Page 1

KURDISTAN The Organ of Kurdistan Democratic Party-Iran

NO: 615

7 September 2013

ÓĤëÕĥōʼĤËĩÜň¶ÏôêæuĢËÕðæêīµvňĠËĤìĪêĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæÌíà»ËĩÕōËðÌĪ

ëä¾Ğŵ

ĢÊëōʼÕŎĥĠÊ»ËĩĤÊçĤìêæêçåĠæÊīĠĢËð¾ħŎĩÔ

ëä¾Ğŵ

êËÕõĘìÊ»ëŎ¹īĝÜĢīŎñĤÊīĥĘ Ģ¾ÒÊìËÝĠĪ¼ĉġÜ (–ž çáÕĠěĝĠĢËĠìËð¼ĠīġĈćġÝĠ–ž™ëÏĠËðæžÌīùĠ êËÕõĘ ìÊ »ëŎ¹īĝÜ ħÎ þīÎëĠ ħġŎġü æÊæêÊëĔ ģÕĠ ¼ĠīġĈ ćġÝĠ ÊëĤ¾æÊæêÊëĔĢËġĨ––ĦæËĠÍÜīĠħÎĪÍōīùÔÊê —• çŎðīĤ± ¼ĉġÜ »ÊëÎæÊæêÊëĔæêÊé¹¼ĠĚĪæîëÕðæêæĒËáĜÊĪÍōīùÔĪ“ËýĠÊ»ÊëÎ çŎðīĤ± ¼ĉġÜêËÕõĘìÊ»ëŎ¹īĝÜ ħĝŎðīÎçáÕĠěĝĠĢËĠìËðćġÝĠħęĥōÊģÕĐë¹ëąĤêæËÎçĨËĉÕĠ»ËĨĎëĀ êËÕõĘħĘħÕôÊæĞĹĈÊæīä–ž™›ëÏĠËðæ––âêīĠ› – ĦêËġôħĠËĥĉāĔ æīô¼ĠÌËęÔêÊěĝġĜÊģŎÎĒīĕàħÎÓÏñĤħĘÓðʼÕōËĥÜ çŎðīĤ± ¼ĉġÜ Êê¼ĝġĈģŎĥ¯ĢçġÕĠ»ËŎĤæĪĦæīÎěĝĠĢËĠìËðçùĕĠĪÞĪêĎĹäëÎĪ ÒÊêËñäěġĈģōÊãōêËÔ»ËĨĦêĪæĞËġÔêæħęĥōËÎĢËĈèÊËÎĪçĥĘ¼ĠĞīęáĠ ¼ÈËĨê»ÊëÎħęĥōËÎĢËĥŎġĀÊËÎĪÓðÊħÕäËðæêÊĪÓŎĤËñĤÊğĜËĈħλêËŎñÎ êææêÊæÒêĪëü¼ĝĝġĜÊģŎλêËęġĨĖËĥÕõàĪħŎĝÎģŎĥ¯ìÊÓŎĤËñĤÊğĜËĈ çĤæīġĤěøËàÓĕĐÊīĠěōèÍÔÊëĠ –ĦæËĠ êæħęĥōÊìÊğĈÊ çŎðīĤ± ħĘçĥĥĘ¼ĠçŎōÁÔĪēōçùÔçĨËĉÕĠ»ËĨĎëĀ ÌīñáĠÓōËĥܼĝĝġĜÊģŎÎĒīĕàÍÜīĠħθĥÜËōæëŎ¹ÒêīøßĝøćĔīĠ çĥĨæêÊëĔÒÊìËÝĠæêīĠĪĦæëĘ»ëŎ¹īĝÜĢ¾ìÊçĥĥĘ¼ĠçĩĉÔĪæīô¼Ġ —ĦæËĠ ÓðÊěōèħàĪëõĠĚËġĈÊìʼęō çŎðīĤ± ħġĝĘĞīĩđĠ¼ĝĉĐæÊæêÊëĔêæ ÌËęÔêʼÏĨéĠËōĪ»æʲĤĪ¼ĠīĔĪ¼ĝĠĦĪë¹ËōĞËġÔ»æīÎËĤÓŎĤħÎħĘ êÊëĕĥōÊìÊææë¹ ĦĪë¹Ģ¾“ËýĈÊěÕĔ– ĦĪë¹Ģ¾æÊëĐʼàĪêËōĪ¼ġñÜÓĠĹðħÎÓÏñĤçōçôħĠçø— ħĘ ¼ÏðËĥĠËĤ ¼Ĥ˹çĤì ÒËŎĉüĪ úëĉĠ êæ ĦĪë¹ »çġĈ ĢæÊæêÊëĔ ˜ æīõÎĢ¾¼ÈíÜËō¼ĝĘ¼ġñÜ»ÊīĔĚÊĪíμĩÕĥĠ Òêīø ĦĪë¹ Ģ¾ ěðËĥÔ Ī çĜÊīÔ ìÊ »ëŎ¹īĝÜ êīąĥĠ ħÎ ħęŎÔËĠÊçĔÊ ™ æëŎ¹ ëºōæĦĪë¹ħÎĦĪë¹Ģ¾ĚËđĀÊ»êËÏÜÊĚËĕÕĤÊš ˜ĦæËĠ ¼ĉġÜêËÕõĘ çŎðīĤ± – çŎðīĤ±ÌËęÔêÊêīąĥġμĤËÏÔ— çŎðīĤ±ÌËęÔêÊ»ÊëμĥĝĈĪğŎĕÕñĠėōëáÔ˜ çŎðīĤ±ħÎÌËęÔêÊħÎĆĪëô™ çŎðīĤ±ĞëÜêæÓĘëôš ™ĦæËĠ çĤīôĞīðĦæËĠêæħàĪëõĠĚËġĈÊËōĪçŎðīĤ±ÍęÔëĠħęŎøËåôÊ çĥôËλæËĈöËåôÊËōĪÓĜĪæģŎĠçåÕñĠËōÓĠīęà“ËýĈÊħęĥōÊìÊğĈÊ çôçĥĨÊīäÒÊìËÝĠ šĦæËĠ æīäþīÎëĠ¼ðËðÊģŎĤÊīĔēÏĀëÎħĘçĤīô¼ĠĞíÕĝĠçĨËĉÕĠ»ËĩĐëĀ ĪçĥōËġĤèËåÔÊæÊæêÊëĔģōÊÒÊêëĕĠ»ÊëÜÊģŎĠÁÔ»ÊëÎĞìĸ¼ĤīĤËĔëŎÎÊçÔ ĚËġĈÊìÊëºōæ¼ęōËōçŎðīĤ±ģŎÏęÔëĠĦêËÎêæëØÃĠ»ËĨëđŎĘËøīùåĠ çĤëŎºÎëąĤêæÊêĞīðĦæËĠêæħàĪëõĠ ›ĦæËĠ ĦæËĠêæħàĪëõĠĚËġĈÊìÊëºōæ¼ęōËōçŎðīĤ±ÌËęÔêËÎğĩÕĠöËåôÊ ħÎ ËōĪ Ħçô ÌËęÔêÊ ËÝĤ¾êæĞëÜ ħĘ »êīõĘ ßĜËø »ËĩĨ˹æÊæ ħÎ ħð ÍĝÜçôËÎħÕäËĥôÊëĤ¾ÓŎàĹøçĨËĉÕĠ»ËĩĐëĀħĘ¼ĝĝġĜÊģŎλëđŎĘĦ˹æÊæ çôçĥĨÊīä œĦæËĠ æÊæëÕðÊ ĂËáĜ ìÊ ħð ĦæËĠ êæ ĦêīĘéĠ ëºōæ ĚËġĈÊ Ī çŎðīĤ± ěġĈ »ËĩĐëĀ æêÊīĠ ěŎÏĔ ģōÊ êæ æīô¼ġĤ ÌīñáĠ ¼ðËŎð ĞëÜ ģŎĠëÝĠ æÊæëÕðÊæīÜīĠ»ËĨæÊæêÊëĔĪæīäêīõĘģŎĤÊīĔēÏĀçĥĥĘ¼ĠçĩĉÔçĨËĉÕĠ çĥōËġĤÓĕĐÊīĠ ĦæËĠ çĨÊīåÎěĝĠĢËĠìËðêÊçÕŎàĹøćÜÊëĠìÊçĥĤÊīÔ¼ĠģōçĨËĉÕĠìÊėōëĨ ĚËġĈÊËōçŎðīĤ±ÒÊìËÝĠĪ»ëŎ¹īĝÜ»ÊëÎçáÕĠěĝĠêīõĥĠēÏĀëÎħĘ æêĪ¾ěġĉμýÕĕĠÒËĠÊçĔʘĦæËĠêæêīĘéĠëºōæ žĦæËĠ »ÊëÜÊËōēŎÏāÔĪëŎñđÔöīùäêæģōçĨËĉÕĠĢËŎĠħĝøËàÒËĐĹÕäÊ ěġĈæêīĠêæÓĜĪæėōÓŎĜīÉñĠħÎćÜÊêÒËĐĹÕäÊħĝġÝĥĠæÊæêÊëĔģōÊ ĎĹÕäÊģŎĐëĀìʼęō»ËüËĕÔħΘĦæËĠêæêīĘéĠëºōæĚËġĈÊËōçŎðīĤ± æīô¼ĠĆËÜêÊ»ëÕñ¹æÊæ¼ĝĝġĜÊģŎÎĢÊīōæħÎ œöňĠÊæÊ

ÒĹŎ¶õÔóåÎģđĝÔ 009647508578190 Tashkilat.kdp92@gmail.com Tashkilat82@yahoo.com

www.kurdistanukurd.com info@kurdistanukurd.org info@kurdistanukurd.com www.kurdch.tv Hotbird:6 13 MHz 11642 polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

ģŎĝÔËĔ ħĝġÜ ìÊ ëāäëª »ËĨêËÕĐê »ÊêÊæ ĪòËÎĪÊĪĚèÊêÊËōĪßĝñĠģŎĔêËðËō çĤīô¼Ġ»êÊçĩºĤ¼ĕōêíÔģōæËĉÕĠ ¼õĨĪ²ª òêÊí¹ ´ō ëºōæ ¼ĐëĀ ìÊ çøêæ ˜œ ħµ çĨæ ¼Ġ ĢËõĤ ¼ÕĜĪæ ÚêËåĠħŎĩÔëĀËäħÎħµçĤÊħÕđ¹ĢËŎĤÊçĤì æÊīĠćōìīÔħÎêīÏÝĠĢÊçĤìêæĦëĠìĪê çøêæ —˜ Ī çĤÊ Ħçô ĢÊçĤì êæ êçåĠ ¼ĜËĠìËŎĤëĀËäħÎħµçĤÊĦæÊæãð˪ğĨ æÊīĠòĪëĐËōĪćōìīÔħÎêīÏÝĠĦæÊīĤËä ğĨçøê晕ĪçĥÕñĨĢÊçĤìêæêçåĠ êīÏÝĠ æīä ¼ĐëùĠ æÊīĠ ģŎĠËÔ »ÊëÎ ĢÊçĤìêæêçåĠæÊīĠćōìīÔËōòĪëĐħÎ çĥÕñĨ

¼ĠīÎëŎČĢËŎĤÊçĤìħµãĝÔÓĕŎĕàģōÊ »īðìÊğĨĪ¼ĠīÎĢËŎĤÊçĤì»īðìÊğĨ çĥÕñĨ ¼ĠīÎ ÊëÙµÊ ħµ ĢÊçĤì ĢĸīÉñĠ ìÊ çĤëŎ¹ ¼Ġ êÊëĔ ëŎĕáÔ Ī çōçĩÔ æêīĠ ¼àĪêÒŶõĠóōÊíĐÊÍÜīĠĎëĀ´ō ëºōæ ĎëĀ ìÊ Ī æīô ¼Ġ ËĩĤ¾ ¼ĤÊĪê ìÊ ĢËĤ¾ »ëÏä ¼Î ìÊ ¼ôËĤ »ËĨêËõĐ »ËðëĐÓĔËĀÒŶõĠíŎĤëºōçġĨĚÊīàÊ çōËġĤ¼ĠĢÊçĥ¯ĪæÊê»çŎĉÏÔĢËŎĤÊçĤì êæ ħµ çĥōī¹ ¼Ġ ĢÊçĤì ģōÊ ĢËŎĤÊçĤì ëÕĤËð¾êçåĠæÊīĠħŎĩÔĦêÊīġĨĢÊçĤìģōÊ ĢÊçĤìĦ˺ôĪëĐĪÓðʼōÊéČæÊīĠħŎĩÔìÊ çĥ¯ğĩĤ¾ÊêçðËĐĪħÕôé¹ãōêËÔîËĥÜÊ Ī çĤËðëŎĠ òĪëđÎ ¼ĉĔÊĪ ÓġŎĔ ëÎÊëÎ í¹ëĨ ¼ĜĪ Ħçô úÊëÕĈÊ ËĨêËÎ ħ¶ĥōÊ ËÎ æëŎ¹¼ġĤÒêīø¼ÔêËąĤ ĢËŎĤÊçĤì ħµ çōÊíĐÊ ¼Ġ òêÊí¹ ģōÊ ĢËŎĤÊçĤì ĢËŎĠ êæ ĢÊçĤì ģōÊ êæ ¼ðËŎð

êçåĠæÊīĠħŎĩÔîËÏĈêçĥÎĢÊçĤìêæ ¼ōÊéČ æÊīĠ ħŎĩÔ ìÊ ëÔ ĢËð¾ ÍÔÊëĠ ħÎ ÓðÊ ĢËŎĤÊçĤììÊĆËĐæģŎ«ġµòêÊí¹ħÎËĥÎ óåª Ī æÊīĠ òĪëĐ ¼ĤçĠ Ī ¼ðËŎð ĢËŎĤÊçĤì ÿðīÔ ĢÊëōÊ »ËĩĤÊçĤì êæ Ģ¾ Ī ĢĸīÉñĠ »ê˶ġĨ ËÎ ËĩÕĔĪ ëÕõŎÎ Ī »ÊëÎ ¼ÕŎĥĠÊ »ËĨæËĩĤ ´ġµ ËÎ ¼Ĩ˹ìÊëĨ ¼ÔçŎĕĈ Ī ¼ðËŎð ĢËŎĤÊçĤì Ģæëµ æËÕĉĠ æīõŎĠĞËÝĤÊ Ģ¾ìÊħµîËÏĈêçĥμÕŎĥĠÊĒīĐĢÊçĤì ĢËŎĤÊçĤì»ÊëÎĎīåĠ¼Ĩ˹çŎĉÏÔĢÊīĥĈħÎ ÓĝĈ ħÎ æīô ¼Ġ ĦæËđÕðÊ ¼ĠīÎ ëŎČ Ģ˶ĠÊĢ¾»ËĨçĥμĠËġÔêæĢæīÎħÕñÎêæ Ëō »êīýà þËÏÔêÊ ħĤī¹ ®ŎĨ »êÊëĔëÎ ¼ĤËŎĤÊçĤìģŎÎÛōÊê»ËĩĤËÕñÎĦçÎĪ¼ĥđĝÔ æīÜĪçĥÕñĨĞëÜğĨËōĪ¼¹æÊīĤËäħµ æêÊçĤ

ğĝĔģġÝĤÊĦíōËÜÓĐËōêæĪ¼ĤËĩÏĩÎģŎġŎð ĢËÕðêËÝĠ

êææīÎĦçôÚĪëåĜÊĆīĥġĠ–˜»êīĩġÜÓðËōêÒËÎËåÕĤÊ ÓÏðËĥĠ ħÎ ïōê˪ »êÊæëĩô ÒīĈæ ħÎ æīÎ êÊëĔ ĢËĠì Ģ¾ ĪÊëđðìÊĦ˹æĪëĐêæËĠʐçĥµ¼ĤÊëĥåðïōê˪êæĢììĪê çĠ¾ěġĈħλëŎ¹īĝÜ òīŎĤīĤ˪ òīĤËō ĦíōËÜ »êĪÊæ »ËĥÏĠ ÓðÊ ëµè ĢËōËô æËÕðʐ¼ĤĹŎĠħĤÊìëĐÿðīÔħµÓðĪÊÒËŎĜíČìÊ»ÊħĈīġÝĠ ÓðÊĦçôħġÜëÔ¼ñŎĝºĤÊħΐËŎĥŎÜëōĪĦ˺õĤÊæêæÒËŎÎæÊ

ğĝĔ ģġÝĤÊ uòīŎĤīĤ˪ òīĤËōv ĦíōËÜ ¼ĤËĩÏĩÎ ģŎġŎð æëµÓĐËōêæÊêçĤīªêÊíĨš•ĚæËĉĠ¼ôìêÊËΐĢËÕðêËÝĠ ëĩô´ōu®ªvëĩôêæÓÏðËĥĠģŎġĨħÎħµ¼ġðÊëĠêæ ģġÝĤÊïŎÈêuêÊí¹­ëðvçôêÊí¹ëΐĢËÕðêËÝĠ¼Ĩ˺õĤÊæ î˪ħΐêËåÕĐÊğĝ«ōæ´ōËÎĦÊëġĨÊêĦíōËÜģōʐĢËÕðêËÝĠğĝĔ ÓĩÜêæĪĢËŎλæÊì¾ìÊĆËĐæ»ÊëμĤËĩÏĩÎģŎġŎð»ËĨòĹÔ ÓôÊæğōçĕÔ»ĪħΐËĨ¸ĥĨëĐģŎηīĜËōæ ÒÁŎĨīýĈĪĢËŎλæÊì¾ĢËĉĐÊçĠìÊħµ¼ĤËĩÏĩÎģŎġŎð ïªóÕŎĜËĉĐÓñåĤĦêĪæêæĢÊëōÊĢ˹çĥñōīĤĢīĤ˵ĢÊëŎÎæ íŎĤ¼ÎæÊěÎīĤæíĠËĤêËÎĪæĢīĥµËԐæīΚœģġĩÎÌĹĕĤÊìÊ ÓðÊĦçô ìÊïªĪĦæīμĠĹðÊ»êīĩġÜÒËĠËĕĠÌīýčĠĦêÊīġĨ»Ī

ĢËĤìæÊçĉÔóōÊíĐÊĪËĨĦīŎÎģðóĨ˵ ĢÊëōÊêæêÊīĤËäÓðëªëð

¼ĝčôÓŎĥĠÊģŎĠÁÔĪ¼ōÊìĚËčÕôʐğŎĨæ ÓðÊÓōīĜĪÊêæ ĢËĤìæÊçĉÔóōÊíĐÊÓĝĈòêÊí¹ģōÊêæ ¼ÔËðËñàÊ »ËĨÚÊĪæìÊ ħĝġÜ ìÊ ĦīŎÎ ¼ºĥĨëĐ »ËĨÒĪËđÔ ģŎÜĪì ¼ōËĥô¾ ĞçĈ ÒīĐËōæËŎÕĈʐ¼ōÊìËĤ¼ĝŎġáÔ»ËĨÚÊĪæìÊ ĦçôĞĹĈÊ»ê˶ŎÎĪĢÊçĤìĒĹĀëñġĨ ĢìvħÎĢËĤìĢçôěōçÏÔ»ËĨħĥŎĠììÊħµ çĥôËμĠuêÊīĤËäÓðëªëð

çĤêÊæĦçĩĈëÎÊêëđĤçĥ¯ îËĥô ħĉĠËÜ ¼ōÊëĔ ħĝĜÊ ĢËĠÊ ÓðÊ ħÕđ¹ ħĝġÜ ìÊ ħāÎÊê ģōÊ êæ ËÔ – ģŎĥð êæ ËĨĒĹĀ ëÕõŎÎ ħµ Ģ¾ ¼ª êæ Ī çĨæ¼Ġ âê ĚËð —š ¼Î ħµ ¼ĜËðĪ ģð ğµ ĢËĤì ĢÊíŎĠ êÊīĤËä Óðëªëð ħÎ Ëō Ħçô ĢËĠËðĪëð ÓðÊħÕôé¹ìÊóŎΐçĤīô¼ĠěōçÏÔ ĢËĤì ģōÊ ě¶õĠ ģōëÕġĩĠ Êê ëĕĐ »Ī —•• ¼ĜÊ –š• ËÎ ħµ ÓðÊ ħÕđ¹ Ī ħÕñĤÊæ ĢËĤì ģōÊ ĢÊīÔ ¼ġĤ ħĤËĨËĠ ĢËĠīÔ êÊíĨ »ÊëÎ ¼ōÊì ĚËčÕôÊ »Ī æëµ ÓōËġà Êê Ī çĠËĤ¼Ġ u¼ĉĔÊĪ ÓōËġàv Êê ĢËĤì ģōÊ ÓðÊ ģŎġĨ ËĩĥÔ ê˶ĨÊê ħµ çĥµ¼Ġ çŎµËÔ ĞËÝĤÊ ĢËĤì ģōÊ »ÊëÎ ğŎĨÊīåÎ ħ¯ëĨ Ī

ĢÊëōÊêæĒĹĀģðëŎäÊ»ËĨĚËðêæ ĪçĤÊĦçôëÔĢÊīÜËĨĦīŎΐħÕĐËōóĨ˵ ħÕĐËōóōÊíĐÊêÊīĤËäÓðëªëðĢËĤìæÊçĉÔ ÓðÊ ğĨ ĢīĤËĔ »ëÏä Ħ˺ō˪ òêÊí¹ ħÎ ÓáÔĢËōīÜæçĠìÊçøêæ–•æĪçàĢīĥµÊ Óðëªëð ĢËĤì Êê æÊçĠÊ ħÕŎġµ ÓōËġà ħµ»êËĠ¾ēÏĀĪçĥĨæ¼ĠěŎ¶õÔêÊīĤËä ëÎ æÊçĠÊ ħÕŎġµ ÓĠĹð Ī ÓōËġà ĢĪËĉĠ óōÊíĐÊ ĦæÊæ ž• ĚËð »êËġôëð îËðÊ ÓðëªëðĢËĤìóåÎêæ»ÊħąàĹĠěÎËĔ ģōÊħµ»êīĀħΐæīô¼ĠĦçĨËõĠêÊīĤËä ÓŎĉġÜuëđĤêÊíĨ˜•ĪĢīŎĝŎĠ–vËÎĢËĤì ħÎĢÊçĥġĜËðìÊïªħÕŎġµģōÊĦĪë¹ģŎĠĪæ ËÔ´ō¼ÕðëªëðĞÊçµëĨĪçĥō¾¼ĠÌËñà

»ÊëÎěıġİÊÓÏØĢæëµæĪçñĠ īĨËİ»īðìʼĤÊëİÊĢÊëÎêËĘ êËõĐóōÊíĐÊËÎóŎª»çĥ¯īĨËōÓµëôËĥñōÊòêÊí¹ħÎ óōËĨêīõµ ÓðëĩĐ ìÊ Êê ĢÊëōÊ ĞËĤ ĢÊëōÊ ħŎĝĈ ËĨğōëáÔ ËĨêīõµëōËðĞËĤÌËåÕĤÊËμĤÊëōÊĢÊëÎê˵ĪæīÎĦæëµĎéà êæħµ»çōçÜÒÊëŎŎčÔËĠʐçĤæëµ¼ĠĞËĤÓÏØĦ˹êæģōÊêæ ÌËñà æËÝōÊ »ÊëÎ Ħçô æËÝōÊ Óµëô ģōÊ ěŎġōÊ ïōĪëð ËÔæīô¼ĠħÕĐë¹æëĐìÊěōËÎīĠĦêËġôÓōËðģōÊêæ»ëÎê˵ æīôěŎġ¶ÔĞËĤÓÏØçĥō¾ëАĦçôĚËðêÊçµçŎōÁÔËÎ īĨËō »ËĨêīõµ ÓðëĩĐ êæ ĢÊëōÊ ĞËĤ æīÏĤ ħÎ ħÜīÔ ËÎ Ī æêÊçĤ æīÜĪ ¼ĤÊëōÊ ĢÊëÎê˵ ħÎ îÊĞÊîÊ ĚËðêÊ Ģ˶ĠÊ çĥµ¼ġĤ¼¶ġµħāÎÊêģōÊêæğĨëºōæ»ËĨêīõµĞËĤÌËåÕĤÊ ìÊ ÓōËð ģōÊ êæ ĞËĤ ÓÏØ Ģ˶ĠÊ Óđ¹ ĢÊīÔ¼Ġ ģōÊëÎËĥÎ ¼ōËĨÓµëôħµÓñŎĜËàêæģōÊĪĦçôħÕĐë¹ĢÊëōÊĢÊëÎê˵ çĥÕñĨ¼ōËĨğōëáÔģŎĥ¯ĢæëµğµĚËàêæěªÊĪě¹ī¹çĥĤËĠ çĤÊĦæëµ ĞËĤ ÓÏØ ÓōËð ģōÊ êæ ĹÏĔ ħµ ¼ĤÊëōÊ ĢÊëÎê˵ çĤêÊçĤæīäěŎĠìÊĦæËđÕðÊĪæĪêĪêæ¼ĝ¶õĠ

uģōĹĤ¾ìĪêvÓōËðìÊňÕĐë¹ëÎ


¼ĤËåŎôģñà ĚËġō˪ĢËÕðæëµëÎÿĝñĠ»ËĩÕĜĪæ»ħĝŎðīÎĢ¾ĒīĕàħµÓðÊĞīĝąĠÓĝĠ´ōæëµ êÊæêīäëμĤīĤËĔĪ¼ĔĹäÊÓŎĈĪëõĠìÊæëµÓĝĠ»ËĩÕðÊīäħ¶Ĥ¾ěŎĜçÎææë¹¼Ġ çĥÕñĨ¼ĤËĩܼġŎĨËđĠÓôīĤëðģŎŎĉÔēàĪëõÎĒīĕàğŎĨËđĠģŎĥ°ġĨĪÓðÊ ĚËÏĤæ¼ĠīġĈ¼ðËġĝ«ōæĦÊêìÊÊêĢËõĔīĕàħμÎËŎÕðæ»ÊëÎòĹÔçĥĤÊīÔ¼ĠĢËĤ¾ çĨæêÊëĔæīäÍĀËåĠÊêĢËĩܼĠīġĈê˶ĐÊĦÊêģōÊìÊĪçĥĥµ

¼ĤËÕðëĜòê¾ »ÊëμĠĹðÊ»êīĩġܼĝäÊæ»ËĨħĕĝàĎëĀìÊĦìĪëĠÊħµ¼ĥŎºĥð»ËĨħÎëü êæÊêĞËąĤÓŎĉüĪæīô¼ĠæêÊĪğµËàğÕŎðëδō²ÔÊëÕðÊĪ¼¶ŎÕµËÔ»ëÔëÎ ÿōÊëôģōÊêæçōËÎËÕĉŎÏĀĪĦæÊæĢËõĤ»êīĩġÜğō±êãōêËÔÿōÊëôģōëÔ¼ĤÊëáÎ æīλçōçÜħĉÜËĐĪóĜ˯ĢÊëáÎëąÕĥĠħŎĤËØëĨ

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–› —•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

¼ðËŎð

œ

»ňĠÊæÊ

êËÕõĘìÊ»ëŎ¹īĝÜĢīŎñĤÊīĥĘ Ģ¾ÒÊìËÝĠĪ¼ĉġÜ –•ĦæËĠ ¼ĜīŎĤË«ðÊĪ¼ðĪêĪħñĤÊëĐĪ¼ñŎĝºĤÊĪ¼ĥŎ¯»ËĨģÕĠħĘæÊæêÊëĔģōÊ ÓôÊæçĨÊīäÊê–ž™ëÏĠËðæžãōêËÔæīô¼ĠħÕäËĥôëÏÕĉĠËōĪËñÕĠĢ¾ ––ĦæËĠ ěĝĠ ĢËĠìËð »ËýĈÊ »ËýĠÊ »ÊëÎ –ž™ž ëÏĠËðæ ˜– ËÔ æÊæêÊëĔ ģōÊ Ģ¾ìÊöīùäģōÊêæ¼ĠīġĈćġÝĠħĘ»īýĈëŎČÓĜĪæëĨĪçáÕĠ ãñĤĪĦçŎðêÍōīùÕÎæÊæêÊëĔģōÊæīÎçĨÊīäĦæËĠ¾çôËÎĦæëĘÒīĈæ çōæë¹çĨÊīäğŎĝñÔçáÕĠěĝĠĢËĠìËðěĘëŎÎæħÎĢ¾ÌīùĠ ëŎČ ÓĜĪæ ëĨ Ëō ěĝĠ ĢËĠìËð īýĈ ëĨ –žš• ħōīĤʱ ĚĪÊ ãōêËÔ ìÊ æÊæêÊëĔ ģōÊ ħÎ çĤÊīÔ¼Ġ çôËÎ Ħçô ÒīĈæ Ģ¾ ìÊ ĸËÎ Þëô ħÎ ħęōīýĈ æīôēáĝĠ –—ĦæËĠ ěĝĠĢËĠìËðěĘëŎÎæħÎĞĹĈÊËÎçĤÊīÔ¼ĠćĔīĠëĨêæ»çĨËĉÕĠÓĜĪæëĨ ¼ÜêËäêīĠÊħĘ»êīõĘėōËōËĨêīõĘħÎÊêæÊæêÊëĔģōÊÒÊêëĕĠçáÕĠ çōËġĤěĠËôÓðÊêÊæĦçĩĈÊêĢ¾ħÎþīÎëĠ –˜ĦæËĠ çðëÎĢËĠìËðěĘëŎÎæħÎĒËáĜÊæËĥðÊËōÍōīùÔçĥðÓñŎÎħĘģŎġĨ ÒêīøĢ¾ÓôīĤĪêĪĦçôğŎąĥÔĪÊĎëĀìÊÌËÎģōÊêæ¼ñĝÝĠÒêīø ĦæËĠêæêīĘéĠīýĈëŎČĚĪæĪçáÕĠěĝĠ“ËýĈÊĞËġÔ»ÊëÎÊêïĝÝĠ æËÕðëĐçĨÊīä–– ËōÌīùĠçĥðģŎġÕñŎÎğŎĝñÔãōêËÔìÊìĪêæīĤìÊïªæÊæêÊëĔģōÊ çôçĨÊīäħÕôÊé¹ÊëÜÊćĔīġÎĒËáĜÊæËĥðÊ ìÊïªìĪêæīĤæëŎ¹ÒêīøãōêËÔĢ¾ìÊçĉÎħęŎĔËáĜÊËōÍōīùÔëĨ æīÎçĨÊīäëÏÕĉĠĒËáĜÊËōÍōīùÔçĥðğŎĝñÔ –™ĦæËĠ ÒçĠĢËō˪ìÊïªæīÎçĨÊīäĚËðĦæĢ¾»ÊëÜÊãōêËÔìÊæÊæêÊëĔÒçĠ ÊêĢ¾“ËýĕĤÊìÊěÏĔĦËĠóôěĔÊĸçĨËĉÕĠ»ËĩĐëĀħĘĞÊæËĠíŎĤêīÎíĠ çôçĨÊīäçōçġÔæīåÎæīäĚËðÛĥªçĤÊĦæīġĥĤãñĐ çáÕĠ ěĝĠ ĢËĠìËð ěĘëŎÎæ ĢÊīĥĉÎ Ī ĞĹĈÊ ËÏÕĘ êīÎíĠ æÊæêÊëĔ ãñĐ çōæë¹çĨÊīäĚËðêÊ –šĦæËĠ çðëÎĦæíĤËôìÊëÕġĘħÎģōçĨËĉÕĠĦçĈæÊæêÊëĔģōÊãñĐëÎÊëÎĦ˹ëĨ ææë¹¼ĠÿĔËðêËÏÕĈÊħÜêæìÊĪãñĐĞĹĈÊãōêËÔìÊêīÎíĠæÊæêÊëĔ –›ĦæËĠ ħÎ ¼ÏÕĘ ĞĹĈÊ ħĝŎðĪ ħÎ æêÊæ ēà ćĔīĠ ëĨ êæ ģōçĨËĉÕĠ ìÊ ėō ëĨ çōËġĤËüËĕÔÊêæÊæêÊëĔģōÊêæëąĤçōçÝÔěĝĠĢËĠìËðěĘëŎÎæ èËåÔÊ Ğìĸ ëŎÎÊçÔ ¼ýÕĕĠ īáĤ ħÎ ËüËĕÔ ģōÊ ĦêËÎêæ ¼ĠīġĈ ćġÝĠ æëĘçĨÊīä –œĦæËĠ ĪĢËĠìËðīýĈ»ËĨêīõĘħÎÊêěōèÍÔÊëĠçáÕĠěĝĠĢËĠìËðěĘëŎÎæ æëĘçĨÊīäĞĹĈÊ––ĦæËĠêæĦêīĘéĠīýĈëŎČ»ËĩÕĜĪæ ––ĦæËĠ»ÊëÜÊêīąĥĠħÎħĘ¼ÈËĩĔËáĜÊĪËĨÍōīùÔĪËĨ“ËýĠÊ”ďĜÊ ææë¹ěøÊĪěĘëŎÎæħÎ çðê¼Ġ–—ĦæËĠ»ÊëÜÊêæħĘ¼ÈËĨĞĹĈÊ”Ì æīô¼ĠĦæêÊé¹ÊëÜÊćĔīġΖ˜ĦæËĠÍÜīġÎæÊæêÊëĔģōÊħĘ¼åōêËÔ”¨ –™ĦæËĠÍÜīĠħÎæÊæêÊëĔãñĐĞĹĈÊ”Ò –šĦæËĠÍÜīġÎæÊæêÊëĔ“ËčĜÊ”Ö ææë¹ÓĐËōêæ–›ĦæËĠÍÜīġÎħĘ¼ÈËĩĠĹĈÊ”Ú –ĦæËĠ çĨÊīäÿÏüçáÕĠěĝĠĢËĠìËð¼Ĥ˺ōËÎêææÊæêÊëĔģōʼĝøÊħåñĤ ĚĪæĪçáÕĠěĝĠĢËĠìËð»ËýĈÊìÊėōëĨ»ÊëÎĒçùĠħåñĤėōçōæë¹ çôçĨÊīäĦæËÕðëĐ––ĦæËĠêæêīĘéĠīýĈ –žĦæËĠ ÓÏØħΓÊëÜÊãōêËÔêæçáÕĠěĝĠĢËĠìËðěĘëŎÎæĎëĀìÊæÊæêÊëĔģōÊ çŎðêçĨÊīä »Ë””Ŏ””Ĥæ êæ ¼””Ġī””ġ””Ĉ ¼ðËġĝ«ōæ Ī »ÊĦìīàÍŎÔëÔģōçÎÓðÊìĪëĠÊ êæ »ç””ĥ””ġ””ôìêÊ óĕĤ çĤÊīÔ¼Ġ ħ”µ çôËÎħÕôÊææêīµ»ħĝÉñĠæëÏõŎª Ģ»æêīµÓðËŎðħÜīÔĞçĈěŎĜçÎ ÓðÊĦçôħÕĐë¹ĦçōæËĤ ěŎĜçÎ 픔Ŏ””Ĥ æêī”” ”µ »Êêī”” «”” ð˔” ōæ »êÊæêī”””ä디”ÎĞ甔”ĈĪ¼””¹ç””ĥ””µÊ디ª ÊëĐ ¼ĤçĠ »ËĩĤËĠìËð Ī æËŎĥÎ ìÊ »ËđōÊ ¼ĠīġĈ ¼ðËġĝªæ êæ ¼Îíà »ËĩÕŎĜËĉĐ ÓĩÜ ģōçÎ çōËġĤ óĕĤ Ğìĸ ĞËÝñĤÊ ìÊ æêīµ »Êêī«ðËōæ ĪËĨæËĩĤËμÕðĪæçĤīŎªæËÝōÊ»ÊëÎ êÊæêīäëÎËĨêīõµģōÊ»ËĩÕŎùåô ģŎĜĪÊěŎ¶õÔ»ËýĐêæÓðÊĦæīÏĤ ħµæêÊæÒêĪëüæêīµ¼ĝĠ»Ħëºĥµ ěŎ¶õÔĢī°ġĨ¼đōËĄĪħÎćġÝĠģōÊ Êê »ËĩàëĀ ħµ »ë¶Đ Ħ˺Õðæ ´ō ¼ĠīġĈ ¼ðËġĝ«ōæ »ìËñĜËĉĐ »ÊëÎ ¼ĤīōíōīĝÔ Ī çōËġĤ Ħæ˔”ĠÊ Êê æêī””µ çōËġĤħÜīÔ¼ÎíàÊëĐ

ģōÊĎīāĉĠÊêĞìĸíµëġÔĪħÜīÔ ÓðÊĦæë¶ĤĦìīà ¼ĠīġĈ ê˶ĐÊ óĕĤ ÓŎġĨÊ ěŎĜçÎ ËĨæëµÓðÊĞìĸìĪëĠÊ»ËŎĤæêæ çĥġÔêçĔ »ËĨêīõµ ¼ĠīġĈ ê˶ĐÊ æīäÍĀËåĠÊêěĝġĜÊģŎÎĦìīàêæ »æêçġĨħ°ōêæģōÊìÊËÔçĥĨæêÊëĔ Êê ËĨêīõµ ģ””ōÊ Ğæ디Ġ »ê˶ġĨ Ī ÓōËĩĤêæĪçĥōËġĤÍĝÜæīä»īñÎ ĞëĨÊħμÕðĪæĆīĤĪ»æêçġĨģōÊ æêīäëÎêæ»ËĩÕĜĪæëðëλêËõĐ ææë¹ĚçÎæëµ»ħĜÁñĠËÎ ĢīōíōīĝÔĪ¼ĠīġĈ»ËĨħĤËðê ™ çĥÕñĨ¼ĠīġĈ¼ðËġĝ«ōæğĩĠêÊíÎÊ æÊçĉÔħ¯ĢīĥµÊħµÓñĥōÊóðëª ¼ĤËĩÜ»ĦçġĈ»ËĩĤËÎìħÎĢīōíōīĝÔ ê˶ĐÊ ÓōËġà Ī ħÜīÔ ÍĝÜ »Ê디Πæī””ÜĪ æêī””µ »ħĝÉñĠ ìÊ ¼ĠīġĈ »ËĩĤīōíōīĝÔ »Ë””Ĩħ”Ġ˔”Ĥ디Π’ç”””ĤêÊæ íµëġÔ »æêī””µ ħĉĠËÜ ëÎ »æêī””µ ĢīōíōīĝÔ´ō¼ÕàħĤËđðËÕĠĪçĤêÊæ Ī¼ĤËĩÜæ디¶””ōĪê´””ō˔”λæêī”” µ ģōÊæêÊ甔”Ĥæī”” ÜĪÚê˔” äħ” ÎĦ˔”º””Ĥ ¼ðËŎð ¼ĨË¹Ê ĞçĈ ëºĤËõĤ ħĝÉñĠ ¼ĠīġĈê˶ĐÊÓŎġĨÊħÎÓÏñĤæêīµ

’ĎÊëÕĈÊËōĪ»ë¹ËõĐʼĤËÝĥñĐê¼ġôËĨĢËĥåð

¼ĥŎºĥðêËŎñλËĨħĥōíĨóĤÊçáÕĠĪ¼ĤËÝĥñĐê æīÜīĠ ÿōÊëô ħÎ ħÜīÔ ËÎ ËĠÊ ħÕôÊæ ĚËÏĤæ ħÎ ĸËġÕàÊĪìĪëĠÊ»Ëĩōë¹ËõĐʐ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜ ÿōÊëô ìÊ ¼µËà óĤÊçáÕĠ Ī ¼ĤËÝĥñĐê Ħçĥō¾ ¼ĠĹðÊ»êīĩġܼġÕñŎðĢĪêæÛĤëčÎêËŎñÎ ĎëĀ ìÊ ĦìĪëĠÊ ħµ ¼ĥŎºĥð »ËĨ ħÎëü ÓðÊ »ëÔëλÊëμĠĹðÊ»êīĩġܼĝäÊæ»ËĨħĕĝà ¼Ġ æêÊĪ ğµËà ğÕŎð ëÎ ´ō²ÔÊëÕðÊ Ī ¼¶ŎÕµËÔ ÿōÊëôģōëÔ¼ĤÊëáÎêæÊêĞËąĤÓŎĉüĪæīô çōËÎËÕĉŎÏĀĪĦæÊæĢËõĤ»êīĩġÜğō±êãōêËÔ ĪóĜ˯ĢÊëáÎëąÕĥĠħŎĤËØëĨÿōÊëôģōÊêæ æīλçōçÜħĉÜËĐ ĢīŎñōìīªÊ»ËĨĪëŎĤÓŎĉüĪĪÿōÊëôģōÊêæ ¼ðÊë¶Ġæ»êÊëĔëÎħÎħµ¼ÏĝĀÞĹøÊĪ¼ÎĹĕĤÊ çĥĥµ ¼Ġ òĹÔ Ģ¾ ēĕáÔ »Ê디ΠĪ çĥõōçĤÊ ¼Ġ ħøëĈ êæ »êÊ锔¹ ëŎØËÔ Ī »ëºĥôĪê ËÎ çōËÎ ĪĦæëÎÊêĦæËđÕðÊÓōËĩĤĢÊëōʼÜêËäĪ¼ĝäÊæ »êīĩġÜğÕñŎðÓōīĕÔĪêËÕäËðğŎĠëÔĦìËÜÊ ÓµêËõĠĪ¼ÎËōìêÊêËŎĉĠËĩĥÔĪĦæÊçĤÊê¼ĠĹðÊ êÊëĔĢÊëōÊħĉĠËÜćđĤħμōÊë¹ħÝŎÕĤêæÊêæīä ĪËĨĪëŎĤğĜËðÓÎËĔêĪÓµêËõĠæËáÔÊçĥĨæ ħøëĈħÎêæçĤÊīÔ¼Ġ¼ĤçĠw¼ðËŎðÒËĤËōëÜ ğÕñŎðëŎŎčÔ»ÊëμĤ˺ġĨòĹÔĪĞæëĠĢæêĪ¾ ëŎØËÔĪğŎĕÕñĠóĕĤ»êīáĠ¼ðÊë¶ĠæÓġðħÎ ÒÊìËŎÕĠÊĢæÊæÓðæìÊËÕĉŎÏĀĪħÕôÊé¹¼ĜīøÊ »êīĩġÜ ÒËŎà çōçÝÔ ÓĩÜ êæ ËĩĥÔ Ģ˔”Ġì Ī çĨÊīäĢÊëōÊ»ËĩÕŎĝĠëÕõŎλçŎĠÊËĤĪ¼ĠĹðÊ çŎĠËÝĤÊ

Ħæëµ æīä ćÎËÔ ħÕôé¹ ĚËð —™ çĥĤËĠ íŎĤ ħŎĕĐ ¼”” ĜĪ çĥñĠ 디ΠÊê æī”” ä êī””ý””à Ī ÒËÎËåÕĤÊ Ěī””Ā êæ ¼ĐëĀ ìÊ çōËġĤ ÓŎÏÙÔ ìÊ ª Ī »êīĩġÜ Ӕ”ð˔”ōê ğ””Ĩæì˔”ō êĪæ ¼ġÔËä çġáĠ ¼ĤËÝĥñĐê ¼ġôËĨ ëÏµÊ Ģ¾ ¼ÙĝÙĠ Òê甔Ĕ ăđà »ÊëÎ ¼ĤËàĪê ģñà Ī öËåôÊģōÊìÊĞÊçµëĨħµçĤÊĦæÊæěŎ¶õÔ ħÕĐë¹ ĦçĩĈ 디ΠÊê æī””ä ÷åõĠ ħđŎĄĪ Ħçô ħÕđ¹ ħĝġÜ ħð êæ æīĩõĠ ħÕ¶Ĥ 甔ĤÊ êÊëĔ ÍĀËåĠ ¼ĤËÝĥñĐê ¼ġôËĨ ĎëĀ ìÊ ħÜīÔĪĢÊëōʼÜêËäĪ¼ĝäÊæÿŎáĠĢæÊæ ĚĪÊ ÷åô »çŎĝµ Ī ÌëåĠ óĕĤ ħÎ ĢËĤ¾ ëŎČËōĪğŎĕÕñĠÒêīùμĠĹðÊ»êīĩġÜ ÓðÊ Ħçô ÞëāĠ ğĩĠ ěÈËñĠ êæ ğŎĕÕñĠ êĪëÔ ģÕĐëōéª ËÎ ¼ĤËÝĥñĐê ¼ġôËĨ ëÏµÊ êæëðæīäěĠÊīĈħÎĢ¾ÿÎêĪîīĤī¶ŎĠ ĦêËôÊ »Ê ħĥĠËä çġÕĉĠ »ËĨ ħĕĝà ħÎ ćĔÊĪ ëŎČ Òêī””ù””Î ËĩĨĪë¹ Ī æÊ디 ĐÊ ģ””ōÊ ħ””µ çĥ¶ŎĠ ĢËđĜËåĠ ħŎĝĈ ëÎ êËõĐ Ğ디ĨÊ ĢÊīĥĈ ħÎ ¼ġðê ħÕĐë¹ê˶ÎËĨêËλÊħĥĠËä¼ĝĈ¼ÜêËäĪ¼ĝäÊæ ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜěĠÊīĈĞÊçĔÊģÕĐëōéªçĤÊĦçô ïŎÈêĎëĀìÊîīĤī¶ŎĠêĪëÔêæËĩĤ¾óĕĤĪ ëōËð ħ””Î êÊ디 ĔÊ ĸĪÊ Ğ˔”ą””Ĥ ÓáĝùĠ ÷ŎåõÔ ËŎĤËØĪĦæīμĠĹðÊ»êīĩġÜĢËđĜËåĠ»ËĨêĪëÔ ëÎ »Ê ħĥĠËä ģōçġÕĉĠ ģŎÎ êæ Ď˶ô æËÝōÊ ËÎ ħĥĠËä çü ëÎ ĢËĠì Ī ħøëĈ ĪëŎĤ ěĠËĈ ħð ËÎĹġĈĪħÕôÊé¹¼đĥĠëŎØËÔóĤÊêÊçĐëĀĪ»Ê »ÊëÎÊêĦÊêħŎĕĐ¼ĜĪìÊëÕõŎμōÊæìÓŎĈĪëõĠ ħĜËñĠģŎĠĪæçĥ¶ŎĠêÊīġĨóĤËđŎĀğĨĪæīä ÿäìÊÊêĢ¾ħµÓð˶ōëĠ¾ËÎþËÏÔêÊÞëĀğĩĠ ĢÊīĥĈħÎÊê»ÊħĥĠËäĪĦæêĪ¾ĢĪëŎÎĞËąĤíĠëĔ »êīĩġÜğō±êêæ»ëŎ¹ğŎġùÔěĠËĈģōëÔğĩĠ ĦêËôÊËμĤËÝĥñĐêçõµ¼ĠóĜ˯ħμĠĹðÊ ¼ĠĹðÊ»êīĩġܐ¼ÎëČħĤ¼ĔëôħĤvêËĉôħÎ Ģ¾ēÏĀħµçĥµ¼ĠÞëĀě¶ôģōçÎÊêħĜËñĠv ģŎ¯ĪħŎðĪêħ¶ĝÎ˶ōëĠ¾ËĩĥÔħĤçōËÎËōêËĉô êīāĤËġĨËōĪçĤëŎ¹êÊëĔíĠëĔĦæĪçáĠêæíŎĤ ħÎ ħÜīÔ ËÎ íŎĤ ˶ōëĠ¾ ËÎ þËÏÔêÊ çōī¹ ¼Ġ ħµ íĠëĔþīāä“íÜçĥµ¼Ġ¼ĥŎġäħÎħµ»ÊĦêËôÊ ¼ĤËÝĥñĐêÓÏáøģōëÔĦìËÔêæÓñŎĤĪĦæīÏĤ ĦêËôÊËÎĪĦæëÎģŎÎìÊÊêçðÊêËõÎÓŎĈĪëõĠ êīÕðçÎ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ »ËÝÎËĤ ÓōËġà ħÎ êËÕõµěĠËĈÊêħōêīð¼ĝĉĐÓĠī¶à»ÊħĥĠËä ËÕĉŎÏĀħµĦæëµ¼ĐëĉĠħōêīðĞæëĠÌīµëðĪ Īħōêīðêæ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜćĐËĥĠĪÓŎĉĔīĠ ìÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ċōêæ ¼Î ÓōËġà ģŎĥ°ġĨ æëŎ¹¼ĠêÊëĔ¼ĤËñĤÊçüÓĩÜêæçðÊêËõÎ »Êëμ¶ŎÕµËÔ»ëÔëÎģōÊħµÓðÊßüÊĪëªħÕÏĜÊ

¼ĤËÕðëĜòê¾

¼ĠĹðÊ»êīĩġÜĢĪêæëðæīä»ËĨĪëŎĤv çĤæëµ êĪëÔ ħÎ ĞÊ甔ĔÊ îīĤī¶ŎĠ ĢÊêīÕðê êæ īºÕđ¹ěĠ˵êËŎÕäʼĥŎġäħĝĜÊÞĪêĎëĀìÊģĠ ÓĜĪæħĝŎðīÎħōêīðĞæëĠğÕôÊæÊê˶ōëĠ¾ËÎ ħÎ ĞÊ甔ĔÊ çðÊ êËõÎ Ī çĤīô ¼Ġ Ìīµëð æīä væëµ¼ōËŎġŎôĢÊêËÏġÎ ¼ġôËĨ ëÏµÊ ħÎËõĠ ĢËĥåð Ī ĢËĥåð ģ””ōÊ ¼ĠĹðÊ»êīĩġܼĤÊëáÎÓŎĉüĪêæ¼ĤËÝĥñĐê ¼ĠħÕđ¹¼ĐçĨħ¯ËÎĪÓðʼÕŎĉĔÊĪħ¯ëºĤËŎÎ ĆĪëôìÊïªħĝøËĐĹÎËĩÕÏáøģōÊÊ믒çĤīô ĪÒêĪëü’æīô¼ĠħÕđ¹ğĨæìËōÓĜĪæê˵ħÎ ’çôËÎçĤÊīÔ¼Ġħ¯ËĩÕÏáøħĤīºĥōÊĢËŎÎĦíŎºĤÊ ËōĪÓñĤÊæ»ë¹ËõĐÊĢÊīÕŎĠÊêËĩÕÏáøģōÊËō¾ ’æëµĦ˺ĤËĩĤ¾ħÎĎÊëÕĈÊçōæËÎ ¼ĤËÝĥñĐê¼ġôËĨëϵʼðËŎðħĕÎËðħÎë¹Ê ğŎĥµĦ˺Ĥ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜħĜËð˜šħĠËĤê˵Ī ħō˪ģōëÕġĩĠìʼ¶ō“íܼĤËÝĥñĐêçōæğŎĨÊīä ìĪëĠÊËÔĪĦæīμĠĹðÊ»êīĩġÜÌíàĢÊêÊé¹ ìÊ ĦêÊīġĨ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ Ģŵ ÓðËŎð êæ »ìêĪ ÓðËŎð Ī »êÊé¹ ÓðËŎð ¼ĝøÊ Ģ˵êÊ ĞËĕĠ êæ ¼ĤËÝĥñĐê ¼ġôËĨ ëÏµÊ Ӕ”ðÊ Ħæī””Î ëÏĨêĦ˺ōËÜêæ»ÊħĥĠËä¼ĝĈĪêīĩġÜïŎÈê Ħëĩ¯ ģōçĥ¯ ĦÊëġĨ ħÎ ĢÊëōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ëĀËä ħ””Î ê˔”Î ģ””Ŏ””ĜĪÊ »Ê디А¼ÕĠī¶à ħÕñÜëÎ Ğī¶áĠîīĤī¶ŎĠĦ˹æÊæÿðīÔ¼ÕĜĪæğñōêĪëÔ êÊëĔ¼ĝĝġĜÊģŎλËĩÕñōêĪëÔÓñŎĜ êæĪĦçô »æËùÕĔÊ Ī ¼ðËŎð ÓĠĹð ģōÊëÎËĥÎ çĥÕĐë¹ ÒËÏØĪĞĪÊçÔħĝŎðĪħÎËĩĥÔ¼ĤËÝĥñĐê¼ġôËĨ êæ ħÕÏĜÊ çô çĨÊīä ģŎġýÔ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ëºōìËÎ ĢÊīĥĈ ħÎ çĤÊīÕÎ ĦêÊī””ġ””Ĩ ħµ ¼Ôêīø ăđàíŎĤÊêæīäĦ˺ōËÜĪĞËĕĠÒêçĔħøëĈ ÞëāĠ ĢËĥåð ħµ æīÎ çĨÊīä ߔ”üÊĪ ïª çĥµ ħÏĥÜ ħ¶ĝÎ ĎÊëÕĈÊ ħĤ ¼ĤËÝĥñĐê ĎëĀ ìÊ Ħçô ëÎêËõĐÓĩÜêæËĩōë¹ËõĐÊģōÊĪæêÊæ»ë¹ËõĐÊ ħĥĠËä¼ĝĈ¼ĥĉō¼ĠĹðÊ»êīĩġÜĚĪÊ÷åô ĦæëÎ ê˵ ħÎ ´ŎÕµËÔ ĢÊīĥĈ ħÎ ËĩĥÔ Ī ĦæīÎ »Ê çĤīô¼Ġ ÒêçĔíµëġÔËÎçĥµ¼Ġ¼ĉð»ÊħĥĠËä¼ĝĈ ĚëÕĥµ»ÊëÎòĹÔĪæīäģōçġÕĉĠĦæĪçáĠêæ Êê ğĨæìËō Ӕ”ĜĪæ ĞËąĤ ¼ĝøÊ »Êī””Ĕ Ī ËĨæËĩĤ

¼ĠīġĈ¼ðËġĝ«ōæĪæëµ Ħæêī””ä Ħ디¹ Ӕ”ĜĪæ ĞīĩđĠ ˔”Î íŎĤ ĞīĩđĠ ëÕõŎÎ ĢËÕðæëµ êæ Ó””ðÊ ħµ ÓðÊ ĚĪÊçÕĠ ¼ÎíŎà ¼ðËġĝ«ōæ ħµ æçĉÕĠ ěōĸçÎ íŎĤ æ디µ ÌÊ픔àÊ ÓñŎĤħĜËĕĠģōÊĆīüīĠĢ¾ßōëõÔ ¼đŎĉüæë¶ĝġĈ»ÊêÊæĦìīàģōÊêæ çĤÊĦæīÎ ÓðÊ ĞīĝąĠ ÓĝĠ ´””ō æ디µ ˜ »ËĩÕĜĪæ »ħĝŎðīÎ Ģ¾ Ēīĕà ħ”µ ææë¹¼ĠĚËġō˪ĢËÕðæëµëÎÿĝñĠ æëµ ÓĝĠ »ËĩÕðÊīä ħ¶Ĥ¾ ěŎĜçÎ ¼ĤīĤËĔ Ī ¼””ĔŔ”äÊ ÓŎĈĪëõĠ ìÊ ğŎĨËđĠ ģŎĥ°ġĨ Ī ÓðÊ êÊæêīäëÎ ÓôīĤëðģŎŎĉÔēàĪëõÎĒīĕà Ģ˔”Ĥ¾ ç””ĥ””Õ””ñ””Ĩ ¼””Ĥ˔”ĩ””Ü ¼ġŎĨËđĠ ¼ÎËŎÕðæ »Ê디”Î òŔ” Ô 甔ĥ””ĤÊī””Ô¼”Ġ ¼ðËġĝ«ōæ ĦÊê ìÊ Êê ĢËõĔīĕà ħÎ ĦÊê ģ””ōÊ ìÊ Ī çĥĥµ Ě˔”Ï””Ĥæ ¼ĠīġĈ ÍĀËåĠ Êê Ģ˔”ĩ””Ü ¼ĠīġĈ ê˔”¶””ĐÊ ħµ ¼ÔŶõĠěŎĜçÎ çĨæ êÊëĔ æīä ¼ðËġĝ«ōæìÊ»çĥĠĦëĩÎĦÊêëðëÎ æêÊæ æīÜĪ æëµ ÓĝĠ »ÊëÎ ¼Õĥð ¼ðËġĝ«ōæ »Īê ëÎ »êÊé¹ħōËĠëð çÎËō¼Ġ ďĈËýĠ ¼ÕŎġĨÊ ¼ĠīġĈ æëµÓĝĠğĨÿōÊëôģōÊæīÜĪËÎ

æëÏõŎª »ÊëÎ »êÊ픔ÎÊ Ī ĦÊê ĢÊīĥĈ ¼ĝĠ ćĐËĥĠ Ī ¼ÜêËä »ËĩÕðËŎð ¼ðËġĝ«ōæ 甔ĥ””ō˔”ġ””Ĥ¼” Ġ Ħæ˔”đ””Õ””ðÊ ËĩĀëôóŎªĪËĨìËŎĤìÊ»ÊħĈīġÝĠ ğĨÊëĐňÎêæËĔËĩÕĜĪæħµçÏĝĀ¼ĠÊê ģŎġĨ ħ”Î çĥÕñĨ Êê ËĩĤ¾ ģÕäËð ÿÎÊĪê Ī ¼ðËġĝ«ōæ ìÊ ¼ÕĔĪ ÓĩÜ çō¾¼Ġ ĢËŎĠ ħÎ ģåð ´ŎÔËġĝ«ōæ ģ””Ĩè ħ””Î Ӕ””ĜĪæ Ğī””ĩ””đ””Ġ ËġŎĕÕñĠ ¼ðËġĝ«ōæĢÊëºōìËÎňµÊë¯çðê¼Ġ ËÎ ËĩÕĜĪæ Ī çĥÕñĨ ËĩÕĜĪæ ¼Õĥð ĚËÏĤçÎ ËĩĥÔ æīä »ËĨĪëŎĤ ëÎ ˶ÔÊ ÍÏð ģōçÎ çĥÕñĨ ĢËôæīä ćĐËĥĠ ËĨæëµ ĢìÊīÕĠËĤ »ħĈìËĥĠ ģōÊ êæ ħÕôÊæ¼ĩÜīÔěÎËĔóĕĤçĤÊħÕñĤÊīÕĤ ħÎ Êê ËĩÕĜĪæ ÓÏÙĠ ëąĤ Ī çĥôËÎ çĥōËġĤÍĝÜĢËôĒīĕàÍñµêīąĥĠ »ËĩŎÕð˵ħŎÜīÔ»ËĥĉĠħÎģōÊħÕÏĜÊ ë¹ÊĪÓñŎĤĦìīàģōÊêææëµÓĝĠ ğÝñĥĠ ¼ĨçĤËĠìËð ´ō ìÊ ËĨæëµ êæ çĥÕñĤÊīÔ¼Ġ çĤæīÎ êÊæêī””ä디ΠçĥôËÎëÔëØÃĠĢËôħĜÁñĠěàÓĩÜ ĢĪ甔ΠÓĝĠ ´””ō æêī””µ ħ¶Ĥ¾ ěŎĜçÎ Ħê˔”ôÊ ħµ ĢËĥ°ġĨ Ī Ӕ”ðÊ Ӕ”ĜĪæ ¼Õĥð ¼ðËġĝ«ōæ ĞīĩđĠ ğ””ōæ디µ

çĥÕñĨ ëĨ¼””Ġī””ġ””Ĉ¼””ð˔”ġ””ĝ””«””ōæĎ甔”Ĩ ¼ĠīġĈê˶ĐÊëÎèīđĤĚËġĈÊ»êīõµ êæ Ģæ디µ ĦíŎĜËĤ˵ Ī ÓōÊçĨ »Ê디ΠĆīÏāĠÓĜĪæ»ĦçġĈÓðËŎðÓĩÜ »ÊëÎ ¼ĠīġĈ ¼ðËġĝ«ōæ çôËμĠ òĹÔĞæ디Ġê˔”¶””ĐÊħ”μ””ĨæÓĩÜ ÓōËġà ìÊ ħ°ōêæ ģōÊ ìÊ ËÔ çĥ¶ŎĠ »ËĩÕðËŎð»ÊëÎĢËĤÊÓÏÙĠĦ˺ĤĪ ĢËðģōçÎææë¹êÊæêīäëÎóōīä Êê¼ðËŎð¼ĐÊçĨʼĠīġĈ¼ðËġĝªæ óĕĤ Ī ÓŎġĨÊ ěŎĜçÎ çĥµ¼Ġ ĚËÏĤæ ¼ðËġĝ«ōæêæ¼ĠīġĈê˶ĐʼðËðÊ ìʼ¶ō¼ĠīġĈ»ËĨħĤËðꐼĠīġĈ ¼ĠīġĈ ¼ðËġĝ«ōæ ğĩĠ »Ë””ĨêÊ픔ÎÊ ìĪëĠÊ »ËŎĤæ êæ ¼ĝµ êīāÎ Ӕ”ðÊ ¼ðËġĝ«ōæ ħÎ »æËōì ÓŎġĨÊ ËĩÕĜĪæ »ÊëÎĦÊêģōÊìÊĪçĥĨæ¼Ġ¼ĠīġĈ çĥōËġĤ¼ĠòĹÔĢËõĐÊçĨÊēĕáÔ ¼ðËġĝ«ōæ»ĦêËÎêæħµ¼Ġ˺ĥĨ — ËġŎĕÕñĠ ğŎĥµ¼Ġ ה”ᔔΠ ¼””Õ””ĥ””ð

ËĩÕĜĪæ ħ” Î ËĩĨ˺Ĥ Ħ甔ġ””Ĉ êī””ā””Î Ī ¼ðËġĝ«ōæĞīĩđĠææë¹¼ĠĎīāĉĠ ĪÓðÊĦæêīäçĤīŎªÓĜĪææËĩĤËÎ ħÎ ĞīĩđĠ ģōÊ ìÊ ħµ çĥÕñĨ ËĩÕĜĪæ

¼ĤËåŎôģñà

Ī ěĝġĜÊ ģŎÎ Ğ˔”ą””Ĥ Òĸī””á””Ô – ¼ĠīġĈê˶ĐÊóĕĤĢçôëÔħÕñÜëÎ ħµĦçōæë¹ÍÜīĠ¼ĤçĠ»ËĨæËĩĤĪ ĢÊīĥĈÓáÔ¼ðËġĝ«ōæìÊëºōæ¼ĈīĤ ææë¹ÞëāĠu¼ĠīġĈ¼ðËġĝ«ōæv ¼ðËġĝ«ōæĎĹä¼ĠīġĈ¼ðËġĝ«ōæ ê˶ô¾ Òêī””ù””Î ¼ġðê ˔”ō ¼Õĥð ¼Õĥð ¼ðËġĝ«ōæ êæ ææëºŎĠ ĞËÝĤÊ ĢÊêÊçġÕðËŎð ģŎÎ ËÏĜËČ ÒÊ디µÊ锔Ġ æëŎ¹¼Ġ ĞËÝĤÊ ĢËĩĥª ÒêīùÎ Ī ÒËōīÕáĠ ħµ æêÊæ ĚËġÕàÊ ģŎĥ°ġĨ »ÊëÎ í¹ëĨ ÒÊëµÊéĠ ģōÊ ìÊ ¼äëÎ ÍĀËåĠææëºĤê˶ô¾ĞæëĠĞīġĈ ħĉĠËÜ ¼ĠīġĈ ¼ðËġĝ«ōæ ¼””ĝ””øÊ »ËĩĨĪë¹ Ī ¼ĠīġĈ ê˶ĐÊ ¼ĤçĠ ģ¶ŎĜ çĥÕñĨ ħ”ĉ””Ġ˔”Ü êÊ锔¹ë””Ŏ””Ø˔”Ô ËĩÕĜĪæ ¼Õĥð ¼ðËġĝ«ōæ ÍĀËåĠ


›

¼ĝµī¯ğŎĨÊëÎÊ ňōêīðêæëŎ¹êæĎëĀĞÊçµçĥĥµ¼Ġ÷åõĠňµçĥÕñĨěĝĠĢËĠìËðĢËðêìËÎģōÊ

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–›

¼ðËŎð

—•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

ňµÓðÊňĤīºĥōçÎğĨĎçĨģōÊňμÎËŎÕðæòĪêĪÓðÊ¡æ뵡æËđÕðÊģōêËðì˹ìÊ ¡æìēŎĕáÔňÎÓðæňÕĐë¹êÊëĔ¼ōËŎġŎô»ËĩÏġÎÓÎËøÊæêīĠňµ¼Ĥ˶ĠêæÊçÕÎÊ »êÊæëÎňĤīġĤěáĠìÊçĥĥµ¼Ġ¼ĨÊëġĨÊêěĝĠĢËĠìËðìʼÔÁŎĨňµëĠÊģŎùùåÕĠĪ çĤÊ¡çô´ŎĝôīðĞÊçµìÊËĩÏġÎģōÊňµçĥĥµ÷åõĠËÔçĥōËġĤ¼Ġ

ËĨ ģġÝĤÊ ģōÊêæ çĥġĔĹĈ ĢÊëÕäæĪ ¼ōËÜËÔ çĤæīġĤ ËđōÊ Êê ¼ġĩĠ óĕĤ »ħōëõĤëĨêæĢÊëōÊêæĢīĥµÊħµ ÍōæÊĪëĈËôĢËĤìêËؾ»ëĥĨĪ¼ÎæÊ ìÊĢËõĤģōÊĪæêīåŎĠğõ¯ħÎğĨ ×áÏĠêæĢËĤì¼ĔëÔëŎðĪÓĐëõŎª æêÊæÒËŎÎæÊ ğČê¼ĝĈíŎĤĢÊëōÊĢËÕðæëµêæ ¼ðËŎðĪ ¼ºĥĨëĐ æ˔”ōì ÒŶõĠ ÒËŎÎæÊ»ĦìīàêæĚËĉĐĢËĤì»ħĝĐËĔ »Ë””Ĩì디ĠĪӔ”ðÊӔ”µë””àĚ˔”àêæ êËĥµ Êê ¼ÕŎñĥÜĪ »ë¶Đ ¼ºÕäËð çĤíŎĠ u¼ĥŎñàĹō±uĞ˺ĥĩÎËĤ·ëĠìÊçĉÎ »ħøëĈħÎ˪ëºōæģÔËĨçøĪËĨĦæ ĢÊ디Ĉ˔”ô甔ĥ””Õ””ôÊ锔¹디ĥ””ĨĪÒ˔”Ŏ””ÎæÊ çĥĤËġĨ ¼””à디ā””Ġ Ģ˔”¹ç””ĥ””ñ””ōī””ĤĪ »ëđĉÜ ģōëñĤ êī«ĤËġÙĈ ĞīÙĝµ ģōëñĤ ¼áĜËø ĹŎĜ ¼üËĔ ğōëĠ ħġĀËĐ ¼ōËĠëŎĝĈ ĢËŎÎ ¼ĤËäËÎËÎ ¨Ë¯êËؾ»ÊêÊ漺ġĨĪ»æËĨëĐ çĥôËμĠÒËŎÎæÊ»ħĥŎĠìêæĦçô ¼ºĥĨëĐ»ËĩÕŎĜËĉĐìÊ»æËōìóåÎĪ òĪæ ëÎ ĦêÊīġĨ ¼ÎæÊ »ËĨ ģġÝĤÊ »Ħìīàêæħ¯ÓñĨĪĦæīÎĢËĤì »ňøëĈ êæ ħ””¯Ī ¼”” ÎæÊ ÓŎĜËĉĐ »ËĨîŵĢæīġĤëōÊæ ĪòìīĠ¾ »æëµĢËÎìïōêçÔ Êê ğĩĠ »ħÕ¶Ĥ ģ””ōÊ ħµ æêÊæ ËÜ ěōĸçÎ ħ”¯ë””¹Ê ħ”µ ğŎĥ¶Ĥ òī””ĠÊ디РĦêËôÊ Ģ¾ ħÎ ħµ ¼ºĥĨëĐĪ ¼åōêËÔ ÒËŎÎæÊêæĢËĤìĢËõĤĪĞËĤğōæīġĤ ħÎ 디¹Ê˔”Ġʐ甔ô˔”θĤëġµĢÊ디”ōÊ ÓĔæ ´ōêīĝ¶ĝĐĪ ħĤËŎĠËĈ Ò˔”Ŏ””ÎæÊ ħÕĐë¹ĢÊêæËĠ¼ōĸĸêËĉôÊìÊğŎĥµ Ħ甔Ĥìī””Ġ¾Ī ģōëŎô »ËĩÕō˶à ˔”Ô ģōëōæ Ò˔”Ŏ””ÎæÊ Ćī””Ĥ ģ””ōÊ ĞËġÔ êæ ħ” Ĥ˔”Ĥ˔”Î디ĩ””Ġ»Ê甔”””ø甔”ĥ”””ġ”””ôìêÊĪ çðëŎĠ òīºÎ ¼Ĥì »ħĤÊçĥĠëĥĨĪ ģŎÕñåĤ Ģ˔” Ĥì ´””ô ¼””Î ģōÊëÎËĥÎ çĥĤËĩÜ ĢËÏōæÊĪ ĢÊëĈËô ģōëÕĩÎĪ ĢËôæīä çĥĤËġĨ ĢËõĠËĤ ħ”¯ë””¹Ê ¡ç””ô¡æêÊ锔¹ Òī¶ñĠĪħÕäËĥôËĤ ÓðÊĦçĤËĠ

ËĨæëĠìÊæīä¼ĉĔÊĪîËñàÊĢËŎÎ êÊçĝĉõĠ ĊĪëĐ ËĠÊ çĤÊĦæīġĤ çŎĝĕÔ çôËμĠĢËĤì¼ĉĔÊĪëĉô »Ħìī”””””à êæ Ģ˔”””””Ĥì Ò˔”””Ŏ””””ÎæÊ ¼””Ĥ˔”ĤìòŔ””Ô˔” ÎĢ˔”Õ””ðÊæĪ디ĉ””ô ¼ĤËĩÏĩÎ ģŎġŎðĪ ĊĪ디Đu甔ĥ””Ĥ˔”ġ””Ĩ ĦæÊìêËđøĦëĨËĀĪêīõĤÊæģŎġŎðĪ ìÊçĉμ””ĜĪ甔ô甔Ĝī””Õ””ĠĢÊ디º””ōæĪ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ĢçĠ¾ ê˵ëð ëÎ ¼ÏĨéĠ »±īĜīÈçōÊ ÛōĪëÔĪ ĞÊ픔ĜÊĪ ËĩĤ¾ êīýà Ī ĢËĤì ÒËŎÎæÊ ÊæçÝĠ ĢÊëōÊêæ¼ōÊë¹īĤêīĩĄĪ¼ĈËġÕÜÊĪ êīýàďĝÕåĠ»ËĨħøëĈêæĢËĤì çĤæëµÊçŎª»ëÕõŎÎ »Ê디ΠëÕõŎÎ ˔”ý””Đ ģ”” ōÊ ħ” ¯ë””¹Ê ÌæÊ ěĨÊ »ËĨĦæÊīĤËä ìÊ ¼ĤÊëÕäæ ëºōæ Ī ¼ĠËùÕĈÊ ģ””ōĪ디ª çĥĤËġĨ ËĠʐæīÎËŎĩĠħĉĠËÜĎÊëôÊĢÊëÕäæ êæ çĥĤÊīÕŎĠ ħµ çĤæīġĤ ÓÎËØ ĢËĤì ëĥĨ êæ Ī ħÕôÊæ óĕĤ ňøëĈ ģōÊ Íñµæīä»ÊëμĨ˺ōËÜÒËŎÎæÊĪ çĥōËġĤ ģōëÔêīĩõĠu¼ĠËùÕĈÊ ģōĪëªv ħōêËÜËĔĢêÊĪæêæ¼ĤÊëōÊëĈËôĢì çōæë¹æīµêê˯æ êæħ” µæī””μ””Ĥì디Ĉ˔”ôģ””Ŏ””ĜĪÊĪ ëĉô Ģ˔””Ĥ¾ ۔”Ĥê Ī æêæ ďŎøīÔ ¼ÕøëĐ ëĨ ìÊ ħĤËĨ˹¾ ĢËĤì ËĠÊ æĪëð ĦæËđÕðÊ æīä ćđĥÎ çõŎĠ æËÝōÊ ħµ ĢÊêĪæ êæ Ě˔”Ù””Ġ »Ê디 ”Î 甔Ĥæī””ġ””Ĥ ÒĪËđÕĠĪ ëÔ »çÜ ģōĪëª ìÊçĉÎ »ËýĐ»æĪ甔 à˔” Ôħ””µÒ˔”àŔ”øÊ çôËÏŎĠuæÊíäëĐ ĊĪ디Đv ĪÊ ìÊ ëÔ Ģ˔”Ĥì ç””ôì˔”Î ¼ºĥĨëĐĪ ¼ðËŎð ňĥĉĀæêīĠ»ĪçĥĤËġĨﶰŎĨħµ ÒËŎÎæÊħÎçĥġĔĹĈĪçĉÕñĠĢÊëÕäæĪ ÓĐëºĤ êÊëĔ æīä »ħĉĠËÜ ëŎđ¶ÔĪ ËÔ 甔 ĤæÊæ òëÕñ¹ Êêæī”” ä ÓŎĜËĉĐ ģōÊêæ¼ĠËùÕĈÊģōĪëªËÎĪÊÒĪËđÔ ģōÊ ÒËŎÎæÊ ëÎ ËĩĤ¾ ëŎØËÔ ħµ ¼ōËÜ ĢËĤìæêæĪĞĸ¾ēġĈìÊ»ĪħµÓðÊ ÓðÊßüÊĪĪ÷åõĠĹĠ˵ĦêĪæ ¼Ġëĉôæīä»ħĤËĤìîËñàÊËÎĪ ¡ëĈËô´ōĞËĕĠêæĊĪëĐæĪëð çōËÎňµħĤīºĤ¾ħĉĠËÜìīĥĨħ¯ë¹Ê ¼ºĥĨëĐĪ»ëĥĨ»ËĩÕŎĜËĉĐËÎçōËôĪ ìÊ Êê æī”” ä Ӕ”ñ””ĤÊī””Ô æĪì ¼ĝŎä ħ°Ĥ¾ ˔”ĠÊ ÓðÊĦçĠËŎĤ êËĥµ Ģ˔”Ĥì ğµËà»ħĤÊêĸËðæëĠ»ËýĐÒÊëŎØËÔ ÓñĥōÊ æêÊæ ÓŎġĨÊ ËÕðÊê ģ””ōÊêæ îËñàÊħÎĪæìËðÚêËäÒËŎÎæÊêæ Êê ÓŎĕĐīĠĪ ÓĐëõŎª ģōÊ ĢËĤì ħµ ħĤËĤìÓĜËøÊĪĦī¶ôæīäêËĉôÊĪ æīä »ħđĔĪ ¼Î òŔ”Ô »ħāðÊīÎ çŎĝĕÔĪ êÊë¶Ô ìÊ Êê æīä Ī çõåÏÎ êæĦìĪ디”””ĠÊĪ甔””””ĤÊĦæêĪ¾Ӕ”ð甔Πæì˔”ð˔”Ĩêň””ĤÊêĸ˔”ðæ디Ġò디º””Ĥ ¼ÎæÊěĐËáĠĞËġÔêæĪĢÊëōÊëðÊëð ËÎ Êê Ò˔”Ŏ””ÎæÊĪ ëĉô çōËÏĤ ħ”¯ë””¹Ê ëŎºġõ¯êËŎñÎĢËĤìêīýà»ëĥĨĪ ËĠʐæīġĤ´Ŏ¶đÔ¼ÕŎñĥÜĦ˺ĤĪçōæ ê˶ΠĆĪëô 씔ōÊĪÊ êæ Ħ²ōīÎ ÓðÊ ħ¯ĪħÕôé¹êæħ¯ň¶ÕñĥōÊêīąĥĠ ĢËĤì ¼ºĥĨëĐĪ ¼””ÎæÊ »Ë””Ĩ ģġÝĤÊ êæëĈËôĢËĤìëÕõŎÎëüËàĚËàêæ

¼ñđĥÔ Ħ˺Õðæ »Īê ëÎ Ī ňÕôÊæ æêÊé¹¼Ġ ëŎØÁÔ ¼ÏùĈ ğÕñŎð Ī ÓðÊĢ¾ìʼµËàģÈÊëĔĪçĨÊīô ¡æËĠìÊňĤËõĥĠææĞÊçĔÊģōÊêæňµ ì˹ģōÊÓðÊ¡çô¡æËđÕðÊģōêËð ¼ÏùĈ ğÕñŎð »Īê ëÎ ÊçÕÎÊ êæ ¼ĤËĠì³çĤÊìÊçĉÎĪňÕôÊé¹ëŎØÁÔ ňĤīº°ŎĨ çĥĤÊīÔ¼ġĤ Ģ甔Π»ËýĈÊ Ī çĥĥµ Ӕ”Đ˔”ōêæ íčĠ ìÊ »êī””Õ””ðæ ìÊ ËĨ˪ »Īê ëÎ ĢæËÕñōÊ ¼ōËĤÊīÔ ìÊ ğĨ ¼ñđĥÔ Ħ˺Õðæ Ī ňÕĐê ģŎÎ ğąĈÊÓġñĔňÝŎÕĤêæĪçÕĐʼĠê˵ çĤëŎĠ¼ĠĞæĢËġĨËĩĤ¾ ĢËĠìËð ĢËðêìËÎ ģōÊ ÓōËĩĤ êæ çĥĥµ¼Ġ ÷åõĠ ň””µ çĥÕñĨ ěĝĠ ìÊň””ōêī””ðêæ디Ŏ””¹êæĎ디ĀĞÊ甔µ Ī Ӕ”ðÊ¡æ디µ ¡æËđÕðÊ ģōêËð ì˔”¹ ğĨ Ď甔Ĩ ģ””ōÊ ň””Î ¼ÎËŎÕðæ òĪê ¼Ĥ˶Ġ êæ ÊçÕÎÊ ňµ ÓðÊ ňĤīºĥōçÎ ¼ōËŎġŎô »ËĩÏġÎ ÓÎËøÊ æêīĠ ňµ ¡æì ēŎĕáÔ ň””Î Ӕ”ðæ ňÕĐë¹ êÊ디Ĕ ìÊ ¼ÔÁŎĨ ň””µ 디ĠÊ ģŎùùåÕĠ Ī çĥĥµ¼Ġ ¼ĨÊëġĨ Êê ěĝĠ Ģ˔”Ġì˔”ð ËÔ çĥōËġĤ¼Ġ »êÊæëÎňĤīġĤ ěáĠ ìÊ ĞÊçµìÊËĩÏġÎģōÊňµçĥĥµ÷åõĠ çĤÊ¡çô´Ŏĝôīð Ī¼””ĥ””Ŏ””ĈĢÊ甔 Ĩ˔” ô˔”μ””Ĥ˔”Øêæ ¼ºĤīº¯çĥĥµ¼ĠÓÏáøģŎàĪëÝĠ ËĩĤ¾ æīä ĢËÎì ìÊ Êê ňØæËà ĆīĔĪ ģōÊ»ňÝŎÕĤÓōËĩĤêæĪçĤīĥô¼Ġ Òêī””ø ň””Î ËĩŎðêëÎ Ī ÒËĕŎĕáÔ »êĪ¾æë¹ ÒÊçĥÕñĠ ìÊ »ÊňĈīġÝĠ ğĨňĝàëĠģōÊêæň¯ë¹Êææë¹¼Ġ Êê ģŎĐëĀ ìÊ ¼¶ō ňµ Ӕ”ðÊ Óåð ĪæËĥðÊģōÊæīÜĪËĠʐçĥĥµĞī¶áĠ ĢĹĠËĈģÕĐËōÓĩÜçĤÊīÔ¼Ġ³êÊçĠ »¡çĥĨæ»êËō³ËĥÕõĨæÓōËĥÜģōÊ çôËμÎīä

ňŎĩÔ¼ōËŎġŎôÍġÎňµçĥôËÎþËÏÔêÊ ËĩÕĠī¶àËĩĥÔëĀËäģōÊňΐçĥĥµ¼Ġ çĥôËμĠê˵ģōÊňÎêæËĔ ňðêæĚËàňÎËÔÞĹðĆīĤģōÊ êæ ¼ÏŎĜ Ī ňŎðĪê Ë¶ōëĠ¾ êīõµ ĢīĥµËÔĪ¡çōæë¹ňŎĩÔ¼ĐÊéĔĢÊêĪæ çĥÕñĨ Ģ¾ »īÝÕñÜ ĚËà êæ ğĨ Ī˔”¶””ō디Ġ¾¼””ō˔”Ŏ””ġ””Ŏ””ô»Ë””ĩ””àŔ”ð ĢËĠìËðÒêËąĤÓáÔňµğĨňŎðĪê ğµğµ êīõµ Īæ ģ””ōÊ Ī ¡æī””Î ěĝĠ çĥôËμĠËĩĤ¾ĢæëÎģŎÎìÊĚīčõĠ ÓðÊëùĠêīõµËĩĥÔĢËŎĠģōÊêæ

ğð ģ””ōÊ ħŎĩÔ ħ”Î ĞÊ甔”ĔÊ ħ¶ŎĤËñµ ħÎ ·ëĠ çàëð ËÔ Êê æīä çĥĥ¶ŎĠ ěŎĜæ ģŎġĨ ħÎ çĤìÊçĤʼĠ ĦëĀËåĠ ģōÊçōËÎæÊëĐÊĢËÜìÊÓąĐËáĠÓĩÜ öīùåĠĪæĪçáĠ¼Ĥ˶Ġêæê˵ æëŎºÎĞËÝĤÊ

Êê ¼ōËŎġŎô ÞŔ”ð ćĥĠ ĢËġŎª ň””µ ĚËàň””Î˔”Ô˔”ĠʐӔ”ðÊ¡æ디¶””ĤËýĠÊ ÊêËĩàĹðģōÊËō¾ňµÓñŎĤ÷åõĠ ňōêīðêīõµ’ňĤËōæêÊæÓðæêæ ćĥĠĢËġŎªňµ»êīõµ–žíÜğĨ “ËýĠÊÊê¼ōËŎġŎôÞĹðìÊ¡æËđÕðÊ ëĀËä ģŎġĨ ňÎ çôËμġĤ çĤÊ¡æëµ ÞĹðňōêīðňµæĪê¼ĠĢ¾ĚËġÕàÊ Ģ¾ìÊĪňÕôÊæêËŎÕäÊêæ¼ōËŎġŎô çôËΡæëµğĨ¡æËđÕðÊ ëÎ ňµ »Ê¼ōËŎġŎô æÊī””Ġ Ćī””Ĥ ìÊ ÓðÊ¡çô¡æËđÕðÊňōêīðĞæëĠçü ģōÊňµææë¹¼Ġê˶ô¾¼ĥôĪêňÎ çôËμĠ»ī””ĔæÊī””ĠĆī””ĤìÊ¡æ˔”Ġ Êê Ģ˔”ñ””ĤÊ Ģæ디µ ňđä ¼ōËĤÊīÔ ň””µ

êËŎñÎ ¡ìī”” à ģ””ōÊ ĢËùùåÕĠ çĥ¯ģĠçōī¹¼Ġ¼ĨëÕñĜ¾çĤʳçĤÊ ĆīüīĠģōÊëðëÎňµÓðÊĚËð ňŎĩÔòĪêĢīĥµËÔĪğĥµ¼ĠēŎĕáÔ ÓñĤÊæçōËÎĢī¯ĞÊħÕĐëºĤæËōÊêĢ¾ æÊīĠËμōËŎġŎôæÊīĠêÊçĕĠň¯ňµ ÍġÎ Ģ¾ Ī ææ디¹ þīĝåĠ ¡ëÝđĥĠ ģōêËðì˹ňµæīôëÝđĥĠňĤīº¯ ňµ¼ōËÜËÔææë¹óåªĎÊëĀÊňÎ ĞËÝĤÊħÎêæËĔËĩÕĜĪæËĩĥÔğĤÊçÎģĠ çĥôËμĠê˵ģōÊ óōËĩÕÏáø »ň””ĠÊæÊ êæ ¡æëÏĠËĤ ê˵ ÍġÎ ģ””ōÊ »ňŎĩÔ æ디µ ň””Đ˔”üÊ ň¶ĝΐ¡æīÏĤ¼ùåõĠÌíàËōĦĪë¹ êæ¼ōËĩÕĜĪæËÎĢ¾»ËĨ¡çĤìËðçōËÎ

¼ġŎàê ËüëŎĝĈ ĢËĤ켺ĥĨëĐĪ»ëĥĨ»ËĩÕŎĜËĉĐËÎçōËôĪçōËÎňµħĤīºĤ¾ħĉĠËÜìīĥĨħ¯ë¹Ê ÓĐëõŎªģōÊĢËĤìħµÓñĥōÊæêÊæÓŎġĨÊËÕðÊêģōÊêæħ°Ĥ¾ËĠÊÓðÊĦçĠËŎĤêËĥµ ëðÊëðêæĦìĪëĠÊĪçĤÊĦæêĪ¾ÓðçÎæīä»ħđĔĪ¼ÎòĹÔ»ħāðÊīÎÊêÓŎĕĐīĠĪ ÓðÊëŎºġõ¯êËŎñÎĢËĤìêīýà»ëĥĨĪ¼ÎæÊěĐËáĠĞËġÔêæĪĢÊëōÊ

ĢËĤìÒËŎÎæÊ ÓðÊĦæīμĤÊëōÊĢËĨÊīåōæÊì¾Ī ê甔ªĞ˔”ù””Õ””ĈÊðī””ōÊì디Ŏ””Ġ ĚīÉñĠ ë””Ĉ˔”ô ¼ĠËùÕĈÊ ģ””ōĪ디ª êÊçġ¯ëª ģŎÕñåĤ uêËĩÎu»ħĝÝĠ ďðīō ÊìëŎĠ çôËÎ ¼Ġ Ħìīà ģōÊ ħĀĪëõĠ ÓýĩĤ ìÊ ěÏĔ ĚËð çĥ¯ ìʼÎËÕµ»ħġÜëÔËΖ—œžĚËðêæ ğðËĔ ĞËĥÎ »ëùĠ »ĦçĥñōīĤ ´ō »ňĜÁñĠĢËĤìÓŎÎëÔæêīĠêæģŎĠÊ æīġĤÞëāĠÊêËĩĤ¾ĒīĕàĪĢËĤì Ê甔唔Ĩæ 디ϔ”µÊ ¼””ĝ””Ĉ ĪÊ ìÊ 甔ĉ””Î

ěŎĐÊëðÊêīø»ħĠËĤìĪê»ĦçĥñōīĤ ÓáÔ æī”” ä Òĸ˔”ĕ””Ġ ňĈīġÝĠ êæ ¼ĥáĜ˔”Îu甔Ĥ디ªĪ甔Ĥ디¯vĢÊī””ĥ””Ĉ ěŎÏĔ ìÊ ¼ĝÈËñĠ çĕĤ ħ”Î íŎĠ¾íĥĀ Ò˔”ÜĪì æçĉÔ »ê˔”Ï””ÜÊ ÚÊĪæìÊv ÓäÊæëªĦëŎČĪÒËĐÊëä êæ »ëºōæ ĢËñµ ÓŎĜËĉĐ ìÊçĉÎ ģŎñà 디Ք”µæ ëñġĨv ħĥŎĠì ģ””ōÊ ÓðÊ ¼ĤÊëōÊ Ģì ģŎĜĪÊuĚËáµ ĢËä ĢËĤì¼Ĩ˹¾»ĹÕĈÊ»ËÕðÊêêæħµ ëõÕĥĠĪ ¨Ë””¯ Êê uóĤÊæu»ħĝÝĠ æīġĤ »ħāðÊīÎĪ ħĀĪëõĠ ì˔” Č¾ ìÊ ĦìËČ¾Ī˪ĪêÊìʼōËĨêÊçōæĪëđð ¼ðËŎð Ò˔”àŔ”øÊ ĦêĪæ ģōçĥ¯

Êêħ””ĉ””Ġ˔”Ü디 Î𔔵˔”à디¶””đ””ÔĆī”””Ĥ çĤËðëŎĠ íÈËà êËŎñÎ ħ”µ »ë””º””ōæ »ħÕ¶Ĥ ďŎĀĪæËÔæçġĈæīÜĪÓðÊÓŎġĨÊ çôËÏŎĠĢÊëōÊêæëĈËôĪÍōæÊ »êËÎê搼ĤËĐëĈ¼ĨËĕĤËäÒËŎÏōæÊ ħĤËĕôËĈÒËŎÎæÊ ìÊĢÊæ디ĠĢÊ디ōÊğōçĔćĠÊīÜêæ ĢçĤÊīäËĨËĕĤËäĪĦëÝàêæ¼µæīµ ¼äëÎËōĪçĥÕĐëºŎĠÊëĐÊêģÕôīĤĪ ê˔”Îêæ ÓĠçä êæ æ디Ġ ĢÊëĈËô ìÊ »ËĥØ Ī ÞçĠ êæ Ī ¡æīÎ ĢËĨËôæ˪ ÓĩÜĪçĤæĪëð¼ĠëĉôĦËôæ˪Ģ¾ ÓĐËōêæ »Êħĝø æīä òËĉĠ êÊ디ĠÊ ¼Õà ĢËĤì ĢÊêĪæ Ģ¾ êæ çĤæë¶ŎĠ ğĨ Êê ħĤËä ìÊ ĢçĠ¾ ĢĪëŎÎ ĦìËÜÊ ĢÊëÕäæ ¼ýĉÎ ÒêçĥÎ Ī çĥÕôÊçĤ æī””ä»ħ””Ĥ˔”äêæĎÊ디”””ôÊĪÊ디””ĠÊ »æĪçà ËÔ ëºōæ ¼ĤËĤì »ħāðÊīÎ ħÎĪħÕĐë¹æËōÊêģÕôīĤĪĢçĤÊīä ēà ëºōæĪ çĥÕäÊæë«ŎĠ Ģ¾ëĔ ăđà çĥÕôÊçĤÊêħðêçĠĪÍÕ¶ĠħÎģÕĐê ħÎ ĢËĤì ğĨ ħĤËĕôËĈ ÒËŎÎæÊ êæ ğµËà »ň””ĤÊêĸ˔”ðæ디Ġ ë¶đÔ 씔Ŏ””Ĝæ ĢËŎÎÊêæīäÒËðËñàÊçĥÕñĤÊīÕŎġĤ çĥĤËġĨĢËõŎÈËÏōìĪæīÜĪËĩĤ¾çĥĥµ êæĪæīÎËĨæëĠÓĠçäêæ»ÊħĝŎðĪ çĥÕñĤÊīÕŎĠ ħĤīº¯ ¼ōËýĐ ģŎĥ¯ ĢËŎĠ ħ” Î ¼””Đ디à ħ” ĔŔ”ĈĪ ēõĈ ìÊ ’çĤêĪËŎÎ Êë¯ ħµ çô ĞīĝĉĠ ħĠçĕĠ ģōÊ ËÎ ´Ŏðŵ Ò˔”Ŏ””ÎæÊ êæ Ģ˔”Ĥì êīýà ĚËàĪ Ӕ”ðÊĦæī””Î íŎ¯ËĤĪ ¸Ĥëġµ ĢËĤì ÒËŎÎæÊ ãōêËÔ ħÎ Êêé¹ ¼Ĩ˺Ĥ ğōìÊçĤʼĠĢÊëōÊêæ ĢçŎðê Ī Ģ˔”Ĥì ÓŎÎëÔ »ňĜÁñĠ æīä¼ĈËġÕÜÊĪ»æëĐĒīĕàħÎËĩĤ¾ ĢÊë¶đĥôĪê¼ĝøÊ»ħČçČæĦêÊīġĨ

¼ġŎàêËüëŎĝĈ

¼äëλīðìÊħµ¼ōËĨêËĠ¾ēÏĀ ëõÕĥĠ Ģ˔”””Ĥì Ēī””ĕ””à Ģĸ˔” ĉ”” Đ ìÊ ÒËŎÎæÊ ãōêËÔ ëðÊëðêæ ÓðÊĦçô u¼””µæĪêv ĢÊêĪæ ìÊ ¼ĥĉō ĢÊ디ōÊ ••• ħÎ ħµ ´ōæíĤ ìĪ디ĠÊ ħÎ ËÔ æëĠĦçôÓÏØĪĦçôħÕäËĥôëĈËô ģ””ōÊìÊ ëđĤ ™•• ËĩĥÔ Ī çĥôËÎ ¼Ġ çĥĨçŎĠěŎ¶õÔĢËĤìÊêêËĠ¾ êīýà ¼ºĤëġµ »ĦçġĈ 씔ōĸæìÊ ħÎĢÊīÕŎĠĢÊ디ōÊÒ˔”Ŏ””ÎæÊêæĢ˔”Ĥì æīġĤĦêËôÊěōèÒ˶Ĥ »êĸËðæëĠ ĞËġÔ ì˔”Î디ōæìÊ ĢÊ디ōÊ ćĠÊīÜ êæ êæ¼””º””ĥ””Ĩ디ĐĪ¼””ð˔”Ŏ””ð»Ë””ĩ””Ĥ˔”¶””Ġ ģŎĥ°ġĨ Ī ÓðÊĦæīÎ ËĨæëĠ êËŎÕäÊ ĢËĤì ħÎ ¼ºĥĨëĐĪ ¼ÏĨéĠ ěōĸçÎ ĪÓðÊĦçõĤĦæÊæêīýà»ĦìËÜÊ ¼ðËŎð»ËĨħøëĈêæçĤÊħÕñĤÊīÕĤ óĤÊæĪğĝĈěŎùáÔ¼ÕàĪ»ëĥĨĪ çĥôËÎňÕôÊæêīýà ĢÊëÕäæħĤÊêĸËðæëĠÓŎġµËàêæ Ģī¯ ¼Î ÓĈËĀÊ ħÎ Ğī¶áĠ Ģ˔”ĤìĪ Ħæī””Î 디ñ””ġ””ĨêæÊ디ΐê甔”ª ìÊÊ디¯Ī ËÎ çĥôËÎ ËĩĤ¾ êÊæëÏĤËĠëĐ 甔ō˔”ÎĪ ìʼġŎąĈóåÎħμĜËġÜʼĨ˺Ĥ ĢËĤìĢīĥµËÔĢÊëōÊ´ŎðŵÒËŎÎæÊ ħõŎġĨëĉô êæ ħøËä ÒËŎÎæÊ êæ çĤÊĦæīÎħĝŎàĪë¶Ġ¼ōËĐĪ¼ÎëĩąĠ ¼ĈËġÕÜʼñĤËõĤÊĪêĂËáĜìÊģōÊĪ

´ōĚËġÕàÊĪħōêīðĞæëĠħμōËŎġŎô»ħĝġà ¼ĠËąĤòêīō ¼ōÊīĨ ğōëà ìÊ êĪæ ˔”ĠÊ ¼””ōÊī””Ĩ êæ ËĩĤ¾ ìÊ ÓąĐËáĠ »Ê디Πħōêīð ħōêīð¼ōÊīĨçü»ËĨçĥĐÊçªěÎËĕĠ ¼ĠËąĤ Ò˔”á””Ŏ””ĝ””ñ””Ô »ħ” Ŏ””ĩ””Ô B˜ êæ甔 ðÊĢ˔”đ””Ĝ˔”å””Ġħ” Îòìī””””Ġ¾Ī »ËĨêīõµ êæ ëĕÕñĠ »ËĩĨ˺ō˪ ħōËñġĨ ìÊĪĆīĥġĠìÊĪëªħĕāĥĠģŎŎĉÔB™ ħōêīð¼ōÊīĨçĥĐÊçªģÕäÊçĤÊê˵ ìëĠêæģĠÊħĕāĥĠæËÝōÊěĔÊçàËō ğÕñŎðìÊĦæËđÕðÊĪĢæêÊĪħŎµëÔ ħŎµëÔ³ËäìÊÚêËäê漶ôīĠ ģōëÔ¡çŎ°Ŏª ňµ òĪê ģōëä¾ Ī ìÊ ÓñÔêËÏĈ æĪê¼” ”Ġ êËġõÎ ĦÊê ĚëÕĥµӔ”ĩ””ÜĞ˔”ą””ĤĦæ˔”Ŏ””ªĞÊ픔””ĈÊ ħµ ħ””ōêī””ð ¼ōËŎġŎô »Ë””ĩ””àŔ”ð æêÊæìËŎĤĪëŎĤêÊíĨÓùôňÎğĩĤ¾ êæ ì디Ġ ĢĪ甔 Î Ģ˶ôíª Ģ˔”Ġì˔”ð »ËĩàĹð ìÊ Ħæ˔”đ””Õ””ðÊ ˔”Î þ˔”Ï””ÔêÊ ÓåÕō˪ēõĠæĎÊëĀÊêæ¼ōËŎġŎô »Êëōéª ĢËÕðêËġŎÎ ħð êæ ħōêīð æêī””Ġħ” µ甔ĤÊĦæī””ÎëđĤêÊ픔 Ĩħ” ð êÊ디Ĕ ¼ōËŎġŎô »ËĩàĹð »ħ ĝġà ħÎ ÍōëĔ ĞĪæ ìĪê êæ Ī çĤÊħÕĐë¹ çĤÊĦæëµÒīĐĢËĤ¾ìÊëđĤçøêËĩ¯ ìĪêĦæìÊçĉÎĪêËĠ¾ģōÊëÎĦĪĹĈ ĢËÜģōêËðì˹ËÎëđĤ–™••ëÎċĜËÎ u¼ĨëÕñĜ¾vçĤæÊæÓðæìÊÊêæīä ¼ōËŎġŎôÞĹðĦìīàêæîËĥôê˵ êíŎĜ Ħ˺õĤÊæ îËĥôëð æËÕðÊ Ī ÞĹð ħŎĩÔ æêī””Ġ êæ ËŎĤËÕōëÎ êæ ì˹ħŎĩÔĦīŎôvçōīºŎĠ¼ōËŎġŎô ËĠÊ çôËμĠ Óåð êËŎñÎ ÌËùĈÊ æËōìĢ¾ħŎĩÔ¼ºĤīº¯òĪêģÕĐËō ÓðËÝĥōÊ ňĜÁñĠ çôËμġĤ Óåð

¼ñµ®ŎĨ»īðħÎÊêĞËĩÔÊÓõºĤÊ ĢËĥåð ìÊ çĉÎ Óðêæ æë¶Ĥ ìÊêæ »ËĨĪëŎĤ ģŎõĤËÜ ¼ĤËàĪê ģñà ĞĹĈÊ ĢÊ디ōÊ ĢÊêÊçð˪ĦË«ð ßĝñĠ ÿä»ňÎËÙġÎËĩĤ¾»ÊëÎħōêīðæëµ ħĕāĥĠ »ÊħĥĠËä ¼Õà Ī ĦæīÎ íĠëĔ ë¹Ê ħµ æīġĤ ħŎÏõÔ ÒĪê˔”Î ħÎ Êê ħōêīð ħÎ ħĝġà æ甔ø êæ ˶ōëĠ¾ çôçĨÊīäëÝđĥĠÒĪêËÎģōÊçôËÎ ìÊ ĦæËđÕðÊ ˶ōëĠ¾ īð ëºōæ ìÊ ħōêīð¸ĥÜêæÊê¼ōËŎġŎôÞĹð ģōÊħ” Î甔ĥ””ĤÊæ¼” Ġæī””ä픔Ġ디Ĕÿ””ä ¼ºĥÜ ĪËĤ ÓōêīĠÁĠ ħ¯ë¹Ê ëĀËä uĢËĨËĠ îÊ îÊī””ōv ĞËĥÎ ˶ōëĠ¾ ĢËō˪ħÎħĤÊëÕōçĠ»ËōêæêæëĕÕñĠ Ģ¾ Óõ¹ìËÎ ĞçĈ ËĠÊ æī””Î ¡çŎðê êīąĥġÎ ë””º””ōæ Ī˔”Ĥ çĥ¯ ĞÊ픔”ĈÊ Ī êæ ˶ōëĠ¾ »ËĨĪëŎĤ ìÊ ¼ĤËÏŎÕõª ħĤī¹ëĨ »Ê디”Î ¼””¹æ˔”Ġ¾ Ī ħĕāĥĠ ĎëĀìÊħōêīðħÎħĤÊëŎºĝĐËČħĝġà ÓðÊ Ħæī””Î óĤËĤËġŎ«ġĨ Ī ˶ōëĠ¾ þËÏÔêÊģŎġĨêæ˶ōëĠ¾ĆËĐæëōìĪ ģōʼĠËąĤ»ËĨĪëŎĤħµÓôÊæĞĹĈÊ ĦæīÎæīä³êÊ甔ÔĚËàêæêīõµ æêī””Ġ êæ ˔”Ġ˔”ÎĪÊ ğŎġùÔëąÕĥĠ Ī çĥôËμĠħōêīð 디¹ÊĢ˔”ð˔”ĥ””ôê˔”µ»Ħ甔Ŏ””ĕ””Ĉħ” Î ħĝäÊçĠ ħ”Î ğŎġùÔ ˶ōëĠ¾ Ӕ”ĜĪæ ģōçĥ¯ìÊ æëŎºÎ ħōêīð êæ ¼ĠËąĤ ħōêīð Ӕ” ĜĪæ Óñ¶ô »Ê디 Î ĦÊê çōËġĤ¼ĠĦæËđÕðÊ ìÊuìĪ디µv´ôīĠÌËÔëªB– ¼ĠËąĤ ćüÊīĠ ħÎ ħĤÊëÕōçĠ »Ë””ōêæ ËĩĤ¾ĞÊçĩĤÊÓĩÜħōêīð »ĪëŎĤēōëĀìÊ´ôīĠ´ŎĝôB—

¼ĝµī¯ğŎĨÊëÎÊ

ħōêīðĞæëĠħμōËŎġŎô»ħĝġà ž— æÊæ디Ġ ˜• ħÏĥôêËĩ¯ ìĪê êæ »ëÏä î˶ĉĤÊ —•–˜Ó””ðī””¹¾–ž

ÍÜīĠ Ī ħ””Õ””ôÊæ ¼””ª êæ »æ˔”””ōì ćĠËÝĠ»īðìʼđĝÕåĠ»ËĩõĥµÊĪ ìÊ çĉÎ ħĝġà ģōÊ çōæë¹ ¼ĝĝġĜÊģŎÎ ģōëÔêīđĥĠħ°Ïĝà¼ōËŎġŎôĢÊêËÏġÎ ģōÊ »ħ” ĉ””ĔÊĪ ģ””ōë””Ô ¼ĤËñĤÊëŎČ Ī çōæë¹æÊçġĝĔëùĈ ÓĜĪæĢËđĜËåĠĢ¾êæħµ»Êħĝġà ģÉġāĠ ¼ĝĝġĜÊģŎÎ ćĠËÝĠ ÓōëÙµÊ Ī ĞæëĠçüëÎçðÊğō±êħµçĥÕõ¹ ¼ōËŎġŎô »ËĩàĹð ìÊ êīõµ ģōÊ ÓðÊĦæëµĦæËđÕðÊ ēŎĕáÔ Ěī””É””ñ””Ġ vħ””Ĥ˔”µĹ””º””Ĥ¾v êæ ¼ōËŎġŎô »ËĩàĹð »Ħê˔””Îêæ ìÊ ¼ÔÁŎĨ ĦÊëġĨ ħÎ ěĝĠ Ģ˔”Ġì˔”ð ìÊ甔ĉ””ΐĦìī””””àģ”” ōÊĢ˔”ð˔”ĥ””ôê˔”µ çōæìËÎêīąĥĠħÎæÊæëĠ˜•»ħĉĔÊĪ ÓåÕō˪ ēõĠæ ħÎ ħĉĔÊĪ ěáĠ ìÊ æëµëđðħōêīð çōæìËÎĦìËÜÊÒÁŎĨģōÊħÎħ¯ë¹Ê ħĤīºĤËġĨËĠʐçôĦæÊæħØæËàěáĠìÊ ħµ çĤæīÏĤ êæ˔”Ĕ ÓĐëŎĠ êËąÕĤÊ ħµ ÒËÏØÊÊêħōêīðÓĜĪæĢæīÎëùĕĠ çĥĥµ ģōëÕōīĔħµĢÊëōÊëºōæ»īðìÊ çôËμĠ ħĕāĥĠ êæ ħōêīð çáÕĠ ËĠʐæëµĞĪī¶áĠÊêħĝġàģōÊħ¯ë¹Ê ĢÊëōÊêīĩġÜïŎÈê¼ĤËàĪêģñà


ËĩĤ¾çĤêÊæóĕĤíŎĤĢËÕðæëµ¼ðËŎð»ËĩĤËĠìËðĪÌÊíàʼĤËðêĆĹĀÊóåÎêæçĤêÊæêīýàĢËÕðæëµ»ňĤËĨÊīåōæÊì¾Ī¼ĝĠóÏĥÜĞçĕĠĎīđøêæ·ëġõŎªÒīñµêæňµ¼ĤËĤì íŎĤĆĪëõĠ»ňĜÁñĠģōÊæëÏõŎªĪĢËĤì»ËĩōæÊì¾ĪĒīĕàìÊĆËĐæÓĩÜĢ¾ìÊň¶ĝΐæīõĤňÕĐë¹ê˶μĝĠĪ¼ðËŎðěÈËñĠÌËÔìËÎĪĢæÊæÓŎġĨÊ»ÊëÎËĩĥÔňøëĈģōÊňµçĤÊ¡çŎôīµ æīô¡æËđÕðÊ êæğĨĪ»ëŎ¹ğŎġùÔíµÊëĠêæçōËÎğĨĢËĤìçĤêÊæÓµëôĢ¾êæíŎĤĢËĤìĪÓðÊĢËōëÜêæĢ¾êæ¼ĈËġÕÜÊĪ¼ðËŎð¼õÏĥÜĪĆĪëõĠ¡ìêËÏĠňµ»êīõµĪňĉĠËÜëĨêæ ÊçĤëŎºĤêÊëĔ¼ĩÜīÔ¼ÎæêīĠğĩĠíµÊëĠģōÊêæËÔçĥôËÎňÕôÊæ¼ùåõĠóĕĤĪğĩðóÏĥÜĪ¡ìêËÏĠģōÊ»ËĩĤīÏōëÔëºōæĪ¼ĤËðêĆĹĀÊ»ňøëĈ

¼ōīð ìÊ ËĩĤËñĤÊ ìÊ ĦĪë¹ Īæ ģōÊ êæĢ˔””Ĥì¼””Ĩ˔”¹¾ßāð“Ë””ĕ””ÔêÊĪ ēĕáÔ ëÎ Ģ˔”Ĥ¾ »êËõĐ˪ Ī ňĉĠËÜ ÍÜīĠëºōæ»īðìÊóōīäĒīĕà êæ˵ êæ ĢīĥµÊ ňµ ÓðÊňÕõ¹ Ģ¾ ¼ðËŎð ÌÊíàÊ ìÊ »êËġô »ëÏĨê ğõ¯ň””ÎĢì»æÊ甔ĉ””ԐĢ˔”Õ””ðæ디µ ğµêËŎñÎçĥ¯ëĨæÊçĉÔģōÊæêīåÎ çōËΐňÕôé¹ËÎňñōËĕĠêæËĠʐÓðÊ æī””ô ¼ĕĝÔ æêĪ˔”Õ””ðæ ´””ō ĢÊīĥĉÎ ÒçĠ ëºōæ Ģ˔”Ĥì ìÊ ¼ĉġÜ Ī ģ””Ġ »ëÏĨêêæ˵êæňµÓðÊĚËðÛĥª ĢËÕðæëµ·êíμðËŎðÌíà´ō »ê˶ġĨ ËÎ ¡ĪĹĉÎ ğ””ōêÊæ ÓŎĜËĉĐ ¼ÏĝĀ»ëÎÊëÎ ĢÊæ디 Ġ ¼ĤËÏŎÕõª Ī ¼ōËĩ«ŎñĤëª ňĈīġÝĠ ğōÊňÕñĤÊīÔ ÓŎĜËĉĐĪňĠËĤëÎêæĢËĤìæīñÎÊê ğŎōËġĤÓŎÏÙÔóōīäÌíà ïĤÊëđĥµĞëÕáĠêËýà »ëºōæ »ňøëĈ ìÊ ĞêÊæ çùĔ ·ëġõŎª Ģ˔”Ĥì Ī æī””ä ÓŎĜËĉĐ ìÊ Ģ¾ĪğōīºÎģåðóōīäĢī°ġĨ ¼ĤËĤìÓðʼĤËðêĆĹĀÊ»ňøëĈ Ďīđøêæ·ëġõŎªÒīñµêæňµ »ňĤËĨÊīåōæÊì¾Ī¼ĝĠóÏĥÜĞçĕĠ óåÎ êæ ç””ĤêÊæ êīýà ĢËÕðæëµ »ËĩĤËĠìËðĪÌÊíàʼĤËðêĆĹĀÊ çĤêÊæ óĕĤ íŎĤ ĢËÕðæëµ ¼ðËŎð ËĩĥÔňøëĈģōÊňµçĤÊ¡çŎôīµËĩĤ¾ ěÈËñĠÌËÔìËÎĪĢæÊæÓŎġĨÊ»ÊëÎ æīõĤ ňÕĐë¹ ê˶Π¼ĝĠ Ī ¼ðËŎð Ēīĕà ìÊ Ć˔”Đæ ÓĩÜ Ģ¾ ìÊ ň¶ĝÎ ģōÊ æëÏõŎª Ī Ģ˔”Ĥì »Ë””ĩ””ōæÊì¾ Ī æīô¡æËđÕðÊíŎĤĆĪëõĠ»ňĜÁñĠ æīäĢìĢÊëºĥñġĨĪĢÊê˶ġĨĪģĠ

æīÎĞìĸíŎĤÒËĠÊçĔÊģōÊêËĥµêæ ğōìËðËĥô¾æīäĒīĕàËÎÊêĢËĤì ĪĢì»ë””ÎÊ디ÎĞĪ픔 Ĝæêī”” ĠêæĪ ĢËĤ¾ ËÎ ňĉĠËÜ Ī ¡æÊīĤËä êæ æëĠ ĢìĢ˹ëġõŎªËĠë¹ÊğŎĥµÓÏáø ňÎĪğōçô¼ĠěĐËČĆīüīĠģōÊìÊ ňĉĠËÜ Ģ˔”Ĥì ÒĹýĉĠ Ī ÒŶõĠ ËÎ ¼””Ĕ디Р®ŎĨ ğ””ōæÊæ¼” ġ””Ĥ ÓŎġĨÊ ćĔÊĪêæğŎÕôÊæ¼ġĤæëĠĢ˹ëġõŎª ňĤËĨÊīåōæÊì¾Ī¼ĝĠóÏĥÜ´ōë¹Ê »ËĩōæÊì¾ĪĒīĕàĪĢËĤìĆīüīĠ ¡æÊæ êÊëĔ ¼ĩÜīԼΠæêīĠ Êê ĢËĤ¾ ìʼðËŎðğÕðĪêīÜīáĠËĩĥÔĪ çĨæêÊëĔóōīäĎçĨÊêæīäÓĝĠ ¼¹êíÎ »ËĨæīÏġµ Ī ÒŶõĠ ˔”Î ¼ðËŎðÌÊ픔”àÊææ디¹¼” Ġň””ÜÊī””Ġ ÓŎĉĔÊĪģōÊňλæĪçàËÔĢËÕðæëµ ňÎ óōīä »ňĠËĤëÎ êæ Ī ¡æëÎ ¼ª ËĠÊ 甔ĤÊ¡æÊæ ËĩÎ íŎĤ ĢËĤì »ňĜÁñĠ ËĨňĠËĤëÎ êæ Ģ˔”Ĥì ňÎ ĢæÊæ ÓŎġĨÊ Ģ˔”Ĥì ˔”Ô ÓñŎĤ ¼Đ˵ ÒËÎīùĠ Ī ĢËõÕĝĠ»¡ìêËÏĠêæ»ëÔĚËĉĐóĕĤ ňĉĠËÜ ĢËŎĠ êæ çōËÎ çĥôËÎňÕôÊæ ÒËĠÊçĔÊ ňÎ ĢËĤì ĢËŎĠ êæ ¡²ōīÎ Ī æìÓðæňĤÊëºĥôĪêĪ¼ĝġĈ öīùäģōÊêæë¹ÊĢËÕðæëµêæ ËÔ Ģ˔””Ĥì Ģ˔”Ŏ””Ġ êæ ÓŎĜËĉĐ ¼ĥĉō ÓðÊ¡çôěøËàÓĐëõŎª»æĪçà ¼ĤÊæêçĔËĩĤËñĤÊìÊĦĪë¹ĪæìÊçōËÎ

ëÔğŎäĪ êËŎñÎ Ć˔”üĪÊ óŎª Ě˔”ð íµÊëĠ êæ ëÕõŎª ËĠ ÓðÊ¡æīÎ íŎĤ ÌĹĕĤÊ »ËĩĤËÕðêËġŎÎ Ī ¼””Ĥ˔”Ġêæ ËĨ¼ōËġĥĨÊêĪËĩōê˶ġĨňĤīºĥōÊ»ÊëÎ ň°Ĥ¾ËĠÊğōæīΡçōæÊê¼ōËĩôìīĠ¾ ìʼōËġĥĨÊêĪ»ê˶ġĨňĥŎĠìêæňµ æīÎğµêËŎñΐæīÎňÕäËðËĠÓðæ çô¼ĠěĠËôÊê¼ōËĨËÕðĪêËĩĥÔĪ »ĪëŎĤ ææë””Ô Ëō êÊëĕÕðÊ ěáĠ ňµ çĤæīηëġõŎª íŎĤ¼ºĥĨëĐĪ¼ĈËġÕÜÊĂËáĜìÊ ê˵ËĨ¡æÊīĤËäĪĢËĤìËÎÓñōËμĠ Ğīðê Ī ÌÊæ¾ ĢÊêĪ甔Ĥ¾ ğōæëµ¼Ġ æī””ÜĪĞæ디”ĠĢ˔”Ŏ””Ġêæ»ê˔”Ŏ””ñ””Î ňÕÏĜÊçĤæīÎĢËĤìĢËōìňÎňµÓôÊæ çĤÊňÕĐËō óĨ˵ çĥ¯ëĨ íŎĤ ĢīĥµÊ »ňĉĠËÜ êæ ìī””ĥ””Ĩ ňĤËđðÁÕĠ ˔”ĠÊ ĢæëµňĥÕäçĤêÊææīÜĪĢËÕðæëµ êËŎñÎ »Ê¡ī””Ŏ””ô ň””Î ğĩĤ¾ ĢÊ디Ք”äæ ģōëÔ¼ÕôÊçĩÎ ëŎČ ËÎ Ī ňĤËġàê¼Î »êËÏÜÊ ÚÊĪæìÊ Ëĩ¶Ŏĥ¶Ô Ī ěÈËðĪ ĢÊëÕäæĪĢËĤìňŎĝĈûŎĉÏÔĚËġĈÊ òìī””””Ġ¾ »ň”””ø디”Ĉ êæ ¡²”””ōī”””Î ģōÊ»ňĝġÜìÊěŎùáÔĪòêĪëªĪ ēōīõÔÊêĢÊêæËĠËĠçĤæīÎËĨ¡çōçª ňĥÕä Êê ĢËõĤÊëÕäæ ňµ ğōæëµ¼Ġ ģŎĥ¯ÒÊëĀËåĠ ìÊ Êê ËĩĤ¾Ī çĥĥ¶Ĥ ĪĢÊêçªìÊğŎÕäËð¼ĠćĝāĠ»ê˵ ÊêĢËôëÕäæňµğŎÕðÊīä¼ĠĢÊêæËĠ

ÒĹÝĠ »ìÊ甔ĤÊ ĦÊê ËÎ ğōÊňÕñĤÊīÔ çŎĜīÔ ËÎ Ģ˔”Ĥì »¡²””ōĪ ÒËōëõĤ Ī ¼ĤīōíōīĝÔ Ī ¼ōīōæÊê »ËĨňĠËĤëÎ ÓōËñÎĪ Ī ·Ĺ”” ÎĪ »ìÊ甔”””ĤÊ¡Êê ˔”Î ÌÊíàʼĤËðêĆĹĀÊÒËĤ˶ĠʐĢËĤì óÏĥÜ Ī ¼ðËŎð »Ë””ĩ””Ĥ˔”Ġì˔”ð Ī ê˶ÎĢËĤììÊĆËĐæÓĩÜÊêĢËÕðæëµ ňĉĠËÜ ëĨ êæ ĞçĕÕĉĠ ģĠ ğōëŎ¹ Ī ĆĪëõĠ ¡ìê˔”Ï””Ġ ňµ »êīõµ Ī Ģ¾êæ¼ĈËġÕÜÊĪ¼ðËŎð¼õÏĥÜ Ģ¾êæíŎĤĢËĤìĪÓðÊĢËōëÜêæ íµÊëĠêæçōËÎğĨĢËĤìçĤêÊæÓµëô »ňøëĈ êæ ğĨ Ī »ëŎ¹ ğŎġùÔ »ËĩĤīÏōëÔ ëºōæ Ī ¼ĤËðê ĆŔ”ĀÊ óĕĤĪğĩðóÏĥÜĪ¡ìêËÏĠģōÊ ģōÊ êæ ËÔ çĥôËÎ ňÕôÊæ ¼ùåõĠ êÊëĔ ¼ĩÜīÔ ¼Î æêīĠ ğĩĠ íµÊëĠ ğĨÓŎĉĔÊĪģōÊňÎňÜīÔËÎçĤëŎºĤ ňĤĸËĉĐÓµëôģġüģĠňµÓñĨ ÒçĠ ËĨňĤËðê ìÊ »ÊňĈīġÝĠ êæ »ňōëõĤëŎÎæëðňµÓðÊĚËðçĥ¯ ÒÊë¶Ġæ Ì픔à Ģ˔”¹êÊ ĢËÕðæêīµ ģōÊêæËÔĞêÊæ¡çĩĈëÎÊêĢËÕðæëµ ¡²ōīÎ Ī ëõÎ Ēīĕà ìÊíŎĤ ëºĥð ğōËġĤĆËĐæĢËĤìĒīĕà ÓŎĉġÜģōçĥ¯ĢËÕðæëµêæňÕÏĜÊ Ģ˔”Ĥ컡²”””ōĪæ˔”ĩ””ĤĪĢ˔”Ġì˔”ðĪ ĢËÕðæëµ ìÊ ¼àīÕĐ ĢËÕñōīµ ěĕÕñĠËĩĤ¾ìʼäëÎňµæêÊææīÜĪ ĢÊëōÊ ĪÌÊíàÊňÎňÕñÎÊĪíŎĤňŎĕÎĪ¡æīÎ ňÎçōËÎçĥÕñĨ¼ðËŎð»ËĩĤËĠìËð ĢÊæëĠĪĪëõŎªĢËĤìňµğōīºÎËġô ¼ĜËð çĥ¯ ĢËÕðæëµ ¼ÏĝĀ»ëÎÊëÎ ¼ĤËĠìËð ÒÊíōËġÔ ğČëŎĝĈ Ó””ðÊ

êÊçġÕðËŎð ĢÊæ디”Ġ ÓñåĤ æ디 µ óÏĥÜ ĢĪêæ ë¶đĥôĪê Ī ÒÊë¶Ġæ ňÎ Ī ¡æī””Î ¸ĥĨËõŎª æīä ňµ æëµ ĚçÎ ĢËõÕĝĠ ĢÊìêËÏĠ »ÊëÎ ¼ōīºĜÊ ïŎÈêçġáĠ¼üËĔÊīõŎªçĤÊňÕõ¹ –ž™› Ě˔”ð êæ ĢËÕðæëµ êīĩġÜ óŎªňµæīμōËĩÕŎùåôňĝġÜìÊ ğĤËä ËĥŎĠ óōīä ëñġĨ ňġĨ ìÊ »ňøëĈ æêÊĪ ËÔ æ디µ ēōīõÔ Êê ææë¹¼ĈËġÕÜÊĪ¼ðËŎð»ËĩÕŎĜËĉĐ êīĩġÜ ïŎÈê ĞËĕĠ êæ ģŎĥ°ġĨ ĢËĤì»Êëλʡ²ōĪĢËĠìËðïŎðÁÔ ÓŎùåôæëµæËĩĥõŎªÊêĢËÕðæëµ ëŎØÁÔ æêī”””Ġ ģ”” ōÊ êæ ň””µ »ë””º””ōæ óōīä ÓĝĠ ĢÊìê˔”Ï””Ġ êæ ¼ōÊíñÎ æīÎīĝġðËĔģġàëĜÊçÏĈëÕµæÓôÊæ »æĹŎĠ • Ī œ• »ËĨňĨæ êæ ňµ Êê ĢÊ디ōÊ ĢËÕðæëµ êæ æëµ óÏĥÜ ÓŎġĨÊīĝġðËĔëÕµææëµ¼Ġ»ëÏĨê ĢËĤì Óµëô ĞĪ픔Ĝ »Ê디Π»êËŎñÎ ěÈËĔ¼ĈËġÕÜÊĪ¼ðËŎðÓŎĜËĉĐêæ æīÎ êæ ňµ ¼ōËĩĤËñĤÊ ìÊ ĞĪæ ĦĪ디¹ »ËÜëμÕÏÙĠÒÊëŎØÁÔöīùäģōÊ êæ ň””µ çĥÕñĨ ¼””Ĥ˔”Ĥì ç””ĤÊň””Õ””ôÊ锔¹ »ËĩĤËĠìËðêæĪĢ˹ëġõŎªĎīđø 甔ĤêÊæ ÓŎĜËĉĐ ĢËÕðæëµ ¼ðËŎð »ËĩĤËĠìËðĪÌÊíàÊĢĪêæêæËĩĤ¾ Ī çĕÕĥĠ Ģī°ġĨ ¡êÊīġĨ ¼ðËŎð êæ ¼ÔĸËÏĠ ¼Î ňŎĝĈ êËõĐ »ĪëŎĤ Ī ňĉĠËÜ êæ Ģ˔”Ĥì »ňĜÁñĠ ěÎËĕĠ óōīäĆīÏÕĠÌÊíàÊěäÊæêæ¼Õà ÒÊëŎØÁÔ çĤÊňÕðËäëÎ úÊëÕĈÊ ňÎ

ìʼõåÎêæçĥÕðëđÎňðêçĠňÎğĨ Ģ˹ëġõŎªĪ¡æīÎæÊì¾ňµËĨËÕðĪê »ËĨĪëŎĤçĤæëµ¼ĠÓðÊëàËĩĤ¾ìÊ îêÊ甔ĠÖÊ甔”àÊň””ÎĞÊ甔”ĔʼðËŎð Êê Ğìĸ ê˹ìīĠ¾ Ī ÍÕµ Ī ¡æīġĤ ĢĸËñ¹êíÎ ¼Õà Ī Ģ˵æīµ »Ê디Π»ëŎÙµ ê˔”ġ””ô 甔Ĥæī””Ρæ디µ ģŎĠÁÔ ê˹ìīĠ¾ ĢÊīĥĉÎ Ģì Ģ˹ëġõŎª ìÊ ĚīčõĠ ïōêçÔ ňÎ îêÊçĠ ģōÊ êæ êæģŎĥ°ġĨĢìĢ˹ëġõŎªËĠçĤæīÎ ìʼōËġĨæë¹»êÊí¹ëÎËÎËĨËÕðĪê ňŎĝĈ ÓĤīõä ÒÊêËñä Ī ÒÊëýĠ ğŎÕđ¹¼Ġ ģåð Ģ˔”Ĥì Ī ĢÊ디Ք”äæ »æÊ디ĐÊ Ī ğ””ōæ디µ¼”Ġ ēŎĕáÔ ¼Õà ňŎĝĈ »íŎĠ¾ ÓĤīõä Ò˔”ĠÊ甔ĔÊ ňµ ¡æÊæĞËÝĤÊæīäĢÊëÕäæĪĢÊëñġĨ ¼ĐëĉĠ·ëġõŎª»ĪëŎĤňÎÊêçĤæīÎ Ī ÒËñðÃĠ »īð ìÊ ËÔ ğōæëµ¼Ġ æêī””ĠĢ˔”Õ””ðæ디µóÏĥܻ˔”Ĩæ˔”ĩ””Ĥ ìÊĞæëĠ»ÊëÎçĤëŎ¹êÊëĔ¼¹çŎðê »êËÏÜÊÚÊĪæìÊêËÏÕĠËäĪ»ËĨçĠËŎª ìÊ ¼õåÎ ğŎÕđ¹¼Ġ ģåð ĢÊëÕäæ ňÎ ¼¹çŎðê Ď디ø Êê æī””ä Ӕ”ĔĪ ğōæëµ¼Ġ¼ĤËĤìĪĢÊëÕäæÒËō˶ô ğÕðËÎĢËõō¡æÊīĤËäĢĪêæêæňµ ËĩĤ¾ĪçĤçô¼ĠňÜÊīĠ»êËÕĐêçÎĪ ĢËĤìćĔÊĪêæğōæëµ¼Ġ¼ōËġĥĨÊêÊê »¡çĨËõĠ ËÎ ¼ōËÕðĪê ĢÊëÕäæ Ī Ģ˹ëġõŎª¡²ōīÎĪ·ëġõŎª»ĪëŎĤ ÊêËĩĤ¾ÊëōìçĤçô¼ĠĚËáôīäĢì ěÎËĕĠêæňµçĥÕñĤÊæ¼Ġæīä¼ĠËà Ī ÓōËġà ËĩĤ¾ ìÊ ûŎĉÏÔ Ī ğÕð çĤæëµ¼ĠĆËĐæ

êæ ëºōç¶ō ËÎ ¼ðËŎð »ňõōçĤÊ Ī ËĩõōËġĨěŎ¶õÔňÎĪ¡æīÎþËÏÔêÊ ĢËĤ컡²ōĪ»ËĩñĤÊëđĥµĪËĩĥŎ«ġµ æËĕÕĤÊ ğ””Ĩ ˔”Î ÊçùġĨ 甔ĤìÊæ디ª¼” Ġ Ī ğÕð ňŎĝĈ óōīä ¼ÕōËüêËĤ Ī Êê Ģ˔”Ĥì ňŎĝĈ ÓĤīõä Ī ûŎĉÏÔ ëĨêæģĠĪ˔”ÎňÎ甔ĤêÊæ¼”ĠìÊ디ÎÊ Ī»ÊňĕāĥĠßāðêæ¼Õà»ÊňĉĠËÜ ¼ĝĠ ÒÊíōËġÔ ğČëŎĝĈ ĢËĤì ¼ĤËĩÜ ¸Ĥê Ī ¼ÏĨéĠ ¼””Ĥ˔”Îì »êī””õ””µ Ī ěÈËñĠ »ËÕðÊê êæ çōËÎ Óðīª ëºōç¶ō ËÎ ĢËõµëÕõĠ »ËĩĤËĠê¾ çĥôËÎňÕôÊæ ¼ºÕñÏġĨ Ī »ê˶ġĨ ëºōçġĨ ËÎ Êê óōīä ÌêËÝÔ çōËÎ êæ Êê æī””ä Ī 甔ĤêÊ锔º””Î Ģ˔”Ŏ””Ġ êæ ëºōæêīõµĪňĉĠËÜĢËĤìÒŶõĠ ğŎĩð Ģ˔”Ĥ¾ »ìĪ디Ŏ””ª Ī Óñ¶ô Ī çĥĤÊçÎ ĢÊíōíĈ ģåð ĢËÕōÊëÎ ¼ĤËĤì ìÊ ËÝĥōÊ ËÔ ĢËÕðæëµ»ËĩĤËÕñĨīµêæňµğÕđ¹ »ËĩĤËĠìËðĪÌÊíàÊĎīđøêæĪ ĢÊīĥĉÎ ĢËÕðæëµ ìêËÏĠ ¼ðËŎð ğĝōËĠçĥĜīčõĠÓŎĜËĉĐňηëġõŎª Ģ˔”ĤììÊ¡ç””ôň””µğ””ĨêËùÕäÊň””Î ěäÊæêæňµğĥµÓÏáøğĨ»ëºōæ »êīÔËÕ¶ōæÓŎġµËàÓáÔĪĢËÕðæëµ ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜğō±êíŎÕðĢìĪ ňÎ ňµ ¼ĤËĤì çĥĥµ¼Ġ ÓŎĜËĉĐ ĢÊëōÊ »Êçø ËÔ çĥĜīčõĠ ¼ĤçĠ »¡ìêËÏĠ »êīĩġÜģŎĤÊīĔňŎĝĈæīäúÊëÕĈÊ ûŎĉÏÔìÊĚËĠĸËĠňµĢÊëōʼĠĹðÊ ňġĨòī¹ňÎÊêçĥÕñĨĢËĤìňŎĝĈ »¡ìêËÏĠ ēōëĀ ìÊ Ģ˔”Ĥ¾ çĥĤËðëÎ ĆËĐæ ëõÎ Ēīĕà ìÊ íŎĠ¾ ÓġĜËñĠ Ģī””¯Ī甔ĥ””¯Ī씔”Èĸæň””ΐ甔ĥ””ĥ””µ¼”Ġ ìÊ çĤìÊæ몼Ġ ĢËĤì ňŎĝĈ ÓĤīõä Ī çĥĥµ¼Ġ Ӕ”ðÊ디à Óñōì ÿŎáĠ ňÎ ňµ çĥōËġĤ¼Ġ ´ġµ ¼ĤËĤì ňÎ Ëō ğĨ¼ĤËĤìçĤÊ¡çôæËÕĉĠêçåĠæÊīĠ ¼ōËĨ¡çōçª öīùä êæ ňµ çĥÕñĨ ĢÊëÕäæêÊëАĢËĤì¼õµæīäĢī¯ »êËġŎÎ Ī ËõáĐ ňĤËä ìÊ Ģ˔”Ĥì Ī ňĤËđðÁÕĠ çĥōËġĤ¼Ġ ÓŎĜËĉĐ ì甔ōÊ »ī””ð ìÊ Ģ˔”””Ĥì ģ”””ōÊ ìÊ »ê˔”ġ””ô ÚÊ디äÊ ê˔”µ ìÊ ¼””ĠŔ”ðÊ »êīĩġÜ ňÝĥ¶ôĪêÊì¾ĪĢÊçĤìËÎËōĪ¡çô ĦĪë¹ģōÊğĝōËĠģĠçĤÊ¡çôňÜÊīĠ ďŎøīÔ ·ëġõŎª íŎĤ Êê Ģ˔”Ĥì ìÊ êæçĤæīÎëüËàíŎĤËĩĤ¾Êëōìğĥµ ëºōæ»ËĩĤËñĤÊÒæËĉðĪ»æÊì¾ĦÊê ĒīĕàĪ¼ðÊë¶ĠæĪÓĜÊçĈēĕáÔĪ çĥĨçμĤËÎëĔëõÎ ìÊ ĢËġĩŎĠ ĢËĤì Ī »±Ī디Ĥ ĢËĤì Ģī¹ËĤī¹»ËĨêīõµĪËĩÕŎĝĠ ňµ·êíÎïĤÊëđĥµģōÊ»êÊí¹ëÎ ÍñµìĪëĜËðģŎĠçù¶ōÓÏðËĥĠňÎ ěŎ¶õÔ±Ī디ĤĢ˔”Ĥì»Ê디λÀêēà ğōī¹¼Ġ´ōëÏÔËġôňÎÊêÓðÊ¡çô Īê甔¹¾Ӕ”ðĪĢËÕðÊêÊæ디ĩ””ôìÊ ěĝĠ ĢËĠìËð Ī ¼ÏĝĀ»ëÎÊëÎ íµëĠ ÒËĤ˶ĠÊģÕäËðğĨÊëĐëĀËåΐçáÕĠ ĚËĉĐ Ģ˔”Ĥì ¼ōËĥô¾ Ī óōËġĨ ģ””ōÊ Ī ËĩÕŎĝĠ ëºōæ Ī ±Ī디Ĥ ĪëõŎª Ī ģŎĥ°ġĨ ğĥµ¼Ġ ë¶õÔ ËĨêīõµ »ňġĨ»ÊëÎĢÊĪÊëĐëōçĕÔĪîË«ð ěÏĕÕĠÊê¼ĤÊĪÊëĐÓġàìňµ¼ōËĩĤ¾ æī””Îæ˔”ōģ””ōÊêæğ””Ĩģ””Ġň””µ甔Ĥ甔ô ğôËÎňÕôÊæÓµëôğĩĠĪ¡çĥäëĐ êīāÎ ğÕñĤÊīÕĤ ňĤËđðÁÕĠ çĥ¯ëĨ Óµëô ïĤÊëđĥµ ģōÊ êæ »êīýà ğōËġĤ ňĤīºĤËġĨ ±ĪëĤ êīõµ ĞêÊĪçŎĠÊ ¸ĥĨËõŎªĢËĤìĒīĕàģŎĠÁÔêæňµ ìÊ ÓōËġà »ňĥŎĠì êæ Ó””ðÊ¡æī””Î ëºōæ»ËĨêīõµêæĢËĤ컡ìêËÏĠ çôËÎĞÊçÕñĠĪĪëõŎªíŎĤ ëÕĤĪíĐ ¼ºÕñÏġĨ ň””Î 甔Ŏ””ĠÊ ˔”Î »¡ìêËÏĠ ÓĐëõŎª Ī ĢËĩÜ Ģ˔”Ĥì ĢËĤ¾»ňĤËÏĝĀ»ëÎÊëÎ

ĢËĤì

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–› —•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

š

±ĪëĤêæĢËĤì»ÀêēàÍñµìÊĚËð–••Óôé¹ Ģ¾ìÊĢÊëōÊĢËÕðæëµĢÊīĥĉÎÒËĔĪÊ ĪÌÊíàÊĢËÕðæëµêææīô¼ĠæËō çĤêÊææīÜĪ¼Ĥī¹ËĤī¹»ËĩĤËĠìËð ¡ìêËÏĠ ËÎ Ğ˺ġĨ ËĩĤ¾ ìÊ »êËġô ěÈËñĠňΐ¼ĝĠĒīĕàÍñµĦÊêêæ ĢËĤì »ňĜÁñĠ ňĝġÜ ìÊ Ī ¼ĈËġÕÜÊ ÒÊë¶Ġæ Ìíà çĥĨæ¼Ġ ÓŎġĨÊíŎĤ ÌÊ픔àÊ ģ””ōÊ »ňĝġÜ ìÊ Ģ˔”Õ””ðæ디µ ňµ ğĤÊëĨÊīä ìÊ ¼¶ō Ī ģĠ Ӕ”ðÊ ňÎ Ê甔Ք”ÎÊ êæ Ó””ðÊ ëÕ¹êíÎ ģ””Ġ ìÊ ĢÊëōÊ ĢËÕðæëµ êæ ¼đåĠ »¡īŎô ğōæīÎĚīčõĠ¼ÎĹĕĤÊ»ËĩÕŎĜËĉĐňÎ ÓáÔ ğōæëµ îËñàÊ ň¶ŎĠ˺ĥĨ ËĠÊ ìÊÓôÊæìËÎëāäËÎĪ¡æīÎĚëÕĥµ Ī ¼ðīðËÜ Ħ˺Õðæ Ī Ğæ »ī””ð ğŎÕñĨňÜÊīĠĢÊëōÊğō±êÌīµëð ğŎÕðīŎª Ģ˹ëġõŎª Ďī””đ””ø ň””Î ģðĚËð–ňµw–ž›ĚËðìÊ —œ Ò甔Ġ ¼ĥĉō ĢīĥµËÔ w ğ””Õ””ôÊæ Òīñµ êæ ÓŎĜËĉĐ ň””µ Ӕ”ðÊ Ě˔”ð »Ê디Π¼””ĨÊê ĢÊīĥĉÎ Êê ¼¹ëġõŎª ¼ĝĠğÕðĪæëĨËÎňĝÎËĕĠĪ¡ìêËÏĠ ĞÊ¡æëµÌËåÕĤʼÕŎñĥÜĪ »¡±ÊĪ öī””ù””ä êæ ğ””ĝ””ō˔”Ġ ğōËġĤ 씔ĠÁ””Ô ¼””µç””ĤÊ u·ë””ġ””õ””Ŏ””ªv ňµ ¼ōËĩĤËñĤÊ æ디µ ÓĝĠ Ģ˔”Ŏ””Ġêæ Êê æī””ä Ģ˔”Ü Ī ¼””¹ç””Ĥì çĤëüËà »ËĩĤËñĤÊ ÒæËĉð Ī »æÊì¾ »Ê甔РçĥĠËĤ¼Ġ ·ëġõŎª çĥōËġĤ 디º””ōæ »ňĤËĨÊīåōæÊì¾óÏĥÜêæňµ¼ĤËĤì Ģ˹ëġõŎª Ďīđø ň””Î Ģ˔”Õ””ðæ디µ »ËĩÕŎĜËĉĐňÎæĪêĪěŎĜçÎĪçĥÕðīŎª ¼ĈËġÕÜÊ Ī ¼””ÔÊìê˔”Ï””Ġ Ī ¼ðËŎð êËġõÎ ¸ĥĨËõŎª ňĤËÕðĪæëõÎ Ī ·ëġõŎª ¼ĉĔÊĪ »ËĥĉĠ ňÎ çĥō¾¼Ġ ËĩĥÔ Ģ˔” Ĥ¾ »ňĜÁñĠ Ê디 ōì çĥÕñĨ ìÊ Ī ¸ĥÜ ëāä ˔”Î Ģ甔ô Ī디”ÎĪê »ËĨĪëŎĤÓðçÎĢËõĤËÜĢæÊæÓðæ ňŎµëԐĒÊëĈĢÊëōÊ»Ëĩġō±êßĝñĠ ËÎ ňĩÜÊīĠ ň¶ĝÎ ÓñŎĤ ňōêīð Ī »¡æËÕĐÊÍĕĈ»ËĩĨ˹çōæĪËĨňõōçĤÊ ÓñĨ íŎĤ êĸËðæëĠ »ňĉĠËÜ ´ō ìÊĢìĢ˹ëġõŎªëºōæëŎąĤíŎĤģĠ »ňĤÊìĪê ďÈËĄĪ ÓñōËμĠ ¼ōīð ìÊæīÎÒêËÏĈňµÊêæīä¼¹ëġõŎª ĆËĐæ Ī ĢËÕðæëµ ĞæëĠ ìÊ ÓōËġà òêīōĞ˺ĥĩÎğĤÊêËāĕġĨĪæīäìÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ßĝñĠ »ËĨĪëŎĤ »īðìÊĪğĤËðëÎĞËÝĤÊňΐĢÊëōÊ óōī伺ĥĨËõŎª»ňđŎĄĪìÊëºōæ ćĐÊçĠ´ōĢÊīĥĉÎĪĢì´ōĞËĕĠêæ ğôËÏĤěĐËČæëĠĪĢì»ëÎÊëÎ Ģ˹ëġõŎª Ďīđø ň””Î ň¶ŎĤËĠì Ģ˔”Õ””ðæ디µ»Ë””Ĩ디ĩ””ôğ””Õ””ðī””Ŏ””ª »êīĩġÜ ¼ĠËąĤ »ËĨĪëŎĤ ÿðīÔ ģŎġĨ ňÎ çĤçô¼Ġ ĚëÕĥµ ¼ĠĹðÊ »ËĨĪëŎĤ Ò˵ëáÔ Ī ÓŎĜËĉĐ ěŎĜæ ËĨëĩôìÊÚêËäêæËÔçġĈ·ëġõŎª ËĠæīÎËĨËÕðĪêĞæëĠĢËŎĠêæĪ Êê »êËŎñÎ ďÈËĄĪ ·ëġõŎª ĢËĤì ¡çĩĈëμōËÕðĪêĢËĤìËÎþËÏÔêÊêæ ÊçġĈ ĢËÕðæëµ ň¶Ĥ¾ ěŎĜçÎ ğŎÕôÊæ êæêÊ甔””ĠêĪì»Ë””ĩ””ġ””ō±ê»ī””ðìÊ ¼ºĥĨëĐ Ī »æËùÕĔÊ ¼¹çĤËĠ ÍĕĈ Ó””ðʡ甔ô ňÕôÊæňºĤ ¼ĈËġÕÜÊ Ī ê桲ōīÎĢÊëÕäæĪĢËĤìňĤËđðÁÕĠ êËŎñÎ ÿōÊëô êæ ìīĥĨ ËĨËÕðĪê ĪëĥōÊìÊ ğĨ çĤëμĠ ëñÎ »êÊī¹ËĤ òĹÔ ňĥŎĠì çĥ¯ êæ ÓñōËμĠ ËĠ ÒËĤ˶ĠÊ ğČëŎĝĈ ÓñōËμĠ ğŎōËġĤ ¼ÕôÊçĩÎ ĂËáĜ ìÊ ğōêÊæ ňµ ¼µçĤÊ ¡æëµ ¼ōËġĥĨÊê Êê ĢËĤ¾ ¼ĤËĠêæ Ī ğōìīĠËŎÎ ËĩĤ¾ ňÎ ğŎĤËðê »êËō Ī »êÊæêËÎËōĪæīōëªĢÊêĪæêæňµ ÒËĈÊëĠňĤīº¯Êê¼ÕôÊçĩÎěÈËñĠ êæ ìīĥĨ Ӕ”ĜĪæ ňĤËđðÁÕĠ çĥōËġĤ ĢËÕðæëµ »ËĨËÕðĪê ìÊ »êËŎñÎ Êê Ğìĸ ¼ÕôÊçĩÎ Ī ¼ĤËĠêæ íµÊëĠ Ģ˵ËġµĢ˔”ĤìӔ”ðÊ¡æ디¶””ĤÖÊ甔 àÊ ìÊ »ëŎºõŎª Ģī”” ¯ ¼””Ô˔”Ĥ˔”¶””ĠÊ ìÊ ˜•-—• çĥÕñĨ ĞĪ디ᔔĠ »êÊæê˔””Î

¼àīÕĐĢËÕñōīµ ¡êËôÊ »ê˔”Ü Ě˔”ð ëÏĠËÕ«ð 씔”ōÊĪÊ ìÊ ±ĪëĤ ê甔¹¾ Ӕ”ðĪ ĢËÕðÊ »æĹŎĠ »ËĩĤËĠìËð Ī 픔µÊ디Ġ »ê˶ġĨ ˔”Î ÓÏðËĥġÎ Ģ˔”Õ””ðÊ ģ”” ōÊ ¼””Ĉ˔”ġ””Õ””ÜÊ Ӕ”Ŏ””ġ””ð디ÎìĪ디””Ĝ˔”””ðģ””Ŏ””Ġ甔ù””¶””ō ĢËĤì »ÊëÎ »Àê ēà Ģçô ňÕäËĥô ĪïĤÊëđĥµ»êÊí¹ëÎňÎĞÊçĔʐ±ĪëĤ æīġĤ¼ºĥĨëĐ»ËĩÕŎĜËĉĐňĈīġÝĠ ìĪêìÊňµÓŎĜËĉĐ¡ëŎÝĤìģōÊêæ êīýàËÎĪæÊæëĠğĨæìËōňÏĥõ¶ō ĢËĩÜ ďĝÕåĠ »ËĩÕŎĝĠ ĚËĉĐ Ģ˔”Ĥì ěĝĠìê˔”Ï””ĠĢ˔””Ĥììʐ甔ôĆĪ디”ô çĥôËμġĤÒËŎàçŎĔêæňµďĝÕåĠ çĠ¾ěġĉμĤÊæêçĔ ňµ ÓŎĜīµ ĹŎĠ˵ ï¶Ĉ Ī Ğ˔”Ĥ —•• Ī ¡æīÎ ±ĪëĤ êÊçĠËĤ ĢËĤì ìÊ ¡çô¡æÊìëĩôĢËġĨêæóŎªĚËð ģōĪëªĪÊìëÔêæËĠģŎĥ°ġĨÓðÊ çĥôËμġĤÒËŎàçŎĔêæňµ¼ĠËùÕĈÊ ĢËñĤÊÒËĠçäêæĢËĤ¾ìÊĞÊçµëĨĪ »ËĩôìêÊĪËĩÎòëÕñ¹ĪňĤËÕðĪæ çĥôËÎ ¼Ġ ĎĪëĉĠ ¼ĤËñĤÊ »ĸÊĪ ÓÏðËĥĠ ģ””ōÊ ħ” Î ħ” µ »ëÕðīª êæ æīõŎĠ¡çōæĦçōæë¹¼àÊëĀ ìʼ””ĉ””ġ””Üæ˔”ĩ””ĥ””õ””Ŏ””ª¼””””ªêæ ˪ĪêÊĪ±ĪëĤêææëµĢìĢÊëºõĥµ ÓĩÜíŎĤ¼àīÕĐĢËÕñōīµğĤËäìÊ ËĨňĠËĤëÎëºōæĪïĤÊëđĥµêæÓµëô æīΡçĠ¾ ěġĉÎ ÒīĈæ »ËĩÕŎĜËĉĐ Ī ËġŎĕÕñĠ ÓñĤÊīÕĤ ň¶Ĥ¾ ěŎĜçÎ ˔”ĠÊ ëºōæ»ËĨňĠËĤëÎĪïĤÊëđĥµģōÊêæ ¼ĤÊëĥåð´ōēōëĀìʐçōËġĤÓµëô öīùä êæ Êê ¼ÏĜËāĠ ¼ōīÈçōĪ êæ·ëġõŎªĢËĤìÓŎĜËĉĐĪ¡ìêËÏĠ Ģ˹çĥĥµ Óµëô ğōçĕÔ ĢËÕðæëµ êÊ픔¹ë””Îæī””ġ””ĤĤÊ디đ””ĥ””µģ”” ōÊêæ ìÊëÎÊ ģġü ïĤÊëđĥµ ģōÊ Ģ˹çĥĥµ ğŎĕÕñĠ êī””ý””à Ğ甔 Ĉ ìÊ ðÁ””Ô ňΡêËôÊĪ¼ĤËÕðæëµĢËġĩŎĠģōÊ ģōÊ»ňĜËðģōçĥ¯ÓŎĜËĉĐĪ¡ìêËÏĠ »¡ìêËÏĠ»ňøëĈêæĢì·ëġõŎª óåÎ óåª ìÊ ïª ňĤËŎÏĝĀ»ëÎÊëÎ ¼ĤÊëĥåðģōÊ»æëµģÕĠìʼĨËÔīµ ĢËÕñōīµ ğĤËä »Êçø ËÎ ¼ōīÈçōĪ ĢËĥåð »±Ī디Ĥ ĢÊæ디¹ë””Î ¼àīÕĐ »ň°ĥČğĤËäÿðīÔňµÊê¡æëÏĠËĤ êËýàğōçĕԐçōæë¹ÓÈÊëĔ»çġáĠ ëōìêæÊê¼ĤÊëĥåðģōÊģÕĠæīġĤ çŎĤÊīä¼Ġ ĢÊíōíĈËġôňÎæĪêæËÎ ìÊĪğ””Õ””ñ””Ĩæ디”µĢì´””ōģ””Ġ ğōī¹¼Ġ ģåð Ëġô ËÎ ĢËÕðæëµ ň¶Ôň¶Ô Ӕ”ðÊ »êī””õ””µ Ģ˔”Õ””ðæ디µ ¼ÕĝĠ æ디µ Ī ňĤËŎĠêĪËä êæ ¡ç””ô ÓŎĉġÜ ëđĤ ĢīŎĝŎĠ ™• ˔”Î Ӕ”ðÊ ĒÊëĈ ĢÊ디ōÊ ňŎµëÔ »ËĨêīõµ ňµ æī””ä Ģ˔”Ŏ””Ġ êæ Ê디””Ĥ¾ ň”” ōêī”” ð Ī ňµ ğōīºÎ ğĤÊīÔ¼Ġ çĤÊ¡æëµ ğŎñĕÔ ģōÊ Ӕ” ĜĪæ ĢĪ甔 Î ÓĝĠ ģōëÕ¹êíÎ ğŎñĕÔģŎĠìëðģōÊğŎÕñĨê˹ìĪê ğÕð¼ĝĠĒīĕàìÊĞĪëáĠ»¡çô ¼ÔËýŎĉÏÔĪËĩġÕðëÎíŎĤÊê»ëºōæ ÍĕĈĪêĸËðæëĠćĠÊīÜêæĢËĤìňµ ¡æĪíĐʐçĥÕñĨňÜÊīĠËĩĤ¾ËΡçĤËĠ ¼ĝĠğÕðìÊÓñÔêËÏĈĢ¾ĪÓðÊ ňÎÊêæīäň°ōêæģōÊìÊğĨÊīä¼Ġ Ī ÍÈËùĠ ìÊ Ī ¡æëµ ¼ĐëĉĠ Ëġô Ī¡ìêËÏĠĚËàģŎĈêæĪËĩÕŎĠĪëáĠ ğōīºÎģåðĢËÕðæëµĢËĤìÓŎĜ¿ĉĐ ĒëôěĨÊĪ¼àīÕĐĢËÕñōīµģĠ »êËŎñÎňµ¼õåΐğÕñĨĢËÕðæëµ


™

¼ġŎàêňĀ ğõ¯ëĨìêīąĥġÎËĩĥÔĪæêÊçĤňōêīðêæ¼ĤÊçĥ¯ćĐËĥĠ˶ōëĠ¾ňµæīô¼ĠňÕđ¹ ňĝġàňōêīðňÎæêÊæçùĔêīõµģōÊňÎňÕñÎÊĪ»ËĨËŎõŎĝŎĠĪĢÊëōÊìÊģÕĐë¹

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–›

¼ðËŎð

ÿä ģÕôÊé¹ëð Óõª ňµ çĨçÎ ĞËŎª íŎĤ ¼ĜËġô »¡ëµ ňÎ ÍŎÔëÔ ģōçÎ Ī çĥµ çĤìÊçĤʼĠ¡ëĀËåĠňÎÊê˶ōëĠ¾ĪÌëČßĜËùĠňµ¼ōËĩĠëĤĪ¼ĝĝġĜÊģŎλËĨíĠëĔ ææë¹¼ĠňÜÊīĠÒÊìËÝĠËÎ

êīª¼ðīĠĢÊĪëŎð ģōÊíĠëĔÿä»ËŎġŎôÞĹðìÊĦæËđÕðÊħµæīÎĦæëµĢËŎÎËĨêËÎħÕôé¹êæ˶ōëĠ¾ ćüÊīĠģōÊħµçĥ¯ëĨçĨæ¼Ġãð˪Ģ¾ħÎÒçôËÎĪÓðÊħōêīðĢÊëáÎêæêīõµ ßĜËùĠĪćĐËĥĠÓðËŎðêæĎĪëĉĠĚīĔħÎģ¶ŎĜçĥōËġĤèËåÔÊëÔæĪìçĥÕñĤÊīÕŎĠÊê çĤì¼ĠÊêëä¾ĪĚĪÊĎëà

—•–˜ëÏĠËի𜠼ĤËō˪ģåð êËĩ¯ ğōæëµ òĹÔ ħĜËĕĠ ģ””ōÊêæ ħōêīðĢÊëáÎĞĪÊçÔêæëØÃĠěĠËĈ ħÎ ĢÊī””Ô¼”Ġ ħÕÏĜÊ ħµ ğŎĥµ 디µè Êê Ī æīġĤ ĦêËôÊ íŎĤ »ëÕõŎÎ ěĠÊīĈ ħÕ¶ĤÓôīĤËĩĤ¾ëλëÕõŎÎÞëô ħōêīð ğ””ō±ê ħĤ ħµ ÓñĥōÊ ¼ĤËō˪ Ī˔”ĩ””Ô˔”ō˔”ĥ””Üħ””ÎӔ”ñ””ĤÊī””Ô甔ĨÊī””ä ħĤ Ī çĨæ ħ”ĠÊæÊ æīä »ËĩōëºĤÊëōĪ çĤÊīÔ¼ĠģōÊìÊóŎμĤËĩÜħĉĠËÜ çōæëÔ ħōêīð ĢÊëáÎ ËÎ ħÜÊīĠ êæ ĢËŎĠ ģ””ōÊ êæ ħ”°””Ĥ¾ 甔ĥ””µ ěĝĉÔ Ī 攔üÊī””Ġæ디 µ甔Ŏ””µË””ÔĢ¾디Î甔ō˔”Î çĤÊīÔ¼ĠħµÓðÊħōêīðĢīŎðìīªÊ çôËÎ ħÕôÊæ ¼ÔĪËđÕĠ »ËĨËġĤêĪæ ëÎÊêīºÕđ¹»ËĨêæÌÊíàÊģōÊë¹Ê ÒËÏùĉÔëΐçĥĥµìËÎëºōç¶ō»Īê ħÎ Ī çĥō¾ ēōËĐ »ÊňđōËĀ Ī ¼Îíà ¼ĠËąĤ Ī ¼ðËŎð »ê˶ġĨ ÓōīĕÔ ¼ĤīºĤëð ç””ĤìÊæ디«””Î ëºōç¶ō ˔”Î ģōÊ êæ æī”””Î 甔ĨÊī””ä ¼ġÕà 甔ðÊ ÓñĤÊīÔçĥĨÊīäËĨĪëŎĤģōÊÒêīø ĪçĥĥµÍñµÊê¼¹êíλËĩÕŎĕĐīĠ »ËĨêīõµ ÓĜËäæ ìÊ Ģ˶ĠÊ çà ËÔ ìÊçĥōËġĤ»ëŎ¹īĝÜĢËĩÜĪħĕāĥĠ ĢīŎðìīªÊ ÌÊíàÊ ë¹Ê ëºōæ ¼ōīð ěàÊêæīä÷ōËĕĤçĥĤÊīÕĤħōêīð êËąÕĤÊ êæ ¼ĨËŎð ÓôīĤëð çĥĥµ ÒêīùĥōÊ êæ æīÎ çĨÊīä Ëĩōêīð ħÎ ÓñĤÊīÔ çĨÊīåĤ ¼ĤËĩÜ ħĉĠËÜ Ī æìÊæë«Î æīä »Ëĩōê˶ġĨ ĞÊĪç””Ô ĢÊçŎĠ ħÎ ëÕõŎÎ ħ¯ëĨ êīõµ ģōÊ ěōçÏÔ ¼ÜêËä »ËĨêīõµ ÓĜËäæ çôçĨÊīä ňÎňĝġàÒêī””øêæĒÊ디ĈêæĢ¾ Êê˶ōëĠ¾ßĜËùĠçĤëüËàňōêīð ĢËĩÜËĨìĪëĥōʐçĤìÊçĤÊ¡ëĀËåĠňÎ ÒËġŎġùÔ ê˔”ą””Õ””ĤÊ êæ ¼””ĤÊ디º””Ĥ ˔”Î Ó””ðÊ˔”¶””ō디Ġ¾¡²””ōī””Î˔”ĩ””Ôê甔Ĕ디ÎÊ ĢÊëáÎ ň””Î ËĩĥÔ ň””Ĥ ň””µ ¼””Ĉī””üī””Ġ ģōÊ ň””Î ¼ĠËąĤ »ňĝġà Ī ň””ōêī””ð íµëĠĢæêīäğĨëÎňÎň¶ĝÎêīõµ ĢËĩÜ æī””ä ¼Õà Ī ĢËĩÜ »±ë”” ĤÊ ňŎðĪê ë¹Ê Ê디ōì æīô¼Ġ þīÎëĠ ňĕāĥĠêææīä¼ĤīĠ²Ĩìʼ¹æËñÎ çõ¶Ĥ Ӕ”ðæ ňōêīð ìÊ ÓōËġà Ī ňĤËŎĠêĪËäËĩĥÔňĤçōËôĢÊëáÎģōÊ ëÎêæÊê¼¹êíÎêËŎñλ¡ëÕñ¹ň¶ĝÎ Īæ ìÊ »ëÕõŎÎ »ňĥōíĨ Ī æëŎºÎ ëŎºĥĠÊæ ňōêīð ¼ĝäÊæ ¸ĥÜ ĚËð ææë¹ËĨêīõµìÊ»êËŎñÎ »ËĩÕŎĝĠìÊÓðʼÕĝĠňµæëµēĝä ģōëÕ¹êíÎ Ī ňĤËŎĠêĪËä êæ ģµËð Ī æĪê¼”””Ġ êËġõÎ Ӕ” ĜĪæ ¼””Î ÓĝĠ êÊ디Ĕ »ÊňĕāĥĠ êæ Ģ¾ ìÊ ¼õåÎ ÓðĪëÎĪê ĢÊëáÎ ģōÊ ËÎ ňµ æêÊæ ËÎ ëÕõŎÎ æËáÔÊ Ī »êËŎõĨ ËÎ ë¹Ê îËðÊëÎĪçĥ¶ĤæêīäëÎËĨæÊçōĪê ĞÊçĔÊĎËđô»ËĩÕðËŎðĪËĩ«ŎñĤëª æīÎ çĨÊīä ¼ĝøÊ »¡çĤìËÎ çĥ¶Ĥ æëµ»¡çġĈ»ËĨĪëŎĤňĤËđðÁÕĠÊëōì ¡²ōīÎ ĢËÕðæëµ »ËĩõåÎ ëºōæ êæ ËÎňāÎÊêêæìīĥĨňŎµëÔĪĒÊëĈêæ ňōêīð ĢËÕðæëµ Ī ňōêīð ĢÊëáÎ »ĪëŎª »çáÕĠ ¼ðËŎð ćüīĠ ìÊ æêÊīĠ»êËŎñÎêæ¼ÕàĪçĥĥµ¼ġĤ Ī ňÕðËäëÎ ÓđĜËåĠ ËÎ ëºōç¶ō ËÎ êÊëĔ ëºōçġĨ ěÎËĕĠ êæ ěĠ˵ êīāÎ ňōêīð ňÎ ¼ĠËąĤ»ňĝġàçĤÊňÕĐë¹ çôËÎĪĪìīµ–žžžîêËĠňŎÏôň¯ ĚËð»ňÏĤËÜňġĨ»ňĝġàňŎÏôň¯Ī ¼¶ō çĤÊīÔ¼Ġ æëµ ĒÊëĈ ňÎ —••˜ ËĨ¡çĤìËÎËōĪďŎĉü»ËĨ¡çĤëÎìÊ Ī ãōêËÔ ňµ ňĤīºĤËġĨ Ê디ōì çôËÎ ë¹Êçōī¹¼ĠËĠňÎËĨæëµ»ňĥŎõŎª »êËŎõĨËÎĪğŎĥ¶ĤòĹÔĢËĠæīä ë¶đÎ ﶰŎĨğōêÊçĤëÎ Ğ˹ ëÕõŎÎ ¼ĤËÎëĔËñÎň¯ĪÓñŎĤËĠßĜËùĠ »ËĨĪëŎĤĪËĩÔêçĔëÎÊĢËŎĠÓñÎĪçĥÎ çôğŎĨÊīä»ÊňĕāĥĠ

Ī¼ĤËĩÜħĉĠËÜÓŎĉĀËĔĞçĈ ™ ËĩÔêçĔëÎÊćĐËĥĠ ¼ĤËĩÜ ħĉĠËÜ ¼ĝµ êī””ā””Î 디¹Ê ćüÊīĠ ìÊ ħōêīð ğō±ê ěÎËĕĠ êæ ģŎĥ°ġĨ Ī æīÎ êÊæêīäëÎ »ëÕōçÜ Ë¶ōëĠ¾ Ģī°ġĨ ĢËĩÜ »ËĩÔêçĔëÎÊ »êīðĢÊêÊíĨĢËÜħŎðĪêĪģŎ¯ çĤæëµ¼ġĤ æī””ä ćĐËĥĠ »Ê甔”Đ Êê Ī ¼””ðÊ디¶””Ġæ Ģ¾ 甔ĥ””Ï””ō˔”ª »ÊĦêè »ÊëÎ ĞÊçĠ ħµ çĤæīÎ »ëõÎ Ēīĕà Ī çĥĥµ¼Ġ ĦæËđÕðÊ ĢÊ ìÊ ÒËčŎĝÏÔ ìÊ ħōêīð ěōËñĠ ËÎ æêī””ä디Πêæ ĢĪçΐçĤæīÎêÊæêīäëÎěġĈÓĈëð ÒËōËĥÜĆīĔĪćĤËĠçĥÕñĤÊīÔ¼Ġ´ô ĪæìÊïªçĤīõÎçðÊğō±ê³ËĥĜīĨ ħōêīð êæ ¼ĤÊëōĪ Ī êËÕõµ ĚËð ħµ ÓðÊ Ħæëµ ĞĹĈÊ ËĠËÎĪÊ ³Êê˔”Î ħÎ æĪçáĠ ¼ĠËąĤ »ħĝġà êËĥµ êæ ¼ÔçĠ çĥĝÎ ħĠËĤëÎ ħ” ōêī””ð ğ””ō±ê ħōêīð Ģī””Ŏ””ðìī””ªÊ ÓōīĕÔ »Ê디 Î çĨæâêë¹Ê˶ōëĠ¾»ħĝġàæêÊæ çĥĥµ¼Ġ ĢËŎÎ ĢËôæīä ħµ ĢËĥ°ġĨ ÓĜĪæ ¼ōËŎġŎô »ħĝġà ħÎ ¼õĥµÊĪ ·ëĠħÎëÝĥĠħµæīÎçĨÊīäħōêīð ĢËĤ¾™—›ħµ»êīðçĤĪëĩô–™˜• êæ ˶ōëĠ¾ 甔ōæ디¹ ç””Ĥæī””Î ³æī””µ ħµ æī””Î Ħæ디µ ĢËŎÎ ˔”Ĩê˔”Î ħÕôé¹ íĠëĔÿä»ËŎġŎôÞĹðìÊĦæËđÕðÊ ÓðÊħōêīðĢÊëáÎêæêīõµģōÊ ëĨçĨæ¼Ġãð˪Ģ¾ħÎÒçôËÎĪ çĥÕñĤÊīÕŎĠ Êê ćüÊīĠ ģōÊ ħµ çĥ¯ ĚīĔ ħÎ ģ¶ŎĜ çĥōËġĤ èËåÔÊ 디ÔæĪì ßĜËùĠĪćĐËĥĠÓðËŎðêæĎĪëĉĠ çĤì¼ĠÊêëä¾ĪĚĪÊĎëà

ħōêīðĢÊëáÎĞÊĪçÔêæ¼ĝøÊěĠËĈêËĩ¯ ¼ĨÊīäÓŎĠËġÔĪÓĤīõäÓōËĩĤêæ Ħçōæë¹ ÍÏð ËĨĪëŎĤ ģōÊ ìÊ ¼äëÎ êæ»Ê¡çġĈóĕĤçĥĤÊīÕĤĞÊ綰ŎĨħµ ËđōÊ ħōêīð ¼Ĥīĥµ ğō±ê ¼ĤīºĤëð ¼ĝĠËĈ ħÎ ëĠÊ ģōÊ ¼ōīð ìÊ çĥĥµ ěōçÏÔ ħōêīð ĢÊëáÎ ĞÊĪç””Ô »Ê디ΠÓðÊĦçōæë¹ ħōËñġĨ»ËĨêīõµħĝäÊçĠ ˜ êæ ħōËñġĨ »Ë””Ĩêī””õ””µ Ӕ”Ĝ˔”äæ ìÊ ħōêīð ¼ĝäÊæ ÒÊëŎŎčÔ ĢËōëÜ ĢÊëáÎ ĞÊç””Ô êæ ëØÃĠ ëºōæ ěĠÊīĈ »ħÏĤËÜħ ġĨ ÓōËġà Ӕ”ðÊ ħōêīð Ī甔 ðÊӔ”Ġī””¶””àìÊĢÊ디””ōÊğ”””ō±ê ¼ÎëĈ »ËĨêīõµ Ī ħŎµëÔ ÓōËġà ¼¹ç°Ŏª ëÎ ĢīŎðìīªÊ »ËĨĪëŎĤ ìÊ êæӔ”ðÊĦæĪ픔”ĐÊħ”ōêī””ðĢÊ디ᔔΠĢÊ디ōÊ ïĝÝĠ ħ”Ŏ””ĈŔ”ĀÊ ģ””ō디ÔĦì˔”Ô ëđĤ–œ•ěĠËôĢ˹çĥōËġĤìʼĉġÜ ÊêĢËõĤËÜçĤÊĦæËĠ¾ħµçĤæëµĞĹĈÊ ëÎ ĦĪĹĈ çĥĥµ ÊçĐ ħōêīð ĦÊê êæ ìËČ¾ìÊĢÊëōÊğō±ê»īĥĉĠÓōËġà ĢīŎĝŎĠ çĥ¯ êīõµ ģ””ōÊ Òĸī””á””Ô ĦæīġĤ¼ĜËĠ´ġµçðÊğō±êħÎêĸæ òĹÔ Ī ÓōËġà çōæëÔ ĢĪçÎ ÓðÊ ħŎµëÔ Ģī°ġĨ ħĕāĥĠ »ËĨêīõµ ¼ĤīºĤëð»ÊëÎĪëāĔĢËÕñÎëĈ ¼¹ç°Ŏª 디º””ōæ 씔Ġ˔”Ĉ 甔 ðÊ ğ”””ō±ê çĥÕñĨħōêīðĢÊëáÎ

ææë¹¼Ġ»ëÕµËĥÕõàĪ ĢīŎðìīªÊ»ËĨĪëŎĤ¼¹çĥµÊëª — ħ” ōêī””ð»Ë””ĩ””Ŏ””ĠÊê¾Ë””Ĥì˔”””Č¾˔” Î ĢÊçŎĠêæ¼đĝÕåĠ¼ðËŎð»ËĨĪëŎĤ ëĨêæħĤËáĝñĠĦìêËÏĠĪÓðËŎð ģŎõĤÌëĈĪģŎõĤæëµ»ħĕāĥĠĪæ ÓōīĨĪħĥŎõŎªìÊħµçĤæêĪ¾ëÎëð çĤæīÏĤ êÊæêī””ä디Π¼ĤÊçĥ¯ ãōêËÔ ħÕ¶Ĥ ģōÊ ħÎ ğŎĤÊīÔ¼Ġ ÓàÊëø ħÎ ÌÊíàÊģōÊìʼäëÎħµğŎĥµĦêËôÊ »ËĩŎĠÊê¾ËĤ ĆīĔĪ ĞçĈ Òêīø êæ ¼ðËŎð»ħĥáøêæí¹ëĨħōêīð ĞĹĈÊĪçĤçô¼ġĤçĜīÕĠêīõµģōÊ ×áÎ ĢīĥµÊ çĤæëµ¼ġĤ ÓōæīÜīĠ óōÊçŎª ãōêËÔ Ī ¼ºĤīº¯ ëð ëÎ Ě˔”à디ĨêæÓ””ñ””Ŏ””ĤÌÊ픔””àÊģ”” ōÊ ¼ðËŎðÒËĤËōëÜçôêÓðʼĉŎÏĀ ĢÊêĪæËÎîËŎĔêææÊì¾¼ōËýĐêæ ģ¶ŎĜ Ӕ”””ðÊ ëÕõŎÎ »êī””Ô˔”Õ””¶””ōæ ßĠËñÔæīÜĪĞçĈÛĤëčλħĜÁñĠ ÓðËĨĪëŎĤ ģ””ōÊ ģŎÎ »ê˔”¶””ġ””Ĩ Ī ëºōç¶ō ħŎĝĈ æêÊī”””Ġ ¼””ä디Πêæ Ī ÓðçġĨ Ģ˔” ôæī”” ä Ģ˔”đ””Ĝ˔”å””Ġ ˔”Î ĚíĜíÕĠ ¼ÕðËŎð »ëŎºŎª çĤīô¼Ġ ÌÊ픔àÊģ””ōÊìÊ»Êħ”Õ””ðæ»ī””ðìÊ ëÎ ¼ĥÏĠ ¼ōËĩŎĤìħĤËġ¹ ĢæīÎ ÞëāĠ çðÊ ÓĠī¶à ģŎÎ ¼ÔËĀËÏÔêÊ æīÜĪ Ī ĢīŎðìīªÊ »ËĨĪëŎĤ ìÊ ¼äëÎ Ī

Ī çĥµ¼Ġ ÊçŎª »ëÔĦçĥĥµ Ӕ”àÊê˔”Ĥ çĤæë¹¼Ġ¼ĤËÎëĔ»ëÕõŎλËĩĤËñĤÊ »çĉδÔĦ˺Ĥ´ōËÎğŎĨÊīåÎë¹Ê Īğ””ōìÊæ디«””ĤĢÊ디ᔔÎģ””ōÊěŎĝáÔħ”Î ĢÊëáÎ ĞÊç””Ô êæ ďĝÕåĠ ěĠÊīĈ ħÎ ňÎ ğŎĤÊīÔ¼Ġ ğŎōËġĤ ĦêËôÊ ħōêīð ğŎĥµ¡êËôÊĦçġĈěĠËĈêËĩ¯ ħōêīðğō±êÒêÊëôĪóàīÔ – ğō±êħµÓñŎĤĦçŎôīª¼ñµëÎ ģōëÔêÊīåĤīäìʼ¶ōħōêīð¼Ĥīĥµ ¼Ĥīĥµ »Ëĩġō±ê ģōëÔëºÎīµëð Ī ìÊěÏĔËÔë¹ÊÓðÊĢËĩÜĪħĕāĥĠ »êīÔËÕ¶ōæ ħōêīð »ËĩõĥÔ ì˔”Č¾ ħµħ””ōêī”” ðğ””””ō±ê»ê˔”¶””ġ””Õ””ðĪ çĥÕñĨÿĝñÔĢ¾ëÎçðÊ»ĦæÊīĤËä æīÏĤÊçōīĨĢËĩܼĠīġĈê˶ĐÊëÎ ğō±êģōÊóàīÔëŎäÊĚËðĪæêæ Ī ďĜËåĠ »ËĨĪëŎĤ ËÎ æêīäëÎ êæ êæ ¼ĤçĠ Ģ˔”ōìÊê˔”Ĥ ěÎËĕĠ êæ ¼Õà Ě˶ôÊ ħÎ ħōêīð ďĝÕåĠ ēĀËĥĠ ħÎÓõ¹ĢËŎĈĢ˺ġĨëÎĢī¹ËĤī¹ ëºÎīµëð »ħĤīġĤ ģōëä¾ ĢÊīĥĈ ħÎ ğŎĤÊīÔ¼Ġ ħ”ōêī””ð ğ””ō±ê Ģæī””Î ¼ōËŎġŎôÞĹðìÊğō±êģōÊĦæËđÕðÊ »êīð–™••ìÊóŎÎĢËÜģÕĐë¹Ī óĥµÊĪ ˔”Î 디¹Ê ħ” µ ğŎōËġĤ Ħê˔””ôÊ ææ디º””Ĥħ” ÜÊī””Ġ¼””Ĥ˔”ĩ””Ü»ħ” ĉ””Ġ˔”Ü ÒËōËĥÜ ĆīĔĪ ħÎ ëÝĥĠ ´ô ĢĪçÎ

êīª¼ðīĠĢÊĪëŎð ëÎ ċ””Ĝ˔”Î Ī ĦêÊĪ¾ ĢīŎĝŎĠ çĥ¯ ¼ġäì ĢÊêÊ픔Ĩ Ī ħÕõµ êÊíĨ –•• ¼ĠÊêÊËĤ ĚËð Īæ ìÊ óŎÎ »ħÝŎÕĤ ÓðÊ ĦæīÎ ħōêīð ¼ĝäÊæ ¸ĥÜ Ī ĚīáÔĪÌĹĕĤÊëŎäÊĚËðçĥ¯êæ ¼ÏŎĜ ïĤīÔ Ģī°ġĨ ¼ōËĨêīõµ ç””ōæêī””Ĥêæ Êê Ī ħōêīð ëùĠ êæ Êê ħōêīð ÓŎĉüĪ ħ°ĤÊ ģ¶ŎĜ ìÊ çĥ¶ŎĠ íōËġÕĠ ËĨêīõµ ģōÊ ģŎÎ êËŎñÎ ¼ĤËÜ Ī »æËĠ ħĥōíĨ ¼ĐëĀ Ī¸ĥÜģōÊĞÊĪçÔëºōæ¼ōīðìÊĪ ¼ōËĨêīõµħ¯ë¹ÊÓðÊËĩŎĠÊê¾ËĤ ¼ÎĢËĥ°ġĨĪëùĠ¼ÏŎĜĢī°ġĨ ÓÏÙĠëĠÊěĔÊçàģ¶ŎĜçĥÕñĨÒËÏØ ğō±ê ËĨêīõµ ģ””ōÊ êæ ħµ ÓñĥōÊ êīõµ Ī ÓðÊ Ħçô ĢīºĤëð ¼ĝÏĔ óŎª »ì˔” ðī”” Ĥ Ī ëŎŎčÔ »ī””ñ””Î ĢÊëáÎħµÓñŎĜËàêæģōÊæĪê¼Ġ æËĉÎÊìĪêëĨĞÊĪçÔģġüħōêīð

¼ĤīĠ²Ĩ¸ĥÜËōÒêçĔ»ňĤìÊīĠëŎŎčÔ‘ňōêīðňÎňĝġà ňµ êīāĤËġĨ îĹÜÊ ģōÊ çō¾¼ĠëÎ ÓñĤÊīÕĤ ËĩĥÔ ňĤ çô¼Ġ ¼ĥŎÎ óŎª ´””ōæ픔Ĥ ëºōç¶ō ň””Î Êê Ď디 Ā Īæ ÒçõÎ ËĩĤ¾ ìÊ ĞÊçµëĨ ň¶ĝÎ æìËð çĤæëµ»êËõĐ˪óōīäćüÊīĠëÎ ÒËÙàËÏĠ ňōêīð »ňĜÁñĠ ¼Õà Ī ĆËĉõĜÊÓáÔ íŎĤ Êê ¼ōËġĨæë¹ ģōÊ îĹÜÊģōÊêææīΡæÊæêÊëĔæīä êīõµ –– ÓĕĐÊīĠ ÓñĤÊīÔ ˶ōëĠ¾

––ģōÊĪçĥµÍĝÜæīä»īñÎÊê çðÊÒÊìËÝĠëλÊňŎĤËŎμĀêīõµ ÞĹð ìÊ ¡æËđÕðÊ Ī çĤçōìêĪ çŎµÁÔ ĢËĩÜ »ňāĕĤ 디Ĩ êæ Êê ňĈīĥġĠ ňÕđ¹ňµËÝĤ¾ìÊËĠÊçĤæëµĞī¶áĠ ëÕõŎΐ¼ĜËġÕàÊ»ňĝġàģōÊæīô¼Ġ Ģ¾ ěĠÊīĈ Ī ĢÊ디ōÊ ňÎ ÓðÊ ¼ĠËŎª ëõÕĥĠ »Ë””ĩ””ôêÊ픔¹ »ň””ō˔”ª 디ΠĪ »Ë””Ĩň””ä˔”ôĪî甔 ĔĦ˔”«””ð¡ç”””ô

´ōæíĤ ˔”Î ň¶ĥōÊ ģåð Ħ˔”Ôī””µ Ë¶ōëĠ¾ »¡ëºĥµ ğŎġùÔ ňÎ Ģ甔ô ´áĠ ëÕõŎÎ Êê æī””ä »ĪëŎĤ ËÏĔê ňŎðĪêçŎðê¼ĠëąĥÎĪæìçĥĨÊīä êæ ¼Õĉĥø »ËĨêīõµ îŔ”ÜÊ êæ »ëÕõŎÎ òŔ”Ô ·êī””Îì디ā””ª ģ””ð »ňĝġà ìÊ ˔”Ô 甔Ĩæ ĢËõĤ æī””ä ìÊ çōËġĤ »ëŎ¹īĝÜ ňōêīð ňÎ ¼ĠËąĤ ÒËÏðËĥĠ ňµ ÓñŎĜËà êæ ģōÊ ňÕÏĜÊ

æÊæëÕðÊ ëðëÎ ˶ōëĠ¾ Ī ňŎðĪê ˶ōëĠ¾»ëðæËĥðÊňµuĢæīĥðÊv þËÏÔêÊ ěōËðĪ ĚëÕĥµ öīùä êæ ĢÊçĥ¯ Ó””ðÊ¡æ디µ ËõĐÊ Êê ¼ĉġÜ ëð디Îē””ĐÊī””ÔĞ甔ĈĪÓñŎĤĞ디¹ Ī æêī””Ġ ģ””ōÊ êæ ÓÎËĔê Ī ňōêīð ÊêģŎĐëĀĎĹÕäʐĆīüīĠģōÊěà ìÊ ňµ ňĤīºĤËġĨ Ӕ”ðÊ¡æÊæ óōÊíĐÊ êīĩġÜ»ËðÂêìÊĞÊçµëĨ»ËĨňÕđ¹

íŎĤ ¼ĜËġô »¡ë””µ ňÎ ÍŎÔëÔ ģōçÎ ģÕôÊé¹ëð Óõª ň””µ 甔Ĩ甔ΠĞ˔”Ŏ””ª ¼ōËĩĠëĤĪ¼ĝĝġĜÊģŎλËĨíĠëĔÿä ňÎ Êê ˶ōëĠ¾ Ī Ìë””Č ßĜËùĠ ň””µ ÒÊì˔”Ý””Ġ˔”ΐ甔ĤìÊ甔Ĥʼ””Ġ¡ë””Ā˔”å””Ġ Ò˔”Ġ˔”ĕ””Ġ디ٔ”µÊææ디”¹¼”””Ġň””ÜÊī””Ġ ¼ō˶ōëĠ¾ Ī »īñĤÊëĐ ¼ōËŎĤËÕōëÎ ĢËŎĠňÎëµèĢÊëōÊìÊĢËõĤËĥåðêæ ¼ĤÊëºĤËÎěŎÈÊëðʼÕàĪçĤêĪ¾¼Ġ ¼ōËĨËŎõŎĝŎĠĪňĝĜÊÌíàĪĢÊëōÊìÊ »ňĕāĥĠêæêīõµģōÊĪêňĜËÏĤæňµ çōī¹¼Ġ ģåð ç””ĤĪê¼” Ġ êËġõÎ Ģçô ëÔ¡çŎ°Ŏª ˔”Î Ğ˺ġĨ ň””¯ë””¹ ˶ōëĠ¾ »ËĨĪëŎĤ ćġÝÔ Ī Ć˔”üĪÊ ˶ōëĠ¾ »ňĝġà ģÕõ¹ 디Ô»ç””Ü Ī çĥµ¼Ġ çōçĩÔ ň””Ŏ””ðĪê ň””ōêī””ð ň””Î ê˔”Ŏ””Õ””äÊ êæ ˜••îÊ ´””ôī””Ġ ň””µ êæģŎÔīª˔”Ġʐ甔Ĩæ¼” ĠêÊ디Ĕ甔ðÊ ¼ðĪê ĢīōíōīĝÔ ´ō ËÎ ňÏàËùĠ ÓÎËØÒêī”””øêæň””µæ디µĞŔ””ĈÊ ňĈīĥġĠ »ËĩàĹð »ëŎ¹ê˶ΠĢçô ¼ĠËąĤ»ňĝġàçðÊğō±ê»īðìÊ êæ çĤÊæ¼ġĤ çŎĉÎ Êê ğ””ō±ê ģōÊ ňÎ ğĨìīĥĨňµíŎĤĢÊëōÊêæëºōæ»īð êËġõÎ ňōêīð ĢËġŎ«ġĨ ģōëÕġĩĠ Ī ÒËĠËĕĠ »ňŎĝµ ĸËġÕàÊ æĪê¼””Ġ êæ êī””õ””µ ģ””ōÊ ÓðËŎð Ò˔”àÊ디Ā ňÎĢÊ디ōʻ˔”ªĢ甔ô¡çŎõµæêī””Ġ »ňĥōíĨÓäÊæëªĪňōêīð»ňŎýĔ ëąĤ ĒËđÔÊ öīùä ģōÊ êæ ëÕõŎÎ ňµÓðʼĩōçÎÊëōìçĥôËÎňÕôÊçĤ ÒêçĔ ¼ĤËàĪê ĢçĠ¾ ê˵ëðëÎ ËÎ Ģ˔”µêÊ ìÊ ´ō ¼ĤËÝĥñĐê ¼ġôËĨ ĢÊ디”ōʼ””ð˔”Ŏ””ð»ň””ø디Ĉ¼””ĝ””øÊ ģōÊ ÒÊëąĤ ňāĕĤ Ī ňÕĐËō ó””ōÊ픔ĐÊ »¡çĥĥµ ģŎŎĉÔ ïª ģōÊ ìÊ ÷åô ÚêËä Ī 씔äÊæ êæ ĢÊ디ōÊ ÓðËŎð êæ ¼ĤËÝĥñĐê æī””Î çĨÊīä Ģ¾ ìÊ ëºōæĎĹäëÎĪňĕÎËð¼Î¼ÔÊêËĩĄÊ êËÕõµ êæ Êê 甔ðÊ ĢÊ디 ōÊ ÒËĠËĕĠ æīġĤďŎøīÔëùĕĠňōêīðĞæëĠ æëµ ĞĹĈÊ »ÊňÏàËùĠ ¼Ā ¼Õà Ī çĤÊīÔ¼ġĤňōêīð»īĝĈÓĠī¶àňµ çôËÎňÕôÊæĞĪÊçÔ

Ģ˹çĥōËġĤ ÓōËġà çĥôī¶Î 甔ĤĸĪÊ êæ ˔”Ô çĥĥµ ͔”ñ””µ 픔Ŏ””Ĥ Êê Ğæ디”Ġ Ī ËĨňĥōíĨ Ī ¸ĥÜ ĞĪÊç””Ô Òêī””ø ëÔìËÎ ĢËõÕðæ ģŎºĥð ÒÊêËñä ĪçĤêÊæňĠÊæÊĢ˵ËġµËĨçōçĩÔçôËÎ ĢÊëōÊĪňŎðĪêíŎĤëºōæ»īðêæ »ňĝġà Ī ÒÊìËÝĠ ňĤī¹ëĨ ďĜËåĠ ňµňĤīºĤËġĨ¼ÕàĪçĥÕñĨ¼ĠËąĤ êËĩĄÊ ëÕõŎª ĢÊ디ōÊ ¼ĠËąĤ ÒËĠËĕĠ ňĝġàÊêňōêīðňÎňĝġàçĤÊňÕôÊæ çŎôīµçĥĨÊīäĪçĥĤÊæ¼ĠĢÊëĩÔňÎ óÕĠī¶à Ī 甔ðÊ ìÊ »īáĤ ëĨ ňÎ ´ō²ÔÊëÕðÊ Ī ňĥōëōæ ĢËġŎ«ġĨ ňµ çĥōËġĤÓōËġàæĪê¼ĠêËġõÎĢÊëōÊ Êçōçô æīä »ňÎīĤ ňÎ íŎĤ ňŎðĪê ÚêËäêæ¼ĠËąĤ»ňĝġàňĤī¹ëĨËÎ ďĜËåĠÓŎĥĠÊ»ÊêīôÒËÎīùĠìÊ Ī æËĥðÊ ìīĥĨ ģŎÔīª ¼Õà Ī ÓðÊ ĢÊêËÏġÎöīùäêæ˶ōëĠ¾³êÊçĠ ĒëôêæuňĀīČv»ňĝáĠ¼ōËŎġŎô Ģ¾ êæ æīô¼Ġ ňÕđ¹ ňµ Êê ēõĠæ ÓðÊ¡çô ¡æËđÕðÊ ģōæêËð ì˹ ìÊ ğČëŎĝĈ ËĠËÎĪÊ çĤÊæ¼ġĤ ¡çĥĥµćĤËĔ ğŎġùÔ ňōêīð ÒÊìËÝĠ ëÎ çŎµÁÔ ¡ëºĥµÓĕĐÊīĠňÎþīĥĠÊêê˶ĥōÊňÎ ĪĢĸīÉñĠëٵʡĪĹĉÎÓðÊ¡æëµ ˶ōëĠ¾ ÞëāĠ ¼ðËŎð »ËĩÕŎùåô Ëĥð ¼ÜêËä ÿ””ÎÊĪê ňÕŎġµ ¼Õà Ī ĢËĨÊīåōêīĩġÜ Ī ËĩÔÊë¶Ġæ ìÊ ğĈÊ ğŎġùÔ ģōÊ ìÊ Êê æīä ÓōËġà íŎĤ çĥÕôÊæìÊëÎÊËĠËÎĪÊ ĪňĕāĥĠňōêīðĢÊëáÎĚËàëĨňÎ ÓðÊ¡æëµÍĝĕĥĠ»īáĤňÎÊêĢËĩÜ Êêæīä»ËĨĪëŎĤňĩÏÜĪæëĨňµ ¡æÊæóōÊíĐÊňĤËŎĠêĪËä»ňĕāĥĠêæ ňŎÜīÔ ÓĩÜ Êê »ëÕõŎÎ æËĥðÊ Ī çĥĨæ¼Ġ ň”””ÈÊêÊ ň””ōêī””ð ň””Î ňĝġà ´ŎÔËġĝ«ōæ »Ë””ĩ””ôŔ”Ô 디 Î ¡ĪŔ”””Ĉ êīÎíĠĢÊëáÎêæëŎ¹êæ»ËĨêīõµ ćĐËĥĠ ˔”¶””ō디Ġ¾ ň””µ æī””ô¼” Ġ ňÕđ¹ ËĩĥÔ Ī æêÊ甔 Ĥ ň””ōêī””ð êæ ¼ĤÊçĥ¯ ĪĢÊëōÊìÊģÕĐë¹ğõ¯ëĨìêīąĥġÎ êīõµ ģōÊ ňÎ ňÕñÎÊĪ »ËĨËŎõŎĝŎĠ Ī çĥµ ňĝġà ňōêīð ňÎ æêÊæ çùĔ

¼ġŎàêňĀ ¸ĥÜ Ě˔”ð Īæ ìÊ óŎÎ ìÊ ª Ī¼””ĝ””äÊæÒ˔”Ĉì˔”ĥ””ĠĪ»ë””Ŏ””¹êæĪ çðʐňōêīðêæ¼ĤËĩÜĪ»ÊňĕāĥĠ Êê ¼ĝĝġĜÊģŎÎ íĠëĔ þīāä ¡ëäĸËÎ ÒĪÊ—–ìĪêĪÓôÊé¹ëðÓõª ËÎ Êê ēõĠæ ëĩô ÒĹáĠ ìÊ ¼¶ō ëÎ æ디µ ĢÊêËÏġÎ ¼ōËŎġŎô ÞŔ”ð æĪçàňĝġàģōÊêæËĩôêÊí¹îËðÊ ňÕđ¹ ňµ çĤÊ¡çô ňÕõµ ëđĤ –™˜• ³æī””µ Ģ˔”Ĥ¾ ìÊ ëđĤ ™—› æī””ô¼”Ġ ÞĪëÝĠ íŎĤ ģ””Ô ˔”Ĩ甔ø Ī çĥÕñĨ çĤÊ¡çô þīÎëĠ òêÊ픔 ¹ êËõÕĤÊ ¼””ª êæ ňĈīĥġĠ »ËĩàĹð ìÊ ¡æËđÕðÊ ňÎ ģōçĥ¯íŎĤëÕõŎªňµçðÊ»īðìÊ êÊçõĨ »ī””Î ˶ōëĠ¾ »ī””ð ìÊ ê˔”Î ¡æËđÕðÊÒêīøêæňµæīΡçô¡æÊæ »ËĩÔÊìËÝĠ ËÎ ËĩàĹð ňĤīºĥōÊ ìÊ »ňĩÏÜ ææ디¹¼” Ġ ňÜÊīĠ ¼ĥŎºĥð ÒÊçōçĩÔ ˶ōëĠ¾ »ëÏĨê ňÎ Ìë””Č æĪçáĠÒĹġàĞËÝĤÊëμĥÏĠóōīä Êê 甔ðÊ ê˔”õ””Î ğ”” ō±ê ňŎĝĈ ¼ĠËąĤ êīõµňðĢÊëÏĨêçĤÊ¡æÊæóōÊíĐÊ ģōÊèËåÔÊňñĤÊëĐĪËŎĤËÕōëΐ˶ōëĠ¾ »ËĩĤ˹êÊ Ī ĢËġĜê˪ ňÎ Êê ğŎġùÔ çĥ¯ëĨçĤæëµêÊé¹ÊĪóōīäğµËà ēÏĀëºōæêīõµĪæËŎĤËÕōëÎìÊëŎČ ìīÝĠ 锔äÊ ĢĪ甔ΠçĥĤÊīÔ¼Ġ ĢīĤËĔ ËĩĥÔĪóōīä¼ĤīĤËĔÒËñðÃĠìÊ æī””ä »êīĩġÜ ïŎÈê ğŎġùÔ ˔”Î çĥōËġĤ èËåÔÊ Êê ¼ġŎġùÔ ňĤī¹ëĨ ê˶ĐÊ óĥµÊĪ ňµ çðê¼Ġ ëąĥÎ ËĠÊ ģŎõŎª ¸ĥÜ Īæ ĚËÏĔ êæ ¼ĠīġĈ ĒÊ디Ĉ Ī ĢËÕñĤËčĐÊ êæ ňĩÏÜ ģ””ōÊ Ī ËĠËÎĪÊ ňµ çôËΡçô Ģ¾ ÍÜīĠ


ëŎÎ搼ĤËÝōêĸæÊīÜçġáĠĪçĤÊæ¼ġĤy¼đùĥĠëºôêÊí¹zÊêçŎĩôçġàÊĢÊëōÊħµÓđ¹ ĢÊëōÊìÊêÊçōæ»ÊëÎçŎĩôçġàÊÓðÊīäêæħµÓđ¹íŎĤħŎÈËýĔĦīĔëõÎĒīĕàæËÕð çôçĨÊīåĤ¼ĕĝÔy»çÜz ĢÊëōÊ»êīĩġÜïŎÈꐼĤËàĪêģñàëÕĐæħÎħĠËĤĪæĚËðêÊËμ¹ìËÔħÎçŎĩôçġàÊ ÓðÊĦçôêīõµģōÊìÊêÊçōæêËÕðÊīä ÍĝāĠzçōī¹¼ĠëõÎĒīĕà»ËĨħĉĠËܼĝĝġĜÊģŎÎĢīŎðÊêçĐïŎōꐼÝŎĨĸğōë¶ĜÊçÏĈ ħµ çĨæ¼Ġ ĢËõĤ ËĩĥÔ ÒÊêËĩĄÊ ģōÊ ÓñŎĤ ĢÊëōÊ ĢĸīÉñĠ ëŎäÊ ÒÊêËĩĄÊ êæ »ÊĦìËÔ ěĝĠ ĢËĠìËð ËÎ ¼ĝÏĔ ÓĜĪæ ìÊ óŎÎ æêÊçĤ çùĔ ĢÊëōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ĦìËÔ ÓĜĪæ yçĥµ»ê˶ġĨ

çŎĩôçġàÊËÎĢÊëōÊæêīäëÎħλëõÎĒīĕàĢËĠìËðĪæúÊëÕĈÊ ëõÎĒīĕàìÊĆËĐæħĉĠËÜīýĈĢËĠìËðĪëõÎĒīĕà»ËĨħĉĠËܼĝĝġĜÊģŎÎĢīŎðÊêçĐ ËÎÓđĜËåĠêæĢÊëōÊħō˪çĥĝÎĢĸīÉñĠëŎäÊÒÊêËĩĄÊzħÎÓÏñĤ»ÊħŎĤËŎμĀĢÊëōÊêæ çĤæëµďðËÔìÊëÎÊyĢÊëōÊêæëõÎĒīĕàÓŎĉüĪĦ²ōĪëºôêÊí¹ÓōêīĠÁĠ çŎĩô çġàÊ êÊ甔ōæ ëõÎ Ēīĕà ćĐÊçĠ ĢËĠìËð Īæ ģōÊ ħµ ÓðÊ ĦçĠ¾ ħŎĤËŎÎ ģōÊ êæ »ÊëÎ īĝÜ ħÎ ¼ÕÏÙĠ êËŎñÎ Ğ˔”¹z Êê ĢÊ디ōÊ ìÊ ëõÎ Ēīĕà ÓŎĉüĪ Ħ²””ōĪ ëºôêÊí¹ çĥĤÊæ¼Ġy¼ĝĝġĜÊģŎÎħĉĠËÜËÎëõÎĒīĕàĦêËÎêæĦçĤìËð¼ōī¹ĪÓđ¹êæĢÊëōÊÓµêËõĠ »êËÜĦËĠêīōëĩôğÝĥªìĪêêæĢÊëōÊħÜêËäêīĠÊÒêÊìĪ»īºĥå𐼰ĔÊëĈîËÏĈ

˶ōëĠ¾¼ĤËÏŎÕõªËÎħōêīðěäÊæħÎçðÊßĝñĠĢËđĜËåĠæĪêĪ

ÓðÊĦçŎðê ħµ ÓðÊ ¼µæīµ ĢīŎĝŎĠ Īæ ìÊ óŎÎ ìÊ ÊçÜ êËĠ¾ ģōÊ ĦêÊĪ¾ æīä ħĤËô˵ Ī ħĤËä ìÊ ħōêīð ³Ëä ěäÊæ êæ çĤÊĦçô ěĝĠ ĢËĠìËð Ģ˵æīµ ĢËĠìËð ďñŎĤīō Ĥʱ¾ Īæ êæ ěĝĠ ĢËĠìËð Ģ˔”¹êÊĪ¾ ĢËĠìËð ê¾¼” ð­ÊĢÊī””ō Ī ³æīµĢīŎĝŎĠ´ōìÊħµçĤæëµĞĹĈÊæīäĦìËÔòêÊí¹ çĤêÊæģðĚËðȈȈëōìÍĝČʐ»êīðĦêÊĪ¾ òêÊ픔¹ ģ””ōÊ ìÊ ěĕĤ ħÎ ģ””ōæê˔”¹ ¼ōËŎĤËÕōëÎ ħ””Ġ˔”ĤìĪê êæ³æīµêÊíĨÓđĨæĪçàĢīĥµËÔħµ¼ĜËàêæÓôīĤ ¼ġŎĤçĤÊĦæÊæÓðæìÊÊêæīäĢËÜħōêīð¼ĝäÊæ¸ĥÜ Ģ˵æīµíŎĤÊêħĜËðħðÊæĪçà¸ĥÜģōÊĢ˹êÊĪ¾ìÊ çĥĨæ¼ĠěŎ¶õÔ Ģ¾ ìÊ ïª ìĪê Īæ ËĩĥÔ ďñŎĤīō ĢËĠìËð ĦìËÔ êËĠ¾ ìÊħōêīðêæçðÊêËõÎğō±êĢËđĜËåĠħµçôëõÕĥĠ ģōÊĞæëĠħŎĝĈÓĠī¶àģōÊÿðīÔ¼ġðì˹»ëŎ¹ê˶ΠçĤæÊæëÏäêīõµ êæ Ģ¾ ëÏä ħµ ¼ōËŎġŎô ħĝġà ģōÊ êæ æīô¼Ġ ħÕđ¹ Êê Ģ˺ġĨ çōçô æËĕÕĤÊ Ī Ħæëµ ˪ ħÎ ÊçøĪëð ĢËĩÜ ňµçĤÊħÕäËÎĢËÜëđĤ–š••ňδōæíĤħÕôÊæĚËÏĤæħÎ çĤÊĦæīγæīµËĩĤ¾ìÊ»æËōìæÊçĉÔ ĦêÊĪ¾³æīµêÊíĨȎȋȇæĪçàêËĠ¾ģōëÔĦìËÔîËðÊëÎ »ËĨêīõµħÎËĩĤ¾ÍĝČÊĪçĤêÊæģðĚËðȈȈëōì»êīð ĪçĤÊĦæëµĢ˶ĠěĕĤĒÊëĈĪħŎµëԐĢæêʐĢËĥÏĜëùĠ ËōËĩĥÔv³æīµȊȌȇȇìÊóŎΐĦìËÔêËĠ¾ģŎġĨîËðÊëÎ ³ËäæêÊĪĪħÕôé¹ìëĠìÊuæīä»ËĨĦæÊīĤËäìÊÊçÜ çĤÊĦçôĒÊëĈËōĢæêʐĢËĥÏĜ ÓðÊĦæêĪ¾æīäòêÊí¹êæģōæê˹ħĠËĤìĪêħµêīāĤ¾ ĦìËԐģĠʳËäħÎĢçŎðêìÊ請êīðĦêÊĪ¾Ģ˵æīµ Ī Ğ˺ĥĨæĪì ÚÊĪæìÊ »êËÏÜÊ ê˵ Ģī¯ ¼ōËĨçōçĩÔ ËÎ çĤīô¼ĠĪëÎĪêĢËñĤÊĒ˯ËĔĪ¼ñĥܼõµĦëĩÎ ĚËð ħÎ ëºōæ ħµ ħōêīð êæ ¼ĝäÊæ ¸ĥÜ Ī ¼ĠÊê¾ËĤ ěĝĠĢËĠìËðħµÓðÊĦçô×ĈËÎħÕôÊé¹˪æīäĞīð ¼ĔĪçĥø ħĕÎËð¼Î ¼””ĠÊ甔ĔÊ êæ Ûĥª »êĪ¾ćġÜ »Ê디Π»êÊëāüÊ ģōÊËΐçĥµìËδġµêĸææêËŎĝŎĠ ĦæīÎ êÊ디Ĕ ħµ ĒĪçĥø ģōÊ ĚËà ËĩĥÔ¼ĥĉō»êËÜĚËðëÏĠËðæËÔ æêËŎĝŎĠ ħð ħÎ ëºōæ Ħ˔”Ġ êËĩ¯ Ȋȏħ””Îÿ””ĕ””Đvìī””ĥ””Ĩ甔ð디Îêĸæ ħÕĐËōÓðææīäĎçĨìÊuçøêæ ÓðÊ òêÊ픔¹ħ””ō˔”ªë””Î디º””ōæ»ī””ðìÊ 디õ””ÎĒī””ĕ””à디 ÎÒê˔” ą”” Ĥ픔µë””Ġ ¸ĥÜĢ˔”Ŏ””Ĥ˔”Î디ĔæÊ甔ĉ””Ԑħ””ōêī””ð ȈȈȇ ì디Ġ ìÊ êīõµ ģ””ōÊ ¼””ĝ””äÊæ êÊíĨ ™• ÓðÊ ħÕôé¹ ëđĤ êÊíĨ ĪĢËŎĠËąĤëŎČÊêĢËŎĤËÎëĔìÊëđĤ çĤÊĦæÊæěŎ¶õÔĢ˵æīµÊêËĨĢ¾ìÊëđĤêÊíĨ¤ æÊçĉÔ ĚËñĠÊ ħŎÈĪ± ĦËĠ ĢËō˪ êæ çáÕĠ ěĝĠ ĢËĠìËð ëđĤêÊíĨȈȇȇÊêħōêīðħĤËáĝñĠ»ËĨ»ëŎ¹êæĢËŎĤËÎëĔ ëÎÒêËąĤíµëĠĦËĠĪæÓôé¹ËΐĢīĥµÊæëµæêĪ¾ëÎ ĢĸËĉĐ»ËĨħ¶ÏôÒËĈĹĀÊæËĥÕðÊħÎħōêīðëõÎĒīĕà æÊçĉÔħµÓðÊĦæëµĞĹĈÊħōêīðêæëüËàĢ˶ôíªĪ ÓðÊħÕĐêëÔÊëĐģÔêÊíĨȈȇȇìÊĢËŎĤËÎëĔ ĦçĠ¾ ħōêīð ëõÎĒīĕà ëÎ ÒêËąĤ íµëĠ òêÊ픔¹ êæ ¼ĠËąĤëŎČĢÊçĤĪëĩôÊêĢËŎĤËÎëĔìÊģÔêÊíĨ™•ħµÓðÊ ³æīµËĨĢ¾ìÊģÔêÊíĨ¤ħµçĤÊĦæÊæěŎ¶õÔĎëĀ¼ÎĪ Ī¼ĤÊçĤìêÊíĨȐÓôīĤëðìÊģōÊëÎĦĪĹĈçĤÊĦæīÎ êæ»ëÏäĦçôħÕĐë¹ÒêËðÊħÎìËÎëðš••ĪêÊíĨȊ ÓñŎĤÓðæ óŎÎĢīĥµËÔħōêīðħĤËáĝñĠ»ËĨ»ëŎ¹êæĢËōëÜêæ çĤÊĦçôħōêīð³Ëä³ëÔħÎêīÏÝĠëđĤĢīŎĝŎĠȉìÊ çáÕĠ ěĝĠ ĢËĠìËð Ģ˹çĥĨËĥª êī””ĠÊ »ËōêËñŎġµ ˔”ĠÊ ĪĢīŎĝŎĠ¢æĪçàíŎĤÊêħōêīð¼ĝäÊæĢ˹êÊĪ¾æÊçĉÔ ¼ĜËġÕàÊħĝġàìʼĤÊëºĤçĥµ¼ĠæêĪ¾ëÎëđĤêÊíĨȊȌȇ ĪËĨêÊëĐÚīĠëÎëŎäÊ»ËĨħÕđĨêæħōêīðħÎ˶ōëĠ¾ ÓðÊĦæĪíĐʼĝäÊæ»ËĨ¼ōËÜħÎËÜ ĢīŎĝŎĠȉìʐĢ˹çĥĨËĥªêīĠÊ»ËōêËñŎġµòêÊí¹ħō˪ëÎ êæģÔĢīŎĝŎĠ´ōëºōæ»ËĨêīõµħÎĦæëÎĦËĥª»êīð ³ëÔÊêêīõµģōʳËäħōêīðĢÊëáÎÓñåĤĚËðĪæ ħÕôé¹ĦËĠ¤ĎëĄëºōæģÔĢīŎĝŎĠ´ōËĠʐçĤæīÎĦæëµ çĤÊħÕðīŎªËĩĤ¾ħÎ æĪçáĠ ¼ĤËñĤÊ ÒËđĝÔ ħÎ ËĩĥÔ ¼ĝäÊæ ¸ĥÜ úêÊī””Ĉ »ËĨËÕðĪêĪËĨëĩôìÊ»ÊĦçġĈóåθĥÜģōÊÓñŎĤ ħÎÊêêīõµæËùÕĔÊĪĦæëµĢËñ¶ō³ËäËÎÊêħōêīð ĹĠ˵ğñōêīÔĪ¼ÜêËä¼Ĥ˹êìËÎÓðÊĦçĤËõµ¼ÕñŎĤ ¼ĝĠĚīªçàÊĪĦçŎðêçøêæȉȇȇħÎĞêīԐĦçôÛĝĐ ÓđĤ çŎĜīÔ Ī ĦæÊæ Óðæ ìÊ Êê æīä òìêÊ ĞêËĩ¯ħð ÓðÊħÕĐËōóĨ˵çøêæȐȌħōêīð

»ħĉġÜìĪ껡êËġôêæĪê˺ŎĐ»īñĤÊëĐ»ňĠËĤìĪê ĦËĠÿ”””ðÊĪÊìÊħ””µӔ”ôī””Ĥ Ħ˔”Ġêī””ō디ĩ””ôĚĪÊ æī””””ä ¼ĤËÏŎÕõªËÎçðÊêËõÎďĜËåĠĢËŎôêīôÒĪÊ»êËÜ ĚËà êæ ¼ō˶ōëĠ¾ Ī ¼ĝŎÈÊëðÊ ¼”””ĤæêÊ »ËĨĪçĤËġµ çĥÕñĨēõĠæÓġðħλĪëõŎª ěäÊæħμÜêËä»ËĨĪëŎĤæĪêĪ¼ĥĉōĚīáÔģōÊĪê˺ŎĐ ÿðīÔ¼ōËŎġŎô»ËĨÞĹð»ëŎ¹ê˵ħÎÓĝĈÊêħōêīð ÓðÊħÕñĤÊæçðÊêËõÎğō±ê ħÕôé¹ ÒĪÊ ğĨçđĨ ħµ ÓðÊ ħÕôīĤ ģŎĥ°ġĨ Īê˺ŎĐ »ËĨĪçĤËġµ¼ĤËÏŎÕõªËλêīðßĝñĠ¼ôêīôçùŎð ÒËĈĹĀÊĢËĠìËð»ËĨĪëŎĤģŎĥ°ġĨĪ¼ĝŎÈÊëðʐ¼ĤæêÊ çĤçô ħōêīð æêÊĪ ĢæêÊ ìëĠ ēōëĀ ìÊ ËŎð Ë¶ōëĠ¾ ģŎÕñåĤģÔçùŎðģōÊħµÓðÊĦæëµßōëùÔĪê˺ŎĐ ³ËäêæħµçĥÕñĨħōêīðæÊì¾óÔêÊ»ËĨĪëŎĤìÊĦĪë¹ ¸ĥÜĞËÝĤÊêīąĥĠħμō˶ōëĠ¾»ËĨĪçĤËġµÿðīÔĢæêÊ çĤÊĦçōæòìīĠ¾ħÕôé¹»ËĩĨËĠ¼Ā»ëĩô»ËĨ »ËĨĪëŎĤìÊëºōæĦĪë¹´ōħµÓðÊĦæĪíĐÊćÏĥĠģŎġĨ æêÊĪ ÒĪÊ ĦËĠ ğĨæìīĤ êæ ħōêīð æÊì¾ óÔêÊ ħÎËõĠ ĎëĀħÎħōêīðÌīĥÜìÊËĨĪëŎĤģōÊçôêīõµģōÊ ¼ĥŎºĥðÒËÎëüæīäëŎñĠêæĪçĤÊĦæËÕĐÊĦÊêēõĠæ çĤÊĦæêĪ¾æêÊĪçðÊêËõλËĨĪëŎĤħÎ ëŎŎčÔ ĞÊ甔ĔÊ ģōÊ ìÊ ģÕºĥôÊĪ ĎçĨ ňµ æīô¼Ġ ňÕđ¹ ģōÊêæ¼ĠËąĤɝěäÊçĠĢĪçÎħōêīðêæÒêçĔÒËÏðËĥĠ ÓðÊëºĠĹðÊ»ËĨĦĪë¹ħÎħáĝðÊěōīáÔËōĪêīõµ ÒĸËōÊħµæëµĞĹĈÊíŎĤ˶ōëĠ¾ĆËĐæëōìĪěºŎĨ³Ë¯ æīä Ğìĸ ¼ĠËąĤ ÒÊíŎĩÝÔ Ī Ģ˹ĪËĤ êīýà ĦçáÕĠ ³Êê˔”Î Ӕ”ðæ ËÔ ĦæÊæ óōÊíĐÊ Êê ħĤÊëÕōçĠ »Ë””ōêæ êæ ħġĨìÊĦæËđÕðÊ»ÊëΐêīõµĢ¾»êīĩġÜïŎÈêËĠËÎĪÊ çôËÎìËÎħōêīðæêīĠêæËĨħĥōí¹ ģ¶ôĪËĤģŎĠêËĩ¯êÊëĕÕðÊëÎçŎµÁÔËÎ˶ōëĠÊĆËĐæëōìĪ ĢæêĪ¾ğĨÊëĐËĠħđŎĄĪæëµħĐËüʐħĕāĥĠêæ˶ōëĠ¾ ïŎÈê»ëŎ¹ğŎġùÔ»ÊëÎËĨħĥōí¹ħġĨìÊĦæËđÕðÊĢ˶ĠÊ ÓðÊ»êīĩġÜ

òêÊí¹ĪëÏä

˜

æÊæêÊëĔģōëÕ¹êíÎãñĐëĩĠ»êÊí¹ëÏä ¼ÎīĥÜîê˪êæģŎ¯

ÓðÊ ĢÊçŎĠħĉðīÔÞëĀæÊæêÊëĔãñĐìÊïªĪêģōÊìÊ æÊæêÊ디Ĕ ¼ĥŎ¯ Óµëô ´ō ËÎ ¼ĜËġô îê˔”ª »ì˔”¹ æÊæêÊëĔģŎĠĪæĢÊīĥĈħμÎīĥÜîê˪––ìËĐħĉðīÔ Óµëô´ōËÔĦçôãñĐğĨĢÊëōÊËÎËĨ¼ĥŎ¯»ì˹ æīôËĩĤ¾ģōíºōËܼĤÊëōÊ ÓđĤ 디ōìĪ ħĥºĤì Ģ²ŎÎ ÓĕĐÊīĠ ËÎ î˔”ðÊ ģōÊ ëÎ ¼ĝĠÓµëôìʼ¹çĥōËġĤħÎîê˪ì˹ĪÓđĤÓµëô ¼ÎīĥÜîê˪––ìËĐħĉðīÔÞëĀæÊæêÊëĔĢÊëōÊÓđĤ ìËČ¾ êīąĥĠħÎ Êê êĸæ æêËŎĝŎĠ š ¼ÏōëĕÔ òìêÊ ħÎ ĦËĠš—æĪçàÒçĠêæ³ëÕõĠìËĐģōÊêæì˹çŎĜīÔ ÓðÊĦæëµËýĠÊîê˪ĪëÕªËÎÊê

––ìËĐħĉðīÔÞëĀæÊæêÊëĔÓđĤëōìĪÓĕĐÊīĠËÎ ħÎĪěÎËĕÕĠ ćŎλËĨæÊæêÊëĔ ÍĜËĔêæ¼ÎīĥÜîê˪ ÓđĤ ¼ĝĠ Óµëô ģŎÎ êĸæ æêËŎĝŎĠ š ¼ÏōëĕÔ òìêÊ æÊæêÊ디Ĕ ģōëÕ¹êíÎ ĹġĈ ËÔ çô ËýĠÊ îê˪ĪëÕª Ī æīôãñĐ¼ÎīĥÜîê˪êæËĨ¼ĥŎ¯ ĞêËĩ¯ ħĠËĤëÎ ì˔”Č¾ »Ê甔Ք”ÎÊ ìÊ ëĩĠ òêÊ픔¹ ħÎ ģōæËŎĠìÊ»ÊĦçġĈóåÎħĉðīÔÞëĀæÊæêÊëĔħĉðīÔ Ģ˹æÊì¾Ģī°ġĨĢÊëōÊì˹ĪÓđĤ´ō²ÔÊëÕðÊĪğŎąĈ Ī¼ĜËġôîê˪ĢÊêĪ¾æ˔”ō¼ĜËġôĢ˹æÊ쾐¼ÎīĥÜ ģŎ¯¼ÕđĤďĝÕåĠ»ËĨÓµëôËμÎīĥÜîê˪––ìËĐ ®ŎĨ ħÎ ¼ĥŎ¯ »ËĨÓµëô æī””ÜĪ ģōÊ ËÎ çô ËýĠÊ ħĉðīÔêæ¼ĜīÏĔěÎËĔæë¶ĝġĈħµçĤÊħÕñĤÊīÕĤĢÊīĥĈ çĤêÊéºÎ »ËÜ ëÎ æīä ìÊ ĢÊ디ōÊ ì˹ Ī ÓđĤ ģōæËŎĠ ¼ÕđĤ³ëÕõĠģōæËŎĠħĉðīÔĢīĥµÊğĨħµ»êīĀħÎ Ī¼ÎīĥÜĢ˹æÊ쾐¼ĜËġôĢ˹æÊì¾Ģī°ġĨĒÊëĈËÎ ĪĦæīÎĪëÎĪêħĜËðĪææĪçà»ëŎäËÔËÎĢÊêĪ¾æ˔”ō ģōÊ»ÊħĉðīÔ»ËĨÞëĀìʼõåÎæīô¼Ġ¼ĥŎÎóŎª çĤīôçŎĜīÔêÊçĠæêÊĪ»êËÝĜËðêæģōæËŎĠ ¼ĥŎ¯¼ÕđĤ»ËĨÓµëôæë¶ĝġĈçĥ¯ëĨëºōæ»īðìÊ Ģī°ġĨÍŎĔêħÕÏĜÊĪħōËñġĨ»ËĨêīõµìʼäëÎêæ »ËĨÓµëô ìÊ ëÔ ćōëð ¼Õà Ī óåÎÓōËüê ĒÊëĈ ģōçĥ¯ »ËĨëŎäÁÔ ËĠÊ ĦæīÎ ĢËĩÜ ì˹ Ī ÓđĤ ·êíÎ ħÎëÝĥĠĢīĥµËÔĢÊëōÊêæËĨÓµëôģōÊħĜËðçĥ¯Ī ĦçôÓđĤÓĉĥøêæ»ì˹·êíÎæÊæêÊ디ĔĪæãñĐ

ëõÎĒīĕà¼ĝĝġĜÊģŎÎģŎ«ġµ»æëÏĨÊêæËĩĥõŎª ¼ĤËàĪêģñà»ÊëÎ

»ËĨĢËĠìËðËλê˶ġĨĢÊçĕА»êæËĠĢËÎìòìīĠ¾ ¼ðëÕðæ Ģæ디µ æĪ甔ᔔĠ »ëõÎĒīĕà ¼ĝĝġĜÊģŎÎ Ģæëµ æĪçáĠ ËĨÓōËð Ģæ디µ ëÕĝŎĐ Ī ÓĤëÕĥōÊ ħÎ ĢæëÎģŎÎìʐĢËĤì»ÊëμôìīĠ¾ëÎÊëλËĨÓøëĐ êæ ÊìĢËĀëð ěĠÊīĈ æīÜĪ Ī »ë¹ê˵ »ËĨħōæËáÔÊ çĥÕñĨ»æêÊīĠħĝġÜìʐĢÊëōÊêæĦçôçŎĜīÔÓäīð ĞËĤËĨĢ¾ìÊëõÎĒīĕàûĕĤĢÊīĥĈħÎçĥðģōÊêæħµ ÓðÊĦçôĦæëÎ ĦË«ð ɝçĤËĠëĐ ģŎõĤËÜ ¼ĠĹð ģŎñà ëºōæ ĎëĀ ìÊ ÛŎñÎ »ËýĈÊ ìÊ ¼ĨĪë¹ ćġÜ êæ ĢÊ디ōÊ ĢÊêÊ甔ð˔”ª ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜèīđĤæêÊæçùĔ˶ōëĠ¾ħµÓðÊňÕđ¹ ÓĠī¶àēōëĀģōÊħÎËÔçĨæóĨ˵ÊêħōêīðêæĢÊëōÊ çĥµêËĩĠÊêĢÊëōʼĠĹðÊ ĢÊëōʼĠĹðÊ»êīĩġÜĢËŎĠæËýÔĪÓĠīùä¼ĠĹð ĢÊīĥĈËÎĢËĤ¾ìÊħµÊê¼ÎëČ»ËĨÒêçĔĪ˶ōëĠ¾Ī ħĤħµæĪíĐÊĪÓñĤÊæëōéªËĤ¼Õô¾æëµæËōuģġôæv æêīäëÎëŎŎčÔħĤĪÓðÊģ¶ġĠuģġôævÓĜËàëŎŎčÔ ɝçĥōËġĤĎëĀĪæÊëōìuģġôævËμĠĹðÊ»êīĩġÜ çĥÕñĨæËýÕĠÓŎĨËĠĪĦæÊêÊĪæ æĪíĐÊħĠÊæÊêæĢÊëōÊĢÊêÊçð˪ĦË«ðɝçĤËĠëĐģŎõĤËÜ ħōêīðêæĢÊëōÊèīđĤìÊģÕð˵ìÊçĉÎËĩĥÔ˶ōëĠ¾ħµ æīÎçĨÊīäĢÊëōʼĠĹðÊ»êīĩġÜËÎĦëµÊéĠ¼ªêæ æëµçŎÈÁÔËáōīĝÔĢÊëōÊĢÊêÊçð˪ĦË«ðɝçĤËĠëĐģŎõĤËÜ ěÎËĕÔ ɝöëĈ ÓŎĉĔÊĪ êæ ħōêīð êæ ¼ĝäÊæ ¸ĥÜ ħµ óĨ˵ËōèīđĤħ¶ĥōÊĪÓðʼĠĹðÊ»êīĩġÜĪ˶ōëĠ¾ ÒÊëµÊéĠ ɝçĥĥµ ģŎŎĉÔ ĢÊ디ōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ èīđĤ Óð˶ōëĠ¾ÓĜĪæËÎêīõµģōʼԾĪ¼ĜËġÕàÊ ĎÊëÕĈÊËáōīĝÔæīä»ËĈæÊËÎģŎĥ°ġĨ¼ĠĹðģŎñà êīýà ħōêīð êæ ĢÊ디ōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ħµ æëµ çðÊêËõÎğō±êìÊĢËĥ°ġĨĢÊëōÊÓĠī¶àæêÊæĚËĉĐ ćĔÊĪêæËōħōêīðňĜÁñĠĢËĨ˹¾Īçĥµ¼Ġ¼ĤËÏŎÕõª ÒÊëµÊéĠ¼ĝøÊ»ËĨĆīüīĠìÊÊêçðÊêËõÎÓôīĤëð Ī çĥĤÊæ ¼Ġ ˶ōëĠ¾ ËÎ ¼ĤËàĪê ģñà Ӕ”ĜĪæ ¼ĜËġÕàÊ ¼ĤËàĪê ģñà ĢçĠ¾ ê˵ »Īê ËÎ ħµ ÓñŎĤ ěŎĜæ ¼Î êËõÎğō±êĚËÏĔêæĢÊëĩÔ¼ĤËÏŎÕõªćüīĠêæ»ëŎŎčÔ ĪëÔĎËđô¼ĤËÏŎÕõªģōÊï¶ĉĜËΐħÕĐëºĤÒêīøçðÊ ÓðÊĦçôíŎĤëÔ¼ĥĝĈĪëÔĚçÕñĠ ěĝĠĢËĠìËðħĈīġÝĠëōìïĤʱ¾Īæëºōæ»æÊçōĪêêæ æÊçĉÔ ħµ çĤæÊæ òêÊí¹ ĦËĠêīōëĩô ĚĪÊ ħĉġÜ ìĪê ĢīŎĝŎĠ´ōìëĠħλêīðĦêÊĪ¾Ģ˵æīµuĦçôÓÏØv

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–› —•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

»çĥð ĢÊ디”ōÊ êæ ëõÎ Ēī””ĕ””à ¼ĝĝġĜÊģŎÎ ģŎ«ġµ »êīĩġÜïŎÈê¼ĤËàĪêģñàħÎħÈÊêÊ»ÊëλæëÏĨÊê ÓðÊĦæÊæêËõÕĤÊĢÊëōÊ »çĥð ê˔”õ””Õ””ĤÊ ˔”Î ëõÎĒīĕà ¼ĝĝġĜÊģŎÎ ģŎ«ġµ ĢÊ디ōÊ »êīĩġÜïŎÈê ¼””Ĥ˔”àĪê ģñà ìÊ »æ디ϔ”ĨÊê êæ æī””ä ¼ÔËÎËåÕĤÊ »Ë””ĨĦ甔ĈĪ ħÎ ħµ Ӕ”ðÊ ħÕðÊīä çĥµěġĈëõÎĒīĕàÓōËĈêħĥŎĠì »ÊĦçōí¹ ÊçÕÎÊ ëõÎĒīĕà ¼ĝĝġĜÊģŎÎ ģŎ«ġµģÕĠêæ »ëõÎĒīĕàěÈËñĠĦêËÎêæ¼ĤËàĪê»ËĔ¾ĢËĥåðìÊ ´Ŏ¶đÔ ħ”” Î ó””唔Πž êæ «””ð Ī Ħ甔””ô ĦæêĪ¾ ħĤËåÔêÊìĪ ëĨ ¼Ĕīĕà ûĕĤ æêÊī””Ġ Ë””Ĩħ”Ĥ˔”äÒêÊìĪ ¼ōËĨħŎøīÔíŎĤóåÎëĨĢËō˪êæĪĦçô÷åõĠ ÓðÊĦçĠ¾ħĤËäÒêÊìĪĢËġĨ»ÊëÎ ÒËĀËÏÔêÊ ħÜêËä êīĠÊ æ˔”ôêÊ ÒËĈĹĀÊ ÒêÊìĪ ÓđĤĪòêĪ디””ªĪòìī””””Ġ¾êī””õ””µê˔””µĞī””ĝ””Ĉ ûĕĤæêÊīĠçĥðģōÊêæħµçĥÕñĨ¼ōËĨħĤËäÒêÊìĪ Ħçô Ħæëġô ëÎ ˔”ĨĢ¾ ħĈīġÝĠ ëōì êæ ëõÎĒīĕà ÓðÊ »ëŎ¹ĎÊëÕĈÊĪħÝĥ¶ôħĤÊëðæīä»ËĨ»ëŎºÕðæ ħŎĝĈ ûŎĉÏÔ ¼ĠīĔ Ī ¼ĥōæ »ËĨÓŎĝĔÊ ÓōèÊ Ī êÊì¾

ÊêĢÊëōÊæËùÕĔÊËĨğōëáÔ¼ĝĝġĜÊģŎÎĢËðËĥôê˵ ÓðÊĦæë¶ĤæīÎËĤËĠÊĦæëµÛĝĐ

ÓðÊĦæ디µ˔”ĈæʼĠĹðÊ»êīĩġÜÚê˔”äêī””ĠÊ디ōìĪ ĢÊëōʼĝĠÓŎĥĠÊĪćĐËĥĠĢËōìħμġÔÊÞĹðħμÎËŎÕðæ ğõ¯æīä»ÊħÕñĨĒīĕàìÊòêīõµĚËàģōÊËΐÓðÊ çĥµ¼ġĤ¼ôīª ¼ÎëČ»ËĨêīõµħµÓðÊħÕđ¹ĢÊëōÊÚêËäêīĠÊëōìĪ ¼ĤËàĪêģñàÓĜĪæħµçĤêĪËÎģōÊëÎë¹Êçĥĥµ¼ĠĦËÏÕôÊ ËĩĥÔďōëĄæëµçĨÊīä¼ôīªğõ¯ĢÊëōʼġÔÊĒīĕàìÊ ËÎ ĪÊ ňÕđ¹ ħÎ ħµ ħÕñĤÊæ ěŎÈÊëðÊ Êê ħĕāĥĠ ¼ÕŎĥĠÊ çōçĩÔ ˶ōëĠ¾ģŎºĥð»ËĨğōëáÔĚËġĈÊÍÜīĠĢīĥµËÔóōËĨêËõĐ ÓðÊĦçôĢÊëōÊħŎĝĈ ħŎĝĈ¼ĝĝġĜÊģŎλËĨğōëáÔħµÓðÊħÕđ¹ģŎĥ°ġĨďōëĄ ¼ĜĪçôçĥĨÊīåĤëÝĥĠêīõµģōÊÓðËŎðëŎŎčÔħÎĢÊëōÊ ħŎĝĈêËõĐĚËġĈÊħμĝĝġĜÊģŎλËĨğōëáÔħµæëµĎÊëÕĈÊ ÓĜĪæěŎĜæģŎġĨħÎĪçĤÊĦçŎĠËÝĤÊĢÊëōʼĠĹðÊ»êīĩġÜ ¼ĤĹĕĈĪ¼ÝōêçÔ¼ĠÊçĔÊËÎËÔÓðÊòĹÔêæĢīĥµÊĢÊëĩÔ çĥµğµÊêĢÊëōÊëÎËĨğōëáÔêËõĐĞ˹ħÎĞ˹

ÊêĢÊëōÊæËùÕĔʼĝĝġĜÊģŎλËĨğōëáÔĢËðËĥôê˵ëąĤħÎ ÓġŎĔ¼ÕĔĪËÔçĥōīºŎĠËĩĤ¾ÓðÊĦæë¶ĤæīÎËĤËĠʐĦæëµÛĝĐ ëÎÊëÎêæçĤÊīÔ¼ĠĢËĥ°ġĨ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜçôËÎĸËÎÓđĤ çĥµÓĠĪËĕĠËĨêËõĐ »ËĨğōëáÔ ÒÊëØÊ ¼ĝŎĝáÔ êæ îëªçÕŎôīð¾ »êÊí¹ëÏä »çĨÊīôÓðÊĦæëµ¼ÎËōìêÊĢÊëōÊæËùÕĔÊëÎÊê¼ĝĝġĜÊģŎÎ ħÎÊêĢÊëōÊæËùÕĔʐ¼ġōëáÔÒËĠÊçĔÊħµÓðÊĢ¾»Ëōī¹ĦìËÔ ÒêīøħÎħµ»êĸæËĨæêËŎĝŎĠħÎÓĜĪæÓðÊĦæêĪ¾êæīĤÊì æêÊçĤ¼ðëÕðæÓðÊÚËÕáĠĢ¾ħÎĞëÏĠ »ëØʼĠĹðÊ»êīĩġÜĢÊêÊçĠæëðĢËŎĠêæģōÊæīÜĪËÎ æīô¼ġĤĦçōæğŎĝñÔĪ¼ĥŎõĤÍĕĈìÊ ¼Îīä ħÎ ħµ ĦæÊæ ĢËõĤ ĢÊ디 ōÊ ĢËðËĥôê˵ ħÕđ¹ ħÎ Êêæīäê˵¼ōËĨçĥĐëÔËÎĪçōËŎÎêËĥµËĨğōëáÔËÎçĤÊīÔ¼Ġ ħμĠĹðÊ»êīĩġܐçĥ¶ĤþīĕðÓđĤÓġŎĔë¹ÊæëÏÎóŎª ħÎæīÎçĨÊīäêæËĔħµÓðÊíĩÝĠ¼ĜËĠ»ËĨĦëŎäèĢËĥ¯ »íŎ¯ÌëČ»ËŎĤæëąĤħÎĎçĨģōÊçÎËōÓðææīäĎçĨ »ÊħÕñĨÞĹðçŎĜīÔëºĠÓñŎĤ ħµçĨæ¼ĠĢËõĤçĨÊīôĪËĨêËĠ¾ĞËġÔòêÊí¹ģōÊëÎËĥÎ ĢÊëōÊæËùÕĔÊëμĥŎºĥðêËõĐħÕôé¹ĚËðĪæêæËĨğōëáÔ ¼ġðêĚīªĦ甔ôďùĤÓđĤÒÊêæ˔”øӔ”ðÊĦæ디µæêÊĪ ÊêæīäòìêÊĞīðĪæħÕôé¹ĚËðĪæêæĚËōê¼ĥĉōêīõµ çĥµ¼ĠæÊçŎÎêīõµêæĞêīÔĪ¼ĤÊë¹ĪÓðÊĦæÊæÓðæìÊ Úê˔”ä êī””ĠÊ 디ōìĪ ď””ō디Ą æÊīÜçġáĠ ëºōæ »ī””ð ìÊ ģōÊÒËĠËĕĠ¼ĝÏĔĢËĥåðêÊë¶ÔËΐĢÊëōʼĠĹðÊ»êīĩġÜ ¼ġÔÊÞĹðħμÎËŎÕð漪êæĢÊëōÊħµÓðÊħÕđ¹êīõµ ÓñŎĤ


—

›–šĦêËġô –˜ž—êīōëĩô–› —•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

òêÊí¹ĪëÏä

ģōÊÓðÊĦæêĪ¾ÓðæħÎĢÊëōÊÓđĤĦçĥĥµæêÊĪ»ËĨêīõµÒ˵ëġ¹êËĠ¾ìÊÊêĢ¾ħÎ êæĪçĥĨæóĨ˵ÊêĢÊëōÊìÊÓđĤÒÊæêÊĪËĨğōëáÔëĀËäħÎçĤÊĦçôëōí¹ËĤËĨêīõµ êæħµÊ믐çĤìÊæë«ÎĢÊëĩÔħÎçĤÊĦæëµ»êÊçōëäħµÊê¼ÕđĤĚīªçĥĤÊīÔ¼ġĤĚËàģŎĈ ÓôÊæçĥĨÊīåĤÊêĦçáÕĠÒĸËōÊ»æËùÕĔÊĞËąĤìÊ»êĪĦëĩÎĢ˶ĠÊÒêīøģōÊëŎČ êÊíĨš••ĪĢīŎĝŎĠĪææĪçàħĤÊìĪê—•––ĚËðĢËō˪ËÔĢÊëōÊÓðÊëµèĢËōËô ĢīŎĝŎĠ´ōħÎÒÊêæËøĢÊíŎĠģōÊæīô¼ĠħÕđ¹ĢīĥµÊħµæëµ¼ĠêæËøÓđĤħ¶õÎ çōçôóĨ˵ìʼµËàíŎĤ´ªĪÊĢËĠìËðòêÊí¹ÓðÊħÕĐËōóĨ˵ìĪêêæħ¶õÎ ğÝĥªħÎĞĪæĦ˺ōËÜìÊĢËĠìËðģōÊêæĢÊëōÊħµ»êīĀħΐÓðÊĢÊëōÊÓđĤÒÊêæËø ÓðÊĦæëµþīĕð

æëµÍōé¶ÔÊê¸ŎĨĞËŎĝōĪËμĤËàĪêêÊçōæëÏäËĤëōÊ

çĤÊĦæëµćāĔÊêëºİç¶İËμðËıð ËÎëıäÊ»ËĨĚËðêæËıĤËÕİëÎĪĢÊëİÊÒËÏðËĥĠħ¯ë¹ ħµ–˜ž•ĚËðĦËĠêè¾ËÔËĠʐĦæīÎĦÊëġĨÍıõĤĪìÊëĐ ËıĤËÕİëÎÒêËđðħΐuĦçô¼ĨçĤËĠìËðvêīĀħλÊĦçĈ çĤçıõµģıİ˪ÊêêīõµģİÊħ¶ĝĠï¶ĈĪĦæëµħĝġà çĥÕôÊæëıđðëºİç¶İ»ËĨÓåÕİ˪êæĎëĀĪæ ÊêĢÊëĩÔêææīäÒêËđðËıĤËÕİëΐħĝġàģİÊìÊïª ³Ëä ìÊ ¼ĤÊëİÊ »ËĨÒËġĝ«İæ ÚĪëä êËÕðÊīä Ī ÓñÎ çôêīõµģİÊ

¼ðëÕðææīä¼ÕđĤçĠ¾êæìʼġŎĤæĪçàħμĝĝġĜÊģŎλËĨğōëáÔħÝŎÕĤêæĢÊëōÊ ÓðÊĦçôħÕôËÏĤÊêīõµģōÊìÊÚêËä»ËĨ´ĤËÎêæ¼ōËĨÌËñàêæĚīªģōÊĪæêÊçĤ »æĹŎĠ»êËÜĚËðÓñåĤħġŎĤêæĢÊëōÊçĨæ¼ĠĢËõĤ˶ōëĠ¾ÓĜĪæ»ËĨæêĪ¾ëÎ ¼ôīªğõ¯æīä¼ÕđĤçĠ¾êæêĸææêËŎĝŎĠğŎĤĪ´ōæĪçàìÊħĤËĨËĠÓðÊĦçôëōí¹ËĤ êĸæĢīŎĝŎĠ™••ĪæêËŎĝŎĠ˜ĦËĠëĨêæĢ¾¼ÕđĤěµçĠ¾êæģŎºĤËŎĠħµ¼ĜËàêæçĥµ ÓðÊĦæīÎ ĢÊëĩÔ¼ðëÕðæĢÊíŎĠĪĢÊëōʼÕđĤ»ËĨçĠ¾êæĦêËÎêææīäÒËĈĹĀÊ˶ōëĠ¾ÓĜĪæ

Êê»ìËð¼ĥČÓŎĐëĄĢÊëōʼġÔÊ»±ëĤʼĝĝġĜÊģŎÎïĤʱ¾ ÓðÊĦæëÎĸËÎ

ħÎ ĢÊ디İÊ êæ ËĨ»êÊí¹ëÏä ħµ Ģ¾ ìÊ ïª ìĪê ´ō Ĥʱ¾ìÊěĕĤħ””Îì디Ք”ōĪê»êÊ픔¹ë””Ï””ä ģñàu¼¹æËĠ¾vìÊêīõµħÜêËäêīĠÊëİìĪìÊěĕĤ ğČëÎÓðÊňÕđ¹ ¼ġÔÊ »±ë””ĤÊ ¼ĝĝġĜÊģŎÎ êīĠÊëİìĪËÎêÊçİæ»ÊëΐĢÊëİÊêīĩġÜïıÈꐼĤËàĪê ÓŎĐ륐Ħçô¼ĥČĞīŎĤÊêĪÊĦëŎäèóĨ˵ »êīĩġܼÕĜĪæ»êÊí¹ëÏäçĤæÊæëÏäËıĤËÕİëÎħÜêËä ÓðÊħÕĐêĸËÎĢÊëōÊêæ»ìËð¼ĥČ ÒêÊìĪ êæ Ħ˹¾ ĞËĕĠ ´İv ìÊ ěĕĤ ħÎ ËĤëİÊ ¼ĠĹðÊ »ËĨÒËġĝ«ōæìÊěĕĤħÎìëÕōĪêĚËàģōÊËÎ ÓðÊuÓðêæËĤvëÏäħµæÊæòêÊí¹uħÜêËä ÓðÊħÕôīĤ¼ġÔÊ»±ëĤʼĝĝġĜÊģŎÎïĤʱ¾ òêÊí¹êīİëĩô–™ħÏĥôÛĥªìĪêËĤëİÊ»êÊí¹ëÏä Ħçô »ìËð¼ĥČ Ğī””Ŏ””ĤÊêĪÊ »Ħ디Ŏ””äè ħµ ÒËĔĹĠ ģ””İÊ Ħê˔”Îêæ uËĨħĤËðê ¼äëÎ ëÏäv ħµ æÊæ ĦëŎäè ĢÊ디ōÊ Ī ħÕôÊçĤ ¼õōÊíĐÊ ĢÊ디ōÊ ÓðÊuĦçôÚêæÓðêæËĤv Ħæëµ ăđà ¼ĥŎō˪ ßāð êæ Êê ĞīŎĤÊêĪÊ ĢÊëİÊ»ËĨ»êÊí¹ëÏäêīİëĩô–˜ħÏĥôêËĩ¯ìĪê ÓðÊ ìÊ ħÜêËä êī””ĠÊ 디İìĪ ďİëĄ æÊīÜçġáĠ ìÊ ěĕĤ ħÎ çōī¹¼ĠģŎĥ°ġĨïĤʱ¾òêÊí¹ģōëÔĦìËÔ ëİìĪ¸ıĨĞËıĝİĪËÎêÊçİæ»ÊëμĤËàĪê»ËĔ¾¼¹æËĠ¾ »Ê디ÎӔ”äī””ðçŎĜīÔ甔ĥ””ō¾ë””ĐĢÊ디”ōÊħ””µ çĤæÊæëÏäËıĤËÕİëÎħÜêËäêīĠÊ ëÝĥĠħµÊê³ÊêÊêæģŎºĥð̾êīÕµ¾ê ĢËİīÝõĤÊæĪê˵¼ĠĹðÊ»êīĩġÜ»ËĨ»êÊí¹ëÏä ĦæëµìËČ¾çôçĨÊīäĞīŎĤīÔīĝªçŎĜīÔħÎ ħÕôīĤďİ륻ËĔ¾ìÊěĕĤħΐËĥñİÊĪËĥĝİʐËĤëİʐĢÊëİÊ ìʼĤËàĪêģñàğ¶àËλêËÜĦËĠêæħµĢÊëōʼġÔÊ ÓðÊ êÊçİæģİÊêËÕðÊīäËıĤËÕİëÎħÜêËäêīĠÊëİìĪħµçĤæīÎ æīä»ê˵»ËĨìĪêģōëä¾êæçôêËĥµëÎæīäÓġð ÌëČ»çÜ»ËĨ¼ĤÊëºĤìʼ¶ōģŎºĥð̾êīÕµÊêģōÊ ëÎËÔğİÊĦæËĠ¾ĪğİêÊçĤêÊçİæģİÊËμĝ¶õĠËĠvĪĦçô êÊíĨ–œìÊóŎÎëüËàĚËàêæĢÊëōÊħµæëµĞĹĈÊ êËġôħÎĢÊëōÊíŎºĤÊëÎħõĔËĥĠ¼ġÔÊ»ħĠËĤëλĦêËÎêæ æêÊæ±īđōëÕĤËð çĉÎïĤʱ¾òêÊí¹ģŎĜĪÊģōÊÓðÊëµèĢËōËôæĪê¼Ġ ìËıĤÒêīøêæ³ëÕõĠćĐËĥĠĪěÎËĕÕĠĞÊëÕàÊîËðÊ æīôêÊí¹ëÎêÊçİæģİÊ ÓðÊĢÊëōÊêæ¼ĤËàĪêģñà»êīĩġÜÓðËōêìËČ¾ìÊ ÿ””ÎÊĪê ĢīĥµËÔ óıª Ě˔”ð Īæ ìÊ ËıĤËÕİëÎ Ī ĢÊ디İÊ »±ëĤÊ ĢËĠìËð ēÎËð ïŎÈê ¼””ĤÊĪæ ¼ðËÏĈ ĢĪçōëĐ

ħİêīð êæ »í””İ디Ĥī””ä ħ”””ĠÊæÊ ìÊ 甔İ˔”Î æĪ픔 ”ĐÊ »Ī ħÎ Êê êËõÎ ÓĠī¶à çİËÎ ħĝġà ĎçĨ æëµ »ëŎ¹īĝÜ æīô»Ī¼ĤīºĤëðħÎëÝĥĠħµçĥµďıĉýÔ»çà

Êê»ÊĦæëÕñ¹ÓŎĜËĉĐħÕôé¹»ËĨìĪêêæěŎĜæģŎġĨ ħĕāĥĠêææīä¼ĠËąĤĪ¼ÕŎĥĠÊ»ËĩĨ˺ō˪¼ōËÝÎËÜ»ÊëÎ ÓðÊĦæëµìËČ¾æīäĚëÕĥµÓáÔēĀËĥĠëºōæĪēõĠæ ëÕõŎλêīð¼ĠËąĤĢËĨçĤËĠëĐìëÕōĪêòêÊí¹ħÎ ÊêçĤæīÎëĕÕñĠēõĠæħĠīàêæĹÏĔħµæīä»ËĨĪëŎĤ ħµÓðʼĜËàêæģōÊĪçĤæëµěĕÕĥĠëĩôģōÊíµëĠħÎ uĢËōīĠÊĢÊçŎĠvēĀËĥĠêæħōêīðæÊì¾óÔêÊ»ËĨĪëŎĤ »ĪëõŎªĚËàêæēõĠæĎÊëĀÊêævħðīðëđµvĪ çĥÕñĨ ĦË«ð ěµ ĦçĤËĠëĐ »ëđĉÜ ¼ĝĈçġáĠ ĚËà ģŎġĨ êæ ħÎ ¼ĜËġÕàÊ ħĝġà ĢÊ디ōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ ĢÊêÊ甔ð˔”ª ÓñĤÊæěŎÈÊëðÊ»æīÎËĤ»ËĥĉĠħÎÊêħōêīð »êÊí¹ëÏä ˔”Î ¼ōī¹ĪÓđ¹ êæ »ëđĉÜ ¼ĝĈçġáĠ ˶ōëĠ¾¼ĠËąĤħĝġàħµçĥĤÊçÎçōËÎěŎÈÊëðÊÓđ¹ğŎĥñÔ ¸ĥ¯ ìÊ ¼ĝĉÜ ğō±ê ģōÊ ÒËÝĤ ħÎ ËĩĥÔ ħĤ ħōêīð ħÎ ħÎ ħōêīð ħÎ ħĝġà ħ¶ĝÎ çô çĨÊīåĤ ëÝĥĠ ÓĠĪËĕĠ æīÎçĨÊīäěŎÈÊëðÊĆīĔīĜÊÍōëĔ»æīÎËĤ»ËĥĉĠ »ËĨÓĠī¶àĪħĕāĥĠ»ËĨÓĜĪæ¼äëÎģŎĥ°ġĨ»Ī êÊëĔÌËāäÊêħōêīðħμĠËąĤħĝġàĢËÏŎÕõª¼ÎëĈ æĪçáĠħōêīðħÎËĩĥÔ¼ÏĝĀ¸ĥÜģōÊóÔ¾zÓđ¹ĪæÊæ ÊêËĩĤ¾ĢËŎĠËàĪĢÊìĪëĐʸĥÜħġĨģĠÊæĪçôçĨÊīåĤ yÓĐë¹çĨÊīä ěµ æËÕð ïŎÈê »æËξìĪëŎĐ ģñà ëºōæ »īð ìÊ ÒĸīáÔĢīĠÊëŎª¼ĤËĥåðêæíŎĤĢÊëōÊßĝñĠ»ËĨĪëŎĤ ÊêěŎÈÊëðʐħōêīðħŎĝĈ¼ĠËąĤĞÊçĔÊëĨÓđ¹ħōêīð çĤËõµçĨÊīäóÔ¾Ğ˵ħÎ ğĨ ëōËð Ī ïŎĝºĤÊ Ë¶ōëĠ¾z æĪ픔ĐÊ »æ˔”ξìĪ디Ŏ””Đ ĢËōìħōêīðĪħĕāĥĠħμõµëºõĜêæËĨĢ¾ĢËĤËġŎª yçōæçĥĨÊīä ¼ĉÎËĥĠìÊěĕĤħλÀëĜÊħĠËĤìĪêňµÓðʼĜËàêæģōÊ ħμĜËġÕàÊħĝġàëĨêæÌíàģōÊħµÓôīĤħĝĜÊÌíàìÊ çĤËĠçĨÊīåĤ¼ĔËÎħÕñÎÓðæħōêīð ħĝĜÊ Ìíà ¼ĨçĤËĠëĐ ìÊ ¼ĉÎËĥĠ ĒëõĠ òêÊ픔¹ ħÎ »ËĨĪËĤĢçô´ōæíĤËÎÌíàģōÊħµçĤæëµĞĹĈÊĢËĥÏĜ ĦæËĠ¾ÓĜËàêæħĤÊëÕōçĠ»ËōêæěàÊīðħμÎëČ¼ºĥÜ ÓðÊħÕĐë¹êÊëĔěĠ˵òËÎ Ī˶ōëĠ¾ğŎġùÔÒêīøêæòêÊí¹ģōÊîËðÊëÎ ĢæÊæ »ëÔëÎ »ÊëÎ ħōêīð ħÎ ¼ĠËąĤ ħĝġà ħÎ ïŎĝºĤÊ çĤÊīÔ¼ġĤħĝĜÊÌíàħōêīðêæëºōæĎëĀħÎĎëĀ´ō ¼¹çĤêÊæìËÎêīáĠÍĝĔħµÊ믐çĤËġμĔËÎħÕñÎÓðæ çĥŎμĠçōçĩÔúëĉĠêæÊêħĕāĥĠêæ óĥµÊĪëĨħµæÊæêÊçõĨĢËĥÏĜħĝĜÊÌíàĞËĕĠģōÊ ìÊĆËüĪÊĎÊëáĤÊ»ÊëÎËĩĥÔĢËĥÏĜħĝĜÊÌíà»īðìÊ ³ëÕõĠÓôīĤëð»ËÕðÊêêæħ¶ĝΐæīÎçĨÊīåĤħōêīð ÓðÊĎëĀĪæ

ÓđĤÒÊêæËøçĠ¾êæìʼġŎĤħμðëÕðæìÊĢÊëōÊÓŎĠĪëáĠ

–˜ ħÏĥôêËĩ¯ ìĪê ć””üÊī””Ġ ģ””ōÊ ň””Î ó””ĥ””µÊĪ êæ »êÊí¹ëÏäËλÊħÏàËùĠêæģŎÔīªëŎġōæĸĪêīōëĩô óåªíŎĤħŎðĪê¼ÕĜĪæĢīōíōīĝÔìÊħµîëªçÕŎôīð¾ ħōêīðħŎĝĈÌëČħÏĤËݶō¼ĠËąĤÒËŎĝġĈħĤī¹ëĨçô ďŎøīÔ¼ĤīĤËĔëŎČĪěĝġĜÊģŎÎĒīĕàģōìÊīĠëōËčĠÊê æëµ ê˵ħÎìËČ¾ìÊěÏĔìĪê´ōËĩĥÔħµħÏàËùĠģōÊêæ ·êīÎìëāªģðêæ—•ĦĪë¹»ËĨêīõµĢÊëðîĹÜÊ ¼ÎëČ»ËĨêīõµĞËĩÔÊģŎÔīª»ËĔ¾çôĞËÝĤÊħŎðĪê ħōêīðÓĠī¶àÿðīÔ¼ōËŎġŎôħáĝðÊæëÎê˵æêīĠêæ ¼ōËŎġŎôħáĝðÊħÎěðīÔħµÓðÊħÕđ¹ĪĦæëµæêÊê ¼ōËĨÓĐëõŎªħÎħōêīð¼ÕĜĪæ»ËĨĪëŎĤħµ¼ĤËĠìêæ u´áýĠvçĤæīÎħÕĐËōÓðæßĝñĠĢËđĜËåĠëÎÊëÎêæ ÓðÊ ĢËŎĤËÎëĔìÊħµ»ëōĪËùÔħÎĦêËôÊËÎģŎÔīªëŎġōæĸĪ ëõÕĥĠēõĠ漶ōæíĤêæóŎªħÕđĨĪæ¼ōËŎġŎôħĝġà ģōÊĚÊÃðËĠÊÓðʳËĥĜīĨ»ëōĪËùÔËĩĥōÊvÓđ¹Ħçô ģōÊĚīÉñĠĪĦçôěġĈģōÊͶÔëĠ¼ñµħ¯ħµÓðÊ u’Óðʼñµħ¯ħĉÜËĐ ħµ æ디µ êÊë¶Ô Êê ¼””ðĪê ÒËĠËĕĠ ëąĤ ģ””ōÊ ģŎÔīª »ËĨêīõµ ¼äëÎ Ī ˶ōëĠ¾ ÿðīÔ Ħçô ħÈÊêÊ çĨÊīô Ħçĥĥµ ćĤËĔv ħōêīð ÓĜĪæ ÓŎĜīÉñĠ æêīĠ êæ ¼ÎëČ uëōéªËĤê˶ĤÊçĨÊīôvêËÕðÊīä¼ðĪêÒËĠËĕĠuÓñŎĤ ¼ōËŎġŎô ħĝġà ĚËÏĔ êæ ħōêīð ÓĠī¶à ÓŎĜīÉñĠ ìÊ Êê »çĨÊīô ģŎĥ¯ ÓŎĨËĠ ˔”ĠÊ çĤÊĦçô ĢËđĜËåĠ ħŎĝĈ çĤÊĦæë¶Ĥ÷åõĠ íŎĤĪÊħµÓđ¹ĚËàģŎĈêæħŎðĪê»êīĩġÜïŎÈê þĪëõĠ çĤÊæ¼ġĤ æĪæëĠ Êê ħōêīð ħŎĝĈ ¼ĠËąĤ ĞÊçĔÊ ģŎĥ¯ìīÝĠçáÕĠěĝĠĢËĠìËðÓŎĥĠÊ»Êêīôħ¶ĥōÊħÎ ğōÊæ īýĈ Ûĥª ìÊ ¼¶ō ħŎðĪê çĥµ êæËø Êê ¼ĠÊçĔÊ Ī ÓðÊêīô ģōÊ êæ īÔĪ ēà »ÊêÊæ Ī ÓŎĥĠÊ »Êêīô ÓĜĪæëÎêËõĐ»ĪËàħĠËĥĉāĔëĨÍōīùÔìÊĢīĥµËÔ ìīÝĠÍñµħÝŎÕĤêæĪÓðÊĦæëµ»ëŎ¹īĝÜħōêīð ĚËáĠ óŎÎËġµ ħōêīð ħÎ ħĝġà »Ê디ΠÓŎĥĠÊ »Êêī””ô ÓðÊ ħÎ ¼¶ôīĠ Ć˔”Đæ디«””ð òëÕñ¹ êæ ˶ōëĠ¾ ĞÊ甔”ĔÊ óōÊíĐÊ Ī ħŎðĪê uèīđĤ Ħìīàv êæ ćĔÊĪ »ËĨêīõµ ¼ōËĨħĥōí¹ħĝġÜìÊËĨêīõµģōÊËÎÌëČ¼ĠËąĤ»ê˶ġĨ æêÊĪħŎðĪêëÎÊê¼ĩÜīÔěÎËĔêËõĐçĤÊīÔ¼ĠħµÓðÊ çĥµ ĢËŎĠ óĥÔ óōÊíĐÊ ËÎ ¡ëõÕĥĠ »ËĩôêÊí¹ »ňō˪ ëÎ ÞĹð »ëŎ¹ê˶ΠěŎĜæ ħ””Î ¼ĤËĩÜ ħĉĠËÜ Ī ħ””ōêī””ð ˶ōëĠ¾ħĝġàĚËġÕàÊĪçðÊêËõÎğō±êÿðīÔ¼ōËŎġŎô çðÊ»ËĨĪëŎĤêīõµģōÊħμÎëČ»ËĨêīõµëºōæĪ »ËĨĊÊë¯ĞËġÔĪħŎĝåÔÊêēõĠæ¼ĝĝġĜÊģŎÎĦ˹æĪëĐ çĤæëµòīĠËäÊêĢ¾ »ËĨĪëŎĤ ìÊ ěĕĤ ħÎ ìëÕōĪê »êÊí¹ëÏä òêÊ픔¹ ħÎ Ħ˺ō˪˜ħµēõĠæ¼ĝĝġĜÊģŎÎĦ˹æĪëА»êīðďĜËåĠ ëĨìÊĢīĥµÊÓðÊćĔÊĪĢ¾êæħōêīðóÔêʼĠËąĤğĩĠ ëōËäèħġĨĪĦçô¼ĜËäģŎºĥð¼ĠËąĤÒËáŎĝñÔĆīĤ uçŎĠÊīĉĜÊĢÊëàv³ëĩôêæĦ˺ō˪ħðħÎĢ¾ħáĝðÊ ÓðÊħÕĐËİĚËĕÕĤÊ ¼ðËŎðĢĸËĉĐìʼ¶ō¼ĤËĀīčĜÊĢīĠÁĠĚËàģŎġĨêæ ħÎuÓđ¹ħŎÎëĉĜÊĢīōíōīĝÔËμĥđĝÔ¼ðËġÔêæħōêīð ħµ ĦçŎðê ħÝŎÕĤ ģōÊ ħÎ çðÊ ğō±ê ħµ çðê ¼Ġ ëąĤ ħÎÓðʼġÕàħōêīðħμÎëČ»ËĨêīõµ¼ĠËąĤħĝġà

ħōêīðêæuìËðÓôīĤëðÒËŎĝġĈvÓðÊīäêæ īōvëÎËġŎªÊīĨĪËĤħÎĪĦçŎðêĢËġĈ»ËōêæħÎuģĠĪëÔ ħĕāĥĠ êæ ħµ Ħçô ĦæÊæ êīÕðæ ğĨ uíÕŎġŎĤ îÊ îÊ uíÕŎġŎĤvæīÎêÊëĔëÕõŎªçōÊíĐʼĠòêÊí¹ģōÊçĤËġÎ çĥµ³ëÔÊêħĕāĥĠ»ËĨ̾ êæ ëÎ ËġŎªÊīĨ ĪËĤ Īæ êīýà ¼ō˶ōëĠ¾ »ËĨĞËĕĠ çĤÊĦæëµďŎøīÔ¼ĀËŎÕàÊĞÊçĔÊÊêîêËĐÛŎĝä»ËĨ̾ ħÎ ¼ĜËġÕàÊ ħĝġà êæ ¼õĕĤ uíÕŎġŎĤv ħµ çĤÊħÕđ¹ Ī ÓôÊæçĨÊīåĤħōêīð êæ Īæ ħÎ ´ō ìÊ ˶ōëĠ¾ ëÎËġŎªÊīĨ »ËĨĪËĤ óōÊíĐÊ ģōÊìÊĪÓðÊħōêīð´ōæíĤçáÕĠĢÊëōÊħµÓðʼĜËà çĥµ¼ĠÓōËġàĢËŎôêīôěÎËĕĠêæêīõµ ħÎĦ˹¾ćÎËĥĠħµæÊæòêÊí¹ğĨĢÊĢʼðħ¶Ïô ¼ĐĹÕÈÊ ěŎ¶õÔ ĚËÏĤæ ħÎ ˶ōëĠ¾ ħµ çĤÊħÕđ¹ ħ¶Ïô ģōÊ Ìī¯ê˯ ìÊ Úê˔”ä ħ””ōêī””ð ħ””Î ¼ĜËġÕàÊ ħĝġà »Ê디ΠÒêÊìĪ»īºĥåðĎê˔”Ĩ»ê˔”ĠӔ”ðÊÓŎĥĠÊ»Êêī””ô ÓŎĥĠÊ»ÊêīôêæçĤÊīÔ¼ġĤ˶ōëĠ¾Óđ¹˶ōëĠ¾ħÜêËä ËĨòêÊí¹ ħō˪ëÎ ħµ íŎĤ ËŎĤËÕōëÎ çĤËġÎ ħōêīð ěāĉĠ îëÏĔ êæ æīä ¼ōËōêæ Ħ˺ō˪ ħÎ Êê æīä »ËĨĦçĥºĥÜ çōËÎíŎĤÓŎĥĠÊ»ÊêīôìīÝĠĢĪçÎçōīºŎĠĦæëµĞÊíĈÊ æëµħĝġàħōêīðħÎ ëōì çü ĪËĤ ĞÊ픔ĈÊ ËÎ ĢËĠíġĨ ëºōæ »æÊ甔ōĪê êæ ħĤÊëÕōçĠ»ËōêæħÎħŎðĪêìÊçĤÊ´ôīĠĪËĤĪ¼ōËōêæ ħμºĥܼÕõµĞÊíĈÊ»ÊëÎæīäğŎġùÔìÊíŎĤħñĤÊëĐ æÊæëÏäħĕāĥĠģōÊ ĞĹĈÊ »īñĤÊëĐ ćÎËĥĠģōæËŎġĜÊ ħ¶Ïô òêÊ픔¹ ħÎ ĞÊíĈÊ ħĤÊëÕōçĠ »Ëōêæ ħÎ ¼ºĥܼÕõµ ħñĤÊëĐ çĤæëµ ħÎħÕñÎÊĪćÏĥĠ´ōħµÓðʼĜËàêæģōÊĪçĥµ¼Ġ Ēëôêæ¼ĤīĥµĆËüĪÊÓđ¹ħŎðĪêóÔêÊěµæËÕð »ËĨ ¼Õõµ ÓōīĕÔ ħÎ êīÏÝĠ Êê ËĠ ħĤÊëÕōçĠ »Ë””ōêæ ÓðÊĦæëµħĕāĥĠģōÊêææī伺ĥÜ ·êíμºĥܼÕõµĦçĥō¾»ËĨìĪê¼ĀÓđ¹ćÏĥĠģōÊ Ģ¾ĚËÏĤæħÎĪĚËġôĢ˹ĪËĤħÎħÕñÎÊĪ¼ōËōêæëōìçü »ËōêæĢ˹ĪËĤħÎħÕñÎÊĪuËđ¶ðīĠvìÊçĤÊ´ôīĠĪËĤ ħÎïĝĀÊîīĤËŎĔÊĚËġôêæëüËàĚËàêæħµĦËŎð çôçĨÊīäħĕāĥĠêË«ñĨêæëμĠëð æËĕÕĤÊËΐĢËġĜ¾ğąĈÊêçøěµëĠĹºĤ¾ĢËŎĠģōÊêæ Óđ¹ħİêīðĢÊëáÎĚËÏĔêæģı¯ĪħıðĪêćüÊīĠìÊ çáÕĠ ěĝĠ ĢËĠìËð óĕĤ ďıĉýÔ ħÎ ĆīüīĠ ģİÊ ħµ çôçĨÊīäëÝĥĠ ħð ĢīĥµËÔ »æËıĠ —•–– Ě˔”ð ìÊ ģı¯ Ī ħıðĪê ëÎ êËõĐ ó””İÊ픔ĐÊ æêī””Ġ êæ ÓıĥĠÊ »Êêī””ô ħĠËĥĉāĔ ģıĥ°ġĨêīõµĪæģİÊçĤÊĦæëµīÔĪÊêħİêīðÓĠī¶à ÍİīùÔ »Ê디ΠħñĤÊëĐ Ī ËıĤËÕİëÎ Ë¶İëĠ¾ òŔ”Ô ËÎ ħİêīðħμĠËąĤħĝġàħµÓıĥĠÊ»Êêīôêæ»ÊħĠËĥĉāĔ çĤÊĦæëµÓđĜËåĠçĤÊæ¼ĠìËÝĠÊê êæ ěµëĠ ğĤËä ħñĤÊëĐ »êÊ픔¹ë””Ï””ä òêÊ픔 ¹ ħ””Î uħĥİËġºĜ¾ ë¹ëÎ ï¹Ī¾v ¼ĤËġĜ¾ ħĠËĤìĪê ËÎ ħÏàËùĠ çİËÏĤ ħİêīð êæ ¼İËıġıô ÞĹð ìÊ ĦæËđÕðÊ ħµ Óđ¹ çĤËġÎħÝıÕĤĢĪçÎ ÓðÊňÕđ¹íŎĤħıµëÔëİìĪÓñåĤĢËČĪæêÊÍıĀÍÜê çİËÎħİêīðêæ¼ĝĝġĜÊģıμĠËąĤħĝäÊçĠħĤī¹ëĨĎçĨ çôËÎçðÊêËõÎÓĠī¶à¼ĤīºĤëð ĪĪìīµ¸ĥÜêæīÔËĤÒËıĝġĈħÎĦêËôÊËÎĢËČĪæêÊ ´İÓđ¹çôĢËÕñÎëøêæÓĠī¶àëııčÔħÎëÝĥĠħµ ÓñıĤ¼Đ˵ħİêīðêæĦìĪêĪæËİ´İÒËıĝġĈ

šœ ěĠËô ħµ ¼ĠĹðÊ »ËĨêīõµ »ê˶ġĨ ĢËĠìËð ÓôīĤëðÒËŎĝġĈvêËÕðÊīäæīô¼ĠĢËġĝñĠêīõµ ħĝġàĚīÉñĠÊêĢ¾ħµçôħōêīðğō±êħŎĝĈuìËð »ËĨ ħĠīà ìÊ ¼¶ō ¼ĜËĨÊ ħÎ ÒĪÊ —– ìĪê ¼ÈËŎġŎô çĥµ¼ĠēõĠæ »êËġôĪħōêīðëġàÊĚĹàçĥĠê˵Īæħµ¼ĜËàêæ ëÕĐæëÎÊëÎêæĦêË«ġä´ōêËÝđĤÊĚËÏĤæħμĠËąĤëŎČ ğŎÎ êæ ¼””Õ””ĜĪæ »ËĨĪëŎĤ çĤçô ħÕõµ Ģ˔”Ġì˔”ð ģ””ōÊ íµÊëĠëÕõŎÎĢæëµ¼ĜËäħÎÓð搼ĠËąĤ»ËĨòêīō çĤæìēõĠæíµëĠ¼ĠËąĤ»ËĩĤËġÕäËðĪ¼ĨçĤËĠëĐ ĢËŎôêīô ħ””Î ħ””µ ãŎô ¼đāùĠ ĚÊ디 Ĥ± ħÕđ¹ ħ””Î ³ëÔ Êê ēõĠæ ¼ÕĜĪæ ó””ÔêÊ ¼ĨçĤËĠëĐ ëð ħÕðīŎª ÓåÕō˪ ĚËġô êæ ¼ĤËÕñĨīµ »ËĩĨ˺ĨËĥª ħÎ Ħæ디µ íµÊëĠ»êËġôħµçōÊíĐʼĠĪÊÓðÊĦæëµĢ˶ĠěĕĤ ËܼĥŎĠìëōì»ËĩĨ˺ĨËĥªĪîêÊçĠħÎíŎĤ¼ĨçĤËĠëĐ çĤÊĦçôËÜħÎ ħ°ĤËĥ¯ çĥōī¹ ¼Ġ ¼ðËŎð ćÎËĥĠ ÓðÊ ëµè ĢËōËô ģōæËġĤ ¼ĝ¶ô ħÎ æëŎ¹ ĞËÝĤÊ ħōêīð ħŎĝĈ ¼ôêīō ¼ÔËĈĹĀÊ»ËĩĤËĠìËðĪóÔêÊÒËñŎðÁÔĪæīÎçĨÊīä ÓĐë¹çĨÊīäëÎêæÊêħōêīð »êīĩġÜ Ŏ””ōê ¼””Ĥ˔”àĪê ģñà 디º””ōæ »ī””ð ìÊ æīäîĪê»ËÕġĨËμĥđĝÔîËġÔ´ōêæĢÊëōʼĠĹðÊ »ëŎ¹īĝÜ»ÊëÎĞìĸĞÊçĔÊêËÕðÊīäuģŎÔīªëŎġōæĸĪv çôħōêīðħÎħĝġàìÊ »ËðĪê v ĢÊëōÊ ĢËōīÝõĤÊæ »êÊí¹ëÏä òêÊí¹ ħÎ ěðīÔ ¼ĥđĝÔ ħġĜ˶Ġ ´ō êæ ħŎðĪê Ī ĢÊ디ōÊ êīĩġÜ ÓŎĈĪëõĠçĔËĐĪ¼ĤīĤËĔëŎČ¼ĠËąĤĞÊçĔÊĪêĪìħÎ ¼ĝĝġĜÊģŎÎÒÊêëĕĠóàËĐûĕĤÊêëºōæ»êīõµħŎĝĈ ËĨòĹÔħġĨ»ëŎ¹ê˶ÎÒêĪëüëÎĪĦæëµďŎøīÔ ĪħōêīðħμĠËąĤħĝġàìÊ»ëŎ¹īĝÜ»ÊëÎËĨĦÊêĪ çĤæëµçŎµËÔêīõµģōÊĞæëĠħÎĢçŎðêÍŎð¾ ĢÊëōÊħÜêËäêīĠÊëōìĪďōëĄæÊīÜçġáĠģŎĥ°ġĨ æīäĢËōËÕġĨìÊģԖ•ËÎħĤ˹ÊçܼĥđĝÔ»ËĨîËġÔêæ æëµ¼ĤíōÊêĪī¹ĪÓđ¹ħōêīðêæëŎäÊÒĸīáÔĦêËÎêæ ¼ĥđĝÔ»ËĨī¹ĪÓđ¹ģōÊêæĢÊëōÊħÜêËäêīĠÊëōìĪ ïŎōīð ËŎĜËÕōÊ Óōīµ ĢæêÊ ħÜêËä êīĠÊ »ÊêìĪ ËÎ ĪĢËÝōËÎêè¾»êīĩġܐħñĤÊëАĢËĤīōËŎĤË«ðʐ´ō²ĝÎ ÓðÊīäêæËÎħōêīðÓĜĪæÓĕĐÊīĠħÎĦêËôÊËÎëōÊíÝĜÊ ēŎĕáÔ Ī æĪêĪ Ħì˔”ÜÊ »Ê디ΠĢÊ디ōÊ ¼ĠĹðÊ »êīĩġÜ æÊīĠìÊĦçōæÍŎð¾ēĀËĥĠħÎěĝĠĢËĠìËðĢËðêìËÎ ĦæíÎËÕôÒËġŎġùÔèËåÔÊħÎÓÏñĤêÊçõĨĪ¼ōËŎġŎô ëÕõŎμðêëÎçĥĠìËŎĤÒËĕŎĕáÔģōʼĉāĔħÝŎÕĤæĪíĐÊ ÓðʼĝĝġĜÊģŎÎĢËðêìËÎ çōçĩÔ ĆīüīĠ ħÎ æīä ¼ĥđĝÔ »ËĨīºÕđ¹ êæ ďōëĄ »īðìÊħōêīðĢÊëáÎêæħĝġàĪêĪììÊĦæËđÕðÊħÎ ěġáÔ ËŎĤæ æëµ çŎµËÔ Ī ÓäÊæëª ğĨ ËĨêīõµ ¼äëÎ ĢëĔ»ËŎĤæêæêĪììÊĦæËđÕðÊæêÊçĤÊêëºōæ¸ĥÜ´ō ħ¶Ĥ¾ìÊóŎÎĪÓðÊĚīÏĔěÎËĔëŎČ»ëĠÊğ¶ōĪÓñŎÎ çōÊíĐʼĠĢ¾ħĥĠÊæëÎçĨ˶ÎËĨĢÊëáÎìÊ çĥōī¹¼Ġ¼ÎëČ»ËĨħĤËðêħµ¼ĜËàêæëºōæĎëĀìÊ ĚËÏĤæħÎÓŎĥĠÊ»ÊêīôÌī¯ê˯ìÊĢĪëŎÎêæ˶ōëĠ¾ »êÊí¹ëÏäÓðÊħōêīðħÎħĝġà»ÊëÎĎĹÕÈÊěŎ¶õÔ »ËĨĪëŎĤĢËĠíġĨ˶ōëĠ¾ħµæÊæòêÊí¹îëªçÕŎôīð¾ çĥµ¼ĠÓōīĕÔÊêîêËĐÛŎĝäêææīä îÊîÊīōvëÎËġŎªÊīĨĪËĤîëªçÕŎôīð¾òêÊí¹ħÎ


æëµĢÊçĤĪëĩôy¼ĉġÜêËÕõµzìĪëĜËðģŎĠêËĩ¯Ī¼ðêæ »ĪËà ¼ÎËÕµ ĦçĕĤ ĢËÕðëĩô ¼ĜÊīà êæ y¼ĤêËĔz »ËÕðĪê çôëõÕĥĠĪ¨Ë¯æÊçōĪêģōÊĦêËÎêæ¼åōêËÔæËĥðÊ ÓðæêæħĉÜËĐģōÊËÎħāÎÊêêæħµ»æËĥðÊĪ³êÊçĠħÎħÜīÔËÎzËªæëµ»ËġĤêËÔòêÊí¹ħÎ ĦË«ðòêīōæêīĠĢÊëōÊģŎõĤæëµďĝÕåĠēĀËĥĠêËΖ™ìÊóŎΖ˜›—ËÔ–˜š»ËĨĚËð¼ĀÓðÊ yçĤçôĞËĈěÕĔēĀËĥĠģōÊĦËĥ¹¼ÎĞæëĠĪħÕĐë¹êÊëĔĢÊëōÊĢÊêÊçð˪ »±ĪëĤĢËÎìħÎÊêĢ¾¼ĜĪĦçôħÕôīĤ»æëµĢËÎìħÎyĢËŎðËÎëµĢÊêīðzÿðīÔÌËÕµģōÊ ÓðÊĦæëµëõÕĥĠĪ¨Ë¯ »ËĨĪëŎĤ–˜šĚËðĦËĠêīōëĩô––ê搼ĤêËĔ»ËÕðĪêĢÊçĤĪëĩôĪ¼ĥŎĈĢÊçĨËôħÕđ¹ħÎ ëÕõŎÎħµÊêËÕðĪêģōʼĜËĨÊìÊģÔ›ĪĦæëÎòêīōËÕðĪêģōÊħμĠĹðÊÌĹĕĤÊĢÊêÊçð˪ĦË«ð çĤæëµĞËĈěÕĔĪĢÊêËÎħĜīĝ¹çĤæīÎĦæêīåĜËðæÊëĐÊĪĢ˵æīµĢËĤì

›–š¡êËġô ňÏĥô –˜ž—êīōëĩô–› —•–˜ëÏĠËÕ«ðœ

 ĢħġÔ–š•ÓġŎĔ kurdistanukurd.com

kurdistanukurd.com

ËĨæëµ¼ĉġÜêËÕõµ³êÊçĠĪæËĥðÊ çôëõÕĥĠĢÊëōÊêæ

ĚÊêçĐĪ´ŎÔÊë¶Ġæ¼ĤÊëōÊÌī¯ê˯êæĢËÕðæëµ»êīĩġÜïŎðÁÔ

»íōíĈçĜËä

ÓôÊæçĨÊīåĤĪħÕôÊçĤ»ÊňĕāĥĠËō¼ÏĨéĠÓŎĨËĠĢÊëōÊêæËĨæëµ»ňĜÁñĠ ™ »ňĤìÊīĠëŎŎčÔ‘ňōêīðňÎňĝġà ¼ĤīĠ²Ĩ¸ĥÜËōÒêçĔ

š ÍñµìÊĚËð–••Óôé¹ ±ĪëĤêæĢËĤì»Àêēà

› ĢËĤìÒËŎÎæÊ

› ĪħōêīðĞæëĠħμōËŎġŎô»ħĝġà ¼ĠËąĤòêīō´ōĚËġÕàÊ

œ ¼ĤËÝĥñĐê¼ġôËĨĢËĥåð ’ĎÊëÕĈÊËōĪ»ë¹ËõĐÊ

ň¶ĥōÊňÎħÜīÔËÎĪĆīüīĠģōÊËÎþËÏÔêÊ ¼ĥðĪĦæīÎňĉŎôğĨĢÊëōÊêæËĨæëµ ĞæëĠ ¼ðËŎð ÌÊíàÊ ňµ æëµ ĢËĈèÊ ňÎ ¼ÏĨéĠ ¼ÕŎĨËĠ çōËÏĤ ¼ĤçĠ ĢĸËĉĐ Ī æëµ»ňĜÁñĠçōËÏĤĪçĥĨçÎæëµ»ňĜÁñĠ ËÎĪææë¹ÞëāĠ¼ĥð»ňĜÁñĠĢÊīĥĈňÎ ňĉŎô»ËĨæëµìÊ»æËōìÓŎĉġÜê˵ģōÊ ëĠÊģōÊňµÊ믐çĤīô¡çĥ¶ĐÊňŎôËàňÎ ģōÊêæçōËÎËĠĪÓðÊĢÊëōÊğō±êćđĤňÎ ğŎôËÎêËŎõĨæêīĠ »¡ìêËÏĠ ¼ºĤīº¯ Ģī¯ ¼ÔËĈīüīĠ öīùä êæ Ìíà ćüīĠ  ňĤËáĝñĠ Ħ˺ōËÜ Ī óĕĤ Ī æëµ ¼ĝĠ »¡ëºĥµ ģōÊêæĢÊëōÊĢËÕðæëµĪÒÊë¶ĠæÌíà ĆīĤĪ³Ê²ªĢÊëÏĨêĢËĥåðěŎĝáԐ¡ëºĥµ êīáĠçĥ¯ËĩĤ¾¼ðËŎðĢËġÕđ¹ĪÓÏáø ÌíàěµëŎÎ搻íōíĈçĜËäĢËĥåðëºōæ ¼ōËġĨæë¹ ģōÊ êæ ĢËÕðæëµ ÒÊë¶Ġæ çĤæīÎ

ÒÊëŎŎčÔ ģōÊ Óđ¹ ĢÊëōÊ ëÎ ËĩĤ¾ ëŎØÁÔ ìÊçĤÊīÕŎġĤğĨĢÊëōÊňµÓñŎĠËŎª»ĪËà ÓŎĨËĠÊëōìçĤËġÎëŎØÁÔ¼ÎÓŎĉüĪģōÊ ¼ÏĨéĠ ĆÊíĤ ¡çĠ¾ æīÜīÎ ćōËĔĪ ëÙµÊ ğĨ ĢÊëōÊ ħµ ÓðÊ ¼ĥð Ī ňĉŎô ĢËŎĠ ËÔňÕĐë¹»íĤĪçĤʐòæĹºĥλËĨêīõµìÊ Ī ňĉŎô ňµ ËÜ ëĨ êæ ěµ êæ Ī ëùĠ ¼ÏĨéĠ»īÎĪ¸Ĥêçôīµ¼ĠçôËμĥð »êÊæëÎĦëĩÎĢ¾ìÊĪĦæÊæËōËýĔģōÊňÎ çĥµ ěŎĜæ ňÎ ĢÊëōÊ ë¹Ê ěŎĜæ ģŎġĨ ňÎ ģŎÎ ßāð êæ æīä ěÈËñĠ Ī ÒŶõĠ ¼ðËġĝ«ōæňÎþīÎëĠěÈËñĠêæĪ¼ĝĝġĜÊ ¼ĥŎõĤ ÍĕĈ Ī Óñ¶ô ê˯æ æËùÕĔÊ Ī ææë¹ ćüīĠ ëŎŎčÔ ňÎ êīÏÝĠ Ī ňÕõ¹ ňĉŎô êīÕµËĐ ìÊ »êËŎñÎ ĢËĠì ÒçĠ »ÊħĕāĥĠ êÊçÕĔÊ Ī ĢæÊæ êīĤËĠ ÓĩÜ êæ æëµçĨÊīä¡æËđÕðÊ êæĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæÌíàěµëŎÎæ

êæĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæÌíàěµëŎÎæ ĢËŎÎħÎÌíàĢ˹ëġõŎªĪËĨêæ˵ĆËġÕÜÊ êæÒÊë¶ĠæÌíà»ËĩÕðËŎðĪćüÊīĠ ĪĢÊëōʐĢËÕðæëµìĪêěÈËñĠöīùä ÓäÊæëªħĕāĥĠ ìĪê ëĩĄ ìÊ ěÏĔ ňµ ĆËġÕÜÊ ģōÊ êæ ģÔËĨçøêīýàËÎêīōëĩôšňÏĥôňð çōæë¹êÊí¹ëÎÌíàĢ˹ëġõŎªĪêæ˵ìÊ ÒÊë¶Ġæ Ìíà ěµ ëŎÎæ »íōíĈ çĜËä êæ ÒĸīáÔ çĤĪê ħÎ ħÜīÔ ËÎ ĢËÕðæëµ ËĩĤ¾ ĢËŎĠ êæ ĢËÕðæëµ ňµ ¼ōËĨêīõµ Íñµ ÓĩÜ êæ òĹÔ Ī ¡çô ğŎñĕÔ êæ ¼ðÊë¶Ġæ Ī ¼ĤçĠ Ēīĕà Ī »æÊì¾ Óđ¹ ħĕāĥĠ »æÊçÏÕðÊ »ËĨêīõµ ëōËð ňµ ÓðÊ Ğìĸ ÒĸīáÔ ģōÊ ňÎ ňÜīÔ ËÎ ňĤËŎĠêĪËäêæ¼ĜËġÕàÊÒÊëŎŎčÔçĤĪêêæ æīäĒīĕàĒËĕàÊÓĩÜêæçĤÊīÕÎËĨæëµ ÒÊë¶ĠæÌíàĪħÕôÊæëμðËðÊ»ËĩĠ˹ ßĜËùĠ ĢæÊæ êÊëĔ ëąĤ çĠ ËÎ çĤÊīÕÎ ğĨ ħÎËÙĠ ħÎ Êê ÒĸīáÔ ģōÊ ËĨæëµ »ňŎĜËĈ ĢËÕðæëµ êæ ëŎŎčÔ æËÝōÊ »ÊëÎ ¼ÕøëĐ æëŎ¹ê˶ÎĢÊëōÊ ËÎ ĢËÕðæëµ ÒÊë¶Ġæ Ìíà ěµ ëŎÎæ ĢÊëōÊ ğō±ê ÓŎĉĔīĠ Ī Ħ˺ōËÜ ňÎ ¡êËôÊ ňĐËüÊ ňĤËŎĠêĪËä ¼ðËŎð ÒĸæËĉĠ êæ ÒÊëŎŎčÔ»ňġĨÓĔæËÎĢÊëōÊğō±êňµæëµ ćĐËĥĠ ÓĩÜ êæ çĤÊīÕÎ ËÔ Ħæëµ ĚËÏĤæ Êê »ňġĨìÊğō±êçĥµ¡æËđÕðÊËĩĤ¾ìÊæīä ÓŎġµËà»ËĕÎÓĩÜêæËĩÕøëĐĪËĩÕŎĐëĄ ËÎËÔĦæīġĤòĹÔĪĦæëµĦæËđÕðÊæīä æīäìÊÊê¼ĤËĩÜĢīĤ˵ħÜīԐ¼ĥ¶ĐÊëĐ æìËðêĪæ ËÎ ĢËÕðæëµ ÒÊë¶Ġæ Ìíà ěµ ëŎÎæ ĢÊëōÊëŎäÊ»ËĨæÊçäêĪćōËĔĪňΡêËôÊ ìËČ¾Ī»êīĩġÜÓðËōêÒËÎËåÕĤÊìÊçĉÎ ģōÊ ëÎ ËĠ Óđ¹ ¼ĤËàĪê ģñà ê˵ ħÎ æë¶ĝġĈĪËĩÕðËŎðĪÒÊëŎŎčÔňµğōêĪËÎ ¼ðËŎðĢËŎĤÊçĤìňµçĥµ´ġµë¹ÊÓĜĪæ ĪħÕĐËōĢËō˪ĢÊçĤìĪňÝĥ¶ôçĤīôæÊì¾ ¡æëµÊçŎªóĨ˵ĞæëĠëΡæêÊĪ»ËĨêËõĐ ÊêËĩĤ¾ËĠææë¹ëÔìËμðËŎð»ËýĐĪ æīä¼ÎËōìêÊËÎĞ˺ġĨĪ¡æëµ¼ĕĝÔÓÏÙĠ »ňġĨìÊňµğōêĪËÎģōÊëΐĢÊëōÊğō±êìÊ ĞæëĠ¼ĠīġĈćĐËĥĠ»ËÕðÊêêæËĩÕøëĐ æ뵡æËđÕðÊçōËÎ ÒÊë¶ĠæÌíàěµëŎÎæ»íōíĈçĜËä Ī ňĕāĥĠ ćōËĔĪ ËÎ þËÏÔêÊ êæ ĢËÕðæëµ

ěĝġĜÊģŎÎīđĈĢËĠìËð

ģōëä¾ êæ ĢÊëōÊ »ëÏĨê ĚËð êÊé¹ĢËŎĥΐ¼ĥŎġä ¼ĠĹðÊ»êīĩġÜ ĢËō˪ ìÊ ïª Ī ĢÊëōÊħĜËð¸ĥÜ ĆīĔĪ ħÎ ĒÊëĈ Ī ÓðīŎª ħÕðÊīäĢÊëōÊÓĠī¶àìÊÓōËĩĤêæěĝġĜÊģŎÎīđĈĢËĠìËð êæÓĜÊçĈ»ÊëÜʐēōËĕàêËõÕĤÊĪ¼ðëÕðæēàħµÓðÊ ģōÊĢËŎĤËÎëĔĦæÊīĤËäħÎÓĠÊëČĪħĉÜËĐģōÊĢĸīÉñĠæêīĠ æêËġõÎĞëÕáĠÊêêËÕõµ

çĥµ³ËªËĨħąĐËàìÊÊꛜ»ËĨĞÊçĈÊçĥµ¼ĠòĹÔĢÊëōÊ

ģōʼĠËġÔħµģōÊħÎħÜīÔËÎvçōī¹¼ĠěĝġĜÊģŎÎīđĈ ¼ÕåðħÎğĨìīĥĨçĤÊĦçôĞËÝĤʼđåĠÒêīøħÎËĨĞÊçĈÊ ħΐÓĕŎĕàêææëµģŎŎĉÔÊêĢËŎĤËÎëĔēŎĔæğĔêĢÊīÔ¼Ġ »ËýĈÊĞÊçĈÊĦ˹®ŎĨĢ˹çôĞÊçĈÊ»ËĨĦæÊīĤËäìÊ»êËŎñÎ ĢÊíōíĈħµçõĤħÕđ¹ËĩĤ¾ħμÕàĪçõĤĦæÊæëÏäĦæÊīĤËä uçĤÊĦçôģĐæËݵêæËĩĤ¾ ÓĠī¶à»ËĨÓðËŎðìÊï«ð»ëõÎĒīĕàæËĩĤģōÊ çōī¹¼Ġ Ī çĥµ¼Ġ æËĕÕĤÊ ħĉĔÊĪ ģōÊ ËÎ ħāÎÊê êæ ĢÊëōÊ ÒêīøÒËĕŎĕáÔĦæëÕñ¹êËÕõµģōÊæêīĠêæĦ˹®ŎĨv ĞËĈěÕĔģōÊĢËōëÝĠĪĚīÉñĠÒËĠËĕĠìÊ´ō®ŎĨÓĐëºĤ êæĢīĥµÊæÊëĐÊĢËġĨìʼäëÎćĔÊĪêæĪçĤçõĤħġµËáĠ uçĥÕñĨĢÊëōÊÓĠī¶à»ĸËÎÞīāð ¼ÔçŎĕĈ Ī ¼ðËŎð ĢËŎĤÊçĤì ¼ĉġÜħÕðæ »ËĨĞÊçĈÊ

êËÕõµæëºĜËðģŎġÝĥªĪÓñŎÎêæěĝġĜÊģŎÎīđĈĢËĠìËð ÒËĠËĕĠìÊĢÊëōÊêæ¼ÔçŎĕĈĪ¼ðËŎðĢËŎĤÊçĤì¼ĉġÜħÕðæ ģōÊĢĹĠËĈħġµËáĠËÎħµÓðÊħÕðÊīä¼ĠĹðÊ»êīĩġÜ çĥµÊëÜÊÊêÓĜÊçĈËĩĤ¾ÓŎĉĔīĠĪĞËĕĠìÊĊêËАħĉĔÊĪ ¼ōī¹ãð˪ĞçĈìÊæËĕÕĤÊËÎëõÎĒīĕàæËĩĤģōÊòêÊí¹êæ Ī¼ðËŎðĢËŎĤÊçĤì¼ĉġÜħÕðæêËÕõµĦêËÎêæĢÊëōÊÒËĠËĕĠ 謁ĠĹðÊ»êīĩġÜħµÓðÊĦçĠ¾–˜›œĚËð¼ÔçŎĕĈ ËĨħąĐËàìÊÊêħĉĔÊĪģōÊçĥµ¼ĠòĹÔĢËĥ°ġĨĚËð—šìÊ çĥµ³Ëª ¼ĉġÜħÕðæ êËÕõµ ĢËōëÜ êæ çōī¹¼Ġ òêÊí¹ ģōÊ ËÔš••ĪêÊíĨêËĩ¯ģŎÎĢ¾–˜›œĚËð¼ðËŎðĢËŎĤÊçĤì ĢÊëōÊ»ËĨĢÊçĤìêæĢ˵æīµĪĢËĤìĢÊæëĠìÊëđĤêÊíĨÛĥª çĤçôĞÊçĈÊ

ňŎĈĹĀÊ

ģŎĥµËðêËÕõµæêīĠêæ ĎëôÊ©ġµ – êīōëĩô –• ňÏĥõ¶ō ìĪê Ħ˺áÏø »ËýĈÊňμĤËĩ¹ËĤ¼ôêīōêæ ëÏĠËÕ«ð ©ġµ êæ ĢÊëōÊ ēĝä ģōçĨËÝĠ ĢËĠìËð ĒÊëĈÓåÕō˪æÊçčμ¶ōæíĤêæĎëôÊ ňÕõµ©ġµģōÊģŎĥµËðìÊģÔš•ìÊóŎÎ çĤçôÞĪëÝĠëºōæģÔËĩĨæĪ ćÎËĥĠňØæËàģōÊňŎĜĪÊÒËąáĜĢËġĨêæ ĞĹĈÊ ĒÊëĈ ßĝñĠ »ËĨĪëŎĤ ňÎ ´ōæíĤ êËÝđĤÊçĥ¯ëØÊëÎňØæËàģōÊňµçĤæëµ ËĠÊ ÓðÊ¡æÊæ »Īê ©ġµ ěäÊæ êæ ĢÊëōÊ ēĝä ģōçĨËÝĠ ĢËĠìËð »īºĥåð æīġĤ ĞĹĈÊ ËĩōêÊí¹ëÏä ňÎ ïōê˪ êæ ĎëôÊ©ġµňÎĒÊëĈïŎĝª»ËĨĪëŎĤňµ »ËýĈÊìÊģÔš•ìÊóŎÎĪ¡æëµňĝġà ÊêëºōæģÔËĩĨæĪňÕõµÊêĢËĠìËðģōÊ çĤÊ¡æëµÞĪëÝĠ Ī¡æīÎÓŎġĨÊíÈËàňāÎÊêģōÊêæň°Ĥ¾ ĒÊëĈÓĜĪæĢæīÏĤçĩĉÕĠæêÊæěĠÁÔ»ËÜ Ģī¯ňµÓðʼĤËñµĢËÜăđàĚËÏĔêæ ňÎ ňÕñÎÊĪ »Ëĩ«ġµ êæ ¼ðËŎð ¡çĥĨËĥª çĥĥµ¼Ġ ¼¹çĤì ēĝä ģōçĨËÝĠ ĢËĠìËð »ÊňĠËĥĤËġŎª ģÕĐë¹ ¡çōæËĤ ģŎĥ°ġĨ Ī »ËýĈÊĢËÜăđàËÎňāÎÊêêæňµÓðÊ ÓðÊ¡æëµËýĠÊēĝäģōçĨËÝĠĢËĠìËð ßĝñĠ »ËĨĪëŎĤ óŎª ğŎĤ Ī ĚËð ´ō ňÎ ňĤËŎõàĪ »Ê¡īŎô ňÎ ĒÊëĈ ÓĜĪæ ĢËġĨ êæ ĢÊëōÊ ēĝä ģōçĨËÝĠ »ËýĈÊ ¼ġäìĪňÕõµ×ĈËÎĪ¡æëµňĝġà©ġµ ģōÊ ÊéĜ çĤçô ĢËĤ¾ ìÊ ģÔ ËĩĨæ Ģçô ĆËĐæ ¼Î »ËýĈÊ ňµ ÓñŎĤ êËÎ ģŎĜĪÊ ¼ĤËñĤÊ ëŎČ »Ê¡īŎô ňÎ ēĝä ģōçĨËÝĠ çĤëŎ¹¼ĠêÊëĔňĝġàæêīĠ Ğī¶áĠ ģġü ĢËÕðæëµ ÒÊë¶Ġæ Ìíà »ËýĈÊňÎňĤËġàê¼ÎòêīōģōÊĢæīġĤ ÍÔÊëĠ ĢÊëōÊ ēĝä ģōçĨËÝĠ ĢËĠìËð Ģ˹çĤËĠìËÎĪ¡æÊīĤËäňÎÊêóōīäÓŎĝñÔ ĒÊëĈ ÓĜĪæ ìÊ Ī ¡æīġĤ ĞĹĈÊ ĢËŎĤËÎëĔ ňµ ¼ōËĩÕŎĜīÉñĠ ēÏĀ ÓðÊ êËÕðÊīä ¼ĤËÜ ÓŎĥĠÊ ăđà ňÎ þīÎëĠ ňĠËĥĤËġŎª ĢÊëōÊ ēĝä ģōçĨËÝĠ ĢËĠìËð »ËýĈÊ êË϶ōçĨçĤ¡ìËÜʐæêÊé¹¼ĠóôĪæëÎ ĢËĠìËðģōÊ»ËýĈÊĪ©ġµģōÊňÎëºōæ ĢËÜăđàĚËÏĔêæÊêæīäĪ¡çôňĝġà ËĠ çĤÊçÎ ĚīÉñĠ ¼ðËŎð Ģ˹çĥĨËĥª »ëõÎĒīĕà»ËĩĤËĠìËðĪćĠËÝĠňÜīÔ ÍĝÜ·êíÎÓōËĥÜģōÊňÎíŎĤÊêĢËĩÜ ňλçÜ»ËĩĠçĔğōêËÕðÊīäĪğŎōËġĤ¼Ġ ìÊ ¼ÔËōËĥÜ êÊë¶Ô ìÊ »ëŎ¹īĝÜ êīąĥĠ ģōÊĢĹĠËĈ¼ōËðËĥôģŎĥ°ġĨĪĆīĤģōÊ æīôňÕôÊæëÎêËÕõµ ĢËÕðæëµÒÊë¶ĠæÌíà ¼ðËŎðëÕĐæ –˜ž—êīōëĩô––

شماره‌ ٦١٥ روزنامه‌ "کوردستان" منتشر گردید  

شماره‌ ٦١٥ روزنامه‌ "کوردستان" منتشر گردید