Page 1

SAMEN WERKEN AAN KUNSTZINNIGE ONTPLOOIING Kunsteducatie & kunstbeoefening

In opdracht van:


KUNSTBALIE DAT ZIJN WIJ... Samen met het onderwijs, de amateurkunst, de Brabantse gemeenten, provinciale cultuurpartners en maatschappelijke organisaties werken we aan een levendige Brabantse kunstsector. Dit doen we vanuit onze rol als expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant. We bieden advies, verbinden organisaties en sectoren met elkaar en ondersteunen projecten met kennis en financiĂŤle middelen. We geloven in de kracht van samenwerking en investeren in experiment en vernieuwing. Doen we ons werk goed, dan dragen we bij aan een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector die kunstzinnige ontplooiing mogelijk maakt voor alle Brabanders.

2


KUNSTEDUCATIE

KUNSTBEOEFENING COMMUNITY ART

“Kunst en cultuur maken van Brabant een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en leven. We willen dat elke Brabander de mogelijkheid heeft om te ontdekken waar zijn talent ligt, en om dat talent verder te ontwikkelen, of dat nu op amateur niveau ligt, of op hoog professioneel niveau. Dat begint bij cultuureducatie, op school en daarbuiten, en bij amateurclubs en -verenigingen. Daar hebben we deze bestuursperiode dus veel aandacht voor. Want de waarde van kunst is nauwelijks te overschatten!� Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur

3


KUNSTEDUCATIE

Via kunsteducatie ontwikkel je je talent en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar je oefent ook in vrij denken en doen. Zo ben je voorbereid op een samenleving die voortdurend verandert.

Kunsteducatie vast onderdeel op scholen

Kunstbalie ontwikkelde De Cultuur Loper, samen met Erfgoed Brabant. Dit programma, onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit, helpt scholen om vanuit hun eigen visie, opbouw en samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs. We coachen de scholen bij het ontwikkelen van vakinhoudelijke deskundigheid, verdiepen van het culturele curriculum en volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Het programma komt tot stand in co-creatie met lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten. Vanzelfsprekend sluiten we ook aan bij landelijke netwerken en adviseren we provincie en ministerie. Ongeveer 200 Brabantse scholen uit het primair en voortgezet onderwijs werken al met De Cultuur Loper. Vanaf 2017 kunnen gemeenten en scholen weer aansluiten bij de vervolgregeling. 4

Kunstaanbod in de klas

Samenwerking met de directe culturele omgeving is voor veel scholen steeds vanzelfsprekender, maar hoe krijg je nu landelijk kunstaanbod in de klas? Daarvoor ontwikkelden we KunstSelect: geselecteerd en bemiddeld kunstaanbod van hoge kwaliteit. Ruim 400 scholen in met name kleine en middelgrote gemeenten maken gebruik van dit schaalvoordeel, het goede lesmateriaal en de begeleiding van docenten ĂŠn kunstaanbieders. In 2016 onderzoeken we een nieuwe rol en activeren we verschillende partijen in de cultuursector om taken over te nemen. Al het kunsteducatief aanbod is te vinden in de Brabantse etalage DepotC.

Oog voor talent

Het is belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen om hun talent verder te ontwikkelen. Zo organiseren we samen met Kunstbende ateliers in het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen een extra impuls om hun talent te benutten.


Uitwisseling, kennis delen en netwerken

We ondersteunen diverse netwerken en bieden online platforms om expertise en kennis uit te wisselen. Door bijeenkomsten, scholing, workshops en inspiratiedagen zetten we in op extra deskundigheidsbevordering en het delen van kennis en onderwijsmethodieken.

KUNSTBEOEFENING Actief bezig zijn met kunst maakt je tot een completer mens. Je benut je talenten, bent creatief, maakt mooie dingen, krijgt inspiratie, ontmoet anderen en verrijkt je leven.

Een sterk provinciaal netwerk

Koepels, bonden en andere provinciale organisaties zorgen voor belangenbehartiging, verbetering van de kwaliteit en talentontwikkeling in de amateurkunst. Daarmee zijn ze belangrijke samenwerkingspartners van Kunstbalie. Wij halen gedeelde vraagstukken op, brengen verbindingen tussen disciplines tot stand en ondersteunen de partijen op maat met advies en faciliteiten zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen.

Zorgen voor kennis en kwaliteit

Samen met landelijke, provinciale en lokale culturele partners werken we aan de verbetering van de kwaliteit van de amateurkunstbeoefening. Dit doen wij door het delen van kennis en goede voorbeelden, het organiseren van workshops of bijeenkomsten en geven van advies over communicatie, financiering en samenwerking met andere doelgroepen. Ook onderhouden we een provinciaal netwerk voor landelijk erkende muziekexamens waar jaarlijks ruim 600 muzikanten gebruik van maken. 5

Waarde zichtbaar maken

Noord-Brabant kent een actieve en diverse amateurkunstsector. Daar zijn we trots op. En daarom zetten we inspirerende initiatieven graag in de etalage. Dit doen we in de provincie via DepotC en MEST, en landelijk met LKCA en de Week van de Amateurkunst.

Investeren in een gezonde sector

We zorgen voor de financiĂŤle ondersteuning van provinciale projectorganisaties, koepels en bonden, topensembles, concoursen en bijzondere bovenlokale projecten. Ook adviseren we amateurkunstpartijen over crowdfunding.


Lokale culturele infrastructuur

Samen met de provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten voeren we het actieplan buitenschoolse cultuureducatie uit, naar aanleiding van onderzoek door de commissie Paes. We brengen onder meer de lokale situaties in kaart, ontwikkelen een scan voor gemeenten, ondersteunen en volgen kansrijke ontwikkelingen en zetten goede voorbeelden in de etalage. We adviseren in lokaal en provinciaal beleid. Daarnaast ondersteunen we het Jeugdcultuurfonds Brabant en gemeenten die hieraan willen deelnemen, zodat ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.

COMMUNITY ART Steeds vaker is kunst een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken of het vergroten van de kwaliteit van leven onder kwetsbare burgers. We ondersteunen deze en andere vormen van community art.

Bouwen aan een breed Brabants community art platform

Kunstbalie ondersteunt de Brabantse cultuursector zodat deze verbindingen kan leggen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Zowel op het online platform Community Art Brabant als tijdens informele bijeenkomsten worden kennis, netwerken, projecten en praktische tips gedeeld. Zo vinden overheid, welzijnsorganisaties, volkshuisvesting, fondsen en cultuur elkaar. Kunstbalie zet in op deskundigheidsbevordering van culturele partners en een zichtbaar en actief platform. Community art wordt daarmee vast onderdeel van het Brabantse culturele leven. 6


Kijk ook eens op: DepotC.nl DĂŠ etalage voor bovenlokale culturele projecten en voorstellingen in Noord-Brabant. Zowel voor op school als in de vrije tijd. DeCultuurLoper.nl Programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Website met nieuws, activiteitenoverzicht en online instrument voor deelnemers. Klunky.nl Online omgeving voor leerlingen met interactief lesmateriaal bij de projecten van KunstSelect. CommunityArtBrabant.nl Platform van organisaties en personen die met verbeeldingskracht werken aan de leefbaarheid in wijken en de kwaliteit van leven onder kwetsbare burgers. MESTmag.nl Community voor cultuur in Noord-Brabant met magazine, trends & ontwikkelingen en verhalen over bijzondere kunst en cultuur.


Ringbaan Oost 8-17 5013 CA Tilburg Postbus 606 5000 AP Tilburg 013 4648280 info@kunstbalie.nl Volg ons! @kunstbalie /Kunstbalie Meer info en inschrijven nieuwsbrieven: www.kunstbalie.nl

Kunstbalie werkt nauw samen met collega-instellingen bkkc, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C. Fotografie: Coverfoto: Stocksy Peter Robben (Ja, natúúrlijk! p.3), Muzelinck (Mijn nieuwe voordeur, p.3), Bep Miltenburg (Kunstbeoefening, p.5), Merlijn Doomernik (Cellostorm p.6)

© Kunstbalie / 2016-2017

Brochure Kunstbalie  

Kunstbalie werkt samen met partners aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Als expertisecentrum voor kunsteducatie in het onde...

Brochure Kunstbalie  

Kunstbalie werkt samen met partners aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Als expertisecentrum voor kunsteducatie in het onde...