Nana R H Bastrup - 99 Rememberings

Page 1TEKST / TEXT 7 / 19

VÆRKER / WORKS 33

BIOGRAFI / BIOGRAPHY 233

VÆRKFORTEGNELSE / CATALOGUE OF ILLUSTRATED WORKS 238Nana Rosenørn Holland Bastrups serie ”Remembering” har en såre menneskelig begyndelse. Hun har ingen problemer med at se berømte og anerkendte kunstværker for sig. Det kniber imidlertid mere med at sætte kunstnernavnene på. Da Nana R. H. Bastrup derfor i 2011, lige optaget på Kunstakademiet i Hamburg, overvejede en måde, hvorpå hun kunne huske de kunsthistoriske ikoner, fandt hun på følgende: hun printede fotos af sig ud på almindeligt hvidt papir og begyndte nu ét efter ét at tegne sine yndlingsværker med sig selv som en aktiv del af den nye komposition. Og voila: kunstnernavnene begyndte at sætte sig bedre fast. Det er i alt blevet til ca. 250 værker i formaterne A5, A4, A3 og 70 x 100 cm. Materialerne er blyant, oliekridt og pastelkridt. Med ”Remembering”-serien, ramlede Nana R. H. Bastrup imidlertid lige ned i en problematik, som er kendt af kunstnere til alle tider: hvordan forholder man sig til den overvældende mængde af mesterværker, der hviler som en inspirerende, men også trykkende skygge bag alt, hvad man foretager sig? Især som ung kunstner, hvor man kæmper for at få en personlig stil, kan dette være næsten knusende, medmindre man fra naturens side er beriget med et stort ego.

7


8


9


10


Nana R. H. Bastrup er gået til opgaven med stor variation og frihed i udtrykket og med en beundring, der aldrig udvikler sig til benovelse. Indfaldsvinklerne kan være kommenterende, kritiske, kærlige og ofte humoristiske alt efter hvilken kunstner, hun har fokus på. I enkelte billeder konfronterer hun således sig selv med nogle af kunsthistoriens vigtigste og mest omdiskuterede værker. I ”Remembering Sandro Botticelli” (1445-1510) har hun således placeret sig i Venus’ sted stående på muslingeskallen i ”Den skumfødte Venus” (ca. 1486), ét af renæssancens hovedværker. I ”Remembering Caspar David Friedrich” (1774-1840) har hun overtaget rollen som den rygvendte betragter i ”Vandreren over tågehavet” (1818) og omskabt Caspar David Friedrichs sublime og romantiske bjergtinder med hurtige ekspressive streger. I ”Remembering Claude Monet” (1840-1926) er hun på vej ud af havnen i Le Havre i ”Indtryk. Solopgang” - skandalemaleriet fra 1874, der på trods af publikums hån indvarslede en ny måde at se verden på: impressionismen. Som kvinde er det naturligt, at Nana R. H. Bastrup beskæftiger sig med kunsthistoriens kønspolitiske aspekter. I ”Remembering Édouard Manet” (1832-1883) hylder hun sin navnesøster fra det sene 1800-tal. Manets ”Nana” (1877) forestiller sandsynligvis en prostitueret, hvis kunder kommer fra de højere kredse. Vi ser i hvert fald en elegant ”gentleman” siddende i boudoiret betragtende Nana. Det 21. århundredes Nana har overtaget sin navnesøsters position, men viser ved hele sin attitude, at tiden nu er en anden, og at mænd må vænne sig til, at kvinder er selvstændigt tænkende og handlende væsener.

11


12


13At Nana R. H. Bastrup hylder sine kvindelige forgængere, skal ses i forlængelse af netop dette. Vi ser hende i kærlig nærkontakt med én af Louise Bourgeois’ (1911-2010) kæmpeedderkopper i ”Remembering Louise Bourgeois”. Edderkopper, der for den franske kunstner var symboler på alt, hvad der er moderligt og kærligt. I ”Remembering Marina Abramović” (1946-) går Nana igennem en dør flankeret af en nøgen kvinde og mand i et værk, vi kunne se på Louisiana i 2017. Et værk, der typisk for Abramović studerer og hylder den nøgne krop. I samme ånd ser vi Nana R. H. Bastrup i nærkontakt med værker skabt af så fremragende kvindelige kunstnere som Eva Hesse (1936-1970), Kiki Smith (1954-) og Sarah Lucas (1962-) foruden danske Malene Landgreen (1962-) og Kathrine Ærtebjerg (1969-). Sidstnævnte tegning demonstrerer Nana R. H. Bastrups rige variation i udtrykket. Hun er her nærmest morfet sammen med Ærtebjerg i en 1 til 1-identifikation. I ”Remembering Tal R” (1967-) har hun imiteret den danske kunstners karakteristiske brede malestil i hele tegningen, mens hun i ”Remembering Alberto Giacometti” (1901-1966) har skabt en fuldstændig ny situation ved at lade en knoglet hånd gribe ud efter hendes inkjet-jeg. Som mellemled eller mediator optræder hun i ”Remembering James Ensor” (1860-1949) og ”Remembering Bruce Nauman” (1941-). Begge scener af stor eksplicit og, for sidstnævntes vedkommende, af pornografisk/erotisk karakter. Her indtager Nana rollen som den nøgterne iagttager af den voldsomme handling.

15To tegninger, der hylder den russiske kunstner Kazimir Malevich (1879-1935) viser og sammenfatter Nana R. H. Bastrup store spændvidde. I den første forholder Nana sig til den unge figurativt malende Malevich. En cirkelstreg forbinder værket med hendes krop samtidig med, at hun holder den kjoleklædte hovedperson i hånden. Et smukt, smukt udtryk for inspiration og beundring. I den anden parafraserer Nana over et værk af den modne og nu abstrakt minimalistiske kunstner. Vi ser den sene Malevichs varemærke: en sort cirkel på en hvid bund. I midten er Nanas krop indesluttet i cirklen med kun hoved og ben stikkende op. Inspirationen og hyldesten er indiskutabel, men er der ikke også et lille hip til alle de oppustede egoer af alfahanner og alfahunner, man nu som til alle tider har fundet i kunstbranchen? Jeg tror det. Med lune og fantasi, med mod, beundring og empati har Nana Rosenørn Holland Bastrup med ”Remembering” skabt sin helt egen hyldest til kunsthistoriens store. Og samtidigt markeret sin egen både selvbevidste og respektfulde indtræden i kunstverdenen. Tom Jørgensen kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

17Nana Rosenørn Holland Bastrup’s ”Remembering” series has quite a human beginning. She has no difficulty picturing famous and renowned works of art in her mind. However, she has trouble putting names to the faces. Therefore, when Nana R. H. Bastrup enrolled in the Academy of Fine Arts in Hamburg in 2011, she was thinking of ways to memorise the historical art icons. She came up with the following: she printed photos of herself on plain white paper and began drawing, one by one, her favourite works of art with herself as an active part of the new composition. And voilà: the artists’ names started to stick. This has amounted to 250 works in A5, A4, A3 and 70 x 100 cm formats. The materials are pencil, oil and pastel crayon. With the ”Remembering” series Nana R. H. Bastrup stumbled into a problem familiar to artists throughout the ages: how do you relate to the overwhelming number of masterpieces that reside as an inspiring, yet oppressive, shadow lingering behind everything you produce? This can become almost crushing, especially to a young artist struggling to achieve a personal style, unless one has been gifted with a great ego from birth.

1921


18


Nana R. H. Bastrup has gone to task with great variety and freedom of expression and with an admiration that never devolves into adulation. The angles may be commentary, critical, loving and often humorous, depending on which artist she is focusing on. In some pictures, she thus confronts herself with some of the most important and most controversial works in the history of art. In ”Remembering Sandro Botticelli” (1445-1510) she has placed herself in Venus’ place standing on the scallop shell in ”The Birth of Venus” (c. 1486), one of the most significant works of the Renaissance. In ”Remembering Caspar David Friedrich” (17741840) she has taken on the role of the faced-away beholder in ”Wanderer above the Sea of Fog” (1818) and recreated Caspar David Friedrich’s sublime and romantic mountain peaks with fast, expressive strokes. In ”Remembering Claude Monet” (1840-1926) she is on her way out of the harbour in Le Havre in ”Impression, Sunrise” - the scandalous painting of 1874 that, despite the mockery of its audience, ushered in a new way of viewing the world: impressionism. As a woman, Nana R. H. Bastrup naturally concerns herself with the genderpolitical aspects of art history. In ”Remembering Édouard Manet” (1832-1883) she pays tribute to her namesake sister from the late 19th century. Manet’s ”Nana” (1877) probably depicts a prostitute whose clients are from the upper classes. At the very least we see an elegant ”gentleman” sitting in the boudoir observing Nana. The 21st century Nana has taken over the position of her namesake, but displays with the entirety of her attitude how times are now different and men must get used to the fact that women are independent beings who think and act as such.

2325That Nana R. H. Bastrup pays tribute to her female predecessors must be seen as a clear continuation of this. We see her in close, loving contact with one of Louise Bourgeois’ (1911-2010) giant spiders in ”Remembering Louise Bourgeois”. Spiders, which to the French artist were symbols of everything that is motherly and caring. In ”Remembering Marina Abramović” (1946-), Nana walks through a door flanked by a naked man and woman in a work of art we could see at Louisiana in 2017. A piece which, as is typical of Abramović, studies and pays homage to the naked body. In the same spirit, we see Nana R. H. Bastrup in close contact with works of art created by such outstanding female artists as Eva Hesse (1936-1970), Kiki Smith (1954-) and Sarah Lucas (1962-) in addition to Danish Malene Landgreen (1962-) and Kathrine Ærtebjerg (1969-). The latter drawing demonstrates Nana R. H. Bastrup’s rich variation in expression. Here she is almost morphed with Ærtebjerg in a 1-to-1 identification. In ”Remembering Tal R” (1967-) she imitates the characteristic broad painting style of the Danish artist throughout the drawing, while in ”Remembering Alberto Giacometti” (1901-1966) she creates an entirely new situation by letting a bony hand grasp at her inkjet-self. She appears as an intermediary or mediator in ”Remembering James Ensor” (1860-1949) and ”Remembering Bruce Nauman” (1941-). Both scenes are very explicit and, in case of the latter, pornographic/erotic in nature. Here, Nana takes on the role as observer, soberly beholding the violent act.

27Two drawings that pay homage to the Russian artist Kazimir Malevich (18791935) display and summarise Nana R. H. Bastrup’s wide artistic range. In the first piece, Nana relates to the young figurative art painter Malevich. A circular stroke connects the work of art to her body as she joins hands with the dress-covered protagonist - a beautiful, beautiful expression of inspiration and admiration. In the second, Nana paraphrases a work by the mature and now abstract minimalistic artist. We see the late Malevich’s trademark: a black circle on a white base. In the middle, Nana’s body is enclosed in the circle with only her head and legs pointing upwards. The inspiration and tributes are indisputable, but is there not also a small poke aimed at all the inflated egos of alpha males and alpha females that have always been prominent in the art industry? I believe so. With humour and imagination, with courage, admiration and empathy, Nana Rosenørn Holland Bastrup has with ”Remembering” created her very own tribute to the greats of art history. And at the same time marked her own both self-conscious and respectful entry into the art world. Tom Jørgensen art reviewer at Jyllands Posten, editor of Kunstavisen

29


Remembering 2011 Kunstnernes Efterürsudstilling Den Frie Udstillingsbygning København, Danmark l Copenhagen, Denmark

30
33


Remembering Marina Abramović 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pü papir | inkjet-print and crayon on paper

34


35


Remembering Valerio Adami 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

36


37


Remembering Pierre Alechinsky 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

38


39


Remembering Francis Bacon 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

40


41


Remembering Giacomo Balla 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

42


43


Remembering Joseph Beuys 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

44


45


Remembering Ejler Bille 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

46


47


Remembering Sandro Botticelli 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

48


49


Remembering Louise Bourgeois 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

50


51


Remembering Georges Braque 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

52


53


Remembering GĂźnter Brus 2011 15,2 x 21 cm inkjettryk, farvekridt og tusch pĂĽ papir | inkjet-print, crayon and ink pen on paper

54


55


Remembering Alexander Calder 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

56


57


Remembering Peter Callesen 2011 15,4 x 21,1 cm inkjettryk og blyant pĂĽ papir | inkjet-print and pencil on paper

58


59


Remembering Paul CĂŠzanne 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

60


61


Remembering Marc Chagall 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

62


63


Remembering Christo & Jeanne-Claude 2013 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

64


65


Remembering Le Corbusier 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

66


67


Remembering Corneille 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

68


69


Remembering Edgar Degas 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

70


71


Remembering Thomas Demand 2012 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

72


73


Remembering Otto Dix 2013 70 x 100 cm lasertryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | laser-print, pencil and crayon on paper

74


75


Remembering Jean Dubuffet 2012 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

76


77


Remembering Marcel Duchamp 2011 14,7 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

78


79


Remembering Elmgreen & Dragset 2011 14,7 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

80


81


Remembering James Ensor 2012 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

82


83


Remembering Max Ernst 2011 14,7 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

84


85


Remembering Lucian Freud 2011 14,6 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

86


87


Remembering Caspar David Friedrich 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

88


89


Remembering Paul Gauguin 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

90


91


Remembering Poul Gernes 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

92


93


Remembering Alberto Giacometti 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

94


95


Remembering Gilbert & George 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

96


97


Remembering George Grosz 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og blyant pĂĽ papir | inkjet-print and pencil on paper

98


99


Remembering Andreas Gursky 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

100


101


Remembering Philip Guston 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

102


103


Remembering Ann Hamilton 2011 15,1 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

104


105


Remembering Richard Hamilton 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

106


107


Remembering Keith Haring 2013 13,2 x 25,3 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

108


109


Remembering Eva Hesse 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

110


111


Remembering Damien Hirst 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

112


113


Remembering David Hockney 2012 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

114


115


Remembering Katsushika Hokusai 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, blyant, farvekridt og tusch pĂĽ papir | inkjet-print, pencil, crayon and ink pen on paper

116


117


Remembering JĂśrg Immendorff 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

118


119


Remembering Kirsten Justesen 2011 14,9 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

120


121


Remembering Anish Kapoor 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

122


123


Remembering Ellsworth Kelly 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

124


125


Remembering Martin Kippenberger 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, blyant, farvekridt og tusch pĂĽ papir | inkjet-print, pencil, crayon and ink pen on paper

126


127


Remembering Per Kirkeby 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, farvekridt og tusch pĂĽ papir | inkjet-print, crayon and ink pen on paper

128


129


Remembering Paul Klee 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

130


131


Remembering Jeff Koons 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

132


133


Remembering Michael Kvium 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

134


135


Remembering Malene Landgreen 2011 14,9 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

136


137


Remembering Henri Laurens 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

138


139


Remembering Tamara de Lempicka 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

140


141


Remembering Roy Lichtenstein 2013 26,2 x 15,7 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

142


143


Remembering Morris Louis 2011 14,6 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

144


145


Remembering Sarah Lucas 2013 70 x 100 cm lasertryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | laser-print, pencil and crayon on paper

146


147


Remembering Vilhelm Lundstrøm 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pü papir | inkjet-print and crayon on paper

148


149


Remembering Kazimir Malevich 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk, farvekridt og tusch pĂĽ papir | inkjet-print, crayon and ink pen on paper

150


151


Remembering Kazimir Malevich 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

152


153


Remembering Édouard Manet 2013 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pü papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

154


155


Remembering Kris Martin 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

156


157


Remembering Jonathan Meese 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

158


159


Remembering Yue Minjun 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

160


161


Remembering Joan MirĂł 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

162


163


Remembering Amedeo Modigliani 2011 14,9 x 21 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

164


165


Remembering Claude Monet 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

166


167


Remembering Henry Moore 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

168


169


Remembering Giorgio Morandi 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

170


171


Remembering Takashi Murakami 2013 19,3 x 16,2 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

172


173


Remembering Bruce Nauman 2012 29,6 x 42 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

174


175


Remembering Louise Nevelson 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

176


177


Remembering Bjørn Nørgaard 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt på papir | inkjet-print and crayon on paper

178


179


Remembering Albert Oehlen 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

180


181


Remembering Nam June Paik 2012 29,6 x 42 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

182


183


Remembering A. R. Penck 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

184


185


Remembering Pablo Picasso 2011 14,4 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

186


187


Remembering Neo Rauch 2011 15,3 x 21 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

188


189


Remembering Anselm Reyle 2013 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

190


191


Remembering Daniel Richter 2012 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

192


193


Remembering Gerhard Richter 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

194


195


Remembering Niki de Saint Phalle 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

196


197


Remembering Morten Schelde 2012 21 x 30 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

198


199


Remembering Egon Schiele 2011 14,3 x 21 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

200


201


Remembering Kurt Schwitters 2011 15,7 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

202


203


Remembering Kiki Smith 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

204


205


Remembering Frank Stella 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

206


207


Remembering Tal R 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

208


209


Remembering Henri de Toulouse-Lautrec 2011 14,9 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

210


211


Remembering Kurt Trampedach 2011 14,7 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

212


213


Remembering Richard Tuttle 2013 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

214


215


Remembering Victor Vasarely 2011 15,3 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

216


217


Remembering Danh Vo 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

218


219


Remembering Andy Warhol 2011 14,8 x 21 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

220


221


Remembering Tom Wesselmann 2012 21 x 30 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

222


223


Remembering J. F. Willumsen 2011 14,9 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print and crayon on paper

224


225


Remembering Grant Wood 2011 14,8 x 21,1 cm inkjettryk, blyant og farvekridt pĂĽ papir | inkjet-print, pencil and crayon on paper

226


227


Remembering Erwin Wurm 2013 70 x 100 cm lasertryk og farvekridt pĂĽ papir | laser-print and crayon on paper

228


229


Remembering Kathrine Ærtebjerg 2011 14,9 x 21,1 cm inkjettryk og farvekridt pü papir | inkjet-print and crayon on paper

230


231Nana Rosenørn Holland Bastrup (f. 1987 i København, Danmark) er uddannet fra Hochschule für bildende Künste i Hamburg (2015) hos Prof. Pia Stadtbäumer. Desuden studeret et semester på Akademie der Bildenden Künste i Wien hos Prof. Florian Reither (2013). Bor og arbejder i København. Har haft flere solo-, duo- og gruppeudstillinger i både Danmark og Tyskland. www.nanarhbastrup.dk Nana Rosenørn Holland Bastrup (b. 1987 in Copenhagen, Denmark) graduated from Hochschule für bildende Künste in Hamburg (University of Fine Arts Hamburg) (2015) with Prof. Pia Stadtbäumer. She also studied a semester at Akademie der Bildenden Künste in Vienna (Academy of Fine Arts Vienna) with Prof. Florian Reither (2013). She currently lives and works in Copenhagen. Has had several solo, duo and group exhibitions in both Denmark and Germany. www.nanarhbastrup.dk

233


Stipendier l Grants 2016 Arbejdslegat l Residency Grant from the Künstlerhaus im Schlossgarten, Cuxhaven, Tyskland l Germany 2014-2015 Arbejdslegat l Residency Grant from the Bösenberg-Stiftung, Künstlerhaus Meinersen, Tyskland l Germany 2011-2012 Deutschlandstipendium, Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Tyskland l Germany Udvalgte soloudstillinger l Selected solo exhibitions 2019 Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark [Polykrome Forklædninger] 2018 Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark [Art, Love & War] 2017 Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark [Remembering, Recycling & Rebellion] 2013 Elektrohaus, Hamburg, Tyskland l Germany [Parallele Welten] 2009 Galleriet i Koldinggade, København, Danmark l Denmark [Polykrome Forklædninger] Udvalgte gruppeudstillinger l Selected group exhibitions 2019 Galerie subject object, Berlin, Tyskland l Germany [Reality loves Utopia] 2019 Eksrummet, København, Danmark l Denmark [Plastik] 2019 Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark [Waou] 2018 Maerz Contemporary, Molde, Norge l Norway [Urban] 2018 Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark [Flair] 2017 Salzgitter-Bad, Tyskland l Germany [Artgeschoss - Internationale Kunstausstellung] 2017 Kunstverein Barsinghausen, Tyskland l Germany [Aus der Natur] 2017 BIK Galerie 149, Bremerhaven, Tyskland l Germany [Popdadaistische Laufbilder] 2017 Studio Bildende Kunst, Berlin, Tyskland l Germany [Berliner Kuriositäten] 2016 Galerie subject object, Berlin, Tyskland l Germany [Popdada] 2016 Künstlerhaus im Schlossgarten, Cuxhaven, Tyskland l Germany [Cuxhavener Kuriositäten] 2016 Kunsthal Aarhus, Danmark l Denmark [The Tabulator Project] 2016 Huset, Asnæs, Danmark l Denmark [Enfants Terribles]

234


2015 2015 2015 2014 2014 2014

Galerie Hengevoss-Dürkop, Hamburg, Tyskland l Germany [Erinnerung] Ernst und Erben, Hamburg, Tyskland l Germany [Pop-Up-Show] Künstlerhaus Meinersen, Tyskland l Germany [Kribbel-Krabbel] Galerie Hengevoss-Dürkop, Hamburg, Tyskland l Germany [Chill Out!] WUK, Wien, Østrig l Austria [Ubik Annual Exhibition] Udstillingsstedet Q, København, Danmark l Denmark [Vi tager intet ansvar III] 2014 Museet på Koldinghus, Kolding, Danmark l Denmark [Zimmer Frei] 2014 Galerie Hengevoss-Dürkop, Hamburg, Tyskland l Germany [Laufbilder & Videoskulpturen] 2014 Kunstverein Barsinghausen, Tyskland l Germany [Kinder der Louise B.] 2014 Ubik Space, Wien, Østrig l Austria [Laufbilder] 2013 Galleri LABR, Roskilde, Danmark l Denmark [Viking Revival] 2013 Bräuning Contemporary, Hamburg, Tyskland l Germany [1987] 2013 Marianne Friis Gallery, København, Danmark l Denmark [Something old, something new, something borrowed] 2013 Galerie Affenfaust, Hamburg, Tyskland l Germany [Heute,- Groteske Wirklichkeit] 2013 Galerie Kurt im Hirsch, Berlin, Tyskland l Germany [Inszenierte Träume I+II] 2012 Galleri Christoffer Egelund, København, Danmark l Denmark [Girls Just Wanna Have Fun] 2012 Aarhus Kunsthal, Danmark l Denmark [Spring] 2012 Bräuning Contemporary, Hamburg, Tyskland l Germany [Vernetzt] 2012 Altonaer Museum, Hamburg, Tyskland l Germany [Mensch und Ware] 2012 Vorwerkstift, Hamburg, Tyskland l Germany [Pappdemokratie] 2011 Den Frie Udstillingsbygning, København, Danmark l Denmark [Kunstnernes Efterårsudstilling] 2011 Kunsthallen Nikolaj, København, Danmark l Denmark [Fokus Videokunstfestival] 2011 Aarhus Kunsthal, Danmark l Denmark [Kunstnernes Påskeudstilling] 2010 Janus Bygningen, Tistrup, Danmark l Denmark [Kunstnernes Sommerudstilling] 2010 Aarhus Kunsthal, Danmark l Denmark [Kunstnernes Påskeudstilling]

235


Kuraterede gruppeudstillinger i samarbejde med Matvey Slavin Curated group exhibitions in cooperation with Matvey Slavin 2019 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #6] 2019 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #5] 2018 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #4] 2018 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #3] 2017 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #2] 2017 kunstmix, København, Danmark l Denmark [REMIX #1] 2013 Galerie KUB, Leipzig, Tyskland l Germany [Heute,- Zitate und Zutaten] 2012 Fabrik der Künste, Hamburg, Tyskland l Germany [Zeitgeist] 2011 Kunsthaus Speckstrasse, Hamburg, Tyskland l Germany [Heute] Kunstnerduo l artist duo Siden 2012 arbejder Nana også med Matvey Slavin under navnet [Enfants Terribles]. Duoen blev grundlagt i Hamburg og opkaldt efter deres happening/installation af samme navn, som i maj 2012 blev vist på pladsen foran Hamburger Kunsthalle. Installationen var en hyldest til edderkoppeskulpturen [Maman] af Louise Bourgeois og bestod af seksten baby-edderkopper rundt om Bourgeois’ skulptur. Duoen arbejder primært med collage. www.enfantsterribles.info Since 2012 Nana also works with Matvey Slavin under the name [Enfants Terribles]. The duo was founded in Hamburg and named after their happening/installation [Enfants Terribles], which, in May 2012, was happening on the large paved area outside the Hamburger Kunsthalle. The installation was a homage to the spider sculpture [Maman] by Louise Bourgeois and consisted of sixteen baby spiders around Bourgeois’ existing sculpture. The duo mainly works with collage. www.enfantsterribles.info

236


Udvalgte publikationer l Selected publications 2019 [Nana R. H. Bastrup - 99 Rememberings] Udgiver l Editor: kunstmix, København, Danmark l Denmark Tekst l Text: Tom Jørgensen 248 sider l pages, ISBN 978-87-93898-01-1 2019 [Nana Rosenørn Holland Bastrup - Polykrome Forklædninger] Udgiver l Editor: Galleri NB, Viborg, Danmark l Denmark Tekst l Text: Trine Ross 76 sider l pages, ISBN 978-87-90832-13-1 2017 [Aus der Natur - Enfants Terribles & Maike Gräf] Udgiver l Editor: Kunstverein Barsinghausen, Tyskland l Germany Tekst l Text: Friedrich Holtiegel 30 sider l pages, ISBN 978-3-945527-08-5 2015 [Enfants Terribles - Footwork] Udgiver l Editor: Galerie Hengevoss-Dürkop, Tyskland l Germany Tekster l Texts: Kerstin Hengevoss-Dürkop, John Czaplicka, Matthias Schatz 80 sider l pages + DVD, ISBN 978-3-00-049805-3 2015 [3 Years Enfants Terribles] Udgiver l Editor: Nana Bastrup & Matvey Slavin, Künstlerhaus Meinersen, Tyskland l Germany Tekster l Texts: Kerstin Hengevoss-Dürkop, John Czaplicka, Michael Stoeber, Merle Radtke, Hanna Richter-Kiewning, Friedrich Holtiegel 344 sider l pages, ISBN 978-3-00-049034-7 2014 [Enfants Terribles - Kinder der Louise B.] Udgiver l Editor: Kunstverein Barsinghausen, Tyskland, Germany Tekster l Texts: Friedrich Holtiegel, Joachim Voß 31 sider l pages, ISBN 978-3-945527-00-9

237


238

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65


67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

239


240

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113


115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

241


242

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

159

161


163

165

167

169

171

173

175

177

179

181

183

185

243


244

187

189

191

193

195

197

199

201

203

205

207

209


211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

231

245


Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen This catalogue is published in conjunction with the exhibition [Reality Loves Utopia] Galerie subject object, Berlin, Tyskland l Germany 30. november 2019 - 11. januar 2020 l November 30, 2019 - January 11, 2020 Tekst ‘Nana og stjernerne’ l Text ‘Nana and the stars’ Tom Jørgensen, 2019 Oversættelse fra dansk l Translation from the Danish Karli Christensen Layout og grafisk design l Layout and graphic design kunstmix - Matvey Slavin & Nana R. H. Bastrup Reproduktioner l Reproductions Nana R. H. Bastrup Fotos l Photos Per Holland Bastrup


Omslagsfoto l Cover picture Nana og ‘Remembering‘-serien l Nana and the ‘Remembering‘ series Kunstnernes Efterårsudstilling 2011, Den Frie Udstillingsbygning København, Danmark l Copenhagen, Denmark Print og indbinding l Printing and binding Wirmachendruck GmbH, Tyskland l Germany 1. oplag på 150 eksemplarer l 1. edition of 150 copies Udgivet af l Published by kunstmix København, Danmark l Copenhagen, Denmark

info@kunstmix.dk www.kunstmix.dk ISBN 978-87-93898-01-1

Alle rettigheder l All rights © 2019 kunstmix - Matvey Slavin & Nana R. H. Bastrup www.nanarhbastrup.dk