Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KATALOG TRAVANJ

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

STEREO HIFI Boston Acoustics A25

1.500

Moæemo slobodno reÊi, a vjerujemo da Êete se sloæiti, da u danaπanje vrijeme vrhunski HIFI sve viπe postaje ekskluzivna roba pristupaËna tek rijetkom krugu ljudi. Meutim, ipak se s vremena na vrijeme na træiπtu pojavi poneki proizvod koji svojim performansma pretendira na visoku poziciju u audio svijetu, ali koji isto tako potencijalne kupce ne tjera na rasprodaju imovine, dijelova tijela ili dizanje kredita.

,00* kn!

1.900 ,00 kn! Amex beskamatni 125 ,00 kn! kredit na 12 rata

Jedan takav 'rijedak svat', upravo je Boston Acoustics A 25 zvuËnik koji se nedavno naπao i pod lupom Stereophileovih struËnjaka gdje je oduπevio Stephena Mejiasa zvukom, ali i Johna Atkinsona tehniËkim mjerenjima te naposlijetku i izuzetno korektnom cijenom s obzirom na ono πto zvukovno nudi. Nakon isto tako sjajne ocjene u What HIFI? Ëasopisu, ovo je joπ jedna potvrda da su u Boston Acousticsu uspjeli konstruirati jedno pravo malo Ëudo od zvuËnika.

“SluπajuÊi Boston Acoustics A 25 zvuËnike, razmiπaljao sam o magiji.” Stephen Mejias - Stereophile

Marantz CD6004 / Marantz PM6004 Iako Marantz u svojoj ponudi ima daleko jaËe (i skuplje) ureaje, mi bismo ipak modele CD6004 i PM6004 nazvali perjanicom ponude.

3.150

,00 kn!

3.500 ,00 kn! Amex beskamatni 262 ,50 kn! kredit na 12 rata

Razlozi takvog napisa leæe u Ëinjenici da je rijeË o ureajima koji ne samo da su nas oduπevili svojim zvukovnim dometima, veÊ i audiofile i novinare πirom svijeta od kojih su neki odluËili ove komponente proglasiti najboljima u klasi. Britanski What HIFI? otiπao je Ëak korak dalje pa model PM6004 proglasio “Proizvodom godine”. Ako uz sve navedeno pridodamo i viπe nego povoljnu cijenu, izvrstan izgled i vrhunsku izradu, sasvim je jasno da pred nama stoje apsolutni stereo pobjednici u klasi.

3.150

,00 kn!

3.500 ,00 kn! Amex beskamatni 262 ,50 kn! kredit na 12 rata

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

STEREO HIFI Bowers & Wilkins CM serija Kad se od zvuËnika traæi neπto viπe od zvuËne kulise, Bowers & Wilkins CM serija jednostavno se nameÊe kao najbolji izbor pri ureenju doma. Svojim nenametljivim izgledom Ëistih linija i glatkih povrπina izvrsno se uklapa u svaki suvremeno ureeni interijer, a njegove zvuËne znaËajke svrstavaju ga ravno u visoko druπtvo kuÊnih kina i audio sustava. To ne Ëudi kada se zna da je CM serija

nastala nasljeujuÊi iskustva i tehnologiju neposredno iz prestiæne serije 800. Uz atraktivan izgled minimalistiËkog pristupa CM serija dolazi i u nekoliko zavrπnih finiπa; high gloss black (piano lak), mat bijela, wenge i rosenut. Naravno, nije izgled jedini Ëimbenik kojemu se pridodala posebna paænja, tako da veÊ godinama CM serija osvaja razliËite nagrade

za zvuk i tehnologiju. Generalno bismo mogli zvuk CM serije okarakterizirati kao otvoren, detaljan i transparentan s izraæenim srednjotonskim podruËjem i vrlo preciznom stereo slikom.

Bowers & Wilkins CM 8

13.500

Bowers & Wilkins CM 1

5.900

,00 kn!

Amex beskamatni 1.125 ,.00 kn! kredit na 12 rata

,00 kn!

Amex beskamatni 491 ,70 kn! kredit na 12 rata *stalci nisu ukljuËeni u cijenu

Bowers & Wilkins CMC

4.400

,00 kn!

Amex beskamatni 366 ,70 kn! kredit na 12 rata

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIGH-END HIFI Classé CP-800

38.000

,00 kn!

Amex beskamatni 3.166 ,70 kn! kredit na 12 rata

Classé je pretpojaËalo s ugraenim D/A konverterom i parametriËkim ekvilizatorom. Ovaj moÊan stroj veÊ je po najavi iz Classé-a izazvao burne reakcije πirom svijeta uz veliku dozu nestrpljivosti. Nekoliko mjeseci kasnije prvi primjerci su poËeli stizati u sluaπone kupaca, ali i redakcija. Jason Keneddy iz britanskog HIFI Choice-a je jedan od novinara koji je meu prvima napravio cjelovit prikaz. Ali to nije sve... CP-800 se okitio nagradom Editor's Choice da bi u konaËnici bio proglaπen proizvodom godine! CP-800 sposoban je reproducirati HiRes glazbene datoteke (do 24/192) i upravo tu pokazuje svu svoju raskoπ gdje glazbu u digitalnom obliku pribliæava idealu analognih izvora.

Nordost Flatline Gold U zbunjujuÊem nizu sliËnih kabelskih brendova i proizvoaËa, jedna se tvrtka izdvaja. To je Nordost, ameriËki proizvoaË originalnih Flatline™ kablova. Danas Nordost nudi preko Ëetrdeset razliËitih kablova velikih performansi. Izvedena iz tehnologije namijenjene svemirskoj industriji, Nordostova jedinstvena patentirana konstrukcija i vlasniπtvo nad FEP procesom izvlaËenja dovodi do stupnja performansi o kojem drugi proizvoaËi mogu samo sanjati. Iako smjeπteni u poËetnom razredu zvuËniËkih kabela, Flatline Gold pruæaju zavidne performanse u HiFi sistemima, ponajviπe zahvaljujuÊi neutralnom karakteru.

990

,00 kn!

1.700 ,00 kn! Amex beskamatni 82 ,50 kn! kredit na 12 rata

Specifikacije: Izolacija: IzvuËeni FEP VodiË: 8 x Flat Rectangular Materijal: 99.9999% OFC Kapacitivnost: 8.6pF/ft Induktivnost: 0.13uH/ft Brzina provodljivosti: 91% brzine svjetlosti Izvor: www.nordost.com

Classé CA-2300 Classé je nedavno obnovio svoju Delta seriju izlaznih pojaËala. Kreirana je na temelju tri kljuËna elementa; Prvi, novi minimizirani driver-stage sklop koji je gotovo potpuno osloboen πumova i distorzija, isporuËuje najprecizniju moguÊu kontrolu signala. Drugo, kompletan proces amplifikacije dogaa se na novo dizajniranoj πesteroslojnoj ploËi sklopa, bitno skraÊujuÊi put signala. I treÊi, ujedno i najbitniji element, jest ugradnja inovativnog Classéovog ICTunnel™-a, aktivnog sistema hlaenja inspiriranog

2 x 2,5 m (sigle wire) Napomena: Za cijenu bi-wire te za ostale duæine, molimo nazovite nas ili kontaktirajte na info@sonusart.hr

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

52.150 ,00 kn! Amex beskamatni 4.345 ,80 kn! kredit na 12 rata

milijune dolara vrijednom medicinskom laserskom opremom. CA-2300 je 2-kanalno pojaËalo snage (2x300W/8 Ohm) koje Êe i najzahtjevnije zvuËnike dræati na uzdi. Ultimativna kontrola ide uz isti takav zvuk. Ovdje nije ostavljeno mjesta kompromisima.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIT KOMPONENTA Dune HD Max Predstavljamo tvrtku Ëije smo ureaje uvrstili u naπu redovnu ponudu. RijeË je o Dune HD, njemaËkom proizvoaËu multimedijanih ureaja i specijaliziranih dodataka. Ono πto Dune HD izdvaja od konkurencije je πirina ponude u kojoj je teπko zamisliti mutimedijalni ureaj koji ne zadovoljava danaπnje standarde i zahtjeve korisnika. Meutim, ukoliko se pogleda cjelokupna ponuda Dune HD-a, vrlo lako se uoËava da je gotovo svaki od proizvoda viπestruko nagraivan te da su Ëesto pobjeivali u grupnim testovima. Mi smo za ovu priliku izdvojili model iz samog vrha ponude; Dune HD Max, univerzalno “sve u jednom” rjeπenje koje kombinira u jednom kuÊiπtu media i BluRay player. Srce ureaja Ëini moÊni Sigma Designs SMP8642 video procesor koji u suradnji s ultra tihom optiËkom jedinicom reproducira gotovo sve s CD/DVD/BluRay diskova. Dodatno je opremljen 3,5” HDD i SD utorom te sa Ëetiri USB 2.0 prikljuËka za spajanje vanjskih diskova ili modula za proπirivanje. Dune HD Max podræava gotovo sve audio standarde ukljuËujuÊi i one visoke rezolucije (Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio, LPCM, Flac).

Posebnu paænju valja pridodati i izuzetno brzom mreænom sklopu s kojim se IPTV, internet radio, pristup torrent servisima i pregledavaje internetskih stranica odvija munjevito brzo. Naravno, uz samo spajanje u mreæno okruæenje omoguÊeno je i konstantno nadograivanje ugraenog firmweara. Specifikacije: Procesor: Sigma Designs 8642

3.690

Amex beskamatni 307 ,50 kn! kredit na 12 rata

EAC3 (Dolby Digital Plus), Dolby True HD, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, FLAC, viπekanalni FLAC, Ogg/Vorbis; do 192 kHz / 24-bit Audio data formati: MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey's Audio), Ogg/Vorbis, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3, AAC

Memorija: 512 MB

Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264

HD audio podrπka: pass-through (do 7.1 kanala) i dekodiranje (do 7.1 kanala) u Dolby TrueHD i DTS HD MA, Blu-ray, TS, MKV, pass-through (do 7.1 kanala) viπekanalnih LPCM audio zapisa (Blu-ray, TS, MKV), dekodiranje (do 7.1 kanala) of FLAC audio zapisa

Video formati: MKV, MPEG-TS, MPEGPS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, Blu-ray-ISO, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS

Subtitle formats: SRT, SUB (MicroDVD), tekst (MKV), SSA/ASS (MKV), VobSub (MP4, MKV, vanjski SUB/IDX), PGS (Bluray, TS, MKV)

OptiËki data formati: Data diskovi (CD/DVD/BD) (MP3, JPEG, etc), Audio CD (PCM/DTS), DVD-Video, Blu-ray

Podatkovni sistem: FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS

Blu-ray reprodukcija: Blu-ray meni, BD-J, BonusView, BD-Live

Ethernet: 10/100 Mbit (with 1000 Mbit/s experimental support) WiFi: opcija 802.11n WiFi pomoÊu vanjskog USB WiFi sticka (nije priloæen)

Flash memorija: 256 MB, proπirivo s HDDom, USB FD ili SD karticom (2GB preporuËljivo)

Audio codecs: AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro,

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

,00 kn!


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO Boston Acoustics SoundWare S 5.1 Ovaj zvuËniËki komplet namijenjen kuÊnom kinu, dolazi u vrlo kompaktnom izdanju gdje su satelitski zvuËnici izuzetno malih dimenzija. Ovo je svakako dobra vijest za sve one koji ne æele isticati izvore zvuka u svom prostoru, ne odustajuÊi pri tom od dobrog zvuka. Ako joπ uzmemo u obzir da ovaj komplet dolazi i u bijeloj boji, ‘skrivanje’ moæe biti joπ uspjeπnije.

Pioneer VSX-521 Pioneerov VSX-521 slobodno moæemo smjestiti u tzv. ‘Budæet’ komponente. I zaista, ako se pogleda πto sve nudi ovaj ureaj te naposlijetku sama cijena, nema sumnje da se radi o hit proizvodu. Glatki gradijentski prijelazi, xvColur™ i Deep Colour™ tehnologije za æivopisne i uvjerljive boje, podrπka za video signale do 1080p te reprodukcija nekomprimiranih audio zapisa. Izlazna snaga po kanalu: 125 W Impedancija na izlazu: 6 Ohm Broj kanala: 5 Omjer signal/πum: 98 dB Video ulazi: 2 x HDMI (switcher), 3 x Composite 2 x Component, 1 x Coaxial, 2 x Digital Optical Izlazi: 1 x HDMI, 1 x Composite,

Viæljast i agilan zvuk ovih malaca prati moÊan i snaæan bas subwoofera. U konaËnici pred nama je komplet vrlo uravnoteæenog zvuka s vrlo dobrom prezentacijom stereo i viπekanalnog zvuka. U svjetlu cijene pak, Boston Acoustics SoundWare S 5.1 gotovo da i nema konkurenciju u svojoj klasi.

2.070

,00 kn!

2.300 ,00 kn! Amex beskamatni 172 ,50 kn! kredit na 12 rata

Philips PFL405606 40" (102 cm) - Full HD rezolucija 1920 x 1080, svjetlina 400 cd/m≤, dinamiËki kontrast zaslona 500 000:1, DVB-T/DVB-C ugraeni tuner/MPEG4, SCART, HDMI i USB prikljuËci, Edge LED pozadinsko osvjetljenje, dijagonala zaslona (u cm): 102 cm, rezolucija zaslona; 1920x1080.

1 x Component Surround audio formati: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS 96/24, Surround Modes Audio features: Auto Level Control, Auto Surround Dynamic Range Control, Front Stage Surround Advance Midnight, Listening Mode, Phase Control, Sound Delay, Advanced Sound Retriever, Stream Direct Teæina: 8,9 kg Dimenzije: 420 x 158 x 348 mm

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

3.800

,00 kn!

5.250 ,00 kn! Amex beskamatni 316 ,70 kn! kredit na 12 rata

4.199 ,00 kn! 4.600 ,00 kn! Amex beskamatni 349 ,90 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO Pioneer VSX-921 / BDP-140 Borbeni tandem: sirova snaga VSX 921K receivera uz preciznost i sofisticiranost slike BDP 140 BluRay playera. Upareni za ultimativno HT iskustvo. Ali ne samo to, Pioneer VSX 921K je osvajaË EISA nagrade za najbolji HT reciver! Receiver; 7x60W@6 Ohm, 7.1-kanalni A/V receiver, prvi A/V rece-iver, dizajniran za iPad,

kompatibilan s iPod/IPhone/iPad, 3D ready, Anchor Bay video procesiranje, 5 HDMI prikljuËaka, ARD Deep Color, Bluetooth. Player; reprodukcija BluRay/DVD/SACD/CD, DNLA, USB, 3D playback, iControlAV2 aplikacija (iOS, Android).

Marantz UD7006 Marantz UD7006 je Blu-ray disk reproduktor s 3D i HD surround podrπkom. Unutar ureaja nalazi se Ëitava vojska naprednih komponenti poput Anchor Bay s ABT 2015 VRS!™ Ëipseta zahvaljujuÊi kojem se reprodukcija standardne DVD kvalitete 'diæe' na HD (1080p) kroz HDMI 1.4a izlaz. Tu je i specijalno razvijen audio dekoder HD zvuka koji koristi napredne 32-bitne audio D/A konvertere.

ga Ëini zanimljivim πirem krugu korisnika. Poput ostalih modernih ureaja i Marantz UD7006 se moæe spojiti u mreæno okruæenje. Na taj naËin omoguÊen je tzv. “streaming” direktno s raËunala ili vanjskih HDD jedinica. Ovu moguÊnost svakako valja uzeti u obzir, pogotovo ukoliko Êe se UD7006 naÊi u kontekstu ‘multi-room’ sistema.

Naravno, bila bi prava πteta ne iskoristiti takve dijelove do kraja, tako da UD7006 nije samo video, veÊ i superioran SACD reproduktor πto

4.400

5.300 ,00 kn! Amex beskamatni 366 ,70 kn! kredit na 12 rata

5.800

Composite

,00 kn!

7.500 ,00 kn! Amex beskamatni 483 ,35 kn! kredit na 12 rata

“Kvaliteta prikaza je izvrsna, posebno za DVD medije i SD sadræaje koji na zaslonu pune HD razluËivosti karakterizira solidna oπtrina i prikaz detalja.” Darko HluπiËka, HD televizija

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

,00 kn!


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

A/V KOMPLET Panasonic TXP42G30 / Boston Acoustics TVee 25

42” (107 cm) - Full HD rezolucija 1920 x 1080, kontrast 500000:1, G14 Progressive FullHD NeoPlasma, THX, IFC 600 Hz, DVB-T, DVB-C, USB, PC ulaz,

6.990

,00 kn!

8.200 ,00 kn!

HDMI x 4, SD utor, 24p Smooth Film, LAN, WiFi-Ready, DLNA prikljuËak, Viera Cast (Internet sadræaj), USB-HDD snimanje.

Amex beskamatni 582 ,50 kn! kredit na 12 rata

Kombinacija koja Êe teπko nekoga ostaviti ravnoduπnim; vrhunski televizor i soundbar s dodatnim subwooferom po neponovljivoj cijeni. Ovaj spoj ureaja nudi jednu sasvim novu dimenziju gledanja omiljenih televizijskih programa, filmova ili koncerata. ZahvaljujuÊi ugraenoj tehnologiji u Boston Acoustics TVee 25 soundbar te naravno, dodatnom subwooferu, Ëisto sumnjamo da Êe se uskoro pojaviti potreba za dodatnim setom zvuËnika kako biste uæivali u A/V sadræajima.

SAVJET STRU»NJAKA

SOUNDBAR

vfsdhf

Soundbar je moæda jedan od “najmisterioznijih” A/V ureaja u Hrvatskoj bez obzira na Ëinjenicu da je veÊ dugi niz godina prisutan na træiπtu. Meutim, ljubitelji estetike i dobrog zvuka Êe itekako znati prepoznati i iskoristiti prednosti ovakvog “sve u jednom” rjeπenja. Naime, u A/V sustavima gdje uz televizor

naprosto nema mjesta za receivere, pojaËala i zvuËnike, ili gdje navedene komponente nisu niti poæeljne, soundbar dolazi kao “naruËen”. Ono πto pak valja naglasiti je to, da integrirani audio sustav soundbarova nerijetko svojim performansama nadmaπuju sustave odvojenih A/V komponenti.

Nadalje, tu je i povezivost s media playerima i serverima, dodatnim subwooferom i ostalim A/V ureajima ukoliko se pokaæe potreba. Mogli bismo zakljuËiti da se u u konaËnici u soundbarovima krije konaËno rjeπenje za velik broj korisnika.

Bowers & Wilkins Panorama

Boston Acoustics TVee 25

Damir LazareviÊ SONUS ART audio/video, Zagreb voditelj trgovine

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MULTI ROOM Sonos Htjeli mi to sebi priznati ili ne, ali sve se viπe glazbe pohranjuje u osobnim raËunalima. Takav razvoj situacije povukao je za sobom Ëitav niz rjeπenja koji nude ne samo kvalitetnu reprodukciju iz raËunala, veÊ i dodatnu iskoristivost takvih sistema. Jedan od znaËajnijih je svakako tzv. “multiroom” koji omoguÊava korisnicima uæivanje u glazbenim sadræajima bez obzira u kojoj se prostoriji nalazili. Ovdje Êemo skrenuti paænju na nove ureaje u naπoj ponudi koji su se veÊ Ëvrsto pozicionirali na svjetskom træiπtu i to ponajprije iz razloga πto su se iskazali izvrsnim tehniËkim svojstvima, ali i onim korisnicima najbitnijim - jednostavnoπÊu upotrebe.

RijeË je o sustavu Sonos koji se sastoji od Zone Playera i beæiËno umreæenih zvuËniËkih kutija s ugraenim pojaËalima te upravljaËim jedinicama. Ovakav sustav na vrlo jednostavan naËin omoguÊava reprodukciju digitalnih audio formata u bilo kojoj prostoriji u bilo kojem trenutku. Korisnicima je na izboru simultana reprodukcija ili pojedinaËna, a veÊ prema vlastitim æeljama.

nesnalaæenje meu ureajima povezanih u cjelinu. Vrhunska izrada i ugraena napredna tehnologija naposljetku pruæa izvrsnu zvukovnu kvalitetu πto bi ipak trebao biti primarni cilj svakog audio sustava. Posjetite nas u duÊanu i zatraæite demonstraciju ovog jednostavnog i dobrodoπlog rjeπenja prihvatljive cijene.

Uz pomoÊ Zone kontrolera i ekrana osjetljivog na dodir, odabir naËina rada je rijeπen na vrlo intuitivan naËin ne ostavljajuÊi previπe prostora za dilemu ili eventualno

Sonos Play 5

3.090

,00 kn!

Amex beskamatni 257 ,50 kn! kredit na 12 rata

Sonos Connect AMP

3.850

,00 kn!

Amex beskamatni 320 ,80 kn! kredit na 12 rata

Sonos Control CR200

2.690

,00 kn!

Amex beskamatni 224 ,20 kn! kredit na 12 rata

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

LCD/LED TV Panasonic TX-L42E5E Panasonic TX-L42E5E je LCD televizor s LED pozadinskim osvjetljenjem. Funkcija pozadinskog skeniranja (BLS) bolji kontrast, ali i superioran prikaz crnih i bijelih tonova. Ugraena IPS LED tehnologija omoguÊuje πiroki kut gledanja od Ëak 178°. Tu je i podrπka za MKV formate kako bi lakπe mogli pregledati datoteke u visokoj rezoluciji preko USB sticka ili vanjskog Ëvrstog diska. Opremljenost je takoer na zavidnom nivou; »ak 4 HDMI ulaza, 2 USB 2.0 prikljuËka, PC video ulaz (VGA), ugraeni SD ËitaË, optiËki audio izlaz, komponentni i kompozitni video ulaz.

izdvojili bismo; VIERA connect koji omoguÊuje spajanje TV-a s bilo kojim ureajem u vaπem domu, Wi-Fi podrπka za moguÊnost beæiËnog spajanja na internet koji iskljuËuje naporno provlaËenje æica po cijelom stanu, DLNA i V-audio surround. Naravno, ovdje nije kraj ugraenim funkcijama. Mogli bismo potroπiti dvije stranice kataloga kako bismo opisali sve moguÊnosti ovog modela. Na kraju bismo naglasili iznimno malu potroπnju πto svakako nije stavka koju u danaπnje vrijeme treba zanemariti.

Uz neizbjeæan patentirani Panasonicov “Clear panel” filter koji omoguÊeno je dodatno naglaπavanje samih boja odnosno kontrasta. Od ostalih karakteristika po kojima Êete se zasigurno zainteresirati za ovaj televizor

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

5.300

,00 kn!

6.000 ,00 kn! Amex beskamatni 441 ,70 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

OUTDOOR HIFI Bowers & Wilkins WM2 Ukoliko je pred vama lijep i sunËan dan, ne postoji niti jedan valjani razlog zaπto ne biste uæivali u glazbi dok boravite na terasi ili u vrtu vlastitog doma.

2.200

,00 kn!

490

,00 kn!

Amex beskamatni 183 ,30 kn! kredit na 12 rata

Pa Ëak i ako doe do nagle promjene vremena ili naglog zahlaenja Bowers & Wilkins WM2 zvuËnike neÊete morati odspajati i unositi u kuÊu ili stan. Njihova konstrukcija omoguÊava upotrebu u razliËitim vremenskim uvjetima, otporni su na vlagu i razliËite atmosferilije. Ukoliko se ipak odluËite za demontaæu, primjerice napuπtajuÊi vikendicu ili kuÊu na duæe vrijeme, u samo nekoliko jednostavnih poteza WM2 naÊi Êe se u vaπim rukama. Bowers & Wilkins WM2 nisu izuzetak od ostalih zvuËnika ovog proizvoaËa po pitanju beskompromisne izrade i kvalitete zvuka. ©toviπe, tamo gdje klasiËan dizajn ne pruæa optimalne performanse na otvorenom prostoru, WM2 pokazuje svoju punu raskoπ.

Art Sound AS400 Art Sound AS 30 moæda ne dominiraju zvukom poput gore navedenih Bowers & Wilkins modela, ali zato sasvim sigurno ispunjavaju zadaÊu uæivanja u glazbi tijekom popodnevnog roπtiljanja ili sunËanja u vrtu.

800 ,00 kn! Amex beskamatni 40 ,80 kn! kredit na 12 rata

Malih, kompaktnih gabarita i Ëistog zvuka, ovi malci takoer su otporni na vlagu. NajveÊi adut je ipak njihova svestranost jer uz moguÊnost koriπtenja u vanjskim prostorima te zahvaljujuÊi odliËnim pripadajuÊim zidnim nosaËima, Art Sound AS 30 se vrlo lako mogu iskorisiti i kao satelitski zvuËnici sustava kuÊnog kina. A da se radi o pravim malim univerzalnim draguljima, govori i to, da se Art Sound AS 30 zvuËnici vrlo lako mogu uklopiti i u desktop (PC) audio sustav.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DOCKING

499

,00 kn!

579 ,00 kn! Amex beskamatni 41 ,60 kn! kredit na 12 rata

Uskrs je na vratima, a prasci vrebaju jaja. Ne dozvolite im da ih ukradu, pozovite Crvenu pticu u pomoÊ! Ovaj licencirani stereo 2.1 zvuËniËki sustav

(ugraene su dvije mid/visokotonske jedinice i subwoofer) jednom spojen na bilo koji izvor zvuka s 3,5 mm prikljuËkom, rastjerat Êe ne samo prasce u blizini jaja, veÊ Êe dobro

protresti i susjedne prostorije. Izuzetno Ëist i snaæan zvuk. S ovim pticama nema πale!

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

APPLE SLU©ALICE Bowers & Wilkins P5

2.200

Bowers & Wilkins jedan je od najcjenjenijih proizvoaËa zvuËnika na svijetu. Svojim inovativnim rjeπenjima, od kojih su mnogi patentirani, oduπevljavaju svijet ljubitelja glazbe i audiofile viπe od 40 godina.

,00 kn!

Amex beskamatni 183 ,35 kn! kredit na 12 rata

S takvim, golemim iskustvom i s naprednom tehnologijom, Bowers & Wilkins nije se samo zadræao na proizvodnji zvuËnika namijenjenim tonskim studijima i domovima, veÊ i zvuËniËkim ureajima neπto drugaËijeg koncepta, prateÊi najnovije trendove i zahtjeve træiπta. P5 sluπalice, izraene su prema najviπim moguÊim standardima uz upotrebu najfinijih prirodnih materijala kako bi osigurale udobno noπenje. Na taj naËin spoj vrhunskog zvuka i udobnosti, sigurna je kombinacija za dugotrajno uæivanje.

Audio-Technica ATH-CK400i ATH-CK400i in-ear sluπalice prati odliËan zvuk i izvrsna ergonomija. ZahvaljujuÊi pripadajuÊim uπnim adapterima s ovim sluπalicama sasvim sigurno neÊe biti problema prilikom noπenja u hodu ili bavljenja sportskim aktivnostima. Sufiks ‘i’ oznaËava da je rijeË o Apple certificiranim sluπalicama. Dostupne u viπe boja.

330

,00 kn!

Amex beskamatni 27 ,50 kn! kredit na 12 rata

Audio-Technica ATH-WS55i Joπ jedne Apple certificirane sluπalice, ali ovog puta u over-ear izdanju. Dubokog basa i odliËne dinamike, ovaj model izvuÊi Êe maksimum iz Apple mobilnih ureaja. Audio-Technica se ovim modelom pribliæila high-end sluπalicama viπeg cjenovnog razreda, a ponajprije zahvaljujuÊi vlastito razvijenim zvuËniËkim jedinicama.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

840 ,00 kn! Amex beskamatni 70 ,00 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

IN-EAR SLU©ALICE Bowers & Wilkins C5

1.350

,00 kn!

Amex beskamatni 112 ,50 kn! kredit na 12 rata

Bowers & Wilkins C5 in-ear (u uhu) sluπalice, prve su takve vrste koje su konstruirali u Bowers & Wilkinsu. Kako je bilo i za oËekivati od tvrtke ovakvog kalibra, prvijenac dolazi kao proizvod izuzetne kvalitete i vrhunskog zvuka namijenjen korisnicima najviπih zahtjeva. 45-godiπnje iskustvo stvaranja ponajboljih zvuËnika danaπnjice pretoËeno je u jedinstven proizvod minimalistiËkog izgleda. Uz inovativan dizajn i naprednu tehnologiju, C5 se odlikuju iznimno Ëistim zvukom zahvaljujuÊi ugraenoj eliminaciji πuma.

U kombinaciji s izolacijskim svojstvima sluπalica oslobaa sluπatelja bilo kakvog πuma, pojaËavajuÊi fokus na glazbu. Posebna paænja usmjerena je na udobnost, tako da su C5 specijalno oblikovane za dugotrajno noπenje. Tzv. Secure Loop dizajn zahvalan je za jednostavno stavljanje sluπalica u uπi gdje se love za dijelove uha zauzimajuÊi idealnu poziciju. Valja napomenuti i to da su C5 dizajnirane i za Apple proizvode te dolaze s “Made for iPod/iPhone/ iPad” certifikatom πto znaËi da su opremljene daljinskim i mikrofonom.

Jedan od kljuËnih ugraenih elemenata je Micro Porous Filter koji se ponaπa kao difuzor i zahvaljujuÊi kojem C5 isporuËuju kristalno Ëist i prirodan zvuk.

Sennheiser CX 270 Sennheiserov in-ear hit! Tako bismo najjednostavnije opisali ovaj model sluπalica koje su prodane u desetke tisuÊa komada πirom svijeta. To je rezultat dobro pogoenog omjera uloæeno/dobiveno. SimpatiËnog izgleda i vrlo dobrog zvuka, Sennheiser CX 270 mogao bi vrlo lako postati hit i na domaÊem træiπtu.

289

,00 kn!

Amex beskamatni 24,10 kn! kredit na 12 rata

Audio-Technica ATH-CKF303 Ukoliko se traæe in-ear sluπalice osebujnog stila i oblika, onda ne treba traæiti dalje od Audio-Technica ATHCKF303. Iako nemaπtovitog imena, ove sluπalice dolaze u desetak razliËitih boja koje Êe pomoÊi u odabiru, a veÊ prema vlastitom æivotnom stilu.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

199 ,00 kn! Amex beskamatni 16,60 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DJ STYLE SLU©ALICE Audio-Technica ATH-SJ11

230

,00 kn!

Amex beskamatni 19,20 kn! kredit na 12 rata

“PoËetniËke” sluπalice u AudioTechnica DJ Style liniji, zvukom Êe zadovoljiti i najveÊe ljubitelje glazbe s naglaπenim bas podruËjem. Izgledom zabavnog karaktera, ove sluπalice su prvenstveno namijenjene mlaoj populaciji. Uz moguÊnost sklapanja, ATH-SJ11 u trenu se mogu pospremiti u dæepove jakne, hlaËa ili u ruksak. Posebno oblikovani jastuËiÊi odliËno izoliraju vanjsku buku i omoguÊavaju dugotrajno noπenje. S obzirom da ove sluπalice mogu vrlo glasno reproducirati glazbu, mi bismo ipak savjetovali da ne pretjerujete s glasnoÊom i da koristite pauzu od najmanje sat vremena nakon viπesatnog sluπanja.

Audio-Technica ATH-SJ33 Smjeπtene izmeu modela ATH-SJ11 i ATH-SJ55, ove sluπalice su takoreÊi presjek navedenih modela. Zapravo je rijeË o modelu ATHSJ11, ali s poboljπanom ergonomijom koja se naprosto morala zaobiÊi u spomenutom modelu iz razloga πto se radi o sklopivim sluπalicama.

330

,00 kn!

Amex beskamatni 27,50 kn! kredit na 12 rata

Audio-Technica ATH-SJ55 “Najozbiljnije” od sva tri modela viπe nisu samo namijenjena mladima, veÊ i profesionalnim DJ-ima. Ovdje je poseban naglasak stavljen ne samo na zvuk, veÊ i na izolaciju vanjske buke i ergonomiju. Otvorenog i izuzetno dinamiËnog zvuka, ove sluπalice otkrit Êe i najsitnije detalje u snimci. ATH-SJ55 dolaze u dvije boje, crnoj i bijeloj.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

460 ,00 kn! Amex beskamatni 38,30 kn! kredit na 12 rata


M

Y

CM

MY

CY CMY

K

POSJETITE NAS! Pozivamo vas da nas posjetite u Zagrebu. Na viπe od 220 m2, u jednoj od najljepπih specijaliziranih trgovina u regiji predstavljamo neke od vodeÊih proizvoaËa audio/video opreme u svijetu. Tu je i naπa akustiËki tretirana demo prostorija u kojoj se, u idealnim uvjetima, moæete uvjeriti u kvalitetu ponuenih stereo i viπekanalnih sustava. Naπ prostor je ispunjen najmodernijim televizorima renomiranih proizvoaËa (Philips, Samsung, Panasonic) na kojima moæete vidjeti njihove moguÊnosti i kvalitetu prikaza. Svakako ponesite i svoj mobilni ureaj kako biste mogli isprobati neke od najnaprednijih zvuËniËkih postolja (dockova), ali i veliki broj sluπalica. Vidimo se u Sonus artu!

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

Sve navedene cijene izraæene su u kunama i ukljuËuju PDV. Posebna ponuda vrijedi od 02.04. do 30.04.2012. godine ili do isteka zaliha. Slike u katalogu informativnog su karaktera i mogu se razlikovati od originala.

C

sonus_art_katalog_travanj_1_do_30_4_2012  

KATALOG TRAVANJ Boston Acoustics A25 262 ,50 262 ,50 125 ,00 Ako uz sve navedeno pri- dodamo i viπe nego povoljnu cijenu, izvrstan izgled i...