Issuu on Google+

‫الپهرهی ‪3 :‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪31‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫نج ههر دهنشههننێکی سههکرتێری گشههنی ح زبههی دیمههۆکرهتی کوردسههنان بەرێههز خال ههر هە یههزی لەگەل و هر تههی د ر و و کۆم سههۆنی‬ ‫پەیو نری ەکانی د ر و ی پارلمان و چەنر کەسایەت ەکی ناودهری دهنمارکی بەریو چوو‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماورهڕی کوردسنان و کورد و حر م ریا‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪41‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪20‬‬

‫‪41‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪41‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪44‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪44‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪46‬ی ئاوریلی ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫کههۆم نەی یەکێنههی الوهنههی دیمههوکرهتی ڕۆژهەاڵتههی کوردسههنان لە شههاری فرێرریکسههناد‪ ،‬بە ئامههاد بههوونی کههۆمەوێکی بەرچههاو لە‬ ‫ئەنرهمانی خۆی و نوێنەری کوم نەی کوڕێکی س اسی و هن اری بۆ الوهنی ئەو د ڤەر سا کرد‪.‬‬ ‫بەرێز جەبار ئەم نوێنەری پارلەمانی سوئێر لە سەر ل سنی ح زبی ژینگە سهەردهنی کهۆم نەی ح زبهی دێمهوکرهتی کوردسهنان لە‬ ‫شاری ل نشۆپ نگی کهرد‪ .‬لە دیهرهرێکی دۆسهنانەده بەرێزیهان وێهرهی د ربرینهی خۆشه اوی خهۆی لەو دیهرهر ‪ ،‬هاوکهات سهەبار ت بە‬ ‫و هی ڕ و نری کورد لە تارهوگە و ئەرکی کوردهنی تارهوگە باسێکی پێشکەش کرد‬ ‫کههۆمەوەی سههوئێری کههوردی بە هاوکههاری کۆم نەکههانی یەکێنههی ژنههان و ح زبههی لە شههاری ئههۆرێوروو‪ ،‬شههەوێکی کوردیههان بههۆ کههوردهنی‬ ‫هەرێمی ئۆرێوروو پێک هێنا کە لەگەڵ پێشوه ی گەرمی کوردهنی ئەو هەرێمە رووبەڕوو بوو‪.‬‬ ‫له درێژهی کۆبوونهوهکانی لێژنهی هاوئاههنگی رێک رهوهکانی الوهنهی رۆژهههاڵت بهۆ ئامادهکهاری چهوهرهم کۆنفڕهنسهی نهتههوهیی‬ ‫الوهنی چوهر پارچهی کوردسنان‪ ،‬له بنکهی سکرتاریهتی یهک هت ی الوهنی دێمۆکڕهتی رۆژههاڵتی کوردسنان کۆبوونهوهیه گ ره‪.‬‬ ‫گۆڤاری ژنان ژماره ‪ 36‬کەوتە بەردیر ی خهوێنەرهنی‪ :‬گۆڤهاری ژنهان و ر هنەیەکهی س اسهی‪ ،‬کهۆمەاڵیەتی‪ ،‬فەرهەنگهی و ئەد به ە‪.‬‬ ‫گۆڤهاری ژنهان کۆمههلێک بابههتی س اسهی و ئههدهبی و پههیام و کهارو چهاالکی یهک ههتی ژنهانی دێمهوکرهتی کوردسهنان لهه نهاوخۆ و‬ ‫دهرهوهی واڵتی لهخۆ گرتوون‪.‬‬ ‫بۆ تێکەاڵو بوون و هاود نگی لەگەڵ خەوکی ئەو واڵتە و هاوهەنگاوی لەگەڵ ڕوودهو کانی کۆمەوگا‪ ،‬کۆم نەی ح زبی دیمهوکرهتی‬ ‫کوردسهنان لە شهاری ڤ ه ەن‪،‬ی واڵتهی ئههوتری ‪ ،‬ههاوڕ لەگەل ئەنههرهمانی ح زبهی سوسه ال دێمهوکرهتی ئەو واڵتە‪ ،‬لە هەومەتههی‬ ‫پشنگ ری و هانرهنی ئەو و ر شەوهنانە ده بەشرهریان کرد‪.‬‬ ‫شانرێکی نوێنهرهیهت ی ح زبی دێمۆکرهتی کوردسنان له هههولێر پێکههاتوو لهه کها ئ وهرهه م ێهوهیی و حسه کهاک لی‪ ،‬سههردهنی‬ ‫پهیوهنری هکانی کۆمهوهی هحمهتکێشانی کوردسنان ان له شاری هههولێر کهردو لهه الیههن ههیئههتێکی نوێنهرهیههت ی کۆمهوهه بهه‬ ‫سهرپهرسن ی کا م مر فرهاد هده پێشوه ی ان ل کره‬ ‫رێورهسمی سهرهخۆشی و پرسهی سهه ر هه یزی‪ ،‬برهی جوهنهمهرگی کها خال هر ههه یزی‪ ،‬سهکرتێری گشهن ی ح زبهی دێمهوکڕهتی‬ ‫کوردسنان له بنکهی دهفنهری س اس ی ح زبی دێموکڕهت‪ ،‬بهبهشرهریی سهدهن کهس لهه کهادرو پێشهمهرگهکانی ح هزب و نوێنههرهنی‬ ‫ح زبو رێک رهوه س اس هکانی ڕۆژههاڵت و باشووری کوردسنان و کهسایهت ه س اسی و مهدهن هکان بهشرهر بوون و بهڕێوه چوو‪.‬‬ ‫کۆمەوێکی بەرچهاو لە کوردسهنان انی دهن شهنووی واڵتهی سهوی‪ ،،‬بە د سنرێشه ەری کهوم نەی نهاوچەی وری هی ح زبهی دیمهوکرهتی‬ ‫کوردسههنان و گرووپههی ئههارهرهت‪ ،‬خۆپ شههانرهێک ان دژ بە جەنهههایەت و ڕ شههەکوژی و پێشههێلکاری ەکانی مههافی مههرۆ لە ئێهههرهن و‬ ‫هەرو ههها کوشههننی کههۆووەرهنی کههورد لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسههنان و هاوکههات د سههنێو ردهنە بەرد وهمەکههانی ئەو ڕژیههمە لە خۆرئههاوهی‬ ‫کوردسنان بهرێوه برد‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی کوردسههنان‪ ،‬ژمههاره ‪ 731‬ئۆرگههانی ح زبههی دیمههوکرهتی کوردسههنان‪ ،‬بە کۆمەوێههک بههابەت و وتههاری س اسههی‪ ،‬ئەد بههی و‬ ‫ڕۆشنو ری‪ ،‬ڕهگەیەنررهو و بەیاننامە و هەرو هها هەوهوهی کاروچهاالکی کهوم نەی و ئۆرگانەکهانی ح زبهی دیمهوکرهتی کوردسهنان لە‬ ‫ناوخۆ و د ر و ی واڵت کەوتە بەردیر ی خوێنەرهنی‪.‬‬ ‫بههه ئهههرکی سهرشههانی خههۆمی ده هنههم لهالیهههن خههۆمو بنهماوهکهمهههوه پێههزهن و سوپاسههی گهههرمی خۆمههان بههه ههههموو ئهههو کهههس و‬ ‫الیهنانههه ڕهبگهیهههن کههه ڕهسههنهوخۆو ناڕهسههنهوخۆ‪ ،‬لههه دوورو نزیکهههوه‪ ،‬لههه چهنههر رۆژی رهبههردووده هاوخهههمو هاوکارمههان بههوون‪.‬‬ ‫گومانی تێره ن ه که ههاودهردیی بههرینی ئێهوه لهگههڵ بنهماوهکههمان‪ ،‬قههدر هنی و ئهمهگێکهه بهۆ ئههو بنهمااڵنههی کهه لهه ڕیهزی‬ ‫ن شنمانرهروهرهن دهن‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی "کوردسههنان" لههه رۆژی رۆژنامهنووسه ی کههوردی ده رێههز لههه یههادی ئهههو رۆژنامهههنووس و خههاوهن قهوهمانههه دهگههر کههه بههه‬ ‫خهباتی بێوچانی خۆیان له ماوهی ‪ 117‬ساوی رهبردووده وشهی کوردی ان ینروو رهگرتوه‪.‬‬ ‫کا خال ر هه یزی‪ ،‬سکرت ری گشن ی ح زبی دێموکرهتی کوردسنان لهه کۆبوونهوهیههکی س اسهی تهشهک تت ره دوهیه س اسههت و‬ ‫تێڕوهن نی ح زبی دێموکڕهتی لهسهر باسهکانی پێوهنریرهر به ئێرهن و رۆژههاڵتی کوردسنان‪ ،‬دهمگهۆی وتهووێژو دهنوسهنان لهگههڵ‬ ‫کۆماری ئ ستمی و یهکگرتنهوهی دێموکڕهتهکان و کاردهنهوهکان به باڵوکردنهوهی گهاڵلهی یهکووونهوهی ح زبی دێموکڕهت لهالیهن‬ ‫ح زبهوه هێنایه بهر باس‪.‬‬ ‫شههانرێکی ح زبههی دێمههۆکرهتی کوردسههنان پێکهههاتوو لههه کهها مسههنهفا سهوماشههی‪ ،‬ئهنههرهمی دهفنهههری س اسههی و ئ وههرهه م ێههوهیی‪،‬‬ ‫نوێنهری ح زبهی دێمهوکڕهتی کوردسهنان لهه هههولێر کهه بهۆ رێوڕهسهمی رۆژی " شها " ی واڵتهی هولهنهرده بانگهێشهت کرهبهوون‪ ،‬لههو‬ ‫ڕێورهسمهده بهشرهر بوون که له ئۆف سی ئهو واڵته له پاینهخنی ههرێمی کوردسنان بهڕێوه چوو‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫مانگی ئاوریلی ‪4112 :‬‬ ‫رۆژی ‪11‬ی خاکههلێوه‪ 76 ،‬مه سهاووهگهڕی لهسههێرهرهدرهنی پێشههوه قهها ی م هممههد و ههههڤااڵنی و رۆژی شههه رهنی کوردسههنان ‪،‬‬ ‫وهفرێکی کۆم نه ناوچهی ترۆنرهایمی ح زبی دێموکرهت پێکههاتوو لهه هههمزه ئاگوشهی‪ ،‬هههلی چهمههنگووی‪ ،‬رهمه شهێنانی و بهه‬ ‫هاوڕێ هتی سهیر جههفهر سهیر م هممهدی‪ ،‬سهردهنی بنهماوه و خزم و کهسوکاری شهه رهنی شاری ترۆنرهایم ان کرد‬

‫‪2‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫ئهنرهمان و الیهنگرهنی ح زبی دێموکڕهتی کوردسهنان لهه ناوچههی مهههاباد بهبۆنههی هاتنههوهی ‪11‬ی خاکههلێوه‪ ،‬ڕۆژی شههه رهنی‬ ‫کوردسنان چاالک ی تهبل غ ان کردوهو رێزیان له یادو ب رهوهریی شهه رهنی کوردسنان گرت‪.‬‬ ‫ئهنرهمان و الیهنگرهنی ح زبی دێموکرهتی کوردسنان به بۆنهی ‪11‬ی خاکهلێوه‪ ،‬ڕۆژی شهه رهنی کوردسنان له مهریوهن و سههرپێلی‬ ‫ههاو به باڵوکردنهوهی تڕهکت و وێنهی شهه رهن و نووس نی دروشم ڕێزیان له یادو ب رهوهریی شهه رهنی ح زب و گهل‪ ،‬کردوه‪.‬‬ ‫گهاڵوهههی دهفنهههری س اسههی ح زبههی دێمههوکڕهتی کوردسههنان بههۆ یهکگرتنهههوهی ح زبههی دێمههوکڕهت بههۆ ئاگههادهری کۆمهههاڵنی خهههوکی‬ ‫کوردسنان باڵو کردهوه‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫لە الیەن بههههریز ئامهههان پ هههرمە‪ ،‬بەشهههی پ و نهههری ە دهنمارکێەکهههانی کهههۆم نەی ح زبهههی دێمهههوکرهتی کوردسهههنان‪ ،‬بهههۆ یهکههههمجار‬ ‫پێناسههەیەکی سه الپەر بە مههانی دهنمههارکی لە سههەر م ههژوو وس اسههەتەکانی ح زبههی دیمههۆکرهت کوردسههنان لە مههالرەری سههەر کی‬ ‫پارلمانی دهنمار لە ریکەوتی ‪7‬ی ئاوریل دهنڕهو کە لەگەڵ ێ شوه ی س اسەتمەدهرهن و پارلماننارهن و هەموو ئەو کەسانهی کە‬ ‫سەردهنی ئەم مالرەر د کەن بەر و رووبوو‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬ی ئاوریل ‪4112‬‬

‫بەشههرهریی ژمههار یەکی بەرچههاو لە ئەنههرهمانی ح ههزب و هەرو ههها کههوردهنی ن شههنەج لە نههۆروێژ کۆبههوونەو یە بههۆ د ربرینههی‬

‫بهشهرهریی هەیئەتێکهی کهۆم نەی ئههۆرێورووی ح زبهی دێمهوکرهتی کوردسههنان بە سەرپەرسهنی بەرپرسهی کههۆم نە بەڕێهز کها کەریههم‬ ‫بابەکری له سێم نارێک که لە الیەن پارتی دێموکڕهتی کوردسنان لە شاری ئۆرێوروو‪ ،‬بۆ یادی ‪ 32‬سهاوەی ئەنفهال کردنهی کهورد‬ ‫فەیل ەکانی باشووری کوردسنان پێک هات‪.‬‬ ‫رۆژنامهههی کوردسههنان ژمههاره ‪746‬ی کوردسههنان‪ ،‬ئۆرگههانی ح زبههی دیمههوکرهتی کوردسههنان‪ ،‬بە کۆمەوێههک بههابەت و وتههاری س اسههی‪،‬‬ ‫ئەد بههی و ڕۆشههنو ری‪ ،‬ڕهگەیەنههررهو و بەیاننههامە و هەرو ههها هەوهوههی کاروچههاالکی کههوم نەی و ئۆرگانەکههانی ح زبههی دیمههوکرهتی‬ ‫کوردسنان لە ناوخۆ و د ر و ی واڵت کەوتە بەردیر ی خوێنەرهنی‪.‬‬ ‫ڕوهن ننی دهفنهری س اس ی ح زبی دێموکڕهتی کوردسنان بۆ ههووژهردنی شارهدهری یهکان له تورک ه ‪ :‬ئێمه پێشوه ی لههو ڕهوتهه‬ ‫بهرهوپێشهههه لهههه تورک هههه دهکههههی و ئاوهتههههخوه ی هههههوڵ و تهقههههالی چارهسههههری ئاشهههن وه هنهی مهسههههلهی کهههوردو ڕهوتهههی‬ ‫دێموکرهت زهکردنی کۆمهوی تورک ه ڕۆ ژبهه ڕۆژ سههرکهوت و پێشهکهوتنی یهاتر بهدهسهت بێنه و بوێنهه نموونهیهه بهۆ واڵتهانی‬ ‫دیکهی ناوچه‪ ،‬بهتایوهتی ئهو واڵتانهی کوردیان ل دهژی‪.‬‬ ‫بهشههرهریی بەرێههز مەولههوود سههوهر ئەنههرهمی رێههوەری ح ههزب و نههوێنەری ح ههزب لەبرینان هها لە ‪47‬مهه سههاوەو گەڕی پڕۆسههەی‬ ‫ئەنفالره‪ ،‬که له الیهن نوێنەرهیەتی حکومەتی هەرێمی کوردسنان لە برینان ا بهرێوه چوو‪.‬‬ ‫دوکنۆر حهسهن شهتهوی‪ ،‬کهسهایهتی ناسهرهوی رۆژهههاڵتی کوردسهنان و تێکۆشههری دێرینهی ح زبهی دێمهۆکرهت سههردهنی دهفنههری‬ ‫نوێنهرهیهت ی ح زبی دێمۆکرهتی کوردسنانی له شاری ههولێری کرو لهالیهن ئ ورهه م ێوهیی‪ ،‬نوێنهری ح زب له شاری هههولێرو‬ ‫شانری پێوهنری هکانی ح زب له ههولێر پێشوه ی ل کرد‪.‬‬

‫نههار هیەت ی لەمەر بریههاری دێرههۆرت کههردنەو ی پێشههمەرگەی پێشههووی ح زبههی د��مههوکرهتی کوردسههنان لە واڵتههی سههوئێر و بەر و‬ ‫ئێرهن‪ ،‬لەبەرد م بال ۆ خانەی سوئێر لە ئۆسڵۆ پێنەخنی نۆروێژ بەرێو چوو‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬


کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی ئاوریلی 2014 دا