Page 1

‫الپهرهی ‪1 :‬‬

‫‪31‬‬

‫‪44‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪42‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪45‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪45‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪48‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪48‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪46‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪37‬‬

‫‪49‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪36‬‬

‫‪49‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫مانگی ژانویهی ‪4112 :‬‬

‫لە ‪ 86‬مۆۆی سۆۆۆالەویگەڕی دامەزرانۆۆۆی یەکەمۆۆۆی حیۆۆۆومەتی مۆۆۆۆدێرنی کۆۆۆورد‪ ،‬لە ‪4‬ی ڕێبەنۆۆۆدانی سۆۆۆایی ‪1342‬ی هەتۆۆۆاو و بە‬ ‫سەرۆکایەتی پکشەوای مەزنی گەلەکەمان قازی محەممەد‪ ،‬کانایی تەلەفزیۆنیی ڕوودا‪ ،‬وتووێژێیی لەگەڵ بەڕێز دکتۆۆر ئاسۆۆ‬ ‫حەسەنزادی‪ ،‬ئەندامی ڕێبەری حدک پکک هکنا ‪.‬‬ ‫کۆمیتەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بە هاوکاری یەکیەتییەکانی ژنان‪ ،‬الوان و کۆمەیەی کولتوری کوردی‪ 86 ،‬می سایرۆژی‬ ‫دامەزرانی کۆماری کوردستانیان جەژن گرت و شەوئاهەنگکییان بەم بۆنە پیرۆزیوی بۆ کوردانی دانیشتوویی نۆروێژ پکیهکنا‪.‬‬ ‫بۆۆهرێوهچوونی رێورهسۆۆمی ‪4‬ی ڕێبهنۆۆدان ‪ 86‬مۆۆی سۆۆایرۆژی دامۆۆهزارانی کۆمۆۆاری کوردسۆۆتان بهبهشۆۆداری حیزبۆۆی و رێیخۆۆراوه‬ ‫سیاسیهکانی کورد و بیانی و ئهندامان و الیهنگرانی حیزب و هۆگرانی کۆمۆاری کوردسۆتان لۆه سۆایۆنی ماشۆتا لە سۆتۆکهۆیمی‬ ‫سوئید‪.‬‬ ‫دوو هەیئەتی رێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەیەی شۆڕشۆگکڕی زیحمەتیکشۆانی کوردسۆتانی ئکۆران لهگۆهڵ بیۆروڕا‬ ‫گۆڕینەوی لەسەر چەند پرسکیی تایبەت بە ئکران و کوردستان‪ ،‬جەختیان لە سەر هاوکاری و هاوهەیوێستیی نکوان هکزیکانی‬ ‫رۆژهەاڵتی کوردستان کردیوی‪.‬‬ ‫به بهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمکک یادو بیرهوهریی شهست و ههشت سایهی دامهزرانی کۆماری کوردستان له شاری تۆرۆنتۆی کانادا به‬ ‫بهشداریی حیزب و الیهنه سیاسیه کوردستانییهکان و کوردانی هۆگری کۆماری کوردستان بهڕیوه چوو‪.‬‬ ‫ناوهندی ڕاگهیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان ‪ :‬بهو بۆنهیه سهرهخۆشی له بنهمایۆهو کهسۆوکاری حۆاجی ڕهحۆیم خۆهڕڕازی‬ ‫دهکاو خۆی به شهرییه خهمو ماتهمینیی ئهو بنهمایه سهربهرزه دهزانێ‪.‬‬ ‫ههیئهتکیی نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له ههولکر سهردانی ژووری پهیوهندییه سیاسییهکانی بزوتنهوهی گۆرانی‬ ‫له ههولکر کرد له الیهن شاندی خانهخوێ پکشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫کۆمیسۆۆیۆنی لکیۆیینۆۆهوهو فکرکردنۆۆی حیزبۆۆی دێمۆۆوکڕاتی کوردسۆۆتانله درێۆۆژهی کۆۆارو چاالکییۆۆهکانی حیۆۆزب بهبۆنۆۆهی سۆۆایڕۆژی‬ ‫دامهزرانی کۆماری کوردستان سمینارێیی بۆ عومهر باییی‪ ،‬ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزب له ژێر ناوی " دادوهری له کۆماری‬ ‫کوردستاندا" پکک هکنا‪.‬‬ ‫بهشداریی ههیئهتی یهکیهتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژههاڵتی کوردسۆتان لۆه کۆنفڕانسۆی الوانۆی چوارپارچۆهی کوردسۆتان دا بۆه‬ ‫بهشداریی ‪ 31‬رێیخراویی تایبەت بە الوان و بە میوانۆداریی ڕێیخۆراوی "ئۆازادی الوانۆی کوردسۆتان"و‪ ،‬بە درووشۆمی " ئیۆداریی‬ ‫سەربەخۆی رۆژئاوای کوردستان‪ ،‬سهنبولی نەتەویییمانە‪ ،‬ئەیپارێزی " لە شاری سلکمانی بەڕێویچوو‪،‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬مایپهڕی کوردستان و کورد و حدک میدیا‬

‫‪Page : 1‬‬


‫الپهرهی ‪1 :‬‬

‫مانگی ژانویهی ‪4112 :‬‬

‫‪12‬‬

‫‪16‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪19‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪19‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪19‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫لکیدانهوهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لهسهر باسی پکداچوونهوه به پارێزگای ورمێ و دروستیردنی پارێزگایهکی دییه‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫پهیامی هاوبهشی یهکیۆهتی ژنۆانی دیمۆوکڕاتی کوردسۆتانو یهکیۆهتی الوانۆی دیمۆوکراتی رۆژهۆهاڵتی کوردسۆتان بۆه بۆنۆهی ‪4‬ی‬

‫‪42‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪45‬‬

‫‪41‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪48‬‬

‫‪44‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪47‬‬

‫‪44‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪46‬‬

‫‪44‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪49‬‬

‫‪44‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫هەیئەتکیی نوێنەرایەتی کۆمیتەی ئۆرێبرووی حیزبی دێمۆوکڕاتی کوردسۆتان بە سەرپەریسۆتی کۆاک کەریۆم بۆابەکری بەرپرسۆی‬ ‫کۆمیتەی حدک لەو شاری‪ ،‬بەشداری لە کۆنگریی سااڵنەی کۆمەیەی کوردی کرد‪.‬‬ ‫کۆۆومیتە نۆۆاوچەی ئۆسۆۆتفۆلدی حۆۆدک لە نۆۆۆروێژ کۆبۆۆوونەوییەکی ئامووزشۆۆی بۆۆۆ ئەنۆۆدامانی حیۆۆزب لەو نۆۆاوچەیە پکیهکنۆۆا‪.‬‬ ‫کۆبوونەویکە بە دیقیقەیەک بکدینگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی سورخەاڵتی کوردستان‪ ،‬بە تایبەت دوایی تکیۆشەرانی کۆۆ‬ ‫کردوو‪ ،‬کاک محمد گازۆری و کاک برایم کانییە زیردیی دیستی بە کاریکانی کرد‬ ‫شاندێیی دهفتۆهری نوێنهرایۆهتی حیزبۆی دێمۆۆکراتی کوردسۆتان لۆه هۆهولکر‪ ،‬پکیهۆاتوو لۆه ئیبۆراهیم زێۆوهیی و حسۆ کۆاکیلی‬ ‫سهردانی مهیبهندی ‪3‬ی یهکیهتیی نیشتمانی کوردستانیان له ههولکر کرد و لهالیهن رزگار علۆی‪ ،‬بهرپرسۆی نۆوێێ مهیبهنۆدو‬ ‫ئهندامانی دییهی مهیبهندهوه‪ ،‬پکشوازییان لێ کرا ‪.‬‬ ‫شۆاندێیی حیزبۆۆی دێمۆۆوکڕات لۆۆه کۆنفرانسۆی ئکعۆۆدامی ‪ 4‬دا بهشۆۆدار بۆۆوو کۆه ڕۆژانۆۆی ‪ 16‬و ‪19‬ی ژانویۆۆه لهالیۆۆهن ئهنجوومۆۆهنی‬ ‫توێژهرانی ئکرانهوه لهسهر مافی ژیان و سزای مهرگ له کۆینی ئایمان گیرا‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبۆی دێمۆوکڕاتی کوردسۆتان لۆه پیرانشۆار بهبۆنۆهی هاتنۆهوهی ‪4‬ی ڕێبهنۆدان‪ ،‬سۆایرۆژی دامۆهزرانی‬ ‫کۆماری کوردستان چاالکیی تهبلیغییان کردوه‪.‬‬ ‫کۆمیسیۆنی ئامووزشی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان لهبهرهبهری ‪4‬ی رێبهندان‪ ،‬سایڕۆژی دامهزرانی کۆماری کوردستان سمینارێیی‬ ‫له ژێر ناوی " لکیدانهوهی مکژووی حیزبی دیموکراتی کوردستان" بۆ ئارش لوڕستانی‪ ،‬کادر ڕاگهیاندنی حیزب بهڕێوه برد‪.‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردستان ژماره ‪ 842‬بە کۆمەیکک بابەتی سیاسی‪ ،‬کۆۆمەاڵیەتی‪ ،‬ئەدیبۆی و هۆونەری‪ ،‬ڕاگەیانۆدراوی فەرمەییەکۆانی‬ ‫حیزب‪ ،‬هەوایی کاروچاکی کومیتە و ئۆرگانەکانی حیزب لە ناوخۆ و دیریویی واڵت کەوتە بەر دیدیی خوێنەرانی‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له بانه به چاالکیی بهربهرینی تهبلیغی بهرهو پکشوازیی هاتنهوهی ‪4‬ی‬ ‫ڕێبهندان‪ ،‬سایرۆژی دامۆهزرانی کۆمۆاری کوردسۆتان چۆوون و بهباڵوکردنۆهوهی تڕاکۆت و وێنۆهی رێبۆهرانی شۆههید‪ ،‬بۆه تایبۆهت‬ ‫پکشهوای سهرۆکۆمار لهگهڵ ئامانجهکانی کۆماری کوردستان پهیمانی وهفایان نوێ کردۆتهوه‪.‬‬

‫رێبهندان‪ ،‬سایرۆژی دامهزرانی کۆماری کوردسۆتان ‪ :‬هەر شۆەکاوی بۆێ ئۆااڵی کۆمۆاری کوردسۆتان‪ .‬سۆاڵو لە درێژیدیرانۆی رێگۆای‬ ‫پکشەوای کورد قازی محەممهد‪ .‬بهرز و پیرۆز بێ ‪4‬ی ڕێبهندان سایرۆژی دامهزرانی کۆماری کوردستان‬ ‫پەیامی دیفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ‪ 86‬سایەی دامەزراندنی کۆماری کوردسۆتان ‪ :‬لە ‪ 86‬سۆایەی‬ ‫دامەزرانی کۆمۆاری کوردسۆتان دا‪ ،‬جۆارێیی دیۆیە ویفاداریمۆان و پکۆداگریمان لە سۆەر رێگۆاو ئامانجەکۆانی ئەم کۆمۆاری و سۆەر‬ ‫کۆماری شەهید پکشەوا قازی محەممەد دووپات دیکەینەوی‪.‬‬ ‫بۆۆ بۆهرزراگرتنی شهسۆت و ههشۆۆتهمی سۆایوهگهڕی دامۆهزرانی کۆمۆاری کوردسۆۆتان‪ ،‬کۆمیسۆیۆنی تهشۆییتتی حیزبۆی دێمۆۆوکڕاتی‬ ‫کوردستان به یارمهتیی کۆمیتۆهی پشۆدهر و بتۆوێنی تهشۆییتتی ئاشۆیرای حیۆزب‪ ،‬سۆیمینارێیی بۆۆ دوکتۆور ئاسۆۆ حهسۆهن زاده‬ ‫ئهندامی ڕێبهری حیزب له شاری قهاڵدزێی باشووری کوردستان پکک هکنا‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له شاری ڕهبهتیش بهبۆنهی هاتنهوهی ‪4‬ی ڕێبهندان‪ ،‬سایرۆژی دامهزرانی‬ ‫کۆماری کوردستان بهباڵوکردنهوهی وێنهی رێبهرانی شههید و تڕاکتی پکوهندیدار به دووی رێبهندان له چهند جکگهی شار وهک‬ ‫کهمهربهندی‪ ،‬پارکی شار و شهقامی لهیتنه چاالکیی تهبلیغییان کردوه‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له مههاباد بهبۆنهی هاتنهوهی ‪4‬ی ڕێبهندان‪ ،‬سایرۆژی دامهزرانی کۆماری‬ ‫کوردستان چاالکیی تهبلیغییان کردوه‪.‬‬ ‫بهبهشۆداریی سۆۆهدان کۆۆهس لۆه کۆۆادر و پکشۆۆمهرگهکانی حیزبۆی دێمۆۆوکڕات و کۆمۆۆهیکک میۆوان یۆۆادو بیرهوهریۆۆی ‪4‬ی رێبهنۆۆدان‪،‬‬ ‫سایرۆژی دامهزرانی کۆماری کوردستان له بنیهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستاندا بهرز ڕاگیراو لهگهڵ ئامانج و‬ ‫رێبازی پکشهوا قازی محهممهد پهیمانی وهفا نوێ کرایهوه‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له سهقز به چاالکیی بهربۆهرینی تۆهبلیغی بۆهرهو پکشۆوازیی هاتنۆهوهی‬ ‫‪4‬ی ڕێبهندان‪ ،‬سایرۆژی دامهزرانی کۆماری کوردستان چوون و بهباڵو کردنهوهی تڕاکت و وێنهی رێبهرانی شههید‪ ،‬به تایبهت‬ ‫پکشهوای سهرۆکۆمار لهگهڵ ئامانجهکانی کۆماری کوردستان پهیمانی وهفایان نوێ کردۆتهوه‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫مانگی ژانویهی ‪4112 :‬‬

‫الپهرهی ‪1 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫هەیئەتکیی کۆمیتەی نۆروێژی یەکیهتی ژنانی دێموکراتی کوردستان‪ ،‬کە پکكهاتبوون لە بەرێزان ‪ ،‬مەحبوب ریحیمی‪ ،‬فەوزیە‬ ‫ئەحمەدی‪ ،‬نەمام زیرینفام و حەلیمە ئسماعیلی بەشداریان لە کۆنفراسی یەککتی ژنانی حیزبی سوسیالیست چەپی نۆۆرویژ کە‬ ‫بە ریسمی لە الیەن ئەو رێیخراوییەوی بانگهکشت کرابوون کرد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪16‬ی ژانویهی ‪4112‬‬

‫بەشۆۆی پەرویردی و راهکنۆۆانی کۆۆۆمیتەی نۆۆۆروێژی حیزبۆۆی دێمۆۆوکراتی کوردسۆۆتان بە هاوکۆۆاریی یەکیەتیۆۆی الوانۆۆی دێمۆۆوکراتی‬ ‫رۆژهەاڵتی کوردستان لە نۆروێژ سمینارێیی سیاسی بۆ بەڕێز مەریوان نستانی سەباریت بە "الوانی کورد لە دیریویی واڵت" پکک‬ ‫هکنا‪.‬‬

‫کۆمیتەی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان له نۆڕوێژ شەوی بەبۆۆنەی نوێبۆوونەویی سۆایی ‪ 4112‬زایینۆی ڕێوڕهسۆمکیی لە‬ ‫شاری ترۆندهایم بە بەشداریی کوردانی ڕۆژهەاڵت بەرێوی برد‪.‬‬ ‫له ڕێوڕهسمکک دا که به بهشداریی سهدان کهس له کادرو پکشمهرگهکانی حیزبی دێموکڕات و بنهمایهکانیان بهڕێوه چوو‪ ،‬یادو‬ ‫بیرهوهریی خوالکخۆشبوو کاک محهممهد سویتانی‪ ،‬ناسراو به محهممهد گازۆیی بهرز ڕاگیرا‪.‬‬ ‫بهڕێزمستهفا مهولوودی جیگری سیرتکری گشتی حیزب له بهرنامهی "دیداری تایبهت"ی کورد کانایدا‪ ،‬له ئاکامی دانیشتنهکانی‬ ‫ههر دوو الی دیموکرات دهدوێ‪.‬‬ ‫هەیئەتکیی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا پکكهاتوو لە دوکتور سەعید شەمس و مەولوود سواری لەگەڵ‬ ‫لۆرد ئکریك ئکفبیری‪ ,‬جکگری کۆمیتەی مافی مرۆڤ لە پارلمانی بریتانیا کۆبونەوی‪.‬‬ ‫بهڕێوه چوونی رێ و رهسۆمی ‪4‬ی ڕێبهنۆدان ‪ 86‬مۆی سۆاییادی دامۆهزرانی کۆمۆاری کوردسۆتان‪ .‬کهلۆه الیۆهن حیزبۆی دێمۆوکراتی‬ ‫کوردستان‪،‬کومیتهی ڕۆژئاوای کانادا ‪ -‬ڤانیۆڤکر‪،‬‬ ‫بهڕێز خالید عهزیزی سیرتکری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بهبۆنهی هاتنهوهی جکژنی مهولوود‪ ،‬جکژنی له داییبوونی‬ ‫حهزرهتی محهممهد پهیامکیی ڕوو به موسویمانان باڵو کردهوه‪.‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردستان ژماره ‪ 843‬بە کۆمەیکک بابەتی سیاسی‪ ،‬کۆمەاڵیەتی‪ ،‬ئەدیبۆی و هۆونەری‪ ،‬ڕاگەیانۆدراوی فەرمەییەکۆانی‬ ‫حیزب‪ ،‬هەوایی کاروچاکی کومیتە و ئۆرگانەکانی حیزب لە ناوخۆ و دیریویی واڵت کەوتە بەر دیدیی خوێنەرانی‪.‬‬ ‫دیدارێی نوێنهرایهتی حیزبی دێموکراتی کوردستان له بریتانیا لەگەڵ بەڕیزان کەمال ئامکدی بەرپرسی ناوچە و کاک خوسریو‬ ‫ئاژگەیی کارگکری ناوچە و بەرپرسی رێیخستنی ناوچەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بریتانیا‪.‬‬ ‫ژماریی ‪ 139‬گۆڤاری دنیای مندااڵن چاپ و باڵو کرایەوی‪ .‬دنیای مندااڵن‪ ،‬گۆڤارێیی مانگانەی هەمەڕینگی مندااڵنە کە ناویندی‬ ‫مندایپارێزی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باڵوی دیکاتەوی‪.‬‬ ‫بهبهشۆۆداریی بنهمایۆۆهی پکشۆۆمهرگهی کۆۆۆچیردوو کۆۆاک بۆۆرایم کانیۆۆهزهردی و سۆۆهدان کۆۆهس لۆۆه کۆۆادر و پکشۆۆمهرگهکانی حیزبۆۆی‬ ‫دێموکڕاتی کوردستان‪ ،‬رێوڕهسمی پرسهو سهرهخۆشیی خوالکخۆشبوو کاک برایم کانیهزهردی بهڕێوه چوو‪.‬‬ ‫ههیئهتکک له دۆستانی کورد و حیزبی دێموکڕات پکیهاتوو له ئکحسان قادر‪ ،‬وتهبکژی کۆنفرانسی پارته کوردستانییهکان له‬ ‫بریتانیاو پرۆفسۆر فیلیپ رۆبینس‪ ،‬لکیۆیهرهوه له بنیاتی "چاتهام هاوس" که ناوهندێیی فییریو لکیۆیینۆهوهی سۆتراتیژی و‬ ‫لۆبیگهریی بهپرستیژی بریتانیایه‪ ،‬سهردانی سیرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کردو لهالیهن ههیئهتکیی حیزب بۆه‬ ‫سهرپهرستیی خالید عهزیزی‪ ،‬سیرتکری گشتیی حیزبهوه پکشوازییان لێ کرا‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کار و چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له‌ مانگی ژانویه‌ی 2014 دا  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کار و چالاکییه‌کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له‌ مانگی ژانویه‌ی 2014 دا

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you