__MAIN_TEXT__

Page 1

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy Vuosikertomus 2012


Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 5 Missio, visio ja arvot 7 Rakentamispalvelut 9 Ylläpitopalvelut 11 Viherpalvelut 13 Varikkopalvelut 15 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkÜ 17 Tase 18 Tulos- ja rahoituslaskelma 19

3


Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n ensimmäinen toimintavuosi. Yhtiön perustamissopimus allekirjoitettiin 6.10.2011 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.10.2011. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2012 ja samalla aloitin toimitusjohtajana tässä uudessa yhtiössä. Vaikka yhtiö on uusi ja toiminut vasta vuoden, on tekemisen historia syvällä Turun kaupungin juurissa. Yhtiö osti Turun Viherliikelaitoksen ja Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen liiketoiminnot 29.12.2011 ja ne siirtyivät yhtiölle 1.1.2012 alkaen. Yhtiö on tilikauden aikana kehittänyt voimakkaasti toimintaansa. Yhtiössä on mm. siirrytty toimintajärjestelmän mukaiseen toimintaan ja yhtiölle myönnettiin Rala-pätevyys. Toiminnan kustannustehokkuutta ja kustannustietoisuutta on

parannettu niin urakkalaskennan kuin hankintojenkin osalta. Talouden seuranta ja siirtyminen jälkilaskennan mahdollistavaan litterointiin, on yksi pääedellytyksistä talouden ohjaamiseen. Lisäksi yhtiön ja Kuntec-brändin tunnettavuuden lisäämiseksi on tehty panostuksia. Yhtiön kalusto on suuressa roolissa kannattavaa liiketoimintaa harjoitettaessa. Kaluston kunnon on oltava erinomainen ja huoltojaksot täytyy suunnitella tarkasti. Kuntec-korjaamo on jalostunut kaupalliseksi korjaamoksi toimintaansa tehostamalla ja luoden suuntaviivoja tulevalle vuodelle. Vuoden 2012 lopussa päätettiin järjestellä uudelleen tuotantoyksiköt kolmeen toimialaan: Rakentaminen, Ylläpito sekä Korjaamo. Tämä jaon mukainen toiminta aloitettiin 1.1.2013.

Yhtiön tarkoituksena on toimia yhdestä päätoimipaikasta vuonna 2014. Vuoden 2012 aikana aloitettiinkin toimitilojen kartoitus sekä tavoitteeseen liittyvien haasteiden selvittely. Strategian jalkautus koko organisaatioon on aloitettu ja tulevaisuuden suuntaviivat ovat selvät. Karri Knaapinen toimitusjohtaja

5


Missio, visio ja arvot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Kuntec on Turun talousalueella toimiva johtava ja tehokas infra-alan palveluyritys. Missiomme on pitää kaupunkiympäristö korkealaatuisena käyntikorttina kaikille sen käyttäjille. Visio Yhtiön visio on olla halutuin yhteistyökumppani kaupunkirakentamisessa Turun talousalueella. Arvot Turun Seudun Kuntatekniikka on: • Kehittyvä. Kehitämme ja sopeutamme omaa toimintaamme vastaamaan talousalueen, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä loppukäyttäjien tarpeita. Toimintaamme kehitetään asiakkaidemme, yhteistyökumppanei­ demme, turkulaisten sekä Turussa vierailevien viihtyvyydeksi. • Luotettava. Asiakkaat ja loppukäyt-

täjät ovat meille tärkeitä. Henkilöstön ammattitaitoa, palveluosaamista ja työssäjaksamista kehitetään, jotta yhtiö olisi kiinnostava työpaikka ja haluttu yhteistyökumppani. Toiminnassa huomioidaan ekologisesti kestävä kehitys ja arvokas kulttuuriympäristö. Olemme lupauksemme arvoinen. • Tehokas. Olemme oma-aloitteisia, aktiivisia, osaavia ja yksilöllisiä. • Tuloksellinen. Aikaansaava henkilökunta luo liiketaloudellisin perustein taloudellisen turvan tulevaisuudelle. Strategiset päämäärät ja kehittäminen Tavoitteemme on positiivisen näkyvyyden ja korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen. Yhtiö on toiminnassaan tehokas ja nopea, mikä auttaa sen asiakkaita saavuttamaan näiden itselleen asettamat tavoitteet, sekä mahdollistaa sujuvan joukkoliikenteen kaikkina vuodenaikoina.

Teemme liiketoimintaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Arvostamme ihmisiä ja olemme paikallinen työllistäjä, joka kannustaa oppimiseen. Kaiken toiminnan edellytyksenä on liiketoiminnan harjoittaminen tuloksekkaasti ja kannattavasti. Henkilökunnan ja kaluston on oltava oikein mitoitettua ja tehokasta. Koko henkilökunnan on ymmärrettävä muutoksen aiheuttamat toimenpiteet ja tehtävät. Toimitilojen tulee olla tehokkaat ja harjoitettavaan liiketoimintaan sopivat. Teemme menestystarinoita jokaiseen toimialaan, toteutamme ne hyvin ja kustannustehokkaasti. Uusiudumme muuttuvien vaatimusten ja ympäristön mukaisesti, nopeasti ja tehokkaasti asiak­kaan ehdoilla. Yhdessä teemme tämän mahdolliseksi.

7


Rakentamispalvelut Rakentamispalvelut vastasi ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien rakennus-, korjaus,- ja perusparannustöistä, vesihuollon korjaus- ja uusinvestointitöistä sekä yleisten alueiden rakenteellisista kehittämistöistä. Yksikön päällikkönä toimi vuonna 2012 tuotantojohtaja Tero Forsell. Rakentamispalvelut toimi Ruissalontie 23:ssa alkuvuoden 2012 ja muutti syk-

syllä Rieskalähteentie 78 toimitiloihin. Yksikön pääasiakkaita vuonna 2012 olivat Turun Kiinteistöliikelaitos, Turun Vesiliikelaitos ja Turun Satamaliikelaitos.

listekniikan rakentaminen, Läntisen rantakadun kunnostustyöt ja Vakiniitun kaava-alueen rakentaminen.

Vuoden 2012 lopussa, rakentamispalveluiden työntekijämäärä oli 36 henkilöä. Vuoden 2012 merkittävimpiä rakennuskohteita olivat Sataman kiertoliittymän rakentaminen, Vaisteen alueen kunnal-

9


Ylläpitopalvelut Ylläpitopalveluiden vastuulla on merkittävä osa Turun kaupungin kuntateknisestä ylläpidosta. Yksikön päällikkönä toimi vuonna 2012 tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

Yksikön pääasiakkaita vuonna 2012 olivat Turun Kiinteistöliikelaitos, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy, Turun Vesiliikelaitos ja Turun Satamaliikelaitos sekä uutena Turun Messukeskus Oy.

Käytössä oli toimitilat osoitteissa Ruissalontie 23 ja Rieskalähteentie 78. Ruissalontien toimitiloista luovuttiin loppuvuodesta ja siirryttiin Rieskalähteentielle ja Apilakadulle. Vuoden 2012 lopussa ylläpitopalvelut ja viherpalvelut yhdistettiin ylläpitopalveluiksi. Samassa yhteydessä viherrakentaminen erotettiin viherpalveluista ja yhdistettiin rakentamispalveluihin.

Ylläpitopalvelut tarjosi vuonna 2012 laadukkaita teiden, katujen, pihojen , paikoitus- ja muiden liikennealueiden ylläpitopalveluita.

Palvelutuotannossa talvikuukaudet sekä vuoden 2012 alussa että lopussa olivat poikkeuksellisen runsaslumisia, mikä on liikenneväylien kunnossapito- ja puhtaanapitotöiden osalta kasvattanut kone- ja miestyötuntien määrää ylitöiden muodossa ja sitä myötä kustannuksia.

Ylläpitopalvelut jakaantui vuonna 2012 viiteen tuoteryhmään: • Talvikunnossapito: auraus, polanteen poisto, lumen poisto ja siirto, liukkauden torjunta, pölynsidonta ja liukkaudentorjuntamateriaalin poisto • Kesäkunnossapito: asfalttipäällysteiden paikkaus ja asfaltointi, sorapäällysteisten väylien hoito, katu-ja piha-alueiden puhtaanapitotyöt, liikenneohjauslaitteiden, kalusteiden ja rakenteiden kunnostus ja hoito sekä tie-ja parkkipaikkamerkintöjen kunnostaminen ja uusiminen

• Muut rakenteet, varusteet ja laitteet • Puhtaanapito • Erilliskohteiden kunnossa- ja ylläpito Yksikön työntekijämäärä vuoden 2012 lopussa oli 98 henkilöä. Kunnossa ja puhtaana pidettiin 544 km ajoratoja, 330 km kevyen liikenteen väyliä, 170 km jalkakäytäviä, 6,5 ha aukioita ja toreja, 54 kpl siltoja ja 4 kpl matonpesupaikkoja. Lumenkaatopaikkoja oli käytössä 4-5 kpl. Tärkeitä kehittämiskohteita olivat toimintajärjestelmän luominen, ajoneuvoseurannan (gps) laajentaminen koko kalustoon sekä toimitilamuutokset kustannussäästötoimenpiteenä.

11


Viherpalvelut Viherpalvelut rakensi ja peruskorjasi vuonna 2012 asiakkaiden toiveiden mukaan katuviher- ja puistoalueita, leikki- ja liikuntapaikkoja sekä koira-aitauksia. Viherpalvelut on erikoistunut leikki- ja liikuntapaikkojen rakentamiseen sekä suurten puiden istuttamiseen ja kantavien kasvualustojen rakentamiseen. Viherpalvelut toteutti myös perenna- ja kesäkukkaryhmien sekä erilaisten istutusastioiden suunnittelua niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa.

Yksikön palveluihin kuului myös niin puistometsien hoitosuunnittelu ja raivaus kuin puistojen ja pensaiden hoito. Tärkeässä roolissa olivat erityisesti puiden kaadot, vuoden suurimpana projektina Kakolan lähes 70 puun kaato. Vuoden 2012 aikana viherpalveluissa otettiin laajemmin käyttöön mobiilijärjestelmä Fastroi sekä prosessijohtamisen toimintajärjestelmä IMS.

Ylioppilaskyläsäätiö, TVT Asunnot Oy ja Turun Tilaliikelaitos. Yksikön päällikkönä toimi tuotantojohtaja Anu Nuora. Vuoden 2012 lopussa, 31.12.2012 viherpalveluiden työntekijämäärä oli 94 henkilöä.

Viherpalveluiden pääasiakkaita olivat Turun Seudun Kiinteistöliikelaitos, Turun

13


Varikkopalvelut Varikko-toimintayksikön tehtäviin kuului vastata Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n kaluston ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä, ylläpitää korjaamon varastoa ja vastata polttoaine- ja voiteluainehuollosta.

Henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2012 korjaamopäällikkö, huoltopäällikkö, kaksi työnjohtajaa, varastonhoitaja, varastotyönjohtaja sekä muuta henkilökuntaa. Varikon koko työntekijävahvuus oli 34 henkilöä 31.12.2012.

Toimintaa harjoitettiin kahdessa toimipisteessä: Rieskalähteentiellä ja Ruissalontiellä

Varikon käytäntöjä ja vastuualueita uudistettiin toimintavuoden aikana, esimerkiksi vastuu kalustohankinnoista siirtyi hankintaosastolle.

Varikon suurimpia ulkoisia asiakkaita olivat Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskus. Korjaamopäällikkö Jukka Sainio siirtyi virkavapaan päätyttyä 31.12.2012 takaisin Pelastuslaitoksen työtehtäviin.

Yhtiöittämisen myötä suuri osa henkilöja pakettiautokalustosta siirtyi kaupungin hallintaan – niille yksiköille, joille kyseinen kalusto oli Kunnallistekniikkaliikelaitoksen aikana vuokrattu. Muutenkin kaluston hallintasuhteet muuttuivat siten, että jokainen yhtiön tuotantoryhmä hal-

linnoi käytössä olevaa kalustoaan. Varikon hallinnassa oli kaksi huolto- ja kaksi varastoautoa, molempia yksi kummassakin toimipisteessä. Muuten yhtiöllä oli ajoneuvokalustoa seuraavasti: • 18 henkilö- ja pakettiautoa • 31 pyöräkuormaajaa • 55 kuorma-autoja • 6 traktoria • 17 lakaisuautoa • 13 tiehöylää • lisäksi erilaisia ruohonleikkureita, niin työnnettäviä kuin päältä ajettavia sekä kaksi trukkia.

15


Turun Seudun Kuntatekniikka Oy JOHDON TUKI

TALOUS, HENKILÖSTÖ, IT

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Hallintojohtaja Ari Aho

Henkilöstöasiat, muut tehtävät Henkilöstösuunnittelija Pekka Salonen Henkilöstösihteerit: Tiina Kallionpää, Heli Larjasmaa ja Tea Kurki Hankesuunnittelija Kari Laine

Sopimukset, lakiasiat, erillisprojektit Yhtiölakimies Riku Rönnholm Markkinointi, viestintä, assistenttipalvelut Tiedottaja Taina Pietikäinen Toimistosihteeri Raija Seppä Johdon sihteeri Leena Torkkel

Laskutus / laskenta Laskentasihteerit: Vuokko Järveläinen, Ritva Orisaari ja Liisa Leppimaa

Emoyhtiön palvelut

Kehitys ja laatu Kehityspäällikkö Reima Helminen

Ostoreskontra Taloussihteerit: Minna Hakonen, Paula Mäkeläinen ja Maarit Saari

Turvallisuus, kiinteistöt Työsuojelupäällikkö Simo Saarinen

Tietojärjestelmät, muut tehtävät Tietopalvelusihteeri Tomi Oksanen

Hankinnat Hankintapäällikkö Ari Ali-Keskikylä

Tuotantoryhmä 1 Tuotantojohtaja Tero Forsell

Tuotantoryhmä 2 Tuotantojohtaja Mikko Kunttu

Tuotantoryhmä 3 Tuotantojohtaja Anu Nuora

Varikko Kalustopäällikkö Jukka Sainio

Työ- ja projektipäälliköt Työnjohtajat

Tuotantohenkilöstö

Alihankkijat ja kumppanit tuotannossa

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n organisaatio vuonna 2012


Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö vastasi yrityksen sisäisistä hallinnon palveluista sekä kehitys-, hankinta- ja viestintäpalveluista. Turun Seudun Kuntatekniikka tuotti myös muille tuotantoliikelaitoksille asianhallinta-, taloushallinto- ja hankintapalveluja. Yksikön päällikkönä toimi hallintopäällikkö Ari Aho. Vuoden 2012 lopussa (31.12.2012) yksikössä työskenteli 22 henkilöä. Johtoryhmä • Karri Knaapinen pj. • Riku Rönnholm sihteeri • Tero Forsell • Ari Aho • Mikko Kunttu • Ari Larkamo • Anu Nuora

Hallitus Vuoden 2012 kevätkokoukseen asti hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: • Jarkko Virtanen pj. • Jukka Laiho • Kim Moisiolinna • Tomi Sundholm • Laura Klami 1.5.2012 lähtien hallitukseen kuuluivat: • Martti Oksa pj. • Tuija Ollikkala • Pentti Ikävalko • Päivi Karinsivu • Tuomas Kyttä • Arto Salminen • Ellemari Kääntee

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 31.12.2012 Toimitusjohtajaksi valittu Karri Knaapinen aloitti tehtävässään 1.1.2012. Yrityksen henkilöstö: Henkilöstöä 31.12.2012 yhteensä 284 henkilöä, joista: • kuukausipalkkaisia 61 henkilöä • tuntipalkkaisia 223 henkilöä.

17


Tase 31.12.2012

TASE Vastaavaa

Vastattavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä

4 799 790,00 4 799 790,00

14 923,05 205 860,58 220 783,63 5 020 573,63

156 297,25 1 904 589,60 2 060 886,85 132 482,34 7 855 176,72 332 799,41 59 193,16

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä 8 379 651,63 10 440 538,48

15 461 112,11

31.12.2012

TASE

2 500,00 2 000 000,00 159 034,06 2 161 534,06

4 000 000,00 4 000 000,00 1 961 814,00 2 711 488,52 2 076 916,73 239 696,52 2 309 662,28 9 299 578,05

15 461 112,11


Tulos- ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille (-) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS­SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot (–) Tuloverot yhteensä

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

6.10.2011–31.12.2012 35 210 952,05 212 179,66

6 101 393,04 -1 822 515,33 13 139 146,78 17 418 024,49 9 886 979,94 1 732 290,87 625 563,50 12 244 834,31 741 003,72 741 003,72 4 773 199,71 246 069,48

RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) Oikaisut liikevoittoon (+/–): Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot (–) Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta (B)

3 851,21 -3 253,70 597,51 246 666,99 246 666,99 -87 632,93 -87 632,93

159 034,06

Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta (C)

6.10.2011– 31.12.2012

246 069,48 741 003,72 -51 768,72 597,51 935 901,99 -8 379 651,63 -2 060 886,85 9 299 578,05 -205 058,44 -87 632,93 -292 691,37 0,00 -292 691,37

-5 761 577,35 51 768,72 -5 709 808,63

2 002 500,00 4 000 000,00 6 002 500,00

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)

0,00

Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

0,00 0,00

19


Turun Seudun Kuntatekniikka Oy | Linnankatu 31 B | 20100 Turku | puh. 02 2624 660 | www.kuntec.fi

Profile for Kuntec Oy Turku

Vuosikertomus Kuntec 2012  

Infra-ala, viherpalvelut, teiden puhtaana- ja kunnossapito, työkoneiden ja -kaluston kunnossapito, kaupunkirakentaminen

Vuosikertomus Kuntec 2012  

Infra-ala, viherpalvelut, teiden puhtaana- ja kunnossapito, työkoneiden ja -kaluston kunnossapito, kaupunkirakentaminen

Advertisement