Issuu on Google+

‫الپهرهی ‪3 :‬‬

‫‪46‬‬

‫‪22‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪49‬‬

‫‪22‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪23‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪43‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪23‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪24‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪45‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪47‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬

‫سمینارێیی سیاسی یەشییالیی بۆ بەرێز کاک خالید عەزیزی سیریێری گشایی حیزبی دێموکرایی کوردساان بە بەشداریی زۆربەی‬ ‫ئەندامانی حیز لە سوئێد و بەشێیی بەرچاو لە ئەندامانی حیز لە واڵیەکانی فینالند و دانمارک و چەند کەسیی دیییەی لە‬ ‫ئەندامی رێبەریی حیز و کۆمیسیۆنی یەشییالیی دەرەوەی واڵیی حدک‪ ،‬لە شاری ئورێبرۆی سوئێد بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫له سهر بانگهیشای کۆمیاهی دانمارکی کۆمهڵهی زهحمهیییشانی کوردساان ههیئهیێیی حیزبی دێموکرایی کوردساان و یهکییهییی‬ ‫ژنیانی دێمییوکرایی کوردسیاان‪ ،‬پێییک هییایوو لیه هاورێیییان ڕەحمیان خییۆش ئەبییرو ‪،‬ڕەشیید قازی‪،‬سییهالح قیازی‪ ،‬خییایوو ئییارهزوو‬ ‫خالیدنژاد‪ ،‬کامران کەلهوری‪ ،‬خالید ڕەواندوست بەشداری ساڵیادی دامهزرانی کۆمهڵهیان کرد‪.‬‬ ‫لەسەر بانگهێشای کۆمەڵەی زەحمەییێشانی کوردساان‪ ،‬وەفدێیی حیزبی دێمیوکرایی کوردسیاان لە واڵییی سیوئێد‪ ،‬پێیهیایوو لە‬ ‫هاوڕێیان کەماڵ گروێسی و محێدین شەریفزادە‪ ،‬بەشداری رێورەسمی ساڵیادی دامەزرانی کۆمەڵە زەحمەیییێشانی کوردساان کرد‪.‬‬ ‫له خۆپیشاندانێیی کۆمهڵێک له کوردهکانی دانیشاووی واڵیی سویس جینایهت و سیاسهیه دژه مرۆییهکانی ڕێژیم وهک ئیعدام‪،‬‬ ‫ئهشینجە‪ ،‬بهندکردنی چاالکانی مەدەنیی کورد له ڕۆژهەاڵیی کوردساان و کوشانی کۆڵبەرەکان و کاسبیارانی کوردییان بیه هیۆی‬ ‫کۆماری ئیسالمی مهحیووم کرد‪ .‬ئهم خۆپیشاندانه له الیهن کومیاهی سویسی حیزبی دێموکڕایی کوردساان و گڕووپی ئاڕاڕایهوه‬ ‫رێک خرابوو‪،‬‬ ‫شاندێیی کۆما جڤاکێن کوردساان به سهرپهرسایی فهرحان ئامهرا‪ ،‬بهرپرسی پهیوهندییهکانی کۆما جڤاکێن کوردساان له ههرێمی‬ ‫کوردساان‪ ،‬سهردانی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساان له ههولێری کرد و لهالیهن ئیبراهیم زێوهیی نوێنهری حیزبهوه‬ ‫پێشوازییان لێیرا ‪.‬‬ ‫ههیئەیێیی ئەنجومەنی نیشامانیی کیورد لە سیووریە پێیهیایوو لە سییریێرەکانی ‪ 11‬حیزبیی ئەنیدام لەم ئەنجیوومەنە سیەردانی‬ ‫دەفاەری سیاسیی حیزبی دێموکرایی کوردساانیان کردو و لەالیەن هەیئەیێیی دەفاەری سیاسیی حیزبەوە بە سەرپەرەسایی کاک‬ ‫مساافا مەولوودی‪ ،‬جێگری سیریێری گشایی حیزبهوه پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫بهشداریی ههیئهیێیی حیزبی دێموكرایی كوردسیاان بیه سهرپهرهسیای خیایوو گواڵلیه شیهرهفكهندی هیاور لهگیهل كیا كیامران‬ ‫باڵنور‪ ،‬كاک سیامەند خوسرهوی و كا خهبات ئیبراهیمپوور ئەو ڕێوڕەسمی خەاڵیی کانوونی پارێزەرانی ئەمرییا له یهكێك له‬ ‫سالۆنهكانی دادگای فیدرالی نیویۆر که درا بە دادوەری دادگای مییۆنۆ ‪.‬‬ ‫ویووێژی ماڵپەری خۆرهەاڵت نیو دهگهڵ بەڕێز مساەفا شەلماشی ئەندامی دەفاەری سیاسی و بهر پرسی دهرهوهی واڵیی حیزبی‬ ‫دیمۆکرایی کوردساان لە مەر دۆسیەی یەکگرینەوەی‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵپهڕی کوردساان و کورد و حدک میدیا‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪13‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪15‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪15‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪18‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪18‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪17‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪45‬‬

‫‪16‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪48‬‬

‫‪19‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪47‬‬

‫‪41‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬

‫کۆمیاهی ناوهندیی ههڵبژێراوی کۆنگرهی پازدهی حیزبی دێموکڕایی کوردساان نۆههمین پلینۆمی خۆی بیه بهشیداریی ئهنیدامانی‬ ‫ئهسڵی و جێگر و راوێژکار و بهرپرسانی بهشێک له ئۆرگانهکانی حیز بهڕێوه برد‪.‬‬ ‫بهشی پهروهرده و راهێنیانی کۆمیایهی حییز لیه نیۆروێژ‪ ،‬کۆبوونهوهییهکی سیهبارهت بیه “میادده سیڕکهرهکان ‪ -‬هۆکیار‪ ،‬زهرهر و‬ ‫ئاکامهکانی" بۆ بهڕێز هاشم رۆساهمی پێیهێنا‪.‬‬ ‫کۆمیسیۆنی فێرکردن و پهروهردهی حیزبیی دێمیوکڕایی کوردسیاان بهبۆنیهی کۆییایی هیاینی پلینیۆمی نۆییهمی حیزبیی دێمیوکڕاتو‬ ‫شییردنهوهی با و بڕیارو پهسندکراوهکانی پلینۆم کۆبوونهوهیهکی بۆ کاک خالید عهزیزی‪ ،‬سیریێری گشایی حیز پێک هێنا‪.‬‬ ‫ویییووێژ راسییاەخۆ دا لە کەنییاڵی ڕووداو لییه گییهڵ بەڕیییز کییاوە ئییاهەنگەری‪ ،‬ئەنییدامی کییۆمیاەی ناوەنییدی حیزبییی دێمییوکرایی‬ ‫کوردساان سهبارهت ‪44‬ی ڕێبهندانی ساڵڕۆژی بە ئاکام گەشانی شۆڕشی گەالنی ئێران‪ ،‬کە لە الیەن دەسەالت بەدەساانی ئێساای‬ ‫ئێرانەوە بە یااڵن برا‪.‬‬ ‫شاندێیی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساان له ههولێر پێیهیایوو لیه ئیبیراهیم زێیوهیی‪ ،‬نوێنیهری حییز لیه هیهولێرو‬ ‫حهسهن کاکیلی‪ ،‬کادری پێوهندییهکان سهردانی بهشی پهیوهندییهکانی سازمانی خیهبایی کوردسیاانی ئێرانییان کیردو لیه الییهن‬ ‫کامیل نورانی فهر‪ ،‬بهرپرسی پهیوهندییهکانی سازمانی خهبایهوه پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫سیریێری گشایی حیزبی دێموکڕایی کوردساان رێزدار خالید عهزیزی له ویووێژێک دا لهگهڵ کانانی ئاسمانیی‪ NRT‬ی ییشیی‬ ‫خساه سهر باردودۆخی سیاسی‪ ،‬کۆمهاڵیهیی و ئابووریی ئێران دوای ‪ 35‬ساڵ هاینهسهر کاری کۆماری ئیسالمی‪.‬‬ ‫‪121‬مین ژمارەی گۆڤاری دنیای مدااڵن‪ ،‬بە کۆمەڵێک بابەیی سەرنج ڕاکێش و مندااڵنەی رەنگاوڕەنگ‪ ،‬هۆنراوەی کورد‪ ،‬ڕێنوێنی و‬ ‫ناساندن و هەروەها بە چەندین وێنەی دەسایێشی مندااڵنی کوردەوە‪ ،‬کەویە بەر دیدەی خوێنەرانەی‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی حیزبی دێموکڕایی کوردسیاان کیۆمیاەی ئیویریش بە سەرپەرسیای کیاک عەلیی میازودچی و خیایوو بەهیار هەمزەنیژاد‬ ‫بەرپرسی بەشی پەیوەندیەکان و کوروش حاجی رەشیدی بەشداریان لە سمینارێیی نووسەری بەناوبانگ و دۆسای دێرینیی گەلیی‬ ‫کورد‪ ،‬بەرێز دکاور ئیسماعیل بێشیچی دا کرد‪.‬‬ ‫کۆمیایهی حیزبیی دێمییوکرایی کوردسیاان لیه واڵیییی دانمیارک بییه بهشیداری بەشیێیی بەرچییاوی ئەنیدامانی حیییز لەو واڵیە و بە‬ ‫چاوەدێری نوێنهرانی کومسیۆنی یهشییالت و کومسیۆنی چاوهدیری به سهر بهرنامه و ئهساسنامهی حیزبدا‪ ،‬کۆنفرانسی خیۆی بیۆ‬ ‫نوی کردنهوهی کومیاه گشای لهو واڵیه بەڕێوەبرد‪.‬‬ ‫بهشداریی کۆمیاەی رۆژهەاڵیی ئەمرییای حیزبی دێموکڕایی کوردساان له یادی ‪ 23‬ساڵەی رووداوی سیاکەل له شیاری هێرنیدنی‬ ‫ویرجینیا‪ ،‬کهلەالیەن ڕێیخراوی چرییە فیداییەکانی خەلقی ئیران ‪ -‬لقی ئەمرییا بهرێوهچوو‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی کۆمیاەی حیزبی دێموکرایی کوردساان کۆمیاەی ئویریش لە ڕێورەسمی ساڵیادی شەهیدانی حیزبی شیوعی کوردساان دا‬ ‫بەشداریان کرد‪.‬‬ ‫لە سەر بانگهێشای فەرمی‪ ،‬کۆمیاەی دانمارکی ڕێیخراوی کوردساانی حیزبی کۆمۆنیسای ئێران " کیۆمەلە"‪ ،‬هەیئەیێییی کیۆمیاەی‬ ‫حیزبی دێموکرایی کوردساان لە دانمارک‪ ،‬پێیهایوو لە بەڕێزان‪ :‬عومهر شێخهنژاد‪ ،‬سمیۆ محمودزاده و سهید حامید بلیامه‪ ،‬لە‬ ‫ڕێوڕەسمی ‪48‬ی ڕێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆمەڵە دا بەشدارییان کرد‪.‬‬ ‫بهیاننامیهی پێشییوازی دەفییاەری سیاسییی حیزبییی دێمییوکرایی کوردسییاان لییه ڕۆژی جیهییانیی زمییانی داییییدا ‪ :‬حیزبییی دێمییوکرایی‬ ‫کوردساان‪ ،‬له سهرهیای دامهزرانییهوه یا ئێساا‪ ،‬به ڕهسیمی ناسیینی زمیانی کیوردی و خوێنیدن بیهو زمانیهی ‪ ،‬وهک ییهکێک لیه‬ ‫گرنگارین داخوازه کانی خهڵیی کوردساان‪ ،‬سهیر کردوه‪.‬‬ ‫شاندێیی حیزبی زهحمهییێشانی کوردساان پێیهایوو له کاک هیوا سهید سهلیم‪ ،‬ئهندامی دهساهی ئهنجومهنی کارگێڕ و‪ ،‬ههڤاڵ‬ ‫عهبدوڵاڵو کاکه ڕهش رهسوڵ له بهشی پێوهندییهکانی زهحمهییێشان سهردانی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساانیان له‬ ‫شاری ههولێر کرد و لهالیهن ئیبراهیم زێوهیی‪ ،‬نوێنهری حیزبهوه پێشوازییان لێ کرا ‪.‬‬ ‫ڕۆژنییامەی کوردسییاان ژمییاره ‪ ،848‬ئۆرگییانی حیزبییی دێمییوکرایی کوردسییاان‪ ،‬بە کۆمەڵێییک بییابەت و ویییاری سیاسییی‪ ،‬ئییابووری‪،‬‬ ‫کیۆمەاڵیەیی و ئەدەبیی و هییونەری و هەروەهیا بەیاننیامە و ڕاگەیینییدراوە ڕەسیمییەکانی حییز ‪ ،‬هەواڵییی کاروچیاالکی کییومیاە و‬ ‫ئۆرگانەییانی حدک لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەویە بەر دیدەی خوێنەرانەی‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکرایی کوردساان له سهردهشت و ڕهبیهت بیه بیاڵو کردنیهوهی بهیاننامیهی حیزبیی دێمیوکڕایی‬ ‫کوردساان بهبۆنهی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک و یڕاکت و وێنهی یهبلیغیی حیز بهو بۆنهیه ڕێزیان لیه ڕۆژی جیهیانیی زمیانی‬ ‫زگماکی گریوه‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬ ‫بە بەشداری بنەماڵە و ئەندامانی حیزبیی دێمیوکرایی کوردسیاان و بەشیێیی بەرچیاو لە دۆسیاانی حییز و کیوردانی دانیشیاوی‬ ‫واڵیی ئاڵمان‪ ،‬ڕێورهسمێک به بۆنهی ‪ 86‬مین ساڵیادی دامهزرانی کۆماری کوردساان بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫رێورەسمێیی پرشیۆ بە بۆنەی ‪ 86‬مین ساڵ یادی دامەزرانی کۆماری کوردساان‪ ،‬لە شاری گریوە ی ناوچەی شیلەندی دانمارک‪ ,‬بە‬ ‫بەشداری ڕادەیەکی زۆر لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکڕایی کوردساان لە واڵیە بە رێوەچوو‪.‬‬ ‫لە سەربانگهێشییای رەسییمی ڕێیخییراوی حیزبییی کمونیسییای ئێییران‪ ،‬کییۆمەڵە‪ ،‬هەیئەیێیییی کییومیاەی سییوئێدی حیزبییی ێیمییوکرایی‬ ‫کوردساان‪ ،‬پێیهایوو له هاوڕێیان کاک فایح ئارەش و حەسەن ئەهوەن بەشدارییان لە ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆمەڵە کرد‪.‬‬ ‫رۆژی رابردوو هەیئەیێیی حیزبی دێمیوکرایی کوردسیاان پێیهیایوو لیه حهسیهن قیادرزاده و عومیهر باڵیهکی ئهنیدامانی دهفایهری‬ ‫سیاسی و برایم زیوهیی ئهندامی کۆمیاهی ناوهندیی حیزبی دیموکرایی کوردساان‪ ،‬سەردانی بارەگای ئهنجوومهنی نیشامانی کوردی‬ ‫سووریەیان کردو لە الیهن کومیاهی هاوکاریی ئهنجوومهنی نیشامانی پێشوازییان لێیرا‪.‬‬ ‫كۆمیاهی یرۆندهایمی حیزبی دێموكرایی كوردساان و یهکیهیی الوانی دێمیوکرایی رۆژهیهاڵیی کوردسیاان بیه هاوکیاری یهکییهیی‬ ‫ژنانی دێموکرایی کوردساان‪ ،‬بۆ رێز گرین له ‪ 86‬ههمین ساڵڕۆژی دامهزرانی كۆماری كوردساان‪ ،‬ئاههنگێیی بهشیۆیان له شاری‬ ‫یرۆندهایم پێیهێنا‪.‬‬ ‫کۆمیاەی هاوکاری حیزبە کوردساانیەکان یهک لیهوان حیزبیی دێمیوکرایی کوردسیاان‪ ،‬لە مەلبەنیدی رۆشینبیری کیورد لە لەنیدەن‬ ‫ڕێوڕەسمێیی پڕ شیۆ بە بۆنەی ‪4‬ی ڕێبەندان‪86 ،‬مین ساڵەوەگەڕی دامەزرانی کۆماری کوردساان بەڕێوە برد‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی حیزبی دێموکرایی کوردساان پێیهایوو له حهسهن قادرزاده و عومهر باڵیهکی ئهنیدامانی دهفایهری سیاسیی و بیرایم‬ ‫زیوهیی ئهندامی کومیاهی ناوهندیی حیزبی دێموکرایی کوردساان‪ ،‬سەردانی بارەگیای ئهنجوومیهنی نیشیامانی کیوردی سیووریەیان‬ ‫کردو لە الیهن کۆمیاهی هاوکاریی ئهنجوومهنی نیشامانی پێشوازییان لێیرا‪.‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردساان ژمیاره ‪ 845‬بە کۆمەڵێیک بیابەیی سیاسیی‪ ،‬کیۆمەاڵیەیی‪ ،‬ئەدەبیی و هیونەری‪ ،‬ڕاگەیانیدراوە فەرمەییەکیانی‬ ‫حیز ‪ ،‬هەواڵی کاروچاکی کومیاە و ئۆرگانەکانی حیز لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەویە بەر دیدەی خوێنەرانی‪.‬‬ ‫شاندێیی بزووینهوهی چاکسازیی کوردی سووریه پێیهایوو لیه حیوا عهگیید و جیدعان علیی سیهردانی دهفایهری نوێنهراییهییی‬ ‫حیزبییی دیمییۆکرایی کوردسییاان لییه هییهولێریان کییردو لییه الیییهن ئیبییراهیم زێییوهیی‪ ،‬نوێنییهری حیییز و حهسیین کییاکیلی‪ ،‬کییادری‬ ‫پێوهندییهکانی حیزبهوه پێشوازییان لێیرا ‪.‬‬ ‫شاندێیی پاریی یهکێای دێمۆکرایی سووریه پهیهده به سهرپهرسایی جهعفیهر عیهکاش‪ ،‬بهرپرسیی پێوهندیییهکانی پهییهده لیه‬ ‫ههرێمی کوردساان سهردانی دهفاهری نوێنهرایهیی حیزبیی دێمیۆکرایی کوردسیاان لیه شیاری هیهولێریان کیردو‪ ،‬لهالییهن شیاندی‬ ‫حیز پێیهیایوو لیه ئیبیراهیم زێیوهیی‪ ،‬بهپرسیی پێوهندیییهکانی حییز لیه هیهولێرو حسین کیاکیلی‪ ،‬کیادری پێوهندییهکانیهوه‬ ‫پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫ههیئییهیێیی حیزبییی دێمییۆکرایی کوردسییاان بییه سهرپهرسییایی بەڕێییز خالییید عییهزیزی‪ ،‬سیییریێری گشییایی حیییز ‪ ،‬بییه مهبهسییای‬ ‫پیرۆزبایی ‪41‬مین ساڵیادی دامهزرانی یهکگریووی ئیسالمیی کوردساان‪ ،‬سهردانی بارهگای مهکاهبی سیاسیی یهکگریووی ئیسالمی‬ ‫له ههولێریان کرد و له الیهن مامۆساا محمد فرج ئهمینداری گشایی یهکگریوو‪ ،‬پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬


کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کاروچالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی فێوریه‌ی 2014 دا.