Muziekles is anders

Page 1

Aslan Muziekcentrum ‘de Muziek Talent Express’

een doorlopende leerlijn voor muziekonderwijs in de basisschool 2010-2013

Muziekles is anders Jos Herfs Ellen van Hoek


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.