Page 1

Kartlegging av FoU-arbeid for tidsrommet 2000–2008

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

1


2

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


En begynnende innsamling av forskning og utviklingsarbeid kunst og kultur i opplæringen 2000–2008

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Universitetet i Nordland.

Dette dokumentet kan lastes ned på www.kunstkultursenteret.no

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

3


Innhold: Forord

5

Innledning

6

Innsamlingens begrensinger

7

Om Nettverk for estetiske fag

8

Tabell 1. Fagområde/tema i kartleggingen

9

Tabell 2. Universitet og høgskoler som er med i kartleggingen

9

Kort om forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur i opplæringen

10

Publikasjon av forskning

11

Utviklingsarbeid

11

Kunstnerisk utviklingsarbeid

11

Fagområde/temaene i kartleggingen

12

Alle Noter

14

Den enkelte institusjon

14

HØGSKOLEN I FINNMARK

15

Universitetet i Nordland

28

Høgskolen i nesna

38

Høgskolen i Nord-Trøndelag

79

universitet, NTNU

81

Høgskolen i Volda

87

Høgskolen i Sogn og Fjordane

120

NLA Lærerhøgskolen

124

Høgskolen Stord/Haugesund

127

Høgskolen i Lillehammer

133

Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag

136

Norges teknisk-naturvitenskapelige

Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

141

Høgskolen i Vestfold

143

Høgskolen i Telemark

144

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

4

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

149


Forord Det er en glede for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å publisere En begynnende kartlegging av forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur fagene i opplæringen. Kartleggingen er en del av senterets arbeid med blant annet Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende Læring 2007-2010. Intensjonen med innsamlingen er å gi begynnende oversikt over det store arbeidet som foregår innen forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur fagene. Nettverk for estetisk fag som er etablert og ledet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen fra 2008, har hatt ansvaret for denne kartleggingen. Nettverk for estetiske fag består av en rekke universiteter og høgskoler som i ulikt omfang tilbyr utdanninger som er aktuelle for disse fagområdene. Nettverk for estetiske fag skal bidra til å koordinere kompetanseutviklingen som tilbys, spre informasjon om Kunnskapsløftet, heve institusjonenes kompetanse som tilbydere og sørge for erfaringsspredning til lærerutdanningen.

Denne kartleggingen er det første steg mot en samling av hva som finnes innen forskning og utviklingsarbeid (FoU) innen kunst og kultur i opplæringen. Vi vil fortsette å bringe inn utfordringer og fremtidige behov i forhold til FoU-arbeid innen kunst og kultur. Videre håper vi at kartleggingen kan bidra til nye kunnskaper og inspirasjon til å styrke arbeidet med kunst og kultur i opplæringen.

Kirsti Saxi

Senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Bodø, 3.11.2011

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å rette en spesiell takk til nettverkets koordinator Liv Dahlin, som har vært en konstruktiv og positiv kraft i arbeidet med både nettverket og denne kartleggingen. Vi vil også takke de øvrige medlemmene i nettverket, for uten deres samlede innsats hadde ikke denne kartleggingen vært mulig.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

5


Innledning Nettverk for estetiske fag satte i gang i 2008/2009 en innsamling av forskning og utviklingsarbeid (FoUarbeid) i kunst og kultur i opplæringen, og gjennomført ved nettverkets medlemsinstitusjoner. Dette arbeidet ble gjort på oppdrag av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Arbeidet bestod i at nettverkets representanter samlet inn oversikter og informasjon fra sin institusjon om FoU-arbeid i perioden 2000–2008. Dette inneholdt lenker til de ulike institusjonenes nettsider og FoU-nettsider, samt oversikt over FoU-arbeid gjennomført ved institusjonen. Materialet som har blitt innhentet blir her presentert som en begynnende kartlegging. Materialet legges ut på den digitale ressursbasen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Det innsamlede materialet består av en oversikt over FoU-prosjekter, kunstnerisk utviklingsarbeid, utviklingsarbeid og stipendiatprosjekter ved institusjonene. Dette er satt opp i tabeller med informasjon om: • Tittel på prosjekt • Fagområde/tema • Årstall/varighet • Publisering/fremstilling/visningsform • Faglig kontaktperson/ansvarlig

6

De ulike fagområdene/tema i kartleggingen vises i tabell 1 nedenfor. Disse er ikke alltid fullstendig dekkende, men vil kunne fungere som en hjelp i søk etter ulike prosjekter innen fagområde og tema. Målet med innsamlingen av FoU-arbeid innen kunst og kultur i opplæringen er å danne et bilde av norsk forskning og utviklingsarbeid på feltet. I tillegg gir den en oversikt over institusjonenes FoU-sider og lenker til noen relevante nettsteder. Fagområde/tema og kontaktpersoner oppgis for å gi en mulighet til å innhente mer utdypende stoff på et område eller for å åpne opp for samarbeid mellom forskningsmiljøer og utveksling av erfaringer i forhold til utviklingsarbeid innen kunst og kultur i opplæringen.


Innsamlingens begrensinger I arbeidet med innsamlingen har det vist seg at det er et stort spenn i hvordan FoU-arbeid synliggjøres ved de ulike institusjonene.

som er rapportert inn gjennom nettverkets arbeid. Ikke alle medlemsinstitusjonene er representert i denne samlingen da det mangler innsendt materiale.

Vår erfaring i arbeidet med denne innsamlingen er at presentasjonen og informasjonen av FoU-arbeid i universitets- og høgskolesektoren spriker og at denne formen for kartlegging kan gi et skjevt bilde av aktiviteten ved de respektive institusjonene. Vi finner at en rekke prosjekter av ulik årsak ikke er representert i denne oversikten. I tillegg fremstår enkelte prosjekter som noe uklare med hensyn til innhold, størrelse og varighet. Det går tidvis heller ikke klart fram om et prosjekt kan defineres et større forskningsprosjekt, et utviklingsarbeid eller et kunstnerisk utviklingsarbeid.

Oversikten inneholder ikke prosjekter og publikasjoner foretatt ved forskningsinstitutter utenfor universitetsog høgskolesektoren og utenfor nettverkts medlemsinstitusjoner.

Det er likevel et poeng at interesserte fagpersoner får tilgang til prosjekttitler, publikasjoner og kontaktpersoner ved andre institusjoner, som et første ledd i å finne relevant FoU-arbeid innen eget fagfelt. Dette kan særlig være relevant i forhold til mindre utviklingsarbeid som i andre formidlingskanaler lett kan bli lite synlige.

Det innsamlede materialet dekker i noen tilfeller prosjekter som har blitt gjennomført og som er rapportert inn gjennom formidlingskanaler for forskning som Forskdok eller Frida1. Det er også institusjoner som ikke har sendt inn materiale til denne oversikten, da deres FoU-arbeid er synliggjort gjennom andre formidlingskanaler. Det innsamlede materialet omfatter ikke prosjekter som hører inn under Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, men vi har i denne kartleggingen tatt med stipendiatprosjekter fra medlemsinstitusjonene i nettverket.

Materialet favner som nevnt ikke alt av FoU-arbeid innen kunst og kultur i opplæringen. Det innsamlede materialet dekker kun forsknings- og utviklingsarbeid

Forskdok: Norske forskningsinstitusjoner benytter BIBSYS ForskDok for å dokumentere og synliggjøre sitt forskings- og utviklingsarbeid. http://www.bibsys.no/norsk/produkter/forskDok/index.php?base=FORSKPUB&lang=E Frida: et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida, nå Cristin http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa

1

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

7


Om Nettverk for estetiske fag

Følgende institusjoner er med i nettverket:

Nettverk for estetiske fag er et kompetanseutviklingsnettverk.

• Høgskolen i Finnmark

Mål for nettverket er:

• Samisk Høgskole

• å bidra til å koordinere og kvalitetssikre den kompetanseutvikling som tilbys skoleledere, lærere, faglige ledere og instruktører i bedrift • å bidra til at det utvikles relevante og praksisnære kompetanseutviklingstilbud i samråd med kommuner og fylkeskommuner • å synliggjøre en mer helhetlig kompetanseutvikling, i tråd med lov, regel- og læreplanverk • å bidra til informasjonsspredning om Kunnskapsløftet og de utfordringer det representerer for grunnskolen og videregående opplæring • å bidra til å sikre bredden i de samlede regionale og nasjonale tilbud av kompetanseutvikling • å bidra til å heve høgskolenes og universitetenes kompetanse som tilbydere av kompetanseutvikling • å bidra til at grunnutdanningen i lærerutdanningen får kunnskaper om det som foregår på feltet etter- og videreutdanning og annet utviklingsarbeid i grunnopplæringen

• Universitetet i Tromsø • Universitetet i Nordland • Høgskolen i Nesna • Høgskolen i Nord-Trøndelag • Høgskolen i Sør-Trøndelag • NTNU • Høgskulen i Volda • Høgskulen i Sogn og Fjordane • Høgskolen i Bergen • NLA- høgskolene i Bergen • Høgskolen Stord/Haugesund • Universitetet i Stavanger • Høgskolen i Lillehammer • Høgskolen i Hedmark • Høgskolen i Østfold • Høgskolen i Oslo – Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier • Høgskolen i Oslo- Avdeling for estetiske fag • Norges musikkhøgskole • Kunsthøgskolen i Oslo • Norges Idrettshøgskole • Høgskolen i Vestfold • Høgskolen i Telemark • Universitetet i Agder For mer informasjon om nettverket se: www.kunstkultursenteret.no

8

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tabell 1. Fagområde/tema i kartleggingen 1 Visuell kunst (kunsthåndverk, design, billedkunst, skulptur, arkitektur)

5 Kulturarv (kulturminner, museum, formidling)

2 Scenekunst (dans, drama/teater, musikkteater/opera, sirkus/ nysirkus)

6 Digitale uttrykk og IKT (film, foto, lyd)

3 Litteratur

7 Tverrfaglige prosjekter

4 Musikk

8 Andre

Tabell 2. Universitet og høgskoler som er med i kartleggingen Høgskolen i Finnmark

www.hifm.no

Universitetet i Nordland

www.uin.no

Høgskolen i Nesna

www.hinesna.no

Høgskolen i Nord-Trøndelag

www.hint.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag

www.hist.no

NTNU

www.ntnu.no

Høgskulen i Volda

www.hivolda.no

NLA- høgskolene i Bergen

www.nla.no

Høgskolen i Oslo – Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

www.hio.no

Høgskolen i Oslo- Avdeling for estetiske fag

www.hio.no

Norges musikkhøgskole

www.nmh.no

Kunsthøgskolen i Oslo

www.khio.no

Norges Idrettshøgskole

www.nih.no

Høgskolen i Vestfold

www.hive.no

Høgskolen i Telemark

www.hit.no

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

9


Kort om forskning og utviklingsarbeid Definisjon av forskning og utviklingsarbeid I loven om universiteter og høgskoler fra 2005, står det at universiteter og høyskoler har det som en av sine primære arbeidsoppgaver å utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.2 En mye brukt definisjon på FoU-arbeid hentes i Frascatimanualen, en håndbok utviklet på basis av og for OECD-landenes arbeid med FoU.3 En norsk oversettelse av Frascatimanualen gjengis på nettsidene til Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning (NIFU Step). Her står det at FoU-arbeid er ”en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.”4 Videre blir FoU-arbeid her satt opp til å dekke tre aktiviteter som beskrives slik: Grunnforskning Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning Virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelse. Utviklingsarbeid Systematisk virksomhet som anvender kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: 1) det å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller 2) å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Det kan oppfattes slik at det er en del uklare skiller mellom FoU-arbeid og en rekke beslektede aktiviteter som støtter opp om eller er sammenkoblet med FoUarbeid. Et eksempel er overgangen mellom forskning og utdanning, da forskningsresultater ofte er en del av den undervisningen som foregår ved universiteter og høgskoler, samtidig som undervisningen kan være med å gi impulser til forskning. Det hersker et sterkt ønske både nasjonalt og internasjonalt om at forskning, utdanning og innovasjon skal være tett sammenkoblet. Dette kan en f.eks se i at EUs ministerråd for utdanning i 2009 vedtok en plan for hvordan styrke det såkalte ”kunnskapstrianglet”, som er samspillet mellom utdanning, forskning og innovasjon.5 Vi finner også et slik ønske representert i Stortingsmelding44 (2008-2009) Utdanningslinja og i Stortingsmelding30 (2008-2009) Klima for forskning. Det er likefullt et hovedkriterium som settes opp i Frascatimanualen i forhold til FOU, og det er kravet om nyskaping. Dette er formulert som at FOU-arbeid må ha ”et erkjennbart element av nyskapning og reduksjon av vitenskapelig og/eller teknologisk usikkerhet.”6 Frascatimanualen ble opprinnelig utviklet med tanke på teknologiske og naturvitenskaplige felt, men i den tredje versjonen av håndboken, ble også fagområder som samfunnsvitenskap og humaniora tatt med. I senere år utviklet OECD en annen håndbok, som kalles Oslomanualen. Den bygger videre på noe av innholdet i Frascatimanualen, men i Oslomanualen er det et større fokus på innovasjon, da spesielt industriell og teknologisk innovasjon. Hverken Frascatimanualen eller Oslomanualen berører kunstnerisk eller kunstnerisk relatert utviklingsarbeid. Dette kan likevel ha har relevans for definisjonen av utviklingsarbeid som er aktuelt for denne innsamlingen av kunst og kultur i opplæringen.7

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-002.html (lastet ned 20.01.2011) http://www.oecd.org/document/6/0,3343,en_2649_34451_33828550_1_1_1_1,00.html (lastet ned 20.01.2011) 4 http://www.nifustep.no/Norway/Documents/STATISTIKK/FoU-STATISTIKK/Om%20FoU-statistikk/Frascatimanualen2002norsk.pdf (lastet ned 01.11.2010) 5 http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf (lastet ned 20.01.2011) 6 http://www.nifustep.no/Norway/Documents/STATISTIKK/FoU-STATISTIKK/Om%20FoU-statistikk/Frascatimanualen2002norsk.pdf (lastet ned 01.11.2010) 7 http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34451_35595607_1_1_1_1,00.html (lastet ned 20.01.2011) 2 3

10

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Kunstnerisk, fagdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid Frascatimanualen og Oslomanualen er slik ikke fullstendig dekkende i forhold til definisjon av FoU-arbeid innen kunst og kultur i opplæringen, hvor hovedtyngden er kunstnerisk, fagdidaktisk eller pedagogisk utviklingsarbeid. Dette blir også berørt i Universitet- og høgskolerådets (UHR) rapport Utdanning og FoU=sant fra juli 2010. Her beskrives Frascatimanualens definisjon som en ”omdiskutert lineær forståelse av forholdet mellom forskning og utviklingsarbeid basert på en tradisjonell, nysgjerrighetsdrevet, disiplinbasert forskning basert på standardiserte metoder.” Denne definisjonen dekker slik ikke andre former for FoUarbeid av mer søkende og tverrfaglig karakter, med et mer problem- og løsningsorientert siktmål, som kan sies å være et hovedpreg på det FoU-arbeidet som foregår innen de feltene denne innsamlingen dekker.8

Kunstnerisk utviklingsarbeid kan sies å ha en kort historie i universitets- og høgskolesektoren. Først i Universitets- og høgskoleloven av 1995 blir kunstnerisk utviklingsarbeid sidestilt med forskning, og fikk slik en definert plass i universitets og høgskolenes arbeidsoppgaver. Men loven gav ingen definisjon på hva som lå i begrepet. Den mest brukte definisjonen i dag på kunstnerisk utviklingsarbeid kom først i dokumentet Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid fra 2007.9 Dette dokumentet ble utviklet av en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet. Her står det at: ”Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet.” Denne kompleksiteten er gjenspeilet i kunst og kultur i opplæringens FOU, hvor man har en utøvende dimensjon med et kunnskapsferdighetsbehov innen for fagdidaktikk og pedagogikk. Utviklingsarbeidet, sett i dette lyset, blir da gjerne oppfattet av de faglige ansatte mer i retning av det kunstneriske utviklingsarbeidet enn det fagdidaktiske eller pedagogiske utviklingsarbeidet. Kort historie Den korte historien til forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur i opplæringen kan ansees som en medvirkende faktor for at det finnes færre muligheter for synliggjøring av det FoU-arbeid som foregår ved universitetene og høgskolene. Dette gjelder kunstnerisk, fagdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid. Et ønske om og et behov for økt synliggjøring av slikt utviklingsarbeid har gjort seg gjeldene på flere måter, som for eksempel med etableringen av Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i 2003.10

http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf (lastet ned 20.01.2011) http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/vekt_pa_kunstnerisk_utviklingsarbeid (28.01.2011) 10 Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til doktorgrad og forskeropplæring i vitenskapelige fag, bestående av kunstproduksjon/ fremføring med kritisk refleksjon. Fra stipendiatprogrammets websider: ”Stipendiatprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger.” (Lastet ned: 9.12.2011) De inkluderte institusjonene er: Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen (Det humanistiske fakultet og Griegakademiet), NTNU (Det humanistiske fakultet - Institutt for musikk, Fakultet for arkitektur og billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim), Universitetet i Agder (Fakultet for kunstfag - Institutt for musikk), Høgskolen i Lillehammer (Den norske filmskolen), Universitetet i Stavanger (Humanistisk fakultet - Institutt for musikk og dans), Universitetet i Tromsø (Det kunstfaglige fakultet: Musikkonservatoriet og Kunstakademiet), og Høgskolen i Østfold (Akademi for scenekunst). Disse institusjonene inkluderer ikke lærerutdanningene i kunst og kulturfag. 8 9

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

11


Formidling, presentasjon og publikasjon av FoU-arbeid Dette har bidratt til å øke fokus på kunsterisk utviklingsarbeid som en mulig karrierevei, men også bidratt til å øke kritisk refleksjon og diskusjon rundt kunstnerisk utviklingsarbeid.11 Kompleksitet og spenn mellom teori og praksisområder En annen faktor som kan ha innvirkning på FoUproduksjon både i forhold til mengde, nivå og varianter skildres i rapporten Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen (2010) som ble utformet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Her vises det til den kompleksitet og det spennet som finnes i FoU-arbeidet innen kunst og kulturfagene i opplæringen. ”Fagmiljøene blir ofte forventet ikke bare å være teoretikere som underviser og reflekterer over fag og fagdidaktikk, men også å være kompetente utøvere…”. ”Det sier seg selv at denne typen kunnskap og ferdighet må vedlikeholdes og utvikles og at fagtilsatte i disse fagene vil måtte bruke tid til dette.”12 Et annet forhold igjen er forventningen hos fagmiljøene selv om samspillet mellom det å være en kompetent utøver og en som underviser i fag og fagdidaktikk. Med et blikk på den kompleksiteten som er forsøkt beskrevet her, har det vært et ønske med denne innsamlingen å ta med det spenn av ulike utviklingsarbeid som gjennomføres ved nettverkets medlemsinstitusjoner. Selv om det oppleves at det finnes uklarheter i skillet mellom utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid, så har det vært sentralt for oss å synliggjøre den aktiviteten som finnes. Ansatte ved de ulike institusjonene i nettverket driver et omfattende arbeid innen utviklingsarbeid både pedagogisk og kunstnerisk, og deres kunstneriske aktivitet kan være som billedkunstnere, dansere, fortellere eller som utøvende musikere. Fremvisnings- og visningsformen varierer fra konsertvirksomhet, innspillinger, utstillinger m.m.

11 12

Kunstnerisk og pedagogisk uviklingsarbeid er i liten grad med i den nasjonale og internasjonale faglitteraturen. Dette synes å være et resultat av flere årsaker som f.eks. den tidligere nevnte korte historien. Dette henger også sammen med de utdanningsmulighetene som finnes innen kunst og kultur i opplæringen og da særlig på høyere nivå som innen masterutdanninger og doktorgradsprogrammer. Spesielt på disse høyere nivåene har flere fag innen kunst og kultur i opplæringen en kort tradisjon og historie. En annen årsak er at det finnes færre publikasjonsmuligheter for forskningsartikler i kunst og kultur i opplæringen enn i fagområder med lengre tradisjon og historie, og få av disse er igjen godkjente i det eksisterende publiseringspoengsystemet. For å bli ansett som en vitenskaplig publikasjon må arbeidet som har blitt gjennomført møte ulike krav. Disse kravene er også definert i Frascatimanualen, hvor det er satt opp følgende retningslinjer: Publikasjonen skal presentere ny innsikt, være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning, være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den og være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering. Publisering av forskning og annen faglig aktivitet i denne innsamlingen av FoU-arbeid har ikke så strenge og etterprøvbare rammer, og strekker seg fra rapportserier, fagartikler, papers lagt frem på konferanser, nettsider med fagstoff, lærebøker/midler, artikler publisert i tidskrift på ulike nivåer.

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 2003-2008 Presentasjon og evaluering. Rapport Johan A. Haarberg Kunsthøgskolen i Bergen 2008/2009 Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen (2010)

12

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Fagområde/temaene i kartleggingen De ulike FoU-arbeidene i denne samlingen er kategorisert etter følgende fagområder/tema: musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, scenekunst, digitale uttrykk, tverrfaglige prosjekter og andre. Dette er kategorier som samsvarer med øvrige kategoriseringer brukt ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. De ulike fagområdene innen feltet kunst og kultur er preget av ulike tradisjoner som viser seg i mengde, kvalitet og nivå på den FoU-virksomhet som foregår innen feltet. Dette gjenspeiles også i dette materialet.

Musikk Innen musikkfaget finnes det f.eks lange tradisjoner innen både forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og en kan vise til en bredde og tyngde innen hele FoUfeltet. I det innsamlede materialet kommer det frem et bilde av denne bredden og mengden. Det er på dette feltet hvor en ser flest innrapporterte forskningsprosjekter, kunstnerisk utviklingsarbeid og utviklingsarbeid. Samtidig ser en av materialet at størrelsen på de innrapporterte prosjektene varierer fra større forskningsprosjekter helt ned til enkelte fremføringer. Differensieringen mellom hva som er forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utviklingsarbeid er dessuten også uklare. Det finnes et større antall stipendiater innen musikk, enn innen de andre fagfeltene. Musikk og visuell kunst står oppført med flest stipendiater i dette materialet.

Litteratur Fagområdet litteratur, favner om arbeid med tekst og litteratur, og vil i forhold til opplæringen plasseres inn

under norskfaget, samtidig som det er tett koblet til de grunnleggende ferdighetene innen lesing, skriving og muntlig fremføring. Fagfeltet har en lang og bred tradisjon innen forskning og utviklingsarbeid, med store og etablerte fagmiljøer med høy faglig kompetanse som har gjennomført en mengde ulike forsknings- og utviklingsarbeidsprosjekter. I dette innsamlede materialet dannes det derimot et bilde av et mindre fagfelt, med noen få forskningsprosjekter, få stipendiater og ingen kunstnerisk utviklingsarbeid eller utviklingsarbeid. På dette feltet kommer det tydelig frem at dette materialet ikke viser et fullstendig bilde av fagområdet og det FoU-arbeid som faktisk gjennomføres. Dette kan være begrunnet i de medlemsinstitusjonene som har levert materiale inn til denne kartleggingen, hvor det er andre og større institusjoner som gjennomfører hovedtyngden av FOU arbeidet i dette spesikfikke feltet.

Visuell kunst Fagområdet visuell kunst favner her kunsthåndverk, design, kunst, arkitektur. Dette fagfeltet hører i hovedsak hjemme under skolefagene kunst og håndverk og formgivingsfag. Visuell kunst kan i andre sammenhenger dekke digitale uttrykk og scenekunst. Det innsamlede materialet viser at det finnes en mengde forskningsprosjekter, kunstneriske utviklingsprosjekter, og en stor mengde utviklingsarbeid på feltet. En stor mengde av prosjektene er innen fagdidaktikk. På fagområdet visuell kunst finnes det et større antall stipendiater enn på alle de andre fagområdene.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

13


Kulturarv

Digitale uttrykk

Fagområdet kulturarv dekker arbeid med f.eks. kulturminne, museum, og formidling. Dette fagfeltet hører i hovedsak hjemme under skolefaget kunst og håndverk, men også andre fag i opplæringen og historiske aspekt ved de andre fagområdene som musikk, scenekunst og litteratur. Prosjekter innen kulturarv er dessuten også ofte knyttet til arbeid innen IKT.

Innen fagområdet digitale uttrykk finnes uttrykksformer som film, foto, animasjon, lyd med mer. Det omfatter ved siden av de ulike kunstneriske uttrykksformer og kulturelle uttrykk også prosjekter med et fagdidaktisk innhold.

Det innsamlede materialet gir et bilde av et lite fagområde med forankring ved noen få institusjoner. Det er ingen innrapporterte forskningsprosjekter eller kunstneriske utviklingsarbeid, men noen få utviklingsarbeid.

Scenekunst Fagområdet scenekunst omfatter her dans, drama, musikk/teater/opera og nysirkus. I tilegg hører muntlig fortelling inn under dette feltet. Tverrfaglig arbeid og prosjekter er en svært vanlig arbeidsform innen scenekunst, noe som gjør at prosjekter i denne kategorien grenser mot kategorier som litteratur, musikk og tverrfaglige uttrykk. Digitale uttrykk er også en vanlig uttrykksform innen scenekunsten. Det innsamlede materialet gir et bilde av et fagområde med stor spennvidde og mange ulike prosjekter. Det finnes et stort antall forskningsprosjekter og en stor mengde utviklingsarbeid, men det er kun noen få prosjekter som er satt inn under kategorien kunstnerisk utviklingsarbeid. Det innsamlede materialet viser at størrelse på de innrapporterte prosjektene varierer fra større forskningsprosjekter helt ned til enkelt fremføringer. Det kan synes som om at definisjonene på hva som er forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utviklingsarbeid er uklare.

14

Det innsamlede materialet gir et bilde av et lite fagområde med kun noen få forskningsprosjekter. Det er ikke lagt inn noen prosjekter som kunstnerisk utviklingsarbeid eller som utviklingsarbeid. Det finnes i dette materialet kun noen få stipendiater.

Tverrfaglige prosjekter Tverrfaglige prosjekter er en kategori med flere fagområder representert. Det kan for eksempel være sceniske uttrykk og visuell uttrykk. Teknologi og design er et typisk område innen dette feltet. Det innsamlede materialet gir et bilde av at det finnes en del ulike tverrfaglig prosjekter. Det er særlig innen forsknings- og utviklingsarbeid det er rapportert inn prosjekter, og noen få innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

Andre fagområder/tema Andre tema/fagområder dekker i dette innsamlede materialet prosjekter som ikke helt faller inn under de tidligere nevnte kategoriene. Flere av prosjektene kunne også vært plassert under ulike fagområder eller tverrfaglige prosjekter. Det omfatter f.eks. alt fra billedterapi, instrumentmakeri og kultursosiologi. Det innsamlede materialet inneholder noen få forsknings- og utviklingsarbeid, men ingen innen kunstnerisk utviklingsarbeid.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


alle Noter Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til doktorgrad og forskeropplæring i vitenskapelige fag, bestående av kunstproduksjon/ fremføring med kritisk refleksjon.

Forskdok: Norske forskningsinstitusjoner benytter BIBSYS ForskDok for å dokumentere og synliggjøre sitt forskings- og utviklingsarbeid.

10

1

http://www.bibsys.no/norsk/produkter/forskDok/index. php?base=FORSKPUB&lang=E

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 2003-2008 Presentasjon og evaluering. Rapport Johan A. Haarberg Kunsthøgskolen i Bergen 2008/2009

Frida: et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter. http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida

11

12 2

Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen (2010)

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-002.html

(lastet ned 20.01.2011) 3

http://www.oecd.org/document/6/0,3343,en_2649_34451 _33828550_1_1_1_1,00.html (lastet ned 20.01.2011)

4

http://www.nifustep.no/Norway/Documents/STATISTIKK/FoU-STATISTIKK/Om%20FoU-statistikk/Frascatimanualen2002norsk.pdf (lastet ned 01.11.2010)

5

http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf (lastet ned 20.01.2011)

6

http://www.nifustep.no/Norway/Documents/STATISTIKK/FoU-STATISTIKK/Om%20FoU-statistikk/Frascatimanualen2002norsk.pdf (lastet ned 01.11.2010)

7

http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_3445 1_35595607_1_1_1_1,00.html (lastet ned 20.01.2011)

8

http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf (lastet ned 20.01.2011)

9

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/vekt_pa_kunstnerisk_utviklingsarbeid (28.01.2011)

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

15


Den enkelte institusjon

16

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

HØGSKOLEN I FINNMARK Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hifm.no/index.php?&ID=1156

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000- 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: "Tack för musiken" Fagområde/tema: Musikk, Ett porträtt av musikprofessor Göte Strandsjö och hans samtid i ord, bild och toner Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha

Tittel: Arenas and Meeting Points where Sami Yoik Interacted with First Nation Chanting and Inuit Throat Singing Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008-05-14 - 2008-05-16 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Indigenous vocal music in Oceania Fagområde/tema: Musikk, Vokal folkemusikk verden rundt: studies in global vocal traditions Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi

Eriksson, Anitha

Tittel: Vindel, seven ways to kill your neighbour Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2007-09-01 - 2007-11-30 Publisering: Uspesifisert formidling av FoU-resultater

Johansen, Anders

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

17


Tittel: Jungeltelegrafen I sporene på urfolksmusikken II Fagområde/tema: Musikk, Samisk joik møter urfolksmusikk blant inuitter og first-nation indianere i Canada Årstall/Varighet: 2007-09-08 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Ecer 2007 European Conferense of education and research The method of travelling and musicking Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007-09-18 - 2007-09-22 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Lovsyng Herren i de frommes forsamling Fagområde/tema: Musikk, Presentasjon av hovedfagsoppgave Årstall/Varighet: 2007-05-03 Publisering: Gjesteforelesning

Eriksson, Anitha

Tittel: Musikken i menigheten Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007-01-21 Publisering: Uspesifisert formidling av FoU-resultater

Eriksson, Anitha

Tittel: Musikken i menigheten, III Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007-03-07 Publisering: Uspesifisert formidling av FoU-resultater

Eriksson, Anitha

Tittel: Takk for musikken Fagområde/tema: Musikk, Presentasjon av musikkprofessor Göte, Strandsjö - hans liv, samtid og produksjon Årstall/Varighet: 2007-05-03 Publisering: Gjesteforelesning

Eriksson, Anitha

Tittel: Kulturanmeldelse - Operapub Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007-03-19 Publisering: Kronikk i dags-/ukepresse (Altaposten)

Eriksson, Anitha

Tittel: Vi retter blikket mot fremtiden. Barnehagekonferanse Lek er læring Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007-05-23 - 2007-05-25 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Refleksjoner over skolenorge Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Eriksson, Anitha

Tittel: I sporene på urfolksmusikken : 1, Taiwan Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-06-09 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

18

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: I sporene på urfolksmusikken : 3, New Zealand Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-06-23 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Jungeltelegrafen 3 Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-01-21 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Vokal musikk blandt urfolk i Oceania Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-03-02 - 2006-03-03 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: International society for music education, ISME How can "The Quality Reform" a reform in Norwegian higher education - make a pathway to new understanding? Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-07-16 - 2006-07-21 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: International Society for Music Education ISME, World Conference Exploring music in context by travelling Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-07-16 - 2006-07-21 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Indigenous music in the Pacific Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-03-09 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Poster fra konferansedeltakelse Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-09-26 - 2006-09-29 Publisering: Uspesifisert formidling av FoU-resultater

Eriksson, Anitha

Tittel: I sporene på urfolksmusikken : 2, Rarotonga Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-06-16 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Transit Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-02-02 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Urfolksmusik på Taiwan, Cook ön Rarotonga och på Nya Zeeland. Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-01-28 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

19


Tittel: I havfruens tid Fagområde/tema: Litteratur, En vandring i norsk mytologi og overtro Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Fagbok

Johansen, Anders

Tittel: Kan havfruer lese? Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2006-09-04 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Fantasi eller fantasy Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2006-09-06 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Fri fantasy Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2006-05-09 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Edderkoppen, havfruen og forfatteren Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2006-10-16 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Fiksjonens vanntette skott Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2006-10-18 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Fantasy og fantastiske fortellinger Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-02-01 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Utprøving av Storyline som metode i førskolelærerundervisningen: og teoretiske refleksjoner omkring metoden brukt i barnehagen Fagområde/tema: Digitale uttrykk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Danielsen, Solfrid Sunde

Tittel: Forming i naturen Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-04-28 - 2005-04-29 Publisering: Konferanseforedrag

Danielsen, Solfrid Sunde

Tittel: Dragene i dagens skjønnlitteratur. Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-03-03 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

20

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: The sami music tradition Fagområde/tema: Musikk, Presentasjon av samisk musikk, Årstall/Varighet: 2005-10-20 - 2005-10-30 Publisering: Gjesteforelesning

Eriksson, Anitha

Tittel: Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk "Her sitter vi og skramler": et musikkprosjekt i samarbeid mellom barnehagen, faglærer og studenter ved Høgskolen i Finnmark. Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift

Eriksson, Anitha

Tittel: Kaos eller kultur for læring? Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-04-28 - 2005-04-29 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: "Møte med regnbuelandet, Sør-Afrika" Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-05-05 Publisering: Kronikk i dags-/ukepresse (Altaposten)

Eriksson, Anitha

Tittel: Forming og kunst og håndverk i friluftsbarnehagen og uteskolen: hvordan kan vi legge til rette for barns skapende aktiviteter i naturen? Noen refleksjoner og forslag til praktiske oppgaver Fagområde/tema: Visull kunst Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Danielsen, Solfrid Sunde

Tittel: Jungeltelegrafen 1 Fagområde/tema: Musikk, Etnomusikkprogram. I forkant av en reise i sporene på urfolksmusikken på Taiwan, New Zealand og Cook øya Rarotonga Årstall/Varighet: 2005-10-08 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Fra skribleri til scenisk uttrykk Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-06-01 - 2005-06-02 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Lærende nettverk Finnmark, rapport 2005 Fagområde/tema: Tverrfaglige prosjekter, fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Bentsen, Birgitte Lysne, Dag Atle

Tittel: Leselyst og lesehest Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-04-08 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

21


Tittel: Aktiv skriving Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-11-04 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Nattefolk og mytene rundt historiene Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-11-09 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Serien om nattefolket Edderkoppkrigen Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Fagbok

Johansen, Anders

Tittel: Vår tids vidunderlige vesener : om dagens levende mytologi. Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-11-10 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Årets leselystaksjon Fagområde/tema: Litteratur , Ambassadør for årets leselystaksjon som involverer over tre hundre tusen barn og unge Årstall/Varighet: 2005-11-18 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Leserens visualisering Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-05-01 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Idebanker Fagområde/tema: Litteratur, fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2005-11-18 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Den store hemmeligheten om å skrive Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-05-31 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Ny litteratur og leselyst Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-06-15 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Lyselyst og leselyst Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-03-02 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

22

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Leselyst i Nord Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-04-08 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Leselyst og ny norsk barnelitteratur Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005-04-08 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Jungeltelegrafen 2 Fagområde/tema: Musikk, Etnomusikkprogram. Fra New Zealand på reise i sporene på urfolksmusikk på Taiwan, New Zealand og Cook øya Rarotonga Årstall/Varighet: 2005-11-19 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Filtarbeider fra toppen av Europa Fagområde/tema: Visuell kunst, En video-presentasjon av egne filtarbeider, Årstall/Varighet: 2004-08-10 - 2004-08-18 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Kvalvåg, Turid

Tittel: What influence the progress of musical sound? Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2004-07-11 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: What factors influence the progress of musical sound Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2004-07-07 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk Fagområde/tema: Musikk, Scenekunst, fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2004-04-26 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha Sætveit, Beathe

Tittel: Årets skjønnlitterære bøker Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004-09-23 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Skjønnlitteratur og drager Fagområde/tema: Litteratur ,Foredrag om skjønnlitteratur og behandling i forbindelse med Aksjon hjerterom, TV aksjonen 2004. Årstall/Varighet: 2004-10-14 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Fokus på filt : eget skapende arbeid og undervisning Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdiaktikk Årstall/Varighet: 2004-04-26 Publisering: Konferanseforedrag

Kvalvåg, Turid

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

23


Tittel: Drager og skjønnlitteratur for barn og unge Fagområde/tema: Litteratur, Presentasjon og foredrag i forbindelse med Ark-prisen Årstall/Varighet: 2004-11-17 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Forfatterbesøk. Ungdom og drager Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004-11-25 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Unge drager Fagområde/tema: Litteratur, Foredrag i forbindelse med Ark-prisen 2004 Årstall/Varighet: 2004-11-08 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Tre drager, et forfatterbesøk Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004-11-11 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Tre drager. Unge drager og gammel litteratur Fagområde/tema: Forfatterbesøk i forbindelse med Ark prisen 2004, Litteratur Årstall/Varighet: 2004-11-09 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Johansen, Anders

Tittel: Tre drager Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Fagbok

Johansen, Anders

Tittel: Lyd og teater: en innføring. Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: Publisering: Lærebok

Johansen, Anders

Tittel: Syngespill i skolen: et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa Skole 2002 Fagområde/tema: Musikk, Scenekunst Årstall/Varighet: 2002-11-28 - 2002-11-29 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha Sætveit, Beathe

Tittel: The Sami Music Tradition Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-03-19 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Samisk musik Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-09-12 - 2003-09-15 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

24

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Musikken i antikken Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Kompendium

Eriksson, Anitha

Tittel: Musikken i middelalderen Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Kompendium

Eriksson, Anitha

Tittel: Maori Music and Culture in New Zealand Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha

Tittel: Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk? Fagområde/tema: Musikk, Scenekunst, Årstall/Varighet: 2003-09-23 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha Sætveit, Beathe

Tittel: Teaching Indigenous Peoples Music in a Mainstream Context Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002-08-03 - 2002-08-09 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Lovsang til velsignelse eller kjedsommelighet? Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002-03-09 Publisering: Kronikk i dags-/ukepresse

Eriksson, Anitha

Tittel: Musikk som religiøst uttrykk, "Det musikkreligiøse universet" Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Artikkel i vitenskapelig tidsskrift

Eriksson, Anitha

Tittel: Syngespill i skolen : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa skole Fagområde/tema: Musikk, Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha Sætveit, Beathe Thomassen, Margaret

Tittel: Musikk som religiøst uttrykk innen jødedommen: det musikkreligiøse univers I Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha

Tittel: How to teach music in a religious context? Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2001-09-28 - 2001-09-29 Publisering: Konferanseposter

Eriksson, Anitha

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

25


Tittel: En musikalisk resa i New Zealand och Australien Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002-01-04 Publisering: Deltagelse i radio-/TV-program

Eriksson, Anitha

Tittel: Studenten som forskningspartner Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2002-11-15 - 2002-11-17 Publisering: Konferanseforedrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Dalcroze-metoden : presentasjon av Emil Jaques Dalcroze - musikkmetode Fagområde/tema: Musikk, presentasjon av musikkmetoden rytmikk etter Emil Jaquzes Dalcroze musikk-metode Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha

Tittel: Rapport : utveksling mellom lærerutdanningene ved Høgskolen i Finnmark og David Livingstone Teachers Training College i Zambia. Fagområde/tema: Musikk, fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha Eriksen, Leif

Tittel: Maori-musikk og kultur på New Zealand Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Eriksson, Anitha

Tittel: The Sami Music Tradition Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2001-08-23 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Den samiska musiktraditionen Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2001-10-08 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Lovsång, Hjärtats och tankens samtal med Gud Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2000-06-08 Publisering: Kronikk i dags-/ukepresse

Eriksson, Anitha

Tittel: The Sami music tradition Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 1999-05-10 - 2001-08-23 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Eriksson, Anitha

Tittel: Den samiska musiktraditionen Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 1999-11-03 - 2002-05-03 Publisering: Gjesteforelesning

Eriksson, Anitha

26

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Filting/toving nr.3 : fra idè til ferdig filt. Presentasjon og egenvurdering av prosess og produkt. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Kvalvåg, Turid

Tittel: Drama-fagets potensial for læring og utvikling Fagområde/tema: Drama Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Sætveit, Beathe

Tittel: Jakten på jordens hjerte Fagområde/tema: Litteratur, Bok om skogen. Brukt i skolesammenheng for å belyse samspill mellom mennesker og skog og dyr. Årstall/Varighet: Publisering: Fagbok

Johansen, Anders

Tittel: Filting/toving Nr.2. Gamle strikkemønstre som utgangspunkt for eget skapende arbeid og undervisning Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2001 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Kvalvåg, Turid

Tittel: Å TØVE.....med ull Fagområde/tema: Visuell kunst. Det ble lagt vekt på en beskrivelse av prosessen fra ide til ferdig filt, med fokus blant annet på tanker omkring inspirasjon og inspirasjonskilder. Foredraget var nær knyttet opp til utstilling av i alt 20 filtarbeider som hang i lokalene. Årstall/Varighet: 2001-09-27 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Kvalvåg, Turid

Tittel: Felts from the top of Europe Fagområde/tema: Visuell kunst. Videoen presenterer en rekke ulike filtarbeider i todimensjonal form som jeg har laget i perioden 1998 til 2001. Inspirasjonskilder berøres og teknisk fremgangsmåte demonstreres. Varighet: 13 min. Engelsk tale. Årstall/Varighet: Publisering: Billedmateriale

Kvalvåg, Turid

Tittel: "Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark. Fagområde/tema: Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Institusjonsrapport

Berg, Lise Eriksson, Anitha Frischknecht, Helle Holum, Ellen Isaksen, Monica Mikkelsen, Tor Molund, May Olsen, Sonni Pettersen, Arne Sætveit, Beate

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

27


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: FILT – vilt og vakkert "Men drømmene lever" (19x90cm) "Vinterlig quiltefilt" (22x60cm) "Fargerik quiltefilt" (60x160cm) "Solfylt quiltefilt" (98x35cm) Fagområde/tema: Visull kunst Årstall/Varighet: 2008-10-18 - 2008-11-02 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Husflidstevling, kategori eget design "Men drømmene lever" (19x90cm) Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2008-09-12 - 2008-09-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: FILT - vilt og vakkert "Svidde minner" (13x46cm) Skjerf/krage med nål. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2008-07-06 - 2008-08-31 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: I Noras spor "Fra urtid til nåtid" 3 vesker. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2007-02-10 - 2007-02-25 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Husflidstevling, kategori eget design "Blå drøm" (42x200cm) Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2007-09-14 - 2007-09-16 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Husflidstevling på Dyrsku'n. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2006-09-10 - 2006-09-12 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Tema: Overganger "Vinter" (43x103cm), "Harmoni og kontraster" (61x200cm), "Blå drøm" (42x200cm) Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2006-10-07 - 2006-10-22 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: "Lyd for alle" : fra steinplater til datafiler Fagområde/tema: Musikk, 1900 -tallets lydopptakere som viser hvordan man laget musikkopptak før og nå. Årstall/Varighet: 2005-09-26 - 2005-09-30 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Eriksson, Anitha

28

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Tema: Lys. Det bli lys. Høstmørkelys. Håp Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-02-19 - 2005-03-13 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Dyrsku'n i Seljord, Husflidstevling. Hjerteveske Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-09-09 - 2005-09-11 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: HJERTElig velkommen til FÅREstilling. Hjertevesker Fagområde/tema: Visuell kunst, 5 tovede vesker laget over temaet hjerter. Utstilling i samarbeid med Norske Filtmakere Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: Mørketidsfest. Dansen rundt sølvkalven. Igjen går det fremad mot lys og mot sol. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2004-10-17 - 2004-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

29


Navn på institusjonen:

Universitetet i Nordland Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.uin.no/forskning

Nettsted - FoU for avdelingen: http://www.uin.no/forskning

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000- 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Tekst og samfunnsstrategiske spenninger i Wergelands prosa Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Kapittel i institutsjonsrapport

Jostein Greibrokk

Tittel: Hva koster det å skape? Om Voluspå Fagområde/tema: Litteratur, Norsk Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Artikkel i ”Norsklæreren”

Marit Krogtoft

Tittel: Wergeland på prosa. Henrik Wergelands tanker, brev og fortellinger i utvalg. Etterord. Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi: Wergeland på prosa

Jostein Greibrokk

Tittel: Det kreative mennesket Fagområde/tema: Visuell kunst, Kreativitet Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Gjesteforelesning

Mia Jensen

30

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Tegneuttrykk: bildet som språk Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning - bildet Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Foredrag for Årsmøtet for Sentrum for kunst i Nord-Norge (SKINN)

Mia Jensen

Tittel: Matematikk og kunst og håndverk – to sider av samme sak Fagområde/tema: Visuell kunst, Tverrfaglige prosjekter, Lærerutdanning og kulturfag Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Artikkel i tidsskriftet ”Tangenten”

Tone Bulien

Tittel: Spor av strek Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning, læring Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Essay - uspesifisert

Mia Jensen

Tittel: Ole Rølvaag – norsk eller amerikansk forfattar Fagområde/tema: Litteratur, språk, identitet, emigrasjon Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag på Pensjonistuniversitetet i Bodø

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Eventyrforfattaren H.C. Andersen – i går og i dag Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag – Bodø bibliotek i samarbeid med lokallag av Foreningen Norden

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Er tida inne for et oppgjør med antidemokraten Henrik Wergeland Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Artikkel i institusjonsrapport

Jostein Greibrokk

Tittel: Spor av strek 2004 – 2005. Lærerveiledning Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Institusjonsrapport

Mia Jensen

Tittel: Spor av strek. Tegneuttrykk. Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Artikkel i ”Form Tidsskrift for kunst og design

Mia Jensen

Tittel: På jakt etter sirkler Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming, matematikk Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Artikkel i tidsskriftet ”Utdanning”

Mia Jensen

Tittel: Det skapende barnets kreativitet utvikles i relasjon til den voksne Fagområde/tema: Visuell kunst, Kreativitet Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Gjesteforelesning for Den kulturelle skolesekken i Finnmark, Troms og Nordland og Nordnorsk kunstnersentrum

Mia Jensen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

31


Tittel: Tegneuttrykk – bildet som språk Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Gjesteforelesning

Mia Jensen

Tittel: Spor av strek. Kurs for omvisere. Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Gjesteforelesning

Mia Jensen

Tittel: Barns tegneutvikling Fagområde/tema: Visuell kunst, Tegning Årstall/Varighet: 2004 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag – Den kulturelle skolesekken i Bodø

Mia Jensen

Tittel: Nordlands barokkdikter Petter Dass Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag for Pensjonistuniversitetet i Bodø

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: H.C. Andersen 200 år Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag – Bodø bibliotek i anledning Verdensbokdagen

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Samar i norsk litteratur. Ein studie. Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: ICE-FLOE International Poetry of the Far North Fagområde/tema: Litteratur, Poesi Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel

Jostein Greibrokk

Tittel: Om Læstadiusskikkelsen i Andreas Markussons dobbelroman ”Han som kjempet mot mørket” og ”Hyrdene som for vill” Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Konferanseforedrag

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Kulturhistorisk blikk på Hans Linds dikt ”Jul” Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Objekter: tradisjon og fornyelse Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst, kunsthåndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Uspesifisert

Gerd Abrahamsen

32

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Keramiker Rolf Hansen: en powerpointpresentasjon Fagområde/tema: Visuell kunst, Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Presentasjon

Mona M. Eilertsen

Tittel: Lyrikk i dag: lest av få – skrevet av mange Fagområde/tema: Litteratur, Lyrikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Foredrag – Kirkeakademiet

Jostein Greibrokk

Tittel: Sannhetsbegrepet i Ibsens Peer Gynt og Villanden Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Foredrag

Jostein Greibrokk

Tittel: ICE-FLOE – 5 år med polarpoetiske isflak Fagområde/tema: Litteratur, Lyrikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Jostein Greibrokk

Tittel: Om Læstadiusskikkelsen hos Andreas Markusson Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Kapittel i institusjonsrapport

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Regional identitet i språk og litteratur. Rapport frå fagseminar 3. oktober Fagområde/tema: Litteratur, regional identitet i språk og litteratur Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Rapport i institusjonsserie

Kjellrun Kr. Trohaug, Anders Öhman, Kjetil Jensen, TorEystein Øverås, Odd Gaare

Tittel: Litteraturarbeidet i skolen Fagområde/tema: Litteratur, Litteraturdidaktikk, pedagogikk, leselyst Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Konferanseforedrag

Jostein Greibrokk

Tittel: Poetic polar Ice Floes Fagområde/tema: Litteratur, Poesi Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Konferanseabstract i tidsskrift: Rapport fra den 17. internasjonale Lomonosovkonferansen, Pomoruniversitetet i Arkhangelsk

Jostein Greibrokk

Tittel: Jeg leser, altså er jeg? Et essay om å lese Fagområde/tema: Litteratur, leselyst Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Institusjonsnotat

Ragnhild E. Lindgård

Tittel: Poetic Polar Ice Floes Fagområde/tema: Litteratur, Motiver og tendenser i sirkumpolar lyrikk 2000-2004 Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Artikkel i XVII. Interras.

Jostein Greibrokk

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

33


Tittel: Hva er kvalitet i den kulturelle skolesekken, sett fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Fagområde/tema: Musikk, Kunst og kultur, opplæring Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Elisabeth Misvær

Tittel: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hvordan kan vi best samarbeide. Tanker om strategisk plan for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Fagområde/tema: Musikk, Kunst og kultur, opplæring Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Elisabeth Misvær

Tittel: Den estetiska dimensjonen i det pedagogiska arbetet Fagområde/tema: Visuell kunst, Estetikk, kunnskap, lærende utfordringer Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Mia Jensen

Tittel: Dilli – Ke - Pas Fagområde/tema: Visuell kunst, Samarbeidsprosjekt om formidling av samtidskunst og gjennomføring av verkstedarbeid Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Uspesifisert

Gerd Abrahamsen

Tittel: Sámi duodji and Sámi art Fagområde/tema: Visuell kunst, Duodji, samisk kunst Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Per Sivertsen

Tittel: Det er forskjell på folk og finn. Framstilling av samar i norsk skjønnlitteratur Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Wergeland i didaktikkens lys Fagområde/tema: Litteratur, Wergeland Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Jostein Greibrokk

Tittel: Sigrid Undset og Kristin Lavransdatter Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Jostein Greibrokk

Tittel: Kunst og kultur – en innføring Fagområde/tema: Musikk, scenekunst, dans og drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Kapittel i lærebok

Elisabeth Misvær

34

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Flerfaglig og tverrfaglig arbeid Fagområde/tema: Musikk, scenekunst, dans og drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Kapittel i lærebok

Elisabeth Misvær

Tittel: Med stemmen som instrument Fagområde/tema: Musikk, scenekunst, dans og drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Kapittel i lærebok

Elisabeth Misvær

Tittel: Kunskapande i barnehagen Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Skapende læring, estetikk, kunnskap Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Gjesteforelesning

Mia Jensen

Tittel: ”Det er Skam at have Findeblod i sig”. Framstilling av samer i norsk litteratur Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Å kommunisere gjennom bilde. En praktisk innovasjonsaktivitet Fagområde/tema: Visuell kunst, Innovasjonsbegrepet, innovativ billedskaping, kommunikasjon Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Mia Jensen

Tittel: Korleis kan vi tolke framstilling av samar og det samiske i norsk litteratur på 1800- og 1900-tallet? Fagområde/tema: Litteratur Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Den estetiske dimensjonen og læring Fagområde/tema: Visuell kunst, Inntrykk, uttrykk og refleksjon i forhold til den estetiske dimensjonen Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Mia Jensen

Tittel: Skapende arbeid som inspirasjonskilde til lesing Fagområde/tema: Visuell kunst, Skapende læring Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Mia Jensen

Tittel: Barnet, kunsten og omverden Fagområde/tema: Visuell kunst, Barns skapande, estetikk, kommunikasjon, læring Årstall/Varighet: 2008

Mia Jensen

Publisering: Konferanseforedrag Tittel: Musikkterapeuten som veileder for annet fagpersonale Fagområde/tema: Musikk, Musikkterapi Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Kapittel i fagbok

Rigmor Sæther

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

35


Tittel: Fem fortellingar frå Ofoten om godbonden Fagområde/tema: Litteratur, fortellinger Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift

Kjellrun Kr. Trohaug

Tittel: Tallsprell Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdidaktikk, Utvikling av matematisk språk og begreper hos barnehagebarn gjennom lek, med vekt på drama og innfallvinkler der barna bruker kroppen som verktøy i leken. Årstall/Varighet: Pågående prosjekt Publisering: Planlagt læremidler, fagbok, vitenskapelige artikler

Ann Karin Orset, Anne Marit Valle mfl.

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Den skallete primadonnaen Fagområde/tema: Scenekunst, Regi - teater Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger

Renata Schneider

Tittel: Turn in turn out turn off Fagområde/tema: Scenekunst, koreografi, dans Årstall/Varighet: 2004 Publisering/fremstilling/visningsform: Danseforestilling m/ studenter

Ann – Karin Bodøgaard

Tittel: Den lille prinsen Fagområde/tema: Scenekusnt, Dramatisering, iscenesettelse Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Renata Schneider

Tittel: Cabaret Fagområde/tema: Musikk, Scenekunst, Sang, dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Festaften Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Danseshow Fagområde/tema: Scenekunst, Koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

36

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Peer Gynt Fagområde/tema: Scenekunst, dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Norge 100 år Fagområde/tema: Scenekunst, dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Internasjonal uke Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard, Clare Cooper, Fredric B. Johnson

Tittel: Fame Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Irsk mix Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Sinatra konsert Fagområde/tema: Scenekunst, Sang, dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Konsert

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Farkoster Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard, Clare Cooper

Tittel: Bertnesdagan 2005 - DANS Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Lønnblad – paralelltittel Triptyk Fagområde/tema: Visuell Kunst, Maleri Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Maleri

Mia Jensen

Tittel: Danseshow for Havørnsenteret Fagområde/tema: Scenekunst, Koreografi, dans Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

37


Tittel: FOTNOTER – Dans & Poesi Fagområde/tema: Scenekunst, Dans, koreografi Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Operakafe med ”De tre damer” Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/ visningsform: Konsert

Regine Vesterlid Strøm, Elisabeth Misvær, Karin Torsteinsen, Marie Stokke

Tittel: Mozarts requiem Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/ visningsform: Konsert

Regine Vesterlid Strøm mfl var solister

Tittel: Kirken – bruk av symboler i kunstarbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Maleri Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/ visningsform: Kunstverk

Mia Jensen

Tittel: Prinsessa som gikk til jordas hjerte Fagområde/tema: Scenekunst, Fortellerteater, figurteater, fiolinspill Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/ visningsform: Teaterforestilling

Ann Karin Orset

Tittel: Bertnesdagan 2006 Fagområde/tema: Scenekunst, Dans Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forstilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Dansens dag 2006. Nasjonal feiring DANSE CULTURA Fagområde/tema: Scenekunst, Dans Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/ visningsform: Forestilling

Ann-Karin Bodøgaard

Tittel: Haugtussa Fagområde/tema: Musikk, sang Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/ visningsform: Konsert

Regine Vesterlid Strøm, Elisabeth Misvær

38

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Det forskende og skapende barnet: etter inspirasjon fra Reggio Emilia Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Kreativitet - barnehager Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Kursdag for barnehagepersonale. Utstilling.

Gerd Abrahamsen Svanhild Bergly Anne Grete Solstad Mia Jensen Veslemøy B. Størmer Mona M. Eilertsen

Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Forskning i egen praksis: En praktisk-estetisk og teoretisk studie i skjæringspunktet mellom kunstskaping og filosofi Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Kunstskaping, filosofi, egen praksis Program: PhD i studier av profesjonspraksis

Lise Kari Berg

Tittel: Arbeidstittel: Klassiske sangeres identitetsdannelse – en studie i praktisk kunnskap med særlig fokus på forholdet mellom stemme, personlighet og identitet Fagområde/tema: Musikk, klassisk utøvende sang, profesjonspraksis, musikkvitenskap Program: PhD i studier av profesjonspraksis

Regine Vesterlid Strøm

Tittel: Nøytralmaske som skuespillerpedagogisk redskap (arbeidstittel) Fagområde/tema: Scenekunst, Drama og teater, profesjonspraksis Program: PhD i studier av profesjonspraksis

Ann Karin Orset

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

39


Tittel: Dyrsku'n i Seljord, Husflidstevling Hjerteveske Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-09-09 - 2005-09-11 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Navn på institusjonen:

Tittel: HJERTElig velkommen til FÅREstilling Hjertevesker Fagområde/tema: Visuell kunst, 5 tovede vesker laget over temaet hjerter. Utstilling i samarbeid med Norske Filtmakere Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Kvalvåg, Turid

Høgskolen i nesna

Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: Kvalvåg, Turid Tittel: Mørketidsfest. Dansen rundt sølvkalven. Igjen går det fremad mot lys og mot sol. http://www.hinesna.no/fou Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2004-10-17 - 2004-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform: NettstedKunstutstilling – for avdelingen kultur og samfunn:

http://www.hinesna.no/node/1479

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Drama og erkjennelse: En undersøkelse av forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i drama og dramapedagogikk Fagområde/tema: Scenekunst, Drama/dramapedagogikk Årstall/Varighet: 1998 - 2003 Publisering: Dr.grad ved NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap 2003. Internettadresse: http://www.ntnu.no/doktorgrader/dr.art/12.03/allern.htm ISBN: 8247152134

Tor Helge Allern

Tittel: Forholdet mellom dramatugi og epistemologi i Boltoms og Heathcotes praksis: En komparativ analyse Fagområde/tema: Scenekunst, Drama/dramapedagogikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift BUNT: Bulletin för nordiska teaterforskare 1 – 2 2003. ISSN: 1401-2200

Tor Helge Allern

40

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i Gavin Boltons og Dorothy Heathcotes praksisteori Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, Norsk pedagogisk tidsskrift Utbredelse: Nasjonal År: 2006. Volumnummer: 90 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 64 - 77 Internettadresse: http://www.idunn.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=2000&site NodeId=1894565 ISSN: 0029-2052

Tor Helge Allern

Tittel: A comparative analysis of the relationship between dramaturgy and epistemology in the praxis of Gavin Bolton and Dorothy Heathcote Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, Research in Drama Education Utbredelse: Internasjonal År: 2008. Volumnummer: 13 Hefte- /bindnummer: 3 Side(r): 321-335 Internettadresse: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13569783.asp ISSN: 1356-9783

Tor Helge Allern

Tittel: Forestillinger om viten - noen perspektiv på forskning i drama/teater Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal År: 2008 Volumnummer: 45 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 31-37. ISSN: 0332-5296 Internettadresse: http://ask.bibsys.no/ask/action/result?fid=issn&term=0332-5296

Tor Helge Allern

Tittel: Forestillinger om viten - noen perspektiv på forskning i drama/teater, 2. del Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal År: 2008 Volumnummer: 45 Hefte- /bindnummer: 3-4 Side(r): 20-24. ISSN: 0332-5296

Tor Helge Allern

Tittel: Når læreboka blir et hinder for kunnskap : intervju med Dorothy Heathcote Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal År: 2008 Volumnummer: 45 Hefte- /bindnummer: 3-4 Side(r): 46-47. ISSN: 0332-5296

Tor Helge Allern

Tittel: Såkorn, urtehave og kadaverdisiplin: Utdanning og universitetsstudier i Danmark-Norge på Petter Dass sin tid Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, Nordisk Pedagogik Utbredelse: Internasjonal År: 2008 Volumnummer: 28 Hefte- /bindnummer: 4 Side(r): 237-254. ISSN: 0901-8050

Tor Helge Allern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

41


Tittel: Puppets in science lessons - Experiences and stories from Norwegian teachers using puppets. Fagområde/tema: Scenekunst, , Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/drama/pedagogikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi, Proceedings of the XIII. s. 673-677. Utgiver: Palme publications. ISBN: 9786055829162

Siv Almendingen

Tittel: Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap, etnomusikologi Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: STM-Online, Vol. 11 (2008). http://musikforskning.se/stmonline/vol_11/ ISSN: 1403-5715

Tor Dybo

Tittel: Cross-Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz Life Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Kapittel i fagbok: Jazzforschung Jazz Research, 2007, Volume 39, s. 99-110, Jazzforschung Jazz Research, Austria. ISBN: 9783201018890 ISSN: 0075-3572

Tor Dybo

Tittel: Folkrock - folkemusikalsk revival eller populærmusikalsk fenomen? Fagområde/tema: Musikk, Etnomusikologi Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia Musicologica Norvegica. Vol 31, s. 124 – 149. ISSN: 0332-5024

Tor Dybo

Tittel: Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv Fagområde/tema: Musikk, Etnomusikologi Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi: Büchmann-Møller, Frank (red.): Nordisk Jazzforskning: Rapport fra den syvende konference i Odense, 25.-27. august 2004, s. 17 – 27, Syddansk Universitetsforlag.

Tor Dybo

Tittel: The social aesthetics of noise: Investigating the soundscape of public enemy Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi, Music, metamorphosis and capitalism: self, poetics and politics År: 2007 Side(r): 107-122 Utgiver: Cambridge Scholars Publishing Utgivelsessted: Newcastle. ISBN: 1847181333

Paal Fagerheim

Tittel: Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/tegning, tegnedidakikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidskrift, FORMakademisk Utbredelse: Internasjonal År: 2008 Volumnummer: 1 Hefte- /bindnummer: 1 Internettadresse: http://www.formakademisk.org/index.php/formakademisk/article/ view/15 ISSN: 1890-9515

Nina Scott Frisch

42

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Drawing in preschools: A didactic experience Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/tegning, tegnedidaktikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, International Journal of Art & Design Education Utbredelse: Internasjonal År: 2006 Volumnummer: 25 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 74-85 ISSN: 1476-8062

Nina Scott Frisch

Tittel: ""Se tennene!"" barnetegning - en skatt og et slags spor Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/tegning, tegnedidaktikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, Nordisk Pedagogik Utbredelse: Internasjonal År: 2005 Volumnummer: 25 Hefte- /bindnummer: Vol. 25, nr 2 Side(r): 108 - 122 ISSN: 0901-8050

Nina Scott Frisch

Tittel: "Det va øran æ hi glømt av!" om tegneprosesser i barnehagen. Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/tegning, tegnedidaktikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi, Kvalitative forskere i teori og praksis År: 2005 Hefte- /bindnummer: 15 Side(r): 85-97 Utgiver: Tapir Akademisk Forlag Utgivelsessted: Trondheim. ISBN: 8251920531 ISSN: 0807-0083

Nina Scott Frisch

Tittel: Om vitenskapens rammer og forutsetninger Fagområde/tema: Musikk, kulturkunnskap og improvisasjon. Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i vitenskapelig antologi: Flyt - en nøkkel til kreativitet og innovasjon, 2005, s. 233-259, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISSN: 8251920450

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: World music og den globale diskurs Fagområde/tema: Musikk, kulturkunnskap og improvisasjon Årstall/Varighet: 2004 0332-5024 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia Musicologica Norvegica, 2004, Vol 30, s. 78-96. ISSN:

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: "Improvsare necesse est" - om vi skal bli skapende og oppfinnsomme mennesker Fagområde/tema: Musikk, Tverrfaglig prosjekter, fagdidaktikk Årstall/Varighet: Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi: Forskning på tvers, 2002, s. 65-80. ISSN: 8251918081

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: Community Theatre in a South Samic Community : The Challenges of Working with Theatre in Small Communities Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Artikkel i fagfellevurdert tidsskrift, Applied Theatre Researcher, 2005, Volumnummer: 6. Internettadresse: http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0003/54939/community-theartre.pdf ISSN: 1443-1726.

Tordis Landvik

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

43


Tittel: Sørsamisk musikkultur - aktuelt uttrykk med historiske røtter Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap: Sørsamisk musikkultur- aktuell uttrykksform eller historisk levning? Årstall/Varighet: 2005 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia Musicologica Norvegica, 2005, Vol 31, s. 85-102, ISSN: 0332-5024

Ove Larsen

Prosjektet er et delprosjekt i et større arbeid ved Høgskolen i Nesna. Hovedprosjektet har tittelen "Kulturelle prosesser i samiske miljø på Helgeland og i Västerbotten ca. 1800-2000". Prosjektleder: Jostein Lorås Formelt samarbeid: Forskningsarkivar Staffan Lundmark, Daum, Umeå. Professor Alf Arvidsson, Univ. i Umeå. Professor Timo Leisö, Univ. i Tampere. Tittel: Rock som uttrykk for lokal identitet: en studie av rockegruppene Freak og Igor Kill and the Sitting Bulls fra Hemnesberget. Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia musicologica Norvegica, 2003, Hefte 29, s. 141-161. http://www.universitetsforlaget.no/?marketplaceId=200&languageI d=1&siteNodeId=726980 ISSN: 0332-5024

Ove Larsen

Tittel: Feltarbeid som metodologisk utfordring i framtidas analyser av gehørtraderte musikkulturer. Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet:: 2007 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia Musicologica Norvegica, Vol 33, s. 153-168 http://www.universitetsforlaget.no/?marketplaceId=200&languageId=1&siteNodeI d=726980 ISSN: 0332-5024

Ove Larsen

Tittel: Rock som uttrykk for lokal identitet: En studie av rockegruppene Freak og Igor Kill and the Sitting Bulls fra Hemnesberget Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia musicologica Norvegica, hefte 29, s. 141-161. http://www.universitetsforlaget.no/ ?marketplaceId=200&languageId=1&siteNodeId=726980 ISSN: 0332-5024

Ove Larsen

Tittel: Revitalisering av "autentiske" musikkuttrykk som etnomusikologisk problemfelt Fagområde/tema: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift: Studia Musicologica Norvegica: Norsk årsskrift for musikkforskning, 2002, Vol. 28, s. 121128. http://www.universitetsforlaget.no/studmus ISSN: 0332-5024

Ove Larsen

44

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008 og Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Den Unge Petter i Bergen By (vandreteater 2007) Fagområde/tema: Scenekunst, deltar som produsent, skuespiller og manusforfatter i Kultur- og teaterverkstedet Fyret i Sandnessjøen. Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Tor Helge Allern

Tittel: Peter Pan Fagområde/tema: Scenekunst, Deltar som produsent, skuespiller og manusforfatter i Kultur- og teaterverkstedet Fyret i Sandnessjøen. Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Tor Helge Allern

Tittel: Et juleeventyr av C. Dickens Fagområde/tema: Scenekunst, Deltar som produsent, skuespiller og manusforfatter i Kultur- og teaterverkstedet Fyret i Sandnessjøen. Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Tor Helge Allern

Tittel: Tre folk, en konge Fagområde/tema: Scenekunst, Deltar som produsent, skuespiller og manusforfatter i Kultur- og teaterverkstedet Fyret i Sandnessjøen. Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestilling

Tor Helge Allern

Tittel: Petter Dass midt mellom oss! - om unge Petter i Bergen By: Et vandreteater om Petter Dass første skoledag på latinskolen i Bergen i 1660. Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2008 Publisering/gjennomføring: Forestilling, Petter Dass-dagene, Alstahaug, Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Konsert med gruppa Stamp Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Paal Fagerheim

Tittel: Musikkinnslag ved studieåpning Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Paal Fagerheim

Tittel: Kirkekonsert med Stamp, Hemnes kirke Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005

Paal Fagerheim

Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

45


Tittel: Eksamenskonsert i kordireksjon Årstall/Varighet: 2005-05-04 Fagområde/tema: Musikk Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert; solistopptreden, Akershus festning, Fanehallen

Solveig Fretheim

Tittel: Engler og trompeter Årstall/Varighet: 2005-06-04 Fagområde/tema: Musikk Publisering/fremstilling/visningsform: Barokk-konsert i samarbeid med distriktsmusikere fra Mo og Trio Nesna, Nesna kirke

Solveig Fretheim

Tittel: Engler og trompeter Årstall/Varighet: 2005-06-05 Fagområde/tema: Musikk Publisering/fremstilling/visningsform: Barokk-konsert i samarbeid med distriktsmusikere fra Mo og Trio Nesna, Dolstad kirke, Mosjøen

Solveig Fretheim

Tittel: Engler og trompeter Årstall/Varighet: 2005-06-05 Fagområde/tema: Musikk Publisering/fremstilling/visningsform: Barokk-konsert i samarbeid med distriktsmusikere fra Mo og Trio Nesna, Mo kirke, Mo i Rana.

Solveig Fretheim

Tittel: Jakten på verdens vakreste lyd - i Hildegard von Bingens ånd Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-11-27 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert i Mo kirke, Mo i Rana. http://www.ranablad.no/kultur/article1845497.ece

Solveig Fretheim

Tittel: Agaseke: Jeg vil tømme mine krukker og fylle dem med perler og sang Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger Sandnessjøen, Arrangør: Kultur- og teaterverkstedet Fyret.

Anne Meek/Paal Fagerheim

Tittel: "Nordveien", environmental art Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremvisning/visningsform: Instalasjon

Pauliina Heiskanen m. fl.

Tittel: Petter Dass i ny drakt Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-09-10 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert holdt under Petter Dass-seminar, Alstahaug. De andre musikerne som var med på konserten var: Anne Sofie Mentzen, Ivo Kråkstad og Kjell Joar Petersen Øverleir.

Gary Hoffman

46

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Petter Dass i ny drakt Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert i Alstahaug De andre musikerne som var med på konserten var: Anne Sofie Mentzen, Ivo Kråkstad og Kjell Joar Petersen Øverleir.

Gary Hoffman

Tittel: Opening Fanfare: Ved åpning av nybygg ved Høgskolen i Nesna Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-08-22 Publisering/fremstilling/visningsform: Fanfare for åpningen av nybygg ved Høgskolen i Nesna.

Gary Hoffman

Tittel: Folketoner fra Helgeland Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-08-02 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert: Komposisjon basert på folketoner fra Helgeland samlet av Ole Rabliås, framført under åpningskonserten ved Hemnes Jazz- og Bluesfestival 2006.

Gary Hoffman

Tittel: Konserter med festivalband Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-04 - 2005-08-07 Publisering/fremstilling/visningsform: Festivalbandet som spilte under Hemnesjazz. Andre utøvere: Ivar Antonsen, Guttorm Guttormsen, Sebastian Dube og Hallgeir Pedersen.

Gary Hoffman

Tittel: Konsert med Big Band Nor Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-06-22 Publisering/fremstilling/visningsform: Storbandkonsert med de fremste jazzmusikerne i landsdelen med Tim Hagans. Harstad.

Gary Hoffman

Tittel: Jenta i treet Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremvisning/visningsform: Åpne forestillinger på Nesna, skoleforestilling for Nesna skole.

Kristin Jørgensen

Tittel: Jenta i treet Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling ved Den Internasjonale teaterfestivalen i Stamsund, skoleforestilling ved Svartholt skole, Stamsund.

Kristin Jørgensen

Tittel: Reisen til jordas hjerte: Forestilling Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling, Nordland Teater, Mo i Rana.

Kristin Jørgensen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

47


Tittel: Rølvaag i et moderne scenekunstspråk Fagområde: Scenekunst, Digitale uttrykk, Film og teatervitenskap Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling. Rølvaag-dramatiseringen ”Peder Seier” ble spilt ved åpningen av Nordland Teaters nybygg våren 2006.

Anne Meek

Tittel: Agaseke: Jeg vil tømme mine krukker og fylle dem med perler og sanger Fagområde: Scenekunst, Digitale uttrykk Film og teatervitenskap Årstall/Varighet: 2006 – 2007. Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling ved Fyret i Sandnessjøen.

Anne Meek m. fl.

Tittel: Community Based Theatre: Mosjøen Byspill: Utvikling av en forestilling om en ny industriepoke i Vefsnsamfunnet Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling

Tordis Landvik

Tittel: Teater i små samfunn: Dramaturgisk bearbeidelse av tekst og teaterproduksjon av ”En folkefiende” av Henrik Ibsen Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremvisning/visningsform: Forestilling.

Tordis Landvik

Tittel: Til verket Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Forestillinger, Mosjøen byspill, 2008.

Tordis Landvik m. fl.

Tittel: Blå resept Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003 - 2004 Publisering/fremstilling/visningsform: Prosjektet er en CD-innspilling

Ove Larsen

Tittel: Hemnes live at Babettes: Havmanndagene 2006 Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-05-05 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert Mo i Rana

Ove Larsen

Tittel: Radiointervju om plateinnspilling Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-02-28 Publisering/fremstilling/visningsform: Deltagelse i radioprogram NRK: Musikk under polarhimmelen.

Ove Larsen

Tittel: Konsert med "Helgeland Guldgroover" Fagområde/tema: Musikk

Ove Larsen

Årstall/Varighet: 2003-04-08 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert i forbindelse med Nordland fylkesting, Mosjøen.

48

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Konsert med "Helgeland Guldgroover" Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-05-08 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert i forbindelse med Helgelandskonferansen 2003 i Sandnessjøen.

Ove Larsen

Tittel: Konsert med "Helgeland Guldgroover" Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-03-12 - 2002-03-13 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert i forbindelse med fagmessen Aqua Nord 2003 i Trondheim.

Ove Larsen

Tittel: Konsert med "Helgeland Guldgroover" Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-03-20 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert: Grensetreff i Mosjøen, sammen med den svenske gruppa "Rota".

Ove Larsen

Tittel: Markens grøde: Bearbeiding og tillrettelegging av Leif Halvorsens originalmusikk fra 1921 og produksjon av notemateriell (partitur og stemmer) til filmen i 1994/2004 Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Komposisjon, Norsk musikkinformasjon (MIC), Oslo. http://mic.no/symfoni/kontakt.nsf/pub/per2000062810573474135042

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Innvielse av nytt cembalo Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008-11-04 - 2008-11-05 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert Samarbeidspartner: Drage, Bjørn Andor (Utøver) Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag.

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Opera: Enhver Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Opera basert på teaterstykket Jedermann(Enhver) av Hugo von Hofmansthal oversatt av Jens Bjørneboe, libretto bearbeidet og tilrettelagt av komponisten. Bestilt av Flakstad kirkelige fellesråd med støtte fra Høgskolen i Nesna og Norsk Kulturråd. Urframført i Flakstad kirke, 28/8 2008. Varighet: ca 1 t, 35 min. Komposisjon, Solister, kor og orkester: 6 stemmer (SMTTBarB), kor (SATB), barnekor, cl, 2 vln, vla, vcl, cb, or, Norsk musikkinformasjon (MIC). http://mic.no/symfoni/kontakt.nsf/pub/per2000062810573474135042

Bodvar Drotninghaug Moe

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

49


Tittel: Rabbel, babbel og lirkende låter (2006): Orkester, vokal og band Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Datakopi av partitur. Bestillingsverk som kammermusikalsk prosjekt for elever og lærere/distriktsmusikere ved Rana kulturskole. Komponert til åpninga av kulturskolens nye lokaler i desember 2006, med støtte fra Høgskolen i Nesna. Musikken er komponert som et pedagogisk verk hvor profesjonelle musikere og musikkskoleelever spiller sammen. De forskjellige elevstemmene er med variert vanskelighetsgrad. Verket er basert på folkemusikalske uttrykk fra Helgeland. Varighet ca 30 minutter. 1. Vaklende vals (7:30). 2. Rabbel (5:00). 3. Trillende trall (5:20). 4. Babbel, stein, tre og bulder (3-4:00). 5. Pjuskete pols (5:30). 6. Lirkende låt (2:30) Musikkinformasjonssenteret (MIC), Oslo. http://mic.no/symfoni/kontakt.nsf/pub/per2000062810573474135042

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Høye hall og dype dal: Fanfare: 9 trumpets in Bb Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Komposisjon: Komponert til åpninga av Petter Dass-museet i Alstahaug 21. oktober 2007. Varighet: ca 2 min, 40 sek. Norsk jusikkinformasjon (MIC), Oslo.

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Juff 2: Euphonium solo and string orchestra Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Komposisjon, Bestilt av Arctic Trombone and Lowbrass festival i Tromsø. Urframført i euphonium, strykeorkester, solist og orkester, Tromsø, Verdensteateret, 28/9 2007 med Jukka Myllys, euphonium og Tromsø Symfoniorkester. Varighet: ca 6 min. Norsk musikkinformasjon (MIC), Oslo. http://mic.no/symfoni/kontakt.nsf/pub/per2000062810573474135042

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Rabbel, babbel og lirkende låter Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert: Urframføring av bestillingsverk i Kammersalen i Mo i Rana med elever og lærere/distriktsmusikere ved Rana kulturskole.

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Min vemods fryd Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Publisering/Fremstilling/Visningsform: Lydmateriale (CD), Dette er en presentasjon av ulike folkemusikktradisjoner på Helgeland. Materialet er i hovedsak innsamlet av pensjonert høgskolelektor Ole Rabliås, Nesna. Vi har laget vår egen versjon av denne musikken. Basisen er imidlertid slåtten og fela. I tillegg til slåttene har vi også tatt med noen av de mange lyriske folketonene fra området. Vi har latt både vemod og fryd gå sine egne veier i valg av tempo, spillestil og arrangement. Eurydice Samarbeidspartner: Henriksen, Jan Henrik

Bodvar Drotninghaug Moe, Ovel Larsen,

50

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Lirker på låtene Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Rana Blad 2006-12-02 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter.

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Musikkinnslag ved markering av Johannes Lovund ved Nesna bygdemuseum Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Nesna 2006-09-06 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen

Tittel: Den nordnorske visa gjennom 30 år Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-07-01 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen, Tove Karoline Knutsen, Ragnar Olsen, Stig Bang, Ove Larsen, Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Musikkinnslag ved åpning av naturfagkonferanse ved Høgskolen i Nesna Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-09.-1 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen

Tittel: Jazzkonsert for naturfagkonferanse Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Nesna 2006-09-19 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen og Gary Hoffmann

Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2006-12-06 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert på studentpuben Thorvalds, Nesna.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Mo i Rana, 2006-11-04 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert, Haaland. Cup.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-12-30 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konserter med QueDuhSka på Thorvalds.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-24 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konserter med QueDuhSka på Thorvalds.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-11-26 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konserter med QueDuhSka på Thorvalds.

Snorre Magnus Sivertsen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

51


Tittel: QueDuhSka Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-12-27 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert med QueDuhSka, Meyergården hotell, Mo i Rana.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Konsert med Nesna songlag og Helgeland GuldGroover Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-12-07 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert i Nesna Kirke.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Gjest på torsdags-jam Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-11-17 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Gilles i Mosjøen.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Musikkinnslag under lanseringen av "Far etter fedrane", Årbok for Vefsn Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-11-17 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert på Jacobsenbrygga i Mosjøen.

Snorre Magnus Sivertsen, Ole Rabliås, Ove Larsen

Tittel: Helgeland GuldGroover: Vårres musikk Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-11-12 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert, Mosjøen kino.

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen

Tittel: Musikkinnslag ved studieåpning Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-09-07 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Musikkinnslag ved åpningen av to-språklig lærerutdanning.

Snorre Magnus Sivertsen og Gary Hoffmann

Tittel: Musikkinnslag ved åpningen av studieåret 2005-06 ved Høgskolen i Nesna Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-20 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Musikkinnslag

Snorre Magnus Sivertsen, Stian Einmo, Pål Fagerheim og Gary Hoffmann

Tittel: Messe for en såret jord Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Alstahaug Kirke, 2005-06-15 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Åpningskonsert under Petter Dass-dagene 2005. Av Ketil Bjørnstad med tekster av Erik Hillestad. Med Alstahaug sangkor, Ketil Bjørnstad m.fl.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Konsert med Ingrid Kongsvik orkester

Snorre Magnus Sivertsen

Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Thorvalds på Nesna, 2005-06-02 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Ingrid Kongsvik, gitar, vokal, perc, Sissel Brean Olsen, vokal, piano, perc, Snorre Magnus Sivertsen, elbass.

52

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Konsert med Mo orkesterforening Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005-10-02 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Bakeribygget, Moholmen (Mo i Rana).

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen

Tittel: Kirkekonsert Bardal kirke Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-26 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen

Tittel: Konsert under Hemavan Music Festival Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005-03-18 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Hemavan högfjällshotell.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Kløverdamer i sitt ess Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Nesna 2005-02-16 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Deltakelse i revyorkesteret i forbindelse med Nesna sanitetskvinners revy.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Helgeland kammerkor: Folketoner fra Helgeland Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Musikkinnspilling på CD/DVD. Edisjons-/platenummer: HKK01.

Snorre Magnus Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: Kirkekonsert Hemnes kirke Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005-04-05 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: Kulturkveld Wang-brygga Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005-08-26 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Musikkinnslag under kulturkveld i forbindelse med nordnorsk landbruksmesse, Horva 2005.

Snorre Magnus Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: En folkelig time Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: Finnmark fylke: 2003-06-23 - 2003-06-29 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert: Framføring av folkemusikk innsamlet av Ole Rabliås og en avdeling med polsdanser og folketoner fra Helgeland.

Snorre Magnus Sivertsen, Ole Rabliås og Ove Larsen

Tittel: Avskjedskonsert i Nesna kirke Fagområde/tema: Musikk

Snorre Magnus Sivertsen og Ove Larsen

Årstall/Varighet: 2003-03-30 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

53


Tittel: Konsert ved konferanse på Høgskolen i Nesna Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2003-05-12 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konsert

Snorre Magnus Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: Viser på vandring: Konsert med Nesna Songlag Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Nesna 2006-05-06 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Trine Lise Vollen, Snorre M. Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: Viser på vandring: Konsert med Nesna Songlag Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Nesna 2006-10-31, Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Trine Lise Vollen, Snorre M. Sivertsen og Ove Larsen

Tittel: Konsert med gruppa Stamp Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Mosjøen 2005-02-18 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Trine Lise Vollen, Pål Fagerheim og Ove Larsen

Tittel: Kirkekonsert med Stamp, Hemnes kirke Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: Hemnes 2005-04-08 Publisering/fremstilling/visningsform: Konsert

Trine Lise Vollen, Pål Fagerheim og Ove Larsen

Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Teater i små samfunn Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2003 Publisering/gjennomføring: Fagtidskrift, Drama År: 2003 Volumnummer: 40 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 19-26, ISSN: 0332-5296

Tor Helge Allern

Tittel: Internasjonal festival for community theatre i Rotterdam Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2005 Publisering/gjennomføring: Fagtidsskrift, Drama År: 2005 Volumnummer: 42 Hefte- /bindnummer: 3 Side(r): 19-22, ISSN: 0332-5296

Tor Helge Allern

Tittel: Fra Akropolis til Epidaurus: Om myter og teater i antikkens Hellas Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2001 Publisering/gjennomføring: Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner År: 2001 Hefte- /bindnummer: 3 Side(r): 17 Utgiver: Høgskolen i Nesna.

Tor Helge Allern

54

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Myth and Metaxy, and the Myth of "Metaxis Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2002 Publisering/gjennomføring: Kapitel i fagbok, Playing betwixt and between: the IDEA Dialogues 2001 Kapittel i: Fagbok År: 2002 Side(r): 77-86 Utgiver: IDEA Publications.

Tor Helge Allern

Tittel: Drama og erkjennelse Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Mytens tenke- og fortelleformer Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Aristoteles' dramaturgi og epistemologi Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Brecht og episk dramaturgi Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Becketts brudd med den klassiske tradisjonen Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Sen-moderne teaterformer Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Dramapedagogiske perspektiver Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama og teater, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Innføring i dramaturgi med utgangspunkt i filmen "The Long Kiss Goodnight Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Foredrag, Forskningsdagene 2003, HiNe.

Tor Helge Allern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

55


Tittel: Å forske innafor høgskolesystemet Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2003 Publisering/gjennomføring: Presentasjon av arbeidet med egen avhandling i drama og dramapedagogikk. Konferansenavn: FoU-forum for ansatte ved Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Forbindelser og brudd i Dorothy Heathcotes og Gavin Boltons praksisteori Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for studenter på mastergrad i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Aristotelisk dramaturgi og epistemologi Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for studenter på mastergrad i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Myte og modernitet Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for studenter på mastergrad i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Å forske i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Presentasjon av eget forskningsprosjekt om drama og erkjennelse for studenter på mastergrad i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Drama, dramaturgy and epistemology Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning for masterstudenter i drama/teater ved HIB og NTNU.Sted: Reykjavik Arrangør: Drama/teater ved HIB og NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Drama, dramaturgy and epistemology Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Paper presentert ved “32nd Congress of the Nordic Educational Research Association, Special symposium within the network Arts, Cultures and Education”: Dramatic Cultures, NERA 2004, Reykjavik, Island.

Tor Helge Allern

Tittel: Den romerske komedie og latinskolens læreplan.Om humanistenes bruk av drama i språkundervisningen på 15- og 1600 tallet. Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2004 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved Forskningsdagene 2004, HiNe.

Tor Helge Allern

56

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Lek og kommunikasjon Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved HiNe.

Tor Helge Allern

Tittel: Såkorn, urtehave og kadaverdisiplin. Utdanning og universitetsstudier i Danmark-Norge på Petter Dass sin tid Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved Petter Dass dagene 2005, Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Forestillinger om viten: Noen perspektiver på forskning i drama/teater Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Artikkel i Drama Nettverk: rapport fra samling på Nesna 20. - 23.oktober 2004. Tittel på serie/verk: Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner. HiNe.

Tor Helge Allern

Tittel: Fra Nesna til Nairobi Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Kapittel i rapport, Drama Nettverk : rapport fra samling på Nesna 20. - 23.oktober 2004. Tittel på serie/verk: Fredrikke: Organ for FoU-publikasjoner, HiNe.

Tor Helge Allern

Tittel: Drama Nettverk: Rapport fra samling på Nesna 20. - 23.oktober 200 Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Kapittel i rapport, Hefte- /bindnummer: 10 Side(r): 74 Utgiver: HiNe.

Tor Helge Allern

Tittel: Fenomenologi: Forelesning for masterstudenter i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Vitenskapens historie: Forelesning for masterstudenter i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Kunst og vitenskap: Forelesning for masterstudenter i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Kommunikasjon, metabevissthet og samarbeid, forelesning med øvelser for ansatte ved Kongsvegen videregående skole, Mo i Rana, 18.11.05 Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Foredrag, Kongsvegen videregående skole, Mo i Rana.

Tor Helge Allern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

57


Tittel: Dramafaget i endring - teaterundervisning på Høgskolen i Nesna Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2005 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved ”BUSTivalen”, Ullensaker.

Tor Helge Allern m. fl.

Tittel: Lek og kommunikasjon, forelesning for øvingslærere ved HiNe Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2006 Publisering/gjennomføring: Forelesning, HiNe.

Tor Helge Allern

Tittel: Dramaturgi og dramapedagogikk - forelesning for masterstudenter i dramapedagogikk Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2006 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, Høgskolen i Bergen.

Tor Helge Allern

Tittel: Praktisk estetiske fag - forlenga friminutt eller nødvendig kunnskapsprosess Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Konferanseinnlegg ved ”Til 20 i stil - en Helgelandskonferanse om læringsstiler, læringsstrategier og metodefrihet”, Nesna.

Tor Helge Allern

Tittel: Konstruktivisme: Forelesning for masterstudenter i drama/teater Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Semiotikk og fenomenologi: Forelesning for masterstudenter i drama/teater Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Forestillinger om viten: Noen perspektiver på forskning i drama/teater: Forelesning for masterstudenter i drama/teater Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Vitenskapens historie og humanioras utvikling: Forelesning for masterstudenter i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Hvordan kan Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen være en ressurs for høgskoler og universitet?

Tor Helge Allern

Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Konferanse ved åpningen av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø.

58

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Poststrukturalisme og dekonstruksjon: Forelesning for masterstudenter i drama/teater Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Petter Dass i klasserommet - utprøving av metodiske opplegg og ulike undervisningsdramaturgier; Den voksne Petter Dass: sogneherre, dikter og utlåner - med episk dramaturgi Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved ”Petter Dass - liv, samtid og diktning - kurs for lærere som deltar i prosjektet "Petter Dass i klasserommet", Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Petter Dass i klasserommet - utprøving av metodiske opplegg og ulike undervisningsdramaturgier; barndom- og ungdomstid - med klassisk dramaturgi Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Foredrag ved ”Petter Dass - liv, samtid og diktning - kurs for lærere som deltar i prosjektet "Petter Dass i klasserommet", Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Kunst og vitenskap- tradisjoner og paradigmer i kunstfaglig forskning: Forelesning for masterstudenter i drama Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Gjesteforelesning, NTNU.

Tor Helge Allern

Tittel: Holocaust: Rapport fra et dramaforløp med utgangspunkt i Joshua Sobols' skuespill "Ghetto" Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2007 Publisering/gjennomføring: Rapport, Fredrikke: organ for FoU-publikasjoner År: 2007 Hefte- /bindnummer: 2 Side(r): 158.

Tor Helge Allern

Tittel: Petter Dass i klasserommet - erfaringer fra et prosjekt i grunnskoler på Helgeland Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2008 Publisering/gjennomføring: Foredrag, Forskningsdagene 2008, HiNe. Petter Dass-museet, Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Når læreboka blir et hinder for kunnskap: Intervju med Dorothy Heathcote Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2008 Publisering/gjennomføring: Artikkel i DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Utbredelse: Internasjonal.

Tor Helge Allern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

59


Tittel: LAIV: Tre folk, en konge Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall: 2008 Publisering/gjennomføring: Rollespill, laiv gjennomført utendørs ved foten av de Syv Søstre med 45 barn/ungdom, 20 voksne og 8 hester. Laiven gikk over et knapt døgn. Med Tor-Helge Allern som forfatter av scenario, prosjektleder og spillleder. Sted: Sandnessjøen.

Tor Helge Allern

Tittel: Puppets and concept cartoons Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/gjennomføring: Konferanseinnlegg ved ”Naturfag i Nord”, Nesna.

Siv Almendingen

Tittel: Handdukker i naturfag Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/gjennomføring: Konferanseinnlegg, ved ”Naturfagløftet, Nasjonal naturfagkonferanse”, Oslo.

Siv Almendingen m. fl.

Tittel: Dukkene kommer... Handdukker i naturfagundervisningen - En strategi for å fremme elevers muntlige ferdigheter i naturfag...? Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/gjennomføring: Bilag til Avisa Nordland. Motor i nord. Informasjon om forskning og kompetanse i Nordland.

Siv Almendingen

Tittel: Dukkene kommer... Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/gjennomføring: Artikkel i ”Naturfag” År: 2006 Hefte- /bindnummer: 2 Side(r): 15-17 Internettadresse: http://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift/ vis.html?tid=1489793 ISSN: 1504-4564

Siv Almendingen

Tittel: Dukker (opp) i naturfag Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering/gjennomføring: Artikkel i Hjem & skole, Hefte- /bindnummer: 2 Side(r): 28-29.

Siv Almendingen

Tittel: Puppets in science lessons - Experiences and stories from Norwegian teachers using puppets Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag/Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/gjennomføring: Konferanseinnlegg ved “XIII. IOSTE Symposium on The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development”, Kusadasi, Tyrkia.

Siv Almendingen m. fl.

60

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Klart for doktorgradsprogram i rytmisk musikk Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap, rytmisk musikk Årstall/Varighet: 2008-06-20 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater, Universitetet i Agder, Formidlingsavdelingen. http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/nyhetsarkivet/klart_for_ doktorgradsprogram_i_rytmisk_musikk

Tor Dybo

Tittel: Tar doktorgrad på seg selv og bandet Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2008-07-01 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Dagens Næringsliv

Tor Dybo

Tittel: Bygger nytt musikkhus Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2008-11-17 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel: Innovasjon og utdanning (bilag til Aftenposten): http://issuu.com/uiagder/docs/aftenpostenbilag2008?mode=a_p

Tor Dybo

Tittel: Tor Dybo: Hva er en ideel helg? Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2008-08-23 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel: Magasinbilaget "God helg", Fædrelandsvennen, side 4.

Tor Dybo

Tittel: Intervju i Teft: Forskningsmagasin fra Universitetet i Agder Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2008-05-01 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Intervju TEFT: Forskningsmagasin for Universitetet i Agder, Nr 1 - Mai 2008. http://issuu.com/uiagder/docs/teft?mode=embed&documentId=08

Tor Dybo

Tittel: Bli doktor i rock Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2008-06-23 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i Agderposten. http://www.agderposten.no/article/20080623/LOKAL8/311075716

Tor Dybo

Tittel: Stipendiatnettverk innen populærmusikkforskning Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2007-09-20 - 2007-09-21 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag/informasjon, Universitetet i Agder, Institutt for musikk, rytmisk studieretning.

Tor Dybo

Tittel: Etablering av regionalt rocksenter i Kristiansand Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2007-12-12 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Formidling/ informasjon: Prosjektgruppen for det nasjonale pop/rock senteret i Trondheim - "Rockheim”.

Tor Dybo

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

61


Tittel: Norsk Jazzarkivs faglige utvalg Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2007-02-08 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Formidling/ informasjon: Norsk jazzarkiv.

Tor Dybo

Tittel: Norsk Jazzarkivs faglige utvalg Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2007-09-10 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Formidling/ informasjon: Norsk jazzarkiv.

Tor Dybo

Tittel: Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap, etnomusikologi Årstall/Varighet: 2006-01-30 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Gjesteforelesning, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Tor Dybo

Tittel: Forskningsnettverk innen jazz- og populærmusikkforskning Fagområde: Musikk, Populærmusikkforskning, etnomusikologi Årstall/Varighet: 2006-12-03 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Nettverksmøte i Berlin, foredrag.

Tor Dybo

Tittel: Forskningsnettverk innen jazz- og populærmusikkforskning Fagområde: Musikk, Populærmusikkforskning, etnomusikologi Årstall/Varighet: 2006-12-04 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Nettverksmøte i Berlin, foredrag.

Tor Dybo

Tittel: Forsknings- og pedagogiske nettverk innen utøvende rytmisk musikk Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2006-09-27 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater.

Tor Dybo

Tittel: Kristiansand, Stavanger and Southern Norway Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Innførsel i leksikon/oppslagsverk: Continuum encyclopedia of popular music of the world, 2005, Vol. 7 Europe, s. 277-279.

Tor Dybo

Tittel: Värttinä og verdensmusikken Fagområde: Musikk, Etnomusikologi Årstall/Varighet: 2005-11-16 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Populærvitenskapelig foredrag, HiAs Faglig forum for kunstfag.

Tor Dybo

Tittel: Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i skiftserien nr. 113, Høgskolen i Agder. Hefte 113, s. 95-126. ISBN: 8271175556 ISSN: 0806-5942

Tor Dybo

62

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Komparative aspekter ved norsk jazzliv på 70-tallet: sammenligning mellom amerikanske, europeiske og norske utøvere Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap, jazz- og populærmusikkforskning Årstall/Varighet: 2002-08-10 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag: Nordisk seminar om jazzhistorisk forskning og arkivarbeid, Oslo 9.-10. august 2002

Tor Dybo

Tittel: Garbarek, Jan Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Innførsel i leksikon/oppslagsverk: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2003, Tyskland.

Tor Dybo

Tittel: Southern Norway Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Innførsel i leksikon/oppslagsverk: Encyclopedia of Popular Music of the World, ǩVol. 2: ”Locations", 2003. Continuum, England

Tor Dybo

Tittel: Jazzhistorie Fagområde: Musikk, Jazzhistorie Årstall/Varighet: 2002-08-01 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater.

Tor Dybo

Tittel: En drøfting av analytiske perspektiver i tilknytning til soundbegrepet Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i Musikklidenskapelig årbok 2002, NTNU, s. 15-54. ISSN: 1502-4768

Tor Dybo

Tittel: Ethnomusicological Reflections on Challenges in Norwegian Jazz Research Fagområde: Musikk, Etnomusikologi Årstall/Varighet: 2000-09-15 - 2000-09-17 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseforedrag på konferansen: Utfordringer i norsk jazzforskning, Trondheim.

Tor Dybo

Tittel: Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse: en drøfting av enkelte problemområder, retninger og arbeider innen feltet Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2002-08-01 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater.

Tor Dybo

Tittel: Challenges in Norwegian Jazz Research: A report from the conference Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Rapport i institusjonsserie: Skrifter fra Institutt for musikk NTNU Trondheim, hefte 4, s 220. ISBN: 8292267077 ISSN: 1502-6272

Tor Dybo

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

63


Tittel: Tradisjon og fornying i folkemusikalske uttrykksformer. Fagområde: Musikk, Etnomusikologi Årstall/Varighet: 2001-09-24 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på Forskningsdagene 2001, Høgskolen i Nesna.

Tor Dybo

Tittel: Activity theory in jazz research Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling: Konferanseinnlegg, ved ”Challenges i Norwegian jazz research”, Trondheim.

Paal Fagerheim

Tittel: Noise in Popular Music Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: Konferanseinnlegg ved ”Inscriptions in the Sand”, Famagusta, Tyrkia.

Paal Fagerheim

Tittel: Kreativ musikk: Eller dette er også musikk Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: populærvitenskapelig foredrag, HiNe.

Paal Fagerheim

Tittel: Trommekurs Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag, HiNe.

Paal Fagerheim

Tittel: Hiphop og Reggae i Nord-Norge - om populærmusikalske musikktradisjoner og lokal forankring. Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008, HiNe.

Paal Fagerheim

Tittel: Reddet tryllestøvet i Ura Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2006-03-02 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter i Helgeland Arbeiderblad, http://www.helgeland-arbeiderblad.no/kultur/article1980229.ece

Solveig Fretheim

Tittel: Write an Opera: Hvordan skape det magiske i det auditive og visuelle rommet? Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-06-15 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag i Fagdidaktisk forum, Nesna.

Solveig Fretheim

Tittel: Hvilke faglige og didaktiske kvaliteter stiller Write an Opera-metodikken til læreren som kunnskapsformidler og veileder i et Write an Opera-prosjekt? Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-06-15 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag i Fagdidaktisk forum, Nesna.

Solveig Fretheim

64

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Hvilke faglige og didaktiske kvaliteter stiller Write an Opera-metodikken til læreren som kunnskapsformidler og veileder i et Write an Opera-prosjekt? Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-05-14 - 2007-05-16 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på internasjonal konferanse i Oslo: Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, 1. nordiske konferanse. http://www.lu.hio.no/nordisk-fagdidaktikk/

Solveig Fretheim

Tittel: Write an Opera: Hvordan skape det magiske i det auditive og visuelle rommet? Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-05-14 - 2007-05-16 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på internasjonal konferanse i Oslo: Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, 1. nordiske konferanse. http://www.lu.hio.no/nordisk-fagdidaktikk/

Solveig Fretheim

Tittel: Write an Opera - a method of learning democracy through an aesthetic practice Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-07-16 - 2007-07-22 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseforedrag: 6th IDEA World Congress 2007, Hong Kong, http://www.idea-org.net/

Solveig Fretheim

Tittel: Musikk for de minste Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap, Musikkpedagogikk Årstall/Varighet: 2005 - 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Arbeidet gjennomføres ved ukentlige musikkstunder for en barnegruppe bestående av ett- og to-åringer i Studentbarnehagen på Nesna, i samarbeid med daglig leder og øvrige ansatte.

Solveig Fretheim

Tittel: Write an Opera - en tverrfaglig metodikk: Om å se og bli sett, og høre og bli hørt Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2007-03-21 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på konferansen: Til 20 i stil - en Helgelandskonferanse om læringsstiler, læringsstrategier og metodefrihet.

Solveig Fretheim

Tittel: Fra tanke til tone: Kvinners musikk i en tverrestetisk ramme Fagområde: Musikk Årstall/Varighet: 2005-09-28 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på Forskningsdagene 2005.

Solveig Fretheim

Tittel: Musikk workshop Fagområde: Musikk, metodikk Årstall/Varighet: 2005-11-08 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Gjesteforelesning for 10.klasse ved Nesna skole i forbindelse med at klassen lager en revy.

Solveig Fretheim

Tittel: Maleren Aksel Sørensen Fagområde: Visuell kunst, Kunsthistorie Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: Kapittel i årbok for Helgeland.

Nina Scott Frisch

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

65


Tittel: Reggio Emilia inspirert pedagogisk arbeid, med vekt på forming Fagområde: Visuell kunst, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved assistentenes dag, Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH).

Nina Scott Frisch

Tittel: Dokumentasjon og kvalitetsutvikling Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikkel i Barnehagefolk År: 2001 Volumnummer: 16 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 44-47. issn: 1500-6905

Nina Scott Frisch/ m. fl.

Tittel: Dokumentasjon og kvalitetsutvikling i barnehagen Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk, forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikkel i Norsk førskolelærerblad År: 2001 Hefte- /bindnummer: 16 Side(r): 12-14.

Nina Scott Frisch m. fl.

Tittel: Dokumentasjon: Hva, hvorfor og hvordan? Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved DMMH.

Nina Scott Frisch

Tittel: Mulighetsorientert pedagogisk arbeid i Nord-Trøndelag Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Nasjonalt studiebesøk for fylkesmennenes barnehagekonsulenter, Steinkjer.

Nina Scott Frisch m. fl.

Tittel: Dokumentasjon som verktøy for å se barnet Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Fagdag for førskolelærere: en kursdag med barnehagens kvalitet i fokus, DMMH.

Nina Scott Frisch m. fl.

Tittel: Pedagogisk dokumentasjon: Om kvalitetsutvikling i barnehagen Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Kursdag for førskolenettverk i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

Nina Scott Frisch m. fl.

Tittel: Om Reggio Emilia inspirert pedagogisk arbeid Fagområde: Visuell kunst, fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag Tyholttunet barnehage, Trondheim.

Nina Scott Frisch

Tittel: Hvordan fortelle en pedagogisk historie og synliggjøre barn ? Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved ”Nordlandsbarnehagene 2002: Fylkesmannens samling for barnehagesektoren”, Bodø.

Nina Scott Frisch

66

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Om kunst- og håndverksfaget i barnehage og fådeltskole Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Pedagogikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstillingform: Foredrag ved Forskningsdagene 2002, HiNe.

Nina Scott Frisch

Tittel: Dokumentasjon og kommunikasjon Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Fagdag for assistenter i barnehage og SFO. DMMH.

Nina Scott Frisch m fl.

Tittel: Tanker rundt barn og tegning Fagområde: Visuell kunst, Tegning/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/visningsform: Konferanseinnlegg ved ”Streken: tegning i undervisnings- og forskningsperspektiv”, Notodden.

Nina Scott Frisch

Tittel: "Se tennene!" : barnetegning - en skatt og et slags spor: En sosiokulturell analyse av barns tegneprosesser i barnehagen Fagområde: Visuell kunst, Forming/tegning Årstall/Varighet: Publisering/Fremstilling/visningsform: Fredrikke: organ for FoU-publikasjoner År: 2003 Hefte- /bindnummer: 4 Side(r): 24 Utgiver: Høgskolen i Nesna Utgivelsessted: Nesna. http://www.hinesna.no/node/591 ISBN: 8275690676 ISSN: 1501-6889

Nina Scott Frisch

Tittel: Pedagogisk dokumentasjon Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/visningsform: Kursdag for barnehageansatte i Leirfjord kommune, Leland, Nordland.

Nina Scott Frisch

Tittel: Pedagogisk dokumentasjon Fagområde: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/visningsform: Kursdag for ansatte ved Båsmo barnehage i Rana kommune.

Nina Scott Frisch

Tittel: Å løsne på knuten "Tegnekrisa" Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Tegning Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/visningsform: Artikkel i fagtidsskriftet Form År: 2003 Volumnummer: 37 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 20-23

Nina Scott Frisch

Tittel: Se tennene! Om førskolebarns visuelt kontrollerte tegneprosesser Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Tegnedidaktikk/forming/pedagogikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Paper presentert på Dr.gradskurs i profesjonsforskning, Høgskolen i Tromsø/Universitetet i Tromsø.

Nina Scott Frisch

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

67


Tittel: "Det va øran æ hi glømt av!”: Tegneprosesser i barnehagen, språk, speil og modell som stillas i tre til femåringers nærmeste utviklingssone: En sosiokulturell analyse Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Pedagogikk/tegnedidaktikk Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg, FOU i praksis 2004: profesjonsrettet FOU i lærerutdanning, Trondheim.

Nina Scott Frisch

Tittel: Children’s drawings: an expressive treasure and a trace of culture : “I forgot the ears!” - Gaining visual control by scaffolding with mirrors and models in preschool/ kindergarten. Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Pedagogikk/tegnedidaktikk Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Paper presentert ved The 32nd annual congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Reykjavik, Island.

Nina Scott Frisch

Tittel: Kunst og håndverk og IKT i den nye læreplanen Kunnskapsløftet Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved ”Samling Lærende Nettverk”, Mo i Rana.

Nina Scott Frisch

Tittel: Children's Drawings: Expressive Treasure and a Trace of Culture Fagområde. Visuell kunst Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg ved “Visual Culture of Childhood: Child Art after Modernism. State College, Pennsylvania, USA.

Nina Scott Frisch

Tittel: Med eller mot strømmen?: Tegneprosesser i og utenfor skolen, en sammenligning fra Vega Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Tegnedidaktikk/pedagogikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag, Forskningsdagene 2005, HiNe.

Nina Scott Frisch

Tittel: With or against the flow? A comparative analysis of exemplary teaching strategies in drawing and children's self-initiated drawing strategies. Experiences from Vega in Northern Norway. Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Tegnedidaktikk/pedagogikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Innlegg ved Designkonferansen "In the making", Nordic Design Research Conference, København, Danmark.

Nina Scott Frisch

Tittel: Kasus - hva og hvorfor?: En drøfting av kasusstudien som metode med et sideblikk til kunstfaglige eksempler Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Metode/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i HiO-rapport nr. 33 2005.

Nina Scott Frisch

68

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Hvordan jobbe med tema "Farge" sammen med 1 - 3 åringer? Bruk av pedagogisk dokumentasjon for å oppdage barns oppdagelser. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, forming/pedagogisk dokumentasjon Årstall/Varighet: 2004 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Båsmo barnehage, Mo i Rana.

Nina Scott Frisch

Tittel: Forsker på tegning Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Tegning/tegnedidaktikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Intervju med Nina Scott Frisch i ”Helg”, i Helgeland Arbeiderblad.

Nina Scott Frisch

Tittel: Veggmalerier på "Pippirommet" Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: Utviklingsprosjekt gjennomført med barna ved studentsamskipnadens barnehage på Nesna. Ledet og dokumentert sammen med studenter på førskolelærerutdanningen ved HiNe.

Nina Scott Frisch

Tittel: Hva skjer… egentlig? Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Konferanseinnlegg ved Nasjonal barnehagekonferanse i Bodø 2007.

Nina Scott Frisch

Tittel: Pedagogisk ledelse – pedagogisk dokumentasjon brukt i prosjekt. Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Førskolepedagogikk/forming Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved planleggingsdag for førskolelærere i Ås kommune.

Nina Scott Frisch

Tittel: Teori som globalt språk, erfaringer fra UC Berkeley USA. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Pedagogisk teori/sosiokulturell teori/ tegnedidaktikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2007. HiNe.

Nina Scott Frisch

Tittel: With or against the flow? Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Pedagogisk teori/tegnedidaktikk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Konferanseinnlegg ved ISCAR 2008 i San Diego USA.

Nina Scott Frisch

Tittel: Om sted, identitet og tilhørighet Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Paper godkjent ved Ph.D. kurset ”Sted, identitet og tilhørighet” ved Universitetet i Tromsø.

Mette Gårdvik

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

69


Tittel: Masker mellom generasjoner, strikking som husflid, hobby, mote og symbol: Vandreutstilling på Helgeland og i Salten Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag Helgeland Bygdemuseum, Nesna.

Mette Gårdvik

Tittel: Strikking - med pinner og garn i tradisjon og fornying: Strikkeutstilling Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 - 2009 Publisering/Fremstilling/Visningsform: En nasjonal vandreutstilling.

Mette Gårdvik

Tittel: Treskjeen som middel i erfaringslæring - et foredrag om treskjeer Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag for Nordland husflidslag, Bodø.

Mette Gårdvik

Tittel: Mappevurdering som evaluering i estetiske fag Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Kunst og håndverk/pedagogikk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kursdag for ansatte på Hemnes sentralskole.

Mette Gårdvik

Tittel: IKT som lærermiddel for undervisning i kunst og håndverk Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Digitale uttrykk, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag. HiNe.

Mette Gårdvik m. fl.

Tittel: Emnetre: Lokal variant av nasjonal vandreutstilling Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Utstilling i Mosjøen, Arrangør: Norges husflidslag.

Mette Gårdvik

Tittel: Strikking i spenningsfeltet mellom kunst og håndverk: Foredrag ved Høstmartnan Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Sandnessjøen handelsstandsforening.

Mette Gårdvik

Tittel: De konstrikkete strømpene Fagområde. Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Årbok for Rana År: 2006 Volumnummer: 39 Side(r): 29-34.

Mette Gårdvik

Tittel: Treskjeer - erfaringslæring og undervisning i rått tre som materiale

Mette Gårdvik

Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Mosjøen husflidslag.

70

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Treskjeer: Et foredrag om håndverk, håndverksteknikker og formgiving av treskjeer i rått tre i forbindelse med utstillingen "Myter i tre" Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag Nesna bygdemuseum.

Mette Gårdvik

Tittel: De kontstrikkede strømpene: Foredrag ved Bokdagen 2006 Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Rana bibliotek.

Mette Gårdvik

Tittel: Om utstillingsarbeid ved kunst og håndverkseksjonen og Høgskolen i Nesna: Foredrag ved seminar/workshop for Helgeland Museum. Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Seminar/workshop, Nesna museum.

Mette Gårdvik

Tittel: Land art Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Samling Polarsirkelen friluftsråd, Nesna.

Mette Gårdvik

Tittel: Grønt entreprenørskap Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008. HiNe.

Mette Gårdvik

Tittel: Grønt entreprenørskap Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Workshop med barn på Forskningsdagene 2008. HiNe.

Mette Gårdvik

Tittel: Hvordan igangsette og gjennomføre land art arbeid for ulike alderstrinn? Fagområde: Visuell kunst, Kunst og håndverk, Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i hefte, utgitt av Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag og fakultet for Lærerutdanning, Stavanger.

Mette Gårdvik m. fl.

Tittel: Tale, lese og skrive på estetisk grunn - begynneropplæring for den praktiskestetiske faglærerutdanninga Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Kunst og håndverk/norsk Årstall/Varighet: Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i institusjonsrapport År: 2007 Hefte- /bindnummer: 7 Side(r): 32-39. http://www.hinesna.no/node/542 ISBN: 9788275691604 ISSN: 1501-6889

Pauliina Heiskanen m. fl.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

71


Tittel: Circles in Krems Fagområde: Visuell kunst, Internasjonalisering/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008, HiNe.

Pauliina Heiskanen m. fl.

Tittel: Bokstavmakeri Fagområde: Visuell kunst, Tverrfaglige prosjekter, Norsk/kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag og worskhop under Forskningsdagene 2008. HiNe.

Pauliina Heiskanen m. fl.

Tittel: Hvordan igangsette og gjennomføre land art arbeid for ulike alderstrinn? Fagområde:Visuell kunst, Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i rapport, Side(r): 52 Utgiver: Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag og fakultet for Lærerutdanning Utgivelsessted: Universitetet i Agder, Stavanger. http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/kunstfag/ansatte/ansatte_med_ hjemmesider/soerenstuen

Pauliina Heiskanen m. fl.

Tittel: "Det var deilig å være nøytral, det var deilig å våkne for første gang uten en historie å fortelle" : Om teaterfaglig arbeid med flyktningungdom og norsk ungdom på menneskerettighetsskole i Nesna. Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i mr-magasinet År: 2002 Hefte- /bindnummer: 2 Side(r): 13-17 Internettadresse: http://www.nhc.no/php/files/ documents/Publikasjoner/Rapporter/Aarsrapporter/beret02.pdf ISSN: 1503-0148

Kristin Jørgensen

Tittel: "Jeg er en annen": En liten rapport fra et flerkulturelt arbeid under Helsingfors-komiteens menneskerettighetsskole, der teater ble brukt som sosialt virkemiddel. Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i Drama År: 2002 Volumnummer: 39 Hefte- /bindnummer: 4 Side(r): 8-13. ISSN: 0332-529.

Kristin Jørgensen

Tittel: Drama Nettverk Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremvisning/visningsform: Rapport fra nettverkssamling. Heftenummer: 10 Side(r): 74 Utgiver: Høgskolen i Nesna. Internettadresse: http://www.hinesna.no/ node/573 ISBN: 8275691281 ISSN: 1501-6889

Kristin Jørgensen m. fl.

Tittel: Live rollespill Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremvisning/visningsform: Utviklingsprosjekt om vikingetiden sammen med elever ved Nesna skole.

Kristin Jørgensen

72

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: På merkelig vis, på sparket, og smått på trynet - om taushet, læring og improvisasjon Fagområde: Musikk, kulturkunnskap og improvisasjon. Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i fagbok: Improvisasjon : kunsten å sette seg selv på spill, 2006, s. 45-69, N.W.Damm & sønn, Oslo. ISSN: 8204128649

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: Poducing global culture Fagområde: Musikk, kulturkunnskap og improvisasjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseforedrag på Internasjonal Konferanse i Trondheim: Navigating globalization: Stability, fluidity and friction.

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: Fra anelse til antagelse Fagområde: Musikk, kulturkunnskap og improvisasjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel publisert i Anthropology and ontology: Trondheim occasional papers in social anthropology, 2005, hefte 11, s. 144-168, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

Svein-Halvard Jørgensen

Tittel: Write an Opera Fagområde: Musikk/Drama/Pedagogikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Musikkteaterforestilling sammen med 3. og 4. klasse ved Ura skole i Sandnessjøen.

Tordis Landvik m. fl.

Tittel: Drama som metode i matematikkopplæringa på småskoletrinnet Fagområde: Scenekunst, Drama/matematikk Årstall/Varighet: 2005 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Utvikling av dramaleker knyttet til mattematikkopplæringen sammen med studenter ved HiNe.

Tordis Landvik m. fl.

Tittel: Forteller sin egen historie fra scenen Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel/intervju med Tordis Landvik som var instruktør for teaterstykket "Vattufall". Stykket ble satt opp av Sydsamisk Teater, ÅST, i Tärna i Sverige, i Helgeland Arbeiderblad.

Tordis Landvik

Tittel: Teater i små samfunn Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform : Konferanseinnlegg ved ”Å forske på eget felt - å forske på egen praksis”, Nasjonal nettverkskonferanse, Nesna.

Tordis Landvik

Tittel: Community theatre: What it is and what kind of challenges do we have, working with theatre in small communities Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Paper presentert ved IDEA 2004, Konferanse i Ottawa, Canada.

Tordis Landvik

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

73


Tittel: Drama Nettverk: Rapport fra samling på Nesna 20. - 23.oktober 2004 Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Rapport fra nettverkssamling, HiNe.

Tordis Landvik m. fl.

Tittel: Hvilke faglige og didaktiske kvaliteter stiller Write an Opera-metodikken til læreren som kunnskapsformidler og veileder i et Write an Opera-prosjekt? Fagområde: Scenekunst, Fagdidaktikk, Musikk, Tverrfaglige prosjekter, Drama, Pedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag i Fagdidaktisk forum, HiNe.

Tordis Landvik

Tittel: Hvilke faglige og didaktiske kvaliteter stiller Write an Opera-metodikken til læreren som kunnskapsformidler og veileder i et Write an Opera-prosjekt? Fagområde: Scenekunst, Musikk, Fagdidaktikk, Tverrfaglige prosjekter, Drama, Pedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg ved ”Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, 1. nordiske fagdidaktiske konferanse”, Oslo http://www.lu.hio.no/nordisk-fagdidaktikk/

Tordis Landvik

Tittel: Write an Opera - a method of learning democracy through an aesthetic practice Fagområde: Scenekunst, Musikk, Fagdidaktikk, Tverrfaglige prosjekter, Drama, Pedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved ”6th IDEA World Congress 2007”, Hong Kong, Kina.

Tordis Landvik

Tittel: Når er sirkelen sluttet? Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008, HiNe.

Tordis Landvik

Tittel: Sørsamisk grunnskoleprosjekt, Bleikvassli Fagområde. Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005-11-02 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Gjesteforelesning, Bleikvassli skole.

Ove Larsen

Tittel: Om samisk musikk Fagområde. Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005-09-30 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag i Hattfjelldal, Forskningsdagene 2005.

Ove Larsen

74

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Fornying av samiske musikktradisjoner Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2004-09-24 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag i Hattfjelldal, Forskningsdagene 2004.

Ove Larsen

Tittel: Seminar for musikkskolene på Helgeland Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005-02-18 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Seminar i Mosjøen.

Ove Larsen

Tittel: Sørsamisk musikkultur - aktuell uttrykksform eller historisk levning Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: Hattfjelldal: 2004-01-22 - 2004-01-23 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på Konferanse: Utdanning og forskning innenfor samiske miljø på Helgeland og Västerbotten.

Ove Larsen

Tittel: Radiointervju om tidsskriftartikkel om Igor Kill Fagområdet: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2003-08-13 Publisering/fremstilling/visningsform: Deltagelse i radioprogram, NRK: Musikk under polarhimmelen.

Ove Larsen

Tittel: Folkemusikk i nye innpakninger Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2003-01-30 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Gjesteforelesning: For alle elever og lærere ved musikklinja, i forbindelse med ei samtidsmusikkuke ved Mosjøen videregående skole.

Ove Larsen

Tittel: Gehørtradert musikk som forskningsfelt Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2002-09-23 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag. Forskningsdagene 2002, Høgskolen i Nesna.

Ove Larsen, Tor Dybo

Tittel: Tradisjon og fornying i folkemusikalske uttrykksformer. Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2001-09-24 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag: Forskningsdagene 2001, Høgskolen i Nesna.

Ove Larsen, Tor Dybo

Tittel: Samisk barktaking: Kulturspor etter tidligere tiders ressursutnyttelse Fagområde/tema: Visuell kunst, Samisk kulturhistorie Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Kompendium og informasjonsbrosjyre http://www.skogoglandskap.no/filearchive/brosjyre_2_08_samisk_barktaking.pdf

Jostein Lorås

Tittel: Kulturspor i trær Fagområde/tema: Visuell kunst Samisk kulturhistorie Årstall/Varighet: 2007-09-28 Publisering: Populærvitenskapelig foredrag, Hattfjelldal.

Jostein Lorås

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

75


Tittel: Lek, drama og teater i skolen Fagområde: Scenekunst, Drama, fagdidaktikk Årstall/Varighet: 2000 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Lærebok for lærestudenter.

Anne Meek

Tittel: Helt på viddene: Om dramatiseringen av Ole E. Rølvaags forfatterskap Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag Forskningsdagene 2002. HiNe.

Anne Meek

Tittel: Arts based 4 year programme in teacher education: A better approach to teaching the aesthetics? Fagområde: Fagdidaktikk, Aesthetic education Årstall/Varighet: 2002 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg, Isme 2002, 25th biennial conference in music education and music festival, Bergen.

Anne Meek m. fl.

Tittel: Performance - vel verdt et forsøk Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel publisert i Drama : nordisk dramapedagogisk tidsskrift År: 2004 Hefte- /bindnummer: 3 Side(r): 17-19 ISSN: 0332-5296

Anne Meek

Tittel: Rølvaag i vår tid Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i Helgelands Blad, 2004-12-23.

Anne Meek

Tittel: Lager teater av berømte romaner Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i Helgelands Blad Dato: 2004-12-23 Internettadresse: http://www.hblad.no/nyheter/article11119.ece.

Anne Meek

Tittel: Drama og teater som prosjektarbeid i skolen Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag på seminar/Masterclass over 4 timer ved Barne- og Ungdomsteaterfestivalen 2004, Romerike folkehøgskole.

Anne Meek

Tittel: Ved paradisets port: Om Ole E. Rølvaags flerkulturelle paradis Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2004, HiNe.

Anne Meek

Tittel: Drama Nettverk: Rapport fra samling på Nesna 20. - 23.oktober 2004 Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Rapport, Heftenummer: 10 Side(r): 74, Høgskolen i Nesna. http://www.hinesna.no/node/573 ISBN: 8275691281 ISSN: 1501-6889

Anne Meek m. fl.

76

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Dramafaget i endring - teaterundervisning på Høgskolen i Nesna Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved BUSTivalen, Ullensaker.

Anne Meek m. fl.

Tittel: Ibsen in a Nutshell Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2006, HiNe.

Anne Meek

Tittel: Det flerkulturelle paradis Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg, ved ”Det flerkulturelle paradis”, Mo i Rana.

Anne Meek

Tittel: Petter Dass i klasserommet - utprøving av metodiske opplegg og ulike undervisningsdramaturgier; Petter Dass' alderdom - med simultan dramaturgi Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg, foredrag ved ”Petter Dass - liv, samtid og diktning - kurs for lærere som deltar i prosjektet "Petter Dass i klasserommet", Sandnessjøen.

Anne Meek

Tittel: En natt i februar - litteratur, teater og etikk. Vi utforsker en litterær tekst gjennom elevaktive arbeidsformer Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg ved ”Til 20 i stil - en Helgelandskonferanse om læringsstiler, læringsstrategier og metodefrihet”. HiNe.

Anne Meek

Tittel: Internasjonalt semester - Performing Multiculturalism: Foredrag under Forskningsdagene 2008 Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008, HiNe.

Anne Meek

Tittel: Om natten når alt er vakkert - mellom kunst og vitenskap Fagområde: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2008, HiNe.

Anne Meek

Tittel: The Power of Art Fagområde: Fagdidaktikk, Estetikk, samfunnsfag, filosofi Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Konferanseinnlegg ved “ETEN 16: the proceedings of the 16th Annual Conference of the European Teacher Education Network År: 2006 Side(r): 33-37 Utgiver: ETEN, University of Greenwich Utgivelsessted: London, England.

Even Næss

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

77


Tittel: Noe for Enhver: Foredrag under Forskningsdagene 2008 Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Populærvitenskapelig foredrag, Høgskolen i Nesna, studiested Mo i Rana http://www.hinesna.no/node/1754

Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: IKT-baserte musikkaktiviteter i lærerutdanningen og grunnskolen Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap og informasjons- og kommunikasjonsteknologi Årstall/Varighet: 2003 - 2004 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Innlegg

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Folkemedisin: Revitalisering av folkemusikk fra Helgeland: Foredrag under Forskningsdagene 2008 Høgskolen i Nesna, studiested Mo i Rana Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2008-09-23 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Foredrag http://www.hinesna.no/node/1754

Snorre Magnus Sivertsen, Ove Larsen og Bodvar Drotninghaug Moe

Tittel: Småstu-musikk for storkarsfolk: Om innsamling og formidling av lokale musikktradisjoner Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005-09-28 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Forskningsdagene 2005.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Huskonsert Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: 2005-05-11 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Huskonsert sammen med studentene på grunnfag Musikkvitenskap.

Snorre Magnus Sivertsen

Tittel: Drama a useful activity in learning models in science? : An example of using drama to learn basic electricity Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag, Drama Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/visningsform: Foredrag, Seminar ved Melbourne Universtity og Monash University, Melbourne og Monash, Australia.

Johannes Tveita

Tittel: Naturfag + drama + IKT = sant!: Nye måtar å læra naturfag på og kanskje få fleire interessert i faget? Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Digitale uttrykk, Naturfag/Drama/IKT Årstall/Varighet: 2004 Publisering/Fremstilling/visningsform: Foredrag ved Forskningsdagene 2004, HiNe.

Johannes Tveita

Tittel: Leker med dokker Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering/Fremstilling/visningsform: Artikkel i Rana Blad, helgebilag.

Johannes Tveita

Tittel: Naturfag med tekst og drama Fagområde: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Naturfag, Drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/visningsform: Artikkel i Utdanning Dato: 2007-08-31 Hefte- /bindnummer: 15 Side(r): 2.

Johannes Tveita

78

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Kreativ musikk: Eller dette er også musikk Fagområde: Musikk, Musikkvitenskap Årstall/Varighet: Nesna 2003-09-22 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Populærvitenskapelig foredrag.

Trine Lise Vollen, Pål Fagerheim

Tittel: Vi skriver revy! Fagområde: Litteratur, Norsk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Artikkel i Norsklæreren År: 2003 Hefte- /bindnummer: 1 Side(r): 55-58 ISSN: 0332-7264

Anne Lise Wie

Tittel: Tale, lese og skrive på estetisk grunn - begynneropplæring for den praktisk-estetiske faglærerutdanninga Fagområde: Litteratur, Visuell kunst, tverrfaglige prosjekter, Norsk, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2007 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Kapittel i rapport, Lese og skrive og regne er gøy... : arbeid med begynneropplæring i lærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna 2003-2007 Kapittel i: Institusjonsrapport År: 2007 Hefte- /bindnummer: 7 Side(r): 32-39. http://www.hinesna.no/node/542 ISBN: 9788275691604 ISSN: 1501-6889

Anne Lise Wie m. fl.

Tittel: Bokstavmakeri Fagområde: Litteratur, Visuell kunst, Tverrfaglige prosjekter, Norsk, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/Fremstilling/Visningsform: Worskhop under Forskningsdagene 2008, HiNe.

Anne Lise Wie m. fl.

Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Populærmusikalske musikktradisjoner og lokal forankring Fagområde/tema: Musikk Program: Institutt for musikk ved NTNU

Paal Fagerheim

Tittel: Lesefokus Fagområde/tema: Litteratur, Fagdidaktikk, Tverrfaglige prosjekter, GLSM Program: Tildelt FoU-midler til førstelektorsøknad

Anne Lise Wie

Tittel: Entreprenørskap i små samfunn Fagområde/tema: Scenekunst, Tverrfaglige prosjekter, Drama Program: institutt for drama ved NTNU

Anne Meek

Tittel: Making visually controlled drawing processes visible Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Pedagogikk, tegnedidaktikk, kunst og håndverk Program: Pedagogisk institutt ved NTNU

Nina Scott Frisch

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

79


Oppdragsforskning: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Petter Dass i klasserommet: en undersøkelse av kommunikasjonsprosesser og læring i forbindelse med undervisning med utganspunkt i Petter Dass' samtid, liv og diktning Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Oppdragsgiver: Forskningsrådet Årstall/Varighet: 2007/2008 Publisering/fremstilling/visningsform: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satelli te?c=Informasjonstekst&cid=1224698005187&pagename=praksisfou/Hovedsidemal

Tor Helge Allern/ Anne Meek

Tittel: Per og bokmonstrene Fagområde: Musikk Oppdragsgiver: Rikskonsertene Årstall: 2001 - 2002

Gary Hoffman

80

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for Lærerutdanning Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hint.no/index.php/forskning

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000- 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: MusikkisuM i 2006 - Lærerens bok 5, 6 og 7, med tilhørende elevbøker og CD’er. Alle er utgitt på Cappelen. Fagområde/tema: Musikk, Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Læreverk - Cappelen

Kai Lennert Johansen

Tittel: Komponering, Kunnskap & Kreativitet Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, Idesamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Lærebok. Forlag: Musikk i skolen

Kai Lennert Johansen

Tittel: Samspill – I og rundt musikken Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, medvirkning og metodeutvikling Årstall/Varighet: 2007 Publisering: FoU-rapport HiNT – Nord-Trøndelag Fylke

Nils Halse Kanestrøm

Tittel: Musikk som forbyggende virkemiddel blant ungdom Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, Kartlegging av aksjonsretta prosesser i ungdomsmiljøer Årstall/Varighet: 2007 Publisering: FoU-rapport HiNT og Nord-Trøndelag Fylke

Geir Berg-Lennertzen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

81


Tittel: Skrønemaker Piperlort Fagområde/tema: Musikk, 30 sanger for barn Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Bok – Eget forlag

Leiv Ramfjord

Tittel: Kroppen min og rytmen Fagområde/tema: Musikk, Musikkdidaktikk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: Fagblad: R&M forum for rytmisk musikkmetodikk

Anders Dalane

Tittel: Snehvit og Mohammed Fagområde/tema: Scenekunst, Drama/Teater Årstall/Varighet: Høsten 2008/ 8 uker Publisering: Rapport/paper

Jan Viggo Iversen

Tittel: VINNEFORUM Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdidaktikk, Drama, Pedagogikk Årstall/Varighet: mai-desember 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Arbeidsnotat

Roar Tromsdal og Geir Solberg

Tittel: Glass-skatter. Førskolebarns skapende arbeid med glass Fagområde: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Kunst og håndverk, Pedagogikk Årstall/Varighet: 2007 – 2009 Publisering: Artikkel i fagtidsskrift.

Solveig Bendiksen og Anne Lise Sandnes Voll

Tittel: Kullstiftens hemmelighet Fagområde: Visuell kunst, Tverrfaglige prosjekter, Kunst og håndverk, Naturfag Årstall/Varighet: 2005-2006 Publisering: Internt notat

Ulla Suul og Randi Skaugen

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000- 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Peter og Passopp: en opplysningsfilm om astma for barn fra 3 til 6 år Fagområde/tema: Musikk, Komposisjon Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: DVD

Anders Dalane

Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Min og din musikk. Musikk, identitet og praksis blant innvandrerungdom. Fagområde/tema: Musikk, Musikkdidaktikk Program: PhD

Sunniva Hovde

82

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU SVT Program for lærerutdanning Nettsted - FoU for institusjonen: http://www.ntnu.no/musikk/forskning/-/asset_publisher/CqFg/content/forskningved-institutt-for-musikk#21666 http://www.ntnu.no/musikk/publikasjoner http://www.ntnu.no/ikm/forskning http://www.ntnu.no/inl/forskning

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Estetikk og didaktikk Fagområde/tema: Tverrfaglige prosjekter, Fagdidaktikk, Estetikk og didaktikk Årstall/Varighet: november 2002 Publisering: PLU:s skriftserie Nr 16

Wenche Waagen, Ove Kr. Haugaløkken, Torlaug Løkensgard Hoel (red.)

Tittel: Dramaturgi og fremmedspråkundervisning - et pilotprosjekt Fagområde/tema: Scenekunst, tverrfaglige prosjekter, drama, fremmedspråk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: FOU-forum, seminar, artikkelsamling

Geir Karlsen

Tittel: ”Mig Selv" i eit Wergelandsår Fagområde/tema: Scenekunst, Literatur, Tverrfaglige prosjekter, Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2 Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Idéhefte for lærere, artikkelsamling

Torlaug L. Hoel, Dagmar Hæge Hestnes, Hildegunn Otnes, Anna-Lena Østern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

83


Tittel: Den gode skole som dannelsesreise Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008-10-23 Publisering: Erfaringskonferanse

Anna-Lena Østern

Tittel: Estetisk tilnærming til språkfagene Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008 Publisering: I: Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2379-8. s. 9-13

Anna-Lena Østern

Tittel: Pedagogisk teori for estetiske fag - om kunstneriske læringsprosesser og om å undervise på estetisk nivå Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Pedagogikk, Estetikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: I: Dans og didaktikk. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2297-5. s. 19-35

Anna-Lena Østern

Tittel: Musikkpedagogens dilemma. En diskursorientert studie av musikkpedagogers yrkeskompetanse. Fagområde/tema: Musikk, Musikkdidaktikk, Estetiske fags didaktikk. (Musikkpedagog – musiker eller pedagog, spesialist eller generalist, praktiker eller akademiker? Kompetanse og oppgaver i harmoni?) Årstall/Varighet: 2008-2012 Publisering: To avisartikler i 2008 (adresseavisa og utdanningsnytt.no). Fire paper på konferanser 2009 (NNMPF, NERA, FOU i praksis, The future of aesthetics), èn vitenskapelig artikkel i løpet av 2009

Elin Angelo Aalberg

Tittel: Playback theatre and arts education Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Drama og teaterpedagogisk forskning Årstall/Varighet: 2008-04-30 - 2008-05-02 Publisering: geschichte sich begegnen - Jonathan Fox Ehrendoktorseminar

Anna-Lena Østern

Tittel: Playback theatre as art form and as research tool

Anna-Lena Østern

Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Årstall/Varighet: 2008-03-27 - 2008-03-30 Publisering: 6th Athens International Theatre/drama & education conference Tittel: Lesing og skriving for det 21. århundredes barn Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008-12-02 Publisering: Seminar om utviklingsarbeid

84

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

Anna-Lena Østern


Tittel: Playbackteaterworkshop Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Årstall/Varighet: 2008-10-18 - 2008-10-19 Publisering: Gjesteforelesning og workshop estetiske faggruppe

Anna-Lena Østern

Tittel: Rytme og fremføring av poesi Fagområde/tema: Litteratur, Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008 Publisering: I: Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2379-8. s. 67-71

Anna-Lena Østern

Tittel: Språk och meningsskapande. Språkets magiska maskin - om konstnärliga läroprocesser i språk och litteratur Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008-11-13 Publisering:

Anna-Lena Østern

Tittel: Berättelser om berättelser - livberättelsen som pedagogisk metod Fagområde/tema: Scenekunst, Litteratur, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008 Publisering: I: Svenskans beskrivning 29 - Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa: Svensk-Österbottniska samfundet r.f. 2008 ISBN 978-951-98972-3-3. s. 326-334

Anna-Lena Østern, Christian Ahlbom

Tittel: Vad innebär det att undervisa på estetisk nivå? Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: I: Samtid & Framtid, Pedagogisk forskning vid ÅA 2008, Jubileumsrapport 90 år. Åbo Akademis Förlag 2008 ISBN 978-952-12-2213-9. s. 119-129

Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio

Tittel: Berättelser om levande ögonblick - stöd för professionskunskap under utveckling Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Handledning i pedagogiskt arbete. Studentlitteratur 2007

Anna-Lena Østern

ISBN 978-951-39-2796-7. s. 417-432 Tittel: Dramaturgisk tenkning i profesjonsveiledning av prester. Presteutdanning i dag og i morgen Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007-10-19 - 2008-08-20 Publisering:

Anna-Lena Østern

Tittel: Forskningsprojektet Barn, språk och kommunikation Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Barnets möte med skolan. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2007 ISBN 952-12-1381-7. s. 256-270

Anna-Lena Østern

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

85


Tittel: Morgondagens svensklärare handledare för interkulturella möten Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Modersmålsläraren igår, idag, imorgon. SMLF 1957-2007. Vasa, Finland: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2007 ISBN 952-12-1381-7

Anna-Lena Østern

Tittel: Narrativa metoder i analys av performativa texter Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21961. s. 119-132

Anna-Lena Østern

Tittel: The future of arts education - a European perspective Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Årstall/Varighet: Publisering: JACE 2007; Volum 1.(1) s. 222-248

Anna-Lena Østern

Tittel: Ungas berättande genom drama Fagområde/tema: Scenekunst, Litteratur, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Minnen, myter, mening. Om berättandets olika former i undervisningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen 2007 ISBN 978-952-13-3212-8. s. 37-55

Anna-Lena Østern

Tittel: Berättelser om berättelser - livberättelsen som pedagogisk metod Fagområde/tema: Scenekunst, Litteratur, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007-05-04 - 2007-05-05 Publisering: Svenskans beskrivning 29 med temat Språken i språket

Anna-Lena Østern, Christian Ahlbom

Tittel: Läsning och skrivning i det 21. århundradet Fagområde/tema: Scenekunst, Litteratur, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007-11-22 - 2007-11-23 Publisering: Nationella pedagogiska vetenskapsdagar

Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio

Tittel: Barns bilder och tankar om mötet med skolan Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I: Barnets möte med skolan. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2007 ISBN 952-12-1381-7. s. 67-80

Anna-Lena Østern, Åsa Stolpe

Tittel: Emerging Research as a Basis for Developing a Poetics of Drama Education Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Education. Special research Edition of the nj Drama Australia Journal. NJ (Drama Australia journal) 2006; Volum 30.(2) Suppl. utkom 2007 s. 9-26

Anna-Lena Østern

Tittel: Om å utvikle kvalitet i ledelse gjennom dramaturgisk tenkning

Anna-Lena Østern

Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdiaktikk, Tverrfaglige prosjekter Årstall/Varighet: 2008-03-06 - 2008-03-07 Publisering: Forelesning, skoleledelseskonferanse

86

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Teater Momentum Fagområde/tema: community teater Årstall/Varighet: 2007- d.d. Publisering/fremstilling/visningsform: Playbackforestillinger for lærere, lærerstudenter, elever.

Anna-Lena Østern

To publiserte forskningsartikler 2008: Die bedeutungsschaffende Dimension körperlicher Transformationen am Beispiel des Playback Theaters.. I: Körperlichkeit in der Schule. Aktuelle Körperdiskurse und ihre Empirie, Band 1. Athena Verlag 2008 ISBN 978-3-89896-340-4. s. 127-150 NTNU Playback theatre as art form - from the point of view of arts education. I: Wo geschichten sich begegnen - Gathering voices. Kassel University Press GmbH 2008 ISBN 978-3-89958-468-4. s. 80-99 NTNU Playbackteater som forskningsverktøy. Norsk dramalærerutdannings nettverkskonferanse i Praha; 2007-11-06 - 2007-11-10 NTNU

Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Språkets magiske maskin Fagområde/tema: Litteratur, Scenekunst, Tverrfagligeprosjekter, Fagdidaktikk, Litteraturpedagogikk for de yngste barna Årstall/Varighet: 2009 Publisering/fremstilling/visningsform: 6 dager videreutdanning av allmennlærere og morsmålslærere i Trondheim

Anna-Lena Østern

Tittel: Kunstdidaktisk forum ved NTNU Et kunstdidaktisk utviklingsforum som samler ca 20 kunstdidaktisk orienterte lærerutdannere fra NTNU og Midtnorsk lærerutdanningsnettverk. Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Tverrfaglige prosjekter, Visuell kunst, Litteratur, Musikk, Digitale uttrykk, Kunstdidaktikk Årstall/Varighet: Start høsten 2007 – d.d. Publisering/fremstilling/visningsform: Seminarier og presentasjoner. Skriving av artikler.

Anna-Lena Østern, Geir Karlsen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

87


Tittel: Master i estetiske fags didaktikk Planlagt studium ved NTNU, PLU; Planleggingsgruppe med deltakere fra DMMH, HINT og PLU, NTNU Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Tverrfaglige prosjekter, Visuell kunst, Litteratur, Musikk, Digitale uttrykk,, Kunstdidaktikk estetikk, didaktikk, master Årstall/Varighet: Planlagt 2008, start høsten 2009

Anna-Lena Østern

Tittel: ”Heimdalsprosjektet” Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Scenekunst, Litteratur, innenfor Vitensformer i estetisk praksis med underprosjektet lesning og skriving for det 21.århundredes barn Årstall/Varighet: 2008-2012

Anna-Lena Østern

Stipendiater (PhD/ førstelektor): http://www.ntnu.no/ikm/phd Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Fagområde/tema: Program:

Elin Angelo Aalberg

Tittel: Fagområde/tema: Program:

Elin Thoresen (NLA)

Tittel: Fagområde/tema: Program:

Barbro Rønning (fra hf NTNU)

88

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Volda Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hivolda.no/index.php?&ID=9218

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Hvordan arbeider vi med tredimensjonal form ved høgskolen? København dag- og aften seminarum Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2008-11-06 Publisering:

Vasset, Thorstein

Tittel: Griegjubileet. Skarbøvik ungdomsskole 40 år: kunnskap - samarbeid - trivsel. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: Publisering: Ålesund: 2008. (s.45-52).

Vasset, Thorstein

Tittel: Frå vatn til kraft: eit samarbeidsprosjekt mellom høgskule og praksisskule Fagområde/tema: Visuell kunst, Tverrfaglig prosjekt, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2007. 25 s. Publisering: HiVolda

Vasset, Thorstein

Tittel: Kunst og handverk i Kunnskapsløftet Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: DesignDialog: kunnskapsløftet og visuell kompetanse. Oslo: 2006. s. 13-20.

Brænne, Karen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

89


Tittel: Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06 : å utfordre den praktiske fagkunna. I: Forske på Yksnøya - går det an? Utfordringar i praktisk-estetiske fag Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Yksnøya-seminaret 2006. Seminarrapport. s. 24-31

Brænne, Karen

Tittel: Vasset har ordet. Fagområde/tema: Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Tidsskrift for kunst og design. (4): 8-9. 2006.

Vasset, Thorstein

Tittel: På tvers ... : eit samarbeidsprosjekt mellom høgskule og praksisskule. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: Publisering: Høgskulen i Volda, 2006. 31 s.

Vasset, Thorstein

Tittel: Kunst- og designdidaktikk i eit ideologisk læreplanperspektiv: eit moderne opphav og konsekvensar for fagdidaktisk praksis Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: HiO-rapport. DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer, 33. s. 17-25. Oslo

Brænne, Karen

Tittel: Kunst- og designdidaktikk Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: Publisering: Estetisk Forum, Oslo

Brænne, Karen

Tittel: Tradisjon og fornying: nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: Publisering: Høgskulen i Volda, 2005.

Vasset, Thorstein

Tittel: IKT i kunst- og handverkfaget: erfaringar frå ulike kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med praksisfeltet Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2004 Publisering: I: Spor av endring: sluttrapport fra Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling (PLUTO) ved Høgskulen i Volda / (red.) Roy Asle Andreassen. Arbeidsrapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda, 171. s. 131-153. Volda.

Midtlid, Sissel

Tittel: Dybderapportering fra kunst og handverk: "Saman er vi sterke". Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2004 Publisering: I: Spor av endring: sluttrapport fra Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling (PLUTO) ved Høgskulen i Volda / (red.) Roy Asle Andreassen. Arbeidsrapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda, 171. s. 85-110. Volda

Vasset, Thorstein

90

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Trebearbeidingsverktøy. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: Volda: Høgskulen i Volda, avd. for lærarutdanning, 2001. 40 s.

Vasset, Thorstein

Tittel: Norske treslag: kompendium for kunst og handverk i allmennlærarutdanninga. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Volda: Høgskulen i Volda, avdeling for lærarutdanning, 2000. 41 s.

Vasset, Thorstein

Tittel: Frå plan til praksis - L-97- kunst & handverk * Føringar * struktur og innhald. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Volda: HVO, avdeling lærarutdanning, 52 s.

Ølnes, Britt Loven

Tittel: Frå plan til praksis - Del II - Kunst og kulturformidling * fagleg didaktisk grunnlagstenking. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Volda: HVO, avdeling lærarutdanning, 27 s.

Ølnes, Britt Loven

Tittel: Fra tekst til teater Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2008 Publisering/: Høgskulen i Volda, 33 s.

Meisingset, Sigrun

Tittel: Den usynlige eleven: en oppgave om elevenes rett til medvirkning i kulturskolens drama/teaterundervisning Fagområde/tema: Scenekunst, Drama, teater Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 133 [27] s.

Bech, Vibeke Preus

Tittel: Kunstkunnskap og formidling Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Nr 4-2007 - 44.årgang

Meisingset, Sigrun

Tittel: Ei uro har kome over meg: kunstnariske "forstyrrelser" på Yksnøy. I: Forske på Yksnøya - går det an? : utfordringar i praktisk-estetiske fag Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Yksnøya-seminaret, Seminarrapport. s. 32-48.

Midtlid, Sissel

Tittel: The fundament or the fog? : research paradigms I am influenced of Fagområde/tema: Scenekunst

Ulvund, Marit

Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Volda: Høgskulen i Volda, 2007. 14 s.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

91


Tittel: RIVERS MEET, Solstad Quartet w/Marit Ulvund Recital Fagområde/tema: Scenekunst Årstall/Varighet: Brisbane 7th of June 2007. Publisering:

Ulvund, Marit

Tittel: Lek med Et Dukkehjem. Norsklæreren Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Tidsskrift for språk og litteratur. 30, (3): 58-62.

Meisingset, Sigrun

Tittel: Kroppen i rommet Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. 43, (1): 26-32.

Ulvund, Marit

Tittel: Et rom for seg selv - til å skrive Fagområde/tema: Scenekunst, Litteratur, Drama Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Høgskulen i Volda, 12 s.

Ulvund, Marit

Tittel: Mauricio, Stanislavskij og Grotowskij - en sammenligning: teaterinstruktør Mauricio Paroni i Volda Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. (1): 39-42.

Ulvund, Marit

Tittel: Skuespillerens undertest: forholdet mellom tanke, kropp og følelser Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Høgskulen i Volda, 30 s

Ulvund, Marit

Tittel: Fortellersete: med en forskningsdesign inspirert av aksjonsforskning, praktikerens refleksjon og casestudy Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Høgskulen i Volda, 23 s.

Ulvund, Marit

Tittel: Hva gjør vi med H.C. Andersen? Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. (4): 5-7.

Ulvund, Marit

Tittel: Estetikk sett fra mange kanter Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Høgskulen i Volda, 53 s.

Vinding, Prikken

Tittel: Drama: for lærere som gjerne vil, men tror de ikkje kan Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2004 Publisering: Høgskulen i Volda, 25 s

Vinding, Prikken

92

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Tor-Helge Allerns doktordisputas Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2003 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (4): 38-41.

Ulvund, Marit

Tittel: "The Italian Way" - Skuespillertrening slik Mauricio Paroni underviser den. Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2003 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. (4): 8-13.

Ulvund, Marit

Tittel: Drama: ideer til bruk av drama i Grunnskolen i henhol til L-97. Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2003 Publisering: Høgskulen i Volda, 29 s.

Vinding, Prikken

Tittel: Spill og metafiksjon: en lek med mange betydninger. Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2002 Publisering: Høgskulen i Volda, 17 s.

Meisingset, Sigrun

Tittel: Fortellersete Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2002 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. (1): 8-15

Ulvund, Marit

Tittel: Ekkoteater Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2002 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. 39, (2): 19-22.

Ulvund, Marit

Tittel: Fortellersete - hva skjer nå? Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2002 Publisering: Nordisk dramapedagogisk tidskrift. 39, (3): 26-29.

Ulvund, Marit

Tittel: Estetisk iscenesettelse: estetisk teori i drama/teater-praksis. Bevisstgjøring om hvorfor og hvordan vi legger opp vår undervisning og opplæring med tanke på barns utvikling og dannelse Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/ varighet: 2000. Publisering: Volda: Høgskulen i Volda, 48 s.

Meisingset, Sigrun

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

93


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000- 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Yggdrasil. Juleutstilling ved Volda Kunstlag Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og handverk Årstall/Varighet: 2006-12-01 Publisering: Juleutstilling i Volda

Brænne, Karen

Tittel: Eit Julekvad (helaftens teaterforestilling) Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2007-12-09 - 2007-12-12. Publisering: Høyskolen i Volda [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Dramaseksjonen, Høyskolen i Volda, Teatersalen

Ulvund, Marit (regissør)

Tittel: "Man behøver ikke barn i en sådan stund". Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2006-12-06 - 2006-12-07. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater] Høgskulen i Volda, dramaseksjonen, Volda

Meisingset, Sigrun

Tittel: Aristokattene - og bakgårdskattene i Paris Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2003-03-17 - 2003-03-19. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Dramaseksjonen, Høgskulen i Volda, Teatersalen, Høgskulen i Volda

Ulvund, Marit

Tittel: Skapinga - forteljing frå Kalevala. Med tonefylgje gruppa Quest. Fagområde/tema: Drama Årstall/Varighet: 2003-10-20 - 2003-10-20. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Fylkestinget, Møre og Romsdal, Union Hotel, Geiranger,

Ulvund, Marit

Tittel: Ingen fred i grava og andre nifse spøkelseshistorier: Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/Varighet: 2003-11-02 - 2003-11-02. Publisering/fremstilling/visningsform: Opplesing. [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ivar Aasen-tunet, Ørsta

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Landet i eventyret Fagområde/tema: Scenekunst Drama Årstall/Varighet: 2003-08-01 - 2003-08-02 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Duun-stemnet, Jøa

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Marie du bedåre - ein framførande diktarbiografi. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama

Vannebo, Ragnhild

Årstall/Varighet: 06-25 - 2003-06-27. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Dei nynorske festspela, Ivar Aasen-tunet, Ørsta

94

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Kalevala ? eventyr frå Elias - Forteljarteaterframsyning Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/ varighet: 2002-06-20 - 2002-06-21 Publisering:[Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Eit tingingsverk fra Dei Nynorske Festspela til 10 årskjubileet. Høgskulen i Volda, i regi av Åsentunet,

Ulvund, Marit

Tittel: Som du vil? av William Shakespeare Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/ varighet: 2002-04-04 - 2002-04-12. Publisering: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Teatersalen, Høyskolen i Volda

Ulvund, Marit

Tittel: Landet i eventyre. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002-03-01 - 2002-03-19 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Nord-Trøndelag Teater, Verdal

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Spelet om Heilag Olav: Stiklestad. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002-07-25 - 2002-07-29 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Stiklestad

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Kvite fulgar flyg Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2002-07-28 - 2002-07-28. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad kyrkje

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Blå hestar og bruer i norsk kulturpolitikk. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-01-18 - 2001-01-20. Publisering/fremstilling/visningsform: Kulturtorget 2001 i Møre og Romsdal, Parken Kulturhus, Ålesund

Meisingset, Sigrun

Tittel: Blåmann, Blåmann. Fortellerteater for barn. Fagområde/tema: Scenekunst Årstall/Varighet: 2001-09-30 - 2001-09-30. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ivar Aasen tunet i samarbeid med Det Norske Samlaget, Ivar Aasen tunet, Hovdebygda

Meisingset, Sigrun

Tittel: Medea : Teaterforestilling bygd på tekster av Evripides, Müller, Osten og Fosse Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-03-09 - 2001-03-10. Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater. Drama II, ved Høgskulen i Volda, Volda vidaregåande skule

Meisingset, Sigrun

Tittel: Silken og buret: Fem stykk Ibsen klipt, limt og spilt. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-03-21 - 2001-03-22 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Drama-1 : teaterproduksjon ved Høyskulen i Volda

Ulvund, Marit

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

95


Tittel: Oterspor. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-10-26 - 2001-10-27. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda, Volda/Ørsta

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Spelet om Heilag Olav: Stiklestad Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-07-25 - 2001-0729. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Haugtussa Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-10-01 - 2001-10-01. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Diverse, Høgskulen i Volda

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Medmenneske / Olav Duun. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-04-20 - 2001-04-22. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Institutt for sosialfag ved HVO i samarbeid med Aasentunet

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Oterspor: eit elevspel om natur og miljø. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-01-23 - 2001-01-28. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Mork skule og Høgskulen i Volda, Aasen-tunet, Ørsta

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Ømhetens tre: kammerversjon. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2001-03-15 - 2001-03-17. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Åsnes videregående skole, Flisa

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Strikket - en akt for tre kvinner og et publikum Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 16.3 og 28.3, Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Teateruka i Volda

Meisingset, Sigrun

Tittel: Knøttet: En barneteaterforestilling Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 14.2 og 15.2 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Teateruke i Volda

Meisingset, Sigrun

96

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Å for ein strålande dag! Eit syngjespel Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 13.3 og 15.3 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Teaterveka i Volda

Meisingset, Sigrun

Tittel: "Først var bevegelsen" - en musikk-teaterframføring rettet mot 1.-7.klasse i grunnskolen. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: Turneer i regi av Rikskonsertene. [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Rikskonsertene/HVO, Ålesund/ Sunnmøre ytre mars/ april, Molde og Vestnes september/oktober

Ulvund, Marit; Solstad, Stein Helge; Salhus, Øystein

Tittel: "Advenstbarnetime" - i Åsentunet Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2. desember 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Volda

Ulvund, Marit

Tittel: "Orkesteret"- suppeteater med en Drama-1 studentgruppe. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 12. og 14.mars 2000, Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Framføring Volda

Ulvund, Marit

Tittel: Dramaproduksjon: "Matilda" - kafebarneteaterforestilling basert på Roald Dahls barnebok - med en Drama-1 studentgruppe. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 10&11/3, 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Volda

Ulvund, Marit

Tittel: Ømhetens tre: eit oratorium / musikk: Magnar Åm; tekster: utvalde dikt av Gunvor Hofmo, sekvensar frå den latinske messa ; måleri: Marit Aabel ; tekstutval/resitasjon Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 1.1.2000, Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Volda kyrkje

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Over open avgrunn: eit Tarjei Vesaas-program Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2000-10-22 - 2000-10-22. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Aasentunet, Ørsta

Vannebo, Ragnhild

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

97


Tittel: Spora utan ende. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2000-04-12 - 2000-04-12 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Dramaskolen, Volda

Vannebo, Ragnhild

Tittel: Lyrisk potpurri Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall/Varighet: 2000-06-20 - 2000-06-20. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Nynorsk Kultursentrum, Aasentunet, Ørsta

Vannebo, Ragnhild

Tittel: SONaR. Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008. Publisering/fremstilling/visningsform:

Åm, Magnar

Tittel: God's I's - arias of innocence and growth. Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008-03-01. Publisering/fremstilling/visningsform:

Åm, Magnar

Tittel: Haydns symfoni no. 94 Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008-10-25. Publisering/fremstilling/visningsform: haustkonsert.

Bergmann, Rune

2008 Tittel: Festkväll Årstall/Varighet: 2008-08-14.

Bergmann, Rune

Tittel: Nasjonal festkonsert Årstall/Varighet: 2008-05-17

Bergmann, Rune

Tittel: Nyttårskonsert Årstall/Varighet: 2008-01-24 - 2008-01-27

Bergmann, Rune

Tittel: Vårturné Årstall/Varighet: 2008-03-27 - 2008-03-30

Bergmann, Rune

Tittel: Brahms: Ein deutsches Requiem Årstall/Varighet: 2008-11-20 - 2008-11-23

Bergmann, Rune

Tittel: Festkonsert Årstall/Varighet: 2008-11-24 - 2008-11-28

Bergmann, Rune

Tittel: Julekonsert i Ørsta kyrkje Årstall/Varighet: 2008-12-22

Dahle, Bård

98

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Kirkemusikk av Duruflé, Brahms og Fauré Årstall/Varighet: 2008-11-22 - 2008-11-23

Dahle, Bård; Vatne, Alf K.; Stern, Tim

Tittel: Erik Satie: Vexations Årstall/Varighet: 2008-04-07 - 2008-04-08

Dahle, Bård

Tittel: Musikk av Antonin Dvorak Årstall/Varighet: 2008-06-19 - 2008-06-19

Dahle, Bård; Eikeset, Sigmund; Tokaji, Krisztina

Tittel: J. Offenbach: "Barcarolle" frå "Hoffmanns eventyr" Årstall/Varighet: 2008-01-26 - 2008-01-27

Engeset, Ragnhild

Tittel: J. Alain: "Trois Mouvements" for fløyte og orgel O.K. Sundlisæter: "Cesifl" for fløyte og orgel Årstall/Varighet: 2008-06-15 - 2008-06-15

Engeset, Ragnhild

Tittel: "Ihr Völker, hört" Konsert for song, blokkfløyte og cembalo. Årstall/Varighet: 2008-05-30 - 2008-05-30

Engeset, Ragnhild

Tittel: J. Haydn: "Die Schöpfung" Årstall/Varighet: 2008-05-03 - 2008-05-04

Engeset, Ragnhild

Tittel: J. Alain: "Trois Mouvements" for fløyte og orgel O.K. Sundlisæter: "Cesifl" for fløyte og orgel. Årstall/Varighet: 2008-06-21 - 2008-06-21

Engeset, Ragnhild

Tittel: Programkurs for speidarar i Ukraina. Speidarprogram i Norge og Ukraina, Kiev, Årstall/Varighet: 2008-01-03 - 2008-01-07

Koppen, Henny

Tittel: Vårsøg Årstall/Varighet: 2008-03-01 - 2008-03-01

Koppen, Henny

Tittel: Stavkyrkjekonsert. Årstall/Varighet: 2008-05-28 - 2008-08-08

Koppen, Henny

Tittel: Å pusle med noter 1. Fagområde/tema: Arabesk/Musikk i Skolen. (1-08): 5 A4 sider. Årstall/Varighet: 2008

Sæther, Vidar

Tittel: Å pusle med noter 2. Fagområde/tema: Arabesk/Musikk i Skolen. (2 - 08): 4 sider. Årstall/Varighet: 2008.

Sæther, Vidar

Tittel: Å lage et samspillsarrangement av en sang. Fagområde/tema: Musikk i Skolen (tidl. Arabesk). (03 - 08): 3,5. Årstall/Varighet: 2008

Sæther, Vidar

Tittel: Senkveldshow i Sunnmørshallen Årstall/Varighet: 2008-04-26 - 2008-04-26

Sæther, Vidar

Tittel: Improvisajon, komposisjon og samspill! Viken Folkehøgskole, Årstall/Varighet: 2008-10-17 - 2008-10-18.

Sæther, Vidar

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

99


Tittel: Moments Notice - skoleforestilling. Årstall/Varighet: 2008-01-07 - 2008-01-25

Sæther, Vidar

Tittel: Moments Notice - skoleforestilling. Årstall/Varighet: 2008-09-01 - 2008-09-12

Sæther, Vidar

Tittel: Moments Notice - skoleforestilling. Årstall/Varighet: 2008-12-01 - 2008-12-08

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-03-07 - 2008-03-07

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-03-08 - 2008-03-08

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-10-09 - 2008-10-09

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-10-10 - 2008-10-10

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-10-11 - 2008-10-11.

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-11-13 - 2008-11-13

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt Årstall/Varighet: 2008-11-14 - 2008-11-14

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-11-15 - 2008-11-15

Sæther, Vidar

Tittel: Funky Butt. Årstall/Varighet: 2008-11-16 - 2008-11-16

Sæther, Vidar

Tittel: Det kimer nå til julefest. Årstall/Varighet: 2008-11-01 - 2008-12-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Brattvåg Janitsjar.

Sæther, Vidar

Tittel: Gehørspill. Årstall/Varighet: 2008-09-04 - 2008-09-04. Publisering/fremstilling/visningsform: Kulturskoledagene 2008, Rica Hell hotell

Sæther, Vidar

100

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


2007 Tittel: Frå skuggane. Årstall/Varighet: Ørsta: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Ivar Aasen-tunet

Åm, Magnar

Tittel: Menneskebarn. Astrid Kvalbein og Gjertrud Pedersen, Årstall/Varighet: 2007

Åm, Magnar

Tittel: God's I's - arias of innocence and growth. Årstall/Varighet: 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Bergen: Bergen Domkantori

Åm, Magnar

Tittel: Motstraum. Nils Økland, Haugesund, og hans kammerorkester Årstall/Varighet: 2007

Åm, Magnar

Tittel: Messias. Årstall/Varighet: 2007-12-01 - 2007-12-02.

Barmen, Leif

Tittel: 100 Years Of Broadway. Årstall/Varighet: 2007-05-08 - 2007-05-09

Barmen, Leif

Tittel: Høgskulens adventskonsert Årstall/Varighet: 2007-12-06 - 2007-12-06

Barmen, Leif

Tittel: Norsk konsert Årstall/Varighet: 2007-07-02 - 2007-07-02

Barmen, Leif

Tittel: Konsert med norsk og internasjonal musikk Årstall/Varighet: . 2007-07-03 - 2007-07-03

Barmen, Leif

Tittel: Nyttårskonsert Årstall/Varighet: 2007-01-07 - 2007-01-07

Barmen, Leif

Tittel: Verdis Requiem Årstall/Varighet: 2007-11-08 - 2007-11-11

Bergmann, Rune

Tittel: J.S. Bachs juleoratorium Årstall/Varighet: 2007-12-14 - 2007-12-16

Bergmann, Rune

Tittel: Julekonsert Årstall/Varighet: 2007-12-06

Bergmann, Rune

Tittel: Nasjonal festkonsert Årstall/Varighet: 2007-05-14 - 2007-05-17

Bergmann, Rune

Tittel: Feiring av Edvard Grieg Årstall/Varighet: 2007-05-07 - 2007-05-12

Bergmann, Rune

Tittel: 60 års jubileumskonsert Årstall/Varighet: 2007-11-01 - 2007-11-04

Bergmann, Rune

Tittel: Grieg internasjonale korkonkurranse Årstall/Varighet: 2007-09-07 - 2007-09-09

Bergmann, Rune

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

101


Tittel: Mussorgskys "Bilder fra en utstilling" og Strauss' hornkonsert. Årstall/Varighet: 2007-09-21 - 2007-09-23

Bergmann, Rune

Tittel: Emergency, Fasten seat Belts. Årstall/Varighet: 2007-06-09

Bergmann, Rune

Tittel: Wienerblut av Strauss. Årstall/Varighet: 2007-04-05 - 2007-04-10

Bergmann, Rune

Tittel: Beethovens 1. symfoni. Årstall/Varighet: 2007-05-01 - 2007-05-06

Bergmann, Rune

Tittel: Når eg ser din himmel. Årstall/Varighet: 2007-08-24 - 2007-08-26

Bergmann, Rune

Tittel: Karlskrona Chamber music festival. Årstall/Varighet: 2007-08-13 - 2007-08-19

Bergmann, Rune

Tittel: Gustav Mahlers 1. symfoni. Årstall/Varighet: 2007-03-16 - 2007-03-18

Bergmann, Rune

Tittel: Paradiset : ein musikal for og med barn. Årstall/Varighet: 2007-04-19 - 2007-04-21 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. 75-års jubileet for Volda kyrkje, Høgskulen i Volda, barneskulane i Volda.

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: M.M. Ulfrstad: Klaverkonsert (1935) - revisjon. Årstall/Varighet: 2007-01-01 - 2007-12-31. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

Dahle, Bård

Tittel: Notelære etter Tibetmetoden - Hefte 1-3. Årstall/Varighet: 2007-01-01 - 2007-12-31 Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Dahle, Bård

Tittel: Solistoppdrag: Mozart: Klaverkonsert C-dur, 2. sats. Årstall/Varighet: 2007-10-27 - 2007-10-28

Dahle, Bård

Tittel: J.S. Bach: "Schlage doch, gewünschte Stunde." Kantate no. 53. Årstall/Varighet: 2007-04-29

Engeset, Ragnhild

Tittel: A.Vivaldi: Gloria, G.P. Pergolesi: Stabat Mater. Årstall/Varighet: 2007-02-10 - 2007-02-11

Engeset, Ragnhild

Tittel: O. Borg: Lærke-kvidder. Årstall/Varighet: 2007-05-17

Engeset, Ragnhild

Tittel: "Ihr Völker, hört" Barokkmusikk for mezzosopran, blokkfløyte og cembalo. Årstall/Varighet: 2007-03-16 - 2007-03-16

Engeset, Ragnhild

Tittel: Julekonsert i Vangen kyrkje. Årstall/Varighet: 2007-12-15

Engeset, Ragnhild

102

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: A. Vivaldi: Konsert for piccolofløyte og orkester, 2.sats Largo. Årstall/Varighet: 2007-11-04

Engeset, Ragnhild

Tittel: Grieg-konsert. Årstall/Varighet: 2007-11-02

Engeset, Ragnhild

Tittel: E. Grieg: Haugtussa op. 67. Årstall/Varighet: 2007-09-01

Engeset, Ragnhild

Tittel: Jegerbruden. Årstall/Varighet: 2007-10-10 - 2007-10-21

Koppen, Henny

Tittel: Lykkens melodi. Årstall/Varighet: 2007-04-28 - 2007-04-28

Koppen, Henny

Tittel: Johannes Brahms: Liebesliederwälzer. Årstall/Varighet: 2007-05-01 - 2007-05-04

Koppen, Henny

Tittel: Stjerna fra øst. Årstall/Varighet: 2007-12-12 - 2007-12-14

Koppen, Henny

Tittel: Vårkonsert med Volda kulturskule. Årstall/Varighet: 2007-04-25

Ose, Nils

Tittel: Opningskonserten for kyrkjejubileet i Volda. Årstall/Varighet: 2007-04-22

Ose, Nils

Tittel: "Å hjelp meg du" : Arne Garborg i tvil og tru. Årstall/Varighet: 2007-03-24 - 2007-03-25

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert 2007. Årstall/Varighet: 2007-01-13 - 2007-01-14

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2007-05-17

Ose, Nils

Tittel: Gustav Mahlers 1. symfoni. Årstall/Varighet: 2007-03-16 - 2007-03-18

Ose, Nils

Tittel: Operagalla. Årstall/Varighet: 2007-03-02 - 2007-03-04

Ose, Nils

2006 Tittel: Slik brukar eg FoU i undervisninga Fagområde/tema: musikk. Årstall/Varighet: 2006-09-27 - 2006-09-27

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: Konsertproduksjon: Anders Hovden. Årstall/Varighet: 2006-04-23.

Engeset, Ragnhild; Aarset, Terje; Dahle, Bård

Tittel: Sommero, Henning: Musikk for blåsekvintett. Årstall/Varighet: 2006-10-30 - 2006-10-30

Engeset, Ragnhild

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

103


Tittel: F. Mendelssohn: Symfoni nr. 2 "Lobgesang". Årstall/Varighet: 2006-11-25 - 2006-11-25

Engeset, Ragnhild

Tittel: W.A. Mozart: Requiem. Årstall/Varighet: 2006-11-04 - 2006-11-05

Engeset, Ragnhild

Tittel: A. Adam: "O, helga natt". Årstall/Varighet: 2006-12-07

Engeset, Ragnhild

Tittel: Lieder-konsert med songar av J. Sibelius, R. Schumann, F. Schubert og R. Vaughan Williams. Årstall/Varighet: 2006-10-12 - 2006-10-12

Engeset, Ragnhild

Tittel: A. Adam: "O, helga natt". Årstall/Varighet: 2006-12-07

Engeset, Ragnhild

Tittel: G. Carissimi: "Jephta" og "Balthasar". Årstall/Varighet: 2006-09-30 - 2006-10-01

Engeset, Ragnhild

Tittel: C. Sinding: Songar op.80, E.Alnæs: Tungalda. Årstall/Varighet: 2006-04-23

Engeset, Ragnhild

Tittel: J. S. Bach: Johannespasjonen. Årstall/Varighet: 2006-04-01 - 2006-04-02

Engeset, Ragnhild

Tittel: Fransk og norsk musikk for fløyte og orgel. Årstall/Varighet: 2006-03-05

Engeset, Ragnhild

Tittel: Konsertproduksjon: H. Sommerro: Magnificat og G. Puccini: Messa di Gloria. Årstall/Varighet: 2006-10-29

Hestholm, Arne; Dahle, Bård

Tittel: Tenor-solist i Puccinis Missa di Gloria. Årstall/Varighet: 2006-10-29

Hestholm, Arne; Dahle, Bård

Tittel: Høgskulens julekonsert. Årstall/Varighet: 2006-12-07

Ose, Nils

Tittel: Adventskonsert. Årstall/Varighet: 2006-12-09 - 2006-12-10

Ose, Nils

Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2006-12-17

Ose, Nils

Tittel: "Eugen Onegin" av P. Tchaikovsky. Årstall/Varighet: 2006-10-18 - 2006-10-29

Ose, Nils

Tittel: Lykkens melodi. Årstall/Varighet: 2006-05-26

Ose, Nils

Tittel: Mi sjel lov Herren. Årstall/Varighet: 2006-03-25 - 2006-03-28

Ose, Nils

Tittel: "Johannespasjonen" av J. S. Bach. Årstall/Varighet: 2006-04-01 - 2006-04-02

Ose, Nils

104

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: "Messa di Gloria" av Puccini. Årstall/Varighet: 2006-10-29

Ose, Nils

Tittel: Laurdagskonsert. Årstall/Varighet: 2006-09-16

Ose, Nils

Tittel: Laurdagskonsert. Årstall/Varighet: 2006-04-29

Ose, Nils

Tittel: Kammerkonsert. Årstall/Varighet: 2006-04-28

Ose, Nils

Tittel: "Rekviem" av Mozart. Årstall/Varighet: 2006-11-04 - 2006-11-05

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2006-05-17

Ose, Nils

Tittel: Familiekonsert. Årstall/Varighet: 2006-03-18 - 2006-03-19

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert 2006. Årstall/Varighet: 2006-01-14 - 2006-01-15

Ose, Nils

2005 Tittel: Musikk i begynnaropplæringa i grunnskulen : studium av musikkfaget i læreplanar og lærarars oppfatningar av mål for musikkfaget: Intensjon, realisering og prioritering. 60. Volda: Høgskulen i Volda, 2005. Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Musikk i begynnaropplæringa i grunnskulen 180 s. ISSN 0805-8083. ISBN 8276612423.

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: Julekonsert med m.a. urframføring/verdenspremiere på Julesang av "Danmarks Grieg", N.W. Gade (1817-90). Årstall/Varighet: 2005-12-18.

Dahle, Bård

Tittel: To fiolinsonater opus 13. Årstall/Varighet: 2005-05-28

Dahle, Bård

Tittel: Etniske messer frå Sør-Amerika og Afrika. Årstall/Varighet: 2005-11-19 - 2005-11-20

Dahle, Bård

Tittel: Ørstakorets favorittar. Årstall/Varighet: 2005-04-23 - 2005-04-24

Dahle, Bård

Tittel: J. Haydn: "Nelsonmesse". Årstall/Varighet: 2005-11-05 - 2005-11-06

Engeset, Ragnhild

Tittel: Kammerkonsert med m.a. songar av Jean Sibelius. Årstall/Varighet: 2005-11-03

Engeset, Ragnhild

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

105


Tittel: A. Vivaldi: Gloria. Årstall/Varighet: 2005-10-30

Engeset, Ragnhild

Tittel: Kammerkonsert med musikk av R. Schumann, J. Brahms og J. Sibelius. Årstall/Varighet: 2005-06-02

Engeset, Ragnhild

Tittel: P.Eben: Ruths song og H. Villa-Lobos: Magnificat - Alleluja. Årstall/Varighet: 2005-06-09 - 2005-06-12

Engeset, Ragnhild

Tittel: P. Eben: Ruths song, H. Villa-Lobos: Magnificat - Alleluja. Årstall/Varighet: 2005-04-24

Engeset, Ragnhild

Tittel: M. Åm: Fagottkonsert einsam/omfamna. Årstall/Varighet: 2005-04-02

Engeset, Ragnhild

Tittel: A. Vivaldi: Stabat Mater for alt og orgel. Årstall/Varighet: 2005-03-26

Engeset, Ragnhild

Tittel: H. Gorécki: "O Domina Nostra" for sopran og orgel. Årstall/Varighet: 2005-09-17

Engeset, Ragnhild

Tittel: Minnekonsert. Årstall/Varighet: 2005-01-15

Koppen, Henny

Tittel: Det gode landet. Årstall/Varighet: 2005-10-29

Ose, Nils

Tittel: Kammerkonsert. Årstall/Varighet: 2005-04-08

Ose, Nils

Tittel: Laurdagskonsert. Årstall/Varighet: 2005-12-17

Ose, Nils

Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2005-12-11

Ose, Nils

Tittel: Høgskulens førjulskonsert. Årstall/Varighet: 2005-12-08

Ose, Nils

Tittel: Adventskonsert. Årstall/Varighet: 2005-12-03 - 2005-12-04

Ose, Nils

Tittel: Sommarlandet. Årstall/Varighet: 2005-11-11 - 2005-12-28

Ose, Nils

Tittel: Nelsonmesse. Årstall/Varighet: 2005-11-05 - 2005-11-06

Ose, Nils

Tittel: Opningskonsert i kyrkjemusikkveka Årstall/Varighet: 2005-10-30

Ose, Nils

Tittel: Rigoletto. Årstall/Varighet: 2005-10-12 - 2005-10-23

Ose, Nils

106

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Gloppen musikkfest 2005. Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2005-05-17

Ose, Nils

Tittel: Vårkonsert. Årstall/Varighet: 2005-04-08

Ose, Nils

Tittel: Eit blikk på musikk. Årstall/Varighet: 2005-03-16

Ose, Nils

Tittel: Musikal-soare. Årstall/Varighet: 2005-03-12 - 2005-03-13

Ose, Nils

Tittel: Operagalla. Årstall/Varighet: 2005-03-04 - 2005-03-06

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert 2005. Årstall/Varighet: 2005-01-15 - 2005-01-16

Ose, Nils

Tittel: Laurdagskonsert. Årstall/Varighet: 2005-02-12

Ose, Nils

2004 Tittel: Merano frå musikalen Chess (B. Andersson & B. Ulvaeus / T. Rice) Arrangement for janitsjarkorps og kor.

Barmen, Leif

Tittel: Kenya Studietur HVO 2004 Lysbildeserie (DVD). I: Studietur til Kenya Lærarane rapporterer. Arbeidsrapport nr. 169 Høgskulen i Volda Møreforsking Volda. 2004. ISSN 0805-6609. ISBN 8276612210. Årstall/Varighet: 2004

Dahle, Bård

Tittel: Studietur til Kenya - musikalske forventninger og erfaringer. I: Studietur til Kenya Lærarane rapporterer. Arbeidsrapport nr. 169 Høgskulen i Volda Møreforsking Volda. s. 63-74. 2004. ISSN 0805-6609. ISBN 8276612210. Årstall/Varighet:2004

Dahle, Bård

Tittel: Kyrkjekonsert. Årstall/Varighet: 2004-01-23 - 2004-01-25.

Dahle, Bård

Tittel: F. Mendelssohn: Elias. Årstall/Varighet: 2004-10-30 - 2004-10-31

Dahle, Bård

Tittel: A. Vivaldi: Stabat Mater for alt, strykarar og orgel Årstall/Varighet: 2004-04-25

Engeset, Ragnhild

Tittel: J.S. Bach: "Komm, du süsse Todesstunde" BMW 161. Årstall/Varighet: 2004-11-04.

Engeset, Ragnhild

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

107


Tittel: F. Mendessohn: Elias. Årstall/Varighet: 2004-10-30 - 2004-10-31

Engeset, Ragnhild

Tittel: C. Saint-Saëns: Oratorio de Noël. Årstall/Varighet: 2004-12-18 - 2004-12-19.

Engeset, Ragnhild

Tittel: Moon over Bourbon Street (Sting), delarrangement for symfoniorkester, kompgruppe og songsolist.

Hamsaas, Helge

Tittel: Smile, (Chaplin) arrangement for symfoniorkester, solofiolin, solo flûgelhorn gitar og piano.

Hamsaas, Helge

Tittel: Eternally (Bjørnov/Adrian, arrangement for symfoniorkester, sopran solo og duett.

Hamsaas, Helge

Tittel: Førjulskonsert i Volda Kyrkje. Årstall/Varighet: 2004-12-09

Hamsaas, Helge

Tittel: Nyttårskonsert 2004. Årstall/Varighet: 2004-01-17 - 2004-01-18

Hamsaas, Helge

Tittel: Førjulskonsert. Årstall/Varighet: 2004-12-09

Koppen, Henny

Tittel: Markuspasjonen. Årstall/Varighet: 2004-04-18

Koppen, Henny

Tittel: Den glade enke. Årstall/Varighet: 2004-10-13 - 2004-10-24

Koppen, Henny

Tittel: Konsert med unge musikarar. Årstall/Varighet: 2004-07-17

Koppen, Henny

Tittel: Norsk folkemusikk. Årstall/Varighet: 2004-04-30 - 2004-06-01

Koppen, Henny

Tittel: Førjulskonsert. Årstall/Varighet: 2004-12-09

Ose, Nils

Tittel: Requiem (John Rutter) Årstall/Varighet: 2004-03-23 - 2004-03-24

Ose, Nils

Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2004-12-19

Ose, Nils

Tittel: Adventskonsert. Årstall/Varighet: 2004-12-04 - 2004-12-05

Ose, Nils

Tittel: Komm, du süsse Todesstunde : kantate nr. 161 (J. S. Bach). Årstall/Varighet: 2004-11-04

Ose, Nils

Tittel: Mozarts Requiem. Årstall/Varighet: 2004-10-10

Ose, Nils

108

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Den glade enke (Franz Lehar). Årstall/Varighet: 2004-10-14 - 2004-10-24

Ose, Nils

Tittel: Vårkonsertar. Årstall/Varighet: 2004-04-17 - 2004-04-18

Ose, Nils

Tittel: Kammerkonsert. Årstall/Varighet: 2004-03-26

Ose, Nils

Tittel: Visst skal våren komme. Årstall/Varighet: 2004-03-12 - 2004-03-14

Ose, Nils

Tittel: Sommarlandet. Årstall/Varighet: 2004-02-08

Ose, Nils

Tittel: Oratoriet Elias (F. Mendelssohn). Årstall/Varighet: 2004-10-30 - 2004-10-31

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert 2004. Årstall/Varighet: 2004-05-17

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert 2004. Årstall/Varighet: 2004-01-17 - 2004-01-18

Ose, Nils

Tittel: Kjensle av vår. Årstall/Varighet: 2004-03-11

Ose, Nils

2003 Tittel: Nyttårskonserten 2003. Årstall/Varighet: 2003-01-05

Barmen, Leif

Tittel: MUSICALSK MØTE. Årstall/Varighet: 2003-03-22 - 2003-03-23

Barmen, Leif

Tittel: FRÅ NAKKEPETTERS TID. Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal & Sunnmøre spelemannslag,

Barmen, Leif

Tittel: Elton John. Årstall/Varighet: 2003-04-12

Barmen, Leif

Tittel: Mysterious Adventure - Amerikansk eksperimentell klavermusikk. Årstall/Varighet: 2003-05-01 - 2003-05-09

Dahle, Bård

Tittel: A Fjord Fricasée : three recitals for tenor og piano. Årstall/Varighet: 2003-08-27 - 2003-09-03

Dahle, Bård

Tittel: M. Savioni: Magnificat for mezzo-sopran og orgel. Årstall/Varighet: 2003-03-23

Engeset, Ragnhild

Tittel: A. Vivaldi: Stabat mater. Årstall/Varighet: 2003-04-18

Engeset, Ragnhild

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

109


Tittel: G. F. Händel: Messias. Årstall/Varighet: 2003-12-06 - 2003-12-07

Engeset, Ragnhild

Tittel: F. Liszt: Cantantibus Organis for altsolist, kor, harmonium og piano. Årstall/Varighet: 2003-11-16

Engeset, Ragnhild

Tittel: Solistkonsert i Bergen Domkirke. Årstall/Varighet: 2003-02-09

Engeset, Ragnhild

Tittel: Haustvariasjonar Årstall/Varighet: 2003-09-27 - 2003-09-28

Hamsaas, Helge

Tittel: Non, Je ne regrette rien.

Hamsaas, Helge

Tittel: L'Hymne a l'Amour.

Hamsaas, Helge

Tittel: Mon Manege a Moi.

Hamsaas, Helge

Tittel: La Vie en Rose

Hamsaas, Helge

Tittel: Bravo pour le Clown.

Hamsaas, Helge

Tittel: L'Accordeoniste.

Hamsaas, Helge

Tittel: Les trois Cloches.

Hamsaas, Helge

Tittel: Et si tu n'existais pas.

Hamsaas, Helge

Tittel: Ca va pas changer le monde.

Hamsaas, Helge

Tittel: Salut.

Hamsaas, Helge

Tittel: For liten og stor. Årstall/Varighet: 2003-03-29 - 2003-03-30

Hamsaas, Helge

Tittel: Ein fransk flørt. Årstall/Varighet: 2003-03-15 - 2003-03-16

Hamsaas, Helge

Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2003-12-14

Ose, Nils

Tittel: Adventskonsert. Årstall/Varighet: 2003-12-04

Ose, Nils

Tittel: Kyrkjekonsert. Årstall/Varighet: 2003-11-21

Ose, Nils

Tittel: Messias. Årstall/Varighet: 2003-12-06 - 2003-12-07

Ose, Nils

Tittel: Tosca. Årstall/Varighet: 2003-10-14 - 2003-10-26

Ose, Nils

Tittel: Haustvariasjonar. Årstall/Varighet: 2003-09-27 - 2003-09-28

Ose, Nils

110

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Brassensemble frå høgskulen og Volda-/Ørstaområdet. Årstall/Varighet: 2003-09-14

Ose, Nils

Tittel: En fransk flørt. Årstall/Varighet: 2003-03-15 - 2003-03-16

Ose, Nils

Tittel: For liten og stor : familiekonsert. Årstall/Varighet: 2003-03-29 - 2003-03-30

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2003-05-17

Ose, Nils

Tittel: Operagalla. Årstall/Varighet: 2003-04-25 - 2003-04-27

Ose, Nils

2002 Tittel: Nyttårskonsert 2002 med Ørsta hornmusikk, band og songsolistar. Musikalsk leiing Årstall/Varighet: 2002-01-01 - 2002-01-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Barmen, Leif

Tittel: På bryggja i Kalvåg. Ørsta hornmusikk. Knutholmen, Kalvåg. Årstall/Varighet: 2002-06-08 - 2002-06-08 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Barmen, Leif

Tittel: Rock'in around the christmas tree. Leif Barmen, Volda. Årstall/Varighet: 2002-11-01 - 2002-11-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Barmen, Leif

Tittel: The water is wide. Leif Barmen. Volda. Årstall/Varighet: 2002-05-24 - 2002-05-24 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Barmen, Leif

Tittel: Vårkonsert i gågata. Ørsta hornmusikk, Gå-gata i Ørsta Årstall/Varighet: 2002-05-25 - 2002-05-25

Barmen, Leif

Tittel: ABBA - med vokalistar, band og orkester frå Bremanger. Årstall/Varighet: Bergen 2. mars 2002. Publisering/fremstilling/visningsform: Video-opptak frå konsert i Grieghallen, [Billedmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: ABBA - med vokalistar, band og orkester frå Bremanger. Musikalsk ansvar og dirigering. Bremanger musikklag. Årstall/Varighet: 2002-03-02 - 2002-03-02 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Grieghallen, Bergen.

Barmen, Leif

Tittel: Songleikar og andre leikeformer for barn i småbarnsalder. NRK Møre og Romsdal. Fagleg intervju ved journalist Synnøve Moltudal. Publisering/fremstilling/visningsform: Opptak er tilgjengeleg hos underteikna.

Bjørlykke, Reidun Åslid

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

111


Tittel: Rammeplan for førskolelærerutdanning. Årstall/Varighet: 2002-06-15 - 2002-11-15 Publisering/fremstilling/visningsform: Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement. Norgesnettrådet. Oslo.

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: Arnljot Kjeldaas: Joleoratorium (Anders Hovden). Årstall/Varighet: 2002-12-22 - 2002-12-22 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørstakoret, Ørsta kyrkje.

Dahle, Bård

Tittel: Pianoextravaganza - Musikk for 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 24 hender. Årstall/Varighet: 2002-03-12 - 2002-03-12

Dahle, Bård

Tittel: Deltagelse i korfestivalen NORSA 2002, Port Elizabeth, South Africa, med Ørstakoret. Årstall/Varighet: 2002-04-24 - 2002-04-26 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Norges Korforbund / University of Port Elizabeth, South Africa,. Port Elizabeth, South Africa.

Dahle, Bård

Tittel: Arnljot Kjeldaas: Joleoratorium (Anders Hovden). Årstall/Varighet: 2002-12-21 - 2002-12-21 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørstakoret, Ørsta, Eikaas, Harald

Dahle, Bård; Aarset, Terje

Tittel: J. Haydn "Skapelsen" Dirigent for Høgskulekoret og Symfoniorkesteret ved HVO Konserter i Volda kyrkje Årstall/Varighet: 2002-08-30 - 2002-11-25 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda Tittel: "Landet vi arvet", sang av Gunnar Lorentzen. Arrangement for 2 solister og symfoniorkester. Dirigent for Ålesund Symfoniorkester. Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform: Sendt på NRK1 17. mai 2002. [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

Tittel: Skapelsen / Joseph Haydn. Årstall/Varighet: 2002-11-23 - 2002-11-24 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO, Volda Kyrkje,

Eikaas, Ida

Tittel: W. A. Mozart: Requiem. Solistar: Ann-Margrit Bjørnsen (sopran), Ragnhild Engeset (alt), Are-Frode Søholt (tenor), Alf Vatne (bass). Leikanger Blandakor og samansett orkester. Dir.: Diccon Pearce. Årstall/Varighet: 2002-04-28

Engeset, Ragnhild

Tittel: Here's That Rainy Day, arrangement for symfoniorkester, piano, vibrafon, gitar og kontrabass. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

112

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: For Heaven's Sake, arrangement for strykeorkester og sopransolo. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

Tittel: Somewhere Over The Rainbow, arrangement for symfoniorkester, treblås-, messingblås- og strykeensemble. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

Tittel: La Cumparsita, arrangement for symfoniorkester,fiolin- og trekkspelsolo. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

Tittel: Fritiof och Carmencita, arrangement for orkester, sopran- og barytonsolistar. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen I Volda

Hamsaas, Helge

Tittel: Ecstasy, arrangement for symfoniorkester. Årstall/Varighet: 2002-01-10 - 2002-01-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

Tittel: Skapelsen / Joseph Haydn. Årstall/Varighet: 2002-11-23 - 2002-11-24 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Volda Kyrkje.

Ose, Nils

Tittel: Juleoratoriet. Årstall/Varighet: 2002-12-07 - 2002-12-08 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Førde Kammerkor og Collegium Musicums Orkester. Førde og Florø.

Ose, Nils

Tittel: Maria-konsert. Årstall/Varighet: 2002-11-30 - 2002-12-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Kinn Kyrkjekor. Sandane og Florø.

Ose, Nils

Tittel: Kyrkjekonsert. Årstall/Varighet: 2002-08-30 - 2002-08-30 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Cor de Jong / Volda Kyrkje. Volda Kyrkje.

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2002-05-17 - 2002-05-17 Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret HVO. Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

113


Tittel: Mozarts Requiem. Årstall/Varighet: 2002-04-27 - 2002-04-28 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Leikanger Blandakor. Leikanger og Sogndal.

Ose, Nils

Tittel: Godkveld Bremanger. Årstall/Varighet: 2002-11-16 - 2002-11-16 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Bremanger Musikklag. Bremanger.

Ose, Nils

Tittel: Figaros bryllup. Årstall/Varighet: 2002-10-15 - 2002-10-26 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Opera Nordfjord, Nordfjordeid.

Ose, Nils

Tittel: Operagalla. Årstall/Varighet: 2002-04-12 - 2002-04-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Opera Nordfjord, Sogndal, Førde og Nordfjordeid.

Ose, Nils

Tittel: Vårkonsert.

Ose, Nils

Årstall/Varighet: 2002-03-16 - 2002-03-17 Publisering/fremstilling/visningsform: Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda. Tittel: Stjerner og kometer : noen perspektiver på lærersamarbeid i grunnskole/kulturskole. Årstall/Varighet: 2002-04-19 - 2002-04-19 Publisering/fremstilling/visningsform: Norsk Kulturskoleråd, avd. Møre og Romsdal, Molde.

Thortveit, Jorunn

Tittel: Eksotisk og heimekjært. Årstall/Varighet: 2002-03-16 - 2202-03-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda. Volda.

Thortveit, Jorunn; Hamsaas, Helge

2001 Tittel: Songar frå Miss Saigon. Årstall/Varighet: 2001-11-07 - 2001-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Leif Barmen. Høgskulen i Volda.

Barmen, Leif

Tittel: Jonas i Jungelen. Årstall/Varighet: 2001-02-28 - 2001-02-28 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Leif Barmen. Høgskulen i Volda.

Barmen, Leif

114

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Sommarkonsert. Årstall/Varighet: 2001-06-09 - 2001-06-09 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta hornmusikk. Gågata i Ørsta.

Barmen, Leif

Tittel: Populærkonsert. Årstall/Varighet: 2001-04-01 - 2001-04-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta hornmusikk. Ørsta kulturhus.

Barmen, Leif

Tittel: Jonas i Jungelen Årstall/Varighet: 2001-03-10 - 2001-03-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta hornmusikk / Velle skule. Ørsta kulturhus.

Barmen, Leif

Tittel: "Spenstig og virtuost". Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: Nyttårskonsert. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: Ritnivuovddis luodit. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: Messias. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: Nyttårskonsert. Årstall/Varighet: 2001-01-01 - 2001-01-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta hornmusikk. Ørsta kulturhus.

Barmen, Leif

Tittel: Melle og Lødemel kvintett - å jøje mej -. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: ABBA-prosjektet. Årstall/Varighet: 2001-09-30 - 2001-09-30

Barmen, Leif

Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Bremanger musikklag. Hauge skule, Bremanger. Tittel: Musikk på tvers Musikkdidaktikk for barnehage og skole. 2. utg. Publisering/fremstilling/visningsform: Oslo: Universitetsforlaget, 198 s. ISBN 8215001572.

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: "Reisefeber - europeisk romantisk kormusikk" - Konsertproduksjon. Årstall/Varighet: 2001-10-14 - 2001-10-14 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørstakoret.. Ivar Aasen-tunet, Ørsta.

Dahle, Bård

Tittel: Møre og Romsdal i ord og tonar - konsertmedvirkning. Årstall/Varighet: 2001-09-28 - 2001-09-28 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Molde Mållag i samarbeid med Terje Aarset og Bård Dahle. Molde Mållag.

Dahle, Bård

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

115


Tittel: "Pianosissimo" - konsert med pianomusikk for 1, 2, 4, 6 og 8 hender. Årstall/Varighet: 2001-02-28 - 2001-02-28 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda.

Dahle, Bård

Tittel: Charles Williams: Dream of Olwen - solistoppdrag. Årstall/Varighet: 2001-01-13 - 2001-01-13 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda.

Dahle, Bård

Tittel: George Gershwin: Rhapsody in Blue - solistoppdrag. Årstall/Varighet: 2001-01-01 - 2001-01-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta Hornmusikk. Ørsta Kulturhus.

Dahle, Bård

Tittel: F. Schiller / I. Aasen: Songen um Klokka. Årstall/Varighet: 2001-09-15 - 2001-09-15 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Det Norske Teatret, Oslo.

Dahle, Bård

Tittel: Opning av dei nynorske festspel. Årstall/Varighet: 2001-06-21 - 2001-06-21 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Dei nynorske festspela. Ivar Aasen tunet, Ørsta.

Eikaas, Harald

Tittel: Arbeidsnotat. Holbæk, Danmark Årstall/Varighet: , 2001-03-26 - 2001-03-30

Eikaas, Harald

Tittel: Symfonikonsert. Årstall/Varighet: 2001-11-04 - 2001-11-04 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ålesund Symfoniorkester. Parken Kulturhus, Ålesund.

Eikaas, Harald

Tittel: Nasjonal festkonsert. Årstall/Varighet: 2001-05-17 - 2001-05-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda. Volda.

Eikaas, Harald

Tittel: Symfonikonsert. Årstall/Varighet: 2001-09-16 - 2001-09-16 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ålesund Symfoniorkester. Parken Kulturhus, Ålesund.

Eikaas, Harald

Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2001-12-06 - 2001-12-06 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulen i Volda. Volda kyrkje.

Eikaas, Harald; Thortveit, Jorunn

Tittel: A. Vivaldi: Gloria, J. S. Bach: Kantate nr.172 "Erschallet ihr Lieder" Solistar: Marianne Ravn Stavseng (sopran), Ragnhild Engeset (alt), Ketil Grøtting (tenor), Inge Dahl (bass) Samansett kor og orkester, Dir.: Jostein Maude. Årstall/Varighet: 2001-11-10 - 2001-11-11

Engeset, Ragnhild

116

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Musikk av H. Distler, A. Romberg og M. Bruch: "Songen um klokka".. Årstall/Varighet: 2001-09-10

Engeset, Ragnhild

Tittel: "Dei Nynorske Festspela". Opning. Årstall/Varighet: 2001-06-21 - 2001-06-21 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Aasen-senteret, Ørsta. Aasen-senteret, Ørsta.

Hamsaas, Helge

Tittel: "Brass og Bertene".Konsert. Årstall/Varighet: 2001-11-12 - 2001-11-12 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. HVO-Brass og Kanutte-Bertene (Damekor). HVO, Aulaen, Kaarstad.

Hamsaas, Helge

Tittel: Dinicu: "Hora Stacatto". Årstall/Varighet: 2001-vår - 2001-vår. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas, Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: "spenstig og virtuost" - populærkonsert. Årstall/Varighet: 2001-03-17 - 2001-03-18 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. HVO, Berte Kanutte-huset.

Hamsaas, Helge

Tittel: Requiem av G. Faure. Årstall/Varighet: 2001-11-03 - 2001-11-04 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Førde Kammerkor. Førde Kyrkje.

Ose, Nils

Tittel: Familiekonsert : Peter og ulven. Årstall/Varighet: 2001-09-30 - 2001-09-30 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Aulaen i Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert 17. mai. Årstall/Varighet: 2001-05-17 - 2001-05-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Aulaen i Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Vårkonsert. Årstall/Varighet: 2001-03-17 - 2001-03-18 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Elskovsdrikken. Årstall/Varighet: , 2001-10-11 - 2001-10-21 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Opera Nordfjord. Nordfjordeid.

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert. Årstall/Varighet: 2001-01-13 - 2001-01-13 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO,. Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

117


Tittel: Konsert med HVO-Brass og Kanuttebertene. Årstall/Varighet: 2001-11-11 - 2001-11-11 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. HVO-Brass og Kanuttebertene. Aulaen i Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

2000 Tittel: Julekonsert. Årstall/Varighet: 2000-12-17 - 2000-12-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta kyrkje. Ørsta kyrkje.

Barmen, Leif

Tittel: Populærkonsert. Årstall/Varighet: 2000-22-10 - 2000-22-10 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Ørsta hornmusikk. Ørsta kulturhus.

Barmen, Leif

Tittel: Nasjonal festkonsert Årstall/Varighet: 17. mai 2000. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Barmen, Leif

Tittel: Fjernundervisning i musikk : erfaringar med innføring av L97 for småskulesteget. 17/00. Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: Volda: Høgskulen i Volda, 2000. 14 s. ISSN 0805-8075.

Bjørlykke, Reidun Åslid

Tittel: Konsertproduksjon: "3 kirkekonserter". Årstall/Varighet: Vyrde mannskor, Ytre Herøy 11.11.2000, Ørsta 18.11.2000 og Volda 19.11.2000. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Dahle, Bård

Tittel: Konsertproduksjon: "Songen um klokka". Friedrich Schillers diktverk Das Lied von der Glocke omsett av Ivar Aasen. Musikk av Andreas Romberg, Max Bruch og Hugo Distler. Årstall/Varighet: Ørstakoret, Ørsta 23.11.2000 og Volda 24.11.2000. Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater].

Dahle, Bård

Tittel: Gageego- konsert Gageego DAT/ Program Konsert med Gageego! dirigent: Harald Eikaas Program: Luca Francesconi: Alborada. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

Tittel: Nasjonal festkonsert Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda dirigent: Harald Eikaas solist: Nils Mortensen Program: R. Nordraak: Ja, vi elsker E. Groven: Hjalarljod. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

118

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Frå Wien til Volda Mini disk/program. Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda dirigent: Harald Eikaas solist: Jarle Kristoffersen Program: W.A.Mozart Symfoni nr. 32. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

Tittel: Mini disk/ program Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda Nyttårskonsert dirigent: Harald Eikaas solister: Marianne Giske, Øyvind Eiksund, Kanuttebertene musikk av Strauss, Svendsen, Haydn, Bizet m.fl. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

Tittel: CD Luca Francesconi 1. A Fuoco, for guitar and ensemble 2. Piccola Trama, for viola and ensemble 3. Alborada, for guitar 4. Inpulse II, for violin, clarinet and piano Stefan Östresjö, guitar. Publisering/fremstilling/visningsform: [Lydmateriale].

Eikaas, Harald

Tittel: F.Mendelssohn: Geistliche Lieder for altsolist og kor. Årstall/Varighet: 2000-11-12.

Engeset, Ragnhild

Tittel: J.S. Bach: Sonate frå "Musikalisches Opfer" for tverrfløyte, fiolin og cembalo. Årstall/Varighet: 2000-11-05 - 2000-11-09

Engeset, Ragnhild

Tittel: Konsert med musikk av A. Dvorak, G. F. Händel, H. Schütz. Årstall/Varighet: 2000-04-28

Engeset, Ragnhild

Tittel: G. F. Händel: Messias. Årstall/Varighet: 2000-12-10 - 2000-12-11

Engeset, Ragnhild

Tittel: Musikk av H. Distler, A. Romberg, M. Bruch: "Songen um klokka". Årstall/Varighet: 2000-11-25 - 2000-11-26

Engeset, Ragnhild

Tittel: Händel, G. F.: "Messias". Årstall/Varighet: 2000-12-03 - 2000-12-03 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Høgskulekoret, HVO. Volda kyrkje.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "One Song". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "I'm Wishing". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "Disney Medley". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "Are We Dancing?" Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda

Hamsaas, Helge

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

119


Tittel: Churchill, Frank: "Someday My Prince Will Come". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "Silly Song". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "Snow White And The Seven Dwarfs". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "Just Whistle While You Work". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Churchill, Frank: "With A Smile And A Song". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: "Ei tid skal opnast i natt". Årstall/Varighet: 2000-haust - 2000-haust Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Moore, Gary: " With Love". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Bjørk: "It's Oh So Quiet". Årstall/Varighet: 2000-vår - 2000-vår Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Moore, Gary: "Still Got The Blues". Årstall/Varighet: 2000-haust - 2000-haust Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Irsk trad./Moore, Gary: " Johnny Boy". Årstall/Varighet: 2000-haust - 2000-haust Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

120

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Gilbert/Wayne: "Ramona/Blue Moon". Årstall/Varighet: 2000-haust - 2000-haust Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen i Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Knutsen: "Tango". Årstall/Varighet: 2000-haust - 2000-haust Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Helge Hamsaas. Høgskulen I Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Familiegalla. Årstall/Varighet: 2000-01-01 - 2000-01-01 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Volda kommune, kultur. Idrottshallen, Volda.

Hamsaas, Helge

Tittel: Kyrkjemusikk : "Etter Bach". Årstall/Varighet: 2000-11-12 - 2000-11-12 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Volda Kyrkje.

Ose, Nils

Tittel: Haustkonsert : unge talent. Årstall/Varighet: 2000-11-05 - 2000-11-05 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Aulaen i Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Nasjonal festkonsert 17. mai. Årstall/Varighet: 2000-05-17 - 2000-05-17 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Aulaen i Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Solistkonsert. Årstall/Varighet: 2000-03-11 - 2000-03-11 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: Nyttårskonsert. Årstall/Varighet: 2000-01-12 - 2000-01-12 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO. Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda.

Ose, Nils

Tittel: La Bohem. Årstall/Varighet: 2000-10-12 - 2000-10-22 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Opera Nordfjord. Nordfjordeid.

Ose, Nils

Tittel: Messias. Årstall/Varighet: 2000-12-02 - 2000-12-03 Publisering/fremstilling/visningsform: [Uspesifisert formidling av FoU-resultater]. Symfoniorkesteret ved HVO,. Volda Kyrkje.

Ose, Nils

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

121


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Sogn og Fjordane Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hisf.no/no/forsking Nettsted - FoU for avdelingen: http://www.hisf.no/no/avdeling_for_laerarutdanning_og_idrett/forsking_og_utvikling

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Lek i leire Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikkel i Torbjørn Kvasbø (red.), Keramikk= Ceramics (katalog til utstilling ved Bomuldsfabriken kunsthall), Arendal

Berit Slåttum

Tittel: SHIBORI minner av form Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2003 Publisering: Kunsthåndverk (4), 16-19

Berit Slåttum

Tittel: Opplegg på gang: strikk som du ikke ville drømme om Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Slåttum, B & A.B. Ylvisåker (red.), Opplegg på gang: strikk du ikke ville drømme om. Fagbokforlaget, Bergen, Fagboklaget, Bergen, 127 s.

Berit Slåttum

Tittel: Kunster og tusenkunstner Hans Nordeng 1918-1991 Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2004 Publisering: I Årbok for Helgeland, Helgeland Historielag, Mosjøen

Berit Slåttum

122

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Naturen i kunsten og kunst i natur Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: i Kunst, natur og livskvalitet, UiO, Oslo

Berit Slåttum

Tittel: Samtidskunst som kilde for skapende arbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: i Befring, E. & S. Helland (red.), Barnehagepedagogikk. Det norske samlaget, Oslo

Berit Slåttum

Tittel: Strikking rett og slett Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: I Slåttum, B & A.B. Ylvisåker (red.), Opplegg på gang: strikk du ikke ville drømme om . Fagbokforlaget, Bergen, s.31- 46

Berit Slåttum

Tittel: Meeting Point Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2005 Publisering: av Jamouchi, S. & S M'kadmi. DSV Network, Oslo: Du store verden!

Samira Jamouchi

Tittel: Estetisk dannelse gjennom skapende visuelt arbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: Norsk pedagogisk tidsskrift (6) s.551-562

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Let us learn to dream, gentlemen. En undersøkelse om forholdet mellom visuelt skapende arbeid og læring Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: Avhandling/ rapport, Arkitektskolen i Oslo, Oslo

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Rural forgubbing og kunnskap Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: i Heggheim, S. & E. Befring (red.), Liv og læring på landsbygda, Det norske samlaget, Oslo

Hilde Aga Ulvestad

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Fleksible mønstre Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstsenteret Førde

Hege Gjerde

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

123


Tittel: Divan Teppe Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: NTKD’s 25-års jubileum, Textiles future, juriert utstilling i Salhus

Hege Gjerde

Tittel: Divan Teppe Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform: NTKOs 25-årsjubileum

Hege Gjerde

Tittel: Divan Teppe Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: NTKD’s 25-års jubileum, juriert utstilling i Mandal

Hege Gjerde

Tittel: Part of history, Fane/ banner, mine, internasjonalt kunstnersymposium Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale. Kunstbanken, Hedmark kunstsenter og stiftelsen Folldal gruver

Berit Slåttum

Tittel: Spor – skapende arbeid med et steds materialer. workshop Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale. Den 6. Nordiske læreruddannelseskongres, Nuuk, Grønland

Berit Slåttum

Tittel: Flyttbar kunst – under Afrikas himmel: Utstilling av folkekunst fra nomadiske folkegrupper, Bergen Museum Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale. Antropologisk avd., Bergen Museum

Berit Slåttum

Tittel: 8 dager i juni 15 – 23 2000: Samtidskunstprosjekt og konferanse/ prosjektgjennomføring og rapport Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, Kunstnersenteret i Oppland

Berit Slåttum

Tittel: Skulptur og installasjonar. Natursti rundt Wanås slott i Skåne og skulpturar i Malmø, Sverige Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved Hilde Aga Ulvestad

Hilde Aga Ulvestad

124

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Dokker Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved seksjon for Kunst og håndverk, Avd. for Lærerutdanning, HSF

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Illusjon av rom Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved seksjon for Kunst og håndverk, Avd. for Lærerutdanning, HSF

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Rones-prosjekt del 1 Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved seksjon for Kunst og håndverk, Avd. for Lærerutdanning, HSF

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Silketrykk. Dokumentasjon i powerpoint Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved seksjon for Kunst og håndverk, Avd. for Lærerutdanning, HSF

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Arkitektur. Prosjekt i allmennlærerutdanninga Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, ved seksjon for Kunst og håndverk, Avd. for Lærerutdanning, HSF

Hilde Aga Ulvestad

Tittel: Visuell fortjeljing. Å fortelja med bilder, animasjon og video Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: Billedmateriale, HSF, Avd. for Lærerutdanning,

Hilde Aga Ulvestad

Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Banner til Uninett-konferansen: ”Terror på nettet” ved HISF Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og håndverk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform:

Hege Gjerde

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

125


Navn på institusjonen:

NLA Lærerhøgskolen Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.nla.no/forskning

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Komponering og IKT – utvikling av teori, metoder og verktøy Fagområde/tema: Musikk, Musikkteori – teori og metoder for opplæring i komposisjon ved bruk av digitale /interaktive verktøy Årstall/Varighet: 2008. 12 uker Publisering: (planlagt artikkel)

Odd Torleiv Furnes

Tittel: Of sound Mind and Matter – conceptualizing aestetic teaching strategies and dramaturgical conventions within framed dramatic play through metaphors for the teacher artist. Fagområde/tema: Scenekunst, Dramapedagogikk Årstall/Varighet: 2008 – (3 år) Publisering: Avhandling (PhD-prosjekt)

Elin Thoresen

Tittel: Musical memory, attention, and the hit Fagområde/tema: Musikk, Musikkpsykologi Årstall/Varighet: 3 år Publisering: PhD-avhandling, 2006

Odd Torleiv Furnes

126

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Musikk og tilpasset opplæring – om læringstrategier, læringsstiler, multiple intelligenser og musikk Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, Musikkpedagogikk Årstall/Varighet: 2006/2007 Publisering:

Odd Torleiv Furnes

Tittel: ”Opplevelsesrommet”. Utgangspunkt for læring? Fagområde/tema: Scenekunst, Tverrfagligeprosjekter, Fagdidaktikk, Dramapedagogikk, tverrfaglig estetisk Årstall/Varighet: 2008(-09) Publisering:

Grete Skjeggestad Meyer

Tittel: Teacher as artist – a closer look at the aestetic dimension of teaching Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Pedagogisk teori knyttet til estetiske fag Årstall/Varighet: 2006 Publisering:

Elin Thoresen

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Musikkformidling hjemme og ute Fagområde/tema: Musikk, Arrangementer for kor og vokalgruppe Årstall/Varighet: 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Konserter, intern rapport, noter

Ingrid Mostad Bråten

Tittel: ”Låter på nye måter” Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, Musikkpedagogikk. Arrangering Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/visningsform: Undervisning, presentasjon med studenter

Ingrid Mostad Bråten

Tittel: Microteaching / Mikroundervisning – en mer praksisnær undervisning Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdidaktikk, Dramapedagogikk Årstall/Varighet: 2006 – 6 uker Publisering/fremstilling/visningsform: Prosjekt med studenter, intern rapport

Elin Thoresen

Tittel: ”Smi mens jernet er varmt” – mobilt uteverksted Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming. Utvikling av enkel, mobil utesmie til bruk i skolen Årstall/Varighet: 2007-08 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikkel, presentasjonshefter

Sverre Stokke

Tittel: Ovnsplate til besvær. Utforsking av muligheter i gammel ovnsplate med relieff – gjennom estetiske prosesser Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Forming, formingspedagogikk Årstall/Varighet: 2002 Publisering/fremstilling/visningsform:

Anne Guro Schmidt

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

127


Tittel: Smelting og forming av glass i kombinasjon med metall, smijern og keramikk Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming, utvikling/utprøving Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Anvendes i undervisning/studentprosjekt

Sverre Stokke

Tittel: Formidling og bruk av kunst i barnehage/småskole Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Formings-/kunstpedagogikk Årstall/Varighet: 2001 Publisering/fremstilling/visningsform:

Anne Guro Schmidt

Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Utvikling av musikkarbeidet i barnehagen Fagområde/tema: Musikk, Fagdidaktikk, Musikkpedagogikk. Utvikling av barnehagepersonalets kompetanse i musikkpedagogikk Årstall/Varighet: 2006 – 5-6 uker Publisering/fremstilling/visningsform:

Inger Lisa Møen

Tittel: Dramaarbeid som arbeidsform i møte med et flerkulturelt samfunn Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdidaktikk, Dramapedagogikk Årstall/Varighet: 2003-04 Publisering/fremstilling/visningsform:

Grete Meyer, Ruth Mjanger

Tittel: Bibelhymnologisk bokprosjekt Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2003-04 Publisering/fremstilling/visningsform:

Harald Myklebust

Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Of sound Mind and Matter – conceptualizing aestetic teaching strategies and dramaturgical conventions within framed dramatic play through metaphors for the teacher artist. Fagområde/tema: Scenekunst, Fagdidaktikk, Dramapedagogikk Program: PhD

Elin Thoresen

Tittel: Musical memory, attention, and the hit Fagområde/tema: Musikkpsykologi Program: PhD

Odd Thorleiv Furnes

128

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Dyrsku'n i Seljord, Husflidstevling Hjerteveske Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-09-09 - 2005-09-11 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Tittel: HJERTElig velkommen til FÅREstilling Hjertevesker Navn påover institusjonen: Fagområde/tema: Visuell kunst, 5 tovede vesker laget temaet hjerter. Utstilling i samarbeid med Norske Filtmakere Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Høgskolen Stord/Haugesund Kvalvåg, Turid Tittel: Mørketidsfest. Dansen rundt sølvkalven. Igjen går det fremad mot lys og mot sol. Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: Fagområde/tema: Visuell kunst http://www.hsh.no/fou.htm Årstall/Varighet: 2004-10-17 - 2004-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: ECT-project Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming / ECT Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikler planlagt høsten 2009, fremlegging på Earli-konferansen aug. 2009 Tittel: Dramatisk framføring i pedagogisk kontekst Fagområde/tema: Scenekunst, Drama, teater Årstall/Varighet: 2001 - 2006 Publisering: Læreboka Scenepresentasjon, Høyskoleforlaget 2006

Hanne Knutsen, HSH, og Anne Ørvig, HiB

Tittel: Korarrangement for mannskor, blandakor, damekor og SAB. Fagområde/tema: Musikk, Korsang Årstall/Varighet:: ferdigstilt 2008 Publisering: 4 store korhefter m/inntil 40 arr. i hvert hefte. Foreløpig ikke gitt ut på forlag

Per Kristian Husebø

Tittel: Frå munn og flatfele Fagområde/tema: Musikk, folkemusikk Årstall/Varighet: 2001 Publisering: KOM forlag, Kristiansund

Fred Ola Bjørnstad

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

129


Tittel: The History of Norwegian Music Education in Schools. Fagområde/tema: Musikk, fagdidaktikk, pedagogikkhistorie Årstall/Varighet: 2008-2009 Publisering: in Cox; Gordon and Robin Stevens (ed. ): Origins and Foundations of Music Education: Cross-Cultural Historical Studies in Compulsory Schooling (Continuum; London/New York)

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: Musikk m/vekt på folkemusikk og folkedans Fagområde/tema: Musikk, tverrfaglige uttrykk, folkemusikk, folkedans Årstall/Varighet: 1998-2001 Publisering: Kurs (eksternt)

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: Music and Identity Fagområde/tema: Musikk, Etno-musikk Årstall/Varighet: 2006-2009 Publisering: (internt /eksternt kurs)

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: Ideoskosa (Ideologi og skolesang) Fagområde/tema: Musikk, Skolesangbøker og ideologi (Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen/Griegakademiet og ansatte ved Nasjonalbiblioteket i Oslo, Norsk Visearkiv og tre universiteter i Danmark og Sverige). Årstall/Varighet: 2008-2012 Publisering:

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: Write an opera Fagområde/tema: Musikk, Skapende arbeid med kunstfagene i operaprosjekt. Gjennomføring av operaprosjekt med studenter. Utarbeiding av nettsted Årstall/Varighet: 2000 - 2005 Publisering: Nettsted Musikkseksjonens hjemmeside http://munin.hsh.no/lu/Musikk/nettsider/writeanopera.htm

Brit Aalberg Husebø

Tittel: Compositional Process as Discourse and Interaction- a study of small group music composition in a school context Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2000- 2006 Publisering: Phd avhandling, tilgjengelig som utgivelse fra Høgskolen Stord/Haugesund, Pb 5000, N- 5409, Stord: Order: info@hsh.no ISBN: 978-82-90909-09-1

Magne Espeland

Tittel: The Harmony of Musics and Education Project 2010 (HA-MUSE 2010) Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2008- 2010 Publisering:

Magne Espeland

Tittel: Musikkfaget og datateknologien Fagområde/tema: Musikk, Digitale uttrykk Årstall/Varighet: 2005-2011 Publisering: Delprosjekt av ”Education, Curriculum and Technology”

Magne Espeland Ingrid G. Arnesen

130

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Higher Music Education in Second Life? Fagområde/tema: Musikk, Digitale uttrykk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Paper, ISME 2008, Music for All Ages, Bologna, Italia

Magne Espeland

Tittel: Creativity in Music Education Research- A Nordic Perspective, participant in Symposium on: Creativity and Learning: What can we learn from sharing Cross-Cultural Educational Discourses for Music and Arts Education Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Bresler, L: International Handbook of Research in Arts Education, pp 1215 (2007, Springer)

Magne Espeland

Tittel: International Handbook of Research in Arts Education, Section Editor for Asessment and Evaluation, Fagområde: Musikk, Fagdidaktikk, The Arts Årstall/varighet: 2006-2007 Publisering: Espeland, M. / Murphy, R. (2007): Prelude: Making Connnections in Assessment and Evaluation in Arts Education, in Bresler, L. (edit) International Handbook for Research in Arts Education, Springer, The Netherlands

Magne Espeland

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000- 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Jubileumskoret Fagområde/tema: Musikk, korsang/kammerkor Årstall/Varighet: 1995- 2007 Publisering/fremstilling/visningsform: 2 off. konserter pr. år

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: Kan-ikke-synge-kurs Fagområde/tema: Musikk, sang, pedagogikk, personlig utvikling Årstall/Varighet:: vår 2003 Publisering/fremstilling/visningsform: For Telemark musikkråd v/Kjell Stundal

Fred Ola Bjørnstad

Tittel: LUDO Fagområde/tema: Musikk, Cd-produksjon Folkemusikk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform: CD 2009

Åsmund Espeland

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

131


Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Gipsformer for leire Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/Keramikk Årstall/Varighet: 2002-2003 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport, gjenstander

Vivian Gullberg Ragnhild Vavik

Tittel: PLUTO-prosjektet Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming Årstall/Varighet: 2000-2003 Publisering/fremstilling/visningsform:

Vivian Gullberg

Tittel: Bruksform i leire med utgangspunkt i gipsformer Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming/Keramikk Årstall/Varighet: 2003-2004 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport, undervisningsmateriell, gjenstander

Vivian Gullberg Ragnhild Vavik

Tittel: ”Barns bildeskaping” – revisjon av bok.

Vivian Gullberg

Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming Årstall/Varighet: 2006 Publisering/fremstilling/visningsform: Revidert utg. ”Barns bildeskaping” Tittel: ”Kunst og håndverk – hva og hvorfor”- revisjon av bok Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Forming Årstall/Varighet: 2000 Publisering/fremstilling/visningsform: Bok

Ragnhild Vavik

Tittel: Keramikk inspirert av egyptisk kunst Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming, keramikk Årstall/Varighet: 2006-2007 Publisering/fremstilling/visningsform: Gjenstander + 2 rapporter

Vivian Gullberg

Tittel: Bruk av 3D- modellering og 3D-printer til fremstilling av støpeformer til keramikk og metall Fagområde/tema: Visuell kunst, Forming Årstall/Varighet: 2007-2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Undervisningsmateriell; skriftlig og instruksjonsfilmer på nett.

Kjetil Sømoe

Tittel: Scenecollage i skolen Fagområde/tema: Scenekunst, Drama, teater Årstall/Varighet: 2007, 4 månader Publisering/fremstilling/visningsform: To forestillingar på Rommetveit skole og intern rapportering

Hanne Knutsen

132

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Datastøtta drama Fagområde/tema: Scenekunst, Didigtale uttrykk, Drama, estetiske fag og IKT Årstall/Varighet: Studieåret 200-2001 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikkel i tidsskriftet Drama 2001, ”Teknologi i dramastudiet”

Hanne Knutsen

Tittel: Musikkteori med lydillustrasjoner Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Musikkteori Årstall/Varighet: 1998 - 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: web-basert: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/musikkteori/musteo_0603_1415/startside.htm

Vidar Andersen

Tittel: Bruk av lydredigeringsprogrammet Audacity Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Bruk av IKT i Musikk Årstall/Varighet: 2006 - 2009 Publisering/fremstilling/visningsform:web: Audacity – musikkopptak og redigereing: Del I: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/audacity/index.htm Del II: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/audacity2/index.htm

Vidar Andersen

Tittel: Bruk av musikkprogrammene Finale Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Bruksanvisning Årstall/Varighet: 2000 - 2009 Publisering/fremstilling/visningsform:web Finale Notepad./Print Music Finale NotePad: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/notepad2003/index.htm Oppgaver –Øving med Finale NotePad: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/nett_notep_video/index.htm Finale Print Music: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/printmusic23febr07/

Vidar Andersen

Tittel: Bruk av musikkprogrammet Musicator Delta Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Notasjon og lydredigeringsprogram Årstall/Varighet: 2000- 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: web Musicator delta Musicator delta- innføring i programmet: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/cdkutt/ Om å sett in navn på stemmer og Layout: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/delta_2/ Stille tempo i Musicator Delta: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/delta_tempo/ Trommelyder innstillinger: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/delta_tromme/

Vidar Andersen

Tittel: Bruk av programmet Bnand In A Box Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Autokomp-program Årstall/Varighet: 2000 - 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: web Band In A Box : Spill med: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/bib_spillmed/index.htm Band In A Box Band In A Box: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/bib_mars05/start.htm endre instrumentoppsett: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/nettkurs_07/bib_lagreinstr/

Vidar Andersen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

133


Tittel: Bruk av programmet DSP Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Lydmanipulering Årstall/Varighet: 2002 - 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: DSP 02 Del I : http://ans.hsh.no/lu/Musikk/dsp02/ DSP 02 del II: http://ans.hsh.no/lu/Musikk/DSP02del%20II/

Vidar Andersen

Tittel: UPBEAT, Teachers Resource books- first through sixth class Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005- 2010 Publisering/fremstilling/visningsform: Lærebøker for irsk skoleverk, 6 elevbøker, 6 lærarrettleiingar og 7 CD er. Utgitt på: Caroll Education Limitied, Dublin, Ireland

Magne Espeland

Tittel: Digitale læringsarenaer i musikkfaget- nettkurs 1- 2 Fagområde/tema: Musikk, Didgitale uttrykk, Årstall/Varighet: 2008- 2009 Publisering/fremstilling/visningsform: http://www.hsh.no/studier/evu.htm#0000059784

Vidar Andersen

Tittel: Music as a tool for development (MuTool) Fagområde/tema: Musikk Årstall/Varighet: 2005- 2010 Publisering/fremstilling/visningsform: Konferanserapport (på spansk) frå nasjonal konferanse i musikkpedagogikk i Guatemala i 2006.

Magne Espeland

134

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Dyrsku'n i Seljord, Husflidstevling Hjerteveske Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-09-09 - 2005-09-11 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Navn på institusjonen:

Tittel: HJERTElig velkommen til FÅREstilling Hjertevesker Fagområde/tema: Visuell kunst, 5 tovede vesker laget over temaet hjerter. Utstilling i samarbeid med Norske Filtmakere Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Høgskolen i Lillehammer

Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: Kvalvåg, Turid Tittel: Mørketidsfest. Dansen rundt sølvkalven. Igjen går det fremad mot lys og mot sol. http://www.hil.no/forskning Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2004-10-17 - 2004-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform:Nettsted Kunstutstilling - FoU for avdelingen:

http://www.hil.no/hil/forskning/forskningsomraader/film_fjernsyn_og_digitale_medier

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Barn og unges mediekompetanse Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2009 Publisering: Gjesteforelesning

Svoen, Brit Korten, Jens Uwe

Tittel: The Treasure Chest of Informal Learning : Creative Media Literacy Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi

Svoen, Brit Korten, Jens Uwe

Tittel: Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2006 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift

Korten, Jens Uwe Svoen, Brit

Tittel: Targeting young people? The educational film in a digital environment Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Svoen, Brit

Tittel: Hva synes så de unge? : undervisningsfilmen i digitale omgivelser Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Konferanseforedrag

Svoen, Brit

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

135


Tittel: Fra skolefjernsyn til nettbasert læringsressurs : undervisningsfilmen inn i digitale omgivelser Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi

Svoen, Brit

Tittel: Læringsressurser i TV og nye medier : divergerende mønstre Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2008 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi

Svoen, Brit

Tittel: Den nye mediekompetansen : de unge og deltakerkulturen Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Svoen, Brit

Tittel: Educational Programmes in Television and New Media : Diverging Patterns Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Konferanseforedrag

Svoen, Brit

Tittel: Targeting young people - educational television in a digital environment Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Gjesteforelesning

Svoen, Brit

Tittel: Consumers, participants, and creators : young people's diverse use of television and new media Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Mediepedagogikk Årstall/Varighet: 2007 Publisering: Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift

Svoen, Brit

Tittel: Ungdomskultur og lokal kulturpolitikk Fagområde/tema: Andre kategorier, Kultursosiologi, kulturstudier Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Konferanseforedrag

Vaagland, Jorid

Tittel: Barne- og ungdomskulturer. Utviklingstrekk i barn og unges kulturelle deltakelse. Fagområde/tema: Andre kategorier Kultursosiologi, kulturstudier Årstall/Varighet: 2002 Publisering: Artikkel i vitenskapelig antologi

Vaagland, Jorid Fauske, Halvor

Tittel: Kulturpolitikken og de unge Fagområde/tema: Andre kategorier Kultursosiologi, kulturstudier Årstall/Varighet: 2000 Publisering: Institusjonsrapport

Vaagland, Jorid Fauske, Halvor Lidén, Hilde

136

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000- 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Komposisjon/musikk til stumfilmen "Brudeferden i Hardanger". Musikken ble fremført av Bergen Filharmoniske Orkester under Geir Tveit-festivalen "Hardingtonar" Fagområde/tema: Musikk, Digitale uttrykk, film- og fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 24. juni 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Utgitt på DVD 2007

Halldor Krogh

Tittel: "Flimmer" Fagområde/tema: Digitale uttrykk, film- og fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Utvikling av spillefilmmanuset basert på Selma Aarøs roman "Vill ni åka mere"

manus: Alexander Røsler, produsent: Finn Gjerdrum

Tittel: "I Krig og Kortspill" Fagområde/tema: Digitale uttrykk, film- og fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Utvikling av manus til dokumentarfilm for NRK basert på general Torkel Hovlands bok "General Carl August Fleischer - Storhet og Fall". Filmen har blitt vist på NRK.

Alexander Røsler

Tittel: "Nest sist stopp" Fagområde/tema: Digitale uttrykk, film- og fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform:. Kortfilm

Produsert av Alexander Røsler, regi Solveig Melkråen

Tittel: "Livets aften". Fagområde/tema: Digitale uttrykk, film-/fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Dokumentarfilm, 30 minutter

produsert av Alexander Røsler, regi Elise Kristiansen

Tittel: "Giganten" og "Pitbullterrier" Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Film- fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Begge helaftens filmer.

produsert av Finn Gjerdrum

Tittel: "Mot Gulatinget" Fagområde/tema: Digitale uttrykk, Film- fjernsynsproduksjon Årstall/Varighet: 2005 Publisering/fremstilling/visningsform: Åpningsforestilling av tusenårsstedet i Sogn og Fjordane

Jens Uwe Korten, kunstnerisk bildeprodusent

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

137


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Oslo avdeling for estetiske fag Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hio.no/content/view/full/84960 Nettsted - FoU for avdelingen: http://www.hio.no/content/view/full/88304

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Håpet som ingen kunne målbinde. En analyse av håp i en gruppe norske undereventyr Fagområde/tema: Fagdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering: Doktorgradsavhandling

Marit Akerø

Tittel: Kinas masker. Kulturell verdsetting gjennom visuell mediering. Fagområde/tema: Visuell kunst, Visuell kultur Årstall: 2008- 09 Publisering: Paper, artikler

Venke Aure

Tittel: Formidling og oppfølging av prosjektet ”Drawing and spatial representations” Fagområde/tema: Visuell kunst, Designdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering: Artikkel, bokkapittel

Liv Merete Nielsen

Tittel: Dr. avhandling AHO ”Det fagdidaktiske kunnskapsfelt”

Bente Ytterstad

• Fire kunstneriske utviklingsarbeid • Fagdidaktisk utviklingsarbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst, fagdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering: Doktorgradsavhandling

138

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: PRODUCTFRAMES-intercultural exchange and artistic collaboration Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst, video Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Utstilling, paper

Kristin Bergaust

Tittel: Portrait: Deconstructing a Tradition” A series of portraits that take form of a manipulation of author´s and subject´s personalities Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst, digitalt Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Utstilling, bok

Ian Damerell

Tittel: Natur som portal til det meningsfylte abstrakte. Visualisering av ”norsk” fjellnatur som kulturell, observert og emosjonelt ladet fenomen Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst, tegning Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Utstilling

Odd Maure

Tittel: 1. Regi: Lars Wingårds dukkeforestilling PINOKKIOS LIK med støtte fra Nors Kulturråd, urpremiere 2008 2. Kinas masker. Kulturell verdsetting gjennom mediering. Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger, rapport

Niels Peter Underland

Tittel: ”Eventyrlige Skandinavia- fortelling i vestregionen” 1. ”Belle Gunnes eller 100 % ren glede” – arbeid med å forstå humor, støttet av Norsk kulturråd. 2. ”Meg og mitt mangfold” – videre arbeid med ungdom og det muntlige Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger, bok

Heidi Dahlsveen

Tittel: ”Med amatører mot profesjonalitet” Fagområde/tema: Scenekunst, Drama Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger

Anne Bryhn

Tittel: 1. Henrik Wergeland og norsk teater 2. Maridalsspillet 2008-02-04 teaterfestivalen FRI FIGUR 2008 3. Teater i landart-perspektiv. Teori og refleksjon ut i fra egen erfaring med vandreteater i samspill med landskap. Fagområde/tema: Scenekunst, drama Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Forestillinger, artikler

Svein Gundersen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

139


Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Kaos og grensesnitt En rapport om veiledning av nyutdannede lærere ved HiO, avdeling for estetiske fag. Fagområde/tema: Fagdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Eva Bræin

Tittel: Vurdering for læring og motivasjon I VG 1 design og håndverk I videregående skole. Fagområde/tema: Fagdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Gro Ebbestad

Tittel: VOLUM. Hvordan kan ulike måter for manipulasjon bygge opp volum i tekstiler, og hvordan kan slike manipulerte tekstiler brukes som virkemidler innen et kunst- og designfelt. Fagområde/tema: Visuell kunst, Kunst og design/tekstil Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport, undervisningskompendium

Lillegerd Hansen

Tittel: Den Kvinnelige Industriskole i Kristiania/Oslo – Utdanning og yrkesliv for kvinner 1875-1945 Fagområde/tema: Kulturarv, Historie, utdanning, tekstil Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Bok

Kirsten Rørvig Håberg

Tittel: TEKONIKK – Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk Fagområde/tema: Visuell kunst, Digitale uttrykk, Design, IKT Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Database, workshop, rapport

Kirsten Klæbo

Tittel: ”Formidlingsfagene/kunstfagenes utvikling som skolefag” Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Historie, Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Randi Helene Koch

Tittel: ”Kyrkjas skrud” – kartlegging og vurdering av kyrkjetekstilar i Historisk samling, Avdeling for estetiske fag Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Tekstilhistorie Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Registrering i database, rapport

Randi Veiteberg Kvellestad

Tittel: Teaching ECODESIGN IN TEXTILES for students at the faculty of art,

Marit Næss

design and drama, Oslo University College Fagområde/tema: Visuell kunst, Andre kategorier, Material- og miljølære Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Undervisningskompendium

140

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Kunst og håndverk som regifag for digitaliserte nettverk IKT i ”Kunst og håndverk” i praksis Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, IKT Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Digitale applikasjoner, artikkel

Jorunn Retvik

Tittel: ”Gamle grafiske trykkteknikker ”Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Grafikk Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Trygve Retvik

Tittel: Tradisjon og innovasjon Tradisjon: Registrering, systematisering, digitalisering og publisering av materiale i Historisk samling ved avdeling for estetiske fag Innovasjon: Kunstnerisk utviklingsarbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Tekstil, Kunst, Historie Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Utstilling, registrering i database

Edith Skjeggestad

Tittel: Tradisjon og innovasjon Tradisjon: Registrering, systematisering, digitalisering og publisering av materiale i Historisk samling ved avdeling for estetiske fag Innovasjon: Digital kommunikasjon Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Tekstil, Historie, IKT Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Nettsted, registrering i database

Eva Strøm

Tittel: ”Design, Teknologi og Miljø – Multimediadesign” Fagområde/tema: Visuell kunst, Digitale uttrykk, Design, Teknologi Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Bodil Svaboe

Tittel: Tegneutvikling hos elever i grunnskolen, muligheter og begrensninger. Undersøkelse knyttet til praksisskoler og fagdidaktisk forskning. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport

Marina Stan

Tittel: Videreutvikling av billedterapistudiet Fagområde/tema: Andre kategorier, Billedterapi Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Rapport, skisse til ny studieplan

Astri Aakrann Ziesler

Tittel: Evaluering og videreutvikling av formidlingspraksis for faglærerstudentene. Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Andre kategorier, Formidling Årstall: 2008- 09 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikler, rapport, ”manualer”

Thurid Vold

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

141


Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Arbeidstittel: ”Backstage with Carmen” Et fagdidaktisk forskningsprosjekt innenfor Formgiving, kunst og håndverk. Faglærerutdanningen, Est og Den norske opera. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Formidling Program: Førstelektorprogrammet ved HiO

Elisabeth Juell

Arbeidstittel: ”Passion for fashion” Nettverksbygging mellom HiO, Est. og tekstilbransjen. Fagområde/tema: Visuell kunst, Design/mote Program: Førstelektorprogrammet ved HiO

Sissel Isachsen

Arbeidstittel: Arkitektur innenfor rammene av Kunst og håndverk. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk Designdidaktikk Program: Arkitekthøgskolen i Oslo

Laila Belinda Fauske

Arbeidstittel: Teachers of Art and Crafts – the negotiation of professional identities Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Designdidaktikk

Ingvild Digranes

Program: Arkitekthøgskolen i Oslo Arbeidstittel "Questions concerning the production of subjectivity within Norwegian Art, Craft and Design studies" Fagområde/tema: Visuell kunst, visuell kultur Program: Arkitekthøgskolen i Oslo

Anna Austestad

Arbeidstittel: Vurderingspraksis i kunst og håndverk - tradisjoner og utfordringer Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Designdidaktikk Program: Arkitekthøgskolen i Oslo

Eva Lutnæs

Arbeidstittel: "The use of cultural strategies in urban redevelopment: the search for creative buzz in European cities. An investigation of the waterfront projects Euroméditerranée in Marseille and Fjordbyen in Oslo" Fagområde/tema: Visuell kunst, Andre kategorier, Visuell kultur Program: Arkitekthøgskolen i Oslo

Heidi Bergslie

Arbeidstittel:Samtaler om tasweer. Norskpakistanske ungdommer forteller om sitt syn på figurativ fremstilling i visuell kommunikasjon. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Det flerkulturelle Program: antagelig UiB

Birte Brekketo

142

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Oslo avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hio.no/content/view/full/84960 Nettsted - FoU for avdelingen: http://www.hio.no/content/view/full/1167

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Instrumentelt Entreprenørskap Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Andre kategorier, Instrumentmakeri mellom ready made, retro og naturmaterialer Årstall/Varighet: 2006-2007 Publisering/fremstilling/visningsform: LUI, HIO

Nanna Paalgard Pape

Tittel: Klangkasser og andre kakèer Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Andre kategorier, Instrumentmakeri; utforske og eksperimentere med materialer, konstruksjon og lydkilder Årstall/Varighet: 2007-2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Publiseres i 2010

Nanna Paalgard Pape sammen med musikkollega Siri Haukenes

Tittel: Sjamantromme fra Hallingdal Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Andre kategorier, Utstilling, forelesning og workshop Årstall/Varighet: 2007-2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Kulturhuset på Ål under Folkemusikkveka, sommeren 2007

Nanna Paalgard Pape

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

143


Tittel: Bare rør Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Andre kategorier, Instrumentmakeri av bare rør Årstall/Varighet: 2008-2010 Publisering/fremstilling/visningsform: Publiseres 2010

Nanna Paalgard Pape sammen med musikkollega Siri Haukenes

Tittel: Fra spirituelt redskap i ritualer til estetisk objekt i kunstrom Fagområde/tema: Visuell kunst, Kulturarv, Andre kategorier, trommemakeri og forelesning Årstall/Varighet: sommeren 2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Trommer og forelesning, kunsthåndverksutstilling: ”A World of Folk”, Stavanger2008

Nanna Paalgard Pape

Tittel: Kreativ musikkundervisning i grunnskolen – kvalitativ klasseromsforskningsstudie Fagområde/tema: Musikk, Musikkpedagogikk, kreativitet, komposisjon Årstall/Varighet: 2005-2008 Publisering/fremstilling/visningsform: Artikler i Steinsholt og Sommerro (2006) Arneberg og Briseid (2008), Musikk fra livets begynnelse (tidsskrift)

Jon Helge Sætre

Tittel: Musikkverksted.no Fagområde/tema: Musikk, Musikkpedagogikk, komposisjon, kreativitet Årstall/Varighet: 2005-2008 Publisering/fremstilling/visningsform: http://musikkverksted.no

Jon Helge Sætre

Tittel: Visualisering av tekst i lærebøker i høyere utdanning Fagområde/tema: Visuell kunst, illustrasjon og design av lærestoff Årstall/Varighet: fordelt på 2004 - 2006 - 2008 Publisering: 4 illustrerte bøker tilknyttet forskningsprosessen, barn og unges læringsmiljø. Forlag, Høyskoleforlaget til sammen 200 illustrasjoner fordelt på 4 lærebøker

Bente Fønnebø i samarbeid med Unipub.

144

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Navn på institusjonen:

Høgskolen i Vestfold Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet: http://www.hive.no/forskning-og-utvikling/

Forskningspublikasjoner fra ansatte er fra 1999 registrert i Forskdok, og noe utgis i Høgskolens skriftserie. Høgskolen har satt i gang et prosjekt som heter PES (praktisk - estetisk - skapende) som blant annet skal systematisere FoU i forhold til kunstfagene.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

145


Tittel: Dyrsku'n i Seljord, Husflidstevling Hjerteveske Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2005-09-09 - 2005-09-11 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Navn på institusjonen: Tittel: HJERTElig velkommen til FÅREstilling Hjertevesker Fagområde/tema: Visuell kunst, 5 tovede vesker laget over temaet hjerter. Utstilling i samarbeid med Norske Filtmakere Årstall/Varighet: 2005-08-12 - 2005-08-14 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Kvalvåg, Turid

Høgskolen i Telemark Nettsted - FoU for hele Høgskolen/Universitetet:

Tittel: Mørketidsfest. Dansen rundt sølvkalven. Igjen går det fremad mot lys og mot sol. http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: 2004-10-17 - 2004-11-07 Publisering/fremstilling/visningsform: Kunstutstilling

Kvalvåg, Turid

Oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 2000 - 2008: Beskrivelse av prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Hovedfagsoppgaver i forming, Notodden Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Faglig innhold sett i lys av det å forme Årstall/Varighet: 1976-1999. 2 årsverk. Publisering:

Ella Melbye

Tittel: Estetisk blikk på Konnerudbarnehagene Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, Årstall/Varighet: Egen stillingsressurs Publisering:

Arne Marius Samuelsen

Tittel: Estetisk blikk på Konnerudbarnehagene Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Nasjonal evaluering av kunst og håndverk i L97. Telemarkforskning. Publisering: Rapport nr. 3 2003

Kjosavik, S. , R.-H. Koch, E. Skjeggestad, B. M. Aakre,

Tittel: Prosjekt læringslandskap. Samarbeidsprosjekt med Skien kommune. Fagområde/tema: Fagdidaktikk, Aksjonsforskning. Fokus på læringssamenhenger. Årstall/Varighet: 2007-2010 Publisering:

Samuelsen, A.M. , Fjørtoft, I. M.fl.

146

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Tittel: Kreative og kognitive prosesser - to sider av samme sak Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Årstall/Varighet: Publisering:

Ulvestad, Hilde, Aga

Kunstnerisk utviklingsarbeid 2000- 2008: Beskrivelse av prosjekt

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Datastyring i kunstprosjekter, Fagområde/tema: Visuell kunst, Digitale uttrykk, Kunstnerisk kreativ virksomhet Årstall/Varighet: Publisering:

Per Ola Juusola

Tittel: Metamorfose; materialer – installasjon. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Melbye, Ella

Tittel: Tekstur og farge på bildeobjekter i tre. Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Arneberg, Ann-Mari

Tittel: Malingens kompatibilitet - 27 bilder. Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Roll, Vibeke

Tittel: Utforskning og bygging av keramikkovner egnet for undervisning i skolens uterom. Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Fredriksen, Trond

Tittel: Overflatekvaliteters påvirkning av skulpturell form. Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Fredriksen, Trond

Tittel: Tredimensjonale keramisk arbeid med overflateeksperimenter Fagområde/tema: Visuell kunst, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Hansen, Vegard Fusche;

Tittel: Vacuum. Fagområde/tema: Visuell kunst, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Podowska, Jadwiga B.

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

147


Tittel: Undersøke hva som finnes av rimelige andvendbare løsninger knyttet til datastyring av ulike mekaniske (elektroniske, hydrauliske m. fl.), auditive og visuelle virkemidler, for bruk i ulike kunstneriske uttrykksmessige kontekster. - Samt vurdere anvendbarhet sett i relasjon til utvikling av kunstfagene i skolen. Dette sett i sammenheng med stadig økt bruk av slikt innen samtidskunsten. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Digitale uttrykk, Tverrfaglige prosjekter, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Juusola, Per Ola

Tittel: IKT i kunst og håndverk. Fagområde/tema: Visuell kunst, fagdidaktikk, Digitale uttrykk, Tverrfaglige prosjekter, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Amari, Morteza

Tittel: Miljøvennlig grafikk (Crossover-materialitet og bildeuttrykk) Fagområde/tema: Visuell kunst, Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Thesen, Leif Johan

Tittel: Å få førstehåndskunnskap om materialer brukt i papir og tekstil, utvikle et repertoar av uttrykksmåter i bildet, og formidle "crossover" både material- og bildemessig. Kunnskapen vil gi en utvidet innsikt i en tematikk som er relevant for undervisningen, samt danne grunnlag for videre forskning innen fagområdet. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Mie Vaale Noddeland

Tittel: Skapende alternativ: Alternativ til konfirmasjon eller alternativ konfirmasjon Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Ande kategorier Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Strømme, Linda

Tittel: Refleksjoner om prosess og kunstuttrykk fra egen produksjon med kvinnefigurer og/eller materialer som innholdsformidlere Fagområde/tema: Visuell kunst Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Klasbu, Steinar

Tittel: Tegning som skolefag. Tegnefagets utvikling i norsk allmueskole og folkeskole Fagområde/ tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Kjosavik, Steinar

Tittel: Papirmakeri. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk Årstall/Varighet: Publisering/fremstilling/visningsform:

Ringen, Liv Ertzgaard

148

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Utviklingsarbeid: Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Handbok i filigransteknikk Fagområde/tema: Kulturarv, faglig utviklingsarbeid Årstall/Varighet: finansiert innen egen stillingsressurs, 0,6 årsverk Publisering:

Marit Andersen

Tittel: Samanlikning av tre tekstile tradisjonar: svenske brudlista, estiske puusa poll og norske belteknuten Fagområde/tema: Kulturarv, faglig utviklingsarbeid Årstall/Varighet: finansiert innenfor egen stillingsressurs, 1 årsverk Publisering:

Mari Rorgemoen

Stipendiater (PhD/ førstelektor): Tittel på prosjektet:

Faglig kontaktperson/ ansvarlig:

Tittel: Constructing a ”formbild” – an investigation into the intertwined connection between contemporaneous design and cultural identity in Arts and Crafts Fagområde/tema: Visuell kunst, 3 årig doktorgradsprosjekt Program:

Marte S. Gulliksen

Tittel: Lærerskolestudenters arbeidsprosesser under environmental art workshop i Lappland og i Telemark Fagområde/tema: Visuell kunst, Doktorgrad Program: Doktorgradsprosjekt

Jostein Sandven

Tittel: Body – space – movement. Spatial orientation, sensitive awareness and creative practice in a learning and educational perspective Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, 3-4 årig doktorgradsprosjekt Program:

Sissel Bro

Tittel: Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole - med vekt på formidlerrollen Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgrad Program:

Arne Marius Samuelsen

Tittel: Formgiving og design i et didaktisk perspektiv. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgrad Program:

Bjørn Magne Åkre

Kulturarv og kulturarvoverføring i grunnskolen med vekt på den estetiske dimensjonen Fagområde/tema:Kulturarv, Fagdidaktikk, Doktorgrad 1999

Else Marie Halvorsen

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

149


Nettbasert billedskaping. En studie om internett som læringsarena i billedskapende arbeid Fagområde/tema: Visuell kunst, Digitale uttrykk, Doktorgradsprosjekt. 3 årsverk.

Amari, Morteza

Relasjon mellom lærerens pedagogiske innholdskunnskap og elevens praktisk skapende arbeid i Kunst og Håndverk - en klasseromsundersøkelse på ungdomstrinnet Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgradsprosjekt

Anniken Randers-Pehrson

Undervisning og samtidskunst - et fokus på en relationel optiks betydning for udvikling af kompetencer i videregående skoler, studiespesialisering med formgivingsfag. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgradsprosjekt. Oppstart 2007. 2 år.

Kirstine Thrane

Vurdering og vegleiing av elevar sitt praktiske arbeid med samtidskunst som uttrykksform. Doktorgradsprosjekt. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgradsprosjekt. Oppstart 2008

Åsta Rimstad

Tittel: Kunstformidling. Fagområde/tema: Visuell kunst, Fagdidaktikk, Doktorgrad. Oppstart 2007

Torunn Paulsen Dagsland

150

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid http://www.kunststipendiat.no/stipendprogram

STIPENDIATER VED MEDLEMSINSTITUSJONENE I NETTVERK FOR ESTETISKE FAG Prosjekt: Den skjønne død En undersøkelse av objektfikseringen av kvinnekroppen diskutert gjennom kostymedesign Fagområde: Design Opptak: 2007
 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for design

Christina Lover

Prosjekt: Ex-Sentrisk Fagområde: Kunst Opptak: 2007 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for visuell kunst

Marianne Heier

Prosjekt: Videokunstens utvidelse – den digitale filmens retorikk Fagområde: Kunst Opptak: 2006 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for visuell kunst

Thomas Kvam

Prosjekt: Rom for innblanding Tre kuraterte stedsspesifikke kunstprosjekter som utgangspunkt for å undersøke hvilke dialoger som oppstår mellom kunstnere og involverte miljøer når kunsthandlingene skjer utenfor det tradisjonelle kunstinstitusjonsrommet og det åpnes for ulike former for medvirkning og deltagelse. Fagområde: Kunst Opptak: 2005 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for visuell kunst

Per Gunnar Tverbakk

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

151


Prosjekt: Samisk gjøglertradisjon og sceniske uttrykksformer Fagområde: Scenekunst Opptak: 2006 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for scenekunst

Sara Margrethe Oskal

Prosjekt: Liv og død – Koreografi i det flermediale rommet Fagområde: Scenekunst Opptak: 2003 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for scenekunst

Per Roar Thorsnes

Prosjekt: Planlagt intuisjon Bevisste strategier til skuespillerens underbevissthet – en utvikling av Irina Malochevskajas regimetodikk Fagområde: Scenekunst Opptak: 2005 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for scenekunst

Tyra Tønnessen

Prosjekt: Nye spilleteknikker for messinginstrumenter. Interaksjon mellom utøver og komponist Fagområdet: Musikk Opptak: 2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag

Geir Davidsen

Prosjekt: Friimprovisasjon - sjanger og metode Fagområde: Musikk Opptak: 2007 Institutt for musikk, NTNU

Michael F. Duch

Prosjekt: Beat the Distance - Musictechnological strategies for composition and production Fagområde: Musikk Opptak: 2008 Institutt for musikk, NTNU

Trond Engum

Prosjekt: Det virtuose handlingsrommet – Improvisasjonspraksis i fiolinrepertoaret på midten av 1700-tallet Fagområde: Musikk Opptak: 2006 Norges musikkhøgskole

Sigurd Imsen

Prosjekt: Elektrisk fiolin i det digitale rom Fagområde: Musikk Opptak: 2007 Norges musikkhøgskole

Victoria Johnson

Prosjekt: ”Tonene må omslynge taktene, taktene må ikke omslynge tonene” – Robert Schumann. Samvirkningen mellom metrisk konflikt- og tempobehandling med utgangspunkt i en rekke klaververker av Schumann. Fagområde: Musikk Opptak: 2005 Norges musikkhøgskole

Sigurd Slåttebrekk

152

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Prosjekt: Open Form – En utvidet utøverrolle Fagområde: Musikk Opptak: 2006 Norges musikkhøgskole

Else Margrethe Olsen Storesund

Prosjekt: Klaverteknikk i historisk perspektiv Fagområde: Musikk Opptak: 2007 Norges musikkhøgskole

Natalia Strelchenko

Håkon Thelin Prosjekt: En ny klangverden - Utvikling av moderne, utradisjonelle spillteknikker på kontrabassen Fagområde: Musikk Opptak: 2007 Norges musikkhøgskole Prosjekt: La harpen klinge! Å fremme harpens klang og funksjon i norsk samtidsmusikk Fagområde: Musikk Opptak: 2008 Norges Musikkhøgskole

Sunniva Rødland Wettre

Prosjekt: The voice in the machine and the machine in the voice (now you see me, now you don't). Hvilke nye kunstneriske og samspillmessige muligheter åpner seg i møtet mellom sangeren og det elektroniske instrumentariet? Fagområde: Musikk Opptak: 2008 NTNU, Institutt for musikk

Tone Åse

Prosjekt: Å fortelle historier som ikke finnes Dramaturgi og semiologi i ikke-narrative vokale uttrykk i samtidsmusikken Fagområde: Musikk Opptak: 2006 Norges musikkhøgskole

Ellen Aagaard

Prosjekt: Improvisasjon i skandinavisk gitartradisjon Fagområde: Musikk NTNU, Institutt for musikk Opptak: 2006

Andreas Aase

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

153


UTEKSAMINERTE STIPENDIATER Prosjekt: En hyllest til hybriden Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Opptak: 2004.

Hans Hamid Rasmussen

Prosjekt: Museumsutopi – kunstrommene i offentligheten Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for visuell kunst Opptak: 2003

Tone Hansen

Tittel: "New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques - a new computer instrument for the performing musician". Institutt for musikk, NTNU Uteksaminert våren 2008

Øyvind Brandtsegg

Prosjekt: "Kvarttonemarimba og kvarttonevibrafon. Utøving og utvikling". Norges musikkhøgskole Uteksaminert våren 2008

Kjell Tore Innervik

154

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Universitetet i Nordland, 8049 Bodø • Tlf. +47 75 51 75 00 Fax + 47 75 51 74 57 • post@kunstkultursenteret.no

Design: Seria as Trykk: Forretningstrykk as

kunstkultursenteret.no 156

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

Kartlegging av FOU-arbeid 2000-2008  
Kartlegging av FOU-arbeid 2000-2008  

En begynnende innsamling av forskning og utviklingsarbeid kunst og kultur i opplæringen 2000–2008

Advertisement