Page 1

#h&

&f*

&.j ce+

,r*S:

kw,

... -T;

qt$ry

e#"

Ecoiffier Mini kuhinja i' radnom,:PovrSinom

sniieno! stara ciiena tAP'9O

ffi6ffi

egqffi Hello Kitty Plisana igradka ffi I - - mekani pli5, moZe se Prati

* rf *:

Bjelovar, Vtahe

" &'5---l i.

=a

na temperaturi do

>a

ff.00-

paljetka4; eakovec, Obrtnidkaulica 1; Karlovac,Trg J-osipa Broza 5; Koprivnica, Ulica lvana desmidkog 26; Nova GradiSka, osrje(, Utica J. R. Kira 40; Pula, Jv;iazaknag; Riieka, l"metska 44; samobcr, Ulica grada Wirgesa zG;

e";'[.vida'34; lriitsriiiiun. 'eistrieu

sevete,

fi;iil;,

30'

put bb";.Varazdin, Koprivnidka 17; o; sisax, zagn-l,oaeki a9A; Stavonski i3rod, Nas;lje slavonija ll; k.br. 5;.Split, Boktuljin nirorije tteoranga2izagreb, Kneza Banimira 119; Zagreb, Vile Velebita 6; Zapre$id, Rugevje 1

S;Fisi" r; Zaoir,

9.1 1'201 f . ili do prodaje zaliha. . moZete kupiti samo u kolidinama predvitlenirn za kudansWo

Ponuda vriiedi od 3.11 .2011 . do Proizvode iz ove


c

{ !,' S::l:

#&

1.... $:r:i

3

s

s]

e

#'

t$

1

{

Set za dievoidice s lutkom visine 29 cm

i

sastavljenom kuhinjom ukljuduje i prehrambene

ii,ru bateriie

artiHe;a na

Fosebna ponuda do Podtje &llh{!

dimenzije kuhinje

!ftffiIq#"*"19990-

Posebna ponuda do podaje rrlihd

Lutka mekana s kolicima

l3g.g0*

visina lutke cca 40cm

x #e+w 6SS

#s sw {

Lutka

,rii,irti

,

mekana, s ko5arom za spavanje

igradkom i 2 bodice visina cca 26cm

't&

s.'

*e#F

Dvorac iz bajke

u pakiranju princezin, sirenin ili egzotidni dvorac dodatne figurice princa i princeze, konjiia i slidno dimenzije cca. 71x38x25 cm

lll.00"


Dieiii Sator za igru u modernom dizajnu materijal poliestersko vlakno konstrukciia od fiberglasa jednostavna montaia ; rozi ili Plavi

Doktorski ' set 11-diielni u koferu

*tutkanile$ffi ukliudend u cijenu e::..,.. '

F#^ r

tri!

4.q Koliict-kij,1p O'1t;11g.r..;i:i

j.dlviiiat,b

".Pli$ang'igraEle .,Zivotinie

.rnbtivifia

i{pafatiia

iiralailav, qrajrnu4

'

'.:.

t'ti!+

*J::+f6 .1i.: 1,..-, 1"# :t::;..';i: '+#,,,- I !

:

:+r::i

;iii


":#t

j{.F"* g_::, 1

ffi -,-*.j

** :'*ffi.*n*:".

Posebna ponude do prodaje zaliha! svaka stranica ima odredenu igradku, npr.telefon s tipkama i zvukom ili zvedka s ogledalom mote posluiiti i kao podloga za

slaganje kocki dimenzije 25x25x25cm

149.9O Lutka s noinim

svjetlom i zvukom 4 razne izvedbe na baterije visina cca 28cm

ffiffij

25%

sniieno!

snl2anat stara.ciiena 24.99 kn

stara ciiena 79.99 kn

infgl""|#b;". 19.99*

59.99-"

'

Didaktiika igra6ka kornjada, sa svjetlosnim zvudnim

i

efektima ,

pritiskom na

oblike,

pomide glavu na baterije

dimenziie 28x18x{6.5 cm ne

Posebna ponuda do prodaje alihal

Sobne

Jeftino!

dekoracije

Sggg.."

3D naljepnice

motivi leptira razne boje, sjajne Sve navedene

3g,gg^ izrazene su u kunama s PDV-om.


Auto Hummer omjer..1:10

na daljinsko upravljanje idealan za igru na otvorâ‚Źnom pokreie se naprijed-nazad i lijevo - desno .. sfrekvencilorygffilO MHz

bateriie

' I ukliLiffEF

::{tiiqr.r

r Posebna ponude

349,90 ga"spasavanle "%4 :rba svietlom i zvukom, 3 vozila, ukljuduje baterije 2x 1;5 VR6 dimenzije cca. 22x11x15 cm

lre ffi

pnuda a' ffi':Dild.js;lha!

Posebna do

:r:.

*

333.00-" 0800 200 300


200/o :"f snileno! ciiena 49.99 kn

s'liftom'na.3

'4iBie

Gt.

Lexusa i Toyote

t

"t Prsebna ponuda rlo

Pod{! allhtl

llg.g0-


BENlO

Diedii sat

uz pomoi alien diska

! '1sffi:g proizvodi i posebne 96{ * ' zvukor)'d svjetlosne efekte ukljudene 3 baterije 1,5V za djecu iznad 4 godine Posebna ponuda do Prodaje raliha!

222,.00*"

Elektronski pikado 16 razliditih igara s 125 varijanti

Tranbformers 3 pretvara sd'iz vozila

;;ii: do robota heroja

li$r' transformacija iz ,1

i

borbenog kamiona u

moino orufleza borbu protiv Deceptikona

25%

sniieno! stara ciiena 79.99 kn

59'99,"" *f I I'

.ri.o*

npr. najviSi rezultat, kriket i slidno LCD prikaz za oditanje rezultata zaBigra|a, prikljudak na adapter ili na bateriie u pakiranju je adapter 6 strelica, rezervni vrhovi i upute za igru dimenzije 53x46 cm

stara ciiena 199.9O kn

149.90-

Robben x-Men

pokreie se naprijed, nazad, plastidni, s kablom za upravljanje zvukom,

svjetlosnim .,-->. efektima funkcijom hodanja visina 44 cm

149.90*., .wl-,.,

Mega Blocks

formula sadrZi 120 dijelova helikoptersadrZi 110 dijelova za djecu iznad 6 godina Posebna ponuda do prdeje zallhal

79.99"" za tiskareke

0800 200 300


Pesefuma poma*de do prodaje zaliha!

*@ffi

?l'il

'{:::":::.rb

Sel bubnjeva sa stolicom sadrZi bas bubanj, mali veliki bubanj, cimbal i

129,90*

i

udaraljke

w Dru5tvena igra Dugi dog sadr2i uzicu i pumpu kost. kockicu i 4 looatice

d;sl'i ;

hail;

kalup za

ru ougiiu

poslasticu

Fesehna ponuda do prodaje ralihe!

i pravila igre

121.,"f,1d'"u" iznad 4

tr#ffi ffiffi

godine Weffi â‚ŹY S fl Wkn

s 37 tipki, 6 demo melodija, 4 plesnih tema, 8 ritmova 8 zvukova muzidkih instrumenata,4 zvuka bubnjeva moguinost snimanja i reprodukcije, prikljudak za mikrofon, automatsko iskljucivanje, kontrola jacine zvuka za djecu od 5 godina dimenzije cca. 70x20x7,5 cm

F*sefuna ponuda do prodaje raliha!

129,90."

.rr::r:1. i1-!i, i

25% *ea6XesawS

staia'cijena 19.99 kn

Dru5tvena igra Drinkopoly sadrZi igradu plocu

figura, kockicu i 30 :'. igracih karata sa 6

igra Ali Baba

22o/o'-o .#e--r enEienm!

:

stara cijena 179.90 ka

*ffi#r*,*",'139;90;

igra vie5tine

i

natovari devu ali pazi *' spretnosti,

da se ne

.e.;n/4@ _ -*

razljuti

ill'.;;t,*"" 129,.

Fotografije proizvoda ne moraju 1 00% odgovarati dotidnim proizvodima. Sve navedene cijene izrazene su u kunama s PDV-om.


i ***

;

Iikroskop

lastidno kuciSte omogu6uje uZivanje u novim iuzbudljivim trenucima otkrivanja iivog sviieta pod le6om za djecu izpad I godina

S.gg-" Boii6ni komPffi.,

sadrii bo/idnt'::.

slikovnicu s 50 naljepnica i bojanku rdne tematike od 2 komada

24,90*" Poklon peket: Barbie ili Fun to learn Barbie paket sadrZi slikovnicu Barbie, bojanku,

igracku i ukrase Fun to learn paket sadrZi vjeZbenicu,

slikovnicu, dasopis

i

Jefrf;no!

39-99

', l


Posebna ponuda do prudaje zaliha!

Girlanda sa

tr

iliri:r.il

iaruljicama zelena

od umjetnog materijala duZina girande cca,2,7 m du2ina prikljudnog kabela cca. 1,5 m 35 iaruljica u nizu

$tli: ill

il*l :ir

''\=% *c

@i;;"...-,i{l.,r Posebna

Boii6ne iaruliiee na baterije razne boje i izvedbe 15 ili 20 LED

iaruliica

#i*

u nizu

do pro&jo

pnuda zalilul

39J9-'

-!s i.w

Boii6no drvce

ffi

dekorirano

l*

razne boje

visina cca, 38 cm

33%

sniieno! stara ciiena 59.99 kn

?g,gg"" s PDV-om.


Poa*na pnuda

:

.::_:+:l: : it.:t

.ir

lit.tr.:.rtiii:

rr;.,r:..::t

rjllt': ! ::r

:it :l-t'li" :: -.: i :: ! : :

,.-.a::. -:..

t

:'.: ': :::r,

!-!...

:t : r

s ArIiZdEa ludice

a

razne boje dimenzije cca. 34x15 cm

l, I q

.

.\idi,,

mebna

. ,i

ponuda$f;;

g.-qorrle{itu! '..j' :r

Lu6ice u staklenoi 6a5i

:;.t.= stara ciiena 15.99 kn

ffiill??'?;i"";;- u,u"o,s

"J

If$

' ...,...',..1.,.{r*:,,,,,1

s-â‚Ź

vrijeme gorenja cca. 4 sa pakiranje od 50 komada

i:

. ...:.::.,];l:l:.-. I i!irr::i{;.:l

ii


Keramiika Salicaqr. s pli5anom figuricom razne vrste

p

dimenzije Salice cca. 8x9 cm visina figurice Gca. 13 cm

Boii6na dekoracija

20%

sniieno!

andeo

stara ciiena 29.99 kn

visina cca. 10 cm pakiranje od 3

23,99*

komada

r;r"'

sniieno! stara cii;na 4.99

Obrud ukra5en zvondi6ima visina cca. 36 cm

sniieno!

ki

5;9%

BoiiCna dizmica pliS

dimenzije cca. 48x27 cm

stara ciiena 19.99 kn

14.9%

Snjegovida, pli svtra

Jingle uklluEuje

23o/o

sniieno! . .,9!6ra ciiena t29,9O kn

99.99* F"t"qr"fii" pait

j) ....i

'


*

'r'r''

-.'..l; ,"1151\ '.Podmbtd6 zviiezda

n'*,iir;;

;; ;;====

:

*n-,Hi.rymP

11.99-.

23o/o

:

,

smilomot

stara ciiena 12.99 I(n

Kerami6ki taniur

9.99-

razne boje i motivi

promier cca,20 cm

Posehna

pnuda

do prodrje zalihol

Dekorativni lanac ili zid : za vrata razne boie

duiina cca.

...'9*

{;'S!.

d$d

r&&

et.

*K wâ‚Źse ffi&.

tGp

d|ffi .,k*

wffi .ffi :lW.'

ryg'

73 cm

lmg

-.."ffi *'rsi.: ,:'"''' ::.'

rg,gg

Boii6ne'kuglict! razne boje

promjer cca. 6 cm pakiranje od 16 kuglica

stara cijena 29.99 kn

19.99-.

Fosebna ponuda do prodaje ralihal

,:24.99_.


!+j.91@!wxpaiilfrr

.

,l

: ,qr".

w" ^"&

*'

.|'':.1

\-:'>-" -

P-#'; .:. *-/r* .' i.,i;i',,;..1.',:. '{;"* ' ,

:

.'

,..:_....

Dria6lu6ice drveni razne vrste

--

Snjeina kuglica Keramidki andeo

razni dekori

promjer cca,5 cm

K.

rw....

.:a

I

Prsten za LED,luGiee s,uklasilom,figurom

ifig',,r.. .!::.

1

'iW$&r,

9vrlecu razni dekori

Deko torbica od filca ra2ni dekori dimenzije cca..19x19 cm izn:ene su u kunama s PDV-om.


sl ffi R iffi

w

# # #

Boii6na kuglica s figuricom

razni dekori

Poklon kutiia papirnata dimenzije cca. 1Oxg cm ;WE


Pmebna ponuda do prudaje zaliha!

Djed boii6njak za vanjsku dekoraciju na uZetu ili ljuljadci visina cca- 60 cm

Posebna ponuda do prodaje raliha!

:

:-

rt:_r

ir_ !i.

._i::rtt.

. '.t-.,,,

g,gg-

r,: i r..:-:r,r.t(t t:::l

'1,:,,:: tl:

W

w Svijetle6a silueta

ffi

u oblku bora ili zvijezde 35 Zaruljica na

plastidnom okviru duZina naponskog kabela 1,5 m

dimenzije cca.30x30 cm

visina cca.60 cm

25o/o

sniieno! stara ciiena 69.99 kn

29,gg* Drveni svije6njak

25%

snileno! :,-,.'rstd?l{.ciiena 79.99 kn

99,99-

kaufland od 3.11 do 9  

kw, Ecoiffier stara ciiena tAP'9O &'5---l na temperaturi do 30' ... ; Proizvode iz ove moZete kupiti samo u kolidinama predvitlenirn za...