Page 1

‫ر ‪‬‬ ‫‪ ‬و‬ ‫ر ژه ‪‬‬ ‫ژ‬

‫ر‪"# ‬او‬

‫هو ش‬ ‫رد ن‬

‫ژ‬

‫رد‬


‫ﯾ‬

‫وە‬

‫رەو ﯚ‬

‫ﯾ‬

‫ﯾ‬

‫ن‬

‫رە‬

‫ارە ‪#‬ﯚراو‪#‬ﯚرە !‬ ‫ر وﯾ ن‬ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫رد‬ ‫رۆژھ‬ ‫ژ! !‬ ‫دﯾ رﯾ‬ ‫ا‪ ،‬دەورﯾ ن‬ ‫ھ ن‬ ‫م‬ ‫ﯚ (*) دا ھ ﯾ ‪،‬‬ ‫دە!‪%‬‬ ‫' وری و‬ ‫‪ 0‬و ! دﯾ رە‪ .‬ﯚ ' وەی ژ! ن‬ ‫ی ' م ارا!(دا ‪-1‬ە ر‬ ‫! وەرۆک و و ' را‬ ‫ھو شھ‬ ‫ﯚر‬ ‫رﯾ) ر ‪-‬ﯾ ن م ارا! دا ھ ‪ ،7‬ﯾ‪ % 6‬ن ز ن و‬

‫‪%‬‬ ‫ژﯾ !‬ ‫د! رۆژەﭬ‬‫ا!‪ 3‬دەور‬ ‫ﯾ ‪.‬‬

‫‪،‬‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ ،‬ﯚ‬ ‫‪ ،‬رەوت‪،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ و‬‫ر‪#‬‬

‫ا‬ ‫ھ ن‬ ‫م‬ ‫' ‪ 7‬زۆر ‪ % -‬ر و ‪ 9‬دا ھ ﯾ ‪،‬‬ ‫‪ %#‬وازﯾ ن‬ ‫رد ‪ 8‬ا ‪ ' ،7‬رەزوو و ھ * ‪6‬‬ ‫ژ! !‬ ‫رد‪ ،‬ھ م وەک‬ ‫وە <‪-‬ێ دەدات‪ .‬ژ!‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ; ت‪ ' ،‬وان‬ ‫رەڕای ' م ‪ %#‬وازﯾ‪ ، ! %‬ھ ! ێ <‪ 71-‬و‬ ‫و‬ ‫م و ‪ %#‬ری‬ ‫رەوڕووی ﯚ *?‬ ‫' ‪-‬ان‪ ،‬رۆژا!‬ ‫و‬ ‫ژن‪ ،‬ھ م وەک رد و ھ ‪ >%‬وەک دا!‪ 9%‬وﯾ‬ ‫‪ ! ، 6 #‬وەﯾ و‬ ‫ری ﯾ; ت دە وە‪ .‬ﯚ رەوڕوو و! وە < ڵ ' م‬ ‫ر‬ ‫و ! و‬ ‫‪، 6#‬‬ ‫ەن و ھ ول ەن‬ ‫!‬ ‫!‪ %# C%‬وازە ! ' م‬ ‫و‬ ‫‪B‬‬ ‫ر!‪A‬‬ ‫رد دە ?‬ ‫ﯾ ‪ ، %%‬ژ! !‬ ‫ﯚ‬ ‫ر‪ #‬دا ﯾ‪6‬‬ ‫رﯾ‪ %‬ن ﯚی ھ ‪ .7‬ﯚ رەڕوو و! وە < ڵ ' م ھ‬ ‫‪- %‬د! وە‪ ،‬ھ *‪ ! )! 6‬ن و رە‬ ‫‪ %#‬وازدا ڕﯾ ە ; ت‪.‬‬ ‫!) ر و‬ ‫!‬ ‫رد ‪ 8‬ت و ﯚ ! ‪8‬ﯚی ھ و ت‬ ‫ژ!‬ ‫م و‬

‫ری‬

‫‪ %#‬وازدا‪ ،‬رەوڕووی‬ ‫'‬ ‫ەی ‪ %#‬واز و‬ ‫و ژ! ! د!‪ ، %‬رۆژا!‬ ‫ھﯚی ژ!; و! ‪ ،‬وەک ھ‬ ‫رد‬ ‫ژ!‬ ‫ر !ﯾ ‪ 6# !6‬و‬ ‫ی‬ ‫و ‪E 6‬را! دە وە‪،‬‬ ‫‪- 1 ،‬ی و ‪% %‬‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ‬ ‫‪ B‬ﯾ‬ ‫ژ! ن ﯚ ‪8‬ﯚﯾ ن و ﯚ‬ ‫ت‪ ،‬رە‪ 1‬ر و ڕوا!‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ ،- 1 ، B‬ز ن‪،‬‬ ‫وک‪ % /‬و دا زراوە‪ ' .‬م‬ ‫دە‬ ‫وە‪،‬‬ ‫وک‪ % /‬و ڕاوە‬ ‫دە‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی ر ‪-H‬اوەﯾ ' م ‪B‬‬ ‫‪ G‬ەدات‪.‬‬ ‫دەورو رﯾ ن‬ ‫ﯚ *) ‪8‬ﯚی‬ ‫دار‪ ،‬رە‪ 1‬ر و ‪- 1‬ی ‪J‬ە !‬‫‪ ،7‬رۆژا!‬ ‫‪8‬ﯚڕ ‪ 0‬و ھ رە‬ ‫دﯾ ردەﯾ‬ ‫وەک ﯚ ‪I‬‬ ‫ردە ت‪.‬‬ ‫و ھ‪-%‬ار ‪ %%‬دە‬ ‫دە‬ ‫وە و ردەوا ‪ ' %‬م‬ ‫رھ م دەھ‬ ‫ﯾ !‪%‬ﭭ ر ڵ و ‪ %%6 #‬دا‪،‬‬ ‫ڵ ' م‬ ‫رد و! ‪،‬‬ ‫ھﯚی‬ ‫رد‬ ‫ژ!‬ ‫ر ‪8‬ﯚی ‪ ! % %‬وەﯾ ‪،‬‬ ‫‪!%‬‬ ‫رد و ! و!‬ ‫ە ‪%‬‬ ‫?دە ‪-‬ێ‪.‬‬ ‫ﯚ *? ‪ 9‬و ' زار و‬ ‫رد و‬ ‫دﯾ ی ‪C‬وو وەی ! وەﯾ‬ ‫‪E‬ﯾ ! !‬ ‫‪ 9‬و‬ ‫ﯾ; ‪ ، %%‬ھ ‪9%‬‬ ‫ھﯚی ' م رودۆ‪8‬‬ ‫رد‬ ‫وە‪% ! ،‬ﯚ! ‪C%‬‬ ‫دﯾ‬ ‫دە‬ ‫‪E‬ﯾ ن و !‬ ‫! وەﯾ ھ م‬ ‫ە‬ ‫<‪9‬‬ ‫راو ‪C‬ەوە‪.‬‬ ‫‪ 68‬ﯚ‬ ‫‪6H‬‬ ‫‪ 6#‬و‬ ‫دوو‪ ; L‬و!‬ ‫ھﯚ ر‬ ‫‪ #‬و ! وەی ! وەﯾ‪ %‬ا‪ ،‬دە‬ ‫! دﯾ ر‪.‬‬ ‫ژ! ن ﯚ داھ وﯾ‬ ‫ردی‬ ‫ژ! !‬ ‫دە‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ B‬وە‪ ' .‬ز‬ ‫و ﯾ‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ -%) L‬و!‬ ‫را‬

‫! واﯾ ‪9%‬‬ ‫و‬ ‫ردی وەک ھ‬ ‫ژ! !‬ ‫‪E‬ﯾ‬ ‫م ‪-‬دووە‪.‬‬ ‫ﯾ ‪%6 # ! 6‬‬ ‫<‪1-‬‬ ‫'‬ ‫‪ 7‬و ھ ‪>%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫' ‪ #‬ا !‬

‫ری و‬ ‫‪،‬‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ ‪ ' ،‬وری‪ ،‬ﯚ‬ ‫ار ە و ‪ L‬وارەی ﯾ‬ ‫ا‬ ‫ھ ن‬ ‫رۆژھ ت‬ ‫ﯾ ' م ر ‪J‬ﯾ‪ M‬ی‬ ‫و ﯾ‬ ‫‪ 1‬ر‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ*‬ ‫!ﯾ ‪6# !6‬‬ ‫‪ % %‬ا دەژﯾ‪3‬‬ ‫' م‬ ‫و!‬ ‫ھ ! ێ ‪E‬ﯾ !‬ ‫'‬ ‫ﯚ ژ! ن ! ? !‪%‬‬ ‫'‪6%‬‬ ‫? دەﯾ ﯾ ی ‪N‬‬ ‫‪ ،‬ﯚ ھﯚی‬ ‫دژی ژن و دژی ﯾ ‪ ' 6 # ! 6‬م ‪N‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ﯾ‪ %‬ا ;‪ %‬ر ‪* ،7‬‬ ‫ﯾ‪-‬ﯾ ن ‪-‬اوە‪.‬‬ ‫ودا ژ! ن ھ ‪ 9%‬وەک زڕە روە!‬ ‫ﯾ; ت‬ ‫‪ 1‬رھ !‪ O‬و روا!‪%‬‬ ‫ت‬

‫وە‪ 8 :‬ت‬ ‫ار <ﯚڕە ! دا ‪8‬ﯚی ;‪%‬‬ ‫‪ 8‬ت‪ ،‬ر و ‪ # ! %% E‬و ! وەی ژ! ن دە ? ھ و ت م‬ ‫دژی‬ ‫‪ 8 ،‬ت‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ B‬ی و ‪E 6‬را! ی ﯚ *) ‪ 8 ،‬ت ﯚ داد روەری ﯚ‬ ‫‪ 1‬رھ !‪ O‬و‬ ‫‪E‬ﯾ ن ‪ #‬و ! وەی ! وەﯾ و ھ روەھ ‪8‬‬ ‫ﯾ ‪6# !6‬‬ ‫‬‫) ‪6H‬‬ ‫و‬ ‫! واﯾ‬ ‫را! و دژ ژ! ! ' م ر ‪J‬ﯾ‪. M‬‬ ‫و‬ ‫ت و ‪ 1‬رھ !)‬ ‫و ‪%‬‬ ‫دژی ﯚ ری '‪6%‬‬ ‫م ﯾ‬ ‫‪ %#‬وازﯾ ن ھ ﯾ ‪،‬‬ ‫!‪C%‬‬ ‫‪ %#‬وازا! ‪ ،‬ر ‪-‬د و‬ ‫' م‬ ‫دژی ژ! ا دەوردە< ‪R‬ن‪ .‬ر رە !‬ ‫و ‪ 1‬رھ !)‬ ‫‪B‬‬ ‫! ‪-‬د!‬ ‫ا ‪J‬ی ر رە ! ‪ %# %#‬ھ ﯾ ‪.‬‬‫‪ 0%‬و‬ ‫‪ %#‬واز و‬ ‫ەی ‪8‬‬

‫وە‬

‫دژی‬ ‫ت‬

‫رھ م ھ !(وه‪- -%) # ،‬د!‬ ‫! ‪ ،‬ﯾ‪6‬‬ ‫< ڵ ' م‬

‫و‬

‫ﯚر‬

‫ھو‬

‫ا‬

‫و‬

‫‪2‬‬


‫ر!‪ A‬د!‪ ، % %‬ز ن‪ ،‬ڕا ن و ڕوا!‪%‬‬ ‫! ‪ ،‬دە ? ژ! ن‬ ‫! ' م‬ ‫ر ‪-‬د و ‪C%! %‬‬ ‫ﯚ ) ﯾ‪3 9‬‬ ‫و ز ن و ڕا ! ‪ ،‬ھ ر‬ ‫ﯚ *) دا ەن‪ ' .‬م د!‪% %‬‬ ‫) و ) ی ژن‬ ‫ی ‪،S #‬‬ ‫‪8‬ﯚﯾ ن ﯚ‬ ‫رۆژا! ی ژ! ن و‬ ‫و‬ ‫رە‪ 1‬ر‪ ،‬را ر و ھ *‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وە‪ * ،‬دە‬ ‫ھﯚش و ‪- 1‬دا !‪ %%‬و !‬ ‫'‬ ‫ﯾ‪ %‬ا ‪8‬ﯚی‬ ‫و ﯾ‬ ‫دەو*‬ ‫'‬ ‫!‪%‬‬ ‫و‬ ‫ﯚ *) ‪ .‬ﯚﯾ ش ' م ! ﯾ ‪! 6‬‬ ‫و ' ! ا !‬ ‫ھ‬ ‫و ' ‪ %%L 8‬ن‪ T# ،‬و‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ‬ ‫‪! ،‬ﯚر‬ ‫زا!‪ ' ،76‬ور‪ 1 ،‬رھ !) ‪ C%N‬ﯾ‬ ‫'‬ ‫دەر! ‪ 8‬ت‪* ،‬‬ ‫وﯾ‪ ' ، 6‬دە ‪ %‬ت‪ ، )%! ،‬روەردە و ز ! رۆژا! دا‪ ،‬دەردە وێ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ا ‪8 ، %‬ﯚ‬ ‫رگ‪ ،‬ڕوا!‪ 3%‬ﯚ ش و‬ ‫ﯾ ‪ %%6 # ! 6‬وە‬ ‫‬‫'ﯚر< !‪ 0%‬و زﯾ ووی‬ ‫ﯾ ە! ﯾ‪%‬‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ‬ ‫‪ 9‬ی داد روەری و ﯾ ‪! 6‬‬ ‫' و‬ ‫زﯾ ! ‪ #‬و ! وەی ژ! ن و دا ‪R‬ﯾ‬ ‫ھ و ‪ 0‬ﯚ ‪- %#‬د! وەی ' م دوو رەھ ! ە‬ ‫ھ ﯾ ‪RM ' .‬ۆ ھ ر‬ ‫داد روەری‬ ‫ﯚﯾ دە ? ﯚ < ﯾ‪3 9‬‬ ‫واو دە ‪ 8 .7‬ت ﯚ ﯾ ‪6 # ! 6‬‬ ‫ﯾ ‪ ! %%‬دﯾ‬ ‫‪ 9‬ﯚ‬ ‫! ز‬ ‫و‬ ‫‪7‬وھ‬ ‫ە !‬ ‫و‬ ‫ھ‬ ‫ﯾ‬ ‫ری ﯚ‬ ‫دژ‬ ‫ی‪8‬‬ ‫'‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ‬ ‫‪ %# %‬ر‪.? V ،‬‬ ‫دە‬ ‫ردﯾ‪%‬‬ ‫و ھ ‪C‬ە ‪%% %‬‬ ‫‪ #‬و ! وەی ! واﯾ‬ ‫رە‬ ‫ی‬ ‫' را‬ ‫ت وە‪ .‬رەھ ! ە ‪1‬‬ ‫را! ی ‪N‬‬ ‫دا ‪I‬ﯚ‬ ‫< ڵ دەو* ت و ‪%‬‬ ‫!‬ ‫زڕی و روو‬ ‫را وە‪ ،‬زۆر‬ ‫‪ < ' 6 #‬ر ' وڕﯾ‪9‬‬ ‫! دﯾ‬ ‫وﯾ‪6‬‬ ‫; ری ‪8‬‬ ‫‪ 6 #‬ﯾ ن ! دﯾ ر وە‪ ،‬ﯾ ن و ﯚ ژ ‪-‬‬

‫ن‪ ،‬رەڕوو و! وە و ر رە !‬ ‫!ﯾ ‪!6‬‬ ‫!‬ ‫‪B‬‬ ‫و‬ ‫رھ !)‬ ‫وە‪ .‬م رەو دا‪ 9 ،‬ی ﯾ ‪! 6‬‬ ‫‪.‬‬

‫و‬

‫زا*‬

‫‪%‬‬ ‫!‬ ‫و‬ ‫ری ‪ %‬وا! و ' !‪A‬‬ ‫‪ B‬ی و ‪E 6‬را! ‪،‬‬ ‫< ڵ‬ ‫ژ! ن ﯚ ر رە !‬ ‫‪0‬‬ ‫و‬ ‫ھ‬ ‫داد روەر و د ‪M‬ﯚ ‪-‬ات‪ ،‬دە ? ر‬ ‫وی ﯚ *) ﯾ‬ ‫و ﯚ ‪ 8‬ت‬ ‫ﯚ ری '‪6%‬‬ ‫ر‪ ! #‬و‬ ‫! وەی ‪8‬ﯚﯾ ن ‪ 3‬م ھ‬ ‫ن‪ .‬ژ! ن دە ? ‪ 8‬وە! ‪8‬‬ ‫ھ وڵ ەن ) و دەوری ‪8‬ﯚﯾ ن ھ ‪- C‬‬ ‫رەو‬ ‫ش دە ? ژ! ن‬ ‫ە ‪ . ! %%‬ﯚ ' م‬ ‫ھﯚ رە ! ' م‬ ‫‪- %‬د! وە و ﯚ و! ‪8‬ﯚﯾ ن ھ ?‬ ‫ار ‪ .3‬ژ! ن ' < ر ‪ ! %‬وێ <ﯚڕا! ‪ 0‬م رودۆ‪ 8‬دا ‪ ،3 0‬دە ? ‪C‬ا!‪3‬‬ ‫رھ ‪ ! B‬زا!‪ %‬رﯾ ا ‪! E‬‬ ‫‪- 1‬ی‪،‬‬ ‫ر م ﯚ*‬ ‫ھ ﯾ و‬ ‫‪ -%) L‬وه‪ ،‬چ ر ‪-‬د‬ ‫ری ھ * اوە‪ ،‬ﯚن‬ ‫' م رودۆ‪ (8‬ﯚن‬ ‫دە ‪ 7‬ھ ‪- C‬‬ ‫وه‪ .‬زا!‪ %‬ری‪E? ،‬ﯾ ن !‪ %%‬و زا!‪ %‬ری زاڵ زۆر ‪ #‬ران دە‬ ‫ڕاوە‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ و ﯚ‬ ‫ﯾ‬ ‫ژ! ن دەدات‪.‬‬ ‫ە‬ ‫دە ت و ڕەواﯾ‬ ‫دﯾ‬

‫وەﯾ‬

‫ر‬

‫وﯾ‬

‫' ودا ھ ‪ ،7‬دە ?‬ ‫‪ #‬و ! وەی ! وەﯾ و ! وەرۆ‬ ‫رەو‬ ‫رە ‪ %%‬ن‬ ‫ﯚ ' وەی ژ! ن ‪ ! %‬وێ دەور‬ ‫' زادی و ﯾ ‪ 6 # ! 6‬ھ ‪ .7‬ژ! ن ! ?‬ ‫! ‪%‬ﯚ! ‪C%‬م و‬ ‫ف‪،‬‬ ‫ت‪،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫! وەی ‪8‬ﯚﯾ ن‬ ‫‪8‬‬ ‫ت و ‪E‬‬ ‫‪%‬‬ ‫و‬ ‫ﯚ و!‬ ‫رە وە ‪ #‬ەر ‪-‬اوە‪ .‬وا‬ ‫ت ھ ر‬ ‫‪%‬‬ ‫ن‬ ‫' وە ‪ 1‬را ﯚش‬ ‫‪ %‬و ‪E‬را! ﯾ ‪ B .‬ی ری ‪%‬‬ ‫‪ ،‬ﯚ و!‬ ‫‪ C%N‬ﯾ‬ ‫و‬ ‫! وەﯾ ‪ % ،‬ﯾ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫و ‪ %#‬وازﯾ‪ ! ! %‬و‪8‬ﯚﯾ وە‪ ،‬رز< ری ‪ 6 #‬و‬ ‫ھ‬ ‫‪ #‬و ! وەی ردﯾ ا‪،‬‬ ‫و ر ‪-H‬اوەﯾ ' ‪ M‬و ‪E 6‬را! ﯾ ‪.‬‬ ‫ﯾ ‪!6‬‬ ‫‪ .‬ھ ر ﯚﯾ ‪-‬‬ ‫رز< ری ! وەﯾ ﯾ ن ‪ %‬ﯾ‬ ‫اوە وە‬‫ﯾ ‪ ! 6‬ژن و ‪ %‬و ھ ‪9%‬‬ ‫وە‪،‬‬ ‫دﯾ‬ ‫‪E‬ﯾ‬ ‫و ‪ %#‬ی ' م ‪C‬وو وا! و‬ ‫رە‬ ‫‬‫دە<‪ M‬ن ﯚ‬ ‫وە‬ ‫‪E‬ﯾ‬ ‫‪، 6#‬‬ ‫‪ %‬وی ‪8‬ﯚی‬ ‫!‪ O‬و ﯾ ‪8‬‬ ‫' م ڕ ‪-H‬اوا! دا‪ ،‬ھ ر<‪C%‬‬ ‫و ' !‪! A‬‬ ‫‪ ! E‬ی ژ! ن‬ ‫اری‬ ‫ری ‪ %‬وا!( دەزا!?‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‪%‬‬ ‫و‬ ‫<‪-‬ﯾ ) ' م ‪ ) 9‬ا! دە< ڕ وە ﯚ ) ﯾ‪9‬‬ ‫دراوە‪ .‬ھﯚﯾ‬ ‫‪3‬‬ ‫' !‪ ! A‬وەﯾ‪ %‬ن‪،‬‬ ‫و < ﯾ‪3 9‬‬ ‫روەری ! وەﯾ‬ ‫' < ر‬ ‫' وەش دە ? ) ‪-‬ێ‬ ‫و رز< ری‬ ‫روەری ! وەﯾ‬ ‫م ! ? ' وە ‪ 1‬را ﯚش ‪7 -‬‬ ‫رد‪،‬‬ ‫ژ! !‬ ‫رە ‪! %%‬‬ ‫' !‪A‬‬ ‫ﯾ ‪ ! ! 6‬ان ژ! ن و‬ ‫ر ‪ 3%! 0‬ﯚ رز< ری ژ! ن‪ .‬ھ ر ﯚﯾ دە ? وﯾ‪6‬‬ ‫‪8‬ﯚﯾ ا دە‬ ‫‪8 ،‬ﯚی‬ ‫‪ %‬ﯾ‬ ‫! وەرۆ ‪ %‬ن د ‪M‬ﯚ ‪-‬ا ‪ - 0%‬و رادﯾ ڵ ‪ 9 .3 - -‬ی‬ ‫م‬ ‫‪ 3‬و‬‫!‬ ‫‪ %‬وان‪ ' ،‬و ی ' م ‪8‬‬ ‫و‬ ‫م ر‪-‬‬ ‫و ‪E‬ﯾ ک ژ! ن دە<‪ -‬وە‪،‬‬ ‫ھ‬ ‫و‪8‬ﯚ و ر‬ ‫! را‬ ‫زﯾ ن و ' !‪A‬‬ ‫!ﯾ ‪ < ' !6‬ر‬ ‫‪ %‬و و ژ! وە‪.‬‬ ‫ﯚ *)‬ ‫و' ! ا !‬ ‫! ھ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪ 8‬ت ﯚ وەدﯾ‪ ! B‬ﯾ ‪ ! 6‬دە ?‬ ‫' ر‬ ‫دﯾ ر ‪-‬‬ ‫و ! وەﯾ‪ %‬ا ! ون و !‪ 3%‬و ﯚ ' وەی ا!‪ 3‬دەور‬ ‫دەرەوەی ‪ #‬و ! وەی ‪ %‬ﯾ‬ ‫رد‬ ‫دﯾ رە ژ! !‬ ‫‪ %‬ن زﯾ ‪-‬‬ ‫ ‪R‬وات‪ ،‬دە ‪ 7‬دە‬‫ن‪ .‬ﯚ ' وەی ‪ 6L‬ﯾ ن‬ ‫و رﯾ) ر ‪-‬ﯾ ن ھ ‪ ،7‬دە ? ‪8‬ﯚﯾ ن ھ ‪- C‬‬ ‫وی ' م ' !‪ ! A‬دا‪ ،‬ھ و* ان ﯚ ‪8‬ﯚر ‪8 ،3 6H‬ﯚ روەردە ‪-‬دن‪C! ،‬ﯾ ; و! وە و ھ و‪- 1‬ی و ‪E‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ھ و ش دە ا!?‬ ‫ﯚر‬ ‫ر ‪.7‬‬ ‫ر!‪ A‬زﯾ ‪-‬ﯾ ن‬ ‫دە ?‬ ‫رە ‪! %%‬‬ ‫‪ 3‬و' ر‬ ‫ھو ش‬ ‫رد‪.‬‬ ‫و ھ و‪- 1‬ی ژ! !‬ ‫ر ر ‪ 7 0‬ﯚ ھ و ری‪E ،‬‬ ‫ﯚﯾ و‬ ‫' م‬ ‫ﯚ ‪# $%‬ﯚر "‬

‫‪3‬‬

‫و‬

‫ھو‬

‫ﯚر‬

‫ش؟‬

‫ھو‬

‫ا‬


‫م زۆر ی ھ رە زۆری ' م‬ ‫دەرەوەی و ت‪ 8 ،‬وە! دەﯾ ن ڕ ‪-H‬اوەی ‪#‬ﯚراو‪#‬ﯚرن‬ ‫! وەوە و‬ ‫رد‪،‬‬ ‫ژ! !‬ ‫‪8‬ﯚﯾ ن‬ ‫رە‬ ‫‬‫روو! ﯾ ‪ H%! 6‬ازی !‪ 3%‬ﯾ ن ‪ 8‬د ' م ' ‪ #‬اﯾ‬ ‫ڕ ‪-H‬اوا! ‪ 8 ،‬وە! ' ‪ #‬اﯾ‬ ‫‪ #‬دی‬ ‫‪-1‬ە زۆری ﯚ * و ر ‪-H‬اوەی ‪#‬ﯚراو‪#‬ﯚری ژ! ن‪ ،‬ھ و*‬ ‫رەڕای و! ژ رەﯾ‬ ‫<‪9‬‬ ‫! زا!‪.3‬‬ ‫ھ و ش ! دراوە‪.‬‬ ‫ﯚر‬ ‫' ‪ #‬او‬ ‫و ھ و ش ﯚ < * ‪-‬دن و داڕ‬ ‫‪ ' ،‬وری‪،‬‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ ،‬ﯚ‬ ‫‪ %9‬ی ‪ %#‬وازی ‪%‬‬ ‫ە ‪ 7‬و ﯾ کوﯾ‪ 3%! 76‬و ‪ 8‬وە!‬ ‫ﯾ‬ ‫رد‪-< ،‬و‬ ‫ژ! !‬ ‫وی ' م‬ ‫م ھ‬ ‫رژەوە! ی‪ ،‬وﯾ‪ % 8 ،76‬و دا‪ 8‬ازی ‪ %#‬وازن‪.‬‬ ‫و ‪ %‬ﯾ ‪ 3%‬و ھ ر ﯚﯾ ش ‪ 8‬وە!‬ ‫' ﯾ‪%‬‬ ‫ھو ش ﯚ ﯾ ‪ 6# !6‬و‬ ‫‪8‬‬ ‫و ‪%‬ن‬ ‫‪ %6 #‬ا دە! * ‪ 3‬و ھ‬ ‫ژ ‪ ' -‬زاری‬ ‫‪E‬ﯾ ! !‬ ‫رە ‪ %‬ا ھ ودە!)‪ :3‬ﯚ *) ی‬ ‫م ' ‪ 7‬دوو ‪* 8‬‬ ‫ود دە ن‪ .‬ژ! ن ‪!E‬‬ ‫داد روەرا! ‪-‬‬ ‫ﯚ *) ﯾ‬ ‫دژ‬ ‫! ﯾ ‪ ! 6‬و ' م ! ﯾ ‪ ! 6‬ﯾ دە ? ‪8‬‬ ‫ژن و ‪ %‬وەوە‪ ،‬ﯚ *) ﯾ‬ ‫روا!) ی ‪! 1‬‬ ‫'‪M‬‬ ‫در ‪.7‬‬‫ژ! ن‬ ‫ﯚر ‪0‬‬ ‫ژ! ن ھ ﯾ ‪.‬‬ ‫ھو‬ ‫ﯚڕ‬ ‫و ' م ' !‪ A‬دا‪ ،‬ﯾ‪76‬‬ ‫و‬ ‫ﯚ ' م‬ ‫ا‬ ‫‪8‬ﯚﯾ !‬ ‫دەوری ﯚ ; وە و ﯚ *? وﯾ‪ 76‬و دا‪ 8‬ازی ھ و‬ ‫و ‪ %#‬وازﯾ‪ %! %‬ن‪،‬‬ ‫رەڕای ھ‬ ‫ا!‪3‬‬ ‫ا!? دە ‪ 7 0 V‬ﯚ ﯚ ‪-‬د! وەی ھ‪C%‬ە ن و ﯚ ‪- -%) #‬د! ' ‪ #‬ا ! ژ! ن و‬ ‫ﯚر ‪0‬‬ ‫;‪ %‬وە‪.‬‬ ‫‪ ،‬وا! ﯾ‬ ‫ھو‬ ‫ﯚر‬ ‫و ! وەﯾ‪ %‬ا‪ .‬دﯾ رە ' م‬ ‫رۆژەﭬ ‪ #‬و ! وەی ‪ %‬ﯾ‬ ‫رد‬ ‫‪! 6% %M 1‬‬ ‫‪L‬ﯚ! خ و ‪ L‬وارەی‬ ‫ژ! ن‬ ‫‪7‬‬ ‫زۆر ! ێ ! ‪ 7‬و ھ *)‪-‬ی ھ ن ‪ 8‬ون‪ ' ،‬رەزوو و وﯾ‪! 6‬‬ ‫! وەرۆ ا‬ ‫‪ %#‬وازدا ‪ % 8‬ن ﯚ ‪-‬دووە و ھ و*‪ %‬ن ﯚ وەدﯾ‪ ! B‬داوە‪.‬‬ ‫رۆژھ‬ ‫وی ' ە ژ! !‬ ‫ھ‬ ‫رەوە‪ ' ،‬م < * ﯾ ڕووی‬ ‫' و وﯾ‪ 76‬و ' !‪ ! A‬ی‬ ‫ر و<‪-‬‬ ‫ﯚ *) ﯾ‬ ‫‪ 8‬و!‬ ‫دە* ‪3‬؛ ' ە‬ ‫ە‬ ‫مو‬ ‫!‬ ‫! ؛' ە‬ ‫رد‬ ‫داد روەر‪ ،‬ﯾ ‪ 6‬ن و دوور‬ ‫‪ 9‬ی‬ ‫‪ 9‬ی ﯾ ‪!6‬‬ ‫ردە‬ ‫' ە ‪ %‬وا!‬ ‫ڕووی‬ ‫ھ واردن دە ‪' .3 %‬‬ ‫زە ‪-‬وزە!‪ O‬و دوور‬ ‫رووی‬ ‫ن‪' .‬‬ ‫ﯚ‬ ‫! ژ! ن‪8 ،‬‬ ‫ن‬ ‫د!‪ %‬ا ' دەن‬‫وی رە‬ ‫ﯚ *) و ‪8‬ﯚ ن دەزا!‪ 3‬و‬ ‫' ![ و ‪ 9‬ی‬ ‫‪0‬‬ ‫دژی ! ﯾ ‪6 # ! 6‬‬ ‫‪ 8‬ت‬ ‫ردا! ﯾ‬ ‫و ' و ‪ %‬و و ژ!( ‪6% %M 1‬‬ ‫ھ‬ ‫‪8‬ﯚﯾ ن دەزا!‪.3‬‬ ‫وەرۆ‬

‫‪# $%‬ﯚر "‬

‫ھو ش‬

‫<‪9‬‬ ‫ﯚر‬ ‫ﯚﯾ ک ‪ 7‬ﯚ ھ و ری ‪E‬ﯾ ! ‪ %#‬وازە ن‪ ،‬دە ?‬ ‫ھ و ش ﯚ ' وەی ا!?‬ ‫ﯚر‬ ‫ر م‪8‬ڵ‬ ‫ن ‪ %‬ن دەوێ؟‬ ‫رد‬ ‫ردی رۆژھ‬ ‫‪8‬ﯚی‪ .‬ژ! !‬ ‫ﯚ *? ‪ * 8‬ھ و ش )‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز! ﯾ و‬ ‫‪9‬‬ ‫! ‪9< * 8‬‬ ‫و ‪- 1‬ﯾ‪ %‬ن ﯾ ک )‪-‬ن؟ داڕ‬ ‫رەرای ‪ %#‬وازی ‪%‬‬ ‫دە ا!‪،3‬‬ ‫ڕە ‪ %%‬ن‪ < ' ،‬ر ﯾ ک‪- 1‬ﯾ> ! ‪ ' ،3‬وا زۆر ‪0‬‬ ‫ر‪*8‬‬ ‫زۆر ی ھ رە زۆری ژ! ن‬ ‫ڕوا* ت وا ە ?‬ ‫دەوری ' م ‪1-< . ! 8‬‬ ‫دە ‪ H9 7‬ری ﯚ ﯚ و! وە و ﯾ )‪ -‬وﯾ ﯾ‬ ‫رە‬ ‫!‪C‬ﯾ‪1-< .3 0‬‬ ‫‪ ML‬و <‪-‬وو ‪.‬‬ ‫!‬ ‫ر‬ ‫رژەوە! ﯾ‪%‬‬ ‫‪8‬ﯚدوور‪ 68‬وەﯾ‬ ‫رە‬ ‫ﯾ‪! 76‬‬ ‫ھو ش‬ ‫ﯚر‬ ‫‪R‬ۆدا‪ ! ،‬وەرۆ‬ ‫ﯚ *) ی ' ﯾ ەدا‪ .7 ،‬ﯚ ! و ‪ %‬وەی‬ ‫دا زرا! !‬ ‫دﯾ ر ‪ M! .7‬و! ﯚ دە ‪- V‬دن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%‬‬ ‫! و ر! ی زۆر‬ ‫وﯾ‪ 76‬و داوا رﯾ‪ %‬ن ھ ر ' ‪6‬‬ ‫ھ ن‬ ‫و ڕ و‬ ‫! ! وەﯾ‪ %‬ا ﯚ *? ﯾ‪! M‬‬ ‫(ﯾ‪( ! M‬ی (!‬ ‫! وەرۆ‬ ‫ن ‪ .3 0‬ﯚ و‬ ‫رد‬ ‫‪E‬ﯾ ن ! وە ﯾ )‪ -‬ە ! وە‬ ‫* ‪١٩٧٩‬‬ ‫رە ‪! %%‬‬ ‫ر ‪1‬‬ ‫‪ ;g‬و! وە‬ ‫‪ 7‬ﯚ < )ﯚ و‬

‫‪E‬ﯾ ! و <‪ -) 9‬ﯚ‬ ‫ھ‬ ‫ەی ر! ﯾ‬ ‫ت‬ ‫ی ‪- 1‬ی و‬ ‫' را‬ ‫ھ و ش <‪-‬ﯾ ‪ ' O‬وەﯾ‬ ‫ﯚر‬ ‫?‬ ‫م !‪.3%‬‬ ‫ھو ش‬ ‫ﯚر‬ ‫و داڕ‬ ‫'‬ ‫ی ‪C%N‬ب و ر ‪-H‬اوە ‪ %#‬وازە ! ا و!‪ %‬ن ھ ﯾ ‪.‬‬ ‫ردی رۆژھ‬ ‫! ژ! !‬ ‫ی وﯾ‪6‬‬ ‫دە ا!‪3‬‬ ‫و ‪-‬د! ھ( و ( ( ھ( وارد! ‪ 0‬دژی ژ! ن ـ ‪ CEDAW‬ـ‬ ‫ار ەﯾ ک‬ ‫رەڕای ھ ! ێ <‪ ،71-‬دە ا!?‬ ‫اوە‪،‬‬‫ھ و ش‪.‬‬ ‫ﯚر‬ ‫ژ! ن و‬

‫ﯚر‬ ‫' م‬ ‫دﯾ دا وە داﯾ‬ ‫!‬ ‫ﯚرم و ر!‬ ‫< ڵ‬ ‫ﯚر‬ ‫' م‬ ‫‪ %#‬وازﯾ‪%‬‬ ‫ێ ;‬‫ﯚ! ‪%%! ! -‬‬ ‫ھ *)‪-‬ی ' و ‪* 8‬‬ ‫ﯚر‬ ‫داھ و دا! ‪J‬راوە‪ ' .‬م‬ ‫ر! ﯾ ک‪ ،‬ﯚ ‪N‬‬ ‫ن‪ ،‬ﯾ ن دەو* ت و‬ ‫‪C%N‬‬ ‫ر وەی ڕووی‬ ‫ﯚر‬ ‫داھ و‪ ' .‬م‬ ‫‪ 6‬زی ‪N‬‬ ‫ر! ی‬ ‫‪! *8‬‬ ‫ار ە و‬ ‫دا! !‬ ‫ﯚر‬ ‫' م‬ ‫' ‪RM‬ۆ ﯾ ‪A! ' .‬‬ ‫ژ! ن و رودۆ‪8‬‬ ‫داھ و ‪ ،7‬ڕووی‬ ‫دەو*‬ ‫! ان ژ! !‬ ‫ھو ش‬ ‫ر ھ ! ێ ‪ h%6 -‬و ' ![ و ھ روەھ ) ﯾ‪9‬‬ ‫‪ ;8‬و! وە‬ ‫ﯚ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯚ*‬ ‫! ا‪.‬‬ ‫رد‬ ‫ردی رۆژھ‬ ‫‪# $%‬ﯚرم‬

‫و‬

‫ﯚر‬

‫ھو‬

‫ا‬

‫‪4‬‬


‫وەک‬

‫رە ﯾ ک <‪-‬ﯾ )‬

‫‪ .١‬ﯾ ‪! 6‬‬ ‫ارە !‬

‫! ‪*8‬‬

‫ر' م‬

‫‪ ، 6 #‬وا ﯾ ‪%! 6‬‬ ‫ﯚ *) ‪ ،‬ﯾ‬ ‫ر ‪-H‬اوەﯾ‬

‫‪ ;8‬و! وەﯾ ک‬

‫‪%‬‬ ‫دا! ن‪،‬‬

‫‪ ،‬ﯚ‬ ‫‪%‬‬

‫' ڕا‪:‬‬

‫‪ ' ،‬ورﯾ و ﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫روەردە و ھ روەھ‬

‫ژن و ‪ %‬و‬ ‫' وری‪.‬‬

‫ﯾ‬ ‫‪%‬‬

‫ھ‬

‫و‬

‫!ی‬ ‫رو ری ﯚ *) دا !‪ ' * ، %%‬م ‪1‬‬ ‫اری‬ ‫!‪ 1 %‬دە!) ان و‬ ‫‪ .٢‬ﯾ ‪6 # ! 6‬‬ ‫رو ری ﯚ *) دا دە ‪.3 %‬‬ ‫راو ‪C‬ی‬ ‫ودا ژ! ن دەور‬ ‫وەی ڕوا!) و ﯚ و!‬ ‫دوو رەداڕ‬ ‫ﯾ ‪ ،‬روەردە‪،‬‬ ‫ر و ' وری‪ M 6% ،‬ﯾ‬ ‫‪M 6%‬‬ ‫'‬ ‫ﯾ; ت‬ ‫ﯚﯾ دە ? ' م ﯾ ‪%%! 6‬‬ ‫‪ ! %%‬ا رە و ‪-‬در ‪.7‬‬ ‫' ‪1 7‬‬ ‫‪C 8‬ان و ھ روەھ‬ ‫‪!6‬‬

‫‪ .٣‬ﯾ‬ ‫داڕ‬ ‫و ‪E‬‬

‫داڕ‬ ‫!‪%‬‬ ‫و داڕ‬ ‫ﯾ‬ ‫ژ! ن ھ‬

‫!‬ ‫وەی‬ ‫و ارە ! ا‬

‫ﯾ‬ ‫! یﯾ‬ ‫ر ‪-H‬اوەﯾ‪%‬‬ ‫ر ‪.7‬‬

‫‪ !0‬ﯾ ت‪ .‬ﯚ !‪C‬ﯾ ; و! وە م '‬ ‫ﯚ *) و دا زراوە ! ‪' ،‬‬ ‫!‬

‫‪L‬‬ ‫ھ‬

‫داڕ‬ ‫‪ #‬و ! وەی ! وەﯾ دە ?‬ ‫‪0‬‬ ‫‪C .٤‬وو وەی ژ! ن وەک‬ ‫! ا دەوری ﯾ ‪! 6‬‬ ‫' ﯾ ەی رد‬ ‫‪ #‬و ! وەی ! وەﯾ و ‪N‬‬ ‫ژ! ن دەور‬ ‫ر ‪-H‬اوە !‬ ‫' وە ر ‪7‬‬ ‫' ‪ 6‬وە ھ و*‬ ‫دە ? ھ ر‬ ‫دە!‪ ! %%‬ا ) ‪R‬ن و و وەک‬ ‫و‬ ‫رۆژەڤ و ر! ی ‪ % %‬ھ ‪C‬ە ‪%‬‬ ‫ار ‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪%‬‬ ‫ر ‪8‬ﯚ ‪-‬‬ ‫رە‪ 1‬رﯾ ن < * ا ! ‪ .7 -‬ژ! ن دە ?‬ ‫ﯚی ‪C%N‬ب و ‪E‬ﯾ ! ! دﯾ ‪.‬‬

‫!‪ ، A‬ﯾ‪6‬‬ ‫! ری ﯚ‬

‫و ‪R‬ای‬ ‫اری‬

‫'‪ 6‬ی‬ ‫وارە و ! وەرۆ‬ ‫ش‬ ‫‪ .7‬ﯚ ' م‬ ‫داڕ‬ ‫رە ‪- %‬‬ ‫ﯚی ' م ر ‪-H‬اوا!‬ ‫و '‪ A%‬زە ! دەن ;‬

‫ھ ‪.7‬‬ ‫‪% %‬‬ ‫ت و ری‬ ‫‪%‬‬ ‫! ێ و دوو رەﯾ ن‬ ‫! وەﯾ‬ ‫‪ .٥‬ژ! ن دە ? ڕوا!‪ 3%‬و ‪8‬‬ ‫ت‪ ،‬ز ن و ﯾ; ‪ ! M‬ﯾ‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ت و ھ م ! وەرۆ‬ ‫ەی ‪%‬‬ ‫‪ %‬و ‪E‬ردا‪ ،‬ھ م‬ ‫ﯚ *) ﯾ‬ ‫راو ‪C‬ەوە‪ .‬ژ! ن‬ ‫‪ 7‬ﯾ ن ' وان دە‪8‬‬ ‫ر ژ! ! ا دە‬ ‫! ﯾ ن ‪8‬ﯚی‬ ‫ھ‬ ‫‪ %‬وا! ی ھ(ﯾ(‬ ‫‪ ،‬ڕ ‪ H‬ری‬ ‫‪%‬‬ ‫ت‪8 ،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫دﯾ‬ ‫دۆزﯾ وەی ) ﯾ‪9‬‬ ‫وە ھ و*‬ ‫دە ? ﯾ‬ ‫ر ‪8‬ﯚی ‪- 1‬ﯾ ‪ 8‬دی‬ ‫وەدا‪ ،‬ری‬ ‫<‪-‬ﯾ ‪ O‬م‬ ‫ت ەن‪ ' .‬ر‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ 7 %‬و ! وەرۆ‬ ‫‪ %‬ن ‪-‬ا‪.‬‬ ‫رەوە‬ ‫و ' و ارا! دا‬ ‫ھ‬ ‫ژ! !‬ ‫‪ .٦‬ﯚ ‪ ' ! B %‬م <ﯚڕا! رﯾ‪ ، ! %‬ﯚ دا ‪- %‬د! ' م ‪ ! 1‬و دە‬ ‫ۆزر وە و دا زراوەی‬ ‫ﯾ;‬ ‫دە ? ﯚ *? ‪C%! %‬‬ ‫ا!?‬ ‫ﯾ ھ ‪7‬‬ ‫یﯾ‬ ‫ر ‪8‬ﯚی‬ ‫دا زراوەﯾ‬ ‫ی ﯾ ‪ %6 # ! 6‬ا ت‪.‬‬ ‫ڕووی ' را‬ ‫‪)*+‬‬

‫ن ‪# $%‬ﯚر "‬

‫رە‬

‫دەوەدا‪،‬‬‫ر ‪-‬دن و ‪ ) #‬ﯾ ! !‪ %‬ن‬ ‫;‪ B‬رێ‪ .‬ھ روەھ دە ?‬ ‫ﯾ; ‪ %%‬ن ﯚ‬ ‫‪R‬ﯾ رە ن‬ ‫وەد ‪-‬ی ‪R‬ﯾ رە ن و ! وەرۆ‬

‫ھو ش‬

‫رەش‪،‬‬

‫ ‪ ' .3‬م‬‫‪E‬ﯾ ! دا < *‬ ‫ھ‬ ‫ەی ر! ﯾ‬ ‫داھ ودا‬ ‫' م وﯾ‪ ! 6‬دە ‪-‬ێ و دە ?‬ ‫ﯾ‪6‬‬ ‫ﯾ ‪ ' ،‬وری و '‪ %‬ارﯾ ا‪ ' .‬م رە ھ روەھ‬ ‫ارە ‪ %#‬وازە ! ﯾ‬ ‫‪V6‬ﯚڕە‬ ‫‪! * 8‬‬ ‫' ر‬ ‫ڕ‬ ‫' و‬ ‫' ‪RM‬ۆدا‪ ،‬رە!);? ‪ 9‬ﯾ‬ ‫‪%‬‬ ‫دﯾ‪ 6‬ر‬ ‫'‬ ‫زا!‪ %‬ری و ھ ‪ %‬ری ‪ #‬ەری ھ ﯾ ‪.‬‬ ‫‪ %#‬واز م ‪ ! 8‬ی ‪ 8‬ارەوە ھ ﯾ ‪:‬‬ ‫) ﯾ‪9‬‬ ‫را ‪ %‬ا زﯾ ‪ -‬ە! ی‬ ‫' ڕادا ! ‪9 .7‬‬ ‫' م‪! 8‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬

‫) ﯾ‪9‬‬ ‫!‪C%‬‬

‫دەرک و ‪-%61‬ی ‪ %#‬واز‬ ‫رە ن‬ ‫رە‬

‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬

‫ھﯚ ر‪ ،‬ر ‪-‬د و‬ ‫‪ %#‬واز‬ ‫< ڵ' م‬ ‫ر رە !‬ ‫!‬

‫<‪-‬ﯾ )‬

‫!‬

‫وﯾ‪6‬‬

‫ن و ! وەرۆ‬

‫ان و ' و وﯾ‪ %‬ت دان )‪(priority‬‬

‫ھ *;‪J‬اردن ﯾ ن ڕادەی وە‪ 1‬داری‬ ‫ﯚ!‪%%‬‬

‫‪C%! %‬‬ ‫! دا‬

‫ھ *‪ ! )! 6‬ن و‬

‫م وﯾ‪! 6‬‬

‫راوردی‬

‫م‬

‫دژی ژ! ن و‬

‫' و وﯾ‪! 6‬‬

‫ﯚ!‪%%‬‬

‫و ھ روەھ '‬

‫م وﯾ‪! 6‬‬

‫ر!‬

‫‪8،‬‬

‫را!; ر ‪ % 8‬و ' رەزووی ڕ ‪-H‬اوە‬

‫‪ ) ،3‬و دەوری ژ! ن‬

‫رە!) ری و‬

‫‪%‬‬

‫تو‬

‫تو‬ ‫‪%‬‬

‫رادﯾ *‪%%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%%‬‬

‫رۆژا! دا‬ ‫! ا‬

‫‪ #‬و‪ !E‬وەی !‬

‫وەﯾ‪ %‬ا‬

‫دروو ‪M‬‬ ‫'‬ ‫ن‬ ‫ا دژوار دە ت‪ 8 ،‬دی وﯾ‪6‬‬ ‫ر ‪ ' ،‬وەی ﯚ و! وە و ھ و ری ژ! ن < ڵ ﯾ‬ ‫‪ 8‬دی ژ! ن و وﯾ‪ ! 6‬و ھ روەھ ڕادەی رە ‪ 3 6H9‬و‬ ‫) ﯾ‪9‬‬ ‫ﯚ!‪%%‬‬ ‫<‪ ! %% 9‬ا !‪* ،3%‬‬ ‫و ‪E‬ﯾ ک دە ?‪،‬‬ ‫را!; ر رژەوە! ﯾ‪ ! %‬دﯾ دا‪ .‬ﯚﯾ ھ و* ھ‬ ‫م وﯾ‪! 6‬‬ ‫' و وﯾ‪ %‬ا! ژ! !‬

‫‪5‬‬

‫و‬

‫ﯚر‬

‫ھو‬

‫ا‬


‫‪E‬ﯾ‬ ‫دﯾ‬ ‫)‬ ‫'و‬

‫وە ﯚ ‪- E‬د! '‬ ‫وە‪ ،‬ﯚ دا!‪9%‬‬ ‫ن ‪ 9‬ودر ‪J‬ی‬ ‫‪-‬د! ' ز و!‬

‫‪E‬ﯾ‬ ‫ھ و ری و ھ و‪- 1‬ی ژ! ن دژوار دە ت و‬ ‫م < رە ‪- 1‬ی و ‪ x‬وﯾ‪7 ! %‬‬ ‫رە ن ‪ ' .7‬م رە‬ ‫‪ 9‬و <‪ 71-‬و رە‬ ‫ﯚ *‬ ‫‪ ،3‬ھ و‪- 1‬ی و ھ *‪! ! )! 6‬‬ ‫‪9 * B‬ن و‬ ‫و ‪E‬ﯾ ک دە‪ 8‬ازێ‪ ' .‬م رە ھ و ت‬ ‫ھ‬ ‫زۆر‬ ‫و د* ‪-‬ەوا!‪%%‬‬ ‫ﯾ‪. 6‬‬ ‫و ‪ ! E‬ژ!‬ ‫ﯚﯾ ھ‬

‫داوا ری‬

‫‪ - %I 8‬و و‬ ‫)‪-%‬ﯾ‪%‬‬ ‫وی '‬ ‫‪C‬وو وەی ! وەﯾ‬ ‫' م ‪ #‬و ! وەﯾ‬ ‫ﯚ ! وە‪ .‬ﯚ ' وەی ھﯚ رە ! ‪E‬وازﯾ‬ ‫ر س و ﯚ*‪ %‬وە‬ ‫‪ #‬و‪ !E‬وەﯾ ‪-H‬‬ ‫وە‬ ‫ا!‪ 3‬ﯾ‬ ‫ﯾ ک ‪ H‬ن‪ .‬ﯚ ' وەی‬ ‫ھﯚی دوور و وە ﯾ‬ ‫‪ %#‬وازﯾ‪; ! %‬‬

‫ڕ داھ وی ‪ #‬و ! وەی ژ! ن و دەوری‬ ‫د! ' م ‪ ! 8‬و < )ﯚ‬‫دەوری ﯾ ‪-‬‬ ‫و داھ وی ﯚ *) دا‪ ،‬ﯾ‪ 6‬ژ! ن ا!‪ 3‬ھ ‪C‬ە !‪ %‬ن‬ ‫ھ ‪- - C‬دن و رﯾ) ری ' م‬ ‫‪ #‬و ! وەی ژ! ن و ھ روەھ ﯚ!‪%%‬‬ ‫ری ھ و ش دە ? ژ! ن وزە و ھ ‪ C‬و ‪- 1‬ە !‪ %‬ن‬ ‫و ﯚ دۆزﯾ وەی رە‬ ‫ا ! ھ ‪ ' 3I‬م‬ ‫ھ ن‬ ‫ن‪ ،‬دە ? ر ‪C‬ی ‪ %#‬وازﯾ‪ %‬ن )‪-‬ن‬ ‫ر‬ ‫‪.-‬‬

‫وەدا‪M ' .‬‬ ‫م‬ ‫' م ! و ‪-‬اوەﯾ ھ و*‬ ‫ل و ‪ H‬و‬ ‫و‬‫' م < * ﯾ‬ ‫دە ‪ 7 0 V‬ﯚ دا!‪ 3 9%‬و < )ﯚ؛ ﯚ‬

‫دە ﯾ‪ %' ،3‬ﯾ‪ z‬ی ' وە ن !‪%%‬‬ ‫دە ‪ H9 7‬ری ﯚ ' م‬ ‫رە و‬ ‫وڕی‪ .‬ھ و ت ‪ M‬ن واﯾ دە ‪-‬ێ‬ ‫و رﯾ‪%‬‬ ‫! ‪.-‬‬ ‫‪R‬و ‪ R‬و دەو*‬ ‫ﯚر‬ ‫< * ی‬ ‫‪ ;8‬و! وە و داڕ‬

‫دەو ‪.7‬‬ ‫' م رە‪ ،‬دوور ‪ 9 ، %‬ودر ‪J‬ی‪ ،‬ورد ‪ ، %‬ت ﯚ ر‪- ! 8‬دن‪ ،‬د* ‪-‬ەوا! ‪ ،‬ھ وڵ و د*‪6‬ﯚزی ھ و‬ ‫م‬ ‫را! ﯾ ‪ 6 # ! 6‬دە ﯾ‪3‬‬ ‫وی ' ە ‪8‬‬ ‫ھ‬ ‫د* ‪-‬ەوا!‪ %%‬وە روو‬ ‫د!‪ %‬ﯾ ک ھ‪ %‬ا و‬ ‫'‪M‬‬ ‫!‪ 9 %‬و‬ ‫ر ) ﯾ دا دە ‪ M‬ن )‪-‬ن و ﯾ ر ‪ M%‬ن ن‪ ' .‬م !) ژەﯾ ی ' ‪RM‬ۆ ‪ #‬و ! وەی ژ! ن رەوڕووﯾ‬ ‫ﯚﯾ ژ! ن و‬ ‫و ‪-%' ،7‬ادە‪ ،‬وﯾ‪ ،76‬ھ وڵ و ﯚ ‪9‬‬ ‫ھ‬ ‫ر‬ ‫م ? دەر ز و!‬ ‫ژ! ن !‪، %%‬‬ ‫<‪1-‬‬ ‫ەوێ‪.‬‬ ‫ردە !‬ ‫و ‪6% %M 1‬‬ ‫ھ‬

‫ر" ‪*-‬اوەی‬

‫)‬

‫ژ‬

‫رد‬

‫و‬

‫ﯚر‬

‫ھو‬

‫ا‬

‫‪6‬‬

Le pênawî platformêkî hawbesh  

ەم گەڵاڵەیە دوای باس و گفتوگۆ لە گەڵ لایەنی جیاواز، دەستێوەردانێکی زۆری تێدا کراوە و هەول دراوە تا ئەو جێگەیەی دەلوێ ڕەچاوی پێشنیار و بیروڕا...

Le pênawî platformêkî hawbesh  

ەم گەڵاڵەیە دوای باس و گفتوگۆ لە گەڵ لایەنی جیاواز، دەستێوەردانێکی زۆری تێدا کراوە و هەول دراوە تا ئەو جێگەیەی دەلوێ ڕەچاوی پێشنیار و بیروڕا...

Advertisement