Page 1

‫ﺋﻪدهب و هﻮﻧﻪر‬

@@Zò†aŒ@çóóy@⁄ Üì‡ióÈ

@ìím‹Øóî@ôäbàŒ @o슆@e‹Øbä@o슆 @ @fiò†

‫ﯾﻪﺗﯽ‬‫ﮐﯚﻣﻪ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

@ôäbØómìóÙò† @ô’Šü’@óÜ@ça‹Žï÷@ôäbäˆ @ @a†@QSUW

ZòŠbàˆ

www. kurdistanukurd.com

çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy@ôäb Šü÷

UPT

@ @çó¸@QUP  RPPY@óîŠíŽïÐ@õQX@@QSXW@ça‡äójŽîŠ@õSP@ó¿ó’@Šaíš@@@

@óØ@ÚŽï’Šü’ @ðÙŽïmłóò† @ŽðÜ@ðÙïma‹Øíº†bä @òìómìóØ

@ @ZHçbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@õónïàíØ@õ‰ŽïiómìI@ñîŒóÈ@‡ïÜb‚

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

@@ @@ @@ @@ @ @Zóàbåäbîói @@ Šó@ói@Žßb@SP@ôåîŠórŽïm @@ a‡äa‡äójŽîŠ@õRR@ôåîŠóqaŠ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@Žði@Šbî†@†ŠíØ@ðîbŠíÔ@Žðiò†@LæîóÙîóä@@öæîóÙi@âî‹yóm@çbØó䆊a‰jÜóè@

óØ@óïä@çììŠ@bnŽï÷bm@óØ@‡äbîóîaŠ@öŽñŠü bm@çbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ@ñó“ŽïØ ãłói@Lóäb䆊a‰jÜóè@ìó@ ÷@ðmóibi@ónŽïiò†@ò‡äóš ìbåŽïq@óÜ@Žð iò†@Žð i@a‡ÙŽïmóÜby@Šóè@óÜ @@Nμi@Ûýbš@a†@çbàóØónŽîíÜóè ðàóîò†@ðÜí‚@LŽñ‹míi@ónîíŽïq ñRR@òŠbî‹i@ça‹Žï÷@ðîŠ@ bàüØŠó@ðäbØó䆊a‰jÜóè @@NŽð›iòíŽîŠói@ìímbèa†@ðÜb@ðäa†ŠòŒüu @@

ðîŠbàüØŠó@ðäbØó䆊a‰jÜóè@Žðiaì@Šbî‹i@Šó ó÷ ðَﺋyóm@Žð iò†@LæîóÙi@âî‹yóm@ça‹Žï÷ Šbî†@†ŠíØ@ðîbŠíÔ@ñòìó÷@üi@öŽði@óäbØýbš ìíàóè@çaíŽïä@ðïäò†üØ@ñbŽîŠ@óÜ@LŽð i ðäbØò@ ŠüuìaŠüu@óÜóàüØìŠüØ@öçbØóiïy @@NBæîóÙi@üi@ñŠbØ@Žôiò†@òìómłì@ñü‚íŽïä a‡ïäbØóÔ@ðîbmüØ@óÜ@ñîŒóÈ@‡ïÜb‚ ðŽïØŠójŽïØ@bn“Žïè@óØ@†‹Ø@òìói@ñòˆbàb÷ ómòìímbèóä@ñŠí íàŠó @ói@çbØó䆊a‰jÜóè

ö†aŒb÷@ðØóîòíŽï ’@ói@a‡䆊a‰jÜóè LðÔíÕy@ðmóïåàó÷@@óØ@Úïma‹Øíº† μia†@çbØóØbm@üi@ðäìíäbÔ@öðbï ðäbØóuŠóà@óÜ@ÚŽïØóî@LbÙi ðäìíiàbÔó@öçìíiŽïèói óáŽï÷@Na@†bÜóàüØ@óÜ@óïïa‹Øíº† ðÙŽïiïy@óØ@ìíi@•bi@çbáŽïq çbàòìó÷@ðäbmòŠò†@öæîbi@ðäìíäbÔ ðïbï@ðŽïØŠójŽïØ@óÜ@óîbióè μi@Ša‡’ói@a†@çbn†ŠíØ@ðmłóèˆûŠ ðïbï@ñbnäbq@ŠóóÜ@æŽîí’@ì @@NB@μŽïåia†@çbn†ŠíØ òˆbàb÷@ói@a†ò‰ŽîŠ†@óÜ@ñîŒóÈ ðmýóèˆûŠ@ðäbØóiïy@óØ@ñòìói ìa‹Ù’b÷@ñŠììŒíy@çbn†ŠíØ ìó÷@ðäbqòŠü @óÜ@çbïïäìíäbÔ ŠóóÜ@‚óu@óïä@a†óäbïŽïØŠójŽïØ ìì†@ŠójäaŠói@óÜ@óØ@òìò†‹Ø@òìó÷ âî‹yómB@”îìó÷@ì@ça†@ÆïmbäÜb÷ NòB熋Øóä@âî‹yómB@bî@B熋Ø ðiïy@ðî‡äòìbä@ñónïàíØ@ñ‰Žïiómì a‡mbÙäbàóè@óÜ@çbn†ŠíØ@ðma‹Øíº† ðäbØóäóîý@ŽîíÜóè@ñóäaìó›Žïq@ói óÜ@ðàþï÷@ñŠbàüØ@ðäüïŒüqü÷ çbØó䆊a‰jÜóè@ói@ŠójäaŠói@a†ì솋iaŠ BZòìò†‹Ø@pbqìì†@ñòìó÷@Lça‹Žï÷@óÜ

Zð @ bï@ð’ói@@çbn†ŠíØ ðiïy@ðî‡äòìbä@ñónïàíØ@ñ‰Žïiómì ðÙŽïäaìa‡ŽïÜ@óÜ@çbn†ŠíØ@ðma‹Øíº† ŠóàóÜ@Bçbn†ŠíØB@üi@a‡mójîbm ñ‡äòí@Žïq@óÜ@ óiïy@ãó÷@îíÜóè ðäbØó䆊a‰jÜóè@ðàóî†@ðÜí‚@Žßó óÜ BZ‡@ äbîóîaŠ@a†@ ç@ a‹Žï÷@ðîŠbàüØûŠó bnŽï÷@bm@a†óïî‡äòíŽïq@ @ãóÜ@óáŽï÷ çbáïàŠóÐ@ðÙŽïnŽîíÜóè ôÙîŠó‚@ìòì‡äbîó óäaŠ ìòìóä‡åŽîí‚@öçìíša†aì†ói ãłói@LæîóØómóibi@ñòìóäa‡ÙŽïÜ óØ@μn“îó @ómóÈbäóÔ@ìói@Šó ó÷ LæîóÙi@âî‹yóm@óäbä†aŠ‰jÜóè@ãó÷ ðَﺋyóm@Žðibä@óîaì@çbàaì‹i ói@L@Žði@òìó䆋Øü‚@ŽßüØóÜ@öÆïbq @óäb䆊a‰jÜóè@ãó÷@óîaíäbá@ Žïq@“  Žðiò†@LæîóÙîóä@@öæîóÙi@âî‹yóm @@NBŽði@Šbî†@†ŠíØ@ðîbŠíÔ ói@òˆbàb÷@ói@ñîŒóÈ@‡ïÜb‚ ðiïyB@ðä‡äaŠŒóàa†@ñóÐóÜóÐ ðîŠa‡’ói@ìBçbn†ŠíØ@ðma‹Øíº† ãóØóî@óÜ@óiïy@ãó÷@ñóäbØýbš ðÜb@óÜ@ça‹Žï÷@ðïäb¾Šbq@ð䆊a‰jÜóè a†bàóåi@óÜ@BZðmì@ @a‡îìbmóè@ñQSUX óÜ@ÚÜó‚@ð䆋ÙîŠa‡’ói@ö熊a‰jÜóè

@ @Þïîa‹ï÷@üi@óïïmòŠóåi@ôØóîó’òŠóè@ça‹Žï÷

õŠbióÜ@ôîbäaím@Lòìbà@Úîä@ôïØòìbä ì@òìóäbØòìa‹ÙïÔbm@ò‹iòŠbÔ@ôØó’ìíà Žßó óÜ@ü‚ìónaŠbä@õŠó’@ôîbäaím ì@‘bàóy@õbŽîŠ@óÜ@Þïîa‹ï÷ @@Nòì⁄Üíiïy óÜ@ÚŽïäaìŠbØ@Šó@ò†‹Ø@çbï’‹Žïè@âî‰ŽîŠ SP@ ôån’íØ@õa‹Žîì@ìóØóšìbä@ôäaŠbÙjbØ Ž¶@çbîóšŠbq@õŠbi@U@LçbïäbØóÌłì@óÜ@Šó Ž¶@çbï“ïÝï@ îìŒb @óiò†@UP@ì@熋i@çłbm@ói @@Nç‡äbmìí õRX@ômìóÙŽîŠ@Žßaìóè@ôŽïq@ói ói@âî‰ŽîŠ@ôäbØòŠóÙmíØŠó@òŽïè@ça‡äójŽîŠ Šó@ò†‹Ø@çbï’‹Žïè@òìóåŽï’bà@V õóšìbä@óÜ@ça−óè@õóÝà@óÜ@çaŠbÙjbØ çbïî†bà@õŠûŒ@ôÙŽïäbîŒ@ìŠòŠòŒ@ì@çaíîŠóà ôån’íØ@ói@òˆbàb÷@Žõ‹Øò†@óØ@ç‡äbîó @Žôq U@ôä†äłbm@ói@LçaŠ@ bÙjbØ@ôÌłì@Šó@SP ŽÞïîûŒb @óiò†@UP@ôä‡äbmìí@ìóšŠbq@Šbi @@NæîóÙi

ãóÜ@Žôìíäò†@óîóàbäˆûŠ@ãó÷ LõŒbåÙ’ó÷@ô @ ib @Šýbbqí@La†ómŠüqaŠ õbqí@ôïn“ @õ†bn@ôØûŠó æî‹mòŠìó @Ûòì@ôäa‹Žï÷@LÞïîa‹ï÷ üi@çbØóïïÝïîa‹ï÷@òŽïè@óØ@ó’òŠóè óÜ@Læiò†@ò†bàb÷@ìó÷@Žßó óÜ@õŠbäòŠói @@Nòìa†@ãóÜóÔ Šó@óÜ@õ‹ a‡Žïq@a†ómŠüqaŠ@ãóÜ ôäóîý@ça‹Žï÷@õó’òŠóè@óØ@òìa‹Ø@òìó÷ õbäaím@óÜ@μnî‹i@óØ@óîóè@õŠüuìaŠüu

Lôàaïä@ôäaŠbÙï’@õóiŠûŒ æŽï äò†a†@ôØòìbä@ôÙŽîŽïè@ói@Þïîa‹ï÷ õbäaím@ói@pòŠbió@ómłì@ãó÷@ãłói ôÙŽïmób@ï@õü‚@ôïØìbä@@ ôàaïä a‡Žïq@ôäa††@óä@ì@”Žïq@ómüm‹ @ôäììŠbä ómŠüqaŠ@ãó÷@Nò@ ìómbØò†@ômòŠ@óä@ì@Žôäò† õbqí@ôïn“ @õ†bn@çóîý@óÜ@óØ õìímìóy@Lòìa‹Ø@‡åóq@òìóÝïîa‹ï÷ LÛaŠbi@†íéŽï÷@ãò†Šói@óîa‹‚@ì솋iaŠ @@Nómłì@ãó÷@õ‹îŒòíØûŠó

b Œò†íàa†@Šbu@ãóØóî@üi ôÙŽïmŠüqaŠ@óÜ@Þïîa‹ï÷@ôäbØóïïèbäóm ôØóîó’òŠóè@ói@çbïäa‹Žï÷@a†@ôàŠóÐ ôŽïq@ói@Nò@ ìa†@ãóÜóÔ@óÜ@ðmòŠóåi ôïÝïîa‹ï÷@õóàbäˆûŠ@ômŠüqaŠ ômŠüqaŠ@óÜ@Lpí@ äì‹‚ü÷@píÉî†óî õbqí@õóäłb@ôäóº†òŠìì† ôàŠóÐ@ói@La†RPPY@ôÜb@óÜ@Þïîa‹ï÷ óØ@òìa‹äa†@Ûóïï‹móà@ói@ça‹Žï÷ @@NbØò†@Þïîa‹ï÷@ôäìíi@óÜ@ó’òŠóè

@ @óàaìò†Šói@†ŠíØ@ôäaŠbÙjbØ@ôån’íØ ônóióà@ói@ìa‹iìbä@õóÜbàóåi@óØ@a†@ÚŽïmbØ óåšò†@õóØóàŠóm@õòìóåm‹ Šòì òŽïè@Žßó óÜ@Lüå’@õŠb’@õóäbƒ’ü‚óä ô’ìím@âî‰ŽîŠ@ôäbØóïïmóïïåàó÷ ‡äóš@a†@ãbØb÷@óÜ@ì@æiò†@çìí›ÜóéÙŽïm òŽïè@çóîý@óÜ@çbïÙŽïóØ çbï’‹Žïè@òìóº‰ŽîŠ@ôäbØòŠóÙmíØŠó @@Næiò†@Ša‡åî‹i@ìŠó@ónŽî‹Øò† ì@póïîŒó÷@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@ó@Ü@Šóè õŠb’@óÜ@çbà‹ŽïåÜaìóè@a†@çaŠbÙjbØ@õŠaŒb÷ ôäbØòŽïè@óØ@æî‡äbîó aŠ@ôŽïq@òìóäaíîŠóà

@NòìaŠb÷ ôŽïq@òìüå’@õŠb’@óÜ@çbà‹ŽïåÜaìóè ômìóÙŽîŠ@Ló¿ó’ìì†@õìó’@óØ@æî‡äbîó aŠ õŞŠíØ@‹bä@õìb@ä@ói@ÚŽïóØ@ça‡äójŽîŠ@õRX ôäbØŠüÜ@ôîaìb÷@ôÙÜó‚@LâîŠóØ@ôÐü õóšìbä@ôäbØüä@óÜ@üå’@õŠb’@ôÝŽïión’ò† òìóº‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè@çóîý@óÜ@o’ò†Šó ôäbï @a†@ãbØb÷@óÜ@ì@Žõ‹Øò†@Ž¶@õóÔóm @@Na†ò†@oò†óÜ ôÙÜó‚@ôÙŽïóØ@ôån’íØ@õaì† ãóÜ@õóäbïîŠbïäaŒ@ì@Žßaìóè@ìó÷@ôŽïq@ói çaíŽïä@óÜ@ça†a‡ÙŽïq@ìŠó’@Lüå’@õóšìbä óÜ@çìín“îó @Bçbn†ŠíØB@ ói@a†óïî‡äòíŽïq ómbè@âî‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè@ì@õóØóÜbàóåi

@çbîòŠbªó÷@ôàómb‚ @ @_ôš@ŽôÜò†

@@ @@

ôàa‹èói@łìóÈ †óàó@ «@õòìó䆋Ø@a‡î‡äbØ@ü‚@a†óäaˆûŠ@ãóÜ óäóîó aŠ@pójîbmói@ì@çbØóäóîó aŠ@Lôàómb‚ ŽßbÔŠó@òìóîü‚@ói@ômłì@õòìòŠò†@ôäbØóïïŠbÐ õBæmbèB@õŠbi@óÜ@ŠüuìaŠüu@õòìóäa‡ÙŽïÜ@ìò솋Ø ôàó@ mb‚@ôäa‡îóà@óåmbè@óäbàóÜ@óu@Nç@ óØò†@òìòìó÷ õìòŠ‡äím@ìŽîŠbqóäüØ@ôÜbi@óØ@a†óuŠóàíÜóè@ãóÜ ãaìò†Šói@a†ì솋iaŠ@ôÜb@Šaíš@õòìbà@óÜ@płóò† a†òìóäìíiì@ ìŠóiììŠ@óÜ@ômóÜìò†íŽïä@õóÜó@ àüØ@Žßó óÜ óäòŠ@Nò@ ìaŠ†@ãóÜóÔ@óÜ@ÆïmòŒüq@ôÙŽïÜb‚@ói@Lòìíi óÜ@‹mŠûŒ@óØ@óqìì‹ @ãó÷@ôï’üƒ܆@æî‹mòŠìó  ôäa‹@ äóîý@ì@ça‹Žï÷@ôØb‚@ôîóšŠbrØ@ óî@ôäaŠbÙïØüØa† ÚŽïq@bÙî‹àó÷@ì@ça‹Žï÷@ôäbØóïî‡äòíŽïq@õòìó䆋Ùïîbb÷ óîüi@Šóè@ìòìòŠóäbïà@ôàómb‚@óØ@Žôi@òìó÷@LæŽî† pìóØíÜóè@  @ àŠóä@ ò@ ìòŠò†@õbïä†@Žßó óÜ@Žôäaímò† óäòŠ@ìòìónŽïåŽîìò@‹i@ça‹Žï÷@Šó@ôäbØóïï‹móà@ìbÙi ãŠüÑîŠ@ò†Šì@ÚŽî‡åŽïè@Žôä@aíni@a†@”ïîü‚íŽïä@ônb÷@óÜ @@NbÙi ÛûŠó@ôÜb@o’óè@óÜ@Ûóîòìóäa†Šìb÷@ãłói óØ@óïïnaŠ@ãó÷@ónŽïäóîóäbàò†@ôàómb‚@ôîŠbàüØ óÜ@óÙŽï’ói@õü‚üi@óØ@ôàómb‚@ói@熋Ø@•üƒ܆ ômłóò†@ì@âî‰ŽîŠ@ôånaŠbq@õ‡äóióîbq@ì@płóò† NóïîaŠóÜbîó‚@õóäb“ïä@óäa‹Žï÷@õbnŽï÷@ôïåïîb÷ Žõ‹Ùi@ôäaìŠòìbš@a‡ïîü‚íŽïä@ôn @ b÷@óÜ@Šó ó÷@óÙäíš ôäbØó@  ïî†aŒb÷@ìbÙi@o슆@çaŠü @Žôäaíni@ôàómb‚ a‡ïîòìómóäíŽïä@ônb÷@óÜ@çbî@LòìónŽïåŽîŠói@ÚÜó‚ óÜ@oò†@çaŠbm@b@Ùi@ÚŽîŠbØ@Žõ‹Ùi@@Ž¶@õò@ ìó÷@ôäaìŠòìbš LâîŠûm@LôåŽïÕÜí‚@ó“ŽïØ@LôîûŠòŠó ói@LŽõ‹@ Üóè@NNNì@ @çbmłì@ @õŠbiìŠbØ@óÜ@ça†ŠòíŽïnò† ÛóîòíŽï’@ïè@ói@ôàómb‚@μŽïÝi@μäaímò†@òìóïîbïå܆ óäbïïäaìŠòìbš@ãó÷@óïä@a‡îbäaím@óÜ@H@Žõìóéïi@”îŠó ó÷I Šó@ó@  Ü@çbïîìbïbä@õóäaìó÷@ìíàóè@NŽô åŽïi@õ†òì ŠbàüØ@ÛûŠó@æäaŒò†@óîóè@ça‹Žï÷@ôï @ bï@ôánï íŽïä@ó@ Ü@Žôi@o“q@óÜ@ôÙÜó‚@ôäò†@”î‡äóš@Šóè óÜ@Žôäaíni@óïä@ômłóò†@ò‡äòìó÷@a‡ánï ôäbóØ@óØ@ Lâ@ nï@ôäbØóïïn“ @óÝŽïè@õòíŽïšŠaíš NŽõŠórŽïm@Lç@ ŽîŠbrîò†@òìòìó÷@õììŠó@õóÙî† ôäa@‹ÑäüØ@μîaì†@óÜ@ôàómb‚@óØ@ÛóïïnaŠ ôäa††@a‡îü‚@ôîŠbàüÙØûŠó@ôàò†Šó@ôïäóàóqbš bïäóm@ŠbàüÙØûŠó@BZô @ mí @ì@båŽïèa‡Žïq @@@BNóØóïï›ØìŠa†óm õi@óÜ@a‡móÜby@æî’bi@óÜ@ôàómb‚@óäbàóÜ@óu ôÙŽïn’@Ûóä@óîa†@õóØ󺉎îŠ@õbáï@ô䆋Ùäaíu ŽßüÔ@ôïÔbi@Žßó óÜ@ôØóïîŒaìbïu@Šó ó÷@ôàómb‚@N‹mbîŒ †ünïà@óÜ@bïäóm@Žôióè@a‡młóò†@íŽïä@ôäbØónò†@ì ôîŒaìbïu@ãó÷@Šóè@Na†@õ‰ma@óÜ@Ûóä@Lóîa† íŽïä@õóîóäaŠóåî‹ŽîŒ@òŠó’@ãó÷@•ò†ünïà @@NòìómümìóØ@Ž¶@@a†@çaŠa‡młóò† óØ@Ûóïïàómb‚@Lpłóò‡@Žïi@ôØóïïàómb‚@ómaìóØ a‡iý@ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@óÜ@Žôäaímbä ôàómb‚@_Žôi@ÛóïîŠbÙäaŠü @@õòìbšŠó@Žôäaímò† Žôäaímò†@ÚŽïmbØ@óÙî†@ôÙŽîŠbàüÙØ@ ûŠó@Šóè@çbî ói@ñaì‹ i@õóØóánï@óØ@Žô i@çaŠü @õòìbšŠó òíŽï ’@õ‹Üóè@õü‚üi@ì@ @Žôióè@ÚÜó‚@ôäò† ì@çaŠa‡młóò†@óÜ@Œaìbïu@õìaìóm@ói@ôÙŽïåïäaìŠ •óàó÷@òŠbî†@N@Žôi@płì@õ @ bnŽï÷@ ô @ ïbï@ôánï ôäbmòŠò†@a†ìóÜ@óØ@óÙŽï䆊a‰jÜóè@ói@ônîíŽïq ôäb@óØ@ôäa‡îóà@óåmbè@ì@ÚÜó‚@ói@óäa†aŒb÷@ô䆊a‰jÜóè @NŽõŠ‡i@óåïÔónaŠ@ôäüïîŒüqü÷@ìü‚óiŠó @@


R

@QSXW ôäa‡äójŽîŠ@õSP

@ @†‹Ø@çbïîaì†@ôšüØ@ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@õŠó’üÙŽïm@ìì† ói@õ‡äòíŽïq@óØ@òìómbØ@ìóÜ@łìóÈ aì†@bm@p‹ @òìóiïy@ôäbØòîŠ óàa‡äó÷@óÜ@ÚŽïØóî@çbîˆ@ôäbØómb ìíi@a†óšìbä@óÜ@lïy@ôäbØóØýbš ói@ôäbîˆ@ôäbØómb@μîaì†@bm@ì Ša†bÐòì@õóØóiïy@õŒbjŽîŠ @@Nòìóîbà ôåŽïéä@ôm@þïÙ’óm@ôäíïïàüØ çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy ôîaì†@ôšüØ@ôä‡äbîó aŠ@õa‹ Žîì ói@lïy@õòŠó’üÙŽïm@ìì†@ãó÷ ì@ó‹q@LBçbn†ŠíØB ‘óØ@ì@óÜbàóåi@óÜ@ô’ü‚òŠó üØ@ôŽîŠìbè@ìì†@Šóè@õŠbØì çbïäaŠóäóìbè@ìíàóè@ì@ì솋Ø @@N†‹Ø@lïy@ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ@óÜ @@

ôÜb@ì@e‹ ò†@òìóäbn†ŠíØ Lãa‡äó÷@ìíØòì@ôòŠ@ói@ QSUX õîŠ@óÜ@õü‚@ôbï@ôäb’üÙŽïm fq@oò†@a†@pa‹ØíáŽî†@ôiïy @@NbØò† õ‰Žîíä@”Žï q@†ó¼ó÷@ýóà õŠb’@ôÉÐb’@ãbáï÷@ômìó à ìíØòì@ì@ìíi@ò†óÌóä ì@ôåïîb÷@ôØóïmóîbóØ õóšìbä@óÜ@ŠòìŠóräbán“ïä @@Nìíi@a‹bä@ò†óÌóä õóšìbä@óÜ@a†óîòìbà@ìóÜ@Šóè õŠìíÜóè@ôÙŽïàa‡äó÷@”î†bibéà LłìóÈ@ýóà@õŠ†bÔ@õìbä@ói@lïy õłìóÈ@ýóà@çbíÈ@õŠíØ a†ô @ Üb@TQ@ôäóàóm@óÜ@…bi@@çìímb‚ ýóà@õŠ†bÔ@N†@ ‹Ø@ôîaì†@ôšüØ

@@@ @ @òìóîaŠŒaí @ôóØóØbm@õ‡äói@üi@ò†aïÜóÈ@†aìóu

@@

óÜ@a†ì솋iaŠ@õˆûŠ@‡äóš@óÜ ìì†@†bibéà@ì@ò†óÌóä@ôäbØòŠb’ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ôàa‡äó÷ N†@ ‹Ø@çbïîaì†@ôšüØ@çbn†ŠíØ óÜ@ça‡äójŽîŠ@õRU@ômìóÙŽîŠ õ†ó¼ó÷@ ý@ óà@bnüàbà@ò†óÌóä ì@ôåïîb÷@õbníàbà@LôƒŽï ’ õŠòìŠóräbán“ïä@ômóîbóØ óÜ@ôàa‡äó÷@ì@ò†óÌóä@õóšìbä ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@õóåïà a†ô @ Üb@VQ@ôäóàóm@óÜ@çbn†ŠíØ @@N†‹Ø@ôîaì†@ôšüØ ôƒŽï’@õ†ó¼ó÷@ýóà@bníàbà âÝŽï’B@õ‡äí @õìíjÙîa†@óÜ õaì†@ì@óîò†óÌóä@õŠb’@õBçaŠbu ça‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’@ôåmìóØŠó ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ói@õ‡äòíŽïq

@ôïØýbš@çbn†ŠíØ@õóšìbä@ìŠb’@æî‡äóš@óÜ@lïy@ôäbàa‡äó÷ @ @†‹i@òíŽîŠói@çbïÍïÝióm @

Zô @ äbØò‡äí @ôšbn‚b÷@ôÜb« LçbàŠò†@LeŠónàóÔ@L‡äóØbïÈ @@ìaŠ†@ÃŒ@ì@óšìíÝäbÙïm ZpóiòŠ@ì@o’ò†Šó LeŠó@ôäłìbØ@ôäbØóïîaìb÷ ôÝîìbåi@LeìaàŠíè@LfÙmŠb ôäłìbØ@LeìbØóÜóØ@Lóåïà@ôuby L@ çaŽîí @õóäb‚òìbÔ@LeŠaí‚ õò†bu@Lça‹îàŒ@õóäò†Šó  bèòìŠóè@ì@Lo’ò†Šó@@@ †b@ibéà óÜ@ÚŽîŠûŒ@óÜ@póiòŠ@õŠb’@íŽïä@óÜ ôäbØóîô @ n“ @óåŽîí’@ì@óäb£bmíÔ @@NŠb’@íŽïä @@

ôäbnò†óiŠbØ@çbØóïîŠbïäaŒ ìóÜ@çbîó’òŠóè@ pbÈþnï÷@õòŠa‡ï÷ Šó ó÷@óØ@ò솋Ø@óäbóØ LçóØóä@çbïîŠbØìbè Žõíä@óÜ@Šó@çbïäbØò‡äòìŠóq çbïnЋ @ì @ô’ìím@ìòìóäò‡Üóè NçóØò† @@

Y

@@UPT@òŠbàˆ

õ†bî@õóäüi@ói@lïy@ôäa‹äóîý ô’Šü’@ôåmìóØŠó@õóÜb@SP õì@ a‹äóîó aŠ@Lça‹Žï÷@ôäýó  ì@lïy@ôbï@õŠónÐò† ôäaŠójŽîŠ@õóåŽîì@bèòìŠóè ì@òìómû†‹Ø@ì⁄i@çbî‡ïèó’ óÜ@çbîóäa‹Žï’Šü’@ô슆 Nò@ íïìíä@a†@çbØóïn“ @óåŽîí’ ãó÷@õóäbåŽîí’@ìóÜ@ÚŽï’ói òìíš@òíŽîŠói@a‡Žïm@çbîóïïØýbš @@ZóÜ@μnî‹i †bibéà@ôäa‹ŽîìŠb’@õóšìbä@óÜ †‹ @LòŠí‚Ší‚@ZôäbØò‡äí  ì@•bÔŠ‡åï÷@L‡äóØìíì@LlíÔbî @f óäb‚

a†ì솋iaŠ@õˆûŠ@‡äó š@óÜ ói@Šó@õŠó’üÙŽïm@ôäbàa‡äó÷ ôiïy@ôåŽïéä@ôånƒÙŽîŠ óÜ@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî† L†bibéà@Lo’ò†Šó@ôäbØòŠb’ ôäbØóïîaìb÷@ì@ò†óÌóä@Lüå’ óÜ@óäaŠb’@ãó÷@õŠóiììŠìò† ôïØýbš@a†ì⁄iŠói@ôÙŽïnb÷ @@N†‹i@òíŽîŠói@çbïÍïÝióm ôäíïïàüØ@a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ômþïÙ’óm óØ@æî‡äbîó aŠ@ôŽïq@çbn†ŠíØ ônØa‹m@ì@âÝïÐ@lïy@ôäbàa‡äó÷ õR@ôòŠíŽîŠ@ói@pójîbm õŠónÐò†@õóÙåi@óÜ@ça‡äójŽîŠ ÛbØ@õŠbmì@bèòìŠóè@ì@ôbï õ‰Žïiómì@LõîŒóÈ@‡ïÜb‚ ói@çbî‡äòìbä@õónïàíØ óÜ@ì⁄iŠói@ôØóîòíŽï’ L@çbïäóèŠóÐ@ôäbØóØòŠó  ìaìbäbvå@ì@ôîb@Ðòì@Lçb †aŒb÷ ì@†bibéà@õ @ łóÔ@ãíÔ@ôîaìb÷ õaìaŠí@ óØ@ôØòŠó @óÜ@bèòìŠóè ì@æŽîí’@æî‡äóš@ì@çbØüi ôäbØòŠb’@õóÙî†@ôØòŠó  @@Nòìómû†‹Ø@ì⁄i@üå’@ì@ò†óÌóä ì@çbàa‡äó÷@òìóÙî†@ôØóîý@óÜ

@ìóå@ôäbØòŠb’@óÜ@óÙŽîˆûŠ@‡äóš ôäbØýbš@Šó@üi@Šb’í @çbØüi õòŠa‡ï÷@ìòì‡äó@õòŠóq@ôbï òŠb’@ìì†@ã@ óÜ@âî‰ŽîŠ@ômbÈþnï÷ óÜ@õóäbóØ@ìó÷@ô䆋Ø@Âäbi@õa‹Žîì çìíi@a†@çbØóïïbï@óiïy@õîŠ çóØò†@Ž¶@çbîaìa†@LòìómóäìaŠó @ì ôŽïq@ói@ì@çóÙi@âîŠ@õŠbØìbè@óØ

õaìa†@âî‰ŽîŠ@†bibéà@õóšìbä@óÜ ò솋Ø@çbØó Šóá“Žïq@õóÜbàóåi@óÜ óiïy@õŠóÕà@ì@æ@Žîí’@Šó@óÜ@óØ ômbØ@bèòìŠóè@ì@çbØóïïbï ìó Šóá“Žïq@슆bØ@õüšìímbè çbØóiïy@ôäaŠójŽîŠ@pójîbmói @@NòìóäóÙiüØ@üi@çbïîŠbïäaŒ õòìbà@a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@Šóè

óå@ôäbn†a†@póäbäóm@ìòìa‹Øóä ïè@ôÐbà@ò†ïÜóÈ@óØ@òìì‡äbîóîaŠ @@Nóïä@ôØóîłbÙ@óå’óš õŠb؇åŽîí‚@ò†aïÜóÈ@†aìóu ôÄû‹à@ôÐbà@ôäbïÜ@ôÔìóÐ ói@óØ@óäaŠbm@ôîbiómbióm@õüÙäaŒ ça†ò‰ŽîŠ†@ôÐbà@ Lô @ äbØóïïØýbš@õüè Nòìómòìa‹äó@Ž¶@ôä‡åŽîí‚@ói ói@pójîbm@ôòŠíŽîŠ@óÜ@ìa‹iìbä âïèaï÷@ôäa‹Ø‡ïèó’@õˆû‹Üb çóîý@óÜ@óå@óÜ@ôè⁄ÜíÑmíÜ Šóójò†@òìóº‰ŽîŠ@ôäbØòŽïè @@Na‹Ø @

õŠbióÜbä@ô‚û†@ói@pòŠbió@ça‹Žï÷ †aìóu@ìa‹Ø‡äói@ôîŠb؇åŽîí‚@ôØýbš ìa‹iìbä@óØ@òìò†‹Ø@õì⁄i@ò†aïÜóÈ õRV@õˆûŠ@óÜ@óÙîòìó÷@•bq óÜ@æm‹äbà@ói@ônò†@ça‡äójŽîŠ ôØóØbm@õ‡äói@@üi@Lp‹ @熊aí‚ ò†aïÜóÈ@ õòìóånaí @NòìóîaŠŒaí  óîa†@ÚŽïmbØ@óÜ@ôóØóØbm@õ‡äói@üi a†ì솋iaŠ@õˆûŠ@‡äóš@óÜ@ìa‹iìbä@óØ ì@ôäa‹Øó−óÙ’ó÷@ói@pòŠbió T@ çbäaíäa‡åîŒ@ôqa‹‚@ômìóØíÜóè ŒŠói@óå@ôäbn†a†@üi@õłbÙ@Šbu ïè@bnŽï÷@bm@ãłói@Lòìómû†‹Ø ôäbØł@ bÙ@ói@ÚŽïån“îó a‹Žïq

†aìóu@õŠb؇åŽîí‚@ôØýbš 熊aí‚@óÜ@æm‹@ äbà@•bq@ò†aïÜóÈ ôäa‡åîŒ@óÜ@ôóØóØbm@õ‡äói@üi @@NòìóîaŠŒaí @óå ôÄû‹à@ôÐbà@ôäbØýbš@õóÜóàüØ

@ @óäììŠbä@†ŠíØ@õìa‹Ø‡äói@ôäò†óà@ôÙŽïØýbš@ôìíäòŠbš @ ôÐbà@õòìa‹ƒÙŽîŠ@ôØýbš@ôäbàa‡äó÷ ôàa‡äó÷@ì@çbn†ŠíØ@óÜ@Äû‹à ììa‹ƒÙŽîŠ@æî‡äóš@ì@Œìó@õóÜóàüØ @@Nìíi@óÙî†@@ôäò†óà@õü÷@ôu@æŽï÷ ôÙïmbàŠüÑåï÷@ôbäŠbØ@ìa‹iìbä óØ@ìíi@óå@õb ŽîŠbq@ôäa‹Žï÷@õóáïi a†@ôäa‹Ø@æŽîí’@ìŠó@Žôi@õaì†@ói ôÙŽïóØ@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ômóaŠóy @@Nbäa†@õóØóåŽîí’@óÜ@õóÙî†

òŽïè@çóîý@óÜ@Šbu@æî‡äóš@óÙîòìó÷ ôäbØóîômbÈþnï÷@ì@ômóïïåàó÷ Šaíš@La‹ÙŽïÜ@õó’òŠóè@òìóº‰ŽîŠ õ†óªó÷@çbb@L”Žïqì@ óàóÜ@Âäbà óå@õŠb’@ômbÈþnï÷@õòŠa‡ï÷@üi bm@òìómìóÙŽîŠ@ìóÜ@óØ@La‹Ø@Âäbi õ‡äòíŽïq@óÜ@ÛóïîŠbïäaŒ@ïè@bnŽï÷ ìa‹iìbä@ôìíäòŠbš@Žßó óÜ @@Nóïä@a†@oò†ŠóióÜ óÜ@ÚŽïØóî@õ†óªó÷@çbb

óÜ@Âäbà@T@õaì† ôìíäòŠbš@Lô䆋؊óójò† õ†óªó÷@çbb@L@ôäò†óà@ðØýbš @@NóäììŠbä ôŽïq@ôäò†óà@ôÙŽîìaŠí Üóè çbb@ôìíäòŠbš@óØ@æî‡äbîó aŠ ”ŽïqìóàóÜ@Âäbà@Šaíš@óØ@õ†óªó÷ •bnŽï÷@bm@a‹Ø@æŽîí’@ìŠó@Žô i @@NóäììŠbä õaì†@çbØóïîŠbïäaŒ@ôŽïq@ói

@ @õóšìbä@ô’òŠ@ôäbØ@ôîaìb÷@ôäaín“ïäa†@óÜ@‘óØW @ @ça‹Ø@oójÜüÔ@üå’@ a†óïî‡äòíŽïq@ãóÜ@Šóè óØ@æî‡äbîó aŠ@ôŽïq@çbà‹ŽïåÜaìóè Šóè@ça‡äójŽîŠ@õQY@L‹maì†@ˆûŠ@ìì† ôóØ@V@•òŠ@ôäbØ@õ‡äí @óÜ üèb’@Zô @ äbØòìbä@ói@óÙî† çbáÔíÜ@Lõqbi@óäaí’@Lõ‹Øóibi Lôåïäói@lbèòì@Lõ‡ïÈó ŽÞby@ìóƒŽï’@μàó÷†óàó« ôäbØòŽïè@çóîý@óÜ@ôåïäói @@Nça @òìóº‰ŽîŠ ãó÷@ô䆋Øò†bàb÷@ômbØ@bm õüè@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@óÜaìóè ì@ðîaì†@õóóØ@V@ìó÷@ôäa  òìa @W@ãó÷@ôìíäòŠbš Nóïä@a†@oò†ŠóióÜ@ÛóïîŠbïäaŒ @@ @

ça‡äójŽîŠ@õQW@ômìóÙŽîŠ@Ló¿ó’ ýóàB@õìbä@ói@ÚŽïäbán“ïäìbè L⁄Üì‡ióÈ@õŠíØ@LBô @ åïäói@bmóÐ Šó@ô’òŠ@ôäbØ@ôîaìb÷@ôÙÜó‚ ômóàüm@ói@Lüå’@õŠb’@ói óiïy@óÜ@ÚŽïØóî@Žßó óÜ@õŠbØìbè õóäaì@ òŠ@ì@oójÜüÔ@çbØóïíØ @@Na‹Ø@òŠb’@ãó÷@õ‡äòìbä@ôäa‡åîŒ

ô䆋ÙójÜüÔ@õaì† ôîaìb÷@ôÙÜó‚@ôÙŽïäbán“ïäìbè ômóàüm@ói@B•òŠ@ôäbØB ôÙŽïiïy@@Žßó óÜ@ôîŠbØìbè ôÙÜó‚@õóÙî†@ôóØ@ V@ Lõ†ŠíØ @@Nça‹ÙójÜüÔ@ò‡äí @ãó÷ òìüå’@õŠb’@óÜ@çbà‹ŽïåÜaìóè wåŽïq@õˆûŠ@óØ@æî‡äbîó aŠ@ôŽïq

@ @õŠbïäaŒ@ó Šóá“Žïq@õóÜbàóåi@Šó@óån‚@Šb“Ð@ói@pbÈþnï÷ @ @òìómbØò†@üØ@çbØóïïbï@óiïy@Šó@óÜ@ õòŠa‡ï÷@Lçìín“îó @B@çbn†ŠíØ@B@ói@ì솋iaŠ@õˆûŠ@‡äóš@õòìbà@óÜ@õóäbïîŠbïäaŒ@ì@Žßaìóè@ìó÷@ôŽïq@ói ìŠíØ@óØ@õóäłbàóåi@ìó÷@Šó@óån‚@Šb’í @ì@ç†@ ‹Ø@Âäbi@ói@†bibéà@ì@çbØüi@Lóå@ôäbØòŠb’@óÜ@âîŠ@ômbÈþnï÷ Šó@óÜ@ôîŠíƒï@óØ@çóØò†@Ž¶@çbîaìa†@LçóØò†@pbió‚@a†@çbn†ŠíØ@ôäbØóïïbï@óiïy@õîŠ@óÜ@çbïäbØó›Ø @@NçóÙi@çbØóiïy@bèòìŠóè@ì@çbïäbØóÜa‡åà


‫ˆ‪@@UPT òŠbà‬‬

‫‪S‬‬

‫‪RPPY õóîŠíŽïÐ@õQX‬‬

‫@‬ ‫‪@Zóàbåäbîói‬‬

‫‪@ @@a†@ça‡äójŽîŠ@õRR@ôåîŠóqaŠ@Šó@ói@Žßb@SP@ôåîŠórŽïm‬‬

‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﻪر!‬ ‫ﮔﻪﻻﻧﯽ زۆر ﻟ‪‬ﻜﺮاوی ﺋ‪‬ﺮان!‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺧﻪﺑﺎﺗﮕ‪‬ی آﻮردﺳﺘﺎن!‬ ‫‪ 30‬ﺳــﺎڵ ﻟــﻪﻣــﻪوﺑــﻪر‪ ،‬ﻟــﻪ ‪٢٢‬ی‬ ‫ر‪‬ﺒــــﻪﻧــــﺪاﻧﯽ ‪١٣٥٧‬ی هــــﻪﺗــــﺎوی دا‪،‬‬ ‫راﭘـــﻪڕﯾﻨـــﯽ ﮔـــﻪﻻﻧـــﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان ﺑـــﻪ ﺋﺎآـــﺎم‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺖ و آﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﻧﯿﺰاﻣﯽ‬ ‫‪ ٢٥٠٠‬ﺳﺎ‪‬ﻪی ﭘﺎﺷﺎﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان هﺎت ‪.‬‬ ‫راﭘـــﻪڕﯾﻨ‪‬ﻜـــﯽ ﺳـــﻪراﺳـــﻪری آـــﻪ ﻟـــﻪ‬ ‫ر‪‬ﺒﻪﻧـﺪاﻧﯽ ‪١٣٥٧‬دا‪ ،‬ﺗﯚﻣـﺎری ر‪‬ﮋﯾﻤـﯽ‬ ‫ﭘﺎﺷــــﺎﯾﻪﺗﯿــــﯽ ﺗ‪‬ﻜــــﻪوه ﭘ‪‬ﭽــــﺎ‪ ،‬در‪‬ــــﮋهو‬ ‫ﭼ‪‬ﻪﭘﯚﭘﻪی ﺧﻪﺑﺎﺗ‪‬ﻚ ﺑﻮو آﻪ دهﯾﺎن ﺳﺎڵ‬ ‫ﺑــﻮو ﻟــﻪ ﺑــﻪﺷــﻪ ﺟﯚراوﺟــﯚرهآــﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــﺮان‪،‬‬ ‫دژی ﺳﻪرهڕۆﯾﯽ‪ ،‬دﯾﻜﺘـﺎﺗﯚری و ﺳـﺘﻪم‬ ‫و ﺑــــ‪ ‬ﻣــــﺎﻓﯽ ﻟــــﻪ ﮔــــﯚڕێ دا ﺑــــﻮو‪.‬‬ ‫رۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن و ﮔـﻪﻟـﯽ آـﻮرد‬ ‫ﻟﻪ و‪‬ﺗﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﻟﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪﻧﮕـﺎﻧﯽ ﺧـﻪﺑـﺎت‬ ‫ﺑـــــﯚ ﺋـــــﺎزادی و‪ ،‬ﻻﺑﺮدﻧـــــﯽ ﺳـــــﺘﻪم و‬ ‫زۆرداری ﺑـــــــــﻮون‪ .‬ﺷـــــــــﺎﻧﺒﻪﺷـــــــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ ﻧـﻪﺗـﻪوهی آـﻮردو ﻧـﻪﺗـﻪوه‬ ‫ﺑﻨـــﺪهﺳـــﺘﻪآـــﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان‪ ،‬ﺗ‪‬ﻜﯚﺷـــﻪراﻧـــﯽ‬ ‫هــــﻪ‪‬ﮕــــﺮی ﺑﯿــــﺮو ﺑــــﺎوهڕی ﭼــــﻪپ و‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻨﺨﻮازاﻧـﻪو‪ ،‬ﺧـﻪﺑﺎﺗﻜـﺎراﻧﯽ ﺳـﻪر‬ ‫ﺑــﻪ ﺟــﻪﺑﮫــﻪی ﻣﯿﻠﻠــﯽ و‪ ،‬آــﻪﺳــﺎﯾﻪﺗــﯽ و‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻟﻪ ژوورهوهو دهرهوهی‬ ‫و‪‬ت‪ ،‬ﺑـــﯚ رزﮔـــﺎر آﺮدﻧـــﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان ﻟـــﻪ‬ ‫دﯾﻜﺘــﺎﺗﯚری و ﺳـــﻪرهڕۆﯾـــﯽ ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯿـــﺎن‬ ‫دهآﺮد‪ .‬ر‪‬ﮋﯾﻤـﯽ ﭘـﻪهﻠـﻪوی ﺋـﻪﮔـﻪرﭼـﯽ‬ ‫هﻪو‪‬ﯽ داﺑﻮو ﺋ‪‬ﺮان‪ ،‬ﻟﻪ آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪﯾـﻪآـﯽ‬ ‫ﻧــﻪرﯾﺘــﯽ و دهرهﺑــﻪﮔﺎﯾــﻪﺗــﯽ ﯾــﻪوه‪ ،‬ﺑــﻪرهو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﯿﺮآﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺰاﻣـﯽ ﺳـﻪرﻣﺎﯾـﻪداری و‬ ‫ﭘـــﻪل و ﭘﯚهﺎو‪‬ـــﺸﺘﻨﯽ ﺷـــﻮ‪‬ﻨﻪوارهآـــﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ــﺸﻜﻪوﺗــﻦ و ﻣــﻮد‪‬ﺮﻧﯿﺰم ﺑﺒــﺎ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑــﻪ‬ ‫هﯚی زهوﺗﻜﺮدﻧﯽ ﺋﺎزادﯾﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪآـﺎن‬ ‫و‪ ،‬ﻣﺎﻓــﻪ ﻧــﻪﺗــﻪوهﯾﯿــﻪآــﺎن و‪ ،‬زا‪‬ﻜﺮدﻧــﯽ‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﯿــﻪآــﯽ ﺗﻮﻧــﺪوﺗﯿﮋ‪ ،‬ﺗــﺎ دههــﺎت‬ ‫ﭘﺘــﺮ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺑــﻪرهــﻪ‪‬ــﺴﺖ و دژاﯾــﻪﺗﯿــﯽ‬ ‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪرهوروو دهﺑﻮو‪ .‬ﻟ‪‬ـﺮهداﺑـﻮو‬ ‫آــﻪ ﺗﺎﻗﻤ‪‬ــﻚ ﺋﺎﺧﻮﻧــﺪی آﯚﻧــﻪﭘــﻪرﺳــﺖ ﺑــﻪ‬ ‫آــﻪ‪‬ــﻚ وهرﮔــﺮﺗﻦ ﻟــﻪ هــﻪﺳــﺘﯽ ﺋــﺎﯾﯿﻨﯿﯽ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﯚﻧﺎن ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﻧﺎڕازﯾﯽ و‪‬ت و‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﯚزﺗﻨــــــﻪوهی ﭘــــــﺮژو ﺑ‪‬وﯾــــــﯽ ه‪‬ــــــﺰه‬ ‫ﺧــﻪﺑــﺎﺗﮕ‪‬هآــﺎن و ﺑ‪‬ﺒــﻪﺷــﯿﯽ ﺋــﻪوان ﻟــﻪ‬ ‫ر‪‬ﺒـــﻪرﯾﯿـــﻪآـــﯽ آﺎرﯾﮕـــﻪر‪ ،‬ر‪‬ﺒـــﻪرﯾـــﯽ‬ ‫ﺷﯚڕﺷﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﺗﻪ دهﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪﻣﺠــﯚره دروﺷــﻤﻪآــﺎﻧﯽ ﺋــﻪوان وهﺳــﻪر‬ ‫دروﺷـــــﻤﻪآـــــﺎﻧﯽ ر‪‬ﻜﺨـــــﺮاوه ﭼـــــﻪپ و‬ ‫د‪‬ﻤــﻮآﺮات و ﻧــﻪﺗــﻪوهﯾﯿــﻪآــﺎن آــﻪوت و‪،‬‬ ‫ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔﻪﻻﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮان آﻪ ﻧ‪‬ﻮهڕۆآ‪‬ﻜﯽ‬ ‫د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻚ‪،‬‬ ‫ﻋﻪدا‪‬ﻪﺗﺨﻮازاﻧﻪوﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻮواﻧﻪی هﻪﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﻟﻪ ر‪‬ﺒﺎزی ﺧﯚی ﻻدرا‪.‬‬ ‫آﺎﺗ‪‬ﻚ ‪ ٣٠‬ﺳﺎڵ ﻟﻪﻣـﻪوﺑـﻪر‪ ،‬ﺧـﻪ‪‬ﻜـﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ـــﺰار ﻟـــﻪ دﯾﻜﺘـــﺎﺗﻮری‪ ،‬ﺑﻨـــﺪهﺳـــﺘﯽ و‬ ‫هــــﻪژاری‪ ،‬دوای ﭼــــﻪﻧــــﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧــــﮓ‬ ‫ر‪‬ﭙ‪‬ــــﻮان‪ ،‬ﻣــــﺎﻧﮕﺮﺗﻦ و ﺧﯚﭘﯿــــﺸﺎﻧﺪان و‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯾــــﻪ داﻧــــﺎن ﻟــــﻪ ﮔﯿــــﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾــــﺎن و‬ ‫رۆ‪‬ﻪآﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﺷﺎﯾﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ راآـﺮدن ﻟـﻪ‬ ‫@@‬

‫ﺋ‪‬ﺮان آﺮدو‪ ،‬ﺧﻮﻣﻪﯾﻨﯽ ﮔﻪڕاﯾﻪوه ﺋ‪‬ـﺮان‪،‬‬ ‫ﭘـــ‪‬ﺶ ﺑﯿﻨﯿـــﯽ ﺋـــﻪوهﯾـــﺎن ﻧـــﻪدهآـــﺮد ﺑـــﻪ‬ ‫رووﺧــــــﺎﻧﯽ ر‪‬ﮋﯾﻤــــــﯽ ﭘﺎﺷــــــﺎﯾﻪﺗــــــﯽ‪،‬‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﯚرﻳﻴﻪآﯽ ﺧﺮاﭘﺘـﺮ ﻟـﻪ هـﯽ ﭘ‪‬ـﺸﻮو‬ ‫ﻟــﻪ و‪‬ﺗــﻪآــﻪﯾــﺎن ﺑ‪‬ﺘــﻪ ﺳــﻪر آــﺎر‪ .‬ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ هﺎﺗﻨـﻪ ﺳـﻪر آـﺎری ﺧﻮﻣـﻪﯾﻨـﯽ‪،‬‬ ‫ﻧ‪‬ﻮهڕۆآﯽ راﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪی "ﺳـﻪرﺑـﻪﺧـﯚﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﺋـــــﺎزادی‪ ،‬آﯚﻣـــــﺎری ﺋﯿـــــﺴﻼﻣﯽ" ـــــــ‬ ‫دروﺷﻤ‪‬ﻚ آﻪ ﺋﺎﺧﻮﻧﺪهآﺎن ﺧﺴﺘﯿﺎﻧﻪ ﺳـﻪر‬ ‫زاری ﺧــــﻪ‪‬ــــﻚ ــــــ ﺧــــﻮی دهرﺧــــﺴﺖ‪.‬‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ﺗـــﯽ ﺗـــﺎزه ﻟـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ ر‪‬ﺒـــﻪرﯾـــﯽ‬ ‫ﺧﻮﻣﻪﯾﻨﯽ دا‪ ،‬ﯾﻪآﻪم رۆژهآﺎﻧﯽ ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﺧــــــﯚی ﺑــــــﻪ وهڕ‪‬ﺨــــــﺴﺘﻨﯽ ﭘﺎآﺎﻧــــــﻪ‬ ‫ﺣﯿــــــﺴ‪‬ﺒ‪‬ﻜﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨــــــﺎوی ﻟــــــﻪﮔــــــﻪڵ‬ ‫آﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﯽ ر‪‬ﮋﯾﻤﯽ ﭘ‪‬ـﺸﻮو‪ ،‬ﺋـﻪوﯾـﺶ‬ ‫ﺑﻪ دوور ﻟﻪ هﻪر ر‪‬ﻮﺷـﻮ‪‬ﻨ‪‬ﻜﯽ دروﺳـﺘﯽ‬ ‫ﻗﻪزاﯾﯽ دهﺳﺖ ﭘ‪ ‬آﺮد‪ .‬دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﻚ آـﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺋﺎآﺎﻣﯽ ﺧﻪﺑﺎت و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﻚ‬ ‫هﺎﺗﺒﻮوه ﺳﻪر آﺎر‪ ،‬دهﺳﺘﺒﻪﺟ‪ ‬ﭘﺎﺷﻤﺎوهی‬ ‫ﺋـــــﻪرﺗـــــﻪﺷـــــﯽ ﺷـــــﺎﯾﻪﺗـــــﯽ و ﺗﺎﻗﻤـــــﻪ‬ ‫ﭼــﻪآــﺪارهآــﺎﻧﯽ ﺧــﯚی ﺑــﯚ ﺗﺮﺳــﺎﻧﺪن و‬ ‫ﺳــﻪرآــﻮﺗﯽ ﺧــﻪ‪‬ﻜــﯽ و‪‬ت رهواﻧــﻪ آــﺮد‪.‬‬ ‫آﻮﺷــﺘﺎری ﺧــﻪ‪‬ﻜــﯽ ﺳــﻨﻪ ﻟــﻪ ﻧــﻪورۆزی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨــــﺎوﯾﯽ ‪١٣٥٨‬دا ﻟــــﻪ ﯾــــﻪآــــﻪﻣــــﯿﻦ‬ ‫دﯾﺎرﯾﯿﻪآﺎﻧﯽ ﺋﻪو دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﺑﯚ ﺧـﻪ‪‬ﻜـﯽ‬ ‫آﻮردﺳﺘﺎن ﺑـﻮو‪ .‬ه‪‬ـﺸﺘﺎ ﻧ‪‬ـﻮهڕۆآـﯽ ﺋـﻪو‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﻪ ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﯿﯿﻪی ﻟﻪ ر‪‬ﻔﺮاﻧﺪۆﻣـﻪ‬ ‫ﻧﺎد‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻜــــﻪی ‪١٢‬ی ﺧﺎآــــﻪﻟ‪‬ــــﻮهی‬ ‫‪١٣٥٨‬دا دهﻧﮕـــــﯽ ﺑـــــﯚ دراﺑـــــﻮو‪ ،‬روون‬ ‫ﻧـﻪﺑﺒــﯚوه آـﻪﻧﯿــﺎزی دوژﻣﻨﺎﻧـﻪی ر‪‬ﺒــﻪرو‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﺗﻨــﻪری ر‪‬ــﮋﯾﻢ ﺑــﻪراﻣﺒــﻪر ﺑــﻪ ژﻧــﺎن‪،‬‬ ‫رووﻧﺎآﺒﯿﺮان‪ ،‬رۆژﻧﺎﻣﻪآﺎن و زاﻧﺴﺘﮕﻪآﺎن‬ ‫ﺋﺎﺷــــﻜﺮا ﺑــــﻮون‪ .‬ﮔــــﻪﻟــــﯽ آــــﻮرد ﻟــــﻪ‬ ‫رۆژهــــﻪ‪‬ﺗـــــﯽ آﻮردﺳـــــﺘﺎن و ﺣﯿﺰﺑـــــﯽ‬ ‫د‪‬ﻤــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬آــﻪ زۆر ﭘ‪‬ــﺸﺘﺮ‬ ‫ﻟــــﻪ ﺧﻮﻣــــﻪﯾﻨــــﯽ و ﺋﺎﺧﻮﻧــــﺪه ﺗــــﺎزه ﺑــــﻪ‬ ‫دهﺳـــﻪ‪‬ت ﮔـــﻪﯾـــﺸﺘﻮوهآـــﺎن‪ ،‬ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯿـــﺎن‬ ‫ﻟــﻪﮔــﻪڵ دﯾﻜﺘــﺎﺗﻮرﯾﯽ ﭘــﻪهﻠــﻪوی دهﺳــﺖ‬ ‫ﭘ‪ ‬آﺮدﺑﻮو و ﻧﺮﺧﯽ ﮔﺮاﻧﯿﺎن ﺑـﯚ داﺑـﻮو‪،‬‬ ‫هـــــﻪر زۆر زوو آـــــﻪوﺗﻨـــــﻪ ﺑـــــﻪر رق و‬ ‫ﭘـــﻪﻻﻣـــﺎری ﺋـــﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤـــﻪو‪ ،‬ﻟـــﻪ ‪٢٨‬ی‬ ‫ﮔـــــﻪﻻو‪‬ـــــﮋی ‪١٣٥٨‬دا‪ ،‬ﺧﻮﻣـــــﻪﯾﻨـــــﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎدی ﻟﻪ دژی دهرآﺮدن ‪.‬‬

‫‪ 30‬ﺳــﺎڵ دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﺪارﯾﯽ آﯚﻣــﺎری‬ ‫ﺋﯿــــﺴﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻟــــﻪ زۆر ﺑــــﺎرهوه ﺟ‪‬ﮕــــﺎی‬ ‫هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﻪ ﻟﻪ ﺳﻪر آﺮدﻧﻪ‪ .‬ﺑﻪ هﺎﺗﻨﻪ ﺳﻪر‬ ‫آﺎری ﺋﻪم ر‪‬ﮋﯾﻤﻪ ﺑﻪ رۆا‪‬ﻪت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﯽ ﻟﻪ ﺷﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪوه ﺑﯚ آﯚﻣﺎری‬ ‫ﮔــــﯚڕا‪ .‬ﺑــــﻪ‪‬م وهك ﻟــــﻪم ‪ ٣٠‬ﺳــــﺎ‪‬ﻪدا‬ ‫دﯾﺘﻮوﻣﺎﻧــﻪ‪ ،‬دﯾﻜﺘــﺎﺗﻮر‪‬ﻜﯽ ﻣــﻪﻧــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ‬ ‫ﺳﻪر آﻪ ﻧﺎوی "وهﻟﯽ ﻓﻪﻗﯿـﻪ و ر‪‬ﺒـﻪری‬ ‫ﻧﯿـــﺰام"ی ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر داﻧـــﺮاوه‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕـــﺎی‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﻮر‪‬ﻜﯽ ﺗﺎﺟﺒـﻪﺳـﻪری ﮔﺮﺗﯚﺗـﻪوه‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻟﻪ ر‪‬ﮋﯾﻤﯽ ﺷﺎﯾﻪﺗﯽ دا ﻣﻪﺟﻠﯿﺲ‬ ‫و دهو‪‬ــﻪت و ﺳــﻪرۆك وهزﯾــﺮان‪ ،‬ﺷــﺘ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﻮێ ﻟﻪﻣـﺴﺘﯽ ﺷـﺎﺑﻮون‪،‬‬ ‫ﻟﻪ آﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿﺶ دا ﻣﻪﺟﻠﯿﺲ و‬ ‫دهو‪‬ﻪت و ﺳﻪر آﯚﻣﺎر‪ ،‬ﺣﻪدﯾﺎن ﻧﯿﻪ ﻗﺴﻪ‬ ‫ﻟــﻪ ﻗــﺴﻪی ر‪‬ﺒــﻪر داﺑﻜــﻪن‪ .‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﻟــﻪ‬ ‫ر‪‬ﮋﯾﻤــﯽ ﺷــﺎﯾﻪﺗــﯽ دا آــﺎری ﺳــﺎواك و‬ ‫ﺋــﻪرﺗــﻪش و ﭘــﻮﻟﯿﺲ ﭘــ‪‬ﺶ هــﻪﻣﻮوﺷــﺘ‪‬ﻚ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟـﻪ دهﺳـﻪ‪‬ﺗـﯽ دﯾﻜﺘـﺎﺗﯚر و‬ ‫ﺗ‪‬ــــــﻚ ﺷــــــﻜﺎﻧﺪﻧﯽ هــــــﻪر ﭼــــــﻪﺷــــــﻨﻪ‬ ‫ﺑــﻪرهــﻪ‪‬ــﺴﺘ‪‬ﻜﯽ ﺧــﻪ‪‬ــﻚ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺋــﻪو‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﯿــﻪ ﺑــﻮو‪ ،‬ﺋــﻪرﺗــﻪش و ﺳــﻮﭘﺎی‬ ‫ﭘﺎﺳــﺪاران و ﺑــﻪﺳــﯿﺞ و دام دهزﮔــﺎ ﺳــﻪر‬ ‫آﻮﺗﻜـــــﻪرهآـــــﺎﻧﯽ دﯾﻜـــــﻪی آﯚﻣـــــﺎری‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻟﻪ ﺳﻪر آﻮﺗﯽ ﻧـﺎڕهزاﯾـﻪﺗﯿـﯽ‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ــﻚ دژی ﻧﯿــﺰام دا ﺑــﻪ هــﻪزاران ﺟــﺎر‬ ‫وهﭘ‪‬ﺶ ﭘ‪‬ﺸﯿﻨﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن آﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺷــﺎ ﻟــﻪوه ﻧــﺎآﺮێ آــﻪ ﻧ‪‬ــﻮهرۆآــﯽ‬ ‫ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨﻪڕهﺗﯿـﯽ ﺋ‪‬ـﺮان آـﻪ ﻟـﻪ ﻓـﻪزای‬ ‫ﺷﯚرﺷــﮕ‪‬ﺮاﻧﻪ و ﭘ‪‬ﭼــﺎوهڕواﻧﯿــﯽ ﺳــﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ ١٣٥٨‬و ﺑﻪ دوای دهﯾﺎن ﺳـﺎڵ ﺧـﻪﺑـﺎﺗﯽ‬ ‫ﮔــﻪﻻﻧــﯽ ﺋ‪‬ــﺮان ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻨــﺎوی آﯚﻣــﻪﻟ‪‬ــﻚ‬ ‫ﺋﺎﻣــﺎﻧﺞ و ﺑــﻪهــﺎی ﺑــﻪرزو ﺋﯿﻨــﺴﺎﻧﯽ دا‪،‬‬ ‫داڕ‪‬ﮋراو ﭘﻪﺳﻨﺪ آﺮا‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻪراورد ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫راﺑﺮدوو‪ ،‬ه‪‬ﻨﺪ‪‬ﻚ ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺋﻪر‪‬ﻨﯿﯽ ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ﭘ‪‬ﻚ هﺎت‪ .‬ﺑـﻪ‪‬م ه‪‬ﻨـﺪ‪‬ﻚ دهﺳـﻜﻪوﺗـﯿﺶ‬ ‫آﻪ ﻟﻪ ﺳـﻪردهﻣـﯽ ر‪‬ﮋﯾﻤـﯽ ﭘ‪‬ـﺸﻮودا ﺑـﻪ‬ ‫دهﺳﺖ هﺎﺗﺒﻮون و ﻟـﻪ ﻗـﺎﻧﻮوﻧﯽ و‪‬ت دا‬ ‫داﻧﯿﺎن ﭘ‪‬ﺪاﻧﺮاﺑﻮو‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﻧﺎﺗﻪﺑﺎﺑﻮون‬ ‫ﻟﻪﮔﻪل ‪Ž‬دﯾﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼم‪ ،‬ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋ‪‬ـﺮان‬ ‫ﺳ‪‬اﻧﻪوه‪ .‬ﺳﻪرﻧﺠ‪‬اآ‪‬ﺶ ﺋﻪوهﯾﻪ هﻪر ﺋـﻪو‬ ‫ﮔﯚڕاﻧــﻪ ﺋــﻪر‪‬ﻨﯿﺎﻧــﻪش آــﻪ ﻟــﻪ ﯾﺎﺳــﺎی‬ ‫ﺑﻨﻪڕهﺗﯿﯽ و‪‬ت دا ﺑﻪدی دهآﺮ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺳـ‪‬‬

‫دهﯾﻪ دوای هﺎﺗﻨﻪ ﺳﻪر آـﺎری آﯚﻣـﺎری‬ ‫ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ ه‪‬ــﺸﺘﺎ ﺑــﻪآــﺮدهوه ﺟ‪‬ﺒــﻪﺟــ‪‬‬ ‫ﻧــﻪآــﺮاون‪ .‬هــﻪﺗــﺎ ﺋ‪‬ــﺴﺘﺎش آﺎﻧﺪﯾــﺪاآﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪراﯾـــﻪﺗﯿـــﯽ ﻣـــﻪﺟﻠـــﯿﺲ و ﭘﯚﺳـــﺘﯽ‬ ‫ﺳـــﻪرۆك آﯚﻣـــﺎری‪ ،‬ﺑـــﻪ وادهو ﺑـــﻪ‪‬ﻨـــﯽ‬ ‫ﺟ‪‬ﺒـــــــﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧـــــــﯽ ﺋـــــــﻪو ﺋـــــــﻪﺳـــــــ‪‬ﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﮕﻮ‪‬ﺨﺮاواﻧﻪی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﺋﻪﺳﺎﺳﯽ ﭘ‪‬‬ ‫دهﻧ‪‬ﺘﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﻣﻠﻤﻼﻧ‪‬ﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردن! ﺋﻪوهش‬ ‫ﻟـــــﻪ ﺣﺎ‪‬ﻜﺪاﯾـــــﻪ زۆرﺟـــــﺎر ﭼﺎﻻآـــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣــــﻪدهﻧــــﯽ و رووﻧــــﺎآﺒﯿﺮاﻧﯽ و‪‬ت ﺑــــﻪ‬ ‫ﺗﺎواﻧﯽ آﺎرآﺮدن ﺑـﯚ ﺟ‪‬ﺒـﻪﺟ‪‬ﺒـﻮوﻧﯽ ﺋـﻪو‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﯾﺎﻧﻪ‪ ،‬ﭘﻪروهﻧﺪهﯾﺎن ﺑﯚ دروﺳﺖ دهآﺮێ‬ ‫و رهواﻧﻪی ﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎﻧﻪ دهآﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهی ﻟﻪ ر‪‬ﮋﯾﻤﯽ آﯚﻣـﺎری‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دا‪ ،‬زﯾﺎﺗﺮ ﻟـﻪ ر‪‬ﮋﯾﻤـﯽ ﭘ‪‬ـﺸﻮو‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺟﯚراوﺟـﯚر ﺋـﻪﻧﺠـﺎم دهدرێ‬ ‫و‪ ،‬ﺑــﻪ روا‪‬ــﻪت ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪراﻧــﯽ ﻣــﻪﺟﻠــﯿﺲ و‬ ‫ﺳﻪرۆك آﯚﻣﺎر و ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻣﻪﺟﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﺧﯿﺒﺮهﮔﺎن و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ر‪‬ﺒﻪری ﻧﯿـﺰاﻣﯿﺶ‬ ‫ﺑـﻪ "هـﻪ‪‬ﺒــﮋاردن" دﯾـﺎری دهآـﺮ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫ﻣﯿﻜــــﺎﻧﯿﺰم و ﯾﺎﺳــــﺎو ر‪‬ــــﺴﺎآﺎﻧﯽ ﺋــــﻪو‬ ‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺟﯚر‪‬ـﻚ ر‪‬ﻜﺨـﺮاون آـﻪ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻚ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻦ ﮔـﯚڕاﻧ‪‬ﻜﯽ ﺑﻨـﻪڕﺗـﯽ ﻟـﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗـــﻪی دهﺳـــﻪ‪‬ﺗـــﺪا ﭘ‪‬ـــﻚ ﺑ‪‬ـــﻨﻦ و‬ ‫ﺋﯿﺮادهی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻪر دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاران دا‬ ‫ﺑﺴﻪﭘ‪‬ﻨﻦ‪.‬‬ ‫دﯾــــﺎرﯾﯽ آﯚﻣــــﺎری ﺋﯿــــﺴﻼﻣﯽ ﺑــــﯚ‬ ‫ﺧــﻪ‪‬ﻜــﯽ ﺋ‪‬ــﺮان‪ ،‬هــﻪر ﺋــﻪوه ﻧﯿــﻪ آــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮون و ﺑﻪ آﺮدهوه ﺋﻪواﻧﯽ ﻟﻪ زۆر ﻣﺎف‬ ‫و ﺋﺎزادﯾﯽ ﺑـ‪ ‬ﺋـﻪم ﻻو ﺋـﻪوﻻی ﺧﯚﯾـﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﺒﻪش آﺮدوه‪ .‬ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﺋﻪﮔـﻪر ﻟـﻪ‬ ‫ﻻﯾــﻪآــﻪوه ﻟــﻪ ﺋــﺎزادﯾﯽ ﺑﯿــﺮوڕا دهرﺑــ‪‬ﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﺎزادﯾﯽ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب و ر‪‬ﻜﺨﺮاوی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـــﯽ‪ ،‬ﺋـــﺎزادﯾﯽ ﺑـــﻪﺳـــﺘﻨﯽ آـــﯚڕو‬ ‫آﯚﺑﻮوﻧـــﻪوه و زۆر ﺋـــﺎزادﯾﯽ ﻓـــﻪردی و‬ ‫آﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﯽ دﯾﻜﻪ ﺑ‪‬ﺒﻪﺷﻦ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﻪ‬ ‫ﻗــــــﺎﻧﻮون و ﺑــــــﻪ آــــــﺮدهوه ﻟــــــﻪﮔــــــﻪڵ‬ ‫ﺟﯿﺎوازﯾــــﺪاﻧﺎﻧﯽ ﺋــــﺎﯾﯿﻨﯽ‪ ،‬رهﮔــــﻪزی و‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺑﻪرهو روون‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯚﯾﺎن ﻧﯿﻪ‪،‬‬ ‫ﺑ ـﻪ زﻣــﺎﻧﯽ زﮔﻤــﺎآﯿﯽ ﺧﯚﯾــﺎن ﺑﺨــﻮ‪‬ﻨﻦ‪،‬‬ ‫ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺑﯚﯾــﺎن ﻧﯿــﻪ ﻧــﺎوی د‪‬ﺨــﻮازی‬ ‫ﺧﯚﯾـﺎن ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﻣﻨـﺪا‪‬ﻧﯿﺎن داﺑﻨـ‪‬ﻦ‪ ،‬ﻟـﻪ‬ ‫ﻻﯾــــﻪآــــﯽ دﯾﻜــــﻪوه دهﺑــــ‪ ‬ﺑــــﻪردهوام و‬ ‫راﺳــﺘﻪوﺧــﯚو ﻧﺎڕاﺳــﺘﻪوﺧــﯚ‪ ،‬ﻟــﻪ ﮔﯿــﺎن و‬ ‫ﻣـــــﺎ‪‬ﯽ ﺧﯚﯾـــــﺎن‪ ،‬ﺑـــــﺎﺟﯽ ﺳﯿﺎﺳـــــﻪﺗـــــﻪ‬ ‫ﭼﻪوﺗﻪآﺎﻧﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑـﻪراﻧـﯽ ﺋـﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤـﻪ‬ ‫ﺑﺒﮋ‪‬ﺮن‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳــﻪﺗــﯽ دهرهوهی ﺋــﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤــﻪ آــﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻏﻪآﻪی ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﺑﺎرﻣﺘـﻪ ﮔـﺮﺗﻦ‪ ،‬ﺑـﯚ‬ ‫دهرهوهو ﻧـــﺎدرﻧﯽ ﺷـــﯚڕش‪ ،‬ﭘـــﻪرهﭘ‪‬ـــﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺗﯿﺮۆرﯾﺰﻣﯽ دهو‪‬ـﻪﺗـﯽ و دهﺳـﺘﻮهردان ﻟـﻪ‬ ‫آﺎروﺑـــﺎری ﻧ‪‬ﻮﺧـــﯚﯾﯽ و‪‬ﺗـــﺎن دا ﺑـــﻮوه‪،‬‬ ‫ﺟﮕﻪ ﻟﻪ ﺑﻪﻓﯿ‪‬ۆداﻧﯽ ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﺑـﻪرﭼـﺎو‬ ‫ﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ و‪‬ت‪ ،‬ﮔـﻪﻣـﺎرۆی‬ ‫ﺋـــﺎﺑﻮوری و ﮔـــﻪﻣـــﺎرۆی ﺟﯚراوﺟـــﯚری‬ ‫دﯾﻜﻪی ﺋ‪‬ﺮان ﻟﻪ ﻻﯾﻪن زۆر ﻟﻪ و‪‬ﺗـﺎﻧﯽ‬ ‫دﻧﯿــﺎی ﺑــﻪدواوه ﺑــﻮوه آــﻪ آﺎرﯾﮕــﻪرﯾــﯽ‬ ‫راﺳـﺘﻪوﺧﯚﯾـﺎن ﻟــﻪ ﺳـﻪر ﺋــﺎﺑﻮورﯾﯽ و‪‬ت‬

‫هﻪﺑﻮوه و‪ ،‬دووآﻪ‪‬ـﻪآـﻪی ﭼﯚﺗـﻪ ﭼـﺎوی‬ ‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺎن‪ .‬ﺷـﻪڕ‪‬ﻜـﯽ هـﻪﺷـﺖ ﺳـﺎ‪‬ﻪ‬ ‫آــﻪ ﺋــﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤــﻪ ﺑــﯚ ﺧــﯚی دهﺳــﺘﯽ ﻟــﻪ‬ ‫هــﻪ‪‬ﮕﯿﺮﺳــﺎﻧﺪن و در‪‬ــﮋهداﻧﯿــﺪا هــﻪﺑــﻮو‪،‬‬ ‫زﯾـــــــــﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ﮔﯿـــــــــﺎﻧﯽ و ﻣـــــــــﺎددﯾﯽ‬ ‫ﻗـــﻪرهﺑﻮوﻧـــﻪآـــﺮاوی ﺑـــﻪ ﺧـــﻪ‪‬ﻜـــﯽ ﺋ‪‬ـــﺮان‬ ‫ﮔـﻪﯾﺎﻧـﺪ‪ .‬ﺋـﻪو ﺷـﻪڕه در‪‬ﮋﻣـﺎوهﯾـﻪش آـﻪ‬ ‫آﯚﻣــﺎری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ ﻟــﻪ دژی ﮔــﻪﻟــﯽ‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗﮕ‪‬ی آﻮرد ﺑﻪڕ‪‬ﻮهی ﺑﺮدوه‪ ،‬هـﻪر‬ ‫ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻗﻮرﺑـﺎﻧﯿﯽ ﻟـﻪ ﺧـﻪ‪‬ﻜـﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻧــﻪﺳــﺘﺎﻧﺪوهو‪ ،‬ﺑــﻮوه ﺑــﻪ هــﯚی آــﻮژراﻧﯽ‬ ‫ﭼــﻪﻧــﺪﯾﻦ هــﻪزار ﻻوی ﺋ‪‬ﺮاﻧــﯽ آــﻪ ﺋــﻪو‬ ‫ر‪‬ﮋﯾﻤــﻪ ﺑــﯚ ﺳــﻪرآــﻮﺗﯽ ﻧــﻪﺗــﻪوهی آــﻮرد‬ ‫رهواﻧﻪی رۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ آﺮدن‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗ‪‬ﻚ آﻪ ﺋﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ‬ ‫ﺧـــﯚ ﭘ‪‬ﭼـــﻪك آـــﺮدن و ﺑـــﻪدهﺳـــﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻪآـﯽ ﺋـﻪﺗـﯚﻣﯽ هـﻪروا در‪Ž‬ﯾـﮋهی دهدا‪،‬‬ ‫هﯿﭻ ﺧ‪‬ﺮ‪‬ﻜﯽ ﺑﯚ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﺑﻪدواوه‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوه‪ ،‬و ﺋﻪواﻧﯽ رووﺑﻪڕووی آﯚﻣﻪ‪‬ﻚ‬ ‫هﻪڕهﺷﻪ و ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﺶ آﺮدۆﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﻗـــــﻮو‪‬ﯾﯽ آـــــﺎرهﺳـــــﺎﺗﯽ ‪ ٣٠‬ﺳـــــﺎڵ‬ ‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﺪارهﺗﯿــﯽ آﯚﻣــﺎری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا آﺎﺗ‪‬ﻚ ﺑﺎﺷـﺘﺮ دهردهآـﻪوێ‬ ‫آﻪ آﺎرﻧﺎﻣـﻪی ﺋـﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤـﻪ ﻟـﻪ هـﻪﻣـﻮو‬ ‫ﺑــــــﻮارهآــــــﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳــــــﯽ‪ ،‬ﺋــــــﺎﺑﻮوری‪،‬‬ ‫آﯚﻣــﻪ‪‬ﯾــﻪﺗــﯽ‪ ،‬ﻓــﻪرهــﻪﻧﮕــﯽو ﻣــﺎﻓﯽ‬ ‫ﻣــــــﺮۆڤ دا هــــــﻪڵ ﺑــــــﺴﻪﻧﮕ‪‬ﻨــــــﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــﺎﻧﯽ دهﺳــﺘﯽ ﺋــﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤــﻪ هــﻪر‬ ‫ﺋﻪو هﻪزاران ﻣﺮۆﭬﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗﮕ‪‬و ﺑﻪﻧﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﻦ آﻪ ﻟﻪ ﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎﻧﻪآﺎﻧﺪا ﺋ‪‬ﻌﺪام آﺮاون‪،‬‬ ‫ﯾﺎ ﻟﻪ ﺳﻪر ﺷﻪﻗﺎﻣﻪآﺎن ﺑﻪ ﺗﺎواﻧﯽ داوای‬ ‫ﺋـــﺎزادی دراوﻧـــﻪﺗـــﻪ ﺑـــﻪر دهﺳـــ‪‬ﮋ‪ .‬ﺑـــﻪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﯚﻧــﺎن ﻻوی ﻣﻮﻋﺘــﺎد‪ ،‬دهﯾــﺎن هــﻪزار‬ ‫ﮔﯿـــﺮۆدهی ﺋــــﻪﯾــــﺪز‪ ،‬و ﺋــــﻪو هــــﻪﻣــــﻮو‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﻪی ﺑﻪ ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ﮔﻮرﭼﯿﻠﻪآﺎﻧﯿﺎن‪،‬‬ ‫ﺗــﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺑــﻪ ﻟــﻪﺷﻔﺮۆﺷــﯽ ژﯾــﺎن دهﺑــﻪﻧــﻪ‬ ‫ﺳــﻪر‪ ،‬ﺋــﻪواﻧــﻪی ﻟــﻪ ﺑــﻪر ﻧﺎهﻮﻣ‪‬ــﺪی ﻟــﻪ‬ ‫ژﯾــــﺎن ﭘــــﻪﻧــــﺎ ﺑــــﯚ ﺧﯚآﻮﺷــــﺘﻦ دهﺑــــﻪن‪،‬‬ ‫هــــــﻪﻣﻮوﯾــــــﺎن ﺑــــــﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿــــــﻪآــــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪآﺎﻧﯽ ﺋﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤﻪ دهژﻣ‪‬ﺮدر‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻟـــــــﻪﮔـــــــﻪڵ ﺋـــــــﻪوهی ‪ ٣٠‬ﺳـــــــﺎڵ‬ ‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﺪارهﺗﯿــﯽ آﯚﻣــﺎری ﺋﯿــﺴﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺠﮕﻪ ﻟـﻪ ﮔـﻪڕاﻧﺪﻧـﻪوهی و‪‬ﺗـﯽ ﺋ‪‬ـﺮان‬ ‫ﺑﯚ دواوه‪ ،‬هﯿﭻ ﺋﺎآﺎﻣ‪‬ﻜﯽ دﯾﻜﻪی ﻟـ‪‬‬ ‫ﻧــﻪآــﻪوﺗﯚﺗــﻪوهو‪ ،‬ﺳــﻪرهڕای هــﻪﻣــﻮو ﺋــﻪو‬ ‫راﺳـــﺘﯿﯿﺎﻧﻪی ﺑﺎﺳـــﯿﺎن آـــﺮا‪ ،‬راﭘـــﻪڕﯾﻨـــﯽ‬ ‫ر‪‬ﺒﻪﻧﺪاﻧﯽ ‪ ،١٣٥٧‬رووداو‪‬ﻜﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾﯽ‬ ‫ﮔﺮﻧــﮓ ﺑــﻮو آــﻪ دهﺑــ‪ ‬ﺣﯿﺰﺑــﯽ ﺋ‪‬ﻤــﻪ‪،‬‬ ‫ﮔﻪﻟﯽ آﻮرد ﻟﻪ رۆژهﻪ‪‬ﺗـﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫و ﻧــــﻪﺗــــﻪوهآــــﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــــﺮان دهرﺳــــﯽ ﻟــــ‪‬‬ ‫وهرﺑﮕﺮن‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪم ﮔﯚڕاﻧـــﻪ ﺳﯿﺎﺳـــﯿﯿﻪ ﻟـــﻪ ﺋ‪‬ـــﺮان‪،‬‬ ‫هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟ‪‬ﻜﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﺑﯚ ﻧﻪﺗﻪوهآﻪﻣﺎن و‬ ‫ﺣﯿﺰﺑـــــﯽ د‪‬ﻤـــــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــــﺘﺎن ﻟـــــﻪ‬ ‫رۆژهـــــﻪ‪‬ﺗـــــﯽ آﻮردﺳـــــﺘﺎن ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧـــــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ﻧﻪﺗـﻪواﯾـﻪﺗـﯽ ﻟـﻪ آﻮردﺳـﺘﺎن‬ ‫ﮔــﻪﺷــﻪی آــﺮد‪ ،‬ﺗــﻮاﻧﯽ ﺑــﻮوﻧﯽ ﺧــﯚی‬ ‫ﺑــﺴﻪﻟﻤ‪‬ﻨــ‪ ‬و‪ ،‬ﺑــﻪ ﺳــﻪرﺑــﻪرزﯾﯿــﻪوه ﻟــﻪ‬

‫ﺑﻪراﻣﺒﻪر دﯾﻜﺘـﺎﺗﻮری و ﺳـﻪرهڕۆﯾـﯽ دا‬ ‫راﺑﻮهﺳﺘ‪ .‬ﺋﻪزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ‪،١٣٥٧‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻤﺎن ده‪ ‬ﻟﻪ داهﺎﺗﻮوﺷﺪا‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ هﻪر‬ ‫ﮔــﯚڕاﻧ‪‬ﻜﯽ ﻗــﻮو‪‬ﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻟــﻪ ﺋ‪‬ــﺮان‪،‬‬ ‫آﻮردﺳــﺘﺎن ﻟــﻪ هﺎوآ‪‬ــﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯿﯿﻪآﺎﻧــﺪا‬ ‫ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ وﺑﺎﯾﻪﺧﯽ ﺧﯚی دهﺑ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﯾــﻪآﯿــﻪﺗــﯽ و هﺎوآــﺎری ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮان ه‪‬ــﺰه‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪآﺎﻧﺪا هـﻪﺑـ‪ ‬و ﺋـﻪوان و ﺧـﻪ‪‬ـﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﺋﺎﻣـﺎدهﯾﯿـﻪوه ﺑـﻪ ﭘ‪‬ـﺸﻮازی ﮔـﯚڕان و‬ ‫رووداوهآﺎن ﺑﭽﻦ‪ ،‬ﭘـﺸﻜﯽ ﮔـﻪﻟـﯽ آـﻮرد‬ ‫ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ داهﺎﺗﻮوی ﺋ‪‬ﺮان و ﺷﺎﻧﺴﯽ‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﻪآﺎﻧﯽ‪ ،‬ﭘﺘﺮ دهﺑ‪.‬‬ ‫دهرﺳـــ‪‬ﻜﯽ هـــﻪره ﮔـــﻪورهی دﯾﻜـــﻪی‬ ‫ﺷﯚڕﺷــﯽ ‪ ١٣٥٧‬ﺑــﯚ ﮔــﻪﻻﻧــﯽ ﺋ‪‬ــﺮان و‬ ‫ر‪‬ﻜﺨﺮاوه ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪآﺎن دهﺑ‪ ‬ﺋﻪوهﺑ‪ ‬آﻪ‬ ‫ﭼــﺎرهﻧﻮوﺳــﯽ ﺧــﻪﺑــﺎﺗﯽ ﭼــﻪﻧــﺪ ﺳــﺎ‪‬ﻪی‬ ‫ﺧﯚﯾــﺎن و رهوﺗــﯽ رووداوهآــﺎن ﺑــﻪ ﻗــﻪزاو‬ ‫ﻗــﻪدهر ﻧــﻪﺳــﭙ‪‬ﺮن‪ .‬ﺑــﯚ ﺋــﻪوهی ﺟــﺎر‪‬ﻜﯽ‬ ‫دﯾﻜــــﻪ ﺋــــﻪزﻣــــﻮوﻧﯽ ﺷﯚڕﺷــــﯽ ‪١٣٥٧‬‬ ‫دووﭘﺎت ﻧﻪﺑ‪‬ﺘـﻪوهو‪ ،‬ﺗﺎﻗﻤ‪‬ـﻚ هـﻪﻟﭙـﻪرﺳـﺖ‬ ‫ﺳﻮاری ﺷﻪﭘﯚﻟﻪآﺎﻧﯽ ﺷﯚڕش ﻧﻪﺑﻦ و ﺑﻪ‬ ‫ﻗــﺎزاﻧﺠﯽ ﺧﯚﯾــﺎن ﺑــﻪ ﻻڕ‪‬ــﯽ دا ﻧــﻪﺑــﻪن‪،‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾــــــﺴﺘﻪ هــــــﻪر ﺋ‪‬ــــــﺴﺘﺎ ﻟــــــﻪ ﺳــــــﻪر‬ ‫ﺑــﻪرﻧﺎﻣــﻪﯾــﻪآــﯽ هﺎوﺑــﻪش ر‪‬ــﻚ ﺑﻜــﻪون و‬ ‫هﺎوآــﺎری ﺑــﻪ ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘﯽ وهڕ‪‬ﺨــﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗ‪‬ﻜﯽ ﺟﯿﺪدی و ﺑﻪرﺑ‪‬و دهﺳﺖ ﭘ‪‬‬ ‫ﺑﻜﻪن‪.‬‬ ‫‪ 30‬ﺳــــﺎڵ دهﺳــــﻪ‪‬ﺗــــﺪارهﺗﯿــــﯽ‬ ‫ر‪‬ﮋﯾﻤ‪‬ﻜـــﯽ ﺗﻮﺗـــﺎﻟﯿﺘ‪‬ﺮی ﻣـــﻪزهـــﻪﺑـــﯽ‪،‬‬ ‫ﻟـــﻪﮔـــﻪڵ هـــﻪﻣـــﻮو زﯾـــﺎن و ﺷـــﻮ‪‬ﻨﻪواره‬ ‫ﺧﺮاﭘـــــﻪآـــــﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻧـــــﻪﯾﺘﻮاﻧﯿـــــﻮه ﭘ‪‬ـــــﺸﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ــــﺸﻜﻪوﺗﻨــــﯽ ﻓﻜــــﺮی و ﮔــــﻪﺷــــﻪی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﺑﮕﺮێ‪ .‬ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان آـﻪ ﺑـﻪ ﺋ‪‬ـﺴﻚ و ﭘ‪‬ـﺴﺘﻪوه ﺋﺎآـﺎم و‬ ‫ﺑـــﻪرهـــﻪﻣـــﻪآـــﺎﻧﯽ ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر آـــﺎرﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﻜﯽ ﻣـﻪزهـﻪﺑـﯽ و‪ ،‬ﺣﻜﻮوﻣـﻪت‬ ‫آﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎوی دﯾﻦ و ﺋﺎﯾﯿﻦ و ﺑ‪‬ﺒـﻪﺷـﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ﻣــﺎف و ﺋﺎزادﯾﯿــﻪ ﺟﯚراوﺟــﯚرهآﺎﻧﯿــﺎن‬ ‫دﯾﺘﻮه‪ ،‬ﻟﻪ هﻪﻣﻮو آـﺎت زﯾـﺎﺗﺮ ﭘ‪‬ـﺸﻮازی‬ ‫ﻟـــﻪ ﮔـــﯚڕﯾﻨﯽ ﺋـــﻪو ر‪‬ﮋﯾﻤـــﻪو‪ ،‬ه‪‬ﻨﺎﻧـــﻪ‬ ‫ﺳــــﻪرآــــﺎری ﻧﯿﺰاﻣ‪‬ﻜــــﯽد‪‬ﻤــــﻮآﺮاﺗﯿﻜﯽ‬ ‫ﺳــﻜﻮﻻر دهآــﻪن‪ ،‬ﻧﯿﺰاﻣ‪‬ــﻚ آــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﻜ ـﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان و ﺟﯚراوﺟﯚرﯾﯿـﻪآـﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨـﻪری‬ ‫ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ‪ ،‬ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ـﺪا ﺑﺒﯿﻨﻨـﻪوه‪ .‬ﺋـﻪم‬ ‫دهرك وﺗ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺘﻨﻪ دروﺳﺘﻪﯾـﻪ آـﻪ دهﺑـ‪‬‬ ‫وهك ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﯾﻪآﯽ ﮔﻪوره ﺑﯚ ﺧﻪﺑﺎﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺷ‪‬ﻠﮕﯿﺮو ه‪‬ﻨﺎﻧﻪدﯾﯽ ﺋﺎواﺗﻪ ﻧﺎآﺎﻣﻪآﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﯚڕﺷــــﯽ ‪٢٢‬ی ر‪‬ﺒــــﻪﻧــــﺪاﻧﯽ ‪،١٣٥٧‬‬ ‫ﺑﻪآﺎر ﺑﮫ‪‬ﻨﺮێ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ‪ ٣٠‬ﺳﺎ‪‬ﻪی ﺳﻪرآﻪوﺗﻨﯽ راﭘﻪڕﯾﻨﯽ‬ ‫‪٢٢‬ی ر‪‬ﺒﻪﻧﺪان دا‪ ،‬ﺳ‪‬و ﺑﯚ هﻪﻣﻮو ﺋﻪو‬ ‫ﺷــﻪهﯿﺪاﻧــﻪ دهﻧ‪‬ــﺮﯾﻦ آــﻪ ﻟــﻪ ﺧــﻪﺑــﺎت ﺑــﻪ‬ ‫دژی دﯾﻜﺘﺎﺗﯚری و ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺋﺎزادی‬ ‫دا‪ ،‬ﮔﯿﺎﻧﯿـــــﺎن ﺑـــــﻪﺧـــــﺸﯽ‪ .‬ﻟـــــﻪ ﺳـــــﻪر‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾـــﺴﺘﯿﯽ هـــﺎو ﺧـــﻪﺑـــﺎﺗﯽ ﻟـــﻪ ﻧ‪‬ـــﻮان‬ ‫ﻧـــــــﻪﺗـــــــﻪوهآـــــــﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ـــــــﺮان و ه‪‬ـــــــﺰه‬ ‫ﺧــﻪﺑــﺎﺗﮕ‪‬هآﺎﻧﯿــﺎن ﭘــ‪ ‬دا دهﮔﺮﯾﻨــﻪوه‪،‬‬ ‫ﭘــﻪﯾﻤــﺎن ﻧــﻮێ دهآــﻪﯾﻨــﻪوه هــﻪﺗــﺎ ﺟ‪‬ﮕﯿــﺮ‬ ‫ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎزادی و د‪‬ﻤﻮآﺮاﺳﯽ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان و‬ ‫داﺑﯿﻦ ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺎﻓﻪآﺎﻧﯽ ﮔﻪﻟﻪآﻪﻣﺎن‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﺧﻪﺑﺎت و ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﺎن ﻧﺎوهﺳﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺰﺑﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫‪٢٢‬ی ر‪‬ﺒﻪﻧﺪاﻧﯽ ‪١٣٨٧‬‬


@QSXW ôäa‡äójŽîŠ@õSP

óïîü‚íŽïä@ì@ôØòŠò†@ òŠónØbÐ@óØ õòìóäbà@Šó@óÜ@çbØòŠóîŠbØ ìó÷@õòìbà@óÜ@ôàþï÷@õŠbàüØ òìòíŽï÷@õóäaìŠ@óÜ@a†óîóîò†@Žô @@_çóäbàbØ ôَﱌìóm@æà@ Zð @ ºŠóØ@ŽßbàóØ óÜ@ãò‡i@óÜóóà@ìó÷@Šó@óÜ@‹mbîŒ ŠûŒ@ôïØòŠò†@õŠónØbÐ@ônaŠ ôbi@†íjàaŠ@ÛbØ@õòìó÷@óïïÉïióm ìó÷@ô䆋Ø@@ŽßûäüØ@ôÜìóè@óØ@†‹Ø †íjàaŠ@ÛbØ@õòìó÷@a†@õóiþÕåï÷ óiþÕåï÷@ìó÷@ónaŠ@†‹Ø@ôbi õóîbØ@óåmbè@õüè@ónŽïji@ìíiò† óØ@Úïma‹ØíáŽî†@ôÙŽïmłóò† æîóØò†@‘bi@óØóïïØòŠò†@òŠónØbÐ óÜ@ìíióè@ça÷óm@”ïäaìó÷ a‡iþÕåï÷@õò‡ï÷@óÜ@ì‹ÙÐ@óÜ@ÚŽïäaŠü ôäbîŠóu@óÜ@õòìó÷@üi@a†ò†@çbïÜìóè ìó÷@çóØóä@aì@a†óiþÕåï÷@ãó÷ çbîò†@ça‹Žï÷@õbÜóàüØ@õòŠüu ì@õ†aŒb÷@ônaŠ@ói@lþÕåï÷@oîì ì@ü‚óiŠó@ôÙŽïäbîˆ@ói@´“îó  ôma‹ØíáŽî†@ôÙŽïmłóò†@ói@´“îó  ÚŽïq@çaŠü @oîíäbîò†@òìaŠb÷@ónŽïi óØ@òŠüu@ìói@óØóäaŠü @ãłói@LæåŽïi óØóïïØòŠò†@óÝïàbÈ@a‡ŽîìóÜ@çbîü‚ õòìóäbà@üi@ãłói@Nìíióè@ ô−aŒbÔ óØ@a†óîò†@Žô@ìóÜ@•bnŽï÷@bm@óØ óÝïàbÈ@Šó@òìóåïŽîŠói ÛbØ@óØ@õòìó÷@Šóè@çbØóïïØòŠò† ónaŠ@òìó÷@†‹ÙŽïq@õòŠb“ï÷@†íjàaŠ üi@çò†ò†@Žßìóè@ôïØòŠò†@ôÝàbÈ óÜ@Žôióè@çbî÷óm@óØ@õòìó÷ óÜ@æäaíni@óØ@õòŠüu@ìó÷@çbØóäaŠü  ìbåŽïq@óÜ@a†ìímbèa† a‡äbîü‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói ìó÷@Žßó óÜ@•óiìbè@õ‡äòìòˆŠói òìó÷@æåŽïi@ÚŽïq@•óäóîý ìó÷@óÙîòìó÷@Šó@òìónŽîŠó ò† ìó÷@Žôäaíni@óØ@óïš@óánï óÜ@ŽõŽîŠbri@ìó÷@õóïî‡äòìòˆŠói Šó ó÷@çóÜóóà@a†òìbà@õìaìóm òìbmòŠó@óÜ@Šóè@æîóÙi@òŠb“ï÷ õ‡ïu@ói@ŠûŒ@çbØóïïïÝåï÷ óïŽîíä@ómłóò†@ìó÷@ômó‚@Žßó óÜ bÙî‹àó÷@NŠ@ bØŠó@òìíjmbè@óØ@çìíi çbïniaìòŠ@õìaìóm@óÙîòìó÷@Žßó óÜ ça‹Žï÷@óÜ@póäbäóm@ì@ìíji@ÊmóÔ ïè@a‹Ø@ a†@çbï“îóØómòŠbÐó ôåŽîí’@õìbä@ói@ôòŠ@ôÙŽïåŽîí’ Lìíibàóä@bÙî‹àó÷@ôÙïmbàüÝrî† ôäbîŠóu@óÜ@çbánî†@ô îaì†@ãłói óÜ@a†a @ äüØ@ça‹Žï÷@ômbïÜóàóÈ a‡äbîòŠ@õŠíé»@ïîòŠ@ôäbàòŒ †‹Ø@ça‹Žï÷@ói@ôïmbzïÝóm@ôØóàüØ óØ@òìòìíiò†@ì⁄i@Šbj‚ó÷@ŠûŒ óØ@çìíi@×óòíà@ôÙŽï’ói óÜ@a†óàò†Šó@ìóÜ@çbØóïïÝïîa‹ï÷ òìóäb°biŠòŒb÷@ìóïØŠím@õóŽîŠ ça‹Žï÷@ói@çbïmbzïÝóm@ôØóàüØ òŠónØbÐ@ãłói@N†‹Øò† Lça‹Žï÷@õóÜóàüØ@LçbØóïîü‚íŽïä óÜ@ìíi@ŽßbÙî†aŠ@ôØóîbÜóàüØ ”ïnaŠ@ói@La†Bb’B@ôäbàòŒ ì@òìóäa‡îóà@ómbè@óØ@õòìó÷ òìóÜ@õi@†‹Ø@ôiþÕåï÷ aì@ôÙŽïánï@óØ@òìò†‹Øò†óä Âä‹ @òŠóè@ôØóîüè@oŽïåŽîŠŒóàa† òìó÷@ìíš@ïØ@óÜ@óàó÷@óÙîòìó÷ óØ@õóïäüïÝïà@óÙÜó‚@ìó÷@óØ@ìíi ì@çbàŒb@ôäòìb‚@õü‚üi@òìímbè ãó÷@ôäìíióä@óÜ@Lìíióä@ÚŽîŠójŽîŠ çbb÷@ŠûŒ@a†òŠójŽîŠ@ììa‹ƒÙŽîŠ ôäbØòŠbÈí’@õaì†ói@a‹“ŽïØ óØ@ÚŽïmbØ@óîüi@Šóè@ìa†@ôåîóàí‚ üi@a‡äa‹Žï÷@óÜ@Žõ‹Øó÷@ãû‡äa‹ÑŽîŠ bä@çbî@ŽôÜói@ôàþï÷@ôîŠíé» òìó÷@ïè@óØ@çbn†ŠíØ@óÜ@bïäóm

T

Y

@@UPT@òŠbàˆ

@ @òìómìóØ@ŽðÜ@ðÙïma‹Øíº†bä@ðÙŽïmłóò†@óØ@ÚŽï’Šü’@ @

@@HñóØónò†ìŠa†@öîóàí‚@ñŠbØŠó@óåmbè@ñ Šó òí Üb@μàóèSP@ŠóóÜ@ڎ ïàI ì@†‹Øò†@òîŠíŽïm@çbï’Šü’ ç@ bîü‚üi@òìóÙïnØa‹q@ón¯bîò† çìíi@eíä@ôØóîóÑî‹Èóà@ôàóèŠói õ‹ŽïÐ@a‡äbØòìüÙäaŒ@ìaìb÷ˆûŠ@óÜ@óØ õŠbîŒaí‚@óØ@ìíi@ôn’ì‹@Lçìíji óÜ@óàó÷@Næ@ i@ôa‹ØíáŽî†@ì@õ†aŒb÷ õŠaŒ@Šó@ôäbØò†ìì‹@ì@â’ì슆 ãóè@ìíiaìóØ@Nç@ ìíi@Šbî†@a‡ÙÜó‚ ômóîbåïš@õómbéÙŽïq@ôäaŠü @ôŽïqói ôŽïq@ói@ãóè@ì@ça‹Žï÷@õóÜóàüØ LóîóÜóàüØ@ìó÷@õŠè@ôäaŠü  eŠóåŽïéàóèŠói@ìíiò†@ça‹Žï÷@ô’Šü’ ôšóØ@NoŽïi@Úïma‹ØíáŽî†@ôÙŽïánï ôÙŽïánï@òìaŠb÷@ómbè@õòìó÷ ómaì@Nìíi@ÚïmbäóÐ@ôÙîˆüÜû‡îb÷ õóŽïu@ônïmürŽî†@ôÙŽïmłóò† @NŠónïÜbmüm@ôÙŽïmłóò†@ói@a†@õü‚ õòˆbàb÷@ŽßbàóØ@ÛbØ@@Zçbn†ŠíØ ôîü‚íŽïä@õŠónØbÐ@óØ@†‹Ø@òìói òìíióè@ôØòŠó@òŠóè@ôîŠóîŠbØ óÜ@ça‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’@Šó@óÜ çbmòˆbàb÷@çbn“ïibäóu@La†@UW@ôÜb a‡îü‚@óÜ@•Šü’@óØ@†‹Ø@òìói μåïiò†@ôšóØ@Lóäìíš@”ŽïqìòŠói õóØóàbØb÷@ça‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’ ôÙïma‹ØíáŽî†bä@ôÙŽïmłóò† ìó@÷@ôŽïqói@ò‹ŽïÜ@LòìónŽîìóØò‡ŽïÜ ômì@óØ@ŽßbàóØ@ÛbØ@ñóîóäaìŠ õŠóîŠbØ@ôîü‚íŽïä@õŠónØbÐ òŠónØbÐ@ìó÷@Lòìíióè@ðØòŠó óÜ@òìíióä@ŠóîŠbØ@çbî†@óïîü‚íŽïä ómłóò†@ìó÷@õŠbØŠó@óäbåŽïè @@@@_óÙïma‹ØíáŽî†bä ói@óä@Zñ @ Šìíq@ÒmíÜ@†íjàaŠ õóäìíšüi@ìó÷@Žßó óÜ@æà@Lóäaìó›Žïq õŠónØbÐ@óØ@ãóè@ŽßbàóØ@ÛbØ ì@òìíi@õŠóîŠbØ@ôîü‚íŽïä ãłói@Nò@ ìíi@•Šü’@õŠbîŒaí‚ ômìòŠ@ìómbéÙŽïq@ì@”î“Žïq ì@oîì@bÜóàüØ@ôîŠè õónaŠb÷@ói@ôÙÜó‚@ôäbØóïîŒaí‚a† ôäbåŽïéÙŽïq@ì@õŒaí²†aŒb÷ N†‹iò†@a‡Ùïma‹ØíáŽî†@ôÙŽïmłóò† ìó÷@ôØòŠò†@õŠónØbÐ@æà@õaì‹i@ói ón‚@õü‚@ôÝŽïè@óÜ@õó’Šü’ a†óàò†Šó@ìóÜ@N†‹i@@õŠbióÜ@ì@ŽõŠò† ìíióä@çbï−aŒbÔ@ói@bïä†@ôäbØòŽïŒ ôÙŽïmóàìíÙy@a‡äa‹Žï÷@óÜ@óØ ói@óŽîŠ@óØ@òìóîbØ@ónŽïi@Úïma‹ØíáŽî† óäìíšüiìi@ôÙïma‹ØíáŽî†@ôŽïäþáÝà Žôi@ÚŽïmóàìíÙy@Lpa‡i@çbØòŒaìbïu ói@a‡i@…óîbi@LïÙÜó‚ ómbéÙŽïq@Lôa‹ØíáŽî†@ôäbØórïäò‹q ôàŠóÐ@ói@płì@ôäbØòŒaìbïu üi@çbïäbØóÐbà@ì@oŽïbåi @@NòìónŽïåŽîŠói çbîümìó÷@ôánï@çaìó÷ çìíi@ŠóîŠbØ@óîüi@Noîìò†óä No @ Žï›i@a‡ŽîŠýói@ó’Šü’@ìó÷@óÙîòìóÜ çbïïa‹ØíáŽî†@ì@õ†aŒb÷@ÚÜó‚@bäò† ómłóò†@ìó÷@Ûóä@oîìò† ói@ìíi@óØ@òìa‹‚a†@óÙîˆüÜüî‡ï÷ ìíàóè@ìó@÷@LôäóòŠbä@ôàóèŠói @@@NÚÜó‚@õóîŠbØa‡ïÐ ÛbØ@LŽßbàóØ@ÛbØ@Zçbn†ŠíØ óÜ@óØ@†‹Ø@òìói@õòˆbàb÷@†íjàaŠ a‡äa‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’@ôàbØb÷ Úïma‹ØíáŽî†bä@ìïÜbmím@ôÙŽïmłóò† ‹mbîŒ@a‡’òìbåŽïq@ìóÜ@ìòìóîbØ@ónŽî† ŠóîŠbØ@ói@ôØòŠò†@õŠónØbÐ óîòìó÷@a†ò‹ŽïÜ@óØòŠbï‹q@NŽôäaŒò†

ÛbØ@L†íjàaŠ@ÛbØ Zçbn†ŠíØ †‹Ø@óäaŠónØbÐ@ìói@õòˆbàb÷@ŽßbàóØ bî@æmbéÙŽïq@óÜ@çìíi@ŠóîŠbØ@óØ ça‹Žï÷@ôäýó @ô’Šü’@ôäa‡ÜóèŠó òíŽï÷@õŠòìbi@ói@La†QSUW@ ôÜb@óÜ ôå@ îóàí‚@õŠbØŠó@óåmbè@μäaímò† Ûòì@a†UW ôÜb@óÜ@çbØò‡äí‚b÷@ì óÜ@bî@æîò‡i@ãóÜóÔ@óÜ@ÚŽï ’Šü’ •Šü’@ói@ôäbØŠónØbÐ@a†bàóåi ça‹Žï÷@ôäýó @õUW ôiþÕåï÷@ôåïbä @@@_çóäbàbØ@òìónibäóu@õóäaìŠ@óÜ ói@ãłì@Zñ @ Šìíq@ÒmíÜ@†íjàaŠ a‹Ø@a‡äa‹Žï÷@óÜ@õòìó÷@æà@õaì‹ i ôÙŽï ’Šü’@õóäb‚@ónŽï šbä a‡ïnaŠ@óÜ@óÙäíš@LòìóåïÔónaŠ óåmìóØ@ôîaìòŠ@óÜ@ôàóèŠói@•Šü’ ôánï@óØ@óîóäb‚óîbi@ì@ãŠüä@ãó÷ ôn“ @ói@ì@ôbï@ì@ômóîłóàüØ óÜ@LeŠŒóàò†a†@Šó@óÜ@ômłóò† ìòŠói@óÙŽïäaŠü @•Šü’@a‡mbØ@çbàóè ôÜìíÔ@ôÙŽïäaŠü @ómaì@N”Žï q ôàŠüä@ì@…óîbi@ÚŽïÜóàüØ@ômóîłóàüØ ôäbØòŠòíŽïq@ó@Ø@òìaŠb÷@ónŽïåŽî†@eíä ìeŠü ò†@ônŽîŠa‡młóò†@ôánï õììŠ@ìòŠói@ôîaŠb÷@ômłóò† çbàí @fi@Nò@ ìómbØò†@ça‹îóÔ óÙäíš@Ló“ï“Žïq@ìòŠói@ôÙŽïäaŠü  ÚŽïØóî@óÜ@ÛóîbÜóàüØ@ô䆋Ø@ŒbiŠò† ômóîłóàüØ@¶íàbØóm@ôäbØóÌbäüÔ@óÜ N‹@ mŠó@ôÙŽïÌbäüÔ@üi@ôbï@ì a†QSUW@ôäa‡äójŽîŠ@óÜ@õòìó÷@ãłói ói@oaŠ@L@a†@õììŠ@ça‹Žï÷@óÜ óÜ@ÚŽîìbš@Šó ó÷@Nì@ íi@óäaìó›Žïq õóÜóàüØ@íŽïä@ôäbØóäaŠü @ômìòŠ LæîóÙi@a†óàò†Šó@ìóÜ@ça‹Žï÷ ôÙŽïåïš@òŠóiòŠói@óØ@μåïiò† õŠb’@õŒa숊íi@ò†Šì@ìa숊íi ôÜa†üïÐ@õómbéÙŽïq@óØ@çìíji@o슆 õŒa숊íi@ìòŠói@çbïäa‹Žï÷@õóÜóàüØ õaì†@óÜ@pójîbm@ói@Nb@äò†@òí@Žïq@Žßbq ô’ói@òìóïó÷@ôîŒbØbš@õòˆû‹q ì‡äbnó÷@õòŠóq@çbåŽïéàóèŠói ôäìíš@õŒa숊íi@ìòŠói@ômìòŠ óäaŠü @ãó÷@Nì@ íi@‹mïèói@óÜóàüØ ôäa‹Žï÷@õóÜóàüØ@óØ@óïïmóîłóàüØ ìòŠói@òìóïïnîŠóä@ôØóîbÜóàüØ@óÜ ôäaŠü @L†‹iò†@eíä@ôØóîbÜóàüØ òìómìóØ@@ŽðÜ@ô“ïäbØóàŠü@ ä@ì@…óîbi ô“ïbï@ôäaŠü @ôïnîíŽïq@óØ ôàïmürŽî†@NòìaŠb÷@óîbåŽïè õóÜóàüØ@õìłíÕÜóè@ômóîb’bq òŒbm@õóÜóàüØ@óîüi@ìíi@¶a†íŽïÐ ‘Šóè@õóánï@ìó÷@ça‹Žï÷@õa숊íi ãłói@NeŠ†Šüi@ìíiò†@ì@†‹Øò†óä a‡ŽïuóÜ@_a‡ØóîónaŠb÷@@ói@çaŠü  La숊íi@õìaŠ‡Üó@ èŠó@òŒbm@ôåïš õŠb’@õjå’ûŠ@ì@a숊íi@ò†Šì @ì@óïš@çbïÜbî‡îb÷@ì@wäbàŠb÷ _óîóè@çaŠü @óÜ@çbïØóïïäaìŠòìbš çbïnóióà@æîïØòŠó@çbàí @fi ôàïmürŽî†@óÜ@çìíi@Šb ŒŠ ôØóîómbéÙŽïq@ôäbåŽïéÙŽïq@ì@ômóîb’bq õ†aŒb÷@ói@μj’ó @ì@Úïma‹ØíáŽî† Šó@ i@óÜ@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@ü‚@Nìíi póàìíÙy@ôäìíióä@ôàþï÷ óÜ@ôÙÜó‚@L†‹Øóä@çbï’Šü’ óÜaŒòì@płóò†@ôîûŠòŠó çbïïa‹ØíáŽî†@ì@õ†aŒb÷@ì@çìíjmbè õ‰Žîím@òìó“î‹ÙïÐ@õŠbióÜ@Noîìò† ìó÷@ómaì@çaŠb؇åŽîí‚@ì@çajå’ûŠ ì@çaŠü @ôÙàóš@óØ@õóäbóØ

öîóàí‚@ñŠbØŠó@óåmbè@ñŠó òíÜb@μàóèSP Žßó óÜ@ìíi@pbØìbè@Žßbàó÷@ðäa‡äójŽîŠ@ñRR@Zòˆbàb÷ ðÙïma‹Øíº†bä@ìïÜbmím@ðÙŽïmłóò†@ñŠbØŠó@óåmbè@a‡àbØb÷@óÜ@óØ@óÙŽï’Šü’@ñŠó òíÜb@ómaì@LñóØónò†ìŠa† ìbšŠóióÜ@ói@ìóïïä@çbb÷@ðÙŽïmóibi@Lðàþï÷@ñŠbàüØ@ðäóàóm@óÜ@óîò†@Žð@ŠóóÜ@熋Ø@óÔ@ìòìóäa‡ÙŽïÜ@NòìómìóÙŽïÜ òìò‡äóèòŠ@ŠûŒ@óÜ@Žðiò†@ìóÜìíÔ@ðØóîòìóä‡åŽîü‚@ói@îíŽïq@NNNö@ ðØòŠò†@Lðîü‚íŽïä@ðÙŽîŠónØbÐ@ìíàóè@m‹  μàóèSP@ñóäüi@ói@a†òŠbàˆ@ãóÜ@Bç@ bn†ŠíØB@NŽñìò†@ðmójîbm@ðmbØ@öpóЊò†@•óàó÷@N@Žñ‹Ùi@ŠóóÜ@ñòìóåïÜüÙŽïÜ ŽßbàóØB@ñŠa‡’ói@ói@ðَ ïà@LòìómìóÙŽïÜ@ðÙïma‹Øíº†bä@ðÙŽïmłóò†@ñóØóàbØb÷@óØ@ñó’Šü’@ìó÷@ñŠó òíÜb ñónïàíØ@ðàa‡äó÷@LBñ @ Šìíq@ÒmíÜ@†íjàaŠB@öçbn†ŠíØ@ðma‹Øíº†@ðiïy@ðbï@ñŠónÐò†@ðàa‡äó÷@LBðºŠóØ @@NóØómóibi@Šó@ón‚@çbïÙ“ïm@a†Šbï‹q@‡äóš@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@ìbåŽïéÙŽïq@çbn†ŠíØ@ðma‹Øíº†@ðiïy@ñ‡äòìbä

ì@ôÔìíÕy@ôÝÐbyóà@Lôbï óäýóóà@ãó÷@òìòŠò†@óÜ@pójîbmói ôjÜó@a‡móÕïÔóy@óÜ@Na@‹Øò†@‘bi çbïØóî@óØ@ÚÜó‚@óÜ@óÔóy@ìì†@ãó÷ •bi@ôäbîˆ@çbï@ Øóî@ì@õ†aŒb@÷@ôÔóy ìóÜ@õòìó÷@üi@Š@ bØüè@ìì†@óäìíi ôäa‡Üóè@Šó@õóåïàòŒ@a†óÉàbu @@NŽôji@Œb@òŠìó @aìb÷@ôiþÕåï÷ õŠòìbi@ói@ŽßbàóØ@ÛbØ@Zçbn†ŠíØ õŠónØbÐ@óäbÔ@ìó÷@ôŽïq@ói@oibäóu óÜ@òìíióè@ôïØòŠó@ôÜûŠ@ü‚íŽïä @@_a†UW@ô’Šü’@ôäbÕÜí‚ æà@õaì@‹i@ói@ŽôÜói@Zð @ ºŠóØ@ŽßbàóØ ôäłb@òìóåï›i@Šó ó÷@çóÝó÷ ôäłb@ôäbØòìa†ììŠ@õìaìóm@ìí“Žïq a‡ÝibÕà@óÜ@ì@çbØòŒaÉŽï÷@óÜ@ìí“Žïq ômłóò†@çóîý@óÜ@óØ@píØŠó@óÜ õŠónØbÐ@óØ@b‚ò†Šò†@La‹Øò†@òìb’ ôbó÷@õŠìò†@ó“ïàóè@ôîü‚íŽïä ô䆋Ùn슆@õŒbóåïàòŒ@óÜ@ìíióè óàò†Šó@ìó÷@ìa†óiþÕåï÷@ìó÷ óÜ@μŽïÝi@ônaŠ@ @ói@óØ@ìíióäaì ôäaím@ómò‡ï’@ì@ ói@ÚŽïóØ@òìòŠò† LbÙi@ôîò‡äbàŒb@ìòìòìbä@ónŽïi@ônŽïi Šó ó÷@óØ@ìíióè@”îómóïÉÔaì@ãó÷ õóÉàbu@íŽïä@óÜ@ójbäíà@óåïàòŒ@ãó÷ ãó÷@óØ@õòìó÷@üi@ìíióè@a‡äa‹Žï÷ óÜ@•òìòŠò†@óÜ@oŽî‹i@Žôq@óiþÕåï÷ óÜ@ÚŽïäaŠü @pójîbmói@Ûóîý pójïä@ói@a†bÙî‹àó÷@ôäbØómóbï òìóÙî†@ôØóîý@óÜ@ì@pbéÙŽïq@òìb’ çbØóïîbqììŠí÷@ômóbï@óÜ@ÚŽïäaŠü  Lìó÷@óØ@pbéÙŽïq@òìb’@pójïä@ói ‹mbîŒ@óàó÷@óØ@õòìó÷@üi@a†@ôïmóàŠbî ôÙŽîŠìò†@óÜ@ÉîŠó@ì@oŽî‹i@òŠóq õ‹‚b÷@ôäbà@‡äóš@óÜ@a‡ÉîŠó@ŠûŒ õQW@óÜI@La†UW@ôÜb Hçóáèói@RR@bmóè@òìòŠòíî‹èó’ òìó÷@õóØóvïmóä@ìòìóm‹ @ôäa‹Žï÷ @@@@Nçbánî†@óØ@ìíi

Lìíióä@a†óäbmłì@ìó÷@õóiŠûŒ ìb’@ômóàìíÙy@ôánï ói@õ†ó@óÜ@†ó@ô ónóiaì õaì@óØ@ômójîbmói@ì@płì@õòìòŠò† õü‚@óÜ@òìó‚a†ói@óØ@ìíjmbéŽïÜ óÜ@i@Žôäaíni@óØ@ìíi†‹Ø@kÜó üi@òìómbÙi@çbØóïîü‚íŽïä@òŠóòŠbš •bi@üi@ìbÜóàüØ@ôä†“Žïq@ìòŠói ÞàbÈ@ìì†@NÚ@ Üó‚@ôäbîˆ@ôä†‹Ø õ†ói@a‡ÙÜó‚@ôäbîˆ@óÜ@ãaìò†Šói LõŠìíib÷@ ô @ ÈŒòì@ZçbïàóØóî@Na‹Øò† ôn“ @õŠìíib÷@ôÈŒòì@òŠbî†@óØ bm@oî†@çbàò†@ãłói@Lìíi@•bi L•b’@ômłóò†@ôäbØóÜb@æî‹‚b÷ ŠûŒ@ôäbØóØòŠó @o‚ónŽïq@ôäaŠbm@óÜ ŠûŒ@ôäbØóØòŠó @ì@μ“äÔóÐ@ŠûŒ ãó÷@Lìíjn슆@μ“ä‡äóàóÜìò† õü‚@üi@a‡äbîˆ@õòíŽï’@óÜ@ò†aŒóm ô䆋Ùn@슆@üi@Lìíi@ÚŽïÝïàbÈ íŽïä@óÜ@ Ö@ ïàóÈ@ôÈbánvï÷@ôÙŽî†aŒóm póàìíÙy@òìó‚a†ói@Na†óÉàbu õòìó÷@üi@a†ò†óä@ô−Šó@bïäómóä óÕïàóÈ@ò‡äóš@ò†aŒóm@ãó÷@óØ ómóbï@ìói@”îŠbuŠûŒ@ìíÙÜói LôÈbánvï÷@õŠbióÜ@õóäbmóÜóÌ ó“ïàóè@•óÙî†@ì@õ†bnÕï÷@õŠbióÜ ìó÷@ô䆋Ø@†bîŒ@üi@†‹Øò†@ôØóàüØ ôäìíióä@ò@ ìó“î‹m@ôØóîý@óÜ@NóÝbÐ õVP@õóîò†@óÜ@óØ@çbØóïî†aŒb÷ õóîò†@ói@óØ@Lòìý@ìói@õ†þïà çbmłì@ŠûŒ@óÜ@ìa‹bäò†@çbØóiþÕåï÷ ói@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ Nç@ ìíiò†@†aŒb÷@çýó  LpíØŠó@Lõ†aŒb÷@ôjÜó@òìó‚a† LçbØóäa‡åîŒ@õòìó䆋Ø@òŠìó  ì@çbïäa‡åîŒ@õòŠbàˆ@õŠó@óäìíš òìíji@çójî‹Ôóm@ãa‡Éï÷@ì@ó−óÙ’ó÷ a†óàò†Šó@ìóÜ@óäòŠ@@óØ@ÚŽîŠbj‚ó÷ ãó÷@óØ@çìíiaì@çbØóäbòŠ@àóØ a‡ÙÜó‚@ôŽîí @ói@ãaìò†Šói@óäbn’ ôÝÐbyóà@íŽïä@óÜ@ãóÙïäý@ãłói@Lçò‡i

çbáŽïq@ŽßbàóØ@ÛbØ@@Zçbn†ŠíØ òìónibäóu@óÜ@Šbï‹q@ãó@ Øóî@ó’ü‚ óØ@õóäaŠónØbÐ@ìó÷@NæîóÙjŽïq@oò† ô’Šü’@óØ@õòìó÷@õüè@óäìíi a†QSUW@ôÜb@óÜ@ça‹Žï÷@ôäýó @@_çóäbàbØ@pa‡iììŠ óØ@õòìó÷@üi@ZðºŠóØ@ŽßbàóØ óØ@Žõ‹Ùi@UW@ôÜb@ô’Šü’@óÜ@‘bi ‡äóš@ôÙŽïÈónÔóà@óÜ@‘bi@oŽïi@ÂäòŠ ôîìì‰Žïà@ôÙŽïÌbäüÔ@óÜ@æîóÙi@óäbà Lòìaì†@òìóåï@ ŽîŠói@óîaì@•bi@@a‡äa‹Žï÷ ôàò†Šó@üi@òìóåîŠói@†óîb’ bnŽï÷@Lçb‚@aŒòŠ@õŠbØ@Šó@óåmbè óØ@æîóÙi@ò†a‡jnï÷@òíŽï’@ìóÜ@‘bi Žôq@õóÜóóà@ìó÷@ônîì@õü‚ ”ïäò‹àóØ@LìòìómbÙi@Âäò‹àóØ òìóåïi@Úîä@ŠûŒ@Šó ó÷@Nòìòìíi óÜ@b’@ôr@ôiþÕåï÷@ôä‡äbîó aŠ ìíi@ÛóîbmòŠó@õü‚@La†QSTQ@ôÜb ŽßóÙŽïm@ìó“ŽïØ@ìó÷@õòìóäìíi@×òŒ@üi óÜ@ÚŽï’ói@çóîý@óÜ@ô䆋Ø@μîb÷@ói ⁄Üí@ móîb÷@óØ@òìóÉï’@ôäbØýóà õŠójŽîŠ@ón‚òì@ìó÷@”ïïåîóàü‚ æîÙîä@μŽïÝi@Žôi@ÂäòŠ@òìó÷@Lìíi õŠìò†@õŒbóåïàòŒ@üi@Žô i@çaŠü  óØ@õòìó÷@ãłói@NUW@ôiþÕåï÷ b’@ômóÜìò†@ôánï@ ói@õ‡äòíŽïq óØ@a‡îü‚@õóÜb@SW@ôäóàóm@óÜ ‡äóš@Šóè@bÙi@ïè@ôäaínîóä ómbäbÙáï÷@ìóÜ@ìíióè@õŠûŒ@õóåïàòŒ üi@Žõ‹iŠòì@ÚÜóØ@ômóîóè@óïî†bà ìòŠói@üi@ÚÜó‚@ôäbîˆ@ô䆋Ø’bi ói@ÚÜó‚@ôä‡äbîó @Lpłì@ôä†“Žïq μŽïÝi@Šó ó÷@Lóàò†Šó@ìó÷@ôÙŽïäbîˆ ômłì@ŠûŒ@ça‹Žï÷@Žßó óÜ@çbàòŒìbè ôàóèìì†@õŠó’@õaì†@LóÙî† ”î‹maì†@†óîb’@çbî@òìóïïäbéïu 솋ÙŽïq@çbïnò†@òíŽïqŠó@óåmìóØ a‡ÙŽïÜby@óÜ@òìóåmìóØ@çbï“Žïq@ŠûŒ üi@ómóïЊòŒ@ìó÷@ìómbäbÙáï÷@ìó÷ óÜ@ìíióè@a‡äa‹Žï÷@óÜ@æmìóÙ“Žïq


RPPY õóîŠíŽïÐ@õQX

a†óàò†Šó@ìóÜ@Nôåîóàí‚@ô䆋à óÜ@õü‚@ôîaìòŠ@póàìíÙy ôÙïmbàîŠbØ@ôïmóîbóØ ómaì@LŽõ‹ ò†Šòì@òìóïïåîóàí‚ ôîaìòŠ@ôåîóàí‚@ôäbØòŠbî‹i@ìóÔ ôÙŽïmóbï@ì@oŽîíÜóè@Šóè@ói óÜ@ãóÙïäý@NŽô“‚óiò†@póàìíÙy ãó÷@a‡ïäa‹Žï÷@õóÉï’@õóåîŠûŒ@ íŽïä õaŠòŠó@NóÜaŒ@óîónîŠümü÷ ÚŽî‡åŽïè@ì@ôïmóîaŒòŠbä@ôäìíióè ãłói@a‡äa‹Žï÷@óÜ@ôïbï@ôŽïäþáÝà ôÙŽïäa‹îóÔ@õììŠ@ìòŠói@póàìíÙy ôÌbäüÔ@Nò@ ìòìíióä@ôîaìòŠ@õ†‡ïu ô䆋à@õaì†@óÜ@ãóîìì† LpbØò‡Žïq@oò†@òìóïïåîóàí‚ óïï’ŠbïÜü÷@ìó÷@a†óÌbäüÔ@ãóÜ ôåîóàí‚@õŠìò†@óÜ@õóïî‡äí‚b÷ òìónò†@ói@płóò†@çìíi ìó÷@ôäòìb‚@çbï›ïè@ãłói@Lç‹ ò† õóÙïmbàîŠbØ@óïïmóîbóØ ×òŒ@ói@óîüi@çìíióä@ôåîóàí‚ õŒûq@ônîŠóä@ÚŽî‡åŽïè@ õòìóä†‹Ø ì@μîb÷@ôäbØbàóåi@Ûòì o“q@ói@ì@•Šü’@ôäbØórïäò‹q ò‰Žîím@ì@μš@óÜ@ÚŽî‡åŽïè@ói@´ói

õü‚@üi@fäaíni@óØ@fióä@a‡äa‹Žï÷ ÚŽïq@üi@ŠóîŠbØ@ôÙŽîŽïè@ónŽïji ô @ młóò†@óÜ@Šü @ì@Žßb÷@ôäbåŽïè μäaŒò†@ômójîbmói@Na†@ôbï óiŠòŒ@õüè@ói@ôàþï÷@ôîŠíé» ìó÷@LçíïîŒüqí÷@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽïäa‡ŽïÜ óÜ@ìíi@ìa‹bä@óØ@õóäüïŒüqü÷ Šóè@ô䆋Ø@õŠójŽîŠ@üi@ça‹Žï÷ a†ómłì@ãóÜ@ôbï@ôÙŽïmóØòŠóy Nò@ 솋Ø@Œaìý@ŠûŒ@õóäíïîŒüqí÷@ìó÷ óÙîòìói@ãóÙi@òŠb“ï÷@ónîíŽïq õŠíé»@ôäbØò‡äóЊóm@óÜ@ÚŽïØóî ôÝÝïà@ôäaŠójŽîŠ@õŠûm@ôàþï÷ LŠbïn‚ói@õŠìíqb’@Ûòì@ìíi@ça‹Žï÷ Šbu@ŠûŒ@æà@õaì‹i@ói@óØ@ìíÝbÔ@N† Lì@ íÝbÔ@NŠ@ ínØì†@ @óØ@e‹Øò†@‘bi üi@a‹Ø@‡ïèó’@òìó䆋Ø@óÜüm@üi óÜ@N†@ ŠíØ@õòìóåmììi@óÜ@ça‡ŽïÜóiŠòŒ ôäaŠójŽîŠ@ôäa‡ŽïÜ@õaì†@ói@a‡ÙŽïÜby Lça‹Žï÷@ôbï@õòìóåmììi ìíi@óäbóØ@ìóÜ@ÚŽïØóî@•ìíÝbÔ óÜ@e‹Žïi@çaìó÷@õŠìò†@ôäaínîò†@óØ ìói@âîŠ@Na@‡äa‹Žï÷@ôïbï@ôiþÕåï÷

çbØýóà@Ûòì@óÜóàüØ@ôäbØóïïnîŠóä çbïïnîŠóä@ôØóïîaìòŠ@çbØóïîŠaŒb@i@ì ìó÷@N†@ ‹Ø@μia†@çbîóØómłóò†@üi õaŠí’@õbáï@óÜ@‹mbîŒ@óïï’ŠbïÜü÷ Nò@ ìónŽïiò†@ónóuŠói@a‡äbjèóïä ôäa†ŠòŒüu@óÜ@ãóïŽï@ôÌbäüÔ oò†@òìóïîìbmóè@õQSWV ôäbnïàŠüÑŽîŠ@óØ@pbØò‡Žïq ìó÷@õòìó䆋Ø@×òŒ@ói@ômóÜìò† õóäbïma‹ØíáŽî†@bàóåi@çóá ò† ôåm‹Üóè@ì@ça‹Žï÷@ômòŠóåi@õbbî ôØóïîaìòŠ@õŠòìŠóbbî@ô슆 płóò†@üi@Úïma‹ØíáŽî†@ì@ôîbbî ói@óÜìóè@ãó÷@ãłói@çóØò†@μia† ãóØóî@Np @ ìóØóä@Šó@üè@ìì† õŠbàüØ@ômłóò†@õómbéÙŽïq ìó÷@íŽïä@ôäbØóØbm@ì@ôàþï÷ õŠónØaŠbØ@õ‹Üóè@ómłóò† ôäìíi@μia†@ì@çaŠü @üi@oîíŽïq õ†í‚@ãóîìì†@Lçìíióä@óïîaìòŠ@ìó÷ õò‡äòìó÷@ça‹Žï÷@ôïmòŠóåi@õbbî ói@óØ@óîa‡Žïm@Úïma‹ØíáŽî†bä@õbàóåi Žôq@ôäbØóÙïma‹ØíáŽî†@bàóåi@ôîbäb ãó÷@ôàbØb÷@NŽõ‹Øò†@ŠóîŠbØbä ôàòŠaíš@ôÌbäüÔ@óåmìóØóäŠó ômòìaìóm@ói@âîŠ@óØ@òìónŽîìóØò‡ŽïÜ ì@ôîaìòŠ@ôäa‹î@óÔ@ãò†Šói@ómb‚ò† ça‹Žï÷@ômłóò†@bnŽï÷@LòìónîŠümü÷ ôîaìòŠ@ì@…óîbi@Lóîa†@óÌbäüÔ@ãóÜ ói@ìòìbàóä@çbïîaìòŠ@ôäbØóàŠüä üi@õaìòŠ@õümìó÷@ôÙŽîìbbq@ôn“  ói@ìòìbàóä@õü‚@ôïàaìò†Šói ôàïäbÙïà@üi@õbäbè@ômòìaìóm Nò@ 솋i@Šb’í @ì@ç‡äbÔüm@ì@píØŠó a†bnŽï÷@ômbØ@óÜ@âŽïÝi@aímò†@óîüi ôîaìòŠ@ça‹Žï÷@ôàþï÷@õŠbàüØ òìómóibi@ìóÜ@ìòìì‡äaŠû†@õü‚ Nòìímbè@õ†‡ïu@ôÙŽïäa‹îóÔ@ô’ìím

ôäbØò†‹q@óØ@a†@ôÜìóè@óîòŠüu Žßó óÜ@ì솋iaŠ@ôÝóä@çaíŽïä ói@N@ŽôåŽï‚ìì@ ‹i@ìímbèa†@ôäbØóÝóä óäa†‹q@ãó÷@óäbïïm@óîbóØ@ìó÷@ôäa‡ŽïÜ fi@õü‚@üi@òìó÷@Nç@ ìíi@ÊmóÔ •bnŽï÷@bmóè@ì@ìíióä@÷óm óÙîòìó÷@ Nò@ ìín“éŽïu@ói@ôma÷óm póØòŠóy@óÜ@ãaìò†Šói@óÙÜó‚@ìó÷ çbØòŒaÉï÷@ìóîa†@ŒaÉï÷@óÜ@ Lóîa† òíïäaínîóä@bnŽï÷@@ì@ @o @ Žî‹åïiò†@óäaˆûŠ ôjïyb@òìónŽïji@ ì@ a‡i@çbàŒb@õü‚ fäaíni@óØ@õòŠójŽîŠ@ìó÷ õˆ@ †@bÙi@õ†‡ïu@ôÙŽïmóØòŠóy ôäbåŽïè@Úïq@üi@ôàþï÷@õŠíé» ô @ n“ @ói@a†@póàìíÙy@óÜ@Šü @ì@Žßb÷ @@Ne‹ ò†@òìbšŠó@òìòìóÜ Šbï‹@ q@μîaì†@Ûòì@Zç@ bn†ŠíØ a†ûŠì@ óÜ@bîb÷@oibäóu@õŠòìbi@ói õŠbàüØ@ômłóò†@μŽïÝi@μäaímò† @@@_bä@çbî@óîóè@ôîaìòŠ@ôàþï÷ ôîaìòŠ@Zñ @ Šìíq@ÒmíÜ@†íjàaŠ •ónîŠümü÷@L@ óîónîŠümü÷@ôäb‚‹Žîˆ Šó ó÷@LpbØò†@Šóiónò†@płóò† oò†@óÜ@õü‚@ôîaìòŠ@ÚŽïmóàìíÙy üi@ì@ŽôåŽïàbä@õónîŠümü÷@ómaì@a† bäbè@òŠbšbä@õóØómłóò†@ôånaŠbq õ‰ïmì‡äím@ì@píØŠó@ôàïäbÙïà@üi õìì‰Žïà@ói@ÚŽîìbš@bi@ãłói@NŽñŠói õbmòŠó@óÜ@Šóè@ôàþï÷@õŠbàüØ bn@Žï÷@bm@òìóïîŠbØ@Šó@óåmbè õóØóïîŠbÙ’óia†@ôŽïq@ói@NæåŽï“£ ôîaìòŠ@ôäbØòŠüu@óÜ@ŠójïÄ@ØŠbà Žô@óØ@ónîŠümü÷@ôäbØòŠò‡Žîˆ@ì ôîbbî@ì@ônîŠóä@LôîbàîŠbØ@õŠüu çb“ïä@oò†@Úïma‹ØíáŽî†@bî õŠbàüØ@ñìì‰Žïà@μäaímò†@NpbØò† Šaíš@Šó@ói@bnŽï÷@bm@ôàþï÷ óÜ@ãóØóî@NæîóÙi@•óia†@a‡ÌbäüÔ bm@óîòìóïîŠbØ@Šó@óåmbè@ @õbmòŠó

@@

‘bi@Šó ó÷@ì@Šb“Ð@ìíØòì@ @óä@fiò† ãó@îìì@ †@@ôäaŠìò†@óÜ@ †@ óîb’@æîóÙi ôäìíi@‹m@õ†‡ïu@ì@õ†‡ïu@ôÙŽïbi óïïØýbš@ ôäìíi@a‹Ù’b÷@ôäbàòŒ@óÜ ãò†@ìó÷@ìíia†@ça‹Žï÷@ôäbØóïïàümó÷ ôÙ@ îŠó‚@ça‹Žï÷@óØ@ìíi@ãìíÝÈóà@óØ ômbï÷óm@ô䆋Ø@o슆 óîóÜóóà@ìó÷@ãò†@ìó÷@Nóïàümó÷ õüè@ói@ìíiì†@ ‹Ø@a‡îóq@ômóïu Nç@ a‹Žï÷@ŠóóÜ@ÚïmbàüÝrî†@ôÙŽîŠb“Ð õ÷óm@òŠb“Ð@ìó÷@ôšüi@ãłói óØ@bqììŠí÷@çóbó÷@ìíióä ×òŒ@ô @ àümó÷@õóÜóóà@ãaìò†Šói ôÙŽîŠb“Ð@oîìò‡îóä@òìò†‹Øò† fióè@ça‹Žï÷@Šó@óÜ@ïØŠóàómíà ói@ŠûŒ@”î‚ó÷@õóäłb@ìó÷@bmóè óØ@òìóäa‡îóà@ìó÷@òìíjmbèóä@õ†‡ïu bî@@bÙî‹àó÷@Žßó óÜ@bÙi@ômóäbºóqìbè õbÜóàüØ@ôäbØóäóîý@Žßó óÜ ôÙŽîŠb“Ð@óØ@õìó÷@üi@ ôîòìómóäíŽïä Næ@ åŽïi@ça‹Žï÷@Šó@üi@ïØóàŠómíà óÙîòìó÷@õaì†@ói@çbØóïîbqììŠí÷ pŠíØ@ça‹Žï÷@óÜ@ônò†@bÙî‹àó÷ oò†@çbïnÑà@ôÙŽîŠaŒbi@òìüi òìbÙî‹àó÷@oò†@ói@óØ@ìíjmìóØ çbïÜìóè@ãaìò†Šói@çaìó÷@óîüi@Nìíi òìóäóÙi@óÜüÙš@óîóÜóóà@ìó÷@a†ò† Šóè@ôäìíi@ò‹móà@Žßó óÜ@óîüi Šb“Ð@ói@pòŠbió@ÛóîóÜóóà çbØóîbqììŠí÷@a‡äa‹Žï÷@üi@çbåŽïè óØ@õòìó÷@üi@a†ò†@çbïÜìóè@ó“ïàóè òìóäóÙi@ãaŠb÷@óØómóïÈ@ Œòì@ÚŽî‡åŽïè Nò@ ìóÙïmbàüÝrî†@ ôÙŽïnb÷@ óå“ŽïÙïi óÜ@Š@ ûŒ@fi@ÂäòŠ@òìíiaì@ŠbuŠûŒ æiìíi@òìó÷@ôäaìŠòìbš@çaóÐíà ça‹Žï÷@õˆ†@‡äím@ôÙŽîŠbî‹i@óØ óØ@óäbàíî†@ãłói@LeŠ†ò† Šó@óÜ@çbî÷óm@çbØóïîbqììŠí÷ õ†í‚@ôØò‹îŒ@òŠbî†@@Nòìbäa† a†òìó÷@õbäóq@óÜ@”ïäbØóïäa‹Žï÷ õóäaŠb“Ð@ãó÷@Lò@ ìíióè@õ÷óm bäí‚@‡îb’@òìómû†‹Ø@ãóØ Nò@ ìómüi@ãóØ@ãłói@òìónŽïiìíióä ói@a†‚ó÷@ôÜb@ìì†@óÜ@ãłói óäaŠb“Ð@ãó÷@μŽïÝi@Šó ó÷@ômójîbm õaì†@óÜ@μŽïÝi@†óîb’@ì@oŽî‹åïiò† óÜ@æŽïíy@ãa†ó@ôº‰@ŽîŠ@ôäb‚ììŠ õòíŽï’@ói@bÙî‹àó÷@ôåmbè@ì@×a‹ŽïÈ óÜ@ôäbØòŽïè@ôäìíiŒaìý@LÜbÈóÐ †óîb’@çbØóïîbqììŠí÷@×a‹ŽïÈ óÜ@ì@ @f @ jmbè@a†Šó@ói@çbïÙŽïäaŠü  Nò@ ìóäìíi@Úîä@ŠûŒ@çbØóïîbÙî‹àó÷ a†@çbïÜìóè@ÚŽïn‚óä@óîüi LçóÙi@bÙî‹àó÷@Žßó óÜ@ôäóèbàóè ói@†íjàaŠ@ÛbØ@óØ@õòìó÷@ãłói †‹Ø@fq@õòŠb“ï÷@ôn슆 óä@òìòŠò†@ôäbØòŠb“Ð@òìó‚a†ói óÜ@ÚŽïäaŠü @óØ@óîòìó÷@Šó@óÜ çaìó÷@Næ@ åŽïi@ÚŽïq@a†@ça‹Žï÷@õü‚íŽïä Šó@üi@çbîòŠb“Ð@ìó÷@bïäóm óØ@óîòìó÷@ôàþï÷@õŠíé» ŠóòŠbš@õóØóïïàümó÷@õó“ŽïØ óÜ@æäaíni@çaìó÷@óÙîòìó÷@üi@bÙi ìŠbØ@ôÙîŠ@ ó‚@a†åàó÷@ôØóîbïä† Žßó óÜ@æi@çbîü‚@ôïäb ŠŒbi @@@Nôàþï÷@ôîŠíé» çbØòŠb“Ð@a†@ü‚íŽïä@óÜ@òŠbî† õ÷óm@òíïäaínäbîóä@ónaŠ ôäaŠü @Šó@óÜ@fióè@çbîŠóîŠbØ õóåïàòŒ@ô@䆋Ø@• @ ü‚@ŽßìóÔ@ói@bî ôäý@óÙäíš@ a@†@płóò†@óÜ@çaŠü  ôÜb@ò†Œaì†@Lò†Œbî@óÜ@ãóØ òíî†@ ç@ b¸aŒaÉï÷@ôuìóà@a†ì솋iaŠ ôäbØòŠüuìaŠüu@òŠb’@ì@çbní÷@óÜ ìíØòì@çaŠbm@pójîbm@ói@ì@ça‹Žï÷ ãaìò†Šói@óäaŠb“Ð@ãó÷@o‚ónîbq óîòìó÷@õóØóïïnaŠ@‡äóšŠóè@Nòìíi ôÙÜó‚@õbäaím@óÜ@bnŽï÷@óäòŠ@óØ

U

@@UPT òŠbàˆ

Lça‹Žï÷@ôäbØòìómóä@ôäbØòŒaí²Šb ŒŠ ô䆋ØüšłóÔ@ì@ãa‡Éï÷@ì@æm‹  ìbä@ói@óØ@çaibïu@ì@çaŒaí²†aŒb÷ õóäìí¹@LõŠínÜíØ@ô’Šü’ @@NômóïnóèŠói ×a‹ŽïÈ@ì@ça‹Žï÷@õŠó’@óØ@‹maì† óÙî†@õò‡äòìó÷@bÜóè üi@çbïîŒbäa‹îóÔ@ôäbmòŠò† óÜ@ìŠó’@ôäìíi@a†aŠb÷@óÜ@Nòìóîa‹Ø LŠüuìaŠüu@ôåàˆì†@ôäìíi@a‡ŽîŠü  Šóè@ói@õóŽîŠ@óØ@ìíi@ÚŽïäa‹îóÔ ìbbq@ì@píØŠó@óå’óš ôäìíióä@Na†ò†@ÛóîòìóäbåŽïè óÜ@õŠìíib÷@õó“ŽïØ@ì@õ†aŒb÷ õ‹ a‡Žïq@ì@çìíi@a†Šó’@õŽîìaŠóq ì@æàˆì†@ôäþïq@Ûòì@çbîŠó@óÜ ôîbmüØ@•bq@Na@Š†‹Žïàˆò†@póäbîó‚ ônb÷@óÜ@òŠbuìó÷@”îŠó’@ôåmbè ói@ì@pbØò†@õŒbäa‹îóÔ@a‡ïîóšìbä ó䆊bä@õòˆû‹q@õòìó䆋Ø@×òŒ óÜ@oò†@•Šü’@õòìòŠò† pa†ò†Šòì@óšìbä@ôäbmłì@õŠbiìŠbØ ôqìì‹ @ÚŽïÜóàüØ@ôäbåŽïéÙŽïq@ói@ì ÚÜóØ@ì@ôàþï÷@ôÜbÙî†aŠ Šûm@ôàïäbÙïà@óÜ@æm‹ Šòì õŒbäa‹îóÔ@óÜ@Žõíä@ôÙŽïÌbäüÔ Žßó óÜ@pbØìbè@Np @ bØò‡Žïq@oò† ômóbï@•ü‚íŽïä@óÜ@òìó÷ ì@çaŒaí²†aŒb÷@õŠûm@ììbnØbq óÜ@Nóàaìò†Šói@@Šóè@çaibïu óïû†@a‡“ïîòìómóäíŽïä@ônb÷ õŒa‹àb÷@ómû†‹Ø@õóØóïïàümó÷ õŠbàüØ@óîbmaì@ãói@NõŒbäa‹îóÔ Lôîü‚íŽïä@ônb÷@Žô@óÜ@ôàþï÷ a‡ïîòìómóäíŽïä@ì@ôîóšìbä ça‹îóÔ@Nò@ Œbäa‹îóÔ@ôÙŽïmłóò† ì@õŠíØ@ì@ãóØ@Šó@ói@óÙŽï Šói óÜ@NçóØò†@a‡ïäbØóïïÜò‡äó  a†ìím‹àbÔó@ @ôÙŽï‚û†ìŠbi ì@âî‰ŽîŠ@ôîaìòŠ@ôäbØóäb‚‹Žîˆ óäìóØò†@õ‡äímói@ôäbØòìbbq ãaìò†Šói@óîüi@Nòìóïï‹móà ô‚û†ìŠbi@ôáèòì@bî@Žôi@óåïÔónaŠ @@@NbØò†@Œb@ça‹îóÔ μå@ ïiò†@ŽßbàóØ@ÛbØ@Zçbn†ŠíØ óØ@õóäbîŒb@ça‹îóÔ@ãó÷@ôÝibÔóà@óÜ óÜ@ômóîì솋Ø@@ôàþï÷@õŠbàüØ Šb“Ð@ÚŽïŽÜóàüØ@a†óØóšìbä óÜ@Lòìómüi@󺉎îŠ@ìó÷@õììŠìòŠói Šbï‹q@ò‹ŽïÜ@Na†óîò†@Žôìó÷@õòìbà ì@ôîü‚íŽïä@@òŠb“Ð@ìó÷@óîòìó÷ üi@a†óîòìbà@ìóÜ@óäbïïØòŠò† çŠüi@çaŠbm@ômłóò†@òíïäaímbîóä ÚŽïq@Úïma‹ØíáŽî†@ôÙŽïäaŠü @çbî @@_æåŽïi ôbi@Šó ó÷@Zð @ ºŠóØ@ŽßbàóØ ôÕÐa@íà@æà@ò‹ŽïÜ@æîóÙi@çbØòŠb“Ð õóØóbi@óÜ@çíš@âïä@óîò†@Žô a†@ÊïÔaì@óÜ@熋Ø@㌊óÈ@a†ìí“Žïq çbîü‚@çbïäaím@ÚŽî‡åŽïè@çaìó÷ Šó ó÷@a†@ônaŠ@óÜ@çóÙi@oïjóm æîóØò†@ôØòŠò†@õŠb“Ð@ôbi òìWP@ôÜb@õaì†@óÜ@çóbó÷ bm@ ó@ Ø@æîóÙi@ŠóóÜ@ôibïy@fiò† óÜ@ìíi@×a‹ŽïÈ@õŠó’@óØ@VW@ôÜb ìíi@òìó÷@óØó@ Üìóè@‹mŠûŒ@òìòŠò† a‡’òìó÷@õaì†@óÜ@ç‹iaŠ@ça‹Žï÷@óØ ôjmíÔ@ìì†@õbïä†@ôÈŒòì@bnï÷ Nì@ íióä@çbb÷@aì@óîüi@ìíibà@aìŠóè ìóÜ@i@óØ@òìòŠò†@õóäaŽïè@ìó÷ ómłóò†@óÜ@òìóäóØò†@óäbäaŠü  òìó÷@Šó@óÜ@çaŠü @a‡äbØóïïbï ìó÷@óØ@óáïèíà@çbîüi@‹mŠûŒ Ú@ Žïm@çüš@çbØóäìŒaìóm@óäbäaŠü  •ón‚òì@ìó÷@õòìó÷@üi@çò†ò† óØ@ôØòŠò†@õŠb“Ð@a‡ïnaŠ@óÜ@μŽïÝi õóîò†@óÜ@‹mŠûŒ@†‹Ø@âbi@”î“ïq ò‹móà@ÚŽîŠüu@ói@óàó÷@òìý@ãói@WP

ÚŽïÜb@‡äóš@Lμiò†@ÛŽðÜb@‡äóš óàó÷@òì@a‡äa‹Žï÷@óÜ@píÙ õóÜb@ò†@ìó@Ü@çaìó÷@ŽõìóØò†Šò† ìó÷@¶íØ@çbîìíi@ðäaím@a‡Üòìó÷ ôäbî@Lç@ óji@æîói@óÜ@óäbmóáïyaŒíà •üèòì@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@óØ@ÚŽïmbØ@óÜ

L†‹Ø@çbﺋyóm@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ça‹Žï÷@ôäbØóåŽîí’@ôÔbi@óÜ@ãłói ói@ô÷òŠ@ÚÜó‚@póyaŠ@ŠûŒ@μåïiò† ça‹Žï÷@ôàþï÷@ôîŠíé»@ônïjóm ômbibƒnåï÷@ÚŽïn‚òì@Nçò†ò†

óïä@óàaïä@ìó÷@óä@óØ@òìóåmbè@ü‚ üi@ôåŽîí‚@ìa‹Ø@üi@ôiþÕåï÷@óØ òìíjmìóØ@ça‹Žï÷@ôÙÜó‚@òìaˆŠ ‘óÐóä@õbäaím@óØ@òìóÙŽïmóïÉÔìóà ììŠó@  iììŠ@óä@Lìíibàóä@ôäb“ŽïØ íØòì@æŽïÝi@Ûóä@óàó÷@ìòìóäìíi ìó÷@ìíÙÜói@ÚŽîŠò†@ðmóàŠbî õììŠóiììŠ@ôäaínîò†@óØ@õòŠbØüè üi@òìónŽïi@ôàþï÷@õŠíé» lþÕåï÷@ôäbàòŒ@ôäbØò‡ï÷@õòìó÷ ìó÷@oŽî‹iaŠ@ìì‡åîŒ@UW@”Žï q óäbïîbäaím@ìó÷@çìíš@æîói@óÜ@óäa‡ï÷ æîói@óÜ@a‡Üòìó÷@õóÜb@ò†@ìóÜ bàóä@Ûóîbäaím@a‡ïn@aŠ@óÜ@ì@çìíš õŠíé»@õìì@ŠóiììŠ@óØ@õòìó÷@üi @@NòìónŽïi@ôàþï÷ Ûòì@†íjàaŠ@ÛbØ@Zçbn†ŠíØ õòìói@ôàþï÷@õŠbàüØ@μåïiò† õòìóäbà@üi@ó“ïàóè@óØ@òìa‹bä bÙi@Œb@ça‹îóÔ@ òìa†@ôÜìóè@õü‚ LNNNì@ü‚í@ Žïä@óÜ@ìóØóšìbä@óÜ ‡äóš@óÜ@óäbäa‹îóÔ@ìó÷@oibäóu @@_ôåïiò†@a‡nb÷ ómłóò†@Zñ @ Šìíq@ÒmíÜ@†íjàaŠ Žô Üò†@‘ŠbÐ@Ûòì@çbØóÙîˆüÜüî‡ï÷ óÜ@ãaìò†Šói@ómaì@NçBõŒ@ça‹¢B æm‹ Šòì@ÚÜóØ@ói@ì@æîˆò†@a‡äa‹îóÔ ôîŠüïm@Ûòì@õŠónØbÐ@ÚŽî‡åŽïè@óÜ ãaìò†Šói@Hêø ím@õŠíømI@çþïq óÜ@óÜóàüØ@çò†ò†@Žßìóè óÙäíš@Nç@ ‹iaŠ@a‡äa‹îóÔ@ô‚û†ìŠbi óØ@óîa†@ümìó÷@ôÙŽï‚û†ìŠbi@óÜ@bïäóm õòìóäbà@ì@çìíi@õìbbq@æäaímò† ìóÜ@bïäóm@Lòìóäò‡i@çbîü‚ òŠbØüè@æäaímò†@óØ@óîa† ó‚û†ìŠbi ì@μia†@çìíi@ôäbØóïïØòŠó óäbmłóò†@ãó÷@Nç@ óÙi@Šóiónò† óÜ@@ì@ôîü‚íŽïä@ônb÷@óÜ@ ãaìò†Šói@a‡ïîòìómóäíŽïä@ônb÷ üi@Næ@ åŽïÕÜí‚ò†@ça‹îóÔ@ôuŠóàíÜóè çbïäbØóïîŠíØ@ì@ãóØ@ìó“@ŽïØ@õòìó÷ çbïîaìòŠ@óÜ@Šìb÷@‘óØ@ìòìóäŠb“i üi@NŠ@ bï‹q@‹Žîˆ@ómbjäbîóä@ìòìóma†óä óÜ@ça‹Žï÷@ôàþï÷@õŠbàüØ@óåŽîì óÜ@a‡îŠbØŠó@óåmbè@õbmòŠó ôîŠìíib÷@ì@ôbï@õaìa†@ôàłì ãïÜbî‹ráï÷@ôäþïq@ôäa‹îóÔ@a‡ÙÜó‚ ô’Šü’@õˆ†@ôäbØóqìì‹ @ì óÜ@óäaìó÷@óîaí @óØ@ @òìaŠb÷@óîbåŽïèò† ìói@Nç@ a‡’Šü’@ô䆋iíŽïä@óÜ@ôÜìóè ôØóïîŠbØaìa†@óå’óšŠóè@òìòìíäbïi ôäþïq@ói@çbïØóîibïu@ì@ôbï ìa†ò†@ãóÜóÔ@óÜ@•Šü’@ôäbåàˆì† óåmìóØ@N†‹Øò†@çbïmíØŠó òìóäłíu@ômíØŠó

μåïiò†@Žõ‹Øò†@õŠíé»@ïîòŠ óÜ@çbn†ŠíØ@óÜ@Œaìbïu@óØ ói@ŠûŒ@ÚÜó‚@ça‹Žï÷@õ‹m@ôäbØóåŽîí’ óÜ@çbïîŠa‡’ói@õ‡ïu ói@çbï÷òŠ@ìò솋Ø@a‡äbØó䆊a‰jÜóè ìó÷@Na†@óØòŠíé»@ïîòŠ óØ@ÚŽïàò†Šó@óåïmìóØ@óàò†Šó óÜ@ômójîbm@ói@ôióèŒóà@ôÝÔóÈ a‡ÉÔaì@óÜ@a‡äbØóåï“äóÉï’@óšìbä Šó@óÜ@õü‚ìónaŠ@õ÷óm õŠbàüØ@õaì†ói@ÚÜó‚@ôäb“ŽïØaŠ ŠbØŠó@òìíjmbè@òŒbm@óØ@ôàþï÷ ‡äóš@õòìbà@üi@•óàó÷@ì@ìíióè óÜ@òìóäbØò‡äí‚b÷@õóŽîŠ@óÜ@ÚŽïÜb ŽõíØ@ìíàóè@óÜ@òìómìó à@õóŽîŠ ÂäòŠ@óàó÷@a‹Øò†@õ‹ÙïÐ@ôäaŠbjàíi óÜ@Žôióä@lóîbuóÈ@ôÙŽïn’@Žôi óîaì@ŽõíØ@ìíàóè@óÜ@La‡äa‹Žï÷ çbî@ÚîˆüÜüî‡ï÷@õbéiþÕåï÷ õaì†@óÜ@ÚîˆüÜüî‡ï÷@õbémłóò† üi@çbîóåïàòŒ@çóÜíáÈóà@ÚŽïiþÕåï÷ æäaíni@óØ@õòìó÷@üi@Žôiò†@•ü‚ çbï’üi@ì@çóÙi@ŠbÙÐó÷@ôÜûäíØ ìó÷@ôÙŽïäò†@Šóè@óØ@ìíi@póyaŠ ‡äóšŠóè@çóÙi@píØŠó@óàò†Šó ÚŽïÜb@õ†ì‡y@çójî‹Ôóm õaì†óÜ@ãłói@N†‹Ø@çbïÜíàóyóm ói@çbïÜíàóyóm@çbº†@ÚŽïÜb çbîòìó÷@ôîŒbóåïàòŒ@ìíšŠó õbémaŠíèaŒóm@póäbäóm@óØ@ìíi†‹Ø píØŠó@çbïóØ@ŠaŒóè@ò†@‡äóš õììŠóiìì@ Š@õòìó÷@Žô i@ói@†‹Øò† ôäaŠìò†@Nò@ ìóåji@õ‡ïu@ôÙŽîŒaÉŽï÷ ì@ça‹Žï÷@õŠó’@ô䆋َïq@oò† óïÉïióm@Nòìó“Žïq@ómbè@×a‹ŽïÈ ŽßóÙŽïm@ô’óäbn’@ãó÷@ì@lóèŒóà ìóÜ@ôÙÜó‚@a‡ïnaŠ@óÜ@Žõ‹Øò† ”ïäbî†@óØ@p‹ aŠ@a†ómóÜby óØ@õòìó÷@üi@Žôi@Šò‡ïmóàŠbî õü‚@õóŽïu@óÜ@âî‰ŽîŠ@Žôäaíni ôÙŽïmóŠíÐ@Šbªó@ ÷@ìòìónŽïåŽï· ôÙŽïmóŠíÐ@óäłb@ãó÷@Lìíi@•bi ó’ói@ìó÷@óÙîòìó÷@üi@ìíi@æî‹ŽîŒ ŽõŠ@õìaìómói@oŽïäaíni@płóò†@óÜ Šóói@ôä‡äbqóü‚@ôåŽîí’@ì õaì@bÙi@•ü‚@a‡äa‹Žï÷@õbÜóàüØ óÜ@μåïiò†@óáŽï÷@ôîaì†@óØ@†‹Ø a‡iþÕåï÷@õaì†@ôàóîìì†@õóîò† õ@Šó’@ôÜb@o’óè@@õaì†@óÜ@ôäbî Žô iò†@ìaìóm@×a‹ŽïÈ@ì@ça‹Žï÷ óvïmóä@ói@çójî‹Ôóm@çbØómíØŠó óØ@ÚŽïÜóàóÈ@æî‹‚b÷@çìín“îó  óÜ@ìíi@ôbï@ôäbïäa‡åîŒ@ìíibà ôîbmüØ@çbïÙŽïn’@ìíàóè@a‡ÉÔaì ôàò†Šó@ôéuòínà@bmóy@NbåŽïéŽïq @@


@QSXW ôäa‡äójŽîŠ@õSP

ZìaŠ‡äóîó aŠ

óàbà@ôîaì†@ôšüØ@õóäüi@ói @ @òìóîôÌbjiò†@õóÜbÔ ôäa‡äójŽîŠ@QXI@RPPY@õóîŠíŽïÐ@õV@ôåîóè@ôäbîóiòŠói óàbàB@ói@ìa‹bä@ôÌbjiò†@õŠ†bÕÜì‡ióÈ@bnüàbà@HQSXW ômłì@óÜ@I@Lô’ü‚óä@Âäbà@‡äóš@•bq@LBô @ Ìbjiò†@õóÜbÔ @@N†‹Ø@ôîaì†@ôšüØ@Hbïäbnî‹i õóÜóàüØ@ôäaŠŒóàa†@ôàò†Šó@óÜ@ôÌbjiò†@óÜbÔ@óàbà ôîŠb ŒŠ@üi@pbió‚@ì@ômóîa†ŠíØ@õŒbjŽîŠ@LòìóÐbÙŽîˆ ìbîŠì@òìý@ìóÜ@ÚŽïØóî@N†@ Ša‰jÜóè@õóØòìómóä ôïmóàa‡äó÷@òìòóïîŒbäb’@ói@óØ@ìíi@óäbmìóØíÜóèói ôäbØó−bàb÷@õìbåŽïq@óÜ@솋Ø@ŽßìíjÔ@ôÐbÙŽîˆ@õóÜóàüØ òìóïîŒü܆@ói@LçbØüi@ìÔó@óÜ@a†@ÓbÙŽîˆ@õóÜóàüØ õìíåïm@õ†ŠíØ@çbäüïÝïà@õŒûq@ômaìb÷@ÚŽïmbØ@Nb’üÙŽïm õŠ†bÕÜì‡ióÈ@LaŠŒóàa†@çbnŠíØ@õŠbàüØ@ì@õ†@ómbè@õ†aŒb÷ ôä†“ŽïqìòŠói@üi@ìí“Žïq@óÜ@‹mŠí @ói@ôÌbjiò† @@Nb’üÙŽïm@çbn†ŠíØ@õŠbàüØ@ôäbØó−bàb÷ ì@ìíi@Êóàóäaíu@çbn†ŠíØ@õŠíé»@”ïÙŽïmbØ õŠ†bÕÜì‡@ ióÈ@Lça‹Ø‡ïèó’@ôäłbÄóè@ìŠbàüØŠó@õaìó“Žïq ì‡ïèó’@õaìó“Žïq@ôïnîìó’ü‚@La†@ôåŽïÜói@ôÌbjiò† õŠbàüØ@ôäbØó−bàb÷@ì@çbn†ŠíØ@õłb÷@ôåîìó÷ Ša†bÐòì@çbïŽïq@熋à@bmóè@ìbØóä@ióÜ@LÊóàóäaíu ônîìó’ü‚@õìbåŽïq@óÜ@ôÌbjiò†@õŠ†bÕÜì‡ióÈ@LòìónŽïåŽï· ó@ Ü@õü‚@ôäóàóm@óÜ@ŠûŒ@ôÙŽïäłb@La†@çbán“ïä@ìòìómóä @@@NŠó@ò†‹i@a†@õŠò†óiŠò†@ì@ôåŽïéä@ôäbîˆ@ìóäb²‡äói ôº‰ŽîŠ@ôäóàóm@ôîa‰ŽîŠ†@ói@ôÌbjiò†@õŠ†bÕÜì‡ióÈ ôîŠümbnÙî†@õˆ†@ça‡Üìóè@ì@çb’üÙŽïm@óÜ@Lômóîb’bq õŠòìbiìi@õòìó䆋Øì⁄i@óÜ@ìbnòìóä@b’aŒòŠóàóy @@N†‹Øóä@ô͎@óäaŒaí²†aŒb÷@ìóäaŠòìŠóräbán“ïä oò†@ì@ça‹Žï÷@ôäýó @ô ’Šü’@ôåmìóØŠó@õaì† ôma‹Øíº†@ôiïy@õa‹Ù’b÷@ôäb’üÙŽïm@õòìó䆋َïq ôÌbäüÔ@íŽïä@òìíibä@ôŽïq@ôšŠó ó÷@óÜbÔ@óàbà@Lçbn†ŠíØ óÜûŠ@ôäb’ójäb’@ãłói@Lôîìíšłbói@ì@õq ì@Žßû†@ìbïš@ì@…b’@çbn†ŠíØ@ôäbØó Šóá“Žïq @@N†Ša‰jÜóè@çbîˆ@üi@õóØóäbán“ïä@ôäbØómìóÙ’ó÷ Lìíi@bäaímói@ôÙŽïjî†ó÷@ì‹Žï Šòì@LŠóìíä@óØ@óÜ@bÔ@óàbà ôäaìý@ôäa‡äbè@üi@ŠbØ@òìíjn‚@õü‚@ôàóÜóÔ@ìi õŠbàüØ@ôäbØómaìb÷@ì@çþïq@ôäa†ìbÔóÜ@üi@Lçbn†ŠíØ LÓbÙŽîˆ@õóÜóàüØ@õì쉎ïà@Šó@óån‚@Ú“ïm@Lì@ôàþï÷ óiïy@ômbió‚@ôäbØóÌbäüÔ@ì@çbn†ŠíØ@õŠíé» @@NõóØónîìó’ü‚ Ûòì@LôÌbjiò†@õóÜbÔ@óàbà@La†@ôåïîaŒ@õYP@õó@ îò†@óÜ ”ïmłì@õòìòŠò†@óÜ@Nò@ ìóîb @bïäbnî‹i@ômłì@óÜ@Šóibäóq ì@ìì‰Žïà@Šó@óÜ@μìíä@LôäóèŠóÐ@õŠbØ@óÜ@óÜbÔ@óàbà ó’ói@óÜ@õóØòìómóä@õaìòŠ@ômbió‚@óÜ@ôäaíïn“q @@Nìíióä@ŽÞÐbÌ@çbn†ŠíØ@ôäbØòŠüuìaŠüu Lìa‹bä@ôØóîbáï@ôÌbjiò†@Š†bÔ@bnüàbà õŒŠói@ôØóîóäìí¹@ì‹Žïmbió‚@ì@ôäóèŠóÐ@ôØóïïmóîbóØ @@Nìíi@õóØóäbán“ïä@òìómóä@ói@õŠa†bÐòì õì솋iaŠ@õ†bî@òìòŽîŠ@ói@çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy ôšüØ@õóäüi@ói@LìòìómbØò†@òŠó’üÙŽïm@ìŒü܆@óÄû‹à@ìó÷ ôÙÜó‚@LõóØòŽîŠói@óÜbàóåi@óÜ@ô’ü‚òŠó@Lìa‹iìbä@ôîaì† @@NbØò†@çbn†ŠíØ@õŠóäaŠó@ìÔó æmìóØŠó@ì@ôÌbjiò†@õóÜbÔ@óàbà@õìbä@ì†bî@üi@õ‹àóä óÄû‹à@ìó÷@Žßb@WP@ói@Úîä@óØ@õòŒbjŽîŠ@ìbŽîŠ@ìó÷@üi @@N†‹Ø@Žôq@ômóà‚ @@ @@çbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôiïy @@ç‡äbîó aŠ@ôäüïïàüØ @@QSXWOQQOQX @@RPPYOROV

V

Y

@@UPT@òŠbàˆ

@ @Þïîa‹ï÷@óÜ@óïØŠím@ôàŠó @õóäb’üƒnò†@LóîŠíŽïÐ@õQU ãaŠb÷ ìóïä@aìb÷ˆûŠ@õóÙïma‹ï÷@ì@Âåî‹  a‡Ùîä@ôØóîìímbèa†@óÜ@óïä@Šìì† ôåŽîí’@†ŠíØ@Ûòì@eíä@ôÙŽïÅïmbä‹ŽïnÜb÷ ói@a†òíŽïä@ìóÜ@•óïØŠím@LòìónŽî‹i õŠóióåm‹ @ì@ça‹Žï÷@óÜ@òìó䆋Ø@Úîäü‚ óÜ@ìa‹Øóä@çaìŠòìbš@ônŽîíÜóè@ÚŽî‡åŽïè óîa†@Œbïnáï÷@ÚŽïÜóàüØ@ôåm‹ Šòì@ôÜìóè Ûòì@@õü‚@ôŽïq@æŽîí’@eìóîò†@óØ ümbä@ôÙŽïàa‡äó÷@ìaìb÷ˆûŠ@ôÙŽïäbºóqìbè ó“ŽïØìbè@óÜ@õü‚@ôäó@ìbÙi@âîbÔ Ûòì@ì@fåŽï¾ói@a†óšìbä@ôäbØóïïbï íŽïä@óÜ@ônŽïàa‡äó÷@üi@ÚŽîŠb’í @ ôàì‹èó÷ Le‹iŠòì@Ž¶@çbïÙÜóØ@bqììŠí÷@ônŽïØóî óïØŠím@õóäłìóè@ìó÷@õóäìí¹@Ûòì@óØ óïØŠím@ôäa†óä@bŽîŠ@ói@ òˆbàb÷@μäaímò† †aŒb÷@õóû‹q@óÜ@ôîbÙî‹àb÷@ôäbØòŽïèói a†óä@ôäï÷@óØ@æîóÙi@×a‹ŽïÈ@ô䆋Ø

AKPômìóØíÜóè@ì@oŽîíÜóè õó“ŽïØ@ì@òŒŒóÌ@õŠó’@ŠóàóÜ ì@‘bàóy@ì@Þïîa‹ï÷@çaíŽïä îìŠóq@õóØóäa쇎ïÜ@bèòìŠóè õŠbàüØ@ÛûŠó@õ‹Žïu@õ†ìa† õŽîíÜbi@óÜ@õŒaí“Žïq@ômbØóÜ@ça‹Žï÷ óÜ@‘bi@óØ@çaŠbm@óÜ@óïØŠím õŠbäaŠü @ì@eíä@ôäóìbè çaíŽïä@ ôäbØóïî‡@ äòíŽïq@óÜ@ômòŠóåi õìa†ììŠ@õaì†@óÜ@ça‹Žï÷@ìóïØŠím õóŽïu@ôÙŽïÜb‚@bØò†@òŒŒóÌ õóîa†@I@ìì†@ìó÷@óØ@ó−Šó óÜa‡åà@ôàó‚@óØ@HŠ@ †bà@Œa@@äbi‹éà òŒŒóÌ@ômŠóØ@ôäbØó’ó ìbš óäaìbm@õóÜóq@çüš@çü‚ò† óÜ@çbîü‚@ôäbØóØbåàb @@Nòìóä‹ò†@çbn†ŠíØ

Šó@üi@•‹Žïè@óÜ@çbîóØómłì@óÜ@bÙî‹àb÷ óÜ@Ne @ ‹iŠòì@ÚÜóØ@Èói@ôáŽîˆŠ a†óïØŠím@ômłì@óÜ@bÙî‹àb÷@a‡ÙŽïÜby õŒbiŠó@õòŠìó @ôØóîóŽïq@çòìb‚ õóäbnŽîíÜóè@ìó÷@bî@LóÙïÜ‹Žï−ó÷@Ûòì òŒŒóÌ@õđđŠó’@ŠójàóèóÜ@óïØŠím@ôîaì† ômóÜìò†@ôÙŽîŠóiˆ†@Ûòì@óïØŠím@óØ õòŠói@óÜ@ì@o‚Šò†@õü‚@Þïîa‹ï÷ õü‚@ça@‹Žï÷@ÿó óÜ@Þïîa‹ï÷@õˆ† ô’óiìbè@õ†Šò†@òìóïîbïåÜóiINòìónî† †ŠíØ@õó“ŽïØ@ómaì@óïØŠím@ì@ça‹Žï÷@çaíŽïä ì@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi@ì@płóèˆûŠ@óÜ õ†ŠíØ@ôÙŽïmóÜìò†@ôäìíi@bèòìŠóè óÜ@Þïîa‹ï÷@ì@aìb÷ˆûŠ@ôäbºóqìbè òŠbØüè@óÜ@ÚŽïØóî@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi õŠbØìbè@ì@òìóäìíi@Úîä@ôäbØóïïØòŠó ìó÷@HNóîómłì@ìì†@ìó÷@õŠò†óiò†aŠ@óÜ õòŠóiòŠói@óÜ@AKP@@õóäbnŽîíÜóè õ@QU@ôäþïq@õŠó òíÜb@μàóèò† ì@ãŠó @ôØóîóäb’ü‚@oò†@LóîŠíŽïÐ ói@aìb÷ˆûŠ@ôäbéïu@üi@ìíi@óïØŠím@õŠí  Âåî‹ @ôÜûŠ@óØ@õóÝïîa‹ï÷@ìó÷@pójîbm ô䆋Ønò†@óÜ@ìíióè@ôØòŠó@ì Nçýóuü÷@⁄Üì‡ióÈ

HAKPI@pójîbmói@óäbàó÷ ôåîb÷@ôØûŠòíŽïä@òìa†@çbïÜìóè òìónŽïåŽï·@òìaŠb’@óØóÜóóà çbØóïîŠbØìbè@ói@ôîû‹à@ôÙŽïäóîýì ìó@ Ü@•òìòŠò†@õbïä†@ãłói@æ“‚óji ômóÜìò†@õóïîŠó üäb’ Nb ò‡Žïm@HAKPI@õaŠóàþï÷ õaì†óiaì†@Šóiìóà@óÜ@ÿb@‡äóš õŒŠóióîbq@ôÙŽî‡äb’@ôäa†Šó ì@aŠbÙäb÷@üi@‘bàóy@ôqìì‹  çóîý@óÜ@çbï䆋Ø@õŒaí“Žïq a†@ Ú@ Žïäaì‡ŽïÜ@óÜ@LÛŠím@ôäbnò†óiŠbØ õì@ íjmì@ôÝïîa‹ï÷@ôÙŽï‹qŠói ô @ n“Žïäbi@ôäýóuü÷@@Þïîa‹ï÷@Šó ó÷ ônîíÜóè@Ló@îbi†‹Øíîìb÷@ÞŽïm Žî‹q@çüš@Šóè@_ìíiò†@ôšóïØŠím çbÌû†Šó÷@ÿó óÜ@õóØóÜbÔóàò†@óÜ ÚŽîìó’@ìíàóè@Šó ó÷@õìíjmì ô’‹ŽïèŠói@óîbiaŠ†@ßüjäbnï÷ ôšòíŽï÷@ônŽîíÜóè@Ûó’ìíà @@_ìíiò† ãóØ@ói@òŠóiòŠói@óïØŠím@óîaì@âŽïq ôäbqòŠü @óÜ@ôÜûŠ@õòìóäìíi@ÂäòŠ òìóÜ@óu@æîìbä@ômłó@ èˆûŠ@ôbï õó“ŽïØ@ÚŽî‡åŽïè@ôåŽîìa†ìónò†@óØ õóÜóóà@솊íØ@õŒû†@Ûòì@õòŠìó  óäbºóqìbè@ìó÷@ï÷@LóŽîŽïÔ

óiïy@çóá ò†@óÜ@ÚŽïØóî óØ@òìíi@çbØóïïäbn†ŠíØ ôäbmłì@ÿó óÜ@ô’bi@ôØóïî‡äòíïq õŠóiˆ†@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@ôiòŠóÈ ì@łíiïy@Ûòì@Þïîa‹ï÷@ômóÜìò† QYXR@ ôÜb@óÜ@Lòìíióè@ì@‘bàóy ÿó óÜ@çbåiíÜ@õŠìí’bi@óÜ@ PKK QQ@ìbØò†@Šó’@Þïîa‹ï÷@ô’ómŠó÷ õþîŠó @QQ@ì@æŽîŠˆíØò†@þîŠó  Þî†@ói@òìa‹ƒÙŽîŠ@ìó÷@õóÙî† aì@ón’@óÜóàüØ@ìó÷@LæŽî ò† a†óØó“ŽïØìbè@íŽïä@óÜ@óØ@çóØò† çbºóqìbè@Ûòì@Þïîa‹ï÷@ìóïØŠím Ûóî@ AKP@ãłói@NòìóäŒû‡i@Øóî òŒŒóÌ@ômŠóØ@bm@òìóÝî‡äóÔ@óÜ@óØ ì@õŠbmí @ôØû†aŠbq@ôáÔíä óÜ@ôäaíïn“q@a‡ÙŽï‚ûŠbi@óÜ@Lóïîò†‹Ø

õìa‹ƒÙŽîŠ@ @ì@μnÜóÐ@¶ó ìbØò†@‘bàóy@ôïnîŠûm Šó@üi@Þïîa‹ï÷@ôäbØó’‹Žïè ìó÷@ôäbØb òŠbi@ì@óÙåi óÜ@çbïn“ @óØ@I@óîòìa‹ƒÙŽîŠ çb‚@ì@òŒŒóÌ@ôäbØòŠb’íŽïä ì@çìímìóÙÜóè@a†@äíî ì@çaŠˆíØ@õüè@ói@ìíi@•òìó÷Šóè ôóØ@çaŠaŒóè@ôäìíi@Ša‡åî‹i •òìó÷@óØ@ôäò†óà óÜ@‘bàóy@ôïmòŠbï‹qŠóibä òŒŒóÌ@ômŠóØ@ôÙÜó‚@Šójàóè óØ@bØò†@ŠaŒóàŠó’@Hb‚ò†Šò† ômíØŠó@óÜ@óàaìò†Šói@õü‚ ôäbØò†ŠíØ@õóäbïïäò†óà@ôÄai çbà†Šíi@bèòìŠóè@ì@ŠìíØbi õŠbåi@õóäaŠóÄò†@ìó÷@ôä†‹Ø ìŠaˆóè@ôÙŽïÙÜó‚@óØ@Þî‡äóÔ ómüi@ì@õˆò†@Ž¶@ôäbmòŠò†fi ôÙÜó‚@ói@´ï“îó @çbîŒ@õüè ça†ó@ôîòŠaìb÷@ì@óîóšìbä@ìó÷ ôäbØò‡äí @ôŽïuón“ïä@õ†ŠíØ ôØûŠó@ôäa†Šó@Nò@ ŠóÄò†@ìó÷ ìòìòŠò†@ômóbï@ôäüïïàüØ ói@Šó@ôîòìómóä@ôïèbäóm üi@ôàþï÷@õaŠü’@ôïÝuóà óÜ@ça‹Žï÷@ôäìíjîŒaŠ@ìóïØŠím

õòìóåmììi@ ô‚Šóšìbè@ õì쉎ïà Šbu@ŠûŒ@†ŠíØ@¶ó @ôîŒaí²Šb ŒŠ çbØòŽïŒ@õ†aìóímb@õŠóåïi ôäaŠójŽîŠ@ôåŽîí‚@Šbu@ŠûŒ@ìòìíi çbàóØóÜó @õìímìóÙÜóè@ì@póáïÝi õóÜóàbà@õóîbà@oò†@ómüi õòìómóä@ôäbåàˆì†@ì@çaìó÷@ôîŠìíib÷ ôÙŽï’ói ói@bïäóm@•óàó÷@L†ŠíØ ôäa‡ïèó’@Lòìbnòìóä@ôäbn†ŠíØ ôäbïäbiŠíÔ@ãóØóî@μÜ‹Žïi@ì@çóïïÄ ômłóèˆûŠ@óÜ@çìíi@óîóÜóàbà@ìó÷ óÜ@ÿbQP@ãłói@Na†@çbn†ŠíØ ôäaŠbÙŽî‹Ø@ômŠbq@ôØûŠó@Šóiìóà ômóÜìò†íŽïä@ôÙŽïäþïqóÜ@çbn†ŠíØ ôäbØóïîŠíƒï@b Œò†@çóîý@óÜ@a† ìaŠ‡@ åŽïЊ@bïåØ@óÜ@HCIAIì†bíà bm@a‹Ø@óïØŠím@ôäb‹qŠói@ônò†aŠ õQU@Ne‹Ùi@¶a‹áï÷@õóäaìòŠ òìíi@pbØìbè@ÿbàó÷@õóîŠíŽïÐ óÜ@Âåî‹ @õìa†ììŠ@ÚŽïÜóàüØ@ÿó óÜ òŠóè@õóäìí¹@óØ@æîìbä@ômłóèˆûŠ ì@Þïîa‹ï÷@çaíŽïä@õŠó’@çbîìbšŠói õòìó÷@ãłói@Nóbàóy@ôqìì‹  Ú@ ŽïÜ@ÿbQP@ói@Úîä@õaì†@óØóÜóóà ômóÜìò†@ônŽîíÜóè@òìóma†ò‡Žî‹  õŠa‡młóò†@ômŠbq@ì@óïØŠím óÜ ó@ Ø@ómłì@ìóÜ@óî@HAKPI RR@ õŠó’@ô䆋َïrnò†@õbmòŠó ôäaíïn“q@òŒŒóÌ@ômŠóØ@õòˆûŠ õŠóåŽîíä@Ûòì@‘bàóy@óÜ@çbîü‚ õ‹iŠò†@μnóÜóÐ@¶ó @õìa‹Žî‰jÜóè ôånƒÙŽîŠ@ó@ i@a†@•òìò†‹Ø@óÜ@ì óÜ@@Šó’@õünŽïmû‹q@ôäaíŽïrŽîŠ ì@Þïîa‹@ï÷@ói@ˆ†@óïØŠím@ôäbØòŠb’ ‘bàóy@óÜ@ ô @ äa‹äóîý@õò‡äó bqû‹q õóàó÷@óïØŠím@ôäbØbî‡ïà@óÜ óØóÜóóà@ôäìíi@ÿìíÔ@L‡äb¾ó óÜ@óØ@o‚Šò†@õü‚@ôäììŠói@fmbØ ‘üÄa†@óÜ@ôäbéïu@ôîŠìíib÷@õŠüØ ìòìóäaŠóÜóè@ÚŽïÜ@fåŽîì†@ôäbnû† @Žî‹q@çüáï’@ì@çbÌû†Šó÷@õóÜbÔóàò† óØóån“ïäa†@çbÌû†Šó÷@bm@†‹Ø@õaì òìóäaŠó @õaì†@póäbäóm@ì@fÝŽïi@fu @@@õ†ŠbØþq@óäb‚óØû‹Ð@óÜ@óïØŠím@üi ŒŠói@üi@çbî@Bô @ ä@bïäóm@ói@üm@B óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ@òìó÷@Nòìò†‹Ø Ûòì@pbØ@ìíàóè@Þïîa‹ï÷ õ‹îó@aì‹i@õóŽïu@ôÙŽïäbºóqìbè ì@ŠýüÙŽï @ìbäói@õóïØŠím õŠaíi@óÜ@óu@ìòìò솋Ø@ ôma‹ØaíáŽî† ônb÷@óÜ@õŠíƒï@ì@ôbàüÝrî† õìbšŠói@ôïmóàŠbî@a†@”ïîŒbiŠó ¶ó @ômíØŠó@óÜ@ì@òì솋Ø@óïØŠím õü‚@pbØ@ìíàóè@ŠìíØbi@óÜ@†ŠíØ óïØŠím@üi@ÚŽïäbºóqìbè@Ûòì õóäìí¹@Ûòì@μäaímò†@óØ@òìì‡äaíä ôäa @óØ@óîŠíŽïÐ@õQU@ôäþïq òìómìóÙŽïÜ@õ@HPKKI@ôØûŠó óØóÜìíu@ôiý@óØ@òìónïåŽïi@iòì Na@‹Žï @a†óäþïq@ìóÜ@ôØòŠó@ôÜûŠ õóàbååmìóÙÙŽîŠ@μîìa†@@póäbäóm Þïîa‹ï÷@ì@óïØŠím@çaíŽïä@õìa‹Øûˆaì ôäbØóïîŠíƒï@óØû‹Ð@õòŠbi@óÜ @çóïnaŠ@ìó÷@õŠóåŽï¾ó@ôÝïîa‹ï÷ fibä@a†òíŽïä@ì@óÜ@óØ@ôØóîóÜóóà PKKóØ@óîòìó÷@@e‹Ùi@ióÜ


RPPY õóîŠíŽïÐ@õQX

@óØŠím@óÜ@ÚŽîŠûŒ @çbØónïÜbäüïbä óîóØûi@ìóÜ@õn“q @†ŠíØ@HaŒaŒI@óØ@çóØò† óîaì@çbïŽïq@óäaìó÷@Nμä @õóû‹q@óîóØûi@ìó÷ @a‹Žï‚@†ŠíØ@õòìóä‡äaím @óÜ@ônŽîäóîý@ìbØò† @ôäaŠbÙŽî‹Ø@ômŠbq @ãóØ@çbn†ŠíØ @ @NòìómbØò† @@ aŒaŒ@Na@‡äbØóïîaŒaŒ@óšìbä@ôäaín“ïäa† çbîòìóäaím@ô‹m@çbØónïÜbäüïbä ì솊óè@ŠójàaŠói@óÜ@óîóè ômóÜìò†@솊íØ@ôàïÜbäüïbä @@Na†óïØŠím ónŽïji@aŒaŒ@ôïmóîbóØ@Žð šò‡Žïq ôïbï@ôŽïäþáÝà@óÜ@‹môÙŽîŒa‹àb÷ ôàïÜbäüïbä@ìóïØŠím@çaíŽïä õŠìínÝØ@ôØóîaìóè@ì@•óØ@La††ŠíØ a†ó÷@‹mbîŒ@ôÙŽîŠaíi@a†óïØŠím@óÜ@†aŒb÷ Ûòì@Úîa†@ôäbàŒ@ói@ç‡åŽîí‚@ói •òìó÷@Šóè@Lô−bà‹Ø@ì@ôîaŒaŒ •óiìbè@ôåàˆì†@õó“ŽïØìbè@óäòŠ ãóØ@a‡äbØóØŠímbä@òŒó òŠ@çaíŽïä@óÜ óäòŠ@a†ómóÜby@ìóÜ@NòìómbÙi ôØóîó’òŠóè@õ†ŠíØ@ôàïÜbäüïbä bm@ôîaŒaŒ@ŠóóÜ@Žð i@‹mòŠìó  @@NóïØŠím@ômóÜìò† ìó÷@óØ@æ‹mò†@çbØóØŠím õüè@ónŽïji@óîó“ŽïØ õòìói@NóïØŠím@õòìóä‡äb’òíÜóè Na@†óïØŠím@óÜ@çóè@òìómóä@‡äóš ôäóu@õaì†@ôäbíÈ@õŠüma‹ráï÷ ôäbºóq@óÜ@ì@ãóØóî@ôïäbéïu üi@ìíia‹Ø@•óia†@LQYRP@ La†ŠóÅï óäaìóÜ@Lóäbïîòìómóä@õóšìbä@Ž¶ó  NNNì@ôäóàŠó÷@ì@õ†ŠíØ@ì@ôäbäüî ôÙŽîŠbu@æ‹mò†@çbØóØŠím@óîüi üi@‹môÙŽîŠaŒ@ì@õìòŒ@”î‹m oò†@óÜ@óïØŠím@íŽïä@ôäbØòìómóä ói@ÛŠím@ŠûŒ@õómóÜby@ìó÷@Nçò‡i @@Nçóiò†@õìbä@ŠóÅï@õóåŽîŠì ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä@a‡ïîbmüØ@óÜ ôäbØü ínÑ @óÜ@Žñ‹Žïi@ÚŽïÜûŠ@óäòŠ çììŠ@òìó÷@ãłói@a‡íØ@@ôØŠím õü‚óiŠó@ôïmóîbóØ@óØ@óïä oò†@ói@ŠûŒ@ôØóïî‹äóîý@ôîaŒaŒ ôäbàŒ@ói@çaŠóØóÔ@ìbä@óÜ@fåŽïi ói@çbîü‚@bnŽï÷@bm@çbîóiŠûŒ@ìaŒaŒ Šó @Næ@  äaŒò†@†ŠíØ@çbî@ÛŠím ôÙŽïn’@ónŽïji@ôîaŒaŒ@ôïmóîbóØ üi@aŒaŒ@çüïÝïà@f@ônŽîäóîý@Lìbi Œaìý@õ†Ší@ Ø@ôàïÜbäüïbä@ì@óØóØóq @@NŽðiò† Bõ @ ójB@õŠórÜbà@óÜ@òŠbmì@ãó÷@HJI @@òìa Šòì

@@

W

@@UPT òŠbàˆ

@ @@bØò†@aŒaŒ@ôàïÜbäíïbä@ôîŠbØìbè@óïØŠím@bîb÷ @ @HJI@_çbØò†ŠíØ@ô䆋ÙmŠóØ@ônóióà@ói @@@@@@†ó¼ó÷@ôuby@õ‡ïÜb‚@ZòìóîïÝåï÷@óÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ËŽïi@æÝîì@çaì@à†ýì ŽðÜ@õý@‹mbîŒ@aŒaŒ@ôïmóîbóØ@óØ õòìóåmììi@ôiïy@NòìónŽî‹Ùi ïè@mhpô @ ØŠím@ônïÜbäíïbä óäa쇎ïÜ@óÜ@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@ÚŽïmbØ ãłói@LæŽïåŽïèbäŠbØói@a‡äbØóïïbï ìó÷@ôàa‡@äó÷@ô›ÔaŒŠó÷@⁄Üì‡ióÈ óÜ@ì@a†@RPPV@ôÜb@óÜ@óiïy ôäbàŒ@ói@a‡“ŽïØa‹−‹@ôÙŽïäaì‡ŽïÜ ì@ㆊíØ@æà@LãaŒaŒ@æà@Zô @ mì@õ†ŠíØ a†óîbØ@óÜ@”íØ@ôØóîó“ŽïØ@ïè @@NHRPPV@ôîbà@õQP@çbàòŒ@I@Nóïä ïš@óØ@ŽôÝi@oîíîò†@ô›ÔaŒŠó÷ Šó ó÷@La†óïØŠím@óÜ@óïä@ó“ŽïØ aŒaŒ@çbî@†ŠíØ@ói@õü‚@ÚŽïóØ õb Œò†@a†@RPPW@ôÜb@óÜ@NŽð äai ôÙŽîìbäóè@LHa‡äüØI@ô‹qaŠ ô䆋ÙîŒaìbïu@óÜ@o“îìbè@õòŠìó  Na@††ŠíØ@ìaŒaŒ@çaíŽïä@óÜ@a‡îŒó òŠ aŠìi@ôÙŽïqìì‹ @”î“Žïq ”ïØŠím@ônïÜbäüïbä@õòìóåîŠü  ì⁄i@†ŠíØ@@ ŒaŒ@ŠóóÜ@ôÙŽïmŠüqaŠ ìóàbäˆûŠ@ŠûŒ@•bnŽï÷@Nòìüi†‹Ø óØ@çóè@ÛŠím@ônŽïä‹@Žïnåï÷@ôäóàóqbš Lçò†bä@ãóÜóÔ@óÜ@†ŠíØ@ói@aŒaŒ ôÙŽîŠóÙîŠa‡’ói@óäaì@óÜ@Ûóîóäìí¹ ôäbàòŒ@õò†ím@õóàbäˆûŠ@óÜ@óîaŒaŒ ì@†ŠíØ@çüïÝà@ói@Z@ŽðÜò†@óØ@a‡ïØŠím óÜ@æåïibä@Œaìbïu@çbîü‚@óØ@çóè@aŒaŒ ì@çbïäbØóØŠím@óÙ’í‚@ìa‹i óÜ@μä@Œaìbïu@çbï“ïäbØó“ŽïØ óØòŠóìíä@Nó@ młì@ãó÷@ôäbØó“ŽïØ pbqìì†@óïØŠím@üi@õü‚@ônŽî‹äóîý õRS@çbàòŒ@@õò†ímI@NòìómbØò† @@NHRPPX@ôib÷ óÜ@çbÌ솊ó÷@póäbäóm óÜ@õŠbØóè@üi@a‡îóØóäa†Šó õŒaìbïu@La†RPPX@ ôàóØóî@ôäìíäbØ La†@†ŠíØ@ìaŒaŒ@çaíŽïä@óÜ@†‹Ø õŠb ŽîŠbq@ô’biàò†@⁄Üìì‡ióÈ ôàa‡äó÷@ì@‹ØóiŠbî†@õìí“Žïq ôîŠóîŠbØ@La†óäbïîaì†@ãóÜ@HDTPI ŠóóÜ@ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä ômłóèˆûŠ@õŠìí’bi@ôäaín“ïäa† òìó÷@ãłói@Nò@ ìómbØò†@pòŠ@óïØŠím ÛŠím@ôäaŠa†ó¸óbï@óØ@óîa‹Ù’b÷ 熋Ø@ôîŒaìbïu@ói@ò솋Ø@çbïnò† ói@”îìó÷@a††ŠíØ@ìaŒaŒ@çaíŽïä@óÜ aìa†@ô䆋Ø@Œaìý@ônóióà @ çbØò†ŠíØ@ôäbØóïïàïÜbäüïbä @@NôäìíäbØ@õRP@bî‡ïà@”íØ ˆ†@çbØónïÜbäüïbä@aŒaŒ@õóåîŠûŒ •òìó÷@LçóØóØóq@ói óÜ@aŠbÙäó÷@üi@óÙŽîŠò‡ïmóàŠbî òŠa‡Øóš@ói@ˆ†@a‡îóØóäóu çbØónïÜbäüïbä@aŒaŒ@NçbØò†ŠíØ ôîaŒaŒ@ônäó÷@ôïØýbš@ói@óØóØóq ãóè@óîaì@çbïŽïq@ì@çóØò†@Šbjäaìbm ó@ïØŠím@õbqí@ãóè@ì@óØóØóq õòìó䆋ÙàóØ@óÜ@çŠa‡’ói

@@Na‡äbîŠó óÜ@ÛŠím@ñììŒòŠb÷@ìŒóy@ãłói a‡íØ@õŠìínÜíØ@ônò‡Øóîbä Lò‹m‰ŽîŠ†@òìóÜ@ôäóàóm ‡ï’òŠ@çóóy@ÛŠím@ônïÜbäüïbä õŠbïå“Žïq@a†QYVQ@ôÜb@óÜ@píÙäbm üi@ò솋Ø@ôØóîòŒaìŠò†@õòìóä†‹Ø fu@’bi@bm@LçbØó−bà‹Ø@ìaŒaŒ ÚŽî‡åŽïè@Na@‡ïØŠím@õŠìínÜíØ@óÜ@ç‹i Ûòì@çbîaŒaŒ@”ïØŠím@õŠóìíä ü‚óiŠó@ôîŒó òŠ@ôÙŽïqìì‹  N†@ ŠíØ@óÜ@çŒaìbïu@óØ@ììŠ@ómün‚ óÜ@‘bi@çbØò†ŠíØ@óÜ@ÚŽî‡åŽïè õŠóåŽîŠŒóàa†@çaíŽïä@õ‡äòíŽïq ‹Øóiìíió÷@LaŒaŒ@ôàïÜbäíïbä Hò@ 솋à@a†QYYS@ôÜb@óÜI@í›Øíàóq çbØóïïØŠím@ò‹åŽïéä@b Œò†@ì ói@ça‡Üìóè@ói@í›Øíàóq@ì@çóØò† †ŠíØ@õòìómóä@ô䆋Ø@•óia† @@NçóØò†@Šbjäaìbm óÜ@aŒaŒ@ôàïÜbäüïbä@õòìóåmììi Žð Ü@ôîŒaí“Žïq@òìóäbØóØŠím@çóîý õóäŒbi@æî‡äóš@çóîý@óÜ@ìa‹Øò† ôîaŠa†@ôïmóàŠbî@òìóïØŠím@õ‹åŽïéä í›Øíàóq@òìómbØ@ìóÜ@Na‹“‚óiò‡Žïq ôäbØb Œò†@ói@õ‡äòíŽïq@ôäìíióè@ói ãłói@Na@‹Øò†@Šbjäaìbm@òìóïØŠím ôØóîb Œò†@çbØò†ŠíØ@çbî† òìói@a†óïØŠím@óÜ@çbîaŒa@Œ@ôäóàóqbš çóîý@óÜ@óØ@†‹Øò†@Šbjäaìbm @@Nòìa‹Ø@ŽßûäüØ@òìóäbØóØŠím @ bî‡ïà@†ŠíØ@üi@a‡َîìímì@óÜ @ ‘bäaŒaŒ@솊íØ@ôïnïÜbäüïbä õb Œò†@ìó÷@õìbä@Z@ŽðÜò†@‰äbï¾bà õóäb‚@HçbnîaŒaŒI@óîòìó䆋Øì⁄i óØ@ìíi@ôîaŒaŒ@õòìó䆋Øì⁄i@ì@tbš ôî‹åŽïéä@õb Œò†@óÜ@ìíi@ÚŽï ’ói õòìóåmììi@ôäa†Šbàýóq@üi@ôØŠím ìó÷@Z@ŽðÜò†@çbî†@N†@ ŠíØ@ðîòìómóä ãìín“îó @ôŽïq@æà@õóàb−ó÷Šò† ôàïÜbäüïbä@ôqìì‹ @I@óîòìó÷ ói@La‡móÜìò†@íŽïä@óÜ@æÙŽïqìì‹ @HaŒaŒ çbîóŽïq@n슆@ôØóîbmaì a‡móÜìò†@Žßó óÜ@kîŠómìbè@óÙŽïqìì‹  õ‹iünØí÷@V@bî‡ïà@”íØI @@NHRPPS ôäýóuü÷@⁄Üì‡ióÈ@bèòìŠóè ôäaŠbÙŽî‹Ø@ômŠbq@ôØûŠó óØ@Žñ‹ió÷Šò†@òìó÷@Lçbn†ŠíØ ôîòìómóä@ôî‹åŽïéä@õìa‹ƒÙŽîŠ o“q@óÜ@HoïàI@@ óïØŠím ì@ôbï@óïïØýbš@ô䆋ØòŠìó  óÜ@ça†@aŒaŒ@ôäbØóïîŠìínÜíØ ãó÷@o“q@óÜ@oïàI@a†óïØŠím çbï“ïnóióà@ìóîòìòŠbØ ônóè@õó’ó @ôä‡äbnòìaŠ @@NHò†ŠíØ@ôîòìómóä õ‹ŽïÑü¸ó÷@ôäóîý@óÜ Žõ‹Øò†@òìói@òˆbàb÷@òìó“ïbï

ôäbØóïïbï@ômóibi@‹mŠûŒ Nò@ Ša†Šìíå@ôØóîò†Šbî†@ìóîó ìaŠbm Šó@óÜ@ô“îŠóîŠbØ@ãłói ôäbØóïîŒó òŠ@óàbåbä@õü ínÑ  @@Nóîóè@a†óïØŠím@íŽïä óäbïîaì†@ãó÷@ôäbØü ínÑ  BÚ@ îa†@ôäbàŒ@ói@ç‡åŽîí‚B@pòŠbió ôiïy@ômóbï@ì@a†óïØŠím@óÜ õòìó䆋Ø@üi@ça‡Žïqó’ó @ì†a† ÂäòŠ@Lõ†ŠíØ@ôäbàŒ@ói@ÚŽïÜbäbØ ì@ôîaŒaŒ@çaíŽïä@ôäbØóïïØüØbä NbÙi@‹mŽïèói@çbØó−bà‹Ø ô−bà‹Ø@ói@bïäóm@BVNômNŠb÷NômB ó@ îóè@”ïäþq@ãłói@Nó@ îóè@õóàbäŠói ì@aŒaŒ@ôäbØónÙŽïÜbî†@ói@óØ ”îìó÷@Nf @ ióè@õóàbäŠói@”ïäaŠü õŒaí“Žïq@òìóäbØaŒaŒ@óÜ@ŠûŒ@çóîý@óÜ õü ínÑ @ôØóîóäŒbi@óÜNe @ ‹Øò†@ŽðÜ ónïÜbäüïbä@La†@ônŽïä‹Žïnåï÷ óØ@Lòíî‹iŠò†@çbîòìó÷@çbØaŒaŒ çbïîaŒaŒ@õü‚óiŠó@ôÙŽïÜbäbØ@çaìó÷ ôíØ@ôÙŽïÜbäbØ@Ûóä@Leìò† @@Nô−bà‹Ø ôåäû‹i@çbÐ@æmŠbà õì⁄iŠói@óÜ@‘bi@LoîˆüÜüqûäó÷ íŽïä@óÜ@bØò†@Bbmò†íØB@õóØûi ôàïÜbäüïbä@óØ@La‡äbØò†ŠíØ b Œò†@ôÙŽïnò†@ói@ôîaŒaŒ fq@Næ@ äaŒò†@óïØŠím@ôäbØóïî‹Üaìóè õóäìíšüi@ìó÷@oŽï šò† óÌbåi@fi@çbØò†ŠíØ@ónïÜbäüïbä óØŠím@óÜ@ÚŽîŠûŒ@La‡ïnaŠ@óÜ@Nfióä ìóÜ@õn“q@çbØónïÜbäüïbä Nμ @ ä@†ŠíØ@aŒaŒ@óØ@çóØò†@óîóØûi óîóØûi@ìó÷@óîaì@çbïŽïq@óäaìó÷ a‹Žï‚@†ŠíØ@õòìóä‡äaím@õóû‹q ômŠbq@óÜ@ônŽîäóîý@ìbØò† ãóØ@çbn†ŠíØ@ôäaŠbÙŽî‹Ø @@NòìómbØò† õìa‹ƒÙŽîŠ@a†QYYV@ôÜb@óÜ óØI@ôØŠím@ôa‹ØíáŽî† ôä‹ @ @ìóïïmóÜìò†bä@ôØóîòìaŠŒóàa† ôa‹ØíáŽî†@ôåmbéÙŽïq@ói@pa†ó÷ Ha†óïØŠím@óÜ@àbÔó óØ@L†‹ØŠò†@ôØìí›i@ôØóîóÙÝïàbä ôäìíšüi@óÜ@óå‚òŠ ôäaŠbÙŽî‹Ø@ômŠbq@õóäbnïÜbäüïbä õóØóØûi@ì@Le‹ ò†@çbn†ŠíØ óØ@òìóäóØò†@‹ š@a†òìóÜ@çbîü‚ ôÙŽïn’ì‹@çbØò†ŠíØ ”ïmójîbm@ói@ìóîóè@çbïnò‡Øóîbä †ŠíØ@ói@çbîü‚@LaŒaŒ@e‡åŽïè@óØ Šbïå“Žïq@òìó÷@óØóÙÝïàbä@NæäaŒbä ÚŽï’ói@çbØò†ŠíØ@ò’bi@óØ@LbØò† bm@LóïØŠím@ôïa‹ØíáŽî†@óÜ@æi çíšbä@ôØóîbÜóàüØ@óÜ@õòìó÷ oò†@ói@çü£@ @a‡Øóî ìòìóïîŠó Œüè@õ‰ïmì‡äím ói@fi@ŽßaŒ@õ‹îb’óÈ@õŠòìbiìi

õý@”îaŒaŒ@ì@æŽî‹äò†a† óÜ@ŠûŒ@ì@çbØò†ŠíØ@ónïÜbäüïbä ôäbàŒ@óÜ@ÚŽï’ói@ói@”ïäbØbäaŒ ónïÜbäüïbä@NŽñ‹äaŒò†@õ†ŠíØ çaìó÷@óØ@æŽïÜò†@”ïäbØóïîaŒaŒ ÚŽïÜ@õüè@ói@Lçü‚óiŠó@ôÙŽïÙÜó‚ ôîaŒaŒ@ói@õóäaìó÷@ôån“ îó óåŽïm ô−bà‹Ø@ói@õóäaìó÷@ì@çóØò†@óÔ õŒó òŠ@EXP@ õóÙîä@óØ@LæŽîì†ò† e‡åŽïè@NòìónŽî‹ ò†@†ŠíØ ôîaŒaŒ@óîaì@çbïŽïq@”ïbåäbàŒ ì@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@Žßó óÜ@ôïmóîbÙîä fi@ÚŽïäüš@Šóè@Nó@ ïä@a‡ïäbØónÙŽïÜbî† çóîý@óÜ@õŒó òŠ@ôïmóîbóØ òìó“ïäbØóïîü‚íŽïä@òŠónØbÐ ôäbØóïïØòŠò†@òŠónØbÐ@ÛòìŠóè ŽðÜ@õŠbØ@LçbàŒ@ìŒó òŠ@Ûòì @@Ne‹Øò† ôÙŽîŒaíŽï’@ói@õŒó òŠ@õóàbåbä ìóïïmóîłóàüØ@ôØóîómbéÙŽïq@ôn“  póÜìò†@ômóbï@Žñ‹Øò† Nfióè@Šó@óÜ@õŠûŒ@ôØóïîŠóîŠbØ óÜ@ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä íŽïä@óÜ@ìbqììŠí÷@óÜ@a†bmòŠó Lpì@ óØŠò†@a‡äbØóïîaŒaŒ@òŠójšüØ ì@ôîaŒaŒ@õŒaìbïu@óØ@õómbØ@ìó÷ ôÙŽî‹ŽïÑü¸ó÷@õüè@ói@Lô−bà‹Ø óÜ@Np @ ìóØŠò†ói@‹mbîŒ@Lòìò†aŒb÷ Šbšbä@óïØŠím@ôäaŠójšüØ@LbqììŠí÷ ôØŠím@ôäbàŒ@ôäìíi‹ŽïÐ@ói ôäaínäbîò†@ìíÙÜói@Lça‹Øò†óä ôäbàŒ@Ûòì@ô−bà‹Ø@çbî@ôîaŒaŒ òìíi@”îìó÷@óØ@Nç‹Žî‰jÜóè@Úîa† ôäìíi@o슆@ôÙŽîŠbØüè ôÙŽîŠbØüè@Nô @ îaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä ÚŽî‡åŽïè@ô䆋Ø@ônÜóèŠói@”î‹m @@Nìíi@†ŠíØ@ônïÜbäüïbä ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä@bnŽï÷@bm

ìó÷@LŠóiìóàóÜ@”ïØóîòìbà@bmóè óÔ@aŒaŒ@ôäbàŒ@ói@õóäbóØ óÜ@ìa‹ióäa†@ôÙŽï ’ói@ói@LçóØò† Šó@ói@óØ@LçaŠ†ó÷@ãóÜóÔ@óÜ@†ŠíØ a†óîŠí@ì@×a‹ŽïÈ@Lça‹Žï÷@LóïØŠím @@Nòìómóäìíiì⁄i ô䆋Ø@o슆@La‡äbØQYXP@óÜ ói@ìb−í @ôïåïmý@ôØóîbjÑÜó÷ õüè@òìíi@Lòì@ óîa‹Øì⁄i@aŒaŒ@ôäbàŒ óÜ@ÚŽîŠüu@ôä‡äóó’ó  óÜ@ÚŽî‡åŽïè@óØ@ôîaŒaŒ@ôàïÜbäíïbä ôÙŽïnò†@Ûòì@çbØò†ŠíØ fq@õòˆbàb÷@çbØóïïØŠím@óïî‹Üaìóè óšŠbq@üi@ÚŽïnóióà@Ûòì@NçóØò† ì@çbØò†ŠíØ@ô䆋ØóšŠbq ômŠbq@ôäbØòŠa‡Øóš@ô䆋،aìý @@Nçbn†ŠíØ@ðäaŠbÙŽî‹Ø õý@bn“Žïè@ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä ói@çbîü‚@óØ@òìóäbØaŒaŒ@óÜ@ÚŽî‡åŽïè N@Žñ‹Øò†@ômóîaˆ†@LæäaŒò†@†ŠíØ ói@ôä‹ @ôîaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä óïØaŒaŒ@ìó÷@ì@ðîaŒaŒ@ônÙŽïÜbî† Nç@ a†@óïØŠím@óÜ@óØ@a†ó÷@óäbäóòŠ ónïÜbäüïbä@óÜ@e‡åŽïè ôÙŽïäbán“ïä@”ïäbØóïîaŒaŒ óÜ@eìò†@çbïîaŒaŒ@õü‚óiŠó æŽï Üò†@ôŽïq@óØ@a†óïØŠím õ‹äóîý@çbàí @fi@óØ@HçbnîaŒaŒI ói@çaŠóØóÔ@ìbä@óÜ@óØóØóq@óÜ @@NòìómbØò†@ãóØ@a‡ïîaŒaŒ@ônÙŽïÜbî† ónŽïnòìò†@çbîòŠbàˆ@óØI@aŒaŒ ói@çbàŠòìbi@‡äóš@bm@õòìó÷@Šó çbïäaìóäbàŒ@õóbåŽïq@ìŒó òŠ f@bm@òìóÙŽïäüïÝà@óÜ@óäòŠ@Lfióè Šó@ói@çìíi@•óia†@Hæi@çüïÝà ói@Na@‡ïîìóÜóÈ@ì@ôåäí @ @ôäbáÜííà ói@õóäaìó÷@ôîbb÷@ôØóîòíŽï’ †ŠíØ@ói@çóØò†@óÔ@ôîaŒaŒ

@ì@tbš@õóäb‚@@ZŽðÜò†@‰äbï¾bà óÜ@ìíi@ÚŽï’ói@BçbnîaŒaŒB@õòìó䆋Øì⁄i @ôäa†Šbàýóq@üi@ôØŠím@ôî‹åŽïéä@õb Œò† @ìó÷@NNN†ŠíØ@ðîòìómóä@õòìóåmììi @@óîòìó÷@ãìín“îó @ôŽïq@æà@õóàb−ó÷Šò† @æÙŽïqìì‹ @BaŒaŒ@ôàïÜbäüïbä@ôqìì‹ B @n슆@ôØóîbmaì@ói@La‡móÜìò†@íŽïä@óÜ @Žßó óÜ@kîŠómìbè@óÙŽïqìì‹ @çbîóŽïq @ @a‡móÜìò† @@


X

@QSXW ôäa‡äójŽîŠ@õSP

@

õ†ó¼ó÷@|Žî†bà

óáŽï÷@ô‹q

@@

Lòìóåîò‡i@†ŠíØ@õìì‰Žïà@õì솋iaŠ@ôÜb@†ó@óÜ@ÚŽîŠìb÷@Šó ó÷ pbió‚@çb¹bØóïïmóîaìómóä@óÐbà@üi@ŠüuìaŠüu@õ†ünŽïà@ói@μåïiò† bïu@bïu@ômŠbq@ìóÜóàüØ@Lìa‹ƒÙŽîŠ@çbîò†@ói@ónóióà@ãó÷@üi@Nòìa‹Ø çbî@ÚŽï @ 슆@çbîü‚@õbäaím@ôŽïq@ói@ãbØŠóè@ì@çìaŠŒóàa† a† @@@•òìbåŽïq@ãóÜ@Nòìa†@üi@çbïÜìóè@ìò솋Ø@ìò‹îóq@çbïØóïî‰ïma ì@ôäbiŠíÔ@ómóäìíi@†ŠíØ@õŒaí²Šb ŒŠ@ôØbm@ì@Äû‹à@çaŠaŒóè@ói õòìbà@óÜ@óØ@óîòìó÷@ó−Šó@ôŽïu@a†ò‹ŽïÜ@óØ@ÚŽïÜb‚@Nç@ ìíi@‡ïèó’ ò‡äòìó÷@íïä@Lòìa†@çbáïäbiŠíÔ@õò‡äòìó÷@a†ì솋iaŠ@ôÜb@†ó ói@Hf @  iìíi@”ïmŠíØ@ôØóîòìbà@üi@Šó ó÷@póäbäómI@òíïäaínäbàó ä ìó÷@ob÷@óÜ@póÔ@çb¹bØómìóÙnò†@ómaì@Læîói@çb¹bØóÐbà Lôšüi@òìónŽîŠó ò†@óàó÷@õüè@Nòìíióä@a†óäa†@ôäbiŠíÔ@òìíàóè @@NòìónŽîŠ‡ÜüÙjŽïÜ@ónîíŽïq@ìóåî‹ @ôÙŽï‹q ôŠüÙî†@Š@ üuìaŠüu@õòíŽï’@ói@La†ì솋iaŠ@õò†ó@õòìbà@óÜ ôÔbm@NNNì@ @ãïÜaŠ‡ïÐ@•óäbïîaì†@ãó÷@ì@ôîü‚óiŠó@Lôàüäümü÷ çb¹bØóÐbà@òíïäaínäbàóä@ì@æîa‡ÙŽï‚û†@óÜ@Šóè@ôšóØ@òìómóäìa‹Ø ìòìóåmììi@Ûóîüè@ói@a‡ÙŽïÌbäüÔ@Šóè@óÜ@NæîóÙi@Šóiónò† üi@NNNì@ @çìín“îó óä@ãbØb÷@ói@bî@ìòìómóäìíi@‰ŽîŠ†@bî@çb¹bØóåîŠóqaŠ Lôîü‚íŽïä@LôØòŠò†I@çbØòŠónØbÐ@ìíàóè@pbØìbè@òíïäaínäbàóä LæîóƒjÙŽîŠ@a‡äbàü‚@ôäbØóïî‡äòìòˆŠói@õónaŠb÷@ói@HNNNì@ @ôîì쉎ïà õòìóåïÜüÙŽïÜ@ì@ðbä@Šbó‚@ói@ônîíŽïq@ìóîóÙî†@ôÙŽïmóibi@çbî† @@Nóîóè@ŽßìíÔ@ì@Úî†ünïà ça†ò‰ŽîŠ†@õbàóåi@ŠóóÜ@μåïiò†@æîóÙjŽïÜ@ìbš@Šó ó÷@•bnŽï÷ õìa‹ƒÙŽîŠ@ì@pŠbq@çbîò†@ói@Lòìa‹Ø@a†ì솋iaŠ@óÜ@óØ@õómbió‚@ìói •bi@ì@çóØò†@pbió‚@çbn†ŠíØ@ôäbØó’ói@óÜ@ãbØŠóè@óÜ@ôbï •óäbmŠbq@ãóÜ@ãbØŠóè@òŠbî†@Nç@ a†@óØóäbqòŠü @óÜ@ta‹‚@@çbî @@NçóØò†@çbîü‚@ômójîbm@õ†ünŽïà@ì@â’슆@ì@‘ŠüÙî†@õó’óäbi õaìa†@ÚŽïØóî@Lóîóè@õŠóäa@Šó@ôÙŽïmbió‚@ói@õaì‹i@ÚŽïØóî óîòìó÷@ò‹ŽïÜ@Šbï‹q@Nb@Øò†@aìa†@NNì@ @ãïÜaŠ‡ïÐ@ÚŽïØóî@Lôîü‚óiŠó ôÙŽïmbió‚@bî@ãïÜaŠ‡ïÐ@Lôîü‚óiŠó@óáŽï÷@õó“ŽïØ@bîb÷@óØ @@_óïš@NNN@bî@õŠóäaŠó Lfi@NNNì@ @ãïÜaŠ‡ïÐ@bî@ì@ôîü‚óiŠó@õòìó÷@”Žïq@óáŽï÷@ô‹q a‡îü‚@óÜ@óØ@ÚŽïØbm@ómaì@Nf @ i@†ŠíØ@ôØbm@õòìóäbåmbïåi@ô‹q@fiò† @@Nfi@ò†a÷@ói@ì‡äóàŠòìbi@ìfia‹ØóåŽïq@ôïmóîbØìí@Lfib‚ììŠóä a†ìì‰Žïà@õòìbà@óÜ@ãaìò†Šói@L†ŠíØ@ôØbm@bî@†ŠíØ@ôÄû‹à ÚŽïØbm@†ŠíØ@ôÙŽïØbm@Nò@ ìb‚ììŠ@ì@òìa‹ÙŽïq@ôîŽîŠ@fi@ìòìómòìbìóš ôØóîó“ŽïØ@ïè@óØ@Lóïä@ŽßbàŠüä@ôÙŽïuŠóàíÜóè@ôàóèŠói@óØ ói@ì‡äóàŠòìbi@ôØóîòíŽï’@ói@Ló“ŽïØ@fiói@fäaíni@ì@fióä@ôïäììŠò† @@@NbÙi@pbió‚@òìóåïÔónaŠ@ôØóîò†a÷ õŠójŽîŠ@óÜI@†ŠíØ@õòìóåmììi@õîŠ@a†ìì‰Žïà@õòìbà@óÜ õóäbÄû‹à@ãóÜ@ìíi@‹q@aì‹q@Hô @ îbb÷@ôØbm@bm@ò‹i@òìóäbØòìóåmììi çbî@Äû‹à@Nçb@‚ììŠ@ìòìa‹ÙŽïq@çbïïmóîbØìí@Šbu@ça†ó@ói@óØ ôäbï @a‡“ïàbØb÷@óÜ@ìbÙi@çb‚Šóm@ôäbîˆ@ôšŠó ó÷@”îìb‚ììŠ@ôÙŽïØbm ôØóîò†a÷@çòìb‚@fäaímbä@ãłói@La‡i@oò†@óÜ@a†òìbåŽïq@ìóÜ@Šóè óÙäíš@Nb@Ùi@Šóiónò†@Ûóîòìómóä@ôäbØóÐbà@ì@fi@óåïÔónaŠ @@@Nóïä@ŽßbàŠüä@ôÙŽïuŠóàíÜóè@ôàóèŠói òìò‹ŽïÜ@Lòìbîˆ@a‡ïŽïm@†ŠíØ@óØ@õòì@ 솋iaŠ@ì@xŠóàíÜóè@ìó÷@ôŽïqói õòìó÷@”Žïq@Lì솋iaŠ@óÜ@eíä@ôØóîòìóä‡åŽîí‚@ói@óáŽï÷@ónîíŽïq õòìóäbåmbïåi@üi@pbió‚@LæîóÙi@ôîü‚óiŠó@ì@ãïÜaŠ‡ïÐ@üi@pbió‚ ói@ôä‹ @óáŽï÷@õòìó÷@”Žïq@ómaì@Næ@ îóÙi@†ŠíØ@ôØbm@ôïmóîbóØ fiò†@Læîò‡i@ç@ b¹bØóïîòìómóä@ó“ŽïØ@ì@ôîü‚óiŠó@ì@ãïÜaŠ‡ïÐ ôïmóîbóØ@õòìóäbåmbïåi@üi@pbió‚@ì@†ŠíØ@ôØbm@ô‹q@ói@ôä‹  NæîóÙi@†ŠíØ@ôØbm @@

Y

@@UPT@òŠbàˆ

@ @ôîìaíŽï“ŽïÜŠó@ì@ôäbéïu@ôŽîíä@ôîŒìíØóm @ @çbØóïïäbn†ŠíØ@óiïy@ @@‘b‚@âïèaï÷@ãaŠb÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôîbmüØ@ì@ãòìì†@ô’ói ôàłì@óÜ@Lfšò†Šò†@çaŠbm@üÙäaŒ çaíŽïä@ôîŒaìbïu@ó Ø@òŠbï‹q@ìó÷ ôbi@HÛN†NI@ óØ@óàïÜbïü@ìó÷ çüš@óÜóàüØ@ôàïÜbïü@ì@pbØò† ôÜby@ói@•ói@BZf @  Üò†@Lôåïiò† Lâåïiò†@Øû†aŠbq@bïäóm@ãü‚ pbØ@ïè@pa‹ØíáŽî†@ôiïy@óÙäíš ìói@Bòìíióä@oïÜbïü óiïy@ŠójäaŠói@óÜ@Û‡y@òìó’óÜby a†óÙî†@ôäbØóïïäbn†ŠíØ ôî‹mŠbióÜ@ôØóîóåïàòŒ@ @ì@ßóïïäbnq ÿó óÜ@ôä‡äb−í ü‚@üi@òìíióè ì@ôäbéïu@ôäbØòŠü íÜb÷ óÜ@•òìó÷@fibä@òŠbî†@çbØóïîòìómóä ‡ïèó’@ôäaŠójŽîŠ@õaì†@óÜ@æîóÙi@i ”Žïq@bm@ì@Hõ @ ‡äóÙÐòŠó’@ìíÝbÔI ói@ŠbuŠûŒ@L@lïy@õQT@ õò‹äüØ õŠónØbÐ@óÜ@pìóš@ôån“îóŽïm óÜóè@õòìó䆋Øi@ì@ôØòŠò† õòìóäìíi@pbqìì†@ói@pòŠbió ômłóèˆûŠ@óÜ@Šìí’bi@ôäbØòìa†ììŠ õünØbÑî†@ômóÜìò†@óØI@çbn†ŠíØ ói@´ói@o“q@Hò@ ìómìóØ@Ž¶@õ†ŠíØ üi@ŠóòŠbš@bïäóm@ói@çbîaìb÷ˆûŠ ì@òíïäaŒ@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäb‚ììŠ ÚïmbàüÝrî†@ôî‡äòíŽïq@ônb÷@óÜ ôäíŽïîŒíqü÷@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ÿó óÜ çbïî‡äòíŽïq@oò†@çb i@õòìómóä ãó÷@ôïØòŠó@õŠbØüè@Nòìíióè òìónŽîŠó ò†@óîòìó䆋Øi@òŠüu @ Úî‡Žîˆa‹m@B@ômóbï@Šó óÜ@õìò‹Žïq@ì@ôäaìŠòìbš@BôÙïàüØ ói@óØ@BôÙîïÐbnŽïàB@õŠbmí  Šó@ói@ÿaŒ@õíŽï‚b÷@Lòìó‚a† óäbn†ŠíØ@ômłóèˆûŠ@õòìóåmììi ói@çìíi@ó ìaŠbm@ôäbîˆ@óÜ@óØ ì@BôîóàbåäbîóiB@ôiïy@ÚŽïÜóàüØ ì@çìíi@pbÄ‹ŽïäüØ@õŠóq@ìóÜ óÜ@a†óïïäóàòŒ@òìbà@ìóÜ@çbïîŒaìý ò‹i@ì@çbØóiïy@ìíàóè@íŽïä ümìó÷@ôóØ@ÚŽïÜóàüØ@”ïma‹ØíáŽî† õbïä†@ôïàaïä@ô’‹Žïè@óÜ@çbïbi óØ@†‹Øò†@ça‹Žï÷@Šó@üi@òìòŠò† bîb÷@òìòŠè@ìó÷@ón‚ò†@ôÄû‹à ôÙ’üØ@ôä@bØómóbï@çóäbàó÷ üi@çò†ò† ok@ì@ç‰ŽîŠò†a†@ôr âŽïq@_ça‹Žï÷@Šó@üi@ôàaïä@ô’‹Žïè ÿó óÜ@ó䆋Ø@kîŠómìbè@ü‚@ìó÷@óîaì ói@lïy@óØ@ôäbéïu@ôŽîíä@ôánï ói@õü‚@ói@pójîbm@ômbïiò†ó÷ ìa‡móbï@óÜ@μÙàíà@õŠóäíè ÿó óÜ@Lbiò†@õìbä@ôäbºóqìbè óïïåŽîŠó÷@ì@oîíŽïq@ŠûŒ@óØ@a†òìó÷ óîaì@âŽïq@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@ãłói óÜ@ìóïä@ôîó“îŠ@ôÙŽïn’@óÙäíš eíä@õ‹ÙÐ@ìŠè@õó‚båi@Šó óÜ@‹mbîŒ@fäaímbä@òìbnòìóäaŠ Šìíå@ôäüïî†a‹m@ôØóîòìóåîŠóq Šó@óÜ@ÛóîòìóåîŠóq@AfåŽîŒóji ìòŠói@tóš@óÜ@õìaíŽï“ŽïÜ @@NoaŠ@ôîòìaói @@ @@ @

ói@ìóïä@çbîü‚@ói@pójîbm Ûbm@õbàóåi@Šó@óÜ@õóäaìó›Žïq ôî‡äòìòˆŠói@ôŽïq@ói@ì@çìaŠŒóàa† ÚŽïóØóØbm@ôÙïmbàîŠbØ@ôäóîý õbàóåi@Šó@óÜ@Ûóä@ç‹ ò†@ŁÙ’ Nô @ bï@õòˆû‹q@ì@çìíšüi@ìi óîónò†@ìó÷@õŠóåŽîíä@ôäbØóiïy óÜ@a†óÝq@ói@óÝq@ôØóîóû‹q@óÜ ì@çìíšŠò†@ÿbÙî†aŠ@ôqóš@õóäb‚ õónò†@óÜ@òìóäìíibïu@ôàóèŠói ômłóèˆûŠ@óÜ@ÿb@Ùî†aŠ@ôqóš óîaì@çbïŽïq@óäaìó÷@Næäbn†ŠíØ Šó@óÜ@ôiïy@õómbéÙŽïq ômbió‚@ì@ônïåïåÜ@ôØóîbàóåi ì@òìbàóä@õìbi@óîòíŽï’@ãóÜ ôánï@ÿó óÜ@õü‚@fäaímbä ‡äóš@Šóè@Nb@£@ÚŽîŠ@ôäbéïu@ôŽîíä ìa‹Ø@õ‡äói@æŽïÜüi@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ ói@•bnŽï÷@La†óîóäb‚@ìóÜ ôåïš@ì@ãïÜb@ïü@ôäbØórïä‹q ói@ãłói@Lç‡äóibq@ì@ŠbÙŽî‹Ø ì@çbïäbØóäìíšüi@ói@òìóäìíša‡Žïq ômóîaìómóä@ô슆@ôåm‹Üóè@ói Ûóîò†aŠ@bm@ôa‹ØíáŽî†@ì óÜ@ÚŽï’ói@ô−Šó@óäbîíïäaìím õóÜóàüØ@ì@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ õìa‹ƒÙŽîŠ@ÚŽî‡åŽïè@ì@ômóÜìò†íŽïä oïÜbïü@ßbäüïbä‹Žïnåï÷@Ûòì çbîü‚@ì@æ“ŽïÙiaŠ@çbîü‚@õý@üi ôäbØóäaíŽïq@ÿó óÜ@Ûóîò†aŠ@bm Nçó£@ÚŽîŠ@ôäbéïu@ôŽîíä@ôánï õaŠónaŠ@ôqóš@HT ìó÷@õŽïèói@õŠóåŽîíä@Zôîòìómóä ôma‹ØíáŽî†@ôiïy@ónò† ÿó óÜ@HÛ‡yI@Nòìíi@çbn†ŠíØ ìói@õŠòìbi@pbØ@ïè@óØ@a†òìó÷ óØ@òìíióä@óàïÜbïüòíŽï’ LçóØò†@Ž¶@ô bi@çbØónïäüàüØ õS@õò‹äüØ@óÜ@ãaìò†Šói@ãłói õòˆaìónò†@òìóiïy@ìó÷ ˆûŠaì†@ô−bàb÷@Ûòì@ãïÜbïü õóbåŽïq@ìòìa‹Ø@õŠbî† õ‹’bq@ì@òìa‹Ø@üi@õŠüuaŠüu ìòìbäa†@üi@çbïÙïma‹Øíº† óØóàïÜbïü@óäbîìínîì ãłói@Nç@ óÙi@ôÜbàü‚@ì@æåŽî†ŠíÙi õóØòŠóqìó÷@pa‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚@óØ@òìíi@ôîòìómóä@ôÙŽïiïy óäòŠ@•óàó÷@ì@òíïäaŒ@tóš@ói üi@fiìíi@ÚŽîŠbmí òˆ† óÜ@ÿbÙî†aŠ@ôqóš@ôŽïäbØòŠóiŠói ÚŽîŒa‹àb÷@pbØìbè@ì@çbn†ŠíØ ómłì@ÿó óÜ@õ‡äòíŽïq@üi@òìíi ôàò†Šó@óÜ@ì@çbØónïÜbïü óÜ@pbØìbè@HÛN†NI@ L†Šb@õŠó’ ôäbØóäa†Šó Šó@óÜüqó’@çaíŽïä õ‰Žï @a‡îŠa†óîbàŠó@ì@ãïÜbïü ôånƒÙŽîŠ@üi@Šbu@ŠûŒ@ìò솊aí‚ ô’ìím@eíä@ôánï@ÿó óÜ@õü‚ õímbè@õŠbmí @ôÜìíÔ@ôØû†aŠbq a‡ÙŽî‰Žîìímì@óÜ@ò†aŒ@çaŒóàòŠ@Šün؆ ÄòˆûŠ@ôîŠb؇åŽîí‚@õŠbÄü @ÿó óÜ õ†ŠíØ@ôäaŠb؇åŽîí‚@çóîý@óÜ@óØ

ómüi@óîóÜóóà@ìó÷ NHÛŠím ôäbØóÜìóè@ãò†Š@ ói@óÜ@ÚŽïrüØ Žßó óÜ@ôäa†Œbü‚@üi@pkk õŠbØüè@ì@ôäbéïu@ôŽîíä@ôîŒìíØóm óÜ@a†ò†@Žßìóè@óïØŠím@óØ@•òìó÷ õó“ŽïØ@La†òìòŠò†@õbïä†@ônb÷ ìì†@ói@pkk@õóÜóóà@솊íØ õó“ŽïØ@Ûòì@õŒaìbïu@ÚŽïÜ@ôn’ çb“ïq@Šûm@õóÜóóà@ì@õŠìínÝØ @@Na‡i Zp @ łóèˆûŠ@óÜ@ßbÙî†aŠ@ôqóš@HR æŽïÜüq@ìóÜ@õóäaìa‹ƒÙŽîŠ@ìó÷ Lòìóîóäb‚@ìó÷@óäìóØò†@a†óïî‡äói ìaìóm@ôØóîómbéÙŽïq@çòìb‚ ôàóèŠói@LBæ@ åïåŽïÜ@@ ôØŠbàB õ‹Üóè@ì@熊b@õŠó’@ôäaŠìò† LμnïäüàüØ@ôîˆüÜüî‡ï÷ •bnŽï÷@óîónò†@ìó÷@ôäaŠóåŽîíä ì@•óØ@ì@BpóïïåîòŒB@ íŽïä@óÜ@Šóè ì@æîˆò†@a‡àò†Šó@ìó÷@õaìóè çbØòŠü íÜb÷@ôŽïq@ói@òíïäaínäbîóä õŠü íÜb÷@a†ô @ îòìómóäíŽïä@ônb÷@óÜ íŽïä@óÜ@òìóäìíjŽîíä@ì@oîíŽïq ìó÷@•óîüè@ìói@Næ@ åŽïi@ÚŽïq@a‡äbîü‚ óÜ@Žôäaímbä@óïî‹ÙïÐ@ónò† õŠò‡àłòì@a†ŒŠói@ôÙŽïnb÷ óäa‹ia†@ÚŽïÜ@N@Žôi@bnŽï÷@ôuŠóàíÜóè òìa‹ƒÙŽîŠ@ôäbØóïîò−Œ LçbØóqóš@ì@oïäüàüØ ìó÷@óØ@çóïïnaŠ@ìó÷@õŠóåŽï¾ó ôánï@íŽïä@óÜ@õóäaiìbè õóïîb’üi@óÜ@ì@ôiïy@õìa‹‚a† La‡ïîü‚íŽïä@ôa‹ØíáŽî†@õŠónØbÐ çbï䆋ÙÜóè@òìóÙŽïq@õbäaím Šó@óÜ@æäaímbä@a†ˆûŠaì†@óÜ@Nòìbàóä õóäaŠa†Œü@ììa‹‚a†@õbàóåi ôäbØbàóåi@LõˆüÜüî‡ï÷ óäbïà@ ò†Šó@ì@Žõíä@ôÙŽïÅïmbä‹ŽïnÜb÷ ôàþï÷@õŠbàüØ@õbŽïu@óÜ ôàò†Šó@óÜ@”îìó÷I@ç‰Žî‹ia† óÜ@HBa@‡äbØóïîˆüÜüî‡ï÷@ô䆋àB ïè@òìóïîŠìíib÷@õììŠ@óÜ@a‡ÙŽïÜby õŠìíib÷@õŠaŒbi@üi@çbïØóîóàbäŠói Lòìó“ïbï@ôäóîý@óÜ@ìóïä@†aŒb÷ Ûbm@ômóàìíÙy@Žôå’óš@ói@çbîaì‹i bîü @Nó@ îóè@ŠümbnÙî†@ôiïy óÜ@æm‹ a‡Žïq@ói@çóØb@ä@òìói@oóè ói@çbîü‚@ôá ì†@ôäüïa‡äüÐ@Šó ôÜby@óÜ@Úïmbàümü÷@ôØóîòíŽï’ ôïbï@ôäbqòŠü @óÜ@Šò†óäìíš óîónò†@ìó÷@Nça†@çbn†ŠíØ õŒa‹àb÷@ói@Ló ìaŠbm@óÜ@bïäóm ììaŠ‡äbîó aŠ@óÜ@ò‡äó bq쎋q óÜ@熋Ø@ŠbØ@ói@õü‚@ôäbØbî‡ïà ôÙÜó‚@ôäbØóïîŠòìòi@Šó íŽïä@óÜ@òìa†@ôÜìó è@çbn†ŠíØ õü‚@õóŽïq@çbn†ŠíØ@õbÜóàüØ @@@NòìónŽïåi@pbïåi@eíäóÜ@Šó óÜ@ìòŠóäbïà@ôqóš@HS ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@õóiŠûŒ@ZpłóèˆûŠ Šó@óÜ@ónò†@ìó÷@õŠóåŽîíä õ‹ÙïÐ@õŒaìbïu@ì@õŠè@õbàóåi ôïbï@õòˆû‹q@ì@çìaŠŒóà@óäa†

óÜ BóÉàíuB@bèòìŠóè pkkB@ZŽôÜò†@a†Bpkk õìì‰ŽïàB ôàïÜbïü@õòìòŠóØìì‡åîŒ óÜ@çýóuü÷@Ûòì@Šóè@NB@ óïäbåï÷ tóš@óÜ@‘bi@a‡ïäbØòìa‹ìíä ôòŠíŽîŠ@óÜ@bØò†@pkk@ôäìíi óØ@a‡ÙŽïÜby@óÜ@QYYT@õŒûŠìóä płóèˆûŠ@ôïnïÜbïü@õòŠói ói@õóØòìa‹ƒÙŽîŠ@ìíibåŽïè@ôòŠóè Nbiò†@ìbä@BoïåïåÜ@@oïØŠbàB ô @ îŠóiíŽîŠói@õóåï›åi@ìbàóåi óØ@óïïåïÜbnï÷@ôØóîbàóåipkk ìó÷@ôàò‹Žïè@ôØìíä@óÜ@çýóuü÷ Œûq@ôÙŽïØbm@Ûòì@a†óïîŠóiíŽîŠói õbàóåi@Šó@óÜ@ì@Žõ‹Øò†@õ‹îó ôäbØòŽïm@Bãïîüqb÷B@ôiónØóà póÜìò†@ì@ãïÜbïü@ói@pòŠbió ‘bi@bmòŠó@ìbØò†@òîŠüïm@NNN@ì óÜ@‹maì†@ì@ôma‹ØíáŽî†@õŠbàüØ@óÜ ìbØò†@Úïma‹ØíáŽî†@ôàïÜaŠ‡ÑäüØ ôäbåŽïéÙŽïq@üi@ÚŽï@Üìóè@óå’óš@Šóè ôäaŠŒóàa†@õbmaì@ói@póÜìò† Žõíä@ôïmóÝîüØ@ôØóîómbéÙŽïq õóàïÜaŠ‡ÑäüØ@ìó÷@NŽôäò†a† Ž¶@ôbi@a‡îóØóàbäŽîŠbq@óÜ@çýóuü÷ ìòìómbØò†@pòŠ@póÜìò†@bØò†Ž ói@õŠóiíŽîŠói@Šó@óÜ@õ‹ a‡Žïq ì@ôïŽïuü‚@ôánï@õòíŽï’ óÜ@‘bi@ìbØò†@ HsoviatI@ ôîaŠü’ @ póÜìò†@õòìóä‡äb’òíÜóè Nb@Øò†@μÄbä@ômłóèˆûŠ@ôäbØòìómóä óÜ@çìíi@Šìí@ói@pkk@@a‡ÙŽïÜby@óÜ ônïäbàü÷@ó−bàb÷@ìó÷@Šó ôbi@õóîbïqümüî@ìó÷@ìóÜbî‡îb÷ óØ@òìómbiò†@i@óÜ@òìó÷@bØò† õóØûi@õ‹Üóè@ôäbéïu@ôåïäaìŠ q@Lòìbnòì@õŠóiˆ†@óØ@ôïÜaïÜ íõ†a@Œb÷@õ‹äóîý@óØ@òìóÜ ôìíäòŠbš@ôÐbà@ô䆋ÙîŠbî† ìói@”îìó÷@I@Žôi@oò†‹Žîˆ@ôäýó  Hb@Øò†@ôbi@pkk@@óØ@óîòíŽï’ ôØb‚@ôîóšŠbrØóî@óÜ@ôØüØa† @@NbØò†@çbØòìómóä@póÜìò† òìbmòŠó@óÜ@ÛòìŠóè@òŠbî† pkk õ @ òìóåmìóØ@ÚîŠóm@†‹Ø@âbi ‹mŠûŒ@a‡ïmóÜìò†íŽïä@õbÜóàüØ@óÜ ôÜìí@ Ô@ôî‡äòíŽïq@Šó@òìónŽîŠó ò† õbïä†@ôïbï@@ õŠìíib÷ ãłói@LóïØŠím@Žßó óÜ@õŠa†óîbàŠó ì@pkk õ @ ˆüÜüî‡ï÷@ôØûŠòíŽïä ôäbØòìb−í óä@ì@çììŠbä@ó슆 Næ@ Žî‹Ùi@i@óÜ@f ibä@a†òíŽïä@ìóÜ æî‹i@ìbšŠóióÜ@•òìó÷@Žôiò† ô䆋؋Žî†ìbä@ì@ãîŠûm@õóÜóóà ônîŠûm@ôØóîòìa‹ƒÙŽîŠ@ói@ pkk æî‹mòŠìó @Šûm@õ @ ónïÜ@íŽïä@óÜ õììŠìòŠói@pkk@óØ@óîó“ŽïØ óÜ@õóØómbió‚@ôîaìòŠ@ìòìómüi ‹Žîˆ@ómbiò†@a†ìòòŠò†@õbïä†@ônb÷ ôïØòŠó@ômóàümI@Šbï‹q ì@ônŠóqŠó@Lb †a†@óÜ@çýóuü÷ õòìò†‹Ø@QUPPP@óÜ@q@ôîŠójŽîŠ ômóÜìò†@õˆ†@ói@ìíi@ônîŠûm


RPPY õóîŠíŽïÐ@õQX

ìò@ Ša숆@ @ìíŽï“äŒaŠìóè@‹q@ôØóîóŽîŠ Ž¶@õìbš@õŠbØb@ói@ÚŽïn’@Šóè@fibä õòìó䆋Ø@ŒŠói@óÙäíš@LæîóÙi ôä‡äb¾ó@ì@ôÔìíÔíy@õłbÙ çbØóïîìóåÈóà@ì@õ††bà@ó½ím Nó@ ïîòìómóäíŽïä@ôïbï@ôÙŽï‹q ôäìíša†aì†ói@L‘biŠóióån‚ ói@ôä‡äb¾ó@ì@ôbï@ôÔìíÔíy óÜ@õóäbäb“ïä@ìóÜói@ói@ça‡−Šó ÚŽïn’@Šóè@óÜ@Šói@ça†@oò†Šói óîó’òŠóè@‡îbüåîˆ@óØ@óåî‹ @óîüi a†@ôïnaŠ@óÜ@ì@ômóîbÄû‹à@o“ @óÜ ôäbîˆ@ôÐbà@óÜ@ô䆋Øb’by@B ôŽïqói@I@NBôïmóîbÄû‹à@õóÜóàüØ H@çbØòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@õóbåŽïq ôåïbä@ôàŠóÐ@ói@òìóîóäaìŠ@ãóÜ óÜ@çbn†ŠíØ@óÜ@†ŠíØ@õ‡îbüåîˆ ônóióà@ói@òìóØóîý ô‹q@ôîó“ïàóè@ô䆋؊óòŠbš ì@μÄbä@ômłóèˆûŠ@óÜ@†ŠíØ ì@õ††bà@òŠbó‚@õìíiòŠóÔ ôØóîý@óÜ@ì@çbïäbØóïîìóåÈóà óÜ@õ“Žïq@ô−bàb÷@ói@òìó’óÙî† óå’óš@ãó÷@õòìóäìíi@pbqìì† çbï䆋Ø@‘bi@óÜ@ì쉎ïà@ @óØ@óäbäaìbm õóÜóàüØ@óÜ@òŠaŒóàŠó’ óîóè@õü‚@ôåî‹ @La†@ôïmóîbÄû‹à õìì‰Žïà@ôäa†‰îì@óØ@ÚŽïn’ ìò솋Ø@•òŠ@ôïmóîbÄû‹à @NômóïäaìŠòìbš Žõímìbm@ó@ Ü@μ @ äaímò†@ôn“ ói ôäbØóïïåŽîŠóä@ómóbï@ôä†‹Ø Lçbn†ŠíØ@õŠóØ a†@ôäbmłì óäb“ïä@ìóÜói@ìói@òˆbàb÷ õ‡îbíŽïäˆ@ói@óØ@õóäaìbšŠói @@ZæîóÙi@òŠbàˆó÷@ónŽî†@Ûóîòìómóä †ŠíØ@ôÙÜó‚@ôÙîïÐ@ôån’íØ@Q @@@Ûbm@óiì@ŽßóàüØ@ói ô䆋Ø@ó−óÙ’ó÷@Læm‹ @R ôïmóîbØìí@ì@ôäììŠò†@ì@ôîónóu @@@çbïbäí’@ói@ç†‹Ø ça‹Žîì@ì@õòìómóä@õìbnØbq@S Ûòì@çbØóäa†òìb÷@óšìbä@ôä†‹Ø ó@i@çbØóåï“䆊íØ@óÙšûŠb’@ì‡äí  õómbéÙŽïq@ôä‡äbÙ“ÙŽïm@ônóióà @@@ôîòìómóä@@ôÙïånï÷ ô䆋Ø@fuójŽïu@ì@´’Ša†@T lòŠóÈói@L熋Ø@‘ŠbÐói@ômóbï ãŠóä@¶ó ŒaíŽï ’@ói@熋Ø@ÛŠím@ì @@@õ‹ŽïàbøÔòŠ@ì@õ‹Žïàb÷ òŠaìóåŽîí’@ô䆋؊Šìíqb‚@U ôäbØòŠbäìóØ@óàóèŠói@ìôîìì‰Žïà ô䆋iíŽïä@óÜ@ônóióà@ói@†ŠíØ @@@ôîòìómóä@ôäóèŠóÐ çbn†ŠíØ@ôîŠìíib÷@õóÔüÝib÷@V ô䆋iíŽïä@óÜ@bèòìŠóè@ì ìóÝŽïØ@ôä‡äbmìí@LçbØòìbšŠó @@@çbØòŠaŒ@ì@õìòŒ ôîòìómóä@õŠb‚ìŠ@ôä‡äaíŽï’@W õòìóåî‹@üi@ça‡Üìóè@ì@çbn†ŠíØ @@@†ŠíØ@ômóïäbnŠb’@ì@ÂäóèŠóÐ ì@ÿa‡åà@Lìbïq@ì@çˆ@ôåî‹ia†@@ X óä†@ ‹Ø@õ‰ŽîŠ‡ò†@ì@Úîa† †ŠíØ@õòìómóä@ôìíàbäŠó @@@a†@ßbÑäó÷@ômbòŠbØ@óÜ@pójîbmói ôÙŽï’ói@óÜ@μà@ôä‡äbš@Y @@a‡äbn†ŠíØ@õbïÐa‹ íu@ôåîŠói ôÜüšíØóš@ôäbåŽïè@ŠbØói@QP ì@ôÙîˆüiüïi@òŠóåŽï‚ììŠ@ôØbåàb @@@çbØóïîìa‹èòˆ@òŒb  õó’ó @óÜ@õ‹“Žïq@QQ ô䆋iíŽïä@óÜ@ì@çbØò†ŠíØ@ôïäóèŠóÐ @@@çbïîòìómóåõnîŠóäì@la†@ì@çbàŒ ô䆋Ø@fuójŽïu@ì@ôån’Ša†@QR ìò@ ìóåî‹@ÂäóèŠóÐ@õóû‹q ôäüïþïáïb÷@ì@õˆíØóšòì @@@†ŠíØ@õòìómóä ì@ôÙî‰ïma@ì@ôïmóïØóî@QS ôäbmłì@õóäóîýóàóè@õŠbØìbè ômíØŠó@ì@çbn†ŠíØ@õŠóØ a† ì@ôîòìómóä@õòìóåmììi óÙäíš@LçbØò†ŠíØ@õóäaŒaíƒbäí’ Lçbåï“äŠìíå@ì@çbØò†ŠíØ õüè@ì@ôïØòŠó@õóÜóÙÜóØ ô’óiìbè@ôäb“ŽîŠóq @@Nçìíi@çbØòŠóØ a†ómłì ôÅï’Šb÷@óÜ@çbØòìbšŠó @@NçìaŠŽîŠbq@a†Bçbn†ŠíØB

@@@NHRUP@LòìbšŠó@çbàóè@LŠìbqI ôäbåŽïèŠbØ@ói@õòŠbi@óÜ@”ïmaÜb ìó÷BZf @ Üò†@òìóäbØóïîbïáï’@óØóš ói@bïäóm@ìíi@âïäaŠóïä@õóîbà@õón’ çbØóïîbïáï’@óØóš@ôäbåŽïèŠbØ ìó÷@ôäb@ åŽïèŠbØ@ói@ìíÙÜói@Lìíióä ô䆋iíŽïä@óÜ@üi@ìíi@óäbØóš LòìbšŠó@çbàóèI@BçbØò†ŠíØ @@NHRUV LôåïÜ@‹Ð@ünî‹Ø@ì@oîaÜb @ïq õQYXXOYOQ@ômìóÙŽîŠ@ômŠüqaŠ@óÜ ói@熋Ø@òˆbàb÷@õa‹Žîì@La‡äbîí‚ ô䆋ØfuójŽïu@ôäbØòŒa‹àb÷ Ûòì@LônîŠbnïÝïà@ômóbï ôäbØò‡äí @ìŠb’@ôäa‡ÙŽïm ô䆋Ù@Žïq@fØŠüŽïu@Lçbn†ŠíØ óØóš@ôäbåŽïèŠbØ@ói@LóäbïïÝàòŠûŒ Zæìíäò†@LçbØóïîbïáï’ ça†ó@ôîbïáï’@ôØóš@ôäbïäbiŠíÔB ói@×a‹ŽïÈ@ômóàìíÙy@LæóØ@ŠaŒóè ônîŠbnïÝïà@ômóbï@õŠóióåm‹  ô䆋ÙÜüš@õaíïè@ói çbàóè@LŽßí @ŠóàíÈIBNóäbn†ŠíØ @@HSX@LòìbšŠó ôÜüšíØóšB@Z@ŽðÜò†@æŽï @ @μîì‹i ói@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ@ôîbïáï’ ói@Úïmbánï@ìì⁄iŠói@ôØóîòíŽï’ ôØóîòíŽï’@ói@çbØò†ŠíØ@La‹åŽïè@ŠbØ ôï‹móà@Šói@óåmìóØ@æîŠói B@ŽßóàüØ@ói@õŠbn’íØ@ì@õˆíØóšòì QSWY@Lò@ ìbšŠó@ç@ bàóè@Lô›Ù“ŽïiI @@NHTQ@Nß õónïàüØ@ôØûŠó@Lßüq@Šümbåï ôäbØóïïØòŠò†@óïî‡äòíŽïq üiB@ZfÜò†@båŽï@ôäóàí−ó÷ ãó÷@õòìbà@óÜ@Šbu@μàòìì† ôَﺉŽîŠ@HãónïiI@a†óîò†ó óÜ@ô−bàb÷@ói@âÜaŒ@ìŠümbnÙî† ôîòìómóä@ôØóîóåïàóØ@ô䆋iíŽïä ÚÜóØ@ç@ bØò‡å’íØ@òŒb @óÜ@ìa‹ÙîŠbî† õ‡ï÷@òŠbu@ìó÷@NNNç‹ ò†Šòì a†@õˆíØóšòì@ŠójäaŠói@óÜ@μäaímbä ç@ bàóè@LŠìbqI@μi@Âäò‡Žïi ó@Ü@òìó÷@NHRVX@LòìbšŠó õ‹Žî†òìbš@õìa‹ƒÙŽîŠ@óØ@óîa‡ÙŽïÜby õìì‰Žïà@óÜ@Šbu@ãó@ Øóî@üi@Äû‹à@ôÐbà ÚŽïmóÜìò†@õ @ ‡äb¾ó@a‡îü‚ çbàóèIòìa†@ãb−ó÷@ôîˆíØóšòì NHRYY@ß@LòìbšŠó õòìóäa‡ÙŽïÜ@õaì†@Šìbq@bèòìŠóè ÿó óÜ@‡îbüåîˆ@ôäbØóäb“ïä ãa†ó@ôäaìbm@Lôäbéïu@ôäüïäbÅäüØ óÜ@‡îbüïäˆ@ói@çbØò†ŠíØ@õˆ† @@@HNòìbšŠó@çbàóèI@a†ò†@ãóÜóÔ ôº‰ŽîŠóÜ@õóäbÜói@ìó÷@ôŽïqói õòìó÷@bèòìŠóè@ì@òìbà@fuói@Èói óÜ@ôîbmüØ@ô−bàb÷@òìa‹Ø@ÚïnØa‹q ôäbØóäaìbm@ì@ßbÑäó÷@ômbòŠbØ óšìbä@Šó@ói@çìíi@ÿaŒ@ãa†ó ì@熋Ø@Šóójò†@LçbØóåï“䆊íØ ç†‹Ø‹Ô@L†ŠíØ@¶ó @õòìóån‚Šìì† ì@çbØò‡äí @ô䆋Ø@Šìíqb‚@ì ãaŠb÷bä@ì@çbØóïîŠìíib÷@òìbšŠó ói@ômóïïäüš@ôåîŠü @ì@熋Ø ôäbîˆ@ôåŽîí’@ôäbØóšìbä@ôäbåŽïèŠbØ fi@ói@óØ@òìíi@çbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ ça†@oò†Šói@óÜ@õóäbÜói@ìó÷@Ú’ õìaìómói@ôØóîòˆû‹q@õŠò‡äb“ïä óØ@òìaŠ‰ŽîŠa†@a‡“Žïq@óÜ@ì@ìa‹ƒÙŽîŠ I@ón“q@óÜ@õìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽï−bàb÷ ói@ça‡−Š‡@ói@HV@Zÿí ŠóàíÈ óÜ@μÙ¾@õòìó䆋Ø@çììŠ@ìóbåŽïq ç@ †‹ØóÌò†óÔ@õbnŽï÷@ôäüïäbÅäüØ õóäaŠbî‹i@ìó÷@ì@‡îbüåîˆ@ôäa†a@ ì ômóbï@çbàí @fi@LçìíšŠò† Äû‹à@ôÐbà@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq óÜ@熋Ø@ôÜüÙä@ônóióàóiI ìó÷@ìíàóè@ìHçbØò†ŠíØ@ôbäí’ çbîòˆbàb÷@a†óåïìíä@ìó@ Ü@õóäbäaìbm ìó÷@õŠò‡äb“Žïq@çbïn“ @a‹Ø@fq ì@ôÙîïÐ@ô䆋iíŽïä@óÜ@ómaì@LçòŒbïä çbàí @fi@óØ@ça†ŠíØ@ôïäóèŠóÐ ôäbØò‡äói@ôŽïqói@μäaímò† ì@熋Øó̆óÔ@B@ôäüïäbÅäüØ pójîbmói@B‡@ îbüåîˆ@ôäa†a æŽïÜüq@Lx@Ll@LÒÜó÷@BôäbØò‡äói @ì@æîóÙi@üi@ôäìíša†aì†ói@ì@õ‡äói ómóibi@ìó÷@òŠbî†@NμåŽï¾óïi ôåî‹i@@ói@ôïníŽïq@óåî‹ 

Y

@UPT òŠbàˆ

@a†@çbn†ŠíØ@óÜ@‡îbüåîˆ@õóû‹q@ôïbåØóÜóšòŠ ôä‡äbmìí@ì@ÚÜó‚@ôîaŠa†@ôäłbm@ ói@†ŠíØ@ôÙÜó‚@ôäbØóÝŽïØ@ì@…bi õìòŒB@ôÙïnØbm@ói@óØ@ÚŽïÙïnØbm@ôŽïq õòìbà@óÜ@Lòìa‹bä@Bìbmìí @@N@QYVS@ôäbØóÜb L‡äí @TPP@ô䆋Ø@ßìbØ@ ì@‘óØ@ŠaŒóè@SPP@ô䆋ØòŠaìb÷ VP@õóÙîä@ô䆋؊a‡åî‹i@ì@´’íØ ômŠüqaŠ@ôŽïq@ói@L‘óØ@ŠaŒóè @@Nçò‡äóÜ@óÜ@ôîòìómóäíŽïä ì@ôîbïáï’@ôØóš@ôäbåŽïèŠbØ@ói@ ì@QYXX@ôÜb@óÜ@ó¡óÜóè@ôäaŠbjàüi ‘óØ@çaŠaŒóè@ô䆋؊a‡åî‹i@ì@´’íØ †ŠíØ@çbäüïÝà@ô䆋ØòŠaì@ b÷@bèòìŠóè@ì @@NóïØŠím@ì@ça‹Žï÷@ôäbØòŠìíå@óÜ TPPP@õóÙîä@ôäa†aŠ@ì@熋؊ò†@ ì@ça‹Žï÷@üi@òìóÔa‹ŽïÈ@óÜ@ôÝîóÐ@õ†ŠíØ çbîóØóàbåbä@õòìó䆋Ø@Žßbmói ói@æm‹ @oò†@ì@HQYWR@@ QYWQI @@Na‡äbïäbØóïîaŠa†@Šó óÜ@ôîóÜóØìíi@ôjàüi@ôån’‹Üóè@ çbïÜa‡åà@õòìó÷@üi@LçbØóïïäa†òìb÷ @@Næ›i@íŽïä@óÜ@ôŽïq@ì@òìóä‹äbïÜóè ô䆋ØfuójŽïu@ì@熋Øfrnò†@ õòìbà@óÜ@ŽßbÑäó÷@ói@ìa‹bä@ôïØýbš a†@”Žïq@óÜ@õìaìóm@ói@óØ@a‡‚bäüÔ@ X LŽßí @ŠóàíÈI@ìíiaŠ‰ŽîŠa†@ü@ i@çbîóÜłó  @@NHTX@@TQ@ß@L‘@@ë ôïmóîłóàüØ@ì@õŠìíib÷@õóÜóàüØ òìó@móä@ôÄû‹à@ôÐbà@ôäüïïàüØ ômìóÙŽîŠ@ômŠüqaŠ@óÜ@çbØòìím‹Øóî õŠóåŽîíä@õòŠóqý@YV@óØ@QYRROROQX óÜ@Þîín‹î†@çaì@çüïïàüØ@ômójîbm óÜ@ôbi@¶óóm@ì‹Žïm@ói@Le‹ ò†@ü‚ óÜ@×a‹ŽïÈ@ôº‰ŽîŠ@ôäbØóäaìbm õóÜói@ói@ìò솋Ø@çbn†ŠíØ ôº‰ŽîŠ@óØ@fåŽï¾óò†@oîíŽïq Nò@ 솋Ø@‡îbüåîˆ@õ†ŠíØ@×a‹ŽïÈ òìómóä@ôîŠbØìbè@ñóÜóàüØ ônåŽïàüÙŽî†@óÜ@çbáÜb÷@óÜ@çbØòìbìóš õ‹š@ói@HQYYQI@a‡îü‚@õŠaíš@òŠbàˆ õˆ†@ôîòìómóä@ôàón@õòŠbi@óÜ ói@ìòìaì†@çbï䆋iíŽïä@óÜ@ì@ça†ŠíØ ììbšŠói@óäb“ïä@ói@´ói@o“q ôbi@õòìóä‡äb¾ó@õìbï’@õóÜói ŠóàíÈI@NeŠü @òìónŽïåŽî†@‡îbüåîˆ @@NHUPß@LòìbšŠóNçbàóè@LŽßí  o’óè@ômìòŠ@óÜBZf @ ìíäò†@Šìbq õìaìóm@ói@ì@ãaìò†Šói@ô’‹Žïè ìíàóè@óÜ@†ŠíØ@La†@ßbÑäó÷@õìa‹ƒÙŽîŠ ×a‹ŽïÈ@ôäbØóåï“ä‡äí @óšìbä Ûb‚@Žßó óÜ@çbïäbØò‡äí @ìòìóîa‹Øbq üØ@çbïäbØòìbïq@Lça‹Ø@o‚óm ÚŽïåŽîí’@óÜ@çb’bq@ìòìóä‹Øò† âÔbm@âÔbmNNN´’íÙäbîò† ói@ì@çbØòŠìì†@óåŽîí’@óåní ò‡äbîaŠ a†@”Žï q@óÜ@ôäþq@ì@çþïq@ôŽïq çbïØó“ïÐ@õóÝŽïèòŠ@Šóiòì@ìaŠ‰ŽîŠa† LòìbšŠó@ç@ bàóè@LŠìbqI@NBça†ò† @@NHSQX a†@ßbÑäó÷@ói@ìa‹bä@ômbòŠbØ@óÜ ‡äí @QUPPP@õóÙîä@ômóáï’óyB ì@BõŠbz–B@ôäbØóràóØ@óäaŠŒü aŠ ì‡äí @ìó÷@ôäaìín“ïäa†@õóiŠûŒ LæŽï@@μîì‹iI@Bç@ ìíš@a‡Žïm@@óäbšìbä @@NHUTLòìbšŠó@çbàóè óØ@çóîaì‹i@ìó÷@Šó@óÜ@‘óØ@ŠûŒ óÜ@ôäbØóäaìbm@ì@Èói@ôäbØó’‹Žïè ì@ça‹Žï÷@Žßó óÜ@Šó’@õòíŽïšŠaíš çbn†ŠíØ@ôäìíi@ômóïåàó÷ Nò@ ìómòìa‹åŽïè@üi@õìbbq@ìòìaŠ‰ŽîŠa† ìíàóè@õóÙîä@óØ@ñòìó÷@õaŠòŠó ôîòìómóäíŽïä@ôäa‹Žî†òìbš@ìŠò‰Žîím ói@bïäóm@óäaìbbq@òŠüu@ìó÷ çbØò†ŠíØ@@ô䆋iíŽïä@óÜ@üi@Ûóîìíäbïi Šümbäó@óÜ@òìóäa‹Žï @ói@Šìbq@LæäaŒò† a‡Ìói@óÜ@bÙî‹àó÷@õŽîíÜbi@óØ@μÙäŠ õóäb’‹Žïè@ìó÷BZfìíäò†@òìíi ôØóïî‡äòíŽïq@ïè@ça†ŠíØ@Šó@óîa‹Ø õó’òŠóè@ói@óØ@ìíióä@òìóäa‹Žï÷@ói LôäaŒò†@płì@ô @ ïèbäóm@Šó@üi bïäóm@ìbïäóm@Hãa†óI@õóØóîìíäbïi B‘ói@ììíi@çbØò†ŠíØ@ô䆋Ø‹Ô

ói Hçbn†ŠíØI@çbØóïïmłóèˆûŠ óÜ@óØ@@ŽõŠ†ò†@çbØóØŠím@òŠóšüØ ìó÷@ì@çìímbè@òìóÙî†@ôåŽîí’ ón“îó @ìaŠ‡Žïq@õòŠóq@ómóbï õìóä‡äaím@óØ@õü‚@ôÙîˆüÜ@ôàbØb÷ μîì‹iI@Bìíi@çbØò†ŠíØ@ôïÝàòŠûŒ @@NHSYR@LQSXS@LæŽï μnïÙïä@Lìa‹bä@ôbä@płóèˆûŠ ômóbï@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ ôäbØóÜbB@Z@Žôìíäò†@a†óïØŠím çüïÝï@ à@Ûóî@õóÙîä@QYRW@@ QYRV ìòŠói@†ŠíØ@ôÜa‡åà@ì@çˆ@ììbïq LμnïÙïäI@Ba‹ÙŽïq@çbïšüØ@ßû†bäb÷ ôäbàŒ@ói@LYP@ß@LQYVQ@üÙüà@L†ŠíØ õòìbšŠó@óÜ@Žßí @ŠóàíÈ@óØ@ôììŠ çóîý@óÜ@NHô @ móîìbåŽïè@XQ@ß@a†ìí“Žïq õìbnØbq@ômóbïB@òìóïØŠím ôäìíi@óÜ@熋Ø@b’by@çbî@ôîòìómóä çb@î@ôbï@ôÙŽïäìíi@Ûòì@çbØò†ŠíØ Bò@ ìa‹Ø@ìbšòŠ@ü‚óiŠó@ôÙŽïÙïånï÷ NHYR@ZQSXU@LóÙî†@ôäaìó÷@ì@çünÝïàI óÜ@óäbmóbï@ómóibi@ìóÜ@Šóè Zó@ Ø@òìímbè@a†@μîì‹i@õóØójŽïnØ ÖÝ‚I@ ôØŠím@ônïÜüqüq@õó“î‡äó÷B ìíi@õŒbòìómóä@ômóbï@HÚïÜôš ôÙŽïäóèŠóÐ@ôäìíi@óÜ@õb’by@óØ ì†‹Øò†@†ŠíØ@õìbä@ói@Œaìbïu ÚŽïäbàŠóÐ@ôŽïq@ói@òŠüªói çbàóèI@BÛ@ Ším@ói@çìíi@çbØò†ŠíØB òìóä‡äb“‚ìbš@NHSYR@ß@LòìbšŠó ôŽïu@óîüi@óåî‹ @ómóibi@ãó÷@Šó@ói ì@ôîòìómóä@õìbnØbq@óØ@Ló‚óîbi ì@ôÝàòŠûŒ@ôšüØ@ômóbï ôn“ @õŠüØ@õóàbäŠbî‹i@óÜ@熋؊ò† a†@Hæ@ îìü @òŒ‹Žïè@ôåüi@õòŠbi@óÜI çbàóèI@Nç@ ìa‹bä@‡îbüåîˆ@ói ìóÜ@õómóibi@ìó÷@NHRRS@ß@LòìbšŠó óØ@óîòìó÷@óäììŠ@a†óîòìa‹Ùï’@ómŠíØ óïØŠím@ôº‰ŽîŠ@ôïØòŠó@óióà óå’óš@ìó÷@ôä‡äbqó@ì@´’Ša†@óÜ Lìì‰Žïà@ô䆋Ø@Ša‡’ìó‚@LóäbàbäŠói ì@çbØò†ŠíØ@õ†a‰ä@ì@‘bäí’ üi@óîón‚b@ôØóïîì쉎ïà@ô䆋Øfš ìí@ŽîŒ†@ìbäóè@òŠüu@ìó÷@üÜó @Nçaìó÷ B‡@ îbüåîˆB@ói@óäbïîû‹à@ˆ† @_æŽîŠ†‹Žïàˆbä ‡îbüåîˆ@ôäbØóÜói@ôäa‡äb“ïä@N† @@çbn†ŠíØ@õŠìí’bi@óÜ ói@óØ@õóïîbïÐa‹ íu@ómłì@ìó÷ óîóäbmłì@ìóÜ@Le‹Øò†@†òŒìbä@×a‹ŽïÈ ìïÝåï÷@çóîý@óÜ@ RTQYRP@ ôÜb@óØ óïî‡äòìòˆŠói@õŠbÔb÷@óÜ@õìaìóm@ói ‡äóš@ô@Žïq@ói@Lõü‚@ôäbØóïïÜbïäüÜüØ ì@ôîóšìbä@õóàbåäbºóq@ì@óàbäŠbî‹i @ póÜìò†@ôïäaíïn“q@ói@ñòìómóäíŽïä ìóšìbä@ôäbØòìímbéÙŽïq@òŒbm@òìómóä õìa‹ƒÙŽîŠI@ çbéïu@ômóÜìò†@bèòìŠóè ôÐbà@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq@ói@HçbØòìómóä †ŠíØ@õòìómóä@pójîbm@ói@çbØòìómóä @@@Nòìa‹Ø@o슆 ì@õˆíØóšòì@ôäbØóÜói@çbàí @fi õŠìí’bi@óÜ@†ŠíØ@ói@ˆ†@ôäaìbm ç@ ìbšŠói@ìŠbî†@Ûóîò†aŠ@ói@çbn†ŠíØ óïä@oîíŽïq@ò‡äòìó÷@a†ô @ naŠ@óÜ@óØ óîüi@Ne @ ‹Ùi@ç@ bïbi@¶óóm@ì‹Žïm@ói ìóÜói@óÜ@ÛóîónïÜ@bïäóm õó’ói@ìóÜ@õˆíØóšòì@ôäbØóäb“ïä @@Z‘bi@Šói@óåîó‚ò†@çbn†ŠíØ ôäa‡ÙŽïm@ì‡äí @ WY@ôäìíi@ßìbØ@ óÜ@çìíifuón“ïä@õóØóî@QSVU ì@×a‹ŽïÈ@ô’óiìbè@ìì⁄iŠói@ô’‹Žïè @@@a†bïäbnî‹i ôÜa‡åà@ì@çˆ@ŠaŒóè@f@ôîˆíØüØ@ çóîý@óÜ@a†QYVQ@ôÜb@óÜ@†ŠíØ QPP@ô䆋ØòŠaìb÷@ì@âbÔ@âîŠóÙÜì‡ióÈ QUP@ô䆋Ø@o‚óm@ì@‘óØ@ŠaŒóè @@NóÙšûŠb’@ì‡äí  óÜ@熋Ø@lòŠóÈ@ói@ômóbï@ @@N@QYWU@bm@QYVS@ôäbØóÜb@õòìbà ŠaŒóè@TP@õóÙîä@ô䆋ØòŠaìb÷@ ÛíØŠóØ@õŠb’@ôÙÜó‚@õ†ŠíØ@‘óØ ô䆋Øfuón“ïä@ì@õŠóiììŠìò†@ì @@N@QYVS@ôÜb@óÜ@çbïŽïu@ói@lòŠóÈ

ŠaŒóè@ Y õóÙîäB ìíš@Žôq@õQYTR ì@ŽßbàóØ@bÐónà@çóîý@óÜ@‡äí îŒóÈI@Bç@ ìíš@íŽïäóÜ@ òìóîóØómóÜìò† NHSX@ß@Lò@ ìbšŠó@çbàóè@LŽôàŠí ójŽïnØ@ @óÜ@”ïÜbàóu@ŠüïÐû‹q ì@çbn†ŠíØI@a‡îü‚@õóØóäŒóà Âäò†@òŠüªói@HõóØó’Šü’ ôº‰ŽîŠ@ôäbØóäaìbmB@ZŽõ‹iò‡Üóè çbØò†ŠíØ@ói@×óèŠò†@óïØŠím Lçóîbä@Šbàˆóè@óÜ@óØ@çŠûŒ@ò‡äòìó÷ ómün“îó @†ŠíØ@õòìómóä@õ‡îbüåîˆ ìŠümbnÙî†@ôº‰ŽîŠ@óØ@ÛóïŽïu Šbu@ãóØóî@üi@óïØŠím@ônïåïÄü’ ôîìa‹èòˆ@ôjàüi@a†QYSW@ôÜb ‡äaŠbi@a‡äbØò†ŠíØ@Šó@ói@Hôîbïáï’I íïä@a†óäaìbm@ãó÷@ôàbØb÷@óÜ@óØ çbïäbï @õ†ŠíØ@ôÄû‹à@çüïÝïà çbàóè@LŒóióäI@BNa‡nò†óÜ @@NHQPT@ß@LòìbšŠó óÜ@ÚŽïØóî@óØ@óïä@a†òìóÜ@çbàí  ôäóèŠóÐ@ôäbØóåî‹ @ŠûŒ@ó½ím ói@LômóîóØóäbàŒ@LÛóïïmóîbàóØ@Šóè ôîòìómóä@õóàbå@ bä@óÙî†@ ôØóîbmaì Ûóîòìómóä@Šóè@ôbäí’@ì õbbî@ôŽïq@ói@LŽõŠ†‹Žïàˆò† ôäbàŒ@ói@´Ðb‚b÷B@óïØŠím@ôïmòŠóåi Ûóîó’ì@Šóè@üi@Bìóäaìbm@õ†ŠíØ ôØŠím@ô’ìì‹Ô@wåŽïq@Žôiò† L‘@@ë@LŽôàŠí@îŒóÈI@BŽõŠ†‹Žî‰jiB @@@NHWU@ß ônû‡Äû‹à@ôbåÜóàüØ@ô›Ù“Žïi ì@ÛŠím@ômóÜìò†B@Z@Žôìíäò†@ÛŠím óÜ@b’by@LóïØŠím@ôåîŠói@ôîˆüÜü÷‡ï÷ Bb@Øò†@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@솊íØ@õòìómóä a†ò‰ŽîŠ†@óÜ@ìa‹iìbä@NHSP@ Lô›Ù“ŽïiI Hó@ ïØŠímI@ çaìó÷@óØ@òìómb‚ò†@iòì ŠaŒóè@Šaíš@ôØóîìòómóä@óäbîíïäaím ìó÷@õóåïÔónaŠ@ôäòìb‚@ìóÜb óÜ@ìa‹Øóä@båŽîì@ôØóîò†aŠ@bm@Lómłì õ @ ‚óî@ì@Ûìí@ì@çŠói@íŽïä @@NHSP@LQYYS@Lô›Ù“ŽïiI@BçóÙi ôïmòŠóåi@õbbî@õXX@õò††bà@óÜ ôäaín“ïäa†@ìíàóèB@Zò@ ímbè@a†óïØŠím õó“îŠ@ói@ça‡−Šó@Žôi@ói@óïØŠím îŒóÈI@Bæ@ ØŠím@çbïåïîb÷@ì@õ†a‰ä õŠójŽîŠ@NHWW@ß@L‘Në@LŽôàŠí ÞŠí @óïØŠím@ômóàìíÙy@ôîìí“Žïq õòŠbàˆ@LâïØ@õóàbäˆûŠ@óÜI a‡äbéïu@óÜB@ZŽô Üò†@Ha†QYVQOTORW õìbä@ói@çbàŒaìbïu@ôØóîòìómóä@ïè Ûóä@çbØò†ŠíØ@Lóïä@†ŠíØ@õòìómóä õa‹i@ìíÙÜói@æäb¹bán“ïäìbè@LŠóè L‘Në@LìíÝbÔI@Bæäbá“î†a‰ä ÛŠím@ôäb‹qŠói@ŽßbyŠóè@ói@NHRXQß ói@çìíi@Ša†aíïè@çbîòŠbØb÷@ìói ìòìóä‹i@†ŠíØ@õòìómóä@ôïmòìaìóm @ SP@ß@LRPPW@L⁄Üì‡ióÈI@òìóååŽîínïi @@NHSQ õ‡äóài@La‹Žï šüØ@î‹Ø ÛŠím@ômóàìíÙyB@Z@ŽôÜò†@ôîóäaŠóÐ Úïmbánï@ôØóîòíŽï’@ói@HóïØŠímI ônóióà@ói@ôäbØóäb£bmíÔ ómòín‚@çbØò†ŠíØ@õòìóä‡äaím ß@LRPPP@ La‹ŽïšüØIBò@ ìóîü‚@póà‚ @@NHSVV a†QYSROUOU@ômìóÙŽîŠ@óÜ ‡äb@îóîaŠ@óÜóqói@óïØŠím@ômóàìíÙy óŽîŠ@óØ@ò솋Ø@‡åóq@ôØóîbbî@óØ Šbšbä@ôÝàòŠûŒ@ói@†ŠíØ@ôÙÜó‚@a†ò† Lbbî@çbàóè@ôŽïq@ói@ì@çóÙi@üØ@ói ôäbàŒ@ô䆋Ø@ó‚ò†óÔ@Lç‡äbšüØ ó½ím@ô䆋iíŽïä@óÜ@ì@õ†ŠíØ ŽôuójŽïu@†ŠíØ@ôäbØóïîòìómóä @ QWV@LQSVW@La‹Žï šüØI@Žõ‹Øò† @@@NHQWW ìíàóèB@Z@Žôìíäò†@ô›Ù“Žïi ì@õˆüÜüî‡ï÷@Lôbï@óïïØýbš ôäbnò†ói@płóò†@ôäbØóïàaïä ô䆋iíŽïä@óÜ@ônóióà@ói@óïØŠím Lô›Ù“ŽïiI@Bò@ ìíi@†ŠíØ@õòìómóä Šóè@NHV@ß@Lò@ ìbšŠó@çbàóè@LQSWY Z@ŽôÜò†@æŽï@μîì‹i@a†óïî‡äòíŽïq@ìóÜ óáŽîŠóè@õŠaŒ@ì@õìòŒ@ì@ÚÝàB

@

@@ò†aŒ@ôuby@ßýóu @@ôáïyòŠ@bèóm@Nì ôîbmüØ@ì@ãóïŽï@@ô’ói

@@ç‡äbšüØ@Q ôåm‹ aŠ@Šìì†@ôÐbà@õ‰ïma@R @@HÞïvémI@õŠbïäaŒ@ì@oäaŒ@óÜ@çaìó÷ ô䆋Ø@Šbšbä@ônóióà@ói@S Žôq@çbîŠbØ@熋Ø@üØ@ói@çbØò†ŠíØ @@ŽõŠ†bä óÜ@çbØò†ŠíØ@õˆ†@ò‡äó bqû‹q@T ônóióà@ói@a‡äbØóiòŠóÈ@íŽïä @@çbï‚û†ìŠbi@ô䆋Ø@õìbäa‹îóÔ óån‚@ôïmóîbØòŠóiìì†@ìó“ŽïØ@U @@çbØò†ŠíØ@çaíŽïä óÜ@çbØóiòŠóÈ@ô䆋Ø@Žôuón“ïä@V @@a‡äbØò†ŠíØ@õóšìbä ô‹qŠói@ßþïè@kÜbm@†ó¿ó« óÜ@Žõîu@ôäbØóšìbä@ôïbï ïèB@ZŽô ìíäò†@a‡îü‚@õóØójŽïnØ ì@Žôäai@†ŠíØ@ói@õü‚@óØ@óïä@ÚŽîŒüè ì@Bó@ ïä@†ŠíØ@õìbä@ói@”ïØóîòìómóä ÚŽïäbàŒ@póÔB@Z@ŽôÜò†@bèòìŠóè õ†ŠíØ@ôäbàŒ@ói@ó@Ø@òìónŽî‹åïibä NHQQT@ß@LòìbšŠó@çbàóèI@BŽõ‹båi Z@Žô ìíäò†@a†ò‰ŽîŠ†@óÜ@ßþïè ì@póïäbnŠb’@Žôi@†ŠíØ@ôÙÜó‚B ì†a‰ä@póäbäóm@@ìóïä@çbïäbàŒ@Lçì쉎ïà ß@Lò@ ìbšŠó@çbàóèI@Bó@ ïä@çbï“ïØbà @@NHQQT õŠò‡äb“ïä@ßþïè@ôäbØòìa‹ìíä LóäbØò†ŠíØ@õòìóä‡äaím@ômóbï çóîý@óÜ@ò‰ŽîŠ†@ìŠìì†@ôØóîòìbà@óØ òïnØa‹q@òìóîbîŠìí@ôäbäamóbï ôØóîóÜói@bïäóm@ói@õü‚@óØ@Žõ‹Øò† óÜ@熋Øb’by@üi@ò‹ óåÜóè@ìbbq ôbäí’@ì@çbØóïîì쉎ïà@óïïnaŠ ì@çbØò†ŠíØ@ôäbàŒ@@@ ôîìòómóä óîòŠóåÜbq@ì@oóióà@ìó÷@õóäb“ïä õ‡îbíåîˆ@ói@ôäaìó÷@ônò†@óØ òìó÷@Nò@ 솋Ø@ò†íÜb÷@†ŠíØ@õòìómóä ôàóîìì†@õò††bà@óØ@óîa‡ÙŽïÜby@óÜ ‡îbíåîˆ@óïŽïq@ãói@LçüïäbÅäüØ ói@óØ@Ûóîò†‹Ø@ŠóèB@Zb@Øò†@óbåŽïq çbî@Lìaì@ óm@ô䆋iíŽïä@óÜ@ônóióà õüè@ói@Äû‹à@ÚŽïÜóàüØ@óÜ@ÚŽï ’ói çbî@õ†a‰ä@çbî@ômóîaìómóä LŽõŠ‡i@ãb−ó÷@ôåïîb÷@ì@õŒaíƒïîbïu ŠíàíÈI@ŽõŠ†‹Žïàˆò†@‡îbíåîˆ@ói @@HòìbšŠó@çbàóè@LŽßí  ôäbØòìbšŠói@óÜói@ôäa‡äb“ïä@Hx õŠìíØbi@óÜ@ôäbØóïîaŠói@ì‡îbíåîˆ @@çbn†ŠíØ ôäóîý@óÜ@óØ@çbn†ŠíØ@õŠìíØbi óïØŠím@ôäbn†ŠíØ@ói@a‡ïmóÜìò†íŽïä æîmóáï’óy@‹q@óÜ@ÚŽïØóî@Žõ‹bäò† óØ@óäbn†ŠíØ@ôäbØòìa‹Ø a†@óšìbä a‡îü‚@óÜ@ôóØ@QWPPPPPP@õóÙîä õaì†@ói@Nò@ ìómû†‹Ø@Žôu ìB‹ÅŽïB@õóàbåäbºóq@õòìóäìíjÜbmói õ‡ïÈó@„Žï’@õóÜóq@ói@ôåîŠóqaŠ õŠümbnÙî†@ômóàìíÙy@HQYRUI@çaq ÛŠímbmb÷@ói@ìa‹bä@LŽßbàóØ@bÐónà ói@ônò†@òìòŽïè@õìaìóm@ói N†‹Ø@óîóšŠbq@ãóÜ@†ŠíØ@ômíØŠó óäa‹ŽîíØ@ìì⁄iŠói@õˆíØüØ Ûóîò†aŠ@ói@ÛŠímbmb÷@ôäbØòŒbiŠó ‘óØ@ŠaŒóè@TP@óÜ@‹mbîŒ@óØ@ìíi @ QYRUI@†ŠíØ@çaŠaŒóè@ì@çaŠˆíØ çbîü‚@õ‡ŽîŒ@çìíi@Šbšbä@HQYRV ìòŠói@ôÝàòŠûŒ@ @ói@çbî@ì@æÝŽïéjŽïuói çbïšüØ@óïØŠím@õóÙî†@ôäbØóšìbä ß@L‘@@ ë@LŽôàŠí@îŒóÈI@a‹ÙŽïq @@NHSW a‡îóØójŽïnØ@óÜ@ôåîàó’@îŒóÈ ômíØŠó@õaì†B@ZŽôìíäò† âïŠò†@õóäaŒaí²†aŒb÷@ôåîŠóqaŠ a‹ÙŽîì@Žßa‡åà@ì@牎îq@ QUPP@HQYSWI a‡ØóîóÜíÔ@óÜ@ì@çaói@−Œ@óÜ Žôm@çbîŠìb÷@ìa‹Ø@a†Šó@ói@çbïmìóä ß@ZQYXP@ Lôåîàó’@îŒóÈIBNaŠ†Šói ômíØŠó@õò‰ŽîŠ†@óÜ@NHQPQ@@ QPP ôÜb@bm@óØ@a†@âïŠò†@ôäa‡ÜóèŠó @@


@QSXW ôäa‡äójŽîŠ@õSP

QP

Y

@@UPT@òŠbàˆ

@@

@QSUW@ô’Šü’@óÜ@ça‹Žï÷@ôäbäˆ@ôäbØómìóÙò†

@ôäò‡Žïi@óÜ@ÚŽïmóîbåïu @ @a†@ôäa‡Žïq@ôîaìòŠì

@@ôyìínÐ@çbnŽîíØ

ôÌa‡i@¶óÈ

@õˆ†@pbió‚@ôïäbéïu@õˆûŠ@ÿbŠóè@Nõ @ óïîŠíŽïÐ@ôàó’ó’@õˆûŠ @ôŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@óÜ@ÚŽï’óia‡ŽïïmóØ@óØóîòìò†‹Ø@óäómó‚@Nó@ äbäˆ@ô䆋Øóäómó‚ @çbäˆ@ôŽîŒìaŒ@ôàa‡äó÷@ì@•óÜ@óÜ@ó’ói@ãó÷@ôåî‹i@ÿó óÜ@óØ@eŠ†‹iò†@çbäˆ @@Nfšò†@íŽïä@óÜ@ìa‹Øóäómó‚@ôäbäˆ@ônŽïïäˆ@çbî@óäbäˆ@ônóè @|ïóà@ôäìíjÙîa†@óÜ@”Žïq@ÿbRPP@üi@çbäˆ@ô䆋Øóäómó‚@õìì‰Žïà @çaìbïq@ôä‡äaíä@Žïè@ì@płóò†@ôäbØóå’óš@óÜ@óÙî†@ôÙŽïØóî@ói@ìòìónŽîŠó ò† @óÜ@ŠûŒ@óÜ@•bnŽï÷bm@óØ@eŠ†‹Žïàˆò†@a†Š@ ýb@ìbïq@ôäbØbÜóàüØ@óÜ@çbäˆ@Šóói @ôîìímìóØaì†@Lôå@ ïîb÷@ô Šb@àò†@Nó@ àaìò†Šói@aìŠóè@a‡äbØóî@ôîû‹à@bÜóàüØ @õòìóånói@ìóäómó‚@ôäbØóàb−òŠò†@Šó@óÜ@õŠbïäaŒ@ôäìíióä@LõŠìínÝØ @ôïàaìò†Šói@¶ó ŠbØüè@çbØóïõîòìómóä@ì@ôåïîb÷@ónîŠóä@ói@çb›Ø@õóäómó‚ @ôäbØòŠbàb÷@μîaì†@ôŽïqói@Nça†@bnŽï÷@ôàò†@Šó@óÜ@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚ @a†@çb@éïu@óÜ@ìa‹Øóäómó‚@ôäˆ@ì@Ø@çíÝïà@QVP@o’a‡éŽïi@ôïäb@éïu@õìa‹ƒÙŽîŠ @a†@ôÜb@Tb@mR@ôäóàóm@óÜ@•óÙî†@ô›Ø@çíïÝïà@ @S@óÜ@q@a‡Üb@óÜ@ì@çóè @@Næî‹Øò†@óäómó‚ @a†@”ïä@bn†ŠíØ@ôäbØó’ói@ìíàóè@óÜ@†ŠíØ@õòìómóä@íŽïä@óÜ@óîò†Šbî†@ãó÷ @Šóè@a@‡äbØóïõåïîb÷@ì@ônîŠóä@óïõŠóÙŽïmŠbØ@ì@Šû‡äbi@‹Žîˆ@óÜ@ì@ìòìbi@ôØóîò†Šbî† @@Ne‹ ò†Šòì@ôäbiŠíÔ@aì @ói@a†@pójîbm@ôØóîòìóåïÜíÙŽïÜ@óÜ@çbäˆ@õŠaíi@ôØýbš@LôzïiòŒ@æîìŠóq @ãó÷@õŠbØüè@çbn†ŠíØ@óÜ@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚@õì⁄iŠói@ônb÷@óiòˆbàb÷ @óïõåïîb÷@òŠòìbi@ìó÷@ôäbmíØa†@ÃòŠ@üi@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚@õóïõì⁄iŠói @ôàþï÷@ôÙŽïnîŠóä@ì@ôåïîb÷@ôÙŽîŠa†@ ‹Øói@熋Øóäómó‚óØ@òìónŽïåŽîŠó ò† @‘óØ@SX@çbØüi@õŠb’@óÜ@ôóØ@TP@ôÙŽïÜüq@óÜ@fÜò†@ìa‹iìbä@Nç@ óØò†@óbåŽïq @@Nçìíia‹Øóäómó‚@çbîìíàóè@Šóè@Šb“äaq@õŠb’@óÜ@ôóØ@QX@ôÙŽïÜüq@óÜ@ì @@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚@ôäbØó−bàb÷ @ômóåäí@ @熋Øóäómó‚@óØ@õòìó÷@Ûòì@ôåïîb÷@ôÙŽïØŠó÷@ôä‡äbîó @fuói@ @@@óîó¸bÐ@ìf“îbÈ @@@熋Øìí’@óÜ@Šói@çb›Ø@ôäbØóïõåïuónîì@ìbïn“ï÷@ô䆋ÙÜûäüØ@ @@AAçbîìímbèa†@ôäaŠóìbèói@çb›Ø@ôïåîìa†@Ûbq@ôäa‡äb“ïä@ì@´Šbq@ @óÜ@óØ@çbäˆ@õˆ†@õ‰ïmì‡äím@ôäbØóäb“ïä@óÜ@ÚŽïØóî@Ûòì@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚ @Le‹ ò†Šòì@ôäbiŠíÔ@aìŠóè@a†bÜóàüØ@ôn“ @ôîŠbï’ì@ì@õŠbïäaŒ@ôäìíióä @ôäbØóšìbä@óÜ@ÚŽî‡åïèóÜ@ì@çbØó䉎îq@ì@ôîóšìbä@bàbà@õüè@ói@‹mŠûŒ @óå’óš@ïè@ô䆋ØìbšòŠ@fiói@ìòìóäbØóuòŠóÔ@ì@ãû†@óäˆ@õüè@ói@çbn†ŠíØ @ìüÔóšLÎïm@Ûòì@¶ó ónòŠóØói@ì@ôn’a‡éŽïi@ì@ôÙ“îq@ôØóïõŠbØò†bàb÷ @@NæŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@òìónóÕà @@Z熋Øóäómó‚@ôäbØóàb−òŠò†@ì@çbîŒ @ì@ôÙ“îq@ôÙŽï ‹q@ì@çaŠíØ@ô−aŒbÔ@óÜ@Šó ó÷@çaŠíØ@ô䆋Øóäómó‚ @ì@ìíäbïi@Šóèói@ì@çaìó÷@ô䆋Ø@póÔó@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚@ãłói@Lóïõn’a‡éŽïi @@Nóïõîû‹àòˆ†@ôÙŽïmóîbåïu@fi@ÚŽïnóióà @çbïõäììŠò†@ì@ôîónóu@õó“ŽïØ@ŠûŒ@ô’ìím@a‡äb›Ø@óÜ@îŠínïÝØ@ @ôåî‹i @ì@a†óäbäbà@õŠí@ômbØóÜ@çaˆ@ì@”Žï÷@L@Bçˆaì@Bì@ @ça‡Üa‡åà@ô䆋Ø@ïØNbØò† @ôäbØóïõîónóu@óäbîŒ@óÜ@ÚŽï ’ói@çìíjÜa‡åà@õbäaím@ôäìíšíŽïä@óÜ @a‡äbäˆ@óÜ@ôÙŽï@ôåm‹ Šòì@‰Žïš@ônóè@熋Øóäómó‚@Næ@ äbäˆ@ô䆋Øóäómó‚ @ ‡äòíŽïq@ôn“ ói@ì@eˆíØò† @çaˆói@ìŠa숆@ @a‹Øóäómó‚@ôäˆ@üi@çbØóïõÙŽï@óïõ @ì@çbäˆ@ôïn’ì‹@ôÐbà@ôäa‹Ø@o탎ïq@õbäbàói@•òìó÷@ì@fiò†@ìaìóm @@Nóäaìó÷@ôîû‹à@ôÐbà@ô䆋ÙmìòŒ @çìíj’ím@óÜ@μnî‹i@”ïäbäˆ@ô䆋Øóäómó‚@ôäbØóïõäììŠò†@óäbîŒ@óÜ@ÚŽï’ói @oóè@ôåîŒóia†@LçbØóïõ‡äòíŽïq@õ‹솊b@Lf @ ØìaŠó܆@ì@ @‘‹m@LôØüàó‚@ói @ôäaŽï‚@õó“ŽïØ@ôäa‡ÜóèŠó@üi@Šaíi@ô䆋ْü‚@ì@çbîó@ äbäˆ@ôåu@õbï“ï÷@ì @@Nòìóäìíi@bïu@ì@׳óm@ônb÷@bm@óäbnЋ @ìó“ŽïØ@ìó÷@õòìóäìíjÜíÔ@ì @óäìíš@ì@ìa‹Øóäómó‚@ôäbäˆ@ì@çb›Ø@ôäbØóîô @ äììŠò†@ì@ôîónóu@óäbîŒ@õüØ @ò†Šìò†Šì@óØ@ò솋Ø@õaì@ÚÜó‚@ôä@łóàüØ@ôîŠbï’ì@ì@õŠbïäaŒ@õóÝq@ôŽîŠó @çaìó÷@ôïmóîbóØ@ìó@ Žïq@Ûóä@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚@óØ@òìóä@óÙi@òìóÜ @ i@ÚÜó‚ @ì@ÚŽïmóîbåïu@ìíÙÜói@Lf“‚óibä@fq@çbîô @ îbïå܆@ìóäbánà@ìòìómbØb䌊ói @ãłói@Ne @ Š†ò†@ãb−ó÷@çaìó÷@ói@×óyŠò†@óØ@óïõîû‹àòˆ†@ôØóîòìò†‹Ø @ì‡äóØ@óÜ@‹qì@‰ŽîŠ†ìŠìì†@ôØó@îóŽîŠ@óîò†Šbî†@ìó÷@ô䆋Ø‹ióåi@ói@´“îó bm @@Nóîa†@ãò†Šói@óÜ@çbà‡äóÜ @ói@熋Øóäómó‚@çbäˆ@ôÐbàì@Äû‹à@ôÐbà@ôånaŠbq@ôäbØóäóîý@óØû‹àó÷@ @ˆûŠ@õbÜóàüØ@ì@çóiò†@ìbä@çbäˆ@õˆ†@ôî‰ïmì‡äím@ôäbØóåî‹ @óÜb‚@óÜ@ÚŽïØóî @òìóäaŠó @ì@ôîû‹àòˆ†@ói@çbîòŠbnÐòŠ@ìó÷@LôäìíäbÔ@ô䆋Ø@óÌò†óÔ@ói@•aìb÷ @ónîíŽïq@a†@”ïäbn†ŠíØ@ì@ça‹Žï÷@óÜ@Nò솋Ø@‘b@i@μÄbä@ôäbØò†ó@üi @ói@ìe‹båi@ôìíàbä@@ôî‰ïm@ì‡äím@Ûòì@ôòŠói@çbäˆ@ì@çb›Ø@ô䆋Øóäómó‚ @ôåïîb÷@ôä@bîbnüàbà@ónîíŽïq@Ne @ Š‡i@ô䆋Ø@óÌò†óÔ@õŠbî‹i@ôî@bbî@õòíŽï’ @óÜ@ãaìò†Šói@ô䆋؋ŽïÐ@ìòŠìŠóq@ói@ì@çóÙiŠò†@çb›Ø@ô䆋Øóä@óäómó‚@õaínÐ @Ne @ Š‡i@ô䆋Ø‹ióåi@üi@ÿìóè@a†@bÜóàüØ@ìbä‡åŽîü‚@ìóäb£bmíÔ@Ló Übàóåi @ôäbàa‡äó÷@@òŠbnÐòŠìó÷@ôäaŠóÙi@Šóói@‘ŠíÔ@õa@ôä‡äbqó@ì@ça†a @fäaímò†@”ïäbØòŠóÙï› ŽïqŠó@óîôÙ“îq@ò‡äòìbä@ì@çbØbàbà@çbî@çaŽï‚ @@Nfióîò†Šbî†@ìó÷@õòìó䆋ÙàóØ@üi@ìaïÜ@ì@õ†‡ïu@õìbäóè

@

@@NçaŠŒóàa†@çbäˆ@ói@pójîbm ôïbï@ôÐbà@çbäˆ@@HQYVSI@QSTQ @@Np‹ Šòì@çbîìaìóm õŠóåŽîíä@üi@çbäˆ@@HQYVSI@QSTR @@NçaŠ†‹Žî‰jÜóè@ïÝuóà ôåm‹Øóî@ói@@HQYVVI@QSTU çbäˆ@ôäbØòŠüuìaŠüu@óäóàí−ó÷ @@BaŠŒóàa†@ça‹Žï÷@ôäbäˆ@õìa‹ƒÙŽîŠB Ûòì@çˆ@ô䆋ÙîŠbî†@@HQYVW@I@QSTV õŠbiìŠbØ@ômòŠaŒòì@ôïbï@õŠ†bØ @@N@òìòŠìò†

óÜ@õŠòì†a†@ôÐbà@õóÝq@ói@çbäˆ@ õŽïè@óÜ@ômóàa‡äó÷@ì@a‡äbØb †a† @@N´“îó @a‡õàaïnåï÷ μàóØóî@ôäìíi@Ša‡@ ’ói@@HQYVXI@QSTW @@Na‡móÜìò†@õóåïibØ@óÜ@çˆ@õ‹îŒòì üi@çbØóïïmóîłóàüØ@ómóà‚@õbbî@ @@Na‹Ø@‡åóq@çbäˆ óÜbàóåi@ôîò†ìíb÷@õ‡äòìbä@μàóØóî@ òìóäa‹Žï÷@ôäbäˆ@õìa‹ƒÙŽîŠ@çóîý@óÜ @@Nòìóîa‹Ø õîŠ@óäìíš@çbäˆ@@HQYVXI@QSTW @@Nòìbqí ôïmóàa‡äó÷@ói@çbäˆ@@HQYWPI@QSTY ì@çbnŠb’@ì@Šb’@ôäbØóäóàí−ó÷ @@NçaŠ†‹Žî‰jÜóè@çbØb ŽîŠbq õbbî@ô䆋Ø@•bi@@HQYWUI@QSUT óÜ@ça‹Žï÷@@Nó@ Übàóåi@óÜ@õŠb ŽîŠbq a†@ÿb@ôäˆ@ôîòìómóäíŽïä@õòìóäìíiüØ @@@N†‹Ø@õŠa‡’ói ônüq@ón“îó @çˆ@μàóØóî@ @@Na†@çbäˆ@õŠbiìŠbØ@óÜ@‹îŒòì@õŠb؉ŽîìaŠ õŠbiìŠbØ@õóÜłó @@@HQYWXI@QSUW @@Na‹Ø@‡åóq@ôîòìómóä ói@ôäa‹Žï÷@ôäˆ@çíïÝà@ìì†@a†óÜb@ìóÜ óÜ@çˆ@ QXWYRX@@N†@ ‹Øò†@çbîŠbØ@ôòŠ çbîò†@a‡äbØóïîŠürq@óÕÜ@ì@çbØónäaŒ póÜìò†@õ‡äóàŠbØ@çˆ@QTVVPT@@N‡åŽîí‚ ônüq@çbïóØ@QVVV@óØ@Lçìíi õŠóåŽîíä@çˆ@RR@Nì@ íióè@çbïïmóîb‹qŠói L‹îŒòì@çˆ@Ûóî@Lbäó@çˆ@ìì†@LïÝuóà L‹îŒòì@õ‹Žïu@çˆ@f@LÐó@çˆ@Ûóî SSS@LŠa†òŠb’@çˆ@wåŽïq@LŠa‡äbàŠóÐ@çˆ@Ûóî ì@Šb’@ôäbØóäóàí−ó÷@õŠóåŽîíä@çˆ @@@@Nçìíi@çbØóäbnŠb’

@@Næiò†@ŠbØói@oò† üi@†‹Žïà@õìa‹Ùäaìbq@ôÐbà@HQSVX ôåŽîí’íŽîŠ@ôŽïq@ói@çˆ@ôÔłóm @@Nfšò†@òíŽîŠói@ôàþï÷ Ûòì@eŠ†ò†@çbäˆ@ói@óŽîŠ@HQSWR ôäbØb †a†@óÜ@õŠòì†a†@õŠb؉ŽîìaŠ @@Næiò†bàb÷@a†óÜbàóåi@ói@pójîbm @@@•Šü’@”Žïq óØ@çbäˆ@õóäbïî†aŒb÷@Óbà@ìó÷ ì@ÿìóè@ói@QSUW@ô’Šü’@”Žïq ôàaìò†Šói@ì@çbšíŽïi@ôäb’üÙŽïm

ì@ça‹Ø@‡åóq@çbäˆ@õˆ†@óÜ @@ZçìíšòíŽîŠói õbbî@õòìóäb’òíÜóè@@@HQSUX @@@óÜbàóåi@óÜ@ôäaíïn“q õŠbØ@óÜ@çbäˆ@ôäìíi@•ójŽïi@ @@õŠòì†a† óÜ@ìbïq@ì@çˆ@õòìó䆋Øbïu@  Lç@ bØóïï’ŒŠòì@LçbØóïïn“ I@óåŽîí’ @@NNNì@çbØóäb£bmíÔ õbbî@ôäa‹Ø@‡åóq@õaì†@@HQSUY ô“‚óä@ôàþï÷@õŠbàüØ@ôïmòŠóåi

õaì‹i@ói@ìíibåŽïè@çbïnò†òì@çbîü‚ ì@ôbï@ôäa‹Žî†òìbš@óÜ@ŠûŒ ôäbmłì@óÜ@óäaŠìò†@ìóÜ@ômóîłóàüØ @@@Nòìíi@óåŽîìfi@a†@ôàþï÷ óäbmìóÙò†@ìóÜ@ÚŽî‡åŽïè@õóäìí¹ @@Z@çìíi@óäbàó÷ ç‡åŽîí‚@üi@çbäˆ@@HQYRXI@QSPW çbïä‡åŽîí‚@ôŠüi@płì@õòìòŠò†@óÜ @@NaŠ†fq õŠbî‹i@õaì†@@HQYSVI@QSQT Hl @ bvy@Ò“ØI@lbvïy@ôåm‹Üóè õìłóÙŽïm@õóäb£bmíÔ@μàóØóî @@Nòìóîa‹Ø@ôîbmòŠó ïè@ f @ i@ói@çbäˆ@@HQYSXI@QSQW õónäaŒ@óå›i@çbïäaím@ÚŽïnЋ @ì  @@NçaŠbm ô䆋؋ŽïÐ@õbbî@@HQYTTI@QSRS @@@Na‹Ø@‡åóq@õŠbjvï÷ ôäbØóÜóàüØ@õŒŠói@õaŠí’@

õŠbî†@a†ÿóàüØ@ì@óÜbàóåi@íŽïä@óÜ@çˆ ô’Šü’@ô䆋Øfq@oò†@ói@ Ne‹Øò† ça‹Žï÷@ôäbØónäaŒ@LôäóèŠóÐ çbïÔóè@óuŠóà@ìói@çbäˆ@ NæŽî‹‚ò†a† a‡äbØóïïn“ @ó䆊a‰jÜóè@óÜ@óîóè óå@ Žîí’íŽîŠ@@óØ@çóÙi@õŠa‡’ói @@NçŠóiòíŽîŠói@ô’bi@ói@çbØóïïàþï÷ ôäbØóïî†aŒb÷@ì@Óbà@õò†aŠ@HQSVP êïÔóÐ@¶òì@õaínÐ@õò‹Žîí @ói@çbäˆ @@Ne‹äò†a† Lôàþï÷@ôáØíy@ôŽïq@ói@HQSVQ ôÜa‡åà@ô䆋Ø@ônŠóqŠó@ôÐbà@çbäˆ óÜ@òìóäìíibïu@ì@òŠü‚ò’ óÜ@Nò@ ìónŽîŠ‡åŽïò†fÜ@çbîŠóìbè ì@õ‡@ äòìbä@ì@ôîbmòŠó@óäb£bmíÔ bïu@ÚŽïÜ@ŠíØ@ì@Ø@a†@çbØóïî‡äòìbäaì† @@NòìóåŽî‹Øò† pójîbm@ôïÜüq@ôäbØón’ó @HQSVR ôibvïyfi@ÿó óÜ@ôäbØòŠóiŠói@üi

ôîbmüØ@ñìbmóè@õQSUW@ô’Šü’ ôº‰ŽîŠ@õóÜb@RUPP@ômłóò†@ói ôÙŽïmłóò†@ìbåŽïè@ômóîb’bq Šóói@õü‚@ì@õbŽïu@ómbè@ôàþï÷ ì@çaŠŒ@ óàa†@ói@N‡@ äbqó@a‡äa‹Žï÷@ôÙÜó‚ óÜ@ôàþï÷@ôàaïä@õŠbØŠó@óåmbè ói@çbØbbî@æî‹móäaìímìóØaì†@a‡äa‹Žï÷ õŠbmí @ì@ça‹Ø@‡åóq@çbäˆ@õˆ† •óàó÷@ì@‡äó@õòŠóq@ôîaŠó †bïåi óÜ@‹mbîŒ@çbäˆ@õòìó÷@õüè@ói@ìíi óÜóàüØ@ôÙŽî‰Žîím@ì@μš@ìíàóè óÐbà@óÜ@ŠûŒ@ì@bifq@çbïäbîŒ ôäaŠìò†@óÜ@óØ@çbïäbØóïîbmòŠó ì@pbió‚@ói@a‡ïmóîb’bq@ôº‰ŽîŠ LìíjmìóØ@çbïnò†@çbîü‚@ôäb’üÙŽïm õaìóèí’óØ@LŠbï‹q@‹Žîˆ@óåmìóØ ônò†@çbäˆ@ômíØŠó@ì@òìóåî‹  óÜ@õŒó òŠ@ôäbØóîbä@ì@†‹Øfq òìíš@a‡äbäˆ@ôäbîˆ@ôäbØòŠaíi@õìaìóm @@NòìòŠbØ@õŠìínò† ìó÷@ŠóiaŠói@óÜ@@çìíi@Šbšbä@çbäˆ òŠbî‹i@@ì@óîòìóäaŠó @¶üqó’ òŠójŽîŠ@ì@âî‰ŽîŠ@ôäbØóäbnŠóqóäüØ óäìóÙi@ì@´òìaŠ@a†@õóØòŽîŠbqóäüØ μŽïÝi@e‹Øò†@óîüi@NòìóïïäbØòŠóiŠói óÜ@ça‹Žï÷@ôäb›Ø@ì@çbäˆ@û‹àó÷@Šó ó÷ a‡ä‡åŽîí‚@ôäbØòŠüuìaŠüu@óÕÜ Šó ó÷@Lóîóè@çbói@õóàbäaì‹i çaŠíØ@óÜ@Šb؇åŽîí‚@ôäb›Ø@õò‰ŽîŠ õŠaíi@óÜ@çb@äˆ@Šó ó÷@Lò‹mbîŒ ì@æ䆋؊bØ@ôÙîŠó‚@a†ŠüuìaŠüu ônb÷@óÜ@‡äóš@ŠóèI@çbïïmóîb‹qŠói ôäìíšüiìi@ì@óîóè@Ha†ŠüuìaŠüu Šó ó÷@Lóîóè@çbîü‚@õü‚óiŠó NNNNì@fiò†@kïä@ói@çbïÝŽïiüä@ôäłó‚ ì@pbió‚@ÿìóè@ìó÷@ôàóèŠói@õìíàóè óÜ@óØ@óîóïïäbØòŠóiŠói@ì@õ‹ aŠü‚ ŠójäaŠói@óÜ@a†óÜb@SP@ìó÷@õòìbà çbïäb“ïä@çbîü‚óÜ@a†@ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ @@@Nòìa† ôån‚Šò†@ônóióà@ói@a†ò‹ŽïÜ óÜ@çˆ@õóŽïq@ì@çbäˆ@ôäbØóÐbà@ô‚û† ói@ì@płì@ôîŠóiòíŽîŠói@ì@óÜóàüØ a†@çbîˆ@ôäbØòŠaíi@ãóuŠó@ôn“  •bq@ôàò†Šó@ìì†@íŽïä@óÜ@ڎìaŠói @@NæîóØò†@UW@ô’Šü’@õaì†@ì @@Z•Šü’@õaì† óØ@õóäbîbbî@ìóÜ@Ûóîóäìí¹@‡äóš ôàþï÷@ôº‰ŽîŠ@õŠbØŠóóåmbè@õaì†


RPPY õóîŠíŽïÐ@õQX

@@A‹Žï‚ói@õ†bî @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šbr@ôÙi@õìó’ói@âîìý@ôäìó‚ @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šbä@ôäbà@õììŠ@ìòŠói@bàŠó‚@ôèb÷ @@a†ó÷Ž¶@âåîˆ@ói@õóÝÔóm@üm@õìbš@ôäbb÷ @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Ša‰i@â“ïäbØóÜb‚@õóäa†óäa† @@æà@ôåî‹ó÷@o“Žïèò†@fu@õŠìíå@eíÜóØ@Łà@óÜ@‘ò† @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šaíi@pü‚@óåŽïÜói@ì@ÚÜí‚@ìíàóè@ìóÜ @@_eìò†@•ü‚@ãüm@aí‚@õaì†óÜ@ômì@âŽïq@pi@ónî† @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šaí‚ó÷@õ‡åŽîí@pììŠói@â“ïäbØóàbä @@bàò‹yóàbä@ôŽîí @ói@póäbº†@õŒaŠ@fq‹šóä@bm @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šb’ò†@âàbéï÷@õóäb‚@ôŽîím@ìì†@óÜ@Šóè @@ô܆@•ó›äí‚@ÿí @ì@çbÙ’ò†@¶óà@ôÔý@çaìó‚bi @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Ša‰jîóä@‘óØ@ôò†@õóäaŠbó‚@ìó÷ @@äíà@ôäbà@õììŠ@ôäbÐüm@òíï’@õ††óà@ì@ŠŒóu @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šb@ì@ÚîŠbm@”îìó’@ìíi@ô‹móà@ôŽîŠ @@póØóá‚òŒ@õìa‹ b÷@õóÙî‹š@bn“Žïè@ÿ†@õŠbm @@‹Žï‚ói@õ†bî@†ŠbórÜóè@oåàó÷@‹meŒb@õaìóè@üi @@òìóåŽïÙ’óÜbä@ói@pŠa‡åîìó÷@ôäaŠüi@eˆûŠ @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Šbr@eŠ@õŒüm@ói@ôäbï @ôŽîŠ@óÜ@ìbš @@çbîói@üi@õ†Šbä@òì‹@õò‹ÉŽï’@óÙqó›Üí @ìíàóè@ìóÜ @@‹Žï‚ói@õ†bî@†Ša‰i@Žßóè@ôÜb÷@õíŽïÜ@õó›äí‚@ôbi @@

@@ãû‹i

@@ãû‹i@òìaŠb’@ói@òŠb’@ãóÜ@òìó’@ãói@æŽîŠó @âŽïÜ @@ãû‹i@òìaˆb÷@óäíØ@ãóÜ@ì@ã‹Üóè@ãü‚@õŠó @@æîóè@ômòì@æîìíi@üè†@ôÝŽï‚@õŠò†óiŠb’@Šóè@óáŽï÷ @@ãû‹i@òìbä@ãóÜ@ì@ãò†@Ž¶@bi@óåà@ôìíäòŠbš @@fåŽïÙ’ó÷@çbØóåŽîìb÷@óØŠ@ôäaŠbiò†Šói @@ãû‹i@òìb“Žï÷óä@òìaŠü‚óÜ@Lòíî†@õò @Žß† @@”îìó’@ì@oŽî‹ ó÷@ãó‚@óÜ@õü‚@ˆûŠ@ói@ò‹ŽïÜ@çbb÷ @@ãû‹i@òìý@õìó÷@óÜ@âåïiò†@ô’ür’òŠ@ói@Âäbà @@ûŠóà@óäbï @oŽïÜ@óàaŠbqò†@ìíi@fåŽîì†@ìíØbm @@ãû‹i@òìaŠbqò†@âÕ“ïÈ@ŠóióÜ@ôäón܆@õŒü @@p‹ ó÷@ãŽîŠ@ãìíiò†@óØ@•óÝï“q@ô’ìím@ÚŽïàò†Šó @@ãû‹i@òìb’ììŠ@ìíàóè@bîˆ@ôàbu@õììŠ@ìŠó @@b ó@ônŽïq@ìbäóÜ@óåîíäóè@ìíØòì@μäaŒ@e‹i @@ãû‹i@òì⁄ @òìóïÙŽîíî‹Ð@ói@ônóè@ônò† @@eŠó ó÷@ìb÷@ŠóóÜ@ôÜbàŠói@óîóàó‚@ôÕbÐ @@ãû‹iòìaˆíØóä@óîóà@õ‰Žïà@óÜ@ôšìí@õŠìb÷ @@fåŽîÌìíi@ñó÷@pŒòìb÷@eìóïi@onóè@õìó÷ @@ãû‹i@òìbä@ô܆@ôÝîóà@çbàŒ@ò†Šóè@ìóÜ@òŒbm @@Ûóîbäbè@aí‚@ón‚ó@õìòŒ@ìŠìì†@çbb÷ @@ãû‹i@òìaì@”ïåà@ó“ŽïÙïi@ümó÷@bŽîŠ@ôäóm @@a†@òíîŒbØ@üi@õ†óîb’@ò‡åŽïè@òìíi@ŒŠbu@üb÷ @@ãû‹i@òìbï @õììŠ@óÜ@óÙŽïàŠó’@ôÔòŠb÷@”ï¹ìó’ @@òìóèòˆû†@bä@õ’ì@õìí“q@õîŽ Š@fi@õ‹  @@ãû‹i@òìa‹ói@òìóäbmŠíØ@ói@ò‹ŽïÜ@Šbéà@aì @@ãbäò†@õìaŠ@o’óèói@ô‚bi@ìbä@óÜ@fäþïq@e‹Žïq @@ãû‹i@òìb‹ óä@fåŽîí’@ïè@óÜ@ônóiŠó@ôÝŽîì @@õòŠì@óäaŠüi@ô’‹Žïè@ôàí @ì@p‹’@ômòìbïq @@ãû‹i@Aòìa‹š@ói@òìónŽïåïió÷@æà@ÛbäììŠ@õˆûŠ @@HçaŠüiI@‡äóàìä@Š†bä

ãü‚@õóØóäbàŒ@óÜ@óvŽïi Nóïä@a‡äbäbàŒ âÔóè@ì@aŒ@çbîò†@âŽïÝi@óØ@çbàŒ@bïäóm ãaŒòŠb’@çbïŽïÜ@Ûóîò†aŠ@bm@âŽïÝi@fióè ãłói@NμiòŠóÈ@ì@ôŠbÐ@ôäbàŒ@ìì† óØ@ôiòŠóÈ@ôäbàŒ@óäìí¹@üi@Šóè q@ôåà@óÜ@çbmìíàóè@òíŽï÷@çójî‹Ôóm ñòìó÷@”Žïq@ŠûŒ@ŠûŒ@æäaŒò†@ŽðÜ õòìómóä@Ûòì@õü@‚@lòŠóÈ@õòìómóä õòìómóä@ìíØòì@ì@fbåi@lòŠóÈ ôÙŽïäbàŒ@LbÙi@Òî‹Èóm@õü‚@lòŠóÈ ìó÷@Lòìíi@o슆@üi@õìím‹Øóî ìíØòì@Šóè@_òìíi@o슆@çüš@óäbàŒ o슆@Lòìa‹Øóä@o슆@a‹Ø@‘bi ôïÈbi@óåiò†@õóäaìó÷@Nòìíi ìím‹Øóî@ôÙŽïäbàŒ@ôäìíjn슆 ó@Ü@mòìíÔ@ói@óäòŠ@Nç@ ŠbØüè@ÚŽî‡åŽïè çb’bq@Lfi@õŠìíib÷@çbîìíàóè Nó@ móÕîŠóm@óîaì@õŠbu@Lóåî†@Lómóbï æî‹i@ôiòŠóÈ@ôäbàŒ@óäìí¹@üi@Šó ó÷ ÞïàbÈ@ìì†@a‡ïiòŠóÈ@ôäbàŒ@óÜ ìó÷@óØ@òìa†@Ûóî@ônò†òì@çbïnò† ì@ôåî†@ ç@ bïÙŽïØóî@òìíi@o슆@óäbàŒ ôäbàŒ@óØ@μäaŒò†@Nõ @ Šìíib÷@çbïÙŽïØóî óØ@óîóäbàŒ@ìó÷@lòŠóÈ@õìím‹Øóî ‡äóš@ŠóèI@õ†ìíÉ@æŽïÜò†@ôŽïq@bnŽï÷ óÔ@óäbàŒ@ìói@õìíàóè@õ†ìíÉ ôäbàŒ@õü‚@ôn‚òì@ãłói@HçóØbä ”îòŠíÔ@õóvèóÜ@Lòìíi@çb“îòŠíÔ ói@ìíi@óîüi@”îòŠíÔ@õóvèóÜ@Nòìíi Šói@óÜ@çbiòŠóÈ@õìím‹Øóî@ôäbàŒ Lìíióè@ôåî†@ôÝïàbÈ@Ûóîý@óÜ@õòìó÷ ìíàóè@óØ@ìíióè@ójÈóØ@õóäb¦íi óÜ@L†‹Øò†@Žðm@çbîììŠ@lòŠóÈ@ôÝîbióÔ óØ@ìíióè@BÄ@ bØíÈB@õŠaŒbi@”ïØóîý óÜ@óÙîòìó÷@LŠbu@ìì†@@ŽôÜb ó@ ÝyŠB@ ŽðÜò†@ôŽïq@òímbè@a‡“ïäb÷ŠíÔ üØ@Šbu@ìì†@BÒï—Üaì@öbn“Üa óÜ@ì@ýbØ@õòìóåîŠü @üi@òìóäìíiò† ÂäóèŠóÐ@õòìóåîŠü @üi@a‡Üby@ôåîóÈ ãó÷@Nç@ bîü‚@¶ìóÔ@ói@òŠó‚bÐíà@ì ãó÷@pbèò†@Èb’@ìó÷@pbèò†@Èb’ Np @ bèò†@kïmó‚@ìó÷@pbèò†@kïmó‚ ÚŽïm@LçóÙi@õØóî@üi@óÔ@ìíiò† LbÙi@õü‚@ôÑî‹Èóm@çbîìó÷@Nçói ⁄Üóè@õü‚@ôäbØóïîŒbäb’@ói@çbîìó÷ ÚŽïÜ@fióè@ÚŽïäbàŒ@ìíiò†@ó’bi@NŽðÝi ói@óóØ@Šóè@a‹Øò†óä@ü‚@Næ@ i@ôÜby õòìó÷@ónŽïji@ìbÙi@óÔ@õü‚@õóvèóÜ Bç@ b’‹Üa@ŠaíyB@æŽïÜò†@ôŽïq@lòŠóÈ Nf @ iaì@a‹Øò†óä@ZBçaŠóØ@ô üÜbî†B@çbî õóïŽïu@ìó÷@_ó’bi@ŽñíØ@õóvèóÜ@ó’bi a†óvïmóä@óÜ@NóŽïîí‚@óäb‚@òŠa‡äaíïà@óØ ôäbàŒ@ói@ìíi@óäbàŒ@ìó÷@pbè@ŽðÜ@õaì @@Nçaíàóè @@ @

QQ

@UPT òŠbàˆ

@Zò†aŒ@çóóy@⁄ Üì‡ióÈ @@

@fiò†@o슆@Le‹Øbä@o슆@ìím‹Øóî@ôäbàŒ

@@

õQT ì@QS@ôäaˆûŠ@óÜ@óØ@a†@õ†ŠíØ@õìím‹Øóî ôäbàŒ@õŠbåï@óÜ@ò†aŒ@çóóy@⁄Üì‡ióÈ@bnüàbà@õŠbmì@ôÔò† @@Npbè@ÚŽïq@‹ŽïÜìóè@õŠb’@óÜ@òìłb÷@õŠónäó@ìòìbØ@õjå’ûŠ@õóÙåi@çóîýóÜ@a†óîíäaˆ @ãóØóî@ô’ói Nçó óä@ÚŽïm@óîóè@çbîŠüuìaŠüu üi@ç‹Žî‰i@Žßóè@ÛóîòíŽï’@fiò†@fiaìóØ çbàŒ@Ûóî@ói@Læi@ôÜby@ÚŽïÜ@ñòìó÷ Ûóî@ói@LæåŽîí£@çbàŒ@Ûóî@ói@Læìíåi @@@NòìóååŽîí£@çbàŒ óäaŽîŠói@bnüàbà@ìó÷@õŠììŒíy@ói@ LãóÙi@‘bi@fióä@æà@ôÔóy@óäòŠ

óÜ@Lòìóåî‹ò†@óäaŠaŒòíŽï’@ìó÷ ‘óØ@ìíàóè@fiò†@ì@æîóiò†@çbïåîói óÜ@ìŠaŒbi@ì@çbØì†@óÜ@ì@õü‚@ôÜbà@óÜ òíŽï ’@Ûóî@ói@Šóè@LÛóïŽïu@ìíàóè óä@òŠbØ@ãó÷@ðÙäíš@Nb@Ùi@çbÔ ói@çbmóÝÝïà@Nó−aŒ@ bÔ@ói@óä@ì@LŽõ‹Øò† ìói@ì@çbîü‚@ô²Šbm@ôîa‰ŽîŠ†

a‹i@ì@Ú’í‚@òíŽï÷@óÜ@ì⁄ õóÙåi@üi@”ï’üƒnò†@ì@çbØòŽîŠói ÛbØ@Šó ó÷@Nł@ b÷@õŠónäó@ìòìbØ âŽïÜò†@@fióä@•ü‚bä@ôŽïq@ýó çaq@õóäaŒü܆@ôÜìóè@üi@‘bqí çbï’óiìbè@ôÙŽîŠbØ@òìóÙŽïq@óØ@çaìýì

ŠûŒ@íŽïä@óÜ@μäaŒò†@ìíØòì@ãłói ônóè@õòìó÷@”Žïq@a‡äbmóÝÝïà ôîŒaìbïu@ì@fi@Šóió‚òì@ômóîaìómóä ìó÷@fi@o슆@çbØòìómóä@ôåîói ôbi@óáŽï÷@Šó ó÷@Nò@ ìíi@o슆@óäbàŒ æî‹mìímìóÙ“Žïq@óÜ@æîóÙi@ãïÜbäíïbä ônóè@ôåmbè@Šóió‚òì@a†bïä†@ôäbmłì ãłói@LŽßb@UPP@ómb bä@ãïÜbäíïbä óÜb@çaŠaŒóè@ói@çbmóÝÝïà@óÜ@ŠûŒ Lóîóè@çbîìím‹Øóî@ôÙŽïäbàŒ ì@æìíäò†@ôŽïq@óØ@óîóè@çbïÙŽïäbàŒ óØ@•òìó÷@”Žïq@ì@òìóååŽîí‚ò†@ôŽïq ôØóîòíŽï’@ói@μìíä@ì@ç‡åŽîí‚ o슆@óäbàŒ@ìó÷@fi@‹îa†@ì⁄iŠói @@Nòìíi Šó@ói@ôîaŒòŠb’@ãò‡äòìó÷@æàó÷@

ôÙŽîŠìíqóÜóØ@óäbîóè@óØ@óîŠüuìaŠüu ÂäóèŠóÐ@óÜ@çbî‡äóàóÜìò†@ŠbvØóî ô䆋i@æîói@óÜ@Nòín‚@ÛóîŠóòì fäaímò†@óäbîŠüuìaŠüu@ìóÜ@Ûóî@Šóè õŠìíqóÜóØ@ì@ÂäóèŠóÐ@ói@ŠûŒ@ôÙŽïäbîŒ óØ@Nf @ äóîói@óäbmóÝÝïà@ìó÷@ôîòìómóä ‹mbîŒ@óØóîŒóÔ@Lóïä@òìó÷@óî@ŒóÔ@fiaì ói@ÚŽïmóÝÝïà@ôÙŽïn‚òì@óØ@óîòìó÷ óÔónäóà@‡äóš@ì@ŠaŒ@òíŽï ’@‡äóš õóØóÙÜó‚@ìíàóè@e‹Øbä@Lòìíi@•óia† ìíØòì@bm@fi@‹ŽïÐ@çbØóvèóÜ@ìíàóè Ûóîòìómóä@ôäbàa‡äó÷@ìíØòì@LÚŽïmóÝÝïà Šó@óÜ@ì@çóÙi@ãíèbÐóm@æäaíni ŠbØ@òìóÙŽïq@çbïäbØó’óiìbè@ó−aŒbÔ @ü‚@_æîóÙi@@fiò†@fiaì@óØ@NçóÙi õŠaŒòíŽï ’@óØ@óäbmóÝÝïà@ìó÷@e‹Øbä

õ†ŠíØ@ôiò†ó÷@ì@çbàŒ@ômóà‚@üi @@@Nòì†‹Ø ‹‚b÷@ói@ãóØóbi@ó’ü‚@âŽïq@ ‡ï’òŠ@bnüàbà@ôŽïåîû†@õóÔ õìíàŠóÐ@óØ@ãóÙi@fq@oò†@õ‡äóÐó÷ ìóîóè@ôŽïq@ã@Šòìbi@ò‰Žïà@óÜ@â’ü‚@üiI ôäbàŒ@Hó@ á“îíïìíä@póäbäóm o슆@Le‹Øbä@o슆@†Ša‡äbn ‹ q@ìaìóm@ìaìóm@ôØóîóÔ@óàó÷@Nfiò† ìíàóè@μäaŒò†@Ûòì@Nó@ nŽïq@ói ìó÷@ôäbàŒ@ômójîbm@ói@bïä†@ôäbØóäbàŒ ì@çíïÝà@‡äóš@çbîòŠbàˆ@óØ@óäbmóÝÝïà çbî@òìaŠaŒ@ôäòìb‚@LóäíïÝà@æî‡äóš NòŠüuìaŠüu@õŠaŒòíŽï ’@μŽï Ýi ôäbàŒ@çbî@†Ša‡äbn@ôäbàŒ@ôäbåŽïéÙŽïq óáŽï÷@óØ@óïä@óîbåÈóà@ìói@ìím‹Øóî

@@B†‹Ø@‹É’@õbèóäbÕ’bÈB @@òìóîa‹Ø@ì⁄i@ì@tbš

@ôäbØòìa‹äüè@ójŽïnØ@ãó÷@Lça‹Žï÷@ôjŽïnØ@ôîŠò‡Üaìóè@ômŠüqaŠ@ôŽïq@ói @óäaÈb’@ãóÜ@ÚŽï’ói@Nòím‹ @ü‚óÜ@õ†ŠíØ@õÈb’@QV@ôîaì†@ôÜb@WP @@NæmłóèˆûŠ@ôäbØò†ŠíØ@óÜ@çbï“ïÙŽî‡åŽïè@ìŠìí’bi@ôäbØò†ŠíØ@óÜ @o’óè@L‘óÙŽïi@üØ‹Žï ’@õ‹ÉŽï ’@óšŠbq@ìì†@ôŠbÐ@ôäa‹Žï Šòì @õ‹ÉŽï’@ìì†@LpóáÜóè@ÒïmóÜ@õ‹ÉŽï’@•ó’@LíŽï’óq@⁄Üì‡ióÈ@õ‹ÉŽï’ @†aŒìóä@õ‹ÉŽï’@•ó’@Lib@@ÖïÐòŠ@õ‹ÉŽï’@pìóy@LŽßbiq@†bèŠóÐ @Š†bÔ@Šòíäó÷@õ‹ÉŽï’@Šaíš@L¶óØb’@†bèŠóÐ@õ‹ÉŽï’@Šaíš@LpóÉÐòŠ @Lò†aŒ@¶óu@õ†biíÔ@õ‹ÉŽï’@wåŽïq@LNÛ@ @æî’@õ‹ÉŽï’@Žô@L†ó¿ó« @Šaíš@LôÝîòíï@ŠaíjŽîŠ@õ‹ÉŽï’@wåŽïq@Lôäbn†ŠíØ@üèb’@õ‹ÉŽï’@wåŽïq @ôÙŽî‹ÉŽï’@L@ŠóÐ@ôbè@æî‹ó÷@õ‹ÉŽï’@ìì†@Lõ’@†bîŠóÐ@õ‹ÉŽï’ @a†ójŽïnØ@ãóÜ@ôib−ó@•òŠb÷@õ‹ÉŽï ’@Žô @ìò†ó¿ó«@Œìì‹éŽïi @@Nòìómóäìa‹Øì⁄i@ìòìómóäìa‹ØüØ @@Nóîóè@çbîóäaŠa‡åîìó÷@ôØûŠòíŽïä@ì@æmŠíØ@óäa‹ÉŽï’@ãó÷@õóiŠûŒ @@

@@


@@Za†@oŽïä‹Žïnåï÷@ôïäbéïu@õŠüm@óÜ@çbn†ŠíØ@ôäò†@üî†aŠ@öBçbn†ŠíØB@õóàbäˆûŠ@Lçbn†ŠíØ@ôma‹ØüáŽî†@ôiïy@ôî‡äòìbä@ õŠórÜbà

KURDISTAN

www.radiokurdistan.net @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ZôåŽïéä@ômþïÙ’óm@ôäüÐóÜóm

@@info@ kurdistanukurd.org @info@ kurdistanukurd.com@

The Organ of Kurdistan Democratic Party

www.kurdchannel.com : Hotbird: 8 - MHZ: 11604 -

No504 @ 18 Feb 2009

Polarization: Vertical - S R: 27500 - FEC: ¾

ôîaìłbàóÜ@Šói@

@ @çbn†ŠíØ@óÜ@æîbnåÜbÄ

bîŠì@Š†bÔ

www.kurdistanukurd.com @

@ @@ @@

ói@LHô @ nîìó’ü‚@õˆûŠI@æîbnåÜbÄ@õòìó䆋Ø@†bî@óÙŽïÜb@‡äóš ôäaìý@ôäbîˆ@íŽïä@ómümbè@Lçìíi@†bîŒ@óÜ@@ììŠ@ãłói@ÚómŠói@ôØóîòíŽï’ @@NŽõŠ†ò†@Žôq@ô‚óîbi@ò†Šìò†Šì@a†@çbá“ïäbØbî‡ïà@óÜ@Lì@”íØ@õóáŽï÷ Úîä@ôåïîaŒ@ôÜb@õROQT@óÜ@óØ@Šóè@óÜb@Žô@ìì†@aìó÷ óÜ@LçbØòìý@õŠüØ@íŽïä@óÜ@õòìó÷@üi@Ûóîóäüi@ónŽïiò†@æîbnåÜbÄ@Lòìóåïiò† óàbäŠói@óÜ@bî@çbØóàbäˆûŠ@ì@ŠbÄü @õŠó@qý@Šó@óÜ@ì@çbØóÜbàóåi@íŽïä õ†í‚@óÜ@N@Žõ‹Ùi@ônîìó’ü‚@óÜ@‘bi@La†@çbÙõäüîïÄóÜóm@ì@ôîüî†aŠ õòíŽï’@ói@Lóîóäüi@ãó÷@õ‰Žïš@ì@ãbm@ì@üi@ì@ÂäòŠ@a†@”ïåîbnåÜbÄ@õˆûŠ õóØóåŽîìóè@óØ@óàbä@ómŠíØ@ŠaŒóè@çbîò†@ói@N@Žõ‹Ùi@õ†ói@ŠüuìaŠüu ôÜí @LŽô šò†@ì@Žõ†@a†@çbØòìý@òŠíØ@ì@Ø@íŽïä@óÜ@Lóïõnîìó’ü‚ oîìó’ü‚@ônò†@ónŽîŠ†ò†@@õŠbî†@Ûòì@ì@bØò†@a‡îóq@æŽïàŠ@BŒûŠB òíÝïu@Lì@îŒb÷@ôäbóØ@bî@‘óØ@ói@ŽõŠ†ò†@òˆûŠ@ãói@@pójîbm@ôîŠbî† bî@LóÙî†@ôäaˆûŠ@óÜ@‹mŠûŒ@L´îì@Øóî@ì@ônîìó’í‚@ôäbØóäaíu @@Nçó‚ò†Šò†@çbîü‚@óÙî†@ôäaˆûŠ@óÜ@‹móäa‹Žîíi@ì@‹móäaìbÙ’aŠ ôäbØóØbm@õòìóäaói@òìóÙŽïq@Lì@çìíjïäbéïu@ói@ôàò†Šó@óÜ ôäbàóä@ì@çbØóïî‡äòíŽïq@ôîˆíÜíåÙŽïm@ôåmìóÙ“Žïq@õŠójŽï@óÜ@çbéïu La†@çüîïÄóÜóm@ì@oŽïäåï÷@ì@üî†aŠ@ãò†Šói@óÜ@oóiŠói@ì@Šìíå ômóÝ‚@”ïäbØónîŠóä@ì@çbØò†Šbî†@óÜ@ŠûŒ@óØ@óïõn’ì‹@ôÙŽïn’ óØ@”ïåîbnåÜbÄ@õˆûŠ@ô䆋iòíŽîŠói@Nç@ ‹i@òìóäbîü‚@ói@ôäbéïu@ì@ôn“  aìb÷ˆûŠ@ôäbmłì@õŠìí@ å@óÜ@LòìóîbŽîŠ@ãóÜ@Lóïõîaìb÷ˆûŠ@ôÙŽïnîŠóä @@Nôäbéïu@ôÙŽïnîŠóä@ói@òìíi@bnŽï÷@ì@òì횊ò† ô‹q@ìì†@óÜ@‘bi@a†@çìíjïäbéïu@ói@Žßó óÜ@õ‡äòíŽïq@óÜ@ò‰Žïà@óÜ Lóïõäbéïu@ô’óiìbè@ôÙŽîŠìínÜíØ@ôäìíjn슆@çbïàóØóî@LŽõ‹Øò†@Âä‹  óÜ@çbØómłóò†@ãóØ@òìómóä@õŠìínÜíØ@ôìíäòŠbš@çbïàóèìì† a†@çbØòìín“îìò†@óÜóàüØ@ì@òìómóä@õŠìínÜíØ@ôàˆ@ ìì‹è@ŠójàaŠói ì@òìíi@o슆@Lóïõäbéïu@ó’óiìbè@òŠìínÜíØ@ãó÷@Žõìóäbàóä@íŽõìóäb· ÚŽïÜ@ômìóØíÜóè@óïäaŠü‚@óÜ@N@Žôiò†@‹m‡äóàóÜìò†@ˆûŠói@ˆûŠ@óÙîŠó‚ õóäüi@ì@òìò†‹Ø@ì@ŠbnÐòŠ@Lbèói@ŠûŒ@ì@ÛóïØòì@õòìó䆋Ø@i@LÚîä õaŠòŠó@La‡õìòŒ@õü @õŠóäaŠó@ôäbØóØbm@ça@íŽïä@óÜ@ìí›ÙŽïÜ Nç@ a†@çìíi@†bîŒ@óÜ@LôîbïÐa‹Ìaíu@ômìóÙÜóè@ì@μîb÷@ì@çbàŒ@ôîŒaìbïu ÚŽî‡åŽïè@Næ@ î‹i@Žôq@ô“Žïq@μäaíni@óÙî†@õìó÷@ì@üm@ì@æà@óïä@ÚŽïn’@òìó÷ æî‹i@Žôq@çbï“Žïq@Žôibä@Šóè@Ûóä@óäbîbèói@ì@òìó䆋Ø@i@ìŠbnÐòŠ@ìóÜ Lóäa‹îˆ@óÙäíš@μï›i@òìóäbï“ïîŒaí“Žïq@ói@Žô iò†@ìíÙÜói ói@×óy@ói@”ïÙŽïn’@†ŠíØ@Ûòì@Šó ó÷@Nμ @ äbåï÷@ì@óäaŒaíƒåmìóÙ“Žïq õòìómóä@ì@ŽßóàüØ@íŽïä@óÜ@Žõìóäbàò†@ì@μäaŒò†@ŠbjäbîŒ@ì@ìb−í óä@ìüàbä ì@ÂäòŒ@ì@‹iòŒói@Ûóä@Žôiò†@LæåŽïnóä@òŠóq@ì@æmíØóäa†@åq@a†óáŽï÷ óÜ@ói@LŠbióÜ@ôØóîaìóè@í’óØ@ì@óåïàòŒ@ôäbåŽïéÙŽïq@ói@ìíÙÜói@LpíØŠó õòìóåîŒû†@ói@Lì@çbØòŠbjäbîŒ@ò†Šbî†@ôäa‡Üóè@Šó@ôäbØóîüè@ô䆋i@íŽïä Žßa‡åà@ôäbØóïõnîíŽïq@ìŒbïä@õòìóäa‡àłì@ì@熋Ø@‹ŽïÐ@ôäbØón슆@bŽîŠ Nò@ ìóåïi@çbîììŠ@ìòŠói@Lçbàü‚@ôÜóàüØ@õóàò†Šó@ãó÷@õòŠìó ì@ìý@ì ì@ŽßóàüØ@õŠìínÜíØ@ôìíäòŠbš@ómaì@ãóèìì†@ô‹q@óØ@óîa†@ò‹ŽïÜ òìómóä@õŠìínÜíØ@ôìíäòŠbš@ŠójàaŠói@óÜ@çbØómłóò†@ãóØòìómóä õŠìínÜíØ@ói@Žõìóäbàò†@Šó ó÷@Nò@ ìónŽïiò†@×òŒ@La†@çbØòìín“îûò† a†ìíjïäbéïu@ói@õbïä†@óÜ@òìóäbàü‚@ôäbØóäaíuó‚óîbi@ì@bèói@ì@çaíu ìíàóè@ìó÷@ŠójàaŠói@óÜ@Žõìóäbàò†@Šó ó÷@LŽôióè@çbáØóîóŽïq@ìóŽïu ì@ìì‰Žïà@óÜ@çbá“ïÙŽïn’@Læî‹ ò†@õŠòì@ìòím‹ @çbàŠòì@óØ@a†ón’ @@NòìóåïŽïÜìí¡@óäa‹îˆ@Žôiò†@LŽôi@Žôq@çbàü‚@ôbäí’@ì@ŠìínÜíØ ôŽïq@Žôu@ì@熋Ø@Žïèói@ü‚@ôÜìóè@óÜ@Žôiò†@ÚŽïn’@ìíàóè@”Žïq Žôi@ói@Lpłóò†@ôäìíióè@Žôi@ói@Nμ @ i@a†@Ûóîòìómóä@Ûòì@熋Ø@âîbÔ@ü‚ ìb−í @ôÙŽïmóïïäbnŠb’@ì@ÂäóèŠóÐ@ôäìíióè@Žôiói@LõŠìíib÷@ôäìíióè ói@ôàò†Šó@ôÄû‹à@ôäbØòŒbïä@ì@òìó䆋Ø@i@ì@póïïÝÔóÈ@Žßó óÜ @@NŽõ‹Øbä@ÚŽîŠbØ@ïè@Lçìíjïäbéïu õìbä@ói@ÚŽîˆûŠ@a†óáŽï÷@íŽïä@óÜ@“Žïq@Šó ó÷@Næ@ îbnåÜbÄ@õý@òìóáŽî† Šóè@Aò@ ìíióè@ônîìó’í‚@òìóäüØ@óÜ@Šóè@ü‚@Lòìíióä@æîbnåÜbÄ@õˆûŠ óÜ@ìa‹ióäa†@ôÙŽï’ói@çbéïu@ôØóîbŽïu@ìíàóè@óÜ@õóïõnîìó’ü‚@ìó÷ ì@æŽîìóè@La†@çbàü‚@ômbïiò†ó÷@ì@ÂäóèŠóÐ@íŽïä@óÜ@óïõäbåï÷@ôäbîˆ çbîˆ@ôåŽîìóè@a‡ïnaŠ@óÜ@ì@çbna†@ì@Ûûš@ì@oîói@çaŠaŒóè@õòìbšŠó ì@çaìbm@ói@óäbàì솋Ø@çbàü‚@ômłì@ôäbØóÄû‹à@óÜ@ôšüi@õ†ó÷@Lòìíi ŠíØ@L´îí’ü‚@Øóî@ôäaìbm@ói@ôšíi@A_òŠìó @ôÙŽïybäí  óÜ@Bô @ nîìó’ü‚B@æîóØò†@çbîŠbšbä@ôš@üi@_æîˆíØò†@çb¹bØó›Øì ì@ç‹i@Žßóè@a†@çbïäbØóÝîbiíà@ì@çbïäbØóÜbà@ì@çbïäbØó܆@õó Šb’óy íŽïä@üi@òìónŽîŠó ò†@ò†Šbî†@ãbØ@ôvåq@í@ òŠ@_æåŽïØŠ‡ïi@ç‹Žîìóä ì@ônîìó’í‚@bî@_ônîìó’ü‚@Šó@óÜ@´’íØ@_óáŽï÷@õŠìínÜíØ ì솋iaŠ@óáŽï÷@a†@Žßby@Šóè@óÜ@_´îì@Øóî@ì@æîìó÷@óÜ@æm‹ ŽîŠ ì@ônîìó’í‚@æîóÙi@ŽßìíjÔ@Žôiò†@LŽôiìíi@ÚŽîŠüu@Šóè@çbàŠìínÜíØ õýìó÷@ìý@ãó÷@Žôi@ôÙŽïÐ@ bà@ì@ìa‹ØóåŽïÜb’by@ôÙŽîŒbïä@´îìØóî ì@çbàŠóiììŠìò†@óÜ@çbîˆ@LæîóØóä@õ‹îó@òìbš@ãói@Šó ó÷@LìóäbØóÄû‹à çb¹bØòìý@õóïîŒaí“Žïq@ìóÜ@bi@N…@ òŒû†@ói@æîóØò†@çbàü‚@óÜ@a†@ãbØb÷@óÜ æîói@Žô m@ônîìó’í‚@ôïnîíŽïq@óÜ@LçóØò†@ôåîbnåÜbÄ@óÜ @@@Nμbåi@ôòŠ@ói@Bônîìó’í‚Bì @

dengikurdistan@gmail.com @ @Radiopdk_Iran@yahoo.com@ @@Tel: 00 9647701597268

009647701901658@

Kdp.Tashkilat@gmail.com @ Tashkilat82@yahoo.com

@@ @@ @@ @@

@ @a†@çbnèóÜ@óÜ@õ‹Øíà@ãa‹èó’@ôáÝïÐ LôÙŽïš@ôÙŽîŠbØbàóåï@bèòìŠóè@LçbnèóÜ ói@ômłó‚@ì@ŽßbÅïnïÐ@õòŠìó @ômłó‚ Šó@ói@ŽßbÅïnïÐ@ôäbØòŠüuìaŠüu @@NçóØò†@•óia†@ìímìóØŠó@ôäa‡äóàŠóäíè Šói@ˆûŠ@‡äóš@óîòìóäbåŽïè@iòì@ôŽïu õ‹Øíà@ãa‹èó’@†ŠíØ@õŠbØbàóåï@bnŽï÷@óÜ ì@çbÙ’ó÷B@ôîbàóåï@ôáÝïÐ@ô䆋،b@üi BÛ@ ûš@æî‡äóš@ì@ìa‹ØŒûq@õóÝïníäó÷ ô’ói@ôäaíî‰iìbä@õó䉎ïÜ@ôäbàa‡äó÷@çóîý@óÜ õbàóåï@ôäbØóïîüî‡ïÄ@óáÝïÐ@ôŽïØŽïØ ôÜbÅ@ ïnïÐ@¶í‚@μàRW@óÜ@Lça‹Žï÷ ôà@ üÝrî†@L‹uóÐ@ôáÝïÐ@ôîòìómóäíŽïä ôÜbÅïnïÐ@õŠóåŽïèŠò†@æî’bi@ôîŒbäb’ @@Na‹“‚ói@fq

ói@Bt @ b÷ŒüÝØ@@ ãììŒB ôäbØü‚óiŠó ì‡åÝi@òíïä@L‡åÝi@ôáÝïÐ@WQ@ôîŠa‡’ói õŠóäaŠó@ôäaŠbØbàóåï@óÜ@âÝïÐ@ómŠíØ ômłì@óÜ@a†ŠüuìaŠüu@ô’ói@‡äóš@óÜ@bïä† æî’bi@Zó@ äaìóÜ@Lfšò†@òíŽîŠói@çbnèóÜ ôáÝïÐ@æî’bi@LôØûš@ôáÝïÐ æŽï“îóáïäó÷@ôáÝïÐ@æî’bi@LônåŽïàüÙî† LôäìíàŒó÷@ôáÝïÐ@æî’bi@LôäümŠbØ@ómaì æî’bi@LõŠb؇åŽîí‚@ôáÝïÐ@æî’bi NŠümbàb÷@ôáÝïÐ@æî’bi@ìü‚óiŠó@ôáÝïÐ V@ôäbàa‡äó÷@óäa‡Žïq@òˆbàb÷@ôŽïu ôÜbÅïnÐ@ôäaíî‰iìbä@õó䉎ïÜ@ôóØ @ãììŒB@ôäbØü‚óiŠó@óáÝïÐ@ôîòìómóäíŽïä ìímb‚@ZóÜ@òìímbéÙŽïq@óØ@Btb÷ŒüÝØ T@Lça‹Žï÷@ômłì@óÜ@ôybîŠ@çbuŠóà ômłì@óÜ@ŠóÐa‹ ümüÐ@ìŠbØbàóåï

@

ôäbåŽïèŠò†@óÜ BÛóÔb−ó@¶ìíÜò†Šó B@ ôáÝïÐ@ómŠíØ ôŽïØŽïØ@ô’ói@óÜ@Lõ‹Øíà@ãa‹èó’@†ŠíØ@õìý@õŠbØbàóåï @ ãììŒB@ôäbØü‚óiŠó@óáÝïÐ@ôîòìómóäíŽïä@ôÜbÅïnïÐ @@NeŠ†ò†@çb“ïä@a‡äbnèóÜ@ômłì@óÜ@Btb÷ŒíÝØ óáÝïÐ@ôîòìómóäíŽïä@ôÜbÅïnïÐ@ôŽïØŽïØ@ô’ói

a†@ça‹Žï÷@óÜ@熋Ø@çaŠbiò†Šói@ói@pòŠbió@ÛóïîóàbäóÜói@Z•üq@æÑØ@ôäbäˆ

@@

õóäb‚òŒíà@óÜ@çò‡i@Šó@óÜ@õaŠ@çaŠóåïi@ónîíŽïq @@NaŠ†@çb“ïä@ŽïÝ−b÷@‘üÜ@õŠb’@õŠóàóè óîóàbäŠói@ãó÷@õŠóƒÙŽîŠ@ôÝïè@çóïnî‹Ø ãó@Ü@ôäaíïn“q@óáŽï÷@õý@óÜ@ZŽô Üò†@òìóîòŠbjàóÜ ìì†@óÙäíš@Lóîóè@ômójîbm@ôØóïïä‹ @óáÝïÐ ónЋ @ì@‘‹q@óØ@çò‹ŽïÜ@ôäa‹Žï÷@õŒbáÝïÐ óïïäbØóîbä@õŠaíi@óÜ@ómłì@ãó÷@ôäbØómójîbm a†ì솋iaŠ@óÜ@óáŽï÷@Nì@ ìŠ@óäó‚ò†@a†@çbØóïïmóîłóàüØ óÜ@Äû‹à@ôÐbà@ô‚û†@Šó@óÜ@çbàóÙî†@ôÙŽïÜó @âÝïÐ pójîbmói@óáÝïÐ@ãó÷@ãłói@òìa†@çb“ïä@ça‹Žï÷ õbŽîŠ@óÜ@óØ@óîóè@ôïä‹ @óáŽï÷@üi@òìóîòŠbjàóÜ ói@òìóäa‹Žï÷@õü‚@íŽïä@óÜ@ÂŽïäò†@μäaímò†@òìòìó÷ @@Nμäóîói@çbïäbéïu@ôŽîí @ói@ì@òìòŠò† @@

a

a

b

@ @ZŽõíä@õìa‹Ùqbš

@@ @@ @@

a‡@Žïm@õóäbïÄû‹à@ôÐbà@ó‚óîbi@ìó÷@õü@ è@ói ói@ìóîòìaŠŒóàa†@ìó÷@çóîý@óÜ@òìaŠ‡åŽï−í Ûòì@‘‡äb@ôÜbÅïn@ïÐ@ @ôî @ n“q@ì@ôîŠbØìbè óÜ@ÚŽïàóèŠói@çbîBììŠ@òŒŠói@ôÙŽïàóèŠóiB

‫ﮏ ﺳﺎزدهآﻪن‬‫ﺮﺗ‬‫ ﺳﺎڵ آﯚﻧﺴ‬١٢ ‫آﺎﻣﮕﺎرهآﺎن دوای‬ ‫ی ﻓﯿﻮرﯾــــﻪ ﻟــــﻪ‬١٩ ‫ ﻟــــﻪ‬،‫ ﺳــــﺎڵ‬١٢ ‫دوای‬ ‫ﻜﯽ‬‫ﺮﺗ‬‫ﺷــــﺎری ﺗﯚرﻧﺘــــﯚی آﺎﻧــــﺎدا آﯚﻧــــﺴ‬ ‫ﮔــﯚراﻧﯽ و ﻣﯚزﯾــﻚ ﺳــﺎزﺑﻜﻪن آــﻪ ﭼــﻪﻧــﺪ‬ ‫ﮔــﯚراﻧﯽ ﻧــﻮێ و آﻼﺳــﯿﻚ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﭼــﻪﻧــﺪ‬

.‫ﮔﯚراﻧﯿﯿـــﻪآـــﯽ آـــﻮردی ﻟـــﻪﺧـــﯚ دهﮔـــﺮێ‬ çóîý@óÜ@óØ@çbäˆ@õŠbÄü @õRP@õòŠbàˆ ‫ﺮﺗﻪ ﻟـﻪ ﺷـﺎرهآـﺎﻧﯽ‬‫ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﻪ ﺋﻪم آﯚﻧﺴ‬ òìóäbn†ŠíØ@ôma‹Øíº†@ôäbäˆ@ôïmóïØóî @@Nòìóîa‹Øì⁄i@ì@tbš@LòìónŽî‹Øò†ì⁄i ‫ﺮی آﺎﻧـﺎدا و ﻟـﻪ ﭼـﻪﻧـﺪ‬‫ﻣﯚﻧﺘﺮاڵ و ﭬﺎﻧﻜﯚ‬ ômóibi@@ÚŽïÜóàüØ@BçbäˆB@õóîòŠbàˆ@ãó÷ ‫ی‬٨ ‫ﺷـــﺎری دﯾﮑـــﻪی ﺋـــﻪﻣﺮﯾﻜـــﺎ ﺗـــﺎوهآـــﻮ‬ ì@p @ óbï@L@ óÜóàüØ@Lçbäˆ@ôäbØó‹q@ói@Ša‡î‡äòíŽïq .‫ﻣﺎرس ﺑﻪردهوام دهﺑ‬ ôäbØóïïØýbš@ói@Ša‡î‡äòíŽïq@ômŠüqaŠ@ì@Žßaìóè @@Nòím‹ @ü‚@óÜ@ôma‹Øíº†@ôäbäˆ@ôïmóïØóî

@@ @@

ôäbØóïïØýbš@ômbèŠó@ói@óáÝïÐ ói@ça‹Žï÷@óÜ@Äû‹à@ôÐbà@õ‹äóîý@ôÙŽïqìì‹ a†ò†@Žßìóè@óØ@òŠ†ó@õ†b’@ôîŠójŽîŠ óÜ@çaŠbiò†Šói@ôäìíi@fuójŽïu@óÜ@õ“Žïq @@NbÙi@a‡äa‹Žï÷ ói@L•íq@æÑØ@ôäbäˆ@ôîóäbäóÜói@ôáÝïÐ óØ@‘‡äb@õünïnïäó÷@ôîŠbØìbè ói@Šó@ôïäóèŠóÐ@ôØóîòìaŠŒóàa† õìbä@çbàóè@óØ@ôîbàóåï@ôÙŽïÜbÅïn ïÐ ŽïÝ−b÷@‘üÜ@õŠb’@õóäb‚òŒíà@óÜ@óîóè @@@NaŠ†@çb“ïä ‡îŠóÐ@ôàóèŠói@•ü@ q@æÑØ@ôäbäˆ@ôáÝïÐ ìì†@LôàŒbØ@aŒòŠ@†ó¿ó«@ì†a‰ä@õ‹îby óØ@óîóäbáÝïÐ@ìóÜ@ÚŽïØóî@Lôäa‹Žï÷@õŒbáÝïÐ

‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪآﯽ ﻧﺰﯾـﻚ ﻟـﻪ ﮔﺮووﭘـﯽ آﺎﻣﻜـﺎرهآـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﯾـﺎره ﮔﺮووﭘـﯽ آﺎﻣﻜـﺎرهآـﺎن‬‫ ﺑ‬:‫ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﻪی راﮔـﻪﯾﺎﻧـﺪ‬

@@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ômóîłóàüØ@ômóÜa†óÈ@ZkŽïnØ@õìbä @@õŠbiŠb¿bè@‘bàím@ZŠóìíä ôÝïÈbáï÷@çbíÈ@Zò@ ìóïï÷í@óÜ@ça‹Žï Šòì @@HÖ’b÷I

ça‹Žï Šòì@õb Œò†@Zçb’òì@õ‡äòìbä

@

@@

Rojnamey Kurdistan Jemare 504  
Rojnamey Kurdistan Jemare 504  

Rojnamey Kurdistan Jemare 504