Page 1

‹ Í…ËW½œd!ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ

Íœ—u" ÍËuðd~"W¹ wÝËuM|˙ ÍdO³Mý˘˙ Í…dO$“ ¿

s¹œ“W¹ a}ý W"ËWý ∫“UO²LOz w½…ËUš VOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ ∫—WÝËu½—WÝ ¿¿¿

d}"ËW¼ ¨œ«e½Uš w!…˙WÖ ¨”«—Uz Í…ËW½œd!ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ ∫ÊUAO½ËËU½ ± ∫…—U$˛ ÆÛ Æ” www.araspublisher.net


Íœ—u! ÍËuðd~!W¹ wÝËuM|˙ ∫V}²! ÍËU½ VOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ ∫w½œd!…œU$Uz ≤ππ ∫…—U$˛ ≠”«—Uz Í…Ë«d!ËxÐ Â…d!Wz ”«—Uz ∫¯—WÐ w½UM}¼—…œ œËuLŠW$ włUŠ w½ULŠ…˙ËUz ∫ÛUÇ wO²ý—WÄ—WÝ ≤∞∞¥ ≠d}"ËW¼ ¨ ÂW!W¹ wÄUÇ w†UÝ Í©≤π∏® …—U$˛ d}"ËW¼ W" —W½u¼ Ë ÍdO³Mý˘˙ wO²AÖ wOðW¹«—WÐ…u|˙WÐ ÍW½U,³}²! W" vð…Ë«—œ Í≤∞∞¥

Íœ—u" ÍËuðd~"W¹ wÝËuM|˙ w½œd!…œU$Uz ÊU²Ýœ—u! Í—UO½«“ Í˙ï! Í«—U! w$«b½Wz

VOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ w½œd!bMÝWÄ Ë …ËW½ËuÇ«b}Ä

˙ï! w½W"Ëu$Wz

4

3


¨Ë W¹…˛˘ñÄ ÂW?z w½œd??!W†üW??ÖW" W??L? }z ÆÊË«d??š Èu~²??AÄ ÊU¹ …Ë«d??!W½ —W??ÝW" ÊU??OMðd?~!W¹ Í…ËWz ¨Ë …Ëuðd??Ö—…Ë Ëu?A? }Ä w½U??!W†ËW¼ W" ÊU??$œËu?Ý «œ˙ï??! w½W?$Ëu??$Wz w½U??!ï?Öu??²?H? Ö Æ…ËW½«ËWz w½U!…ËU~½W¼ Í«Ëœ W" WJ|ËU~½W¼ ËË˙ W²|dš…œ W" w?ðW??³?¹UðWÐ Æ…ËËb?½W?? Ý Í…—WÄ —˘“ Íœ—u?? ! w½U?? $“WÐ 5?ÝËu½ ÊU?? ²? ?Ýœ—u?? ! W" ˘ñ?? $Wz ÆWO¹œ—u?! w½U$“WÐ ©ÙU?Ý ±≤® ÊU!WſW½ï?0 Ëu$W¼ w½bM|u?š ¨«b0«d}?Ž w½U²?Ýœ—u! wL|—W¼ V}?²?! wÄUÇ Ë w½«ËW?$U½˛˘˙ Ë Êb½U¹W?Ö«˙ Æs¹œ—u!WÐ W?$ËuJŠ w½U?!U?Ö“…œËË«œ wMO?ÝËu½ Íd??O? ?³? !U½ËË˙ Ë Êb?M|u??š ÍU??Ö“…œËË«œ —˘“ g?O½U??²? ?Ýœ—u??! Í…Ë…—…œ W" ¨W½Ëu?Ð Ê«Ë…d??- —˘“ wO?}Ä—WÝ wJ}?½«b$—W?Ý W"  W½U½Wð ÆW?OO½ «œW¹U?! W" Ëuðd~!W¹ wÝËuM|˙ ÂüWÐ ÊË«—“W?$«œ W?$Wz ÆX?|d?!…œ W½ËuÐW½ ”W?!W?Ð ”W?! Ë Íu?}?ýWÄ ÂW?Ð XÝW¼ «b½U?!…Ë«d?!Ëx?ÐWÐ ‘W"WÄWÐ Ë ¨Íd?? ?O? ?³? ? !U?½ËË˙ Ë Í—«Ë…bM|u?? ?š Í…ËWM?ðËËeÐ ÍË«ËW?ð —W?? Ý W?ð…ËËœd?? ! Í—U?ÐW"U?½ wJ|—U?? ?! U¼…Ë—W¼ Æ U??!…œ Ê«u??}? ý v" —W??ÝWÐ XÝW?¼ wÐUðu??0 W??! «b½U??!W½U??,ÐUðu??0 W" gO?ðW?³?¹UðWÐ ÆÈËW!…œ ËUÇ—WÐ ÊU¹WO¹“«ËUOł ÂWz gO½U!…Ë«d!ËxÐ Í—WM|uš «œW?? $W" vÐ…œ v?ÐW½ êO¼ —W?¼ ¨W??O?¹—«Ë…bM|u?? š w$W?? !W¹ ÍW?MO?? âMÐ Ëuðd?~!W¹ wÝËu?M|˙ ÆWMðd~!W¹ @M¹d?Ö ¨sÐ wð—u!u?$W! Ë ÈdÖ vÐ ÊU?!…—WÝ…—UÇ W?OO½ gOł—W?$ ¨5ÐËuðd~!W¹ «œW¹W~|˙ ÂWÐ WJ|ËU~½W?¼  U!…œ wA?}JA?}Ä «œ…—«uÐ ÂW" ÊU²?Ýœ—u?! Í—UO½«“ Í˙ï?! Í…ËWz ÆÊñЗ…œ …Ë…—UÐ W" w½U?¹ï?š w$—W?Ý Ë d?OÐ Í…Ë‹Wz ïÐ  U?!…œ Ê«˙ï?á? 1Ä Ë ÊU¹U½«“ W" «Ë«œ ¨Ë W" WOO¹Uð…—W?Ý W²-dÖËdO?Ö ÂWz ¨Ë Ëuðd~!W¹ wJ|—WÝ…—UÇWÐ s¹WÖ…œ ÊU$Ëu?$W¼ «b$U$Wz W" ÆvÝËuMÐ Ë ÂW†W0 Wð«bÐ XÝ…œ WJ}ÝW!—W¼ w²-dÖËdOÖ W! …ËWM¹W!…œ Ùï!

∫W¹…˛˘ñÄ ÂWz «b¹œ—u?! wÝËuM|˙ w?½U?!W?²?-d?ÖËd?O?Ö Í—W?Ý…—UÇ ÍW~|˙WÐ ˘ñ?$Wz UðW¼ ÍW?½«ËU~½W¼ ËWz‹ X!W?"U¹œ „W¹ ÍW?MO?? â?MÐ —W?? ÝW" W?? ?! …ËuÐ…ËWz ÊU?¹ËUÇ—WÐ w?!W?? O? ?O?ð—u?? !u?? $W?? ! ÊË«—ó?|ËU¼ Íï¼ Wð…ËuÐ ‘W?$Wz ÆÊË«—ó|˙«œ ©w?Ð…—WŽ w?}Ðu?H"Wz® vÐu?H"Wz „W¹ Ë ©ËË—«u?š w$U?$d?!® ÊUO½U!…—WÝ…—UÇ ‘W?O|ËWMÐ ÂWz —WÝW" ¨Ë s|dMOÐW½ w²ÝË—œWÐ ÊU!W²?-dÖËdOÖ W" —˘“ Í…ËWz 6

w"WA}Ä WðU¼ w!W¹…˛˘ñÄ «b?O?½U!…ËW?½ËuÐï?! W" p}?!W¹ W" ÊU?²?Ýœ—u?! Í—U?O½«“ Í˙ï?! w½W?$Ëu?$Wz Íœ—u?? ! wÝËuM|˙ w?½U??!W?? ²? -d?? ÖËd??O? ?Ö ïÐ p|—W?? Ý…—UÇ Í…ËWM?¹“˘œ W" ËuÐ w²?|dÐ W??! g?}Ä Ê«—œWЮ «—U??! w$«b?½Wz ¨˙ï??! w½W??$Ëu??$Wz ¨«œW¹…ËW½Ëu?Ðï??! ËW" —W¼ ÆwÐ…—W??Ž w}Ðu??H?"WzWÐ Ë w!…—W??Ý W?²?-d??ÖËd?O? Ö Í…—UÐW" p}ð—ïÄ«˙ w½œd??!…œU?$Uz ï?Ð œ—U?á?Ý«˙ Í©VO?ÐW?Š œW?L? ŠWz W" Í…ËWz ïÐ ¨W½U²-dÖËdOÖ ËWz ïÐ —W?Ý…—UÇ w½œd!“UOMA}Ä Ë Íœ—u! wÝËuM|˙ w½U!…ËUÇ—WÐ Í—«býWÐ ©”ËuM|˙ ÍW½ó}" „…Ë® ÊW$Ëu?$Wz w½U$«b½Wz Í«ñJ}ð «œËuðU¼«œ w½U!…ËW½ËuÐï! wM¹W?¼ w½«˛˘˙ Í…ËW½ËuÐï?? ! ËËœ—W¼ W" ÆÊW?JÐ «œW¹…˛˘ñÄ ËW?z w½œd??!b?MÝWÄ Ë ï??Öï?? ²? H? ?Ö W" U?? ŽW?? Ý ±¥ ÍWJ?¹e?? }½ Í…ËU?? $ ïÐ ≤∞∞± —U?¹Uz ±≤ W2W?? ý Ë ≤∞∞± —U?¹Uz ¥ wðËW?J|˙ W" W?O? O?²|dÐ ËË˙ W??²|d?š…œ «œ…d?}" Í…ËW?z ¨Ë «d?! W?!…˛˘ñÄ —W??ÝW" ‰W?ÝWðËd?}?ð w!W¹ï?Öï?²? H?Ö ÆÊU²Ýœ—u! Í—UO½«“ Í˙ï! ÍË«d!bMÝWÄ wÝËuM|˙

∫Ëuðd~"W¹ wÝËuM|˙ w½ËuÐ X%¹u}ÄWÐ Íï¼ Ëu?? $W?¼ wÝËu?M|˙ W" Ë s?|œ—U?? !WÐ U?? ?O½œ W?" ÍW½«—ï?? łË«—ï?? ?ł vÐu?? ?H"Wz ËW?z Ëu?? $W?¼ ËW" ÂW??!W¹ ÍWKÄW?Ð «œW½U??²?-d??ÖËd??O? Ö Ë W??A? }? ! ÂW" w!…—W??Ý Íï¼ ÆÊW¼ X-d??ÖËd??O? Ö ¨«b½U½U??$“ ïÐ ”ËuM|˙ w?¹—UÐW"U½ ¨Ë ÊU?!W~½…œW?Ð ÊU?!W?²?OÄ Í…u??}?ý wM²??A¹W?ÖW½«˙ vÄ ïÐ …ËW??²|˙W?Ö…œ —W?Ý…—U?Ç «b½U¹Ëu?$W?¼ W" ÂüWÐ W¹W¼ «b½U½U??$“ Ë ”ËuM|˙ Ëu??$W¼ W" W¹W??A?}? ! ÂWz Æs¹ñЗ…œ ÊïÇ W?! ÊËuðËW?! p|˙ ôËu?$W¼ Ë ©«œ—UÐ p|b½W¼ W" vÐ gO?àÇ…u?O½ —W?ÖWz® …ËWð…Ë«—“˘œ ÆsÝËuMÐ w?}Ðu?? ? ?H"W?zWÐ U?¼…Ë—W¼® w?Ð…—W?? ? Ž w?}?Ðu?? ? H?"WzW?Ð Íœ—u?? ? ! w?ÝËuM?|˙ W" È—œ…œ !—W?? ? ?Ý ÊW¹ôW" wÝW?! W?!U?ð Í—W?Ý…—UÇ —U?ł—˘“ ÆÊËU?$ —W?Ý…—UÇ vÐ ÊU?!W?²?-d?ÖËd?O? Ö ©«b?A?OMOðô U?? ? Ö“…œËË«œ ÊW¹ôW?" ÙW?? ? $ï?? ?!W?Ð Í—W?? ? Ý…—UÇ g?¹—U?? ?ł p?|b½W?¼ ¨Ë ÊU¹«“…—U?? ? ý Ë ÊU?¹U½«“ ÂüWÐ ©W??O? O½ ÊU??O½«b??}Ä…˛U??$Uz wðW??-—…œ «œ…d??}" W??!® ÊË«d??! g}J?A?}?Ä …ËW½U??!…—«b¹b½…u??}Ä 5


—˘“ …d~?Ð W?? O? ?O½ „W?? ?O¹u|“œ Ë w¹…œU?¹“ êO¼ 5?MOÐ…œ «œ…—U?Ð ÂW" Æfi‹‹ayîyeke ∫WÐ vÐ…œ Wð«Ë Í® @½…œ vÝ—W¼ W²1¹u}Ä Æs}Ð «œd²!W¹ Í«ËœWÐ ©Í ÊU¹—WÝ…—U?Ç Ë ÊË«dš ËUÇ—WÐ «œW¹…˛˘ñÄ ÂW" ÍW½U?²-d?ÖËdOÖ ËWz «ËW?! 5}àÐ …ËW?¹U$ …ËWz ÊU?$…˛U$U?z Uð…—WÝ W" „…Ë Æ5?½ Íœ—u! wÝËuM|˙ w?½U!W?²?-d?ÖËdO?Ö Ëu?$W¼ ¨…ËWð…Ë«—“˘œ ïÐ ÆËuðU¼«œ w!W¹…˛˘ñÄ ïÐ 4}$…œ d²O½«ËWz Æs½U!…ËUÇ—WÐ Ë w!…—WÝ W²-dÖËdOÖ W½U$Wz «œ vÄ s¹W!…œ Êb½U¹WÖ«˙ w½U?!UÖ“…œ Ë …œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë Ë ÊU!WO¹d?O³Mý˘˙ UÖ“…œËË«œ W" «Ë«œ ÍUð…—W?? Ý ÊU9u?? Ö „…Ë Æ4}Ð ÊU?¹—U??!W?Ð ¨ÊË«d??š ËU?Ç—WÐ «œ…d?? }" ÍW½U?JMÐ Ë U?? 1|˙ ÂWz W?? ! Æ U!…œ vÄ XÝ…œ …ËWMðd~!W¹ W" gOJ}²ý Ëu$W¼ Æ‹…Ëuðd~!W¹ wÝËuM|˙ Í—«Ë…bM|uš ¿¿¿

ÆvÐW½ XÝË—œ ËËœ—W¼ ©ÂW??!W?¹ ÍËU~½W¼ „…Ë® …Ë«œ ÊU??L?†ËW¼ «œW¹…˛˘ñÄ ÂWz w?½œd??!W†üW??Ö W" W?? L? }z Í—W?? ? ?Ý…—UÇ Í…ËW?M?¹“˘œ W" s?¹d~?Ð „W?¹ —WÐW?" w$U?? ? ?$d?? ? ?! ÍËË—«u?? ? ?š Ë ËË—W?? ? ?Ý ÍË«—«“ ‘W??$Wz Æs¹WJ?Ð ËUÇ…˙ ©wMOðô Ë w?Ð…—W?ŽW?Ю Íœ—u??! w}Ðu??H"Wz ËËœ—W¼ ¨Ë «b?½U?!W??A? }? ! ∫W½Ëu/ ïÐ ÆWA}! p|b½W¼ Í…ËW½œd!ö!W¹ ïÐ s¹Ë«œ wOðW$—U¹ ì«u" ¨Ê«uý® ÍW?ýË W?! …ËuÐ«Ë ÊU?O?}Ä Ê«—W?ÝËu½ W?" p|b½W¼ ∫ÂW?!W¹ Í©ËË® WÐ vÐ…œ ©ì w²|dÐ W" ‘…u}ý ÊU$W¼WÐ ©Lûwa ∫«Ëu"®©fiûwan ∫Ê«Ëuý® Wð«Ë Æs|dÝËuMÐ ©û∫ËË ® ó|—œ ì«Ëu??! ¨«ËË˙ ¨U½«Ëuð® sÝËu½…œ ©ì ì«u??! ¨«Ë˙ ¨U½«uð® ÍW??ýË ËËœ —W?? ÖWz «b??O? ²? ?Ý«˙ W" Æ©ì W! …ËWMO?ÝËuMÐ wMOðô w}ÐuH"Wz Ë ËË—WÝ wO$U?$d!WÐ ©««u" Ë Ê«uý ∫Wð«Ë® Â…ËËœ Ë ÂW!W¹ ˜® w~½…œ „W¹ 5MOÐ…œ ¨Ê©UU??ç" Ë ÊU??ç??ý ® ¨fiivan® WÐ sÐ…œ ¨Ë ©ËË® ÍW~}??ł W??²? }Ç…œ ©˜ Í©w∫Ë® g?¹ËWz Ë …©Ë® „W?¹ s¹W?~Ð v?ð Í…ËW?z ïÐ …ñ?ÐWM?Ð w!W?¹W?~†W?Ð ‘W?? ? $W?z ©Liva Í…ËWz—WÐW" ¨œd!ËUÇ…˙ «œWýË ÍUð…—WÝ Í©ËË® wMOÝËu½ W" ÊULýWJMÐ ÊU?$W¼ ÆW²½U½ï1½ï! wM?|ËeÐ Ë ÊW?? ?!…œ v?Ä XÝ…œ ©ËË® „W¹ U?? ? O½W?ðWÐ ©ÊÊË ¨U¹—Ë ¨ üË ¨W?? ??ýË ® ∫w½U?? ? !W?? ?ýË Wifie, Wilat, Wirya, ∫WÐ sÐ…œ Wð«Ë Æ«b??OMOðô w}Ðu?H"W?z W" X|œ«œ«ËœWÐ ÊU¹©i® wð—u?!…d?Win

ËËœ—W¼ ïÐ W?! W¹…ËWz wÐ…—WŽ w}?ÐuH"WzWÐ Íœ—u?! wÝËuM|˙ w"“ wJ}?²-d?ÖËdO?Ö ∫Â…ËËœ Í® g¹ËWz W! W¹W?¼ XOÄ ÍW½UAO½ „W¹ U?O½Wð wMOðô Í©î® Ë ©y® w²OÄ ÂWz w½ËuÐW½ Æ…©Í wðU??! W" W¹ïÐ ÆÊ«—WM?|u?š —W¼ U??O½Wð „W?½ …ËËb½«u?}? ý gO½«—W??ÝËu½ W" Í—W??Ý W??O¹“«ËU?O? ł Í® —W¼ ÊU?O? !ËËœ—W¼ «b?OÐ…—W??Ž w}Ðu?H"W?z W" W?! «œ©î® Ë ©y® wMðU¼ «œd??²?!W¹ Í«ËœWÐ ¨Ê©Í —W¼ ”W?! —˘“ ©Zewyîke W?!W?O¹Ë…“® ∫Èd?ÝËu½…œ W??! W½Ëu/ ïÐ ÆvÐ…œ XÝË—œ X-d??ÖËd?O?Ö Ë X|d?? ! …ËW?? !W?¹—W??ÝW?Ð ©‡¹® ËËœ wM?O? ?ÝËu½ W?? ! W¹«Ë ÊU?? O? ?}Ä Ë s?ÝËu½…œ Í©WW?? !W¹Ë…“ ®WÐ w¹Uý ® W" W! ©WW!W?OO?¹Uý ® Èd?ÝËu½…œ W! È˙W?Ö ‘…ËW" ÆW¹…œU¹“ wMOÝËu½ Ë …ËuðU¼ …ËW¹©w Íœ—u?! wMO?ÝËu½ wðU?! W" U?O½Wð W?$Wz ÆÊU¹ËUÇ—WÐ W?²|œ X|d?! Ë …œU¹“ b½WÇ ©‡‡¹ ® —Uł vÝ 5ÝËuMÐ ©yîy® vÐ…œ—W¼ Ë W?? O¹—UÇU½ ÈdM?OÐ…œ W??! Èd½…œ «b??}?Ä w½«œ «b??OM?Oðô w}Ðu??H?"WzWÐ 8

7


∫©Í® w²OÄ w²-dÖËdOÖ ∫ÂWO}Ý ∫W¹…Ë…—«uš Í…u}ý WÐ «b¹œ—u! w½U$“ W" ©Í® ÍW½UAO½

Æ©Ë® w²OÄ w²-dÖËdOÖ ∫ÂW"W¹

Æ©î ∫Í® Wð«Ë Æs|ËeÐ Í©Í® w²OÄ ≠±

∫ÈdÝËu½…œ …Ë…—«uš Í…u}ý WÐ «b¹œ—u! w½U$“ W" ©Ë® ÍW½UAO½

Zewî

≠ ÍË…“ ∫W½Ëu/ ïÐ

©y ∫Í® Wð«Ë ÆX½U½ï1½ï! Í©Í® w²OÄ ≠≤ yar

≠ —U¹ ∫W½Ëu/ ïÐ

w}Ðu?H"Wz WÐ Íœ—u?! wMO?ÝËu½ W" W?! W¹W¼ —u?! …d?- wM|ËeÐ Í©Í® wJ}?²?OÄ ∫± !—W?Ý ¿ ≠ Ê˛ ¨ Kin ≠ s! ¨ Min ≠ s$ ∫w½U??!W??ýË W" „…Ë …Ë«d½«œ ïÐ Í©i® ÍW½U??A? O½ «b?O?MOðô ÆWOO½ «bOÐ…—WŽ w}ÐuH"Wz WÐ Íœ—u! wMOÝËu½ W" W¹W½UAO½ ÂWz Æjin

©w ∫Ë® Wð«Ë Æ©—«b~½…œ® X½U½ï1½ï! Í©Ë® w²OÄ ≠± ËUz Æ—«ËU¼ Æ…—…Ë Æw¹«ËUz ∫W½Ëu/ ïÐ ©˜® w~½…œ WÐ vÐ…œ «œËË—WÝ wO$U$d! ÍË«—«“ W" —Uł p|b½W¼ «œ…d}" ©Ë® w~½…œ Awayî (Avahî). were. Hawar. Av

©u ∫Ë® —u! wM|ËeÐ Í©Ë® Wð«Ë ¨ —u! Í©Ë® w²OÄ ≠≤ ÆXýu! Æ —u! Æœ—u! ∫W½Ëu/ ïÐ

w²??OÄ W" ©y® Ë ©î® Wð«Ë X½U?½ï?1½ï??! Í©Í® Ë s|ËeÐ Í©Í® w?½U?!W½U??A? O½ ∫≤ !—W?? Ý ¿ Ë Ê“«ËUOł d²!W¹ W" «bO²Ý«˙ W" ÂüWÐ W¹W¼ ÊU¹©Í® ÍW½UAO½ ÊU$W¼ ÊUO!ËËœ—W¼ «bOÐ…—WŽ Æs|dÝËuMÐ ÊUO!ËËœ—W¼ vÐ…œ «b½UOMðU¼ d²!W¹ Í«Ëœ WÐ wðU! W"

Kurd. Kurt. Kufit

©o ∫˘® Wð«Ë Æ…Ë«d! Í©˘® w²OÄ ≠≥ Æï½ Æ˙ïÖ ÆÙ˘œ ∫W½Ëu/ ïÐ

ÆW!WO¹Ë…“ ÆW!WO¹—U¹œ ÆWOOÇ ÆWOO½ ∫„…Ë

Dol. Gor. No.

Nîye. Çîye. Dîyarîyeke. Zewîyeke

w½U?? ? !W?? ?ýË W?" „…Ë «œd?? ?²? ? ?!W¹ Í«Ëœ W?Ð ©Í® w²?? ?O?Ä vÝ w?MðU?¼ wðU?? ? ! W" ∫≥ !—W?? ? ?Ý ¿ w!WOO¹U²Ý…Ë ® ©ìÍ ÍW!WOO¹Uðï! ® ©ìÊÊU$W!WOO¹«ËUz ® vÐ…œ ©UUM}¼ W!…—U! WÐ wO¹‹Uðï!® ©ìw Æs|œ «œd²!W¹ Í«Ëœ WÐ ©‡OO¹® Í…u}ý WÐ ©Í® vÝ Wð«Ë ¨s|dÝËuMÐ …ËW!W¹ —WÝWÐ (Westayîyeki....) (Kotayîy be Kareke hêna)

w!W?O|u! —W¼ W" W?²OÄ ÂWz Æ—«œW½U?AO½ Í©˙® Wð«Ë ¨Ê«d?Ö Í©˙® w²OÄ w²?-dÖËd?OÖ ∫Â…—«uÇ w¹Uðï?? ! Ë XÝ«˙…ËU½ Ë Uð…—W??Ý W" W?ð«Ë ÆX|d??ÝËuMÐ …ËW?¹W??!W½U??A? O½ WÐ v?Ð…œ U¼ «œW??ýË Æ…—«œW½UAO½ w½«dÖ Í©˙® —W¼ «œWýË Æ˙W! Æ—U¹ñÐ Æ˛˘˙ ∫„…Ë 10

© û ∫ËË® ó|—œ wM|ËeÐ Í©ËË® Wð«Ë ¨ó|—œ Í©ËË® w²OÄ ≠¥ ÆËËœ ÆËuÇ Æ—ËuÝ ∫W½Ëu/ ïÐ Sûr. Çû. Dû

ÆWýË ÍUð…—WÝ Í©Ë® w²OÄ w²-dÖËdOÖ ∫Â…ËËœ ÆX|dÝËu½…œ ©Ë® „W¹ WÐ UJÐ vÄ XÝ…œ ©Ë® w²OÄ WÐ „W¹WýË —W¼ Æœ—Ë ÆWýË Æ üË ÆU¹—Ë ∫W½Ëu/ ïÐ wirya. wilat. wifie. wird. 90


w¹«ËUz œWLŠWz ∫«ËUzœWLŠWz

∫©nDŽ® 7ÝWÐ…ËW!W¹WÐ Í©Ë® w²OÄ w²-dÖËdOÖ ∫ÂW−M}Ä

Æw¹W−$—U¹ ∫W−$—U¹

…ËW¹ï?š ‘U?Ä Ë Íï?š g}Ä ÍW?ýË W" “«ËU??O?ł w!W¹…u?}? ý WÐ ¨7ÝWÐ…ËW?!W¹W?Ð Í©Ë® w²?OÄ ÆX|d!…œ «b†WÖW" ÍïšWЗWÝ w!W¹W†W$U$ Ë X|dÝËu½…œ

Æw¹ËuðU$—uš“Ëuð ∫ËuðU$—uš“Ëuð Æw¹ïMý ∫ïMý Æw¹…d!Uz ©ÊU¹® wO|d!Uz ∫Èd!Uz ÆwO|œô ∫Èœô Í©Í® U?? ? ?!U½ X?1?¹u?? ? }?Ä s?Ð…œ Ë«ËWð ©Í® w?²? ? ? OÄ W?Ð ÊU¹ï?? ? ?š ÍW?½«ËU½ ËW?z ∫!—W?? ? ? ?Ý ¿ ∫„…Ë ÆÙUÄ W²|d,Ð ÊUOðW³1O½ Æw½UL}KÝ Ê«—W$U! ∫w½UL}KÝ ÆwÝULO½U! s}ÝuŠ włUŠ ∫wÝULO½U! ÆÍb}$Uz œ«“Uz ∫Íb}$Uz dð w!W¹WýË Ë ËU?½ —W¼ ÊU¹ ¨…ËWO¹œ—u! w½U?$“ ËU½ W²?}³ðU¼ ı w½UO?Ð w!W¹WýË —W¼ ∫ÂW¹ï½ ÆX|dÝËuMÐ Íœ—u! wÝËuM|˙WÐ vÐ…œ ¨…ËWA}Ä W²|œ «b¹œ—u! wMOÝËu½ W" W! ÆwJ1H|u²Ý˘œ ÆqOÐï$ïðïz Æ…dO¼U0 Æ—W³!Wz ÆÂW†W0 Æx†Wz ∫„…Ë …ËW½U?¹ï??š g}?Ä w½U?? !W??ýËW?Ð vÐ…œ s|œ—U?? !WÐ œ—Ë«—WÐ ï?Ð W??! ©s?¹dð ¨dð® Í“«d?? $Uz ∫ÂW¹…œ ∫„…Ë Æs|dM}JKÐ Æs¹d²½«uł ≠ d²½«uł ∫Ê«uł Æs¹dðËUš ≠ dðËUš ∫ËUš ÆX|œ ©WJ?¹œ ¨Íœ® ÍWð«ËWÐ W?? ! ©dð® ÍW??ýË W" …“«ËU?? O? ł ©dð® Í…“«d?? $Uz ÂWz ∫!—W?? Ý ¿ ÆX|dÝËu½…œ Íïš g}Ä ÍWýË W" “«ËUOł WÐ vÐ…œ w¹«Ëœ ÍW$Wz

ÆU¹—Ë Ë ËË“…—Uz Æïð Ë s$ ∫W½Ëu/ ïÐ W" p}?? ýWÐ …ËuÐ 7ÝW?Ð …ËW??!W¹WÐ Í©Ë® w?²? OÄ «œË«—bJ?}" ÍW??ýË p|b?½W¼ W" ∫!—W?? Ý ¿ Æ…ËËœd! XÝË—œ ÊU¹ïšWЗWÝ w!W¹WýË ÊU¹Ëu$W¼ WÐ Ë W!…Ë«—bJ}" WýË ËËœ—W¼ ÆïÇuðU¼ ÆvÐuH"Wz Æ”UÐu~½…œ Æ—UÐË—U! ∫„…Ë W?!W?ýË Ë X?|d?!U½ «bM²?ÝWÐ …ËW??!W¹WÐ Í©Ë® w²?OÄ ÙW?ÖW?" ï?šWЗW?Ý ÍW†W?$U??$ «œW½«—UÐ ÂW" Æ«œ ÊU/UA}Ä «b½U!W½Ëu/ W" „…Ë X|dÝËu½…œ …ËW!W¹—WÝWÐ ÍËu$W¼ Æs|dÝËu½…œ WýË „W¹ u!…Ë …ËW?!W¹—WÝWÐ vÐ…œ …Ë«—«“ ÊU¹ vÐ ËU½ ı …œUÝU½ ÍWýË ∫ÂWýWý ∫„…Ë Æe|—U?? á?†U½ ÆÙU?? ,?? }?Ð ÆË«—“W?? Ö—ËË“ ÆœU?? A†œ Æ”W?J}Ð ÆÙU?? $W?? ?â?? $WÇ ∫ËU½ Æ…d~OáÝ Æ…ËWJO½U! ÆË«Ëb½UO$ Æ—…Ë—W?? á½U??L?? ²?? A??O?½ ÆvłW??³?? }?? ł ÆvłW??³?? Ý…œ ÆÊ«u?? }??á|— Æ”Ëu?M|— ∫…Ë«—«“ ÆW2W?? A??}?? Ý ÆW2W?? ýËËœ Æ“«u??,?¹œ«“Uz Æe|—U?? áðüË ÆÍ“U??³?? Ý…œ Æ”ËuM²?? Ý…œ Æ©…ËWA!W¹ w~½U$® …ËWA!W¹ ÆïšËW²Ý«— Æ—W1!W¹ ÆW2WA−M}Ä ÆX|dÝËuMýW½ vý…œ Ë X|dÝËuMÐ vý…œ «œ©ÊU$d-® —U! ÍUðï! W" © ® w²OÄ ∫ÂWðËWŠ Æ«Ë˙…œ Ë Èœ ©ÊU¹®  «Ë˙…œ Ë X|œ ∫„…Ë «œËU½ ÍUðï??! W?" ©Í® w²??OÄ Íï¼W?Ð —U??ł ÍWЗ˘“ «b¹œ—u??! w½U??$“ W?"  W??³? 1? O½ ∫ÂW?²?ýW¼ ÆX|d!…œ Æw½U,}ý Æw!<ÆÍd}"ËW¼ ÆwM¹u−M}Ä ∫„…Ë

ÆÈËU½ Âdð wOÇ ¨dð wJ}†U$ ∫„…Ë 12

∫…Ë…—«uš ÍW½U½Ëu/ ÂWz U¼…Ë—W¼ 11


Æ©…Ë«˙ïÖ w†œ «˙ïš W"® Æ©s¹ËuðU¼ vÄWÐ «ñ|Ë W"® «ñ¹b}$Uz W" ∫«˙

ƘWz ÆËWz ÆÂWz ∫„…Ë ÍW½UAO½ ÍËUM}ł ∫ÂW¹…œ“U¹

Æ©s¹ËuðU¼ …u|Ë W"® …Ë«dÇ—«uÇ W" ∫…Ë

s}J"…œ …ËW½U?O?}Ä U¼ «œ«ËœWÐ ÊU¹©s|u?ý ≠ ÊU¹ ≠  U?!® Í—UJ†…ËUz —W?ÖWz W½«ËUM}?ł ÂWz ÆïšWЗWÝ ÍWýË „W¹ WÐ sÐ…œ Ë

Æ©5²A¹˘— …ËW†U$ WЮ …ËW†U$ WÐ ∫…Ë… Æ©…ËWO¹ñ! ÂW!…Ëu½Uš® Æ©…ËWLOÝËu½ dð wJ|—Uł® Æ…©Ê«œ® ÍW!WÖËUÇ Ë W½U$d- W! ©«œ® ÍWýË W" W¹UOł ©«œ® Íd~ýUÄ ∫!—WÝ ¿ ÊU?? ?$d?? - ÍW?¹©«œ® ÂWz ÆÂË«œ w†œ W?" wJ?|d?? ?Oð Æ«œ w†œ W?" wJ?|d?? ?Oð ∫„…Ë ÆÈdÝËu½…œ UOłWÐ ©—…œ Æ—…Ë Æ«˙ Æ«œ ÆÙW¼® w½U!…d~A}Ä w²-dÖËdOÖ ∫ÂW¹…œ—«uÇ

Æ˘dÑWz Æ—WÐËWz Ë —W³$Wz Æ…—U−$Wz ƉU1ÑWz Æ˘ñ$Wz ÆËWA$Wz ∫„…Ë …Ë…—«u??š Í…u??}? ý WÐ ©„…ì ¨p?|ì ¨„W¹ì ® „…Ë ÍË«d??ÝU½W½ w½U??!W?½U??A? O½ ∫ÂW¹…œ“«Ëœ ∫ÊU¹ïš g}Ä w½U!WýË —WÝ WMÇ…œ ÍW½U?? ?A? ?O½ «ËWz s?ÐËuÐ Ë«ËWð ©È ¨… ¨Í ¨«® w?½U?? !WM?|ËeÐ W?? ²? ?O?Ä WÐ ÊU?? !W?? ýË —W?? ?ÖWz ≠± ∫„…Ë ÆÙUÄ W²|dš…œ ÊU¹©„W¹ì®

…ËW½U?O? }Ä ¨dð wJ}ðW?†U?Š —W¼ ÊU¹ ÊU?$d??- ÊU¹ ¯ËUÇ —W?Ý WM?Ç…œ vðU?! W½«d~A??}Ä ÂWz ≠± ∫„…Ë ÆÍïš Í«Ëœ ÍW!WýË Ë d~A}Ä Ê«u}½ W²}³ðËW!W½ ËUJ" ÍËUM}ł vł—W$WÐ s}J"…œ

Æ„W¹UOÇ ∫UOÇ Æ„WO¹Ë…“ ∫ÍË…“

∫¯ËUÇ ¿

Æ„W¹WM|Ë ∫WM|Ë

ÆÊUA}J†W¼ ÆÊU$—uJ†W¼ Æsðd~†W¼ ÆÊœdJ†W¼ ∫ÙW¼ ÆÊœd!«œ ÆÊU$˙«œ Æ71š«œ ÆÊ«ñЫœ ∫«œ Æs¹—WÄ«˙ ÆÊUA}!«˙ ÆsðdÖ«˙ ∫«˙ ÆÊ«˙ËuÝ—…Ë ÆsðdÖ—…Ë ∫—…Ë

Æ„WO|œ ∫Èœ ∫s|Ëe?ÐW½® —«b?~½…œ w?J}?? ? ²? ? ?OÄ —W¼ ÊU?¹ ©ËË® wM?|ËeÐ W?? ? ²? ? ?OÄ W?Ð ÊU?? ?!W?? ? ýË —W?? ? ÖWz ≠≤ ÍW½U??A? O½ Ë ©ËË—«u??š wO??$U??$d??! W" ≠ p?|® ÍW½U??A? O½ «ËWz sÐËuÐ Ë«ËW?ð ©X½U½ï??1½ï??! Æ—WÝ W²}Ç…œ «œËË—WÝ wO$U$d! W" ÊU¹©„…®

ÆÊUM}¼—…œ ÆÊœd!—…œ ∫—…œ

„…Ëu½Uš ¨p|Ëu½Uš ∫Ëu½Uš

∫ÊU$d- ¿

Æ©ËË—WÝ wO$U$d!® „…b½uÖ ¨©ËË—«uš wO$U$d!® p|b½uÖ ∫b½uÖ

ÆvAJ†W¼ ÆWšWL†W¼ Æ…d~†W¼ ∫ÙW¼

Æ©ËË—WÝ wO$U$d!® „W½˛ ¨©ËË—«uš wO$U$d!® p}½˛ ∫Ê˛

Æ…ñÐW$«œ Æv½«œ ∫«œ ÆWM|˙WÄW$«˙ ÆWA}!«˙ ∫«˙ ÆWM|˙ËuÝ—…Ë Æ…dÖ—…Ë ∫—…Ë ÆWš—…œ ÆWM}З…œ ∫—…œ 14

©…Ë… Æ…Ë Æ«˙ Æ«œ® w½U!…d~ýUÄ w²-dÖËdOÖ ∫ÂW¹…œe}Ý ∫„…Ë Æs|dM}J"…œ …ËW½U¹ïš g}Ä w½U!WýË WÐ W½«d~ýUÄ ÂWz W" r?J}?? $W?? š® Æ©ÊW?? ! Íó|˙U?? Ý W?¹W¼ «b†œ W?" W?? ! vM¹d?Ð —W¼® «b†œ W" ∫«œ Æ©W¹«b†œ 13


∫„…Ë Ædð wðW†UŠ ¿ ÆWðd??Ö—…Ë ÆËuðd??Ö—…Ë Æu?¹˙WÄW½«˙ Æu¹˙WÄ«˙ ÆË«d?½«œ ÆU??A??!WM†W¼ ÆËU??A?J†W¼ ÆË«d!—…œ ÆË«dš—…œ U??O? ?łWÐ «ËWz Íï?? š Í«Ëœ ÍW??!W½U?? $d??- Ë d?~A??}?Ä Ê«u??}½ WðËW?? ! ËUJ" ÍËU?M}??ł —W?? ÖWz ≠≤ ÆÈdM}J"…œ …Ë…d~A}Ä WÐ W!…ËUM}ł Ë s|dÝËu½…œ ÆsÝ«ËW$ ÊUL†W¼ ÆsA}! ÊUL†W¼ ÆÊW! ÊUO†W¼ ÆÊdÖ r†W¼ ∫ÙW¼ Æ…ñÐ Í«œ ÆÊWš ÊU¹«œ ÆW¹U½W½ ÊU$«œ ∫«œ Æ4|˙WÄ ÊUOý«˙ ÆWM|˙WÄ Â«˙ ÆWA}! «˙ Æs¹dÖ…œ ÊU¹«˙ ∫«˙ Æ…ËWM|˙ËuÝ ÊU¹—…Ë ÆÍdÖW½ Í—…Ë ÆW¹UðdÖ ÊU$—…Ë ∫—…Ë ÆWš Í—…œ Æs¹b½«˙WÄ ÊU¹—…œ ∫—…œ ÆË«—bJ}" ÍWýË w²-dÖËdOÖ ∫ÂW¹…œ“UÄ ∫s|dÝËu½…œ UOłWÐ ¨ËuÐ «b½U$d- wš˘œ W" Â…ËËœ ÍWýË —WÖWz Æ…Ëuðd?? ÖW?½ ÊU?? O?? !W¹ Æ5?ðU¼W½ p}?Ä Æ…ËWM¹U?M}¼ ÊU?? O?J}Ä Æs?¹ËW?? !…œ p|— Æ ËW!W½ ÊUL²Ý…œ WÐ …ËW?!W??ýË ËËœ—W¼ «ËWz ËuÐ «œdð wðW†U??Š ÊU¹ ¯ËUÇ wš˘œ W" Â…ËËœ ÍW?ýË —W??ÖWz ÂüWÐ Æs|dM}J"…œ …ËW!W¹ ÆËu?ðd?~!W?¹ Æ7?1?? ?? ??,?? ?? ??Ý…œ Æsðd?~?!W?¹ Æs?ðU?? ?? ?N?J?}?Ä Æs?ðËWJ?J?|— ∫„…Ë ÆWðUNJ}Ä ÆËuðËWJÝ…œ W!WýË W" p}ýWÐ WÐ vÐ…œ …ËWýË wJ}M|uý —W¼ WðËW! bOJzWð Í©‘® Í“«d$Uz ∫ÂW¹…œ“Uý Íï?? ,?? ýW½ Æv$…b?ðU½ ÈËW?? ²?? AÐ ∫„…Ë ÆW?? !W??ýË w?½Ëu??³?ðW" Íï¼ WÐ v?ÐU½ Ë ìr|œ w?ðu??Ö ÆÍ ÆÊW³½ULAÐ Æsðd~½ULýW½ Æ UNýW½ 16

15

Rênusî yekgirtuy Kurdî  
Rênusî yekgirtuy Kurdî  

Bedran yekgirtuy Kurdî- Bedran Ehmad Hebib

Advertisement