Page 1

Petroleumsrelatert leverandørindustri

eller et litt for dårlig føre kan utgjøre denne forskjellen.

Nordland

tallet drepte og skadde i trafikken reduseres.

oktan-nord.no oktan-nord.no

OKTAN NORD OKTAN NORD

Marlén Andersen • Malin Johansen • Tomas Norvoll • Carl Erik Nyvold


Foto: Norlense Foto: Miras AS


sammendrag 81 bedrifter fra Nordland kunne fortelle at de i løpet av 2008 hadde leveranser til petroleumssektoren. Totalt omsatte disse bedriftene for 7,5 milliarder kr, og av dette var over 1,5 milliarder kr, eller 20 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Dette er om lag en halv milliard høyere enn hva omsetningen var i 2006. 851 årsverk var knyttet til leveransene, og utgjorde 18 prosent av arbeidskraften til bedriftene. Kun 9 av bedriftene hadde over 90 prosent av totalomsetningen sin fra leveranser til petroleumssektoren. Leverandørbedriftene er i hovedsak lokalisert i regionene Salten og Mo i Rana, til sammen utgjør disse to regionene tre fjerdedeler av den petroleumsrelaterte omsetningen i Nordland. Omsetningen i region Sandnessjøen har doblet seg siden 2006, dette tyder på at beslutningene om å prioritere denne regionen begynner å gi avkastning. Leveransene fra bedriftene i Nordland er kompetanseintensiv hvor 71 prosent av bedriftene oppgir at personer med høyere utdanning var delaktig i produksjonen av varene/tjenestene. 43 av de intervjuede bedriftene oppgir at de har behov for å rekruttere ny kompetanse fremover hovedsakelig personer med høyere utdanning. Mesteparten av leveransene er knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, dette utgjør over 640 millioner kroner. Blant bedriftene som har hatt leveranser de siste 5 årene kunne 35 prosent fortelle at de ikke har hatt noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. En rekke bedrifter hadde inngått samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, dette er ganske jevnt fordelt på henholdsvis lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kun 4 prosent av bedriftene hadde internasjonalt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Et stort antall av bedriftene i undersøkelsen ser ingen hindringer for å øke aktiviteten sin opp mot petroleumssektoren.

3


Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen for LEVERT 2008 er å få en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. Det er et mål for både regionale og sentrale myndigheter at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi nye arbeidsplasser i regionen. Det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner i landsdelen, men det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles.

Denne rapporten skal gi en lett tilgjengelig oversikt over leverandørindustrien i Nordland. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser, denne avgrensingen er gjort for å gi et tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I tillegg til leveransene som framkommer her vil det finnes en lang rekke andre varer og tjenester som genererer verdiskaping i nord, dette kan være knyttet til hotell og transport, mat- og forbruksvarer samt IT og annet kontorutstyr.

I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn:

Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nordland, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen.

For å få oversikt over hvilke bedrifter som kan være aktuelle for å ha hatt leveranser til petroleumssektoren er det tatt utgangspunkt i en rekke tilgjengelige lister og databaser. Viktige kilder er medlemslistene til leverandørnettverk og interesseorganisasjoner som Petro Arctic og lokale næringsforeninger. Disse fanger opp en stor andel av bedrifter som har en uttrykt målsetting av å jobbe opp mot petroleumssektoren. I tillegg har en også tatt utgangspunkt i deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer, og gått gjennom Kunnskapsparken Bodø AS sin egen bedriftsdatabase. For å sikre at treffsikkerheten skal bli så høy som mulig er det sendt ut en henvendelse til samtlige kommuner ved næringssjef og/eller rådmann hvor det er bedt om ytterlige innspill på aktuelle bedrifter.

Ytterligere presisering; •

En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som arbeidsoppgave å selge selskapets produkter i Nordland. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. Det finnes også enkelte rederier hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Nordland som har det administrative ansvaret / management for skipene har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i regionen tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg og anleggssektoren som har hatt leveranser til oljeselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Det var flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av blant annet kontorbygg. Derimot har selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs blitt inkludert.

For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Nordland som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nordland. Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet, med respektive sentre og fakulteter, som selger tjenester til bransjen, da disse regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med.

Den første kartleggingen ga et tilfang på 200 bedrifter som ble fulgt opp med intervjuer. Totalt er det 81 bedrifter som oppgir at de har leveranser som passer inn i definisjonen og avgrensingen i denne rapporten.

4


omsetning og sysselsetting Av de intervjuede bedriftene var det 81 som opplyste at de hadde relevante leveranser til petroleumssektoren i 2008. Disse bedriftene hadde en total omsetning på nesten 7,5 milliarder kr. Av dette var over 1,5 milliarder kr, eller 20 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren.

Sentralbyrå beskriver sysselsettingen av personer mellom 15 og 74 år innen ulike næringer. Sorterer man denne statistikken etter bostedsfylke kan man lese ut at det er 722 personer med Nordland som bostedsfylke som jobber med oljevirksomhet ulike steder i landet. Av disse er det 655 menn og 54 kvinner som jobber med utvinning av råolje og naturgass, samt 6 menn og 7 kvinner som jobber med oljeraffinering. Totalt er dette en økning på 90 personer fra 2007.

De samme bedriftene hadde totalt over 4500 årsverk i 2008, 18 prosent eller om lag 851 av disse var knyttet til leveranser til petroleumssektoren.

Dersom man legger til sysselsatte i Nordland som jobber med leveranser til petroleumssektoren får man at det er totalt er 1573 petroleumsrelaterte årsverk i fylket.

Av alle de 81 bedriftene med leveranser var det kun 9 som hadde over 90 prosent av totalomsetningen sin knyttet til petroleumssektoren. I Nordland er det altså få bedrifter som har petroleumsnæringen som sin eneste kunde, i all hovedsak utgjør denne næringen en av flere bein for bedriftene. Den registrerbare sysselsettingsstatistikken til Statistisk

Petroleumsrelatert Petroleumsrelatert omsetning omsetning Utvinning av råolje og naturgass

Oljeraffinering Petroleumsrelaterte Petroleumsrelaterte årsverk årsverk

7 485 7 485 mill.mill. kroner kroner

13

Ansatte i leverandørindustrien

851

Totalt antall petroleumsrelaterte årsverk

1573

4 661 4 661 årsverk årsverk

Petroleumsrelaterte årsverk i leverandørindustri

Petroleumsrelatert omsetning

1 482 1 482 mill.mill. kroner kroner

832,6 832,6 årsverk årsverk

1 577 mill. kroner

851,6 årsverk

Total omsetning: 7 485 millioner kroner

Totalt antall årsverk: 4661

5

709


geografisk spredning Som et utgangspunkt for å vise geografisk spredning av bedriftene i fylket legges SSB sin inndeling i økonomiske regioner til grunn. Dette gir følgende inndeling: Økonomisk region Vesterålen

Vesterålen

Antall bedrifter

80

8

70 60

Lofoten

1

Narvik

11

Lofoten

Narvik

40 30

Salten/Bodø

Salten/Bodø

50

21

20 10

Sandnessjøen

Mo i Rana

18

Mosjøen

5

Sandnessjøen

13

Brønnøysund

4

Mo i Rana

Mosjøen

Brønnøysund

Figurene over viser de forskjellige økonomiske regionene, og antall bedrifter i hver region. De økonomiske regionene består av følgende kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes Lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord

6

Salten/Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold Mo i Rana: Hemnes, Nesna, Rana Mosjøen: Grane, Hattfjelldal, Vefsn Sandnessjøen: Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad

0


Flest bedrifter er lokalisert i region Salten og region Mo i Rana. Det er også verdt å merke seg at region Sandnessjøen, med forsyningsbase for Norne, har et betydelig antall leverandørbedrifter. Denne regionen har totalt 13 bedrifter som er registrert med leveranser, dette er en dobling fra 2006 da det var seks bedrifter med leveranser.

Regionene Lofoten og Vesterålen ligger langt fra etablert petroleumsaktivitet. Likevel har Region Vesterålen åtte bedrifter, blant annet er miljøet knyttet til Fiskebøl med Norlense og Nordnorsk beredskapssenter betydelige leverandører. Region Narvik, med det største teknologiske miljøet i Nordland, har så mange som 11 bedrifter. Her er Natech den største aktøren.

Den positive veksten i region Sandnessjøen kan tyde på at nærhet til det eneste operative feltet i Nordland samt signaler om nye etableringer i regi av petroleumsselskapene, stimulerer til vekst knyttet også i leverandørindustrien. Kompetanse til leveranser

Når en Kompetansebehov ser på omsetningstallene er det region Salten og region Mo i Rana som dominerer. Til sammen har disse to regionene tre 300 57% fjerdedeler av alle petroleumsrelaterte leveranser i Nordland.

I region Brønnøysund, som har helikopterbasen til60Norne og Skarv, er det få etableringer knyttet til petroleum ut 71% over helikopterflygningene. Viktigst for denne regionen er 50 Torghatten Trafikkselskap.

Et viktig funn er at region Sandnessjøen har økt betydelig 250 siden 2006. I denne rapporten er det registrert en omsetning på 126 millioner kr. Dette er mer enn en dobling siden 2006 200 og kan være et tegn på at beslutningene om å prioritere denne regionen begynner å gi avkasting.

54%

Det største industrielle miljøet ligger i region Mo i Rana. 40 Med 18 bedrifter med leveranser tyder det på at næringslivet her ønsker å ta del i de mulighetene som ligger innenfor 40% petroleumssektoren. De største aktørene er bedrifter i 30 Mirasgruppen, Momek og Nordmiljø.

30%

150 I region Brønnøysund er det en omsetning på nesten 117 millioner. En svært stor del av dette er knyttet til CHC Helicopter sin kontrakt på flygninger til Norneskipet. Denne 100 leveransen er valgt å ta med i denne rapporten i og med at all aktivitet foregår fra Brønnøysund selv om hovedkontor og kontraktspartner er lokalisert i Stavanger. 50 9%

Region Mosjøen med fem registrerte leverandører, som 20 alle ligger i Vefsn Kommune, er med på å underbygge Helgeland som en viktig industriregion.

8%

10

I region Salten, som består av forholdsvis mange kommuner, er det naturlig nok Bodø som har det største antallet leverandørbedrifter. Nexans i Saltdal og Rapp-gruppen i0Bodø Fagskole Høyere utdanning er de størsteVGS aktørene i denne regionen.

0 Fagskole

VGS

Høyere utdanning

Ingen behov

300 772 mill. kr.

800

250

700

200

600

150

500 361,7 mill. kr.

400

100

300 200

50 116,8 mill. kr.

100

20 mill. kr.

6 mill. kr.

126,5 mill. kr.

132,8 mill. kr.

Sandnessjøen

Vesterålen

40,7 mill. kr.

0 Brønnøysund

Lofoten

Mo i Rana

Mosjøen

Narvik

Petroleumsbasert omsetning fordelt på økonomiske regioner

7

Salten/Bodø

0


klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser over 500 000 kr i 2008 til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg.

Innen sikkerhet og beredskap omsatte 5 bedrifter for totalt 25 millioner kr opp mot denne sektoren. Norlense er den største aktøren, med om lag halvparten av omsetningen sin knyttet til leveranser til petroleumssektoren.

Leverandørene i Nordland finner man fordelt på alle kategoriene, med et tyngdepunkt på de fire kategoriene; engineering, konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon, og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, og støtte- og servicetjenester.

Støtte- og servicetjenester inngår nødvendigvis ikke direkte i verdikjeden, men er en viktig innsatsfaktor i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien. Samlet omsatte bedriftene i denne kategorien for 305 millioner kr opp mot petroleumssektoren. Det er stor variasjon i hvilke varer og tjenester disse selskapene leverer, og man finner bedrifter som leverer alt fra avfallsløsninger til supplyskip-rederier. En rekke av disse selskapene leverer også tjenester til andre selskaper på ulike stadier i verdikjeden.

Av tabellen kan man se at en stor andel av bedriftene faller inn under kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold. Dette er også den kategorien hvor omsetningen er størst opp mot petroleumssektoren med leveranser for over 640 millioner kr i 2008. Her finner man for en stor del den tradisjonelle industrien i landsdelen, og store grupperinger som Miras og Rapp.

Med hensyn til kategoriene leting og kartlegging, brønnsystemer og boring, og undervannsteknologi er omsetningen i hovedsak knyttet til leveransene fra Nexans, som er en betydelig industriell aktør i fylket. Data Process Automatasjon og Extreme Invent er også selskaper som har leveranser i disse kategoriene.

Foto: Miras AS

Engineeringselskapene i Nordland hadde en omsetning på 27,5 millioner kr knyttet til petroleumsrelaterte oppdrag. I denne kategorien finner man tradisjonelle ingeniørselskaper, men også selskaper som har spesialisert seg opp mot petroleumssektoren som Designconsult i Vågan.

8


Leting og kartlegging

Brønnsystemer og boring

Data Process Automasjon

Extreme Invent

Nexans

Nexans

Undervanns-teknologi Nexans

Støtte- og servicetjenester TEST OG INSPEKSJON: Det Norske Veritas (Bodø/Mo i Rana) Minic Test og inspeksjon Molab Motest Pipetech LOGISTIKK OG TRANSPORT: CHC Helicopter Services Chriship Euro Offshore Helgelandsbase Nor Supply

Engineering

Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold

Sikkerhet og beredskap

Nordtrafikk Nor Spirit

Bomek Consulting

Aqua Rock Company

Arctic Spill Control

Strand Shipping

Cerum

Data Process Automasjon

N-N Beredskaper

Torghatten Trafikkselskap

Designconsult

Elektro Bodø

Norlense

MILJØ, RENHOLD OG AVFALLSLØSNINGER:

Multiconsult

ESS Partner

Restech

Delitek

Norconsult Narvik

Løkaas

Sør-Helgeland Vaktselskap

Helgeland Industrier

Sandnessjøen Engineering

Miras Grotnes

Metal Co Nord

Miras Hydraulikk

Nord Miljø

Miras Multimaskin

Østbø

Momek Group

BEMANNING:

Mosjøen kulde og klimaservice

BIS Production Partner

Namek

Intromek

Natech

Unifab

Nordkontakt

KONSULENT:

Rantex

Bedriftskompetanse

Rapp Bomek

Kunnskapsparken Bodø AS

Rapp Hydema

Mo Industriinkubator

Rukki Profiler

Norconsult Narvik

Slipen Mek. verksted

VINN

SMV Hydraulikk

UTSTYR:

Svetek

Albert E. Olsen

Unifab

Løvold AS

9


samarbeid Alle bedriftene som har hatt leveranser de siste 5 årene ble spurt om de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer enten lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 35 prosent av bedriftene kunne fortelle at de at de ikke hadde noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer.

De samme bedriftene ble også spurt om det var andre bedrifter i Nord-Norge som leverte viktige innsatsfaktorer i forhold til produksjonen av produktene/tjenestene deres til petroleumssektoren. 63 prosent kunne fortelle at det var ikke var noen bedrifter i landsdelen som bidro med viktige innsatsfaktorer, mens 27 prosent var i ulik grad avhengig av andre bedrifter i sin produksjon av varer og tjenester. De som var avhengig av andre var særlig bedrifter innen konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold. Her var det i stor grad avhengighetsforhold til bedrifter innen samme del av verdikjeden, i tillegg til samarbeid med engineeringselskaper og tilbydere av støtte- og servicetjenester.

Av de som hadde inngått samarbeid kunne 34 prosent fortelle at det i hovedsak var snakk om lokalt samarbeid, mens 31 prosent hadde regionalt samarbeid. Bedriftene med lokalt og regionalt samarbeid hadde i snitt litt over 2 samarbeidspartnere, som i all hovedsak var fra samme fylke som de selv har sin virksomhet i. Kun et fåtall hadde flere enn 3 samarbeidsavtaler. 30 prosent av bedriftene hadde nasjonalt samarbeid, mens 4 prosent hadde internasjonalt samarbeid. De bedriftene som hadde nasjonalt eller internasjonalt samarbeid var i hovedsak mellomstore eller store leverandørbedrifter med hensyn til omsetning. Det er viktig å poengtere at det er en rekke bedrifter i denne gruppen som er nasjonalt/ internasjonalt orientert med kunder og leverandører over hele landet/verden, uten at de trenger å ha inngått noen formelle samarbeidsavtaler.

Arena Beredskap – Et samarbeid om utvikling av beredskapsløsninger Norske myndigheter setter verdens strengeste krav til kystnær beredskap. Teknologi, løsninger, kompetanse og organisering vil kreve betydelige forbedringer for å ivareta disse kravene.

En eventuell oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha så strenge krav til sikkerhet og beredskap, at dersom man lykkes der, vil det sette standarden for beredskapsløsninger i resten av verden.

Arena Beredskap er et klyngeutviklingsprosjekt hvor 10 bedrifter i Lofoten Vesterålen og Sør-Troms samarbeider om å imøtekomme disse kravene. Disse bedriftene opererer svært ulikt. Noen har bred eksporterfaring, mens andre kun har jobbet i hjemmemarkedet. Kystverket og oljeindustrien er viktige målgrupper, men klyngen orienterer seg også internasjonalt.

Målsettingen for klyngen er å utvikle morgendagens beredskapsløsninger mot akutt forurensning i et nasjonalt og internasjonalt marked. I samarbeid med FoU, offentlige partnere og krevende kunder vil man utvikle et totalkonsept for beredskap (one-stop-shopping), basert på teknologi, kompetanse, tjenester og organisering.

10


kompetanse I undersøkelsen er det spurt om hvilken kompetanseprofil som finnes blant de tilsatte i bedriftene. De ble også spurt om det er behov for å rekruttere ny kompetanse for å kunne delta i framtidige leveranser til petroleumssektoren. Dersom en tar utgangspunkt i de 98 bedriftene som har hatt leveranser de siste fem årene viser det seg at nesten tre fjerdedeler av bedriftene (71 prosent) har personer med høyere utdanning knyttet til leveransene. 54 prosent har personer med videregående utdanning, primært med fagbrev, mens 40 prosent har ansatte med fagskole eller annen bransjespesifikk opplæring knyttet til leveransene. Mange bedrifter har kombinasjoner av disse. Det er et viktig poeng at de 21 bedriftene som har leveranser på over 10 millioner kr har om lag samme kompetanseprofil som de øvrige bedriftene.

På spørsmål om hvilken kompetanse bedriftene har behov for fremover svarer 57 prosent at de vil ha behov for høyere kompetanse i fremtiden, mens det er svært få som trenger mer kompetanse på videregående skole nivå og fagskole med henholdsvis 8 og 9 prosent. 30 prosent av de som svarer på dette spørsmålet oppgir at de ikke har behov for å rekruttere ny kompetanse. Den største kompetanseutfordringen fremover ligger altså på å skaffe kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning. En vesentlig del av dette er knyttet til ingeniører og personer med annen teknisk utdanning.

Kompetanse knyttet leveranser Kompetanse knyttet til til leveranser

Kompetansebehov Kompetansebehov 60 60

8080

57% 57%

71% 71%

7070

50 50

6060

54% 54%

40 40

5050 4040

40% 40%

30% 30%

30 30

3030

20 20

2020 10 10

1010

9%9%

8%8%

0 0

0 0 Fagskole Fagskole

VGSVGS

800800

Høyere utdanning Høyere utdanning

Fagskole Fagskole VGSVGS

11

772772 mill. kr. kr. mill.

Høyere Høyere Ingen Ingen utdanning utdanning behov behov


utfordringer Alle bedriftene som ble intervjuet ble stilt spørsmål om hvilke utfordringer og begrensninger de opplever for å få ny eller økt aktivitet mot petroleumssektoren. Det samme spørsmålet ble også stilt i en tilsvarende undersøkelse i 2006. Under vises de utfordringene/hindringene som ble nevnt flest ganger blant bedriftene i Nordland.

Utfordringer

2008

Ingen spesielle

30

Kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft

19

Godkjenninger /sertifiseringer / krav / dokumentasjon

17

Størrelsen på bedriften i forhold til kontrakter

17

Konkurranse med miljøer i Sør-Norge, og at industrien er bundet opp i gamle avtaler

9

Politiske rammebetingelser og miljøfokus

9

Skape nettverk/samarbeid

4

Det etterspørres varer og tjenester som bedriftene ikke evner å levere

4

I 2006 var den viktigste utfordringen for leverandørindustrien å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette er fortsatt en stor utfordring for de bedriftene som er med i denne undersøkelsen. Spesielt er det flere bedrifter som trekker frem at de sliter med å rekruttere personer med spesialkompetanse, og da spesielt ingeniører.

med begrensede administrative ressurser, hvor de har liten ledig kapasitet til å jobbe med denne typen problemstillinger. I liket med i denne undersøkelsen var krav, sertifiseringer og lignende den tredje største utfordringen i 2006 studien.

30 bedrifter nevner at de ikke ser noen hindringer for å få ny/ økt aktivitet opp mot petroleumssektoren. Av disse kunne om lag 2/3 fortelle at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2008, mens de øvrige ikke hadde leveranser. At så mange bedrifter ikke ser noen hindringer kan være et tegn på at industrien i fylket har blitt mer klar for å rette seg mot denne sektoren. I 2006 var det 14 bedrifter som nevnte at de ikke så noen hindringer.

Nordnorske leverandører må være villig til å ta de kostnadene det trengs for å bli sertifisert. Vi har tatt de kostnadene, og fått fotfeste

Flere av bedriftene, og da spesielt de som ikke har så lang erfaring med å levere til petroleumssektoren, synes det er vanskelig å konkurrere med miljøer i Sør-Norge, og da spesielt mot eksisterende leverandørindustri på vestlandet. De trekker blant annet fram at industrien er bundet opp i gamle avtaler, hvor gamle bekjentskaper og tidligere leveranser er kriterier som ofte gjør seg gjeldende.

Det er bare fantasien som setter grenser 17 bedrifter trekker frem at kontraktene er så store at de på den måten favoriserer større eksisterende leverandører. En rekke av bedriftene foretrekker derfor å være underleverandører framfor å konkurrere om direkte kontrakter.

Like mange bedrifter peker på at det er en stor utfordring å møte krav, godkjenninger, dokumentasjon og sertifiseringer som trengs for å kunne delta i konkurransen om oppdrag til petroleumssektoren. Dette gjelder spesielt mindre bedrifter

I kategorien ’politiske rammebetingelser og miljøfokus’ var det flere bedrifter som trakk frem at det var for stor usikkerhet rundt fremtidig petroleumsutvinning i Lofoten og

12

Landsdekkende avtaler gjør at små bedrifter i nord ikke får delta i konkurransen. Det er kun de store som får kontrakter


Foto: Rapp Hydema

Vesterålen, til at de tør å satse ressurser på å bli kvalifisert som leverandører. De nevner også at politikerne ikke er flinke nok til å kreve, og dermed legge til rette for lokale ringvirkninger av petroleumsaktiviteten i landsdelen. Fire av bedriftene trekker frem at de har behov for å være del av et nettverk eventuelt skaffe seg samarbeidspartnere. En av bedriftene fortalte at informasjonsmøtene for å bli leverandør ofte var mer avskrekkende enn forlokkende. Den siste tiden har det blitt dannet flere nettverk som jobber spesifikt med å utvikle næringslivet i landsdelen slik at de evner å levere til denne sektoren, som blant annet Petro Arctic og Lo-Ve Petro. Enkelte bedrifter ser også nytten av å knytte seg til eksisterende leverandører gjennom samarbeid og underleveranser for å lære av deres erfaringer, og på sikt evne å levere selv. At produktene og tjenestene som etterspørres er for spesialiserte for enkelte av leverandørene i Nordland trekkes også frem som en utfordring, men det var kun 4 av bedriftene som nevnte dette. Dette kan tyde på at størsteparten av bedriftene som er intervjuet har forutsetninger for å levere de produktene/ tjenestene som etterspørres dersom de går inn for det.

13


veien videre Det vil bli en betydelig økning i aktiviteten knyttet til olje og gass utenfor Nord-Norge. I tillegg til Norne og Snøhvit, som er i drift, er det en rekke produksjonsenheter som er under bygging eller planlegging, og som fortløpende vil bli satt i drift. De første er Skarv utenfor Sandnessjøen som forventes å være i drift fra 2011 og Goliat ved Hammerfest som skal være i drift fra 2013. Leverandørnettverket Petro Arctic har gjort en beregning som viser at det i 2016 kan være så mye som 2000 årsverk knyttet til drift av installasjoner i Nord-Norge, samt knyttet til kontrakter om vedlikehold og modifikasjon av disse installasjonene. Dette representerer store muligheter for næringslivet i vår region. I tillegg vil det være behov for en lang rekke andre tjenester og varer som kommer som ringvirkning av petroleumsaktiviteten. Dette er situasjonen uten at det er gjort vedtak om åpning av nye områder i nord. En åpning av Nordland VI og VII samt Troms II vil gjøre potensialet mye større.

Fylket har industrimiljøer, særlig på Helgeland og i Salten, som har god erfaring med store og krevende prosjekter innen flere sektorer. Når petroleumsaktiviteten øker i Nord-Norge bør det være betydelige muligheter for at denne industrien kan øke sine leveranser.

Med en økning på nesten 50 prosent i leveransene til petroleumssektoren de siste to årene er næringslivet i Nordland inne i en fin utvikling.

Fylkeskommunene kan spille en viktig rolle i å legge til rette tiltak og programmer for å styrke næringslivet, og vil måtte være en pådriver for å holde fokus på videreutvikling av nye arbeidsplasser.

Også innenfor andre støtte- og servicetjenester er det bedrifter i Nordland som har leveranser til petroleumssektoren som en viktig del av sin aktivitet. Det har vært en prioritert oppgave for både regionale og sentrale myndigheter at petroleumsaktivitet utenfor NordNorge skal bidra til å skape arbeidsplasser i denne regionen. Mange av de utfordringene som næringslivet møter er det ikke mulig for enkeltbedrifter å påvirke i stor grad. Dette kan dreie seg om kontraktsstrukturer eller tilgjengelige virkemidler for å utvikle ny kompetanse og nye produkter.

Foto: Miras AS

I Nordland er det allerede betydelige leveranser knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold.

14


PHOTO: N.N. / StatoilHydro


Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som skiller mellom liv og død i en trafikkulykke. Et bilbelte, en unødvendig forbikjøring, et oversett skilt e

Riksvei 80 mellom Bodø og Fauske er en utsatt strekning hvor disse små marginene virkelig gjelder. Mest sannsynlig vil det ikke gjøres noe med veisikkerheten på riksvei 80 de neste 20 årene - derfor vil det hjelpe hvis hver enkelt sjåfør tar litt ekstra ansvar. Slik at ant

ord.no ord.no

OKTAN NORD OKTAN NORD

Skrevet av:

Levert Nordland  

Marlén Andersen • Malin Johansen • Tomas Norvoll • Carl Erik Nyvold oktan-nord.no OKTAN NORD oktan-nord.no OKTAN NORD allet drepte og skadde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you