Page 1

%,'-$%./'0&

10

11

!"#"$%&'(% )*'+ !"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--


!"#$%&'()*#+,-)#%.*#)"#,*)/012&#31%'1* .#".#-40#/)"#5)/#100#54%#&1'%1/#1--6 .#&'*4,-1#100)#54%)#07$%/)#-1%'1*# -40#/)"#)4#'0.*#+"#'3)0/80.#&-()*%)%1--9

##

>#&-()*%)%?-)*#'()5#)4#)--)*"07/4%"# ,$**#;12&-)%#&31%1*#4#)4-#1%%1#.*9#

!"#0)%"-1*#)--)*#/)"9#

cvbvbcbvbvc

:"#;12&-)%#*+/1* 4#"208*2%#8(7*'#+"#+&<#4#*2&-#+"#04/9# =)-#,1*")8*)%%#+"#0+"1*#$3)*#5+1* 5)/#'0.*)#,()00/*1"#4%%#4#;450)%#&'*4/9

12

13

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--


I!"#"$%#"$&#'()&*+,# -.,.&/# 01"&+,#2'(*$&%#-3.' # 4$*.#-+&.#.''"#-'"%&"# ############ -56/ #

14

15

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0-7.83*.'/9"--$"6#:;<;# ########## 9"3-4=#>'.?#7#7.8%"

!"#$%&'"(#)*+#,-.-/0--

Camilla Haukedal og Anthony Tessier: Sein kveld  

Kunstnerisk prosjekt. Del av Kunstjlurnalen B-posts utgave om kunstneres bruk av historisk materiale som råstoff.

Camilla Haukedal og Anthony Tessier: Sein kveld  

Kunstnerisk prosjekt. Del av Kunstjlurnalen B-posts utgave om kunstneres bruk av historisk materiale som råstoff.