Page 1


3

Say What?! Nynorsk-engelsk ordbok for grunnskolen

KUNNSKAPSFORLAGET


bore

38

The Head

The Body

bore1 /bɔː/ substantiv

bored /bɔːd/ adjektiv uinteressert

1 kjedeleg person 2 totalt uinteressant situasjon be a bore vere kjedeleg what a bore! så kjedeleg!

be bored kjede seg be bored stiff kjede seg i hel

boring /ˈbɔːrɪŋ/ adjektiv kjedeleg, keisam • this film is

bore2 /bɔː/ verb kjede, keie • stop me if I’m boring you bore3 /bɔː/ verb bore (f.eks. med drill) bore4 /bɔː/ verb preteritum av ™bear

2

boring

born /bɔːn/ adjektiv fødd borrow /ˈbɒrəU/ verb låne borrow from låne av


bracket

39

bosom /ˈbUzəm/ substantiv barm, bryst, famn 1

boss /bɒs/ substantiv (kvardagsleg) sjef boss2 /bɒs/ verb (kvardagsleg) sjefe over, kommandere • he’s always bossing me about han skal alltid sjefe over meg, han driv alltid og kommanderer

bossy /ˈbɒsɪ/ adjektiv (kvardagsleg) dominerande, sjefande

botanical /bəˈtænɪkəl/ adjektiv botanisk • botanical gardens

botany /ˈbɒtənɪ/ substantiv botanikk both1 /bəUθ/ determinativ begge, begge to both2 /bəUθ/ adverb og konjunksjon både • both you and me 1

bother /ˈbɒðə/ substantiv bry, umake bother2 /ˈbɒðə/ verb

1 forstyrre, sjenere, plage • is the noise bothering you? • stop bothering me! 2 gjere seg bry med, gidde • she never bothers to tidy his room I can’t be bothered eg gidd ikkje oh bother! søren òg!

bottle /ˈbɒtl/ substantiv flaske bottle bank /ˈbɒtlbæŋk/ substantiv container for tomflasker (for resirkulering av glas)

bottom /ˈbɒtəm/ substantiv

1 botn, nedste del 2 (kvardagsleg) bak, ende, rumpe at the bottom of på botnen av, nedst på get to the bottom of komme til botn i

bought /bɔːt/ verb preteritum og perfektum partisipp av ™buy2

town boundary bygrense

bouquet /bUˈkeɪ/ substantiv bukett • a bouquet of flowers

boutique /buːˈtiːk/ substantiv (liten og dyr butikk, ofte for moteklede) boutique, motebutikk

bow1 /bəU/ substantiv

1 boge, fiolinboge 2 sløyfe, hårsløyfe, tversoversløyfe bow and arrow pil og boge

bow2 /baU/ substantiv bukk, nikk med hovudet bow3 /baU/ substantiv (på eit skip) baug, framstamn bow4 /baU/ verb bukke, bøye, bøye seg bowels /ˈbaUəlz/ substantiv i fleirtal innvolar, tarmar move one’s bowels tømme tarmen, ha avføring

bowl /bəUl/ substantiv skål, fat, kum bow-wow1 /ˈbaUwaU/ substantiv (barnespråk) vovvov, hund

bow-wow2 /ˌbaUˈwaU/ interjeksjon (det ein hund seier) vovvov

box1 /bɒks/ substantiv eske, kasse, boks cardboard box pappeske, kartong

box2 /bɒks/ substantiv fik, lusing a box on the ears ein øyrefik

box3 /bɒks/ verb bokse boxer /ˈbɒksə/ substantiv boksar boxing /ˈbɒksɪŋ/ substantiv (sport) boksing Boxing Day /ˈbɒksɪŋdeɪ/ substantiv 2. juledag (26. desember)

box office /ˈbɒksˌɒfɪs/ substantiv billettkontor (f.eks. ved teater)

bounce1 /baUns/ substantiv sprett, vitalitet

box-office success kassasuksess

bounce2 /baUns/ verb sprette, sprette tilbake

boy /bɔɪ/ substantiv gut

bound1 /baUnd/ verb preteritum og perfektum

boyfriend /ˈbɔɪfrend/ substantiv kjæraste, gutevenn,

partisipp av ™bind 2

bound /baUnd/ verb hoppe, bykse, sprette • the dog bounded over the gate

bound3 /baUnd/ adjektiv bunden, innbunden

venn

boyish /ˈbɔɪɪʃ/ adjektiv gutaktig • a boyish smile bra /brɑː/ substantiv (kvardagsleg, forkorting for brassière) bh, behå

be bound to (heilt) sikkert komme til å, vere forutbestemt til å, måtte • it’s bound to rain if we go on a picnic bound for med kurs for, på veg til • the ship is bound for Oslo

bracelet /ˈbreɪslət/ substantiv armband

boundary /ˈbaUndərɪ/ substantiv grense, delelinje

bracket /ˈbrækɪt/ substantiv parentes

braces /ˈbreɪsɪz/ substantiv i fleirtal 1 bukseseler 2 tannregulering

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


brain in brackets i parentes

40 break away rive seg laus, lausrive seg

brain /breɪn/ substantiv hjerne have brains vere intelligent

brainy /ˈbreɪnɪ/ adjektiv (kvardagsleg) intelligent, gåverik

brake1 /breɪk/ substantiv brems apply the brake(s) bremse

brake2 /breɪk/ verb bremse branch /brɑːntʃ/ substantiv

1 (del av tre) grein 2 filial, underavdeling (av f.eks. bank eller butikk)

brand /brænd/ substantiv merke, fabrikat • a new brand of sportswear

brand-new /ˌbrændˈnjuː/ adjektiv splitter ny brass /brɑːs/ substantiv messing

brass band hornorkester, brassband

brat /bræt/ substantiv (nedsettande) ramp, dritunge brave /breɪv/ adjektiv modig, djerv bravery /ˈbreɪvərɪ/ substantiv mot, djervskap brawl /ˈbrɔːl/ substantiv slagsmål, leven Brazil /brəˈzɪl/ eigennamn Brasil Brazilian1 /brəˈzɪljən/ substantiv brasilianar Brazilian2 /brəˈzɪljən/ adjektiv brasiliansk Brazil nut /brəˈzɪlnʌt/ substantiv paranøtt bread /bred/ substantiv brød

break down 1 bryte ned, slå ned • break down a door 2 få eit samanbrot, bryte saman 3 gå sund(t) • our car broke down break in 1 bryte seg inn • thieves broke into his house 2 ri inn, venne til, lære opp • break in a horse break off avbryte, stogge, heve • break off the engagement heve trulovinga break open bryte opp, knekke opp break the law bryte loven, gjere lovbrot break the news to someone fortelje nokon nyheitene

(på ein skånsam måte)

break the rules bryte reglane break up splitte, oppløyse, slutte • the police broke up the crowd break up with slå opp, gjere slutt med • she broke up with her boyfriend ho slo opp med kjærasten

breakdown /ˈbreɪkdaUn/ substantiv samanbrot a nervous breakdown eit nervesamanbrot breakdown lorry kranvogn breakdown van kranvogn

a loaf of bread eit brød a slice of bread ei skive brød bread and butter brød med smør, levebrød crisp bread knekkebrød white bread loff whole-grain bread grovt brød

breakfast /ˈbrekfəst/ substantiv frukost

breadboard /ˈbredbɔːd/ substantiv brødfjøl

breast /brest/ substantiv bryst

breadcrumbs /ˈbredkrʌmz/ substantiv i fleirtal brødsmular, knust brød

breadth /bredθ/ substantiv breidd break1 /breɪk/ substantiv

1 pause, frikvarter, avbrot 2 (kvardagsleg) sjanse give me a break! gi deg!, kutt ut! give somebody a break gi nokon ein sjanse

break2 /breɪk/ verb slå sund(t), øydelegge, gå sund(t) • the glass broke • mind you don’t break the glass! BLIR BØYGD broke, broken

English breakfast stor frukost (med bl.a. kaffi/te,

frukostblanding/graut, egg, bacon, brød, syltetøy)

breaststroke /ˈbreststrəUk/ substantiv brystsvømming do the breaststroke svømme brystsvømming

breath /breθ/ substantiv pust, ande, andedrag • take a deep breath have a breath of fresh air trekke litt frisk luft out of breath andpusten take one’s breath away overvelde

breathe /briːð/ verb puste, trekke pusten breathless /ˈbreθləs/ adjektiv 1 andpusten


broaden

41 2 andelaus

bred /bred/ verb preteritum og perfektum partisipp av ™breed2

breed1 /briːd/ substantiv (særleg om dyr) rase, art breed of cattle kvegrase

breed2 /briːd/ verb ale opp, drive med oppdrett, drive med al • she breeds dogs BLIR BØYGD bred, bred

breeze /briːz/ substantiv bris • a fresh breeze brew /bruː/ verb brygge (øl) brewery /ˈbruːərɪ/ substantiv bryggeri bribe1 /braɪb/ substantiv mute • take a bribe bribe2 /braɪb/ verb bestikke, mute, smørje brick /brɪk/ substantiv 1 murstein, teglstein 2 byggekloss

bricklayer /ˈbrɪkˌleɪə/ substantiv murar bride /braɪd/ substantiv brud bridegroom /ˈbraɪdgruːm/ substantiv brudgom

bridesmaid

/ˈbraɪdzmeɪd/ substantiv brudejente

brilliant /ˈbrɪljənt/ adjektiv

1 skinande, strålande • brilliant sunshine 2 strålande, glimrande • a brilliant idea 3 særs evnerik, særs dyktig • a brilliant scientist

bring /brɪŋ/ verb

1 bringe, ha med seg, ta med seg • is it OK if I bring a friend? er det OK at eg tar med ein venn? • yesterday he brought his bicycle i går hadde han med sykkelen 2 hente • bring me the book! hent boka til meg! BLIR BØYGD brought, brought bring back 1 bringe tilbake, komme tilbake med • please bring back the book tomorrow 2 minne ein om, få ein til å hugse • his story brings back memories forteljinga hans vekker til live minne bring in bringe inn, ta inn • this film will bring in a lot of money bring up 1 oppsede 2 bringe på bane, nemne • bring up a question

brisk /brɪsk/ adjektiv livleg, frisk, rask at a brisk pace i raskt tempo Brit /brɪt/ substantiv (kvardagsleg, ofte spøkefullt eller nedsettande) brite

Britain /ˈbrɪtn/ eigennamn (forkorting for Great

Britain) Storbritannia (England, Skottland og Wales)

bridge1 /brɪdʒ/

British1 /ˈbrɪtɪʃ/ substantiv brite

bridge2 /brɪdʒ/

British2 /ˈbrɪtɪʃ/ adjektiv britisk

substantiv bru

substantiv (kortspel)

bridge

bridge3 /brɪdʒ/ verb bygge bru over, utjamne bridge the gap minske skilnaden

bridle /ˈbraɪdl/ substantiv beksel (til ein hest) brief /briːf/ adjektiv kort, kortvarig, kortfatta in brief kort sagt

briefly /ˈbriːflɪ/ adverb

1 kort, eit augeblikk • he paused briefly before he continued 2 for å seie det kort • briefly, the situation is as follows

briefs /briːfs/ substantiv i fleirtal underbukser, truser bright /braɪt/ adjektiv

1 lys, klar, skinande • a bright smile 2 kvikk, evnerik • a bright pupil bright colours sterke fargar see the bright side of things sjå lyst på det

the British britane British English engelsk slik det blir snakka i Storbritannia

Briton /ˈbrɪtn/ substantiv (særleg i nyheitsrapportar) brite

broad /brɔːd/ adjektiv brei, vidstrekt in broad daylight ved høglys dag

broadcast1 /ˈbrɔːdkɑːst/ substantiv radiosending, radioprogram, fjernsynsprogram live broadcast direktesending

broadcast2 /ˈbrɔːdkɑːst/ verb kringkaste, sende (i radio eller fjernsyn)

BLIR BØYGD broadcast, broadcast

broadcasting /ˈbrɔːdˌkɑːstɪŋ/ substantiv radiosending, fjernsynssending the British Broadcasting Corporation det statlege britiske kringkastingsselskapet, BBC

broaden /ˈbrɔːdn/ verb 1 gjere breiare

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


brochure

42

buffalo /ˈbʌfələU/ substantiv bøffel BLIR BØYGD buffalos eller buffaloes

2 bli breiare

brochure /ˈbrəUʃə/ substantiv brosjyre broke1 /brəUk/ verb preteritum av ™break

2

2

broke /brəUk/ adjektiv (kvardagsleg) blakk, pengelens

broken1 /ˈbrəUkən/ verb perfektum partisipp av ™break2

broken2 /ˈbrəUkən/ adjektiv i sund, knust, brosten • a broken cup • a broken promise

broken-hearted /ˌbrəUkənˈhɑːtɪd/ adjektiv knust av sorg, djupt fortvila

bronze /brɒnz/ substantiv (metall) bronse brook /brUk/ substantiv bekk broom /bruːm/, /brUm/ substantiv kost, sopelime

bug /bʌg/ substantiv

1 (amerikansk) insekt 2 (kvardagsleg) bakterie, basill 3 (kvardagsleg) smittsam sjukdom • stomach bug catch a bug bli smitta (av sjukdom)

bugger /ˈbʌgə/ substantiv (slang, nedsettande) dritsekk, pokkers fyr a cute little bugger (spøkefullt, ofte om barn) eit lite sjarmtroll a friendly little bugger (spøkefullt, ofte om barn) ein vennleg liten fyr bugger! pokker også!

build /bɪld/ verb bygge BLIR BØYGD built, built

brother /ˈbrʌðə/ substantiv bror

building /ˈbɪldɪŋ/ substantiv bygning

brother-in-law /ˈbrʌðərɪnlɔː/ substantiv svoger

built /bɪlt/ verb preteritum og perfektum partisipp av

brought /brɔːt/ verb preteritum og perfektum

bulb /bʌlb/ substantiv

BLIR BØYGD brothers-in-law /ˈbrʌðəzɪnlɔː/

partisipp av ™bring

brow /braU/ substantiv (del av ansikt) panne brown /braUn/ adjektiv brun bruise /bruːz/ substantiv skade av støyt, blåmerke (etter slag eller støyt)

brush1 /brʌʃ/ substantiv børste, pensel, kost 2

brush /brʌʃ/ verb børste, stryke, streife brush up gjenoppfriske, pusse på • my mother wants to brush up her English

™build 1 blomsterløk • tulip bulb 2 lyspære

Bulgaria /bʌlˈgeərɪə/ eigennamn Bulgaria Bulgarian1 /bʌlˈgeərɪən/ substantiv 1 bulgarar 2 (språk) bulgarsk

Bulgarian2 /bʌlˈgeərɪən/ adjektiv bulgarsk bulge1 /bʌldʒ/ substantiv bule, bulk bulge2 /bʌldʒ/ verb bule ut, svelle

Brussels /ˈbrʌslz/ eigennamn Brussel

bulky /ˈbʌlkɪ/ adjektiv svær, tjukk, omfangsrik

brutal /ˈbruːtl/ adjektiv brutal, rå, grov

bull /bUl/ substantiv okse, tyr, stut

brute /bruːt/ substantiv (kvardagsleg) udyr, brutal fyr

bulldog /ˈbUldɒg/ substantiv (hunderase) bulldog

bubble /ˈbʌbl/ substantiv boble

bulldozer /ˈbUlˌdəUzə/ substantiv bulldosar

bubble2 /ˈbʌbl/ verb boble

bullet /ˈbUlɪt/ substantiv kule, prosjektil

bubble gum /ˈbʌblgʌm/ substantiv tyggegummi

bulletproof /ˈbUlɪtpruːf/ adjektiv skotsikker

buck /bʌk/ substantiv (amerikansk, kvardagsleg) dollar

bullfight /ˈbUlfaɪt/ substantiv tyrefekting

1

bucket /ˈbʌkɪt/ substantiv bøtte, bytte, spann buddy /ˈbʌdɪ/ substantiv (amerikansk, kvardagsleg) kamerat BLIR BØYGD buddies

budget /ˈbʌdʒɪt/ substantiv budsjett budgie /ˈbʌdʒɪ/ substantiv (kvardagsleg, forkorting for budgerigar) undulat


business

43

bullfighter /ˈbUlˌfaɪtə/ substantiv tyrefektar

burial /ˈberɪəl/ substantiv gravferd

bullseye /ˈbUlzaɪ/ substantiv sentrum, blink, blinkskot burn1 /bɜːn/ substantiv forbrenning, brannsår, bully1 /ˈbUlɪ/ substantiv bølle, tyrann, ein som mobbar andre • leave me alone, you big bully!

BLIR BØYGD bullies

bully2 /ˈbUlɪ/ verb mobbe • the older boys are always bullying him BLIR BØYGD bullied, bullied

bullying /ˈbUlɪɪŋ/ substantiv mobbing • there is a lot of bullying at our school

bum /bʌm/ substantiv

1 (britisk, kvardagsleg) bak, rumpe 2 (amerikansk, kvardagsleg) boms, vagabond

bumblebee /ˈbʌmblbiː/ substantiv humle bump1 /bʌmp/ substantiv 1 støyt, slag 2 kul, ujamne

bump2 /bʌmp/ verb støyte, dunke, slå • I bumped my head bump into støyte på, møte tilfeldig

bumper /ˈbʌmpə/ substantiv (på bil) støtfangar bumpy /ˈbʌmpɪ/ adjektiv ujamn, humpete (f.eks. om veg)

BLIR BØYGD bumpier, bumpiest

bun /bʌn/ substantiv

1 bolle, kveitebolle 2 (hårfrisyre) knute i nakken

bunch /bʌntʃ/ substantiv

1 bunt, klase, bukett, knippe 2 (kvardagsleg) gruppe, flokk (menneske eller dyr) a bunch of flowers ein blomsterbukett a bunch of grapes ein drueklase a bunch of keys eit nøkkelknippe the best of the bunch den beste av dei alle, den beste av heile hurven

bunk /bʌŋk/ substantiv køye, køyeseng bunkbed køyeseng

bunny /ˈbʌnɪ/ substantiv (barnespråk) kanin

BLIR BØYGD bunnies Easter bunny påskehare (fantasihare som gøymer

godteri til barna til påske)

burglar /ˈbɜːglə/ substantiv innbrotstjuv burglary /ˈbɜːglərɪ/ substantiv innbrot burgle /ˈbɜːgl/ verb gjere innbrot, bryte seg inn (i) • burgle a house

brennemerke

burn2 /bɜːn/ verb

1 brenne, forbrenne, fyre med 2 svi • he burnt the food BLIR BØYGD burnt, burnt

burnt1 /bɜːnt/ verb preteritum og perfektum partisipp av ™burn2

burnt2 /bɜːnt/ adjektiv brent, svidd • the toast looks burnt

burp1 /bɜːp/ substantiv (kvardagsleg) rap burp2 /bɜːp/ verb rape burrow /ˈbʌrəU/ substantiv gang under jorda, hòl i jorda, hi fox burrow revehi

burst /bɜːst/ verb

1 breste, sprekke, rivne 2 komme farande, styrte • he burst into the room 3 sprenge, smelle • burst a balloon BLIR BØYGD burst, burst burst into flames ta til å brenne, (plutseleg) stå i flammar burst out laughing bryte ut i latter

bury /ˈberɪ/ verb gravlegge BLIR BØYGD buried, buried bus /bʌs/ substantiv buss bush /bUʃ/ substantiv

1 busk, buskas, kratt 2 (i Afrika og Australia) villmark, bush

business /ˈbɪznəs/ substantiv

1 (utan fleirtal) forretningsverksemd, handelsbransjen • they seek a career in business 2 firma, bedrift • he has his own business • a family business 3 bransje • the oil business • show business • what

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Preposisjonar

318

g.  Preposisjonar Preposisjonane står som regel framfor eit substantiv eller eit pronomen. Ein kan ikkje bøye preposisjonar. Dei viser for eksempel kor menneske, dyr eller ting held til: kniven ligg på bordet ho står bak meg de kan godt overnatte hos oss ballen forsvant under bilen det er sol i Trondheim

the knife is on the table she is standing behind me you’re welcome to stay the night at our place the ball went under the car it’s sunny in Trondheim

Preposisjonane er mange, men i tabellen under kan du sjå ei oversikt over nokre vanlege norske og engelske preposisjonar.

Vanlege norske preposisjonar

Vanlege engelske preposisjonar

av, attpå, bak, blant, etter, for, framfor, frå, før, gjennom, hos, i, i følge, innan, innanfor, kring, langs, med, medan, mellom, mens, mot, om, oppå, ovanfor, på, på grunn av, rundt, sidan, til, trass i, under, utan, ved

about, above, after, among, around, as, at, before, behind, beside, by, concerning, despite, during, except, for, from, in, of, on, round, since, than, through, to, towards, under, with, within, without

Preposisjonar kan også fortelje om tid: eg blir ferdig innan lunsj det skal vere ro i huset etter klokka 23

I will finish before lunch the house must be quiet after 11 p.m.

Preposisjonane må ikkje alltid stå framfor substantiv eller pronomen. Dei kan også komme i slutten av setningar: er lyden på? sjå deg for!

is the volume on? watch out!


Konjunksjonar

319

h.  Konjunksjonar (sideordningsord) Konjunksjonane blir også kalla sideordningsord. Dei bind saman setningar eller setningsdelar som er like viktige. Desse orda er ofte korte, og er veldig vanlege. I tabellen under kan du sjå ei oversikt over nokre norske og engelske konjunksjonar.

Vanlege norske konjunksjonar

Vanlege engelske konjunksjonar

og, men, eller, både – og, anten – eller, verken, for, så

and, but, or, both, either, for, so

Her er dei brukte i eksempel: guten og jenta gjekk på skolen har du lyst på jordbær- eller sjokoladesmak? han er gammal, men frisk og rask

the boy and the girl went to school do you want strawberry or chocolate flavour? he is old, but in perfect health

merk: Same ord verkar nokre gonger som konjunksjonar, og andre gonger som

subjunksjonar. Dette kan vere litt forvirrande, men det kjem av at konjunksjonar bind saman likeverdige ledd i ei setning, mens subjunksjonar bind saman over- og underordna ledd. eksempel: eg må vente på Kjersti, for ho skal låne nøklane mine

Her er dei to setningsledda eg må vente på Kjersti og ho skal låne nøklane mine, likeverdige. For blir derfor brukt som ein konjunksjon. regel: Du ser kanskje at det står eit komma framfor for, og det skal det gjere

framfor dei konjunksjonane som også kan brukast som subjunksjonar.

I den neste setninga ser du korleis ein kan bruke for som ein subjunksjon: dei måtte springe for å rekke bussen Her er dei måtte springe det overordna leddet i setninga, mens å rekke bussen er det underordna leddet. Da blir for ein subjunksjon, og vi treng ikkje å sette komma føre. Fleire eksempel: KONJUNKSJON

SUBJUNKSJON

han er sjuk, så han kjem ikkje

ho vaska golvet så det blei heilt reint

he is ill, so he won’t be coming

she cleaned the floor so it became all clean


Subjunksjonar

320

i.  Subjunksjonar (underordningsord) Underordningsord, eller subjunksjonar, er ord som innleier ei leddsetning. Vi har allereie sett at nokre ord kan brukast både som subjunksjonar og konjunksjonar, og som subjunksjonar og adverb eller preposisjonar (som da, når og sidan). Dette kan vere forvirrande, men ikkje mist motet. Det viktige er å lære seg å bruke orda på rett måte. Viss du er i tvil, så slå opp orda du er usikker på i ordboka.

Er det rart at det går rundt for meg?

Under kjem eksempel på nokre vanlege norske og engelske subjunksjonar. Ofte bruker vi subjunksjonar for å markere ting som:

1) Følge

Da bruker vi gjerne så (at), sånn at, slik at på norsk, og so, so that på engelsk. ver forsiktig så du ikkje faller be careful so you don’t fall

2) Hensikt

Da bruker vi gjerne for at på norsk, og in order to, so that på engelsk: planta treng mykje lys for at ho skal trivast the plant needs a lot of light in order to thrive

3) Vedgåing

Da bruker vi gjerne sjølv om, enda, skjønt på norsk, og though, although, even though på engelsk:


Subjunksjonar

321 eg kjøpte jakka sjølv om eg ikkje hadde råd I bought the jacket even though I couldn’t afford it

4) Samanlikning

Da bruker vi gjerne enn, som, som om på norsk, og than, like, as på engelsk: han er fleire år eldre enn meg he is several years older than me

5) Tidspunkt eller tidsrom

Da bruker vi gjerne da, etter at, før, inntil, mens, når, til på norsk, og when, since, after, before, until, till, while, as på engelsk: eg såg han da vi kom til flyplassen I saw him when we arrived at the airport

6) Vilkår

Da bruker vi gjerne viss, om, dersom på norsk, og if, whether, provided, providing på engelsk: vi gjør det etterpå viss vi får tatt oss tid til det we’ll do it later if we can find the time

7) Årsak eller grunn

Da bruker vi gjerne fordi, sidan, ettersom på norsk, og because, since, as på engelsk: toget blei forsinka fordi det snødde the train was delayed because of the snow

8) Subjunksjonen som

Det norske ordet som kan vi omsette med who, whom, which, that eller ingenting. regel: Om ting bruker vi which, that eller ingenting.

Alle dei tre eksempla under er god engelsk, men det siste (med «ingenting») er den mest kvardagslege måten å seie det på: I can’t find the book which he sent me I can’t find the book that he sent me I can’t find the book he sent me regel: Om menneske bruker vi who, whom, that eller ingenting.

Begge eksempla under kan brukast, men det siste (med that) er veldig uformelt: the girl who was lost had a blue beanie the girl that was lost had a blue beanie


Subjunksjonar

322 Etter ein preposisjon skal vi bruke whom: to whom do you wish to speak? Det er verdt å merke seg at dette er ein ganske formell måte å snakke på. I kvardagsleg engelsk er det meir vanleg å bruke who og å flytte preposisjonen til sist: who do you wish to speak to? regel: Viss du kan utelate det engelske ordet for som i ei setning utan at

innhaldet blir forandra, bør du gjere det.

eksempel: girls who are wearing blue beanies often get lost girls wearing blue beanies often get lost

regel: that kan bety både som og at. Det er verdt å merke seg at that som

oftast kan erstatte både who og which i betydninga som.

eksempel: the man that is coming there the tree that I cut down

Praktisk at THAT kan brukast i staden for WHO og WHICH, forresten. Da er det jo kjempelett!


Interjeksjonar

323

Det er også viktig å hugse at which ofte blir brukt i betydninga noko som eller kva for ei/ein/eit: you did what he told you, which was quite right which of the subjects do you like the most?

9) Subjunksjonen å

Infinitivsmerket er også ein subjunksjon. Infinitivsmerket på norsk er å. På engelsk er det tilsvarande ordet to, og det set vi framfor grunnforma av verbet, infinitiven: å arbeide

to work

j.  Interjeksjonar (utropsord) Ein interjeksjon kan vere eit svarord, ei helsing, eit lydord eller eit utrop som viser ein følelse eller reaksjon. eksempel: ja yes nei no au! ouch! oj! oops! hei! hello! pang! bang!


Apostrof i engelsk

324

2. Nokre ting det er lurt å merke seg i engelsk a.  Apostrof i engelsk I engelsk er det lov å skrive samantrekningar av ord. Det vil seie to ord som er trekt saman og ein apostrof som markerer ordskiljet: let us let’s Dette har vi ikkje lov til i norsk. Sjølv om vi gjerne seier «e’veit’kje», må vi skrive «eg veit ikkje». I skriftleg engelsk kan du bruke masse samantrekningar, men du må følge visse reglar. eksempel: do not

don’t does not doesn’t did not didn’t can not can’t could not couldn’t will not won’t shall not shan’t (lite brukt) are not aren’t is not isn’t I am I’m you are you’re he is he’s she is she’s it is it’s we are we’re they are they’re have ‘ve (I’ve, they’ve)

Dette er dei vanlegaste samantrekningane. Spørsmålet er: kvar skal ein sette apostrofen? regel: Når ein skal skrive samantrekningar av ord i engelsk, set ein apostrofen

der det har falle ut ein eller fleire bokstavar.

eksempel: I am blir til I’m.

Apostrofen erstattar bokstaven a. I have blir til I’ve. Bokstavane ha blir erstatta av ein apostrof.


Genitiv

325

b.  Genitiv (eigeform) Genitiv er noko som uttrykker eit eigedomsforhold. På engelsk bruker vi apostrof også framfor -s i genitiv. Vi seier for eksempel: my aunt’s car

og

the farmer’s sheep

for å vise kven det er som eig ein bil og nokre sauer.

viktig: På norsk skal det ikkje vere apostrof framfor -s i genitiv.

På bokmål ville vi ha sagt min tantes bil og bondens sauer. Altså legg vi på ein -s utan apostrof. På nynorsk, derimot, prøver vi helst å unngå -s i genitiv. Her seier vi: bilen til tanta mi

og

bonden sine sauer

I desse eksempla ser du at vi bruker preposisjonen til og determinativet sine i staden for -s. Vi skriv altså om setningane for å uttrykke eigedomsforholda. unntak: Likevel kan vi bruke -s i genitiv nokre gonger, også på nynorsk. Vi kan for eksempel bruke -s når det er snakk om eigennamn:

Mias danseskole Viss eigennamnet sluttar på -s, set vi inn ein apostrof etter -s: Truls’ bilverkstad

c. Samansetningar Noko anna det er lurt å merke seg, er korleis vi skriv samansetningar på engelsk. Her tillèt vi nemleg at samansetningar blir skrivne i eitt ord, i to ord eller bundne saman med bindestrek. airstream

air stream

air-stream

På norsk er det derimot ikkje lov å skrive samansetningar i to ord. Her skriv vi ikkje luft straum, men alltid luftstraum.

d.  Tag questions (etterslengspørsmål) På norsk kan vi seie: han er sjuk, er han ikkje? På engelsk heiter det: he is ill, isn’t he? Her gjentar ein verbet is og legg til not. Denne etterslengen er veldig vanleg på engelsk, og blir kalla tag question: they are not very nice, are they?


It is og there is/are

326 Legg merke til kva som skjer her. Her hadde vi not i setninga frå før, så da gjentar vi berre verbet. Hugs at dette berre gjeld to be, to have og dei modale hjelpeverba (can, will, must osv). merk: Ordet not skal stå anten i setninga eller i etterslengspørsmålet.

Aren’t I Pussig nok heiter det I’m good, aren’t I, sjølv om det heiter I am. Dessverre finst det ikkje nokon god forklaring på dette, det berre er sånn. Etterslengspørsmål med andre verb: Finst det ikkje etterslengspørsmål i setningar med andre verb? Jo, det kan det gjere, men da bruker vi alltid do, does eller did: she runs fast, doesn’t she? (eller does she not) they didn’t come, did they? you see them often, don’t you? (eller do you not) we don’t want to go, do we?

e.  It is og there is/are It is betyr det er. Dette fortel kva noko er: it is a car

it is very nice

There is/are betyr også det er, men vi kan også bruke det finst eller der er. Forskjellen er at dette uttrykket seier kvar noko er. Når du skal bruke there, finst det ofte eit ord i setninga som angir stad. there is a bed in my room

there are two boys outside

regel: Viss du kan omsette med det finst eller der er, skal det alltid vere there. eksempel: there is no more milk left

Her kan du sette det finst eller der er i omsettinga, som blir det finst ikkje meir mjølk eller der er ikkje meir mjølk.

f.  Forskjellar mellom britisk og amerikansk stavemåte Engelsk er hovudspråk i mange land, og dei same orda kan skrivast ulikt i dei forskjellige landa. Det gjeld særleg i USA og Storbritannia. Du vil ofte treffe på ord som er skrivne heilt ulikt i desse to landa. Det engelske ordet for farge blir for eksempel skrive colour på britisk-engelsk og color på amerikansk-engelsk. Ordboka vår har britisk-engelsk som hovudform, men det betyr ikkje at denne forma er best eller finast. Viss du vel for eksempel amerikansk-engelsk, er det viktig å vere konsekvent, det vil seie alltid velje amerikanske former.


Forskjellar mellom britisk og amerikansk stavemåte

327

Det finst nokre regelbundne forskjellar mellom britisk og amerikansk stavemåte. Her er nokre av dei viktigaste forskjellane:

-ize og -ise

Den forma som er brukt hyppigast i både amerikansk- og britisk-engelsk er -ize. Den litt sjeldnare forma -ise førekjem i britisk-engelsk i ord som apologize/apologise, capitalize/capitalise, dramatize/dramatise og så vidare. Nokre ord endar alltid på -ise: advise, arise, compromise, despise, disguise, enterprise, improvise, merchandise, revise, supervise.

-our og -or

Ord som endar på -our er britiske, og ord som endar på -or er amerikanske: armour/ armor, colour/color, favour/favor, labour/labor, neighbour/neighbor, odour/ odor, vapour/vapor, vigour/vigor og så vidare.

-re og -er

Ord som endar på -re er britiske, og ord som endar på -er er amerikanske: centre/ center, fibre/fiber, metre/meter, theatre/theater og så vidare.

-ou- og -o-

Ord med -ou- er typisk britiske, og ord med -o- er amerikanske: mould/mold, smoulder/smolder, plough/plow og så vidare.

-ce og -se

Ord som endar på -ce er britiske, og ord som endar på -se er amerikanske: defence/ defense, offence/offense, pretence/pretense og så vidare.

Dobbel eller enkel l

I britisk-engelsk blir bokstaven l dobbel før vokal når eit nytt ord blir danna: annul jewel level quarrel travel wool

annulled jewellery levelled quarrelled travelled woollen

Amerikansk-engelsk held på enkel l: annuled, jewelry, leveled, quarreled, traveled, woolen. I presens har visse ord med trykk på siste stavinga enkel l i britisk engelsk og dobbel l i amerikansk-engelsk: enrol/enroll, fulfil/fulfill og så vidare.


Årstal

328

g. Årstal Årstal seier du på denne måten: 1998 2015

nineteen hundred and ninety-eight eller nineteen ninety-eight (meir vanleg) two thousand and fifteen eller twenty fifteen (begynner å bli meir vanleg)

h. Klokkeslett Når ein på engelsk vil spørje etter kor mykje klokka er, kan ein seie: what time is it? / what’s the time? Skal ein svare, kan ein seie for eksempel: three o’clock a quarter to eight

a quarter past four five to nine

half past six ten past six

På norsk skriv vi ofte timetal etter klokka 12 om dagen som 13, 14, 15 osv. Dette gjer ein etter kvart også i Storbritannia, men lite i resten av den engelskspråklege verda. I staden bruker ein a.m. og p.m. a.m. bruker ein frå midnatt (altså klokka 12 om natta) og fram til klokka 12 om dagen. For eksempel tyder see you at 10 a.m. at de skal møtast klokka 10 på føremiddagen. p.m. bruker ein om tida mellom klokka 12 om dagen og midnatt. Når ein da seier at 3 p.m., meiner ein klokka 15, det vil seie klokka 3 om ettermiddagen. obs: Viss du vil seie at klokka er halv eitt eller anna, kan du seie:

seven thirty half past seven half seven

halv åtte halv åtte halv åtte

two thirty half past two half two

halv tre halv tre halv tre

Den siste måten blir brukt i Storbritannia og Australia, men ikkje i USA.

three o’clock

a quarter to eight

a quarter past four

half past six

five to nine

ten past six


Sterke verb

329

3. Liste over sterke verb Infinitiv engelsk

Infinitiv Preteritum nynorsk

Preteritum perfektum1

arise awake be bear bear beat become begin bend bet bid bid bind bite bleed blow break breed bring build burn burst buy catch choose cling come cost creep cut deal dig do draw dream drink drive eat fall feed feel fight find flee fling fly

oppstå vakne vere bere føde slå bli begynne bøye vedde befale by binde bite blø blåse brekke avle bringe bygge brenne breste kjøpe fange velje klynge seg komme koste krype skjere, kutte handle grave gjere trekke, teikne drøyme drikke køyre ete falle mate føle kjempe finne flykte slenge fly

arisen awoken been borne born/borne beaten become begun bent betted/bet bidden bid bound bitten bled blown broken bred brought built burnt/burned burst bought caught chosen clung come cost crept cut dealt dug done drawn dreamt/dreamed drunk driven eaten fallen fed felt fought found fled flung flown

arose awoke was/were bore bore beat became began bent betted/bet bade bid bound bit bled blew broke bred brought built burnt/burned burst bought caught chose clung came cost crept cut dealt dug did drew dreamt/dreamed drank drove ate fell fed felt fought found fled flung flew

1 Samla namn på presens perfektum og preteritum perfektum, sjå side 304


351

bil

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


billig

352

billig adjektiv cheap, inexpensive • alt er billig i denne

bitande adjektiv sharp, biting

butikken everything is cheap in this shop sleppe billig unna get off lightly, get off cheaply

bitande kaldt freezing cold, icy cold

bilsjuk adjektiv carsick bilulykke substantiv car accident, car crash • dei blei drepne i ei bilulykke they were killed in a car crash

bilverkstad substantiv garage bind substantiv

1 (fatle, tøystykke) bandage, sling 2 (omslag) cover 3 (bokeksemplar) volume 4 (sanitetsbind) sanitary towel, sanitary napkin

(amerikansk)

binde verb

1 (feste) tie • dei batt hesten til eit tre they tied the horse to a tree 2 (forplikte) bind, commit • han måtte binde seg for fem år he had to bind himself for five years, he had to commit for five years binde fast fasten

bindeord eller konjunksjon substantiv (grammatikk) conjunction

binders substantiv paperclip bindestrek substantiv hyphen bli skrive med bindestrek be written with a hyphen, be hyphenated • ordet blir skrive med bindestrek the word is hyphenated

binding substantiv (støvelfeste på ski) ski binding, binding

bingo substantiv bingo biografi substantiv biography biografisk adjektiv biographical biologi substantiv biology biologisk adjektiv biological bisetning substantiv (grammatikk, leddsetning) subordinate clause

biskop substantiv bishop bison substantiv bison, buffalo bistand substantiv aid, assistance bit substantiv

1 (stykke) bit, piece • glaset gjekk i tusen bitar the glass broke into a thousand pieces 2 (matbit) bite, morcel (liten), chunk (stor) • eg orkar ikkje ein bit til I can’t eat another bite

bite verb bite • hunden beit meg i handa the dog bit my hand bite merke i noko notice something bite noko i seg bite one’s tongue (for ikkje å seie noko), bite one’s lip (for ikkje å seie noko), hold something back (særleg om sinne), swallow something • han måtte bite stoltheita i seg he had to swallow his pride bite seg bite • han beit seg i tunga he bit his tongue

bitte adjektiv berre i samansettingar bitte liten tiny little, tiny, teeny-weeny (kvardagsleg) bitter adjektiv bitter biverknad substantiv side effect bjeff substantiv bark, yap bjeffe verb yap, yelp, bark bjelke substantiv beam bjørk substantiv (tre) birch bjørn substantiv bear bjørnebær substantiv blackberry blad substantiv

1 (på eit tre) leaf 2 (på ein kniv, ei sag eller ei åre) blade 3 (i ei bok) leaf, page eit ubeskrive blad a blank page synge frå bladet sing at sight, sight read

blafre verb

1 (om vind) flap 2 (om flammar) flicker

blande verb

1 (røre saman) mix (up), blend • ho blanda alle ingrediensane i ein stor bolle she mixed all the ingredients in a large bowl • i dag skal vi lære å blande fargar today we’ll learn how to blend colours 2 (kortspel) shuffle blande seg i interfere in blande seg med mingle with, mix with • lyden av stemmer blanda seg med musikken the sound of voices mingled with the music blande seg opp i noko interfere with something • du skal ikkje blande deg opp i dette don’t interfere in this, stay out of this bli blanda inn i noko get mixed up in something

blanding substantiv blend, mixture


blokk

353

blank adjektiv

1 (skinande, glatt) glossy, shiny • bilda var trykt på blankt papir the pictures were printed on glossy paper 2 (utan skrift på) blank

will get better, things will improve bli til noko go far • han kjem til å bli til noko he will go far det blei ikkje til noko nothing came of it

blant preposisjon among, amongst

blid adjektiv good-natured, smiling, friendly

blant anna among other things

blikk substantiv (augekast) look, glance, gaze

blaut adjektiv

1 (ikkje hard) soft • eg føretrekker å skrive med ein blaut blyant I prefer to write with a soft pencil 2 (våt) wet

kaste eit blikk på take a look at, have a look at, glance at kjærleik ved første blikk love at first sight senke blikket look down

blautkake substantiv cream cake

blind adjektiv blind • ho er blind på det eine auget she

blautkokt adjektiv soft-boiled bleie substantiv nappy (britisk), diaper (amerikansk) bleik adjektiv pale bli bleik turn pale

bleike verb bleach blekk substantiv ink blekksprut substantiv

is blind in one eye bli blind go blind, lose one’s sight

blindebukk substantiv blindman’s buff blindpassasjer substantiv stowaway blindtarm substantiv appendix blindtarmsbetennelse substantiv appendicitis blindveg substantiv blind alley, cul-de-sac, dead-end street (amerikansk)

1 (åttearma) octopus 2 (tiarma) squid

blink1 substantiv (mål) target, bull’s eye

blemme substantiv blister

blink2 substantiv (lysglimt) flash

blendande adjektiv

blinke verb

1 (som set ned synet) blinding, dazzling, glaring • kjolen var blendande kvit the dress was a dazzling white 2 (overført) brilliant, splendid

1 (lyse i glimt) twinkle (om stjerner, auge o.l.), flash 2 (om bil, gi teikn) indicate

blende verb

blod substantiv blood • det han sa, fekk blodet hennar

1 (sette ned synsevna) blind, dazzle • ho blei blenda av sollyset she was blinded by the sunlight 2 (dempe eller avskjerme lyskjelde) dip, dim • sjåføren blenda billysa da han såg den møtande bilen the driver dipped his headlights when he saw the meeting car 3 (stenge, avskjerme) brick up, board up, cover blende ned dim the lights

bli verb

1 (bli) stay, remain • bli her til eg kjem tilbake! stay here until I return! • ho blei sittande heile kvelden she remained seated all night 2 (om forandring) become, get, turn (plutseleg) • han blei veldig sint på henne he got very angry with her • ho vil bli bussjåfør she wants to become a bus driver • han blei bleik he turned pale 3 (om framtid) will, be • det blir lett å få til that will be simple to do • ho blir 50 år til neste år she’ll be 50 years old next year bli betre get better, improve • det skal nok bli betre it

blits substantiv (fotografering) flash, flashlight i kok what he said made her blood boil • den skumle lyden fekk blodet til å stivne i årene hennar the scary noise made her blood run cold

blodforgifting substantiv blood poisoning blodgivar substantiv blood donor blodig adjektiv bloodstained, bloody blodmangel substantiv (sjukdom) anaemia blodomløp substantiv blood circulation blodprøve substantiv

1 (prøvetaking av blod) blood test 2 (sjølve blodet) blood sample

blodtype substantiv blood type blodtørstig adjektiv bloodthirsty blodåre substantiv vein, artery blokk substantiv

1 (bustadhus) block, block of flats 2 (skriveblokk) pad

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


blokkere blokkere verb block, bar, jam blokkfløyte substantiv recorder blome substantiv sjå ™blomster blomkål substantiv cauliflower blomster substantiv flower

354 2 (bli raud) flush • ansiktet hennar blussa av sinne her face flushed with anger

bly substantiv lead blyant substantiv pencil blyantspissar substantiv pencil-sharpener

avskorne blomstrar cut flowers blomstre be in flower, be in bloom

blø verb bleed

blomsterbed substantiv flowerbed

bløff substantiv bluff, trickery, humbug

blomsterforretning substantiv florist’s shop, florist’s

blomsterhandlar substantiv florist blomsterløk substantiv flower bulb, bulb

bløding substantiv bleeding, haemorrhage bløffe verb bluff bløffmakar substantiv cheat, humbug blå adjektiv blue

blomsterpotte substantiv flowerpot

eit blått auge a black eye eit blått merke a bruise

blomsterstøv substantiv pollen

blåbær substantiv blueberry

blomstrande adjektiv

blåse verb blow, puff • ho blåser opp ein ballong she

1 (om planter) flowering, in bloom 2 (overført) flourishing, prospering • ho hadde ei blomstrande forretning she had a prosperous business

blomstre verb

1 (stå i blom) bloom, flower, blossom 2 (trivast) thrive, flourish, prosper

blomstrete adjektiv flowered, floral blond adjektiv fair, fair-haired, blond, blonde • ho

har blondt hår she has blond hair • ho er blond she is blonde, she is fair-haired

blonde substantiv lace, piece of lace blondine substantiv blonde blòt substantiv (væske) berre i uttrykk: legge hovudet i blòt rack one’s brains legge noko i blòt leave something to soak • la tøyet ligge i blòt i to timar! leave the clothes to soak for two hours! ligge i blòt soak

blund substantiv nap, doze blunde verb doze, take a nap blunk substantiv (med auget) wink, winking blunke verb blink, wink • han blunka til henne he winked at her blunke med auga blink one’s eyes utan å blunke without batting an eyelid

bluse substantiv blouse blusse verb

1 (lyse sterkt) blaze, flame, flare

blows up a balloon • kan du blåse ut lyset? can you blow out the candle? det blåser it’s windy, there is a wind blowing blås i det never mind

blåseinstrument substantiv wind instrument blåtann substantiv (IT) Bluetooth (registrert varemerke)

b-moll substantiv (musikk) B flat minor boble1 substantiv bubble boble2 verb bubble bobledress substantiv snowsuit boblejakke substantiv parka, quilted jacket, down jacket (dunjakke)

bod1 substantiv

1 (påbod) command, order 2 (pristilbod) bid, offer dei ti boda the Ten Commandments

bod2 substantiv (visargut/-jente) messenger

(sendebod), errand boy (gut), errand girl (jente),

delivery person sende bod på send for • de sende bod på legen they sent for the doctor

bodybuilding substantiv bodybuilding boge substantiv curve, bow, arch eg går i ein stor boge utanom han I avoid him like the plague pil og boge bow and arrow

bogeforma adjektiv curved, arched


bord

355

boikott substantiv boycott

bombardere verb bombard, bomb, shell

boikotte verb boycott

bombe1 substantiv bomb

bok substantiv book

bombe2 verb bomb

bokfink substantiv (fugl) chaffinch

bombefly substantiv bomber

bokføring substantiv (rekneskap) bookkeeping

bomme verb miss

bokhandel substantiv book shop (britisk), book

bommert substantiv blunder

store (amerikansk)

gjere ein bommert make a blunder

bokhandlar substantiv bookseller

bompengar substantiv i fleirtal toll fee

bokhylle substantiv bookshelf

bomull substantiv cotton

bokmerke substantiv bookmark, bookmarker

bonde substantiv

bokreol substantiv bookcase, bookshelves boks substantiv

1 box 2 (hermetikkboks) tin (britisk), can (amerikansk) 1

boksar substantiv (idrettsutøvar) boxer

1 (gardbrukar) farmer, peasant 2 (sjakk) pawn

bondegard substantiv farm bonus substantiv bonus bor substantiv (verktøy) drill

boksar2 substantiv (hunderase) boxer bokse verb box • han boksa mot verdsmeisteren he boxed against the world champion

boksehanske substantiv boxing glove boksemat substantiv tinned food, canned food bokseopnar substantiv tin opener (britisk), can opener (amerikansk)

boksing substantiv boxing bokstav substantiv letter, character • eg treng eit ord på sju bokstavar I need a word of seven letters, I need a seven-letter word liten bokstav small letter snakke i store bokstavar express oneself i no uncertain terms • ho snakka i store bokstavar she expressed herself in no uncertain terms stor bokstav capital letter, capital

bokstaveleg adjektiv

1 (nøyaktig etter orda) literal • du må tolke dette brevet på ein bokstaveleg måte you have to interpret this letter in a literal way 2 (som adverb: på ein ordrett måte) literally ta noko bokstaveleg take something literally

bolle substantiv

1 (bakverk) bun, roll 2 (djupt fat) bowl

bom substantiv

1 (vegbom o.l.) barrier, bar 2 (motsett av treff) miss

bord1 substantiv

1 (møbel) table 2 (planke) board, plank 3 (skipsside) board bank i bordet touch wood, knock on wood

(amerikansk)

bordet fangar a deal is a deal, the card is played dekke (på) bordet lay the table, set the table gå frå borde go ashore, disembark gå til bords sit down at the table kan eg få gå frå bordet? may I be excused? om bord on board, aboard over bord overboard

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


bord pengar under bordet a bribe, a backhander, a kickback slå i bordet put one’s foot down ta av bordet clear the table

bord2 substantiv (kant) border, trimming • ho hadde ein kjole med mange forskjellige border she had a dress with several different trimmings • sida var pynta med pene border the page was decorated with pretty borders

bordtennis substantiv table tennis, ping-pong bore verb drill bore etter olje drill for oil boremaskin substantiv drill boreplattform substantiv oil rig borg substantiv castle, tower borgar substantiv citizen

356 botnen ut av budsjettet mitt it knocked the bottom out of my budget gå til botnar sink, go down • skipet gjekk til botnar the ship sank, the ship went down på havbotnen at the bottom of the sea

bowling substantiv bowling bowlingbane substantiv bowling alley bra adjektiv

1 (god) good, fine • korleis går det med deg? – Takk, berre bra how are you? – Fine, thank you 2 (frisk) well • ho har vore sjuk i to dagar, er ho bra nå? she’s been ill for two days, is she well now? 3 (som adverb: godt) well • ho gjer det bra på skolen she’s doing well at school

bragd substantiv achievement, exploit, feat, deed

• det var ei stor bragd å bli ferdig på så kort tid it was a great achievement to finish in such a short time

borgarkrig substantiv civil war

brak substantiv crash, bang

borgarmeister substantiv mayor

brakke substantiv barracks (militærvesen),

borrelås substantiv velcro bort adverb away borte adverb away, gone • dei bur langt borte they live far away bli borte disappear • maten er heilt borte! Kven åt han? the food has disappeared! Who ate it? • boka har blitt borte the book has disappeared, the book has been mislaid vere borte be gone • ho har vore borte i fleire timar she has been gone for hours

bortebane substantiv away ground

workmen’s shed (arbeidsbrakke)

brandy substantiv brandy brann substantiv fire sette i brann set fire to, set on fire stå i brann be on fire • huset står i brann the house is on fire brannalarm substantiv fire alarm brannbil substantiv fire engine brannfarleg adjektiv inflammable brannmann substantiv firefighter, fireman

spele på bortebane play away

brannstasjon substantiv fire station

bortføre verb abduct, kidnap

brannsår substantiv burn

bortsett frå preposisjon apart from, except for

brannvesen substantiv fire brigade

bortskjemt substantiv spoilt

bransje substantiv business, trade

Bosnia eigennamn Bosnia

Brasil eigennamn Brazil

bot substantiv fine, penalty, ticket (parkeringsbot og

brasilianar substantiv Brazilian

fartsbot) • ho nekta å betale ei bot på 500 kroner she

refused to pay a fine of 500 kroner få ei bot be fined • ho fekk ei bot på 2000 kroner she was fined 2000 kroner

botanikk substantiv botany botanisk adjektiv botanical botn substantiv bottom • vi kunne sjå botnen av

innsjøen we could see the bottom of the lake • det slo

brasiliansk adjektiv Brazilian bratt adjektiv steep bravo interjeksjon bravo bredd substantiv (kant av fast land) bank (av elv), shore (av sjø) • elva gjekk over breddene sine the river overflowed its banks

brei adjektiv broad, wide det varte sju lange og sju breie it lasted for ages


brukbar

357 vidt og breitt far and wide

breidde substantiv breadth, width

brikke substantiv piece, man • brikkene fell på plass the pieces fall into place

breke verb baa

brille substantiv glasses, spectacles, specs bruke briller eller gå med briller wear glasses eit par briller a pair of glasses

brekke verb break, snap • greina brekte i to the stick

brilleslange substantiv cobra

breiddegrad substantiv latitude

broke in two • ho har brekt armen she has broken her arm

brekkjern substantiv crowbar brekt adjektiv broken brems substantiv

bringe verb bring, deliver, take, carry bringe i sikkerheit carry into safety, bring into safety

bringebær substantiv raspberry bris substantiv breeze

1 (stoppinnretning) brake 2 (insekt) horsefly

brite substantiv Briton, Brit britane the British

bremse verb brake

britisk adjektiv British

bremsespor substantiv skid mark

brodd substantiv

brenne verb

1 (stå i brann) burn, be on fire • huset brenn the house is on fire 2 (om lys) burn, shine, be on 3 (svi) burn, scorch, singe brenne inne die in a fire, be burnt to death brenne ut burn out, burn down det brenn! fire!

1 (på insekt) sting, stinger 2 (under støvlar) ice-spur, crampon

broderleg adjektiv brotherly, fraternal brokkoli substantiv broccoli bronkitt substantiv bronchitis bronse substantiv bronze bror substantiv brother

brennesle substantiv stinging nettle, nettle

brosjyre substantiv brochure, pamphlet, folder, leaflet

brenning substantiv (med verbet i eintal) surf

brot substantiv

brennstoff substantiv fuel brensel substantiv fuel brent adjektiv burnt, charred brent barn skyr elden once bitten twice shy breste verb burst, break

1 (det å vere broten) break, breaking, bursting, fracture (om bein), breach 2 (beinbrot) fracture 3 (regelbrot) breach, offence

brotsverk substantiv crime gjere eit brotsverk commit a crime

breste i gråt burst into tears, burst out crying breste i latter burst out laughing det må bere eller breste it’s all or nothing, it’s kill or cure

bru substantiv bridge

brett substantiv

brudekjole substantiv wedding dress, wedding gown

1 (berebrett) tray, tea tray 2 (spelebrett) board

brettsegling substantiv windsurfing, sailboarding brev substantiv letter brevpapir substantiv notepaper, writing paper brevveksle verb correspond brevvenn substantiv pen friend bridge substantiv (kortspel) bridge

brud substantiv bride brudejente substantiv bridesmaid brudepar substantiv bridal couple brudgom substantiv bridegroom bruk substantiv use det er skikk og bruk it is customary gjere bruk av make use of ha bruk for need, want skikk og bruk custom brukar substantiv user brukbar adjektiv useful, usable

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


bruke

358

bruke verb

1 (nytte) use, employ, make use of 2 (ha på seg) wear • han bruker briller he wears glasses • ho bruker parykk she wears a wig 3 (forbruke) spend • ho bruker mange pengar she spends a lot of money • han bruker mykje tid på å lese he spends a lot of his time reading bruke om igjen recycle bruke opp use up, spend

bruksrettleiing substantiv directions for use, directions, user manual, manual

brukt adjektiv used, second-hand brumme verb

1 (om ein bjørn) growl 2 (om eit insekt) hum, buzz 3 (mumle misfornøgd) grumble

brun adjektiv

1 (farge) brown 2 (solbrun) tanned, sun-tanned, bronzed

brunette substantiv brunette brunleg adjektiv brownish brus substantiv fizzy drink, soda pop (amerikansk), soda (amerikansk), soft drink

Brussel eigennamn Brussels brustein substantiv paving stone, cobble stone brutal adjektiv brutal brutalitet substantiv brutality bry1 eller bryderi substantiv bother, trouble,

bryllaupsreise substantiv honeymoon • de var på bryllaupsreise they were on their honeymoon

bryn substantiv brow, eyebrow bryst substantiv

1 (framsida på kroppen mellom hals og mage) chest 2 (kvinnebryst) breast, tit (slang) gi eit barn bryst breastfeed a baby

brystkasse substantiv chest, rib cage brystvorte substantiv nipple brytar substantiv

1 (elektrisk) switch 2 (sport) wrestler

bryte verb

1 (brekke) break 2 (sport) wrestle bryte saman break down, collapse, go to pieces bryte sitt ord go back on one’s word bryte ut break loose, escape • det lykkast tre fangar å bryte ut av fengselet three prisoners managed to escape from the prison

brytekamp substantiv wrestling match bryting substantiv wrestling brød substantiv bread det går som varmt kveitebrød it is selling like hot cakes eit brød a loaf of bread eit stykke brød a slice of bread brødristar substantiv toaster brødsmule substantiv breadcrumb, crumb

inconvenience • det er ikkje noko bry i det heile teke it’s no trouble at all vere til bry be a bother to somebody, cause someone an inconvenience

brøk substantiv fraction rekne med brøk do fractions

bry2 verb trouble, bother • unnskyld at eg bryr deg I’m

ein brøkdel av eit sekund a split second

sorry to trouble you • du skal ikkje bry deg don’t put yourself out for me, you needn’t bother bry seg om care about ikkje bry deg! stay out of it!, mind your own business! 1

brygge substantiv dock, quay, wharf, pier (utstikkar) brygge2 verb (lage øl) brew bryggeri substantiv brewery bryllaup substantiv wedding bryllaupsdag substantiv

1 (dagen ein gifter seg) wedding day 2 (årsdagen for bryllaup) wedding anniversary

brøkdel substantiv fraction brøl substantiv roar brølar substantiv blunder (grov feil, talespråk), howler

brøle verb roar brøle av latter roar with laughter

brønn substantiv well brøyte verb clear the road (of snow) brøytebil substantiv snow plough (britisk), snow plow (amerikansk)

brå adjektiv sudden, abrupt


bustad

359

bråk substantiv trouble, row, racket, mischief, din

• barna lagar masse bråk the children are making an awful racket • dei har komme for å lage bråk they have come to kick up a row, they have come to make trouble • viss du kjem for seint heim, blir det bråk if you come home late there’ll be trouble

bukte seg verb wind, twist • elva buktar seg gjennom dalen the river winds through the valley

buldre verb rumble buldring substantiv rumble bule verb bulge, bulge out

bråke verb make noise

bule ut bulge (out)

brått adverb abruptly, suddenly

bulgarar substantiv Bulgarian

ho stoppa brått she stopped short, she stopped suddenly

Bulgaria eigennamn Bulgaria

bu1 substantiv (heim) home, abode sette bu set up house, settle down

bu 2 substantiv booth, stall, shop, storeroom bu3 verb (ha tilhald) live, reside, dwell, stay

(mellombels) • kvar bur du? where do you live?, where are you staying? • ho bur i England she lives in

England bli buande stay on

bubil substantiv camper, recreational vehicle (amerikansk), RV (amerikansk)

budeie substantiv milkmaid budsjett substantiv budget buk substantiv abdomen, stomach bukett substantiv bouquet, bunch of flowers • ho kjøpte ein bukett roser she bought a bouquet of roses

bukk1 substantiv

1 (geit) he-goat, billy-goat 2 (rådyr) buck hoppe bukk play leapfrog 2

bukk substantiv (helsing) bow bukke verb (helse) bow, make a bow

bukke under succumb, be overcome, go under • han bukka under for sjukdommen he succumbed to the illness

bukse substantiv trousers, pants (amerikansk) eit par bukser a pair of trousers, a pair of pants

(amerikansk)

skjelve i buksene be scared stiff • han skalv i buksene he was scared stiff tisse i buksa wet one’s pants • han tissa i buksa he wet his pants

buksebein substantiv trouser leg bukt substantiv

1 (vik) bay, gulf, creek 2 (krumning) curve, bend

bulgarsk1 substantiv Bulgarian bulgarsk2 adjektiv Bulgarian bulimi substantiv bulimia buljong substantiv broth, stock bulk substantiv dent bulke verb dent bilen var bulkete the car was dented bulldosar substantiv bulldozer bumerang substantiv boomerang bunad substantiv national costume bunden adjektiv bound, tied bunke substantiv pile, heap, stack • han hadde mange bunkar med aviser på golvet he had several stacks of newspapers on the floor

bunt substantiv bunch, bundle ein bunt gulrøter a bunch of carrots bur substantiv cage burde verb ought to, should • du burde takke han you ought to thank him, you should thank him • det burde ikkje vere nødvendig it ought not to be necessary, it should not be necessary

busemann substantiv

1 (størkna naseslim) bogey, booger (amerikansk) 2 (person) bogeyman

busette verb busette seg settle, set up house

busk substantiv bush, shrub buskas substantiv shrubbery, bush, thicket buss substantiv bus ta bussen take the bus bussrutetabell substantiv bus timetable busstoppestad substantiv bus stop bustad substantiv address, residence, house, dwelling

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


bustadblokk bustadblokk substantiv block of flats, apartment house (amerikansk)

bustadmangel substantiv housing shortage butikk substantiv shop, store (særleg amerikansk) butikkeigar substantiv shopkeeper, storekeeper (amerikansk)

butikksenter substantiv shopping centre, shopping mall (særleg amerikansk), mall (amerikansk)

butikktjuv substantiv shoplifter butikktjuveri substantiv shoplifting butikkvindauge substantiv shopwindow, store window (amerikansk)

butterfly substantiv (svømming) butterfly, butterfly stroke svømme butterfly do the butterfly stroke 1

by substantiv town, city (større) byen Oslo the city of Oslo

by2 verb

1 ask, invite • når anledninga byr seg when the opportunity presents itself 2 (på auksjon) bid • han byr meir enn alle andre he is bidding higher than all the others

bye substantiv (regnskur) shower bygd substantiv rural district, village bygg1 substantiv (bygning) building bygg2 substantiv (kornslag) barley bygge verb build, make, construct bygge om rebuild, reconstruct bygge på add on bygge ut enlarge, extend

byggeplass substantiv building site bygning substantiv building bylt substantiv bundle byrde substantiv burden, load, weight byrje verb sjå ™begynne byrjing substantiv sjå ™begynning byrå substantiv bureau, office, agency byråkrati substantiv bureaucracy byråkratisk adjektiv bureaucratic byte verb change, exchange, swap, trade byte plass med change places with, change seats with

360

bytte1 substantiv

1 (dyr som blir jaga eller er drepe) prey • katten leika med byttet sitt the cat was playing with its prey 2 (tjuvegods) booty, loot, spoils dele byttet share the booty, share the loot, share the spoils

bytte2 substantiv ™bøtte bæ interjeksjon baa bær substantiv berry bæsj substantiv (barnespråk) poo, poo-poo bøddel substantiv executioner bøffel substantiv buffalo bøk substantiv beech bølge1 substantiv wave bølge2 verb wave bølle substantiv bully, thug bøn substantiv sjå ™bøn bønn substantiv

1 (oppfordring) request, appeal 2 (til Gud) prayer be ei bønn say a prayer, offer up a prayer ei bønn om hjelp a request for help

bønne substantiv bean bønnfalle verb plead, implore bør verb sjå ™burde børse substantiv gun børste1 substantiv brush børste2 verb brush • ho børsta håret she brushed her hair

bøtte substantiv bucket • ho henta ei bøtte vatn she fetched a bucket of water

bøye1 substantiv (sjøfart) buoy bøye2 verb

1 (gjere krum) bend, bow 2 (grammatikk) inflect, conjugate bøye av submit, yield, give in bøye seg bend, bow, stoop

bøyeleg adjektiv flexible bøying substantiv (grammatikk) inflection bøylehest substantiv (turnapparat) pommelhorse, braces

både adverb both • både mora og faren hennar er


båt

361

tyskarar both her mother and her father are German både ja og nei yes and no

bål substantiv fire, bonfire lage eit bål build a fire

båre substantiv stretcher bås substantiv stall, pen båt substantiv boat

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Say What?! : Nynorsk-engelsk ordbok for grunnskolen  
Say What?! : Nynorsk-engelsk ordbok for grunnskolen