Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KATALOG RUJAN

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIFI ZVU»NICI Boston Acoustic M25

Naπa cijena

4.920

Boston Acoustics s novom “M” serijom zvuËnika ulazi u svijet velikih igraËa na podruËju proizvodnje zvuËnika.

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

6.080

Prvi iz serije koji su ovih dana predstavljeni πiroj publici, a koji se veÊ nalaze u naπem duÊanu, nose oznaku M25. RijeË je o dvostistemskim zvuËnicima s polipropilenskim midbas i svilenim visokotonskim jedinicama.

Amex beskamatni 410,00 kn! kredit na 12 rata

VeÊ se na prvi pogled vidi da je rijeË o ozbiljnom proizvodu; ugraene zvuËniËke jedinice skrivaju vijke, masivan kabinet obloæen prirodnim furnirom ameriËkog oraha ili lakiran viπeslojnim crnim piano lakom, prednja ploËa presvuËena koæom, pozlaÊeni zvuËniËki prikljuËci... Imali smo prilike Ëuti ove zvuËnike na ovogodiπnjem minhenskom HIGH END Showu te smo veÊ tada ostali zapanjeni kvalitetom zvuka, osobito reprodukcijom srednjotonskog podruËja. Kontaktirajte nas i dogovorite demonstraciju ovih, slobodno moæemo reÊi - hit zvuËnika!

Bowers & Wilkins 685

Naπa cijena

3.400

,00 kn!

Boston Acoustics A250

PreporuËena cijena ,00 kn!

4.200

Amex beskamatni 283,30 kn! kredit na 12 rata

Bowers & Wilkins - model 685 veÊ godinama predstavlja Bowers & Wilkinsov “Bestseller” zvuËnik u klasi kompaktinih dvosistemaca namijenjenih stereo sustavima i sustavima kuÊnog kina. Agilnost uz otvoren i precizan zvuk te vrlo prihvatljiva cijena za zvuËnik ovakvog branda, 685 predstavlja izbor mnogih ljubitelja vrhunskog zvuka koji æele zakoraËiti u svijet High-End HIFI-a. Dostupni u bijelom, black ash (crnom), wenge i rosewood finiπu.

Naπa cijena

2.990 ,00 kn! PreporuËena cijena ,00 kn!

3.750

Amex beskamatni 249,20 kn! kredit na 12 rata

SamostojeÊi zvuËnici koji su gotovo svaki tjedan na demonstraciji u naπem duÊanu, a na zahtjev mnogih audiofila. Taj podatak moæda najbolje opisuje kvalitetu ovih zvuËnika za koje moæemo reÊi da su jedni od tek nekoliko proizvoda u naπoj ponudi s izuzetnim omjerom cijena/kvaliteta. ©toviπe, model A250 zvukom konkurira daleko skupljim modelima zvuËnika. Bilo da se nalazili kao prednji zvuËnici u sustavu kuÊnog kina ili kao dio stereo HIFI-a, Boston Acoustics A250 uËinit Êe glazbenu reprodukciju æivom. Dostupni u bijelom i crnom finiπu visokog sjaja.

Napomena: U cijenu nisu ukljuËeni stalci.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIT KOPONENTE Rotel serija 12 Uz obiljeæavanje 50 godina postojanja, Rotel je izbacio na træiπte novu seriju HIFI ureaja pod nazivom "12". RijeË je o nasljednicima dobro poznate Euro serije koja je osvojila træiπte izvrsno pogoenim omjerom cijena/kvaliteta i koja je u nekoliko godina

zabiljeæila viπe nagrada i pozitivnih recenzija renomiranih HIFI Ëasopisa. Nova serija “12” lovi korak s novim tehologijama te zahtjevima korisnika koji se okreÊu novim izvorima zvuka poput raËunala ili mobilnih ureaja. Rotel RA-11 2x40 W integrirano pojaËalo s 4 digitalna ulaza i prednjim USB prikljuËkom. - Podræava iPod USB i Bluetooth audio streaming - analogni i digitalni ulazi - Wolfson WM8740 24/192bit DAC - programibilne tonske kontrole - Tone Bypass mode

PreporuËena cijena

5.650

,00 kn!

Amex beskamatni 470,80 kn! kredit na 12 rata

Amex beskamatni 249,20 kn! kredit na 12 rata

Amex beskamatni 206,70 kn! kredit na 12 rata

Amex beskamatni 375,00 kn! kredit na 12 rata

PreporuËena cijena

5.650

,00 kn!

Amex beskamatni 470,80 kn! kredit na 12 rata

Rotel RT-11 FM/DAB/DAB+ radio prijamnik. - 30 dostupnih i preddefiniranih radio stanica (FM i DAB) - predoËnik s moguÊnoπÊu smanjivanja intenziteta prikaza - FM/DAB antena (kombinacija) - viπefunkcionalni daljinski upravljaË

Samo u rujnu!

Popust na jednu kupljenu komponentu Popust na dvije kupljene komponente Popust na tri kupljene komponente

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

4.500 ,00 kn!

- analogni ulazi - programibilne tonske kontrole - Tone Bypass mode

- Podræava iPod USB i Bluetooth audio streaming - analogni i digitalni ulazi - Wolfson WM8740 24/192bit DAC - programibilne tonske kontrole - Tone Bypass mode

2.480 ,00 kn!

PreporuËena cijena

Rotel RA-10 2x40 W integrirano pojaËalo s analognim media ulazom.

Rotel RA-12 2x60 W integrirano pojaËalo s 4 digitalna ulaza i prednjim USB prikljuËkom.

PreporuËena cijena

Amex beskamatni 406,70 kn! kredit na 12 rata

- 30 dostupnih i preddefiniranih radio stanica (FM i DAB) - predoËnik s moguÊnoπÊu smanjivanja intenziteta prikaza - FM/DAB antena (kombinacija) - viπefunkcionalni daljinski upravljaË

- analogni i digitalni ulazi - Wolfson WM8740 24/192bit DAC - "Slot loading" CD mehanizam - predoËnik s moguÊnoπÊu smanjivanja intenziteta prikaza - viπenamjenski daljinski upravljaË

2.990 ,00 kn!

4.880 ,00 kn!

Rotel RT-12 FM/DAB/DAB+/internet/ streaming radio prijamnik.

Rotel RCD-12 CD player s ugraenim Wolfsonovim D/A konverterom i Rotelovim analognim filterima.

PreporuËena cijena

PreporuËena cijena

- 10%! - 15%! - 20%!


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

STEREO HIFI Marantz NA7004

Naπa cijena

3.990 Besplatno dostupno!

App Store

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

6.080

Amex beskamatni 332,50 kn! kredit na 12 rata

Ureaj koji Êe sasvim sigurno privuÊi paænju korisnika PC raËunala kao izvor zvuka. Marantz NA7004 vrhunski je D/A konverter, DAB i internet radio prijamnik i mreæni player s podrπkom za AirPlay™. Uz moguÊnost beæiËnog spajanja ili putem etherneta, spajanja vanjskih HDD-a (USB) te uz podrπku za DLNA 1.5 audio stream standard, NA7004 se nameÊe kao okosnica ozbiljnog HiFi sustava.

Marantz TT-5005 “Entry-Level” ili kako bismo ispravnije rekli, “ulazni model” Marantzovih gramofona koji je prvenstveno namijenjen poËetnicima u svijetu vinila. VodeÊi raËuna o tome Marantzov tim je TT-5005 jednostavno konstruirao te samim time omoguÊio vrlo jednostvu instalaciju. Tu je i veÊ ugraena MM zvuËnica. Ono πto pak TT-5005 Ëini posebno zanimljivim je iznenaujuÊe dobra kvaliteta zvuka koja se ne oËekuje u ovom cjenovnom razredu. Osvjeæite sjeÊanja i glazbenu kolekciju s Marantzom TT-5005!

Naπa cijena

1.490

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

1.700

Amex beskamatni 124,20 kn! kredit na 12 rata

Rotel RA-05 SE Kod Rotelovog integriranog pojaËala RA-05 SE na prvi pogled niπta se nije promijenilo u odnosu na originalni model, meutim baπ kao i u sluËaju RCD-06 SE, “ispod haube” se nalazi prava istina. Najviπe je paænje posveÊeno optimiziranju samog ureaja koje i dalje koristi Balanced Design Concept koji je veÊ toliko puta provjeren kroz brojne Rotelove pojaËivaËke ureaje ali u ovome sluËaju joπ dodatno poboljπan. VeÊ se na “prvu loptu” osjeti da je pojaËalo dobilo na dinamici i prostornosti zvuËne slike, tako da se u ovom sluËaju s pravom moæe reÊi da "sitnice" glazbu znaËe.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

Naπa cijena

2.990 ,00 kn! PreporuËena cijena ,00 kn!

3.800

Amex beskamatni 249,20 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIGH-END HIFI Classé CP-800

Za cijenu molimo nazvati ili poslati upit na info@sonusart.hr Classé je pretpojaËalo s ugraenim D/A konverterom i parametriËkim ekvilizatorom. Ovaj moÊan stroj je veÊ prilikom najave iz Classé-a izazvao burne reakcije πirom svijeta, uz veliku dozu nestrpljivosti. Nekoliko mjeseci kasnije, prvi primjerci su poËeli stizati u sluaπone kupaca, ali i redakcija. Jason Keneddy iz britanskog HIFI Choice-a je jedan od prvih novinara koji je dao cjelovit prikaz. Ali to nije sve... CP-800 se okitio nagradom Editor's Choice da bi u konaËnici bio proglaπen - proizvodom godine! CP-800 sposoban je reproducirati HiRes glazbene datoteke (do 24/192) i upravo tu pokazuje svu svoju raskoπ, gdje glazbu u digitalnom obliku pribliæava idealu analognih izvora.

Bowers & Wilkins PM1 (Prestige Monitor)

Bowers & Wilkins PM1 je kompaktan dvosistemac izuzetnih performansi koji dolazi s nekoliko tehnoloπkih inovacija. Prije svega tu je potpuno novi kabinet kakvog dosad nisu joπ nisu konstruirali u Bowers & Wilkinsu te novorazvijeni visokotonac. Generalno gledajuÊi, PM1 je zvukovno je znaËajno unaprijeen model 805S. KljuËne elemente Ëine karbonskim vlaknima ojaËan visokotonac, anti rezonantni fazni

Za cijenu molimo nazvati ili poslati upit na info@sonusart.hr

Bowers & Wilkins 804 Diamond

klip mid-bas jedinice, dodatno ojaËan Matrix® kabinet, mineralima ispunjena prednja ploËa, novi zvuËniËki prikljuËci te Mundorf M-Cap Supreme uljni kondenzatori. Frekvencijski raspon je od (-6 dB) 42 Hz do 60 kHz, uz nominalnu osjetljivost od 8 Ohma (min. 5.1 Ohm). Rez skretnice je na 4 kHz. V: 331 mm, ©: 191 mm, D: 250 mm. Teæina zvuËnika bez stalka iznosi za ovu veliËinu zavidnih 9,3 kg.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

Za cijenu molimo nazvati ili poslati upit na info@sonusart.hr


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MINI HIFI Marantz M-CR503 + Boston Acoustics CS26 MK2

Naπa cijena

3.990

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

5.480

Amex beskamatni 332,50 kn! kredit na 12 rata

Marantz M-CR503, iako kompaktnog izgleda, u sebi krije pravu malu hifi zvijer. Tu je ugraeno integrirano pojaËalo, CD player i radio. MCR503 dolazi kao idealan ureaj u prostorijama limitiranih gabarita ili u apartmanima, vikendicama i sl. Uparili smo ga s Boston Acoutics CS26 zvuËnicima, vrlo otvorenog i preciznog zvuka.

Yamaha PianoCraft MCR 550

2.960

Godinama na listi najpoæeljnijih mini sustava, Yamahina PianoCraft serija i dalje oduπevljava zvukom.

,00 kn!

3.290

,00 kn!

Amex beskamatni 247 ,00 kn! kredit na 12 rata

Marantz M-CR603 Proglaπen u britanskom What HIFI? Ëasopisu najboljim mikro sistemom do 400 £ za 2011. godinu, Marantz M-CR603 opisan je kao ‘High-Tech’ dragulj. OdliËnog izgleda, superiornog zvuka i velike iskoristivosti M-CR603 je s punim pravom zasluæio dodijeljenu nagradu. RijeË je o CD playeru, FM/DAB i internet radiju i integriranom pojaËalu, sve zajedno smjeπtenom u kompaktno kuÊiπte. USB prikljuËak omoguÊava spajanje vanjskih izvora zvuka poput iPoda ili iPhonea.

Apple Dock!

Razloge ovakve popularnosti prvenstveno valja potraæiti u zvuËnicima koji dolaze u ovom kompletu. Naime, Yamaha je uspjela razviti kompaktne zvuËnike malih gabarita koje su u stanju isporuËiti impresivan zvuk. Rezultat je to viπegodiπnjeg razvoja kabineta i

Za kraj, treba svakako napomenuti da Marantz M-CR603 podræava AirPlay™.

ugraenih zvuËniËkih jedinica. Naravno, izvrsna opremljenost, ugraeni FM/DAB radio i CD player te naposlijetku integrirano pojaËalo, takoer su aduti ovog ljepotana.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

4.500 ,00 kn! 5.250 ,00 kn! Amex beskamatni 375 ,00 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MINI AV SUSTAV Marantz M-ER803 + Boston Acoustics A26

Naπa cijena

5.760

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

10.030

Amex beskamatni 480,00 kn! kredit na 12 rata

Marantz M-ER803 je kombinacija stereo pojaËala, Bluray reproduktora i FM/DAB radio prijamnika. Ovakvi kompaktni sustavi namijenjeni su korisnicima limitiranog æivotnog prostora koji se ne æele odreÊi vrhunske slike i zvuka. Ugraeno pojaËalo od 70 W bit Êe dovoljno da izvuËe vrhunski zvuk iz manjih samostojeÊih ili kompaktnih dvostaznih zvuËnika. Upravo iz tih razloga uparili smo ih s Boston Acoustics A26 zvuËnicima s kojima je Marantz pokazao svu svoju raskoπ i s kojima Ëini jedan vrlo ozbiljan mini AV HIFI sustav. Svakako valja naglasiti i moguÊnost skaliranja slike standardnog DVD formata na HD format uz punu rezoluciju (1080p). USB prikljuËak je takoer dobrodoπla opcija na ovom ureaju, s obzirom da danas mnoπtvo audio i video sadræaja pohranjujemo na mobilne ureaje. Meutim, nije USB jedina opcija spajanja M-ER803 i mobilnih ureaja ili raËunala. Tu je i Bluetooth zahvaljujuÊi kojem ovaj, po mnogoËemu poseban ureaj, dobiva dodatno na iskoristivosti.

“UnatoË kompaktnim dimenzijama, ureaj svira uz veliku dozu autoriteta, Ëisto i bez prigovora.” - Darko HluπiËka, HD televizija.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIT KOMPONENTA Marantz SR7007

PreporuËena cijena

11.780

Marantzov HT receiver za najzahtjevnije korisnike! 7 x 125 W

AirPlay

,00 kn!

Amex beskamatni 981,70 kn! kredit na 12 rata

Marantz Wiz App Control

iTunes Music Streaming

Besplatno dostupno!

App Store

Kako opisati izuzetno? SR7007 - upravo tako! Ispod haube ove HT zvijeri krije se 7 diskretnih pojaËala snage od 125 W po kanalu (8 Ohm), moguÊnost skaliranja slike iznad HD, odnosno do nadolazeÊeg 4K standarda, potpuna podrπka za ureaje s ugraenom Airplay i Bluetooth tehnologijom, vlastito razvijen audio hardver i software za najbolji moguÊi zvuk (Audissey Dynamic Volume),

moguÊnost povezivanja receivera u 3 video zone, 7 HDMI prikljuËaka i joπ mnoπtvo naprednih funkcija. Teπko je zamisliti zvuËnike s kojima ovaj receiver ne moæe izaÊi na kraj. Tu je i Marantz App, besplatna aplikacija napravljena za Andriod i iOS ureaje s kojom korisnik na vrlo jednostavan naËin upravlja SR7007 receiverom.

Ukoliko æelite najbolje u sustavu kuÊnog kina, ali i podjedanko dobro u klasiËnom stereu, Marantz SR7007 nameÊe se kao izbor broj jedan! Sigurni smo da Êe u jesenskim danima koji dolaze, ovaj receiver biti prepoznat od AV struËnjaka diljem svijeta kao istinski HighEnd ureaj koji je stvoren samo s jednim ciljem - pruæiti novi, viπi nivo zadovoljstva.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO Marantz SR5007

PreporuËena cijena

5.990

Marantz SR5007 dolazi s Ëak 6 HDMI ulaza, od kojih je jedan smjeπten s prednje strane kako bi se omoguÊio direktan pristup 3D sadræajima. Niæa rezolucija moæe Ëak biti skalirana na novi, nadolazeÊi 4K standard koji pruæa daleko veÊu senzaciju gledanja od danaπnjeg Full HD-a, a πto Marantz SR5007 Ëini "otpornim na starenje".

Besplatno dostupno!

App Store

,00 kn!

Amex beskamatni 499,20 kn! kredit na 12 rata

Za stabilnu i kontroliranu zvuËnu sliku pobrinut Êe se 7x100 W (8 Ohm) po kanalu koji Êe biti dovoljni za veÊinu danaπnjih stereo i viaπkanalnih sustava zvuËnika. Marantz SR5007 sadræi i patentirane napredne funkcije poput Audyseey MultiEQ XT za automatsku kalibraciju zvuka, Dynamic Volume Control, M-DAX2 Dynamic Expander ver.2 koji izvlaËi maksimum iz komprimiranih zapisa i joË mnogo toga. ToËku na "i" stavili bismo napomenom da je Marantz SR5007 izmeu ostalog upravljiv i putem "Marantz Remote App", aplikacijom za iPhone (iPod/iPad), inaËe besplatno dobavljivom na App Storeu.

Marantz NR1403 Iako manjih gabarita Marantz NR1403 pruæa sasvim zadovoljavajuÊe performanse u manje zahtjevnim sustavima kuÊnog kina. Snaga od 50 W po kanalu (8 Ohm), 6 HDMI ulaza, podrπka za 3D, automatska kalibracija zvuËnika, intuitivno grafiËko suËelje, samo su neke od odlika ovog HT receivera. Ako joπ uzmemo da iza ureaja stoji provjereno ime, jasno je da je ovo joπ jedan u nizu kvalitetnih Marantzovih AV ureaja vrlo prihvatljive cijene.

Naπa cijena

2.490

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

3.270

Amex beskamatni 272,50 kn! kredit na 12 rata

Yamaha RX-V573 7.1 AV receiver, snage 115 wata po kanalu (6 Ohm) s USB prikljuËkom za i-Pod/i-Phone/iPad, Network konekcijom, AirPlay tehnologijom, YPAO mikrofonom za kalibraciju, ECO modeom i dodatnim opcijama. RXV 573 podræava nove HD Audio formate, a novost je druga (B zona). Vrhunska kvaliteta reprodukcije u stereo modu i Burr-Brown konverter naiÊi Êe na mnoge poklonike koji æele AV receiver koje osim DSP surrounda ima kvalitetan stereo.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

PreporuËena cijena

3.590 ,00 kn! Amex beskamatni 299,20 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIGH-END KUΔNO KINO Ultimativni AV komplet Rotel RSP-1572 + Rotel RMB-1575

PreporuËena cijena

33.250

,00 kn!

Amex beskamatni 2.770,80 kn! kredit na 12 rata

Rotel RSP-1572 Za one koji æele vrhunsku uËinkovitost i maksimalnu fleksibilnost od svojih kuÊnih kina, RSP-1572 je pretpojaËalo/procesor koji morate posjedovati. RSP-1572 ima HDMI 1.3 vezu sa 1080p/24 Hz usklaenost, dvojni 32-bitni DSP procesor i 24 bit/192kHz digitalno-analogni pretvaraË. Podræava novi inchDeep Colorinch i xvYCC video opcije. Ova vrhunski dizajnirana komponenta je jednostavna za postavljanje. Specifikacije: THD (20-20,000 Hz) 8 ohma, pogon svih kanala: <0,05% IM izobliËenja: <0,05% Frekvencijski odziv (+ / -1 dB): 10Hz-120kHz, + / - 3 dB Line Level, 10Hz-95kHz + / - 0,3 dB digital Level S / N Ratio (IHF): 95 dB (stereo) Analogni 92 dB (Dolby Digital, DTS) OdBFs Ulaz osjetljivost/impedancija: Line Level, 200mV / 100 kohms Ton kontrole (Bass / Treble): + / - 6 dB na 50 Hz / 15kHz Razina izlaza pretpojaËala: 1.0V / 250 ohma Frekvencijski odziv: 3 Hz - 100MHz, + / - 3 dB Ulazna impedancija: 75 ohma Potroπnja: 60 W Teæina (neto): 9,6 kg Dimenzije: 431mm x 144mm x 335mm Rotel RMB 1575 VeÊa okruæenja zahtijevaju goleme koliËine energije da bi se prostorija ispunila zvukom. To je toËno ono πto Êete dobiti s ROTEL 5 x 250 W pojaËalom. ROTEL RMB-1575 posjeduje visoki audiofilski dizajn i moæe udvostruËiti svoj izlaz do 5 x 500 W na 4 ohma sa svim kanalima u pogonu. Specifikacije: Model: RMB-1575 Izlazna snaga: 250 W x 5/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohma), 500 W x 5/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohma) Ulaz osjetljivost/impedanca: 1,5 V / 8,3 k ohma Frekvencijski odziv (+ / -1 dB): 10 - 80 kHz (+3 dB) S / N omjer (IHF): 109 dB Potroπnja energije: 600 W Dimenzije (© x V x D) mm: 431 x 144 x 407 mm Teæina (neto): 11 kg Naglasili bismo da svaki kupac ovog kompleta dobiva na poklon Rotel RDG-1520 koji je FM/Internet radio i internet streamer te D/A konverter, poklon vrijedan 7.500 kuna!

Rotel RDG-1520 PreporuËena cijena

7.500,00 kn!

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO Pioneer VSX-421 + BDP-140 + Boston Acoustics XS 5.1 Pioneer VSX 421 5 x 130W AV receiver, sa HDMI 2 ulazom i izlazom, Dolby Digital Plus, x.v.Colour, AM/FM tuner, moguÊnost spremanja i do 30 radio stanica.

iPhone / iPad, Blu-ray player, reprodukcija SACD discs, BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, CD-DA, JPEG, MP3 formata, DivX Plus HD, BD-Live, YouTube, DLNA.

Specifikacije: Izlazna snaga po kanalu 130W Odnos signal/πum 98 dB Ulaz; 3 x HDMI; 4 x kompozitni; 2 x komponentni; 1 x Coaxial; 2 x Digitalni optiËki Izlaz; 1 x HDMI; 1 x kompozitni; 1 x komponentni AM/FM radio RDS Predefinirane radio stanice 30 HD audio formati Dolby TrueHD, DTS-HD Teæina 9.0 kg V/©/D 435x168x363 mm

Boston Acoustics XS 5.1 Ukoliko se traæi sustav zvuËnika za kuÊno kino koje svojim performansama ne zahtijevaju odlazak u banku po viπegodiπnji kredit, a koje istovremeno ispunjavaju sve zahtjeve kvalitetnog kuÊnog kina, onda je Boston Acoustics idealno rjeπenje. Ovaj 5.1 komplet sastoji se od 5 komada satelitskih zvuËnika kompaktnog izgleda i moÊnog subwoofera koji Êe dodatno pridonijeti uæivanju u filmovima ili viπekanalnoj glazbi. U ponudi se nalaze crni i bijeli komplet zvuËnika πto Êe svakako olakπati odabir i smjeπtaj u interijer. Sateliti: Frek. opseg: 150Hz 20kHz PreporuËena snaga pojaËala: 10-100 W Impedanca: 8 Ohm

Pioneer BDP 140 BDP-140 kombinira 3D reprodukciju s naprednim svojstvima umreæavanja, vrhunske audio performanse, upravljanje s iPod /

Akcijska cijena za komplet

5.990

Amex beskamatni 499,20 kn! kredit na 12 rata

Osjetljivost: 85dB [SPL/2.8v at 1m] Woofer: 6,35 cm Visokotonac: 2,54 cm Rez skretnice: 5kHz Teæina: 0,5kg V/©/D: 94/87/113 mm Subwoofer: Frek. opseg: 50 - 150Hz PojaËalo (snaga): 100 W Woofer: 8 (203mm) Rez skretnice: 60Hz -180Hz V/©/D: 310/284/395 mm

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

,00 kn!


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO Boston Acoustics A2310

Naπa cijena

4.990

“Zlatna sredina” ponude kompleta zvuËnika za kuÊno kino. Izvrsna otvorenost zvuka i povezanost cjelokupnog zvuËnog spektra A2310 stavlja u poziciju idealnog kandidata pri odabiru 5.1 zvuËniËkog sustava.

PreporuËena cijena ,00 kn!

6.080

Amex beskamatni 415,80 kn! kredit na 12 rata

Boston Acoustics A2310 dostupni su u crnoj boji visokog sjaja.

Bowers & Wilkins MT50 (M1+ASW608) Najnoviji Bowers & Wilkins set zvuËnika za kuÊno kino teπko da Êe ljubitelje viπekanalnog zvuka ostaviti ravnoduπnim. Gledanje filmova i koncerata s ovim kompletom dobiva jednu sasvim novu dimenziju. Izuzetno precizan i uravnoteæen zvuk prati odliËna dinamika i gromoviti bas iz ASW608

subwoofera. Naravno, prema veÊ ustaljenoj praksi Bowers & Wilkinsa kvalitetu zvuka prati odliËan dizajn koji ovog puta dolazi, uz standardnu crnu, i u bijeloj boji.

PreporuËena cijena

10.900

Moramo priznati da se ne sjeÊamo kad je neki sustav za kuÊno kino bolje izgledao.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

,00 kn!

,00 kn!

Amex beskamatni 908,35 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KUΔNO KINO / STEREO Bowers & Wilkins PV1D

PreporuËena cijena

Bowers & Wilkins nedavno je predstavio novu seriju kompleta za kuÊno kino pod nazivom Mini Theater. Seriju prate novi satelitski M-1 zvuËnici te PV1D subwoofer kojem smo ovaj put usmjerili posebnu paænju i koji smo odabrali za hit komponentu mjeseca. RijeË je o nasljedniku legendarnog i viπestruko nagraivanog modela PV-1. Uz neπto izmijenjen vanjski oblik, PV1D ne odaje dojam da se radi o bitno razliËitom modelu od prethodnika, ali pogled unutra otkriva jednu sasvim drugu priËu. Naime, u PV1D je dobrim dijelom ugraena tehnologija iz referentnog modela DB-1 πto znaËi da, izmeu ostalog, posjeduje i moguÊnost 'korekcije sobe', tzv. 'Room EQ' pomoÊu koje se subwoofer u potpunosti prilagoava uvjetima sobne akustike.

Subwooferom se upravlja pomoÊu ugraenog OLED ekrana gdje se korisniku nude razliËite opcije namjeπtanja. O izgledu gotovo da je nepotrebno troπiti rijeËi. Bowers & Wilkins je poznat po vanserijski oblikovanim proizvodima, tako da i PV1D nije iznimka. Ako postoje ikakve dvojbe odgovara li izgledom ovaj komplet danaπnjim interijerima, zvuk sasvim sigurno nije predmet takve rasprave. Dvostruke jedinice u ‘push-pull’ konfiguraciji bit Êe

12.160

Amex beskamatni 1.013,00 kn! kredit na 12 rata

sasvim dovoljne za reprodukciju najdubljih tonova. Iako se inicijalno spominje u kontekstu kuÊnog kina, svakako valja naglasiti da Êe se PV1D, zbog izuzetne brzine i moguÊnosti namjeπtanja koje pruæa, odliËno uklopiti u stereo sustave bilo kojeg cjenovnog razreda. Uz novo razvijene jedinice i unaprijeeno ugraeno pojaËalo (400 W) ovaj sub ide Ëak do nevjerojatnih 7,5 Hz i penje se maksimalno do 570 Hz. Na kraju, samo da napomenemo da PV1D dolazi u crnoj i bijeloj boji.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

,00 kn!


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SUBWOOFERI Boston Acoustics ASW250

Naπa cijena

1.890

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

2.250

Amex beskamatni 157,50 kn! kredit na 12 rata

Subwoofer koji Êe zadovoljiti veÊinu korisnika kuÊnog kina i koji Êe se izgledom uklopiti u svaki interijer. Dovoljno snaæan da navuËe susjede na vrat(a), Boston Acoustics ASW250 upotpunit Êe doæivljaj gledanja filmova. Naravno, to ne znaËi da je iskljuËivo namijenjen sustavima kuÊnog kina. ©toviπe, u stereo postavu u kojem se nalaze kompaktni zvuËnici, ASW250 upotpunit Êe doljnje registre te na taj naËin pokriti cjelokupan frekvencijski audio spektar.

Bowers & Wilkins ASW-XP610

Naπa cijena

7.490

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

8.500

Amex beskamatni 624,20 kn! kredit na 12 rata

Neπto ozbiljniji igraË dolazi iz Bowers & Wilkinsa te predstavlja standard u sustavima kuÊnog kina viπe srednje klase. Ono πto izdiæe model ASW-X610 na konkurencijom jest kvaliteta reprodukcije basa zahvaljujuÊi ponajprije ugraenom snaænom pojaËalu te vrhunskom “in-house” izraenom bas jedinicom. Dugogodiπnje iskustvo na podruËju izrade zvuËnika pa tako i subwoofera objedinjeno je u ovaj zvuËnik.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MEDIA PLAYERI Tvix HD Slim S1 / Tvix HD Slim S1 Duo

Naπa cijena

Nema sumnje da su Tvix multi-medijski plejeri najpopularniji ureaji te vrste na træiπtu zabavne elektronike. Kad pogledamo πto sve u svom malom i elegantnom kuÊiπtu nudi najnoviji model Tvix HD Slim S1 Duo viπe nikome nije potrebno objaπnjavati razloge takve popularnosti. Prije svega, Slim S1 Duo je HD multimedijski plejer, πto znaËi da je to ureaj koji je namjenjen reprodukciji audio/video sadræaja visoke rezolucije pohranjenih na tvrdom disku, koji u sluËaju S1 Dua moæe biti interni (smjeπtaj u samom ureaju - ladica) ili vanjski bilo samostalni (USB, eSATA), mreæni ili tvrdi disk nekog od raËunala u mreæi. Slim S1 Duo je idealno u kuÊnu raËunalnu (LAN) mreæu povezati æiËanim putem jer je u tom sluËaju i najveÊi protok podataka, no uz WiFi adapter moguÊa je i beæiËna veza.

1.399

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

1.599

Amex beskamatni 116,60 kn! kredit na 12 rata

Tvix HD S1 Duo Naπa cijena

1.199

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

1.399

Amex beskamatni 99,90 kn! kredit na 12 rata

Tvix Slim HD S1

Model Slim S1 Duo gotovo je identiËan proπlogodiπnjem apsolutnom hitu - SlimS1, ali s jednom bitnom razlikom. Naime, u model Slim S1 Duo ugraena su Ëak 2 DVB-T tunera πto pak omoguÊuje snimanje televizijskih programa direktno na Ëvrsti disk u HD kvaliteti.

Dune HD TV-101 / TV-101 W Dune HD playeri osvojili su svijet pristupaËnim cijenama, simpatiËnim dizajnom i “user fiendly” suËeljem. Za ovu priliku predstavljamo poËetne modele koji se razliku u podrπci za beæiÊni prijenos podataka, odnosno WiFi. Naime model TV-101W dolazi s ugraenim WiFi-em. Oba ureaja podæavaju 1080p tj. HD prikaz slike, spajaju se na vanjske Ëvrste diskove putem USB prikljuËka te HDMI vezom na televizore.

790

,00 kn!

890 ,00 kn! Amex beskamatni 65 ,80 kn! kredit na 12 rata

Dune HD TV-101

890

,00 kn!

990 ,00 kn! Amex beskamatni 74 ,20 kn! kredit na 12 rata

Dune HD TV-101W

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

AV DODACI Gear4 UnityRemote UnityRemote je univerzalni daljinski upravljaË, prvi takve vrste, koji zamjenjuje sve daljinske upravljaËe kombinirajuÊi Bluetooth odaπiljaË viπestrukih infra crvenih zraka s radijusom od 360° i Unity iPhone aplikaciju. S obzirom na malu potroπnju Bluetooth-a, UnityRemote se napaja putem standardnih AA baterija bez potrebe za dodatnim oblicima strujnih napajanja. Drugim rijeËima, ureaj na sebi nema nikakvih æica ili prikljuËaka. Samim time, djeluje vrlo sofisticirano te izraæava visoku dozu stila. UnityRemote ne zamjenjuje samo sve daljinske upravljaËe u kuÊi, nego i omoguÊava korisniku da sam odredi naËin na koji Êe upravljati ureajima. KreirajuÊi vlastite 'Akcije' putem Unity aplikacije, omoguÊene su viπezadaÊne naredbe jednim potezom. Primjerice, jednom naredbom moguÊe je ukljuËiti televizor, cjelokupan sustav kuÊnog

Naπa cijena

599

kina, smanjiti rasvjetu i pokrenuti film s BluRay ureaja. Naravno, tu je i moguÊnost 'uËenja' ukoliko se u bazi ugraenih kodova ne nalazi odreeni model daljinskog upravljaËa.

PreporuËena cijena ,00 kn!

799

49

Koriπtenje RemoteUnity-a je krajnje jednostavno; Ureaj se smjeπta bilo gdje u prostoriji, preuzima se besplatna Unity aplikacija (App Store) te se prate daljnje instrukcije prikazane na ekranu iPhone-a ili iPada.

Profigold PROV1201 HDMI, 1 m.

PreporuËena cijena

299

,00 kn!

,00 kn!

Vogel’s Thin 355

Amex beskamatni 24,90 kn! kredit na 12 rata

,90 Amex beskamatni kn! kredit na 12 rata

PreporuËena cijena

1.999,00 kn! Amex beskamatni 166,60 kn! kredit na 12 rata

Nova, Thin serija zidnih nosaËa televizora, daje pravi znaËaj nazivu “Tanki TV”. Dizajnirana je s namjerom da ultra tanki ekrani djeluju kompaktno u najveÊoj moguÊoj mjeri. Thin serija nosaËa dolazi s Ëetiri modela; tri s klasiËim rukovanjem i jedan, kojeg ovdje predstavljamo, s daljinskim upravljanjem oznake 355 RC (Remote Control).

Ixos XHS 806W zvuËniËki kabel

Akcijska cijena

40,00* kn!

Amex beskamatni 3,30 kn! kredit na 12 rata

Cjelokupna Thin serija temelji se na vrhunskom dizajnu, minimalistiËkog pristupa. Svojim oblikom svaki nosaË postaje gotovo nevidljiv dodatak ultra tankim ekranima. Uz to, svi nosaËi odlikuju se i izuzetnom kvalitetom izrade i zavrπnom obradom. Namijenjeni su ekranima veliËne od 81-140 cm (32”-55”). Modelom 355 RC upravlja se izuzetno jednostavno. Uz pomoÊ daljinskog upravljaËa svoj ekran moæete zaokrenuti za 60° u oba smjera. Na kraju valja naglasiti da svi modeli iz Thin serije nosaËa televizora dolaze s doæivotnom garancijom!

*Cijena za 1 metar kabela.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DESKTOP HIFI NuForce DIA

Naπa cijena

1.750

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

2.280

Amex beskamatni 145,80 kn! kredit na 12 rata

NuForce Dia najnoviji je proizvod ovog specijaliziranog proizvoaËa tzv. desktop HIFI ureaja. RijeË je o integriranom pojaËalu s ugraenim digitalnim ulazima, dva optiËka i jednim koaksijalnim (RCA), izlazom za subwoofer te nazivne snage od 2 x 40 W (4 ohm) po kanalu. Dolazi s ugraenim D/A konverterom koji podræava rezoluciju do 24/192 kHz.

NuForce Icon HDP

Naπa cijena

2.990

,00 kn!

NuForce Icon AMP

PreporuËena cijena ,00 kn!

3.600

Amex beskamatni 249,00 kn! kredit na 12 rata

PretpojaËalo s ugraenim 24bit/192kHz D/A konverterom i pojaËalom za sluπalice. Dolazi u crvenoj, plavoj, crnoj i srebrnoj boji.

Navedeni tehniËki podaci zapravo otkrivaju idealnu primjenu ovog ureaja. U sustavima gdje se nalaze televizor, Blu-Ray player, igraËa konzola, satelitski receiver, dovoljno je dodati zvuËnike i NuForce Dia Êe znaËajno unaprijediti audio performanse sveukupnog sistema. Naravno, priloæen je i daljinski upravljaË.

Naπa cijena

999 ,00 kn! PreporuËena cijena ,00 kn!

1.280

Amex beskamatni 106,70 kn! kredit na 12 rata

Ukoliko je raËunalo izvor zvuka i ako je rijeË o manje zahtjevnom ostatku stereo sustava, NuForce Icon AMP predstavlja idealan omjer uloæeno/dobiveno. RijeË je o desktop integriranom pojaËalu snage 2 x 30 W (4 Ohm) s ugraenim prikljuËcima za zvuËniËke kabele te RCA analognim ulazima. Neka vas ne zavara mala snaga ovog pojaËalca. U kuÊiπtu se krije pojaËalo “D klase” odliËnog damping faktora koji Êe potjerati i manje samostojeÊe zvuËnike.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIFI SLU©ALICE Aiaiai TMA-1

PreporuËena cijena

1.500

,00 kn!

Amex beskamatni 125,00 kn! kredit na 12 rata

Joπ jedan uzbudljiv HIFI proizvod dolazi iz Danske, zemlje koja je u audio svijetu prepoznata ne samo po kvaliteti izrade audio ureaja, nego i po vanserijskom dizajnu. Izuzetak nisu ni Aiaiai TMA-1 sluπalice koje su nas ostavile bez teksta kada smo ih prvi put Ëuli. Bez oklijevanja smo odluËili uvrstiti ih u ponudu te na taj naËin unijeti osvjeæenje u domaÊu ponudu sluπalica. Pratite nas sljedeÊih tjedana putem druπtvenih mreæa i web stranica, pravovremeno Êemo vas obavijestiti kad stignu u naπ duÊan te vas pozvati na demo.

Bowers & Wilkins P5 Sluπalice o kojima gotovo da i nema potrebe troπiti rijeËi. Bowers & Wilkins P5 stekle su kultni status meu sluπalicama zahvaljujuÊi nesvakidaπnjoj kvaliteti izrade i zvuku. TisuÊe prodanih parova, deseci internacionalnih nagrada, izrada kakva se teπko moæe zamisliti u svijetu sluπalica, samo su neki od elemenata koji idu u prilog steËenom statusu.

PreporuËena cijena

2.200

,00 kn!

Amex beskamatni 183,30 kn! kredit na 12 rata

Audio-Technica M50 Sluπalice koje su takoreÊi postale standard meu DJ-ima i studijskim profesionalcima. Ove sluπalice zatvorenog tipa izvrsno izoliraju utjecaj vanjske buke tako da fokus uvijek ostaje na onom πto izlazi iz samih sluπalica. Izvrstan balans po cijelom spektru i neutralnost te robustnos i visoka kvaliteta izrade, glavni su razlozi zaπto su ATH-M50 izbor profesionalaca. Naravno, a s obzirom na namjenu, posebna paænja je posveÊena ergonomiji kako bi se omoguÊilo i viπesatno udobno noπenje. Ugledni HeadRoom portal uvrstio je ove sluπalice meu deset najboljih sluπalica koji svakako treba uzeti u obzir prilikom kupovine. Najzanimljivi dio cijele priËe je zapravo taj, da se ove sluπalice izvrsno snalaze i u kuÊnim uvjetima gdje pruæaju ultimativan HIFi zvuk.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

Naπa cijena

1.350 ,00 kn! PreporuËena cijena ,00 kn!

1.490

Amex beskamatni 112,50 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PRIJENOSNI ZVU»NICI Gear4 Rise 2 Wireless

Naπa cijena

KunÊi stereo sistem Gear4 HouseParty Rise 2 je pametniji od prosjeËnog zvuËnika. Spojite svoj iPhone ili iPod Touch i preuzmite besplatnu SmartLink aplikaciju.

Ugraena Bluetooth tehnologija omoguÊuje beæiËnu kontrolu svake znaËajke HouseParty Rise sistema putem iPhone ili iPod touch zaslona osjetljivog na dodir.

990

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

1.099

Amex beskamatni 82,50 kn! kredit na 12 rata

Gear4 AlarmDock Halo 2

739

,00 kn!

839 ,00 kn! 62

,00 Amex beskamatni kn! kredit na 12 rata

Moæda zvuËi nestvarno, ali buenje iz najdubljeg sna ne mora uvijek biti traumatiËo iskustvo.

Gear4 - HouseParty SmartDock Vrhunska zabava uz isti takav zvuk. Ne zavarajte se izgledom. U ljutoj ptici se nalaze dvije mid/visokotonske jedinice i moÊan subwoofer koji Êe ispuniti zvukom i veÊe prostorije. Spojite vaπ Apple mobilni ureaj ili bilo koji izvor zvuka s 3,5 mm prikljuËkom, odredite sami koliËinu basa i glasnoÊu i zabava moæe krenuti!

Novi AlarmDock Halo 2 je radio s budilicom i punjaË za iPhone i iPod. Ono πto ga Ëini posebnim je vrhunski dizajn i visokokvalitetan zvuk. A upravo je zvuk taj koji moæe buenje uËiniti ugodnim ili pak u startu upropastiti jutro. Meutim, AlarmDock Halo 2 se istiËe i izvrsnim funkcijama poput automatskog pronalaska radio stanica pritiskom na jednu tipku, a koje se potom memoriraju u Smart Dock aplikaciju mobilnog ureaja, zajedno s nazivom same radio stanice. SmartDock aplikacija besplatno je dobavljiva putem App Store-a.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

PreporuËena cijena

599 ,00 kn! Amex beskamatni 49,90 kn! kredit na 12 rata


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HIGH END TV Panasonic 50VT50

Naπa cijena

3D plazma televizor dijagonale 50” (127 cm), kontrast 6,000,000:1, 2.500 Hz Focused Field Drive, 2D na 3D konverzija, WiFi, THX, 24p Smooth Film, DLNA prikljuËak, Viera Cast, VIERA Image Viewer, USB x 3, HDMI x 4, DVB-T/DVB-C/S/S2 (MPEG4)

15.999

,00 kn!

PreporuËena cijena ,00 kn!

16.999

Slika Full HD rezolucija Full HD 3D / 2D na 3D konverzija Aktivni 3D Dijagonala ekrana / omjer 127 cm / 16:9 Tehologija/rezolucija ekrana (©xV) Plazma / 1920 x 1080 piksela Panel G15 Progressive Full-HD NeoPlasma panel Brzina prikaza slike 2500 Hz Focused Field Drive Kontrast 6.000.000:1 Gradacija 24576 nijansi sive boje Filter Infinite Black Ultra THX mod 3D 24p Film Display / 24p Playback / 24p Smooth Film Smart VIERA Engine Pro Pure Image Creation Vivid Colour Creation Facial Retouch Web Contents Smoother 1080p Pure Direct Modovi slike Dynamic / Normal / Cinema / Game / THX 3D (Cinema / Bright Room) / Pro1 / Pro2 (isfccc)

Amex beskamatni 1.333,30 kn! kredit na 12 rata

PrikljuËci SD slot / Media player podræani formati: AVCHD LAN prikljuËak / WiFi integriran CI (Common Interface) USB 3 (boËno) HDMI ulazi 4 (boËno) Kompozitni video ulaz AV2: RCA konektor x 1 preko adaptera Komponentni video ulaz RCA konektori x 3 [Y, Pb, Pr] (donja strana) preko adaptera (za HDMI, PC, kompozitni i komponentni video ulaz) AV2: RCA konektori (L, D) (donja strana) preko adaptera 21-pin (SCART) ulaz/izlaz AV1: AV ulaz/izlaz, RGB ulaz, Qlink (donja strana) preko adaptera Audio izlazi PrikljuËak za sluπalice (boËno) TV prijemnik signala PAL -B/G/H, -I, SECAM B/G, -D/K, L/L DVB-T (MPEG4AVC [H.264]) DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]) Level 2.5

Tvix HD Cafe N1 PreporuËena cijena

799,00 kn! Media player - Full HD H.264 1080p/24Hz Tvix N1 podræava H.264 (4.1 profil) video visoke razluËivosti do 1080p te prikaz 24 slika u sekundi. Zadræava æivopisnu i oπtru HD sliku cijelo vrijeme. Inovativni pregled naslova Tvix N1 podræava prikaz naslovnica albuma i filmova uz dodatni opis. Ovakvo suËelje omoguÊava jednostavno biranje izmeu filmova, glazbe i fotografija. 3 USB prikljuËka i ËitaË SD-MS kartica Viπestruka i razliËita moguÊnost spajanja uzeta je u obzir s ciljem jednostavnog spajanja s ostalim digitalnim ureajima. Sada moæete uæivati u vaπim digitalnim datotekama bez kopiranja. Opcija ugradnje 802.11N Wi-Fi modula Wi-Fi modul omoguÊava Tvix N1 spajanje u beæiËno mreæno okruæenje. Ne gubite viπe vrijeme traæeÊi odgovarajuÊe kabele.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

EX DEMO

TV Samsung UE46C7000

9.999,00 kn + 5 godina jamstva!

Ex-Demo

TV Samsung UE46C6000

8.599,00 kn + 5 godina jamstva!

Ex-Demo

TV Samsung UE40B8000

7.999,00 kn + 5 godina jamstva!

Ex-Demo

TV Samsung UE40D6000

5.599,00 kn + 5 godina jamstva!

Ex-Demo

TV Panasonic TX-P42GT20E

5.899,00 kn + 5 godina jamstva!

Ex-Demo

ZvuËnici Anthony Gallo Reference AV

23.000,00 kn

13.800,00 kn

Ex-Demo

ZvuËnici Bowers & Wilkins 802D

90.000,00 kn

60.000,00 kn

Ex-Demo

2.820,00 kn

1.800,00 kn

Ex-Demo

22.500,00 kn

13.500,00 kn

Ex-Demo

1.690,00 kn

900,00 kn

NOVO

30.500,00 kn

15.000,00 kn

Ex-Demo

Dock Bowers & Wilkins Mini Zeppelin

2.500,00 kn

1.990,00 kn

Ex-Demo

Sluπalice Bowers & Wilkins P5

2.200,00 kn

1.350,00 kn

Ex-Demo

Izlazno pojaËalo Rotel RB 1072

7.500,00 kn

3.900,00 kn

NOVO

Izlazno pojaËalo Rotel RB 1092

18.000,00 kn

10.990,00 kn

NOVO

Viπekanalni receiver Rotel RSX 1550

15.400,00 kn

9.300,00 kn

Ex-Demo

Nordost Red Dawn XLR, 0,6 m

3.150,00 kn

1.190,00 kn

Ex-Demo

Nordost Blue Heaven XLR, 1 m

2.350,00 kn

890,00 kn

Ex-Demo

ZvuËnici (ugradbeni) Bowers & Wilkins CWM LCR7 ZvuËnici Bowers & Wilkins XT8 ZvuËnik (centralni) Bowers & Wilkins VM1 Black PretpojaËalo Classé CP-500

Svi ureaji su u ispravnom stanju te ukljuËuju garanciju.

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite


M

Y

CM

MY

CY CMY

K

POSJETITE NAS! Pozivamo vas da nas posjetite u Zagrebu. Na viπe od 220 m2, u jednoj od najljepπih specijaliziranih trgovina u regiji predstavljamo neke od vodeÊih proizvoaËa audio/video opreme u svijetu. Tu je i naπa akustiËki tretirana demo prostorija u kojoj se, u idealnim uvjetima, moæete uvjeriti u kvalitetu ponuenih stereo i viπekanalnih sustava. Naπ prostor je ispunjen najmodernijim televizorima renomiranih proizvoaËa na kojima moæete vidjeti njihove moguÊnosti i kvalitetu prikaza. Ne zaboravite ponijeti svoj mobilni ureaj kako biste mogli isprobati neke od najnaprednijih zvuËniËkih postolja (dockova), ali i velik broj sluπalica. Vidimo se u Sonus artu!

©arengradska 1, Zagreb - info@sonusart.hr www.sonusart.hr

Composite

Sve navedene cijene izraæene su u kunama i ukljuËuju PDV. Posebna ponuda vrijedi od 01.09. do 30.09.2012. godine ili do isteka zaliha. Slike u katalogu informativnog su karaktera i mogu se razlikovati od originala.

C

katalog_sonus_art_1_do_30_9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you