Page 1

‫الپهرهی ‪3 :‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪31‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫نج ههر دهنشههننێکی سههکرتێری گشههنی ح زبههی دیمههۆکرهتی کوردسههنان بەرێههز خال ههر هە یههزی لەگەل و هر تههی د ر و و کۆم سههۆنی‬ ‫پەیو نری ەکانی د ر و ی پارلمان و چەنر کەسایەت ەکی ناودهری دهنمارکی بەریو چوو‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماورهڕی کوردسنان و کورد و حر م ریا‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪41‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪20‬‬

‫‪41‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪41‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪44‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪44‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪46‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫کههۆم نەی یەکێنههی الوهنههی دیمههوکرهتی ڕۆژهەاڵتههی کوردسههنان لە شههاری فرێرریکسههناد‪ ،‬بە ئامههاد بههوونی کههۆمەوێکی بەرچههاو لە‬ ‫ئەنرهمانی خۆی و نوێنەری کوم نەی کوڕێکی س اسی و هن اری بۆ الوهنی ئەو د ڤەر سا کرد‪.‬‬ ‫بەرێز جەبار ئەم نوێنەری پارلەمانی سوئێر لە سەر ل سنی ح زبی ژینگە سهەردهنی کهۆم نەی ح زبهی دێمهوکرهتی کوردسهنان لە‬ ‫شاری ل نشۆپ نگی کهرد‪ .‬لە دیهرهرێکی دۆسهنانەده بەرێزیهان وێهرهی د ربرینهی خۆشه اوی خهۆی لەو دیهرهر ‪ ،‬هاوکهات سهەبار ت بە‬ ‫و هی ڕ و نری کورد لە تارهوگە و ئەرکی کوردهنی تارهوگە باسێکی پێشکەش کرد‬ ‫کههۆمەوەی سههوئێری کههوردی بە هاوکههاری کۆم نەکههانی یەکێنههی ژنههان و ح زبههی لە شههاری ئههۆرێوروو‪ ،‬شههەوێکی کوردیههان بههۆ کههوردهنی‬ ‫هەرێمی ئۆرێوروو پێک هێنا کە لەگەڵ پێشوه ی گەرمی کوردهنی ئەو هەرێمە رووبەڕوو بوو‪.‬‬ ‫له درێژهی کۆبوونهوهکانی لێژنهی هاوئاههنگی رێک رهوهکانی الوهنهی رۆژهههاڵت بهۆ ئامادهکهاری چهوهرهم کۆنفڕهنسهی نهتههوهیی‬ ‫الوهنی چوهر پارچهی کوردسنان‪ ،‬له بنکهی سکرتاریهتی یهک هت ی الوهنی دێمۆکڕهتی رۆژههاڵتی کوردسنان کۆبوونهوهیه گ ره‪.‬‬ ‫گۆڤاری ژنان ژماره ‪ 36‬کەوتە بەردیر ی خهوێنەرهنی‪ :‬گۆڤهاری ژنهان و ر هنەیەکهی س اسهی‪ ،‬کهۆمەاڵیەتی‪ ،‬فەرهەنگهی و ئەد به ە‪.‬‬ ‫گۆڤهاری ژنهان کۆمههلێک بابههتی س اسهی و ئههدهبی و پههیام و کهارو چهاالکی یهک ههتی ژنهانی دێمهوکرهتی کوردسهنان لهه نهاوخۆ و‬ ‫دهرهوهی واڵتی لهخۆ گرتوون‪.‬‬ ‫بۆ تێکەاڵو بوون و هاود نگی لەگەڵ خەوکی ئەو واڵتە و هاوهەنگاوی لەگەڵ ڕوودهو کانی کۆمەوگا‪ ،‬کۆم نەی ح زبی دیمهوکرهتی‬ ‫کوردسهنان لە شهاری ڤ ه ەن‪،‬ی واڵتهی ئههوتری ‪ ،‬ههاوڕ لەگەل ئەنههرهمانی ح زبهی سوسه ال دێمهوکرهتی ئەو واڵتە‪ ،‬لە هەومەتههی‬ ‫پشنگ ری و هانرهنی ئەو و ر شەوهنانە ده بەشرهریان کرد‪.‬‬ ‫شانرێکی نوێنهرهیهت ی ح زبی دێمۆکرهتی کوردسنان له هههولێر پێکههاتوو لهه کها ئ وهرهه م ێهوهیی و حسه کهاک لی‪ ،‬سههردهنی‬ ‫پهیوهنری هکانی کۆمهوهی هحمهتکێشانی کوردسنان ان له شاری هههولێر کهردو لهه الیههن ههیئههتێکی نوێنهرهیههت ی کۆمهوهه بهه‬ ‫سهرپهرسن ی کا م مر فرهاد هده پێشوه ی ان ل کره‬ ‫رێورهسمی سهرهخۆشی و پرسهی سهه ر هه یزی‪ ،‬برهی جوهنهمهرگی کها خال هر ههه یزی‪ ،‬سهکرتێری گشهن ی ح زبهی دێمهوکڕهتی‬ ‫کوردسنان له بنکهی دهفنهری س اس ی ح زبی دێموکڕهت‪ ،‬بهبهشرهریی سهدهن کهس لهه کهادرو پێشهمهرگهکانی ح هزب و نوێنههرهنی‬ ‫ح زبو رێک رهوه س اس هکانی ڕۆژههاڵت و باشووری کوردسنان و کهسایهت ه س اسی و مهدهن هکان بهشرهر بوون و بهڕێوه چوو‪.‬‬ ‫کۆمەوێکی بەرچهاو لە کوردسهنان انی دهن شهنووی واڵتهی سهوی‪ ،،‬بە د سنرێشه ەری کهوم نەی نهاوچەی وری هی ح زبهی دیمهوکرهتی‬ ‫کوردسههنان و گرووپههی ئههارهرهت‪ ،‬خۆپ شههانرهێک ان دژ بە جەنهههایەت و ڕ شههەکوژی و پێشههێلکاری ەکانی مههافی مههرۆ لە ئێهههرهن و‬ ‫هەرو ههها کوشههننی کههۆووەرهنی کههورد لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسههنان و هاوکههات د سههنێو ردهنە بەرد وهمەکههانی ئەو ڕژیههمە لە خۆرئههاوهی‬ ‫کوردسنان بهرێوه برد‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی کوردسههنان‪ ،‬ژمههاره ‪ 731‬ئۆرگههانی ح زبههی دیمههوکرهتی کوردسههنان‪ ،‬بە کۆمەوێههک بههابەت و وتههاری س اسههی‪ ،‬ئەد بههی و‬ ‫ڕۆشنو ری‪ ،‬ڕهگەیەنررهو و بەیاننامە و هەرو هها هەوهوهی کاروچهاالکی کهوم نەی و ئۆرگانەکهانی ح زبهی دیمهوکرهتی کوردسهنان لە‬ ‫ناوخۆ و د ر و ی واڵت کەوتە بەردیر ی خوێنەرهنی‪.‬‬ ‫بههه ئهههرکی سهرشههانی خههۆمی ده هنههم لهالیهههن خههۆمو بنهماوهکهمهههوه پێههزهن و سوپاسههی گهههرمی خۆمههان بههه ههههموو ئهههو کهههس و‬ ‫الیهنانههه ڕهبگهیهههن کههه ڕهسههنهوخۆو ناڕهسههنهوخۆ‪ ،‬لههه دوورو نزیکهههوه‪ ،‬لههه چهنههر رۆژی رهبههردووده هاوخهههمو هاوکارمههان بههوون‪.‬‬ ‫گومانی تێره ن ه که ههاودهردیی بههرینی ئێهوه لهگههڵ بنهماوهکههمان‪ ،‬قههدر هنی و ئهمهگێکهه بهۆ ئههو بنهمااڵنههی کهه لهه ڕیهزی‬ ‫ن شنمانرهروهرهن دهن‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی "کوردسههنان" لههه رۆژی رۆژنامهنووسه ی کههوردی ده رێههز لههه یههادی ئهههو رۆژنامهههنووس و خههاوهن قهوهمانههه دهگههر کههه بههه‬ ‫خهباتی بێوچانی خۆیان له ماوهی ‪ 117‬ساوی رهبردووده وشهی کوردی ان ینروو رهگرتوه‪.‬‬ ‫کا خال ر هه یزی‪ ،‬سکرت ری گشن ی ح زبی دێموکرهتی کوردسنان لهه کۆبوونهوهیههکی س اسهی تهشهک تت ره دوهیه س اسههت و‬ ‫تێڕوهن نی ح زبی دێموکڕهتی لهسهر باسهکانی پێوهنریرهر به ئێرهن و رۆژههاڵتی کوردسنان‪ ،‬دهمگهۆی وتهووێژو دهنوسهنان لهگههڵ‬ ‫کۆماری ئ ستمی و یهکگرتنهوهی دێموکڕهتهکان و کاردهنهوهکان به باڵوکردنهوهی گهاڵلهی یهکووونهوهی ح زبی دێموکڕهت لهالیهن‬ ‫ح زبهوه هێنایه بهر باس‪.‬‬ ‫شههانرێکی ح زبههی دێمههۆکرهتی کوردسههنان پێکهههاتوو لههه کهها مسههنهفا سهوماشههی‪ ،‬ئهنههرهمی دهفنهههری س اسههی و ئ وههرهه م ێههوهیی‪،‬‬ ‫نوێنهری ح زبهی دێمهوکڕهتی کوردسهنان لهه هههولێر کهه بهۆ رێوڕهسهمی رۆژی " شها " ی واڵتهی هولهنهرده بانگهێشهت کرهبهوون‪ ،‬لههو‬ ‫ڕێورهسمهده بهشرهر بوون که له ئۆف سی ئهو واڵته له پاینهخنی ههرێمی کوردسنان بهڕێوه چوو‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫رۆژی ‪11‬ی خاکههلێوه‪ 76 ،‬مه سهاووهگهڕی لهسههێرهرهدرهنی پێشههوه قهها ی م هممههد و ههههڤااڵنی و رۆژی شههه رهنی کوردسههنان ‪،‬‬ ‫وهفرێکی کۆم نه ناوچهی ترۆنرهایمی ح زبی دێموکرهت پێکههاتوو لهه هههمزه ئاگوشهی‪ ،‬هههلی چهمههنگووی‪ ،‬رهمه شهێنانی و بهه‬ ‫هاوڕێ هتی سهیر جههفهر سهیر م هممهدی‪ ،‬سهردهنی بنهماوه و خزم و کهسوکاری شهه رهنی شاری ترۆنرهایم ان کرد‬

‫‪2‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫ئهنرهمان و الیهنگرهنی ح زبی دێموکڕهتی کوردسهنان لهه ناوچههی مهههاباد بهبۆنههی هاتنههوهی ‪11‬ی خاکههلێوه‪ ،‬ڕۆژی شههه رهنی‬ ‫کوردسنان چاالک ی تهبل غ ان کردوهو رێزیان له یادو ب رهوهریی شهه رهنی کوردسنان گرت‪.‬‬ ‫ئهنرهمان و الیهنگرهنی ح زبی دێموکرهتی کوردسنان به بۆنهی ‪11‬ی خاکهلێوه‪ ،‬ڕۆژی شهه رهنی کوردسنان له مهریوهن و سههرپێلی‬ ‫ههاو به باڵوکردنهوهی تڕهکت و وێنهی شهه رهن و نووس نی دروشم ڕێزیان له یادو ب رهوهریی شهه رهنی ح زب و گهل‪ ،‬کردوه‪.‬‬ ‫گهاڵوهههی دهفنهههری س اسههی ح زبههی دێمههوکڕهتی کوردسههنان بههۆ یهکگرتنهههوهی ح زبههی دێمههوکڕهت بههۆ ئاگههادهری کۆمهههاڵنی خهههوکی‬ ‫کوردسنان باڵو کردهوه‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫لە الیەن بههههریز ئامهههان پ هههرمە‪ ،‬بەشهههی پ و نهههری ە دهنمارکێەکهههانی کهههۆم نەی ح زبهههی دێمهههوکرهتی کوردسهههنان‪ ،‬بهههۆ یهکههههمجار‬ ‫پێناسههەیەکی سه الپەر بە مههانی دهنمههارکی لە سههەر م ههژوو وس اسههەتەکانی ح زبههی دیمههۆکرهت کوردسههنان لە مههالرەری سههەر کی‬ ‫پارلمانی دهنمار لە ریکەوتی ‪7‬ی ئاوریل دهنڕهو کە لەگەڵ ێ شوه ی س اسەتمەدهرهن و پارلماننارهن و هەموو ئەو کەسانهی کە‬ ‫سەردهنی ئەم مالرەر د کەن بەر و رووبوو‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫بەشههرهریی ژمههار یەکی بەرچههاو لە ئەنههرهمانی ح ههزب و هەرو ههها کههوردهنی ن شههنەج لە نههۆروێژ کۆبههوونەو یە بههۆ د ربرینههی‬

‫بهشهرهریی هەیئەتێکهی کهۆم نەی ئههۆرێورووی ح زبهی دێمهوکرهتی کوردسههنان بە سەرپەرسهنی بەرپرسهی کههۆم نە بەڕێهز کها کەریههم‬ ‫بابەکری له سێم نارێک که لە الیەن پارتی دێموکڕهتی کوردسنان لە شاری ئۆرێوروو‪ ،‬بۆ یادی ‪ 32‬سهاوەی ئەنفهال کردنهی کهورد‬ ‫فەیل ەکانی باشووری کوردسنان پێک هات‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی کوردسههنان ژمههاره ‪746‬ی کوردسههنان‪ ،‬ئۆرگههانی ح زبههی دیمههوکرهتی کوردسههنان‪ ،‬بە کۆمەوێههک بههابەت و وتههاری س اسههی‪،‬‬ ‫ئەد بههی و ڕۆشههنو ری‪ ،‬ڕهگەیەنههررهو و بەیاننههامە و هەرو ههها هەوهوههی کاروچههاالکی کههوم نەی و ئۆرگانەکههانی ح زبههی دیمههوکرهتی‬ ‫کوردسنان لە ناوخۆ و د ر و ی واڵت کەوتە بەردیر ی خوێنەرهنی‪.‬‬ ‫ڕوهن ننی دهفنهری س اس ی ح زبی دێموکڕهتی کوردسنان بۆ ههووژهردنی شارهدهری یهکان له تورک ه ‪ :‬ئێمه پێشوه ی لههو ڕهوتهه‬ ‫بهرهوپێشهههه لهههه تورک هههه دهکههههی و ئاوهتههههخوه ی هههههوڵ و تهقههههالی چارهسههههری ئاشهههن وه هنهی مهسههههلهی کهههوردو ڕهوتهههی‬ ‫دێموکرهت زهکردنی کۆمهوی تورک ه ڕۆ ژبهه ڕۆژ سههرکهوت و پێشهکهوتنی یهاتر بهدهسهت بێنه و بوێنهه نموونهیهه بهۆ واڵتهانی‬ ‫دیکهی ناوچه‪ ،‬بهتایوهتی ئهو واڵتانهی کوردیان ل دهژی‪.‬‬ ‫بهشههرهریی بەرێههز مەولههوود سههوهر ئەنههرهمی رێههوەری ح ههزب و نههوێنەری ح ههزب لەبرینان هها لە ‪47‬مهه سههاوەو گەڕی پڕۆسههەی‬ ‫ئەنفالره‪ ،‬که له الیهن نوێنەرهیەتی حکومەتی هەرێمی کوردسنان لە برینان ا بهرێوه چوو‪.‬‬ ‫دوکنۆر حهسهن شهتهوی‪ ،‬کهسهایهتی ناسهرهوی رۆژهههاڵتی کوردسهنان و تێکۆشههری دێرینهی ح زبهی دێمهۆکرهت سههردهنی دهفنههری‬ ‫نوێنهرهیهت ی ح زبی دێمۆکرهتی کوردسنانی له شاری ههولێری کرو لهالیهن ئ ورهه م ێوهیی‪ ،‬نوێنهری ح زب له شاری هههولێرو‬ ‫شانری پێوهنری هکانی ح زب له ههولێر پێشوه ی ل کرد‪.‬‬

‫نههار هیەت ی لەمەر بریههاری دێرههۆرت کههردنەو ی پێشههمەرگەی پێشههووی ح زبههی دێمههوکرهتی کوردسههنان لە واڵتههی سههوئێر و بەر و‬ ‫ئێرهن‪ ،‬لەبەرد م بال ۆ خانەی سوئێر لە ئۆسڵۆ پێنەخنی نۆروێژ بەرێو چوو‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی ئاوریلی 2014 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی ئاوریلی 2014 دا

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you