Page 1

ISBN 978-82-573-1989-2 www.kunnskapsforlaget.no ISBN 978-82-573-1989-2

9

788257 319892

lommeordbok

Este dicionário foi concebido sobretudo para um público norueguês, mas pode ser igualmente usado por portugueses interessados em compreender o norueguês. Contém mais de 33 mil entradas em português e norueguês corrente.

Portugisisk

Portugisisk lommeordbok er først og fremst beregnet på norske brukere, men kan også brukes av portugisere som ønsker å forstå norsk. Den inneholder over 33 000 oppslagsord fra portugisisk og norsk dagligspråk.

Portugisisk lommeordbok


Portugisisk lommeordbok Português - Norueguês Norueguês - Português Jan Engh

Portugisisk_tit_kol.p65

1

28.01.2008, 07:40


1. utgave 2004 2. utgave 2008 © Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co. (W.Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2008 Skrift: 6,5 pkt. Helvetica, 7 pkt. Times New Roman Omslag: Kitty Ensby Sats: Brødr. Fossum AS Trykk og innbinding: NordBook as ISBN 978-82-573-1989-2 Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselsstraff.

Portugisisk_tit_kol.p65

2

28.01.2008, 07:40


1

a

abandalhar

A a prep til; ved; ao fim do dia

på slutten av dagen; à tarde om/på ettermiddagen; às oito horas klokka åtte; ~ tempo de i tide for/til; à mão for hånd; a pé til fots; ~ cem euro a hundre euro, for hundre euro hver/stykket; de cinco ~ oito mellom fem og åtte a.C. f. Kr., før Kristus, før vår tidsregning f aba f brem m abafado adj kvelende; dempet; om luft: tung; tildekt; skjult abafar v kvele; hemme; dempe; dekke over, fortie; kveles, bli kvalt; dekke til abaixar v dra/trekke ned; rulle ned abaixo adv ned; nedover; morro ~ nedoverbakke, utfor; rio ~ nedover elva; Abaixo a ditadura! Ned med diktaturet!; ~ assinado undertegnede; ~ de

Port-norsk.p65

1

nedenfor; av lavere grad enn; ~ dos três anos under tre år(s alder) abaixo-assinado m liste f med underskrifter, opprop n; underskriftsaksjon m abajur m lampeskjerm m abalado adj ristet; rystet; sjokkert; svak, utafor (dagl) abalar v om jorda: riste; rokke (ved); bevege; røre, gjøre et sterkt inntrykk på; ryste; gå/dra sin veg/kos; stikke av (dagl) abalo m sjokk n; slag n; risting f; skjelv n abalroação f skipssammenstøt n, kollisjon m abalroamento m kollisjon m abalroar v om skip: støte sammen, kollidere abanar v riste (på); vifte (vekk); ~ a cauda logre med halen abandalhar v (dagl) bli forsømt, vanskjøttes

28.01.2008, 07:42


2

abandonar abandonar v forlate, dra/

gå/reise fra; slutte med; gi opp; gi avkall på;vanskjøtte abandonar-se v vanskjøtte seg; ~ a hengi seg til abandono m overgivelse m; oppgivelse m; forfall n; ao ~ uten tilsyn abarcar v omfatte, romme; favne abastado adj velberget, rik abastança f det å være godt forspent; overflod m abastecedor m leverandør m abastecer v levere, skaffe; forsyne; fylle abastecimento m forsyning f; abastecimentos m pl proviant m abater v felle; slakte; hogge ned/av; slå av; falle ned/ sammen, rase abatido adj svak, medtatt, matt; utmattet; utafor (dagl); trist, oppgitt abatimento m kraftløshet f; (pris)avslag n abaulado adj om flater: avrundet, rund abcesso m byll m abdicar v abdisere abdómen m buk m, underliv n abdominal adj underlivsabeirar-se v ~ de … nærme seg …

Port-norsk.p65

2

abóbora abelha f bie f; ~ mestra

bidronning f; ~ obreira arbeider m abençoar v velsigne aberração f avvik n aberrante adj avvikende,

unormal; pessoa f ~ avviker m aberta f åpning f, hull n; om

regn: opphold n; oppklarning m aberto adj åpen; åpnet;

oppslått; oppriktig, uten forbehold; likefram; i full blomst; om elektriske apparat: på abertura f åpning f, hull n; gjennombrudd n; overtyre m; sprekk m; om avstand: gap n abeto m gran(tre) f(n) abismado adj bestyrtet abismal adj (dagl) avgrunnsdyp abismo m avgrunn m, stup n; svelg n, kløft f; gap n abissal adj avgrunnsdyp abjecto adj ussel, ynkelig abnegação f forsakelse m, offervilje m; sjøloppofrelse m abnegado adj sjøloppofrende, uselvisk; offervillig abnegar v forsake abóbada f hvelv n, bue m abóbora f gresskar n

28.01.2008, 07:42


3

abocanhar abocanhar v glefse abolição f avskaffelse m,

opphevelse m abolir v avskaffe, oppheve abominação f avsky m abominar v avsky abominável adj avskyelig,

ufyselig abonado adj som får/har

kreditt; velberget, velbeslått abonador m person m som

går god for, garantist m; adj fordelaktig abonar v gå god for; garantere; legge ut abono m det å garantere for; forskudd n; ~ de família barnetrygd f abordagem f det å nå fram til; om skip: det å legge til; skipssammenstøt n; bording f; tilnærming f; førsteopplæring f, innvielse m abordar v nå fram til; legge til; borde; ~ um assunto gi seg i kast med et emne; takle; snakke til aborígene m innfødt m; urinnvåner m; adj innfødt; innenlandsk aborrecer v kjede; ergre aborrecer-se v kjede seg; ergre seg; ~ de bli lei av, trøtne på aborrecido adj kjedelig;

Port-norsk.p65

3

abrigo

lei; ficar ~ por bli ergerlig over at; ficar ~ com bli ergerlig på aborrecimento m kjedsomhet f; ergrelse m abortar v ta abort; abortere; mislykkes, slå feil aborto m svangerskapsavbrudd n, abort m; fazer (um) ~ ta abort; misfoster n abotoar v kneppe/knappe igjen abraçar v klemme, gi en klem; omfavne; omfatte; gå inn for, ofre seg for abraço m klem m; favntak n, omfavnelse m abrandar v dempe, mildne; myke opp; sette ned; minske; løye abranger v omfatte abrangente adj omfattende abre-latas m boksåpner m abreviar v korte inn, forkorte; sammenfatte abreviatura f forkortelse m; sammenfatning m abrigar v verne, beskytte; skjerme; ta på noe varmt abrigar-se v søke dekning m; søke ly; ta/kle på seg noe varmt; ~ bem ta godt på seg abrigo m vern n, beskyttelse m, ly n; dekning m; tilfluktssted n; tilfluktsrom

28.01.2008, 07:42


4

Abril

n; leskur n; porto m de ~ nødhavn f; ao ~ do vento i ly for vinden Abril m april m abrilhantar v pusse, polere; kaste glans over abrir v åpne; ~ para dentro åpnes innover, slå inn(over); ~ para fora åpnes utover, slå ut(over); ~ para vende ut mot; låse opp; løsne; sette opp; slå opp; ~ as pernas skreve abrir-se v ~ com betro seg til, åpne seg for abrunheiro m plommetre n abrupto adj plutselig, brå; brysk; steil, bratt absentismo m skoft m/n; fravær n absolutamente adv helt, aldeles, fullstendig; helt og holdent; absolutt absoluto adj fullstendig, absolutt; rein; eneveldig absolver v ~ de frikjenne for; tilgi absolvição f frifinnelse m; tilgivelse m absorção f absorbering f absorto adj estar ~ em om personer: være opptatt med absorvente adj absorberende, som trekker til seg, som suger opp absorver v absorbere, trekke til seg, suge opp

Port-norsk.p65

4

abuso abstenção f det å la være;

avhold n abster-se v ~ de avholde

seg fra (å); la være å; avholde seg (fra å stemme); ikke drikke alkohol abstinência f avhold n; faste f abstinente adj avholdende, avholdsabstracção f abstraksjon m; fraværenhet f abstracto adj abstrakt; fraværende/fjern (i tanken) abstrair v abstrahere; skille ut; ~ de bortse fra abstrair-se v bli/være fjern absurdo adj urimelig, absurd; gal; latterlig abundância f (stor) mengde m; overflod m abundante adj rik, rikelig; ~ de full av abundar v finnes i overflod abusador adj som misbruker; som overdriver; (som bruker) for mye abusar v ~ de misbruke; overdrive; gå for langt abusivo adj utilbørlig; ulovlig; uegentlig; overdreven, for mye abuso m misbruk n; overdreven bruk m; overgrep n

28.01.2008, 07:42


5

abutre

Port-norsk.p65

aceitável

abutre m gribb m acabamento m fullføring f;

acampamento m leir m;

tilstand ved levering, «finish» m acabar v avslutte; fullføre, gjøre fullstendig; oppfylle; få unnagjort; greie; ikke gå lenger; ikke være mer igjen; ende, havne; dø; opphøre, slutte; Acabou! Slutt (med det der)!, Kutt ut! (dagl); ~ com slutte med; gjøre slutt på, bruke opp; ~ o café drikke opp kaffen; rydde av vegen, kverke, ta knekken på (dagl); … ter acabado … er omme; ~ de nettop ha; nettopp ha blitt; ~ em ende ved/med/i; ~ por ende med (å) acabar-se v slutte, ta slutt, ende; ikke være mer (igjen) acabrunhado adj nedtrykt, lei seg, trist academia f akademi m; høgskole m acalcanhar v tråkke ned med hælen acalmar v roe; løye, spakne acalorado adj opphetet, lidenskapelig, hissig acamar v holde senga, ligge til sengs; legge i lag; stable açambarcamento m hamstring f açambarcar v hamstre

acampar v slå leir; være på

5

leirplass m telttur m, telte (dagl) acanhado adj blyg; forlegen acanhamento m blygsel m; forlegenhet f acariciar v kjæle med; berøre lett acarinhar v stelle pent med; like godt ácaro m midd m acaso m tilfeldighet f, slump m; ao ~ på slump, tilfeldig; på måfå, på lykke og fromme; deixar ao ~ overlate til tilfeldighetene; por ~ tilfeldigvis acautelar v treffe forholdsregler acção f handling f; gjerning f, aksjon m; bevegelse m; virkning m; tiltale m; stevning f; (retts)sak f; aksje m accionista m/f aksjeeier m, aksjonær m aceder v samtykke i; godta; ~ a nedlate seg til; nå aceitação f godtakelse m; tilslutning m aceitar v godta, akseptere; si ja til; ta imot; slutte seg til aceitável adj rimelig, akseptabel

28.01.2008, 07:42


LITEN PORTUGISISK GRAMMATIKK Ord og bøyning Substantiv Tall

Flertall markeres ved hjelp av en -s: casa ‘hus’ i flertall casas, prato ‘tallerken’ pratos. Noen uregelmessige substantiv: Alle substantiv på -r og -z og noen på -s får -es i flertall: flor ‘blomst’ flores, vez ‘gang’ vezes, gás ‘gass’ gases. De fleste på -ão får -ões i flertall: estação ‘stasjon’ estações. Unntak er pão ‘brød’ pães og irmão ‘bror’ irmãos. Substantiv på -l får flertall på -is som i general ‘general’ generais, lençol ‘lommetørkle’ lençóis og túnel ‘tunnel’ túneis, mens ord på -em blir til -ens i flertall: homem ‘mann’ homens, viagem ‘reise’ viagens. Kjønn

Portugisisk har to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Alle substantiv som ender på -o, er hankjønn. Tilsvarende ord på -a er hunkjønn, f.eks. advogado ‘advokat’, advogada ‘(kvinnelig) advokat’ og miúdo ‘gutt’, miúda ‘jente’. Ord som ender på -or, er hankjønn, og har tilsvarende hunkjønnsformer på -a: professor ‘lærer’, professora ‘lærer(inne)’ og senhor ‘herre’, senhora ‘frue’. Noen få substantiv på -a er hankjønn, f.eks. problema. Mange andre kan være enten hankjønn eller hunkjønn, slik som polícia ‘politimann; politikvinne’, guarda ‘vekter; vakt’, palerma ‘dust’, idiota ‘idiot’ og jornalista ‘journalist’. Til denne gruppa hører også ord på -ente eller -ante. Det heter mao. um eller uma presidente, estudante osv. 7

Portugisisk-nor midts.p65

7

28.01.2008, 07:45


På den annen side fins det par av substantiv som det er vanskelig eller umulig å se har noe med hverandre å gjøre, hvis en ikke har lært det: actor ‘skuespiller’, actriz ‘skuespiller’ cão ‘(han)hund’, cadela ‘tispe’ galo ‘hane’, galinha ‘høne’ imperador ‘keiser’, imperatriz ‘keiserinne’ ladrão ‘tjuv’, ladra ‘(kvinnelig) tjuv’ rapaz ‘gutt’, rapariga ‘jente’ rei ‘konge’, rainha ‘dronning’ boi, touro ‘okse, stut’, vaca ‘ku’ cavalo ‘hingst; hest’, égua ‘hoppe’ homem ‘mann’, mulher ‘kvinne’ Litt spesielt er embaixador ‘ambassadør’, embaixadora ‘(kvinnelig) ambassadør’ og embaixatriz ‘kona til en ambassadør’. -inho

Portugiserne bruker ofte endelser som -(z)inho, f.eks. casinha ’lite hus’, cafezinho ’aldri så liten, god kopp kaffe’. De sier både noe om egenskaper ved det ordet viser til, men også en del om den som snakker eller skriver. Det er greit å kjenne disse endelsene, men veldig vanskelig for en utlending å bruke dem riktig. Det er best å la være … Sammensatte ord

Portugisisk har få egentlig sammensatte ord (i ett ord), og en kan ikke lage stadig nye, slik vi kan på norsk. I stedet for slike sammensetninger lager en uttrykk der ord står etter hverandre i faste forbindelser, eventuelt med bindestrek imellom: primeiro ministro ‘statsminister’ og cor-de-rosa ‘rosa (farge)’. 8

Portugisisk-nor midts.p65

8

28.01.2008, 07:45


Artikler Den bestemte artikkelen står som ett eget ord framfor substantivet (eller adjektivet): hankjønn hunkjønn

entall o a

flertall os as

Den ubestemte artikkelen er hankjønn hunkjønn

um uma

uns umas

Det er vanlig å bruke den bestemte artikkel ved navn: a Ana ‘Ana’, o João ‘João’.

Preposisjoner De mest vanlige preposisjonene danner former sammen med den bestemte artikkel:

a de em por

o ao do no pelo

a à da na pela

os aos dos nos pelos

as às das nas pelas

Ved den ubestemte artikkel er dette mulig, men skjer ikke alltid ved de og em:

de em

um dum num

uma duma numa

uns duns nuns

umas dumas numas

9

Portugisisk-nor midts.p65

9

28.01.2008, 07:45


Adjektiv Adjektivet bøyes i kjønn og tall etter det substantivet det står til: uma casa velha ‘et gammelt hus’, um prédio velho ‘en gammel bygning’, as casas velhas ‘de gamle husa’, os prédios velhos ‘de gamle bygningene’. Som på norsk har adjektivet tre grader: alto ‘høy’

mais alto ‘høyere’ o mais alto ‘høyest’

Noen uregelmessige adjektiv: bom ‘god’ mau ‘vond’ grande ‘stor’ pequeno ‘liten’

melhor ‘bedre’ pior ‘verre’ maior ‘større’ menor ‘mindre’ mais pequeno

o melhor ‘best’ o pior ‘verst’ o maior ‘størst’ o menor ‘minst’ o mais pequeno

Når det ikke er snakk om sammenlikning, kan en bruke altíssimo, óptimo, péssimo, máximo eller mínimo.

Adverb De fleste adverb har ikke gradbøyning, f.eks. aqui ‘(akkurat) her’, cá ‘her (omkring)’ então ‘da’. Andre bøyes på samme vis som adjektiv: honestamente mais honestamente o mais honestamente ‘ærlig’ ‘ærligere’ ‘ærligst’ Noen få adverb bøyes uregelmessig: bem ‘godt’ mal ‘ille’ muito ‘mye’ pouco ‘litt’

melhor ‘bedre’ pior ‘verre’ mais ‘mer’ menos ‘mindre’

10

Portugisisk-nor midts.p65

10

28.01.2008, 07:45


Pronomen Personlige pronomen

1. pers. ent. 2. pers. ent. 3. pers. ent. hankjønn 3. pers. ent. hunkjønn 1. pers. flert. 2. pers. flert. 3. pers. flert. hankjønn 3. pers. flert. hunkjønn

subjekt

direkte objekt

indirekte etter objekt prep.

eu tu ele ela nós vós eles elas

me te o a nos vos os as

me te lhe lhe nos vos lhes lhes

mim ti ele/si ela/si nós vós eles/si elas/si

Eiendomspronomen entall flertall hankjønn hunkjønn hankjønn hunkjønn 1. pers. ent. 2. pers. ent. 3. pers. ent. 1. pers. flert. 2. pers. flert. 3. pers. flert. hankjønn 3. pers. flert. hunkjønn

meu teu seu nosso vosso eles elas

minha tua sua nossa vossa os as

meus teus seus nossos vossos lhes lhes

minhas tuas suas nossas vossas

Det heter o meu carro ‘bilen min’ og a minha casa ‘huset mitt’. Vær oppmerksom på at formene i 3. person ovenfor kan være både vanlig 3. person og høflighetsform. Men det fins også andre 3. persons former som ikke kan brukes av høflighet. De blir alltid stilt etter det substantivet de står til, 11

Portugisisk-nor midts.p65

11

28.01.2008, 07:45


men uten å følge det i kjønn eller tall, f.eks. a casa dele ‘huset hans’: dele dela deles delas

3. pers. ent. hankjønn 3. pers. ent. hunkjønn 3. pers. flert. hankjønn 3. pers. flert. hunkjønn

Verb Det fins mange flere tempusformer enn på norsk, men vi skal nøye oss med bare å nevne dem som er viktigst når en vil gjøre seg forstått i dagliglivet. I tillegg har portugisisk mange sammensatte verbalformer. Hver tempusform bøyes i både person og tall. Legg merke til at 2. person flertall ikke er i bruk lenger. I stedet brukes 3. person flertall. Regelmessige verb

Regelmessige verb på -ar, -er eller -ir i infinitiv er amar ‘elske’, viver ‘leve’ og fundir ‘smelte’, som bøyes slik: infinitiv perfektum partisipp

1. pers. ent. 2. pers. ent. 3. pers. ent. 1. pers. flert. 3. pers. flert.

amar amado

presens

imperf.

pret.

pres. konj.

amo amas ama amamos amam

amava amavas amava amávamos amavam

amei amaste amou amámos amaram

ame ames ame amemos amem

bøyd infinitiv amar amares amar amarmos amarem

12

Portugisisk-nor midts.p65

12

28.01.2008, 07:45

Portugisisk lommeordbok