Page 1

KUNOVJAN www.mesto-kunovice.cz Číslo 7/2018

Městský zpravodaj

Do Kunovic opakovaně vtrhla velká voda. Spláchla hlínu z polí nad městem, zatopila mateřskou školu a napáchala ještě další škody. V každém případě přidělala práci hasičům a všem, kdo se podíleli na čištění města. Komentář starostky Ivany Majíčkové k této pohromě najdete na str. 3.

ročník 27


kunovjan

Přečtěte si: Kompostéry pro domácnosti Ochrana osobních údajů

str. 5-6

Aktuality ze škol 25. MDFF Kunovské léto

str. 4 str. 7-11

str. 12-13

Společenská kronika

str. 14

Dar krajanů kostelu

str. 15

Novinky z knihovny

str. 17

Oslava Dne dětí

str. 18-19

Vichřice Olga Sportovní aktuality

str. 20 str. 21-23

Sledujte nás na Facebooku Novinky, zajímavosti a informace z našeho města.

www.facebook.com/

mesto.kunovice.official KUNOVJAN, městský zpravodaj

Vydavatel: Město Kunovice IČ: 00567892 nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice tel.: 572 432 720, e-mail: kunovjan@email.cz Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský - mediabest.cz Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133 Náklad: 2.000 výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi.

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 9. července 2018

Strana 2

Vybráno z usnesení 57. a 58. schůze Rady města Kunovice konané dne 7. 6. 2018 Rada města SCHVALUJE • účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za účetní období 2017 a předkládá ZM • rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za účetní období 2017 ve výši 1.115,99 Kč následovně: 1.115,99 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let a předkládá ZM • Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a Autospol Uherské Hradiště s.r.o., Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště – Sady, na dodávku nového dopravního automobilu pro JDSH hmotnostní třídy do 3,5 t pro potřeby města Kunovice. Tato zakázka je spolufinancovaná v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 “Dotace pro jednotky SDH obcí” • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, na stavební práce v rámci realizace akce „Rekonstrukce místní komunikace ul. NA ZÁHONECH a ul. U ŠTREKY“ • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole, na stavební práce v rámci realizace akce „Rekonstrukce kanalizace v ul. Obecní a Mládežnická“ – I. etapa • smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 014330043015/001 na pozemku p. č. 3249/78 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště ke stavbě „Kunovice, Brauer, smyčka NN“ mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice • smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 014330040797/001 na pozemku p. č. 2136/1 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště ke stavbě „Kunovice, Kostka, příp. NN“ mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice • vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) a uměleckého díla z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení • Servisní smlouvu č. 00164/ 18/260 na multifunkční zařízení RICOH MP C2004exSP mezi městem Kunovice a firmou RICOH Czech Republic, s. r. o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 • Darovací smlouvu č. SML_2018_014 mezi městem Kunovice a Spolkem přátel hradu Lukova, Lukov 38 na vydání knihy „Hrady Zlínského kraje“ • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2632/2018/KH uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, na část způsobilých výdajů na realizaci projektu

pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO II Kunovice • Dohodu o rozsahu plnění kontrolora a výši odměny uzavřenou ve smyslu smlouvy o kontrolní činnosti č. P1002-15 mezi městem Kunovice a auditorskou společností FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc • Knihovní řád Městské knihovny Kunovice • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, 761 90, IČ 70891320, na Jízdu králů 2018 • Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Matice svatoantonínská z. s., 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27, IČ: 66609810, na projekt „Voda pro Antonínek aneb Ubývá míst, kam se chodívalo pro vodu“ • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Kunovice a společností PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole 218, PSČ 687 12, IČ: 276 77 443, řešící méněpráce a dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby „KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě - ulice U ŠTREKY“ a posun terminu dokončení dodatečně požadovaných prací • Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a spolkem Balon Klub Aerotechnik, Kunovice • Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi městem Kunovice a Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 • výpůjčku cvičebních pomůcek, strojů a notebooku v majetku města Kunovice Filtomal s.r.o., Šlerkova 800, Kunovice, dle příloh do 31.12.2018 • vzor smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů mezi městem Kunovice a žadateli o přidělení kompostérů v rámci dotačního projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Kunovice“ • Smlouvu č. 2018-100-000577/518 mezi městem Kunovice, nám. Svobody č. p. 361, 686 04 Kunovice, IČ 0056789 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uh. Hradiště – Sady, IČ 49453866, týkající se dodávky vody a odvádění odpadních vod z nemovitosti č. p. 1141 • Realizaci projektu na „Pořízení laviček pro komunitní setkávání obyvatel města Kunovice“ v počtu celkem 6 ks, a to v lokalitách Záhumní, Na Karmaku, Červená cesta, Za Stodolami, V Humnech, Novoveská • Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ 00567892 a společností Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376, pro všechna odběrná místa města Kunovice (kromě škol) BERE NA VĚDOMÍ stav investičních akcí a investičních záměrů na katastrálním území města Kunovice, na základě zjištění provedených při výjezdní radě města dne 7. 6. 2018

7/2018


kunovjan • program jednání XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice • zprávu o stavu a opravách budov v majetku města Kunovice v roce 2018 a předkládá ZM • zprávu o opravách památek ve městě Kunovice v roce 2018 • zprávu o opravách chodníků a místních komunikací ve městě Kunovice v roce 2018 • ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření města Kunovice za rok 2017 a předkládá ZM • ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření města Kunovice

za rok 2017 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji 19 265 633,48 Kč a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 22 509 460,51 Kč a předkládá ZM

SChůze rady města 26. července 2018 23. srpNA 2018 Zasedání zastupitelstva města 6. září 2018 • ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet

města Kunovice za rok 2017 a předkládá ZM • ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Kunovice za rok 2017 a předkládá ZM • ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok 2017 – zisk po zdanění ve výši 32 079 558,60 Kč a jeho rozdělení – přidělení a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období a předkládá ZM • rozpočtové opatření č. 3/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy 106 762,19 tis. Kč, DOKONČENÍ NA STR. 4

Radniční okénko Kunovice zasáhly bleskové povodně Ve čtvrtek 24. května 2018 v odpoledních hodinách splavil prudký déšť půdu z pole osázeného kukuřicí nad ulicí Lidickou. Bahno se valilo jako řeka po silnici od panelové komunikace a splavilo pole V Hrabůvkách, zaplavilo vjezd do prvního domu v Kunovicích směrem od Míkovic, teklo dál do garáže a zaplavilo chodníky a parkoviště před dalšími domy až po křižovatku s ulicí Svahovou. Voda natekla i do bývalé Libosvárovy cihelny. Naštěstí déšť netrval dlouho a díky včasnému zásahu našich hasičů a jejich skvělé pomoci a také díky spolupráci obyvatel této části ulice Lidické se podařilo následky povodně brzy odklidit. Ve středu 6. června v šest hodin večer přišel prudký déšť znovu a udeřil s ještě větší intenzitou než před dvěma týdny a znovu teklo bahno ulicí Lidickou. Současně však déšť splavoval i zeminu z dalšího pole pod sídlem Agrokomplexu. Příval vody s blátem nestačil zachytit příkop na ulici Cihlářské ani inundační nádrž u hřbitova. Voda se valila ulicí Obecní a Mládežnickou až Na Zelničky, kde se vlila do mlýnského náhonu. Současně se přeplnil septik v mateřské škole a fekálie vytekly do sklepa. Také příkop na ulici Osvobození nestačil všechnu vodu pojmout, a tak se valila voda po silnici na náměstí Svobody kolem městského úřadu, ulicí Na Rynku až do ulice V Pastouškách, kde kanalizací vtekla do Olšavy. Jak rychle voda nastoupala, tak rychle odtekla a na silnicích, chodnících i ve sklepech či garážích přilehlých domů zůstalo jen bláto, které se podařilo díky vynikajícímu a rychlému zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, který povolal deset sborů z blízkého okolí, a také díky našim občanům brzy odstranit. Za dva dny, 8. června, v dopoledních hodinách přišel další prudký déšť, který trval jen pár minut, a opět se valila voda s blátem po ulici Lidická. Tentokrát byla zaplavena i zahrada a místa pro odpočinek klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Cihlářská. Městu Kunovice těmito povodněmi vznikly neplánované výdaje spojené s čištěním komunikací a dalších veřejných prostranství, příkopů, česel na vstupech do kanalizace, odtěžením naplavené zeminy z bývalého mlýnského náhonu v lokalitě Na Zelničkách. Zaplavením bahnitou vodou byla zasažena též budova Mateřské školy Kunovice, a to tak, že musel být omezen její provoz. Postiženy byly i čtyři byty v Domě pro seniory. Také škody na majetku občanů města jsou značné. Zaplavené sklepní prostory, garáže, dvory, studny, poškozená čerpadla ve studních, zcela zničené zahrádky s letošní úrodou apod.

7/2018

Hned 24. května při prvním přívalovém dešti jsem požádala předsedu představenstva firmy Agrokomplex, a. s., o pomoc. Domnívám se, že bylo možné předejít zbytečným škodám na majetku všech dotčených subjektů realizací vhodných agrotechnických opatření, jako např. vyloučením výsevu kukuřice přímo v lokalitách, které jsou z hlediska bleskových povodní problematické. Pan předseda mé žádosti vyhověl a nechal vyčistit příkop na ulici Lidické a realizoval další opatření na poli nad Domovem pro osoby se zdravotním postižením tak, že bouřka, která přišla ve čtyři hodiny ráno 11. června, už nenapáchala tolik škody. Nicméně kukuřice je na poli a nebezpečí přívalových dešťů stále hrozí. Proto naši hasiči spolu s příslušníky sboru dobrovolných hasičů a dalšími dobrovolníky naplnili pytle s pískem a rozvezli je do míst, kde stále hrozí bleskové povodně. Za to jim patří velký dík. Je to jediné opatření, které můžeme udělat. Větru ani dešti neumíme poručit. Svolali jsme také jednání s vedením Agrokomplexu, a. s., abychom společně nalezli řešení, aby se podobné situace neopakovaly a napříště již nedocházelo k poškozování majetku města, majetku občanů i dalších subjektů, ale ani smyvu svrchní orniční vrstvy z pozemků, které byly svěřeny společnosti do užívání fyzickými osobami. Od 1. července 2018 začneme s výstavbou kanalizace v ulici Mládežnická, abychom řešili odkanalizování mateřské školy i části ulice Obecní. Toto opatření je nutné udělat ještě před tím, než se pustíme do výstavby parkoviště před školkou, které máme také v plánu. Před mateřskou školou bude přes prázdniny omezený provoz. Věřím, že rodiče dětí, které navštěvují toto zařízení, budou shovívaví a pochopí, že odkanalizování této části je nezbytné, abychom v budoucnu zabránili podobným situacím, k jakým došlo letos v červnu. Povodeň, která zasáhla Kunovice 2. 6. 2010, byla také způsobena přívalovým deštěm. Po osmi letech velmi složitých příprav máme od Povodí Moravy, s. p. příslib, že na podzim by se měla začít konečně realizovat protipovodňová opatření na řece Olšavě. Bude to velká, náročná stavba a také ona bude vyžadovat hodně pochopení a shovívavosti ze strany občanů, kteří bydlí u Olšavy. Dílo, které vznikne, se však bude dělat především pro ně. Počasí neovlivníme, ale budeme se snažit dělat všechno proto, abychom se neděsili přívalových dešťů. A měli by tak konat všichni, kdo svou činností život v Kunovicích ovlivňují, i když zde nežijí. Ivana Majíčková

strana 3


kunovjan DOKONČENÍ ZE STR. 3 výdaje 126 545,86 tis. Kč, financování 19 783,67 tis. Kč a předkládá ZM • zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za rok 2017 a předkládá ZM • zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2017 a předkládá ZM • aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2019 – 2023 a předkládá ZM • vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2018 a předkládá ZM • zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 04.06.2018 a předkládá ZM • kulturní akce na 2. pololetí 2018 a jejich zajištění a předkládá ZM • informaci o plnění úkolů uložených Radou města Kunovice nebo Zastupitelstvem města Kunovice za období prosinec 2017 – květen 2018 • zprávu o činnosti komisí RM Kunovice za období prosinec 2017 - květen 2018 • Dohodu o podmínkách práva umístění sjezdu nebo nájezdu a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví České republiky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Kunovice, číslo silnice I/50H, předkládá ZM • variantní návrhy využití lokality mezi Panským dvorem a sportovní halou zpracované Ing. arch. Ivo Kratochvílem a předkládá ZM • vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení, předkládá ZM • Informaci o technickém stavu budovy č. p. 20, ul. Jana Hrubého • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-

žebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, zast. na základě plné moci Vegacom, a.s., zastoupené na základě plné moci SITEL, spol. s r.o. a městem Kunovice na pozemku p. č. 2986/2 a 2986/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na podzemním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě, předkládá ZM • výpověď Smlouvy o výpůjčce jízdního kola mezi městem Kunovice a O-KOLO, z.s., se sídlem Štěpnická 1160, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 04873921 • výroční zprávu o činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko za rok 2017 • hospodaření Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko v roce 2017 a první polovině roku 2018 • navýšení členských příspěvků města Kunovice Místní akční skupině Horňácko a Ostrožsko z.s. Zámecká 24, Uh. Ostroh, na 20 Kč/obyvatele pro rok 2018 a předkládá ZM • stanovisko projektanta k usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 26. dubna 2018 řešící stanovisko k projektové dokumentaci stavby „I/55 Kunovice, průtah“ pro územní řízení a předkládá ZM • Informace o zájmu občanů o umístění laviček v rámci projektu „Pořízení laviček pro komunitní setkávání obyvatel města Kunovice“ UKLÁDÁ • vedoucí odboru hospodářsko-správního vykoupit pozemek pod kapličkou na ulici Pekařská POVĚŘUJE • Helenu Droppovou a Mgr. Blanku Juráskovou podpisem smluv o výpůjčce a darování kompostérů mezi městem Kunovice a žadateli o přidělení kompostérů v rámci dotačního projektu

„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Kunovice“ ROZHODLA • vytvořit a vybudovat hrobové místo F168 jako obecní hrobové místo pro ukládání lidských ostatků zemřelých osob z domovů pro osoby se zdravotním postižením sídlících ve městě Kunovice a zemřelých osob, kteří byli opatrovanci města Kunovice • vybudovat provizorní oplocený uzavřený prostor u jižní zdi hřbitova o velikosti cca 30 m2 pro dočasné ukládání materiálů správy hřbitova i nájemců hrobových míst hřbitova v Kunovicích ZVĚŘEJŇUJE • záměr města na převod části pozemku díl „e“ z p. č. 1044/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2929 a 3846/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3846/21, 2947/2, 2946, 3846/20, 3868, 2977 a 3869/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště • PROMÍJÍ • spolku Taneční centrum Layla z. s. nájemné za pronájem Sportovní haly v Kunovicích při pořádání druhého ročníku taneční show dne 23. června 2018 • dodatečně Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Kunovice, nájemné za pronájem Sportovní haly v Kunovicích, při pořádání výroční členské schůze dne 23. února 2018 a při besedě členů ke Dni matek 11. května 2018

Kompostéry sníží množství svážených odpadů Komunální odpady jsou přes jejich veškeré třídění problémem všech měst i obcí. Každá domácnost, zejména pak domácnost disponující zahrádkou, vyprodukuje část odpadů, které jsou biologicky rozložitelné. Jejich likvidace probíhá v Kunovicích zatím prostřednictvím pravidelného hromadného odvozu do specializované firmy, která tyto odpady dále zpracovává. Od poloviny letošního roku by měla podstatná část biologických odpadů zůstávat přímo v Kunovicích a díky zahradním kompostérům, které jednotlivé domácnosti v nedávných dnech bezplatně získaly, přinesou (s příslušným časovým odstupem) užitek přímo v Kunovicích jako přírodní kompost při hnojení zahrádek. V průběhu měsíců dubna a května loňského roku byl prostřednictvím ankety „Zahradní kompostér zdarma do každé domácnosti“, zveřejněné v městském zpravodaji Kunovjan, na webu města a pravidelně vyhlašované městským rozhlasem, zjišťován zájem občanů o bezplatné přidělení kompostérů. Prostřednictvím ankety projevilo 260 domácností zájem o kompostéry velikosti 1.050 a 450 domácností o kompostéry velikosti 2.000 litrů. Celkem mělo zájem o přidělení kompostéru přibližně 42 % všech domácností v Kunovicích. V červenci loňského roku podalo město Kunovice žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, projekt byl nazván „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Kunovice“.

Strana 4

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 4,34 milionu korun, z toho 85 % bude hrazeno prostřednictvím dotace. V březnu letošního roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a v červnu byly uzavírány s jednotlivými žadateli, kteří vyjádřili v anketě svůj zájem o přidělení kompostéru, smlouvy o jeho výpůjčce na dobu 5 let, což je doba udržitelnosti projektu smluvně stanovená poskytovatelem dotace. Po uplynutí této doby se kompostér stane majetkem žadatele. Distribuce kompostérů do jednotlivých domácností bude probíhat od posledního červnového týdne a do poloviny července by měla být dokončena. „Mrzí nás mírné zpoždění projektu vzniklé při posuzování jednotlivých žádostí o dotaci,“ říká vedoucí Odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice Helena Droppová, „společně s občany Kunovic jsme doufali, že kompostéry začnou plnit svůj účel již od začátku letošního vegetačního období, ale věřím, že i tak budou kompostéry již v průběhu letošního léta a podzimu dobře využity.“ Svou spokojenost neskrývá starostka města Kunovice Ivana Majíčková: „Velmi mě potěšil zájem občanů o kompostéry a doufám, že i tento příspěvek města Kunovice ke zlepšování životního prostředí a současně i snižování nákladů na likvidaci odpadů naši občané ocení.“ zdk

7/2018


kunovjan

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy. 1. Účel Dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále jen poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce, tj. město Kunovice, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem - může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním na webu města Kunovice na adrese www.mesto-kunovice.cz/urad/povinne-udaje/GDPR 2. Kontaktní adresa správce Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04Kunovice IČ 00567892, DIČ CZ00564892 Telefon: +420 572 432720, E-mail: kunovice@mesto-kunovice.cz, ID datové schránky: djzbz2k 3. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních dat Město jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR má též povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně při řešení podnětů ze strany subjektů údajů. Pověřencem města Kunovice pro ochranu osobních údajů je Mikroregion Dolní Poolšaví, d. s. o., se sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, kontaktní osoba Mgr. Alexandra Krušinová, tel.702 132 678, e-mail:dolnipoolsaví@email.cz 4. Osobní údaje Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale dnes již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí. Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. 5. Zásady zpracovávání osobních údajů na MěÚ Město Kunovice (dále jen „město“) podniklo veškeré nezbytné kroky

7/2018

k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracování osobních údajů a ke splnění všech předepsaných povinností. Osobní údaje zpracováváme na MěÚ podle těchto zásad: • Zákonnost, korektnost a transparentnost. Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně. • Účelové omezení. Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce. • Minimalizace údajů. Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. • Přesnost. Zpracováváme údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit. • Omezení doby uložení. Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace. • Integrita a důvěrnost. Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.. • Proporcionalita. Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opaření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“. • Odpovědnost. Za konkrétní zpracování osobních údajů máme vždy stanovenu jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů. 6. Zákonnost zpracovávání osobních údajů Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů města a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří: • Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen ve výjimečných případech a pro zkvalitnění služeb, pokud nelze použít následující zákonné způsoby. • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele. • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou. • Životně důležitý zájem. Zpravování je nezbytné pro ochranu životní důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy aj. • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Životní situace občana, správní řízení, agendy spadající pod orgán veřejné moci. • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely DOKONČENÍ NA STR. 6

strana 5


kunovjan

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM DOKONČENÍ ZE STR. 6 oprávněných zájmů úřadu. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. Mezi naše oprávněné zájmy patří bezpečnost objektů, kamerové systémy, zvyšování kvality a efektivity práce. V takových případech máme podle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů. 7. Práva poskytovatele osobních údajů Jako poskytovatel osobních údajů mátení, že uvedená práva a rádi bychom vám pomohli při uplatňování vašich práv. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů – viz bod 3 tohoto dokumentu. Informujeme vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu s ostatními právy vycházející ze zákonné povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality. V případě uplatnění níže uvedených vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti, příp. plné moci včetně zabezpečené komunikace. • Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo na informace o tom, jaké vaše osobní údaje a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme • Právo na opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit vaše osobní

Město Kunovice srdečně zve na akci

DEN PRO SENIORY

22. července 2018 v Areálu Jízdy králů Kunovice

Bližší informace na plakátovacích plochách

Strana 6

údaje, které zpracováváme. • Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti nebo povinnosti spojené s výkonem veřejné moci. • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, tak že jsou vaše údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody vašeho omezení. Omezení vašich údajů není absolutní a neplatí pro určení výkonu, obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv. • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Naší povinností je informovat vás, na základě jakých zákonných důvodů, případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází. • Právo na přenositelnost údajů. V případě, že vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je úřad pověřen. • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost, v případě neoprávněného zpracovávání vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz Většina osobních údajů je městem zpracovávána na základě povinností, uložených mu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas subjektů údajů. Zásady ochrany osobních údajů se však uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Byla přijata nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Město nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. 8. Ověření totožnosti žadatele MěÚ Kunovice přijímá žádosti podle GDPR od subjektů údajů jak v listinné podobě, tak i žádosti podané elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací. Způsoby ověření totožnosti: • přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů • přijetí prostřednictvím e-Podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem • ověřením totožnosti na místě • žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář) • jiný způsob ověření není přípustný. Důležité odkazy Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz Stránky ÚOOÚ o GDPR: gdpr.uoou.cz Ing. Helena Vajdíková, tajemnice Městského úřadu Kunovice

7/2018


kunovjan

Základní škola U Pálenice www.zskunup.cz Zastávka Finsko Setkáním koordinátorů ve Finsku pokračoval náš mezinárodní projekt What´s APPening around our Europe. Setkáváme se v něm se školami z Finska, Chorvatska, Itálie, Severního Irska a Slovinska. Podstata projektu spočívá v tom, že se učitelé každé školy postupně vzájemně naučí dlouhodobě osvědčené a v Evropě úspěšné výukové aplikace, které pomáhají žákům v jejich rozvoji, a zavedou je do výuky. Do Finska se vydali koordinátoři projektu za naši školu, konkrétně Martina Viceníková a Marek Tvrdoň. „Jsme ve dvou třetinách našeho tříletého projektu, proto jsme se při setkání koordinátorů zaměřili na jakousi inventuru našeho projektu a ujasnili si harmonogram zbývajících projektových setkání i výukových pobytů,“ uvedl ředitel školy Marek Tvrdoň. „Hodně zajímavou součástí programu byla návštěva mezinárodní firmy Seppo. Tu založil bývalý učitel dějepisu a obchodní myšlenkou celosvětově úspěšné firmy je vytvořit nový druh pedagogiky, který kombinuje sociální učení a všestranné způsoby využití mobilní technologie. To vše jsme si navíc vyzkoušeli přímo v praxi,“ doplnila Martina Viceníková. Projekt končí v srpnu 2019 a do té doby se s kolegy z dalších škol setkáme ještě čtyřikrát. V druhé polovině září přivítáme všechny v naší škole, v říjnu nás čeká výukový pobyt ve Slovinsku, v květnu v Chorvatsku a v červnu závěrečné projektové setkání v Itálii.

ní učitelky obou pátých tříd, Lucie Hoferková a Veronika Procházková. A co by páťáci poradili svým mladším kamarádům, které absolventské práce teprve čekají? „Vybrat si blízké téma, nenechávat úkoly na poslední chvíli, navštěvovat konzultanty, nebát se prezentovat a mluvit zřetelně. Statečný boj talentovaných biologů Skončit čtvrtý v krajském kole biologické olympiády, to je vážně paráda. Jenže když vám k bronzu nechybí ani celý bodík, cloumají s vámi určitě emoce. Po vyhlášení výsledků je zažíval Ondřej Kavka (8. A), zvlášť když v okresním kole této soutěže suverénně zvítězil. Z Ondrova hlasu byl proto při prvním hodnocení vlastního výsledku cítit lehký smutek. „Nemáš důvod smutnit, máme velkou radost, je to skvělý výsledek,“ vzkazovali jsme Ondrovi do ZOO Lešná, kde se krajské kolo konalo. Stejnou zprávu od nás slyšela také Lucie Herbánská (8. A), která v krajském kole skončila šestá. Dvanáct nejlepších biologů muselo v krajském kole zvládnout vědomostní i poznávací test a vypracovat laboratorní úkol. Sedmáci učili zdravě Získat skutečně hodně informací. Kriticky je vyhodnotit a pracovat s nimi tak, aby je mohli zajímavým způsobem představit dalším ročníkům. To vše v polovině května zvládli žáci našich sedmých tříd při projektovém

Páťáci se vytáhli Desetileté děti už mají rozvinutou slovní zásobu, umí reagovat na otázky z publika, dokážou se vyrovnat s lehkým stresem a nebojí se prezentovat poznatky, které získaly během několika měsíců vlastního bádání. Řeč je o dětech z naší školy, konkrétně o žácích obou pátých tříd. Odvážné tvrzení by nepochybně podepsali všichni, kteří v květnu během dvou dnů sledovali prezentaci absolventských prací našich páťáků. Ti sice ještě pochopitelně neabsolvovali v pravém slova smyslu, ale tvorbou práce a její následnou prezentací prokazovali, že mají dovednosti potřebné při přechodu z prvního na druhý stupeň. Samotná tvorba absolventské práce trvala čtyři měsíce. Žáci si nejdřív ze tří daných oblastí museli zvolit tu, která je jim nejbližší, zorientovat se v množství poznatků a ty pak v hodinách informatiky zpracovat do požadovaného dokumentu. A přestože pro páťáky byla největším strašákem samotná prezentace

dnu zaměřeném na zdravý životní styl. Obě sedmičky se na projektový den připravovaly v rámci hodin výchovy ke zdraví a s výsledky svého snažení seznámily žáky šestých, osmých a devátých ročníků. „Sedmáci se zaměřili především na to, co všechno tělo v jejich věku potřebuje k tomu, aby mohlo fungovat a zdravě se vyvíjet. V rámci skupin, ve kterých žáci pracovali, učili své mladší i starší kamarády, jak si například změřit BMI nebo zjistit denní kalorický a energetický příjem. Naučili ostatní, jak má vypadat jídelníček sestavený podle výživové pyramidy,“ vysvětlila jedna z autorek projektu, vyučující Lucie Kudlová. „Sedmáci taky neopomněli podotknout, že kromě stravy je důležitou součástí zdravého životního stylu pohyb, proto každému doporučili vhodný pohyb i čas, po který by se mu měli věnovat,“ upřesnila vyučující Pavlína Strýčková, spoluautorka projektu.

před spolužáky, rodiči a učiteli, zvládli nakonec vše, jako by to pro ně byla denní rutina. „Pro učitele byly navíc absolventky skvělou možností, jak se o žácích dozvědět víc na základě jejich zájmů,“ shodly se tříd-

7/2018

Sportovní potěr se činil Na venkovní atletické olympiádě prvního stupně obsadili naši žáci první místa ve sprintu na 60 metrů Barbora Sedláčková a Lubomír Blaha, druhé místo v hodu kriketovým míčkem vybojovala Anna Horáková a bronzem za skok do dálky se může chlubit Linda Řezníčková.

strana 7


kunovjan

Základní škola Červená cesta www.zskunovice.cz Branný závod V pondělí 7. května proběhl v Areálu jízdy králů v režii střeleckého kroužku pod vedením pana Juráska branný závod. Všichni žáci naší školy se rozdělili do tří až pětičlenných družstev a ve třech kategoriích (1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída) si to rozdali na dvou běžeckých okruzích doplněných stanovišti,

na kterých plnili úkoly s brannou tématikou včetně oblíbené laserové střelby. Průkazy cyklistů jsou naše V úterý 15. května se snažili naši čtvrťáci získat průkaz cyklisty. Nejprve museli zvládnout písemný test, kde prokazovali své teoretické znalosti pravidel silničního provozu. Jakmile měli za sebou teoretickou část, nasadili přilby, sedli na kola a hurá na dopravní hřiště, kde pod bedlivým dohledem pana Jančary zdolávali nástrahy dopravních značek, křižovatek, přejezdů, plných čar a kruhového objezdu. Všem novým úspěšným cyklistům upřímně gratuluji!

vody Vincentka. Po prohlídce se děti přesunuly na Lázeňské náměstí, kde na ně čekala poznávací hra. Žáci se s velkou chutí pustili do plnění zadaných úkolů, a protože všichni dané úkoly splnili na výbornou, odměna na ně dlouho nečekala – teplé lázeňské oplatky. Exkurze se velmi vydařila, přinesla žákům nové poznatky. Osvětim 2018 V pondělí 28. května se žáci deváté třídy zúčastnili vzdělávacího zájezdu do polského města Osvětim. Čas odjezdu od školy byl v brzkých ranních hodinách. V autobuse jsme cestovali společně se žáky ze Základní školy Polešovice. Po čtyřhodinové cestě jsme dorazili do Osvětimi. Nejdříve jsme procházeli prostory a budovami místa zvaného Auschwitz (u nás známého spíše pod pojmem Osvětim). V části tohoto programu jsme se dozvěděli mnoho informací o historii tohoto koncentračního tábora a tyto informace byly doprovázeny i velkými dobovými fotografiemi. Muzeum Osvětim pro letošní české zájezdy upravilo a zpřístupnilo dům, který je věnován České republice a období 2. světové války a především pak tématu holocaustu. Po absolvování první části programu jsme se přesunuli do místa zvaného Březinka (Birkenau). Zde jsme absolvovali druhou část programu, ve které jsme prošli několik budov velmi rozsáhlého vyhlazovacího komplexu. Dozvěděli jsme se o jejich historii a hlavně o tvrdých podmínkách lidí, kteří v nich žili. Po absolvování druhé části jsme se vydali na zpáteční cestu. Během příjemné zastávky jsme si nakoupili domů nějaké sladkosti. Cesta zpět nám utekla poměrně rychle a včas jsme dorazili ke škole, kde jsme náš zájezd úspěšně ukončili.

Osmáci byli na exkurzích Ve čtvrtek 17. května se žáci zúčastnili náročné exkurze hned ve dvou městech, a to v Uherském Brodě a v Luhačovicích. V Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě se seznámili se životem a dílem Učitele národů a nahlédli i do studnice poznání a do knihovny. Poté se rychle přesunuli do plnírny minerálních vod v Luhačovicích. Zde si prohlédli moderní výrobní provoz – poloautomatickou linku a zařízení na úpravu minerální vody. Ředitel firmy seznámil žáky s původem léčivé minerální Divadelní představení v angličtině Čtvrťáci zakončili výuku angličtiny divadelním představením pro rodiče a mladší sourozence. Jedna skupina zahrála divadelní představení o patronu Anglie – sv. Jiřím, druhá skupina o polévce z kamene. Názorně tak předvedli, kolik se v tomto školním roce naučili, jak velkých pokroků dosáhli. Prokázali, že sehrát představení v anglickém jazyce je pro ně stejně snadné (nebo možná obtížné), jako v jazyce mateřském. Nacvičovat divadlo není věc příliš zábavná. Většinu času je to dřina a neustálé opakování a vylepšování je často nuda. Všichni, včetně hudebníků, kulisáků a garderobiérů, se musí soustředit na svěřený úkol, aby nakonec vše fungovalo jako dobře promazaný stroj. A tak se stalo. Díky tomu, navzdory vedru a malým prostorám, prožily děti společně s rodiči a učiteli příjemnou chvilku.

Strana 8

7/2018


kunovjan

Mateřská škola Kunovice Červen ve znamení výletů, četby, pasování i velké vody Červen je u mnoha dětí zpravidla tím nejoblíbenějším měsícem, a to z důvodů řady školních výletů, exkurzí, ale především velkého těšení na blížící se prázdniny. Letošní červen byl pro opravdu velmi nabitý dobrými i těmi horšími událostmi. Výlety a škola v přírodě Velkou červnovou závěrečnou akcí je Škola v přírodě na Mlýnkách pro děti odcházející po prázdninách do základní školy. Je to taková malá maturita samostatnosti a sebedůvěry. Děti si musí věřit, že vše zvládnou i bez maminky. Letos měl tábor ústřední téma „Mladý indián“. Děti se seznámily s jinou kulturou a zvyky, lovily bizony tomahavkem, střílely na terč prakem, rýžovaly zlato v potoce a hledaly poklad. Hlavně krásné počasí a příroda umocnily zážitky a dojmy z nových poznatků. Děkujeme všem rodičům, kteří svými dary přispěli ke spokojenosti dětí, a podpořili naši akci. Modrá třída spolu s Beruškou ve středu 6. června absolvovala Lesnickou naučnou stezku „Okolo Buchlova“ s výkladem pracovníků z Lesní správy Buchlovice. Děti při putování lesem poznávaly jeho prostředí, obyvatele, ale především se učily, jak se v lese správně chovat. Na závěr společně navštívily Muzeum lesnictví a myslivosti Chřibů s exponáty zvěře, loveckých zbraní a historickou poštu. Také Žlutá třída společně s Červenou si ve středu 6. června vyjely na celodenní výlet. Cílem byl hrad Buchlov a Břestek. Děti se pokocha-

www.skolkakunovice.cz

Zahradní slavnost s pasováním prvňáčků Jak už to mnohdy bývá, všechno krásné jednou začíná, ale také končí, a tak se celý kolektiv pracovníků mateřské školy rozloučil s našimi předškoláčky a celým školním rokem ve středu 13. června na Zahradní slav-

nosti. Dopoledne pasovala ředitelka školy Alena Bočková velkým mečem všechny školáčky, kteří dostali pamětní list, knížku s věnováním, šerpu a tričko s logem školy. Na závěr se všichni vyfotili. Odpoledne se všichni školáčci ukázali s aktovkami, skupina historického šermu MEMENTO MORI předvedla zajímavé vystoupení a pro děti připravila stanoviště se soutěžemi. Rodiče tradičně připravili bohaté pohoštění, pan Gomelský věnoval občerstvení a pan správce Polášek se ujal čepování limonády. Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli zajistit krásné odpoledne s malováním na obličej a zaplatili vystoupení šermířů. Celé Česko čte dětem Všechny třídy postupně během druhého červnového týdne navštívily Městskou knihovnu Kunovice a zapojily se tak do projektu: „Celé Česko čte dětem“. Děti si prohlédly celou knihovnu, dozvěděly se, jak to v knihovně chodí a kdo si může přijít půjčit knížku a ještě si poslechly zajímavou pohádku čtenou někým jiným, než paní učitelkou nebo rodiči.

ly prohlídkou hradu s výkladem netradiční původkyně v podobě princezny. Potom se vydaly na pěší túru krásnou přírodou a lesní cestou do restaurace „Pod břesteckou skálou“, kde na ně čekal výborný oběd a sladká odměna. Zelená třída ve čtvrtek 14. června navštívila Domov pro zdravotně postižené Na Bělince, kde se děti s klienty zapojily do společné muzikoterapie. V pátek 15. června se Zelená a Modrá třída vydaly na celodenní výlet na Ranč Kostelany s programem „Divoký západ“. Děti si prohlédly stáje, vyslechly poutavé povídání o koních, zúčastnily westernových soutěží a shlédly divadelní představení v dobových kostýmech. Celodenní program jim poskytl řadu zajímavosti z přírody i ze života kovbojů a indiánů. Děti z Duhové třídy se 20. června vydaly na prodlouženou vycházku do Aerotechniku a o dva dny později byly podpořit burzu sociálních služeb v Uherském Hradišti, kde se zúčastnily muzikoterapie. Také letos si žáčci naší školky užili společné posezení organizované rodiči i s účastí svých učitelek. Opékaly se špekáčky, povídalo, veselilo. Oranžová třída v hospůdce U Pepy a Duhová v areálu kempu u koupaliště.

7/2018

Pohádkové spaní Další tradiční akcí v naší škole je Pohádkové spaní nejstarších dětí. Většina starších dětí od 5 let ze všech tříd spala v mateřské škole ve spacáku. Na zahradě si nejen zasoutěžily, ale také prokázaly svoji odvahu a statečnost při večerní stezce odvahy. Prázdninové opravy Během prázdnin budou v mateřské škole opět probíhat opravy. Tentokrát přijdou na řadu rozvody vody, které při rekonstrukci kotelny ukázaly svůj věk i nevhodné umístění pod školní budovou, opravy se zaslouženě dočká i ředitelna školy. V září se těšíme na nové školáčky Rodiče podali žádost o přijetí 53 dětí ve věku od dvou do šesti let. K dispozici bylo po odchodu školáků pouze 46 míst, z toho důvodu nebylo přijato sedm dětí narozených od 10. ledna do 30. června 2016. Všechny nepřijaté děti jsou však zařazeny ve věkovém pořadníku. Nejmladší z přijatých dětí narozených od 20. července 2015 do 10. ledna 2016 jsou zařazeny do třídy Beruška (pokud se během prázdnin něco nezmění). Přejeme všem, ať si užijí krásné léto, plné sluníčka a pohody, dejte na sebe pozor a v září se těšíme na všechny děti.

strana 9


kunovjan

ZUŠka? ZUŠka! Tímto sloganem na sebe již pátým rokem upozorňují základní umělecké školy v celém našem kraji. A je to potřeba. Dát vědět široké veřejnosti, že základní umělecké vzdělávání dětí má ve školství své místo a smysl. Záměrem je osvětlit to, jak ZUŠ, lidušky, zušky,.. fungují dnes. Proč

který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až k dospělosti. „Vychováváme generaci lidí uvyklých dojít k cíli trpělivou, i několik let trvající prací, překonávat překážky, vlastní lenost a díky individuálnímu přístupu generaci lidí citlivých, sebevědomých a schopných spolupráce. Toho bychom nedosáhli bez výrazných pedagogických a uměleckých osobností, kvalitních podmínek pro práci a bez podpory našeho zřizovatele, kterým je Zlínský kraj.“ Důkazem a zároveň i odpovědí je stále se zvyšující zájem o výuku ve všech čtyřech oborech, které ZUŠky nabízí – hudební, výtvarný, literárně – dramatický a taneční. V letošním roce ZUŠky vstoupily do projektu Malí velcí herci. Co představuje? Navazuje na projekt loňský, který nesl název „Malí velcí filharmonici“, kdy talentovaní žáci hudebního oboru měli možnost vystoupit společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Tento počin byl úspěšný, a proto se stejnou ideou pokračuje také s oborem literárně dramatickým. Žáci tohoto oboru (po předchozím konkursu) mají možnost zahrát si s profesionálními herci na scéně Městského divadla Zlín pod vedením režiséra, seznámí se s divadelním světem, jeho zákulisím, poznají chod velkého divadla. Kunovická pobočka ZUŠ má v tomto projektu své zastoupení. Reprezentovat nás bude a zahraje si v divadle Šimon Ludvíček.

by rodiče, kteří chtějí rozvíjet nadání svých dětí, měli zvažovat školu s pevnými osnovami, desetiletími zkušeností aprobovanými učiteli, kteří jsou často viditelně úspěšní ve svých oborech. ZUŠ jsou jediný typ škol,

ZUŠka UH – pobočka Kunovice nabízí od září 2018

VÝUKU HRY NA HOUSLE Vyučovat bude vynikající houslista pan učitel Josef Krystoň Zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím webových stránek ZUŠ Uherské Hradiště www.zusuh.cz, nebo na telefonním čísle 605 202 483 Strana 10

V premiéře, která se uskuteční v neděli 30. září, jej budeme moci vidět v Povídkách z jedné a druhé kapsy Karla Čapka, v dramatizaci a režii V. Kracíka. Po premiéře inscenace zavítá i do jiných měst. Nejen Šimon, kterého známe i jako schopného moderátora nejrůznějších akcí, však naši pobočku a školu reprezentuje. Patří k němu i Ester Kocábová, s níž se úspěšně zúčastnil celostátní přehlídky Dětská scéna ve Svitavách, ale také Adam Smutný, Natálie Janíková, Nelly Olbertová, Vojtěch Obdržálek a další. Jejich mladší kolegové představili svá vystoupení ve Zlíně v rámci Mezinárodního dětského filmového festivalu, pak také v divadelním odpoledni u jezu ve Starém Městě nebo rodičům při rozloučení se školním rokem. Školní rok 2017/2018 zavřel svá vrátka, aby je 3. září mohl otevřít pro rok nový a pro nové žáky, které pojme za své a obdaří je svou přízní a nabídkami stejně jako ostatní žáky, kteří už se na cestu za uměním vydali a jdou po ní stále dál. Vám všem děkujeme za láskyplnou a trpělivou podporu. Krásné léto! Olga Strašáková

7/2018


kunovjan

Střední škola letecká Helicopter show 2018 Ve dnech 10. až 12. května jsme se zúčastnili tradiční vrtulníkové akce „Helicopter show“, která se konala na letišti v Hradci Králové. Mimo letadla zajímají některé z našich žáků helikoptéry – které jsou jim koníčkem anebo přímo prací na odborném výcviku. A proto není divu, že zájem o tuto show byl vysoký, jen počet míst ve školním autě dovolil do Hradce vyrazit sedmi žákům. Hlavní náplní Helicopter show byla ukázka záchranářských vrtulníků společnosti DSA. Letošní ročník navíc doplnila vězeňská služba policie ČR, která společně s hasiči a vrtulníky zrealizovala koordinovaný zásah při hromadné nehodě a přepadení vězeňského transportu se zraněním několika osob. Mimo samotnou leteckou přehlídku jsme navštívili i servis společnosti DSA – zde probíhá údržba a opravy vrtulníků, dále společnost TL ULTRALIGHT s výrobou ul-

www.ssletecka.com poslední zkouškový den. Od rána jsme si v areálu Letu chystali sportoviště na volejbal a malou kopanou, což se ukázalo jako malý oříšek,

který zabral spoustu času. Pro některé bylo pak pověšení volejbalové sítě vrcholem sportovního výkonu. Vše se nakonec podařilo nachystat a sportovní den mohl začít. Dvě skupiny žáků po třech týmech se utkaly ve volejbalovém turnaji a malé kopané. Po mnoha krásných a v některých případech komických vystoupení vzešli vítězové - těm náležela největší odměna. Ale tradicí naší školy není jen odměna pro nejúspěšnější nýbrž pro všechny, kteří se zúčastní. Tyto odměny vesměs padly dříve, než žáci opustili areál Letu. Krásné počasí, přiměřený pohyb, smích, pot, odměny pro všechny - to byl náš sportovní den. tralightů, a aby letadel nebylo příliš, prohlédli jsme si historické centrum Hradce Králové a zámek Opočno s jeho zahradou. Tři dny v Čechách plné letadel a kultury byly krásnou „dovolenou“ pro naše žáky. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 se Střední škola letecká zapojí do realizace projektu Zlínského kraje na podporu odborného vzdělávání. Cílem projektu je posílení polytechnického vzdělávání na všech stupních škol. V našem pojetí se zaměříme na letecký průmysl. Děti z místních mateřských školek, žáci základních škol a všeobecných gymnázií se seznámí s leteckou výrobou formou teoretických prezentací, práce v dílnách a u školního letadla, a to v rámci své pravidelné výuky v dopoledních hodinách. Mimo to připraví naše škola pro žáky Základních škol na Červené cestě a Ostrožská Nová Ves volnočasové programy v podobě modelářského kroužku, airsoftového kroužku a jiných aktivit, které budou probíhat v odpoledních hodinách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Filmové představení Tátova volha v kině Hvězda V úterý 22. května navštívili žáci filmové představení „Tátova volha“ v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Český film o hledání náhodně objeveného bratra byl úsměvný a zaujal svojí zápletkou, která udržovala diváka v napětí až do konce. Chvíle „úspěšného“ nalezení bratra střídalo zklamání, skutečnost se měnila na lež a až samotný závěr odhalil pravdu dávného tajemství a nalezení bratra. Sportovní den V pátek 25. května proběhl druhý sportovní den v tomto školním roce a byl určen všem, mimo žáky skládající maturitu, kteří před sebou měli

7/2018

strana 11


kunovjan

Jubilejní festiva

Ve dnech 13.-17. června 2018 se konal 25. ročník MDFF Kunovské léto. Zúčastnilo se jej celkem 880 účinkujících ve 22 souborech, z toho sedm zahraničních a dvaceti muzikách, stovka lidových tvůrců a sedm řezbářů. Na třicet vystoupení uspořádaných v rámci festivalu zhlédlo na sedm tisíc diváků. V pátek 15. června 2018 byli zástupci pořadatele i souborů účinkujích na festivalu přijati v klenbovém sále kunovického Panského dvora starostkou města Kunovice Ivanou Majíčkovou. Tradiční setkání proběhlo stejně jako v jiných letech v srdečné a přátelské atmosféře, jak bývá při setkání lidí pracujících s lidovou kulturou obvyklé. Město Kunovice udělilo při příležitosti 25. výročí založení festivalu pamětní medaili města Kunovice Romaně Habartové, Liborovi Habartovi, Antonínu Habartovi a Ludmile Habartové in memoriam, jako výraz úcty a poděkování za podporu a rozvoj dětského folkloru a za propagaci města Součásti festivalu byla kromě jiných pořadů také sobotní regionální soutěž dětských verbířů. V nejmladší kategorii zvítězil Martin Šimík z Kostelan nad Moravou, ve střední kategorii nejlépe verboval Adam Tomeček z Ratíškovic a v nejstarší kategorii Petr Huňař ze Staré Břeclavi. V sobotním soutěžním pořadu s názvem Stopy minulosti, který se konal

Strana 12

v Areálu Jízdy králů Kunovice a byl soutěží choreografií, získaly ocenění tyto soubory: ŘECKO, TS Antigoni, Krnov - Řecké ostrovní tance z oblasti Dodekanisa (Egejské moře), ocenění za vzácné pěstování tradic své domoviny; KUNOVICE, Malé Děcka z Kunovic - Na psotu…, ocenění za pravdivý obrázek ze světa dětí a malé Sáře Veselé za spontánní pěvecký projev; UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Omladinka II - Jak sa pasú ovce (pást a stříhat ovce nemusí vždycky jenom chlapci…), ocenění za přesvědčivý souborový zpěv; KUNOVICE, Kunovjánek - U potoka, u voděnky (vyobrazení dětských her a radovánek v blízkosti potoka), ocenění za přirozený projev a hezké propojení všech věkových kategorií; BULHARSKO, Razvitie, Sevlievo - Detski narodni igri (tradiční tanec a písně ze Shopského regionu), ocenění za výtvarnou působivost tanců rodného kraje a taneční vyzrálost; UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Hradišťánek III - Pro kohúta páva (pásmo o životě mezi pávicí, pávem a kohoutem), ocenění za neobvyklé ztvárnění hlavních zvířecích postav; PLZEŇ, Mladinka - Řehořská koleda (pásmo o tom, jak na sv. Řehoře

7/2018


kunovjan

al Kunovské léto

chodily děti po koledě a vybíraly na pana učitele, neboť tenkrát neměl žádný plat), ocenění za neotřelé pojetí tématu, jeho celkovou interpretaci sólové výkony a soulad s muzikou a zvláštní ocenění za výtvarné působení celého pásma; MAĎARSKO, Tápiómente Dance Ensemble, Nagykáta - Rábaközi táncok (tanec ze Severního Maďarska), ocenění za hodnotně a sugestivně naplněný prostor autentickým tancem a hudbou a za taneční vyzrálost, vynikajícímu sólovému interpretovi ve hře na tarogato; STARÉ MĚSTO, Dolinečka II - Maleno, Stračeno! (podvečerní pasení krav a hry pasáčků), ocenění za mimořádnou práci s jevištními kostýmy a za humorně pojatou hru „na biřmování“ KUNOVICE, Děcka z Kunovic - Na lúkách…, ocenění za hravé a vyvážené pásmo s nápaditým rozvedením hry „klobúkový“; KUNOVICE, Malý Handrláček - Přes Javorníčky (tanec ze Strání), ocenění za výchovu dětí k tradicím; SLOVENSKO, Prvosienka, Bratislava - Ako sa do hory volá, tak sa z Horehronia ozýva (párový tanec ze Středního Slovenska předávaný z pokolení na pokolení), ocenění za vyjádření hlubokého vztahu k národním tradicím;

7/2018

KUNOVICE, Handrláček - Komářina (veselé pásmo na smutné téma), ocenění za skvělé a vtipné zpracování námětu a jedinečné propojení všech složek a Šimonovi Ludvíčkovi za originální a přesvědčivé ztvárnění komára; MAKEDONIE, FS Blazhevski, Skopje - Kopachija (kompozice z tradičních tanců západní strany Makedonie zvané Malesora a Krstachka), ocenění za vrcholnou autenticitu pásma a její jevištní interpretaci; Cimbálová muzika Čarapa – ocenění za skvělou připravenost a vytvoření citlivé hudební opory v pěti choreografiích; Ester Kocábová – ocenění za vynikající interpretaci průvodního slova v pořadu Stopy minulosti; Šimon Ludvíček - ocenění za vynikající interpretaci průvodního slova v pořadu Stopy minulosti; Romana Habartová – mimořádné ocenění za celkovou kompozici pořadu ke 100. výročí vzniku Československa nesené v duchu cyrilometodějské tradice; Romana Habartová – zvláštní cenu za vysoce erudované průvodní slovo.Laureátem 25. MDFF Kunovské léto 2018 se stal soubor Blazhevski z města Skopje v Makedonii. red; Foto Zdeněk Kučera a Andrej Irša

strana 13


kunovjan

Životní jubilea našich spoluobčanů

Ve školce jsme měli opět povodeň

V měsíci červenci tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Marie Stašková, 94 let Božena Hubáčková, 94 let Alexander Oršulík, 91 let Jarmila Hlůšková, 85 let František Jordán, 80 let Antonín Chladníček, 80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky, že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice MěÚ Kunovice Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice. Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625, e-mail: ivana.lucna@mesto-kunovice.cz.

Dne 29. čevna 2018 uplynulo 10 let od úmrtí pana

Josefa Hubíka Na drahého manžela, tatínka a dědečka vzpomínají manželka Jarmila, dcery Renata, Marcela a Jarmila s rodinami.

Průtrž mračen, která se prohnala nad Kunovicemi ve středu 6. června, přinesla velké starosti i mateřské škole. Naplněná kanalizace od hřbitova nedovolila odpadům z mateřské se napojit a voda, která nemohla odtékat, začala téct do budovy mateřské školy. V celém suterénu a v kotelně dosahovala výšky do 20 cm. Nebyla to jenom voda, ale i obsah septiku, bláto, odpadky. Díky hasičům, nejen kunovickým, a provozním zaměstnancům jsme z nejhoršího vše zvládli vyčistit ještě ve středu. Ve čtvrtek se znovu a znovu umývalo, dezinfikovalo, čistilo a větralo. Velkou výhodou bylo, že vše důležité máme v regálech dostatečně vysoko nad podlahou a nedošlo k žádné škodě či kontaminaci. Ve čtvrtek dopoledne jsem nechala vyčistit všechny odpady od nánosů bláta, trávy, kamenů a odpadků. Touto cestou moc děkuji rodičům, kteří si ve čtvrtek 7. června nechali děti doma a umožnili nám kalamitu zvládnout. O malý počet dětí se kolektiv mateřské školy postaral v rámci možností i s vařením. Přívalové deště nás takto nepotrápily poprvé a problém je stále stejný: při větším lijáku máme vodu v prádelně, vždy se nám vrací. Skoro ve stejném červnovém termínu se tak stalo i v letech 2000 a 2002. Zřizovatel bude společně se školou vše řešit co nejdříve, důležité bude vybudování nové kanalizace v celé Mládežnické ulici, což je prioritou ještě před plánovaným vybudováním parkoviště u mateřské školy. Alena Bočková, ředitelka Mateřské školy Kunovice

Dolňáckem po vodě i po souši I tak by mohl znít podtitul nové knihy autorské dvojice Jiří Jilík – Bořek Žižlavský, v níž představují na padesát „zapomenutých příběhů“ Dolňácka. Knihu vydalo pražské nakladatelství REGIA v edici Tajemné stezky. Putování podél Moravy od Napajedel až ke Kyjovu tak zeměpisně navazuje na jejich předchozí knihu Chřiby strážci středního Pomoraví, vydané v téže edici v roce 2015. Mohou vést tajemné stezky i po řece? Určitě ano, ale patrně je tam ještě nikdo nehledal. Buďme tedy prvními a vydejme se nejen po souši, ale i po řece Moravě krajem nazývaným Slovácko. Jen v tmavých konturách zahlédneme pod hladinou řeky zbytky kostela na spytihněvském hradišti, pohlceném před staletími řekou. Poblíž Jarošova nás proužek dýmu vystupující z vegetace upozorní na vesnici pravěkých lovců mamutů. Odtud poplujeme až k valům Veligradu-Starého Města, kde archeologové objevili ty nejnádhernější zlaté a stříbrné šperky. Od vodní pevnosti (Uherské) Hradiště další cesta k (Uherskému) Ostrohu a k Veselí nad Moravou již nebude bezpečná, neboť před oddíly divokých Bočkajovců, kuruců či osmanských Turků na rychlých koních, není úniku. Osudovým může ovšem být i vlakové kupé, pokud v něm proti nám usedne proslulý lupič a vrah Lecián; proto raději ve vedlejším přisedneme k vojvodovi Janu Klimešovi a Jaroslavu Haškovi, kteří odjíždějí vstříc balkánskému dobrodružství. A

Strana 14

kdo ví, možná prožijeme i velkou lásku, snad ale šťastnější, než byla láska Mánesova modelu Verunky Čudové k hraběti z bílovického zámku, anebo „galánečky z Ježova“, do níž se zamiloval spisovatel Vojtěch Rozner. Až překonáme Moravskou Saharu, v Kyjově si připijeme pohárem vína s poštovním úředníkem Petrem Bezručem, který si poznamená do notýsku, že „vždy veselo bývalo v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude!“ Což ovšem platí nejen o Kyjově, ale i o celém slováckém Dolňácku. Nedávno vydaná kniha je k dostání v knihkupectvích, zcela určitě bude k dispozici čtenářům v Městské knihovně Kunovice. Objednat knihu k dodání poštou je možné i prostřednictvím webu nakladatelství www.nregia.cz anebo knihyveligrad@gmail.com. red

7/2018


kunovjan

Dar kostelu sv. Petra a Pavla v Kunovicích Při nedávné návštěvě krajanů z texaského městečka West v Kunovicích kostela St. Mary´s Catholic Church of the Assumption ve Westu, kde obdržel kostel sv. Petra a Pavla a celá kunovická farnost posvěcený ka- sloužil jako lektor. Byl také věrným členem Knightsof Columbus Council lich a patenu. Oba liturgické předměty byly věnovány 2305, kde sloužil při sboru Monsignora George Dočleny společenství Knights of Columbus Larryho rodině skocila 2391 a byl Velkým rytířem 4. stupně. Larry k uctění památky prvního výročí jeho vstupu na nebesloužil své komunitě jako člen West ACTS Team, kasa k životu věčnému. Knights of Columbus, ve kterých tolické mise založené na principech apoštolů, kterými byl Larry aktivním členem, jsou katolická organizace, jsou láska, družnost, teologie, služba. Během života založená na čtyřech hlavních zásadách církve – štědtaké působil jako dobrovolník pro několik organizací. rosti, jednotě, bratrství a vlastenectví. Tyto jsou určeny Byl aktivním celoživotním členem spolku Slovanská následovně: podporující jednota státu Texas, české bratrské orga• Štědrost: milovat bližního svého jako sebe samého, nizace, KJT (Katolicka jednota texaska), české katolické podporovat bližní duchovně i materiálně s vědomím pojistné organizace pro muže a sloužil přes 40 let jako toho, že není lepší způsob, jak zažít lásku a soucit, než předseda RVOS Tours (Rolnický vzájemný ochranný skrze pomoc bližním. spolek), české neziskové farmářské podílové pojistné • Jednota: podporovat a spolupracovat pro zlepšení organizaci s vizí sousedé pomáhají sousedům. Larry církevního společenství. také působil jako jeden z organizátorů každoročního Larry Podsednik • Bratrství: poskytnout pomoc vdovám a sirotkům festivalu Westfest a byl poctěn tím, že mohl působit ponechaným osudu po odchodu jejich milovaných. Vzájemná pomoc jako vyslanec pro sesterské město Kunovice v ČR. a podpora. Larry, jehož předkové pochází z • Vlastenectví: být hrdým obkrásné moravské země, byl pyšný čanem oddaným Bohu a vlasti na svou rodinu a rád trávil čas se a za obojí se umět postavit. svými dcerami, zeti a zbožňovanýLarry Podsednik byl synem Franmi vnoučaty: Wynn, Eleanor, Avou ka a Willie Mae (Klimitchek) Poda Nathanem. Rád navštěvoval ČR sednikových. V roce 1972 získal a především město Kunovice. Nabakalářský titul na Baylorově šel zde přátele a rodinu díky stauniverzitě a svou podnikatelskou rostce Ivaně Majíčkové a jejímu kariéru zahájil u Blue Cross Blue manželu Petrovi i jejich rodině, Shield v Texasu a zde také zůstal Janu Mazuchovi a jeho rodině, více než 38 let. Byl vysoce váMonsignoru Nuzikovi, P. Jaroslavu ženým člověkem a působil jako Poláchovi a všem kunovským roučitel a přítel mnoha svých kodinám. legů. V roce 1972 se Larry ožeLarryho rodina – manželka Kathy, nil s láskou svého života, Kathy dcery Rachel Regan, Robyn Wollas Marek, narodily se jim tři krásné a Rebecca Podsednik – předala kaRodina Podsednikova při předání svého daru P. Jaroslavu Poláchovi dcery: Rachel, Robyn a Rebbeca. lich a patenu jako dar katolickému Po sedmiletém statečném boji s těžkou nemocí zemřel doma 20. dubna kostelu sv. Petra a Pavla v Kunovicích 20. května 2018 k poctě Larryho 2017 obklopen manželkou a svými dcerami. Franka Podsednika, jeho rodiny a přátelství, které on i jeho rodina nalezli red Svůj život strávil Larry Podsednik službou druhým. Byl věrným členem v drahém městě Kunovice.

Účastníci Cantate okouzlili v Luhačovicích V sobotu 2. června 2018 se v Luhačovicích na Lázeňském náměstí uskutečnil již 28. ročník mezinárodní přehlídky duchovních písní Cantate, kterou organizuje Orel ČR a župa Velehradská. Mottem bylo:„Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Tam, kde chvála nepřestává… věčného Boha.“ Celá akce začala krásnou mší svatou v chrámu Sv. Rodiny v 11 hodin, kterou celebroval P. František Král. Libozvučícími zpěvy doprovázela schola Cvrčci ze Starého Jičína. Program zahájila dechová hudba Nivničanka. Moderátoři Nelly Olbertová a Viktor Kovařík se ujali svých funkcí a přivítali všechny hosty. Poté vystupovaly následující soubory: Cvrčci Starý Jičín, Scholička Staré Město, Slavičínské cérky, Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích, Schola Křenovice, Hiacyntus chrámový sbor při kostele sw. Jacka město Rydultowy - Radosz z Polska, SPS Florián Domanín, Schola Římskokatolické farnosti Slavičín a Podolský chrámový sbor. Všechny soubory krásně zazpívaly a hladily svým zpěvem po duši početné diváky.

7/2018

Počasí bylo letos letní, kdo však nechtěl být na přímém sluníčku, mohl se přesunout do příjemného chládku na kolonádu nebo pod stromy. Poděkování za krásnou první červnovou sobotu a pečlivě připravenou organizaci patří všem, kdo k němu přispěli, ale zejména ses. Marii HaZdeňka Dřínková bartíkové a jejímu týmu spolupracovníků.

strana 15


kunovjan

KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE

ČERVENEC 2018

úterý 3. července 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra úterý 10. července 8:00-12:00 hod. Exkurze Hasičské zbrojnice v Uh. Hradišti – nutná rezervace místa na tel. 774 224 887 do pondělí 9. července 10.00 hod. čtvrtek 12. července 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 16. července 9:00-12:00 hod. Exkurze Leteckého muzea Kunovice – vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel. 774 224 887 a to do 11. července 12.00 hod. úterý 17. července 9:00-10:00 hod. Pohádkové čtení v Knihovně (pro děti od 18 měsíců) – přízemí Komunitního centra čtvrtek 19. července 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 23. července 9:00-12:00 hod. Proplouváme prázdninami – plavba Baťově kanálu vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel. 774 224 887 a to do 16. července 12.00 hod. čtvrtek 26. července 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pátek 27. července 8:30-12.00 hod. Výlet do Zoo Hodonín – vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel. 774 224 887 a to do 20. července 12.00 hod.

Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena.

Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.mesto-kunovice.cz a na facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel. 774 224 887. Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám přijít každý všední den v době od 8.30 do 12.00 hod Věra Vidrmanová

Strana 16

Kulturní, společenské a sportovní akce

2. pololetí 2018

Měsíc, akce

Termín

ČERVENEC Míčové léto (volejbal, nohejbal, fotbal…) Piknikování, grilování Příměstský tábor Den pro seniory Setkání na Javořině - účast Škola lidových tanců - nácvik na hody Exkurze leteckého muzea Kunovice Proplouváme prázdninami SRPEN Míčové léto (volejbal, nohejbal, fotbal…) Piknikování, grilování Rockový večer Škola lidových tanců - kurz verbuňku Rozloučení s prázdninami Exkurze Kovozoo ZÁŘÍ Slavnosti vína a den otevřených památek - účast Škola lidových tanců - kurz pro veřejnost Hody s právem Divadelní představení Dopravní beseda BESIP ŘÍJEN Oslavy 28. října Týden knihoven Beseda s Parkinsoniky Drakiáda LISTOPAD Lampionový průvod - Světlušky O Pohár 17. listopadu Setkání spolků Setkání s podnikateli PROSINEC 1. adventní koncert Zahájení adventu, jarmark Mikuláš v Berušce 2. adventní koncert - Roháči 3. adventní koncert - koncert DH Zpívání pod vánočním stromem Silvestr před radnicí Poznámky: Změna programu i termínu vyhrazena

každý pátek 14. července 16. - 20. července 22. července 29. července konec července červenec červenec

každý pátek 4. srpna 18. srpna 27. - 31. srpna 30. srpna srpen

8. - 9. září 24. - 28. září 28. - 30. září 21. září 2018 září

28. října říjen říjen říjen

15. listopadu 16. listopadu listopad listopad

2. prosince 2. prosince prosinec 9. prosince 16. prosince 23. prosince 31. prosince

7/2018


kunovjan

Novinky v městské knihovně Nový knihovní řád V rámci programu 57. a 58. schůze Rady města Kunovice, která se konala 7. června 2018, byl mimo jiné projednán a schválen nový knihovní řád Městské Knihovny Kunovice. Dosud platný knihovní řád byl schválen před osmi lety, v některých bodech již neodpovídal aktuálním potřebám, především však bylo nutné přepracovat tento dokument v souvislosti s novými předpisy upravujícími agendu osobních údajů čtenářů, které knihovna zpracovává a uchovává. Pro čtenáře se z hlediska provozu knihovny fakticky nic zásadního nemění. Čtenářské poplatky zůstávají nezměněny stejně jako délka výpůjční doby (1 měsíc). I nadále je možné vypůjčit si najednou maximálně patnáct knih či časopisů, výpůjčky je možné prodlužovat, jako v minulosti. V rámci zlepšování komfortu čtenářů dochází k úpravě a mírnému rozšíření půjčovní doby, knihovna bude dva dny v týdnu otevřena do 18 hodin a odpolední půjčovní doba z pátku se přesune na středu. V období letních prázdnin (1. 7.-31. 8.) bude nově otevřeno tři dny v týdnu. Soutěž Hýlom, hýlom! V rámci programu jízdy králů byly v sobotu 19. května vyhlášeny výsledky soutěže HÝLOM, HÝLOM! o nejlepší soubor vyvolávek pro kunovské jezdce při jízdě králů. V nejmladší kategorii (1.-5. ročník ZŠ) obsadila první místo Simona Babrnáková z 5.A ZŠ Červená cesta společně s Barborou Hanáčkovou z 5.B CZŠ Veselí nad Moravou. Také druhá místa byla v této kategorii udělena dvě: Nicol Vašíčková z 5.A ZŠ Červená cesta a Viktor Herbánský z 3.B ZŠ U Pálenice. Na třetím místě skončila Kateřina Křižanová z 3.A ZŠ U Pálenice. V kategorii starších žáků (6.-9. ročník ZŠ) zvítězila Jindřiška Marková (9.A ZŠU Pálenice), na druhém místě skončil Ondřej Kavka (8.A ZŠ U Pálenice) a třetí místa získali Natálie Janíková (9.A ZŠ U Pálenice) a Radovan Siman (8.B ZŠ U Pálenice).

Ondráškovou v roli čtoucí babičky. Po pohádce se děti seznámily s knihovnou, prohlédly si knížky a vyrazily do školky na oběd... Pasování prvňáčků na čtenáře V pondělí 11. června jsme v knihovně pasovali na čtenáře první skupinu dětí, které se během tohoto školního roku naučily číst. Předvedly jak čtení ovládají, slíbily dodržovat čtenářský slib, mečem byly pasovány na čtenáře a čtenářky a ještě dostaly od cesty knížku a poukaz na roční

bezplatnou registraci v naší knihovně. Děti z 1. třídy ZŠ Červená cesta odcházely se slibem, že se do knihovny určitě budou vracet.

NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KUNOVICE Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Kategorie studentů nebyla obsazena a v kategorii dospělých zvítězila a na vyjížďku na koni na Ranči Nevada, která byla odměnou pro všechny vítěze jednotlivých kategorií, se nepochybně těší paní Iva Janásová. Předávání cen proběhlo v naší knihovně 31. května. K soutěži se na stránkách Kunovjanu vrátíme v příštím čísle, kdy přineseme ukázky z vítězných vyvolávek. Celé Česko čte dětem Po celý týden od 4. do 8. června k nám do knihovny chodily dopoledne děti z kunovické mateřské školy za pohádkou. V rámci akce Celé Česko čte dětem si přišly poslechnout pohádku, kterou jim přečetla pracovnice knihovny Dagmar Šiková, v jednom případě zastoupená paní Erikou

7/2018

9-18 hodin 9-17 hodin 13-18 hodin 8-17 hodin 9-14 hodin

PŮJČOVNÍ DOBA V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN (1. 7.-31. 8.)

Pondělí Úterý Čtvrtek

9-18 hodin 9-17 hodin 8-17 hodin strana 17


kunovjan

Areál jízdy králů ožil oslavou Dne dětí s Hamé V sobotu 2. června slavily děti svůj svátek v Areálu Jízdy králů Kunovice v rámci tradiční akce Den dětí s Hamé. Hlavním tématem byl tentokrát Den pomoci přírodě. Děti (a nejen děti) se zábavnou formou dozvěděly, co prospěšného mohou pro přírodu udělat – tématické soutěže o super ceny přinesly zábavu i poučení. K radostné pohodě přispěl i ská-

Strana 18

kací hrad, biatlonová střelnice a celá řada dalších atrakcí a překvapení. O dobrou náladu se po celý den staral Jirka Hadaš a kapela Pískomil se vrací. Skutečnost, že vstup byl po celý den bezplatný k dobré náladě návštěvníků nepochybně přispěla. red Foto: archiv města Kunovice

7/2018


kunovjan

Děti slavily svůj svátek na koupališti

Jednou z prvních akcí, které se na kunovickém koupališti tradičně odehrávají je oslava Dne dětí. Ani letos tomu nebylo jinak. Oslava proběhla druhou červnovou neděli, 10. června. Na děti stejně jako v předchozích letech čekal bohatý program: zábavné hry a soutěže, pohádková stezka pro nejmenší, vystoupení žáků pobočky ZUŠ Kunovice a Aerobicu Kunovice, ukázky hasičské techniky, skákací hrady či jízda na poníkovi poskytlovaly dost prostoru pro další zábavu, kterou. K dobré náladě přítomných přispěla hudební produkce DJ Tomáše Krůžely i bohaté občerstvení včetně novinky v podobě rolované zmrzliny a hlavně k dispozici byl bazén plný osvěžující vody... red

Vinaři si dali dostaveníčko v Panském dvoře Ačkoliv se poslední regionální výstava vín u nás konala před více než desítkou let a počet skutečně aktivních vinařů, na rozdíl od řady okolních obcí, je v Kunovicích opravdu mizivý, ve čtvrtek 31. května jejich množství na území města nebývale narostlo. Z blízkého regionu se jich sem sjely na čtyři desítky. A nejen oni, ale i laikové se zájmem o vinný mok a vše, co je s jeho výrobou a ochutnáváním spjaté. Společnost EPS biotechnology, o jejichž některých aktivitách v oblasti vinařství a vinohradnictví jste si mohli přečíst v předcházejících číslech městského zpravodaje Kunovjan, uspořádala ve spolupráci s městem Kunovice v přednáškovém sále Podnikatelského inkubátoru seminář s názvem „Proměny vinařství v čase“. Účastníci se mohli zaposlouchat do velmi fundované a skvěle řečnicky pojaté přednášky „Sířit, či nesířit“ v podání šéfa Ústavu vinařství a vinohradnictví Mendelovy univerzity Doc. Ing. Mojmíra Baroně, Ph. D., seznámit se s „Perspektivami odrůd vyšlechtěných v Polešovicích“ z úst toho nejpovolanějšího, tedy RNDr. Zdeňka Habrovanského, vedoucího zdejší šlechtitelské stanice, nebo s „Biodynamickým vinařstvím a vinohradnictvím“ v podání Lukáše Rudolfského z Vinných

7/2018

sklepů Kutná Hora. Trochu odlehčení pak přineslo „Víno jako biblický strom poznání“ v podání JUDr. Jiřího Mejstříka, propagátora vína, publicisty a přispívatele do odborných vinařských periodik. Nechybělo ani představení řady vinařských projektů od pořádající společnosti EPS biotechnology. A protože informace je nutné a potřebné vnímat všemi smysly, každé z prezentovaných témat bylo doplněno o degustaci vzorků vín tradičních i méně tradičních odrůd vztahujících se k přednášené problematice. A tak se snad všem zúčastněným seminář líbil a obohatil je jak po stránce duševní, tak i chuťovými vjemy předkládaných vín. Proto ani úplně nevadilo, že na poslední chvilku, z důvodu náhlé zdravotní indispozice, zrušil svoji účast Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., jedna z největších osobností současného, nejen moravského vinařství. Smutnit však není třeba – budeme moci se s ním i řadou dalších neméně zajímavých vinařských odborníků setkat už 20. září tohoto roku v rámci dalšího z cyklu seminářů společnosti EPS biotechnology. O přesném čase, místu i programu vás budeme s předstihem informovat. Pavel Hašek

strana 19


kunovjan

Historie stará 50 let – vichřice Olga 11. července 1968 Rok 1968 byl pro český národ nadějí do dalších lepších zítřků, ale nešlo Vichřice odnesla i autobusový vlek z autobusové zastávky před podnikem vše tak rychle a dobře, jak jsme mysleli. Nejdříve nás potrestala vichřice LET více jak 150 metrů, až na úroveň nynější komunikace k odbavovací Olga, pojmenovaná po té, která má 11. července ještě i dnes svátek. hale na letišti. A protože se tato pohroma strhla před koncem pracovní Budu popisovat události tak, jak jsem je prožil sám na vlastní kůži. Přiblížil doby, měli lidé velký problém jak se dostat z práce do svých domovů, prose konec týdne a v době přibližně od 13.57 do 14.05 hod. se nad krajem tože kvůli přerušené dodávce elektřiny zůstávala pod železničním podjezstrhla větrná smršť, která vyvracela stromy, brala střechy, páchala škody na dem voda, silnice byla neprůjezdná a muselo se jezdit po bývalé silnici majetku. Vichřice během několika minut trvání zasáhla citelně několik míst kolem Slovácké fruty. V Kunovském lese byly vyvráceny stovky stromů našeho okresu a na majetku obyvatel Kunovic napáchala škody jdoucí do v prostoru za kotelnou, kde se později stavěly mrazírny a chladírny. statisíců. Poškozeno bylo mnoho střech, vyvráceny byly desítky stromů. Vítr dosahoval rychlosti kolem 140 km/hod. a „Olgu“ doprovázela bouře Žalostný byl pohled na vyvrácené stromy na sokolském hřišti, ještě žalost- a prudký liják s padajícími kusy ledu o průměru až 7 cm. Olšava se v něnější byl pohled na plochu hřbitova, kde byly téměř všechny stromy vykolika místech okresu vylila z břehů vrácené a polámané, poškozeny byly a zaplavila a zatopila několik domů desítky pomníků a hrobů. Vyvráceno a sklepů. bylo několik desítek sloupů elektricTehdejší reprezentantka v parašutikého vedení včetně zpřetrhaných smu paní Libuše, která přiletěla do drátů vysokého napětí. Kunovic právě letounem pilotovaným Dramatické okamžiky prožil a se nešťastným Milošem Funkem, přežila štěstím i přežil pilot svazarmovského peklo způsobené vichřicí společně letounu ZLIN Z-226, který se i přes s dalšími schovaná pod stoly v učebzákaz vzletu dispečera z řídicí věže ně. Stropy vydržely a paní Liba minulý rozhodl před postupující vichřicí rok při tomto vzpomínkovém vypráuletět. Štěstí naopak nepřálo pilotovi vění vše prožívala velmi intenzivně výsadkového letounu Antonov ANznovu. 2, OK-MYC, členovi aeroklubu Brno, Toilik vzpomínky Jaroslava Olberta. Miloši Funkovi. Na kunovickém letišti Vichřice samozřejmě neřádila jen se právě o víkendu měla konat parav blízkosti letiště a pamětníků na ni šutistická soutěž v přesnosti přistání žije v Kunovicích ještě stále dost – Vichřice Olga poškodila i střechu kostela sv. Petra a Pavla. Na snímku je na cíl o „Štít jižní Moravy“ a pilot Funk dramatické události, které na svátek zachycena skupina brigádníků, kteří pracovali na opravách kostelní střepřistál s předstihem i se soutěžícími Olgy před padesáti lety postihly část chy: J. Růčka, F. Hůsek, F. Obal, J. Hanáček, p. Botek, A. Štěrba a F. Černý na našem letišti. Tentokrát se mu ploKunovic, jim dodnes nevymizely z pa(zleva doprava). Foto archiv města Kunovice cha kunovického letiště stala osudná. měti. Paní Marta Stašková vzpomíná: Přestože letoun byl řádně ukotven, silný poryv větru vyrval kotevní lana „Pamatuji si to jako dnes, byly jsme, ještě s dalšími maminkami s našimi a letoun i s pilotem sedícím v kabině byl několik metrů vržen na betonovou ratolestmi v dětské poradně. Tenkrát měla lékařka ordinaci v domě, kde je plochu motorového hangáru (původní, první hangár budovaný po založení aeroklubu). Tento hangár byl ještě před dopadem letounu s nešťastným dnes lékárna Na Rynku. Během okamžiku se najednou kočárky, které jsme pilotem odnesen téměř 200 metrů daleko do pole, východně na plochu nechaly zaparkované před budovou, ocitly v korytě Olšavy. Ani nevím, tzv. Panského pole. Nyní se zde nachází Letecké muzeum s exponáty. Pilot jak jsme se tenkrát s dětmi dostaly domů. Vichr, prudký liják a především ohromný hukot. To vše dohromady nahánělo opravdu strach.“ Miloš Funk v troskách letadla zahynul. Kromě zřícení tohoto tzv. motorového hangáru vichřice zdemolovala Ludmila Haldová byla toho dne v Letu na ranní směně. Živel řádil v době, a zničila také plachtařský hangár i s technikou a vlečným letounem Bo- kdy měli jít dělníci z práce domů: „Utíkali jsme domů, autobusy nejely. hatýr Z-226 B OK-MPR. V troskách hangáru zůstalo zničeno nebo vážně Tenkrát jezdívaly s přívěsnými vlečkami, a ty do jednoho vichr převrátil poškozeno ještě dalších osm větroňů, již zmíněný Bohatýr a další vybavení a silnice byla zatarasená. V budovách byla vmžiku vymlácená okna i dveře. Opravdu k neuvěření byl hangár, který odletěl kolik metrů,“ potvrzuje paní aeroklubu i létajících členů SAK. Zničen byl také v tu dobu již nelétající akrobatický větroň VT-7 Luňák Haldová události popsané Jaroslavem Olbertem. a díly některých již nelétajících zrušených letounů, například křídla z dvou- Petr Majíček zažil kalamitu jako chlapec: „Nad Buchlovem se objevila doplošníku Aero C-104, vodorovné ocasní plochy z větroně Z-24 Krajánek, slova černá mračna, chvíli bylo absolutní ticho, které vystřídal neuvěřitelný hukot. Vzduchem venku létaly věci, popelnice, tašky ze střech, plechy. Trpřekryt kabiny ze Z-226 a mnoho dalších. Velké škody napáchala vichřice i v samotném podniku LET. Ve Starém zá- valo to asi čtyři pět minut, pak se všechno utišilo a po pár minutách přišel vodě bylo vyvráceno mnoho vzrostlých stromů, rozbito bylo mnoho oken druhý atak vichru. Šlo to tak pásem, byl to ležící vír, před kterým nebylo a skleněných výplní na budovách. Vrata výrobní haly K 4, kde probíhala úniku. Když po pár minutách utichl i druhý nápor, šli rodiče kontrolovat výroba L-13 Blaník, nápor větru otevřel a do jedné hromady natlačil do- škody na domě a na dvoře. Kromě jiného nám uletěl komín,“ uzavírá vzpokončené i nehotové stroje – škoda několik stovek tisíc korun. Vichřicí byl mínku Petr Majíček. vážně poškozen podnikový zemědělský letoun Z-37 Čmelák, když ho ná- Vichřice, na jejíž řádění pamětníci vzpomínali, zasáhl většinu kunovických por větru vytrhl i s ukotvením a vrhl do hromady hlíny z výkopových prací. rodin. Živel totiž řádil i na místním hřbitově, kde povalil velké množství náVelké škody byly také v Novém závodě, kde vichřice uvolnila a převrátila hrobků a hřbitovní výzdobu rozházel široko daleko. Škody sčítaly i rodiny, zauhlovací jeřáb, který byl po opravě, ale nakonec musel být úplně zrušen. které v té době stavěly své domky. Na několika objektech byly poškozené střechy, rozbito bylo mnoho oken Až na tragickou smrt pilota z brněnského Aeroklubu způsobila vichřice a skleněných výplní dveří. I zde poškodila vichřice několik dohotovených „pouze“ materiální škody, ale nikdo z pamětníků by řádění vichřice Olga letounů, které již byly na nádvoří. znovu zažít nechtěl. Jaroslav Olbert st. a Zdeněk Kučera

Strana 20

7/2018


kunovjan

Memoriál Petra Halušky opět pomáhal potřebným Rok se s rokem sešel a členové Orla jednoty Kunovice už poosmé zavzpomínali na tragicky zesnulého Petra Halušku, který patřil do jejich řad. Před zahájením programu proběhla v kunovickém kostele mše svatá obětovaná za Petra Halušku a živé a zemřelé členy Orla. Sportovní část memoriálu odstartovala v devět hodin ráno florbalovým turnajem. V kunovické sportovní hale bojovalo šest týmů, kromě domácích ještě FBC Slovácko, FBC Kraken Velehrad, FBC Orel Domanín, Sběrači a Homérova Odyssea. Slavnostního zahájení se ujala ředitelka Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče PAHOP z Uherského Hradiště Mgr. Helena Schwarczová společně s Petrovou maminkou Evou Štěrbovou a Bc. Jiřím Pochylým, místostarostou Orla jednoty Kunovice. Po zahájení byly týmy rozděleny do dvou skupin, v nichž se navzájem střetly o postup do vyřazovacích bojů, kam následně postoupila už jen dvě nejlepší mužstva z obou skupin. Tradiční memoriál nakonec vyhrál tým s názvem Homérova Odyssea, výběr hráčů ze Slovácka, kteří ve finále porazili tým Sběračů 3:2 po samostatných nájezdech. Zrcadlo výsledků semifinále: Homérova Odyssea – FBC Kraken Velehrad 7:1, Sběrači – FBC Slovácko 4:1 zápas o 5. místo: FBK Kunovští Orli – FBC Orel Domanín 1:4 zápas o 3. místo: FBC Kraken Velehrad – FBC Slovácko 1:3 finále: Homérova Odyssea – Sběrači 3:2 po samostatných nájezdech Organizátoři chtěli i letos, kromě vzpomínky na Petra, pomoci potřebným, proto byla součástí memoriálu opět sbírka na dobročinné účely – tentokrát ve prospěch Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče PAHOP. Hlavní činností Pahopu je péče o těžce nemocné a umírající lidi s navazujícími službami pro příbuzné a pozůstalé. Smyslem této péče je

zmírnění tělesného i duševního strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Samotnou sbírku doplnilo startovné i výtěžek z bufetu, výsledkem byl symbolický šek na částku 9.183 Kč, který byl předán zástupcům hospicového centra PAHOP. Orel jednota Kunovice děkuje všem partnerům a sponzorům akce, pře-

devším městu Kunovice za finanční podporu, Jarošovskému pivovaru za sponzorský dar v podobě sudu piva, který byl cenou pro vítěze turnaje, Ivaně Bělovské a jejímu R Baru za provoz bufetu, všem pomocným pořadatelům, hráčům a v neposlední řadě všem, kdo jste si v této uspěchané době našli čas a podpořili společně s námi dobrou věc. Za rok na viděnou! Orel jednota Kunovice

Areál jízdy králů voněl gulášem

Vítězné družstvo kunovských házenkářek

Foto Zdeněk Kučera

V pátek 9. června se v Areálu jízdy králů uskutečnil první ročník soutěže amatérských družstev ve vaření kotlíkového guláše s názvem GULÁŠFEST KUNOVICE 2018. Upořádala jej TJ Sokol Kunovice a výzvu k účasti v gulášovém klání vyslyšelo celkem devět týmů – osm z Kunovic a jeden ze Slovenska, ze Staré Turé. Podle propozic soutěže dostal každý tým od pořadatelů kotel s kotlinou a poklicí, pracovní zástěru, vařečku a výdejní naběračku, osm kilo hovězího masa a čtyři kilgramy cibule. Soutěžní družstva si zajišťovala otop pod kotel, nástroje, ingredience a čisticí prostředky. V době od 7 do 12 hodin musel každý tým uvařit 30 litrů guláše, aby odborná porota mohla určit pořadí na prvních třech místech. Všechny týmy se pustily do vaření s velkou vervou, kuchařská fantazie doslova

7/2018

Ochutnat přišla i kunovská starostka

Foto DENÍK/Zdeněk Skalička

slavila hody. V kotlích to syčelo, škvířilo, bublalo a vařilo a výsledkem onoho veškerého dění byla celá řada gulášů, s nimiž se na jídelních lístcích ve stravovacích zařízeních příliš nesetkáváme. Porota měla k ochutnání guláš: maďarský, vítězný, folklorní, mužácký, verbuňkový, guláš karpatského pastevce, lovecký, turanský a královský. Členové soutěžní poroty posuzovali u jednotlivých gulášů jejich vzhled, barvu a vůni, ale také hustotu, měkkost masa a především chuť. Poslední tři kritéria byla pro hodnocení klíčová. Vítězem premiérového Gulášfestu Kunovice 2018 se stalo družstvo kunovských házenkářek za jejich lovecký guláš, druhé místo získal tým Gulášci za kotlíkový guláš karpatského pastevce a třetí místo obsadili kunovští sokoli s královským gulášem. red

strana 21


kunovjan

V Kunovicích se opět běhalo V sobotu 16. června se uskutečnil již 8. ročník běhu O pohár města Kunovice a EPS – neklamná známka toho, že se zase přiblížil čas prázdninový. Byť dle statistik byla právě tato sobota dnem, kdy se na celém území České republiky a potažmo i v našem regionu konalo nejvíce kulturních, sportovních a společenských akcí všeho druhu, podle sdělení rozhodčích proběhlo cílem 313 závodníků, jejichž věkové rozpětí bylo skutečně úctyhodné. Od šesti dvouletých, mezi nimiž nechyběli „domácí“ Sára Šimíčková, Tomáš a Jakub Tvrdoňovi a David Stašek, až po Květoslava Hánu ze Svatobořic-Mistřína, kterému to i přes loni dovršených osm křížků stále výborně běhá. Úderem deváté, za příjemného, byť lehce větrného počasí, tak mohla odstartovat první z mnoha dětských kategorií. Nechyběli ani handicapovaní, kterých se stejně jako loni sešla na startu šťastná třináctka. Tradičně v 11 hodin a 15 minut vyrazilo na trať hlavního závodu, letos v pořadí již patnáctého v rámci seriálu Moravsko-slovenského běžeckého poháru 2018, 108 mužů a žen. V kategorii žen, které absolvovaly jeden okruh Kunovicemi v délce 3,4 km slavila prvenství Maria Truissard z AK Junior Holíč. Mezi muži, kteří si přidali okruh navíc, zvítězil Lukáš Kučera z Univerzity Brno. Vše pak krátce

Badmintonisté ukončili sezónu

V sobotu 26. května zakončili nejmladší badmintonisté zdárně svou sezónu turnajem na domácí půdě, ve sportovní hale v Kunovicích. O medaile se bojovalo celkem ve čtyřech kategoriích: U9, U11, U13 a U15. Domácí hráči a hráčky měli početné zastoupení hned ve třech kategoriích, celkem jedenáct dětí. Turnaje se zúčastnilo dvačtyřicet dětí ze Zlínského kraje, Brna, a přijely také děti ze slovenského oddílu Barbar Skalica. A jak se dařilo hráčům domácího týmu BC Lokomotiva Kunovice? V kategori U 11 obsadil Ondřej Turčinek 2. místo, v kategorii U 13 zvítězil Šimon Turčinek a v kategori U 15 se stal vítězem Adam Zimčík a 3. místo obsadil Filip Habarta. Děti tak zakončily již svou druhou badmintonovou sezónu v Kunovicích, která trvá od října do května. Nyní máme zaslouženou prázdninovou přestávku, halu vyměníme za venkovní aktivity a budeme sbírat síly na další sezónu. Nábor nových hráčů bude probíhat od září do října. Rodiče, pokud máte zájem, aby se vaše děti věnovaly tak krásnému sportu, jakým je badminton, napište na adresu z.doloh@seznam.cz . Rádi vám poskytneme bližší informace. DoZ

Strana 22

po poledni završilo klání 10 štafet na trati 4 x 350 metrů. Pro některé, již řádně vyhladovělé závodníky, byl největší problém, aby ještě v průběhu závodu nepozřeli netradiční štafetový kolík – štangličku salámu. Pohybem prosycené sportovní dopoledne tak za již řádně horkého počasí napsalo svoji letošní tečku. Snad se účastníkům líbilo. Řada netradičních her a soutěží, připravených hradišťskými skauty, prezentace zdravotních pojišťoven s možností kontroly svého zdraví, letošní novinka – fotokoutek s okamžitým předáním pořízené fotky, dostatek jarošovské jedenáctky i iontového nápoje pro doplnění tolik potřebných tekutin, melouny, kuřecí řízečky a také nanuk a tatranka pro všecky dětské účastníky dotvořily pohodovou atmosféru v prostorách mezi Panským dvorem a sportovní halou. Až na ta všudypřítomná zaparkovaná auta. Veliký dík za příjemné sobotní dopoledne patří týmu organizátorů ze společnosti EPS biotechnology, zejména pak duši celé akce, která si letos po několikaleté odmlce stihla zase zazávodit, Mirku Minaříkovi a také vždy usměvavému řediteli závodů Vlastíku Píšťkovi. Poděková-

ní patří i městu Kunovice za přípravu a poskytnutí potřebných prostor i materiálního zajištění, zvláště pak starostce Ivaně Majíčkové, která si i přes veliké vytížení a spoustu „babičkovských“ povinností našla čas na předání odměn těm nejlepším. Dík náleží samozřejmě také zkušenému a sehranému týmu rozhodčích z Hodonína, bez nichž by to prostě nešlo. Takže zase ahoj za rok a ať vám to běhá! Kompletní výsledky všech kategorií včetně bohaté fotodokumentace naPavel Hašek jdete na webových stránkách epsaktivity.cz

7/2018


kunovjan

Naši fotbalisté oslavili postup vítězstvím Jestliže na začátku jarní části fotbalové soutěže 1.B sk. C ztrácel tým Fotbal Kunovice na tehdy vedoucí Šumice 9 bodů, obrátila se během jarních utkání situace zcela zásadním způsobem: v konečném účtování skončili hráči Kunovic na 1. místě s náskokem 5 bodů před druhými Šumicemi! FOTBAL KUNOVICE-TJ TATRAN HAVŘICE 3:2 (2:0) Domácí hráči vstoupili do utkání zakřiknutě – porážka v Šumicích zřejmě hráčům svazovaly nohy. Branky se 283 diváků dočkalo až ve 32. minutě - skóroval Petr Kaňovský, na 2:0 zvýšil ve 43. minutě Michael Masařík. Krátce po změně stran zvýšil na 3:0 Daniel Flek a zdálo se, že již není o co hrát. Hostující Tomáš Rachůnek z ojedinělé akce v 61. minutě snížil na 3:1 a Kunovjané následně místo pojištění svého vedení zahodili hned tři brankové šance. Když v 84. snížily Havřice proměněnou penaltou (Tomáš Rachůnek), schylovalo se Na Bělince k dramatu. Kunovice v pětiminutovém nervózního závěru utkání své vítězství se štěstím uhájily, ale…

později zvýšil kapitán týmu Fotbal Kunovice Ondřej Brim na 3:0. Kunovice již svého soupeře nepustily do žádných šancí, naopak v 62. minutě pečetil výhru Ivo Dobrozemský. FOTBAL KUNOVICE-SK TLUMAČOV 5:1 (3:0) V posledním utkání sezóny předvedli domácí hráči svým divákům pohledný útočný fotbal, podívanou navíc vyšperkoval Jaroslav Náplava hned čtyřmi brankami! Skóre otevřel hned ve 3. minutě utkání, další branku přidal o tři minuty později a ve 45 minutě stanovil skóre 1. poločasu na 3:0. Na 165 přítomných diváků čekaly ve druhém poločase ještě tři góly v 55. minutě se toho dne naposledy trefil Jaroslav Náplava, v 80. minutě zaznamenal čestný úspěch hostujícího týmu Pavel Kusenda a definitivně poslední branku sezóny vsítil za Kunovice Petr Kaňovský v 86. minutě. O čtyři minuty později začaly oslavy… red

TJ DRSLAVICE-FOTBAL KUNOVICE 0:4 (0:3) Kunovjané šli od začátku za výhrou v utkání a tedy i v soutěži a svou roli favorita tentokrát zvládli na výbornou. Skóre otevřel už v 5. minutě Michael Masařík. Hostující tým diktoval tempo hry a po několika neproměněných šancí přidal stejný hráč druhou branku utkání (38. min.). O tři minuty

Z béčka se stalo áčko!

Není to sice běžný jev, ovšem někdy to možné je. Trvalo to celou pětiletku, tedy stejně dlouho, jako známá plánovací období soudruhů z dob reálného socializmu, ale vytyčené úkoly se nakonec beze zbytku podařilo splnit. Někteří se asi zeptáte co vlastně? Přece postup našich fotbalistů z 1. B do 1. A třídy! Ale pojďme pěkně po pořádku. Nechvalně známá anabáze Kunovic ve druhé fotbalové lize skončila v roce 2006. Fotbalově to mělo za následek, že dva roky se dospělý fotbal v Kunovicích vůbec nehrál, až v sezóně 2009/10 nastoupilo mužstvo do nejnižší, základní třídy. Tam se rok rozhlíželo, v další sezoně 2011/12 postoupilo do okresní soutěže, v dalším roce do okresního přeboru a následně v sezoně 2013/14 do 1. B třídy. Tam se ovšem systém postupování stylem legendárních Klapzubáků trošku zasekl. Až letos, po pětiletém snažení, se to zdařilo, byť podzim právě skončeného ročníku tomu moc nenasvědčoval. Mužstvo bylo sice druhé, ale s výraznou ztrátou 9 bodů na vedoucí Šumice. Jarní start ovšem Šumičany zastihl v ne příliš dobrém rozpoložení. Naši hoši naopak válcovali, zejména ve druhých poločasech, jednoho soupeře za druhým, takže po čtvrtém jarním kole už okupovali první příčku tabulky a už dvě kola před koncem soutěže mohli slavit vytoužený postup. Co za ním stojí? Především systematická, mravenčí práce současného vedení klubu Fot-

7/2018

bal Kunovice v čele s předsedou Ivo Černým. Průběžné zapracovávání vlastních odchovanců do prvního týmu z mládežnické základny, čítající dnes přes 80 mladých fotbalistů(!), a také důkladná péče o všechny mládežnické celky. O tom, že se to daří, svědčí i věkový průměr mužstva 23,5 roku, nejnižší v celé soutěži, i úspěšné působení dorostenců v krajském přeboru. Uvážlivé je shánění sponzorů a tím i financí, potřebných k zajištění chodu všech mužstev, nekladení si nereálných cílů, ale vycházení ze skutečných možností a potřeb, a to jak materiálních, tak hráčských. 1. A třída bude našim fotbalistům určitě slušet a věřme, že se v ní neztratí. Třebas také začnou časem pokukovat i po krajském přeboru, který se u nás kdysi hrával, ale to už je trošku „vyšší liga“, nejen kádrově, ale především finančně. Popřejme našim klukům do nové soutěže, ať mají hlavně radost ze své hry, ať je fotbal baví a tuto radost ať přináší i svým fanouškům. Mimochodem jejich počet stoupl v uplynulých letech z několika desítek na současný průměr 172 diváků na zápas. Vždyť přece především pro ně by se fotbal měl hrát, zbavený všech machinací, spekulací, bafuňářských střetů a podvodů, kterých jsme, zejména v jeho hořejších patrech, často svědky. Tak, hoši, ať vám to v té nové soutěži dobře kope! Pavel Hašek

strana 23


kunovjan

Strana 24

7/2018

Kunovjan červenec 2018  
Kunovjan červenec 2018  
Advertisement