Page 1

KUNOVJAN www.mesto-kunovice.cz Číslo 6/2018

Městský zpravodaj

ročník 27

Fotovzpomínku na letošní jízdu králů naleznete na stranách 12-13


kunovjan

Přečtěte si: Školní aktuality

str. 7-9

Aktuality ze škol

str. 8-9

Rozhovor se starostkou

str. 10-11

Fotoreportáž z jízdy králů str. 12-13 Společenská kronika

str. 14

Aktivity v PIKu

str. 15

Úspěchy tanečnic

str. 18

Pozvánka na koupaliště

str. 19

Známe sportovce roku

str. 20

Sportovní aktuality

str. 21-23

Novinky z knihovny

str. 18

Vydařený školní ples

str. 20

Aktivní seniorky

str. 20

Sledujte nás na Facebooku Novinky, zajímavosti a informace z našeho města.

www.facebook.com/

mesto.kunovice.official KUNOVJAN, městský zpravodaj

Vydavatel: Město Kunovice IČ: 00567892 nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice tel.: 572 432 720, e-mail: kunovjan@email.cz Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský - mediabest.cz Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133 Náklad: 2.000 výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi.

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 11. června 2018

Strana 2

Vybráno z usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konané dne 26. 4. 2018 Rada města SCHVALUJE • zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XX. zasedání zastupitelstva města dne 15. února 2018 • Smlouvu č. 1030039890/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 2200/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Potrusil, přípojka NN“ • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1040014190/001 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zast. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p. č. 144/1 a 144/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, ul. U Pálenice, smyčka NN“ • převod části pozemku p. č. 1044/3 díl „e“ o výměře 6 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví DRAKO Investment, s.r.o., Břestek 49, a převod části pozemku díl „g“ z p. č. 1047 o výměře 2 m2 a díl „f“ z p. č. 1046 o výměře 13 m2 z vlastnictví DRAKO Investment, s.r.o., Břestek 49, do vlastnictví města Kunovice • nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 4032 o výměře 88 m2 z vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví města Kunovice • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1001C18/60 mezi ČR – SPÚ Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Zarámí 88, Zlín, a městem Kunovice • podání žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, na zpracování pasportů obecního majetku a zpracování strategických dokumentů obcí • poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2018 takto: Kunovské centrum mládeže - 30.000 Kč, SHK Kunovice - 300.000 Kč, EPS aktivity, o.s. - 30.000 Kč, Občanské sdružení Kunovjan 250.000 Kč, TJ Sokol Kunovice - 50.000 Kč, Snails Kunovice - 450.000 Kč, Handrlák z.s. 200.000 Kč, Fotbal Kunovice, o.s. - 600.000 Kč, Tenisový klub Kunovice - 150.000 Kč, Slovácký aeroklub Kunovice - SAK - 60.000 Kč, Orel jednota Kunovice - 70.000 Kč, Šachový oddíl Kunovice - 30.000 Kč, Římskokatolická farnost - 80.000 Kč, Svaz tělesně postižených - 50.000 Kč, BC Lokomotiva Kunovice - 90.000 Kč, Radioklub Kunovice - 35.000 Kč, Sportovní střelecký klub - 60.000 Kč, Moravský ryb. svaz

Kunovice - 80.000 Kč, ST AMON Kunovice-st. tenis - 130.000 Kč, ONKA, z.s. - 50.000 Kč, Moravští zemští páni - 8.000 Kč, Spolek Mužský sbor z Kunovic - 35.000 Kč, LMK Blaník p.s. Kunovice - 50.000 Kč, MŠ Klubíčko - 8.000 Kč, Aerobik Kunovice z.s. - 30.000 Kč, Klub vojenských veteránů - 5.000 Kč, Letecké muzeum v Kunovicích pobočka SAK - 240.000 Kč, Naděje Otrokovice - 3.000 Kč, LMK Blaník Uh. Hradiště - 25.000 Kč, Modelářský kroužek Blaník 25.000 Kč, Taneční centrum LAYLA - 50.000 Kč, CM Kunovjan - 50.000 Kč, PERBENE o.p.s. 0 Kč, STP Staré Město - 0 Kč, Sociální služby Vsetín - 0 Kč, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - 0 Kč; Celkem - 3.324.000 Kč. • smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2018 • Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů na vybudování nové přístupové komunikace k lávce přes řeku Olšavu, chodníku pro pěší a veřejného osvětlení mezi městem Kunovice, společností TREFAL spol. s r.o., se sídlem Pekařská 162, 686 04 Kunovice, panem Karlem Frankem, bytem Kunovice, a panem Václavem Frankem, bytem Ostrožská Nová Ves, řešící zajištění vybudování potřebné nové veřejné technické a dopravní infrastruktury • Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 16/XIIZM/2016 mezi městem Kunovice a společností EPS řešící výstavbu parkovacích a zpevněných ploch, přístupové komunikace a prodloužení veřejného osvětlení ul. V Pastouškách v Kunovicích mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, a společností EPS s.r.o., se sídlem V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ: 26295059, řešící změnu termínu dokončení díla • zápůjčku peněz ve výši 300.000 Kč Kč Občanskému sdružení „Kunovjan“, z.s. se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, na překlenutí doby financování XXV. MDF „Kunovské léto“ • Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským sdružením „Kunovjan“, z.s. se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice • nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 3249/20 o výměře 126 m2 z vlastnictví Eurofloor Trade s.r.o, IČO: 26292131, Průmyslová 5, 108 21 Praha 10, zastoupené insolvenčním správcem Mgr. Petrem Neumannem, se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1, jako insolvenčním správcem dlužníka, do vlastnictví města Kunovice, za kupní cenu 50.400 Kč + úhradu poplatků s převodem spojených • nové znění Stanov Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí • rozpočtové opatření č. 2/2018 a v důsledku

6/2018


kunovjan tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy 106 693,48 tis. Kč, výdaje 126 477,15 tis. Kč, financování 19 783,67 tis. Kč • převod nemovité věci - pozemku p. č. 2340/2 o výměře cca 170 m2 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Ing. Jaroslava a Ludmily Baných, V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice za sjednanou kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno spočívající v průchodu a průjezdu při opravách, výstavbě nového oplocení a vracení míčů překopnutých z hřiště. Výše kupní ceny zohledňuje nedobrovolný odprodej pozemků v sedmdesátých letech minulého století a nátlak, který byl na vlastníky pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný pozemek léta starali, • Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřenou mezi městem Kunovice a Mikroregionem Dolní Poolšaví d.s.o. BERE NA VĚDOMÍ • vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2018

• zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 9. 4. 2018 • zprávu o činnosti a hospodaření MIC za rok 2017 a zpráva o připravenosti MIC na sezónu 2018 • Roční zprávu o provozování kanalizace a čerpacích stanic v Kunovicích za rok 2017 • žádosti zapsaných spolků o účelovou ne-

SChůze rady města 7. června 2018 28. června 2018 Zasedání zastupitelstva města 21. ČERVNA 2018 investiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2018 • žádost společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 25564901, o stanovisko k projektové dokumentaci

pro územní řízení „I/55 Kunovice, průtah“, dopravně – bezpečnostní opatření • Územní studii pro výstavbu rodinných domů v lokalitě na Karmaku zpracovanou Ing. arch. Jiřím Ludíkem, Dolnoveská 87, 763 16 Fryšták • žádost pana Ing. Pavla Pokorného, MBA, Za Alejí 1008, 686 06 Uherské Hradiště o projednání návrhu na pořízení změny územního plánu pozemku p. č. 4147/1 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví žadatele SOUHLASÍ • na základě žádosti společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 25564901, o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení „I/55 Kunovice, průtah“, dopravně – bezpečnostní opatření s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu splnění následujících připomínek: - doporučujeme zachovat stávající velikost odbočovacího pruhu k čerpací stanici pohonných hmot ve směru od Uh. Hradiště - středové obrubníky dělících ostrůvků u křiPOKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Radniční okénko Díky Vám všem! Zdá se to až neuvěřitelné, ale Jízda králů 2018 už odjela do historie, stejně jako každý náš den, který jsme prožili. Poslední „Hýlom, hýlom!“ a opět se za královskou jízdou pomyslná brána na nějaký čas uzavřela, než nová družina zase vyjede v celé své kráse pro krále nového. To už se ale bude psát rok 2020, a co nám příští dva roky přinesou, je psáno ve hvězdách. Zatím bude vládnout tomuto času král Adam Škrášek. Adam, jméno krále zapsáno do novodobé historie jízd už potřetí. Ano, velké poděkování za důstojnou reprezentaci patří oběma králům. Králi Adamu Hlaváčovi a jeho blízkým za všechny akce, které svou činorodou přítomností podpořili. Stejně tak široké rodině krále současného za obětavé přijetí této role a její láskyplnou podporu. Děkovat je potřeba… Krásné slovo „díkůvzdání“ v sobě nese vše, co je třeba vyslovit. A tak děkujeme všem, kteří už tu s námi nejsou, že se postarali o krásné počasí a snad i hladký průběh této slavnosti. Neobešli bychom se bez obětavých rukou našich tetiček, mnoha žen, které dlouho před jízdou vytvářely onu papírovou krásu, bez níž bychom si jízdu nedovedli ani představit. Díky patří také Marušce Svačinové a jejímu muži, kteří trpělivě vyráželi kovovou matricí to velké množství podkladů, z nichž pak mohly vykvést papírové růže a ozdoby. Rodinám jezdců za přípravu krojů, koní i chlapců. V letošním roce byla naše družina úspěšná a návštěvníci tohoto rituálu štědří. I sem tedy míří naše díky. Díky patří Milanu Staškovi, praporečníkovi mnoha královských družin. To, že jede v čele celého královského průvodu, je však už jen třešničkou na dortu. Ještě než na koně usedne, musí vykonat spoustu organizační práce, kterou sem všechnu ani nelze vypsat. Zajistit jezdce, koně, možnost trénování jízd, formanské vozy a vše, co je k jejich představení

6/2018

a k slavnostnímu defilé potřeba. Zorganizovat představení krále, předání královské koruny s doprovodným pořadem a spoustu dalších věcí, bez nichž by se jízda králů neobešla. Ale člověk sám nemůže udělat úplně vše, a tak je potřeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem do příprav i vlastního zajištění této události zapojili. Především všem pracovníkům městského úřadu, děvčatům z městského informačního centra a jejich spolupracovníkům, vedení Podnikatelského inkubátoru, komisím Rady města Kunovice, finančnímu výboru a samozřejmě našim hasičům za výborné zázemí a stravovací servis, stejně tak i folklornímu souboru Handrlák, který se postaral o občerstvení v Areálu Jízdy králů, všem folklorním souborům i sborům za krásná vystoupení, naší Schole za nádherný doprovod sváteční mše včetně pana faráře Jaroslava Polácha, který nás všechny obdaroval svým požehnáním, panu Liboru Habartovi za perfektní technické zajištění, jeho ženě, Romaně za přípravu královen, které ve slavnostních věncích vítaly jezdce před radnicí a byly ozdobou kostela, také propagačnímu týmu pod vedením Zdeňka Kučery, bez něhož by slavnost zůstala jen uvnitř Kunovic, moderátorům jednotlivých pořadů, a že jich nebylo málo. Prostě díky patří všem, i zde nejmenovaným. Můj kamarád, který přijel z Prahy, se obdivoval této spolupráci, té pospolitosti, která byla znát v každém momentu tohoto úžasného dění. A poděkování patří i všem občanům, kteří svou přítomností dali najevo, že to, co děláme, má smysl. Lidi pro lidi…Kéž by to tak bylo i nadále! Stále je co zlepšovat a učit se z chyb. A tak věřím, že další Jízda králů bude ještě lepší. Bude jiná, bude svá, ale bude naše! Přeji Vám všem krásné slunné dny v přicházejícím létě. Za vedení města Olga Strašáková

strana 3


kunovjan POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 3 žovatky silnic I/50 a I/55 řešit se šikmými náběhy, plochu řešit jako zpevněnou pro možnost průjezdu vozidel IZS - pod estakádou řešit místo pro přecházení nebo ukončit chodník u okraje komunikace - světelná signalizační zařízení řešit ve směru od Uh. Hradiště s mikrovlnným dálkovým ovládáním pro bezpečný průjezd vozidel IZS v případě zásahu - šířky chodníků požadujeme v ul. Na Rynku řešit s ohledem na intenzitu chodců v š. 1,8m, š. 1,5m pouze v odůvodněných, stísněných poměrech. Od fasád stávajících objektů je třeba zachovat bezpečnostní odstup 0,5 m, provedený odlišným materiálem - točnu u rodinného domu č. p. 1141 řešit dle ČSN 736110 kolmou ve tvaru „T“, s ohledem na požadavky ČSN 730802 - chodníky u křižovatky silnic I/50 a I/55 před RD čp. 1141 je třeba trasovat „přímo“ od přechodu k místu pro přecházení, aby bylo možno ve slepém rameni umístit stání pro osobní automobily - chodník směrem do ulice Na Řádku ukončit až na úrovni konce úpravy místní komunikace - dořešit pohyb cyklistů z ulice Lidická smě-

rem do ulice Panská - ověřit vhodnost kombinace sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty s přejezdem pro cyklisty přimknutým k přechodu pro chodce v návaznosti na navazující stezky pro pěší a cyklisty nebo samostatné chodníky a stezky pro cyklisty - velikost výjezdu u nákupního centra Olšava řešit s ohledem na návrhové vozidlo skupiny N1 - vypořádání majetkových poměrů je třeba řešit samostatnou smlouvou - dokumentaci pro stavební povolení požadujeme předložit k odsouhlasení - upozorňujeme na skutečnost, že v současné době dochází k výstavbě veřejného osvětlení na nám. Svobody. V dokumentaci pro stavební povolení a následně do realizační PD bude třeba zapracovat skutečný stav realizovaných staveb - investorství jednotlivých stavebních objektů je nutno dořešit smluvně v návaznosti na původní dohody o investorství řešené v návaznosti na dokumentaci „Silnice I/55: Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“ z 11/2014 zpracovanou společností CB s.r.o., ze které aktualizovaná

předkládaná projektová dokumentace „I/55 Kunovice, průtah“ pro územní řízení vychází ZAMÍTÁ • žádost pana Ing. Pavla Pokorného, MBA, Za Alejí 1008, 686 06 Uherské Hradiště o projednání návrhu na pořízení změny územního plánu pozemku p. č. 4147/1 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví žadatele. Zdůvodnění: Pozemek se nachází v záplavovém území Q100 řeky Moravy. Navržená plocha ke změně využití je dle schváleného územního plánu ve vymezené ploše, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Město Kunovice v současné době zahajuje práce na pořízení územní studie lokality Dlouhé/Štěpnice, ve které se předmětný pozemek nachází. Návrh žadatele na pořízení změny územního plánu bude v této studii prověřen NEVYHLAŠUJE • konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky ani na jedné ze tří škol zřizovaných městem

Město Kunovice vyhlašuje již 16. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií ǀKunovicích K<EKZK<hϮϬϭϴ Fotografie rozkvetlého okna, balkonu nebo lodžie se jménem, adresou a kontaktními údaji posílejte 

do 17. září 2018 

na adresu město Kunovice, odbor správy majetku a životního prostředí, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice. Obálku označte heslem Okno roku ϮϬϭϴ͘ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĞ ƐƉŽůƵ Ɛkontaktními údaji můžete zasílat také ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬLJŶĂĞͲŵĂŝůŵŽŶŝŬĂ͘ƉĂŶĐŽĐŚŽǀĂΛŵĞƐƚŽͲŬƵŶŽǀŝĐĞ͘Đnj͘ 

Kromě samostatně přihlášených zájemců budou pracovníci úřadu průběžně vybírat okna i balkony skvětinovou výzdobou a pořizovat jejich fotodokumentaci. Vyhodnocení soutěže proběhne do 17.října 2018. 

Komise bude posuzovat celkový dojem květinové výzdoby, ale také její uspořádání, kombinaci rostlin, sladění barev a náročnost pěstování. Výherci na prvních pěti místech obdrží zajímavé finanční i věcné ceny od sponzorů soutěže. 

EĂsaše fotografie plné květů se již nyní velmi těšíme a pevně doufáme, že jich bude ještě více než v předchozích letech.Strana 4

V případě, že nemáte sami možnost svá rozkvetlá okna vyfotografovat, neváhejte a kontaktujte nás na tel. čísle 572 432 718. Rádi to uděláme za Vás͘

6/2018


kunovjan Vybráno z usnesení 56. schůze Rady města Kunovice konané dne 3. 5. 2018 Rada města SCHVALUJE • vyhlášení 16. ročníku soutěže „Okno roku“, termíny pro přihlášení do soutěže a vyhodnocení soutěže, kritéria pro hodnocení květinové výzdoby oken, balkonů a lodžií, • hodnotitelskou komisi 16. ročníku soutěže „Okno roku“ ve složení Mgr. Ivana Majíčková, MBA, Mgr. Olga Strašáková, Ing. Helena Vajdíková, Mgr. Blanka Jurásková, Mgr. Monika Pančochová, Mgr. Helena Droppová • instalaci hlásiče úniku chlóru na koupališti v Kunovicích dle cenové nabídky GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha, s tím, že financování bude řešeno v rámci rozpočtové změny č. 3/2018 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Kunovice a společností TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 291 88 253 na stavební práce v rámci realizace stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení Kunovice – nám. Svobody a ulice Husitská, Novoveská“ řešící posun termínu dokončení díla • snížení nájemného firmě HIMAREX spol. s r.o. Na Rynku 887, Kunovice, od 1. 7. do 30. 9. 2018 na částku 6.000 Kč + DPH na proná-

6/2018

jem šaten a sociálního zařízení ve sportovní hale v Kunovicích • snížení nájemného firmě HIMAREX spol. s r.o. Na Rynku 887, Kunovice, od 1. 7. do 30. 9. 2018 na částku 20.000 Kč + DPH na pronájem přístavku sportovní haly • Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Sportovní haly v Kunovicích mezi městem Kunovice a HIMAREX spol. s r.o. Na Rynku 887, Kunovice, na pronájem šaten a sociálního zařízení ve sportovní hale v Kunovicích • Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Sportovní haly v Kunovicích mezi městem Kunovice a HIMAREX spol. s r.o. Na Rynku 887, Kunovice, na pronájem přístavku sportovní haly v Kunovicích • DOHODU O UKONČENÍ NÁJMU mezi městem Kunovice a AIRMOBIS s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, týkající se nájmu prostoru sloužícího podnikání, reklamní plochy a o nájmu sídla právnické osoby v objektu Podnikatelský inkubátor – Panský dvůr, Panská 25, Kunovice v místnosti s číselným označením D1.01 v rozsahu 1 hodině měsíčně o výměře 1m2 • DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU mezi městem Kunovice a Ing. Etienne Bruno Marie

Jose Vandame se sídlem Jižní 466, Uherské Hradiště 5, 686 05, na nájmu nebytových prostor v objektu Podnikatelský inkubátor – Panský dvůr, Panská 25, Kunovice v místnosti s číselným označením E2. 04h o výměře 27,3m2 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a AIRMOBIS s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, na pronájem nebytových prostor v objektu Podnikatelský inkubátor – Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, místnost s číselným označením E2.04h o výměře 27,3 m2 • prohlášení o spolupráci na úrovni jednotlivých stanic či útvarů ČRo mezi Českým rozhlasem prostřednictvím ČRo Brno, Vinohradská 12, Praha 2, a městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice • zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1914 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON Distribuce, a.s. zast. E.ON Česká republika, s.r.o., spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy • Smlouvu č. : OT-014330040675/001 o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., zast. E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 1914 v k. ú. Kunovice

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

strana 5


kunovjan POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 5 u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Halámková, příp. NN“ • zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 144/1 a 144/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON Distribuce, a.s. zast. E.ON Česká republika, s.r.o., spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy • Smlouvu č. : OT-014330045787/001 o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., zast. E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 144/1 a 144/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Horsák, kab. NN“ • Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností ENVIPARTNER, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589, na dotační management projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ v rámci operačního programu Zaměstnanost • ceník vstupného na koupaliště v Kunovicích pro rok 2018 Smlouvu č. SML-2003-100015571/2478 o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, pro objekt Základní škola Kunovice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice • Smlouvu o výpůjčce sportovní haly mezi městem Kunovice a PERBENE o.p.s., se sídlem Cihlářská 1312, 686 04 Kunovice, IČ 02457041, na akci koncert skupiny Čechomor, který se bude konat 18. května 2018 • Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Klubem kultury Uherské Hradiště, zastoupeným Mgr. A. Antonínem Machem, ředitelem Klubu kultury, Hradební 1198, na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč ve prospěch Slavností bratrství Čechů a Slováků 2018 • ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozděj-

ších předpisů, účetní závěrku Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853 a Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321 za rok 2017 • ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620 za rok 2017 – zisk ve výši 111 738,65, Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853 za rok 2017 - zisk ve výši 457 958 Kč a Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321 za rok 2017 – zisk ve výši 450 447,84 Kč • Smlouvu o reklamní spolupráci mezi Radio Promotion s.r.o. a městem Kunovice • Zřízení nástřešku nad dveře do zahrádky v areálu DPS u bytu č. 10, 11 a 21, a to ve variantě dřevo a polykarbonát o rozměrech 3m x 1,5m s tím, že náklady na pořízení a montáž přístřešku pokryjí žadatelé z vlastních zdrojů BERE NA VĚDOMÍ • plnění usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 26. dubna 2018 • zprávu o plnění úkolů podle zákona o sociálně – právní ochraně dětí • zprávu o připravenosti JPO II města Kunovice na letní sezónu 2018 a informace o protipovodňových opatřeních • zprávu o přípravě koupaliště v Kunovicích na sezónu 2018 • zvýšení finančního příspěvku o 10.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247 na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb • poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247 ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb, předkládá ZM • žalobu pana Vojtěcha Bureše, Uherské Hradiště, podanou na město Kunovice, ve věci zřízení věcného břemena na pozemcích p. č. 5237/2 a 5237/3 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, předkládá ZM • podnět od pana Jana Čermáka, Kunovice,

na umístění dopravní značky zákaz průjezdu na začátek a konec ulice Šlerkova v Kunovicích UKLÁDÁ • vedoucímu odboru investic a územního plánování projednat umístění dopravní značky zákaz průjezdu na začátek a konec ulice Šlerkova se zpracovatelem studie řešící Revitalizaci ulice Šlerkova ZVEŘEJŇUJE • záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2986/2 a p. č. 2986/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště UDĚLUJE SOUHLAS • Tenisovému klubu Kunovice z.s., V Hliníku 484, Kunovice k podnájmu v přízemí budovy čp. 484 s číselným označením 09, 10 a 11 v ul. V Hliníku, Kunovice pro firmu Jaroslav Rak, Hutník 1479, Veselí nad Moravou SOUHLASÍ • s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 457 958 Kč • s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, ve výši 111 738,65 Kč do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření • s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, okres Uherské Hradiště ve výši 450 447,84 Kč do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření NESOUHLASÍ • se stavebními úpravami v části dvorního traktu na pozemku p. č. 23 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, které se týkají vybudování vstupního otvoru a jeho osazení vraty o rozměrech uvedených v žádosti

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU V tomto čísle našeho městského zpravodaje Kunovjan jste našli vložený DOTAZNÍK. Dovolujeme si požádat občany Kunovic, kteří by měli zájem nabízené služby využívat - obědy s rozvozem z kunovských školních jídelen a doprava k lékaři, na úřady apod. - o vyplnění a odevzdání dotazníku na podatelnu MěÚ Kunovice v přízemí budovy městského úřadu. Děkujeme. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice Strana 6

6/2018


kunovjan

Základní škola Červená cesta www.zskunovice.cz Beseda v knihovně Na 19. dubna si prvňáci domluvili besedu v knihovně. Tam se dověděli, jak to v knihovně chodí. Kde najdou kterou knížku, její označení podle obsahu, jak vyplnit přihlášku. Následovala beseda o knize Z deníku kocoura Modroočka. Pak si mohl každý knihovnu prohlédnout, vybrat si kteroukoliv knížku a chvilku si v ní číst. A protože se všem v knihovně moc líbilo, vrátí se tam celá třída v červnu a některé děti se také stanou jejími pravidelnými návštěvníky. Exkurze Uherský Brod Žáci 6. a 7. třídy se vydali na exkurzi do Uherského Brodu. Přes horké

Žáci si připomněli osvobození Kunovic V areálu školy se nachází výstava Jana Hrubého, žáka naší školy. Jan Hrubý, rodák z Kunovic, padl v boji za svobodu své vlasti v boji s německými okupanty v roce 1942 v Praze. Žáci osmých a devátých tříd připravili pracovní listy se zaměřením na osobnost Jana Hrubého ve vyučovací hodině dějepisu s paní učitelkou PhDr. J. Juráskovou. Tyto pracovní listy použili žáci prvního a druhého stupně pro vyhledávání informací o Janu Hrubém na informačních panelech rozmístěných v naší škole. Žáci přistupovali k úkolům na pracovních listech soutěživě a se zájmem. Skupinová práce zpestřila vyučovací hodinu dějepisu a vlastivědy. Po stopách bitvy tří císařů Francouzský vojevůdce a císař Napoleon Bonaparte dosáhl svého největšího vítězství na našem území. Málokdo ví, že rozsáhlé pláně u malého jihomoravského městečka Slavkov u Brna byly kdysi dějištěm jedné z nejkrvavějších bitev ve střední Evropě. Žáci osmé a deváté třídy se vydali ve středu 25. dubna 2018 po stopách bitvy tří císařů na jižní Moravu. Tento válečný konflikt Francouzů, Rusů a Rakušanů se odehrál v prosinci roku 1805. Prostřednictvím muzea, které dnes stojí u památníku nazvaného Mohyla míru, jsme se přenesli zpět v čase a interaktivně zažili klíčové okamžiky bitvy. Dodnes zní neuvěřitelně fakt, že do bojů bylo dohromady zapojeno více než 160 000 vojáků. Zajímavé je, že i přes početní nevýhodu vojska dokázal Napoleon strategickými tahy vybojovat vítězství a porazit tak ruského cara Alexandra I. i rakouského císaře Františka. Po muzejní expozici jsme navštívili Mohylu míru a zavítali jsme také na zámek ve Slav-

letní počasí úspěšně zvládli plánovaný program: procházku po Planetární stezce s výkladem ředitele hvězdárny Ing. Rostislava Rajchla, následnou projekci v planetáriu a také prohlídku židovské synagogy a hřbitova, na kterém se nachází více než tisícovka hrobů s nápisy v hebrejštině, němčině i češtině. A na závěr někteří neodolali osvěžující kašně u rekonstruovaného nádraží... Den Země na Planětě Česko Den Země jsme si připomněli návštěvou filmového představení Planeta Česko v hradišťském kině Hvězda. Poutavé záběry netušených zbytků divočiny na našem území nás zaujaly, čehož důkazem jsou i následující žákovské práce:

Pochvala Zemi Chválím tě, že na tobě jsou zvířátka, se kterými se mohu kdykoliv pomazlit a mohu je mít ráda. Chválím tě, že na tobě mohou žít rodiny, které mohou zažívat různé šťastné okamžiky. Chválím tě, že na sobě máš hory, díky kterým se horolezci baví lezením a pěkným výhledem. Chválím tě, že máš školy, díky kterým se děti učí být chytré, aby si v dospělosti našly dobré povolání, kterým zvládnou uživit svoji rodinu. A chválím, že máš na sobě dost potravy pro všechny živé tvory. Eliška Bělohradová, 4. roč. Pochvala Zemi Za nádherné rostliny, za obrovské moře i řeky. Za tajemná zvířata, která mají tajemství, jež nám nechtějí dát. Děkujeme za rodiny, které jsi nám dala. Děkujeme za nádhernou přírodu, ze které se nám tají dech. Děkujeme za zvířecí kamarády. Nádhera Země se nedá vypovědět. Chválím tě za stromy, které překypují krásou. Eliška Lorencová, 4. roč.

6/2018

kově u Brna. Ten je s bitvou tří císařů úzce spjat, neboť zde došlo k podpisu příměří mezi Napoleonem a rakouským císařem. Cesta za poznáním historie našeho území byla pro naše žáky přínosná. Žáci 2. stupně navštívili divadlo v šapitó Poetismus je literární a básnický směr, který se zrodil v Praze. Od vážnosti a odpovědnosti směřoval k radosti, hravosti a fantazii. Snažil se zachytit vše krásné, překvapivé a okouzlující, jako je např. láska, exotika či cirkus. (Literární výchova pro 2. stupeň základní školy – upraveno). Všechny tyto znaky poetismu si mohli žáci 2. stupně naší školy ověřit 9. května v šapitó postaveném v lužáneckém parku v Brně. Navštívili totiž divadelní představení Rozmarné léto od jednoho z představitelů poetismu Vladislava Vančury. Brněnští divadelníci vhodně zvolili cirkusové prostředí a celkovou atmosféru podtrhli úžasnými akrobatickými výkony a vtipnými klauniádami. Rozbor novely a hlavně celého představení bude tématem hodin literatury.

strana 7


kunovjan

Základní škola U Pálenice www.zskunup.cz Městečko Palermo usíná Na známou dětskou hru jsme si mnohokrát vzpomněli při týdenním pobytu v italském městě Bagheria. Od Palerma nás totiž dělilo pouhých deset kilometrů a na závěr našeho pobytu jsme navštívili i toto město. A co jsme (Veronika Procházková, Martina Viceníková a Marek Tvrdoň) v Itálii dělali? Bagheria byla další zastávkou v našem mezinárodním projektu What´s APPening around our Europe. Na Sicílii přišla řada na aplikaci Edmodo. Její uživatelské prostředí nápadně připomíná Facebook a samotná aplikace umožňuje učitelům rychlou a bezpečnou komunikaci s žáky i s rodiči, to velmi zjednodušeně řečeno. Naučit se tuto aplikaci a společně diskutovat o tom, jak ji co nejefektivněji zapojit do života školy, to bylo naší společnou pracovní náplní. Učili jsme se na praktických příkladech a opakovaně jsme se během týdne převtělili do role žáků, kteří v italské škole shánějí informace, vkládají je do aplikace, sdílejí a využívají. I pracovní doba učitelů ale někdy končí, a tak jsme se v Itálii také bavili. Společnými výlety k moři i do dalších atraktivních měst nedaleko od školy v Bagherii, třeba právě do Palerma. Znovu jsme svítili modře Podruhé za sebou jsme se připojili ke Světovému dni autismu. Konkrétně žáci obou našich pátých tříd absolvovali aktivity připravené kolektivem uherskohradišťské speciální školy. „Dostali jsme mapu a modré balónky a vyrazili na pochod městem. Na náměstí jsme plnili různé úkoly a svojí účastí jsme podpořili nejenom děti s poruchami autistického spektra, ale i ostatní děti s kombinovaným postižením, které se ve škole vzdělávají,“ vysvětlily Lucie Hoferková a Veronika Procházková, třídní učitelky pátého ročníku. Žáky speciální školy jsme brzy přivítali u nás ve škole. „Pojmenovali jsme si různé druhy fyzických i mentálních postižení. Víme, jak se učí číst nevidomé děti, a také umíme pozdravit ve znakovém jazyce. Vyzkoušeli jsme si, jaký je život se zrakovým postižením, jak se podepsat bez rukou a mnohé další věci. Ale hlavně už víme, že za své postižení nikdo nemůže. To není na jednu vyučovací hodinu vůbec málo,“ shodli se páťáci.

Shromáždění jako zpravodajská relace Znělka nápadně připomínající večerní zpravodajskou relaci jakési televize. Hlavní zprávy, vystoupení sporťáka, počasí i reklama. Tradiční žákovské shromáždění „oblékli“ tentokrát členové žákovského parlamentu do publicistické podoby, s obsahem ryze školním. Mezi taháky hlavních zpráv se tak zařadily události minulých dvou měsíců, prokládané vtipnými reklamními bloky. Zaujala sporťačka s přehledem školních sportovních úspěchů a tahákem večerního programového bloku bylo Libušino proroctví, zaměřené pochopitelně na budoucnost naší školy (tentokrát na plánované oslavy 25. výročí vzniku školy). A jsme-li u té budoucnosti, přijel mezi

Strana 8

nás král. Letošní kunovickou jízdu králů totiž ovládl žák naší školy, Adam Škrášek ze 7.A, v rozhovoru ho vyzpovídala Lucie Herbánská. Událostem nadcházejícím se věnovala i videopozvánka na náš tradiční prázdninový tábor, no a pak už byl konec. Ohlásili ho báječní moderátoři, tentokrát jimi byli Viktorie Dudová a Šimon Turčinek. Povedlo se? „Je to krásná práce, stálo to za to, ale bylo to opravdu hodně náročné,“ přiznala vyučující Lucie Bártová, která společně s kolegyní Ivanou Janásovou s parlamentem minulé dva měsíce pracovala. Příroda + literatura = jistota úspěchu K matematickým úspěchům, které jsou pro ni už typické, přidala Vanda Charbutová (8.B) aktuálně úspěch v mezinárodní literární soutěž. Konkrétně v soutěži s názvem Nasloucháme naší zemi, Vanda zvítězila s prací Svět

očima strakapouda. Tak že by za triumfem stála symbióza přírodních a literárních schopností? Může být, v soutěži totiž uspěl i další náš talentovaný přírodovědec, Ondřej Kavka (8.A), který v mezinárodní konkurenci skončil druhý. O kompletní „medailovou sbírku“ se postaral Dominik Ptáček (7.A), práce s názvem Stroj času mu zajistila třetí místo. „Do mezinárodní soutěže jsme poslali čtyři příspěvky a tři získaly ocenění, to je hodně dobrá bilance,“ libovala si češtinářka Libuše Kubenová, která ve škole vede kroužek tvůrčího psaní. Rautík Dlouho plánovaný, konečně zrealizovaný. Popis pracovního postupu nám nabídl netušené možnosti. Žáci sedmých tříd měli za úkol uvařit (upéct) nějakou dobrotu a sestavit k ní recept. Výsledek snažení tedy nebyla jen slohová práce, ale také chutná krmě. K realizaci našeho „slohového rautu“ nám posloužila jídelna, kde jsme naše pochutiny vzájemně „porovnávali“, ale zároveň je také nechali posoudit osobami nejpovolanějšími, našimi skvělými kuchařkami. Všichni žáci si vysloužili pochvalu, a nebáli se tudíž pozvat ke slavnostní tabuli také vyučující. Nutností je vyseknout poklonu všem rodičům, kteří se na přípravě pokrmů podíleli. Fyzikální triumf Škoda, že fyzikální olympiáda v kategorii žáků osmých tříd končí okresním kolem. Jinak bychom měli velkou naději, že Štěpán Omelka (8.A) a Vanda Charbutová (8.B) si připíší ještě větší úspěch, než na jaký dosáhli právě v kole okresním. Štěpán překonal všech 22 soutěžících a zvítězil, Vanda obsadila čtvrté místo. „Po návratu do školy přitom oba označili soutěžní úkoly za těžké a říkali, že se jim moc nedařilo. „Jsem za jejich výsledek moc ráda, je to skvělý úspěch,“ libuje si zástupkyně ředitele Vlasta Frýzová, která oba žáky na soutěž připravovala.

6/2018


kunovjan

Zuška MEZI NÁMI Přesně tak zněl název koncertu žáků pobočky ZUŠ UH, který se uskutečnil 22. května na nádvoří Panského dvora v Kunovicích. Myšlenka propojit svět zdravých a zdravotně postižených lidí nás vedla ke spolupráci s Domovem pro zdravotně postižené na Cihlářské ulici v Kunovicích. Původním plánem a představou bylo uskutečnění koncertu v nádherné zahradě Domova na Cihlářské. Chtěli jsme pozvat rodiče dětí a občany Kunovic do prostor, kam se asi často nikdo z nás nevydává a možná o nich někteří ani nevědí… Představa, že se zde naše životy prolnou, byla silným hnacím motorem. Nicméně objektivní komplikace, mezi něž patřilo především nevyzpytatelné počasí, byly důvodem ke změně prostředí. A tak se absolventi hudebního oboru – Natálie Janíková – kytara (ze třídy Lukáše Schrödera), Lucie Blažková, Natálie Šilhavíková – zobcová flétna (tř. uč. Ivo Horkého), mohly za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Grabcové představit se svými absolventskými skladbami. Společně s nimi vystoupilo i trubkové trio ve složení Matyáš Ondrůšek, Jakub Krchňáček spolu se svým učitelem Ivo Horkým, dále žák druhého ročníku hry na zobcovou flétnu Matěj Ertl (vyučující Jiří Rybák) a Matyáš Hoplíček (vyučující Jana Grabcová) zahrál na klavír. Ester Kocábová (ze třídy Olgy Strašákové), která postoupila na národní přehlídku Dětská scéna, zarecitovala text, s nímž postoupila z krajského kola soutěže. Taneční obor pod vedením Jany Trubačíkové ztvárnil ve svých choreografiích různá témata, ať už to

byly víly, hlasy, svět kolem nás nebo krokodýl. Svým vystoupením rozdávala tančící děvčata radost a energii přítomným divákům. V průběhu přestávky se mohli návštěvníci koncertu podívat na dvě výstavy, a to jak na Křížové cesty Vladimíra Wagnera ve společenském sále Panského dvora, tak na výstavu klientky DZP Kunovice-Cihlářská, Františky Liškové,která byla od jízdokrálové soboty otevřena v sále klenbovém. Ano, byli mezi námi i klienti DZP i se svými ošetřovatelkami. Společná věc se podařila, i když se neuskutečnila v původně plánovaném prostředí zahrady DZP. Ale co není, to ještě může být, i když někdy jindy. Po přestávce se představili žáci hudebního oboru navštěvující hudební nauku, kteří vystoupili jako příležitostný pěvecký sbor a žáci literárně dramatického oboru ve známé pohádce Zlatovláska. Zazněly písně ze skladatelské dílny Angelo Michajlova a Eduarda Krečmara, které rozjitřily paměť nás starších ročníků a snad potěšily i generaci mladší a propojily děj pohádky. O hudební doprovod se postarali žákyně flétnového kvartetu pana učitele Jiřího Rybáka, který všechny písně doprovázel i na klavír a dokonce si i sólově zazpíval. Kytarový soubor pod vedením pana učitele Lukáše Schrödera, který se také sám aktivně zapojil, obstaral další hudební složku k písním. O zvukové efekty a přípravu písní se zasloužila paní uči-

6/2018

telka Hana Kvasničková. V hlavních rolích se představili Matyáš Hoplíček jako Jiřík, Tomáš Chlachula jako král, Andrejka Kydlíčková jako Zlatovláska,

Hynek Vaverka jako král–otec Zlatovlásky, Matyáš Zapletal a Jonáš Vaverka jako rybáři, Dan Kozelek jako generál a Kačka Hanáčková jako babka, která to všechno způsobila. Myslím, že dobrá věc se podařila a radost udělala. Zlatovlásku pak měli možnost zhlédnout žáci obou našich základních škol v rámci výchovných koncertů, které pro ně naše pobočka ZUŠ připravila. V alternovaných rolích se tak vystřídaly Zlatovlásky Nelly Olbertová, Alexandra Hedrychová a Rozálie Kropáčková, v roli Jiříka Adam Smutný, v roli krále Šimon Ludvíček a v roli otce Zlatovlásky Ondřej Kavka. Věřím, že těmito vystoupeními Zlatovláska nekončí a že ji budete moci zhlédnout i v budoucnu. V plánu máme například vystoupit v Areálu Jízdy králů na konci srpna při rozloučení s prázdninami. Jako další novinku nabízíme zájemcům výuku hry na housle. V našem městě je spousta dětských folklorních souborů a je s podivem, že zájem o housle je u nás na pobočce minimální. Budeme rádi, když se tato situace změní. Bude u nás totiž vyučovat pan učitel Josef Krystoň, využijte, prosím, této možnosti. Olga Strašáková, vedoucí ZUŠ Uherské Hradiště-pobočka Kunovice

ZUŠka UH – pobočka Kunovice nabízí od září 2018

VÝUKU HRY NA HOUSLE Vyučovat bude vynikající houslista pan učitel Josef Krystoň. Zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím webových stránek ZUŠ Uherské Hradiště www.zusuh.cz, nebo na telefonním čísle 605 202 483. strana 9


kunovjan

Starostčino ohlédnutí na sklonku volebního období Dá se říci, že k tradicím městského zpravodaje Kunovjan patří před blížícími se volbami jakési bilancování toho, co se za uplynulé čtyři roky povedlo či naopak nepovedlo, jak se dařilo plnit plány a předsevzetí, jež byly občanům předkládány v rámci volebních programů a kandidátských slibů. Než se rok s rokem sejde, dokáže lidská paměť spoustu událostí potlačit a někdy zcela vymazat a právě proto je dobré připomenout si dění v Kunovicích během uplynulých čtyř let. K rozhovoru na dané téma jsem se sešel s kunovickou starostkou Ivanou Majíčkovou. Jak tedy šla minulá čtyři léta, paní starostko? Uběhla rychle jako vždycky. Za ta dvě volební období ve funkci starostky i předchozí dvě období ve funkci místostarostky jsem se naučila mnohému a skoro mám pocit, že už bych možná mohla dostat nějaký výuční list. Možná dokonce i tovaryšský. Rozhodně však neříkám, že všechno vím a všechno znám - člověk se učí neustále a po celý život vstřebáváme nové poznatky. Já se navíc učím ráda - kantorku v sobě ještě stále zcela nezapřu. Učení však není jen a pouze vstřebávání nových věcí, je založené také na aplikaci a využívání již poznaného, tedy na schopnosti provázání poznaného s realitou ve správném čase. A právě tato kontinuita je v životě města či obce velmi důležitým faktorem, ne-li nejdůležitějším. v čase od posledních voleb se nám podařilo dotáhnout celou řadu věcí, řadu dalších věcí máme naplánovanou a v některých případech i rozpracovanou. Když člověk někde žije, většinou ani nevnímá změny, které se kolem něj průběžně dějí. Při nedávné návštěvě krajanů z texaského městečka WEST měla paní Kathy Podsedniková sama potřebu říci, jak se Kunovice změnily od její první návštěvy u nás v roce 2013, kdy se svým manželem Larrym tvořila doprovod mladých Čechoameričanů, kteří do Kunovic přijeli na návštěvu. Co konkrétního měla paní Kathy na mysli? Ona neuvedla nic konkrétního, pouze vyjádřila svůj celkový dojem. Za sebe mohu říci, že mám radost z toho, jak se v Kunovicích rozvíjí individuální výstavba rodinných domů. Vnímám tento fakt ze dvou úhlů pohledu: jednak jsou Kunovice atraktivním místem pro rodiny, které se zde chtějí usadit a vychovávat zde své děti a za druhé se nám podařilo vytvořit dobré podmínky, k tomu, aby potenciální noví obyvatelé Kunovic mohli své sny a plány realizovat. Neustále se postupně zvyšuje počet obyvatel a lidem se u nás zjevně dobře bydlí. Není to jen dostupností kvalitních škol přímo v Kunovicích, ale celou řadou příležitostí jak trávit volný čas – hřiště i hřišťátka pro děti, Areál jízdy králů, který se stal reprezentativním multifunkčním místem právě pro volnočasové aktivity nejrůznějšího zaměření pro všechny generace. Nemůžeme zapomenout na opravenou sportovní halu, kterou využívají prakticky všechny sportovní spolky z Kunovic - a pak že Majíčková myslí jenom na folklor! Ne, ne, i když už nejsem ve sportu tak aktivní jako kdysi, tak ještě stále vím, jaký význam pro člověka má. Jsem ráda, když se zdejším sportovním klubům daří, a proto jim také pomáháme nejen každoročním rozdělováním dotací, ale třeba i onou opravou sportovní haly či pomocí s rekonstrukcí softbalového areálu klubu Snails Kunovice. Život ale není jen volný čas, zábava a koníčky… To je pravda, některé investiční akce docení pouze některé generace, Skutečnost, že máme na hřbitově všechny cesty vydlážděné a nikdo se nemusí k místu posledního odpočinku svých blízkých brodit blátem, asi docení spíš starší občané, než mladá generace. Stejně jako rozšíření hřbitova a vybudování kolumbária. Stále pracujeme na projektu výstavby smuteční síně na hřbitově, ale fáze projektové přípravy je nesmírně zdlouhavá a navíc ani výkupy potřebných pozemků nejsou jednoduchou záležitostí. Ne každý majitel je ochoten svůj pozemek prodat, i když se jedná o tak bo-

Strana 10

hulibou akci, jakou výstavba smuteční síně nepochybně je. Ne všichni majitelé dotčených pozemků jsou Kunovjané, komunikace s nimi je mnohdy velmi komplikovaná, ale přesto věřím tomu, že se všechny průvodní problémy vyřeší. Jen je mi líto, že to nejde urychlit. Každá stavební příprava je kvůli novému stavebnímu zákonu velmi zdlouhavá a nedá se nijak ovlivnit. Obdobná a ještě složitější situace je i v případě obchvatu Kunovic. Doprava v Kunovicích mě trápí stejně jako všechny ostatní občany, ale veškerá rozhodování trvají nesmírně dlouho, při každé výměně ministra dopravy se mění priority a já jako starostka mohu ve prospěch našich občanů pouze připomínat, poukazovat, vysvětlovat, apelovat a v konečné fázi, stejně jako ostatní Kunovjané, pouze doufat, že jednou… Navíc si některé problémy přiděláváme i my sami. Realizace několik roků připravované akce bezpečnostně dopravních opatření, která by měla aspoň částečně urychlit průjezd automobilů Kunovicemi, se zkomplikovala a zpomalila kvůli sporům s majitelkou jedné nemovitosti, kterou bylo nakonec město nuceno vykoupit. Díky tomu snad již brzy ŘSD ČR stavbu začne realizovat. Jak to vypadá s realizací protipovodňových opatření na řece Olšavě? To je obdobný příběh jako výše zmíněné akce spojené s dopravou. Jedná se o akci společnosti Povodí Moravy, pracujeme na nich od roku 2010, kdy byly Kunovice postižené záplavou. Velmi postupnými krůčky se dostáváme společně s Povodím Moravy kupředu, ale trvá to velmi dlouho – samotná projektová příprava byla velmi komplikovaná, postupně se k ní vyjadřuje celá řada dotčených institucí a organizačních složek a souběžně město Kunovice jedná s majiteli pozemků, kterých se plánovaná protipovodňová opatření dotknou. Ani tato jednání nejsou snadná a rozhodně nejsou rychlá, ale zdá se, že už jsme - aspoň co se týká pozemků, v cílové rovince… Ale aby těch komplikací nebylo málo, přidává se v posledních letech do té hromady složitostí ještě politikaření – bez ohledu na dopady pro občany. A to je věc, která mi opravdu nesmírně vadí a pobuřuje. Navzdory všemu však věřím, že se s řešením obou pro Kunovice nejzásadnějších problémů – dopravy i protipovodňových opatření, začne letos na podzim. A je mi jedno, zda to bude před volbami či po nich, hlavně, že se konečně po všech letech práce a čekání začne. Pihou na kráse Kunovice je po zásadním řešení volající objekt bývalé obecné školy na náměstí Svobody – i vyvolávači při nedávné jízdě králů zmínili další osud této budovy, jak to s ní vlastně bude dál? Zrovna dnes jsem obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na jejímž základě získává město Kunovice dotaci z fondu Prosperita ve výši zhruba 32 milionů korun určenou právě na rekonstrukci budovy tohoto objektu. Stane se tak v rámci projektu s názvem Rozšíření Podnikatelského inkubátoru – Panský dvůr. Předpokládám, že s rekonstrukcí či revitalizací objektu začneme během září. Celkové náklady, včetně přidělené dotace by měly dosáhnout 75 milionů korun. Je pro Kunovice podnikatelský inkubátor, respektive jeho rozšíření, opravdu důležitým krokem? Chápu, když řada Kunovjanů namítne, že pro ně je důležitější dobrý chodník a silnice před jejich domem, než opravená stará škola. Stejné námitky jsme slýchali při přípravě rekonstrukce Panského dvora, ale čas nám dal za pravdu a věřím, že dnes už o smyslu záchrany Panského dvora nikdo v Kunovicích nepochybuje. Od obnovy Panského dvora obdrželo město Kunovice celou řadu ocenění za tento počin, naposledy to bylo před nedávnem i ocenění v rámci soutěže Má vlast cestami proměn. Jistě se najdou ještě dnes námitky na téma využití celého areálu, ale musíme si uvědomit, že provozovat takový areál bez ekonomického krytí by bylo velmi hluboko pod možnosti města Kunovice. Proto zde nemohly vzniknout galerie, muzeum, krojárny a vůbec celé kulturní centrum města –

6/2018


kunovjan neuživili bychom je. A se starou školou je to úplně stejné. Dnes už by s ohledem na zpřísněná kritéria nikdo nepovolil do tohoto objektu umístit jakékoliv vzdělávací zařízení. Proto jsme hledali jiné využití a našli jsme je. Poptávka po zasídlení v podnikatelském inkubátoru stále převyšuje jeho současné kapacity. Vlastně se dá říci, že opravením staré školy zabijeme několik much jednou ranou – opravíme nemovitost, přivedeme do Kunovic další podnikatele a ještě zajistíme ekonomiku provozu tohoto zařízení. Navíc předpokládáme, že v nových prostorách inkubátoru budou sídlit firmy, které budou svým zaměřením a činností navazovat na leteckou výrobu, na jejímž zachování máme v Kunovicích velký zájem. Změní se stará škola nějakým zásadním způsobem? Nemáme v Kunovicích mnoho nemovitých památek, a i když mezi ně tento objekt ani nepatří, chceme aspoň zvnějšku zachovat jeho dosavadní podobu, přestože zde proběhnou velmi zásadní stavební úpravy včetně střechy. Na přípravě tohoto projektu jsme strávili spoustu času, mám zcela jasnou představu o konečném výsledku včetně náplně objektu, a jak už jsem řekla, prioritou při výběru nových uživatelů bude jejich návaznost na letecký průmysl. Tomu bude přizpůsobeno i část zařízení, které by měly zainkubované firmy sdílet. Věřím, že díky spolupráci s Moravským leteckým klastrem a s vysokými i středními školami působícími v regionu, nebudeme mít o zájemce nouzi. Má podnikatelský inkubátor pro Kunovice ještě jiný význam, než je zachráněný areál Panského dvora? Nepochybně ano. Díky fungování inkubátoru přišly do města nové firmy a došlo k oživení centra města. Navázal na sebe další služby vznikla zde i nová pracovní místa v době, kdy nezaměstnanost byla velkým společenským problémem. Nejedná se jen o podporu podnikatelů, ale chtěli jsme dát příležitost mladým lidem, aby se svým podnikáním mohli začít doma, nikoliv v Praze, nebo na druhém konci světa. Při možnostech současných technologií může člověk pracovat, odkudkoliv chce, ale naším zájmem je udržet mladé a kvalifikované lidi tady, kde jsou doma. To je budoucnost Kunovic i celého regionu. Sama jste zmínila důležitost dobrých komunikací – chodníků i silnic – v rámci každodenního života ve městě. Co se v tomto směru podařilo? K mé velké radosti máme dobudované komunikace v lokalitě Na Rybníku, Za mlýnem i Na Zahradách. Jsem opravdu ráda, že zmizela „kostkovica“ v ulici Panská, rekonstrukce se dočkaly také ulice U Pumpy a Obecní a brzy budou hotové i v lokalitě U Štreky. Chápu, že lidé jsou při čekání na to, až dojde řada na „jejich“ ulici netrpěliví, ale všechny ulice najednou opravdu zrekonstruovat nedokážeme. Snažíme se a děláme to, co je možné. V souvislosti s připravovanou realizací dopravně bezpečnostních opatření, o nichž už byla řeč, dojde i k úpravě chodníků i cyklodopravy v centru města a mělo by dojít i k rozšíření městské zeleně. Budete dále pokračovat v zateplování objektů, které jsou ve vlastnictví města? Dlouho jsme řešili zateplení bytových domů v ulici Na Záhonech a konečně jsme se dočkali dotace, která nám pomůže tento problém vyřešit. V současné době vybíráme dodavatele díla a před prázdninami by měla celá akce začít. Ale péče o městský majetek není jenom zateplování budov. Aktuálně například probíhá obnova veřejného osvětlení na ulicích

6/2018

Novoveská, Husitská a Pekařská. V rámci výměny rozvodů jsou instalovány i optické kabely, aby byl internet výhledově dostupný opravdu všude po celém městě. A nesmíme zapomenout na budovu městského úřadu – dostal novou fasádu, částečně se změnilo i jeho vnitřní uspořádání. Stejně jako na budovu sloužící kunovickým hasičům, která se teprve před pár týdny dočkala nové fasády i moderních výjezdových vrat. Nezapomínáte na školy? Nezapomínám, ty jsou naší dlouhodobou prioritou. Jenom namátkou připomenu úplnou přestavbu školní kuchyně v ZŠ U Pálenice, rekonstrukci kotelny v budově mateřské školy, na letošní prázdniny naplánovanou kompletní výměnu radiátorů v ZŠ Červená Cesta, nebo parkoviště u mateřské školy, na které jsme požádali o dotaci. Nejsou to sice akce v řádech desetimiliónových, ale svědčí o tom, že jako zřizovatel o své školy a nejen o ně, pečujeme jako řádní hospodáři. Když vás tak poslouchám… Baví vás to všechno ještě stále? Baví, dělám tuhle práci ráda. Vždycky se snažím vidět především cíl, ke kterému vede vždy nějaká cesta. Většinou je nesnadná, mnohdy těžká a komplikovaná, ale cíl je rozhodující. Za ty roky jsem se naučila nebrat věci osobně, neberu kritiku jako výraz negace – může se jednat o snahu posunout věci dále pozitivním směrem. Navíc jsem si časem uvědomila jednu zásadní věc: i když jsem v předchozích letech dostávala různé nabídky například v souvislosti s volbami do krajského zastupitelstva, uvědomila jsem si, že se mi vlastně odsud nechce. Proto jsem si pokaždé kladla podmínku, že chci aspoň částečně v Kunovicích zůstat a vlastně jsem tomu všechno podřídila. Asi to bude tím, že jsem Kunovjanka, mám Kunovice ráda, ráda tu žiju, záleží mi na tom, jaké naše město je a mám v hlavě ještě další plány, jak ho vylepšit. Jsem zkrátka kunovská patriotka. Říkává se však, že existují nabídky, které se neodmítají… To je pravda, ale už jsem měla možnost se přesvědčit, že ona tak zvaná vyšší patra jsou spojená v první řadě s politikařením, nikoliv se skutečnou prací ve prospěch občanů. Už když jsem před léty přišla na radnici, tak jsem říkala, že nejsem politik. A na tom se nic nezměnilo. Ale starosta či starostka města přece aspoň dílčím způsobem je politickou funkcí, nebo ne? Potýkám se s tím, jak umím a vždycky jsem si cenila toho, že v Kunovicích se na politiku nikdy příliš nehrálo. A tak i dnes svou pozornost věnuji především práci pro město. Mám tomu rozumět tak, že se na podzim opět chystáte do voleb? Kromě toho, že jsem kunovskou patriotkou, nerada odcházím od rozdělané práce. Ještě nemám všechno hotové, co bych jako starostka ráda udělala. Jednou bych chtěla odcházet s čistým stolem. Řadu projektů máme rozpracovaných a nachystaných, u některých čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu – pořád máme hodně práce. Volby, upřímně řečeno, v současné době moc neřeším, ale o tom, že chci v této práci pokračovat, mám jasno. Rozhodovat o tom, zda tuto šanci budu mít, však budou občané s volebními lístky v ruce. Všechno co jsem v tomto volebním období udělala se nedá shrnout do jednoho rozhovoru. Za svou práci se nestydím a věřím, že důvěru od voličů dostanu. red

strana 11


kunovjan

Strana 12

Jízda králů Ku

6/2018


unovice 2018

6/2018

kunovjan

strana 13


kunovjan

Životní jubilea našich spoluobčanů V měsíci červnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: František Hamada, 104 let Zdenka Suchomelová, 91 let Zdeňka Bouchalová, 91 let Ludmila Hanáčková, 85 let Marie Hriceňáková, 80 let V měsíci červnu 2018 oslaví 50. let společného života manželé Zdeněk a Anežka Krsičkovi a manželé Vojtěch a Anna Malinovi

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky, že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice MěÚ Kunovice Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice. Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625, e-mail: ivana.lucna@mesto-kunovice.cz.

Dne 6. července 2018 vzpomeneme 19. výročí tragického úmrtí pana

Petra Staška Stále vzpomínáme

Gratulace i poděkování Dne 6. dubna 2018 oslavil pan Jiří Kohutič své významné životní jubileum, k němuž mu upřímně blahopřejeme. Svůj osobní život nezištně spojuje s životem veřejným a město Kunovice mělo v uplynulých desetiletích v jeho osobě vždy velkou oporu při organizaci dlouhé řady společenských a kulturních akcí. V roce 2003 byl Jiří Kohutič starostou města Jiřím Vařechou jmenován velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice (JPO II/1) a v této funkci do dneška slouží skutečně obětavě a příkladně. Je přítomen u většiny zásahů hasičů a vždy je mezi prvními, kteří se snaží svým osobním podílem vyřešit nejrůznější krizové situace v soudobé požární problematice. Město Kunovice má v osobě pana Kohutiče obětavého pomocníka a za jeho nezištnou a obětavou práci mu i tímto způsobem děkuje a do dalších let mu přeje především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti ze života.

Senioři oslavili Den matek Květen je měsícem lásky a také se slaví svátek maminek. Z druhého uvedeného důvodu se v pátek 11. května kunovičtí senioři sešli v hojném počtu ve sportovní hale, aby zde Den matek náležitě oslavili. Předsedkyně ZO STO Kunovice Marie Čierníková přivítala členy i hosty, mezi nimiž byla i starostka Ivana Majíčková a místostarosta Pavel Vardan. Představitelé města všem maminkám, babičkám i prababičkám poblahopřáli a poté všichni společně minutou ticha společně uctili památku bývalého předsedy organizace Jaroslava Hanáka. V následující diskuzi si senioři připomněli všechny akce, které výbor pro své členy připravil. Zaznělo poděkování kunovické radnici za podporu seniorů, kteří na oplátku nabídli pomoc při organizaci akcí a oslav ve městě

Strana 14

(již následující týden seniorky zajistily dozor na výstavách pořádaných v rámci jízdy králů na Panském dvoře). V programu oslavy samozřejmě nechybělo blahopřání oslavencům, kterým tradičně zazpívaly Tetičky. Svým vystoupením všechny potěšily děti ze souboru Děcka z Kunovic. Všechny ženy obdržely bonboniéru a pak už se rozproudila volná zábava za hudebního doprovodu pana Koutného, který hrál a zpíval k tanci i poslechu. „Bavili jsme se výborně, nikomu se ani nechtělo domů,“ přiznala Marie Čierníková a dodává: „Už se těšíme na listopad, na Kateřinskou zábavu, kdy za námi opět přijedou i přátelé ze Staré Turé.“ red

6/2018


kunovjan

Jarní aktivity v Podnikatelském inkubátoru Kunovice V zimních a jarních měsících letošního roku se v prostorách Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích uskutečnilo několik významných událostí. Koncem ledna se zástupci města Kunovice a Podnikatelského inkubáto-

o export se mohli informovat o nabízených možnostech agentury Czech Trade. Seminář, který se konal 17. dubna, byl zaměřen na informace se současným systém investičních pobídek v České republice včetně podmínek a možností finanční podpory. Ve druhé části programu probíhaly individuální konzultace. Obou akcí se zúčastnili zástupci Agentrury pro podnikání a inovace, CzechInvestu a podnikatelské sféry. Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. letos vstoupil již do osmého roku od zahájení činnosti provozní části projektu, které se datuje od září 2011. Jeho hlavním cílem je zabezpečovat obsazenost podnikatelského inkubátoru dlouhodobými nájemci nebytových prostor a maximální využití krátkodobého pronájmu sálů, které má inkubátor k dispozici. Další klíčovou činností je podpora začínajícím, malým a středním či inovativním firmám, spolupráce s podnikatelským sektorem v regionu a jeho zapojení do aktivit společnosti PIK-PD. Podnikatelský inkubátor Kunovice nabízí k pronájmu celkem 2.155 m2 plochy. Tato plocha je rozdělena na kanceláře, společné prostory, přednáškové či reprezentativní prostory a technické Snímek z březnového setkání představitelů domácích a kanadských leteckých firem zázemí. Prioritním cílem je 100% pronájem kancelářských ploch. Tento cíl se daří průběžně plnit, ru Kunovice setkali se zástupci zasídlených firem PIK na první společné a v současné době je v Panském dvoře zasídleno celkem 27 firem s dosnídani, kde si předali zkušenosti a názory týkající se jak jejich podnikatel- tovaným nájemným a 1 firma za komerční nájem. V současné době není k pronájmu žádná volná kancelář. ských aktivit, tak fungování podnikatelského inkubátoru. Ve čtvrtek 8. března 2018 se v přednáškovém sále uskutečnil networking, kterého se zúčastnilo celkem 17 firem působících na Moravě v oblasti leteckého průmyslu a zástupci Kanadské incomingové mise leteckých firem. V jejím čele byli zástupci firmy Bombardier, jednoho z největších leteckých výrobců, dále pak zástupci Mitsubishi HeavyIndrustry, což je průmyslový gigant vyrábějící letadla a motory, dále firma CAE, která patří mezi největší výrobce leteckých simulátorů a další firmy. Smyslem této akce, na níž se vedle Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí organizačně podílel Moravský letecký klastr, bylo vyhledávání partnerů a dodavatelů pro nové vývojové projekty kanadských leteckých firem. 17. března 2018 se uskutečnil v pořadí již III. ročník akce Dámský velikonoční jarmark, který pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v Uherském Hradišti společně s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit krásné velikonoční dárky, které vyrobily dámy podnikatelky z našeho kraje. Konzultační dny pro podnikatele se konaly 17. dubna a 27. dubna 2018 v přednáškovém sále. Cílem seminářů bylo seznámit začínající i stávající podnikalele se službami a finančními nástroji podpory podnikání. Zájemci

Snímek ze III. ročníku akce Dámský velikonoční jarmark

6/2018

strana 15


kunovjan

Vzpomínka na jízdu králů před dvaašedesáti lety

Přebývají vám doma knihy, gramofonové desky či jiné hudební nosiče? Nebo se naopak po nějakých marně pídíte v obchodech?

Městská knihovna Kunovice pořádá další

Knižní bazar

sobota 23. června 2018 od 9 do 14 hodin

Dění kolem jízdy králů není v Kunovicích lhostejné nikomu, kdo má aspoň miniálně pozitivní vztah k tradicím a lidové kultuře. Tetičky čeká spousta práce s růžičkami, mladí jezdci se připravují na celý den strávený v koňském sedle, budoucí král bývá pochopitelně nervozitou napjatý k prasknutí (o jeho rodině nemluvě), organizátoři do poslední chvíle dolaďují doprovodný program a pamětníci časů minulých vzpomínají, jaké to bylo, když oni byli těmi, kdo na vystrojených koních projížděli uličkami Kunovic a vyvolávali: „Hýlom, hýlom!“ Jednu vzpomínku na jízdu z roku 1956 nám zaslal pan Antonín Bartoš: „Stejně jako dnes i tehdy výzdoba a pentlení koní závisela na dobrovolné účasti našich žen a babiček. Byl jsem tehdy už na studiích v Brně, (kde jsem také působil ve folklóru a byli jsme právě na zájezdu ve Francii) a na přípravách všeho, včetně kroje, jsem se tak nemohl podílet. Naši museli všechno připravit, vypůjčit a především opentlit koně. Mým nejsilnějším zážitkem z tehdejší jízdy bylo, když zemdlený, upracovaný kůň odpoledne už ani nechtěl jít dál a opřel se o nejbližší sloup elektrického vedení. Vůbec mu nevadilo, že mezi sloupem a jeho žebry ještě byla kasička, ale i moje noha! Stál a nechtěl už jít dál, byl za celý týden celý utahaný. Popošel teprve tehdy, až dostal kbelík vody. To byla úleva!“ red

Koupím byt 3+1 v Kunovicích Telefon 739 356 396

Panský dvůr Kunovice - přednáškový sál

Strana 16

6/2018


kunovjan

KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE

ČERVEN 2018

čtvrtek 7. června 10:00-11:00 hod.

čtvrtek 14. června 10:00-11:00 hod.

pátek 15. června 9:00-10:00 hod. sobota 16. června 8:00-12:00 hod. úterý 19. června 10:00-11:00 hod. čtvrtek 21. června 10:00-11:00 hod.

pátek 22. června 9:00-10:00 hod. úterý 26. června 9:00-10:00 hod. čtvrtek 28. června 10:00-11:00 hod.

Zábavné taneční cvičení v latinskoamerickém rytmu - věkově neomezeno, cvičit mohou jak samotné maminky, tak maminky s dětmi (1. patro Komunitního centra)a Zábavné taneční cvičení v latinskoamerickém rytmu - věkově neomezeno, cvičit mohou jak samotné maminky, tak maminky s dětmi (1. patro Komunitního centra)a Tvoření ke dni tatínků (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Běh o pohár města Kunovice a EPS (pro všechny věkové kategorie přilehlý prostor u Komunitního centra, Panského dvora a sportovní haly Baby hraní (pro děti od 1 do 3 let) 1. patro Komunitního centra Zábavné taneční cvičení v latinskoamerickém rytmu - věkově neomezeno, cvičit mohou jak samotné maminky, tak maminky s dětmi (1. patro Komunitního centra)a

Robert Bellan

Tvoření sluníček (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centraa Pohádkové čtení v Knihovně (pro děti od 18 měsíců (přízemí Komunitního centra) Zábavné taneční cvičení v latinskoamerickém rytmu - věkově neomezeno, cvičit mohou jak samotné maminky, tak maminky s dětmi (1. patro Komunitního centra)

Pondělní cvičení pro rodiče s malými dětmi od 9:30 do 10:00 hod. (pro děti od 6 měsíců do 2 roků) od 10:00 do 12:00 hod. (pro děti od 2 roku do 4 let) 1. patro Komunitního centra

Komedie na motivy knih Karla Maye a filmů Haralda Reinla

Kdo by neznal příběh o statečném náčelníkovi Apačů Vinnetouovi a jeho bílém bratru Old Shatterhandovi. Nadsázka a humor při zachování odkazu Karla Maye budiž pozvánkou pro všechny příznivce romantiky divokého západu i dobré zábavy.

10. 6. 2018 ve 20:00 Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena, stejně jako během cvičení rodičů s dětmi. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.mesto-kunovice.cz a na facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel. 774 224 887. Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8:30 do 12:00 hod. Věra Vidrmanová 6/2018

Areál Jízdy králů Kunovice V případě deštivého počasí KZ Pálenice

Hraje DIVADLO PECKA: J. Hejcman, M. Hudec, D. Macháček, M. Vrtáček, D. Vaculík, P. Čagánek Režie: Robert Bellan strana 17


kunovjan

Úspěchy tanečnic z Kunovic V sobotu 14. dubna 2018 se členky tanečního studia Layla zúčastnily mezinárodní soutěže Liptov orient festival v Liptovském Hrádku. Domů jsme přivezly sedm medailí! Nejmenší skupina Zainab si ve velké konkurenci vybojovala 2. místo. Skupina Kalila soutěžila ve třech kategoriích. Kategorii duo/trio show

junioři s plným počtem bodů vyhrály. V kategorii klasika duo/trio junioři obsadily 1. místo a největším překvapením bylo 1. místo v kategorii duo/ trio folklór dospělí. Holky se svých konkurentů nezalekly a bojovaly v dospělé kategorii. Další juniorskou skupinkou, která nás reprezentovala je Layla group, holky se svou choreografií Wild Africa zazářily a získaly 2. místo. Dospělá skupina Kaliyon nás taktéž reprezentovala a jak jinak než s 1. místem. V kategorii duo děti bojovalo Duo Esterky holky byly na soutěži v duu poprvé, ale zvládly na výbornou a domů přivezly 2. místo. V neděli 22. 4. 2018 jsme se vydaly do Uherského Ostrohu na soutěž Světlo orientu, kde jsme soutěžily celkem v 16 kategoriích. Skupina Zainab získala ve své kategorii 3. místo. Juniorská skupina Kalila obsadila 1. místo a skupina Zafirah 2. místo. Ve čtvrté kategorii si skupina Layla group vytancovala 1. místo. A naše nejstarší skupina Kaliyon si tanec užila a získala taktéž 1. místo. V letošním roce byla soutěž rozšířena o dvě kategorie a to kategorii duo a kategorii jednotlivců. V kategorii duo jsme měli celkem 5 vystoupení. Andělské sestry v první kategorii se skladbou Zakletá křídla získala 1. místo. Ve druhé kategorii soutěžilo Duo Esterky a holky se skladbou Nebeská záře vytančily 1. místo. Ve třetí kategorii nás reprezentovaly dua dvě. Duo Fariha se skladbou Nashita získalo 2. místo a Duo Naima se skladbou Glare získalo 1. místo. V nejstarší kategorii nás reprezentovalo Duo Naila se skladbou Dance on the silk way. Holky nezahálely a svou kategorii taktéž vyhrály. Po dlouhém dni nás na závěr čekala soutěž jednotlivců, v níž jsme měly celkem sedm sólových tanečnic. Každá si na začátku soutěže vylosovala jednu předem známou písničku a na tu tancovaly. Ester Pazderková v 1. kategorii obsadila 1. místo a její sestra Edita ve 2. kategorii získala 3. místo. Ve třetí kategorii nás reprezentovaly celkem 3 tanečnice a všechny stály na stupních vítězů. Veronika Luběnová si odvezla bronzovou medaili, Ema Kolísková stříbrnou a Veronika Lesová získala zlatou medaili v kategorii sólo. Ve čtvrté kategorii bojovala Aneta Barcuchová, která domů odjížděla se zlatou medailí. A v poslední 6. kategorii nás reprezentovala Kristýna Khayra Seménková, která svou lektorskou kategorii vyhrála. Všem tanečnicím moc gratulujeme a těšíme se na další soutěže! Přidejte se k nám! Od září otvíráme nové kurzy pro děti i pro dospělé. SeK

Strana 18

6/2018


kunovjan

Hola, hola, koupaliště volá! V pátek 1. června 2018 zahájilo letošní sezónu koupaliště v Kunovicích, která potrvá až do konce prázdnin. A nebude to sezóna ledajaká, bude jubilejní! Tato provozní sezóna bude totiž 60. v pořadí. Ještě před zahájením provozu proběhlo několik úprav, které by měly přinést na koupaliště větší pohodu i zlepšení poskytovaných služeb. Zásadní změnou je instalace nového filtračního zařízení vody, do něhož město Kunovice investovalo více než 1 milión korun. V konečném důsledku by se měla projevit ve zlepšené kvalitě bazénové vody.

srdečně zvou město Kunovice a provozovatelky koupaliště paní Jitka Hartmanová a Ivana Němcová. Ceny vstupného na koupaliště v Kunovicích pro rok 2018 byly ponechány ve stejné výši jako v předcházejících sedmi letech: Vstupné děti do 3 let děti od 3 do 15 let mladiství od 15 let a dospělí do 60 let senioři nad 60 let, studenti a zdravotně postižení

zdarma 25 Kč/den 50 Kč/den 30 Kč/den

Vstupné poslední 2 hodiny před ukončením provozní doby děti do 3 let děti od 3 do 15 let mladiství od 15 let a dospělí do 60 let senioři nad 60 let, studenti a zdravotně postižení

zdarma 15 Kč 25 Kč 15 Kč

Zvýhodněné „Rodinné“ vstupné (sleva 20 % z celkové ceny) 1 rodič + 1 dítě 3-15 let 60 Kč/den 1 rodič + 2 děti 3-15 let 80 Kč/den 1 rodič + 3 děti 3-15 let 100 Kč/den 2 rodiče + 1 dítě 3-15 let 100 Kč/den 2 rodiče + 2 děti 3-15 let 120 Kč/den 2 rodiče + 3 děti 3-15 let 140 Kč/den Částečnou rekonstrukcí prošly prostory bufetu a rozvody elektřiny byly na koupališti posíleny tak, aby nedocházelo k jejím výpadkům. Návštěvníci budou mít k dispozici 10 nových lehátek. V neděli 10. června proběhne na koupališti oslava Dne dětí a v průběhu prázdnin slibují provozovatelky zopakovat RETROTÝDEN, který v loňské sezóně zaznamenal u návštěvníků velký úspěch. K návštěvě koupaliště

Provozní doba koupaliště: Pondělí - pátek Sobota, neděle Červen 13:30 - 19:00 hod 10:00 – 19:00 hod Červenec, srpen 10:00 – 19:00 hod

Ing. Josef Krupa, odbor správy majetku a životního prostředí

POZVÁNKA přijďte si zaběhat či alespoň povzbudit všechny běhumilovné v rámci 8. ročníku

BĚHU O POHÁR MĚSTA KUNOVICE A EPS

Kdy: sobota 16. 6. 2018 Kde: prostor mezi sportovní halou a Panským dvorem v Kunovicích

Start první z mnoha dětských kategorií Start závodu zdravotně handicapovaných Start hlavního závodu Start vloženého štafetového běhu

9.00 hod. 10.40 hod. 11.15 hod. 12.10 hod.

Odměny a ceny: Dětské kategorie: pro vítěze medaile a zajímavé věcné ceny, pro všechny dětské závodníky po doběhu sladkost, nanuk, trampolína a spousta soutěží se zajímavými odměnami Dospělí závodníci: občerstvení, pro vítěze jednotlivých dospělých a juniorských kategorií finanční odměny a pamětní pohár „minerál“, pro absolutní vítěze v kategorii muži a ženy velký pamětní pohár. Více informací na www.epsaktivity.cz

6/2018

strana 19


kunovjan

Známe nejlepší sportovce Kunovic

Nejlepší sportovci Kunovic za rok 2017: Karolína Klišíková, Hana Kvasnicová, Eliška Mlýnková, Ondřej Nemrava a Karolína Teimerová (zleva do prava) V pátečním podvečeru se v přednáškovém sále Panského dvora sešli 4. května příznivci sportu, zástupci kunovických sportovních klubů i sportovci, kteří byli nominováni do ankety Sportovec Kunovic roku 2017. Jestliže v minulých ročnících této soutěže patřila první místa zástupcům střeleckého klubu SBTS Aircraft Kunovice, letos měli navrch softbaloví Šneci. V

juniorské kategorii sportovců do 15 let obdržel nejvíc hlasů nadějný softballista Ondřej Nemrava – nejlepší nadhazovač a nejlepší pálkař žákovského týmu Snails Kunovice, který v extralize žáků obsadil 5. místo a ve finálovém turnaji bojoval o mistrovský titul ČR. V kategorii dospělých sportovců nad 15 roků zvítězila střelkyně Hana Kvasnicová, která získala v seriálu MČR SBTS 2017 celkem čtyři zlaté a jednu bronzovou medaili. V rámci mistrovského seriálu se rovněž stala držitelkou Putovního poháru pro nejlepšího střelce v disciplíně vzduchová puška za absolutně nejlepší soutěžní nástřel a obdobný pohár za stejný výkon získala i v disciplíně vzduchová pistole. Absolutní vítězem ankety, kterého svým hlasováním určuje komise odborníků, se stala softballistka Eliška Mlýnková – hráčka extraligového týmu žen Snails Kunovice, který skončil v loňském ročníku na 4. místě a členka reprezentačního výběru žen ČR, s nímž na ME v Itálii skončila Eliška také 4. místě.

Strana 20

Ocenění udělované trenérům a sportovním činovníkům za rozvoj sportu v Kunovicích bylo uděleno in memoriam panu Vladimíru Galuškovi, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno s kunovickým fotbalem. Starostka města Kunovice Ivana Majíčková využila svého práva použít tzv. divokou kartu, na jejímž základě oceňuje sportovce, kteří sice z Kunovic pocházejí či zde žijí, ale svému sportu se z nejrůznějších důvodů věnují jinde, než právě v Kunovicích. Dokonce své právo pro letošní rok znásobila a ocenila hned dvě sportovkyně – atletku Karolínu Klišíkovou, která v dresu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště exceluje v hodu kladivem a veslařku VK Morávia Uherské Hradiště Karolínu Teimerovou, která se na mezinárodním mistrovství České republiky stala šampiónkou v jízdě na veslařském trenažéru v ženské kategorii lehkých vah do 23 let. Součástí slavnostního večera bylo také předávání symbolických šeků účelo-

vých neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice ve prospěch sportovních klubů. Místostarosta Pavel Vardan jejich zástupcům předal šeky v hodnotě bezmála 1,75 milionu korun na podporu činnosti jednotlivých klubů. red Tak tedy: „Sportu zdar a kunovským sportovcům obzvlášť!“

6/2018


kunovjan

Pohár osvobození opět změnil držitele Tradiční klání obou našich základních škol na poli sportovním, jako připomenutí osvobození našeho města, se letos uskutečnilo v pátek 27. dubna, přesně 73 let a 1 den poté, co byly Kunovice skutečně osvobozeny. Nestálé aprílové počasí posledních roků vystřídal letos nezvykle teplý a také velmi suchý duben, což umožnilo po několika letech opět soutěžit na čerstvém vzduchu. Žáci 1. až 4. tříd se utkali ve smíšených štafetách, člunkovém běhu a střelbě míčem na cíl v areálu ZŠ U Pálenice. Ti starší, tedy 5. až 9. ročníky si daly dostaveníčko v Areálu jízdy králů. Své síly změřili ve štafetových hrách, sestávající se z řady disciplín jako překážkové dráhy, slalomu s basketbalovým míčem, driblinku s gymbalem, přepravy přes vodu nebo závodu dvojic se svázanýma nohama. Součet časů celého družstva ve všech disciplínách stanovil konečné pořadí v jednotlivých ročnících. Letošní organizace „poháru“ se v rámci střídání chopila ZŠ U Pálenice. A výhody „domácího prostředí“ také dokázala využít. Po sečtení všech bodů se, zejména díky výrazné převaze těch nejmenších, pohár po roce zase stěhoval. Zástupkyně ředitele Andrea Hanáčková (ředitel Michek se potil v posteli) jej na rok předala řediteli Marku Tvrdoňovi. Jinými slovy „Pálenice“ vystřídala „Červenou cestu“. Vítězné třídy obdržely z rukou starostky Ivany Majíčkové diplom a sladkou odměnu, ostatní aktivní účastníci si alespoň smlsli na tatrance. Byl krásný, horký, téměř letní den, pravé poledne, pátek, co víc si přát. Nejdůležitější však byla skutečnost, že na tři stovky dětí si při sportovním zápolení připomenuly konec nejhorší války v našich dějinách. Události, na niž pomalu padá čas zapomnění. Bylo to přece před dlouhými 73 lety. My ale zapomenout nesmíme… Pavel Hašek

6/2018

strana 21


kunovjan

ITS CUP 2018 - dva kovy pro hráčky SHK Kunovice Ve dnech 25.-27. května patřily Kunovice opět juniorské házené. Konal se zde ITS CUP 2018 – žákovský turnaj dívčích družstev v házené, který již oslavil své 21. narozeniny. Letos se do Kunovic z celé České republiky a Slovenska sjelo celkem 538 účastníků, kteří vytvořili 43 družstev, aby zde odehráli postupně 164 utkání. Turnajové zápasy se hrály na třech hřištích v Areálu Jízdy králů Kunovice a ve sportovní i v sousední tenisové hale. Naše nejmladší děvčata se představila v kategorii mini 4+1 ve čtrnáctičlenném startovním poli. Ve své skupině obsadily nádherné 2. místo a již pokukovala, s kým budou hrát čtvrtfinálový zápas, kde narazila na sebevědomý tým z Otrokovic. Po velkém boji tým SHK prohrál o dva góly a v konečném pořadí se ve své kategorii umístil na sympatickém 7. místě. Vítězným týmem se stalo družstvo z Kynžvartu, nejlepší brankářkou žaček byla v kategorii mini vyhlášena Dominika Šalplachtová. Děvčata si z turnaje kromě spousty zážitků a zkušeností odnášela také spoustu nových přátelství. To vše, spolu s výsledkem v turnaji, jim jistě dodá chuť do další tvrdé práce na házenkářské cestě. V kategorii mladších žaček jsme měli dvě žhavá želízka v ohni v podobě týmů vedených zkušenými trenérkami Jarmilou Štěrbovou, Jarmilou Kočí a Andreou Hozákovou, které vedly své týmy jednotlivými zápasy. Obě družstva postoupila ze základní skupiny a zajistila si tak účast ve hře osmi nejlepších družstev. První družstvo (Kunovice A) narazilo na holky z Holešova, ale zápas jim nevyšel podle jejich představ a hráčky SHK Kunovice prohrály. O konečné umístnění hrály s týmem z Veselí nad Moravou, který nepatří mezi populární soupeře. Byl to ale zápas, jak se patří, se vším všudy. Holky nechaly na hřišti úplně všechno a zaslouženě vyhrály a v konečném součtu obsadily 5. místo. Druhé družstvo (Kunovice B), narazilo ve čtvrtfinále na děvčata z Mostu. V průběhu utkání si sice děvčata vybrala slabší chvilku, ale po urputném boji vybojovaly výhru. V semifinále na ně čekal favorit turnaje, tým

ze Zlína. Zlíňanky svou roli potvrdily, a i když se holky se snažily, byla kvalita Zlínského družstva prostě lepší, a tak musel tým SHK čekat na své-

ho soupeře, se kterým si zahrál o bronzové medaile. Byl to tým děvčat z Holešova a naše holky jim chtěly oplatit porážku ze čtvrtfinále. Do zápasu nastoupila patřičně naladěna s tím, že pomsta bude sladká. Hned od prvních minut daly soupeřkám najevo, kdo je tady doma a po zásluze zůstaly bronzové medaile v Kunovicích – oslavy mohly vypuknout. Celkovým vítězem se staly favorizované holky ze Zlína. Nejlepší hráčkou v kategorii mladšího žactva se stala Natálie Slunečková. V prestižní kategorii starších žaček turnaji suverénně dominovaly domácí hráčky, které postupně porazily družstva Krmelína, Velkého Meziříčí, Bohumína, Zábřehu a Písku. Touto vítěznou jízdou po zásluze obhájily své loňské vítězství na tomto uznávaném mezinárodním turnaji. Nejlepší střelkyní turnaje v této kategorii se stala Lucie Fleková, která hned po ukončení turnaje odjela na reprezentační sraz W16. Již podruhé během jedné sezóny udělaly hráčky své trenérce Lence Flekové velikou radost. V současnosti si děvčata užívají zaslouženého volna, ale již od srpna je čeká náročná příprava na 1. ligu - nejvyšší soutěž mladšího dorostu, MiF do které si holky vybojovaly postup v letošní sezoně.

Házenkářské naděje postoupily do 1. ligy! Družstvo mladších dorostenek SHK Kunovice odehrálo sezónu, na kterou se zřejmě nezapomíná. Hned v prvním utkání v brněnských Bohunicích sice prohrály, ale po zbytek soutěže se vezly na vítězné vlně – zvítězily ve všech dalších patnácti zápasech! Posledními soupeřkami sezóny byly hráčky Sokola Poruba, které Kunovjanky přivítaly na domácí palubovce v neděli 13. května. Vzhledem k tomu, že Tým SHK Kunovice byl na čele tabulky právě před Porubou, bojovalo se o to, který z obou týmů postoupí do 1. ligy. Kunovjanky hrály od začátku utkání na vítězství a jejich soupeř jen s krátkou výjimkou po celý zápas dotahovaly skóre. První půle skončila těsným poměrem 20:19, celé utkání pak stejně těsně 41:40, i když ke konci utkání vedly Kunovjanky dokonce o pět branek. Ale i tento stav byl už definitvní, zajišťoval postup do 1. ligy a mladé hráčky SHK Kunovice se mohly radovat ze skvělého výsledku své celoroční práce. „Holky obě-

Strana 22

tovaly postupu celou sezónu, nevynechaly jediný trénink, jediný zápas, vytvořily super tým, který táhl za jeden provaz a už proto si svůj úspěch zaslouží. Mají za sebou dlouhou cestu, ale stála za to,“ uvedla po skončení vítězného utkání trenérka týmu Lenka Fleková. Jistě není náhodou, že tahounem družstva kunovických dorostenek je trenérčina dcera Lucie Fleková, která se stala nejlepší střelkyní soutěže. Ve 211 případech lovily brankářky soupeřek míč poslaný její rukou ze své sítě. Jen v posledním utkání vstřelila 13 branek! Díky skvělému výkonu mladého družstva budou mít Kunovice poprvé ve své historii zastoupení v 1. lize mladších dorostenek. Potěšující a především nadějné je, že většina hráček v družstvu patří věkem ještě do kategorie starších žaček a je tedy velká šance, že by se před novou sezónou složení družstva nemuselo příliš měnit. red

6/2018


kunovjan

Cíl je blízko, ale ještě stále není rozhodnuto Jakkoliv to na podzim nevypadalo s postupovými ambicemi kunovických fotbalistů příliš vážně, je optimismus s blížícím se létem vcelku namístě. I přes první jarní porážku jsou Kunovjané stále na čele tabulky a postup do vyšší soutěže mají doslova na dosah ruky...

na poločasových 3:0 Ivo Dobrozemský. Stanovil tak konečné skóre utkání, protože Zborovice se na výraznější odpor nezmohly a favorizovaný tým Kunovic si zbytek utkání s přehledem pohlídal, když mohl svůj náskok ještě zvýšit, ale žádnou z šancí již neproměnil.

TJ SOKOL NEDAKONICE-FOTBAL KUNOVICE 2:4 (1:3) Utkání v Nedakonicích hrané poslední dubnovou neděli nepochybně ovlivnilo vyloučení domácího Vojtěcha Hasníka, který se vracel do šatny po pouhé čtvrthodině hry. Kunovjané dlouhou přesilovku využili k poměrně pohodlnému vítězství. Skóre otevřel v 19. minutě Andreas Chaloupka, o tři minuty později přidal oslabenému soupeři další branku Ondřej Brim. Domácí Roman Sedlařík sice ve 26. minutě snížil na 2:1, ale ještě těsně před koncem poločasu inkasovaly Nedakonice třetí branku po střele Petra Kaňovského. Když se čtyři minuty po začátku druhé půle trefil do branky opět Ondřej Brim, bylo o stavu utkání prakticky rozhodnuto a Kunovice zápas v klidu dovedly do vítězného konce. Nic na tom nezměnil ani střelecký úspěch domácího Michala Hány, který svou brankou stanovil konečné skóre v poměru 2:4.

FOTBAL KUNOVICE–SK BŘEZOLUPY 4:0 (1:0) Ulicemi Kunovic projížděla jízda králů, ale Na Bělince se hrála kopaná, přesně podle soutěžního kalendáře. Hosté z opačného konce výsledkové tabulky nechtěli utkání odevzdat lacino, a tak domácí odcházeli o poločasu z trávníku pouze s jednobrankovým náskokem – ve 12. minutě se do soupeřovy branky trefil Ondřej Brim. Ještě prvních 15 minut druhého poločasu vydrželo hráčům Březolup odhodlání pokazit favoritovi sváteční neděli, ale naděje na úspěch jim vzali svými brankami David Škrášek (58. min.), opět Ondřej Brim (75. min.) a Tomáš Střelec, který v 86. minutě čtvrtou brankou stanovil konečné skóre. Stovka diváků se mohla spokojeně vydat k nedělnímu obědu…

FOTBAL KUNOVICE-TJ SOKOL ÚJEZDEC-TĚŠOV 8:0 (2:0) O týden později hostovali Na Bělince hráči Újezdce-Těšova. Ani jednomu týmu se po dlouhé minuty hra příliš nedařila a skóre otevřel až ve 33. minutě domácí kapitán Vladimír Petřek. Krátce nato zvýšil na 2:0 Andreas Chaloupka a to bylo do konce poločasu vše, co 303 platících diváků vidělo. Úvod druhého poločasu vyšel Kunovjanům skvěle: ve 49. minutě skóroval Tomáš Střelec a o dvě minuty později David Škrášek. Domácí tým zcela ovládl hru a do konce utkání nastřílel svému soupeři ještě další čtyři branky: dvakrát se trefil Ondřej Brim (61. a 83. min), ještě jednou David Škrášek (76. min.) a jednu branku přidal Ivo Dobrozemský (65. min.). Další důležité body na cestě za postupem byly doma. TJ PILANA ZBOROVICE–FOTBAL KUNOVICE 0:3 (0:3) Pokutový kop, z něhož v 17. minutě vstřelil Ondřej Brim první branku zápasu, poznamenal další vývoj celého utkání. O šest minut později přidal další branku Tomáš Skovajsík a minutu před přestávkou upravil

TJ ŠUMICE–FOTBAL KUNOVICE 2:0 (1:0) Pro svou první jarní porážku si zajel tým Kunovic v neděli 27. května přímo do Šumic, s nimiž se přetahuje o čelo tabulky. Dvě stovky diváků zvědavých na souboj lídrů nejnižší krajské soutěže viděly bojovné utkání dvou týmů, které si vzájemně nic nedarovaly. Oba soupeři měli během prvního poločasu několik šancí, ale štěstí se přiklonilo pouze na stranu domácích, když ve 39. minutě Michal Kelíšek překonal brankáře Aleše Bočka. V 54. minutě byl vyloučen kunovický David Uhlíř a i když se Kunovjané i v deseti hráčích snažili prosadit útočnou hrou, ubránil jejich soupeř své vedení až do konce normální hrací doby. Šumice své vítězství potvrdily v 92. minutě utkání brankou Jana Žampacha. O vítězi letošní krajské soutěže 1.B sk. C tak tři kola před koncem ještě stále není rozhodnuto. Do konce zbývají tři, resp. dvě utkání: Kunovice-Havřice (3. 6. 2018), Drslavice-Kunovice (9. 6. 2018) a Kunovice-Tlumačov (16. 6. 2018). Tipnete si, kdo získá konečné vítězství v soutěži? red

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Kunovice zve širokou veřejnost na tradiční

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

sobota 30. června - neděle 1. července 2018 Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi

Začátek závodů v sobotu v 10:00h., ukončení v neděli v 10:00h. Startovné se hradí na místě před zahájením závodů. Na účastníky a návštěvníky bude čekat losování o hodnotné ceny, občerstvení zajištěno. Revír bude před závody bohatě zarybněn trofejními rybami. Pro účastníky závodů bude zajištěna možnost přivezení věcí k vodě (další info poskytne hospodář PS Kunovice M. Rolenc, tel.: 728 644 000). Podmínkou účasti v závodu je prokázání se platným státním rybářským lístkem a platnou mimopstruhovou povolenkou Moravského rybářského svazu. Bližší informace k rybářským závodům naleznete na internetových stránkách MRS, pobočného spolku Kunovice www.momrs-kunovice.cz

6/2018

strana 23


kunovjan

OBČANSKé SDRUžeNÍ “KUNOVJAN”, z. s.

město Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město Vás zvou na

ZALOŽENA SENÁTOREM IVO VALENTOU

XXV. MeZINÁRODNÍ DĚTSKý fOLKLORNÍ feSTIVAL “ „

KUNOVSKé LéTO 13. - 17. června 2018

Záštitu nad festivalem převzal ministr kultury České republiky Ilja Šmíd, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, senátor Ivo Valenta, starostové měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice Středa 13. června 2018

09.00 Řezbářské sympozium na téma „Vinná réva, elixír mládí“ – zahájení před radnicí, Kunovice 09.30 Řezbářský workshop – radnice, Kunovice 09.45 Vernisáž výtvarné soutěže festivalových dětí „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“ u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa – Panský dvůr, Kunovice 10.00 Mezinárodní konference „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ – Panský dvůr, Kunovice

Čtvrtek 14. června 2018

09.00 Řezbářské sympozium – před radnicí, Kunovice 10.00 Mezinárodní konference „Proměny vinařské kultury“ – Panský dvůr, Kunovice 10.00 Roztančené náměstí s festivalovými dětmi – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 14.30 Koncert dětského orchestru ZUŠ Veselí nad Moravou – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 15.00 Slavnostní průvod městem – ulice města, Uh. Hradiště 15.15 Přijetí hostů na radnici – radnice města, Uh. Hradiště 16.00 Vystoupení účastníků festivalu – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 17.00 Slavnostní předání cen města Uh. Hradiště a Zlínského kraje mistrům tradičního řemesla – Reduta, Uh. Hradiště

Pátek 15. června 2018 09.00 13.00 18.30 20.00

Sobota 16. června 2018

08.00 Svatojánský jarmark tradičních řemesel a gastronomie – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 09.00 Řezbářské sympozium – před radnicí, Kunovice 09.00 Pozvánka na festival s vystoupením účastníků festivalu – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 10.00 Profilové vystoupení zahraničních souborů – Lázně Luhačovice 10.30 Národní přehlídka dětských verbířů – Masarykovo nám., Uh. Hradiště 15.00 SVĚT DĚTÍ, tvůrčí dílničky – Areál Jízdy králů, Kunovice 16.00 STOPY MINULOSTI, soutěžní pořad choreografií – Areál Jízdy králů 19.00 Koncert písničkáře Jakuba Ondry – Areál Jízdy králů, Kunovice 21.00 O SLUNOVRATU, slavnostní pořad uměleckého souboru HRADlŠŤAN – Areál Jízdy králů, Kunovice 22.30 Slavnostní ohňostroj – Areál Jízdy králů, Kunovice 22.45 Večerní zábava s cimbálovou muzikou a country kapelou Kanonýři – Areál Jízdy králů, Kunovice

Neděle 17. června 2018

07.30 Mše svatá za festivalové děti – kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice 08.30 Koncert duchovní písně – kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice 13.30 Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí – Kunovice 14.30 Vernisáž řezbářských děl 2018 – Areál Jízdy králů, Kunovice 15.00 NÁŠ DOMOV, závěrečný galaprogram – Areál Jízdy králů, Kunovice 17.00 Loučení s Kunovským létem 2018, slavnostní ukončení festivalu – Areál Jízdy králů, Kunovice Zasazení lípy republiky - symbolu vzniku Československa

Řezbářské sympozium – před radnicí, Kunovice Dětská folklorní olympiáda III – fotbalové hřiště, Kunovice Přijetí hostů na radnici – Obřadní síň Panského dvora, Kunovice Slavnostní pořad uměleckého souboru LÚČNICA z Bratislavy – Areál Jízdy králů, Kunovice Doprovodný program: 14. – 17. 6. 2018 Výstava výtvarných prací festivalových dětí „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“ – přednáškový sál Panského dvora, Kunovice

ÚČINKUJÍCÍ: TURECKO - Gop-Necla İlhaN İpekçi ortaokulu; MAKEDONIE - FolklorNo studio ,,Blazhevski”; BULHARSKO - Folk daNce Group „razvitie“; MAĎARSKO - tápiómeNte daNce eNsemBle; SLOVENSKO - dFs prvosieNka; CHORVATSKO - Folclore eNsamBle „Bistra“, řECKO - ts aNtiGoNi - krNov ČESKá REpUBLIKA: DFS MLADINKA - plzeŇ; DFS ŠTěpNIČKA - veselÍ Nad moravou; DFS DOLINEČKA II, DOLINEČKA III - starÉ mĚsto; DFS HRADIŠťáNEK III, HRADIŠťáNEK V, DFS OMLADINKA II - uherskÉ hradiŠtĚ; DFS VěNEČEK, DFS KUNOVJáNEK, DFS MALý HANDRLáČEK, DFS DěCKA Z KUNOVIC, DFS HANDRLáČEK - kuNovice host Festivalu: UMěLECKý SOUBOR LúČNICA - Bratislava, sloveNsko; UMěLECKý SOUBOR HRADIŠťAN & JIří pAVLICA - uherskÉ hradiŠtĚ, Čr.

Více informací na: www.kunovske-leto.cz a www.facebook.com/Festival Kunovské Léto

ZALOŽENA SENÁTOREM IVO VALENTOU

Strana 24

6/2018

Kunovjan červen 2018  
Kunovjan červen 2018  
Advertisement