Page 27

omsetning og sysselsetting av 65 intervjuede bedrifter i Finnmark var det 54 som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,22 mrd NOK. Av dette var 1,43 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør 64,5 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene. 7 bedrifter hadde leveranser for 50 MNOK eller mer i 2011.

leverandørbedriftene i Finnmark utførte til sammen 1635 årsverk i 2011. 669 av disse, eller 40,9 prosent, var knyttet til relevante leveranser. I 2010 var det 512 årsverk altså en økning på 30,7 prosent. Den petroleumsrelaterte sysselsettingen har nå passert nivået som ble registrert i 2008. Verdt å merke seg er at sysselsettingen øker selv om petroleumsrelatert omsetning går ned. Forklaringen er blant annet mindre innpendling av arbeidskraft, og da Sammenliknet med 2010 var det en nedgang på 7,3 prosent særlig for personer med ingeniørbakgrunn. i den petroleumsbaserte omsetningen i Finnmark. Behovet for modifikasjon og vedlikehold på Melkøya har vært lavere enn tidligere år, noe som medførte at Aibel sin omsetning i Hammerfest har falt betraktelig. Fallet mnok kompenseres i stor grad gjennom at øvrige leverandører 2000 har økt sin omsetning.

Ulikt fra andre regioner er 95 prosent av omsetningen i Hammerfest knyttet til kunder i landsdelen, og i all hovedsak lokalt i Hammerfest.

1750

1500

1250

1000 750 500

Leveranser 2008

vadsø

0

Leveranser 2010

kirkenes

250

alta

Omsetningen i øvrige Finnmarks-regioner er samlet sett stabil sammenlignet med foregående undersøkelse. Mens man i region Alta har en nedgang fra 54,9 MNOK til 26,4 MNOK, er det en tilsvarende økning i region Kirkenes fra 65,6 MNOK til 94,4 MNOK.

hammerfest

Leveransene i Hammerfest var på 1,31 mrd NOK, noe som er en nedgang på 112 MNOK fra 2010. Dette er den største regionen i Nord-Norge målt i leveranser. Over 90 prosent av all petroleumsbasert omsetning i Finnmark skjer i region Hammerfest. Aibel og BIS er fremdeles de største leverandørbedriftene, og til sammen har disse bedriftene 107 lokale årsverk. I 2010 var tilsvarende tall 80 årsverk. Det er fremdeles betydelig innslag av innpendling, men trenden er at flere velger å bosette seg i Finnmark. En rekke leverandørbedrifter melder om at infrastrukturen i Finnmark er utfordrende, særlig fremheves behov for ny flyplass i Hammerfest.

Leveranser 2011

levert

2011 • 27

Levert 2011