Page 1

‫الپهرهی ‪2 :‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪28‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪29‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫بهب نهی ‪11‬ی خاكهلێوە‪ ،‬رۆژی شەهیدانی کوردستان هەیئەتێک له ك میتهی ناوچهكانی حیۆز دێمۆوكراتی كوردسۆتان‪ ،‬یۆهكێتی‬ ‫ژنانی دێموکراتی کوردستان و ك مهڵهی كولتووری له ناوچهی ئ ستۆوڵدی ن روێژ کە بریتی بوون لە بهرێزان ی سف پوری‪ ،‬گوڵێ‬ ‫حیدهری‪ ،‬محەممەد غهریبی و خان وهتمانی سهردانی بنهماڵهی شههیدانیان لەو ناوچەیە كرد‪،‬‬ ‫بەب ۆ نەی ‪21‬مۆۆین سۆۆاڵرۆژی لهسۆۆێدارهدانی پێشۆۆەوا قۆۆازی محەمۆۆمەدو هاورێیۆۆانی‪ ،‬لەالیەن ک ۆ میتەی حیۆۆز لە واڵتۆۆی ن ۆ روێژ‬ ‫سێمینارێک ب بەرێز هاورێ مستەفا شەڵماشی‪ ،‬ئەندامی دەفۆتەری سیاسۆیی حیۆز و بەرپرسۆی کۆ میتەی بەرێۆوەبەریی دەرەوەی‬ ‫واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بە بەشداری ژومارەێکی بەرچاو لە ئەندامان و هەروەها نوێنەری حیزبە کوردسۆتانییەکان‬ ‫بەرێوەچوو‪.‬‬ ‫ک میتهی حیزبی دێموکراتی کوردستان به بهشداری چاالکانهی ئهندامانی حیز و بنهماڵهكانیان و دۆست و الیهنگرانی حیز و‬ ‫چهنۆد کهسۆایهتی لۆه شۆاری لینشۆ پینا یۆادی ‪11‬ی خاکۆهلێوه شهسۆت و حەوتەمۆین سۆۆاڵتۆژی لۆه سۆێدارهدانی سۆهرۆ ک مۆۆاری‬ ‫کوردستان پێشهوا قازی محهممهد و هاوڕێیانی به شک وه بهرێوه برد‪.‬‬ ‫بە ب نەی رۆژی ‪11‬ی خاکەلێوە رۆژی شەهیدکرانی پێشەوا قازی محهممهد‪ ،‬یەکەم سەرک ماری کورد و هاوڕێیانی‪ ،‬سمینارێک ب‬ ‫بەڕێزان دوکتور خالیدی خەیاتی مام ستای زانک و کا قاسمی قۆازی نووسۆەر و چۆاالکی سیاسۆی‪ ،‬لە الیەن کۆ میتەی حیزبۆی‬ ‫دێموکراتی کوردستان لە شارۆچکەی'' ئوپالند وێسبی '' سەر بە شاری ست که ڵ بهرێوه چوو‪.‬‬ ‫ک ریادێۆۆک بۆ یۆۆاد کۆۆردنەوە و رێۆۆز گۆۆرتن لە یەکەم سۆۆەرۆ ک ماری کوردسۆۆتان پێشۆۆەوا قۆۆازی محەمۆۆمەد و هاوڕێیۆۆانی لە الیەن‬ ‫ک میتەی حیزبی دێموکتاتی کوردستان لە شاری ئ رێبروو بەڕیوە چوو‪.‬‬ ‫پهیامی ک میسی نی ک مەاڵیەتیی حیزبۆی دێمۆوکتاتی کوردسۆتان بهب نۆهی ‪11‬ی خاکۆهلێوه رۆژی شۆههیدانی کوردسۆتان ‪ :‬سۆالو لە‬ ‫گیانی پاکی سەرقافڵەی شەهیدان قازی محەممەدی نەمر!‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان له ه ڵی کتێبخانهی زهیتوون له پارکی سامی عهبدوڕهحمان له شاری ههولێر ڕێوڕهسمێکی بهشک ی‬ ‫بهبهشداریی نوێنهرانی حیزبه سیاسییهکانی باشوور‪ ،‬بۆاکوور‪ ،‬خۆ راواو ڕۆژهۆهاڵتی کوردسۆتان‪ ،‬ئۆهدیبان و چاالکۆانی سیاسۆی و‬ ‫مهدهنیی بهشه ج راوج رهکانی کوردستان و ژمارهیه له کادرو پێشمهرگه و بنهماڵه شههیدهکانی حیز بهڕێوه برد‪،‬‬ ‫بە بۆ نەی ‪11‬ی خاکۆۆهلێوه سۆاڵرۆژی شۆۆەهیدانی کوردسۆتان کۆ میتەی حیۆز لە والتۆۆی دانمۆار بە هاوکۆۆاری بەشۆۆی پەروەردە و‬ ‫یەکیتۆۆی ژنۆۆان بهبهشۆۆداریی بەشۆۆێک لە ئەنۆۆدامان و الیەنگرانۆۆی حیۆۆز بە ب ۆ نەی ڕۆژی شۆۆەهیدانی کوردسۆۆتان لە سۆۆەر گڵک ۆ ی‬ ‫تێک شەری ناسراوی گەلەکەمان نەمر نەبی قادری ک بوونەوە ئەم رۆژە یان یاد کردهوه‬ ‫ک میتهی حیزبی دێموکراتی کوردستان له ڕۆژئاوای کانادا ‪ -‬ڤانک ڤێر ب بهرز و زیندو ڕاگرتنی یادی شههیدانی ڕۆژی ‪11‬ی ساڵی‬ ‫‪1342‬ی هۆهتاوی و گشۆت شۆههیدانی ڕێگۆای ڕزگۆاری کوردسۆتان‪ ،‬بۆه بهشۆداری ژمارهیۆهکی بۆهرچاو لۆه کوردسۆتانیانی دانیشۆۆتوی‬ ‫ڤانک ڤێری کانادا و چهند الیهنی سیاسی و ڕێکخراوی کولتوری‪ ،‬ک ڕیادێکی پێک هێنا‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکتاتی کوردستان له چهنۆد ئاواییۆهکی ناوچۆهی ههوشۆار بۆه بۆاڵو کردنۆهوهی وێنۆهو دروشۆمی‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان رێزیان لۆه یۆادو بیرهوهریۆی پێشۆهوا قۆازی محهممۆهد‪ ،‬سۆهرک ماری کوردسۆتان و هۆهموو شۆههیدانی‬ ‫دیکهی حیز و گهل گرتوه‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵێهڕی کوردستان و کورد و حد میدیا‬

‫‪Page : 4‬‬


‫الپهرهی ‪3 :‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫‪41‬‬

‫‪18‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫بە ب نەی چوارشەمەسووری تێک شهرانی حیزبی دێموکتات له سەردەشۆت و دەوروبەری چۆاالکیی تۆهبلیغییان کۆردوه‪.‬و بۆه سۆهدان‬ ‫تراکت و پەیامی ک میسی نی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ب نەی نەورۆز له سهردهشت و نەاڵ و دێهاتهکان باڵو‬ ‫کراونهتهوه‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫پەیامی پیرۆزبایی ناوەندی هەواڵی دەرەوەی واڵتی حد بە ب نەی نەورۆز و ساڵی نوێی کوردی ‪ :‬لە الیەن خ مان گشت هاوڕێ‬

‫‪49‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪39‬‬

‫‪44‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪43‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫ژمۆارە ‪ 31‬و ‪34‬ی گ ڤۆۆاری الوان چۆاپ و بۆۆاڵو کۆرایەوە‪ .‬گ ڤۆۆاری الوان‪ ،‬بۆۆاڵو کراوەیەکۆی وەرزیۆۆیە کە ڕێکخۆراوی یەکێتۆۆی الوانۆۆی‬ ‫دیموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باڵوی دەکاتەوە‪ .‬لەم ژمۆارانەی الوان دا ک مەڵێۆک بۆا و بۆابەتی تۆایبەت بە پرسۆی‬ ‫الوان و هەواڵی کاروچاالکییەکانی ئەو ڕێکخراوەیە باڵو کراوەتەوە‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪43‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫بە ب نەی هاتنی حێژنی نهتهوایهتی نەورۆز و سەری ساڵی تازە کوردی‪ ،‬ک میتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ئاڵمۆان بە‬

‫و هاوکارانمان لە ناوەندی هەواڵی دەرەوەی واڵتی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬بە ب نەی جێژنی نەتەوەیی نەورۆز و هۆاتنی‬ ‫ساڵی ‪4112‬ی کوردییەوە‪ ،‬جوانترین و ڕازاوەترین پیرۆزباییەکانی خ مان ئاراستەی هەموو خەڵکی کوردستان دهکهین‪.‬‬ ‫پەیامی پیرۆزبایی کومیتەی بەڕێوەبەری دەرەوەی واڵتۆی حۆد ‪ :‬بە بۆ نەی جێژنۆی نەتەوەیۆی نەورۆز و هۆاتنی سۆاڵی ‪4112‬ی‬ ‫کوردییەوە‪ ،‬جۆوانترین و ڕازاوەتۆرین پیرۆزباییەکۆانی خ مۆان ئاراسۆتەی هەمۆوو خەڵکۆی کوردسۆتان‪ ،‬لە نۆاوخ و دەرەوەی واڵت‬ ‫دەکەین و هیوای ساڵێکی پت لە خ شی و سەرکەوتن ب گەلەکەمان دەخوازین‪.‬‬ ‫ژماره ‪121‬ی دنیای منۆدااڵن‪ ،‬باڵوکۆراوهی ناوهنۆدی منۆداڵێارێزیی ڕۆژهۆهاڵتی کوردسۆتان بۆاڵو کرایۆهوه‪ .‬لەم ژمۆارە نۆوێیەی ئەو‬ ‫گ ڤارە دا چەندین بابەتی جێی بایخی مندااڵن و بابەتی ئەدەبی‪ ،‬هونەری و مێژوویی تایبەت بە گەلی کورد بەرچاو دەکەون‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکتاتی کوردستان له ناوچهی مههاباد و ئاواییهکانی ئهو شاره بهب نهی هاتنهوهی نۆهورۆزو‬ ‫ب نۆۆهکانی سۆۆهری سۆۆاڵ تراکۆۆت و وێنۆۆهو دروشۆۆمی پێوهندیۆۆدار بۆۆه نۆۆهورۆزو هانۆۆدانی خۆۆهڵک بۆ بۆۆهڕێوهبردنی ئۆۆهو ب نانۆۆه بۆۆاڵو‬ ‫کراونهتهوه‪.‬چاالکیی تهبلیغی یان کردوه‪.‬‬ ‫ههیئهتێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە پێک هاتبوو لە هاورێیان کاوه ئاههنگهری نوێنۆهری حیۆز بۆ کاروبۆاری یۆهکێتی‬ ‫ئوروپا و سامان ئاراستهفهر ئهندامی کومیتهی بلژیک‪ ،‬له رێورهسۆمی نۆهورۆز کۆه لۆه الیۆهن نوێنهرایۆهتی حکومۆهتی هۆهرێ لۆه‬ ‫بروکسێل و به میواندارێتی نیک ل رینالدی ئهندامی پارلەمانی ئوروپا پێک هاتبوو‪،‬‬ ‫مۆاڵێەڕی "کوردسۆتان و کۆورد" دەسۆت لە نێۆو دەسۆتی نەورۆز و بەهۆارو دەسۆێێکی سۆاڵی ‪4112‬ی کۆوردی دا بە دابۆی پیرۆزبۆایی‪،‬‬ ‫چەپکێک نێرگزو وەنەوشەی چیاکانی کوردستانتان پێشکەش دەکاو ب ئێوە و هەموو کوردستانیان‪ ،‬نەورۆز و بەهارو ساڵێکی پت‬ ‫لە خ شی بە ئاوات دەخوازێ‪.‬‬ ‫بهشۆۆداریی ک میتۆۆهی حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتان نۆۆاوچەی ئ سۆۆتۆ ڵد لۆۆه رێورەسۆۆمێک لە الیەن کۆۆوردانی هەر چوارپۆۆاچەی‬ ‫کوردستانەوە لە ناوچەی ئ ستۆ ڵد بەرێوە چوو سەرەتای رێورەسمەکە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی رەقی دەستی پێ کرد‪،‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردستان‪ ،‬ژمارە ‪248‬ی ئ رگانی حیزبۆی دیمۆوکراتی کوردسۆتان‪ ،‬بە چەنۆدین بۆابەتی سیاسۆی‪ ،‬ئەدەبۆی و مێژوویۆی‪،‬‬ ‫پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتی حد و هەواڵی کاروچاالکی کومیتە و ئ رگانەکانی حیز لە ناوخ و دەرەوەی واڵت بەرچاو‬ ‫دەکەون‪.‬‬ ‫به دهستێیشخهری چهند پارلەمانتاریک له پارلمانی دانمار ‪ ،‬لۆه هۆ ڵی پارلمۆانی ئەو واڵتە و بە بۆ نەی نەورۆز ئاهۆهنگیک‬ ‫سۆۆازکرا‪ .‬ب ۆ ڕێزگۆۆرتن لەو ڕۆژە مەزنەی مێۆۆژووی گەلەکەمۆۆان‪ ،‬هەیئەتێکۆۆی ک ۆ میتەی دانمۆۆارکی حیزبۆۆی دیمۆۆوکراتی کوردسۆۆتان‪،‬‬ ‫پێکهاتوو لە بهریزان ڕەشید قازی و رەحمان خ ش ئەبرو بەشداری ئاههنگهکهیان کرد‪.‬‬ ‫لە سەر بانگهیشتنی فەرمی فیدراسی نی ک مەڵە کوردستانیەکان لە سوید هەیئەتێکی دوو کەسی بەشی پەیوەندییەکانی ک میتەی‬ ‫سوید‪،‬ی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬کە پێک هاتبوون لە هاوڕێیان حەسەن ئەهوەن و کەیوان ئابین‪ ،‬لە ڕێوڕەسمێکی گەورە دا‬ ‫کە بە ب نەی جێژنی نەورۆز و هاتنی ساڵی نوێی کوردییەوە ڕێکخرا بوو بەشدارییان کرد‪.‬‬ ‫پەیامی نەورۆزیی بهڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبۆی دیمۆوکراتی کوردسۆتان ‪ :‬بۆه ب نۆهی جۆهژنی نۆهورۆز دهسۆێێکی‬ ‫ساڵێ تازهی کوردی پتبهدڵ پیرۆز باییتان لێ دهکهم‪ .‬هیوادارم ههموو الیهکمان به یهکهوه بتوانین له ساڵی داهاتوودا زهمینهو‬ ‫بهستێنێک دروست بکۆهین کۆه تۆاکی کۆوردی‪ ،‬بنهماڵۆهی کۆوردی‪ ،‬ک مهڵگۆهی کۆوردی و نهتۆهوهی کۆورد بۆه گشۆتی لۆه رۆژهۆهاڵتی‬ ‫کوردستان‪ ،‬به هیممهت و کاری ههمووالیهکمان فورسهت و مهجالێکی باش ب نهورۆزهکانی داهاتوو دروست بکهین‪.‬‬ ‫ک میته ناوچهی ترۆندهایمی حیزبۆی دێمۆوکراتی کوردسۆتان و بهشۆداری زۆربۆهی ئهنۆدامانی حۆد و کۆوردانی دانیشۆتووی شۆاری‬ ‫ترۆندهایمی ن ڕوێژ‪ ،‬له رێوڕهسمێکی خ ماڵی و رازاوهدا‪ ،‬هاتنی جێژنی نهتهوایهتی نهورۆز و دهستێێکی ساڵی ‪4112‬ی کوردیان‬ ‫پیرۆز کرد‪.‬‬

‫هاوکاری سێ ریکخراوی کولتوری کوردی رێورەسمێکیان ب کوردستانییانی واڵتی ئاڵمان پێک هێنا‪.‬‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪٦١‬ی مارسی ‪٤١٦٢‬‬

‫‪42‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتی كوردسۆتان بە سەرپهرسۆتیی کۆا خالیۆد عەزیۆزی‪ ،‬سۆكرتێی گشۆتیی حیۆز ‪ ،‬سۆەردانی كۆ مەڵە‪،‬‬ ‫رێكخراوی كوردستانیی حیزبی ك م نیسۆتی ئێرانیۆان كۆردو لە الیەن هەیئەتێكۆی ئەم حیۆزبەوە بە سەرپەرسۆتیی کۆا ئیبۆراهی‬ ‫عەلیزادە‪ ،‬سكرتێری حیزبی خانهخوێ پێشوازییان لێ كرا‪.‬‬ ‫دهفتۆۆهری سیاسۆۆیی حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتان لۆۆه ڕێوڕهسۆۆمێکی تایبۆۆهتدا بهب نۆۆهی ‪ 81‬سۆۆاڵهی لۆۆه دایکبۆۆوونی تێک شۆۆهری‬ ‫لهمێژینهی حیز ‪ ،‬کا جهلیل گادانی‪ ،‬ڕێزی له ‪ 23‬ساڵ خهباتی شارو شاخ و نێو زیندانهکانی ڕێژیمیی پاشایهتیی ناوبراو‬ ‫گرت‪.‬‬ ‫لە ناوەندی شاری وییەن‪،‬ی پایتەختی ئوتریش ‪ ،‬و بە بەشداری ک مەڵێکی زۆر لە کوردانی دانیشتووی ئەو شارە ئاکسیونێک بە‬ ‫ب ۆ نەی سۆۆاڵیادی کارەسۆۆاتی هەڵەب ۆ ە کە لە الیەن مەڵبەنۆۆدی کۆۆوردی پێۆۆک هێنۆۆدرا بۆۆوو بەڕیۆۆوە چۆۆوو‪ .‬جۆۆێگەی ئامۆۆاژەیە کە‬ ‫ئەندامانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەو خ پیشاندانە بەشدارییەکی چاالکانەی هەبوو‪.‬‬ ‫پهیامی ك میتهی بهرێوهبهریی گشتیی یهكیهتیی ژنانی دێموكراتی کوردستان به ب نهی ‪ 28‬ههمین ساڵرۆژی دامهزرانی یهكیهتیی‬ ‫ژنان ‪ :‬هیوادارین یهکیهتیی ژنان به دهستهبهربوونی دیموکراسی و مافه نهتهوایهتییهکان بگات به ق ناغێکی دیکه له چهشنی‬ ‫سهردهمی ک ماری کوردستان و بتوانێ خزمهتێکی شیاو به مافهکانی ژنان بگا‪.‬‬ ‫یهکیهتی ژنانی دێموکراتی کوردستان له رێوڕهسمێکی تایبهتدا یادی ‪42‬ی رهشهمه ‪ 28‬ساڵهی دامهزرانی خۆ ی بۆهرز راگۆرت‪.‬‬ ‫ئهم رێو رهسمه به خولهکێک به بێدهنگی به پێوه وهستان ب رێزگرتن له گیانی پۆاکی شۆههیدان‪ ،‬بۆه تایبۆهتی ئۆهو ژنانۆهی‬ ‫گیانی خ یان بهختی وهدیهێنانی ئازادیی ژنان کردوه دهستی‬ ‫ک میتهی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە والتی سویس بهب نهی ‪8‬ی مار ‪ ،‬ڕۆژی نێونهتهوهیی ژنان و ‪42‬ی ڕهشهمه‪،‬‬ ‫ساڵتۆژی دامهزرانی یهکیهتیی ژنانی دێموکتاتی کوردسۆتان ڕێوڕهسۆمێکی لۆه شۆاری بێۆرن و بهبهشۆداریی ک مۆهڵێکی بۆهرچاو لۆه‬ ‫ئهندامانی حیز و یهکیهتیی ژنان و نوێنهرانی چهند حیزبێکی سیاسی پێک هێنا‪.‬‬ ‫بە بەشداریی ک مەڵێکی بەرچاو لە کوردهکانی ئاڵمان‪ ،‬و حیز و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان یه لهوان ک میتهی ئاڵمانی‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان یادی ب مبارانی شیمیایی و قوربانیانی کارەساتی هەڵەب ە کرایەوە‪.‬‬ ‫بهشداریی ههیئۆهتێکی حیزبۆی دێمۆوکتاتی کوردسۆتان پێکهۆاتوو لۆه هاوڕێیۆان کۆهری مههۆدهوی‪ ،‬نوێنۆهری حیزبۆی دێمۆوکتاتی‬ ‫کوردستان له سلێمانی و؛ محهممهد شههرهوان و سیامه وهکیلی له ڕێوڕهسمی بیست و شهشۆهمین سۆاڵتۆژی ب مبۆارانی شۆیمیایی‬ ‫شاری ههڵهب ه دا کرد که به بهشداریی ههزاران که له تهنیشت مهزاری شههیدان و م ن مێنتی ههڵهب هدا بهڕێوه چوو‪.‬‬ ‫شاندێکی ک میتەی حیزبی دیم کراتی کوردستان لە واڵتۆی دانمۆار بەشۆداریی لە سۆمینارێک دا کۆرد کە بە بۆ نەی ‪ 42‬سۆاڵەی‬ ‫کارەساتی شیمیایی بارانکرانی شاری هەڵەب ە و ‪11‬ساڵەی کوشتاری خ پێشاندەرانی شاری قامیشلی پێک هاتبوو‪.‬‬ ‫هەیئەتێکی ک نگرەی نەتەوەیی کورد(‪ )KNK‬بە سەرپەرەستیی خاتوو نیلووفەر ک چ‪ ،‬هاوسەرۆکی ک نگرە بە مەبەستی تاوتوێ‬ ‫کردنۆۆی بۆۆارودۆخی پرسۆۆی کۆۆورد لە رۆژئۆۆاوای کوردسۆۆتان سۆۆهردانی سۆۆکرتاریای حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتانی کۆۆردو‪ ،‬لەالیەن‬ ‫هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە بە سەرپەرەستیی خالید عەزیزی‪ ،‬سکرتێری گشتیی حیز پێشوازی لێ کرا‪.‬‬ ‫بەشۆداری هەیئەتێکۆی کۆ میتەی سۆوئیدی حۆد لە ‪42‬مۆین سۆاڵەوەگەڕی ک مەڵکۆوژی شۆاری هەڵەبۆ ە دا‪ ،‬بۆ جۆارێکی دیۆکە بە‬ ‫دەستێێشۆۆخەری ڕایەڵەی سۆۆویدی ‪ -‬کۆۆوردی و هاوکۆۆاری فدراسۆۆی نی ک ۆ مەلە کوردسۆۆتانییەکانی سۆۆوید‪ ،‬ڕێورەسۆۆمێکی ڕێزگۆۆرتن لە‬ ‫شەهیدانی کیمیابارانی شاری هەڵەب ە‪ ،‬بە بەشداری ک مەڵێکی زۆر لە کوردانی دانیشتووی ئەو شارە و نوێنەرایەتی حکۆومەتی‬ ‫عێراق و حکومەتی کوردستان و حیز و ڕێکخراوە سیاسییەکانی هەرچوار پارچەی کوردستان‪ ،‬که لە کلیسای ئادۆلف فرێدریک‪،‬ی‬ ‫شاری ست که ڵ بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫ئیبراهی زێوهیی‪ ،‬نوێنهری حیزبی دێم کراتی کوردستان له ههولێر دهگهڵ ههیئۆهتێکی حیزبۆی لۆه ناوهنۆدی ‪3‬ی کوردسۆتان بۆه‬ ‫سهرپهرستیی ئهحمهد سادقپوور ‪ ،‬سهردانی لقی ‪43‬ی پارتی دێم کراتی کوردستان له مهخموریان کردو لهالیهن نۆهجات علۆی‪،‬‬ ‫بهرپرسی لقهوه‪ ،‬پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫پهیامی نۆهورۆزی حۆد ک میسۆی نی تەشۆکیالت ‪ :‬گەرمتۆرین پیرۆزبۆایی بە بۆ نەی هۆاتنی نەورۆز‪ ،‬پێشکەشۆی ئێۆوە و سۆەرجەم‬ ‫خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین‪ .‬بەو هیۆوایە کە سۆاڵی نوێ‪،‬سۆاڵی پتەوتۆر بۆوونی پێوەنۆدیی نێۆوان خەباتکۆارانی دەرو‬ ‫ژووری واڵت و ساڵی گەشە و بەرەوپێشچوونی بزووتنەوەی نەتەوەیی و ئازادیخوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ‬ ‫بە ئامۆۆان ی بە نێۆۆونەتەوەیی کردنۆۆی ک مەڵکۆۆوژی هەڵەب ۆ ەو ب مبۆۆارانی شۆۆیمیایی ئۆۆهو شۆۆاره‪ ،‬ک نۆرانسۆۆێک لە ژێۆۆر نۆۆاوی "‬ ‫یۆۆادکردنەوەی قوربانیۆۆانی تراژیۆۆدیای هەڵەب ۆ ە"‪ ،‬لەالیەن ‪ 11‬ڕێکخۆۆراوی کوردسۆۆتانی یۆۆه لۆۆهوان ک میتۆۆهی سوئیسۆۆی حیزبۆۆی‬ ‫دێموکتاتی کوردستان لە شاری ژنێڤ بهڕێوهچوو‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫سێمینارێک بە بەشداریی هاورێ خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ئەنۆدامانی حیۆز لە واڵتۆی‬ ‫ن روێز بهسروودی نەتەوایەتیۆی "ئەی رەقیۆ "و سۆاتێک بێۆدەنگیی بۆ بەرز راگرتنۆی یۆادی شۆەهیدانی حیۆز و گەل دەسۆتێێکی‬ ‫سێمینارەکە بوو‪.‬‬ ‫فێرگهی سیاسیی نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕایگهیاند که دوای تهواوبوونی دهورهی ‪412‬ی سهرهتایی ئۆهو فێرگهیۆه‪،‬‬ ‫پ لێکی دیکه لهالوانی کورد پێوهست به ڕیزهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون‪.‬‬ ‫دیداری تایبەت ی کورد کانال له گهڵ ڕێزدار مام ستا عهبدوڵاڵ حهسهن زاده لهمهر یادێک لە میتینگی گەورەی حیزبی دێموکرات‬ ‫لە ‪11‬ی رەشەممەی ‪.1331‬‬ ‫هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتو لە ئەسعەد خزری‪ ،‬بەرپرسی ک میتە و ناسر قادرپوور‪ ،‬بەرپرسی پەیوەنۆدی‬ ‫لە گەڵ ن روێژییەکان سۆەردانی پارڵمۆانی ن روێژیۆان کۆردو لە الیەن "هەیکۆی ئەیدسۆ ل ه ڵمۆو پارلمانتۆار سۆەر بە حیزبۆی‬ ‫سوسیالیستی چەپی ن روێژ پێشوازیان لێکرا‪.‬‬ ‫دیدارێکی دۆستانە لە نێوان ک میتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سازمانی خەباتی کوردستان ئێران لە نۆاوچەی ئ سۆۆ ڵدی‬ ‫ن روێژ رێکخرا‪ .‬ئهم دانیشتنە لە سەر داوای ک میتەی سازمانی خەبات پێکهات‪،‬‬ ‫هەیئەتێکۆی کۆ میتەی سۆوئێدی حیزبۆۆی دێمۆوکراتی کوردسۆۆتان بە یۆاوەریی بەڕێۆۆز و تێک شۆەر کۆۆا حەسۆەن رەسۆۆتگار‪ ،‬ئەنۆۆدامی‬ ‫راوێژکاری دەفتەری سیاسی‪ ،‬سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمۆی کوردسۆتانیان لە شۆاری سۆت که ڵمی پۆایتەختی‬ ‫سوئێد کرد‪.‬‬ ‫رۆژنامهی کوردستان‪ ،‬ژمارەی ‪ 241‬ئ رگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬بە ک مەڵێک بابەتی سیاسۆی‪ ،‬ڕۆشۆنبیری‪ ،‬مێژوویۆی‪،‬‬ ‫ئەدەبی و هەروەها هەواڵی کاری و جاالکی کومیتە و ئ رگانەکانی حد لە ناوخ و دەرەوەی واڵت‪ ،‬چاپ و باڵو کرایەوە‪.‬‬ ‫پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان به ب نهی ‪8‬ی مۆار ‪ ،‬ڕۆژی جیهۆانیی ژنانۆهوه ‪ :‬بۆه ب نۆهی هۆاتنی ‪8‬ی‬ ‫مار ‪ ،‬ڕۆژی جیهانیی ژنانهوه به گهرمی پیرۆزباییتان لێدهکهین و ب تێک شان و چاالکییهکانی ئێوهو ههموو بهشدارانی خهبات‬ ‫له پێناوی یهکسانیی ژن و پیاو له کوردستان‪ ،‬ئێران و سهرانسهری جیهان لهم ڕۆژه دا‪ ،‬سهرکهوتن به ئاوات دهخوازین‪.‬‬ ‫ک میتەی فینالند یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان بە ب نەی ‪8‬ی مار رۆژی جیهانی ژن سیمینارێکی بۆ بۆهڕێزان گۆواڵڵە‬ ‫شەرەفکەندی و کاوە ئاهەنگەری؛ ئەندامانی ک میتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری تورکو پێک هێنا‪.‬‬ ‫ر اگهیێندراوی هاوبهشی ‪ 2‬رێكخراوی ژنانی رۆژهۆهاڵتی كوردسۆتان‪ ،‬بۆه ب نۆهی ‪8‬ی مۆار رۆژی جیهۆانی ژن ‪ :‬یهكیۆهتی ژنۆانی‬ ‫دێموكراتی كوردستان‪ ،‬ك میتهی ئافرهتانی سازمانی خهباتی كوردستانی ئێران‪ ،‬یهكیهتی ژنانی دێموكراتی كوردسۆتانی ئێۆران‪،‬‬ ‫رێكخراوی ك مهڵهی ژنانی رۆژههاڵت‪ ،‬رێكخراوی ئاس ی ژنی كورد‪ ،‬رێكخراوی ئازادى ژنانى كوردستان – نینا‪.‬‬ ‫ک بوونهوهیۆه لۆه نێۆوان کۆ میتەی حیزبۆۆی دێمۆوکراتی کوردسۆتان و پۆارتی حیزبۆۆی راسۆتی دەسۆەاڵتدار لە نۆ روێژ بەرێوەچۆۆوو‪.‬‬ ‫هەیئەتی حیزبی دیم کرات پێکهاتوو لە ئەسعەد خزری بەرپرسی ک میتە و ناسر قادرپور بەرپرسی پەیوەندی بیانیکانی حیز‬ ‫لە ن روێژ‪ ،‬لە الیەن ‪ ،‬تورد بەرگەسن ‪ ،‬راوێژکاری سیاسی بەشی دەرەوەی ئەو حیزبە پێشوازیان لێکرا‪.‬‬ ‫بەشی ئاشکرای ک میسی نی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ئامادە بوونی نوێنەرانی ناوەنۆدەکانی ‪ 1‬و ‪ 4‬و ‪ 3‬و ‪ 2‬ی‬ ‫حیز ‪ ،‬ک بوونەوەیەکی ب ژمارەیە لە ک میتەکان و ئەندامانی حیز لە باشووری کوردستان پێک هێنا‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی مارسی 2014 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی مارسی 2014 دا