Page 1

‫الپهرهی ‪ 2 :‬مانگی نوامبری ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪21‬‬

‫‪35‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪26‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪28‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪30‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫یهکیدددده یی ژنددددانی دیمددددوکرا ی کوردسدددد ان رۆژی د شددددهممه‪ ،‬بهبهشدددد اریی بهشدددددێکی بددددهرچا لدددده ئهندددد امانی ڕێبددددهریی حیزبددددی دێمدددددوکرا ی‬ ‫کوردسددددددد ان کدددددددادر پێشدددددددمهرگه بهبهشددددددد اریی ئهنددددددد امانی رێکخرا هکددددددده ک مدددددددهلێک میدددددددوان سدددددددیمیناریکی بهب ندددددددهی ڕۆژی جیهدددددددانیی‬ ‫یژی دژی ژنان پێک هینا ‪.‬‬

‫بهرهنگاربو نه هی ون‬

‫هەیئە ێکدددددی رێبەرێدددددی کددددد مەڵەی زەحمە کێشدددددانی کوردسددددد ان بە سەرپەرەسددددد یی کددددداک عدددددومەر ئیلخدددددانیزادە‪ ،‬سدددددکر ێری کددددد مەڵە سدددددەردانی‬ ‫حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد انی کددددرد کە لە الیەن هەیئە ێکددددی رێددددبەری حیددددزبە ە بە سەرپەرەسدددد ی سددددکر ێری گشدددد یی حیددددز ‪ ،‬کدددداک خالیدددد‬ ‫عەزیزی پێشوازی لێ کرا‪.‬‬ ‫لە سددددەر بانگهێشدددد ی پەیمانگددددای لێکدددد لینە ەی سدددد را یژی عیراقددددی‪ ،‬خددددا و گددددواللە شددددەرەفکن ی ئەندددد امی رێددددبەری بەرپرسددددی پەیوەندددد ییە‬ ‫نێونە ە ەییەکدددددددانی حیزبدددددددی دیمدددددددوکرا ی کوردسددددددد ان‪ ،‬لە ک بدددددددو نە ەیەکی بەریندددددددی دددددددایبەت بە ڕۆژهەاڵ دددددددی نا ەراسددددددد ی ندددددددوێ‪ ،‬کە لە‬ ‫بەیر ی پای ەخ ی لوبنان بەس را بەش اری کرد‪.‬‬ ‫هەیئە ێکددددی پددددار ی ئددددازادی کوردسدددد ان بە سەرپەرەسدددد یی کدددداک حوسددددێن یەزدانپەنددددا‪ ،‬جێگددددری سددددەرۆکی پددددار ی ئددددازادی سددددەردانی حیزبددددی‬ ‫دێمددددوکرا ی کوردسدددد انی کددددرد کە لەالیەن هەیئە ێکددددی حیددددزبە ە بە سددددەرۆکایە یی سددددکر ێری گشدددد ی کدددداک خالیدددد عەزیددددزی یە ە لە بددددنکەی‬ ‫نا ەن یی دەف ەری سیاسی پێشوازیی لێ کرا‪.‬‬ ‫هەیئە ێکددددی کدددد می ەی ندددد ر ێژی حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان سددددەردانی کدددد مەڵە‪ ،‬رێکخددددرا ی کوردسدددد انی حیزبددددی کومونیسدددد ی ئێددددران‪,‬یددددان‬ ‫کرد لە الیان بهرپرسانی ئه رێکخرا هیه بە گەرمی پێشوازیان لێکرا‪.‬‬

‫سهرچا هکان ‪ :‬ماڵپهرهکانی کوردس ان کورد ح ک می یا‬


‫الپهرهی ‪ 3 :‬مانگی نوامبری ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪14‬‬

‫‪12‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪17‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪16‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪16‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪17‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪18‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪20‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪36‬‬

‫‪20‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪37‬‬

‫‪22‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪32‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪36‬‬

‫‪34‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪35‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫لددده سددددهر دا ای ‪ 16‬رێكخددددرا سیاسددددی مددددهدهنی ئێرانددددی كوردسدددد انی بدددده دهسددددت پێشددددخهری كومی ددددهكانی حیزبددددی دێمددددوكرا ی كوردسدددد ان‪،‬‬ ‫حیزبددددی دێمددددوكرا ی كوردسدددد انی ئێددددران ك مهلددددهی زهحمه كێشددددانی كوردسدددد انی ئێددددران‪ ،‬بە مەبەسدددد ی ندددداڕەزایە ی دەربددددڕین دژ بە ئێعدددد امی‬ ‫چاالکدددانی سیاسدددی لە ئێدددران‪ ،‬بە دددایبەت ال اندددی کدددورد گەیاندددد نی دەنگدددی نددداڕەزایە ی گەل بە گدددوێی کاربەدەسددد انی حکدددومە ی ئەمریکددددا‪،‬‬ ‫خ پیشدددددان انێک لددددده اشدددددینگ نی پێ دددددهخ ی یالیه ددددده یدددددهكگر وهكانی ئامریكدددددا لددددده بدددددهردهرگای هزاره دددددی دەرە ەی ئە اڵ ە بددددده رێدددددوه‬ ‫چو ‪.‬‬ ‫دیمددانەی زام د ار ئەحددمەد لدده ماڵپددهری بدداس لدده گددهڵ بددهڕێز عەب د اڵی حەس دەن زادە سیاس دە مەدار کەسددایە ی ناسددرا ی نددا حزب دی دیمددوکرا ی‬ ‫کوردس ان سهبارهت بهچهن ین بابه ی رۆژ‪.‬‬ ‫سدددەردانی هەیئە ێکدددی کددد می ەی ها کددداری حیدددزبە کوردسددد انیەکان یدددهک لددده ان بەرێدددز مە لدددو د سدددوارە ئەنددد امی رێدددبەری حیزبدددی دیمدددوکرا ی‬ ‫کوردس ان نوێنەری حیز لە بری انیا ب بارەگای نا ەن ی دەرە ەی یهکیه ی نیش مانی کوردس ان لە لەن ەن‪.‬‬ ‫پرسدددده سهرخ شددددی نا هندددد ی راگددددهیاندددد نی حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان بدددده ب نددددهی کدددد چی د ایددددی ێک شددددهر خددددا و بهسددددێ ددددهاڵیددددی ‪،‬‬ ‫خێزانی ێک شهری دێرین کاک مهال ڕهسو ڵی پێشنماز له همهنی ‪ 71‬ساڵیدا به نهخ شیی شێرپهنجه له اڵ ی سوئێ ‪.‬‬ ‫بهشدددد اریی کدددد می ەی حیزبددددی دیمددددوکرا ی کوردسدددد ان لە اڵ ددددی سددددویس لدددده خ پیشددددان ان ندددداڕەزایە ی کوردسدددد انیان لە اڵ ددددی سددددویس بە‬ ‫دژی لە سێ ارەدانی ال انی کورد لە ڕۆژهەاڵ ی کوردس ان ف وا جهادی گر پە ئیسالمیەکان لە ڕۆژائا ای کوردس ان‪،‬‬ ‫نا هنددد ی ڕاگدددهیانددد نی حیزبدددی دێمدددوکڕا ی کوردسددد ان بهب ندددهی کددد چی د ایدددی ێک شدددهر مههنددد یس ڕهزا خدددهیدددا ی هدددا اڵ یی ئدددازهری زمدددان‬ ‫یددددهکێک لدددده ئهندددد ازیارانی رادیدددد دهنگددددی کوردسدددد انی ئێددددران کدددده بددددهه ی ر دا ی هددددا چ لدددده شدددداری ک یدددده سهرهخ شددددی لدددده بنهماڵدددده‬ ‫کهسوکاری بهڕێزیان دهکا خ ی به شهریکه خه ما همینیی ئه بنهماڵه ێک شهره دهزانێ‪.‬‬ ‫ژمددددارەی ‪ 122‬گ ڤدددداری دنیددددای مندددد ااڵن چددددا‬ ‫من اڵپارێزی ڕۆژهەاڵ ی کوردس ان چا‬

‫بدددداڵ کددددرایە ە‪ .‬دنیددددای مندددد ااڵن‪ ،‬گ ڤددددارێکی مانگددددانەی هەمەڕەنگددددی مندددد ااڵنە کە نا ەندددد ی‬

‫باڵ ی دەکا ە ە‪.‬‬

‫بەشددددد اریی جەمدددددا ەرێکی بەرچدددددا لە حیددددددز‬

‫الیەنەکدددددانی کوردسددددد انی رۆژهەاڵت یدددددهک لدددددده ان ک می دددددهی ئاڵمدددددانی حددددد ک رێکخددددددرا‬

‫داک کیکدددددارانی بدددددواری مدددددافی مرۆیدددددی کەسدددددایە ییەکانی کدددددورد ک مەڵێدددددک هونەرمەنددددد ی نیشددددد ەجێی شددددداری کددددد ڵن‪ ،‬لدددددهخ پێشدددددان انێکی‬ ‫ئیع رازی بە دژی شەپ لی نوێی ئێع امەکان‪ ،‬بە ایبەت ئێع امی شێرک مەعاریفی حەبیبولال گوڵپەریپور رەزا ئیسماعیلی‪.‬‬ ‫بە بەشدددد اریی حیددددز‬

‫الیەن کەسددددایە یەکانی کددددورد غەیددددری کددددورد یددددهک لدددده ان ک می ددددهی ئاڵمددددانی حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان ‪،‬‬

‫هەر ەهددددا رێکخدددددرا ە داک کیکدددداری بدددددواری مدددددافی مددددرۆڤ نیشددددد ەجێ لددددده دارمشدددد اد‪ ،‬ک بدددددو نە ەیەکی ئیع دددددرازی بدددد دەربڕیندددددی رق بێدددددزاری‬ ‫بەرامبەر بە شەپ لی نوێی ئێع امەکانی ئە د اییانە له کوردس ان هەرچی زیا ر داخرانی فەزای سیاسی لە ئیران بهڕێوه چو ‪.‬‬ ‫هدددهیئددده ی حیدددز پێکهدددا و لددده کدددا ه ئاههنگدددهری‪ ،‬حهسدددهن حا دددهمی لددده ئهنددد امانی رێبدددهریی حیدددز‬

‫ئدددارهش زهمدددانی‪ ،‬بهرپرسدددی کومی دددهی‬

‫حیدددز لددده پددداریس چا یدددان بددده بدددهنی سدددهدر کددده ت لددده سدددهر بابه دددهکانی پێوهن یددد ار بددده ئێدددران کوردسددد ان‪ ،‬کێشدددهی ئددده ومیی ئێدددران‪،‬‬ ‫کارنامدددددهی ‪ 111‬ڕۆژهی دهسدددددهاڵ دددددی حهسدددددهن ر حدددددانی پێگددددده بدددددار دۆخی ئ پ زیسدددددی نی ک مددددداری ئیسدددددالمی لددددده نێوخددددد دهره هی اڵت‬ ‫ئاڵوگ ری بیر ڕا کرا‪.‬‬ ‫پیرۆزبدددددایی بدددددهڕێز خالیددددد عدددددهزیزی سدددددکر ێری گشددددد ی حیزبدددددی دێمدددددوکرا ی کوردسددددد ان لە پەیرە اندددددی ئددددداینی یددددداری بە بددددد نەی جێژندددددی‬ ‫خا ەنکار ‪ :‬بە ب نەی ها نی جێژنی خا نکار‪ ،‬جێژنی خ شک براکانی کوردی یارسانیمانە ە‪ ،‬پر بەدڵ پیرۆزبایی ان لێ دەکە‬

‫‪.‬‬

‫لە رێورەسدددددمێکی بەشدددددک دا بە ئامدددددادەبو نی ژمدددددارهیدددددهکی بەرچدددددا لە کەسدددددایە ییە سیاسدددددی ئەدەبییدددددهکانی کدددددوردی باشدددددو ر رۆژهەاڵ دددددی‬ ‫کوردسدددد ان‪ ،‬ئاکادیمیددددای کددددوردی لە هەرێمددددی کوردسدددد ان ڕێددددزی لە د کەسدددددایە یی بددددهرزی ئددددهدهبی ێک شددددەری مددددهیدددد انی ئەدە‬

‫زمدددددانی‬

‫کوردی‪ ،‬مام س ا عەب ڵاڵ حەسەنزادە مام س ا محەممەدی مەالکەریم گرت‪.‬‬ ‫ڕۆژنددددامەی کوردسدددد ان ژمددددارە‬

‫‪ 620‬ئ رگددددانی حیزبددددی دیمددددوکرا ی کوردسدددد ان‪ ،‬بە ک مەڵێددددک بددددابە ی سیاسددددی‪ ،‬ڕاگەیێندددد را ە فەرمیییەکددددانی‬

‫حیدددددز ‪ ،‬هە اڵدددددی کار چددددداالکی کدددددومی ەی ئ رگانەکدددددانی حددددد ک لە ندددددا خ‬

‫دەرە ەی اڵت هەر ەهدددددا هە اڵدددددی ر دا ەکدددددانی کوردسددددد ان‪،‬‬

‫ئێران جیهان ‪.‬‬ ‫مام سددد ا عهبددد ڵاڵ حهسدددهنزاده‪ ،‬سیاسددده هم ار سدددیمای ناسدددرا ی بز نددده هی سیاسدددیی کدددورد لددده لێددد انێكدا بددد ئاژانسدددی ئاندددادۆڵ دهڵدددێ‪:‬‬ ‫سدددددهردان ك بو نه هكدددددهی ئ ردۆغدددددان مهسدددددعود بدددددارزانی‪ ،‬سدددددهرۆکی هدددددهرێمی کوردسددددد انی بددددده ڕ دا ێکدددددی "مێژ یدددددی" ندددددا بدددددرد ه دهڵدددددێ‬ ‫ئ ردۆغان اب یهكی زۆر گه رهی شكان ه‪.‬‬ ‫بە بدددددد نەی ڕۆژی جیهددددددانیی بهرهنگاربو ندددددده ه لەگەڵ وندددددد یژی دژ بە ژنددددددان د ڕێکخددددددرا ەی ژنددددددانی ڕۆژهددددددهاڵ ددددددی کوردسدددددد ان ‪ :‬ا دددددده‬ ‫ڕێکخددددرا ەی یەکێ ددددی ژنددددانی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان یەکێ ددددی ژنددددانی دێمددددوکرا ی کوردسدددد انی ئێددددران لدددده چوارچێددددوهی کددددارێکی ها بددددهش دا‬ ‫سمیناریكی ایبە یان ب چەن چاالکی بواری مافی ژنان چاالکی بواری سیاسی له س که ڵم پێ ەخ ی اڵ ی سوئێ بهرێوه برد‪.‬‬ ‫بە بد نەی ‪35‬ی ن ڤدامبر‪ ،‬ڕۆژی بەرئەنگددا بددو نە ەی وند یژی دژ بە ژنددان‪ ،‬ک می ددهی یەکێ دی ژنددانی دێمددوکڕا ی کوردسد ان‪ ،‬کد می ەی ن د ر ێژ لە‬ ‫شدداری لیللەس دددرۆ ‪ ،‬س دیمینارێکی سیاسدی ک د مەاڵیە ی ب د بەرێدزان حوس دێن مەدەن دی‪ ،‬نو سدەر سیاس دە مەداری گەڵددی کددورد حیزب دی دێمددوکرا ی‬ ‫کوردس ان خا و خەن ە جەزا چاالک لە بدواری ژناند ا بە بەشد اری ژمدارەیەکی بەرچدا لە ئەند امانی حیزبدی دێمدوکرا ی کوردسد ان ندوێنەری‬ ‫بەشێک لە حیز‬

‫رێکخرا ە سیاسییەکان پێک هێنا‪.‬‬

‫پددددهیددددامی دهف ددددهری سیاسددددی حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان بدددده ب ندددده ی ‪35‬ی نددددوامبر‪،‬رۆژی جێهددددانی بددددهرنگار بو ندددده هی وندددد‬ ‫ژنان ‪ :‬سهرکه ێ خهبا ی ره ای ژنان ب ها نه دی یست داخوازاه ره اکانیان له پێنا یه کسانی بهرامبهری دا‪.‬‬

‫یددددژی دژی‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪ 1 :‬مانگی نوامبری ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬ی نوامبری ‪3112‬‬

‫بهشددددد اریی ک می دددددهی حیزبدددددی دێمدددددوکرا ی کوردسددددد ان لە فەرانسدددددە لددددده خ پێشدددددان انێک دا بددددد مەحکدددددو کدددددردن نددددداڕەزایە ی دەربدددددڕین‬ ‫بەرامبەر رە ی ئیع امەکان لە ئێران‪ ،‬بە ایبەت ال انی کورد لە د اییانەدا‪ ،‬کورد ئێرانیانی دانیش و ی شاری پاریس ‪.‬‬ ‫بهشدددد اریی یەکیدددده ی ژنددددانی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان ‪ ،‬یەکێ ددددی ال انددددی دێمددددوکرا ی رۆژهەاڵ ددددی کوردسدددد ان ‪،‬لدددده فێسدددد یڤالی کوڵ ددددوری گەالن‬ ‫لە ژێددددددر نددددددا ی "کوڵ ددددددور مددددددیکس" بدددددده ئامددددددادەبو نی بەرپرسددددددانی ئە شددددددارە بهشدددددد اریی ژمددددددارەیەکی بەرچددددددا لە نە ە ە جیا ازەکددددددانی‬ ‫دانیش و ی پارێزگای ئاکەش هو س لە ه ڵی کوڵ وری له شاری لیللهس رۆمی اڵ ی ن ر ێژ ‪.‬‬ ‫کدددد رد بەڵددددوچ ئێرانیددددانییە ئازادیخوازەکددددانی دانێشدددد وی ئ سددددڵو دە ر بەر‪ ،‬بدددد ڕیسددددوا کددددردن نددددارەزایە ی دەربددددرین بە دژی ئیعدددد امی‬ ‫ئدددازادیخوازان بە گشدددد ی بە دددایبە ی اڵ انددددی کوردسددد ان بەڵوچسدددد ان بددده بهشدددد اری حیدددز‬

‫الیهندددده سیاسدددهکان یددددهک لددده ان ک می ددددهی‬

‫حیزبی دێموکرا ی کوردس ان ن ر ێژ خ پێشان انیان لە ئ سل رێکخست‪.‬‬ ‫بە بەشدددد اری حیددددز‬

‫الیەنەکددددانی کوردسدددد انی ئێرانددددی یددددهک لدددده ان ک می ددددهی حیزبددددی دێمددددوکرا ی کوردسدددد ان لدددده ئاڵمددددان هەر ەهددددا‬

‫ێک شددددەرانی بددددواری مددددافی مرۆیددددی‪ ،‬خ پێشددددان انێک بدددد پرۆ ێسدددد کردنددددی شددددەپ لی ئێعدددد ا لە ئێددددران کوردسدددد ان بە ددددایبەت ئێعدددد امی‬ ‫"حەبیبوڵال گوڵپەریپو ر رەزا ئیسماعیلی" بێ ەنگی می یا راگەیێنەگش یەکانی دە ڵە ی ئاڵمان‪ ،‬ەڕێخرا‪.‬‬ ‫بە مەبەسدددد ی شددددەرمەزار کردنددددی شددددەپ لی ئێعدددد ا‬

‫کوشدددد اری بەندددد کرا انی سیاسددددی کددددورد بلددددوچ لە الیەن کاربەدەسدددد ە مددددرۆڤ کوژەکددددانی‬

‫ڕژیمدددی ئیسددددالمی ئێددددرانە ە‪ ،‬مدددداڵی کددددورد‪ ،‬بە پشدددد گیری چەندددد حیددددز‬

‫ڕێکخددددرا ی سیاسددددی کوردسدددد انی‪ ،‬یددددهک لدددده ان کومی ددددهی ڕۆژئددددا ای‬

‫کانادا حیزبی دێموکرا ی کوردس ان خ پیشان انێک له ئارت گالهری‪ -‬نا هن ی شاری ڤانک ڤێر بەڕێوەچو ‪.‬‬ ‫بهشددد اریی بهشددددێکی زۆر لددده ئهندددد امانی حیزبددددی دێمدددوکڕا ی کوردسدددد ان‪ ،‬یهکیدددده یی ال اندددی دێمددددوکڕا ی ڕۆژهددددهاڵ دددی کوردسدددد ان یهکیدددده یی‬ ‫ژنددددانی دێمددددوکڕا ی کوردسدددد ان لدددده خ پیشددددان انێک‪.‬کدددده لهسددددهر بانگدددده ازی فی راسددددی نی ڕێکخددددرا ە مەدەنییەکددددانی شدددداری کدددد یە بدددد مەحکددددو‬ ‫کردنی ئێع امی زین انیانی سیاسیی کورد له ڕۆژههاڵ ی کوردس ان بەڕێوە چو ‪.‬‬ ‫بددددهڕێز ئیبددددراهیم زێددددوهیددددی‪ ،‬نوێنددددهری حیزبددددی دێمدددد کرا ی کوردسدددد ان لدددده هدددده لێر سددددهردانی پێوهن ییددددهکانی سددددازمانی خددددهبا ی کوردسدددد انی‬ ‫ئێران له هه لێری کرد لهگهڵ بێهر ز ئهردهاڵن‪ ،‬بهرپرسی پهیوهن ییهکانی سازمانی خهبات دی ار چا پێکه نی کرد‪.‬‬ ‫ڕۆژنددددددامەی کوردسدددددد ان ژمدددددداره ‪ ،616‬ئ رگددددددانی حیزبددددددی دێمددددددوکرا ی کوردسدددددد ان‪ ،‬بە ک مەڵێددددددک بددددددابەت‬

‫دددددداری سیاسددددددی‪ ،‬بەیاننددددددامە‬

‫ڕاگەیێندددددد را ەکانی حیددددددز ‪ ،‬هە اڵددددددی کار چدددددداالکی کددددددومی ە ئ رگانەکددددددانی حیزبددددددی دیمددددددوکرا ی کوردسدددددد ان لە نددددددا خ‬

‫دەرە ەی اڵت‪،‬‬

‫کە ە بەر دی ەی خوێنەرانی‪.‬‬ ‫بەشددد اریی کددد می ەی سویسدددی حیزبدددی دێمدددوکرا ی کوردسددد ان لددده خ پیشدددان انێکی سدددەدان کەسدددی لە کدددورد ئێرانییدددهکانی دانیشددد و ی سدددویس‬ ‫بە مەبەسددد ی مددددهحکو کردندددی بەردە امیددددی سیاسددددە ی سدددەرکو گرانەکەی ڕێژیمددددی ک مددداری ئیسددددالمی لدددده کوردسددد ان لە سددددێ ارەدانی ال انددددی‬ ‫کورد‪ ،‬عەڕە‬

‫بلو چ لەالیهن ڕێژیمی ێرۆر سێ ارە‪،‬‬

‫ئەندددد امانی حیزبددددی دێمدددد کرا ی کوردسدددد ان لە اڵ ددددی فینالندددد ‪ ،‬لە شدددداری هێلسددددینکی بە شددددێوەێکی بەرچددددا لە خ پێشددددان انێکی بەر بددددال دا‬ ‫بەشددددد اریان کدددددرد کددددده کوردسددددد انیان ئێرانیدددددانی نیشددددد ەجێی ئددددده اڵ ددددده‪ ،‬بە نیشدددددانەی ندددددارەزایە ی دەربدددددرین لە دژی دەسددددد پێکردنە ەی‬ ‫شەپ لێکی نوێ لە ئێع امی ال انی کورد لە ئێران پێکیان هێنابو ‪.‬‬ ‫لەسدددددددەربانگە ازی فی راسدددددددی نی کددددددد مەڵە کوردسددددددد انییەکان لە سدددددددوئێ‬

‫هەر ەهدددددددا کددددددد می ەی ها کددددددداریی هێدددددددزە سیاسدددددددییە کددددددددورد‬

‫کوردسددددد انییەکان‪ ،‬خ پێشدددددان انێک بەبەشددددد اری کددددد مەڵێکی زۆر لە ئەنددددد امانی حیدددددزبە کوردسددددد انییەکان‪ ،‬یدددددهک لددددده ان ک می دددددهی حیزبدددددی‬ ‫دێمدددددوکرا ی کوردسددددد ان لدددددده سدددددوئی ‪ ،‬چاالکدددددانی مەدەنددددددی کەسدددددانی سدددددەربەخ ‪ ،‬دژ بە شددددددەپ لی ئێعددددد ا‬

‫لەسدددددێ ارەدرانانەی رژێمددددددی‬

‫ئیسالمیی ئێران لە گ ڕەپانی '' سێرگێل ریەت'' ی شاری س که ڵم بەڕێوە چو ‪.‬‬ ‫پشددددد یوانیی حیزبدددددی دیمدددددوکرا ی کوردسددددد ان لددددده بانگددددده ازی ها بهشدددددی ‪6‬رێکخدددددرا‬

‫دامدددددهزرا هی داک کیکددددداری مدددددافی مدددددرۆڤ کدددددده رۆژی‬

‫پێنجشهممهی داها و ‪32،‬ی خهزهڵوهر‪ ،‬ببێ ه رۆژی ما همینیی گش ی‪.‬‬ ‫ک نفڕانسدددددی یەکیە یدددددی ژندددددانی دێمدددددوکرا ی کوردسددددد ان‪ -‬کددددد می ەی فینلەنددددد ‪ ،‬لە شددددداری و رکدددددو ‪ ،‬بە بەشددددد اری زۆربەی ئەنددددد امەکانی بە‬ ‫خولەکێددددک بددددێ دەنگددددی بدددد شددددەهی انی رێددددی ئددددازادی کددددورد کوردسدددد ان‪ ،‬بە ددددایبە ی ئێعدددد امەکانی ئە د ایددددانە‪ ،‬شددددەهی ان حەبیبددددوڵاڵ‬ ‫گ ڵپەری پو ر‪ ،‬رەزا ئیسماعیلی شێرک معارفی‪ ،‬ر لەکانی بلو چ عەرە ‪ ،‬دەس ی پێکرد‪.‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له‌ مانگی نوامبری 2013 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له‌ مانگی نوامبری 2013 دا

Advertisement