Page 1

WHAT’s the matter with M O N E Y

$€ £¥

do 21 vr 22 za 23 02.2013 Drie dagen voorstellingen, ontmoetingen, lezingen, workshops en een symposium over de waarde van geld (en kunst), schulden en alternatieve munteenheden… bij kunstencentrum ∫UDA, Kortrijk. Three days of performances, encounters, lectures, work­shops and a symposium on the value of money (and art), debts and alternative currencies… at arts centre ∫UDA, Kortrijk.


What (the hell) is the Matter With Money?

DAG 1 Donderdag 21/02

DAG 2 Vrijdag 22/02

20:15 – 21:45 Laura Kalauz (ARG) & Martin Schick (CH) CMMN SNS PRJCT – performance Engels gesproken

20:15 – 22:00 Davis Freeman (US) Investment – performance Engels gesproken

22:15 – 23:00 gratis Valdimar Jóhannsson (IS) en Erna Ómarsdóttir (IS) Lazyblood – concert

Wat is de ware aard van geld? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Is dit echt een simpele manier van ruilen? En indien niet: wat kan het dan nog zijn? Komt geld onze samenleving ten goede? Of is het omgekeerd? Gaat het – uit­ein­de­ lijk – alléén maar om geld? Hoe gaan wij zelf om met (en zonder) geld? Over welke ‘waarden’ hebben we het eigenlijk? En is Geld de enig denk­ bare valuta?

Als iemand jou een gratis fles douche­ gel of een paar ovenwanten zou aanbieden, of – zomaar, voor niets – gratis meubilair, zou jij dat dan aannemen? In CMMN SNS PRJCT ver­ welkomen de Argentijnse Laura Kalauz en de Zwitserse Martin Schick het publiek in hun ondergoed terwijl ze allerlei spullen gratis uitdelen. De openingsscène is het startpunt van een slim spel met sociale mechanismen die we al lang niet meer in vraag stellen. Maar wat als we zouden voorbijgaan aan de logica van econo­ mische winst? Wat als het theater een arena zou worden van vrije handel en avontuur, een ruimte tussen voyeur­isme en participatie, een ode aan onvolledigheid? CMMN SNS PRJCT is grappig, lichtvoetig en tegelijk bloed­ernstig – kortom: bijzonder slim theater. “Een briljant werk

Bij je toegangskaartje voor Investment krijg je een gratis loterijlot. Je wordt daarmee onmiddellijk een potentiële investeerder, want wie weet ben je straks miljonair, en wat ga je dan met al dat geld doen? Ras­performer Davis Freeman spiegelt je enkele mogelijkheden voor. Zo mag een goed doel niet ontbreken, toch? En wat is dat dan: hongersnood, dierenleed, hedendaagse dans, uw gezondheid – of toch liever een beetje meer comfort? Investment is een verrassende en speelse voorstelling, een theatrale powerpoint-presentatie die duidelijk maakt hoe ingrijpend de rol van geld in de wereld is. Op het moment dat overheden krampachtig de wereldeconomie proberen te redden, bekijkt Investment het morele dool­hof van onze cultuur en nodigt het het publiek uit om eigen waarden in vraag te stellen.Het is een dansvoorstelling, een theatervoorstelling en misschien ook wel een béétje een advertentie voor de lotto zelf …

Een concert dat niets met geld vandoen heeft, al zijn de muzikanten van het land dat zijn eigen schulden kwijtschold: IJsland! Verwacht je aan een ‘elektronische metal-opera met theatrale en fysieke elementen, een snuifje disco en innoverende headbanging’. Wie weet zelfs een ervaring die je leven redt. En in elk geval goedkoop, want gratis!

Is er een manier om ons dit ‘Globale Monster Systeem’ opnieuw toe te eigenen of het te herdenken? Gedurende het drie dagen durende project What’s the Matter With Money lichten diverse international podium­ kunstenaars en enkele befaamde experten hun standpunt toe, formu­ leren mogelijke antwoorden voor en stellen nieuwe brandende vragen over dit zinderende onderwerp. Place to be: Budascoop: Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk.

dat bewijst dat politiek theater niet noodzakelijk met het vingertje hoeft te wijzen.” De Oostenrijkse krant Der Standard

18:00 – 20:00 gratis Geld maakt niet gelukkig…, zegt men. dialoogtafel – Nederlands gesproken begeleider: Maarten Vanhee (Vormingplus MZW). Café deDingen, Budastraat 12, Kortrijk

© Gerhard F. Ludwig

© Gerhard F. Ludwig

Lazyblood

Doet geld de aarde draaien?

i.s.m. Passerelle en de Levensboom

14:00 – 19:30 gratis Symposium: What’s the Matter With Money? Een gespreksnamiddag onder leiding van Nicolas Y. Galleazzi – Engels gesproken Tijdens dit symposium discussiëren artiesten (die werken rond de financiële crisis) met specialisten economie, psychologie en financiën en het publiek over de problemen met het huidige monetaire systeem en de nood aan alternatieve waarden­ schalen en handelssystemen. Dit symposium is het resultaat van een week workshop over ‘kunst als valuta’ (voorafgaand aan deze drie dagen) en omvat diverse vormen van discussie, waaronder een TEDx Salon i.s.m. Howest en een ronde­ tafelgesprek. En tussendoor is er een Gek Spel voor wie dat wil. 16:00 – 18:00 gratis

15:15 & 18:15 gratis SERIEUS GEK GELD SPEL (45') Nederlands gesproken

Real Interest! Engels gesproken Lokale en internationale experten lichten hun standpunten toe over wat écht van belang is voor hen en voor de mensheid. Aanvullende monetaire systemen, de geschiedenis van het geld, overbruggings­scenario’s in een veranderend financieel landschap, de financiële en schulden­crisis van banken en naties én het belang van gemeenschap zijn de onder­werpen voor dit TEDxUHowest Salon. Na hun lezingen schuiven de sprekers mee met het publiek aan een rondetafelgeprek om er hoopvolle ontwikkelingen te benoemen op vlak van technologie, entertainment en design. Op weg naar een betere toekomst! Het TEDxUHowest Salon is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt en dus is reserveren verplicht via: tedxuhowestsalon.eventbrite.com Een organisatie van:

Investment

Money makes the world go round?

DAY 3 Saturday 23/02

DAY 2 Friday 22/02

20:15 – 21:45 Laura Kalauz (ARG) & Martin Schick (CH) CMMN SNS PRJCT – performance English spoken

20:15 – 22:00 Davis Freeman (US) Investment – performance English spoken

22:15 – 23:00 free entrance Valdimar Jóhannsson (IS) and Erna Ómarsdóttir (IS) Lazyblood – concert

What is the real nature of money? Where does it come from? Where does it go to? Is it really a simple tool of exchange? And if not, what else can it be? Is money working for the benefit of society? Or is it rather the other way around? Is it just about money, after all? How are we dealing, in our everyday life, with (and without) money? What values are we actually talking about? And is Money the only possible currency?

If someone were to offer you a free bottle of shower gel, a free pair of oven mitts or even free furniture, would you accept? In CMMN SNS PRJCT, Argentinean artist Laura Kalauz and her Swiss companion Martin Shick welcome the audience in their underwear while handing out freebies. The opening scene sets the tone for a clever play on social mechanisms we stopped questioning a long time ago. But what if we broke these social con­ventions? What if we went beyond the logic of economic profit? What if the theatre became an arena of free trade and adventure, a space between voyeurism and  participation, an ode to incompleteness? “A brilliant piece that

Every spectator becomes a potential investor upon entering this per­ formance. Y our entrance ticket, doubles as a free lottery ticket. As a potential millionaire, what are you going to do with all that money? Davis Freeman and his team are happy to show you some possi­ bilities. Obviously, we should not forget about charity, right? And what could that charitable goal be: world famine, animal suffering, contempo­ rary dance, your health – or would you rather opt for that extra bit of comfort now that you can afford it? Investment is a surprising and devious performance, a theatrical PowerPoint presentation that shows how radical the role of money has become in our world. At a moment when all governments are desperately trying to save the world economy, Investment looks at the moral maze of our culture and invites the audience to question their own values. It is a dance piece, a theatre piece and quite possibly an advertisement for the lottery itself …

A concert that has nothing to do with money, even if the band originates from the country that erased its debts: Iceland! You can expect ‘an electronic metal-opera with some theatrical and physical inputs, a touch of disco and innovative headbanging’. It might even turn out to be a lifesaving experience. And it’s cheap!

Place to be: Budascoop: Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk.

We maken ons eigen businessplan, ontwerpen papiergeld en ruilen onze talenten op de ABC-beurs. Kom luisteren naar mythologische verhalen, riskeer je zakgeld in het ABC-Casino en ga dan mee zwemmen in het geldpakhuis van Dagobert Duck… Opvang mogelijk tot 19:30 (eind van het symposium). Inschrijving voor 17 februari is verplicht.

DAY 2 Thursday 21/02

During the three day project What’s the Matter With Money, various international performance artists and a number of renowned experts expose their point of view, propose possible answers and raise new burning questions on this mesmerizing topic.

– Moet de economie altijd groeien? – Wat zijn belastingen, aandelen en wie is Keynes? – Waar komt het woord ‘bank’ van­daan en wanneer ben je eigenlijk rijk?

Lig je soms wakker van geld? Vind je dat je genoeg verdient? Welke rol speelt geld in je leven? Over (je) geld spreken is vaak nog een taboe. Deze dialoogtafel is dan ook een uitnodiging om met een kleine groep mensen in gesprek te gaan over … geld. Durf je?

What (the hell) is the Matter With Money?

Can we re-appropriate and re-think the “Global Monster System”?

13:30 – 18:00 ABC - Art Basic for Children: kinderworkshop (8 – 12j) Doet geld de aarde draaien? Interactieve workshop voor kinderen rond economie, ge­schie­de­nis van het geld en wiskunde – Nederlands gesproken

met de steun van:

CMMN SNS PRJCT

CMMN SNS PRJCT

DAG 3 Zaterdag 23/02

proves that a political per­ formance does not have to include finger-pointing.” Austrian newspaper Der Standard

with the support of:

18:00 – 20:00 free entrance Money doesn’t make you happy… – one says. Dialogue-table – Dutch spoken Coach: Maarten Vanhee (Vormingplus MZW). Café deDingen, Budastraat 12, Kortrijk Do you lose sleep over money? Do you think you earn a higher wage? What is the role of money in your life? Talking about (your) money often is taboo. This ‘dialoguetable’ invites you to do it. Do you have the guts?

13:30 – 18:00 ABC - Art Basic for Children: children’s workshop (age: 8 – 12) Money makes the world go round? Interactive workshop for children on economics, the history of money and mathematics – Dutch spoken – Must the economy always grow? – What are taxes, shares and who is Keynes? – Where does the word bank come from and when are you rich? We make our own business plan, design paper money and exchange our talents on the ABC stock exchange. Come listen to mythological stories, risk your allowance at the ABC Casino and then go for a swim in Scrooge McDuck’s money bin … Possible day-care until 7:30 p.m. (end of the symposium). Registration before February 17 is required.

Het huidige bankgeldsysteem (met euro, dollar, etc.) vertoont … ernstige risico’s. Er bestaan echter andere geldsystemen, die het monopolie van bankgeld kunnen doorbreken. Dit plezante spel geeft een indruk van de mogelijkheden en de beperkingen van dergelijk complementair geld. Een organisatie van Ingrid Thys van Transitie Stad Kortrijk. Info: www.aardbron.nl/serieus-gek-geld-spel

➔ Na deze volle namiddag over geld kan je in Budascoop terecht voor een hap, een drank en een Pak Schoons: zie volgende bladzijde …

SERIEUS GEK GELD SPEL

TEDx SALON

14:00 – 19:30 free entrance Symposium: What’s the Matter With Money? a discursive afternoon with Nicolas Y. Galleazzi – English spoken In this symposium, we will bring together artists – whose work is dealing with the financial crisis in one way or the other – with specialists from the fields of economy, psychology and finance, in order to discuss, together with the audience, the existing problems with the current system, and the need for alternative valuing and trading systems. This symposium is the result of a one week workshop about ‘art as currency’ and includes various discussion formats, a TEDx Salon and a big round table debate.

16:00 – 18:00 free entrance

Real Interest! English spoken Local and international experts on the subject will present their perspectives on what is of real interest to them and to humanity. Complementary monetary systems, the history of money, transitional scenarios in a changing financial landscape, the financial and debt crises of banks and countries, and the importance of community will be the topics addressed at this TEDxUHowest Salon. After their talks, the speakers will join the audience in a round table talk and engage on what they see as hopeful developments in technology, entertainment and design that can lead towards a better future. Entrance is free but reservation for this event is obligatory as places are limited. Please book your free tickets asap through: tedxuhowestsalon.eventbrite.com Organized by:

15:15 & 18:15 free entrance SERIOUS FUNNY MONEY GAME (45') Dutch spoken Both funny and instructive reflections on money The current money-system with banks, euros and dollars etc. is a highly risky business. This game will make you aware of other money-systems with other qualities and restrictions. These could brake the monopoly and help us survive financial crises. Organized by Ingrid Thys from Transitie Stad Kortrijk Info: www.aardbron.nl/serious-funny-money-game

➔ after this full afternoon of “talking money”, you’ll have a chance to get a bite to eat at Budascoop and later attend: see next page …


DAG 3 Zaterdag 23/02

20:15 – 21:15 Antoine Defoort (FR) Un Faible Degré d’Originalité (version 1) – lezing / performance Engels gesproken Un faible degré d’originalité (‘een lage graad van originaliteit’) is een lezing over de netelige kwestie van intellectuele eigendom binnen de artistieke creatie. Grosso modo en samenvattend, wil Defoort dat deze lezing volgende kwaliteiten heeft: – rigoureus – helder – een beetje subversief – en ook een beetje ontroerend … al is het duidelijk dat de raak­ vlakken tussen deze vier kenmerken wel érg klein zijn.

TICKETS

– Voorstellingen: 10€ / 7€ (-26/+65) / 6€ (CJP) tickets via: info@budakortrijk.be

21:30 – 22:45 Chris Kondek en Christiane Kühl (DE) Money: It Came From Outer Space – lezing / performance Duits en Engels gesproken + Engels ondertiteling De meeste mensen beschouwen geld als een ‘ruilsysteem’. Dit naïeve misverstand leidde tot de huidige crisis. Geld is geen neutraal middel, maar een gigantisch, levendig organisme op weg naar een nieuwe stap in zijn evolutie. Zijn enige doel: groter worden, zich verspreiden en opstapelen. Niets ontziend. Paniek, massahysterie. Kunnen de politiek­ ers dit stoppen? Kan de economie het geld in het garreel houden? Wat is de ware aard van geld? Met oude science-fiction thrillers en nooit vertoond videomateriaal levert Money: It Came From Outer Space het onomstotelijke bewijs: geld is een buitenaards wezen! Zoals Michael Caine zei in The Swarm (1978): “We have been invaded by an enemy far more lethal than any human force. It’s size is immeasurable, it’s power is limitless, it’s enemy is Man.” Hij had het over dodelijke bijen. Kondek & Kühl hebben het over geld…

Un Faible Degré d’Originalité

– ABC Workshop voor kinderen: 5€, Inschrijving voor 17 februari via: info@budakortrijk.be – Symposium: gratis toegang tickets via: info@budakortrijk.be Money: It Came From Outer Space

– Concert: gratis reserveren niet nodig – TEDx SALON: gratis toegang tickets via: tedxuhowestsalon. eventbrite.com INFO: kunstencentrum ∫UDA, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk + 32 56 22 10 01 www.budakortrijk.be

Money: It Came From Outer Space

v.u.: Julie Vandenbroucke, Kuipebosstraat 6, 8880 St-Eloois-Winkel Ontwerp: Michaël Bussaer & Jef Cuypers •• Druk: SintJoris

Money: It Came From Outer Space

DAY 3 Saturday 23/02

TICKETS

20:15 – 21:15 Antoine Defoort (FR) Un Faible Degré d’Originalité (version 1) – lecture / performance English spoken

21:30 – 22:45 Chris Kondek and Christiane Kühl (DE) Money: It Came From Outer Space – lecture / performance English spoken

Un faible degre d’originalité (a low degree of originality) is a lecture on the thorny issue of intellectual property within the field of artistic creation. Overall, and to put it short, Defoort would want this reading to have the following qualities: – be rigorous – clear – a little subversive – and of course a little touching … although it is clear that there is little common ground between these four characteristics.

Most people consider money a means of exchange. This naive misconception has led to the current crisis. Money is not a neutral tool; it is a gigantic, living organism, on its way to the next stage of evolution. Its only goals: to increase, spread, accumulate. No sphere is safe. Panic breaks out, mass hysteria. Can politics stop it? Can the economy keep it in check? What is money’s true nature? Using old Science-Fiction thrillers and unseen video material, Money: It Came From Outer Space delivers the cruel proof: money is an alien! Its origin is unknown, its movements uncontrollable, its will to expand unconquerable. And man is nothing but a host to this parasite. As Michael Caine said in The Swarm (1978): “We have been invaded by an enemy far more lethal than any human force. It’s size is immeasurable, it’s power is limitless, it’s enemy is Man.” He was talking about killer bees. Kondek & Kühl are talking about money.

– Performances: 10€ / 7€ (-26/+65) / 6€ (CJP) tickets: info@budakortrijk.be – ABC Workshop for kids: 5€ Registration before February 17th tickets: info@budakortrijk.be – Symposium: free entrance tickets: info@budakortrijk.be – Concert: free without registration – TEDx SALON: free entrance tickets: tedxuhowestsalon. eventbrite.com

Money: It Came From Outer Space

INFO: kunstencentrum ∫UDA, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk +32 56 22 10 01 www.budakortrijk.be

What's the Matter with Money?  
What's the Matter with Money?  

programme folder symposium 'What's the Matter with Money?' - 21 > 23 February 2013 @ Budascoop Kortrijk

Advertisement