Page 1

www.mesto-kunovice.cz

ČÍSLO 11/2019

KUNOVJAN MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

ROČNÍK 28

Ing. Jiří Deml

21. 10. 1939-24. 10. 2019


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Přečtěte si:

Okno roku 2019 Školní aktuality Hodové album

str. 7 str. 9-12, 14 str. 12-13

Společenská kroniky

str. 15

Farníci v Dolomitech

str. 16

Čas běží jako voda…

str. 19

Chovatelé oslaví devadesátku str. 20-21

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU Novinky, zajímavosti a informace z našeho města.

Zemřel pan starosta Jiří Deml Ve čtvrtek 24. října 2019 zemřel po dlouhé těžké nemoci první starosta znovu osamostatněných Kunovic Ing. Jiří Deml. Jako vážená, úctyhodná a respektovaná osoba zanechal mezi svými spoluobčany v Kunovicích, ale nejen zde, nesmazatelnou stopu. Jiří Deml se narodil 21. října 1939 v Kunovicích, kterým zůstal věrný po celý život. Životní cesta jej provedla řadou profesí. Začínal jako zootechnik, zakrátko nastoupil jako učitel základní školy, který se stal v Kunovicích živou legendou, na niž jeho někdejší žáci dodnes vzpomínají. Učitelskou katedru nahradila školní ředitelna, již následně vystřídala ředitelna Slováckého muzea v  Uherském Hradišti. Po obnovené samostat-

nosti Kunovic v roce 1990 se Jiří Deml stal jejich prvním starostou a byl jím až do roku 2002, kdy již na funkci starosty nekandidoval. Významnou měrou se podílel na samostatnosti Kunovic a na jejich určení městem. Až do roku 2018 byl aktivním členem Zastupitelstva města Kunovice. Jiří Deml neomezoval své aktivity pouze na pracovní záležitosti, i když jeho soukromé záliby a koníčky se s nimi do jisté míry prolínaly. V běhu času byl vedle již uvedených profesí také historikem, filmařem, spisovatelem, ale především občanem Kunovic v nejryzejším smyslu slova. Za celoživotní činnost ve prospěch města Kunovice mu byla v roce 2007 udělena Cena města Kunovice. red

Vernisáž www.facebook.com/mesto.kunovice.official

KUNOVJAN, městský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel: Město Kunovice IČ: 00567892 nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice tel.: 572 432 720, www.mesto-kunovice.cz e-mail: kunovjan@email.cz Redakční rada: Mgr. Martina Kozelková, Ing. Helena Vajdíková, Ing. Kateřina Růžičková, Zdeněk Kučera Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský - mediabest.cz Povoleno: Ministerstvem kultury ČR registrační číslo MK ČR E 13133 Náklad: 2.000 výtisků Vychází měsíčně, 12 vydání ročně. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel, vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce bez udání důvodu.

Toto číslo vychází 4.11. 2019 uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla bude 11. 11. 2019.

2

V úterý 22. října 2019 se v  podvečerním čase uskutečnila v  klenbovém sále Panského dvora v Kunovicích vernisáž uspořádaná k životnímu jubileu Ing. Jiřího Demla. Dokumentární výstava mapující profesní dráhu Jiřího Demla jej ukázala ve všech profesích, kterými jej život vedl, a dala nahlédnout i do jeho soukromí. S profesním životem souvisely i zájmy a koníčky prolínající se především se zálibou v historii – filmová a literární tvorba. I tyto momenty byly na výstavě zachyceny. Samotný jubilant se ze zdravotních důvodů slavnosti nezúčastnil. Své přátele, kolegy, známé i spoluobčany pozdravil prostřednictvím své manželky Aleny, která přečetla jeho vzkaz. Za dva dny se z výstavy oslavující životní jubileum stala výstava pietní… Onen slavnostní večer zahájil starosta města Kunovice Pavel Vardan těmito slovy: „Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní vernisáži věnované životnímu jubileu našeho pana bývalého starosty města Kunovice, inženýra Jiřího Demla, který měl právě včera 80 let. Výstava fotografií je drobným ohlédnutím do období, kdy jsme se s ním setkávali jako s učitelem a později ředitelem naší základní školy, následně ředitelem Slováckého muzea a v polistopadových dobách jako s prvním starostou Kunovic, který se významnou měrou podílel na jejich samostatnosti a jejich určení městem. V důchodovém věku pak jako se zastupitelem, který byl vždy ochoten s maximální znalostí věci přispět každému radou se zasvěceností a životní moudrostí jemu vlastní. Měl jsem možnost prohlédnout si tyto fotografie předem a uvědomil jsem si, že pana Demla znám a vážím si ho již od doby svého raného dětství. Už jako sedmiletý jinoch jsem měl možnost účastnit se zápasů a tréninků (jako syn jednoho z hráčů) fotbalového týmu FC 1592, složeného z kantorů kunovské i jiných škol, ve kterém působil Jiří Deml jako dokumentarista všech událostí, které se kolem klubu odehrávaly. A že jich bylo požehnaně. Ještě teď mám v živé paměti pozápasové ‚rozbory‘ výkonů v derflanské restauraci Sport, které byly pro mě v tom věku velmi poučné a inspirativní… V mých dětských očích působil Jiří Deml poněkud přísnějším výzorem a dojmem, nicméně s laskavým srdcem, vytříbeným a inteligentním humorem a takovým je nakonec dodnes. Uplynulo čtyřicet let, během nichž jsme se potkávali při různých akcích obce a posléze města Kunovice, a mně se dostalo té cti, že jsem mohl být před pár roky účastníkem zájezdů do Říma, kterým nás pan starosta Deml provedl a obohatil svým nenapodobitelným komentářem, úžasnými vědomostmi, nadšením a vtipem. Panu Jiřímu Demlovi je tedy 80. Velmi mě mrzí, že dnes tady nemůže být s námi, proto mi dovolte, abych mu za nás za všechny prostřednictvím jeho manželky paní Aleny Demlové poděkoval a popřál jen to nejlepší. Pane starosto, mám Vás rád a moc si Vás vážím.“

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Poslední rozloučení

Ve čtvrtek 31. října 2019 se v kunovické sportovní hale uskutečnilo poslední rozloučení s Ing. Jiřím Demlem. Čestnou stráž u katafalku s rakví drželi členové Sboru dobrovolných hasičů Kunovice a členové Československé napoleonské společnosti. Smuteční průvod v čele s šestičlenným banderiem doprovodil zesnulého, jehož rakev byla vezena historickým www.facebook.com/mesto.kunovice.official

pohřebním vozem taženým dvěma páry černých koní, na místní hřbitov, kde byl uložen do rodinného hrobu. Během smutečního průvodu městem zněly v Kunovicích na rozloučenou zvony i sirény, u hrobu svému starostovi zazpíval mužský pěvecký sbor a zahrála cimbálová muzika Lintava. zdk 3


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Vybráno z usnesení 14. schůze Rady města Kunovice konané dne 23. 9. 2019 Rada města SCHVALUJE • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, PSČ 687 12, IČ: 27677443, na stavební práce v rámci realizace stavby „KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě – ulice U ŠTREKY II. etapa – 1. část“ • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úplném servisu kopírovacího stroje Kyocera č. 266/2500ci/S/40413 mezi městem Kunovice a firmou TA Triumph-Adler Česká republika, s. r. o., Michelská 12a/18, 145 01 Praha 4 • dodatečně zahraniční pracovní cestu starosty a místostarostky do Budapešti, Maďarská republika, včetně úhrady cestovních nákladů • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na Školu lidových tanců v Kunovicích 2019 mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín 761 90, IČ: 70891320 • dodatečně Smlouvu o provedení hudební produkce uzavřenou mezi městem Kunovice a hudební skupinou Kumpáni Rock-Pop, zastoupenou Igorem Chižňakem, se sídlem Solná cesta 226, 686 01 Uherské Hradiště, týkající se vystoupení na Rockovém večeru v Areálu Jízdy králů

• Smlouvu o realizaci pořadu uzavřenou mezi městem Kunovice a Dechovou hudbou Straňanka, zastoupenou kapelníkem Ing. Mgr. Petrem Houštěm, MBA, se sídlem nám. U Zámečku 76, 687 65 Strání, IČ: 46192191 • Smlouvu o účinkování mezi městem Kunovice a kapelou SLZA, zastoupenou uměleckou agenturou Universal Music, s. r. o., Velvarská

SCHŮZE RADY MĚSTA 21. LISTOPADU 2019 19. PROSINCE 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 12. PROSINCE 2019 1652/7, 160 00 Praha 6, IČ: 60469692, na Sametový koncert pořádaný ve sportovní hale dne 16. 11. 2019 • poskytnutí finančního daru ve výši 16.500 Kč na pořízení speciální postele pro zdravotně postiženého spoluobčana z rozpočtu města Kunovice, § 4349, pol. 5492 • Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Jiřím Sýkorou, zast. opatrovníkem Miriam Sýkorovou, Lidická 552, Kunovice • vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice,

jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení • Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, Uherské Hradiště • Smlouvu č. OT-014330048853/001 o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 2408/102, 2410/4, 2421 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci Kunovice, Ing. Pavlica, přeložka VN • Smlouvu o poskytování kontrolních a dalších služeb v oblasti BOZP mezi městem Kunovice a Vladimírem Kodrlou, Vážany 90, 687 37 Polešovice, IČ: 617 08 852 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1337/2017 na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-KUNOVICE mezi městem Kunovice a GEPRO, spol. s r. o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 • Dodatek č. 12 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení VERA Radnice a podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo SWRp/09/44 mezi městem Kunovice a VERA, spol. s r. o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ: 62587978 • Smlouvu o zpracování osobních údajů ZOU/19/17 mezi městem Kunovice a VERA, spol. s r. o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ: 62587978

Sdružení rodičů při ZŠ U Pálenice, Sdružení rodičů při ZŠ Červená cesta, Mateřská škola a ZUŠ Kunovice za přispění města Kunovice pořádají

15. ročník LAMPIONOVÉHO PRŮVODU aneb světlušky jdou s lampiónem napříč Kunovicemi KDY? V pátek 15. listopadu 2019 ODKUD?

Sejdeme se u ZŠ Červená cesta, u ZŠ U Pálenice, u Mateřské školy a u Komunitního centra (CPMSD Beruška)

V KOLIK? Sraz před 17 hodinou KAM? CO TAM BUDE? CO SI VZÍT?

4

Odchod v 17 hod. čtyřmi proudy na nádvoří Panského dvora

Vystoupení žáků, drobné občerstvení, čaj pro zahřátí, výstava retro hraček a doplňků ve společenském sále Lampiónek - malé děti v doprovodu rodičů Na každé dítě s lampiónkem čeká sladká odměna!

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

BERE NA VĚDOMÍ • plnění usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 12. září 2019 • zprávu o nakládání s pozemky města za 1. pololetí 2019 • cenové nabídky uchazečů STRABAG, a. s., (Na Bělidle 198/21) Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744, PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, PSČ 687 12, IČ: 27677443, a TRADIX REALIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 27, na veřejnou zakázku malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr zhotovitele díla v rámci realizace stavby „KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě – ulice U ŠTREKY II. etapa – 1. část“ • návrhy na uctění památky generála Miroslava Tomáše Miklíka a informace o stavu pamětních desek, které byly umístěny do července 2019 na objektu staré školy, nám. Svobody 362, Kunovice, a návrhy na jejich znovuinstalování a předkládá ZM • nabytí nemovitých věcí – pozemků p. č. 3849/134, 3849/124, 3849/116, 1660/6, 1660/4 a 1660/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví PhDr. Boženy Abrhámové, Lužická 1460/39, Vinohrady, Praha 2, a Josefa Abrháma, Jižní II 779/12, Záběhlice, Praha 4, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu dle znaleckého posudku, předkládá ZM • zvýšení finančního příspěvku o 10.000 Kč Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb • poskytnutí finančního příspěvku Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, ve výši 110.000 Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb, předkládá ZM • převod nemovité věci – pozemku p. č. 223/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Mgr. Ludmily Kotasové, Na Rybníku 624, Kunovice, za sjednanou kupní cenu 1500 Kč/m2 včetně DPH • nabytí nemovitých věcí – pozemků p. č. 223/5 o výměře 9 m2 a p. č. 223/6 o výměře 2 m2 z vlastnictví Mgr. Ludmily Kotasové,Na Rybníku 624, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1500 Kč/m2, předkládá ZM • převod nemovité věci – pozemku p. č. 2505/25 o výměře 14 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Josefa a Jany Holáskových, Na Bělince 1578, Kunovice, za sjednanou kupní cenu a úhradu nákladů s převodem spojených • nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 2438/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví manželů Josefa a Jany Holáskových,

Na Bělince 1578, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu, předkládá ZM • nabytí nemovité věci – pozemku podíl 1/6 p. č. 3298/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví Tomáše Halámka, Preslova 398/50, Stránice, Brno, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu dle znaleckého posudku, předkládá ZM Rozhodla • v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27, zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázkách, v souladu s metodickým pokynem města Kunovice o zadávání zakázek malého rozsahu o pořadí nabídek na zhotovitele díla v rámci realizace stavby „KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě – ulice U ŠTREKY II. etapa – 1. část“ následovně: Pořadí č. 1: PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, PSČ 687 12, IČ: 27677443 Pořadí č. 2: STRABAG, a. s., (Na Bělidle 198/21) Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

Pořadí č. 3: TRADIX REALIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253 DOPORUČUJE • odprodej ocelových konstrukcí objektů ZÁBRADLÍ U ŘEKY OLŠAVY a MOST NA ŘÁDKU v rámci realizace stavby „Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města“ a předkládá ZM • vyřazení základních prostředků ZÁBRADLÍ U ŘEKY OLŠAVY a MOST NA ŘÁDKU z majetku města Kunovice a předkládá ZM SOUHLASÍ • s použitím znaku města Kunovice pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kunovice v souvislosti s výrobou slavnostního hasičského praporu sboru • dodatečně s vysláním starosty a místostarostky města Kunovice dne 5. září 2019 na prezentační akci Setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí pořádanou Zlínským krajem v Budapešti, Maďarská republika • s vysláním starosty, místostarostek a zaměstnanců města Kunovice na pracovní cesty

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

Radniční okénko

První ryze podzimní měsíc s sebou přinesl do Kunovic kromě pestrobarevného listí také nebývale čilý stavební ruch, a dokonce hned na dvou frontách. Tu první reprezentuje koryto řeky Olšavy, které postupně mění v důsledku výstavby protipovodňových opatření svůj dosavadní ráz, kdy začíná kotvení břehů pro následné budování protipovodňových zdí. Rovněž bylo započato s  přípravou dočasných příjezdových komunikací tak, aby se alespoň částečně omezilo zatížení ulic podél řeky stavební technikou. Tak rozsáhlou akci však nelze realizovat bez zásadních omezení. Vzhledem k tomu, že stavební práce byly zahájeny na obou březích současně, dochází pochopitelně ke zvýšenému pohybu strojů a tím i k potřebám změn v organizaci dopravy v daných úsecích. Všechny činnosti v souvislosti s užíváním stavební techniky a postupem zemních prací včetně uzavírek jsou proto realizačními firmami předem oznamovány tak, aby se obyvatelé mohli na aktuální situaci připravit. Samotná výstavba je teprve na počátku, dokončení prací společností Strabag, a. s., a Imos Brno, a. s., na našich protipovodňových opatřeních se předpokládá za dva roky.

Výše zmíněná druhá fronta je pak zastoupena děním přímo v centru našeho města v  těsném sousedství městského úřadu. Stará škola na náměstí Svobody se vlivem rozsáhlé činnosti stavebních firem Stavby Vanto, s. r. o., a PaPP, s. r. o., změnila k  nepoznání. Celý skelet stavby aktuálně připomíná původní podobu pouze tvarem, postupně se však bude do nového hávu odívat doslova před očima. Zachová si svůj historizující ráz, který bude obohacen o moderní vestavbu. Změna neproběhne pouze vizuálně, nové využití budovy bývalé školy spočívá v realizaci navazujícího projektu podnikatelského inkubátoru, který dosud činnost vykonává v objektu areálu Panského dvora. Ale to je budoucnost příštího roku. Nyní věříme zejména v přízeň klimatických podmínek, protože právě ony v podzimních a zimních měsících určují tempo a postup stavebních prací, tolik důležitých pro zdárné dokončení celé rekonstrukce budovy. Příchod dalších firem a společností, které budou v objektu staré školy sídlit, pak jistě přispěje k rozvoji podnikatelského prostředí v Kunovicích i k dalšímu oživení centra města. Hezké podzimní dny. Pavel Vardan 5


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 5 do zemí Evropské unie na území Evropy v období říjen 2019 až říjen 2022 včetně úhrady cestovních nákladů • s přijetím všech účelových finančních darů pro ZŠ U Pálenice v Kunovicích • s přijetím účelového finančního daru a s návrhem darovací smlouvy WOMEN FOR WOMEN NESOUHLASÍ • s umístěním směrové tabule o velikosti 80x120 cm na objektu MIC, Na Rynku 886, Kunovice, pro firmu 5M, Na Záhonech 1177, 686 04 KuVybráno z usnesení 15. schůze Rady města Kunovice konané dne 10. 10. 2019 Rada města SCHVALUJE • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu rodinného domu ul. Na Řádku čp. 1338 v Kunovicích mezi městem Kunovice a Lucií a Ivanem Vítkovými, Na Řádku 1338, Kunovice • Dohodu o ukončení nájmu v Domě pro seniory mezi městem Kunovice a Marií Malinovou, Cihlářská 536, Kunovice, k 30. 11. 2019 • přidělení bytu č. 23 v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, paní Anně Pochylé, Kunovice, od 1. 12. 2019 • Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka mezi spolkem Bydlení na Záhonech, IČ: 22896325, a městem Kunovice v rámci stavby „Kunovice – dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky – II. etapa“, stavební objekt SO 01 • Darovací smlouvu na finanční dar mezi městem Kunovice a stárkou Nikolou Burešovou, trvale bytem Kostelany nad Moravou, v rámci akce Hody s právem 2019 • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností RENARDS DOTAČNÍ, s. r. o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 28337361, na podání žádosti o dotaci a administraci projektu „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ v rámci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj • Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem Kunovice a SVK, a. s., Uherské Hradiště, IČ: 49453866, pro objekt „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola“ • Dohodu o provedení montáže vodovodní přípojky mezi městem Kuno-

PŘIPOJÍTE SE TAKÉ? Trojčátka Amálka, Viktorka a Žofinka Hráčkovy potřebují trvalou pomoc!

Číslo transparentního účtu:

232201733/2010 . 6

novice, IČ: 46969250 POVĚŘUJE • starostu města, příp. tajemnici MěÚ, rozhodnutím o potřebnosti příslušné zahraniční pracovní cesty ve stanoveném územním i časovém rozsahu • ZVEŘEJŇUJE • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3640/450 a p. č. 3640/427 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro kabelové vedení VN, telekomunikační síť, podpěrný bod, uzemnění • záměr města na převod části pozemku p. č. 3640/450 cca 30 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště vice a SVK, a. s., Uherské Hradiště, IČ: 49453866, pro stavbu „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola“ BERE NA VĚDOMÍ • program jednání VI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice • návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2020 a předkládá ZM k projednání finančnímu výboru ZM a komisím RM • zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 7. říjnu 2019 a předkládá ZM • zprávu o činnosti Mateřské školy Mládežnická za školní rok 2018/2019, Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 ZŠ Kunovice, Červená cesta 853, a Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, předkládá ZM • zprávu o provozu koupaliště v Kunovicích v roce 2019 • výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti, zařízení a vybavení areálu koupaliště v Kunovicích paní Jitkou Hartmanovou ke dni 30. 9. 2019 • vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2019 a předkládá ZM • rozpočtové opatření č. 5/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy 121 609,72 tis. Kč, výdaje 156 107,99 tis. Kč, financování 34 498,27 tis. Kč a předkládá ZM • podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2020 na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice kategorie JPO II a finanční spoluúčast města pro rok 2020 minimálně ve výši 50 % z celkové částky dotace a předkládá ZM DOPORUČUJE • zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvatel, podprogram Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro rok 2020 na projekt s pracovním názvem „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ a předkládá ZM • ke schválení zabezpečení vlastních finančních prostředků města Kunovice v případě schválení dotace v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, případně obdobného dotačního titulu na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ a souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování projektu s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ ve výši minimálně 40 % z celkových uznatelných oprávněných nákladů a neuznatelných nákladů na výše uvedenou akci a předkládá ZM SOUHLASÍ • s přijetím účelového finančního daru pro ZŠ Červená cesta v Kunovicích od Sdružení rodičů ZŠ Kunovice ZVEŘEJŇUJE • záměr města na pacht nemovitých věcí – pozemků p. č. 5237/2, 5237/3, 2826, 2721, 2724, 2746, 2775, 2778, 2729, 2722, 2723, 2725, 2732, 2731, 2726, 2727, 2728 a 2730 k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Výsledky soutěže Okno roku 2019 V našem městě proběhl v tomto roce již 17. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií. Do soutěže bylo zařazeno celkem 39 pěstitelů. Kromě fotografií samostatně přihlášených občanů byly do výběru zařazeny také snímky oken a balkonů s květinovou výzdobou, které pořídily pracovnice městského úřadu. Vyhodnocení soutěže proběhlo 8. října 2019. Hodnotitelská komise ve složení Mgr. Martina Kozelková, Ing. Helena Vajdíková, Mgr. Marta Polášková, Mgr. Blanka Jurásková, Mgr. Helena Droppová a Mgr. Monika Pančochová posuzovala již tradičně bujnost a stav květinové výzdoby, vkusnost, působivost v prostředí, originalitu a v neposlední řadě také ovlivnění vzhledu celého domu. V  letošním roce určila komise pořadí výherců od 1. do 5. místa takto: 1. místo paní Anna Grebeňová, Na Zelničkách 1521 2. místo rodina Velecká, V Zátiší 911 3. místo pan Pavel Nykl, Novoveská 1390 4. místo rodina Gašparova, Ve Strhanci 1358 5. místo rodina Habartova, náměstí Svobody 1580 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 16. října 2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Všichni výherci za svou práci a péči o vzhled svého domu, a tedy i o vzhled města Kunovice, obdrželi věcné dary se zahradnickou a pěstitelskou tematikou. Děkujeme všem občanům, kteří pečují o květinovou výzdobu oken svých domů a vytvářejí tak příjemný vzhled města. Poděkování patří také všem sponzorům za podporu této soutěže. Ceny

do soutěže věnovaly FLORSTYL, s. r. o., Kunovice; SMERO, spol. s r. o., Rajhrad; Český zahrádkářský svaz ZO Kunovice; MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., Praha; město Kunovice. Monika Pančochová odbor správy majetku a životního prostředí

2. místo rodina Velecká

3. místo pan Pavel Nykl

1. místo paní Anna Grebeňová

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 8

4. místo rodina Gašparova www.facebook.com/mesto.kunovice.official

5. místo rodina Habartova 7


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Názor zastupitelky PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, kdo se podíleli na dokončení revitalizace prostoru před mateřskou školou. Rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu i pobočku ZUŠ Uh. Hradiště, se konečně dočkali parkoviště a rozšíření místní komunikace, aby mohli bezpečně a pohodlně přivézt své děti do školky. Tento projekt jsme ve spolupráci se společností UH IPON, s. r. o., připravovali dlouho, v minulých letech jsme však museli upřednostnit rekonstrukci kotelny a kanalizace. Děkuji tedy rodičům i ředitelce mateřské školy Aleně Bočkové za trpělivost. Ani hledání zdrojů na financování této akce nebylo jednoduché, podařilo se vyřešit v rámci spolupráce s Místní akční skupinou Ostrožsko, Horňácko a Kunovice. Vytvořili jsme projekt s názvem Bezbariérové chodníky ul. Lidická, Mládežnická – Kunovice a podali žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu. Získali jsme dotaci ve výši 1 788 832,90 Kč, která pokryla více než polovinu celkových nákladů. Poděkování patří odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice, technickému dozoru panu Zdeňku Křivovi a firmě SVS – Correct, spol. s r. o., za skvělou realizaci. Investice za 3 323 746,85 Kč byla předána do užívání 17. července 2019. Je jen škoda, že se při realizaci tohoto projektu v rozpočtu města nenašly peníze na opravu chodníku na ul. Lidická alespoň po konec rodinného domu čp. 560, jak jsem původně plánovala. A stejně tak na rozšíření místní komunikace směřující od křižovatky ul. Mládežnická směrem k sídlišti v Humnech. Na tuto skutečnost jsem upozornila na zasedání zastupitelstva města a zastupitelstvo ve svém usnesení uložilo radě města připravit projektovou dokumentaci na rozšíření této místní komunikace včetně dopravního značení, na které si občané také stěžují. Domnívám se, že řešením není pouhé posunutí dopravní značky, tato lokalita by si

zasloužila řešit dopravní značení komplexně. O to jsem žádala vedoucího odboru investic už dávno, ale stále tento úkol odkládal. Doufám, že tentokrát už se dočkáme. Ivana Majíčková, členka Zastupitelstva města Kunovice

Zateplení bytových domů s finanční podporou EU

Koncem srpna letošního roku byla ukončena realizace Zateplení bytových domů čp. 570 a 571 v ulici Na Záhonech. Cílem této investiční akce bylo zvýšení komfortu bydlení snížením energetické náročnosti budovy a v konečném důsledku také snížení nákladů na bydlení. Zateplení obálky obou bytových domů a výměna vstupních dveří probíhaly zejména během letních měsíců letošního roku a s  ohledem na vliv provozu budovy na životní prostředí 8

jím bylo dosaženo zlepšení hodnocení energetické náročnosti budov z klasifikace „nehospodárný na „méně úsporný“. Díky realizaci projektu tak dojde k bezmála 30% úspoře energie, přičemž tyto energetické úspory budou mít pozitivní vli na životní prostředí snížením produkce skleníkových plynů. Projekt Zateplení bytových domů čp. 570 a 571 ul. Na Záhonech v Kunovicích se uskutečnil za finanční podpory v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek ži-

vota pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, číslo výzvy 37. Energetické úspory v bytových domech II. Finanční podpora projektu činila 30 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1,5 % ze státního rozpočtu z celkových uznatelných nákladů, které činily 3.243.505,36 Kč. Dotace tvoří celkem částku 1.021.704,18 Kč. Stavební práce byly realizovány společností PaPP, spol. s r. o., Uherské Hradiště, a dosáhly výše 3.658.673,24 Kč včetně DPH. Výkon činností Technického dozoru investora vykonával Zdeněk Křiva z Uherského Hradiště, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovala společnost IS Projekt, s. r. o., Uherský Brod, IČ: 27744442. Stavba byla realizována dle projektové dokumentace zpracované společností UH IPON, s. r. o., Kunovice, vedoucím projektantem byl Ing. Marek Fiala.

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Základní škola Červená cesta Připomněli jsme si Den bez aut Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. Akce má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Kluci si přinesli svá oblíbená auta, se kterými soutěžili. Pro ověření znalostí měli možnost složit kvíz značek aut, nakreslit nebo vymalovat omalovánku auta. Exkurze ve sklárnách Květná Žáci devátého ročníku se ve středu 2. října 2019 zúčastnili zajímavé exkurze do největších skláren našeho kraje – do Moravských skláren Květná. Děti se podrobně seznámily s technologií výroby skla, které se ve sklárnách vyrábí ručně. Prohlídka byla zahájena u pánvových pecí,

kde žáci obdivovali zručnost a fortel moravských sklářů. Pozorovali, jak mistři své profese nabírají taveninu a foukáním vznikají úžasné výrobky – sklenice, vázy, karafy či jiné věci dle přání zákazníků. Žáci též byli okouzleni krásnou barevností skla. Skláři mohou vytavit 15 barevných druhů. Někteří žáci si mohli tuto práci sami vyzkoušet. Další část prohlídky vedla do brusírny, ve které se sklo dále upravuje. Žáci viděli též jedinečnou techniku leptání skla, jež je řízena automaticky. Celá akce se velmi úspěšně vydařila i díky skvělému počasí, které nás po celou dobu exkurze provázelo. Děti v nižších ročnících se mohou těšit, že se do Moravských skláren Květná také brzy podívají.

www.zskunovice.cz

ně. Závodu se zúčastnilo více než 150 dětí z devíti škol z celého okresu (pořádající ZŠ Polešovice, Velehrad, Ořechov, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uh. Ostroh, Jalubí, Tupesy a naše škola). Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší, chlapci, děvčata. Malí atleti museli zvládnout běh na 50 m, na 300 m, skok z místa a hod medicinbalem. Ti starší zase bojovali v běhu na 50 m, na 300 m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. V průběhu závodů se běžely také štafety na 4 x 150 metrů. A mezi jednotlivými disciplínami si mohly děti vyzkoušet netradiční sportovní aktivity – hod oštěpem, jízdu na pendalu, překážkový běh či soutěž Přeskoč sám sebe. Všechny děti dostaly náramky s logem závodu, ti nejlepší obdrželi diplomy, medaile a věcné ceny, vítězné štafety získaly poháry. Na vše dohlížel maskot Maxipes Fík. Ceny dětem předávali fotbalisté 1. FC Slovácko. Z našich atletů si nejlépe vedl Kristian Marovič, který obsadil v kategorii starších chlapců 2. místo, Eliška Halová vybojovala 4. místo mezi mladšími dívkami a David Malaska skončil na 5. místě mezi mladšími chlapci. Ve štafetách jsme letos na stupně vítězů nedosáhli, štafety mladších dívek a starších chlapců skončily na 4. místě. V jednotlivých disciplínách naši žáci zaznamenali několik výborných výsledků: v běhu na 300 m starších chlapců zvítězil Kristian Marovič, který přidal ještě třetí místo v běhu na 50 metrů. Eliška Halová skončila na 2. místě ve skoku z místa a ještě stihla doběhnout na třetím místě v závodě na 50 metrů, Viktorie Eidelpesová obsadila stejné místo ve skoku dalekém a třetí místo v hodu plným míčem si odvezl David Malaska. Všem dětem blahopřejeme k dosaženým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Příběhy bezpráví Ve čtvrtek 4. 10. 2019 přivítali žáci 7. ročníku v hodině dějepisu zajímavé hosty – pamětnici totalitního režimu PhDr. Vlastu Černou, odborníka na problematiku Železné opony historika Ing. Bc. L. Navaru a vedoucího

Atletický čtyřboj V rámci evropského týdne sportu se v pátek 27. září 2019 v Polešovicích uskutečnil již 9. ročník tradičního atletického čtyřboje pro žáky 1. stup-

historického oddělení Moravského zemského muzea PhDr. J. Břečku. Paní Černá, narozená 1933, prožila dramatické chvíle, když jako studentka gymnázia byla ve svých 17 letech zatčena a tři měsíce vězněna v Uherském Hradišti. Pomáhala ukrývat neprávem odsouzeného kněze a společně s ním a dalším studentem se v září 1950 pokusila na jižní Moravě přejít hranice do Rakouska, kde byla při pokusu o útěk přes hranice zatčena. Žáci jejímu životnímu příběhu tiše naslouchali, v místnosti převládaly pocity úcty, empatie, smutku a obdivu. Obdivu k paní, která ve svých 86 letech podala zúčastněným autentické svědectví o velmi těžké době a o hodnotách života. www.facebook.com/mesto.kunovice.official

9


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Základní škola U Pálenice www.zskunup.cz Jak neotrávit dětem školu Máme za sebou premiérovou kavárničku tohoto školního roku určenou rodičům i všem ostatním zájemcům. Hodinu jsme se bavili o tom, jak neotrávit dětem školu a jak před nimi o škole mluvit doma. Kavárničku opět vedl Karel Opravil, náš školní poradenský konzultant. I díky příspěvkům rodičů máme za sebou příjemné hodinové povídání u kávy. Na kavárničkách se společně s rodiči scházíme už čtvrtým školním rokem. Další kavárničku jsme naplánovali na leden. Úspěch našich zdravotníků Magdaléna Fantová, Kristýna Havránková a David Vlčnovský (9. A) postoupili do finálového kola Zdravotnické olympiády ve Zlíně. Postup si zasloužili skvělým zvládnutím otázek z oblasti výživy, ekologie, biologie a poskytování první pomoci. Finálové klání už bylo zaměřeno na praktickou část, a přestože naši zástupci nepronikli mezi tři nejlepší, jsme na ně pyšní. „Nejobávanější částí soutěže byly tři reálné zásahy, kde si všichni finalisté vyzkoušeli svou schopnost rychle a správně posoudit situaci, určit prioritu a poskytnut první pomoc všem potřebným,“ uvedla vyučující Petra Šáchová, která žáky na soutěž připravovala.

Deváťáci na úřadu práce K tradičním akcím, které pořádáme pro žáky naší školy, patří i beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Žáci devátých tříd navštívili tamní informační a poradenské středisko, kde se zamýšleli nad výběrem vhodné střední školy. Pracovnice úřadu předala žákům rady k volbě povolání, seznámila je s Atlasem školství a naučila je, jak se v něm orientovat. Žáci si vyzkoušeli i test ke zjištění profesní orientace a zhlédli krátká informativní videa o vybraných povoláních. K dispozici měli také letáky středních škol a šanony s informacemi o jednotlivých profesích. Prváčci s jablíčky a s bramborami Prváčci už začínají být těmi správnými školáky. Od začátku školního roku poznali své spolužáky, seznámili se s prostředím školy, učí se dodržovat třídní pravidla a prožívají nové příběhy. V 1. A je mají děti spojeny s pohádkovým a jablíčkovým dnem. Během Pohádkového dne se ve třídě

Atletické medaile Veronika Machálková druhá v hodu kriketovým míčkem. Všestranná Daniela Klišíková stříbrná ve sprintu, čtvrtá ve vrhu koulí i v běhu na 800

metrů. Filip Hanáček třetí ve skoku dalekém a Šimon Kopunec čtvrtý ve skoku do dálky i v běhu na 600 metrů. A spousta dalších skvělých individuálních výkonů – to je bilance našich žáků v tradičním atletickém souboji O pohár starosty města Uherského Hradiště. Kroužky zahájily svoji činnost V polovině září zahájily svoji činnost naše školní kroužky. Nabídli jsme jich téměř třicet, odpovídající zájem byl o dvacet pět z nich. Kroužky skončí až na přelomu května a června 2020. Jsme rádi, že škola nejen díky kroužkům žije od rána až do večera. Slavili jsme Den jazyků Napříč třídami jsme vytvořili skupiny a podívali se na Evropu pohledem cestovatele. Získané informace jsme pak prezentovali v angličtině, němčině i ruštině. Propojili jsme tak nejen třídy, ale i různé předměty, a přiměli jsme děti přemýšlet o nezbytné znalosti jazyků v dnešní době. Stalo se během Evropského dne jazyků, který se slaví již od roku 2001, a my jsme se k němu ve škole rádi připojili. Informace jsme navíc využili k sestavení panelů, které při výuce poslouží všem žákům školy. 10

objevilo několik loupežníků, z lesa Řáholce k nám zavítal Rumcajs s myslivcem, představilo se pět princezen v doprovodu rytířů a kouzelníků. Přitančila víla Zvonilka společně s veselým šaškem, také pirátka s bezzubým pirátem. A protože od jedné pohádky ke druhé není daleko, poznávaly se děti navzájem. Na konci září to ve třídě vonělo po jablíčkách. Vždyť byl Jablíčkový den, na který jsme se nejen těšili, ale i řádně připravili. Učili jsme se počítat a porovnávat jablka, víme, kdy je sklízíme, naučili jsme se, že mají hodně vitamínů, jak voní a chutnají, od paní učitelky jsme se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí. Nakonec jsme si společně ve dvojicích zatančili mazurku. A vůbec nejlepší byla rozmanitá bohatá ochutnávka jablíčkových buchet od šikovných maminek, štrúdlíků, moštů, křížal a kompotu. Projektový podzimní den má za sebou i 1. B. Vše začalo záhadou: ve třídě se ráno objevil velikánský pytel. Zvídaví školáčci hned zjistili, že je plný brambor. Co s nimi? Nejlépe učit se a zažít spoustu zábavy! A to se nám také povedlo. Povídali jsme si o tom, jak se brambory pěstují a jak je využíváme. Grafomotoriku jsme si procvičili kreslením postavičky pana Brambory. Ve skupinkách se nám společně podařilo poskládat slovo BRAMBORA. V matematice jsme museli zdolat početní i slovní úlohy, při jejichž řešení nám byly brambory skvělým pomocníkem. Potom jsme si vyzkoušeli povolání degustátora, ochutnávali a hodnotili jsme různé přílohy z brambor. Také by u vás zvítězily hranolky? V pracovních činnostech jsme si vyrobili krásné ježečky a ve výtvarné výchově zase pomocí obtisků naplnili pytle plné krásných brambor. To se bude paním kuchařkám vařit! U toho jsme si stihli také zacvičit a zazpívat písničku, pochopitelně o bramborách. Za dobrou práci jsme si domů odnesli medaili. Nikoliv však bramborovou, ale zlatou, protože práce se nám dařila na jedničku! www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Mateřská škola Kunovice Nevěřili byste, co s dětmi udělá slunce, čerstvý vzduch a spousta pohybu, koupání, opékání dobrot nad ohýnkem, spaní ve stanu, les, volnost… Po prázdninách se vrátili holky a kluci, kteří vyrostli a zářili zdravím a vitalitou. Těšili se, netěšili? Září bylo tady, a tak se nedalo nic dělat. Provoněná, nablýskaná školka a usměvavé paní učitelky, noví i známí kamarádi, se kterými si zase budou hrát, učit se a objevovat svět. A to bude přece príma! Pro rodiče nových dětí to byla nová zkušenost. Někdy těžká ranní situace s  důvěrou předat plačící dítě učitelkám. Slziček a tlukoucích srdíček bylo plno. Neví se, kdo tyto začátky víc prožíval, děti, nebo maminky? Ale září je za námi a na slzičky si už mnozí ani nevzpomenou. Ve školce jsou přece bezva hračky, nové hry. Pěkná a rozlehlá zahrada, hodné paní učitelky a nakonec hlavně rodiče, kteří se pro své děti vždycky vrátí. V  pátek 13. září nás v  sále ZUŠ rozveselily tradiční vítací pohádky, děti se zapojily do děje, vyzkoušely si znakovou řeč a zazpívaly písničky. Nejstarší děti z  duhové, oranžové a žluté třídy jezdí každé pondělí do Uherského Hradiště na kurz plavání. Hlavním cílem je naučit děti, aby se nebály vody. Během kurzu se učí mít radost z vody, ponořit si hlavu, loví předměty ze dna, dýchají do vody a vyvrcholením kurzu je splývání.

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

www.skolkakunovice.cz

Novinkou je Sporťák neboli Pohyb je zábava. Nestarší děti mají možnost i jiného sportovního vyžití. Proč jenom nejstarší děti? Děti musejí být dostatečně samostatné, zdatné v sebeobsluze a musí umět zvládat reakci na pokyny trenérů. Každé úterý jezdí do Starého Města do Sportovní agentury Slovácko, kde vyzkoušejí různé druhy sportů: tenis, gymnastiku, fotbal, a dokonce i hokej a bruslení. Je to taková sportovní ochutnávka, která by měla v  dětech zanechat povědomí pro jejich další vývoj a možnou volbu sportování do budoucna. V  mateřské škole rovněž podporujeme rozvoj talentu u dětí a v  rámci této aktivity nabízíme tyto kroužky: sportovně pohybové, rytmiku, tvořivé činnosti, výuku angličtiny a katechezi. Každým rokem se zájem rodičů o kroužky mění. Již druhým rokem spolupracujeme se Střední leteckou školou v Kunovicích. Ta nabízí například exkurze do výrobních hal, kde děti viděly na vlastní oči výrobu letadel od těch nejmenších součástek až po složení velkých částí letadel. Celá prohlídka končila hrami a soutěžemi, každé dítě si přišlo na své a odnášelo si nejen spoustu zážitků, nových vědomostí, ale i suvenýr pro lepší upamatování na nevšední zážitek. Přejeme dětem i rodičům spokojený školní rok plný radosti a pohody.

11


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Svatováclavské h

12

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

hody v Kunovicích

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

Foto: Jakub Mičovský Kompletní galerii naleznete na facebooku města

13


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Střední škola letecká Maraton mezi letadly Ve čtvrtek 12. září 2019 se uskutečnil třetí ročník Maratonu mezi letadly, který je organizovaný v rámci sportovního dne školy jako štafetový závod družstev na 42,195 km. Tým, který jako první zvládl 86 okruhů dlouhých 490 m, zvítězil. V letošním roce nastoupilo do závodu dvanáct týmů o celkovém počtu 136 běžců a běžkyň. V závodu se nejlépe dařilo studentům druhého ročníku oboru Technik letadel, ti jej zvládli v čase 2:29,40 hod. Na druhém místě se

www.ssletecka.com

nabídka zaujala, můžete své děti přihlásit do kroužků prostřednictvím e-mailu ludvik@ssletecka.com. Popřípadě vám další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 601 388 031. Den otevřených dveří Aircraft Industries V sobotu 14. září 2019 otevřela veřejnosti brány společnost Aircraft Industries, a. s. Letošní Dny otevřených dveří byly spojeny s výročím 50 let od vzletu první L-410. Z toho důvodu byla pro návštěvníky připravena expozice s historií vzniku a průběžné modernizace L-410 až po nejnovější verzi L-410 NG. Návštěvníci se mohli seznámit i se Střední školou leteckou, která připravuje odborníky pro letecký průmysl. Celkem 4.000 návštěvníků využilo této nabídky a přišlo se za námi podívat. Školní L-410, vystavená na zalétávacím oddělení, pak byla cílem mnoha návštěvníků a v pilotní kabině se vystřídaly snad všechny děti a v mnoha případech i jejich tatínkové. Ti, kteří nevyužili této možnosti k návštěvě největšího výrobce letadel u nás, mohou využít další možnosti při Dnech otevřených dveří školy, které se budou konat ve dnech 14. 12. 2019 a 11. 1. 2020. SŠ letecká podporuje polytechnické vzdělání na základních školách Z projektu Zlínského kraje a Evropské unie budeme v tomto školním roce realizovat další program pod názvem „Dílny pro ZŠ“. Dílčím cílem projektu je podpora odborného vzdělávání na ZŠ prostřednictvím aktivit zamě-

v čase 2:32,30 hod. umístil tým studentů třetího ročníku oboru Mechanik letadel a na třetím místě skončil v čase 2:35,48 hod. tým studentů druhého ročníku – taktéž oboru Mechanik letadel. Letečtí kadeti – volnočasové aktivity i pro vaše děti Kroužek leteckých kadetů je součástí projektu Zlínského kraje na podporu odborného vzdělávání. Jeho cílem je posílení polytechnického vzdělávání na všech stupních škol pomocí volnočasových aktivit. Škola v rámci tohoto projektu nabízí dva kroužky, a to airsoftový a modelářský. V rámci airsoftového kroužku si jeho členové vyzkouší ukázky přežití, přenášení raněného, první pomoc poskytovanou v improvizovaných podmínkách a mnohé jiné. Modelářský kroužek nabízí další realizaci v podobě výstavby modelů, lety se skutečnými modely letadel i na leteckém simulátoru a mimo jiné také práce na školním letadle L-410. Airsoftový kroužek se schází každý čtvrtek od 15:30 do 19:00 hod. Modelářský kroužek se schází každé úterý od 15:30 do 17:00 hod. Tyto aktivity jsou určeny i pro děti z místních základních škol. Pokud vás tato

řených na praktickou činnost v dílnách, laboratořích a seznámení s pracemi leteckého personálu. Výuka žáků ZŠ bude probíhat ve třech blocích po pěti hodinách ve školní dílně, v elektro-laboratoři a přilehlém hangáru odborného výcviku. V dílnách si žáci ZŠ zhotoví stojánek na model letounu L-410, který si odnesou jako suvenýr domů. Při této práci si osvojí dovednosti v podobě čtení z výkresové dokumentace, měření, řezání, pilování, ohýbání kovů, vrtání, stříhání plechu a mnohé jiné. Druhý blok se uskuteční v elektro-laboratoři, zde si žáci sestaví jednoduché elektrické obvody. Třetí blok proběhne u školních letounů. V prostorách hangáru se žáci ZŠ u letounu L-410 seznámí s prací pozemního personálu letadel a prakticky si vyzkouší drobné práce jako demontáž listu vrtule, kola aj. Středoškolská soutěž v přespolním běhu V tomto školním roce vyrazili naši reprezentanti k první atletické soutěži, a to v přespolním běhu. Okresní kolo středoškolské soutěže družstev proběhlo 26. září 2019 v Uherském Ostrohu. Družstvo chlapců složené ze studentů Dominik Vajdík, Martin Škola, Attila Kaiser, Filip Dráp, Martin Paulus a Radek Holub vybojovalo šesté místo v okrese Uherské Hradiště. Nejlépe z našich závodníků dopadl Dominik Vajdík, který se umístil na 14. místě.

14

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ

VZPOMÍNKA Kdo byl milován, není zapomenut… Dne 3. 11. 2019 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana

V měsíci listopadu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Antonín Pavelka, 90 let Marie Hráčková, 85 let František Tvrdoň, 85 let Marie Habartová, 85 let Ludmila Prchalová, 80 let Jaroslav Kamrla, 80 let Marta Tomancová, 80 let Božena Blažková, 80 let Antonín Škrášek, 80 let V měsíci listopadu 2019 oslaví 50 let společného života manželé Ludmila a Antonín Měrkovi.

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníy, že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice MěÚ Kunovice Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice. Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625, e-mail: ivana.lucna@mesto-kunovice.cz.

PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem přátelům, kamarádům, rodině a známým, kteří se přišli rozloučit s mým milovaným manželem

Zdeňkem Omelkou

Velké díky patří také schóle za krásný zpěv, ministrantům a panu farářovi za slova povzbuzení a útěchy.

Manželka Markéta a synové Filípek a Štěpánek

VZPOMÍNKA Kdo žije v našich srdcích, neumírá… Dne 18. listopadu uplyne pět let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, a pradědeček, pan

František Řiháček

22. listopadu by oslavil 90 let.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami. www.facebook.com/mesto.kunovice.official

Františka Mitáčka 24. 10. 2019 by se dožil 90 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA Hřbitov je zahrada smutná, kde ptáci tiše pějí, své nejdražší zde člověk ukládá a vzpomínat se tady vrací! Dne 9. 11. 2019 tomu bude 6 roků, co zemřel můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Ladislav Libosvár Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami a vnoučata.

VZPOMÍNKA Kdo ztratil toho, koho miloval, ví, kolik bolesti zůstalo. Dne 26. 11. 2019 by se dožil 60 let můj milovaný syn

Jenda Lank z Kunovic.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná mamka, dcera Romanka a bratr Milan s rodinou.

Městská knihovna Kunovice pořádá další

KNIŽNÍ BAZAR

16. listopadu 2019 od 9 do 13 hodin

Panský dvůr Kunovice - přednáškový sál

15


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

V Kunovicích pokračovala výuka lidových tanců

V posledním zářijovém týdnu od pondělí 23. do pátku 27. září proběhl Kurz lidových tanců, který je druhou částí Školy lidových tanců. Tematicky se tato část věnuje párovým tancům a v začátcích výuky lidových tanců pro veřejnost byla jejím základem. Letos byla na programu výuka tanců korytňanských a straňanských (lektoři manželé František a Ludmila Věrní), horněmčanských a dolněmčanských (lektoři Petr Miloš, Jitka Bartošová), kyjovských sedlckých (lektoři manželé Martykánovi), horňáckých sedláckých (lektoři Ladislav (Jožíček) a Věra Jagošovi) a na závěr se účastníci učili kopaničářský čardáš (lektoři manželé Rapantovi).

Hudební doprovod po celý týden zajišťovala cimbálová muzika Lintava s primášem Ondrou Simanem. Zájemci se z jednotlivých lekcí rozcházeli mnohdy unavení, ale spokojení. Bezprostředně po skončení kurzu mohli jeho absolventi uplatnit nově získané dovednosti při Svatováclavských hodech s právem 2019 v Kunovicích na sobotní hodové zábavě ve sportovní hale. Ostatně právě tato myšlenka stála původně u zrodu tradice, která trvá již šestnáct roků. Projekt Škola lidových tanců v Kunovicích je spolufizdk nancován z prostředků Zlínského kraje.

Zdolali jsme vrcholky Dolomit

Skupina farníků z Kunovic se v prvním srpnovém týdnu vydala na turistiku do Dolomit. V srdci tohoto pohoří, ve svatém Martinu, se nachází pastorační dům Velehrad, který vede náš kunovský rodák páter Antonín Hráček. Zhruba padesát poutníků ve věku od deseti do pětasedmdesáti let se rozhodlo společně zdolat vrcholky italských hor v okolí známého olympijského střediska Cortina d‘Ampezzo. Celou organizaci zájezdu si vzal na svá bedra pan Miroslav Hanáček, který má s těmito akcemi bohaté zkušenosti. Jako turistický průvodce a horský vůdce se velmi osvědčil páter Jaroslav Polách. Každý večer připravil pro členy zájezdu mapu tras nejrůznější náročnosti, aby si každý mohl vybrat to, co je schopen fyzicky zvládnout. Sám otec Jaroslav pak každý den absolvoval s hrstkou dobrovolníků ty nejnáročněj16

ší výstupy. A věřte, že výhledy stály za tu námahu. Překrásné scenérie, které nám Dolomity nabídly, zasněžené vrcholky, modravá horská jezera, to vše zůstane jako krásná vzpomínka na letošní léto v našich srdcích napořád. O kvalitní stravu se nám postaraly kuchařky Lidušky, které vařily pohádkově. Taktéž počasí bylo víc než idylické a všichni poutníci absolvovali svoje trasy bez velkých zdravotních komplikací. Duchovní program zajistil otec Antonín a otec Jaroslav, kteří nám každý den zprostředkovali mši svatou v místní kapli. Tento výlet byl nejen pro posílení duchovní víry, ale také pro posílení naší vůle překonat závrať a zdolat ty nejvyšší vrcholky. Účastníci zájezdu Martina Kozelková a Miroslav Hanáček www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Centrum pro matky s dětmi Beruška

LISTOPAD 2019

pondělí 4. listopadu 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let)) středa 6. listopadu 10:00-11:00 hod.

FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti)

středa 13. listopadu 10:00-11:00 hod. FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti) čtvrtek 14. - neděle 17. listopadu 10:00-17:00 hod. Všichni jsme si rádi hráli (výstava retrohraček a doplňků) Panský dvůr Kunovice pátek 15. listopadu 17:00-18:00 hod. 15. lampionový průvod aneb světlušky jdou s lampionem napříč Kunovicemi Panský dvůr Kunovice úterý 19. listopadu 9:00-10:00 hod. První krůčky ke knihám - pohádkové čtení v knihovně (pro děti od 18 měs.) přízemí Komunitního centra středa 20. listopadu 10:00-11:00 hod. FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich mimika nebo malé děti) pondělí 25. listopadu 9:00-10:00 hod. Tvoření Mikulášské (pro děti od 2 let)

Po letní pauze se vrátil Knižní bazar V sobotu 5. října se i v Kunovicích čerti ženili – déšť, vítr a zima. Přesto se našla pěkná řádka těch, kdo vyrazili z tepla svých domovů. Část zamířila na fotbalový stadion podpořit své borce a početná skupina se během dopoledne vydala do Panského dvora, kde se v přednáškovém sále po letní pauze konal první podzimní Knižní bazar. Městská knihovna jeho prostřednictvím dávala novou šanci knihám, které byly v souladu s Knihov-

ním zákonem vyřazeny z knižního fondu. Za symbolickou cenu pěti korun si mohl vybrat opravdu každý podle svého gusta. Zájem byl zejména o klasická díla domácí a světové literatury. Páni kluci ocenili výhodnou cenu časopisů a doslova na dračku šla starší čísla oblíbeného časopisu Burda. Obrázkové knížky našly zájemce v řadách drobotiny, která se dostavila v doprovodu rodičů. Pohodovou atmosféru mezi knížkami nenarušil ani falešný požární poplach. Knižní bazar se zkrátka vydařil, a protože obnova knižního fondu pokračuje, už v listopadu se zájemci mohou těšit na další knížky a časopisy. Druhý podzimní Knižní bazar se bude konat v sobotu 16. listopadu od 9 do 13 hodin. aku

Orelský den

středa 27. listopadu 10:00-11:00 hod. FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti)

V prosinci připravujeme spoustu zajímavých akcí jako je Vánoční tvoření, Mikuláš pro nejmenší v Berušce, Vánoční pečení a další. Centrum pro matky s dětmi Beruška můžete navštívit každý všední den od 8.30 do 12.00 hodin (upozorňujeme však, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu je centrum uzavřeno). Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města, místním rozhlasem, na Facebooku či na tel. 774 224 887. Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny akce v 1. patře Komunitního centra, Panská 24, Kunovice www.mesto-kunovice.czce.cz www.facebook.com/mesto.kunovice.official

V neděli 22. září 2019 se v Areálu Jízdy králů v Kunovicích konal Orelský den s pohádkou. Počasí nám letos konečně přálo a bylo slunečno, a tak se vše vydařilo. Na sportovní odpoledne přišlo hodně dětí v doprovodu svých rodičů nebo rodinných příslušníků. Stanoviště, která byla přichystána, byla označena pohádkovou postavou a každý účastník zde musel splnit určité úkoly. Všichni byli nakonec odměněni cenou z široké nabídky věnované jak městem Kunovice, tak Orlem Kunovice, kterým patří upřímné poděkování. Za spolupráci s městem Kunovice rovněž děkujeme. JD 17


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Adventní jarmark v Kunovicích Nedìle 1. prosince 2019 13.00–17.00 hodin Panský dvùr Kunovice Prodej øemeslných výrobkù, adventních dekorací, vánoèních ozdob, svaøáku, punèe, obèerstvení, vystoupení dìtí Spoleèenský sál, nádvoøí Dílnièky pro dìti Pøednáškový sál Rozsvícení vánoèního stromu (17 hodin) nádvoøí www.mesto-kunovice.cz

18

O POHÁR 17. LISTOPADU Volejbalový turnaj dìvèat

Sobota 16. listopadu 2019 Zahájení v 8.00 hod.

Tìlocvièna ZŠ U Pálenice 1. kategorie: dìvèata 2. stupnì ZŠ (6. - 9. tøída) 2. kategorie: pøíchozí dìvèata SŠ (1. - 4. roèník) Turnaje se mohou zúèastnit 6 – 8 èlenná dívèí družstva, která odešlou pøihlášku na adresu gogolova@zskunup.cz do 8. 11. 2019. Na pøihlášce uveïte jména a pøíjmení všech hráèek. Pøijïte oslavit pošestnácté státní svátek sportem! Srdeènì zvou poøadatelé.

www.mesto-kunovice.cz

www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Čas běží jako voda Olšavou…

Dnešní výprava za historickými podobami Kunovic nás zavedla na jejich opačný konec, než jsme se v našem seriálu dosud pohybovali. Na fotografiích je zachycena křižovatka dnešních ulic Červená cesta a Na Strnisku. Časové rozpětí mezi oběma snímky činí bezmála šedesát

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

roků. Archivní snímek zachycuje situaci v roce 1960, aktuální snímek je z letošního roku. Rozdíly mezi tehdejším a současným stavem jsou zcela jednoznačné, svůj vlastní názor si může udělat každý sám. Antonín Kadlčík

19


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

Nad pamětní knihou Spolku chovatelů hospodářského drobného zvířectva v Kunovicích V archivu Českého svazu chovatelů základní organizace Kunovice se nachází pamětní kniha (kronikou v pravém smyslu slova není) zachycující historii zdejšího sdružení chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Letošní 90. výročí zahájení činnosti je důvodem k prolistování tohoto mimořádného dokumentu, který přibližuje mimo jiné i život v Kunovicích od roku 1929. A je to čtení opravdu zajímavé. Již první zápis upoutá čtenářovu pozornost, protože pochází z roku 1942. Na výborové schůzi, která se konala 12. prosince (ano, i během válečných let byli chovatelé činní a potřebovali svou činnost koordinovat) bylo rozhodnuto, že bude pořízena spolková pamětní kniha, v  níž bude zachycena spolková činnost od počátku. Díky tomuto zápisu se dozvídáme, že zakladateli spolku byli Josef Králík, Antonín Tvrdoň, Antonín Habarta, Josef Habarta, František Růčka, František Slavíček (řídící školy), Jan Habarta, Antonín Sochorec a Václav Bráblík. Jako další zakládající členové jsou uvedeni Fabián Fornůsek (zvěrolékař), Antonín Hubáček (dělník), Jaroslav Šiler (malorolník), Antonín Bečica (železniční zřízenec), prof. Václav Horák, Karel Šimíček (zedník), Antonín Fornůsek (železniční zřízenec) a Jan Prachař (železniční zřízenec). Hned na začátku následujícího roku, 6. ledna 1930, se konala 1. valná hromada za účasti 26 členů spolku, kteří si jako předsedu zvolili Antonína Tvrdoně. Spolek zřejmě okamžitě zahájil svou činnost, protože již 12. června téhož roku se konal první výstavní trh, na němž bylo obsazeno celkem 57 klecí. Ve stejném roce byl spolkem zakoupen sánský kozel, jenž byl přidělen do opatrování Janu Prachařovi.

V roce 1932 byl Josef Králík zvolen předsedou odboru králíků Moravského zemského svazu chovatelů drobného zvířectva. Uskutečnila se 1. krajinská výstava, na níž bylo obsazeno 167 klecí a uskutečnil se 1. kolový zájezd do Tlumačova na prohlídku Baťovy farmy a na místní výstavu drobného zvířectva. Vzhledem k tomu,

že v Kunovicích se chovalo na 700 až 800 koz, byl spolkem zakoupen druhý sánský kozel. Význam spolku chovatelů narůstal a v roce 1932 měl již 50 členů. Byla zřízena sběrna vajec pro jejich další prodej a na 2. krajinské výstavě bylo vystavovateli obsazeno 229 klecí. V dalším roce spolek zakoupil dvě násady slepic červenek a českých kropenek a v  Kunovicích proběhl kozařský kurz, na němž přednášel referent Konečný z Blažovic. Na 4. krajinské výstavě v roce 1936 se při posuzování poprvé na Moravě uskutečnila prohlídka krátkosrstých králíků speciálním mikroskopem. Celkem bylo obsazeno 306 klecí. V důsledku okupace, vzniku protektorátu Čechy a Morava, začátku války a s tím vším souvisejí-

ZO ČSCH Kunovice pořádá

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

Kdy? Kde?

sobota 16. 11. 2019 od 8 do 17 hod. neděle 17. 11. 2019 od 8 do 12 hod. výstavní hala „U kostela“ Možnost nákupu chovných zvířat Srdečně Vás zvou pořadatelé

20

cím zavedením lístkového systému na prodej potravin se chov drobného domácího zvířectva výrazně zintenzivnil. V roce 1941 se konala 12. valná hromada, na níž byli zvoleni předsedové vzniklých odborů holubářství a kozařství. Devátá krajinská výstava přinesla čistý zisk 1.555 korun. Chov koz zřejmě v oněch letech nabýval významu, protože v květnu roku 1942 byla součástí Jarní výstavy jejich samostatná výstava. V témže roce byla zakoupena spolková stříkačka. V  pořadí 17. valná hromada se konala v roce 1946 a zvolila jako předsedu spolku Antonína Bureše. Spolek měl v tom roce celkem 51 členů. Stránka z roku 1948 zůstala prázdná, dodatečně sem byl doplněn oslavný text na události, kterým se dlouhá léta říkalo Vítězný únor. V  roce 1949 bylo do spolku chovatelů v  Kunovicích přijato šest členů ze zaniklého spolku v  Hluku. Při spolkové výstavě, která se konala u Bečiců, uspořádali členové spolku králičí hody. Výstavy se v oněch letech konaly pod širým nebem v různých objektech, kde bylo možné akci umístit. Vedle již zmíněných Bečiců to byl objekt u Blahoňovských, u Jurásků, na místním národním výboru či na sokolském hřišti. V roce 1950 byly po sjednocení z předchozího roku obnoveny samostatné odbory holubářský, kozařský, králíkářský a drůbežářský. Ve stejném roce odešel ze spolku jeho předseda Antonín Bureš spolu s  několika dalšími členy výboru. Novým předsedou byl v následujícím roce zvolen Antonín Španěl. Kádrová zemětřesení byla zřejmě tehdejším dobovým faktem a nevyhnula se ani chovatelskému spolku. Personální třenice přinesly v roce 1953 do čela mladé kádry, „…kterým se tímto dává příležitost, aby z nich byli později dobří funkcionáři.“ Vyvrcholením těchto změn bylo vyloučení dosavadního předsedy spolku Antonína Španěla. Ten se později do řad chovatelů vrátil a v roce 1968 byl znovu zvolen předsedou. Zájmový spolek se stal v běhu času hospodářskou jednotkou a jako taková měla předepsané povinné dávky. V zápise z roku 1954 je zmínka o tom, že „povinné dávky byly splněny, a to 73 kg masa král., 884 kožky a 233 holoubat.“ V roce 1958 postihla Kunovice (a zřejmě nejen je) epidemie myxomatózy. Pro chovatele se obvykle jedná o fatální záležitost, která má na svědomí likvidaci celých chovů. Ve zmíněném roce www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

uhynulo v Kunovicích více než dva tisíce králíků! O dva roky později, v  roce 1960, se epidemie opakovala. Na listopadové okresní výstavě bylo obsazeno celkem 606 klecí a voliér a na spolkové výstavě byl rekordní počet vystavovaných holubů – 593! V  roce 1964 má kunovický spolek chovatelů celkem 99 členů, kteří odpracovali 984 brigádnických hodin. Celkem bylo odevzdáno 2.846 králičích kůží, 2.013 vajec, 240 kg králičího masa a 3 kg angorské vlny. O dva roky později si chovatelé pořídili spolkovou líheň drůbeže, jako ošetřovatelky byly vybrány Anežka Dřínková a Marie Jordánová. V  roce 1969 se osamostatnili chovatelé poštovních holubů a založili si vlastní spolek. O dva roky později byla v  lokalitě U Mlýna zahájena výstavba spolkového výstaviště a spolkové místnosti. V roce 1973 bylo vykázáno 1.240 odpracovaných brigádnických hodin, spolek měl v  té době celkem 45 členů. V  roce 1974 byla dokončena krytá část výstavního areálu. Slavnostní otevření dokončeného chovatelského střediska v Kunovicích se uskutečnilo 5. 11. 1977. Spolek měl k  dispozici krytou výstavní halu s  kapacitou až 1.000 vystavovaných zvířat, venkovní výstaviště a společenské místnosti s  kapacitou 100 osob, dále kompletní zázemí včetně provozních místností a skladu inventáře. Na stavbě odpracovali členové celkem 9.820 brigádnických hodin, objekt měl hodnotu cca 300 tisíc korun. Ještě

před dokončením střediska se konal aukční trh plemenných kohoutů, prodávali se průměrně za 150 Kč. Na II. aukčním trhu kohoutů bylo v roce 1978 vystaveno celkem 435 ptáků, zájemci jich koupili 185 za průměrnou cenu 126,90 Kč. V  následujícím roce odvedlo 51 členů spolku chovatelů v Kunovicích 7.721 vajec, 1.145 králičích kožek, 2.907 kg králičího masa, 14.76 kg angorské vlny a 727,48 q železného šrotu. Podle uvedených údajů se dá soudit, že v této době chovatelé byli nikoliv zanedbatelným prvkem národního hospodářství. V  roce 1980 bylo od chovatelů vykoupeno celkem 2.036 králíků o celkové hmotnosti 5.922 Kg při ceně 15 až 17 Kč za 1 kg živé váhy! Po necelých deseti letech užívání vybudovaného chovatelského zařízení U Mlýna se zde 15. 2. 1987 konala poslední výroční členská schůze. Objekt musel ustoupit připravované výstavbě nové základní školy. V červnu téhož roku byli členové seznámeni s jednáním o získání parcely pro výstavbu nového chovatelského zařízení, jednalo se o dům č. 1, tzv. Minaříkovo. V následujícím roce byla na jaře zahájena úprava zahrady na Minaříkovém a v květnu byla zahájena demolice objektu. V zápise z roku 1989 bylo konstatováno: „Ani letos se stavba nového chovatelského zařízení neuskutečnila pro velké průtahy MěNV v  Uh. Hradišti. Bylo vydáno alespoň stavební povolení na rok 1990.“ V roce 1991 již byla vybudována hrubá stavba. Byla sice zastřešená,

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

ale bez oken. I tak se zde v uvedeném roce konala první výstava. A od té doby jich byla dlouhá řada na místní i okresní úrovni. Zápisy v  pamětní knize dále nepokračují, i když volných listů ještě poměrně dost zbývá. Škoda, lidská paměť je nebezpečně krátká. Navíc je tato spolková pamětní kniha jednou z  mála památek tohoto druhu, která zůstala v Kunovicích zachována – kroniky Kunovic zmizely zřejmě v nenávratnu za nejasných okolností. ZO ČSCH Kunovice se aktuálně potýká se stejným problémem jako většina zájmových spolků – členská základna se snižuje, stárne a dorost nepřichází. Nejstarším členem kunovských chovatelů je Antonín Lorenc, který do spolku vstoupil v roce 1948 a stále je jeho aktivním a nepřehlédnutelným členem. Ostatně i díky jeho aktivitě jsme měli možnost seznámit se s historií spolku, který se věnoval a ještě stále věnuje chovu drobného hospodářského zvířectva. Kdysi se jednalo v řadě případů o životní nutnost a běžnou součást zajišťování potravin pro domácnosti, dnes už se jedná spíš o zálibu, v lepším případě o užitečného koníčka. Přesto by byla neodpustitelná škoda, kdyby měl spolek chovatelů postupem času zaniknout jen proto, že kvůli nedělnímu obědu už dnes není nutné chovat králíky, slepice a další zvířata, která dříve bývala doma téměř na každém dvorku. Přijdete se také podívat na listopadovou výstavu pořádanou kunovskými chovateli? Zdeněk Kučera

21


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

…hráči se střídají, ale pan trenér mládeže zůstává… Pan Petr Bureš oslaví v měsíci listopadu krásné a významné jubileum, které zvláště mužům dodává na serióznosti a kráse. Je to tělem i duší stolně tenisový nadšenec, který svůj aktivní pingpongový život zasvětil oddílu stolního tenisu – dříve TJ jednota Kunovice, dnes Stolní tenis AMON Kunovice. Petr začínal jako žáček v osmdesátých letech minulého století a od té doby startoval v žákovských, dorosteneckých a později i v soutěžích dospělých v okrese i kraji. Svou příkladnou tréninkovou pílí a snahou se zlepšovat vítězil brzy nad svými vrstevníky. V mládí startoval také na turnajích mládeže v celém tehdejším Jihomoravském kraji. Jako dospělý začal své herní zkušenosti i odborné znalosti plně uplatňovat nejen jako hráč, ale zejména jako trenér několika generací žáků v oddíle. Svým zapáleným i obětavým přístupem k tréninkům stolního tenisu motivuje stále své svěřence nejen k fair play vystupování za zelenými (i modrými) stoly, ale i k lepším výkonům a tím i výsledkům jak v soutěžích jednotlivců na bodovacích turnajích kraje, tak i v soutěžích družstev. Díky jeho obětavé trenérské práci patří nejen mládež, ale i dospělí z oddílu TJ jednota Kunovice počtem i výkonností ke stálicím Zlínského kraje. Za dlouholetou úspěšnou práci ve prospěch stolního tenisu v Kunovicích patří Petrovi velký dík – jak od všech závodníků, které vychoval, tak i od nás všech, kteří jsme tomuto sportu věnovali kus svého života a máme ho rádi! Peťo, ať máš stále chuť a motivaci pokračovat ve své bohulibé činnosti; také stálé zdraví, radost ze všeho kolem sebe, spokojenost v osobním, sportovním i pracovním životě Ti ze srdce přejí Tvoji „pingponkáři“. Za oddíl Stolní tenis AMON Kunovice Ing. Antonín Kolůch

www.BBTRAVEL.cz

Zveme Vás na jednodenní

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

s odjezdy z Uh. Hradiště popř. Kunovic

23. 11. 30. 11. 01. 12. 07. 12. 07. 12. 14. 12.

nákupy v Primarku Bratislava a zámek Hof Vídeň a čerti v Prátru Vídeň Budapešť Vídeň

549 Kč 599 Kč 579 Kč 579 Kč 849 Kč 579 Kč

Vydejte se s námi za poznáním k našim sousedům. Velehradská 1206 - obchodní dům Centrum, Uh. Hradiště (vedle autobusového nádraží), tel. 577 477 987, 773 003 001 Ceny neobsahují vstupné. 22

Z knihovny na vycházku do kunovské honitby Ve čtvrtek 3. října se v Městské knihovně Kunovice uskutečnila v rámci akce Týden knihoven čtenářská beseda nad knihou Lovecké příběhy nejen z kunovské honitby, jejímž autorem je Ing. Jan Prachař, PhD. I když jsme seděli v knihovně, procházeli jsme díky fotografiím postupně místy,

kde se odehrávají příběhy z uvedené knihy. Poměrně hodně času strávili účastníci besedy při upřesňování toho, kde se ta která lokalita skutečně nachází a jak se od dob dětství besedujících změnila. Spontánně tak vznikla myšlenka uspořádat podzimní vycházku kunovskou honitbou po místech v okolí Kunovic, kde se jednotlivé epizody knihy odehrávají. Průvodcem bude opět Jan Prachař, tentokrát nikoli v roli autora knihy, ale v roli člena Honebního společenstva Kunovice. Vycházka se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019, sraz účastníků bude v 9 hodin u brány do areálu bývalé Libosvárovy cihelny. Trasa vycházky povede po polní cestě směrem na Hlucký žleb, dále na Lintavy, Hlubokou cestu, Hluboček (kolem jeho okraje) a Vinohrady pod Hlubočkem. Odsud bude trasa pokračovat směrem k Novým Dvorům, kde odbočí do Bosny, na Kolébky, Žlébek a Komárovec, kde bude u lovecké chaty zastávka na svačinu. Poslední část vycházky povede pod Starou Horu č. 1, na Výsady nad bývalou cihelnou a rybník Šáchorec, odkud již budou výletníci směřovat do Kunovic. Organizátor vycházky předpokládá návrat do 15 hodin. Necháte se také zlákat na putování kunovskou honitbou? zdk

KLOBÁSOVNÍK Klobáse teplé aj studené, s chlebem aj bez chleba, k zezení na místě aj dom. Polévka dom do vlastních nádob.

Při příchodu sa netlačte, aj tlačenka bude. Na poctivé domácí klobáse zvou Moravští zemští páni, z. s.

v sobotu 23. listopadu 2019 od 13:00 hodin Areál jízdy králů

Dietu nechte doma!!! www.mesto-kunovice.cz


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

SAMETOVÝ KONCERT SKUPINY

SLZA

16

SOBOTA

SPORTOVNÍ HALA

KUNOVICE

2019

11

Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč Začátek v 19.00 hod.

Vstupenky je možné zakoupit v Městských informačních centrech Kunovice, Uherské Hradiště, Hluk a Zlín.

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

23


MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

ADVENT

V KUNOVICÍCH 2019 nedìle 1. prosince 13.00-17.00 18.00

ZAHÁJENÍ ADVENTU Adventní jarmark, dílnièky, rozsvícení vánoèního stromu Panský dvùr, nádvoøí, spoleèenský sál, pøednáškový sál

1. ADVENTNÍ KONCERT Schola Kunovice + ZUŠ Uh. Hradištì, poboèka Kunovice kostel sv. Petra a Pavla

nedìle 8. prosince

2. ADVENTNÍ KONCERT „Ave Rosa”

17.00

kostel sv. Petra a Pavla

pátek 13. prosince

VÁNOÈNÍ KONCERT dechové hudby Straòanka

19.00

Sportovní hala

nedìle 22. prosince VÁNOCE, VÁNOCE, SKORO-LI BUDETE 16.00

vystoupení dìtských a dospìlých folklorních souborù z Kunovic Areál jízdy králù

V prùbìhu adventních a vánoèních akcí bude probíhat vánoèní sbírka pro zdravotnì hendikepované klienty z Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bìlince, sbírky pro Vanessku a trojèátka Hráèkovy. Laskavým dárcùm za pøípadné pøíspìvky dìkujeme. www.mesto-kunovice.cz 24

www.mesto-kunovice.cz

Profile for KUNOVJAN

Kunovjan 11/2019  

Kunovjan 11/2019  

Profile for kunovjan
Advertisement