àóØ@õòìbà@óÜ@óØ@bnŽï÷ Œbnàíà@bnüàbà@õóØóïïäaìŠòìbš@ì@aìa†@a†@•òìó@ ÷@Žßó óÜ@Lòìómüi@ì⁄i ì@b Œò†@ôäòìb‚@ói@Žô ji@òíïäaínîóä@Lì@õ†@ómümbèóä@õŠò‡ïy óÜ@õó‚‹ä@ói@óäbàb@ìóÜ@æm‹ ŠòíÙÜóØ@’bi@ôš@Šóè@üi@ÚŽîìaŠŒóàa† ì@óäbbäóä@ôîìì‡äbà@õŠbØ@ói@Lóîóè@a†ìó÷@ôÅï’Šó÷@ì@çìíàŒó÷ ì@‘‹qŠói@ÚŽî‡åŽïè@ôïÜbà@ôîŠbØìbè@ @ói@Lì@ @õü‚@õóåŽîì@ãóØ@ôìí“q ì@‘bäŠóèìó @ôÙÜó‚@ôïàŠó܆@ì@ça‡äbè@ói@ä‹ @•óäbàóÜ@Loû† aŠ@ŠóìíäŠó@ôäbØóåïìíä@ 쉎îìímìóÜ@N” @ Žïq@ómû†‹i@õóØòˆû‹q@LçaŽïq ói@õòàbÔóbä@ì@aŠó@m@ì@Ûbm@óïõÜbà@óïïmóàŠbî@ò‡äìó÷@ŽõìóØò†@Šò† óÜ@ÛóîòŠbàˆ@ôäìíšŠò†@ô’ó@ i@pó¼òŒ@ói@LŽõ‹Øò†@óØòŠbÄí  ôÜüÔ@çbî†@Žôiò†@Œbnàíà@ÛbØ@Lìímbèa†@õòŠbàˆ@üi@Lì@bØò†@óØòŠbÄí  Žôiò†@ómaì@N@Žôi@òŽî@Šói@ìó÷@çbî@ãó÷@ôàòŠóØ@ôŽîŠòìbš@Lì@òìónŽïÜbáÜóè@Ž¶ a‡îóq@ãłói@Aõ @ ‰i@a†@ôäaìŠòìbš@ì@ómíØó܆@ì@ôäaŠóïä@íŽïä@óÜ@ãaìò†Šói LóØòŠbÄí @õòìó䆋Ø@ì⁄i@õì훎ïm@ô䆋Ùåïia†@ì@ôÜbà@ôïmóàŠbî@ôä†‹Ø Nô @ äbØóàó‚@ãóuŠó@Ûóä@òŒbnàíà@bnüàbà@ôäbØóàó‚@óÜ@ÚŽïØóî@bïäóm ô䆋Ø@ò†bàb÷@üi@Žôiò†@Šóìíä@Šó@óØ@•ómó¼òŒ@òìíàóè@ìó÷ òìóîü‚@ôåïìíä@óÜ@bu@LŽô“ŽïÙäbïi@óØòŠbÄí @ôØûŠòíŽïäì@çbØómóibi ói@ça@đŠó @Lì@çbØóïïmóîbóØ@óÜ@òìóåŽïÜ@üÙŽïÜ@ì@μìíä@õaìa†@bm@ò‹ïi ‘ìíånò†@ì@óåŽîì@ô䆊a‰jÜóè@ì@a†@õü‚@õóØò‡äóàóÜìò†@óÅï’Šó÷@íŽïä Lì@çbØómóibi@ói@òìóäìíš@a‡Žïq@bèòìŠóè@L…‹ä@ói@ônåŽïàüïÙî†@ì@óàbä@ì ì@ôbï@óïïmóîbóØ@ì@aŠŒóàa†@ói@óØòŠbÄí @ôä‡äbîó @ì@熊bä ÛbØ@óØ@çóäìíiìì‡äbà@ì@wäòŠ@ìóÜ@óÙî†@ôÙŽï ’ói@LçbØóïõäóèŠóÐ @@Nünó÷@óïäìím‹ @óäaŒaíƒ܆@La†Œûq@ôÙŽï−bàb÷@õìbåŽïq@óÜ@Œbnàíà óä@Lì@óîóè@æà@ôåmí @łóè@Žôq@ói@ônîíŽïq@Œbnàíà@bnüàbà@óä ìó÷@ôäbØómóà‚@ì@ŠbØ@õòŠbi@óÜ@õóïõnaŠ@ìó÷@@ôä‡äbØŠ†@ói@æà ôÔþ‚ó÷@ãłói@NŽõìó@  Øò†@oò†@â›ïè@ãóØò†@Žô q@õòˆbàb÷@òŽîŠói ìó÷@óáŽï÷@õìíàóè@bØò†@âØíy@ôîó“ïq@ì@ôîòìómóä@ì@ôäbåï÷ çb¹bàü‚@ômłì@ì@ÂäóèŠóÐ@ì@çbàŒ@ì@ì쉎ïà@ì@òìómóä@ôàó‚@õóäbóØ ó‚‹äói@óïïmóîbóØ@ìó÷@õóäìíiìì‡äbà@ì@õŒü܆@òìíàóè@ìó÷@LòŠóióÜ ìó÷@ôäbäòìó@ ÙŽïq@óÜ@óvŽïi@a‡õü‚@ôäbîˆ@óÜ@Šó ó÷@Œbnàíà@ÛbØ@Nμåïji LŽôi†‹Øóä@õóÙî†@ô›ïè@LômóîìínaŠbq@a†@õü‚@õóØóÜbà@óÜ@õóÅï’Šó÷ ìó÷@NŠ@ bàˆó÷@ónŽî†@õóØòìómóä@ôuòìói@ôÙŽîŠbÙmóà‚@ói@Šóè@bn“Žïè õŠó@ó䆋i@üi@ça‡Üìóè@ì@çbàb@ôäbåŽïénò†òì@ói@‘óØ@ŠûŒ@LõóäbmbØ ô‚ó’ @ @ói@ç‡äbîó †ìí@Lì@ôiïy@ì@ôàìíÙy@ì@õòŠa‡ï÷@õóîbq@ìóÝq õóàbäóÜói@õòìó䆋Ø@üØ@ói@Œbnàíà@ÛbØ@LŠó@ómóäbîì솋i@Lçbîü‚ óØ@a†@ÚŽïuŠóàíÜóè@óÜ@”îìó÷@Nò@ ì‡äaŠóq@ôŽïm@LçbïånaŠbq@ì@ôîòìómóä Lì@a†ò†@ôäbàóØòìómóä@ôÙŽïn’@ìíàóè@ôä‡äbmìóÐ@ôÜìóè@Èói@ôº‰ŽîŠ @@Nìíi@BóÅiB@çbïåm‹ aŠ@ì@a†óäbàbäóÜói@ìóÜ@ŠûŒ@õaì†@ói@çaŠó  ói@LòìóîóØóÅï’Šó÷@ói@LòìóîóØóäbƒjŽïnØ@ói@õŠò‡îóy@Œbnàíà ôïìíä@óàbäˆûŠ@õìbåŽïq@óÜ@õóäłìóè@ìói@Lì@òìóïäbØóäìíàŒó÷@ì@μìíä Nò@ ì‡äaŠóq@ôŽïm@LjØbäììŠ@ì@Šóìíä@ôØóïïmóîbóØ@óÜ@Lôäìa†@a‡õ†ŠíØ b Œò†@ì@ãa†@ÚŽî‡åŽïè@óÜ@móà‚@ói@ŠûŒ@óÙŽîìaŠŒóàa†@bnŽï÷@õü‚@üi@ìó÷ aì†@Nó@ îóè@çbîóäbäbà@Šbåî†@çüïÝïà@æî‡äóš@ì@‡äóàŠbØ@çbîò†@óØ Žôäaímò†@ÚŽîŠaìò‡åŽîí‚@Šóè@óØ@óØóîóåï−ó @Lô“ïäbØóÜìóè@ôàóèŠói óØ@óØóîóåï−ó @ônaŠói@K21Nò@ ìónŽîŒû‡i@a‡Žïm@õü‚@õìíjäì@õŠóèìó  NŽôi@óä@•üƒ܆@ì@ãbŠó@ôŽïq@Žôäaímbä@Lòìóäa‡ÙŽïÜ@çòìb‚@ì@†Šì@ôÄû‹à æà@Ûòì@õóäaŽîŠói@ìó÷@ìíàóè@ômbïu@óÜ@Lì@òìóàü‚@çóîý@óÜ@óîüi@Šóè Lónîìó’ü‚ @ @bnüàbà@ìó÷@ôäb’üÙŽïm@ì@póà‚@óÜ@‹q@ôäbîˆ@óåäaìŠò† óÜ@ìó÷@ôïàaìò†Šói@ì@õ‰ŽîŠ‡äóàóm@Nã@ óØò†@Œbnàíà@ÛbØ@óÜ@ô’üƒnò† óäóî@ý@ì@çb‹qŠói@ãŠa†aíïè@ì@ãŒaí‚ò†@paìb÷ói@a†@ôäbØó‚‹äói@óÜìóè õòìó÷@Lì@òìóäò‡i@K21@õòˆû‹q@óÜ@õ†‡ïu@õŠìb÷@çbØòŠa‡î‡äòíŽïq @@@NçóÙi@õüi@Lóîóîòˆû‹q@ãó÷@ôäòìb‚@ôäbîb’ @@

òìa‹ìíä@ãóÜ@óØ@Lõ‹Žïå“ïà@çbn†ŠíØ@ôäbØóÜói ôåiˆíÔ@ì@æŽïÜóØ@óÜ@熋Ø@‘bi@õa‹Žîì@a†óïîì쉎ïà õˆü@ ÜüïüŠínÜíØ@ôäóîý@L†@ ŠíØ@õìì‰Žïà ômóï@ äüš@Lçbn†ŠíØ@ômbØ@ìó÷@õ†ŠíØ@@õóÜóàüØ ì@çˆ@õóŽïq@ìa†ò†@çb“ïä@ÊóiíÝu@õŠüu@Lçbîˆ ãóÜ@bèòìŠóè@Nb@‚ò†Šò†@a†óÜóàüØ@óÜ@Žßa‡åà@ì@ìbïq ôäbàŒ@ôäìí@ i‡äóàóÜìò†@óÜ@‘bi@a†óïîì쉎ïà@óÜói ì@õŽïè@ói@ìbØò†@õŠaìò†ŠíØ@õóäaˆûŠ@ôånÐb‚b÷ @@Na†ò†@çb“ïä@ôäbØòìaŠaŒ@ìóäbàŒ@ãó÷@ôîì⁄iŠói ôäa†Šó@ó þjŽîì@ãó÷@ôåïbä@‹mbîŒ@üi @@ NçóÙi@óäb“ïäìbä@ãó÷ Ruwange.blogspot.com

ôÙŽïnû†@ãíÜbÐ@báÜb÷@Læà@ôÝŽïyóu@óÜ ói@pòŠbió@솊íØ@¶ó @õóÙî† ôØóîòìó䆋ÙäììŠ@Bçb؆ìí¼óàB ôàóØóî@õòŠóqý@õŠìíÝi@õŠìíäóà @@Nòìómû‡äaŒaŠ@çbîóØó þjŽîì óÙŽïbi@ ó þjŽîì@ãó÷@ ômóibi@æîŽîíä óÜ@õŒbÔ@ôäóóy@ôäbØóäa‹Žï Šòì@õòŠbi@óÜ ŠóóÜ@ÚŽï−Šó@ómŠíØ@‡äóšB@ õìbä@‹Žîˆ ŠóàóÜ@õŒbÔ@ôäóóy@ÛbØ@õòˆû‹q ôåïìíä@õŽîìaŠóq@ì@ça‹Žï Šòì Nõ‹Žïå“ïà@çbn†ŠíØ@BôäbØóÜóiB Šó@ómb‚ò†@Ú“ïm@a†óåïìíä@ãóÜ@Šóìíä

009647701901658@

Kdp.Tashkilat@gmail.com @ Tashkilat82@yahoo.com

@

@@ @@ @@ @@

@

@ @óäaìŠ ói@ôåî‹ @óÙŽï þjŽîì@BóäaìŠB ìóäbbäì쉎ïà@LóäbbåäbàŒ@ômóibi 솊íØ@ói@pòŠbió@óäbbåÜóàüØ Ûòì@ôäbØómóibi@Na†ò†@çbn†ŠíØ õbî@ômŠíØ@ôØóîóàbä@LÏ⁄ib@çbî† ôiìíjyóà@ôäómòì@LpbèŠí @bn@ b÷ õŠb †bî@‹q@ôَó÷@L‡åÝi@ôäbn†ŠíØ

@ôäaŒbÕïíà@òŠìó @Šaˆ@îŠíà @†‹Ø@ôîaì†@ôšüØ@ôîóäaŠóÐ

B‡åïè@üi@ÚŽïn’ó B ì B@ü aíîˆ@ŠínØì†@LBçbniòŠóÈ @@Nòìò†‹i@õŠbÙü÷@ômłó‚ bïä†@ói@õìbš@çüïïÜ@óÜ@QYRT@ôÜb@Šaˆ@îŠíà üi@õbÕïíà@ôîaì†@La†ò‡ŽïÜ@ôÝqóm@bmòŠó@ìbåŽïÜóè õbÕïíà@ôäbäa†@ói@QYUR@ôÜb@çb’bq@Lbäò†a†@üäb’ óáÝïÐ@ôäa†Œaìb÷@ói@ô @ nò†@ÚŽïáÝïÐ@ómŠíØ@‡äóš @@N†‹Ø@çbØóïîbàóåï

ôîòŠaìb÷@ì@çüïîŒüqü÷

óÜ@ôîòìómóä@ôîŠb ŒŠ@ôäbØó‹qI @@Hçbn†ŠíØ@ômłóèŠü‚

@@ @@ @@

@@ ãóÜ@Hò@ ˆûŠ@‡äóàbàI@óØìímŠóq@ãó÷@õŠóìíä õŠò‡äbàŠóÐ@ói@•óÙ“@Žïq@óØ@a†@õóàóèŠói òàóè@ ç@ bn†ŠíØ@ôm@a‹ØíáŽî†@ôiïy@õ‡ïèó’ ò@ †ínŽïà@óÜ@æm‹ ŠòíÙÜóØ@ói@Lò솋Ø@ @ôîóÙmŠb ì@çbØòŠbó‚@òìóåîím@ôäbØóïïnäaŒ ôîòìómóä@õòìóåmììi@ãò†Šói@ôäbØóäónb÷ ãó÷@Nòì‡äbäóÜóè@ôä@bn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ ô“‚óq@ì@tbš@õb Œò†@çóîý@óÜ@óØìímŠóq @@Nòìa‹Ø@tbš@òìóïî‡àóy @@

@ @Bçbäˆ@õóáŽï÷@ômłóò†B @@ @@ @@ @@

@Næäbéïu@õbàóåï@õbÕïíà@õì쉎ïà Šóè@Lbäa†@âÝïÐ@QUP@óÜ@‹mbîŒ@üi@õbÕïíà@îŠíà ói@óäa@ŠóÐ@õŠbàüØŠó@õŒüØŠ@ b@ô䆋à@õaì†@óîüi õòŠbi@óÜ@솋Ø@õ†òŒìbä@BçaŒbÕïíà@òŠìó B Âäò@ †@óØ@a†@ôäb“ïä@îŠíàB@Zô @ mì@òìòìa‹iìbä ôÙŽïàóèŠói@ôäbÕÜí@ ‚@üi@ÂäòŠ@õò†aŠ@ói@Žôäaímò† @@NBŽôi@Ša‡‚óîbi@ì@Âåî‹ @õŠóäíè îŠíà@õóØbÕïíà@óØ@õóäbáÝïÐ@ìóÜ@ÚŽî‡åŽïè †óàó«B@Ûòì@@ô @ äbØóáÝïÐ@óÜ@μnî‹i@çìbåîa†@Šaˆ ì@çbniòŠóÈ@ôäŠý@LŠbn‚íà@ŠóàíÈ@L⁄Üó@ ÷@ŽßìíòŠ @@BNNNNN@ì@ü aíîˆ@ŠínØì† ôäŠýB ôäbØóáÝïÐ@ói Šbu@Žô@ìa‹iìbä@bèòìŠóè

ì@çaŒbÕïíà@òŠìó @LŠaˆ@îŠíà ôîóäa@ŠóÐ@ÛóÜóšòŠ@ói@õŠóäa†Œaìb÷ ôäbØòìím‹Øóî@óáŽîŠóè@õìín“ïäa† óÜ@ó−óq‹Žï ’@ôï’ü‚óä@ói@LbÙî‹àó÷ Žô i@ó“ïàóè@üi@a†@ôÜb@XT@ôäóàóm óÜ@ô܆@ŽïÝ−b÷@‘üÜ@õŠb’@óÜ@ñaìbøÜbà @@NpìóØ@ça‡ŽïÜ çbu@Ûòì@ôäbóØ@Žßó óÜ@îŠíà ïáï@‡Üü @õ‹Žïu@ì@àbïÝîì ì@VP@õóîò†@ôäbØóàóèŠói@õŠóåŽî‹Ðb÷ õóiŠûŒ@óØ@çìíi@ôåïîaŒ@õWP ôäbØóàóèŠói@æî‹mŠa†ìbä@çbïäbØòŠbØ

@ @Žõíä@õìa‹Ùqbš

@ @BçaìýB @@ @@ @@ @@

ôäaìý@ôïmóïØóî@ôäb Šü÷@çaìý ì⁄i@õŒŠòì@õòíï’ói@ì@óäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ @@NòìónŽïiò† ómójîbm@óØ@HSSI@çaìý@õóîòŠbàˆ@ãó÷ ômóibi@ÚŽïÜóàüØ@ QSXX@ ôäbnŒ@ õóäbà@Žô óÜ@NNNNì@ @ôiò†ó÷@LôäóèŠóÐ@Lôbï @@Nòím‹ ü‚

@@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ ôÙŽîŠbÄü @óØ@LK21@õŠbÄü @õT@òŠbàˆ LôîóàbäóÜói@Lôîì@ ì‰Žïà@LônäaŒ@LõŠìínÜíØ @@Nòìóîa‹Ø@ì⁄i@ì@tbš@Lò†aŒb÷@ôòì@Lôîòìómóä óÜ@ômóibi@ÚŽïÜóàüØ@K21 õóîòŠbàˆ@ãó÷ UXP@óÜ@ì@òím‹ ü‚@óÜ@a‡äbØòŠüuìaŠüu@òŠaíi @@Nòìómüi@ì⁄i@ì@tbš@a†Šóqý

@@ @@ äŠíÜ@μÝŽïè@ôåïìíä@óÜ@@óØìímŠóq@ãó÷ òìóïïŠbÐ@óÜ@ŠòìŠóq‹éŽïà@üå’@ìòåïiaŠ õb Œò†@çóîýóÜ@ì@õ†ŠíØ@ómóîìì†‹Ø @@Nòìómòìa‹Ø@ì⁄i@ì@tbš@òìóäa‹Žï òì @@

Rojnamey Kurdistan Jemare 507  

Rojnamey Kurdistan Jemare 507

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you