Page 1

‫الپهرهی ‪2 :‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪49‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪28‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪29‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫بهب نهی ‪11‬ی خاكهلێوە‪ ،‬رۆژی شەهیدانی کوردستان هەیئەتێک له ك میتهی ناوچهكانی حیۆز دێمۆوكراتی كوردسۆتان‪ ،‬یۆهكێتی‬ ‫ژنانی دێموکراتی کوردستان و ك مهڵهی كولتووری له ناوچهی ئ ستۆوڵدی ن روێژ کە بریتی بوون لە بهرێزان ی سف پوری‪ ،‬گوڵێ‬ ‫حیدهری‪ ،‬محەممەد غهریبی و خان وهتمانی سهردانی بنهماڵهی شههیدانیان لەو ناوچەیە كرد‪،‬‬ ‫بەب ۆ نەی ‪21‬مۆۆین سۆۆاڵرۆژی لهسۆۆێدارهدانی پێشۆۆەوا قۆۆازی محەمۆۆمەدو هاورێیۆۆانی‪ ،‬لەالیەن ک ۆ میتەی حیۆۆز لە واڵتۆۆی ن ۆ روێژ‬ ‫سێمینارێک ب بەرێز هاورێ مستەفا شەڵماشی‪ ،‬ئەندامی دەفۆتەری سیاسۆیی حیۆز و بەرپرسۆی کۆ میتەی بەرێۆوەبەریی دەرەوەی‬ ‫واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بە بەشداری ژومارەێکی بەرچاو لە ئەندامان و هەروەها نوێنەری حیزبە کوردسۆتانییەکان‬ ‫بەرێوەچوو‪.‬‬ ‫ک میتهی حیزبی دێموکراتی کوردستان به بهشداری چاالکانهی ئهندامانی حیز و بنهماڵهكانیان و دۆست و الیهنگرانی حیز و‬ ‫چهنۆد کهسۆایهتی لۆه شۆاری لینشۆ پینا یۆادی ‪11‬ی خاکۆهلێوه شهسۆت و حەوتەمۆین سۆۆاڵتۆژی لۆه سۆێدارهدانی سۆهرۆ ک مۆۆاری‬ ‫کوردستان پێشهوا قازی محهممهد و هاوڕێیانی به شک وه بهرێوه برد‪.‬‬ ‫بە ب نەی رۆژی ‪11‬ی خاکەلێوە رۆژی شەهیدکرانی پێشەوا قازی محهممهد‪ ،‬یەکەم سەرک ماری کورد و هاوڕێیانی‪ ،‬سمینارێک ب‬ ‫بەڕێزان دوکتور خالیدی خەیاتی مام ستای زانک و کا قاسمی قۆازی نووسۆەر و چۆاالکی سیاسۆی‪ ،‬لە الیەن کۆ میتەی حیزبۆی‬ ‫دێموکراتی کوردستان لە شارۆچکەی'' ئوپالند وێسبی '' سەر بە شاری ست که ڵ بهرێوه چوو‪.‬‬ ‫ک ریادێۆۆک بۆ یۆۆاد کۆۆردنەوە و رێۆۆز گۆۆرتن لە یەکەم سۆۆەرۆ ک ماری کوردسۆۆتان پێشۆۆەوا قۆۆازی محەمۆۆمەد و هاوڕێیۆۆانی لە الیەن‬ ‫ک میتەی حیزبی دێموکتاتی کوردستان لە شاری ئ رێبروو بەڕیوە چوو‪.‬‬ ‫پهیامی ک میسی نی ک مەاڵیەتیی حیزبۆی دێمۆوکتاتی کوردسۆتان بهب نۆهی ‪11‬ی خاکۆهلێوه رۆژی شۆههیدانی کوردسۆتان ‪ :‬سۆالو لە‬ ‫گیانی پاکی سەرقافڵەی شەهیدان قازی محەممەدی نەمر!‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان له ه ڵی کتێبخانهی زهیتوون له پارکی سامی عهبدوڕهحمان له شاری ههولێر ڕێوڕهسمێکی بهشک ی‬ ‫بهبهشداریی نوێنهرانی حیزبه سیاسییهکانی باشوور‪ ،‬بۆاکوور‪ ،‬خۆ راواو ڕۆژهۆهاڵتی کوردسۆتان‪ ،‬ئۆهدیبان و چاالکۆانی سیاسۆی و‬ ‫مهدهنیی بهشه ج راوج رهکانی کوردستان و ژمارهیه له کادرو پێشمهرگه و بنهماڵه شههیدهکانی حیز بهڕێوه برد‪،‬‬ ‫بە بۆ نەی ‪11‬ی خاکۆۆهلێوه سۆاڵرۆژی شۆۆەهیدانی کوردسۆتان کۆ میتەی حیۆز لە والتۆۆی دانمۆار بە هاوکۆۆاری بەشۆۆی پەروەردە و‬ ‫یەکیتۆۆی ژنۆۆان بهبهشۆۆداریی بەشۆۆێک لە ئەنۆۆدامان و الیەنگرانۆۆی حیۆۆز بە ب ۆ نەی ڕۆژی شۆۆەهیدانی کوردسۆۆتان لە سۆۆەر گڵک ۆ ی‬ ‫تێک شەری ناسراوی گەلەکەمان نەمر نەبی قادری ک بوونەوە ئەم رۆژە یان یاد کردهوه‬ ‫ک میتهی حیزبی دێموکراتی کوردستان له ڕۆژئاوای کانادا ‪ -‬ڤانک ڤێر ب بهرز و زیندو ڕاگرتنی یادی شههیدانی ڕۆژی ‪11‬ی ساڵی‬ ‫‪1342‬ی هۆهتاوی و گشۆت شۆههیدانی ڕێگۆای ڕزگۆاری کوردسۆتان‪ ،‬بۆه بهشۆداری ژمارهیۆهکی بۆهرچاو لۆه کوردسۆتانیانی دانیشۆۆتوی‬ ‫ڤانک ڤێری کانادا و چهند الیهنی سیاسی و ڕێکخراوی کولتوری‪ ،‬ک ڕیادێکی پێک هێنا‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکتاتی کوردستان له چهنۆد ئاواییۆهکی ناوچۆهی ههوشۆار بۆه بۆاڵو کردنۆهوهی وێنۆهو دروشۆمی‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان رێزیان لۆه یۆادو بیرهوهریۆی پێشۆهوا قۆازی محهممۆهد‪ ،‬سۆهرک ماری کوردسۆتان و هۆهموو شۆههیدانی‬ ‫دیکهی حیز و گهل گرتوه‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵێهڕی کوردستان و کورد و حد میدیا‬

‫‪Page : 4‬‬


‫الپهرهی ‪3 :‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫‪41‬‬

‫‪18‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫بە ب نەی چوارشەمەسووری تێک شهرانی حیزبی دێموکتات له سەردەشۆت و دەوروبەری چۆاالکیی تۆهبلیغییان کۆردوه‪.‬و بۆه سۆهدان‬ ‫تراکت و پەیامی ک میسی نی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ب نەی نەورۆز له سهردهشت و نەاڵ و دێهاتهکان باڵو‬ ‫کراونهتهوه‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫پەیامی پیرۆزبایی ناوەندی هەواڵی دەرەوەی واڵتی حد بە ب نەی نەورۆز و ساڵی نوێی کوردی ‪ :‬لە الیەن خ مان گشت هاوڕێ‬

‫‪49‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪19‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪41‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪39‬‬

‫‪44‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪43‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫ژمۆارە ‪ 31‬و ‪34‬ی گ ڤۆۆاری الوان چۆاپ و بۆۆاڵو کۆرایەوە‪ .‬گ ڤۆۆاری الوان‪ ،‬بۆۆاڵو کراوەیەکۆی وەرزیۆۆیە کە ڕێکخۆراوی یەکێتۆۆی الوانۆۆی‬ ‫دیموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باڵوی دەکاتەوە‪ .‬لەم ژمۆارانەی الوان دا ک مەڵێۆک بۆا و بۆابەتی تۆایبەت بە پرسۆی‬ ‫الوان و هەواڵی کاروچاالکییەکانی ئەو ڕێکخراوەیە باڵو کراوەتەوە‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪43‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫بە ب نەی هاتنی حێژنی نهتهوایهتی نەورۆز و سەری ساڵی تازە کوردی‪ ،‬ک میتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ئاڵمۆان بە‬

‫و هاوکارانمان لە ناوەندی هەواڵی دەرەوەی واڵتی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬بە ب نەی جێژنی نەتەوەیی نەورۆز و هۆاتنی‬ ‫ساڵی ‪4112‬ی کوردییەوە‪ ،‬جوانترین و ڕازاوەترین پیرۆزباییەکانی خ مان ئاراستەی هەموو خەڵکی کوردستان دهکهین‪.‬‬ ‫پەیامی پیرۆزبایی کومیتەی بەڕێوەبەری دەرەوەی واڵتۆی حۆد ‪ :‬بە بۆ نەی جێژنۆی نەتەوەیۆی نەورۆز و هۆاتنی سۆاڵی ‪4112‬ی‬ ‫کوردییەوە‪ ،‬جۆوانترین و ڕازاوەتۆرین پیرۆزباییەکۆانی خ مۆان ئاراسۆتەی هەمۆوو خەڵکۆی کوردسۆتان‪ ،‬لە نۆاوخ و دەرەوەی واڵت‬ ‫دەکەین و هیوای ساڵێکی پت لە خ شی و سەرکەوتن ب گەلەکەمان دەخوازین‪.‬‬ ‫ژماره ‪121‬ی دنیای منۆدااڵن‪ ،‬باڵوکۆراوهی ناوهنۆدی منۆداڵێارێزیی ڕۆژهۆهاڵتی کوردسۆتان بۆاڵو کرایۆهوه‪ .‬لەم ژمۆارە نۆوێیەی ئەو‬ ‫گ ڤارە دا چەندین بابەتی جێی بایخی مندااڵن و بابەتی ئەدەبی‪ ،‬هونەری و مێژوویی تایبەت بە گەلی کورد بەرچاو دەکەون‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکتاتی کوردستان له ناوچهی مههاباد و ئاواییهکانی ئهو شاره بهب نهی هاتنهوهی نۆهورۆزو‬ ‫ب نۆۆهکانی سۆۆهری سۆۆاڵ تراکۆۆت و وێنۆۆهو دروشۆۆمی پێوهندیۆۆدار بۆۆه نۆۆهورۆزو هانۆۆدانی خۆۆهڵک بۆ بۆۆهڕێوهبردنی ئۆۆهو ب نانۆۆه بۆۆاڵو‬ ‫کراونهتهوه‪.‬چاالکیی تهبلیغی یان کردوه‪.‬‬ ‫ههیئهتێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە پێک هاتبوو لە هاورێیان کاوه ئاههنگهری نوێنۆهری حیۆز بۆ کاروبۆاری یۆهکێتی‬ ‫ئوروپا و سامان ئاراستهفهر ئهندامی کومیتهی بلژیک‪ ،‬له رێورهسۆمی نۆهورۆز کۆه لۆه الیۆهن نوێنهرایۆهتی حکومۆهتی هۆهرێ لۆه‬ ‫بروکسێل و به میواندارێتی نیک ل رینالدی ئهندامی پارلەمانی ئوروپا پێک هاتبوو‪،‬‬ ‫مۆاڵێەڕی "کوردسۆتان و کۆورد" دەسۆت لە نێۆو دەسۆتی نەورۆز و بەهۆارو دەسۆێێکی سۆاڵی ‪4112‬ی کۆوردی دا بە دابۆی پیرۆزبۆایی‪،‬‬ ‫چەپکێک نێرگزو وەنەوشەی چیاکانی کوردستانتان پێشکەش دەکاو ب ئێوە و هەموو کوردستانیان‪ ،‬نەورۆز و بەهارو ساڵێکی پت‬ ‫لە خ شی بە ئاوات دەخوازێ‪.‬‬ ‫بهشۆۆداریی ک میتۆۆهی حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتان نۆۆاوچەی ئ سۆۆتۆ ڵد لۆۆه رێورەسۆۆمێک لە الیەن کۆۆوردانی هەر چوارپۆۆاچەی‬ ‫کوردستانەوە لە ناوچەی ئ ستۆ ڵد بەرێوە چوو سەرەتای رێورەسمەکە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی رەقی دەستی پێ کرد‪،‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردستان‪ ،‬ژمارە ‪248‬ی ئ رگانی حیزبۆی دیمۆوکراتی کوردسۆتان‪ ،‬بە چەنۆدین بۆابەتی سیاسۆی‪ ،‬ئەدەبۆی و مێژوویۆی‪،‬‬ ‫پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتی حد و هەواڵی کاروچاالکی کومیتە و ئ رگانەکانی حیز لە ناوخ و دەرەوەی واڵت بەرچاو‬ ‫دەکەون‪.‬‬ ‫به دهستێیشخهری چهند پارلەمانتاریک له پارلمانی دانمار ‪ ،‬لۆه هۆ ڵی پارلمۆانی ئەو واڵتە و بە بۆ نەی نەورۆز ئاهۆهنگیک‬ ‫سۆۆازکرا‪ .‬ب ۆ ڕێزگۆۆرتن لەو ڕۆژە مەزنەی مێۆۆژووی گەلەکەمۆۆان‪ ،‬هەیئەتێکۆۆی ک ۆ میتەی دانمۆۆارکی حیزبۆۆی دیمۆۆوکراتی کوردسۆۆتان‪،‬‬ ‫پێکهاتوو لە بهریزان ڕەشید قازی و رەحمان خ ش ئەبرو بەشداری ئاههنگهکهیان کرد‪.‬‬ ‫لە سەر بانگهیشتنی فەرمی فیدراسی نی ک مەڵە کوردستانیەکان لە سوید هەیئەتێکی دوو کەسی بەشی پەیوەندییەکانی ک میتەی‬ ‫سوید‪،‬ی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬کە پێک هاتبوون لە هاوڕێیان حەسەن ئەهوەن و کەیوان ئابین‪ ،‬لە ڕێوڕەسمێکی گەورە دا‬ ‫کە بە ب نەی جێژنی نەورۆز و هاتنی ساڵی نوێی کوردییەوە ڕێکخرا بوو بەشدارییان کرد‪.‬‬ ‫پەیامی نەورۆزیی بهڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبۆی دیمۆوکراتی کوردسۆتان ‪ :‬بۆه ب نۆهی جۆهژنی نۆهورۆز دهسۆێێکی‬ ‫ساڵێ تازهی کوردی پتبهدڵ پیرۆز باییتان لێ دهکهم‪ .‬هیوادارم ههموو الیهکمان به یهکهوه بتوانین له ساڵی داهاتوودا زهمینهو‬ ‫بهستێنێک دروست بکۆهین کۆه تۆاکی کۆوردی‪ ،‬بنهماڵۆهی کۆوردی‪ ،‬ک مهڵگۆهی کۆوردی و نهتۆهوهی کۆورد بۆه گشۆتی لۆه رۆژهۆهاڵتی‬ ‫کوردستان‪ ،‬به هیممهت و کاری ههمووالیهکمان فورسهت و مهجالێکی باش ب نهورۆزهکانی داهاتوو دروست بکهین‪.‬‬ ‫ک میته ناوچهی ترۆندهایمی حیزبۆی دێمۆوکراتی کوردسۆتان و بهشۆداری زۆربۆهی ئهنۆدامانی حۆد و کۆوردانی دانیشۆتووی شۆاری‬ ‫ترۆندهایمی ن ڕوێژ‪ ،‬له رێوڕهسمێکی خ ماڵی و رازاوهدا‪ ،‬هاتنی جێژنی نهتهوایهتی نهورۆز و دهستێێکی ساڵی ‪4112‬ی کوردیان‬ ‫پیرۆز کرد‪.‬‬

‫هاوکاری سێ ریکخراوی کولتوری کوردی رێورەسمێکیان ب کوردستانییانی واڵتی ئاڵمان پێک هێنا‪.‬‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪٦١‬ی مارسی ‪٤١٦٢‬‬

‫‪42‬‬

‫‪12‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتی كوردسۆتان بە سەرپهرسۆتیی کۆا خالیۆد عەزیۆزی‪ ،‬سۆكرتێی گشۆتیی حیۆز ‪ ،‬سۆەردانی كۆ مەڵە‪،‬‬ ‫رێكخراوی كوردستانیی حیزبی ك م نیسۆتی ئێرانیۆان كۆردو لە الیەن هەیئەتێكۆی ئەم حیۆزبەوە بە سەرپەرسۆتیی کۆا ئیبۆراهی‬ ‫عەلیزادە‪ ،‬سكرتێری حیزبی خانهخوێ پێشوازییان لێ كرا‪.‬‬ ‫دهفتۆۆهری سیاسۆۆیی حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتان لۆۆه ڕێوڕهسۆۆمێکی تایبۆۆهتدا بهب نۆۆهی ‪ 81‬سۆۆاڵهی لۆۆه دایکبۆۆوونی تێک شۆۆهری‬ ‫لهمێژینهی حیز ‪ ،‬کا جهلیل گادانی‪ ،‬ڕێزی له ‪ 23‬ساڵ خهباتی شارو شاخ و نێو زیندانهکانی ڕێژیمیی پاشایهتیی ناوبراو‬ ‫گرت‪.‬‬ ‫لە ناوەندی شاری وییەن‪،‬ی پایتەختی ئوتریش ‪ ،‬و بە بەشداری ک مەڵێکی زۆر لە کوردانی دانیشتووی ئەو شارە ئاکسیونێک بە‬ ‫ب ۆ نەی سۆۆاڵیادی کارەسۆۆاتی هەڵەب ۆ ە کە لە الیەن مەڵبەنۆۆدی کۆۆوردی پێۆۆک هێنۆۆدرا بۆۆوو بەڕیۆۆوە چۆۆوو‪ .‬جۆۆێگەی ئامۆۆاژەیە کە‬ ‫ئەندامانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەو خ پیشاندانە بەشدارییەکی چاالکانەی هەبوو‪.‬‬ ‫پهیامی ك میتهی بهرێوهبهریی گشتیی یهكیهتیی ژنانی دێموكراتی کوردستان به ب نهی ‪ 28‬ههمین ساڵرۆژی دامهزرانی یهكیهتیی‬ ‫ژنان ‪ :‬هیوادارین یهکیهتیی ژنان به دهستهبهربوونی دیموکراسی و مافه نهتهوایهتییهکان بگات به ق ناغێکی دیکه له چهشنی‬ ‫سهردهمی ک ماری کوردستان و بتوانێ خزمهتێکی شیاو به مافهکانی ژنان بگا‪.‬‬ ‫یهکیهتی ژنانی دێموکراتی کوردستان له رێوڕهسمێکی تایبهتدا یادی ‪42‬ی رهشهمه ‪ 28‬ساڵهی دامهزرانی خۆ ی بۆهرز راگۆرت‪.‬‬ ‫ئهم رێو رهسمه به خولهکێک به بێدهنگی به پێوه وهستان ب رێزگرتن له گیانی پۆاکی شۆههیدان‪ ،‬بۆه تایبۆهتی ئۆهو ژنانۆهی‬ ‫گیانی خ یان بهختی وهدیهێنانی ئازادیی ژنان کردوه دهستی‬ ‫ک میتهی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە والتی سویس بهب نهی ‪8‬ی مار ‪ ،‬ڕۆژی نێونهتهوهیی ژنان و ‪42‬ی ڕهشهمه‪،‬‬ ‫ساڵتۆژی دامهزرانی یهکیهتیی ژنانی دێموکتاتی کوردسۆتان ڕێوڕهسۆمێکی لۆه شۆاری بێۆرن و بهبهشۆداریی ک مۆهڵێکی بۆهرچاو لۆه‬ ‫ئهندامانی حیز و یهکیهتیی ژنان و نوێنهرانی چهند حیزبێکی سیاسی پێک هێنا‪.‬‬ ‫بە بەشداریی ک مەڵێکی بەرچاو لە کوردهکانی ئاڵمان‪ ،‬و حیز و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان یه لهوان ک میتهی ئاڵمانی‬ ‫حیزبی دێموکتاتی کوردستان یادی ب مبارانی شیمیایی و قوربانیانی کارەساتی هەڵەب ە کرایەوە‪.‬‬ ‫بهشداریی ههیئۆهتێکی حیزبۆی دێمۆوکتاتی کوردسۆتان پێکهۆاتوو لۆه هاوڕێیۆان کۆهری مههۆدهوی‪ ،‬نوێنۆهری حیزبۆی دێمۆوکتاتی‬ ‫کوردستان له سلێمانی و؛ محهممهد شههرهوان و سیامه وهکیلی له ڕێوڕهسمی بیست و شهشۆهمین سۆاڵتۆژی ب مبۆارانی شۆیمیایی‬ ‫شاری ههڵهب ه دا کرد که به بهشداریی ههزاران که له تهنیشت مهزاری شههیدان و م ن مێنتی ههڵهب هدا بهڕێوه چوو‪.‬‬ ‫شاندێکی ک میتەی حیزبی دیم کراتی کوردستان لە واڵتۆی دانمۆار بەشۆداریی لە سۆمینارێک دا کۆرد کە بە بۆ نەی ‪ 42‬سۆاڵەی‬ ‫کارەساتی شیمیایی بارانکرانی شاری هەڵەب ە و ‪11‬ساڵەی کوشتاری خ پێشاندەرانی شاری قامیشلی پێک هاتبوو‪.‬‬ ‫هەیئەتێکی ک نگرەی نەتەوەیی کورد(‪ )KNK‬بە سەرپەرەستیی خاتوو نیلووفەر ک چ‪ ،‬هاوسەرۆکی ک نگرە بە مەبەستی تاوتوێ‬ ‫کردنۆۆی بۆۆارودۆخی پرسۆۆی کۆۆورد لە رۆژئۆۆاوای کوردسۆۆتان سۆۆهردانی سۆۆکرتاریای حیزبۆۆی دێمۆۆوکتاتی کوردسۆۆتانی کۆۆردو‪ ،‬لەالیەن‬ ‫هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە بە سەرپەرەستیی خالید عەزیزی‪ ،‬سکرتێری گشتیی حیز پێشوازی لێ کرا‪.‬‬ ‫بەشۆداری هەیئەتێکۆی کۆ میتەی سۆوئیدی حۆد لە ‪42‬مۆین سۆاڵەوەگەڕی ک مەڵکۆوژی شۆاری هەڵەبۆ ە دا‪ ،‬بۆ جۆارێکی دیۆکە بە‬ ‫دەستێێشۆۆخەری ڕایەڵەی سۆۆویدی ‪ -‬کۆۆوردی و هاوکۆۆاری فدراسۆۆی نی ک ۆ مەلە کوردسۆۆتانییەکانی سۆۆوید‪ ،‬ڕێورەسۆۆمێکی ڕێزگۆۆرتن لە‬ ‫شەهیدانی کیمیابارانی شاری هەڵەب ە‪ ،‬بە بەشداری ک مەڵێکی زۆر لە کوردانی دانیشتووی ئەو شارە و نوێنەرایەتی حکۆومەتی‬ ‫عێراق و حکومەتی کوردستان و حیز و ڕێکخراوە سیاسییەکانی هەرچوار پارچەی کوردستان‪ ،‬که لە کلیسای ئادۆلف فرێدریک‪،‬ی‬ ‫شاری ست که ڵ بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫ئیبراهی زێوهیی‪ ،‬نوێنهری حیزبی دێم کراتی کوردستان له ههولێر دهگهڵ ههیئۆهتێکی حیزبۆی لۆه ناوهنۆدی ‪3‬ی کوردسۆتان بۆه‬ ‫سهرپهرستیی ئهحمهد سادقپوور ‪ ،‬سهردانی لقی ‪43‬ی پارتی دێم کراتی کوردستان له مهخموریان کردو لهالیهن نۆهجات علۆی‪،‬‬ ‫بهرپرسی لقهوه‪ ،‬پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫پهیامی نۆهورۆزی حۆد ک میسۆی نی تەشۆکیالت ‪ :‬گەرمتۆرین پیرۆزبۆایی بە بۆ نەی هۆاتنی نەورۆز‪ ،‬پێشکەشۆی ئێۆوە و سۆەرجەم‬ ‫خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین‪ .‬بەو هیۆوایە کە سۆاڵی نوێ‪،‬سۆاڵی پتەوتۆر بۆوونی پێوەنۆدیی نێۆوان خەباتکۆارانی دەرو‬ ‫ژووری واڵت و ساڵی گەشە و بەرەوپێشچوونی بزووتنەوەی نەتەوەیی و ئازادیخوازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ‬ ‫بە ئامۆۆان ی بە نێۆۆونەتەوەیی کردنۆۆی ک مەڵکۆۆوژی هەڵەب ۆ ەو ب مبۆۆارانی شۆۆیمیایی ئۆۆهو شۆۆاره‪ ،‬ک نۆرانسۆۆێک لە ژێۆۆر نۆۆاوی "‬ ‫یۆۆادکردنەوەی قوربانیۆۆانی تراژیۆۆدیای هەڵەب ۆ ە"‪ ،‬لەالیەن ‪ 11‬ڕێکخۆۆراوی کوردسۆۆتانی یۆۆه لۆۆهوان ک میتۆۆهی سوئیسۆۆی حیزبۆۆی‬ ‫دێموکتاتی کوردستان لە شاری ژنێڤ بهڕێوهچوو‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬ی مارسی ‪4112‬‬

‫مانگی مارسی ‪4112 :‬‬

‫سێمینارێک بە بەشداریی هاورێ خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ئەنۆدامانی حیۆز لە واڵتۆی‬ ‫ن روێز بهسروودی نەتەوایەتیۆی "ئەی رەقیۆ "و سۆاتێک بێۆدەنگیی بۆ بەرز راگرتنۆی یۆادی شۆەهیدانی حیۆز و گەل دەسۆتێێکی‬ ‫سێمینارەکە بوو‪.‬‬ ‫فێرگهی سیاسیی نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕایگهیاند که دوای تهواوبوونی دهورهی ‪412‬ی سهرهتایی ئۆهو فێرگهیۆه‪،‬‬ ‫پ لێکی دیکه لهالوانی کورد پێوهست به ڕیزهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون‪.‬‬ ‫دیداری تایبەت ی کورد کانال له گهڵ ڕێزدار مام ستا عهبدوڵاڵ حهسهن زاده لهمهر یادێک لە میتینگی گەورەی حیزبی دێموکرات‬ ‫لە ‪11‬ی رەشەممەی ‪.1331‬‬ ‫هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتو لە ئەسعەد خزری‪ ،‬بەرپرسی ک میتە و ناسر قادرپوور‪ ،‬بەرپرسی پەیوەنۆدی‬ ‫لە گەڵ ن روێژییەکان سۆەردانی پارڵمۆانی ن روێژیۆان کۆردو لە الیەن "هەیکۆی ئەیدسۆ ل ه ڵمۆو پارلمانتۆار سۆەر بە حیزبۆی‬ ‫سوسیالیستی چەپی ن روێژ پێشوازیان لێکرا‪.‬‬ ‫دیدارێکی دۆستانە لە نێوان ک میتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سازمانی خەباتی کوردستان ئێران لە نۆاوچەی ئ سۆۆ ڵدی‬ ‫ن روێژ رێکخرا‪ .‬ئهم دانیشتنە لە سەر داوای ک میتەی سازمانی خەبات پێکهات‪،‬‬ ‫هەیئەتێکۆی کۆ میتەی سۆوئێدی حیزبۆۆی دێمۆوکراتی کوردسۆۆتان بە یۆاوەریی بەڕێۆۆز و تێک شۆەر کۆۆا حەسۆەن رەسۆۆتگار‪ ،‬ئەنۆۆدامی‬ ‫راوێژکاری دەفتەری سیاسی‪ ،‬سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمۆی کوردسۆتانیان لە شۆاری سۆت که ڵمی پۆایتەختی‬ ‫سوئێد کرد‪.‬‬ ‫رۆژنامهی کوردستان‪ ،‬ژمارەی ‪ 241‬ئ رگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان‪ ،‬بە ک مەڵێک بابەتی سیاسۆی‪ ،‬ڕۆشۆنبیری‪ ،‬مێژوویۆی‪،‬‬ ‫ئەدەبی و هەروەها هەواڵی کاری و جاالکی کومیتە و ئ رگانەکانی حد لە ناوخ و دەرەوەی واڵت‪ ،‬چاپ و باڵو کرایەوە‪.‬‬ ‫پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان به ب نهی ‪8‬ی مۆار ‪ ،‬ڕۆژی جیهۆانیی ژنانۆهوه ‪ :‬بۆه ب نۆهی هۆاتنی ‪8‬ی‬ ‫مار ‪ ،‬ڕۆژی جیهانیی ژنانهوه به گهرمی پیرۆزباییتان لێدهکهین و ب تێک شان و چاالکییهکانی ئێوهو ههموو بهشدارانی خهبات‬ ‫له پێناوی یهکسانیی ژن و پیاو له کوردستان‪ ،‬ئێران و سهرانسهری جیهان لهم ڕۆژه دا‪ ،‬سهرکهوتن به ئاوات دهخوازین‪.‬‬ ‫ک میتەی فینالند یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان بە ب نەی ‪8‬ی مار رۆژی جیهانی ژن سیمینارێکی بۆ بۆهڕێزان گۆواڵڵە‬ ‫شەرەفکەندی و کاوە ئاهەنگەری؛ ئەندامانی ک میتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری تورکو پێک هێنا‪.‬‬ ‫ر اگهیێندراوی هاوبهشی ‪ 2‬رێكخراوی ژنانی رۆژهۆهاڵتی كوردسۆتان‪ ،‬بۆه ب نۆهی ‪8‬ی مۆار رۆژی جیهۆانی ژن ‪ :‬یهكیۆهتی ژنۆانی‬ ‫دێموكراتی كوردستان‪ ،‬ك میتهی ئافرهتانی سازمانی خهباتی كوردستانی ئێران‪ ،‬یهكیهتی ژنانی دێموكراتی كوردسۆتانی ئێۆران‪،‬‬ ‫رێكخراوی ك مهڵهی ژنانی رۆژههاڵت‪ ،‬رێكخراوی ئاس ی ژنی كورد‪ ،‬رێكخراوی ئازادى ژنانى كوردستان – نینا‪.‬‬ ‫ک بوونهوهیۆه لۆه نێۆوان کۆ میتەی حیزبۆۆی دێمۆوکراتی کوردسۆتان و پۆارتی حیزبۆۆی راسۆتی دەسۆەاڵتدار لە نۆ روێژ بەرێوەچۆۆوو‪.‬‬ ‫هەیئەتی حیزبی دیم کرات پێکهاتوو لە ئەسعەد خزری بەرپرسی ک میتە و ناسر قادرپور بەرپرسی پەیوەندی بیانیکانی حیز‬ ‫لە ن روێژ‪ ،‬لە الیەن ‪ ،‬تورد بەرگەسن ‪ ،‬راوێژکاری سیاسی بەشی دەرەوەی ئەو حیزبە پێشوازیان لێکرا‪.‬‬ ‫بەشی ئاشکرای ک میسی نی تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ئامادە بوونی نوێنەرانی ناوەنۆدەکانی ‪ 1‬و ‪ 4‬و ‪ 3‬و ‪ 2‬ی‬ ‫حیز ‪ ،‬ک بوونەوەیەکی ب ژمارەیە لە ک میتەکان و ئەندامانی حیز لە باشووری کوردستان پێک هێنا‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی مارسی 2014 دا  
کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی مارسی 2014 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی مارسی 2014 دا

Advertisement