__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

Peter van Gils en Geert van de Camp op locatie. foto Imara Photography

verschillende fondsen die interesse in het project hadden: het burgerinitiatief krijgt geld voor de uitvoering van het kunstwerk via onder andere het Buurtcultuurfonds (Prins Bernhard Cultuurfonds) en het Mondriaan fonds. Ook de gemeente Tilburg legt een deel bij. Die eerste keer bij Peter in de huiskamer herinnert Geert zich als de dag van gisteren. Maar in werkelijkheid is dat toch alweer ruim twee jaar geleden - januari 2017. De plek waar het kunstwerk moet komen is nu nog een lege, zanderige wildernis. Door het kunstwerk moet dit

Hij woont er al twintig jaar, in de Reeshof, een snelgroeiende vinex

straks een ontmoetingsplek voor de buurt worden

wijk aan de westkant van Tilburg. Wandelen met de hond doet Peter

en is de Reeshof een culturele hotspot rijker.

dagelijks, en dan het liefst langs het Wilhelminakanaal dat als een soort natuurlijke grens langs de wijk loopt. Het was altijd een natuurrijk

Discussie

gebied, met volop bomen, struiken en andere begroeiing.

“Bij dit soort projecten moet je een lange

Maar toen er zo’n zeven jaar geleden werd gestart met de aanleg

adem hebben,” weet Geert. “Er zijn gewoon

van een industriehaven was het gedaan met de pret. Het kanaal

veel belanghebbenden als je in de openbare

moest flink verbreed worden: onder andere voor de aanleg van

ruimte werkt.” Toch denken de heren dat het

een ‘zwaaikom’, een bolling in het kanaal waar de enorme schepen

lange proces wel iets goeds doet voor de

zich kunnen draaien na het lossen van containers. “Bij mij verandert

toekomstbestendigheid van het kunstwerk

boosheid gelukkig altijd snel in creativiteit,” lacht de inmiddels

dat er straks moet komen. Peter: “Door de

gepensioneerde opbouwwerker. Dat leidt vaak tot prachtige ideeën,

jaren heen kwamen we in contact met een

aldus Peter, maar voor de uitwerking heeft hij hulptroepen nodig.

landschapsarchitect en met een ecoloog. Dankzij

“Mijn vak is samenlevingsopbouw. Ik weet hoe je mensen bij elkaar

hun expertise konden we onze plannen bijstellen

brengt, wat daarvoor nodig is. Maar mijn ideeën moesten naar een

en verder verbeteren.”

niveau hoger: er moest iets komen dat aandacht blijft trekken, en dat tegelijkertijd een bepaalde functie voor de bewoners kan vervullen.”

En hoe verliep de samenwerking tussen de buurtbewoners en Geert? “Meestal ging dat heel goed hoor,” glimlacht Peter. Geert knikt

Buurtcomité

instemmend, afgezien van soms een goede

Via het Stadslab CuPuDo (Cultuur in het Publieke Domein) in Tilburg

discussie kunnen ze nog steeds met elkaar

kwam Peter in contact met Liesbeth Jans (verkenner kunst bij het

door één deur. Door samen te werken met een

Stadslab en programmaleider Kunst & Samenleving bij Kunstloc

kunstenaar in de wijk zijn de buurtbewoners actief

Brabant). Zij adviseerde over het proces om tot een iconisch

met elkaar in gesprek over kunst en over wat

kunstwerk bij het Wilhelminakanaal te komen en ze selecteerde als

dat kan betekenen voor de inrichting van hun

eerste stap tien kunstenaars, waarvan er - na raadpleging door het

leefomgeving. “Direct samenwerken met Peter

“Ik zag ook meteen waar de schoen wringt.”

buurtcomité - uiteindelijk drie overbleven.

en met andere buurtbewoners, zorgt voor heel

Deze drie kunstenaars kregen opdracht

andere feedback: elke beslissing die we nemen

schetsontwerpen te maken, die vervolgens

raakt hen natuurlijk direct. Maar dat is niet erg. Zo

tentoon werden gesteld in de bibliotheek in de

houden we elkaar scherp.”

Reeshof. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete ontwerp. Met een overweldigende

Eigen identiteit

meerderheid van stemmen won het ontwerp

Later dit jaar moet het kunstwerk er dan

van kunstenaarscollectief Observatorium uit Rotterdam. “Bijzonder was het,” herinnert Geert van de Camp van Observatorium

toch echt komen. Hoe zien Geert en Peter de toekomst? “De Reeshof is de afgelopen jaren

zich lachend. “Zat ik daar ineens bij Peter in een huiskamer vol

erg snel gegroeid. Wat je daardoor merkt, is dat

buurtbewoners en hun honden.” Geert werkt altijd in het publieke

de wijk geen eigen identiteit heeft,” zegt Peter.

domein: aan grote en kleine projecten, tijdelijk en vast. Maar meestal is

Het kunstwerk kan daarbij helpen, hoopt hij.

zijn opdrachtgever dan de lokale overheid. Er is een presentatie op het

“In en rond het kunstwerk moet een hoop gaan

gemeentehuis en er zijn overleggen met ambtenaren. Maar nu was een

gebeuren: kunstmanifestaties, concerten, noem

burgerinitiatief dus zijn directe opdrachtgever. “We zijn meteen maar

maar op. Als dat echt vorm krijgt, dan kan het

gaan lopen, daar, langs het kanaal. Ik sprak met andere wandelaars

gebied misschien ook verder ontwikkeld worden.

en ik zag ook meteen waar de schoen wringt.”

Met horeca en door andere evenementen langs

Ontmoetingsplek Het ontwerp dat Geert maakte is een duidelijke afspiegeling van de

het kanaal - net zoals dat in Tilburg met de Spoorzone is gebeurd.” Geert: “Ik ben erg benieuwd hoe de rest van dit

containerterminal aan de overkant van de woonwijk. De grote, rode

gebied zich de komende jaren zal ontwikkelen.”

kranen die containers van de schepen takelen komt aan de overkant

Lachend vervolgt hij: “Misschien kom ik maar

als kunstwerk in een kleinere versie terug. In plaats van een container

gewoon elk jaar terug om samen met Peter en de

onder de kraan te hangen, komt er een schommel.

andere buurtbewoners te wandelen. Net zoals we

Liesbeth Jans begeleidt het ontwikkelproces, en ze legde contact met

in 2017 deden.”

7

Profile for Kunstloc Brabant

De kracht van kunst in het Brabantse landschap