__MAIN_TEXT__

Page 1

KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2015


2

KUNTEC INFRA


SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Historia Rakentamispalvelut Ylläpito Korjaamo Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämishankkeet Tunnuslukuja Tase Tulos- ja rahoituslaskelmat

5 7 9 11 15 17 19 21 22 23

KUNTEC INFRA

3


4

KUNTEC INFRA


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Uuden strategiajakson ensimmäinen vuosi

Hyvän pohjan uusien asiakkaiden ja töiden

Yhtiön työturvallisuus on kehittynyt hui-

oli erittäin onnistunut. Hyvään lopputulok-

hankintaan luovat merkittävät kalustoin-

masti: vuonna 2014 työtapaturmia oli 41 ja

seen vaikuttivat oikeat linjaukset sekä koko

vestointimme. Tilikauden 2015 aikana

vuonna 2015 määrä putosi 15 työtapatur-

henkilöstön sitoutuminen. Voimme kaikki

investoimme noin kaksi miljoonaa euroa

maan. Tämä on erittäin hyvä kehitys, joskin

olla ylpeitä saavutuksistamme.

kalustoon, ja vuoden 2016 aikana inves-

jokainen tapaturma on liikaa.

toinnit tulevat olemaan samaa luokkaa. Vuoden 2015 aikana henkilökunta on siirty-

Merkittävimpiä kilpailutekijöitämme ovat

Kuntec Infra on vakiintumassa yhdeksi

nyt työskentelemään yhteiseen toimitilaan,

oikein mitoitettu kalusto sekä oikea määrä

Turun talousalueen suurimmista työnan-

mikä on luonut otollisen ympäristön tiedon

henkilöstöä oikeissa tehtävissä.

tajista. Vuosien 2016–2017 tavoitteena on

ja osaamisen jakamiseen sekä tiedonkulun

parantaa työilmapiiriä: lisää yhteistyötä

nopeutumiseen. Sitä kautta työilmapiirim-

Toimintaympäristömme muuttuu edelleen

sekä iloista tekemisen meininkiä. Tehdään

me on muuttunut entistä avoimemmaksi.

nopeasti. Myös käynnissä olevalla tilikau-

kaikki töitä sen eteen, että tämä tavoite

Avoimuuden parantamiseksi olemme

della teemme uusia linjauksia ja toiminnan

saavutetaan.

”Hyvä esimerkki yhtiömme

päättäneet edelleen lisätä viestintää, mikä

muutoksia, jotta voimme katsoa luottavaisi-

laajentumisesta on Kauppilan

onkin yksi strategiakauden painopisteistä.

na eteenpäin. Tulevaisuuden uusia työpaik-

Karri Knaapinen

koja luomme hankkimalla uusia asiakkaita

Toimitusjohtaja

piha- ja puutarhakeskuksen hankinta.” Taloudellinen tilanne Varsinais-Suomessa

ja vahvistamalla kilpailukykyämme uusilla

jatkui edelleen synkkänä. Rakennuttajat in-

liiketoiminta-alueilla.

vestoivat vähän, mikä heikensi myös ylläpitopalveluiden kysyntää. Uuden työkannan

Hyvä esimerkki yhtiömme laajentumises-

hankinta sekä uudet liiketoiminta-alueet

ta on Kauppilan piha- ja puutarhakeskuk-

ovat olleet keskeisimpiä tavoitteitamme -

sen hankinta. Kauppilan integroiminen

nyt ja myös tulevaisuudessa.

osaksi Kuntec-konsernia on yhteinen tehtävämme.

KUNTEC INFRA

5


6

KUNTEC INFRA


HISTORIA Turun kaupungin Viherliikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos fuusioituivat 1.1.2012 Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:ksi eli Kuntec Infraksi. Uuden yhtiön toimialaan kuuluvat maa- ja vesirakentaminen, viherrakentaminen, metsänhoito, liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen sekä näihin liittyvät kuljetus-, rakennus- ja ylläpitotyöt sekä

2009–2011 Viherliikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos

1993–2008 Teknisten palveluiden viraston Kunnallistekninen osasto

suunnittelu ja konsultointi. Yhtiön toimialue on Turun seutu, ja se tarjoaa palvelujaan seudun kunnille, yrityksille, yhteisöille ja yksityistalouksille kaupallisin perustein.

1937–1992 Kiinteistö- ja rakennusviraston Katurakennusosasto

KUNTEC INFRA

7


8

KUNTEC INFRA


RAKENTAMISPALVELUT 2015 Rakentamispalvelut-yksikkö hoitaa merkittävän osan Turun kaupungin katu- ja viherrakentamisesta. Vuoden 2015 lopussa Rakentamispalvelut-yksikön palveluksessa oli 45 henkilöä. Yksikköä johtaa tuotantojohtaja Reima Helminen.

KATURAKENTAMINEN

VIHERRAKENTAMINEN

ASIAKKAAT

Viherrakentamisen työpäällikkönä toimii

Rakentamispalvelut-yksikön asiakkaita

Tommi Wallinkoski.

vuonna 2015 olivat Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos ja Vesiliikelaitos sekä Turku

Viherrakentamisen palvelut:

Energia Oy. Muita tärkeitä asiakkaita ovat

Piha- ja puistorakentaminen

muun muassa Turun Satama Oy, Turun

Katualueiden viherrakentaminen

kaupungin Liikuntapalvelukeskus, Turun

Laatoitus- ja kiveystyöt

Seudun Rakennustekniikka Oy, asunto-osa-

Istutukset

keyhtiöt, operaattorit, Puuha Group Oy

Leikkipaikka- ja liikuntapaikkarakenta-

sekä yksityisasiakkaat.

Katurakentamispalvelujen työpäällikkönä toimii Tero Forsell.

minen •

Leikkivälineiden ja ulkokalusteiden asennukset

Katurakentamisen palvelut: •

Tie- ja katurakentaminen

Topinojalla sijaitseva Kuntecin oma mul-

--

Ajoradat

ta-asema tuottaa kaupungin oksista ja ri-

--

Kevyen liikenteen väylät

suista multaa, haketta ja kuorikatetta sekä

--

Jalkakäytävät

materiaalia kantavaan kasvualustaan. Tuot-

Kunnallistekniikka

Kuninkojan kokoojaviemärin rakentaminen (Vesiliikelaitos, Turun kaupunki)

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen maarakennustyöt (Turku Energia Oy)

Vakiniitun kaava-alueen loppuunsaat-

--

Vesihuoltojärjestelmät

--

Tonttiliittymät

taminen (Kiinteistöliikelaitos, Turun

--

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyk-

kaupunki)

sen maarakennustyöt -•

teita myydään myös yksityisasiakkaille.

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT VUONNA 2015

uusiminen (Kiinteistöliikelaitos / Liikun-

Kaapelointityöt

tapalvelukeskus, Turun kaupunki)

Tontti- ja aluerakentaminen --

Teollisuus- ja asuintontit

Pansion kisapuiston urheilukentän

Suovantien rakentaminen (Kiinteistö-

Asiantuntijapalvelut

liikelaitos / Vesiliikelaitos, Turun kau-

Maarakentamisen mittaustyöt

punki)

KUNTEC INFRA

9


10

KUNTEC INFRA


YLLÄPITO VIHERYLLÄPITO

Ylläpitopalvelut-yksikön vastuulla on mer-

Kesäkunnossapito:

kittävä osa Turun kaupungin kuntateknises-

Asfaltointi

tä ylläpidosta. Viherylläpito-yksikkö aloitti

Tie- ja katualueiden kunnossapito

toimintansa vuoden 2013 alussa Ylläpi-

Sorapäällysteisten väylien hoito

to-yksikön alla.

Siltojen kunnossapito

Viher- ja puistoalueiden ylläpito:

Viemärit ja sadevesikaivot

Yksikön palveluksessa oli vuoden 2015

Ajorata- ja parkkipaikkamerkinnät

lopussa 116 henkilöä, joista katuylläpidossa

Rakenteiden ja kalusteiden korjaus ja

75 henkilöä ja viherylläpidossa 41 henkilöä. Yksikköä johtaa tuotantojohtaja Mikko

Backholm.

Nurmikoiden, niittyjen, pensaiden ja puiden hoito

huolto

Kunttu.

KATUYLLÄPITO

Viherylläpitoa johtaa työpäällikkö Annette

Perenna- ja kesäkukkaryhmien suunnittelu ja hoito

Liikenteenohjausvälineiden korjaus ja

Lannoitukset ja kasvinsuojelutyöt

huolto

Puistometsien hoitosuunnittelut ja

Liikennemerkkituotanto

Liputukset

raivaukset •

Katuylläpitoa johtavat tuotantojohtaja Mik-

Kalusteiden ja varusteiden kunnossapito

Puhtaanapito:

Kasvillisuuden kuntokartoituksia

Katu- ja piha-alueiden puhtaanapito

Puiden leikkaukset, latvustuennat ja

Talvikunnossapito:

Erilaiset puhdistustyöt

Auraus, lumen poisto ja kuljetus

Sadevesikaivojen tyhjennys

Polanteiden poisto ja liukkauden tor-

ko Kunttu ja työpäällikkö Kari Kauppila.

kaadot sekä kantojyrsintä •

Arboristi- ja nostinpalvelut

junta •

Muu väylien ja alueiden talvihoito

KUNTEC INFRA

11


12

KUNTEC INFRA


Leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpito: •

Leikki- ja liikuntapaikkojen ja uimaran-

ASIAKKAAT Pääasiakkaana säilyivät edelleen Turun

tojen kunnossapito

Kiinteistöliikelaitos ja Turun Liikuntapalve-

Käyttöönotto-, vuosi- ja toiminnalliset

lukeskus. Yhteistyö Liedon kunnan kanssa

tarkastukset

laajentui, ja lisätöitä saatiin myös muun

Välineiden asennukset ja korjaukset

muassa yksityisiltä talouksilta.

Luistinratojen jäädytys, lento- ja ran-

tapallokenttien sekä skeittipaikkojen ylläpito

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT VUONNA 2015 Vuoden 2015 päätavoite oli yksikön toiminnan tehokkuuden parantaminen. Vuoden aikana hankittiin uusi kuorma-auto ja traktori sekä pienempiä työkoneita. Jatkuvalla kaluston kehittämisellä parannetaan palvelutarjontaa. Vuoden 2015 keväällä avattiin Rieskalähteentien toimipisteen yhteyteen Puutarhamyymälä Turku, jonka valikoimiin kuuluvat kukat, kasvit, mullat, lannoitteet, kivet ja katteet sekä laadukkaat puutarhatyökalut ja -tarvikkeet, muun muassa Kekkilältä ja Nelson Gardenilta. Puutarhamyymälä Turun tunnettuutta parannettiin mainostamalla sekä printti- että digimediassa. Myymälä palveli asiakkaita toukokuusta syyskuuhun.

KUNTEC INFRA

13


14

KUNTEC INFRA


KORJAAMO Korjaamo vastaa Kuntec Oy:n kaluston ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä, ylläpitää korjaamon varastoa ja vastaa polttoaine- ja voiteluainehuollosta.

ASIAKKAAT Korjaamon tärkeimpiä ulkoisia asiakkaita olivat Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT VUONNA 2015 Korjaamon nimi muutettiin vuoden 2015

Korjaamon palveluksessa oli vuoden 2015

alussa, ja uusi nimi on Korjaamo Turku.

lopussa 19 henkilöä. Yksikköä johtaa toimi-

Toimintaa ja brändiä tehtiin tunnetuksi

tusjohtaja Karri Knaapinen.

mainostamalla. Vuoden 2015 alussa pienkonekorjaamo muutti Ruissalontieltä Rieskalähteentielle. .

KUNTEC INFRA

15


Kuntec Infra Hallitus

Ylläpito Mikko Kunttu

Talous, hallinto Hallintojohtaja Ari Aho Talous, Henkilöstö, IT

Hankintaorganisaatio

Hankintapäällikkö Ari Ali-Keskikylä Ostopäällikkö Marjo Jauhiainen

Markkinointi, viestintä

Johdon sihteeri Maria Nordström

Turvallisuus, kiinteistöt Palvelupäällikkö Simo Saarinen

16

KUNTEC INFRA

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Johtorymä

Rakentaminen Reima Helminen

Korjaamo

Katuylläpito

Viherylläpito

Katurakentaminen

Viherrakentaminen

Korjaamo

Pienkonekorjaamo

Katujen hoito, ajoratojen, kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien ylläpito

Viheralueiden hoito ja ylläpito

Katujen rakentaminen ja saneeraustyöt

Piha-alueiden rakentaminen ja peruskorjaustyö

Kiinteistöhuoltolaitteiden, autokaluston huolto- ja korjaustoiminta

Pienkoneiden huolto ja korjaustoiminta


HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa

Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö oli vahvasti

yrityksen kehitys-, kiinteistö-, hankinta- ja

mukana suunnittelemassa ja toteuttamas-

viestintäpalveluista sekä sisäisistä palve-

sa yhtiön ensimmäistä yrityskauppaa, kun

luista, joita ovat talous, henkilöstö ja IT.

Kauppila Oy siirtyi yhtiön omistukseen.

Yksikkö tuottaa myös jonkin verran palveluja ulkopuolisille asiakkaille.

JOHTORYHMÄ •

Yksikön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 16 henkilöä (5 johtoryhmän jäsentä, 5

ryhmän puheenjohtaja •

taloushallintoon kuuluvaa, 4 hankintaorganisaatioon kuuluvaa sekä 2 IT- ja muihin tukipal-

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT VUONNA 2015 Yksikkö on jatkanut yhtiön sähköisten

Ari Aho, hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

veluihin kuuluvaa henkilöä). Yksikköä johtaa hallintojohtaja ja varatoimitusjohtaja Ari Aho.

Karri Knaapinen, toimitusjohtaja, johto-

Reima Helminen, tuotantojohtaja, Rakentaminen

Mikko Kunttu, tuotantojohtaja, Ylläpito

Ari Larkamo, pääluottamusmies

Simo Saarinen, palvelupäällikkö

Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmä sihteeri

toimintatapojen kehittämistä. Yksikön so-

HALLITUS

velluskehitys on laajentanut Tippi-ohjelmis-

Martti Oksa, hallituksen puheenjohtaja

toperhettä uusilla ohjelmilla ja moduuleilla.

Matti Heinonen

Markkinointiin ja yleiseen brändimainon-

Pentti Ikävalko

taan panostettiin vuoden aikana tunnetta-

Päivi Karinsivu

vuuden lisäämiseksi. Yksikkö on panosta-

Pia Kauhanen

nut myös yhtiön käytössä olevien tilojen

Tuija Ollikkala

tehokkuuden ja laadun parantamiseen

Topi Ruotsalainen

sekä energiatehokkuuden lisäämiseen.

KUNTEC INFRA

17


18

KUNTEC INFRA


KEHITTÄMISHANKKEET TYÖTURVALLISUUS JA -TYYTYVÄISYYS Vuoden 2015 aikana yhtiön työturvallisuus kehittyi positiivisesti. Työtapaturmien kokonaismäärä, tapaturmataajuuden tunnusluku ja liikennevahinkojen määrä alenivat edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrät alenivat vuoteen 2014 verrattuna. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrät ovat yhtiön

Työturvallisuuden ja -terveyden sekä työtyytyväisyyden edistämiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä vuoden 2015 aikana olivat muun muassa: •

Päihdeohjelman valmistuminen

Varhainen Tuki -menettelytavan täysimääräinen käyttöönotto

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely

Työhyvinvoinnin edistäminen työsuojeluorganisaation toimesta

entistä tiiviimmin työsuojeluorganisaa-

perustamisvaiheessa asetetun tavoitteen mukaisesti vähentyneet.

Työsuojeluasiamiesten sitouttaminen tion toimintaan

Työsuojeluhenkilövaalit kaudelle 2016–2019

Työterveyshuollon yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman päivittäminen vuosiksi 2016–2018.

TAVOITTEET VUODELLE 2016 Vuoden 2016 työturvallisuusteemaksi on yhtiön työsuojelutoimikunta päättänyt asettaa käsi- ja sormitapaturmien vähentämisen. Vuosittaisen työsuojeluteeman tukena ovat turvallisuustilastot, joiden perusteella valitaan teeman painopiste. Työturvallisuuden edelleen kehittämiseksi yhtiön johtoryhmä on päättänyt toimialakohtaisen kannustinjärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2016. Kannustinjärjestelmässä seurataan tapaturmataajuuden tunnuslukua ja sairauspoissaoloja. Kaikille toimialoille asetetut tavoitteet kannustimen saavuttamiseksi ovat tapaturmataajuuden tunnusluku 10 ja sairauspoissaolojen määrä 5 prosenttia.

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMATAAJUUS Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (%) Sairauspoissaolot, tuntipalkkaiset (%) Tapaturmataajuus* Työtapaturmien määrä, kpl

2013

2014

2015

2,3

3,0

3,0

5,6

5,5

5,0

42,9

26,9

17,2

43

41

15

* Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde miljoonaa työtuntia kohden.

KUNTEC INFRA

19


RISKIENHALLINTARYHMÄ Riskienhallintaryhmä perustettiin vuonna 2015. Ryhmän tehtävänä on luoda riskienhallinnan pitkän tähtäimen suunnitelma ja analysoida yhtiön toimintaan kohdistuvat riskit sekä määrittää aikataulutetut riskienhallintatoimenpiteet.

YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristöohjelman päivitys aloitettiin vuoden 2015 aikana. Päivitykseen sisältyi muun muassa Rieskalähteentien päätoimipaikan ympäristöluvan uusiminen.

TOIMITILAT Vuoden 2015 aikana jatkettiin yhtiön toimitilastrategian toteuttamista keskittämällä tuotannollisia toimintoja Rieskalähteentien päätoimitilan yhteyteen. Uusien toimitilojen hankintasuunnitelmat käynnistettiin vuoden 2015 kesällä.

20

KUNTEC INFRA


TUNNUSLUKUJA Tilikausi

2012

2013

2014

2015

Liikevaihto

35 210 952

36 502 307

37 707 207

37 809 713

Liikevoitto

246 069

1 435 910

3 438 147

5 096 165

0,7 %

3,9 %

9,1 %

13,5 %

Liikevoitto-% Oman pääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-%

7,4 %

32,0 %

58,2 %

51,4 %

16,0 %

21,2 %

32,3 %

46,5 %

284

267

262

198

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

Milj. € 40 38

Milj. € 6

14 %

60 %

5

12 %

50 %

10 %

4

36

3 34 32 30

2012

2013

2014

Liikevaihto

2015

0

2013

2014

Liikevoitto

2015

0%

2012

2013

2014

Liikevoitto-%

2015

0%

100

10 %

10 %

2% 2012

150 20 %

20 %

4%

1

200

30 %

30 %

6%

2

250

40 %

40 %

8%

300

50 %

2012

2013

2014

2015

Oman pääoman tuotto-%

0%

50 2012

2013

2014

2015

Omavaraisuusaste-%

0

2012

2013

2014

2015

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

KUNTEC INFRA

21


TASE VASTAAVAA

VASTATTAVAA 31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

EUR

EUR

EUR

EUR

PYSYVÄT VASTAAVAT

6 539 526

5 453 399

8 599 336

5 288 839

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

4 037 069

4 538 768

Osakepääoma

2 500

2 500

3 199 860

3 733 170

Muut rahastot

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä

805 598 914 631

190 693

0

186 389

64 923

2 125 374

849 708

14 742 067

14 473 283

2 024 026

2 936 159

3 286 339

933 762

Tilikauden yli-/alijäämä

3 310 497

2 352 577

796 613

216 474

796 613

216 474

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET

49 035

0

49 035

0

VIERAS PÄÄOMA

11 836 608

14 421 369

PITKÄAIKAINEN

4 000 000

4 039 199

4 000 000

4 000 000

Muut pakolliset varaukset

67 040

84 049 2 852 110

356 081

0

12 718 041

11 537 125

Muut velat

0

39 199

12 405

138 246

LYHYTAIKAINEN

7 836 608

10 382 170

Ostovelat

1 753 023

1 816 539

Velat saman konsernin yrityksille

2 893 913

5 363 484

0

125 711

12 405

12 535

12 705 636

11 398 879

136 063

343 332

10 754 453

10 501 343

949 396

485 324

Siirtosaamiset

865 725

68 880

21 281 592

19 926 682

KUNTEC INFRA

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio)

1 600 905

Muut saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

22

837 209 2 502 456

OMA PÄÄOMA

31.12.2014

Velat saman konsernin yrityksille

Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

377 435

282 811

2 812 238

2 919 336

21 281 592

19 926 682


TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

EUR

EUR

EUR

EUR

37 809 713

37 707 207

5 096 165

3 438 147

615 565

409 246

-18 929 905

-18 088 670

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 702 351

-4 700 385

Ostot tilikauden aikana

-4 434 138

-5 379 992

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-1 268 213

679 606

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuolisten palvelut

Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto (-tappio) Oikaisut liikevoittoon Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisut Pys. vastaavien myyntivoitot

798 677

534 020

1 083 220

789 931

-284 543

-255 912

-333 578

-261 182 5 271

-13 227 554

-13 388 285

Pys. vastaavien myyntitappiot

0

-9 785 159

-11 926 445

Pakollisten varausten muutos

49 035

0

Palkat ja palkkiot

-7 832 137

-9 550 670

-339 716

-333 058

Henkilösivukulut

-1 953 022

-2 375 775

Maksetut välittömät verot

-1 440 930

-1 709 078

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Henkilöstökulut

Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-865 814

-601 499

4 689 312

3 037 610 -679 606

-512 092

-666 697

-1 083 220

-789 931

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

912 133

-1 083 220

-789 931

Pitkäaik. korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

125 841

-127 596

-3 530 829

-3 873 259

Lyhytaik. korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

-1 306 757

-2 462 060

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

-39 199

39 199

5 096 165

3 438 147

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

-2 545 562

761 851

-339 716

-333 058

1 835 769

569 398

1 205

1 085 -2 203 015

-847 480

Käyttöpääoman muutos

Liiketoiminnan rahavirta

1 205

1 085

-340 921

-334 143

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk.

-320 000

-320 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin

-20 921

-14 143

4 756 449

3 105 089

Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta

0

0

-580 138

-151 013

Rahoituksen rahavirta

0

0

-865 814

-601 499

Rahavarojen muutos

0

0

3 310 497

2 352 577

Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahoitustuotot ja -kulut

Investointien rahavirta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

7 086

0

360 160

278 082

-1 835 769

-569 398

Tuloverot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Rahavarat 31.12.

0

0

Rahavarat 1.1.

0

0

KUNTEC INFRA

23


KAUPUNKIRAKENTAJA KUNTEC OY Rieskalähteentie 78, 20300 Turku • Puh. 02 2624 660 • www.kuntec.fi

Profile for Kuntec Oy Turku

Vuosikertomus 2015 Kuntec Infra  

Infra-ala, viherpalvelut, viherrakentaminen, vihersuunnittelu, teiden puhtaana- ja kunnossapito, työkoneiden- ja kaluston kunnossapito, korj...

Vuosikertomus 2015 Kuntec Infra  

Infra-ala, viherpalvelut, viherrakentaminen, vihersuunnittelu, teiden puhtaana- ja kunnossapito, työkoneiden- ja kaluston kunnossapito, korj...

Advertisement