Page 1


Stor kryssordbok


Kunnskapsforlaget Aschehoug og Gyldendal

Stor kryssordbok Daniel Danielsen

4. utgave

KUNNSKAPSFORLAGET


4. utgave ©Kunnskapsforlaget H. Aschehoug Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2014 Omslag: Kristin Børtinghus, Bokklubben Produksjonssjef: Øystein Endresen Skrift: Helvetica 8,5/9,5 pkt. og Times New Roman 9/9,5 pkt. Grafisk utforming: Bokproduksjon SA Trykk og innbinding: Drukarina Dimograf Sp z.o.o Printed in Poland, 2014 ISBN: 978-82-573-2206-9 Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.


FORORD Denne boken er blitt til ved en systematisk samling av ord og notater gjennom mange års kryssordløsning. Forfatteren håper nå at samlingen vil vise seg å være et nyttig hjelpemiddel også for andre – et supplement til de ordbøker og leksika kryssordløsere oftest benytter seg av. Stor kryssordbok bygger på Kryssordboken (2. utvidede utg. 1996), men inneholder ca. 100 000 nye løsningsord. Også i Stor kryssordbok har det vært nødvendig å begrense ordutvalget; særlig gjelder dette lange ord. Som hovedregel er løsningsordene ordnet alfabetisk, i mange av de lange artiklene er de dessuten sortert etter antall bokstaver (➞4 = opp til 4 bokstaver, 12➞ = 12 bokstaver eller mer). Hvor lang en artikkel må være for å splittes opp på denne måten, avhenger mer av typen stikkord (egennavn, verb. osv.) og behovet for en oppdeling i det enkelte tilfellet, enn av noen fast norm. Ved de fleste egennavn (personer og steder) er nasjonalitetsbetegnelse føyd til i parentes, de øvrige forkortelsene skulle være velkjente og lett forståelige. (-=...) etter opp-

slagsord betyr at løsningsordene med bindestrek skal ha ordet/ordene etter likhetstegnet som tillegg. Krysshenvisninger er bare benyttet i begrenset grad, men her vil en vanlig synonymordbok som regel gi den nødvendige rettledning. Hvis boken benyttes ved utarbeidelse av kryssord, kan det imidlertid være nyttig å vite at synonymiteten i enkelte tilfeller ikke er strengt ivaretatt. Dersom et løsningsord ikke finnes under det aktuelle oppslagsord, kan ofte beslektede stikkord i nærheten gi de nødvendige assosiasjoner. 4. utgave av Stor kryssordbok er ajourført og revidert i forhold til tidligere utgaver, foruten at det er foretatt tilføyelser og rettelser. Kryssordeksperten Gunnar Gulbrandsen har bidratt med et stort innsamlet materiale. Kunnskapsforlagets redaksjon er ansvarlig for revisjonen. Forlaget tar gjerne imot tips fra brukerne om endringer, forbedringer, rettelser og tilføyelser, og gjerne også om kildemateriale som grunnlag for senere revisjoner. Oslo, mai 2014


1

adelig

a

A abbed abbas, abbate, abbé, Adalhard, Adrian,

Antistes, arkimandritt, bestyrer, Bjørn, Botolf, Brendanus, Columba, Condillac, Damaskinos, David, Floris, Fridolin, gardian, Grégoire, Hugo, igumen, klosterforstander, Matthias, Nithard, Odilo, Odo, Pierre, prior, Radbert, Suger abbedisse domina, forstanderinne, Ingrid abbor øbbør, åbor abc fibel, grunnlag, grunnsetninger, grunntrekk, lesebok, stavebok abdikasjon avgang, avskjed, avståelse, demisjon, embetsnedleggelse, frasigelse, tronfrasigelse abdisere avgå, demisjonere, fratre, gå, slutte aber anke, antegning, bakdel, bemerkning, betenkelighet(er), brist, brøst, defekt, drawback, feil, forbehold, hake, innvending, last, lyte, mangel, me(i)n, minus, minusfaktor, ufordel, ulempe, veile ablegøyer ap, apekattstreker, apespill, apestreker, divertissement, fynter, gjøn, gøy, kommers, leven, løyer, moro, morskap, pelement, puss, sinkadus, spas, speks, spetakkel, spex, spillopper, spøk abnorm eksorbitant, geofagi, kleptomani, mytomani, overdreven, pervertert, stjelesyk, tilbøyelighet, umåtelig abnorm tilbøyelighet (se sykelig trang) geofagi, kleptomani, mytomani, nekrofili, pedofili abnormitet albinisme, anomali, aplasi, atresi, avart, avvik(else), deformitet, dråpehjerte, ektopi, erythrisme, feilhov, feilutvikling, fibrose, frambitt, gigantisme, gynekomasti, hareskår, hengehjerte, hyperseksualitet, hårfilt, kryptorkisme, lyte, makrokefali, makrostomi, marispene, masochisme, mikrokefali, misdannelse, monstrositet, perversitet, perversjon, progeni, pterygium, ptosis, pukkelrygg, ringfot, skoliose, underbitt, unn(a)tak, uranisme, uskap abonnement bestilling, subskripsjon, teleks‑, telex‑, tinging abonnent(er) abonnement, fjernbruker, fjernvelger, kunde, leser, prenumerant, subskribent, tinger, tingertal(l) abonnere bestille, holde, tinge, subskribere abort(er) abortus, aborttall, avbrudd, foster‑ (‑drap, ‑fordrivelse), kasting, misfoster, misfødsel, svangerskapsavbrytelse abrakadabra dill, tøv, tøys abrupt akutt, avbrutt, bardus, brå, bums, plutselig, stakkato, tverr, usammenhengende absolusjon amnesti, avlat, avløsning, benådning, ettergivelse, ettergiving, forlatelse, grid, indulgens, nåde, pardong, syndsforlatelse, tilgivelse, tilgiving

absolutt absolument, abstrakt, aldeles,

allmenngyldig, apodiktisk, assolument, assoluto, autokratisk, avenselut, avgjort, avgrenset, bestemt, betingelsesløs, blank, definitiv(t), desidert, despotisk, diametralt, diktatorisk, dønn, egenmektig, endegyldig, eneveldig, evig, faktisk, fullendt, fullkommen, fullstendig, ganske, gudsens, heilslig, helt, iallfall, independent, ja, kategorisk, klin, loddrett, nødvendig, overhodet, partout, platt, plent, påtrengende, selvstendig, sikkert, slett, strengt, suveren, svoren, totalt, uavhengig, ubetinget, udelt, ugjenkallelig, uinnskrenket, ultimal, ultimat, uomtvistelig, utvilsomt, uunngåelig, vilkårslaus, visst absolvere amnestere, avlø(y)se, benåde, ettergi, forlate, tilgi absorbere oppta, ta opp absorpsjon ekstinksjon, ernæring, intussuscepsjon, opptak, sorpsjon abstinent avholdende, edruelig, kysk abstrakt absolutt, allmenngyldig, avgjort, begrepsmessig, nonfigurativ, tenkt, teoretisk, uhåndgripelig absurd barokk, besynderlig, dum, fantastisk, farseaktig, fornuftsstridig, forrykt, gal, grotesk, idiotisk, irrasjonell, latterlig, løyerlig, meningsløs, paradoksal, selvmotsigende, sinnssyk, sprø, tåpelig, tåpen, ufornuftig, ulogisk, underlig, urimelig, vill absurditet dumhet, paradoks, tankekors, urimelighet, vanvidd acetylsalisylsyre aspirin ad angående, gjennom, om Adam Ask, mann adamseple barkeknute, halseple adansonia baobab addendum (flertall addenda) etterskrift, tilføyelse addere multiplisere, oppregne, oppsummere, summere, tilføye, tillegge addisjon addering, sammenregning addisjonsvirkning synergisme additiv addérbar adekvat dekkende, lagom, passende adel aristokrati, arve‑, baronat, borger‑, brev‑, evpatrider, høy‑, høynoblesse, junkeraristokrati, lens‑, nobilitas, nobilitet, nobility, noblesse, overklasse, patrisiat, stand, uradel, verdighet adelbåren fornem, høybåren adelig adelsbåren, aristokratisk, baron(ett), edel, edelbåren, fornem, frälse (sv), fyrstelig, grevelig, junkerlig, høy‑, høybåren, høyfornem, høytstående, høyættet, nobel, patrisisk, velbyrdig, velbåren


adelsbrev adelsbrev anebrev adelsdame baronesse, Blessington, dame, Godiva,

grevinne, hertuginne, lady, lensbaronesse, lensgrevinne, markise, mylady adelsfamilie kruckow adelsgods baroni, manor adelsherre sir, sire adelsmann aristokrat, baccalaureus, barin, baron, baronet(t), bojar, caballero, chevalier, clarence, comte, conde, conte, count, doge, don, duc, duke, dux, earl, edling, erkehertug, escudero, esquire, fidalgo, friherre, fyrste, ge, gentilhomme, gerefa, gotejarl, graf, grande, greifi, greve, herre, herremann, hertug, hidalgo, hoffsinde, husar, høyhet, jarl, junker, kavaler, knape, knez, knight, knjas, ladejarl, landgreve, landjunker, lensbaron, lensfyrste, lensgreve, lensherre, life peers (fl), lord, magnat, marchese, markgreve, marki, marquess, marquis, mediat, musketer, nobile, nobilis, pair, paladin(er), pasje, patrisier, peer, pfalzgreve, prince, principe, prins, ridder, riksgreve, samurai, sir, slottsherre, squire, storfyrste, storhertug, sverdridder, thane, thegn, vicomte, viscount, visegreve, Vlad Tepes, væpner, våpendrager adelsskjold herreskjold adelsslekt Kent, Orkney, Orleans, Pembroke, Richmond, Somerset, Suffolk, Warwick, Wellington, Westminster, Wisborg adelstittel se adelsdame/adelsmann adelsvelde aristokrati, storvelde adept elev, innviet adferd aggresjon, allure, atferd, betinging, dramatikk, egoisme, ferd, fore, forhold, framferd, fremgangsmåte, fremferd, handlemåte, holdning, levevis, manér, oppførsel, opptreden, perversitet, perversjon, skikk, skraput, spillfekteri, synkretisme, vandel, vane, vesen, væremåte adferdsmønster kjønnsrolle(r), oppførsel adgang aditus, adkomst, admisjon, aksess, anledning, dør, entré, facilitet, fasilitet, gateport, heimel, hjemmel, inngang, innpass, innsyn, inntrede, leilighet, nedkjørsel, passasje, port, rett, rom, tilføre, tilgang, tilkjørsel, tillatelse, vei adgang til bidrag o.l. sugerør adgangstegn (‑= billett) adgangsbillett, atkomstbrev, barne‑, billett(er), billettkort, dokkpass, enkelt‑, entré‑, fiskekort, flybillett, fri‑, fribillett, frikort, frireisekort, honnør‑, inngangsbillett, jernbane‑, kino‑, kinobillett, konsert‑, måneds‑, månedskort, nøkkelkort, parkett‑, parterr(e)‑, partoutkort, passepartout, passérseddel, passord, perrong‑, referentbillett, retur‑, sesong‑, sesongkort, teater‑, tjenestebevis, trikke‑, u‑kort, universalkort, vekekort, visum, voksen‑ adiaforon mellomting adjektiv antonym, attributt, egenskapsord, eget, eneste, enslig, epitet, epitet(on), grepa, intern, lang, langsom, mer, nedre, østlig, østre adjø addio, avskjed(igelse), dada, farvel, ha det, vale(te)

2 adkomst adgang, bemyndigelse, grunnlag,

hjemmel, krav, passasje, rett, tilgang, tillatelse

adle foredle, heve, nobilitere, opphøye adlyde etter‑ (‑følge, ‑komme, ‑leve), følge, føye,

holde, iaktta, lyde, lystre, oppfylle, overholde, parere, respektere adlydelse observans administrasjon bestyrelse, byråkrati, danskestyre, demokrati, direksjon, embetsverk, forvaltning, høyrestyre, kommunestyre, konsistorium, ledelse, leirledelse, logistikk, lokalforvaltning, management, papirmølle, regjering, sentralstyre, statsforvaltning, skjemavelde, stell, styre, styring(sverk), verk, vesen administrasjonsorgan formannskap, kommunestyre, regjering, sekretariat, styre, utvalg administrativ enhet amt, amtskommune, anneks, birk, bispedømme, county, bytribus, departement, despotat, fjerding, fogderi, herred, kanton, kirkesogn, kommune, lagdømme, legasjon, len, nomos, oblast, patriarkat, prefektur, prestegjeld, prosti, shire, skipreide, skriverdømme, sogn, sokn, sorenskriveri, stift(amt), styring, syssel, treding, tribus, tridjung, verneting administrator borgermester, bostyrer, direktør, embetsmann, fylkesmann, fylkesordfører, gauleiter, kursleder, leder, ordfører, overlærer, preses, promotor, rektor, sjef, statsminister, statsråd, statssekretær, styrer, værfogd, værfut. administrere bestyre, forvalte, greie, lede, ordne, organisere, styre godt administrert veldrevet adonis fløtefjes, sjarmør, smukkas, smukken, smykkas, vakkerkar adopsjon affili(a)sjon, ættleding adopsjonsby fadderby adoptere affiliere, begynne, knesette, oppta adressat assignatar, destinatar, mottager adresse adressat, bolig, brev‑, bustad, bynavn, destinasjon, heim, henvendelse, hilsen, hilsning, hjem, mål, petisjon, skrift, skrivelse, utenpåskrift, utskrift adressere henvende, mene, mynte, rette, sende, sikte, stile adrett behendig, hendt, hurtig, rask adskilllende diskriminant, disjunktiv, distinktiv adstadig gravitetisk, rolig, satt, sedat, sindig, stø, stødig, trankvil(l), verdig adusere glødferske advare admonere, formane, fraråde, mane, minne, påminne, svarteliste, true, underrette, vare, varsku, varsle advare mot admonere, svarteliste advarsel admonisjon, admonitorium, advaring, alarm, alvorsord, alvorstale, eksempel, faresignal, formaning, giftetikett, kulingvarsel, lockouttrussel, lærdom, lærepenge, maning, memento, minnelse, monitum, notabene, premonisjon, påminnelse, reprimande, skremmeskudd, stormvarsel, tankevekker, tilrettevising, trussel, varsel, varsel(s) rop, varsko, varsku, vekker, åtvaring advent komme


3 advis etterretning, melding, varsel advokat apologet, attorney, barrister, fiskal,

forsvarer, jurist, lovtrekker, maitre, paraklet, prokurator, rettslerd, sakfører, skranketaler, solicitor, talsmann, vinkelskriver affabel forekommende, vennlig affekt amok, bevegelse, egse, elskovsbrann, emosjon, furor, følelse, harnisk, hugrørsle, kok, opphisselse, opprør, sinne, sinnsbevegelse, sinnsopprør affektant jålebukk, laps, posør affektasjon affekterthet, bløff, dengue, forlorenhet, forstillelse, fruenykker, jåleri, knot, komedie(spill), manér, pose, påtatthet, skaperi, skuespill, spill, teater, tilgjorthet, unatur affektere gjøgle, hykle, simulere, spille affektert anstrengt, dameaktig, fis(e)fin, forloren, forsert, forstilt, geitet, høyttravende, innbilsk, jålet, kokett, kostbar, kunstig, kunstlet, manierert, maniert, melodramatisk, narraktig, oppskrudd, oppstyltet, overdrevet, poserende, presiøs, påtatt, salvelsesfull, skab(b)aktig, skapaktig, snirklet, svulstig, søkt, teatralsk, tilgjort, tillaget, tuppet(e), tvungen, uekte, unaturlig opptre affektert filme affiks artikkel affinitet kontakt, sympati, tilknytning affisere anfekte, angripe, angå, berøre, engste, forstyrre, gripe, nedslå, påvirke, røre, sjenere, skremme, vedgå affære affaire, anliggende, arbeid, arvehistorie, arvesak, begivenhet, business, episode, forehavende, foretagende, forhold, geschichte, gisseldrama, gjerning, gjøremål, greie, hendelse, hending, historie, pikesjau, røverkjøp, sak, sammenstøt, skandale, spekulasjon, suppedas, syssel, tilfelle, tjon, transaksjon, trefning, virksomhet plagsom affære hodepine, nøtt aforisme bonmot, fyndord, gnome, gruk(k), gullkorn, læresetning, sentens, tankespråk afrikansk afrisk afrodisiakum buflog, brunstkule, hjortetrøffel, løpekule aften aftenstund, aftning, avdag, avdagsbel, ball‑, ballkveld, brude‑, brur(e)‑, daghelling, hellig‑, Hesperos, høst‑, jul‑, jule‑, julefta, julekveld, julikveld, kveld, mørkning, måne, olsok‑, pinse‑, soaré, solefall, soleglad, vesper god aften gukvelda aftenbønn complet aftenlandet Hesperos aftens aftens‑ (‑mat, ‑mål, ‑måltid), goûter, kvelds(mat), nattvol, seksa, soupé, souper, supé aftensang serenade, vesper aftenselskap rout aftning aften, kveld age banke, barnetukt, beherske, betvinge, disiplin(ere), hemme, håndtere, jerndisiplin, kjøre, kjørre, kustus, nugg, oppdra, respekt, straffe, tukt(e), tumle, tvinge, venerasjon, vør(d)nad, ærefrykt

agurk agelig lydig, respektinngydende ageløs frekk, oppsetsig, respektløs, ulydig,

uoppdragen, uærbødig agent akkvisitør, atomspion, befrakter, bilselger, bookmaker, broker, comprador, Drozdov, forhandler, eneforhandler, (fl), handelsreisende, hoved‑, hyrebas, impres(s)ario, informatør, kommisjonær, kontaktmann, Linda, megler, mellommann, (litt.) mouchard, privatdetektiv, rapportør, reisebyrå, reisende, representant, runner, selger, skipsmegler, speider, spion, spionring (fl), stråmann, talentspeider, utsending, Valentin (litt.), waterclerk agentvirksomhet (kontra)spionasje agere forestille, gi, gjøgle, opptre, spille, virke agering keeperspill agg avind, avindsyke, avund, avundsjuke, bitterhet, fiendskap, hakk, hat, hjertenag, misunnelse, motvilje, nag, otte, pik(k), ugg, uro aggregat elektrogyro, flint, motorvarmer, pellet aggresjon anfall, angrep, angrepslyst, angstbitting, arghat, forbitrelse, overfall, trette‑ (‑lyst, ‑sjuke) aggressiv angreps‑, angrepslysten, angripende, anmassende, bråket, fiendsk, fiendtlig, framdjerv, framgjengd, hatefull, hatsk, hissig, ilskefull, innpåsliten, insolent, kampglad, kappfus, kranglet, krigersk, krigslysten, nærgående, offensiv, pågående, påtrengende, stridbar, stridslysten, trette‑ (‑kjær, ‑sjuk, ‑syk), utfordrende, yppal aggressivitet angrepslyst, hostilitet, krigshumør. agitasjon aksjon(ering), bearbeidelse, busk‑, canvas(sing), demagogi, felttog, fotarbeid, hets, jødehets, kampanje, misjonering, misjonsiver, oppvigleri, press, propaganda, påtrykk, påvirkning, rabulisme, rasehets, reklame, valgflesk, valgløfter, valgopprop, valgpropaganda agitator alkokutter, avholdstaler, Berg, carpet‑bagger, demagog, folkeforfører, forkynner, Goebbels, hasjprofet, Hedlund, ivrer, oppvigler, propagandist, rabulist, sjelefanger, skriker, Thrane agitere (be)arbeide, egge, forkynne, ildne, ivre, kjempe, misjonere, oppagitere, oppegge, oppildne, oppvigle, propagandere, propagere, påvirke, reklamere, virke agn agnbeite, agnemakk, agnfisk, agnsild, agnskjell, agntygge, amorce, angelmakk, angelmark, anglemakk, arne, beite, belling, busteflue, djupsagn, fly, forblad, hestereke, hesteskjell, juks(e), kastesluk, kongsnegl, kuskjell, lokkedue, lokkemat, mad(d)ing, makk, mark, marktygge, mating, meitemark, menhaden, metemark, oskjell, sandreke, sil, tilbud, valgflesk, vobbskjell, ørekyt(e), åt(e), åtsild «agn» glans agne agnsette, beite, dekke, egne agnkopp egnerdunk agnostiker ateist, fritenker agnus dei bruredaler agorafobi torgskrekk agrar bonde, landmann agurk frilands‑, grinebiter, gresskar, pickles‑, prydgresskar, tverrdriver

a


aimabel aimabel behagelig, elskelig, elskverdig,

forekommende, nedlatende, vennlig air melodi, mine, utseende, uttrykk airbag luftpute ajour informert, oppdatert, orientert, underrettet ajourføre vaske akademi høyskole, læreanstalt, museion, skole, Sorø, universitet akademiker akademici (fl), baccalaureus, diplomingeniør, doktorand, intelligensia (fl), jurist, lege, lisensiat, magister, mester, polytekniker, sekstiåtter, teolog akademisk fjern, formell, konvensjonell, lidenskapsløs, teoretisk akademisk grad master ake bile, dra, eke, kjøre, renne, skli, skri akebrett sklibrett akevitter aquavit, borger, dram, nakkeskudd akilleshæl svakhet aking bob(sleigh), rodel, toerbob akke (be)klage, klage, oie, stønne akkedas akkedasje, disputt, trette akkedere akkordere, diskutere, forhandle, kives, kjøpslå, prut(t)e, tinge, trette akklimatisasjon tilpasning, tilvenning akklimatisert naturalisert, stedvant akkompagnement klaver‑, komp, lysshow, orkesterledsagelse, piano‑, tonefølge akkompagnere kompe, ledsage akkord a(d)modiasjon, arpeggio, avtale, dim‑, dur‑, firklang (fl.), forlik, forlikelse, forpaktning, forsagd, forsagt, forting, grunn‑, harmoni, kadense (fl), klang, konsonans, kvartol, kvartsekst‑, mediant, molltreklang, ordning, orgelharmoni, overenskomst, samklang, stykk‑, stykklønn, subdominant, treklang akkordarbeider forpakter akkordere akkedere, avprute, drøfte, forhandle, kjøpslå, konferere, negotiere, parlamentere, prange, prute, rådlegge, tinge, underhandle akkordering akkedas, disputt, forhandling, tinging akkreditere bemyndige akkumulator pufferbatteri, element akkurat aldeles, avpasset, eksakt, fullkommen(t), ganske, granngivelig, ja, just, justement, korrekt, nettopp, nylig, nyss, nøyaktig, nøye, omhyggelig, omsorgsfull, ordrett, passe, passende, plent, presis, prompt(e), promt(e), punktlig, punktuell, regelmessig, riktig, slett, vyrk akkviescere resignere akkvisisjon erobring, gevinst, kjøp akkvisitør annonsemann akne byll, filipens, finne, kong, kveise, kvise akrobat aerobat, artist, baduttspringer, berider(ske), Blondel, ekvilibrist, funambulist, gjøgler, Gravelet, hoppemann, klichnicker, kunstberider, kunstflyver, kunstner, kunstrytter, Leotard, linedanser, slangemenneske, trapeskunstner, voltigør akrobatikk kunstflyging, snittflyging akrobatstang pers akrylfiber dralon

4 aks klase(r), kolbe, kveite‑, kvit‑, rakle, strå sette aks ekse akse aksi(o)‑, axis, himmelaksen, jord-, kimstengel,

klino-, kollimasjonslinje, mundi, orto-, spindel, sympodium, verdensaksen, vindås aksel aksling, bolt, herd, kardang-, kvernkall, le(i) kand, pivot, skulder, spindel, stang, trykk-, turbin-, ås akselblad biblad akselerator betatron, cosmotron, katalysator, koboltnaftenat, mikrotron, piperazin, syklotron, synkrotron akselerere forsere, påskynde, øke akselhule aksill(e) akseltapp kraftuttak aksent aksenttegn, aksentuering, akutt, betoning, circumfleks, emfase, ettertrykk, fargeflekk, flekk, framheving, fremhevelse, hovedvekt, intonasjon, klang, lesetegn, melodi, ordtone, talemusikk, tegn, tilde, tone, tonefall, tonelag, tonevekt, trykk, uttale(måte) aksentløs jevn aksentuere betone, fremheve aksentuert markert aksept agrement, antagelse, godkjenning, mottagelse, veksel akseptabel anstendig, antagelig, anvendbar, anvendelig, approbabel, brukbar, dugelig, holdbar, noenlunde, passabel, plausibel, praktisk, rimelig, tålelig akseptant domisiliant akseptere akkviescere, anerkjenne, anta, etterkomme, godkjenne, godta, gutere, honorere, innrømme, innse, intervenere, kjøpe, motta, resignere, svelge, vedta akseptering godkjenning, tilslag akseptert etablert, innafor, opptatt aksess adgang aksiom forutsetning, grunnsetning, påstand aksje aksje- (-bevis, -brev), andel(sbrev), fonds (fl), hval-, innskudd, Lux, mølleseddel, preferanse, sjanse (fl), vekstaksjeeier interessent, kupongklipper, part aksjeselskap A/S, Bonheur, gårdselskap, holdingselskap, LIM, limited, ltd, moderselskap, samlag, selskap, skips-, utviklingsselskap fiktivt aksjeselskap stråselskap aksjon atomkampanje, aviskampanje, bombe-, danskehjelp, demarche, drive, enhetsfront, felttog, gjerning, globalisme, handling, hatkampanje, havnestreik, hevn-, hjelpe-, initiativ, inngrep, jernstreik, kamp, kampanje, kirke-, kirkefront, kjøpestreik, kupp, mot-, motangrep, motkupp, møte-, operasjon, Påskeopprøret, påtale, storstreik, streik, tiltale, trefning, Tungtvannsaksjonen, utrensking, utrens(n)ing, utrusning, utrykk(ing), utrykning, utspill, valgkamp, valgreklame, virksomhet, våpenrazzia aksjonsart aspekt, streik aksjonsform demonstrasjon, ikkevold, sit-down, streik, teach-in aksjonsradius range, rekkevidde


5 aksjonær andelshaver, interessent, medeier,

medlem, part, parthaver aksle fylle, klargjøre, presse, skuldre aksling (bak)aksel, bolt, spindel, turbinaksel, ås akt aktstykke, ans, anseelse, arkivalie, avdeling, bann, bestemmelse, bilde, coitus, diplom, dokument, edikt, forsett, fredløshet, fredsslutning, fødsels-, gaum, gjerning, handling, hensikt, hensynta(k)ing, koitus, kroning, lov, maleri, mening, modell, nakenbilde, noese, noesis, nummer, oppmerksomhet, opprørslov, opptog, pass, prosess, skaper-, solonummer, vanndåp, vielse gi akt på akte, anse, beakte, bemerke, iaktta, lytte, merke akte anerkjenne, anse, bemerke, betenke, betrakte, emne, ense, esle, estimere, etle, forvare, hedre, høyakte, høyvør(d)e, iaktta, intendere, like, passe, planlegge, regardere, regne, respektere, skatte, skattere, sæte, tenke, vare, venerere, verdsette, ville, vokte, vurdere, vyrde, vørde, vøre, ære aktelse anseelse, autoritet, beundring, egard, estime, glorie, heder, hensyn, hensyntaking, honnør, høyakt, høyaktelse, høyvør(d)nad, høystatus, izzat, menneskeære, omdømme, pietet, pietetshensyn, pikeære, pretets, respekt, reverens, ry, rykte, selvrespekt, status, venerasjon, virding, vør(d)-nad, ærbødighet, ære(frykt) aktenfor aktenom, akter, bak, bakenfor, bakom akter akterut, bak(enfor) på akterdekket høyskips akterdel bak(del), bakende, låring, ratata, rauv, sess, skanse, stump akterende bakdel, gatt, sess aktermast mesanmast akterover akterut, bak, bakk, bakover, bakut, etter, revers, tilbake akterspeil akterende, bak(del), bakende, ende, gump, losbåtspeil akterst sist akterut bak(over), bakut aktet aktverdig, ansett, bra, estimabel, estimert, høyæret, reputerlig, respektabel, velakta aktiv arbeidende, arbeidsom, driftig, drivende, dynamisk, energisk, flittig, foretagsom, handleform, handlekraftig, iherdig, ildspyende, ivrig, militant, positiv, pågående, urolig, virksom, vital, våken, yrkesaktiva dødsbo aktivere aktivisere, evokere, igangsette, vekke aktivisere aktivere, employere, igangsette, sysselsette, vekke aktivist demonstrant, ivrer, kvinnesakskvinne, miljøforkjemper, naturvernaktivist, nyfeminist, rødstrømpe, suffragette, sutch aktivitet arbeid, arbeidsomhet, backspill, badeliv, bading, badminton, barnelek, barnevern, bevegelse, bilisme, bodybuilding, bresport, bukkedans, danselek, drift, driftighet, energi, flid, flåterenn, flåteritt, frisbee, gateliv, globalisme, gruvedrift, gymnastikk, gåsport, halsetiltak, handlekraft, happening, hardtrening, helsetiltak,

alarm

hovedbruk, initiativ, jazzballett, leik, lek, lettdykking, liv, livlighet, løpetrening, løping, marketing, miljøarbeid, mosjon, pep, politikk, proffidrett, prosjekt, redebygging, riding, riing, romfart, røre, rørsle, skitur, skoleidrett, speiding, sport, sportsfiske, surfriding, tenkning, tennisspill, tiltak, toppidrett, trening, trim, trimming, utetrening, vitalitet mangel på aktivitet inaktivitet, passivitet, sofasitting, stueliv, tiltaksløshet, uvirksomhet aktivitetssentrum grendahus aktivum dyd, eiendeler, fordel, formue, fortrinn, goodwill, kapital, kontanter, nytte, privat(-formue, -kapital), ressurs, strandlinje, tillit aktor anklager, auditør aktpågivende aktsom, ansen, ansig, forsiktig, observant, omhyggelig, oppmerksom, påpasselig, vaktsom, varsynt, vigil, vigilant, våken, årvåken aktpågivenhet ans, egard, omtanke, oppmerksomhet, årvåkenhet aktrise diva, skuespillerinne, tragedienne aktsom aktpågivende, ansen, ansig, gaumsam, omhyggelig, oppmerksom, påpasselig, vaktsom, varsom, vigil, våken, årvåken aktsomhet badevett, båtvett, fjellvett, forsiktighet, gaumsemd, hensyn, observans, omsorg, omtanke, trafikkvett, varsomhet, årvåkenhet aktstykke acta (fl), arkivalie, arkivalier (fl), bill, diplom, dokument, dossier (fl), protokoll, registrant (fl) aktualisere virkeliggjøre aktualitet betydning, gyldighet, interesse, nyhet, virkelighet aktuell akutt, brenn-, brennende, dagnær, dags-, fersk, foreliggende, fullgyldig, gjeldende, gyldig, heit, herskende, høy-, høymoderne, interessant, moderne, ny, nærværende, nåværende, omtalt, rykende, rådende, tidsmessig, virkelig, øyeblikkelig aktverdig aktet, fair, velaktet aktør agerende, aoide, artist, bajas, ballett (fl), filmstjerne, helt, histrion, klovn, komediant, komiker, kunstner, lavkomiker, medvirkende, narr, opptredende, popartist, rapsode, revystjerne, sanger(inne), skuespiller(inne), statist, stjerne, tragedienne, tragiker, trubadur, voltigør akustikk klanglære akutt aktuell, brå, dagsaktuell, forbigående, heftig, hurtig, imminent, kort(varig), kritisk, kvass, midlertidig, overhengende, parakutt, plutselig, tilfeldig, tilspisset, voldsom, øyeblikkelig akvariefisk bunntitter, guppy, gyppi, millionfisk, pansermalle, scalare, sølvsider, tigerbarbe akvedukt renne al aurhelle, avl, fiskedrett, godved, kjerne(ved), malm, oppdrett, oppfostring, sandstein, ved alabast alabastritt, onyksmarmor alarm alarm- (-rop, -signal), anskrik, bestyrtelse, brann-, brannsignal, bråk, elglos, faresignal, flyalarm, flyvarsling, forskrekkelse, larm, leven, nødsignal, oppsikt, oppstandelse, oppstuss, oppstyr, politi-, rop, signal, sirene, skrekk,

a


alarmere

spetakkel, støy, ståk, stålos, tåkesignal, uro, varsel(rop), varsling alarmere eksanimere, engste, forage, forferde, forfjamske, forskrekke, forurolige, kalle, oppskake, oppvekke, ryste, sjokkere, skremme, tilkalle, uroe, varsku, varsle, vekke alarmerende engstende, faretruende, foruroligende, rystende, sensasjonell, skremmende, urovekkende alarmert bestyrtet, engstelig, skremt alarminnretning alarmklokke, autoalarm, autocall, brannvarsler, brummer, ramleklokke, trygghetsalarm, tyverialarm albinisme leuko- (-dermi, -pati) albino hvitføding albue armboge, bane, brøyte, cubitum, dytte, knuffe, puffe, stange album foto-, gajo, hefte, modern Types, poesibok, scrap-book, stambok, utklippsbok albumin legumelin, leukosin alburom armfang, armrom, armslag, plass, spillerom, tumleplass aldeles absolutt, akkurat, avgjort, belgende, blankende, blikk(ende), bom(mende), dammende, definitiv(t), drivende, dryssende, dy(ende), dønn, dørd, dørg, dørgende, ende, endelig, evig, flunkende, fly, flyende, fullkommen, fullstendig, ganske, gløgg, gørr(ende), heilslig, helt, hoppende, kanon, kategorisk, kav, kavende, klin, klink, klinkende, kliss(klass), klokkende, knekkende, knøtt(ende), komplett, kriddende, krittende, kull(ende), kvekk, mo, mons, mottes, mukkende, murende, mutters, presserende, naggende, nøyaktig, overhodet, pakkende, pinende, platt(erdings), plent, presis, propp-(ende), påtrengende, ravende, re(i)nt, rett, rispende, ruskende, sella, sellende, sikkert, skvatt, skvær, slett, slettes, smekk(ende), spenna, spikende, spilder, spildrende, spiller, splinter, splitter, sprut, sprøyte, stapp(ende), staurende, trillende, stein, stokk(ende), stupende, sturt, stu(v)ende, søkk(ende), tjokkende, totalitær, totalt, tout-á-fait, trill, ubetinget, utvilsomt, vill, vilt, ytterst alder alderdom, babystadium, barndom, barndomsdager, barne-, barnedager, barnsbe(i)n, bøle, døds-, eon, epoke, ettårs-, fnise-, gifte-, lag-, leve- (-alder, -tid), manndom, minste-, niårs-, pubertet, sjuårs-, slyngel-, syttenårs-, tenårs-, tids-, tidsrom, tjeneste-, tre-, vekst-, verpe-, vokse-, æra, årgang alderdom barndom, elde, Elle (best.), Elli (best.), livs- (-aften, -kveld), senium alderdomsfenomen forgubbing, glemsomhet, rynker, senilitet, spondylose, svimmelhet, tunghørthet, øresus alderdomssvakhet presbyakusis, presbyofreni, senilitet, senium, skivedegenerasjon, tunghørthet alderdomssvekkelse nedtur, senilitet aldermann høvding aldersbegrep dag(s)gammel, døgngammel, fjor(-fallen, -falne), fjorgammal aldersbestemmelse lichenometri aldersforskning geriatri, gerontologi

6 aldersgrense lavalder, lovalder, minstealder,

myndighetsalder, pensjonsalder

aldershjem eldrehjem, gamlehjem, sykehjem aldersklasse årgang alderstegen alderdommelig, aldrende, (eld)

gammel, hundgammel, hundreårig, senil, styggammel, tilårskommen, utgammel, ørgammel alderstegn aldrende alderstegen, eldre, gammel, nærsynthet, pinguecula, presbyopi, tilårskommen, ørgammel, årring alderstillegg bilringer, vektøkning, årringer alderstrinn barndom, presenilitet, ungdom aldrende aldren aldres eldes aldri aldrigen, ikke, ingenlunde, ingensinne, knapt, nei, neppe, umulig aldring eldning, forgubbing, forringelse, lys-, nedtur, tilvoksing ale avle, drette, fostre, fø(de), oppdrette, oppfostre, oppklekke, utklekke, utruge alen braccio, stikka alene avsides, avsondret, bare, einkom, e(i) nsligstilt, einslungen, eismal, ene(ste), enkeltvis, ensam(men), enslig, ensom, foreldreløs, forlatt, frendeløs, isolert, kun, mono- (forst.), separat, singel, single, singular, solitær, solo, særskilt, toeine, uforstyrret, venneløs, åleine leve alene cølibere alenemann aleneherre, leinemann, ungkar alenestående inneklemt alert frisk, kvikk, pigg, opplagt, (år)våken alf alv, undine alfa begynnelse, bokstav alfabet bokstavrekke, devanaghri, futhark, glagolica, glagolitsa, gur(u)mukhi, insularskrift, kileskrift, ogam, ogham, ogom, ogum, punkt-, skrift alfons apanasje, hallik, kobler, link, ruffer, sutenør alge agar-agar, blæretang, brunalge, butare, draugspy, fingertare, fiolstein, glye, grisetang, grønnalge, grønske, havsalat, havtang, karagen, kelp, klotang, krans-, krusflik, martaum, pollpryd, rakkeklo, ruggel, rugl, rødsleipe, sagtang, skolmetang, skulpetang, skyfall, spiraltang, stortare, svartkluft, søl, tang, tare, trollspy, vorteflik alias eller aling avl, oppdrett alkalisk basisk, tropasur alkaloid abrin, akonitin, apomorfin, arecolin, atropin, berberin, brucin, cefaelin, cevadin, cinchonin, coniin, colchicin, efedrin, emetin, ergotamin, fysostigmin, homatropin, hordenin, hydrastin, hyoscin, kaffein, kinin, kodein, koffein, kokain, koniin, konilin, kurarin, meskalin, morfin, narkotin, nikotin, papaverin, piperin, pyratrin, sekale, skopolamin, solanin, stryknin, tebain, teobromin, yohimbin alkan parafin alke buttnebb, bårefjert alken olefin alkohol adonitol, adonitt, brennevin, butanol, cholesterol, denat, dokter, dram, drikkevarer, druesprit, dulcitt, dulsitol, dunder, erytriol, erytritt,


7

etanol, etyl, fett-, finsprit, fytol, geraniol, glycerol, glykol, glyserin, glyserol, granitol, HB, inositol, jodlevann, kaffedokter, karsk, kolesterol, linalool, mannitol, mentol, merkaptan, metanol, metyl(-), pentanol, plankesaft, propanol, propyl, pyro-gallol, ribitol, rusdrikk, sfingosin, skum, snaps, sorbitol, sorbitt, spirituosa, spiritus, sprit, sterkt, terpin, tår, vin, vinsprit, vinånd, xylitol, ønant alkoholholdig berusende, sint, spirituøs, sterk, vinholdig alkoholiker alkis, alkoholist, dipsoman, dranker, drikker, drukkenbolt, fyllebøtte, fyllik, krymper, kvartalsdranker, periodedranker, residivist, svamp, vanedranker alkoholinnhold promille alkoholisert fordrukken, forfyllet, forranglet, forsnapset alkoholmisbruk dipsomani, fyll alkoholpåvirket beruset, full, påseilet, påvirket, seisa alkoholtrang dipsomani alkove avlukke, kammer(s), kleve, kott, nisje, soverom, tokonoma alkymist adept, gullmaker, spagirist all all, alt, hele, pan- (forst.), panto- (forst.), tutto all right biff, bra, OK, godt, upåklagelig all round allsidig, mangesidig, mangfoldig allé aveny, bulevard, gate, rekke, skog, vei, trerekke(r) alle alameda, allihop, allverden, enhver, man, omni(forst.), pan- (forst.), plenum, samtlige, tutti allehelgensdag helemess, helgemess(e) allegori bilde, dødningdans, dødsdans, dødsritt, flammesverd, flammeøye, jernverden, lignelse, livsbrønn, sinnbilde, Vanitas allegorisk billedlig, overført, symbolsk allehånde allslags, alskens, forskjellig(e), piment allerede alt, bare, enn allergi elveblest, høyfeber, høysnue, idiosynkrasi, neslefeber allergireaksjon forgiftning, jodisme allergisk overfølsom, (over)ømfintlig allerkjæreste kjæreste, yndling allesteds overalt, partout allestedsnærværende evinnelig, ubikvitær allfader Gud, Odin allheimen altet, universet allianse akse, blokk, ekteskap, entente, forbindelse, forbund, forening, jamgifte, korporasjon, liga, NATO, pakt, sammenslutning, SEATO, symmachi, Østblokken, østpakt alliere forene, liere alliert bundsforvandt, forbundsfelle, (sammen)svoren allikevel lell, likevel, uansett alliterasjon framlydsrim, hending, stavrim allkunnebok encyklopedi, leksikon allmakt enevelde, gud, gudsmakt, omnipotens, skaperen, tivar, vårherre allmektig allmaktslig, allstyrende, eneveldig, omnipotent allmenn abstrakt, almen, allmenngyldig,

i alminnelighet

alminnelig, altomfattende, felles, gangbar, gemen, general(iter), generell, gjengs, herskende, kommun, offentlig, pandemisk, publikk, universal-, universell, vanlig, økumen(isk) allmennbefinnende velvære allmennbegrep(er) universalia (fl), universalier (fl) allmennfattelig eksoterisk, lettfattelig, populær allmenngyldig absolutt, generell, objektiv, typisk, universell allmennheten folket, hopen, menigmann, offentligheten, populasen, publikum, universitas, vulgus allmenning bygde-, bymark, privat-, skog, stats-, ålmark allmenn/t generaliter, katolsk, utbredt allmenntilstand befinnende, eukrasi, form, helbred, helse, kondisjon, velgående, velvære, vigør allmennyttig pragmatisk allmue allmennheten (best.), allmuge, fjerdestanden, flokk, folk, folkedjup(et), folkegrunn, folke- (-masse, -mengde), kirkeflokk, masse, mengde, mobb, mug, plebs, populas, underklasse, velgermasse allmueaktig folkelig, plebeiisk allofansyreamid biuret allright bra, diggal, diggbar, hollereit, hålreit allsidig allround, encyklopedisk, mangesidig, mangfoldig, mangslungen, omfattende, representativ, universal, universell, velassortert, velutstyrt allslags allehånde, alskens allstøtt stadig, uavbrutt alltid alletider, alltids, allstøtt, bestandig, da, gjerne, iallfall, idelig, immer, lett, nok, saktens, semper, sempre, stadig, stedse, stendig, stetse, støtt, uavbrutt, uavlatelig, uforanderlig, uopphørlig, ustanselig, vedvarende for alltid evig(en) alltids gjerne, godt, kanskje, saktens alltid(s) allenfals, al(l)veis, immervis alluvio økning allvis klok allvitende allklok, allvis, velvis allviter bygdeorakel, forståsegpåer, orakel, polyhistor, rikssynser, synser almanakk annuarium, bondepraktika alminnelig allmenn, banal, daglig(dags), eksoterisk, felles, folkelig, fremherskende, gangbar, gemen, general, generell, gjengs, hverdagsgrå, hverdagslig, jevn, katolsk, kjedelig, kommun, konvensjonell, kurant, landsens, normal, offentlig, oftest, ordinær, platt, populær, prosaisk, regulær(t), rutinemessig, sedvanlig, simpel, sivil, stående, svevende, tarvelig, tradisjonell, trivial, triviell, uanselig, ubestemt, ubetydelig, universal, universell, uoriginal, usnobbet, utbredt, vag, vanlig(vis), vulgaris, vulgo, vulgær alminneliggjøre forsimple, vulgarisere alminnelighet banalitet, floskel, frase, gjengshet, vulgaritet i alminnelighet almindeligen, alminneligvis, gjennomgående, gjerne, ofte, vanligvis, vulgo

a


almisse almisse baksjis, bidrag, gave, nådegave, skjerv alperips måbær alpinist Abderhalden, Arnesen, Bakke, Baumann,

Beckmann, Berge, bergstiger, Berntsen, Birkelund, Bjørge, Bjørnebakken, Buraas, Christiansen, Dorfmeister, Eberharter, Eder, Enn, Eriksen, Fenninger, Fjeldavlie, Fjeldstad, Flemmen, Franz, Furuseth, Førland, Ghedina, Gimle, Girardelli, Gros, Gruber, Guay, Görgl, Götschl, Hamre, Hinterseer, Hole, Holmner, Hvammen, Håker, Jagge, Jansrud, Karlsen, Killy, Kirchgasser, Kjus, Klammer, klatrer, Kostner, Kröll, Ligety, Løchen, Lødemel, Løseth, Mahre, Maier, Mancuso, Marksten, Matt, Miller, Mjøen, Moe, Montillet, Myhre, Mölgg, Müller, Neergaard, Nilsen, Niskin, Nordbotten, Ortlieb, Palander, Pedersen, Raich, Rocca, Rognmo, Sablatnik, Sailer, Salzgeber, Sandvik, Schranz, Seizinger, Sejersted, Skajem, skiløper, Skårdal, slalåmløper, Solbakken, Stangassinger, Stenmark, Stiansen, Strand, Strobl, Svindal, Sykora, Sørli, Thöni, tindebestiger, Tomba, Traa, Trinkl, Tritscher, utforkjører, Vidal, Vonn, Walchhofer, Weirather, Wiberg, Wirnsberger, Wyller, Aamodt alrune dudaim, galgemann, mandragora alskens allehånde, allslags, alt, forskjellig(e), mangehånde alt allerede, allting, alskens, contralto, fullstendig, ganske, helt, kontra-, kvinnestemme, re(i)nt, rubb, stemme, stubb, tutto, urverden, verden i alt sammen- (-lagt, -regnet) alt i alt in summa altan balkong, galleri, jernbalkong, pergola, terrasse, utbygg, veranda alter altar, alterstein, avguds-, empire-, horg, høy-, kirke-, kvinnestemmer, lappehorg, legmanns-, offerbord, offersted, oppbygning, portatile, stemmer, thymele alter ego homonym, venn alterbilde diptyk(h)on alterbord nådebord alterbrød nådemiddel, oblat alterert bestyrtet, enervert, nervøs, opphisset, oppkavet, opprørt, oppskaket, oppskremt, oppspilt, oppøst, rystet, sjokkert altergang kommunion, nadverd, nattverd altergjest kommunikant alternasjon alternering, skift(e), skifttjeneste, turnover, turnus, vilkår alternativ annleis, fall, forslag, motkultur, mulig, mulighet, skiftevis, utvei, valg, valgfri(het), valgmulighet, vilkår alternere bytte, dublere, pendle, skifte, veksle alterring knefall alterskap fløyalter, predella, tabernakel, triptyk(on) alterstake geridon altertavle diptyk(h)on, katekismetavle, polyptykon, retabel, triptyk, triptyk(h)on altertjener altarist altertrinn suppedaneum altet kosmos, rymden, universet, verden altetende glupsk, grådig, omnivor, ålett

8 alteter gribb, rotte, åtsel- (-dyr, -eter, -gribb) altfor for, super altmuligmann faktotum, tusenkunstner altomfattende fullstendig, generell, global, pan-

(forst.), panto- (forst.), total(itær), universal, universell altoverskyggende dominant, dominerende altruisme godhet, kjærlighet, nestekjærlighet altruistisk allgod, edel, eiegod, englegod, god, idealistisk, kjærlig, nestekjærlig, oppofrende, selvutslettende, uegennyttig, uegoistisk, uselvisk altså derfor, dermed, dvs, ergo, følgelig, scilicet, sic, slik, således aluminiumbronse gullpigment aluminiumoksid alumina, bøhmitt, korubin, korund aluminiumstrykk algrafi alv alf, drude, dvergfrue, mab, Puck, sylfe, sylfide, titania, undine, vette alvekonge Oberon alvor alvorsgrått, asseverasjon, austeritet, dekorum, dysterhet, ettertrykk, gravitet, høytid, oppriktighet, patos, salvelse, sømmelighet, tyngde, vekt, verdighet, ærverdighet alvorlig alvorsam, alvorsfull, alvorsstiv, alvorstung, andektig, barsk, bestemt, betenkelig, betenksom, bister, dugelig, dyp, dyster, energisk, farlig, grav-, grave, graverende, gravitetisk, grov, grundig, humørløs, hyperfarlig, høgtidsfull, høytidelig, høytidsfull, ille, kraftig, kritisk, livsfarlig, livstruende, malign, meningstung, morsk, mørk, nedtrykt, ondartet, oppriktig, pernisiøs, prekær, sann, serio, serioso, seriøs, sinister, skarp, smilløs, sterk, streng, svare, tragisk, trist, truende, tung, tunglyn(d)t, tungsindig, verdig, viktig, virkelig alvorsord admonisjon, advarsel, alvorstale, formaning, memento, påminnelse, reprimande, skremmeskudd, tilrettevising, trussel, varsku, vekker alvskott dvergskott amaranttre fiolettre amasone Feidias, Hippolyte, Penthesileia, Polykleitos amasoneaktig mannfolkaktig, mannhaftig, maskulin, ukvinnelig amatør begynner, dilettant, dusindikter, elsker, fusker, kannestøper, kvakker, lekmann, nybegynner, selvlært, seminarist amatørmessig dilettantisk, dårlig, hjemmegjort, ubehjelpelig ambassade gesandtskap, representasjon, residens ambassadør diplomat, gesandt, legat, nuntius, representant, utsending amber ambar, ambe, dall, dyll, (tre)kjørel, vinambe ambisiøs fagstolt, fremmelig, jappet, maktsyk, målbevisst, pretensiøs, pågående, strebet, vinnekjær, vinnesjuk, ærekjær, ærgjerrig ambisjon aspirasjon, dagsmål, karrierejag, mål, målsetting, oppdrift, pretensjon, strebing, vilje, vinne- (-lyst, -sjuke, -syke), ærekjærhet, æretørst, ærgjerrighet ambod utstyr, verktøy


9

andra

ambolt handste, nebbeste, sjabott(e), ste, stikkambulanse lasarett, sykevogn ambulerende omflakkende, reisende, vandrende ame anstrenge, drive, fustasje, gnage, gni, (lyd)

pinne, tilskynde

amen sannelig amens amentia, forvirring, sinnssykdom, vanvidd,

åndssvakhet

amerikaner alasker, bil, gringo, hillbilly, indianer,

rødhud, uncle sam

amfetamin makka amfibium cacops, Eryops, flygefrosk, glassfrosk,

goliatfrosk, halefrosk, olm, trefrosk, vestaxolotl, ålepadde amin ornitin aminnelse erindring, hukommelse amme bryste, die, fostre, nære, patte, su, suge, sutte ammoniumsalt korallin ammunisjon armering, blindpatron, ekserserpatron, fispatron, gevær- (-kule, -patron), granat, kruttlapp, kanonkule, kule, løskrutt, løsskudd, pansergranat, patron, skyts, spissgranat, sprenggranat, stridsladning amnestere benåde, tilgi amnesti forlatelse, oblivion, nåde, straffrihet, tilgivelse amok berserk(er)gang, eitervill, sinneri, vill amoralsk moralløs, nihilistisk, ryggesløs, umoralsk, usedelig amorf formløs, uregelmessig amorfigur amorin, erot amortisere avskrive, nedskrive, tilbakebetale amorøs elskovsfull, erotisk, jentegal, kjærlig, knulsk ampel athenienne, skål amper arrig, bitter, brysom, eksitabel, febrilsk, gretten, hissig, ilter, irritabel, kolerisk, krakilsk, kranglet, kranglevoren, oppfarende, pirrelig, sint, snappsint, snarsint, stri(d), unau, utilpass, vrang, vrangvoren amputasjon ablasjon, autotomi, eksartikulasjon, fjerning amputere avsette, beklippe, fjerne, forkorte, kappe amulett abraxas- (-smykke, -stein), agnusdei, agnstei, akuaba, ametyst, bezoar, blymerke, blytegn, buffonet(i), bulla, dvergsmide, fetisj, himmelbrev, løsningsstein, maskot(t), nefritt, ravnestein, seiersstein, skarabé, smykke, talisman, tankere(i)m, tiki amøbe emaljedyr analog beslektet, homolog, lignende, lik, likeartet, motsvarende, nærstående, parallell, tilsvarende analogi likhet, make, overensstemmelse analyse abc-analyse, analytikk, atmolyse, belysning, feil-, felt-, forskning, gass-, gjennomgåelse, sampling, spaltning, systemering, titrasjon, undersøkelse, undersøking, utredning, utvikling, verkanalysere gjennomgå, psykologisere, skandere, spalte, undersøke analytiker systemerer anarki anomi, forvirring, kaos, lovløshet, uorden, villvest

anarkist Galli, kropotkin, nihilist, rabulist anatema bann, forbannelse, fordømmelse,

forvisning, utstøtelse anatom Bartholin, Bendz, Blainville, Eustachio anatomi antropotomi, bygningslære, fytotomi, histologi anbefale anprise, foreskrive, innstille, pledere, reklamere, rekommandere, rose, rå, råde, tilrå anbefalelsesverdig prisverdig, rosverdig, tilrådelig anbefaling gagnord, introduksjon, rådgiving, tilråding anbelange gjelde anbrakt posisjonert anbringe affutere, anlegge, ansette, applikere, benke, deponere, emplassere, fanke, fordamme, henføre, innkvartere, innlegge, innpasse, installere, investere, kantonnere, lande, legge, montere, nedlegge, pallere, parkere, plante, plassere, postere, satse, sesse, sette, skjefte, stasjonere, stede, stille, superponere, utplassere anbringe kvinner feminisere anbringelse deponering, deposisjon, emplasement, investering, kapital-, pengeplassering, plasement, plassering, privatforpleining, repartisjon anbud bud, forslag, lisitasjon, offerte, tilbud anbyder lisitant and bark-, bork-, havorre, hovor(r)e, hovor(r), hvitkinngås, ringøye, rødhals-, sjøorre, svartandakt andektighet, betagelse, betraktning, bord-, bønn, devosjon, gjebet, grepethet, kirkebønn, kontemplasjon, meditasjon, morgenbønn, novena, novene, oppbyggelse, radio-, religiøsitet, ro, uhug, vesper, ærbødighet, åhug, åhugsstund andaktsbok postill, timebøker (fl) andaktsfull andektig, respektfull, ærbødig andektig andaktsfull, andaktsstemt, bigott, from, høytidelig, oppmerksom, pietoso, religioso, religiøs, respektfull, solemn andektighet andakt, betagelse, grepethet, religiøsitet, respekt, ærbødighet andel aksje, anpart, arvelodd, bilkvote, blodprosent, bonus, cux, del, delaktighet, dividende, globalkvote, gruvelott, hval, hvalaksje, hvalpart, interesse, kaplak, kjønnskvote, kontingent, kux, kvinnelodd, kvota, kvote, landslott, lodd, lott, motlott, part, parti, porsjon, prosenter, ranson, rasjon, rata, rate, tantiéme, tollkvote, utbytte andels- kooperativ andelsbevis aksje, andelsbrev andelshaver aksjeeier, aksjehaver, aksjonær, deleier, delinnehaver, interessent, kommandittist, medeier, medlem, part, parthaver andelslag eggsentral andelsmessig forholdsvis, prorata, prosentvis andfares fortløpende, jamn, jevn, overalt, uavbrutt, vekselvis andpusten andblast, andmot, andsloppen, forpustet, heseblesende, kortpustet, kortåndet, oppustet, stakkåndet, trangpusten, tungpustet andra anholde, anmode, ansøke, appellere, be, betle, supplikere, supplisere, søke

a


andragende andragende anmodning, ansøkning, bønn(e)-

skrift, mosjon, petisjon, petitum, promemoria, supplikk, søknad andre øvrige andring beslag andror motbør, motvind andstrøm motgang andsynes innfor, mot, ovenfor, overfor, vis-à-vis andøve kadreie, manøvrere, ro ane (verb) divinere, forekomme, foresveve, formode, fornemme, forutane, forutføle, forutse, føle, gisse, gjette, kjenne, lukte, merke, mistenke, ottes, presager, presisere, skimte, spore, tenke, tro, være, øyne ane(r) (subst.) anerekke, avstamning, bestefar, farforfedre, fedre, forfader, forfedre, formoder, formor, helteslekt, morfar, oldefar, oldemor, opphav, rot, røtter, slekt, stamfar, stamfedre, stammor, stamtre, tippoldefar, tippoldemor, ætt(e) far, ætt(e)mor anebilde imagines (fl), imago anefigur tiki anekdote beretning, fabel, florilegium (fl), fortelling, herme, herming, historie, maqama anelse aning, anstrøk, antydning, begrep, bismak, duft, forestilling, formodning, fornemmelse, forsmak, forutanelse, forutfølelse, følelse, gisning, gjetning, grann, idé, inntrykk, kjensle, mistanke, nyss, peiling, pust, skimt, skygge, skymt, smule, snev, spor, stenk, tanke, tokke, touch, ubetydelighet bange anelser mistanke, tvil anemi bleikfeber, bleiksott, blodfattigdom, klorose anemisk bleik, blodfattig, blodløs, kraft(es)løs anerekke langfegger anerkjenne akseptere, akte, anta, approbere, autorisere, bekjenne, bekrefte, bifalle, billige, erkjenne, estimere, godkjenne, godta, hylle, innrømme, kanonisere, knesette, påskjønne, respektere, rose, tilstå, tiltre, vedgå, vedta anerkjennelse accessit, adhesjon, applaus, berømmelse, bifall, bravado, eksekvatur, exequatur, godkjennelse, godkjenning, gyldighet, heder, innrømmelse, lovord, påskjønnelse, ros, samtykke anerkjent god(tatt), klassisk, konsesjonert, offisiell anestesi bedøvelse anfall aggresjon, anfektelse, angrep, angst-, apopleksi, arbeidsri, assaut, astma-, attakk, attentat, bajonettangrep, drypp, eklampsi, epilepsi, erupsjon, fauke, feberri, flage, framstøt, frost-, frostbye, frostbøye, fødselsve(er), gråt, gråteri, gråtutbrudd, hetetokt, hjerneslag, hjerte-, hostekule, hosteri, hostetak, hostetokt, katapleksi, kick, krampeby(g)e, kramperi, latterri, migrene, narkolepsi, noia, offensiv, paroksysme, raid, raptus, recidiv, refleksepilepsi, residiv, ri(er), samvittighetsnag, sjokk, slag, solstikk, svimmel-, sykdoms-, tak, tilfelle, tokt, utbrudd, ve, verkeri, åtak anfalle angripe, attakkere, overfalle anfare inspisere

10 anfekte affisere, berøre, forstyrre, nage, plage,

påvirke, røre, vedgå

anfektelse affliksjon, anger, benauelse, beråd,

betenkning, engstelse, fristelse, grublerier, hjemsøkelse, kval, nag, prøvelse, ruelse, samvitttighetsnag, sinnsuro, sjelekamp, sjelekval, sjelenød, skrupler, skruppel, tvil, uro anføre angi, bemerke, dirigere, foregi, fremføre, fremlegge, føre, gi, gjengi, hitføre, innvende, kommandere, lede, nevne, notere, si, sitere, skrive, styre, ytre anfører admiral, ag(h)a, ataman, bjøllesau, capitano, condottiere, dekurion, doge, duce, duks, dux, eksark, feltherre, feltmarskalk, fører, førergeni, general, gjengleder, hode, høvedsmann, hærfører, leder, magister, rittmester, sjef, spiss, tamburmajor, troppsfører anførsel anbringende, angivende, antegnelse, belastning, bemerkning, debet, førerskap, godskrift, irrelevans, kommando, ledelse, merknad, notabene, notat, notering, oppføring, postering, protokollat, randbemerkning, utsagn, ytring anførselstegn fnutt anført angitt, nevnt, oven-, ovennevnt ange anelse, aroma, bouquet, duft(e), dåm(e), eim, høyduft, ilm, lukt(e), odør, ose, velduft, vellukt angekok medisinmann, trollmann, åndemaner angel krok, ongel angelegen maktpåliggende angelsakser, anglosakser, Beda, earl angelus ave-maria anger anfektelse, attrisjon, bedrøvelse, bonde-, bot, botferdighet, contritio, fortrytelse, gremmelse, nag, pønitens, remors, ruelse, samvittighetsnag, skyldfølelse, sorg, trege angerfri angerløs, sorgløs, ubekymret angerfull angergiven, angrende, botferdig, skamfull, sønderknust angi anføre, anmelde, anslå, antyde, anvise, avsløre, beskylde, bestemme, betegne, denotere, denunsiere, erklære, fastslå, forråde, indikere, indisere, innberette, intonere, jugere, markere, melde, merke, nevne, omtale, oppgi, opplyse, overgi, plapre, poengtere, presisere, prononsere, påpeke, påstå, rapportere, røbe, røpe, si, snikmelde, spesifisere, svike, titulere, tyste, vise angitt anført, førstnevnt, implisitt, ovenanført, ovennevnt angivelig formentlig, påstått angivelse advisklausul, artsbetegnelse, deklarasjon, denunsiasjon, designasjon, impressum, indikasjon, nevnelse, oppføring, oppgave, recipe, spesifikasjon, timeslag, tittel, trykk, visende, årstall angivende foregivende, pretekst, påskudd angiver agent, Aleksej, delator, deleator, denunsiant, diable, Drozdov, forræder, indeks, indeks(ord), landssviker, mouchard, plaprer, politispion, rapportør, spion, stikker, sviker, sykofant, tyster angiveri anmelderi, svik, tysting


11

anklager

angjeldende vedkommende angle angel, krok, ongel anglesitt blyvitriol angre anke, attre, begråte, beklage, bøte, fortryte,

pønitere, rues, trege

angrende angerfull, angergiven, angerholden,

angermodig, botferdig, brødefull, skamfull, skyldbetynget, sønderknust, tregefull, tregelig angrep aggresjon, aksjon, anfall, assau(l)t, assaut, atom-, attakk, attentat, avansement, bilrust, blitz, bombe-, bomberegn, brassespark, charge, coupe, degasjement, diversjon, drapsforsøk, entring, erosjon, eselspark, finte, flankering, framstøt, front-, frontal-, hoved-, ildoverfall, impetus, infestasjon, innhogg, innmarsj, insult, invasjon, kalabalikk. lav-, korrosjon, kritikk, land- (-gang, -setning, -storm), luftraid, luse-, lynaksjon, lynkrig, lyskespark, mobbing, mordattentat, mot-, motangrep, motstøt, nær-, offensiv, omfatning, overfall, patiriasis, plebskanon, raid, rekordstorm, rygg-, råte-, sjokk, skinn-, smitte, springskalle, storm(-), stormløp, strandhugg, stup-, takling, tannråt(e), teppebombing, utfall, åtak knusende angrep mord, slakt angrepet befengt, beheftet, brandig, eiret, eirgrøn(n), eirlagt, innråttten, irrgrøn(n), jernsyk, medtatt, nedrustet, pestbefangt, pestsmittet, plaget, poliorammet, utøybefengt sterkt angrepet innsyltet, nedsyltet angrepslyst aggresjon, aggressivitet, blodtørst, hevngjerrighet, pågåenhet angrepsmåte vinkling angrepsobjekt bombemål, luftmål, markmål, selvanviser, sjømål angrepsvis offensiv angripe affisere, anfalle, anspise, antaste, attakkere, begynne, bekjempe, berenne, beskyte, bestorme, blindbombe, bruke, chargere, erodere, ete, etse, fjernbombe, forbruke, gnage, invadere, irre, jetbombe, kauterisere, korrodere, oppløse, overfalle, overrumple, ramme, ruste, røre, røyne, skade, smitte, storme, svekke, takle, teppebombe, treffe, tære, undergrave, utflankere, ødelegge angripelig diskutabel, klanderverdig, svak, uforsvarlig, uholdbar moralsk angripelig blakket angripende aggressiv, pågående angriper aggressor, (center) forward, forward, kobbel (fl), overfallsmann, playmaker, senterløper, stormløper, tanksenter angst (se fobi) aerofobi, agorafobi, angstbeklemt, angstfull, angstfylt, ank, bakteriofobi, bange, beklemmelse, beklemt(het), bekymring, beven, blaudskap, carcinofobi, døds-, dødsnød, dødsredsel, dødsskrekk, dødsve, dødsvånde, engstelig, engstelse, fjellskrekk, flyskrekk, fobi, fonofobi, forskremt, frykt(som), fæle(n), fælske, gru, gruvsel, hjerteredd, hugsott, ir, kenofobi, klaustrofobi, kremnofobi, lalofobi, lampefeber, monofobi, mysofobi, mørkredd, nekrofobi, neofobi, nervøsitet, otte, panikk, patofobi, pine, rampefeber, redd, reddhug, redsel, reisefeber, rogg,

sitiofobi, sitofobi, sjøskrekk, skrekk, skremt, sky, talassofobi, timiditet, torgskrekk, ugg, uggal, uro, uvisshet, vånde, xenofobi, zoofobi angstfordriver dram, oppstiver angstfylt angstfull, angstpint, angstreden, bange, redd, skremt angsttilstand (nerve)sjokk angå affisere, anbelange, behandle, bekymre, berøre, gjelde, interessere, omhandle, rake, skille, skjelle, vedgå, vedkomme, vedrøre angående ad, apropos, betreffende, pro, vedkommende, vedrørende anhang etterskrift, tilføyelse, tilheng, tillegg, vedheng anheng pendantanholde anmode, appellere, arrestere, be, begjære, beslaglegge, fengsle, gripe, hekte, knipe, pågripe, spørre, ta anholde hekte anholdelse arrestering anhydrid cineol animalsk dyre-, dyrisk, rå animere anspore, drive, egge, geile, hisse, ildne, incitere, inspirere, kildre, mane, oppflamme, oppmuntre, pirre, påvirke, stimulere, tenne, tilskynde, vekke animert bedugget, beruset, fuktig, glad, halvfull, levende, livat, livfull, livlig, munter, opprømt, pussa, påseilet, påvirket, uklar, ustø animositet mannbiskhet aning anelse, grann, snev, tanke, vind anislikør pastis ank angst, beklemthet, bekymring, beven, engstelse, feber, frykt, hugsott, jammer, nervøsitet, otte, ugg, uro, uvisshet, varkant anke ampe, appellasjon, appell(ere), beklage, besvære, besværing, daddel, innanke, innvending, kjære(mål), klage(mål), klagesang, påkjære, påtale, rekurs ankefull engstelig, nervøs, ottefull, redd, skremt, vettskremt ankel fotledd, okle, vrist, åkle ankemål (an)klage anker ankerjern, baug-, beholder, børtre, dregg, driv-, drivsegl, dunk, dynamo-, entredregg, fat, feste, fustasje, hekk-, ile, is-, jernhake, kagge, kjets, kjæremål, krabbe, krake, kvartel, moring, patent-, sjø-, sopp-, stokk-, tønne, varp(-) heise anker katte ankerkjetting pertyrline, portline ankermann sistemann ankerplass Agø, ankerasje, ankersett, ankorasje, havn, lægje, red ankerspill bradspill, brattspill anklage akkusere, ankemål, bebreide, bebreidelse, beføre, beskylde, calumnia, crimen, dadle, inkriminere, irettesette, klage(mål), klandre, kritisere, motanke, nesekaste, påtale, sake, saksøke, selvbebreidelse, sikte(lse), tilrettevise, tiltale, tjuvkjenne, tyvkjenne fremsette anklage bødle anklagede inkvisitt anklager akkusator, aktor(at), auditør, delator,

a


anklageskrift

deleator, saksøker, statsadvokat, sykofant, sysselmann anklageskrift indictment, tiltalebeslutning anklaget delinkvent anklang bifall, forståelse, gehør, gjenklang, gjenlyd, lyd, medhold, øre ankomme arrivere, innløpe ankomst advent, arriveren, entré, fremkomst, fremmøte, innkomst, inntreden, komme, tilstedekomst ankre lande anlagt disponert, mottakelig, utsatt bredt anlagt bredslått anledning adgang, causa, chanse, grunn, høve, kans, kjan(g)s, leilighet, mulighet, råd, sjan(g)se, snitt, tilfelle, tilføre, tilhøve, tjangs, utkomme, utvei for denne anledning ad hoc i anledning av foranledige i den anledning dessangående i hvilken anledning hvorutover anlegg ➞4 arv, bruk, bygg, dokk, evne, gave, gen, geni, hage, kim(e), park, part, pund, to, vedd, verk, vidd, åre 5 evner, gaver, gehør, gener, kløkt, natur, nemme, spire, stoff, verft 6 ansats, genius, givnad, meieri, parker, snille, stereo, talent 7 armatur, bygging, diatese, fabrikk, legning, opplegg, reaktor 8 dominant, egenskap, forstand, genotype, ingenium, instinkt, mulighet, natyrell, nådegave, rudiment, slakteri, stutteri, terrasse, vivarium 9 begavelse, møllebruk, naturalia, naturgave, oppføring, raffineri, reperbane, slaktehus, voggegave, åndsevner 10➞ arve-, atomreaktor, byggeplass, diktertalent, disposisjon, etablissement, forutsetning, grunnleggelse, infrastruktur, innretning, installasjon, intelligens, manufaktur, mottagelighet, musikalitet, opprettelse, predisposisjon, smeltehytte, tilbøyelighet, varmekraftverk med anlegg for disponert sykelig anlegg diatese anlegge begynne, benytte, bruke, bygge, danne, etablere, fremstille, grunne, grunnlegge, innrette, konstruere, oppføre, ordne, reise, starte, stifte, tufte, tømre anleggsarbeider anleggsbus, buse, byggeleder, rallar, sauberknekt, slusk, veislusk anleggsmaskin betongblander, bulldoser, bøyemaskin, caterpillar, dumper, gravemaskin, hjuldoser, mørtelmaskin, rambukk, shoveldoser, shoveldozer, skraper, steinknuser, stålstut, traktor, veihøvel, veiskrape, veivals anleggstest testbatteri (fl) anliggende affære, arbeidersak, begivenhet, business, emne, folkesak, forhold, forretning, fredssak, hastesak, hovedsak, hverdagssak, intimitet, kirkesak, mellomværende, mål(emne), nasjonalsak, nådesak, oppgave, partisak,

12

pengeaffære, sak, stridsemne, tingsak, trossak, velferdssak, verv anløp anløpshamn,  flåtebesøk,  havn,  stopp(ested) anløpe eire, irre, korrodere, oksydere, ruste anløpen bedervet, beruset, betent, blåsprengt, eiret, fordervet, full, irret, oksydert, rusten, rustett, skjemt, uhederlig anløpning avherding, edelrust, tempring, utflød(n) ing anløpssted (båt)brygge, flyhavn, flyplass, havn(eby), nødhavn, stoppested anmarsj gjøring, komming(a) anmasselse formastelse, innbilskhet, innpåslit, nærgåenhet, nærsøkenhet, overgang, pretensjon, påtrengenhet anmassende aggressiv, arrogant, esjen, familiær, fordringsfull, frekk, hoven, hovmodig, importun, innpåsliten, insolent, klenget, nærgående, pretensiøs, provokativ, påtrengende, utimelig anmelde angi, anklage, byggemelde, deklarere, denunsiere, kritisere, kunngjøre, melde, omtale, oppgi, recensere, tilkjennegi, tyste, vurdere anmeldelse avis-, deklarasjon, denunsiasjon, filmkritikk, injuriesøksmål, innmeldelse, kritikk, litteratur-, melding, prospekt, recensjon, søksmål, teater-, tyveri-. anmelder bok(an)melder, denunsiant, kritiker, kritikus, kunst-, litterat, litteratur-, musikk-, opponent, recensent, skjønner, teater-, tyster anmerke annotere, antegne, bemerke, notere, påtale, si anmerkning annotasjon, annotata (fl), antegnelse, bemerkning, fotnote, irettesettelse, kommentar, masora, memorandum, merknad, notabene, notat, note, obs, påtegning, reprimande, tillegg, tilrettevisning anmodning abortsøknad, andragende, anfordring, anholdelse, anrop, ansøkning, begjæring, bønn, bønnskrift, forbønn, forespørsel, henstillen, henstilling, invitasjon, nødsadresse, oppfordring, opprop, ordre, petisjon, PM, promemoria, sjekk, spørsmål, supplikk, søknad, tilskyndelse, tryglebrev annal historie, opptegnelse(r), tidstavle, årbok annamme fornemme, få, godta, gripe, motta, overta, ta anneks filial, sidebygning, tilbygg, tilbygning, tilføyelse, underavdeling anneksjon beslagleggelse, erobring, kolonisasjon annektere beslaglegge, tvangsta annen andre, annenmann, deutero-, hin, neste, ny, sekunda, toer annenhånds annenklasses, middelmådig, secondhand, sekunda, sekundær annenklasses annenhånds, brukt, dårlig, middelmådig, sekunda annenmann skytterprins, sølvmedaljør, taper, toer annenrangs dårlig, middelmådig, secondhand, sekunda, sekundær annensteds andresteder annerledes aberrant, annerleis, ansleis, ansles(sen),


13

bifil, different, divergent, forskjellig, gay, hetero(-gen, -morf), homo annethet alteritet annetsteds alibi annonse avertissement, kunngjøring, lysing, melding, reklame annonsere bebude, bekjentgjøre, denunsiere, forkynne, herolde, kunngjøre, meddele, offentliggjøre, opplyse annonsør discjockey, hallomann, konferansier, presentatør, speaker, utroper, vertinne, TV-vert, TV-vertinne, vertinne annotasjon bemerkning, notat, opptegnelse annullere avbestille, avlyse, heve, innstille, kansellere, kassere, mortifisere, oppheve, stryke, utslette, tilbakekalle annullering atterbud, avbud, opphevelse, strykning, tilbakekall anomal avvikende, unormal, uregelmessig, uregelrett anomali abnormitet, avvikelse, deformitet, forkrøpling, genu valgum, hjulbenthet, kalvbeinthet, misdannelse, munnsperre, unn(a)tak, unntakelse anonym fågjeten, hemmelig, inkognito, konturløs, navnløs, NN, ugjetan, ukjent, unavngitt, unevnt, usignert anonymitet ikke-væren, ukjenthet anordne beordre, bestemme, foreskrive anordning anretning, arrangement, automat, avgjørelse, beslutning, bestemmelse, brannlov, dekret, direktiv, edikt, forordning, forskrift, fundas, føregjerd, gasstetter, girskift(e), greie, innretning, instruks, irade, jigg, kapitularier (fl), kjennelse, konsesjonslov, lex Thagaard, maniuplator, motor, ordinan(t)s, ordning, prisforskrift, påbud, regel, regulativ, reskript, rettesnor, rigg, styring, telemeter, tidsutlø(y)ser, trafikkfyr, trafikklys, trådbrems(e), vedtekt, veiledning, åtgjerd anormal unormal, uregelmessig, vanskapt anpasse tilpasse anretning aftensbord, buffet, julebord, kabaret, kaffebord, kanapé, koldtbord, oppdekning, ostefat, pantry, penteri, smørgåsbord, tremulant anrette anstifte, arrangere, avstedkomme, bevirke, dekke, duke, foranstalte, forvolde, forårsake, gjøre, lage, pynte, rette an, servere, volde anrop anmodning, anråben, hei, hol(l)oi, kallesignal, mayday, nødrop, nødsignal, oppkall, pst, signal, SOS, tilrop, tiltale anrope anråbe, appellere, be, berope, henstille, kalle, praie, påkalle, tilbe anropelse invokasjon, påkallelse ans oppmerksomhet, årvåkenhet, åthug ansamling abscess, agglomerat, drosjekø, eggsekk, flokk, folkemengde, hematom, hop, horde, klase, klynge, lesesalskø, luftlomme, mug, mølje, opphopning, oppløp, polkø, skybanke, stase, stim, trombe ansats anlegg, artikulasjon, begynnelse, disposisjon, embouchure, kant, klakk, rudiment, spire

ansiktsløftning ansatt lønnstaker, statsansatte personale anse akte, ansette, anslå, beakte, betrakte, ense,

erakte, finne, formode, holde, mene, oppfatte, regne, røre, tenke, tro, vurdere anseelse akt, aktelse, autoritet, berømmelse, betydning, dikterry, estime, frægd, gjevhet, gjærhet, goodwill, gyldighet, heder, helteverd, høystatus, høyvør(d)nad, innflytelse, izzat, klang, miskreditt, navn, omdømme, posisjon, prestisje, rang, renommé, reputasjon, respekt, ry, status, tillit, verdensry, vør(d)nad, ære økt anseelse merverdi anselig antakelig, betraktelig, betydelig, forsvarlig, høy, imponerende, klekkelig, meget, mektig, mye, nett, ordentlig, pen, respektabel, rundelig, ruvende, røslig, statelig, staut, stor, velutviklet, velvoksen ansen aktsom, ansig ansett adelig, aktverdig, anskreven, autoritativ, berømt, betydelig, ekskvisitt, eraktet, formående, fornem, fræg, gjev, gjæv, god, holdt, høyfornem, mektig, patrisisk, renommert, reputerlig godt ansett (vel)renommert ille ansett beryktet, ille bekjent, mislikt ansett person dannemann, dros, hedersgubbe ansette adjungere, anbringe, anslå, anta, attachere, avsette, bedømme, bemanne, beregne, beskikke, bestalle, bestemme, danne, engasjere, fastsette, feste, forhyre, headhunte, holde, hyre, innsette, intonere, jugere, konstituere, oppnevne, påmønstre, sette, ste(de), tilsette, utnevne, vurdere ansette kvinner feminisere ansettelse befordring, beskikkelse, bestalling, engasjement, forhyring, jobb, konstitusjon, plass, provisjon, stilling, tilsetting, tjeneste, utnevning ansiennitet fartstid ansig aktpågivende ansikt andlet, andlit, anlit, ansiktmur, apefjes, apekattfjes, au(e)syn, aug(e)syn, bajasfjes, barne-, blome-, bollefjes, bonde-, borgerfjes, bulldoggfjes, dyre-, esel-, eselsnute, evaåsyn, face, fasade, feigingfjes, fjes, fleis, flister, fysiognomi, fårefjes, gaminfjes, glaning, grinefjes, grisetryne, guttefjes, gutteflabb, heksetryne, heste-, hestefjes, hyeneåsyn, jern-, maskaron, maske, medusa, melke-, mine, mopsefjes, morderfjes, månefjes, oppsyn, person, pike-, planet, poker-, pokerfjes, pokker-, revefjes, rottefjes, skurke-, skøyer-, syn, tryne, utseende, uttrykk, voks-, ætteåsyn, åsyn ansikt til ansikt andsynes skjære ansikter grimasere ansiktsdel barnekinn, brilleparti, hake, hakeparti, kinn(bein), kinnbue, kjeve, leppe, leppeparti, munn, munnvik, nese, oralsone, overkjeve, overleppe, overmunn, panne, plusskjeve, snabel, snute, tinning, underleppe, undermunn, øyelokk ansiktsfarge feberrose, fjellfarge, gledesrødme, hamlett, hudfarge, hummerrød, hy, jordkynd, jordslag, kjøkkenrose, kulør, lød, (sprut)rød, teint, vredesrødme ansiktsform maske, ortognat, prognat ansiktsløftning fornyelse, oppusning

a


ansiktsmaske ansiktsmaske dykkermaske ansiktsprofil grimase, haukeprofil, leen ansiktspryd (bakken)bart, fippskjegg, fullskjegg,

kinnbakke, kinnbart, kinnskjegg, knebel, knebelsbart, langskjegg, mustasje, overskjegg, skjegg, spisskjegg, whiskers, øyenvipper ansiktstrekk andletsdrag ansiktsdrag, lineament, mine ansiktstrekning grimase, leen ansiktsuttrykk auksjonsmine, bluselsmine, dommedagsmine, dosentmine, erobrermine, forstenelse, fysiognomi, hånflir, hånsmil, leen, legemine, maskeansikt, mine anskaffe erverve, innkjøpe, kjøpe, skaffe, tilegne, tilveiebringe anskaffelse ervervelse, forbrukerkjøp, innhentelse, innkjøp, kjøp, kupp ille anskrevet mislikt, upopulær, uønsket vel anskrevet ansett, populær anskrik alarm, varsel(rop) anskuelig begripelig, belærende, entydig, grei, illustrativ, informativ, instruktiv, klar, konkret, lærerik, opplysende, oversiktlig, plastisk, tydelig anskueliggjøre belyse, demonstrere, eksplisere, forklare, fremstille, illustrere, klargjøre, konkretisere, skildre, utdype, visualisere anskueliggjørelse lignelse, parabel anskueliggjørende illustrativ anskuelighet klarhet, lettfattelighet, tydelighet anskuelse djevletro, eidetikk, erkjennelse, filosofi, forestilling, fremtidssyn, helhetssyn, idé, intuisjon, livssyn, lære, mening, monisme, motemening, mystikk, nasjonalisme, naturalisme, nihilisme, objektivisme, oppfatning, palingenese, panem, panlogisme, panteisme, sentiment, syn, synsmåte, synspunkt, teori, tidsidé, tro, verdensbilde, vitalisme, voluntarisme anslag anfall, attentat, begynnelse, beregning, budsjett, drapsforsøk, estimat, illråd, innledning, intrige, kalkulasjon, kalkyle, komplott, kuppforsøk, løgnråd, oppgave, opptakt, overfall, overslag, perkusjon, prisoppgave, prognose, renke(r), renkespill, slag, statsbudsjett, touche, treff, tusj, vurdering, øyemål dødelig anslag mord anslagsverdi estimat anslagsvis approksimativ, cirka, ompass, omtrent(lig), sannsynlig, sirka anslutning oppslutning, tilslutning anslå angi, anse, ansette, anspille, anta, bedømme, beregne, budsjettere, ekstimere, estimere, evaluere, fremskrive, gjette, jugere, kalkulere, konvenere, måle, oppgi, prognosere, prognostisere, regne, stipulere, taksere, tippe, verdsette, vurdere anslående fengende, pop(ulær), virkningsfull anspenne anstrenge, bruke, bry, forsere, oppby, røyne anspennelse anspenthet, anstrengelse, konsentrasjon, krampaktighet, press, spenning anspent anstrengt, forsert, fortettet, hektisk, høygearet, høygira, intens, intensiv, nervøs, oppmerksom, oppbudt, stresset

14 anspenthet febrilskhet, helspenn, høyspenn,

intensitet, nervøsitet, spenning, stivhet, stress

anspore animere, drive, egge, egse, eksitere, hisse,

ildne, incitere, insitere, instigere, oppgeile, oppildne, oppmuntre, pirre, provosere, påvirke, spore, stimulere, tilskynde, yppe ansporelse incitament, spore anstalt apparat (fl), arbeids-, arrangement (fl), asyl, bad, badeanlegg, badested, barnehus, dollhus, etablissement, fengsel, foranstaltning (fl), fylkessykehus, galehus, heim, hjem, Ila, institusjon, institutt, internat, krematorium, Kurbadet, kurhjem, kvesthus, lærested (se læreanstalt), redningshjem, rugekasse, seminar(ium), sinnssykeasyl, skole, slaveri, spinnehus, stiftelse, sykehus, transskole, tukthus, tvangshus, Ullersmo, vaisenhus anstaltmaker pedant anstaltmakeri kineseri, spillfekteri anstand decorum, duenna, forkle, form, fremtreden, følge, følgeskap, holdning, konveniens, manér, oppførsel, pli, sømd, sømmelighet, verdighet anstandsdame chaperon, duen(n)a, forkle, frakk anstandsfull anstendig, sømmelig anstandsfølelse pietet anstendig akseptabel, aktverdig, anstandsfull, antakelig, artig, decent, estimabel, etisk, forsvarlig, fyselig, grannehæv, hederlig, honnett, høvisk, høymoralsk, klekkelig, konvensjonell, korrekt, kysk, moralsk, ordentlig, passende, presentabel, pyntelig, redelig, respektabel, skikkelig, sømmelig, tekkelig, tilbørlig, tuktig, ærbar, ærlig anstendighet anstand, borgerdyd, decens, decorum, dekorum, folkeskikk, konveniens, moral, sedelighet, skam, skamfølelse, skamvett, sømmelighet, tuktighet anstifte anrette, avstedkomme, begynne, foranstalte, forårsake, forvolde, gjøre, igangsette, iverksette, volde anstifter gjerningsmann, gjører, opphavsmann, skadevolder anstille arrangere, avholde, avstedkomme, begynne, foranstalte, foreta, gjøre, holde, igangsette, innlede, iverksette anstrenge ame, anspenne, belaste, bry, fighte, forsere, forta, ivre, konsentrere, nøyte, oppby, presse, spenne, sterte, strebe, stresse, trette, umake, utmatte anstrenge seg arbeide, bale, bemøye, fighte, hardkjøre, ivre, slite, sprenge, spurte, sterte, stresse, streve, stri(d)ro som anstrenger seg lite gniten anstrengelse anspennelse, as, bestrebelse, besvær(lighet), bry, flid, hardkjø(ing), helseslit, jernflid, kappstrev, krafttak, mas, møde, møye, ork, påfristning, påkjenning, skippertak, slit, strabas(er), stress, strev, tak, umak(e), vinn anstrengende amesam, amesam(t), besværlig, brysom, enerverende, esjen, hardrøynt, høytlevende, jobbal, krevende, mødefull,


15

møysommelig, oppslitende, påtrengende, slepsom, slitsom, strabasiøs, strid, trellsom, vanskelig anstrengt affektert, anspent, forsert, forvåket, gira, giret, manisk, overdreven, påtatt, spent, stresset, søkt, tilgjort, tilkjempet, trykket, tvungen, unaturlig anstrøk alvorskjær, alvorsklang, alvorsskjær, anelse, antydning, avskygning, duft, egenart, farge(nyanse), fargenynase, fargeskjer, fargeskjær, islett, kulør, nyanse, preg, professortone, skjær, smule, snert, snev, stenk, svip, tidspreg, tilsetning, tone, utseende anstunde lakke, li anstøt forargelse, harme, motvilje, oppsikt, skandale vekke anstøt forarge, sjokkere, støte anstøtelig bespottelig, blasfemisk, forargelig, forkastelig, frastøtende, ille, krenkende, obskøn, odiøs, opprørende, pornografisk, skabrøs, skammelig, skandaløs, støtende, uanstendig, ugudelig, usømmelig, utekk(elig) anstøtssten crux, (for)hindring anstå behage, konvenere, passe, tekkes ansvar borgen, byrde, dyre-, forpliktelse, garanti, kausal-, kommando, myndighet, obligo, plikt, presse-, produkt-, programforpliktelse, regnskap, risiko, risk, skyld, solidaritet, straff(e)-, vertinneplikt, vågnad, åbyrd, åbyrgsla ha ansvaret for dekke ansvarlig befalhavende, betrodd, foresatt, overordnet, skyldig, solidarisk, ukehavende, vakthavende gjort ansvarlig for uthengt, utpekt ansvarsfrihet décharge, immunitet, indemnitet ansvarsfull betrodd, tyngende ansvarshavende befalhavende, befalhaver, bestyrer, brakkesjef, daghavende, jourhavende, kommandant, leder, overordnet ansvarsløs lett- (-ferdig, -sindig), uforsvarlig ansøke andra, supplikere, supplisere, søke ansøker aspirant, kandidat, petisjonær, reflektant, solisitant, sollicitant, supplikant, søker ansøkning andragende, anmodning, bønneskrift, petisjon, solisitasjon, supplikk, søknad ant annvinn, busy, geskjeftig, gridug, opptatt, travel anta admittere, adoptere, akseptere, ane, anerkjenne, ansette, anslå, arte, beregne, engasjere, feste, formode, forutsette, få, gisse, gjette, godkjenne, godta, honorere, hyre, jugere, knesette, mene, motta, oppta, ponere, postulere, presumere, recipere, regne, sette, spå, subsumere, supponere, tenke, tiltre, tippe, tro, vedta, vente antagelig admissibel, akseptabel, anselig, anstendig, antageligvis, antatt, betydelig, formentlig, formodentlig, forsvarlig, gunstig, klekkelig, mulig, ordentlig, plausibel, presumptiv, probabel, protabel, rimeligvis, saktens, sannsynlig(vis), sikkert, spiselig, stor, tenkelig, trolig, tålelig, ventelig, visst antagelse adopsjon, aksept, antagende, formodning, forutsetning, gisning, gjetning, gjetting, gjettverk, hypotese, konjektur, mening, mottagelse, opptak, prediksjon, presum(p)sjon,

antiseptikum

prognose, slutning, subsumpsjon, supposisjon, syns(ing), teori, tiltreden, tiltreding, værspådom antagonisme animositet, fiendskap, motstand, motvilje antagonistisk fiendtlig, usympatisk antall aborttall, bilkvote, centum, decem, dekade, dosin, dusin, dyre(an)tall, dødelighet, dødsprosent, elevtall, etterslep, fallprosent, feilprosent, fjartan, flertall, flokk, folketall, fødselsrate, hundrede, lyttertall, majoritet, mannsstyrke, medlemstall, minoritet, mortalitet, presumptiv, saksmengde, stemmetall, tabbekvote, timillion, tjuetall, tyvetall, utall, valgprosent, vekstrate, ørten, årgangstall ubestemt antall fjartan, n-te, ørten antaste angripe, besvære, bry, forgripe, forulempe, mobbe, overfalle, plage, røre, stanse, trakassere, uroe, voldta antatt admissus, antagelig, assumptiv, beregnet, fiktiv, formentlig, formodet, forutsatt, godkjent, hypotetisk, ment, postulert, presumptiv(t), påstått, sannsynlig, tenkt antediluviansk antikvert, eldgammel, foreldet, gammel(dags) antegne bemerke, notere antegnelse anmerkning, annotata (fl), antegning, bemerkning, innvending, merknad, notat, note antenne allumere, antennepar, bord-, fate, følehorn, knurrhår, leder, ledning, lytterstang, nøre, parabol(-), pisk-, radio-, radioteleskop, ramme-, sens-, stue-, teleslynga, tenne, tentakel, tråd, TVantenne, værhår, yagiantennelig brennbar «lett antennelig» he(i)t antennelsesmiddel brannblad, brannflaske, brannplate antesipere foregripe, forutse antibiotikum ampicillin, aureomycin, bacitracin, cefaloridin, chloramfenicol, chloromycetin, cotrimoxazol, dipol, erytromycin, germicid, griseofulvin, kanamycin, kloramfenikol, neomycin, nystatin, penicillin, rifampicin, streptomycin, tetracyklin, tyrocidin, tyrothrisin, vankomycin antifebrin acetanilid, acetylkinin, globoid antigen rhesusfaktor, RH-faktor antikk foreldet, gammel(dags), klassisk, oldtiden (best.) antiklimaks baksmell, kalddusj, overraskelse antikvar by-, Gois, Hildebrand antikvarisk brukt, gammel antikvert antediluvial, antediluviansk, foreldet, gammeldags, secondhand, uaktuell, umoderne antikvitet anticaglier (fl), oldsak antioksidant difenylamin antipati avsmak, hat, misliking, uhug antipatisk frastøtende, motbydelig, odiøs, usympatisk, utiltalende antipode andføt(t)ing antiprotrombin dikumarol antisemittisk antijødisk antiseptikum kreol, perubalsam, pyrokatekol, resorcinol, salicylsyre, tymol, xeroform

a


antiseptisk antiseptisk aseptisk, bakteriedrepende,

desinfiserende, hygienisk, rensende, steriliserende antistoff antikropp, antitoksin, motkropp, opsoniner (fl), rekonvalesentserum antologi deliciæ (fl), florilegium, Hamasa, Muallaqat, Poesi plus, samling, utplukk, utvalg antrekk (se drakt/kledning/klesdrakt/plagg/ påkledning/uniform) ➞5 bunad, drakt, dress, fiff, kjole, klær, livré, ornat, robe, skrud, sutan, toga, tenue, tutu 6 bikini, habitt, mundur, outfit, snibel, trikot 7 bonjour, komplet, kostyme, negligé, pyjamas, sjakett, smoking, toalett, uniform 8 blådress, festserk, kledning, livkjole, neglisjé, redingot, reisetøy, skidrakt, skidress, stivetøy, vårdrakt 9 badedrakt, ballkjole, enkedrakt, festbunad, festdrakt, gildeklær, hoffdrakt, høstdrakt, jakkesett, kakidrakt, kakidress, kirkeklær, klesdrakt, mundering, nattdrakt, Oslobunad 10 brudekjole, buksedrakt, jakkedress, jegerdrakt, kjoledrakt, kjoledress, klede- (-bunad, -drakt), messedrakt, munkedrakt, nonnedrakt, påkledning, skoledress, snippkjole, spisskjole, sørgedrakt, visittklær, tropedrakt 11 festantrekk, jobbantrekk, krigerdrakt, morgendrakt, sjåførdrakt, søndagsstas, søsterdrakt, visittdrakt, prestekjole 12➞ arbeidsantrekk, brudeantrekk, dragonuniform, hverdagsklær, kadettuniform, karnevalskostyme, langrennsdress, messeuniform, nasjonalbunad, offisersuniform, paradeuniform, professordrakt, selskapsantrekk, selskapstoalett, skøytetrikot, strandpysjamas, søsteruniform, treningsdrakt, treningsoverall antringe anlegge, fanke, fordømme, lande, pollere, skjefte, utplassere antrukket (bukse)kledd, kakikledd, påkledd, vinterkledd antyde angi, bebude, berøre, betyde, gurte, hentyde, hinte, indikere, insinuere, markere, nevne, omtale, skumle, ymte antyding berøring antydning anelse, anflug, aning, anstrøk, begynnelse, fingerpek, glunk, hentydning, hint, hyr, indikasjon, indikator, indisium, insinuasjon, kjenning, klunk, pekepinn, smule, snev, snurt, spor, tegn, touch, vink, ymt anvendbar akseptabel, anvendelig, drikkelig, dugelig, hendig, hensiktsmessig, kjørbar, praktikabel, tess anvende applisere, benytte, bruke, emploiere, employere, nytte, praktisere anvende på adaptere, spandere, utprøve anvendelig akseptabel, anvendbar, brukbar, brukelig, dugelig, dyrkbar, formålstjenlig, handsam, hensiktsmessig, nyttig, operabel, praktisk anvendelighet praktikabilitet anvendelse aftenbruk, applikasjon, applisering, behov, bruk, dagligbruk, funksjon, nytte, oppbud, plogbruk, praksis, språkbruk, tittelbruk, torvbruk, turbruk, usance, usus

16 anvendt praktisk anvise allokere, angi, assignere, bevilge,

demonstrere, indikere, indisere, markere, rå(de), tildele, tilrå, veilede, vise anviser indikator, markør anvisning akkreditiv, allokering, assignasjon, assignat, beskjed, bon, bong, direktiv, forklaring, forskrift, indikasjon, indisium, instruks(jon), kreditiv, legeråd, opplysning, post-, postill, regulativ, reisesjekk, resept, retningspil, rettesnor, rettleiing, rød, råd, scenarium (fl), sjekk, skjema, telegram-, tilgodelapp, trafikkskilt, veiledning, veksel, visdomsråd ap ablegøyer, apekattstreker, aperi, apespill, apestreker, dill, fleip, fynter, gams, gant, ganteri, gjøn, gøy, harm, harselas, hån, kommers, leven, løyer, moro, morskap, skjemt, skjemting, skøy, spas, spell, spill, spillopper, spøk, tøys drive ap afle, gjøne apanasje godtgjørelse, sivilliste aparte artig, atskillig, egenartet, eksentrisk, enestående, finfin, fremragende, kuriøs, merkelig, original, rar, sjelden, snodig, snurrig, snål, spesiell, splendid, storartet, ualminnelig, underlig, unormal, utmerket apasje apache, sutenør apati indifferens, letargi, likegyldighet, sløvhet, sløvsinn, spleen, stupor apatisk avstumpet, blodløs, følelsesløs, gid(d)alaus, gid(d)aløs, gid(d)eløs, helsløv, håttlaus, impassibel, indolent, kald, kaldsindig, lidenskapsløs, likegyldig, slapp, sløv, søvnig, ufølsom, utafor ape (verb) drive, erte, gjøne, harselere, herme, imitere, irritere, karikere, spase, spøke, tøyse, vrøvle ape (subst.) ➞5 cebu, drill, Enos, indri, katta, lar, lemur, lori, magot 6 babuin, bavian, gibbon, holock, hulock, klo-, langur, makake, Rhesus, sapaju, ull-, øst7 apekatt, brøl-, dyre-, gorilla, Hanuman, java-, kaguang, kolober, løve-, makaker (fl), mangabe, natt-, nese-, pung-, saimiri, siamang, smal-, stum-, tamarin, Tarsius, uistiti, vanderu, vest8 babakoto, doven-, ekorn-, hunde-, mandrill, marekatt, mirikina, nonne-, satyr-, silke-, slank9 antropoid, berber-, djevle-, hulman-, klamre-, Proconsul, rhesus-, satans-, sjimpanse, skjegg-, spring10 Catarrhini, guereza-, Hominoidea, orangutang, snohale-, toppbavian 11 brednese-, kappebavian, menneske-, smalnese-, trespissmus 12➞ dianamarekatt, edderkopp-, Gibraltar-, husarmarekatt, kapusiner-, klatrespissmus, nonnemarekatt, spøkelsesapebrødtre adansonia, baobab apefynte puss, spikk, strek apekatt ape, bajas, gjøgler, klovn, narr apemenneske nærmenneske aperi apestreker, aping, tøv, tøys

Stor kryssordbok  
Stor kryssordbok