Page 1


æêīäëÎ ¡īŎô êæ Ģ˺Õôé¹ çĠ¾ê˵ËĤ ģÕñ¶ôËō¾’æëµæËÝōÊňĤËĈËÝô¼ÔÊëŎŎčÔ ģÕñ¶ôìÊëÕÕåðÒĹýĉĠģōÊěà»īÎËÔ ’Óð˶ōëĠ¾ËÎīºÕđ¹»īÎËÔ ĢËĤì ëºōæ ňÎËÙĠ ňÎ æêīµ ĢËĤì ËĠ ¡æīÎīºÕđ¹ĪßĝøĢËĨÊīäňõŎġĨĢËĩÜ ĪËĩĥÔËĩÕĤīõäģōÊďĔīÔ¡ê˯ğŎÕñĨĪ Ī¼ĤçĠĢĸËĉĐËÎīºÕđ¹ÓðÊīºÕđ¹ËĩĥÔ ¼ÔÊçŎĩġÔĢÊīÕŎĠēĀËĥĠģōÊæīä¼ðËŎð »ÊëÎ ¼Ĥ˹çĥōËġĤ ĞæëĠ ËÔ æêĪ¾ ğĨÊëĐ ¼ĝġĈĪ¼ðËðÊêīĀňÎĪçĥĥōí¹ëΡëµÊéĠ çĠ¾ëÎĒīĕàĒËĕàÊĪÒŶõĠćĐ꼪êæ ¡æīÏĤ ìËð ¡ê˯ ÒëđĤ Ī ÓĤīõä ĞÊçĈÊ ÓñŎĤĪ Ģ˹çĥĥµËýĠʼĠËðÊ ĢÊêīԐ¼àīÕĐĢËÕñōīµ¼ĈīĝĀËōĪê »êËġĉĠ ëġðÊ ¼ĠËġô ¡êÊëô »çĤì ĢĹŎô ¼Ĝīðê ňġŎĝà çĤĪêËĥōæ ëáð ¡ìëĠ¼ČËÎæĹĩô»æËÏĔňĐī¶ô¼áĜËø ğōëĠêËÏōêìěŎĜ»êæËĔĹŎĩðæëġĤÊīÜ ĢËÕñōīµ¼ĉŎġðňĜĹ¹ĢĹŎĠĢÊêËΐ¼áÕĐ ¼õōĪêæ ëŎĝô ¼ĔæËø ň¶ðĪëÔ ¼ĤÊæ˹ ĢËÕñōīµ »ëŎªËÎ ëŎĝô ¼ĝÏô ëŎĝô ÊêËð»íōíĈ¡±ĪꐻçġáĠĹŎĜ¡æÊìëġĈ ¼ñĤīō êīĥ𠐻êīĤÊ ňĝŎġÜ »çġáĠ ¼ĜĹÜ¡êÊĪ¾»æËÏĜËĥŎĠ»çġàÊĢËõåª êËõĝ¹ ¼ōĹĩô ģŎĩô êī«ĥñà ëŎĝô ¼ĝĉĤËùĠêËŎĐĪꐻêæËĔňĝĉô»æīġáĠ ¼Ĥ¾ëĔìËĥĩô¼ĤËåĝōÊÍĥō쐼ōÊêÊæ¡çōëĐ ¡çŎµêÊ ¼ĥġĩÎ »ëÏø êĪëªëĩĠ êīĥ¯ »çĥĜËäģōĪ몐êçŎξ æëµê˵ħÎìËČ¾˪ĪêÊĢæëµħ¯êË«¶ō»ÊëÎ »êĸËñĠæëĠ ħō˪ ëÎ ĢËĠìËð ģōÊ îËðÊ ÓðÊĢīĤËĔ»êÊçĠËĠìĪëõÎĒīĕà %DULŠ YH ďđåĠ BDP Ī ßĝø Ìíà Demokrasi Partisi ¼ðÊë¶Ġæ ¼ĕÕõĠ¼ĠīĩđĠĂËáĜìÊğñŎñ¶ð ÿðīÔ ħµ yğñŎðÊêz » ħġĝµ ìÊ ÓðÊ ħÎ Óùô ħĨæ êæ ˶ōëĠ¾ ĢËĤì óÏĥÜ »Īêħµ¼ýŎĉÏÔĪêËõĐìʼđōëĉÔĢÊīĥĈ ¼Ġ ĚËġĈÊ ĢËôÊ ÓŎñĥÜ Ďëø ħÎ ĢËĤì ğñŎñ¶ðĦìĪëĠÊÓðÊĦçôĒĹĀʐæīô ÓðÊ ħÕĐËō æīä ħÎ »ëÔ ĦæëÕñ¹ »ËĥĉĠ »ËĥĉĠ ħÎ ğñŎñ¶ð ¼ðËĥõĤÊĪê ğĝĈêæ ´Ŏ¶đÔîËðÊëÎħµÓðʼýŎĉÏÔħĤī¹ëĨ æëŎ¹¼ĠÒêīø¼ÕŎñĥÜ $QMD )ODFK|V y:RPHQ LQ ythe Kurdish Guerilla NNrojćÏĥĠ

’ÓðËĨæêīµ¼ĝĠĢËĠëĩĔ »ÊëÎ ¼ĤçĠ ÓŎĜËĉĐ ňĤī¹ëĨ ňµ ¼ÕĔĪ ÍŎÝĈ ëºōæ ÓðÊ ĆīĥġĠ ÒËýŎĉÏÔ ćĐê »êËÝĠňÎĢËĤÊīÜěōËġÔĢ˶ĠÊňµÓñŎĤ ňĤ ňµ ¼ĤÊīÜ çōËÎ Êë¯ æīô ğĨÊëĐ ëºōæ ¡çôëŎºÕðæňáĝðÊËÎňĤĪ»ëŎ¹êæêæ êæ ËÔ æīô ňÕôÊæňºĤ Ģ˹Īë¹ ÒêīùÎ ğõ¯ĪĞËĕÕĤÊ»ÊëλëŎ¹êæìĪëÎÒêīø êæ¼Õàňµ¼ĤÊīÜ’æīôĞÊçĈÊģÕĐë¹ëĨì ëŎºÕðæÌËÕµËÎňµ¡çôçŎĔĪÊĦ˹æÊæ»Êê ÓðÊ¡çô ģōÊÒŶõĠňÕñĤÊīÔĞÊçĈÊËĩĜËðËō¾ ìÊĪçĤËðëÕÎÊêĞæëĠçĥµěàÊêňĉĠËÜ Ī »ëÎÊëÎ Ī »çĤĪëĩô Ēīĕà ÓðÊīäêæ ¼ĈËġÕÜÊ ¼ºĥĨëĐ »æËùÕĔÊ ûŎĉÏÔ ĞçĈ ’æêÊæìËλêæËĠĢËÎì»æÊì¾Ī¼ðËŎðĪ ËĩĥÔÌīµëðĪçĥōëĐ¿ŎĠÓĤīõäÓĤīõä ËĩÔëđĤ êËÝđĤÊ çĥ¶ŎĠ ňÕôËÏĤÊ Êê ËĩÔëđĤ ÓðʳËĤëāä ËĠğōÊ¡çōçČÊæÍĝČÊæêīµĢÊêæËĠËĠ ĢÊìËÎëðĪËĠìʼĤÊçĤìëĐňµğŎÕñŎĤěōËĠ »ëŎ¹êæ®ŎĨêæňÕĐê»ìËÎëðňÎêËÏÜÊňÎ Óðæ ìÊ æêæ ËĠ çĤīôňÕõµ »ÊňĤËáĝñĠ ´ôÊ ğŎġĩđŎĠ Ìīä Êê ĢÊíōíĈ ĢæÊæ çĥÕôÊæ Ěīª ë¹Ê ňµ ¼ĤÊêçª Ī ĢÊêæËĠ ĪçĤëåÎÊêĢËõĤÊçĤìëĐ»êËÏÜÊ»ìËÎëð ÓñĨğĨËĠ´ôʐçĤæīΡçĤìĢīĥµÊ æëµ ğĨÊëĐ »Ê ňĥŎĠì çōËÎ Êë¯ ňÎ Ī ¡çŎðê ÍĜ ňÎ ĢËõĤËÜ ĢËĤÊīÜ ňµ ňµ ÓñŎĤ Ģ¾ ÓĔĪ Ëō¾ ’çĤëÏÎ ĦËĥª ňáĝðÊ ĚËġĈÊ Ī ËĩÕðËŎð êæ »çÜ »ëºĤìËÎ ËÎ

Ģ˶ĠÊ ’»æËô Ī ßōëđÔ  þËõĤ ’ÍðËĥĠ ËĠĢËĤÊīÜ’¼ðËŎðĪ¼ĤçĠ¼ĤīĤËĔÓŎĜËĉĐ ňÎçĤÊ¡çĠ¾ĦīÕðňÎÒËýŎĉÏÔÛĤêìÊňµ ’çĤêĪ¾»Īê¡ÊêĞÊçµ ëŎČ »ËĩĤËĠìËð êæ ÓŎĜËĉĐ Ģ˶ĠÊ ÓŎĜËĉĐ ňÎ ĢīĥąĠ ňµÊë¯ ĆīĥġĠ ¼ÕĜĪæ »æêīµ ÍÕµ Ī ňĠËĤìĪê ¨Ë¯ çĤʼðËŎð ¡çõĤćĥĠĢīĤËĔêæÊëĨËĄň¯ë¹ÊĆīĥġĠ ňµÊë¯ĆīĥġĠ»æËĕÕĤÊ»ňÕôīĤĪçĕĤÓðÊ Ģ˶ĠÊ ÓðÊ ĢÊçĤì Ī ÓôÊæìËÎ óōÊíð ģÕðīŎªĪěäÊæêæ¼ðËŎðÌÊíàÊïŎðËÔ ÓðÊ ĆīĥġĠ ŵ ňµ ğĨ ÚêËä ÌÊíàÊ ňÎ ğĨ ¼ĤçĠ Ī ¼ðËŎð Ēīĕà ìÊ ÓÏáø çĥÏĝĀ ňōíÝÔ ÒêīùĤ¾ êæ ňµ Êë¯ ĆīĥġĠ ¼ÔËĈĹĀÊ »ËĨĪëŎĤ ň¶ŎĜËà êæ ËĩĥōÊ ňġĨ ¡īĔ Ğ˶àÊ Ī çĥĤËÕðæêīµ ĆìËĥĠĹÎ ÒêçĔ æīõŎĠ êæËø ĢËĤ¾ ĢËĠëĐ ÓáÔ ňŎÈËýĔ ëŎČ Ī ¼ĨÊĪ ÒËĠËĩÔÊ ňÎ ¼ĤçĠ ĚËĉĐ ğĝĉĠ Êë¯ æīõŎĠ ¡æë«ð êÊæ ňÎī¯ ňÎ ¼ĉĔÊĪ çĥµňÎīÔ¡æëµËĤĦËĥ¹ìÊÓñŎĤëüËàňµ ňÎĢËÕðæêīµëõÎĒīĕàĢËĠìËðïðīĠ ňµ Êë¯ æīõŎĠ Ğī¶áĠ ïÏà ĚËð ¡æìËō òêÊí¹ëõÎĒīĕàæêÊīĠêë¶ĠûĕĤìÊ ïª ¼¶ō ĢÊê˺Ĥ ňĠËĤìĪê ÓðÊ¡æëµ ňŎĩÔ ěōīĀ»ËĩĤÊçĤìňΡçôëŎºÕðæ»ëºōæìÊ ËĩōëÎÊëÎËĤìÊňµÊë¯çĤīõŎĠĞī¶áĠÒçġĜÊ Ī æÊìëĐ ģÕõµ ËÎ çŎĤÊçŎĠ Ëō¾ çĤÊňÕôīĤ »êËŎñÎĪÍŎÏàĢËñàʐģōëŎôóĤÊêËō ěà ËĨæêīµ ÒŶõĠ ìÊ ĞÊçµ ®ŎĨ ëºōæ ëÔģŎµë¯ĞÊçĠēŎġĈğäìģōÊň¶ĝΡçõĤ ëºĤËġµæÊìëĐĢīĥµÊňµçŎĤÊçŎĠËō¾’æīõŎĠ

»ħĠÊæÊ

çĤêÊæìËŎĤğñŎĥġĐħÎËĨæëµÊë¯ īð»êĸËðêçªëðğŎĤÊīÕŎĠěĔÊçàğŎĥµ ìÊ »êËŎñÎ ĢËĨèÊ êæ ħµ Êê ë¹ ĦæËđÕðÊ ìÊħµ¼ĝºĤÊĢī°ġĨÓðÊÓđ¹ËĨĊĪêæËĠ ¼ÕĝĠz ğŎĥµ ćāĔ çĥµ ¼Ġ ħōéčÔ ĢĪëÕñÔ çĥôËÎæÊì¾Ģ¾ĢËĤìħ¶ĥōÊëºĠÓñŎĤæÊì¾ êÊë¶ÔæīäËÎËĨêËÎĪËĨêËÎÊêħĝġÜģōÊy æīôĢËÔ¼ĜÊæīÉĐģĨèģōíºōËÜËÔçŎĥµ ______________________ __________________ ğÜëÕĠÒËáŎüīÔ ĚËĉĐĪê˺ĤħĠËĤìĪꐳëōæêĹōæ çô·êíÎĢËġĜ¾êæĪħŎµËāĤÊçĜīÕĠĢËĤì ìÊ ÊçÜ ¼ĤËĠìËð ˪ĪêÊ »Êêīô –ž™ž ĚËð ìÊ ħµ ÓðÊ ˪ĪêÊ ħōæËáÔÊ

»êËŎñλËĨæëµÿðīÔħÕôīĤģōÊĪğĥµ çōËÎ ËĠ æëµ ĢÊæëĠ Ħ²ōīÎ ‘æīô ĦçĤÊīä ÓðêæËĤ æêīäëÎ ĦêËÎêæ »êËñĠëô ìÊ óŎª ģōÊ ħÎ æËĥÕðÊ ËÎ ĆËġÕÜÊ êæ ĢËĤì ËÎ êæħµÓðÊħĤīºĤËġĨËĕŎĔæģōÊyħµúëĐ ģōÊëÎģĠğōêÊæëÎÓðæyĦçĠ¾ËĠ¸ĥĨëĐ æīõŎĠ×ĈËθĥĨëĐë¹ÊħµğÕñĨæËĕÕĈÊ çĥµ êĪëČ îËñàÊ ĆËġÕÜÊ êæ ëđĤ ´ō ħµ çōËÏĤ Êê ËĩĤ¾ çõåÏÎ ËĥĉĠ óŎ¹çĤì ħÎ Ī æĪçáĠĢçŎðêĚËġµħÎĪěĠ˵¼¹çĤìêæ ¼ĤËñĤʼàÊëĀíÜħΐÓñŎ¯¸ĥĨëĐğŎĥµ ĢËĥ°Ĥ¾ Êê æīä ħĉĠËÜ ğŎĤÊīÕŎĠ ËĠ ËĠ ¼Õà ğŎĨæ ĞëĐ Ī ëŎŎčÔ ğŎĨÊīä ¼Ġ ħµ ĢīºĤëð Êê ÓĜĪæ ËġŎĕÕñĠ ğŎĤÊīÕŎġĤ ë¹Ê

˾˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ğŎôËÎÓŎĠĪëáĠĪÛĤêÖêÊĪěñĤêæěñĤçōËÎÊë¯ ğŎÕñĨī¹ĪÓđ¹ĪßĝøĢËĨÊīä

ëŎČ Ī ňĤËáĝñĠ Ħ˺ŎÎ Ī Ħ˹ »ËĩōëŎ¹êæ »ňÝĥ¶ôĪÓôÊæìËΐģŎĠêËÝđĤʐňĤËáĝñĠ ňġĨìÊĪĢÊçĤìÒçĠ¼ĤĸīĀĞ˶àʐĢĸËĉĐ ëĨËąĠĪēōæËùĠìÊuĞÊçĈÊvëÔêËÎňĉÜËĐ ģŎõĤæêīµ ēĀËĥĠ êæ ¼ðËŎð ÓĤīõä ÓðÊ æīä ìÊ æêīµ ĢÊêæËĠ Ī ĢËĤì ËĠ ĪĢËÎììÊÊê¼ĠæëĠ®ŎĨňµËĠğŎðë«ŎĠ ěñĤçōËÎÊë¯ğōÊ¡æë¶ĤĞĪëáĠæīäĒīĕà Ê믒ğŎôËÎÓŎĠĪëáĠÛĤêÖêÊĪěñĤêæ ĢËġĤ˵æīµ¡²ōīÎĪĢËġōËĨ¡æÊīĤËäËĠçōËÎ îËñàÊæīäÓðīªĪÓôī¹ËÎÊêûŎĉÏÔ ìÊËĠĢËĤÊīÜ»êÊíŎÎňĥŎĠìçōËÎÊ믒ğŎĥµ ğĨÊëĐ ¡êÊīġĨ ËĩýŎĉÏÔ Ī ËĩÕŎĠĪëáĠ ģōÊ ĢīĤËĔ–šěøÊ´ō¼Õàň¶ŎĜËàêæçôËÎ ģōÊ ìÊ ïª óōËĩŎÕð˵ ňġĨ ËÎ ¼ðËðÊ æêīµ ĢËĤÊīÜ ’çōËŎĤêæ ÊëÜÊ ňÎ ĚËð ňġĨ ê˵ Ī ěčô ËĐī¶ô »æËùÕĔÊ ’çĤêÊæ ň¯ No 38

Womens

december 2013

˾˾

ĢÊëōÊĢËĤìëōËð»ËĨňÕðÊīäËμÔĪËđÔň¯ ’æêÊæ ëμĥÕÏĠËĠ»ËĨňÕðÊīäìÊ»êËŎñÎ ĢËĤì¼Ĕīĕà»ëÎÊëÎĪ¼ÕŎñĥÜûŎĉÏÔćĐê ĢÊëōÊĢËĤìëōËð»ËĨňÕðÊīäËΐĢÊæëĠĪ Ī¼ðËŎðÓĤīõäËĠÊÓðÊĢËñ¶ōĹĠ˵ ňĉĠËÜêæ»çÜêËŎñμĝ¶õĠĢ¾úêÊīĈ ¼ĈËġÕÜÊĪ¼ºĤËäÓĤīõäêæë¹ÊÓðËĠ ÓĤīõä ËĠÊ ğōæêçġĨ Ī ÛĤëġĨ Ëġô ËÎ ËĠ ¼¹çĤì æËĉÎÊ ìÊ »êËŎñÎ ëÎ ¼ðËŎð ĸËġÕàÊ ňµ ÓðÊ ňÕôÊé¹ ¼Èīð ÒÊëŎØËÔ »ËĩĤËÕðÊ êæ ňµ ĢÊëōÊ ĢËĤì ëºōæ »ÊëÎ ğĨ êīùÔ ěÎËĔ çĤÊ¡æë¶Ĥ ¼¹çĤì ĞĪëáĠ ¼ĈËġÕÜÊ æËĉÎÊ ¼ðËŎð ÓĤīõä ÓñŎĤ ËĠ ¼øīùä ¼Õà Ī »æËùÕĔÊ ¼ºĥĨëĐ ÓŎĠĪëáĠ ÓðÊ ¡æÊæ êÊëĔ ëŎØËÔ ÓáÔ Êê ňĉðīÔ ĞçĈ ¼ĤçĠ Ī ¼ðËŎð Ēīĕà ìÊ ĢËÕðæêīµňμÕŎĥĠÊğÈÊæĦ˺Ĥ»æËùÕĔÊ

ËÎ ĢËÕðæëµ ĚËĉĐ ĢËĤì ìÊ ¼ĉġÜ Ī ī¹ Ī Óđ¹ êËÕðÊīä »Ê ħŎĤËŎÎ êËõÕĤÊ çĤÊ Ħçô ËĨ ÓĤīõä ĢËō˪ »ÊëÎ ĦëµÊéĠ ĢËĤìëºōæňÎËÙĠňÎħµçĤÊħÕôīĤĢËĤìģōÊ ¡æīÎīºÕđ¹ĪßĝøĢËĨÊīäňõŎġĨĢËĩÜ ÊêËĩÕĤīõäģōÊďĔīÔ¡ê˯ËĩĤ¾çĥÕñĨĪ ĢĸËĉĐËÎīºÕđ¹çĥĤÊæ¼ĠīºÕđ¹ËĩĥÔĪËĩĥÔ ĢÊīÔ¼ĠēĀËĥĠģōÊæīä¼ðËŎðĪ¼ĤçĠ ¼Ĥ˹çĥōËġĤ ĞæëĠ ËÔ æêĪ¾ ğĨÊëĐ ¼ÔÊçŎĩġÔ Ī¼ðËðÊêīĀňÎĪçĥĥōí¹ëΡëµÊéĠ»ÊëÎ ĒīĕàĒËĕàÊĪÒŶõĠćĐ꼪êæ¼ĝġĈ ìËð¡ê˯ÒëđĤĪÓĤīõäĞÊçĈÊçĠ¾ëÎ ÓñŎĤĪ¡æīÏĤ ÓðÊëōìÞëôħÎħŎĤËŎÎģōÊģÕĠ ¼ĤçĠ»ËĨňøëĈêæĚËĉĐĢËĤì»ÊëÎ ¡çĠ¾ óŎª êËŎñÎ ĢËÕðæêīµ ¼ðËŎð Ī æêīĠĢÊëōÊĚËĉĐĢËĤìëōËð»īðìÊňµ ĢËĤ¾ »ËĨňÕðÊīä ňµ çĤëŎ¹ êÊëĔ óðëª


ĢÊëÕäæĪĢËĤìĢêçĠ»êÊæĦæëÎ

ÓðÊ ÓĈËð –œ-–› ĸīġĉĠ Ģ¾ »ê˵ ÒËĈËð êÊīôæêËŎñÎÓàÊëÕðÊĢËĠìĪ¼ùäëĠĢĪçÎ æīÎçĨÊīä ģŎºĥð»ËĨêËÎěġàëŎąĤ»êÊīôæ»ËĨê˵ »ËĨ¼¹²ōĪ ħĝġÜ ìÊ ¼ġð æÊīĠ ËÎ ê˵ íŎĤ Ī ¼ġñÜêÊì¾ĪÓōèÊģŎĥ°ġĨÓðʼºĤËäê˵ ¼ºĤËä¼¹æëλËĨÓŎĉüĪêæ¼ñĥÜĪ¼ĤÊĪê ËÔçġĈěČËõĠģōÊêæĢËōËĠëĐê˵æëŎ¹¼ĠĞËÝĤÊ ĪĦæëµéäÊÊêĢÊë¹ê˵ÓōīĨĒÊêĪÊĪÒêī«ð˪ çĥµ¼ĠêÊīôæêËŎñÎÊêËĨê˵ģōʳëÔëĠÊģŎġĨ ĢÊê˶ÕĠçäĢÊīĥĈħÎħµ¼Ĥ˵æīµģŎĥ°ġĨ »ËĨêÊì¾ĪÓōèÊúëĉĠêæçĥĥµ¼Ġê˵¼ºĤËä »ê˵ÒËĈËð¼ñĥܐ¼ġñÜħĝġÜìÊ»æçĉÕĠ òìīĠ¾ħμðëÕðæĞçĈĪĢçô»ĪíĥĠæËōì çĤêÊæêÊëĔ ëºôêÊí¹òêÊí¹ħÎħÜīÔËÎÍŎÔëÔģōÊħÎ ĢêçĠĚ˶ôÊæêīĠêæçáÕĠěĝĠĢËĠìËðĦ²ōĪ »ÊêīôĞêËĩ¯ĪÓñŎÎîĹÜÊħÎħµ»êÊæĦæëÎ ÒËŎĉĔÊĪģōÊĢÊīÔ¼ġĤĦçōæë¹ħÈÊêÊëõÎĒīĕà ģġüêææÊëĐÊĒīĕàûĕĤĸĪÊħµæëµê˶ĤÊÊê êæ ¼ñĥÜ Ëō ¼ĈËġÕÜÊ »æËùÕĔÊ ¼õµĦëĩÎ ħČçČæ Ëō ¼ĤÊëºĤ ´ō ĢÊīĥĈ ħÎ ĢËĩÜ ëðÊëð ħÕôé¹ËÎĢ¾Ě˶ôÊħ¯ë¹Ê‘ÓðÊÞëāĠ¼ĤËĩÜ »æêÊīĠ êæ ħÕÏĜÊ Ī ÓðÊ Ħçô ÒĪËđÕĠ »êçĔ çĤì¼ĠģĠÊæĢ¾ħμĈËġÕÜÊÿĝČĞīðêĪ¸ĥĨëĐ êæ Ģ˵æīµ Ī ĢËĤì ëÕõŎÎ »ëōéªÍŎð¾ ËŎĤËØ Ī ĚËġĈʐ»æËùÕĔÊĪ¼ĈËġÕÜÊďĝÕåĠ»ËĨħøëĈ ÍĝĀÊêËĨĦĪë¹ģōÊìÊëÕõŎÎÓōËġàĪÒêËąĤ Ī ¼ÕĜĪæ »ËĨæËĩĤ ħÜīÔ æêīĠ çōËÎ ħµ çĥµ¼Ġ æëŎ¹êÊëĔ¼øīùä

ìʼ¶ōêÊĪĦæëλËĨÚÊĪæìÊêæÓðÊĢÊëÕäæĪ ĎëĀ Ī çÎËō¼Ġ ĚíĥÔ ĸ˵ ´ō çà êæ ģŎÜĪì æËĕÕĈÊħÎËĥÎçĥµ¼ĠÓŎ¶ĜËĠĚËġĈÊ»ĪëÎëºōæ »ëñġĨçĥ¯ ëŎąĤ ¼ōËĨħōĪê Ħ²ōĪ ëºôêÊí¹ ÓĤīõä ËÎ ĞÀīÔ ħµ »æêÊīĠ êæ Ëøīùä »ÊëμōËĨêËŎĉĠħĜíĥĠħÎçĤÊīÔ¼ĠçôËμºĤËä ģōÊ ħÕÏĜÊ ææë¹ ÌīñáĠ êÊĪĦæëÎ »ËĨÚÊĪæìÊ æËĕÕĤÊæêīĠÓðÊģ¶ġĠ»ëñġĨçĥ¯ħÎæë¶ōĪê Ģ¾ħµ¼ĠĹðÊ»ËĨêīõµħĝġÜìÊËĨêīõµ¼äëÎ æëŎ¹êÊëĔçĥĤÊæ¼Ġ¼ÔÊêëĕĠĪÿÎÊīüćÎËÔÊê çĥµ¼Ġ ßōëùÔ Ħ²ōĪ ëºôêÊí¹ ģŎĥ°ġĨ ÓŎÙŎàħÎËĨ¸ĥĨëĐìÊ»êËŎñÎêæĢËĤìĢçÎħµ ĆËĥÕĠÊÚÊĪæìÊìÊ»ëÕäæë¹ÊĪĦæêīäĦë¹ĦæÊīĤËä ĪĦçōæìæěÎËĕĠĎëĀÿðīÔÓðÊģ¶ġĠçōËġĤ ħÎ êīÏÝĠ æīä ĦæÊīĤËä ÿðīÔ æīô êĪëÔ Ëō êææëŎ¹ÒêīøìĪËÝÔ»ĪħÎËōĪĦçôÚÊĪæìÊ ĢËĤììʼĤīĤËĔÓōËġà®ŎĨ¼ōËĨÓŎĉüĪģŎĥ¯ »ËĨÚÊĪæìÊ êæ ģŎĥ°ġĨ çō¾¼ġĤ ěġĈ ħÎ ¼ĤËÎëĔ ĦæÊīĤËäËōĪëĨīôĦæëÎħĜíĥĠħÎĢËĤìêÊĪĦæëÎ êæìīĥĨêÊĪĦæëλËĨÚÊĪæìÊçĤīô¼Ġ¼ĕĝÔ»Ī ĢÊīĥĈ ħÎ æīô¼Ġ ēĕáĠ ĢËĩÜ ēĀËĥĠ ¼äëÎ ĢËĤì ÒËôêÊí¹ ¼äëÎ ëÎ ËĥÎ īĤħĥŎ¹ êæ ħĤīġĤ ĦæëÎĪħĤÊê˵ÍōëА»êËÏÜÊ»ËĨÚÊĪæìʼĤËÎëĔ ¼ĤËÎëĔ ÓðÊ ģ¶ġĠ íŎĤ Ģ˵æīµ çĤīô¼Ġ êÊĪ çĤīôħĤËōÊë¹êËġÙÕðÊ»ËĨÚÊĪæìÊ ÒËĠçä ģōëÔ·êíÎ ìÊ ¼¶ō ¼ºĤËä ê˵ ěŎĜæħÎËĠʐæĪê¼ĠêËġôħÎĢËĩÜêæ¼Õĉĥø ĢÊçĥ¯ æêÊæ êÊëĔ ¼øīùä »ĪëġĝĔ êæ ħ¶ĥōÊ êæĢËĤììÊ»êËŎñÎæīô¼ġĤćĔÊĪ¼ÎËōìêÊæêīĠ ¼¶ōíŎĐĪ¼ĈËġÕÜÊĂËáĜħÎÊêæī䐼ºĤËäê˵ ħµěČËõĠģōÊêæ¼¹çĤìçĥĥµ¼Ġ¼ĕĝÔ»ĪíĥĠ

ģōëÔ ğĩĠ ëüËà ĚËà êæ ĢËĩÜ êæ »êÊæ ĦæëÎ ēōæËùĠ »êËÏÜÊ ê˵ ìÊ çĥÔêËÏĈ ëøËĉĠ ¼ºĤËä¼¹æëΐêÊĪĦæëλËĨÚÊĪæìÊ ħµ »ÊħĕŎØĪ ê˵ Ī ³æīµ ¼¹æëÎ Ī ĢËĤì »ëōéªÍŎð¾ ħÎ ħÜīÔ ËÎ ĢËŎĤËÎëĔ ćĠÊīÜ ÍĝČÊ êæ Ģ˵æīµ Īæ ģōÊ Êê ĢêçĠ »êÊæĦæëÎ ¼ĝøÊ çĥĨæ¼ĠěŎ¶õÔĦĪë¹ Ħ²ōĪ ëºôêÊí¹ òêÊí¹ Ě˶ôÊæêīĠêæçáÕĠěĝĠĢËĠìËð îĹÜÊ êæ ħµ »êÊæĦæëÎ ĢêçĠ ëõÎĒīĕà»ÊêīôĞêËĩ¯ĪÓñŎÎ Ò˶Ĥ»ĪËàæëŎ¹¼Ġ¼ðêëÎæêīĠ ûĕĤ öīùä êæ »ÊĦçĥĨæĢË¶Ô ÓðÊĢ˵æīµĪĢËĤìĒīĕà ĢËĩÜ ëðÊëð êæ ħµ »æÊëĐÊ æĪçà çĥÕñĨ »êËÏÜÊ ê˵ ¼ĤËÎëĔ ‘çĤÊĦçô Ħæì ģŎġåÔ ëđĤ ĢīŎĝŎĠ —– »êÊæĦæëÎĢËŎĤËÎëĔìʼõåÎÿĕĐæÊçĉÔģōÊħÕÏĜÊ ĢËŎĤËÎëĔěĠËôħĝġÜìÊĪæëŎ¹¼ĠëÎêæÊêĢêçĠ ¼¹æëÎ ¼ºĤËä ¼¹æëÎ êÊĪĦæëÎ »ËĨÚÊĪæìÊ ÍŎÔëÔ ģōÊ ħÎ æīô¼ġĤ »ÊħĕŎØĪ ê˵ Ī ³æīµ ¼ĤËÎëĔ ħµ »æÊëĐÊ ¼ĉĔÊĪ êËĠ¾ çðê¼Ġ ëąĤ ħÎ çĥÕñĨĢËĩÜëðÊëðêæ»êÊæĦæëÎĢêçĠĚ˶ôÊ æīÎçĨÊīäģōÊìÊóŎÎ ¼ùĔÊêæ»êÊæĦæëÎĢêçĠĚ˶ôÊĦìĪëĠÊ ēĀËĥĠ ¼äëÎ êæ ËĠÊ ħÕôÊæ æīÜĪ ĢËĩÜ þËĕĤ ĢËĠìËðòêÊí¹ēÎËāĠæêÊæ»ëÕõŎÎÚÊĪêĢËĩÜ êæěČËôæÊëĐÊæÊçĉԐ—•–—ĚËðêæê˵¼ĝĝġĜÊģŎÎ ďĝÕåĠēĀËĥĠêæÍŎÔëÔħλêËÏÜÊê˵ÓŎĉüĪ ħĤËŎĠêĪËäêæëđĤêÊíĨ›••ìÊçĥÔêËÏĈĢËĩÜ »ËĨêīõµ Ī ˪ĪêÊ ħōæËáÔÊ êæ ëđĤ ĢīŎĝŎĠ –/š »íµëĠ»ËªĪêÊêæëđĤĢīŎĝŎĠ–/›ħÕĐËōħĉðīÔ ćĐËĥġĜʳëÕõĠ »ËĨêīõµ Ī ¼Ĕëô ÌīĥÜ Ī Ī ģŎÔĸ »Ë¶ōëĠ¾ êæ ëđĤ ĢīŎĝŎĠ –/ ħÕñÎÊĪ ĢīŎĝŎĠ––/œĪËĕōëĐÊêæëđĤĢīŎĝŎĠ˜/œÍŎÈÊê˵ ħŎðīĤËŎĔÊĪËŎð¾êæëđĤ ģōÊêæçáÕĠěĝĠĢËĠìËðĦ²ōĪëºôêÊí¹ ĢêçĠĚ˶ôÊËÎħāÎÊêêæĢËĤìçōī¹¼Ġöīùä çĤêÊæêīäëÎ »ëÕõŎÎ »ëōéªÍŎð¾ ìÊ ¼¹æëÎ ħÎ ëÎÊëÎ ¼ðëÕðæ ĞçĈ ěŎĜæ ħÎ ĸīġĉĠ Êëōì ćĠÊīÜê漺ĥĨëĐ»ËĨÓĥð¼äëÎíŎĤĪòìīĠ¾ êæ ÓŎĜËĉĐ Ī êÊìËÎ êæ ÓµêËõĠ Ģ˶ĠÊ ďĝÕåĠ ĪçĥĨæ¼ĠÓðæìÊÊêÌīĝāĠÿōÊëôËÎěČËõĠ êæħµçĥĨæêæģÔ¼ōËĨê˵ħÎçĤīô¼ĠêīÏÝĠ çĤæë¹¼Ġ¼ĕĝÔĢêçĠ»êÊæĦæëÎĦëĠì Īæ ¼ºĤËä ¼¹æëÎĪ êÊĪĦæëÎ »ËĨÚÊĪæìÊ ĢËĤìħÎþīÎëĠĢêçĠ»êÊæĦæëÎĞËñĔÊìÊě¶ô

˾˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


êæ ğĤËÕðĪæ ğĨÊīåŎġĤ ģĠ çĥĤÊçÎ çÎ íŎ¯ çĤĪëĤģõÜËōÒÊëĨËąÔħÎĪçĥĤËġÎħĤËä ħÕđ¹ËĩĤ¾ħÎĢËôëñªÓðĪæħ¶ĥōÊĎëø ĞīõŎĠ³īÎïŎĐæêÊĪ¼ÕĔĪğĨÊīåŎġĤģĠ ¼ðīÔËÕð êæ »æëµ ħĜËð –™ ëÕäæ ğĥŎÏÎ ÒÊ ¼ðĪëĈ îËÏĜ çĥ¯ëĨz ħÕôÊæ êËĩĄÊ Ģ¾»ĪêëÎíĠëĔêÊīĤ¼ÕĔĪçôËÎÓġŎĔĢÊë¹ ģŎĥ¯ ħĤīº¯ z æêÊçĤ ¼ôìêÊ ®ŎĨ ÓñŎĤ êīÏĈ ĪÊ ĢÊīÜ ģĨè ìÊ çĤÊīÕŎĠ ¼ōËĨíŎ¯ »ÊëÎ ħĤÊê˵Ëōê ğĠæëĠ ğĨÊīåŎġĤ ģĠ ’çĥµ ĦìêËÏĠ¼ĈËġÕÜʼ¹çĤìêæ»ëÎÊëÎĪ»æÊì¾ ĪëñġĨçĥÕõ¹ëÎħĤËäħÎħµçĉÎĪçĥĥµ çĥĤíδյÊêæīä»ËĨħ°Î »ËĨæÊæêÊëĔ ģōÊ ħµ ğĥ¶ŎĠ ³êæ ģĠ ¼ÎËōìêÊæêīĠĦ²ōĪëÕñÎêæçōËμºĥĨëĐ ħÏô ´ō çĤÊīÔ¼ġĤ Ì ĹĕĤÊ Ī çĤëŎºÎ êÊëĔ ħĉĠËÜêæĢÊæëĠìÊ»êËŎñÎËĠʐçÕĐËŎÎĒËđÔÊ ħÕĐËō»æÊçÏÕðÊĦ˺ōËÜêæÊêÓōËüêËĠ ÓĠī¶àħµçĥĨæ¼ĠÒÊëÜæīäħÎËĩĤ¾çĤÊ ħµ ¼ĜËà êæ çĥĥµ çĕĤ Êê ¼ÕñŎôËĐ »ËĨ Ī ¼¹çĤì ´ōëô ëÎ Êê ¼ÕĜÊçĈ ¼Î ĢËġĨ ĚËġĈÊ ĢËõĤÊçĤìëĐ ğŎĤÊīÕŎġĤ ËĠ çĥĥ¶ŎĠ ğōëōé«Î Êê »ëÎÊëÎ ûŎĉÏÔ  ë¹Ê ĢËĤì ħŎĝĈ ďĈËýĠ ħÕôÊæ ħĠÊæÊ æëµ ğñŎôËĐ çōËÎ çôËÎ ďĔīÕĠ ħĤËä êæ Êê ğŎĥµ ÓðÊ Ğìĸ ħÎ Êê ĢÊëÕäæ ËĠ ÒĹŎùáÔ Íñµ ë¶đÔ òìêĪ ëĥĨ ħÎæËġÕĈÊĪ»æËĕÕĤÊ ğŎĥµ ÍŎČëÔ ïđĤ ħµ ğŎĤ¾ çĥĠìËŎĤ ËĠ Ģçô ¼ĤËÎëĔ ìÊ Ħæëµ»ëŎ¹īĝÜËĩĤ¾ ËĠ ģŎĥ°ġĨ ËĠÊ ğōìËð çĥġĤÊīÔ Êê ËĩĤ¾ Ī Ī ĢÊëñª ĢæÊæ òìīĠ¾ ħÎ ğōêÊæ ÚËŎÕàÊ ÒéĜ Ģ¾ ìÊ ħµ ¼ÔÊìËŎÕĠÊ ĢæëÎ ĚÊīð ëōì ħµħĤī¹ëĨçĤīôħÜīÕĠçōËÎËĩĤ¾çĤëÏŎĠ çĥĥµ êËÕĐê ĢËĤì ËÎ çĥĤÊīÔ¼ġĤ çĥĨÊīä¼Ġ ÓðÊ ¼ĈËġÕÜÊ »êËÕäËðêĸËðêçª ħĉĠËÜ Ģ¾çĥµÓðêæÊê»íŎ¯ħ¶Ĥ¾ìÊóŎÎħµ ĢËĤì ħ¶Ĥ¾ ěŎĜæ ħÎ ‘ÓðÊ Ħæëµ æīÎËĤ Êê ÓðÊ ħÕôÊæ ħºĤ ÓðæĪëĐ ÓŎĉĔīĠ êæ Êê ĞÊëÕàÊëºōç¶ōħÎĪğōíŎäË«ÎÓðÊĢ¾ĢËĠì ğōêÊéºÎ Êê ÍĝāĠ ģōÊ ģĠ ħµ ĢĸÊ ¼Õà ĢËŎÎ Êê Ğë¶Đ ĞêÊæ ÓðĪæ ģĠ ğñōīĤ¼Ġ

ĒīĕàöīùäêæħĤÊêĸËðêçªĪħĤËĕġàÊ êæ ¼äīô ħÎ ĪÊ æëµ¼Ġ »êīĥåð ĢËĤì ħĤËäêæ»êËġŎÎěŎĜæħÎħµòëñġĨæêīĠ ĪyÓðÊĦæīμ¶ĜÊĪÊħĤËĩÎzÓđ¹æīÎĦçĤËĠ êīāĤËġĨĪĦæīÎêÊæĦçĥäĹĠ˵óðËñàÊ æë¶ĤĦçĥñÎòëñġĨ¼ĠīġĈëŎĕáÔħÎħµ ĢËĤìĒīĕàĚËĉĐģĠħµçŎĤÊçŎĠËġôzæĪíĐÊ Êê ¼ĐëĄ ĞÊ ¼¹çĤì êæ í¹ëĨ ËĠÊ ğÕñĨ êËąÕĤÊħµ¼ĜËàêæĪæëµ¼Ù¶ĠyĞÊħÕñõĤ Óđ¹ çĤçĥåÎ óōËĨ ħÕđ¹ ħÎ ĢÊëºōæ ÓôÊæ ģĠğōÊĦæëµòìËðğĨËÎĞëñġĨĪģĠz ¼ĤÊīåŎĠħµ¼ÎËÕµëĨěÎËĕĠêæğÕđ¹ĪÊħÎ êæ ģĠ uĞëåŎĠ ĹĀ »Ê ħ¶Ô ÓōÊëÎ ģĠ Ģìy Anja Flach ®ĝĐËŎĤ¾ĦĪíÜğđŎµ ĪğÕðËäëÎËÏōëĕÔĪğÕôÊæ yæëµ»Ĺōë¹ ĞæìóÔêīøħÎÊêĦĪíÜ ËĨ ĢËÕðÊæ ģōÊ ģÕđ¹ ËÎ ħµ »Ê ħÕ¶Ĥ êæ ËĠ ħµ ÓðÊ ģōÊ ğōīºÎ ĞêÊæ ¼ĉð ¼ĜÊīð ®ŎĨ ħµ ğŎĥµ¼Ġ ¼¹çĤì »Ê ħĉĠËÜ ħġĨ Ī ğōêÊçĤ »êĸËðêçª >¸ĥĨëĐ@ ìÊ ¼ĝĠ »æÊì¾ »ËĨ ħÏĥÜ »Īê ëÎ ËĠ íµëġÔ

ħŎµëÔĢËġĜê˪¼ÕŎñĥÜćōìīÔħÎħÜīÔËÎ ĢËĤìÓÏñĤģōëÕõŎλÊêÊæ BDPÌíà ¼ĈīĤ ħÎ Ìíà ÓðËōê Ī ĦæīÎ ĦçĥōËġĤ æëĠ ´ō Ī Ģì ´ō ħµ ÓðÊ Ħçô ¼àÊëĀ ¼µëÔĢÊê˺ĤëÏäçĤêÊæĦçĩĈëÎÊêÓðËōê çĤêÊçĤ æëµ ħĝÉñĠ ħÎ ¼õōÊë¹ ®ŎĨ ħµ ¼ĤËĤìħĝġÜìÊæëµĢËĤìħµçĥĥµ¼ĠĎÊëÕĈÊ ĪçŎĔìÊÊêæīäæËōìĚËġÕàÊħÎħµçĥÕñĨ çĤÊĦæëµËĨê»êĸËðêçªçĥÎ Ģì ħŎĝĈ ËĠ ¼ĝĠ ĦìêËÏĠ ËÎ ĦÊëġĨ íŎĤĢËġºĥĨëĐêæÛōÊê ğŎñ¶ðĪ»íŎÕð ĢËĤìħµ¼ĤËĠìËÔģōÊëÎËĥÎğŎĥµ¼ĠĦìêËÏĠ îīÏáĠ ¼ºĤËä »ËĨ Ħìīà êæ ÊêËÏÜÊ ËĠ ¸ĥĨëĐ ´ō Óġð ħÎ ğŎĤÊīÔ¼ġĤ çĤÊ Ħçô ğŎĥµòĹÔçōËÎ敖ğōĪëÎóŎªæÊì¾ æëµ ĢÊæëĠ ÿðīÔ »êĸËðæëĠ @ ģōÊ çō¾ ¼Ġ æīÜīÎ ĢËĤì ħĤËđðËÕĠ Ī »ËýĈÊ ìÊ ´ō ëĨ ħĝŎðīÎ >»êĸËð æëĠ ħÎìËŎĤïªÓðÊĦçôħĥōæËĩĤËĠ¸ĥĨëĐ ħÎÓÏñĤËÔÓðÊĢÊĪÊëĐħĤËĨ˹¾òĹÔ´ō ĚËÏĤæħÎħµ»ÊĦæËđÕðÊīðĪ¼ÕōËđ¶ŎÎģōÊ ğōīô ćĝāĠ çō¾ ¼Ġ Ģ¾ ēĐÊīĠ ĸËġÕàÊ »êËŎñÎ ¼ðīĠËĤ ěÕĔ ħµ çĥÕñĨ ËĠÊ ÓðÊ ¼µËĥÕõàĪ íŎ¯ çĤìëĐ ģÕôÊæ ìīĥĨ ËĩĤ¾ ßŎÜëÔ ëÕäæ ħÎ Êê ëñª çĥĨæ¼Ġ ëÜíĥĠ ËĉĔÊĪ ģōÊ çŎĥÏÎ ħµ ÓðÊ Ħçĥĥµ êæ ħµ ¼ĩÜīÔ ĞçĈ ËÎ ĢËĤì ħÎ ÓÏñĤ ËĠ ¸ĥĨëĐ ÓĤīõä >æêÊæ æīÜĪ@ Ģī°ġĨ ³ËĥÕõàĪ »ËĨ Ī ìĪËÝÔ ¼ºĤËä ÓĤīõä ĢËĤìĚËÏĔêæ¼ðīĠËĤěÕĔ ËĠ Ħ˺ōËÜ æīô¼Ġ ĚËġĈÊ ëõÎ Ēīĕà ĢËġÕđ¹ êæ Êêæīäħµ¼ÕĔĪÓðËݵ Êê ËĨ ħĤËðê ħÜīÔ ËÔ ğŎõµ ¼Ġ óÔ¾ ħÎ ÊêģōʼĜĪğŎĥµÍĝÜæīä¼ĝĠĢËĠê¾ħÎ ĢÊçĤìëĐËÔğōêÊéºŎĠÊĪËĨĦæÊīĤËäëąĤħÎ ÒÊìËÝĠĢçôēôËĈĞëÜħÎÊêĢËôëÕäæ ěÎËĕĠêæĢ˵æīµìÊĆËĐæĚĪÊçÕĠ×áÎçĥĥµ ħµ ë¹Ê æīô ¼Ġ ħĤÊê˵Ëōê êËŎñÎ ËĨ »çÎ ëĨīôêĪìħÎËμĝ¶õĠ®ŎĨģōçĜÊĪĢËġĨ ħÏōëČ ĹĠ˵ ¼Ġæ¾ ħÎ ĢËõĤÊëÕäæ ĢæÊæ ®ŎĨĢĪçÎóōīäÿŎáĠìÊËĩĤ¾ĢæëµçŎĉÏÔ ħÕôÊçĤ ¼¹çĤì êæ ħµ ¼ĜĹĕÕðÊ Ī ĞÊëÕàÊ çĥôËÎ –š ìÊ çōæìËÎ ìÊ ïª êËĩÎ ħµ ¼ĤËĠì ğÕõºŎĠëηêīÏðÊëÕðÊìÊĦçĥĥµÌËùÕĈÊ ËĤÊæÊêæīäħµ»æëĠîīÎīÔÊěäÊæêæ ¼ĉüīĠìÊ»êĪ¾ĞëôìëĀħÎÓô˺ĤʼĠ

ÒĹŎùáÔÍñµħÎÊêĢÊëÕäæËĠÓðÊĞìĸ

ïđĤħÎæËġÕĈÊĪ»æËĕÕĤÊë¶đԐòìêĪëĥĨ

Ģçô¼ĤËÎëĔìÊħµğŎĤ¾çĥĠìËŎĤËĠğŎĥµÍŎČëÔ ğōìËðçĥġĤÊīÔÊêËĩĤ¾ĪĦæëµ»ëŎ¹īĝÜËĩĤ¾

šš»ĦêħªĸŃÎ No 38

Womens

december 2013

˾˼

ìʼġŎĤħµ¼ÕŎĉĔÊĪħÎÓÏñĤËĠħµÓðÊ êæËĠğŎĥµ¼Ġ¼ĩÜīÔ¼ÎçĥÕñĨĦæëÎËĠ ħµ ¼ĤÊæëĠ ħµ ğŎĥµ ¼Ġ ¼¹çĤì »Ê ħĉĠËÜ ħĤËĨÊīä»æÊì¾Ī¼ĔëÕĠ»ËĨòëºĤ¼Õà ĢËĤìzħµÊêæīä¼ÕŎñĥÜ»ËĩôëºĤçĤêÊæ çĥĥµĢËĩĥªçĥĤÊīÔ¼ġĤÊêyçĥÕñĨÓðæĪëĐ Ħ˺ĤĢËĤìħÎçĤêÊæēàĢÊæëĠħµģōÊïà ³ËĥÕõàĪ êËŎñÎ çĥôËÎ ħÕôÊæ ħĤËÕðæĪëĐ ħµÓðÊģōÊĢ¾ìÊëÔĦçĥĥµĢÊëºĤĪÓðÊ ēà ´ō ĢÊīĥĉÎ Êê ¼ÕðæĪëĐ ģōÊ ËĠ ĢËĤì çĤÊħÕĐëō骼ĉŎÏĀ ģĠ»īġĈëÕäæĞæëĠħµğĨÊīåŎġĤģĠ ĪěŎùáÔħĠÊæÊ»ÊëÎħµ¼ġŎġùÔ»ÊëÎÊê ħ¶ĥōÊħÎçĥĥµğĩÕĠëºōæëĩô´ōêæ¼¹çĤì Êê »æÊì¾ ģōÊ Ī y çôËÎ æÊì¾ çĤÊīÕŎĠ ĪÊz


çĤêÊæìËŎĤğñŎĥġĐħÎËĨæëµÊë¯ òËġð¼ñŎĝºĤÊìÊħġÜëÔ³êæêĸæ

¼ĥČ»æë¶ōĪêğñŎĥġĐĞīðÚīĠçĥĥµ¼Ġ ħµæêÊæÓŎñĥÜĢĪçÎĪ¼ĠīĔ¼ºĥĨëĐĪ ĢËĩÜ»ËÜ»ËÜêæĢËĤìćĐËĥĠĪËĨìËŎĤħÎ ¼ĈËġÕÜÊ ÓĜÊçĈ »ÊëÎ ËĠ ÓðÊ îËñà ¼ĠßĝøĪ»ëÎÊëΐÓôīĤëðģŎŎĉÔēà ħÎëÝÔ ħĤËđðËÕĠ Ī ĚËà ģōÊ ËÎ ğŎºĥÜ ĦêËôÊ ËĩĤ¾ ħÎ ¼ōËĨ ĦçōÊ ħÕäīĠ¾ ģĠ ħÎ çĤīô¼ĠÌīñáĠíŎĤÛōÊê»ëĠÊĪĞæëµ ħĤĪĦæīÎÛōÊêħĤËĨæëµìÊ»êËŎñλÊëÎ æêÊæÓŎĠīġĈ ìÊ »êËŎñÎ ĚīÉñĠ »êĸËð êçª êīāĤ¾ËĠħĉĠËÜĦçô×ĈËÎħµÓðʼĝÈËñĠ ěÕĔçôËÏĤěĠ˵Ī¼ĔëÕĠçōËôĪçōËÎħµ ğŎĤÊæ¼ĠħġĨËĠ”»êËÏÜÊÚÊĪæìʐ¼ðīĠËĤ ħµ¼ĤËĤì³ËĥÕõàĪ»ËĨĢËÕðÊæĪ¼¹çĤì Ģ¾ìÊÓðÊëÔÓŎġĨʼÎçĤÊĦçô¼ĤËÎëĔ çĥōī¹¼Ġ Ģ¾ ħÎ ĦæÊīĤËä ĢÊæëĠ ħµ »íŎ¯ ìīĥĨĢī¯ÓðÊêĪ¾ĞëôģōÊyîīĠËĤz Ī êĪëČ ÞĹāøÊ ħÎ ĞīġĩđĠ ģōÊêæ íŎĤ ¼ōËĨêĢËĨÊīäËĠħĤīº¯æêÊææīÜĪêËåÕĐÊ ËĠĢËĤìÓōëÙµÊħµ¼ÔêīøêæğŎÕñĨ¼ĝĠ ’çĤêÊçĤ¼ĜĹĕÕðÊ®ŎĨæīä¼¹çĤìêæ ħĕÎËð ħÎ ħÜīÔ ËÎ ħµ ÓðÊ ÍĜËÜ ĢËĤì ħÎ ÓÏñĤ æëµ ĢËĤì ËĨæëµ ¼åōêËÔ êËŎñÎ ĆËġÕÜÊ êæħĤËŎĠêĪËä ćĠÊīÜ ëºōæ ¼ĤìĢÊëÏĨêìÊ»êËŎñÎçĤÊĦæīÎëÔ¼ĔëÕĠ ìÊ æëµ ćĠÊīÜ »īð ìÊ ħµ çĤêÊæ æīÜĪ çĥÕñĨêÊæêīäëÎ ¼ġĩĠ Ħ˺ōËÜ Ī ĞÊëÕàÊ

ëÔëōæ ¼ĝŎä ħµ ĞæīÎ ïĤËô òīä ¼ĝŎä ¼ōËĨħõōêËĠ¸ĥĨëĐêæħµ»êĸËðæëĠËÎ ĞçôħÜÊīĠæêÊæ»īĔ ¼ĥŎĈæīġĤħµ»æËōìĢËÕðĪæħÎģĠ íŎºĤÊğČ¼ÕŎñĥÜ»ËĨħõŎĝµìÊ»êËŎñÎ ÓĔËĀ ûŎĉÏÔ ĢæÊæ ĢËõĤ »ÊëÎ Ī çĤæīÎ ¼ōËĨ ħĤīġĤ ĦëĠìĪê ¼ÕŎñĥÜ »ËðëĐ çĥ¯ ËĠÊ ĞæīÎ Ħæëµ ÒæËĈ çĤæīÎ ¼ĜËĈ ¼Ġ ¼ÕĔĪ ĞæīÎ ħµīô ĹĠ˵ óŎª ĦËĠ òëñªÓðĪæzÓđºŎĠ»ëÕäæħµĞçŎĥô ìÊ ÚĪëä ìÊ ěÏĔ ħµ çĥµ¼ĠêīÏÝĠ Êê ĪÊ ĦçŎôīª¼ðËÏĜħ¯çĤÊçÎħ¶ĥōÊ»ÊëΐħĤËä òëñªÓðĪæÊëōì‘æëŎºÎï¶ĈòæīäìÊ çĥµçŎōËÔÊêËĨîËÏĜçōËÎ ěÈËñĠģōÊğĩĐĪÊçŎðê¼ĠëąĤħÎ ģōÊĞæëµ¼Ġë¶ĐģĠħµÊ믐æêÊæě¶õĠ ĪÊ ¼ùåô ğōëà ěĠ˵ ûĕĤ æêīäëÎ æêÊçĤ ¼ĠĪíĜ ğÕđ¹ ĪÊ ħÎ ħµ ¼ĤËĠì ÓðÊ ÊêĪÊĦëåñĠĪêĪËÎěÎËĔëŎČ»ËĨħÕðÊīä Ě˶ōæÊê´ōīԐģµĦ˺ĤzÓđ¹çĥµěġáÔ Óđ¹ ģĠ ħÎ yÓñŎĥġĐ ´ō ěÙĠ ¼ÕñĨ ’Ě˶ōæÊê æêīĠêæģĠħµ¼ĤËĠìĸīġĉĠĞæëĠ çĥĥµ¼Ġ¼ĥŎõĤÍĕĈğĥ¶ŎĠÓÏáøğñŎĥġĐ ĪËĨħĤËðêħµ¼ÕŎñĥÜ»ËĨħõŎĝµËÎËĩĤ¾ ĦçŎõµëōīùÔħÎíŎºĤÊîÊëĨ»êĸËðæëĠ ďōëáÔËλêËŎñÎçĤÊĦçôĦçĤÊêğñŎĥġĐìÊ ¼ôīªğõ¯Ģ¾ìÊğñŎĥġĐģÕĐë¹ĦçōæËĤĪ

»ÊëÎîīÎīÔÊËÎĞæīÎħĜËð–› »ÊêīôěÎËĕĠêæÒÊëĨËąÔêæÓµëô ğŎÕĐëŎĠ·êīÏðÊëÕðÊÓġðħÎ˪ĪêÊ »êËŎñÎ »ÊëÎ ğĤËġ¹ ħÎ ħµ »ëŎñĠ ħÕäËĥôëŎñĠ˪ĪêÊêææëµģŎĜËĉĐìÊ ëºōæĢËĤÊīÜĦÊëġĨħÎÓðÊ»ÊĦçô ħÕñõĤ îīÎīÔÊ ¼ÏĕĈ ÓġñĔ êæ ĢËõōËĨêæÊëÎĪëÕäæĪæËÎħµğōæīÎ ëÕ¹êíμġµģĠìÊËĨëÕäæĞçôËĥô¾ ¼¶ōëÔ´¯īµĢËõōËĨêæÊëÎĪçĤæīÎ æīλëÕäæħÎçĥĠħĔĹĈËĨêæÊëÎìÊ ģōÊ Ī æīÎ ħÕñõĤ òëð Óõª ħµ çĥµ ¼đåĠ çĨÊīåÎ ħµ æīÏĤ »íŎ¯ êæħµwòëĨÊīäħµ¼ĤËĠìËÔħÕÏĜÊ Òêīø ħÎ w æīÎ ħÕñõĤ ģĠ êËĥµ ËĠ ëð Óõª ħµ »ëñª ħÎ ¼đåĠ òêæÊëÎçōËÏĤĪæËÕðëĐ¼ĠĞËŎªæīÎ æīÎ ¼ĜīġĉĠ ¼ōÊëÜËĠ çõŎĠ ħÜīÕĠ ğōçôĦæËŎªÓàÊëÕðÊ»ÊëÎħµ¼ĤËĠì ĦæÊæĞËÝĤÊîīÎīÔÊêæħµ»ê˵æêīĠêæ Óđ¹ÌÊīÜêæħµĞæëµ¼ĜÊīðĪÊìÊæīÎ ËĨëñª ËÎ ħµ çĨæ¼ġĤ ĦìËÜÊ òêæÊëÎz ´ōêæħµĞçõĤħÜīÕĠģĠyçĥµÓÏáø ¼Ġ »íŎ¯ ħ¯ ĦëđĤ Īæ ħĤËÕðĪæ ÓÏáø ’çôËÎĦËÏÕôÊçĤÊīÔ êīýà îīÎīÔÊ êæ ħµ ¼ñµ ëĨ ¼ĜīġĉĠ ¼ÔËġĜ˶Ġ ëŎ¹êæ ¼ĈīĤ ħÎ ÓôÊæ êæÊëÎ »êīā¯ æīÎ ¼ĉŎÏĀ êËŎñÎ Ī æīÎ ħµ ¼ñµëĨ ËÎ æêÊæ ēà īÔ ìÊ ëÕ¶¯īµ ëĨÊīäħÎěÎËĕĠêæËĠʐçĤíÎîĸçĨÊīåŎĠ »ËĨ ×áÎ êæ çĨçŎġĤ ĦìËÜÊ òëÕ¹êíÎ ’çĥµÓµëôħĤËÕðĪæ¼ĜīġĉĠ ĦæÊīĤËä ´ō ëÕäæ ģōëÕ¹êíÎ ģĠ ĪĦçô·êíÎĢËġĜ¾êæħµĞæīÎæëµëÜËĩĠ ĚÊëÏŎĜ¼ĝŎäËĨæëµħĉĠËÜħÎÓÏñĤëĨËĄħÎ ğĩĠģōÊħÎĞæīÎĢÊīÜīĤ¼ĤËĠìģĠçĤæīÎ Ħçô ·êíÎ ¼ĥōçĜÊĪ êËĥµêæ ģĠ ĞæëÎ ¼ª Ī»æËùÕĔÊĂËáĜìÊçĥÕđºŎĠģĠħÎħµĞÊ ħÕñÎÊĪĪÓñōËÎÒæīä»Ëª»Īê¼ĈËġÕÜÊ »ÊëÎģōÊĪòËÎæËôòËÏĤ»æëĠ®ŎĨħÎ ÓðʼĐ˵¼¹çĤì çĥĤËĠ ģĠ ĦæÊīĤËä Ğæëµ¼Ġ ë¶Đ ¼Õà ħĤÊê˺ĤÊěĩð¼ōËĨêËÕĐê¼ÎëČ»ËĨĦæÊīĤËä »êËŎñÎ ħµ ĞæīÏĤ ħÜīÕĠ ģĠ çĥÕôÊçĤ çĥÕñŎĤ ËĠ Ģī°ġĨ æëµ »ËĨ ĦæÊīĤËä ìÊ ģĠ ËĠÊ ğōËŎÎ ëąĤ ħÎ çĥñªæīä ğĨÊīåŎġĤ

˾˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĢËÕðæëµĒëôĢËĤìĢËĠìËðœ»ħŎĤËŎÎ

ĢËĤìħŎĝĈÓĤīõäËÎĦìêËÏĠ¼ĤËĩÜìĪêëÏĠÊīĤ—šÓÏðËĥĠħÎ

îÀêêæĪËōçĠĪ¼đĥø»ËĨæËĩĤ¼ĤçĠħĉĠËÜ Ī óĕĤ ģōëÕĩÎ çĥĤÊīÔ¼Ġ ÓĠī¶à Ī ģŎĤÊīĔ ËĩĤ¾ ËÎħĝÎËĕĠ»ÊëÎĪçĥĥµËđōÊħĥŎĠìģōÊêæÊêÓŎĜīÉñĠ ĪçĥĥµæËÝōÊÍðËĥĠ¼ĠíŎĤ˶ĠçĥĤÊīÔ¼ĠËĩÕĤīõä ĦæÊīĤËäĪĢËĤìħŎĝĈÓĤīõäħÎþīÎëĠÒŶõĠ »ËĨêËĥŎġðĪ¼ÈËġĨæë¹æËÝōÊËÎçĥōËġĤÍŎĕĉÔÊê ¼ĝùĐ »ËĩôêÊí¹ çĥôËÎ ħÕôÊæ ¼ĉð ďĝÕåĠ »êĪëüêËŎñÎçĥōËġĤħŎĩÔĢËĤìÒŶõĠĦêËÎêæ ħÕõµ ëÏäêËõÕĤÊ ħÎ ÒËčŎĝÏÔ »ËĩĨ˺Õðæ ÓðÊ ÒËĤ˶ĠʼĠËġÔĪĦæë¶ĤËđÕµÊĢËĤìģÕäīðËōĢçô þīÎëĠħĉĠËÜ»ë¹Ħ˹¾»ËĨĦ±Ī못ÊëÎÊêæīä çĤëŎºÎê˵ħÎÒŶõĠěŎĝĕÔĪĢËĤìÒŶõĠħÎ íµÊëĠĪ¼ĤçĠ»ËĩĤËĠìËðËÎĞÊĪçĠêīāÎģŎĥ°ġĨ êæ ħĉĠËÜ ìÊ æëĐ ëĨ çĥôËÎ ê˶ġĨ ĢËĤì ćĐÊçĠ ĦçōçªĢæëµģµħõōêĚËÏĔêæ»ëõĔĪßāðëĨ ĚËàêæíŎĤģōÊĪçĤÊçÎĚīÉñĠÊêæīäÓĤīõä çôËμĠÓåÏôīä»ÊħĉĠËÜēĕáÔħōËĠĦçĥō¾Ī Ī Ģì »ëÎÊëÎ Ī »æÊì¾ ğōêÊæ¼Ġ ĞĹĈÊ ħġÔËäêæ ¼ĤËĠìĢËĤìħŎĝĈ ¼ÕĤīõäħĤī¹ëĨīáĠĪæëĠ ìËČ¾ Êê ħđĔĪ ĢĪçÎ »ÊĦìêËÏĠ ħµ çÎËō¼Ġ ēĕáÔ »ëÎÊëÎĪÓĜÊçĈ»ÊëÎĢËĤìĦìêËÏĠæËÎìĪëŎªğŎĥµ æêīµĢì»īð¾ ËĥŎĤ”ĢËÕðæëµĢËĤì»æÊì¾ĢËĠìËð ĒëôĢËĤìħĝĠīµ ĢËÕðæëµ ÒËÏä ĢËĠìËð ĢËĤì ħÕŎĠīµ ĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæĢËĤìħōæËáÔÊ ĢÊëōÊĢËÕðæëµĢÊë¶ĠæĢËĤìħōæËáÔÊ ĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæħōæËáÔÊĢËĤìħōæËáÔÊ —•–˜/––/—š –˜ž—/ž/™ No 38

Womens

december 2013

˾˺

ĢÊëōÊ

çôËÎīªË¶ÔêæĞÊĪÊçĠ êæĢËĤìħŎĝĈÓĤīõä ħÎ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ òëÕñ¹ ďĝÕåĠ ĒëĀ ĢËðËĥôê˵ ħµ ħÕĐËō ģŎĜËĉĐ Ī ¼ĈËġÕÜÊ ĢÊëºĤ Êê ĢËĤì Ēīĕà ğō±ê êæ ÓðÊ Ħæëµ ÓĤīõäĪĊ˯ËĔĢÊëōÊ ģÕõµ Ī ¼ñĥÜ æīĩõĠ êīāÎ ĢËĤì ďĝÕåĠ ¼ĠËðÊ ËÎ Ī ÓðÊ ħÕĐËō òëÕñ¹ ħÎ ěōçÏÔ ¼ôĪëĐ ģÔ êæ îīáĥĠ Ħçōçª ´ō çüĪĢìçüĞīðêĪÌÊæ¾ÓðÊĦçôħĉĠËÜ Êê ĢæīÎ Ģì çü ¸ĥĨëĐ ĢÊëÕäæ ħĥÕä ¼ĤËñĤÊ ÚÊĪæìÊÓðÊĦæÊæËĕÔêÊíŎºĤÊîÊëĨ»ÊĦīŎôħÎ Īê˶ô¾Ħ˹æÊæìÊÚêËäĚËð–ìÊëÕġµĢÊëÕäæ çüëÎÌīµëð»ËýĐĢÊëōÊêæçôËμĠæīĩõĠ Ī漶ōêæħµÓðÊĦçôëÕõŎÎĢËĤìĒīĕàģŎĜËĉĐ óÏĥÜĚËĉĐ»ËĨÓŎùåôìÊïµËĨĦæëŎäÊĚËð î˶ĉĤʼĝĝġĜÊģŎÎßāðêæħµçĤçôëŎºÕðæĢËĤì ¼ðËŎð ¼ĤÊçĤì ËĩĨæ íŎĤ ëüËà ĚËà êæ ÓĐËō Ī ĢÊëōÊ ëºōæ »ËĩĤÊçĤì Ī ģōĪÊ ĢÊçĤì êæ Ģì çĤêÊçĤğĨÒËĔĹĠĦìËÜʼÕàħµçĥÕñĨĢËÕðæêīµ êīĀ ħÎ çĤÊĦçô Ğī¶áĠ ÒçĠ ìÊêæ ïÏà ħÎ Ī ¼¶ō çĥĤËĠ ħµ ÓðËĩĜËð ĢËĤì ħŎĝĈ ÓĤīõä ¼ĝµ ÓðÊæīĩõĠ»ëõÎħĉĠËÜ»ËĨæêæģōëÕÕåðìÊ ħµ¼ÏĨéĠ ĪĦçĤËĠÍĕĈćĠÊīÜ êæĦçōçª ģōÊĪ êæ»ìËðÓôīĤëðĪÊíñÎóĕĤ¼ÏĨéĠģŎĤÊīĔ ĞĪÊçĠêīĀħΐçĤêÊæËĩĤ¾¼ÕĠī¶àĪ»êÊæÊğÕñŎð ģōÊ ¼ĝµ êīĀ ħÎ ÓðÊ ĦçĤËðê ÍŎð¾ ĢËĤì ħÎ ħÝŎÕĤ çĤÊĦæīÎ ÓĤīõä çĜīĠ ÒËĈËġÕÜÊ ìÊ ħÕðæ ħµ çĨæ¼Ġ ĢËõĤ ĢËĩÜ êīõµ š• êæ ÒËĕŎĕáÔ ÓĤīõäæêīĠĢÊëñġĨĎëĀìÊĢËĤ쟚•ËÔŸ–• ğŎĤĪĞīð´ōħδōæíĤĪçĤīô¼ĠćĔÊĪ¼ñĥÜ ħÎíŎĤÊê¼ĤÊĪêÓĤīõäËĩÕĤīõäÓðæģōÊìÊ ´ōĢËĩÜêæħĕŎĔ斝ëĨêæÓðÊħÕôÊæĚËÏĤæ çĨæ¼ĠÓðæìÊÓĤīõäëØÊëÎÊêæīäĢËÜĢì ĢËĤìçÎÓŎĉüĪëºĤËõĤ¼ĝµêīāÎËĨêËĠ¾ģōÊĪ ÓĤīõäħġĩĤ¾ìÊ´¯īµ»Êħôī¹ËĩĥÔģōʐÓðÊ æīô¼ĠĚËġĈÊĢËĩÜÓŎĉġÜďùĤëÎħµÓðÊ ÓĩÜêæħµğōêÊæ¼ĠĞĹĈÊÓÏðËĥĠģōÊêæ ĢËĤì ħŎĝĈ ÓĤīõä »ËĨĦīŎô Ģæëµ ģµħõōê òĪæëÎ ¼åōêËÔ Ī ëŎāä ÓŎĜīÉñĠ Ī ħđŎĄĪ »ËĩĤËĠìËðÒËčŎĝÏÔ»ËĩĨ˺ÕðæÓðÊĢËĤìģŎĜËĉĐ

ĢËĩÜ ³ËĤëāä »ËĨĦçōçª ìÊ ¼¶ō ÓĤīõä ëĨæêÊæħĉĠËÜêËÕäËðëηêíλëāäħµÓðÊ Ī»æëĐëąĤìÊħ¯ģõäĪçĥÔæë¶ĝġĈĪêËÕĐê ¼ÕŎñĥÜ»ËĨêīÕµËĐîËðÊëÎħµ¼ĉġÜëąĤìÊħ¯ Ī ¼ñĥÜ êÊì¾ Ī ħÝĥ¶ô ÍÏð Ī æīô ĞËÝĤÊ æīôĢËĤì»æÊì¾ĢæëµæĪçáĠĪ¼¶ōíŎĐËō¼àĪê ëĨĦÊīåōæÊì¾»ËĩĤËñĤÊĪĢËĤìæêÊæĞËĤÓĤīõä »ÊëÎĦìêËÏĠ¼ĤËĩÜìĪêëÏĠÊīĤ—šìĪêêæĚËð ÓĤīõä»ËĨĦīŎôħġĨĢËĤìħŎĝĈÓĤīõäīáĠ ê˵ ěáĠêæ êĸËðæëĠ ħĉĠËÜ ĎëĀ ìÊ ħµ Êê ¼ĨæĢËĠìËð ËÎ æīõŎĠ ĚËġĈÊ ĦæÊīĤËä Ī ĆËġÕÜÊ Ğī¶áĠ ĦëŎČ Ī ħŎĤËŎÎ Ī ¼ÈËġĨæë¹ Ī ÒÊëĨËąÔ ħđĔĪ¼Î ĦìêËÏĠ Ī òĹÔ ĞËÝĤÊ êæ ËĩĥÔ çĥōËġĤ¼Ġ ¼ĠīġĈêËąĤÊêËõĐĪĢËĤìĒīĕàćĐÊçĠ»ËĩĤËĠìË𠖞žžëÏĠËðæ–œìÊħµæīÎĢËĩÜħĤËĨÊīåÕĜÊçĈ êĪçø ËÎ çáÕĠ ěĝĠ ĢËĠìËð ¼ĠīġĈ ćġÝĠ ħÎ Êê ĦËĠêè¾ ™ ËÎ ëÎÊëÎ ëÏĠÊīĤ —š »ÊħĠËĥĉāĔ êææīġĤĞĹĈÊĢËĤìħŎĝĈÓĤīõäīáĠìĪêĞËĤ ÓðÊħĨæ˜ìÊëÕõŎÎËĨçĤīä¾ħāĝðÓáÔĢÊëōÊ êīĀ ħÎ ¼ÕĠī¶à ħĤËĉÝÔëĠ ģŎĤÊīĔ ÓōËġà ËÎ ħµ æīô¼Ġ ĚËġĈÊ ÓĤīõä ĢËĤì ħŎĝĈ ´ŎÔËġÕñŎð ħÎěōçÏԐĢËĤìħÎħĤÊìĪêÓĤËĨÊĪ¼ñĥÜûŎĉÏÔ ğō±ê »ÊīÕáĠ ìÊ ëōéªËĤ ´Ŏ¶đÔ ¼õåÎ Ī ÓōīĨ ÚĹĈĦçōçªìʼõåÎÓĤīõäë¹ÊÓðÊĦçôĢÊëōÊ ħĕÏĀ ëÎ ďĝÕåĠ ĒëĀ ħÎ ħµ ÓðÊ ĆËġÕÜÊ ëōéªËĤ Īæīô¼ĠěŎġáÔħĉĠËÜÓðæëōìëõĔĪë¹ê˵ çĥÕñĨËĨÓĤīõäģōÊĢËŎĤËÎëĔ¼ĝøÊóåÎĢËĤì »ËĨħĠËĤģŎȾĪĢīĤËĔÓōËġàËλçĤīä¾ĞËąĤêæ ¼ĤīĤËĔËĨ¼ÕĜÊçĈ¼ÎĪğÕðģōʐ¼ÕĜĪæĪçÕĠī¶à êæĢËĤìÓŎĉüĪëλëąĤğŎĨÊīåÎë¹ÊçĤīô¼Ġ óĕĤ ĢËĤì ħµ ÓðÊ ëōéªËĤ ê˶ĤÊ ğōìÊçĥŎÎ ħĕāĥĠ ħĕāĥĠÒĸīáÔêæçĥōËġĤ¼ĠĪĦæīġĤËđōÊÊê¼¹êíÎ ĢËĤì ¼ÎëĈ êËĩÎ ħÎ ĞīðīĠ »ËĩÎĹĕĤÊ ìÊ ïª ÓµêËõĠ ĢÊæëĠ ħĤËô ħÎ ħĤËô ÌĹĕĤÊ ĞËōÊ êæ ¼ÎĹĕĤÊ»ËĩĨĪë¹ïŎðÁÔĪÒÊëĨËąÔêæ»ÊħĤĸËĉĐ ĪÌĹĕĤÊħĝàëĠêæĢËĤìËĩĥōÊğČëŎĝĈËĠʐçĥÕôÊæ »çĥÔĪÓĤīõäģōçĥ¯æêīĠíŎĤ»æÊì¾ìÊïª ÒĸīáÔģōÊìÊ»çōçÜĚīùáĠ®ŎĨĪçĥÕĐë¹êÊëĔ ĚËġō˪ĞĪÊçĠêīāÎĢËĤ¾ĒīĕàĪĦæêĪËŎĤÓðçÎ ìÊêæ »ÊħðĪëª ÓĤīõä ħŎĝĈ ĦìêËÏĠ æīô¼Ġ ĦçōçªģōÊìÊĢæëµæËōËÎËĥÔĪÓðʼĝµĪÒçĠ êæçÎËō¼ġĤħġÔËäöīùåÎìĪê´ōêæîīáĥĠ ëġÕñĠ êīāÎ æêīµ Ģì ÓðÊ Ğìĸ ÓŎĉüĪ ģōÊ ħŎĝĈĦìêËÏĠĢī¹ËĤī¹ěàÊëĠêæ»ÊħÕñÜëÎóĕĤ ēĕáÔ »ÊëÎ ÓðÊ Ğìĸ Ī çôËÎ ħÕôÊæ Ħçōçª ģōÊ ĪħĤÊêĸËðæëĠğÕñŎðĢæĪæìĪ¼ĈËġÕÜÊÓĜÊçĈ êīāÎĢÊëōÊğō±êħĤÊëÝáÕĠ¼ºĥĨëĐĪ¼ĝĠ¼¹æëÎ


»ňÕŎĠѵĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµňō¼ÔňÉōňĨ¼ōêÊçôňÎ æêīµ¼Ĥ±¼ĐËĠ»ĪÊëå¶ņļ»ňĤŋËð»¡ĪňĤĪīÎѵňĜçŇÈīð æë¶Ňª¼Õð¡æ»ëµīĠçŎĨËĤíņļħÎĢħōĸħĜÊçĤËÕðæêīµ ňµňÔňÎËÎ êňð ňĜ ëÔËōì ¼ĥÕñä ´õŎÔ ŃÎ êËÜĪňÈ Ī ĢËōīä¼ĤĪī¯ŃÎĪÊļËÔĢÊĪīÎêÊçôħÎňÎÊêæÒňĐê¡æ ĢĽÏÎê¡æĢ±¼ðëªêňðňĜ¼Õõ¹ňÎĪňµňÔňÎËÎêňðňĜ ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµňō¼ĠËōňªňµňō¡±ËĠËÈňÎÓñōīŇª ¡æÊìÊìňÔêīĠ ĹĨňô ĢħōĸňĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ĤËôѶŇÔ ňĜ íņļ ÊæňµňĠËōňª ňĜ Ī ¡ĪňōÊêçĥņīä ÊĪÊæĪĪīÎÊëŎ¹æêīµ¼Ĥ±¼ĐËĠ»¡ĪÊëå¶ņļ¼ĤËĠÊçĤňÈ ĢËōŃä»ìň¹¡ļ¼ĐËĠ¼ĤËĥŇĨÓð¡æ¡ĪŃÎĢËĤ±ňµĪīÎÊëµ ňµĢ˵ňŎōê˶ĤÊêŃ¹¼ÔĪ¡ļňĜËÔĢňåµňōĢËŎĤ˵¡Ī˺ĤňĨ ňĜËĨ¡ĪêňĨĢĪňµňĤÊĪæĢłļ¡æĪģņæ¼ōÊëŇäňÎêłì æêīµ ¼ĤËĤ± ňµ ĪīÏÔËĨ ÊæňµňĠËōňª ňĜ ň¶ōæ ´ŇôňÎ ¸Ĥ¡çµňōĪ¡ĪňĤĪīδōíŇĤ´ŇĜŃÎĢËŎĤ˵ħŀĪňĨŅΡæ¼Õõ¹ňÎ Ī ¡ĪňĤňµ Ľ¯ ĢæêĪŋňĨ Ī ĞňÕð ňĥôň¯ êňĨ ňÎ ±æ ĢĪīÎ »êËĠŃĘ »ňĤËÔĪň¯ ¡êËōĽÎ ĪňÈ ĪīĠňĨ »êÊĪňĥņīô ģôŃęÎŅÔ ¡ĪňĤĽñΐ¼ÔňōĪĪçĤ˪ňðĢËĤ±»±æňĜňŀËðĢËō¡æňµ¼ĠĹñŎÈ

¼¶ŎÔňÉōňĨ ëÏĠËÕ«Ňð »— ¼ÔĪň¶ņļ ňġĠňô »±łļ ´ŇªçŇÈīð»ňÕŎĠѵĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµňō ňÎĪ»êňΡīņêňλňÕð¡æ¼ĠÊçĤňÈ»íōìňĈ¡æ±īĠňĜĪīÔËĨ »¡ĪňĤĪīÎѵ ňĜ ĢËŎōêÊçôňÎ ¡æÊìÊìňÔêīĠ ĹĨňô ¼ÔňŎņļĪËĨ »êËô ňĜ ňµ æëµ æêīµ ¼Ĥ± ¼ĐËĠ »¡ĪÊëå¶ņê »ňĤŋËð Īī¯¡īņļňÎîłëÕñņĪ ěðňÔ Ī ëŇÔ ¼¶ŇðËÎ ňÎ ňµ¡ĪňĤĪīÎѵ ňðËÎ ¼ĤËōËô ¼Ĥ˵ňŎðËŎð¡ļŃ¹īŀËÈňĜæêīµ¼Ĥ±»ħºŇªĪľłļêňðňĜ

¼ĤËĤ±¼ŎÔňŎµňō¼ÔĹŎ¶ôňÔ¼ðëªêňÎŃδņêËĥŎġð¼ĤËĥŇĩ¶Ŏª ĦæÊìÊìħÔêīĠģŇĨħôĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ ħÎ —•–˜ ëÎŃÕµŃÈ »ž ¼ÔĪħ¶ņļ ňġĠňôêÊĪī¯ »±łļ ģŎĨħô ŃÎ ´ōêËĥŎġð Ģ˵ħŎŎĠī¶àËĤ ĦĪÊëå¶ņļ »ê˵ĪËĨ ¼ÔÊĽµīġņæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħō¼ÔĹŎ¶ôħÔ¼ðëªêħÎĦæÊìÊìħÔêīĠ ÒËĨ´ŇªĢËÕðæêīµ »²ŎÔĪçĤīÔ ħÎ ÒĦêËÎħ𠼶ŇðËÎ ģŎĨħô ĪīÔËä ¼ðËŎ𠐼ĥŎōËÈ ¼ōËðËō ¼ĤÊíŇä »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ÔħōŋħĠѵ Ī˯êħμ¶ŎôħÎňµňðËμĤËōËôæëµòħ¶õŎª»êĪīÎËÈĪ Ī ĢĪīÎ êÊçôħÎ ÊæĦêËĥŎġð ĞħĜ Ģ˵ħŎŎĠī¶àËĤ ĦĪÊëå¶ōļ ħĜ ĢËōêÊçôħÎóŎĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ÔħŎµħō¼¶ŇÔňÉōňĨ ¼ĠÊçĤħÈçĤħĠêĪīªħÝōæħäħĜĢĪīμÕōëÎňµæëµÊæ¡ļѵĪňĜ »êæËĔģŎĐħðĢËĤ±¼ŎÔħŎµħō»ĪÊëå¶ņê¼ĤËĠÊçĤħÈ»ê˵²ņĪÊê ¼ĥŎðīàģŎĨħôĪ ˾˹

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


²ņĪêŃĤ¼ĤËĤ±ŃÎĢÊçºĤĦæ¼ĐËĠ¼ĤĪīÏĥŎÎÊæ»ħŀËð–••»ħĤŃÎħÎ Īī¯ĦīņļħÎçĤËñĤËŎÕñōëµ»êËôħĜ´ņêËĥŎġð

»Ńä»êËÔĪŃōçŎ§ħÎĞŋħΐÓŇÎêÊçôħÎ »ħµĦêËÔĪ ħĜ ´ŎôħÎ ĦêËōæ ĪīÎæêËĤ »Ń伺ĤĦêĪ¸ĤĦæħÎĢËÕñņīµĪīÔËä ¼ō²ņĪêŃĤ»ĪÊĽŇ¹êĦĪëÔÊĪæĪĦĪħōÊëµĪŌÎ »ĪīÎæëµħĠħÜêħÔ»ĦêÊçŎÈħµĦêËÔĪĪħÈ ¼ôħ¶õŇª îËä ħ°Ĥīä Ģħōĸ ħĜ ÊëµêËĥŎġð¼ĤÊêÊçôħÎ ħĤËÈĪīÔËäÊæħµħĠËĤêħμōËÔѵħĜ »ħ¹íņê˪ »ê˹íņê˪ ģñĜŃÈ ģŎÕñōëµ ĦĪĦçĥņīä¼ĤËōËô¼¶ŇĠËōħªëņç¹ËÈÓñņĪ ĪħĜ êħÎËĤħª ¼ĤËĤ± ¼ōêÊçôħÎ Êæ¼ŇÔ ħµ »Ëºņļ ¼ĤÊêĦæĦ²ņêæ ¼Õõ¹ ħÎ ĪĦêËô ĪħÈçĤËäëĤìêħμÕŇĜѵĹŎĠ˵¼ÔËÎħä ¼ºĤĦæ ¼ŎºĤë¹ êħð ħĜ æëµ ¼ōë¹ÊçŇª ĪħºŀħĠѵ ¼Ĥ˵ħôħÎ ĪīĠħĨ ħĜ ĢËĤ± ģôѶÎŅÔ ħµ Êæ¼ĤËĤ± ¼ĤËĨ ÊæÒŋĪ ħĜ Ģħ¶Î »êÊçôħÎ ĪĢËōŃä »ħºŇª ŃÎ ³ĦĪ ÊæĢ˵ħ¶ŎÔÊëµīġōæ ħĤæêʲÏŀħĨ ¼ōĪĪ²ŇĠ ¼ÔËÎħä ĪÒĪħ¶ðĦæ ħĜ ´ņíņļ ĢËĤ± ĢËÕñņīµ »êËÔĪ ¼ĔĦæ ĞħÈ »–– Ħêħªĸ ħĜ ¼àīÕĐ ħōÊæuĢËĤ±v»ħōĦêËĠ±

ħōĦĪħðħµ êÊìħĨ œ•• ģŎÕñōëµ ĪīÔËä êħð ħÕñä ¼¶õŎÔ ¼ĤËĤ±¼äłæĪêËÎĪħõҵ ¼Ŏµĸ˯»Ħ²ņļĪêħ ÎËĤħª ¼ĤËĤ± ÓðËÈ ħĜ ĢÊĪħÈ ħÎ »²ņĪêŃĤ ìħ¹Ħê ħÎ Ģ˵ĦĪħĥŎŀѶŇĜ ¼Ňª ĢËÕðĪçĥŎĨ ¼ĤËĤ± ĢËōŋËμĤçĥņīä¼ÕðËÈ ĪīĠħĨ »ĪĪêħð ħĜ æħðħĜœ•ħõō²ņĪêŃĤ¼ĤËĤ±ĢÊêħÎËĤħª »ħĠËĤÊĪĽÎ ħÔŋĪ ĪħĜ ĢËÕðĪçĥŎĨ ¼ĤËĤ± îËÎ ´ŇÔ˵ ħōħĨ ĢËŎĤçĥņīä »ìêħÎ ħĜ ê˵ ¼ĤÊçōħĠ ¼ōêÊçôħÎ ĪĢçĥņīä ħĜ ĢËÕñµËª ¼ĤËĤ± ńëµĦæ ÊæħºŀħĠѵīŇĤ ĪħÈ »ĪĪêÊīä ħĜ ¼ĜËĠŃð ĪĢËÕñĤËčĐħÈ ĢÊæħŎōçĤħÎíōê ĢËÕñņīµĢËÕðæêīµħĜħðËμĤËōËô ¼ĤĪīϵĸ˯ ¼ĥÔë¹Ī˯êħÎħĜ ħÎ ¼àīÕĐ Ī¼ōĦĪħÔħĤ ¼ÔËÎħä ¼ĤÊçōħĠ ĪĪæ ħĜ ¼ĤĪīÎ êÊĪ±æ ËĨĦĪêħĨ Êæ»ìÊīåŎĤËñµħō ³ĦĪ»ħµħĤËôѶŇÔĪÒËÎħä¼äłæĪêËÎ ĪħÈ ŃÎ ĦĪħĤËÕðæêīµ ħĜ ĢÊīŎĠ ħµËÔ ¼µħōĸ ħĜ ĪīÎÊëµ ÒĦīĈĦæ ĦêËĥŎġð Īħōħ¹êħġõŇª ¼¶ŇĤ± ĢËÕñņīµ ħ¶ōæ ĪĢĪÊëµëŎÎħĜêËÜêłìħ¹êħġõŇª¼ĤËĤ± ĦĪÊëŎ¹ħĤŅĜ ĢËōíņê ÓñōīŇª ³ĦĪ ¼¶ŇĤ±¼ĤæëµĢËõŎĥÕðĦæ»ħ¶ōæ¼µħōŃĨ ¼ōêÊçôħÎ ŃÎ ÒĦīĈĦæ ŃÎ ħ¹êħġõŇª ¼Ĥ± ³ĦĪ ¼ĤçĤËðËĤ ĪħĤËŎŎµĸ˯ ĞħĜ ¼äłæĪêËÎħĜħµĪīÎħŀËäĪħȐħĤĪīġĤ »ļĪīñŀħĨ¼ĤËĤ±ÊæĢËÕðæêīµ»ËÕñŇÈ ĢËĨĢ˵ħŎŎðËŎðħÎíŎàĪĦĪÊëå¶ņļĪËĤ ĪħÈ ĦêËōæ ëÔËōì ¼ĤËôѶŇÔ ŃÎ ģņêçÎ »ħĠËĥÔĦīĈĦæ »ĦĪħÈ »ÊļĦêħð ħĤÊīŎĠ ĪĪīÎĪī¯ ŃÎ »ħµĦêËĥŎġð ¼ĤÊêħå¶ņļ ¼ôħµÊíōĪ ľħ¹ ħĜ ²ņĪêŃĤ ¼ÔħŀĪĦæ ŃĨ ´ņçĥŇĨ êħÎ ħĜ ĪīÎæëµ ¼ÔħĕĐÊīĠ ÊæĦêËĥŎġð ĞħĜ ŃäĪħÕðÊê ¼ĤÊīÕōħĤ

îËäħ°Ĥīä¼ĤæëµĦæËĠËÈ

¼ōêÊçôħÎ ħÎ ëÏĠËÕ«Ňð »™ »±łļ Īêħ ðĪīĤ¼ŎÔħōËðħµħĜêłì¼¶ŇŀħĠѵ »Ë¹íņê˪ĪêËô¼ĤÊêħÎĦīōļħΐ¼ġōæ˵ËÈ »ĪÊëå¶ņļ ¼ĤÊêħĥņīĤ ëņç¹ËÈ ÓñōĪ »êËô ħĜ »²ōĪêŃĤ »êŃÜĪÊêŃÜ æêīµ ¼Ĥ± çĤħ¯ ĪçĤËñĤËŎÕñōëµ Īī¯ĦīņļħδņêËĥŎġð ³ħōĦëŎÝĤì »Ħ²ņêæ ĦêËĥŎġð ĪħÈ ĪīÎêŃÜĪÊêŃܼŎµĸ˯ĪĦĪħĤĪīÎѵĪļѵ –••»ħĤŃÎħβņĪêŃĤ»êħñĤÊêħðħĜħµ ¼ĤÊçºĤĦæ ¼ĐËĠ ¼ĤËĥŇĩÕðĦæĦĪ »ħŀËð ħĜĞŋħÎĢĪī¯ĦīņļħÎħÔĸĪĪħĜĢËĤ± ĹŎĠ˵ »êËô ħµ çĤËñĤËŎÕñōëµ »êËô ħĜ¼ŀËðģŎĠĦæħðĪĪæľËðĞħÈĪħ ÕŇĜѵ ¼¶ŎäħōËΐĪīÎħĤĪīÔËäĪħȼĤĪī϶ōÊæ ĦæËōĞħÎÒħÏōËÔ¼Ĥ˵ħŎŎµĸ˯ħÎëÔËōì Êêæ ¼ĤÊçĤËõŎĤ ħÎ ħµħĠËĤêħÎ »ËÔĦêħð ħÔêīµæëµŅª¼ÕðĦæğĝŎĐħÔêīµçĤħ¯ ħµ æëµĦæ ĢËŎ¶ŇĤËĤ± ¼ðËÎ Ģ˵ħġĝŎĐ ¼ĤĪī°õŇªĪĦêħμÔĪĦêħÎĢËōħÝĤħªŅÜ ÓŎĜѵĹŎĠ˵ħµĦêËōæĦĪħĤËĤ±¼ÔËÎħä ¼ĤËĤ±ħĜîËÎËĨĦĪêħĨĪīÎĢÊĪħĜ³ħō çĤħ¯īŇĤħĜĢËôѶŇÔĪ»ë¹ÊêŃä»ħĤĪīġĤ ²ņĪêŃĤ ¼ÔŋĪ ħĜ ħµ ³ħōĦĪħÔħĤ ĪÒŋĪ ĞËĥÔħŎ§ħōħĨêħÎËĤħª³ĦĪĢËŎ¶ŇĤËðħµ ĪĢËÕñĤËčĐħȐĦëÕōëŇȐĢÊëŇȐËŎÏĠŃĜѵ ÊæħµħĠËĤêħÎ ħĜ ĢËÕðæêīµ ËĨĦĪêħĨ ĪħĤËĤ±ĪħȼĤËôѶŇÔĪĢËō±ħĜ³ħōħÔêīµ ÊêæĢËõŇªğĝŎĐħÎĢÊĪħÈ»êËÔĪĪĞËōħª Ī¼ÕñĤÊì ¼ĠËōħª ĪêËÔĪ çĤħ¯ ËĨĦĪêħĨ ģŎÕñōëµĪīÔËäĢÊëµòħ¶õŇª»êħĤīĨ »ĦêËÎħĜ»íŇªħμ¶ŇðËÎģŇñ¶ōëĥŇĨ æëµòħ¶õŇª²ņĪêŃĤħĜêħÎËĤħª¼ĤËĤ± ¼ÔŋĪ——•»êħÎËĤħª²ņĪêŃĤ¼Ôī¹ĪħÈ ËÕñŇȐĦìËÔ»êËĠËÈ¼ŇªħÎĦīÔë¹ŃäħĜ »ĪĪêħðħĜĢÊêħÎËĤħª»ĦêËĠ±²ōĪêŃĤħĜ ٣٨ ‫ژﻣﺎره‬ ˽́ ١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬


ĦĪħŀ˵˥ŇĤ±¼ĤËĩŎÜ»ĪÊëå¶ņêĢħōĸħĜ´ŇªŃõµêĪĪ¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ êħðħĜ ħªŃô ³êĪ ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼¶ŇðËÎ êħðħĜľËµË¥Ňĥņ±»ìÊĪħºĤËÎĪħĠËĤħºŀħÎêħðħĜ ĪīÎÊçĤ˵Ħļħô¼Ô˵ħĜĢŋÊçĥĠ¼ĐËĠ¼ĥÕðÊê˪ ĢÊêÊçôħÎŃÎħōħĠËĤħºŀħÎĪħȼĤ˵ħŀËäËÔĦêħð ®ŎĨħÎħµħµÊëµĦĪħĜîËÎëÔÊĪæĦĪħōÊëµ¼ô ħĜŅÎËĤľËð–ĢħĠħÔêÊīä¼ĤŋÊçĥĠ´ņêŃÜ ńë¶ÎŅªĢËŎðêīĔ»ê˵ģņë¶ÎêÊçôħÎÊæļħô Ò˵êħĨĦĪħĥņëåÎĪĪæļħô¼Ĥ˵ħĤÊçōħĠħĜĪ ­ħÎÓõōħºŇª»êÊìËÈÊæļħô¼Ô˵ħĜ´ŎŀÊçĥĠ ĦĪħÕņë¶ÎĪīÎĦêħĔĪ»ê˵ĪËĨ³ħōĦīŇô ħÎ ĢÊīÎêÊçôħÎ ĪīĠħĨ ÊæħªŃô ³êĪ ĪħĜ êĦìħĤ»ļŃ¹īŀËÈħĜòËÎĪĪ˯êħμµħōĦīŇô ĢĪīÎêÊçôħÎÊæĢ˵ħÔħÎËμĤæëµçĤħĠħŀĪĦæĪ êħðħĜ ¸ĥōë¹ »êËŎĥõŇª çĤħ¯ ËĨĦĪêħĨ ëÕôËÎ ĪĦĪÊëå¶ņê ĪħÈ »ê˵ĪËĨ ¼ÔħŎĤīÜ

š êħĨ Ģħōĸ ħĜ ħĤËĠËĤħºŀħÎ ĪħÈ ¼ĤæëÎĦīņêħÎ ħĤËĠìËðĪħȼĤÊêħĥņīĤ¼ôħ¶õŇªĦĪĦĪÊëå¶ņê Êëµ ¼ĥÔë¹êĦĪ Ħ±łê ĪĪæ ĪħÈ »ê˵ »Ńµ êħðħĜ ĢÊīÎêÊçôħÎ ¼ĥÔë¹êĦĪ ¼ĥōīĥņê »êËŎĤÊì ¼Ô˵ Ī Ģ˵ħĠËĤħºŀħÎ ħĜ Ğ˵êħĨ ¼ĤæëÎĦīņêħÎ ĪħÈ ¼Ĥæëµ ¼ÜħÎ ŅÜ ËĨĦĪêħĨ ÊçºĤħÜ »ĦĪħĤÊæ Ī Ģ˵ĦĪÊëå¶ņê Ģħōĸ ħĜ ħĤËĠËĤħºŀħÎ Ģħōĸ ħĜ ĪīÎ ħĤËĠìËð ħÎ ħĤŋËð ¼ÔêŃªÊê ´ŇÔħÉōħĨ ĦĪħõŎĤËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà æëµÊæħªŃõµêĪĪĪħĜĢËōêÊçôħÎ

No 38

Womens

december 2013

˽̂

ŃÎ ĢËÕðæêīµ ħÔħĤīÔËĨ ģŎĠ »ĦĪħĥÔëºŀħĨ ħĜ ¼ÏñŎĤ ¼¶ņêËĠËÈ ¼ĤÊæ ĦĪħĥÔëºŀħĨ ģŎĠ ħµ ħĤÊĪħÈ ģŎĠ »ĦĪħĥŎĔħÔ ¼ĤÊīÔĪħ¶ĤËōì ĢĪīÎêÊçĥōëÎĪĪÊê±īµ ¼ĠħĨĪĪæ »ħĠËĤħºŀħÎ ħĜ îËÎ ëÔĪÊæ Ī ĢæëµħČĦæħĔ »ħĠËĤħºŀħÎ ħÔÊĪ ľËµË¥Ňĥņ± »±æ ¼ñ¶Ňð »²ŎÔ ĪçĤīÔ ħÎ ĢĪīÎçĤħÎ˪ ËÔĦêħð ÊçĤ˵Ħêħô ¼Ô˵ ħĜ êĦçĥŇÜ ĢËĤ± ĪħÈ »ĦĪħĤæëµ ¼ô ĪĢ˵ħŀËä êħðħĜ ´ŇðËÎ »ħđōìĦĪĪ³êħÈħĜîËÎëÔÊĪæÊëµħōħĠËĤħºŀħÎ ħÕñōīŇªħµÊëµêħô»ħĤÊīÎêÊçôħÎħĤħōĸĪħÈ ¼µħō²ŎÔĪçĤīÔ êħĨ ħÎ óŇª ÊçºĤħÜ ¼Ô˵ ħĜ »ĦīŇô Ëō ńëµĦçĤËĤ± »±æ ħµ ĢëºÎ ¼ñ¶Ŏð òìīĠËÈ»ĦīŇôËĨĦĪêħĨħĤËĤ±ĪħÎĢÊæ¼ÔħĠêËō īŇĤħĜħĤËĠËĤħºŀħÎĪħȼĤ˵ħŀËä¼ĤæëµëŇĐĪ ÊçĤ˵ħ«ĠħµĪĢËĠÊçĤħÈ

ĢħōĸħĜ—•–˜»ëÏĠËñņ滘Ī—¼Ĥ˵Ħ±łê GENEVA ľËµË¥Ňĥņ± ¼ĤËĩŎÜ »ĪÊëå¶ņê ¼ÎíŎà š ŃÎ ´ŇªÃô ³êĪ CALL ÒÊĽµīġōæ—ĪħŀħĠѵ˜ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê ĪħÎ ĢĪīÎçĤħÎ˪ Ī ĢæëµÊíġŎÈ êħĠħĜ ËĥŇĩ¶Ňª ¼ĥŎĠ¼ĤæëµħČĦæħĔħÎÒħÏōËÔ»ħĠËĤħºŀħΘ ĢŋÊçĥĠ ¼ĐËĠ ¼ĥÕðÊê˪ ļħô ¼Ô˵êħĐħĤ Ħ±æ ¼ĤæëµħČĦæħĔ ËĨĦĪêħĨ Ī ÊçĤ˵Ħļħô ¼Ô˵ ħĜ ħµ êĦçĥŇÜ ĢËĤ± »±æ ¼ñ¶Ňð »²ŎÔĪçĤīÔ ĦĪÊëµÊíġŎÈħÎíŎàšĪħÈľħ¹ħĜ ħĤÊææËĠ ĪħÈÊêçŀĪħĨ ÊæħªŃô ³êĪ ĪħĜ »ĦīŇô ËĨĦĪêħĨ ĪĦīÔËĨ ÊæħĠËĤħºŀħÎ ĪħĜ ħµ Ī ĦĪÊëµ ¼ô ĢÊêÊçôħÎ ŃÎ ĢËŎĤæëÎĦīņêħÎ ĪħÈ ¼Ĥæë¶ðËÎĪ ĦĪħĤæë¶ĤĪĪê ¼ÔħŎĤŃ¯ Ģ˵ĦĪħĤĪīÎѵĪêѵ¼ĥÔ빻˺ņêħĜħĠËĤħºŀħÎ ħĜ ħªŃô ³êĪ ĪħÈ ¼Ġħµħō »±łê ħĜ ĢçĤËðËĤ êħðħĜ ´ŇðËÎ ¼ĤÊêħÎĦīņļħÎ Ģħōĸ ľËµË¥Ňĥņ± ¼Ĥ˵ħĠËĤħºŀħÎ ĪħÎ ĢĪīÎçĤħÎ˪ Ī Êë¶ôħ¶õŇª Ī Ģ˵ħŎµĦêħð ħðËÎ êħð ħĥÔËĨ ëÔÊĪæ ÒĦêËÎħðħµħĠËĤħºŀħÎĞħµħō»ĦĪħĤæëµ¼ô êħðħĜ ¼µħōħÔêīµ ÊæħðËÎ ĪħĜ ĪīÎ ģŎĠ ħÎ Ī Ģ˵Ħêħô ħĜ ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ Ī ģŎĠ ¼ōĪĪ²ŇĠ ħÎĦĪħĥŎĔħÔ»ÊĪæħĜħµ¼Ĥ˵ħªÊëäĦêÊĪħðËÈ ŅĥŇĠĦæŅÜ ħĜ ģŎĠ ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ êħðħĜ óŎ¶ŇðËÎ ĢËÕðæêīµ ħĜ ħµ ħĤ˯ĪËĤ ĪħÈ Ī ĢËÕðæêīµ ŃÎ ħµ ħĤÊĪÊëå¶ņê ĪħÈ ĢĪÊëµ²ņëĥŎĠ


¼ĠňĨçĤłëÔ»ň¯ĪËĤňÕŎĠѵ»ňĤŋËð¼ñĤÊëđĤѵ¼ĤĪī¯¡īņļňÎ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæĢËĤ±¼ŎÔħŎµňō ĢËŎġōňĨçĤłëÔ »ň¯ĪËĤ ňÕŎĠѵ ¼µĸ˯ Ī ê˵ ¼ÔêŃªÊê ĢËĤ± ňµňñĤÊëđĤѵ ¼ĤÊīÎêÊçôňÎ ňÎ òň¶õŇª ¼ĜňðňÔ Ī ëŇÔ ňÎ ¼Ĥ˵¡ê˵ňÎÒ¡êËÎňðĢËōŃä¼ĤĪī¯ŃÎĪÊļĢÊĪīÎêÊçôňÎĪæëµ Ī ňĥäļ Ī ňµňŎÔħŎµňō ¼äłæĪêËÎ ËĨ¡ĪêňĨ Ī ĢËĤ± ¼ÔħŎµňō îËÎêňÎňōËĥŇĨ»æêĪňÎĢËŎôŃä¼Ĥ˵¡êËŎĥõŇª »êËōæŃδŇĤæêʲÏŀňĨÊæňñĤÊëđĤѵĪňȼōËÔѵ¼ôňÎňĜ ĢËĤ±¼ŎÔħŎµňō¼ņīĤ»ňÕŎĠīµ»êňΡīņêňμĤËĠÊçĤňȼĤæëµ ¼ōêňΡīņêňμµêňÈĢīĠìňÈňμ¶Ň¶ôīäçĤň¯ňµĪī¯¡īņêňÎ Ò빡ĪŃÕðňÎĢËŎĠňĨçĤłëÔ»ňÕŎĠѵ

ňΐ¼ĥŎōÊì—•–˜»ëÎŃÕµŃÈ»–—¼ÔĪň¶ņļňġĠňô»±łļ ĢËĤ±¼ŎÔħŎµňō¼ðëªêňμġŎà¡êÌīÏàňĠĢÊíņêňλêÊçôňÎ »êňΡīņêňÎ ¼ĤËĠÊçĤňÈ ¼ĐĪëĈňĠ ¡çōêňĐ Ī »æňġàňÈ ňōìĪňĐ »¡ĪňĤæë¶Ĥ¡±ŃĤ ¼ÕðňÎňĠ ňÎ ´ŇñĤÊëđĤѵ ĢËĤ± ¼ÔħŎµňō ¼ĤËĠÊçĤňÈ ŃÎ u²ņĪêŃĤv ħĜ ğōňĨçĤłëÔ »ň¯ĪËĤ »ňÕŎĠīµ ÒËĩ¶Ňªňōň¯ĪËĤĪňĜĢËĤ±¼ÔħŎµňō ¼ĤËŎ¹ ŃÎ ¼ºĤ¡æ ŅÎ ³ňĜīä ³ňō ňÎ ňµ¡ĪňĤĪīÎѵ ¼ġŎà¡ê ÌīÏàňĠ ĢËô˪ Ī æë¶Ňª ¼Õð¡æ ĢÊçŎĨňô ¼µËª ¼Ĥ˵ňŎµĸ˯Īê˵Ī¼Õõ¹ňÎĢ±¼ÔňŎĈì¡ĪêňðňĜ¼¶ŇðËÎ æëµòň¶õŇªÊæĪæëÎÊ껡ĪËĠňĜĢËĤ±¼ÔħŎµňō»¡ĪÊëå¶ņê ¼ĤËĤ±¼Õҵňō¼ĤÊêìňĠÊæ»ËÔ¡êňðňĜ»ÊëŇ伶ņļĪËÈĪÊëÎĪËĤ ²ņĪêŃĤ¼ÔŋĪňĜ¼ĥŎōÊì»–žž™¼ŀËðňĜĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ »¡ĪÊëå¶ņļĪňÈ»±łê»ÊĪæňĜ±łê¼ĤĪī¯óŇªĪ¡êňÎĪ¡ĪňōÊæ Êæňō¡ĪÊëå¶ņļĪňĜňµ»ňĤËĤ±ĪňȼÔËÎňäĪê˵ŃΡĪ¡çĤÊļň¹ ňĤ˹êŃÈĢňōĸňĜĦĪÊëå¶ņêĪňÈ¡ĪÊæĢËŎŀĪňĨĪĢĪīÎĞÊçĤňÈ ¼ġð¡êňÎňÔŋĪĪňȼĤ˵¡êŃÜĪÊêŃÜňŎºĤňĨêňĐĪ¼ÔňĠī¶à ńêçĥŇðËĥÎ Ģæëµê˵¼ÔňŎĤŃ¯êňðňĜ»æňġàňÈňōìĪňĐň¶ôīäëÔÊĪæ òň¶õŇª¼¶ŇðËÎĢËĤ±¼ŎÔħŎµňō¼ÔĹŎ¶ôňÔ¼ĤæëµëÔĪňÕªĪ ¡çōêňĐ ĢÊíņêňÎ ÊæňµňñĤÊëđĤѵ ¼ĠÊĪ¡æêňÎ ňĜ êňĨ æëµ ¼ŎÔħŎµňō »êňΡīņêňÎ ¼ĠÊçĤňÈ ¼ĤĪīÔËä ³ËĤĪê Ī ¼ĐĪëĈňĠ

¼ōêňΡīņêňλňÕð¡æ»¡ĪňĤĪīÎѵ çŇÈīð»ňÕŎĠѵĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ŎÔňŎµňō ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ŎÔňŎµňō»êňΡīņêňλňÕð¡æ ¼ÔĪň¶ņļňġĠňõµňō»±łêçŎÈīð»ňÕŎĠѵĢËÕðæêīµ ĪĢËĠÊçĤňÈ»ÊĽ¶ŇÔ¼ĤĪīΡæËĠËÈňΗ•–˜•œ— »çĤň¶Đêňô ňŀŋī¹ ńļĪËĨ »êÊçôňÎ ňÎ ËĨ¡ĪêňĨ ÓðňλŃä»ňĤÊìê¡Ī»¡ĪňĤĪīÎѵ ¼Ĥæë¶ōêËōæ ňĜ ËŎÜ Êæ¡ĪňĤĪīÎѵ ĪňĜ ĢËĠÊçĤňÈ êňðňÎĪĢæëµîËÎêňðňĤʱĽªĪīÔËĨÊæ¼µĸ˯Īê˵ ňŀËä¼ĤæëµĢËõŎĥÕð¡æĪĢ˵ňŎŎµĸ˯»¡ĪňĤĪī¯Êæ êňĨĪĢËŎĤËôѶŇÔĪê˵»¡ĪËĠ¼Ĥ˵¡íŇĨňÎĪìÊĪĸ »êňΡīņļňÎ »ňÕð¡æ ¼ĤËĠÊçĤňÈ ÊæňōçĤ¡īŇª ĪňĜ ¼ŎÔňŎµňō¼Ĥ˵¡íņļ¼ĤæëµíŇĨňμ¯êňĨŃÎÊçĤËōêËōĽÎ ģōêňÎĪçŇÈīð»ňÕŎĠѵĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµŃġņæ¼ĤËĤ± ĪīĠňĨ ňÕŎĠѵ »ĪīÔËĨÊæ ¼Ĥ˵ňŎµĸ˯ Īê˵ ¼Ĥæëµ ļň¹ňĤňåÎĢËōŃä¼ŀĪňĨ No 38

Womens

december 2013

˽̀


ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łļ¼ĤËĤ±»ĪÊëå¶ņêÒĪħà»êËĥŎġð ¼ĤËġŇĝð»êËôħĜëÏĠ˧ŃĤ»—š»ħĤŃÎħÎ uğñŎĥŎġĐ îĪīĤħĠËĤ±łê »êĦçĤħ¶ðħÈ ÊìĦļ k îËÎv »ĪËĤ ëņ± ħĜ ´ŇðËÎ ħÎ êħĜѶŇĜ Ī »æīä ³ħĤ »²ŎÔĪçĤīÔ »Ħê˯ħºņê ħĜ u»²ŎÔĪçĤīÔ ¼ŎÔħŎµħō ĢħōĸħĜ ¼ĤËÕñĤ ÒħġñŎĈ k ħĜ´ŇðËÎħÎĪĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ± ħŀĪħĨ Ī»²ŎÔĪçĤĪīÔ ¼Ĥ˵ĦêŃÜv »ĪËĤ ëņ± »±æ ĦĪħĤĪīÎ ê˺ĤĦêħÎ ŃÎ Ģ˵ħŎŎÔħŀĪĦæ īŇĤ uĢËĤ±ħαæ¼ō²ŎÔĪçĤĪīÔ »ĪÊëå¶ņê ĢħōĸħĜ ¼ĤËġðīĈ ħġÔËĐ k ĢÊëŇÈ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō ¼ÔĪħ¶ðĦæĪĚ˵˥ŇĤ±v»ĪËĤëņ±ħĜ´ŇðËÎħÎ

»ĪÊëå¶ņê ÒĪħà ¼ôħÎĪËĨ »êËĥŎġð »—š »ħĤŃÎ ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼ĤËĤ± ëō±ħĜĪìĦĪËĠêħ𻗐ħġĠħô»±łļëÏĠ˧ŃĤ ĢçĤËōħ¹ÊêĪĢæëµëŎĐĪĦæêĦĪêħªv¼ġôĪĪêæ »ĦĪħĤæë¶ĠħµħĜŅÎħĨ¼ºĥōë¹¼¶ŇĜłêńëµĦæ »êĪīôËÎ ¼ĤËġŇĝð »êËô ħĜ u»²ŎÔçĤīÔ ģÔë¹íņļŃÎĢËÕðĦĪ´ŇÔËðħΐÊëŎ¹ĢËÕðæêīµ ħĤ±ĪħÈÒħÏōËÔħΐĢÊçŎĨħô¼µËª¼ĤËŎ¹ħĜ ĦĪÊêçĥŇÕðħÈŅĜĢËŎĤËŎ¹ĒħàËĤħλħĤÊçŎĨħô æëµŅª¼ÕðĦæ ħĤÊêÊĪħÔ Ī îËÎ ĪħÈ ÊæĦêËĥŎġð ĪħĜ ĢÊëµóҶõŇª »ŃðËÈ»ĪÊëå¶ņêĢħōĸħĜ¼đŎĤħàêĪīĥðk ĪĦæêĦĪêħªv»ĪËĤëņ±ħĜ´ŇðËÎħÎæêīµ¼Ĥ± uĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê¼ĤËĤ±¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņêŃμºĥōë¹ u’»²ŎÔĪçĤĪīÔ»ĦĪħĤæë¶ĠħµħĜħōħĨ¼¶Ňŀłê­ĢçĤËōħ¹Êê uËĥŎĤvĢËĤ±»æÊìËÈ»ĪÊëå¶ņļĢħōĸħĜĦçĤħÎīōæĹōħĜk ĪîËÎ ŃÎ ĦêËĥŎġð ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼¶ŇôħÎ ħðËÎ ¼ĤËōËô uĢ±¼ð못êħðĦê˯Īê˵ŃĨv»ĪËĤëņ±ħĜ´ŇðËÎħÎ ¼ÔŋħĨ±łļ¼ĤËĤ±¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņêħÎêÊçōçĤĦīŇª¼ð몼ņīÔĪËÔ ¼ĤËĤ±» ħŀħĠѵ»ĪÊëå¶ņêĢħōĸħĜîËĤËðËōĪĪìĦêËÈk ĪīÎÊëµĢËäêħÔĢËÕðæêīµ »²ŎÔĪ çĤīÔ ¼Ĥ˵Ħê˯˺ņêv »ĪËĤ ëņ±ħĜ ´ŇðËÎħÎ ÒŋħĨ±łê uĢËĤ±»±æ ¼ĤËĠìËð¼ĤËÔĦëĐËÈ»ħÕŎĠѵĢħōĸħĜ¼ĥŇðīàÌħĥōĦìk ¼¶Ġħ¯ ĪĢËĤ± ¼ÔËÎħäv »ĪËĤ ëņ±ħĜ ´ŇðËÎ ħÎ ÒËÎħä ˽˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ħĤŃ¯ ¼¶Ġħ¯ êħðħĜ îËÎ ŃÎ ħµ ÊæĦêËĥŎġð ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼¶ŇĝŇĤħª ħĜ ĪīÎÊëµ ĢËäêħÔ u¼Ĥ˵Ħê˵ŃĨ īĤËĤ± ĢħōĸħĜ »²ŎÔ ĪçĤīÔ ¼Ĥæë¶ŀīÏĔv ¼ÔÊëµīġņæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ëŇÔë¶ð »ëºŇÜ ĢÊĪĦĽōħª ²ņĪĸħ¹ ¼ĤÊæĪĪļħÎĦêħªħµæëµ¼µĦêħð»ê˵ŃĨģōçĤħ¯ħĜ¼ðËÎĢËÕðæêīµ ĢĦæĦæĢËĤ±»±æħĜëÔËōì¼ō²ŎÔĪçĤĪīÔ ÒËĨêËĥŎġŎð»ê˵ħμōËÔѵëŎĠ²Ô˵ĪĪæħδōíĤ»ÊĪæ

ĪħĜĦêłì¼¶ŇĤĸËðħµ¼ñōĦĪËÏōêħĐĪēŎĐĦêĢħġŎ¯¼àĪīÕĐĢËÕñņīµ ĢÊêçĥŇðëŎ¹ÊæĢħµĦæÒËÎħäĢËĤ±¼Ĥ˵ħŎōæÊìËȼĤæëµêħÎħÕðĦæĪËĥŇª ¼µĸ˯»çōíōËμÎħĥōĦìÊæĦêËĥŎġðĪħÈ»ê˵¼ĠħĨĪĪæ¼ôħÎħĜ ¼Ĥ˵ħĤÊçĥōìĪ˹æÊæħĜĢ±êħÏĠÊêħλ²ŎÔĪçĤīÔêħðħĜ¼¶ŇðËμðËŎð ħµ æëµ ħÔħÎËÎ ĞħĜ ¼ðËÎ ĦĪĦçĤħĨĦļ êłì ħĜ Īæëµ Êæ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ êħðħĜ ³ħŎōêħºōê˹ ­ ¼ĤÊë¶ŎĤÊçĥōì ĪĢÊëŎ¹ ĪĢ± ¼ŎðËŎð ¼Ŏµĸ˯ »ĦĪħÈêħðħÕñ伶õŎÔĢËô˪ĪŅĤĦæÊæĢËĤ±¼ĤÊĪĦļĪÞĪĪļĪħÕðħÜ ĢÊçĥōìħĜĢËĤ±¼ĤĪīÎæÊìËÈ»ÊĪæħĜ¼Õõ¹ħÎ˺ŀħĠѵ»ĦĪħĤÊæê˵ħµ

çŎĈňðňĠňàňŎÔňĈæŃδņêËĥŎġð¼ĤËĥŇĩ¶Ňª ³Ëª¼ĥÕðê˪ňĤňÎħµģŎ§łëĠ»ňġŇÈ¡ĪňÈĪħºĥō±¼ĤĪīÎïŎªŃÎ ňĜňŎÔňĈêīÕµĪæĢ˵ňŎŎôŃäħĤ»ňÎêłì»ŃĨħĥŎÎĦæ¼ĥņĪËäĪ ¼ņìĪÊì»ňõҵĪĢĪīÎĞħµħĜ¼ðËÎÊçŎĤ˵ňñĔňĜň¶ō漶ŇôňÎ ğĜËðËĤ¼ĤæêÊīäĪħºĥō±¼ĤĪīÎïŎªŃÎĪæëµĢËĤ± ¼ĤËĤ±¼ÔħŎµħō¼ĤËĠÊçĤħÈħĜêłì¼¶ŇôħÎħµħðËμĤËōËô ĪňÈ»êÊçôħÎÌíŎà¼Ĥ˵ħ¹êħġõŎªĪêæ˵ĪĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġņæ ĢĪīÎħµĦêËĥŎġð

¼ôħλĪËÔħĨ»–˜ž—/ž/–™¼ÔĪħ¶ņļħġĠħôÛĥŎª»±łê ¼¶ōêËĥŎġðĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħō¼ôìĪīĠËÈ uĢËō±Īħºĥō±v»ĪËĤëō±ħĜçŎĈħðħĠħàħŎÔħĈêīÕµĪæŃÎ ËĥŇĨ´Ňª ňĜ ³ňōħÔêīµ ňŎÔňĈ êīÕµĪæ ħµĦêËĥŎġð »ËÔĦêħð ňĜ ħµæëµħºĥō±¼ĥÕðÊê˪ħĜ¼ðËÎëÔÊĪæĪæëµîËλŃä¼ĤËō± ¼Ôī¹ËĨ¡ĪêňĨĪľĦ±ËÈĪĢËÕðêÊæ¼ĥÕðÊê˪ħĜħðëªêħÎŅµ ĦĪħÕōêħ¹ĦæÓŇÎĦæ¼ôĪīÔ¬łëĠËÕñŎÈħµ»ħĤËŎŎôŃäħĤĪħÈ No 38

Womens

december 2013

˽˾


 ÊĪňĨ ¼µĸ˯Īľ

ëÏĠÊīĤ»—š»ħĤŃÎħδņêËĥŎġð¼ĤËĥŇĩ¶Ňª

ĦĪħĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħōĢħōĸħĜ

ËĤ³ħĤħĤËĠħÈ»ÊļĦêħðĢĪīÎêÊçôħÎĪ´ōêħô ħĤÊìêħÎêħðĪħĤÊêĪīðĪĪêĪī¶ĜħÎĢĪīÎħĤçŎĠīÈ ĦĪħĤĪī¯ÊæĢ˵ħŎôŃäËĤ²¹ħÎ ¼ÔÊëµŃġņæ¼ÎíŎàħµĦīÔËĨÊæħĠËōħªĪħĜ ĢËĤ±¼Ĥ˵ħĐËĠ¼ŎĤËñµħōħλļĦĪËÎĢËÕðæêīµ ĞħĜ Ī ħōħĨ Êæ ˺ĜħĠѵ ħĜ Ī ħŀËĠħĥÎ īŎĤħĜ ĢËĤ± ¼ōĪīÔËĩŇĜ Ī ËĤÊīÔ ĪíŇĨ ħµ ħōÊæ ĦêĦĪËÎ »ĦĪħÈŃÎĞŋħΐħŎĤëÕĠħµĢÊĪËŎª¼ŎÈħĜ®ŎĨ Ńä ¼ĤËÔĦêĦæ ħŎōĦĪËôĦīŇĜ ĪËĤÊīÔ Ī íŇĨ ĞħÈ ¼Ôħō˧łëĠ»ħºŀħĠѵ¼ÔħĠíäĪŅÎħĨĢËŎĤçĤÊīĤ ÓðĪêæ ŃÎ ĢËōĪËÝĤī¹ ¼ĥŎÕðħÎ ŅÎĦæ Ģħ¶Î ŅÎĦæ ĦĪħµħōĸ ħĜ ħÕðħÎħĠ ĞħÈ ŃÎ »ë¶Î Ī ¼ĤËñĥŎÈ ¼¶Ŏµłê ĦĪËĤ ħÎ ÒŋĪ ¼Ĥ˵ËðËō ¼¶ŎÔËÎħä ħÎ Ī ĦĪħĥņëðĪīĥÎ ħĤìÊīåŎĤËñµħō ħÎêħÏĠÊêħλ²ŎÔĪçĤīԐħĤħōĸħĠħĨĪģōêħÎ ĢËōħõµħô˪ ħĤÊêĸËð ĪËŎª »êīÕĜīµ Ī ĢËĤ± ńë¶ÎŅª ÒĪħà¼ôħÎĪËĨ»ħĠËĥĤËōħλĦĪħĤçĥņīä ĢħōĸħĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼ĤËĤ± »ĪÊëå¶ņê ¼ōêħÎĦīņļħÎ ¼ĠÊçĤħÈ ĦæÊìÍŎÎħà ħĤÊçĤħĠ ĦêËĥŎġðĪħÈ»ħ¶ōæ¼µħōħ¹ĽÎĢËĤ±¼ŎÔħŎµħō ĪīÎ ĪħÈ ¼Ĥ˵ħĠËĤêħÎ »ħ¶ōæ ¼¶ŇôħÎ ħĜ »êĦĪĦëŎÎĪæËōħĜģÔë¹íņêŃÎĞŃĠ—šÊæĦêËĥŎġð Ī»ìÊīåŎĤËñµħō ¼ÔËÎħä ĪËĥŇª ħĜ »ħĤËĤ± ĪħÈ ĢËŎĤËŎ¹ ĢËĤ± »±æ ¼Ĥ˵ħĤæêÊĪŋħĨ »ĦĪħĥōĽð »êæËĔ ĹōħĨŃð ĢħōĸħĜ ĦĪæëµ ÓäħÎ

»ħÎêłìħĜĢËĤ±¼ĐËĠ¼Ĥæë¶ĝõŇªħŎĤ ħÎħĤŋËðĪĦĪ˯êħÎĢ˵ħ¯ĪËĤĪêËô »ħĤËōħÕðħÜĪ¼àĪĪêħŎō²ŎÔĪçĤīÔĪħÈ»ŃĨ ĪĞħÕð¼Ġ˵ËÈħĜĪģņëµĦæĢËĤ±ħαæħµ ħĜë¹ËÈĢËĤ±ħĜêłì¼µħōĦêËĠ±ÊæĦĪħĤËðĪħ¯ ĢĦçÎêħÎĢËōŃä»ħÕðħÜ ¼ĤËĤ± ĦīÔËĨ ÊæħĠËōħª ĪħÈ »Ħ²ņêæ ħĜ ¼Ĥ˵ĦêŃÜ ĪÊêŃÜ ħČËĤŃĔ ¼ōʲņêæ ħÎ æêīµ ÓõŎĤħÔħĜÊæĢ˵˺ŀħĠѵħĜ¼ÔħōŋħĠѵ¼ĤËō± ħÎ ÊæĢËō± ¼Ĥ˵ĦêÊīÎ ĪīĠħĨ ħĜ ĪĢĪīÎ ĢÊĪËŎª »êÊæêħĠĪľËµĪÓõµ»êËÎĪê˵ħĜ¼ÔħÏōËÔ ÊæĢŋÊçĥĠ¼ĤæëµĦæêĦĪêħªĪĢæëµīŇäħÎĪ ®ŎĨ»ĪħÈŅÎħÎĦĪīÎħĨĢËōĪ˯êħμõäħĤ ģĥŎÏÎ ĢËōŃä ¼ÝĤĦê ¼ĠħĨêħÎ ħĜ ´ņæĪīð ħĜ  ¼ĤËÎêīĔ ħĤĪīÎ ÊçĤ˵ħŎôīäËĤ Īêħô ħĜ ÊæĢËŎĤ˵ħ°µĪêīµĪæëŇĠ»çĤĦĪĦ±êħλĪËĥŇª ĢĪīÎĢËō±¼Ĥ˵ħŀËÔĦ±łêģōëÕôŃäËĤ¼ôĪīÔ ÊçĤËĠħµħĜħ¹ »ħĤìÊīåōæÊìËÈ ¼ÔËÎħä ¼ČËĤŃĔ ħĜ Ī òêŃô »íŇĨħÎ ĦêħĨ »ê˵ĪËĨ Ī Óõ«ŀ˪ ħĜĦĪīÎÊæĢËōËĤÊīÔħĜ»ĦĪħȐĢĪīÎħ¹êħġõŇª ê˵ËÔĦëºÎÊļ¼Ôħō˹êħġõŇª¼µħ¯¼ĥÔëºŀħĨ Ģæëµ»ê˵ĪËĨĪĢ˵ħŎĥŇĩĤħĥÕñå¶ōêħĜĢæëµ ĦĪæëµħĤĢËŎčōêæĢ˵ħ¹ħġõŇª¼ĤÊæêËôħàĪ ħµ»ħĤËĤ±ĦëŇôĪħĜģŎĤĞħµòħĤËĠħĜËŎÜ Ī ¼ðËŎð ¼Õäħð ¼ÔËÎħä Ī »êĦæħÎêĦæ ħĜ ĢĪīÎĢËŎĤ˵ĦêħðĪËĨÓõŎĤħÔħĜÊæ¼ōêÊçµħ¯ Óõŀ˪ÊæĢËġÕõŎĤĪĚħ¹¼ĤæëµÒħĠíäħĜĪ ĢËōê˹±łê»ëōīðĪ¼ĜËÔĪĢĪīÎĢËŎĤÊīŎÕõŎªĪ Êæ ĢËŎĤ˵ħŎôŃäËĤ Ī ¼ôŃä ħĜ Ī ĦīÕõŇ¯

ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ìĦĪËĠêħð »™ ¼ÔĪħ¶ņļ ħġĠħôĪĪæ »±łê »—•–˜»ëÏĠÊīĤ»—šĚħ¹ħĜêħÏĠÊêħΖ˜ž— ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜĪ˯êħμ¶ŇôħμōêÊçôħÎħμĥŎōÊì Īêæ˵ ĪĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ōêħÏņļ ĪħµĦĪÊëå¶ņê¼ĤËĠÊçĤħȼōêÊçôħÎħÎĪħ¹êħġõŇª »±łļ »ħĤŃÎħÎ ¼¶ōêËĥŎġŎð ĢÊīŎĠ ´ŇĜħĠѵ »±æ »²ŎÔ ĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ¼ŎĤËĩŎÜ ËĥŎĨ´ŇªĢËĤ± ŃÎ ¼ºĤĦçŎÎ ´ŇÔËð ħÎ ĦêËĥŎġŎð ĪħÈ ĢËô˪Īæëµ¼ª¼ÕðĦæĢÊçŎĨħô¼µËª¼ĤËŎ¹ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ŎðËŎð »êħÕĐĦæ ¼ĠËōħª ³ËµĢħōĸħĜëÏĠÊīĤ»—š»ħĤŃÎħÎĢËÕðæêīµ Êëµòħ¶õŇªĦĪĦæÊìêæËĔĢħðħà ĦĪħäÊæ ħÎ ħµ ĦīÔËĨ ÊæħĠËōħª ĪħĜ ħÔŋĪħĜÒħĤËĤħÔĪĢËÔŋĪ»ħÎêłìħĜòËÕñŇÈ ĢËĤ±»±æħĜ»²ŎÔĪçĤīÔÊæóŎĤ˵ĦĪīÔĪħ¶õŇª Ņ¯ĦæĦīņêħÎÊæò˺ŀħĠѵĪħĜËĠħĥμÕðËÈħĜ ĢËĤ±ńêæĦæĢËĤ±¼ōħÕðħÜĪ¼àĪĪê»êÊìËÈĪ ħµ ĦĪÊêæħĤ Ņª ĢËōĦĪËŎô ħĥōīô Ī ĎËĠ ĪħÈ ¼ĤËō± ¼ñĤĸËÎ ¼ĥÔë¹Êê ħĜ ĢËŎĜłê »ËĔħÔêËÎ ŅÎÊæ˺ŀħĠѵĪħŀËĠħĥÎħĜĢËŎõäħĤĪ¬łëĠ »êËĠѵ»ê˵êħðħĥÔËĨħÎóŎĤÊëŇȼÔŋĪħĜ ĢËĤ± –˜šœ ¼ŀËð ¼ôêŃô »ÊĪæ ħĜ ¼ĠĹñŎÈ ĢËōħĨħµĢ˵ħŎōæÊìËÈĪĎËĠħĜħĠħµĦĽÎĞħÈ ¼ÔËŎÜ ħĜ Ī Êëµ ÒĪĦì ¼ŇĜ ĢËŎõōĪħÈ ĪīÎ Īê˵¼ĤæëµĦêÊçŎÈĪĢæëÎĦīņêħÎħĜ»êÊçôħÎ ħĜÊëĥŎÎÊĪĦêŅŇªĢËōĦĪħĜËĠ¼ÝĤīµÒŋĪ»êËÎ ëÕôËήŎĨĢËĤ±¼äłæóŎĤËÕðæêīµ»ħºŀħĠѵ

˽˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


Óņíōê˪ĦæĪ˯êËÏŎÎ

ħĜĢæëĘħĤòìêĦĪ”

¼«ð»ĪËÈħĜ

ĦëÕªÊëäĢËõŇĘê˺Ŏð

ħµĦĪĦæëµĢĪĪê»ĦĪħȼñĤĦêħĐ¼ņīĤ¼¶õōíª¼µħōĦĪħĥō²ņīÔ ¬łëĠ¼ĥÕðÊê˪»ŃĨħÕŇÎĦæu¼ðvģŎĠËÕŎ§ħÎĦçĤħĠħĜĪĦæħµêËÏŎÎ ħÎĢĪīÎòīÔħĜĪ˯»ĦĪħĥÕñäêĪĪæ¼ÔħÏōËÔħμôŃäħĤģōçĤħ¯ħĜ ¼ôŃäħĤ Īu¼«ð»ĪËÈvħĜÓņíņê˪ĦæĪ˯êËÏŎÎĢ˵ħ¶õōíª»ħÔī¹ħÎ ÊçÔ˵ĢËĠħĨħĜÒ˵Ħæ»ëÕµĸ˯ĪÒ˵ĦæëÕôËÎĪ˯»ļŃÔËĨĦĪêħĨ ĢĪīÎòīÔËĨĦĪêħĨĪëÔ¼Ĥ˵ħŎôŃäħĤ»±æĪ˯ħĜÒ˵Ħæ»ê˹íņê˪ »íµĪ˯ĪģŎĥŎμÔêīµĪĞħµħÎ

ĭĤĪīÏĘħŀħÎĬêħðĦê˯ĬĦĪËĠĞŋħΐçĤħōËäĬħÕĐħàÓôħĨ Īī°ŇªĭºĤËĠ›ËÔ˜ĢËĘħĘŃĥōħĤ

ĢËġŎÕðĪêçĤħÔħĜĢËōìêłìĢËõŇĘê˺ŎðħĘģŎĤÊìĦæĢËĠĪīĠħĨ ħĤʱłļ¼ĘħōĦīŇôħÎħŀīܼĤĪīÎħĤħĘģŎĤÊìĦæĢËġĠħĘĞŋħΐÒÊæĦæ ĢËġŎÕðĪêçĤħÔêħðħĜħōħĨ¼ĤËōìóōëÔËōìĪĦ²ņļĢËĠħĨ ĢËõŇĘê˺ŎðĖĦĪ¼ôìêĦĪ¼ŎĘĸ˯¼ĤÊæħĤĞËÝĤħÈĪêłì¼ĥÕõŎĤÊæ ¼ôìêĦĪÒËĈħðīŎĤħĤʱłêĞħĘ¼ĤĸħÕñōīŇªģÕðÊê˪ŃäŃÎĪħōÊĪ ģōĦçÎĞËÝĤħÈģÕõōłĽņê ¼ĤËðħĘĦīÔĪħĘêĦæħĤŃĜħôêħλŃęĤÊìħĜĦĪħĥŎŀŃęŇĜģōçĤħ¯ò˪ ĦĪħĥÎĦæħÝĤħªëŇôĪçĤħĔ¼ôŃäħĤ»ĪĪļħÎĪĪêëÔËōìħŀīÜĞħĘ æĪīðĢÊīĠħĨħĘĦĪËĤÊæ»ëáŎð¼ĤËĠêĦæħÎĢËŎôìêĦĪĢËōËĤÊì ħĥŎ°ÎÊçĤħĠħÔħĜīĘĦĪËÔ¼ĤËĘĦêËĠīôŅÎĦêħºōêËĘħÎÒËĘĦæçĤħĠ ¼ôĪīÔëÔËōìħÔËĘĪħÈĪÓŇÎĦæëÔËōìĢŋīÜĞħĘ¼ðëÔħĠĦĪħõŇª ħõŇÈ Óõª ¼ôŃä ħĤ »ìÊĪĸ Ī ¼ōĪħŀħĔ Ī ģŎÎĦæ ĢËĘħŎŎð ¼ĤĪīÎħĤ ĖĦĪêħĨ ħÕŇÎĦæÓñōīŇª»ħŀīÜ »ĦĪħĤĪīÎĪËä »ŃĨ ¼ĠÊêËÈËĤĪģņīä»ļĪīð ľÊìÊçĤËĠêħðħÎëÔÊëŇä ÓŇÎĦæ

ĬêħðĦê˯ĭĤËĘħÔËĩęŇªĪģōīºĤħĨ ĢħĘĦæĭĘħŀħμôŃäħĤ

ĬêħðĦê˯ĭĤËĥŇĨêËĘħΐ¼õŎÔĪçōê˹ħÈêŃÕĘæ ĬêħðĦê˯ Ī ïŎĜŃÎĪëÏĜËĘ ĭĥōīºĤħĨ ĭĤËĘħÔËĩęŇª ģōëÕºĤë¹ħΐ¸ĤħĨĬëĨĦ±ģōīºĤħĨĬËĠħôĪħĤËĨËô ĭĤæëĘêħðĦê˯ ŃÎ ÒħÏōËÔ ħÎ ģņëĤĦæÊæ êħðĦê˯ ÓñŇªĭĤĪīÏĘħŀħμôŃäħĤ

No 38

Womens

december 2013

˽˼

ģÎĦæ¼ôĪīÔėŀħäĬêĪìĦêħĨĭęŇôħÎħµħĘħŎŎôŃäħĤĭĘħŀħÎ ŃÎ ĖËÔ ĭÕðĪêçĤħÔ êħðħĜ ĦêĪħ¹ ĬêħºōêËĘ ńçĤħĨ ĬŃĨħÎ óōĪħÈ ŃÎ ¼ÎĦêħĈ ĬħŀħĠŃĘ ĭĘłêħð ĚËĠħÜ çōê˹ħÈ êŃÕĘæ òħÕðħÎħĠ ĞħÈ ĭĤËĘħŎôŃäħĤ ŃÎ ¼ªĪêĪħÈ ĬËŎġōæËĘħÈ ĭĠÊçĤħÈ Ī ĭĘħŀħÎ ĬêħðĦê˯ ëņ± ħĤĪħęÎ ħŎôŃäħĤ ĞħÈ ĭĤÊīÏôĪīÔ ÒËĘËĤ ÓñōīŇª uĭÔĪ ÓñŇª ħĜ ĭĘħĜħÎ ¼ôŃäħĤ ĬĦìËÔ ĭęņêħðĦê˯ ĦĪÊëĤÊīÔ ħęĤī¯ ĦīŇĘĪÊļħŀæ ĢËĠêĦæĬêÊīÎŃÎĦĪħĤìÊīºÎĪģĥŇÎĞħĨêħÎĭÕôĪëðĬĦæËĠ êħðħĜ ħĘĦĪħĥŎĜŃęŇĜ ĢĪīÏôĪīÔ ĭÔħĜËà œ™ ĭĘħŀħÎ ¼ôŃäħĤ ħÎ ħĘħĠËÝĤħÈêĦæĪĦĪÊêçĠËÝĤħÈ ĦĪÊëĤÊīÔ ħĘ ĦĪīÕñåōêĦæ ĭĤËôŃäħĤ Ÿ› ĬêħðĦê˯ ĪÓņëęÎÓñŇªĭĤĪīÏĘħŀħÎ ĭĤÊĪīÏôĪīÔŸ–••ĬêħðĦê˯ Ī ĦĪÊëĘ ÊëęôËÈ ĭĘħŀħÎ ËÔêÊī¯ĢæëĘêħðĦê˯ĬĦĪËĠ


uħęÏÕðĪêæÒŃäŃÎÒħÏōËÔ¼ÔËĘvĢÊêħðĪËĨŃÎËŎĤħÔ

¼ÕñĤÊì

ħÎĢËŎÕñōīŇªëÔ¼ęŇÔËĘŃÎĦĪħęŇÔËĘħĜæëŇĠĪĢ±ħĜħĘħōêħĨ ĢëºÎêĦĪĢËōŃä¼ÕņçĤħġÔħÏōËÔĪģÎËŎĤħÔħÎħōħĨ¼ÔħÏōËÔ¼ęŇÔËĘ ÒŃä ŃÎ ÒħÏōËÔ ¼ÔËĘv ÓŇŀĦæ ħĘħŎōíŎĝºĥŎÈ ĦçĤħª īĘĦĪêħĨ ¼ĤĪīÎĪĪçĤËĠħĜĢĪīÎê˹ìļŃÎħºĤë¹¼ęŇÕôòħĠħÈĪuħęÏÕðĪêæ êËÜÊĪæĪÓŇÎĦæħĘħŀħĘľËðħÎľËðĪ¸ĤËĠħθĤËĠħĘ»ëŎ¹êħðĪËĨ ÓŇÎêħęĤÊëņĪ êłì ħºĤĦļ ħĘ ÊçĤÊêħðĪËĨ ĢÊīŇĤħĜ ėŇÕðħÎêħÎ ħÕŇÎĦæ ħĜĢĪīÎê˹ìļ¼ÕŇĤŃ¯êħðħĜ¼ĘħŎðëªÊê¼ĤËÕōêħμĤËōæê˹»ħĠËĤ±łê ĦĪÊçĠËÝĤħÈ ĢÊêħðĪËĨ ħĜ ĖħōĦêËĠ± »êÊçôħÎħÎ ¼ĤÊíŇä ¼ĤĪīÎìĦêĦĪ ħĘ ħōħĨ ĦæËð ¼ęņĪ˺ĤħĨ çĤħ¯ ĦĪīÕñåōêĦæ ħĘħŎðëªÊļ ¼ĠËÝĤħÈ ħŎÕōëÎĪ˺ĤħĨģŎĠħĘħōĪħŎōīŇõªĞħÈ»ĦĪħĤçĤÊĪĦļħĜÓŇÎĦæêÊçôħÎ Ī ÓŇÎħĨ ĢËōŃäħÎ ÒħÏōËÔ ¼ęŇĥņīô æëŇĠ Ī Ģ± ħĜ ĖħōêħĨ »ĦĪħĜ ħÎĦĪħĤæëĘëŎÎĪĢÊæĪīõªŃÎĢħęÎĢËäêħÔėņëŇĠ²ÔËĘħĤʱłļÊçŎŇÔ ¼ĥÔĪħä ¼ÕōêħĤ »ìÊĪËŎÜ »ŃĨ ħÎ ¼ŇĜ ģôħÏŇÎ ĢÊêħðĪËĨ »ħÎêłì ËĨĦĪêħĨ ÒËęÎ »êÊíŇÎ ĢËĘħŀÊçĥĠ ĢËō ħęōæ »ħĘħĤħōĸ »ĦĪħÈ ŅÎ ĦĪħĤËŎĤÊīŇĤ òħĠħÈħĘħºĤë¹êłì¼ęŇÕôÊæĪħôħĜòËμĘħōĪīõª¼ĥÔë¹êĦĪ

²Ĕ»¡ĪňĤËÔĪĪ껡êËÎê¡æ³ňōňŀňĨçĤň¯ ňĠËĤêňÎ ňÎ ňō¡ĪňĤæë¶Ôêīµ ĞňÈ êň¹ ĞŋňÎ ÓŇÎ íŇĨňÎ Ī¡ĪňÕŎÎ ÓŇĤňōň¹¡æ²ĔňÎĢËōìĪňŎĤÓðĪêæÓŇÎňĤ Ģ˵¡ëŇĠËȼĤËĥŇĨê˵ňÎňβĔ¼ĤæëµĚĪīĜĢËō¡ĪňĤæëµĪË䔚 ĞňÈ ň¶Ĥī¯ ¡ĪňŎÕðÊê ňĜ ¡êĪĪæ êłì ňō¡æêËōæ ĞňÈ ňŎĤ ¼ĤËōì ňµ¡²ĔňÎĢËōìĪňōňµň¹¡êňĜňµ¡²Ĕ»çĤËÔëĔ»ŃĨňĥΡæňĤÊĽŇĠËÈ ÓŇĤňōň¹¡æ ňĜ¡êĪĪæêłìňĠňÈňŎĤ¼¶ņêňð¡ê˯®ŎĨ²Ĕ»¡ĪňĤçĤËōĪĪļ”› ňō¡ĪňĤËÔĪĪĪļĞňÈ»¡ĪňĤæë¶ĠňµŃÎňōňĨ˺ōļĪĪæň¶Ĥī¯¡ĪňŎÕðÊļ »ËºōļĢËōňĤ˵ňÕō¡ì¼ĤËĥŇĨê˵ňÎňµňŎÕôĪëð»ËºņļĢËōóņĪňÈ ňŎ¶õōíª

»ê˯ĪĪæ Ģ± ĢËō ÓŇÎ ĪËŎª êň¹ňÈ ĢËĠêłì ËÕñŇÈ ňºĤ¡ê ¡ê˵ŃĨ ňĜ ň¶Ňµňō òňĠňÈ ňµ ĦĪħĥŎÕŇÎīÎ ĢËĠ²Ĕ »¡ĪňĤËÔĪĪļ ¡ĪÊæĢËġŎĤæëµêňð¡ê˯¼ŀĪňĨêËÜģōçĤň¯ĢËĠňÎêłìňµĢ˵ňôŃäËĤ ňÔňĥōīÕôň¹ňĤĞŋňΐêňÎňÔŃÔë¹ĢËġŎ¶õōíªĪ¼ÕôĪëð»ËºņêĪ ¼µňō˺ņêçĤň¯»¡ĪňÈŃΡĪňÕņļň¹¡æ»ňµ¡ê˵ŃĨòňĠňÈĞËÝĤňÈ ĢňĤËĠňÈňµģŇĤ¡æÊæÓðĪêæËĤňÎÓðĪêæ »Ńä ňµ ¡ĪňĤæëµ ´ôĪ ²Ĕ ¼Ĥ˵¡ĽŇĠËÈ ¼ĤËĥŇĨê˵ňÎ ”– ňŀňĨ ňÎ êň¹ňÈ ĞŋňÎ ÓŇĤňōň¹¡æ ĢËĠ²Ĕ ňÎ ĢËōì ÊçŎÕðÊê ňĜ Ī ĢËĠ²Ĕ ňĜ êłì ÓŇÎËĤ ģŎĥŇĨ¡çōê˵ňÎ ėŇÔ˵ ňÔÊĪ ÓņëĥŇĩÎê˵ňÎ ÓŇδōíĤ¡ĪňĤËĠêňð¼ÕñŇª ´ŇðňµĪīĠňĨňĤʱłêĢËĠ²Ĕ¼Ĥ˵ňŀËÔ»¡Ī¡êÊīäňĥÔĪňµ”— ¡Ī¡êÊīä ňÕņĪňµ¡æ »êňð ňĜ ²Ĕ ´ŇŀËÔ çĤň¯ ňĤʱłê ňġŇÈ ňĜ ĞÊĪ¡æêňÎ êňð ¼Ĥ˵ňĤËä »¡ĪňÈ ŃÎ ¡ĪňÕņļň¹¡æ òňĠňÈ ňµ ĢËŎĤ˵ňĤËä ňµ »ňĤʲĔ ĪňÈ òňĠňÈ ŃÎ ĢÊæ¡ĪňĤĪīÎ ńīĤ ňĜ »ňµ¡²ņêêň¹ňÈĞŋňÎňĠňµ¼µňō¡²ņêòňĠňȐĢĪňµ¡æĢĪæëĠ Óņë¶Î´õōíª¼ĤÊæêňðÓŇΡææë¶ōæêËōì ÊĪ êËÜêłì ňġŇÈ ňºĤ¡ê ĢËĠêňð ¼ÕñŇª Ģæëµ±ËðËĠ ”˜ ÊĪňÈÒ˶ÎæËōìÊçĤËĠêňðňĜģņīä»êĪīðêň¹ģōň¶ÎÓðňĨ ÓðĪêæňĠňÈĞŋňÎÒ˵¡ææËōìĢËĠ²ĔĪĢňµ¡æňôň¹Ģ˵ňĤËä ´ņê˵ ®ŎĨ Êæêňð ňĜ ģņīä »êĪīð ¼ĤĪīÎ æËōì ň¶Ĥī¯ ňŎĤ Ģ˵¡²ĔňŀËÔêňðňÔ˵ËĤ ňºĤ¡êÓņêçÎĞËÝĤňÈêłìêň¹ňȲĔ»¡ĪňĤæë¶Ôêīµ”™ ²ņêæ ëÔĪĪì īµËÔ ¡Īňĥōň¶Î Òêīµ ĢËĠ²Ĕ ňõŎĠňĨ ĢËĠňÎêłì

˽˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


¼ÕñĤÊì ħĜĦĪŃÎħĤìêħÎħÔĦêÊêħàħÜĦêĦæĞħÈêħ¹ħÈ ĪĪêĢæëµÓðĪêæħ¶ĝŇĨĦĪħÈÊæëÔ¼Ĥ˵ħºĤËĠ ħōÊĪ»ËĤËĠÊĪħÈĦĪŃÎòĦêËÎĪĪæêħ¹ħÈÒÊæËĤ ħ¶ĝŇĨêħ¹ħÈÒÊæĦæĪĪêĢæë¶ÕðĪêæħ¶ĝŇĨ Óņë¶Î»ëņæĪ˯ÓŇÎĦæÊçÎĪĪêĢæëµÓðĪêæ ħÎËĤĢËōÓōë¹Ħæ³ħōĞëŇ«ðľħ¹ħĜģŎĤÊíÎ ħĜ¼ōŃōæÊê¼ĜŃªħô´ņêŃÜħĜģÔë¹êĦĪæĪīð ĢÊçŀÊçĥĠ»ļŃÎ »ĦĪħĤæëµĞħµħμÕõ¹¼µħōĦīŇôħÎ ģōħµĦæĪ˯ĦêħĤŋËäĞħȼµłìħĤ ¼µħōĦīŇô ħĜ ĢËÔŃä ¼õҵ ”– —• ħμÕñōīŇªĊËð¼Ĥ±ĢëºÎÊļçĤĦĪËĥĠËĠ ħōħĨ»êĪħ¯»êŃĜ˹ ģōëÕºĥōë¹ ģÔë¹ëÎħð Ī ¼ĤÊĪêĦĪ˯ ”— ¼ĤĦĪËäħĥÏÎĢĦæĦæêËōĽÎħµ´ŇÔ˵ħŀËä êħð ħĜ ħµ ħōħĨ »êłì ¼¶Ňºĥōë¹ ľÊçĥĠ

¼¶ŇÔ˵ ħĜ ´ŇªĪ´ņê ¼¶ņĪĦëņê ¼ðËðħÈ ÊçŎŇÔ ħµħ¶ĝŇĨ ħµ »ħÔ˵ ĪħÈ ËÔÊĪ ÊçôËÎ ÓðĪêæÊçŇÔ¼ĠëŇ«ðæīäËōŅÎĦæÓðĪêæ ÓŇÎĦæ »êËōĽÎÊæĪËÝĤī¹¼¶ŇÔ˵ħĜħÕñōīŇª”˜ ĪËÝĤī¹ ¼¶ŇĤħĠħÔ ħĜ ËÔÊĪ ĢĦçÎ ĢĪīÏŀÊçĥĠ ľË𠘕 êÊīä

No 38

Womens

december 2013

˽˺

¼µłìħĤ ħĤÊĪħĜ óŇĤËĠêĦæ ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ ĦĪħĥÎĦæ ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ ŅĤÊīÔĦæ ħÝĤħªëŇô ¼ĤËĠêĦæ ħµ »ħĤÊĪħÈ ËĨĦĪêħĨ ĦĪħÔ˶ΠĞħµ ĞëŇ«ð ¼µłìħĤ»ê˯ĪĪæĢŃäĦæóŎôħàĪ³ËōëÔ ¼µłìħĤ¼ĥÕñäêĦæħĜĪ˺ĤħĨĞħµħōģÎĦæ ħÎħµħŎŎµłìħĤħĜĦĪÊĪħÔ¼µħōħðËĥŇª¼ĥŎĤÊì ħŎÕōëÎĦĪÊëµħµ»ħŎŎÕõ¹ħðËĥŇªĪħÈ¼Ňª ¼µłìħĤ»ĦĪħĥŎŀѶŇĜŃλĽª´ð¼ĤĪīÎħĤħĜ ÓņêæĦæĞËÝĤħÈĪŃÔ»ĦĪħĤæë¶ŎĔËÔÊçĤÊĪËŎªħĜ ĪŃÔ ëÕŎĜ ¼ĝŎĠ ³ħō ŃÎ »Ħ²ņê »Ľª´ð ŃÎ ¼ĤÊĪËŎªħĜÓŇÎħĨĞëŇ«ðĢŃŎĝŎĠ—•ÓŇÎĦæ êħĨ ħĜ ĞëŇ«ð ĢŃŎĝŎĠ –—• ËÔ ›• ÊçČËð

ħōħĨÊç¶ņëÕŎĝŎĝŎĠ Ģ˵ħĠëŇ«ð »ĦêËĠ± ÓŇÎĦæ ĢŃ¯ ³ĦĪ ÓŇÎĦæ ËĨĦĪêħĨ ŅÎħĨ ĪÊĪħÔ »ĦìÊçĤħÈ ħÎ ÓŇÎĪÊĪħÔĢËŎôħŀīÜ »ĦĪħĥŎŀѶŇĜŃÎĦĪħĤæë¶ŎĔËÔģōëÔĦæËð ËōËÈħµħōħŀËäĪħȼĥÕñäêĦæĢËĤ±¼µłìħĤ ŃÎËĤĢËōÒÊæĦæĪĪê¼ĤæëµÓðĪĪêæħ¶ĝŇĨ ¼Ġêħ¹»ħĝª´ņ±łêĪīĠħĨÓŇÎĦæòĦê˵ĪħÈ ³ħō »ĦĪËĠ ŃÎ ŅÎ ÊçŀłëÕĤѵ ëņ± ħĜ ¼ôħĜ ĪĪê¼ĤæëµÓðĪĪêæħ¶ĝŇĨĪīÔËĨêħ¹ħȸĤËĠ ĦĪħÕŇÎĪīÎ ìêħÎ ÓŎÎĦæ »ËĠêħ¹ »ħĝª ÒÊçÎ

¼ôĪīÕŇÎĢËĩŎÜËÈ ĢÊĪËŎª¼ĤĪīÎŃäħÎļĦĪËλê˵ŃĨ»ĦīŎĤ ħōÊæħĤËġĤËäĪħĜĢËŎõōêłìħµ¼µłìħĤĢËĤ±Ī ÓŇÎĦæ ĦĪħĤËŎĤ ÊçŀÊçĥĠ ¼ĤÊëŎ¹ »ŃĨ ħÎ ħµ Īħ¶ĝŇĨħÔ˺Î ĪŃÔ ĞëŇ«ðħµÓŇŁŇĨËĤħµ ¼ôĪīÔħµ»ħĤËĥÔëºŀħĨ´ĝ¯ĪħÈńëĥŇõŎ«Î ¼µłìħĤ»ŃĨħÕŇÎĦæÓŇÎĦæńìĪÊì¼ĠÊçĤħÈѵ ¼ôĪīÔĢ˵ħµłìħĤħĤ±»Ÿš•ÊçÔħŀËàêłìħĜ ĪīĠħĨĪĦĪħÔħĤĪīÎ îīōëÕĠłçĤËÈ ¼ôŃäħĤ ħōĦĪÊĪæħÎĢËŎµłìħĤħµóōëÔ»ħĤËÕôĪħÈ ħĜģŎÕōëÎ ĞħÈħµ ´ŎÕŎµ¼ŀŃª »êŃܼĤÊæħ¶ĝŇĨ ¼ĤçĤËōħ¹ħĤŃδōê˵ŃĨħĜħŎŎÕōëÎòĦêŃÜ ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ ËĨĦĪêħĨ çōłëōËÔ ¼ôŃäħĤ »ŃĨħÕŇÏÎÓŇĤÊīÔĦæ»ëª´ðĦ±æ¼ĤËĠêĦæ ¼ĤËĠêĦæħµ»ħġĤËäĪħÈÊçōÊĪæħĜ¼µłìħĤ ò˪ħōħĤÊĪħĜÓŇĥŇĨĦæê˵ħλĽª´ðĦ±æ ŅĤÊīÔħĤľËðšËÔ™»ĦĪËĠŃμĤæêÊīäħĤ ģÔë¹êĦĪæīðÒ˶ÎÓðĪêæ³ħōħ¶ŁŇĨ®ŎĨ Ģæëµ´Ł¯»ŃĨħÕŇÏÎÓŇĤÊīÔĦæ IUD ħĜ ĢÊçŀÊçĥĠ »êŃÎ »ħĜīĜ ¼ĤÊëŎ¹ ÊçĠËÝĤħÈ ħĜ »êħºōê˵ÊçĤËĤ±¼µłìħĤħĜ¼µÊêŃä»ħĠËĤêħÎ ĢËŎõҵ ħµ »ħĤËġĤËä ĪħÈ ħōħĨ »Ī˯êħÎ ĦêłìæīäËōĞħµ¼ÕôĪëðËĤ¼µħōĦīŇôħÎ Ģæëµ ÓðĪêæ ħ¶ĝŇĨ ħĜ ĢËōŃÎ ëºņê ħĥÎĦæ ħĜ ¼µłìħĤ ¼ĤÊçŀħĨêħð »ŃĨ ģōëÕºĥōë¹ Êæ »ĦīŇô ħÎ ħĠëŇ«ð ¼ĤËĥŇĩĠħĨêħÎ ÊçĤÊĪËŎª »Ħ²ņê ħµ Êç¶ŇŀËà ħĜ ËĨĦĪêħĨ ¼ÔĦĪÊĪħÔ ĦĪħĤ˵ħĤī¹ħ¶ĝŇĨħĜĞëŇ«ð»ĦĪĦêĦæħĥÔËĨ çĤħ¯¼ĤĪīÎòĪīÔĪģÔëºŀħĨ´Ł¯»ŃĨħÎ »ê˵ŃĨħÕŇÎĦæ³ÊìīðĪīµĦĪħµħŎŎôŃäħĤ ħĜóŎÈħµ»ħĤÊĪËŎªĪħÈËĨĦĪêħĨĪ¼µłìħĤ ħĜħĤËäÊĪħĤËĤĪīµĦĪĢħµĦæĢ˵ħĠêħ¹ħĥņīô »ĪÊĪħÔËĤ »ŃĨ ħÕŇÎĦæ ¼Ġë¹ »ħĝª ÊçŎÕðÊê ħµ ³ħōĦīŇô ħÎ ĞëŇ«ð ¼ĤĪīÎ ÓðĪêæ ħĜ Ğħµ¼µħōĦĪËĠŃÎŅĤÊīÔĦæóŎĠêħ¹¼ĠËĠħà ÓŇÎĦæĞëŇ«ð¼ĤæëµÓðĪêæ¼Ġħµ»ê˵ŃĨ ħĜ ĢËŎĤ˵ħĤī¹ ħµ »ħĤÊĪËŎª ĪħÈ ËĨĦĪêħĨ ¼µłìħĤ »ê˯ĪĪæ ħŎĤ ÊçÔħÏōËÔ »ħñŎµ ĪËĤ


³ħĜīäÛĥŇª »ħµğŀæ»êÊìËÈħÎÓðħĨ

¼ōħÝÎħŀħĨ¼Ĥ˵

ĪŅθĤĦêæħÔ˵ĪħÈħºĤĦļĞŋħÎ »ĪħµħĤğõŎ¶ñŇĠëĐÊĪæ¼ĥōĽð»ËōëĐ

³ħĜīäÛĥŇªŃÎËĩĤħÔńļħºŇĜ

¼µħōĦêÊīŇÈ»ļħªĦæêĦìľħ¹ħĜŅÔ˵ħºĤĦļ

óŎĤĪħäêħ¹ğŇĤÊæÓĤËôêħðħĜĞêħð

Êíō˪

ŅÎ

ğÎħÈÊĪËÈĪĞë¹ħÈêŃä¼ÕðĦæ

³ħĜīäÛĥŇªËĩĤħÔńļħºŇĜ

»ĦêħÝĤħªêħÎħĜÊçºĤËĠľħ¹ħĜĪÓŎŇÎËÝĥŎÈ

ğÕõŎĤħÔħĜĞħ¶ÎÓĤīÎħÎÓðħĨ

»ĪħµêĦæĞħµħŀŃ¯ĦêĪĪ±

ŅÎóŎ¶ŇŀËōħäËĩĤħÔêħ¹

³ħĜīäÛĥŇªħĠħ¶ÎËŎĤĪæËÎńļħºŇĜĦæ

ĪğĥŇÕðĦĪīÎÒ˵³ħĜīäÛŇªËĩĤħÔËÎ

ĞħµÓ¶Ň¯ËĠħÎÓðħĨÊçŎŇÔ

¼ĥōĽÎêĦæêËÜĞħµħōŃÎĦĪħĥŎņļħºÎ

ğō²Î³ħĜīäÛĥŇªŃÎńļħºġŇĜ

Ī»ëÕµħōŃÎĢËġĕôħÈ

ĞħµÓôĦĪËÎĦĪĦìŃðĪēôħÈħÎçĤīÔ

ģōËō±ħÈ˵ħō»ħôĪīŇĤħĜ»ħÔ˵ĪħÈŃÎ

ÊæŃÔ»íŇĠËÈħĜ³ħĜīäÛĥŇª

ĦĪħġĥņļħºÎÒ˵³ħĜīäÛĥŇªËĩĤħÔËÎ

ŅÎħÎĦæħðÛĥŇªħĜĦëÔ²ņê漶ŇĤħĠħÔ ¼ōŃÔ

»Ħ±łļĪħÈ Ī¼ĥŎÎĢËġµħō˶ŇÕäħÕō˪»íŇĠËÈħĜ

ÊæŃÔ¼ôĦĪËÎħĜĢËōë¹³ħĜīäÛĥŇª

ģōËĠÊļ³ħōħĜ³Īī°Î¼¶ŇÔËðçĤħ¯

ŅμôħµĪļ»ĦçĤħäêÊìħĨÛĥŇªħĜĦëÕôŃä

ÒĸŅÎëōħðħºĤĦļ

¼ōŃÔ

ĦĪīÎÓŇôħ°µĞħÈ¼ŇŁÎ

³ħĜīäÛĥŇªŃÎËĩĤħÔńļħºŇĜ

ĦĪħĤËĠĦìëņæħĜħĤËŎ¹ĞŋħÎ

ŅÎóŎĤĪħäêħ¹ğŇĤÊæÓĤËôêħðħĜĞêħð

ĦĪīÎÓŇôħĕôËÈ»ĦĪħÈ

³ħĜīäÛĥŇªËĩĤħÔńļħºŇĜ

ĞħÕŇôħŀËōħäĞħÎÓðħĨńæÊæń±łļ

ğÕõŎĤħÔħĜĞħ¶ÎÓĤīÎħÎÓðħĨ ŅÎóŎ¶ŇŀËōħäËĩĤħÔêħ¹

»ħµ ËÕ¶Ň¶ñŇĠëĐ¼ĤʱļħĜ

˽˹

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ħ¶ōíĤêłìĢ±ĦêĪĪæêłìĢ±

ŅĤħµĦçŇª ¼ÕäĦêæ¼ôËαłêĞħµħōÊçŎ¶ŇÕðĦæħĜ ĪŅôī¹Ħæ´ņêīŇð ëÕōĪħÎ ËĠħðħÔËäĦæĢËōħÎĪĪħôĢÊīŇĤħĜ´ŇĜħÔ ŃÎģ¶ņìÊĪËÈ­ģōĪħÈĪĢʱĪĪħôħµ»ËÈ Ģçĥņīä

ÊçĤ±¼ĤËġðËÈħĜËÕñŇÈ ëÔѵĪĪæ ¼Ĥ˵ĦĪÊëôËÔħĤĦīŇĜêħðħĤħäĦæŅñĤ »Ńä»ĦīŇôĪËĨ¼¶ŇÔÊì

ĦæÊìěŎĈËġñŎÈěŎĈËġñŎÈ

Ħ êĪĪæêłìĢ± Êç¶ņĪħôĪīĠħĨ¼Ĥ˵ĦêËĠĦæħμĤŃÎ ńļħ¹Ħæ »ëÕĤѵĪëÕŀīĔĪëÕäŃÔ¼¶ŇĤÊçŀī¹Ģ± ĦĪīÔëºŀħĨ ˵ĦæĦĪĦĪĪæëĠ¼ŀËðËĩŎ¯»īŇĜħÎĢŃÎ ĪËŎª¼Ĥ˵ĦĪĪæëĠ ĢÊīŇĤ»ħ¹ļħôħĜ³Ëä¼Ĥ˵ĦĪĪæëĠ ÊçĥņīäĪģĠ ĦĪħŎŎµłêħÎĪĦêħÎħµ»Ńä¼Ĥ˵ĦĪĪæëĠ Ģīōíä

ħ¶ōíĤêłìĢ± ŅĥŇõäĦæ±łê¼¶ŇĥņīôĪīĠħĨħĜ»Ńä ħōĦĪħĤʱħÎĢÊêËΐĢ±ħĜËÕñŇÈ ħōĦĪħĤʱħÎËÎ ħōĦĪħĤʱħγËä »ĦĪħĤʱħÎòŃÔÒħĤËĤħÔĪģĠ ÊæħōłêËĠħ¹ĦĪīĠħĨĪħÈīŇĤħĜĢ±

No 38

Womens

december 2013

˼̂


»ĪËĤ ĦĪħÔłæëĘ ĢËōŃä ¼ŇÜ ¼ŎĘ˯ħÎ »īōËō ĚËĘ ¼ĐŃð Ī ëŇÜħñŎĠ ÓŇĤËÈ ĖĦĪ Ī ĞĪīÔħà ËĤīĠ Ņ§ĪëÔ ËĤËŎÔËÔ ËĠËðŃĘ »êħĤīĨ ¼ōËÕĤ˪ ħĘ ëÔ »çĤħĠêħĤīĨ ĢËōĦæ ĦĪæëĘëŎ¹ÊæĢËŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ħĘ ĦĪÊëĘËôËĠħÔ ËĨĦĪ çĤħĠêħĤīĨ ¼Ĥ± ¼ÕõªħÎ êħĨ ¼õŎĤÊçŀħĨêħð ÓŇÎ íņĪÊêħª ĪÊëÎĪæëŇĠ»êÊæĪËĤħÎģÕðħÎÓõªĪħŀËĠħĥÎ ¼ōêÊæĪËĤ»êÊī¯ĪŅð»ħĝªËÔêËÜńçĤħĨ ĦçĤħĠêħĤīĨĪħȼôËμęŇôħΐĦ Īī¯ĢÊíŇä ĢËŎęŇðħĘ »ĪËĤħÎ ĦĪħĥŎÕðħÏÎ ħĤËĤ± »ĪËÎ »ħĥņĪ ħĤËÕðËÈ ĪħÈ ħĤħºÎ ħĤËōīŎĤÊīÔ ÓņëęÎæêĪÊêħÎħĘĦĪīÎËĨĦĪçĤħĠêħĤīĨ¼Ĥ± Ģ± ĪħōħĠêŃĤ ĪħÈ ħ«ŎÕŎôêËÈ ĪËŎª ĪËŎªħÎ ĦĪħÈħĘħŁðħÈħĤĪīġĤħÔÊĪħĠêŃĤĪħĜħĤÊæĸ ģŎŀĦæ ¼Ňª ŅÎĦæ Êçōħª òĪīÔËĩŇĜ ¼ęŇĤ± ħĘ uŅ¯ĦæĪËŎª¼ĨħĜ¼ĤËĘħĠħĨêħÎv

ľŃÕĤ˪ ħĘ ģņīô ńçĤħĨ ħÕŇ°Î ŅĤÊīÕÎ ËÔ ©ðħÈ»êÊìËλŃĝÎËÔæëĘĦæëÕĤËðËÈ»ħŀĪīÜ ËÕñŇÈ Ī ¼ÕŇĠħĨêħÎ ģōëÕºĤËÎĪËĤħÎ ģÕôłĽĐ ÒêËÈ ĞħōìīŎĠ ĢËÕŎĜŃªłëÕŎĠ »ħĤËäĦìŃĠ ħĜ Metropolitan Museum of ĖêŃōŃŎĤħĜ ĦĪÊëęõōËġĤArt, New York Ģ±¼ĤÊçĤħĠêħĤīĨÊçÕñŎλĦæħðľħ¹ħĜ ĦĪħĠħĘ ¼ĤĸħÎ ĦĪĦæëĘ ëÕôËÎ ĢËōŃä ¼ŇÜ ¼ĤÊçĤħĠêħĤīĨħÕðÊļħĠħÈÊĪËȱłê¼ĤËÔŋĪħĜ êÊæĪËĤ ¼Ôŋħä ¼ĥÔë¹êĦĪ ¼ÕðËÈ ħĤħ¹Ħæ Ģ± ĢËŎĥōëÔêÊæĪËĤRomeuËĠłļv¼ÔŋħäĖĦĪ ¼ŀËð ħĜ Odette Pauvert Ņ§Ńª ÓōæīÈ Jeanne Leroux ĪĪêīĜ Ģʱ Ī –ž—š Irma ĢËō²ÏŎĜËĘ ËĠëŎÈ Ī –ž—œ ¼ŀËðħĜ êħÕõōêïŎĜħÈĪ–ž˜•¼ŀËðħĜKalebdjian »ħÔŋħä ĪħÈ êËÜĪĪæ ħĘ Alice Richter »ĦĪħÈ ŅÎ –ž˜ž Ī –ž˜˜ ¼ŀËðħĜ ĦĪÊêçŇª ĢËĠuŃĜËĘ ÊçōëĐv ĖĦĪ ¼ĤËĩŎÜ »çĤħĠêħĤīĨ Ģ± »çĤħĠêħĤīĨ ÊæħĠĦæêħð ĞħĜ Ņ¯ëŎÎħĜ

ħ ŎŎĥŎºĤĦê ÓðĦæ Ī êħĤīĨ ¼ĉŎĐħô ËĔīĜ ¼ĤĪīÎĦæËĠËÈħōĦīŇôĪħÎħĘĪËŎª»çĤħĠêħĤīĨ ħōĦĪħÈŃÎĪ˯êħÎħÔËäĦæÊçĘħōŃĝÎËÔħĜ»æīä »ëºŀħĨĪħÈħĘÒÊçĤËõŎĤĦìłëŎªħĤħōĸĪħÈ »ŃĝÎËÔ ħĜ ÊçęŇÔËĘħĜ ĦêħĤīĨ ¼ÕņçĤĦĪÊīä »çĤħĠêħĤīĨħĤ± ħĘħŀÊçĥĠĪĦíŎĘ˪¼ĠħōëĠ

SofonisbaĸŃñŎºĤħÈ ËÏñŎĤŃĐŃð ¼ŀËÕŎÈ »ËġŎð ħĜ  –›—š-–š˜š Anguissola òħĠħȐĦĪËõŇĘ»Ńä»ħĥņĪĦíŎĘ˪¼ĠħōëĠ ńëĘĦæ »ëōħð ¬łëĠ ¼ÕðËÈ ¼ęŇĤËĥŇĨÊæħÎ ĢÊæìħō»ĸŃÎħŎŎĤÊçŇÔ»ĦĪħĤĪīÎìêħÎīęĤī¯ »ħĤËĠĦæêħð ĪħÈ ¼ĤÊçŀħĨêħð ľħ¹ħĜ ĦçĤħĠêħĤīĨ ĢħĘĦæ »ħðËĥŇª ĢĽņæŃĠ ħÎ ĢËĤ± ĦĪħÈ ĦĪËõŇĘ ĢËōŃä »ħĥņĪ ĢËĘĦĪËŎª ËñĤĦêħĐħĜ ¼ÔħÏōËÔħÎ ÓñōĪĢËōêłì ¼ęŇÔËĘ ħĠħĨêħÎĪħÈĦĪĦæ±ħĨ»Ħæħð»ËÔĦêħðħĜħĘ »Ńä»ħ°ŁĐħÎĢ±ħĘģÔĪħĘêĦæħĤËŎōêħĤīĨ ¼ÕðĦæêħðħĜòħĠħȐËõŇĘĦæ»Ńä»ħĥņĪ Elisabeth- ĢłëŇô ¼ĐŃð ÓŎÎÊíŎĝŎÈ »ħĘħĥņĪ ËÕñŇÈ ħĘ ĪīÎ Sophie Cheron òħĠħÈ»ŃĨĦêËōæĦêħ§ĪīĜ»ħĤËäĦìŃĠħĜ ËñĤĦêħĐħĘĦĪħÕņļħ¹ĦæĦêÊĪ±æĦĪËĠĪħÈŃÎ Ī ĪīÏÎ ÒħĜ ÒħĜ ¼ĥŎōËÈ »ļħô »ŃĨ ħÎ ÊçęŇÔËĘ ħĜ ‘ĪīÏÎ ĒħĜ ¼Õõ¹ħÎ êħĤīĨ ¼ŇÜ ¼ÕðÊļĦĪËĤħĜĢËĘĦçĤħĠêħĤīĨħĤ±¼ĤËõŇĘæīä ËŎŀËÕŎÈĪËŎĤËġŀħÈĪÊçĤŋīĨħĜĞħĨĦíĤËô»Ħæħð ħĤ±»ħĤĪīġĤĪīÎĪÊëęŎĥŎÏŇÔĪĖĸ˯ĪÊĪħÔ »çĤħĠêħĤīĨ ħĠĦæêħð ĪħÈ ¼ĤËĘĦçĤħĠêħĤīĨ Judith LeysterêħÕñŎĜÓōæĪ±»çĤħŀŃĨ ÊëŎņêêËĘ ËÏĜÊìłê ¼ŀËÕŎÈ »çĤħĠêħĤīĨ Ī ¼ęŇºĤËÎĪËĤ ħĘ Rosalba Carriera ÒËĘħÈêĦ漪ĪêĪħÈ ħŎĈËÏāĤĸÊ ĞíŎĤŃŎðë«ġŎȼĠĦæêħðħĜ ¼Ęħōĸ ĪīĠħĨħĜ òĪīÔËĩŇĜ ¼Ĥ± ŅŀħĠŃĘ ÒËðËĘ »êËĠ ĖĦĪ ģÔĪħĘêĦæ ĦĪËŎĤĪæ ŃñōêŃĠÒëŎΐËęōëĠħÈħĜMary Cassatt »ëŎĈËôħĘËñĤĦêħĐħĜBerthe Morisot ģōëÔĦêĪħ¹ ħŇĠêĸËĠ ¸ĤËÎĪËĤħÎ ¼ñĤĦêħĐ Ë¥ŇÈ ĪĦĪīÎ ¼ĤËĘŃĝÎËÔ »çĤħÏŀæ Ī ńļĪËĨ ĪêËĘçĥņīäħĘEva GonzalesïŇĜÊíĤŃ¹ ĦĪīÎħŇĤËĠæêÊĪçŎÈçĤħĠêħĤīĨ¼ęŇĝņæŃĠ ĦĪħŎŎñĤĦêħĐ ¼ôļŃô »ÊĪæħĜ ëÕôËÎ ËñĤĦêħĐ ħĜ ĢËĤ± ¼ÜêħĠīĜħĨ ħōÊëäĦæ êłì ¼«ðŃĘ ËÕõŇĨ ĞŋħÎ ĪīÎ Êìłê ĖĦĪ ¼ęņçĤħĠêħĤīĨ ĢËōĦëĨħÎ ¼ņļ ¼ęŇºĤËÎĪËĤ ħĘ Rosa Bonheur êŃĤŃÎ ĦêħºŎĐħĜ ėŇĘħōħÎ Ī ĪīÎæëĘêĦæ ¼ĤËĩŎÜ ĪīÎÊëðËĤ »Ńä ¼ĠĦæêħð ¼ĤËĘħÕñŎĥŎġŎĐ ïŎĜŃªħÕŇ°ÎėŇºĤËĠòħôêħĨĦĪīÎê˯ËĤ ÒËęÎ ľŃÕĤ˪ ¼ĤæëęŇªħĜ ¼ÔħŀŃĠ »ÊĪÊæ Ī

˼́

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


¼Î¡æňȼôňÎ

ÊçĤËõŇĘħĥņĪ»êħĤīĨ»ĪĪ²ŇĠħĜĢ± ĢËġĜħðĢËōħÎ Ī ĢħęÎ ĢËŎĤËĘĦêËĘ ¼õōËġĤ ģĤËñäĦê ŃÎ ĢħęÎĢËĘ˺ĤħõŇª¼ōêÊçôħÎ ĦĪħÕôħĨ »Ħæħð ¼ĠħĨĪĪæ ¼ôħÎħĜ ĢËōĦĪħĥŎðËĤ ĪËĥŇªħĜ ĢËôŃęŇÔ Ģ± ŅŀħĠŃĘ ħĝªĪħÈ»ëÎħĜĖħōħĝª¼ęņçĤħĠêħĤīĨĖĦĪ ĪīÎÊêçĥŇªħðÊçĤËōêħðħÎħĘëÔīõŇª»ĦĪĪæ ¼ęŇĤ±ħŀħĠŃĘĪĢÊçōħĠħĥÔËĨĢ±ĦêŃÜĪħÎ ¼ÕōëÔêīªħÎĢËŎÕðĦæħĘĢĪīÎÊçōħªĦêÊīÎĪħÈ ¼ĤËĘĦæħðħĜ ĦêËōæ æëĘ uĢËõŇĘæīäv ĢÊīŇĤħĜ ĦĪīÎħĨ ÊæīÜ ¼ĤĪī¯ŃÎ ëÔĪīõŇª ńëĘĦæ¼ĥŎÏŇÔ»ĦĪħÈ‘Ģ±ĪĪËŎª¼ĤËõŇĘīä ĢÊæìħō»êħĥņīĤĖĦĪ»ŃäĪËŎªħĤĪīġĤŃÎ ģōħęÎ ėņæêĪÊêħÎ êħ¹ħÈ ĦĪĪæëĘ ËôËĠħÔ ĪĪæħĜĢ±ĪĪËŎª»çĤħĠêħĤīĨĪĪæĢÊīŇĤħĜ çĤħĠêħĤīĨħĘģōĦæĦçÝĤêħðÊæìÊĪËŎÜ»ĦĪËĠ Maarten van ĖëŎęñŎġŎĨ Ģ˧ ģÔêËĠ Heemskerck ËĔīĜ ĢËð »ŃĝÎËÔ ħĜ –šœ™-–™ž

»ħĥņĪ ŅõŇĘĦæ ĦíŎĘ˪ ¼ĠħōëĠ »ħĥņĪ ĢËð ĦĪËõŇĘ ËĔīĜ ĢËð »ËġŎðħÎ »Ńä

No 38

Womens

december 2013

˼̀

êħĨ ŅÎĪīÎħĨ ÊæêħĤīĨħĜ ĢËŎÕðĦæ æīäËō ĢËōêËĘ ĦĪħĤËĘĦæêħª īōæĪħĜ Ī ¼ōĦĪÊêËôħÎ »ŃĘħĜ ÊçĤËĘħÕðÊļĦĪËĤ ĦæħðħĜ ĦĪĪæëĘ Ī ģŎºĤĦëÕðĦæ »çĤħĠêħĤīĨ »ĪËĤ ——ž ĢËõŎĥÕðĦæŅĜĢËŎĤ±ĦíĤËōËĩĤħÔĢ±¼ŎôËĔħĤ »ħĤÊĪħÈ ĢĪËŎô ĦêËĘ ĪħÈ ŃÎ ħĘ ĢĪĪæëĘ »ħôħ¹ êħðħÎ ĢËŎōêħºōêËĘ óōëÔÊĪæ ÊæêħÏŇðħĜ êħĨ ĢËōĪËĤ ĦĪīÎ ĦĪħŎōêħĤīĨ ĦæêÊī¯ »ĦæħðħĜ ËñĤĦêħĐħĜ ĦĪħÔĦĪËĠ »ħ ŎōËĘ ħĤĪīÏÔËĨ çĤħĠêħĤīĨ ¼Ĥ± ŅŀħĠŃĘ Burgot ÒŃ¹êīÎ ĖĦĪ êŃÜħĠħĨ »êħĤīĨ Jean LeêÊīĤ īĜ Ģʱ çĤħĠêħĤīĨ ¼°Ę ¼õäħĤ ¼ĥŎºĤĦëÕðĦæ »êËĘħÎ ħĘ  Noir ėŎÈĢ˧ÓōëŎ¹êħĠĢËōĪīθĤËÎĪËĤħÎÍŇÕĘ ĪĪæêħĨ¼ęôīäMargarete van Eyck ÊçĤËŎĤËĘĦêËĘħĜħĘėŎÈĢ˧çĤħĠêħĤīĨ¼ĤËōÊëÎ »ÊíġŎÈÒħĤËĤħÔ»ĦĪħÈŅÎĢæëĘĦæ»êËĘĪËĨ ŅÎħĨĦĪħęŇĠħĨêħÎêħðħÎ »Ëô˪ ĦíĤËô ¼ñōīĜ –›™ ¼ŀËðħĜ ĪçĤÊêìħĠÊæ » ľËōłļ ¼ġōæËĘËÈ ËñĤĦêħĐ »ìÊĪËŎÜ ŅÎ ÊçōêËōĽÎ ĢËĘĦçĤħĠêħĤīĨ ìħ¹Ħê »ĦêËōĽÎ ĞħÈ ńíņêË«Î ħÕðÊļ ĦíĤËô ¼ñōīĜ ħĥÔËĨŃÎĪīÎĖħō˹êĦæ ĪħÈ ŃÎ Ģ± »ĦĪĦĪËĤ Ėħō˹êĦæ ŅĜĦĪ ĦêÊīÎ Ģ± ¼ęðħÔħÎ ĪīÎ ńêĪĪ± ĦĪī¯Ħæ ÊçŎŇª ĢËōŃÎ »ĦĪħÈêħÎħĜ ­ ÊçÔËĘ ĖħōħĜ ĪīÎħĨ Ģ± êÊī¯ħ Ĝ ĢËōĦêËĠ± êħÎħĜ ŅÎħĤ ëÔËōì ĢËōŃÎ ħĘ ¼ôĦĪħÈ ¼ðĹĘ ħĥ°Î ĪīÎħĤ »ħĤÊĪ ĢËō ĢËõŇĘħĤÊĪ æīäËō ĦĪħĥŇŁÎ êħĤīĨ ¼ġōæËĘËÈ ¼Ęħōħĝª ħºÜ ÓðĦæħĤëºÎ »Ħê˪ĪħÈ»ĽÎ»Ħ ĪħĜ »ħĤçĥņīä ¼ĘħĠŃĘ ÊêæĦæ ĢËŎõŇª ħĜËĠĦì

ĞŋħÎ ‘ĦĪīÎ ĞħĘ êłì ĢËŎÔħĐêĦæ»æ¼ĘħōĸħĜ

¼Ĥ± »ĦêËĠ± ĪĪ²ŇĠ ¼ōʲņêæħÎ »ĦçĤħĠêħĤīĨçĤħ¯ĪħȐĦĪīÎĞħĘçĤħĠêħĤīĨ Ī ģĤÊĪħÈ êħĨ ńëÎĦæ ĢËōĪËĤ ÊçôĪĪ²ŇĠħĜ ħĠħĘĢËōĦêËĠ±ò Ħ çĤĦĪħÈĦĪħĥÎĦæĦêËÎĪĪæ ¼ôħĤÊĪÊëðĪīĤ ħĔĦæ ĪħÈ ĦĪħĥ¯Ħæ ëŎÎħĜ ħĥÎËĤ Ī ģĠħĘ ê˺ÝŇÈ ĦĪÊëęĤËäêħÔ ĢËōŃÎ ĪÊëÕðħÏŇ«Õõª »ħĠËĤħºŀħÎ ¼ĘħōĦĪ˯êħð ħĤËĤ± ĪħÎ òĦ±ËĠËÈ ÒħĤËĤħÔ êħĤīĨ ĖħÔħĜ ĢËōħĠËĤ Ī ģŎðĪīĤ êłì ¼ęņĽÎ ħĘ ńëĘËĤ êħ¹ħÈĦīŎðĪīĤĢËōŃä¼ĤËō±ĪêħĤīĨêħðħĜ ĪħĜħñĔîËλĦĪ˯êħðĪīĠħĨĖĦĪêħĨ ėņçĤħĠêħĤīĨĖĦĪĢħĘĦæĢ±»ħŀËÔĦĪĪ²ŇĠ óōêłì¼ĘħōĦæÊļËÔĪĦĪÊëęĝŇõŇª¼ĤËĘħĐËĠħĘ ¼äħōËÎæīäËōĢĪÊëåņīºÕõªĢËŎĤËĘħĠħĨêħÎ óŎęŇŀĪħĨ ĪīĠħĨ ĦëºÎ Ħ ĪÊêæħĥŇª ĢËōŃä ħôħĤÊĪħĜĪńëŎºÎĢËŎĥÔĪħĘêĦæħĜńļĦĪÊêæ ¼ōĦĪÊêËôħÎ ²ņêæ ĪêĪĪæ ¼ĘħōĦĪËĠ ËÔ ŃÎĦĪīÎħĨóŎĘĦêħð¼ĘħōŃĨĦêËōæĦĪħĥÎËĠ ĦĪħÕņļħ¹ĦæĦĪħÈŃÎħōĦĪħĤæêËô»ħõŇĘĞħÈ æëĘĦæĢËōĪīô»ħĤÊçĤħĠêħĤīĨħ°ĘĪħÈħĘ òħ ĠħÈ Òë¹ĦçŀħĨ ĢËŎĤËĘĦæëŇĠ »ĪËĤ ëÔÊĪæ æīäËō ĦĪħŎōĽðĦæ ¼ĤËōħĠËĥĤËō± ¼đŎôêħÈ êħ¹ »ĦĪħÈ ľËªħĜ ħĠħÈ ĦĪħĤÊêìłæĦæħĤ ģÎĪīÎħĨ òĪīÔËĩŇĜ êłì »çĤħĠêħĤīĨ ¼Ĥ± ģŎºĤĦëÕðĦæ »êħĤīĨ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜ ħÔĦĪÊëäħĤĢËōĦêħĤīĨĪħÈĪĢĪÊêæĦīŎ¯êÊī¯ ľËĥõĐłëª ¼ōħõŎª¼ęņêħĤīĨĖĦĪĪ˯êħÎ ĪħÎ ÊçĤËġôŃä ¼ōêÊĪĦæêīĘ īŇĤħĜ êħ¹ħÈ ĦêŃÜ òËÕñŇÈ īĘËÔ ĦĪħĥŎ°Î ÊæħĤËĠĦæêħð ģŎĥ¯ òêħĐ ĖĦĪ ¼ĥŎºĤĦëÕðĦæ »êħĤīĨ »êËĘħÎ ľËĠ īŇĤ »ê˺ŎĤ Ī óäħĤ ĪĦļħÎ êłì ÊçęŇÔËĘħĜ ńëĘËĤ ËôËĠħÔ »êħĤīĨ ËÔńĽęÎħĤËĤ±ĪħȼōËġĥņļńëĘĦæ¼ŎĘ˯ħÎ ģ°ÎľËĥõĐłëª¼ōêħĤīĨ¼ĠħĨêħÎĪĦêħÎ Ī ¼ŎðËĥĤĪĪêĦæ »êÊīÎ »êŃ«ñª ÒŃĠëōæ ĖËĠ »łļīĜ ħĥņĪ »Ħ ĪħĤÊçęŇĜ ò˪ –žž› ¼ŀËðħĜ Leroy Mcdermott ¼ĤËĘĦêħęōħª¼ĤæëęÏŎĔËÔĪĦĪħĥō²ņīÔŅŀħĠŃĘ »êłì »êħ¹ħÈ ÊçĥōæêħÎ ¼ä˯ħĜ îŃĥŎ§

¼ĤËĘħĤËĥŇĨÊæģŎĠħĘħōħĘĪ˯êħÎħÔËäĦæĦĪħÈ ĪħÈ »ĦīŇô ħęĤĪī¯ ģÎĪīÎ Ģ± ¼Ôħō˧łëĠ ħĜĪħĤ±¼ôħĜ»ĦĪħĤËĥŇĩĠħĨêħÎŃäħĤËðīĥŎ§ ģ¯ĦæĢ±»êËĘ ģÎĪīÎ óōçĤħĠêħĤīĨ êħ¹ħÈ Ģ±


¼ðËŎð»êħÕĐĦæŃγçà»êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±»ħĠËĤîË«ð

ÌíŎà¼Ĥ˵Ħíōê¼ĤËĤ±ħĜģÔë¹íņêľħ¹ħĜ»çĤĦīŇªħĜ

Ī ¼ōĦĪħÔħĤ »ħĜħðħĠ ħÎ Ģæëµ ÓðħĨ ¼ÎíŎà»ìËÏņêħÎĦĪīÎĢËĠŃä¼ŀĪīĔ»ļĦĪËÎ ĦĪħÔŃÕõŇĨ»ħġŇÈħµĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ ħĜ ĢËôѶŇÔ Ī ÒËÎħä ħÎ ĢÊæĦ²ņêæ ŃÎ ÊçôļŃô ¼ĤÊĪļĦĪ˯ħġŇÈĦĪħōËŎĥŀæħÎħōŃÎêħĨ ĞŋħÎ ģŎĤ Ī ģōĪīÎħĤ ĢËĥŇĜíņê Ī ÓôÊæ˪ ħĜ íņê ÒÊëµīġōæ ¼ÎíŎà łëĠħÈ ħµ »ĦĪħÈ ÊçôļŃô »íōê ħĜ ĢËĤ± »ë¹ÊêŃä Ī ÒËÎħä ħġŇÈŃÎħŎōìËĤËôĪ¼ŀËáôŃä»ËºŇܐńë¹Ħæ ĪĢËĥŇĜíņêĞħÈÊĪħµĦĪħĥōħµĦæĢËÔËŎĥŀæĪ ¼ĥōĪħĨ ħĥōħµĦæ ĢËĠħµħÎíŎà »ħŎŎĤÊìêæħĔ ¼ĥņīäľħ¹ħĜĦĪħĤæëµńīĤģŇŀħÎĪĢËġōħª ¼ĤÊīŎÕõªħðËĤħĨÊĪæËÔħµĢËġĤ˵ĦçŎĨħô ĪģŎÎÒŋĪĪ³Ëä»ìêħÎêħðŃÎĢËôī¶ŎÔ êħĨóŎĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà»ìËÏņê »ŃäħÎêħðĪ»æÊìËÈħÎģÕõōħ¹»ìËÏņêħµËÔ ŅÎĢËġÔŋĪĪľħ¹

Ěħ¹ ħµ Êç¶ŇäłæĪêËÎ ËĨĦĪ ħĜ Ī ¼ôĪīÔ ħōĦīŇô ĪħÎ ĢËġĤËġÕõŎĤ Ī ħōĦīŇôĪħÎæêīµ¼Ĥ±ĪĦīÔËĨ¼ōħÕðĦæëņ± ĢŃ¯ ħġŇÈ ëÕŎÈ ŅÎ ĎËĠŅÎ Ī ÒħĠêīáŇÎ ħĜ ÓðĦæ Ī ģŎÎ ÒĦĪËĐħÔŅÎ ¼ĤÊĪīÕĤËĠĦæ ĦĪīĠħĨĪħÈêħÏĤÊêħÎħĜģŎŇĥÎÊæÓðĦæêħð ģŎÎ ÓñņīĜħĨ ¼Î ÊçĤËĠħµħĜħ¹ »ħŎĐËĠŅÎ ģōħ¶ÎÓôÊæ˪ĪÒŋħä¼ĤÊĪļĦĪ˯ĢËōĪ ĢËĠŃä »ËĤÊīÔ Ī ĚËÜħĠ ¼Ňª ħÎ »ĦĪħÈ Ī³êħÈĪħĜĞħµ¼¶ŇôħÎËŎĤħÔħĤËĠĪĪæëµ Ī ĦĪīÎ ĢËĠŃä ¼ĤËô êħð ħĜ ħµ »ħđōìĦĪ ĦĪçĤËōħ¹ĞËÝĤħÈħÎħōħĨ ĪħÈ ¼ĤçĤËōħ¹ ĞËÝĤħÈ ħÎ ŃÎ ĢËĠīºŇÎ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà »ìËÏņê ĢËġôħµêħÈ óōĪħȐĪĢËġÔËÎħä»ìËÏōêħÔŃÎĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ħŎōìÊīäÊæ Ī ÛĤËĠËÈ ħµ ħōħōŃĨ ĞħÎ Ī ÊĪĦê ¼ÔËÎħä ńĪħµêħð ÊæħÎíŎàĪħÈ»ìËÏņêĪħĠËĤêħÎħĜĢËĠħµħĜħ¹ ¼ÔŋħĨ±łêħĜĢËĠħµħĜħ¹¼ĔħĨêħÎ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜĦīÎÊĪĢËġŇªĪĦĪæëµ»æħÎ ¼ÎíŎà »êħÏņê ħÎ ĢËÕðæêīµ Êæ ¼Ĥ˵ħŎŎĜīðīÈ Ī ÓðĪêæ ¼ÔħðËŎð ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ ÒÊĪËÈħÎĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łêħĜĢËĠħµħĜħ¹ ħŎōŃäħÎêħðĪ»æÊìËÈħµ»Ńä¼Ĥ˵ħÝĤËĠËÈĪ ĦĪħðË«ðħÎ ħĜ ĢËĠħÎêłì ħġŇÈ ħµ ħÕðÊê ĦĪħÈ ˹Ħæ »ĪËÔħĨ–˜ž—/š/—ž ĦĪħĤËġĤ˵ĦêħðĪËĨ »ŃĨ ħÎ ĦĪËÔĦêħð êħĨ ĞŋħÎ ĦĪħÎíŎà ĪħÎ ģōĪīÎ ÓðĦīōħª ĦĪħÈ Êë¶Ňª »Ħ±ËĠËÈ ĦĪËÔĦêħð ħĜ ³ĦĪ

»ê˵ÒËÎħä ¼ĤËĤ± ĞħÜêħð »ĪËĤ ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵Ħíōê īŇĤ ÊæħġðĦêīņêĞħĜ»ħĤËĤ±ĪħÈóŎÔħÏōËÔħÎĪ Ī îË«ð ÊëõäħÎŅª ĢËŎĤËĥŇĜíņê ¼àĪħĜ ¼ÎíŎà ¼ðËŎð »êħÕĐĦæ ħÎ ¼ôŃäÓðĦæ ¼ÕðĦæ Ī ģōħµĦæ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ģŎôī¹ĦæĢËŎôļŃôĪÒËÎħä ħĜ ħŎōĪĪ²ŇĠ ¼¶ņ±łê łëĠħÈ ¼ÕðÊêħÎ óōĪħÈ ÊçôļŃô īŇĤ ¼ĤËĤ± »ħġŇÈ ¼ĤËō± ĪÒŋħä¼ĤÊĪêĦĪ˯íŎ¹êħĨħµĦĪħōŃĨĪħÎ ¼¶ŇÕôêħĨħ¶Ĥī¯ģŎĤĪģōĪīÎħĤĢËĥŇĜíōê ¼ĤËô êħð ¼µêħÈ ËŎĤħÔ ħĤËĠĪĪæëµ ħµ ¼¶ŎµËÔ êħĨ ĦĪçĤËōħ¹ ĞËÝĤħÈ ħÎ ĢËĠŃä ¼Ĥ˵ħōæÊìËÈ Ī ĎËĠ ħÎ »êĦĪËÎ ħµ æêīµ ľæħμÔħŎĤËôêħð¼µêħȐħōħĨ»ħµħĜħ¹ Ò˶λŃä¼ÔŋĪĪ³ËäħĜ»ë¹êħÎĢËŎ¹Ī ĪħĜħŎŎĤËŎÜĪæêīµ¼µËÔħĜħ¶ŇôħÎóŎĤ± ħō˺ŀħĠѵ ğŀĪì ĪħÎ Ģæëµ ÓðħĨ ħÎ ħōŃÎ êħĨ êħÏĤÊêħÎ æêīµ ¼ĤËĥĠ±Īæ »ħŎōê˵ëŎ¹Êæ Ī ¼µêħÈħÎòħġŇÈĢħ¶ōĦæĢËĠħµĦĪħÔħĤħÎ Ī »íņêŅÎ ĪħÈ êħÏĤÊêħÎ ħĜ ĦīŎĤÊì ĢËĠŃä ¸ĤĦæŅÎ ĢËĠħµĦĪħÔħĤ »ħĤæëµěŇõŇªĎËĠ ħĥŎÏÎ Ī ģŎÕðĦĪÊê ğōËĔ Ī îêīĔ Ī ģŎÎħĤ ĢËĠħµħôļŃô»ËĤħªĪÓõª

˼˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


»íņêĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà Òë¹ÌíŎà¼Ĥ˵ĦíōļīŇĤ»êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±ħĜ

ńêæëŎºÎŅĜĢËōíņļħĥÔĪĦëðħĤ »ħ¶ōæ ¼¶ŇôħÎ ħĜ »íōìħĈ çŎĜËä ³Ëµ »ĦĪħÈ êħð ħÕñä ¼¶õŎÔ Êæ¼Ĥ˵ħñĔ ¼ĤæëÎĦīņļħÎ ħĜ ģĤÊīÔĦæ ĢËĤ± ´ŇÔ˵ ħµ ĪÓõ«ŀ˪ ħµ ģÎ ĪīÔĪħµêħð ÊæĢËŎĤ˵ħµêħÈ ëÕµħō »ê˵ĪËĨ ĪêĦçĤËĨ ģÎ ëÕµħō ¼ĤÊīŎÕõª Ģħ¶ÎëÕµħōħĜ»ë¹êħÎħµħĤËŎµêħÈĦĪħÈĪģÎ ¼ĠËōħªÊæħġðĦļīōêĪħÈ»ħ¶ōæ¼Ĥ˵ħ¹ĽÎħĜ ĪħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġņæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ëŇÔë¶ð¼ŀĪīð¡êňġŎĜňàĢňōĸňĜĪħōħĤŃÎ ħÔêīµËĨ¡ĪêňĨĪ¡ĪňōÊêçĥņīä¡ĪňĤËĤ±¼ŎÔňŎµňō ĪĦĪħōÊêçĥņīä¼àËÔħĐĦĪëðĢħōĸħĜ´ņëĉŇô óŎĤËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġņæ¼ÎíŎà¼ōêħĤīĨ»êѵ ĦĪçĤÊìÊļëÕªÒħµħġðĦļīņê¼ĤÊêŃ¹çĤħ¯ħÎ ŃÎħµÊæħġðĦļīōļĪħȼŎµĦêħð»ħ¹ĽÎħĜ ¼ŎðËŎð »êħÕĐĦæ ¼ĤËĥŇĜíņļ ¼àĪħĜ ¼ĤÊçŇª êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±ħÎĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà ĢËäêħÔÒËÎħäħōĦæĪĪæħĜëÕª»ĪĪæëÎÊļħÎ ¼àĪħĜħĤËĤ±ĪħĜîħµž•ħδōíŎĤĪīÎÊëµ ħĜ ĢËŎÔÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ĤËĥŇĜíņļ ĪģŎĤÊíŇª Ī»æĪīĜĪħĠËĐħÕñĠĢËōĪ˵ÞËÔħĐ³ËµÓðĦæ Òë¹êĦĪ¼ġōêħµľËĠħµ ¼Ĥæë¶õҶõŇª »ÊĪæ ħµ ħðËÎ ¼ĤËōËô ħĤ±ĪħȼĥŎĤÊíŇªĪîË«ð¼ĠËōħªĢ˵ħĠËĤíņļ ĢÊĪĦëōħª ²ōĪĸħ¹ ĪīÔËä ĢħōĸħĜ ħĤÊêħôѶŇÔ ĦĪħōÊêçĥņīä

No 38

Womens

december 2013

˼˾

çŎĜËä³ËµÊæħġðĦļīņļĪħĜ ¼ŎÕõ¹ »ëŇÔë¶ð »íōìħĈ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ¼Ôêīµ ¼µħōħÔĪ ħōħĤŃÎ ĪħÎ »ËÔĦêħð ħĜ Īæëµ óҶõŇª ĦĪħÎ »Ħ±ËĠËÈ Êæ¼Ĥ˵ħñĔ êħĨ ħµ ´ŇÎíŎà ŃÎ æëµ ¼Ĥ²ŇÜ óŇª ĦĪħĜ ±łļ çĤħ¯ ¼Ňª ĪÒë¹ »Ńä ¼ĤÊêìħĠÊæ »ħŀËð ÓôħĨ ĪÓðħô ħōËĤ ħµ´ŇÎíŎàŃΐ»Ńä¼ĤħĠħÔ ¼ĤÊêìħĠÊæ»ìËĤËôĪĦĪīλêĦĪËĠħܼ¶ŇÎíŎà ħµ´ŇÎíŎàŃΐĪÊĽÎŅª¼ĤËÕðæêīµ»êËĠѵ ĪÌíŎà »ĦĪËôĦīŇĜ »êħÏņê ÊæĞĦæêħð ĪħĜ ĢËĨ»Ńä¼ĤÊíŇäĢËÕðæêīµ»êËĠѵ³łêħð ¼Ŏµĸ˯Ī¼ðËŎð»êËÎĪê˵ħĜ»ĦĪħÈŃÎÊæĦæ ŅÎ êÊçôħÎ ÊæĢËĤ± »êËÎĪê˵ ħÎ êÊçōçĤĦīŇª ħĥōæËĨħĤÊæħÎíŎàħĜĢËĤ±¼ōêÊçôħλħµłëŎÎ êĪīÕĝµħÔŃÎĪĦĪīÎ êĪĦæħÎĦ±ËĠËÈħÎÌíŎà¼ŎÕõ¹»ëŇÔë¶ð »ħŀË𛜼ÔËÎħä»ĪĪ²ŇĠħĜĢËĤ±¼ŀłļĪ ħĜĢËĤ±¼ĤÊçŎĤËÎêīĔĪÒËÎħäĪÒÊĽµīġņæ¼ÎíŎà ħÎĪÊæĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łļ¼ŎðËŎð»ĪĪ²ŇĠ ¼ĥÔë¹Êê¼µêħȼðêīĔ¼ôħλĦĪħÎĢÊçÝĤêħð ĪÓäħð¼äłæĪêËÎħĜÒħÏōËÔħÎĢÊíŇä¼ôħµ ħĜÒÊĽµīġōæ¼ÎíŎà¼ōêÊçµħ¯¼ÔËÎħä»êÊĪ±æ ĦĪīÎ ÌíŎà ¼Ĥ˵Ħíōļ īŇĤ ¼ĤËĤ± ¼ĤËô êħð ĪĢËôѶŇÔĪÒËÎħäĪħȼÔħōŃä¼ŇÜçĤËōħºōÊļ

ħĜĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġņæ¼ÎíŎà»ËōêËÔë¶ð īŇĤ »ħĤËĤ± ĪħĜ »íōê ÊæÒħ ÏōËÔ ¼¶ŇġðĦļīņļ ħōħōĦæ ĪĪæ ħĜ ëÕª ħµ æëµ ÌíŎà ¼Ĥ˵Ħíōļ Êæ¼ÔħōÊĪħÔħĤ¼ÔËÎħäĪĢËôѶŇÔ»êħºĤħðħĜ ģôѵĦæŅÔ »±łļ ¼ŎĤËōħÎ ħµ ÊæħġðĦļīņļ ĪħĜ »êħÕĐĦæ»ħ¶ĥÎħĜ²ņĪĸħ¹»—ħġĠħõŇð ĢÊæħð ¼ōêÊçôħÎħÎ ĪÌíŎà ¼ŎðËŎð ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵Ħíōļ īŇĤ ¼ĤËĤ± Īħ¹êħġõŇªħĤ± ´ŎôħμĤĪīÎĦæËĠËÈħÎĪĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġņæ Īêæ˵Ī»ļħÏņêĪ¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜ Īī¯ĦīņļħÎÒÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼Ĥ˵ħ¹êħġõŇª ¼ÎíŎà ¼ŎðËŎð »êħÕĐĦæ ¼ĤËĥŇĜíōļ ¼àĪħĜ ħŀħĠѵ ĪħÎ óҶõŇª ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġņæ —•ħĜëÕªħĜÊëµÌíŎà¼Ĥ˵ĦíōļīŇĤ»ħĤ± ħĜ ĢËŎĤ˵ħŀËĠħĥÎ ĪæëŇĠ ¼ĤËôħÏĤËô ħŀËð ĢÊæĢËôѶŇÔĪÒËÎħä»êħºĤħð


ÒËĨŅĜğĤ±¼ĤŃÎňĘ¡±łêĪňÈ »ìËĔĞňōëĠ

¼ĥŇĘĪīλĪňôňĘňōłêæň¹êňÎĪňÈ ¼ĤæëĘóŇęõŇª»ÊĪæħĜËÔğÕð¡æňĤËōÊæ ¼ĠŃä êňÎňĜ ĞĪÊêæňĥŇĜ Óð¡æ ¼ĥŇ°Ę īŇĤňĠĪīÏÕõōĪËĨĪĪīÎÊæğņë§ğõŇęŀňĨ ğŇÔ»ňĤÊīÜĒ¡çĤ¡ì˺ŎĤĪňÈĪīĠňĨ»êĪËÈ »æëęð¡æ¼ęŇĤŃÎňÕñŇªĪňȐĢĪīÎËĠÊļ ¼ĘłëŎ¯ »ňĘňĔŃÎ ¼ĤŃÎ ĪīĘ¡Ī ÒËĨ¡çŇĜ ìËÏŁŇĐ ¼ęņêň¹ĪĪæËÜ ňĘ Ëôæ˪ ¼°Ę ÒĪĪê ÒĪĪê ¡±łê ĪňÈ ËõŇęŀňĨ»êňÎňĜ Ľªėņê¡Ī¡æêËôňĤğęŇÕô®ŎĨ¡ĪňĠĪīÏÎ ğÔĪĪ»ĽÏŀňĨğºĤ¡æĢËĘ˺ŎĤĪīĠňĨňÎ æëĘňĤĞłêæêËÜĞňĘňōŃÎňĘ¡±łêĪňÈËĤ ĪĢìłêæğÔī¹ĢËŇŎŇªĪīĠňĨĪīÎėņ±łê ģŇŁÎ ğŇª ĪīĠňĨ ňôŃä ğŇª ¡Ī¡±łêĪňĜ ŅĤŃÎ ňĘ ğō±¡æ Ê桱łêĪňĜ ËÕñŇÈ Ģìłêæ ¼ęҧłëĠ¼ĤŃΐĽÎĪļňÔ¼ęŇĠËĠňĤňęĝô ńçŇĜğĤ±¼ĤŃΐÒĪĪê

Ī ëŎÎ ňÎ  ĞŃä ¼ĤËĘňĤÊçĤËĨ ňÎ ËÎæëĘ »¡çōêËō Ėňō˺ŎĤ ®ŎĨ ĞŃä ¼ĤËĘ¡ļ¡ĪËÎ Ëô¡Ī¡æňĤÊļ ĞŃÎ ėŇÕð¡æ ®ŎĨ ĞÊæ¡æňĤ æëĘ¡æ ėņëņçŀňĨ ňÎ ĢËō¡±ËĠËÈ ĪīĠňĨ  ÒňĤËĤňԐ ĪīÎ ğĤËĘňĥŎĤÊĪļ ¼ĠËĘËÈ ňĜ ňĘ ğÕōæ¡æĢËōňĤĢĪīÎĢ±ĞŃäĖ¡Ī»ňĤÊĪňÈ ňĜ ËÈ ğÕōæ¡æ ĢËōňĤ ¡Ī¡ìËÔ ňÔňĜÊĪê ĞňÎ óņĪňĜËÈËĥŇĨóŎĤÊĪňĜĞìÊĪĪīÎńĪ ¼ĤÊĪňȼĤæëĘçĤňĠÊì¡ê»¡êĪīĤňÔňĜĪīÎ ¼ÔŋĪňÎĢÊĪňÈ»¡ĪňÈÒËĨğōê˹ìê»æ ňŁ¯ ģĠ ŃÎ ¼ĤÊì¡æ ĢËŎŎĤËĘňōËÎ ňô¡ļ ĞňÈ  ĪīÎ ğĤËĘ¡ĪĪì¡êËÈ ĪīĠňĨ »ňªŃª ģōëÔêĪĪæ Ī ģōëÕŀīĔ ňÎ ĢÊĪňÈ »ňĥņīô ģĠŃÎ ¼ĤÊì¡æ ĢËŎŎĠ¡çĤňàňÜ ¼ĥņīô ĪīÕõōň¹ňĤÊĽŇªÓð¡æĪæĪĪëðģōëÔìêňÎ ¡±łļ ĪňÈ ĪīÎ ĢËġðËÈ ¼¯Īīð ģōëÔ łêæ ňÎ ĞËō±ňĤ łêæ ňÎ ňĘ ĪīÎ ėņ±łļ ĢËōë¹ ľæ ňÎ ĞĪī¯ňĤ îňĘ »ëŎªĪ¡êňÎ ĪīÎňĤĒļëŎÎňΐģŎĤňęŇªīŇĜňÎĪīÎňĤ ¼ęŇĤ± ¼ÔňŀÊĪļ ģÕñōĪ òŃä êÊì ňÎ Òë¹ňĤ¡ĪňĠŃäňÎĞçĤňĠÊì¡ê

ħôħęõŇªňō¡ĪÊëðĪīĤĪňÈ ħĘ »ňĤËĤ± ĪňÈ ĪīĠňĨ ňÎ ħŀËð ĢÊêÊìħĨ ¼¹êňÎ ĢËŎŎĤÊīÔ ¼ęŇđōêËÔ Ī ĢļæÊæ ĢËōŃäňĜ ŃÎ ħĥŎĔňÕðÊê ¼ęŎ§łëĠ »ĪËŎô ĦĪňĤ²ņêÊæĢËōŃä ëōňð ¼ęŇĤŃÎ ¡±łê ĪňÈ ‘ĪīÎ ¡ìËÔ ÒËĨ¡çŇĜ ğôŃä Ī ĪÊêæňĥŇĝð¡æ Ī ļňÔ ¼ęŇĤŃÎ ğôŃäŃÎ ÒňĤËĤňÔ ĪËŎðËĤňĤ ňĘ¡Ī ľň¹¡æ ĪīÎ ëōňð ğŇª ¼ºĤłæļæňÎĢËĘňĤ±ÒňÏōËÔňÎňĘ ňôňĤÊĪňĜ Ī ĞæëĘ¡çŇĜ ĢËōĪ˯ ĢËðëÔ¡çŇĜ ğõŎęņëÎ ğŇŁÎ ĞňŀËð ĢÊêÊìňĨ ¼ęŇĤŃÎ ňęĤī¯ Ī ¡ìËÔ ¼ęŇĤŃÎ ÒËĨ¡æňĥŇĜ Ī ĢÊçĝĠ ¼ĤŃÎ ĪīÎ ĪÊëĘňĤ ĢĪīĠìňÈ ňĘĪīÎňĤėŇ¹êňܼĤŃÎĪīÎňĤ¼ºĤňÕŀæ ĪīÎ ėŇŀæ ¼ĤŃÎ ŅÎÊëŎ¹Êæ êňðňÎ ¼ĤÊææ ňĜ Ī ê¡æ ňÕŇÏÔËĨ ėŇºĥŎð ňĜ ¡ìËÔ ňĘ »ļňªĪÒËĨ¡æ»ňªëÔÊĪêňĨğÕð¡æêňð ň¯ê˪ çĤň¯ ňĘ¡Ī ľň¹¡æ ÓõōĪÊçŀňĨ ŃÎĪīÎëÔĪĪçĥōìėŇÔËĘĪīĠňĨňĜĪīÎÊëĘ ňĤÊĪňô ëÕõŇª ĞĪīÎ ĢËōňäêňÈ ĞŃä ĞËÏÕðĪīĤėŇðňĘľň¹¡æĪīΡæĞËðëÔ¡æ ĪīΡæ ±łêňÎ ËÎ ËĤňªňĜ ğęŇðňĘ ĪīΡæ ĪīΡæ ’ËĘ¡çŇĜ Ī˯ ğĤŃ¯ ŅĘ ËÏŎĤÊì ğÎ ĪīĠňĨ »çĤňĠÊì¡ê ňĜ ĞËÎĪīÎ ĢËōňäêňÈ ňĘĪīÎėŇĥōĽĐ­ËÕñŇÈĞŋňÎĖňōĸ ĪīÎňĤ¸ĥō빡ĪĸňÎĞňĤÊĪňĜĞËę°ŎĨ ¼ĥōĽĐ ¼ĤŃÎ ĞňôŃä ňĤŃÎ ĞňÈ ĢËġðËÈ ňĜ ňĤËĥņīô ĪňÈ ¼ĤŃÎ ÒËĨ¡çŇĜ ÓŎõōň¹¡æÊĽŇª ¼Õð¡æ îňĘ ĞňĘ ňĘ êĪĪæ »Ī¡ì ňĜ ĞËðëÔ¡æ óŎęŇÕäňĤ ğÎÊæ ĖňōňĘłĽĐ ňĜ »¡ĪňÈ ŅÎ ¡ĪňĠĪīÏÎ ĞŃä ¼ĤËĘňŀËÎ ňÎ ĞňĤËġÔňĠ ĪīÏÎæ ËŎĤňÔ

˼˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


Ģ± ĦëŇÕðħÈ

ĢÊêËÔ¼ºĤ¡æ»ŃōæÊêňĜæêīµ»ê¡²ŇÎňĤ±Ğňµňō

ňĜ ³¡ëōì Ģňðňà ¼Ĥ˵ňĤËĠêňĨ ňĠňĨêňÎ y³ëōìģñà»ËĨňĤÊëÔz»ĪËĤňÎÊç¶ŇĠŃÏĜňÈ ĢÊëŇÈňĜ³¡ëōìĢňðňà¼Ĥ˵ňŎŎĤÊêŃ¹ňÔÊĪ ňĠňĨêňÎĞňÈ¡ĪňōÊëµĪŌμĠêňĐ»¡īŇôňÎ Ģ˵ňÕðňô¼ĤŋËð¼ĤÊêŃ¹¡æíŇðňĜňŎŎÕōëÎ ňÎňµĢÊêËÔĪĢËôËĠëµ»æêīµ»ŃōæÊêňĜ êłì¼¶ņ±ÊëŎÔňĜ»æ¼ðĪÓŇð˵»¡īŇô ¼ÕŎĜÊīµģōëÕôËÎňÎÊæìêňμ¶ŇÕðËÈňĜĪ ¡ĪňōÊëµĪŌÎ »êňðĪËĨ »çĤ¡ì ËōçŎĠ ĪīÔËä æêīµ »êÊæĪËĤ »²ŇÏŎĤÊêŃ¹ »çĤňĠêňĤīĨ ¼Ĥ± »ê¡²ŇÎ ģŎĠňµňō Ī y³¡ëōì Ģňðňàz ëŇĠ²Ô˵ňĜĢÊêËÔ»æêīµ»ŃōæÊê»æêīµ ¼ĤĪīÜ»—•¼ĥōňĨ»±łê»¡êÊīŇÈ»š/˜• ¼ÕäňÕō˪ňĜîĪīÔ»ňĤËåôŃäňĤňĜ—•• æëµ¼ōÊĪæ¼¯ŃµĢÊëŇÈ

No 38

Womens

december 2013

˼˼

¼Ňµļň«ŀňĨĪ¼ĤÊêŃ¹Ī´ōìīĠ¼ŀË¥ŎÕñŎĐ ňĜ íņê Êæ¡êѵ ĪňĜ ňµ Īī¯¡īņļňÎ »æêīµ ÊëŎ¹ ĢËÕðæêīµ ¼ĤËĤÊì´ōìīĠ ňĜ ³ňō¡êËĠ± Ģňðňàz ²ŇÏŎĤÊêŃ¹ »çĤňĠêňĤīĨ ňĤÊĪňĜ »ĪËĤňλçĤ¡ìËōçŎĠĪīÔËäńĪňĜňµy³¡ëōì »ŃĝÎËÔĪÒŋň䳡ëōìĢňðňà»ňŀËĠňĥÎ ÊëõäňÏŇª»ňŀË¥ŎÕñŎĐĪňȼĤËĥŇĜíņê »ĪËĤ ňÎ Êç¶ŇÏŇÕµ ňĜ »çĤ¡ì ËōçŎĠ ¼ĤËō± ¼Ô˵ ňĜ ňµ yĢËÕðæêīµ »ň¶ōë¯z æňĠňáĠêŃÕµæ»ê˵ĪËĨňγ¡ëōìĢňðňà ĪīÏÔËĩ¶ŇªĪ¡ĪňōÊëµĪŌΡæÊì¼ÕĐīĠēōçð »¡ĪÊëĤŃĨňγ¡ëōìĢňðňà»ňĠËĥĤËō±ňĜ ĪňºŇªňÎÒ¡êËÎňð¼¶ņêËÔĪ‘³¡ëōì»æīä ³¡ëōìĢňðňà»êňĤīĨ¼Ĥ˵ňŎōçĤňġÔňÏōËÔ ĢËĠňĨëÔÊĪæ»ŃäŃÎËĨ¡ĪêňĨ¡ĪňŎðĪīĤ ëÔ´Ňªī¶ņêĪëÕĤÊīܼµňō¡īŇôňμÏŇÕµ ¡Ī¡æëµĪŌÎ ¼ĤËôѶŇÔĪľĪňĨňÎÊ旕•™¼ŀËðňĜ Ī ³¡ëōì Ģňðňà »êňðĪËĨ »çĤ¡ì ËōçŎĠ çŎĈň𠳡Ī ¼ĤÊçĤňĠêňĤīĨ ňĜ ³ňō¡êËĠ± ĢňōĸňĜň¶ōæ¼ĤËÕðłæêňĤīĨĪ»êĪīªÚêňĐ ňµyêĪīĨËĠz»êňĤīĨ¼ºĤňĨêňĐ»ËŎĤË«Ġѵ ňĜ ¼ĤÊêŃ¹ –˜ ňºĤËÎĪËĤňÎ êłì ¼¶ņçĤ¡ĪËĤ

ňĜ –ž™• ¼ŀËð ňĜ »çĤ¡ì ËōçŎĠ ¼ĤňĠňÔňĜ¡ĪīδōÊæňĜæËÎËĨňĠ»êËô ĢçĤËōň¹Êê»êÊīÎňÔ¡ĪīÔËĨ¡ĪňŎŎŀË𖜠ê˵ňμÕð¡æĢÊêËÔ»æêīµŃōæÊêňĜĪ ŃōæÊê ¼ôňÎ ňµ –˜˜œ ¼ŀËð ňĜ æëµ ģŎĠňµňōŃÎĢÊêËÔ»êËôňĜĢÊëŇÈ»æêīµ ĞňÈĚň¹ňĜ»Ńä»ê˵ĪËĨ¡ĪňōÊëµêËÜ æë¶ŇªÓð¡æ¼ĠêňĐňÎÊæ¡çĤ¡ĪËĤ ÊçĤ˵ňÕðňô ¼ĤŋËð ňĜ ËĨ¡ĪêňĨ ňĜ »ĪËÔňĨ » –˜™˜ ËÔ –˜™–

ĢËôËĠëµ ¼ĤŃōíŎĐňĜňÔ Ī ŃōæÊê »çĤ¡ĪËĤ Īīµ¡ĪĢÊêËÔŃōæÊêĪňĥðňĜóōëÔÊĪæĪ Êæê˵ňλ¡²ņêæꡲŇÎ ™• ňĜ ¼Õõ¹ ňÎ »çĤ¡ì ËōçŎĠ ŃōæÊêňĜ»Ńä¼µĸ˯¡Ī¡êňÎĪňĠňĜľËð »¡Ī¡ê¡æŃλňĠËĤêňÎňµĢÊêËÔ¼ōæêīµ ĪīÎæë¶ŇªÓð¡æ¡Ī¡æ뵡æĪŌÎĢÊëŇÈ ËōçŎĠz ĪīÔËä ¼µ¡êňð »ňõŎª ĪīÎĢÊêËÔ¼ōæêīµŃōæÊêňĜ»ê¡²ŇÎy»çĤ¡ì »ňÎêłìňĜËĨ¡ĪêňĨ¡Ī¡çĥņīä¡æ¼ŀÊĪňĨňµ ¼Ĥ˵ËĠÊêæ ¡ëŎÝĤì Ī ŃōæÊê ¼Ĥ˵ňµłëŎ¯ ĢÊëŇÈ ¼ĤŃōíŎĐňĜňÔ Ī ŃōæÊê ňĜ ňµ »æêīµ ¼ĤËġðËÈ ¼ŀËĤňµ Ī ĢÊêËÔ »æêīµ ŃōæÊê Ī ±ĹÎłæ»ê˵Īīµ¡Ī¡ĪňĤÊ뵡æĪŌÎêňàňð æ뵡æ»ê˵ĪËĨÊçĤ˵ňĐËÕðňĜ »çĤňĠêňĤīĨ ľň¹ ňĜ »çĤ¡ì ËōçŎĠ óōĪňÈÒ˵ĪňÈňµz³¡ëōìĢňðňày¡êĪň¹ »êňðĪËĨ ¼ĤËō± æ뵡æ »ê˵ ŃōæÊê ňĜ ňôňÎĪËĨ ňĤËō± ĪňÈ ¼Ġ˵ËÈ ËĥŇĩ¶Ňª ĪĪì¡êËÈ ÌËÕĨňĠ ¼Ĥ˵¡ĪËĤ ňÎ ň°µ ĪĪæ ¼Ĥ˵ň°µ ŃÎ ³¡ëōì ê˵Ëð ìËĥĨňĠ Ī ňĤÊĪňĜ ¡ĪĪæëµ ¡æËĠËÈ ¼ĤÊêŃ¹ ģōçĤň¯ Ğňµňŀæ»ň°ĤīȐňÎËÕĨňĠĞňµňŀæ»ň°ĤīČz yĪĪìňÎĪĪìľī¹ňÏÎĞŃΐĪĪì¡êËÈ ňÎ Ê旕•™ ¼ŀËð ¼Ĥŋī¹ ¼ºĤËĠ ňĜ ģÔë¹íņê Ī ¼ðËĤêæňĔ Ī ģŎĤÊíŇª ¼ÕðňÎňĠ ¼ĤÊçĤňĠêňĤīĨ »êňĤīĨ ¼µĸ˯ ¼ĤŋËð ňĜ ¼ĤËŎÎËÔīĔĢňōĸňĜ»æêīµ¼¶ōìīĠ»êÊæĪËĤ ĢÊêËÔňĜ¼ÕôňĨňÎçŎĨňô»Ń¶ĤÊì»æêīµ


ħµĦīÕõŇĨĢËōħĤĢĪīÎħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħŀħĨ Ī ÓñōËôËĤ ¼¶ņê˵ ħÎ ¼µĪī°Î ħÎ ¼ĤæëµģōëŎôËĤŃÎĢËōìħàËĤ¼ÔħĠŃÔçĤħ¯ ħµ»ħĤËĤÊíŇäĪħÈÒħÏōËÔħÎŅÏÎĢËŎŀÊçĥĠ ¼ŀĪħĨ Ī ĦĪæëµ ¼Ĝ ĢËōëºņê Ī ĦīŎĤÊì ¼ĤçĤ˶õ¶ŇÔ Ī ħµĦĪħĥÔĪĪíÎ »êËñäĪĪê ĢËō±Ħæ ÒīĔ Īŋħµ ħĜ êīð ħĠħà ľħ¹ħĜ ´ŇĤÊíŇäħµÒ˵ĪħÈĦĪÊæĢËōĦĪħĤæë¶Ġħµ ŃÎĦĪħŎōêĦĪËĠħÜ»ĪĪêħĜĪīμÔħōËðħµ ¼ĤĪīÎħµĦĪīÎĦĪħÈòĦĪħÈŃÎĢËōĪËð˪ ¼¶ņê˵ »ŃÎ ĢËĥŇĨĢ± ħōÊīÎ »ļīµ ËŎĤħÔ ÓŇŀĦæ ģñĤËĨ çŀłêËĨ ĦĪĦĪĪê ĞħĜ ħĥņĪ Ī ħÝĤħ¶ôħÈ Ī êÊìËÈ Ī ĦĪʱËÈ ľÊçĥĠ ĪĢ±ħÎĢ±»ĦæêËōæħ¶Ĥī¯ĦĪīÎîêīĔ ħÎ ĞŋħÎ ģÕðêħª Ģ± ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĦĪīÎĪËγĪī°ÎħÎĦêĪħ¹ ŅŀĦææĪīġáĠŅĔħĐçŎĈħðçġáĠħĤÊĪħ°Ňª »ÊĪæ ħÎ ħµĦĪħĥÔĪĪíÎ »ĦìÊëŎô ¼ĤĪī°¶ŇÔ »ĦĪħĥÔĪĪíÎħĜĪËŎªĪĢ±¼ĤĪīÏŀħ¶ŇÔ¼ðËÎ »Ī˯ ħÎ êīð ħĠħà ÓŇĥŇĨĦæ Êæ »Ńä ħĜ ÒħÏōËÔ ħÎ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħÈĦêËōæĦĪæëµĢËĤ±ħĜ»Ī˯ĦĪħŎōìłëŎª ¼ĠêŃđōê ¼ŀĪħĨ ÊæÊìĦê ħĠËĠ ¼ĤÊêĪĦæ ëÕµħōħĜħµĪīÎÊë¶ðËÎŃÎêłìğĤ˵ħĔħĨ Ī ¨Īë¹ »ĪÊĪħÔ ħĜ Ģ± ħĜ ħĥŎĤÊĪê ĦêŃÜ Êæ»êÊĪĦæêīµ »ËºŀħĠѵ ħĜ ¼ÔħōħŀħĠѵ ĢĦæĦæĞËÝĤħȼĈêħôËĤ»ê˵ĪĦĪħĥņļħ¹ËĤ ħĤĦæĦæ¼ōĦêËĠŅÎħÎĢ±Ī ĦĪīÎÊæħµĦĪħĥÔĪĪíμĤ˵ħĤħōĸ ħĠĪīÎ ´ŇÔ˵ ĞŋħÎ ëÕµħō ĢËōħºņê ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ħªĪĪë¹ ĞŋħÎ ¼µħō˺ŀħĠѵīŇĤħĜħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ÊìëŎĠ ħŎàËĤ »êħÎĦīņļħÎ Òë¹ĦæħĤĢĪīÎľÊçĥĠħĜ ĢÊĪħô êËÜ çĤħ¯ ĞħÕðłê ĢËōħĤ Ģ˵ħōêīð ħĠħà ħĥŎ¯Ī¼ōĦê˶ĤÊīôĪ»êËŎÔīܼµĪī°Î »ËĔħĤËä¼ĤÊæêħðĢÊêÊīŇÈĪ ¼ĤÊæêħð ľÊçĥĠ ħµ ĦĪīÕõŇĨ ®ŎĨ æëµĦæ ğĔËġðħ¶ĝµ Ģ˵ħĤ± ĪīµĦĪħĤ Ë¶Î ĢËäÊīōæ »êħðÊçĤ˵ĦĪËðĪħ¯ĪĢ˵ħõҶÔħġàĦì Ī ģōëŇôËĤ ¼µħōĦæêËōæ Ģħ¶ÎľÊçĥĠ¼ĤĪīÎħÎìħà ħºÜæëµħĤ»æħÎğÕñōËôËĤ ¼ĤĪīÎħĤ ŃÎ ĢËōëÔ»ĪËð˪ ŅÎħĤħĔħĨ»êÊĪËĨħĜ ê˵ Ī óŎÈ ħÎ ¼ŀËĔêħð ľÊçĥĠ Ī¼ÕðħÎêħðŃλħôħºĤËÎĪÊçŀħĨ Īħõҵ »ÊļĦêħð ŃÎ »êŃåĠħä Ī ĢæëÎĦīņļħÎ Ī ĦĪħĜ ĢËŎðëÔ Ī ĢËōħµĦìËÏņê ¼Ĥ˵ħŎōìÊĪËŎܼĥÕõŇĨħĤĪ»ìħ¹Ħê¼ĤËñµħō ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ »êËōħĤ ĦĪħĤÊëµ ħĜ ĪīÎ ĞÊĪĦæêħÎ ńī¹ ÊæËÎħĠ ĢËōħµħŀÊçĥĠ ħµ ĦêËōæ ÊçĤËĤ± »ĪĪê ħÎ ħÎ ńī¹ Ī Ģë¹ħĤ ĢËŎµĪËÎ ħĜ »ìËñµË¯¼ŀĪħĨĪæëµĦæŅĠłëŇĤĢÊīŇĤ ¼ĤĪĪêĦæ »êħºōê˵ òĦĪħÈ ģŁŇĩμŇÜĪĢĦæħĤĢËōħµĦìËÏņê »ĦĪħĤæëµëŎÎ êħð ħĜ »êĦ²ņīÔ ¼ĤĪī¯ŃÎ ħÎ »êĪīÕĝµĪÓōêħĤĪÌÊæħĜ´ŇôħÎħĜ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤÊĪëōħª êħðħĜĢÊæļËōëÎħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĢËŎĤ˵ ĦĪËŎª ħµ ĦĪæëµ Ģæë¶ōëºņê Ī ĢÊíŇä ¼ĤËĤĦĪħ¶Ňª ÊæĦæ»êÊĪĦæêīµ ħĥōĪīÎ »ħÔĪ ħĜ ÒīºĤËōĦæ ħĠħà ¼ĤËĥŇĨÊæ ĢĪīÎ ľÊçĥĠ ħĜ ħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíλĪĦëõŇª Īī¶ŀħÎ ĦĪīÎħĤ Ģ˵ħōêīð çÕĨĪĦĪËĠħĤĢËġŎÔĦĪËŎª ĢËŎĤ± ÒħŎŎáŎðħĠ ¼Ĥ˵ħĥŎĨ˵ ¼ĥōËÈ ¼ÔħĠíä ŃÎ ĢËōŃä Ī ĦĪËĥŇĨħĤ ħµ ħĤÊæêËōæ ĪħĜ Ģæëµê˹ìê ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ŃÎĦĪīÎħĤËōËĔħĤËäħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĦĪħÔłæëµŵħō¼áŎðħĠ ¼Ĥ˵ĦĪĪìĦêËÈĪìħà¼ĤËÎêīĔħĤĪīÎĦæĢËĤ± ¼ĤÊĪËĠĪħĕŇĜ»ħĤĸĒËġðħ¶ĝµ»ËĔħĤËäħĥņĪ ĢÊĪËŎª ĪħÈ Ī ĢËĤ± ¼Ĥ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵ ħõҵ ¼ĠÊçĤħÈħÎĢËōŃäħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĞħÕðłêĪħ¯»êħºōê˵ëņ±ħĜħµ»ħĤËðħµ ĢÊíŇä¼ôĪĦļĞħĨĦĪĪæ ĦīŎĤÊìĢÊíŇä³ħō ĢËĤ±¼ĥÕôīµ»ĦæêËōæħ¶ĤĪī¯ĢĪīÏÔŋħĨ ĢÊíŇäÊçĤ˵ħÔħŎĤËÕðêËôĪīĠħĨīŇĤħĜ ĢÊíŇä¼ôĪĦļļħĠħĜìÊĪËŎܼĤĪī¯ŃÎ ĦĪīÎħĨ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ÒħÏñŎĤ ħÎ ÓðĪĪêæ »ËĠħĥÎ Ī ³Īī°Î ¼µħōħºŀħĠѵ òĦĪħȐĦĪīÎħĨÊçōæêīµ»ËºŀħĠѵīŇĤħĜ ĦĪīÎĢ˵ĦêĪħ¹ħºŀħĠѵ¼ĤĪīÎ ĪĦĪæëµĢËĤ±¼ĤĪĪêĦæêħðħĜ»êħºōê˵ ħÎ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ïĤËĨ çŀłêËĨ ¼ĥŎĨ ĦīÕõŇĩŇÜĢËŎŀÊçĥĠĪľËĠĢËĤ±ħĜ´ŇôħÎ Ī ģŎōËÈ »ħĤÊĪħ°Ňª Ī ¼ōŋĦļħÎ »ìËÏōê ´ŇŀħĠѵ óōæêīµ »ħºŀħĠѵ ĞŋħΐŅĤÊìĦæ¼ĤÊíŇä¼ōĦæêĦĪêħª¼ĤÊç¶ŇÔ »Ńä ħÎ ÒħÏōËÔ »êĪīÕĝµ Ī ÓōêħĤĪīÎÊæ ĪħÈ ĢĪīÔĪħµ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ »ÊĪæ Ī ĢħĤËĤĪī¯ŃÎĪħÈæêīµ¼ðĪīĤĪĪ²ŇĠģōçĤħ¯ »Êë¶ŇÔêħðħĜĦĪīÎÓñōīŇªħµĦĪīÎħĨ ¼ĤĦĪËä ÊæħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ īŇĤ ħĜ ħĤËĤ± ĢĪīμÕñōĪħôŃäĪíņê ħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎħαæĪÊĪĦêËĤ¼ÔħĠŃÔħÎ Ģħ¶Î ¼ŇÜ ħÎ ŅÜ ĢÊíŇä ¼ĤËĠÊçĤħÈ ģĤÊìĦæ īŇĤ »ĪŋīĕŀħĨ ħµ òħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ »ëŎ¹êħðĪËĨ¼Ô˵ħĜħ ĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ Ī ÌÊæ ´ŇŀħĠѵ ĦĪīÎ »æêīµ »ËºŀħĠѵ ĦīÔë¹ħĤêĦĪĢËŎōËÎëŎôÊçŎĤ˵ħ°µĪ´ôīä ľħ¹ħĜ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤÊêħÎÊê Ī ĦĪīÎħĨ ĢËōìÊīä Ģ± Ī Ģ± Ģ˵ħĤÊíŇä ĢÊíŇä¼ĤËĠÊçĤħÈħµĦĪīλêĪīÕĝµĪÓōêħĤ ĦĪīÎĦĪħÈĢËŎĤĪī¯ŃÎĪĦīŎĤÊìĢËōĪŌ¹ħÎĪ ´ōê˵ŃĨ òĦĪħÈ ĦĪËĤ ĦĪħ¶Ňª ĢËŎĤÊíŇä ĢËō¼ŇÜ ħÎ ŅÜ Ī ĦĪĪæëµ ¼ŇĜ ĢËōĪĦëŇª ħ¶ĤĪī¯ĦĪħÕņêæêŃºÎŅÎËĤĦê˪ħÎĢ±ħµ ĦĪĪæëµ Êæ»æêīµ»ËºŀħĠѵħĜ¼ōËÎëŎôÒ˵ĪħÈ ¼Ĥ˵Ħíōê Ī ĦìÊëŎô ¼ĤĪīÎ ĪħÕª ŃÎ ĦĪīÎ ĦĪīλêłì»ĪËÎ ħĤÊíŇäľħ¹ħĜËĨĦĪêħĨħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ŀłêĢËĤ±ÊæħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎīŇĤħĜ ĪīĠħĨľħ¹ħĜĪĢĪīÎľħ¶ŇÔóŎĤ˵ĦêʱħĨ ¼ĥÔËĨ ¼Ô˵ ħĜ ĦĪÊëŎ¹ ĢËōêËŎÕôêħªêħð ħμºĥōë¹»çĤĦĪħÈħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħµĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤĦĪËä ħÎ ĢËōŃä Ģ˵ħĥŎ¯ ¼Ô˵ħĜÒħÏōËÔħÎĦĪæëµĢËōìÊīõŇªĢÊīŎĠ ĦĪħĤÊçŇª»ìłëŎª¼ÕðËÈħÔŃ¯ħµĦĪÊæĢËĤ± ĦīŎĤÊì »ĦĪĦëºŇܼµêħÈĢÊĪËŎª¼ĤĪīÎħĤĦĪħŀËĠħĜ ĢËōħµĦĪħĥÔĪĪíÎ »ĪËĤ ÓðêħªĢ± ħÎ ħōŃÎ ĦĪËĥŇĨ ĦĪīÎÊæŃÕðħÈħĜĢËŎĤÊĪËŎª ĦêĪħ¹”Ģ±ħÎĢ±ħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħĜ ´ŇôħÎ ħµ Ģ˵ħōêīð ħĠħà

˼˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


Ģ˵ħŎōìħ¹ĦêĪ¼ÔħōŋħĠѵ»ħºŇªv uÊæħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎħĜ ¼ĤËÕñĤÒħġñŎĈËÈ

¼µħõŇª Ī ģŎðĪīĤ ħĜ ¼µĦêħð ¼ÕðħÎħĠ ħĤÊêħĥņīä ¼ĤĪĪê Ī˯êħÎ ŃÎ ËŎĤħÔ ÊæĦëŇĜ ħĔħĨ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħÎ ĢÊæĦ±ËĠËÈ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎĪħĜĢÊíŇä¼ôĪĦêĪĢ±»ħºŇªļħĠħĜħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíμŎĥŎĤÊĪêŅÔĪĪĪêħĥÕñäħÔħÎËÎĪħȼĤæëµĦæËĠËÈ ¼Ôħō˧łëĠħÕñĤÊì¼ÕŀħµħĐħÎòħ¶õŇª¼ĥņíÎãŇôêæËĤĢËĠĦêËĔĢħōĸħĜħµĦêħÕðËĠ¼¶ņíŇÔħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎħōÊæ æÊĪħÜ樼ÔħĠÊçĤħÈĪæÊëĠ¼ĜħĈěŎĜħä樼Ôħō˵łêħðħÎĦíŇÔĪħÈĦĪÊëµħōѵ»Ń¶ĤÊì¼Ĥ˵ħŎÔħōŋħĠѵĪ »Ń¹īÕđ¹æħġĠħáĠ¼ĝĈĚËĠħµæ»¨»êËŎÕôêħªêħðħÎĪ¼ÕôĦæêħðģŎðËō滨Ī»êĦçōħàĞŃ¯¼ĜħĈŅĔħĐ ĦĪÊëµêħðħĜ ħÎ ĢËĤ± ¼ÕðħÎêħð ħÎ ĢÊ漺ĥōë¹ ĞŋħÎ »ħĠËĤêħμĤ˵ħŎŎµĦêħðħµħŀѵħĜ´Ňµħō ńëĤĦæÊæħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ®ŎĨ ħµ ĪīÎÊĪ ĢËōļĦĪËÎ ħ¶ĤĪī¯ ħŎŎĤ ÊæĪËŎª Ī Ģ± ĢÊīŇĤ ħĜ ³ħŎōìÊĪËŎÜ ħĜ ĢêÊçôħÎ ĦĪĦæëµ ħÎ ìħ¹Ħê ĪĪæ êħĨ ¼ðËŎð Ī »êĪīÎËÈ Ī ¼ÔħōŋħĠѵ ħĐËĠ ĪËĥŎª ħĜ ħÕñōīŇª Ī Êæ˵ħŎŎĥōËÈ Ī ¼ĥÕôêÊæ Ī ģÔĪħµêħð ¼ĤĪīÎħÕðħÜêħÎ »ĦçĥōËÈ ŃÎ ĪħÕª ĪħġµŃÔ »ħĠËĤêħÎ ²ņĪÊêĪīÔËĨÊæ¼Ĥ˵ĦĪħĤĪħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ »êÊçôħÎ »ìÊĪËŎÜ ŅÎ Ī ńë¶Î ĢËĤ± ħÎ ħĤÊæÊìËÈ Ģħ¶Î ÊçĤ˵ĦĪħĤĪīÎѵ Ī êѵ ħĜ ĢëÏÎêĦæĢËōŃä»ÊêĪëŎÎ ħĠËĠ¼ĠĦæêħðħĜĦìÊīŇôĪħÈĦêËōæ ħµĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤÊêħÎĦīņļħÎ ħĜ ´Ňµħō ÊìĦê ¼ŀĪħĨ Ī ĦĪħĤæëµ ŅÜħÏŇÜ »êÊīÎ ħÔĪħµ ĢËĤ±¼Ĥæëµê˹ìêĪËĥŇªħĜļħ¹ħÕñä»ĪÊĪħÔ ĪĢѵ¼ÕōêħĤĪÌÊæĪğŀĪìĪĞħÕðħĜ ĪħÈĪīÏÔĪħµ¼ŇÔ˺ŀħĠѵħµĪī¯êħðħÎ ĪêѵīŇĤħÕŇĥŇÎĢËĤ±¼ĤÊīÔħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤæëµêĦæ ħĜ ģÎ êÊçôħÎ Ī Ģ˵ĦĪħĤĪīÎѵ ÊçõŎÔ˵ ĢËĠħĨ ħĜ Ī ĦæêË«ðÊê Ī êËōĽÎ ¼Ĥ˵ħŎōê˹±ŃĠËÈ Ī ¼ōËġĥņê ¼ÕñŎÏņī¹ ¼µħōĸħĜģÎçÕĨĪĢ˵ħđŎĜħäĪãŇô êħºōê˵¼ŀłê¼ĤÊīÔħōĦĪħĥÔĪĪíÎĪħÈĦĪħ¶ōæ ĢÊīŇĤ¼Ĥ˵ħŎōìÊĪËŎÜĪĢËĤ±ħÎÓŇõäħÏÎ ĢËĤ± Ī ĦĪħÔ˶ΠĞħµ ľħĠѵ »ìħ¹Ħê ĪĪæ ħĜĢËōŃä¼ÔħōËðħµ¼ĤĪīÎħÎÓðħĨëÔËōì ¼µħōĸħĜ ĞŋħÎ Ģħ¶Î ÊæħµĦĪħĥÔĪĪíÎ īŇĤ Ī ĦĪħÔĪħ¶ŇĜ ¼ªÊëä ¼ĠËÝĤħÈêĦæ ĦĪħ¶ōæ No 38

Womens

december 2013

˼˺

¼äłæĪĪêËÎ ħĜ ĢĪīÎ ¼ÕōëÎ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĥōËÈ ¼ÔħōŋħĠѵ ” ¼ðËŎð çÕĨĪ»êĦĪêħªĢËġÕõŎĤ ¼ĜĪħĨ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħÈ Ī ¼ÔħōŋħĠѵ »æÊæ ¼ĤæëµħÕðħÜêħÎ ģŎÎÊæĪĢËō±ĦĪħ¶ŇªĪ¼ĤËñµħōĪ»ê˵ĪËĨ »ħĥŎĠĦì ¼ĤçĤËñäĦê Ī ¼ÔħōÊëÎ ¼Ĥæëµ ĦĪÊæĢËÕðæêīµ¼¶ŀħäŃλìÊīåŎÕôËÈ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħÈ ĦĪĦëÔ¼µħōĸ ħĜ ŃÎĢËĤ±»ĦĪħõŇªħĤËĥŇĨħÎĦĪÊ漺ĥōë¹ ĢËŎĤæë¶Ňª»êÊçôħÎĪĦĪħĤĪīÎѵĪļѵīŇĤ Ī ģÔë¹êĦĪÊê Ī îëª Ī ĢæëÎĦīņļħÎ ħĜ »ìħ¹Ħê¼ĤËñµħō¼ĤæëµĦæËŎªŃÎĢÊçŀĪħĨ ÊæħºŀħĠѵĢÊīŇĤħĜ ħĜ Ģ± »ħºŇª Ğħµħō ÊæħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ »æêīµ »ËºĜħĠѵ ħĜ Ī˯ êħ¹ħÈ ÒħÏñŎĤħλæêīµ»ËºŀħĠѵħĜĢ±ģōħ¶Î ĦĪīÎĢËōëÔËōì»æÊìËÈŅðĪÊêæ¼Ĥ˵˺ŀħĠѵ Êçĥņīô´ņçĥŇĨħĜĪĦĪÊëŎ¹¼ŎĜńī¹Ģ± »ÊĽņĪ ĦĪĪæëµ ĢËŎĤ˵ĦìŃĨ ¼ÔħōÊêħÎÊê ĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ħ¯ĪËĤĪīĠħĨħĜħµ»ĦĪħÈ Ī ĦĪĪæëµħĤ ĢËŎĤ± »ËôËĠħÔ ³ħō ĪīµĦĪ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĦĪīÎħĨ ĢËōìÊĪËŎÜ »ħºĤÊĪê Ī ¼ÔħōŋħĠѵ ¼µħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ³ĦĪ ħĔħĨ ¼ĤÊīÔ¼ĥÔĪħµêĦæľħ¹ħĜêħĨìÊīåōìËñµË¯ êħĨ ĦĪĦêĦæ ħĥŇÎ ĢËŎĤ˵ħŀËĠ ħĜ ĢËĤ± ĪħÈ ¼ĤħĠħÔ Ī ËŎĐÊëČīÜ »êĪīĥð ĦçĤħ¯ »êħºōê˵¼ĤÊīÕōħĤĪĪīÎĞħµħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĥōËÈħÕōêħĤĪÌÊæĪêĪīÕĝµħĜ»ê˶ĤÊļŃ¹ Ë¶ÎĢËÕðæêīµ¼¶ŀħä¼Ĥ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵĪ

Ī¼ºĤħĨêħĐĪ¼ÔħōŋħĠѵĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ºĥōë¹ ¼¶Ňô ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ħŎŎĥōËÈ êħĨģĥŇĨĦæ´ŇªĢËÕðæêīµ¼ÔħŎĤËÕðêËô ĢËōħµĦĪĪ²ŇĠħĤÊĪħĤŋīÜĪħĜ´ņçĥŇĨĦçĤħ¯ ĢËŎĤ˵ħŎōêËŎĤÊì »ħĥōêłì Ī ĦêËōæËĤ ĢËŎðËμµĦêÊì»ĦīŇôħÎĪĦĪħÔĦĪÊëðīĤħĤ ĪÊĪħÔËĤ»ĦīŇôħÎóŎ¶ōçĥŇĨĦĪÊëµĦīŇĜ ĢĪÊĪæ¼ŇĜ밪밪Ī ĦĪħĤŋīÜ Ī ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħĜ ´Ňµħō ¼Ĥ˵ħÕñŎÎħĜħµ»ħĤËŎÔħōŋħĠѵĪ¼ĥōËÈ ĢËÕðæêīµ »êĪīôËÎ ħĜ ÊçĠħÕñŎÎ »Ħæħð ĪīÎħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíΐģÔĪħµêĦæ Ò˵ĪËĨħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíμĥÔĪħµêĦæ ¼ÔŋħðĦæ ËÕõŇĨ ħµ »ĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĪīÎ ĢËÕðæêīµ ħĜ Ģ˵ËČËÈ Ī ìŃĨ ³łêħð ĪīÎÊæ»íŇĨħλļħªĪħĜ ¼µħō˺ŀħĠѵīŇĤħĜħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħĥŎ¯ Ī ¼ōĦê˶ĤÊīô Ī »êËŎÔīÜ ¼µĪī°Î »êħð ÊçĤ˵ĦĪËðĪħ¯ Ī Ģ˵ħõҶÔħġàĦì ¼ĤËñµħōĪ¼ÕðħÎêħðŃλħôħºĤËÎĪÊçŀħĨ ¼Ĥ˵ħŎōìÊĪËŎÜ ¼ĥÕõŇĨħĤ Ī »ìħ¹Ħê »ìËñµË¯ ¼ŀĪħĨ Ī æëµĦæ ŅĠłëŇĤ ĢÊīŇĤ »êĪīÕĝµ Ī ÓōêħĤ Ī ÌÊæ ħĜ ´ŇôħÎ ħĜ ÊæĦæ»êÊĪĦæêīµ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎĪħȼĤÊçŀħĨêħð»ĪĪ²ŇĠ ÓðĦæĦĪĦĪīĜħ¹êħðĪħĜĦæħô»çĤī¹ħĜ »ħºŇª Ī ħºĥō± ħŀĦæħô »çĤī¹ ËµĦçŇª ħÕņĪħµĦæ ĦĪīÎ ħµĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼µĦêħð »Ë¹íņê˪ ħÎ êħð Ī òÊæêĪīð »ħ¯ĪËĤ ĦêĪĪæ¼ĤËġŇĝðħĜëÔħĠīĝŎµ–—ĪħŎĤËġŇĝð ĪħÈ ¼ĤĪīÎ ÓðĪêæ ¼Ĥ˵Ħê˵ŃĨ


»Ħ²ņêæ

¼äËōĪĢËĥŇĨÊæ ĢĪīÎ ėŇĠħĘ ŃÎ ÓŇÎħĤ ėŇŀĪħĨ ËĩĤħÔ ħŎŎĤ ğ°ŎĨ ģĠ ħĜ ĢËōËÕðŃĠËĠ ħĘ »ĦĪħÈ ħĜ ĢËÕĤæëĘ æÊìËÈ ńīĤ¼ęŇºĤĦæĢËŎņī¹ĦĪĪæëĘ»ëŎºŇÜÊçĤËÕŁĔħĈ ¼ęņêËñäĪļŃÎĦĪħĤħĘĦæìêħÎĢËōêħðÓŇÕñŎÎĦæ ëĐħÎ¼ęªłëÔ¼ºĤĦļħÎėņêħðĪĪËÔīðêŃäħÎ ĢËŎĤÊĪ˯ ŃÎ ÓŇõĘĦæ ŃäĦêħð ħĜ ėŇĔħĤĪĦļ ĢĪīÔËĨ ľæ Īæ ĪÊļ Êļ ĪÊĪËÈ êŃä ¼ęõŎÔ īĘĦĪ óōêËÜÊĪæ Ī ģĥŇÎ ÓðĦæ ħÎ ħĠËĤÊĪĽÎ ŃęĤÊì ŃÎ ħĜ ļÊìËÎ ħĜ êËĘ ¼ĤËĘħĝōŃĘ ħÎ ĢħęÎ »çĤĦīōħª êħĨĦĪĪæëºŀħĨĢËōêÊíŇÎĪêÊìËÈÊçĤËōīðÊêħªëņ± ĢĪĪ ÊæìêĦĪ ħĜ ĢËōÊīŎĨ ĦĪħŎŀÊçĥĠ »ËÔĦêħð ħĜ ħĜ ħĘ ĦæêĦĪêħª ¼ĠħÕñŎð ğŇŀĦæ ĢËŎŇª ĦĪīÎ ĦçĤħμÔħōʱæĪ¼ōħĤÊĪæĪĞíŎĜÊĪæ»ËĠħĥÎêħð ĦĪħŎÔħōĹōŃĘ¼ĠĦæêħðħĜĦæêĦĪêħª¼ĤËĘËĠħĥÎ ¼ñŇŁ¯¼ĤæëĘëÕªħÎĦĪÊçōêÊīÎËĩĤħԐĦĪÊļŃ¹ħĤ ħĘħŀħĘ ËĨĦĪêħĨ ëÕŎĤÊĪħÈ ¼ĐËĠ ¼ĤæëĘ ÒĪĦì Ī ¼Ęħ¯ ¼ĤÊçŇªħôħ¹ ĪÊæļÊìËÎ ħĜ ÛĤÊìËĔ ¼ĤæëĘ ėņêËĘçĥņīä¼Õõ¹¼ĤæëĘĢÊëņĪĪĢæëĘëŎ¹Êæ ËęōëĠħÈ ħĜ ĦæêĦĪêħª ¼ĠħÕñŎð ËōËÈ ÓŇðëªĦæ ĞŋĪ ®Ę ¼ęņêËĘçĥņīä ÊæëñŎĠ ľħ¹ ħĜ ĦìÊīŇÜ ŃÎĦĪħęŇÔŋĪħĜĦæêĦĪêħª¼ĠħÕñŎð”ĦĪħÔÊæĦæ ľħ¹ħĜģĘħōĢËĘËĠħĥÎĞŋħΐĦìÊĪËŎÜëÔ¼ęŇÔŋĪ ģōīÔĪħęõŇª ÊçĤĪæêħ¹ ¼ÕñĤÊì »êÊīÎ ħĜ »ĦĪħÈ ħĜ ħĘ uħĕĜħä »êŃŎÔv ħÎ ĢËĠÊĪĽÎ òËÕñŇÈ ËÔ ÒĦĪÊêËô ¼ęŇĥŎĤħęŇª ĦĪīÔËĨ ÊæìłëŎª ¼ĘīÔêħª ģĠ””ÓŇŀĦæĪÓŇÕðĦĪĦæħĘĦêËĘçĥņī䐼ĥŎÎĦæ ĪĞĪīÎæÊìËÈħÔħŎÔīĨĸ»ħōħĘłëŎÎĞħĜ»ĪÊĪħÔħÎ ĦêËĘçĥņīäğŁĔħĈŃÎĦĪħġĥņļħ¹ĦæėŇÕôĪīĠħĨ ÓŁĔħĈ ĞŋħÎ ” ĦĪħÔÊæĦæ ¼¯êħª êħÎ ħĘħ°Ę ’ħōħĤËĤ± ÓõŎĤËĘħĤæëĘ ëŎ¹Êæ ħōħĤÊëŇĤ ËÕõŇĨ »êËñäĪļ ¼ĥŎÎĦæ ĞíĤ ¼ęŇĥŎĤħęŇª ÊçĜŃª ħĜ ŅÎ ħÎ Ī Óņļħ¹ĦçŀħĨ êĪīð ħĘĦļīĘ ĦêËĘçĥņīä »ĪÊĪħÔħÎ ÓðħĨ ÊĪæ ËÔ Ī ÓŇõŎĤĦæÊæ ¼ºĤĦæ ģĠ ħĜ ëÕª ĦêËÎ ħĜ Ń¹īÕđ¹ Ī ėŎÕęĜËōæ »æÊìËÈ uĦæêĦĪêħª ŃÎ ĦëÕôËÎ ¼Ęħō˺ņļv ĢħĘĦæ ħñĔ ėņêËŎðëª ħÎ ĢËŎŀËōħä ¼ĤçĤʱĪêĪ ŃÎ ğôŃĘĦçŇÔ ħĜÊæ±łļħô˪ħĜ¼ÔħōËĘĪËλêÊæħōËĠêħðËōËÈ” ÓŇÎĦæĢŃ¯ËŎĤæ’ĢËĘĦêŃðËĥōÊæīĘĦĪÓŇ¯ĦæĪËĤ ’ģŎōËÈŅÎħÎ

¼ĤÊíŇä ĪËĤ ħĜ ĢËō Ī ĦĪīÎ »ìêħÎ êĦĪêħª ¼ÔħōËðħµ ĢËō Ī êĦĪêħªêħĤŃĨ ¼ĐËĠĢËÕðæêīµ»ËºĜħĠѵģÏÎĦæêĦĪêħª »ëŎºÕõªĢĪīĤËĔĪËðËōÒ˵ËĤģŎÎÊæĢËĤ± ÓŇÎħÈĢ±Êæħō˺ŀħĠŃĘĞħĜÒ˵ËĤĢ±ħĜ ħÕņħºÎóōĪËŎªĪÓŇðËĥλīä¼Ĥ˵ħĐËĠ íņê Ī ÓŇðËĥÎ ĢËĤ± Ģ˵ħĐËĠ ħµ ´ŇÕðËÈ ħÎ ĢËô ÓŇĤÊīÕÎ óŎĤ± ËÔ ĢëºÎ ËðËō ħĜ ¼ÎËñŎàĢËñµħō¼¶Ň§łëĠ³ĦĪĪËŎª¼ĤËô ĪËŎªĪĢ±¼ĐËĠ¼ĤËñµħōĢħ¶ÎêħðħĜ Ī ¼ĤĪĪêĦæ Ģ˵ħŎÕñōīŇª ħÎ ĦĪħÕōêħ¹Ħæ ËðËō ĭŇª ħÎ ħµ ĢÊĪËŎª Ī ĢËĤ± »êĪīÎËÈ ĢÊêŃ«ñª Ī ĢËðËĥŀħĠѵ »ëµĦæ »êËōæ ÊçōŃäħĜ»ŃäĢħ¶Î»êËōæħĠħÈÓŇÎĦæ ħ¶ōêŃÕµËĐ »êĪīÎËÈ »êËÎ ĢËÕðæêīµ ħĜ »êŃÕµËĐ ĞŋħÎ Ģ± ¼ÔħōËðħµ ¼ĤËō± ŃÎ ÓŇĤÊíÎ ´ŇÕñĤÊì Ģ± êħ¹ħÈ ħŎĤ ¼µĦêħð Ī ¼Ĥ˵ħŀËĥĠ ŃÎ òËÎ ¼¶Ň¶ōÊæ Ò˵ĪËĨ Ī ħĜ ħºÝŇÎ Ī ˺ŀħĠѵ ŃÎ ´ņêĦçŎÔħĠêËō »çĤħĠĦëĨħÎ Ī ĢĪīÎŃäħÎ ÊĪëÎ ħĤËĠħÈ ÓŇÎĦæÓðĪêæ»ĸģŎðËĤŃä»çĤħġĤÊīÔĪ ħµ ÓŇÎĦæ ÓðĪêæ ´ŇÜêħĠ ħÎ ħĤËĠħÈ ģÎ »ê˵ĪËĨ »ħµħŀËĠħĥÎ Ī êħðĪËĨ ¼¶ņ˺ŀħĠѵ ĢËÕðæêīµ »ËºŀħĠѵ ĞŋħÎ ħōêĸËð³ĪËÎËō»êĸËðĪËŎª ­ ¼ŎÕõ¹ħÎħÔĪ ÊĪæ ĖĦĪ ’ħōħĨÓęŇĠËōħª Ī ÊīŎĨ Óõ¹ ĢËōçŎôĦê çŎĨËĤ ħµğĤ˵ħĥŎðĪīĤËĨĦĪêħĨĪģĠ¼Ĥ˵ħÔÊĪËÈ ¼ÏŇÕµçĤħ¯Ī¸ĤħĨêħĐêÊī¯ħĜĦĪīÔËĩ¶Ňª óŇªŃλê˹±ŃĠËȼµłëŎ¯çĤħ¯ĪĦĪÊëĤŃĨ ŃμÕñōĪħôŃäĪħŎōæêīµ¼ĤËĠì¼ĥÕñä »ë¶ŇĐĪëŎÎħŎōæêīµ¼ºĤħĨêħĐĪĢËĠì ÓðÊêĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łê ëÔêłì ģĠ »êËŎĠÊê ¸ĤħĨêħĐ¼ĥÔĪħ¶õŇªĪÓņë¹Ħæ»ŃäħĜ ¼ÔŋħĨ±łê ħĜ »æêīµ ¼ÎĦæħÈ Ī ĢËĠì Ī íŇĨ ³ĦĪ »æêīµ »ĦĪħÔħĤ Ī ÓðÊêĦĪËĤ ħÕðÊêĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łê ħĜ ¼¶ŇÔĸħðĦæ Ī ħĜ ëŎÎ Ī ¼ôħÎĪËĨ ģĠ »ë¶ŇĐ Ī ëŎÎ ĪħÈ ħĜ ê˶ņëµ ħĜ ëŎÎ Ëō Ī ëÔ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ Ī íņê ľħ¹ ħĜ ħŎĤ ĦĪħĠħ¶Î ËŎĤæ »êħª ĪëŎΐëÔ¼¶ņë¶ŇĐĪëŎÎêħĨŃÎÒħĠêŃà Ī ħÕðÊêĦĪËĤ ¼ÔŋħĨ±łê ëÔêłì ģĠ »ë¶ŇĐ »ĦĪħÔħĤħµħōĦĪħÈŃÎğĤËôī¶ŇÔĪľĪħĨ ħĜ ÒŋħðĦæ Ī íŇĨ ³ĦĪ ÓŇĤÊīÕÎ æêīµ ħĜĪÒËåÎêĦæ»ŃäÓðÊêĦĪËĤ¼ÔŋħĨ±łê Ī îêËĐ Ī ³êŃÔ ³ĦĪ ëÔ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ »ĸ ĦêËōæ ģō²Î ¼ĠÊêËÈ Ī ¼ÕôËÈ ħÎ ÌĦêħĈ Ī ľĪħĨ ğŎĤ ëÔ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ ¼ĥĠ±æ ģĠ ĢËÕðæêīµ»ĸËÈĦĪħĤæëµìêħÎŃÎğĤËôѶŇÔ ħĤËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵģÕñåõŇªĪ

ħÎæêīµ¼Ĥ± ¼ōËĤÊīÔĢħġ¹Ħæ ħĜĦĪīλĦĪħÈ »īäĢËÕðæêīµ êħ¹ħĠÒËåÎêĦæ ¼ĤçĥōīäħµĦĪħÈ ĢËōĪĦĪīλìêħÎ ¼ĤÊíŇäĪËĤħĜ ĢËōĪêĦĪêħªêħĤŃĨ êĦĪêħª¼ÔħōËðħµ ģÏÎĦæêĦĪêħª Ī Ģçĥņīä ¼ĐËĠ Ī ĢæêÊīä Ī ľËĠ ³ĦĪ »çĤħĠĦëĨħΐĢæëµňôħ¹ĪģōĽÎêĦæÊļĪëŎÎ ˺ŀħĠѵÓŇÎĦæ¼ôŃäĢ±»çĤħġĤÊīÔĪ »Ńä ¼Ĥ˵ÊĪ¡ê ħĐËĠ ÓŇÎĦæ ÓŇðËĥÎ Óņæ ´Ňª ĢÊíŇä ¼¯ŃÎ ŅĤÊíÎ ÓŇðËĥÎ ŃÎ »ħµĦêħðĪËĨ Ī »Ńä ¼ŎÔħōêËŎðëªêħÎ Ģæëµ ĦæêĦĪêħª Ī ĢÊíŇä ¼ōëŎºĠËĔħð ´ŇÕñĤÊìħλĻäÓŇÎĦæÓŇðËĥÎĢŋËĥĠ ¼ŎÔňōËðňµ ¼ĤËĥŇĨêËÎ ŃÎ Ò˶ΠĦĪÊìÊê ħÎÓŇÎħÈòËμ¶ņêħðĪËĨÒ˵ĪħÈ»Ńä ´ņê¡æ¡çōêËōĪ¼Ĥ˵ħŀËĥĠŃÎòËμ¶Ň¶ōÊæ ˺ŀħĠѵ¼ĥÔĪň¶õŇªŃÎÓŇÎĦæ Ī ĢËĘĦĪ˯êħð ¼Ňª ħÎ ËōçŎĠ Ī ĢçĤËōħ¹Êê¼ĤËĘĦçĤĦĪËĤ ĦĪħŎŎÔħōŋħĠŃĘ»ħõŇĘ »ŃĨ ħÎ ĢËĤ± ¼äłæĪêËÎ ĢËÕðæêīĘ ħĜ ¼ęŇÕðËÈ ħĜ ĢËÕðæêīĘ ħĜ »êłìĦêħĨ¼ęŇôħÎħÔÊĪħōÊçªÊëä »ħºĤÊĪê ¼ĤËÎêīĔ ħĥÎĦæ ĢËĤ± ­ »ëºŀħĨ ÊæĦêÊīÎ ĞħĜ ĢËÔíņļħÎ ’ħĘħōĦĪħĤçĥņīä ħĜ´Ňðħµêħ¹ħÈĢËōçŎôĦêçŎĨËĤ êłìĪÓŇÎĦæêĦĪêħªĪīÔĪħµÊĪæ»ËºĜħĠѵ ¼ÔħōĸħĠѵĪ¼ĤÊíŎäÓĐë¹ĪëŎ¹Īħõҵ »Ńä ÓŎĤÊīÔËĤ ¼ĤËðËÈ ħÎ ÓŇÎ ¼ŀħ¹ ħĜ ħÎ æêīµ ¼Ĥ± ˺ĜħĠѵ ľħ¹ ħĜ ¼ÝĤīºÎ ĢËÕðæêīµħĜĦĪīλĦĪħȼōËĤÊīÔĢħġ¹Ħæ ¼ĤçĥōīäħµĦĪħÈêħ¹ħĠÒËåÎêĦæ»īä

˼˹

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ħĤËġōæ

çĤħŀīĨ¼ÔŋĪħĜæêīµ»çĤħĠĦëĨħμ¶ŇĤ±ľħ¹ħĜ êħĐ»æÊëĠÒħōËÈħĤËġōæ

¼ÔħōËðħµĪêĦĪêħªêħĤŃĨ¼ĤÊíŇäĪËĤňĜĢËōÓŇÎ ħµ ³ňō˺ŀħĠѵ ÓŇÎĪīÎ ĦæêĦĪêħª ÊæêĦĪêħª Ģ±ħĜ»ëŎºÕõªËðËōÒ˵ĦæģŎÎÊæĢËĤ±¼ĐËĠ ¼ĐËĠ ÓŇĤÊīÔĦæ Ģ± Êæňō˺ŀħĠѵ ĞħĜ Ò˵Ħæ ħµħÕðËÈĪħÈħÔ˹ĦæóōĪËŎªĪÓŇðËĥλŃä Óņë¹ĦæËðËōħĜíņêĪÓŇðËĤĦæĢ±¼Ĥ˵ħĐËĠ Ī »çĤħĠĦëĨħÎ ¼ĥŎðËĤ Ī Ģæëµ ĦæêĦĪêħª ĞħµħĜģŎµĦêħð»êňÕµËĐĪĪæĢ±¼ōçĤħġĤÊīÔ »¡ĪħĜêħÎ Ģ± »Ńä ÊçĤËĤ± »ħõҵ »ĦĪħĤæëµ ħōħĨ¼ĐËĠ´Ň§łëĠêħĨĪħ§łëĠÓŇÎĢ±ħµ ģņë¶ÎŅÜňÏŇܼĤ˵ħŎōËÔĦêħðňĐËĠħÕñōīŇª No 38

Womens

december 2013

˻̂

ĢËÔíņļħλħºĤÊĪêĢħºÎĢËŎĤËĘħĐËĠħÎ ’ħŎ¯ Ī ˺ŀħĠѵ ¼ĥÔĪħ¶õŇª ĢËōçŎôĦê çŎĨËĤ ˺ŀħĠѵêħ¹ħȐĦĪÊëÕðňÎĦĪħµħōħÎĢ±»ħõҵ óŇªĪÒ˵Ħæħôħ¹óŎĤ±ĦĪħȐńĪħ¶ÎóŇª ÊæĪīÔĪħµÊĪæ»ËºŀħĠѵħĜêħ¹ħÈĢ±ÓņĪħµħÈ ¼ĤÊíŇä¼ÕĐë¹ĪëŎ¹ĪħõҵêłìĪÓŇÎĦæêĦĪêħª ÓŇĤÊīÔËĤ¼ĤËðËÈħΐÓŇμŀħ¹ňĜ¼ÔħōŋħĠѵĪ ŅĥŇÝĤīºÎÊæĪīÔĪħ¶õŇª»ËºŀħĠѵľħ¹ňĜ»Ńä ħµĦĪīÎňĨ»ĦĪħȼōËĤÊīÔĢħġ¹ĦæňÎæêīµ¼Ĥ± »ìêħμĤçĥņīäħµ»¡ĪħÈêħ¹ħĠÒËåÎê¡æ»Ńä

ħĥð »êËô ¼¶Ĝħä ĢËōçŎôĦê ĦçŎĨËĤ ¼ºĤħĨêħĐ êÊī¯ »êħðĪīĤ çĤħĜŃĨ ¼ŇÜħÕõŎĤ Ī »çĤħĜŃĨ »æêīµ Ī »æêīµ »çĤħĜŃĨ çĤħ¯Ī¼ñĤÊêħĐ»æêīµĪ»æêīµ¼ñĤÊêħĐ ħĜ ¼Ĥ˵ħºĤħĨêħĐ ĢËõäħª Ī ĦĪÊëĤŃĨ ¼ÏŇÕµ ħĜĪ¨Ë¯ħñĤÊêħĐĪ´ō²ĝΐçĤħĜŃĨ¼ÔŋĪŅð ĦĪīÎĪĹÎħÔĸĪŅðĞħȼĤ˵ĦæêīµħĤÊíŇäĪËĤ ¼ĕĜħĜĪħōËŎġŎµ»êËōìÊçĤħÈĪħȼĤçĥņīä¼ĕĜ ´ŎÕðĸĪ¨Ë¯¼ÎħµĦêħĠĪ¸ĤĦê³ĦĪóôŃª »Ë¹ê˵ çĤħ¯ ¼Ĥæëµê˵ ¼ĤĪīĠìħÈ Ī ĦêŃ«ñª ´ŎÕðĸ Ī ¨Ë¯ ¼ÎħµêħĠ Ī ¸ĤĦê »ĪËŎġŎµ ¼ĕĜ ħōħĨ ÊçĤħĜŃĨ Ī ĢÊëŇÈ ħĜ ¼Ĥæëµ ÓðĪêæ Ī âËĤ ¼Ĥæëµ ħôħ¹ ħĜ ĦĪīÎ ê˵ŃĨ ¼Ĥçĥņīä »ë¶ŇĐ Ī ëŎÎ ħõŎĠħĨ ħµ ħġĤËä ĪħÈ ¼ĤĪĪêĦæ ħĜĢËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵ¼Ĥ˵ħõҵĪĢËÕðæêīµ »ê˵ħÎÓðĦæħōŃÎĦĪīλĪ˯êħÎħĜĪËŎ¶õŇĠ ħÎĢæëµÒħĠíäĪģÕñåõŇªŃÎÒ˵ĦæģŎðĪīĤ Ò˵ħÈÓðĦæËÔĦêħðħĜĢËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵ Ī»æêīµ»çĤħĜŃĨ¼ºĤħĨêħĐĪĪæ¼ĥŎðĪīĤħÎ ¼ñĤÊêħĐ¼ºĤħĨêħĐĪĪæëÔÊĪæ»çĤħĜŃĨ»æêīµ ÓŇðĪīĤĦæ óŎñĤÊêħĐ »æêīµ Ī »æêīµ ğĤ˵ħºĤħĨêħĐ ğŎĥŎÎ ¼Ô˵ ÓŇĜĦæ »īä ³ĦĪ ¼ÜħÕõŎĤ »æêīµ ¼¶Ĝħä Ģħōĸ ħĜ ÊçĤħĜŃĨ ħĜ ĪĞĪīÎĚËáôŃäêłìÊëµŅĜ»ìÊīõŇªçĤħĜŃĨ ¼ºĤħĨêħĐ ĪĪæ ¼ĥŎðĪīĤ Ĭê˵ŃĨ ħÎ ĪīÎ ħĠħÈ ¼ñĤÊêħĐ»æêīµĪ»æêīµ¼ñĤÊêħĐ»ëÔ »êĪīôËÎĪħñĤÊêħĐħĜóŎĤÊĪħÈĦĪħŎôŃäħÎħµ ¼ĥŎðĪīĤ »ŃĨ ħÎ ¼ōÊĪæ ĦĪĦĪīÎ ĪŌÎ ´ō²ĝÎ ĢËĠìçĤħ¯ħĜĢĪīÎÊìĦêËôĪħĤ˺ĤħĨêħĐĞħÈ ĦĪÊëĤŃĨ¼ÏŇÕµçĤħ¯¼ĥŎðĪīĤħÎæëµ¼ÕðĦæ »ê˹±ŃĠËȼµłëŇ¯çĤħ¯ËĨĦĪêħĨĪĢËõäħªĪ ħōħĤËĠłê ĪħÈ ¼ŀËĔêħð ËÕõŇĨ ħµ ´ŇĤËĠłê Ī ħĤËĠĪêĪħȼĤËŎÔŋĪĪËĨ»ê˵ĪËĨħÎ˵ĦæìħàĪ ĢÊëŇÈ ¼¶ŀħä ¼ĥōêħªÊê ¼ĠĦæêħð ħĜ îËÎ ħµ ÒħĠíäëÔêłìĦêīÝĠħÈħÎĪÒ˶λĪÊĪħÔÒ˵Ħæ ĪĪæħġĤËäĞħÈÒ˶ÎĢËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵħÎ ¼ĤĪīÎëŇĐĪĢçĥōīä¼ŀËĔêħðħµħōħĨ¼ŀÊçĥĠ ħĤÊíŇä ĞħÈ ńëµĦæ ģŎō˪ĪĪêīÈ ¼ĤËĠì ģōçĤħ¯ çĤħ¯ħÎĦĪħÈŃΐĢëºÎĢËōīäħĜĢËĠì»ĪËĤ Ī »íŎĝºĥŎÈ Ī »çĤħĜŃĨ ³ĦĪ ¼ō˪ĪêŃÈ ¼ĤËĠì ģĤÊìĦæóŎðêËĐĪ»æêīµĪģĜÊì¼ñĤÊêħĐ ħĘËÔ Ī ˺ŀħĠŃĘ ¼ĥÔĪħęõŇª ĖħōħÎĦĪÊêçņë¹¼ĘħŎōçĤĦīŇªĪËĨ ĪħĜ óŎĤËĤ± »ĦĪħÈ ŃÎ ħÔÊĪħĘ ĪģĥŇÏðĦæħÎģÔĪħĘêħðÊæĦīŇ¯êÊī¯


ĢĪīμäËōĪĢËĥŇĨÊæ uďŎÔħĜģŎðËōvĦĪħŎÎĦêħĈħĜĪ»ĪÊçĉñĜÊĚÊīĤ

êħĨ ¼¯ ħĘ ÓŎÎĦæ ĒħŁÎħÈ ĞĪ˯ ħĘ »ħÔËĘ ¼ĠĦæêħð¼ðĪīĥŇÔħĜ»ĦĪħÈòËÕñŇÈËÔğŎŎĤ ħĜĖħĤĦĪħÔłæëĘħĤĞĪŌÎħĠīŎðĪīĤğŎŀÊçĥĠ îëÔ ħĜ ğęōÊæ Ī ĖĪËÎ ħęĤī¯ ë¹ËÈ ¼ðëÔ ĢËĩŎÜ »ĪĪļħÎĪĪļ ğŎĤÊīÔ Ī ĞæëĘ ĢËōæÊìËÈ Ī óōÊêËÈ ŅÎ ĪĪÊêŃô ¼ęņêËñäĪļ ħÎ ĦĪħġÏÎ łĽĠħÈËÔğŎŀÊçĥĠ»ħĘħðĪīĥŇÔĞŋħÎĦĪħÎËÝŎà ĦëÔ ĖËĥðëÔ ĦļĦì Ī »ĪĦĪħĤ »ĦĪħĥŎĔħÔ ħĜ ĢŋÊçĥĠ ¼ŁĔħĈ ħĤËōĪçĤËġĜħð ĢËĘĦĪħĥō²ņīÔ ŃÎÓņëęÎŅª­ħĘĢËŎĝĠ»ĦĪħÈóŇªv ħōħĤÊêħĥŇĨÊæëÕªuħĤËåÎËÔīĔĪľËĠħĜĢËĘËðËō ĢËĩŎܼĤËÔŋĪėņçĤħĨħĜĢËĘĪËμŁĔħĈħĜ ¼ĐËĠ ħĘ ĦĪĪæëęŇª ¼ÕðĦæ ńīĤ ¼ęŇŀĪħĨ ħÕņëõäħÏÎ ĦĪħĠħōĦæ ¼ŀËð ħĜ ĢæêʲÏŀħĨ ¼Ĥçĥņīä–žž˜»ëōËĤīō»ËÔĦêħðħĜĢŋÊçĥĠ Ėīōæ»ŃęĤÊìħĜĢĪīμäËōĪĢËĥŇĨÊæ¼ÕñĤÊì ħĜËĥŎĜĪêËĘîêīĤ¼ÔħōĹōĪħĜĞËĨëōæ»êËôħĜ ĞʱħĨĦæģĠæëĘŅª¼ÕðĦæêīĘËλËęōëĠħÈ ļīĘĪ®Ę¼ĤÊêËĘçĥņīäÓñŎÏĠĦæ»ħÔËĘĪħÈ ĪħÈu»ĪÊæËðêŃñŎĐłëªvħÎĞæëĘĦæĢËŎºĤËÎ ĞĦëŎĘÊì ğÕõōħ¹ĦçŇÔ ëÔ ¼ęŇðħĘ ħÎ ĦĪËĤ ğĘêæĦĪħÕñäĦæğęņļĦêËÎĪĪæĪĦĪĦæëĘĦæŃĘ ĦĪħÕņæ ÊçĠëŎÎ ħÎ ğņīĘ ħĜ ģĠ æëĘĦæ ĦĪħÎ çĤ˪ħð »êÊçĘħ¯ ¼ĤÊĪħð˪ ëñŎĠ ¼ÔħĠīęà uæêËÜ»æīÎvĪĦíŎÜħĜÊçĠħĘħŀËĠêħðħÎĪīÎ êħðħĜğĥÕôīĘ¼ðëÔħĠħĘğĤËō±¼ĥÕðÊê˪ŃÎ ĦĪħŀËōħäħĜħĘĦĪħÔêīĘ¼ęŇĘłëŎ¯»ŃĨħÎĪīÎ Ëō±ĦæÊçęŇäłæħĜëñŎĠÒËĘĪħÈĞĪīμðīĤ ¼ęŇÕôuÌËĨêÊv¼ĠĦæêħðĪīÎËĤŅĜĢËōĪËĤ ľÊĪħĨËŎĤæĪħÈ»ë¹ËÈīĘĦĪĪīλĪʲĠīĠħÔ êłëŎÔ¼ĤËĘħÕñŎĜêħðħĜģōļħªĦçŇÔėŇĜħ¹ ğĠŃä»ĪËĤĢËĘħÏōæħÈĪĢÊçĤħĠëŎμĤæëĠĪ uėŇÏōæħÈĢËōėņçĤħĠëŎÎvĪīĘĦĪĦĪħŎĥŎÎħĤ ğÕðĦæêËÜÊĪæÓŇÎħĤÊçĤæëĠ¼ÕñŎĜħĜËĩĤħÔ ĞĪËĤńīĤ¼ęŇÕñĤÊì»ĦĪħĥÔī¹ħĤÊĪħÎæëĘ ėŇĜħ¹ѶĤÊìuĢĪīμäËōĪĢËĥŇĨÊævËĥŇĜ ŃÎ ĞæëĘ ĢËŎÕõŇĨ ¸ĤËÎ ëñŎĠ »ĦĪĦêĦæ ħĜ ħĜŋËμĤçĥņīä¼ĤÊêËĘçĥņīä»ĦĪħĥÔĪħĤÊĪ óōêËÜėņçĤħĨÊæĪæëÎÊļ¼ŀËðÓñŎλĦĪËĠ ĦĪħġņļħ¹ĦæĪÓŇĤĦæĦīŇªğŀ˪ëñŎĠ»ħðËÔ òĦĪħĤÊļħ¹ħĜëŎÎĦĪħġņļħ¹Ħæ»ħÔËĘĪħÈĞŋħÎ »ħõŎª ħĜ ğôŃä ÓôĪëð ħÎ ģĠ ĞħĘĦæ ğĥÕõōħºŇª ĞħĘħō ħĜ ÒħōËĤ ĦĪħĥÔĪĪ ħĤÊĪ ğŇŀĦæ ĢËŎŇª ļīĘ Ī ®Ę ¼ĤÊêËĘçĥņīä ľħ¹ħĜ ĦĪħÕņëÔīÎĢĪīμäËōĪĢËĥŇĨÊæÓņëĤÊīÔËĤ” ˜•»ĦêħªĸŃÎ

ħÕðħÜĪÞłļĢæëĠĪĢËō±ħōħĨÊçĤËġðËÈĪ ÛĤħ¹êħĤīĨĪÓñĤÊìŅĠĪëŇĤĢËÕōħôĪÊīä ëÕŎĤÊĪħÈĪĢËĘĦëŎªĪĪī¯ŋËðħΐľÊçĥĠĪ »ËĤËð ¼ęŇŀËōħä ħÎ ĢĪīÎ ¼äËō »ħĘłëŎÎ ĢËĘĦļīĘ Ī ®Ę ħŀÊçĥĠ ÓņļħªĦçŇÔ ¼ÕôĪëð îħĐħĤÊĪħĨħÎĢŃ¯īĘĦĪĢħĘĦæ¼ĤĪīĠìħÈ ¼ĠħÕñŎðĞŋħÎģĥŎÎĦæêŃä¼ęõŎÔĪĢĦæĦæ ¼ĘËġ¹ì¼ÕôĪëðħαæĦêÊçôħÎĦæêĦĪêħª ĦĪħÕŇÕðħÎĦæÊçŀËōħäħĜĢĪīμäËō»ħôĪĪ ĖħĤ Êæë¹ËÈ īŇĤ ħĜ ĢçĤËÔīð ĪħÝĤħęôħÈ ħÎ ÓņëÝĥŇĨĦçŀħĨĦĪħđōëĈħĠħĜħĘ»Ħ²Ň¯ĪħÎ ĢŋÊçĥĠ »ĸ ħĜ ÊĪħà »ħĘħàËĤī¹ ¼ĘłëŎ¯ ĪĦĪħÕņļħ¹ĦçŀħĨÊæīäħĜĢŃ¯ħĘÓņíņê˪Ħæ Ħæ ¼ĤħĠħÔ ħĜ ĦĪħÔËĘĦæ ħđōëĈħĠ »êħÎ ĞħĘħŎĥŇĩĤ uħĥŎðĪīĥŇÔv ĦëęđĠ ÊçĤŋËð ÊçŎŇÔ ğĘħōħĠËĤ ĦĪĦæêËô Êæë¹ËÈ ¼ðëÔ ħĜ »ëºĤħōĸĪīÎæëęŇĜĞÊĪÊæĪÊæīäŃÎĪīÏŎðīĤ ħÎ »ĪħÈ »ĦĪħÈ êħÎ ħĜ ËĩĤħÔ ÒËĘħĤ ĞħĘÊëÎ ÓðĪêæ ®Ę ħÎ ¼õŎĥĠ ĪĦĪæëĘ ÓðĪêæ ļīĘ »ħĤËĤ±ħÜêħÎÊêħÎĪĪæħõŎĠħĨĞħĘÊëÎĦĪĪæëĘ ħõŎĠħĨ »ĦĪħÈ »êËÎêħð ĪīÎĦæ ÍŎñĤ ħÎ »êËÎêħð óŎĥĠ Īī¯ĦæħĤ êĦæ ħĤËåÎËÔīĔ ħĜ ħõŎĠħĨĞĪī¯ĦæêĦæìêħλĦëġĤħλĦĪħÈ ĪËÈ»ĦĪħĤæëĘĖ˪ĪĢÊçęñ¹êħÎÊêħÎĪĪæğôħÎ ħÎģŎōËÈ»ËÕðŃĠËĠĢËŎęŇÔĦļħĘĪīÎħĘħðĦæ »ĦĪħȼÔī¹ÊçŎġĤËĘħðĦæ»ħÝĤħªħĜħÕðÊļ ÊçġĤħĩÜ »ë¹ËÈ ħĜ ÓŇðīĥÎ Êæīä ŃÎ ħĠËĤ »ĦĪħÈŅÎĪ»ļħ«ŇÔľËðËÕĐħàÓņëĥŇÔīðĦæ ĪħÈ ÓŇÎĦæ ħĤÊëņĪ óŎÔËĘ ËĨĦĪêħĨ ğĤÊíÎ

ÊçĥÔë¹ ĞÊêËÈ ¼äłæ ħĜ ĢËĠħÕðħÜ ËĩĤħÔ ħŀīÜ Ī ģÔĪÊíÎ ¼äłæ ŃÎ ÓņļŃ¹ËĤ ħÎ uńīĤ ¼ęņêíĨv ħĘ ÓŇÎħĤ ħÔËĘ ĪħÈ ¼ĤÊçĠËÝĤħÈ ŃÎ ÓņļħªĦçŇÔ ÊçęõŇĠ ¼ĤËĘħĤËä »êÊçôħÎĢËōėŇĤËĤ¼ĥōĽĘħĤĪīġĤŃÎėņêËĘ ¼ĠħÕñŎð ¼ĥōļŃ¹ ŃÎ ÊçôļŃô ħĜ ĢæëĘ ļħĠ ħĜ ėŇĜħ¹ ĦĪħĥō²ņīÔ ’¼ĤÊĽġĘīà ĞħĨêħμÔħŎĤŃ¯ŃÎĦĪÊêçĠËÝĤħÈuėõŇĠv ĢËĘħōêĦĪĦæËō »ĦĪħĤçĤÊļħ¹ ĪêíĨ ¼ĤËĥŇĨ ĢËō ńīĤ »êíĨ ħĘ ĢĪī¯êĦæ ÊĪ ĢËĘħĠËÝĤħÈ ĦĪħĤËġðËÈħĜuĢËĥŇĨÊævÓņëÔĪĦæ¼Ňª»ĦĪħÈ ĦĪĦêÊīä ħÕņëĥŇĨËĤ ĦĪħŎĨĹŎÈ ¼àĦĪ ¼ņļ ħĜ ¼ŁĔħĈ ħĜ ĢËō ħŎŎĤ ¼ĤËÕōħô ¼ęŇĤæë¹ ĢËō ėŇÕôĢËōÓŇŀīĔËĤľħĨĦĪħÕðħĤ»ĦĪĦĪËĤ ħĜħŎÕōëÎĢËĥŇĨÊæÓŇ¯êĦæĦĪħŁĔħĈħĜħŎŎĤ ĪħÈħĘĢæëĘĖêæĪĿĔħĈ¼ōŋËÎ¼ęªłëÔ ľËōħ䐻êËŎôŃĨŃÎÓņļŃ¹ĦæÓðħĤ»ħÔËĘ ħĜ ėõŇĠ ¼ĤËĘħĤËä ÒħĕŎĔħà ŃÎ ÓņļŃ¹Ħæ ħĘÒËęÎħĤËÕôĪħÈu¼ŀËōħävħōħĨÊçōËĤÊīÔ ĦĪħŎŀÊçĥĠ¼ĤËĘħĤĪħä»ĦĪħĤæëĘæËōħĜģŎŎĤ ¼ĤËĘĦêÊìËÈħÎĦĪħÕņëðħÎĦæĪÓŇŀīĔĦæľħĨ »êÊæëĘ ĦĪĦ±łļħô˪ ¼ĤËĘħðëª ĪËÕñŇÈ uħĤÊçņë¹v ĞħÎ Óõª ÊçęõŇĠ ħĜ ĢËĥŇĨÊæ ĢÊīŇĤ ħĜ ģņīô Ī ÒËĘ ĢÊīŇĤ ħĜ ÓŇÕðħÎĦæ ÓðħĨĪÞłļĢÊīŇĤħĜĢËōÒħĕŎĔħàĪľËōħä ĦĪħĤæëĘæËōĪľËōħäħÎÓŇÕðĦçŀħĨĢËĥŇĨÊæ ĦĪħęŇª ħĘ »ħĤËÕô ĪħÈ ĢÊīŇĤ »ĦĪħĥÕðħÎ ħĥō±êħªĪħÈħōħĨÊçōËĤÊīÔħĜģŎŎĤÓðĦīōħª »ĪĦìĢÊīŇĤħĜħĘĦĪħÕņĽñÎħĤÊĪÊëĘÓðĪêæ

˻́

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĢňōĸňĜĢŋÊçĥĠ¼ĤçĤËðëÔ ¼Ĥ˵¡ĪňĤÊæê˵Ī³ĪËÎĪ´ōÊæ ňō¡Ĩ ĢËōŃä ňÎ ĢËōňĤËġÕĠ ģĤ˧ŃĜæ Ī ¼ōìňÎ Ò˵¡æìňàňō¡Ĩ¼õōêňÎĪêĪ¡æňÎĢËŎôňĤËġÕĠ ĪĞêňĤ¼¶ŇðňµÒÊçδŇðňµĪīĠ¡Ĩ¼ÔňĠêËō òŃ伶ŇðňµĪīĠ¡ĨÓŇΡæŃäêňðňĜĪĢËŎĤ Ò˵¡æ´ŇðňµĪīĠ¡Ĩ¼ÝĤÊìËĔňÎìňàńĪ¡æ »¡çĥōËÈ ňÎ ¼¶ņçŇĠīÈ ĪÊīōĨ Óņë¶Î ŅĜÊĪ ľËĥĠ »¡ĪňÈ ÓŇÎ ģŎÏôň¹ ňõŎĠ¡Ĩ Ī ÓŇΡĨ »Ńä »ňĤËō±ĞňÈĪī¶ŀňÎÓŇÎňĤÊçŎäËĤňĜňðëÔ»ĪËĤ

ģōçĤň¯ ňĜ ĢËðËĤĪê¡æ Ī ĢÊĪ¡êňŀѶŇĜ »êłì ňµňĤŋËĥĠĪňÈňµ¡īÔĪňµê¡æĢËōŃΡĪňĥō²ņīÔ ĢìÊĪËŎÜÒËŎĐÊêīä¼ÕôňÎĢĪÊëĥŇðëÔĞÊĪ¡æêňÎ ĢËōòŃä¼µłëŎ¯ňÎĢËĥôËÈňµ»ňĤŋËĥĠĪňĜ ĢňΡæêňðňÎĢËŎÔ˵ģōëÔêłìňµ»ňĤŋËĥĠĪňÈ ļŃô Ī ļňô Ī ³ËĥðëÔ ¼ġŎĝĐ ¼Ĥæëµëōňð ňÎ ³¡Ī ĞÊĪ¡æêňÎ ĢËŎ¶ŇŀËĥĠ ¡êŃÜ »²ŎÔĪçĤīÔ Ī ĞÊĪ¡æêňΐêňÏŇð³¡ĪÓŇΡĪňĤËōÊĪæňδŇÕô

¡ĪňŎŀËĥĠ¼ĤňĠňÔňĜê¡Ĩ³ňĤģōň¶ÎòŃäĸňĜ ĪÓŇÎňĤ¼¶ņçŇĠīÈ®ōĨĪ¡ĪňÔ˶ÎĢæëĠňÎìňà ¼ĤňĠňÔ¼ĤīÎļň«ŇÔňÎňºĤë¹êłìÓŇÎģŎÏô¡ļ ¼ĤňĠňÔ ¼ĤçĤÊļň«ŇÔ ľň¹ňĜ ³ĪËÎ Ī ´ōÊæ ľËĥĠ Īæīð ňÎ ¼¶ŇĤËÕô ňÎ Ģň¶Î ĢËōËĥôËÈ ľËĥĠ ¼ôËÎ »¡ĪňĤÊæê˵ ĢËō±łļÊĪæ ŃÎ ňµ ´ŀňµ ňÎ ¼µňō¡ĪňĤæëµëŎÎĢËō¡ĪňĤæëµëŎÎňõŎĠ¡ĨÓŇΡĨ ³¡ĪľËĥĠň¶Ĥī¯¡ĪňĤÊĪň°ŇªňγňĤÓŇÎòËÎ ĪËĤňĜňµňō¡īŇôĪňÎÓņīÎÓĤŃ¯ňōÊĪëōĪ¡Ĩ ÓŎ¯ êňĨ ¼«ð ¼µňō¡ļňª ³¡Ī ĢËō ňōËÕð¡æ ¼ðīĤ¡æ¡ĪňÈÓņīÎ

Ī ĢËōŃä ňÎ ĢËōňĤËġÕĠ ¡ĪňĤňµ¡æ ëŎÎ ¨Êëä ĢËŎō¡æêīÏŇĜĪ¼ÔňĠêËō¼ĤËŎ¹ňŎĤĢËŎõŎĤ˶ņļĪÊĨ ĢËō²ŎÔĪçĤīÔ ¼¶ŇĤËðňµ ´Ňðňµ ®ōĨ ŃÎňŎĤ ¡ĪňĤçĤňð ňŀŃÔ ňĜ ëŎÎ ĞÊĪ¡æêňÎ ÓŇ¯¡æê¡çŇĜ ňŎĤ îňµ ®ōĨ ŃÎ ĢËŎō¡ìňÎ ĪìŃ𠐡ĪňĤňµ¡æ Ģæëµ ÒĪňµīñŀ¡Ĩ ³Ë¯ Ī ¼ōŃºÕðÊļ ňÎ ìňà ¡ĪňōňµňĤÊĪň°ŇªňÎĪī¶ŀňÎÒ˵ËĤÊçðňµľň¹ňĜ ¼ġŎĝĐ»ëōňðňµòňĤËðňµĪňȐÒ˵¡æêËÕĐ¡ļ ĢËŎōæīðňÎ ¼µłëŎ¯ ĢËō Ģňµ¡æ óäňÎæīð ¡ĪňÕņĽŎ¹¡æ ŃÎ ¡ĪňĤËōê˵ Ī îňµ Ģňōĸ ňĜ Ģ˺ŀňĠѵ ŃÎ æīðňÎ Ī ¡æêīÏŇĜ ¼¶ŇĤËðňµ ĪìŃð Ģ¡ĪËä ÊçĤËōêÊæëµ ĪêËÕđ¹ ňĜ ĢŃºÕðÊļ

No 38

Womens

december 2013

˻̀

ħōĸ¼µĪËÎĢ Ğňµ¡æ ¸ĤËÎ ňµ¡īņæ ËĥŎ¹ňÈ ĦĪħåÎ êň¹ňÈ¡ĪËÕð¡Ī˹ê¡æêňÎňĜňµňÜ¡êňĔÊīåÕÎ ĞňÈ ńëºÏŇĜ ÓªňĔ Ğňµ¡æ ¼ºĤËÎ »ĪňäňĤ Ī ňĥōĽÎê¡æ ¡ìÊīŇô ĞňÈ ĢËō ľËĥĠ »ňĤçĤËðëÔ ¡ìÊīŇô ĞňĜ »ĪËŎôňĤ »ëÔ¼ĥōĽÎê¡æ ģōçĤň¯ Ī¡ĪÊëñŎΡĪňĤ˶ōÊæňĜńçĤ¡Ĩ»êÊìêňðňĜňµ ģĥņĪňä¡æ ĢËŎĤ˵ňŀËĥĠ »ňĤËÔ˵ ĪňĜ ÓņëñŎΡæ ¼õŎ¶ōÊæĢīĥÎĢËŎĤ˵ňŀËĥĠ»¡ĪňÈêňÎňĜËĩĤňÔ ĢËŎĤ˵ňŀËĥĠ ´ŇÔ˵ ĢËō Ò˶ΠëÔ»ê˵ ńçĤ¡Ĩ ËÔ Ģňµ¡æ ¡ĪňÈ »ë¹ÊçŇª óŎĤÊĪňÈ ģĥņĪňä¡æ ńçĤ¡Ĩ ¼¯ňµ ĢīĤËĤ ¡ĪňĤĽŇ¹ ňĤŃÎ ĢËŎµłëŎ¯ ÓŇÎ Êæľň¹ňĜ ¼ôËÕñŇÈ ĪĪæëÎÊļ ňĜ Ģ˶ōÊæ ňĜ òŃä ¼µłëŎ¯ ģōçĤň¯ »¡ĪňĤÊëŇ¹ »ëÎ ňĜ »ĪĪļ ňĜ Ò˶Π¡æīðËÈ ĢŋËĥĠ ňµ æīð ňÎ Ī ňÎ ģÕð¡çŀ¡Ĩ ĢĪīĥÎ ŃäĪňÕðÊļ Ī ¡ĪňŎĤĪê¡æ Ī ¼ÕðÊļ ňĜ êĪĪæ ¼µłëŎ¯ ģōçĤň¯ »¡ĪňĤÊëŇ¹ ¼¶ōÊæňôËΐĢīĥÎËÔ¡ĪňĤĽŇ¹¡æŃÎĢËōňĤËñĐňÈ çĤÊĪňä¼Ô˵¼µňō¡īŇôňÎÒňµňŀËĥĠŃÔíņļňÎ ňµ Ò˵¡æ ¡êňµň¯ ÊçōêìĨ ňĜ ´ŇĤËÕô ĞŋňÎ ňµłëŎ¯»ňÎêłìň¶Ĥī¯¡īōçōňĤ¼õŎŀËōňäňÎ ňµ Ģňµ¡æ ´ņīņæ ňĜ îËÎ Ģ˵ňōĪËĤīñĐňÈ ¼¶ŇĠ¡± ¼µÊêŃä ňĤʱłļ Ī ň¶ŇäËô ê¡æňĔ ňÎ ¼°Ĝ ĢËō ¡íņĨňÎ êłì »¡êĪň¹ »ĪËŎª ģōçĤň¯ ĞňĜ Ī ËŎĤËô ňÎ ¼ÔňōĪÊæ ňō¡êĪň¹ ¡çĤ¡ĪňÈ ¡êŃÜĞňÈňĤËōËĠňĥÎŅÎňµłëŎ¯¡êŃÜ »ňĤ˵ňĤËōì Ī ê¡ê¡ì »êËĠ±ňÈ êň¹ ňĤ˵łëŎ¯ ¼ÝĤÊìËĔĞËŎĥŀæ»ňµ¡æīðËÔ¡ëÔËōìêłì»ň¶Î ĢňōĸňĜ¡ĪÊëµ¼ĥŎÏŇÔ»¡ĪňȐňŎĤ®ōĨĢŋËĥĠŃÎ ňÔÊĪÊļ¡æ´ŇÔ˵¡ĪňĤËÝĤň¹ĢËōĢ˵ĪËÎňĜńçĤ¡Ĩ Ī êňĥŇðëÔ »ËĠÊêæ »ÊĪÊæ Ģ˵ň¹êËĠŃÔ ŃÎ ļÊìËÎ ĪīĠ¡Ĩóō¡ĪňŀËĠňĜĪÒ˵¡æ»²ŎÔĪçĤīÔĪļňô ňµ¡ĪňŀËĥĠĪ³ī°ÎĪ¡êĪň¹ňÎĢňµ¡æ»ëōňð ÓŇΡæÓðĪêæľËĥĠ¼äËĤňĜ´ŇðëÔóōňĠňÈ ňĤÊêňĥŇðëÔňġŎĝĐĪňĜ»ňĤÊê˵ËÈĪêËÕĐ¡ļĪňÈ ¼µňŎôŃäňĤ ¡êŃÜ ³¡ĪňŎĤêĪæ ¼Ôňōīōæ ĢËōĞÊĪ¡æêňμ¶ŇÕôňÕŇÎňĤÊçŎäËĤňĜ¼ĤĪĪê¡æ ÓŇĥŎÏÎ ¡ĪňĤËÕô ĪňÎ Īňä ÊçŎĥŎÕðīĤ ¼Ô˵ ňĜ ĪňÎ ľËĥĠ ¼ĤçĤËðëÔ ¼Ôňōīōæ ňµňġŎĝĐ ňĜ ňµ ĪËÎ ňĜ ¡Ī ¡ĪňŎÕðÊļ ňĜ ¡êĪĪæ ňµ »ňĤËÕô »ňÎêłì ³¡Ī ¡ĪËĠ ŅÜ ňÎ ĢËĠŃÎ ¡ĪňĤÊëŎªËÎ


ÊçĤËĘħİËĘīŇĤħĜëÔËİìĭĘħİĦ²ņêħÎĢËĤ±ĭĤæëĘĬêÊçôħÎ ħĤīġĤŃΐÓŇÎëÔËİìĢËıĤæëĘĬêÊçôħÎĬĦ²ņê ĬêËĘĢħĨĢ±Ī®ĘģİçĤħ¯ėņĪÊëåęņêīŇĤħĜ êËÜ ėņçĤħĨ ĦĪħäÊæħÎ ĢħĘĦæ ¼İĦĪÊëåęņê ĭĤÊçıÔħĠêËİ Ī ĬêËĘĪËĨ Ī ĭĤÊīıÕõª ĬëÎħĜ Ī ĢĦæĦæ ëÕĘħİ ĭÔħİʱæ ĭŀĪħĨ ëÕĘħİ òħĠħÈ ĢħĘĦæ ÊëÕĘħİ ľħ¹ħĜ ĭŇĤĹġĝĠ ĢËİŃä Ĭæīä ŃÎ ÓŇÎĦæ ¼ªÊëä ĬêħºİêËĘ ĢËĘĦĪÊëåęņêīŇĤħĜĢËĤ±ĪĢË°ĘħÕñİīŇªħİŃÎ êËĘĪËĨĪÓõ«ŀ˪ëÕôËÎĪëÔËİìĢËĘĦĪÊêìħĠÊæĪ ĢËİŃäêħĨĬĦĪħÈŃÎģÎëÕĘħİĬêĦçıÔħĠêËİĪ ŃÎģÎĢËİŃä¼İËðêīĔĪ¸ĤħðĪíŇĨĢĦĪËä ĢËİŃäĬæīäĦĪĢËıĤËĘħĐËĠħĜĢæëĘĬë¹êħÎ ĭŀłļòħĠħÈģÎĢËıĤËĘÊĪĦļħĐËĠĬêËĘĭĘŃĘÊæ ëÔËİìĬħĤËĘĸ˯ĭęŇĤæëĘĬêÊçôħÎŃÎÓŇÎĦæ Ī »ëŇĜæ »ļħª ĪħÎ ĢËĤ± Ī ĢË°Ę ËĨĦĪêħĨ ĢËİŃäĬħĤËıĤĦæħĠĭÔËÎħäħÎĦ²İêæħĤÊëņīÎ ħĜģÎĦæêÊçôħÎėıÕĘÊĽªĬĦīŇôħÎĪĢĦçÎ ĢĦĪËäĪÒŋĪĪĭĤæëÎĦīņêħμñıðłĽª»ŃĘ ĭÔĪĦļħĜ ģÎĦæ ÒħÏİËÔ ĪíŇĨħÎ ĭĘħİħºŇª ĭęņĪÊļīñŀħĨĪħºŀħĠŃĘĭĤæëÎóŇªĪĦêħÎ Ī ¼ðËıð ħŀŃÜīġÜ ħĜ ģÎ ĪÊëðËĤ ĪêËİæ ÊæĢËĘħıĤĦæħĠĪĭÔħİŋħĠŃĘĪĬêĪīÎËÈ

ĢËıĤĪīÎĪêĪíàĪÊëęĤÊĪļĦĪ˯ĭĘħİĦ²ņêĪīĘĦĪ ĢËİħĘĦ²ņê ĢÊĪËıª ħÎ æêÊĪêħÎ ħÎ æīäËİ ħıĤ êËÎħĜĪħÕĐë¹ĞħÈĬêħðĦê˯ħΐħĠħĘêłì ĬêËĘŃĨ ħĥÎĦæ ĬħĤ˪Êëä ĦæêËİæ ĪħÈ ĭĤæëÎ ĪĪËıªĪħÈħÕñİīŇªħĘħõŇĘĭĤīÎÓðĪêæ ĪĢËĘħıĤĦæħĠĪ¼ðËıðħİËĘĪËĤħĜĬħĤÊļīĘ êËĘ Ī ĢêÊçôħÎ ĢËİŃä ėŇÔËĘ ĢËĘĦĪÊêìħĠÊæ ĭĤËĘĦêħðĪËĨĪėôīäĪėİÊæÓŇÎĦæĢħĘĦæ ĭÕðħÎħĠħÎ ĢËĘĦĪÊêìħĠÊæ ĪËĤ ħĥĥŇĩÎ ĢËİŃä ĖħİĦīŇô®ıĨħÎĬĦĪħÈŃÎĢËıĤæëĘĬêÊçôħÎ ĸħĜ ĢËıªÊëä Ī ħŀħĨ ĬĦĪħĤçĥņīä ėŀħä ĦĪĦëÔĭĘħİĸħĜĖħİĸħĜħĠħÈÓŇÎħĤÓðĪêæ ĬĦĪħÈ ŃÎ ħºŀħĠŃĘ êħðħĜ ÓŇÎĦæ ĬêħºİêËĘ ĢËİħºņêĦĪħĤËİêËĘĪîħĘĢħİĸħĜĢËĤ±ĪĢË°Ę ĪħĤËĘĸ˯ĬêÊçôħÎĬĦĪħÈŃÎÓņêæĦçÎŅª ĬêÊçôħÎ ËĨĦĪêħĨ ÓŇÎħĨ ĢËİħĤËıĤÊçİħĠ ĪìêħÎ ĭęŇÕðËÈ ħÎ ĢËĤ± ĬħĤËĘĸ˯ ĭęŇĤæëĘ Ī ĢËĤ± ħĘ ģĥŇġĜħñıÎ ħĘ ĦĪħõŇĘÊĽÝĤêħð ŃäħÕðÊêĦĪħÈħİħĨĢËŎĤæëµê˵ĬËĤÊīÔĢË°Ę óıĤÊĪħÈÊĪħĘħºŀħĠŃĘħÎĢĦæĦæĞËİħªĢËĤ± ħİĦīŇô ĞħÎ ÓŇÎĦæ Ī ħİħĨ ĢËİêħºİêËĘ Ī ¼İħĠÊêËĘ ĪËĤÊīÔ ħÎ ĢÊæ ëÔËİì òħºŀħĠŃĘ ľħ¹ħĜÓŇĤĦæÊæĢËĤ±ĪĢË°ĘĭĤæëĘĬêÊçôħÎ ĬĦĪħÈ ŃÎ ĢħĨ ëÔ ĬêËĘŃĨ òħĤÊĪħÈ ĪīĠħĨ

ģıôħĘËĘľħñİħĐëĘħÎ

īŇĤħĜĢËĤ±ĭĤæëĘĬêÊçôħÎÒħÏŀħĨ Ī ĭÔħİŋħĠŃĘ Ī ĬêĪīÎËÈ Ī ¼ðËıð ħİËĘ ħÕñİīŇªĪ¸Ĥë¹êłìĭęņêËʐĢËĘħŎıĤĦæħĠ ĢËİŃäĬæīäŃÎĞħĨĢËĤ±ĬêÊçôħÎħęĤī¯ ĢËİħĘĦêħÎĪêĪĦæħÎËÔÓŇÎĦæêħºİêËĘĪòËÎ ĭęŇĤæëĘ »êÊçôħÎ ĬËĤÊīÔ ħġŇÈ ËÔĦĪħÈ ģŇŁÎ »ËĥðħÈħĜĞħĨĪ ħİħĨĢËĠħĤËĘĸ˯ĪÊêËĘ ħĜ æĪīð ĢËĘĦĪÊêìħĠÊæ ĢËıĤæëĘ ĬêÊçôħÎ ĢËĠīºŇÎ Ģë¹ĦæêĦĪ ĢËĤ± ħİħĠÊêËĘ Ī ËĤÊīÔ ĭĤæëÎ óŇªĪĦêħÎ ëÔËİì ĬŃĨ ħÕŇÎĦæ òħĠħÈ ÒŋĪĪ˺ŀħĠŃĘĭĤçĤħðħôħ¹ĪĢËĘĦĪÊêìħĠÊæ ģİħęÎĢËĤ±ĬêÊçôħÎħĜîËÎħĤīġĤħÎêħ¹ħÈ æīäËİ ¼İĦĪÊëåęņê ĬêËĘ ĭÔĪĦê ħĜ ĭĤËĘĦĪÊëåęņê ħĜ ĢËİêÊçôħÎ ģıŇŁÎ ĬŃĨ ħÎ ÒħÏŀħĨ ĭĤĦæħĠ ĭŀħĠŃĘ ħĜ ÓðħÎêħÎ Ī ©ðŃĘ ėņçĤħĨ ĢËĤ±ĬêÊçôħÎĞĦæêħÎħÕņæħºŀħĠŃĘ ÓðĪêæËĤ ĭĘħİĦĪħĤçĥņīä ħęĤī¯ ėņçĤħĨĢħİĸħĜÓņëĘĦæĬæħÎĪħİħĨ ħĘ ĪīÕðħÎ Ēħ¯ ĬĪīÔĪħĘÊĪæ ĭŁĔħĈ ħİËĘĪËĤħĥ°ÎĢËĤ±ĪĢË°ĘÓŇÎËĤħİÊī¹ ĬêËĘŃĨħÎ ĦĪħĤËĘħıĤĦæħĠ Ī ¼ðËıð êłìħĤÊĪħĜĭęݱŃĜËĤĬĪËð˪ĪËıÜËıÜ ĢË°ĘĬêÊçôħÎÓņëĘĦæĦĪħĜîËÎêËÜ ĬŃĨ ħÕŇÎĦæ ĢËĘħİËĘ īŇĤ ħĜ ĢËĤ± Ī ĪħÈ ĬĪĪĽÎËÈ ĭĤËĠħĤ Ī ĢæëĘ êÊæħĘħĜ ÓņĪħĤËġÎ ĢËıĤËĘĦæÊĪħĤËä ĪħĤËðħĘ ħĜ Ħçİæ Ī ĦĪħĤçĥņīä ĪħÈ ËĤ ĢËİ ĪÓņëĘĦæĬæħÎĬêÊĪĦæêīĘĬħºŀħĠħĘ ĦĪīÎħĨ¼ôŃäĬêħºİêËʐħİħĨĭĤĪīÎ ĬêÊçôħÎ ËÕñŇÈËÔ ħİŃÎ ÊæĦêÊīÎ ĪħĜ ĢËĘħıĤĦæħĠĪ¼ðËıðħİËĘīŇĤħĜĢËĤ±

˻˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ħ¶ō漶ŇðħµħÎĦĪħÕņļŃºÎĪħÈ»ħµĦêħðĪËĨ ĒŋħÔ»êÊĪħĥņīô »êÊĪħĥņīôæëµĢËġðËγĦĪêħĨĒŋħÔ Ģ˵ĦêħðĪËĨ êħð ħĜ Ħêħ¶ĤÊëņīŀËĠ Ī ¨Êëä ĢÊĪħÈ »ħĤËō± ĪħÈ óōêËÜ êłì Ī ŅĤĦæÊæ ĢËōĢ˵ħŀÊçĥĠêħðħĜĪĦĪīÎľÊçĥĠħÎħÕņĪËÈ ħōħĨ»êÊĪħĥņīô¼ôħµħŀÊçĥĠ êħð ħĜ ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »êÊĪħĥņīô ĪħŎōææËĠĞħĨħĤÊêÊĪħĥņīôĪħÈĢ˵ĦêħðĪËĨ »ĪħĥĈħĠóŎĠħĨ »ħðłëª ħµ ģŎĤÊìĦæ ĢËĠĪīĠħĨ »ææËĠ Ī çĤħÏō˪ Ģæëµ ÚÊĪæíŎÈ Ī »ëŎ¹êħðĪËĨ êłì¼µħōĦê˪ĪËŎĤæ¼ŀËĠħÎêłì¼µħŎŎÕñōīŇª ĪīÎħĤ»æĪīðòħĤËō±ĪħÈêħ¹ħÈËÝōĦæħōħĨ ħÎĦĪÊëµħµ»ħĐĦëðħĠĪÚêħäĪħÈħµĦæêËōæ ħµ»ħŀĪīªĪÚêħäĪħÈĢËô˪ĪŅ¯ĦæłëŎĐ ħĜòĦĪħÈńêæĦæĪËŎªħÎËōĢ±ħÎĒŋħÔ»ÊĪæ ħōħĨ»êÊĪħĥņīôÊçōŃä¼ŇÜ ħŎōĪħĥĈħĠ»êÊĪħĥņīôħºĥōë¹»ĦĪħÈĞŋħÎ »ĦĪËĠËÔĦĪħĤĪīÎËŎÜĪĒĸħÔ»ÊĪæĪËŎªĪĢ±ħµ Ī¼đÔËĈħŎŎÕñōĪÊçŇªĪīĠħĨóŎŀËðšËÔ™ ĢħµĦæ Ìīµêħð ĢËŎĤ˵ħŎŎñĥÜ Ī »ìŃðĪËĨ ŃÎ »ëŎ¹êħðĪËĨ ¼Ĥ˶ġŎÈ ĦĪħ¶ōæ ¼µħōĸ ħĜ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĦĪħÕŇÎĦæ Ğħµ ³ħōĦæÊê ËÔ ĢÊĪħÈ »ĦĪħÈ»ŃĨħÎĦĪħäÊæħÎĢËĤ±ÊæĢËĤ±īŇĤħĜ Ī˯ĞíĤ¼¶ņĪ˯ħÎÊæħġŇÈ»ħºŀħĠѵħĜħµ ħÎńæóŇªħÕôĪħÈóōĪËŇªŃÎńëµĦæŅĜ »ħµħŀÊçĥĠ ¼ĤçĤËōħºŇª ¼µêħÈ êħ¹ħÈ ¼ÔħÏōËÔ ŅÎÊêæëŇ«ñŇª ´ōÊæ »ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »êÊĪħĥņīô ľÊçĥĠêħðħĜ³ĪËÎĪ ´ņêŃÜħÎħŀÊçĥĠĪħÈħōĦĪħĤĪīÎËŎÜĪħÈ ľæħĜ»ħµĪÊêħŀæĪîëÔĞÊĪĦæêħÎħµŅĥņæêËÎ ŃäËÈĦīÕõŇĨ¼ŇÜħμ¶ōÊæħµ»ĦĪħĜħōÊæ ĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎĪŅŁŇĨËĤ¼ŇÜħμµĪËÎ ħĜğōÊæħÎħµńæêËμōĦçĔīĈ¼¶Ň§łëĠ ĦĪħĤçĤËÕðħÈħŀŃÔĪ¼ġàĪêŅÎĪ¼ĔĦëŀæ»ë¶Đ ¼µħōħºŇª Ī ħºŇÜ ÊæħºŀħĠѵ īŇĤ ħĜ ħōÊæ êĦĪËÎ »ŃäŃÎ óŇÏÎ êħ¹ħÈ ŅÎËĤ »Ī˯êħÎ Ī ëŎ¹ħôŃ¹ Ī ³ŃĠħä ħõŎĠħĨ Ò˵ËĤ ĦĪħÎ ģōëÕµĪī¯Ò˵ËĤ¼ôŃäħÎÓðħĨħŎōĪĦíĤīĠ Êæ »êħÏĠÊêħÎ ħĜ ńæ óŇª »ŃÎ ħµ ħõҵ ħōħĨ»êħ¹ħÈóņêËÜ´ņçĥŇĨĪŅÎĦæğŎĝðħÔ ÒÊçÎģÕôīµŃäħÎÓðĦæ

No 38

Womens

december 2013

˻˾

¼ŁĔħĈ»ĦæÊêħλĪÊĪħÔħÎîħµħµËÔêħ¹ħÈħµ ˶ÎêħðĦê˯ħōħõҵĪħÈŅĤÊīÔĦæÒ˺ÎŋËÎ ĦĪËÎħōĦæêËōæĪħÈÊæħġŇÈ»ħºŀħĠѵīŇĤħĜħµ ¼ñŎ«ŀæģŇŀĦæ¼Ňªħµ ŃäĪħÕðÊê ħµ ħµħōĦæêËōæ ¼ñŎ«ŀæ »ħµħĤ±ħµ´ņĪËŎª¼ĤËōħ ĤËġÕĠêħðĦĪħÕņļħ¹Ħæ ħµÓņæĦĪħĤÊĪħ°ŇªħÎËĨĦĪêħĨ»ħµĦêħðĪËĨËō ¼µħŎōçĤĦīŇªĪĦĪËÕðĦĪÊêħ¶ō漶Ňðħµľħ¹ħĜ ĢħµĦæ ĢËġÕĐī¹ ħōħĨ ĢËŎŎŀħ¶ŇÔ ´ņêŃÜ ħÎ ħÎħ¶ō漶ŇÕôêħĨËōģĤħµĦçŇª³ħōľħ¹ħĜ Ò˹Ħ漶õŇĠħÎÒħŀħČ¼¶ŇÔħŎŎĥĨì»êĪħĐ ĢËŎōçĤĦīŇª ħðħµ ĢŌĐ ĪħÈ ľħ¹ħĜ ĦĪħÈ ħµ ľĦĪħÈ êĦĪËÎ ĪĪæ êħð ĦĪħÕņļħ¹Ħæ ħµ ħōħĨ ħµńĪĦæ¼ôŃä»ĦêħðĪËĨĪħÈ»ĦæĦĪħÈĢËō ¼¶Ňðħµħµ»ËµĦæĦĪħμĝŎäħÎĪ»æĪīðħà ĪħȼĨŅÎĦæÒħĔħĐĪËÏÎĦëĨħÎĪħĜòħ¶ōæ ĞħĨ¼ōħĤËġÕĠŅÎÊæĞħĨĪĪæ»ħĝªħĜĢËōŅÎ êËŎðëªæħōËô»ŃäħÎĞħĨĪ»ħµĦêħðĪËĨħÎ ËÕõŇĨħðħµĪħȐ»ŃäħÎĦêĦĪËÎŅÎĢŃ¯ŅÎ ĪĪËŎôħµĦīÕõōħ¹ħĤħÔħĈËĤħĔĪêĦĪËÎĪħÎ ħµ ŅðëÔĦæ òħōŃÎ ¼ÔħōħµĦêħðĪËĨ ¼Ĕħōĸ

³ĦĪ êħ¹ħÈ »êËÕĐĦê ħĥÎĦæ ħµ îħµ ħµËÔ ŅÎ ğōËĔ ĢËō± »ħäËĥÎ æëµ ¼Ňª ĢËĠĦ±ËĠËÈ ¼ÕñōīŇªòħĤĪīÎğōËĔĪħÈĢëÕĠħµĢ˵ħõҵ Ģ˵Ħêħºōê˵ ĦêħÕµËĐ ¼ĥÔë¹Ī˯êħÎħĜ ħÎ ĪħĜ ´ņçĥŇĨ ħōħĨ êħðĪËĨ ¼ĤæêʲÏŀħĨ Ī ³ĦĪ Ħêħð ħĜ ÓäħÜ ĢËōêłì ħµ »ħĤÊê˵ŃĨ ĢħĤËĠħÈĦĪħĤĪīÎËŎÜŃγħōĪīĤËŎÎ ¼ÕņêħðĪËĨ¼µËªËĤĪĢæëµËĥōì”– ¼ĐËĠÊçĤ˵ħºŀħĠѵ»ħÎêłìħĜ”ĢËōì”— êħ¹ħÈ Ģħ¶Î ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »ÊĪÊæ ĦæëŇĠ Ī Ģ± ħÎ ĢËōì ĦĪħĤËŎōêħðĪËĨ »çĤĦīŇª »ŃĨ ħÎ ĪħÈ ÓņĪħ¶Î ĢËŎ¶Ňµħō ħÎ ĢËō ĢËŎµĪĪæêħĨ »ĪħĥĈħĠĞħĨĪŅλæËĠŅĤÊīÔĦæĞħĨħĤËĤËōì »Ħê˵ŃĨ ĞħÈ ħµ ħōĦ±ËĠËÈ »ËºŇÜ ħÔħÏŀħÈ ´ņçĥŇĨħĜæħōËôħōħĨÊæ˺ŀħĠѵħλçĤĦīŇª ŅÎħĤħõҵÊæ˺ŀħĠѵ ĢÊīŇĤ¼ŇĤŌġŁĠĪ¼µŃµËĤĪ»ìÊĪËŎÜ”˜ âĦìłæħÎ˶μÕņêħðĪËĨ¼ĤËō±ħµæëŇĠĪĢ± ¼ŁĔħÈĪ¼ōħÕðħÜ»²ŎÔĪçĤīÔ”™ òħŀħĨ¼ĤĪī¯ŃÎĪëŎδņĽÎêËÜ´ņçĥŇĨ ńë¶ÎĦĪħĤĪīÎËŎÜ»ÊĪÊæħµ»ĦĪħÈ»ŃĨħÕŇÎĦæ


ĦêħÕµËĐŅðĪħÈĦĪħÈħ¶ōæ¼ĤħōĸħÎĞħĨĦ êÊçōçĤĦīŎªĪ¼ōĦëŎÝĤìĪ¼ÕôĪëð»ĦīŇôħÎ ŅĤÊīÔĦæÒ˵ĪħÈòħÎĪËĨ¼ĤËō±ĪģÎĦæľħ¶ŇÔ ¼µħōħŀËĠħĥÎêħ¹ħÈËÜŅÎĪīÔĪħµêħð¼¶ŇĤËō± ħĜ ŃäĪħÕðÊê »ĦīŇô ħÎ ÒËĩ¶Ňª ĪīÔĪħµêħð ĢĪī¯ŅĤĦæÊæòËλêÊĪħĥņīô˺ŀħĠѵêħð ħĜ îħµ ħµËÔ æëµ ĢËġðËÎ ëÕõŇª ³ĦĪ êħĨ ˺ŀħĠѵ »ħĤÊĪĦê Ī Ò˹ĦçŇª Êæ ħŀËĠħĥÎ īŇĤ ĪīÎ ħŀËĠħĥÎ ¼ĠÊçĤħÈ óŇª ĦĪħĜ ¼ĤËō ÓŇÎĦæ ŅĤÊīÔĦæ Īħô˺ŀħĠѵ ¼ĠÊçĤħÈ ËÕñŇÈ ĞŋħÎ ³Ë¯ĞħĨĪ¨ÊëäĞħĨ»ħµËºŀħĠѵêħðħĜ ÓŇÎêħºōê˵ ĒŋħÔĢËōĦĪħĤĪīÎËŎÜ

Ò˵ĦæĢÊĪÊëĐĪíŇĨħÎÊçĤËŎĤÊīŇĤ »êħðĪËĨ ģĤÊīÕÎ »ĦĪħÈ ŃÎ ¼¶ŀħä Ī ģĥŎÏÎ ëÕµħō ħÕñōīŇª Ģëņ²ÏŀħĨ ĢËŎĤËō± ĦĪħ¶ŇªĪëÕµħōľħ¹ħĜģŇÝĤīºÎĪģðËĥÎëÕµħō ħÎĪĦĪħ¶ŇªĦêħÕµËĐĪĪæĞħÈħµĢħ¶ÏŀħĨ »ËºŀħĠѵīŇĤħĜĪ¼ŀËĠŃä¼ĤËĠìħμÕõ¹ ³ĦĪħµģōħµĦæŅĜ¼ðËÎĞīĨËĐħÔ³ĦĪÊæħġŇÈ êħðĪËĨ ¼ĤæêʲÏŀħĨ »êħÕµËĐ ģōëÔ¼ōËÔĦêħð êħ¹ħÈģōħµĦæŅª»Ħ±ËĠËÈĪËŎô»ĦīŇôħÎ ļīµ ĢħōĸĪĪæÊëŎ¹Ī˯êħÎħĜĦêħÕµËĐĞħÈ ĦêËÜ ĞħÈ ¼ðËĤ ĢËŎōëÕµħō ¼ôËÎ ħÎ ®µ Ī ħŎŎÕñōĪÊçŇª¼ĤæëµëŇÔ¼ĤËōħ¶ōæ¼µħōħĜħðħĠ ħµ ńļŃ¹ ħÕņæ ÒËĈīĔĦĪħÔ Ī ÒÊêÊíÕĥŎÈ Ëō

ĢËŎĤËō±»êħðĪËĨģĤÊīÕλĦĪħÈŃμ¶ŀħä ģŇÝĤīºÎĪģðËĥÎëÕµħōĪģĥŎÏÎëÕµħōħÕñōīŇªĢëņ²ÏŀħĨ ĦêħÕµËĐĪĪæĞħÈħµĢħ¶ÏŀħĨĦĪħ¶ŇªĪëÕµħōľħ¹ħĜ »ËºŀħĠѵīŇĤħĜĪ¼ŀËĠŃä¼ĤËĠìħμÕõ¹ħÎĪĦĪħ¶Ňª ģōħµĦæŅĜ¼ðËÎĞīĨËĐħÔ³ĦĪÊæħġŇÈ

ŃÎ ħµħō˺ņê ³ħō ħĜ ĢÊëÎÊæ Ëō ĒŋħÔ ħÎģōìÊêËĤ¼Ňªħµ»ħĈìĦĪĪħÎĢËĥŇĨ¼ōËÔѵ ³ĦĪħµÊæòħÎĪËĨ¼ĤËō±»ħðłëªħĜ¼ÔħÏōËÔ ´ŇÕäĦĪńëŎ¹ĦæêĦĪŅĜ¼¶ŀħµ˺ņêģōëäËÈ ħÎ ®µ Ī ļīµ ¼Ĥ˵ħĤħōĸ ħĜ Ğ˵ êħĨ ħµ ĪĦĪËĠħĤĦê˯˺ņê»çŎÈħµģÕõōħ¹´ŎĈìĦĪ ŅÎĞŋħλêħðĦê˯ŃÎĦĪÊêæ´ŇŀĪħĨĪīĠħĨ ńļŃ¹ħĜħµ³ħōħõҵħÎêħÏĠÊêħÎĦĪīÎĞ˵ËÈ ÊæĦëŇĜńëµĦæĦĪħĤĪīÎËŎÜËōĒŋħÔ»ÊĪÊæħōÊæ Ī »ëŎ¹êħðĪËĨ »êËĠËÈ ħÎ ´ņĪ˯ ħôŃäğŇª ģōħ¶ÎÊæĪĪæëÎÊê¼ŀËðçĤħ¯»ĦĪËĠħĜĒŋħÔ »ĦĪËĠħĜĒŋħÔ»êËĠËÈĦĪīĤËäêÊī¯ĞħÈ ĢÊëŇȼÔŋĪ»ËºŀħĠѵħĜĪĪæëÎÊê¼ŀËðçĤħ¯ ħÔŋĪģŎĠĦêÊī¯¼ÔŋĪ»çĤħÎĦæĦêÊæĦæĢËõŎĤ »êËĠËȼÕōËðħĜħµĦĪħĔŋħÔ»êłì»ĦêËÎħĜ ĦĪÊëŎ¹êĦĪĢËĨħÜĪĢÊëŇÈħĜĒŋħÔ ĒŋħÔ»ŃĨħĥÎĦæħµħĤÊê˵ŃĨĪħÈĞŋħÎ ħĤÊê˵ŃĨ ĞħÈ îħµ ĪĪæ »ĦĪħĤĪīÎËŎÜ ´ŇĜ Ī ĦĪħðħµħµËÔ»æĪīäħλçĤĦīŇªĢËŎ¶ņçĤħĨ îħµħµËÔÓðĦæħĜĢËŎ¶ņçĥŇĨĞŋħÎĪħōħĨ ÊæîħµħµËÔħλçĤĦīŇªÊĪ»ħĤÊĪħÈħŎĤÊæ êħ ðĦĪħÕņļħ¹Ħæħµ»ħĤËõҵĪħĜģŎÕōëÎħŎĤ ­ ħō¼µłìħĤ ħĤÊĪħĜ ´Ňµħō ħµ ¬łëĠ ¼ôħĜ Ģ±¼Ĥħōĸ­ĪĪËŎª¼Ĥħōĸ êħð ĦĪħÕņļħ¹Ħæ »ĪÊĪħÔ ¼ĔËÎ ĞŋħÎ

ĢËĠŃÎ òħġŇÈ Ī ĢËōËĤÊì ³ĦĪ ħÔÊêÊíÕĥŎÈ ĞħÈ »ìŃðĪËĨŃμÕñōīŇªħĜģŎÕōëÎĦĪīÔĪħµêĦæ óĤĦìêħð Ī ħĥäĦê ¼Ĥæëµçĥðħª ħĜ ĪĪìĦêËÈ Ī ĢÊæêËōĽÎ ĦĪħ¶Ňª ŃÎ ¼ÕñōīŇª Êíð Ī ŃÎ ¼ÕñōīŇª Êæ»ëÕµħō ľħ¹ħĜ ĦĪħĤÊçĠŋĦĪ »ìħà ëÔ¼ĤËðħµ ¼ÕðĦæŋËÎ ħĜ ģÔŋħĨ ĪĪæêħ¹ħȐģÕðħÎŃäħÎÓõªĪĢĪīÎŃäħÎêħð îËÎëÕµħōľħ¹ħĜĢËōħĤËŎŎÕñōĪÊçŇªĞħÈĢħōĸ ëÕµħō ħðħµ ĪĪæ ĪħÈ ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔĦæ Ī æëµ ĢħµĦæ³êĦæ ħĤÊĪīÔĪħµêħð ħČËĤŃĔ ĪĪæ ĞħÈ êħ¹ħÈ »ĦīŇôħÎģĠħµ´ņêħÕµËĐËŎĤħÔĪīÎêħ«ŇÔ ħºĥōë¹óōêłìĪĦĪËĥŇĨğÕðĦæħÎħÎĪĪëÜħÔ ħÔħĤËġÕĠ ħ¶Ŏµħō ĦêħÕµËĐ ĞħÈ êĦĪËÎ ĢËō ħĤËġÕĠ ħĤŅÎħĤÊæńļŃ¹ħĜêħ¹ħÈħµħĤÊêħÕµËĐĪħĜ ĪħÈ ħŎŎĤ ĢËŎµħōËĤËĠ ³êĦæ ħĤ Ī ĞīĨËĐħÔ íŇĨħÎ ĦêħÕµËĐ ĪĪæ ĪħÈ ŅĤÊīÔĦæ ħµ ħōĦêĦĪËÎ ¼Ĥħōĸ ĪĪæ ħĜ Ğ˵ êħĨ êħ¹ħÈ ĢĪī¯ Ò˶ΠêħÏĠÊêħÎģÎêĦĪËÎŅμĠħµħÎêłì®µĪļīµ Ğ˵ËÈħÎħĜħµĢħµĦæ»ĦĪħÎÓðħĨëÕµħōħÎ ľħ¹ħĜ ĢËōłêæ òĦêħÕµËĐ ĪĪæ ĪħÎ ģÕõōħ¹ ŅÎæëµħĤ³ħōľħ¹ħĜĢËŎÕðÊêæħōËôĪĦĪÊëµ ¼õĔħĤ Êæ ĢËŎĤÊīŇĤ ħĜ óōêĦĪËÎ êħ¹ħÈ ĪīÎĢËōŃäħÎĢËōļĦĪËÎĞħĨĸĪĪæêħĨĪÓðħÎ

¼ČËĤŃĔħĜ´ņĽÎĢËŎĤ˵ħŀÊçĥĠ¼ÕņĪÊëðë«ŇĜħÎ ĢËŎĤ˵ħŀÊçĥĠ ħµ »ĦĪħÈ »ÊĪæ ÓŇ¯Ħæ Ğħµħō ĢËōŃäħÎÓõªëÔËōìËÔæëµ˺ŀħĠѵ»ħĤÊĪĦê ģÕðħÏÎ òħÎĪËĨ ¼ĤËō± ¼ĤËĥŇĨ´Ňª ”˜ u»ëŎ¹êħðĪËĨv êħðĪËĨ¼ĤæêʲÏŀħĨ Ê秳ëĠ¼ĤËō±ħĜêËōĽÎĪóŎÈģōëÕºĥōë¹ ¼ÕñōīŇªħĤæêʲÏŀħĨĞħȐĦêħðĪËĨ¼ĤæêʲÏŀħĨ »ê˵ĪĢĪīÎĿĠ˵ĪěĔħĈħĜŋËμµħōĦæÊêħÎ ĪľËōħäĪĢĪħä»ĪĪļħĜŅÎËĤħōħĨħĤÊêËŎôīĨ ħĝªĞħµħōêħðĪËĨ¼ĤæêʲÏŀħĨŅÎĦĪħõņçĤħÈ ¼µħōħŀËĠħĥμĤËō±ŃÎħČËĤŃĔģōëÔ¼ōËÔĦêħðĪ ¼µħōĦīŇô ħÎ êħ¹ħÈ ĪīÔĪħµêħð Ī ĞÊêËÈ ĪÓðĪêæËĤêħ¹ħÈħĤÊĪħ°ŇªħÎĪÓŇÎÓðĪêæ ³ĦĪêħĨŅÎĦæêħ¶ĤÊëņīŀËĠŅλêËŎôīĨŅÎħÎ ĦìÊĪËŎÜ ¼¶ŇÕô êħðĪËĨ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ģŎĤÊìĦæ Ģī¯ńêĪËĨĪŅðĪÊêæĪê˵ĪËĨ¼ĤæêʲÏŀħĨħĜ »ËºŇÜ ĢËōŃä »ħÎŃĤ ħÎ ĢËōĪīĠħĨ ħĤÊĪħÈ êħðĪËĨ »ĦĪħĤĪīÎËŎÜ Ī ģōê˶ĤÊļŃ¹ Ī ģōļŃ¹ »êÊĪħĥņīôĪħŀËĠħĥμĤĪī°¶ŇÔ»ŃĨħÕŇÎĦæ ¼ĤËĠÊçĤħȼµËÔ³ËÔêħðħĜģōìħÕŀæĪ¨Êëä ħĤæêʲÏŀħĨĞħÈħōŃÎêħĨŅĤĦæÊæħōħŀËĠħĥÎĪħÈ Ģ˵ħĤæêʲÏŀħĨĪīĠħĨħĜĦìÊĪËŎÜ ¼ĤæêʲÏŀħĨ»ħðłëªħĜħ ġŇÈħµ»ĦĪħÈŃÎ ¼ôĪīÔĪģŎÎĦçĤĦêħÎÊæuêħðĪËĨvòħÎĪËĨ »ĦĪħĤĪīÎ ĢËġŎôħª ¼Õõ¹ ħÎ Ī ģŎÎħĤ ħŀħĨ ĢËĠĪīÔĪħµêħ𠼶ŇĤËō± Ī ĦĪħÕņĪħµħĤ ÊĪæ ħĜ ħĜ »ê˵ğōËĔ ÊæľĦĪħÈ ħĜ êħĨ ŅÎĦæ ŅÎħĨ ĦĪħÕņêħ¹ĦæòĦĪħÈĪģōħ¶ÎÊæĢËġĤËō±»ħČËĥÎ ħĜ ħÎ ĪËŎô Ī ÓðĪêæ ¼¶ŇĤæêʲÏŀħĨ êħð ħµ êħºōê˵ ¼¶ņêħÕµËĐ çĤħ¯ ¼ĥÔë¹Ī˯êħÎ ħÎħĤÊêħÕµËĐĞħÈêħ ðħĜĦĪÊæĢËōêËōĽÎĢËōËĤÊì ÒħŎŎĤËÕðêËô ¼ÔħōŋħĠѵv ¼Õõ¹ »ĦīŇô ĢĪī°µħōħĜvħĜģŎÕōëÎħĤÊêħÕµËĐĪħȼÕŇðħµ ħŎÕñōĪÊçŇª ¼ĤæëµëŇÔ ¼¶ņíĤ ¼ōËÔĪËĨ ĢËō ¼ōħĤĪīġĤ »êħðĪËĨ »ħµłëŎÎ Ģ˵ħŎŎñäħô u»ìÊĪËŎÜ ħĤĪī¯³ħ ōħĜ¼ōËÔĪËĨħĜÓðħÎħĠ¼ōËÔĪËĨ ¼ÎËñŎàíŇĨħμ¶ŎÔËĠīÔīȼ¶ņêħÕµËĐħÎħµ ĪħÈ ÊçĤæêʲÏŀħĨ »ħðłëª ħĜ ĢħµĦæ êħðħĜ ħōħðłëª ĞħÈ ¼Ĥ˵ĦêÊīÎ ŅĤÊīÔĦæ ĦêħÕµËĐ Ņª îħµ ħµËÔ ĦĪħÔ˶Π´ðħÔêħÎ Ī ³Īī°Î ĪħÈŃÎÊæêħðĪËĨ¼ĤæêʲÏŀħĨħĜŅĤÊìħĤËōŅĤÊíÎ ¼Ĥ˵ĦĪĪêħĜģņīä¼ōËÔĪËĨħµńļħ¹Ħæħðħµ »êĪīÎËÈ »ëŎÏĥôłê ĢħĠħÔ ģŎōËÈ æʲĤv Ī ¼ÔħōŃä ¼ĤËôĪËĨ ĦĪħōu¼ÔħōŋħĠѵ Ī »êÊīÎħĜħµńëņ²ÎĦçŀħĨħðħµĪħÈËĨĦĪêħĨ ÓŇ¯Ħæ»ŃäħĜĦĪħ¹ìŃäĪÓñōĪĪĪĪìĦêËÈ ħµħōÊĪĢËŎŇªĢËōËĤÊì´ŇĜħ¹¼¶ōíĤ”— ħĤËðħµĪħȼÕôĪëð¼µħōĦīŇôħÎîħµħµËÔ ģō±ĦæĦĪħŎ¶ōíĤħĜħ µÒ˹ĦçŇÔĢËŎŇĜĪŅðËĤĦæ ģÎĦæëŇĐĦĪħŎŇĜĢËōÒ˵Ħæľħ¹ħĜ»ê˵ĢËō ħĜģÔë¹êħðĪËĨ»êÊīÎêłì¼µħōĦæÊêËÔòħĠħÈ

˻˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĦĪħĤĪīÎËŎÜĪòħÎĪËĨ¼ĤËō±¼ĤËĥŇĩ¶Ňª”ħŀËĠħĥÎ Ī Ģ± ħµ ´ŇÔ˵ ĦĪĦæëµ ħÎ ¼ÕņêħðĪËĨ ħĜ Ī ģÎĦæ êÊçôħÎ Ī ĢħµĦæ »ê˵ĪËĨ ĪËŎª ŅÜħÕõŎĤÊæ´ŎĥņīôËōÊç¶ŇŀËĠ»ĦīŇ¯êÊī¯ ŃÕðħÈ ħÎ ĢËŎĤ˵ħŀÊçĥĠ ¼ÔħōËðëªêħÎ Ī ģÎĦæ Ģ˵ħĤĪī¯ŃÎ Ī çōæ ÊæħČËĤŃĔ ĞħĜ Ģë¹Ħæ ĢËĠÊçĤħÈ »ħªĪë¹ ĪħÎ Ī ĢËōŃä ħÎ ÒĦêËÎħð ÓņëµĦæ»êËōæĪĢËõŎĥÕðĦæÊçŇÔ ÊæħČËĤŃĔ ĞħĜ ħµ ĞħŎŇð ¼ČËĤŃĔ ”˜ ńêæĦæľĪħĨĪľÊçĥĠħÎńêæĦ漺Ĥë¹ëÔËōì Ī ħµħŀÊçĥĠ ¼ĤçĤËōħºŇª Ī ĢÊçŇªħôħ¹ Ī ÓñōīŇª»ĦīŇôħÎħµ»ĦĪħÈŃλê˵ĦæËĠËÈ Ģħ¶Î˺ŀħĠѵīŇĤ»ħĤÊĪĦêħŀÊçĥĠĪħÈòËÎĪ Êæ˺ŀħĠѵīŇĤ»êËÎĪê˵¼ĥÔë¹ŃÕðħÈħÎħĜËÔ ŅÎĦæËĠËÈ Ī¼ōËðËȼµħŎōçĤĦīŇªĪËŎªĪĢ±êħ¹ħÈ ëÔËōìÊæħČËĤŃĔĞħĜħŀËĠħĥÎĦĪħÈĪīÎĢËŎġōËĔ ÓŇÎĦæľŃÔĪçĤīÔĪĪħÕª ħĜ ħČËĤŃĔ ĞħÈ ĞĦêÊī¯ ¼ČËĤŃĔ ”™ ÒĦêËÎħð ³ĪËÎ Ī ´ōÊæ ¼ŀËÔħÎ ÓðĦæ »ĪĪļ

No 38

Womens

december 2013

˻˼

Ģ˵ħŎōçĤĦīōħª Ī ¼ÕņêħðĪËĨ »ħðłëª ħµ ¼Ĥ˵ËðËō êħðĪËĨ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼ÕņêħðĪËĨ Ģ˵ħŎōê˶ĤÊêŃ¹ Ī Ģ± ¼ĥņīô êħðĪËĨ ÊæĦĪħĤĪīÎËŎÜ Ī ¼ÕņêħðĪËĨ êħð ħÎ ħµ »êħºōê˵ħĤËĥôħ¯ĪħÈħōÊĪĢËŎŇªĢĪīÎÒËĨ ħōħĨħŀËĠħĥμĤ˵ħµËÔêħðħĜĢËōŃäĪħÕðÊê ĦĪħō˺ŎĤħôŃ¹ ĞħĜ ¼ÔħōŋħĠѵ ¼¶Ġħ¯ ĪÊëå¶ņê¼ÔħōŋħĠѵ¼¶ņĪìīĈħŎŎÕōëÎħŀËĠħĥÎ ĪħÎ ĦĪħĤĪīĤËĔ Ī ÓōêħĤ Ī ÌÊæ ħÎ ħÕðħÎÊĪ ħĜħµĦĪħÕņëµĦæËŎÜòħĤËŎŎÔħÏōËÔħŎōçĤĦīŇª ħōħµħōĪħȼĤÊêħĥŇĩ¶ŇªĪĢÊĪīÎêÊçôħÎĢÊīŇĤ ĦĪħÕņë¹Ħæ »ê˵ĦīŎô Ī ¼ĥŎÎæêĪ ´ņëÎ »ŃĨ ħÎ ÊĪ ħµ »ĪħµĦæêĦæ ĢËĠŃÎ ĦĪħĥŎŀѶŇĜ Ī ħōħĨ ĦĪħ¶Ňª ĢËŎōçĤĦīŇª Ī ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎ ģŎĤÊīÔĦæģŎŇĤÊæ³ħō»ĸħĜħĤÊĪħÈħġŇÈêħ¹ħÈ ĦĪĦêħð ħĜ ³ĦĪ êħĨ ÒħÏōËÔ ¼µħōËÔÊĪ òĦĪħÈ ģōħ¶Î »êËōæ æëµ ¼Ňª ĢËĠĦ±ËĠËÈ ħō¼ÕōëÎħŀËĠħĥÎÊæ¼Õõ¹¼ÔħŀËàħĜħµħōĦĪħÈ ´Ňĥņīô Ī ³ħōħðłëª ħĜ ¼ĥÔë¹Ī˯êħÎħĜħÎÊæńĪħĜħµ ĪĪæ Ģ˵ħŎōêËÕĐĦê ħĥôħ¯ ¼ĤËō± Ī ¼ÕņêħðĪËĨ îħµ ħĜ Ī ģĥņæ ´Ňª òħÎĪËĨ ¼ñ¶Ňð »çĤĦīŎª Ī ¼¶ōíĤ ħŀËĠħĥμĤËĠÊçĤħÈħĤÊĪæĪħÈ îħµçĤħ¯ħÎĪģÎĦæëÔËōì ħōħŀËĠħĥÎ ĪħÈ ħµ ˹Ħæ ¼ÔħōŋħĠѵ ¼µħōħµħō ³ĦĪ ħĜ »ŃäĪħÕðÊê »êÊĪħĥņīô ħōħĨ˺ŀħĠѵêħð ħµħō ³ĦĪ ħŀËĠħĥÎ ¼ÔħōŋħĠѵ ¼¶ņĪÊëå¶ņê Ī çĤħ¯ Êæ˺ŀħĠѵ īŇĤ ħĜ Ò˵Ħæêħ«ŇÔ´ŇäËĤŃĔ Ğħµħō ¼ČËĤŃĔ ”– ħČËĤŃĔ ĪħÈ ËÔĦêħð Ëō ¼õŇª ħÕņĪħµĦæ ŃäĪħÕðÊê òħÎĪËĨ¼ĤËō±Ī¼ÕņêħðĪËĨ »ê˵ĦæËĠËÈÊæħČËĤŃĔĞħĜħµ ħµńëµĦæòħÎĪËĨ¼ĤËō±ŃÎ ħÎîËñáŇÈĪħđŎÔËĈĪìŃð ĢħōĸĪĪæêħĨ»çĤĦīŇªêħð ÓŇÎĦæľÊìÊæ ®µĪļīµ

ĢËōĞħĨĪĪæ¼ČËĤŃĔ”— ¼Ĥæë¶Ň«ÕðĦæ »ÊĪæ ¼ČËĤŃĔ

êĪīª¼áÔħĐæĪīĉðħĠ¼ĤæëµĦæËĠËÈ

ħµ ħŎŎÕõ¹ ¼µħōħĜħðħĠ ħŀËĠħĥÎ ” ìÊīŇô êħĨ ħÎ ĦĪħµħō˺ŎĤ ħôŃ¹ êħĨ ħĜ Ī ģŎņĪçÎ ¼ŇĜ Ī ģōħ¶Î ŅĜ »Ī˯ ´ŇĤËĠì Ī ĦĪħµħōħĐħñĜħĐ Ī ËÔÊĪ êħĨ ħÎ ģōħ¶Î ¼ðËÎ ħÎńĪħĩĤËĠħĤĪńĪħĩĤËġÎģōĪħµ»ÊĪæĦĪ ľħ¹ħĜ ŃäĪħÕðÊêËĤ ĢËōŃäĪħÕðÊê ¼µħōĦīŇô ħĜ îËÎ Êæ ¼ĤËĩŎÜ ¼Ĥ˵ĦæêËōæ ¼Ĥæë¶ðËÎ ĢËĠêħÎĪĪêĪĦæ ¼Ĥ˵ħðħµ ģōëÕ¶ōíĤ Ī ĢËĠŃä ÊçĤ˵ħÕĐë¹Īħõҵ¼ĤËðËȼĤËō±ħÎģōħµĦæ ĦĪĦêÊīäħĥ¯Ħæ êħĨ êħð ħĜ ńĪħĩĤËġÎ ħġŇÈ êħ¹ħÈ ” ģōħµĦæ êħð ħĜ ¼ðËÎ ħµ ¼µħōħĜħðħĠ ħōħðłëªĪħÈêħðħĜĢÊĪæħĜĪģŎÎĪīÔĪħµêħð »ħŁªħĜģŎÎħĤħŀħĨæīäËōĪÓĐë¹¼ôĪīÔ Ī¼ĤçĤËðËĤĪģŎðËĤŃÎľĪħĨŅÎĦæÊæĞħµħō ĪħÈ Ëō ħōħðłëª ĪħÈ ħĥŎĔħÕðÊê »ËÔÊĪ ¼ĥŎĤÊì ¼ÕñōīŇªħÎÊæĦëŇĜħōŃÎêħĨģōĦçÎħōħĜħðħĠ ĢËōħŀËĠħĥμ¶Ġħ¯ħĜ³ħōËÔÊĪçĤħ¯ğĤÊìĦæ ĦĪħĥōħ¶ÎĢĪĪêĢÊíŇä ³ĦĪ ħŀËĠħĥÎ Ëō ĢÊíŇä ¼¶Ġħ¯ ” ĢËĠê˵ĪêħðĢÊíŎäľħ¹ħĜĞÊĪĦæêħÎĢËĠĪīĠħĨ ģōëÕµĪī°ÎħŀËĠħĥÎħµģŎĤÊìĦæÊë¶ôËÈħÎħōħĨ îħµ ħµËÔ ÊæħŀËĠħĥÎ ħĜ ħō˺ŀħĠѵ ¼ĠÊçĤħÈ ŅÎĦæĦêĪħ¹ĪÒ˵Ħæħôħ¹ĪŅÎĦæ´ōÊæħĜ Ī ħōħŀËĠħĥÎ ĪħÈ ¼¶ŇĠÊçĤħÈ ħÕŇÎĦæ »ŃäŃÎ Ī ÓðħÎŃäħÎÓõª»ŃäħÎêħð¼¶ŇðħµħÕŇÎĦæ ěŎĔħÕðīĠĪ ¼ĤĪī¯ħĤ³ħōħĜĪ»ìÊĪËŎÜ»ŃĨħΔ »êÊīÎħĜĢËōËĤÊìĪ¬łëĠ¼Ĥ˵ħĤĪī¯ŃÎĪëŎÎ ĪËÔÊĪĦĪÊëĤÊīÔħĤĦĪħō¼ōħŀËĠħĥÎĪ¼ðËĥŀħĠѵ êħĨńë¶Î»êËōæħŀËĠħĥÎŃÎÒħÏōËÔ¼¶Ň¶Ġħ¯ ħōħðłëª ĞħÈ ŃÎ ìÊĪËŎÜ ¼µħōËÔÊĪ çĤħ¯ ħōŃÎ ħÎĦĪħĥŎŀѶÎĢËōêħðħĜëÔËōìêħ¹ħÈħµĦĪÊëĤÊæ ĢËŎĤËĤÊçōëÕµħō»ĸħĜĪħĤÊìÊĪËŎÜËÔÊĪĞħÈ»ŃĨ Êçōħª ģŎĤÊīÔĦæ ÒħÏōËÔ Ī ÓðĪêæ ¼µħōËÔÊĪ ¼¶Ġħ¯ ”— ¼ñ¶Ň𠼶Ġħ¯ ”– ģōħ¶Î ¼ÔħōŋħĠѵ¼¶Ġħ¯”˜»êËÕĐĦê ħōħºĤÊĪêĞħÈ¼Ňªħμñ¶Ňð¼¶Ġħ¯ Ģ±ĢÊīŇĤ¼ñ¶Ňð»çĤĦīŇªħĜħō¼ÕōëÎĢÊíŇä ĦĪħĥÕñäĦĪħĤħŎōçĤĦīŎªĞħȼµêħÈħµĪËŎªĪ ħŀÊçĥĠħÎĢÊçŎºĤë¹Ī ÊæħĥŎĤÊĪëŇÔ ĞħĜ »êËÕĐĦê ¼¶Ġħ¯ »êËÕĐĦê»ħĤËĥôħ¯ĪħÎĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎħŀËĠħĥÎ


ĢÊíŇä¼ōĪĪ²ŇĠ¼ĤçĤħðĦêħª

»êËĨħÎêËĠѵĢ

»ħðłëªêħ¹ħÈÒħĤËĤħÔĦĪħōÊêçĤħðĦçŇĜĢËŎÔÊëŎĠ ħōÊīμōËðËōĢËŎôħµħĤĪīμÕņêħðĪËĨ »ĦĪħĤĪīÎËŎÜħÎĪīÎÊæ»Ëºņê¼ĤËĠłê¼ĤÊíŇä ¼Ġī¶àËĤĢËōħµħĤĪīμÕņêħðĪËĨêħ¹ħÈæëŇĠĪĢ± ¼µħōĦīŇô ħÎ ĦĪħĤĪīÎËŎÜ »ħðłëª ĞŋħÎ ħōÊĪīÎ ĦĪħÎ ¼ÕñōīŇª ħ¶Ĥī¯ ÊæĦæ »ĪĪê ëÕĠħµ ¼Õõ¹ ħōÊêçÎ ĞËÝĤħÈ Êç¶ŇºĤħĨËÈ ¼ġðĦêīņļħĜ æëµĦæ ¼ºĤħĨËÈ ħĜ ĪīÎħĤ ëÕĠħµ »ħµħĤĪī°ŇÔ ħµ óŇª ¼ĠĦĪĪæ Ī ĞħŎŇð »Ħæħð ħĜ ¼ÕņêħðĪËĨ Êæ ¼ĤËĠłê ¼ĤÊíŇä êħð ħÎ »ê˶ĤÊļŃ¹ ÊçŎĥŎōÊì ħĜ ĢËĤ± Ģ˵ŋËÎ ħĥŎ¯ »ĸ ħĜ ¼ÔħÏōËÔħÎ ĦĪīÔËĨ ĢËōê˹ìê ĢĪīÎ ħÕðħÎÊĪ Ī çĤħÎ Ī Òѵ ´ņçĤħĨ ËŎĤħÔĢÊêËÜħµĦĪīÔë¹êĦĪĢËŎŀłê´ņçĤħĨĪĦĪīÎ Ī»ìËÎêħð¼ĤæëµÒħĠíä³ĦĪĦĪīÎĢÊĪËŎªŃÎ ĢËŎĐËĠħµÊëĥŇġŀħðòĦĪħÈ»æÊìËȼĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ħĤĪīÎòħĤËŎōê˶ĤÊļŃ¹ĪħȐÊçĤæëµêĦæêËōĽÎħĜħōħĨ »ÊĪæĞĸħÎÊçĤÊĪËŎªêħðħÎĢËĤ±¼ÕðĦæŋËλŃĨ ¼ÔħōêŃÔÊë«ġŎÈ ŃÎ ÊļŃ¹ ËŎĤËĠłê »êËĠѵ »ĦĪħÈ ĪĦĪħōËĠħĤ»Ńä³ĦĪĢÊíŇä»ħôĪĦêĞħÈËŎĤËĠłê ÒËĨÊæêħðħμĤÊļŃ¹ ĦæêËōæħĜ´ŇµħōħÎĪīÎĦĪħĤĪīÎËŎÜ»ħõҵ ħĜ¼ÔħÏōËÔħÎÊæËŎĤËĠłê»êËĠѵħĜĢ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵ ĪĢ±»ĦĪħĤĪīÎËŎÜÊçŎĤħĠħÔ¼ōËÔѵ¼Ĥ˵ħ¹ËĤŃĔ »ĪĪìĦêËÈħÎĪĢËðËÈĪ¼ōËðËȼ¶ņê˵ħÎĪīÎæëŇĠ êħÏĠÊêħÎ ¼Ĥħōĸ êħ¹ħÈ ÒħĤËĤħÔ ÊëµĦæ ĢËŎ¶Ňµħō ħōŃÎ ħōÊīÏÎ óŎÕņêħðĪËĨ »ĦĪħĤËĠ ħĜ »ĪĪìĦêËÈ ÊçĤ˵ŋËÎħĥŎ¯»çĤĦīŇĤħĜ¼ÔħōÊæëŇĠĪĢ±¼ĤËō± ËĠļÊæ

¼¶ņíŇĨ¼ĤĦĪËä³ĪËΐĦĪīÎÊæ¼ÔħōËĤìħĠĪħôħ¹ êħðħĜ»êËōĽÎĦĪīÎħĨ»ĦĪħȼĐËĠĪĦĪīÎĦêĪħ¹ ħÎ ĢËō ĢæëµīŇäħÎ ħÎ ÊçÎ ¼Ĥ˵ħŀłê ¼ðĪīĤĦê˯ ĢËŎŇĜĢĪīÎê˹ìê ëņ± ħĜ ĢĪīÎ Êæ ĢËŎµĪËÎ ¼ŀËĠ ħĜ ËÔ ĢË°µ ¼ŀËĠħÔħĤĪī¯ħµĢËô˪ĢĪīÎÊæĢËŎµĪËμŀłëÕĤѵ ŃÎ ĦĪħÔĦĪÊëÕðÊī¹ ħÔŋħðĦæ ĪħÈ ĢËōŃä »æëŇĠ ĢËŎĤ˵ĦæëŇĠ »ÊĪħõŇª ÊçĤѵ ¼ĤËĠłê ¼ĤÊíŇä ħĜ ³ĪËÎ ĪħÈ ĦĪīÎ ¼ĥŎōËÈ Ī »êĪīÎËÈ Ī ¼ōĦæêĦĪêħª īŇĤ ħĜ »ħĤËĥÔë¹Êê ìłëŎª ħÎ Ī íņê Ī ħġðĦêīņê ¼ÕôêħªêħðŃäĪħÕðÊê³ĪËΐĢÊëµĦæĦæËŎªÊçŀËĠ ¼ĤËĥŇĩ¶ŇªĢËĥŇĨĦæÊæêħðħĜ¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠĪĢæëµĦæ ħĜĦĪīμÕōëÎÊçĤѵ¼ĤËĠłê¼ĤÊíŇäħĜ¼ÕņêħðĪËĨ ¼µĪËλçĤħĠÊìĦêħÎĪ¼ñäħô¼ĥÕðħÎĢËġōħª ĪħÈĦĪīÎħĨ»ŃÎļīµĞŋħΐĦĪÊëµĢħōĸĪĪæêħĨ »ëÎĦì ħÎ êħ¹ħÈ ĦĪħÕŇôĦīÏŀħĨ ħŎŎÕņêħðĪËĨ »ĪĪìĦêËÈÊç¶ŇÔ˵ħĜ ¼ÔħōĪĪæ뵐ÓŇÎĪīÎóōíŇĨ »ŃÎ ¼ÔħōĪīÕñōĪ ¼µĪËÎ ħµ ĦĪīÎħĤ ´Ň°µ ħĜ »ËĠħĥÎêħðħĜĢËĥŇĩ¶ŇªĢÊíŇ伯êħ¹ÓņìÊīåÎ ĦĪīÎĢħōĸĪĪæêħĨ¼ÔħōŋħĠѵ¼ĤËñµħōĪ¼ōËÔĪËĨ ¼ÔħōŋħĠѵ¼ÕðËȳħōħĜĢËŎµĪĪæêħĨħōÊīÎĦæĪ êħðħμÔĸħðĦæĪĪìêħĨĪËŎªĞŋħÎħōËĤĪīÎÊæ »ħÔŋħðĦæ ĪħĜ »ê˹íņê˪ Ī ÓðĦæ ħÔë¹Ħæ ÊçĤ± »æëŇĠ »ËºŇÜ Ģ± ÊæħĤËÔ˵ ĪħĜ ËŎĤħÔ æëµĦæ êħ¹ħÈŃäËÕðĦçŀħĨĪËŎª¼Ĥ˵ħµêħÈħÎĪĦĪħÔë¹Ħæ Ê段Īļīµ ÊææëŇĠĪĢ±»ê˵īðħµĢÊīŇĤħĜ ĦĪħÈ ĦĪħŎŎÔħōŋħĠѵ »ĪĪê ħĜ ħōÊĪīÎħĤ ¼ĤËñµħō Ī¼ŎÔŋĪĪËĨ¼ĐËĠħĤËĤÊíŇäĦêŃÜĞħȼĤ˵ħŀÊçĥĠ

¼ŀħĠѵħĜĢÊíŇäŃÎĢËġĥÕõōħºŇÔ»ĦĪħÈŃÎ ħÕñōīŇªÓŇμÔêīµĪĞħµŅÎĪĪÊĪħÔÊçäêħ¯ĪËĨ »ĪĪ²ŇĠ ¼Ĥ˵ħĤçĤħðĦêħª Ī ĊËĤŃĔ ŃÎ ³ħōĦ±ËĠËÈ ħÎ ÊæĦëŇĜ ÊçĤ˵ħĥōëņæ ħŀħĠѵ ħĜ ģōħ¶Î ĢÊíŇä ħĜ ĢÊíŇä ¼ôĪĦê êħð ħĥōħäĦæ ´õŎÔ ¼Ôêīµ ÊçĤѵ¼ĤËĠłêĪĢËĤŃō»ËºŀħĠѵ ĪħĜ Ģ˵ħĤѵ ħŎŎĤËĤŃō »ĸ ħĜ ĢÊíŇä ”– »êĸËð ³ĪËÎ »ĦīŇô ħĜ ĢÊíŇä Êæħō˺ŀħĠѵ ĦĪħÕņëðËĤĦæ êħðħΐĪĦĪīÎÒŋħðĦæĪíŇĨ¼ĤĦĪËäæëŇĠ ĪËŎª ĢËō ³ĪËÎ ĦĪīÎ ÓðĦæŋËÎ ÊçŎĤ˵ħŀłê Ī Ģ± ħĜ¼Ĥ˵ħ°µ¼ÔħÏōËÔħλŃä¼Ĥ˵ħŀłê¼ÔħōīŎĤÊīÔ óŎµħŀħ¯ĦêĪħŀËĠħĥÎÒ˶λêħÏŇδŇÕôĪīĠħĨ ĦĪīÎĪËŎªŃÎËŎĤħÔ ĢÊíŇä Ī ģŎōËÈ Ī ê˵ËÈ êħð ħĜ ĢË°µ Ī ĢÊļīµ ēôħĠ ¼Ĥ˵ħĐËĠ Ī ĪħÈ ¼ĤæëµëŇĐ Ī ĦæêĦĪêħª ÊçĤÊļīµ Ī ĢË°µ ĢÊīŇĤ ħĜ ¼ĤËñµħō Ī ĦĪĪæëµŅª ħĜ ĦĪËõҵ »Ħ²ņêæ ¼ŀËð ÒĪħà ¼ĤħĠħÔ ËÔħĨ ħĜĢçĥņīäêħÎħĤÊêæëŇĤĦæĢÊļīµħĤħĠħÔĪħÈò˪ ĪÓñĤÊì¼ĤĪīÎëŇĐŃÎÊçĤ˵˺ĤçĥņīäĪħĤËåÎËÔīĔ »ìËÎêħð¼ĕôħĠĪ¼Ĥ˹êĦìËÎĪÒħðËŎðĪêħĤīĨ ħĜĦĪĦêĦæħĥŇÎľËĠħĜÊêæĦæħĤŅªĢËō˺ņêóŎĤË°µ ¼ĤËĥŇĨÊêĪēôħĠĦĪħŎŎÔħōŋħĠѵ»ĦæêĦĪêħª»ĪĪê »ëŇĐ ËŎĤħÔ ÊêæĦæħĥŇª ĢËŎµħŎŎºĥōë¹ ĦĪħŎŎ¶õŇĠ ÊçĤËōŃä¼ĜËĠīŇĤħĜĢÊëµĦæ»êÊçŀËĠ¼Ĥ˵ĦêħĤīĨ ĢÊīŇĤħĜ»êĦĪêħªæÊæĪ¼ĤËñµħōħŎŇªĞħÎ Ī ĦĪīÎħĤ ¼ĤĪīÎ ´ņêŃÜ ®ŎĨ ħÎ ĢË°µ Ī ĢÊļīµ ĪËŎª»çĤĦīōħªÊæ¼ĤËĤŃō¼ŀħĠѵħĜĦĪÊëµħĤĦæËŎª ¼ÔħōīŎĤÊīÔĪĪīÎíŇĨħÎĦĪħÔħŀĪĦæĪħñŎĤħµħÎ Ī ÓņĽÏÎêĦæ »ħµħĤ± »ħŀħĨ êħð ħĜ ¼ōÊìĦļËĤ ÊçôĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĞŋħÎ ĦĪħÕņëºÎêĦĪ »ħµħŎōĦêËĠ ģŎŇŁÎÓņëµĦæĪīÎĞíĤĪĞħµĦĪħĤĪīÎËŎÜ»Ħ²ņê ¼ĤËĤŃō ¼ŀħĠѵ ħµħōĦīŇô ħÎ ĢÊíŇä ¼ĥÔë¹Ħêħª »ìÊĪĸĪĢÊĪËŎª»ĪĪìËλíŇĨŃÎĦĪħĥņêħ¹ĦæÊçĤѵ ÊçĤÊĪËŎª»êħÏĠÊêħÎħĜĦĪħŎō±ŃĜŃōËλĪĪêħĜĢËĤ± ĦĪĦĪËŎª»ÊĪæħĜĦĪīÔËĨĞĦĪĪæ»ħĝªħÎĢ±ħōŃÎ Ģѵ¼ĤËĠłê¼ĤÊíŇä”— »ļħª ĪħĜ ĢËĠłê ħĜ »êĸËð ³ĪËÎ ¼ĤÊíŇä

˻˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ÊçĤËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵħĜĢ±¼ŀłļ ĪħÈ»ÊļĦêħðĢÊĪħÈĦĪÊëµÒĪĦìŅĜĢ˵ĦĪÊæĪĪê ¼ºĤħĨêħĐËĨĦĪêħĨĪ»ê˶ĝŇõŇªĪĞħÕðĪīĠħĨ ĢËŎŀĪħĨĦĪħõŎÕñĤÊì»êËÎħĜ˺ŀħĠѵ»ĪīÔħµÊĪæ ĢËŎÔħĐêĦæ»ħō˺ŇÜĪħÈËÔĪĢĪħµħĤÊĪæĦĪĦĪÊæ ĢËŎĤ˵ħŎÕñĤÊì ħĝª Ī ħĤËōĪĪçĥņīä ŅÎËĕĜīä ŃÎ ĦĪçĤÊļħ«ŇÔ ÍōæħÈĪêħðĪīĤ¼Ĥ±Ī®µĢÊæħð¼ĤĪīÎ ĪħÈ »êħĥŇġĜħð ìêħÎ ¼Ĥçĥņīä »ħĝª ĢĦĪËä Ī ÊçŇÔĢËōĦļĦĪËÎĪħÈæêīµ»ËÕñŇȼĤËĤ±ħōħŎÕðÊê ľĪħĨ»ËºņêħĜģĤÊīÔĦæóŎĤÊĪħÈħµĦĪīÎÓðĪêæ »êĪĦæÊæ˺ŀħĠѵĪÒħðËŎðħĜĦĪħĤËôѶŇÔĪ ¼ÔËÎħäÊæëÕĥōêħμ¶ŇÕðËÈħĜĪŅÎħĨĢËōĪ˯êħÎ Ħ²ņêæ »êħÎÊêħÎËĤ Ī ğŀĪì ¼ĥÕõŇĨħĤ ŃÎ ĢËōŃä ĢĦçÎŅª ħĜģĠħµ¼¶ŇôħÎËŎĤħÔħĤËÕôĞħÈ»ĪīĠħĨ ģōêÊæÊīŎĨ Ī ĢËÕðæêīµ »ËºŀħĠѵ ħĜ Ģ± ¼ŀłê

ħÎ óŎĠħĨ Ī ĢËĤ± ¼ÔËÎħä Ī ľĪħĨ ħÎ ĞħĨ ĢÊĪËŎª¼ĤËō˺ŀħĠѵ»ħ¶ōæ»ħµĦīŎĤ¼ĤËĥŇĨļĦĪËÎ ¼ĤËñµħō»ĪÊĪħÔħÎħµÓŇδņ±łêĢËŎĤ˵ħĐËĠħÎ »æħÕŇÎÊæħġŇÈħµħĤËġÕõŎĤħĜËŎªĪĢ±ĢÊīŇĤ ŋĪçÎħĈĢËĠħµĦĪħÔħĤ»ĦêĪħ¹»ëŎĈËô³ĦĪêħĨ ŅŀĦæóōīŇôħª ÊçõŇĠħŀŃä»ħĠŃĘģÎħĜ »ËŎĜīä¼ôħ¹»ŃĠħĝō±ŃÔ ÊçŎęōêËÔ¼ĤĦ²Ň¹ħĜ »ËŎ¯»ëĐħλħęñōëÎŃÔ ĪĞħ¯»Ħ±ËĨËĤËÎËŎÎħĜ ĪĢËĤ¼ġŀħĨwËÔËĨħĤħĜ »ËĤħªĪĦçŀÊæwËÔħÎêīČħĜ ŃÔ¼ÕôħĨħλêÊçĝŎĝĘ »ËŎĤæĪīĠħĨĦīŎĤĖħĤŃÔ No 38

Womens

december 2013

˻˺

òħĤÊĪħÈ ĢĪĪçĤËÕð ŅĜ ¼ĤËŎ¹ »êħÎÊêħÎËĤ Ī ¼Ĥ±¼ÔËÎħäħµĢħŎÕðÊêĪħÈ»êħäêĦæ»ĪīĠħĨ ĪêħµëŎ¹Êæ¼ĤËĥŇĨÊæ³Ń¯ħÎËÔĪĦĪçĥōìêħĨæêīµ ĞÊĪĦæêħÎ êħĨ ¼ĤËñµħō ¼ĐËĠ ¼Ĥæëµ êħÎħÕðĦæ ŅÎĦæ ¼ÔħĐêĦæĢÊĪËŎªħĜëÕĠħµêħ¹ħÈæêīµ¼Ĥ± ¼Ĥ˵ħŀËĠ ħĜ êħĨ ĦĪīÎ ľËĠ »ĦĪêĦæ ħĜ ĢËōê˵ ¼ĥŎĥ¯ ³ĦĪ »êŃÜĪÊêŃÜ »Ëºņê ħĜ Ī ĢËōŃä ħĜħ¶ōæ»ê˵êłìĪ¼ÔËōħ䐻êÊçŀĦ±ËȐòļħĐ ĢĪīÎêÊçôħÎĢËōħµħŀËĠħĥλêĪīÎËȼĤæë¶ĥŎÎÊæ ¼¶ŀħä»êʱħĨħĜħĤÊê˵ĪħÈ»ħÎêłìçĤħ¯êħĨ »ħµħŎºĥōë¹ ĞŋħÎ ńë¹Ħæ ĦĪ˯êħð ĢËÕðæêīµ Ī ĢËñµħō ¼¶Ň§łëĠ ³ĦĪ »Ńä ħµ ħōÊæ ĦĪħĜ ŅĥŇġĜħñÎËĤÊīÔħÎ ¼¶ōêħäÊçŇŀËĠħĜêłì¼ĤÊĪħôĪĢʱłêĢÊĪħÈ ħĜģ¹êħÎīĝܼĤĪĪê漶ōêħäģôļħĐ¼ĥŎĥ¯ īŇäħÎ ľĦ±ËÈ ĦĪħŀËĠ ¼Ĥ˵ĦçĤī¹ħĜĪĢħµĦæ »ÊĽņĪ ĢËÕðæêīµ »êËÎĪê˵ ħĜ ĢÊĪËŎª ħĜĢêÊçôħÎÊçŀ˵īÕõµ ËĨĦçĤħ¯ÊçĤ˵ħĤËäĦêīµ ľħ¹ħĜæêīµ¼°µĪĢ± êħÎĦĪ ĢËōŃä ĢÊĪËŎª »êÊĪ±æĪÓäħð»ê˵ ĪĦĪÊæ ģōĽÎ Óõä ģ¶ŇôħÎËŎĤħÔòħĤÊĪħÈ ŃÎ Ģ± »ħĤÊê˵ ĪħĜ »êʱħĨ ħĜ ĢĪīÎìËÎêĦæ

¼ōĦíĠħĨğĤĪħô

ģŎĠħµħō¼ĤÊêìħĠÊæħĜľË𛜼ĥōļħ«ŇÔò˪ ĢËĤ± »ħĠËĤêħÎ ĢĦĪËä Ī ĪīÔĪħ¶õŇª »ĪÊëå¶ņê ħŀĪħĨ »ÊļĦêħð æêīµ ¼ĤËĤ± ĢËÕðæêīµ ħĜ ĪêĪĪæ ¼µħō˺ņê òËÕñŇÈ ĢËŎĤ˵ħĠÊĪĦæêħÎ ÊæħĤŋËðĪħÈ»ĦĪËĠħĜĢÊĪħÈħōÊæêħÎħĜĢËō²ņêæ »ħĤÊìÊīåōê˹ìê¼ÔËÎħäħĜĢÊĪËŎª¼ĤËôħÎĢËô ¼ĤçĤËġĜħð ŃÎ ĦĪæëµ ĢËōêÊçôħÎ ĢËĠħµĦĪħÔħĤ ¼Ĥ˵ĦíŇĨ¼ôëŇĨ»ËÔĦêħðħĜêħĨĢËōŃä¼ĤĪīÎ ¼¶ŀħä êħð ŃÎ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼ġō²ņê ³ËäħĜĆËđōæŃÎæêīµ¼Ĥ±ĢÊæħðħÎĢËÕðæêīµ êħÎħĜĢËŎÔħō˹êħġõŇª¼¹êħÎĢËōħµħĤËġÕõŎĤĪ »ħĤËĤ±Ī®µĪħÈĢĪīÎħĤĞħµÊçôħō˺ņêĞħĜĪæëµ ĢËōħµĦĪħÔħĤ»æÊìËȻ˺ņê¼ÕäħÎĢËōŃä¼ĤËŎ¹ æëµ ¼ÔËÎħä ħĜ »êÊçôħÎ ħµ ÊçÔ˵ ĢËĠħĨ ħĜ ĢËōħµĦĪħÔħĤ »ħĤÊìÊīåĔħà ĢÊĪħȼŇĤ˵ĦêħÎêħΐĢħµĦæ ¼ÕōêħĤ Ī ÌÊæ êłì ľħ¹ħĜ ò˺ŀħĠѵ ¼ÕðĪêæËĤ òħō˺ņêĞħĜĪħōħĨ»Ħ²ņêæ Ī˺ŀħĠѵĢħōĸħĜĞħĨÊæ ¼ÔŋħðĦæ ĢħōĸħĜ óŎĠħĨ ¼ŎĠĹñŎÈ »êħ¶Ôīµêħð ĢËŎÕĐë¹ ĞÊĪĦæêħÎ ĦĪħĤÊëŇÈ ĢËōêħ«ĠħĜĪĢħµĦæìËðŃÎ ģŇĤĦæÊæŃÎ çĤħ¯ ĪħÈ »ĦĪËĠ ħĜ ¼Ĥ± ĢËōĦæ ħÎ ÊæħŀËð ˹ìĦæ Ģħōĸ ħĜ æêīµ ÊæĦæ¼ĠËÝĤħȼĤËÔĦêĦæŅÎĪ ¼ÔħĠŃÔ ħÎ ĦĪħŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħŎÔħŎĥĠħÈ ĦĪħµħōĸ ĪīĠħĨ ħĜ ÊçõŎÔ˵ ĢËĠħĨ ħĜ ¼Ĥæëµ êħÎħÕðĦæ ŃÎ ¼µĸ˯ Ī »ìÊīåŎĤËñµħō êħĨ ÊæħĤÊê˵ ĞħĜ ĢËōħÎêłì ĪĦĪħĥŇðĪħ¯Ħæ ÊæêħðħÎĢËŎĤÊçĥōì¼ġµīàĪĢĪÊëŎ¹ĢËŎĤ˵ħĐËĠ »ÊĪæĢËŎĤĪīĤËĔ»ÊīŎÕõªĪħġŎμ¶ŇĐËĠħĥôħ¯ ğŀĪì »ĦêÊçŇð ¼Ôħª ĢËŎõŎ¶ņçĥŇĨ ĪĦĪ˪ħð


³ĪīÎĪĪīðňäĢÊīŇĤ»ňõҵ³¡ĪňĤīġĤ ¼ĥōçĤň¯ĢËōĢ±ÊëÎĪĪæĢËōńĪňĨĪĪæĢËō ľň¹ňĜĢËŎµňōňõҵ»¡ĪňÈ»ŃĨňÎň¶ōæ ňĜňµ¡Īæëµ»ÊĪĢËōëÔ»ĪňÈĪňōňĨëÕµňō ŅĥŇÕñÎňĤ±¼ĤËō±ÊëÎĢËō³ĪËÎĢËōêňðĪËĨ ¼ĤËō±¼ĤËĥŇĩŇª¼ōËÔѵŃδņê˵ŃĨňÕŇÏÎĪ »Ńä»ňµ¡ìň¹¡êĪËĨ ëÕŎ¯ ËÎ ğŇŁÎ ÓņĪňĠ¡æ ÊçŎōËÔѵ ňĜ êīð ĢËÕĤÊíōìËÈ ¼ĥņīä ňÎ ĢËÕÕð¡æ ¼¶ŇĤËō± »¡ĪňÈ »ŃĨ ňĥÎňĠ ëÕŎ¯ÓŇÎňĤ »ĪĪì¡êËÈĪÒÊĪËȐģĥŇÕñδŇðňµňĜģōëŎô ĪīĠňĨ ň¶Ĥī¯Ŀ¹ ëņ± ňĤňäňĠ ´ŇĤËðňµ ńĪňĩō¡æ»¡êŃÜĪňȼÔňōŃä¼ĐËĠ´Ň§łëĠ ¸Ĥ¡çŇÎ ëÕŎ¯ ËÎÒÊçÎ ¼ĤËō± ňÎ ¡²ņêæ »ĪĪļňÎĪļ »ňĤÊĪËÔ ĪňÈ êňÏĤÊêňÎ ňĜ ģŎÎňĤ Óð¡æ¡ĪňĤËĤ±ĢËĠŃäňĜËΐ¡ĪňÕŇΡæĢËĤ± ĢËġĤ˵¡ìň¹¡êĪËĨģō¡æňĤňºņêňµģōň¶ÎŅª Ī¼ōīÔĪňµÊĪæ¼ĤËÎêīĔňĥÏμĤËðËÈňÎÊĪËÈ »êĸËðĪËŎª»ňºŀňĠѵ ĪĢËĠňºŀňĠѵ¼¶ŇµËÔêňĨĢËĠĪīĠňĨËÎ ¼Ĥ˵¡ĪÊëå¶ņêĪ¬łëĠ¼ĐËĠ¼Ĥ˵ĸ˯Óõ¹ ¼¶ŇĤËō±¼ĤËĥÔËŎĥÎŃÎĢ¡çÎľĪňĨĢËĤ±¼ĐËĠ Ī »²ŎÔĪçĤīÔ ňĥôň¯ êňĨ ňĜ êĪĪæ ĞÊêËÈ ĢËĤ±¼¶ŇĥÕôīµ

ħŎĤ »²ŎÔĪçĤīÔ Ī»ìħ¹Ħê ¼ĠħÕð »ĦĪħĥōĽð »ħ¶ōæ¼µħōħºĤÊĪê´Ňðħµêħ¹ħÈħôŃäğŇª ĪĪļħÔËåŎΐħōħĨ ĢËō»²ŎÔĪçĤīÔĪÒŋħðĦæĢÊĪËŎªËōËȘ ħµ ĦĪħĠħµĦæ ëŎÎÊĪ ĦêËÎĪĪæ ’ħôŃäŅª Ī»²ŎÔĪçĤīÔ Êæ¼ÔħōËĥŎ¯ ¼µħō˺ŀħĠѵ ħĜ ħōħĨ ĢËŎµĪĪæêħĨ »±æħÎ ĦĪħĤËðĪħ¯ ¼ġÕñŎð ĪêĸËðĪËŎª ˺ŀħĠѵ ħ¶Ĥī¯ ĞŋħÎ ħĜ Ģ˵ĦĪīÔĪħµÊĪæ ħĤĪīĤËĔ Īħō»êĸËðĪËŎª óŎĤÊĪËŎª ħōŃÎêħĨ ħōÊæ ĢÊĪËŎª »çĤĦĪĦ±êħÎ ĢËō»²ŎÔĪçĤīÔ ĪÒŋħðĦæ ËŎĤħÔ ħĤ êłì ĪĞħµ ¼¶ŀħµ óŎôËÎ ħÎ Īī¶ŀħÎ ħŎĤ òŃäËĤ Ņª ħĤĪīĤËĔ ¼ŇªħÎ ħĥņĪŃÎ Ģë¹ĦæêĦĪŅĜ »ħºĤÊĪê ĦĪħÈ ĞĹñŎÈ ¼Ĥ˵ĦĪīÔĪħµÊĪæ Ī¼ġðĦê¼Ĥ±êÊī¯ŅĤÊīÔĦæ´ņĪËŎª ĦêħðĪīĤ ħĜ ħčŎð ĦêËōæ ģÎħĨ ¼ôħčŎð ħĤÊæ çĤħ¯ Êæ¼ĥĤīð¼ÎħĨìħĠħĜĪħōħĨÊæħĉŎô¼ÎħĨìħĠ ħµ Ħīōæ ĢËĠĦĪħÈ ëÔËōì ËÕñŇÈ ËÔ ħĠÊêħà ĦĪīÔë¹êĦĪŅĜĢËŎ¶ŀħµĢËōŃä¼ÝĤÊìËĔħÎĢÊĪËŎª Ģæëµ¼ÔħōÊìĦļËĤĪīµËÔ

»Ħ²ņêæ

ĢËĤ±¼ĥÕôīµļňĠňĜ¡êËŎðëªêňÎŅµ ĢËŎĤ˵ňĐËĠ ňÎ ňºŀňĠѵ ¼Ĥ˵ňĥŎ¯ ëÔËōì êËĥŎġðĪňÈËÕñŇÈËÔŃÎĞŋňÎģōň¶ÎËĥôËÈ ¡ĪňŎōËŎĥŀæňÎ’ĞËÝĤňÈňĤīÕõōň¹ňĤňĤÊêѵĪ Ī¡ĪňĤīÎæêīŇĜ ňÎ ¼ÕñōīŇª ňōňõҵ ĞňÈ ¡ëÔËō컡ĪňĤçĥņīä Ģ˵ň§łëĠ ¼ĐËĠ »ê¡íņê˪ ³¡Ī ËðËō ³¡Ī ¼¶ŇÔŋĪ ňĜ ĞŋňÎ ń뵡æ êËĠ±ňÈ Ī ËðËō ňµ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łê Ī ĢÊëŇÈ ňĜ Ī Êë¶ôËÈ ňÎ êłì ňÔŋĪ ĪňÈ ¼Ĥ˵˹æÊæ »êňÎÊêňÎËĤ¼ðËÎÊçŎĤ˵ËðËō»ň¹ĽÎģōçĤň¯ ĢÊêËÎæêňÎĪ»²ŎÔĪçĤīÔĪĪËŎªĪĢ±ĢÊīŇĤ ň¶ņê˵ŃĨ¡ĪňÈňÔÊĪňµń뵡æĢËĤ±¼Ĥæëµ ń뵡æňµ»ňĤŌÔňĔĪīĠňĨĪňȼĤÊæĪĪļŃÎ ŃμµňōīĤËŎÎò¡êËÜêňĨĪĢËĤ±êňÏĤÊêňÎ òŃª¡æêňªŅª»ňµňĤÊĪËÔĪ¡ĪňÕņêçĥŇĨ¡æ ń뵡æ »æīä ŃÎ ¡ĪňĠëŇ¹¡æ ň¶ōæ ¼¶ņê˵ŃĨ »ŃĨ ňÎ ňµ ¡ĪÊçōĪĪļ êËÜ ģōçĤň¯ĢËĤ± ňÔŃλŃä»ňµ¡ìň¹¡êĪËĨŃδŇĤ±¼ĤĹŎª ŃÎ ńêçĥŇÕñÎ ň¶ōæ ¼¶ŇĤ± ¼ĤËō± ê˵ŃĨ

Ò˵¡æêËĠŃÔĢËĤ±¼ĥÕôīµňλçĤ¡īōňª ňĜ ňµ »ňĤÊê˵ŃĨ ĪňĜ ň¶ōæ ¼¶Ňµňō Ņª ¼ÝĤň¹ ¼¶ņ²Ŏµ çĤň¯ ĪĪæëÎÊļ »¡ĪËĠ ¡²ņêæ ŃÎ ÓðÊīä »ê˵ŃĨ¼ĤËÎêīĔ ¡ĪīÎ ĢËĠīºŇÎĪīÎѶĤÊìňĤī¯ĪĢçĥņīä¼ĤÊçŇª »ëŎÏĥôłê ¼ÕðËÈ »êňð ňĤæëÎ Ī Ģçĥņīä ¼ĤĪī°õŇªĪ¡êňÎŃÎĢê˵ŃĨ»êÊĪ¡çĥņīäĪ ´ņçĤňĨ¡ĪňäÊæňÎĞŋňΐ»æêīµ»ňºŀňĠѵ ¼¶ņê˵ňÎĢË°µŃÎѶĤÊìĪňºĤçĥņīäňĤī¯ ¼ĤÊçŇª¡²ņêæňĜģΡæëºņêĪģĤÊì¡æÊĪ¡êËĤ Ģ¡æ¡æĢËōŃäňÎňºņ껡ĪňÈËÔĢçĥņīä ŅΡæŃÎňôËÎģĥŇÕñÎň°µĪňȼĤËŎ¹ňµ Ī ńĪň¶Î óŇª ´Ňðňµ »¡ĪňÈ êňð ňĜ ňĤËĠňÈ’ńê±ī¶ÎêňðňÕҰλêËŎĤÊì¼ÕðËÈ »ÊĪæňÎŅΡæĞÊĪ¡æêňÎňµģ¶ŇĜň¹êËŎðëª ¼¶ŇĠŋ¡Ī ®ŎĨ Ī ģŎņêňºÎ ÊçĤËŎĤ˵ňĠŋ¡Ī ¡ĪňÕņêìłæËĤŃμĕÕĤňĠĪÓðĪêæ »ňºņê ňĜ ŅΡæ ģŎŇŀ¡æ ĞÊĪ¡æêňÎ ¼ŀĪňĨÒňÏōËÔ»êËĥŎġðĪêѵ¼ĤæëΡīņêňÎ Ī ģō¡çÎ ňºŀňĠѵ »¡ĪňĤæëµêËŎôŃĨ ëÔËōì

»Ħ²ņêæ

ĢËĤ±»±æĢÊĪËŎª»²ŎÔĪçĤīÔ ńīĤħĜêħð ħōĦĪÊëðĪīĤ ĞħÈ ¼¯ŃÎ – ħµ »ĦĪħÈ êħð ĦĪħÔĦĪʱĽª ĦĪËÔĦêħð ħĜ ŃÎ Ğíņê ľħ¹ħĜ ’ħĤŃ¯ ĪħŎ¯ »²ŎÔĪçĤīÔ »ÊĪĽÎ ħÎ ¼ĤËñµħō »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤËĤÊīµĸ˯ ĪĢËĤ± ¼Ĥ˵ħĐËĠ ħĜ »ë¹êħÎ ¼ĤËĤÊīµĸ˯ ģĠ òËÕñŇÈ êłì ¼¶ŇĜħ¹ħĝª ħÎ ¼ĤËñµħō ¼ĐËĠ êħðħÎ »êĸËðĪËŎª »ëŎÎ ľħ¹ħĜ »çĤĦīŇª ħĜ ħÎ ĪŅºĤłëÔĦæ ¼¶Ň¯ËĔ ĪÊĪļĦæ ËōħôĪīô »êĸËðĪËŎª »ëŎÎ ľħ¹ħĜ æêīäêħÎ »æçŎÜ ńëµËĤ ¼ĠħÕð »ħĜħðħĠ êħ¹ħÈ ËōËÈ — Ī»²ŎÔĪçĤīÔ »ħĜħðħĠ Ņ°Î īŇĤħĜ ¼ÔħōËĥŎ¯ ’Ņ¯ĦæīŇĤħĜĢËĤ±»±æħλìħ¹Ħê¼ĤæêÊĪŋħĨ êħðħĜêłì¼ĥņêħȼµħō»êħºōê˵ģĠ»ÊĪĽÎħÎ »ËĤËĠ ħÎ ĞŋħÎ ŅĤĦæÊæ ĢËĤ± ¼äłæĪêËÎ

ħµĦêĸËðĪËŎªĪêÊæħōËĠêħð¼¶ŇġÕñŎð¼ĝōìĦê ģōëÔħĤËō¼ōĦìħÎŅμĤæ뵾ĪīÎħĔħÎê˯ËĤ¼ĤËĤ± ¼ōħÕðħÜ Ī¼ĤĪĪêĦæ ¼ñ¶Ňð »²ŎÔĪçĤīÔ »ÊĪĽÎħÎħÔÊĪħµĦĪħÕŇĥŇðĪħ¯»ĦæĪĦĪæëµ »ĦĪħĤæëµëŎÎ Ī¼Ôêīµ ÓðĦæ ĦëŇÈ ËÔ ģĠ ħÎ ħµ ģŎŎµĦêħð »ê˵ŃĨ ĪĪæ »êĸËðĪËŎª ¼ĤËĤ± ľħ¹ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔ ĦīŇô ģōëÔçĤīÔ ĢËŎŀłêòħ¶ōæ»ê˵ŃĨæħðÊæħðĪńëµĦæŅª ŅĤÊīÔĦæħµŅĝĠĦêłì¼ôħÎĪËĨ¼ĤËō±³ĦĪħōħĨ »ħĜħðħĠËÔĦëºÎĦĪħō»êĸËðĪËŎª»êĪīÕĝµħĜ ğÕñōĪ ĞŋħÎ ħōħĨ ĢËŎŀłê ģŎōËÈ Ī»êÊæħĤ ħĜ Ī»êĪīÎËÈ ¼ŀłê êħð ħġ°Î ËÔĦêħð ÊæĦëŇĜ ńĪĞħ¶ÎîËÎóōëÔ»ê˵ŃĨ¼ŀłêÊæĪīÔËĨÊæ ĞħÈ ľħ¹ħĜ »çĤĦīŇª ħĜ ´ŇĜħ¹êËŎðëª Ņ¯Ħæ ³ĦĪóŇªħÕŇÎĢËĠŃÎÊæħōĦĪÊëðĪīĤ

˻˹

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĢËĤ±»±æĢÊĪËŎª»²ŎÔĪçĤīÔ

¼ĥņīô »²ŎÔĪçĤīÔ ħµ ħäłæĪêËÎ ĞħÈ ħōħĨ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤĪĪêĦæ Ī¼àłê »²ŎÔĪçĤīÔ ê˵ ħ¶Ĥī¯ĪĦĪËĤ¼ÕðĦæĒħà¼ĤæêÊĪŋħĨħµ¼ŀËĠ ľħ¹ħĜ ħõŎµħō»²ŎÔĪçĤīÔ ĦêŃÜ ħõōêłìħÎ ³ĦĪ »ê˵ ¼ÔħŎŎĥĠħÈ ¼ĤĪīÎħĤ »²ŎÔĪçĤīÔ Ģ˵ħō»ê˶ŇÎĪÒËĩõŇª»ħġŎÎ ĦĪħō»êÊæħĤ»ŃĨħÎĢËĤ±ħĜêłì¼¶ŇôħÎ ħĤ ħµ ģÎĦæ ŅĝĠĦêłì ¼ĤæëµĪīô ħÎ ê˯ËĤ Ī»²ņêæÓðĦæ Īī¶ŀħÎ ħō»²ŎÔĪçĤīÔ ËŎĤħÔ ħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ħµ ħō»ìħ¹Ħê »ĪĪ±ĦĪ˶ŀħµ ŅĤħōħ¹Ħæ»Ńä»ļħªĪħÈ ¼ñ¶Ňð ¼ĥÕôłëĐ ĪģōĽµ Ī¼ôłëđôħĜ Ī¼Õðħª»ļħªĪħȐĦĪħō»êÊæħĤ»ŃĨħÎĢËĤ± —•»ĦêħªĸŃÎ No 38

Womens

december 2013

˺̂

Êæ˺ŀħĠѵêħðħÎ ĦêŃÜĪÊêŃÜ ħġÕñŎð ĪīĠħĨ ĪħĤÊĪËŎª ĪĪ²ŇĠ ¼ōʲņêæ ħÎ Ģ˵ĦêÊçÔŋħðĦæ ¼¶ņìħ¹Ħê³ĦĪĦĪħĤÊĪËŎªÓðĦæħÎÒŋħðĦæ êħÏĠÊêħÎ ħĜ ´ņìħ¹Ħê ¼ĤĪīÎ ľÊì ĦĪīÎ ľÊì ĢÊĪËŎªħÔÊĪħµģÎĢËĤ±ħµÊæĞħĨĪĪæ»ìħ¹Ħê Īê˵ »ĦĪħĥōìłæ ŃÎ ĢËōëÔËōì ¼ĜħĨ ĪïĤËô ĞħÈĪĦĪīλêĪīÎËȼĤçĤħðĦêħªĪĢæëµħôħ¹ Ī¼ōìħ¹Ħê »²ŎÔĪçĤīÔ ĦêŃÜ ĪĪæ ħġÕñŎð ĦĪËĥŇĨ »Ńä ľħ¹ħĜ ¼ĤËĤ± »±æ ħÎ »êĪīÎËÈ ¼ĤËō±ħÎğŎĝðħÔĪê˯ËĤ¼ĤËĤ±ÊæĞ˵ËÈħĜħµ ħÔÊĪĢËō±»īō²ÎŃÎĢËÔĦëĐËÈĦĪæëµ¼ÔħōĹōѵ ħÎêìËàĦĪħĤËĠĪĪçĥōìŃÎËŎĤħÔģŎŇŁÎńëµĦæ ĢĪīÎģҵĪĪĽªÒħĔËÔĪêÊĪ±æ¼¶ŇĜħ¹ê˵¼Ĥæëµ »Ħ²ņêæòËÕñŇÈħµĦĪħÕðĦæĒħàģōëÕĠħµħÎ

¼ñŎĐħĤĦçōêħĐĢ ¼áŀËðĚĸħÜçōħðĪ ĪħŀËĠħĥÎ ħĜ ĢËĤ± »±æ ħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼µħōħõҵÊæ˺ŀħĠѵħĜĪĢ˵ħ¶ōíĤħō»çĤĦīŇª ¼µħōħôĦļħĨ ħµ ħō˺ŀħĠѵ ¼ōæçŎÜ »ËºŀħĠѵ ĪīĠħĨ »±æ ħÎ ĦêÊçŎðëÔħĠ ¼ÔħĠŌð Ī¼ČËð ¼ÔħÏōËÔ ħÎ Ī¼Ôħō˧łëĠ »²ŎÔĪçĤīÔ ĦĪħō¼ðëÔħĠ ħÔËäĦæ ĢŋÊçĥĠ ÒħÏōËÔ Ī¼ĤËĩŎÜ ¼µħōħõҵ ĢËÔĦëĐËÈ »±æħÎ ħÎħµħŎĤÒħÏōËÔ¼¶ŇªĪĪë¹ĪĦĪħÔħĤÒŋĪħÎ ĪĦĪīÎħĥōæËĩŎĤêłìĪĞħµêŃÜĪÊêŃܼĜħ¹ĦīŇô ĪĦĪħÕŇÎĦæĦêËÎĪĪ漶ŎÔËġÕñŎð¼µħōĦīŇôħÎ ĪħðËĥŇªľħ¹ħĜ»çĤĦīŇªħĜ´ŇĠļŃĤħÕŇÎĦæ êŃÜĪÊêŃܼ¶ŇĜħ¹ħºĤÊĪêÊ滲ŎÔĪçĤīÔ¼ÔħŎĤŃ¯ ĢËÔŋĪħĜ´ņçĥŇĨħĜħµłĽĠħÈħµ»ĦĪħÈĪħōħĨ ĪńêæëŇĠ±Ħæ »²ņêæÓðĦæ Ī»²ŎÔĪçĤīÔ ħÎ ¼¶ŇĤŋËð¼Ĥ˵ĦêħÎêħÎĪľĪħĨ¼ĠħĨêħΐħĤÊĪËÔ ĪĢËĤ± ¼Ĥ˵ĦêħÎêħÎ Ī¼ÔħōÊìĦļËĤ »²ņêæĪêĪĪæ ĦìËÔ ħĠħÈ ĦĪħäÊæħÎ ĞŋħÎ ħĤÊìÊīä»æÊìËÈ ¼ĥαīĔ êÊī¯ ħĜ òËÕñŇÈ ĪĦê˵ »ËÔĦêħð ģōëÔħĤÊçĤĦļæ ħÎ ĢËĤ± ĪĢËĤ± ¼ĤÊê±īµ ËŎĤĪæ ĞħÈæëµŅªĞĦ±ËĠËȼµĦĪêħĨģŎĥŎÎĦæĦīŇô ¼¯ ĪńëµĦæ ħðËĥŇª ĢŃ¯ ħōħĤÊçĤļæ ĦĪĦæëµ ħĤĪīĠìħÈ ĪĦĪħĥŎŀѶŇĜ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ŇĤĦæ ĪËĤ ĪÓµËĐ ´ņçĥŇĨ ħÎ Ħ±ËĠËÈ Ģ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜ »ìħ¹ĦꐼÔħōËĥŎ¯¼ĤæêÊĪŋħĨ³ĦĪ»ê˵ŃĨ ÍĨéĠ ģŎōËÈ ¼ŀłê ¼ºĤħĨêħĐ ¼ōĪīÔĪħµÊĪæ ĦĪæëµ »êĸËðĪËŎª ¼ÔŋħðĦæ ĪļĦĪËÎĪëŎÎ Ī ħĜ ħĤËĠħÈ »ĪīĠħĨ ħµ ħōĦĪħÈ »ħµħō¼ÕðÊê »²ŎÔĪçĤīÔ¼ÔħÏōËÔħÎĪ»²ŎÔĪçĤīÔ¼ĤËĥŇĨ´Ňª ħµ´ņêËŎðëªĞŋħΐħōħĨĢËŎŀłêĢËĤ±»±æħÎ ħĤÊĪħĜ ³ħō Ğ˵ ħµ ħōĦĪħÈ óŇªħÕņæ ÊæĦëŇĜ ’ħōħ¶ōæ»ĪħÈ»ĪŋīĕŀħĨ ħĜ ´ņçĥŇĨ ħÎ ĢæëµĦ±ËĠËÈ ħÎ ħºĤĦê ¼µĦêħð »ê˵ŃĨ ħĥŎōħºÎ Ģ˵ħō»²ŎÔĪçĤīÔ ¼àłê ¼ġñŎÜ ¼µħŎŎĔħàËĤ ĦêŃÜ êħĨ ĦĪħĤËĤ± ÒħÏñŎĤ ħÎ »êĪīÎËÈ Ī¼ñ¶Ňð »ĦêŃĤħÎĢËŎĠ˵êħĨħµńêæëŇĠ±Ħ滲ŎÔĪçĤīÔ ĢËōĦæ ¼ĤĪīÎ ÓðĪêæ »ê˵ŃĨ ĢËñōæ ĢËōŃä ¼¶ŇĥŎðĪīĤ ħĜ ħµ ĦêŃÜĪÊêŃÜ »²ŎÔĪçĤīÔ ħŎĤ ĢËōĪīĠħĨ êħð ħĤʱĽª ¼Ĥ˶ġŎÈ ÊæĞħµÊĪ ħō»êĪīÎËÈ ħµ ĢÊĪħĜ ´Ňµħō ħÎ êħ¹ħÈ ĞŋħÎ »ħĜħðħĠêħðĦĪħĥŎņļħºÎŅÎĦæģōħ¶ÎĦ±ËĠËÈ ÒŋħðĦæ ¼ġÕñŎð Ī¼ÔħōËĥŎ¯ ¼ĤæêÊĪŋħĨ


ĢËĤ±¼ĥÕôīµļňĠňĜ¡êËŎðëªêňÎŅµ ¼ĐËĠ ňĜ »ê˹íņê˪ ¼Ĥ˵¡ĪÊëå¶ņê Ī ĢËĤ± ¼µĸ˯ňĤĪňµ¡æ¼Ĥ¡æňĠ»ňºŀňĠѵĪĢËĤ± ŃÎ ĞŋňÎ Ģňµ¡æ Ğī¶àňĠ ¡ĪÊæĪļ ĪňÈ Ī ňĤÊĪ˺ĤňĨ Ī ¼µĸ˯ ĪňÈ ËÕñŇÈ ňÎ ËÔ ĢËō ’Ģň¶Î ĽÏĥÎ ňĤÊĪÊæĪļ ĪňÈ ¡īŎĤÊīÕĤËōňĤ »ňĤËŎÔňōŋňĠѵňõҵĪňÈ¡īŎĤÊīÔĢËōňĤŃÎ ňĤ±ĪňȼĤÊçÕð¡æňĜĢËŎ¹ŃÎĢê˵ŃĨňµ ’Ģň¶Îêňð¡ê˯ ŅÎňĨ »Ńä »ê˵ŃĨ òňĠňÈ Óņ뵡æ ňĜÓñōīŇª»ëŎÏĥôłļ¼ÕðËȼĤĪīÎňĤ³¡Ī ¼¶ŇÔŋĪňĜňµ»¡ĪËŎªĪňÈĞŋňÎ˺ŀňĠѵ ¼ō˪ĪêīÈ ¼¶ŇÔŋĪ ³¡Ī »ĪīÔĪň¶õŇª »ňµ¡êňðĪËĨ ¼ĥÕôīµ ŃÎ ÒËΡæ Óð¡æ ľËðģōçĤň¯»ÊĪæ˺ŀňĠѵ»ňµËÔĪňÈËōËÈ »ňōêĸËðĪËŎª ¡êīÕĝµ ĪňÈ ¡īŎĤÊīÕōňĤ ĢËō±

ĪĪæ ĢÊīŇĤ ¼ÕñōĪňôŃä ĢËō ѶĤÊì ňĤī¯Ī ¼¶ŇĤËō± ňĜ ¡ĪňĤīÎËŎÜ »ÊĪÊæ æīäËō ÛĤň¹ Ģ¡çÎňĤËō±ĪňΡ²ņêæģĤÊīÔËĤňµòňÎĪËĨ ňĤ± ĪňÈ ¼Ĥæëµê˵ ňÎ ĢÊæňĤ Ņªňºņê ĢËō ňÎ ĢīÎňĤ »ìÊê æīäËō ľËĠ »¡Ī¡ê¡æ ňĜ ŅĥŇÎêňðňμĤ±»ňµ¡êňðĪËĨňµ»¡ĪňÈ ¼ĐËĠ ňµ ¡īŇô ĞňĜ »ê˵ŃĨ ģōçĤň¯ ĢËō ňµģŎĥŎΡæ¡ĪňäÊæňÎĞŋňÎĪËŎª³¡ĪňĤ± ŃÎÊĪ¡ļ¼¶ŇĐËĠňÎňĤËĠňÈĢÊĪËŎªňĜ´ņçĤňĨ ģĥŇÕð¡æŅĜ¼ĤËō±ÊæêňÏĤÊêňÎňĜĪģĤÊìËĤĢ± Êê±īµ¼ÔňōŋňĠѵ»ê˵ŃĨňÎģŇŀ¡æëÔÊĪæĪ ¡Ī¡çĤËÕð»ŃäňĜ¼ĤËō±»ŃäĢËō ëÕŎ¯ ģĤÊì¡æ êňðĪËĨ ĪĪæ ´ŇÔ˵ ĢËŎôňÎĪËĨ¼ĤËō±ňΡ²ņêæ¡Īň¶ŇªģĤÊīÔËĤ ĢËōŃä¼ĤĪīÎìËÎê¡æŃÎňºņêģōëÕôËΐĢ¡çÎ

ňµňðňµĪňÈĢËĠīºŇÎ’ÓņêňÎĪËĤňĜ»Ńä ëŎÎĪňÎêňĨňōňĨ»êĸËðĪËŎª¼¶ņê¡ĪËÎĪëŎÎ »ê˶ĤÊêŃ¹ĪňÔŋĪĪňÈňÕŇ¯¡æ¡Īňô¡ê¡ĪËÎĪ ňÎëÔÊĪæĪŅĥŇĨËĤ¼Ĥī¯ŃÎĪëŎÎêňðňÎ ğðËÎňµ»ňĤËŎÔňōŋňĠѵ¡ê˵ŃĨĪňĜ´Ňµňō ĢËō »ňµ¡êňðĪËĨ ¼ĤËō± ňÎ ¼ōËÔѵ Ģæëµ ¼µňō¡çĤ¡ĪêňªĪŅĥŇĨ¡æ»ňµň°µĪ´ôīä ňĜňÔŋĪĪňĜ»ňµňÔňĝŎĠĪ»ŃäŃΨÊëä

¼ĤæëµģŎÎÊæËĨ¡ĪêňĨĪÓĐë¹ĪňõҵňĜ ňō¡ĪňĤīÎËŎÜĢËŎĤ˵ňŀÊçĥĠŃÎĞÊêËȼ¶ŇĤËō± êňô»¡īŇôňÎňµòňÎĪËĨ¼ĤËō±ň¶Ĥī¯ êňðňĜ»êňºōê˵±łêÊĪæňĜŅÎľËÝĤňÜĪ ģōëÕôËÎĪŅΡæĢËŎĤ˵ňŀÊçĥĠ¼ĤĪĪê¡æ»êËÎ Ī ĢËÝĤī¹ňĤ ¡Īň¶Ňª Ī Ń¹īÕđ¹ »ÊĪæ ňºņê ňō¡ĪňĤīÎËŎÜĢ˵ňõҵ¼ĤæëµňĤêňð¡ê˯ ĪŌÎ ĢËĤ± ¼ĥÕôīµ ¼¶ŇŀÊĪňĨ ´ŇÔ˵ ¼ĐËĠ Ī ¬łëĠ ¼ĐËĠ ¼Ĥ˵ĸ˯ ¡ĪňÕŇΡæ

—•»ĦêħªĸŃÎ

»íōìňĈ¡±łê çĤň¯ »¡ĪËĠ ňĜ ňµ »¡ĪňÈ ¡ĪňäÊæ ňÎ ňÎ ĢËÕðæêīµ ňĜ ĢËĤ± ŃÎ ĪīõŇª ¼ºĤËĠ ÒŋňĨ±łê Ī êīôËÎ ¼Ĥ˵ň¯ê˪ ÒňÏōËÔ óŎĤËÕðæêīµ»¡Ī¡ê¡æňĜÒňĤËĤňÔ¡ĪÊçōĪê ģņìňÕŀæêłì¼ÔËð¡ê˵¼ō˪ĪêīȼĤËÔŋĪňĜ »êňñŎÎ ňĤʱłê ňµ ĢĽÎ ·êňÜ Ī ¼ĥÕôīµ¼ĥņìňÕŀæ¼ĜÊĪňĨģōçĤň¯ ĢËō³ĪËÎĢËōêňðĪËĨĢňōĸňĜĢËĤ± ¼µňō¡īŇôňÎæīäËōĢĪīÎĢËŎĤ˵ÊëÎ ňĤ±ĪňÈňµ»¡ĪňÈ»ŃĨňĤĪīÎëÔ »ŃäÓŇÎĪīÎêÊíŇÎĢËō±ňĜ¡çĤ¡ĪňÈ ¡ĪËĥŇĨ¼ĤËō±ňμōËÔѵ Êæ¡ëŇĜ ńĪňĠ¡æ ģĠ ňµ »¡ĪňÈ ’ģŎºĤ¡çŇÎŃÎňµňō¡ĪňÈĞň¶Î¼ðËÎ ĢËōňºŀňĠѵ¼¶ŇµËÔ¡ĪňĜÓðňÎňĠ Ī ¬łëĠ ¼ĐËĠ ¼Ĥ˵ĸ˯ ĪĪÊëå¶ņê ŅΡæ ŃÎ ňĤËĤ± ¼ĐËĠ ¼Ĥ˵ĸ˯ ĪīĠňĨ ĪňÈ êňÏĤÊêňÎ ģŎÎ ¸Ĥ¡çŇÎ »ňĤËĥņìňÕŀæ ¡ĪÊæĪê Ī ÒËð¡ê˵ ’¡ĪňÕŇΡæ æêīµ ¼Ĥ± »ĪĪêňÎĪê ¼ō˪ĪêīÈ ¼ĤËÔŋĪ ňĜ ¡ĪňäÊæňÎ ËÔ ĪêËōæ ¼¶ņĪËĤ æêīµ »çĤ¡Ī¡ļ ĢËĤ±¼ĥÕôīµŃΡĪÊëðËĤ³ňō¡æÊê ¼ºĤËĠ çĤň¯ »¡ĪËĠ ňĜ ÒňÏōËÔ ňÎ ĪĪæëÎÊê ĪňÈ»¡ĪňĤīÎĪŌÎňÕŇÎÊæĢËġÝĤêňðêň¹ňÈ ³ňō¡īŇôňÎňĤŋÊĪňĨĪňÈ»ňÎêłìňĤŋÊĪňĨ ¡ĪňĤëŇ¹¡æ¡ĪÊæĪêĪňÈ»ê˵ŃĨňµĢĪÊê²ņêÊæ ¡ê˵ŃĨ ĞňÈ ËōËÈ ¼ÔňōŋňĠѵ »ê˵ŃĨ ŃÎ ňŎĤ ±łê ňµ ŅÎ ¼¯ ŅΡæ ňŎÔňōŋňĠѵ ’¼ĤËÎêīĔ ňÕŇÎňĤ »ĪËĥŇª ňĜ æêīµ ¼¶ŇĤ± ňŎÔňōŋňĠѵ ¡ê˵ŃĨ ĪňĜ ÓðňÎňĠ ËōËÈ Ģçĥņīä ¼ĤÊçŇª ¡²ņêæ ’ňōňĤËĠňĜ ´Ňµňō

˺́

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĢÊêËÏĤÊĪËÔ »ĦĪħĤĪī¯Êæ²¹ħÎ ŃÎ ĢħåÎ ´ņê ¼ÔħġŀħĨ¼ōËðËȼ¶ŀħäīŇĤħĜĢĦçÎľĪħĨ ´ņê »²ŎÔĪçĤīÔ »±æ »ļŃÔ Ī ĦĪħĤæëµêËŎôĪ ĢħåÎ ĢËĥôËÈħµ´ŇĤËĤ±ÊìËÈĪêËŎôĪ¼ĤËĤ± ĦĪħŎōêĪīÎËÈ»êÊīÎħĜħµ´ŇĤËĤ±ĢËŎĤ˵ħĐËĠħÎ »ê˺ĤĦêħÎ ģĤÊīÔĦæ ĢËðËÈ ĢŃäħÎêħð ĢÊĪËŎª ËĨĦĪêħĨ ĦĪħĥÏÎ ¼ĤÊíŇä ¼ō²ŎÔĪçĤīÔ ħ¶Ĥī¯ ģņë¶Î ħÔËÎħä ĪħÈ ¼ôħÎĪËĨ ŅÎĦæ

ľħ¹ħĜ Ģæëµ ²ņĪÊê Ī ĢËĘħŎōêËĘëŇĐ ħðêѵ òħÎĪËĨ ¼ĤËō± ¼ĤËĤĦĪħ¶Ňª óŇª ĢÊêŃ«ñª ĦĪħĤĪīÎŃĘħĜĢËĤ±ĪĢÊĪËŎª¼ō˹ËȼĤæëĘæËōì »Ëºņê ħĜ ħĤÊĪħÈ ĪīĠħĨ Ī ĢËĘħŎōêËĘëŇĐ ħĜģĤÊīÔĦæĪńëµĦæĪģĤËðËÈĦĪħÔŋħðĦæ ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪħĤĪīÏĠħµĪĦĪħĥōĽð ħĜ êħ¹ħÈ ĞŋħÎ ŅÎħĨ ĢËŎŎĥņêħÈ »êħ ºōê˵ ĢĪīĤËĔ ħµ ĢÊëŇÈ ³ĦĪ ħĤĪīġĤ ŃÎ Êæ´ŇÔŋĪ ģλ²ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪ˯êħðĢËōŃäÒŋħðĦæĪ

ŅÎĦæ ģŎĤ ¼µĦêħð »êËÏĤÊĪËÔ ĢÊĪħÈ ËŎĤħÔ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ħµ ģņëĤħōħºÏŇÔ ĪīĠħĨ Ī ĢËōŃä êħðħĜ ¼¥ŎÔħºŇĤ »êħºōê˵ ħ ōħĨħºŀħĠѵĪ¼Õõ¹ħÎħŀËĠħĥμĤËĠÊçĤħÈ êħðħĜħºŀħĠѵ¼ō˹ËÈĪ»ëŎÏĥôłê»êÊīÎ ´ņêËõĐ ħÕŇÏÎ ŅĤÊīÔĦæ Ģ˵ħµêħÈ Ī ĎËĠ »±æ ĢæêÊĪŋħĨ ħµ »ħÔŋħðĦæ ĪħÈ êħð ŃÎ ĢŃ¯ ÊĪêħĨ ģĥŇ«ðħ¯Ħæ ÊæĢĪīĤËĔ ħĜ ĢËĤ± êĪīÕĜħµ ¼ĥōļŃ¹ êħðħĜ »êħºōê˵ ĢĪīĤËĔ »êħºōê˵ êĪīÕĜħµ òĦīŇô ĢËĠħĨħÎ ħōħĨ êħĨ¼µêħÈħōŃÎħōħĨĢĪīĤËĔ¼ĥōļŃ¹êħðħĜ Ī ģŎĤÊĪĽŇÔ ¼ĥōļŃ¹ ŃÎ ĦìÊīåĐËĠ ¼¶ŇĤËñĥŎÈ ħµ Ģ˵ĦĪīÔĪħµÊĪæ ħÕōêħĤīÎÊæ »ĦĪħĤĪīÏŀ˵ »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤçĤħðĦêħª »ŃĨ ħÔħĤĪīÎ ŅôѶÎŅÔĢËĤ±

’ńë¶Î­ŅÎĦæŅÎĦæÒ˵ĪħÈĢËĤ±»±æ ¼ĤĦæħĠ »ħºŀħĠѵ ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê ĢËĤ± ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê ³ĦĪ ËĨĦĪêħĨ Ī ĢËŎĤ˵ħµĸ˯ Ī¬łëĠ ¼ĐËĠ ĢÊêħðĪīĤ ³ĦĪ ħºŀħĠѵ īŇĤ ¼ĤÊëŎϵËĤĪĪê Ī Ģ˵ħĤËåÎËÔīĔ ¼ĤËōËÕðŃĠËĠ ĢÊëŎĈËô ħÎħºŀħĠѵ»ĦĪħĤæëµêËŎôĪ»ħºņêħĜģĤÊīÔĦæ ħĤÊĪËÔ ĞħÈ »ĦĪħĤæë¶Ġħµ ħĜ ĦĪĦĪËŎª Ī Ģ± ĢËŎŀłê ĢËĤ± »±æ ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ »ĪËĤ ħµ ŃÎ Ģ˵ħĥŎĤÊĪĽŇÔ ģĤÊīÔĦæ ĢÊĪħÈ ŅÎħĨ ħÎ ŅÎËĤ »çŎÈ ĢļŃºÎ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »êĪīÕĜħµĪ¼ÔħÏōËÔĪ¼ñäħô¼µħōħĜħðħĠ ¼ôŃªĪ˯ ħōĪīĤËŎÎ ĞħÎ Ī ńë¶ÎŅĜ »Ī˯ ŅÎĦæĪ¼Ôħō˧łëĠ»±æħĤÊĪËÔĦĪħÈńë¶ÎŅĜ êÊæ˹ËÈŅĜ ¼Ĥ˵ħŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ħŀħĠѵĪļѵ »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ »±æ ħĜ ËĨĦĪêħĨ ĦĪħÕņë¶Î Ģ˵ħŎōìÊļËĤħºĤĦæĪĢĽÏÎêĦæ¼ÔħōÊìĦļËĤĢËĤ±

No 38

Womens

december 2013

˺̀

ħĜ Ī Ģ˵ħŎŎÔħĠĪī¶à ĦíŇĨ ¼ÔħōìħÈ Ī ĦêËōæêħðħÔĦĪÊëµĢËŎō²ņêçÕðĦæÊæĢ˵ħĤÊçĥōì ¼¶ŇġÕñŎð ħÎ ËŎĤħÔ ĦĪħÔĦĪÊëÕðħÎħĤ ĦĪħÈ ¼ġō²ņê ĢËō ĢÊëŇÈ ¼ġō²ņê ³ĦĪ ¼ðËŎð ÊæĢËĩŎÜ ĪīĠħĨ ħĜ ĒÊëŇĈ ¼ñĈħÎ »ĪËäĪĪê ĢħĨĪĢĪīÎħĨÊæļħ ô¼Ô˵ħĜħĤÊêËÕĐĦêĞħÈ ļħô¼Ĥ˵ħĠ˵ËÈĞŋħΐńæ¼ōËÔѵļħôëÔÊĪæ ĦëÔêËÏĤËōì Ī ëÕĤħōËä²ņêæ êłì ĢËĤ± êħðħĜ ħºŀħĠѵ ĪīĠħĨ ¼ĤËō± êħðħĜ ŅĤÊīÔĦæ Ī ŅÎħĨ¼ªÊëä»êħºōê˵ »²ŎÔĪçĤīÔ Ī ¼ōħÕðħÜ »²ŎÔĪçĤīÔ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼Ĥ˵ĦêŃÜ ģōëÕŎµĦêħð ¼ĤĪĪêĦæ ÊæħºŀħĠѵħĜģĤËĤ±ħÎ±æ ¼ōħÕðħܼÔħōìħÈĪêÊìËȼĤËĘĦêŃÜ Ī ĢçĤËÔī𠐲Ĕ ¼ĤËõŇĘ ĢËÔīĘ Ī ĢÊçŇĜ ĦĪħÕņë¹Ħæ¼ōħÕðħÜ»²ņêçÕðĦæĢÊçŀħĨļĪīÔ ĪīĠħĨŃÎħºĤĦêħĤËŎō²ŎÔĪçĤīÔĦêŃÜĪħÈħĘ ĪæʲĤ»êÊĪĦçĥņīäħÎĢÊçÝĤêħðŅÎħÎĢËĤ± ÊçÎĪĪê¼ōħŀËĠħĥλêËÎ ¼ĤĪĪêĦæ¼ō²ŎÔĪçĤīÔ īŇĥÜ Ī ĒĦê »ħ ñĔ ¼ĤËĥŇĨêËĘħÎ Ī êÊĪËĨīÔËĨ ËÕōħª ËÕōħª ¼ĥÔëºŇªīĤËŎÎ ¼ÔĪħĘīñŀħĨ¼ÔħōËĘĪīð¨Êëä¼ÔĪħĘīñŀħĨ ¼ĤÊæêĪīÕðĦæ Ī ĢæëĘ ğĘīà Ī ħĤêÊçÔŋħðĦæ êÊìËÈ»ħ ôĦļħĨģōļŃ¹Êæ¸ĤĦæËÕōħªËÕōħª »ħ ĘħŀËĠħĥÎ ¼ĤËĠÊçĤħÈ Ëō »Ńä ¼ĥÕôīĘ Ī ¼ĤÊçĥōìĪĢËōËĥôËÈĪĢËÕðłæ¼ĥÕōæħĜģÔëºņê ĢËĤ±»±æħĜ»²ŎÔĪçĤīÔħÎĦĪħŀËĠħĜĢæëĘ ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĦêŃÜ ĪħÈ ģņêæĦæ ĞħŀħĔħĜ ĢæëĘÓðħĨ¼ĤËŎ¹¼ĤÊçŀħĨêħð»ŃĨħÕŇÎĦæ ħĜ ĢæëĘÊê ĢæëÎīŇĤħĜ Ńä ĢËō ¼¯Īīª ħÎ ĢËĤ±ħĜħĘĪÊêħŀæĪ¼ÔħōŋħĠŃĘ¼ĤĪīÎĪŋħęŇÔ ħÔ˵ĦæĢ±Êæ¼ÕðÊļħĜħŎō²ŎÔĪçĤīÔĪħÈÊæ ³ĸ˯ËĤĪĦæÊëŎÈŅμ¶ņêĦĪħĤĪīÎ ¼ĤæêīÏŇĜ »ĪÊëåęņê »ħ ÔĪ ħÎ ħĜ ÊæħŀËĠħĥÎ ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ ëÔËōìŃ¯īÔËĨ»ĪÊæĪĪêĪħÝĤħªëŎô¼ŎôŃäħĤ ĢËĤ±¼ĤæëĠ»êËĘŃĨħÔŃÎ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ¼ÔħŎĤŃ¯ ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ ħŎŎĤħōĸ çĤħ¯ ¼ĘħōĦæêËōæ »²ŎÔĪçĤīÔ ħÎ ¼ÕñōīŇª Êæ¼ŀħ¹ħĜ óŎĤËĘĦêħÎêħÎ Ī ËÔħĨ ħōħĨ ħĤħōĸħĠħĨ Ī ģōêħÎ ¼¶ŇÔËÎħä ŅÎħÎģĤÊīÕÎĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ¼ĤÊêËÏĤÊĪËÔ ħĤŋæËĈ¼¶ŇĤæëµ¼ō˹æÊæĪ ĢÊæÊíðħĜîëÔ ħµ Êæ´ŇÔŋĪ ħĜ ĢĦçÎ ĞËÝĤħÈ ĢËŎĤ˵ħĤÊĪËÔ ĦêÊĪ±æ»ìħ¹Ħê¼ĤæêÊĪŋħĨħĜĢĽªĢ˵ħĤĪīĤËĔ ¼¶ņê˵ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪħĥōĽðģŎŇŁÎ ħĤËðËÈ »ĦĪħĤæë¶Ġħµ ŃÎ ħōħĨ ˺ņê êłì ĞŋħÎ ÓðĪêæ ĢĪīĤËĔ Ī ÒŋħðĦæ ħōĦæêËōæ ĞħÈ ËĤħªŅμĤËĤ±»ĦĪħĤÊĪħàŃÎĞÊêËȼŀËĠ¼ĤæëĘ »ĪĪêĪĦêħÎ »ħ ĤËĤ± ĪħĜ ¼ōËðËō ¼ŎĤÊīŎÕõª ħĜ ĢæëĘ »êÊçôħÎ ĦĪħĥÎĦæ »²ŎÔĪçĤīÔ


¼¶ŇÔËÎħ仲ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪħĥōĽðŃÎ ħÕñōīŇªħĤħōĸħĠħĨĪģōêħÎ ÊæĢËÕðæêīµ ħĜ ħµ ¼Ĥ±ĦëĐ ħĤĪīġĤ ŃÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ħÎ Ħêħª ŅĤÊīÔĦæ ħōħĨ ¼ĤĪīÎ ħĥņīôīņê»ħ ĤÊĪħ°ŇªħÎÒħĤËĤħÔħęĤī¯ÊçÎ ¼ĤËĥŇĨ ŃÎ ŅÎĦæ ńëÔī¹Ħæ ħµ ĢËĘħŎŎĠĹñŎÈ Ğħµħō »êħðĪËĨ ħĜ ĢíŎÈ ĞħĨĪĪæ »êħðĪËĨ ĢíŎÈ ¼Õõ¹ ¼ĘħōĦīŇô ħÎ ĢÊĪËŎª Ģë¹êĦĪ ħŀËĔħĠĦæħōŃΐĢë¹ËĤêĦĪĞħĘħō»êħðĪËĨħĜ Ī»²ŎÔĪçĤīÔħÔ˹ĦæÊæÒËĘêłìħĜĦĪĦêËÎĪħĜ ¼Ĥ˵ħĠÊçĤħÈĪīĠħĨħĜħĤ±ÊæĦīŇĤĪħĜĢËĠīºŇÎ »êËÕĐĦê êħÎ ħÕņĪħµĦæ ëÔËōì ħŀËĠħĥÎ »ħ¶ōæ ¼ōçĤĦīŇª ´Ň°µ êħ¹ħÈ ĢËō ²ŎÔĪçĤīÔ ĢħōĸħĜŅÕðħÏδņļīµľħ¹ħĜ¼ÕñōĪħôŃä ĪÒħōìħÈĪêÊìËÈêħÎħÕņĪħµĦæĦĪħōħµħŀËĠħĥÎ »ĪËĤĦĪħºŀħĠѵĢħōĸħĜĢËōĢæëµŅĜħôĦļħĨ Ī Ģ± »êËÕĐĦê ¼Ĥæë¶ŀłëÕĤѵ Ī ńļìĦæ ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĦĪħŀËĠħĥÎ ¼ĤÊĪËŎª ĢħōĸħĜ ®µ ģ¶ŇôħÎħĤÊêËÕĐĦêĪħÈĦĪħÈ»ħĤËĨħÎħ ÎĞŋħÎ ¼ĥÕðÊê˪ »ĪËĤħÎ ħºŀħĠѵ »êĪīÕĜīµ ħĜ ìÊëÕĉŇÈ ĢËĤ± »ħÎêłì ÓōêħĤ Ī êĪīÕĜħµ ħ Î ĢÊæĦêħª Ī ĦĪħĤËĠ ħĜ òħĠħÈ ĢħµËĤ ħĜêłìħĜ»ĦĪħÈêħĨĢêħºōê˵Ê滲ŎÔĪçĤīÔ Êíð¼ðëÔħĜĢËĤ±ĪĢË°Ę»ħ ÎêłìÊæĢËÔŋĪ ¼ĤÊíŇä »²ŎÔĪçĤīÔ ģŎĤ ĦæËĠËÈ Ģ˵ħŎŎĤÊíŇä ħĜ »êĦĪæÊæ ¼ęņíŇĨ Ëō ģĤħōħºÎÊê ïŎĜŃª ħÎ ĦĪĦêËÎĪħĜĖħōĦĪħĤĪī¯ÊçŇªÊæĢËÔŋĪħĜ´ņçĥŇĨ ĪħΐŅĤĦæÊæ¼ŎÔħÏōËÔ¼ĘħōħĜħðħĠħÎĪËĘËĤ ÓðÊêľËĠīŇĤ¼ĤËĘħŎō²ŎÔĪçĤīÔ»êËĠËÈĦĪħōŃĨ òħŀËà ĪħÎ ģŎĤ ĢËĘħō¼ÕðÊê »êħäêĦæ Ī ¼Ĥ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ĦĪÊëå¶ņê ¼ĤËĘĦĪÊëĘŃĘ ĦêËĠËÈ ĢêħĥŇĘħŁ¯ÊêÊĪêħĨħĤŋËð¬łëĠ¼ĐËĠ »ŃäĪħÕðÊê »çĤĦīŇª ļħô ħōħĨ»²ŎÔĪçĤīÔľħ¹ħĜ ­ ËÎĦæ ĪËĤ ħĜ Ģ˵ħĤËñĥŎÈ ļħô ļħô ¼Ĥ˵ħĠËÝĤħÈêħÎ ĞŋħÎ ĪËŎª ­ Ģ± ŅĜ ¼ĤËōì ĪËŎª ħĜ ëÔËōì êłì Ģ± ħõŎĠħĨ ĢË°µĪĢËĤ±êħðħĤæëµ»²ņêçÕðĦæĦīŎĥŎÎ ĞħĨ Ħļħô ¼ĠĦæêħð ¼ôħÎĪËĨ ¼µħōĦĪĦæëµ ĢħōĸħĜ ĞħĨ ĦĪħŎŎÔħŀĪĦæ »íŇĨ ĢħōĸħĜ Êæļħô ¼äłæ īŇĤ ħĜ ĦĪħĤ˵ĦêÊçµħ¯ħªĪĪë¹ êħÎħĤĪħµĦæ Ģ˵ħÔŋħðĦçŇÎ ħ§łëĠ ħõŎĠħĨ ħĜ ħĤĪīġĤ ŃÎ êÊìËÈ Ī ¼Ôħō˵Īīð ĪòëŇĨ ¼ĤĪīÎħ¹êħġõŇª»ŃĨħÎêËÜêłìĢËĤ±ĢËÕðæêīµ êÊìËÈ êħÎħÔħĤĪīÔħµ ĢËōÊëÎ ĢËō êħðĪËĨ

¼ÔŋħðĦæ Ī ĢĪīĤËĔ Ģħōĸ ħĜ »ħĤËĤæêÊĪŋħĨ ģŇªħðĦæĦĪħÔŋĪ »êʱħĨ êĪīÕĜħµ ļħô ËĨĦĪêħĨ ħĤËĠħÈĪĢ˵ħŎĥōËȐ»êĪīÎËÈĪ¼ºĤħĨêħĐ »±æ»²ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪ˯êħðģĤÊīÔĦæĢËōĪīĠħĨ ŃÎ łĽĠħÈ »ĦĪħÈ ńëµËĤŅĜ »ËôËà ģÎ ĢËĤ± óōËðËÈĪģĠħȐħºĤë¹¼Ôħō˧łëĠ»ħºŀħĠѵ ģĤÊīÔĦæħĤËĠħÈħŎōêĪīÎËÈ»êËμĤĪīÏôËÎĪ ¼ō²ŎÔĪçĤīÔĢÊĪħĜ³ħōħµòħ¶ōæ»ħõҵêłì ĦĪħĤħ¶ÎĞħµĢËōĢħ¶ÎêħðĦê˯ĢËĤ±»±æ ľËàħĠħõҵŅλħºŀħĠѵêħ¹ħÈŃäĞŋħÎ ńëµĦæĢËñōæħŎĤľËàħĠ´ŇÕô®ŎĨħµŅÎ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤçĤħðĦêħª ħĜ ħºņê Ī ¼ôĦê±łê êłì »ŃĨ ħÔŃÎ ħµ ńêæëŎºÎ »êħôħλħºŀħĠѵ¼Ĥ˵ħŎŎÕäħÎæħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ģŎŎĤËĩŎÜ ¬łëĠ ¼Ĥ˵ħĐËĠ ħĜģ§łëĠ¼Ĥ˵ħĐËĠ¼Ĥæë¶ĝŇõŇªóŎĤËĤ±»±æ êħĨ´ŇÔĸĪêħĨ¼ĤËĤ±Êæ³ħ ōħºŀħĠѵêħĨ ÊêÊæ êÊĪĦçĥņīäħĤ Ī êÊĪĦçĥņīä ³ħōħºŀħĠѵ ĢËōĪīĠħĨêħĨĪģōæŅÎĪêÊçĥōæêÊæħĤĪ óōĪħÈ ńëµĦæŅĜ ĢËŎôħÎĪËĨ ¼µħōħôĦļħĨ ħĜ »²ŎÔĪçĤīÔ Êæ ÒŋĪ êłì ħĜ ħŎō²ōĪçĤīÔ »ĦīņļħÎ ĢĪīĤËĔ ħÎ ħµ ħōĦĪħÔħŀĪĦæ Ģħōĸ ħōĦĪħĤ˵ĦêÊçµħ¯ħªĪĪë¹ ĢħōĸħĜ ĢËō ËÎĦæ ĪħºŀħĠѵĢħōĸħĜëÔĪŌÎêħλĪīĠħĨħĜĢËō ħōĦĪħŀËĠħĥÎ ħĜ ĢêËŎðëªêħÎ Ģ˵ħÔħĠĪī¶à ¼Õõ¹ħÎ ħĜ ÊæĢËĤ± ħÎ ±æ ³ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ êħĨ ÓðËÈ ģŎōËȐĢ˵ħŎŎĥŎōËÈĪ¼ÕōêħĤħºŀħĠѵħºŀħĠѵ »ĦĪħĤæ붶ðħÔêħÎ ŃÎ ³ħōħðĦêħµ ħÔĦĪÊëµ ¼ĤçĤ˪ħðÊæ ħĤĪīġĤŃÎ Ģ± ¼Ĥ˵ħŎōæÊìËÈ ħ¶ņêŃÜ ÊæĢËĤ± êħðħÎ ¼ĝĠĦêłì ¼ÎËÝŎà ¼ĥŎôŃªħÎ ĢËĤ± ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ħĜ ÒŋħðĦæĢħōĸħĜĢËōŃä»ìÊīåŀæ¼¹êħÎīĝÜ ¼Ôħō˵Īīð ĪÊíð ¼ôĪīÔ ĦĪħºŀħĠѵ Ī ¼ĤËĘħŎŎÕōêħĤ˺ŀħĠŃĘħĜËĨĦĪêħĨĦĪħĥÎĦæ ĢËÕñĤËčĐħÈ ĢËÕðæêīµ ħĤĪīġĤ ŃÎ ÊæËŎĤæ ¼Ôħō˹ħÎĦêĦæ¼ĤËō±¼ĤËĘħÕōêħĤħĘĪĒÊëŇĈ ėŀīĠ ĖĦĪ Ģ± ĦêÊæħõōê êłì ¼ōĦëŎôħĈ Ī ħĤæëĘ »²ņêçÕðĦæ Ī ńëĘĦæŅĜ »Ī˯ ľËĠ Ī ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ Êíð ŅÎ ħÎ ĢËŎĤËĘħĐËĠ êħð »êËÕĐĦê ħÎ ĢÊæĦ²ņêæ Ī ĦĪħĤËĠ ħĜ òħĤËĠħÈ ħōħĨ»êłì»êħºōê˵ÊæíŇĠËȲŎÔĪçĤīÔ

¼àĪīÕĐĢËÕñņīµĢ ¼ĘħōĦæêËōæ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ºĤħĨêħĐ¼ōçĤħġÔħÏōËÔ¼ŇªħÎħĘħŎŎĤËĩŎÜ Ī ÒËĘ êħĨ ħĜ ¼ęŎĥÕŎÈ Ī ¼ÔħōŋħĠŃĘ êŃÜĪÊêŃÜ »ĦīŇô ħÎ ŅĤÊīÔĦæ ėŇĥņīô ħŎōËðËÈħĤĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔÓņĪħĘêĦæ ¼Ĥæë¶ĝŇõŇª Īī¶ŀħÎ ħõōĪÊëµçĥðħª ħĤ Ī »ĪÊëå¶ņê ħōŃÎêħĨ ħ§łëĠ ¼ĐËĠ »Êë¶ôËÈ ĞħλæçŎܼµħŎŎºĤë¹Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħōĦĪħÔħĤ ĦĪæëµêÊçµêħȼĤ˵ħÔħŀĪĦæĪĦĪÊæħōħĜħðħĠ ¼ðëªêħÎ ÊæĢ˵ħŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ËðËō ëņ± ħĜ »ĦææËĠ ħĜ ģÎ ĢËĤ± ¼Ĥ˵ħĐËĠ ¼ĥÕðÊê˪ »±æ»²ŎÔĪçĤīÔħĜ»ëŎºõŇª»ħĠËĥĤËōħλ™ »²ŎÔĪçĤīÔ ŅÎĦæ ĢËÔħŀĪĦæv ĦīÔËĨ ÊæĢËĤ± ®ŎĨ ŅÎËĤ ĪĢħęÎ ĞĪīęàħĠ ĢËĤ± »±æ ĪīĤËŎÎħĤħęΐ¼ĥŎōËȼŎĥŎÏŇÔĢËōÓōêħĤīÎÊæ »çĤĦīŇª ħĜ ĢËŎĤËĘħĘêħÈ ¼ĤÊæħĤ ĞËÝĤħÈ ŃÎ ŅÎĦæĢËÔħŀĪĦæÊçō²ŎÔĪçĤīÔ¼ĥÕõŇĨħĤľħ¹ħĜ ĪĢËĘĦĪËÝĤī¹ĦīŇôĪīĠħĨħĜģÔë¹êĦīęŀħĘħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ¼ĥÕõŇĨħĤ¼ÔħðËŎðĢËÕðĦĪÊêŅÎ Ņª Ħ²ņêæ »ħ ĘħĠËÝĤħÈ êħð ËÔħĨ ĢËĤ± »±æ ĢĦçÎ »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼Ĥ˵Ħê˵ŃĨ ĢËĤ± ÊæħĤËŎĤËñĘħōËĤĪħĜńëĘĦæĢËĤ±»²ŎÔĪçĤīÔ ħĜĪËŎªĪĢ±¼ŎĤËñĘħōħĜ»ëºņêħĘģņëĥŎÏÎ ħĜ »ħ õōê ĞħĨ »²ŎÔĪçĤīÔ ĢħĘĦæ Êæ ĢËō± ÊæĦæŅª»ĦêħªóŎĠħĨĪħōÊæ¼ĤËñĘħōËĤ ¼ĜѶĤ ĢæêÊĪŋħĨ Ī ¼ĤËñµħōËĤ ħĜ Ģ˵ħĤËñĥŎÈ ¼ĤĪīÎ ³ħō ³ĦĪ ħĜ ħĤæëµ ħŎōìħ¹Ħê ¼ĤæêÊĪŋħĨ ĦĪħĤËŎĤ˵ħĐËĠ »êËÎ ħĜ îËÎ ģĤÊīÔħĤ ħµ ńë¹Ħæ ĢËĤ± ħĜ ħºņê ĪħÈ ¼ÔħÏōËÔħÎ Ģħ¶Î ĢËŎĤ˵ħŎōæÊìËÈ īĐËĠ

˺˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


Êæ îÊëŎĠ

¼ôħÎÊçĠĹñŎȼĈêħôħĜħµħōŃĨĪħÎ ĢËġôĪīĠħĨĪÊëγħōħÎħōĪËñĠ´ôīäĪĪæ ĪħÈ ¼Ĥ˵ËðËō ħµ ģōħĨ ĦĪħÈ »êÊæ˹ËÈ òËÎ ĦĪÊëµòħÎÊæÊæêħðħÎĢËōæêīµħµ»ħĤËÔŋĪ ħĠĹñŎȼÔħĉōêħô»ħµĦĪ˯êħð ¼µħŎĤÊīŎÕõª ĦêŃÜ ®ŎĨ Ģ± ħōŃÎ êħĨ Ī »Ńä ŅĤÊīÕÎ ĪīµËÔ ËÎËĤ ´ô »êĪīÎËÈ Ņĥņ²ÎŅª¼õŎĤ˵ħŀÊçĥĠ ŃÎĪËŎªħĜêłìħ¶ņêŃÜħÎĢ±¼ÕôĪëð ħôħōŃÎêħĨĦêŃåĠħäĪëÔêÊæìŃð¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠ »ħ¹êħμĤ˵ħŀÊçĥĠ»ĪīÔËĨÊæĪËĥŇªħĜħōĦæËĠËÈ ŃÎ ńëºÎ ³ħŎĔħàËĤ Ī ¼ÔħàĦêËĤ ĦêŃÜ êħĨ ģÎħĤ ìËĤŅÎ Ī ĦìÊĪħÔêħª ¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠ »ĦĪħÈ ¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠ¼ĤËÎêīĔħÔ˵Ħæ»Ńä¼ĤËō±ħÔÊĪ ˺ŀħĠѵ»çōæ»ê˵ŃĨ ˺ŀħĠѵ¼ĥŎĤÊĪëŇÔħµģŎĤÊìĦæòËÎħġŇÈ ĦìÊĪËŎÜêłìĪħĤÊīÔĪħµÊĪ漶ŇĥŎĤÊĪëŇÔĢ±ŃÎ ĪħĝōѵëÔËōìĢ±ĦĪæë¶ōÊĪóōħĠħȐĪËŎªħĜ ŅÎÓðĦæëņ± ĦĪħĥÎĦæËŎÜëÕµħōħĜæëŇĠĪĢ±´ŇÔ˵ ħÕņĪħµĦæħĤ±ĦĪħÈĢËŎĤÊīŇĤħÕņĪħµĦæĒŋħÔĪ ħºŀħĠѵīŇĤ¼µŃĜħñĔĒħñĔ¼ÎĦìħČêħÎ Ī ¼ŎôŃäËĤ ĢÊīŇĤ »ê˵ŃĨ êħ¹ħÈ Ńä ħōŃĨ ĪħÎ ŅÎ ħµĦĪËŎª ĢËŎôħµĦĪħĤĪīÎËŎݶŇĜ ĪīĠħĨĢËŎĤ˵ħŀÊçĥĠĪËĥŇªħĜħÕñōīŇªĢ±ħµ Ò˶ÎľĪīÎħĔŅÕô —š »êËĥŎġð ħĜ ħÔħÎËÎ ĞħÈ ĦĪÊëµòħ¶õŇªÊ旕–˜»êħÏĠÊīĤ ħÏōħĈ»ħōËĠńêçÎĒŋħÔêħ¹ħÈĢ±ĢËōĦĪ ¼ôħĐħōËÔŃÎĦëºÎĪĢÊíŇäŃÎħŎōĦêīôĪ Ī»ĪËĤËĠī¹¼¶ņĪ˯ħÎĪÊêæĒŋħÔ¼Ĥ± Êæ˺ŀħĠѵħĜńëµĦæëōħðĪĪæêÊīäÓñ¶ô ħĜ »Ë¹ËÈ êłì ŅÎĦæ ĪÊêæ ĒŋħÔ ¼Ĥ± ÊçÎ ľĪħĨ Ī ŅÎ »Ńä ¼ĥÕõŎĤÊæ Ī ĢËÕðħĨ Ī ˺ŀħĠѵ ¼Ĥ˵ħµËÔ ÓðĦæ ħÔÊçÎ ĪīĤËŎÎ Īê˵ħµńíņêË«ÎħĤËðħµĪħȼĤËĠìħĜ»Ńä ħōħĤËĤ±ĪħȼĤæëµ»ëņæĦĪ˯ĢËōħõŎª ŃÎ ńĪħŎÎ ĪÊêæĒŋħÔ ¼¶ŇĤ± êħ¹ħÈ Ńä ĦĪħÈ ĦĪħÔ˶ΠÓðĪĪêæ ĢËō± ħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ êħð ħ¶ōæ »êŃÜĪÊêŃÜ ¼ĤËÕðÊæ ģōçĤħ¯ ÊæĦçŀħĨ ħĜ Ģ± æëµ ĢËġðËÎ ÊçõŇªħĜ ³ĦĪ êħĨ ¼¶ŇĤÊīŎÕõªĪħŎĤŃäħÎêħðĦĪħōêīÎËÈ»êÊīÎ òĦĪħĤĪīÎËŎÜ»ÊĪæħĜêħ¹ħÈħŎĤ»êīÎËȼôËÎ ¼ŇªêħðħĜĪ˶Îê˵ńĪħĩŎλħµĦæëŇĠħĜ ¼ÝĤÊīÔêħÎħÕņĪħµĦæĢËñōæŅÕðĦĪÊê»Ńä »ŃäĪ˶Îê˵¼ĤËðËÈħÎŅĤÊīÔËĤĪ˺ŀħĠѵ ĪħÈĪĞħȼÔħĠêËō¼ĤÊĪêĦĪ˯ħĜ¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠĪ ˶Îê˹ìê ÊçĤæëµê˵ ¼ÔħŀËà ħĜ Ģ± óōêËÜ êłì ĦĪħÕŇÎĦ滲ŎÔĪçĤīÔêŃÜģōçĤħ¯»ĪĪêĪĦêħÎ ĦêŃÜ ĪħÎ Êæ˺ŀħĠѵ īŇĤ ħĜ ħµ »ĦĪħÈ êħĨ ´ņêŃÜ »Ńä ŃÎ ńëµĦæ ľħ¹ħĜ ¼ÔĪħµīñŀħĨ ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ğŇŁÎŅÎĦæÊçŎōËÔѵħĜ êīÕðħÈÓõªĪĦæêĦĪêħªĞ˵ħĜĢ±ŃäÊæ ÊæħºŀħĠѵ ħĠ˵ ħĜ ĢËō ĦĪ »êīÎËÈ ħĠ˵ ħÎ ħµĦĪħÕŇÎħĤËō²ŎÔĪçĤīÔĪħÈ»ĪĪêħÎĪĪêģĤÊīÕÎ ńëµĦæ¼ĔħĨêĦæÊæħºŀħĠѵĪħŀËĠħĥÎīŇĤħĜ

No 38

Womens

december 2013

˺˾

ŅÎĦæĦêĪħ¹ħōĦæêËōæĞħÈľħ¹ħĜ®µëÕŎÈ Ī ħĤ± ¼ÕôĪëð ĦĪħÈ ħµ Ņĥņæ ĦĪħÎ ļĦĪËÎ Ī »²ÎħōĦīŇôĪħÎŅÎĦæ »êīÎËÈ»ê˵ŃĨ ĦĪħŎōêīÎËÈ»êËÎħĜĢ±¼ĤĪīÎħĤŃäħÎêħð ¸ĤĦçŇλĦĪħÈŃÎħĤ±»ħ¶ōæ¼µĦêħð¼µħōŃĨ ħµ ¼µħō²ŎÔĪçĤīÔ êħÏĤÊêħÎ ħĜ ŅÎ íµêħð Ī ńëµĦæ¼ĔħàêĦæ ľħ¹ħĜ¼ôËÕñŇÈĪīµËÔģŎĤÊìĦæ³ĦĪêħĨ ĦĪħŎōêīÎËÈ»êËÎħĜêłì¼µħōĦ²ņêħÎĢ±ŅÎÊæ ħÔÊĪĦĪĦĪËŎªħÎħōħÕðħÎÊĪĪħŎŎĤŃäħÎêħð ĢŃäħÎêħðÊæĦêÊīÎĞħĜĢËĤ±ħĜĞħµ¼µħōĦ²ņê ¼ĤħÔĪæêīµģĤËōŃä»ħ¯ĪīĠĪê˵ĢĦĪËäĪ ħōÊæĢËōŃä¼ĤËĐëŎ¹ħĜĢËŎÕðĦæ ¼ÕðĦæ ¼ĤÊĪļĦĪ˯ ¼µĪËÎ ¼ŀËĠ ħĜ Ģ± ¼ĥōĽµ ŃÎ æëµ ¼õōīô ħµ Ī ħōÊëÎ Ī ¼µĪËÎ ÓðĦæ ŅÎĦæ ¼Ĥ˵ħŎŎÕñōĪÊçŇª ģōëÕŎōËÔĦêħð ħµ ÊæħÔħŀËà ĞħĜĦĪħÔ˶Ĥ˪ »ħµĦêħðĪËĨ ħĜ ¼ĤËō±¼Ĥ˵ħŎÕñōīŇªģōëÕŎōËÔĦêħðŅĤÊīÔħĤĢ± ĪĢŃ¯ëÕŎȐÒ˶ÎģŎÎÊæ¼Ĥ˵ħŀÊçĥĠĪ»Ńä »ħµĦæëŇĠ»ê˺ĤĦêħÎÊçÎêËōĽÎ´ŇÔħÈêīÜ­ħÎ ’ĦĪħÕŇÎËŎܼŇĜĢËōĦĪĦĪħÕŇÎ æëµ »īô ħµ ®µ ÊæħġŇÈ »ħºŀħĠѵ ħĜ ħĜ ĢÊīŎĠ ħÎ ŅÎĦæ ëÕŎÈ æëŇĠ ħŀËĠ Ħī¯ Ī ĦêŃÜ®ŎĨ»ÊĪÊæËōËĤ»ĪĪêħĜĪ¼µĪËμŀËĠ »êËݵħō ħÎ ĦìÊīäħĤ ËÜ ˶Π³ħŎōê˵ĪËĨ ¼õŎŀÊçĥĠçĤħ¯Ëō³ħōĪ¼µĪËμŀËĠĦĪħÕŇ°Î ³ħōĦīŇô ­ ħÎ Ī ĢŃ¯ ëÕŎÈ ÓŇÎ Êæľħ¹ħĜ »²ÎŅĤÊīÕÎ Ī îëŎÈ ħĜ óŎ¶ŇðËÎ êħ¹ħÈ Ńä ĦĪħĤæë¶ŎôħμÕñōīŇªĦĪħȐģōħ¶ÎîÊëŎĠ ¼¶ŇġŀĪ쮵ħµģŎĤÊìĦæòËÎĢËĠĪīĠħĨħŎĤ ÊçÔÊëŎĠ ħôËÎ ¼Ô˵ ħĜ ńëµĦæ ŅĜ »ĦêĪħ¹


´ņê˵ŃĨçĤħ¯ĪĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ¼Ĥæë¶ŀĪīÎħĔ ħĜ »ħĤËÕô ĪħÈ ħŎĤ »ŃÎ ®µ ĦçĤħĠĦëĨħÎ ĦçĤħ¯ģĤÊíÎËÔĦĪħÔ˶μĔËÔħōħĨ»êħÎĪĪêĪĦæ Ī ĦëĨħÎ ĪħÈ ħÔÊĪ ŅÎĦæ ĪīÔĪħµêħð ÊçĤËŎŇÔ ħÎ ³ħōĦīŇô ®ŎĨ ħÎ ¼ÔħōħĨ ħµ »ħĤËōËĤÊīÔ ńĪħµËĤêËōæ ĪńëµĦæĽª³ħōħôĪħŀħĠѵħήµ¼ņī¹ ¼µħōĦæêĦĪêħªħγħĠѵ³ħĤħµńêçĥäËÈĦæ ¼ÕðħĨÒ˵Ħ段ħĜÊĪĪī¶ŀħΐ˵ËĤÓðĪêæ ³ĦĪ ŅÎħĤ ÓðĪĪêæ ÊçŇÔ ¼ĤĪīÎŃäħÎ ÊĪĽÎ ħÎ ŅÎËĤ ” »ħ¶Î ħñĔ êłì ŅÎËĤ Ī ¼°µ ŃÔ

”ħÏōħĈ®µŃÎģŎĤħ¶Ňª”ĦĪĦêĦæħÕŇ°ÎËŎĤħÔ ”ĦĪËÝĤī¹ħĤ®µŃÎĦĪĦêĦæħĜĢæëµê˵ ¼ÔħđŎ𠼯êħĨ ÊæħġŇÈ »ħºŀħĠѵ ħĜ ħÎ Ī ļīµ ľËª ħÔħĤĪÊëä ħĤÊīÜ Ī òËÎ ħĤ˵ħĥōëŎôËĤ Ī ¨Êëä ħÔħđŎð ĦĪħôħĤÊĪħ°Ňª ĢĪÊëĥҶĜĦĪħ°µħÎ ” îëÔħĤ ” »ëō± ” »íŇĨħÎ ļīµ ŃÎ Ğħµ”ħđŎĈĦì ®µŃÎĞŋħÎ çÕĨ»ëņīÎ çÕĨ”³ŃĥðëÔ”¼ōËĤÊīÔŅΔĿĔħĈ óōìħ¹ĦêĪĪæ êħĨ ¼ÔħōËðħµ ħŎŎÕôĪëð ħµ »ħðËĥŇª Ī ÒħđŎð ĪħÈ »ËĠħĥÎ êħð ħĜ ®µ ħōŃÎ êħĨ ńë¹Ħæ Ŀ¶ô ¼ŀ˪ ħÕņêæĦæ Ī ħōħĨ »ëÔìÊĪĸ ¼µħŎŎÔħōËðħµ ļīµ Ī˯ ħĜ ħđŎĈĦìĪĞħµÊçŇÔ¼ĤĪīÎŃäħÎÊĪĽÎ¼ÕðħĨ ħÎ ®µ ĦĪħõŎ¶ōÊæ »êËŎôĪËĤ »ŃĨ ħÎ ħ¶ōæ¼ÔħŀħČ¼µħōĦæêĦĪêħªħÎĪëÔ¼¶ņêŃÜ ħÎ ¼ôŃäĪħÕðÊê »êħºōê˵ Ī ¼ōĦæêĦĪêħª ħōħĨĦĪħōêħð »ħĤÊīÔĪħµÊĪæĪĪËÎĦêĦĪËÎĪëŎÎĪħÈóōĪħÈ ’’ńĽÎĦæ»ħµħ°µħλìËŎܳĦĪħµ¼ÔħŎ¶ōÊæ ³ĦĪĢħĨĢѵĪÊīð»ļĦĪËÎĪëŎδņçĥŇĨ ĦĪħĥĥŇĠĦæĿðħĤħÎĿðħĤĢ˵ħŎōĦĪËĠŃÎħÕô êħðħÎĢËŎŀËÎħµħÔŃĠ³ĦĪĪĦĪħÕņêìÊī¹ĦæĪ ĢËŎŇĜ ¼ōËĤËð ħÎ ÊĪ Ī ĦĪËõҵ ÊçĤËĤ± ¼ĤËō± ģÎËĤêËÔīĔ ëŎºŇÜ»ŃĨħÎħĤÊĪËÎħÕōêħĤĪħĜ´ņçĤħĨ ħĜ ĦĪħäÊæ ħÎ ÊæħºŀħĠѵ ¼äËĤ ħĜ ĢËŎĤĪīÎ ĦīÔËĨŅªĢËōļĦĪËμÔĦĪÊĪħÔħÎĦĪħĤËĤ±Ģħōĸ Ī ĢÊĪħÈ ¼ĤËō± ħĜ ħ¶ŇôħÎ ĦĪħÈ ģĤÊìĦæÊĪ Ī êħĨ ĦĪÊëµ »êËōæ ĢËōŃÎ ĦĪħĜĦìħÈ ħĜ ĢËōĦĪ ¼ĤËõŇª¼µĦêħð¼µħōħĥņĪ³ĦĪóŎĤÊĪħÈħōŃÎ ĦĪħĤĦæĦæ¼ĤËōŃä¼Ĥ˵ħ°µ ŅĥŎÎĦæ»Ńä»Ī˯ħÎĦĪħŎŎŀÊçĥĠħĜ®µ ńëµĦæêħÏĤÊêħμĔħàËĤĪńêæĦæ¼ŇĜ¼¶ōÊæ ®ŎĨ Ī ĦĪħÕŇĥŇĠĦæ ¼ºĤĦçŇÎ ħÎ ¼¶ōÊæ ĞŋħÎ ÊæËĤĢËõŎĤ³ħōĦĪĦæëµ±æ

¼µħōĦīŇô ħÎ ńĪħĤËġÎ êħ¹ħÈ ’˶ΠħĤ˧łëĠËĤ ħōĦæêËōæĞħȼĤ˵ħĤħōĸĪīĠħĨēŎĔĦæĪæêĪ Ī ÒħÏōËÔ ¼¶ŇÔ˵ ĢËĠīºŇÎ ĦĪħĥōħ¶Î ¼ô ħĜ»æêĪħÎĪīµËÔħÕñōīŇª»ÊìĦêËô¼ĤËðħµ »êħðĦê˯ Ī ĦĪħĥŀѶΠħĤÊê˵ŃĨ ĪħÈ ĪīĠħĨ ĦĪħĤìłçÎŃÎĢËōĪËÝĤī¹ ³ĦĪ´ņê˵ŃĨçĤħ¯ħÎĦ±ËĠËÈģĠÊæĦëŇĜ ĞħµĦæħĤĪīġĤ u¼ĤÊíŇä»ĦæêĦĪêħªv»ê˵ŃĨ Īħō˺ŀħĠѵ»ħµħōĢÊíŇäħµħŎŇªĪħÎ »ËÔĦêħðĪĦĪħÔ˵ĦæĢËō±ŃÎĪ˯ÊçŎŇÔľÊçĥĠ ÓðĦæ ÊæħĤÊíŇä ĪħĜ êħĨ ¼õōĦæêĦĪêħª »ŃäĪħÕðÊê »êħºōê˵ ĢËĠīºŇÎ ËµĦæ Ņª ¼ĤĪīÎ ÓðĪĪêæ Ī ĦæêĦĪêħª êħð ħĜ ŅÎĦæ ¼õōħµħŎŎÔħōËðħµ ŅĠĪëŇĤħĜĢ˵ħµËÔŃÎĢÊíŇä¼ĥŎĤÊĪëŇÔ ĪĦìÊĪËŎܼ¶ŇĥŎĤÊĪëŇÔħµ®µĪļīµŃÎĢËōĪ ĢËōħµĦæêĦĪêħª»êŃÜêħðħĜħōħĨ»êħºōê˵ Ī˯êħÎ ¼µħŎōìÊĪËŎÜ ģŎĥŎÎĦæ ³ĦĪ êħĨ ¼ĤĦĪËäļīµÊ段Īļīµ¼ŀÊçĥĠ¼ĥōħÎħĜħ ōħĨ ħ ÔÊĪÊçĤÊíŇäīŇĤħĜħōËĨĦ꼶ŎÔŋħðĦæÓõ¹ ¼ÔħÏōËÔ¼µħōѶôĪíņêÊçĤÊíŇäīŇĤħĜêīµ ħÎ ħōħĨ »ŃÎ ļīµ Êæ ®µ êħÏĤÊêħÎ ħĜ ħōħĨ ¼ĔËÔ »êħÎĪĪêĪĦæ ¼Ĥ˵ħÕô »Ńä ¼đōħµ ËÔħĨÊçÎÓôńçĤħĨêħðħĜêËōĽÎĪĦĪħÔ˶ΠÊëÎ ħÔÊĪ ¼ôħµħ¶ôīä ¼ðĪīĤĦê˯ êħð ħĜ îËÏŎĜ»ĦīŇôĪĦĪĦêĦæħĤī¯êħðħĜħōħĨ»ŃÎ ľħ¹ħĜ »ħµħ¶ôīä ¼ÔħōËĕŎĐê Ī ĢæëµêħÎħĜ ¼ōËÔĦêħð Ī ĦæË𠼶ŇĐËĠ ħµ ħ¶ōæ ¼ĤË°µ ¼ĤËō±êħðħĜêËōĽÎ»ĦĪħÈħÔ˹ĦæËÔĪħ°µ ÊæĦæ¼õŎôħÎĪËĨ ¼µĪËλËĤħªĪÓõªħÎļīµħōŃĨĪħÎ ĦæêĦĪêħªÊĪħōŃÎêħĨńëĤĦæÊæ»ĦĪĦëºŇÜĪ ¼ĤÊëŎªËÎĪÌËλħ¶°ņêħĜĪīĠħÎĪīĠħµńëµĦæ ˶ÎĢÊĪħȼĤ˵ËðËō»ĪĦëōħªĪÊæħĤĸ ĦìÊĪËŎÜĪħÈħµńëµĦæĦæêĦĪêħªÊĪļīµ ÓŇÎ ¼ŇĜ »Ë¹ËÈ ŅÎĦæ Ī »ħµħ¶ôīä ħĜ Ī ģō±êħª ħÎ ĪħÈ ħ¶Ĥī¯ Ë¶Î »ëņæĦĪ˯ Ī ŅÎĦæĪĦĪÊëµħðËĥŇª¼¶ôīä»êħð»īŇôê˯ ħĤËōËĠħĥÎĪħĜÓŇŁŇĨħĤĪÓŎμŇĜ»Ë¹ËÈòËÎ ĦĪæëµ»êËōæ»ŃλħµħĤÊíŇäħµÊçÎĸ êħĨ ®µ ÊçĤ˵ħĤÊíŇä īŇĤ ħĜ ´ņêłì ħĜ Ī ÒħŀħČ ¼µħōĦæêĦĪêħª ħÎ ĦĪËÔĦêħð ħĜ ˺ŀħĠѵħÎľħ¶ŇÔĪŅÎĦæĦêĪħ¹ħĤÊīÔĪħµÊĪæ ÓŇÎĦæ Ģ˵ħĐËĠģōëÕĠħµħĜ®µÊæļīµêħÏĤÊêħÎħĜ

ĢÊĪĦëōħª²ņĪĸħ¹Ģ

ĢËĤ±ħα滲ŎÔĪçĤīÔħĜîËÎħµêħĨ »êËÏĤÊĪËÔ ħÎ »Ńä Ģ± ŃäĪħÕðÊê ńëµĦæ ĦĪħÈ Êç¶ŇŀËà ħĜ ńêæĦæ ĞħŀħĔ ħĜ ¼ŁðħÈ ĞËÝĤħÈĢËĤ±ħÎêħÏĤÊêħλ²ŎÔĪĪçĤīÔħµģĤÊĪËŎª ĢĦæĦæ ħ ĤÊĪËÔ ĞħÈ ŃÎ óōĪËð˪ ĢËŎõŎĠŋĦĪ ģŇŀĦæħµħōĦĪħÈ ħōĦæêËōæĪħȼŀĪīÎħĔ»ŃäŃÎĢ±êħ¹ħÈ ĦĪħĤÊĪËŎªĢħōĸħĜħµĦĪħÕŇλê˺ĤĦêħÎĪ˵ħĤ ĞħĜģĤÊīÔËĤóŎĤÊĪËŎªÊĪħȐńëµĦæĢËōêħÏĤÊêħÎ ĪħÈŃδņêīĥðĪģÎĞÊĪĦæêħÎĢËōħĤĪĦíŇĔĦê˵ ģŇĤĦæÊæĢËōĦê˵ êħÏĤÊêħÎħĜ»çŎ¯Ģ±ŅÎËĤħÕðÊêŅŀħÎ Ī¸ĤĦæŅÎńëµĦæêħÏĤÊêħλħĤËō²ŎÔĪçĤīÔĪħÈ ¼ĤĦĪËä Ī ħ§łëĠ óŎĤ± ħ¶Ĥī¯ ŅÎ íµ êħð »ħĠËĤļËÜħĜħµħōħĤËŎōæÊìËÈĪĎËĠĪħÈĪīĠħĨ ĦīÔËĨÊæ¬łëĠ¼Ĥ˵ħĐËĠ¼ĤËĩŎÜ ħĜ ŅĤħōĸ Ī îħµ ®ŎĨ ŅÎËĤ ħÔÊĪħµ »êÊìËÈ Ī ĢËōì Êæ ´ņĪËð˪ ħĥôħ¯ ®ŎĨ ëņ± ŅĤħōħºÎŅª¼ĤĪĪêĦæĪ¼ōħÕðħÜ ìħà ĢËĤ± íŎ¹êħĨ ĦĪħõŎōËŎĥŀæ ħÎ Ī ĢËōŃä ħÎ ¼ÔħĠêīáŇÎ Ī »²ŎÔĪĪçĤīÔ ħÎ ¼ĤËäĪĪê»ŃĨħÕŇÎĦæħµĢħµËĤĢËŎŎÔħōËðħµ ĢËŎĥŎĤÊìĞħµħÎŃä¼ÕðħĨĪĢËŎäËĤ »Ńä¼ŀĦ±ËÈħÎľĦ±ËȼĥŎÎĦæ³ĦĪêħĨ ĢËõŎĤ»ŃäħĜĦĪĦæëµ±æÊæ¼ĤÊæêÊìËȼÔ˵ħĜ ÊæĦæ ¼¶ņêīĉô Ī ĿĔħÈ ¼ĤĦĪËä ħµ Ģ± ëÕŎÈ īņìæ¼µħōĦæêËōæËĨĦĪ¼ŀĪīĠħàħÔŃÎħĤÊĪÊëĐ ħµ ģŎ¯ ħĤÊêħÕµËĐ Ī ê˵ŃĨ ĪħÈ ÊīäÊæ ‘˵Ħæ ¼µħōĦæêËōæ ËĨĦĪ ¼ĜĪīÎħĔħÔ ËµĦæ Ģ± ħĜ ÊĪ

˺˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĢÊíņļňÎ ňĜňµĢæëµŃÎĞňĤËĤ±ĪňȼðËΡëŇÈËÔ ¡ĪÊëå¶ņļĪÌíŎà»íōļňĜĪĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ËŎ¯ ³¡Ī ÊæĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵¡ê˶ÔËÎňä ňō¼ðËŎð ňÎêň¹ňÈńĪňĠ¡æňōňĨĢËŎĤËôѶŇÔň¹êňġõŇª Ğň¶ÎŃÎĢËÔň¶ō漶ŇĤËĤ±¼ðËΐ¡ĪīÎóŎŎÔêīµ ¼Ôŋňð¡æ ëņ± ňĜ ĢËÕðæêīµ »ŃäīŎĤ ňĜ ňµ ¼ŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼ġō²ņļ ¼Ĥ±¡±æ Ī êŃÔËÕ¶ōæ ¼ÔËÎňä ňµ ´ŇĤËĤ± Ģňµ¡æ ¼µĸ˯ ÊæĢÊëŇÈ ¼ÔňōÊì¡ļËĤ ¼ºĤ¡æ »¡ĪňÈ ŃÎ Ģňµ¡æ ¼Ĥ¡æňĠ ňµ ĢÊĽŎÈ ¼ŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħĤĪīĤËĔ »±æ ¡ĪňĤň¶ÎìêňΐĢËĤ±êňÏĠÊêňÎĢæêÊĪŋňĨňĜĢĽª ňĜ¼µŃµÊ搡ĪňĤËĥġŇĨ¼ÔËÎňä»ËºņļňĜĢÊĪňÈ êňð ňĤňä¡æ ´õŎÔ Ģňµ¡æ ¬łëĠ ¼Ĥ˵ňĐËĠ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼ĤŃ¯ ĪçĤň¯ ĪĢ˵ňōŃĨ ĪňȼŎÔňĠêËōĢËōĢňµ¡æňºĥō±ňĜ»ê˹íņê˪ Ģ˵¡êňµĽð ¡ææËĠ ¼ôĪīÔ ňµ Ģ¡æ¡æ ňĤËĤ± ³¡Ī¼Ĥ˵¡æêËōæêňðňĜĢňĨóŎ¶ŇĤËĤ±ĢĪīÎ ¡ĪňŀËĠňĜĢËĤ±ĪĢË°µ¼ĤæëµÊļĢËĤ±¼ĥÕôīµŃä ňÎ Ģňµ¡æ ê˵ ìçōËÈ ¼ŎôŃäňĤ ¼ôłëđôňĜ »êËĠѵ Ģňōĸ ňĜ ňĤËĤ± ĪňĜ ³ňō¡êËĠ± ¡ĪňäÊæ ĢĪÊëĤĸ¡ĪĢËŎĤ˵¡ê˵êňðňĜ¡ĪňĤÊëŇȼŎĠĹñŎÈ ĢĪīÎňÝĤň¶ôňÈĪêÊìËÈĪňĤËåōçĤňμôĪīÔĢËō ³¡Ī êňĨ òňĤËĤ± ¡êŃÜ ĪňÈ ňôŃäğŇª ģĠħÈ ¡æËĠËÈ óŎĤÊĪňÈ ň¶Ĥī¯ ĞêňÎ ĪËĤ ň¹êňġõŇª ¼Ĥ˵ň§łëĠ¼ōêËŎÕäňÎĪ»æÊìËÈ»ĪËĥŇªňĜĢĪīÎ Ī¼ðÊëµŃġōæ »ê¡ĪêňªæÊæ »ĪËĥŇª ňĜ Īň¶ōæ Ģ¡çμĤËÎêīĔÊæ¬łëĠ¼ĐËĠ Ī¡ĪňÔňĤ ňĜ ĢÊīŎĠ ¼ĤËĤ± Ī»²ņĪêīĤ ¼ĤËĤ± ¡Ī¡êŃÜĪÊêŃܼĤËÔŋĪ ĢËÔňō¡êĪň¹ ¡ĪňĤĪīÎѵ ĞňÈ ¼ōËÎìłëŎª ¼ĤËĥŇĨÓð¡æňλňŀË𖕕»ňĤŃÎňÎňµĞňµ¡æŅĜ ¡īÔËĨ ´Ňª ²ņĪêŃĤ ¼ĤËĤ± ŃÎ ĢÊçºĤ¡æ ¼ĐËĠ Īê¡ç¹ËÉÕðīÈ »ň¹íņê˪ ¼ŎĤÊĪ¡êËô ¼ðË«ð ģŇÈīō »ĪÊëå¶ņļ ĪìÊīä¼ĤËñµňō »êňÕĤňð Ī¡ĪňĤĪīÎѵ ¼ÔňĐê¡æ ¼ĤËĥŇĩ¶Ňª ŃÎ Ğňµ¡æ Ī²ņĪêŃĤ¼ºĤňõŇªĪ³ĸ˯¼ĤËĤ±¼ĤĪīÎËĥôËÈ´Ňª Īî˪īð ËĨ¡ĪêňĨ ìÊĪËŎÜ ¼ĤËÔŋĪ Ī¡ĪňÔňĤ ĢËōêłì¼Ôňġà¡ì»ňĤÊĪňÈĪīĠňĨŃÎêłì¼ĥŎĤÊíŇª ğÎêÊçôňÎÊæňºĤë¹ĪòŃä¡æËōĪňĜģĠħÈËõҵ »êÊçôňΡĪň¶ōíĤňĜ¼ĤÊīÔĞňĤ¡ĪňäÊæňÎçĤň¯êňĨ Ğň¶Î ňĜ ³¡Ī êňĨ ²ņĪêŃĤ ¼ÔŋĪ ĞêÊæÊīŎĨ ¡ĪīÎ ¸ĤňõŇª ÊæĢËĤ± ¼Ĥ˵ňĐËĠ ¼ĤæëµģŎÎÊæ ¼ĤËÔŋĪňĜĢËĤ±¼ÔËÎňäňĜ¼ĤÊīŎÕõª»êÊīÎňĜ ŅÎĞÊĪ¡æêňÎĪ¸ĤňõŇªÊæòň¶ōæ ĪĢËĩŎܼĤËĤ±»ëÔËōì¼ōçĤ¡īŇªĪËĨğÔÊĪËÈ »ňĤÊìÊīä¼ĤËñµňō ¼ÔËÎňä ¼ĤĪī°õŇªĪ¡êňÎ ňĤÊĪňÈ

»ňµňÎíŎà¼ĤËôѶŇÔĪňĠËĤêňÎňĜĢËĤ±¼ÝĤÊìËĔ ģōň¶ÎëŎºŇÜÊæĢËĠŃä ÊæňñĤÊëđĤѵĞňĜêÊçôňμĤÊíņļňÎ ¼ĤËôѶŇÔ»ň¶ō漶ņêÊīμðËÎńĪňĠ¡æ ĢËÕĠŃä ³¡Ī »ň¹êňġõŇª ¼ĤËĤ± ĪĞŃä ňĜ »ňĤËĤ± ĪňÈ ĢçĤËōň¹Êê »êÊīÎ Ğň¶Î ŃÎ Ī¼ō¡ĪňÔňĤ »¡ĪňĥÔĪĪíÎ »¡ĪňõŇª ¼Ĥ˵¡íōļ ň¹êňġõŇª ³¡Ī ÊæĢËÕðæêīµ »ňĤÊìÊīä»æÊìËÈ ¡ĪÊëå¶ņļ ĪÌíŎà ¼ĤçĤËōň¹Êļ ňĜ ĢêÊçôňÎ ňōňĨ ĢËŎõäħĤ ÊæĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ňō¼ðËŎð ŃÎ ËŎĤňÔ êňĨ ¡êÊīÎ ĞňÈ ¡ĪÊæ ĢËŎŀĪňĨ ĢÊĪňÈ ê˵ ňÎ ¼ō¡ĪňÔňĤ Ī¼ðËŎð ¼ðëª ňÎ ĢÊçŎºĤë¹ ¼Ĥ˵ňō»æÊìËÈĪĎËĠňĜĢæëµ¼µŃµÊæŃÎĪńëĥŇĨňĤ ê˵ ňÎ òňōÊĪ¡ļ ňðëª ĪňÈ ¼õŇªňĤæëÎ ĪĢËĤ± ğÔËÎňäĪËĨ Īê˵ĪËĨ ¼ĤËĤ± ĪģĠħÈ ńëĥŇĩÎ »¡ĪÊëµĪŌÎ ĪêË§Ń¹ ¼ĥÕñäńļ¡Ī ňÎ ňĤËĠīŎĤÊīÔ »ňĠËĤêňÎ ¼ĤËĥŇĩ¶Ňª ňÎ ĢËĤ± ňÎ ÒňÏōËÔ Ī·ŃĝÏņĪ¼ĤçĤÊêìňĠÊæňΐ¼ĤŃōíŎ§ňĜňÔĪ¼ōŃōæÊê ĪÌíŎà ¼ĤçĤËōň¹Êê ¼ÔËĤ˶ġŎÈ ĢËĤ± »ļň«ŀËĠ ĢËÕðæêīµ»¡ĪňĥÔĪĪíÎĪĢ˵ňō¼ðËŎð¡ĪÊëå¶ņê ĪňĜ ģĠħÈ ģŎĥŇÎ ê˵ ňÎ ĢËĤ± ňĜ ¼µŃµÊæ ŃÎ ¼¶ŇÔËÎňäňµ´ŇÔĸĪĪňºŀňĠѵêňĨňĜĞÊæňōÊĪĽÎ ňĜ ¼ÔňōŋňĠѵ Ī¼ðËŎð ¼µňō¡ĪňĥÔĪĪíÎ ĪÊĪ¡ê ŅΡæĢËĤ±ĢêÊçôňÎÊæ¼ŇÔóŎĤËĤ±ĪňōÊæńļŃ¹ ĪĢçĤËōň¹ÊêňĜĞňĨĪĢÊæêËōĽÎ¼Ĥ˵¡çĤ¡ĪËĤňĜĞňĨ Ī´õªÊæňĤÊĪňĥÔĪĪíÎĪÒËÎňäĪňȼĤ˵ňĤĪīÏōëÔ ňĥņīô ĪňĜ »¡ĪňÈ ŃÎ ŅÎňĨ ĢËōêËōæ ¼ŀłļ ĢÊçÝĤêňðňÎģņëäňĤńīºÕõªĢËĤ±ňĤ˺Ĥë¹ ¼ōêÊçôňÎ »ÊĽņĪ ĞŃä ŃÎ ňµ ňôňō¼ÕðÊê ĪňÎ çĤň¯»ĦĪËĠÊæĢçĤËōň¹Êê´ŇŀňĠѵňĜňĤ˵ĸ˯ ¼ÎíŎà¼Ĥ˹êŃÈ»ňĠËĤ±łê¼ōêňðĪīĤêňðňŀËð »¡ĪňÈŃΐŃÕðňÈňÔŃÔë¹ğĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ ňάłëĠ¼Ĥ˵ňĐËĠňĜ¼µŃµÊæ¡Ī¡êňºĤňðĪňĜ Ğň¶Î¼ÔňÏōËÔňÎĢËÕðæêīµ¼ĤËĤ±¼ĐËĠĪ¼Õõ¹ ĪňŀňĠѵ ģōçĤň¯ ĢËÕðæêīµ ňĜ ¡êËōæ ňµ ĢňĨ ĢËĤ± ňÎ ÒňÏōËÔ »çĤ¡ĪËĤ Ī ĪÊëå¶ņļ ňÎ êňð ĢËŎ¶ņçĥŇĨ ĪŃäňÎêňð ĢËŎ¶ņçĥŇĨ ĢËÕŇª ŅΡæ ģĤ˵ňō¼ðËŎð ¡ĪÊëå¶ņļ ĪÌíŎà ¼ĤÊĪËŎªĪ¸ĤňõŇª¼ĤËĤ±ň¶ŇŀËðçĤň¯ňµğŇŁÎ ¼ōìÊĪËŎÜ»Êļ¡êňðĢËÕðæêīµňĜìÊīä¼ĤËñµňō ľň¹ ňĜ ¼ðËŎð ¼ĤĪī¯ŃÎ ĪëŎÎ Ī¼ō¡ĪÊëå¶ņļ Īģōň«ĠňµĪ¡ĪňĤĪīÎѵĪļѵĢÊæ»çĤ¡īŇªňĜëÕµňō ĢňΡæ ¡īņļňÎ ĢËĤ± ňÎ ÒňÏōËÔ ¼ñĤÊëđĤѵ ĢËŎĤ˵ňō¼ÔňōÊì¡êËĤ Īňĥä¡ê ¼ºĤ¡æĪËĨ ňÎ ĢËĤ± »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ĪĢæêÊĪĸňĨ ĪĞňÕð »±æ Ī³ňō˺ŀňĠѵêňĨňĜģĠ»ļ¡ĪËÎňÎģĤňōň¹¡æÊê ĢËĤ± Êæ¼ĤËĩŎÜ Ī¼ōň¯ĪËĤ ¼ÕðËÈ ňĜ ÒňĤËĤňÔ ĪģŎōËÈĪĢËĠìĪÒŋĪĪ¡ĪňÔňĤ¼ōìÊĪËŎÜ»Êê¡ļňð ňÝĤËĠËÈ Ī îëª ŃÎ ňÕñōīŇª ÓñŇª ¼ºĤ¡ê ëÕµňō »ê˵ĪËĨ Ī ÒËÎňäĪËĨ ĢËŎĤ˵ňôňÎĪËĨ ¼ÔŋňĨ±łļ ňĜ ¼àĪīÕĐ ĢËÕñņīµ ëÕµňō ľň¹ ňĜ ĢËŎĤ˵ňĤĪīĠìňÈ ňÕñōīŇª ģÎ ¡ĪňĤËÕðæêīµ ¼¶ŇÔŋĪ ĪňºŀňĠѵ ¼ĤËĤ± »ňõҵ Ī¡ĪňĤļŃºÎ ĢËōŃä¼ĨňÎĢÊĪňȼĥÔĪňµêňðĪĢ˶ôĪň¶ōæ ģĤÊíÎ No 38

Womens

december 2013

˺˼

æêīµ »¡ĪňĥÔĪĪíÎ Êæ¼ĥŎōÊì »ËÕôňĨ Ī œ• æ뵡æ ¼ÔňōÊêňÏōļ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ÔĸňĨ±łļ ňĜ ¼ōêÊçôňμŎÕñōīŇªňλêłì¼äňōËΐĪīĝġðËĔæ Êæ¡æÊæ¼ÔňōŋňĠѵĪ¼ðËŎð¼ĤËôѶŇÔňĜĢËĤ± ĞňĜ ňµ Ģ˵ň§łëĠ ňĜ ĞňĨĪĪæ »ňÕð¡æ ňĤËĤ± ĪňÈ ¡ĪīÎňĨ ĢËō»êňºōê˵ ňō¡Ī¡êËÎ ¡ĪÊëå¶ņļīŇĤňĜĪň¹êňġõŇª»íōļňĜňµĢĪīÎ ňōňĨ ĢËŎĤËôѶŇÔ ÊæĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ňō¼ðËŎð ÊæĢ˵ňō¼ðËŎð¡ĪÊëå¶ņļĪÌíŎàīŇĤňĜĢÊĪňÈ êËôī¹ ¼¶ņíŇĨ ³¡Ī Īë¹ňĥä¡ê ³¡Ī ňõŎĠňĨ ĢËĤ± ¼ðëª ňÎ êňÏĠÊêňÎ ¼ĠňäêňÕĠňµ »±æ ňĜ ÊæĢËŎĤ˵ňÎíŎà īŎĤ ňĜ ÒňĤËĤňÔ ĪňºŀňĠѵ ňĜ ¡ĪňÔ¡Īæëµ ìêňÎ ĢËō¼Ô¡Êì¡êËĤ Īňĥä¡ļ ¼ºĤ¡æ ňĜĪĢ˵ň§łëĠňĜňōňÕð¡æĪĪæĞňȼōêňºōê˵ ňĜĢËĤ±¼ōêËŎôĪ»¡ĪňĤĪīÎìêňΐ¡Īň¶ōæ¼µňōĸ ĢËŎĤ˵ňĐËĠêňðňĜĢËō»ë¹ÊçŇªĪňºŀňĠѵīŇĤ ňĜ³ňō¡êËĠ±¼ōêňÏņļňĜËÕñŇÈ¡ĪňÈ»ŃĨňΡĪīÎ ňĜ³ňō¡²ņļÊæĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ňō¼ðËŎðňÎíŎà ňĠňµêłì¼¯êň¹ňÈňō¡²ōļĞňÈģņëĥŎΡæĢËĤ± ³¡Ī ŅΡæ ĪĪæëÎÊê ľň¹ ňĜ æêĪÊêňÎ ňÎ ĞŋňÎ ´ŇŀňĠѵ ĪģĠħÈ ńë¶Î »ëōňð ´ŇÔĪň¶ð¡æ ¼ōêňÏņļ ňĜ ňŀËð ÛĥŇª ňĜ ëÔËōì ň¶ōæ ¼Ĥ± ģōÊæĢËÕðæêīµ »¡êĪň¹ ¼ŎðËŎ𠼶ŇÎíŎà ¼ĤÊĪËŎª ¼ŎĤÊīŎÕõª Ī»ê˵ĪËĨ ňÎ ò¡ĪňĜ ňºÜ ňΩŎñĤ¡ëª´ŎŀňĠѵňĤËĠīŎĤÊīԐìÊīä¼ĤËñµňō


¼¶ņĪËŎªľň¹ňĜĢËġµňō»ìÊĪËŎÜ®ŎĨňōËÎÊæňĤ ¼µňō¡ĪňĥÔĪĪíÎÊæ¼ÕðÊêňĜĪīΡæňĤň¹êňġõŇª ĪĢËĤ± ¼ðëª êň¹ňÈ ňĤÊìÊīä»ê˹ìļ Ī¼ō¡ĪňÔňĤ ĪËåÎ ńīºÕõª ĢÊĪňÈ ¼Ĥ˵ňō»æÊìËÈ Ī ĎËĠ ňĜ ¼ðËŎð ¼ōêÊæêłì ĪĞňÕð ¼ĤæëÎĸ ËŎĤňÔ ¼ôĪīԐÛĤËĠËÈňÎ˶ΐ»Ńä»ňµ¡ĪňÔňĤêňð ňÎíŎà ŅΡæ ¡êĪň¹ ¼µňō»ìÊĪĸ Ī»ļīµīĠňµ ĞňÈ ³ňō¡æÊê ËÔ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ňō¼ðËŎð ÊæĢËōŃä »ňĠËĤêňÎ ňĜ ĪĢĪīÕõōň¹ŅÔ ňō¼ÕðÊê êňĨ ĞŋňÎ ¡ĪÊæ ĢËĤ± »ňĜňðňĠ ňÎ ĢËŎäňōËÎ ÊæĢ˵¡ĪÊëµçĤňðňªĪňĠËĤêňÎňĜĢËĤ±ňÎĢÊçŎºĤë¹ ¼ÔËÎňä ňĜ ĢËōňĤ˵ĸ˯ ¼ŀłļ ĢËĤ± »¡ĪňÈ ŃÎ »ê˵ ŅΡæ ňŎĤ îňÎ ŅÎňĨ ÊæĢËōňµ¡ĪňÔňĤ ňºŀňĠѵ īŇĤ ňĜ ňĤÊêňºĤňôĪ¡ê Ī¼ĜňĠňĈ ńë¶ÎÊæĢËĤ±īŇĤħĜ¼ÔňÏōËÔňÎĪ¼Õõ¹ňÎ ňÔÊĪ ¡Īħō¡êËÎ ĪňĜ êň¹ňÈ ĢËÕðæêīµ ňĜ ĪģÔĪň¶õŎª ³ňō¡æÊê ËÔ ÊæĢËĤ± īŎĤ ňĜ ê˵ ĪĪæ ¼ð˪īð ŅΡæ ¡ĪīÎňĨ ĢĪī¯óŇªĪ¡êňÎ ¼ĤÊĪËŎª ĢËŎĠňµňō ģōň¶Î Ģ˵ň§łëĠ ňĜ ňÕð¡æ »¡ĪňĥÔĪĪíÎīŇĤňĜëŎϵËĤĪĪļĪÒÊëµīġōæ¼ŎðËŎð ňÎĢĪīÎĪĢĪīθĤňõŇªĢËōŃäŃÎňµÊææêīµ ÊĪňõŇª ĢËōňµ¡ĪňÔňĤ ¼ĤÊêňôѶŇÔ ŃÎ ĪīºĜŃÈ ňĜ ĢËÕðæêīµ »êËĠѵêňð æňġĠňáĠ »ìËĔ óŇª ňµ ĪīÎ ňĤËō¼ÔňōËðňµ ĪňĜ ³ňō –ž™›Êæ » ğĤËäËĥŎĠ »Ńä»ňµ¡êňðĪËĨîňµĪīĠňĨ ¼ÔňōŋňĠѵĪ¼ðËŎð¼Ŏµĸ˯īŇĤňÕŇÎÊæĢËĨ »êËŎĥõŇª ´ņêËĠѵêň𠳡Ī ËĨ¡ĪêňĨ æëµ ĢËÕðæêīµ ¼ĤËĤ± ŃÎ »ĪÊëå¶ņê ¼ĤÊêìňĠÊæ ¼ōêňºōê˵¡Īħō¡êËÎĞňĜňµň¶ōæ¼µňō¼ÔňōËðňµ ĪīÎňĨ »ňµ¡ĪňÔňĤ ¼ĤÊê˶ÔËÎňä êňð ňĜ »êłì ¼Ĥ˵ňō¡æňĜňµĪīÎĪīĝġðËĔ¼ĤËġà¡ĽĜĪçÎňĈæ

ģÕðÊê˪»¡æ ň¹êňġõŇª »íŇĨ ĪĢĪīÎ æÊìËÈ ĢËōňĤËåÎËÔīĔ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ňō¼ðËŎð ¡íŎĨ ŃÎ ĢËōËÕðŃĠËĠ ĪĢçĥņīä ¼ÏŇÕµ Ī¡ĪŃÎæëµ ĪīÎæëµ ģŎÎÊæ ĢŋËð ¡êĪň¹ ÒňĤËĤňÔ ĪĢĸÊçĥĠ ³¡Ī ň¹êňġõŇª ¼ĤËĤ± ňĜ êłì ¼µ¡êËĠ± ¡ĪňÔī¹¡æĢËŎðê¡æÊæňĤËĤËåÎËÔīĔĪňĜËÕðŃĠËĠ »¡êËÎňĜ ËĨ¡ĪêňĨ ň¹êňġõŇª ¼ĤËĤ± ňġŇÈ ĪĢË°µ ňÎ êňÏĠÊêňÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼Ĥ˵ňō¼ªÊëä ´Ňª ĢËĠ¡ĪňĤĪīÎѵ Īļѵ ÊæĢ˵¡çĤī¹ ňĜ ĢËĤ± ĪňÈ Īæ뵡æ ĢËġĤĪī¯ÊæÊĪæňÎ ÒňĤËĤňÔ Ëĥņæ ²ŎÔĪçĤīÔ êłì »¡Ī¡æëµ ĢËō ĢÊĪËÔ »ňĤËðňµ Êæ¡æĞËÝĤňÈĢËōŃä¼°µĪêňðĪËĨňÎêňÏĠÊêňÎ ňĜ»¡ĪňÈŃÎĢçĤËðËĤ¡æĢËĠň¹êňġõŇª»íŇĨňÎ ¡ĪňĤËÕðæêīµ»¡ĪňĥÔĪĪíμĤ˵¡ĪÊêìňĠÊæĢňōĸ ňĠ˵ËÈ ¼ðËÎ ńë¶Î ľň¹ ňĜ ĢËō¡ĪňĥŎŀѶŇĜ ´ŀňäŃÎĢËġĤË°µ¼ĤÊæĪīôňÎêłìňμĤ˵ňªÊëä ĪīÎæëµĢËäêňÔĢËĠŃä¼Ô˵ňĜ´ŇôňÎæ뵡æ ňĜ ÊæňŀËĠňĥÎ ňĜ »ňĤËĤ± Ī ®µ ĪňÈ »ŋ˶ð ŃÎ ĪĢĪīΡæ ĪĪļĪ¡ļňÎ »êËÕĐ¡ļæňÎ ĪĞňÕð ľň¹ ¼ĤË°µ ĪĢËĤ± Êæ¼ÕðÊê ňĜ Ģæ뵡æ ĢËġŎĥņīĥņļ ¼ÔňÏōËÔ ňÎ Īň¹êňġõŇª »íŇĨ ňµ Ģ˵¡çĤī¹ ¡ĪňĤËôň¹¡æ Óōæ¡æ ĢËōň¹êňġõŇª ¼ĤËĤ± ¼ĤÊì¡æ ĢËōŃä ¼ĤÊīŎÕõª ňÎ ĢËŎĤÊĪňÈ ň¶Ĥī¯ ĢËō¼µŃµÊæ ÊæĢæêÊĪŋňĨ ĪĞňÕð êňÏĠÊêňÎ ňĜ ňµ Ģňµ¡æŅĜ ĪīÎ ÓñōīŇª ÊæòňĤÊê˵ ĪňÈ ËĤňª ňĜ îËÎ Īģōň¶Î ËĥôËÈ ĢËōŃä ¼Ĥ˵ňĐËĠ ňÎ ĢËĤ± ĪĢÊíŎä ňĜ ĪËŎª ĪĢ± ¼ŎĤËñµňō ¼ŎÕñōīŇª ňĜ ¼ĤËĤ± »ňġŇÈ êň¹ňÈ ģōň¶Î ŃÎ ÊæĢËōňºŀňĠѵ ĢËġŎºĤë¹ ĪģōňōÊīÎ ĿĐËČ ňðëª ĪňĜ ň¹êňġõŇª ÊæňºŀňĠѵ ňĜ ĢËĤ± ¼Ĥ˵ňÕĐë¹ Īňõҵ ňÎ

ĪňÎ ĪīÎ ÓñōīŇª ¡Īňō¼ĤËĠê¡æ Ī¼ČËðòňĜ ¼ōê˵ĪËĨ Ī¼ĥņīĥņļ ňĤËĠňĨ »ňĠňµ ňÔËĤ˶ġŎÈ »ļĪīð ¼Ô˵ ňĜ ģōň¶Î ĢËōëŇĐ ģōň¶Î ĢËĤ± ¼ŎÕðĪêçĤňÔĢŃ¯Êæ¼ĤËŎ¹ĪĪæ¼Ô˵ňĜĪňĤ˺ĤËĠ òËÕñŇÈ ËÔňĨ ¡ĪňäÊæ ňÎ ĢíņêË«Î ĢËōŃä »çĤ¡ĪËĤ Īň¶ĥÎ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵¡çĤī¹ ħĜ êłì ŃΡĪňÔňŀĪ¡æĢňōĸňĜĢËō¼ČËðòňĜĪ¼ĤËĠê¡æ ³¡Ī ¼ÔËĤ˶ġŎÈ ňĜ ÊĪêňĨ ĢËĤ± ¡ĪÊëµňĤ ģŎÎÊæ ľË𠘕—• ģôňÏŇÎ ĢĪīÏŀÊçĥĠ ňĜ »ëŎºõŇª ňġŇÈĪīÎóōëÕªÊëäêłìňµňäłæĪêËÎêňÎĪňĠňĜ ¼Ĥ˵ňĤËåôŃäňĤĪĢ˵ħō¼ĤËĠê¡æň¶ĥÎňĜëÕõŇª ňĤËō¼ĥņīĥņļĪ»ê˵ĪËĨ¡êŃÜĞňÈŃΐÊæòļŃô ¡çĤ¡ĪňÈ ĞŋňÎ ģōĪīÎÊêæ òìĪīĠËÈ ´ņçĥŇĨ ÒËĨ¡æ ňġŇÈ Óð¡æ ňĜ »ňō¼ĥņīĥņļ Ī»ê˵ĪËĨ ňµ¡ĪňÔ빡æ»ňĤÊçĤī¹ĪňÈËŎĤňÔĪĪīÎĞňµêłì Ģæ뵡æ»Ń¯īÔËĨň¹êňġõŇª»íŇĨ ÊæóŎōêĪīÕĜīµ Ī¼ÔňōŋňĠѵ »êÊīÎ ňĜ ÊæĢ˵ňŀËĠňĥÎīŇĤňĜĪĢËĤ±īŇĤňĜĪīÎÓñōīŇª īŎĤňĜÓōêňĤĪÌÊæêłìňÔ˵ĪňÈģōň¶Îê˵ ¡êËōæĢĪīÎĢËĤ±¼ĤËōìňÎňµĢĪīÎňĨÊæ´ŀňä ¡ĪňäÊæňÎ ĢĪīÎ ëÕĠňµ ¼¯êň¹ňÈ òËÕñŇÈ ĢĪËĠ êňĨ ÊæĢËÕðæêīµ »ËºŀňĠѵ īŇĤ ňĜ êłì¼µňō¡īŇôňÎóōĪňȐĢË°µ¼ĤæëµňĤňÔňä ĪĚňªīĜňµ ģōëÕÕðĪêçĤňÔËĤ ňÎ ĪňĤËō¼ō¡ìňÏŇÎ »±æňÎĢæêÊĪŋňĨĢÊæĪīôħÎêłìħΐĢ˵ň¶Ŏĥ¶ŎÔ ĪňĜÊæĢçĥņīä»êÊīÎňĜ¼ÔňÏōËÔňÎĢËĤ±ĪĢË°µ ģōĪīÎ Ģ˵ň¶ōÊæ »ê¡çĤËĨ ňġŇÈ ĢĪīÎ ňĤÊæêËōæ ¼Ĥ˵ňō¼ðëÔňĠňĜĪĢňµňĤňĤňÔňäĢËŎĤ˵ň°µňµ ňĜĢËĠÊĪÊæ¡ĪňĤæ뵡æĢËĠêÊæ˹ËÈňō¡Ī¡æëµĪňÈ ňĥŇĥÎ ĢËŎõŎĤ˵ň°µ ňµ æ뵡æ Ģ˵ňÎËÎ Ī´ōÊæ ňµ ÊæĢ˵¡çĤī¹ ňĜ ´ŇôňÎ ňĜ Ģçĥņīä êňÎ

˺˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ňĤÊìÊīåŎĤËñµňōĪ¼ō¡ĪňÔňĤ¼ÔËÎňäĪň¹êňġõŇª¼ĤËĤ± ¼àĪīÕĐĢËÕñņīµ »ħŀËð–••»ħĤŃÎħΐħō˹íņê˪ĞħȼŎÔħōŋħĠѵ»ĪÊëå¶ņêĪêħ ÕĤħð¼ōê˵ĪËĨħβņĪêŃĤ»êĦç¹ËÈÓñņĪ»Ë¹íņê˪ ĦīņļħÎÊæľËñĠħÈ»ëÏĠËÕ«Ňð»ËÔĦêħðħĜ¼ōêĪīÕĜħµ¼Ŏµĸ˯ĪïĤÊëđĤѵ³ħōĦëŎÝĤ쐲ņĪêŃĤ¼ĤËĤ±ŃÎĢÊçºĤĦæ¼ĐËĠ¼ĤĪīÎģŎÎÊæ æëÎ ģōçĤħ¯Īħ ñĤÊĽđĤѵĞħĜ»êÊçôħÎŃÎ˪ĪĪêīÈĪ²ņĪêŃĤħĜæêīµ¼µĸ˯¼ĤËĤ±ħĜ´ŇŀħĠѵ»êËŎĥõŇªêħðħĜ¼àīÕĐĢËÕñņīµ êÊçôħÎÊæħ¶ōæ¼Ĥ˵ħĠËĤêħÎĪħ ñĤÊĽđĤѵĪħĜŃäĪħÕðÊļ¼ĤÊīÕōħĤħµĦĪħōŃĨĪħÎĞŋħÎĪīÎæëµÓõŇĩºĤËÎÊæħ ¶ōæ¼Ŏµĸ˯Īħ ĠËĤêħÎ ¼ĤêÊçôħμôħ¶õŇªĢËÕðæêīµ»ħ¹êħġõŇª¼ĤËĤ±¼ĤËôѶŇÔĪÒËÎħä»ĦêËÎħĜ¼¶ŇðËΐĦĪħō¼ōŃÈçŎ§¼¶ņêËÔĪ»ËºņļħĜŅÎ ĪÒËÎħäħÎĦ±ËĠËȐĦĪħĤËÕðæêīµħĜĢËōħĤÊīŎĠĞħȼĥÔËĨħĤħĜĢĪīÏäÊæħÎ»ÊĽņĪħµħñĤÊĽđĤѵ¼ĤÊêħå¶ņêæëµħñĤÊĽđĤѵĞħÈ ħĜ ³ħōħÔêīµ »ĦĪħĤæëµĪŌÎ »ÊĽņĪ Êæħ ĤÊìÊīåŎĤËñµħō ¼ÔËÎħä ¼ĤÊçōħĠ ħĜ ħōħ¹êħġõŇª ħĤ± ĞħÈ »ħŀËð ģōçĤħ¯ ¼ĤËðѶŇÔ ħ°ĤīäĪīÔËä»ŃĨħÎĢËōĪÊëÎĪËĤ»ħµĦêËÔĪ»²ņĪêŃĤ»ĪÊêæĽŇ¹êĦĪ¼àīÕĐĢËÕñņīµ¼ºĤĦæħÎħµħŎōŃÈçōĪĦêËÔĪ¼ōæêīµ¼ĔĦæ ħōħµĦêËÔĪ¼ĔĦæĦĪĦêÊīä»ħĠħÈæëµĢÊĪīÎĦæËĠËȼôħ¶õŇª»æħġĠħáĠ

ĪňȐÊææêīµ»¡ĪňÔňĤīŇĤňĜĞň¶ÎîËΡīŇÈ »ÊçŎĐ ĢËōŃä ¼ĤËŎ¹ ĪĢËō± Ģ¡æËĠËÈ »ňĤËðňµ Ģň¶Î ň¶ōæ ¼Ĥ˵ň§łëĠ ¼ōêËŎÕäňÎ Ī»æÊìËÈ ňĜ »ňĤËĤ± ĪňÈ ň¹êňġõŇª ńëÔī¹¡æ ĢËŎŇª ÊæĢËÕðæêīµ »ňĤÊìÊīä»ê˹ìê »¡ĪňĥÔĪĪíÎ »ê˵īŇĤňĥÔËĨ »êËÎ ňĜ Īň¹êňġõŇª ňÎ ĢĪīÎ Ī¼ÔňōŋňĠѵ ¼Ŏµĸ˯ ĪňĤÊĽŇºÔËÎňä Ī¼ðËŎð ¼ĉŎĔÊĪ »ËĤËĠ ňÎ  ģºĤňõŇª ¡ĪňĤËÕðłç§łëĠ êňĨ ĢÊĪňÈ ŃÎ ňµňĜňðňĠ ň¶Ĥī¯ Ģň¹êňġõŇª Īļňô ¼ŎðëÔňĠ ľň¹ ňĜ ĢĪīÎĪĪêňÎĪĪļ ËŎĤňÔ ¼Ĥ˵¡êÊçµň¯ ¡íŇĨ »ŃĨ ňÎ ĢÊçÕð¡æňĜĢËŎ¹ ňōêĪīð Ī ňŎµêīÔ ĒÊëŇĈ ĢÊëŇÈ ¼Ĥ˵ňġō²ņļ ¼ĥŎĤÊĪļĪ¡ĪňĤæëµëŎÎľň¹ňĜĢĪīÎĪĪļňÎĪĪļňŎĤ ňõōêĸËðĪËŎª ¼µňō˺ŀňĠѵ »ňĤÊĪīÔĪňµÊĪæ ňĜ ň¶ōæ »ň¹êňġõŇª ¼ĤËĤ± ³¡Ī óŎĥĠħÈ »ňĤ˹êňġõŇª ¼ĥŎÔłê ¼µêňÈ ÊīΡæ ¡Īňµňōĸ ĪĢËÕðæêīµ ¼¶ŀňä ňĜ ¼µŃµÊæ ňµ ĞŃä ¼ôëŇĨ ¼Ô˵ ňĜ ğĤËŎņļĪËĨ ĪĞŃä ňĜ »ë¹êňÎ ÊæĢÊëŇÈ ¼ŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵¡êÊçµň¯ ¡íŇĨ ¼µêňÈ ňĜ ň¶ōæ ¼µňōĸ ňĜ ĞňÏÎ ¡īņļňÎ ĪīÎ ¼¶ņê˵ÊĪÊ泡ĪĪ´ŇĤ±³¡ĪĞŃä»ňĤ˺ĤňõŇª ğÎňĤĿĐËČĪËŎªĪĢ±¼ŎĤËñµňō ňĜĢ˵¡êËôň¹êňġõŇªňÎĞĪīÎňµÒ˵ĪňÈ ¡Īňō¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ¼Ĥ˵ħō¼ĠÊíŎĤ¡íŇĨĢňōĸ ¼Ŏµĸ˯ĪĢÊļĪīñŀňĨňōŃÎêňĨĢÊ뵡æľłĽÕĤѵ »¡Ī¡ê¡æ ňĜ »êłì ňÎ ň¹êňġõŇª ¼Ĥ˵¡íŇĨ ňġŇÈĪīÎÊæģŎõĤçĤī¹¼¶ŀňäīŇĤňĜĪĢ˵¡êËô ³êňÈêłìÊæńæĸ¼ĤËĤ±īŇĤňĜň¹êňġõŇª¼ĤËĤ± ¡ĪňōŃĨĪňÎģōň¶ÎĢËŎŇÜňÏŇÜÊĪīΡæňµĪīÎňĨ ňΐ¡ĪňĤ˵¡êÊæêłìňġō²ņļĢňōĸňĜĢËÕðæêīµňµ Ī»êĪīÕĜīµĪ»êĪīÎËȼōĪīÔĪňµÊĪæňĜÓðňĕĤňÈ ĢË°µĪĢËĤ±¡ĪňäÊæňΐ¡ĪÊëŎ¹ÊļÊæ¼ÔňōŋňĠѵ ňĜ òËÕñŇÈ ËÔňĨ Ģ˵¡çĤī¹ ňĜ ¼ÔňÏōËÔ ňÎ ňōŃÎ êňĨ ģō±¡æ Êæ¨Êëä êłì ¼¶ŇÜêňĠīĜňĨ »êËÎňĜģōň¶Îê˵ÊĪīΡæÊæêÊīÎçĤň¯ňĜňġŇÈ No 38

Womens

december 2013

˺˺

ĪŌðĢÊíņļħÎ ¼¶ŇĤ±ĪğņĪæ¡æĢËÕŀň¹ňĜ¡ĪňĤËÕðæêīµňĜ »ĪÊëµň¯ê˪ň¯ê˪ ¼¶ŇÔŋĪ ĢËÕðæêīµ Ğæêīµ ™• ¼µňō¡ĪňÔňĤ æêīµ ĪňÕðÊļ¡īŇĤ ¼ÔŋňĨ±łļ ĪĒÊëŇĈ ĢÊëŇÈ ňŎµêīÔ ¼ĤËÔŋĪ ňµ ňō¼ĤŃŎĝŎĠ ¡Īæëµ ĢËŎôňÎÊæ ÊæĢËōŃä êňð ňÎ ňōêĪīð ¼ÔňŀĪ¡æŅÎ »¡ĪňÔňĤ ģōëÔ¡êĪň¹ ğŇŁÎ ğĤÊīÔ¡æ Ī»ĪÊë¶ôňÎÊæÒŋĪ ĞňÈ ģō¡ê˹±łê ĞňÈ ¼ôň¶ōæ ¼¶ŇĠňÕð ňō¼ō¡ĪňÔňĤ ňō¼Õð¡çĥÎ ňĜĢËĤ±»ňĤËĤæêÊĪŋňĨĪĞňÕðĪňÈêňðňÔŃÕñä ¼ŀň¹ ňĜ ÊæĢ˵¡ĪīÔĪňµÊĪæ ĪêĸËðĪËŎª ňºŀňĠѵ ńĪňĠ¡æňō¼ō¡ĪňÔňĤ¼ĠňÕðóōĪħȐĢĪĪļĪ¡êňÎ ňĜîËÎĪğĥŇðËĥÎŅªĢËÔŃä¡ĪħōňĔĸ¡æĞňĜêňĨ îËÎÊæňÔ˵ĪňĜêňĨĪĢ˵ňō¼ôňÎŅÎĪ¼ÔňĥōňĠ Ğň¶ÎĢËÕðæêīµ¼ĤËĤ±¼ĤËôѶŇÔĪÒËÎňäňĜ ¼¶ŀňä ĪğŎàĪīÕĐ ĢËÕñņīµ ģĠħÈ ĢËÕðæêīµ»ňōň¯ê˪ĪňȐğĤËÕðæêīµ¼ÔŋňĨ±łê ňĜńëΡæĪËĤĢÊëŇȼĤËÕðæêīµňÎêËÜêłìňµ êŃÜĪÊêŃܼŎðËŎð»ĪÊëå¶ņļĪÌíŎàĢËÕðæêīµ ŃÎ ÒËÎňä ¼ĤËôňÎĢËô ĢÊĪňĜ ³ňō¡êËĠ± ĢňĨ ¼ºĤë¹ Ģ˵ňō¼ō¡ĪňÔňĤ ňĐËĠ ¼ĤËĥŇĩÕð¡æňÎ ¼ðëª ĢÊĪňĜ ³ňō ĪĢ˵ňō¼ÔňōŋňĠѵ ňðëª ňÎ ³ňōĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġōæ¼ÎíŎàĢ¡æ¡æĢËĤ± ĞŃä ňĜ ňµ ğ¶Ň¶ôīä ĪģĠħÈ ňōňĤËÎíŎà ĪňĜ ňĜ ¼ĥŇĩĤ »¡īŇô ňÎ ÊæËÔ¡êňð ňĜ ¡ëÔ¡êĪň¹ ĢËĠňĤÊĽŇºÔËÎňä »ê˵ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łļ ëņ± ňĜ æëµ ĢËġÕðňĨ ´ŇÔ˵ ĞŋňÎ æ뵡æ Ģňōĸ ňĜ ĢËġĤÊëŎ¹ ¼ŎðëÔňĠ ĪģōÊæ»ëņæ¡Ī˯ ¼ġō²ņļ ¼Ôīµêňð Ī¼ðĪīðËÜ »Ë¹ì¡æīĠÊæ Ģ˵ň¹êňġõŇª»íōļňĥōĪī¯¡êňðňĜ¡ĪňĤÊëŇÈ ËÔňĨĪīÎľËð–ğĤňĠňÔňµ¡Ī¡–ž›¼ŀËðňĜ ³¡ĪğŎÔňō˹êňġõŇªňŀË𗜻¡ĪËĠňÔÊĪËÕñŇÈ êňĨ ľň¹ ňĜ ¼Ĥ˵¡êňÎêňÎ ĪÒËÎňä ŃÎ ³ňō˺ņļ ¡ĪæêʲÎľňĨ¼ñĥŎÜĪ¼ō¡ĪňÔňĤ¼ĠňÕðĪĪæ ŃÎ uň¹êňġõŇªv »ËÔÊĪ Ğňµ¡æ ìňà


êĪĦæ Êæ ĢËÕðæêīµ ħĜ ¼ñŎĜŃª »ÊìňĐ Ī ħōŃÎêħĨħĠħÕðħÈêłìĢËĤ±¼Ĥ˵ĸ˯¼ĤÊĽŇ¹ ĢÊæħĥŀŃĘ Ī¼ĠÊĪĦæêħÎ ¼ĠíŎĤ˶ŎĠ ĞļĪËÎ ħÎ ¼ĤËĘĦìÊīåĥÔĪħęõŇªħŎŎÔħōËðħĘĪ ħÕñōīŇª ÊæĪīÔ뺵ħō ¼µħōĦêħÎ ħĜ Ī ÓŇÎ êħ¹ħÈ ĢËĤ± ëÕôËÎĢËŎĤÊļĪīñŀňĨ¼ÔňĐê¡æģĥņīĥμµĸ˯ »ĦĪĦêĦæĪĦĪĦĪËĤħĜÒħÏŀħĨŅñäĦļĦæŃÎ Ī ÌÊíàħÈ ¼Ĥ˵Ħíōļ ¼ĤËĤ± ħÎ Ī ĢËÕðæêīµ ¼µħōËÔÊĪħΐĦĪħõŎĤ˵ħŎÕñŎĜËĤŃŎðËĤĦĪħĥÔĪĪíÎ ňĜ¡īŎĤÊīÕĤËōňĤĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ňÎíŎàêň¹ňÈëÔ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ôňÎĪËĨ ¼µňō²ŎÔÊëÕð »êĪ¡æ ¡ĪňĥÏÎ ѵ Êæ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼¶ņëÔħ¯ ëņ±ħĜ Ī Īê¡çĤËĨĪ¸ĤħõŇªÓŇΡæ¡æêīµ¼Ĥ±¡ĪňÈ ĦĪħĜËôËàÓŇμºĤ¡æĪËĨ»êň¶ôŃäňºņê ĞħČ¼ĤËðħµ Ī ¼ĤĦæħĠ ¼Ĥ˵ĸ˯ħµ »ëµËĤ ê˵ĪĢħĨѵħέĪ³ËÔħέìŃñŀæĪêŃä ĦĪħĤħµĦæìêħÎĢËŎĤ˵ÊĪÊæ³ħōĦæÊļËÔĪĢħµĦæ ħÕñōīŇªĢËĤ±»ĦĪħĥÔĪĪíÎĪĢ±¼ĤÊĪÊêīñŀħĨ ĢËŎĤĪīÎ ¸ĤĦæĪËĨ Ī òħÎĪËĨ »êËĘ ¼ÕōêħĤ ĪĪæëÎÊļ ħĜ ëÕª ĢËĘħôħÎĪËĨ ħŀËä êħðħĜ ¼Ĥ˵ħŎōËôŃÎ Ī ģŇĜħµ »íōĽµħō ħÎ Ī ÓŇÎ ĦìËÔ ¼¶ŇôĪĦê ĪĦĪħĤħ¶Î Ľª ĢËōŃä ĢÊīŇĤ òħĤËĠħÈ ĪīĠħĨ ŃÎ ħµ ĦêËōæ êħÎħĤëºÎ ¼ĠÊĪĦæêħÎ Ī ëÎħð ÊçŇª ĞĦ±ËĠËÈ ³ĦĪ êħĨ ³ĦĪêħĨÊæħō˺ņļĪħĜħµħōŃĨĪħÎħÕñōīŎª ¼ÔĸħĨ±łêħĜĢ±¼Ĥ˵ĸ˯ĦĪÊëÕōæòËÕñŇÈËÔ êłì¼¶ņêËôī¹ĪÒīµêħðľħ¹ħĜĢËÕðæêīµ ¼°ŇªÊļ ĢÊêËÜ êłì Ī ĦĪħÔħĤĪīÎ ĪĪļĪĦêħÎ ĢĪÊëµ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħĤËåōçĤħÎ »ËÔĦêħðħĜêħĨ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ¼ºĤĦìĪëÎĦì ħĠÊĪĦæêħÎ ħµËÕñŇÈËÔ ĦĪħōê˵ êħð ħĥÔËĨ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ŅÎ ľħ¹ħĜ ¼ôËÕñŇÈ ËÔ Ī íŎ¹êħĨĪħŎŎĤĪËŎªĪĢ±¼ŎĤËñĘħō ħλÊĪĽÎ Ò˵ĪīĠħĨĪĦĪËĥŇĨħĤÊæĢ±¼Ĥ˵ħĐËĠħμĤÊæ ËÔĪ ĪĦĪÊæ ¼ĤËĤ± ¼ĥÕñä íņĪÊêňª ¼ŀĪħĨ ±æ¼ĤËĩŎܼĤŃŎñĤÊīĤѵ¼Ĥ˵ĦêËōĽÎòËÕñŇÈ ħÔÊĪħµĦĪæëµħĤÊíġŎȼĤËĤ±»ĦĪħĤËðĪħ¯ħÎ ìÊīåōæÊìËȼĤËĤ±¼ĤĪīÎÊç¶ŇäłæĪêËÎËĨĦĪħĜ êĪĪæħÎĪ¸ĤĦçµħōĪĦêĪħÎĪÓñŎĥŎġŎĐĪ ÊçĤ˵ħºĤħÕðËÈ êħÏĤÊêħÎ ħĜ ¼ōĦìÊĪħÔêħª ħĜ ÓäħÜ Êæ ¼ōËÔѵ ħĜ ħÕñōīŇª ¼¶ņëĠħÈ ĦĪħŎºĤĦæĪËĨħÎ ħµĦĪħĠħµĦæ ħĠħÈ êħð ħĜ ĪÓŇÎħĨĢËōëÔêħºōê˵¼¶ŎŀłļģĤÊīÔĦæĢËĤ± Ī ÒËÎħä »çĤĦĪĦ±êħÎ ħĜ òħĠħÈ ĢËĠī¹ ŅÎ ħōÊæ»ìÊīåŎĤËñµħō»ĦĪħĥÔĪĪíÎ

ĢËōļňô ¼Ĥ˵¡êňÎ »êÊçôňÎ ň¹êňġõŇª Ė¡Ī ¼Ĥ˵Ħíōļ ¼ĤË°µ Ī ĢËĤ± ¼ĤĪīÎħĨ Ī ¡Īæëµ ňÎňŎÕðÊêĞňÈňµĪīĤňĨËÔĪ»êÊçµħ¯¼ÔËÎħä »±æ¼Ĥ˵ħĤÊīŎ«ņļħĜĢËĤ±ģĥŇġĜňð¡æ¡ĪňºŀňÎ ¼ĤËĥŇĩōæĦĪŃÎĢÊĪËŎª»ÊĽņĪÊçōĪħĝĨħª¼ġņ±ê æëµ ĢËŎōêÊçôħÎ ĢËŎĤ˵ħÕðÊīä Ī ÓñōĪ ńêĦæħĥÔËĨĢËŎĤ˵ħŀËĠ»ĦīŇ¯êĪ˯ħĜĢÊĪħÈ ¼¶ŇÔħŎŎĥĩōì ħÎ »êħÎÊêħÎËĤ Ī ğŀĪì »±æ Ī ĞŋħÎĞíŎĜËĤŃŎðËĤĢËÕðĦĪÊļĦĪħŎŎÕñŎĜËĤŃŎðËĤ Ëô ÊìĦļ æ ħĠħáĠ ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤËäĪĪê ò˪ ¼äłæĪĪêËμĠĹñŎÈ»êËĠѵ¼ĠÊíŎĤ¼ĥÔËĨĪ Ī¼Õõ¹ħÎĢËĤ±ËōËÈ’ÒËĨêħðħμ¯ĢËĤ± »êËĠѵ»êħÏŇðëņ±ħĜ¼ÔħÏōËÔħÎæêīµ¼ĤËĤ± ĢĪīÎħÕðĦæ ëņ± Ī ĦĪħĤËðĪħ¯ ħĜ ÊçŎĠĹñŎÈ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ôŋħä ’ĪīÎ ĢËōê˹ìļ ¼ÕŇðëÎ »êʱħĨ Êæ˺ŀħĠѵ ħĜ ĢËĤ± ŃÎ ¼ôłëđôħĜ ĢÊçĥōì ĞÊçĉŇÈ ĢÊêËÎæêħÎ Ī ĢæêÊĪĸħĨ ¼ÎħĨìħĠ ¼ġŀĪì ħÝĤħ¶ôħÈ ÒīµêħðĪ¼ÔħōÊĪħÔħĤ¼ōìÊĪËŎܐçōËÔê˪ËÈ ĢÊëŇȼĤËĤ±¼äłæĪĪêËÎħĠħÈĪīÎĢËĔħĐħäĪ ħµ¼ĠĹñŎȼĠÊíŎĤ»ËµêħðħĥÔËĨò˪ĪīÎ óōæêīµ¼ĤËĤ±ĪħĠÊĪĦæêħÎêħĨîËÕñŇÈËÔ »Ħ±ËĠËÈħµ»ħĤŋËäĪħÈĪĢĦīŇôĢËĠħĨħÎ Ī ëŎÏĈħÔ óŎĤÊĪħÈ êħð ħĜ ŃäĪħÕðÊļ ÊêçŇª ¼ĤĪīÎħÕðĦæëņ±»ŃĨħÎĪÓņëµĦæħðËĥŇª ĦĪħŎŎðËŎðĪ¼ōĦĪħÔħĤ»ĪĪêħĜæêīµ¼Ĝħ¹ Ò˵ĪīĠħĨÓņëµĦææêīµ¼Ĥ±ħĜħµ´ŇġŀĪĪì êħÎÊêħÎĪĪæ æêīµ ¼ĤËĤ± êħð ħĜ Ģ˵ĦêËðħä ħµ ħōÊë¶ôËÈ Ī ĢĪĪê ĢÊĪīĠħĨ ŃÎ ĦĪīÎ ĪīĠňĨ ¼Ŏµ¡êňð »ňõҵ ĢËĤ± ¼Ĥ˵ħõҵ òňĤËõҵĪňÈËÔňĨĪňŎŎÔňō˧łëĠ»ËºŀňĠѵ ¼ōæÊìËÈ ňĜ îËÎ ģŎĤÊīÔËĤ ģņëµňĤ êňð¡ê˯ ħµ ģŎĤÊìĦæ òħĤËĠ ħĜ ËŎÜ ģōň¶Î ˺ŀňĠѵ »ħġŇÈ ¼Ĥ˵ħŎŎÔħĠËĨħĤ »êłì ĦêħĨ »ħÎêłì ¼ġÕñŎð »ŃĨ ħÎ ĦĪħČËĥÎ ħĜ êħĨ Ģ± ĪêĸËðĪËŎª ¼ġÕñŎð ħÔÊĪ ĦĪ˺ŀħĠѵ ¼ŀÊì Ī ËÕñŇÈ »ëōħð êħ¹ħÈ ĢĪËĕŀīä ĦĪłļĦêħð »Ħ²ņê ħµ ģŎĥŎÎĦæ ģōħ¶Î ĢËĠŃä »ĪĪæëÎÊļ »²ŎÔĪçĤīÔ Ī »²ņêçÕðĦæ ģÕôīĘ ĢÊĪËÔ Ī ĢæëĘħĤħÔħä ¼ôłĽđôħĜ ĢçĤËÔīðŃä ĢËōĦæ ħÎ Ī Ģ˵ĦêħÏôŃĨ ĦæËĠ ħÎ æËŎÕĉŎÈ ĢĪīÎ æËōì ħĜĪĪê ĞÊĪĦæêħÎ ħ¶ōæ »êËðħä ÓñōīŇª »Ħëņī¹ ħÎ ³ħĤ Ģ˵ħĥōëÎ Ī ħōÊæ ĦĪħĥÎĦæëÕŀĪīĔĪľĪīĔĪī¶ŀħÎĦĪħĥÎËĤ²ņļËð »ħĤËÕðÊīä Ī îËÎ ĪħÈ Ī Ģ˵ħĠËÝĤĦêĦæ êłì Ī Ğħµ ńëµĦæ Ģ± »ìłæ êħð ħĜ ħµ ŅõҵĦæÊļ »Ńä »ĸ ŃÎ êĦĪËĠħÜ ¼ÝĤêħð ¡ĪňÔ¡ĪÊêìłæ Ģ˵ňõҵ ¼Ŏµ¡êňð ¼ŀËä Ī ŃÎħµĞħ¶ÎĦêĦĪħÔĪħĜîËÎńĦĪħĠĦæÊæĦëŇĜ ńë¹»ĦĪħĤæëµĪħäłæĪêËÎĞħȼĤĪīÎòËÎ ´Ňðëªêħ¹ħÈĪńë¶Î¼¯ħÕñōīŇªĢ˵Ħëņīµ ħōÊæ ÊêËÈ ħĜ æêīµ ¼Ĥ± »ĦĪħĥÔĪĪíÎ »ĪËĤ ħÎ ħÎ ¼ĤËĤ± ¼Ĥ˵ħŎĤÊĪļĦĪ˯ Ī ÓðÊīä ĦçĤħ¯ ¼ðËŎð¼ĤËĔňĐňä»ŃĨňÎĦĪçĤËōħ¹ĞËÝĤħÈ

ħĜ ĢÊæêīµ ¼ðĦæħĔīĠ »ŋËÈ ģŎĥŎÎĦæ ħµ ħÎ ĦêĪħ¹ ¼ĤËÕðæêīµ Ī ĦĪħÕņêĸĦæ ŅĤËġðËÈ ®ŎĨĪ˵Ħæ¼Ĥ˹Ħçĥōì¼ōŃäħÎêħðĪ»æÊìËÈ ĦĪīÔĪħµŅªĪ˯ëÕĤÊīÜĪëÕôŃäĪī¶ņêĦíĤħĠ æêīµ »çŎôĦļ »ħ¹êħġõŇª ń±łļ ĪīĠħĨ ħµ ŅĤËÎËŎä»êħðĪħÈËÔêħðĪħĜêÊìħĨêÊìħĨ ÓñōĪħôŃä ¼Ĥ˵ħ¶ôīä ģõҵĦæ Ďħð ħĜ ħÔĦêËôħÎĪ ¼ôŃä ĪīĠħĨ ĪħÈ ģĤÊìĦæ »ħōËð ëņ± ħĜ ĦĪħÈ ħōĦĪħŎŎ¯ »ħōËð ëņ± Ħ±łļ ĪħÎ Êæ ĞĦìħĈīĠ »ÊĪħõŇª »êħÏŇð »ħġàĪļĪħÈÊæīäħµóŎĤËĉĜħÈĢĪīÕõōħ¹ ®ŎĨŅÎËĤĞħµĦæŅĜĪËĤħĠħÔĦĪĪæëµŃºĥŇÈħÎ ħÔħÏŀħȐģÎĿĐËČĢËÔŃä¼ĤÊæĸĪħÈħĜÓäĦĪ ĢçĥņīäħÎĢħÔĦĪ¼ĥÔë¹ÊļħµģĤÊìĦæĪīĠħĨ ĢËÔŃä¼ĤÊæĸĪħÈĪŅÎĦæÒħŎŎÎêħÔĪğŎĝĈħÔĪ »ËºŇÜËŎĤĪæĢī¯ĢħµħĠëŇĐêĦĪêħªìËĤ Ī ¼ŀħÏĤħÔ »ħºŇÜ ËŎĤĪæ Ī ħŎŎĤ ĪËĠĪħĔ ŅĜ ħÕðÊīäħĤ»Êæī伶ŇÕäĦĪËÔħĨħŎŎĤĢÊê˶ŇÎ êħÎ ħĜ ĦĪħĤħ¶Î ÓðĦæ ģĤÊīÕÎ ËĠĪħĔ ĢËŎŇĜ Ī Ģħ¶Î ÊçŎĐ ĢËōŃä ¼àĪê ĢËōŃä ¼ĤħÔĦĪ ĆËĠħÔĪŅÎħĤÍŀËČÊæĢÊĪħÈêħðħÎģĠ±Īæ ˶ÎŅĤÊīÔħĤĢÊĪ¼ðĪīĠËĤĪľËĠĦæ ¼Ġħ¯êħªæħÎħÈËÔħĨŅÎĪÊë¶ŀħĨ ĢËÕðæêīµ¼ðĦæħĔīĠ ĞĦìħĈīĠ»ÊĪħõŇªŅÎêÊæħō˪ĪêÊêħĔêħÎ Ī ħĜ ħµ ģŎŇŁÎ ģŎŎĤÊīÔĦæ ¼Õõ¹ ħÎ ¼Ĥ± »çĤ ĦĪĦ±êħÎ ŃÎ ħĤÊê˵ ĞħÈ ÊæħĠĦæêħð ĢÊëµæêīµ Ī »ëŎÏĥôłļ »ËĤÊīÔ ¼ĤÊçŇªĦêħª – ¼ÔħōŋħĠѵ ħĜ ĢËŎĤ˵ËĤÊīÔ ħĜ ģÔë¹êĦĪ æĪīð — ÊçĤ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜĦêÊīÎ ĢË°µ Ī ĢËĤ± »ĦĪĦêĦæ ħĥÔËĨ ˜ ¼ÔÊĽµīġōæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ĪÊëå¶ņļ ĪĦêħÎ ħĜ Ģæëµê˵ ŃÎ Ģæë¶ôŃäħºņļĪ ĢËÕðæêīµ ħĜĢ±¼ĤĪī¯êĦæĪĪËŎªĪĢ±¼ĤËñµħōĪËĥŇª Êæ˺ŀħĠѵ¼ĝōæ»ìħĐħĔ Ī ģÕõŇĨħĤ ĪËĥŇª ħĜ Ģæëµê˵ ™ »ê˹±ŃĠËÈĪ»ħÕðħÜ»²ŎÔĪçĤĪīÔ¼Ĥæ뵼ÎħĥÎ Ģ˵ħõҵ ¼ĤæëµêħðĦê˯ Ī ĢÊĪËŎª ¼Ĥæëµ ÊĪħõŇª¼ñäħôĢħōĸħĜĦĪħÕņêæëŇ¹Ħæ³ĦĪ ĦĪĦæħĠħáĠ»ìËĔ ¼ġō²ņê¼ĤËäĪĪêĪêËĠѵ¼ĤËĠħĤ»ÊĪæħÎ ĢÊëŇȼĤĸħ¹¼ôêŃô¼ĥÔĪħµêħðĪ¼ÔħōËô˪ ħµËÕñŇÈËÔ ĢËÕðæêīµ »êËĠѵ ¼ĤËĠ ħĤ »ÊĪæ ħĜ ¼ĤÊļŃ¹ ´ŇÕôĪīĠħĨĦĪĦæëµħÎæËÎËĨħĠ ňĜ »êíĨ ¼ĤĪīÎ ĞÊĪĦæêħÎ Ī ĞŋħÎ ÒËĨÊæêħðħÎ ¼äËĤĪÓðħĨħĜêħĨ¼ōŃäňÎêňðĪ»æÊìËÈ ¼¶Ňŀłê óŎĤËĤ± ĪĦĪħōËĠ Êæ æêīµ ¼µËÔ ¼ōêÊçôħÎ ĦĪĦæëĘ ħÎ Ī Óōæ ĢËŎĤìħĠ Ī »æÊìËÈ ŃÎ ĢËōĪ˺ĤħĨ æëĘ ģŎĤËĘĦĪÊæĪĪê ¼ÔËÎňäňµ¡çŎĨËôòĪ²ŇĠĪĪËĥŇŀħĨ¼ĤËñµħō ĪĢÊĪËŎª¼ÔËÎňäňĜ¡īÎňĤëÕĠňµ¼°ŎĨĢËĤ±

˺˹

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


»ÊĪĽÎÒ˶μōêÊçôňÎÊçõōêÊçŎÈĪ¼ðËŎð ĪĪæ êħĨ ĢÊīŇĤ ¼ĤËñµħō ħÎ êËĠѵ ¼ĤÊêħÏņļ »ĦīŇ¯ļÊī¯ ĦĪī¯ħµ ĪīÎ ³ħōĦ±łĽª ìħ¹Ħļ ŃÎ ĦĪħĤËÕðĪæêīµ »êËĠѵ ¼ðËŎð »ê˵ Ħ²ņĪīÔĪħȼĤ˵ĦëĨħÎĪ¼ōËĤÊīÔħÎĢÊæĪĦëÎ ĪħÈËÔÊêçŇª»Ħ±ËĠËȳĦĪêħĨħµ˺ŀħĠѵ ¼Ĥ˵ħñĤÊĽđĤѵħĜĢËĤ±ĪīÎÊ뵩µħĠĦæêħð ĢËōļĪËÎ Ī æëµĦæ ĢËŎŎĤÊĽĤħäīð Êæ ĢËōŃä ¼ĔĦæ ÊæĦëŇĜ ĪīÎ ĢËŎĤ˵ħñĔ Ī ĢËōŃä ħÎ »ìËĔ ¼àËÔħĐ ¼ĤËÕŀīð Ëô ĪīÔËä ¼Ĥ˵ħñĔ »ħĠËĤ±łêħĜħµĢËōËō¼ñĤÊĽđĤѵħĜĦĪħġĥņæ »ĪËÔħĨ»–˜—š»ļħĠħĤËλ—ĢËÕðæêīµ ĦêŃÜĞħÎħµĦĪħÔŃÎĪŌƞ™›¼ĝōêĪËÈ»—— ËĩŀËð ÓñōĪħôŃä ¼Ĥ˵ħ¶ôīä ŅŀĦæ Ī ěŎĜĦì Êæ ĢËĥĠ±Īæ ¼ÕðĦæ ëņ±ħĜ æêīµ ĢĪīÎæêËðħðËĤħĨĪÓðĦæħĜĪ˯ħõŎĠħĨ »ëŎºÕäħð Ī ğŀĪì ĢËŎµħōĦìÊçĤħÈ ħÎ ËÕÔħà ¼ōÊë¶ôËÈħμĤÊīÔĦæĢËĠħĤħµģōæëµĦæŅĜ ħλÊĪ¼¶ŇġàĪêÊæīäËġĠħȐģōæêīµģŎŇŁÎ ÊëµĢËĠæêËÎÍĠŃÎĢÊëŇȼÔħŀĪĦæħµæëµħĠ ĪĢĪī¯ĸħġŇȼŀËĠĪ´ŁĠêħðħĜĢËĥĠ±ĪæĪ Ī»ĪĦļĢÊæêīµ¼ĤËôêħðħĜ¼ÕäħÎæħμĠħÔ ĪīÎîŋħäêħðħĜĢËŎŎÔħϹħĤĪĞħČ ÍĠŃÎ ¼ŀËð ħĜ ÓñōĪħôŃä ¼Ĥ˶ôīä ħÔħÏŀħÈ ħŀËð ÛĥŇª łļĪħÈ ËÔħĨ ĦīŇĤËĠæêËÎ »ÊĪħõŇª ħµ ħōħĨ ĪīĈĹŎÕŎÈ ĢËÔĪīĠħĨ ÛĥŇª ĪħÈ »ìêħĈ Ħæ ĢËÕðæêīµ ¼ĠĦìħĈīĠ ĪÊëŎºŀħĨŅĜ³ÊêŃ䱳ļħÎĪĪħôħÎÊæ»ħŀËð ĢËōÊëÎħµĢĪīλĦĪħȼ¶ōêħäħġŇÈŃÎĪīÎ ĢËġŀÊì ¼ÕðĦæ ëņ± ħĜ »Ńä ¼Ĥ˶ôīä Ī ĦĪħōÊæīä¼ÔħġġŎĨ»ħōËðħĜńêĦæħÕŇĥŇÎ ĪħĜĢÊæêīµ¼ĠĦìħĈīĠ»ÊĪħõŇª¼ÔħġàĦìĪ ĦĪ ĢËŎôĦļ »±łļ Ī ÒËĨ ĢËŎōê˹ìļ ħÔħĜĸĦì êĪĦæħÎ çĤħ¯êħĨ ħµħĤËĉĜħÈ ÒĪħµ ¼µËĤĪĪê ĢËŎ¶ņ±łļ ®ŎĨ ģŎĤÊĪļĦæ ĦĪħĤËĠŃä ¼Õõª Ī ĦĪīÔĪħµħĤ Ņª Ī˯ ëÕôŃä »Ħ±łļ ĪħĜ No 38

Womens

december 2013

̂

ħōËġÕĥŎÈ ĞħÈ ħµ ŅÎħĨ ĢËŎºĤĦæ Êæ¼ðËŎð ĢËĤ±¼ĈìĦĪêħðħĜĪīθĥōë¹êłì¼¶ŇŀËä ĪÒħĥĤīð»ħĝōѵĢËĤ±ħµÊçµħōËĠĦæêħðħĜ ĢĪīÎ˺ŀħĠѵĪÒŋħðĦæ¼ÔÊæËĈĪĎêīĈ ĢËŎŎĤÊĪīÔĪÊêçŎªĢËŎņêĦæħĥÔËĨ¼ÔħĐêĦæĢÊĪħÈ ĢËŎĤ˵ħŎōËĤÊīÔĪíŇĨĪĢħ¶ÎĢËōŃäħÎħĤËġÕĠ ¼Ĥ²ŇÜ ħĜ ħĤĪīġĤ ŃÎ ĢħåÎ ļħ¹ĦĪ ĢËÕðæêīµ»ÊĪħõŇª¼ĤçĤËðËĤĪ¼ÈŃäħÎêħð ÊçĤË°µ »ħðĦêæħĠ ¼ĤÊê˹±ŃĠËÈ Ģħōĸ ħĜ »ÊĪħõŇª¼ÎËĤħܼ°µ»ìËĔ¼ÔħġñŎĈĪīÔËä ħĜ ħµ ĦĪĪæëµħñĔ »ĦêŃÜ ĞħÎ ĢËÕðæêīµ ĦĪħÔŃÎĪŌÎ ÊçĤËÕðæêīµ »ħĠËĤ±łê »—œĦêËĠ± Ī ĦĪĪæëµ ħÝĤĦļ īĠĦæħĔ ħµ ĦêĪħ¹ ¼ĤËōËō ĞħµĦæìêħàĪīĥÔËĨëŇäħÎĦĪËĥŇĨĢËÕđōëôħÔ Ħ±łļĪħÈģÎÊæ»æËôĪĢ²ŇÜĦæħõŎĠħĨĪ ģÕõŇĩºĤËÎĪĢ²ŇÜĦæħĠ¼ĤËōÊëÎĪĞíäħµ ħĜ»æêīµ¼ÔħĝŎĠħµħĤËŎŎôŃä¼ôŃäĪĢÊæ ĢĪīÕõōħ¹¼ōæÊìËÈħÎĪĦĪīλê˹ìļ¼ĝōæ ĪīĠħĨĪËÏÔë¹ĢËġĤ²ŇÜçĤħ¯ĪīÎĦæòħĠħÈ ŅÔËŎĤæĪīĠħĨËÔËÎĢËġĤæêÊīä¼ĥōëŎôń±łļ Ņª¼ōæÊìËÈĢÊĪËŎªħĜ»æêīµ¼Ĥ±ħµĢËÏŎōħ¹ ĢĪīÔĪħµò˪ĦĪ»ĦĪħĜħµËÕñŇÈĦëÕôŃä óŇªĦĪ ħĠħÈ ħµ ģōħ¶ÎÊĪ ¼¶ŇÕô ħÕñōīŇª Ģ± ¼¯êħĨ ħōĦĪħÈ òĦĪ »Ëºņļ Ī ĦĪħĥōħµ Ģçĥņīä Ħæ ĪĪļ Óôêæ Ī æêĪĪ ħÎ ħ°µ Ī êÊĪĦçĥņīä ¼ĤËĤ± ģō²Î ģōħµ ĢËðĦêæħĠ Ī êËĠѵ ¼ĤÊêħÏņļ ¼ĥŎÏĤËĨħÜ æêīµ »æÊìËÈ Ī ¼ĤÊçĤËõŎĤ Ī ħôħ¹ ŃÎ ĪīÎ ģōĽņì ¼¶ŇŀËÜħĠ ³ĦĪÊĪħõŇª»êħðĪËĨğĤËäËĥŎĠ¼ōĪīÔËĩŇĜ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ĪÊëå¶ņļ ¼ðëªêħÎ Ğħµħō ËÔĦêħðħĜħµÊëµ»êËōæĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġōæ ĪīÎê˵ħÎÓðĦæĢËōËō»ĪÊëå¶ņļ»ĪËĤħÎÊæ ¼ðËŎðĪëŎÏĥôłêĪīÔËĩŇĜ¼¶ŇĤ±ËĥŎĠĪīÔËä ÊçĠňµ ¼µňō¡ĪËĠ ňĜ ¼ĤÊīÔ ğĤËäËĥŎĠ ĪīÎ ńĽŇºÎ Êê˵ ¼¶Ňŀłê ňµ »ňÕðËÈ ĪňÈ ňÔ˺Π¼ĤËō±ňĜĪ»ňµ¡êňðĪËĨ¼Ĥæëµ»ê˵ĪËĨňĜ

ħÎ ĢĪīÎ ĦëĨħÎ ŅÎ ÓñĤÊì ħĜ ¼ōħŀËĠħĥÎ Ī ĢËŎĤçĥņīä»êÊīÎêËĠѵ¼ĤÊêħÏņļ»êĪīÕðĦæ ĦêŃÜĞħÎÊæ´ņĪÊêçĤËōħ¹ÊļħĜĪËñäĦļŃÎ »ëĠħÈ ħÎv ħµ ĦĪĦæëµ êÊæ˹ËÈ ĢËŎ¶ŀħä ¼ŀËð¼ŀĦĪħĨħĜĢËÕðæêīµ»ìêħλÊĪħõŇª »ËºŇÜ ħĜ ĢËōËō »ëÎ˵ħÈ »ħðĦêæħĠ ĦìËÔ ħĜ ËÕñŇÈ ËÔ Ī ĦĪÊêìħĠÊæ ĢË°µ »ħðĦêæħĠ ĢçĥņīäŃÎĢ±ĪĢË°µħĜîħµě¯»æĪĪçà ĪīĠħĨĪĦĪæëµĢËŎðĪīĤīŇĤÊæħðĦêæħĠĪħĜ ĪÊëÎīŇĤ»ËºŇÜħĜÊĪËȱłêŃΘëŇĠ²Ô˵ń±łê êħðħĜģÎĦæĢçĥōī伶ōêħäĪĦĪħĥÎĦæѵ ħÕñōīŇª êÊĪĦçĥņīäħĤ ¼¶ŇĤ± Ī ®µ ĪīĠħĨ ĪħĜ Ģħ¶Î ĦæËđŎÕñŎÈ ĦêĪħ¹ ħÕġĉĤ ĪħĜ ħĜĢËōëŎÎêËĠѵ¼ĤÊêħÏņļħµĪīÎÊæħĠĦæêħð ĢÊĪħÈĦĪĦæëµĢËĤ±ŃδņĪÊëå¶ņļ¼ĤæëµìËð ŃÎ ĢËŎÝĤêħð ¼ĤËõҵÊļ Ī ĢËĤ± ¼ÎìħÜ ŃÎ ĦĪħĤËōŃä ¼Ĥ˵ħŀËĠħĥÎ ħĜ ħōĦĪÊëå¶ņļĪħÈ »ĸ Ģ± ÊĪħõŇª ħµ ´ņļŃÜ ħÎ æë¶Ňª ĢËŎÕðĦæ Ī¼ðËŎð ¼ĤËō± ħĜ ÊæĦæ ĢËĨ »Ńä ¼°µ Ī ĪīºĜŃÈħÎģÏÎĪĢħ¶Î»êÊçôħμÔħōŋħĠѵ »—™ħĜ ħŎŇª ĪħÎ êħĨ ò ħ¶ōæ ¼ĤËĤ± ŃÎ ¼ĤÊêìňĠÊæò˪±łêš—ħÔÊĪ–˜—™»ħĠħôĦê ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħō¼ĠêňĐňÎĢËÕðæêīĘ»êËĠŃĘ ¼ĤËôŃęŇÔĪÊêçĤËōň¹ÊêĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġōæ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō æëęŇª ¼Õð¡æ ĦĪħĤĽņæīĠ ¼¶ņæŃÕŇĠ ħÎ ĢËÕðæêīµ Ī »ëŎÏĥôłê »êÊīÎ ňĜ ¼ĤÊĪīÔ Ī ÊêìħĠÊæ ëŎ¹ÊçŇªĪ˶ÎĢËĤ±ňÎÒňĠíä¡ĪňŎŎÔňōŋňĠѵ ¼ĤçĤË«ðň¯ĪĢËĤ±¼Ĥ˵ňĐËĠ¼ĥÔë¹ê¡ĪňĜŅÎ ĢËÕðæêīµ »êËĠѵ ¼ÔňŀĪ¡æ ňĜ ĢËŎĤ˵ňĐËĠ ÊæêīĘ¼ðËŎð»ĪĪ²ŇĠňĜêËÜģŎĠňĘňōŃÎĪÊæ ¼ęŇĤŃŎðÊíŎĤ˹êŃÈĢ¡ĪËäňÎĢĪīÎæêīĘ¼ĤËĤ± »ËºŀňĠŃĘ īŇĤ ňĜ ìÊīåŎĤËñĘňō ĪÒÊëĘŃġōæ ¼Ĥ˵ĦĪħĤĪīÎѵ ħĜ ´Ňµħō ħĜ Êæ ĢËÕðæêīĘ ħñĔ ĦêŃÜ ĞħÎ »ìËĔ ¼ÔħđŎĈ ĪīÔËä ÊçĤËĤ± »ħĠËĤ±łê ˜œĦêËĠ± ħĜ ħµ Ò˵Ħæ ĢËĤ± ŃÎ ŅŀĦæ ħġĤËä ĪħÈ ĦĪħÔŃÎ ĪŌÎ ÊçĤËÕðæêīµ ­ëŇôêĪīĩôħĠ¼¶ŇĜħðħĠĦêĪħ¹Ģ˵ħġĤËä ĪīĠħĨ ¼ÔĦæËĨħô ħÎ Ńä æêīµ ŅĠ ­ ëŇĤ ĢŃ¯»æħȐĦëÔÊìËÈîħµĪīĠħĨħĜħōËŎĤĪæ ħĜħµÊæłļĪħÈ»ËŎĤæĦæîĪīñäħÎŅÎĦæ »ê˵ ĦĪħ¶Ňª Ģ± Ī ĪËŎª ¼¶ŇÔħŀĪĦæ ĪīĠħĨ »ĦêÊçŎÈ ŃÎ Ī ĢħµĦæ ĦêÊçŎÈ ĢËōŃä ¼ÔŋĪĪ ³ĦĪêħĨĪħĠìĸæÊĪħðĪĢçĥņīäóŎÔŋĪĪ óŎĤæëµīŇäħÎ ľÊçĥĠ Ī »êÊæħĤËä Ī ¼ĤËÎ˵ ħαłļŅÎħĨ»ħĤ˶ōÊæħĈĪħĤĪħȼ¶ŇÔħĝŎĠ ĢËÔŃäħÎĢĦĪËÜĦæħōÊæģÔĪħµêħðĦæ±łļ ––¼ĠĦæêħðħĜĢËĤ±ģĥņīåÎĦĪħĤËÕŀÊçĥĠĪ ÊêæĦæŅªĢËō˺ņêÊçĤËÕðæêīµ»êËĠѵ»ħºĤËĠ òħĠħȐģÎêÊçôħÎÊçĤ˵ħŎŎÕõ¹ĦĪħĤĪīÎѵħĜ ĢËŎōļĦĪËÎêËĠѵ¼ĤÊêħÏņļħµĪīÎħōËÔÊĪĪħÎ ĢËŎŎÕðħĨĢÊĪħÈËĨĦĪêħĨĪīÎĢËĤ±¼ōËĤÊīÔħÎ ĢËô ħµ æëµĦæ ĢËĤ± ¼ĤĪīÎ ¼ÕñōīŇª ħÎ ¼ĤËôѶŇÔ ħĜ ĪĢĦçÎ êËÔĪ ĢÊĪËŎª ¼ĤËô ħÎ


ÊĪħõŇª ¼ÔħġŎĨ ħÎ ÊæħĠĦæêħð ĪħĜ ĦĪīÎħĨ ¼ÝĤÊìËĔħλìËñµË¯´ņçĥŎĨæħĠħáĠ»ìËĔ ĢËĤ±Ńλê˶ĤÊļŃ¹³ħōĦæÊļËÔħµÊëµĢËĤ± ĢĪīμÔ˵óŎµħōĦæÊļËÔÒħÏŀħĨħµĦĪÊĪæħÎ ¼ÔËÎħä êËĠѵ ¼ĤËäĪĪê î˪ ħµ ħōŃĨ ĪħÎ ¼ĤËĤ± ¼ÔħŎµħō »ĪÊëå¶ņļ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĝĤËĤ± ĪĢËÕðĦĪÊļ³ħōĦĪËĠŃÎĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġōæ Ò˵®ŎĨ¼¯êħ¹ħȼĥŎÎĦĪħōŃäħλħõµħô˪ ħĜĪĦĪħōʱīµħĤ»êËݵħōħÎħÔËÎħäĪħÈ»Êë¯ ëÔÊĪæŅÎĪīÎóōìÊĪĸêħ¹ħÈÊçĤ˵ËŎÜËŎÜħĈËĤŃĔ ĦīŎĥŎÎĦĪħōŃäħμôĦĪħĤËôħ¹ĪģÔĪħ¶õŇª ¼äłæĪĪêËÎĪħºŇª»ĦĪħĤçĥņīäĪĦĪħĥŎĜѶŇĜ ĦĪħÎħŎŎĤĢËðËȼ¶ņê˵ÊæħĠĦæêħðĪħĜĢËĤ± ¼ÔħōŋħĠѵĪ¼ÕñĤÊì¼Ĝħ¹ĦĪ˯êħðħµħōŃĨ ģĤħġ¹ĦæêłìńëŇ¹êĦīŇĜĢËŎ¶ĜħµńêçĤÊĪīÕÎħµ ¼ĤħĠħÔ¸ĤËĠĦæìËō»ĦĪËĠħĜòħŀËàĪħÎĞŋħÎ ¼ÔĪħ¶ðĦæ ´ŇĜħ¹ ÊæêËĠѵ »êĦĪêħð ħĜ Ľª ËĥŇĨ»êËōæħÎæêīµŃμÔħōŋħĠѵĪ¼ðËŎð ³ħōĦæÊļËÔĪĢĪīÎħĤòħÏŇμŇĜóŎĤËĤ±ħµ ĦĪħĤËðħàĪ¼ōĦëĔŃÈĪ¼ĠÊêËÈħÎĢËŎÕðħĨ ¼¶ŇĤÊçōħĠ ´ņêŃÜ ħÎ ÊæħĤÊêĪĦæ Ī ħĜ æëµ ³ħōĸħĜ ħµĦĪħōÊëµ ĢËĤ± ¼ĤËôѶŇÔ ŃÎ ĦìËÔ ĪĪËŎªĪĢ±ĢÊīŇĤ¼ĤËñµħōŃÎĢħ¶ÎÒËÎħä ÊæóŎōĦĪħÔħĤ¼ÔËÎħäħĜòħ¶ōæ¼µħōĸħĜ ¼ĤÊçōħĠħĥÔËĨŃäĪħÕðÊļĢËĤ±ĪĢħ¶Î»êÊçôħÎ ħĜħĤÊëŎºĝŇôÊĪħõŇª¼ÔħōŋħĠѵĪ¼ðËŎð ÊæĦĪħÈ»ëŎÎħĜĢËōíņļħÎĪīÎÊæ»ìËñµË¯»ëŎÎ Êæħµħ¶ŀħä »êĪīÕĝµ ĪĦæêĦĪêħª ħĜ ħµ ĢĪīÎ æêīµ¼Ĥ±ÓŇÎ´ŇªĞļŃđōļĢËĤ±ħÎÒĦêËÎħð »êÊĪĦçĥņīäħĤ¼ĤËÕñ¶ōêËÔħĜÒ˵ĪħÈËÔħµ ¼ÔħōŋħĠѵ¼ÔħĔħð»êĪīÕĝµ»ŃĨħÎËō±ĦæÊæ

ÊæħĠĦæħð ĪħĜ ĦĪħôħ¶ōæ ¼µħōĸ ħĜ ħĤËĠ Ī ĪĪËÎ ĪÊĪħÔ ¼¶ņê˵ ŅĝĠ Ħêłì »çĤĦĪËĠĦì ĢËĤ± ŃÎ ĦĪħĤĪīÎËŎÜ Ī ĒĸħÔ ĦĪīÎ ¼ōËðËÈ ËĨĦĪêħĨĦĪīÎĢËðËÈêłìĢÊĪËŎªŃÎĪĞħÕðħÈ ħĜĢÊĪËŎªŃλêħðĪËĨçĤħ¯»ĦæêËōæ¼ĤĪīÎ ĢËĤ±ÊæħĠĦæêħðĪħĜĦĪīÎÊæìêħμ¶ŇÕðËÈ ĢËōŃä ¼äłæĪĪêËÎ ħŎŎĤÊĪļĦçĤËōħĤ ľīĔ êłì ĢËŎĤ˵ĦĪËŎª ¼ĤËĠêħĐ ĪëĠħÈ ¼¯ħ¶ĝĠ ĢÊĪħÈ ħÎĦĪħŎŎŀÊçĥĠħĜĢËōħĠêħôĪħÏōħĈĢĪīÎ êłìŅÎËĤ®µçĤ˪ë¯ĦæÊæĢËŎĤ˵ħ°µ¼ņĪī¹ ŅĤħ¶ÏŇª ìêħÎ ¼ºĤĦæ ħÎ ŅÎËĤ ®µ ˶ΠħñĔ Ī ÓŇÎ ńī¹ ħÎ ŅÎĦæ ®µ Ò˶ΠêËŎðëª Ī ĪÓäĦìĞħȐŅ¯ħĤêĦæ¼ÎËÎĪÊëλħñĔħĜ ħĜÊçôħ¶ōæ¼Ĥ˵ħČËĤŃĔħĜĦĪħäÊæħÎħŎōêłì ĦĪīÎĞÊĪĦæêħÎêħĨÊæ»æêīµ»ËºŀħĠѵ ÊæêËĠѵ¼ĠĦæêħðħĜ »—š ňĜ æňġĠňàňĠ »ìËĔ ÊĪňõŇª ¼¶ŇÎíŎà »ĪËÔňĨ »–˜—™ ¼ŀËð »²ņĪĸň¹ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà»ĪËĤňμðËŎð ĢËĠňĨ ¼ĤÊçĤňÏņļ »— ňĜ ËĨ¡ĪêňĨ ËĥŇĩ¶Ňª »êËĠѵçĤÊêìňĠÊæ¼ĤËÕðæêīµ»êËĠѵÊçŀËð ňµĪīÎĢňĠňÕĠňµ»æêīµ¼¶ŇÔňŀĪ¡çĤËÕðæêīµ ¼¶ņĪÊæĪĪê ħÎĪ ÊêìħĠÊæ Êæ ÓñŎÎ »¡æňð ňĜ ¼äêħ¯ĪËĨ »ĪĪ²ŇĠ ħĜ »ĪĪ²ŇĠ ¼ºĤë¹ ħĜ ĢËÕðĪæêīµ »êËĠѵ ÓņêæëŇĠ±Ħæ æêīµ »ìÊīåĤÊĪ˪»ħõņçĤħÈħ µÊêìħĠÊæÊæ´ŎĠĦæêħð ĪīÏÔë¹ ¼ĤËĠħµËºŀħĠѵ ¼µłêħÎ ÊçōêĸËðĪËŎª ¼µħōħõņçĤħÈÊĪħõŇªŅñäħôĪêËĠѵĞŋħÎ çĤËĠħµËºŀħĠѵêħðħÎĢËŎŀËÎħµĢĪīÎńĪīĤ ħĜ ò˪ Ī êËĠѵ ¼ĥÔËĨ ħĜ êħÎ ĢËĤ± Ëõҵ ĢËōìÊĪËŎÜ ¼¶ŎäłæĪĪêËÎ êËĠѵ ¼ĤÊêìħĠÊæ

®ŎĨ ħÎ »Ëºņļ ħµ ĪīÎ ľÊì ´ŇÕōêħĤ Ī ÌÊæ ¼ĤĪīÏôËÎ ĪËĥŇª ħĜ ³ħŎōê˶ĤÊļŃ¹ ħĥôħ¯ ¼¶ŇČËĤŃĔ ħĜ îËÎ ÊæĦæħĤ ĢËĤ± ¼ĈìĦĪ »ËºŇÜĢѵ»æÊçÏÕñŎÈħµģōħµĦæ¼ōĪĪ²ŇĠ ëÔĪīõŇª êħ¹ħÈ ńīĤ »æÊçÏÕñŎÈħÎ ĪīÎÊçōŃä Êæ êËÜËĔ »ħŀËĠħĥÎ »æÊçÏÕñŎÈ ¼ÔŋħðĦæħĜ ĢËŎŎĤæêʲÏĜħĨ ħĜ Ģæëµ »êÊçôħÎ ¼ĐËĠ ĢËĤ± ÊçÔħŀÊĪê ħĜÊçõņīĤ »æÊçÏÕñŎÈ ħĜ ĪīÎħĤ ĢËĤ±æëµĦæĢËōêÊçôħÎĢæêʲÏŀħĨħĜ´ŀħä ´Ňðħµ¼ºĤĦæĞŋħÎĢĦçθĤĦæ¼ĤÊīÕĤËōĦæ ÊçõŇª ħĜ ħµ ĦĪĦêĦæ ħÔËĨĦæ ĒĪçĥð ħĜ ÒħĤËĤħÔ ĪīÎæëµ ¼ĤËõŎĤ ÓðĦæ ÒŋħðĦæ ¼¶ŀħä êħĨ ³ħĤ ĦêħĥņīĤ ĪħÈ ĪīÎÊĪ »êËÜ ¼ŎĤËŎμ¶ŇÔŋĪ¼¶ŀħäī¶ŀħÎĪīÎħĤħµĦêËô ĪħĥŎõŇªħĜ¼µħŎōêËŎĤÊì®ŎĨ´ŀħäħµĪīÎ ¼ĐËĠ ĪīÎħĤ Êæ ÓðĦæ êħÎħĜ »ĪĪæëÎÊê ¼ĤÊçĤħÏņļ»›¼ÔĪħ¶ņļħĜĢËĤ±ŃÎĢÊçºĤĦæ ħĜ ³ħōËðËō Óõōħ¹ çĤħðħª ħƘ™– ¼ŀËð ħµĪīÏÔËĨÊçŎŇÔħµÊçŎ«ð¼ôļŃô»ĦīŇ¯ļÊī¯ ĢæêʲÏŀħĨŃέÊçĤæêʲÏŀħĨħĜģĤÊĪīÔĦæĢËĤ± ´ņêŃÜħÎĪĢħ¶Î»êÊçôħÎģÔĪŋ˪ŃäŃέĪ ÊêçŇªĢËŎĤËōŃä¼ðĪīĤĦê˯¼ĤæêʲÏŀħĨ¼ĐËĠ »ħōËðËōĪħȼĥōħĠīäÊæĦçĤħÎĪêħðĪħĜêħĨ ħĜ Ī æëµ ďðĦĪ ¼ðëÔħĠĽª ¼¶ŇĤĹŎª ħÎ ÒħŀĪĦæ¼Ôī¹ğĔ»êËôħĜÊçµħōĦĪħĤĪīÎæë¹ Ò˵Ħæ çĥðħª ËðËō Ćêħô »ħĤÊĪħ°Ňª ħÎ ¼ðĪīĠËĤ ÒÊæĦæ ĢËĤ± ħÎ ĢÊçºĤĦæ ¼ĐËĠ Ī ®µ ħōÊçŎðëÔħĠ Ī êħÔħä ħĜ ĢËĤËġĝðīĠ  Ģë¹Ħæ ¼Õôīµ ÊçōëÕµħō ¼ôĦĪËÎ ħĜ êīµ ëņ±ħĜĢ˵ħðĦêæħĠħĜæêħºŇÎĪ³Ëª¼ĤË°µ ħĜ ËŎÜ ģĥņīäĦæ îêĦæ ÊçĤÊĪËŎª ¼ÕðĦæ

́

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


êħðħĜîËÎŃδņêËĥŎġð¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ ĪuìÊĪËŎÜ»ħºĤÊĪļħĜ¼ðÊĽµīġņæv uÊæ»æêīµ»ËºŀħĠѵħĜæêīµ¼Ĥ±»ħºŇªv ¼ðËÎ ħÎ ÒĦêËÎħð ĢËōŃä ¼ĤĪī¯ŃÎ Ī ĪÊļ æëµĢÊĪīÎêÊçôħλħÕðÊêËÈĢ˵ĦëŇ¹ļīµ ħġŎĜħà »ħµħðËÎ ¼ĔĦæ òħĠħÈ ÊæÊëÎĪËĤ»êËĥŎġðħĜ¼ĜĪīðĦê »êËĠѵ

ħĜ

êħÎ

¼ČËĤŃĔ ĢËÕðæêīµ ĢËÕðæêīµ»êËĠѵ¼ČËĤŃĔ ¼ġō²ņê ¼ĤËäĪĪê ¼ČËĤŃĔ ¼ôêŃô ¼ĥÔĪħµêħð Ī¼ÔħōËô˪ ħµËÕñŇÈËÔĢÊëŇȼĤĸħ¹ ħĜ æêīµ ¼ĤËĤ± ¼ÔħōŋħĠѵ ¼äłæĪêËÎ ¼ČËĤŃĔ ģōçĤħ¯ ħĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ĦĪīÎ ìÊĪËŎÜ Êæ »êĪīÕĝµ Ī ¼ōĪĪ²ŇĠ ħĜ Ī ĢËÕðæêīµ »êËĠѵ ħĜ êħÎ ħĤĪīġĤ ŃÎ ¼ĤËäĪĪê ò˪ ħĜ Ī Êæ êËĠѵ ¼ĠĦæêħð ĢËō±êħðħĜŃäĪħÕðÊļĢ˵ĦļŃ¹ĪīĜËÈêËĠѵ Ħæ ľĪħĨ ģĠ ÊëĥŎÎĦæ ĢËĤ± ¼äłæĪĪêËÎ Ī ħĤħōĸ êħð ħĠħåÎ ´õŎÔ ÊæĦêËÔĪ Ğ ħĜ ĞĦæ çĤħ¯ĞħĜĢËĤ±¼ĤËō±¼Ĥ˵ħŎŎĥņêħĤĪ¼ĥņêħÈ ¼ĠĦæêħð ħĜ ÊçŇª ĞĦ±ËĠËÈ ħµ »ħČËĤŃĔ ¼ÔħÏōËÔħÎĪÊæĢÊëŇÈħĜ¼ĨËõĤħĨËô¼ĠÊíŎĤ Ëô ÊìĦļ æħĠħáĠ ¼ÕņêÊçÔŋħðĦæ ¼Ġæêħð ħĜ ĦĪħĥĠ »ħµħðËÎ ħÎ »çĤĦīōħª ħµ »ĪħĝĨħª ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łêĪĢÊëŇÈħĜĢËĤ±ħōħĨ ÒħÏŀħĨ ĢĪËō± ÊæêËÎħĜËĤ ¼¶ŇäłæĪĪêËÎ ħĜ ĢËÕðĪæêīµ ħĜ ĢËĤ± ¼ĈìĦĪ ¼ĤçĤ˺ĤħñŀħĨ ĢËÕðĪæêīµ ħµ ħōŃĨ ĪħÎ ħĠħÕðħÈ ¼¶ņê˵ ħÎ ĪīÎ ĢÊëŇÈ ¼Ĥ˵ħôħÏŇÎ ĪêʱħĨ ħ¯ĪËĤ ħĜ ¼ĨËđōê ħŎŎÕñōĪÊçŇª ħĥôħ¯ êħĨ ħĜ êĪĪæ êħ¹ħÈ ÊæħĠĦæêħð Ī ħĜ ³ħŎōĦæêĦĪêħª Ī Ģ± ħĜ ѶĤÊì ¼ĤÊê˵çĥņīä »æħð ħĜ ˜ ĪħĜĪÊæħōĦ²ņêĪħĜĦĪħŎōËŎŎĥŀæħÎĢīÏÔËĩ¶Ňª ĢËÕðĪæêīµ¼ĤË°µħĜ´ŇðËήŎĨÊæħÏŎµêħÔ ħµ ħōŃĨ ĪħÎ ĦĪīÎħĤ Ī˯êħÎ »ĦīŇô ħÎ ĪÊĪħÔ¼¶ŇĥŎŎĤÊĪļ»æêīµ»ħºŀħĠѵ¼ĥŎŎĤÊĪê ŃÎ Ģçĥņīä Ī ĢËĤ± êħð ħĜ ĦĪīÎ ¼ÔħĤĪīð ħµ´ņêŃÜħΐĦīŎŎĤÊìĞÊêħàħÎĢËŎŎĤË°µ ľħ¹ħĜ¼ÔħōʱæĢËĤ±ŃÎÓñĤÊìĦīÎÊĪĢËŎŇª ˺ŀħĠѵ ŅĤÊĪīÔĦæĪ ħōħĨ ¼ĠĹñŎÈ »ËðËō ħ¶ōæ ¼µħōËÔÊĪ ħÎ ÓņêħÎ ¼ðëÔħĠ Ī ĦĪêħÎ No 38

Womens

december 2013

̀

»êËĠѵ¼ÔŋħðĦæ»ëÔħ¯ëō±ħĜ³ħōĦæÊêËÔ Ī¼ōĦëĔīÈ Ī ¼ĠÊêËÈ ħÎ ĢËŎÕðħĨ ĢËÕðæêīµ ĦĪĪæëµĢËōŃä¼ðËĤīô ¼ōËÔѵ ħĜ ĢËĤ± ¼ŎÔħŎµħō »ëŇÔë¶ð ĦĪĦæëµ ħĠħÈ êħðħĜ ¼ÕäħÜ ÊæħðËÎ ĞħÈ ¼¶Ŏŀłê ģĤÊīÔĦæ ĦĪĦ¼ºĤĦæĪËĨ ħÎ ĢËĤ± ħµ ¼ōçĤĦĪĦ±êħÎ êħð ħĜ ¼ÎħĨ ĢËōêħºōê˵ æêīµ¼Ĥ±»ìÊīåŎĤËñµħō»ĦĪħĥÔĪíÎĪÒËÎħä ħġŎĜħà ĪīÔËä »ħµħðËÎ »ÊĪæ ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼µħōħ¹ĽÎ ħĜ Ī¼ŀĪīðĦļ ¼ĥōëōæ»êħôѶŎԐĢËōĪ˵ÞËÔħĐÊæĦêËĥŎġð »êÊæËÔÊĪ ¼¶ņëĉŇô ħÔêīµ ÒÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ĪĦĪĦçĥņīä ĢÊêÊçôħÎ ŃÎ Êæħō»çĤĦīŇª ĪħĜ »êħĐħð ľËÏĕŎÈ ÊæħµĦêËĥŎġð »Ħ²ōêæ ħĜ ĪīÎ ħµĦêËĥŎġð ¼ĠħĨĪĪæ »ëŎ¹êīµ ħµ ħĜ¼ðÊĽµīġņæ»ĪËĤëņ±ħĜ»Ńä»ħµħðËÎ æëµóҶõŇªĦĪĦìÊĪËŎÜ»ħºĤÊĪļ ÌíŎà ¼ōçĤĦĪËĤ »ħÕŎĠīµ ¼ĠÊçĤħÈ ¼ðÊĽµīġņæ¼Ĥ˵ĦêŃÜĪêÊīÜħĤħōĸħĜ¼ðËÎ ĞíŎĥŎġŎĐ¼ðËÎħÎĦĪÊæńë¹»ħµħðËÎĪæëµ ¼ŎÔħŎĤŃ¯Ī ĦĪħĤ˵ĦêīÜĪÊêīÜ ħºĤÊĪê ħĜ ¼ðÊëµīġņæ¼ĤÊçŀħĨêħð ÊæĦêËĥŎġðĞħȼōËÔѵħĜħðËμĤËōËô ħµĦêËĥŎġð ¼ĤÊĪīÎêÊçôħÎ ħĜ îħµ ģōçĤħ¯

ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ĤËĤ± ¼ÔħŎµħō ¼¶ņêËĥŎġð êħÎìĦļ » —• ħġĠħô »±łļ ħĜ ¼ðÊĽµīġņæv êħðħĜ îËÎ ŃÎ ¼ôħÎĪËĨ ħĜ æêīµ ¼Ĥ± »ħºŇªv ĪuìÊĪËŎÜ »ħºĤÊĪļ ¼ŀĪīðĦļħġŎĜħàŃÎuÊæ»æêīµ»ËºŀħĠѵ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµ ħō »ëŇÔë¶ð ¼ĠÊçĤħÈ »êħĐħð ľËÏĕŎÈ ĪĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà ¼ōçĤĦĪËĤ »ħÕŎĠīµ ËĥŇĨ´ŇªĢËÕðæêīµ ĢËōĦæ¼ōêÊçôħÎħÎħµÊæĦêËĥŎġðĪħĜ ĪÌíŎà ¼Ĥ˵ħ¹êħġõŇª Īêæ˵ ħĜ îħµ ħġŎĜħàĪī¯ĦīņļħÎĢËō±¼ÔħŎµħō¼ĤËĠÊçĤħÈ »ĪËĤ ëņ± ħĜ ħµ Êæ»ħ µħðËÎ ħĜ ¼ŀĪīðĦļ uÊæ»æêīµ»ËºŀħĠѵħĜæêīµ¼Ĥ±»ħºŇªv ¼ĤËō±êħðħÕñ伶õŎԐæëµ¼õҶõŇª ģōçĤħ¯ħĜæêīµ¼Ĥ±¼ŎÔħōŋħĠѵĪ¼ðËŎð ħÔÊĪ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê »ìÊĪËŎÜ ¼ČËĤīĔ ¼ĠĦæêħðħĜ ĪĢËÕðæêīµ »êËĠѵ ħĜ êħÎ ĪÊëÎĪËĤ êËĠѵ ¼ĤËäłê ò˪ ĪêËĠѵ Ī¼ĥōêħÈħĤħōĸêħðħÕñ伶õŎÔËĨĦĪêħĨ ĪÊæħČËĤīĔçĤħ¯ĞħĜĢËĤ±¼ĤËō±¼Ĥ˵ħōģōêħĤ ħÎ ÒĦêËÎħð »æêĪ ¼µħōĦ±ËĠËÈ ËĨĦĪêħĨ ¼ĠĦæêħð ħĜ æêīµ ¼ĤËĤ± ¼ĤËō± ¼äłæĪêËÎ ÊæħĠĦæêħðĪħĜæêīµ¼Ĥ±ħµæëµÊæêËĠѵ


ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħō¼ĠËōħª

»êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±ħĜģÔë¹íņê¼ġðĦêīņêħĜ ÒÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼Ĥ˵ĦíōêīŇĤ Ī ¼ÕñōĪħôŃä »ËġŇĨ êħôѶŇÔ ¼ĤËĤ± ĦīŎÈ ê˵Ëð Ī ĦæËð ħµ ģŎ¹ħĠħÈ ħÎ Ī »êÊæËĐĦĪ ĪīĠħĨ »ÊêĦêħð Ī ģō±Ħæ Ī ĢĪËō± ËōêŅÎ Ī ¼Ĥ˵¡ìêňÎêňÎ ËŎ¯ ³ĦĪ Ģ˵ħŎŎÔħĠËĨħĤ ¼ôļŃô ¼äËĤ ħĜ ĢËÕ¹¡ê ĢÊæêīµ ¼ĤËġÕõŎĤ ÊçĤËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġōæ ¼ÎíŎà ¼ĥōĽņì ĢËÔìêħÎ ¼ÔħġġŎĨ ħÎ íōìËÈ »ĦīŇÈ ĦĪËÔīµÊæ ħĜĪĦĪÊæÊæĢËō±¼Ĥ˵ħō¼ÕäħðħÎĢËÕµŃ¯ ¼ĤËôħÎĢËôÊæ»êĦĪħÕäħÎĪ¼ĤËñµħōĪËĥŇª ĢÊīŇĤ ħĜ ĢÊçōħĠ ħÔħĤĪīÔËĨ ĪËŎª ¼ĤËņļĪËĨ ¼ĤĪīÎ çŎĨħô »ÊĪæ ħµ ´ŇĤËĤ± Ģêłì ÊæĦīŇÈ ňĤÊìêňÎêňð¼ĤËō±¼ĤÊ桲ņļæňÎĢËŎĤ˵ĦêħðĪËĨ ĚĪīĠħàħÔ ħÎ Ī Êæ ÌíŎà ¼Ĥ˵¡íōê īŇĤ ňĜ ĢËŎôŃ伶ŇĤËō±»Ë¹êæĢËō±¼ōËðêīĔ¼Ĥæëµ ĦĪħÔłæëµĢËŎĤ˵ħŀÊçĥĠ»ĪĪêħÎ êňÏĤÊêňÎ ħĜ ň¶ŇªŃŀæ ĦĽņæ çĤħ¯ ĪħÈ »ĦīŇÈ ¼ĤËôѶŇÔ »êĪīĥð ŅÎ »ËōêĦæ ħĜ ĢËĥŇĜíņļ Ī ĢËÕðæêīµ »êæħĥŀѵ ¼ĤËĤ± ¼ÎíŎà¼ōêňÏņêĦìłëŎª¼¶ņê˵íņļħλĦīŇÈ ĪīĠħĨ ħĜ Īī¶ŀħÎ łĽĠħÈ êħĨ ³ħĤ ÒÊĽµīġōæ ÓŇÎëŎÎħĜĢËōĦīŇÈħÕñōīŇªÊçŀËð¼Ĥ˵Ħ±łê ħĜģŎÎĞÊĪĦæêħÎĢËġµħōĸĪīĠħĨ¼ÔħġŎĨħÎĪ ŃÎľĦĪħĨĪĢ˵ħŎōêħÎÊêħÎËĤ»ĦĪħĥōëðêħð ÊæĢËĠħµËºŀħĠѵħĜ¼ĤËñµħō ĢËĥŇĜíņļĪłëĠħÈğŇŁÎħµ¼ÔħōŃä¼ŇÜ ĦĪħŎŎðËŎð»êħÕĐĦæĢħōĸħĜíņļħλĦīŇÈħĜ ģōëÔĦĪÊìÊļ Ī ģōëÕĤÊīÜ Ī »êËōæ ģōëÔâëĤħÎ ħĜ ´ô ŅÎ Ī íņļħÎ »ĦīŇÈ ŃÎ ĦĪħŎōêËōæ ¼Ĥ˵ħŎŎÔħĠËĨħĤ Ī êÊìËÈ ħĜ ĦĪħŎŎàłê »êÊīÎ ĦĪħÔ˵ĦæĞħµíōìËÈ»ĦīŇÈ ¼ĤËĤ± ¼ÔħŎµňō Ģňōĸ ňĜ Êæ ¼ōËÔѵ ňĜ ¼ðË«ð ľæňÎ Ľª ¡ĪňĤËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ Ī ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ōêňÏņê Ľª¡Ī˺ĤňĨĞňÈŃÎģōňµ¡æ¼ðËŎð»êňÕĐ¡æ ĢËō¡êÊæËÔÊĪĪËĤËĠňĜ »æËôňÎģō²ÎêňĨ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ĤËĤ±¼ÔħŎµňō »ĪËÔňĨ»–˜ž—»²ņĪĸň¹»—ž

æëµĢËŎŇĤ˵¡êňÎêňÎĪĢËÕð¡ĪÊêêňÏôëŇĨ ňÎňÕñōīŇªĪŅΡæÊæÒ˵ĢËĠňĨňĜ ňĤ±ĪňȼŀłêňĥŎĤÊĪĽÎ¡ĪňĥŎĤÊíŇªĪíņê»Ī˯ ¡ĪňĤ˵¡êňºĤňð ¼Õõª ňĜ ňµ »ňĤËÕñōĪňĤŃä ĢËōŃä ¼ŎĤÊíŇä ¼µêňÈ ¼ĥÔë¹ ŃÕðňÈ¡Ī ňÎ ¼Ĥ˵¡ìêňÎêňð ËŎ¯ ³¡Ī ĢËŎĤ˵¡êňðĪËĨ Ī ĢËŎĤ˵¡êňðĪËĨ ňÎ ĢËō¡êĪ ĢËÕðæêīµ ģĠ±Īæ²¹ňÎëÕġōËĔĪîêīĔňµ¼õäňΡæ ŅÜňÎĢËŎĤ˵ňō¼ĤËġÕõŎĤňµêňÈĪ¡Īňĥ°ÎÊæ ģĤňōňºÎ ĞňÈ »êÊçôňÎ »êňôѶŇÔ¼ĤËĤ± ňġð¡êīņê »ĦīŎÈ íņļħÎ »ĦīŇÈ ħĜ êłì ¼¶ŇôħÎ ¼ĤÊĪļĦĪ˯»ĦĪħÈŅÎħΐ´ōÊæ»ĦīŇȐë¹ÊļŃä ĪÊçôļŃôħĜĢĪīÎêÊçôħÎģθĤËÎĪËĤĪĪËĤ êħĨĢĪīÎħôêŃôĞħÈ»ħĘħŀŃĘÊçŎÕðÊêħĜ »ħĤËęōÊæĪħÈģŎĤĞħµÊçôĦīŇȼĤ˵ĦíņļħĜ ĞħĜ Ī ĢĪīÎ ĢËŎĤËĘħŀłê ¼¹êħĠ »çŇĨËô ħĘ ĢËōêħðħĠêħ¯ Ī ÒħĥōħĠ ėŇĜħ¹ Êæħō˺ņê ¼ęŇęōÊæ»ħĤĪīġĤĦīŇÈÊçŎÕðÊļħĜĦĪËõŇĘ »ĦĪħĥÔĪíÎ »ĪĪ²ŇĠ ħĘ ĢêĪīðħÜ Ī êËĘÊçŎĐ ħĜ Ī Ò˵ËĤ ĢËÔëŎÎ ħĜ Ò˵ ®ŎĨ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤÊæŃäêħÎĪ»ë¹ÊêŃä¼ĜŃÏĠħðĦīŇÈÊçŎÕðÊê ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ħĜ Ģæêīµ ¼ĤËĤ±

»ĪĪ²ŇĠ êħð ħÎ ėŇĤçĤËõä Ī˯ ħÎ ĢËÕðæêīĘ»ĦĪħĥÔĪíλīŇõĤĪìÊêĪňĨňĜĽª »ê˶ÔËÎħäĪêħôŃęŇÔ¼ĤËĤ±ħĘńĪňµ¡æê¡æ êħ¹ŃñĠ Ī »æÊìËÈ ħÎ ģÕõōħ¹ ŃÎ æêīµ »ňµ¡ĪňÔňĤ ¼Ĥ˵ňŎŎÔňōÊĪňÔňĤ ňĐËĠ ¼ĤĪīÎ ê˶ÔËÎňä ĪêňôѶŇÔ ¼ĤÊĪËŎª ¼ĤËô ňÎ ĢËô ÊæňōÊĪ¡ê ¡ĪňĥÔĪĪíÎ ĞňÈ ¼ĤæëÏõŇªĪ¡êňÎ ňĜ ĢËŎõŎ¶ŇôňÎ ÒňĤËĤňÔ Ī¡Īæëµ ĢËōêÊçôňÎ ĢËĤ±ĦĪĪæëĘ¼ÔňōÊæêīµ»ìËÏņê»ÊçŎĐĢËŎĤËŎ¹ ÊçĤËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġōæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵Ħíōê ħĜ ĢËÕðæêīĘ»ËºŀħĠŃĘħĜėŇôħλêňĥņīĤĖĦĪ »ĪĪ²ŇĠ ¼ĤæëĘ êËĠŃÔ ħĜ ĢËōĪ˯êħÎ ¼¶Ňŀłê ĪĪ¡ĪÊĽŇ¹Êæ¼ÔňōÊĪňÔňĤ¼ĤËôŃęŇÔĪÒËÎħä »¡ĪňÔňĤ»ÊĪ¡ê¼ÔËÎħä»ĪĪ²ŎĠħĜħĤËōīŎĤÊīÔ ¼Ĥ˵¡íņêňĜĪÊçĤËÕðæêīµ¼ÔŋňĨ±łêňĜæêīµ ŃÎ »ìËĤËô ħĜ Ľª ¼ĘħōĦļħªĸ ÊæħÎíŎà ĪħÈ ĪīĠħĨ¼ĜŃÏĠħðħÎģÏÎĪĢħ¶ÎêËĠīÔĢËōŃä ĢËŎĤËĘħĐËĠ ħÎ ģÕõōħ¹ ŃÎ ĢËÕðæêīĘ ¼ĤËĤ± ħµ ģōħ¶Î ëŎÎħĜ ħĤËĤ± ĪħÈ ¼Ĝłê ńëµËĤ ňŎōæÊìËÈ Ī ĎËĠ ňĜ »ë¹êňÎ »êħºĤħð ħĜ ģōëÕäëĤňΐÊæĢËōňµ¡ĪňÔňĤ¼Ĥ˵ňŎŎÔňōÊĪňÔňĤ ňÎ òň¶õŇª ĢËŎĤËŎ¹ ňÔÊĪ ĢËŎĤËō± ¼ĤËĠËð ¼ĤËô ňÎ ĢËô Īæëµ »æÊìËÈ Ī ĎËĠ »Ë¹¡êËÎ ¼ðË«ðňαæĢËŎĤ˵ň¹êňġõŇªÊëÎĪêňðĪËĨ

˿

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


ĪĢæëµīŇäħÎĪ»êÊæêħĠĪľËµ ¼õäħĤÊæĢŋÊçĥĠ¼ĤæëµĦæêĦĪêħª »ĪħÈ ŅÎ ħÎ ĦĪīÎħĨ ĢËōĪ˯êħÎ ¼ĠħĨêħÎ ħĜ ´ņæĪīð ®ŎĨ Īêħô ħĜ ģĥŎÏÎ ĢËōŃä ¼ÝĤĦê ħĜ¼ĤËÎêīĔħĤĪīÎÊçĤ˵ħŎŎôīäËĤ ĪêīµĪæëŇĠ»çĤĦĪĦ±êħλĪËĥŇª ģōëÕôŃäËĤ¼ôĪīÔÊæĢËŎĤ˵ħ°µ ħĜ ĢĪīÎ ĢËō± ¼Ĥ˵ħŀËÔ Ħ±łê »ħĤìÊīåōæÊìËÈ ¼ÔËÎħä ¼ČËĤŃĔ »ê˵ĪËĨ Ī Óõ«ŀ˪ ÊçĤËĠħµħĜħ¹ ħ¹êħġõŇªĪòêŃô»íŇĨħÎĦêħĨ ĦĪīÎÊæ ĢËōËĤÊīÔ ħĜ »ĦĪħÈ ĢĪīÎ ¼Ôħō˹êħġõŇª ¼µħ¯ ¼ĥÔëºŀħĨ ħĜ ħĥÕñå¶ōê ħĜ Ģæëµ ê˵ ËÔ ĦëºÎÊļ Ī Ģæëµ »ê˵ĪËĨ Ī Ģ˵ħŎĥŇĩĤ ĢËŎčņêæ Ģ˵ħ¹êħġõŇª ¼ĤÊæêËôħà ģŎĤ Ğħµ òħĤËĠ ħĜ ËŎÜ ĦĪæëµħĤ Ī»êĦæħÎêĦæħĜħµ»ħĤËĤ±ĦëŇôĪħĜ ¼ōêÊçµħ¯Ī¼ðËŎð¼Õäħð¼ÔËÎħä ĪĢĪīÎĢËŎĤ˵ĦêħðĪËĨÓõŎĤħÔħĜÊæ ÊæĢËġÕõŎĤĪĚħ¹¼ĤæëµÒħĠíäħĜ Ī¼ŀËÔĪĢĪīÎĢËŎĤÊīŎÕõªĪÓõŀ˪ ¼ôŃäħĜĪĦīÕõŇ¯ĢËōê˹±łê»ëņīð êÊçôħÎĪ ´ōêħô Êæ ĢËŎĤ˵ħŎôŃäËĤ Ī çŇĠīÈËĤ ³ħĤ ħĤËĠħÈ »ÊļĦêħð ĢĪīÎ êħð Ī ħĤÊêĪīðĪĪê Īī¶ŀħÎ ĢĪīÎħĤ ĦĪħĤĪī¯ÊæĢ˵ħŎôŃäËĤ²¹ħÎħĤÊìêħÎ Ī ĢËō± ģōëÕôËÎ »ħÕñōËô ĢËĤ± ĪģĤËŎĤ˵ÊĪĦêĎËĠĪ»æÊìËȼĤËōËô ħµħōĸ ĪīĠħĨ ¼µêħÈ Ī ¼ÔħōŃä ¼ŇÜ ħĜ Īī¶ŀħÎ Êæ ÊĪËÈ ¼¶ņ±łê ħĜ ³ħĤ Ī»²ŎÔĪçĤīÔ»±æÊæľËð¼¶ņ±łêĪīĠħĨ ĦĪħĥÕðĦīÎĢËĤ±ħÎêħÏĠÊêħÎĢæêÊĪŋħĨ ŃÎ Ī ĢëºÎ ĢËĤ± ¼Ĥ˵ħĐËĠ ħĜ íņļ Ī ħĜĢËĤ±¼Ĥ˵ħĐËĠ¼ĤËñµħō»æħĥÔËĨ ģôѶÎŅÔĢÊĪËŎªĚħ¹ ÓñŀħĨêħÎĪ»êĦĪËĠħܼÔËÎħäħĜ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵ĦêĦæêËĠĸħª ĦíŇĨ »ĦĪħĤĪīÎ ĢËÕðæêīµ¼ĤËĤ±ÊæóŎĠĹñŎÈ»êËĠѵ ¼ðËŎð»êħÕĐĦæ ¼ĥŎōÊì»—•–˜»ëÏĠÊīĤ»—š êłì Ģ˵ĦçĤī¹ ħĜ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ ĦĪËĥŇĨÊæ³Ń¯ħÎĢËŎĥĠ±ĪæêËÜ »–˜ž—»ìĦĪËĠêħð»™ ³ħĤ ĢËÕðæêīµ ¼ĤËĤ± ¼ÔêīµħÎ »ĪËÔħĨ ÊæĢËôѶŎÔ Ī ÒËÎħä »êÊīÎ ħĜ êħĨ

ĚħĠѵ ¼ĤËō± ¼Ĥ˵ĦêÊīÎ ħĜ Īī¶ŀħÎ »ŃĨ ħÎ ĞŋħÎ ħōħĨ ĢËōêĪìīà Êæ »ħĤÊīÔĪħµÊĪæ »êĪīÕĜħµ ¼ŎĠÊĪĦæêħÎ ħÎ ëÕºĥōë¹ ò ħĠ ħĜ Ī »êĸËðĪËŎª ¼Ĥ±Ħ±æĪħĤËÕðĦêħªħĤѵ»ËðËō»ŃĨ Ěħ¹ħĜ ĢÊëŎÈ »êÊçÔŋħðĦæ ¼ġō²ņê ĪĦêħÎ ¼ĐËĠ ŅÎ Ī ĢæêÊĪŋħĨ ģōëÔêłì ĢĪĪê ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµŃġņæ ¼ÎíŎà ħĜĢËĤ±¼Ĥ˵ħĐËĠ¼ŎĤËñµħōħλļĦĪËÎ ĞħĜĪħōħĨÊæ˺ŀħĠѵħĜĪħŀËĠħĥÎīŇĤ »ħÕñōËôĪËĤÊīÔĪíŇĨħµħōÊæĦêĦĪËÎ ħŎĤ ëÕĠħµ ĢÊĪËŎª ¼ŎÈħĜ ®ŎĨ ĢËĤ± ĦīŎĜĪËĤÊīÔĪíŇĨĞħÈ»ĦĪħÈŃÎĞĸħÎ ŅÎħĨ ĢËŎĤçĤÊīĤŃä ¼ĤËÔĦêĦæ ħŎōĦĪËô ¼Ôħō˧łëĠ »ħºŀħĠѵ ¼ÔħĠíä Ī ĢËōĪËÝĤī¹ ¼ĥŎÕðħÎ ŅÎĦæ Ģħ¶Î ħÕðħÎħĠ ĞħÈ ŃÎ »ë¶Î ÓðĪêæ ŃÎ ħÎ ÒŋĪ ¼Ĥ˵ËðËō ŅÎĦæ ĦĪħµħōĸ ħĜ ħĤìÊīåŎĤËñµħōĪ¼ĤËñĥŎȼ¶ŇµłêĦĪËĤ Īģōêħμ¶ŎÔËÎħäħÎĪĦĪħĥņëðĪīĥÎ ħÎ êħÏĠÊêħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ ħĤħōĸħĠħĨ ħô˪ ħĤÊêĸËðĪËŎª »êīÕĜĪīµ Ī ĢËĤ± ńë¶ÎŅªĢËōħõµ ¼ĤËĩŎÜ »±łê ħµ ÊæĦ±łê ĞħĜ êħÏĠÊêħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤêħÎ ħĜ ¼ĤÊīÕõŎª ħ¶ōæ ¼¶ōêËÜ ħĤËĤ± ħÎ ĦĪħĥōħµĦæÒ˪ĪĪæĢËĤ±»ÊĪĦê¼ÔËÎħä ³ħŎŎÔħĠêËō ®ŎĨħĜ Êæ ĦĪËĥŇª ĞħĜ Ī ¼ōæħĥÔËĨ ħĜ ĢËĤ± ¼ĥÔĪħµêħð ŃÎ ģōħµËĤ¼čņêĦæÊæĢËŎĤ˵ħÝĤËĠËÈ »ÊĪĦê¼ÔËÎħäńĪħµêħð ĪÓñōĪ»æħĥÔËĨŃÎĢËĤ± ĪËĥŇªħĜĢËŎĤ˵ÊĪĦêĦÊìÊīäÊæ Êæ»êħÏĠÊêħÎĪ¼ĤËñµħō

No 38

Womens

december 2013

˾

Ī ¼àĪĪê »êÊìËÈ Ī Ņ¯Ħæ ĦīņêħÎ Êæ ĎËĠĪħÈĢËĤ±ńêæĦæĢËĤ±¼ōħÕðħÜ ħµ ĦĪÊêæħĤ Ņª ĢËōĦĪËŎô ħĥōīô Ī ¼ñĤŋËÎ ¼ĥÔë¹Êê ħĜ ĢËŎĜłê »ËĔħÔêËÎ ĪħŀËĠħĥÎ ħĜ ĢËŎõäħĤ Ī ¬łëĠ ¼ĤËō± ħÎ óŎĤÊëŇÈ ¼ÔŋĪ ħĜ ŅÎ Êæ˺ŀħĠѵ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ »ê˵êħð ħĥÔËĨ »–žœž ¼ĜËð ¼ôêŃô »ÊĪæ ħĜ ĪĎËĠħĜħĠħµĦĽÎĞħÈĢËĤ±¼ŎĥōÊì ĢËŎõōĪħÈ ĪīÎ ĢËōħĨ ħµ Ģ˵ħŎōæÊìËÈ ħĜ»êÊçôħμÔËŎÜħĜĪÊëµÒĪĦìŅĜ »êËÎĪê˵ ¼Ĥæëµ ĦêÊçŎÈ Ī ĢæëÎĦīņêħÎ ÊëĥŎÎÊĪĦêŅªĢËōĦĪħŀËĠ¼ÝĤīµÒŋĪ ĞËĔħô ħĥÔËĨ Ī ľËĠ ħĜ êĦæħĥÔËĨ ŃÎ »ĽÎĦêËĠĒŋħÔ³ĦĪ¼Ĥ˵ĦêÊīÎħĜĪ ¼ĥņīôīņêľÊçĥĠ¼ÔħōêÊçĤĦĪËäĪħĔħĐħĤ ¼ôħÎħµĢĪçĤ˪ħðÊæêħðħÎĢËŎÕäħð ¼ōçĤĦĪĦ±êħÎ ħĜ ħĤËðËō ĞħÈ »êłì ĢĪīÎĢËĤ±»êĦêĦìħÎĪĢÊĪËŎª ¼äłæóŎĤËÕðæêīµ»ħºŀħĠѵħĜ ¼Ĥæë¶ĝõŇª ħŎĤ ëÕôËÎ ®ŎĨ ĢËĤ± Ģ˵ħ¯ĪËĤĪêËô»ħÎêłìħĜĢËĤ±¼ĐËĠ ĪħÈ »ŃĨ ħÎ ħĤŋËð Ī ĦĪ˯êħÎ ħµ»ħĤËōħÕðħÜĪ¼àĪĪêħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ĞħÕð¼Ġ˵ËÈħĜĪģņëµĦæĢËĤ±ħαæ ĢËĤ±ħĜêłì¼µħōĦêËĠ±ÊæĦĪħĤËðĪħ¯Ī ĢĦçÎêħÎĢËōŃä»ħÕðħÜħĜë¹ËÈ ĊËĤŃĔ ¼ōʲņêæ ħÎ æêīµ ¼ĤËĤ± ¼ÔħōŋħĠѵ ¼ĤËō± ¼Ĥ˵ĦêŃÜ ĪÊêŃÜ ĢÊĪËŎª ÓõŎĤħÔ ħĜ Êæ Ģ˵˺ŀħĠѵ ħĜ Êæ ĢËō± ¼Ĥ˵ĦêÊīÎ ĪīĠħĨ ħĜ Ī ĢĪīÎ Ī Óõµ »êËÎ Īê˵ ħĜ ¼ÔħÏōËÔ ħÎ


ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĠËōħª

»ĦĪħĤĪīÎê˺ĤêħμĤËĩŎÜ»±łê»ħĤŃÎħÎ ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ

Êëµòħ¶õŇªÊæĢËĤ±¼ŎÔħŎµħō»êËĥŎġðħĜĪ³çà¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĠÊçĤħÈĦæÊìêæËĔĢħðħàĢħōĸħĜÊæëÏĠÊīĤ»—š»±łêħĜħĠËōħªĞħÈ

¼ŇªħÎĞ˵êħĨĢ˵˺ŀħĠѵĪĢËÔŋĪ îËÎĢËōŃä¼ÔħÏōËÔ¼ºĤħĨêħĐĪËðËō ĞŋħÎ ĢħµĦæ Ģ± »æÊìËÈ Ī ĎËĠ ħĜ »êłì ¼¶ŇôħÎ ħĜ ËÕõŇĨ ĦĪĦæëµħÎ ľħ¹ ħĜ ĢËñµħō ¼ĐËĠħÎ ĢËĤ± ĢËĩŎÜ ĢĪīÕõōħ¹ħĤĢÊĪËŎª ħĜ òËÕñŇÈ ĦĪħäÊæ ħÎ ħÔŋĪ ħĜ ÒħĤËĤħÔ Ī ĢËÔŋĪ »ħÎêłì »±æħĜ»²ŎÔĪçĤīÔÊæóŎĤ˵ĦĪīÔĪħ¶õŇª ò˺ŀħĠѵ Ī ħĜËĠħĥÎ ¼ÕðËÈ ħĜ ĢËĤ±

ĢËĤ± ¼ĐËĠ ¼ĤÊëºĤħōĸ ¼Ĥ˵ħÕðłæêħô ¼Ôħō˧łëĠ¼ÔħĠÊêħµĪĎËĠħĜĆËđōæ ĢħµĦæ ¼ĤËñµħō ¼ĐËĠ »ÊĪÊæ Ī êħÎħÕðĦæ »ĪËĥŇª ħĜ ĢËĤ± ¼ÔËÎħä Ī êĪĪæ ¼µħōĪĪ²ŎĠ ĢËŎĤ˵ħĐËĠ ¼Ĥæëµ ħĠÊĪĦæêħÎ òËÕñŇÈ ËÔ ĪħōħĨ »²ņêæ ¼ĤÊīŎÕõªŅÎħÎħÝĤËĠËÈĪħÈ»æħĥÔËĨ ħÕōêħĤīÎÊæ ¼ĤçĤ˶ô ´ŇÔ Ī ĢÊĪËŎª ËðËō ¼ĤËĤÊæ Ī Ģ˵ħŎÔħōĸħĠѵ ħĤѵ »ħÎêłì ŅÎËĤ ģŎ¶ĠīĠ ńīĤ »Ëñōê Ī

»–žžž ¼ĜËð »ëÏĠÊīĤ »—š ħÎŃμōËðËō¼µħōħĠËĤħºŀħμĥŎōÊì ĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪħĤĪī¯Êæ²¹ ĦĪħÔħĤ»ĪÊëå¶ņê¼Õõ¹»êѵĢħōĸħĜ ĦĪĦ±łê ĪħĜ Êëµ çĥðħª Ģ˵ĦīÔ뺵ħō ĦĪħōħĤŃÎ ĞħÎ ŅŀËð ĪīĠħĨ ËÕñŇÈ ËÔ ŃÎ ê˶ŎµŃµÊæ ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê Ī ĢËĤ± ĢħµĦæ¼µĸ˯ĢËĤ±¼Ĥ˵ħĐËĠ¼ĥÕðÊê˪ »ħºŀħĠѵ ¼ĤÊīŎÕõª ħÎ Ğêħºŀæ Ī ħÎ ħŀħĠѵ Īêѵ Ī ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ

˽

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


¡ĪīΡĪÊĪæňÎ ´ŇĤ±ĢËĩŎÜňĜÊæ³ňĜī䖝êňĨňĜ ¼Õõ¹ »¡īŇô ňÎ ňĤÊêËĠËÈ ĞňÈ Ī ńëĠ¡æ ňĠňÈ Ī ňĤËĤ± »êËÎňĜËĤ ¼äłæĪêËÎ »êňäê¡æ çĤīÔ ĪīĠňĨ ĪňĜ ³Īī°Î ¼µňōňôŃ¹ ËŎĤňÔ ¼ÔňġŎôň໡īŎĤňÎêňÏĠÊêňÎňµňōňĤËō²ŎÔĪ ń뵡æÊĪ¡ļĢËĩŎÜ ĪËĥŇªňĜ ňµ ģŎĤňōň¹¡æÊê ÊæňōňĤŃÎ ĞňĜ ňÎ ±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼Ĥ˵¡ìÊīŇô ¼Ĥæ뵼”ÎģÎ Ī ¸ĥōë¹ ¼µňŎŎÔňōËðëªêňÎ Ī ³êňÈ ĢËĤ± ĢËĤ±¼Ĥ˵ĸ˯¼ĤËôêňðňÕņĪňµ¡æ¼ōĪĪ²ŇĠ »ËºŀňĠѵ¼Ĥ˵¡ĪÊëå¶ņļĢçĤËōň¹Êê¼Ĥ˵˹ì¡æ ŃÎ ĢËĤ± ¼ÔËÎňä ÓņĪňµêňð »êňÎÊêňÎĪ¼ĤËñµňō ňĜňµĢ˵ËōçŎĠĪĢ˵ňŎđĥð¡ĪÊëå¶ōļ¼Ĥ¡æňĠ ģĤÊīÔ¡æÒňĠī¶àĪËðËōňĤÊĪňÈĪīĠňĨĪêňð Êæ¡ĪËĥŎª ĞňĜ ¼ÔňōËðëªêňÎ Ī ľłê ģōëÕôËÎ ¼ÔÊĽµīġōæ¼ĤËĤ±¼ÔňŎµňō »¡ĪňĤĪīÎê˺Ĥ¡êňÎŃÎģŇĥÎÊæĞíŎĤ˶ŎĠĪĢĽŇºÎ ĢËÕðæêīµ ŃÎ Ģň¶Î ĢĪī¯ÊæÊĪæňÎ Ģ˵ňŎō²ŎÔĪçĤīÔ ¼ÔÊĽµīġōæ¼ĤËĤ±¼Ôňҵňō »±æ »²ŎÔĪçĤīÔ ňÎ êÊçōçĤ¡īōňª ¼Ĥ˵ňõҵ ĢÊëŇȼĤËÕðæêīµ Ī ģĥŇÎ ´Ňª êËĥŎġŎð Īļѵ ĢÊíŇä Ī ĢËĤ± ÒŋňĨ±łê¼ĤËĤ±»ňŀňĠѵ ¡ĪňĤËĤ± ¼Ĥ˵ňõҵ »¡êËÎňĜ »ìê¡Ī ¼ÔêŃªÊê æêīµ¼Ĥ±»ŃðËÈ ĢçĤËōň¹Êê¼Ĥ˵˹ì¡æËĨ¡ĪêňĨĪĢň¶Î¡æËĠËÈ ĭĤËĠìËðĭĤËÔ¡ëĐËÈĬňÕŎĠīµ »¡±łëªŃÎĢËōŃä¼ÔËĤ˶ġŎÈňµħÕñōīŇªêłì ĢÊëŇÈĭĤËÕðæêīµĬÒËÎňä ĢËÕðæêīµ¼ĤËĤ±¼ōæÊìËÈ»Êëå¶ņê ¼Ĥ˵ňõҵÓðËÈňĜ˺ŀňĠѵ»¡ĪňĤæëµêËŎôĪ ģĥŇĩÎ ê˵ňÎ ňµ¡æêËōæ »¡ĪňĤæë¶Ġňµ Ī ĢËĤ± ËĥŎĤ ĪŌÎ ĢËÔĪīð Ī ĢÊê±īµ ¼ŀÊĪňĨ ËĩĤňÔ ³ňĤ ¼ÔħŎµħō¼ĤËĤ±¼ÔħŎµħō ŃÎ ģÎê˵ĪËĨ Ğ¡æêňĨ ËĨ¡ĪêňĨ ¡ĪňĤň¶Î ĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµīġņæ ¼µŃµÊæ ¼Ĥ˵¡êňÕĤňð Ī ¼Ĥ¡æňĠ ¡ĪÊëå¶ņê êňĨňĜ˺ŀňĠѵ¼¶ŇµËÔĪīĠňĨĢËĤ±ňĜĢæëµ ÓŇĤÊíÎ êËŎðëªêňÎ ňÎ »Ńä ´ņ²ņīÔ Ī ģŎ¯ òňĠňÈ Ī »²ŎÔĪçĤīÔ »¡æêËōæ ¼Ĥæ뵼ÏĥÎ ňĜ ňĜ¡ê¡ĪňÕäňÎ ¼µňō˺ŀňĠѵ ¼ĥÔËĩōæňÎ »ňōËĠ ģŎŇŀ¡æÊçŎōËÔѵňĜÊæĪīÔËĨÊæňĜĪËÕñŇÈ êňĨ¼ĤæëÎĸĪĪËŎªĪĢ±»êňÎÊêňÎĪ»ê˹ìê ´ŇÔ˵ ĢËĤ± »±æ ňÎ ³ňō²ŎÔ Ī çĤīÔ ¡êŃÜ ´ņêŃμĤ˯ĪŅμÔËÎňäňµŅΡæêň¹ŃñĠ ģōňåÎ

No 38

Womens

december 2013

˼

ľËð ĪĪæ ³ňō ňĜ ňµ ¡ĪĪæëµ ĢçĤňð¡êňª ňĜîňµĢËō¡æ¼ĤæëµêňðňÎÓð¡æêňÎĪňĠňĜ »¡ĪňĥÔĪĪíμĤ˵ňĜËĈňĐĪ³ĸ˯ňŎŎÔňōËðňµ »¡ĪňĤÊæê˵ ňµ ĢÊëµ êňðňÏÕð¡æ ĢËĤ± ľň¹ňĜ ¼ôËÕñŎÈ ¡ĪňÔĪň¶ŇĜ ¼õō¡ĪňÔňĤīŇĤ ňĜ Ģ± ¼ðËŎð ¼ĤÊçĥōì ĢËō¡æ ňÎ ÓŇÎ »ň¶ōæ ¼Ĥ˵ňĤÊçĥōì Ī ģōĪňÈ »ňĤËäĪīÔë¹ ¼ĤíŎÈ ÒňĤËĤňÔ ňµ ĢňĨ ÊçĤËÕðæêīµ Ī ĢÊëŇÈ ³¡Ī»ÊíðÒňĤËĤňÔĪňŎŎĤĢËŎõŎĥÔĪň¶ŇªĪ˯ ňΡĪÊëĥŇªňðÊæêňðňÎĢËŎĤňōËä²ņêæ¼ĤÊçĥōì ňŀËð»ËĩŀËðĢËĤ±»±æňλ²ŎÔĪçĤīÔ¼Õõ¹ »ËºŀňĠѵ ¼Ĥ˵ňŎôŃäňĤ ģōëÔêÊìËÈĽª ³¡Ī ¡êËðňäĞňÈĪ¡ĪīÕñäê¡æ»Ńä¼Ôňō˧łëĠ ËðËōħµĢ˵ħŎĥŎōËÈĪĪīÔĪňµÊĪæ˺ŀňĠѵňĜ îĪīĤĦê˯ Ī Ī˯ħÎ ¼¶Ňŀłê Ģ˵ħŎĥŎōËÈ »ħµħŎÔħĠħ¶à Ī »êÊçŎÈ ¼ĠňÕñŎð ňĜ ìËð ĞħĜ ĢËŎĥņêħĤ »êħĤÊçĥņīô Ī ĢëŇ¹Ħæ Êæ ĭĤËōìĞÊĪ¡æêňλ¡īŇôňΐħōħĨÊæħōçĤĦīōħª ¡êŃÜ ĪňÈ ĭÕõ¹ ňÎ Ī ĢËĤ± ňÎ ¡ĪĪçĤËōň¹ ňĤĪīμō²ŎÔĪçĤīÔĬêňĥŇĩĠňĨêňÎňĤËō˺ŀňĠѵ ĢËĩŎÜ ¼ÔŋĪ š• ňĜ Ģ˵¡ĪňĥŇĜѶŇĜ »ÊĪæ ňÎ ĢËĤ± »š• ËÔ –• Êæňð ňĜ  ¡ĪīÔĪňµê¡æ êňÎňĤĪňµ¡æĢËŎĤ˵¡êňðĪËĨĢËōĸňĜ´ņêŃÜ ´ōíŎĤĪ¼ōňÕðňܼō²ŎÔĪçĤīÔ»¡Ī¡æëµ çĤīÔ¼Ĥ˵ňĤīġĤ»īŎĤĪŅðêňðňĜ³ňōňÎ ¼õŎĤĪĪê¡æ»²ŎÔĪçĤīԐ¼ōňÕðňÜ»²ŎÔĪ


ĢËÕðæêīµ¼ÔŋňĨ±łê¼ĤËĤ±»ĦĪÊëå¶ōļœ»ňĠËĥĤËōňÎ

ĢËĤ±ħα滲ŎÔĪçĤīÔ¼ĤËĩŎÜ»±łê»ňĤŃÎňÎ êħ¹ħÈ ģņ뵡æ ĭĤĪīĤËĔ ňÎ ňĤËŎÔňŀÊæňĈËĤ Ī Êæħµħ¯ĪËĤħĜĢËĤ±¼ôĪĦêħĜ´ņêĪËÈńĪħĩĤËġÎ ¼ęŇŀłê ĢËĤ± ħĘ ÓņëĘËĤ ĦĪħĜ ¼ĜŃęĤ ģōħ¶Î ¼ĤËĘħŎōêËęĤÊļŃ¹ħĜģĥŎÏōĦæĪĦīŎĥŎÎĢËōĦêĪħ¹ ĪÊëðËĤ ¼ĤËĘħôļŃô ¼ĠËÝĤħÈħĜ ÊæħĘħ¯ĪËĤ ÊçôļŃô ¼ĤʱłļħĜ ĢËĤ± ¼ÎĦêħĈ »êËĨħÎ ħÎ ĦĪīÎħĨ ĢËōĪ˯êħÎ »êÊçôħÎ ÊçĤÊĪËŎª ľËªħĜ ħĤ²ŎĜ ¼ĥÕñåęņļħĜ Ī ĢËĘħĤÊçĤËõŎªŃäħĜ ħĜĢËĤ±ĦĪħÈ»ÊêĦêħðĞŋħÎĢËĘħŎōëŇºôêŃô »ĪĪêħÎĪĪêóōê˹ìêò˪ĪòêŃô¼ČËĤŃĔ ÛŎĨĪĢĪīÔËĨ¼ÔħĠËĨħĤĪ»²ŎÔĪçĤĪīÔ´ŇĜħ¹ ÊæħĤËŎōêËęĤÊļŃ¹ ĪħĜ ĢËŎņīĤ ¼ęŇÔĪħęÕðĦæ ħÎ ĢËŎĤ˵ħĐËĠ ĪĦĪĪæëĘħĤ êħÎħÕðĦæ ÓņëµĦæÒĪĦì¼ĠÊĪĦæêħÎ »²ŎÔĪçĤīÔ »±æ Ģæëµ ÒËÎňä ňōňĤňōĸňĠňĨ Ī ĢňōËä²ņêæ ¼µňōňðłĽª Ħīņìæ ¡æêËōæ ĪňÈ »¡ĪňĤæëµæËō ňÎ ËŎĤňÔ Ī Ī ňĜĪ ÒňōËĤ Ņª ¼ōËÔѵ Êæ ´ņ±łļ ňĜ ¼¶ņêĪ¡æ ňÕñōīŇª æêīµ ¼Ĥ± ÊçôňäłæĪĪêËÎ ¼Ĥ˵¡êŃÜ ĪÊêŃÜ ¡êÊīÎ ňĜ ŅÎňĨ »Ī˯êňÎ ňÕñōīŇªĪňō¡æêËōæĪňȼĥÕõŇĨňĤŃÎÒËÎňä ¼ġÕñŎð¼ÔňōŋňĠѵ »ê¡ĪêňªæÊæ ĪËĥŇªňĜ »êĪīÕĝµĪ»¡ĪňÔňĤ¼Õð¡çĥÎĪ»êĸËðĪËŎª ňĜ ĞÊĪ¡æêňÎ ĢÊëŇÈ ĭġō±ê »ňĤËÕðêňªňĤѵ ňĜĢËĤ±ňα滲ŎÔĪçĤīÔÓŇÎÊæĢËôѶŇÔ êŃÜĪêÊŃÜ »¡īŇô ňÎ Êæ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ »êÊīμĤËðËĤê˵ĪīĠňĨňµ¡ĪĪçĤňð»¡êňª ĢÊêňºŎĤ¼ĤËĤ±»êÊīμĤ˵ĸ˯Ī¼ÔňōŋňĠѵ Ī ĢË°µ ¼Č˯ËĔ ĢÊëŎÈ ĭġō±ê ňĜ ¡ĪĪæëµ ĢËĤ±¼ĥÕôīµĪ¼ñĥŎÜ»²ŎÔĪĪçĤīÔĪĢËĤ± ňĜ ¡ĪËŎÜËŎÜ »ĪËĤňÎ Ī˯êňÎ ¼µňō¡īŇôňÎ ¼ŎĤ±¡±æ»êĪīÕĝµ¼ÕðËÈňōÊæĢçĤňð¡êňª ¼µňō¡æêËōæ ňÔŃÎ ¼ôłëđôňĜ ¡Īæë¶ōæËōì »±æĢËĕñŇÈêňðËÔ¼ÕōêňĤ˺ŀňĠѵ¼ĤĪ¡íŇĔ ĪËðËō ĢË°µ »ňĤňÔňä ¼ĤËñĥŎÈ »±æ ĪĢ± ³ËĥĠËð ¼µňō¡īŇôňÎ ¼Ĥ± ¡ëĐ »êĪīÕĜňµ ¼ĤË°µ ¼Ĥæ뵡êËĠ ¡ĪËõ¶ŀňĨ êňðĪ¡êňÎ êłì ˹æÊæ »¡Ī¡ê¡æňĜ ľË𠖝 ĢħĠħÔêÊīä ÒĪīµêňð»ÊĪňĨĪòňµĢÊëŎÈňĜ¡Ī˯êňÎ ňĜ »ĪĪê ĢËĤ± ¼§ËĠ ¼ĤËĤÊīµĸ˯ »±æ ňÎ

»–œ ňĜ ňµ ĪīÎ ĢËĩŎÜ »ňĤÊìÊīåÔňŀÊæňĈ ¼Õõ¹ »¡ĪňĤĪīÎѵ –žžž »ëÏĠËñņæ ¼Ĥæëµê¡æňÎĢ˵¡ŃÔ뺵ňō¡ĪňÔňĤ»ĪÊëå¶ņê »™ ňÎ êňÏĠÊêňÎ ëÏĠÊīĤ »—š ³ňōňĠËĤêËōĽÎ »¡ĪňĥōĽð ¼ĤËĩŎÜ »±łê ³¡Ī »ì¡ĪËĠêňð çĤËōň¹ÊêĢËĤ±»±æħĜ»²ŎÔĪçĤīÔ ëÔËōìĢÊçĤīäËÈĭÔŋňð¡æëņ±ĭĤÊëŇÈňĜ »ËñņêĪËðËō¼Õõ«ŀ˪ňÎňµňōňō¡æ˜ňĜ ¼µňō¡īŇô ňΐĭÔňĠĪī¶à ĬňĤÊĪīÔĪňµÊĪæ Ò˵¡æ»²ŎÔĪçĤīÔĢËĤ±»±æňĜ´ŎÔËġÕñŎð ¡±łê êňĨ ¼Ôňō˵īð Ī ¼ñĥŎÜ ¼ĤæêÊĪŋňĨ ¡ĪÊëµňĤËŎܼ¶ŇôňÎĪňðËĥŎªňÔŃÎĢËĤ±ňÎ »²ŎÔĪçĤīÔêň¹ňȐĢÊëŇȼġō±ê¼µłê¡ĪËĤňĜ ¼Ĥ˵¡ë¹ňĥŀňĨ ¡ê˯ ¡æêËōæ ňĜ ´ŇôňÎ ňÎ êŃÜĪÊêŃÜ »ìÊīŇô ňÎ ňµ ňō˺ŀňĠѵ ¼Ĥ˵ħÕðĦçĥÎ ¡²ņīÔ Ī ê˶ņëµ ¼ĥŎ¯ êňð ¼ôňÎ ĢËĤ± Ī ńêçĥŇªňð¡æ Êæ˺ŀħĠѵ ňĜ ĢňĤËō²ŎÔĪçĤīÔ ĞňÈ ¼ĤËŎĤËÎêīĔ ¼µ¡êňð ËñņêĪËðËōĭÕõ«ŀ˪ÊĪňȐÊçōçĤīäËȼĠÊíŎĤ ĞňÕð ĪňÈ Ī ľËª ňÕŇ¯¡æ ĭõŎĤ˵ňŎĠĪī¶à

¡æêËōæ ňĜ ň¶Ňµňō »²ŎÔĪçĤīÔ ¼µňōňô¡ļňĨ ňµ ĢËĩŎÜ ¼Ĥ˵ňµËĥðëÔ ĪīĠňĨ Ò˵¡æ ˺ŀňĠѵ »æËŎĤīÎňĜ ĪÊĪňÔ Ī çĤĪīÔ ¼¶ŇÔĪňµīñŀňĨ Ī êËÕĐ¡ê ňĥôň¯ Êæ ¼Õõ¹ ňĜ ­ Ī ¼ðňµ ¼ÕðËÈňĜ ­ ±ë¹ ňÕŇΡæĪÊæ¡æĪĪê¼ōìň¹¡ê»ËĠňĥÎêňðňĜňµ ĢËō¼àłêĪ¼ōìň¹¡ļ»êÊìËÈĪňÝĤň¶ô»ŃĨ ĢËĤ± »æÊìËÈ »¡ĪňĤæëµ ´ðňÔêňÎ Ī ¼¶ōíŎĐ Ī Óņ뵡æ æ¡ìĪËĤ ĢËĤ±ňÎ ±æ »²ŎÔĪçĤīÔňÎ  Ģ˵¡ìÊīåōæÊìËÈň§łëĠĪĢËĤ±Óņêæ¡æĞňŀňĔňĜ »±łêëÏĠÊīĤ »—š »±łê ňĜ ´ŇŀËð ĪīĠňĨ »²ŎÔĪĪçĤīÔ»¡ĪňĥņĽð»±æňĜÒËÎňä¼ĤËĩŎÜ »²ŎÔĪçĤīÔ ¼Ĥ˵¡êŃÜ ĪīĠňĨ ĢËĤ± »±æ ħĜ ňĜ ¡Ī ňŎōêĸËðĪËŎª »ËºŀňĠѵ Ģňōĸ ňĜňµ ÊçĤËōêňðňÎÊæňŀËĠňĥÎĪ˺ŀňĠѵê˵¼ĥņīô ĢÊçĤËõŇªŃä ¼ĥÕñä ńê¡Ī ňÎ Ņªňð¡æ çÕĨ Ī ňĠËĥĤËōňÎ ¼Ĥæëµê¡æ Ī ¡ĪňĤĪīÎѵ Ī ľĪňĨ ¼Ġ˵ËÈ ňĜ ËŎĤňÔ Ģňµ¡æ Ğī¶àňĠ »ê¡íņê˪ ¼Ĥ˵¡ĪÊëå¶ņê »ňĤÊĪÊëÏŇĜ ¼ÔËÎňä ¼Õõ¹ »ÊļĪëŎÎ »êËõĐ Ī ĢËĤ± ¼Ĥ˵ňĐËĠ

˻

١٣٩٢ ‫ﺳﻪرﻣﺎوهزی‬

٣٨ ‫ژﻣﺎره‬


¼Ĥ˵¡ĪňĤÊæê˵Ī³ĪËÎĪ´ōÊæĢňōĸňĜĢŋÊçĥĠ¼ĤçĤËðëÔ ĢĪīμäËōĪĢËĥŇĨÊæ çĤħŀīĨ¼ÔŋĪħĜæêīµ»çĤħĠĦëĨħμ¶ŇĤ±ľħ¹ħĜħĤËġōæ

uÊæħĔħĨ»ĦĪħĥÔĪĪíÎħĜĢ˵ħŎōìħ¹ĦêĪ¼ÔħōŋħĠѵ»ħºŇªv

ĦëŇÕðħÈĢ± ÒËĨŅĜğĤ±¼ĤŃÎňĘ¡±łêĪňÈ

»íņêĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà

¼ðËŎð»êħÕĐĦæŃγçà»êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±»ħĠËĤîË«ð

¼ÕñĤÊì ¼µĸ˯ĪľÊĪħĨ

¼ðêËĐ

ĢËÕðæêīµ¼ÔŋňĨ±łê¼ĤËĤ±»ĦĪÊëå¶ōļœ»ňĠËĥĤËōňÎ

˻́

ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĠËōħª ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ĤËĤ±¼ŎÔħŎµħō¼ĠËōħª

˻̂

ĪuìÊĪËŎÜ»ħºĤÊĪļħĜ¼ðÊĽµīġņæv

˽ ˿ ̀

uÊæ»æêīµ»ËºŀħĠѵħĜæêīµ¼Ĥ±»ħºŇªv

˼˼

ňĤÊìÊīåŎĤËñµňōĪ¼ō¡ĪňÔňĤ¼ÔËÎňäĪň¹êňġõŇª¼ĤËĤ±

˺˺

˼˽

´ņê˵ŃĨçĤħ¯ĪĢËĤ±»±æ»²ŎÔĪçĤīÔ¼Ĥæë¶ŀĪīÎħĔ

˺˽

¼¶ŇÔËÎħ仲ŎÔĪçĤīÔ»ĦĪħĥōĽðŃÎ ħÕñōīŇªħĤħōĸħĠħĨĪģōêħÎ

˼˿

ĢËĤ±¼ĥÕôīµļňĠňĜ¡êËŎðëªêňÎŅµ

ĢËĤ±»±æĢÊĪËŎª»²ŎÔĪçĤīÔ

˼̀

ÊçĤËÕðæêīµ»ËºŀħĠѵħĜĢ±¼ŀłļ

˽˺

ĢÊíŇä¼ōĪĪ²ŇĠ¼ĤçĤħðĦêħª

˽˽

ĦĪħĤĪīÎËŎÜĪòħÎĪËĨ¼ĤËō±¼ĤËĥŇĩ¶Ňª”ħŀËĠħĥÎ

˾˺

ÊçĤËĘħİËĘīŇĤħĜëÔËİìĭĘħİĦ²ņêħÎĢËĤ±ĭĤæëĘĬêÊçôħÎ

‫ ﺣەﻟﯿﻤە رەﺳﻮوڵﯽ‬:‫ﺳەرﻧﻮوﺳەر‬ :‫دەﺳﺘەی ﻧﻮوﺳەران‬ ‫ رۆژە ﻋەزﯾﺰی‬،‫ ﻋﯿﺴﻤەت ﻧﺴﺘﺎﻧﯽ‬،‫ﻛﻮێﺴﺘﺎن ﻓﺘﻮوﺣﯽ‬ ‫ ﺑێﮕﻪرد ﻋﻪﻟﯿﭙﻮور‬،‫ ﺷﻪوﻧﻢ ﻫﻪﻣﺰهﯾﯽ‬،‫ ﻣﻪﻧﺪاﻧﻪ ﺣﻪﺑﯿﺐزاده‬،‫ﻫﺎوﮐﺎران‬

·êňμĥōÊíōæ

‫ﺑﯚ ﭘێﻮهﻧﺪی ﮔﺮﺗﻦ ﺑﻪ ﮔﯚﭬﺎری ژﻧﺎﻧﻪوه‬ :‫ﺳﻪرداﻧﯽ ﻓﻪﯾﺴﺒﻮوﮐﯽ ﺳﻪرﻧﻮوﺳﻪر ﺑﮑﻪن‬

æÊê¼ÎËĨňôÌīōňÈ

www.facebook.com/helime.rasuli

¡Ī¡ĪËĤ¼ĥōÊíōæĪ©ōËÔ

‫ژﻣﺎرە ﺗەﻟەﻓﯚن ﺑﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﺮﺗﻦ ﺑە‬ :‫ﯾەﻛﯿەﺗﯿﯽ ژﻧﺎﻧﯽ دێﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ‬

¼àËÔħĐĦĪëð

˻

˼˺

˼˾

Òë¹ÌíŎà¼Ĥ˵ĦíōļīŇĤ»êħôѶŇÔ¼ĤËĤ±ħĜ

¼ÎĦæħÈ

˻̀

00964 - 7702103121

˺˿ ˺́ ˺̂ ˻˺ ˻˻ ˻˼ ˻˿

‫وەرزاﻧەﯾەﻛﯽ‬ ،‫ ﻛﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ‬،‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻓەرﻫەﻧﮕﯽ و ﺋەدەﺑﯿە‬

˺


ژماره ٣٨ی گۆڤاری ژنان چاپ و بڵاوکرایه‌وە  

ژماره ٣٨ی گۆڤاری ژنان چاپ و بڵاوکرایه‌وە

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you