Page 1

Statens Kunstfond pĂĽ 5 minutter


Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets bevilling 5. Hvordan behandler Statens Kunstfond 12.500 ansøgninger årligt? 6. Kunst i hele landet 7. International kulturudveksling fremmer kunsten 8. Børn og unges møde med kunst 9. Fokus på åbenhed og transparens 10. Hædersydelser


1

Hvorfor har vi Statens Kunstfond?

Politikere

Statens Kunstfond

• Der er udbredt politisk enighed om, at staten skal støtte kunsten, så borgere i hele landet kan opleve kunst af høj kvalitet • Der er samtidig enighed om, at kunststøtten skal fordeles efter armslængdeprincippet • Med Statens Kunstfond sikres det, at kunststøtten fordeles af et uafhængigt organ uden indflydelse fra det politiske system 4 2


2

Hvad er Statens Kunstfonds opgave?

1

2

Statens Kunstfond skal fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet

Statens Kunstfond støtter produktion og formidling af billedkunst, film, litte­ ratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design – og al den kunst der går på tværs af disse kunstarter

5

6

3

Kunstnerisk kvalitet er det overordnede kriterie for al støtte fra Statens Kunstfond

4

Fonden skal bl.a. støtte produktion og formidling af kunst over for børn og unge og samtidig arbejde for, at man kan møde kunst i hele landet

7

8

Alle puljer har klare støtte­ kriterier, så ansøgerne ved, hvordan deres ansøgning bliver vurderet

De 12 udvalg modtager til­ sammen mere end 12.500 ansøgninger om året, og giver på denne baggrund mere end 6.500 tilskud

65 puljer

Hovedopgaven for alle ­udvalg er at fordele tilskud på baggrund af ansøg­ ninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunst­ institutioner m.fl.

Fonden har 65 forskellige puljer. F.eks. støtte til regionale spillesteder, Huskunstnerordningen, transportstøtte til orkestre, oversættelsesstøtte m.v.

3


3

Hvordan er Statens Kunstfond organiseret? Bestyrelse

Scenekunst

Musik

Billedkunst

Litteratur

Kunsthåndværk & design

Arkitetur

Film

Legatudvalg

Projektstøtteudvalg

• Statens Kunstfond består af 12 udvalg og en koordine­ rende bestyrelse

• Legatudvalgene uddeler primært arbejdslegater og stipendier til skabende kunstnere

• Hvert kunstområde har et projektstøtteudvalg og et legatudvalg. Dette gælder for billedkunst, littera­ tur, kunsthåndværk/design, musik og scenekunst. På filmområdet er der dog kun et legatudvalg, og på arkitekturområdet er der et samlet legat- og projektstøtteudvalg

• I bestyrelsen sidder formændene for de 12 udvalg

• Projektstøtteudvalgene støtter produktion og formid­ ling af kunst og giver driftsstøtte til institutioner, så borgere i hele Danmark får mulighed for at møde kunst af høj kvalitet i deres dagligdag

4

• Udvalgene i Statens Kunstfond består samlet set af 54 medlemmer fra hele landet • Medlemmerne udpeges dels af kulturministeren, dels af repræsentantskabet, som består af 48 medlemmer udpeget af bl.a. kunstnerorganisationer • Udvalgsmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og de modtager et honorar for deres arbejdsindsats


4

Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets bevilling

Kulturministeriets samlede bevilling

Midler som fordeles af Statens Kunstfond

8,2 mia.kr.*

0,5 mia.kr.

80%

15%

5%

Produktion og formidling af kunst mv.

Støtte til kunstnere

Udvalgenes egne initiativer

(arbejdslegater mv.)

Sådan blev midlerne fordelt i 2015

• De 12 udvalg råder i 2016 over 536 mio. kr. tilsammen • Midlerne er på finansloven fordelt til de enkelte ud­ valg, og er i nogle tilfælde også øremærket specifikke formål inden for det enkelte udvalg

• I 2015 gik 80 % af midlerne til produktion og formid­ ling af kunst, herunder driftsstøtte til institutioner. 15 % gik til arbejdslegater til kunstnere

*Note: Tallet omfatter dels Kulturministeriets bevilling på finansloven (6,5 mia. kr.) og dels ministeriets andel af udlodningsmidler (1,7 mia. kr.) 5


5

Hvordan behandler Statens Kunstfond 12.500 ansøgninger årligt? Projektstøtteudvalget for Litteratur - et eksempel Projektstøtteudvalget for Litteratur har 3 medlem­ mer, de behandler årligt mere end 2.000 ansøgnin­ ger fordelt på 12 forskellige støtteordninger. De holder normalt omkring 8 møder om året.

1. Offentliggørelse Udvalget fastsætter formål og støtte­kriterier. Puljen og ansøgningsfrist offentliggøres. 2. Ansøgning Ansøgerne indsender an­ søgninger via formular på kunst.dk. Ansøgningerne modtages og registreres.

Kunstnerisk kvalitet som kriterie - et eksempel 3. Udvalgsprocess Udvalgsmedlemmerne læser ansøgningerne og udvalget mødes herefter for at prioritere mellem de indkomne ansøgninger.

4. Beslutninger offentliggøres Ansøgerne modtager svar og navne på alle ansøgere bliver offentliggjort på kunst.dk. 5. Afrapportering Tilskudsmodtagerne aflægger regnskab og afrapporterer. 6

Alle udvalg har fastlagt en overordnet definition på kunstnerisk kvalitet. Eksempelvis vurderer Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design den kunstneriske kvalitet i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser: • sikkerhed i håndværket og eget formsprog • et professionelt og reflekteret forhold til materialer, kontekst, tradition og samtid • en eksperimenterende indfaldsvinkel til arbej­ det, omsat til overbevi­ sende projekter og/eller produkter


6

Kunst i hele landet Sådan var fordelingen i 2015

4,0%

Flere regioner

Nordjylland

16,7%

9,6%

9,4%

2,8%

7,5%

Udlandet

12,7% 44,8% 63,2%

Midtjylland Hovedstaden 8,8%

8,2%

Syddanmark

6,7%

5,5%

Sjælland

Fordeling af midler (baseret på hvor aktiviteten finder sted)

Hvor kommer ansøgningerne fra (baseret på ansøgers postadresse)

• Fonden har fokus på, at borgere i hele landet skal ­kunne møde kunst af høj kvalitet • En stor andel af støttemodtagerne gennemfører ­deres projekter andre steder, end der hvor de selv har ­adresse. F.eks. var det i 2015 kun lidt over halvde­ len af de støttede aktiviteter fra ansøgere i Region Hovedstaden, som foregik i hovedstaden. Resten af aktiviteterne var spredt ud over hele landet

• Det er statistisk set sværere for ansøgere fra hoved­ stadsområdet end fra provinsen at få støtte fra Statens Kunstfond • I 2015 kom 63,2 procent af alle ansøgningerne fra hovedstadsområdet. Tilsvarende gik 44,8 procent af Statens Kunstfonds midler til projekter og aktiviteter, der fandt sted i hovedstadsregionen

7


7

International kulturudveksling fremmer kunsten 1330 aktiviteter i 87 forskellige lande (2015)

• Statens Kunstfond sikrer, at danske kunstnere og kunstværker kommer ud i hele verden • 9,6 % af kunststøtten går til aktiviteter i udlandet (2015) • Mange danske kunstaktører arbejder internationalt og bringer ny inspiration med tilbage til det danske kunstliv 8

• Præsentationen af dansk kunst og danske kunstnere er med til at formidle de værdier og det samfund, som Danmarks repræsenterer • Den internationale kulturudveksling medvirker til udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur, til markedsføring af Danmark som land, til fremme af kultureksport og til fremme af mellemfolkelig dialog


8

Børn og unges møde med kunst

Huskunstnerordningen - et eksempel på fondens fokus på børn og unge Huskunstnerordningen giver børn og unge indblik i og erfaring med kunstne­ riske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

• Statens Kunstfond satser målrettet på at udvikle børn og unges kreative læring og give dem bedre mulighed for at opleve kunsten • Statens Kunstfond bidrager til at styrke den kreative læring og igangsætte kunstneriske initiativer, der kommer fremtidens generationer til gode

9


9

Fokus på åbenhed og transparens

Statens Kunstfonds inve­ stering i kunst er båret af demokratiske beslutninger og gennemsigtighed

Støtte tildeles på baggrund af det formål og de støttekriterier,­ som Statens Kunstfond har fastlagt for de enkelte puljer

2016

Modtager en ansøger afslag, giver Statens Kunstfond altid en begrundelse for afslaget

På Statens Kunstfonds hjemmeside annonceres puljer, og her offent­ liggøres tildelingslister og referater fra alle møder i udvalgene og i bestyrelsen

På Statens Kunstfonds Facebookprofil synliggøres mange af de projekter, som fonden har støttet 10

I Statens Kunstfonds årsberetning beskrives udvalgenes og bestyrelsens strategier og beslutninger fra det forgangne år. Årsberetningen omfatter også årsregnskab, statistik samt lister over alle årets tildelinger

Statens Kunstfonds udvalg holder Åbent Hus-arrangementer og dialog­ møder og bidrager med perspektiver og kommentarer i medierne


10

Hædersydelser

• De 275 mest fremtrædende og betydningsfulde danske kunstnere modtager en (livsvarig) Hædersydelse fra Statens Kunstfond

• Hvis en kunstner har en indkomst over ca. 380.000 kr., udbetales der ingen ydelse • Der er i 2016 afsat 30,6 mio. kr. til Hædersydelser

• Hædersydelsernes størrelse er indtægtsreguleret for hver enkelt modtager og beregnes derfor årligt på baggrund af kunstnerens øvrige indkomst

• Når en modtager af Hædersydelsen dør, tildeles den ledige ydelse til en anden kunstner

11


Vi skaber rum for det særlige ved at investere i talentet og udvikling af kunsten

Vi arbejder for, at alle borgere kan møde samtidskunsten


FĂĽ mere information om Statens Kunstfond pĂĽ www.kunst.dk www.facebook.com/kunstfond


November 2016

Statens Kunstfond på 5 minutter  
Statens Kunstfond på 5 minutter