Page 1


7%2+%.!!..%47%2+%. % E N S T RA T E G I E V O O R B I B L I O T H E E K E N L E E S B E V O RD E R I N G


4WEEDEDRUKDECEMBER

#/,/&/. /0$2!#(4'%6%2

+UNSTVAN,EZEN 4%+34

3TIENEKE%ISINGEN-ARIE !NNE2AAIJMAKERS -ETDANKAAN*ACQUELINE-UGEN*ULIENNEVANDEN(EUVELINTERVIEW"OEK3TART %).$2%$!#4)%

!NETTE(EIDEMAN &/4/3

*ANIEK$AM *’RGEN+OOPMANSCHAP -ETDANKAANDE"IBLIOTHEEKAANDEN)*SSELENDE"IBLIOTHEEK!TOT: 6/2-'%6).'

,IJN (AARLEM $25+

$RUKKERIJ%DAUW *OHANNISSEN $EN(AAG


)NZICHTININFORMELEPROCESSEN .ETWERKENGEEFTINZICHTININFORMELEPROCESSEN(IERBIJGAATHETBIJVOOR BEELDOMDEBEDRIJFSCULTUUROFDEWIJZEWAAROPWORDTGECOMMUNICEERD BINNENANDEREORGANISATIES$OORREGELMATIGOVERLEGENCONTACTWORDT DUIDELIJKWELKEPROCESSENBIJPARTNERSVANINVLOEDZIJNOPHETNETWERK 4OEGANGTOTDEWANDELGANGEN

!NKIE+ESSELER

)NDEWANDELGANGENENDUSBUITENDEFORMELEPROCESSENWORDENCONTAC

DIRECTEUR"IBLIOTHEEK!TOT:

TENGELEGDENOFAFSPRAKENGEMAAKTDIEEENPOSITIEVEINVLOEDHEBBENOP

@$ECRUCIALECOMPETENTIESVAN

DEWIJZEVANSAMEN WERKEN.ETWERKRELATIESKUNNENDEBIBLIOTHEEKOOK

EENNETWERKERZIJNVOLGENSMIJDAT

BIJANDERENAANBEVELEN

DEZE sOVERZEERGOEDECOMMUNICATIEVE

6ERGROTENVANEFFICIENCYENEFFECTIVITEIT

VAARDIGHEDENBESCHIKT

-ETDEZELFDEINSPANNINGENMIDDELENKANBINNENEENNETWERKMEER

sPROJECTMATIGKANWERKEN

WORDENBEREIKT$OORSAMENTEWERKENKANHETWERKVAAKEENVOUDIGER

sEIGENPROFESSIONALITEITGOEDIN

SNELLER GOEDKOPERGESCHIEDEN

DEVINGERSHEEFT sSTRATEGISCHEDOELSTELLINGEN

  \ $ E G E RE E D S C H A P S K I S T V A N E E N N E T W E R K E R A T T I T U D E G E D R A G %ENNETWERKLAATZICHNIETAANSTURENALSEENORGANISATIE6AAKONTBREKEN

OFKADERSKANVERTALENNAAR TACTISCHOFOPERATIONEELNIVEAU

INHETBEGINCONCRETEAFSPRAKENWAARAANNETWERKDEELNEMERSZICHMOETEN HOUDEN%NALSMENSENZICHNIETMEERHERKENNENINDEACTIVITEITENVAN HUNNETWERK HAKENZEAF7ERKENMETNETWERKENVRAAGTDUSOMGEREED SCHAPPEN.IETDE3-!24 GEFORMULEERDEDOELSTELLINGISHETVERTREK

)SOLDE6EGA TEAMLEIDEREDUCATIE

PUNT MAARDEDRIJFVERENENAMBITIEVANDEMENSENINHETNETWERK7AAR

"IBLIOTHEEK5TRECHT

ZITHUNENERGIE(OEKUNJEDIEENERGIEMETELKAARVERBINDEN7ANNEER

@*EMOETHETWERKVELDGOEDDOOR

MOETJEAFSPRAKENMAKEN%NHOEISDATANDERSDANINEENPROJECTORGANI

HEBBENHOEZITHETONDERWIJSVELD

SATIE(OEVEROORZAAKTHETNETWERKVERVOLGENSEENBEWEGINGINDEBUITEN

INELKAAR+UNJEHIERMETEENHE

WERELDZODATDENETWERKDEELNEMERSHUNAMBITIEKUNNENWAARMAKEN

LIKOPTERVIEWNAARKIJKENENJESNEL IETSEIGENMAKEN7ATISBELANG

(ETAANTALCONTACTENVANEENPERSOONZEGTIETS MAARNIETALLESOVERDE

RIJKVOORDEBIBLIOTHEEKENWAAR

KWALITEITVANHETNETWERK-ENKANVEELCONTACTENHEBBENBINNENEEN

MOETJEWELENNIETJENEUSLATEN

BEKENDKRINGETJE DEWAARDEDAARVANKANBEPERKTZIJN6ANBELANGISDAT

ZIEN7IEZEGJEVRIENDELIJKGEDAG

HETNETWERKVERBINDINGENLEGTNAARANDEREDOMEINENENSECTOREN

ENMETWIEKNOOPJEEENPRAATJE

@'RENSOVERSCHRIJDENDVERKEERISBELANGRIJK@"RUGGENBOUWERSZIJNDUS

AAN%NALTIJDJEVOELHOORNSUIT

BELANGRIJKVOOREENORGANISATIE

HEBBENSTAAN STUKJESUITDEKRANT OPPIKKENOVERNIEUWONDERWIJSBE

%ENGOEDENETWERKER

LEIDBIJVOORBEELDENDATINEENGE

s

ISVOORANDERENMAKKELIJKBENADERBAARENWORDTGEACCEPTEERD

SPREKTERSPRAKEBRENGENALSHET

SPREEKTGEMAKKELIJKMENSENAAN GAATVLOT ONTSPANNENENTACTVOLOM

ZINVOLISENAANSLUITBIJHETONDER

METANDEREN

WERP7ANTHETDOSERENVANJEIN

s

BESTEEDTAANDACHTAANDERELATIEENCREÑERTEENVERTROUWENSBAND

FORMATIEISBELANGRIJK,EEFJEINJE

TOONTDUIDELIJKINTERESSEINDEANDERENLEEFTZICHINDESITUATIEVANDE

PARTNERIN7ATWILDEANDERVANJE

GESPREKSPARTNERIN

HORENENWATISHETGOEDEMO

s

LEGTCONSTRUCTIEFENPERSOONLIJKCONTACTMETANDERENZODATZIJ

MENTVOORWAT%NTOTSLOTLEVER

INFORMATIEWILLENDELENENBEREIDZIJNSAMENTEWERKEN

KWALITEIT HOUJEAANJEAFSPRAKEN

s

BOUWTENONDERHOUDTACTIEFEENDIVERSNETWERKMETINVLOEDRIJKE

ENDOEGEENTOEZEGGINGENDIEJE

PERSONENDIEVOORDEORGANISATIEBELANGRIJKZIJNENBRENGTDAARBIJDE

NIETWAARKUNTMAKEN$ANBENJE

JUISTEMENSENMETELKAARINCONTACT

EENWAARDEVOLLENETWERKPARTNER

s

BETREKTINDESAMENWERKINGVERSCHILLENDEMAATSCHAPPELIJKECULTUREN ENGAATINUITEENLOPENDESITUATIESMETGEMAKOMMETVERSCHILLENDE SOORTENMENSENENCULTUREN

s

BENUTDEKENNISVANPARTNERS NETWERKENENOVERLEGVORMEN BOUWT

3-!243PECIFIEK -EETBAAR !MBITIEUS 2EALISTISCH 4IJDGEBONDEN

 


VERTELLENVANHETVERHAAL)NDEBROCHURE@-EERLEZEN BETERINTAAL VAN +EES"ROEKHOF+UNSTVAN,EZEN WORDENINHOUDELIJKEARGUMENTEN GENOEMDVOOREENGEZAMENLIJKEAANPAKVANHETTAAL ENLEESONDERWIJS

(IERONDEREENVOORBEELDPITCH +NELPUNT

$EKINDERENIN.EDERLANDLATENAFNEMENDESCHOOLRESULTATENZIEN

/PLOSSING

/NDERWIJSENBIBLIOTHEKENWERKENSAMENAANBETERELEESRESULTATEN

6ISIE

$EBIBLIOTHEEKWILEENBIJDRAGELEVERENAANHETVERBETERENVANDE LEESMOTIVATIEWAARDOORKINDERENMETMEERPLEZIERLEZEN-EERLEZENHEEFT EENAANTOONBAAREFFECTOPDELEESRESULTATEN

0RODUCT

+UNSTVAN,EZENHEEFTHETPROJECT@"IBLIOTHEEKOPDE"ASISSCHOOLISNU@DE "IBLIOTHEEKOPSCHOOL ONTWIKKELD WAARDOORHETLEESNIVEAUINKORTETIJDSTIJGT

$EDRIEBELANGRIJKSTEUITGANGSPUNTENZIJN s

)NDESCHOOLKOMTEENUITNODIGENDE ACTUELEENAANTREKKELIJKGEPRESENTEERDECOLLECTIE

s

$EBIBLIOTHEEKBRENGTPERSONELEEXPERTISEMETBOEIENDELEESBEVORDERINGSACTIVITEITEN INDEGROEPEN

s

$ESCHOOLSCHRIJFTMETHULPVANDEBIBLIOTHEEKEENSCHOOLLEESPLANMETDAARINEEN DOORGAANDELEESLIJNVANTOTJAAR

7AAROMISDITINTERESSANTVOOREENSCHOOLDIEWILWERKENAANDELEESVAARDIGHEID VANDELEERLINGEN s

$ESCHOOLWORDTONTZORGDOPHETGEBIEDVANLEESBEVORDERING

s

$ESCHOOLPROFILEERTZICHDOORPRIORITEITBIJLEZENTELEGGEN

s

$ELEERLINGENSCORENBETEROPALLEVAKKENDOORMEERAANDACHTVOORLEZEN

6OORMEERINFORMATIEZIEDEBIBLIOTHEEKOPSCHOOLNL 6OORINSPIRATIEZIEOOKPRESENTATIEDEBIBLIOTHEEKINDE,OKALE%DUCATIEVE!GENDA BITLY3T#9 6ERANTWOORDELIJKHEIDOPNIVEAU ,IESBETH6OGELAAR

%ENNETWERKOPBESTUURLIJKNIVEAUVRAAGTOMMENSENDIEOPDITNIVEAU

DIRECTEUR"IBLIOCENTER

FUNCTIONERENENEENBESLISSINGSBEVOEGDHEIDHEBBENBINNENDEEIGEN

@"ELANGRIJKEVOORWAARDEISDAT

ORGANISATIE(ETGAATINDEZEBESTUURLIJKENETWERKENOMMENSENDIEEEN

DEELNEMERSAANHETNETWERKINTERN

BELEIDSMATIGEINVLOEDHEBBENOPHETTERREINVANBELEIDSDOELEN TAAKVER

GEVOEDWORDENENDATINTERNDUI

DELING FINANCIÑNENRANDVOORWAARDEN5ITVOERENDMEDEWERKERSHEBBEN

DELIJKISWAAROMJEDEELNEEMT

HIERINWEERANDERETAKENENBEVOEGDHEDENENMOETENDEVERANTWOOR

WATJEERKUNTHALENENBRENGEN

DELIJKHEDENNIETWILLEN DRAGEN

:OONTSTAANERKRUISVERBANDENDIE ELKAARKUNNENVERSTERKEN$EELNA

2ESULTATEN

MEAANEENNETWERKMOETVASTGE

%ENAANTALBASISBIBLIOTHEKENHEEFTTEMAKENMETMEERDEREGEMEENTEN

LEGDWORDENINHETBELEIDSPLANEN

DIEONDERLINGSTERKVERSCHILLENALSHETGAATOMSUBSIDIEENBELEID,AAT

ZOUGEFACILITEERDMOETENWORDEN

HETSUCCESINDEENEGEMEENTEEENVOORBEELDZIJNVOORDEANDEREGEMEEN

WELLICHTMOETJEHETZELFSOORMER

TE7ATWARENDEAFGELOPENJARENDERESULTATENOPHETTERREINVANLEES

KEN7ANTEENSTRUCTUREELNETWERK

BEVORDERING6OORWIEZIJNRESULTATENVANBELANG7IEWORDTHIEROVER

OPBOUWENKOSTTIJD JEZULTEERST

GEÕNFORMEERD)SHIERVOORHETNETWERKVANDEDIRECTEURVANBELANG

MOETENINVESTERENENMOETEN ACCEPTERENDATCONCRETERESULTATEN

(AALKENNISNAARBINNEN

NIETMETEENZICHTBAARENMEET

+ENNISVANHETBELEIDENDEDIVERSENOTASVANDEGEMEENTE+ENTDE

BAARZIJN

DIRECTEUR BESTUURDERDEPRIORITEITENVANDEWETHOUDERENOFDEAMBTE NAAR7ATSTAATERINDETOPDRIEVANEENDIRECTEUR BESTUURDERALSDEZE OPSTRATEGISCHNIVEAUOVERLEGVOERT

 


 \ 7%2+%.!!..%47%2+%.

3TEL INJEGEMEENTEWORDENTAALACHTERSTANDENGESIGNALEERDBIJKINDEREN DIESTARTENOPDEBASISSCHOOL7ELKEPARTIJENSIGNALERENDITPROBLEEMEN

6ISIEOPLEESBEVORDERING

HEBBENBELANGBIJEENGEZAMENLIJKEAANPAK(OEKANDEBIBLIOTHEEKDE

DOOR"IBLIOTHEEK!TOT:

SAMENWERKINGMETANDEREPARTIJENSTRUCTUREELVORMGEVENENVERSTERKEN

@$E"IBLIOTHEEK!TOT:ZETHAAR

)NONDERSTAANDSTAPPENPLANWORDTTOEGELICHTHOEEENLOKAALNETWERK

DESKUNDIGHEIDMETENERGIEEN

KANHELPENENBIJDRAGENAANEENVERBETERINGVANDESITUATIE

ENTHOUSIASMEINVOORINTERMEDIAIRS WERKZAAMINHETONDERWIJS DE

3TAP\ 6ANVISIETOTGEZAMENLIJKEAMBITIE

ZORG DECULTUURINSTELLINGENOFBIJ

3TAP\ 6ERKENNINGVANHETSPEELVELDEENOMGEVINGSANALYSE

DEOVERHEID:IJISERVANOVERTUIGD

3TAP\ %ENNIEUWNETWERK

DATINTEGRAALSAMENWERKENVANUIT

3TAP\ (OEVERDER:ORGVOORVERANKERINGVANHETNETWERK

VERSCHILLENDEDISCIPLINESTOTRESUL TAATLEIDTENDEDOELSTELLINGEN VANDEBIBLIOTHEEKENHAARSAMEN

3 T A P 6A N V I S I E T O T G E Z A M E N L I J KE A M B I T I E

WERKINGSPARTNERSOPDEMEEST

7ERKVANUITEENVISIE$OOREENHELDEREENBOVENALINHOUDELIJKEVISIE

EFFECTIEVEENKWALITATIEVEWIJZE

UITTEDRAGENKRIJGJEANDEREPARTIJENMEE"EARGUMENTEEROPWELKE

REALISEERT

WIJZEONDERWIJS KINDEROPVANG BIBLIOTHEEKENMOGELIJKANDEREPARTNERS EENBIJDRAGEKUNNENLEVERENAANDEAANPAKVANHETPROBLEEMDOOR

@$E"IBLIOTHEEK!TOT:STIMULEERT

SAMENTEWERKENINLEESBEVORDERING

HETLEZENENHETSTELLENVANVRAGEN ENFACILITEERTDAARBIJMETTALVAN ACTIVITEITEN PROJECTEN COLLECTIE

3 T A P 6E R KE N N I N G V A N H E T S P E E L V E L D E E N O M G E V I N G S A N A L Y S E

ONDERDELEN INFORMATIEDOSSIERS ENEDUCATIES

$EPARTNERSINBEELD .ETWERKVORMINGOPLOKAALNIVEAUISMAATWERK$ELOKALESITUATIEBEPAALT WELKEACTORENBINNENEENNETWERKACTIEFMOETENZIJN7ANNEERDEBIBLIO THEEKKIESTVOORDETAALONTWIKKELINGVANTOTJARIGEN ZIJNERANDERE

(ANS$ERKS DIRECTEUR"IBLIOTHEEK

PARTIJENNODIGDANVOORDEDOORGAANDELIJNVANTOTJAAR3LUITGEEN

@S (ERTOGENBOSCH

ENKELEPARTIJOPVOORHANDUIT MAARSTELDEDOELSTELLINGENCENTRAAL

@(ETONDERHOUDENVANCONTACTEN METDERAADSFRACTIESISALTIJDCRUCI

6OOREENORIÑNTATIEOPDEKANSENENMOGELIJKHEDENVOORSAMENWERKING

AAL!LSERALLEENCONTACTENZIJN

METPOTENTIÑLENETWERKPARTNERSISHETRAADZAAMOMEERSTEENANALYSE

OPHETMOMENTDATJEALSBIBLIO

VANDEOMGEVINGTEMAKEN/OKEENQUICKSCANKANHIERBIJBEHULPZAAM

THEEKIETSVANZEWILT LEVERTDAT

ZIJN

GEENGOODWILLOP

s

$EOBJECTIEVEOMGEVINGSGEGEVENSHOEZIETDEOMGEVINGERUIT %ENBASISBIBLIOTHEEKINEENPLATTELANDSGEMEENTEHEEFTMETANDERE ORGANISATIESENINSTELLINGENTEMAKENDANEENBASISBIBLIOTHEEKIN EENGROTERE GEMEENTE6AAKZIJNDEZEBOVENLOKAALOFREGIONAAL GEORGANISEERDTERWIJLDEGEMEENTEZICHOPHETLOKALEBELEIDEN ONTWIKKELINGENFOCUST

s

$ESUBJECTIEVEOMGEVINGSGEGEVENSHOEZIJNONZERELATIESMETANDERE ORGANISATIESENINSTELLINGEN$EBENADERINGENOMGANGSVORMENMAAR OOKBEHOEFTENENVRAGENKUNNENHEELANDERSZIJN

1UICKSCAN /MHETCOMPLEXEWERKVELDVANPOTENTIÑLENETWERKPARTNERSINBEELDTE KUNNENBRENGENISEENQUICKSCANONTWIKKELDDOOR#UBISS$ITINSTRUMENT 


"ESTAANDBELEIDINBEELDKENDESTUKKEN -AAKJESTERKVOORVERANKERINGVANHETINITIATIEFINBELEIDSNOTASEN

,IESBETH6OGELAAR

PROJECTPLANNEN)NVEELGEMEENTENZIJNDEAFGELOPENJARENPLANNEN

DIRECTEUR"IBLIOCENTER

GEMAAKTENOFBELEIDSNOTASVERSCHENENDIEAANKNOPINGSPUNTENBIEDEN

@3OMSBESTAATERSIMPELWEGNOG

VOORSAMENWERKINGTUSSENONDERWIJS KINDEROPVANGENBIBLIOTHEEK

GEENNETWERKOPEENGEBIEDOF

$ENKHIERBIJAANDE7ET/+% 66% BREDESCHOOL CULTUUR ENOFTAALBELEID

ONDERWERPWAARBIJDEBIBLIOTHEEK

+IJKNAARWATERISENHOEDEBIBLIOTHEEKMETHAARDIENSTVERLENINGDAARBIJ

BEHOEFTEAANBESTAAT3OMSISER

KANAANSLUITEN$AARNAASTISHETOOKBELANGRIJKNATEGAANOFHETLOKALE

BEHOEFTEAANEENBESLOTENhEIGENv

BELEIDAANSLUITOPHETLANDELIJKEBELEID

NETWERKOMDATERBIJVOORBEELD SPRAKEISVANEENTESTSITUATIEOF

"ESTAANDENETWERKENINBEELDAANSLUITENBIJWATERIS

OMDATERGEVOELIGEZAKENWORDEN

(ETISZEKERAANTERADENVOORTTEBOUWENOPBESTAANDEOVERLEGSTRUCTU

BESPROKEN

RENENNETWERKEN7ELLICHTBESTAANERTUSSENOFBINNENDEVERSCHILLENDE SECTORENALNETWERKEN+IJKDAARBIJOOKNAARBESTAANDEOVERLEGSTRUCTUREN BINNENDEGEMEENTEENONDERWIJSPARTIJEN"IJVOORBEELDHET,%! OVERLEG OFNETWERKENDIEGERICHTZIJNOPHET66% BELEID BREDESCHOLENOFLEES COÚRDINATOREN

(ETBELEIDVAN"IBLIOTHEEK@S (ERTOGENBOSCHISDESTIJDSVASTGELEGDINDE 6ERANDERVISIE(IERINWORDTOOKHETLEESBEVORDERINGSBELEIDVANDEBIBLIO THEEKBESCHREVEN @$E"OSSCHEBIBLIOTHEEKISEXPERTOPHETGEBIEDVANLERENLEZENENLEESBEVOR DERINGENISDAARMEEAUTOMATISCHEENBELANGRIJKESTRUCTURELEPARTNERVANHET BASISONDERWIJS.IETALLEENPROFESSIONELEINSTELLINGEN MAAROOKOUDERSWETEN DEBIBLIOTHEEKMETHUNKINDERENTEVINDEN)NPEUTERSPEELZALENENMETNAME KINDERDAGVERBLIJVENGAANPEDAGOGISCHBELEIDENEDUCATIEGELEIDELIJKEENSTER KEREROLSPELEN:IJDOENDANOOKSTEEDSVAKEREENBEROEPOPDEBIBLIOTHEEK $EBIBLIOTHEEKSPEELTOMDIEREDENOOKEENCENTRALEROLINHETGEMEENTELIJK BELEIDSPLANh.EDERLANDSETAALMETBELEIDv

3 T A P  % E N N I E U W N E T W E R K (ETISNIETALTIJDHANDIG ZINVOLOFMOGELIJKOMBIJEENBESTAANDNETWERK

#ATHRIENVAN2EEKUM HOOFD

AANTESLUITENENCONTACTENTEONDERHOUDEN)NDATGEVALKANDEBIBLIO

ONTWIKKELINGENONDERSTEUNING

THEEKINITIATIEFNEMENTOTEENNIEUWNETWERK"IJVOORKEURISDATNIET

VANDE"IBLIOTHEEK/OSTERSCHELDE

EEN INFORMEELNETWERK MAAREENNETWERKMETEENMINOFMEERFORMEEL

@$OORHETDEELNEMENAANNETWER

KARAKTERENEENDUIDELIJKEFUNCTIONALITEITVOORDEORGANISATIEVANEEN

KENLEERJEELKAARKENNENDOOREEN

BIBLIOTHEEK'OEDEAFSPRAKENZIJNDUSVANBELANG

UITWISSELINGVANKENNISENKUNDE $AARDOORKUNJEBESLISMOMENTEN

'EZAMENLIJKEAMBITIEENDOELSTELLINGEN

TIMENENVINDJEELKAAROPHET

$EDOELSTELLINGENENDEAMBITIEVANHETNETWERKBEPALENDEAGENDA

JUISTEMOMENT(ETVERGEMAKKELIJKT

PUNTEN,ETDAARBIJOOKOPDETIMINGVANDEGEMEENTEAGENDAENVAN

HETAFSTEMMENVANDEBELEIDS

HETSCHOOLJAAR2EKENTERUGVANAFHETMOMENTDATEENPROJECTKANGAAN

VOORNEMENSVANDEVERSCHILLENDE

STARTEN(OEVEELTIJDISERNODIGVOORHETCREÑRENVANDRAAGVLAK HETTOE

ORGANISATIESENHETVERSNELTHET

KENNENVANMIDDELENENDEBESLUITVORMINGSPROCEDURE

NEMENVANDEBESLISSINGEN

&ORMULEERDETEBEREIKENDOELENZORGVULDIG!FHANKELIJKVANDEAMBITIE ENDETEBEREIKENDOELENZULLENDEZECONCRETEROFPROCESGERICHTERMOETEN WORDEN"ELANGRIJKISDATDEDOELENDEPARTIJENINSPIRERENENEENGEZAMEN LIJKERICHTINGAANGEVEN 


! F S P R A K E N F O R M A L I S E RE N )SOLDE6EGA TEAMLEIDEREDUCATIE

%ENNETWERKKRIJGTEENFORMELESTATUSDOORDEAMBITIES VERANTWOORDE

"IBLIOTHEEK5TRECHT

LIJKHEDEN ENTAAKVERDELINGVASTTELEGGEN)NONDERSTAANDSCHEMAISWEER

@$E5TRECHTSE/NDERWIJS!GENDA

GEGEVENOPWELKEWIJZENETWERKENKUNNENWORDENGEFORMALISEERD

DE,%!IN5TRECHT HEEFTALSMOTTO

.EEMTDEORGANISATORISCHEFORMALISERINGTOE DANISDITVANINVLOEDOPDE

MEERKANSENVOOR5TRECHTSTALENT

ONAFHANKELIJKHEIDVANBETROKKENPARTIJEN

%LK5TRECHTSKINDVANTOTJAAR MOETZIJNTALENTENKUNNENONTWIK KELEN3CHOOLBESTUREN WELZIJNSIN

-ATESTURINGPRIMAIRPROCES

STELLINGEN ONDERWIJSONDERSTEUNERS

+ETENORGANISATIE

.AARMATEHETPRIMAIRPROCESVANELK

)SEREENSTURENDEWERKINGOPHETPRIMAIR

VANDEDEELNEMENDEORGANISATIESMEER

PROCESVANDEDEELNEMERSENISTEGELIJK

WORDTAANGESTUURDMETHANDHAVINGVAN

SPRAKEVANORGANISATORISCHEFORMALISERING

ZELFSTANDIGHEID DANGAATHETOMKETEN

DANONTWIKKELTHETNETWERKZICHNAAR

AFSPRAKEN

EENKETENORGANISATIE

VANTALENT

.ETWERK

0ROJECTORGANISATIE

%ENVANDEDOELENVANDE5/!IS

(ET@KLASSIEKEOPGOEDEINFORMELE

SAMENWERKINGSVERBAND

%ENGOEDEBEHEERSINGVANDE

WERK CONTACTENGEBASEERDE NETWERK

7ORDTHETNETWERKMEERFORMEELINGEPAST

SAMEN 7AAROM/NDERWIJSISBELANGRIJK

MAARLERENDOEJENIETALLEENOP SCHOOL7IJKENBUURT CULTURELEEN WELZIJNSVOORZIENINGEN JONGEREN WERKENJEUGDZORG ZESPELENALLE MAALEENROLBIJDEONTWIKKELING

HOOG

+ETENAFSPRAKEN

ENDEGEMEENTEWERKENDAARIN

INDEBESTUURLIJKEOFORGANISATIE STRUCTUUR

HEERST LEERTGEMAKKELIJKERENKAN

DANVERSCHUIFTHETKARAKTERVANHETNET

EERDERZIJNTALENTENONTPLOOIEN

WERKNAARDATVANEENPROJECTORGANISATIE

4AALONDERWIJSHEEFTPRIORITEIT VOOR ALOPSCHOLENWAARVEELACHTERSTAND ISBRONWWWKIJKOPONDERWIJSNL 

LAAG

.EDERLANDSETAAL7IEDETAALBE

OFSAMENWERKINGSVERBAND LAAG

$E5/!ISEENDUIDELIJKAANKNO

HOOG -ATEVANORGANISATORISCHEFORMALISERING

PINGSPUNTVOORDEBIBLIOTHEEKEN EENNETWERKOMBIJTEHOREN

"RON-%%ALSNETWERKSPELEREENHANDREIKINGVOORNETWERKERS

$EBIBLIOTHEEKNAMTOTTWEEJAAR GELEDENNIETDEELAANDITNETWERK /OKINDENOTATAALBELEIDKWAM HETWOORDBIBLIOTHEEKNIETVOOR /PMERKELIJKOMDATINDE5TRECHTSE

%IGENORGANISATIEBELANGENGEZAMENLIJKEAMBITIES

BIBLIOTHEEKJUISTZEERACTIEFWORDT

(ETISBELANGRIJKDATDEPARTNERSDEEIGENAMBITIESHERKENNENINDE

SAMENGEWERKTMETHETONDERWIJS

GEZAMENLIJKEAMBITIES!NDERSOMISHETOOKVANBELANGDATDEGEZA

)NMIDDELSISDEBIBLIOTHEEKDEEL

MENLIJKEAMBITIESEXPLICIETTERUGKOMENINDEBELEIDSPLANNENVANDE

NEMERAANDITOVERLEG

PARTNERS(IERMEEWORDTHETNETWERKGEBORGD-AAKHIERAFSPRAKEN OVER:OKUNNENMENSENENMIDDELENWORDENVRIJGEMAAKT/OKINDE COMMUNICATIE UITINGENISHETBELANGRIJKDATIEDEREPARTIJVERSLAGDOET VANDEACTIVITEITENVANHETNETWERK 2 A N D V O O R W A A RD E N E N A F S T E M M I N G I N T E R N /MPROJECTENENOFACTIVITEITENBINNENHETNETWERKGOEDTELATENVERLO PEN ZIJNBEPAALDERANDVOORWAARDENNODIG$IRECTEURENENBESTUURDERS DIENENERVOORTEZORGENDATACCOMMODATIE PERSONEEL DESKUNDIGHEIDS BEVORDERING ONDERSTEUNING INFORMATIEVOORZIENINGWEBSITE BIJEEN KOMSTEN NIEUWSBRIEF LOCATIEBEZOEKEN OPORDEZIJN!LSDEZEZAKEN NIETZIJNGEREGELD ZULLENDEUITVOERDERSFRUSTRATIESOPLOPENENGEDEMO TIVEERDRAKEN-OTIVEERIEDEREBETROKKENPARTIJOMHETPROJECTONDERDE AANDACHT TEBRENGEN!LSIEDEREBETROKKENEZICHBEWUSTISVANZIJNAM BASSADEURSFUNCTIE KANDATVEELPOSITIEVEPUBLICITEITOPLEVEREN

 


:ETDESAMENWERKINGOPDEAGENDA 3AMENWERKINGTUSSENPARTIJENDIEINVEELOPZICHTENVANELKAARVERSCHILLEN ISNOGNIETGEMAKKELIJK$ATGELDTVOORIEDEREDEELNEMENDEPARTIJ-AAK DESAMENWERKINGTOTONDERWERPVANGESPREKENZETHETBIJIEDEREBIJEEN KOMSTALSAPARTONDERWERPOPDEAGENDA(OEVERLOOPTDESAMENWERKING

.AARMATEHET NETWERKBELANGRIJKER WORDT ZULLENMEER MEDEWERKERSVANDE

7ELKEKNELPUNTENZIJNER:IJNNIEUWESAMENWERKINGSAFSPRAKENNODIG "ELANGRIJKISDATPARTIJENELKAARAANAFSPRAKENKUNNENHOUDEN$AAROM ISHETOOKVANBELANGDATAFSPRAKENVASTGELEGDZIJN0ARTIJENMOETEN ELKAARKUNNENAANSPREKENALSEENVANHENINGEBREKEBLIJFT % L K A A R I N F O R M E RE N /MOPTIMAALSAMENTEWERKENINBESTUURLIJKENETWERKEN MOETEN BETROKKENPARTIJENGOEDWORDENGEÕNFORMEERD$AARVOORISHETNODIG

BIBLIOTHEEKBETER

VERSCHILLENTUSSENDEPARTIJENTEOVERBRUGGEN VANELKAARTELERENEN

MOETENNETWERKEN

&ACEBOOKETC KUNNENDITVERGEMAKKELIJKEN!LSERPROBLEMENOPTREDEN

OPTIMAALGEBRUIKTEMAKENVANELKAARSNETWERK3OCIALEMEDIA,INKED)N

BETREKDANDEVERSCHILLENDEPARTIJENBIJDEOPLOSSING 0 E R S O O N L I J K E RE L A T I E S !LSDEBIBLIOTHEEKINEENNETWERKOPEREERT DANWORDTDATNETWERKON

'IOVAN#REIJGEEFTINHAAR

DERHOUDENDOORDEMENSENDIEERAANDEELNEMEN.AARMATEHETNETWERK

ONDERZOEK@$EKUNSTVANHET

BELANGRIJKERWORDT ZULLENMEER MEDEWERKERSVANDEBIBLIOTHEEKBETER

NETWERKENWEERDATNETWERKEN

MOETENNETWERKEN)NVESTEERDUSINJENETWERK"ESTEEDAANDACHTAAN

ZINVOLMAAROOKEINDIGKUNNEN

PERSOONLIJKEENPROFESSIONELERELATIES$ATKANDESAMENWERKINGPOSITIEF

ZIJN

BEÕNVLOEDENENZEKEROPDELANGERETERMIJNLONENDZIJN

@.ETWERKENZIJNEENWEZENLIJK ONDERDEELVANEENMODERNEBIBLIO

3 U C C E S S E N V I E RE N

THEEKORGANISATIEENDRAGENPOSI

)NOVERLEGGENMETVEELPARTIJENGAATHETALSNELOVERKNELPUNTENENWAT

TIEFBIJAANHETBEREIKENVANDE

NIETGOEDGAAT(ETISECHTERMOTIVERENDOMJUISTOOKSTILTESTAANBIJWAT

DOELSTELLING VOORALPOSITIONERING

WELGOEDGAAT3TASTILBIJSUCCESSEN WANTOOKDAARVANVALTVEELTELEREN

ENKENNISDELING$EONTMOETING METCOLLEGASENSAMENWERKINGS

0OLITIEKDRAAGVLAKBEHOUDEN

PARTNERSISEENBRONVOORINNOVATIE

/MSTRUCTUREELPOLITIEKEENFINANCIÑLESTEUNTEKRIJGEN ISHETBELANGRIJK

VANDEDIENSTVERLENING;x=

VANAFHETBEGINAANDACHTTEBLIJVENHOUDENVOORPOLITIEKDRAAGVLAK

/PVALLENDISDATNETWERKENVAAK

(OUDHETCOLLEGEENDEGEMEENTERAADOPDEHOOGTEVANDEVOORTGANG

INSTANDGEHOUDENWORDENZONDER

ENKOPPELRESULTATENTERUG'EEFLOKALEPOLITICIDEKANSTESCHITTERENALS

DATZEALSEFFECTIEFERVARENWORDEN

EENPROJECTPOSITIEFINDEMEDIAKOMT:ORGOOKVOORPOSITIEVEAANDACHT

;x=7ANNEERDEDOELSTELLINGISBE

INDEMEDIADOOREENGOEDCOMMUNICATIEPLANOPTESTELLEN-ETEEN

REIKT DESAMENWERKINGNIETMEER

GEZAMENLIJKEPR STRATEGIEGERICHTOPDELOKALEPERSENDEPOLITIEK HOUD

FUNCTIONEELISBETEKENTDATHET

JEDEBELANGSTELLINGVAST

EINDEVANEENNETWERK

+ANSENVOORDEBIBLIOTHEEK /POKTOBERSPRAK-IEKEVAN3CHIJNDELTIJDENSEENCONGRES VAN#UBISSOVERSTRATEGISCHESAMENWERKINGMETHETONDERWIJS:IJISEEN BEVLOGENINSPECTEURVAN)4*)NTEGRAAL4OEZICHT*EUGDZAKEN ENINSPECTEUR ONDERWIJS"OVENDIENKENTZIJALSBESTUURSLIDVANEENBIBLIOTHEEKHET BIBLIOTHEEKWERKVANBINNENUIT 6ANUITHAARPRAKTIJKALSINSPECTEURONDERWIJSGAF6AN3CHIJNDELAANWAAR DEKANSENVOORDEBIBLIOTHEEKLIGGENINDESAMENWERKINGMETHETON DERWIJSENWAARJEDUSTIJDENSDENETWERKGESPREKKENOPMOETFOCUSSEN ! 3PEERPUNTENVANUITINSPECTIEMBTKWALITEIT " $EKWALITEITSASPECTENVANDEKETENSAMENWERKING

 

# $EKERNDOELENENREFERENTIENIVEAUS


 \ ).3425-%.4%.

1UICKSCAN /MHETCOMPLEXEWERKVELDVANPOTENTIÑLENETWERKPARTNERSINBEELDTE KUNNENBRENGENISEENQUICKSCANONTWIKKELDDOOR#UBISS$ITINSTRUMENT ISBEDOELDOMSNELHETACTUELEWERKGEBIEDVANDEBIBLIOTHEEKINKAARTTE KUNNENBRENGENMETDEBEOORDELINGVANDE RELATIESOPMEERDERENIVEAUS

0/4%.4)µ,%.%47%2+0!24.%23,/+!!,,%%3"%6/2$%2).'3.%47%2+ 4OELICHTING n SAMENWERKINGMETNETWERKPARTNEROP3TRATEGISCHNIVEAU3 "ELEIDSMATIGTACTISCHNIVEAU" OF5ITVOERENDOPERATIONEELNIVEAU5 4OELICHTING n BEOORDELINGSAMENWERKINGMETDENETWERKPARTNER'OED' -ATIG- OF3LECHT3 4OELICHTING n DENETWERKPARTNEROVERLEGTMETDEBIBLIOTHEEKINEENFORMEELNETWERKOVERLEGJANEE 4OELICHTING n INHETBELEIDSPLANVANDENETWERKPARTNERSTAATSAMENWERKINGMETDEBIBLIOTHEEKBESCHREVENJANEE 4OELICHTING n OVERIGETHEMASVANDENETWERKPARTNERMETRAAKVLAKKENMETDEBIBLIOTHEEK .ETWERKPARTNERS

'EMEENTE

   +OEPELORGANISATIE*':

   #ONSULTATIEBUREAU

   +OEPELORGANISATIE03:WERK

   0EUTERSPEELZALEN

  

 

.AAMCONTACTPERSOON

&UNCTIE

/VERLEG

"ELEIDSPLAN

/VERIGETHEMAS

TOELICHTING TOELICHTING

.IVEAU

+WALITEIT

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

3"5

JANEE

JANEE

'-3


.ETWERKPARTNERS

.AAMCONTACTPERSOON

&UNCTIE

.IVEAU

+WALITEIT

/VERLEG

"ELEIDSPLAN

/VERIGETHEMAS

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

3"5

'-3

JANEE

JANEE

+OEPELORGANISATIEKINDEROPVANG

   +INDERDAGVERBLIJVENn

   +INDEROPVANG"3/ n

   3CHOOLBESTUREN

   "ASISSCHOLEN

   7ELZIJNSORGANISATIES

   #ULTURELEINSTELLINGEN

  

 


6%2!.47//2$).' %NKELEMEDEWERKERSOFDIRECTEURENVANBASISBIBLIOTHEKENWORDENIN DEZEUITGAVEGECITEERD/OKZIJNTEKSTDELEN SAMENVATTINGENENCITATEN OPGENOMENOPBASISVANDETRAINING@.ETWERKENENEENAANTALGESPREKKEN METEXPERTSOPHETTERREINVANSAMENWERKINGTUSSENONDERWIJSEN BIBLIOTHEEK

"2/.6%2-%,$).' s DELOKALEEDUCATIEVEAGENDANL s KUNSTVANLEZENNL s SARDESNL s SIOBNL s OBERONEU s BNBIBLIOTHEEKNL s LEESPLANNL s @-%%ALSNETWERKSPELEREENHANDREIKINGVOORNETWERKERS s @$EKUNSTVANHETNETWERKENDEBIBLIOTHEEKALSPARTNER 'IOVAN#REIJ s @%LKKINDEENLEZER +EES6ERNOOIJ 6AKWERK s @(ANDREIKING3PORT,OKAAL3AMEN s @,EESBEVORDERINGSNETWERKENINDEPRAKTIJK #UBISS ,INKSTERAANVULLINGENINSPIRATIE s BOEKSTARTNL s DEBIBLIOTHEEKOPSCHOOLNL s BNBIBLIOTHEEKNLNODEINTERVIEWMET'IOVAN#REIJOVERDE ROLVANBIBLIOTHEKENINNETWERKEN s BITLY49N5 OVERDEROLVANBIBLIOTHEEKINDEAANPAKVAN LAAGGELETTERDHEID s BITLY8DKI(*MEDEWERKERSVAN"IBLIOTHEEK-IDDEN "RABANT@VERTELLEN HETVERHAALVANDEBIBLIOTHEEK -EERINFORMATIEOVERDEROLVANDEBIBLIOTHEEKBINNENEEN,%!IS TEVINDENINDEUITGAVE@"IBLIOTHEKENAANDE,%! TAFEL TEBESTELLENVIA OBERONEU OFTEDOWNLOADENVIASIOBNLUPLOADDOCUMENTENBIBLIOTHEKEN AAN DE LEA TAFELPDF

$!.+7//2$ /NZEBIJZONDEREDANKGAATUITNAARDEVOLGENDEPERSONENEN ORGANISATIESVOORHUNINHOUDELIJKEBIJDRAGE !DRIAAN,ANGENDONK +UNSTVAN,EZEN!NKIE+ESSELER "IBLIOTHEEK!TOT: #ATHRIENVAN2EEKUM "IBLIOTHEEK/OSTERSCHELDE'IOVAN#REIJ "IBLIOTHEEK 6EGHEL(ANS$ERKS "IBLIOTHEEK@S (ERTOGENBOSCH(ENK3NIER #UBISS )SOLDE6EGA "IBLIOTHEEK5TRECHT,IESBETH6OGELAAR "IBLIOCENTER -ARLEEN+IEFT /BERON 


Werken aan netwerken - 2e druk december 2012  

In deze brochure richten samenstellers Stieneke Eising en Marie-Anne Raaijmakers zich op de strategische en beleidsmatige net- werken. In de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you