Page 1

TURUN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2014


2

KUNTEC INFRA


SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Historia Rakentamispalvelut Ylläpito Korjaamo Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämishankkeet Tase Tulos- ja rahoituslaskelmat

5 7 9 11 15 17 19 22 23

KUNTEC INFRA

3


4

KUNTEC INFRA


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 oli strategiajakson 2010–2014

Ensimmäinen Turun kaupungin kilpailutus

Kuntec Infran kalustoinvestoinnit olivat

viimeinen vuosi. Se koostui suurelta osin

saatiin osaltamme päätökseen. Hopeasija

lähes kaksi miljoonaa euroa vuonna 2014.

strategiajakson 2015–2019 suunnittelusta

harmittaa, mutta se antoi kuitenkin var-

Taso säilyy samanlaisena myös vuonna

sekä siihen liittyvistä ennakoivista toimista.

muutta siitä, että toimintamme on suun-

2015. Kalustoinvestoinnit ovat kohdistu-

nattu oikein. Jatkossa osallistumme myös

neet koko kalustoon isoista pyöräkuor-

Olemme pitkäjänteisesti koonneet henki-

valtion tienhoitourakoiden kilpailutuksiin.

maajista aina ruohonleikkureihin. Kaluston

löstöämme yhteisiin toimitiloihin. Työsken-

Tähän uuteen toimintaympäristöön pää-

käyttöastetta on seurattu tiiviisti vuoden

tely samassa kiinteistössä on osoittautunut

semme tutustumaan vuoden 2015 alussa,

2014 aikana, ja käyttöaste on parantunut.

toimivaksi ratkaisuksi ja parantanut toimi-

kun osallistumme kilpailutukseen viisivuo-

Kaluston seurantajärjestelmän kehitys on

alojen ja henkilökunnan vuorovaikutusta.

tisesta hoidon ja ylläpidon alueurakasta

alkanut vuoden 2014 aikana, ja sen rooli on

Sisäinen yhteistyö on saanut uuden mer-

Liedossa.

merkittävä myös tulevina vuosina. Vapaa

kityksen.

kalusto on sähköisesti varattavissa esimerYhtiömme perusliiketoiminnan lisäksi tar-

kiksi älypuhelimella.

”Strategiset linjaukset yhdessä

Euroopan taloustilanne on vaikeuttanut

vitsemme sitä tukevaa liiketoimintaa var-

oikeiden investointien kanssa tekivät

toimintaamme, ja toimialamme investointi-

mistaaksemme entistä tasaisemman liike-

Järjestelmiäkin tärkeämpiä ovat kuitenkin

Kuntec Infran tilikaudesta todellisen

ja ylläpitobudjetit ovat minimaalisia. Myös

vaihdon jakautumisen. Vuoden 2014 aikana

henkilöstön yrittäjähenki ja moniosaami-

menestyksen.”

oma toiminta-alueemme Turussa ja lähi-

olemmekin innovoineet uutta liiketoimintaa

nen. Ne ovat yhtiömme tulevaisuuden

kunnissa on ollut varsin hiljainen. Tuloksel-

jalkautettavaksi 2015. Esimerkiksi korjaa-

voimavara.

linen liiketoiminta on vaatinut poikkeavaa

mon liiketoiminta uudistetaan täysin.

asioiden priorisointia. Tästä syystä uuden

Karri Knaapinen

työkannan hankkiminen ja liikevaihdon

Yhtiön tunnettuuteen on panostettu mer-

Toimitusjohtaja

kasvattaminen eivät ole olleet ensisijaisia

kittävästi, ja se onkin parantunut huomat-

Kuntec Infra

tavoitteita. Olemme onnistuneet hyvin

tavasti. Vuoden aikana olemme kertoneet

sopeuttamaan toimintaamme ympäristön

muun muassa siirtymisestä sähköautoihin

muutoksiin kilpailun kiristyessä.

kevyen kuljetuskaluston osalta. Myös muu konekantamme on ollut hyvin esillä.

KUNTEC INFRA

5


6

KUNTEC INFRA


HISTORIA Turun kaupungin Viherliikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos fuusioituivat 1.1.2012 Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:ksi eli Kuntec Infraksi. Uuden yhtiön toimialaan kuuluvat maa- ja vesirakentaminen, viherrakentaminen, metsänhoito, liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen sekä näihin liittyvät kuljetus-, rakennus- ja ylläpitotyöt sekä

2009–2011 Viherliikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos

1993–2008 Teknisten palveluiden viraston Kunnallistekninen osasto

suunnittelu ja konsultointi. Yhtiön toimialue on Turun seutu, ja se tarjoaa palvelujaan seudun kunnille, yrityksille, yhteisöille ja yksityistalouksille kaupallisin perustein.

1937–1992 Kiinteistö- ja rakennusviraston Katurakennusosasto

KUNTEC INFRA

7


8

KUNTEC INFRA


RAKENTAMISPALVELUT Rakentamispalvelut hoitaa merkittävän osan Turun kaupungin katu- ja viherrakentamisesta. Yksikköä johti vuonna 2014 tuotantojohtaja Reima Helminen. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 53 henkilöä, joista katurakentamisessa 32 henkilöä ja viherrakentamisessa 21 henkilöä.

KATURAKENTAMINEN Katurakentamispalvelujen työpäällikkönä toimi vuonna 2014 Tero Forsell.

VIHERRAKENTAMINEN Viherrakentamisen työpäällikkönä toimi

Merkittäviä rakennuskohteita, sopimuksia ja tapahtumia vuonna 2014:

vuonna 2014 Tommi Wallinkoski.

Vaisteen alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Viherrakentamisen palveluja:

Naantalin pikatien leventäminen välillä Pitkämäenkatu ja Vakka-Suomentie

Piha- ja puistorakentaminen

Katualueiden viherrakentaminen

Vakiniitun kaava-alueen rakentaminen

Laatoitus- ja kiveystyöt

Kaukolämpö/kaukokylmätöiden aloitta-

Istutukset

minen Turku Energian kanssa, urakka

Leikki- ja liikuntapaikkarakentaminen

kestää toukokuuhun 2016 asti

Leikkivälineiden ja ulkokalusteiden

Kuninkojan kokoojaviemärin kilpailutuksen voittaminen

asennukset •

Kuntecin oman multa-aseman avaa-

Katurakentamisen palveluja:

Rakentamispalvelut-yksikön asiakkaita ovat

minen Topinojalle; oksista ja risuista

Tie- ja katurakentaminen

Turku Energia ja Turun kiinteistöliikelaitos

tehdään multaa, haketta ja kuorika-

--

Ajoradat, kevyen liikenteen väylät

sekä vesiliikelaitos, Turun Seudun Raken-

tetta sekä materiaalia kantavaan kas-

ja jalkakäytävät

nustekniikka Oy, Puuha Group Oy sekä

Kunnallistekniikka --

Turun Satama.

vualustaan •

kunnostustyöt: liikennekaupunki on

Vesihuoltojärjestelmät, tonttiliitty-

pienoismalli kaupungin keskustasta

mät, kaukolämmön ja kaukokyl-

liikennevaloineen ja taloineen, kaupun-

män maarakennustyöt ja kaapelointityöt •

Tontti- ja aluerakentaminen --

Teollisuus- ja asuintontit

Kupittaanpuiston liikennekaupungin

ki uusittiin perustuksista lähtien •

Kirjastosillan lähellä Rettigin rinteessä sijaitsevat suojellut portaat entisöitiin

Asiantuntijapalvelut --

Maarakentamisen mittaustyöt

KUNTEC INFRA

9


10

KUNTEC INFRA


YLLÄPITO Ylläpitopalvelut-yksikön vastuulla on mer-

Talvikunnossapito:

kittävä osa Turun kaupungin kuntateknises-

Auraus, lumen ja polanteiden poisto

tä ylläpidosta. Yksikön päällikkönä toimi

Liukkauden torjunta

vuonna 2014 tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

VIHERYLLÄPITO Viherylläpitoa johti kuluneena vuonna työpäällikkö Annette Backholm.

Yksikön palveluksessa oli vuoden 2014 lo-

Kesäkunnossapito:

pussa 161 henkilöä, joista katuylläpidossa

Asfaltointi

91 henkilöä ja viherylläpidossa 70 henkilöä.

Viherylläpidon palveluja:

Tie- ja katualueiden sekä siltojen

KATUYLLÄPITO Katuylläpitoa johti kuluneena vuonna työ-

kunnossapito •

Viemärit ja sadevesikaivot

Ajorata- ja parkkipaikkamerkinnät

Liikenteenohjausvälineiden korjaus

puiden hoito •

lut on vuodenaikojen mukaan jaettu talvi- ja

Liikennemerkkituotanto

kesäkauteen.

Liputukset

Puhtaanapito: •

Katu- ja piha-alueiden puhtaanapito

Sadevesikaivojen tyhjennys

Perenna- ja kesäkukkaryhmien suunnittelu ja hoito

ja huolto

päällikkö Kari Kauppila. Katuylläpidon palve-

Nurmikoiden, pensaiden ja

Puistometsien hoitosuunnittelu ja raivaus

Kalusteiden ja varusteiden, kuten penkkien ja roska-astioiden kunnossapito

Leikki- ja liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito

Leikki- ja liikuntapaikkojen käyttöönotto- ja vuositarkastukset sekä toiminnalliset tarkastukset

Välineiden asennus ja korjaus

Luistinratojen jäädytys ja kunnossapito

Puiden kuntokartoitus, leikkaus, latvustuenta ja kaato

Arboristi- ja nostinpalvelut

KUNTEC INFRA

11


12

KUNTEC INFRA


Ylläpitopalvelut-yksikön asiakkaita ovat muun muassa Turun Kiinteistöliikelaitos, Tila, TVT Asunnot Oy, Vesiliikelaitos, Turun

Merkittäviä rakennuskohteita, sopimuksia ja tapahtumia vuonna 2014

Seudun Kiinteistöpalvelu Oy, Turun Sata-

Kuntec otti käyttöön sähköauton Kuntec on ottanut käyttöön ensimmäisen sähköautonsa loppuvuodesta 2014. Täyssähköauto palvelee viheryksikköä Turun

ma, Turun Messukeskus ja Turun Ylioppi-

Kuntec jatkaa Nesteen

keskustassa. Tavoitteena on vaihtaa kevyt

laskyläsäätiö. Uusia merkittäviä asiakkaita

Naantalin jalostamolla

kuljetuskalusto kokonaan sähkökäyttöisek-

ovat Raision kaupunki, Liedon kaupunki ja

Kuntec aloitti Naantalin jalostamon

si muutaman vuoden sisällä, ja sitä kautta

Nesteen jalostamo.

ulkoalueiden hoidon vuonna 2014, ja työt

pienentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa

jatkuvat edelleen vuonna 2015. Ulkoaluei-

kaupunkialueen hengitysilmaa.

Ylläpitopalvelut-yksikön käytössä on nyky-

den ylläpito sisältää noin 70 kilometriä ka-

aikainen ja tehokas kalusto. Vuonna 2014

tuja ja noin 300 hehtaaria metsän ja muun

hankittiin muun muassa kaksi pyöräkuor-

kasvillisuuden hoitoa. Kohde on korkean

maajaa ja erikoistraktoria. Lisäksi käynnis-

turvallisuusluokituksen alueena haastava ja

tettiin uuden harjakoneen, ensimmäisen

mielenkiintoinen. Turvallisuus on erityisen

koneohjatun tiehöylän sekä neljän uuden-

tärkeä osa kaikkea toimintaa.

tyyppisen sivuaurallisen kuorma-auton hankinta. Viherylläpidon kalustoa uusittiin hakettimella, ruohonleikkureilla, henkilönostimella, pakettiautoilla ja muilla viheralueiden hoitoon tarkoitetuilla koneilla.

KUNTEC INFRA

13


14

KUNTEC INFRA


KORJAAMO Korjaamo vastaa yrityksen oman kaluston

Ruissalontien pienkonekorjaamo muutti

Korjaamon suurimpia ulkoisia asiakkaita

ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä,

vuoden 2014 lopulla Rieskalähteentielle

ovat Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Turun

ylläpitää korjaamon varastoa ja vastaa polt-

samoihin tiloihin muun korjaamon kanssa.

kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskus.

toaine- ja voiteluainehuollosta. Korjaamon palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 23 henkilöä.

KUNTEC INFRA

15


Kuntec Infra Hallitus

Ylläpito Mikko Kunttu

Talous, hallinto Hallintojohtaja Ari Aho Talous, Henkilöstö, IT

Hankintaorganisaatio

Hankintapäällikkö Ari Ali-Keskikylä Ostopäällikkö Marjo Jauhiainen

Markkinointi, viestintä

Johdon sihteeri Maria Nordström

Turvallisuus, kiinteistöt Palvelupäällikkö Simo Saarinen

16

KUNTEC INFRA

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Johtorymä

Rakentaminen Reima Helminen

Korjaamo

Katuylläpito

Viherylläpito

Katurakentaminen

Viherrakentaminen

Korjaamo

Pienkonekorjaamo

Katujen hoito, ajoratojen, kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien ylläpito

Viheralueiden hoito ja ylläpito

Katujen rakentaminen ja saneeraustyöt

Piha-alueiden rakentaminen ja peruskorjaustyö

Kiinteistöhuoltolaitteiden, autokaluston huolto- ja korjaustoiminta

Pienkoneiden huolto ja korjaustoiminta


HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa yrityksen sisäisistä palveluista (talous, henkilöstö ja IT) sekä yrityksen kehitys-, hankinta- ja viestintäpalveluista. Yksikkö tuottaa myös jonkin verran palveluja ulkopuolisille asiakkaille. Yhtiön hallintojohtajana ja varatoimitusjohtajana toimi Ari Aho. Yksikön palveluksessa oli 25 henkilöä vuoden 2014 lopussa.

JOHTORYHMÄ

HALLITUS

Karri Knaapinen pj.

Martti Oksa pj.

Ari Aho

Tuija Ollikkala

Reima Helminen

Pentti Ikävalko

Mikko Kunttu

Päivi Karinsivu

Ari Larkamo

Matti Heinonen

Simo Saarinen (jäsen 1.1.2014 alkaen)

Pia Kauhanen

Maria Nordström (sihteeri)

Topi Ruotsalainen

Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö on jatkanut yhtiön sähköisten toimintatapojen kehittämistä. Yksikön sovelluskehitys on laajentanut Tippi-ohjelmistoperhettä uusilla ohjelmilla ja moduuleilla. Lisäksi kalustonseurantajärjestelmää kehitettiin, jolloin kaluston käyttöastetta on saatu paremmin kontrolloitua. Viestinnän ja markkinoinnin osalta yksikkö otti käyttöön selainpohjaisen intranetin sisäisen tiedonkulun parantamiseksi. Markkinointiin ja yleiseen brändimainontaan panostettiin tunnettavuuden lisäämiseksi.

KUNTEC INFRA

17


18

KUNTEC INFRA


KEHITTÄMISHANKKEET TYÖTURVALLISUUS Vuonna 2013 asetettiin henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita työtapaturmien, sairauspoissaolojen ja liikennevahinkojen vähentämiseksi. Näihin tavoitteisiin sekä työturvallisuuteen kiinnitettiin vuoden 2014 aikana erityistä huomiota.

Työtapaturmien määrä aleni vuoden 2014

Työturvallisuuden ja -terveyden parantami-

aikana verrattuna vuoteen 2013. Sairaus-

seen tähtääviä toimenpiteitä vuonna 2014:

poissaolot sen sijaan hieman lisääntyivät

Työsuojeluasiamiehet osallistuivat

vuoden 2013 tasoon verrattuna. Myös

viiden päivän mittaiselle työsuojelun

liikennevahinkojen määrä puoliintui vuonna

peruskurssille

2014 vuoden 2013 tasosta. Tapaturmataa-

juuden tunnusluku oli koko yhtiössä 26,9 vuonna 2014. Tapaturmataajuuden tunnus-

tui, vastuuhenkilönä Riitta-Leena Lehto •

luvun ja liikennevahinkojen alenema olivat vuoden 2014 merkittävimmät saavutukset

Koko yhtiön perehdytysohjelma valmisRieskalähteentien kiinteistöön valmistui pelastussuunnitelma

Kuntecista savuton työpaikka vuoden

työturvallisuudessa. Tapaturmataajuus tar-

2014 alussa, savuttomuusprojekti hen-

koittaa sattuneiden vähintään yhden päivän

kilöstölle käynnistyi

sairauspoissaoloon johtaneiden tapatur-

Päihdeohjelman valmistelu alkoi

mien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMATAAJUUS Vuoden 2015 aikana työturvallisuutta kehitetään edelleen ja pyritään saavuttamaan entistä turvallisempi työympäristö.

2014

2013

Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (%)

3,0

2,3

Sairauspoissaolot, tuntipalkkaiset (%)

5,5

5,6

Tapaturmataajuus*

26,9

42,9

Liikennevahingot (kpl)

11

20

* Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde miljoonaa työtuntia kohden.

KUNTEC INFRA

19


YMPÄRISTÖOHJELMA Yhtiön ympäristöohjelma valmistui vuonna 2013, ja sen ensimmäinen päivitys tehdään vuoden 2015 aikana. Ympäristöohjelmaa kehitetään edelleen ympäristöasioiden hallintajärjestelmäksi, jossa ympäristöön liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään laajemmin ja myös yksityiskohtaisemmin. Kehittämistyön pohjana ovat yhtiön arvot ja kestävän kehityksen periaatteet. Yhtiön jätehuoltoon ja erityisesti jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yhtiön kalustohankinnat tähtäävät uuden teknologian käyttöönottoon, päästöjen vähentämiseen ja sähkökäyttöisyyteen kevyemmän kuljetuskaluston osalta. Yhtiön ympäristölupien viranomaisvaatimukset asettavat omat vaateensa mm. jätevirtojen raportointimenettelyjen kehittämiseen. Toimi- ja tuotantoalojen ekotukihenkilö- ja ympäristöagenttitoiminta käynnistetään vuoden 2015 aikana.

20

KUNTEC INFRA

EETTISET OHJEET JA TASAARVOSUUNNITELMA Vuoden 2014 aikana yhtiölle määriteltiin eettiset periaatteet ja ohjeet sekä laadittiin tasa-arvosuunnitelma. Eettiset ohjeet sisältävät kahdeksan eri aihealuetta, joissa määritellään yhtiön toimintaa. Eettiset ohjeet tarkastetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa yhtiössä. Tasa-arvo-suunnitelma päivitetään vuosittain.


TOIMITILAT

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

RALA-SERTIFIOINTI

Toimitilastrategia pyrkii tehostamaan yri-

Kehittämistyöryhmä perustettiin vuonna

Kuntecille myönnettiin RALA-sertifikaatti

tyksen toimintaa myös tilojen suhteen.

2014 kehittämään yhtiön toimintaa kaikilla

vuoden 2014 alussa. RALA-sertifioinnissa

Kuntecin pitkän tähtäimen suunnitelma on

toimialoilla. Työryhmään valittiin henkilös-

toiminnasta saadaan palautetta, jonka avul-

omistaa kalustonsa ja toimitilansa. Strate-

tön edustajat eri toimi- ja tuotantoaloilta.

la voidaan kehittää toimintaa ja sitä kautta

gian toteuttamista jatkettiin vuonna 2014

Työryhmä esittää kehitysideoita yhtiön joh-

parantaa kilpailukykyä ja riskienhallintaa.

toimintojen keskittämisellä yhtiön päätoi-

toryhmään hyväksyttäviksi ja mahdollisesti

Lisäksi Kuntec sai julkisen hyväksynnän

mipisteeseen Rieskalähteentielle.

toimeenpantaviksi.

toimintajärjestelmälleen ja välineen osoittaa asiakkailleen, että tuotteet ja toiminta

Yhtiön Ruissalontien korjaamo muutti Ries-

Työryhmän toimesta yhtiölle haettiin Suo-

kalähteentielle joulukuussa. Ruissalontie

malaisen Työn Liiton jäsenyyttä ja Avain-

23:n muu toiminta siirretään Rieskaläh-

lippu-tunnusta. Avainlippu-tunnus myönnet-

teentien tiloihin soveltuvin osin vuoden

tiin yhtiölle 21.10.2014.

2015 aikana. Vuokraustoimintaan keskittynyt toimipiste Ruissalontie 31:ssä sijoitetaan Rieskalähteentielle keväällä 2015.

TYÖHYVINVOINTI

täyttää arvioinnin vaatimukset.

KALUSTONSEURANTAJÄRJESTELMÄ Kalustonseurantajärjestelmällä tehostetaan kaluston käyttöä. Järjestelmän avulla työ-

Yhtiön henkilöstön työhyvinvoinnin suunVuoden 2014 aikana yhtiö on myös kartoit-

maapäälliköt voivat selaimen kautta seura-

nittelu ja toteutus päätettiin liittää työsuoje-

tanut useita uusia maa-alueita tuotannolli-

ta kaluston varaustilannetta ja hallinnoida

lutoiminnan yhteyteen. Työhyvinvoinnin

siin tarkoituksiin sekä varastoalueiksi.

varauksia.

edelleen kehittäminen on työsuojeluorganisaation tärkeimpiä tavoitteita vuoden 2015

Vuoden 2015 aikana jää ratkaistavaksi

aikana.

edelleen usean erillisen toimitilan tai varastoalueen tarve, toimintojen uudelleen

Vuoden aikana järjestettiin erilaisia tapah-

sijoittaminen tai niistä luopuminen.

tumia ja koulutuksia henkilöstölle ja muille sidosryhmille, muun muassa kesäjuhlat ja pikkujoulut sekä avoimien ovien tapahtuma ”Kaupungin kovimmat koneet”.

KUNTEC INFRA

21


TASE VASTAAVAA

VASTATTAVAA 31.12.2014

31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

5 453 399

5 418 021

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

4 538 768

5 035 401

Osakepääoma

Liikearvo

3 733 170

4 266 480

Muut rahastot

2 000 000

2 000 000

Muut pitkävaikutteiset menot

805 598

768 921

2 000 000

2 000 000

OMA PÄÄOMA

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

31.12.2014

31.12.2013

5 288 839

2 936 262

2 500

2 500

914 631

382 620

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

933 762

159 034

Kiinteät rakenteet ja laitteet

64 923

5 540

Tilikauden yli-/alijäämä

2 352 577

774 728

Koneet ja kalusto

849 708

377 079

216 474

65 461

216 474

65 461

AINEELLISET HYÖDYKKEET

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero

VAIHTUVAT VASTAAVAT

14 473 283

11 204 021

VAIHTO-OMAISUUS

2 936 159

2 256 552

VIERAS PÄÄOMA

14 421 369

13 620 319

Aineet ja tarvikkeet

84 049

132 054

PITKÄAIKAINEN

4 039 199

4 000 000

Keskeneräiset tuotteet

2 852 110

2 124 498

Velat saman konsernin yrityksille

4 000 000

4 000 000

SAAMISET

11 537 125

8 947 469

Muut velat

39 199

PITKÄAIKAISET SAAMISET

138 246

10 650

LYHYTAIKAINEN

10 382 170

9 620 319

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

125 711

10 650

Ostovelat

1 816 539

2 296 352

Muut saamiset

12 535

0

Velat saman konsernin yrityksille

5 363 484

4 714 145

11 398 879

8 936 819

Muut velat

282 811

361 090

Myyntisaamiset

343 332

212 385

Siirtovelat

2 919 336

2 248 731

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

10 501 343

8 299 747 19 926 682

16 622 042

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Muut saamiset

485 324

350 183

Siirtosaamiset

68 880

74 503

19 926 682

16 622 042

VASTAAVAA YHTEENSÄ

22

KUNTEC INFRA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ


TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT TULOSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta Liikevaihto

37 707 207

36 502 307

Liikevoitto (-tappio)

3 438 147

1 435 910

Liiketoiminnan muut tuotot

409 246

204 709

Oikaisut liikevoittoon

534 020

651 529

Materiaalit ja palvelut

-18 088 670

-17 715 485

789 931

753 278

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-4 700 385

-5 280 988

Ostot tilikauden aikana

-5 379 992

-5 476 653

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisut

-255 912

-101 749

Pysyvien vastaavien myyntivoitot

-261 182

-101 749

Pysyvien vastaavien myyntitappiot

5 271

679 606

195 665

-13 388 285

-12 434 497

Rahoitustuotot ja -kulut

-333 058

-338 279

-11 926 445

-12 110 215

Maksetut välittömät verot

-601 499

-257 441

Palkat ja palkkiot

-9 550 670

-9 740 651

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

3 037 610

1 491 718

Henkilösivukulut

-2 375 775

-2 369 564

Ulkopuolisten palvelut Henkilöstökulut

Käyttöpääoman muutos

Eläkekulut

-1 709 078

-1 695 519

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

-679 606

-195 665

Muut henkilösivukulut

-666 697

-674 045

Pitkäaik. korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

-127 596

-10 650

-789 931

-753 278

Lyhytaik. korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

-2 462 060

-557 167

-789 931

-753 278

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

39 199

-3 873 259

-4 692 128

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

761 851

320 741

569 398

1 048 976

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan rahavirta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut

3 438 147

1 435 910

-333 058

-338 279

Muilta

1 085

115

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk.

-847 480

-1 173 557

Saman konsernin yrityksille

-320 000

-320 000

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

278 082

124 581

Muille

-14 143

-18 394

Investointien rahavirta

-569 398

-1 048 976

3 105 089

1 097 631 Rahoituksen rahavirta

0

0

Lainakannan muutokset

0

0

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-151 013

-65 461

Tuloverot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-601 499

-257 441

2 352 577

774 728

Investointien rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

0

0

Maksullisen oman pääoman muutos

0

0

Rahoituksen rahavirta

0

0

Rahavarojen muutos

0

0

Rahavarat 31.12.

0

0

Rahavarat 1.1.

0

0

KUNTEC INFRA

23


KAUPUNKIRAKENTAJA TURUN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY Rieskalähteentie 78, 20300 Turku • Puh. 02 2624 660 • www.kuntec.fi

Profile for Kuntec Oy Turku

Vuosikertomus 2014 Kuntec Infra  

Vuosikertomus 2014 Kuntec Infra  

Advertisement