Page 1

2011 august 2012

petroleumsrelatert leverandørindustri i nord-norge


bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord. Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Det er tredje gangen undersøkelsen gjennomføres for hele Nord-Norge. I tillegg til de leveransene som framkommer av denne rapporten, er det en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke er bransjespesifikke, men som genererer verdiskaping i nord. Dette kan være knyttet til blant annet hotell, mat- og forbruksvarer, samt IT og kontorutstyr. Kontorfunksjonen til industrien (Statoil i Hammerfest, Harstad og Sandnessjøen, ENI i Hammerfest, Det Norske i Harstad, Total i Harstad, North Energy i Alta, Dong Energy i Tromsø og BP i Sandnessjøen) gir også betydelige ringvirkninger i landsdelen. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor større enn hva som framkommer av denne rapporten. Kunnskapsparken Bodø AS har hatt hovedansvar for prosjektet, og stått for utformingen av rapporten. Alle intervjuer i Nordland er også gjennomført av Kunnskapsparken Bodø AS. Kunnskapsparken Nord AS og Hammerfest og Omegn

02 • levert 2011

Næringsutvikling AS (HONU) har vært samarbeidspartnere i prosessen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Petro Arctic har vært en nyttig støttespiller. Prosjektet er finansiert av Statoil, samt Nordland, Troms, og Finnmark fylkeskommune. Kartlegging av relevante bedrifter har vært basert på en rekke kilder. I første omgang ble det tatt utgangspunkt i bedrifter som har hatt leveranser tidligere, samt bedrifter som har uttrykt at de jobbet aktivt med å få leveranser. Andre viktige kilder har vært medlemslister til leverandørnettverk, oversikt over Achilles godkjente bedrifter, deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer, i tillegg til egne databaser. Det har også blitt gjort henvendelser til en rekke kommuner ved næringssjef og / eller rådmann, samt til innovasjonsmiljø i landsdelen for innspill på aktuelle bedrifter. Kartleggingen ga et tilfang på 283 bedrifter i Nord-Norge. For å sikre kvaliteten på dataene ble det gjennomført telefonintervju med samtlige av disse. For å dokumentere utvikling over tid ble spørsmålsformuleringene holdt uforandret fra tidligere Levert-undersøkelser. Det ble i tillegg lagt til noen nye spørsmål. Telefonintervjuene ble gjennomført i perioden mai til juli 2012. Totalt er det 211 bedrifter som oppgir at de har hatt leveranser som faller innenfor definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. Utvalget gir et presist bilde på omfanget av leveranser, og sysselsetting forbundet med disse leveransene.


metodisk avgrensning Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Denne avgrensingen er gjort for å gi et mest mulig tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren.

• En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som primær arbeidsoppgave å selge selskapets produkter i Nord-Norge. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen.

I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nord-Norge, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen.

• Det finnes også enkelte rederier i Nord-Norge hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Nord-Norge som har det administrative ansvaret/management for skipene, har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet Dette er samme avgrensing som ble benyttet ved tidligere Levert- til skip som har hjemmehavn i Nord-Norge tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder undersøkelser. i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Ytterligere presisering; • For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler • Det er en rekke entreprenører og selskaper innen av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Nord- bygg- og anleggssektoren i Nord-Norge som har hatt en Norge som er tatt med i denne rapporten. Dette gjelder selv om eller flere leveranser til oljeselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres i all konsernet har hovedkontor i Nord-Norge. hovedsak ikke var bransjespesifikke. Det var blant annet • Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet Dette gjelder også høgskoler/universitet med respektive sentre og til oppføring av kontorbygg. Derimot har selskaper som fakulteter som selger tjenester til bransjen, da disse i all hovedsak reg- har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte nes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. installasjoner, enten på land eller til havs, blitt inkludert.

levert

2011 • 03


mnok

mnok

mnok

172,9

mnok

mnok

mnok

bodø

mnok

mnok

mo i rana

mnok

mnok

04 • levert 2011

mnok


mnok

mnok mnok

mnok

mnok 0 mnok

leveranser fordelt på økonomiske regioner i likhet med tidligere undersøkelser er det Hammerfest-regionen som har den største petroleumsrelaterte omsetningen. Leveransene har i hovedsak vært knyttet til anlegget på Melkøya. En rekke konsulentselskaper samt FoU-aktører kjennetegner leverandørene i Tromsø, men hoveddelen av leveransene kommer fra rederier. Harstad har over halvparten av leverandørbedriftene i Troms. Leveransene ble i stor grad utført av personer med høyere utdanning. Narvik kjennetegnes av leveranser med høyt teknologisk innhold. I Vesterålen er omsetningen i all hovedsak knyttet til shipping og leveranser av varer og tjenester innen oljevernberedskap. Bodø er den nest største regionen målt i leveranser. Leveransene var i stor grad rettet mot eksportmarkedet. Leveransene fra Mo i Rana var i stor grad knyttet til de tradisjonelle industribedriftene. Norne-skipet, samt forberedelser til Skarv-skipet ga lokale ringvirkninger for leverandørindustrien i Sandnessjøen og Brønnøysund. Leveransene var i stor grad knyttet til aktivitet ved forsynings- og helikopterbase. Flest leverandørbedrifter er lokalisert i Hammerfest-regionen, deretter følger Harstad, Bodø, Sandnessjøen, Mo i Rana og Tromsø.

levert

2011 • 05


leveranser og sysselsetting den petroleumsbaserte leverandørindustrien i nord-norge hadde leveranser for 3,75 mrd nok i 2011. Dette er en økning fra 2010 på 3,2 prosent. Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 27 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene.

Forrige gang Levert-undersøkelsen ble gjennomført, ble bedriftene også spurt om sine forventninger. 77 prosent av de intervjuede bedriftene i 2010 ventet en økning i petroleumsrelatert omsetning. 72 prosent av disse bedriftene klarte å øke sine leveranser fra 2010 til 2011.

211 bedrifter oppga at de hadde leveranser i 2011, hvorav 106 i Nordland, 51 i Troms, og 54 i Finnmark. Dette var en økning på 22 bedrifter siden 2010 undersøkelsen. I Nordland har antall leverandørbedrifter økt med 20, mens an-

totalt utførte leverandørindustrien i nord-norge 2035 årsverk knyttet til leveransene. Samtidig sysselsatte disse bedriftene 9154 årsverk. 31,8 prosent1 av totalt antall sysselsatte i leverandørindustrien i Nordtall bedrifter med leveranser har vært mer stabil i Troms Norge var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. Prosentandelen er tilnærmet uendret fra 2010. Antall og Finnmark. petroleumsrelaterte årsverk er økt med 314 sammenlignet 20 bedrifter i landsdelen hadde petroleumsrelaterte lever- med 2010. anser på 50 MNOK eller mer. Dette er en økning på fire bedrifter siden 2010. 59 bedrifter hadde under 1 MNOK i I undersøkelsen ble det også spurt om på hvilket omsetning fra denne typen leveranser. 31 bedrifter, mot 26 utdanningsnivå årsverkene som var relatert til kunder i i 2010, hadde hele omsetningen sin knyttet til petroleums- petroleumssektoren fordelte seg. 11,4 prosent av årsrelaterte leveranser. 31,3 prosent av bedriftene hadde over verkene var gjennomført av ufaglært arbeidskraft, og halvparten av totalomsetningen sin knyttet til petroleums- 56,4 prosent av personer med videregående opplæring, relaterte leveranser. primært med fagbrev. 32,2 prosent ble utført av personer med høyere utdanning. Troms er fylket med forholdsvis 48,8 prosent av leveransene kom fra bedrifter i Nordland, flest ansatte med høyere utdanning, hvor hele 59,1 prosent mens 38,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms av årsverkene knyttet til leveranser hadde utdanning ut hadde 13 prosent av leveransene. Mens man i Troms og over videregående. I Nordland og Finnmark finner man Nordland har hatt en økning i leveransene på henholdsvis et større innslag av industriarbeidsplasser, hvor de syssel43,7 og 4,5 prosent, har man i Finnmark hatt en nedgang satte i hovedsak hadde videregående opplæring. på 7,3 prosent. videregående høyere 2008 2010 2011 ufaglært opplæring utdanning Nordland 1,58 mrd 1,75 mrd 1,83 mrd Nordland 13 % 54,4 % 32,6 % Troms 0,43 mrd 0,34 mrd 0,49 mrd Troms 4,5 % 36,4 % 59,1 % Finnmark 1,99 mrd 1,54 mrd 1,43 mrd Finnmark 12,2 % 68,4 % 19,4 % Nord-Norge 4,00 mrd

3,65 mrd

3,75 mrd

Nord-Norge

11,4 %

56,4 %

32,2 %

Leverandørindustrien rapporterer om lyse utsikter. 70,1 prosent forventer å øke leveransene i 2012 sammenlignet med 2011. 18,1 prosent forventer leveranser på nivå med fjoråret, mens 11,8 prosent venter lavere aktivitet. 1 For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleumsrelaterte årsverkene i Torghatten (50 av 2800) medregnet.

06 • levert 2011


tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Nord-Norge var 811 arbeidsplasser knyttet til utvinning av råolje og naturgass i 2011. I Troms og Finnmark var det henholdsvis 272 og 432 arbeidsplasser, og en stor andel av disse er tilknyttet Statoil sin aktivitet i Harstad og Hammerfest. I Nordland var det kun 7 arbeidsplasser. Det er 1179 personer bosatt i Nord-Norge som arbeider med utvinning av råolje og naturgass i eller utenfor landsdelen (se tabell). Tallene er stigende for hvert år, og økningen har naturlig nok vært størst i Finnmark. Det understrekes at dette er årsverk knyttet til utvinning, og ikke innen leverandørindustrien som kartlegges i Levertundersøkelsen. Det er også verdt å merke seg at det er 382 personer bosatt i Nordland som jobber i næringen, til tross for svært få arbeidsplasser i fylket.

sysselsatte – utvinning av råolje og naturgass Bosatt i Nordland Bosatt i Troms Bosatt i Finnmark Bosatt i Nord-Norge

Finnmark 4

2009 315 312 298 925

Troms

2010 358 323 389 1070

2011 382 353 444 1179

Nordland

mrd. kr

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 leveranser 2008

leveranser 2010

leveranser 2011 levert

2011 • 07


kunder og kontrakter hvor leverandørindustrien leverer: nordland

troms

finnmark

nord-norge 37,9 %

nord-norge 37,9 %

nord-norge 86,7 %

landet forøvrig 27,8 %

landet forøvrig 39,7 %

landet forøvrig 12,6 %

utlandet 34,3 %

utlandet 22,4 %

utlandet 0,7 %

57 prosent av leveransene som er avdekket i denne er liten fylkesvis variasjon i forhold til hvilket leverandørnivå undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. I 2010 det leveres til. var andelen 62 prosent. Eksportandelen er uendret, mens leveranse til leveranse til leveranse til nasjonale leveranser ut over Nord-Norge har økt med 5,6 oljeselskap hovedkontraktør underleverandør prosentpoeng. Det er imidlertid stor variasjon mellom Nordland 32,0 % 38,2 % 29,8 % fylkene med hensyn til hvor det ble levert. Mens det i Finn- Troms 36,4 % 33,8 % 29,9 % mark nesten bare var leveranser til Nord-Norge, var det i Finnmark 33,0 % 30,9 % 36,1 % Troms og Nordland en betydelig andel av leveransene som Nord-Norge 33,2 % 35,2 % 31,5 % gikk til utlandet og landet for øvrig. Leverandørindustrien ønsker lengst mulige kontrakter, og Leverandørindustrien i Finnmark har økt sine nasjonale forutsigbarhet i forhold til egen produksjon. Sammenlignet leveranser ut over Nord-Norge, fra 4 til 12,6 prosent. med forrige rapport ser vi en tilbakegang på 5,2 prosent i anAndelen regionale leveranser har gått tilbake om lag tall leverandørbedrifter som oppga et de hadde kontrakter på tilsvarende. Troms har hatt en betydelig vekst i lever- over ett år (36,8 prosent). Samtidig har andelen kortsiktige ansene. Veksten har i hovedsak kommet for nasjonale kontrakter økt fra 5,7 prosent til 12,1 prosent. Enkeltleveranleveranser, samtidig som eksporten har vært tilnærmet ser utgjør fremdeles over halvparten av leveransene med 51,1 uendret. For Nordland er resultatene i stor grad sammen- prosent. Det er liten variasjon mellom fylkene i forhold til fallende med hva som ble rapportert i 2010. langsiktigheten i kontrakter. For å finne hvor i verdikjeden de nordnorske leverandørene befant seg, ble de bedt om å angi til hvilket leverandørnivå de hadde hatt leveranser. 33,2 prosent av leverandørbedriftene i Nord-Norge hadde i 2011 leveranser direkte til oljeselskapene. Statoil er fremdeles den største kunden. 35,2 prosent leverte varer/tjenester til hovedkontraktører, mens 31,5 prosent ble levert til underleverandører. Trenden er at antall bedrifter som har leveranser til underleverandører er økende i Troms og Finnmark, mens Nordland har beveget seg noe opp i forhold til leverandørnivå. Tallene viser at det 08 • levert 2011

Nytt i årets undersøkelse er at bedriftene ble stilt spørsmål om til hvilke faser av petroleumsprosjekter de hadde leveranser. 16,6 prosent leverte til studiefase, 39,2 prosent til utbyggingsfase, og 44,2 prosent til driftsfase. Det er imidlertid geografisk variasjon, hvor bedriftene i Finnmark i størst grad leverte til driftsfase. Dette er naturlig ettersom det er et stort innslag av lokale leveranser til Statoil på Melkøya. Halvparten av bedriftene i Nordland leverte til utbyggingsfase, mens Troms hadde en jevn fordeling mellom utbyggingsfase og driftsfase.


utfordringer bedriftene ble spurt om hva de anså som de største begrensningene/utfordringene for å få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumssektoren. Under vises de begrensningene/ utfordringene som ble nevnt flest ganger blant bedriftene i rangert rekkefølge (fjorårets rangering i parentes): 1. Konkurranse med mer etablerte leverandører andre steder i landet (2) 2. Kompetanseutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft (4) 3. Åpning av nye felt samt ny aktivitet i nord (1) 4. Kontraktstørrelse i forhold til størrelsen på bedriften (3) 5. Bedriften ser ingen spesielle utfordringer (8) 6. Godkjenninger/sertifiseringer/krav/ dokumentasjon (9) 7. Egen kapasitet (6) 8. Politiske rammebetingelser og miljøfokus (5) 9. Skape nettverk og forpliktende samarbeid (7) 10. Det etterspørres varer/tjenester bedriften ikke evner å levere (–) Tilbakemeldingene viser at de samme hovedutfordringene / begrensningene som gjaldt i 2010, også er gjeldende for 2011. Utfordringene knyttet til konkurranse med etablerte leverandører andre steder i landet, kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft, samt kontraktstørrelse i forhold til størrelse på bedriften henger på mange måter sammen. Det er særlig leverandørbedriftene i Troms og Finnmark som opplever utfordringer knyttet til konkurranse. Flere bedrifter føler seg oversett av innkjøperne i de store selskapene, og at innkjøperne av gammel vane handler varer og tjenester fra leverandører sør i landet. Selv føler de at de har et produkt eller en kompetanse som er etterspurt, men de vet ikke hvordan eller mot hvem de skal markedsføre dette.

I Nordland blir det oftest nevnt at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring / begrensning. Arbeidskraft med de riktige kvalifikasjoner koster – og mange av leveransene mot petroleumsnæringen er for de mindre selskapene kortsiktige eller enkeltleveranser. Bedriftene, da særlig de små, er derfor noe reserverte i satsingen mot petroleumsnæringen. En klar forandring fra forrige Levert-rapport er at flere bedrifter totalt sett melder at de ikke ser noen spesielle begrensninger eller utfordringer for økt aktivitet, da særlig større bedrifter, og bedrifter som er en del av nasjonale konsern. Bedriftene i Nordland ser klart færre begrensninger / utfordringer for økt aktivitet mot petroleumssektoren, enn hva tilfellet var for bedrifter i Troms og Finnmark. Flere bedrifter opplever det som utfordrende med alle kravene til godkjenninger, sertifiseringer, og dokumentasjon enn året før. Dette gjelder naturlig nok i hovedsak for de mindre bedriftene. Politiske rammebetingelser og miljøfokus sees på som mindre begrensende / utfordrende hos bedriftene i 2011 sammenlignet med 2010. Til forskjell fra tidligere Levert-undersøkelser trekkes også infrastruktur og logistikkutfordringer fram blant bedrifter som har leveranser utenfor Nord-Norge, og da særlig blant bedrifter i Nordland og Finnmark. Det oppleves også hos enkelte aktører at ratene fra oppdrag rettet mot petroleumssektoren gir lav inntjening sammenlignet med øvrige bransjer de leverer til, noe som spesielt gjelder selskaper som jobber mot vedlikehold og modifikasjon hvor det er store volum.

levert

2011 • 09


10 • levert 2011


levert

2011 • 11


kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i

narvik

nordland som leverte produkter og tjenester

2k Tools Aker Well Service Arctic Spill Control Data Process-Automasjon Forskningsparken i Narvik Heatwork Multiconsult Narvik Namek Natech NSV NCC Construction Norconsult Narvik Nord-Norsk Metallisering

for

0,5

mnok eller mer til petroleumssektoren.

vesterålen

Chriship Delitek Multiconsult Sortland NorLense Beredskap NorLense Pumpeteknikk Nord SMV Hydraulic lofoten

North Engineering Salt Lofoten Secora sandnessjøen

Arne Bjørnvold ASCO Aqua Rock Company Bring Cargo Helgeland Can Alsten Coastbase Nordland Haug Offshore Services Helgelandbase Helgeland V&M IKM Minic Inspecta Pipetech International Ramco Norway Sandnessjøen Engineering Seløy Undervannsservice Sinus Slipen Mekaniske Svetek Træna Båtservice Tonnes Skipsekspedisjon YIT Sandnessjøen

bodø

BIS Production Partner Glomfjord Bomek Consulting Drag Industrier Elektro Bodø Ess Partner Industrivisualisering Kunnskapsparken Bodø Maskinering News on Request Nexans Norway Nordkontakt Nor Supply Offshore Novatek Onninen Express Bodø Rapp Bomek Rapp Hydema Restech Norway Unifab

mo i rana

brønnøysund

BM Elektro CHC Helikopter Service Plastsveis Sør Helgeland Vaktselskap Torghatten økonomiske regioner

I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: vesterålen:

Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan n a r v i k : Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord b o d ø : Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold m o i r a n a : Hemnes, Nesna, Rana m o s j ø e n : Grane, Hattfjelldal, Vefsn s a n d n e s s j ø e n : Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna b r ø n n ø y s u n d : Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad lofoten:

12 • levert 2011

mosjøen

AEO Mosjøen BIS Production Partner Helgeland Grieg Logistics Helgeland Helgeland Industrier Mosjøen Kulde- og Klimaservice

Cerum DNV Mo i Rana Ingeniørgruppen Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Miras Grotnes Miras Multimaskin Miras Vedlikehold og Modifikasjon Miljøteknikk Terrateam Meyership Molab Momek Fabrication Momek Services MoTest NordMiljø Strand Shipping Rantex Weldservices Westcon Helgeland


klassifisering ta b e l l e n v i s e r e n v e r d i k j e d e h v o r b e d r i f t e r m e d l e v e r a n s e r f o r mnok

eller

f o r d e lt p å

mer

7

til

petroleumssektoren

er

f o r d e lt .

0,5

bedriftene

er

u l i k e k at e g o r i e r , s o m g j e n s p e i l e r h v o r i v e r d i k j e d e n t i l

petroleumsselskapene de befinner seg.

konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Aqua Rock Company BIS Production Partner Glomfjord BIS Production Partner Helgeland Data Process-Automasjon Drag Industrier Elektro Bodø Ess Partner Heatwork Maskinering Miras Grotnes Miras Multimaskin Miras Vedlikehold og Modifikasjon Momek Fabrication Mosjøen Kulde- og Klima Serivce

engineering Aker Well Service

Test og Inspeksjon:

Bemanning:

Bomek Consulting

DNV Mo i Rana

BM Elektro

Elektro Bodø

Haug Offshore Services

Can Alsten

Industrivisualisering

IKM Minic

Helgeland V&M

Ingeniørgruppen

Inspecta

Momek Services

Momek Services

Molab

Unifab

Multiconsult Narvik

MoTest

Konsulent:

Multiconsult Sortland

Ramco Norway

Cerum

Norconsult Narvik

Seløy Undervannsservice

Forskningsparken i Narvik

North Engineering

Base,logistikk og transport:

Haug Offshore Services

Sandnessjøen Engineering

ASCO

Inkubator Helgeland

Unifab

Bring Cargo Helgeland

Kunnskapsparken Bodø

CHC Helikopter Service

Kunnskapsparken Helgeland

leting og kartlegging Natech NSV Nexans Norway

brønnsystemer og boring

Namek

2k Tools

NCC Construction

Aker Well Service

Nordkontakt

Nexans Norway

Nord-Norsk Metallisering

Pipetech International

Pipetech International

støtte- og servicetjenester

sikkerhet og beredskap

Chriship Coastbase Nordland Grieg Logistics Helgeland Helgelandsbase Meyership Nor Supply Offshore Onninen Express Bodø Strand Shipping Tonnes Skipsekspedisjon

Plastsveis

NorLense

Torghatten

Pumpeteknikk Nord

NorLense Beredskap

Rapp Hydema

Nor Supply Offshore

Miljø, forpleining og avfallsløsninger:

Rapp Bomek

Restech Norway

Rantex

Træna Båtservice

Secora

SMV Hydraulic

Sinus

Sør Helgeland Vaktselskap

Slipen Mekaniske Svetek Westcon Helgeland YIT Sandnessjøen

Arctic Spill Controll Delitek Helgeland Industri Miljøteknikk Terrateam

News on Request Salt Lofoten Weldservices Utstyr: AEO Mosjøen Arne Bjørnvold Helgeland Industrier Onninen Express Bodø

undervannsteknologi Miras Grotnes Natech NSV Nexans Norway Novatek Seløy Undervannsservice

NordMiljø

leverandørene i nordland finner man fordelt på alle kategoriene. Den største kategoerien er Støtte- og servicetjenester som hadde leveranser for om lag 750 MNOK. For kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold var det en omsetning på om lag 500 MNOK. Omsetningen i disse kategoriene er tilnærmet uforandret fra 2010. levert

2011 • 13


ILLUSTRASJON: Technip

aasta hansteen-plattformen blir verdens største sparplattform, og den første av denne typen på norsk sokkel. de sylinderformede flytende spar-plattformene er spesielt godt egnet til operasjoner på dypt hav og i røffe værforhold. havdybden på aasta hansteen-feltet er 1300 meter.

stor interesse for leveranser til aasta hansteen utbyggingen I forbindelse med planleggingen av Aasta Hansteenutbyggingen har Statoil i samarbeid med Petro Arctic nylig gjennomført en mulighetsstudie blant leverandørbedrifter i Nord-Norge. Formålet med studien var å belyse leverandørpotensialet i Nord-Norge relatert til utbygging av Aasta Hansteen, samt være et bidrag til prosjektets etablering av målsetninger og tiltak i forhold til lokale og regionale anskaffelser. En omfattende kartlegging av kompetanse og kapasitet blant aktuelle nordnorske leverandører ble gjennomført, hvor 122 bedrifter registrerte sin interesse for å bli leverandør til utbyggingsfasen. I mai inviterte Statoil disse bedriftene til en workshop i Bodø, hvor deltakerne fikk treffe potensielle hovedkontraktører, både norske og internasjonale. 145 personer deltok på workshopen hvor Statoil informerte om planene for utbyggingen, og hvor lokale leverandørbedrifter hadde mulighet for å avtale møter med de mulige hovedkontraktørene.

14 • levert 2011


omsetning og sysselsetting mnok bodø

700 600 500

lofoten

narvik

mosjøen

200

vesterålen

300

mo i rana

400

sandnessjøen

Sammenliknet med 2010 er det en økning på 4,5 prosent i de petroleumsbaserte leveransene fra Nordland.

800

brønnøysund

av de 141 intervjuede bedriftene i Nordland var det 106 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Antall leverandører er økt med 20 fra 2010. Totalt hadde leverandørindustrien i Nordland en omsetning på 9,2 mrd NOK, av dette var over 1,83 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 20 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene.

Over en tredjedel av alle leveranser til petro100 leumssektoren fra Nordland ble utført av bedrifter i Bodø-regionen. Disse bedriftene leverte 0 for totalt 665,8 MNOK i 2011, en økning på Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011 rundt 70 MNOK sammenlignet med 2010. Rappgruppen (branndører og vinsjer) og Nexans Den petroleumsrelaterte omsetning i industriregionen Mo i Rana (kabler) er fremdeles de største leverandør-bed- var på 322,2 MNOK, en økning på 73,6 MNOK. Miras Multimaskin riftene i regionen. og Miras V&M ble begjært konkurs i 2012. Begge selskapene hadde betydelige leveranser til petroleumsnæringen. Tallene fra disse Norne-skipet og forberedelser til produksjon selskapene er inkludert i årets undersøkelse da de hadde leveranser på Skarv-skipet er den viktigste forklaringen på som fant sted i 2011. leveransene fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Mens man i Brønnøysund opplevde en betydelig Region Vesterålen med blant annet oljevernmiljøet rundt Norlense, nedgang i leveransene i 2011, fortsatte veksten i samt offshorerederiet Chriship hadde en vekst i leveransene på 9 Sandnessjøen. MNOK. Leveransene var i 2011 på 172,9 MNOK. I Brønnøysund er aktiviteten i hovedsak knyttet til helikoptertransport og offshorefartøy. Regionen hadde i 2011 leveranser på 204,5 MNOK mot 319,3 MNOK i 2010. Dette forklares blant annet med redusert behov for transport. Leveransene i Sandnessjøen var på totalt 307,9 MNOK, en økning på 27,5 MNOK fra 2010. Optimismen er stor blant bedriftene i regionen også for årene som kommer. Det knyttes særlig forventninger til Aker Solutions sitt oppkjøp av Sandnessjøen Engineering.

Narvik-regionen hadde leveranser på 126,5 MNOK i 2011, en liten økning sammenlignet med 2010. I Narvik finner man flere teknologitunge leverandører med Natech NSV i spissen. Brønnteknologiselskapet Extreme Invent i Narvik er siden forrige Levert-rapport blitt kjøpt opp av Aker Solutions, og er i denne rapporten omtalt som Aker Well Service. Mosjøen og Lofoten er også i år de regionene som har hatt lavest petroleumsrelatert aktivitet, med henholdsvis 25,1 og 7,4 MNOK.

de bedriftene i nordland som hadde leveranser til petroleumssektoren utførte til sammen 5971 årsverk (hvorav 2800 årsverk var tilknyttet Torghatten ASA) i 2011. 942 av disse årsverkene var knyttet Felles for regionene på Helgeland er at til leveranser som faller innenfor avgrensningene. I 2010 var 926 årsleverandørbedriftene forteller om store utfor- verk knyttet til petroleumsleveranser, altså har det vært en økning på dringer knyttet til logistikk – i hovedsak knyttet ca. 2 prosent. Dette viser at økningen i sysselsettingen er noe lavere til flyavganger. enn økningen i omsetning. levert

2011 • 15


16 • levert 2011


levert

2011 • 17


kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i troms som leverte produkter og tjenester for petroleumssektoren.

0,5

mnok eller mer til

tromsø

AEO Nord Akvaplan-niva Arcos Bedriftskompetanse Havarivernsenteret Kongsberg Satellite Services Kraemer Maritime Maritim Sveiseservice Mmc Kulde

Nordic Crane Nord NOFI Tromsø Perpetuum Rederiet Kongsøy Sintef Nord Troms Offshore Tromsø Mekaniske Unilab Analyse

nord-troms

Bussring Logistics Renholdsservice

finnsnes

Kvistad Elektronikk

a n d s e lv

h a r s ta d

Aibel DNV Econ Consult Erling Haug Grovfjord Båtbyggeri Harstad Elektro Harstad Mek Verksted HRS Metallco Kunnskapsparken Nord K Simonsen Transport Mercur Solutions 18 • levert 2011

Norsk Stål Norwegian Welding Control Norwegian Petro Services Polarkonsult Seashore Technology Seaworks Teknor Vann og Varme Weatherford Harstad What If

økonomiske regioner

I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms består av følgende kommuner: nord-troms:

Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordeisa, Skjervøy Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy a n d s e lv : Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv, Salangen t r o m s ø : Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Tromsø h a r s ta d : Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland finnsnes:


klassifisering ta b e l l e n v i s e r e n v e r d i k j e d e h v o r b e d r i f t e r m e d l e v e r a n s e r f o r mnok

eller

f o r d e lt p å

7

mer

til

petroleumssektoren

er

f o r d e lt .

0,5

bedriftene

er

u l i k e k at e g o r i e r , s o m g j e n s p e i l e r h v o r i v e r d i k j e d e n t i l

petroleumsselskapene de befinner seg.

leverandørene i troms finner man innenfor alle 7 kategorier. Litt over halvparten av leveransene kommer fra bedrifter innen kategorien Støtte- og servicetjenester, hvorav Troms Offshore er den største leverandørbedriften gjennom flere offshorefartøy med hjemmehavn i Tromsø. Det er også en rekke bedrifter innen kategorien Sikkerhet og beredskap. Flere av disse selskapene leverer produkter og tjenester knyttet opp mot oljevern.

konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold

brønnsystemer og boring

engineering

Erling Haug

Seashore Technology

Aibel

Harstad Elektro

Weatherford Harstad

Polarkonsult

Harstad Mek Verksted

undervannsteknologi

Kvistad Elektronikk Maritim Sveiseservice

Erling Haug

Kongsberg Satellite Services

støtte- og servicetjenester

Mercur Solutions Mmc Kulde

leting og kartlegging

Test og Inspeksjon:

Konsulent:

DNV

Akvaplan-niva

Norwegian Welding Control

Arcos

Uniab Analyse

Bedriftskompetanse

Base,logistikk og transport:

Econ Consult

Bussring Logistics

Kunnskapsparken Nord

Kraemer Maritime

Norwegian Welding Control

K Simonsen Transport

Sintef Nord

Nordic Crane Nord

Weatherford Harstad

Troms Offshore

Utstyr:

Rederiet Kongsøy

AEO Nord

NOFI Tromsø

Miljø, forpleining og avfallsløsninger:

Norsk Stål

Norwegian Petro Services

HRS Metallco

Seaworks

Perpetuum

Troms Offshore

Renholdsservice

Teknor Tromsø Mekaniske Vann og Varme

sikkerhet og beredskap Akvaplan-niva Arcos Grovfjord Båtbyggeri Havarivernsenteret Kongsberg Satellite Services Mercur Solutions

What If levert

2011 • 19


omsetning og sysselsetting av 79 intervjuede bedrifter i Troms var det 51 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,48 mrd NOK. Av dette er 489,6 MNOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 19,7 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene.

I de øvrige regionene i Troms er det svært små/ingen leveranser.

de bedriftene i Troms som hadde leveranser til petroleumssektoren utførte til sammen 1549 årsverk i 2011. 424 av disse, eller 27,4 prosent, var knyttet til relevante leveranser. Dette er en økning på 131 petroleumsrelaterte årsverk Sammenliknet med 2010 er det en økning på 43,7 prosent sammenlignet med 2010. Økningen i sysselsettingen har i den petroleumsrelaterte omsetningen i Troms. Mye av fulgt økningen i leveranser. utviklingen skyldes etableringen til Aibel i Harstad.

250 200 150 100

Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011

nord troms

0

finnsnes

50

andselv

20 • levert 2011

300

harstad

I region Harstad er det en kraftig økning i leveransene sammenliknet med 2010. Bedriftene oppgir at de totalt har hatt leveranser på 175 MNOK, en økning på over 100 MNOK fra 2010. Dette skyldes i stor grad at serviceselskapet Aibel har etablert seg med egen avdeling. Aibel Harstad skal blant annet ta seg av vedlikehold og modifikasjonsarbeid på Statoils produksjonsskip på Norne-feltet. Statoil fortsetter også å vokse i nord. I mars kom nyheten om at Statoil sitt kontor i Medkila utenfor Harstad skal drifte all Statoilaktivitet i nord, og Statoil ser seg nå nødt til enten å utvide de eksisterende kontorlokalene eller bygge nytt. Veksten i Harstad har ført til at flere av leverandørbedriftene påpeker at det er behov for bedre tilrettelegging for tilflyttere, eksempelvis barnehageplasser og jobb nummer to.

mnok

350 tromsø

Om lag to tredjedeler av alle leveranser til petroleumssektoren fra Troms ble utført av bedrifter i region Tromsø. Disse bedriftene leverte for totalt 309,5 MNOK i 2011, en økning på nesten 50 MNOK sammenlignet med 2010. Støtte- og servicetjenester, samt Sikkerhet og beredskap utgjorde størsteparten av leveransene fra region Tromsø. Troms Offshore og NOFI de største aktørene. I desember 2011 kom nyheten om at Aker Solutions skal etablere et ingeniørkontor i Tromsø. Det er ventet at dette vil gi en betydelig økning i leveranser fra region Tromsø.


FOTO: Yngve Olsen Sebbe, Nordlys

polar pioneer Boreriggen Polar Pioneer, eid av verdens største drillingselskap Transocean, utførte leteboringer på Skrugardfeltet i Barentshavet på oppdrag fra Statoil, ENI og Petoro tidlig i 2011. På vei sørover til nye operasjoner på Skarv-feltet utenfor Sandnessjøen ble riggen ombygget i Tromsø. Arbeidsomfanget på riggen ble større en først antatt, og oppholdet som skulle vare i 12 dager ble til 52 dager. I tillegg til at noe av oppdragene tilfalt lokale aktører, ble et stort antall personer flydd inn fra selskaper sør i landet for å arbeide på riggen. Totalt var over 1000 personer og 75 aktører involvert i oppdraget. De totale kostnadene for ombygging av riggen ble i følge Næringsforeningen i Tromsøregionen på rundt 600 millioner kroner. Riggbesøket ga ringvirkninger i regionen, men i hovedsak i form av ikke-bransjespesifikke leveranser som hotell og bespisning.

levert

2011 • 21


22 • levert 2011


levert

2011 • 23


kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i finnmark som leverte produkter og tjenester for til petroleumssektoren.

0,5

mnok eller mer

økonomiske regioner

I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner:

va d s ø

kirkenes

Hydraulikk Finnmark

Bergen Group Kimek Offshore Mudenia Elektro

a lta :

Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik Hammersfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik va d s ø : Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord k i r k e n e s : Sør-Varanger hammerfest:

hammerfest

a lta

Alta Lastebilsentral Alta Logistics Finnmark Gjennvinning Geonord ISS Facility Service Norut NIBR Finnmark Røkenes Thermoglass

24 • levert 2011

Adecco Adima Energy Aibel Arctic Seaworks Barents Naturgas Bedriftskompetanse BIS Industrier Bring Logistics Polarbase Bristow Norway Brødrene Dahl Buksér og Berging ByggTjeneste Båt og Motor Cramo Energi Nord ESS Finnmark Ressursselskap G4S Secure Solutions Hammerfest Energi Nett Hammerfest Entreprenør

Hammerfest Industriservice Hammerfest Maskinforretning Havøysund Patentslipp Honningsvåg Mek Verksted HONU IKM Testing Kraemer Maritime Larsen Maskin & Transport Mento Nokas Petter Gagama Petro Arctic Polarbase Polar Lift Pro Barents SAR Sweco Norge Viggo Eriksen YIT


klassifisering ta b e l l e n

viser

en

leveranser over

verdikjede

0,5

hvor

bedrifter

med

mnok eller mer til petroleums-

s e k t o r e n e r f o r d e lt . b e d r i f t e n e e r f o r d e lt p å

7

ulike

k at e g o r i e r , s o m g j e n s p e i l e r h v o r i v e r d i k j e d e n t i l petroleumsselskapene de befinner seg.

leverandørene i finnmark finner man innen 5 av 7 kategorier. Målt i omsetning er de største kategoriene Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, samt Støtte og servicetjenester. En rekke nasjonale leverandører har posisjonert seg i Finnmark, både i forhold til eksisterende installasjoner, men også for fremtidige prosjekter i Barentshavet.

konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold

støtte- og servicetjenester

Aibel

Test og Inspeksjon:

Bemanning:

Arctic Seaworks

Geonord

Adima Energy

BIS Industrier

IKM Testing

Adecco

Bergen Group Kimek Offshore

Base,logistikk og transport:

Bergen Group Kimek Offshore

Energi Nord Hammerfest Energi Nett Hammerfest Entreprenør Hammerfest Industriservice Havøysund Patentslipp Honningsvåg Mek Verksted Hydraulikk Finnmark IKM Testing Mudenia Elektro Petter Gagama

Alta Lastebilsentral

Bring Logistics Polarbase

Norut NIBR Finnmark

Kraemer Maritime Larsen Maskin & Transport

Petro Arctic Pro Barents

Polar Lift

Utstyr:

Polarbase

Brødrene Dahl

Viggo Eriksen

ESS

ByggTjeneste HONU

Buksér og Berging

YIT

Bergen Group Kimek Offshore

Bedriftskompetanse

Bristow Norway

Miljø, forpleining og avfallsløsninger:

Aibel

Konsulent:

Barents Naturgas

Røkenes

engineering

Mudenia Elektro

Alta Logistics

Båt og Motor Cramo

Finnmark Gjenvinning

Hammerfest Maskinforretning

Finnmark Ressursselskap

Mento

ISS Facility Service

Thermoglass

SAR

Sweco Norge

undervannsteknologi

sikkerhet og beredskap

Arctic Seaworks

Buksér og Berging

Kraemer Maritime

Geonord

G4S Secure Solutions

Nokas levert

2011 • 25


FOTO: Helge Hansen – Statoil

kritisk masse passert Tidligere kom petroleumsrelaterte etableringer i Hammerfest i takt med at selskap fikk kontrakter og måtte, eller valgte å etablere seg i byen. Nå har man passert en kritisk masse og etableringene kommer av seg selv. Selskap som nå, eller i nær fremtid konkurrerer om kontrakten til Goliat drift etablerer seg i Hammerfest. Goliat FPSO vil fraktes fra Sør-Korea mot slutten av 2013 / begynnelsen av 2014, og forventet produksjonsstart er tredje kvartal 2014.

26 • levert 2011


omsetning og sysselsetting av 65 intervjuede bedrifter i Finnmark var det 54 som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,22 mrd NOK. Av dette var 1,43 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør 64,5 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene. 7 bedrifter hadde leveranser for 50 MNOK eller mer i 2011.

leverandørbedriftene i Finnmark utførte til sammen 1635 årsverk i 2011. 669 av disse, eller 40,9 prosent, var knyttet til relevante leveranser. I 2010 var det 512 årsverk altså en økning på 30,7 prosent. Den petroleumsrelaterte sysselsettingen har nå passert nivået som ble registrert i 2008. Verdt å merke seg er at sysselsettingen øker selv om petroleumsrelatert omsetning går ned. Forklaringen er blant annet mindre innpendling av arbeidskraft, og da Sammenliknet med 2010 var det en nedgang på 7,3 prosent særlig for personer med ingeniørbakgrunn. i den petroleumsbaserte omsetningen i Finnmark. Behovet for modifikasjon og vedlikehold på Melkøya har vært lavere enn tidligere år, noe som medførte at Aibel sin omsetning i Hammerfest har falt betraktelig. Fallet mnok kompenseres i stor grad gjennom at øvrige leverandører 2000 har økt sin omsetning.

Ulikt fra andre regioner er 95 prosent av omsetningen i Hammerfest knyttet til kunder i landsdelen, og i all hovedsak lokalt i Hammerfest.

1750

1500

1250

1000 750 500

Leveranser 2008

vadsø

0

Leveranser 2010

kirkenes

250

alta

Omsetningen i øvrige Finnmarks-regioner er samlet sett stabil sammenlignet med foregående undersøkelse. Mens man i region Alta har en nedgang fra 54,9 MNOK til 26,4 MNOK, er det en tilsvarende økning i region Kirkenes fra 65,6 MNOK til 94,4 MNOK.

hammerfest

Leveransene i Hammerfest var på 1,31 mrd NOK, noe som er en nedgang på 112 MNOK fra 2010. Dette er den største regionen i Nord-Norge målt i leveranser. Over 90 prosent av all petroleumsbasert omsetning i Finnmark skjer i region Hammerfest. Aibel og BIS er fremdeles de største leverandørbedriftene, og til sammen har disse bedriftene 107 lokale årsverk. I 2010 var tilsvarende tall 80 årsverk. Det er fremdeles betydelig innslag av innpendling, men trenden er at flere velger å bosette seg i Finnmark. En rekke leverandørbedrifter melder om at infrastrukturen i Finnmark er utfordrende, særlig fremheves behov for ny flyplass i Hammerfest.

Leveranser 2011

levert

2011 • 27


prosjektledelse:

samarbeidspartnere:

finansiert av:

isbn-978-82-8151-023-4 Rapporten er skrevet av Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS Design: Whitefox AS

støttespiller:

Levert 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you