Page 1

KUNOVJAN www.mesto-kunovice.cz ČÍSLO 9/2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

ROČNÍK 28

Pokud jste náhodou v uplynulém měsíci potkali v Kunovicích Asterixe, Obelixe či některého z dalších hrdinů stejnojmenných komixů a filmů, pak se vám to nezdálo. Opravdu k nám zavítali, aby u nás mohli strávit s dětmi část jejich prázdnin v příměstském táboře. A jaké to bylo? Odpověď najdete na osmé straně!


KUNOVJAN

Přečtěte si:

Kotlíkové dotace str. 4 Nové dopravní značení str. 6 Stalo se před šedesáti lety str.11 Před hodovou výstavou str. 12-13 Společenská kronika str. 14 Bosá léta str. 16-17 Handrlák ve Francii str. 18 Čas běží jako voda... str. 19 Banderium na cestách str. 20 Sportovní aktuality str. 21-23 SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU Novinky, zajímavosti a informace z našeho města.

www.facebook.com/mesto.kunovice.official

KUNOVJAN, městský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel: Město Kunovice IČ: 00567892 nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice tel.: 572 432 720, www.mesto-kunovice.cz e-mail: kunovjan@email.cz Redakční rada: Mgr. Martina Kozelková, Ing. Helena Vajdíková, Ing. Kateřina Růžičková, Zdeněk Kučera Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský - mediabest.cz Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133 Náklad: 2.000 výtisků Vychází měsíčně, 12 vydání ročně. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel, vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce bez udání důvodu.

Toto číslo vychází 2. září 2019, uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla bude 9. září 2019.

Strana 2

Vybráno z usnesení 12. schůze Rady města Ku- • žádost historicko-etnografické komise města novice konané dne 25. 7. 2019 Kunovice o koupi domu čp. 678 v Kunovicích, Rada města předkládá ZM SCHVALUJE • cenové nabídky uchazečů PaPP, spol. s r. o., • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, a FAINSTAV, s. r. o., Nivky 977, 687 22 Ost- IČ: 00207608, a FAINSTAV, s. r. o., Nivky 977, rožská Nová Ves, IČ: 25595148, na stavební 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 25595148, práce v rámci realizace akce „Rekonstrukce zim- a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabíních zahrad bytových domů čp. 570 a 571, ul. dek dle zákona o zadávání veřejných zakázek Na Záhonech, Kunovice“ č. 134/2016 Sb., § 27, na veřejnou zakázku • výzvu a koncesní dokumentaci „V 00418 – malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, provozování vodohospodářské infrastruktury pro výběr zhotovitele díla v rámci akce „Rekonměsta Kunovice“ dle § 178 zákona č. 134/2016 strukce zimních zahrad bytových domů čp. 570 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pro vy- a 571, ul. Na Záhonech, Kunovice“ hlášení koncese malého rozsahu formou jednofázového řízení, s výhradou provedení změn DOPORUČUJE požadovaných poskytovatelem dotace • v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., • Příkazní smlouvu mezi městem Kunovice o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a společností Steska, Kavřík, advokátní kancelář, a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných s. r. o., Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, zakázek malého rozsahu městem Kunovice a příIČ: 03045315, na výkon přípravy a průběhu vý- spěvkovými organizacemi jím zřízenými na záběrového řízení pro uzakladě doporučení hodvření koncesní smlounoticí komise o výběru SCHŮZE RADY MĚSTA vy malého rozsahu nejvhodnější nabídky 19. ZÁŘÍ 2019 na provozovatele vona veřejnou zakázku dohospodářské inframalého rozsahu roz10. ŘÍJNA 2019 struktury v Kunovicích hodla o pořadí nabídek ZASEDÁNÍ s názvem „V 00418 – na realizaci akce „ReZASTUPITELSTVA MĚSTA provozování vodohoskonstrukce zimních za12. ZÁŘÍ 2019 podářské infrastruktury hrad bytových domů čp. města Kunovice“ 570 a 571, ul. Na Záho• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37-50 mezi nech, Kunovice“ následovně: městem Kunovice a společností PaPP, spol. s - Pořadí č. 1 – FAINSTAV, s. r. o., Nivky 977, r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 25595148 IČ: 00207608, na stavební práce v rámci rea- Pořadí č. 2 – PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, lizace akce „Zateplení bytových domů čp. 570 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00207608 a 571 ul. Na Záhonech v Kunovicích“ řešící méněpráce a vícepráce. Tato zakázka je spolufinan- POVĚŘUJE covaná v rámci 37. výzvy IROP – ENERGETICKÉ • členy komise pro otevírání, posouzení a hodÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5., nocení nabídek koncese „V 00418 – provočíslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0 zování vodohospodářské infrastruktury města 007333 Kunovice“ ve složení: Ing. Pavel Vardan (náhrad• použití znaku města na zadní straně pamětní ník Mgr. Martina Kozelková), Ing. Eva Mrkvová mince, která bude ražena v automatu umístěném (náhradník Mgr. Marta Polášková), Mgr. Helena v Městském informačním centru Kunovice Droppová (náhradník Ing. Blanka Cmajdálková), Mgr. Monika Pančochová (náhradník Ing. Milan BERE NA VĚDOMÍ Valouch), zástupce příkazníka (náhradník zá• vyhodnocení rozpočtu města Kunovice stupce příkazníka) k 30. 6. 2019 a předkládá ZM • zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností ZVEŘEJŇUJE za 1. pololetí 2019 • záměr na převod části pozemku p. č. 1441 • zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kuno- v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště v šíři 20 cm vicích za 1. pololetí 2019 po délce domu č. p. 902 • bezúplatný převod zemědělských pozemků • záměr města na zřízení věcného břemene p. č. 3299/814 a p. č. 3299/815 v k. ú. Kuno- na pozemcích p. č. 446/1 a 499 v k. ú. Kunovice vice u Uh. Hradiště, které vznikly oddělením dle u Uh. Hradiště na akci „přeložka NTL plynovodní GP č. 2539-12/2017 z p. č. 3299/140 a p. č. přípojky pro stavbu RD, č. stavby: 8800092790, 3299/148 podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) vč. součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovazákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemko- cích bodů“ vém úřadu a o změně některých souvisejících • záměr města na pronájem části nebytového zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnic- prostoru v Domě pro seniory čp. 536, ul. Cihlářtví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví ská, Kunovice s číselným označením 35, 36, 37, města Kunovice, předkládá ZM 38, 39, 40.1, 40.2, 41, 43 a 44

9/2019


KUNOVJAN • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2395 a 2405/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, EPS, V Pastouškách 1690, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, uzemnění NN (kabel NN 40 bm), za účelem jejího provozování, oprav a udržování

distribuční soustavy • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3013 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Paška, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, přípojková skříň, uzemnění NN (kabel NN 22 bm), za účelem jejího provozo-

Vážení občané, milí pamětníci, fotografové, při příležitosti třicátého výročí tzv. sametové revoluce si vás dovoluji oslovit a požádat, zda se můžete podívat do svých archivů, zavzpomínat a podělit se s námi ostatními o to, co jste svými objektivy zaznamenali během sametové revoluce. Město Kunovice připravuje Sametový koncert, jehož součástí by měla být právě výstava fotografií připomínající toto období. Za zapůjčené materiály budeme moc rádi. Můžete je nosit na Městské informační centrum Kunovice, kde budou s Vaším svolením pořízeny jejich kopie. Děkuji za Vaši pomoc. Martina Kozelková, místostarostka

vání, oprav a udržování distribuční soustavy • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1710/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Uved Company, příp. NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – sloup NN, (kabel NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

Sluníčková školka zavede děti do pohádky Nový školní rok jsme v mateřské škole se 166 dětmi zahájili 2. září. Po celý rok máme pro děti připravený bohatý vzdělávací program s množstvím pohádek, koncertů, výletů, zajímavých akcí, seminářů a tvoření. Tradiční vítací pohádka „Do pohádky za zvířátky“ pro naše děti se uskuteční v pátek 13. září v sále základní umělecké školy. Schůzka pro rodiče s ředitelkou školy o provozu školy a platbách je naplánovaná na středu 18. září v 15.30 v sále ZUŠ. Informace o ostatních aktivitách školy najdete na našich webových stránkách a na nástěnkách po celé škole. Moc se na vás těšíme a věříme, že si pobyt v naší „sluníčkové školce“ společně užijeme. Za celý kolektiv Alena Bočková, ředitelka školy

Radniční okénko

Počátek prvního podzimního měsíce s sebou letos přinesl nejen zaháje-

Kunovice se na výše uvedených akcích podílí částkou bezmála devade-

ní další periody školní docházky, ale také započetí největších stavebních

sát milionů korun, což je suma jistě nemalá. V těchto dnech tedy startuje

prací, které čekají naše město v nejbližší budoucnosti. V měsíci srpnu se

i stavební činnost protipovodňových opatření, která potrvá v několika eta-

již konečně naplno rozběhla rekonstrukce objektu bývalé školy na ná-

pách dvacet osm měsíců. Znamená to, že po určitou dobu bude v určitých

městí Svobody, po jejímž dokončení bude tato budova ve zcela novém

částech ulic lemujících břehy Olšavy omezen dosavadní způsob užívání

kabátu sloužit jako navazující součást podnikatelského inkubátoru v areálu

zejména v souvislosti s pohybem stavební techniky či postupem zemních

Panského dvora. Věříme, že opravou chátrající stavby a jejím následným

prací. Všechny změny v dopravě i ostatní informace stran stavby budou

obsazením podnikatelskými subjekty dojde jistě k dalšímu zatraktivnění

vždy s předstihem zveřejňovány stavebními firmami nebo prostřednic-

a oživení centra Kunovic.

tvím webových stránek www.ppokunovice.cz.

Rovněž další velká investiční akce, jejíž časový posun jsem avizoval v mi-

Věřím, že míra komplikací bude pro obyvatele okolních ulic v době výstav-

nulém čísle, doznala kýženého směru vývoje a počátkem měsíce září byla

by bohatě kompenzována výsledkem, kdy bude ochráněn před povodní

zahájena výstavba protipovodňových opatření na řece Olšavě. Jestliže

majetek občanů zde bydlících a výrazně se zlepší dopravní infrastruktura

jsme ještě v srpnu nemohli s určitostí termín zahájení potvrdit, nyní je již

podél toku Olšavy.

ze strany investora (kterým je Povodí Moravy) deklarováno, že financová-

S přáním všeho dobrého

ní této stavby je zabezpečeno a nic nebrání počátku její realizace. Město

Pavel Vardan

9/2019

Strana 3


KUNOVJAN

Potřebujete doma vyměnit kotel na topení? Třetí vlna kotlíkových dotací ve Zlínském kraji začíná!

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 nesplňuje 80 % kotlů na tuhá paliva v domácnostech dnešní požadavky na množství produkovaných emisí. Na tuto situaci reaguje Ministerstvo životního prostředí legislativními opatřeními – ZÁKAZEM PROVOZU KOTLŮ 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY OD ZÁŘÍ 2022. Současně nabízí i pomocnou ruku, a to formou tzv. kotlíkových dotací vyhlašovaných kraji. Ty jsou určeny na snížení finančního zatížení spojeného s výměnou kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod. Pro občany se jedná o poslední příležitost, jak vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím tzv. kotlíkové dotace!

Pro koho je dotace určena? Pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci! Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se třemi bytovými jednotkami. Na co je dotace určena? Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla: • kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním) • plynový kondenzační kotel • tepelné čerpadlo Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v seznamu kotlů podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle. Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Jaká je výše dotace? • tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč • automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

• kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč • plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)? • nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce • novou otopnou soustavu • rekonstrukci stávající otopné soustavy • nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu • projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti) Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat? • fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu • revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle) • souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu: • stávajícího starého plynového kotle • stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku • stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší • stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva Jsme si vědomi obav některých žadatelů o „kotlíkové dotace“ z přípravy kvalitních Žádostí o poskytnutí „kotlíkové dotace“, proto proběhnou pro potenciální žadatele konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“, poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace. Informujte, prosím, o této příležitosti pro Vaše občany. Pro zájemce a potenciální žadatele proběhnou konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“, poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace. V Uherském Hradišti se tento konzultační den uskuteční 26. 9. 2019 od 10:00 do 18:00 hodin v Klubu kultury, Malý sál, Hradební 1198). Na konzultaci je nutné se předem registrovat (od 2. 9. 2019) na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky – čas může být upraven dle počtu požadavků na registrace. Žadatelé o „kotlíkové dotace“ mohou také využít možnost získat informace 21. 9. 2019 u informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT). Se svými dotazy se mohou zájemci o radu obracet i prostřednictvím e-mailu kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít také na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

Nepromarněte poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!

Strana 4

9/2019


KUNOVJAN

Odpoledne pro seniory V neděli 21. července se v Areálu Jízdy králů Kunovice uskutečnila již tradiční akce s názvem Den pro seniory pořádaná městem Kunovice. Koná se každoročně a je určena občanům „dříve narozeným“, pro něž je jednou z příležitostí k setkání i zábavě. K dobré náladě letošního Dne pro seniory nepochybně přispěl svým milým vystoupením herec a moderátor Českého rozhlasu Brno Zdeněk Junák s dalším rozhlasovým moderátorem Jiřím Kokmotosem. Historky Zdeňka Junáka spojené s prostředím divadla i filmu, ale především se seriálem Četnické humoresky, to vše spojené písničkami v podání tohoto populárního hosta – záruka dobré zábavy, která opravdu potěšila a vykouzlila v obecenstvu smích a srdečný úsměv na tvářích. Vzhledem k tomu, že právě mezi seniory je nejvíce lidí s nejrůznějšími zdravotními problémy, byla součástí odpoledne v Areálu Jízdy králů také prezentace služeb nabízených soukromou asistenční službou FILTOMAL, s. r. o., která pomáhá osobám se zdravotními problémy. Ve svém programu například nabízí převozy a doprovody k lékaři, na úřady, nákupy, výlety, odvoz do lázní, ale také speciální cvičení pro lidi s omezenou hybností. Součástí nabízených služeb je i relaxační program a výživové poradenství vedoucí k nastavení zdravého životního stylu a také různé tipy pomoci ve formě dopomoci a asistence. Akce se zúčastnily i představitelky Městského úřadu Kunovice, místostarostky města Kunovice Marta Polášková a Martina Kozelková. Město Kunovice nabízí svým občanům řadu programů a aktivit a pravidelné akce pro seniory k nim bezpochyby patří. Alena Filova Zedníčková

Suvenýry z Kunovic Cestujete Vy či Vaše dítě do zahraničí nebo jedete navštívit známé z opačného koutu republiky? Pak určitě sháníte nějakou pozornost, kterou byste přivezli hostitelům. Vybrat si ji můžete v Městském informačním centru Kunovice, které pro Vás letos připravilo mimo stálého sortimentu i několik novinek. Zakoupit si zde nyní můžete drobné keramické suvenýry, čokoládky s fotkami z Moravského Slovácka nebo pálenky v designových lahvích. Drobnostmi, které určitě nerozbijete třeba při cestě letadlem, jsou pak nové magnetky s fotografií Kunovic či létající talíře s logem „Kunovice letí!“ v atraktivní zářivé barvě. Pro vášnivé turisty má informační centrum k dispozici kromě velkého množství propagačních materiálů také novou sběratelskou fotonálepku s kunovickým rodákem Janem Hrubým a album pro fotonálepky, které se stejně jako turistické vizitky těší mezi turisty stále větší oblibě. Městské informační centrum nabízí i širokou nabídku knih (v prodeji je stále například dvoudílná sada knih Kunovice, která vyšla koncem loňského roku), pohlednic, látkových dárkových předmětů či krojovaných panenek. Pro děti jsou k dispozici kromě létajících talířů také omalovánky se slováckými ornamenty, poznávací omalovánky nebo vystřihovánky děvčice

9/2019

a šohaje z Uherskohradišťska. Přijďte si k nám vybrat, rádi Vás uvidíme. Kateřina Růžičková

Strana 5


KUNOVJAN

Nové dopravní značení v ulici Mládežnická V souvislosti s nedávno dokončenou rekonstrukcí ulice Mládežnická bylo v prostoru před budovou mateřské školy vytvořeno celkem sedm parkovacích míst. Jsou určena především rodičům dětí, které chodí do mateřské školy a z toho důvodu je na tomto parkovišti provoz specificky upraven. Povolená doba stání na parkovišti pro jednotlivá vozidla je v pracovních dnech v době od 6:30 do 16:30 hodin stanovena maximálně na 30 minut. Z uvedených důvodů byla součástí výstavby nových parkovacích ploch také instalace nových dopravních značek. Kromě dopravní značky vyhrazující jedno z parkovacích míst vozidlům přepravujícím osobu těžce postiženou, nebo osobu těžce pohybově postiženou (O1), se jedná zejména o dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (IP 13b). Ta určuje, že každý, kdo použije toto parkoviště, je povinen použít parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do doby odjezdu měnit. Součástí této dopravní značky je dodatková tabulka, která upozorňuje na vymezenou dobu, po kterou omezení pro využívání tohoto parkoviště platí. Za porušení povinností stanovených touto dopravní značkou, tedy nevystavení parkovacího kotouče umístěného viditelně ve vozidle s nastaveným časem zahájení doby stání na tomto parkovišti, se řidiči dle zákona

č. 361/2000 Sb. vystavují hrozbě uložení blokové až do výše 2.000 Kč, ve správním řízení se může jednat o pokutu od 1.500 do 2.500 Kč. V období začínajícího školního roku budou strážníci městské policie věnovat kontrole dodržování dopravních předpisů v ulici Mládežnická zvýšenou pozornost a věří, že zdejší nová úprava dopravního značení nebude příčinou ukládání pokut za nedodržování dopravních předpisů. Parkovací kotouče má ve svém doplňkovém sortimentu pobočka České pošty v Kunovicích a také Městské informační centrum Kunovice. red

Kdo ubližuje domácím zvířatům? Na jaře roku 2017 jsme na stránkách městského zpravodaje přinesli mim jiné informaci o tom, že v lokalitě vymezené ulicemi Na Rybníku a Na Zelničkách kdosi střílí po volně se pohybujících kočkách, ačkoliv se jedná o obytnou zónu. Ukazuje se, že se nejednalo o ojedinělý případ. „Za nedlouho po zveřejnění tohoto článku náš kocour Bobo přišel s bodnými ranami na zadní noze. Veterinář identifikoval poranění jako pravděpodobné bodnutí vidlemi na seno. Po dlouhé a nákladné léčbě se kocour připlazil v listopadu 2017 podruhé, tentokrát s mohutnými železy na zadní končetině. S ohledem na vážná zranění a z nich plynoucí fatální zdravotní stav, musel být Bobo utracen,“ vzpomíná jeho majitelka. Letošní třetí červencovou neděli se ráno domů připlazil zubožený Bobův nástupce Felix. Z těla mu trčel zhruba metrový drát, byl v šoku, velice naříkal a nenechal na sebe sáhnout. Vetrinář musel Felixe uspat, aby mohl být ošetřen. Z rentgenového snímku bylo zřejmé, že má kolem těla pevně zařezanou drátěnou smyčka pytláckého oka. Tato zákeřná past způso-

Strana 6

buje lapeným zvířatům obzvlášť trýznivou smrt – stačí si prohlédnout připojený snímek. „Šokující pro nás bylo, když se na RTG snímku ukázalo, že kocour má v těle i broky. Je zřejmé, že v této jinak poklidné části Kunovic řádí opravdu náruživý „milovník“ zvířat,“ říká utrápená majitelka kocoura Felixe. „Naše kočky nejsou žádní tuláci, jsou kastrované, očkované a dobře krmené, jenom v domě je však samozřejmě nezavíráme. Nechápu, komu mohou vadit a proč se ke zvířatům chová tak krutě…“ Na Polici ČR bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Za popsané počínání hrozí pachateli podle zákona č. 246/1992 Sb. přestupkové řízení v němž ukládá sankce odbor životního prostředí příslušného pověřeného úřadu, může se však také jednat o trestný čin a v tom případě o vině a trestu rozhoduje příslušný soud. Pozitivní roli při eliminaci tohoto brutálního počínání může sehrát pozornost a všímavost těch, kdo v uvedené lokalitě žijí. Naši zvířecí přátelé si zaslouží žít v bezpečí. red

9/2019


KUNOVJAN

9/2019

Strana 7


KUNOVJAN

Táborové putování s Asterixem a Obelixem Letošní příměstský tábor, jehož pořadatelem bylo město Kunovice, naladili jeho organizátoři Ututatise Bětka, Ďola, Vlaďka, Sany a Renča na oblíbený film Asterix a Obelix. Děti se tak na celý týden staly obyvateli Galie a s napětím čekaly vpád obávaných „Římanů“. Pro vítězství nad římskými vojáky potřebovali „Galové“ kouzelný nápoj, na jehož přípravu zná recept pouze starý druid Panoramix a k jeho přípravě je zapotřebí spousta kouzelných ingrediencí. Úkolem táborníků „Galů“ bylo tyto přísady získat, uvařit kouzelný nápoj a porazit „Římany“.

Strana 8

Stejně jako minulý rok se tábora zúčastnilo čtyřicet dětí ve věku od šesti do dvanácti let. Resumé všech účastníků tábora po jeho sknočení bylo jednoznačné: „Všichni jsme si to moc užili!“ O tom, že táboření s Asterixem a Obelixem bylo vskutu vydařené, svědčí i poděkování místostarostky města Kunovice Martiny Kozelkové: „Příprava a organizace letošního příměstského tábora byla opravdu skvělá, vedoucí Bětce, Vlaďce, Davidovi, Renči a Sáře patří velké díky.“ red

9/2019


KUNOVJAN

Dohledání divočáka v kunovské honitbě Jednoho dne koncem června jsem velmi brzo ráno, ještě za tmy, dojel autem k Hluckému žlebu a poté asi třicet minut pěšky rázoval nahoru k Hluboké cestě, kde jsem si chtěl sednout na kazatelnu. Neměl jsem v úmyslu ani nic ulovit, jen sledovat probouzení okolní přírody a pozorovat východ sluníčka. Nedaleko, asi padesát metrů od kazatelny, bylo umístěné krmné zařízení pro zvěř, kam jsem při svých vycházkách do honitby občas nasypal vědro kukuřice nebo obilí. Když jsem došel při svitu příruční baterky ke kazatelně, vystoupal jsem opatrně po žebříku nahoru. Měl jsem na zádech batoh se svačinou, kulovnici a pod kabátem ještě dalekohled. Po chvíli pozorování jsem ve tmě u krmného zařízení, kolem kterého byla všude vzrostlá řepka, zaznamenal pohyb. Byla to divoká prasata. Mohlo jich tam být asi pět. Patrně většina lončáků. Složil jsem dalekohled, potichu vložil do kulovnice s osvětlením náboj ráže 7x64 a namířil. Vybral jsem si jednoho z pohybujících se divočáků. Třeskla rána. Divočáci se v mžiku rozutekli. Poslouchal jsem jejich dupot a zjišťoval, zda jsem trefil. Jevilo se mně dle následného dupotu a jejich prodírání se řepkou, že jsem patrně svého lončáka trefil, neboť pohyb a šelest v řepce najednou v jednom místě přestal. Co teď? Kolem tma, řepka vysoká a hustá. Poraněný divočák může být velmi nebezpečný. Slezl jsem z kazatelny, nabil opět kulovnici a opatrně šel k místu nástřelu. Nebylo to vůbec lehké. Posouval jsem se dopředu jen velmi pomalu. Konečně jsem došel na pravděpodobné místo nástře-

Na šoulačce nejen kolem Kunovic Začátkem prázdnin vyšla knížka, která by neměla uniknout pozornosti milovníků přírody a myslivosti. Jejím autorem je Ing. Jan Prachař, PhD a nazval své dílo jednoznačně: Lovecké příběhy nejen z kunovské honitby. Shrnul v ní své zážitky spojené s lovem a myslivostí související s jeho činností v Mysliveckém sdružení Kunovice, resp. v Honebním společenstvu Kunovice, v němž zastává funkci kronikáře. Je pochopitelné, že se většina příběhů odehrává v okolí Kunovic. Nechybí však ani zážitky z destinací exotických – Guinei, Íránu, Bolívie či Ruska, kam autora zavedly povinnosti spojené s jeho zaměstnáním. Hlavní těžiště knihy však zůstává doma, v Kunovicích, a tak mohou čtenáři společně s autorem šoulat Hlubočkem, Komárovcem, Žlébkem, Lintavami a dalšími lokalitami s Kunovicemi neodmyslitelně spojenými. Prožívat větší či menší dramata, která se v přírodě dnes a denně odehrávají, a právě myslivci bývají jejich aktéry i svědky. Texty jsou bohatě doprovázeny fotografiemi z autorova archívu. Publikaci vydal autor vlastním nákladem a zájemci si ji mohou koupit i v Městském informačním centru Kunovice. Ve čtvrtek 3. října 2019 od 17 hodin se uskuteční v prostorách městské knihovny Kunovice s Janem Prachařem beseda nad jeho knížkou. Stane se tak v rámci akce Týden knihoven, zváni jsou všichni bez ohledu na případnou čtenářskou registraci v knihovně. red

9/2019

lu. Svítil jsem si baterkou, blikal kolem a hledal na stéblech řepky barvu z divočáka. Najednou jsem ve výšce asi padesáti centimetrů zpozoroval stříkanec barvy. Takže trefil jsem dobře. Ale kde leží divočák? V té neproniknutelné spleti řepky jej sám a ve tmě nenajdu. Napadlo mne zatelefonovat našemu mysliveckému hospodáři, jistě mi přijde pomoci. Bylo kolem půl čtvrté ráno, to nebude nadšený. Vše ale proběhlo dobře. Za půl hodiny byl u mne i s dalšími dvěma kolegy a hlavně s maďarským ohařem. Začalo dohledávání. Nejdříve začal pes hledat u nástřelu s barvou. Pomalu jsme se všichni posouvali za ním, někdy i po čtyřech v husté spleti řepky. Kolem bylo při svitu baterky vidět další barvu na stéblech řepky. Zvládli jsme asi třicet metrů, když pes najednou zůstal stát. Pes ztratil stopu, ale zde se projevila vrozená, ale i jeho majitelem nacvičená schopnost – vrátil se zpět na původní místo nástřelu a začal hledat znovu. V jednom místě odbočil zcela jinam, než jsme postupovali před tím. Opět jsme zažívali náročný postup neproniknutelnou řepkou. Najednou, asi po čtyřiceti metrech, začal pes hlásit. Divočáka úspěšně dohledal. Byl již zhaslý, trefený na plíce. Pes běhal kolem něj a bylo na něm vidět, jak je rád. Nyní ale započala další velmi těžká fáze lovu. Vytáhnout asi padesátikilogramového divočáka na nejbližší polní cestu. Omotali jsme s hospodářem kolem divočáka silný provaz a dva jej táhli. Po dotažení na volné prostranství u polní cesty jsme byli oba zcela zpoceni. Následovalo vyvržení a naložení divočáka na jeden z přistavených automobilů. Pomalu již začalo svítat. Poděkoval jsem svým mysliveckým přátelům za pomoc a na nejbližší brigádě jsme to pak všichni z Honebního společenstva Kunovice oslavili litříkem mé dobré slivovice.

Vysvětlivky: Lončák kus černé zvěře, který dosáhl k 1. dubnu příslušného roku 5 až 16 měsíců, a to až do 31. března následujícího roku, kdy nejstaršímu z nich bude 27 měsíců Zhaslá zvěř zastřelená zvěř Pes hlásí štěká u zastřelené zvěře Kazatelna kryté nebo otevřené myslivecké zařízení, ze kterého myslivec pozoruje přírodu Barva krev zvířete Nástřel místo, na němž zvěř stála v okamžiku výstřelu

Ing. Jan Prachař, Ph.D., Honební společenstvo Kunovice

Strana 9


KUNOVJAN

Furt se něco děje – pokračování Pozorní čtenáři Kunovjanu si jistě povšimli, že článek stejného názvu se již objevil v květnovém čísle. A mají pravdu. Tehdy úzce souvisel s ochut-

návkou oranžového (kvevri) vína zrajícího ve speciální amfoře zakopané v zemi a s prohlídkou nově vybudovaného Centra výzkumu mikrobiální biomasy společnosti EPS biotechnology. A protože v této společnosti se opravdu „furt“ něco děje, chci vás na tomto místě v jakémsi pokračování seznámit s dalšími zamýšlenými aktivitami firmy. Jak mnozí z vás, kteří v Pastouškách či blízkém okolí bydlí nebo tudy prochází, třeba se svými čtyřnohými mazlíčky, zjistili, za výše zmíněným Centrem se v dohledné době plánuje otevření minipivovaru, kde se budou vařit klasické ležáky – např. Kunovický beránek 11°, ale i moderní svrchně kvašená piva typu „ALE“. V těsné blízkosti Centra, vedle železniční trati, pak společnost vybudovala parkoviště s dvacítkou stání a část příjezdové komunikace. Toť již jeden z prvních výsledků plánovací smlouvy uzavřené mezi městem a EPS. V rámci ní má dojít také k prodloužení veřejného osvětlení a ke kompletní rekonstrukci přístupové komunikace na ulici V Pastouškách. Část vybu-

dovaných parkovacích míst společnost převede na město, takže budou sloužit občanům, potažmo těm, kdo zde bydlí. A jak by bylo možno přispět ke zvýšení aktivit a atraktivity Kunovic? Firma počítá ještě s poslední výstavbou mezi svým sídlem a Centrem. Chce zde vybudovat menší penzion s kapacitou 30 míst. Pro návštěvníky našeho regionu, cykloturisty. Nabídnout jim příjemné ubytování, řízené prohlídky výzkumného Centra, výzkumného sklepního hospodářství nebo exkurzi v minipivovaru s ochutnávkami vinného či chmelového moku přímo od pramene. A zpestřit jim tak poznávání našeho krásného kraje. U penzionu se plánuje ukázková malá výsadba starých viničních odrůd a chmele formou naučné stezky. O příštích letních prázdninách by u Centra již mohlo fungovat sezónní občerstvení, posezení pro turisty, projíždějící cyklisty, ale také pro Kunovjany. S restaurací, provozem kuchyně či s ubytovnou pro zahraniční pracovníky společnost EPS biotechnology rozhodně nepočítá. Fáma o ubytovně pro 80 zahraničních dělníků či nepřizpůsobivých občanů je skutečně nereálná. Ruku na srdce. Vy byste si v těsné blízkosti svého rodinného domu něco takového postavili? O tom, že vedení společnosti záleží na dobrém soužití se sousedy i všemi občany města, svědčí i pořádání dnů otevřených dveří a ochutnávky kvevri vína, na které jsou všichni vždy srdečně zváni. Při samotné realizaci staveb zde jezdily či ještě chvilku jezdit budou kamióny a nákladní automobily s materiálem. To ale brzy skončí. Následné zá-

Moravští zemští páni, z. s. a Ostrožsko-lhotské divadlo zvou na komedii

Émile Augie

ACH, TY ŽENY

Neděle 6. října 2019 v 18:00 v KZ Pálenice

Vstupné 60 Kč, předprodej MIC Kunovice

sobování laboratoří, Centra, minipivovaru i penzionu již bude realizováno osobními auty či dodávkami. Další takové setkání, při němž se otevřely dveře, se uskutečnilo před několika dny, na konci letošních prázdnin. Zájemci se na místě samém dověděli vše o dalších chystaných záměrech a plánech společnosti. Možná jste se i vy zúčastnili. Tak se mějte krásně i v poprázdninovém čase.

Pavel Hašek

Strana 10

9/2019


KUNOVJAN

Stalo se před šedesáti lety Mladí hasiči byli a jsou „kořením“ činnosti hasičských dobrovolných sbo- měli možnost bojovat o nejvyšší mety, ani o celkové vítězství. Další družrů. To, co si vychováme, nás jednou nahradí nejen v represi u požárů, stva si mohla hadice vyměnit za suché a oprávněný protest Kunovic byl ale také v životě jednotlivých sborů v prevenci ve výpomoci městu a také zamítnut. obyvatelům města Kunovice, tak jak tomu bývalo v minulosti. Zavzpomí- V poslední soutěži v tzv. královské disciplíně – požárním útoku – přesvědnejme na událost, která se stala před šedesáti lety v Bratislavě na celostát- čili všechny přítomné, že nebýt nepochopitelného verdiktu rozhodčích, ní hasičské soutěži dorosteneckých družstev v požárním sportu. putovalo by celkové prvenství zaslouženě do Kunovic. V požárním útoku Předsedou sboru se stal v roce 1959 Miroslav Zahradníček starší, veli- zvítězili dorostenci na celé čáře, ale spravedlnost dostala opět na frak! telem byl Jan Tomeček, místopředsedou Antonín Hráček a jednatelem Dorostenci z Kunovic v součtu umístění obsadili sice krásné, ale ve skryJan Jordáň. Ve stejném roce byla ve spolupráci Místní požární jednotky tu přece jen nezasloužené třetí místo. Pokud by byli rozhodčí nestranní, v Kunovicích s ředitelstvím ZDŠ v Kunovicích ustavena družstva chlapců byli by naši opravdu nejlepší. Škoda, že tento výsledek je zatím nejlepším a dívek, která se na soutěži v okresním kole v Topolné umístila na prvních v historii sboru hasičů Kunovic. místech. V tu dobu již existovalo také družstvo dorostenců, které vždy Dorostenci se zúčastnili několika dalších soutěží, a to vždy vítězně. patřilo k hlavním kandidátům na vítězství a téměř nemělo soupeře. Hlavní Ve Valticích, kde se předvedlo i družstvo z Rakouska, zvítězilo naše družzásluhu na výborných výsledcích dorosteneckého družstva měl Miroslav stvo po tři roky za sebou a putovní pohár zůstal v držení Kunovjanů natrZahradníček st., který pečlivě vybíral dorostence do družstva a trávil s nimi valo. Když se časem z dorostenců stalo družstvo mužů, vraceli se ze všech velké množství času při vlastní přípravě. soutěží jako vítězové. Bylo obvyklé, že po příjezdu k pohárové soutěži se V okresním kole překvapil kunovický dorostenec Jan Blažek, který v sou- další družstva zajímala, zda se zúčastní i Kunovice. Při jejich spatření pak těži jednotlivců v kategorii mužů porazil všechny soupeře. Předpokládaný znechuceně komentovali: „Tak raději pojedeme domů, jasný vítěz je pravvítěz, uherskohradišťský Jiří Majkus, již otevíral šampaňské, ale posledním děpodobně znám a jsou to Kunovjané…“ pokusem v soutěži jej Jan Blažek s velkým náskokem porazil. V následu- Dorostenci se časem zařazovali i do života sboru, tehdy „Svazu požární jícím roce zvítězil v soutěži jednotlivců dokonce i v krajském kole v Br- ochrany“, nejen účastí na soutěžích, ale také při výjezdech k požárům ně-Líšni, ale protože v té době ještě nedovršil 18 let, podle tehdejších a dalším výjezdům. Dle záznamů z knihy požárů se dne 4. března 1959 propozic nemohl startovat v kategorii mužů na celostátním kole, byl odsunut na druhé místo. Jan Blažek se stal třikrát po sobě přeborníkem okresu i v soutěži jednotlivců v běhu na 100 metrů přes překážky. A jak se do celostátního kola v Bratislavě dorostenci dostali? V okrskovém kole v Míkovicích (tehdy samostatných) obsadili 1. místo, v okresním kole v Topolné také 1. místo a v krajském kole v Kroměříži opět 1. místo a postup do celostátního kola. Pro mladé Kunovjany byla cesta na celostátní kolo do Bratislavy vyvrcholením jejich tvrdého tréninku a mnohého odříkání. Před zmíněnou celostátní soutěží dorostenci trénovali každý den po příchodu ze zaměstnání až do setmění. Týden před odjezdem do Bratislavy proběhlo celotýdenní soustředění na Smraďavce, kde mladí hasiči cvičili Zleva nahoře Miroslav Zahradníček st., Josef Filípek, Antonín Zajíc, Ladislav Chmelař, František Juřička, i za ztížených podmínek v „malé bažině“. Jan Blažek, prostřední řada Josef Pavlíček, Antonín Obal, spodní řada František Géba, Vedoucím a vlastně také trenérem byl Miroslav Zahradníček ml., Ladislav Kolísek, František Horsák a Vladimír Habarta Miroslav Zahradníček starší, další členové doprovodu na krajském kole v Kroměříži a také v Bratislavě byli Antonín Hanáček, František Bartoš, Josef František Juřička v jednotce SPO Kunovice aktivně zúčastnil hašení požáru Filípek, František Bobčík a někteří další členové sboru jako diváci při vlastní v Uherském Hradišti a 17. listopadu téhož roku ve Starém Městě při požásoutěži v Bratislavě. Soutěž se uskutečnila na fotbalovém stadionu Slovanu ru rodinného domku. U represívních akcí zasahovali i další dřívější úspěšní Bratislava. V soutěži jednotlivců naše družstvo patřilo k horkým favoritům dorostenci a během několika let se stali nepostradatelnými členy zásahové a také v celkové klasifikaci jsme nebyli bez šancí a naši soupeři a také roz- jednotky SPO Kunovice. hodčí nás sledovali trochu více než „po očku“. Naše družstvo mělo star- Dnes již bohužel řada někdejších úspěšných dorostenců není mezi námi: tovat po polední přestávce, ale nad Bratislavou se tehdy přehnala bouře Vladimír Habarta, František Juřička, Miroslav Zahradníček ml., Ladislav s průtrží mračen. Konopné hadice připravené k závodu na základně byly Chmelař, Josef Pavlíček, Ladislav Kolísek… A z různých, někdy objektivtěžké a nasáklé vodou, avšak žádost vedoucího týmu z Kunovic Zahradníč- ních, jindy i dost malicherných důvodů a příčin není mezi nynějšími členy SDH Kunovice žádný z družstva bývalého slavného dorostu kunovických ka o možnost výměny mokrých hadic za suché byla zamítnuta. hasičů. Jaroslav Olbert st. Nebylo to férové rozhodnutí a naše dorostence poškodilo. Kvůli tomu ne-

9/2019

Strana 11


KUNOVJAN

Krojová inspirace napříč Slováckem Výstava s názvem Krojová inspirace napříč Slováckem – pocta rukodělným tvůrcům měla svou premiéru před několika dny v Kyjově, od 6. do 25. září bude k vidění v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti a pro ty, kteří ji nestihnou ani tam, platí srdečné pozvání na Svatováclavské hody do Kunovic, kde se můžete potěšit podobami tradičního oděvu v letech 1814 až 1930 od pátku 29. září do 11. října 2019 v Klenbovém sále Panského dvora. Když vstoupíme mezi vzorně oblečené postavy v tradičním lidovém oděvu, pocítíme různé emoce. U starších je to vzpomínka na dětství, rodiče či prarodiče, u mladších návštěvníků představa, jak tomu asi s tradičním odíváním kdysi bylo, do čeho si maminky oblékaly své ratolesti, jak se asi oblékala babička, v čem chodil oděn dědeček nebo pradědeček, o svátku i ve všední den. A pak jsou návštěvníci, jejichž celoživotním posláním je zaznamenávat a udržovat odkaz našich předků pro dobu příští. Mezi takové patří i PhDr. Romana Habartová, etnografka, která v Kunovicích žije a tvoří 35 let. Jejím celoživotním průvodcem je hluboký vztah k tradicím, k folkloru. Pohybuje se v terénu, dokumentuje všední život, architekturu, zvyky a obyčeje, pracuje s dětmi, je ředitelkou Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“, pořádá výstavy, píše knihy, všímá si lidí, kteří byli Bohem obdařeni a rukama vytvářejí svá často anonymní díla… K tradičnímu lidovému odívání a rukodělným dovednostem ji dovedla její maminka Marie Bartošíková, modistka, návrhářka a dámská krejčová se specializací na svatební a večerní róby, později krojová krejčová. Romana

ji už od předškolního věku sledovala a jak sama říká: „Své první miniaturní modely na panenky jsem šila už ve čtyřech letech.“ Romana se dlouhá léta věnuje tradičnímu odívání a rukodělným dovednostem, mimořádnou pozornost věnuje jejich tvůrcům. Ve spolupráci s obcemi, soubory nebo lidmi, kteří zazvonili u dveří a chtěli poradit, vy-

tvořila k dnešnímu dni přes 80 návrhů rekonstrukcí a stylizací tradičního oděvu. Někdy se jednalo o jevištní kostýmy pro konkrétní scénické ztvárnění tance, jindy o podobu tradičního oděvu, který byl už zapomenut, ale obce projevily zájem jej znovu obnovit. Její práce začíná vždy studiem sbírek v muzeích, hledáním odpovídajících archivních a ikonografických materiálů, dobových fotografií, které dávají vzniknout návrhům, vytvářejícím představu o budoucí podobě navrhovaného tradičního oděvu, v němž se odráží hluboký vztah lidí k prostředí, kde žili, jejich um, cit, smysl pro harmonii a detail. Dodává, že: „Jednotlivé kusy textilií je nezbytné důsledně studovat, je nutné zjistit, jak byly ušity, což se neobejde bez znalostí konstrukcí oděvu a vytvoření správného střihu.“ K hotové práci je obvykle ještě dlouhá cesta. Je potřeba najít vhodný materiál, co nejvíce podobný původnímu vzoru, zajistit šikovné a poučené tvůrce, švadleny, krejčí, vyšívačky, kteří dobře zvládají konstruování oděvu, technologie výzdobné, ale i procesy praní, bělení, škrobení či žehlení jednotlivých kusů oděvu. Množství vystavených krojů bylo vyrobeno v krojové dílně Lidové tradice a řemesla, o. p. s., v Uherském Ostrohu, se kterou Romana Habartová dlouhodobě spolupracuje. Neméně důležití jsou další mistři, kteří vyrábějí krojové součástky neodmyslitelně patřící ke kroji – šátky a šatky a jejich vázání, vonice, voničky a umělé kvítí, kompletace ženského obřadního čepení, dětské čepečky, výroba klobouků, výroba vysokých bot a opasků a další. Když přišla řeč na samotné tvůrce, neopomněla Romana zmínit: „Mezi těmito tvůrci jsou nositelé titulu udělovaného městem Uherské Hradiště s názvem Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradiční rukodělné výroby na Uherskohradišťsku. Řada z nich obdržela také titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, který uděluje hejtman ZK od roku 2012, nebo je to ocenění nejvyšší, Nositel tradice lidových řemesel, které každoročně uděluje minstr kultury. Tyto tvůrce velmi ráda v terénu hledám a jejich nominace poté píšu a předkládám. K tvůrcům, kteří se podíleli na uvedené výstavě a za svou tvůrčí práci již toto ocenění získali, patří např. Marie Skrežinová ze Zlechova (textilní

Strana 12

9/2019


KUNOVJAN kvítí), Božena Habartová z Derfle (těžká krojová krejčovina), Marie Pyrchalová ze Zubří (bílá výšivka), Vladislava Hrubešová z Velkých Karlovic (lehká krojová krejčovina, výšivky), manželé Hejdovi z Hluku (krojová obuv a doplňky), Lenka Macečková z Nového Hrozenkova (síťování). Mezi nimi jsou i další čekatelé na tato ocenění. Jejich práce je mimořádná. Celá výstava je vyjádřením velké úcty k nim, poctou jejich obdivuhodné práci.“ A jak vlastně taková výstava vznikla? Bez rodinného zázemí a přátel by tento projekt nemohl vzniknout. Myšlenka o podobě výstavy zrála dlouho a samotná výstava vznikala v rodinném domku Habartů téměř celý rok. Než se ale její autorka pustila do realizace, bylo potřeba vyřešit mnoho věcí, např. na co kroje oblékat, jak výstavu zaplatit, kam oděvy svážet, jak zajistit jejich praní, škrobení a žehlení, jak nahradit scházející kusy textilií… Technickou přípravu výstavy finančně podpořil Jihomoravský kraj, jehož hejtman JUDr. Bohumil Šimek převzal nad výstavou záštitu. Záštitu udělil rovněž hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek. Nutné bylo se také spojit se subjekty, pro které kdysi Romana Habartová tradiční oděv navrhla, a zjistit jeho stav, případně zajistit zhotovení scházejících anebo zničených krojových součástek a výšivek. A pak to nejdůležitější, zajistit všechny ty, kteří je znovu zhotoví. Na výstavě můžeme obdivovat dovednosti 36 současných tvůrců, kteří se na vystavených modelech znovu podíleli. Příprava výstavy byla náročná také na prostory. Celkem 47 figurín bylo

kompletováno doma, přímo v dílně Romany, kde je sama oblékala, spoustu krojových součástek s pomocí rodiny a přátel upravila, ušila, zdobila. V neposlední řadě bylo obtížné vymyslet, jak budou nažehlené figuríny převezeny do výstavních prostor, aby se kroje během přepravy nepokrčily a postavy nepoškodily. Tyto technické záležitosti má už z množství reali-

zovaných výstav v malíčku její manžel Libor Habarta, kterému s převozem a instalací pomáhali Jarek Fišer a dcery Habartových. Závěrem Romana Habartová dodává: „Velký dík patří mé rodině za trpělivost a práci, nenápadným lidem v Kunovicích za velkou pomoc s došíváním, praním, všem jednotlivcům a obcím, kteří své kroje do této reprezentativní výstavy propůjčili. Všechna jména zde není možné vypsat, ale určitě se o nich dočteme v katalogu, který v současné době připravuji do tisku a který bude k dispozici při návštěvě výstavy.“ Nezbývá než popřát tomuto mimořádnému počinu mnoho návštěvníků, kteří si odnesou inspiraci a třeba i hřejivý pocit z toho, že je o tento odkaz Marta Polášková dobře postaráno.

9/2019

Strana 13


KUNOVJAN

VZPOMÍNKA Kdo žije v našich srdcích, neumírá…

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ V měsíci září tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Milada Gabrhelová, 99 let Ludmila Olbertová, 93 let Marie Zpěváková, 92 let Hedvika Matuštíková, 85 let Marie Huňková, 85 let Marie Mirošová, 85 let Antonín Bartoš, 80 let František Chrástek, 80 let Marie Vitovská, 80 let František Fornůsek, 80 let Františka Lišková, 80 let Růžena Tvrdoňová, 80 let

Dne 8. září uplyne smutné 1. výročí úmrtí naší milované dcery, sestry a tety

Evy Daňukové roz. Jestřabíkové S láskou vzpomínají rodiče, bratr a rodina Ilíkova. VZPOMÍNKA Stále budeš žít v našich srdcích… Dne 12. září 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás navždy opustil pan

Vladimír Němec

V měsíci září 2019 oslaví 50 let společného života manželé Anna a František Jurákovi.

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky, že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice MěÚ Kunovice Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice. Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625, e-mail: ivana.lucna@mesto-kunovice.cz.

VZPOMÍNKA Dne 11. září 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí mého manžela, pana

21. 5. 2019 by oslavil 70 let. S láskou v srdci vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA Dne 24. září 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Františka Němce z Kunovic

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Antonína Habartíka S láskou a úctou vzpomínají manželka a syn Vít s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast i za květinové dary při posledním rozloučení s panem

Františkem Zpěvákem Zarmoucená manželka, děti, maminka a celá rodina.

Strana 14

VZPOMÍNKA Dne 24. 9. 2019 by se dožil 100 let pan

František Halámek V témže roce by oslavila 95 let jeho manželka

Anna Halámková S láskou vzpomíná dcera Zdena s rodinou

9/2019


KUNOVJAN

Centrum pro matky s dětmi Beruška

ZÁŘÍ 2019

středa 4. září 10:00-11:00 hod. pondělí 9. září 9:00-10:00 hod. středa 11. září 10:00-11:00 hod. čtvrtek 12. září 10:00-11:00 hod. úterý 17. září 9:00-10:00 hod. středa 18. září 10:00-11:00 hod. pondělí 23. září 9:00-10:00 hod. středa 25. září 10:00-11:00 hod.

FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti) Tvoření (pro děti od 2 let))

FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti) Přednáška s ukázkou metodiky Access Bars, Access energeticky facelift - více radosti a lehkosti ve vašem životě První krůčky ke knihám - pohádkové čtení v knihovně (pro děti od 18 měs.) přízemí Komunitního centra

Organizace školního roku 2019/2020 2. 9. 2019

zahájení školního vyučování ve školním roce 2019/202

29. – 30. 10. 2019

podzimní prázdniny

23. 12. 2019–3. 1. 2020 vánoční prázdniny

30. 1. 2020

konec prvního pololetí

31. 1. 2020

pololetní prázdniny

2. 3. – 8. 3. 2020

jarní prázdniny (Zlínský kraj)

9. 4. 2020

FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti)

velikonoční prázdniny

Tvoření (pro děti od 2 let))

konec druhého pololetí

FITMAMI (cvičení pro maminky a jejich miminka nebo malé děti)

Centrum pro matky s dětmi Beruška můžete navštívit každý všední den od 8.30 do 12.00 hodin (upozorňujeme však, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu je centrum uzavřeno). Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města, místním rozhlasem, na Facebooku či na tel. 774 224 887. Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny akce v 1. patře Komunitního centra, Panská 24, Kunovice www.mesto-kunovice.cz

30. 6. 2020

1. 7. – 31. 8. 2020 hlavní prázdniny

Jednota Orel Kunovice s městem Kunovice srdečně zve na

SPORTOVNÍ DEN S ORLEM aneb

CESTA Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PŘIPOJÍTE SE TAKÉ?

Trojčátka Amálka, Viktorka a Žofinka Hráčkovy potřebují trvalou pomoc!

V neděli 22. 9. 2019 od 15:00 hodin Areál Jízdy králů Kunovice

Můžete se těšit na: Pohádkovou cestu Jízda na koloběžkách (koloběžky s sebou) Míčové hry Překvapení pro děti Všichni jsou srdečně zváni bez rozdílu věku.

Číslo transparentního účtu:

232201733/2010 . 9/2019

CESTA Z POHÁDKY DO POHÁDKY Strana 15


KUNOVJAN

Jak se Jakub naučil chodit Román Fanka Jilíka Bosá léta zachycuje dětství chlapce Jakuba Sadílka, jak je prožíval v době, kdy Kunovice ještě byly zemědělskou obcí. V ukázce sledujeme společně s rodiči první krůčky malého Jakuba. Román poprvé vyšel v roce 1960, letošní 2. vydání je i s původními ilustracemi malíře Františka Bezděka z Uherského Ostrohu. Lidé už dávno vědí, jak je u Sadílků veselo. Už se se škodolibou radostí zastavují na jejich rohu, povykládají, politují, ale jen naoko. V duchu jsou stejně rádi a přejí jim tu starost. Říkají: „To víte, ludé, každý má něco: mě bolí koleno, toho hlava, jiného zase ruka a vy máte na trápení vašeho malého. Nic si z toho nedělajte.“ Co by to pomohlo dělat si? Musí se to nechat tak, jak to je. Buď nechat malého Jakuba v peřinách, ať si křičí v kolébce, anebo ho už posadit na zem, ať sebou hází, jak chce. Kateřina na všechno nestačí. Neví, co napřed. Být s tím malým, vyběhnout na dvůr, poklidit u krav anebo dát prasatům. Teď už Rozárka ani hrníček nepodá, protože jí odbíhá do školy se slabikářem. Chlapci, ještě dva, si hrají venku na dvoře. Co chvíli jeden přiběhne s pláčem nebo s jinou maličkostí, ale vždycky se starostí. Mamičko, mně se stalo to, mně se stalo ono. Mě pobil Jurka! A Kateřina, stojící venku u hrnce a míchající krmení pro dobytek, zvedne prosebně oči. „Janíčku, běž sa radši s Jozéfkem hrát za Jakubem. Nech mamičku, má moc práce, nemože sa o vás starat. Však ti to uderené večer pofúká.“ Že jsou ti dva chlapci tak hodní, poslechnou a jdou za Jakubem. Už zavřeli dveře od kuchyně, a není proto slyšet tolik křiku. Chvíli stojí zaražení a poslouchají rámus, který se rozléhá jizbou. Každý z jedné strany přichází ke kolébce. „Kuk, Jakúbku, nekřič!“ upozorňuje první z nich, „lebo ani náš nebudeš!“ Větší Janek už shání něco po jizbě. Už to má! Dřevěného panáčka, kterého má tak rád. „Na, Jakúbku, tot ti nesu.“ Už panáček letí a tvářička malého vzteklouna zlostí stažená, jenom se zaseknout dásněmi do natažené Jankovy ruky. Sotva chlapec uskočil. Ten nedobrý Jakub praštil panáčkem, až se mu hlavička rozletěla na dvě půlky. Chlapci nevědí, co mají se svým nejmenším bratrem počít. Znovu a znovu volají: „Nekřič, Jakube, my také nekřičíme. Nekřič!“ Chlapci nevěděli, co s ním mají dělat. Janek chtěl utéct za mamičkou a požalovat, že Jakub pořád řve a řve. A že on tam s ním nebude. Rychle se otočil, jeho bosá noha našlápla na odhozeného panáčka a jen paty se mu oblýskly, jaké udělal salto a rozpleskl se nešikovně na zemi. Jak sebou při pádu mrsknul, zakřičel, až to zadunělo, a tu se stal zázrak: Malý Jakub sklapl v ten okamžik otevřená, rozeřvaná ústa a seděl, jako když ho zařeže. Už vědí chlapci, co chce. Přišli na to. Pořád mu musí někdo dělat

Strana 16

kašpárka; vyskakovat před Jakubem jako prázdný pytlík na oves. Hned se musí hlava sklonit až k zemi a hned ušpiněné nohy kmitnout nad stolem. A tu zase rozšklebeným obličejem se smát na Jakuba v kolébce. Tomu údivem lezou oči z důlků. Popotahuje zdlouha šidítko a napjatě pozoruje bratra poskakujícího na podlaze. Po chvíli však Janek, celý upocený a chvějící se, usedá na podlahu a zhluboka vydechuje. Jakub se upřeně dívá z kolébky. Začne popotahovat, zorničky modře

roztažené jen se roztéci po zaraženém obličeji. Už je zase zle. Nabírá do křiku. Ale teď už vědí, jak na něho. Malý Jozéfek v růžové sukénce začíná tancovat na vratkých nožkách. Bác dolů na zem, prásk rukama do peřinky: kuk, Jakúbku, kuk! A tak se děcka střídala. Každý chvilku tančil kolem kolébky. Jakub sedí šťastný a tichý jako pěna na vodě. Odpoledne přišla ze školy Rozárka a večer nezbylo, než aby si s Jakubem

9/2019


KUNOVJAN pohrál táta Antošek. Na vyvalené široké břicho si sedne Jakub a táta dělá potok. Janíček plave, Jozka plave, Rozárka mu sedí na nohou. To je křiku, to je veselo. Tak, jak to Jakub chce. Antošek s Kateřinou nedočkavě čekají, kdy už konečně přijde ta chvíle, kdy malý Jakub se postaví na nohy a udělá první krok. Však všichni rodiče jsou tak nedočkaví. Kateřina stojí u kamen a vaří oběd. Antošek sedí na lavici u stolu a čeká, až dá na stůl. Chlapci jsou venku, Rozárka ve škole. Malý Jakub sedí na „dlážce“ uprostřed jizby. V bílé košilce se ztrácí za vylíčenou zdí pícky. Není ho téměř vidět. A najednou překvapení rodiče pozorují, jak se pomalu zvedá. Krátké křivé nožky Jakubovy začnou vylézat zpod plandavé košilky a již se celé tělíčko třepe radostí a zvedá ke stolu, výš a výše k bílé zdi. Matka se ohlíží a čeká. Otec posedne, dívá se a poslouchá úporné chlapcovo oddychování. Čekají, co bude. Najednou se celá jeho postavička vzepře a už stojí vítězně na zemi. Tělíčko se zachvívá a vyrovnává. Ručky hledají rovnováhu, strnulé nožky se pohnou krokem. Už druhým! Kateřina vykřikne radostí: „Táto, podívaj sa na toho malého! Už umí!“ A matka přičapne rozesmátá, rozhodí ruce, aby je měla připravené, až ho chytne, sevře a vysoko vyhodí do vzduchu, jakmile k ní ten kousek přecapká. „Jakúbku, ty můj chlapečku, poď sem!“ volá a radostně třepe prsty. I táta povstal, ale ihned usedá na zem. Také roztahuje ruce a volá, odfukuje při tom těžce, ale radostně: „Poď sem, poď, můj malučký, tátůj budeš!“ Rozevírá náručí připravený sevřít toho malého. V tom blaženém okamžiku zapomněl na ty ohlušující chvilky, kterými ho Jakub tak často oblažoval. A oba teď hledí na sebe po očku a čekají, ke komu ten malý

30. září-6. října 2019

TÝDEN KNIHOVEN

půjde. Čí to bude mazlíček. Antoškův nebo Kateřinin? Jakub stojí rozkročený zrovna naproti nim, stojí bezradně. Z pravé strany máma, z levé táta, a uprostřed? Co je uprostřed? Ani se tam nic netřepe. Ani nehýbe, ale přece to místo nejvíce přitahuje jeho očka. Znovu na něho máma volá. Jakub se otáčí, slyší a zdá se, že to ten tichý mámin hlas vyhraje. Trochu se pootočí směrem k matce a říká: „Cap, cap.“ Ale najednou ho nezadržitelně přiláká neznámý svůdný obraz mezi oběma rodiči; dveře do dvora otevřené a slunce, jež se nad nimi zastavilo. Je právě poledne. Slunce sem hází lesk plným náručím, až roztancovalo zlaté kolo zrovna před očima malého Jakuba. Paprsky jako drobný déšť přímo prší, tančí a vyskakují v barevných střípcích prachu. Vtom i pes u boudy zaštěkl. Snad na slunko, snad radostí ze života. Haf, haf, haf, volal jakoby člověk. Jakub poslouchá a jeho vykulená očka se marně snaží něco z toho neznámého postřehnout. A už stojí s nožkou nakročenou a capká, capká a šlape prostředkem světnice, přechází motavým krokem kolem překvapených rodičů a než se oba nadějí, je slyšet žuchnutí. Ztratil se v otevřených dveřích. Uleknuti slyší, jak se tělíčko překulilo přes práh. Na okamžik se zahleděli jeden na druhého. Když vyběhli ven, Jakub ležel za dveřmi. Ba visel ležícímu psu kolem krku. A pes mu dlouhým načervenalým jazykem olizoval bosé nožky. Oba si vydechli… Tak si vybral, tak to chtěl. Nesnažili se ho ani od psa odtrhnout. Jakub zajížděl baculatými dlaněmi do husté bělavé srsti, křičel radostí jako ještě nikdy. Nedalo se nic dělat. „Chceš být se psem, buď si s ním. Jak sis vybral, tak si měj!“ Nechávali ho tam a od té doby místo jednoho krajíce mu dávali dva. Z jedné ruky jedl on, z druhé Pozor.

První krůčky ke knihám

REGISTRACE ČTENÁŘŮ ZDARMA

Nově přihlášení čtenáři budou registrováni na 12 měsíců zdarma.

AMNESTIE UPOMÍNEK

Všem čtenářům, kteří přijdou vrátit knihy po uplynutí výpůjční doby, bude prominuta upomínka.

DESKOHRANÍ

Ve středu 2. října v 16.00 možnost prohlédnout si a vyzkoušet deskové hry, které jsme do knihovny za účelem půjčování nakoupili.

LOVECKÉ PŘÍBĚHY NEJEN Z KUNOVSKÉ HONITBY

Ve čtvrtek 3. října v 17.00 beseda s autorem knihy Janem Prachařem o životě v přírodě nejen v mysliveckém revíru kolem Kunovic.

KNIŽNÍ BAZAR

V sobotu 5. října od 9.00 do 13.00 proběhne v Panském dvoře již tradiční knižní bazar.

BOSÁ LÉTA

Ve středu 9. října v 17.00 beseda s Jiřím Jilíkem nad knihou jeho otce Fanka Jilíka o životě v Kunovicích, jaký kdysi býval. Městská knihovna Kunovice, Panská 24 - www.kunovice.knihovna.cz www.facebook.com/KnihovnaKunovice/

9/2019

Úterý 17. září 2019 9.00–10.00 v 1. patře knihovny Pohádkové dopoledne pro rodiče s malými dětmi. Budeme si číst, prohlížet knížky, povídat, hrát a něco malého na památku si vyrobíme. Nikdy není příliš brzy začít se čtením. VSTUP ZDARMA Panská 24, Kunovice www.kunovice.knihovna.cz

Strana 17


KUNOVJAN

Aktivní léto souboru Handrlák Třetí týden v červenci měla většina tanečníků a tanečnic Folklorního souboru písní a tanců Handrlák v kalendáři výrazně vyznačený. Čekala je totiž cesta do francouzského Montréalu na festival Folklore et Partage. Náročná, téměř 1.900 km dlouhá cesta začala v noci z úterý 16. na 17. července. Ještě před samotným cílem se posádka autobusu zastavila u pobřeží, aby si užila radovánky v mořských vlnách. To ovšem nikdo netušil, že to bylo poslední osvěžení a oddych na následující čtyři dny. Příjezdem do městečka Pezens, kde byl soubor ubytován, započal velmi náročný maraton bez nároku na odpočinek či pořádný spánek. Festival byl zahájen večeří a následným večírkem s ostatními účastníky festivalu z Belgie, Španělska, Řecka, Polska, Slovenska, Turecka a domácí Francie, zakončený zkouškou v ubytovacím komplexu. Pátek 19. července byl ve znamení hodinových vystoupení v domově důchodců v Espéráze a večerního vystoupení v Limoux. Sobotu zahájila zvuková zkouška, po které následovalo přijetí na radnici v Montréalu a výlet do známého místa Cité de Carcassonne. Závěr dne patřil dalšímu hodinovému vystoupení v Montréalu, které jako ve většině dnů přišlo až v závěru programu kolem půlnoci. Poslední den festivalu začal průvodem ulicemi města Montréal s půlhodinovým vystoupením a pak následovalo odtančení Flash mob, který soubor

začnímu vedoucímu Jirkovi Lůčnému, překladatelce a tanečnici Andrejce Šimkové, našim skvělým krojařkám Ivě a Lidce, Mirkovi Horsákovi, který zvýšil oblíbenost souboru precizně odzpívanou a odehranou francouzskou písničkou, a samozřejmě naší skvělé muzice Čarapa s primášem Štěpá-

nem Vaculíkem. Pochvala od francouzského učitele hudby za nevídané propojení muziky a souboru totiž nepřišla jen tak. Nabité prázdninové dny Handrláku s CM Čarapa pokračovaly vystoupením na vyhlášení Top vína Slovácka v Polešovicích, přípravou na Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, na 29. ročník festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici a Školu lidových tanců a verbuňku. A v neposlední řadě se těšíme na nové tanečníky a tanečnice, které od září posílí naši skvělou vytančenou partu Handrláku. Pavlína Hrdlíková

poctivě nacvičoval dle videa od organizátorů. Na řadu přišel „rychlonákup“ v mini supermarketu, který musel po návštěvě souboru málem zavřít, protože jej soubor vykoupil, a potom hodinové vystoupení v městečku Cenne Monestiérs, opět v závěru celého dne. Setkali jsme se zde s rodinou našeho občana, který slouží ve francouzských legiích a bydlí nedaleko od tohoto městečka. Pondělní ráno bylo ve znamení balení a chystání se na zpáteční cestu. Do Kunovic soubor přijel v pořádku díky skvělým řidičům Alešovi a Aleně z autodopravy Dubovský v úterý 23. července něco po poledni příjemně unaven, plný nových zážitků a zkušeností. Hlavně také s pozváním na další ročník festivalu Folklore et Partage v roce 2021. I když byl program velmi náročný a vyčerpávající, nechal soubor jak u své hostesky, tak u diváků a organizátorů nesmazatelnou stopu jako zatím jediný český účastník tohoto festivalu. Od naší hostesky Marie Camille máme napsáno v naší kronice: „Toto je můj první festival v roli průvodkyně, doufám, že jsem vám se vším dobře poradila, dělala jsem všechno pro to, aby to bylo pro vás co nejlehčí s tak nabitým programem, jako jste měli vy. Podle mě jste opravdoví profesionálové, vaši tanečníci a muzikanti jsou skvělí, všichni jsou milí, vaše vystoupení nádherné!“ Velké poděkování patří jak řidičům, za takové množství kilometrů bez obtíží, zoceleným tanečníkům a tanečnicím, kterým občas po vystoupeních došel kyslík z vysokých teplot a museli jsme vystupující „sbírat“, organi-

Strana 18

9/2019


KUNOVJAN

Čas běží jako voda Olšavou…

Na březích Olšavy zůstaneme i tentokrát a jistě se k této vodní tepně Kunovic ještě v budoucnu vrátíme. Regulace říčních břehů se v roce 1914 dostala až do Strhance. Součástí probíhajících prací přímo na staveništi byla samozřejmě manipulace s velkým množstvím materiálu, především hlíny a stavebního kamene. Mnohdy byla nutná výstavba a instalace nejrůznějších dočasných staveb a zařízení. Na archivním snímku je zachycen provizorní most přes Olšavu, na kterém jsou položeny koleje úzkokolejné dráhy. Sloužila právě k pře-

9/2019

pravě materiálu zřejmě nákladními vozíky, jejichž pohon obstarávala lidská síla. Při vědomí, že veškeré výkopové i stavební práce se ve zmíněné době prováděly ručně – klobouk dolů! Na spodním snímku je pro porovnání zachycen současný aktuální stav koryta a břehů řeky Olšavy přibližně na stejném místě, kde byla pořízena historická fotografie. I tento stav se zakrátko po dokončení právě zahájené výstavby protipovodňových opatření na řece Olšavě stane historickou vzpomínkou. Antonín Kadlčík

Strana 19


KUNOVJAN

Banderium propaguje jízdu králů

Město Lomnice nad Popelkou Vás srdečně zve na akci

15. ročník Krajského dne koně Libereckého kraje

V polovině května se kunovské banderium již tradičně zúčastnilo SvatoV Lomnici nad Popelkou 1. 6. 2019 jánských slavností Navalis. Jezdci strojili koně na Hradčanském náměstí Tyršův park a přilehlé okolí programdiváků začíná v 9:30 a hodin: průvod městem s cimbálové ukázkou jízdy králů z Kunovic s folklornímLintava doprovodem souboru Horal před předHlavní očima zaslavnostní doprovodu muziky přímo z Vrchlabí, Selské jízdy z Českého ráje a spřežení chladnokrevných hřebců ze Zemského hřebčince v Tlumačově. Defilé všech účastníků v parku, přivítání a zahájení, žehnání koním. Představení čtyřspřeží vraníků z Národního hřebčína Kladruby, středisko Slatiňany, Miloslav Simandl arcibiskupským palácem. Následně s Španělsko, papežským nuns westernovou show, Vendula Šponarová a Denisa Budáková s frískýmidoprovázeli hřebci – dvě ukázky černé kočár agentky a žhavé vystoupení chladnokrevných hřebců v zápřahu ze Zemského hřebčince v Tlumačově. Sportovní spřežení, selské zápřahy a kočárové zápřahy v podání pana Nývlta, Vydry, Fialy, Paříka a dalších. Ukázka mistrovské práce s bičem a lasem pana Pavla Votápka Bičaře. Dámské sedlo a vozatajské ciemJiráska, a kardinálem Dukou do Chrámu svatého Víta a odtud v průvodu dovednosti. Koňský fotbal a čtverylka v podání fjordských koní ze stáje Stará Paka. Westernové ježdění a ukázka plemen amerických koní. Těžký tah s chladnokrevnými koňmi. Soutěž o nejkrásnějšího koně a křest hříbat. atrakce,na soutěže a aktivity promost, děti o ceny, projížďky v kočáře a pod sedlem, fotografováníbarokní s účastníky. přes Doprovodný Malouprogram: Stranu Karlův kde se konal večerní koncert Stánkový prodej: bohaté občerstvení, Lomnické pivo, oceněné regionální potraviny, stánkový prodej s tématikou koní. na Vltavě. v podobě byla jedinou 13:30 –Nepřízeň 12. ročníkpočasí drezurních závodů deště o Pohár Českého rájevadou na kráse facebook.com/denkone, www.lomnicenadpopelkou.cz letošních Pořadatel: slavností město Lomnice nadNavalis. Popelkou za finanční podpory Libereckého kraje a dalších partnerů; s podporou Regionální agrární rady Libereckého kraje; organizační výpomoc stáj Mira Hnanice u Turnova; veterinární služba Veterinární kliniky Lomnice nad Popelkou. První červnový den strávilo banderium z Kunovic v Lomnici nad Popelkou, kde se zúčastnilo již 15. ročníku akce Den koně Libereckého kraje – Já mám koně. Kunovjané v čele průvodu projížděli celým městem a následně se zúčastnili programu na přírodním kolbišti v parku, kde se celodenní akce odehrávala. Drobně pikantní skutečností je, že kunovští jezdci byli klíčovými postavami na plakátech propagujících akci odehrávající se na severovýchodě Čech. První polovinu roku mělo kunovské banderium opravdu rušnou, ale tyto „spanilé jízdy“ nepochybně plní svůj úkol. „Tím, že se dostáváme do regionů od Slovácka poměrně vzdálených, setkáváme se s lidmi, kteří – ač se nám to může zdát téměř neuvěřitelné – jízdy králů jako součást lidové kultury neznají a setkávají se s ní poprvé. Reagují vesměs pozitivně se zájmem o to, kdy by se mohli na skutečnou jízdu králů přijet podívat,“ podělil se o své dojmy Milan Stašek. Jazykem akčních filmů by se dalo říci: „Mise byla splněna.“ Mimochodem v roce 2021 si připomeneme 250. výročí první písemné zmínky o tom, že v Kunovicích jelo banderium – určitě skvělá příležitost k propagaci Kunovic a jejich lidových tradic. Poděkování za úspěšnou propagaci jízdy králů patří všem, kdo se na jejím zdaru podílejí, tetičkám připravujícím růžičky a zdobení pro koně, jezdcům za hodiny strávené v sedlech koní i vzornou reprezentaci Kunovic, městu Kunovice za finanční i organizační podporu a všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispívají ke zdaru akce. red Foto Dalibor Gregor foto © Bárta, Gregor; fotomontáž M. Bárta, 2019

Při zápisu jízdy králů na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se obce a města, kterých se jízda králů týká, zavázaly, že se budou podílet na udržování a zachování tohoto starobylého zvyku pro další generace. Prezentace jízdy králů mimo region je důležitým prvkem šíření povědomí o lidové kultuře i zvycích, které jsou její nedílnou součástí. Skupina jezdců sdružených kolem dlouholetého organizátora jízdy králů v Kunovicích Milana Staška se ujala tohoto úkolu a v letošním roce absolvovala řadu akcí, při nichž formou banderia (krojovaná jízda na nazdobených koních bez krále a pážat, která doprovází významné osobnosti a návštěvy) seznamuje širokou veřejnost se samotným zvykem i jeho podobou. První ze zmíněných akcí byl veletrh For Horse na výstavišti v Praze-Letňanech, který se konal začátkem dubna. Jízda králů zde byla prezentována jako regionální záležitost – křtila se zde kniha fotografa Dalibora Gregora o vlčnovské jízdě králů, kunovské tetičky předváděly výrobu papírových růží, kunovské banderium doprovázelo kunovského krále s rodiči i vlčnovskou delegaci po výstavišti i v rámci velké večerní show. Kunovjané zde poprvé jezdili na koních plemene slezský norik z velkostatku Klokočov na severní Moravě. Další akcí v pořadí byla účast na prvomájovém Dnu otevřených dveří v Národním hřebčíně v Topolčiankách, kde chovají lipicány, slovenské teplokrevníky, shagia araby a huculy. Kunovské banderium se prezentovalo v aréně před pěti tisíci diváky, kteří velmi pozitivně reagovali na vyvolávky jezdců. Také zde se osvědčili koně z Klokočova.

Pořadatelé:

Generální partner:

Hlavní partneři:

Mediální partner:

Partneři:

LEDRET s. r. o.

Strana 20

SCHRAMA, spol. s r. o.

9/2019


KUNOVJAN

3D tisk je technologií budoucnosti nejen pro modeláře Po kratším časovém odstupu přinášíme pro příznivce a fandy této technologie informace o tom, jak se využívání 3D tisku v našem klubu postupně stává běžným při stavbě nových leteckých modelů. Naši mladí členové společně s tatínky a instruktory na 3D tiskárnách vytiskli a následně jednotlivé komponenty slepili, nastříkali a osadili elektronikou. Výsledkem jsou právě ty modely, které jsou zachyceny na snímku a jsou určeny jak na klasické létání, tak i na tzv. COMBAT létání. Všechny byly vytištěny a upraveny ze STL souborů, které jsme získali z celosvětových databází, do nichž máme zajištěn členský přístup.

TKS GASTRO Kunovice, Na Drahách 21

Co je to COMBAT létání? Mnozí pamětníci-modeláři si určitě vybavují modely s motory MVVS řvoucími na plné otáčky a létajícími do kruhu na dvou strunách, s dlouhými stuhami, které se jejich piloti snažili utnout v co nejmenší vzdálenosti od protivníkova stroje. My jsme tento modelářský sport převlékli do poněkud modernějšího kabátu. Vylepšili jsme modely o elektrický pohon a dálkové ovládání. Mladí modeláři tak díky tomu získávají větší jistotu při ovládání modelu a potom už jenom odpojí lanko a můžou s modelem vyletět do volného prostoru. Pravidelné letecké souboje by měly probíhat za příznivého počasí v Areálu Jízdy králů. Ale vraťme se ještě ke 3D technologii. Každého z nás dokáže vyvést z míry rozbitý kryt nebo součástka z plastické hmoty např. u některého z kuchyňských či jiných domácích pomocníků. Mnohdy není nikde jako náhradní díl k dostání a vy se přesto nechcete se svým jinak funkčním přístrojem rozloučit… Technologie 3D tisku dokáže tento problém vyřešit třeba přes víkend: naskenování, zpracování 3D modelu a vytisknutí dokáže chybějící součástku nahradit. Takže zdatný šikula-modelář může udělat radost všem v rodinném kruhu díky znalosti získané v našem modelářském kroužku. Pro začátečníky, ale i ostatní začínáme v září. Bližší informace o naší činnosti jsou k dispozici na našich nových webových stránkách www.lmkblanikuh.cz. J. Habarta, předseda LMK Blaník UH a modelářského kroužku Blaník Kunovice

9/2019

● ● ● ● ●

Závodní stravování Příprava a rozvoz obědů do firem a domácností Výroba teplých i studených pokrmů pro festivaly, letní tábory a školy v přírodě Občerstvení pro společenské i pracovní večírky či svatby Výroba domácího chleba, knedlíků a uzenin

Tel.: 776 083 152 tksjidelna@seznam.cz www.tkskunovice-gastro.cz Strana 21


KUNOVJAN

Badmintonové naděje o prázdninách nezahálely Oddíl BC Lokomotiva Kunovice uspořádal pro své nejmladší členy ve dnech 5. až 9. srpna první příměstský badmintonový tábor, celkem se ho zúčastnilo 21 dětí. Badmintonové naděje měly na programu každý den dopoledne čtyři hodiny tréninku, odpoledne děti se svými vedoucími využívaly kunovická sportoviště nebo přišly na řadu další aktivity. V pondělí a v pátek táborníci navštívili Areál Jízdy králů, kde si vyzkoušeli snad všechny sportovní pomůcky a aktivity, které areál nabízí. V pátek se navíc zapojili do programu paní Jiřiny Gogolové, která v AJK o prázdninách vedla každý pátek „kroužek“ míčové hry. Moc za tohle zpestření programu

děkujeme! V úterý a ve čtvrtek se šli mladí badmintonisté ovlažit na místní koupaliště a ve středu si udělali cyklovýlet do Kostelan nad Moravou. Poslední den tábora, v pátek odpoledne, se po obědě uskutečnily závěrečné soutěže a miniturnaj. Všechny děti si pak domů odnesly nějakou odměnu. Děkujeme městu Kunovice, díky jehož podpoře zde můžeme rozvíjet svou činnost. Zdeněk Doložílek, BC Lokomotiva Kunovice

Fotbalové trávníky opět ožívají, Do fotbalových soutěží ročníku 2019/2020 se zapojila také družstva klubu Fotbal Kunovice. Velmi dobře vstoupili do nové sezóny dorostenci, kteří v krajském poháru ve všech třech odehraných utkáních zvítězili. Za pozornost stojí hned první utkání, v němž mladí Kunovjané během první dvacetiminutovky prohrávali 0:3, ale ve druhém poločase v rozmezí 50.-63. minuty provedli dokonalý zvrat utkání a nastříleli soupeři 4 branky! Kunovice-Otrokovice 6:3 (1:3) Mladcová-Kunovice 2:3 (1:2) Kunovice-Hluk 1:0 (0:0) Tým mužů odehrál v novém ročníku soutěže 1.A třída sk. B zatím dvě utkání a stejně jako dorostenci získal plný počet bodů. Kunovice- Buchlovice 3:0 (1:0) Bezmála tři stovky diváků sledovaly letošní první utkání týmu mužů klubu Fotbal Kunovice, který nastoupil bez tří hráčů základní sestavy. „Měl jsem z utkání docela strach,“ přiznal po utkání trenér Vratislav Chaloupka. Přes uvedené oslabení týmu měli Kunovjané utkání od začátku pod kontrolou a po čtvrt hodině hry otevřel skóre Michael Masařík. Další branky padly po

Strana 22

zvýšeném tlaku domácích hráčů až v poslední čtvrthodině utkání: v 74. minutě se po rohovém kopu trefil do buchlovické branky Daniel Flek a stejný hráč osm minut před koncem zpečetil výsledek utkání. Zlechov-Kunovice 0:4 (0:2) Také tento zápas měli Kunovjané od začátku pod svou kontrolou. První branka padla již ve 13. minutě - po chybě domácího brankáře skóroval Pavel Kříž, který ve 24. minutě přidal další branku. Obraz hry se po poločasu nezměnil a po dalších dvou brankách (54. min. Michal Ondica a 80. min. Vladimír Petřek) bylo utkání rozhodnuto a hostující tým odjížděl do Kunovic s plným počtem bodů.

Rozpis utkání – muži 1.A třída sk. B Neděle 8. 9. 2019

10:15

Kunovice-Hluk

Neděle 15. 9. 2019

16:00

Dolní Němčí-Kunovice

Neděle 22. 9. 2019

15:30

Nedachlebice-Kunovice

Neděle 29. 9. 2019

10:15

Kunovice-Fryšták

Neděle 6. 10. 2019

15:00

Bojkovice-Kunovice

9/2019


KUNOVJAN

Šachový oddíl Kunovice v sezóně 2018/2019 V uplynulé sezoně si po loňském postupu náš oddíl zahrál 2. ligu. V soutěžích jsme měli opět čtyři týmy, ale poprvé se nám stalo, že áčko, béčko a déčko hrály v jeden den. Několikrát jsme tak měli problém postavit oba nejlepší týmy v dostatečně silných sestavách. I proto áčko v silné soutěži několikrát těsně prohrálo a už někdy po polovině sezóny bylo jasné, že sestoupí. Proto jsme ke konci nechali v soutěži hrát i náhradníky. Po roce se tedy áčko vrací zpět do krajského přeboru. Nejlepší hráčkou byla Joana Worek ziskem 6 bodů z 8 partií, solidně si vedl na první desce i Pavel Zpěvák (5,5/10) a Martin Beil (3,5/7); 3,5 bodu měla i dvojice Libor Rojar a Gabriel Slanicay. Béčko hrálo v krajské soutěži, kde nám nevyšlo úplně ideálně několik zápasů v začátku sezóny, když jsme odehráli dva zápasy oslabení o jednoho hráče (termínový souběh více družstev + mládežnický turnaj) a tím pádem se pohybovali v dolní části tabulky. Ale v závěru soutěže, při posílení týmu hráči z áčka, se podařilo několik zápasů v řadě vyhrát a končíme tak v kli-

jich účastnilo cca 35 dětí, z nichž 25 si zahrálo alespoň jeden turnaj. Ti nejagilnější absolvovali mezi deseti až dvaceti turnaji v rámci okresu či kraje, nejlepší pak i v rámci celé republiky. V krajském přeboru mládeže se nám dařilo, vyhráli jsme všech devět zápasů a po sedmi letech si zahrajeme ligu mládeže. O postup se zasloužila šestice Mikuláš Trávníček (8,5/9), Filip Matůš (host – 6/6), Marie Vaňková (7/9), Viktorie Všetulová (6/8), Denis Noščák (6,5/8) a Jakub Krchňáček (5/5). V krajském přeboru mladších žáků nám patřilo 10. místo, nejvíce bodů získala dvojice Richard Svoboda (4/7) a Denis Noščák (3,5/7). V turnajích jednotlivců nás na MČR reprezentovala trojice Marie Vaňková, Viktorie Všetulová a Mikuláš Trávníček. Do první desítky se prosadila jen Viktorie. Marie Vaňková pak vyhrála všechny čtyři krajské GP mezi dívkami. Na krajských GP se z kluků nejvíce dařilo Ríšovi Svobodovi v kategorii do 10 let. Vždy končil v první desítce, nejlepším výsledkem bylo 4. místo v Nedakonicích, kde v těsném závěsu za ním skončil Martin Medek. Ve dvanáctkách pak mají několik umístnění v první desítce Denis Noščák a Matyáš Zapletal. V turnajích Velkých cen UH si výborně vedl Ríša Svoboda, který obsadil druhé místo ve Veselí a třetí ve Vlčnově a Kunovicích. Matyáš Zapletal pak byl ve Vlčnově na druhém místě. Ríšovy vyrovnané výkony přinesly i druhé místo v celkovém pořadí celé série. Celkovou sérii ve starší kategorii dokonce Denis Noščák vyhrál, k čemuž mu kromě vyrovnaných výsledků nejvíce pomohlo druhé místo z Vlčnova. Z dalších turnajů určitě stojí za zmínku krásné šesté místo Richarda Svobody na třídenním mezinárodním turnaji v Malenovicích u Frýdku-Místku.

Informace Kroužek pro děti (začátečníci) je každé úterý (září – červen) od 16:00 v naší klubovně ve sportovní hale. Páteční Na snímku z utkání krajského přeboru mládeže jsou nad šachovnicemi zachyceni Marie tréninky jsou od 17:00 a jsou společné pro děti i dospěVaňková, Denis Noščák a Filip Krchnáček lé. Trénujeme i v dalších dnech, tyto dny jsou určeny du na 4. místě. Hlavní oporou byl David Kaňovský (6/6). Sezóna se velmi těm zkušenějším hráčům. povedla i Jendovi Zemčíkovi, který získal 5/9 a několikrát dohrával jako Veškeré informace, ať již o šachovém kroužku pro děti, nebo ohledně šaposlední a zajistil body pro celý tým. Kolem 50 procent pak mělo ještě chového oddílu, podá předseda oddílu Pavel Růčka (mail: Pavel.Rucka@ několik hráčů: Pavel Růčka (5/11), Milan Šácha (4,5/8), Jiří Ondra (4/9). worldonline.cz, mobil 605 063 310). Bližší podrobnosti o jednotlivých Z těch, kdo odehráli méně zápasů, výrazně pomohli Jaromír Bílek (2,5/4) akcích si pak všichni mohou přečíst na našich pravidelně aktualizovaných nebo v důležitých zápasech hráči áčka Martin Beil (2,5/3) a Mikuláš Tráv- webových stránkách www.sachykunovice.cz. Pavel Růčka níček (1,5/2). Céčko hrálo v regionálním přeboru bez ambicí na postup, čemuž odpovídalo i rozvržení partií mezi mnoho hráčů včetně řady mládežníků. Někteří odehráli první zápasy v této soutěži, některé starší děti pak kolem poloviny možných zápasů. Končíme na 9. místě. Nejvíce bodů získali Milan Šácha (5/9), Pavel Růčka (4/9), Jaromír Bílek (3,5/8) a Jiří Vavřík (3/7). Z dětí měli nejlepší výsledek Jan Botek (2/5) a Tibor Horáček (1,5/3). Déčko pak hrálo v nejnižší soutěži, kde několik nejmladších dětí dostalo příležitost ke svým prvním zápasům v soutěžích družstev. I tak jsme obsadili solidní 4. místo. Nejvíce bodů získali Jiří Vavřík (3/6), Denis Noščák (3/4), Tibor Horáček (2/2) a Jakub Krchňáček (2/3). V nastávající sezóně 2019/2020 budeme mít opět čtyři týmy, tentokráte ale budou hrát současně ve shodných termínech jen dva týmy. V oddíle jsme po mnoha letech uspořádali oddílový přebor. V pátečních termínech se střetla sedmička hráčů. Vítězem se jako loni stal Mikuláš Trávníček před Josefem Knotkem. Turnaje mládeže Kroužky a tréninky u nás probíhají v několika dnech v týdnu a celkem se

9/2019

Jubileum

Dne 18. srpna letošního roku se dožívá svých kulatých 90 let pan Antonín Vichorec. V našem oddíle je od roku 1947, tedy již více než sedmdesát let. Stále aktivně činný se úspěšně za šachovnicí střetává v soubojích s hráči o několik generací mladšími. Gratulujeme! Strana 23


KUNOVJAN

Svatováclavské hody v Kunovicích 27.–29. září 2019 Pátek 27. 9.

17:00

14:00-18:00 NA VESELÚ NOTEČKU

KROJOVÉ INSPIRACE NAPŘÍČ SLOVÁCKEM (pocta rukodělným tvůrcům) vernisáž výstavy krojů, autor Romana Habartová klenbový sál Panského dvora

dílničky, burčák, vdolečky

Památkový domek 14:00-18:00 JÍZDA NA PONÍKOVI

u knihovny 17:00

Sobota 28. 9. 13:00

posezení s harmonikou, Ženský sbor Tetičky

ŽÁDÁNÍ CHASY O HODOVÉ PRÁVO

nádvoří Panského dvora

HODOVÁ MŠE SVATÁ kostel sv. Petra a Pavla 14:30 ZAČÁTEK KROJOVÉHO PRŮVODU MĚSTEM ulice Jana Hrubého 14:00-18:00 HODY, MILÉ HODY Mužský pěvecký sbor, Ženský pěvecký sbor, FS Horněmčí, CM Mladí Bruštíci, kapela Huménečko, ĽH Polun, Spevácka skupina Bukovčané z Bukovce nádvoří Panského dvora 14:00-18:00 OCHUTNÁVKA VÍN A BURČÁKŮ nádvoří Panského dvora 14:00-18:00 KROJOVÉ INSPIRACE NAPŘÍČ SLOVÁCKEM (pocta rukodělným tvůrcům) výstava krojů, autor Romana Habartová klenbový sál Panského dvora

20:00

HODOVÁ ZÁBAVA

dechová hudba Hradčovjanka, CM Lintava

Sportovní hala Kunovice

Neděle 29. 9. 10:00-17:00 KROJOVÉ INSPIRACE NAPŘÍČ SLOVÁCKEM (pocta rukodělným tvůrcům)

výstava krojů, autor Romana Habartová

klenbový sál Panského dvora 13:00

VOZENÍ BERANA CM Lintava

15:00-17:00 KONCERT DECHOVÉ HUDBY BORŠIČANKA

ANTONÍNA KONÍČKA

Areál jízdy králů

Předprodej vstupenek na hodovou zábavu od 23. září 2019 v Městském informačním centru Kunovice.

Strana 24

www.mesto-kunovice.cz

9/2019

Profile for KUNOVJAN

Kunovjan 9/2019  

Kunovjan 9/2019  

Profile for kunovjan