Page 1

-#"%.//#$%01$2"#%34/5#"%.6%5#7%2.77#%8'/#7 !""#$%&''(%)*+,9%:#.$;%)*+*9%<=>752#7%)*))9%?;$5%)*@A%'B%<=>752#7%)*@A 66

Fem reprofotografier av fotografier sporet så langt tilbake til originalene som mulig, trykket i samme størrelse som originalnegativene. C4/5#%D./E>2%F1#5%G?#$B#7%@+)+HI

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

!""#$%&''(%)*+, [To medlemmer fra Frederick Cooks ekspedisjon med det amerikanske flagget stukket ned i en iglo på ekspedisjonsstedet, Nordpolen] ([1908], c1909). Etter et digitalt bilde, Library of Congress, Prints and Photographs Division (Washington 28. mars 2001), etter en sølvgelatin kopi (1909) i samlingen til Library of Congress.

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

67


!""#$%:#.$;%)*+* !"#'"6#'(,--"/"#*0#*)("/ ([1909], c1910). 68

!""#$%<=>752#7%)*)) !"#$%&$"$$'%(("#)**+,-"./"#*0#12+*)("/#345#+"$"67".#3833, Olav Bjaaland (1911).

Etter et fotomekanisk rastertrykk i boken 9="#>).?=#@)(", Robert E. Peary (London: Hodder & Stoughton 1910).

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

Etter et digitalt bilde, National Library of Australia, etter en sølvgelatin fiberbasert originalkopi i fotoassistenten Edward William Searles portofolio 9,$6,/:,/#;:"<$ (Tasmania 1912) i samlingen til National Library of Australia.

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

69


!""#$%?;$5%)*@A [Luftfotografi av Nordpolen tatt fra Byrds fly 9. mai 1926] [1926]. 70

Etter et digitalt bilde funnet p책 google.com (v책ren 2010, men senere ikke gjenfunnet), sannsynligvis etter et stillbilde fra en 35mm film.

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

!""#$%<=>752#7%)*@A [Utsikt fra >).-" ned p책 isen over Nordpolen (den geografiske Nordpol). De tre flaggene har blitt kastet ned fra luftskipet og kan ses nede p책 isen] (12. mai 1926) (c1926). Etter et digitalt bilde, Nasjonalbiblioteket, etter en originalkopi i Nasjonalbibliotekets samling.

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

71

Vilde Salhus Røed: Det aller første bildet av den sanne polen  

Kunstnerisk bidrag til Kunstjournalen B-post 2010/2011

Vilde Salhus Røed: Det aller første bildet av den sanne polen  

Kunstnerisk bidrag til Kunstjournalen B-post 2010/2011

Advertisement