Page 1


FORORD / FOREWORD 7 / 9

TEKST / TEXT 15 / 29

VÆRKER / WORKS 43

BIOGRAFI / BIOGRAPHY 77

VÆRKFORTEGNELSE / CATALOGUE OF ILLUSTRATED WORKS 80


6


Indenfor kunsten kan man tale om såkaldte udvælgelseskriterier, når man skal danne sig et overblik over, hvilken kunst der holder, og hvilken kunst der ikke holder. Hvad der f.eks. råber højt og provokerer, hvad der for øjeblikket gør sig godt på modebølgen, den coole og sikre stil, og hvad der anses for internationalt med stort ”I” er ofte sådanne kriterier. Værker, der måske knap så meget skriger op, har ikke nødvendigvis mindre at sige, og er måske i sidste ende værker, der ikke kommer i glemmebogen. Less is more skal dog her ikke forstås som en minimalistisk tilgang, hvor meget bliver frasorteret og kun enkelte småstreger eller flader lades tilbage, men mere at man ikke behøver at male voldshandlinger, ødelæggelser og ildebrand for at fortælle noget. Matvey Slavin er en kunstner, der går sin egen vej. En vej der kan synes fra en svunden tid, idet der ikke er ret mange kunstnere indenfor dette felt i dag. Især ikke på den danske kunstscene. En tysk maler, der på mange måder adskiller sig fra det danske kunstnerliv, idet han har sin helt egen bagage med sig - en russisk barndom og et tysk studieliv. Matvey Slavin maler historiebilleder. Oliemalerierne tager sit afsæt i livet her og nu: det nære, det hverdagsliv han selv tilhører, men som han samtidig også kan se udefra.

7


Vendingen All the world‘s a stage, / And all the men and women merely players (William Shakespeare) synes at passe godt til den nye serie af malerier med titlen Copenhagen Open Air. Scenen og bagtæppet i værkerne er steder fra København, som f.eks. Fælledparken, Kgs. Have, Søerne eller mere konkret Hviids Vinstue på Kgs. Nytorv. Anskues værkerne ved første øjenkast kan man tænke, at det drejer sig om snapshots, flygtige øjebliksbilleder. Ved nærmere undersøgelse af malerierne bemærkes dog, at billederne er iscenesat og efterjusteret: Tilfældigheder og unødvendige detaljer er sorteret væk og kun særlige instruerede aktører, dyr og rekvisitter er tilladt. Farver, perspektiv, proportioner og hele kompositionen er ligeledes nøje udvalgt af kunstneren. En efterligning af virkeligheden, en dokumentation, rekonstruktion og iscenesættelse, malet i realistisk ekspressiv stil. Værkerne er sjældent statiske, og figurerne i billederne er næsten altid i bevægelse eller midt i en bevægelse. På denne måde inviterer Matvey Slavin beskueren ind i sine værker, ikke bare som passive betragtere, men som betragtere, der skal tage stilling til handlingsforløbet. Hvad er der lige sket, hvad sker der nu, og hvad skal der til at ske? Nana Bastrup kunstmix, København

8


One can talk about the so-called selection criteria in the Arts when one wants to create an overview of what is and what isn’t considered art, e.g. what screams and provokes, what is currently doing well in fashion, what is cool and safe and what is considered international with a capital ”I” are often such criteria. Works that may not be as loud, necessarily do not have less to say and may ultimately be works that are not forgotten. However, less is more should not be understood here as a minimalist approach, where much is left out and only a few small lines or surfaces are left behind; but rather that you do not have to paint acts of violence, destruction and fire to tell a story. Matvey Slavin is an artist who has created his own path. A path that may seem from a bygone era, as there are not many artists left in that field today. Especially not in the Danish art scene. A German painter who in many ways differs from the Danish artist’s life, and who has his own background - a Russian childhood and a German education. Matvey Slavin paints narrative images. His oil paintings take off from life, the here and now; the near and present, the everyday life he himself belongs to, but which he can also observe from the outside.

9


The phrase All the world‘s a stage, / And all the men and women merely players (William Shakespeare) seems to fit well with the new series of paintings entitled ‘Copenhagen Open Air.’ The scenes and backdrops depicted in his work are from Copenhagen, such as Fælledparken, Kgs. Have, Søerne or more specifically Hviids Vinstue at Kgs. Nytorv. At first glance, you may think that these are snapshots, fleeting images of the moment. However on closer examination you will notice that the paintings are staged and adjusted: Random and unnecessary details are edited out and only specially curated actors, animals and props are allowed. Colors, perspective, proportions and the whole composition are also carefully selected by the artist. An imitation of reality, a documentation, reconstruction and staging, painted in a realistic expressive style. The works are rarely static and the figures in the pictures are almost always in motion or in the middle of a movement. In this way, Matvey Slavin invites the viewer into his works, not just as passive viewers, but as viewers who have to decide on the course of action. What just happened, what‘s happening now, and what‘s going to happen? Nana Bastrup kunstmix, Copenhagen

10


11


12


Man kunne godt rubricere Matvey Slavins malerier som københavnerbilleder. Det er trods alt motiver fra hovedstaden, vi ser. Noget er dog anderledes. Det, vi præsenteres for, er ikke de postkortudsigter, vi ofte ser hos amatørmalere. Motiver, hvor Københavns største attraktioner gengives på den mest idylliske måde set fra den allerbedste synsvinkel. Omvendt er Matvey Slavins billeder heller ikke klassisk socialrealisme med gengivelser af brutale politiovergreb eller folkelig hygge på Nørrebro. Den overordnede titel hjælper med at forstå Matvey Slavins hensigter. ”Zeitbilder” hedder serien. ”Tidsbilleder” eller ”Historiebilleder” ville vi kalde det på dansk, uden at disse ord præcis dækker den tyske vending. At tiden spiller en hovedrolle i malerierne er dog indiskutabelt. ”Tidsbilleder” både forstået som forskellige tidsaldre og forskellige opfattelser i tid i ét og samme maleri. Alt sammen noget, der er med til at give billederne en kompleksitet og nuancerigdom, der er utroligt spændende. Og så gør det jo heller ikke noget, at Matvey Slavin er en meget dygtig maler med et på én gang præcist og ekspressivt udtryk.

15


17


”En gåtur i én af byens grønne oaser” slår tonen an. Vi står ved en korsvej i Fælledparken med græsplæne på den ene side og et stort træ på den anden. Foran ligger en sø, og i baggrunden kan vi udover en stor skorsten se silhuetten af Parken. En dreng på et løbehjul får øje på et ungt par, der nusser under træet. Han er ung og ubekymret og har måske en smule svært ved at sætte sig ind i al den kærlighed. Som måske snart udmønter sig i en baby. Bvadr! Fælledparken betyder altså noget forskelligt for de tre mennesker. Og svanen? Ja, for den er parken både en kampplads, hvor den forsvarer sit territorium og stedet, hvor den hvert år gør kur til sin mage. Svaner er jo monogame. Kan menneskeparret mon leve op til det? I ”Die neue Welle” (Den nye bølge) er vi ved Søtorvet ved Dronning Louises Bro. I baggrunden ser vi ”Tiberen” - en kopi af en antik romersk skulptur symboliserende velstand og handel (overflødighedshorn og ror). I forgrunden to personer på løbehjul: en ung kvinde og en dreng. Med tidsbegrebet in mente kan Tiberen symbolisere fortiden, kvinden nutiden og drengen fremtiden. Men der er mere. Knægten er i gang med at lave et trick med sit løbehjul tydeligvis ude på at imponere kvinden. Intet nyt under solen her, vel? Fem svaner flyver over deres hoveder. Et smukt syn, men alt er ikke idyl. Optrækkende uvejrsskyer truer meget bogstaveligt med storm og regn, men i og med, at vi i forvejen står overfor en symbolsk skulptur, er det ikke urimeligt at tolke det hele som et forvarsel om, at drengens ubekymrethed ikke varer ved. Spørg bare Tiberen. Han har oplevet handel og velstand, men også plyndring og krig.

19


Truende uvejrsskyer er der også i ”Der Ballwerfer” (Boldkasteren), hvor baggrunden udgøres af Rosenborg. De er dog endnu ikke blevet opdaget hverken af de legende børn eller af moren og datteren på tandemcyklen. Og boldkasteren? Ja, det er mig og os, som hunden løber frem mod. Teaterkulissen, som vi kender fra det klassiske centralperspektiviske maleri, brydes, og vi bliver aktive deltagere i handlingen. Tiden bliver ved dette greb vores tid. Blikket vores blik. Endnu mere sammensat er ”Vagtskifte”. Helt konkret ser vi Den Kongelige Livgardes vagtskifte foran gardens kaserne i Kongens Have. Men som i det forrige billede vil maleriet mere end som så. For det første sammenstilles livgardens flotte, men militært set knap så vigtige tilstedeværelse med den nøgtern klædte politibetjents – som til gengæld er påkrævet i en storby. Soldaternes march er sjovt nok kommet ud af sync, mens betjenten går i sit helt eget tempo. Det var ikke gået i gammel tid! Titlen kan også have en mere symbolsk betydning. I forgrunden ses tre kinesere gørende det, efterhånden alle mennesker på jorden gør i dag: tager selfies i ét væk glemmende alt andet i en altdominerende eksponering af ens subjektivitet – signalerende et vagtskifte fra én tidsalder (den analoge) til en anden (den digitale). Ved at lade farven fade ud i højre side af maleriet kan Matvey Slavin signalere præcis denne tidsforskydning fra noget gammelt til noget nyt.

21


18


23


Også i ”Udendørs Fitness Center” tematiseres den nye tid versus den gamle. Joggerne er fuldstændig opslugt i deres egen musikverden, mens de to personer, der trækker deres cykel, endnu kan snakke sammen på normal kommunikativ vis. Igen er det en hund – en ikke-digitaliseret og ikke-selfietagende hund – som har bevaret sit naturlige instinkt og kigger nysgerrigt hen mod os, betragterne af maleriet. Under alle omstændigheder: det, der var tænkt som en afslappet gåtur ved Søerne, er endt som et trafikalt og stressende helvede med alt for meget jag. Det er kun kunstneren Matvey Slavin, som går ned i tid ved stille og roligt at vandre gennem København og bare betragte som en god gammeldags flanør. Serien sammenfattes og sammenflettes i ”Copenhagen Open Air”. Her kan den nøgterne kanalrundfartsbåd sammenlignes med den symbolske båd, der i f.eks. den græske mytologi færgede de døde over floden Styx til Hades. Her ser vi den tidstypiske blanding af smartphonegranskende personer, der næppe ænser deres omgivelser, og ældre turister, der rent faktisk lægger mærke til Københavns monumenter og bygninger og bare ser. Én af dem har endda spottet os. Og så er Matvey Slavin selv tilstede i båden læggende mærke til det hele, nysgerrig og hvilende i sig selv. Til glæde for os, som ser disse malerier. Og mange tak for det. Måske tiden ikke er af lave alligevel! Tom Jørgensen kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

25


23 27


Matvey Slavin’s paintings could easily be categorized as Copenhagen images. It is, after all, motifs of the capital city that we see. But something is different. What we’re presented with are not the usual postcard scenes that are often seen in amateur paintings – motifs of Copenhagen’s biggest attractions, reproduced in the most idyllic way and seen from the best angles. Conversely, Slavin’s paintings are neither classic social realism with depictions of brutal police attacks nor cozy people’s gathering at Nørrebro. Matvey Slavin’s intentions can be understood from the overall title of the series: Zeitbilder. In English we would call it Images of The Time or Images of History, but these terms do not fully encompass the German word. The fact that time plays a major role in the paintings is indisputable. Images of The Time can be understood to mean both the different ages and different perceptions of time in one and the same painting. Something that altogether give the pictures a complexity and richness that is unbelievably exciting. And on top of this, it doesn’t hurt that Matvey Slavin is a very skilled painter who possesses both precision and expressiveness.

29


31


En gåtur i én af byens grønne oaser (A walk in one of the city’s green oases) sets the tone. We are at a crossroad in Fælledparken with a lawn on one side and a big tree on the other. There’s a lake in the front, and in the background is, besides a large chimney, Parken’s silhouette. A boy on a scooter notices a young couple cuddling under a tree. The boy is young and carefree and perhaps has a hard time understanding the expression of love he is witnessing – which could even result in a baby. Yuck! So Fælledparken obviously has a different meaning for each of these three people. And the swan? Well, for him the park is both a battlefield where he defends his territory and a place to court his mate every year. Swans are, after all, monogamous. Can the young couple live up to that? In Die neue Welle (The New Wave), we’re at Søtorvet at Dronning Louises Bro. The Statue of the Tiber river with Romulus and Remus (The Tiber) - a replica of an ancient Roman sculpture that symbolizes prosperity and trade (horn of plenty and an oar) can be observed in the background. In the foreground are two people on scooters: a young woman and a boy. With the concept of time in mind, The Tiber can symbolize the past, the woman the present and the boy, the future. But there is more. The boy is in the process of doing a trick on his scooter, clearly to impress the young woman. Nothing new under the sun, right? Five swans fly over their heads. A beautiful sight, but not everything is idyllic. Dark clouds hover overhead, threatening storm and rain. And given that we are already facing a symbolic figure in The Tiber, it is not unreasonable to interpret it as a warning that the boy’s carefree days will not last. Just ask The Tiber – he has experienced trade and prosperity, but also war and plunder.

33


Threatening clouds also appear in Der Ballwerfer (The Ball Thrower), with Rosenborg as its backdrop. But neither the playful children nor the mother and daughter on the tandem bicycle seem to notice. And the person throwing the ball? Yes, it is you and I as viewers that the dog is running towards. The theatre setting, which references classical central perspective painting, is broken, and we become active participants in the action. Here Time becomes our time. The Gaze, our gaze. Even more nuanced is Vagtskifte (The Changing of the Guards). Specifically we see the changing of the guards of Den Kongelige Livgarde (Royal Life Guards) in front of the guard’s barracks in Kongens Have. But as in the previous painting, it is more than just that. Firstly, the Royal Life Guards picturesque, yet militarily less significant presence, is juxtaposed to that of the soberly dressed police officer’s - which, in turn, is required in a metropolitan city. The soldiers‘ march has, peculiarly enough, come out of sync, while the officer is walking in his own tempo. That would not do in the old days! The title can also have a more symbolic meaning. In the foreground, three Chinese men are seen doing what every human being on the planet does today: taking selfies incessantly, forgetting all else in an all-dominant exposure of one‘s subjectivity - signaling a changing of the ages, from one (the analog) to another (the digital). By letting the color fade into the right side of the painting, Matvey Slavin signals precisely this timeshift from something old to something new.

35


30


37


In Udendørs Fitness Center (Outdoor Fitness Center) we also see the thematisation of the new times versus the old. The joggers are completely engrossed in their own musical world, while the two people pushing their bicycles can still talk in a normal communicative manner. Again, it is a dog - a non-digitized and non-selfie-taking dog - that has retained its natural instinct and is looking curiously at us, the viewers of the painting. In any event, what was intended as a leisurely stroll by Søerne has ended up being a busy and stressful hell with too much rush. It is only the artist, Matvey Slavin, who slows in time by quietly wandering through Copenhagen spectating as any good old-fashioned flaneur. The series concludes in cohesion in Copenhagen Open Air. Here, the sober canal cruise boat can be compared to the symbolic boat, which in e.g. Greek mythology ferried the dead across the river Styx to Hades. Here we see the time-honored mix of smartphone-engrossed people who are oblivious to their surroundings, and older tourists who actually notice Copenhagen‘s monuments and buildings and just observe. One of them has even spotted us. And then there is Matvey Slavin himself present in the boat and seeing everything, curious and resting in himself. To the benefit of all who see these paintings. And thank you very much for that. Maybe time is not coming to an end after all! Tom Jørgensen Art critic at Jyllands Posten, editor at Kunstavisen (the Art Newspaper)

39


41 35


42


Vagtskifte 2019 Livgardens Kaserne ved Rosenborg, Gothersgade 60 x 40 cm olie pĂĽ lĂŚrred | oil on canvas

44


45


Copenhagen Open Air 2019 Kanal ved Vindebrogade og Højbro Plads. Metrobyggeri ved Gammel Strand 90 x 130 cm olie på lærred | oil on canvas

46


47


Abwesende Präsenz 2019 Hviids Vinstue på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv 40 x 40 cm olie på lærred | oil on canvas

48


49


En gåtur i én af byens grønne oaser 2019 Søstien i Fælledparken med Telia Parken i baggrunden 40 x 50 cm olie på lærred | oil on canvas

52


53


Abenteuer im Alltag 2019 Eventyrkiosken på hjørnet ved Øster Allé og Per Henrik Lings Allé 40 x 40 cm olie på lærred | oil on canvas

54


55


Die Kreuzung der Zeiten 2019 Krydset ved Vognmagergade og Landemærket 40 x 40 cm olie på lærred | oil on canvas

58


59


Die neue Welle 2019 Tiberen ved Søtorvet 40 x 50 cm olie på lærred | oil on canvas

62


63


Outdoor Fitness Center 2019 Sortedam Dosseringen med udsigt til Fugleøen 90 x 130 cm olie på lærred | oil on canvas

64


65


Übung macht den Meister 2019 Amalienborg Slotsplads 40 x 40 cm olie på lærred | oil on canvas

66


67


Der Ballwerfer 2019 Kongens Have med Rosenborg Slot i baggrunden 40 x 50 cm olie pĂĽ lĂŚrred | oil on canvas

70


71


Auf dem Weg nach Hause 2019 Krebs’ Skole, Stockholmsgade 80 x 60 cm olie på lærred | oil on canvas

72


73


76


Matvey Slavin (f. 1987 i Sankt Petersborg, Rusland) er uddannet fra Hochschule für Angewandte Wissenschaften i Hamborg (2011) hos Prof. Erhard Göttlicher og fra Hochschule für bildende Künste i Hamborg (2015) hos Prof. Werner Büttner. Desuden studeret et semester på Akademie der Bildenden Künste i Wien hos Prof. Daniel Richter (2014). Bor og arbejder i Berlin og København. Har haft flere solo- og gruppeudstillinger i både Danmark og Tyskland. www.matveyslavin.de Matvey Slavin (b. 1987 in Saint Petersburg, Russia) graduated from Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg (Hamburg University of Applied Sciences) (2011) with Prof. Erhard Göttlicher and Hochschule für bildende Künste in Hamburg (University of Fine Arts Hamburg) (2015) with Prof. Werner Büttner. He also studied a semester at  Akademie der Bildenden Künste in Vienna (Academy of Fine Arts Vienna) with Prof. Daniel Richter (2014). He currently lives and works in Berlin and Copenhagen. Has had several solo and group exhibitions in both Denmark and Germany. www.matveyslavin.de

77


Stipendier l Grants 2018 Arbejdslegat l Residency Grant from the Katholische Akademie Schwerte, Tyskland l Germany 2016 Arbejdslegat l Residency Grant from the Künstlerhaus im Schlossgarten, Cuxhaven, Tyskland l Germany 2014-2015 Arbejdslegat l Residency Grant from the Bösenberg-Stiftung, Künstlerhaus Meinersen, Tyskland l Germany Udvalgte soloudstillinger l Selected solo exhibtions 2019 kunstmix, København, Danmark l Denmark [Copenhagen Open Air] 2018 Katholische Akademie Schwerte, Tyskland l Germany [Image Hunter] 2017 kunstmix, København, Danmark l Denmark [Fiction Factory] 2016 Galerie Ost-Art, Berlin, Tyskland l Germany [Geflasht von Trash] 2011 Galerie Kunst|nah, Hamburg, Tyskland l Germany [Hamburger Landschaften] Udvalgte gruppeudstillinger l Selected group exhibtions 2019 Museum Salling - Glyngøre Kulturst., Danmark l Denmark [Plein Air] 2019 Galerie subject-object, Berlin, Tyskland l Germany [Open Up] 2018 Maerz Contemporary, Molde, Norge l Norway [Urban] 2017 Kunstverein Barsinghausen, Tyskland l Germany [Aus der Natur] 2016 Galerie subject-object, Berlin, Tyskland l Germany [Popdada] 2016 Huset, Asnæs, Danmark l Denmark [Enfants Terribles] 2015 Künstlerhaus Meinersen, Tyskland l Germany [Kribbel-Krabbel] 2014 Museet på Koldinghus, Kolding, Danmark l Denmark [Zimmer Frei] 2014 Galerie Hengevoss-Dürkop, Hamburg, Tyskland l Germany [Laufbilder & Videoskulpturen] 2014 Kunstverein Barsinghausen, Tyskland l Germany [Kinder der Louise B.] 2013 Möllner Museum, Tyskland l Germany [Kunst Landschaft] 2013 Kunsthaus Müllers, Rendsburg, Tyskland l Germany [Die Norddeutschen Realisten in Hohwacht] 2012 Altonaer Museum, Hamburg, Tyskland l Germany [Mensch und Ware]

78


Udvalgte publikationer l Selected publications 2019 Matvey Slavin - Copenhagen Open Air Udgiver l Editor: kunstmix, Danmark l Denmark Tekster l Texts: Nana Bastrup, Tom Jørgensen 84 sider l pages, ISBN 978-87-93898-00-4 2018 Matvey Slavin - Image Hunter Udgiver l Editor: Stefanie Lieb, Tyskland l Germany Tekster l Texts: Peter Klasvogt, Lara Legeland, Stefanie Lieb Katholische Akademie Schwerte 88 sider l pages, ISBN 978-3-927382-76-3 2015 Matvey Slavin - Zeitbilder Udgiver l Editor: Irmgard Bösenberg, Tyskland l Germany Tekst l Text: Belinda Grace Gardner 48 sider l pages, ISBN 978-3-00-050176-0 2015 Enfants Terribles - Footwork Udgiver l Editor: Galerie Hengevoss-Dürkop, Tyskland l Germany Tekster l Texts: Kerstin Hengevoss-Dürkop, John Czaplicka, Matthias Schatz 80 sider l pages, ISBN 978-3-00-049805-3 2014 Enfants Terribles - Kinder der Louise B. Udgiver l Editor: Kunstverein Barsinghausen, Tyskland, Germany Tekster l Texts: Friedrich Holtiegel, Joachim Voß 31 sider l pages, ISBN 978-3-945527-00-9 2013 Die Norddeutschen Realisten in Hohwacht am Genueser Schiff Udgiver l Editor: Christopher Lehmpfuhl, Tyskland l Germany Tekst l Text: Uwe Haupenthal 92 sider l pages, ISBN 978-39815169-3-7

79


47

45 53

49 80

55


63

59 73

65 71

67 81


Kataloget er udgivet i forbindelse med soloudstillingen This catalogue is published in conjunction with the solo exhibition Copenhagen Open Air Matvey Slavin kunstmix, København l kunstmix Copenhagen 20. september - 25. oktober 2019 l September 20 - Oktober 25, 2019 Forord l Foreword Nana Bastrup, 2019 Tekst ‘Københavnerbilleder med et twist’ l Text ‘Copenhagen images with a twist’ Tom Jørgensen, 2019 Oversættelse fra dansk l Translation from the Danish Lesley-Ann Brown Layout og grafisk design l Layout and graphic design Matvey Slavin, Nana Bastrup Reproduktioner og fotos l Reproductions and photos Nana Bastrup


Omslagsillustration l Cover illustration Der Ballwerfer, 2019 Print og indbinding l Printing and binding Wirmachendruck GmbH, Tyskland l Germany 1. oplag på 150 eksemplarer l 1. edition of 150 copies

Udgivet af l Published by kunstmix, Odensegade 26B 2100 København l 2100 Copenhagen Danmark l Denmark

info@kunstmix.dk www.kunstmix.dk

ISBN 978-87-93898-00-4

Alle rettigheder l All rights © 2019 kunstmix og l and Matvey Slavin www.matveyslavin.de


Profile for kunstmix

Matvey Slavin: Copenhagen Open Air  

This catalogue (DK/ENG) is published in conjunction with the solo exhibition Copenhagen Open Air Matvey Slavin kunstmix Copenhagen September...

Matvey Slavin: Copenhagen Open Air  

This catalogue (DK/ENG) is published in conjunction with the solo exhibition Copenhagen Open Air Matvey Slavin kunstmix Copenhagen September...

Profile for kunstmix
Advertisement