Page 1

Petroleumsrelatert leverandørindustri

Finnmark

Jan Egil Sørensen • Hege Hansen • Roger Kristoffersen


Photo: N.N. / StatoilHydro


sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren i løpet av 2008.

De største leveransene er knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, i tillegg er det betydelige leveranser av støtte- og servicetjenester.

Totalt har disse bedriftene en omsetning på 2,7 milliarder kroner, av dette er 1,9 milliarder leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 71 prosent av den totale omsetningen i disse bedriftene. 69 prosent av omsetningen kommer fra de 7 bedriftene som har kontrakt med StatoilHydro for modifikasjon og vedlikehold på Hammerfest LNG, Melkøya.

Blant bedriftene som har hatt leveranser i 2008 hadde 39 prosent av bedriftene ikke hatt noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. En rekke bedrifter hadde inngått samarbeid, dette er ganske jevnt fordelt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hele 21 prosent av bedriftene hadde internasjonalt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer.

12 av bedriftene hadde over 90 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Flest leverandørbedrifter er lokalisert i Hammerfest, disse bedriftene har over 90 prosent av alle leveranser fra Finnmark.

Bedriftene forteller at den største utfordringen for framtidig vekst er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Noe som igjen bidrar til at mange bedrifter opplever at de blir for små til å kunne konkurrere om de store kontraktene. Videre opplever mange å tape konkurransen med miljøer i Sør-Norge, og føler seg ofte forbigått i leveransesammenheng.

Leveransene fra bedriftene i Finnmark krever mye fagarbeidere. 51 prosent av kompetansen som knyttes til leveranser til petroleumssektoren i Finnmark er på fagskolenivå. Bedriftene opplyser også om at 44 prosent av leveransene krevde personell med høyere utdanning, og 27 prosent krevde personell med bakgrunn fra videregående skole.

En annen stor utfordring for Finnmark er å øke andelen lokal sysselsetting hos bedriftene. Totalt i Finnmark utføres det 990 petroleumsrelaterte årsverk. I tillegg utføres det ca 514 årsverk av leiepersonell som ikke er bosatt i Finnmark og derfor heller ikke medregnet i samlet utførte årsverk.

68 prosent av bedriftene som har hatt leveranser vil ha behov for å rekruttere ny kompetanse fremover. 30 prosent av bedriftene opplyser at de vil ha behov for personer med høyere utdanning. Spesielt gjelder dette ingeniører og personell med annen teknisk utdanning. 14 prosent av bedriftene har behov for kompetanse på videregående skole eller fagskolenivå, mens 20 prosent opplyser at de har behov for arbeidskraft med fagbrev.

3


Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen for LEVERT 2008 er å få en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. Det er et mål for både regionale og sentrale myndigheter at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi nye arbeidsplasser i regionen. Det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner i landsdelen, men det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles.

å selge selskapets produkter i Finnmark. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. • Det finnes også enkelte rederier hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Finnmark som har det administrative ansvaret /management for skipene har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i regionen tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten.

Denne rapporten skal gi en lett tilgjengelig oversikt over leverandørindustrien i Finnmark. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser, denne avgrensingen er gjort for å gi et tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I tillegg til leveransene som framkommer her vil det finnes en lang rekke andre varer og tjenester som genererer verdiskaping i nord, dette kan være knyttet til hotell og transport, mat- og forbruksvarer samt IT og annet kontorutstyr.

• Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg og anleggssektoren som har hatt leveranser til petroleumsselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Herunder er det flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av blant annet kontorbygg. Selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs er blitt inkludert.

I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Finnmark, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen.

For å få oversikt over hvilke bedrifter som kan være aktuelle for å ha hatt leveranser til petroleumssektoren er det tatt utgangspunkt i en rekke tilgjengelige lister og databaser. Viktige kilder er medlemslistene til leverandørnettverk og interesseorganisasjoner som Petro Arctic og lokale næringsforeninger, disse fanger opp en stor andel av bedrifter som har en uttrykt målsetting av å jobbe opp mot petroleumssektoren. I tillegg har en også tatt utgangspunkt i deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer.

Ytterligere presisering; • For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Finnmark som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Finnmark.

Den første kartleggingen ga et tilfang på 155 bedrifter som ble fulgt opp med intervjuer. Totalt er det 68 bedrifter som oppgir at de har leveranser som passer inn i definisjonen og avgrensingen i denne rapporten.

• Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet, med respektive sentre og fakulteter, som selger tjenester til bransjen, da disse regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. • En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som arbeidsoppgave

4


omsetning og sysselsetting Den registrerbare sysselsettingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) beskriver sysselsettingen av personer mellom 15 og 74 år innen ulike næringer. Sortert etter fylker er det 332 personer, 266 menn og 66 kvinner, med Finnmark som bostedsfylke som jobber med utvinning av råolje og naturgass. Totalt er dette en økning på 69 personer fra 2007. Dette er hovedsakelig ansatte i oljeselskaper som StatoilHydro, ENI Norge og North Energy.

I intervjurunden var det 68 bedrifter som oppga at de har hatt relevante leveranser til petroleumssektoren. Totalt har disse bedriftene en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Intervjuene avdekket at 1,9 milliarder kroner av dette var fra leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør hele 71 prosent av den totale omsetningen i disse bedriftene. 7 av bedriftene som er med i undersøkelsen er hoved-leverandører til Hammerfest LNG på Melkøya. 99 prosent av deres samlede omsetning på 1,35 milliarder kroner er fra LNG fabrikken. Disse 7 bedriftene er alle nasjonale eller internasjonale selskap som har etablert avdelingskontor i Hammerfest. Kun 143 årsverk utført av disse bedriftene er fra ansatte bosatt i Finnmark. Resten (ca. 514 årsverk) utføres av pendlere som ikke er bosatt i Finnmark og heller ikke medregnet i samlet utførte årsverk (1 årsverk = 2 millioner kroner).

Dersom man legger til sysselsatte i Finnmark som jobber med leveranser til petroleumssektoren gir det totalt 990 petroleumsrelaterte årsverk i fylket.

Bedriftene utførte til sammen 1258 årsverk i 2008, der 658 årsverk (52 %) var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. 12 av bedriftene hadde over 90 % av omsetningen sin knyttet opp mot leveranser til petroleumssektoren. 18 % av bedriftene har altså leveranser til petroleumssektoren som den dominerende aktiviteten.

Utvinning av råolje og naturgass

332

Ansatte i leverandørindustrien

658

Totalt antall petroleumsrelaterte årsverk

990

Petroleumsrelaterte årsverk i leverandørindustri

Petroleumsrelatert omsetning 1 900 mill. kroner

658 årsverk

Total omsetning: 2 700 millioner kroner

Totalt antall årsverk: 1258

5


geografisk spredning Som et utgangspunkt for å vise geografisk spredning av bedriftene i fylket legges SSB sin inndeling i økonomiske regioner til grunn. Dette gir følgende inndeling:

Hammerfest Vadsø

Alta Kirkenes

Økonomisk region

Figurene viser de forskjellige økonomiske regionene, og antall bedrifter i hver region. De økonomiske regionene består av følgende kommuner:

Antall bedrifter

Alta

12

Hammerfest

47

Vadsø

4

Kirkenes

6

Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, UnjàrgaNesseby, Båtsfjord. Kirkenes: Sør-Varanger.

6


Bedriftene med leveranser til petroleumssektoren fordeles slik: region Hammerfest har 47 registrerte bedrifter, region Alta har 12 bedrifter, 6 i region Kirkenes og 4 bedrifter i region Vadsø. Hvis man ser på omsetningstall har bedriftene i region Hammerfest en total registrert omsetning på 1,8 milliarder kroner knyttet Kompetanse til leveranser til petroleumssektoren. knyttet til leveranser I region Alta er det tilsvarende tallet 33,6 millioner kroner, for region 80135 millioner kroner og for region Vadsø 1,8 millioner Kirkenes 71%er høy fordi kroner. Totalomsetningen for region Hammerfest 70 hovedleverandørene har sine avdelingskontor her, men til tross for høy omsetning er det relativt liten lokal sysselsetting knyttet60opp mot dette. Dette kan forklares ved at 3/4 av 54% sysselsettingen utføres av pendlende personell ikke bosatt i Finnmark. 50 40%

I økonomisk region Alta kommer alle bedriftene som har 40 leveranser fra kommunen Alta. Det er nesten samme bildet i Hammerfest, hvor samtlige bortsett fra en bedrift kommer fra 30 kommunen Hammerfest. 20 10 0 Fagskole

VGS

Høyere utdanning

1815 mill. kr.

2000

1500

1000

500

33,6 mill. kr.

1,8 mill. kr.

0 Alta

Hammerfest

Vadsø

135,8 mill. kr.

Kirkenes

Petroleumsbasert omsetning fordelt på økonomiske regioner

7


klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedriftene med leveranser på over 250 000 kroner til petroleumssektoren er fordelt i kategorier som best beskriver leveransene de har hatt i 2008.

Engineeringselskapene i Finnmark hadde en omsetning på 25,7 millioner kroner opp mot petroleumssektoren. Melkøya representerer alene en årlig omsetning på rundt 300-400 millioner kroner innenfor dette segmentet. Engineering og planlegging utføres av ingeniører med høy kompetanse og med et så stort ”hjemmemarked” er det stort potensial for vekst og utvikling i lokale bedrifter.

Bedriftene er fordelt på 4 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. Bedriftene i Hammerfest er fordelt på alle kategoriene. Tyngdepunktet er på konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon, og vedlikehold, men også innen støtte- og servicetjenester er det et betydelig antall bedrifter.

Kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold hadde en omsetning på 1,46 milliarder kroner i 2008. Her finner man bedrifter som har kontrakt på vedlikehold og modifikasjon av installasjoner både på land og offshore, samt bedrifter som er underleverandører til disse.

Foto: Miras AS

Bedriftene som er sortert under støtte- og servicetjenester hadde en omsetning på 382 millioner kroner. Støtte- og servicetjenester inngår nødvendigvis ikke direkte i verdikjeden, men er en viktig innsatsfaktor i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien. En betydelig del av dette er knyttet til logistikk og transport.

8


Engineering

Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold

Sikkerhet og beredskap

Støtte- og servicetjeester

Hammerfest energi

Aibel

Securitas as

LOGISTIKK OG TRANSPORT

KONSULENT

IKM Testing

Arctic Seaworks as

Vaktservice as

AL Alta Lastebilsentral

Bedriftskompetanse Hammerfest

Aibel

Bergen Group Kimek Offshore

Alta Logistics

Byggtjeneste as

BIS Industrier

Bring Logistics Polarbase as

Felix Iversen

Brødrene Langset

Holmen Transport as

HONU

Hammerfest Maritime Service

Nor Lines Kirkenes as

Noodt og Reiding as

Honningsvåg Mekaniske Verksted as

Vest-Kran A-B as

Norut Alta

Jens Jensen Plate og blikkenslagerverksted

Viggo Eriksen as

Petro Arctic

NSI Hammerfest as

Polarbase as

Rambøl Storvik as

Oss-Nor Hammerfest as

Kraemer Maritime Nord as

Sherpa Consult as

Petter Gagama as

Bukser og Berging

SWECO Grøner as

YIT Building Systems as, Hammerfest

MILJØ, RENHOLD OG AVFALLSLØSNINGER

Vardø Promor as

Finnmark Gjenvinning as

Vernesenteret as

Finnmark Ressursselskap as

UTSTYR

SAR

Brødrene Dahl as

BEMANNING

Eagle Burgman Norge, avd. Hammerfest

Adecco

Båt og Motor as

Brødrene Langset

Cramo as

Bergen Group Kimek Offshore

Erling Haug as

Elta Management as

Hammerfest Maskinforretning as

IKM Testing

Hydraulikk Finnmark as

Mudenia Elektro as

Mento Hammerfest

NSI Hammerfest as

Thermoglass as Tools Kirkenes Tools Hammerfest

9


samarbeid De bedriftene som hadde nasjonalt eller internasjonalt samarbeid var i hovedsak mellomstore eller store leverandørbedrifter med hensyn til omsetning. Noen av disse bedriftene er nasjonalt og internasjonalt orientert med leveranser til hele landet og verden, men mange av disse bedriftene er i utgangspunktet lokalt og regionalt orientert. Både mindre og større bedrifter har knyttet kontakter utenfor sin region, noen også med tanke på å posisjonere seg for den fremtidige petroleumsutviklingen i Nord-Norge og den russiske siden.

Alle bedriftene som har hatt leveranser i 2008 ble spurt om de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/ miljøer enten lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 61 prosent av bedriftene kunne fortelle at de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, mens de resterende 39 prosentene erklærte at de ikke hadde noen petroleumsrelaterte samarbeidspartnere. Av de som hadde inngått samarbeid kunne 37 prosent fortelle at de hadde inngått samarbeid med lokale aktører, mens 19 prosent hadde regionalt samarbeid. 35 prosent av bedriftene opplyste at de hadde nasjonalt samarbeid, mens 21 prosent hadde inngått internasjonalt samarbeid. Mange bedrifter hadde samarbeid på flere nivå, og flere kunne opplyse om at de hadde samarbeidspartnere både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

De samme bedriftene ble også spurt om det var andre bedrifter i Nord-Norge som leverte viktige innsatsfaktorer i forhold til produksjonen av produktene/tjenestene deres til petroleumssektoren. 73 prosent kunne fortelle at det ikke var noen bedrifter i landsdelen som bidro med viktige innsatsfaktorer, mens 27 prosent i ulik grad var avhengig av andre bedrifter i regionen i sin produksjon av varer og tjenester. Innsatsfaktorene gjaldt blant annet utleie av personell og utstyr fra bedrifter i samme del av verdikjeden, samt samarbeid med underleverandører.

Foto: Polarbase

Flere av bedriftene nevnte også i intervjurunden at de hadde uformelle samarbeid og kontakter med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, først og fremst med lokale og til dels regionale aktører.

10


kompetanse Bedriftene ble spurt om hvilken kompetanse som er knyttet til de aktuelle leveransene og om hvilken kompetanse de har behov for å rekruttere framover for å kunne få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumsnæringen.

Når det gjelder kompetansebehovet framover sier 32 prosent at de ikke har behov for å rekruttere ny kompetanse. 30 prosent vil ha behov for å rekruttere personer med høyere utdanning. Dette er i stor grad knyttet til ingeniører som det har vært utfordrende å rekruttere. 14 prosent av bedriftene har behov for kompetanse på videregående skole eller fagskolenivå, mens 20 prosent opplyser at de har behov for arbeidskraft med fagbrev.

Svarene er fordelt på tre nivåer: høyere utdanning, videregående opplæring og fagskole/ annen bransjespesifikk opplæring. 44 prosent har arbeidstakere med høyere utdanning knyttet til leveransene. For videregående opplæring og fagskole er tallene henholdsvis 27 prosent og 51 prosent. 51 prosent av kompetansen som knyttes til leveranser til petroleumssektoren i Finnmark er på fagskolenivå. Dette kan henge sammen med at det er relativt mange bedrifter innen kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold i Finnmark, hvor det tradisjonelt er behov for mange fagarbeidere.

Det synes som om de bedriftene som har petroleumsrelaterte leveranser generelt har behov for å rekruttere kompetanse på alle nivå, men spesielt personer med høyere utdanning.

Kompetanse knyttet leveranser Kompetanse knyttet til til leveranser

Kompetansebehov Kompetansebehov

60 60

35 35

50 50

30 30 25 25

40 40

20 20 30 30

15 15 20 20

10 10

10 10 0 0

5 5

Fagskole Fagskole

VGSVGS

0 0

Høyere utdanning Høyere utdanning

11

Fagskole Fagskole

VGSVGS

Høyere Ingen Høyere Ingen utdanning behov behov utdanning


utFordringer ut ordringer Alle bedriftene som er intervjuet, enten de har leveranser eller ikke, ble spurt om hvilke utfordringer eller problemer de ser for å kunne øke leveransene til petroleumssektoren. Tabellen nedenfor viser de viktigste utfordringene som bedriftene oppga.

utfordringer

2008

Kompetanseutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft

22

Åpning/ny aktivitet i nord

17

Konkurranse med miljøer sørpå, og at industrien er bundet opp i gamle avtaler

18

Kontinuitet i markedet

13

Ikke et satsingsområde

3

Den viktigste utfordringen er tilgang på kvalifisert arbeidskraft og at bedriftene mener de er for små til å konkurrere om kontraktene. Dette trekkes fram som en utfordring for 22 av bedriftene og kan være en klar begrensende faktor, særlig har det vært vanskelig å rekruttere ingeniører og arbeidstakere som har erfaring fra petroleumsnæringen.

18 bedrifter i Finnmark mener at oljeselskapene ikke ser på lokale leverandører. Oljeselskapene velger å støtte seg til miljøene sørpå og den etablerte leverandør industrien. Det synes som om det er en viss frustrasjon over at det er vanskelig for nye, regionale aktører å komme inn i markedet etter hvert som petroleumssektoren etablerer seg i nord, noen hevder også det er tilfeldig hvem som får oppdrag.

Når vi har erfarent personell ‘rapper’ oljeselskapene disse

Ingen åpner døra

Vi må lære opp egne ansatte da StatoilHydro støvsuger markedet

Videre mener 17 bedrifter at aktiviteten på sokkelen må opp og 13 bedrifter mener vi må opprettholde kontinuiteten i markedet. Kun 3 bedrifter svarte at petroleumssektoren ikke er et satsningsområde for dem.

Kontraktsstrukturen i petroleumssektoren er preget av store overordnede kontrakter som gjør det vanskelig for mindre bedrifter å nå opp.

Alle utfordringene overfor er innenfor områder det er vanskelig for enkelt bedrifter å påvirke. Det er derfor en stor utfordring for petroleumsselskapene og regionale myndigheter å legge til rette for positive ringvirkninger.

StatoilHydro må dele vedlikeholdskontraktene opp i mindre pakker

12


Foto: Rapp Hydema

5 bedrifter forteller at de ikke ser noen spesielle utfordringer for å få ny/øke aktiviteten sin opp mot petroleumssektoren, mens 4 bedrifter peker på at det er behov for å skape nettverk eller tettere samarbeid med andre for å videreutvikle seg. 11 bedrifter har ikke kapasitet til å ta på seg nye oppdrag, mens det er 8 bedrifter som etterlyser bedre rammebetingelser fra myndighetene for å muliggjøre for lokalt næringsliv og lokale ringvirkninger. 2 bedrifter ønsker konkret mer delaktighet fra Petro Arctic for å markedsføre finnmarksbedriftene ovenfor beslutningstakerne, mens 6 bedrifter sier at fordi beslutningstakerne ofte sitter andre steder i Norge enn Finnmark så må dem bli kjent med vår eksistens og vi må bli kjent med dem.

13


veien videre Det vil bli en betydelig økning i aktiviteten knyttet til olje og gass utenfor Nord-Norge. I tillegg til Norne og Snøhvit, som er i drift, er det en rekke produksjonsenheter som er under bygging eller planlegging, og som fortløpende vil bli satt i drift. De første er Skarv utenfor Sandnessjøen som forventes å være i drift fra 2011 og Goliat ved Hammerfest som skal være i drift fra 2013. Leverandørnettverket Petro Arctic har gjort en beregning som viser at det i 2016 kan være så mye som 2000 årsverk knyttet til drift av installasjoner i Nord-Norge, samt knyttet til kontrakter om vedlikehold og modifikasjon av disse installasjonene. Dette representerer store muligheter for næringslivet i vår region. I tillegg vil det være behov for en lang rekke andre tjenester og varer som kommer som ringvirkning av petroleumsaktiviteten. Dette er situasjonen uten at det er gjort vedtak om åpning av nye områder i nord. En åpning av Nordland VI og VII samt Troms II vil gjøre potensialet mye større.

I Finnmark er det først og fremst innen støtte og servicetjenester og innen konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold at bedriftene har posisjonert seg. Med viktige sentra som Hammerfest, Kirkenes/Sør-Varanger og Alta er det mulig for næringslivet å ta enda større del i de mulighetene som åpner seg etter hvert som aktiviteten øker i nord. Det er et klart uttrykt ønske fra både regionale og sentrale myndigheter om at petroleumsaktivitet i Nord-Norge skal gi uttelling i form av arbeidsplasser i denne regionen. Denne undersøkelsen viser at næringslivet har klart å starte prosessen med å delta, men det er ennå en lang vei å gå. Blant annet er det store utfordring for næringslivet i Finnmark at det ikke er kontinuitet i leteboring og undersøkelse i Barentshavet og derfor ikke mulig å bygge varige arbeidsplasser med riktig kompetanse og kapasitet.

14


Photo: Even Edland / StatoilHydro


ord.no ord.no

OKTAN NORD OKTAN NORD

Skrevet av:

Levert Finnmark  

Petroleumsrelatert leverandørindustri Jan Egil Sørensen • Hege Hansen • Roger Kristoffersen Photo: N.N. / S t atoilHydro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you