Page 1

‫الپهرهی ‪ 2 :‬مانگی ژووئیهی ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪22‬‬

‫‪19‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪24‬‬

‫‪31‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪25‬‬

‫‪31‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪26‬‬

‫‪33‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪33‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪28‬‬

‫‪33‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪29‬‬

‫‪23‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪23‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪35‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪36‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪36‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪27‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪45‬‬

‫‪38‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪46‬‬

‫‪21‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪21‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪48‬‬

‫‪21‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪49‬‬

‫‪21‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪51‬‬

‫‪21‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫لە واشێنگ ۆن دی سی‪ ،‬پێ ەخ ی ئەمریکا چاوپێکەو نێک لەنێاان بەرپرسانی پار ی ئاش ی و دێماکراسی‪) BDP(" ،‬وە محەممەد یاوکسیل‪،‬بەرپرسهی‬ ‫"(‪ ) BDP‬لە ئەمریکهها و سهەید ڕەزا دەرسهی ‪ ،‬ئهنههدامی ناێنهرایهه یی ئهههو پار هههو‪ ،‬لەالیەن حیزبهی دێمههاکڕا ی کاردس انیشهههوه حەسهەن حهها ەمی‪،‬‬ ‫بەرپرسی کۆمی ەی باکاوریی ئەمریکاو کامران باڵناور‪ ،‬بەرپرسی پێاندی یەکهانی حیهزب و بەرپرسهانی حیزبهی دێمهاکرا ی کاردسه ان لە واشهینگ ۆن‪،‬‬ ‫بهرێاه چاو‪.‬‬ ‫ژمههههارەی ‪ 122‬ۆڤههههاری دنیههههای منههههدااڵن چهههها و بههههاڵو کههههرایەوە‪ .‬دنیههههای منههههدااڵن‪ ،‬ۆڤههههارێکی مانگههههانەی هەمەڕەنگههههی منههههدااڵنە کە ناوەنههههدی‬ ‫منداڵ ارێزی ڕۆژهەاڵ ی کاردس ان چا و باڵوی دەکا ەوە‪.‬‬ ‫هەیئە ێکهههی کهههۆمی ەی ئا ریشهههی حیزبهههی دیمهههاکرا ی لە سهههەر بانگهێشههه ی ڕەسهههمیی نهههاێنەرایە یی پهههار ی دیمهههۆکرا ی کهههارد لە سهههاریە (ال هههار ی)‬ ‫کاردس ان بەشداری له سیمینارێکی کاردانی ڕۆژاوای کاردس اندا کرد‪.‬‬ ‫ۆباونەوەی ئامادە اری بۆ ۆنگرەی نە ەوەیی لهه هههولێر لەسهەر داوای مەسهعاد بهارزانی‪ ،‬سهەرۆ ی هەرێمهی اردسه ان و بهه بهشهداریی ‪ 29‬حیهزب و‬ ‫الیەنی سیاسیی چاارپارچەی اردس ان یهک له وان حیزبی دێماکرا ی کاردس ان لە هاوینەهەواری سەالحەدین بەڕێاەچاو‪.‬‬ ‫کۆباونههههوهیههههک لهههه ژێهههر سههههردێڕی " ئاکهههامی هههههڵبژاردنهههههکانی سههههرکۆماری لهههه ئێهههران و دهرفههههت و ئاسههه هنگهکان" لهههه الیههههن کامیسههههیۆنی‬ ‫پهروهرده و فێرکردنی حیزبی دیماکرا ی کاردس ان بۆ مهنساور مروه ی‪ ،‬ئهندامی ڕاوێژکاری کامی هی ناوهندی پێک هات‪.‬‬ ‫ڕۆژنههههامەی کاردسههههه ان ژمهههههارەی ‪ 613‬ئۆر ههههانی حیزبهههههی دیمهههههاکرا ی کاردسهههه ان‪ ،‬بە کۆمەڵێهههههک بهههههابە ی سیاسههههی‪ ،‬ڕۆشهههههنبیری‪ ،‬کهههههۆمەاڵیە ی و‬ ‫هههههاوێژی و چهههههاوپێکەو ن و هەروەهههههها هەواڵهههههی کاروچهههههاالکی ئۆر هههههان و کامی ەکهههههانی حیهههههزب لە نهههههاوخۆ و دەرەوەی واڵت‪ ،‬کەو ە بەر دیهههههدەی‬ ‫خاێنەران‪.‬‬ ‫خالیههههد عەزیههههزی‪ ،‬سهههه ر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمهههها را ی اردسهههه ان لە و ههههاوێژ لە ەڵ رۆژنههههامەی "المجههههلە" دهڵههههێ اربەدەسهههه انی ۆمههههاری‬ ‫ئیسالمیی ئێران لە سەرە ای ئینقالبەوە ا ئێس اشی لە ەڵ بێ بە هیچ شێاەیەك ئاوڕیان له ویست و داوا انی ارد نهداوه هوه‪.‬‬ ‫بەڕیهههههز خالیهههههد عەزیهههههزی سهههههکر ێری شههههه ی حیزبهههههی دیمهههههاکرا ی کاردسههههه ان‪ ،‬لە و هههههاوێژێکی ێروو ەسهههههە دا لە ەڵ بەرنهههههامەی ئەمهههههڕۆی‬ ‫ەلەفزیۆنی ڕێگا‪ ،‬ڕوونکردەوەی زیا ر سەبارەت بە کۆنگرەی نە ەوەیی و دۆخی ئێس ای ڕۆژهەاڵ ی کاردس ان دەخا ە ڕوو‪.‬‬ ‫بەرنهههامەی کۆ هههایی حەفههه ەی کانهههاڵی سهههە االی ی کاردسههه ان هههی ڤهههی‪ ،‬بهههۆ بهههاس سهههەبارەت بە ئامادەکارییەکهههانی کهههۆنگرەی نە ەوەیهههی کهههارد‪،‬‬ ‫میاانههههداری بەڕیههههزان خالیههههد عەزیههههزی سههههکر ێری شهههه ی حیزبههههی دیمههههاکرا ی کاردسهههه ان و سههههەر اج بۆجهههها سههههکر ێری پههههار ی دیمههههاکرا ی‬ ‫کاردس ان‪،‬ی باکاوری کرد‪.‬‬ ‫و هههاوێژێ حهو هنامههههی "ئاوێنهههه لهههه ههههڵ عهبهههدوڵاڵ حهسههههنزاده‪ ،‬سهههکر ێری پێشهههاوی حیزبهههی دیمهههاکرا ی کاردسههه ان و کهسهههایه یی سیاسهههی و‬ ‫ناسراوی بزوو نهوهی کارد له رۆژههاڵ ی کاردس ان‪ : .‬روحانی نە دڵخاازی خەڵکەو نە هەڵبژاردەی خامنەیی‬ ‫بەرنههههامەیەکی ‪ 2‬رۆژە‪ ،‬کە هاوکههههات سههههمینار و کۆبههههاونەوەی زانیههههاری ەیانههههدن بههههاو لههههه الیهههههن کۆمی هههههی حیزبههههی دیمههههۆکرا ی کاردسهههه ان و‬ ‫کۆمههههڵههههی کهههاردی اراو هههه لهههه واڵ هههی ئههها ریش بهههۆ ژمهههارەیەک لە بنەمهههاڵە کاردەکهههان و ئا ریشهههی و نە ەوەکهههانی دیهههکە نیشههه ەجێ لەم واڵ ە‬ ‫بەڕێاە چاو ‪.‬‬ ‫بهههه بهشهههداریی بههههرێز عامههههر بهههاڵکی‪ ،‬ئهنهههدامی دهف ههههری سیاسهههیی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان و ئهنهههدامانی دیکههههی لێژنههههی ئامادهکهههاریی‬ ‫کۆنگرهی نه هوهیی دانیش نێکی دیکهی ئهو ڕووپی کاری یه له شاری ههولێر بهڕێاه چاو‪.‬‬ ‫کۆمی هههی ناوهنههدیی حیزبهههی دێمههاکرا ی کاردسههه ان لههه کۆباونهههوهیههههکی یهههک رۆژهدا کهههه ژمههارهیهههک لهههه ێکۆشهههرانی خهههاوهن رابههردووی حیهههزب و‬ ‫بهشههههێک لههههه کههههادر و بهرپرسههههانی ئۆر انهههههکان و رێکخههههراوه سههههین ییهکانیش ێیههههدا بهشههههدار بههههاون‪ ،‬ههههاو اێی ئهههههو ئاکامگیرییانهههههی کههههرد کههههه‬ ‫پێایس ه له دوایین ههڵبژاردنی سهرکۆماری له ئێران بکرێن‪.‬‬ ‫بە مەبەسههههه ی نهههههارەزایە ی دەربهههههڕین و شهههههەرمەزارکردنی هێرشهههههی یرۆریسههههه ە ئیسهههههالمییەکانی سهههههەر بە ئەلقاعیهههههدە‪ ،‬دژی کهههههاردانی رۆژئهههههاوای‬ ‫کاردسههههه ان‪ ،‬خۆپیشهههههاندانێک بە بەشهههههداری کهههههاردانی هەرچاارپهههههارچەی کاردسههههه ان یههههههک لهههههه وان حیزبهههههی دێمهههههاکڕا ی کاردسههههه ان لە شهههههاری‬ ‫س ۆکهۆڵ ‪،‬ی پای ەخ ی واڵ ی ساید بەڕێاە چاو‪.‬‬ ‫ناوەنهههدی را ەیانهههدنی حیزبهههی دیمهههۆکرا ی کاردسههه ان وێهههڕای دەربڕینهههی خەم پەژارە بهههۆ مەر هههی راژیکهههی مهههحەمەد قەنهههبەری‪ ،‬داوا لە بیهههروڕای‬ ‫شهههه ی و داکۆکیکههههارانی مافەکههههانی مههههرۆڤ دەکهههها هههههاواری سهههه ەملێکراویی کەمههههایە یی ئههههایینیی یارسههههان بە ههههاێی ناوەنههههدە نێادەوڵە ییەکههههان‬ ‫بگەیەنن و لە هەر رێگایەکی انجاوەوە سیاسە ی هەاڵواردنی ئایینی و ساوکایە ی بە ئایین و بیروباوەرە جیاوازەکان مەحکاوم بکەن‪.‬‬ ‫بەڕێههههز خالیههههد عهههههزیزی‪ ،‬سههههکر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان لههههه و اوێژێههههکدا له هههههڵ هلهههههڤیزیههههۆنی رووداو لههههه بهرنامهههههی "‬ ‫ههههڤ هههی ههین" دا دوایههین بیروبۆچههاونی خههۆی و سیاسههه ی حیزبههی دێمههاکرا ی لههه سهههر پرسههه سیاسههی یهههکانی کههارد لههه چاارپارچهههی کاردسهه ان‬ ‫ڕوون کردهوه‪.‬‬ ‫عهههامەر بهههاڵەکی ئەنهههدامی دەفههه ەری سیاسهههیی حیزبهههی دێمهههۆکرا ی کاردسههه ان و یەکێهههک لەو پێهههنج نهههاێنەرەی رۆژهەاڵت بهههۆ کهههۆنگرەی نە ەوەیهههی‬ ‫کهههههارد‪ ،‬لە بەرنهههههامەیەکی ایبە هههههدا لە "کهههههارد کانهههههاڵ"‪ ،‬بە درێهههههژی ئەو پرۆسهههههەیەی شهههههی کهههههردەوە و باسهههههی لهههههه چهههههۆنیە ی هەڵبهههههژاردن و‬ ‫دابەشکردنەکە کرد‪.‬‬ ‫ماڵ ههههری کاردسههه ان و کهههارد ‪ :‬مەر هههی نهههاوەخ ی فەلەکەدیهههن کهههاکەیی خەسهههارێکی ەورە بهههاو بهههۆ بزاڤهههی ڕۆشهههنبیری ەلەکەمهههان و اوشهههی خەم و‬ ‫کەسهههههەرێکی زۆری کهههههردین‪ .‬هەر بەو ههههههۆیەوە پرسهههههە و سەرەخۆشهههههی ەرمهههههی خۆمهههههان ئاراسههههه ەی هەمهههههاو ڕۆشهههههنبیر و ناوسهههههەر و ێکۆشهههههەرانی‬ ‫ەلەکەمان و بنەماڵە و کەس و کاری و برایانمان لە پار ی دیماکرا ی کاردس ان دەکەین‪ .‬ڕۆحی شاد و یادی بە خێر‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵ هرهکانی کاردس ان و کارد و حدک میدیا‬


‫الپهرهی ‪ 3 :‬مانگی ژووئیهی ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪16‬‬

‫‪13‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪36‬‬

‫‪14‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪14‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪14‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪39‬‬

‫‪14‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪14‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪17‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪18‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫ئهنههدامان و الیههههنگرانی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان لهههه شهههاری بۆکهههان بههه باڵوکردنههههوهی وێنههههی شهههههید دوک هههار قاسهههملاو‪ ،‬سهههکر ێری شههه یی‬ ‫حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه انو شهههههیدانی ڤییههههن و ناوسهههینی دروشههه لهههه هپههههی کههههلهاڕاوا‪ ،‬ئههههباوزهڕ‪ ،‬کهمهربهنهههدی و مههههجباراوا چهههاالکیی‬ ‫هبلیغییان کردوه‪.‬‬ ‫پههههیهههامی یهکیهههه یی ژنهههانی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان بهههه بۆنههههی ‪ 34‬سهههاڵەی ێهههرۆری دوک هههاور قاسهههملاوی رێهههبەر و ههههاوڕێ لە ەڵ عهبهههدوڵاڵ‬ ‫قههادری ئههازهر‪ ،‬نههاێنەری حیههزب و دوک ههار فاضههل رهسههاڵ مهههحماود‪ ،‬لههه سهههر مێههزی و ههاوێژ له هههڵ دی لۆمههات ێرۆریسهه ەکانی کۆمههاری ئیسههالمیی‬ ‫ئێران ێرۆر کران‪.‬‬ ‫لههههو خۆپیشهههاندانیک کهههه بە بەشهههداریی بەشهههێکی زۆرێهههک لە ئەنهههدامانی حیزبهههی دێمهههاکرا ی کاردسههه ان و حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه انی ئێهههران‪،‬‬ ‫یەکیە ههههی ژنههههان و الوانههههی سههههەر بە هەر دو الیەنههههی دێمههههۆکرات و هەروەههههها نههههاینەری هێههههزو الیەنە سیاسههههی یەکههههانی کاردسهههه ان و خەڵکههههانی‬ ‫سهههەربەخۆ بههههڕێاهچهههاو‪ ،‬یهههادی شهههەهیدی رێهههبەر دوک هههار عەبهههدوڕەحمان قاسهههملاو هاورێیهههانی بەرز را یهههراو بە ێکهههرا ێهههرۆری ‪33‬ی پاشههه ەری‬ ‫ساڵی ‪68‬ی هە اوی رێساا کرایەوە‪.‬‬ ‫پههههیهههامی درف ههههری سیاسهههیی حیزبهههی دیمهههاکرا ی کاردسههه ان بهههه بۆنههههی ‪ 34‬سهههاڵهی یهههرۆری ڕێبههههری شهههههید د‪ .‬عهبهههدوڵڕهحمان قاسهههملاوهوه ‪:‬‬ ‫بەرز و بەڕێز بێ یادی ڕێبهری شههید د‪.‬عهبدولڕهحمان قاسملاو‪،‬‬ ‫حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان بهههه بههههڕێهههاه بردنهههی ڕێاڕهسهههمێک لهههه بیسهههت و چهههاار سهههاڵهی ڕووداوی ێهههرۆری ڤییههههن‪ ،‬یهههادو بیرهوهریهههی شهههههید‬ ‫دوک هههار عهبهههدوڕهحمانی قاسهههملاو‪ ،‬سهههکر ێری شههه یی حیزبهههی دێمهههاکڕات‪ ،‬عهبهههدواڵ قهههادری ئهههازهر‪ ،‬ئهنهههدامی کۆمی ههههی ناوهنهههدی و بهرپرسهههی‬ ‫پێاهندییهههههکانی حیههههزب لههههه دهرهوهی واڵت و دوک ههههار فازیههههل ڕهسههههاوڵ‪ ،‬کهسههههایه یی سیاسههههیا ئاکههههادیمیی کههههاردی باشههههاوری کاردسهههه انی بهههههرز‬ ‫ڕا رت و له هڵ یادو بیرهوهرهیی شههیدانی رێبهر‪ ،‬پهیمانی وهفای ناێ کردوه‪.‬‬ ‫ئهنهههدامان و الیههههنگرانی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان لهههه ناوچههههی ههوشهههار بهبۆنههههی بیسهههتو چاارسهههاڵهی شهههههیدکرانی دوک هههار قاسهههملاو‪،‬‬ ‫سههههکر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان و عهبههههدولاڵ قههههادریئههههازهر‪ ،‬ئهنههههدامی کامی هههههی ناوهنههههدیی حیههههزب بههههه دهسهههه ی دی لۆمههههات‬ ‫ێرۆریس هکانی کۆماری ئیسالمی به چاالکیی هبلیغی یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن یان بهرز ڕا رت‪.‬‬ ‫کهههۆمی ەی ئا ریشهههی حیزبهههی دیمهههۆکرا ی کاردسههه ان لە سهههاڵڕۆژی شهههەهیدکردنی ڕێهههبەری مەزنهههی نە ەوەکەمهههان لە شهههاری ڤهههیەن‪ ،‬پی ەخ هههی واڵ هههی‬ ‫ئهها ریش بههه ئامههادهباون لههه شههاێنی ێههرۆر کردنههی شههەهیدان دوک ههار عبههدوڕەحمانی قاسههملاو‪ ،‬عەبههدوڵاڵ قههادری ئههازەرو دوک ههۆر فههازڵ رەسههاڵ و‬ ‫لە زنجیهههرە چهههاالکیەکی بەربەریهههن بە پشههه یاانیی کهههاردانی دانیشههه ای ڤهههیەن هههاانی سهههەرنجی خەڵکهههانێکی زۆری ئههها ریشو اریسهههت بهههۆ الی ئەم‬ ‫ڕووداوە ڕابکێشێ کە ‪ 34‬ساڵ لەمەوەبەر لەم واڵ ە ڕووی دا‪.‬‬ ‫ەلەفزیههههۆنی ڕووداو کە بههههنکەی سههههەرەکی لە هەولێههههری پههههای ەخ ی هەرێمههههی کاردسهههه انە‪ ،‬و ههههاوێژێکی یرو ەسههههەلی لە ەڵ سیاسههههەت مەدار و‬ ‫کەسههههایە ی نههههاوداری ەلەکەمههههان ماۆسهههه ا عەبههههدوواڵ حەسههههەنزادە لە پەیاەنههههدی لە ەڵ ‪34‬سههههاڵهی ێههههرۆری دک ههههار قاسههههملاو و هاوڕێیههههانی لههههه‬ ‫وییەن دا پێک هێنا‪.‬‬ ‫کهههۆمی ە نهههاوچەی ئۆسههه ۆڵد لە واڵ هههی نهههۆروێژ بە هاوکهههاریی یەکیهههه یی ژنهههان و کهههۆمەڵەی کال هههاوری بەبهههۆنەی ‪ 34‬سهههاڵەی یهههرۆری د‪ .‬قاسهههملاو‬ ‫و هاوڕێیهههانی کۆڕیادێکیهههان بە بەشهههداری بەشهههێکی بەرچهههاو لە ئەنهههدامان و دۆسههه انی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان و نهههاێنەری حیهههزب و الیەن‬ ‫و رێکخراوە کاردی یەکان لە هەر چاار پارچەی کاردس ان پێک هێنا‪.‬‬ ‫لە شههههاری هارریسههههۆنباورگ لە نزیههههک واشههههینگ ۆن دی سههههی‪ ،‬چههههاوپێکەو نی دۆسهههه انە لە نێههههاان کههههامی ەی حیزبههههی دیمههههاکرا ی کاردسهههه ان لە‬ ‫ئەمریکا و هەیئە ێکی کەر ی رێکخس نی یەکیە یی نیش مانی کاردس ان و چاالکانی بزوو نەوەی ۆڕان‪ ،‬ئەنجام درا‪.‬‬ ‫خهههههڵکههههی کاردسهههه ان لههههه ڕۆژی ‪ 33‬ی پاوشهههه هڕ‪ ،‬سههههاڵرۆژی ێههههڕۆڕی دوک ههههار قاسههههملاو‪ ،‬سههههکر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان و‬ ‫هاوڕێیهههانی لهههه ڤیههههن‪ ،‬بهههه لهبههههرکردنی لیباسهههی کهههاردی و کاژاندنههههوهی چهههرای ماڵههههکانیان بههههڵێنهههی وهفایهههان له ههههڵ شهههههیدانی ڕێبههههر نهههاێ‬ ‫کردهوه‪.‬‬ ‫کۆمیسیۆنی هشکیال ی حیزبی دیماکرا ی کاردس ان‪ ،‬به پێایسه ی دهزانهێ سهاپاس و پیزانینهی ههرمی خهۆی پێشکهشهی هههماو ئههو هاێژ و بهشهانهی‬ ‫خهڵکی کاردس ان بکا که له بهرزڕا ر نی یادی د‪.‬قاسملاوی نهمر و ڕیسااکردنهوهی یرۆری ڤییهن دا چاالکانه بهشدار باون‪.‬‬ ‫بەشههههیک لە ئەنههههدامانی حیههههزب لە واڵ ههههی فەرانسههههە بە بههههۆنەی ‪ 34‬سههههاڵەی یههههرۆری نههههاجاانمێرانەی رێههههبەری پایەبەرزمههههان شههههەهید دوک ههههۆر‬ ‫عبهههدالرحمن قاسهههماو و عبهههدالە قهههادری ئهههازەر‪ ،‬چهههاونە سهههەر مەزاری ئەو شهههەهیدانە و پەیمهههانی عەههههد و وەفایهههان له ههههڵ رێبهههازی ئەو نەمهههرانە‬ ‫ناێ کردەوە ‪.‬‬ ‫چههههاال یی ەبلیغههههی ئهنههههدامان و الیهههههنگرانی حیههههزب لههههه ناوچهههههی پیرانشههههار بە بههههۆنەی ‪34‬ی سههههاڵەی یرۆر رانههههی دوک ههههار عەبههههدولرەحمانی‬ ‫قاسملاو و هاوڕێیانی و بهڵێن ناێ کردنهوه له هڵ یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن ‪.‬‬ ‫لههه سهههر بانگهێشهه نی کۆنسههاولی شهه یی فرانسههه ‪ ،‬ههههیئههه ێکی حیزبههی دێمههۆکرا ی کاردسهه ان پێکههها او لە خالیههد عزیههزی‪ ،‬سههکر ێری شهه یی‬ ‫حی هزب‪ ،‬کەمههاڵ کەریم هی‪ ،‬ئهنههدامی دهف هههری سیاس هی و بههرای زێ هاهیههی ناێنهههری حی هزب لههه ههههولێر‪ ،‬لههه رێاڕەسههمی سههاڵیادی جێژن هی نیشهه مانی‬ ‫فەرانسهدا بهشدار باون که له ههولێر پێ هخ ی ههرێمی کاردس ان بهڕێاه چاو‪.‬‬ ‫هههههیئهههه ێکی دهف ههههری ناێنهرایهههه یی حیزبهههی دێمهههۆکرا ی کاردسههه ان لهههه هههههولێر پێکهههها او لهههه بهههرای زێهههاهیهههی‪ ،‬نهههاێنەری حیزبهههی دێمهههاکرات لە‬ ‫هەوڵێهههرو حەسهههەن کهههاکیلی‪ ،‬کهههادری دەفههه ەری نهههاێنەرایە یی حیهههزب‪ ،‬سههههردانی ناێنهرایهههه یی پهههار ی ئاشههه ی و دێمۆکراسهههی (‪ ) BDP‬یهههان لهههه‬ ‫ههولێر کردو لهالیهن ههیئه ی خانهخاێ "جەماڵ جۆشقان "و "محەممەد عەلی ئایدەن"ەوە پێشاازی یان لێ کرا‪.‬‬ ‫هەیئە ێکههههی پههههار ی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان بە سەرپەرەسهههه یی بەڕێههههز کەمههههاڵ کەرکههههاوکی‪ ،‬ئەنههههدامی دەفهههه ەری سیاسههههیی پههههار ی‪ ،‬سههههەردانی‬ ‫دەفههه ەری سیاسهههیی حیزبهههی دێمهههاکرا ی کاردسههه انی کهههردو لە الیەن هەیئە ێکهههی حیهههزبەوە بە سەرپەرەسههه یی بەرێهههز مسههه ەفا مەولهههاودی‪ ،‬جێگهههری‬ ‫سکر ێری ش یی حیزبی دێماکرات پێشاازیی لێ کرا‪.‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬

‫الپهرهی ‪ 1 :‬مانگی ژووئیهی ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬ی ژووئیهی ‪3112‬‬

‫بانگههههوازی حیزبهههی دیمهههاکرا ی کاردسههه ان لهههه بهرهبههههری ‪33‬ی پاوشههه هڕدا ‪ :‬بههههو هیاایههههی جهههارێکی دیکهههه یهههادی شهههههیدکرانی ئههههم ڕێبههههره‬ ‫مهزنه بکهنهوه به ههوێنی یهکگر اویی و نیشاندانی ههڵاێس ی نه هوهیی وئازادیخاازانه‪.‬‬ ‫بههههرپرس وکهههار ێرانی ناوچههههی بههههڕانهههه یی پهههار ی دێمهههاکرا ی کۆردسههه ان بهههه سهرپهرسههه یی شههههفیع زراری سههههردانی ناوهنهههدی سهههێی حیزبهههی‬ ‫دێماکرا ی کاردس انیان له ردهچاڵ کردو لهالیهن ناوهندی سێ به سهرپهرس یی رهحمان پیرۆ ی پێشاازیان لێ کرا‪.‬‬ ‫لە سههههەر بانگهێشهههه ی رەسههههمیی کۆنسههههاولی شهههه یی ئەمریکهههها لە هەولێههههر هەیئە ێکههههی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان بە سەرپەرەسهههه یی بەڕێههههز‬ ‫سکر ێری ش یی حیزب‪ ،‬کاک خالید عەزیزی‪ ،‬بەشداری لە یادی ‪ 322‬ساڵەی سەربەخۆیی واڵ ی ئەمریکادا کرد‪.‬‬ ‫وەڤهههدێکی کهههامی ەی حیزبهههی دێمهههاکرا ی کاردسههه ان لە سهههایس‪ ، ،‬بە سەرپەرسههه ی بەڕێهههز مامۆسههه ا عەزیهههز ئەحهههمەدی‪ ،‬لە ەڵ وەڤهههی ڕیکخهههراوی‬ ‫(ئاو ن ئاوڤ) پێکها او لە بەڕێزان‪ :‬خا او میالنا ویگ‪ ،‬خا او یادیت و خا او ڕۆت کۆ باونەوە‪.‬‬ ‫بههههپێی ڕاپهههۆر ی کۆمیسههههیۆنی هشهههکیال ی حیزبهههی دێمههههاکڕا ی کاردسههه ان ئهنهههدامان و الیهههههنگرانی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسهههه ان لهههه شههههاری‬ ‫مهههههاباد بهههه سهههاور کردنهههی شههههقامهکانی مههههیهههدانی مههههنگاڕان و بیمارسههه ان و هههههروهها سهههاورکردنی ئهههاوی مههههیهههدانی مههههالجامی یهههادو بیرهوهریهههی‬ ‫شههیدانی ڤییهن یان بهرز را رت‪.‬‬ ‫ڕۆژنهههامەی کاردسههه ان ژمهههارەی ‪ ،611‬ئۆر هههانی حیزبهههی دیمهههاکرا ی کاردسههه ان‪ ،‬بە کۆمەڵێهههک بهههابەت و و هههار و لێکهههدانەوەی سیاسهههی‪ ،‬کهههۆمەاڵیە ی‬ ‫و کل ههههاوری و هەروەههههها هەواڵههههی کاروچههههاالکی کههههامی ە و ئۆر انەکههههانی حیزبههههی دیمههههاکرا ی کاردسهههه ان لە نههههاوخۆ و دەرەوەی واڵت‪ ،‬کەو ە بەر‬ ‫دیدەی خاێنەرانی‪.‬‬ ‫ئهنهههدامان و الیهههههنگرانی حیزبههههی دێمههههاکڕا ی کاردسهههه ان لههههه ناوچهههههی ڕهبههههت بهبۆنهههههی بیسههههتو چاارسههههاڵهی شههههههیدکرانی دوک ههههار قاسههههملاو‪،‬‬ ‫سههههکر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان و عهبههههدولاڵ قههههادری ئههههازهر‪ ،‬ئهنههههدامی کامی هههههی ناوهنههههدیی حیههههزب بههههه دهسهههه ی دی لۆمههههات‬ ‫ێرۆریس هکانی کۆماری ئیسالمی به چاالکیی هبلیغی یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن یان بهرز ڕا رت‪.‬‬ ‫ئهنهههدامان و الیههههنگرانی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان لهههه سهههنه بهبۆنههههی بیسهههت و چهههاار سهههاڵهی شهههههیدکرانی دوک هههار قاسهههملاو‪ ،‬سهههکر ێری‬ ‫شههه یی حیزبهههی دێمهههاکرا ی کاردسههه ان و عهبهههدولاڵ قهههادریئهههازهر‪ ،‬ئهنهههدامی کامی ههههی ناوهنهههدیی حیهههزب بهههه دهسههه ی دی لۆمهههات ێرۆریسههه هکانی‬ ‫کۆماری ئیسالمی به چاالکیی هبلیغی یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن یان بهرز ڕا رت‪.‬‬ ‫کۆبهههاونەوەی کامی ههههی واشهههینگ ۆنی حیزبهههی دیمهههاکرا ی کاردسههه ان و حەسهههەن حههها ەمی‪ ،‬ئەنهههدامی ڕێبەریهههی حیزبهههی دێمهههاکڕات‪ ،‬لەنێهههاان چەنهههد‬ ‫ێکۆشەری نە ەوە نافارسەکانی ئێران له واشێگ ۆن دی سی پێ هخ ی ئامریکا‪.‬‬ ‫ئهنههههدامان و الیهههههنگرانی حیزبههههی دێمههههاکڕا ی کاردسهههه ان لههههه ناوچهههههی بااڵنیشههههی ورمههههێ بهبۆنهههههی بیسههههتو چاارسههههاڵهی شههههههیدکرانی دوک ههههار‬ ‫قاسههملاو‪ ،‬سههکر ێری شهه یی حیزبههی دێمههاکرا ی کاردسهه ان و عهبههدولاڵ قههادریئههازهر‪ ،‬ئهنههدامی کامی هههی ناوهنههدیی حیههزب بههه دهسهه ی دی لۆمههات‬ ‫ێرۆریس هکانی کۆماری ئیسالمی به چاالکیی هبلیغی یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن یان بهرز ڕا رت‪.‬‬ ‫و هههاوێژی ۆڤهههاری کلیهههل لە ەڵ ههههاوڕێ کەمههها کەریمهههی ئەنهههدامی دەفههه ەری سیاسهههی حیزبهههی دێمهههاکڕا ی کاردسههه ان ‪ :‬ئە ەر وەزعهههی سیاسهههی و‬ ‫ئاباوری لەئێراندا هەروا بمێنێ ەوە روبەڕوباونەوەی بەهێزی خەڵك لەدژی دەسەاڵت رودەدا‪.‬‬ ‫فیسهههه ی الی شههههێعری کالسههههیکی کههههاردی لەالیەن یەکیە یههههی ناوسههههەرانی کههههاردەوە لە شههههاری سههههلێمانی بەرێاەچههههاو‪ .‬لە رێارەسههههمی کۆ ههههایی ئەم‬ ‫فێسهههه ی اڵە ئەدەبیهههههیەدا ی ههههی ی کهههههارد کانههههاڵ وەک چهههههاالک رین ی یهههههی رۆژهەاڵ ههههی کاردسههههه ان لە الیەن یەکیە یههههی ناوسهههههەرانی کهههههاردەوە‬ ‫خەاڵ ی ایبە ی رێزلێنانی پێ بەخشرا‪.‬‬ ‫ئهنههههدامان و الیهههههنگرانی حیزبههههی دێمههههاکڕا ی کاردسهههه ان لههههه ناوچهههههی سهههههقز بهبۆنهههههی بیسههههتو چاارسههههاڵهی شههههههیدکرانی دوک ههههار قاسههههملاو‪،‬‬ ‫سههههکر ێری شهههه یی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان و عهبههههدولاڵ قههههادریئههههازهر‪ ،‬ئهنههههدامی کامی هههههی ناوهنههههدیی حیههههزب بههههه دهسهههه ی دی لۆمههههات‬ ‫ێرۆریس هکانی کۆماری ئیسالمی به چاالکیی هبلیغی یادو بیرهوهریی شههیدانی ڤیهن یان بهرز ڕا رت‪.‬‬ ‫ئهنههههدامان و الیهههههنگرانی حیزبههههی دێمههههاکرا ی کاردسهههه ان و رێبههههاارانی ڕیگههههای قاسههههملاوی نهههههمر بهبۆنهههههی ‪ 34‬سههههاڵهی ێههههرۆری ڤییهههههن ‪ .‬لههههه‬ ‫ناوچهههکانی سهردهشهههت‪ ،‬شهههاما ی مهههههاباد‪ ،‬سهههقزو رهبههههت بهههه چهههاالکیی هههبلیغی ێهههرۆری شهههههید قاسهههملاوو هاوڕێیههانی لهههه ڤییههههن بهههه دهسههه ی‬ ‫کۆماری ئیسالمی مهحکاوم کرا‪.‬‬ ‫پههههیهههامی یهکیهههه یی نه ههههوهیهههی خاێنهههدکارانی کهههارد بهههه بۆنههههی یهههادی ‪ 34‬سهههاڵهی شهههههید کرانهههی دوک هههار عبهههدوالرهحمانی قاسهههملاو‪ ،‬رێنههههری‬ ‫لێاهشاوهی هلهکهمان به دهس ی رێژیمی ێرۆریس ی کۆماری ئیسالمیی ئێران له وییهن پێ هخ ی واڵ ی ئا ریش‪.‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی ژووئیه‌ی 2013 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کارو چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی ژووئیه‌ی 2013 دا