Page 1

‫الپهرهی ‪3 :‬‬

‫‪46‬‬

‫‪22‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪49‬‬

‫‪22‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪23‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪43‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪23‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪24‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪45‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪47‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬

‫سمینارێیی سیاسی یەشییالیی بۆ بەرێز کاک خالید عەزیزی سیریێری گشایی حیزبی دێموکرایی کوردساان بە بەشداریی زۆربەی‬ ‫ئەندامانی حیز لە سوئێد و بەشێیی بەرچاو لە ئەندامانی حیز لە واڵیەکانی فینالند و دانمارک و چەند کەسیی دیییەی لە‬ ‫ئەندامی رێبەریی حیز و کۆمیسیۆنی یەشییالیی دەرەوەی واڵیی حدک‪ ،‬لە شاری ئورێبرۆی سوئێد بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫له سهر بانگهیشای کۆمیاهی دانمارکی کۆمهڵهی زهحمهیییشانی کوردساان ههیئهیێیی حیزبی دێموکرایی کوردساان و یهکییهییی‬ ‫ژنیانی دێمییوکرایی کوردسیاان‪ ،‬پێییک هییایوو لیه هاورێیییان ڕەحمیان خییۆش ئەبییرو ‪،‬ڕەشیید قازی‪،‬سییهالح قیازی‪ ،‬خییایوو ئییارهزوو‬ ‫خالیدنژاد‪ ،‬کامران کەلهوری‪ ،‬خالید ڕەواندوست بەشداری ساڵیادی دامهزرانی کۆمهڵهیان کرد‪.‬‬ ‫لەسەر بانگهێشای کۆمەڵەی زەحمەییێشانی کوردساان‪ ،‬وەفدێیی حیزبی دێمیوکرایی کوردسیاان لە واڵییی سیوئێد‪ ،‬پێیهیایوو لە‬ ‫هاوڕێیان کەماڵ گروێسی و محێدین شەریفزادە‪ ،‬بەشداری رێورەسمی ساڵیادی دامەزرانی کۆمەڵە زەحمەیییێشانی کوردساان کرد‪.‬‬ ‫له خۆپیشاندانێیی کۆمهڵێک له کوردهکانی دانیشاووی واڵیی سویس جینایهت و سیاسهیه دژه مرۆییهکانی ڕێژیم وهک ئیعدام‪،‬‬ ‫ئهشینجە‪ ،‬بهندکردنی چاالکانی مەدەنیی کورد له ڕۆژهەاڵیی کوردساان و کوشانی کۆڵبەرەکان و کاسبیارانی کوردییان بیه هیۆی‬ ‫کۆماری ئیسالمی مهحیووم کرد‪ .‬ئهم خۆپیشاندانه له الیهن کومیاهی سویسی حیزبی دێموکڕایی کوردساان و گڕووپی ئاڕاڕایهوه‬ ‫رێک خرابوو‪،‬‬ ‫شاندێیی کۆما جڤاکێن کوردساان به سهرپهرسایی فهرحان ئامهرا‪ ،‬بهرپرسی پهیوهندییهکانی کۆما جڤاکێن کوردساان له ههرێمی‬ ‫کوردساان‪ ،‬سهردانی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساان له ههولێری کرد و لهالیهن ئیبراهیم زێوهیی نوێنهری حیزبهوه‬ ‫پێشوازییان لێیرا ‪.‬‬ ‫ههیئەیێیی ئەنجومەنی نیشامانیی کیورد لە سیووریە پێیهیایوو لە سییریێرەکانی ‪ 11‬حیزبیی ئەنیدام لەم ئەنجیوومەنە سیەردانی‬ ‫دەفاەری سیاسیی حیزبی دێموکرایی کوردساانیان کردو و لەالیەن هەیئەیێیی دەفاەری سیاسیی حیزبەوە بە سەرپەرەسایی کاک‬ ‫مساافا مەولوودی‪ ،‬جێگری سیریێری گشایی حیزبهوه پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫بهشداریی ههیئهیێیی حیزبی دێموكرایی كوردسیاان بیه سهرپهرهسیای خیایوو گواڵلیه شیهرهفكهندی هیاور لهگیهل كیا كیامران‬ ‫باڵنور‪ ،‬كاک سیامەند خوسرهوی و كا خهبات ئیبراهیمپوور ئەو ڕێوڕەسمی خەاڵیی کانوونی پارێزەرانی ئەمرییا له یهكێك له‬ ‫سالۆنهكانی دادگای فیدرالی نیویۆر که درا بە دادوەری دادگای مییۆنۆ ‪.‬‬ ‫ویووێژی ماڵپەری خۆرهەاڵت نیو دهگهڵ بەڕێز مساەفا شەلماشی ئەندامی دەفاەری سیاسی و بهر پرسی دهرهوهی واڵیی حیزبی‬ ‫دیمۆکرایی کوردساان لە مەر دۆسیەی یەکگرینەوەی‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵپهڕی کوردساان و کورد و حدک میدیا‬

‫‪Page : 3‬‬


‫الپهرهی ‪4 :‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪13‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪15‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪41‬‬

‫‪15‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪44‬‬

‫‪18‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪43‬‬

‫‪18‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪42‬‬

‫‪17‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪45‬‬

‫‪16‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪48‬‬

‫‪19‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪47‬‬

‫‪41‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬

‫کۆمیاهی ناوهندیی ههڵبژێراوی کۆنگرهی پازدهی حیزبی دێموکڕایی کوردساان نۆههمین پلینۆمی خۆی بیه بهشیداریی ئهنیدامانی‬ ‫ئهسڵی و جێگر و راوێژکار و بهرپرسانی بهشێک له ئۆرگانهکانی حیز بهڕێوه برد‪.‬‬ ‫بهشی پهروهرده و راهێنیانی کۆمیایهی حییز لیه نیۆروێژ‪ ،‬کۆبوونهوهییهکی سیهبارهت بیه “میادده سیڕکهرهکان ‪ -‬هۆکیار‪ ،‬زهرهر و‬ ‫ئاکامهکانی" بۆ بهڕێز هاشم رۆساهمی پێیهێنا‪.‬‬ ‫کۆمیسیۆنی فێرکردن و پهروهردهی حیزبیی دێمیوکڕایی کوردسیاان بهبۆنیهی کۆییایی هیاینی پلینیۆمی نۆییهمی حیزبیی دێمیوکڕاتو‬ ‫شییردنهوهی با و بڕیارو پهسندکراوهکانی پلینۆم کۆبوونهوهیهکی بۆ کاک خالید عهزیزی‪ ،‬سیریێری گشایی حیز پێک هێنا‪.‬‬ ‫ویییووێژ راسییاەخۆ دا لە کەنییاڵی ڕووداو لییه گییهڵ بەڕیییز کییاوە ئییاهەنگەری‪ ،‬ئەنییدامی کییۆمیاەی ناوەنییدی حیزبییی دێمییوکرایی‬ ‫کوردساان سهبارهت ‪44‬ی ڕێبهندانی ساڵڕۆژی بە ئاکام گەشانی شۆڕشی گەالنی ئێران‪ ،‬کە لە الیەن دەسەالت بەدەساانی ئێساای‬ ‫ئێرانەوە بە یااڵن برا‪.‬‬ ‫شاندێیی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساان له ههولێر پێیهیایوو لیه ئیبیراهیم زێیوهیی‪ ،‬نوێنیهری حییز لیه هیهولێرو‬ ‫حهسهن کاکیلی‪ ،‬کادری پێوهندییهکان سهردانی بهشی پهیوهندییهکانی سازمانی خیهبایی کوردسیاانی ئێرانییان کیردو لیه الییهن‬ ‫کامیل نورانی فهر‪ ،‬بهرپرسی پهیوهندییهکانی سازمانی خهبایهوه پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫سیریێری گشایی حیزبی دێموکڕایی کوردساان رێزدار خالید عهزیزی له ویووێژێک دا لهگهڵ کانانی ئاسمانیی‪ NRT‬ی ییشیی‬ ‫خساه سهر باردودۆخی سیاسی‪ ،‬کۆمهاڵیهیی و ئابووریی ئێران دوای ‪ 35‬ساڵ هاینهسهر کاری کۆماری ئیسالمی‪.‬‬ ‫‪121‬مین ژمارەی گۆڤاری دنیای مدااڵن‪ ،‬بە کۆمەڵێک بابەیی سەرنج ڕاکێش و مندااڵنەی رەنگاوڕەنگ‪ ،‬هۆنراوەی کورد‪ ،‬ڕێنوێنی و‬ ‫ناساندن و هەروەها بە چەندین وێنەی دەسایێشی مندااڵنی کوردەوە‪ ،‬کەویە بەر دیدەی خوێنەرانەی‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی حیزبی دێموکڕایی کوردسیاان کیۆمیاەی ئیویریش بە سەرپەرسیای کیاک عەلیی میازودچی و خیایوو بەهیار هەمزەنیژاد‬ ‫بەرپرسی بەشی پەیوەندیەکان و کوروش حاجی رەشیدی بەشداریان لە سمینارێیی نووسەری بەناوبانگ و دۆسای دێرینیی گەلیی‬ ‫کورد‪ ،‬بەرێز دکاور ئیسماعیل بێشیچی دا کرد‪.‬‬ ‫کۆمیایهی حیزبیی دێمییوکرایی کوردسیاان لیه واڵیییی دانمیارک بییه بهشیداری بەشیێیی بەرچییاوی ئەنیدامانی حیییز لەو واڵیە و بە‬ ‫چاوەدێری نوێنهرانی کومسیۆنی یهشییالت و کومسیۆنی چاوهدیری به سهر بهرنامه و ئهساسنامهی حیزبدا‪ ،‬کۆنفرانسی خیۆی بیۆ‬ ‫نوی کردنهوهی کومیاه گشای لهو واڵیه بەڕێوەبرد‪.‬‬ ‫بهشداریی کۆمیاەی رۆژهەاڵیی ئەمرییای حیزبی دێموکڕایی کوردساان له یادی ‪ 23‬ساڵەی رووداوی سیاکەل له شیاری هێرنیدنی‬ ‫ویرجینیا‪ ،‬کهلەالیەن ڕێیخراوی چرییە فیداییەکانی خەلقی ئیران ‪ -‬لقی ئەمرییا بهرێوهچوو‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی کۆمیاەی حیزبی دێموکرایی کوردساان کۆمیاەی ئویریش لە ڕێورەسمی ساڵیادی شەهیدانی حیزبی شیوعی کوردساان دا‬ ‫بەشداریان کرد‪.‬‬ ‫لە سەر بانگهێشای فەرمی‪ ،‬کۆمیاەی دانمارکی ڕێیخراوی کوردساانی حیزبی کۆمۆنیسای ئێران " کیۆمەلە"‪ ،‬هەیئەیێییی کیۆمیاەی‬ ‫حیزبی دێموکرایی کوردساان لە دانمارک‪ ،‬پێیهایوو لە بەڕێزان‪ :‬عومهر شێخهنژاد‪ ،‬سمیۆ محمودزاده و سهید حامید بلیامه‪ ،‬لە‬ ‫ڕێوڕەسمی ‪48‬ی ڕێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆمەڵە دا بەشدارییان کرد‪.‬‬ ‫بهیاننامیهی پێشییوازی دەفییاەری سیاسییی حیزبییی دێمییوکرایی کوردسییاان لییه ڕۆژی جیهییانیی زمییانی داییییدا ‪ :‬حیزبییی دێمییوکرایی‬ ‫کوردساان‪ ،‬له سهرهیای دامهزرانییهوه یا ئێساا‪ ،‬به ڕهسیمی ناسیینی زمیانی کیوردی و خوێنیدن بیهو زمانیهی ‪ ،‬وهک ییهکێک لیه‬ ‫گرنگارین داخوازه کانی خهڵیی کوردساان‪ ،‬سهیر کردوه‪.‬‬ ‫شاندێیی حیزبی زهحمهییێشانی کوردساان پێیهایوو له کاک هیوا سهید سهلیم‪ ،‬ئهندامی دهساهی ئهنجومهنی کارگێڕ و‪ ،‬ههڤاڵ‬ ‫عهبدوڵاڵو کاکه ڕهش رهسوڵ له بهشی پێوهندییهکانی زهحمهییێشان سهردانی نوێنهرایهییی حیزبی دێمۆکرایی کوردساانیان له‬ ‫شاری ههولێر کرد و لهالیهن ئیبراهیم زێوهیی‪ ،‬نوێنهری حیزبهوه پێشوازییان لێ کرا ‪.‬‬ ‫ڕۆژنییامەی کوردسییاان ژمییاره ‪ ،848‬ئۆرگییانی حیزبییی دێمییوکرایی کوردسییاان‪ ،‬بە کۆمەڵێییک بییابەت و ویییاری سیاسییی‪ ،‬ئییابووری‪،‬‬ ‫کیۆمەاڵیەیی و ئەدەبیی و هییونەری و هەروەهیا بەیاننیامە و ڕاگەیینییدراوە ڕەسیمییەکانی حییز ‪ ،‬هەواڵییی کاروچیاالکی کییومیاە و‬ ‫ئۆرگانەییانی حدک لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەویە بەر دیدەی خوێنەرانەی‪.‬‬ ‫ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکرایی کوردساان له سهردهشت و ڕهبیهت بیه بیاڵو کردنیهوهی بهیاننامیهی حیزبیی دێمیوکڕایی‬ ‫کوردساان بهبۆنهی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک و یڕاکت و وێنهی یهبلیغیی حیز بهو بۆنهیه ڕێزیان لیه ڕۆژی جیهیانیی زمیانی‬ ‫زگماکی گریوه‪.‬‬

‫‪Page : 2‬‬


‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪1 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬ی فێوریهی ‪4112‬‬

‫مانگی فێوریهی ‪4112 :‬‬ ‫بە بەشداری بنەماڵە و ئەندامانی حیزبیی دێمیوکرایی کوردسیاان و بەشیێیی بەرچیاو لە دۆسیاانی حییز و کیوردانی دانیشیاوی‬ ‫واڵیی ئاڵمان‪ ،‬ڕێورهسمێک به بۆنهی ‪ 86‬مین ساڵیادی دامهزرانی کۆماری کوردساان بەڕێوە چوو‪.‬‬ ‫رێورەسمێیی پرشیۆ بە بۆنەی ‪ 86‬مین ساڵ یادی دامەزرانی کۆماری کوردساان‪ ،‬لە شاری گریوە ی ناوچەی شیلەندی دانمارک‪ ,‬بە‬ ‫بەشداری ڕادەیەکی زۆر لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکڕایی کوردساان لە واڵیە بە رێوەچوو‪.‬‬ ‫لە سەربانگهێشییای رەسییمی ڕێیخییراوی حیزبییی کمونیسییای ئێییران‪ ،‬کییۆمەڵە‪ ،‬هەیئەیێیییی کییومیاەی سییوئێدی حیزبییی ێیمییوکرایی‬ ‫کوردساان‪ ،‬پێیهایوو له هاوڕێیان کاک فایح ئارەش و حەسەن ئەهوەن بەشدارییان لە ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆمەڵە کرد‪.‬‬ ‫رۆژی رابردوو هەیئەیێیی حیزبی دێمیوکرایی کوردسیاان پێیهیایوو لیه حهسیهن قیادرزاده و عومیهر باڵیهکی ئهنیدامانی دهفایهری‬ ‫سیاسی و برایم زیوهیی ئهندامی کۆمیاهی ناوهندیی حیزبی دیموکرایی کوردساان‪ ،‬سەردانی بارەگای ئهنجوومهنی نیشامانی کوردی‬ ‫سووریەیان کردو لە الیهن کومیاهی هاوکاریی ئهنجوومهنی نیشامانی پێشوازییان لێیرا‪.‬‬ ‫كۆمیاهی یرۆندهایمی حیزبی دێموكرایی كوردساان و یهکیهیی الوانی دێمیوکرایی رۆژهیهاڵیی کوردسیاان بیه هاوکیاری یهکییهیی‬ ‫ژنانی دێموکرایی کوردساان‪ ،‬بۆ رێز گرین له ‪ 86‬ههمین ساڵڕۆژی دامهزرانی كۆماری كوردساان‪ ،‬ئاههنگێیی بهشیۆیان له شاری‬ ‫یرۆندهایم پێیهێنا‪.‬‬ ‫کۆمیاەی هاوکاری حیزبە کوردساانیەکان یهک لیهوان حیزبیی دێمیوکرایی کوردسیاان‪ ،‬لە مەلبەنیدی رۆشینبیری کیورد لە لەنیدەن‬ ‫ڕێوڕەسمێیی پڕ شیۆ بە بۆنەی ‪4‬ی ڕێبەندان‪86 ،‬مین ساڵەوەگەڕی دامەزرانی کۆماری کوردساان بەڕێوە برد‪.‬‬ ‫هەیئەیێیی حیزبی دێموکرایی کوردساان پێیهایوو له حهسهن قادرزاده و عومهر باڵیهکی ئهنیدامانی دهفایهری سیاسیی و بیرایم‬ ‫زیوهیی ئهندامی کومیاهی ناوهندیی حیزبی دێموکرایی کوردساان‪ ،‬سەردانی بارەگیای ئهنجوومیهنی نیشیامانی کیوردی سیووریەیان‬ ‫کردو لە الیهن کۆمیاهی هاوکاریی ئهنجوومهنی نیشامانی پێشوازییان لێیرا‪.‬‬ ‫ڕۆژنامەی کوردساان ژمیاره ‪ 845‬بە کۆمەڵێیک بیابەیی سیاسیی‪ ،‬کیۆمەاڵیەیی‪ ،‬ئەدەبیی و هیونەری‪ ،‬ڕاگەیانیدراوە فەرمەییەکیانی‬ ‫حیز ‪ ،‬هەواڵی کاروچاکی کومیاە و ئۆرگانەکانی حیز لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەویە بەر دیدەی خوێنەرانی‪.‬‬ ‫شاندێیی بزووینهوهی چاکسازیی کوردی سووریه پێیهایوو لیه حیوا عهگیید و جیدعان علیی سیهردانی دهفایهری نوێنهراییهییی‬ ‫حیزبییی دیمییۆکرایی کوردسییاان لییه هییهولێریان کییردو لییه الیییهن ئیبییراهیم زێییوهیی‪ ،‬نوێنییهری حیییز و حهسیین کییاکیلی‪ ،‬کییادری‬ ‫پێوهندییهکانی حیزبهوه پێشوازییان لێیرا ‪.‬‬ ‫شاندێیی پاریی یهکێای دێمۆکرایی سووریه پهیهده به سهرپهرسایی جهعفیهر عیهکاش‪ ،‬بهرپرسیی پێوهندیییهکانی پهییهده لیه‬ ‫ههرێمی کوردساان سهردانی دهفاهری نوێنهرایهیی حیزبیی دێمیۆکرایی کوردسیاان لیه شیاری هیهولێریان کیردو‪ ،‬لهالییهن شیاندی‬ ‫حیز پێیهیایوو لیه ئیبیراهیم زێیوهیی‪ ،‬بهپرسیی پێوهندیییهکانی حییز لیه هیهولێرو حسین کیاکیلی‪ ،‬کیادری پێوهندییهکانیهوه‬ ‫پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬ ‫ههیئییهیێیی حیزبییی دێمییۆکرایی کوردسییاان بییه سهرپهرسییایی بەڕێییز خالییید عییهزیزی‪ ،‬سیییریێری گشییایی حیییز ‪ ،‬بییه مهبهسییای‬ ‫پیرۆزبایی ‪41‬مین ساڵیادی دامهزرانی یهکگریووی ئیسالمیی کوردساان‪ ،‬سهردانی بارهگای مهکاهبی سیاسیی یهکگریووی ئیسالمی‬ ‫له ههولێریان کرد و له الیهن مامۆساا محمد فرج ئهمینداری گشایی یهکگریوو‪ ،‬پێشوازییان لێ کرا‪.‬‬

‫‪Page : 1‬‬

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کاروچالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی فێوریه‌ی 2014 دا.  

کۆبه‌ندی به‌شێک له‌ کاروچالاکییه‌کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له‌ مانگی فێوریه‌ی 2014 دا.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you